Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1418

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1418/2013 ze dne 17. prosince 2013 o plánech produkce a uvádění produktů na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury

OJ L 353, 28.12.2013, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1418/oj

28.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 353/40


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1418/2013

ze dne 17. prosince 2013

o plánech produkce a uvádění produktů na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na článek 29,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Organizace producentů v odvětví rybolovu a akvakultury by měly přispět k dosažení cílů společné rybářské politiky a společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury.

(2)

Zejména nařízení (EU) č. 1379/2013 stanoví, že organizace producentů v odvětví rybolovu přijmou opatření na podporu udržitelného rybolovu, snížení nežádoucích úlovků, zlepšení dohledatelnosti produktů rybolovu a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu a že organizace producentů v odvětví akvakultury přijmou opatření na podporu udržitelné akvakultury, zabezpečení souladu s vnitrostátními strategickými plány a zajištění udržitelných postupů v akvakultuře.

(3)

Navíc nařízení (EU) č. 1379/2013 stanoví, že organizace producentů v odvětví rybolovu a akvakultury přijmou opatření, díky nimž by mělo být snazší uvádět výrobky na trh, měly by se zvýšit příjmy producentů, stabilizovat trh a snížit dopad rybolovu na životní prostředí.

(4)

Plány produkce a uvádění produktů na trh, které organizace producentů předkládají svým příslušným vnitrostátním orgánům, by se měly zaměřit na dosažení cílů společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury.

(5)

Aby všechny organizace producentů snadněji a sladěně prováděly plány produkce a uvádění produktů na trh a aby zajistily, že členění plánů odráží přínos k dosažení cílů uvedených v článcích 3 a 7 nařízení (EU) č. 1379/2013, měla by Komise stanovit jednotnou úpravu.

(6)

Jednotlivé lhůty pro předkládání plánů produkce a uvádění produktů na trh by měly být v zájmu včasného schválení těchto plánů stanoveny s ohledem na potřebu vypracovat vhodné finanční plány pro finanční podporu, která by byla uvolňována při provádění těchto plánů v rámci připravovaného právního aktu Unie, kterým se stanoví podmínky finanční podpory pro námořní a rybářskou politiku na období let 2014–2020.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Přezkumného výboru pro produkty rybolovu a akvakultury,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Úprava a členění plánů produkce a uvádění produktů na trh

Úprava a členění plánů produkce a uvádění produktů na trh uvedené v článku 28 nařízení (EU) č. 1379/2013 (dále jen „plány“) jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Lhůty a postupy pro předkládání plánů

1.   Organizace producentů předkládají první plány svým příslušným vnitrostátním orgánům nejpozději do konce února 2014. Organizace producentů, jež budou uznány po 1. lednu 2014, předkládají příslušným vnitrostátním orgánům své první plány osm týdnů po svém uznání. Další plány se předkládají osm týdnů před uplynutím platnosti aktuálních plánů.

2.   Pokud se příslušný vnitrostátní orgán domnívá, že plán předložený organizací producentů usiluje o dosažení cílů uvedených v článcích 3 a 7 nařízení (EU) č. 1379/2013, schválí uvedený plán do šesti týdnů po jeho obdržení a neprodleně informuje organizaci producentů.

3.   Pokud příslušný vnitrostátní orgán zjistí, že cílů uvedených v článcích 3 a 7 nařízení (EU) č. 1379/2013 na základě předloženého revidovaného plánu nelze dosáhnout, odpovídajícím způsobem o tom ve lhůtě uvedené v odstavci 2 tohoto článku organizaci producentů informuje. Organizace producentů předloží pozměněný plán do dvou týdnů.

4.   Lhůta pro schválení pozměněného plánu je čtyři týdny po jeho obdržení.

5.   Pokud příslušný vnitrostátní orgán neschválí nebo nezamítne plán podle odstavce 2 nebo 4, plán se považuje za schválený.

Článek 3

Revize plánů

1.   Pokud se příslušný vnitrostátní orgán domnívá, že revidovaný plán předložený podle čl. 28 odst. 4 nařízení (EU) č. 1379/2013 usiluje o dosažení cílů uvedených v článcích 3 a 7 uvedeného nařízení, schválí zmíněný plán do čtyř týdnů po jeho obdržení a neprodleně informuje organizaci producentů.

2.   Pokud příslušný vnitrostátní orgán zjistí, že cílů uvedených v článcích 3 a 7 nařízení (EU) č. 1379/2013 na základě předloženého revidovaného plánu nelze dosáhnout, odpovídajícím způsobem o tom ve lhůtě uvedené v odstavci 1 tohoto článku organizaci producentů informuje. Organizace producentů předloží pozměněný plán do dvou týdnů.

3.   Lhůta pro schválení pozměněného plánu je čtyři týdny po jeho obdržení.

4.   Pokud příslušný vnitrostátní orgán neschválí nebo nezamítne revidovaný plán podle odstavce 1 nebo 3, plán se považuje za schválený.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA

PODROBNÉ ČLENĚNÍ PLÁNŮ PRODUKCE A UVÁDĚNÍ PRODUKTŮ NA TRH

ODDÍL 1

Obecné informace o organizaci producentů

Název

Druh

Identifikační kód

Sídlo

Počet členů

Obrat (podrobně rozepište u jednotlivých druhů)

Objem úlovků nebo sběru (podrobně rozepište u jednotlivých druhů)

ODDÍL 2

Program produkce a strategie pro uvádění na trh

Tento oddíl sestává z informativního časového plánu nabídky a popisuje, jakým způsobem bude zajištěna přiměřenost nabídky v porovnání s požadavky trhu, pokud jde o jakost, množství a obchodní úpravu, a to zejména v případě hlavních druhů, které se uvádějí na trh.

ODDÍL 3

Opatření k dosažení cílů stanovených v článku 7 nařízení (EU) č. 1379/2013

Tento oddíl mimo jiné popisuje vhodná opatření stanovená v článku 8 nařízení (EU) č. 1379/2013, která organizace producentů hodlá přijmout za účelem dosažení různých cílů stanovených v článku 7 uvedeného nařízení.

ODDÍL 4

Opatření vedoucí k přizpůsobení nabídky některých druhů

Tento oddíl mimo jiné popisuje vhodná opatření stanovená v článku 8 nařízení (EU) č. 1379/2013, která organizace producentů hodlá přijmout za účelem přizpůsobení nabídky druhů, u kterých se během roku obvykle objevují při jejich uvádění na trh potíže.

ODDÍL 5

Sankce a kontrolní opatření

V tomto oddílu jsou popsány sankce za různé druhy porušení předpisů, ke kterým by mohlo při provádění plánů produkce a uvádění produktů na trh dojít. Kromě toho v něm mohou být popsána vhodná opatření stanovená v článku 8 nařízení (EU) č. 1379/2013, která organizace producentů hodlá přijmout za účelem zajištění kontroly a souladu činností svých členů s pravidly, která stanovili.


Top