European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия L


2024/249

12.2.2024

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2024/249 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2023 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 по отношение на общите изисквания за данните за целите на обмена и съхранението на определена информация съгласно митническото законодателство

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 7, букви а) и б) от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение А към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията (2) се определят общите изисквания за данните за целите на обмена и съхранението на информацията, необходима за заявленията и решенията. С оглед на едно предстоящо голямо подобряване на електронните системи, свързани със системата „МКС: митнически решения“ и системата „МКС: управление на обезпеченията“, посоченото приложение следва да бъде изменено, за да се запази хармонизацията.

(2)

Практическото прилагане на Регламент (ЕС) № 952/2013 заедно с Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 показа, че този делегиран регламент се нуждае от някои изменения, с които да се подобри хармонизацията на общите изисквания за данните за обмена и съхранението на информация между митническите органи и между митническите органи и икономическите оператори. Тези изменения са необходими, за да се запази оперативната съвместимост между митническите електронни системи, използвани за различните видове декларации, уведомления и доказателството за митническия статус на съюзни стоки, които са посочени в приложение Б към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446. Поради това е необходимо посоченото приложение да бъде изменено.

(3)

Необходимо е да се допълни информацията, която се събира за регистрацията на икономически оператори от трети държави, които оператори имат постоянно установена стопанска дейност на митническата територия на Съюза. Следва да се запише адресът на тази постоянно установена стопанска дейност. Освен това общите изисквания за данните за регистрацията на икономическите оператори, които изисквания са определени в приложение 12-01 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, следва да се съгласуват по-добре с общите изисквания за данните за заявленията и решенията, както и за декларациите, уведомленията и доказателството за митническия статус на съюзни стоки, за да се осигури оперативна съвместимост между електронната система, използвана за регистрацията на икономическите оператори, и системите, в които се обработват заявленията и решенията, както и декларациите, уведомленията и доказателството за митническия статус на съюзни стоки. Поради това е необходимо приложение 12-01 да бъде изменено.

(4)

Необходимо е да се отложи прилагането на промените, които имат значително въздействие върху електронните системи, за да се даде възможност на Комисията, на органите на държавите членки, както и на икономическите оператори да адаптират съответно своите електронни системи и да се даде време на държавите членки и икономическите оператори да се съобразят с изменените изисквания за данните. Някои от измененията вече са взети предвид при настоящото разработване на информационните технологии, докато други изменения ще изискват промени в електронните системи, които все още не са планирани. Държавите членки и икономическите оператори се нуждаят от стабилна основа, за да се подготвят за тези промени и да организират необходимите инвестиции. Поради това е необходимо в изискванията за данните да се въведат изменения, които ще се прилагат едва от 1 до 4 години след влизането в сила на настоящия регламент в зависимост от конкретните разработки в областта на информационните технологии.

(5)

Образците на придружаващия документ за транзит, определен в приложение Б-02 към Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, и придружаващия документ за транзит/сигурност, определен в приложение Б-04 към посочения делегиран регламент, както и списъците на стоковите позиции към тези документи, определени съответно в приложения Б-03 и Б-05 към същия делегиран регламент, трябва да бъдат приведени в съответствие с общите изисквания за данните за режим транзит, определени в приложение Б към същия делегиран регламент. Тъй като общите изисквания за данните, приложими за придружаващия документ за транзит и придружаващия документ за транзит/сигурност, са много сходни, вече не е необходимо да има два различни образеца на тези документи и свързаните с тях списъци на стоковите позиции. Ето защо е необходимо посочените приложения Б-02 и Б-03 да бъдат изменени, а посочените приложения Б-04 и Б-05 да бъдат заличени.

(6)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 се изменя, както следва:

1)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

в параграф 4 буква а) се заменя със следното:

„а)

до определената в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151 дата на въвеждане на системата „МКС: автоматизирана система за износа (AES)“ — за случаите, обхванати от колони A1, A2, B1, B4 и C1 в приложение Б към настоящия регламент;“;

б)

параграфи 5, 6 и 7 се заличават;

в)

в параграф 8 уводният текст се заменя със следното:

„До датите на въвеждане на системата „МКС: автоматизирана система за износа“ или на подобрение на националните системи във връзка с вноса, които дати са определени в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151, когато заявление за разрешение се основава на митническа декларация в съответствие с член 163, параграф 1 от настоящия регламент, митническата декларация трябва да съдържа и следните данни:“.

2)

Член 3 се заменя със следното:

„При регистрацията на дадено лице митническите органи събират и съхраняват по отношение на това лице данните, посочени в приложение 12-01. Тези данни представляват запис EORI.“

3)

В член 5, параграф 1 буква б) се заменя със следното:

„б)

да подаде на митническата територия на Съюза или в трета държава обобщена декларация за напускане или обобщена декларация за въвеждане, когато в споразумение за митническа сигурност между Съюза и съответната трета държава се предвижда използването на електронна система на ЕС;“

4)

Приложение А се заменя с текста в приложение I към настоящия регламент.

5)

Приложение Б се заменя с текста в приложение II към настоящия регламент.

6)

Приложение 12-01 се заменя с текста в приложение III към настоящия регламент.

7)

Приложение Б-02 се заменя с текста в приложение IV към настоящия регламент.

8)

Приложение Б-03 се заменя с текста в приложение V към настоящия регламент.

9)

Приложения Б-04 и Б-05 се заличават.

Член 2

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Член 1, точки 1—5 се прилагат от 3 март 2024 г.

3.   Член 1, точка 6 се прилага от 1 март 2027 г.

4.   Член 1, точки 7—9 се прилагат от датата на въвеждане на етап 5 от NCTS (новата компютризирана система за транзита) в съответствие с приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151 на Комисията (3).

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151 на Комисията от 13 декември 2019 г. за създаване на работна програма относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 325, 16.12.2019 г., стр. 168).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ A

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДАННИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАЯВЛЕНИЯТА И РЕШЕНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел 1

Общи бележки за тълкуване

(1)

Разпоредбите, които се съдържат в настоящите бележки, важат за всички дялове от настоящото приложение.

(2)

Таблиците с изискванията за данните в дял II включват всички елементи от данните, необходими за заявленията и решенията, разгледани в настоящото приложение.

(3)

Форматите, кодовете и, ако е приложимо, структурата на изискванията за данните, описани в настоящото приложение, са определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

(4)

Изискванията за данните, определени в настоящото приложение, се прилагат за заявления и решения, които са подадени както чрез средства за електронна обработка на данни, така и на хартиен носител.

(5)

Елементите от данните, които могат да бъдат предоставени за няколко вида заявления и решения, са изложени в дял II, раздел 1, групи 31—38 от настоящото приложение.

(6)

Елементите от данните, специфични за определени видове заявления и решения, са изложени в раздела с изискванията за данните за дял II, групи 42—63 от настоящото приложение.

(7)

Конкретните разпоредби относно всеки елемент от данните, описани в раздела с изискванията за данните на дял II от настоящото приложение, се прилагат, без да се засяга статусът на елемента от данните, определен в таблиците с изискванията за данните. Например ЕД 35 01 080.. „Идентификационни данни на стоките“ се обозначава като задължителен (статус „A“) в таблицата с изискванията за данните в дял II, група 35 от настоящото приложение за разрешенията за режим активно усъвършенстване (колона IPO) и режим пасивно усъвършенстване (колона IPO); тази информация обаче не се попълва при режим активно или пасивно усъвършенстване с еквивалентни стоки и режим пасивно усъвършенстване по системата за стандартен обмен, съгласно описанието в дял II, забележки към група 35 от настоящото приложение.

(8)

Обозначенията на статуса („A“, „B“ или „C“), отнасящи се до съответния елемент от данните в съответната таблица с изисквания за данните, показват, че те може да се използват за целите на заявленията (обозначени с „*“), решенията (обозначени с „+“) или и на двете (без специфично обозначение).

(9)

Статусът, посочен в таблицата с изисквания за данните по-долу, не се засяга от факта, че определени данни се предоставят само когато обстоятелствата го изискват. Например ЕД 35 01 060.. „Еквивалентни стоки“ се използва единствено ако използването на еквивалентни стоки се изисква по силата на член 223 от Кодекса.

(10)

Обозначенията на статуса („A“, „B“ или „C“), приложени на равнище елемент (клас) от данни, трябва да се разглеждат заедно с посочените възможни промени на равнище поделемент (подклас или атрибут) от данни и с разпоредбите на посочените номерирани бележки под линия в таблицата с изискванията в дял II, глава 2. В случай че статусът и/или бележката под линия са предоставени на равнище клас, те са приложими за всички подкласове от данни или поделементи от данни, освен ако за даден подклас от данни или поделемент от данни са приложени различни статуси или бележки под линия. Например статус „А“ е посочен на равнище клас за ЕД 33 02… (Идентификационни данни на заявителя/титуляря на разрешението или решението) за повечето колони, но ЕД 33 02 000 230 (Номер за целите на ДДС) се изисква само за колона ОИО.

(11)

Ако заявлението за използване на специален режим, различен от транзит, се подава по член 163, наборът от данни, определен в колона A163 от таблицата с изисквания за данните в дял II от настоящото приложение, се предоставя в допълнение към изискванията за данните към митническата декларация, в съответствие с предвиденото в дял I, глава 3, раздели 1, 2 и 11 от приложение Б във връзка със съответния режим.

(12)

Държавите членки предоставят на Комисията списък с елементите от данни, обозначени със статус „B“ в таблиците с изисквания за данните, които са им необходими, и информират Комисията при всяка промяна на този списък. Комисията публикува списъка с тези данни.

(13)

В таблиците с изисквания за данните в дял II (Изисквания за данните с бележки), раздел 2 (Таблица с изисквания за данните за групи от данни 31—38) фигурират само онези елементи от данни, за които е посочен действителен статус във връзка с изискванията.

(14)

Изискванията за данните за конкретните колони (набори от данни, свързани с конкретни заявления или решения) са приложими на различни етапи. Съответният етап е посочен в дял I, раздел 2 (легенда към таблицата) от настоящото приложение. Началните дати на прилагане за различните етапи са следните:

Етап 0 — от 30 март 2024 г.

Етап 1 — от 11 март 2024 г.

Етап 2 — от 13 март 2025 г.

Етап 3 — от 1 декември 2026 г.

Раздел 2

Легенда към таблицата

Колони

Предишно наименование на колоната

Вид на заявлението/решението

Позоваване на съответния правен акт

Група на специфичните изисквания за данните

Посочване на етапа съгласно дял I, раздел 1, точка 14

Решения относно обвързваща информация

 

ОТИ

1a

Заявление и решение, отнасящи се до обвързваща тарифна информация (Решение ОТИ)

член 33 от Кодекса

42…

Етап 0

ОИП

1b

Заявление и решение, отнасящи се до обвързваща информация за произхода (Решение ОИП)

член 33 от Кодекса

43…

Етап 3

ОИОС

[НОВ]

Заявление и решение, отнасящи се до обвързваща информация за определяне на стойността (ОИОС)

член 35 от Кодекса

63…

Етап 3

Одобрен икономически оператор

 

ОИО

2

Заявление или разрешение за статус на одобрен икономически оператор

член 38 от Кодекса

44…

Етап 2

Определяне на митническата стойност

 

CVA

3

Заявление и разрешение за опростяване на определянето на сумите, които са част от митническата стойност на стоките

член 73 от Кодекса

45…

Етап 2

Общо обезпечение и отсрочено плащане

 

CGU

4a

Заявление и разрешение за предоставяне на общо обезпечение, включително за евентуално намаление или освобождаване

член 95 от Кодекса

46…

Етап 1

DPO

4b

Заявление и разрешение за отсрочване на плащането на дължими мита, доколкото разрешението не се предоставя във връзка с една-единствена операция

член 110 от Кодекса

47…

Етап 2

RRM

4c

Заявление и решение за възстановяване или опрощаване на вносни или износни мита

член 116 от Кодекса

48…

Етап 2

Формалности, свързани с пристигането на стоки

 

TST

5

Заявление и разрешение за управление на съоръжения за временно складиране

член 148 от Кодекса

49…

Етап 2

Митнически статус на стоките

 

RSS

6a

Заявление и разрешение за откриване на редовна корабна линия

Член 120

50…

Етап 2

ACP

6b

Заявление и разрешение за статус на одобрен издател

Член 128

51…

Етап 2

Митнически формалности

 

SDE

7a

Заявление и разрешение за използване на опростена декларация

член 166, параграф 2 от Кодекса.

52…

Етап 2

CCL

7b

Заявление и разрешение за централизирано оформяне

член 179 от Кодекса

53…

Етап 2

EIR

7c

Заявление и разрешение за митническо деклариране чрез вписване на данни в отчетността на декларатора, включително за режим износ

член 182 от Кодекса

54…

Етап 2

SAS

7d

Заявление и разрешение за самооценка

член 185 от Кодекса

55…

Етап 2

AWB

7e

Заявление и разрешение за статус на одобрен измервач на теглото на банани

Член 155

56…

Етап 2

Специални режими

 

IPO

8a

Заявление и разрешение за използване на режим активно усъвършенстване

член 211, параграф 1, буква а) от Кодекса

57…

Етап 2

OPO

8b

Заявление и разрешение за използване на режим пасивно усъвършенстване

член 211, параграф 1, буква а) от Кодекса

58…

Етап 2

EUS

8c

Заявление и разрешение за използване на режим специфична употреба

член 211, параграф 1, буква а) от Кодекса

Не се изискват специфични данни

Етап 2

TEA

8d

Заявление и разрешение за използване на режим временен внос

член 211, параграф 1, буква а) от Кодекса

Не се изискват специфични данни

Етап 2

CWP

8e

Заявление и разрешение за управление на съоръжения за складиране за митническо складиране на стоки

член 211, параграф 1, буква б) от Кодекса

59…

Етап 2

A163

8f

Заявление и разрешение за използване на режим временен внос, специфична употреба, активно усъвършенстване или пасивно усъвършенстване в ситуации, в които се прилага член 163

член 211, параграф 1, буква а) от Кодекса и член 163

Не се изискват специфични данни

Етап 0

Транзит

 

ACT

9a

Заявление и разрешение за статус на одобрен получател за операция ТИР

член 230 от Кодекса

Не се изискват специфични данни

Етап 2

ACR

9b

Заявление и разрешение за статус на одобрен изпращач за съюзен транзит

член 233, параграф 4, буква а) от Кодекса

60…

Етап 2

ACE

9c

Заявление и разрешение за статус на одобрен получател за режим съюзен транзит

член 233, параграф 4, буква б) от Кодекса

Не се изискват специфични данни

Етап 2

SSE

9d

Заявление и разрешение за използване на пломби от специален тип

член 233, параграф 4, буква в) от Кодекса

61…

Етап 2

TRD

9e

Заявление и разрешение за използване на декларация за транзит с намален набор от данни

член 233, параграф 4, буква г) от Кодекса

Не се изискват специфични данни

Етап 2

ETD

9f

Заявление и разрешение за използване на електронен транспортен документ като митническа декларация

член 233, параграф 4, буква д) от Кодекса

62…

Етап 2

Раздел 3

Символи в клетките в дял II

Символ

Описание на символа

A

Задължително: данни, изисквани от всяка държава членка.

B

По преценка на държавите членки: данни, които държавите членки може да решат да не изискват.

C

По преценка на заявителя: данни, които заявителят може да реши да предостави, но които държавите членки не може да изискват.

*

Този елемент от данни се използва само за съответното заявление.

+

Този елемент от данни се използва само за съответното решение.

В случай че не е посочен нито един от знаците [*] или [+], изискването се отнася както за заявлението, така и за решението.

В случай че не е посочено изискване за конкретен елемент от данни, този елемент не се изисква.

Раздел 4

Групи от данни

Група

Наименование на групата

Използвано съкращение

Предишно наименование на колоната

31…

Информация за заявлението/решението

ВСИЧКИ

Дял I

32…

Позовавания на придружаващи документи, сертификати и разрешения

ВСИЧКИ

Дял I

33…

Страни

ВСИЧКИ

Дял I

34…

Дати, часове, периоди и места

ВСИЧКИ

Дял I

35…

Идентификационни данни на стоките

ВСИЧКИ

Дял I

36…

Ред и условия

ВСИЧКИ

Дял I

37…

Дейности и режими

ВСИЧКИ

Дял I

38…

Други

ВСИЧКИ

Дял I

42…

Специфични изисквания за данните за заявлението и решението, отнасящи се до обвързваща тарифна информация

ОТИ

Дял II

43…

Специфични изисквания за данните за заявлението и решението, отнасящи се до обвързваща информация за произхода

ОИП

Дял III

63…

Специфични изисквания за данните за заявлението и решението, отнасящи се до обвързваща информация за определяне на стойността

ОИОС

[НОВ]

44…

Специфични изисквания за данни за заявлението и разрешението за статус на одобрен икономически оператор

ОИО

Дял IV

45…

Специфични изисквания за данните за заявлението и разрешението за опростяване на определянето на сумите, които са част от митническата стойност на стоките

CVA

Дял V

46…

Специфични изисквания за данните за заявлението и разрешението за предоставяне на общо обезпечение, включително за евентуално намаление или освобождаване

CGU

Дял VI

47…

Специфични изисквания за данните за заявлението и разрешението за отсрочване на плащането на дължими мита, доколкото разрешението не се предоставя във връзка с една-единствена операция

DPO

Дял VII

48…

Специфични изисквания за данните за заявлението и решението за възстановяване или опрощаване на вносни или износни мита

RRM

Дял VIII

49…

Специфични изисквания за данните за заявлението и разрешението за управление на съоръжения за временно складиране

TST

Дял IX

50…

Специфични изисквания за данните за заявлението и разрешението за редовна корабна линия

RSS

Дял X

51…

Специфични изисквания за данни за заявлението и разрешението за статус на одобрен издател

ACP

Дял XI

52…

Специфични изисквания за данните за заявлението и разрешението за използване на опростена декларация

SDE

Дял XII

53…

Специфични изисквания за данните за заявлението и разрешението за централизирано оформяне

CCL

Дял XIII

54…

Специфични изисквания за данните за заявлението и разрешението за митническо деклариране чрез вписване на данни в отчетността на декларатора, включително за режим износ

EIR

Дял XIV

55…

Специфични изисквания за данните за заявлението и разрешението за самооценка

SAS

Дял XV

56…

Специфични изисквания за данни за заявлението и разрешението за статус на одобрен измервач на теглото на банани

AWB

Дял XVI

57…

Специфични изисквания за данните за заявлението и разрешението за използване на режим активно усъвършенстване

IPO

Дял XVII

58…

Специфични изисквания за данните за заявлението и разрешението за използване на режим пасивно усъвършенстване

OPO

Дял XVIII

59…

Специфични изисквания за данните за заявлението и разрешението за управление на съоръжения за складиране за митническото складиране на стоки

CWP

Дял XIX

60…

Специфични изисквания за данни за заявлението и разрешението за статус на одобрен изпращач за съюзен транзит

ACR

Дял XX

61…

Специфични изисквания за данните за заявлението и разрешението за използване на пломби от специален тип

SSE

Дял XXI

62…

Специфични изисквания за данните за заявлението и разрешението за използване на електронен транспортен документ като митническа декларация

ETD

[НОВ]

Раздел 5

Номерирани бележки под линия

Номер на бележката под линия

Описание на бележката под линия

[1]

Този елемент от данните се попълва само в случаите, в които:

разрешението за предоставяне на общо обезпечение ще се използва за поставянето на стоки под режим транзит в държави с общ транзитен режим;

разрешението за използване на електронен транспортен документ като митническа декларация ще се използва в държави с общ транзитен режим.

[2]

Този елемент от данните се използва в заявлението само в случай на заявление за изменение, подновяване или отмяна на решението.

[3]

Без да се накърняват специфичните разпоредби, приети в тази връзка в рамките на общата селскостопанска политика, всяко заявление по отношение на стоки, за които при подаване на митническата декларация е приложен и лиценз за внос или износ, се заверява от органите, отговорни за издаването на лиценза, в уверение на това, че са взети необходимите мерки за отмяна на последствията от него.

Заверката, посочена по-горе, не се изисква, когато:

а)

митническият орган, към когото е отправено заявлението, сам е издал въпросния лиценз;

б)

основанието за заявлението е грешка, която не оказва влияние върху издаването на лиценза.

Посочените по-горе разпоредби се прилагат и при реекспорт, поставяне на стоки в митнически склад или свободна зона, или при унищожаване на стоките.

[4]

Тази информация е задължителна само в случаите, когато EORI номерът на лицето не се изисква. Когато е предоставен EORI номерът, името и адресът не следва да се предоставят, освен ако се използва заявление или решение на хартиен носител.

[5]

Тази информация не се предоставя, ако заявителят е одобрен икономически оператор.

[6]

Тази информация се предоставя само ако заявлението се отнася до използването на временен внос и информацията се изисква съгласно митническото законодателство.

[7]

Тази информация се използва само в случай на заявление или решение на хартиен носител.

[8]

Ако е предназначен да се използва за обществен митнически склад тип II, този елемент от данните не се използва.

[9]

Тази информация не се изисква, когато се прилага член 162.

[10]

Тази информация се предоставя само за целите на следните заявления:

а)

заявления за издаване на разрешение за използване на режим активно усъвършенстване или режим специфична употреба, когато заявителят е установен извън митническата територия на Съюза, както е посочено в член 162;

б)

заявления за разрешение за временен внос, както е посочено в член 205.

[11]

Тази информация може да не бъде предоставяна в случаите, когато митническото законодателство на Съюза отменя задължението за представяне на стоките.

[12]

При заявление и решение за режим активно усъвършенстване и само за ползване на режим усъвършенстване EX/IM тези данни не се използват, освен в случаите, когато са приложими износни мита.

При заявление и решение за режим пасивно усъвършенстване и само за ползване на режим усъвършенстване EX/IM и системата за стандартен обмен с предварителен внос на заместващи продукти тези данни са задължителни.

[13]

Тази информация се предоставя само в решението, в случай че титулярят на разрешението не е освободен от задължението за представяне на стоките и стоките са вдигнати без никаква намеса от страна на митническо учреждение.

[14]

Тази информация се предоставя в случай на разрешение за ползване на режим активно усъвършенстване EX/IM без използването на стандартизиран обмен на информация, както е посочено в член 176, и в случай на разрешение за ползване на режим активно усъвършенстване IM/EX.

[15]

Тази информация се предоставя единствено в случай на разрешение, свързано с ползване на режим активно усъвършенстване IM/EX или режим специфична употреба.

[16]

Тази информация се предоставя само в случай че заявлението се отнася до използването на режим активно или пасивно усъвършенстване или специфична употреба и режимът специфична употреба включва преработката на стоки.

[17]

Тази информация се използва единствено в случай, че заявлението се отнася до използването на режим активно или пасивно усъвършенстване.

[18]

Бележка под линия [18] се заличава. Бележка под линия [12] се прилага в случаите, в които е била използвана бележка под линия [18].

[19]

Тази информация се използва единствено в случай, че заявлението се отнася до използването на режим активно усъвършенстване.

[20]

Ако лицето, отговарящо за митническите въпроси на заявителя, не е физическо лице, не се изисква „Национален идентификационен номер“ и „Дата на раждане“, а се изисква EORI номерът на лицето, отговарящо за митническите въпроси на заявителя, ако такъв номер е наличен.

[21]

Когато отчетната документация не се съхранява в помещенията на титуляря на режима, се предоставя наименованието.

[22]

Тази информация е задължителна само в случаите, когато EORI номерът на подизпълнителя не е наличен. Когато е предоставен EORI номерът, името и адресът не следва да се предоставят.

[23]

Тази информация може да се използва само за режими на износ, когато митническата декларация се подава от подизпълнителя.

[24]

Тази информация е задължителна само в случаите, когато EORI номерът на съответното лице не е наличен. Когато е предоставен EORI номерът, името и адресът не следва да се предоставят.

[25]

Тази информация се предоставя само в случай на активно усъвършенстване, пасивно усъвършенстване и специфична употреба.

[26]

Предоставя се поне един елемент (квалификатор или идентификатор на местонахождението). В случай на разрешение, което включва повече от една държава членка, се предоставя информация и за митническото учреждение (с изключение на колона OPO). Информацията за митническото учреждение се предоставя по преценка в случай на разрешение, което включва само една държава членка.

[27]

Задължително само в случай на заявление за използване на режим пасивно усъвършенстване, когато се прилага член 223, параграф 1, алинея втора от Кодекса.

[28]

Броят елементи на този елемент от данните е 1х.

[29]

Този елемент от данните се попълва само когато това се изисква от митническите органи.

[30]

Тази информация е задължителна само в случаите, когато в ЕД 58 01 000 312 се предоставя код „2“.

[31]

Тази информация се предоставя само ако в ЕД 35 01 060... („Еквивалентни стоки“) е посочено, че ще бъдат използвани еквивалентни стоки. ЕД 34 17... („Срок за приключване“) трябва да бъде посочен за EX/IM, а ЕД 58 04... („Предварителен внос на преработени продукти“ (ПУ IM/EX) за схемите EX/IM, в случай на използване.

[32]

Тази информация не се предоставя, ако операцията по усъвършенстване е унищожаване и няма преработени продукти. Ако операцията по усъвършенстване е унищожаване, няма основни преработени продукти, а само вторични преработени продукти.

[33]

Само за удължено използване на решението (въз основа на член 34, параграф 9 от Кодекса).

[34]

Тази информация не е задължителна, ако кодът по Комбинираната номенклатура е достатъчен, за да се определи пълното класиране на стоките, предназначени за поставяне под режим специфична употреба.

ДЯЛ II

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДАННИТЕ С БЕЛЕЖКИ

Раздел 1

Въведение

Описанията и бележките, които се съдържат в настоящата глава, се прилагат по отношение на елементите от данните, посочени в таблицата с изисквания за данните в раздел 2 от дял II.

Описанията и бележките в настоящия дял се прилагат за всички елементи от данните или поделементи от данните, освен ако е отбелязано друго.

Елементите от данните, за които няма специфични изисквания за набор от данни за конкретно заявление или решение (колона), не фигурират в таблиците по-долу.

Раздел 2

Таблица с изисквания за данните за групи от данни 31—38

Номер на ЕД

Стар номер на ЕД

Наименование на елемента/класа от данни

Наименование на поделемента/подкласа от данни

Наименование на поделемента/атрибута от данни

ОТИ (1a)

ОИП (1b)

ОИОС (нов)

ОИО (2)

CVA (3)

31 01 000 000

1/1

Код на вида заявление/решение

 

 

A

A

A

A

A

31 01 000 002

1/1

 

 

Вид

A

A

A

A

A

31 02 000 000

1/2

Подпис/удостоверяване

 

 

A

A

A

A

A

31 02 000 202

1/2

 

 

Удостоверяване

A

A

A

A

A

31 03 000 000

1/3

Вид заявление

 

 

 

 

 

 

A*

31 03 000 008

1/3

 

 

Код

 

 

 

 

A*

31 03 010 000

1/3

 

Референтен номер на решението

 

 

 

 

 

A*

31 03 010 020

1/3

 

 

Код на държавата

 

 

 

 

A*

31 03 010 205

1/3

 

 

Код на вида решение

 

 

 

 

A*

31 03 010 001

1/3

 

 

Референтен номер

 

 

 

 

A*

31 04 000 000

1/4

Териториално действие – Съюз

 

 

 

 

 

 

A

31 04 000 008

1/4

 

 

Код

 

 

 

 

A

31 04 010 000

1/4

 

Държави — членки на Европейския съюз

 

 

 

 

 

A

31 04 010 020

1/4

 

 

Код на държавата

 

 

 

 

A

31 06 000 000

1/6

Референтен номер на решението

 

 

A+

A+

A+

A [2]*

A [2]* A+

31 06 000 020

1/6

 

 

Код на държавата

A+

A+

A+

A

A

31 06 000 205

1/6

 

 

Код на вида решение

A+

A+

A+

A

A

31 06 000 001

1/6

 

 

Референтен номер

A+

A+

A+

A

A

31 07 000 000

1/7

Митнически орган, който взема решението

 

 

A

A

A

A

A

31 07 000 301

1/7

 

 

Код на митническото учреждение

A

A

A

A

A

32 01 000 000

2/1

Други притежавани заявления и решения относно обвързваща информация

 

 

A*

A

A*

 

 

32 01 000 213

2/1

 

 

Показател

 

A

A*

 

 

32 01 010 000

2/1

 

Държава на подаване на заявлението

 

A*

A*

A*

 

 

32 01 010 020

2/1

 

 

Код на държавата

A*

A*

A*

 

 

32 01 010 214

2/1

 

 

Място на подаване на заявлението

A*

A*

A*

 

 

32 01 020 000

2/1

 

Дата на подаване на заявлението

 

A*

A*

A*

 

 

32 01 020 207

2/1

 

 

Дата

A*

A*

A*

 

 

32 01 030 000

2/1

 

Референтен номер на решението

 

A*

A

A*

 

 

32 01 030 020

2/1

 

 

Код на държавата

A*

A

A*

 

 

32 01 030 205

2/1

 

 

Код на вида решение

A*

A

A*

 

 

32 01 030 001

2/1

 

 

Референтен номер

A*

A

A*

 

 

32 01 030 215

2/1

 

 

Дата на издаване на решението

A*

A

A*

 

 

32 01 040 000

2/1

 

Дата на влизане в сила на решението

 

A*

A*

A*

 

 

32 01 040 207

2/1

 

 

Дата

A*

A*

A*

 

 

32 01 050 000

2/1

 

Код на стоката

 

A*

A

A*

 

 

32 01 050 056

2/1

 

 

Код на подпозиция по Хармонизираната система

A*

A

A*

 

 

32 01 050 057

2/1

 

 

Код по Комбинираната номенклатура

A*

A

A*

 

 

32 01 050 058

2/1

 

 

Код по ТАРИК

A*

C*

A*

 

 

32 01 050 059

2/1

 

 

Допълнителен код по ТАРИК

A*

C*

A*

 

 

32 02 000 000

2/2

Решения относно обвързваща информация, издадени на други титуляри

 

 

A*

A*

A*

 

 

32 02 000 213

2/2

 

 

Показател

 

A*

A*

 

 

32 02 010 000

2/2

 

Референтен номер на решението

 

A*

A*

A*

 

 

32 02 010 020

2/2

 

 

Код на държавата

A*

A*

A*

 

 

32 02 010 205

2/2

 

 

Код на вида решение

A*

A*

A*

 

 

32 02 010 001

2/2

 

 

Референтен номер

A*

A*

A*

 

 

32 02 020 000

2/2

 

Дата на влизане в сила на решението

 

A*

A*

A*

 

 

32 02 020 207

2/2

 

 

Дата

A*

A*

A*

 

 

32 02 030 000

2/2

 

Код на стоката

 

A*

A*

 

 

 

32 02 030 056

2/2

 

 

Код на подпозиция по Хармонизираната система

A*

A*

 

 

 

32 02 030 057

2/2

 

 

Код по Комбинираната номенклатура

A*

A*

 

 

 

32 02 030 058

2/2

 

 

Код по ТАРИК

A*

A*

 

 

 

32 02 030 059

2/2

 

 

Допълнителен код по ТАРИК

A*

A*

 

 

 

32 03 000 000

2/3

Неприключили правни или административни процедури или такива, по които съдът се е произнесъл

 

 

A*

A*

A*

 

 

32 03 000 020

2/3

 

 

Код на държавата

A*

A*

A*

 

 

32 03 000 221

2/3

 

 

Наименование на съда

A*

A*

A*

 

 

32 03 010 000

2/3

 

Адрес на съда

 

A*

A*

A*

 

 

32 03 010 020

2/3

 

 

Код на държавата

A*

A*

A*

 

 

32 03 010 021

2/3

 

 

Пощенски код

A*

A*

A*

 

 

32 03 010 022

2/3

 

 

Град

A*

A*

A*

 

 

32 03 020 000

2/3

 

Референтни данни за правните и/или административните процедури

 

A*

A*

A*

 

 

32 03 020 222

2/3

 

 

Референтни данни и относима информация

A*

A*

A*

 

 

32 04 000 000

2/4

Приложени документи

 

 

A*

A*

A*

A*

A

32 04 000 223

2/4

 

 

Общ брой на приложените документи

 

 

 

A*

A

32 04 010 000

2/4

 

Документ

 

A*

A*

A*

A

A

32 04 010 224

2/4

 

 

Наименование на документа

A*

A*

A*

A*

A

32 04 010 225

2/4

 

 

Идентификационен номер на документа

A*

A*

A*

A*

A

32 04 010 226

2/4

 

 

Дата на документа

A*

A*

A*

A*

A

32 04 010 119

2/4

 

 

Приложение

 

 

 

A

 

33 01 000 000

3/1

Заявител/титуляр на разрешението или решението

 

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

33 01 000 016

3/1

 

 

Име

A

A

A

A

A

33 01 000 227

3/1

 

 

Пълно име

 

 

 

A

 

33 01 010 000

3/1

 

Адрес

 

A

A

A

A

A

33 01 010 019

3/1

 

 

Улица и номер

A

A

A

A

A

33 01 010 020

3/1

 

 

Код на държавата

A

A

A

A

A

33 01 010 021

3/1

 

 

Пощенски код

A

A

A

A

A

33 01 010 022

3/1

 

 

Град

A

A

A

A

A

33 01 020 000

3/1

 

Заявител

 

 

 

 

A

 

33 01 020 228

3/1

 

 

Код на езика

 

 

 

A

 

33 02 000 000

3/2

Идентификационни данни на заявителя/титуляря на разрешението или решението

 

 

A

A

A

A

A

33 02 000 229

3/2

 

 

EORI номер

A

A

A

A

A

33 02 000 230

3/2

 

 

VAT номер

 

 

 

A

 

33 02 000 231

3/2

 

 

TIN номер

 

 

 

A

 

33 02 000 124

3/2

 

 

Номер на правната регистрация

 

 

 

A

 

33 03 000 000

3/3

Представител

 

 

A [4]*

A [4]*

A [4]*

 

A [4]

33 03 000 016

3/3

 

 

Име

A*

A*

A*

 

A

33 03 010 000

3/3

 

Адрес

 

A*

A*

A*

 

A

33 03 010 019

3/3

 

 

Улица и номер

A*

A*

A*

 

A

33 03 010 020

3/3

 

 

Код на държавата

A*

A*

A*

 

A

33 03 010 021

3/3

 

 

Пощенски код

A*

A*

A*

 

A

33 03 010 022

3/3

 

 

Град

A*

A*

A*

 

A

33 03 020 000

3/4

 

Идентификационни данни на представителя

 

A*

A*

A*

 

A

33 03 020 229

3/4

 

 

EORI номер

A*

A*

A*

 

A

33 05 000 000

3/5

Имена и данни за връзка на лицето или лицата, отговарящи за митническите въпроси на заявителя

 

 

 

 

 

A*

A [5]*

33 05 000 016

3/5

 

 

Име

 

 

 

A*

A*

33 05 000 237

3/5

 

 

Национален идентификационен номер

 

 

 

A [20]*

A [20]*

33 05 000 238

3/5

 

 

Дата на раждане

 

 

 

A [20]*

A [20]*

33 05 000 229

3/5

 

 

EORI номер

 

 

 

A [20]*

A [20]*

33 05 010 000

3/5

 

Информация за връзка

 

 

 

 

A*

A*

33 05 010 234

3/5

 

 

Телефонен номер

 

 

 

A*

A*

33 05 010 076

3/5

 

 

Адрес на електронна поща

 

 

 

A*

A*

33 06 000 000

3/6

Лице за връзка, отговарящо за заявлението

 

 

A*

A*

A*

A*

A*

33 06 000 016

3/6

 

 

Име

A*

A*

A*

A*

A*

33 06 000 234

3/6

 

 

Телефонен номер

A*

A*

A*

A*

A*

33 06 000 076

3/6

 

 

Адрес на електронна поща

A*

A*

A*

A*

A*

33 07 000 000

3/7

Лице, отговарящо за заявителя или упражняващо контрол върху неговото управление

 

 

 

 

 

A*

A [5]*

33 07 010 000

3/7

 

Информация за връзка

 

 

 

 

A*

A*

33 07 010 016

3/7

 

 

Име

 

 

 

A*

A*

33 07 010 019

3/7

 

 

Улица и номер

 

 

 

A*

A*

33 07 010 020

3/7

 

 

Код на държавата

 

 

 

A*

A*

33 07 010 021

3/7

 

 

Пощенски код

 

 

 

A*

A*

33 07 010 022

3/7

 

 

Град

 

 

 

A*

A*

33 07 020 000

3/7

 

Специална информация

0

 

 

 

A*

A*

33 07 020 237

3/7

 

 

Национален идентификационен номер

 

 

 

A*

A*

33 07 020 238

3/7

 

 

Дата на раждане

 

 

 

A*

A*

34 01 000 000

4/1

Място

 

 

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

34 01 000 022

4/1

 

 

Град

A

A

A

A

A

34 02 000 000

4/2

Дата

 

 

A

A

A

A

A

34 02 000 207

4/2

 

 

Дата

A

A

A

A

A

34 03 000 000

4/3

Място, където се намира или е достъпна основната счетоводна отчетност за митнически цели

 

 

A [5]*

A [5]*

A [5]*

A*

A [5]*

34 03 010 000

4/3

 

Адрес

 

A*

A*

A*

A*

A*

34 03 010 019

4/3

 

 

Улица и номер

A*

A*

A*

A*

A*

34 03 010 020

4/3

 

 

Код на държавата

A*

A*

A*

A*

A*

34 03 010 021

4/3

 

 

Пощенски код

A*

A*

A*

A*

A*

34 03 010 022

4/3

 

 

Град

A*

A*

A*

A*

A*

34 03 020 000

4/3

 

UN/LOCODE

 

A*

A*

A*

A*

A*

34 03 020 036

4/3

 

 

UN/LOCODE

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 000 000

4/4

Място, където се съхранява отчетната документация

 

 

 

 

 

 

A*

34 04 000 016

4/4

 

 

Наименование

 

 

 

 

A*

34 04 010 000

4/4

 

Адрес

 

 

 

 

 

A*

34 04 010 019

4/4

 

 

Улица и номер

 

 

 

 

A*

34 04 010 020

4/4

 

 

Код на държавата

 

 

 

 

A*

34 04 010 021

4/4

 

 

Пощенски код

 

 

 

 

A*

34 04 010 022

4/4

 

 

Град

 

 

 

 

A*

34 04 020 000

4/4

 

UN/LOCODE

 

 

 

 

 

A*

34 04 020 036

4/4

 

 

UN/LOCODE

 

 

 

 

A*

34 06 000 000

4/6

[Поискана] Дата на влизане в сила на решението

 

 

A+

A+

A+

A+

C* A+

34 06 000 207

4/6

 

 

Дата

A+

A+

A+

A+

C* A+

34 06 000 009

4/6

 

 

Текст

 

 

 

 

C* A+

34 07 000 000

4/7

Дата на изтичане на срока на действие на решението

 

 

A+

A+

A+

 

B

34 07 000 207

4/7

 

 

Дата

A+

A+

A+

 

B

35 01 000 000

5/1

Информация за стоките

 

 

A

A

A

 

A

35 01 010 000

5/1

 

Код на стоката

 

C* A+

A

A

 

A

35 01 010 056

5/1

 

 

Код на подпозиция по Хармонизираната система

A

A

A

 

A

35 01 010 057

5/1

 

 

Код по Комбинираната номенклатура

A

A

A

 

A

35 01 010 058

5/1

 

 

Код по ТАРИК

A

C* A+

 

 

 

35 01 011 000

5/1

 

Допълнителен код по ТАРИК

 

A

 

 

 

 

35 01 011 247

5/1

 

 

Допълнителен код по ТАРИК (Съюз)

A

 

 

 

 

35 01 020 000

5/2

 

Описание на стоките

 

A

A

A

 

A

35 01 020 009

5/2

 

 

Текст

 

A

A

 

A

35 01 020 321

[НОВ]

 

 

Физическо описание

A

 

 

 

 

35 01 020 322

[НОВ]

 

 

Функция или употреба

A

 

 

 

 

35 01 020 323

[НОВ]

 

 

Състав на стоките

A

 

 

 

 

35 01 020 324

[НОВ]

 

 

Характеристики на компонентите/съставките на стоките

A

 

 

 

 

35 01 030 000

5/3

 

Количество на стоките

 

A+

A [33]

A [33]

 

 

35 01 032 000

5/3

 

Количество на стоките във връзка с обвързваща информация

 

A+

A

A

 

 

35 01 032 249

5/3

 

 

Мерна единица

A+

A

A

 

 

35 01 032 006

5/3

 

 

Количество

A+

A

A

 

 

36 03 000 000

6/3

Общи бележки

 

 

A+

A+

A+

A+

A+

36 03 000 009

6/3

 

 

Текст

A+

A+

A+

A+

A+

37 01 000 000

7/1

Вид сделка

 

 

A*

 

A*

 

 

37 01 000 213

7/1

 

 

Показател

A*

 

A*

 

 

37 01 000 256

7/1

 

 

Вид специален режим

A*

 

A*

 

 

38 04 000 000

8/4

Мостри и др.

 

 

A*

A

 

 

 

38 04 000 213

8/4

 

 

Показател

A*

A

 

 

 

38 05 000 000

8/5

Допълнителна информация

 

 

C*

C*

C*

 

C*

38 05 000 009

8/5

 

 

Текст

C*

C*

C*

 

C*

38 09 000 000

8/9

Ключови думи

 

 

A+

A+

A+

 

 

38 09 000 262

8/9

 

 

Ключови думи

A+

A+

A+

 

 

38 12 000 000

8/12

Съгласие за публикуване в списъка на титулярите на разрешения

 

 

 

 

 

A

A

38 12 000 213

8/12

 

 

Показател

 

 

 

A

A


Номер на ЕД

Стар номер на ЕД

Наименование на елемента/класа от данни

Наименование на поделемента/подкласа от данни

Наименование на поделемента/атрибута от данни

CGU (4a)

DPO (4b)

RRM (4c)

TST (5)

RSS (6 a)

31 01 000 000

1/1

Код на вида заявление/решение

 

 

A

A

A

A

A

31 01 000 002

1/1

 

 

Вид

A

A

A

A

A

31 02 000 000

1/2

Подпис/удостоверяване

 

 

A

A

A

A

A

31 02 000 202

1/2

 

 

Удостоверяване

A

A

A

A

A

31 03 000 000

1/3

Вид заявление

 

 

A*

A*

 

A*

A*

31 03 000 008

1/3

 

 

Код

A*

A*

 

A*

A*

31 03 010 000

1/3

 

Референтен номер на решението

 

A*

A*

 

A*

A*

31 03 010 020

1/3

 

 

Код на държавата

A*

A*

 

A*

A*

31 03 010 205

1/3

 

 

Код на вида решение

A*

A*

 

A*

A*

31 03 010 001

1/3

 

 

Референтен номер

A*

A*

 

A*

A*

31 04 000 000

1/4

Териториално действие – Съюз

 

 

A

A

 

A

A

31 04 000 008

1/4

 

 

Код

A

A

 

A

A

31 04 010 000

1/4

 

Държави — членки на Европейския съюз

 

A

A

 

A

A

31 04 010 020

1/4

 

 

Код на държавата

A

A

 

A

A

31 05 000 000

1/5

Териториално действие – държави с общ транзитен режим

 

 

A [1]

 

 

 

 

31 05 000 020

1/5

 

 

Код на държавата

A

 

 

 

 

31 06 000 000

1/6

Референтен номер на решението

 

 

A [2]* A+

A [2]* A+

A [2]* A+

A [2]* A+

A [2]* A+

31 06 000 020

1/6

 

 

Код на държавата

A

A

A

A

A

31 06 000 205

1/6

 

 

Код на вида решение

A

A

A

A

A

31 06 000 001

1/6

 

 

Референтен номер

A

A

A

A

A

31 07 000 000

1/7

Митнически орган, който взема решението

 

 

A

A

A

A

A

31 07 000 301

1/7

 

 

Код на митническото учреждение

A

A

A

A

A

32 04 000 000

2/4

Приложени документи

 

 

A

A

A [3]

A

A

32 04 000 223

2/4

 

 

Общ брой на приложените документи

A

A

A

A

A

32 04 010 000

2/4

 

Документ

 

A

A

A

A

A

32 04 010 224

2/4

 

 

Наименование на документа

A

A

A

A

A

32 04 010 225

2/4

 

 

Идентификационен номер на документа

A

A

A

A

A

32 04 010 226

2/4

 

 

Дата на документа

A

A

A

A

A

32 04 010 119

2/4

 

 

Приложение

 

 

 

A+

 

32 05 000 000

2/5

Съоръжение за складиране

 

 

 

 

 

A+

 

32 05 010 000

2/5

 

Идентификационни данни

 

 

 

 

A+

 

32 05 010 134

2/5

 

 

Идентификационни данни

 

 

 

A+

 

32 05 020 000

2/5

 

Адрес

 

 

 

 

A+

 

32 05 020 016

2/5

 

 

Наименование

 

 

 

A+

 

32 05 020 019

2/5

 

 

Улица и номер

 

 

 

A+

 

32 05 020 020

2/5

 

 

Код на държавата

 

 

 

A+

 

32 05 020 021

2/5

 

 

Пощенски код

 

 

 

A+

 

32 05 020 022

2/5

 

 

Град

 

 

 

A+

 

32 05 030 000

8/10

 

Данни

 

 

 

 

A+

 

32 05 030 009

8/10

 

 

Текст

 

 

 

A+

 

33 01 000 000

3/1

Заявител/титуляр на разрешението или решението

 

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

33 01 000 016

3/1

 

 

Име

A

A

A

A

A

33 01 010 000

3/1

 

Адрес

 

A

A

A

A

A

33 01 010 019

3/1

 

 

Улица и номер

A

A

A

A

A

33 01 010 020

3/1

 

 

Код на държавата

A

A

A

A

A

33 01 010 021

3/1

 

 

Пощенски код

A

A

A

A

A

33 01 010 022

3/1

 

 

Град

A

A

A

A

A

33 02 000 000

3/2

Идентификационни данни на заявителя/титуляря на разрешението или решението

 

 

A

A

A

A

A

33 02 000 229

3/2

 

 

EORI номер

A

A

A

A

A

33 03 000 000

3/3

Представител

 

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

33 03 000 016

3/3

 

 

Име

A

A

A

A

A

33 03 010 000

3/3

 

Адрес

 

A

A

A

A

A

33 03 010 019

3/3

 

 

Улица и номер

A

A

A

A

A

33 03 010 020

3/3

 

 

Код на държавата

A

A

A

A

A

33 03 010 021

3/3

 

 

Пощенски код

A

A

A

A

A

33 03 010 022

3/3

 

 

Град

A

A

A

A

A

33 03 020 000

3/4

 

Идентификационни данни на представителя

 

A

A

A

A

A

33 03 020 229

3/4

 

 

EORI номер

A

A

A

A

A

33 05 000 000

3/5

Имена и данни за връзка на лицето или лицата, отговарящи за митническите въпроси на заявителя

 

 

A [5]*

 

 

 

A [5]*

33 05 000 016

3/5

 

 

Име

A*

 

 

 

A*

33 05 000 237

3/5

 

 

Национален идентификационен номер

A [20]*

 

 

 

A [20]*

33 05 000 238

3/5

 

 

Дата на раждане

A [20]*

 

 

 

A [20]*

33 05 000 229

3/5

 

 

EORI номер

A [20]*

 

 

 

A [20]*

33 05 010 000

3/5

 

Информация за връзка

 

A*

 

 

 

A*

33 05 010 234

3/5

 

 

Телефонен номер

A*

 

 

 

A*

33 05 010 076

3/5

 

 

Адрес на електронна поща

A*

 

 

 

A*

33 06 000 000

3/6

Лице за връзка, отговарящо за заявлението

 

 

A*

A*

C*

A*

A*

33 06 000 016

3/6

 

 

Име

A*

A*

C*

A*

A*

33 06 000 234

3/6

 

 

Телефонен номер

A*

A*

C*

A*

A*

33 06 000 076

3/6

 

 

Адрес на електронна поща

A*

A*

C*

A*

A*

33 07 000 000

3/7

Лице, отговарящо за заявителя или упражняващо контрол върху неговото управление

 

 

A [5]*

 

 

 

A [5]*

33 07 010 000

3/7

 

Информация за връзка

 

A*

 

 

 

A*

33 07 010 016

3/7

 

 

Име

A*

 

 

 

A*

33 07 010 019

3/7

 

 

Улица и номер

A*

 

 

 

A*

33 07 010 020

3/7

 

 

Код на държавата

A*

 

 

 

A*

33 07 010 021

3/7

 

 

Пощенски код

A*

 

 

 

A*

33 07 010 022

3/7

 

 

Град

A*

 

 

 

A*

33 07 020 000

3/7

 

Специална информация

 

A*

 

 

 

A*

33 07 020 237

3/7

 

 

Национален идентификационен номер

A*

 

 

 

A*

33 07 020 238

3/7

 

 

Дата на раждане

A*

 

 

 

A*

34 01 000 000

4/1

Място

 

 

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

34 01 000 022

4/1

 

 

Град

A

A

A

A

A

34 02 000 000

4/2

Дата

 

 

A

A

A

A

A

34 02 000 207

4/2

 

 

Дата

A

A

A

A

A

34 03 000 000

4/3

Място, където се намира или е достъпна основната счетоводна отчетност за митнически цели

 

 

A [5]*

A [5]*

 

A [5]*

A [5]*

34 03 010 000

4/3

 

Адрес

 

A*

A*

 

A*

A*

34 03 010 019

4/3

 

 

Улица и номер

A*

A*

 

A*

A*

34 03 010 020

4/3

 

 

Код на държавата

A*

A*

 

A*

A*

34 03 010 021

4/3

 

 

Пощенски код

A*

A*

 

A*

A*

34 03 010 022

4/3

 

 

Град

A*

A*

 

A*

A*

34 03 020 000

4/3

 

UN/LOCODE

 

A*

A*

 

A*

A*

34 03 020 036

4/3

 

 

UN/LOCODE

A*

A*

 

A*

A*

34 04 000 000

4/4

Място, където се съхранява отчетната документация

 

 

A*

A*

 

A*

A*

34 04 000 016

4/4

 

 

Наименование

A*

A*

 

A*

A*

34 04 010 000

4/4

 

Адрес

 

A*

A*

 

A*

A*

34 04 010 019

4/4

 

 

Улица и номер

A*

A*

 

A*

A*

34 04 010 020

4/4

 

 

Код на държавата

A*

A*

 

A*

A*

34 04 010 021

4/4

 

 

Пощенски код

A*

A*

 

A*

A*

34 04 010 022

4/4

 

 

Град

A*

A*

 

A*

A*

34 04 020 000

4/4

 

UN/LOCODE

 

A*

A*

 

A*

A*

34 04 020 036

4/4

 

 

UN/LOCODE

A*

A*

 

A*

A*

34 06 000 000

4/6

[Поискана] Дата на влизане в сила на решението

 

 

C* A+

C* A+

 

C* A+

C* A+

34 06 000 207

4/6

 

 

Дата

C* A+

C* A+

 

C* A+

C* A+

34 06 000 009

4/6

 

 

Текст

C* A+

C* A+

 

C* A+

C* A+

34 08 000 000

4/8

Местонахождение на стоките

 

 

 

 

A [11]*

 

 

34 08 010 000

4/8

 

Данни за местонахождението

 

 

 

A*

 

 

34 08 010 046

4/8

 

 

Квалификатор на идентификационните данни

 

 

A*

 

 

34 08 010 036

4/8

 

 

UN/LOCODE

 

 

A*

 

 

34 08 010 052

4/8

 

 

Номер на разрешението

 

 

A*

 

 

34 08 010 053

4/8

 

 

Допълнителен идентификатор

 

 

A*

 

 

34 08 020 000

4/8

 

Митническо учреждение

 

 

 

A*

 

 

34 08 020 001

4/8

 

 

Референтен номер

 

 

A*

 

 

34 08 030 000

4/8

 

ГНСС

 

 

 

A*

 

 

34 08 030 049

4/8

 

 

Географска ширина

 

 

A*

 

 

34 08 030 050

4/8

 

 

Географска дължина

 

 

A*

 

 

34 08 040 000

4/8

 

Икономически оператор

 

 

 

A*

 

 

34 08 040 017

4/8

 

 

Идентификационен номер

 

 

A*

 

 

34 08 050 000

4/8

 

Адрес

 

 

 

A*

 

 

34 08 050 019

4/8

 

 

Улица и номер

 

 

A*

 

 

34 08 050 021

4/8

 

 

Пощенски код

 

 

A*

 

 

34 08 050 022

4/8

 

 

Град

 

 

A*

 

 

34 08 050 020

4/8

 

 

Код на държавата

 

 

A*

 

 

34 08 060 000

4/8

 

Адрес по пощенски код

 

 

 

A*

 

 

34 08 060 021

4/8

 

 

Пощенски код

 

 

A*

 

 

34 08 060 025

4/8

 

 

Номер на сграда

 

 

A*

 

 

34 08 060 020

4/8

 

 

Код на държавата

 

 

A*

 

 

34 08 070 000

4/8

 

Лице за връзка

 

 

 

A*

 

 

34 08 070 016

4/8

 

 

Име

 

 

A*

 

 

34 08 070 234

4/8

 

 

Телефонен номер

 

 

A*

 

 

34 08 070 076

4/8

 

 

Адрес на електронна поща

 

 

A*

 

 

34 12 000 000

4/12

Митническо учреждение по обезпечението

 

 

A+

A

 

A

 

34 12 000 301

4/12

 

 

Код на митническото учреждение

A+

A

 

A

 

34 13 000 000

4/13

Надзорно митническо учреждение

 

 

 

 

 

A+

 

34 13 000 301

4/13

 

 

Код на митническото учреждение

 

 

 

A+

 

35 01 000 000

5/1

Информация за стоките

 

 

 

B

A*

A

 

35 01 010 000

5/1

 

Код на стоката

 

 

 

A*

 

 

35 01 010 056

5/1

 

 

Код на подпозиция по Хармонизираната система

 

 

A*

 

 

35 01 010 057

5/1

 

 

Код по Комбинираната номенклатура

 

 

A*

 

 

35 01 010 058

5/1

 

 

Код по ТАРИК

 

 

A*

 

 

35 01 011 000

5/1

 

Допълнителен код по ТАРИК

 

 

 

A*

 

 

35 01 011 247

5/1

 

 

Допълнителен код по ТАРИК (Съюз)

 

 

A*

 

 

35 01 011 060

5/1

 

 

Национален допълнителен код

 

 

A*

 

 

35 01 020 000

5/2

 

Описание на стоките

 

 

B

A*

A

 

35 01 020 009

5/2

 

 

Текст

 

B

A*

A

 

35 01 030 000

5/3

 

Количество на стоките

 

 

 

A*

 

 

35 01 031 000

5/3

 

Количество на стоките без връзка с обвързваща информация

 

 

 

A*

 

 

35 01 031 249

5/3

 

 

Мерна единица

 

 

A*

 

 

35 01 031 006

5/3

 

 

Количество

 

 

A*

 

 

35 01 040 000

5/4

 

Стойност на стоките

 

 

B

 

 

 

35 01 040 012

5/4

 

 

Валута

 

B

 

 

 

35 01 040 014

5/4

 

 

Размер

 

B

 

 

 

36 03 000 000

6/3

Общи бележки

 

 

A+

A+

A+

A+

A+

36 03 000 009

6/3

 

 

Текст

A+

A+

A+

A+

A+

37 02 000 000

7/2

Вид митнически режими

 

 

 

A

 

 

 

37 02 000 257

7/2

 

 

Код на режима

 

A

 

 

 

37 02 010 000

7/2

 

Референтен номер на решението

 

 

A

 

 

 

37 02 010 020

7/2

 

 

Код на държавата

 

A

 

 

 

37 02 010 205

7/2

 

 

Код на вида решение

 

A

 

 

 

37 02 010 001

7/2

 

 

Референтен номер

 

A

 

 

 

37 02 020 000

7/2

 

Референтен номер на заявлението

 

 

A

 

 

 

37 02 020 020

7/2

 

 

Код на държавата

 

A

 

 

 

37 02 020 205

7/2

 

 

Код на вида решение

 

A

 

 

 

37 02 020 001

7/2

 

 

Референтен номер

 

A

 

 

 

37 04 000 000

7/4

Брой на операциите

 

 

B*

B*

 

 

 

37 04 000 258

7/4

 

 

Брой на пратките

A*

 

 

 

 

37 04 000 259

7/4

 

 

Операции на месец

 

A*

 

 

 

37 05 000 000

7/5

Информация за планираните дейности

 

 

 

 

 

A*

 

37 05 000 298

7/5

 

 

Държава членка

 

 

 

A*

 

37 05 000 244

7/5

 

 

Текст

 

 

 

A*

 

38 01 000 000

8/1

Вид основна счетоводна отчетност за митнически цели

 

 

A*

 

 

A*

 

38 01 000 009

8/1

 

 

Текст

A*

 

 

A*

 

38 02 000 000

8/2

Вид на отчетността

 

 

A*

 

 

A*

A*

38 02 000 009

8/2

 

 

Текст

A*

 

 

A*

A*

38 02 000 316

8/2

 

 

Извлечение от вида на отчетността

 

 

 

 

B*

38 05 000 000

8/5

Допълнителна информация

 

 

C*

C*

C*

C*

C*

38 05 000 009

8/5

 

 

Текст

C*

C*

C*

C*

C*

38 06 000 000

8/6

Обезпечение

 

 

 

A

 

A

 

38 06 000 260

8/6

 

 

Показател за изискване

 

A

 

A

 

38 06 000 069

8/6

 

 

РНО

 

A

 

A

 

38 06 000 001

8/6

 

 

Референтен номер (друг)

 

A

 

A

 

38 06 000 009

8/6

 

 

Текст

 

A

 

A

 

38 07 000 000

8/7

Референтна сума за разрешение

 

 

 

 

 

A

 

38 07 000 012

8/7

 

 

Валута

 

 

 

A

 

38 07 000 071

8/7

 

 

Сума, която трябва да бъде покрита

 

 

 

A

 

38 11 000 000

8/11

Складиране на съюзни стоки

 

 

 

 

 

A

 

38 11 000 213

8/11

 

 

Показател

 

 

 

A

 

38 11 000 009

8/11

 

 

Текст

 

 

 

A

 

38 12 000 000

8/12

Съгласие за публикуване в списъка на титулярите на разрешения

 

 

A

A

 

A

A

38 12 000 213

8/12

 

 

Показател

A

A

 

A

A


Номер на ЕД

Стар номер на ЕД

Наименование на елемента/класа от данни

Наименование на поделемента/подкласа от данни

Наименование на поделемента/атрибута от данни

ACP (6b)

SDE (7a)

CCL (7b)

EIR (7c)

SAS (7d)

31 01 000 000

1/1

Код на вида заявление/решение

 

 

A

A

A

A

A

31 01 000 002

1/1

 

 

Вид

A

A

A

A

A

31 02 000 000

1/2

Подпис/удостоверяване

 

 

A

A

A

A

A

31 02 000 202

1/2

 

 

Удостоверяване

A

A

A

A

A

31 03 000 000

1/3

Вид заявление

 

 

A*

A*

A*

A*

A*

31 03 000 008

1/3

 

 

Код

A*

A*

A*

A*

A*

31 03 010 000

1/3

 

Референтен номер на решението

0

A*

A*

A*

A*

A*

31 03 010 020

1/3

 

 

Код на държавата

A*

A*

A*

A*

A*

31 03 010 205

1/3

 

 

Код на вида решение

A*

A*

A*

A*

A*

31 03 010 001

1/3

 

 

Референтен номер

A*

A*

A*

A*

A*

31 04 000 000

1/4

Териториално действие – Съюз

 

 

A

A

A

A

A

31 04 000 008

1/4

 

 

Код

A

A

A

A

A

31 04 010 000

1/4

 

Държави — членки на Европейския съюз

 

A

A

A

A

A

31 04 010 020

1/4

 

 

Код на държавата

A

A

A

A

A

31 06 000 000

1/6

Референтен номер на решението

 

 

A [2]* A+

A [2]* A+

A [2]* A+

A [2]* A+

A [2]* A+

31 06 000 020

1/6

 

 

Код на държавата

A

A

A

A

A

31 06 000 205

1/6

 

 

Код на вида решение

A

A

A

A

A

31 06 000 001

1/6

 

 

Референтен номер

A

A

A

A

A

31 07 000 000

1/7

Митнически орган, който взема решението

 

 

A

A

A

A

A

31 07 000 301

1/7

 

 

Код на митническото учреждение

A

A

A

A

A

32 04 000 000

2/4

Приложени документи

 

 

A

A

A

A

A

32 04 000 223

2/4

 

 

Общ брой на приложените документи

A

A

A

A

A

32 04 010 000

2/4

 

Документ

 

A

A

A

A

A

32 04 010 224

2/4

 

 

Наименование на документа

A

A

A

A

A

32 04 010 225

2/4

 

 

Идентификационен номер на документа

A

A

A

A

A

32 04 010 226

2/4

 

 

Дата на документа

A

A

A

A

A

33 01 000 000

3/1

Заявител/титуляр на разрешението или решението

 

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

33 01 000 016

3/1

 

 

Име

A

A

A

A

A

33 01 010 000

3/1

 

Адрес

0

A

A

A

A

A

33 01 010 019

3/1

 

 

Улица и номер

A

A

A

A

A

33 01 010 020

3/1

 

 

Код на държавата

A

A

A

A

A

33 01 010 021

3/1

 

 

Пощенски код

A

A

A

A

A

33 01 010 022

3/1

 

 

Град

A

A

A

A

A

33 02 000 000

3/2

Идентификационни данни на заявителя/титуляря на разрешението или решението

 

 

A

A

A

A

A

33 02 000 229

3/2

 

 

EORI номер

A

A

A

A

A

33 03 000 000

3/3

Представител

 

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

33 03 000 016

3/3

 

 

Име

A

A

A

A

A

33 03 010 000

3/3

 

Адрес

 

A

A

A

A

A

33 03 010 019

3/3

 

 

Улица и номер

A

A

A

A

A

33 03 010 020

3/3

 

 

Код на държавата

A

A

A

A

A

33 03 010 021

3/3

 

 

Пощенски код

A

A

A

A

A

33 03 010 022

3/3

 

 

Град

A

A

A

A

A

33 03 020 000

3/4

 

Идентификационни данни на представителя

 

A

A

A

A

A

33 03 020 229

3/4

 

 

EORI номер

A

A

A

A

A

33 05 000 000

3/5

Имена и данни за връзка на лицето или лицата, отговарящи за митническите въпроси на заявителя

 

 

A [5]*

A [5]*

A [5]*

A [5]*

 

33 05 000 016

3/5

 

 

Име

A*

A*

A*

A*

 

33 05 000 237

3/5

 

 

Национален идентификационен номер

A [20]*

A [20]*

A [20]*

A [20]*

 

33 05 000 238

3/5

 

 

Дата на раждане

A [20]*

A [20]*

A [20]*

A [20]*

 

33 05 000 229

3/5

 

 

EORI номер

A [20]*

A [20]*

A [20]*

A [20]*

 

33 05 010 000

3/5

 

Информация за връзка

 

A*

A*

A*

A*

 

33 05 010 234

3/5

 

 

Телефонен номер

A*

A*

A*

A*

 

33 05 010 076

3/5

 

 

Адрес на електронна поща

A*

A*

A*

A*

 

33 06 000 000

3/6

Лице за връзка, отговарящо за заявлението

 

 

A*

A*

A*

A*

A*

33 06 000 016

3/6

 

 

Име

A*

A*

A*

A*

A*

33 06 000 234

3/6

 

 

Телефонен номер

A*

A*

A*

A*

A*

33 06 000 076

3/6

 

 

Адрес на електронна поща

A*

A*

A*

A*

A*

33 07 000 000

3/7

Лице, отговарящо за заявителя или упражняващо контрол върху неговото управление

 

 

A [5]*

A [5]*

A [5]*

A [5]*

 

33 07 010 000

3/7

 

Информация за връзка

 

A*

A*

A*

A*

 

33 07 010 016

3/7

 

 

Име

A*

A*

A*

A*

 

33 07 010 019

3/7

 

 

Улица и номер

A*

A*

A*

A*

 

33 07 010 020

3/7

 

 

Код на държавата

A*

A*

A*

A*

 

33 07 010 021

3/7

 

 

Пощенски код

A*

A*

A*

A*

 

33 07 010 022

3/7

 

 

Град

A*

A*

A*

A*

 

33 07 020 000

3/7

 

Специална информация

 

A*

A*

A*

A*

 

33 07 020 237

3/7

 

 

Национален идентификационен номер

A*

A*

A*

A*

 

33 07 020 238

3/7

 

 

Дата на раждане

A*

A*

A*

A*

 

34 01 000 000

4/1

Място

 

 

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

A [7]

34 01 000 022

4/1

 

 

Град

A

A

A

A

A

34 02 000 000

4/2

Дата

 

 

A

A

A

A

A

34 02 000 207

4/2

 

 

Дата

A

A

A

A

A

34 03 000 000

4/3

Място, където се намира или е достъпна основната счетоводна отчетност за митнически цели

 

 

A [5]*

A [5]*

A [5]*

A [5]*

 

34 03 010 000

4/3

 

Адрес

 

A*

A*

A*

A*

 

34 03 010 019

4/3

 

 

Улица и номер

A*

A*

A*

A*

 

34 03 010 020

4/3

 

 

Код на държавата

A*

A*

A*

A*

 

34 03 010 021

4/3

 

 

Пощенски код

A*

A*

A*

A*

 

34 03 010 022

4/3

 

 

Град

A*

A*

A*

A*

 

34 03 020 000

4/3

 

UN/LOCODE

 

A*

A*

A*

A*

 

34 03 020 036

4/3

 

 

UN/LOCODE

A*

A*

A*

A*

 

34 04 000 000

4/4

Място, където се съхранява отчетната документация

 

 

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 000 016

4/4

 

 

Наименование

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 010 000

4/4

 

Адрес

 

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 010 019

4/4

 

 

Улица и номер

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 010 020

4/4

 

 

Код на държавата

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 010 021

4/4

 

 

Пощенски код

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 010 022

4/4

 

 

Град

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 020 000

4/4

 

UN/LOCODE

 

A*

A*

A*

A*

A*

34 04 020 036

4/4

 

 

UN/LOCODE

A*

A*

A*

A*

A*

34 06 000 000

4/6

[Поискана] Дата на влизане в сила на решението

 

 

C* A+

C* A+

C* A+

C* A+

C* A+

34 06 000 207

4/6

 

 

Дата

C* A+

C* A+

C* A+

C* A+

C* A+

34 06 000 009

4/6

 

 

Текст

C* A+

C* A+

C* A+

C* A+

C* A+

34 08 000 000

4/8

Местонахождение на стоките

 

 

 

 

A

A

A

34 08 010 000

4/8

 

Данни за местонахождението

 

 

 

A

A

A

34 08 010 046

4/8

 

 

Квалификатор на идентификационните данни

 

 

A

A

A

34 08 010 036

4/8

 

 

UN/LOCODE

 

 

A

A

A

34 08 010 052

4/8

 

 

Номер на разрешението

 

 

A

A

A

34 08 010 053

4/8

 

 

Допълнителен идентификатор

 

 

A

A

A

34 08 020 000

4/8

 

Митническо учреждение

 

 

 

A

A

A

34 08 020 001

4/8

 

 

Референтен номер

 

 

A

A

A

34 08 030 000

4/8

 

ГНСС

 

 

 

A

A

A

34 08 030 049

4/8

 

 

Географска ширина

 

 

A

A

A

34 08 030 050

4/8

 

 

Географска дължина

 

 

A

A

A

34 08 040 000

4/8

 

Икономически оператор

 

 

 

A

A

A

34 08 040 017

4/8

 

 

Идентификационен номер

 

 

A

A

A

34 08 050 000

4/8

 

Адрес

 

 

 

A

A

A

34 08 050 019

4/8

 

 

Улица и номер

 

 

A

A

A

34 08 050 021

4/8

 

 

Пощенски код

 

 

A

A

A

34 08 050 022

4/8

 

 

Град

 

 

A

A

A

34 08 050 020

4/8

 

 

Код на държавата

 

 

A

A

A

34 08 060 000

4/8

 

Адрес по пощенски код

 

 

 

A

A

A

34 08 060 021

4/8

 

 

Пощенски код

 

 

A

A

A

34 08 060 025

4/8

 

 

Номер на сграда

 

 

A

A

A

34 08 060 020

4/8

 

 

Код на държавата

 

 

A

A

A

34 08 070 000

4/8

 

Лице за връзка

 

 

 

A

A

A

34 08 070 016

4/8

 

 

Име

 

 

A

A

A

34 08 070 234

4/8

 

 

Телефонен номер

 

 

A

A

A

34 08 070 076

4/8

 

 

Адрес на електронна поща

 

 

A

A

A

34 13 000 000

4/13

Надзорно митническо учреждение

 

 

 

A+

A+

A+

A+

34 13 000 301

4/13

 

 

Код на митническото учреждение

 

A+

A+

A+

A+

34 16 000 000

4/16

Срок

 

 

A+

 

A+

A [13]+

 

34 16 000 313

4/16

 

 

Минути

A+

 

A+

A [13]+

 

34 16 000 314

4/16

 

 

Код на държавата по ДЧ

A+

 

A+

A [13]+

 

35 01 000 000

5/1

Информация за стоките

 

 

 

A

A

A

A

35 01 010 000

5/1

 

Код на стоката

 

 

 

A

A

A

35 01 010 056

5/1

 

 

Код на подпозиция по Хармонизираната система