?

Kontrola nákupu a držení zbraníControlli sull’acquisizione e sulla detenzione di armi
PŘEHLED DOKUMENTU:SINTESI DI:
Směrnice 91/477/EHS — kontrola nabývání a držení zbraníDirettiva 91/477/CEE - Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi
PŘEHLEDSINTESI
CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?CHE COSA FA QUESTA DIRETTIVA?
Tato „směrnice o střelných zbraních“ stanoví určité minimální podmínky pro oběh civilních střelných zbraní* v EU.La «direttiva sulle armi da fuoco» stabilisce una serie di condizioni minime per la circolazione di armi da fuoco per uso civile* all’interno dell’Unione europea (UE).
KLÍČOVÉ BODYPUNTI CHIAVE
Směrnice stanoví 4 kategorie střelných zbraní podle stupně jejich nebezpečnosti a tyto kategorie jsou popsány v její příloze I.Sulla base del grado di pericolo rappresentato dalle armi da fuoco, la direttiva individua quattro categorie definite nell’allegato I della direttiva.
Oblast působnostiCampo di applicazione
Směrnice se nevztahuje na obchodní převody válečných zbraní a střeliva ani na nabývání a držení zbraní a střeliva*:La direttiva non si applica ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra, né all’acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni* da parte:
ozbrojenými silami, policií nebo státními orgány,delle forze armate, della polizia o dei servizi pubblici;
sběrateli a subjekty s kulturním a historickým zaměřením v oblasti zbraní, které jsou jako takové uznány zemí EU, na jejímž území jsou usazeny.dei collezionisti e degli organismi a carattere culturale e storico in materia di armi e riconosciuti come tali dal paese dell’UE nel quale sono stabiliti.
Směrnice se také nevztahuje na provádění vnitrostátních předpisů týkajících se nošení zbraní nebo úpravy lovu nebo sportovní střelby.La direttiva non pregiudica l’applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d’armi, alla caccia e al tiro sportivo.
Zbrojní pasCarta europea d’arma da fuoco
Evropský zbrojní pas vydávají orgány zemí EU na žádost osoby, která se v souladu se zákonem stane držitelem a uživatelem střelné zbraně. Uživatel střelné zbraně musí mít pas stále ve svém držení.La carta europea d’arma da fuoco viene rilasciata dalle autorità di un paese dell’UE a chi diviene detentore e utilizzatore legittimo di un’arma da fuoco. Tale carta deve essere sempre in possesso di chi utilizza l’arma o le armi da fuoco indicate sul documento.
Identifikace a sledováníIdentificazione e rintracciamento
Každá střelná zbraň a základní balení střeliva musí být při výrobě označeny.Ogni arma da fuoco o unità elementare di imballaggio di munizioni deve essere contrassegnata in fase di produzione.
Země EU mají povinnost vést počítačový systém evidence údajů pro registraci těchto střelných zbraní. Do evidence mají přístup pouze oprávněné orgány.I paesi dell’UE devono tenere un archivio computerizzato per la registrazione di tali armi da fuoco. Il registro è accessibile soltanto alle autorità autorizzate.
Země EU mohou vytvořit systém, který bude upravovat činnosti zprostředkovatelů*. Podnikatelé v oboru zbraní* musí během své činnosti vést evidenci vstupů a výstupů střelných zbraní.I paesi dell’UE possono creare un sistema per regolare le attività degli intermediari*. Gli armaioli* devono tenere un registro delle armi da fuoco entrate ed uscite durante il loro periodo di attività.
Prodej, nabývání a drženíVendita, acquisizione e detenzione
Země EU jsou zodpovědné za kontrolu prodeje, nabývání a držení těchto zbraní; nicméně jakákoli zavedená pravidla musí respektovat oblast působnosti této směrnice.I paesi dell’UE devono controllare la vendita, l’acquisizione e la detenzione di tali armi; tuttavia, le norme istituite devono rientrare nel campo di applicazione delle regole contenute in questa direttiva.
Úprava nabývání a držení střeliva je shodná s úpravou držení střelných zbraní, pro které je toto střelivo určeno.Il regime di acquisizione e di detenzione delle munizioni è identico al regime di detenzione delle armi da fuoco alle quali sono destinate.
Nabytí a držení zbraně je povoleno, pokud příslušná osoba:L’acquisizione e la detenzione di un’arma da fuoco sono consentite nel caso in cui una persona:
má řádný důvod pro nabytí či držení (např. je legitimním sběratelem nebo je členem sportovního střeleckého klubu),abbia un motivo valido per l’acquisizione o la detenzione (ad es. è un collezionista o fa parte di un club di tiro sportivo);
dosáhla přinejmenším věku 18 let, i když k tomuto pravidlu se váže výjimka týkající se zbraní pro lov a sportovní střelbu (např. v některých případech je možné, aby střelné zbraně používaly k lovu a sportovní střelbě osoby mladší 18 let pod vedením rodiče nebo dospělé osoby s licencí k držení střelné zbraně nebo v rámci schváleného tréninkového střediska),abbia raggiunto l’età di 18 anni, salvo deroga per la pratica della caccia e del tiro sportivo (ad es. in alcuni casi, i minori di 18 anni possono utilizzare armi per caccia e tiro sportivo se sottoposti alla guida di un genitore/adulto in possesso di porto d’armi o presso un centro di addestramento approvato);
nepředstavuje nebezpečí pro sebe ani pro veřejnost.non costituisca un pericolo per sé stessa o per il pubblico.
Udělování licencíLicenze
Osoba, která splňuje požadavky pro nabytí a držení střelné zbraně, může obdržet víceletou licenci. V takových případech je nutné splnit určité formality:Coloro che soddisfano i requisiti per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco possono ottenere una licenza pluriennale. In questi casi, è necessario osservare determinate formalità:
jakýkoli pohyb střelné zbraně musí být sdělen příslušným orgánům,ogni eventuale trasferimento delle armi da fuoco deve essere comunicato alle autorità competenti;
musí se provádět pravidelné kontroly s cílem vyhodnotit, zda osoba požadavky nadále splňuje, adevono essere svolti regolari controlli volti a verificare che la persona continui a soddisfare i requisiti;
je nutné dodržovat maximální časové limity vymezené vnitrostátními právními předpisy.i limiti massimi di tempo specificati dalla legge nazionale devono essere rispettati.
Pro kontrolu pohybu střelných zbraní v rámci EU směrnice stanoví postupy pro:Per controllare la circolazione delle armi da fuoco all’interno dell’UE, la direttiva stabilisce procedure per:
konečnou přepravu zbraní z jedné země EU do jiné,il trasferimento definitivo delle armi da un paese dell’UE all’altro;
dočasnou přepravu zbraní (cesty) přes dvě nebo více zemí EU.i trasferimenti temporanei delle armi (viaggi) attraverso due o più paesi dell’UE.
Tyto formality se vztahují na všechny střelné zbraně s výjimkou válečných zbraní.Queste formalità si applicano a tutte le armi da fuoco, escluse quelle da guerra.
Úloha zemí EURuolo dei paesi dell’UE
V roce 2009 byla vytvořena kontaktní skupina s cílem usnadnit sdílení informací mezi zeměmi EU.Nel 2009 è stato formato un gruppo di contatto avente l’incarico di agevolare la condivisione di informazioni tra i paesi dell’UE.
Směrnice se nijak nedotýká práva zemí EU přijmout opatření k zamezení nedovoleného obchodu se zbraněmi.La direttiva non pregiudica il diritto dei paesi dell’UE di adottare misure contro il traffico illegale di armi.
Přezkum a návrhyRevisione e proposte
V listopadu 2015 Evropská komise představila zprávu o provádění této směrnice v rámci balíčku opatření v oblasti střelných zbraní. Balíček obsahoval návrh revize směrnice o střelných zbraních.La Commissione europea ha presentato una relazione sull’applicazione di questa direttiva nel mese di novembre 2015 come parte di un pacchetto di misure sulle armi da fuoco. Il pacchetto includeva una proposta di revisione della direttiva sulle armi da fuoco.
ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
Použije se od 17. října 1991. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 1. ledna 1993.Si applica a partire dal 17 ottobre 1991. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel diritto nazionale entro il 1
KLÍČOVÉ POJMYo
* Střelná zbraň: jakákoli ruční zbraň s hlavní, která vystřeluje nebo je konstruována či může být upravena tak, aby vystřelovala jednotnou, hromadnou nebo plynovou střelu (obecně projektil) působením okamžitého uvolnění chemické energie.gennaio 1993.
* Střelivo: kompletní náboj nebo jeho komponenty, jako jsou nábojnice, zápalky, výmetné náplně nebo projektily, které se používají ve střelných zbraních.TERMINI CHIAVE
* Zprostředkovatel: fyzická nebo právnická osoba kromě podnikatele v oboru zbraní, jejíž podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti tvoří nákup, prodej nebo organizace převodu zbraní.* Arma da fuoco: un’arma a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere facilmente trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente.
* Podnikatel v oboru zbraní: fyzická nebo právnická osoba, jejíž podnikatelskou činnost zcela nebo zčásti tvoří výroba, obchod, výměna, pronajímání, oprava nebo konverze střelných zbraní, částí a střeliva.* Munizione: l’insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un’arma da fuoco.
AKT* Intermediario: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall’armaiolo, che eserciti un’attività professionale consistente integralmente o parzialmente nell’acquisto, nella vendita o nell’organizzazione del trasferimento delle armi.
Směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní (Úř. věst. L 256, 13.9.1991, s. 51–58)* Armaiolo: qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un’attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco.
Postupné změny směrnice 91/477/EHS byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.ATTO
SOUVISEJÍCÍ AKTYDirettiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51-58)
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Hodnocení REFIT směrnice Rady 91/477/ES ze dne 18. června 1991 ve znění směrnice 2008/51/ES ze dne 21. května 2008 o kontrole nabývání a držení zbraní (COM(2015) 751 final ze dne 18.11.2015)Le successive modifiche alla direttiva 91/477/CEE sono state incorporate nel testo base. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.
Poslední aktualizace 17.03.2016ATTI COLLEGATI
 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Valutazione REFIT della direttiva 91/477/CE del Consiglio, del 18 giugno 1991, modificata dalla direttiva 2008/51/CE del 21 maggio 2008, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi [COM(2015) 751 final del 18.11.2015].
 Ultimo aggiornamento: 17.03.2016