EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3254

Nařízení Rady (EHS) č. 3254/91 ze dne 4. listopadu 1991 o zákazu používání nášlapných pastí ve Společenství a dovozu kožešin a zboží z určitých volně žijících živočichů ze zemí, kde jsou tito živočichové odchytáváni pomocí nášlapných pastí nebo jiných metod odchytu, které nesplňují mezinárodní normy humánního odchytu do pastí

OJ L 308, 9.11.1991, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 170 - 173
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 170 - 173
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 77 - 80
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 77 - 80
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 3 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3254/oj

31991R3254Úřední věstník L 308 , 09/11/1991 S. 0001 - 0004
Finské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 10 S. 0170
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 10 S. 0170


Nařízení Rady (EHS) č. 3254/91

ze dne 4. listopadu 1991

o zákazu používání nášlapných pastí ve Společenství a dovozu kožešin a zboží z určitých volně žijících živočichů ze zemí, kde jsou tito živočichové odchytáváni pomocí nášlapných pastí nebo jiných metod odchytu, které nesplňují mezinárodní normy humánního odchytu do pastí

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 113 a 130s této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že Bernská úmluva ze dne 19. září 1979 o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, schválená Evropským hospodářským společenstvím rozhodnutím 82/72/EHS [4], zakazuje pro určité druhy používat veškeré nevýběrové prostředky odchytu a usmrcování, včetně jakýchkoli pastí, pokud jsou tyto pasti používány pro hromadný nebo nevýběrový odchyt či usmrcování;

vzhledem k tomu, že zrušení pastí bude mít kladný vliv na stav zachování ohrožených druhů volně žijících živočichů jak vně, tak uvnitř Společenství, včetně druhů chráněných nařízením (EHS) č. 3626/82 [5]; že výzkum vývoje humánních metod odchytu již pokročil a že Společenství bude brát v úvahu výsledky činnosti Mezinárodní normalizační společnosti;

vzhledem k tomu, že z toho důvodu, aby bylo možné přiměřeně chránit druhy volně žijících živočichů a vyloučit narušení hospodářské soutěže, je nutné zajistit, aby vnější obchodní opatření byla jednotně uplatňována v celém Společenství;

vzhledem k tomu, že by proto ve Společenství mělo být zakázáno používání nášlapných pastí a měla by být přijata opatření umožňující zakázat dovoz kožešin určitých druhů živočichů, pokud pocházejí ze zemí, ve kterých jsou nášlapné pasti stále ještě používány nebo ve kterých metody odchytu nesplňují mezinárodně dohodnuté normy humánního odchytu do pastí;

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se "nášlapnou pastí" rozumí zařízení zkonstruované pro zachycení nebo uvěznění zvířat prostřednictvím čelistí, které se těsně sevřou kolem jedné nebo více končetin tak, že vylučují vytažení této končetiny nebo končetin z pasti.

Článek 2

Používání nášlapných pastí ve Společenství se zakazuje nejpozději od 1. ledna 1995.

Článek 3

1. Od 1. ledna 1995 se zakazuje do Společenství dovážet kožešiny živočišných druhů uvedených na seznamu v příloze I a ostatní zboží uvedené v příloze II, pokud toto zboží zahrnuje kožešiny druhů uvedených v příloze I, pokud Komise postupem podle článku 5 nestanoví, že země, odkud kožešiny pocházejí:

- má přiměřená platná právní nebo správní ustanovení zakazující používání nášlapných pastí, nebo

- metody odchytu do pastí používané pro druhy uvedené v příloze I splňují mezinárodně dohodnuté normy humánního odchytu do pastí.

Komise zveřejní seznam zemí, v nichž je splněna alespoň jedna z podmínek uvedených v prvním pododstavci, v Úředním věstníku Evropských společenství.

2. Zákaz uvedený v odstavci 1 se pozastaví na období jednoho roku, které skončí 31. prosince 1995, pokud Komise postupem podle článku 5 před 1. lednem 1994 na základě přezkoumání provedeného ve spolupráci s příslušnými orgány dotyčných zemí rozhodne, že na jejich území je dosahováno podstatného pokroku ve vývoji humánních metod odchytu živočichů.

Článek 4

Země, které do Společenství po 1. lednu 1995 vyvážejí nebo zpětně vyvážejí jakékoli zboží uvedené v seznamu v příloze II, obsahuje-li kožešiny druhů uvedených v příloze I, musí osvědčit, že tyto kožešiny pocházejí ze zemí ze seznamu uvedeného v druhém pododstavci čl. 3 odst. 1, nebo ze zemí, v jejichž prospěch byl zákaz odložen v souladu s čl. 3 odst. 2.

Komise určí vhodné způsoby tohoto osvědčování postupem podle odstavce 5.

Článek 5

Pro účely článku 3 je Komisi nápomocen výbor zřízený článkem 19 nařízení EHS č. 3626/82.

Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má přijímat Rada na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

Komise přijme zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

Pokud se Rada neusnese ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a je přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. listopadu 1991.

Za Radu

předseda

H. Van Den Broek

[1] Úř. věst. C 134, 31.5.1989, s. 5 aÚř. věst. C 97, 13.4.1991, s. 10.

[2] Úř. věst. C 260, 15.10.1990, s. 24.

[3] Úř. věst. C 168, 10.7.1990, s. 32.

[4] Úř. věst. L 38, 10.2.1982, s. 1.

[5] Úř. věst. L 384, 31.12.1982, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Seznam druhů uvedených v čl. 3 odst. 1

bobr kanadský: | Castor canadensis |

vydra severoamerická: | Lutra canadensis |

kojot: | Canis latrans |

vlk obecný: | Canis lupus |

rys kanadský: | Lynx canadensis |

rys červený: | Felis rufus |

sobol asijský: | Martes zibellina |

mýval severní: | Procyon lotor |

ondatra pižmová: | Ondatra zibethicus |

kuna rybářská: | Martes pennanti |

jezevec americký: | Taxidea taxus |

sobol americký: | Martes americana |

hranostaj: | Mustela erminea |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Ostatní zboží uvedené v čl. 3 odst. 1

Kód KN | Popis |

ex4103 | ostatní surové kůže a kožky (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nevyčiněné na pergamen ani jinak neupravené), též odchlupené nebo štípané, jiné než vyloučené poznámkou 1 písm. b) nebo 1 písm. c) ke kapitole 41 |

ex41039000 | ostatní |

ex4301 | surové kožešiny (včetně hlav, ohonů, nožek a jiných částí použitelných v kožešnictví), jiné než surové kůže a kožky čísel 4101, 4102, nebo 4103 |

ex43014000 | bobří, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek |

ex430180 | ostatní kožešiny, celé, též bez hlav, ohonů nebo nožek |

ex43018050 | volně žijících kočkovitých šelem |

ex43018090 | ostatní |

ex43019000 | hlavy, ohony, nožky a jiné části použitelné v kožešnictví |

ex4302 | vyčiněné nebo upravené kožešiny (včetně hlav, ohonů, nožek a jiných částí, odpadu nebo odřezků), též sešité (bez přídavku jiných materiálů), jiné než čísla 4303: celé kůže, též bez hlav, ohonů nebo nožek, nesešité |

ex430219 | ostatní |

ex43021910 | bobří |

ex43021970 | volně žijících kočkovitých šelem |

ex43021990 | ostatní |

ex43022000 | hlavy, ocasy, tlapy (nohy) či jiné části těla či odřezky, nesestavené |

ex430230 | celé kůže a jejich části, sešité |

ex43023010 | "vypouštěné" kožešiny ostatní |

ex43023035 | bobří |

ex43023071 | volně žijících kočkovitých šelem |

ex43023075 | ostatní |

ex4303 | oděvy, oděvní doplňky a jiné kožešinové výrobky |

ex430310 | ostatní části oděvů, oděvní či šatové doplňky |

ex43031090 | ostatní |

ex43039000 | ostatní |

--------------------------------------------------

Top