European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия L


2024/363

22.1.2024

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/363 НА КОМИСИЯТА

от 11 октомври 2023 година

за изменение на регулаторните технически стандарти, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, във връзка с преминаването към бенчмарковете TONA и SOFR, с които са обвързани някои договори за извънборсови деривати

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (1), и по-специално член 5, параграф 2, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 на Комисията (2) се определя, наред с другото, набор от класове извънборсови лихвени деривати, които подлежат на задължението за клиринг. Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 бе изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2022/750 на Комисията (3) по отношение на подлежащите на задължението за клиринг класове извънборсови лихвени деривати в евро (EUR), британски лири (GBP), японски йени (JPY) и щатски долари (USD). Тази промяна в обхвата на класовете, които подлежат на задължението за клиринг, отразява преминаването към нови бенчмаркове, с които се обвързват извънборсовите деривати, и съответно отдалечаването от бенчмарковете Euro Overnight Index Average (EONIA) и London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR) и вместо това — определянето на нови безрискови лихвени проценти, тъй като някои класове вече не изпълняват основните критерии за подлагането им на задължението за клиринг, а някои нови класове вече започват да ги изпълняват.

(2)

ICE Benchmark Administration — администраторът на LIBOR, съобщи, че в края на 2021 г. ще се прекрати публикуването на JPY LIBOR и на някои ставки на USD LIBOR, а през юни 2023 г. ще се прекрати публикуването на всички останали ставки на USD LIBOR. Освен това Комисията, Европейската централна банка в качеството ѝ на орган за банков надзор (банков надзор на ЕЦБ), Европейският банков орган (ЕБО) и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) настоятелно призоваха в съвместно изявление контрагентите да преустановяват, възможно най-скоро и във всеки случай до 31 декември 2021 г., да използват в новите договори ставките на LIBOR, в т.ч. USD LIBOR, като референтен лихвен процент. От 1 януари 2022 г. JPY LIBOR бе прекратен, поради което договорите за извънборсови лихвени деривати вече не могат да бъдат обвързвани с него, като от контрагентите се очаква да не сключват и такива договори, обвързани с USD LIBOR.

(3)

Регулаторните органи и пазарните участници положиха усилия за определянето на заместващи ставки за тези валути, разработвайки по-специално нови безрискови лихвени проценти, които понастоящем се използват като бенчмаркове за финансовите инструменти и финансовите договори. За USD и JPY по-специално се изготвят Secured Overnight Financing Rate (SOFR) и Tokyo Overnight Average Rate (TONA). В частност на пазара на извънборсови деривати, договорите за извънборсови лихвени деривати, обвързани със SOFR и TONA, вече се търгуват от контрагенти и преминават клиринг при някои ЦК.

(4)

ЕОЦКП бе уведомен за класовете извънборсови лихвени деривати, обвързани със SOFR или TONA, за които някои ЦК са получили разрешение да извършват клиринг. За всеки от тези класове ЕОЦКП отново направи оценка на основните критерии за въвеждане на задължението за клиринг, в т.ч. степента на стандартизация, обема и ликвидността, както и наличието на ценова информация. Следвайки основната цел за намаляване на системните рискове, ЕОЦКП определи, че класовете извънборсови лихвени деривати, обвързани с тези безрискови лихвени проценти, следва да подлежат на задължението за клиринг в съответствие с процедурата, предвидена в Регламент (ЕС) № 648/2012. Поради това, тези класове следва да бъдат включени в обхвата на задължението за клиринг.

(5)

Различните контрагенти се нуждаят като цяло от различно време за въвеждане на необходимите мерки, за да започнат клиринг на своите извънборсови лихвени деривати, които подлежат на задължителен клиринг. В този случай обаче контрагентите имаха време да се адаптират, включително при споразуменията си за клиринг, към реформата на бенчмарковете, в т.ч. прекратяването на JPY LIBOR в края на 2021 г. или предвиденото за юни 2023 г. прекратяване на повечето ставки на USD LIBOR. За контрагентите, които вече са обхванати от задължението за клиринг и които вече извършват клиринг на извънборсовите лихвени деривати в JPY или USD, клирингът на новите класове, обвързани с безрисковите лихвени проценти в JPY или USD, не налага съществени — ако изобщо налага някакви — промени в техните договори или процедури за клиринг. Фактически, за контрагентите със споразумения за клиринг на извънборсови лихвени деривати в JPY клирингът на извънборсовите лихвени деривати, обвързани с безрисковия лихвен процент в тази валута, не налага създаване и прилагане на съвсем нови споразумения за клиринг — какъвто е бил случаят, когато за първи път са започнали клиринга на извънборсови лихвени деривати в тази валута. Същото се наблюдава и при контрагентите със споразумения за клиринг на обвързани със SOFR извънборсови лихвени деривати: клирингът на обвързаните със SOFR класове суапове, индексирани към процента овърнайт (overnight index swaps — OIS), със срокове до падежа над 3 години не налага създаване и прилагане на качествено нови споразумения за клиринг, тъй като обвързаните със SOFR класове такива суапове със срокове до падежа до три години вече са обхванати от задължението за клиринг. Не е необходимо да се предвиди допълнително поетапно въвеждане с оглед на правилното и своевременното изпълнение на това задължение. Промените, внесени с оглед на въвеждането на новите класове извънборсови лихвени деривати в JPY и USD, обвързани с безрисковите лихвени проценти, следва да започнат да се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(6)

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от ЕОЦКП.

(8)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи, поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4), и се консултира с Европейския съвет за системен риск,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 се изменя, както следва:

1)

В член 3 се вмъква следният параграф 1в:

„1в.

Чрез дерогация от параграф 1 и без посочените в параграф 1б договори, задължението за клиринг на договорите от класа извънборсови деривати, посочен в редове E.4.1 и E.4.2 от таблица 4 в приложението, започва да поражда действие на 11 февруари 2024 г. одина.“;

2)

Приложението се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 октомври 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 на Комисията от 6 август 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг (ОВ L 314, 1.12.2015 г., стр. 13).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2022/750 на Комисията от 8 февруари 2022 г. за изменение на регулаторните технически стандарти, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, във връзка с преминаването към нови бенчмаркове, с които са обвързани някои договори за извънборсови деривати (ОВ L 138, 17.5.2022 г., стр. 6).

(4)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 4 в приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 се изменя, както следва:

1)

Заличава се редът на запис D.4.3;

2)

Добавят се следните редове на записи E.4.1 и E.4.2:

„E.4.1

OIS

SOFR

USD

7Д-50Г

Една валута

Не

Постоянна или променлива

E.4.2

OIS

TONA

JPY

7Д-50Г

Една валута

Не

Постоянна или променлива“


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/363/oj

ISSN 1977-0618 (electronic edition)