Решение на Съда (пети състав) от 7 май 2009 г. — Комисия/Португалия

(Дело C‑530/07)

„Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 91/271/EИО — Замърсяване и увреждане — Пречистване на градските отпадъчни води — Членове 3 и 4“

1.                     Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Преценка на основателността от Съда — Положение, което следва да бъде взето предвид — Положение към момента на изтичане на срока, определен в мотивираното становище (член 226 EО) (вж. точки 25 и 54)

2.                     Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Право на иск на Комисията — Дискреционно упражняване (член 226 EО) (вж. точка 29)

3.                     Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Доказване на неизпълнението — Доказателствена тежест върху Комисията — Представяне на обстоятелства, от които е видно неизпълнението на задължения (член 226 EО) (вж. точка 32)

4.                     Околна среда — Пречистване на градските отпадъчни води — Директива 91/271 — Изпълнение от държавите членки — Задължение за резултат — Неизпълнение на това задължение — Неизпълнение на задължения — Обосновка, изведена от вътрешния правов ред — Недопустимост (член 226 EО; членове 3 и 4 от Директива 91/271 на Съвета) (вж. точка 55)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава членка — Неприемане в предвидения срок на разпоредбите, необходими за съобразяване с членове 3 и 4 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, стр. 40; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 43)

Диспозитив

1)

Като не е оборудвала агломерациите на Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), Costa de Aveiro, Covilhã, Espinho/Feira, Ponta Delgada, Póvoa de Varzim/Vila do Conde, както и на Santa Cita с канализационни системи за пречистване на градските отпадъчни води в съответствие с разпоредбите на член 3 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води и като не е подложила на вторично пречистване или на друга равностойна обработка, в съответствие с член 4 от тази директива, градските отпадъчни води от агломерациите Alverca, Bacia do Rio Uima (Fiães S. Jorge), Carvoeiro, Costa de Aveiro, Costa Oeste, Covilhã, Лисабон, Matosinhos, Milfontes, Nazaré/Famalicão, Ponta Delgada, Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Santa Cita, Vila Franca de Xira и Vila Real de Santo António, Португалската република не е изпълнила задълженията, които има по силата на членове 3 и 4 от посочената директива.

2)

Отхвърля иска в останалата част.

3)

Осъжда Португалската република да заплати съдебните разноски.