РЕШЕНИЕ НА СЪДА (десети състав)

4 март 2015 година ( *1 )

„Преюдициално запитване — Регламент (ЕИО) № 2658/87 — Обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Комбинирана номенклатура — Позиции 8543, 9018 и 9019 — Лазерни апарати и апарати с ултразвук, както и техните части и принадлежности“

По дело C‑547/13

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams (Латвия), с акт от 11 октомври 2013 г., постъпил в Съда на 21 октомври 2013 г., в рамките на производство по дело

„Oliver Medical“ SIA

срещу

Valsts ieņēmumu dienests,

СЪДЪТ (десети състав),

състоящ се от: C. Vajda (докладчик), председател на състава, A. Rosas и E. Juhász, съдии,

генерален адвокат: N. Wahl,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 16 октомври 2014 г.,

като има предвид становищата, представени:

за „Oliver Medical“ SIA, от G. Senkāns, advokāts,

за латвийското правителство, от I. Kalniņš и K. Freimanis както и от D. Pelše, в качеството на представители,

за испанското правителство, от L. Banciella Rodríguez-Miñón, в качеството на представител,

за Европейската комисия, от A. Caeiros и A. Sauka, в качеството на представители,

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

Решение

1

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на позиции 8543, 9018 и 9019 от Комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 4, стр. 3), в редакцията ѝ след приемането последователно на Регламент (ЕО) № 1214/2007 на Комисията от 20 септември 2007 г. (ОВ L 286, стр. 1), Регламент (ЕО) № 1031/2008 на Комисията от 19 септември 2008 г. (ОВ L 291, стр. 1), Регламент (ЕО) № 948/2009 на Комисията от 30 септември 2009 г. (ОВ L 287, стр. 1), Регламент (ЕС) № 861/2010 на Комисията от 5 октомври 2010 г. (ОВ L 284, стр. 1) и Регламент (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 г. (ОВ L 282, стр. 1, наричана по-нататък „КН“).

2

Запитването е отправено в рамките на спор между „Oliver Medical“ SIA (наричано по-нататък „Oliver Medical“) и Valsts ieņēmumu dienests (латвийска данъчна администрация, наричана по-нататък „VID“) относно тарифното класиране на апарати, предназначени за лечението на проблеми с повърхностните кръвоносни съдове и дерматологични проблеми.

Правна уредба

Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките

3

Съветът за митническо сътрудничество, понастоящем Световна митническа организация (СМО), е учреден с Конвенцията за създаване на посочения съвет, сключена на 15 декември 1950 г. в Брюксел. Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (наричана по-нататък „ХС“) е изработена от СМО и е създадена с Международната конвенция относно Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (наричана по-нататък „Конвенцията относно ХС“), сключена на 14 юни 1983 г. в Брюксел и одобрена заедно с протокола за изменението ѝ от 24 юни 1986 г. от името на Европейската икономическа общност с Решение 87/369/ЕИО на Съвета от 7 април 1987 г. (ОВ L 198, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 3, стр. 199).

4

Съгласно член 3, параграф 1 от Конвенцията относно ХС всяка договаряща страна се задължава да приведе своите тарифни и статистически номенклатури в съответствие с ХС, да използва всички нейни позиции и подпозиции без допълнения или изменения, заедно със съответните им цифрови кодове, и да следва последователността на номериране по тази система. Всяка договаряща страна се задължава да прилага общите правила за тълкуване на ХС, както и всички бележки към разделите, главите и подпозициите на ХС и да не изменя обхвата им.

5

В условията, определени в член 8 от Конвенцията относно ХС, СМО одобрява обяснителните бележки и становищата за класиране, приети от комитета по ХС.

6

Към датата на подаване на разглежданите в главното производство декларации за внос обяснителната бележка към ХС относно позиция 9018 гласи:

„[…]

Настоящата позиция обхваща особено широка съвкупност от инструменти и апарати от всякакъв материал (включително от благородни метали), които се характеризират основно с обстоятелството, че в почти всички случаи нормалното им използване изисква намесата на правоспособно лице (лекар, хирург, зъболекар, ветеринар, акушерка и т.н.), независимо дали става въпрос за диагностика, профилактика или лечение на заболяване, опериране и т.н. Към тази позиция спадат също инструментите и апаратите за анатомични проучвания и дисекция, за аутопсия и при определени условия инструментите и апаратите за работилници за зъбни протези […]

[…]

Без да отпада принадлежността им към настоящата позиция, въпросните инструменти и апарати може да съдържат оптични приспособления или да са захранвани с електричество, независимо дали то изпълнява само двигателна или предавателна функция или има профилактично или лечебно действие или диагностична цел.

Настоящата позиция включва също инструментите и апаратите, функциониращи посредством лазер или други светлинни или фотонни лъчи, както и инструментите и апаратите с ултразвук“.

7

Към датата на подаване на разглежданите в главното производство декларации за внос обяснителната бележка към ХС относно позиция 9019 гласи:

„[…]

I. — Апарати за механотерапия

Тези апарати се използват основно за лечение на заболявания на ставите или на мускулите, чиито различни движения възпроизвеждат механично. Тъй като това лечение се извършва главно въз основа на указанията или под контрола на правоспособно лице, тези апарати трябва да се разграничават в случая от обичайните апарати за физическа култура в буквалния смисъл на думата или за така наречената лечебна гимнастика, които се използват в домашни условия или в специализирани зали, сред които може да се посочат: тренажорите за разтягане и гимнастическите уреди с ремъци или еластични въжета, всякакви видове уреди за стискане с пружини, така наречените гребни тренажори, позволяващи да се възпроизвеждат в домашни условия движенията при гребане, някои стационарни велосипеди на едно колело за тренировка или за развиване на мускулите на краката (последните апарати спадат към № 95.06).

[…]“.

КН

8

Митническото класиране на внесени в Европейския съюз стоки се урежда от КН.

9

Текстът на член 2 от Регламент № 2658/87, изменен с Регламент (ЕО) № 254/2000 на Съвета от 31 януари 2000 г. (ОВ L 28, стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 12, стр. 33, наричан по-нататък „Регламент № 2658/87), е следният:

„Комисията установява Интегрална тарифа на общностите, наречена по-долу TARIC, която отговаря на изискванията на Общата митническа тарифа, на статистиката за външната търговия, на търговската, земеделската и други политики на Общността относно вноса или износа на стоки.

Тарифата се основава на [КН] и включва:

[…]

г)

ставките на митата и други такси за внос и износ, включително освобождаване от мита и преференциални тарифни ставки, прилагани за специфични стоки при внос или износ;

[…]“.

10

По силата на член 12, параграф 1 от Регламент № 2658/87 Комисията приема ежегодно регламент, възпроизвеждащ цялостния текст на КН с митническите ставки, произтичащ от мерките, приети от Съвета на Европейския съюз или Комисията. Този регламент се прилага от 1 януари следващата година.

11

Редакцията на КН, приложима към фактите по главното производство, настъпили в периода от 2008 г. до 2012 г., е произтичащата от Регламенти № 1214/2007, 1031/2008, 948/2009, 861/2010 и 1006/2011.

12

Относно редакцията на общите правила за тълкуване на КН, заглавието на раздел XVI на КН и на бележка 2 от този раздел, тарифните позиции по глава 85 от КН, заглавието на раздел XVIII от нея, бележка 2 от глава 90 от КН, както и на тарифни позиции и подпозиции 9018, 9018 11 00, 9018 12 00, 9018 13 00, 9018 14 00, 9018 19, 9018 19 90, 9019, 9019 10, 9019 10 10, 9019 10 90 и 9019 20 00, с които са свързани преюдициалните въпроси, текстовете не се различават.

13

Общите правила за тълкуване на КН, съдържащи се в част първа, раздел I, A от нея, предвиждат:

„Класирането на стоките в [КН] се подчинява на следните принципи:

1.

Текстът на заглавията на разделите, на главите или на подглавите има само индикативна стойност, като класирането се определя законно съгласно термините на позициите и на забележките към разделите или към главите и съгласно следващите правила, когато те не противоречат на посочените по-горе термини на позициите и на забележките към разделите или към главите.

2.

а)

Всяко упоменаване на един артикул в определена позиция включва този артикул, дори некомплектован или незавършен, при условие че в това си състояние той притежава основните характеристики на комплектован или завършен артикул. То включва също завършения или комплектован артикул или считания като такъв съгласно предходните разпоредби, когато той е представен в демонтирано или немонтирано състояние;

б)

Всяко упоменаване на някой материал в определена позиция се отнася за този материал, било в чисто състояние, било когато той е смесен или свързан с други материали. Също така всяко упоменаване на изделия от определен материал се отнася и до изделията, съставени изцяло или частично от този материал. Класирането на артикули, съставени от повече от един материал, се извършва съгласно правило 3.

3.

Когато стоките биха могли да се класират в две или повече позиции чрез прилагане на правило 2 б) или поради други причини, класирането се извършва по следния начин:

а)

Позицията, която най-специфично описва стоката, трябва да има предимство пред позициите с по-общо значение. Въпреки това, когато всяка от две или повече позиции се отнася само до една част от материалите, съставящи смесен продукт или сложен артикул или само до една част от артикулите, в случаите на стоки, представени като комплект за продажба на дребно, тези позиции следва да се считат, по отношение на този продукт или този артикул, като еднакво специфични, дори ако една от тях дава по-точно или по-пълно описание.

б)

Смесените продукти, изделията, съставени от различни материали или съставени от различни компоненти и стоките, представени в комплекти, пригодени за продажба на дребно, чието класиране не може да бъде осъществено чрез прилагането на правило 3 а), се класират съгласно материала или компонента, който им придава основния характер, когато е възможно да се установи това.

в)

В случаите, когато правила 3 а) и 3 б) не дават възможност за извършване на класирането, стоката следва да се класира в последната по ред на номериране позиция от тези, които могат да се вземат предвид.

4.

Стоките, които не могат да бъдат класирани съобразно горните правила, следва да бъдат класирани в позицията, отнасяща се до артикулите с най-аналогичен характер.

[…]

6.

Класирането на стоките в подпозициите на една и съща позиция е нормативно определено съгласно термините на тези подпозиции и забележките към подпозициите, както и, mutatis mutandis, съгласно горните правила при условие че могат да се сравняват само подпозиции на еднакво ниво. Освен при разпоредби, предвиждащи обратното, за прилагането на това правило, се вземат предвид и забележките към разделите и главите“.

14

Част втора от КН обхваща раздел XVI, озаглавен „Машини и апарати, електрооборудване; части от тях; апарати за записване или възпроизвеждане на звук, апарати за записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и звук и части и принадлежности за тези апарати“.

15

Текстът на бележка 2 към раздел XVI от КН е следният:

„Като се имат предвид разпоредбите на забележка 1 към настоящия раздел и забележка 1 към глава 84 и от глава 85, частите за машини (с изключение на частите за артикулите от № 8484, 8544, 8545, 8546 или 8547) се класират съгласно следните правила:

а)

частите, представляващи артикули, включени в някоя от позициите на глава 84 или 85 (с изключение на № 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 и 8548), се класират в тази тарифна позиция, независимо от машината, за която са предназначени;

б)

частите, различни от посочените в буква а), които са изключително или главно предназначени за една определена машина или за няколко вида машини от една и съща позиция (дори и от № 8479 или 8543), се класират в позицията, съответна на тази или на тези машини или според случая, в № 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 или 8538; но частите, предназначени главно, както за артикулите от № 8517, така и за артикулите от № 8525 до 8528, се класират в № 8517;

в)

останалите части се класират в № 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 или 8538 според случая, или в краен случай в № 8487 или 8548“.

16

В раздел XVI от КН се съдържа глава 85, озаглавена „Електрически машини и апарати, електроматериали и техните части; апарати за записване или възпроизвеждане на звук, апарати за записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и звук и части и принадлежности за тези апарати“. Тази глава обхваща по-конкретно следните тарифни позиции и подпозиции:

„8543 Електрически машини и апарати със специфична функция, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава.

[…]

8543 70 – Други машини и апарати:

[…]

8543 70 90 – – Други

8543 90 00 – Части“.

17

Съгласно член 9, параграф 1 от Регламент 2658/87 Комисията може да въведе обяснителни бележки в КН. От Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура на Европейските общности (ОВ C 133, 2008 г., стр. 1, наричани по-нататък „обяснителните бележки към КН относно подпозиция 8543 70 90“), е видно по-специално, че подпозиция 8543 70 90 от КН не обхваща „апаратите за облъчване с ултравиолетови лъчи за медицината, дори ако употребата им не изисква намесата на правоспособно лице (позиция 9018)“.

18

В раздел XVIII от КН, озаглавен „Оптични, фотографски или кинематографски, измерителни, контролиращи или прецизиращи инструменти и апарати; медико-хирургически инструменти и апарати; часовникарски изделия; музикални инструменти; части и принадлежности за тези инструменти или апарати“, се съдържа глава 90 със заглавие „Оптични, фотографски или кинематографски, измерителни, контролиращи или прецизиращи инструменти и апарати; медико-хирургически инструменти и апарати; части и принадлежности за тези инструменти или апарати“.

19

Текстът на бележка 2 от тази глава е следният:

„Като се имат предвид разпоредбите на […] забележка 1, частите и принадлежностите за машини, апарати, инструменти или артикули от настоящата глава, се класират съгласно правилата по-долу:

а)

частите и принадлежностите, представляващи артикули, включени в която и да е от позициите на настоящата глава или на глави 84, 85 или 91 (различни от № 8487, 8548 или 9033), остават класирани към съответната им позиция, независимо какви са машините, апаратите или инструментите, за които са предназначени;

б)

когато те са изключително или главно предназначени конкретно за една машина, инструмент или апарат или за множество машини, инструменти или апарати от една и съща позиция (дори от № 9010, 9013 или 9031), частите и принадлежностите, различни от включените в горната буква, се класират в позицията, съответна на тази или тези машини, инструменти или апарати;

в)

другите части или принадлежности се включват в № 9033“.

20

Глава 90 от КН обхваща по-специално следните позиции и подпозиции:

„9018 Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

Електродиагностични апарати (включително апаратите за функционално изследване или за наблюдение на физиологическите параметри):

9018 11 00 – – Електрокардиографи

9018 12 00 – – Апарати за диагностика чрез ултразвуково сканиране (скенери)

9018 13 00 – – Апарати за диагностика чрез визуализация на магнитния резонанс

9018 14 00 – – Апарати за сцинтиграфия

9018 19 – – Други:

9018 19 10 – – – Апарати за синхронно наблюдение на два или повече физиологически параметри

9018 19 90 – – – Други“.

21

Подпозиции 9018 90 и 9018 90 85 от КН, в редакцията ѝ след приемането на Регламенти № 1214/2007, 1031/2008 и 948/2009, имат следния текст:

„9018 90 – Други инструменти и апарати:

[…]

9018 90 85 – – Други“.

22

Подпозиции 9018 90 и 9018 90 84 от КН, в редакцията ѝ след приемането на Регламенти № 861/2010 и 1006/2011, имат следния текст:

„9018 90 – Други инструменти и апарати:

[…]

9018 90 84 – – Други“.

23

Глава 90 от КН обхваща по-специално следните позиции и подпозиции:

„9019 Апарати за механотерапия; апарати за масаж; апарати за психотехника; апарати за озонотерапия, кислородотерапия, аерозолна терапия, дихателни апарати за реанимация и други апарати за дихателна терапия:

9019 10 Апарати за механотерапия; апарати за масаж, апарати за психотехника:

9019 10 10 – – Електрически апарати за вибромасаж

9019 10 90 – – Други

9019 20 00 Апарати за озонотерапия, кислородотерапия, аерозолна терапия, дихателни апарати за реанимация и други апарати за дихателна терапия“.

24

С Регламент (ЕО) № 119/2008 на Комисията от 7 февруари 2008 година относно класирането на някои продукти в Комбинираната номенклатура (ОВ L 36, стр. 3), приет съгласно член 9, параграф 1, буква а) от Регламент № 2658/87, в подпозиция 8543 70 90 от КН е класиран следният продукт:

„Апарат за епилация и третиране на кожата, използващ технологията интензивна пулсираща светлина (IPL), със следните размери: 34,5 cm (височина) × 30,5 cm (ширина) × 50,5 cm (дебелина) и тегло 25 [килограма (kg)].

Апаратът е предназначен за епилация и третиране на кожата, от чисто козметично подмладяване до отстраняване на старчески петна, корекция на неравномерна кожна пигментация и третиране на разширени вени. Използва се в козметичните салони.

В апарата е вграден електрически двигател за охлаждане, който не играе роля в процеса на епилация и третиране на кожата“.

25

Класирането на посочения продукт в тази подпозиция е мотивирано, както следва:

„Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на [КН] и от описанието на кодове по КН 8543, 8543 70 и 8543 70 90.

Тъй като процесът на епилация се извършва с помощта на технологията IPL, а не чрез захващане и изскубване на косъма от корена с помощта на електрически двигател, се изключва класиране в позиция 8510 като машинка за епилация с вграден електрически двигател (вж. обяснителните бележки към ХС за позиция 8510).

Класирането в позиция 9018 като медицински инструмент или апарат също се изключва, тъй като уредът не служи за медицинско лечение и не се използва в медицинската практика (вж. обяснителните бележки към ХС за позиция 9018).

Апаратът се класира в позиция 8543, тъй като представлява електрически апарат със специфична функция, неупоменат, нито включен другаде в глава 85“.

26

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1204/2011 на Комисията от 18 ноември 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура (ОВ L 305, стр. 14), приет съгласно член 9, параграф 1, буква а) от Регламент № 2658/87, в подпозиция 8543 90 00 от КН са класирани следните стоки:

„1.   Ръчно, сменяемо приспособление, състоящо се от импулсна лампа, леща, бутон за задействане и светлинен индикатор (т.нар. „наконечник с интензивна импулсна светлина (IPL)“.

Приспособлението генерира интензивна импулсна светлина с различна широчина на импулса, достигаща до 100 ms, с дължина на вълната 650‑1200 nm, размер на светлинното петно 16 x 46 mm и максимална плътност на потока 45 J/cm2.

То работи само в комбинация с машина („основно устройство“), от която му се подават захранване, сигнали за управление и охлаждаща течност. „Основното устройство“ се състои от електрозахранване, блок за управление с дисплей и охлаждащо устройство. То може да работи и с „лазерни наконечници“.

Когато е свързано с „основното устройство“, приспособлението се използва за специфични козметични процедури, например за трайно премахване на окосмяването.

2.   Ръчно, сменяемо приспособление, състоящо се от твърдотелен лазер, леща, превключвател за избор на размера на светлинното петно и бутон за задействане (така нареченият „лазерен наконечник“).

Устройството генерира лазерно лъчение с различна широчина на импулса, достигаща до 100 ms, с дължина на вълната 1064 nm, регулируем размер на светлинното петно с диаметър 1, 5, 3, 6 и 9 mm и максимална плътност на потока 700 J/cm2.

То работи само в комбинация с машина („основно устройство“), от която му се подават захранване, сигнали за управление и охлаждаща течност. „Основното устройство“ се състои от електрозахранване, блок за управление с дисплей и охлаждащо устройство. То може да работи и с „наконечници за интензивна импулсна светлина (IPL)“.

Когато е свързано с „основното устройство“, приспособлението се използва конкретно за козметично лечение на разширени вени на краката“.

27

Класирането на наконечниците IPL в тази подпозиция е мотивирано, както следва:

„Класирането се определя от Общи правила 1 и 6 за тълкуване на [КН], забележка 2, буква б) към раздел XVI и от описанието на кодове по КН 8543 и 8543 90 00.

Тъй като генерираната от импулсната лампа интензивна импулсна светлина не е лазерен лъч, се изключва класиране в позиция 9013 като лазер.

Предвид характеристиките и обективните му свойства, а именно конструкцията му от електронно естество, приспособлението не е сходно на сменяем инструмент (вж. забележка 1, буква о) към раздел XVI). Когато работи съвместно с „основното устройство“, приспособлението се определя като машина, изпълняваща специфична функция, неупомената, нито включена другаде в глава 85.

Приспособлението е от основно значение за работата на машината, тъй като машината не може да функционира без него.

Поради това приспособлението следва да бъде класирано в код по КН 85439000 като част за други електрически машини и апарати със специфична функция, неупоменати, нито включени другаде в глава 85“.

28

Класирането на лазерните наконечници в подпозиция 8543 90 00 от КН е мотивирано, както следва:

„Класирането се определя от Общи правила 1 и 6 за тълкуване на [КН], забележка 2, буква б) към раздел XVI и от описанието на кодове по КН 8543 и 8543 90 00.

Тъй като лазерът е специално проектиран да генерира лазерно лъчение с определени широчина на импулса и размери на светлинното петно, приспособлението е адаптирано за изпълнение на специфична функция. Когато работи съвместно с „основното устройство“, приспособлението се определя като машина, изпълняваща специфична функция, неупомената, нито включена другаде в глава 85.

Следователно се изключва класиране в позиция 9013 като лазер (вж. също Обяснителните бележки към ХС за позиция 9013, параграф 2, четвърта алинея).

Предвид характеристиките и обективните му свойства, а именно конструкцията му от електронно естество, приспособлението не е сходно на сменяем инструмент (вж. забележка 1, буква о) към раздел XVI).

Приспособлението е от основно значение за работата на машината, тъй като машината не може да функционира без него.

Поради това приспособлението следва да бъде класирано в код по КН 85439000 като част за други електрически машини и апарати със специфична функция, неупоменати, нито включени другаде в глава 85“.

Директива 93/42/ЕИО

29

Медицинските изделия по Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 година относно медицинските изделия (ОВ L 169, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 22, стр. 244), изменена с Директива 2007/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. (ОВ L 247, стр. 21, наричана по-нататък „Директива 93/42“), са дефинирани в член 1, параграф 2, буква а) от Директива 93/42, както следва:

„медицинско изделие“ е всеки инструмент, апарат, принадлежност, софтуер, материал или друг продукт, използван сам или в комбинация, заедно с всички аксесоари, включително софтуера, предназначен от неговия производител да бъде използван специално за диагностика и/или терапевтични цели и необходими за неговото правилно прилагане, предвиден от производителите да бъде използван за хората със следните цели:

диагностика, профилактика, мониторинг, лечение или облекчаване на заболяване,

диагностика, мониторинг, лечение, облекчаване или компенсиране на нараняване или недъг,

изследване, заместване или модифициране на анатомията или на физиологичен процес,

контрол на раждаемостта,

и което не постига своето основно предназначение във или върху човешкото тяло чрез фармакологични, имунологични или метаболични средства, но което може да бъде подпомогнато в своята функция по такъв начин“.

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

30

През периода от ноември 2008 г. до април 2012 г. Oliver Medical декларира стоки на производителя Lumenis с оглед на пускането им в свободно обращение. Декларирани са:

на 25 ноември 2008 г. в подпозиция 9018 19 90 от КН лазерни наконечници „UltraPulse Encore laser“,

на 6 април и 11 ноември 2009 г. в подпозиция 9018 90 85 от КН съответно лазерен апарат „Light Sheer ST“, както и апаратът „IPL Quantum SR“ и неговите принадлежности „HR upgd for IPL Quantum“ и „DL upgd for IPL Quantumsystem“,

на 21 април 2010 г. и 14 януари 2011 г. в подпозиция 9019 10 90 от КН глави за лечение за апарат с ултразвук „Ultrashape contour I“,

на 14 февруари 2011 г. в подпозиция 9018 90 84 от КН глави за апарата „IPL Quantum SR 560“ със системата му за охлаждане, и

на 4 ноември 2010 г. в подпозиция 9018 90 85 от КН лазерния апарат за термотерапия „Ls-Duet“ и неговите специфични принадлежности.

31

След проверка спрямо Oliver Medical VID приема, че апаратите „Light Sheer ST“ и „IPL Quantum SR“ трябва да се класират в подпозиция 8543 70 90 99 от КН.

32

VID счита, че главите на апарата „IPL Quantum SR“, посочени като „HR upgd for IPL Quantum“ и „DL upgd for IPL Quantumsystem“, както и тези на изделията „IPL Quantum SR 560“ и „Ultrashape contour I“ трябва да се класират в подпозиция 8543 90 00 90 от КН.

33

Освен това, след като извършва проверка за съответствие на данните в митническата декларация за лазерния апарат „Ls-Duet“ и за неговите принадлежности, VID приема, че тези стоки трябва да се класират съответно в подпозиции 8543 70 90 99 и 8543 90 00 90 от КН.

34

Въз основа на тези поправки размерът на митните сборове и на данъка върху добавената стойност, който VID е поискала от Oliver Medical, е увеличен и са наложени лихви за забава и финансова санкция.

35

На 13 март 2012 г. Oliver Medical отправя искане пред VID за получаване на обвързваща тарифна информация относно класирането на апарата за селективна фототермолиза „Lumenis M22“, за който е издаден сертификат за съответствие CE 93/42 като медицински апарат. На 25 април 2012 г. VID предоставя обвързващата тарифна информация, в която е посочено, че въпросният апарат се класира в подпозиция 8543 70 90 от КН.

36

Oliver Medical обжалва решенията на VID за класиране пред запитващата юрисдикция, като твърди, че апаратите на производителя Lumenis са предназначени за медицински центрове с оглед на медицинската им употреба и че поради това трябва да бъдат класирани в позиции 9018 и 9019 от КН.

37

От своя страна VID счита, че тези апарати са по-скоро електрически апарати със специфични функции и че при това положение спадат към позиция 8543 от КН.

38

В това отношение запитващата юрисдикция има съмнения относно класирането на посочените апарати в позиция 8543 от КН по-специално с оглед на Регламент № 119/2008. В тази връзка тя цитира като пример апарата „Light Sheer ST“, чиито размери от 44 cm височина, 50 cm широчина и 112 cm дебелина, както и тегло от 48 kg не съответстват на посочените в този регламент размери от 34,5 cm височина, 30,5 cm широчина и 50,5 cm дебелина, както и тегло от 25 kg. Освен това запитващата юрисдикция уточнява, че лазерната система на този апарат използва лъчение с дължина на вълната 900 nm, което се абсорбира от меланина, технология, която се различава от тази на интензивната пулсираща светлина (IPL), посочена в същия регламент. Запитващата юрисдикция добавя, че апаратът „UltraPulse Encore laser“ използва херметичен CO2 лазер и охлаждането на този апарат се извършва посредством течност.

39

Относно апаратите „IPL Quantumsystem“ запитващата юрисдикция отбелязва, че при тях в рамките на една платформа се съчетават лазерната технология и технологията на светлина с висока честота, като се използват викосомощностни параметри. Що се отнася до апарата „UltraShape Contour I“, той генерира вълни с висока мощност и ултразвукови вълни с ниска честота по технология, аналогична на използваната за раздробяване на камъни и лечение на тумори.

40

Запитващата юрисдикция добавя, че предназначението на посочените в Регламент № 119/2008 апарати е да бъдат използвани в козметичните салони, докато разглежданите в главното производство апарати и техните части се използват в медицинските центрове.

41

Относно класирането на апарат „Lumenis M22“ в подпозиция 8543 70 90 от КН, вследствие на искане за получаване на обвързваща тарифна информация, запитващата юрисдикция отбелязва, че VID е приложила Регламент за изпълнение № 1204/2011, съгласно който е изключено класирането като лазер в позиция 9013 на апарат, съдържащ лазерно устройство. Като се основава на обяснителните бележки към КН относно подпозиция 8543 70 90, запитващата юрисдикция иска да установи в този контекст какъв е съответният обхват на различните позиции по КН, относими към главното производство. Всъщност тя смята, че тези позиции не се изключват взаимно. Запитващата юрисдикция счита, че тарифното класиране на разглежданите в главното производство продукти зависи от тълкуването на правото на Съюза.

42

При тези обстоятелства Administratīvā rajona tiesa решава да спре производството и да постави на Съда следните три преюдициални въпроса:

„1)

Трябва ли позиции 9018 и 9019 от [КН] да се тълкуват в смисъл, че следните уреди: наконечниците „UltraPulse EКНore laser“, апаратът „Light Sheer ST“, апаратът „IPL Quantum SR“ и неговите глави „HR upgd for IPL Quantum“ и „DL upgd for IPL Quantumsystem“, главите за лечение „Ultrashape contour I“, апаратите „IPL Quantum SR 560“ и „Ls-Duet“ и техните принадлежности и апаратът Lumenis M22, които се използват в медицината, могат да се класират в тези позиции?

2)

Ако позиции 9018 и 9019 не са приложими към тях, могат ли посочените продукти да се класират в позиция 8543 от [КН]?

3)

В случай на отрицателен отговор, коя друга позиция би била приложима въз основа на тълкуването на [КН] за целите на това класиране?“.

По преюдициалните въпроси

43

С въпросите си, които следва да се разгледат заедно, запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали КН трябва да се тълкува в смисъл, че разглежданите в главното производство продукти, които са предназначени за лечение на проблеми с повърхностните кръвоносни съдове и дерматологични проблеми и чието функциониране налага използването на лазерна технология и технология на много интензивна светлина, трябва да се класират в позиции 9018 или 9019 от КН като медицински инструменти или апарати или като апарати за механотерапия, или тя трябва да се тълкува в смисъл, че тези продукти трябва да се класират в позиция 8543 от КН като електрически апарати със специфична функция.

44

В началото следва да се напомни преди всичко, че когато Съдът е сезиран с преюдициално запитване в областта на тарифното класиране, неговата задача е по-скоро да изясни на националната юрисдикция критериите, чието прилагане ще позволи на последната правилното класиране на въпросните продукти в КН, отколкото самият той да направи това класиране, тъй като не разполага непременно с цялата необходима за това информация. Във всеки случай изглежда, че националната юрисдикция може да стори това по-добре (вж. решение Data I/O, C‑297/13, EU:C:2014:331, т. 36 и цитираната съдебна практика).

45

По-нататък съгласно трайната съдебна практика, в интерес на правната сигурност и улесняването на проверките, решаващият критерий за тарифното класиране на стоките по правило трябва да се търси в техните обективни характеристики и свойства, определени в текста на позицията от КН и на бележките към разделите или главите (решение Delphi Deutschland, C‑423/10, EU:C:2011:315, т. 23 и цитираната съдебна практика).

46

Също съгласно постоянната съдебна практика обяснителните бележки към КН, изготвени от Европейската комисия, и тези към ХС, изготвени от СМО, имат съществен принос за тълкуването на обхвата на различните тарифни позиции, без обаче да имат задължителна правна сила (решение Delphi Deutschland, EU:C:2011:315, т. 24 и цитираната съдебна практика).

47

Накрая за класирането в подходящата позиция е важно да се припомни и че предназначението на стоката може да представлява обективен критерий за класиране, доколкото то е свойствено на тази стока, като тази свойственост трябва да може да се прецени в зависимост от обективните характеристики и качества на стоката (решение Olicom, C‑142/06, EU:C:2007:449, т. 18).

48

Що се отнася до позиция 9018 от КН, от разглеждането ѝ е видно, че тя обхваща по-специално медицинските инструменти или апарати. В текста на тази позиция не се съдържат повече уточнения относно характеристиките на тези инструменти или апарати. Сред продуктите, спадащи към посочената позиция, са изброени апаратите с ултравиолетови или инфрачервени лъчи.

49

В това отношение е необходимо да се отбележи, че съгласно обяснителната бележка към ХС относно позиция 9018 тази позиция обхваща съвкупност от инструменти и апарати, чието нормално използване изисква в почти всички случаи намесата на правоспособно лице, като лекар, хирург, зъболекар, ветеринар или акушерка, по-специално за диагностика, профилактика или лечение на заболяване или за опериране.

50

От това следва, от една страна, че в повечето случаи тези апарати и инструменти са използвани от правоспособно лице в областта на здравеопазването, без обаче намесата на такова лице да се изисква във всички случаи, и от друга страна, че посочените апарати и инструменти са предназначени за медицински цели.

51

За да се установи дали даден продукт е предназначен за медицински цели, следва да се вземат предвид всички относими към случая обстоятелства, както са посочени в акта за преюдициално запитване, доколкото става въпрос за свойствените за продукта обективни характеристики и качества. Към момента на вноса вносителят следва да докаже, че посоченият продукт е предназначен за медицински цели.

52

Сред относимите обстоятелства следва да се прецени използването, за което е предназначен продуктът от производителя, както и условията и мястото на използването му. Така фактът, че продуктът е предназначен за лечение на едно или повече заболявания, и фактът, че лечението трябва да се извършва в медицински център под контрола на правоспособно лице, са индиции, въз основа на които може да се установи, че продуктът е предназначен за медицински цели. Напротив, фактът, че даден продукт позволява главно естетически подобрения, че с него може да се борави извън рамките на медицински център, например в козметичен салон, без намесата на правоспособно лице, са индиции, с които може да се опровергае твърдението, че продуктът е предназначен за медицински цели.

53

Фактът, че продуктът носи маркировка „CE“, удостоверяваща, че медицинското изделие е съобразено с разпоредбите на Директива 93/42, е едно от обстоятелствата, което, наред с други, следва да се вземе предвид в това отношение. Доколкото обаче Директива 93/42 преследва цели, различни от тези на КН, и за да се запази съгласуваността при тълкуването на КН и на ХС, която е утвърдена с международна конвенция, по която Съюзът е договаряща страна, обстоятелството, че даден продукт носи маркировка „CE“, не може да бъде определящо при преценката дали той е предназначен за медицински цели по смисъла на позиция 9018 от КН.

54

Запитващата юрисдикция иска да се установи дали са относими и други обстоятелства, като размерите и теглото на разглеждания продукт, както и използваната технология, за да се прецени дали продуктът спада към позиция 9018 от КН. Всъщност тя смята, че въз основа на посочените обстоятелства разглежданите в главното производство продукти трябва да се разграничават от тези, които са предмет на Регламент 119/2008 и чието класиране в позиция 9018 от КН Комисията е изключила в същия регламент.

55

В това отношение следва да се напомни, че регламентите относно класирането имат общо приложение, доколкото се прилагат не за конкретен оператор, а за всички продукти, идентични на разглеждания от Комитета за Митническия кодекс. За да се определи приложното поле на регламент относно класирането, при тълкуването му следва да се вземат предвид по-специално неговите мотиви (решение Krings, C‑130/02, EU:C:2004:122, т. 33 и цитираната съдебна практика).

56

Несъмнено Регламент № 119/2008 не се прилага пряко за разглежданите в главното производство продукти. Всъщност тези продукти не са идентични на продуктите, за които се отнася посоченият регламент, тъй като се различават от тях по-специално по своите размери и тегло, както и по използваната от тях технология.

57

Въпреки това прилагането по аналогия на регламент относно класирането, какъвто е Регламент № 119/2008, по отношение на продукти, аналогични на тези, за които се отнася този регламент, благоприятства съгласуваното тълкуване на КН, както и равното третиране на операторите (вж. в този смисъл решение Krings, EU:C:2004:122, т. 35).

58

Съгласно мотивите, съдържащи се в третата колона на приложението към Регламент № 119/2008, класирането като медицински инструмент или апарат в позиция 9018 от КН на посочените в първата колона на това приложение продукти се изключва, тъй като апаратът не служи за медицинско лечение и не се използва в медицинската практика.

59

От това следва изводът, че размерите, теглото и използваната технология не са определящи обстоятелства за класирането на продукт в тази позиция.

60

Относно позиция 9019 от КН, тази позиция обхваща, наред с други, и апаратите за механотерапия. От обяснителната бележка към ХС относно позиция 9019 е видно, че тези апарати се използват основно за лечение на заболявания на ставите или на мускулите и че това лечение се извършва главно въз основа на указанията или под контрола на правоспособно лице. Следователно критериите, посочени в точки 51—53 от настоящото решение относно предназначението на продукта за медицински цели, са относими mutatis mutandis за тълкуването на позиция 9019 от КН.

61

В акта за преюдициално запитване не са посочени фактически обстоятелства, позволяващи да се установят причините, поради които тази позиция е счетена за относима за целите на тарифното класиране на разглежданите в главното производство продукти. В съдебното заседание Oliver Medical посочва, че главите на апарата „Ultrashape Contour I“ представляват изделие за механотерапия, което се използва за разделяне на мастните клетки.

62

Доколкото става въпрос за фактическо обстоятелство, което не е посочено в акта за преюдициално запитване, а е изтъкнато за първи път в съдебното заседание, запитващата юрисдикция следва да провери, като вземе предвид всички данни по преписката и обяснителната бележка към ХС относно позиция 9019, дали един или няколко от разглежданите в главното производство продукти спадат към позиция 9019 от КН или по-скоро към позиция 8543 от КН.

63

Що се отнася до позиция 8543 от КН, тази позиция обхваща електрически машини и апарати със специфична функция, неупоменати, нито включени другаде в глава 85. Съгласно правило 3, буква а) за тълкуването на КН, съдържащо се в част първа, раздел I, A от нея, тъй като посочената позиция има по-общо приложение от това на позиции 9018 или 9019 от КН, позиция 8543 от КН е относима за класирането на разглежданите в главното производство продукти само в случай че те не спадат към позиции 9018 или 9019 от КН, което запитващата юрисдикция следва да провери с оглед на критериите, посочени в точки 51—59 от настоящото решение.

64

Като приема с оглед на обяснителните бележки към КН относно подпозиция 8543 70 90, че различните позиции от КН, които са относими по главното производство, не се изключват взаимно, запитващата юрисдикция иска в този контекст да установи съответния обхват на тези позиции.

65

В това отношение следва да се отбележи, от една страна, че посочените обяснителни бележки се отнасят до апаратите за облъчване с ултравиолетови лъчи, технология, която изглежда не съответства на тази на разглежданите в главното производство продукти, което запитващата юрисдикция следва да провери. От друга страна е необходимо да се отбележи, че както съгласно същите обяснителни бележки, така и според обяснителната бележка към ХС относно позиция 9018, посочена в точка 49 от настоящото решение, медицинското предназначение на даден продукт е решаващият критерий за целите на класирането на този продукт в позиция 9018 от КН.

66

От друга страна, разглежданите в главното производство продукти включват не само различни апарати, но и съответните им наконечници, а именно накрайници и глави.

67

От обяснителна бележка 2 от раздел XVI от КН следва, че без да се засяга действието на разпоредбите на бележка 1 към този раздел и на бележка 1 към глави 84 и 85, частите за машини, с някои изключения, които не са относими по главното производство, се класират съгласно предвидените в тази бележка 2 правила. Освен това съгласно бележка 2 от глава 90 от КН частите и принадлежностите за машини, апарати, инструменти или артикули от тази глава, се класират съгласно уредените в тази последна бележка правила, без да се засяга действието на разпоредбите на бележка 1 от посочената глава.

68

При това положение следва да се провери дали въпросните наконечници представляват части и принадлежности по смисъла на посочените бележки.

69

В това отношение от практиката на Съда относно позиции 8473, 8486 и 9018 от КН следва, че понятието „части“ предполага наличието на съвкупност, за чието функциониране те са абсолютно необходими, и че понятието „принадлежности“ предполага наличието на сменяеми устройства, които позволяват адаптирането на един апарат към особени операции или му дават допълнителни възможности, или осигуряват изпълнението на особена функция, свързана с главната функция на апарата (вж. решение Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe и др., C‑336/11, EU:C:2012:500, т. 34 и цитираната съдебна практика). За да се гарантира съгласувано и еднакво прилагане на Общата митническа тарифа, тези определения на понятията „части“ и „принадлежности“ се прилагат при необходимост и за позиции 8543, 9018 и 9019 от КН.

70

Запитващата юрисдикция следва да установи с оглед на насоките, съдържащи се в предходната точка от настоящото решение, дали разглежданите в главното производство наконечници трябва да се смятат за части или за принадлежности на някой от разглежданите апарати и оттук дали трябва да бъдат класирани съгласно бележка 2 от раздел XVI от КН или съгласно бележка 2 от глава 90 от КН.

71

С оглед на посочените в настоящото решение критерии и въз основа на всички фактически обстоятелства, които са ѝ известни, запитващата юрисдикция следва да провери също дали разглежданите в главното производство продукти трябва да бъдат класирани в позиции 9018 или 9019 от КН или евентуално в позиция 8543 от КН.

72

Предвид всички изложени по-горе съображения на поставените въпроси следва да се отговори, че КН трябва да се тълкува в смисъл, че за да се прецени дали продукти като разглежданите в главното производство трябва да се класират по-скоро в позиция 9018 от КН като апарати или инструменти, предназначени за медицински цели, или в позиция 9019 от КН като апарати за механотерапия, отколкото в позиция 8543 от КН като електрически апарати със специфична функция, следва да се вземат предвид всички относими към случая обстоятелства, доколкото те са свързани със свойствените за тези продукти обективни характеристики и качества. Сред относимите обстоятелства следва да се прецени използването, за което са предназначени посочените продукти от производителя, както и условията и мястото на използването им. Фактът, че дадени продукти са предназначени за лечение на едно или повече заболявания, и фактът, че лечението трябва да се извършва в одобрен медицински център под контрола на правоспособно лице, са индиции, въз основа на които може да се установи, че тези продукти са предназначени за медицински цели. Напротив, фактът, че дадени продукти позволяват главно естетически подобрения, и фактът, че с тези продукти може да се борави извън рамките на медицински център, например в козметичен салон, без намесата на правоспособно лице, са индиции, с които може да се опровергае твърдението, че посочените продукти са предназначени за медицински цели. Размерите, теглото и използваната технология не са определящи обстоятелства за класирането на продукти като разглежданите в главното производство в позиция 9018 от КН.

По съдебните разноски

73

С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

 

По изложените съображения Съдът (десети състав) реши:

 

Комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, в редакцията ѝ след приемането последователно на Регламент (ЕО) № 1214/2007 на Комисията от 20 септември 2007 г., Регламент (ЕО) № 1031/2008 на Комисията от 19 септември 2008 г., Регламент (ЕО) № 948/2009 на Комисията от 30 септември 2009 г., Регламент (ЕС) № 861/2010 на Комисията от 5 октомври 2010 г. и Регламент (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 г., трябва да се тълкува в смисъл, че за да се прецени дали продукти като разглежданите в главното производство трябва да се класират по-скоро в позиция 9018 от тази номенклатура като апарати или инструменти, предназначени за медицински цели, или в позиция 9019 от нея като апарати за механотерапия, отколкото в позиция 8543 от посочената номенклатура като електрически апарати със специфична функция, следва да се вземат предвид всички относими към случая обстоятелства, доколкото те са свързани със свойствените за тези продукти обективни характеристики и качества. Сред относимите обстоятелства следва да се прецени използването, за което са предназначени посочените продукти от производителя, както и условията и мястото на използването им. Фактът, че дадени продукти са предназначени за лечение на едно или повече заболявания, и фактът, че лечението трябва да се извършва в одобрен медицински център под контрола на правоспособно лице, са индиции, въз основа на които може да се установи, че тези продукти са предназначени за медицински цели. Напротив, фактът, че дадени продукти позволяват главно естетически подобрения, и фактът, че с тези продукти може да се борави извън рамките на медицински център, например в козметичен салон, без намесата на правоспособно лице, са индиции, с които може да се опровергае твърдението, че посочените продукти са предназначени за медицински цели. Размерите, теглото и използваната технология не са определящи обстоятелства за класирането на продукти като разглежданите в главното производство в позиция 9018 от същата номенклатура.

 

Подписи


( *1 ) Език на производството: латвийски.