European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Серия L


2024/1157

30.4.2024

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/1157 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 април 2024 година

относно превозите на отпадъци и за изменение на регламенти (ЕС) № 1257/2013 и (ЕС) 2020/1056 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1013/2006

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Необходимо е да се установят правила на равнището на Съюза за защита на околната среда и човешкото здраве от неблагоприятните въздействия, които могат да възникнат от превоза на отпадъци. Тези правила следва също така да допринесат за улесняване на екологосъобразното управление на отпадъците в съответствие с йерархията на отпадъците, установена в член 4 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), както и за намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и за подобряване на ефективността на това използване, което е от решаващо значение за прехода към кръгова икономика и за постигане на неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г.

(2)

През последните петнадесет години Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (4) доведе до значителни подобрения в опазването на околната среда и човешкото здраве от неблагоприятните въздействия, които могат да възникнат от превоза на отпадъци. Въпреки това направената от Комисията оценка на посочения регламент разкри редица предизвикателства и недостатъци, които трябва да бъдат преодолени посредством нови регулаторни разпоредби.

(3)

Европейският зелен пакт, изложен в съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г., определя амбициозна пътна карта за превръщането на Съюза в устойчива, ефективна по отношение на ресурсите и неутрална по отношение на климата икономика. В него Комисията се призовава да преразгледа правилата на Съюза относно превозите на отпадъци, установени с Регламент (ЕО) № 1013/2006. В Новия план за действие относно кръговата икономика, изложен в съобщението на Комисията 11 март 2020 г., допълнително се подчертава необходимостта от действия, за да се гарантира, че превозите на отпадъци за повторна употреба и рециклиране в Съюза се улесняват, че Съюзът не изнася своите предизвикателства, свързани с отпадъците, към трети държави и че по незаконните превози на отпадъци се работи по-добре. В допълнение към екологичните и социалните ползи, тези действия могат също така да доведат до намаляване на стратегическата зависимост на Съюза от суровини. Съхраняването на по-голяма част от отпадъците, генерирани в рамките на Съюза, обаче ще изисква подобряване на капацитета за рециклиране и управление на отпадъците. Както Съветът в своите заключения относно постигането на кръгово и екологично възстановяване от 17 декември 2020 г., така и Европейският парламент в своята резолюция относно новия план за действие за кръгова икономика от 10 февруари 2021 г. също призоваха за преразглеждане на действащите правила на Съюза относно превозите на отпадъци, установени с Регламент (ЕО) № 1013/2006. С член 60, параграф 2а от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Комисията се възлага да извърши преглед на същия регламент до 31 декември 2020 г.

(4)

Регламент (ЕО) № 1013/2006 вече е изменян неколкократно и се нуждае от допълнителни значителни изменения, за да се гарантира, че целите на Европейския зелен пакт и на Новия план за действие относно кръговата икономика се изпълняват. Поради това Регламент (ЕО) № 1013/2006 следва да бъде отменен и да бъде заменен с нов регламент.

(5)

Настоящият регламент цели да допълни общото законодателство на Съюза в областта на управлението на отпадъците, като например Директива 2008/98/ЕО. В него се съдържа препращане към определенията в посочената директива, включително към определенията за отпадъци и към термините, свързани с управлението на отпадъците. За да се улесни еднаквото прилагане на настоящия регламент, той установява и редица допълнителни определения.

(6)

С настоящия регламент се въвежда на равнището на Съюза Базелската конвенция от 22 март 1989 г. за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане (5) („Базелската конвенция“). Базелската конвенция има за цел да защити човешкото здраве и околната среда от неблагоприятните последици, произтичащи от образуването, трансграничното движение и управлението на опасни и други отпадъци. Съюзът е страна по Базелската конвенция от 1994 г. (6).

(7)

С настоящия регламент също така се въвежда на равнището на Съюза изменение на Базелската конвенция (7) („Изменението за забрана“), което беше прието през 1995 г. и влезе в сила на международно равнище на 5 декември 2019 г. С Изменението за забрана се установява обща забрана за всякакъв износ на опасни отпадъци, предназначени за операции по обезвреждане и оползотворяване, от държавите, изброени в приложение VII към Базелската конвенция, към държави, които не са изброени в това приложение. Съюзът ратифицира Изменението за забрана и го изпълнява, считано от 1997 г. (8).

(8)

През октомври 2020 г. Съюзът представи на секретариата на Базелската конвенция нотификация, обхващаща превозите на отпадъци в рамките на Съюза, съгласно член 11 от конвенцията. Следователно Съюзът може, в съответствие с посочения член, да определи специфични правила, приложими към превозите на отпадъци в рамките на ЕС, които не са по-малко екологосъобразни от предвидените в Базелската конвенция.

(9)

С оглед на факта, че Съюзът е одобрил Решението на Съвета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци, предназначени за операции по оползотворяване (9) („Решението на ОИСР“), е необходимо съдържанието на това решение, включително неговите изменения, да бъде включено в законодателството на Съюза.

(10)

Важно е да се организират и регулират наблюдението и контролът върху превозите на отпадъци по начин, който взема предвид необходимостта от запазване, опазване и подобряване на качеството на околната среда и човешкото здраве и който насърчава еднаквото прилагане на правилата относно превозите на отпадъци навсякъде в Съюза.

(11)

За да се гарантира реален преход към кръгова икономика за превозите на отпадъци от мястото им на произход към най-доброто място за третиране на такива отпадъци, следва да се вземат предвид принципът на близост, както и ефективността на материалите и необходимостта от намаляване на отпечатъка на отпадъците върху околната среда.

(12)

Необходимо е да се избегне дублиране с приложимото законодателство на Съюза относно превоза на определени материали, които съгласно настоящия регламент биха могли да бъдат класифицирани като отпадъци.

(13)

Събирането и отвеждането на отпадъчни води чрез канализационните системи съгласно съответното законодателство на Съюза не следва да се разглежда като превоз на отпадъци съгласно настоящия регламент.

(14)

За правилното прилагане и изпълнение на настоящия регламент държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че отпадъците не се превозват, като се представят за употребявани стоки, стоки втора употреба, странични продукти или вещества или предмети, които са достигнали статуса за край на отпадъка.

(15)

Превозите на отпадъци, генерирани от въоръжените сили или от хуманитарни организации, следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент, когато се внасят в Съюза при определени обстоятелства, включително транзитно преминаване в рамките на Съюза, когато отпадъците влязат на територията на Съюза. По отношение на такива превози следва да се спазват изискванията на международното право и международните споразумения. В такива случаи всеки компетентен орган по транзита и компетентният орган по местоназначението в Съюза следва да бъдат информирани предварително относно превоза и неговото местоназначение.

(16)

Необходимо е да се избегне дублирането с Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета (10), който вече съдържа разпоредби, обхващащи цялата пратка, изпращането и движението на животински странични продукти, включително събиране, транспорт, боравене, преработване, употреба, оползотворяване или унищожаване, регистриране, придружаващи документи и проследимост, в рамките на, към и извън Съюза.

(17)

Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета (11) се прилага за големи търговски кораби, плаващи под знамето на държава — членка на Съюза, които бяха изключени от приложното поле на Регламент (ЕО) № 1013/2006. Когато тези кораби се превръщат в отпадъци, те обикновено се класифицират като опасни отпадъци, освен в случаите, когато от тях са отстранени всички опасни вещества и материали. След международното влизане в сила на Изменението за забрана обаче е необходимо да се гарантира, че корабите, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 1257/2013, които се разглеждат като отпадък и се изнасят от Съюза, се подчиняват на съответните правила на Съюза за превоз на отпадъци, включително и тези, с които се прилага Изменението за забрана, за да се гарантира строга правна съвместимост на правния режим на Съюза с международните задължения. Същевременно е необходимо също така да се измени Регламент (ЕС) № 1257/2013, за да се поясни, че корабите, които попадат в неговото приложно поле и които се разглеждат като опасен отпадък и се изнасят от Съюза, следва да се рециклират само в съоръжения, които са включени в европейския списък на съоръженията за рециклиране на кораби, създаден съгласно същия регламент, които се намират в държави, изброени в приложение VII към Базелската конвенция.

(18)

За да се избегне възлагането на излишно натоварване на компетентните органи и съдебните системи на държавите членки при прилагането на настоящия регламент, превозът не следва да се счита за незаконен, когато в нотификацията, в документите за движение или в документа в резултат от попълването на формуляра, посочен в приложение VII, (наричан по-нататък „документът по приложение VII“) има само незначителни технически грешки, като например печатни грешки в информацията, предоставена при попълването на нотификацията, документите за движение или документите по приложение VII, или пропускане на част от данните за контакт на едно от лицата, участващи в превоза. Все пак тези изключения от определението за това какво представлява незаконен превоз следва да се ограничават само до грешки от незначителен технически характер, които възникват по изключение, не променят значително същността на документите и не засягат постигането на целите на настоящия регламент.

(19)

С цел осигуряване на оптимален надзор и контрол е целесъобразно да се изисква предварително писмено съгласие за превозите на отпадъци, предназначени за оползотворяване, и по-специално на опасни отпадъци, отпадъци, които не са изброени в приложение III, IIIA или IIIБ, и отпадъци, съдържащи или замърсени с устойчиви органични замърсители, при спазване или надвишаване на пределната концентрация, посочена в приложение IV към Регламент (ЕС) 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета (12). Тази процедура на свой ред следва да изисква предварителна нотификация, което дава възможност на компетентните органи да бъдат надлежно информирани, за да могат да предприемат всички необходими мерки за опазването на човешкото здраве и околната среда. Това следва да дава също така възможност на тези органи да повдигнат обосновани възражения срещу такива превози.

(20)

За да се вземат предвид иновациите в технологията за третиране на отпадъци по отношение на екологосъобразното добро управление, както и промените в поведението на потребителите във връзка със сортирането на отпадъци, е важно приложения IIIA и IIIБ да се актуализират непрекъснато. Комисията следва по-специално да прецени дали в приложение IIIA да се добавят вписвания за смеси от употребявани обувки, отпадъчни дрехи и друг текстил, а в приложение IIIБ — минерална вата и матраци.

(21)

Един добре функциониращ пазар на Съюза за превоз на отпадъци следва да дава приоритет на близостта, самодостатъчността и използването на най-добрите налични техники при управлението на отпадъците като ръководни принципи. Постигането на справедлив преход към кръгова икономика е от съществено значение за постигането на неутрална по отношение на климата, ресурсно ефективна и конкурентоспособна икономика на Съюза, която да е устойчива в дългосрочен план. За да се постигне тази цел, Комисията следва да улесни секторния диалог и партньорствата в областта на климата, като обедини основните заинтересовани страни в сектора на отпадъците, в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/1119 на Европейския парламент и на Съвета (13).

(22)

За да се подпомогне постигането на целите за увеличаване на рециклирането и намаляване на обезвреждането на отпадъци, определени в Директива 2008/98/ЕО и Директива 1999/31/ЕО на Съвета (14), всички превози на отпадъци, предназначени за обезвреждане в друга държава членка, следва да бъдат забранени по принцип. Превозите на отпадъци, предназначени за обезвреждане, следва да бъдат разрешени само в изключителни случаи, при изпълнението на определени условия. В тези случаи държавите членки следва да вземат предвид принципите на близост и самодостатъчност на равнището на Съюза и на национално равнище в съответствие с Директива 2008/98/ЕО, и по-специално с член 16 от същата директива, както и приоритета за оползотворяване. Държавите членки следва също така да бъдат в състояние да гарантират, че съоръженията за обезвреждане на отпадъците, обхванати от Директива 2010/75/ЕС на Съвета (15), прилагат най-добрите налични техники, както са дефинирани в същата директива, в съответствие с разрешителното на съоръжението, и че отпадъците се третират в съответствие с установените в законодателството на Съюза изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда, свързани с операциите по обезвреждане. За да се подпомогне изпълнението на разпоредбите, уредени в Директива 2008/98/ЕО, за увеличаване на разделното събиране на отпадъци и да се намали образуването на смесени битови отпадъци, превозите на смесени битови отпадъци до друга държава членка следва да подлежат на особен контрол. Превозите на тези отпадъци за оползотворяване следва да подлежат на процедурата за предварителна писмена нотификация и съгласие, а превозите на тези отпадъци за обезвреждане следва да бъдат забранени. Тези изисквания за превози на отпадъци, предназначени за оползотворяване, и забраната на превози на отпадъци, предназначени за обезвреждане, следва да включват и смесените битови отпадъци, които са били подложени на операция по третиране на отпадъците, без да се променят съществено техните свойства, като отпадъчни горива, получени от смесени битови отпадъци, класифицирани с код 19 12 10 в списъка на отпадъците по член 7 от Директива 2008/98/ЕО. В съответствие с йерархията на отпадъците и принципите на близост и самодостатъчност, държавите членки следва да гарантира на първо място, че тези отпадъци се предотвратяват, и на второ място, че те се събират и сортират, за да се разделят различните фракции за оползотворяване, и следва да обмислят обезвреждането само на тези отпадъци, които нямат друг потенциал.

(23)

В случая на превози на отпадъци, включени в приложение III, приложение IIIA или приложение IIIБ към настоящия регламент, които са предназначени за операции по оползотворяване, е целесъобразно да се осигури минимално ниво на надзор и контрол, като се изиска такива превози да бъдат придружавани от определена информация относно лицата и държавите, участващи в превоза, описанието и количествата на съответните отпадъци, вида на операцията по оползотворяване, за която се превозват отпадъците, и данни за съоръжението, в което ще се оползотворяват отпадъците.

(24)

Лабораторният анализ и експерименталното изпитване за третиране често са необходим инструмент за преценка на естеството на отпадъците и тяхната пригодност за операциите по оползотворяване и обезвреждане. Надеждните и иновативни операции по управление на отпадъците са от ключово значение за осигуряването на екологосъобразно управление на отпадъците и за създаването на бизнес модели за кръгова икономика в Съюза. Превозът на отпадъци за целите на такъв лабораторен анализ и експериментално изпитване за третиране следва да се улеснява, като отпадъците се освобождават от някои от приложимите процедури. Освен това, за да се постигнат точни резултати, за превози в рамките на Съюза следва да се разреши превозът на достатъчно голямо количество отпадъци за целите на лабораторния анализ и експерименталното изпитване за третиране, тъй като, inter alia, прилаганите в Съюза стандарти и практики за управлението на отпадъци са по-развити от тези на повечето трети държави.

(25)

Необходимо е да се определят основанията, на които държавите членки да могат да възразяват срещу превозите на отпадъци, предназначени за оползотворяване. В случая на такива превози държавите членки следва да бъдат в състояние да гарантират, че в съоръженията за оползотворяване на отпадъците, които са обхванати от Директива 2010/75/ЕС, се прилагат най-добрите налични техники, както са определени в същата директива, в съответствие с разрешителното на съоръжението. Държавите членки следва също така да могат да гарантират, че отпадъците се третират в съответствие с изискванията за опазване на човешкото здраве и околната среда, свързани с операциите по оползотворяване, установени в законодателството на Съюза, и че, като се взема предвид член 16 от Директива 2008/98/ЕО, отпадъците се третират в съответствие с плановете за управление на отпадъците, установени съгласно същата директива, с цел осигуряване на изпълнението на правно обвързващите задължения по оползотворяване или рециклиране, установени в законодателството на Съюза. Следователно държавата членка по местоназначение следва да може да възрази срещу превозите на отпадъци, включително и превозите на смесени битови отпадъци, ако тя предполага, че отпадъците няма да се управляват по екологосъобразен начин.

(26)

Необходимо е да се предвидят процедурни стъпки и предпазни мерки за тогава, когато нотификатор желае да превози отпадъци, подлежащи на процедурата за предварителна писмена нотификация и съгласие, които са в интерес на правната сигурност и за да се осигури еднакво прилагане на настоящия регламент и правилно функциониране на вътрешния пазар, като по този начин се допринася за дългосрочната конкурентоспособност на Съюза. Необходимо е също така, в съответствие с член 6, параграф 11 от Базелската конвенция, да се гарантира, че разходите, произтичащи от ситуации, при които превозът на отпадъци не може да бъде извършен или е незаконен, се поемат от съответните оператори. За тази цел нотификаторът следва да учреди финансова гаранция или еквивалентна застраховка за всеки превоз.

(27)

За да се намали административната тежест както за публичните, така и за частните оператори, участващи в превоза до съоръжения, признати за „получили предварително съгласие“, е необходимо да се определят условията, при които може да се предоставя статут на „получено предварително съгласие“, за да се гарантира взаимното им признаване от всички държави членки и да се хармонизират изискванията за превозване на отпадъци до тези съоръжения.

(28)

С цел обменът на информация по настоящия регламент да стане по-ефективен, по-специално при обработката на нотификациите и информацията за превоза на отпадъци по член 18 от настоящия регламент, както и да се улесни подаването и обменът на информация между съответните органи и икономическите оператори, е наложително подаването и обменът на информация и данни, свързани с превозите на отпадъци в рамките на Съюза, да се извършват чрез електронни средства. Комисията следва да управлява централна система, която следва да бъде оперативно съвместима с националните системи. Необходимо е също така Комисията да бъде оправомощена да определя процедурните и оперативните изисквания за практическото прилагане на системите, осигуряващи това подаване и обмен на информация по електронен път, като например изискванията за взаимосвързаност, архитектура и сигурност. Тези системи следва да улесняват обработката на исканията за нотификация, inter alia, чрез подпомагане на субектите, подали дадено искане, при проследяването на напредъка по процедурата за нотификация. Тези системи следва също така да позволяват извличането на данни, включително на равнището на отделните държави членки, за да може Комисията да проверява дали исканията за нотификация се обработват своевременно, inter alia, за целите на съответното докладване от страна на Комисията, както е предвидено в настоящия регламент. Необходимо е също така да се предостави достатъчно време на компетентните органи в държавите членки и на икономическите оператори да се подготвят за преминаването от подход, основан на използването на хартиен носител, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1013/2006, към подход на електронен обмен на информация и документи. Следователно това ново задължение следва да започне да се прилага 24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(29)

На икономическите оператори, участващи в превоза на отпадъци, следва да бъде разрешено да използват средата на eFTI, както е установена в Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета (16), за обмена на информацията, изискван съгласно настоящия регламент, по време на превоза на отпадъците, и следва да се гарантира оперативната съвместимост на системите, предвидени в настоящия регламент, със средата за обмен на електронна информация за товарни превози.

(30)

С цел улесняване на работата, извършвана от митническите органи при изпълнението на настоящия регламент, е необходимо централната система, управлявана от Комисията, която осигурява електронното подаване и обмена на информация и документи, да бъде оперативно съвместима със средата на ЕС за митническо обслужване на едно гише, създадена с Регламент (ЕС) 2022/2399 на Европейския парламент и на Съвета (17), когато приключи цялата необходима техническа работа за осигуряване на тази функционалност.

(31)

Компетентните органи в трети държави следва да могат да издават и обменят информация и документи, необходими за изпълнението на процедурните изисквания съгласно настоящия регламент чрез електронни средства посредством системата, управлявана на равнището на Съюза, ако желаят това и ако отговарят на изискванията за обмен на данни чрез тази система.

(32)

С цел да се гарантира проследимостта на превозите на отпадъци и да не се нарушава екологосъобразното управление на отпадъците, превозвани през граница, следва да се забрани смесването на отпадъци с други отпадъци от началото на превоза до получаването на отпадъците в съоръжението за оползотворяване или обезвреждане.

(33)

За да се улесни изпълнението на задълженията, установени в настоящия регламент, е важно икономическите оператори и компетентните органи да съхраняват документите и информацията, изисквани за превоза на отпадъци, за минимален период от пет години от датата, на която е предоставен сертификатът за приключване на оползотворяването или обезвреждането.

(34)

С цел да се осигури прозрачност по отношение на извършването на превозите на отпадъци и на екологосъобразното третиране на отпадъците по местоназначение в съответствие с настоящия регламент следва да се публикува информация за превозите на отпадъци. Във връзка с това от Комисията следва да се изисква да публикува и редовно да актуализира определени неповерителни данни за нотификациите за превози, за които компетентните органи са дали съгласието си или срещу които са възразили, както и за превозите на отпадъци, за които се прилагат общите изисквания за предоставяне на информация на настоящия регламент. За тази цел Комисията следва да използва, доколкото е възможно, електронната система за обмен на данни относно превозите на отпадъци. Публикуването на тази информация от Комисията не следва да засяга Конвенцията на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда от 25 юни 1998 г. (Орхуската конвенция) (18), и Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (19), както и националното законодателство на държавите членки в тази област. Всякакви допълнителни искания до компетентните органи за достъп до друга информация относно превозите на отпадъци следва да се отправят съгласно тази конвенция, законодателството на Съюза и националното законодателство.

(35)

С цел да се изпълнят изискванията, предвидени в член 8 от Базелската конвенция, следва да се определи задължение с цел отпадъците от превоз, за който съответните компетентни органи са дали съгласие, който не може да се изпълни както е планиран, да бъдат взети обратно в държавата на изпращането, и, когато е необходимо, да бъдат съхранявани безопасно, или да бъдат оползотворени или обезвредени по алтернативен начин. С цел да се изпълнят изискванията, предвидени в член 9, параграфи 2, 3 и 4 от Базелската конвенция, следва да бъде задължително лицето, чието действие е причинило незаконен превоз, да вземе обратно отпадъците или да обезпечи алтернативни начини за тяхното оползотворяване или обезвреждане, както и да понесе разходите, произтичащи от операциите по вземане обратно. Когато лицето няма възможност да изпълни тези задължения в разумен срок, компетентните органи по изпращането или по местоназначението, според случая, следва да си сътрудничат и да предприемат действия, за да гарантират екологосъобразното управление на съответните отпадъци. Когато няма яснота относно лицето, което да носи отговорността за евентуален незаконен превоз, съответните компетентни органи следва да си сътрудничат, за да гарантират, че въпросните отпадъци се приемат обратно, се оползотворяват или се обезвреждат. С цел да се намалят последиците за околната среда от превозите, произтичащи от задължението за обратно приемане на отпадъците при незаконни превози, и, по целесъобразност, да се осигури по-ефикасна процедура в ситуации на незаконни превози, компетентните органи по изпращането, транзита и местоназначението следва в някои случаи да могат да се договарят, че при незаконен превоз отпадъците могат да се оползотворяват или обезвреждат по алтернативен начин извън държавата на изпращането, вместо да се приемат обратно. Това алтернативно управление следва да бъде екологосъобразно. Все пак алтернативното управление следва да важи само за превозите в рамките на Съюза.

(36)

С цел да се гарантира, че компетентните органи са в състояние да обработват правилно представените им документи, свързани с превоза на отпадъци, е необходимо да се предвиди задължение за нотификатора да предоставя оторизиран превод на тези документи на език, приемлив за тези органи, ако те поискат това. За да се избегне създаването на ненужна административна тежест, електронната система за обмен на информация относно превозите на отпадъци следва да включва функция, която да осигурява неофициален превод на съответните документи, подадени в тази система.

(37)

За да се избегнат смущения в превоза на предмети или вещества поради разногласия между компетентните органи относно това дали тези предмети или вещества имат статус на отпадъци или не, е необходимо да се определи процедура за решаването на такива разногласия. В това отношение е важно компетентните органи да основават решенията си на разпоредбите, свързани с определянето на страничните продукти и със статуса за край на отпадъка, установени в Директива 2008/98/ЕО. Необходими са еднакви условия, за да могат държавите членки да вземат решение за това дали даден предмет или вещество следва да се счита за използвана стока или за отпадък. Освен това държавите членки следва да предприемат мерки, за да гарантират, че предметите или веществата, които са предназначени за изпращане в друга държава като употребявани стоки, отговарят на тези условия съгласно правото на Съюза. Необходимо е също така в приложенията към настоящия регламент да се определят критерии за класификацията на специфичните отпадъци и да се установи процедура за решаване на разногласия между компетентните органи относно това дали отпадъците следва да подлежат на процедурата по нотифициране. За да се осигури по-добро хармонизиране в целия Съюз на условията, при които отпадъците, включително отпадъци от композитни материали, които могат да бъдат трудни за рециклиране, следва да подлежат на процедурата по нотифициране, Комисията следва също така да бъде оправомощена да приема делегирани актове за установяване на критерии за класифициране на конкретни отпадъци в съответните приложения към настоящия регламент, което ще определи дали те подлежат на процедурата по нотифициране. Освен това, за да се избегне невярно деклариране на отпадъците като използвани стоки и за да се осигури правна яснота, Комисията следва да бъде оправомощена да приема актове за изпълнение за установяване на критерии за разграничаване между използвани стоки и отпадъци за определени стоки, за които това разграничение е важно, особено за техния износ от Съюза.

(38)

С цел да се даде възможност на администрациите да ограничат публичните разходи, свързани с изпълнението на процедурите за превозите на отпадъци и с осигуряване прилагането на настоящия регламент, е необходимо да се предвиди възможността съответните и пропорционални административни разходи, свързани с тези процедури, както и с надзора, анализите и инспекциите, да бъдат за сметка на нотификатора, и, когато това е целесъобразно, за сметка на лицето, което урежда превоза.

(39)

С цел намаляване на административната тежест и при изключителни обстоятелства, свързани със специфичната географска или демографска ситуация, държавите членки следва да могат да сключват двустранни споразумения, които да облекчават процедурата за нотифициране за превози на специфични потоци отпадъци по отношение на трансграничните превози до най-близкото подходящо съоръжение, разположено в приграничната територия между съответните две държави членки. Следва също така да бъде възможно дадена държава членка да сключи такива споразумения с членове на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), включително и в ситуация, при която отпадъците се превозват от държавата на изпращането и се третират в нея, но преминават транзитно през друга държава членка.

(40)

Предвид специфичното географско положение на Фарьорските острови и техния статут, съгласно който те са част от Кралство Дания, Дания е основната държава — вносител на отпадъци от Фарьорските острови с цел тяхното оползотворяване или обезвреждане на нейна територия. Без да се накърнява приложимостта на правилата относно транзита на отпадъци през Съюза, на Дания следва да се разреши да поеме пълна отговорност да третира вноса на отпадъци от Фарьорските острови на нейна територия, като превоз на отпадъци в рамките на нейната територия, когато тя е държавата на местоназначение за този внос.

(41)

Въпреки че надзорът и контролът върху транспорта на отпадъци в рамките на дадена държава членка са правомощие на самата държава членка, при националните системи за транспорт на отпадъци следва да се взема предвид необходимостта от съгласуване със системата на Съюза за превоза на отпадъци с цел гарантиране на високо ниво на опазване на околната среда и човешкото здраве.

(42)

Необходимо е, с цел да се защити околната среда на съответните държави, да се изясни обхватът на забраната, определена в съответствие с Базелската конвенция, за износ от Съюза на всякакви отпадъци, предназначени за обезвреждане в трета държава, различна от държава от ЕАСТ.

(43)

Държавите, които са страни по Споразумението за европейското икономическо пространство, следва да могат да приемат контролните процедури, предвидени за превози в рамките на Съюза. В такива случаи превозите между Съюза и тези държави следва да са обект на същите правила като превозите в рамките на Съюза.

(44)

С цел да се защити околната среда на съответните държави, е необходимо да се изясни обхватът на забраната за износ на опасни отпадъци, предназначени за оползотворяване в трети държави, за които не се прилага Решението на ОИСР, в съответствие с Базелската конвенция. По-специално, необходимо е да се изясни списъкът с отпадъците, към които се прилага тази забрана, и да се гарантира, че той включва също така отпадъците, изброени в приложение II към Базелската конвенция, а именно отпадъците, събрани от домакинствата, остатъците от изгарянето на домакински отпадъци и някои трудни за рециклиране пластмасови отпадъци.

(45)

За да се гарантира екологосъобразно управление на отпадъците, които съдържат или са замърсени с устойчиви органични замърсители, не следва да се разрешава износът на тези отпадъци от Съюза към държави, които не са членове на ОИСР, в случаите, когато отпадъците съдържат или са замърсени с устойчиви органични замърсители в концентрация, която е до или над границата, посочена в приложение IV към Регламент (ЕС) 2019/1021.

(46)

Необходимо е да се установят строги правила относно износа на неопасни отпадъци за оползотворяване в трети държави, за които Решението на ОИСР не се прилага, за да се гарантира, че такива отпадъци не причиняват щети на околната среда и човешкото здраве в тези държави. Съгласно тези правила износът от Съюза следва да бъде разрешен само за отпадъци, които все още не са обхванати от забраната за износ на опасни отпадъци и някои други отпадъци, предназначени за оползотворяване в трети държави, за които не се прилага Решението на ОИСР, и само за държави, включени в списък, изготвен и актуализиран от Комисията, когато тези държави са подали искане до Комисията, в което заявяват желанието си да приемат определени отпадъци или смеси от неопасни отпадъци от Съюза и демонстрират способността си да управляват тези отпадъци по екологосъобразен начин въз основа на критериите, определени в настоящия регламент. Тези критерии следва да включват спазване на международните конвенции в областта на труда и правата на работниците. Тъй като от държавите членки биха могли да ратифицират повече такива конвенции в бъдеще, Комисията следва да бъде оправомощена да добавя съответните конвенции към критериите в настоящия регламент. Износът за държави, различни от включените в списъка, който ще бъде изготвен от Комисията, следва да бъде забранен. С цел да се осигури достатъчно време за прехода към този нов режим, следва да се предвиди преходен период от три години след датата на влизане в сила на настоящия регламент. Принципът на равнопоставеност следва да се прилага в законодателството на Съюза и неговото прилагане следва да се проследява, по-специално при съставянето и актуализирането на списъка на държавите, за които не се прилага Решението на ОИСР и към които е разрешен износът на неопасни отпадъци от Съюза с цел оползотворяване.

(47)

Необходимо е да се гарантира, че превозът на отпадъци, който е необходим за изграждането на силни вериги на създаване на стойност, се улеснява в рамките на вътрешния пазар, като същевременно се гарантира наличието на подходящ контрол. Укрепването на ключовите вериги за създаване на стойност ще ускори развитието на устойчивостта на Съюза и ще гарантира неговата стратегическа автономност.

(48)

Държавите, за които се прилага Решението на ОИСР, се подчиняват на правилата и препоръките, установени от ОИСР относно превоза и управлението на отпадъци, и като цяло имат по-високи стандарти за управление на отпадъците в сравнение с държавите, за които Решението на ОИСР не се прилага. Важно е обаче износът от Съюза на неопасни отпадъци за оползотворяване да не причинява вреди на околната среда и човешкото здраве в държавите, за които се прилага Решението на ОИСР. Поради това е необходимо да се създаде механизъм за мониторинг на превозите на неопасни отпадъци за тези държави. В случаите, в които има недостатъчно доказателства, доказващи способността на съответната държава да оползотворява такива отпадъци по екологосъобразен начин, Комисията следва да започне диалог със съответната държава и ако получената информация не е достатъчна, за да се докаже, че отпадъците се оползотворяват по екологосъобразен начин, да бъде оправомощена да преустанови този износ. Комисията следва да гарантира, че при целия процес на превоз на отпадъците принципът на равнопоставеност се прилага спрямо трети държави, за които важи Решението на ОИСР.

(49)

Съюзът разработи и приложи амбициозна политика за справяне със сериозните щети за околната среда и човешкото здраве, причинявани от замърсяването с пластмаси, особено когато това е свързано с лошото управление на пластмасовите отпадъци. Европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика, изложена в съобщението на Комисията от 16 януари 2018 г., Европейският зелен пакт, Новият план за действие относно кръговата икономика и планът за действие на ЕС: „Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата“, изложен в съобщението на Комисията от 12 май 2021 г., отразяват тази амбиция и доведоха до приемането на широк набор от мерки за намаляване на пластмасовите отпадъци и подобряване на тяхното управление. Тези мерки включват по-специално законодателство относно управлението на отпадъците (Директива 2008/98/ЕО), опаковките и отпадъчните опаковки (Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (20)), пластмасовите продукти за еднократна употреба (Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета (21)), както и относно ограниченията за умишлено добавени пластмасови микрочастици (Регламент (ЕС) 2023/2055 на Комисията (22)). В допълнение към тези мерки, бяха стартирани нови инициативи за допълнително намаляване на пластмасовите отпадъци в Съюза, като например преразглеждането на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки и на Директива № 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (23) относно излезлите от употреба превозни средства, както и предложение за нови правила за предотвратяване на загубата на пластмасови гранули с цел намаляване на замърсяването с пластмасови микрочастици (24) . За да се допълнят тези мерки, предназначени за намаляване на пластмасовите отпадъци и подобряване на тяхното управление в рамките на Съюза, както и за да се избегне прехвърлянето на предизвикателствата с отпадъците от Съюза към трети държави, е целесъобразно да се предвидят специални разпоредби, за да се гарантира също екологосъобразното управление на пластмасовите отпадъци, които се изнасят от Съюза. Целта на тези разпоредби е да се гарантира, че изнасяните от Съюза пластмасови отпадъци се третират при същите условия като тези в Съюза. Държавите, за които не се прилага Решението на ОИСР, има по-голяма вероятност да се сблъскат със сериозни предизвикателства във връзка с околната среда и човешкото здраве при управлението на изнасяните от Съюза пластмасови отпадъци. Освен това, в повечето случаи стандартите и инфраструктурата за управление на пластмасовите отпадъци не са толкова развити в тези държави, колкото са в Съюза. От 1 януари 2021 г. Съюзът забрани износа за тези държави на някои видове пластмасови отпадъци, и по-специално на отпадъците, класифицирани под позиции Y48 и A3210. С оглед на тези предизвикателства и различията в нивото на стандартите и инфраструктурните елементи, както и с цел по-нататъшно опазване на околната среда и човешкото здраве, е целесъобразно да се разшири обхватът на тази забрана, така че да се включи и износът на всички пластмасови отпадъци за държави, за които не се прилага Решението на ОИСР. За да може да се осигури достатъчно време за икономическите оператори и компетентните органи с цел адаптиране на тяхната дейност към тези нови правила, забраната следва да започне да се прилага 30 месеца след влизането в сила на настоящия регламент. Всяка държава, за която не се прилага Решението на ОИСР, следва да може да получи дерогация от тази забрана, ако може да докаже, че управлява пластмасовите отпадъци по екологосъобразен начин. Тази дерогация следва да се предоставя чрез делегиран акт, по искане на дадена държава, считано от 30 месеца от прилагането на забраната за износ.

(50)

Комисията следва да упражнява специален надзор върху превозите на пластмасови отпадъци до държави, за които се прилага Решението на ОИСР, и да проследява управлението на отпадъците в тези държави, както и да бъде оправомощена да ограничава износа на пластмасови отпадъци към тези държави с цел опазване на околната среда и човешкото здраве.

(51)

Когато износът на всякакви пластмасови отпадъци за всички трети държави е разрешен, за него следва да се прилага процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие.

(52)

Следва да се предприемат необходимите стъпки, за да се гарантира, че в съответствие с Директива 2008/98/ЕО и останалото законодателство на Съюза за отпадъците, отпадъците, превозвани в рамките на Съюза, и отпадъците, внесени в Съюза, се управляват през целия период на превоза, включително оползотворяването или обезвреждането в държавата по местоназначение, без да се застрашава човешкото здраве и околната среда. Необходимо е също така да се гарантира, че отпадъците, изнесени от Съюза, се управляват по екологосъобразен начин през целия период на превоза, включително оползотворяването или обезвреждането в трета държава на местоназначение. За тази цел следва да се въведе задължение за износителите на отпадъци да гарантират, че съоръжението, което получава отпадъците в дадена трета държава на местоназначение, е подложено на одит от независима трета страна, притежаваща съответни квалификации, преди износа на отпадъци към въпросното съоръжение. Целта на този одит е да се провери съответствието на въпросното съоръжение със специфичните критерии, които са определени в настоящия регламент и са предназначени да гарантират, че отпадъците ще бъдат управлявани по екологосъобразен начин. Когато при този одит се стигне до заключението, че въпросното съоръжение не отговаря на тези специфични критерии, износителят не следва да има право да изнася отпадъци за това съоръжение. За да се гарантира, че одитите се извършват по професионален и безпристрастен начин, е важно да се определят критерии за независимостта и квалификациите на третите страни, които извършват одита, и да се поясни, че те следва да бъдат оправомощени или акредитирани от официален публичен орган за осъществяването на тези дейности. Задължението относно одитите следва да се прилага по отношение на съоръженията, разположени във всички трети държави, включително тези, които са членки на ОИСР. В Решението на ОИСР се посочва, че отпадъците, изнесени в друга държава от ОИСР, „са предназначени за операции по оползотворяване в рамките на съоръжение за оползотворяване, което ще оползотворява отпадъците по екологосъобразен начин в съответствие с националните законови и подзаконови актове и практики, на които се подчинява съоръжението“. Решението на ОИСР не съдържа никакъв елемент или критерий, определящи как да се изпълнява това изискване по отношение на „екологосъобразното управление“ на отпадъците. При липсата на общи критерии, определящи условията, при които отпадъците трябва да се оползотворяват в съответните съоръжения, е необходимо да се вземат мерки по отношение на риска отпадъците, изнасяни от Съюза към държави от ОИСР, да се управляват неправилно в определени съоръжения и следователно съоръженията, разположени в тези държави, следва да подлежат на изискванията за одит, установени с настоящия регламент.

(53)

Комисията следва да създаде и да поддържа регистър, който да съдържа информация за одитираните съоръжения. Този регистър следва да предоставя информация, която да улеснява подготовката на екологосъобразни превози от страна на нотификаторите или лицата, организиращи превоз с цел износ на отпадъци от Съюза, но той не е предназначен да служи като средство за доказване на съответствие с условията и задълженията по настоящия регламент. Регистърът следва да бъде в улеснение за износителите на отпадъци, но не следва да отнема отговорността на износителя на отпадъци за доказване на това съответствие.

(54)

Като се има предвид правото на всяка страна по Базелската конвенция, съгласно член 4, параграф 1 от нея, да забранява вноса на опасни отпадъци или отпадъци, включени в приложение II към тази конвенция, вносът в Съюза на отпадъци за обезвреждане следва да бъде разрешен, когато държавата износител е страна по конвенцията. Вносът в Съюза на отпадъци за оползотворяване следва да бъде разрешен, когато държавата износител е държава, за която се прилага Решението на ОИСР или която е страна по Базелската конвенция. В останалите случаи вносът следва да бъде разрешен само ако държавата износител е обвързана с двустранно или многостранно споразумение или договореност, които са съвместими със законодателството на Съюза и са в съответствие с член 11 от Базелската конвенция, освен ако това не е възможно по време на кризисни ситуации, операции по омиротворяване или поддържане на мира, или война.

(55)

Настоящият регламент следва да отразява правилата относно износа и вноса на отпадъци към и от отвъдморските страни и територии, определени в Решение 2013/755/ЕС на Съвета (25).

(56)

В конкретните случаи на превози, които се извършват в рамките на Съюза с транзитно преминаване през трети държави, следва да се прилагат специални разпоредби, отнасящи се до процедурата за получаване на съгласие от трети държави. Необходимо е също така да се приемат специални разпоредби относно процедурите, приложими за транзита на отпадъци през Съюза от и към трети държави.

(57)

По екологични причини и с оглед на особения статут на Антарктика с настоящия регламент следва изрично да се забрани износът на отпадъци за тази територия.

(58)

За да се гарантира хармонизирано изпълнение и осигуряване прилагането на настоящия регламент, е необходимо да се установят задължения за държавите членки да извършват инспекции на превозите на отпадъци. Необходимо е също така адекватно планиране на инспекциите на превозите на отпадъци, за да се изгради нужният за инспекциите капацитет и за ефективното предотвратяване на незаконните превози. Регламент (ЕО) № 1013/2006 изисква от държавите членки да гарантират, че плановете за превозите на отпадъци са изготвени до 1 януари 2017 г. За да се улесни по-последователното прилагане на разпоредбите, свързани с плановете за инспекции, и да се гарантира хармонизиран подход към инспекциите в целия Съюз, държавите членки следва да нотифицират своите планове за инспекции на Комисията, която следва да бъде натоварена със задачата да прегледа тези планове и когато е целесъобразно, да издаде препоръки за подобрения. Ако компетентните органи на изпращане и местоназначение в държавите членки бъдат нотифицирани за незаконен превоз на отпадъци, те следва да обмислят как биха могли да подобрят своите мерки за контрол на подобни превози, така че да идентифицират незаконните превози на отпадъци на ранен етап.

(59)

В държавите членки съществуват различаващи се правила по отношение на правомощията и възможността за органите, участващи в инспекциите в държавите членки, да изискват доказателства за потвърждаване на законността на превозите. Тези доказателства биха могли да се отнасят, inter alia, до това дали веществото или предметът е отпадък, дали отпадъците са класифицирани правилно и дали отпадъците ще бъдат превозени до съоръжения, в които отпадъците се управляват по екологосъобразен начин в съответствие с настоящия регламент. Поради това в настоящия регламент следва да се предвиди възможност за органите, участващи в инспекциите в държавите членки, да изискват такива доказателства. Тези доказателства следва да могат да бъдат изисквани въз основа на общи разпоредби или в зависимост от случая. Когато не са представени такива доказателства или доказателствата се считат за недостатъчни, превозването на съответното вещество или предмет или превозът на съответните отпадъци следва да се разглеждат като незаконен превоз и следва да се третират съгласно съответните разпоредби на настоящия регламент.

(60)

При оценката на Регламент (ЕО) № 1013/2006 беше установено, че един от недостатъците е това, че националните правила относно санкциите се различават значително в рамките на Съюза. Следователно, за да се улесни по-последователното прилагане на санкциите, следва да се установят общи неизчерпателни критерии за определяне на видовете и размера на санкциите, които да се налагат при нарушения на настоящия регламент. Тези критерии следва да включват, inter alia, естеството и тежестта на нарушението, получените чрез нарушението икономически ползи и причинените от него екологични щети. Освен това, в допълнение към санкциите, изисквани съгласно настоящия регламент, държавите членки следва да гарантират, че незаконният превоз на отпадъци представлява престъпление, в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (26). Държавите членки следва да определят правила за санкциите, приложими за нарушенията на настоящия регламент, и следва да гарантират, че тези правила се прилагат. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки следва да могат да определят правила за административни и наказателни санкции за едни и същи нарушения. Във всички случаи налагането на наказателни и административни санкции не следва да води до нарушаването на принципа „non bis in idem“ така, както той се тълкува от Съда на Европейския съюз.

(61)

Прилагането на Регламент (ЕО) № 1013/2006 показа, че участието на множество участници на национално равнище създава предизвикателства пред координацията и сътрудничеството във връзка с правоприлагането. Поради това държавите членки следва да гарантират, че всички съответни органи, участващи в правоприлагането на настоящия регламент, разполагат с ефективни механизми, които им позволяват да си сътрудничат и да координират на национално равнище разработването и изпълнението на политики и дейности по правоприлагане за справяне с незаконните превози на отпадъци, включително за изготвянето и изпълнението на плановете за инспекции.

(62)

Необходимо е държавите членки да си сътрудничат двустранно и многостранно, с цел да се улеснят предотвратяването и откриването на незаконни превози на отпадъци. С цел по-нататъшно подобряване на координацията и сътрудничеството в целия Съюз следва да бъде създадена специална група за правоприлагане, в която да участват определени представители на държавите членки и на Комисията, както и на представители на други съответни институции, органи, служби, агенции или мрежи. Тази група за правоприлагане следва да заседава редовно и да представлява форум, inter alia, за обмен на съответна информация за предотвратяване и откриване на незаконни превози, включително информация и разузнавателни данни относно тенденциите в незаконните превози и опит, знания и най-добри практики в областта на правоприлагането.

(63)

За да се подпомогнат и допълнят дейностите по правоприлагане на държавите членки, Комисията следва да бъде оправомощена да извършва инспекции и да координира действия по отношение на незаконни превози от сложно естество, които биха могли да имат сериозни неблагоприятни последици за човешкото здраве или околната среда, и когато необходимото разследване има трансгранично измерение, включващо поне две държави. При извършването на тези инспекции Комисията следва да действа при пълно зачитане на процесуалните гаранции и в тясно сътрудничество със съответните органи в държавите членки, като гарантира, че тези инспекции не оказват отрицателно въздействие върху текущите наказателни, правни или административни производства във връзка със същия незаконен превоз в държавата членка. Комисията може да обмисли, в рамките на вътрешната си организация, възлагането на някои действия по правоприлагане, предвидени в настоящия регламент, на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), която притежава съответния експертен опит в това отношение. Мерките по координиране на инспекциите и взаимопомощта следва да не засягат основната отговорност на държавите членки за гарантиране и обезпечаване на спазването на настоящия регламент, нито да засягат по-нататъшното упражняване на правомощията, предоставени съответно на Комисията или на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) чрез други правни актове, и по-специално чрез Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (27), Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета (28) или Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (29).

(64)

Държавите членки следва да предоставят на Комисията информация относно изпълнението на настоящия регламент, както чрез докладите, изпращани до секретариата на Базелската конвенция, така и на базата на отделен въпросник. Целта на докладването следва да бъде да се анализират тенденциите във връзка с превозите на отпадъци и данните, които са важни за борбата с незаконните превози, като например данните за незаконните превози и за извършените инспекции. Комисията следва да изготвя на всеки три години доклад относно изпълнението на настоящия регламент, на базата на информацията, предоставена от държавите членки, както и на друга информация, събрана по-специално посредством нарочни доклади на Комисията и на Европейската агенция за околна среда относно превозите на пластмасови отпадъци и други специфични потоци отпадъци, които са източник на безпокойство. Системите за електронно подаване и обмен на информация и документи следва да бъдат проектирани по такъв начин, че данните да могат да се извличат от системата с цел изготвянето на тези доклади.

(65)

Ефективното международно сътрудничество по отношение на контрола на превозите на отпадъци е от ключово значение за гарантиране, че контролът и мониторингът на превозите на опасни отпадъци са на подходящото ниво. Обменът на информация, споделената отговорност и съвместните усилия между Съюза и неговите държави членки и трети държави следва да се насърчава с оглед гарантиране на доброто управление на отпадъците.

(66)

За да се улеснят обменът на информация и сътрудничеството във връзка с хармонизираното изпълнение на настоящия регламент, държавите членки следва да определят компетентните органи и кореспондентите и да ги съобщят на Комисията. Тази информация следва да се оповести публично от Комисията. Държавите членки следва също така да определят органа или органите и лицата от техния постоянен персонал, които да отговарят за сътрудничеството между държавите членки.

(67)

Държавите членки следва да имат право, с цел да се гарантира контролът на превозите на отпадъци, да определят специални митнически учреждения на въвеждане и напускане за превозите на отпадъци, които се въвеждат в Съюза и го напускат, и да ги нотифицират на Комисията. Тази информация следва да се оповести публично от Комисията.

(68)

С цел да се допълва или изменя настоящият регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с изменение на елементите от искането на съоръжението за оползотворяване на отпадъци за получаване на предварително съгласие, определянето на информацията, която трябва да бъде предоставена в сертификатите, потвърждаващи завършването на операциите по оползотворяване и обезвреждане, изготвянето на инструкции за попълването на документа от приложение VII, актуализирането на списъка с информацията и документацията, които ще се обменят чрез електронната средства, определянето на критериите, въз основа на които някои отпадъци се класифицират в приложения III, IIIA, IIIБ или IV, съставянето на списък на държавите, за които Решението на ОИСР не се прилага и за които е разрешен износът от Съюза на неопасни отпадъци и смеси от неопасни отпадъци, включително и пластмасови отпадъци, класифицирани в позиция В3011, с цел оползотворяване, както и редовното актуализиране на този списък, като се забранява износът на отпадъци за някои държави, за които се прилага Решението на ОИСР, и се изменят приложенията. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (30). По-специално и с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(69)

Като заместител на редовните срещи на кореспондентите и на консултациите с експерти и кореспонденти от държавите членки и, когато е целесъобразно, с представители на други заинтересовани страни и организации, при подготовката на делегираните актове и за разглеждането на въпросите, повдигнати при прилагането на настоящия регламент, Комисията следва да създаде експертна група в съответствие с Решение C(2016) 3301 на Комисията за установяване на хоризонтални правила относно създаването и функционирането на експертните групи на Комисията.

(70)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за приемане на опростен, основан на риска и хармонизиран метод за изчисляване на финансовата гаранция или на еквивалентната застраховка, за определяне на подробни критерии за техническата осъществимост и икономическата жизнеспособност, за изясняване на разграничението за някои видове стоки между използвани стоки и отпадъци, когато са обект на трансграничен превоз, за приемането на таблица на съответствието, указваща съответствието между кодовете от Комбинираната номенклатура по Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (31), и позициите на отпадъците, посочени в приложения III, IIIA, IIIБ, IV и V към настоящия регламент, както и за предоставяне на подробна информация, необходима за превозите на отпадъци по време на кризисни ситуации или при операции по омиротворяване или поддържане на мира. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (32).

(71)

С Регламент (ЕС) 2020/1056 се въвежда правна рамка за електронното съобщаване на регулаторна информация между съответните икономически оператори и компетентните органи във връзка с превоза на стоки на територията на Съюза и разпоредбите му обхващат части от настоящия регламент. С цел да се осигури съгласуваност между инструментите, е необходимо Регламент (ЕС) 2020/1056 да бъде изменен. За да се избегне липсата на правила за прилагане съгласно Регламент (ЕС) 2020/1056 във връзка с определянето, достъпа и обработката в електронен формат на изискванията за предоставяне на информация съгласно настоящия регламент преди датата на прилагане на задължителния електронен обмен на данни по настоящия регламент, изменението на Регламент (ЕС) 2020/1056 следва да се прилага със задна дата, от датата на прилагане на настоящия регламент.

(72)

Необходимо е да се предвиди достатъчно време, за да могат икономическите оператори да изпълнят новите си задължения по настоящия регламент, а държавите членки и Комисията да създадат административната инфраструктура, необходима за прилагането му. За да се избегнат регулаторни пропуски, е необходимо да се гарантира, че някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 1013/2006 остават в сила до датата, на която разпоредбите на настоящия регламент с отложено прилагане станат приложими.

(73)

Тъй като целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, но поради нуждата от хармонизация могат по-добре да бъдат постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя мерки за опазване на околната среда и човешкото здраве и за допринасяне за постигането на неутралност по отношение на климата, както и на кръгова икономика и нулево замърсяване чрез предотвратяване или намаляване на неблагоприятните въздействия, които могат да възникнат от превозите на отпадъци и от третирането на отпадъците в тяхното местоназначение. С него се установяват процедури и режими за контрол върху превозите на отпадъци, в зависимост от произхода, местоназначението и маршрута на превоза, вида на отпадъците и вида третиране, което ще се приложи върху отпадъците в тяхното местоназначение.

Член 2

Приложно поле

1.   Настоящият регламент се прилага за:

а)

превози на отпадъци между държави членки, със или без транзитно преминаване през трети държави;

б)

превози на отпадъци, внесени в Съюза от трети държави;

в)

превози на отпадъци, изнесени от Съюза за трети държави;

г)

превози на отпадъци, преминаващи транзитно през Съюза на път към или от трети държави.

2.   Настоящият регламент не се прилага за:

а)

отпадъци, включително отпадъчни води и други остатъчни отпадъци, образувани вследствие на нормалната експлоатация на кораби и платформи в морето до разтоварването на тези отпадъци с цел оползотворяване или обезвреждане, при условие че отпадъците са предмет на изискванията на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета (33), Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, Международната конвенция за контрол и управление на баластните води и утайките от кораби или други приложими обвързващи международни инструменти;

б)

отпадъци, генерирани на борда на сухопътни превозни средства, влакове, самолети и кораби, докато тези отпадъци не бъдат разтоварени с цел оползотворяване или обезвреждане;

в)

превози на радиоактивни отпадъци, както са определени в член 5 от Директива 2006/117/Евратом на Съвета (34);

г)

превози на странични животински продукти и производни продукти, както са определени съответно в член 3, точки 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, с изключение на странични животински продукти или производни продукти, смесени или замърсени с отпадъци, включени като опасни в списъка на отпадъците по член 7 от Директива 2008/98/ЕО;

д)

превози на отпадъчни води, които са обхванати от Директива 91/271/ЕИО на Съвета (35) или от друго приложимо законодателство на Съюза;

е)

превози на вещества, които са предназначени за употреба като фуражни суровини, съгласно определението в член 3, параграф 2, буква ж) от Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета (36) и които не се състоят от или съдържат странични животински продукти;

ж)

превози на отпадъци от Антарктика към Съюза, в съответствие с изискванията на Протокола за опазването на околната среда към Договора за Антарктика (37);

з)

превози на въглероден диоксид с цел съхранение в геоложки формации в съответствие с Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (38);

и)

кораби, плаващи под знамето на държава членка, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1257/2013, с изключение на корабите::

i)

които се считат за опасни отпадъци, разположени в зона под националната юрисдикция на държава членка и които се изнасят от Съюза с цел оползотворяване, за които се прилагат само членове 39, 48, 49 и дял VII от настоящия регламент; или

ii)

които се считат за отпадък, разположен в зона под националната юрисдикция на държава членка и който е предназначен за обезвреждане;

3.   За вноса на отпадъци, генерирани от въоръжените сили или от хуманитарни организации по време на кризисни ситуации или по време на операции по омиротворяване или по поддържане на мира, когато тези отпадъци се превозват от съответните въоръжени сили или хуманитарни организации или от тяхно име, пряко или непряко към държавата на местоназначение, се прилагат само член 51, параграфи 6 и 7 и член 53, параграф 5.

4.   За превозите на отпадъци от Антарктика към трети държави, които преминават транзитно през Съюза, се прилагат членове 39 и 59.

5.   За транспорта на отпадъци, които се извършват изключително в рамките на една държава членка, се прилага само член 36.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„смес от отпадъци“ означава отпадък, който е резултат от преднамерено или непреднамерено смесване на два или повече различни вида отпадъци, като тези отпадъци:

а)

са изброени в различни позиции на приложения III, IIIA, IIIБ и IV или, когато е приложимо, в различни тирета или подтирета на тези позиции; или

б)

не са класифицирани в нито една позиция в приложение III, IIIА, IIIБ или IV;

Отпадъци, превозвани с един и същ превоз, състоящи се от два или повече различни вида отпадъци, които обаче са отделени един от друг, не представлява смес от отпадъци

2)

„временно обезвреждане“ означава всяка от операциите по обезвреждане, изброени в категории D8, D9, D13, D14 или D15 от приложение I към Директива 2008/98/ЕО;

3)

„временно оползотворяване“ означава всяка от операциите по оползотворяване, изброени в категории R12 или R13 от приложение II към Директива 2008/98/ЕО;

4)

„екологосъобразно управление“ означава предприемане на всякакви практически стъпки за гарантиране, че отпадъците се управляват по начин, който опазва човешкото здраве, климата и околната среда срещу нежелателни въздействия, които могат да се появят от тези отпадъци;

5)

„получател“ означава всяко физическо или юридическо лице под националната юрисдикция на държавата на местоназначението, до което се превозват отпадъците за оползотворяване или обезвреждане;

6)

„нотификатор“ означава:

а)

в случая на превоз с произход от държава членка, всяко от следните физически или юридически лица под националната юрисдикция на тази държава членка, което извършва или планира да извърши превоз на отпадъци, както е посочено в член 4, параграфи 1 2 или 3, или което е възложило или планира да възложи извършването на такъв превоз, и на което е възложено задължението да извърши нотифицирането:

i)

първоначалният причинител на отпадъка;

ii)

новият причинител на отпадъка, който извършва операции преди превоза, водещи до промяна в естеството или състава на отпадъка;

iii)

събирач, който от различни малки количества от един и същи вид отпадък, събрани от различни източници, е събрал количеството за превоза, който ще започне от едно и също нотифицирано място;

iv)

търговец или брокер, действащ от името на някое от лицата, посочени в точки i), ii) или iii); или

v)

когато всички лица, посочени в точки i)—iv), са неизвестни или са в несъстоятелност — притежателят на отпадъците;

б)

в случая на внос във или транзит през Съюза на отпадъци, които не произлизат от държава членка, всяко от следните физически или юридически лица под националната юрисдикция на държавата на изпращане, което извършва или планира да извърши превоз, или което е възложило или планира да възложи извършването на превоз,:

i)

лицето, определено от законодателството на държавата на изпращане;

ii)

при липса на лице, определено от законодателството на държавата на изпращане, притежателят на отпадъците в момента на износа;

7)

„лице, което урежда превоза“ означава всяко от следните физически или юридически лица под националната юрисдикция на държавата на изпращане, което извършва или планира да извърши превоз, както е посочено в член 4, параграф 4 или 5, или което е възложило или планира да възложи извършването на такъв превоз:

i)

първоначалният причинител на отпадъка;

ii)

новият причинител на отпадъка, който извършва операции преди превоза, водещи до промяна в естеството или състава на отпадъка;

iii)

събирач, който от различни малки количества от един и същи вид отпадък, събрани от различни източници, е събрал количеството за превоза, който ще започне от едно и също място;

iv)

търговец или брокер, действащ от името на някое от лицата, посочени в точки i), ii) или iii); или

v)

когато всички лица, посочени в точки i)—iv), са неизвестни или са в несъстоятелност — притежателят на отпадъците;

8)

„събирач“ означава всяко физическо или юридическо лице, което извършва събиране на отпадъци, както е определено в член 3, точка 10 от Директива 2008/98/ЕО;

9)

„компетентен орган“ означава:

а)

в случая на държава членка, органът, определен от съответната държава членка съгласно член 75;

б)

в случая на трета държава, която е страна по Базелската конвенция от 22 март 1989 г. за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане („Базелската конвенция“), органът, определен от тази държава за компетентен орган за целите на Базелската конвенция в съответствие с член 5 от нея;

в)

в случая на държава, която не е посочена в буква а), нито буква б), органът, определен като компетентен орган от съответната държава или съответния регион, или при липсата на такова определяне, регулаторният орган за държавата или региона, ако е уместно, който има юрисдикция върху превоз;

10)

„компетентен орган по изпращането“ означава компетентният орган за територията, от която започва или от която се планира да започне превозът;

11)

„компетентен орган по местоназначението“ означава компетентният орган за територията, към която се извършва или се планира да се извърши превозът, или в която отпадъците са натоварени преди оползотворяване или обезвреждане на територия, която не е под националната юрисдикция на нито една държава;

12)

„компетентен орган по транзита“ означава компетентният орган за дадена държава, различна от държавата на компетентния орган по изпращането и на компетентния орган по местоназначението, през която се извършва или се планира да се извърши превозът;

13)

„държава на изпращане“ означава всяка държава, от която е започнал или се планира да започне даден превоз;

14)

„държава на местоназначение“ означава всяка държава, към която се извършва или се планира да се извърши превоз на отпадъци за обезвреждане или оползотворяване в нея, или за целите на натоварване преди оползотворяване или обезвреждане на територия, която не е под националната юрисдикция на нито една държава;

15)

„държава на транзит“ означава всяка държава, различна от държавата на изпращане или държавата на местоназначение, през която се извършва или се планира да се извърши превоз;

16)

„територия под националната юрисдикция на дадена държава“ означава всяка сухоземна или морска територия, в която дадена държава упражнява административна и регулаторна отговорност в съответствие с международното право, що се отнася до опазването на човешкото здраве или на околната среда;

17)

„отвъдморски страни и територии“ означава отвъдморските страни и територии, включени в приложение II към ДФЕС;

18)

„митническо учреждение на износ“ означава митническото учреждение на износа, както е определено в член 1, точка 16 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията (39);

19)

„митническо учреждение на напускане“ означава митническото учреждение на напускане, както е определено в съответствие с член 329 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (40);

20)

„митническо учреждение на въвеждане“ означава митническото учреждение на първото въвеждане, както е определено в член 1, точка 15 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446;

21)

„внос“ означава всяко въвеждане на отпадъци в Съюза, с изключение на транзита през Съюза;

22)

„износ“ означава всяко напускане на отпадъци на Съюза, с изключение на транзита през Съюза;

23)

„транзит“ означава превоз през една или повече държави, различни от държавата на изпращане или държавата на местоназначение;

24)

„транспорт на отпадъци“ означава превозването на отпадъци с автомобилен, железопътен, въздушен, морски транспорт или транспорт по вътрешните водни пътища;

25)

„превоз“ означава транспорт на отпадъци, предназначени за оползотворяване или обезвреждане, от мястото, от което започва транспортът до получаването на отпадъците от съоръжението, което извършва обезвреждането или оползотворяването в държавата на местоназначение, като транспортът се извършва или е планирано да се извърши:

а)

между дадена държава и друга държава;

б)

между дадена държава и отвъдморска страна или територия или друга територия под закрилата на тази държава;

в)

между дадена държава и всяка географска област, която не е част от някоя държава съгласно международното право;

г)

между дадена държава и Антарктика;

д)

от дадена държава през която и да е от териториите, посочени в букви а)—г);

е)

в дадена държава през която и да е от териториите, посочени в букви а)—г) и който започва и завършва в същата държава; или

ж)

от географска област, която не е под националната юрисдикция на нито една държава, до дадена държава;

26)

„незаконен превоз“ означава всеки превоз, който е извършен:

а)

без нотификация до съответните компетентни органи съгласно настоящия регламент;

б)

без съгласието на съответните компетентни органи съгласно настоящия регламент;

в)

със съгласие, получено от съответните компетентни органи съгласно настоящия регламент чрез фалшифициране, предоставяне на невярно съдържание или измама;

г)

по начин, който не е в съответствие с информацията, съдържаща се в документа за нотификация или в документа за превоз, или която трябва да бъде предоставена в документа за превоз, освен в случай на незначителни технически грешки в нотификацията или в документа за превоз;

д)

по начин, който води до оползотворяване или обезвреждане в нарушение на правилата на Съюза или международното право;

е)

в противоречие с член 4, параграф 1, член 4, параграф 3 или член 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 или 52;

ж)

по начин, който, във връзка с превозите на отпадъци, посочени в член 4, параграфи 4 и 5, не съответства на изискванията по член 18, параграфи 2, 4, 5 и 10, или на информацията, която се съдържа или трябва да бъде предоставена в документа по приложение VII, освен в случай на незначителни технически грешки в документа по приложение VII;

27)

„инспекция“ означава всяко действие, предприето от даден орган за проверка на съответствието с изискванията, определени в настоящия регламент;

28)

„йерархия на отпадъците“ означава йерархията, посочена в член 4 от Директива 2008/98/ЕО;

29)

„курс“ означава пунктът на напускане и пунктът на въвеждане на стоката във всяка съответна държава, включително митническото учреждение на въвеждане, на напускане и на износ на стоката;

30)

„маршрут“ означава маршрутът между мястото, от което започва превозът в държавата на изпращане, през пункта на напускане и пункта на въвеждане във всяка съответна държава, до съоръжението за третиране в държавата на местоназначение.

В допълнение се прилагат определенията за „отпадък“, „опасни отпадъци“, „причинител на отпадъци“, „притежател на отпадъци“, „търговец“, „брокер“, „управление на отпадъците“, „повторна употреба“, „третиране“, „оползотворяване“, „подготовка за повторна употреба“, „рециклиране“ и „обезвреждане“, съдържащи се съответно в член 3, точки 1, 2, 5—9, 13—15, 16, 17 и 19 от Директива 2008/98/ЕО.

ДЯЛ II

ПРЕВОЗИ В РАМКИТЕ НА СЪЮЗА СЪС ИЛИ БЕЗ ТРАНЗИТ ПРЕЗ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Член 4

Обща процедурна рамка

1.   Превозите на всички отпадъци, предназначени за обезвреждане, са забранени, освен ако е получено съгласие за това в съответствие с член 11. За да се получи съгласие в съответствие с член 11 за превоз, предназначен за обезвреждане, се прилага процедурата за предварителна писмена нотификация и съгласие, определена в глава 1.

2.   Превозите на следните отпадъци, предназначени за оползотворяване, подлежат на процедурата за предварителна писмена нотификация и съгласие, определена в глава 1:

а)

отпадъци, включени в приложение IV;

б)

отпадъци, които не са класифицирани в нито една самостоятелна позиция в приложение III, приложение IIIБ или приложение IV;

в)

смеси от отпадъци, освен ако са включени в приложение IIIA;

г)

отпадък, класифициран за опасен в списъка на отпадъците, създаден съгласно член 7 от Директива 2008/98/ЕО;

д)

отпадъци, изброени в приложение III или приложение IIIБ, и смеси от отпадъци, изброени в приложение IIIA, замърсени с други материали до степен, която:

i)

достатъчно увеличава рисковете във връзка с отпадъците, така че става уместно тези отпадъци да бъдат подложени на процедурата за предварителна писмена нотификация и съгласие, като се вземе предвид списъкът на отпадъците по член 7 от Директива 2008/98/ЕО, както и опасните свойства, посочени в приложение III към тази директива; или

ii)

възпрепятства оползотворяването на отпадъците по екологосъобразен начин;

е)

отпадъци или смеси от отпадъци, съдържащи или замърсени с устойчиви органични замърсители по смисъла на Регламент (ЕС) 2019/1021, в количества до или над пределната концентрация, посочена в приложение IV към посочения регламент, които не са класифицирани като опасни отпадъци.

3.   Параграф 2 се прилага за превози на смесени битови отпадъци, събрани от частни домакинства, от други причинители на отпадъци или и от двата източника на отпадъци, както и за смесени битови отпадъци, които са били подложени на операция по третиране на отпадъци, която не е променила съществено свойствата им, включително и горива, получени от отпадъци вследствие на преработка на смесени битови отпадъци, когато тези отпадъци са предназначени за оползотворяване. Превозът на такива отпадъци, предназначени за обезвреждане, се забранява.

4.   Превозите на следните отпадъци, предназначени за оползотворяване, са предмет на общите изисквания за информация, определени в член 18, ако количеството превозвани отпадъци надвишава 20 kg:

а)

отпадъци, включени в приложение III или приложение IIIБ;

б)

смеси от отпадъци, при условие че съставът на смесите не възпрепятства екологосъобразното им оползотворяване и при условие че тези смеси са включени в приложение IIIA.

5.   Чрез дерогация от член 4, параграфи 1 и 2, превозите на отпадъци, изрично предназначени за лабораторен анализ или за изпитвания на експериментално третиране за оценка на физичните или химичните свойства на отпадъците или за определяне на тяхната пригодност за оползотворяване или обезвреждане, са предмет на общите изисквания за информация, определени в член 18, в случай че са изпълнени всички долупосочени условия:

а)

количеството отпадъци не надвишава разумно необходимото количество за извършване на анализите или изпитванията във всеки конкретен случай, но не повече от 250 kg или всяко по-голямо количество, договорено за всеки отделен случай от компетентните органи по изпращането и по местоназначението и от лицето, което урежда превоза;

б)

в случай че лицето, което урежда превоза, поиска количество, по-голямо от 250 kg, това лице следва да предостави доколкото е възможно информацията по приложение VII на компетентните органи по изпращането и по местоназначението, заедно с мотивирано обяснение защо това по-голямо количество е необходимо за извършването на анализа или изпитването.

ГЛАВА 1

Предварителна писмена нотификация и съгласие

Член 5

Нотифициране

1.   Когато даден нотификатор възнамерява да превозва отпадъците, посочени в член 4, параграфи 1, 2 или 3, той подава предварителна писмена нотификация („нотификация“) до всички съответни компетентни органи.

Нотификаторът по член 3, точка 6, буква а), точки ii), iii) или iv) може да подаде нотификация само ако е получил разрешение или е регистриран в съответствие с глава IV от Директива 2008/98/ЕО.

Когато даден нотификатор подава обща нотификация за няколко превоза, както е посочено в член 13, той също така трябва да отговаря на изискванията, определени в същия член.

Когато даден превоз е предназначен за съоръжение, получило предварително съгласие съгласно член 14, се прилагат процедурните изисквания по параграфи 12, 14, 15 и 16 от същия член.

Когато превозът е предназначен за временно оползотворяване или временно обезвреждане, се прилага също така член 15.

2.   Нотификацията трябва да включва следните документи:

а)

документа за нотификация, определен в приложение IA („документа за нотификация“);

б)

документа за превоз, определен в приложение IБ („документа за превоз“).

Нотификаторът предоставя информацията, посочена в документа за нотификация и, по целесъобразност, информацията, посочена в документа за превоз 8.

Когато нотификаторът не е първоначалният причинител на отпадъците, посочен в член 3, точка 6, буква а), точка i), нотификаторът осигурява първоначалният причинител на отпадъците или едно от лицата, посочени в член 3, точка 6, буква а), точки ii), iii) или v), по целесъобразност, също да подпише документа за нотификация. Търговецът или брокерът гарантира, че разполага с писмено разрешение от едно от лицата, посочени в член 3, точка 6, буква а), точки i), ii) или iii), да действа от тяхно име и да включи такова писменото разрешение в нотификацията.

3.   В документа за нотификация или в приложение към него трябва да се съдържат информацията и документацията, посочени в приложение II, част 1. В документа за превоз или в приложение към него трябва да се съдържат информацията и документацията, посочени в приложение II, част 2, доколкото това е възможно към момента на нотификацията.

4.   При поискване от някой от засегнатите компетентни органи, нотификаторът предоставя информацията и документацията, изисквани съгласно параграф 3, както и допълнителната информация и документация, посочени в част 3 от приложение II, на всички засегнати компетентни органи. Отправилият искането компетентен орган информира другите заинтересовани компетентни органи за това искане.

5.   Нотифицирането се счита за правилно извършено, след като компетентният орган по изпращането се увери, че документът за нотификация и документът за движение са попълнени в съответствие с параграфи 3 и 4.

6.   Нотификацията се счита за надлежно извършена, след като всички съответни компетентни органи се уверят, че документът за нотификация и документът за движение са попълнени в съответствие с параграфи 3 и 4 или след получаването на цялата информация и документация, поискани от тях в съответствие с параграф 4.

7.   Нотификаторът предоставя копие от договора, сключен в съответствие с член 6, и декларация, удостоверяваща неговото съществуване в съответствие с приложение IA на съответните компетентни органи в момента на нотифициране.

8.   Нотификаторът предоставя декларация, че е учредена финансова гаранция или еквивалентна застраховка в съответствие с член 7 чрез попълване на, съответната част от документа за нотификация.

В момента на нотифициране като част от документа за нотификация, на съответните компетентни органи се предоставя финансовата гаранция или еквивалентната застраховка, посочени в член 7, или, ако съответните компетентни органи го разрешават, декларация, удостоверяваща тяхното съществуване, в съответствие с формуляра, посочен в приложение IA.

Чрез дерогация от втората алинея, документацията, посочена в същата алинея, може, ако съответните компетентни органи го разрешат, да бъде представена след подаването на нотификацията, но най-късно към момента на попълване на документа за превоз в съответствие с член 16, параграф 2.

9.   Нотификацията трябва да обхваща превоза от мястото, от което започва превозът, и включва всяко временно или окончателно оползотворяване или временно или окончателно обезвреждане.

Ако последващото временно или окончателно оползотворяване или последващото временно или окончателно обезвреждане се извършва в държава, различна от първата държава на местоназначението, окончателното оползотворяване или окончателното обезвреждане и мястото на това оползотворяване или обезвреждане се посочват в нотификацията и се прилага член 15, параграф 7.

10.   В документа за нотификация и в документа за превоз се посочва само един идентификационен код на отпадъците, както е посочен в приложение III, приложение IIIA, приложение IIIБ или приложение IV. В случаите, когато отпадъците не са класифицирани в нито една позиция в приложение III, приложение IIIБ или приложение IV, в документа за нотификация и в документа за превоз се посочва само един идентификационен код на отпадъците от списъка на отпадъците, посочен в член 7 от Директива 2008/98/ЕО, с изключение на:

а)

отпадъци, които не са класифицирани в нито една позиция в приложение III, приложение IIIБ или приложение IV, които могат да бъдат определени, като се използва повече от един идентификационен код на отпадъците от списъка на отпадъците, посочен в член 7 от Директива 2008/98/ЕО, когато всички отпадъци, обхванати от нотификацията, имат по същество сходни физични и химични характеристики, но не са смес от отпадъци; или

б)

смеси от отпадъци, които не са класифицирани в нито една позиция в приложение III, приложение IIIA, приложение IIIБ или приложение IV, за които идентификационният код на отпадъците от списъка на отпадъците, посочен в член 7 от Директива 2008/98/ЕО, и идентификационният код на отпадъците от приложение III, приложение IIIБ или приложение IV за всяка фракция от отпадъците се посочват по ред на важност в документа за нотификация и в документа за превоз, или когато тези идентификационни кодове не са налични за всички фракции, идентификационният код на отпадъците от списъка на отпадъците, посочен в член 7 от Директива 2008/98/ЕО за сместа, както и за всяка фракция от отпадъците, се посочва по ред на важност в документа за нотификация и в документа за превоз.

11.   Отпадъците или смесите от отпадъци, посочени в съответствие с параграф 10 от настоящия член, могат да бъдат допълнително уточнени, като се посочат съответните идентификационни кодове на отпадъците от списъка на отпадъците, посочен в член 7 от Директива 2008/98/ЕО, и други съответни идентификационни кодове.

Член 6

Договор

1.   Превозите на отпадъци, за които се изисква нотификация, са предмет на изискването за сключване на договор между нотификатора и получателя за оползотворяването или обезвреждането на отпадъците. Ако получателят не е операторът на съоръжението за оползотворяване или обезвреждане на нотифицираните отпадъци, договорът се подписва и от оператора на съоръжението.

2.   Посоченият в параграф 1 договор се сключва и поражда действие в момента на нотифицирането и остава в действие за продължителността на превоза, докато не се издаде сертификат в съответствие с член 15, параграф 5, член 16, параграф 6 или, когато е целесъобразно, член 15, параграф 4.

Договорът е в съответствие със съответния документ за нотификация и документа за превоз и съдържа най-малко информация за нотификатора, получателя и съоръжението, самоличността на лицата, представляващи всяка от страните, номера на нотификацията, определянето и състава на отпадъците, идентификационните кодове на отпадъците, количеството отпадъци, обхванати от договора, операцията по оползотворяването или обезвреждането и срока на действие на договора.

3.   Договорът включва задължения:

а)

за нотификатора — да вземе обратно отпадъците или, когато е приложимо, да гарантира тяхното оползотворяване или обезвреждане по алтернативен начин, в съответствие с член 22 и член 25, параграф 2 или 3, ако превозът или оползотворяването или обезвреждането не са завършени по предназначение или ако превозът е незаконен превоз;

б)

за получателя — да оползотвори или да обезвреди отпадъците в съответствие с член 25, параграф 8, ако превозът е незаконен превоз;

в)

за съоръжението, в което се оползотворяват или обезвреждат отпадъците — да предостави в съответствие с член 16, параграф 6 сертификат, че отпадъците са оползотворени или обезвредени в съответствие със съгласията, дадени за тази нотификация, с условията, приложени към тези съгласия, и с настоящия регламент.

4.   Когато отпадъците са предназначени за временно оползотворяване или временно обезвреждане, договорът трябва да включва следните допълнителни задължения:

а)

за съоръжението — да представи в съответствие с член 15, параграф 4 и, когато е целесъобразно, с член 15, параграф 5, сертификата или сертификатите от съоръжението или съоръженията, извършващо(и) операцията или операциите по окончателно оползотворяване или окончателно обезвреждане, че всички отпадъци, получени в съответствие със съгласията, дадени за тази нотификация, с условията, приложени към тези съгласия и с настоящия регламент, са оползотворени или обезвредени, като посочи, когато е възможно, количеството и вида на отпадъците, обхванати от всеки сертификат;

б)

за получателя — да подаде, когато е приложимо, нотификация до първоначалния компетентен орган на първата държава на изпращане в съответствие с член 15, параграф 8.

5.   Когато отпадъците се превозват между две организации под контрола на едно и също юридическо лице, договорът, посочен в параграф 1, може да бъде заменен с декларация от това юридическо лице. Тази декларация обхваща задълженията, посочени в параграф 3.

Член 7

Финансова гаранция или еквивалентна застраховка

1.   Превозите, за които се изисква нотификация, са предмет на изискването за финансова гаранция или еквивалентна застраховка, покриваща:

а)

разходи за транспорта на отпадъците;

б)

разходите за оползотворяването или обезвреждането, включително всяка една необходима временна операция;

в)

разходите по складиране за 90 дни.

2.   Финансовата гаранция или еквивалентната застраховка трябва да покрива разходите, възникващи в контекста на всеки един от следните случаи:

а)

когато превозът или оползотворяването или обезвреждането не могат да се извършат според планираното, както е посочено в член 22;

б)

когато превозът или оползотворяването или обезвреждането са незаконни, както е посочено в член 25.

3.   Финансовата гаранция или еквивалентната застраховка се учредяват от нотификатора или от друго физическо или юридическо лице от името на нотификатора и трябва да са в сила към момента на нотифициране или, ако го разреши компетентният орган, който одобрява финансовата гаранция или еквивалентната застраховка, най-късно към момента на попълване на документа за превоз в съответствие с член 16, параграф 2. Финансовата гаранция или еквивалентната застраховка се прилагат по отношение на превоза най-късно от започване на превоза.

4.   Компетентният орган по изпращането одобрява финансовата гаранция или еквивалентната застраховка, включително формуляра, текста и покриваната сума.

5.   Финансовата гаранция или еквивалентната застраховка трябва да са валидни за и да покриват превоза и извършването на оползотворяването или обезвреждането.

Финансовата гаранция или еквивалентната застраховка се освобождават, когато компетентният орган, който ги е одобрил, получи сертификата, посочен в член 16, параграф 6, или, когато е целесъобразно, сертификата, посочен в член 15, параграф 5, що се отнася до временно оползотворяване или временно обезвреждане.

6.   Чрез дерогация от параграф 5, когато отпадъците са предназначени за временно оползотворяване или временно обезвреждане и ако последващото оползотворяване или последващото обезвреждане се извършват в държавата на местоназначение, компетентните органи по изпращането и по местоназначението могат да се споразумеят, че финансовата гаранция или еквивалентната застраховка следва да бъдат освободени, след като съответният компетентен орган получи сертификата, посочен в член 15, параграф 4. В този случай компетентният орган, който реши да освободи финансовата гаранция или еквивалентната застраховка, информира незабавно другите съответни компетентни органи за своето решение, и всеки последващ превоз към съоръжение за оползотворяване или обезвреждане се покрива от нова финансова гаранция или еквивалентна застраховка, освен ако според компетентния орган по местоназначението такава финансова гаранция или еквивалентна застраховка не е необходима. При тези обстоятелства компетентният орган по местоназначението отговаря за задълженията, възникващи в случай на обратно вземане, когато превозът или последващото оползотворяване или последващото обезвреждане не може да бъде извършено според планираното, както е посочено в член 22, или в случай на незаконен превоз, както е посочено в член 25.

7.   Компетентният орган в Съюза, който е одобрил финансовата гаранция или еквивалентната застраховка, има достъп до тази гаранция или застраховка и използва средствата, включително с цел плащания към други съответни органи, за да изпълни задълженията, възникнали съгласно членове 24 и 26.

8.   В случай на обща нотификация съгласно член 13, вместо една финансова гаранция или еквивалентна застраховка, покриваща цялата обща нотификация, може да се учреди финансова гаранция или еквивалентна застраховка, която покрива части от общата нотификация. В такива случаи финансовата гаранция или еквивалентната застраховка се прилагат по отношение на частите от нотифицирания превоз, които покриват, най-късно към момента на попълване на документа за превоз в съответствие с член 16, параграф 2.

9.   Финансовата гаранция или еквивалентната застраховка, посочени в параграф 8 от настоящия член, се освобождават, когато компетентният орган, който ги е одобрил, получи сертификата, посочен в член 16, параграф 6, или, когато е приложимо, в член 15, параграф 5, що се отнася до временно оползотворяване или временно обезвреждане на отпадъците. Параграф 6 от настоящия член се прилага mutatis mutandis.

10.   Комисията оценява осъществимостта на установяването на опростен, основан на риска и хармонизиран метод на изчисляване за определяне на размера на финансовите гаранции или еквивалентните застраховки и, ако е целесъобразно, приема акт за изпълнение за установяване на такъв опростен, основан на риска и хармонизиран метод на изчисляване. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 81, параграф 2.

При извършване на оценката, посочена в първата алинея, Комисията взема предвид, inter alia, съответните правила на държавите членки, свързани с изчисляването на финансовата гаранция или еквивалентната застраховка, както са посочени в настоящия член.

Член 8

Искания за информация и документация от страна на съответните компетентни органи

1.   Ако се счита, че нотификацията не е извършена надлежно, както е посочено в член 5, параграф 5, компетентният орган по изпращането изисква информация и документация от нотификатора в съответствие с член 5, параграф 3 и, когато е приложимо, с член 5, параграф 4.

2.   Искането за информация и документация, посочено в параграф 1, се подава до нотификатора във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 10 работни дни след подаването на нотификацията.

3.   Нотификаторът предоставя информацията и документацията, посочени в параграф 1, във възможно най-кратък срок, и не по-късно от 10 работни дни след искането на компетентния орган по изпращането. По искане на нотификатора компетентният орган по изпращането може да удължи този краен срок с разумен допълнителен срок, ако нотификаторът представи мотивирано обяснение за необходимостта от такова удължаване, за да може да предостави исканата информация и документация.

4.   Когато след изтичането на крайния срок, посочен в параграф 3 компетентният орган по изпращането продължава да счита, че нотификацията не е извършена надлежно, както е посочено в член 5, параграф 5, или че все още е необходима допълнителна информация и документация, както е посочено в член 5, параграф 4, той може във възможно най-кратък срок, и не по-късно от седем работни дни след изтичането на крайния срок, посочен в параграф 3, да отправи максимално още две искания за информация и документация от нотификатора в съответствие с параграф 2. Параграф 3 се прилага към всяко такова искане mutatis mutandis.

5.   Компетентният орган по изпращането може да реши, че нотификацията не е валидна и че не се обработва по-нататък, ако предоставената информация и документация не са достатъчни или ако нотификаторът не е предоставил информация в крайния срок, посочен в параграф 3, или когато е отправено първо искане съгласно параграф 4 в крайния срок, посочен в същия параграф.

Компетентният орган по изпращането решава, че нотификацията не е валидна и че не следва да се обработва по-нататък, ако информацията и документацията, предоставени при окончателното искане, отправено в съответствие с параграф 4, не са достатъчни, или ако нотификаторът не е предоставил информация в крайния срок, посочен в параграф 4.

Компетентният орган по изпращането информира нотификатора и другите съответни компетентни органи за решението си съгласно настоящия параграф във възможно най-кратък срок, но не по-късно от седем работни дни след изтичането на крайния срок, посочен в параграф 3, или, когато е приложимо, в параграф 4.

6.   Когато компетентният орган по изпращането счита, че нотификацията е надлежно извършена, както е посочено в член 5, параграф 5, той във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 10 работни дни след подаването на надлежно извършената нотификация или в срок от седем работни дни след изтичането на срока, посочен в параграф 3, или, когато е приложимо, в параграф 4, информира нотификатора и другите съответни компетентни органи за това.

7.   Когато компетентният орган по местоназначението или даден компетентен орган по транзита счита, че е необходима информация и документация в съответствие с член 5, параграф 3 или допълнителна информация и документация, както е посочено в член 5, параграф 4, той в най-кратък срок, но не по-късно от 10 работни дни след получаването на информацията, посочена в параграф 6, изисква тази информация и документация от нотификатора и информира другите компетентни органи за това искане.

8.   Нотификаторът предоставя информацията и документацията, посочени в параграф 7, във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 10 работни дни след искането на съответния компетентен орган.

По искане на нотификатора съответният компетентен орган може да удължи срока, посочен в първа алинея, с разумен допълнителен срок, ако нотификаторът представи мотивирано обяснение за необходимостта от такова удължаване, за да може да предостави исканата информация и документация.

9.   Когато компетентният орган по местоназначението или даден компетентен орган по транзита счита, че все още е необходима информация и документация съгласно член 5, параграф 3 или допълнителна информация и документация съгласно член 5, параграф 4, съответният компетентен орган може във възможно най-кратък срок, но не по-късно от седем работни дни след изтичането на крайния срок, посочен в параграф 8, да отправи максимално още две искания за информация и документация от нотификатора в съответствие с параграф 7. Параграф 8 се прилага mutatis mutandis за всяко такова искане.

10.   Компетентният орган по местоназначението или даден компетентен орган по транзита може да реши, че нотификацията не е валидна и че не се обработва по-нататък, ако предоставената информация и документация не са достатъчни или ако нотификаторът не е предоставил информация в крайния срок, посочен в параграф 8, или когато е отправено първо искане съгласно параграф 9 в крайния срок, посочен в същия параграф.

Компетентният орган по местоназначението или даден компетентен орган по транзита решава, че нотификацията не е валидна и че не се обработва по-нататък, ако информацията и документацията, предоставени при окончателното искане, отправено в съответствие с параграф 8, не са достатъчни, или ако нотификаторът не е предоставил информация в крайния срок, посочен в параграф 8.

Компетентният орган по местоназначението или даден компетентен орган по транзита информира нотификатора и другите съответни компетентни органи за своето решение съгласно настоящия параграф във възможно най-кратък срок, но не по-късно от седем работни дни след изтичането на срока, посочен в параграф 8, или, когато е приложимо, в параграф 9.

11.   Компетентният орган по местоназначението или даден компетентен орган по транзита информира нотификатора и другите съответни компетентни органи, че е удовлетворен от надлежно извършената нотификация във възможно най-кратък срок, но не по-късно от три работни дни след получаването на информацията, посочена в параграф 6, или че е удовлетворен от информацията и документацията във възможно най-кратък срок, но не по-късно от три работни дни след като поисканата информация и документация са били предоставени от нотификатора съгласно параграф 8 и, когато е приложимо, параграф 9.

12.   Когато нотификацията е надлежно извършена, както е посочено в член 5, параграф 6, компетентният орган по местоназначението, като взема предвид информацията, посочена в параграф 11, незабавно информира нотификатора и компетентния орган по изпращането, както и всеки съответен компетентен орган по транзита.

13.   Когато в срок от 30 работни дни от деня след подаването на нотификацията или на информацията и документацията, предоставени в съответствие с параграф 3 или параграф 4, компетентният орган по изпращането не е предприел действия в съответствие с параграф 1, параграф 5 или параграф 6, той предоставя на нотификатора мотивирано обяснение при поискване.

Когато в рамките на 30 работни дни след изтичането на срока, посочен в параграф 7, или след представянето на информацията и документацията, предоставени в съответствие с параграф 8 или параграф 9, компетентният орган по местоназначението или всеки компетентен орган по транзита не е предприел действия в съответствие с параграф 7 или параграф 9, 10, 11 или 12, той предоставя на нотификатора мотивирано обяснение при поискване.

Член 9

Съгласия от компетентните органи и срокове за превоз, оползотворяване или обезвреждане

1.   Компетентните органи по местоназначението, по изпращането и по транзита в срок от 30 дни от датата, на която нотификаторът е бил информиран в съответствие с член 8, параграф 12, че нотификацията е надлежно извършена, вземат едно от следните решения, за които се посочват надлежно мотиви, по отношение на превоза:

а)

да се даде съгласие без поставяне на условия;

б)

да се даде съгласие с поставяне на условия в съответствие с член 10;

в)

да се повдигне възражение в съответствие с член 12;

г)

да не се дава съгласие, когато не са изпълнени условията, посочени в член 11.

Чрез дерогация от първа алинея компетентният орган по изпращането може да вземе решение в съответствие с първа алинея, буква в) или буква г), след като е получил нотификацията и преди да прецени, че тя е надлежно извършена, ако е очевидно, че условията по член 11 не са изпълнени или че са налице основания за възражение в съответствие с член 12.

Чрез дерогация от първа алинея съответният компетентен орган може да вземе решение в съответствие с първа алинея, буква в) или буква г) преди датата, на която нотификаторът е бил информиран в съответствие с член 8, параграф 12, след като нотификацията е била надлежно извършена, както е посочено в член 5, параграф 5.

Ако в рамките на посочения в първата алинея 30-дневен срок компетентните органи по транзита не повдигнат възражение, това се счита за тяхно мълчаливо съгласие.

2.   Компетентните органи по изпращането, по местоназначението и, когато е целесъобразно, по транзита, информират нотификатора за своето решение и основанията за него в рамките на 30-дневния срок, посочен в параграф 1, първа алинея, и информират другите съответни компетентни органи за това решение. Компетентният орган незабавно информира нотификатора и другите съответни компетентни органи за решенията, взети в съответствие с параграф 1, втора и трета алинея.

Мълчаливото съгласие, посочено в параграф 1, четвърта алинея, е валидно за срока, посочен в писменото съгласие, дадено в съответствие с първа алинея от компетентния орган по местоназначението.

Когато в срок от 30 дни от датата, на която нотификаторът, компетентният орган по изпращането или съответен компетентен орган по транзита са били информирани в съответствие с член 8, параграф 12, някой от съответните компетентни органи не е взел решение в съответствие с параграф 1, първа алинея, той предоставя на нотификатора мотивирано обяснение при поискване.

3.   Ако нотификатор подаде нотификация в съответствие с член 5 и, когато е приложимо, с член 13, за превоз, в сравнение с одобрена нотификация, на същия вид отпадъци от едно и също място в държавата на изпращане до същия получател и същото съоръжение и при което държавите на транзит, ако има такива, са едни и същи, съответните компетентни органи вземат предвид всяка информация, предоставена преди това в съответствие с член 5, параграфи 2, 3 и 4 или с член 13, параграфи 2 и 3, и вземат решение в съответствие с параграф 1 от настоящия член във възможно най-кратък срок.

4.   Писменото съгласие за превоз изтича на най-ранната дата в края на сроковете на валидност, както е посочено от съответните компетентни органи. То не може да обхваща период от повече от една година.

5.   Превозът се извършва само след като бъдат изпълнени изискванията, определени в член 16, параграфи 1 и 2, и в срока на валидност на мълчаливото или писменото съгласие на всички съответни компетентни органи в съответствие с параграф 4 от настоящия член. Отпадъците трябва да са получени в съоръжението за оползотворяване или обезвреждане преди края на срока на валидност на мълчаливото или писменото съгласие на всички съответни компетентни органи.

6.   Оползотворяването или обезвреждането на отпадъци по отношение на превоз трябва да завърши не по-късно от една година след получаването на отпадъците в съоръжението, в което те се оползотворяват или обезвреждат, освен ако в своето решение съответните компетентни органи са посочили по-кратък срок.

7.   Съответните компетентни органи оттеглят своето мълчаливо или писмено съгласие по искане на нотификатора или ако им стане известен някой от следните факти:

а)

съставът на отпадъците не е като нотифицирания;

б)

условията, наложени на превоза, не се спазват;

в)

отпадъците не са оползотворени или обезвредени съгласно разрешителното на съоръжението, извършващо оползотворяването или обезвреждането;

г)

отпадъците ще бъдат или вече са превозени, оползотворени или обезвредени по начин, който не е в съответствие с информацията, предоставена в документите за нотификация и за превоз или приложена към тях;

д)

прекратяване на финансовата гаранция;

е)

прекратяване на договора

8.   Съответният компетентен орган информира нотификатора, другите съответни компетентни органи и получателя за всяко оттегляне на съгласие, включително за основанието за това оттегляне.

9.   Когато съгласието на някой от съответните компетентни органи бъде оттеглено в съответствие с параграф 7 от настоящия член, когато е приложимо, не се разрешава превозът или третирането на отпадъците да продължи, и се прилага член 22 или член 25, според случая.

Член 10

Условия за даване на съгласие за превоз

1.   Компетентните органи по изпращането, по местоназначението и по транзита могат, в 30-дневния срок, посочен в член 9, параграф 1, да определят условия за получаване на тяхното съгласие за даден нотифициран превоз. Тези условия трябва да са надлежно мотивирани и могат да се основават на едно или повече от условията, изброени в член 11, или на основанията, изброени в член 12.

2.   Компетентните органи по изпращането, по местоназначението и по транзита могат също така, в 30-дневния срок, посочен в член 9, параграф 1, да определят условия по отношение на транспорта на отпадъци в рамките на тяхната национална юрисдикция. Тези условия за транспорт не може да са по-строги от тези, определени по отношение на транспорт на отпадъци, извършвани изцяло в рамките на тяхната национална юрисдикция, и трябва да са надлежно съобразени със съществуващите споразумения, по-специално съответните международни споразумения.

3.   Компетентните органи по изпращането, по местоназначението и по транзита могат също така, в 30-дневния срок, посочен в член 9, параграф 1, да определят условие, че тяхното съгласие трябва да се счита за оттеглено, ако финансовата гаранция или еквивалентната застраховка не са приложими най-късно към момента на попълване на документа за превоз съгласно член 16, параграф 2, както се изисква в член 7, параграф 3.

4.   Условията се посочват в документа за нотификация или се прилагат към него от компетентния орган, който ги е определил.

5.   Компетентният орган по местоназначението може също така, в 30-дневния срок, посочен в член 9, параграф 1, да определи условие, че съоръжението, получаващо отпадъците, трябва да поддържа редовно протоколи за входящите, изходящите и/или балансовите количества отпадъци и за свързаните с тях операции по оползотворяване или обезвреждане, както се съдържат в нотификацията, и за срока на валидност на нотификацията. Тези протоколи се подписват от лице, което носи правна отговорност за съоръжението, и се подават до компетентния орган по местоназначението в срок от един месец след завършване на нотифицираната операция по оползотворяване или по обезвреждане.

Член 11

Условия за превози на отпадъци, предназначени за обезвреждане

1.   Когато в съответствие с член 5 е подадена нотификация относно превоз, предназначен за обезвреждане, компетентните органи по изпращането и по местоназначението не дават своето съгласие за този превоз в 30-дневния срок, посочен в член 9, параграф 1, освен ако не са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

нотификаторът доказва, че:

i)

отпадъците не могат да бъдат оползотворени по технически осъществим и икономически жизнеспособен начин или че трябва да бъдат обезвредени поради правни задължения съгласно правото на Съюза или международното право;

ii)

отпадъците не могат да бъдат обезвредени по технически осъществим и икономически жизнеспособен начин в държавата, в която са генерирани;

iii)

планираните превоз или обезвреждане са в съответствие с йерархията на отпадъците и принципите на близост и самодостатъчност, както са определени в Директива 2008/98/ЕО, и свързаните с това отпадъци се управляват по екологосъобразен начин в съответствие с член 59;

б)

съответните компетентни органи не разполагат с информация, че нотификаторът или получателят са осъждани за извършване на незаконен превоз или друг незаконен акт по отношение на опазването на околната среда или на човешкото здраве през последните 5 години преди подаването на нотификацията;

в)

съответните компетентни органи не разполагат с информация, че нотификаторът или съоръжението през последните 5 години преди подаването на нотификацията са нарушавали многократно членове 15 и 16 във връзка с предишни превози;

г)

ако държавата членка на местоназначение не е упражнила своето право съгласно член 4, параграф 1 от Базелската конвенция за забрана на вноса на опасни отпадъци или на отпадъците, изброени в приложение II към тази конвенция;

д)

планираният превоз и обезвреждане са в съответствие с националното законодателство, отнасящо се до опазването на околната среда, обществения ред, обществената безопасност или опазването на здравето в държавата членка, в която се намира компетентният орган;

е)

планираният превоз или обезвреждане не са в конфликт със задълженията, произтичащи от международни конвенции, сключени от съответната държава членка, съответните държави членки или Съюза;

ж)

отпадъците ще бъдат третирани в съответствие с правно обвързващите стандарти за опазване на околната среда във връзка с обезвреждането, които са съгласно правото на Съюза или са определени в плановете за управление на отпадъците, изготвени съгласно член 28 от Директива 2008/98/ЕО, и ако съоръжението попада в обхвата на Директива 2010/75/ЕС, то прилага най-добрите налични техники, определени в член 3, точка 10 от същата директива, в съответствие с разрешителното на съоръжението;

з)

отпадъците не са нито смесени битови отпадъци, събрани от частни домакинства или от други причинители на отпадъци или и от двете, нито са смесени битови отпадъци, които са били подложени на операция по третиране на отпадъци, която не е променила съществено свойствата им.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, буква а), когато нотификаторът докаже, че съответните отпадъци са произведени в държава членка на изпращане в толкова малко общо количество годишно, че предоставянето на нови специализирани съоръжения за обезвреждане в рамките на тази държава членка не би било икономически жизнеспособно, условията, определени в параграф 1, буква а), точки ii) и iii), не се прилагат.

3.   Когато компетентен орган по транзита дава съгласие за превоз в съответствие с член 9, параграф 1, се разглеждат само условията, определени в параграф 1, букви б), в), д) и е) от настоящия член.

4.   Информацията за съгласията, дадени от компетентните органи в съответствие с параграф 1, се посочва в доклада в съответствие с член 73. Комисията информира всички държави членки за такива съгласия, дадени през предходната календарна година.

5.   В срок до 21 май 2027 г. Комисията приема акт за изпълнение за установяване на подробни критерии за еднаквото прилагане на условията, определени в параграф 1, буква а), за да уточни по какъв начин техническата осъществимост и икономическата жизнеспособност, посочени в буква а), точки i) и ii) от същия параграф, трябва да бъдат доказани от нотификаторите и оценени от компетентните органи. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 81, параграф 2.

Член 12

Възражения срещу превози на отпадъци, предназначени за оползотворяване

1.   Когато в съответствие с член 5 е подадена нотификация относно превоз на отпадъци, предназначени за оползотворяване, компетентните органи по местоназначението и по изпращането могат в рамките на 30-дневния срок, посочен в член 9, параграф 1, да повдигнат обосновани възражения въз основа на едно или повече от следните основания:

а)

превозът или оползотворяването няма да бъдат в съответствие с Директива 2008/98/ЕО;

б)

въпросните отпадъци няма да бъдат третирани в съответствие с планове за управление на отпадъците или програми за предотвратяване на образуването на отпадъци, изготвени съответно от държавите на изпращане или на местоназначение съгласно членове 28 и 29 от Директива 2008/98/ЕО;

в)

превозът или оползотворяването няма да бъдат в съответствие с националното законодателство, отнасящо се до опазването на околната среда, обществения ред, обществената безопасност или опазването на здравето относно действия, които се извършват в държавата на повдигащия възражения компетентен орган;

г)

превозът или оползотворяването няма да бъдат в съответствие с националното законодателство в държавата на изпращане, отнасящо се до оползотворяването на отпадъци и до оползотворяването или обезвреждането на остатъчни отпадъци, генерирани при оползотворяването на съответните отпадъци, включително когато превозът засяга отпадъци, предназначени за оползотворяване в съоръжение с по-ниски стандарти на третиране за конкретните отпадъци в сравнение с тези в държавата на изпращане, като се отчита необходимостта да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар, освен ако:

i)

съществува съответно законодателство на Съюза, и по-специално, отнасящо се до отпадъците, и в националното право за прилагане на това законодателство на Съюза са въведени изисквания, които са най-малкото толкова строги, колкото определените в законодателството на Съюза;

ii)

оползотворяването и оползотворяването или обезвреждането на остатъчни отпадъци, генерирани при оползотворяването на въпросните отпадъци в държавата на местоназначение се извършват при условия, които се считат за еквивалентни на предписаните в националното законодателство на държавата на изпращане;

iii)

националното законодателство в държавата на изпращане, различно от посоченото в точка i), не е било нотифицирано в съответствие с Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета (41), когато това се е изисквало от същата директива;

д)

за дадена държава членка е необходимо ограничаване на входящите превози на отпадъци, предназначени за операции по оползотворяване, различни от рециклиране и подготовка за повторна употреба, за да се защити нейната мрежа за управление на отпадъците, когато въз основа на налична информация се очаква, че такива превози биха довели до необходимостта генерираните в държавата отпадъци да бъдат обезвреждани или третирани по начин, който не съответства на нейните планове за управление на отпадъците;

е)

съответните компетентни органи не разполагат с информация, че нотификаторът или получателят са осъждани за извършване на незаконен превоз или друг незаконен акт по отношение на опазването на околната среда или на човешкото здраве през последните 5 години преди подаването на нотифицирането;

ж)

съответните компетентни органи не разполагат с информация, че нотификаторът или съоръжението през последните 5 години преди подаването на нотифицирането многократно не са изпълнили членове 15 и 16 във връзка с предишни превози;

з)

превозът или оползотворяването са в конфликт със задълженията, произтичащи от международни конвенции, сключени от съответната държава членка, съответните държави членки или от Съюза;

и)

съотношението на оползотворимите и неоползотворимите отпадъци, прогнозираната стойност на материалите, които да бъдат окончателно оползотворени, или разходите за оползотворяването и разходите за обезвреждането на неоползотворимата част от отпадъците не оправдават оползотворяването, като се имат предвид икономически или екологични съображения;

й)

отпадъците са предназначени за обезвреждане, а не за оползотворяване;

к)

отпадъците няма да бъдат третирани в съответствие с правно обвързващите стандарти за опазване на околната среда във връзка с операции по оползотворяване или със задълженията за оползотворяване или рециклиране, установени в законодателни актове на Съюза, или отпадъците ще бъдат третирани в съоръжение, което попада в обхвата на Директива 2010/75/ЕС, но което не прилага най-добрите налични техники, определени в член 3, точка 10 от същата директива.

2.   Компетентните органи по транзита могат в рамките на 30-дневния срок, посочен в параграф 1, да повдигнат обосновани възражения срещу превоза на отпадъци, предназначени за оползотворяване. Всяко такова възражение се основава единствено на основанията, определени в параграф 1, букви в), е), ж) и з).

3.   Ако в 30-дневния срок, посочен в параграф 1, компетентните органи счетат, че проблемите, породили техните възражения, са отстранени, те незабавно информират нотификатора за това.

4.   Ако проблемите, породили възраженията, не са отстранени в 30-дневния срок, посочен в параграф 1, нотификацията за превоза на отпадъци, предназначени за оползотворяване, престава да бъде валидна. В случаите, в които нотификаторът все още възнамерява да извърши превоза, се подава нова нотификация, освен ако всичките съответни компетентни органи и нотификаторът се договорят за друго.

5.   Възраженията, повдигнати от компетентните органи на основанията, определени в параграф 1, букви г) и д) от настоящия член, и основанията за тези възражения се съобщават на Комисията в съответствие с член 73.

6.   В съответствие с член 9, параграф 2 компетентните органи информират нотификатора за основанията за техните възражения срещу даден превоз.

7.   Държавите членки на изпращане информират Комисията и останалите държави членки за националното законодателство, на което могат да се основават възраженията, повдигнати от компетентните органи в съответствие с параграф 1, буква г),и посочват за кои отпадъци и операции по оползотворяване, както и операциите по оползотворяване или по обезвреждане на остатъчни отпадъци, генерирани при оползотворяването на въпросните отпадъци се отнасят тези възражения, преди да се позоват на такова национално законодателство като основание за обосновани възражения.

Държавите членки на местоназначение информират Комисията и останалите държави членки за решенията или националното законодателство, на което могат да се основават възраженията, повдигнати от компетентните органи в съответствие с параграф 1, буква д) и посочват за кои отпадъци и операции по оползотворяване се отнасят тези възражения, преди да се позоват на тези решения или национално законодателство като основание за обосновани възражения.

Член 13

Обща нотификация

1.   Нотификаторът може да подаде обща нотификация, обхващаща няколко превоза, ако са изпълнени всички условия, посочени по-долу:

а)

отпадъците, съдържащи се в различните превози, както са определени в съответствие с член 5, параграф 10, имат по същество сходни физични и химични свойства;

б)

отпадъците, съдържащи се в различните превози, се превозват до един и същ получател и едно и също съоръжение;

в)

държавите на транзит, ако има такива, са едни и същи, курсът на различните превози е посочен в или приложен към документа за нотификация и мястото, от което започва превозът, е едно и също.

2.   Нотификаторът може да посочи в приложение към документа за нотификация един или повече възможни алтернативни курсове. В документа за превоз, попълнен в съответствие с член 16, параграф 2, се предоставя информация за курса, посочен в документа за нотификация, който трябва да се следва, както и за всички алтернативни курсове, които трябва да се следват в случай на непредвидени обстоятелства и са посочени в документа за нотификация.

3.   Съответните компетентни органи могат да обвържат съгласието си за използването на обща нотификация с последващото предоставяне на допълнителна информация и документация, в съответствие с член 5, параграфи 3—6.

Член 14

Съоръжения за оползотворяване, получили предварително съгласие

1.   Юридическо или физическо лице, което притежава съоръжение за оползотворяване или упражнява контрол върху такова съоръжение, може да подаде до компетентния орган, в чиято юрисдикция попада съоръжението и който е определен съгласно член 75, искане за издаване на предварително съгласие за това съоръжение.

Съоръженията, които извършват само операция R13, не отговарят на условията за допустимост за подаване на искане, както е посочено в първа алинея.

2.   Искането, посочено в параграф 1, трябва да включва следната информация:

а)

името, регистрационния номер и адреса на съоръжението за оползотворяване;

б)

копия от разрешителните, издадени на съоръжението за оползотворяване да третира отпадъци съгласно член 23 от Директива 2008/98/ЕО, както и, когато е приложимо, стандартите или сертификатите, на които отговаря съоръжението;

в)

описание на технологията, използвана за гарантиране на екологосъобразното оползотворяване на отпадъците в съоръжението за оползотворяване, за което се иска предварително съгласие, включително технология, предназначена за икономия на енергия или ограничаване на емисиите на парникови газове, свързани с дейностите на съоръжението;

г)

R-кода или кодовете, посочени в приложение II към Директива 2008/98/ЕО, за операцията или операциите по оползотворяване, за които се иска предварително съгласие;

д)

предназначението и състава на отпадъците, физическите свойства и идентификационния код или кодове на отпадъците, за които се иска предварително съгласие, изброени в приложение IV към настоящия регламент или в списъка на отпадъците, посочен в член 7 от Директива 2008/98/ЕО;

е)

общото количество от всеки вид отпадъци, за който е поискано предварителното съгласие, в сравнение с капацитета за третиране, за който съоръжението има разрешително за извършване на третиране на отпадъци съгласно член 23 от Директива 2008/98/ЕО;

ж)

количеството остатъчни отпадъци, генерирани при оползотворяването на отпадъците спрямо количеството на оползотворения материал, и планирания метод за оползотворяване или обезвреждане на остатъчните отпадъци;

з)

данни за дейностите на съоръжението, свързани с оползотворяването на отпадъци, които обхващат по-специално количеството и видовете отпадъци, третирани през последните три години, когато е приложимо;

и)

доказателство или удостоверение, че юридическото или физическото лице, което притежава съоръжението или упражнява контрол върху него, не е осъждано за извършване на незаконен превоз или друг незаконен акт по отношение на управлението на отпадъците през последните 5 години преди искането, по-специално по отношение на опазването на околната среда или човешкото здраве.

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 80 за изменение на параграф 2 от настоящия член по отношение на информацията, която трябва да бъде включена в искането.

4.   Процедурата, посочена в параграфи 5—10 от настоящия член, се прилага за издаване на предварително съгласие за съоръжение, за което е подадено искане в съответствие с параграф 1.

5.   В срок от 55 дни след датата на получаване на искане, подадено съгласно параграф 1 и съдържащо информацията, както е посочена в параграф 2, компетентният орган оценява искането и решава дали да го одобри.

6.   Когато юридическото или физическото лице, посочено в параграф 1, е предоставило цялата информация, посочена в параграф 2, компетентният орган одобрява искането и издава предварително съгласие за съответното съоръжение. Предварителното съгласие може да съдържа условия, свързани с продължителността на предварителното съгласие, видовете и количествата отпадъци, обхванати от предварителното съгласие, използваната технология или други условия, необходими, за да се гарантира, че отпадъците се управляват по екологосъобразен начин.

7.   Чрез дерогация от параграф 6 компетентният орган може да откаже да одобри искането за предварително съгласие, ако не е убеден, че издаването на предварителното съгласие ще гарантира, че отпадъците ще бъдат управлявани в съответствие с йерархията на отпадъците и други изисквания, определени в Директива 2008/98/ЕО, или, когато е приложимо, че ще се прилагат най-добрите налични техники в съответствие със заключенията, установени съгласно Директива 2010/75/ЕС.

8.   Решението за одобряване или отхвърляне на искането за предварително съгласие се съобщава на юридическото или физическото лице, подало искането, веднага след като бъде взето от компетентния орган, и се мотивира надлежно.

9.   Предварителното съгласие за съоръжение за оползотворяване е валидно за срок от десет години, освен ако в решението за одобряване на искането за предварително съгласие е посочено друго. През този период компетентният орган извършва най-малко една инспекция в съответствие с член 60. Извършват се допълнителни инспекции, ако е необходимо, въз основа на основания на риска подход за оценка, посочен в член 62.

10.   Издадено предварително съгласие за съоръжение за оползотворяване може да бъде отменено по всяко време от компетентния орган, ако стане налична информация, която показва, че предоставената в съответствие с параграф 2 информация е невярна или че условията по параграф 6 вече не се изпълняват. Решението за отмяна на предварително съгласие се мотивира надлежно и се съобщава на съответното съоръжение.

11.   Юридическото или физическото лице, посочено в параграф 1, незабавно информира съответния компетентен орган за всяка промяна в информацията, подадена в съответствие с параграф 2. Съответният компетентен орган надлежно оценява тези промени и, ако е необходимо, актуализира или отменя предварителното съгласие.

12.   В случай на обща нотификация, подадена в съответствие с член 13 във връзка с превози, предназначени за съоръжение, получило предварително съгласие, срокът на валидност на съгласието, посочен в член 9, параграф 4, се удължава на три години.

Чрез дерогация от първа алинея съответните компетентни органи могат да решат, в надлежно обосновани случаи, да удължат срока на валидност за срок, по-кратък от 3 години.

13.   Компетентните органи, издали предварително съгласие за дадено съоръжение в съответствие с настоящия член, като използват формуляра, посочен в приложение VI, информират Комисията и, когато е целесъобразно, секретариата на ОИСР за следното:

а)

името, регистрационния номер и адреса на съоръжението за оползотворяване;

б)

описание на използваната технология и R-кода или кода(овете), както е посочено в приложение II към Директива 2008/98/ЕО;

в)

идентификационния код или кодове на отпадъците по отношение на отпадъците, за които се прилага предварителното съгласие;

г)

общото количество, за което е издадено предварително съгласие;

д)

срока на валидност на предварителното съгласие;

е)

всяка промяна в предварителното съгласие;

ж)

всяка промяна в нотифицираната информация;

з)

всяка отмяна на предварителното съгласие.

14.   Чрез дерогация от членове 9, 10 и 12, за съгласието, дадено в съответствие с член 9, параграф 1, за условията, наложени в съответствие с член 10, или за възраженията, повдигнати в съответствие с член 12 от всички съответни компетентни органи по отношение на нотификация за превоз, предназначен за съоръжение, получило предварително съгласие, се прилага срок от седем работни дни след датата, на която нотификаторът е бил информиран в съответствие с член 8, параграф 12, че нотификацията е надлежно извършена.

15.   Ако един или повече компетентни органи желаят да поискат допълнителна информация в съответствие с член 8, параграф 2, 4, 7 или 9 във връзка с нотификация за превози до съоръжение, получило предварително съгласие, сроковете, посочени в тези параграфи, както и в член 8, параграфи 3 и 8, се съкращават на:

а)

пет работни дни за член 8, параграфи 2, 3, 7 и 8; както и

б)

три работни дни за член 8, параграфи 4 и 9.

16.   Независимо от параграф 14, даден съответен компетентен орган може да реши, че е необходимо повече време, с цел да получи повече информация или документация от нотификатора.

В такива случаи този компетентен орган информира нотификатора и другите съответни компетентни органи в срок от седем работни дни от датата, на която нотификаторът е бил информиран в съответствие с член 8, параграф 12, че нотификацията е надлежно извършена.

Общото време, необходимо за вземане на едно от решенията, посочени в член 9, параграф 1, не може да надвишава 30 дни от датата, на която нотификаторът е бил информиран в съответствие с член 8, параграф 12, че нотификацията е надлежно извършена.

Член 15

Допълнителни разпоредби относно временното оползотворяване и временното обезвреждане

1.   Когато даден превоз е предназначен за временно оползотворяване или временно обезвреждане, всички съоръжения, в които е предвидено последващо временно или окончателно оползотворяване, или последващо временно или окончателно обезвреждане, също се посочват в документа за нотификация, в допълнение на първоначалното временно оползотворяване или временно обезвреждане.

2.   Компетентните органи по изпращането и по местоназначението дават своето съгласие за даден превоз на отпадъци, предназначени за операция по временно оползотворяване или операция по временно обезвреждане само ако считат, че условията по член 11 са изпълнени или ако нямат основание да повдигнат възражение, в съответствие с член 12, относно превоза или превозите към съоръженията, извършващи каквото и да е последващо временно или окончателно оползотворяване или последващо временно или окончателно обезвреждане.

3.   В срок от два работни дни от получаването на отпадъците в съоръжението, което извършва операцията по временно оползотворяване или операцията по временно обезвреждане, това съоръжение изпраща потвърждение до нотификатора и съответните компетентни органи, че отпадъците са получени. Това потвърждение се попълва в документа за превоз или се прилага към него.

4.   Веднага, щом е възможно, но не по-късно от 30 дни след завършването на операцията по временно оползотворяване или на операцията по временно обезвреждане, и не по-късно от една година, или в по-кратък срок в съответствие с член 9, параграф 6, след получаването на отпадъците, съоръжението, извършващо тази операция, предоставя на своя отговорност на нотификатора и съответните компетентни органи сертификат, че операцията е завършена. Този сертификат се предоставя в документа за превоз или се прилага към него.

5.   Когато съоръжението за оползотворяване или обезвреждане, което извършва операция по временно оползотворяване или операция временно по обезвреждане, достави отпадъците за каквато и да е последваща операция по временно или окончателно оползотворяване или последваща операция по временно или окончателно обезвреждане до съоръжение, разположено в държавата на местоназначение, то получава веднага, щом е възможно, но не по-късно от една година след доставката на отпадъците, или в по-кратък срок в съответствие с член 9, параграф 6, сертификат от това съоръжение, че последващата операция по временно или окончателно оползотворяване и по временно или окончателно обезвреждане е завършена.

Съоръжението, което извършва операция по временно оползотворяване или операция по временно обезвреждане, както е посочено в параграф 3, веднага изпраща съответните сертификати до нотификатора и съответните компетентни органи, като отбелязва превозите, за които се отнасят сертификатите.

6.   За да се осигури съгласуваност на съдържанието на сертификата по параграф 5, първа алинея в целия Съюз, Комисията, своевременно преди приемането на акта за изпълнение съгласно член 27, параграф 5 и най-късно до 21 май 2025 г., приема делегиран акт за допълване на настоящия член, с който се установява информацията, която трябва да бъде предоставена в такъв сертификат. Този делегиран акт се приема в съответствие с член 80.

7.   Когато доставката, посочена в параграф 5 от настоящия член, се извършва до съоръжение, разположено в първоначалната държава на изпращане или в друга държава членка, и тя се отнася до превози на отпадъци, както е посочено в член 4, параграф 1, 2 или 3, се изисква нова нотификация в съответствие с настоящия регламент.

8.   Когато доставката, посочена в параграф 5 от настоящия член, се извършва до съоръжение в трета държава и се отнася до превози, както е посочено в член 4, параграф 1 2 или 3, се изисква нова нотификация в съответствие с настоящия регламент, като разпоредбите относно съответните компетентни органи се прилагат и за първоначалния компетентен орган на първоначалната държава на изпращане.

Член 16

Изисквания след съгласието за превоз

1.   След като съответните компетентни органи дадат съгласие за нотифициран превоз, всички участващи предприятия попълват документа за превоз, или, в случай на обща нотификация, документите за движение в посочените точки. Те гарантират, че информацията в документа за превоз се предоставя по електронен път чрез системата, посочена в член 27, включително по време на транспорта на отпадъци, на другите физически и юридически лица, участващи в превоза, на съответните компетентни органи и на органите, участващи в инспекциите.

2.   Когато нотификаторът е получил писмено съгласие от компетентните органи по изпращането, по местоназначението и по транзита или може да приеме наличието на мълчаливо съгласие от компетентния орган по транзита, нотификаторът предоставя действителната дата на превоза и попълва документа за превоз, доколкото е възможно, в съответствие с инструкциите за попълване на документите за нотификация и за движение в приложения IA и IБ в съответствие с приложение IВ, и го представя на съответните компетентни органи и на останалите физически и юридически лица, участващи в превоза най-малко два работни дни преди началото на превоза. Въпреки това, информация за действителното количество на отпадъците, превозвача или превозвачите и, когато е приложимо, идентификационния номер на контейнера може обаче да бъде подадена най-късно преди началото на превоза.

3.   Нотификаторът гарантира, че освен че предоставя документа за превоз в съответствие с параграф 1, документът за нотификация, съдържащ съгласията на съответните компетентни органи и наложените от тях условия, се предоставя по електронен път, включително по време на транспорта на отпадъци, на съответните компетентни органи и на органите, участващи в инспекциите.

4.   Ако документите, посочени в параграфи 1 и 3, не могат да бъдат предоставени онлайн по време на транспорта на отпадъци, нотификаторът и превозвачът или превозвачите гарантират, че документите са достъпни под друга форма в транспортното средство. В такива случаи нотификаторът гарантира, че всички промени или допълнения към документите по време на транспорта на отпадъци се внасят чрез системата, посочена в член 27.

5.   В срок от два работни дни от получаването на отпадъците съоръжението предоставя потвърждение на нотификатора и на съответните компетентни органи, че отпадъците са получени. Това потвърждение се попълва в документа за превоз или се прилага към него.

6.   Съоръжението, което извършва операция по окончателно оползотворяване или окончателно обезвреждане, веднага, щом е възможно, но не по-късно от 30 дни след завършването на операцията, и не по-късно от една година или в по-кратък срок в съответствие с член 9, параграф 6 след получаване на отпадъците, на своя отговорност издава сертификат, че окончателното оползотворяване или окончателното обезвреждане е завършено.

7.   Сертификатът, посочен в параграф 6, се представя на нотификатора и на съответните компетентни органи.

Член 17

Промени след съгласие

1.   Ако се направи съществена промяна в данните или условията за съгласието, нотификаторът информира съответните компетентни органи и получателя незабавно и ако е възможно — преди началото на превоза. Съществени промени се считат, inter alia, за промени в сравнение с посочените в нотификацията по отношение на количеството отпадъци, на курса, включително възможни алтернативни курсове, датата или датите на превоза или превозвача, или промени в продължителността на превоза, дължащи се на непредвидени обстоятелства, настъпили след началото на превоза, които водят до превишаване на срока на валидност на превоза.

2.   В случай на съществена промяна, както е посочено в параграф 1, се подава нова нотификация, освен ако всички съответни компетентни органи считат, че не е необходима нова нотификация, и информират нотификатора за това. Компетентните органи информират нотификатора във възможно най-кратък срок, но не по-късно от пет работни дни след получаването на информацията съгласно параграф 1. Планиран превоз не се извършва, докато нотификаторът не бъде информиран от съответните компетентни органи. Когато превозът вече е започнал, нотификаторът гарантира, че пратката ще бъде спряна възможно най-скоро, докато нотификаторът не бъде информиран от съответните компетентни органи дали се изисква нова нотификация.

3.   Когато съществените промени, посочени в параграф 1, включват компетентни органи, различни от съответните органи в първоначалната нотификация, се подава нова нотификация.

ГЛАВА 2

Общи изисквания за информация

Член 18

Общи изисквания за информация

1.   Превозите на отпадъци, посочени в член 4, параграфи 4 и 5, са предмет на общите изисквания за информация, определени в параграфи 2—10 от настоящия член.

2.   Превоз, посочен в параграф 1, може да бъде организиран от лицето, което организира посочения в член 3, точка 7, буква а), точки ii), iii) и iv) превоз, само когато това лице е получило разрешение или е регистрирано в съответствие с глава IV от Директива 2008/98/ЕО.

3.   Лицето, което организира превоза, превозва отпадъци само до съоръжение за оползотворяване на отпадъци, което е получило разрешение или регистрация в съответствие с глава IV от Директива 2008/98/ЕО. Съоръжението представя разрешението или доказателството за регистрация на лицето, което организира превоза, преди извършването на превоза.

4.   Всички предприятия, участващи в превоза, попълват формуляра, посочен в приложение VII със съответната информация в посочените точки и гарантират, че информацията е предоставена по електронен път в съответствие с член 27, включително по време на транспорта на отпадъци, на другите лица, участващи в превоза, на съответните компетентни органи и на органите, участващи в инспекциите.

Когато лицето, което организира превоза, не е първоначалният причинител на отпадъците, посочен в член 3, точка 7, буква а), точка i), лицето, което организира превоза, осигурява първоначалният причинител на отпадъците или едно от лицата, посочени в член 3, точка 7, буква а), точка ii), iii) или v), когато е практически осъществимо, също да подпише документа от приложение VII.

5.   Лицето, което организира превоза, попълва формуляра, посочен в приложение VII, със съответната информация, доколкото е възможно, не по-късно от два работни дни преди началото на превоза. Информация за действителното количество на отпадъците, превозвача или превозвачите и, ако е приложимо, идентификационния номер на контейнера може обаче да бъде подадена най-късно преди началото на превоза.

6.   Когато информацията, посочена в параграфи 4 и 5, не може да бъде предоставена по онлайн по време на транспорта на отпадъци, лицето, което организира превоза, и превозвачът или превозвачите гарантират, че информацията се предоставя чрез други средства в транспортното средство, при условие че информацията съответства на информацията, предоставена по електронен път в съответствие с параграфи 4 и 5. В такива случаи лицето, което организира превоза, гарантира, че всички промени или допълнения към документите по време на транспорта на отпадъци се внасят чрез система, посочена в член 27.

7.   Когато превозът е предназначен за временно оползотворяване, съоръжението, в което се предвижда временното или окончателното оползотворяване непосредствено след първоначалното временно оползотворяване, и R-кодовете на тези операции също се посочват в документ по приложение VII, в допълнение към първоначалното временно оползотворяване, както и, когато е практически осъществимо, съоръженията, в които се предвижда последващо временно или окончателно оползотворяване, и R-кодовете на свързаните операции за оползотворяване.

8.   Съоръжението за оползотворяване или лабораторията в срок от два работни дни от получаването на отпадъците предоставят потвърждение на лицето, което организира превоза„ че отпадъците са получени, като попълнят съответната информация, съдържаща се в приложение VII. Ако съоръжението за оползотворяване или лабораторията нямат достъп до система, както е посочено в член 27, те предоставят потвърждението чрез лицето, което организира превоза.

9.   Съоръжението за оползотворяване, във възможно най-кратък срок и не по-късно от 30 дни след приключване на операцията по оползотворяване и не по-късно от една година след получаването на отпадъците, на своя отговорност издава сертификат, че е завършило оползотворяването, като попълва съответната информация, съдържаща се в приложение VII. Когато съоръжението за оползотворяване няма достъп до система, както е посочено в член 27, то предоставя сертификата чрез лицето, което организира превоза.

10.   За всички превози на отпадъци, посочени в член 4, параграфи 4 и 5, се изисква сключването на договор между лицето, което организира превоза, и получателя за оползотворяването на отпадъците. Ако получателят не е операторът на съоръжението, договорът се подписва и от оператора на съоръжението.

Договорът, посочен в първа алинея, се сключва и поражда действие най-късно в момента, в документът по приложение VII бъде попълнен в съответствие с параграф 5, и остава в действие за времетраенето на превоза до издаването на сертификат в съответствие с параграф 9.

Договорът трябва да бъде в съответствие със съответните документи от приложение VII и да съдържа най-малко информация за лицето, което организира превоза, получателя и съоръжението, самоличността на лицата, представляващи всяка от страните, описанието на отпадъците, идентификационните кодове на отпадъците, количеството отпадъци, обхванати от договора, операцията по оползотворяването и срока на действие на договора.

За случаите, когато превозът на отпадъци или тяхното оползотворяване не може да се извършат според планираното или когато превозът е извършен като незаконен превоз, договорът включва задължение лицето, което организира превоза, или, когато това лице не е в състояние да гарантира довършването на превоза на отпадъците или оползотворяването им — получателя, да вземе обратно отпадъците или да гарантира, че са оползотворени по алтернативен начин и, ако е необходимо, че са складирани междувременно.

11.   Лицето, което организира превоза, или получателят предоставя копие от договора, посочен в параграф 10, и от всяко споразумение съгласно член 4, параграф 5, на органите, участващи в инспекциите, по тяхно искане.

12.   Информацията, изисквана в приложение VII, се предоставя за инспекции, правоприлагане, планиране и статистически цели от държавите членки и Комисията в съответствие с член 27 и националното законодателство.

13.   Информацията, посочена в параграфи 2—9, се третира като поверителна, когато това се изисква от законодателството на Съюза или националното законодателство.

14.   Когато отпадъците се превозват между две предприятия под контрола на едно и също юридическо лице, договорът, посочен в параграф 10, може да бъде заменен с декларация от юридическото лице. Тази декларация обхваща mutatis mutandis задълженията, посочени в параграф 10.

15.   В срок до 21 май 2026 г. Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 80 за допълване на настоящия регламент чрез даване на инструкции за начина на попълване на документа от приложение VII.

ГЛАВА 3

Смесване на отпадъци, документиране и достъп до информация

Член 19

Забрана за смесване на отпадъци по време на превоза

От началото на превоза до получаването на отпадъците от съоръжението за оползотворяване или обезвреждане, отпадъците, както са посочени в нотификацията, или, както е посочено в член 18, не се смесват с други отпадъци или с други вещества или предмети.

Член 20

Съхранение на документи и информация

1.   Компетентните органи, нотификаторът, получателят и съоръжението, което получава отпадъците, съхраняват в Съюза цялата информация и документи, подадени или обменени във връзка с нотифицирани превози, за срок от най-малко пет години от датата, на която е предоставен сертификат в съответствие с член 15, параграф 4 или член 16, параграф 6.

В случай на общи нотификации в съответствие с член 13, задължението, посочено в първа алинея, се прилага от датата, на която е предоставен последният сертификат съгласно член 15, параграф 4 или член 16, параграф 6.

2.   Информацията, предоставена съгласно член 18, се съхранява в Съюза за срок от най-малко пет години от датата, на която е предоставен сертификат в съответствие с член 18, параграф 9, от лицето, което организира превоза, получателя и съоръжението, което получава отпадъците.

3.   Компетентните органи съхраняват в Съюза цялата информация и всички документи, подадени или обменени във връзка с незаконни превози, за срок от най-малко пет години от датата, на която е приключило обратно вземане или алтернативно оползотворяване или обезвреждане.

Член 21

Публикуване на информация относно превозите

Комисията публикува на своя уебсайт и актуализира ежемесечно информацията относно нотификациите за превозите и относно превозите, за които са приложими общите изисквания за информация, както е посочено в приложение XII. За тази цел Комисията извлича съответните данни от централната система, както е посочено в член 27.

ГЛАВА 4

Процедури и задължения за обратно вземане

Член 22

Обратно вземане, когато получилият съгласие превоз не може да се извърши според плана

1.   Когато който и да е от съответните компетентни органи узнае, че превоз на отпадъци или тяхното оползотворяване или обезвреждане, за който съответните компетентни органи са дали съгласие, не може да се извърши според плана в съответствие с условията по документите за нотификация и за движение или договора, посочен в член 6, и когато този превоз не е незаконен превоз, съответният орган незабавно информира за това компетентния орган по изпращането. Когато съоръжение за оползотворяване или обезвреждане откаже получен превоз, то незабавно информира компетентния орган по местоназначението.

2.   Компетентният орган по изпращането гарантира, че освен в случаите, посочени в параграф 3, въпросните отпадъци се вземат обратно в неговата област на юрисдикция или на друго място в държавата на изпращане от нотификатора или, когато е приложимо — от лице, считано за нотификатор в съответствие с параграф 11 или параграф 12, за да организира тяхното обезвреждане или оползотворяване. Когато това е практически неприложимо, настоящият член се изпълняват от самия компетентен орган или от физическо или юридическо лице от негово име.

Обратното вземане, посочено в първата алинея, се извършва в срок от 90 дни или в друг срок, който може да бъде договорен между съответните компетентни органи, след като компетентният орган по изпращането узнае или бъде уведомен от компетентните органи по местоназначението или по транзита, че получилият съгласие превоз на отпадъци или тяхното оползотворяване или обезвреждане не може да се извърши според планираното и е информиран относно причините за това. Това уведомяване може да се дължи на информация, предоставена на компетентните органи по местоназначението или по транзита, inter alia, от други компетентни органи.

3.   Задължението за обратно вземане, установено в параграф 2, не се прилага, ако съответните компетентни органи по изпращането, по транзита и по местоназначението са убедени, че отпадъците могат да бъдат оползотворени или обезвредени по алтернативен начин в държавата на местоназначение или на друго място от нотификатора или, когато е приложимо — от лице, считано за нотификатор в съответствие с параграф 11 или параграф 12, или — ако това е практически неприложимо — от компетентния орган по изпращането или от физическо или юридическо лице от негово име.

Задължението за обратно вземане, установено в параграф 2, не се прилага, ако превозваните отпадъци по време на операцията в съответното съоръжение се смесят необратимо с други отпадъци по такъв начин, че техният състав или естество вече са променени или че въпросните отпадъци не могат повече да бъдат разделени, преди съответният компетентен орган да узнае, че превозът, за който е нотифицирано, не може да се извърши, както е посочено в параграф 1. Такава смес от отпадъци се оползотворява или обезврежда по алтернативен начин в съответствие с първата алинея от настоящия параграф.

4.   В случаите на алтернативно уреждане, както е посочено в параграф 3, нотификаторът или, когато е приложимо — лицето, считано за нотификатор в съответствие с параграф 11 или параграф 12, или, ако това е практически неприложимо — компетентният орган по изпращането или физическото или юридическото лице от негово име, гарантират, че съответните отпадъци се управляват по екологосъобразен начин в съответствие с член 59.

5.   В случаите на обратно вземане, както е посочено в параграф 2, се представя нова нотификация, освен ако съответните компетентни органи се съгласят, че е достатъчно наличието на надлежно обосновано искане от първоначалния компетентен орган по изпращането.

Когато е целесъобразно, се подава нова нотификация от първоначалния нотификатор или, когато е приложимо — от лице, считано за нотификатор в съответствие с параграф 11 или параграф 12, или ако и това е практически неприложимо — от първоначалния компетентен орган по изпращането или от физическо или юридическо лице от негово име.

Компетентните органи не се противопоставят на, нито възразяват срещу връщането на отпадъци от превоз, който не може да се извърши според планираното, нито срещу свързаната с това операция по оползотворяване и обезвреждане.

6.   В случаите на алтернативно уреждане извън първоначалната държава на местоназначение, както е посочено в параграф 3, и когато е целесъобразно, се подава нова нотификация от първоначалния нотификатор или, когато е приложимо — от лице, считано за нотификатор в съответствие с параграф 11 или параграф 12, или, ако това е практически неприложимо — от първоначалния компетентен орган по изпращането или от физическо или юридическо лице от негово име.

Когато такава нова нотификация се подава от нотификатора, тя се изпраща също на компетентния орган на първоначалната държава на изпращане.

7.   В случаите на алтернативно уреждане в първоначалната държава на местоназначение, както е посочено в параграф 3, не се изисква нова нотификация, като е достатъчно наличието на надлежно обосновано искане. Надлежно обоснованото искане, чиято цел е да се получи съгласие за алтернативното уреждане, се подава до компетентните органи по местоназначението и по изпращането от първоначалния нотификатор или, ако това е практически неприложимо — до компетентния орган по местоназначението от първоначалния компетентен орган по изпращането.

8.   Ако не е необходимо да се подава нова нотификация в съответствие с параграф 5 или параграф 7, се попълва нов документ за движение в съответствие с член 15 или член 16 от първоначалния нотификатор или, когато е приложимо — от лице, считано за нотификатор в съответствие с параграф 11 или параграф 12, или ако това е практически неприложимо — от първоначалния компетентен орган по изпращането или от физическо или юридическо лице от негово име.

Когато се подава нова нотификация от първоначалния компетентен орган по изпращането в съответствие с параграф 5 или параграф 6, не се изисква нова финансова гаранция или еквивалентна застраховка.

9.   Задължението на нотификатора или когато е приложимо, задължението на държавата на изпращане да вземе обратно отпадъците или да организира алтернативно оползотворяване или обезвреждане приключва, когато съоръжението издаде сертификата за окончателно оползотворяване или окончателно обезвреждане, посочен в член 16, параграф 6 или, когато е целесъобразно —в член 15, параграф 5. В случай на временно оползотворяване или временно обезвреждане по член 7, параграф 6, субсидиарното задължение на държавата на изпращане приключва, когато съоръжението издаде сертификата, посочен в член 15, параграф 4.

Когато дадено съоръжение издаде сертификат за оползотворяване или обезвреждане по начин, който води до незаконен превоз, и като следствие се освободи финансовата гаранция, се прилагат член 25, параграф 8 и член 26, параграф 2.

10.   Когато в държава членка се открият отпадъци от превоз, който не може да се извърши според планираното, или тяхното оползотворяване или обезвреждане, компетентният орган с юрисдикция върху територията, където са открити отпадъците, е отговорен да гарантира, че са взети мерки за безопасно съхранение на отпадъците, докато се чака тяхното връщане или окончателно оползотворяване или окончателно обезвреждане по алтернативен начин.

11.   В случаите, когато нотификатор, посочен в член 3, точка 6, буква а), точка iv), не изпълни някое от задълженията за обратно вземане, установени в настоящия член и в член 24, първоначалният причинител на отпадъците, новият причинител на отпадъците или събирачът, посочени съответно в член 3, точка 6, буква а), точка i), ii) или iii), които са упълномощили съответния търговец или брокер да действа от тяхно име, се считат за нотификатор за целите на посочените задължения за обратно вземане.

12.   В случаите, когато нотификатор, посочен в член 3, точка 6, буква а), точка i), ii) или iii), не изпълни някое от задълженията за обратно вземане, установени в настоящия член и в член 24, притежателят на отпадъците, посочен в член 3, точка 6, буква а), точка (v), се счита за нотификатор за целите на посочените задължения за обратно вземане.

Член 23

Обратно вземане, когато превоз, за който са приложими общите изисквания за информация, не може да се извърши според планираното

1.   Когато превоз на отпадъци, посочен в член 4, параграф 4 или параграф 5, или неговото оползотворяване не може да се извърши според планираното, в съответствие с документа по приложение VII или в договора, посочен в член 18, параграф 10, и когато този превоз не е незаконен превоз, лицето, което е организирало превоза в съответствие с член 18, незабавно информира за това компетентния орган по изпращането. В тези случаи лицето, което организира превоза, или получателят, в съответствие със задълженията по договора, посочен в член 18, параграф 10, взема отпадъците обратно в държавата на изпращане или осигурява тяхното оползотворяване по алтернативен начин в държавата на местоназначение или на друго място, и гарантира, че, ако е необходимо, са взети мерки за безопасното съхранение на отпадъците до тяхното връщане или окончателно оползотворяване или окончателно обезвреждане по алтернативен начин.

Обратното вземане или оползотворяването на отпадъците по алтернативен начин се извършва в срок от 90 дни или в друг срок, договорен между съответните компетентни органи, след датата, на която лицето, което организира превоза, е информирало компетентния орган по изпращането в съответствие с първа алинея.

2.   В случаите на алтернативно уреждане, както е посочено в параграф 1, лицето, което организира превоза, или получателят, според случая, гарантира, че съответните отпадъци се управляват по екологосъобразен начин и в съответствие с член 59.

3.   В случай на обратно вземане или алтернативно уреждане извън първоначалната държава на местоназначение, както е посочено в параграф 1, съответната информация в документа по приложение VII, се попълва и подава от лицето, което първоначално е организирало превоза в съответствие с член 18. Когато превозът за обратно вземане или този, предназначен за алтернативното уреждане, са предмет на правилата по член 4, параграф 1, 2 или 3, се прилага mutatis mutandis член 22.

4.   Когато компетентният орган по изпращането узнае, че превоз на отпадъци, посочен в член 4, параграф 4 или параграф 5, или тяхното оползотворяване, не е извършено според планираното и че не са изпълнени задълженията за обратно вземане на отпадъците или за организиране на алтернативното им оползотворяване в съответствие с параграф 1, компетентният орган по изпращането предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че лицето, което е организирало превоза, ще вземе обратно отпадъците или ще организира тяхното оползотворяване по алтернативен начин, и гарантира, ако е необходимо, че са взети мерки за безопасното съхранение на отпадъците до тяхното връщане или окончателно оползотворяване или окончателното обезвреждане по алтернативен начин. Когато за лицето, което е организирало превоза, не е практически възможно да изпълни задълженията за обратно вземане, тези задължения се изпълняват от лице, считано за лице, което организира превоза, в съответствие с параграф 5 или параграф 6, когато е приложимо.

5.   Когато лицето, което организира превоза, посочено в член 3, точка 7, точка iv), не изпълни някое от задълженията за обратно вземане, установени в настоящия член или в член 24, първоначалният причинител на отпадъците, новият причинител на отпадъците или събирачът, посочени съответно в член 3, точка 7, точка i), ii) или iii), които са упълномощили съответния търговец или брокер да действа от тяхно име, се считат за лице, което организира превоза, за целите на посочените задължения за обратно вземане.

6.   Когато лице, което организира превоза, посочено в член 3, точка 7, точка i), ii) или iii), не изпълни някое от задълженията за обратно вземане, установени в настоящия член или в член 24, притежателят на отпадъците, посочен в член 3, точка 7, точка v), се счита за лице, което организира превоза, за целите на посочените задължения за обратно вземане.

7.   Когато за лицето, което организира превоза, или за лицето, считано за отговорно в съответствие с параграф 5 или параграф 6, не е практически възможно да изпълни задълженията за обратно вземане, установени в параграф 4, компетентният орган по изпращането или физическо или юридическо лице от негово име се считат за отговорни за задълженията по настоящия член.

Член 24

Разходи за обратно вземане, когато превозът не може да се извърши според планираното

1.   Разходите, възникнали от връщането или оползотворяването или обезвреждането по алтернативен начин на отпадъци от превоз, който не може да се извърши според планираното, включително разходите за транспорт на отпадъци, оползотворяване или обезвреждане съгласно член 22, параграф 2 или параграф 3, и разходите за складирането съгласно член 22, параграф 10, считано от датата, на която компетентният орган по изпращането узнае, че този превоз на отпадъци или оползотворяването или обезвреждането не може да се извърши според планираното, се поемат в съответствие със следния ред:

а)

първоначалния нотификатор или, ако това е практически неприложимо — в съответствие с буква б);

б)

физическо или юридическо лице, считано за нотификатор в съответствие с член 22, параграф 11 или параграф 12, когато е приложимо или, ако това е практически неприложимо — в съответствие с буква в);

в)

други физически или юридически лица, ако е уместно; или, ако това е практически неприложимо — в съответствие с буква г);

г)

компетентния орган по изпращането; или, ако и това е практически неприложимо — в съответствие с буква д);

д)

както е договорено между съответните компетентни органи.

2.   Преди разходите да бъдат начислени на лице, различно от първоначалния нотификатор, се реализира финансовата гаранция или еквивалентната застраховка, посочени в член 7. Ако няма финансова гаранция или еквивалентна застрахова или ако разходите надвишават размера на покритието на финансовата гаранция или на еквивалентната застраховка, разходите се начисляват в съответствие с реда, посочен в параграф 1.

3.   Настоящият член се прилага mutatis mutandis за разходите, произтичащи от обратното вземане или алтернативното оползотворяване на отпадъци в съответствие с член 23.

4.   Настоящият член не засяга разпоредбите на правото на Съюза и на националното право относно задълженията.

Член 25

Обратно вземане при незаконен превоз

1.   Когато даден компетентен орган открие превоз, който счита за незаконен, той незабавно информира останалите съответни компетентни органи.

2.   Когато отговорността за незаконния превоз може да се припише на нотификатора, компетентният орган по изпращането гарантира, че отпадъците са взети обратно от:

а)

нотификатора или, когато е приложимо — от лице, считано за нотификатор в съответствие с параграф 6 или параграф 7, за да се осигури тяхното обезвреждане или оползотворяване; или, ако това е практически неприложимо — в съответствие с буква в) от настоящия параграф; или, ако не е подадена нотификация — в съответствие с буква б) от настоящия параграф;

б)

лице, считано за нотификатор в съответствие с член 3, точка 6, или, когато е приложимо — от лице, считано за нотификатор в съответствие с параграф 6 или параграф 7, за да се осигури тяхното обезвреждане или оползотворяване; или, ако това е практически неприложимо — в съответствие с буква в) от настоящия параграф;

в)

от самия компетентен орган по изпращането или от физическо или юридическо лице от негово име, за да се осигури тяхното обезвреждане или оползотворяване;

3.   Задължението за обратно вземане, установено в параграф 2, не се прилага, ако съответните компетентни органи по изпращането, по транзита и по местоназначението и, когато е приложимо — нотификаторът или лицето, считано за нотификатор, се съгласят и са убедени, че отпадъците могат да бъдат:

а)

оползотворени или обезвредени по алтернативен начин в държавата на местоназначение, на транзит или на изпращане от нотификатора или, когато е приложимо — от лице, считано за нотификатор в съответствие с параграф 6 или параграф 7, или ако това е практически неприложимо — от самия компетентен орган по изпращането или от физическо или юридическо лице от негово име; или, ако това е практически неприложимо — в съответствие с буква б);

б)

оползотворени или обезвредени по алтернативен начин в друга държава от нотификатора или, когато е приложимо — от лице, считано за нотификатор в съответствие с параграф 6 или параграф 7, или ако това е практически неприложимо — от самия компетентен орган по изпращането или от физическо или юридическо лице от негово име, ако всички съответни компетентни органи се съгласят.

В случай на износ или внос оползотворяването или обезвреждането по алтернативен начин, както е договорено съгласно първа алинея, се извършва само ако обратното вземане в съответствие с параграф 2 не е практически възможно.

4.   В случай на оползотворяване или обезвреждане по алтернативен начин, както е посочено в параграф 3, нотификаторът или, когато е приложимо — лицето, считано за нотификатор в съответствие с параграф 6 или параграф 7, или, ако това е практически неприложимо — компетентният орган по изпращането или физическото или юридическото лице от негово име, гарантират, че съответните отпадъци се управляват по екологосъобразен начин в съответствие с член 59.

5.   Обратното вземане, оползотворяването или обезвреждането, посочени в параграфи 2 и 3, се извършват в срок от 30 дни, или в друг срок, който може да бъде договорен между съответните компетентни органи, след датата, на която компетентният орган по изпращането узнае или е уведомен от компетентните органи по местоназначението или по транзита за незаконния превоз и за причините за него. Това уведомяване може да се дължи на информация, предоставена на компетентните органи по местоназначението или по транзита, inter alia, от други компетентни органи.

В случай на обратно вземане, както е посочено в параграф 2, букви а), б) и в), се подава нова нотификация, освен ако съответните компетентни органи не се съгласят, че е достатъчно наличието на надлежно мотивирано искане от първоначалния компетентен орган по изпращането.

Ако се изисква нова нотификация, тя се подава от лицето или органа, определени в съответствие с параграф 2.

Компетентните органи не се противопоставят на връщането на отпадъци при незаконен превоз, нито възразяват срещу такова връщане. В случай на оползотворяване или обезвреждане по алтернативен начин, както е посочено в параграф 3, извършени извън държавата, в която е открит незаконният превоз, се подава нова нотификация от лицето или органа, изброени в посочения параграф и в съответствие с посочения там ред.

Съответните компетентни органи си сътрудничат, ако е необходимо, за да гарантират, че отпадъците се вземат обратно, оползотворяват или обезвреждат по алтернативен начин, както е посочено в параграфи 2 и 3.

6.   В случаите, когато нотификатор, посочен в член 3, точка 6, буква а), точка iv), не изпълни някое от задълженията за обратно вземане, установени в настоящия член или в член 26, първоначалният причинител на отпадъците, новият причинител на отпадъците или събирачът, посочени съответно в член 3, точка 6, буква а), точка i), ii) или iii), които са упълномощили съответния търговец или брокер да действа от тяхно име, се считат за нотификатор за целите на посочените задължения за обратно вземане.

7.   В случаите, когато нотификатор, посочен в член 3, точка 6, буква а), точка i), ii) или iii), не изпълни някое от задълженията за обратно вземане, установени в настоящия член или в член 26, притежателят на отпадъците, посочен в член 3, точка 6, буква а), точка v), се счита за нотификатор за целите на посочените задължения за обратно вземане.

8.   Когато отговорността за незаконен превоз може да се припише на получателя, компетентният орган по местоназначението гарантира, че отпадъците ще бъдат оползотворени или обезвредени по екологосъобразен начин от:

а)

получателя; или, ако това е практически неприложимо — в съответствие с буква б);

б)

от самия компетентен орган или от физическо или юридическо лице от негово име.

Оползотворяването или обезвреждането, посочени в първата алинея, се извършват в срок от 30 дни, или друг срок, който може да бъде договорен между съответните компетентни органи, след датата, на която компетентният орган по местоназначението научи или е уведомен от компетентните органи по изпращането или транзита за незаконния превоз и причините за него. Това уведомяване може да се дължи на информация, предоставена на компетентните органи по изпращането и транзита, inter alia, от други компетентни органи.

Съответните компетентни органи си сътрудничат в рамките на необходимото за оползотворяването или обезвреждането на отпадъците в съответствие с настоящия параграф.

9.   Ако не се изисква нова нотификация, се попълва нов документ за движение в съответствие с член 15 или 16 от лицето, отговорно за вземането обратно или, ако това е неизпълнимо, от първия компетентен орган по изпращането.

Когато се подава нова нотификация от първоначалния компетентен орган по изпращането, който извършва вземането обратно в съответствие с параграф 2, буква в), не се изисква нова финансова гаранция или еквивалентна застраховка.

10.   В случаите, когато отговорността за незаконния превоз не може да се припише нито на нотификатора, нито на получателя, съответните компетентни органи си сътрудничат, за да гарантират, че отпадъците са оползотворени или обезвредени.

11.   Когато се открие незаконен превоз след завършването на операция по временно оползотворяване или окончателно обезвреждане, както е посочено в член 7, параграф 6, задължението на държавата на изпращане да вземе обратно отпадъците или да уреди оползотворяване или обезвреждане по алтернативен начин приключва, когато съоръжението издаде сертификата, посочен в член 15, параграф 4.

Когато дадено съоръжение издаде сертификат за оползотворяване или обезвреждане по начин, който води до незаконен превоз, и като следствие се освободи финансовата гаранция или еквивалентна застраховка, се прилагат параграф 8 от настоящия член и член 26, параграф 2.

12.   Когато в държава членка се открият отпадъци от незаконен превоз, компетентният орган с юрисдикция върху територията, където са открити отпадъците, е отговорен да обезпечи, че са взети мерки за безопасно съхранение на отпадъците, докато се чака тяхното връщане или окончателно оползотворяване или окончателно обезвреждане по алтернативен начин.

13.   Членове 37, 39 и 40 и всички забрани за износ, съдържащи се в делегиран акт, както е посочено в член 45, параграф 6, не се прилагат в случаите, когато незаконните превози се върнат в държавата на изпращане и тази държава на изпращане е обхваната от забраните, описани в посочените разпоредби.

14.   Ако превоз на отпадъци, посочен в член 4, параграф 4 или 5, се счита за незаконен, настоящият член се прилага mutatis mutandis за лицето, което организира превоза, и за съответните компетентни органи.

15.   Настоящият член се прилага без да засяга правото на Съюза и националното право относно задълженията.

Член 26

Разходи за обратно вземане при незаконен превоз

1.   Разходите, възникнали от обратното вземане или оползотворяването или обезвреждането по алтернативен начин на отпадъци от незаконен превоз, включително разходите за техния транспорт на отпадъци, оползотворяване или обезвреждане съгласно член 25, параграф 2 или 3, и разходите за складирането съгласно член 25, параграф 12 от датата, на която компетентният орган по изпращането научи, че този превоз е незаконен, се поемат от:

а)

нотификатора или лицето, считано за нотификатор, както е посочено в член 25, параграф 2, буква а); или, ако това е практически неприложимо — в съответствие с буква в); или, ако не е подадена нотификация, в съответствие с буква б);

б)

лицето, считано за нотификатор, както е посочено в член 25, параграф 2, буква б), или други физически или юридически лица, според случая; или, ако това е практически неприложимо — в съответствие с буква в);

в)

компетентния орган по изпращането.

2.   Разходите, възникнали от оползотворяване или обезвреждане съгласно член 25, параграф 8, включително възможен транспорт, и разходите за складирането съгласно член 25, параграф 12, се поемат от получателя; или, ако това не е практически приложимо, от компетентния орган на местоназначение.

3.   Разходите, възникнали от оползотворяване или обезвреждане съгласно член 25, параграф 10, включително възможен транспорт, и разходите за складирането съгласно член 254, параграф 12, се поемат от:

а)

нотификатора или лицето, считано за нотификатор в съответствие с член 25, параграф 2, буква б), член 25, параграф 6 или член 25, параграф 7, или получателят, или и двамата, в зависимост от решението на съответните компетентни органи; или, ако това е практически неприложимо — в съответствие с буква б);

б)

други физически или юридически лица, ако е уместно; или, ако и това е практически неприложимо, в съответствие с буква в);

в)

компетентните органи по изпращането и местоназначението.

4.   В случаите, когато е подадена нотификация и нотификаторът не изпълнява задълженията си за начисляваните разходи, финансовата гаранция или еквивалентната застраховка, посочена в член 7, се използва преди разходите в съответствие с параграфи 1, 2 или 3 да бъдат начислени на лице, различно съответно от нотификатора или получателя. Когато разходите надвишават размера на покритието, предвидено от финансовата гаранция или еквивалентна застраховка, разходите се начисляват в съответствие с параграфи 1, 2 и 3.

5.   Ако превоз на отпадъци, посочен в член 4, параграф 4 или 5, се счита за незаконен, настоящият член се прилага mutatis mutandis за лицето, което организира превоза, и за съответните компетентни органи.

6.   Настоящият член се прилага без да засяга правото на Съюза и националното право относно задълженията.

ГЛАВА 5

Общи разпоредби

Член 27

Подаване и обмен на информация по електронен път

1.   Следната информация и документи се подават и обменят по електронен път чрез звеното на централната система, посочена в параграф 3, или чрез други налични оперативно съвместими системи или софтуер, в съответствие с параграф 4:

а)

за отпадъците, посочени в член 4, параграфи 1, 2 и 3:

i)

нотификация за превоз съгласно членове 5 и 13;

ii)

искания за информация и документация съгласно членове 5 и 8;

iii)

информация и документация съгласно членове 5 и 8;

iv)

информация и решения съгласно член 8;

v)

решения относно нотифициран превоз и ако е приложимо, оттегляне на съгласие съгласно член 9;

vi)

информация и условия за превоз съгласно член 10;

vii)

информация съгласно член 11;

viii)

информация и възражения за превоз съгласно член 12;

ix)

информация за решения за издаване на предварителни съгласия за специфични съоръжения за оползотворяване съгласно член 14, параграфи 8 и 10;

x)

информация и решения съгласно член 14, параграфи 12 и 15;

xi)

потвърждения за получаване на отпадъци съгласно членове 15 и 16;

xii)

сертификати за оползотворяване или обезвреждане съгласно членове 15 и 16;

xiii)

предварителна информация относно началото на превоз съгласно член 16;

xiv)

документите, които да бъдат предоставени на разположение в съответствие с член 16 трябва да придружават всеки транспорт;

xv)

Информация съгласно член 17:

б)

за отпадъците, посочени в член 4, параграфи 4 и 5, информацията и документацията, потвърждението и сертификатите съгласно член 18.

в)

информация и документи, свързани с процедурата за предварителна писмена нотификация и съгласие и с общите изисквания за информация съгласно членове 34 и 35 и дялове IV, V и VI, когато е приложимо.

2.   С цел списъкът с информацията и документацията, изисквани съгласно параграф 1, да се актуализира с всички промени в системите за обмен и подаване по електронен път, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 80 за изменение на параграф 1 с цел изменение на списъка с информация и документация.

3.   Комисията използва централна система, която позволява електронно подаване и обмен на информацията и документите, посочени в параграф 1. Системата осигурява централно звено, което се използва за обмен в реално време на информацията и документите, посочени в параграф 1, между наличните системи или софтуер за електронен обмен на данни.

Централното звено, посочено в първа алинея, се използва и за обмена в реално време на информация и документи, както е посочено в параграф 1, за превози в рамките на Съюза с транзит през трети държави, износ от Съюза, внос в Съюза и транзит през Съюза, когато компетентните органи, митническите учреждения на износ, напускане и въвеждане, органите, участващи в инспекциите, и икономическите оператори в трети държави се свързват с това централно звено чрез налична система или софтуер, в който случай параграф 4 се прилага mutatis mutandis, или чрез уебсайта, посочен в трета алинея от настоящия параграф.

Тази централна система също така предоставя уебсайт за подготовка и обработка на информацията и документите, посочени в параграф 1, за превози в рамките на Съюза, за превози в рамките на Съюза с транзитно преминаване през трети държави, износ от Съюза, внос в Съюза и транзитно преминаване през Съюза. Този уебсайт може да се използва от компетентните органи, органите, участващи в инспекциите, и от икономическите оператори в държавите членки и в трети държави, които не използват системи или софтуер за електронен обмен на данни, за да подават и обменят пряко по електронен път информацията и документите, посочени в параграф 1.

Софтуерът, посочен в първа, втора и трета алинея, е оперативно съвместим с централната система, посочена в параграф 3, обменя информация и документи чрез тази централна система в реално време и се експлоатира в съответствие с изискванията и правилата, установени в актовете за изпълнение, приети от Комисията съгласно параграф 5.

Централната система улеснява съхраняването на документи в съответствие с член 20.

Централната система също така осигурява оперативната си съвместимост със средата за електронна информация за товарни превози, създадена съгласно Регламент (ЕС) 2020/1056.

В срок от четири години от приемането на акта за изпълнение, посочен в параграф 5, Комисията осигурява взаимосвързаността на тази централна система със средата на Европейския съюз за митническо обслужване на едно гише чрез системата на Европейския съюз „Митническо обслужване на едно гише — обмен на сертификати“, създадена с Регламент (ЕС) 2022/2399.

4.   Държавите членки могат да използват свои собствени налични системи или софтуер, позволяващи подготовката и обработката на информацията и документите, посочени в параграф 1, от компетентните органи, органите, участващи в инспекциите, и когато е целесъобразно, икономическите оператори в държавите членки, както и за електронното подаване и обмен на информация и документи, посочени в параграф 1. Държавите членки гарантират, че тези системи и софтуер са оперативно съвместими с централната система, посочена в параграф 3, че се експлоатират в съответствие с изискванията и правилата, установени в актовете за изпълнение, приети от Комисията съгласно параграф 5, и че позволяват обмена на информация и документи чрез звеното на централната система в реално време.

Системите, посочени в първата алинея, улесняват съхраняването на документи в съответствие с член 20.

5.   Най-късно до 21 май 2025 г. Комисията приема актове за изпълнение за установяване на:

а)

изискванията, необходими за оперативната съвместимост между централната система, посочена в параграф 3, и другите системи или софтуер, посочени в параграф 4, включително протокол за обмен на данни и модел на данните за обмена на данни, посочени в приложения IA, IБ и VII, както и сертификата, посочен в член 15;

б)

всички други технически и организационни изисквания, включително по отношение на аспектите на сигурността, управлението на данните и тяхната поверителност, които са необходими за практическото осъществяване на електронното подаване и обмен на информация и документи, посочени в параграф 1, като се взема предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (42).

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 81, параграф 2.

6.   Функционалността на централната система се преразглежда от Комисията на всеки две години. Резултатите от тези прегледи се съобщават на Европейския парламент и на държавите членки. При прегледа се взема предвид обратната информация от ползвателите, като например компетентните органи и нотификаторите.

Член 28

Език

1.   Всяка нотификация, информация, документация или друго съобщение, предоставени съгласно разпоредбите на настоящия дял, се предоставя на език, приемлив за съответните компетентни органи.

2.   Нотификаторът и получателят, а когато е приложимо — лицето, което организира превоза, предоставят на съответните компетентни органи, ако те поискат това, оторизирани преводи на съобщенията, посочени в параграф 1, на език, приемлив за тях.

3.   До 21 май 2028 г. Комисията включва функция в централната система, посочена в член 27, параграф 3, която осигурява неофициален превод на съобщенията, посочени в параграф 1.

Член 29

Въпроси на класификация

1.   Когато решават дали даден предмет или вещество, получени в резултат на производствен процес, чиято основна цел не е производството на този предмет или вещество, да се считат за отпадъци, държавите членки прилагат член 5 от Директива 2008/98/ЕО.

Когато решават дали отпадъци, които са били подложени на рециклиране или друга операция по оползотворяване, да се считат за престанали да бъдат отпадъци, държавите членки прилагат член 6 от Директива 2008/98/ЕО.

Когато решават дали даден предмет или вещество да се счита за използвана стока, а не за отпадък, държавите членки гарантират, че са изпълнени най-малко следните условия:

а)

по-нататъшната употреба или повторна употреба на предмета или веществото е сигурна;

б)

предметът или веществото може да изпълнява предвидената си функция без съществена предварителна обработка;

в)

когато е уместно, предметът или веществото се изпитва, за да се гарантира пълната му функционалност;

г)

по-нататъшната употреба е законна, а именно, че. предметът или веществото отговарят на всички съответни продуктови, екологични и свързани със защитата на човешкото здраве изисквания, съобразени с конкретната им употреба, и няма да доведат до цялостно вредно въздействие върху околната среда или човешкото здраве;

д)

предметът или веществото са надлежно съхранявани и защитени от увреждане по време на транспорта, товаренето и разтоварването.

Разпоредбите на трета алинея се прилагат, без да се засягат член 23, параграф 2 и приложение VI към Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (43), както и член 72, параграф 2 и приложение XIV към Регламент (ЕС) 2023/1542 на Европейския парламент и на Съвета (44).

2.   Ако компетентните органи по изпращането и по местоназначението не могат да се споразумеят за класификацията, като се вземат предвид разпоредбите в параграф 1 и всички условия или решения, взети на равнище на Съюза, или от държавите членки съгласно член 5 или 6 от Директива 2008/98/ЕО, предметът или веществото се третират като отпадъци за целите на превоза. Това не засяга правото на държавата на местоназначение да се разпорежда с превозвания материал в съответствие с националното си законодателство, след пристигане на превозвания материал, и когато това законодателство е в съответствие с правото на Съюза или международното право.

3.   Комисията може да приема актове за изпълнение, за да установи подробни критерии за еднаквото прилагане на условията, посочени в параграф 1, трета алинея, по отношение на конкретни вещества или предмети, за които разграничението между употребявани стоки и отпадъци е от особено значение за износа на отпадъци от Съюза.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 81, параграф 2.

4.   Ако компетентните органи по изпращането и по местоназначението не могат да се споразумеят за класифицирането на отпадъците, които са предназначени за оползотворяване, изброени в приложение III, приложение IIIA, приложение IIIБ или приложение IV, или които не са изброени в никое от тези приложения, превозът на тези отпадъци е предмет на член 4, параграф 2.

5.   Ако компетентните органи по изпращането и местоназначението не могат да се споразумеят за класификацията на операцията за третиране на отпадъците, т.е. дали да е оползотворяване или обезвреждане, се прилагат разпоредбите относно обезвреждане от настоящия регламент.

6.   С цел да се улесни хармонизираното класифициране в Съюза на отпадъците, изброени в приложения III, IIIA, IIIБ или IV, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 80 за допълване на настоящия регламент чрез установяване на критерии, като например прагове на замърсяване, въз основа на които определени отпадъци се класифицират в приложение III, приложение IIIA, приложение IIIБ или приложение IV.

7.   Ако компетентните органи по изпращането и местоназначението не могат да се споразумеят за класификацията на операцията за третиране като временна или окончателна операция, се прилагат разпоредбите на настоящия регламент относно временните операции.

Член 30

Административни разходи

Необходимите и пропорционални административни разходи за осъществяване на процедурите по нотификация и надзор, както и нормалните разходи за необходимите анализи и инспекции, могат да бъдат начислени от съответните компетентни органи или органите, участващи в инспекциите, на нотификатора и, когато е относимо, на лицето, което организира превоза. Държавите членки уведомяват Комисията за разпоредбите, прилагани на национално равнище във връзка с тези разходи. Комисията прави публично достъпна тази информация.

Член 31

Споразумения за гранични територии

1.   В изключителни случаи и когато специфичната географска или демографска ситуация оправдава такава стъпка, държавите членки могат да сключат двустранни споразумения, които облекчават процедурата за нотифициране за превози на специфични потоци отпадъци по отношение на презграничните превози до най-близкото подходящо съоръжение, разположено в граничната територия между двете заинтересовани държави членки.

2.   Двустранните споразумения, посочени в параграф 1, могат също да бъдат сключени, когато отпадъците се превозват от държавата на изпращане и се третират в нея, но преминават транзитно през друга държава членка.

3.   Държавите членки могат също да сключват посочените в параграф 1 двустранни споразумения с държавите, които са членки на ЕАСТ (Европейска асоциация за свободна търговия).

Споразуменията, сключени съгласно първа алинея, изискват отпадъците да се управляват в съответната държава от ЕАСТ по екологосъобразен начин в съответствие с член 59.

4.   Споразуменията, сключени съгласно настоящия член, се нотифицират на Комисията преди да са влезли в сила.

Член 32

Превози между най-отдалечен регион и държава членка, от която този регион е част

Чрез дерогация от член 9, параграфи 1 и 2, за превози между най-отдалечен регион на държава членка, от която този регион е част, които изискват транзит през друга държава членка, може да се приеме, че компетентният орган по транзита е дал мълчаливо съгласие, ако не е подадено възражение в срок от седем работни дни от датата, на която нотификаторът е уведомен в съответствие с член 8, параграф 12, че нотификацията е надлежно попълнена. Това мълчаливо съгласие е валидно за същия срок, който е посочен в писменото съгласие, дадено от компетентния орган по местоназначението в съответствие с член 9, параграф 1.

Член 33

Превози от Фарьорските острови за Дания

Дания може да приеме решение за третиране на вноса на отпадъци от Фарьорските острови в Дания, които не са преминали транзитно през никоя друга държава, съгласно член 36 от настоящия регламент. Ако Дания приеме такова решение, Комисията се уведомява за него.

ГЛАВА 6

Превози в рамките на Съюза с транзит през трети държави

Член 34

Превози на отпадъци, предназначени за обезвреждане

Когато превозът се извършва в рамките на Съюза и преминава транзитно през една или повече трети държави и отпадъците са предназначени за обезвреждане, членове 4—17 и членове 19—30 се прилагат mutatis mutandis, при спазване на следните адаптации и допълнителни изисквания:

а)

Член 38, параграф 2, букви а), в), г) и ж) и член 38, параграф 3, буква а) се прилагат mutatis mutandis;

б)

когато третата държава е страна по Базелската конвенция и ако съответната държава е решила да не изисква предварително писмено съгласие и е информирала другите страни по Базелската конвенция за това в съответствие с член 6, параграф 4 от същата конвенция, компетентен орган по транзита извън Съюза разполага с 60 дни от датата на предаване на своето потвърждение за получаване на надлежно попълнена нотификация, за да даде мълчаливо съгласие или писмено съгласие със или без условия; или

в)

когато третата държава не е страна по Базелската конвенция, компетентният орган по изпращането отправя запитване до компетентния орган по транзита в тази трета държава дали желае да изпрати писменото си съгласие за превоза в рамките на срок, договорен между компетентните органи.

Член 35

Превози на отпадъци, предназначени за оползотворяване

1.   Когато превозът се осъществява в рамките на Съюза и преминава транзитно през една или повече трети страни, към които не се прилага Решението на Съвета на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци, предназначени за операции по оползотворяване (45) (наричано по-нататък „Решението на ОИСР“) и отпадъците са предназначени за оползотворяване, се прилага член 34.

2.   Когато превозът се извършва в рамките на Съюза, включително превоз между населени места в една и съща държава членка, и преминава транзитно през една или повече трети държави, за които се прилага Решението на ОИСР, и отпадъците са предназначени за оползотворяване, се прилагат членове 4—30 при спазване на следните адаптации и допълнителни изисквания:

а)

Член 51, параграф 2, букви в) и г) се прилага mutatis mutandis;

б)

може да се приеме, че компетентният орган по транзита извън Съюза е дал мълчаливо съгласие, ако не е повдигнато възражение и при условие че са изпълнени всички предвидени условия, превозът може да започне 30 дни след датата, на която нотификаторът е бил уведомен в съответствие с член 8, параграф 12, че нотификацията е надлежно попълнена, както е посочено в член 9, параграф 1.

ДЯЛ III

ТРАНСПОРТ НА ОТПАДЪЦИ САМО В РАМКИТЕ НА ДАДЕНА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Член 36

Транспорт на отпадъци само в рамките на дадена държава членка

1.   Всяка държава членка създава подходящ режим за надзор и контрол върху транспорта на отпадъци, извършван само в рамките на своята национална юрисдикция. Режимът трябва да взема предвид необходимостта от съгласуваност със системата на Съюза, създадена по силата на дялове II и VII.

2.   Всяка държава членка информира Комисията за своя режим за надзор и контрол върху транспорта на отпадъци. Комисията информира за това останалите държави членки.

ДЯЛ IV

ИЗНОС ОТ СЪЮЗА КЪМ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

ГЛАВА 1

Износ на отпадъци за обезвреждане

Член 37

Забрана на износа на отпадъци, предназначени за обезвреждане

1.   Износът от Съюза на отпадъци, предназначени за обезвреждане, е забранен.

2.   Забраната в параграф 1 не се прилага по отношение на износ на отпадъци, предназначени за обезвреждане, за държавите от ЕАСТ, които са и страни по Базелската конвенция.

3.   Чрез дерогация от параграф 2 износът на отпадъци, предназначени за обезвреждане, за държава от ЕАСТ, която е страна по Базелската конвенция, се забранява:

а)

когато държавата от ЕАСТ забранява вноса на такива отпадъци;

б)

когато не са изпълнени условията, установени в член 11, параграф 1;

в)

когато компетентният орган по изпращането има причина да смята, че в държавата на местоназначение отпадъците няма да бъдат обект на екологосъобразно управление съгласно член 59.

4.   Забраната, установена в параграф 1, не се прилага за отпадъци, които подлежат на задължение за вземане обратно съгласно член 22 или 25.

Член 38

Процедури за износ на отпадъци, предназначени за обезвреждане, към държави от ЕАСТ

1.   Когато от Съюза за държава от ЕАСТ, която е страна по Базелската конвенция, се изнасят отпадъци, които са предназначени за обезвреждане в тази държава, разпоредбите на дял II се прилагат mutatis mutandis, с адаптациите и допълнителните разпоредби, изброени в параграфи 2 и 3.

2.   Прилагат се следните адаптации:

а)

в съответствие с член 27 нотификаторът предоставя нотификацията и всякаква поискана допълнителна информация и документация и същевременно изпраща тази нотификация и допълнителна информация и документация по пощата или, ако е целесъобразно, по факс или по електронна поща с електронен подпис на съответния компетентен орган по местоназначението и всеки компетентен орган на транзит извън Съюза, освен ако тези органи са свързани с централната система, посочена в член 27, параграф 3; когато се използва електронна поща с електронен подпис, всички необходими печати или подписи се заменят с електронния подпис;

б)

нотификаторът предоставя, приложени към документа за нотификация, документални доказателства, че е извършен одит, както е посочено в член 46, параграф 3, в съоръжението, в което се изнасят отпадъците, освен ако не се прилага изключението по член 46, параграф 11;

в)

компетентният орган по изпращането и всеки компетентен орган на транзит в Съюза информират компетентния орган по местоназначението и всеки компетентен орган на транзит извън Съюза за всяко свое искане за информация и документация, както и за решението си и условията, ако има такива, относно планирания превоз, по пощата или, ако е целесъобразно, по факс или електронна поща с електронен подпис, освен ако тези компетентни органи са свързани с централната система, посочена в член 27, параграф 3;

г)

информацията, която се предоставя на компетентния орган по местоназначение и на всеки компетентен орган по транзита извън Съюза съгласно членове 7, 8, 16 и 17, се предоставя по пощата или, ако е целесъобразно, по факс или електронна поща с електронен подпис, освен ако тези органи са свързани с централната система, посочена в член 27, параграф 3;

д)

нотификаторът гарантира, че информацията, която трябва да бъде предоставена от съоръжението съгласно член 15, параграфи 3—5 и член 16, параграфи 5 и 6, е включена в система, посочена в член 27, освен ако тези съоръжения са свързани с централната система, посочена в член 27, параграф 3;

е)

всеки компетентен орган по транзита извън Съюза разполага с 60 дни от датата на изпращане на потвърждение за получаване на надлежно попълнена нотификация, за да даде мълчаливо съгласие, ако съответната държава е решила да не изисква предварително писмено съгласие и е информирала за това другите страни по Базелската конвенция в съответствие с член 6, параграф 4 от тази конвенция или да даде писмено съгласие със или без условия;

ж)

компетентният орган по изпращането в Съюза взема решение за съгласие за превоза, както е посочено в член 9, само след като получи писмено съгласие от компетентния орган по местоназначението, и когато е уместно, мълчаливото или писменото съгласие на компетентния орган по транзита извън Съюза, но не по-рано от 61 дни след датата на изпращане на потвърждението от компетентен орган по транзита извън Европейския съюз за получаването на надлежно попълнена нотификация, освен ако компетентният орган по изпращането разполага с писменото съгласие на другите съответни компетентни органи, в който случай той може да вземе решението, посочено в член 9, преди изтичането на този срок.

3.   Прилагат се следните допълнителни разпоредби:

а)

всеки компетентен орган по транзита в Съюза предоставя потвърждение за получаването на надлежно попълнена нотификация до нотификатора, както и копия до другите съответни компетентни органи, когато те нямат достъп до система, посочена в член 276;

б)

компетентният орган по изпращането и всеки компетентен орган по транзита в Съюза информират митническото учреждение на износ и митническото учреждение на напускане за решенията им да дадат съгласието си за превоза;

в)

копие от документа за превоз се предоставя от превозвача на митническото учреждение на износ и митническото учреждение на напускане по пощата или, ако е целесъобразно, по факс или електронна поща с електронен подпис или, когато митническото учреждение на износ и митническото учреждение на напускане имат достъп до нея — чрез централната система, посочена в член 27, параграф 3;

г)

веднага след като отпадъците напуснат Съюза, митническото учреждение на напускане уведомява за това компетентния орган по изпращането в Съюза;

д)

ако 42 дни след като отпадъците са напуснали Съюза, компетентният орган по изпращането в Съюза не получи информация за получаването на отпадъците от съоръжението, той незабавно информира за това компетентния орган по местоназначението чрез система, посочена в параграф 27 или в съответствие с член 72;

е)

договорът, посочен в параграф 6, съдържа следните условия:

i)

когато съоръжението издаде неверен сертификат за обезвреждане, водещ до освобождаване на финансовата гаранция, получателят поема разходите, породени от задължението да се върнат отпадъците до района на юрисдикцията на компетентния орган по изпращането, и разходите за тяхното оползотворяване или обезвреждане по алтернативен и екологосъобразен начин;

ii)

в срок от три дни след получаване на отпадъците за обезвреждане, съоръжението изпраща подписани копия от попълнения документ за движение, с изключение на сертификата за обезвреждане, посочен в точка iii), до нотификатора и съответните компетентни органи;

iii)

веднага щом е възможно, но не по-късно от 30 дни след приключване на обезвреждането и във всички случаи не по-късно от една година след поемането на отговорност за отпадъците, съоръжението сертифицира, че обезвреждането е приключило и изпраща подписани копия от документа за превоз, съдържащи този сертификат, на нотификатора и съответните компетентни органи;

ж)

в срок от три работни дни от получаването на копията, посочени в буква е), точка ii) и буква е), точка iii), нотификаторът предоставя информацията, съдържаща се в тези копия, по електронен път в съответствие с член 27.

4.   Превозът може да се осъществи само ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

нотификаторът е получил писмено съгласие от компетентните органи по изпращането, местоназначението и, когато е приложимо, по транзита извън Съюза и ако са спазени условията, определени в посочените документи за съгласие или приложенията към тях;

б)

осигурено е екологосъобразно управление на отпадъците съгласно член 59.

5.   Когато отпадъците се изнасят, те трябва да са предназначени за операции по обезвреждане в съоръжение, което съгласно приложимото национално законодателство работи или има разрешение да работи в държавата на местоназначение.

6.   Когато митническото учреждение на износ или митническото учреждение на напускане открие незаконен превоз, то незабавно информира за това компетентния орган в държавата на митническото учреждение. Компетентният орган:

а)

незабавно информира компетентния орган по изпращането в Съюза за незаконния превоз;

б)

гарантира задържането на отпадъците, докато компетентният орган по изпращането не реши другояче и не изпрати това си решение писмено до компетентния орган в държавата на митническото учреждение, в което са задържани отпадъците; както и

в)

съобщава незабавно решението на компетентния орган по изпращането, посочено в буква б), на митническото учреждение на износ или на митническото учреждение на напускане, което е открило незаконния превоз.

ГЛАВА 2

Износ на отпадъци за оползотворяване

Раздел 1

Износ на опасни и някои други видове отпадъци към държави, за които не се прилага Решението на ОИСР

Член 39

Забрана за износ на опасни и някои други видове отпадъци

1.   Забранява се износът от Съюза на следните отпадъци, предназначени за оползотворяване в държавите, за които не се прилага Решението на ОИСР:

а)

отпадъци, изброени като опасни в част 1 от приложение V към настоящия регламент;

б)

отпадъци, изброени като опасни в списъка на отпадъците, посочен в член 7 от Директива 2008/98/ЕО;

в)

отпадъци, посочени в член 4, параграф 3 и отпадъци, изброени в част 2 от приложение V към настоящия регламент;

г)

пластмасови отпадъци, класифицирани в позиция B3011;

д)

отпадъци, изброени в приложение III или приложение IIIБ, и смесите от отпадъци, изброени в приложение IIIA, които са замърсени с други материали до степен, която увеличава рисковете, свързани с отпадъците, в достатъчна степен, за да стане целесъобразно те да бъдат подложени на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие, когато се вземат предвид опасните свойства, посочени в приложение III към Директива 2008/98/ЕО, или предотвратява оползотворяването на отпадъците по екологосъобразен начин;

е)

отпадъци или смеси от отпадъци, съдържащи или замърсени с устойчиви органични замърсители в количества до или над пределната концентрация, посочена в приложение IV към Регламент (ЕС) 2019/1021;

ж)

опасни отпадъци, които не са класифицирани в нито една позиция в приложение V към настоящия регламент или в списъка на отпадъците, посочен в член 7 от Директива 2008/98/ЕО;

з)

смеси от опасни отпадъци и смеси от опасни отпадъци с неопасни отпадъци, които не са класифицирани в нито една позиция в приложение V към настоящия регламент или в списъка на отпадъците, посочен в член 7 от Директива 2008/98/ЕО;

и)

отпадъци, които държавата на местоназначение е съобщила като опасни съгласно член 3 от Базелската конвенция;

й)

отпадъците, чийто внос е забранен от държавата на местоназначение;

к)

отпадъците, за които компетентният орган по изпращането има причина да смята, че няма да се управляват по екологосъобразен начин съгласно член 59 в държавата на местоназначение.

2.   Параграф 1 от настоящия член не се прилага за отпадъци, които подлежат на задължение за вземане обратно съгласно член 22 или 25.

3.   Държавите членки могат в изключителни случаи да предвидят въз основа на предоставени от нотификатора документи, че конкретен опасен отпадък, посочен в приложение V към настоящия регламент или в списъка на отпадъците, посочен в член 7 от Директива 2008/98/ЕО, е изключен от забраната за износ, посочена в параграф 1, когато той не проявява никое от свойствата, изброени в приложение III към Директива 2008/98/ЕО, като се вземат предвид критериите и приложимите гранични стойности и пределни концентрации за класифицирането на отпадъците като опасни, определени в посоченото приложение. В случаите, при които опасното свойство на даден отпадък е оценено посредством изпитване и също чрез използване на концентрациите на опасните вещества, посочени в приложение III към Директива 2008/98/ЕО, предимство имат резултатите от изпитването.

4.   Фактът, че отпадъците не са изброени като опасни в приложение V или в списъка на отпадъците, посочен в член 7 от Директива 2008/98/ЕО, или че са изброени в част 1, списък Б от приложение V, не изключва в изключителни случаи класифицирането на такива отпадъци като опасни и следователно подлежащи на забрана за износ, ако те проявяват някое от свойствата, изброени в приложение III към Директива 2008/98/ЕО, като се вземат предвид критериите и приложимите гранични стойности и пределни концентрации за класифицирането на отпадъците като опасни, определени в него. В случаите, при които опасното свойство на даден отпадък е оценено посредством изпитване и също чрез използване на концентрациите на опасните вещества, посочени в приложение III към Директива 2008/98/ЕО, резултатите от изпитването имат предимство.

5.   В случаите, посочени в параграфи 3 и 4, съответният компетентен орган информира предвидения компетентен орган по местоназначение, преди да вземе решение да даде съгласието си за планиран превоз до тази държава. Държавите членки съобщават за тези случаи на Комисията преди края на всяка календарна година. Комисията препраща информацията до всички държави членки, до секретариата на Базелската конвенция, когато информацията се отнася до вписване, изброено в Базелската конвенция, и на секретариата на ОИСР, когато информацията се отнася до вписване, посочено в Решението на ОИСР. На база на представената информация Комисията може да прави коментари и е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 80 за изменение на приложение V.

Раздел 2

Износ на неопасни отпадъци към държави, за които не се прилага Решението на ОИСР

Член 40

Забрана за износ на неопасни отпадъци

1.   Забранява се износът от Съюза на следните отпадъци, предназначени за оползотворяване в държавите, за които не се прилага Решението на ОИСР:

а)

неопасни отпадъци, изброени в приложение III или приложение IIIБ и смеси от неопасни отпадъци, изброени в приложение IIIA;

б)

неопасните отпадъци и смесите от неопасни отпадъци, включени в списъка на отпадъците, посочен в член 7 от Директива 2008/98/ЕО, когато не са вече включени в приложение III, приложение IIIA или приложение IIIБ;

в)

неопасни отпадъци и смеси от неопасни отпадъци, които не са класифицирани в отделна позиция в приложение III, приложение IIIА или приложение IIIБ или в списъка на отпадъците, посочен в член 7 от Директива 2008/98/ЕО;

г)

неопасни отпадъци, класифицирани в позиция AB130, AC250, AC260 или AC270.

2.   Параграф 1 не се прилага за износ на отпадъци или смеси от отпадъци, предназначени за оползотворяване към държава, включена в списъка на държавите, съставен в съответствие с член 41, за неопасните отпадъци и смесите от неопасни отпадъци, посочени в този списък.

Такъв износ може да се осъществи само при условие че отпадъците:

а)

са предназначени за съоръжение, лицензирано съгласно националното законодателство на съответната държава, за да бъдат предприети операции по оползотворяването на тези отпадъци;

б)

не са предназначени за временни операции, освен ако всички последващи окончателни или временни операции по оползотворяване се състоят в същата държава по местоназначение или в други държави, за които съответните отпадъци са включени в списъка, посочен в член 41.

3.   Износът, разрешен в съответствие с параграф 2:

а)

за отпадъци, изброени в приложение IX към Базелската конвенция, различни от класифицираните в позиция B3011, подлежи на общите изисквания за информация, определени в член 18, или, когато съответната държава посочи това в искането, посочено в член 42, процедурата за предварителна писмена нотификация и съгласие;

б)

за отпадъци, класифицирани в позиция В3011 — да са предмет на процедурата за предварителна писмена нотификация и съгласие;

в)

за неопасни отпадъци и смеси от неопасни отпадъци, които не са изброени в приложение IX към Базелската конвенция, се прилага процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие.

4.   В случай на износ в съответствие с параграф 2, разпоредбите на дял II се прилагат mutatis mutandis.

Когато такъв износ на отпадъци подлежи на изискванията за обща информация, установени в член 18, лицето, което организира превоза, гарантира, че информацията, която трябва да бъде предоставена от съоръжението в съответствие с член 18, параграфи 8 и 9, се внася посредством система, посочена в член 27, освен ако съоръжението е свързано със система, посочена в член 27.

Когато такъв износ подлежи на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие, се прилагат процедурите, посочени в член 38, със следните адаптации:

а)

Член 4, параграф 5 и член 14 не се прилагат;

б)

когато е влязло в сила изваждането от списъка, посочен в член 41, на дадена държава или на определени отпадъци или смеси от отпадъци, компетентният орган по изпращането оттегля писменото си съгласие за всяка нотификация, свързана с тази държава или с такива отпадъци или смеси от отпадъци.

Член 41

Списък на държавите, към които е разрешен износът на неопасни отпадъци от Съюза за оползотворяване

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приеме делегиран акт в съответствие с член 80 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на списък на държавите, за които не се прилага Решението на ОИСР и към които е разрешен износът на неопасни отпадъци и смеси от неопасни отпадъци от Съюза за оползотворяване („списък на държавите, към които износът е разрешен“). Този списък включва държавите, които са подали искане съгласно член 42, параграф 1 и са доказали, че спазват изискванията, посочени в член 42, параграф 3, въз основа на оценка, извършена от Комисията съгласно член 43, като са се съгласили да спазват член 42, параграф 5.

2.   Списъкът по параграф 1 включва следната информация:

а)

имена на държавите, към които е разрешен износът на неопасни отпадъци и смеси от неопасни отпадъци от Съюза за оползотворяване;

б)

конкретните неопасни отпадъци и смеси от неопасни отпадъци, които са разрешени за износ от Съюза за всяка държава, посочена в буква а);

в)

информация, като например интернет адрес, позволяваща достъп до списъка на съоръженията, лицензирани съгласно националното законодателство на всяка държава, посочена в буква а), да извършват оползотворяване на отпадъците и смесите от отпадъци, посочени в буква б);

г)

информация за специфичната процедура за контрол, ако има такава, приложима съгласно националното законодателство на всяка държава, посочена в буква а), по отношение на вноса на отпадъците, посочени в буква б), включително посочване дали вносът на отпадъците, изброени в приложение IX към Базелската конвенция. подлежи на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие, посочени в член 38.

3.   Списъкът, посочен в параграф 1, се приема до 21 ноември 2026 г., освен ако нито една държава не подаде искане съгласно член 42, параграф 1 или към посочения момент нито една държава не отговаря на изискванията, посочени в член 42, параграф 3.

До 21 август 2024 г. Комисията се свързва с всички държави, за които Решението на ОИСР не се прилага, за да им предостави необходимата информация относно възможността тези държави да бъдат включени в списъка на държавите, към които износът е разрешен.

За да бъдат включени в списъка на държавите, към които износът е разрешен, приет до 21 ноември 2026 г., държавите, за които Решението на ОИСР не се прилага, подават искането си съгласно член 42, параграф 1 до 21 февруари 2025 г.

4.   Комисията редовно и най-малко веднъж на всеки две години след изготвянето на списъка на държавите, към които износът е разрешен, актуализира въпросния списък с цел:

а)

да се добави държава, която отговаря на изискванията, определени в член 42;

б)

да се заличи от списъка държава, която е престанала да отговаря на изискванията, определени в член 42;

в)

да се актуализира информацията, посочена в параграф 2 въз основа на искане, получено от съответната държава, и ако това искане се отнася до добавянето на нови отпадъци или смеси от отпадъци, при условие че съответната държава е доказала, че спазва изискванията, посочени в член 42 по отношение на въпросните нови отпадъци или смеси от отпадъци;

г)

да се включи или да се заличи всеки друг елемент, който е от значение, за да се гарантира, че списъкът съдържа точна и актуализирана информация.

5.   След като получи информацията и доказателствата, посочени член 42, параграф 5, Комисията може да поиска допълнителна информация от съответната държава, за да докаже, че държавата продължава да отговаря на изискванията, посочени в член 42, параграф 3.

6.   Когато се получи информация, която показва по правдоподобен начин, че изискванията по член 42 вече не се изпълняват от държава, която вече е включена в списъка, посочен в параграф 1, Комисията приканва тази държава да представи становището си по тази информация в срок от най-много два месеца от поканата, заедно със съответните подкрепящи доказателства, доказващи, че тези изисквания продължават да се спазват. Този срок може да бъде удължен с още два месеца, ако съответната държава отправи обосновано искане за такова удължаване.

7.   Когато съответната държава не представи становището си и поисканите подкрепящи доказателства в срока, посочен в параграф 6, или когато предоставените доказателства не са достатъчни, за да се докаже, че продължават да се спазват изискванията, посочени в член 42, Комисията незабавно заличава тази държава от списъка.

8.   Комисията може по всяко време да се свърже с държава, включена в списъка, посочен в параграф 1, за да получи информация, която е от значение, за да се гарантира, че тази държава продължава да отговаря на изискванията, посочени в член 42.

Член 42

Изисквания за включване в списъка на държавите, към които износът е разрешен

1.   Държавите, за които Решението на ОИСР не се прилага и които възнамеряват да получат определени отпадъци или смеси от отпадъци, посочени в член 40, параграф 1 отпадъци от Съюза за оползотворяване, подават искане до Комисията, като посочват желанието си да получат тези конкретни отпадъци или смеси от отпадъци и да бъдат включени в списъка, посочен в член 41. Искането и цялата свързана с него документация или други съобщения се подават на английски език.

2.   Искането, посочено в параграф 1, се подава, като се използва формулярът, посочен в приложение VIII, и съдържа цялата посочена в него информация.

3.   Държавата, отправила искането, доказва, че е въвела и прилага всички необходими мерки, за да гарантира, че съответните отпадъци ще бъдат управлявани по екологосъобразен начин, както е посочено в член 59.

За тази цел държавата, отправила искането, доказва, че:

а)

има цялостна стратегия или план за управление на отпадъците, който обхваща цялата ѝ територия и показва нейната способност и готовност да гарантира екологосъобразното управление на отпадъците. Стратегията или планът съдържат поне следните елементи:

i)

общото годишно количество на отпадъците, генерирани в държавата, както и годишното количество на отпадъците, обхванати от нейното искане („отпадъците, засегнати от искането“), генерирани в държавата, и начина, по който се оценява, че тези количества ще се изменят през следващите 10 години;

ii)

оценка на моментния капацитет за третиране на отпадъци като цяло, както и оценка на капацитета за третиране на отпадъците, обхванати от искането, и начина, по който се оценява, че този капацитет ще се изменя през следващите 10 години;

iii)

дела на разделно събираните генерираните в държавата отпадъци, които се събират разделно както и всякакви цели и мерки за увеличаване на този дял в бъдеще;

iv)

посочване на дела на генерираните в държавата отпадъци, обхванати от искането, който се депонира, както и всякакви цели и мерки за намаляване на този дял в бъдеще;

v)

посочване на дела на генерираните в държавата отпадъци, засегнати от искането, който се рециклира, както и евентуални цели и мерки за намаляване на този дял в бъдеще;

vi)

информация за количеството отпадъци, които се изхвърлят нерегламентирано, и за мерките, които се предприемат за предотвратяване и почистване на нерегламентирано изхвърлените отпадъци;

vii)

стратегия за гарантиране на екологосъобразно управление на отпадъците, внасяни на нейна територия, включително възможното въздействие на този внос върху управлението на отпадъците, генерирани в страната;

viii)

информация относно методиката, която е използвана за изчисляване на данните, посочени в точки i)—vi);

б)

разполага с действаща правна рамка за управление на отпадъците, която включва най-малко следните елементи:

i)

система или системи за издаване на разрешения, за лицензиране или за регистрация на съоръжения за третиране на отпадъци;

ii)

система или системи за издаване на разрешения, за лицензиране или за регистрация на транспорта на отпадъци;

iii)

разпоредби, предназначени да гарантират, че остатъчните отпадъци, генерирани чрез операцията по оползотворяване на отпадъците, засегнати от искането, се управляват по екологосъобразен начин, както е посочено в член 59;

iv)

адекватни мерки за контрол на замърсяването, които се прилагат за операциите по управление на отпадъците, включително въвеждане на пределни стойности на емисиите с цел опазване на въздуха, почвите и водите, и мерки за намаляване на емисиите на парникови газове от тези операции;

v)

разпоредби относно правоприлагането, инспекциите и санкциите, които разпоредби са предназначени да гарантират изпълнението на националните и международните изисквания относно управлението на отпадъците и превоза на отпадъци;

в)

тя е страна по многостранните споразумения в областта на околната среда, посочени в приложение VIII, и е предприела необходимите мерки за изпълнение на задълженията си по тези споразумения;

г)

тя е въвела стратегия за прилагане на националното законодателство в областта на управлението на отпадъците и превоза на отпадъци, обхващаща мерките за контрол и мониторинг, включително информация за броя на извършените инспекции на превози на отпадъци и на съоръжения за управление на отпадъци, както и за наложените санкции в случай на нарушение на съответните национални правила.

4.   Не по-рано от 21 май 2029 г., държавите, за които Решението на ОИСР не се прилага и които възнамеряват да получат посочени в член 39, параграф 1, буква г) пластмасови отпадъци от Съюза за рециклиране, подават искане до Комисията, като посочват желанието си да получат такива отпадъци и да бъдат включени в списъка, посочен в член 41. Искането и цялата свързана с него документация или други съобщения се подават на английски език.

В допълнение към изискванията, посочени в параграфи 2 и 3, държавата, отправила искането, доказва и всички изброени по-долу елементи:

а)

че разполага с всеобхватна система за управление на отпадъците, която обхваща цялата ѝ територия и ефективно гарантира разделното събиране на пластмасовите отпадъци;

б)

че разполага с действаща правна рамка за управление на отпадъците, която включва най-малко следните елементи:

i)

наличието на забрана за изгаряне на открито и неконтролирано депониране на отпадъци;

ii)

наличието на забрана за изгаряне и депониране на разделно събрани пластмасови отпадъци;

iii)

наличието на разпоредби относно правоприлагането, инспекциите и санкциите, които разпоредби са предназначени да гарантират изпълнението на буква а) и буква б), точки i) и ii);

в)

че вносът на пластмасови отпадъци от Съюза няма да окаже неблагоприятно въздействие върху управлението на пластмасовите отпадъци, генерирани в държавата.

5.   В случай на промяна в информацията, предоставена на Комисията съгласно параграф 3, държавите, включени в списъка, посочен в член 41, незабавно предоставят актуализация на информацията, посочена във формуляра, посочен в приложение VIII, заедно със съответните подкрепящи доказателства. Държавите, включени в посочения в член 41 списък, във всички случаи на петата година след първоначалното им включване предоставят на Комисията актуализация на информацията, посочена във формуляра, посочен в приложение VIII, заедно със съответните подкрепящи доказателства.

Член 43

Оценка на искането за включване в списъка на държавите, към които износът е разрешен

1.   Без забавяне Комисията извършва оценка на подадените съгласно член 42 искания и ако е удовлетворена от спазването на изискванията, определени в посочения член, тя включва държавата, отправила искането, в списъка на държавите, към които износът е разрешен. Оценката се основава на информацията и подкрепящите доказателства, предоставени от държавата, отправила искането, както и на друга относима информация, и определя дали държавата, отправила искането, отговаря на изискванията по член 42, включително дали е въвела и прилага всички необходими мерки, за да гарантира, че съответните отпадъци и смеси от отпадъци ще бъдат управлявани по екологосъобразен начин, както е посочено в член 59, както и че не е налице значително неблагоприятно въздействие върху управлението на отпадъците, генерирани в тази държава, вследствие на отпадъците, изнесени от Съюза. За да извърши тази оценка, Комисията използва като отправна точка съответните разпоредби от законодателството и насоките, посочени в приложение IX.

2.   Когато в хода на своята оценка Комисията прецени, че информацията, предоставена от държавата, отправила искането, е непълна или недостатъчна, за да се докаже спазването на изискванията, посочени в член 42, тя дава на тази държава възможността да предостави допълнителна информация в рамките на максимален срок от три месеца. Този срок може да бъде допълнително удължен с още три месеца, ако съответната държава отправи обосновано искане за такова удължаване.

3.   Когато държавата, отправила искането, не предостави допълнителната информация в срока, посочен в параграф 2 от настоящия член, или когато предоставената допълнителна информация продължава да се смята за непълна или недостатъчна за доказване на спазването на изискванията, посочени в член 42, без ненужно забавяне Комисията информира отправилата искането държава, че не може да бъде включена в списъка на държавите, към които износът е разрешен, и че заявлението ѝ повече няма да бъде обработвано. В такъв случай Комисията информира отправилата искането държава и за причините за това заключение. Отправилата искането държава може да подаде ново искане съгласно член 42.

4.   Без ненужно забавяне Комисията извършва оценка на подадените съгласно член 42, параграф 4 искания и ако е удовлетворена от спазването на изискванията, определени в член 42, параграфи 3 и 4, тя се оправомощава да приеме делегиран акт съгласно член 80, за да включи държавата, отправила искането, в списъка на държавите, към които износът е разрешен. За да извърши тази оценка, Комисията използва като отправна точка съответните разпоредби от законодателството и насоките, посочени в приложение IX.

Раздел 3

Износ към държавите, за които се прилага Решението на ОИСР

Член 44

Общ режим за износа на отпадъци

1.   Когато отпадъците, посочени в член 4, параграфи 2—5, се изнасят от Съюза и се насочват за оползотворяване в държави, за които се прилага Решението на ОИСР, със или без транзит през държави, за които се прилага Решението на ОИСР, се прилагат mutatis mutandis разпоредбите на дял II с адаптациите и допълнителните разпоредби, изброени в параграфи 2, 3, 4 и 6.

2.   Прилагат се следните адаптации:

а)

нотификаторът предоставя, приложено към документа за нотификация, документални доказателства, че в съоръжението, в което се изнасят отпадъците, е извършен одит, както е посочено в член 46, параграф 3, освен ако се прилага изключението по член 46, параграф 11;

б)

смесите на отпадъците, изброени в приложение IIIA, предназначени за временна операция, са предмет на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие, ако в държавата, по отношение на която не се прилага Решението на ОИСР, трябва да бъде извършена каквато и да е последваща временна или окончателна операция по оползотворяване или последваща окончателна операция по обезвреждане;

в)

отпадъците, класифицирани в позиция В3011, са предмет на процедурата за предварителна писмена нотификация и съгласие;

г)

отпадъците, изброени в приложение IIIБ, и превозите на отпадъци, предназначени за експериментални опити за третиране, посочени в член 4, параграф 5, подлежат на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие;

д)

превозите на отпадъци, предназначени за лабораторни анализи, посочени в член 4, параграф 5, подлежат на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие, освен ако количеството на тези отпадъци е определено въз основа на минималното количество, което е разумно необходимо за адекватното извършване на анализа във всеки конкретен случай, и не надвишава 25 kg, в който случай се прилагат процедурните изисквания на член 18;

е)

износът на отпадъците, посочени в член 4, параграф 3, се забранява;

ж)

съгласието, което се изисква в съответствие с член 9, може да бъде дадено под формата на мълчаливо съгласие от компетентния орган по местоназначението извън Съюза;

з)

съгласието за превоз на определени отпадъци в съответствие с член 9 се оттегля от компетентния орган по изпращането, когато влезе в сила делегиран акт в съответствие с член 45, параграф 6, с който се забранява износът на такива отпадъци за съответната държава;

и)

съоръжението, посочено в член 15, параграф 3 и член 16, параграф 5, предоставя съответното потвърждение в срок от 3 работни дни от получаването на отпадъците.

3.   По отношение на износа на отпадъците, посочени в член 4, параграф 2, се прилагат адаптациите и допълнителните разпоредби, изброени в член 38, параграф 2, букви а)—д) и член 38, параграф 3, букви б)—ж).

4.   По отношение на износа на отпадъци, изброени в член 4, параграф 4, лицето, което организира превоза, гарантира, че информацията, която трябва да бъде предоставена от съоръжението в съответствие с член 18, параграфи 8 и 9, се включва в система, посочена в член 27, освен ако тези съоръжения са свързани със система, посочена в член 27.

5.   Превозът на отпадъци, предмет на предварителна писмена нотификация и съгласие, може да се осъществи само ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

нотификаторът е получил писмено съгласие от компетентните органи по изпращането, местоназначението и, когато е целесъобразно, по транзита, или компетентните органи по местоназначението и транзита извън Съюза са предоставили мълчаливо съгласие или такова се приема за дадено и са изпълнени условията, определени в посочените документи за съгласие или приложенията към тях;

б)

спазен е член 38, параграф 4, буква б).

6.   Когато износ — като посочения в параграф 1 — на посочени в член 4, параграф 2 отпадъци минава транзитно през държава, към която не се прилага Решението на ОИСР, се прилагат следните адаптации:

а)

компетентният орган по транзита на държавата, към която не се прилага решението на ОИСР, разполага с 60 дни от датата на изпращане на потвърждение за получаване на надлежно попълнената нотификация, за да даде — когато съответната държава е решила да не изисква предварително писмено съгласие и е информирала за това другите страни по Базелската конвенция в съответствие с член 6, параграф 4 от конвенцията — мълчаливо съгласие или писмено съгласие със или без условия;

б)

компетентният орган по изпращането в Съюза взема решение за съгласие за превоза, както е посочено в член 9, само след като получи мълчаливото или писменото съгласие на компетентния орган по транзита на държавата, към която не се прилага Решението на ОИСР, но не по-рано от 61 дни след датата на изпращане на потвърждението за надлежно попълнена нотификация от компетентния орган по транзита извън Съюза, освен ако компетентният орган по изпращането не е получил писменото съгласие на другите съответни компетентни органи, в който случай той може да вземе решението, посочено в член 9, преди изтичането на този срок.

7.   Когато отпадъците се изнасят, те трябва да са предназначени за операции по оползотворяване в съоръжение, което съгласно приложимото национално законодателство работи или има разрешение да работи в държавата на местоназначение.

8.   Прилага се член 38, параграф 6.

Член 45

Наблюдение на износа и предпазна процедура

1.   Комисията наблюдава износите на отпадъци от Съюза към държавите, за които се прилага Решението на ОИСР, с цел да гарантира, че този износ не води до значителна вреда за околната среда или човешкото здраве в държавата на местоназначение или че тези внесени от Съюза отпадъци не се превозват по-нататък към трети държави. Като част от своето наблюдение, Комисията оценява и исканията от физическите или юридическите лица, които се придружават от съответната информация и данни, които показват, че управлението на изнесените отпадъци от Съюза не изпълнява изискванията на екологосъобразно управление, посочени в член 59, в трета държава, към която се прилага Решението на ОИСР, или че такъв износ оказва съществено неблагоприятно въздействие върху управлението на отпадъците в тази държава.

2.   В случаите, когато:

а)

няма достатъчно налични доказателства, че държава, за която се прилага Решението на ОИСР, има способността да оползотворява определени отпадъци по екологосъобразен начин, както е посочено в член 59, включително поради износа на такива отпадъци от Съюза за съответната държава, или

б)

има доказателства, че съответната държава не отговаря на изискванията на член 59 за тези отпадъци, или

в)

има доказателства, че е налице значително неблагоприятно въздействие върху управлението на отпадъците, генерирани в тази държава, поради износа на отпадъци от Съюза,

Комисията изисква от компетентните органи на съответната държава да предоставят в срок от 60 дни информация за условията, при които въпросните отпадъци се оползотворяват, въздействието на износа на отпадъците от Съюза върху управлението на отпадъците, генерирани в тази държава, и способността на съответната държава да управлява тези отпадъци по екологосъобразен начин, както е посочено в член 59. Комисията може да разреши удължаване на този срок, ако съответната държава отправи обосновано искане за удължаването му.

3.   Искането, посочено в параграф 2, има за цел да провери дали съответната държава:

а)

е въвела и прилага подходяща правна рамка за вноса и управлението на съответните отпадъци, както внесени, така и генерирани в тази държава, по екологосъобразен начин, както и подходящи мерки за осигуряване на екологосъобразно управление на генерираните при оползотворяването им остатъчни отпадъци;

б)

е въвела отделно докладване за количеството на отпадъците, генерирани в съответната държава, и на отпадъците, внесени в тази държава;

в)

разполага с достатъчен капацитет на територията си, който позволява съответните отпадъци да бъдат управлявани по екологосъобразен начин, като се взема предвид обемът на отпадъците, внесени на нейна територия;

г)

е въвела подходяща стратегия, включително мерки, за да гарантира, че вносът на съответните отпадъци не оказва значително неблагоприятно въздействие върху събирането и управлението на отпадъците, генерирани на територията ѝ;

д)

е въвела и прилага подходящи мерки за правоприлагане, за да гарантира, че съответните отпадъци се управляват по екологосъобразен начин, и се справя с евентуални незаконни превози или третиране на такива отпадъци;

е)

в случай на износ на пластмасови отпадъци, изпълнява изискванията, предвидени да гарантират, че пластмасовите отпадъци ще бъдат рециклирани по екологосъобразен начин и че остатъчните отпадъци, генерирани при процеса на рециклиране, ще се управляват по екологосъобразен начин, включително чрез забрана за изгаряне на открито или изхвърляне на такива отпадъци. Освен това искането има за цел да се провери дали се прилагат мерки, за да се избегне рискът вносът на пластмасови отпадъци от Съюза да подкопае екологосъобразното управление на пластмасовите отпадъци, генерирани на национално равнище, както и дали са предприети мерки за предотвратяване на превоза на внесени пластмасови отпадъци към други държави. Предоставя се и информация, показваща, че на редовни интервали от време се извършват специално правоприлагане и инспекции на превозите на пластмасови отпадъци и на съоръженията за управление на такива отпадъци, за да се изпълнят тези изисквания и да се смекчи замърсяването на въздуха, почвата, водата или морската среда, свързано с лошото управление на пластмасовите отпадъци.

4.   За целите на проверките, посочени в параграф 3, Комисията се консултира, когато е уместно, със съответните заинтересовани лица.

5.   Комисията упражнява специален контрол по отношение на износа на пластмасови отпадъци към държави, за които се прилага Решението на ОИСР. До 21 май 2026 г. Комисията оценява дали държавите, за които се прилага Решението на ОИСР и които внасят значителни количества пластмасови отпадъци от Съюза, спазват настоящия член.

6.   Когато в отговор на искането, посочено в параграф 2, съответната държава не представи достатъчно доказателства съгласно посоченото в параграф 3, че съответните отпадъци се управляват по екологосъобразен начин в съответствие с член 59 или че не е налице значително неблагоприятно въздействие върху управлението на генерираните в тази държава отпадъци вследствие на изнесените от Съюза отпадъци, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 80 за допълване на настоящия регламент чрез забрана на износа на съответните отпадъци за тази държава.

Забрана се отменя от Комисията само когато тя разполага с достатъчно доказателства, че съответните отпадъци ще бъдат управлявани по екологосъобразен начин и че няма значително неблагоприятно въздействие върху управлението на отпадъците, генерирани в тази държава, вследствие на отпадъците, изнесени от Съюза.

ГЛАВА 3

Допълнителни задължения

Член 46

Задължения на износителите

1.   Нотификаторът или лицето, организиращо превоза, изнася отпадъци от Съюза само ако може да докаже, че съоръженията, които ще получат отпадъците в държавата на местоназначение, ще ги управляват по екологосъобразен начин съгласно с посоченото в член 59.

2.   Нотификаторът или лицето, организиращо превоза, не изнася отпадъци в съоръжение, което не отговаря на критериите, определени в част Б от приложение X.

3.   За да изпълни задължението, посочено в параграф 1, нотификаторът или лице, което организира превоза с намерение да изнася отпадъци от Съюза, гарантира, че съоръженията, които ще управляват отпадъците в държавата на местоназначение, са били подложени на одит.

Този одит се извършва от трета страна, която е независима от нотификатора или лицето, което организира превоза, както и от одитираното съоръжение и притежава подходяща квалификация в областта на одитите и третирането на отпадъците.

Когато възлага одит, нотификаторът или лицето, което организира превоза, проверява дали третата страна отговаря на изискванията, определени в част А от приложение X, и е упълномощено или акредитирано от национален официален орган да извършва одити, както е определено в настоящия член.

4.   При одита, посочен в параграф 3, се включват както физически, така и документни проверки, и се проверява дали съответното съоръжение отговаря на критериите, определени в част Б от приложение X.

5.   Нотификатор или лице, което организира превоза, възнамеряващ да изнася отпадъци, гарантира преди износа на отпадъци, че съоръжението, което ще управлява отпадъците в държавата по местоназначение, е било подложено на одит, посочен в параграф 3, извършен не повече от две години преди износа на отпадъци в съответното съоръжение, който одит е доказал, че съоръжението отговаря на критериите в част Б от приложение X.

С оглед изпълнението на това задължение нотификаторът или лицето, което организира превоза или:

а)

извършва одит в съответствие с настоящия член;

б)

се сдобива с доклада от одит, възложен в съответствие с настоящия член от друг нотификатор или лице, което организира превоза, който е бил предоставен в съответствие с параграф 6, след като е проверил, че одитът е бил проведен в съответствие с параграфи 3 и 4 и е доказал, че съоръжението отговаря на критериите, определени в част Б от приложение X; или

в)

се сдобива с доклада от одит, възложен в съответствие с настоящия член от самото съоръжение, който е бил нотифициран на регистъра, посочен в параграф 8 в съответствие с параграф 7, втора алинея, след като е проверил, че одитът е бил проведен в съответствие с параграфи 3 и 4 и е доказал, че съоръжението отговаря на критериите, определени в част Б от приложение X;

Нотификаторът или лицето, което организира превоза, също незабавно възлага ad hoc одит, в случай че получи надеждна информация, че дадено съоръжение вече не отговаря на критериите, определени в част Б от приложение X. Когато ad hoc одит покаже, че дадено съоръжение вече не отговаря на критериите, определени в част Б от приложение X, нотификаторът или лицето, което организира превоза, незабавно спира износа на отпадъци към това съоръжение и информира съответните компетентни органи по изпращането.

6.   Нотификатор или лице, организиращо превоза, който е възложил одит на дадено съоръжение в съответствие с параграф 3, гарантира, че този одит се предоставя на други нотификатори или лица, организиращи превози, които възнамеряват да изнасят отпадъци към въпросното съоръжение, при справедливи търговски условия.

7.   Нотификатор или лице, което организира превоза, уведомява Комисията за одити, възложени от него в съответствие с параграфи 3 и 5 и доказващи, че съоръжението отговаря на критериите, определени в част Б от приложение Х. Нотификацията съдържа следната информация:

а)

име и данни за контакт на обекта, който е бил обект на одита;

б)

име и данни за контакт на нотификатора или на лицето, което организира превоза, което е възложило одита;

в)

име и данни за контакт на третата страна, която е извършила одита;

г)

датата на одита;

д)

типовете отпадъци, изброени в приложения III, IIIA, IIIБ или IV или в списъка на отпадъците, посочен в член 7 от Директива 2008/98/ЕО;

е)

Дейностите по оползотворяване, изброени с R-кодове, както са посочени в приложение II към Директива 2008/98/ЕО.

Нотификатор или лице, което организира превоза, уведомява Комисията за одит, възложен от самото одитирано съоръжение, при условие че нотификаторът или лицето, което организира превоза, е проверил, че одитът е бил проведен в съответствие с параграфи 3 и 4 и е доказал, че съоръжението отговаря на критериите, определени в част Б от приложение Х. Това уведомление съдържа информацията в съответствие с първа алинея, букви а) и в)—е)

8.   Комисията създава и поддържа актуален регистър с информацията, получена в съответствие с параграф 7. Комисията осигурява публичен достъп до информацията в регистъра.

9.   При поискване от компетентен орган или орган, участващ в инспекциите, нотификаторът или лице, което организира превоза, представя документални доказателства, че одитите, посочени в параграф 3, са били извършени във всички съоръжения, за които те изнасят въпросните отпадъци. Документалните доказателства се предоставят на съответните органи на приемлив за тях език.

10.   Нотификаторът или лицето, което организира превоза, ежегодно прави публично достъпна по електронен път информация за начина, по който изпълнява задълженията си по настоящия член.

11.   Когато съществува международно споразумение, сключено между Съюза и трета държава, за която се прилага Решението на ОИСР, в което се признава, че съоръженията в тази трета държава ще управляват отпадъците по екологосъобразен начин в съответствие с член 59 и с критериите, определени в част Б от приложение X, нотификаторите или лицата, организиращи превоз, които възнамеряват да изнасят отпадъци за тази трета държава, се освобождават от задължението по параграфи 3—7 и 9.

Нотификаторът или лицето, което организира превоза на отпадъци от Съюза към съоръжение в трета държава, с която Съюзът е сключил международно споразумение, извършва незабавно ad hoc одит, в случай че получи надеждна информация, че дадено съоръжение вече не отговаря на критериите, определени в част Б от приложение X. Нотификаторът или лицето, което организира превоза уведомява в такъв случай компетентните органи по изпращането за тази надеждна информация, както и за своите планове да извърши ad hoc одит.

Когато ad hoc одит покаже, че дадено съоръжение вече не отговаря на критериите, определени в част Б от приложение X, нотификаторът или лицето, което организира превоза, незабавно спира износа на отпадъци към това съоръжение и информира съответните компетентни органи по изпращането.

12.   Комисията оповестява публично на своя уебсайт съответните международни споразумения, посочени в параграф 11.

13.   Комисията може да приеме насоки относно прилагането на настоящия член.

Член 47

Задължения на държавите членки на износ

1.   В случай на износ от Съюза, държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че юридическите и физическите лица под тяхната национална юрисдикция не изнасят отпадъци в случаите, когато не са изпълнени условията, определени в членове 39—46 за такъв износ, или когато изнасяните отпадъци не са управлявани по екологосъобразен начин в съответствие с член 59.

2.   Когато държавите членки разполагат с надеждна информация, която показва, че физически или юридически лица, изнасящи отпадъци от Съюза, не изпълняват задълженията си по член 46, те извършват необходимите проверки.

ГЛАВА 4

Общи разпоредби

Член 48

Износ към Антарктика

Забранява се износът на отпадъци от Съюза към Антарктика.

Член 49

Износ към отвъдморски страни или територии

1.   Забранява се износът на отпадъци от Съюза към отвъдморски страни или територии с цел обезвреждане в съответната страна или територия.

2.   Що се отнася до износа на отпадъци, предназначени за оползотворяване в отвъдморски страни или територии, забраната, описана в член 39, се прилага mutatis mutandis.

3.   Що се отнася до износа на отпадъци, предназначени за оползотворяване в отвъдморски страни или територии, който не е обхванат от забраната, посочена в член 39, разпоредбите от дял II се прилагат mutatis mutandis.

ДЯЛ V

ВНОС В СЪЮЗА ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

ГЛАВА 1

Внос на отпадъци за обезвреждане

Член 50

Забрана на внос на отпадъци, предназначени за обезвреждане

1.   Забранява се вносът в Съюза на отпадъци, предназначени за обезвреждане, освен ако те идват от:

а)

държави, които са страни по Базелската конвенция;

б)

други държави, с които Съюзът или Съюзът и неговите държави членки са сключили двустранни или многостранни споразумения или спогодби, които са съвместими със законодателството на Съюзът и са в съответствие с член 11 от Базелската конвенция;

в)

други държави, с които отделните държави членки са сключили двустранни или многостранни споразумения или спогодби в съответствие с параграф 2; или

г)

други територии в случаи когато, при изключителни основания по време на кризисни ситуации, операции по омиротворяване или операции по поддържане на мира, или война, не могат да бъдат сключени никакви двустранни споразумения или спогодби съгласно буква б) или в), или когато или няма компетентен орган в държавата на изпращане, или има, но не е в състояние да действа.

2.   В изключителни случаи държавите членки могат да сключат двустранни споразумения и спогодби за обезвреждането на специфични отпадъци в тези държави членки, когато тези отпадъци няма да се управляват по екологосъобразен начин в държавата на изпращане.

Тези споразумения и спогодби трябва:

а)

да са съвместими с правото на Съюза и да са в съответствие с член 11 от Базелската конвенция;

б)

да гарантират, че операциите по обезвреждане ще бъдат осъществявани в съоръжение, получило съответното разрешение, като се спазват изискванията за екологосъобразно управление, посочени в член 59, параграф 1 от настоящия регламент, член 13 от Директива 2008/98/ЕО и друго нормативен акт на Съюза относно отпадъците, по-специално законодателството на Съюза, посочено в приложение IX, част 1;

в)

да гарантират, че отпадъците са генерирани в държавата на изпращане, и че тяхното обезвреждането ще се извърши изключително в държавата членка, която е сключила споразумението или спогодбата; както и

г)

да се нотифицират на Комисията преди сключването им или, при извънредни ситуации, най-късно до един месец след сключването им.

3.   Двустранните или многостранните споразумения или спогодби, посочени в параграф 1, букви б) и в), трябва да се основават на процедурните изисквания на член 51.

4.   От държавите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), се изисква да представят предварително надлежно мотивирано искане до компетентния орган на държавата членка на местоназначение, на база на това, че нямат и не е реалистично да се очаква, че ще придобият техническия капацитет и необходимите съоръжения, така че да обезвреждат отпадъците по екологосъобразен начин в съответствие с член 59.

Член 51

Процедурни изисквания за внос на отпадъци, предназначени за обезвреждане или по време на ситуации на кризи или операции по омиротворяване или поддържане на мира

1.   Когато в Съюза се внасят отпадъци, предназначени за обезвреждане, от държави, които са страни по Базелската конвенция, или в случаите, посочени в член 50, параграф 1, буква г), разпоредбите на дял II се прилагат mutatis mutandis, с адаптациите и допълненията, изброени в параграфи 2 и 3.

2.   Прилагат се следните адаптации:

а)

нотификатор, който не е установен в Съюза и няма достъп до система, посочена в член 27, може да подаде нотификацията и всяка поискана допълнителна информация и документация на съответните компетентни органи по пощата или, ако е целесъобразно, по факс или електронна поща с електронен подпис; в случай на електронна поща с електронен подпис, всички необходими печати или подписи се заменят с електронния подпис;

б)

нотификаторът или, когато нотификаторът е установен извън Съюза и няма достъп до система, посочена в член 27, компетентният орган по местоназначението в Съюза гарантира, че цялата относима информация, най-малко документът за нотификация, включително всички приложения, документът за движение, включително всички приложения, писмените съгласия, информацията за мълчаливото съгласие и условията, е въведена в тази система;

в)

компетентният орган по местоназначение и всеки компетентен орган на транзит в Съюза информират компетентния орган по изпращането и всеки компетентен орган на транзит извън Съюза за всяко свое искане за информация и документация, както и за решението си относно планирания превоз по пощата или, ако е целесъобразно, по факса или електронната поща с електронен подпис, освен ако компетентните органи в съответните държави имат достъп до централната система, посочена в член 27, параграф 3;

г)

информацията, която се предоставя на компетентния орган по изпращането и на всеки компетентен орган по транзита извън Съюза съгласно членове 7, 8, 16 и 17, се предоставя по пощата или, ако е целесъобразно, по факс или електронна поща с електронен подпис, освен ако тези органи са свързани със система, посочена в член 276;

д)

компетентен орган по транзита извън Съюза разполага с 60 дни от датата на изпращане на потвърждение за получаване на надлежно попълнената нотификация, за да даде — когато съответната държава е решила да не изисква предварително писмено съгласие и е информирала за това другите страни по Базелската конвенция в съответствие с член 6, параграф 4 от конвенцията — мълчаливо съгласие или писмено съгласие със или без условия;

е)

в случаите, посочени в член 50, параграф 1, буква г), включващи кризисни ситуации, операции по омиротворяване или поддържане на мира, или война, не се изисква съгласието на компетентните органи по изпращането.

3.   Прилагат се следните допълнителни разпоредби:

а)

компетентният орган по местоназначението може, ако е необходимо, да изиска финансова гаранция или еквивалентна застраховка, или допълнителна финансова гаранция или еквивалентна застраховка, след като е преразгледал размера на покритието на всяка финансова гаранция или еквивалентна застраховка, установена от нотификатора;

б)

компетентен орган по транзита в Съюза предоставя потвърждение за получаването на надлежно попълнена нотификация на нотификатора, придружено от копия до другите съответни компетентни органи, в случай, че те нямат достъп до система, посочена в член 27;

в)

компетентният орган по местоназначението и всеки компетентен орган по транзита в Съюза информират митническото учреждение на въвеждане за решенията им да дадат съгласието си за превоза;

г)

копие от документа за превоз се предоставя от превозвача на митническото учреждение на въвеждане по пощата или, ако е целесъобразно, по факс или електронната поща с електронен подпис или, когато митническото учреждение на въвеждане има достъп до нея — чрез централната система, посочена в член 27, параграф 3; както и

д)

веднага след като отпадъците бъдат вдигнати за митнически режим от митническите органи на въвеждане, митническото учреждение на въвеждане уведомява компетентния орган по местоназначението и всеки компетентен орган по транзита в Съюза, че отпадъците са въведени в Съюза.

4.   Превозът може да се осъществи само ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

нотификаторът е получил писмено съгласие от компетентните органи по изпращането, местоназначението и, когато е уместно, по транзита и са спазени условията, определени в посочените документи за съгласие или приложенията към тях;

б)

между нотификатора и получателя, както е посочено в член 6, е сключен договор, който е в сила;

в)

учредена е и е в сила финансова гаранция или еквивалентна застраховка, както е посочено в член 7; както и

г)

осигурено е екологосъобразно управление, както е посочено в член 59.

5.   Когато митническото учреждение на въвеждане открие незаконен превоз, то незабавно информира компетентния орган в държавата на това митническо учреждение. Компетентният орган:

а)

незабавно информира компетентния орган по местоназначението в Съюза за незаконния превоз, след което този компетентен орган информира компетентния орган по изпращането извън Съюза;

б)

гарантира задържането на отпадъците, докато компетентният орган по изпращането извън Съюза не реши друго и не изпрати това свое решение писмено до компетентния орган в държавата на митническото учреждение, в което са задържани отпадъците; както и

в)

съобщава незабавно решението на компетентния орган по изпращането, посочен в буква б), на митническото учреждение на въвеждане, което е открило незаконния превоз.

6.   Когато отпадъците, генерирани от въоръжени сили или хуманитарни организации по време на кризисни ситуации или по време на операции по омиротворяване или поддържане на мира, се внасят от въоръжените сили или хуманитарните организации или от физическо или юридическо лице от тяхно име, тези субекти информират предварително за превоза и местоназначението им всеки компетентен орган по транзита и компетентния орган по местоназначението в Съюза или в спешни случаи, когато съоръжението за обезвреждане или оползотворяване не е известно към момента на превоза — компетентния орган, отговарящ за зоната на първото местоназначение.

Информацията, предоставена съгласно първа алинея, придружава превоза, освен ако не се предоставя чрез система в съответствие с член 27.

7.   Комисията приема акт за изпълнение, в който се описва подробно информацията, която трябва да бъде предоставена в съответствие с параграф 6, първа алинея, и съответните срокове.

Тази информация е достатъчна, за да позволи на органите да извършват инспекции и да предоставят подробности за лицата, участващи в превозите, датата на превоза, количеството отпадъци, идентификацията на отпадъците, предназначението и състава на отпадъците, съоръжението за оползотворяване или обезвреждане, кода за операцията по оползотворяване или обезвреждане и участващите държави.

Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 81, параграф 2.

ГЛАВА 2

Внос на отпадъци за оползотворяване

Член 52

Забрана на внос на отпадъци, предназначени за оползотворяване

1.   Забранява се внос в Съюза на отпадъци, предназначени за оползотворяване, освен ако те идват от:

а)

държавите, за които се прилага Решението на ОИСР;

б)

други държави, които са страни по Базелската конвенция;

в)

други държави, с които Съюзът или Съюзът и неговите държави членки са сключили двустранни или многостранни споразумения или спогодби, които са съвместими с правото на Съюза и са в съответствие с член 11 от Базелската конвенция;

г)

други държави, с които отделните държави членки са сключили двустранни или многостранни споразумения или спогодби в съответствие с параграф 2; или

д)

други територии в случаи, когато при изключителни основания по време на кризисни ситуации, операции по омиротворяване или поддържане на мира, или война не могат да бъдат сключени никакви двустранни споразумения или спогодби съгласно буква в) или г), или когато или няма компетентен орган в държавата на изпращане, или има, но не е в състояние да действа.

2.   В изключителни случаи отделните държави членки могат да сключат двустранни споразумения и спогодби за оползотворяването на специфични отпадъци в тези държави членки, когато тези отпадъци няма да се управляват по екологосъобразен начин в държавата на изпращане.

В такива случаи се прилага член 50, параграф 2, втора алинея.

3.   Двустранните или многостранните споразумения или спогодби, сключени в съответствие с параграф 1, букви в) и г), трябва да се основават на процедурните изисквания на член 51, дотолкова, доколкото могат да бъдат приложими.

Член 53

Процедурни изисквания за вноса от държава, за която се прилага Решението на ОИСР, или от други територии по време на ситуации на криза или по време на операции по омиротворяване или поддържане на мира

1.   Когато в Съюза се внасят отпадъци, предназначени за оползотворяване, от и през държави, за които се прилага Решението на ОИСР, или в случаите, посочени в член 52, параграф 1, буква д), разпоредбите на дял II се прилагат mutatis mutandis, с адаптациите и допълненията, изброени в параграфи 2 и 3.

2.   Прилагат се следните адаптации:

а)

съгласието, което се изисква в съответствие с член 9, може да бъде дадено под формата на мълчаливо съгласие от компетентния орган по местоназначението извън Съюза.

б)

превозите на отпадъци, предназначени за изпитвания на експериментално третиране, посочени в член 4, параграф 5, подлежат на процедурата за предварителна писмена нотификация и съгласие;

в)

превозите на отпадъци, предназначени за лабораторен анализ съгласно член 4, параграф 5, подлежат на процедурата за предварителна писмена нотификация и съгласие, освен ако количеството на тези отпадъци е определено въз основа на минималното количество, което е разумно необходимо за адекватното извършване на анализа във всеки конкретен случай, и не надвишава 25 kg, в който случай се прилагат процедурните изисквания на член 18;

г)

прилагат се разпоредбите на член 51, параграф 2, букви а) до д);

д)

съоръжението, посочено в член 15, параграф 3 и член 16, параграф 5, предоставя съответното потвърждение в срок от 3 работни дни от получаването на отпадъците.

3.   Прилага се също член 51, параграф 3.

4.   Превозът може да се осъществи само ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

нотификаторът е получил писмено съгласие от компетентните органи по изпращането, по местоназначението и, когато е уместно, по транзита или ако е дадено или се може да се смята за дадено мълчаливо съгласие от компетентния орган по изпращането извън Съюза и ако са спазени условията, определени в съответните решения;

б)

спазени са условията, посочени в член 51, параграф 4, букви б), в) и г);

5.   Прилагат се разпоредбите на член 51, параграфи 5 и 6.

Член 54

Процедурни изисквания за вноса от и през държава, за която не се прилага Решението на ОИСР

Когато отпадъци, предназначени за оползотворяване, се внасят в Съюза от държава, за която не се прилага Решението на ОИСР, или през държава, за която не се прилага Решението на ОИСР и която също е страна по Базелската конвенция, член 51 се прилага mutatis mutandis.

ГЛАВА 3

Допълнителни задължения

Член 55

Задължения на компетентните органи по местоназначението в Съюза

1.   В случай на внос на отпадъци в Съюза, компетентният орган по местоназначението в Съюза изисква и предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че всички превозвани отпадъци в неговата територия на юрисдикция се управляват, без да се застрашава здравето на човека и по екологосъобразен начин в съответствие с член 59 от настоящия регламент, и в съответствие с член 13 от Директива 2008/98/ЕО и останалото право на Съюза относно отпадъците, по-специално законодателството на Съюза, посочено в приложение IX, част 1, за цялото времетраене на превоза, включително оползотворяването или обезвреждането в държавата на местоназначение.

2.   Компетентният орган, посочен в параграф 1, забранява също вноса на отпадъци от трети държави, когато има основания да смята, че отпадъците няма да бъдат управлявани в съответствие с изискванията, посочени в параграф 1.

ГЛАВА 4

Внос от отвъдморски страни или територии

Член 56

Внос от отвъдморски страни или територии

1.   Когато в Съюза се внасят отпадъци от отвъдморски страни или територии, дял II се прилага mutatis mutandis.

2.   Отвъдморска страна или територия и държавата членка, с която тя е свързана, могат да прилагат националните процедури на тази държава членка към превозите от отвъдморската страна или територия до тази държава членка, в случай че в превоза не участват други държави като държава на транзит. Когато държава членка прилага национална процедура към такива превози, тя уведомява Комисията за това.

ДЯЛ VI

ТРАНЗИТ ПРЕЗ СЪЮЗА ОТ И КЪМ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Член 57

Транзит през Съюза на отпадъци, предназначени за обезвреждане

Когато отпадъци, предназначени за обезвреждане, се превозват през държавите членки от и към трети държави, член 51 се прилага mutatis mutandis, със следните адаптациите и допълнителни разпоредби:

а)

първият и последният компетентен орган по транзита в Съюза информират, когато е целесъобразно, митническото учреждение на въвеждане и митническото учреждение на напускане за съответните им решения да дадат съгласие за превоза или, ако са дали мълчаливо съгласие, за потвърждението в съответствие с член 51, параграф 3, буква б);

б)

митническото учреждение на напускане, веднага след като отпадъците напуснат Съюза, информира компетентния(те) орган(и) по транзита в Съюза, че отпадъците са напуснали Съюза;

в)

компетентен орган по транзита в Съюза може, ако е необходимо, да изиска финансова гаранция или еквивалентна застраховка, или допълнителна финансова гаранция или еквивалентна застраховка, след като е преразгледал размера на покритието на всяка финансова гаранция или еквивалентна застраховка, установена от нотификатора.

Член 58

Транзит през Съюза на отпадъци, предназначени за оползотворяване

1.   Когато отпадъци, предназначени за оползотворяване, се превозват през държавите членки от и към държава, за която не се прилага Решението на ОИСР, член 57 се прилага mutatis mutandis.

2.   Когато отпадъци, предназначени за оползотворяване, се превозват през държавите членки от и към държава, за която се прилага Решението на ОИСР, член 53 се прилага mutatis mutandis, със следните адаптации и допълнителни разпоредби:

а)

първият и последният компетентен орган по транзита в Съюза информират, когато е целесъобразно, митническото учреждение на въвеждане и митническото учреждение на напускане за съответните им решения да дадат съгласие за превоза или, ако са дали мълчаливо съгласие, за потвърждението в съответствие с член 51, параграф 3, буква б);

б)

митническото учреждение на напускане, веднага след като отпадъците напуснат Съюза, информира компетентните органи по транзита в Съюза, че отпадъците са напуснали Съюза;

в)

компетентните органи по транзита в Съюза могат, ако е необходимо, да изискат финансова гаранция или еквивалентна застраховка, или допълнителна финансова гаранция или еквивалентна застраховка, след като са преразгледали размера на покритието на всяка финансова гаранция или еквивалентна застраховка, установена от нотификатора.

3.   Когато отпадъци, предназначени за оползотворяване, се превозват през държавите членки от държава, за която не се прилага Решението на ОИСР, към държава, за която се прилага Решението на ОИСР, или обратно, параграф 1 се прилага по отношение на държавата, за която не се прилага Решението на ОИСР, а параграф 2 се прилага по отношение на държавата, за която се прилага Решението на ОИСР.

ДЯЛ VII

ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВОПРИЛАГАНЕ

ГЛАВА 1

Екологосъобразно управление

Член 59

Екологосъобразно управление

1.   Причинителят на отпадъците, нотификаторът, лицето, което организира превоза и всяко друго предприятие, участващо в превоза на отпадъци или в тяхното оползотворяване или обезвреждане, предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че отпадъците се управляват, без да се застрашава здравето на човека и по екологосъобразен начин през цялото времетраене на превоза и при тяхното оползотворяване и обезвреждане.

2.   За целите на износа на отпадъци, отпадъците се смятат за управлявани по екологосъобразен начин, що се отнася до оползотворяване или обезвреждане, ако може да се докаже, че отпадъците, както и остатъчните отпадъци, генерирани чрез оползотворяване или обезвреждане, ще бъдат управлявани в съответствие с изисквания за опазване на човешкото здраве, климата и околната среда, които се считат за равностойни на изискванията за опазване на човешкото здраве и околната среда съгласно законодателството на Съюза. При оценката на тази равностойност не се изисква пълно съответствие с изискванията, произтичащи от законодателството на Съюза, но се доказва, че изискванията, прилагани в държавата на местоназначение, осигуряват ниво на защита на човешкото здраве и околната среда, сходно с нивото, осигурено от изискванията, произтичащи от законодателството на Съюза. За да се извърши оценката на еквивалентността, като отправна точка се използват съответните разпоредби на законодателството на Съюза и международните насоки, посочени в приложение IX.

ГЛАВА 2

Правоприлагане

Раздел 1

Инспекции от държавите членки и санкции

Член 60

Инспекции

1.   За целите на прилагането на настоящия регламент държавите членки гарантират, че се извършват инспекции на организации, предприятия, брокери и търговци в съответствие с член 34 от Директива 2008/98/ЕО и инспекции на превози на отпадъци и свързаните с тях оползотворяване или обезвреждане.

2.   Инспекциите на превозите се извършват най-малко в една от следните точки:

а)

на мястото на произход, извършвани заедно с причинителя на отпадъците, събирача, притежателя, нотификатора или лицето, което организира превоза;

б)

на мястото на местоназначението, включително временното и окончателното оползотворяване или временното и окончателно обезвреждане, извършвани заедно с получателя или съоръжението;

в)

на границите на Съюза;

г)

по време на превоза в рамките на Съюза.

Член 61

Документация и доказателства

1.   Инспекциите на превози включват най-малко проверка на документите, потвърждаване на идентичността на участниците в превозите и, когато е уместно, физическа проверка на отпадъците.

2.   За да установят, че дадено вещество или предмет, превозвани с пътен, железопътен, въздушен, морски или вътрешен воден транспорт, не е отпадък, органите, участващи в инспекциите, могат да изискват физическото или юридическото лице, притежаващо съответното вещество или предмет или уреждащо тяхното превозване, да представи документални доказателства:

а)

за произхода и местоназначението на съответното вещество или предмет; и

б)

че веществото или предметът не е отпадък, включително когато това е уместно, доказателство за годност.

За целите на първата алинея трябва да се провери и защитата на съответното вещество или предмет срещу повреда при транспортиране, товарене и разтоварване, включително достатъчно опаковане и подходящо подреждане на товара.

За да се направи разграничение между употребявани стоки и отпадъци, за целите на инспекцията се прилагат условията, определени в член 29, параграф 1, трета алинея, както и критерии, установени съгласно член 29, параграф 3, когато е приложимо.

Настоящият параграф не засяга прилагането на член 23, параграф 2 и приложение VI към Директива 2012/19/ЕС и прилагането на член 72, параграф 2 и приложение XIV към Регламент (ЕС) 2023/1542.

3.   Органите, участващи в инспекциите, могат да заключат, че съответното вещество или предмет е отпадък, когато:

а)

доказателствата, посочени в параграф 2 или изисквани по силата на други законодателни актове на Съюза, за да се установи, че дадено вещество или предмет не е отпадък, не са представени в срока, определен от органите; или

б)

смятат доказателствата и информацията, с които разполагат, за недостатъчни, за да стигнат до заключение, или смятат защитата срещу повреда, посочена в параграф 2, втора алинея, за недостатъчна.

Когато в съответствие с първата алинея органите са стигнали до заключението, че дадено вещество или предмет е отпадък, превозването на съответното вещество или предмет или превозът на съответните отпадъци се смятат за незаконен превоз. Следователно този превоз се третира в съответствие с членове 25 и 26 и органите, участващи в инспекцията, информират незабавно за това компетентния орган на държавата, където е проведена инспекцията.

4.   За да установят дали при даден превоз на отпадъци е спазен настоящият регламент, органите, участващи в инспекциите, могат да изискат от нотификатора, лицето, което урежда превоза, притежателя на отпадъците, превозвача, получателя и съоръжението, което получава отпадъците, да им представят съответни документални доказателства в определен от тях срок и могат да задържат отпадъците в пратката и когато е необходимо, транспортното средство, в което се намират отпадъците, както и да спрат транспорта на отпадъците до представянето на такава документация.

5.   За да установят дали превоз на отпадъци, който е предмет на общите изисквания за информация, определени в член 18, е предназначен за операции по оползотворяване, които са в съответствие с член 59, органите, участващи в инспекциите, могат да изискват от лицето, което урежда превоза, и от получателя да представят относими документални доказателства, предоставени от съоръжението за временно и окончателно оползотворяване и ако е необходимо — одобрени от компетентния орган по местоназначението. В случай на износ от Съюза органите, участващи в инспекциите, изискват документални доказателства за одита, извършен в съответствие с член 46.

6.   Когато доказателствата по параграф 4 или 5 не са предоставени на участващите в инспекциите органи в срока, определен от тях, или когато тези органи смятат доказателствата и информацията, с които разполагат, за недостатъчни за достигане до заключение, съответният превоз се смята за незаконен и се третира в съответствие с членове 25 и 26. Органите, участващи в инспекцията, информират незабавно за това компетентния орган на държавата, където е проведена инспекцията.

7.   Комисията е оправомощена да приема посредством актове за изпълнение таблица на съответствието между кодовете по Комбинираната номенклатура, предвидена в Регламент (ЕИО) № 2658/87, и позициите на отпадъци, изброени в приложения III, IIIA, IIIБ, IV и V към настоящия регламент. Комисията актуализира тези актове, така че да отразяват промените в посочената номенклатура и в позициите в приложенията, както и за да включват новите кодове за отпадъци от номенклатурата на Хармонизираната система, които Световната митническа организация може да приеме. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 81, параграф 2. Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1245 на Комисията (46) остава в сила, докато Комисията упражни правомощието, посочено в настоящия член.

Член 62

Планове за инспекции

1.   Държавите членки гарантират, че по отношение на цялата им географска територия са създадени един или повече планове, отделно или като ясно обособена част от други планове, за инспекциите, които трябва да се осъществяват съгласно член 60, параграф 1 („план за инспекции“).

Плановете за инспекции се основават на оценка на риска, обхващаща конкретни потоци от отпадъци и източници на незаконни превози, резултати от предишни инспекции и като се вземат предвид, при наличие и целесъобразност, разузнавателни данни, като данни от разследвания на полицейски и митнически органи и анализи на престъпна дейност, както и надеждна информация от физически или юридически лица относно възможни незаконни превози, съответната информация, свързана с управлението на превозваните отпадъци, и информация, показваща, че даден превоз има сходства с превози, които преди това са били определени като незаконни превози. Тази оценка на риска взема предвид по-специално необходимостта от извършване на проверки дали физическите и юридическите лица, изнасящи отпадъци от Съюза, изпълняват задълженията, посочени в член 46. С тази оценка на риска се цели, inter alia, да се установи минималният брой необходими инспекции и тяхната честота, включително физически проверки на организации, предприятия, брокери, търговци и превози на отпадъци или на съответното оползотворяване или обезвреждане.

2.   Плановете за инспекции съдържат поне следните елементи:

а)

целите и приоритетите на инспекциите, като се включва пояснение как са били установени тези цели и приоритети;

б)

географския район, включен в плана за инспекции;

в)

информация за планирани инспекции, включително за минималния брой инспекции и физически проверки, които трябва да се извършват през всяка календарна година на учреждения, предприятия, брокери, търговци и превози на отпадъци, или за свързаното с тях оползотворяване или обезвреждане, идентифицирани в съответствие с оценката на риска, посочена в параграф 1;

г)

задачите, възложени на всеки орган, участващ в инспекциите;

д)

договореностите за сътрудничество между органите, участващи в инспекциите;

е)

информация относно обучението на инспекторите по въпроси, свързани с инспекциите; и

ж)

информация за човешките, финансовите и други ресурси за изпълнението на плана за инспекции.

3.   Плановете за инспекции се подлагат на преглед поне веднъж на три години и когато е целесъобразно, се актуализират. При този преглед се оценява до каква степен са били изпълнени целите и другите елементи на посочения план за инспекции.

4.   Без да се засягат приложимите изисквания за поверителност, държавите членки уведомяват Комисията за плановете за инспекции, посочени в параграф 1, както и за всички техни съществени изменения, на всеки три години, като първото уведомяване се прави една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

5.   Комисията прави преглед на плановете за инспекции, за които са уведомили държавите членки в съответствие с параграф 4, и, ако е целесъобразно, изготвя доклади за прилагането на настоящия член въз основа на прегледа на тези планове. Докладите могат да включват, inter alia, препоръки относно приоритетите на инспекциите и относно сътрудничеството в областта на правоприлагането и координацията между съответните органи, участващи в инспекциите. Такива доклади могат също така да бъдат представяни, когато е целесъобразно, на заседанията на групата за прилагане на законодателството в областта на превоза на отпадъци, създадена съгласно член 66, и се предоставят на Европейския парламент и на Съвета.

Член 63

Санкции

1.   Без да се засягат задълженията на държавите членки по Директива 2008/99/ЕО, държавите членки установяват правила относно санкциите, приложими при нарушение на разпоредби на настоящия регламент, и вземат всички мерки, необходими за осигуряване на прилагането им. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.   Държавите членки гарантират, че въведените съгласно настоящия член санкции надлежно отчитат, според случая, следните фактори:

а)

естеството, тежестта и степента на нарушението;

б)

когато е целесъобразно, факта, че нарушението е извършено умишлено или по небрежност;

в)

финансовите възможности на носещото отговорност физическо или юридическо лице;

г)

икономическите ползи, които носещото отговорност физическо или юридическо лице е извлякло в резултат на нарушението, доколкото те могат да бъдат определени;

д)

екологичните щети, причинени от нарушението;

е)

всяко действие, предприето от носещото отговорност физическо или юридическо лице за смекчаване или отстраняване на причинените вреди;

ж)

дали нарушението е извършено еднократно или многократно;

з)

всеки друг утежняващ или смекчаващ фактор, приложим към обстоятелствата по случая.

3.   В случай на нарушения на настоящия регламент държавите членки могат да налагат най-малко следните санкции, когато е приложимо:

а)

глоби;

б)

отнемане или спиране за ограничено време на разрешението за извършване на дейности, свързани с управлението и превоза на отпадъци, доколкото тези дейности попадат в обхвата на настоящия регламент;

в)

изключване за ограничено време от участие в процедури за възлагане на обществени поръчки.

4.   Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за разпоредбите и мерките, посочени в параграф 1, и за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Раздел 2

Сътрудничество в областта на правоприлагането

Член 64

Сътрудничество в областта на правоприлагането на национално равнище

По отношение на всички съответни органи, участващи в прилагането на настоящия регламент на тяхна територия, включително компетентните органи и органите, участващи в инспекциите, държавите членки поддържат или създават ефективни механизми, които да им дадат възможност да си сътрудничат и координират на национално равнище разработването и прилагането на политики и дейности за правоприлагане за справяне с незаконните превози на отпадъци, включително за изготвянето и изпълнението на плановете за инспекции.

Член 65

Сътрудничество между държавите членки в областта на правоприлагането

1.   Държавите членки сътрудничат помежду си, двустранно и многостранно, с цел да улеснят предотвратяването и разкриването на незаконни превози. Те обменят важна информация, свързана с това предотвратяване и разкриване, включително за превозите на отпадъци, потоците отпадъци, операторите и съоръженията, и споделят опит и знания относно мерките по прилагане, включително относно оценката на риска, извършвана съгласно член 62, параграф 1, в рамките на създадени структури, по-специално чрез групата за правоприлагане в областта на превоза на отпадъци, създадена в съответствие с член 66.

2.   Държавите членки определят органа или органите и лицата от своя постоянен персонал, които ще бъдат отговорни за сътрудничеството, посочено в параграф 1, и също така определят орган или органи и отговорни лица от своя постоянен персонал за контактни точки за физическите проверки, посочени в член 61, параграф 1. Държавите членки изпращат тази информация до Комисията, която събира информацията и я предоставя на определените органи и на лицата от техния постоянен персонал.

3.   По искане на орган в друга държава членка, орган на дадена държава членка може да предприеме принудителни действия срещу лица, заподозрени в незаконен превоз на отпадъци, които лица се намират в тази държава членка.

Член 66

Група за правоприлагане в областта на превоза на отпадъци

1.   Създава се група за правоприлагане с цел улесняване и подобряване на сътрудничеството и координацията между държавите членки за да се предотвратяват и разкриват незаконните превози („група за правоприлагане в областта на превоза на отпадъци“).

2.   Групата за правоприлагане в областта на превоза на отпадъци се състои от до трима представители от всяка държава членка, избрани от определения постоянен персонал, отговарящ за сътрудничеството, посочено в член 65, параграф 2, или от постоянен персонал на други съответни органи, участващи в прилагането на настоящия регламент, които се определят от държавите членки, които информират Комисията. Тази група се председателства съвместно от представител или представители на Комисията и от представител на държава членка, избран от групата.

3.   Групата за правоприлагане в областта на превоза на отпадъци е форум за обмен на информация, свързана с предотвратяването и разкриването на незаконни превози, включително информация и разузнавателни данни относно общите тенденции, свързани с незаконните превози на отпадъци, оценки въз основа на риска, извършвани от органите на държавите членки, и опит и знания относно мерките по правоприлагане, както и за обмен на мнения относно най-добрите практики и за улесняване на сътрудничеството и координацията между съответните органи. Групата за правоприлагане в областта на превоза на отпадъци може да разглежда всеки технически въпрос, свързан с прилагането на настоящия регламент, повдигнат от председателя, по негова собствена инициатива или по искане на членовете на групата или на комитета, посочен в член 81.

4.   Групата за правоприлагане в областта на превоза на отпадъци заседава редовно, най-малко веднъж годишно. Освен членовете, посочени в параграф 2, когато е целесъобразно, председателят може да покани на заседанията или на части от заседанията представители на други съответни институции, органи, служби, агенции, мрежи или други заинтересовани страни.

5.   Комисията предава становищата, изразени в рамките на групата за правоприлагане в областта на превоза на отпадъци, на комитета, посочен в член 81.

Раздел 3

Действия, извършвани от Комисията

Член 67

Общи разпоредби

1.   Без да се засяга Регламент (ЕО) № 515/97, Комисията упражнява правомощията, предоставени ѝ по силата на членове 67—71, за да подкрепя и допълва дейностите по правоприлагане на държавите членки и да допринася за еднаквото прилагане на настоящия регламент в целия Съюз.

2.   Комисията може да упражнява правомощията, които са ѝ предоставени с настоящия регламент, по отношение на превозите на отпадъци, които попадат в приложното поле на настоящия регламент съгласно член 2, параграф 1, които са от сложно естество и биха могли да имат сериозни неблагоприятни последици за човешкото здраве или околната среда и когато необходимото разследване има трансгранично измерение, включващо поне две държави. Комисията може да предприеме действия в съответствие с тези правомощия, по своя собствена инициатива, по искане от страна на органите на една или повече държави членки или въз основа на жалба, ако има достатъчно подозрения, че превозването на съответното вещество или предмет или превозът на отпадъци представляват незаконен превоз. Комисията може също така да препраща такива жалби до компетентните органи на съответните държави членки.

Ако Комисията реши да не предприеме действия, тя отговаря в разумен срок на органа на държавите членки или на лицата, изпратили жалбата, като посочва причините, поради които счита, че няма достатъчно подозрения, освен ако не са налице причини от обществен интерес, като например защита на поверителността на административните или наказателните производства.

Комисията оказва също така съдействие на държавите членки при организирането на тясно и редовно сътрудничество между техните компетентни органи съгласно член 71.

3.   При упражняване на своите правомощия Комисията взема предвид текущите или вече извършените инспекции, наказателни, правни или административни процедури по отношение на същите превози от органите на дадена държава членка съгласно настоящия регламент и гарантира, че няма да се намесва в тези процедури. При упражняване на правомощията си Комисията взема предвид всяко искане за отлагане от страна на орган на държава членка чрез неговия постоянен персонал, отговарящ за сътрудничеството, или чрез контактните точки, посочени в член 65, параграф 2.

4.   След приключване на действията си Комисията изготвя доклад. Ако Комисията стигне до извода, че превозването на съответното вещество или предмет или превозът на отпадъци представлява незаконен превоз, тя съответно информира компетентните органи на съответната държава или държави и препоръчва незаконният превоз да се третира в съответствие с членове 25 и 26.. Комисията може също така да препоръча определени последващи действия на съответните органи на държавите членки и при необходимост да информира съответните институции, органи, служби и агенции на Съюза.

5.   Докладите, изготвени на основание на параграф 4, включително всички приложени към докладите доказателства в тяхна подкрепа, представляват допустими доказателства:

а)

в съдебни производства от ненаказателен характер пред национални съдилища и при административни производства в държавите членки;

б)

в наказателни производства в държавите членки, където е възникнала необходимост от използването им, по начина и при условията, приложими за административните доклади, изготвени от национални административни органи, и са предмет на оценка по същите правила като приложимите за административните доклади, изготвени от национални административни органи, и имат същата доказателствена сила като тях;

в)

в съдебни производства пред Съда на Европейския съюз.

Настоящият регламент не засяга правомощията на Съда на Европейския съюз и на националните съдилища и компетентни органи да преценяват свободно доказателствената стойност на докладите, изготвени от Комисията в съответствие с параграф 4.

Член 68

Инспекции от страна на Комисията

1.   Комисията, в съответствие с член 67, може да извършва инспекции на превози съгласно член 60, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент.

2.   Комисията извършва инспекция само когато има достатъчно подозрения за незаконен превоз на отпадъци.

3.   Комисията подготвя и провежда инспекции в тясно сътрудничество със съответните органи на съответната държава членка. Това сътрудничество включва обмен на информация и обмен на мнения относно планирането на инспекциите и стъпките, които предстои да бъдат предприети. Комисията взема предвид всички инспекции, текущи наказателни, съдебни или административни производства на административни или съдебни органи на държава членка.

Комисията уведомява 15 дни предварително за предмета, целта и правното основание на инспекциите постоянния персонал, отговорен за сътрудничеството или контактните точки, посочени в член 65, параграф 2, в съответната държава членка, на чиято територия трябва да се извърши инспекцията, така че съответните органи да могат да окажат необходимото съдействие. За целта на длъжностни лица от съответните органи на съответната държава членка се дава възможност да участват в инспекциите. В спешни случаи, ако не е възможно да се спази 15-дневния срок, Комисията уведомява в първия удобен момент.

Освен това по искане на съответните органи на съответната държава членка инспекциите се извършват съвместно от Комисията и съответните органи на тази държава членка.

4.   Персоналът и другите придружаващи лица, които имат разрешение от Комисията да извършат инспекция, упражняват правомощията си след представяне на писмено разрешение, в което се посочват предметът и целта ѝ.

5.   Персоналът на Комисията, който извършва инспекция, е упълномощен:

а)

да има достъп до всички помещения, терени и транспортни средства на нотификатора, на лицето, което урежда превоза, причинителя на отпадъците, притежателя на отпадъците, превозвача, получателя или съоръжението, което получава отпадъците;

б)

да разглежда всички относими документи, свързани с предмета и целта на инспекциите, независимо от носителя, на който се съхраняват, и да взема или получава под каквато и да е форма копия или извлечения от такива документи;

в)

да поиска от нотификатора, лицето, което урежда превоза, причинителя на отпадъците, притежателя на отпадъците, превозвача, получателя или съоръжението, което получава отпадъците, обяснения относно факти или документи, свързани с предмета и целта на инспекциите, и да записва отговорите;

г)

да получава и записва от нотификатора, лицето, което урежда превоза, причинителя на отпадъците, притежателя на отпадъците, превозвача, получателя или съоръжението, което получава отпадъците, изявления във връзка с предмета и целта на инспекциите;

д)

да извършва физическа проверка на отпадъците и да взема проби от отпадъците за лабораторни изследвания, когато е целесъобразно.

6.   Нотификаторът, лицето, което урежда превоза, причинителят на отпадъците, притежателят на отпадъците, превозвачът на отпадъците, получателят и съоръжението, което получава отпадъците, сътрудничат на Комисията в хода на нейните инспекции.

7.   По искане на Комисията участващите в инспекциите на превози на отпадъци органи на държавите членки, на чиято територия трябва да се проведе инспекцията на Комисията, оказват необходимото съдействие на персонала на Комисията.

8.   От нотификатора, лицето, което урежда превоза, причинителя на отпадъците, притежателя на отпадъците, превозвача на отпадъците, получателя и съоръжението, което получава отпадъците, се изисква да се подлагат на инспекциите на Комисията.

9.   Когато Комисията установи, че нотификаторът, лицето, което урежда превоза, причинителят на отпадъците, притежателят на отпадъците, превозвачът на отпадъците, получателят или съоръжението, което получава отпадъците, се противопоставят на инспекция, съответните органи на съответната държава членка оказват на Комисията необходимото съдействие, като при необходимост искат съдействие от правоприлагащите органи, за да се даде възможност на Комисията да извърши своята инспекция. Ако съгласно националното законодателство за предоставянето на такова съдействие е необходимо разрешение от съдебен орган, за издаването му се подава искане.

Член 69

Искания за информация

1.   С цел събиране на цялата необходима информация, свързана със съответните превози на отпадъци, Комисията може да проведе интервюта с всяко физическо или юридическо лице, което даде съгласието си за това.

2.   Когато такова интервю се провежда в помещенията на организация, предприятие, брокер или търговец, Комисията информира постоянния персона, отговорен за сътрудничеството или контактните точки, посочени в член 65, параграф 2, в съответната държава членка, на чиято територия се провежда интервюто. Ако органът на тази държава членка поиска това, неговите служители могат да съдействат на служителите на Комисията при провеждането на интервюто.

Поканата за интервю се изпраща на въпросното лице най-малко 10 работни дни предварително. Срокът на предизвестието може да бъде съкратен с изричното съгласие на засегнатото лице или по надлежно обосновани причини за спешност на инспекцията.

Във втория случай срокът на предизвестието не може да е по-кратък от 24 часа. Поканата включва списък на правата на засегнатото лице, по-специално правото му да бъде подпомогнато от избрано от него лице.

3.   Комисията може да поиска от юридически или физически лица, отговарящи за организация или предприятие, или от всеки брокер и търговец да предоставят цялата необходима информация, свързана със съответните превози на отпадъци. Комисията посочва правното основание и целта на искането, уточнява каква информация се изисква и определя срока, в който информацията трябва да бъде предоставена.

4.   Комисията незабавно предоставя искането на съответните органи на държавата членка, на чиято територия се намира седалището на организацията, предприятието, брокера или търговеца, както и на органите на държавата членка, чиято територия е засегната.

5.   Когато организацията, предприятието, брокерът или търговецът не предоставят исканата информация или Комисията сметне, че получената от нея информация е недостатъчна, за да се направи заключение, се прилага член 61, параграф 6, второ изречение, mutatis mutandis.

Член 70

Процесуални гаранции

1.   Комисията извършва инспекции и изисква информация в съответствие с процесуалните гаранции на нотификатора, лицето, което урежда превоза, причинителя на отпадъците, притежателя на отпадъците, превозвача на отпадъците, получателя или съоръжението, което получава отпадъците, посочени в настоящия член.

2.   Нотификаторът, лицето, което организира превоза, причинителят на отпадъците, притежателят на отпадъците, превозвачът на отпадъците, получателят или съоръжението, което получава отпадъците, има:

а)

правото да не прави самоуличаващи изявления;

б)

правото да бъде подпомагано от лице по избор;

в)

правото да използва всеки от официалните езици на държавата членка, в която се извършва инспекцията;

г)

правото да коментира фактите, които го засягат, след приключване на проверката и преди приемането на доклад съгласно член 67, параграф 4. Поканата за представяне на коментари включва резюме на фактите, отнасящи се до въпросното лице, и посочва подходящ срок за представяне на коментари. В надлежно обосновани случаи, когато е необходимо да се запази поверителността на проверката или на текущо или бъдещо административно или наказателно разследване от национален орган, Комисията може да реши да отложи поканата за представяне на коментари;

д)

правото да получи копие от протокола от интервюто и да го одобри или добави забележки;

е)

когато Комисията е направила съдебни препоръки съгласно член 67, параграф 4 и без да се засягат правата на поверителност на лицата, сигнализиращи за нередности, и на информаторите, и в съответствие с приложимите правила за поверителност и защита на данните, въпросното лице може да поиска от Комисията да представи доклада, изготвен съгласно член 67, параграф 4, доколкото той се отнася до това лице. Комисията предоставя достъп само с изричното съгласие на всички получатели на доклада.

Комисията събира доказателства за и против нотификатора, лицето, което урежда превоза, причинителя на отпадъците, притежателя на отпадъците, превозвача на отпадъците, получателя или съоръжението, което получава отпадъците, и извършва инспекции и изисква информация обективно и безпристрастно и в съответствие с принципа на презумпцията за невиновност.

3.   Комисията гарантира поверителността на инспекциите, на интервюто и на искането, извършени съгласно настоящия раздел. По отношение на информацията, предадена или получена в хода на инспекциите, интервютата и исканията съгласно настоящия раздел, се прилагат правилата за защита на данните.

Член 71

Взаимна помощ

За целите на прилагането на настоящия регламент и без да се засягат членове 64 и 65 от настоящия регламент, Регламент (ЕО) № 515/97, с изключение на член 2а, членове 18а—18д, дялове IV—VII и приложението, се прилагат mutatis mutandis към сътрудничеството между съответните органи на държавите членки и Комисията, прилагащи разпоредбите на настоящия раздел.

ДЯЛ VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 72

Форма на комуникация

Когато разпоредбите на член 27 не се прилагат или когато участници извън Съюза не са свързани с централната система, посочена в член 27, параграф 3, съответните участници могат да подават и обменят информацията и документите, посочени в настоящия регламент, по пощата, по факс, по електронна поща с електронен подпис, по електронна поща без електронен подпис с последващо изпращане по пощата или, когато е договорено между съответните участници, по електронна поща без електронен подпис. В случай на електронна поща с електронен подпис всички необходими печати или подписи се заменят с електронния подпис.

Член 73

Докладване

1.   Преди края на всяка календарна година всяка държава членка представя на Комисията копие от доклада, който е изготвила и представила на секретариата на тази конвенция за предходната календарна година в съответствие с член 13, параграф 3 от Базелската конвенция.

2.   Преди края на всяка календарна година държавите членки изготвят доклад за предходната календарна година на базата на допълнителен въпросник за докладване, съдържащ се в приложение XI, и го представят на Комисията. В срок от един месец от представянето на доклада на Комисията държавите членки предоставят публичен достъп, по електронен път в интернет, до раздела от доклада, който се отнася до член 25, член 60, параграф 1 и член 63, параграф 1, включително таблица 7 от приложение XI, заедно с евентуални пояснения, които държавите членки сметнат за уместни, и информират Комисията за съответните хипервръзки. Комисията съставя списък на хипервръзките на държавите членки и предоставя публичен достъп до него на своя уебсайт.

3.   Докладите, изготвени от държавите членки в съответствие с параграфи 1 и 2, се изпращат до Комисията в по електронен път.

4.   Комисията прави преглед на данните, докладвани в съответствие с настоящия член, и публикува доклад с резултатите от направения преглед.

Освен това в този доклад Комисията разглежда следните елементи:

а)

тенденциите в незаконните превози и най-добрите практики за справяне с такива превози, като се вземат предвид препоръките, направени от групата за правоприлагане в областта на превоза на отпадъци, посочена в член 66;

б)

ефективността на процедурата за предварителна писмена нотификация и съгласие, предвидена в дял II, глава 1, и по-специално свързаните с нея срокове, inter alia, чрез анализиране на елементи като броя на възраженията и съгласията, както и времето между подаването на нотификацията и вземането на решение относно нея въз основа на данните, съхранявани в системата, посочена в член 27;

в)

приноса на настоящия регламент за неутралност по отношение на климата, за постигането на кръгова икономика и за нулево замърсяване, като се вземат предвид докладите и данните, публикувани от съответните агенции на Съюза.

Европейската агенция за околна среда подпомага Комисията при мониторинга на изпълнението на настоящия регламент, като изготвя по целесъобразност доклади с анализ на превозите на конкретни потоци от отпадъци и на въздействието им върху околната среда.

Докладът, посочен в първата алинея, се изготвя за първи път не по-късно от 31 декември 2029 г. и на всеки три години след това.

5.   След 21 май 2029 г. Комисията изготвя доклад, в който се оценява дали прилагането на разпоредбите, съдържащи се в членове 39—46, е осигурило екологосъобразно управление на пластмасовите отпадъци в ЕС и в държавите, към които тези отпадъци са били изнесени от Съюза, както и дали в държавите вносители не са настъпили значителни неблагоприятни последици при третирането на генерираните в държавата отпадъци. В него се вземат предвид информацията и елементите, предоставени от държавите членки, участващи в износа на пластмасови отпадъци, от компетентните органи на държавите на внос, както и от икономическите оператори и организациите на гражданското общество.

Докладът предоставя също така информация относно развитието на капацитета на операторите на отпадъци в Съюза да управляват по екологосъобразен начин пластмасовите отпадъци, генерирани в държавите членки и внесени в Съюза.

В доклада се оценява също така дали разпоредбите относно превозите на отпадъци между държавите членки допринасят за подобряване на управлението на пластмасовите отпадъци, като се обръща особено внимание на класификацията на пластмасовите отпадъци по позиция EU3011.

По целесъобразност този доклад се придружава от законодателно предложение за изменение на настоящия регламент, което би могло да включва по-строги условия за износа на пластмасови отпадъци за трети държави, включително забрани за износ.

Член 74

Международно сътрудничество

Държавите членки, когато е уместно и необходимо съвместно с Комисията, си сътрудничат с други страни по Базелската конвенция и с междудържавни организации, inter alia, чрез обмен или споделяне на информация, чрез насърчаването на екологосъобразна технология и разработването на съответните кодекси за добрата практика.

Член 75

Определяне на компетентните органи

Държавите членки определят компетентния орган или органи, отговорни за изпълнението на настоящия регламент. Всяка държава членка определя само един компетентен орган по транзита.

Член 76

Определяне на кореспондентите

Държавите членки и Комисията определят поотделно един или повече кореспонденти, отговорни за информирането или консултирането на лица или предприятия, отправили запитвания във връзка с изпълнението на настоящия регламент. Кореспондентът на Комисията изпраща до кореспондентите на държавите членки всички въпроси, отправени към него, които касаят държавите членки, а също и обратното.

Член 77

Определяне на митническите учреждения на въвеждане и напускане

Държавите членки могат да посочат специфични митнически учреждения на въвеждане и напускане на Съюза за превозите на отпадъци, които се въвеждат в Съюза или го напускат. Когато дадена държава членка реши да посочи такива митнически учреждения, не се използват никакви други гранични контролно-пропускателни пунктове в тази държава членка за целите на превози при въвеждането в Съюза и на напускането му.

Член 78

Нотифициране на определяния и информация за тях

1.   Държавите членки нотифицират Комисията за определянето на:

а)

компетентните органи — съгласно член 75;

б)

кореспондентите — съгласно член 76;

в)

когато е уместно — митническите учреждения на въвеждане и напускане, съгласно член 77.

2.   По отношение на определянията, посочени в параграф 1, държавите членки съобщават на Комисията следната информация:

а)

имена;

б)

пощенски адреси;

в)

адреси на електронна поща;

г)

телефонни номера;

д)

езици, които са приемливи за компетентните органи.

3.   Държавите членки незабавно уведомяват Комисията за всички промени в информацията, посочена в параграфи 1 и 2.

4.   Информацията, посочена в параграфи 1 и 2, както и всички промени в тази информация, се предоставят на Комисията по електронен път.

5.   Комисията публикува на своя уебсайт списъците с определените компетентни органи, кореспонденти и когато е уместно, митническите учреждения на въвеждане и напускане, и при необходимост актуализира тези списъци.

Член 79

Изменение на приложения I—X и XII

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 80 за изменение на приложения IA, IБ, IB, II, IIIA, IIIБ, IV, V, VI и VII, за да се вземат предвид промените, договорени съгласно Базелската конвенция и Решението на ОИСР.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 80 за изменение на приложение IВ, за да го адаптира към прилагането на член 27 след 21 май 2026 г.

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема — след подаване на искане от държава членка или по своя собствена инициатива — делегирани актове в съответствие с член 80 за изменение на приложение IIIA, за да се включат в посоченото приложение смеси от два или повече вида отпадъци, изброени в приложение III, при условие че съставът на тези смеси от отпадъци не възпрепятства тяхното рециклиране по екологосъобразен начин, и когато е доказано, че въпросната смес от отпадъци ще бъде управлявана по екологосъобразен начин в рамките на Съюза и да се предвиди, че едно или повече от вписванията в приложение IIIA се прилагат само за превози между държавите членки, когато е доказано, че въпросната смес от отпадъци няма да бъде управлявана по екологосъобразен начин в рамките на Съюза в държавите, за които се прилага Решението на ОИСР.

4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема — след подаване на искане от държава членка или по своя собствена инициатива — делегирани актове в съответствие с член 80 за изменение на приложение IIIБ, за да се включат в посоченото приложение неопасни отпадъци, които не са изброени в приложение III, IV или V, когато е доказано, че въпросните отпадъци ще бъдат управлявани по екологосъобразен начин в рамките на Съюза.

5.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 80 за изменение на приложение VIII по отношение на формата и съдържанието на информацията, посочена в същото приложение, въз основа на опита, придобит по време на прилагането на настоящия регламент, и за актуализиране на формата и информацията, посочена в същото приложение, във връзка със законодателството на Съюза и международните насоки по отношение на екологосъобразното управление въз основа на развитията в рамките на съответните международни форуми или на равнището на Съюза, както и с цел отчитане на научно-техническия прогрес.

6.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 80 за изменение на приложение IX с цел актуализиране на списъците със законодателството на Съюза и международните насоки по отношение на екологосъобразното управление въз основа на развитията на равнището на Съюза или в съответните международни форуми.

7.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 80 за изменение на приложение X по отношение на критериите, съдържащи се в посоченото приложение, въз основа на опита, придобит по време на прилагането на настоящия регламент, и за актуализиране на информацията, посочена в същото приложение, във връзка със законодателството на Съюза и международните насоки въз основа на развитията в рамките на съответните международни форуми или на равнището на Съюза по отношение на екологосъобразното управление, както и с цел отчитане на научно-техническия прогрес.

8.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 80 за изменение на приложение XII по отношение на информацията, съдържаща се в посоченото приложение, въз основа на опита, придобит по време на прилагането на настоящия регламент.

Член 80

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Делегирането на правомощия, посочено в член 14, параграф 3, член 15, параграф 6, член 18, параграф 15, член 27, параграф 2, член 29, параграф 6, член 39, параграф 5, член 41, параграф 1, член 43, параграф 4, член 45, параграф 6, и член 79, се предоставя на Комисията за срок от пет години от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 14, параграф 3, член 15, параграф 6, член 18, параграф 15, член 27, параграф 2, член 29, параграф 6, член 39, параграф 5, член 41, параграф 1, член 43, параграф 4, член 45, параграф 6, и член 79, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението, дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 14, параграф 3, член 15, параграф 6, член 18, параграф 15, член 27, параграф 2, член 29, параграф 6, член 39, параграф 5, член 41, параграф 1, член 43, параграф 4, член 45, параграф 6 или член 79, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 81

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 39 от Директива 2008/98/ЕО. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта за акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 82

Изменение на Регламент (ЕС) № 1257/2013

Регламент (ЕС) № 1257/2013 се изменя, както следва:

1)

В член 3, параграф 2 уводният текст се заменя със следното:

„За целите на член 6, параграф 2, буква а) член 7, параграф 2, буква г) и членове 13, 15 и 16,“

2)

В член 6, параграф 2 буква а) се заменя със следното:

„а)

се рециклират само в съоръжения за рециклиране на кораби, които са включени в европейския списък, а в случай на кораби, които се считат за опасни отпадъци, които са разположени в зона под националната юрисдикция на държава членка и са изнесени от Съюза — само в съоръженията, включени в европейския списък, които се намират в държавите, изброени в приложение VII към Базелската конвенция.“

Член 83

Изменение на Регламент (ЕС) 2020/1056

Регламент (ЕС) 2020/1056 се изменя, както следва:

1)

В член 2, параграф 1, буква а) точка iv) се заменя със следното:

„iv)

член 9, параграф 2, член 16, параграф 1 и член 18, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2024/1157 на Европейския парламент и на Съвета (*1); настоящият регламент не засяга проверките от страна на митническите учреждения, предвидени в съответните разпоредби на правните актове на Съюза.

(*1)  Регламент (ЕС) 2024/1157 на Европейския парламент и на Съвета от 11 април 2024 г. относно превозите на отпадъци и за изменение на регламенти (ЕС) № 1257/2013 и (ЕС) 2020/1056 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1013/2006 (ОВ L, 2024/1157, 30.4.2024 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj).“;"

2)

В член 5 се вмъква следният параграф:

„1а   . Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи приемат регулаторната информация, включително допълнителната информация, съгласно Регламент (ЕС) 2024/1157, считано от 21 май 2026 г.“

3)

В член 5 параграф 2 се заличава

4)

В член 7 се добавя следният параграф:

„4.   Чрез дерогация от параграф 3 елементите, посочени в параграф 1, които са свързани с изискванията за предоставяне на информация, определени в разпоредбите, посочени в член 2, параграф 1, буква а), точка iv), се приемат не по-късно от датата, посочена в член 27, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2024/1157.

“;

5)

В член 8 се добавя следният параграф:

„4.   Чрез дерогация от параграф 3 елементите, посочени в параграф 1, които са конкретно свързани с достъпа и обработването от страна на органите на регулаторна информация във връзка с изискванията, определени в разпоредбите, посочени в член 2, параграф 1, буква а), точка iv), включително комуникацията с икономическите оператори във връзка с тази информация, се приемат не по-късно от датата, посочена в член 27, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2024/1157.

“;

6)

В член 9 се добавя следният параграф:

„3.   Чрез дерогация от параграф 2 елементите, посочени в параграф 1, които са конкретно свързани с обработването на регулаторна информация във връзка с изискванията, определени в разпоредбите, посочени в член 2, параграф 1, буква а), точка iv), се приемат не по-късно от датата, посочена в член 27, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2024/1157.

Член 84

Преглед

До 31 декември 2035 г. Комисията прави преглед на настоящия регламент, като взема предвид, inter alia, докладите, изготвени в съответствие с член 73, и прегледа, посочен в член 62, параграф 5, и докладва за резултатите от прегледа на Европейския парламент и на Съвета, като го придружава, ако смята за подходящо, със законодателно предложение.

По време на прегледа и като част от доклада си Комисията оценява по-специално:

а)

ефективността на процедурата за предварителна писмена нотификация и съгласие, предвидена в дял II, глава 1, и по-специално свързаните с нея срокове в членове 8, 14, 15 и 16, inter alia, чрез анализиране на елементи като броя на възраженията и съгласията, както и времето между подаването на нотификацията и вземането на решение относно нея. За тази цел Комисията може да използва данните, съхранявани в системите, посочени в член 27;

б)

въпроса дали публикуването на данни за превозите на отпадъци в съответствие с член 21 осигурява достатъчна прозрачност, по-специално като се анализира дали и по каква причина имената на съоръженията на местоназначението са класифицирани от страна на компетентните органи или лицата, които организират превозите, като поверителни съгласно законодателството на Съюза и националното законодателство;

в)

въпроса дали настоящият регламент допринася в достатъчна степен за неутралност по отношение на климата, за постигането на кръгова икономика и за нулево замърсяване, като се вземат предвид докладите и данните, публикувани от съответните агенции на Съюза.

По време на своя преглед и като част от своя доклад Комисията оценява допълнително дали е спазен принципът на равенство в правото на Съюза, оценява в този контекст възможното въздействие върху конкурентоспособността на всяка държава членка и предприема коригиращи мерки, когато счете за необходимо.

Член 85

Отмяна и преходни разпоредби

1.   Регламент (ЕО) № 1013/2006 се отменя считано от 20 май 2024 г.

2.   Разпоредбите на членове от Регламент (ЕО) № 1013/2006 обаче продължават да се прилагат до 21 май 2026 г. с изключение на:

а)

член 30, който спира да се прилага от 20 май 2024 г.;

б)

член 37, който продължава да се прилага до 21 май 2027 г.;

в)

член 51, който продължава да се прилага до 31 декември 2025 г.

3.   Регламент (ЕО) № 1013/2006 продължава да се прилага и за превозите, за които е предоставена нотификация в съответствие с член 4 от посочения регламент и за които компетентният орган по местоназначението е дал своето потвърждение в съответствие с член 8 от посочения регламент преди 21 май 2026 г. За тези превози разпоредбите на настоящия регламент не се прилагат.

4.   Регламент (ЕО) № 1418/2007 (47) на Комисията се отменя, считано от 21 май 2027 г.

5.   Оползотворяването или обезвреждането на отпадъци в превоз, за който съответните компетентни органи са дали съгласието си в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1013/2006, трябва да приключат не по-късно от една година след 21 май 2026 г.

6.   Превоз, за който съответните компетентни органи са дали съгласието си в съответствие с член 24, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1013/2006, трябва да приключи не по-късно от три години след 21 май 2026 г.

7.   Издадено предварително съгласие за съоръжение в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 престава да бъде валидно не по-късно от пет години, считано от 20 май 2024 г.

8.   Позоваванията на отменения Регламент (ЕО) № 1013/2006 се смятат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение XIII.

Член 86

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той започва да се прилага от 21 май 2026 г.

3.   При все това по отношение на следните разпоредби се прилагат следните дати:

а)

член 83, точки 4, 5 и 6 от 20 август 2020 г.

б)

член 2, параграф 2, буква и), член 7, параграф 10, член 11, параграф 5, член 14, параграф 3, член 15, параграф 6, член 18, параграф 15, член 27, параграфи 2 и 5, член 29, параграф 3) и параграф 6, членове 31, 41—43, 45, член 51, параграф 7, член 61, параграф 7, член 66 и членове 79 до 82 и член 83, точки 1—3 от 20 май 2024 г.;

в)

член 39, параграф 1, буква г) от 21 ноември 2026 г.;

г)

член 38, параграф 2, буква б), член 40, член 44, параграф 2, буква а), член 46 и член 47 от 21 май 2027 г., с изключение на член 40, параграф 3, буква б), който се прилага от 21 май 2026 г.;

д)

член 73 от 1 януари 2026 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2024 година.

За Европейския парламент

Председател

R. METSOLA

За Съвета

Председател

H. LAHBIB


(1)   ОВ C 275, 18.7.2022 г., стр. 95.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 27 февруари 2024 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 25 март 2024 г.

(3)  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

(4)  Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).

(5)   ОВ L 39, 16.2.1993 г., стр. 3.

(6)  Решение 93/98/ЕИО на Съвета от 1 февруари 1993 г. за сключване от името на Общността на Конвенцията за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане (Базелска конвенция) (ОВ L 39, 16.2.1993 г., стр. 1).

(7)  Изменение на Базелската конвенция („Изменение за забрана“), прието с Решение III/1 на страните по Базелската конвенция.

(8)  Решение на Съвета 97/640/ЕО от 22 септември 1997 г. за одобряване от страна на Общността на измененията на Конвенцията за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане (Базелска конвенция), предвидени в Решение III/1 на Конференцията на страните (ОВ L 272, 4.10.1997 г., стр. 45) и Регламент (ЕО) № 120/97 на Съвета от 20 януари 1997 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 259/93 относно надзора и контрола върху превози на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност (ОВ L 22, 24.1.1997 г., стр. 14).

(9)  OECD/LEGAL/0266.

(10)  Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно рециклирането на кораби и за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Директива 2009/16/ЕО (ОВ L 330, 10.12.2013 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕС) 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно устойчивите органични замърсители (ОВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 45).

(13)  Регламент (ЕС) 2021/1119 на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 2021 г. за създаване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на регламенти (ЕО) № 401/2009 и (ЕС) 2018/1999 (Европейски закон за климата) (ОВ L 243, 9.7.2021 г., стр. 1).

(14)  Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1).

(15)  Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17).

(16)  Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 г. относно електронната информация за товарни превози (ОВ L 249, 31.7.2020 г., стр. 33).

(17)  Регламент (ЕС) 2022/2399 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2022 г. за създаване на среда на Европейския съюз за митническо обслужване на едно гише и за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 (ОВ L 317, 9.12.2022 г., стр. 1).

(18)   ОВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 4.

(19)  Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).

(20)  Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10).

(21)  Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (ОВ L 155, 12.6.2019 г., стр. 1).

(22)  Регламент (ЕС) 2023/2055 на Комисията от 25 септември 2023 г. за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на микрочастиците от синтетични полимери (ОВ L 238, 27.9.2023 г., стр. 67).

(23)  Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34).

(24)  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на загубите на пластмасови гранули с цел намаляване на замърсяването с пластмасови микрочастици (COM(2023) 645 final).

(25)  Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1.).

(26)  Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право (ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 28).

(27)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(28)  Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1).

(29)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

(30)   ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(31)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(32)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(33)  Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО (ОВ L 151, 7.6.2019 г., стр. 116).

(34)  Директива 2006/117/Евратом на Съвета от 20 ноември 2006 г. относно надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво (ОВ L 337, 5.12.2006 г., стр. 21).

(35)  Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40).

(36)  Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета и Решение 2004/217/ЕО на Комисията (ОВ L 229, 1.9.2009 г., стр. 1).

(37)  Протокол за опазване на околната среда към Договора за Антарктика от 1991 г.

(38)  Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации и за изменение на Директива 85/337/ЕИО на Съвета, директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО, 2006/12/ЕО и 2008/1/ЕО, и Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114).

(39)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).

(40)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).

(41)  Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1).

(42)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(43)  Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38).

(44)  Регламент (ЕС) 2023/1542 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2023 г. за батериите и негодните за употреба батерии, за изменение на Директива 2008/98/ЕО и Регламент (ЕС) 2019/1020 и за отмяна на Директива 2006/66/ЕО (ОВ L 191, 28.7.2023 г., стр. 1).

(45)  OECD/LEGAL/0266.

(46)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1245 на Комисията от 28 юли 2016 г. за установяване на предварителна таблица на съответствието между кодовете от Комбинираната номенклатура, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета, и позициите на отпадъци, изброени в приложения III, IV и V към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци.(ОВ L 204, 29.7.2016 г., стр. 11).

(47)  Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията от 29 ноември 2007 г. относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага (ОВ L 316, 4.12.2007 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ IА