СТАНОВИЩЕ

Европейски икономически и социален комитет

Ползите от най-отдалечените региони (НОР) за ЕС

_____________

Ползите от най-отдалечените региони (НОР) за ЕС
(проучвателно становище)

ECO/567

Докладчик: Joël Destom

Съдокладчик: Gonçalo Lobo Xavier

BG

Консултация

Съвет — френско председателство, 21.9.2021 г.

Писмо от Clément Beaune, държавен секретар по европейските въпроси

Правно основание

член 304 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Компетентна секция

Секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“

Приемане от секцията

14.12.2021 г.

Приемане на пленарна сесия

20.1.2022 г.

Пленарна сесия №

566

Резултат от гласуването
(„за“/„против“/„въздържал се“)

216/3/6

1.Заключения и препоръки

1.1ЕИСК отчита факта, че въпреки хилядите километри, които ги отделят от европейския континент, най-отдалечените региони (НОР) са неразделна част от ЕС. Най-отдалечените региони (НОР) са острови, архипелази и сухоземни територии (Френска Гвиана). Те са девет на брой и са разположени в западната част на Атлантическия океан, Карибския басейн, горите на Амазония и Индийския океан: Френска Гвиана, Гваделупа, Мартиника, Сен Мартен, Реюнион и Майот (Франция), Азорските острови и Мадейра (Португалия) и Канарските острови (Испания). НОР наброяват близо 5 милиона жители. ЕИСК подчертава, че НОР представляват Европа на световната сцена и ѝ осигуряват морско пространство, с каквото не разполага нито една друга световна сила, както и множество геостратегически предимства.

1.2ЕИСК призовава Комисията да вземе под внимание значителните ползи, които НОР могат да донесат за бъдещето на Европа, като ги определи за лаборатории за насърчаване на напредъка в световен план (продоволствена и енергийна независимост на Европа, екологичен преход, устойчив туризъм, социално приобщаване, участие на организациите на гражданското общество и др.). НОР могат да станат модел за подражание в различните географски басейни, в които са разположени.

1.3Пандемията от COVID-19 разкри колко е важно да има надеждна и устойчива продоволствена система, която функционира при всякакви обстоятелства и е в състояние да осигури на гражданите достъп до достатъчно количество храни на достъпни цени. Стратегията „От фермата до трапезата“ представлява нов цялостен подход, който демонстрира значението, което европейците отдават на продоволствената устойчивост. Тя е средство за подобряване на начина на живот, на здравето и на околната среда. Европейската политика в НОР трябва да доведе до продоволствена независимост на тези територии, за да може те да се превърнат в образци за Европа. НОР са територии с възможности, в които някои традиционни икономически сектори получават постоянна европейска подкрепа. Нововъзникващите сектори трябва да бъдат по-добре подпомагани.

1.3.1ЕИСК призовава Комисията да отчете спецификата на НОР в работния график на Комисията относно стратегията „От фермата до трапезата“ и да гарантира, че националните програми POSEI (Програма от специфични мерки за отдалечените региони и за островите) изпълняват основната цел за насърчаване на устойчиво селско стопанство.

1.4ЕИСК призовава Комисията да ускори осъществяването в НОР на европейски проекти, финансирани от ЕС, имащи за цел да бъдат идентифицирани произвежданите на местно равнище устойчиви и достъпни енергийни източници, ако е необходимо чрез задействане на член 349 от ДФЕС. Целта е да се покаже, че те са в състояние да разработят системи за производство на енергия от възобновяеми източници. Разходите за енергия обикновено са по-високи в тези региони, отколкото в континенталната част, поради което НОР могат да се превърнат в изпитателни площадки в контекста на усилията на Европа да постигне енергийна автономност.

1.5ЕИСК призовава Комисията да гарантира прилагането на Директивата за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (Директива (ЕС) 2018/2001) и заличаването на член 29, параграф 13 от нея, тъй като Европейският съюз не може да субсидира енергийния преход на НОР, като допринася за обезлесяването на трети държави.

1.6ЕИСК призовава Комисията да не намалява специфичната подкрепа за НОР в икономическия контекст на възстановяването след COVID-19, тъй като те се нуждаят от подходящи финансови ресурси, за да могат да постигнат целите, определени в стратегията на ЕС, изложена в пакета „Подготвени за цел 55“. НОР са региони, които поради географските си характеристики са силно изложени на рискове, свързани с екстремни метеорологични явления (урагани, разрушителни вълни, земетресения и суши), които редовно засягат тяхното население. Следователно те ще бъдат първите, които ще понесат последствията от изменението на климата.

1.7ЕИСК призовава Комисията да гарантира, че прилагането на член 349 от ДФЕС няма да попречи на преразглеждането на законодателството в областта на климата, енергетиката и транспорта с цел настоящите текстове да бъдат приведени в съответствие с амбициите, определени за 2030 г. и 2050 г.

1.7.1Този преход в периода до 2030 г. (и след това, с оглед постигането на неутралност по отношение на климата) трябва да бъде колективно и приобщаващо усилие, разработено съвместно със самите промишлени екосистеми.

1.7.2В актуализираната промишлена стратегия беше обявено създаването на направления за преход съвместно със социалните партньори и други заинтересовани страни, за да се определят най-добрите начини за ускоряване и извличане на ползи от двойния преход, като се вземат предвид мащабът, скоростта и условията при всяка екосистема.

1.8ЕИСК отправя искане към Комисията да изготви конкретно направление за екосистемата на НОР, в което да се уточни мащабът на нуждите, по-специално от преквалификация, инвестиции или технологии, и да се определят мерките, които трябва да се предприемат в отговор на тези нужди, като се вземат предвид приноси като пътните карти. Моделът на програмата INSULAE за енергийна автономност, въведен от програмата „Хоризонт 2020“ на ЕС, може да бъде отправна точка за прилагането на тези пътни карти.

1.9ЕИСК призовава Комисията да изготви солидни политически насоки за туризма: целта е да се обособи и обмисли мащабна промяна, включваща принципите на устойчивост във всички дейности и за всички професии, тъй като туризмът има ключова роля за развитието на НОР поради многобройните си въздействия и големия си потенциал за създаване на работни места, по-специално за младите хора. Устойчивият туризъм трябва да се превърне в идентичността на НОР. Всички участници в сферата на туризма ще играят роля за устойчивото развитие на сектора. При изпълнението на плановете за възстановяване в тези региони трябва да се оползотвори разнообразието от услуги и професии, участващи в развитието, както и силното участие на микропредприятията и МСП в туристическия сектор. Контекстът изисква да се припомнят специфичните характеристики на сектора, но също така и да се обмислят необходимите мерки за гарантиране на качеството на заетостта и на търговския баланс. В този смисъл са необходими силни политически насоки: формулиране и обмисляне на мащабна промяна, като принципите за устойчивост се интегрират във всички дейности и за всички професии.

1.10ЕИСК призовава да се подкрепят най-уязвимите общности и да се обмислят начини за включване на възможно най-голям брой хора в климатичния, цифровия и социалния преход. Никой преход няма да бъде възможен, ако местните общности не участват пълноценно в тези промени, тъй като развитието на НОР се основава на изключителни, но крехки екосистеми. Това налага необходимостта от предвиждане на бъдещите въздействия на публичните политики, тъй като НОР не могат да избегнат промените, предизвиквани от големите климатични, цифрови и социални преходи. Те трябва да предвидят глобалната трансформация на своите икономики, за да отговорят на бъдещите изисквания, като подходят с изключително внимание към социалното въздействие на тези преходи. Също така е необходимо да се гарантира подпомагането на най-уязвимите групи от населението и да се помисли за участието на възможно най-голям брой от тях в приобщаването. Никакъв преход няма да е възможен, ако местното население не е пълноценен участник в тези трансформации.

1.11ЕИСК призовава Комисията да преосмисли своя начин на провеждане на обществени консултации, за да може всеки гражданин или всяко предприятие да участва в тях без задължение за предварително вписване в регистъра за прозрачност. ЕИСК смята, че социалният диалог е най-важният начин за намиране на конкретни решения със социалните партньори в НОР. Той призовава използването на обществените консултации да бъде засилено и разширено. Присъединяването на гражданското общество към изготвянето на европейските програми трябва да стане реалност и да се организира в пряка връзка с истинските участници от териториите. Трябва да се засили реалната степен на участие на социалните партньори и организациите на гражданското общество в етапите на изпълнение и оценка на плановете за възстановяване и устойчивост в НОР. Наложително е да се създаде звено за контакт на Европейската комисия, до което гражданското общество до има пряк достъп.

1.12ЕИСК отправя искане към Комисията да създаде пакт за правомощията в НОР, както направи за няколко промишлени екосистеми.

1.12.1Екологичният преход на НОР може да бъде успешен само ако тези региони разполагат с квалифицирана работна сила, необходима за запазването на тяхната конкурентоспособност. Образованието и обучението са от основно значение за повишаването на осведомеността за екологосъобразната икономика и подобряването на уменията в тази област в рамките на инструменти като екологичното направление на „Еразъм+“ и коалицията „Образование за климата“. С Европейската програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост Комисията въвежда водещи действия, за да предостави на хората подходящите умения, необходими за екологичния и цифровия преход. В рамките на програмата Комисията улеснява и изготвянето на ангажименти за преквалификация и повишаване на квалификацията във всички промишлени екосистеми. НОР трябва да бъдат напълно интегрирани в тези водещи действия на Комисията чрез разработването на специална работна програма.

1.12.2ЕИСК призовава Комисията да положи по-големи усилия за намаляване на неравенствата в НОР, тъй като пандемията от COVID-19 засегна усилията в това отношение. НОР се считат за региони, разкъсвани от трайни неравенства. Тълкуването на понятията „център“ и „периферия“ дава редица обяснения за разпределението на богатството в икономика, в която отношенията често са небалансирани. Укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване е една от основните цели на ЕС.

1.13ЕИСК призовава Комисията да гарантира, че процесът на възстановяване зачита социалните потребности, като същевременно остава хомогенен и балансиран на регионално равнище. Той изтъква необходимостта дадена територия да се оценява като цяло, за да се намерят съобразени с конкретните нужди решения.

1.13.1ЕИСК призовава Комисията да предприеме мерки за гарантиране на цифров достъп в НОР. Липсата на широк и надежден достъп до цифрови технологии и ефективното използване на свързаните с тях ресурси задълбочава неравенствата в тези региони повече, отколкото на други места. Същевременно вече съществуващото цифрово разделение нарасна, а пандемията изостри някои различия, което доведе до това някои хора да бъдат изоставени на фона на ускоряващата се цифровизация. Заетостта, образованието, здравеопазването и обществените услуги със сигурност ще стават все по-зависими от цифровите технологии.

1.13.2ЕИСК призовава Комисията да полага постоянни усилия в областта на научните изследвания и иновациите, които са от съществено значение за оползотворяването на всички възможности, произтичащи от специфичните характеристики на НОР, свързани с океаните, моретата и морските ресурси, и трябва да бъдат приоритизирани, тъй като имат голям потенциал за стимулиране на икономиката, създаване на качествени работни места и гарантиране на благосъстоянието на хората. Това се отнася до широк спектър от предприятия от всякакъв мащаб. Това е от решаващо значение както за развитието на традиционните дейности, така и за създаването на нови пазарни възможности, които също биха спомогнали за привличането на млади хора.

1.14ЕИСК призовава Комисията да създаде мащабен проект за достъп до вода и канализация в бъдещите оперативни програми на НОР. Тези мащабни проекти би трябвало да се управляват пряко от Европейската комисия. Мащабните проекти мобилизират широкомащабни инвестиции с единична стойност над 50 милиона евро и се подкрепят от фондовете на политиката на сближаване на ЕС. Те облагодетелстват пряко държавите членки и техните граждани, създавайки по-добра инфраструктура и нови работни места, осигурявайки по-здравословна среда и разкривайки нови възможности за бизнес.

1.14.1Във френските НОР населението няма достъп до питейна вода, а канализационната система често е недобре функционираща. Достъпът до питейна вода и канализация е неразривно свързан с правото на живот и човешко достойнство, както и с необходимостта от подходящ жизнен стандарт.

1.15ЕИСК призовава за актуализиране на съобщението във връзка с извършените анализи на положението на НОР в контекста на имиграцията. Той призовава за междутериториално сътрудничество в областта на миграцията и настоява за прилагането в тези региони на новия Европейски пакт за миграцията, който позволява прилагането на „задължителен механизъм за солидарност“ поради „миграционния натиск“.

2.Общи бележки

2.1НОР, разположени в няколко географски басейна, предоставят на Европа геостратегическо, икономическо и културно позициониране на границите на няколко континента, както и уникални ползи. Тези предимства имат присъща добавена стойност и са естествени опори на сътрудничеството на ЕС с трети държави, включително извън техните географски райони. Те допринасят за международния авторитет на Европа и се характеризират с изключителни възможности за прилагане на решения за справяне с предизвикателствата, пред които е изправен ЕС. Европейската комисия обяви, че по време на френското председателство на Съвета ще бъде прието ново съобщение относно актуализирането на стратегическото партньорство на Комисията с тези региони.

2.2Оползотворяването на идентифицираните предимства в значителна степен зависи от способността на ЕС да води диалог с всички свои граждани. Гражданското общество трябва да допринесе за повишаване на осведомеността на различните участници (държави, региони, местни власти, местни общности, училища, предприятия и физически лица) за ползата от това да се признае, че НОР могат да насърчат разпространението на осезаеми оперативни действия, с цел да се ускори изпълнението на целите за устойчиво развитие. Измерването на въздействията би било приложимо към различни видове нужди (риболов, селско стопанство и промяна на моделите; култура и популяризиране на сектора; заетост и обучение; образование и мобилност на младите хора; развитие на предприятията; околна среда, енергия и климатични предизвикателства; имиграция).

2.3Предложенията на ЕИСК за реконструкцията и възстановяването след пандемията от COVID-19 определят рамката, в която предимствата на НОР трябва да се развиват. Те могат да отразяват приноса на тези региони в различни области: продължаване на структурните промени и необходимите свързани инвестиционни дейности, основно в областта на цифровите технологии, интелигентните и социалните иновации и екологичния преход; постоянно повишаване на конкурентоспособността; създаване на желаната среда за засилване на ролята на труда сред големите движещи сили на възстановяването на икономическата система; осигуряване на условия за укрепване на самодостатъчността и издръжливостта; чувствително подобряване на веригите за доставки.

2.4В Рамковата директива на ЕС за водите се признава, че „водата не е просто търговски продукт, а по-скоро наследство, което следва да бъде опазено, защитено и третирано като такова“.

2.4.1Три елемента са жизненоважни за гарантирането и подобряването на достъпа до вода и канализация: качеството, достъпността и финансовата достъпност. ЕС допринесе за осигуряването на достъп до питейна вода и канализация за населението на своите държави членки чрез две основни категории действия. Първо, Съюзът определи амбициозни стандарти за качество на водата, които гарантират високо равнище на защита както на общественото здраве, така и на околната среда. Второ, ЕС финансира развитието и подобряването на водоснабдителната инфраструктура в държавите членки, което спомогна за подобряване на качеството и физическия достъп до водоснабдителни услуги. На този етап във френските НОР действията на ЕС все още не са осезаеми и населението няма достъп до вода.

3.Специфични бележки

3.1Контекст, който разкрива продоволствените и енергийните приоритети

3.1.1НОР се разглеждат като уязвими региони от икономическа гледна точка. Някои уязвимости произтичат от това, че те са изложени на рискове поради структурни променливи (изолация, размер на пазарите, концентрация на износа, дял на селското стопанство и риболова в създаването на богатство и т.н.), а други се дължат на тяхната изложеност на сътресения, водещи до извънредни ситуации (икономически, екологични, социални, здравни и др. кризи). Пандемията от COVID-19 повиши равнището на осъзнаване на евентуалните последствия от недостатъчната подготвеност. Въпреки че веригите за дистрибуция и доставки устояха на тази криза, никога няма да има ваксина, която да защити населението от ефектите на някаква форма на продоволствена и енергийна уязвимост.

3.1.2НОР трябва да демонстрират определена степен на способност да отговорят на основните нужди в продоволствен и енергиен план, за да може населението да стане устойчиво на външни сътресения. При този подход, наред със създаването на работни места на местно равнище и социална свързаност, се цели включването на ангажирани граждани в наблюдението по места на иновативни проекти, подпомагани от ефективни и съпричастни обществени организации. НОР разполагат с необходимите предимства за осъществяването на преход, който носи икономическа активност и социално сближаване. Всъщност налице е силен културен фундамент за изграждането на връзка с природата, която би благоприятствала развитието на екосистеми, даващи предимство на устойчивото и здравословно производство на храни. Освен това лесният достъп до енергия от най‑често срещаните възобновяеми източници (хидроенергия, биомаса, вятърна енергия, топлинна енергия, геотермална енергия, фотоволтаична енергия) разкрива нови възможности.

3.1.3ЕС ще приеме нов цикъл на политики в полза на климата — пакета „Подготвени за цел 55“. НОР могат да се превърнат в лаборатории, които да повишат издръжливостта на ЕС. Стратегията „От фермата до трапезата“ е ключов елемент от Европейския зелен пакт. НОР имат възможността да демонстрират спешната необходимост да се съхрани богатото биологично разнообразие, да се гарантира позицията на селскостопанските производители и рибарите във веригата за създаване на стойност, да се насърчи устойчиво потребление на храни и хранене, което е здравословно и на достъпни цени за всички, без да се правят компромиси с безопасността, качеството или цената на храните. НОР могат да бъдат инкубаторите на тази стратегия на Европейския съюз, която цели да обхване цялата хранителна верига. Те могат ефективно да разяснят нуждата от навременни оценки на въздействието. Енергийната криза вече е по-тежка в НОР. Ето защо е необходимо да се търсят конкретни решения за тези региони, тъй като в случай на влошаване на настоящата енергийна криза те биха могли да бъдат сред най-тежко засегнатите.

3.1.4В НОР, както във всички региони на Европа, енергийният преход не е само въпрос на технология. Той е голямо социално предизвикателство, което изисква участието на гражданското общество. В това отношение възстановяването, организирано след пандемията от COVID-19, дава възможност средствата да се използват така, че да се постигне целта гражданите да бъдат поставени в центъра на енергийния преход, с което да се стимулира регионалната икономика. Енергията от възобновяеми източници, която е широко достъпна в НОР, е децентрализирана. Тя изисква по-скоро малки инвестиции с оглед на разходите, генерирани от мащабните централизирани структури. Със Зеления пакт Комисията постави неутралността по отношение на климата начело на своите приоритети, а с плана за възстановяване тя предвижда инвестиране на милиарди евро във възстановяването на икономиката и в създаването и запазването на висококачествени работни места в Европа. НОР могат да прокарат пътя към подход, който е ориентиран към гражданите и взема под внимание най-уязвимите потребители.

3.1.5В Рамковата директива на ЕС за водите се признава, че „водата не е просто търговски продукт, а по-скоро наследство, което следва да бъде опазено, защитено и третирано като такова“. Три елемента са жизненоважни за гарантирането и подобряването на достъпа до вода и канализация: качеството, достъпността и финансовата достъпност. ЕС допринесе за осигуряването на достъп до питейна вода и канализация за населението на своите държави членки чрез две основни категории действия. Първо, Съюзът определи амбициозни стандарти за качество на водата, които гарантират високо равнище на защита както на общественото здраве, така и на околната среда. Второ, ЕС финансира развитието и подобряването на водоснабдителната инфраструктура в държавите членки, което спомогна за подобряване на качеството и физическия достъп до водоснабдителни услуги. Засега мерките на ЕС все още не се усещат в най-отдалечените региони на Франция, тъй като трудностите, пред които е изправено населението им по отношение на достъпа до вода, остават единствени по рода си в Европа.

3.2Задълбочаване на разделението и неравенствата

3.2.1НОР се считат за региони, засегнати от трайни неравенства. Тълкуванията на понятията „център“ и „периферия“ предлагат различни обяснения на разпределението на богатството в една икономика, в която отношенията често са асиметрични. Укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване е една от основните цели на ЕС. За намаляване на различията е отпуснат значителен бюджет, от който НОР се възползват в значителна степен. Въпреки несъвършенството на инструментите за оценка, следва да се признае, че пандемията от COVID-19 повлия на положените усилия за намаляване на тези неравенства. На 19 ноември 2021 г. Конференцията на президентите на НОР се произнесе относно тези последствия. Освен това настоящият контекст изисква от социалните партньори и всички организации на гражданското общество да изтъкнат необходимостта от ускоряване на всички процедури, за да се сложи край на логиката на наваксване, да се отреди централно място на гражданите в нормативната уредба и да се изгради истинска визия за бъдещето.

3.2.2Солидните икономически основи са от първостепенно значение за насърчаването на устойчивото развитие и поддържането на амбициозен социален модел в НОР. Социалните политики трябва да вървят ръка за ръка с политики, които стимулират икономическото развитие, въз основа на разбирането, че и едните, и другите служат на общото благо. Създаването на работни места, развитието на уменията и повишаването на приобщаващия характер на пазарите на труда са единствените „ваксини“, които дават възможност да се предотвратят неравенствата и изключването, както и да се укрепи обществената стабилност. Ето защо процесът на възстановяване трябва да зачита социалните потребности, като бъде регионално справедлив и балансиран. Регионалното пространство трябва да се разглежда в своята цялост, за да се намерят решения, подходящи за всеки контекст.

3.2.3От март 2020 г. насам всички региони се преориентираха масово към киберпространството. В НОР, както на други места, учениците преминаха към дистанционно обучение, работниците — към дистанционна работа, а предприятията положиха усилия да преработят своите икономически модели, за да продължат дейността си. Вече съществуващото цифрово разделение обаче се засили и пандемията изостри някои различия, което не позволи на някои от гражданите да бъдат част от цифровото ускорение. Връщането назад изглежда малко вероятно и работните места, образованието, здравеопазването и обществените услуги без съмнение ще стават все по-зависими от цифровите технологии. В НОР, в по-голяма степен отколкото на други места, неспособността да се гарантира общ и надежден достъп до цифрови технологии и ефективно използване на свързаната с тях инфраструктура увеличава неравенствата. Спешно е необходимо да се осигури спътников широколентов достъп до интернет в НОР, за да се предостави на населението достъп до цифрови технологии.

3.2.4В НОР би трябвало да се даде приоритет на дейностите, свързани с океаните, моретата и морските ресурси, които притежават нарастващ потенциал за укрепване на икономиките, създаване на качествени работни места и гарантиране на благополучието на гражданите. Това засяга широк спектър от предприятия от всякакъв размер. Необходими са постоянни усилия в областта на научните изследвания и иновациите, за да се използват всички възможности, свързани със специфичните характеристики на НОР. Това е от първостепенно значение както за развитието на традиционните дейности, така и за създаването на нови възможности, което би допринесло и за привличането на млади хора.

3.3Спешна необходимост от по-активно участие на гражданското общество

3.3.1Редица пилотни проекти, осъществявани в НОР, се подкрепят от европейски програми (Еразъм+, „Хоризонт 2020“ и др.). Актуализирането на стратегическото партньорство на Комисията с тези региони трябва да даде възможност за засилване на тази подкрепа и възпроизвеждане на тези проекти. Целта е да се насърчат проекти за енергийна независимост, продоволствена независимост, устойчив туризъм, образование на децата, обучение на възрастните и социално приобщаване. Развитието на цифровите технологии трябва да бъде предварително условие за развитието на икономиките на НОР.

3.3.2С оглед на сериозното въздействие на пандемията от COVID-19 върху обществата в НОР ЕИСК призовава за осъществяване на икономически и социални проекти, насочени към просперитета, които да дават приоритет на благополучието на гражданите и да не пренебрегват никого. Едно от големите предизвикателства пред тези региони е да се намери решение на проблема с неравенствата и дисбалансите. Кризата открои и задълбочи отдавна съществуващите разделения в тези общества, по-специално по отношение на достъпа до здравни грижи и образование. Заболеваемостта от COVID-19 изглежда е по-висока сред най-нуждаещите се лица. Най-бедните хора освен това имат по-ограничени възможности за дистанционна работа. В процеса на възстановяване НОР могат да играят ролята на лаборатории, даващи възможност да се коригират недостатъците на политиките в социалната и икономическата сфера и в областта на околната среда. В тези региони европейските фондове не трябва да бъдат само цифри, цели и срокове: те трябва да символизират обща визия за бъдещето и реален интерес към европейския проект.

3.3.3Разработването на планове за възстановяване в НОР трябва да даде възможност да се изпробват нови практики за проследяване на разпределянето на средствата и ресурсите. Създадените партньорства може да включват задължението да се създадат комитети за наблюдение, представляващи широк спектър от заинтересовани страни от организациите на гражданското общество. Разглеждането на ползите от НОР за ЕС е възможност да се отправи призив за постигане на широк консенсус между политическите партии, социалните участници, предприемачите, синдикатите и гражданското общество, с цел да се гарантират възможно най-добрите резултати в тези региони на ЕС.

3.4Мащабът на предизвикателствата, породени от пандемията от COVID-19, и очакваният преход в НОР изискват активно сътрудничество от страна на всички участници, представляващи гражданското общество, при зачитане на отговорностите и компетенциите на всеки от тях. Социалният диалог е ключов инструмент за изпълнението на плановете за възстановяване в НОР. Пълноценното му използване би трябвало да даде възможност за експериментиране на нови практики за наблюдение на разпределението на фондовете и ресурсите. Партньорствата могат да включват задължението за създаване на комитети за мониторинг, представляващи широк кръг от заинтересовани страни, включително ключовата роля на социалните партньори, както и на други организации на гражданското общество. Отчитането на ползите от НОР за ЕС е възможност да се призове за широк консенсус, с цел да се гарантира възможно най-голям успех на тези региони на ЕС.

3.5НОР са изцяло подчинени на императивите на глобализацията, характеризираща се главно с нарастващата свързаност на териториите, културите и икономиките. Те представляват граници на ЕС, които са силно отдалечени от континента. На практика управлението на миграционните потоци и защитата на границите продължават да бъдат основно предизвикателство за тези региони. Това води до ситуации на уязвимост, утежнени от кризата с пандемията. В съобщението си от 12 септември 2007 г., озаглавено „Стратегия за най-отдалечените региони: постижения и перспективи“, Европейската комисия реши да обърне внимание на положението на най-отдалечените региони (НОР) в контекста на имиграцията. Анализът беше показал доста сложно преплитане на равнищата на публични действия в тези региони. Разнообразието от конфигурации усложнява разработването на общи подходи към миграцията в тези региони.

Брюксел, 20 януари 2022 г.

Christa Schweng,

председател на Европейския икономически и социален комитет

_____________