EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0074

Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic

OJ L 203, 3.8.1999, p. 53–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 225 - 229
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 225 - 229
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 225 - 229
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 225 - 229
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 225 - 229
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 225 - 229
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 225 - 229
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 225 - 229
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 225 - 229
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 74 - 78
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 74 - 78
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 84 - 88

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/74/oj

31999L0074Úřední věstník L 203 , 03/08/1999 S. 0053 - 0057


Směrnice Rady 1999/74/ES

ze dne 19. července 1999,

kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 7. března 1988 Rada přijala směrnici 88/166/EHS [4], kterou se vykonává rozsudek Soudního dvora ve věci 131/86 (prohlášení za neplatnou směrnice Rady 86/113/EHS ze dne 25. března 1986, která stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic v klecových chovech).

(2) Článek 9 směrnice 88/166/EHS vyžaduje, aby Komise předložila do 1. ledna 1993 zprávu o vývoji vědeckého poznání ohledně pohody nosnic v různých systémech chovu a o ustanoveních přílohy ke směrnici spolu s návrhy na vhodné úpravy.

(3) Směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely [5], vypracovaná na základě Evropské úmluvy o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely, zavádí ustanovení Společenství mající uvést v účinnost zásady stanovené v Úmluvě, jež zahrnují ustanovení o ustájení, potravě, vodě a péči vhodné vzhledem k fyziologickým a etologickým potřebám zvířat.

(4) V roce 1995 přijal Stálý výbor Evropské úmluvy o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely podrobné doporučení, které zahrnuje nosnice.

(5) Ochrana nosnic je záležitost, která spadá do oblasti působnosti Společenství.

(6) Rozdíly, které mohou narušit podmínky hospodářské soutěže, jsou na překážku hladkému chodu organizace trhu se zvířaty a produkty živočišné výroby.

(7) Zpráva Komise zmíněná v bodu 2 preambule a vycházející z názoru Vědeckého veterinárního výboru dospívá k závěru, že podmínky pro pohodu nosnic v klecových chovech a v jiných systémech chovu jsou nevhodné a že některé z jejich potřeb nelze v takových klecích splňovat; proto je třeba zavést nejvyšší možné standardy ve světle různých parametrů, které je třeba zvážit, aby se tyto podmínky zlepšily.

(8) Po dobu, kterou je třeba určit, se však může za určitých podmínek (zahrnujících požadavky na zdokonalení stavby a zvětšení prostoru) pokračovat v používání stávajících klecových systémů.

(9) Je třeba udržet rovnováhu mezi různými hledisky, která je třeba vzít v úvahu, pokud jde o dobré životní podmínky zvířat a zdraví, hospodářské a sociální otázky, a také dopad na životní prostředí.

(10) Jelikož se provádějí studie o dobrých životních podmínkách nosnic v různých systémech chovu, je vhodné přijmout ustanovení, která členským státům umožní zvolit nejvhodnější systém nebo systémy.

(11) Komise musí předložit novou zprávu spolu s vhodnými návrhy zohledňujícími tuto zprávu.

(12) Směrnici 88/166/EHS je tudíž třeba zrušit a nahradit,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Tato směrnice stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic.

2. Tato směrnice se nevztahuje na:

- zařízení s méně než 350 nosnicemi,

- zařízení pro chov chovných nosnic.

Na takováto zařízení se však nadále vztahují příslušné požadavky směrnice 98/58/ES.

Článek 2

1. Tam, kde je to třeba, se používají definice článku 2 směrnice 98/58/ES.

2. Pro účely této směrnice se dále používají následující definice:

a) "nosnicemi" se rozumí slepice druhu Gallus gallus, které dosáhly snáškové zralosti a jsou chovány pro produkci vajec nezamýšlených k vylíhnutí;

b) "hnízdem" se rozumí oddělený prostor pro snášku vajec, mezi jehož složky dna se nesmí používat drátěná oka, která by mohla přijít do styku s ptáky, pro jednu nosnici nebo pro skupinu nosnic (společné hnízdo);

c) "stelivem" se rozumí jakýkoli drolivý materiál, který nosnicím umožňuje uspokojovat jejich etologické potřeby;

d) "využitelnou plochou" se rozumí prostor alespoň 30 cm široký se sklonem podlahy nepřesahujícím 14 % a se světlostí alespoň 45 cm. Prostory pro hnízda se nepovažují za využitelný prostor.

Článek 3

Podle systému nebo systémů přijatých členskými státy zajistí členské státy, aby majitelé a držitelé nosnic uplatňovali nejen příslušná ustanovení směrnice 98/58/ES a přílohy k této směrnici, ale také požadavky specifické pro každý z níže uvedených systémů, a to:

a) buď ustanovení uvedená v kapitole I, pokud jde o alternativní systémy;

b) nebo ustanovení uvedená v kapitole II, pokud jde o nezdokonalené klecové systémy;

c) nebo ustanovení kapitoly III týkající se zdokonalených klecí.

KAPITOLA I

Ustanovení pro alternativní systémy

Článek 4

1. Členské státy zajistí, aby od 1. ledna 2002 všechny nově budované nebo přebudované systémy chovu uvedené v této kapitole a všechny systémy chovu poprvé uváděné do provozu splňovaly alespoň níže uvedené požadavky.

1. Všechny systémy chovu musí být vybaveny tak, aby všechny nosnice měly:

a) buď lineární krmná zařízení poskytující alespoň 10 cm na jednu nosnici, nebo kruhová krmítka poskytující alespoň 4 cm na nosnici.

b) buď souvislé napájecí žlaby poskytující 2,5 cm na nosnici, nebo kruhové napájecí žlaby poskytující 1 cm na nosnici.

Kromě toho tam, kde se používají kapátkové nebo kalíškové napáječky, musí být alespoň jedna taková napáječka na každých 10 nosnic. Tam, kde jsou instalována napájecí zařízení, musí mít každá nosnice v dosahu alespoň dvě kapátkové nebo kalíškové napáječky.

c) alespoň jedno hnízdo pro každých 7 nosnic. Pokud se používají hromadná hnízda, musí být alespoň 1 m2 hnízdního prostoru pro maximálně 120 nosnic;

d) přiměřené hřady, bez ostrých okrajů a skýtající alespoň 15 cm na jednu nosnici. Hřady nesmí být instalovány nad stelivem a horizontální vzdálenost mezi hřady a stěnou musí být alespoň 20 cm;

e) alespoň 250 cm2 prostoru se stelivem na nosnici, přičemž stelivo zabírá alespoň jednu třetinu plochy.

2. Podlaha stavby musí být konstruována tak, aby poskytovala přiměřenou oporu každému z dopředu směřujících prstů obou běháků.

3. Dále vedle ustanovení uvedených v bodech 1 a 2,

a) pokud se používají systémy chovu, kde se nosnice mohou volně pohybovat mezi různými podlažími,

i) nesmějí být více než čtyři podlaží;

ii) světlost mezi podlažími musí být alespoň 45 cm;

iii) napájecí a krmné zařízení musí být rozmístěna tak, aby byla stejně dostupná pro všechny nosnice;

iv) podlaží musí být uspořádána tak, aby se zabraňovalo padání trusu do nižších podlaží;

b) pokud nosnice mají přístup k volným výběhům:

i) musí být několik otvorů umožňujících přímý přístup do venkovního prostoru, alespoň 35 cm vysokých a 40 cm širokých a táhnoucích se podél budovy po celé její délce; v každém případě musí být na skupinu čítající 1000 nosnic dostupných celkem 2 m otvorů;

ii) otevřené výběhy musí být:

- na ploše rozměrem vyhovující hustotě osazení a povaze pozemku, aby nedocházelo ke kontaminaci;

- vybaveny přístřeškem na ochranu před nevlídným počasím a predátory a, v případě potřeby, vhodnými napájecími korýtky.

4. Hustota osazení nesmí překročit devět nosnic na m2 využitelné plochy.

Pokud však využitelná plocha odpovídá dostupné ploše pozemku, mohou členské státy do 31. prosince 2011 schválit hustotu osazení 12 nosnic na m2 využitelné plochy pro ta zařízení, která tento systém používají 3. srpna 1999.

2. Členské státy zajistí, aby se minimální požadavky stanovené v odstavci 1 používaly u všech alternativních systémů od 1. ledna 2007.

KAPITOLA II

Ustanovení pro chov v nezdokonalených klecových systémech

Článek 5

1. Členské státy zajistí, aby od 1. ledna 2003 všechny klecové systémy uvedené v této kapitole splňovaly alespoň následující požadavky:

1. pro každou nosnici musí být v kleci zajištěna podlahová plocha alespoň 550 cm2 (měřeno půdorysně), kterou lze užívat bez omezení, nezapočítávají se do ní zejména zvednuté okrajové plochy (zabraňující plýtvání krmivem), které mohou omezovat využitelný volný prostor;

2. klec musí být vybavena krmítkem přístupným bez omezení. Jeho délka musí být alespoň 10 cm násobeno počtem nosnic v kleci;

3. pokud nejsou k dispozici kapátkové nebo kalíškové napáječky, musí být každá klec vybavena souvislým napájecím žlabem stejné délky jako krmítko uvedené v bodě 2. Tam, kde jsou instalována napájecí zařízení, musí být v dosahu každé klece alespoň dvě kapátkové nebo kalíškové napáječky;

4. výška klece musí být alespoň 40 cm nad 65 % plochy klece a v žádném místě nesmí být menší než 35 cm;

5. podlahy klecí musí být zkonstruovány tak, aby poskytovaly přiměřenou oporu každému z dopředu směřujících drápků obou běháků. Sklon podlahy nesmí překročit 14 % nebo 8°. V případě podlah vyrobených z pletiva s nepravoúhlými oky mohou členské státy povolit prudší sklon;

6. klece musejí být vybaveny vhodnými zařízeními na zkracování drápů.

2. Členské státy zajistí, aby chov v klecích uvedených v této kapitole byl zakázán od 1. ledna 2012. Kromě toho od 1. ledna 2003 se nesmějí stavět ani poprvé uvádět do provozu žádné klece uvedené v této kapitole.

KAPITOLA III

Ustanovení pro chov v obohacených klecích

Článek 6

Členské státy zajistí, aby od 1. ledna 2002 splňovaly všechny klece uváděné v této kapitole alespoň následující požadavky:

1. nosnice musejí mít:

a) alespoň 750 cm2 prostoru v kleci na nosnici, z toho 600 cm2 využitelných; výška klece jiná než ta, která je nad využitelnou plochou, musí být alespoň 20 cm v každém bodě a žádná klec nesmí mít celkovou plochu menší než 2000 cm2;

b) hnízdo;

c) takové stelivo, aby umožňovalo klování a hrabání;

d) vhodné hřady skýtající alespoň 15 cm na nosnici;

2. je třeba zajistit krmné korýtko, které je možno používat bez omezení. Jeho délka musí být alespoň 12 cm násobeno počtem nosnic v kleci;

3. každá klec musí mít napájecí systém přiměřený velikosti skupiny; tam, kde jsou kapátkové napáječky, musí mít každá nosnice v dosahu alespoň dvě kapátkové nebo kalíškové napáječky;

4. pro usnadnění kontroly, instalace a snížení počtu nosnic musí být mezi řadami klecí ulička o minimální šířce 90 cm a mezi podlahou budovy a spodní řadou klecí musí být ponechána mezera alespoň 35 cm;

5. klece musejí být vybaveny vhodnými prostředky pro zkracování drápů.

KAPITOLA IV

Závěrečná ustanovení

Článek 7

Členské státy zajistí, aby zařízení spadající do působnosti této směrnice byla příslušným orgánem zaregistrována a označena rozlišovacím číslem, jež bude prostředkem pro sledování vajec uváděných na trh pro lidskou spotřebu.

Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví do 1. ledna 2002 postupem podle článku 11.

Článek 8

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k tomu, aby zajistily, že příslušný orgán bude provádět kontroly pro sledování shody s ustanoveními této směrnice. Tyto kontroly mohou být prováděny u příležitosti kontrol prováděných za jinými účely.

2. Od data, které bude stanoveno postupem podle článku 11, budou členské státy podávat Komisi zprávy o kontrolách provedených podle odstavce 1. Komise předloží výtah z těchto zpráv Stálému veterinárnímu Výboru.

3. Do 1. ledna 2002 předloží Komise postupem podle článku 11 návrhy na harmonizaci:

a) kontrol uvedených v odstavci 1;

b) formy a obsahu zpráv uvedených v odstavci 2 a četnosti jejich podávání.

Článek 9

1. Kdykoli to jednotné používání požadavků této směrnice učiní nezbytným, mohou veterinární znalci Komise, spolu s příslušnými orgány:

a) ověřovat, že členské státy splňují uvedené požadavky;

b) provádět kontroly na místě, aby zajistili, že se kontroly provádějí v souladu s touto směrnicí.

2. Členský stát, na jehož území je kontrola prováděna, poskytne veterinárním znalcům jakoukoli nezbytnou pomoc k plnění jejich úkolů. Výsledek provedených kontrol musí být před sestavením a rozesláním závěrečné zprávy projednán s příslušným orgánem dotyčného členského státu.

3. Příslušný orgán dotyčného členského státu učiní veškerá opatření, která se ukáží být nezbytnými pro zohlednění výsledků kontrol.

4. Bude-li to nutné, budou postupem podle článku 11 stanovena prováděcí pravidla k tomuto článku.

Článek 10

Nejpozději 1. ledna 2005 předloží Komise Radě zprávu sestavenou na základě stanoviska Vědeckého veterinárního výboru o různých systémech chovu nosnic, a zejména o systémech spadajících do působnosti této směrnice, přičemž vezme v úvahu patologické, zootechnické, psychologické i etologické aspekty těchto různých systémů a jejich dopad na zdraví a životní prostředí.

Tato zpráva bude vypracována také na základě studie společensko-hospodářských důsledků těchto různých systémů a jejich vlivů na hospodářské partnery Společenství.

Dále bude doprovázena příslušnými návrhy beroucími v úvahu závěry zprávy a výsledek jednání Světové obchodní organizace.

Rada o těchto návrzích rozhodne kvalifikovanou většinou hlasů do dvanácti měsíců od jejich předložení.

Článek 11

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc Stálému veterinárnímu výboru, zřízenému rozhodnutím 68/361/EHS [6] (dále jen "výbor"), neprodleně jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 205 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

3. a) a) Komise přijme zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

b) Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh týkající se opatření, která mají být přijata. Rada přijme rozhodnutí kvalifikovanou většinou.

Pokud se Rada neusnese do tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise a ihned je provede s výjimkou případů, kdy se Rada proti opatřením vysloví prostou většinou.

Článek 12

Směrnice 88/166/EHS se zrušuje od 1. ledna 2003.

Článek 13

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy, včetně eventuálních sankcí, nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 2002. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Přijímají-li členské státy tato opatření, musí v nich být učiněn odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si určí členské státy.

2. Členské státy mohou, při dodržování obecných pravidel stanovených ve Smlouvě, na svém území podržet nebo používat pro ochranu nosnic předpisy přísnější než pravidla předpokládaná touto směrnicí. Uvědomí Komisi o jakémkoli opatření přijatém za tím účelem.

3. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 14

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 15

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 19. července 1999.

Za Radu

předseda

K. Hemilä

[1] Úř. věst. C 157, 4.6.1999, s. 8.

[2] Úř. věst. C 128, 7.5.1999, s. 78.

[3] Úř. věst. C 101, 12.4.1999.

[4] Úř. věst. L 74, 19.3.1988, s. 83.

[5] Úř. věst. L 221, 8.8.1998, s. 23.

[6] Úř. věst. L 255, 18.10.1968, s. 23.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Kromě příslušných ustanovení přílohy směrnice 98/58/ES se použijí tyto požadavky:

1. Všechny nosnice musejí být kontrolovány majitelem nebo osobou za nosnice odpovědnou alespoň jednou denně.

2. Hladina hluku musí být snížena na minimum. Je třeba se vyvarovat stálého nebo náhlého hluku. Ventilace, krmná technologie nebo jiná zařízení musí být konstruována, umístěna a provozována tak, aby přitom vznikal co nejmenší hluk. Totéž platí i pro jejich údržbu.

3. Všechny budovy musejí být natolik osvětleny, aby se nosnice mohly vzájemně vidět a být viděny, aby mohly zkoumat vizuálně své okolí a vykazovat běžnou úroveň činnosti. Tam, kde je přirozené světlo, musí být okénka uspořádána tak, aby bylo světlo rozloženo rovnoměrně po celé místnosti.

Po prvních dnech adaptace musí být režim svícení takový, aby nedocházelo ke zdravotním potížím a poruchám chování. Musí dodržovat 24hodinový rytmus a zahrnovat přiměřenou nepřerušovanou dobu tmy trvající (orientačně) asi jednu třetinu dne tak, aby si nosnice mohly odpočinout a aby nedocházelo k potížím, jako jsou oslabení imunity a oční anomálie. Při tlumení světel je třeba zajistit dobu stmívání dostatečně dlouhou k tomu, aby se nosnice mohly nerušeně a bez nebezpečí poranění usadit.

4. Části budovy, vybavení nebo nástrojů, s nimiž nosnice přicházejí do styku, musejí být důkladně čištěny a pravidelně dezinfikovány, v každém případě při každém vyprázdnění klece a před jejím novým obsazením nosnicemi. Po dobu obsazení klecí se musí povrchy a veškerá zařízení udržovat v uspokojivé čistotě.

Trus je třeba odstraňovat tak často, jak je nutné, a uhynulé nosnice je třeba odklízet denně.

5. Klece musejí být vybaveny vhodně tak, aby nedocházelo k úniku nosnic.

6. Zařízení, která obsahují dvě nebo více podlaží klecí, musejí být opatřena vybavením - nebo musejí být přijata taková opatření - aby umožňovala bezproblémovou kontrolu všech podlaží a usnadňovala vyjímání nosnic.

7. Tvar a rozměry dvířek klece musejí být takové, aby bylo možno vyjmout dospělou nosnici bez zbytečného utrpení nebo zranění.

8. Aniž jsou dotčena ustanovení bodu 19 přílohy směrnice 98/58/ES je zakázáno veškeré mrzačení.

Aby se zabránilo vyklovávání peří a kanibalismu, mohou členské státy schválit kauterizaci zobáků za předpokladu, že se bude provádět kvalifikovaným personálem u kuřat starých méně než deset dní, která jsou určena ke snášení vajec.

--------------------------------------------------

Top