European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия L


2023/2574

21.11.2023

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/2574 НА КОМИСИЯТА

от 20 ноември 2023 година

за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането с референтни дати в периода 30 септември 2023 г. – 30 декември 2023 г. в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (1), и по-специално член 77д, параграф 2, трета алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С цел застрахователните и презастрахователните предприятия да изчисляват техническите резерви и основните собствени средства за целите на Директива 2009/138/ЕО при еднакви условия е необходимо за всяка референтна дата да се определи техническата информация за съответните срочни структури на безрисковия лихвен процент, за основните спредове за изчисляване на изравнителната корекция, както и за корекциите за променливост.

(2)

Използваната от застрахователните и презастрахователните предприятия техническа информация следва да се основава на пазарните данни към края на последния месец, предшестващ първата референтна отчетна дата, за която се прилага настоящият регламент. На 6 октомври 2023 г. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване предостави на Комисията техническата информация, отнасяща се до пазарните данни към края на септември 2023 г. Тази информация бе публикувана на 6 октомври 2023 г. в съответствие с член 77д, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО.

(3)

Тъй като е наложително техническата информация да бъде достъпна без забавяне, настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност.

(4)

Поради съображения от пруденциален характер е необходимо при изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства застрахователните и презастрахователните предприятия да използват една и съща техническа информация, независимо от датата, на която предоставят информация на компетентните си органи. Поради това, настоящият регламент следва да се прилага от първата референтна дата на докладване, за която се прилагат неговите разпоредби.

(5)

С цел във възможно най-кратки срокове да се обезпечи правна сигурност и поради надлежно обосновани съображения, свързани с належащата потребност от незабавен достъп до информацията за съответната срочна структура на безрисковия лихвен процент, предвидените в настоящия регламент мерки е необходимо да се приемат в съответствие с член 8 във връзка с член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   При изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането с референтни дати в периода 30 септември 2023 г. – 30 декември 2023 г. застрахователните и презастрахователните предприятия използват техническата информация, посочена в параграф 2.

2.   За всяка съответна валута техническата информация, използвана за изчисляването на най-добрата прогнозна оценка в съответствие с член 77 от Директива 2009/138/ЕО, на изравнителната корекция – в съответствие с член 77в от посочената директива, и на корекцията за променливост – в съответствие с член 77г от посочената директива, е, както следва:

а)

съответните срочни структури на безрисковия лихвен процент, определени в приложение I;

б)

основните спредове за изчисляване на изравнителната корекция, определени в приложение II;

в)

за всеки съответен национален застрахователен пазар – корекциите за променливост, определени в приложение III.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 30 септември 2023 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Съответни срочни структури на безрисковия лихвен процент за изчисляване на най-добрата прогнозна оценка, без изравнителна корекция или корекция за променливост

Срок до падежа (в години)

Евро

Чешка крона

Датска крона

Форинт

Шведска крона

Лев

1

4,047  %

6,425  %

4,037  %

8,681  %

4,055  %

3,997  %

2

3,701  %

5,204  %

3,691  %

8,359  %

3,907  %

3,651  %

3

3,468  %

4,719  %

3,458  %

8,049  %

3,701  %

3,418  %

4

3,352  %

4,560  %

3,342  %

7,770  %

3,552  %

3,302  %

5

3,292  %

4,497  %

3,282  %

7,553  %

3,457  %

3,242  %

6

3,263  %

4,458  %

3,253  %

7,395  %

3,401  %

3,213  %

7

3,254  %

4,432  %

3,244  %

7,283  %

3,368  %

3,204  %

8

3,257  %

4,413  %

3,247  %

7,209  %

3,348  %

3,207  %

9

3,267  %

4,401  %

3,257  %

7,166  %

3,337  %

3,217  %

10

3,283  %

4,394  %

3,273  %

7,140  %

3,332  %

3,233  %

11

3,312  %

4,391  %

3,302  %

7,130  %

3,331  %

3,262  %

12

3,314  %

4,390  %

3,304  %

7,129  %

3,333  %

3,264  %

13

3,320  %

4,388  %

3,310  %

7,134  %

3,336  %

3,270  %

14

3,328  %

4,385  %

3,318  %

7,145  %

3,340  %

3,278  %

15

3,329  %

4,379  %

3,319  %

7,155  %

3,344  %

3,279  %

16

3,314  %

4,369  %

3,304  %

7,150  %

3,349  %

3,264  %

17

3,290  %

4,356  %

3,280  %

7,129  %

3,353  %

3,240  %

18

3,263  %

4,341  %

3,253  %

7,098  %

3,357  %

3,212  %

19

3,235  %

4,325  %

3,225  %

7,059  %

3,362  %

3,185  %

20

3,211  %

4,308  %

3,201  %

7,014  %

3,365  %

3,161  %

21

3,192  %

4,290  %

3,182  %

6,964  %

3,369  %

3,143  %

22

3,178  %

4,272  %

3,168  %

6,912  %

3,372  %

3,130  %

23

3,167  %

4,254  %

3,158  %

6,857  %

3,375  %

3,120  %

24

3,160  %

4,235  %

3,151  %

6,802  %

3,378  %

3,114  %

25

3,155  %

4,217  %

3,146  %

6,747  %

3,381  %

3,110  %

26

3,152  %

4,199  %

3,143  %

6,691  %

3,384  %

3,108  %

27

3,151  %

4,181  %

3,142  %

6,637  %

3,386  %

3,108  %

28

3,151  %

4,164  %

3,142  %

6,583  %

3,388  %

3,109  %

29

3,152  %

4,147  %

3,143  %

6,530  %

3,390  %

3,111  %

30

3,153  %

4,131  %

3,145  %

6,479  %

3,392  %

3,113  %

31

3,156  %

4,115  %

3,148  %

6,429  %

3,394  %

3,117  %

32

3,159  %

4,099  %

3,151  %

6,381  %

3,396  %

3,121  %

33

3,162  %

4,084  %

3,155  %

6,334  %

3,398  %

3,125  %

34

3,166  %

4,070  %

3,159  %

6,289  %

3,399  %

3,130  %

35

3,170  %

4,056  %

3,163  %

6,245  %

3,401  %

3,135  %

36

3,174  %

4,042  %

3,167  %

6,203  %

3,402  %

3,140  %

37

3,179  %

4,029  %

3,172  %

6,162  %

3,403  %

3,145  %

38

3,183  %

4,016  %

3,176  %

6,123  %

3,404  %

3,150  %

39

3,187  %

4,004  %

3,181  %

6,085  %

3,406  %

3,155  %

40

3,192  %

3,992  %

3,185  %

6,049  %

3,407  %

3,160  %

41

3,196  %

3,980  %

3,190  %

6,014  %

3,408  %

3,166  %

42

3,200  %

3,969  %

3,195  %

5,980  %

3,409  %

3,171  %

43

3,205  %

3,958  %

3,199  %

5,948  %

3,410  %

3,176  %

44

3,209  %

3,948  %

3,203  %

5,917  %

3,411  %

3,181  %

45

3,213  %

3,938  %

3,208  %

5,887  %

3,411  %

3,185  %

46

3,217  %

3,928  %

3,212  %

5,858  %

3,412  %

3,190  %

47

3,222  %

3,919  %

3,216  %

5,830  %

3,413  %

3,195  %

48

3,225  %

3,910  %

3,220  %

5,803  %

3,414  %

3,199  %

49

3,229  %

3,901  %

3,224  %

5,778  %

3,415  %

3,204  %

50

3,233  %

3,892  %

3,228  %

5,753  %

3,415  %

3,208  %

51

3,237  %

3,884  %

3,232  %

5,729  %

3,416  %

3,212  %

52

3,240  %

3,876  %

3,236  %

5,706  %

3,417  %

3,216  %

53

3,244  %

3,869  %

3,239  %

5,683  %

3,417  %

3,220  %

54

3,247  %

3,861  %

3,243  %

5,662  %

3,418  %

3,224  %

55

3,251  %

3,854  %

3,246  %

5,641  %

3,418  %

3,228  %

56

3,254  %

3,847  %

3,250  %

5,621  %

3,419  %

3,232  %

57

3,257  %

3,841  %

3,253  %

5,601  %

3,420  %

3,235  %

58

3,260  %

3,834  %

3,256  %

5,582  %

3,420  %

3,239  %

59

3,263  %

3,828  %

3,259  %

5,564  %

3,421  %

3,242  %

60

3,266  %

3,822  %

3,262  %

5,546  %

3,421  %

3,245  %

61

3,269  %

3,816  %

3,265  %

5,529  %

3,422  %

3,248  %

62

3,272  %

3,810  %

3,268  %

5,513  %

3,422  %

3,251  %

63

3,275  %

3,804  %

3,271  %

5,497  %

3,422  %

3,255  %

64

3,277  %

3,799  %

3,273  %

5,481  %

3,423  %

3,257  %

65

3,280  %

3,794  %

3,276  %

5,466  %

3,423  %

3,260  %

66

3,282  %

3,788  %

3,278  %

5,452  %

3,424  %

3,263  %

67

3,285  %

3,783  %

3,281  %

5,437  %

3,424  %

3,266  %

68

3,287  %

3,779  %

3,283  %

5,424  %

3,425  %

3,268  %

69

3,289  %

3,774  %

3,286  %

5,410  %

3,425  %

3,271  %

70

3,292  %

3,769  %

3,288  %

5,397  %

3,425  %

3,274  %

71

3,294  %

3,765  %

3,290  %

5,385  %

3,426  %

3,276  %

72

3,296  %

3,761  %

3,292  %

5,372  %

3,426  %

3,278  %

73

3,298  %

3,756  %

3,294  %

5,360  %

3,426  %

3,281  %

74

3,300  %

3,752  %

3,297  %

5,349  %

3,427  %

3,283  %

75

3,302  %

3,748  %

3,299  %

5,337  %

3,427  %

3,285  %

76

3,304  %

3,744  %

3,301  %

5,326  %

3,427  %

3,287  %

77

3,306  %

3,741  %

3,302  %

5,316  %

3,427  %

3,289  %

78

3,308  %

3,737  %

3,304  %

5,305  %

3,428  %

3,291  %

79

3,309  %

3,733  %

3,306  %

5,295  %

3,428  %

3,293  %

80

3,311  %

3,730  %

3,308  %

5,285  %

3,428  %

3,295  %

81

3,313  %

3,726  %

3,310  %

5,275  %

3,429  %

3,297  %

82

3,314  %

3,723  %

3,311  %

5,266  %

3,429  %

3,299  %

83

3,316  %

3,720  %

3,313  %

5,256  %

3,429  %

3,301  %

84

3,318  %

3,716  %

3,315  %

5,247  %

3,429  %

3,303  %

85

3,319  %

3,713  %

3,316  %

5,239  %

3,430  %

3,304  %

86

3,321  %

3,710  %

3,318  %

5,230  %

3,430  %

3,306  %

87

3,322  %

3,707  %

3,319  %

5,222  %

3,430  %

3,308  %

88

3,324  %

3,704  %

3,321  %

5,213  %

3,430  %

3,309  %

89

3,325  %

3,701  %

3,322  %

5,205  %

3,431  %

3,311  %

90

3,326  %

3,699  %

3,324  %

5,197  %

3,431  %

3,312  %

91

3,328  %

3,696  %

3,325  %

5,190  %

3,431  %

3,314  %

92

3,329  %

3,693  %

3,326  %

5,182  %

3,431  %

3,315  %

93

3,330  %

3,691  %

3,328  %

5,175  %

3,431  %

3,317  %

94

3,332  %

3,688  %

3,329  %

5,168  %

3,432  %

3,318  %

95

3,333  %

3,686  %

3,330  %

5,161  %

3,432  %

3,320  %

96

3,334  %

3,683  %

3,331  %

5,154  %

3,432  %

3,321  %

97

3,335  %

3,681  %

3,333  %

5,147  %

3,432  %

3,322  %

98

3,336  %

3,678  %

3,334  %

5,140  %

3,432  %

3,324  %

99

3,338  %

3,676  %

3,335  %

5,134  %

3,432  %

3,325  %

100

3,339  %

3,674  %

3,336  %

5,127  %

3,433  %

3,326  %

101

3,340  %

3,672  %

3,337  %

5,121  %

3,433  %

3,327  %

102

3,341  %

3,669  %

3,338  %

5,115  %

3,433  %

3,329  %

103

3,342  %

3,667  %

3,340  %

5,109  %

3,433  %

3,330  %

104

3,343  %

3,665  %

3,341  %

5,103  %

3,433  %

3,331  %

105

3,344  %

3,663  %

3,342  %

5,098  %

3,433  %

3,332  %

106

3,345  %

3,661  %

3,343  %

5,092  %

3,434  %

3,333  %

107

3,346  %

3,659  %

3,344  %

5,086  %

3,434  %

3,334  %

108

3,347  %

3,657  %

3,345  %

5,081  %

3,434  %

3,335  %

109

3,348  %

3,655  %

3,346  %

5,076  %

3,434  %

3,336  %

110

3,349  %

3,653  %

3,347  %

5,070  %

3,434  %

3,337  %

111

3,350  %

3,652  %

3,347  %

5,065  %

3,434  %

3,338  %

112

3,351  %

3,650  %

3,348  %

5,060  %

3,435  %

3,339  %

113

3,352  %

3,648  %

3,349  %

5,055  %

3,435  %

3,340  %

114

3,352  %

3,646  %

3,350  %

5,050  %

3,435  %

3,341  %

115

3,353  %

3,645  %

3,351  %

5,045  %

3,435  %

3,342  %

116

3,354  %

3,643  %

3,352  %

5,041  %

3,435  %

3,343  %

117

3,355  %

3,641  %

3,353  %

5,036  %

3,435  %

3,344  %

118

3,356  %

3,640  %

3,354  %

5,032  %

3,435  %

3,345  %

119

3,356  %

3,638  %

3,354  %

5,027  %

3,435  %

3,346  %

120

3,357  %

3,636  %

3,355  %

5,023  %

3,436  %

3,347  %

121

3,358  %

3,635  %

3,356  %

5,018  %

3,436  %

3,348  %

122

3,359  %

3,633  %

3,357  %

5,014  %

3,436  %

3,348  %

123

3,360  %

3,632  %

3,357  %

5,010  %

3,436  %

3,349  %

124

3,360  %

3,630  %

3,358  %

5,006  %

3,436  %

3,350  %

125

3,361  %

3,629  %

3,359  %

5,002  %

3,436  %

3,351  %

126

3,362  %

3,628  %

3,360  %

4,998  %

3,436  %

3,352  %

127

3,362  %

3,626  %

3,360  %

4,994  %

3,436  %

3,352  %

128

3,363  %

3,625  %

3,361  %

4,990  %

3,436  %

3,353  %

129

3,364  %

3,623  %

3,362  %

4,986  %

3,437  %

3,354  %

130

3,364  %

3,622  %

3,362  %

4,982  %

3,437  %

3,355  %

131

3,365  %

3,621  %

3,363  %

4,979  %

3,437  %

3,355  %

132

3,366  %

3,620  %

3,364  %

4,975  %

3,437  %

3,356  %

133

3,366  %

3,618  %

3,364  %

4,971  %

3,437  %

3,357  %

134

3,367  %

3,617  %

3,365  %

4,968  %

3,437  %

3,358  %

135

3,368  %

3,616  %

3,366  %

4,964  %

3,437  %

3,358  %

136

3,368  %

3,615  %

3,366  %

4,961  %

3,437  %

3,359  %

137

3,369  %

3,613  %

3,367  %

4,958  %

3,437  %

3,360  %

138

3,369  %

3,612  %

3,368  %

4,954  %

3,437  %

3,360  %

139

3,370  %

3,611  %

3,368  %

4,951  %

3,438  %

3,361  %

140

3,371  %

3,610  %

3,369  %

4,948  %

3,438  %

3,361  %

141

3,371  %

3,609  %

3,369  %

4,945  %

3,438  %

3,362  %

142

3,372  %

3,608  %

3,370  %

4,941  %

3,438  %

3,363  %

143

3,372  %

3,606  %

3,370  %

4,938  %

3,438  %

3,363  %

144

3,373  %

3,605  %

3,371  %

4,935  %

3,438  %

3,364  %

145

3,373  %

3,604  %

3,371  %

4,932  %

3,438  %

3,365  %

146

3,374  %

3,603  %

3,372  %

4,929  %

3,438  %

3,365  %

147

3,374  %

3,602  %

3,373  %

4,926  %

3,438  %

3,366  %

148

3,375  %

3,601  %

3,373  %

4,924  %

3,438  %

3,366  %

149

3,375  %

3,600  %

3,374  %

4,921  %

3,438  %

3,367  %

150

3,376  %

3,599  %

3,374  %

4,918  %

3,438  %

3,367  %


Срок до падежа (в години)

Британска лира

Румънска лея

Злота

Исландска крона

Норвежка крона

Швейцарски франк

1

5,438  %

6,157  %

4,770  %

9,957  %

4,887  %

1,713  %

2

5,153  %

6,226  %

4,842  %

9,277  %

4,767  %

1,700  %

3

4,888  %

6,369  %

4,941  %

8,738  %

4,585  %

1,681  %

4

4,703  %

6,501  %

5,058  %

8,278  %

4,416  %

1,671  %

5

4,564  %

6,625  %

5,200  %

7,890  %

4,290  %

1,675  %

6

4,461  %

6,739  %

5,352  %

7,555  %

4,211  %

1,692  %

7

4,389  %

6,838  %

5,494  %

7,262  %

4,160  %

1,717  %

8

4,341  %

6,926  %

5,610  %

7,005  %

4,125  %

1,745  %

9

4,313  %

7,009  %

5,692  %

6,781  %

4,099  %

1,773  %

10

4,300  %

7,084  %

5,737  %

6,588  %

4,076  %

1,799  %

11

4,296  %

7,120  %

5,753  %

6,419  %

4,055  %

1,823  %

12

4,295  %

7,121  %

5,748  %

6,269  %

4,036  %

1,846  %

13

4,296  %

7,096  %

5,728  %

6,135  %

4,017  %

1,867  %

14

4,296  %

7,052  %

5,698  %

6,013  %

4,000  %

1,887  %

15

4,295  %

6,994  %

5,660  %

5,901  %

3,983  %

1,906  %

16

4,292  %

6,926  %

5,616  %

5,799  %

3,967  %

1,923  %

17

4,288  %

6,852  %

5,569  %

5,704  %

3,952  %

1,940  %

18

4,282  %

6,773  %

5,520  %

5,616  %

3,937  %

1,956  %

19

4,275  %

6,692  %

5,469  %

5,534  %

3,923  %

1,971  %

20

4,268  %

6,609  %

5,418  %

5,458  %

3,910  %

1,985  %

21

4,259  %

6,526  %

5,367  %

5,386  %

3,897  %

1,999  %

22

4,250  %

6,443  %

5,316  %

5,319  %

3,885  %

2,011  %

23

4,239  %

6,361  %

5,267  %

5,256  %

3,874  %

2,024  %

24

4,228  %

6,281  %

5,218  %

5,196  %

3,862  %

2,035  %

25

4,215  %

6,203  %

5,170  %

5,140  %

3,852  %

2,047  %

26

4,200  %

6,127  %

5,124  %

5,087  %

3,841  %

2,057  %

27

4,184  %

6,053  %

5,079  %

5,037  %

3,831  %

2,067  %

28

4,166  %

5,981  %

5,036  %

4,989  %

3,822  %

2,077  %

29

4,146  %

5,912  %

4,994  %

4,944  %

3,813  %

2,087  %

30

4,125  %

5,846  %

4,953  %

4,901  %

3,804  %

2,096  %

31

4,102  %

5,782  %

4,914  %

4,860  %

3,796  %

2,104  %

32

4,077  %

5,720  %

4,877  %

4,822  %

3,787  %

2,113  %

33

4,052  %

5,661  %

4,840  %

4,785  %

3,780  %

2,120  %

34

4,027  %

5,604  %

4,806  %

4,750  %

3,772  %

2,128  %

35

4,001  %

5,550  %

4,772  %

4,716  %

3,765  %

2,135  %

36

3,976  %

5,497  %

4,740  %

4,684  %

3,758  %

2,142  %

37

3,951  %

5,447  %

4,709  %

4,653  %

3,751  %

2,149  %

38

3,926  %

5,399  %

4,679  %

4,624  %

3,745  %

2,156  %

39

3,902  %

5,353  %

4,651  %

4,596  %

3,738  %

2,162  %

40

3,880  %

5,308  %

4,623  %

4,569  %

3,732  %

2,168  %

41

3,858  %

5,266  %

4,597  %

4,544  %

3,727  %

2,174  %

42

3,837  %

5,225  %

4,572  %

4,519  %

3,721  %

2,180  %

43

3,817  %

5,185  %

4,547  %

4,496  %

3,716  %

2,185  %

44

3,798  %

5,147  %

4,524  %

4,473  %

3,710  %

2,190  %

45

3,780  %

5,111  %

4,501  %

4,451  %

3,705  %

2,195  %

46

3,763  %

5,076  %

4,479  %

4,430  %

3,700  %

2,200  %

47

3,747  %

5,042  %

4,458  %

4,410  %

3,696  %

2,205  %

48

3,732  %

5,010  %

4,438  %

4,391  %

3,691  %

2,210  %

49

3,719  %

4,979  %

4,419  %

4,372  %

3,687  %

2,214  %

50

3,706  %

4,949  %

4,400  %

4,354  %

3,682  %

2,218  %

51

3,695  %

4,920  %

4,382  %

4,337  %

3,678  %

2,222  %

52

3,685  %

4,892  %

4,364  %

4,320  %

3,674  %

2,226  %

53

3,675  %

4,865  %

4,348  %

4,304  %

3,670  %

2,230  %

54

3,666  %

4,839  %

4,331  %

4,289  %

3,667  %

2,234  %

55

3,658  %

4,814  %

4,315  %

4,274  %

3,663  %

2,238  %

56

3,651  %

4,790  %

4,300  %

4,259  %

3,659  %

2,241  %

57

3,644  %

4,767  %

4,286  %

4,245  %

3,656  %

2,245  %

58

3,638  %

4,744  %

4,271  %

4,232  %

3,653  %

2,248  %

59

3,632  %

4,722  %

4,258  %

4,219  %

3,649  %

2,251  %

60

3,626  %

4,701  %

4,244  %

4,206  %

3,646  %

2,254  %

61

3,621  %

4,681  %

4,231  %

4,194  %

3,643  %

2,257  %

62

3,616  %

4,661  %

4,219  %

4,182  %

3,640  %

2,260  %

63

3,612  %

4,642  %

4,207  %

4,170  %

3,637  %

2,263  %

64

3,608  %

4,623  %

4,195  %

4,159  %

3,634  %

2,266  %

65

3,604  %

4,605  %

4,184  %

4,148  %

3,632  %

2,269  %

66

3,600  %

4,587  %

4,172  %

4,138  %

3,629  %

2,271  %

67

3,597  %

4,570  %

4,162  %

4,128  %

3,627  %

2,274  %

68

3,594  %

4,554  %

4,151  %

4,118  %

3,624  %

2,276  %

69

3,591  %

4,538  %

4,141  %

4,108  %

3,622  %

2,279  %

70

3,588  %

4,522  %

4,131  %

4,099  %

3,619  %

2,281  %

71

3,585  %

4,507  %

4,122  %

4,089  %

3,617  %

2,284  %

72

3,582  %

4,492  %

4,112  %

4,081  %

3,615  %

2,286  %

73

3,580  %

4,478  %

4,103  %

4,072  %

3,612  %

2,288  %

74

3,578  %

4,464  %

4,095  %

4,064  %

3,610  %

2,290  %

75

3,575  %

4,451  %

4,086  %

4,055  %

3,608  %

2,292  %

76

3,573  %

4,437  %

4,078  %

4,047  %

3,606  %

2,294  %

77

3,571  %

4,425  %

4,069  %

4,040  %

3,604  %

2,296  %

78

3,569  %

4,412  %

4,061  %

4,032  %

3,602  %

2,298  %

79

3,567  %

4,400  %

4,054  %

4,025  %

3,600  %

2,300  %

80

3,566  %

4,388  %

4,046  %

4,018  %

3,598  %

2,302  %

81

3,564  %

4,376  %

4,039  %

4,011  %

3,597  %

2,304  %

82

3,562  %

4,365  %

4,032  %

4,004  %

3,595  %

2,305  %

83

3,561  %

4,354  %

4,025  %

3,997  %

3,593  %

2,307  %

84

3,559  %

4,343  %

4,018  %

3,991  %

3,591  %

2,309  %

85

3,558  %

4,333  %

4,011  %

3,984  %

3,590  %

2,310  %

86

3,556  %

4,322  %

4,004  %

3,978  %

3,588  %

2,312  %

87

3,555  %

4,312  %

3,998  %

3,972  %

3,587  %

2,314  %

88

3,554  %

4,302  %

3,992  %

3,966  %

3,585  %

2,315  %

89

3,552  %

4,293  %

3,986  %

3,960  %

3,584  %

2,317  %

90

3,551  %

4,283  %

3,980  %

3,954  %

3,582  %

2,318  %

91

3,550  %

4,274  %

3,974  %

3,949  %

3,581  %

2,320  %

92

3,549  %

4,265  %

3,968  %

3,944  %

3,579  %

2,321  %

93

3,547  %

4,256  %

3,963  %

3,938  %

3,578  %

2,322  %

94

3,546  %

4,248  %

3,957  %

3,933  %

3,577  %

2,324  %

95

3,545  %

4,239  %

3,952  %

3,928  %

3,575  %

2,325  %

96

3,544  %

4,231  %

3,947  %

3,923  %

3,574  %

2,326  %

97

3,543  %

4,223  %

3,942  %

3,918  %

3,573  %

2,328  %

98

3,542  %

4,215  %

3,936  %

3,913  %

3,571  %

2,329  %

99

3,541  %

4,207  %

3,932  %

3,909  %

3,570  %

2,330  %

100

3,540  %

4,200  %

3,927  %

3,904  %

3,569  %

2,331  %

101

3,539  %

4,192  %

3,922  %

3,899  %

3,568  %

2,332  %

102

3,538  %

4,185  %

3,917  %

3,895  %

3,567  %

2,334  %

103

3,537  %

4,178  %

3,913  %

3,891  %

3,566  %

2,335  %

104

3,537  %

4,171  %

3,908  %

3,886  %

3,564  %

2,336  %

105

3,536  %

4,164  %

3,904  %

3,882  %

3,563  %

2,337  %

106

3,535  %

4,157  %

3,900  %

3,878  %

3,562  %

2,338  %

107

3,534  %

4,150  %

3,895  %

3,874  %

3,561  %

2,339  %

108

3,533  %

4,144  %

3,891  %

3,870  %

3,560  %

2,340  %

109

3,532  %

4,138  %

3,887  %

3,866  %

3,559  %

2,341  %

110

3,532  %

4,131  %

3,883  %

3,863  %

3,558  %

2,342  %

111

3,531  %

4,125  %

3,879  %

3,859  %

3,557  %

2,343  %

112

3,530  %

4,119  %

3,876  %

3,855  %

3,556  %

2,344  %

113

3,529  %

4,113  %

3,872  %

3,852  %

3,555  %

2,345  %

114

3,529  %

4,107  %

3,868  %

3,848  %

3,554  %

2,346  %

115

3,528  %

4,102  %

3,864  %

3,845  %

3,553  %

2,347  %

116

3,527  %

4,096  %

3,861  %

3,841  %

3,553  %

2,348  %

117

3,527  %

4,090  %

3,857  %

3,838  %

3,552  %

2,348  %

118

3,526  %

4,085  %

3,854  %

3,835  %

3,551  %

2,349  %

119

3,525  %

4,080  %

3,850  %

3,831  %

3,550  %

2,350  %

120

3,525  %

4,074  %

3,847  %

3,828  %

3,549  %

2,351  %

121

3,524  %

4,069  %

3,844  %

3,825  %

3,548  %

2,352  %

122

3,524  %

4,064  %

3,841  %

3,822  %

3,548  %

2,353  %

123

3,523  %

4,059  %

3,837  %

3,819  %

3,547  %

2,353  %

124

3,522  %

4,054  %

3,834  %

3,816  %

3,546  %

2,354  %

125

3,522  %

4,049  %

3,831  %

3,813  %

3,545  %

2,355  %

126

3,521  %

4,045  %

3,828  %

3,810  %

3,544  %

2,356  %

127

3,521  %

4,040  %

3,825  %

3,807  %

3,544  %

2,356  %

128

3,520  %

4,035  %

3,822  %

3,804  %

3,543  %

2,357  %

129

3,520  %

4,031  %

3,819  %

3,802  %

3,542  %

2,358  %

130

3,519  %

4,026  %

3,817  %

3,799  %

3,542  %

2,359  %

131

3,518  %

4,022  %

3,814  %

3,796  %

3,541  %

2,359  %

132

3,518  %

4,017  %

3,811  %

3,794  %

3,540  %

2,360  %

133

3,517  %

4,013  %

3,808  %

3,791  %

3,539  %

2,361  %

134

3,517  %

4,009  %

3,806  %

3,789  %

3,539  %

2,361  %

135

3,516  %

4,005  %

3,803  %

3,786  %

3,538  %

2,362  %

136

3,516  %

4,001  %

3,800  %

3,784  %

3,538  %

2,363  %

137

3,515  %

3,997  %

3,798  %

3,781  %

3,537  %

2,363  %

138

3,515  %

3,993  %

3,795  %

3,779  %

3,536  %

2,364  %

139

3,515  %

3,989  %

3,793  %

3,776  %

3,536  %

2,364  %

140

3,514  %

3,985  %

3,790  %

3,774  %

3,535  %

2,365  %

141

3,514  %

3,981  %

3,788  %

3,772  %

3,534  %

2,366  %

142

3,513  %

3,977  %

3,786  %

3,769  %

3,534  %

2,366  %

143

3,513  %

3,974  %

3,783  %

3,767  %

3,533  %

2,367  %

144

3,512  %

3,970  %

3,781  %

3,765  %

3,533  %

2,367  %

145

3,512  %

3,966  %

3,779  %

3,763  %

3,532  %

2,368  %

146

3,511  %

3,963  %

3,776  %

3,761  %

3,532  %

2,369  %

147

3,511  %

3,959  %

3,774  %

3,759  %

3,531  %

2,369  %

148

3,511  %

3,956  %

3,772  %

3,757  %

3,530  %

2,370  %

149

3,510  %

3,953  %

3,770  %

3,754  %

3,530  %

2,370  %

150

3,510  %

3,949  %

3,768  %

3,752  %

3,529  %

2,371  %


Срок до падежа (в години)

Австралийски долар

Бат

Канадски долар

Чилийско песо

Колумбийско песо

Хонконгски долар

1

4,473  %

2,399  %

5,382  %

7,582  %

10,196  %

5,052  %

2

4,453  %

2,452  %

5,173  %

6,895  %

10,452  %

4,759  %

3

4,380  %

2,533  %

4,865  %

6,594  %

10,691  %

4,540  %

4

4,345  %

2,612  %

4,605  %

6,450  %

10,904  %

4,434  %

5

4,387  %

2,691  %

4,425  %

6,352  %

11,083  %

4,416  %

6

4,450  %

2,769  %

4,334  %

6,283  %

11,238  %

4,409  %

7

4,519  %

2,843  %

4,293  %

6,233  %

11,378  %

4,397  %

8

4,599  %

2,915  %

4,272  %

6,197  %

11,494  %

4,379  %

9

4,661  %

2,988  %

4,259  %

6,169  %

11,583  %

4,362  %

10

4,709  %

3,059  %

4,247  %

6,141  %

11,652  %

4,353  %

11

4,759  %

3,138  %

4,232  %

6,109  %

11,667  %

4,354  %

12

4,803  %

3,222  %

4,215  %

6,073  %

11,632  %

4,361  %

13

4,834  %

3,303  %

4,196  %

6,034  %

11,559  %

4,370  %

14

4,854  %

3,377  %

4,177  %

5,995  %

11,457  %

4,376  %

15

4,866  %

3,441  %

4,157  %

5,955  %

11,333  %

4,378  %

16

4,874  %

3,493  %

4,137  %

5,915  %

11,194  %

4,376  %

17

4,875  %

3,535  %

4,117  %

5,875  %

11,044  %

4,369  %

18

4,868  %

3,569  %

4,097  %

5,836  %

10,886  %

4,358  %

19

4,851  %

3,595  %

4,077  %

5,799  %

10,723  %

4,345  %

20

4,823  %

3,616  %

4,058  %

5,762  %

10,558  %

4,331  %

21

4,785  %

3,633  %

4,040  %

5,726  %

10,393  %

4,315  %

22

4,739  %

3,646  %

4,022  %

5,691  %

10,228  %

4,298  %

23

4,689  %

3,656  %

4,005  %

5,658  %

10,066  %

4,281  %

24

4,638  %

3,664  %

3,988  %

5,625  %

9,907  %

4,263  %

25

4,587  %

3,669  %

3,972  %

5,594  %

9,752  %

4,246  %

26

4,540  %

3,673  %

3,957  %

5,564  %

9,601  %

4,228  %

27

4,495  %

3,676  %

3,942  %

5,535  %

9,455  %

4,210  %

28

4,453  %

3,677  %

3,928  %

5,507  %

9,314  %

4,193  %

29

4,414  %

3,677  %

3,915  %

5,481  %

9,177  %

4,176  %

30

4,378  %

3,677  %

3,903  %

5,455  %

9,046  %

4,159  %

31

4,344  %

3,676  %

3,891  %

5,431  %

8,920  %

4,143  %

32

4,313  %

3,674  %

3,879  %

5,407  %

8,800  %

4,127  %

33

4,283  %

3,672  %

3,869  %

5,384  %

8,684  %

4,112  %

34

4,256  %

3,670  %

3,858  %

5,362  %

8,572  %

4,097  %

35

4,230  %

3,668  %

3,849  %

5,341  %

8,466  %

4,082  %

36

4,206  %

3,665  %

3,839  %

5,321  %

8,364  %

4,068  %

37

4,183  %

3,662  %

3,830  %

5,302  %

8,266  %

4,054  %

38

4,162  %

3,659  %

3,822  %

5,283  %

8,173  %

4,041  %

39

4,142  %

3,656  %

3,814  %

5,265  %

8,083  %

4,028  %

40

4,123  %

3,653  %

3,806  %

5,248  %

7,997  %

4,016  %

41

4,105  %

3,650  %

3,799  %

5,232  %

7,915  %

4,004  %

42

4,088  %

3,646  %

3,791  %

5,216  %

7,836  %

3,992  %

43

4,072  %

3,643  %

3,784  %

5,201  %

7,760  %

3,981  %

44

4,056  %

3,640  %

3,778  %

5,186  %

7,688  %

3,970  %

45

4,042  %

3,637  %

3,771  %

5,172  %

7,618  %

3,960  %

46

4,028  %

3,634  %

3,765  %

5,158  %

7,551  %

3,949  %

47

4,015  %

3,631  %

3,759  %

5,145  %

7,487  %

3,940  %

48

4,002  %

3,628  %

3,754  %

5,132  %

7,425  %

3,930  %

49

3,990  %

3,625  %

3,748  %

5,120  %

7,366  %

3,921  %

50

3,978  %

3,622  %

3,743  %

5,108  %

7,309  %

3,912  %

51

3,967  %

3,619  %

3,737  %

5,096  %

7,254  %

3,904  %

52

3,957  %

3,616  %

3,732  %

5,085  %

7,201  %

3,895  %

53

3,946  %

3,614  %

3,728  %

5,075  %

7,150  %

3,887  %

54

3,937  %

3,611  %

3,723  %

5,064  %

7,101  %

3,880  %

55

3,927  %

3,608  %

3,718  %

5,055  %

7,053  %

3,872  %

56

3,918  %

3,606  %

3,714  %

5,045  %

7,007  %

3,865  %

57

3,910  %

3,603  %

3,710  %

5,036  %

6,963  %

3,858  %

58

3,901  %

3,601  %

3,706  %

5,027  %

6,920  %

3,851  %

59

3,893  %

3,598  %

3,702  %

5,018  %

6,879  %

3,844  %

60

3,886  %

3,596  %

3,698  %

5,009  %

6,839  %

3,838  %

61

3,878  %

3,594  %

3,694  %

5,001  %

6,801  %

3,832  %

62

3,871  %

3,592  %

3,690  %

4,993  %

6,763  %

3,826  %

63

3,864  %

3,590  %

3,687  %

4,985  %

6,727  %

3,820  %

64

3,857  %

3,588  %

3,683  %

4,978  %

6,692  %

3,814  %

65

3,851  %

3,586  %

3,680  %

4,971  %

6,658  %

3,809  %

66

3,845  %

3,584  %

3,676  %

4,964  %

6,625  %

3,803  %

67

3,838  %

3,582  %

3,673  %

4,957  %

6,593  %

3,798  %

68

3,833  %

3,580  %

3,670  %

4,950  %

6,562  %

3,793  %

69

3,827  %

3,578  %

3,667  %

4,944  %

6,532  %

3,788  %

70

3,821  %

3,576  %

3,664  %

4,937  %

6,503  %

3,783  %

71

3,816  %

3,574  %

3,661  %

4,931  %

6,474  %

3,779  %

72

3,811  %

3,573  %

3,659  %

4,925  %

6,447  %

3,774  %

73

3,806  %

3,571  %

3,656  %

4,920  %

6,420  %

3,770  %

74

3,801  %

3,570  %

3,653  %

4,914  %

6,394  %

3,766  %

75

3,796  %

3,568  %

3,651  %

4,908  %

6,368  %

3,761  %

76

3,791  %

3,566  %

3,648  %

4,903  %

6,343  %

3,757  %

77

3,787  %

3,565  %

3,645  %

4,898  %

6,319  %

3,753  %

78

3,782  %

3,564  %

3,643  %

4,893  %

6,296  %

3,749  %

79

3,778  %

3,562  %

3,641  %

4,888  %

6,273  %

3,746  %

80

3,774  %

3,561  %

3,638  %

4,883  %

6,250  %

3,742  %

81

3,770  %

3,559  %

3,636  %

4,878  %

6,229  %

3,738  %

82

3,766  %

3,558  %

3,634  %

4,874  %

6,207  %

3,735  %

83

3,762  %

3,557  %

3,632  %

4,869  %

6,187  %

3,731  %

84

3,758  %

3,556  %

3,630  %

4,865  %

6,166  %

3,728  %

85

3,754  %

3,554  %

3,628  %

4,860  %

6,147  %

3,725  %

86

3,751  %

3,553  %

3,626  %

4,856  %

6,127  %

3,722  %

87

3,747  %

3,552  %

3,624  %

4,852  %

6,109  %

3,719  %

88

3,744  %

3,551  %

3,622  %

4,848  %

6,090  %

3,716  %

89

3,741  %

3,550  %

3,620  %

4,844  %

6,072  %

3,713  %

90

3,737  %

3,549  %

3,618  %

4,840  %

6,055  %

3,710  %

91

3,734  %

3,547  %

3,616  %

4,837  %

6,037  %

3,707  %

92

3,731  %

3,546  %

3,614  %

4,833  %

6,021  %

3,704  %

93

3,728  %

3,545  %

3,613  %

4,829  %

6,004  %

3,701  %

94

3,725  %

3,544  %

3,611  %

4,826  %

5,988  %

3,699  %

95

3,722  %

3,543  %

3,609  %

4,822  %

5,972  %

3,696  %

96

3,719  %

3,542  %

3,608  %

4,819  %

5,957  %

3,693  %

97

3,716  %

3,541  %

3,606  %

4,816  %

5,942  %

3,691  %

98

3,714  %

3,541  %

3,604  %

4,813  %

5,927  %

3,688  %

99

3,711  %

3,540  %

3,603  %

4,809  %

5,912  %

3,686  %

100

3,708  %

3,539  %

3,601  %

4,806  %

5,898  %

3,684  %

101

3,706  %

3,538  %

3,600  %

4,803  %

5,884  %

3,681  %

102

3,703  %

3,537  %

3,599  %

4,800  %

5,871  %

3,679  %

103

3,701  %

3,536  %

3,597  %

4,797  %

5,857  %

3,677  %

104

3,698  %

3,535  %

3,596  %

4,795  %

5,844  %

3,675  %

105

3,696  %

3,534  %

3,594  %

4,792  %

5,831  %

3,673  %

106

3,694  %

3,534  %

3,593  %

4,789  %

5,818  %

3,670  %

107

3,691  %

3,533  %

3,592  %

4,786  %

5,806  %

3,668  %

108

3,689  %

3,532  %

3,590  %

4,784  %

5,794  %

3,666  %

109

3,687  %

3,531  %

3,589  %

4,781  %

5,782  %

3,664  %

110

3,685  %

3,531  %

3,588  %

4,778  %

5,770  %

3,662  %

111

3,683  %

3,530  %

3,587  %

4,776  %

5,759  %

3,660  %

112

3,680  %

3,529  %

3,585  %

4,773  %

5,747  %

3,659  %

113

3,678  %

3,529  %

3,584  %

4,771  %

5,736  %

3,657  %

114

3,676  %

3,528  %

3,583  %

4,769  %

5,725  %

3,655  %

115

3,674  %

3,527  %

3,582  %

4,766  %

5,715  %

3,653  %

116

3,672  %

3,526  %

3,581  %

4,764  %

5,704  %

3,651  %

117

3,671  %

3,526  %

3,580  %

4,762  %

5,694  %

3,650  %

118

3,669  %

3,525  %

3,579  %

4,760  %

5,684  %

3,648  %

119

3,667  %

3,525  %

3,577  %

4,757  %

5,674  %

3,646  %

120

3,665  %

3,524  %

3,576  %

4,755  %

5,664  %

3,645  %

121

3,663  %

3,523  %

3,575  %

4,753  %

5,654  %

3,643  %

122

3,662  %

3,523  %

3,574  %

4,751  %

5,645  %

3,641  %

123

3,660  %

3,522  %

3,573  %

4,749  %

5,635  %

3,640  %

124

3,658  %

3,522  %

3,572  %

4,747  %

5,626  %

3,638  %

125

3,656  %

3,521  %

3,571  %

4,745  %

5,617  %

3,637  %

126

3,655  %

3,520  %

3,570  %

4,743  %

5,608  %

3,635  %

127

3,653  %

3,520  %

3,569  %

4,741  %

5,599  %

3,634  %

128

3,652  %

3,519  %

3,569  %

4,739  %

5,591  %

3,633  %

129

3,650  %

3,519  %

3,568  %

4,737  %

5,582  %

3,631  %

130

3,648  %

3,518  %

3,567  %

4,736  %

5,574  %

3,630  %

131

3,647  %

3,518  %

3,566  %

4,734  %

5,566  %

3,628  %

132

3,645  %

3,517  %

3,565  %

4,732  %

5,557  %

3,627  %

133

3,644  %

3,517  %

3,564  %

4,730  %

5,549  %

3,626  %

134

3,643  %

3,516  %

3,563  %

4,729  %

5,542  %

3,624  %

135

3,641  %

3,516  %

3,562  %

4,727  %

5,534  %

3,623  %

136

3,640  %

3,515  %

3,562  %

4,725  %

5,526  %

3,622  %

137

3,638  %

3,515  %

3,561  %

4,724  %

5,519  %

3,621  %

138

3,637  %

3,514  %

3,560  %

4,722  %

5,511  %

3,619  %

139

3,636  %

3,514  %

3,559  %

4,720  %

5,504  %

3,618  %

140

3,634  %

3,513  %

3,558  %

4,719  %

5,497  %

3,617  %

141

3,633  %

3,513  %

3,558  %

4,717  %

5,490  %

3,616  %

142

3,632  %

3,512  %

3,557  %

4,716  %

5,483  %

3,615  %

143

3,630  %

3,512  %

3,556  %

4,714  %

5,476  %

3,613  %

144

3,629  %

3,512  %

3,555  %

4,713  %

5,469  %

3,612  %

145

3,628  %

3,511  %

3,555  %

4,711  %

5,462  %

3,611  %

146

3,627  %

3,511  %

3,554  %

4,710  %

5,456  %

3,610  %

147

3,625  %

3,510  %

3,553  %

4,708  %

5,449  %

3,609  %

148

3,624  %

3,510  %

3,553  %

4,707  %

5,443  %

3,608  %

149

3,623  %

3,510  %

3,552  %

4,706  %

5,436  %

3,607  %

150

3,622  %

3,509  %

3,551  %

4,704  %

5,430  %

3,606  %


Срок до падежа (в години)

Индийска рупия

Мексиканско песо

Нов тайвански долар

Новозеландски долар

Ранд

Реал

1

7,134  %

11,834  %

0,902  %

5,929  %

8,700  %

10,847  %

2

7,236  %

10,991  %

0,941  %

5,670  %

8,622  %

10,485  %

3

7,290  %

10,354  %

0,978  %

5,405  %

8,653  %

10,682  %

4

7,291  %

9,975  %

1,007  %

5,229  %

8,843  %

10,953  %

5

7,284  %

9,785  %

1,035  %

5,128  %

9,147  %

11,196  %

6

7,281  %

9,716  %

1,058  %

5,081  %

9,463  %

11,401  %

7

7,282  %

9,706  %

1,080  %

5,068  %

9,773  %

11,585  %

8

7,287  %

9,712  %

1,100  %

5,067  %

10,069  %

11,725  %

9

7,299  %

9,712  %

1,119  %

5,076  %

10,339  %

11,841  %

10

7,310  %

9,689  %

1,136  %

5,094  %

10,579  %

11,939  %

11

7,307  %

9,635  %

1,167  %

5,121  %

10,783  %

11,980  %

12

7,292  %

9,556  %

1,212  %

5,154  %

10,951  %

11,967  %

13

7,268  %

9,459  %

1,265  %

5,188  %

11,082  %

11,913  %

14

7,238  %

9,351  %

1,322  %

5,220  %

11,176  %

11,828  %

15

7,204  %

9,234  %

1,382  %

5,249  %

11,228  %

11,720  %

16

7,167  %

9,112  %

1,442  %

5,273  %

11,239  %

11,594  %

17

7,128  %

8,987  %

1,502  %

5,292  %

11,215  %

11,457  %

18

7,088  %

8,861  %

1,561  %

5,304  %

11,163  %

11,311  %

19

7,048  %

8,736  %

1,619  %

5,308  %

11,090  %

11,159  %

20

7,008  %

8,612  %

1,675  %

5,304  %

11,000  %

11,005  %

21

6,969  %

8,490  %

1,729  %

5,292  %

10,898  %

10,849  %

22

6,929  %

8,371  %

1,781  %

5,272  %

10,787  %

10,694  %

23

6,891  %

8,256  %

1,831  %

5,248  %

10,671  %

10,540  %

24

6,854  %

8,143  %

1,880  %

5,220  %

10,550  %

10,389  %

25

6,818  %

8,035  %

1,926  %

5,188  %

10,427  %

10,242  %

26

6,783  %

7,930  %

1,970  %

5,155  %

10,304  %

10,098  %

27

6,749  %

7,830  %

2,012  %

5,120  %

10,181  %

9,959  %

28

6,716  %

7,733  %

2,053  %

5,085  %

10,060  %

9,824  %

29

6,684  %

7,640  %

2,091  %

5,049  %

9,942  %

9,694  %

30

6,653  %

7,551  %

2,128  %

5,014  %

9,825  %

9,569  %

31

6,624  %

7,465  %

2,164  %

4,978  %

9,712  %

9,449  %

32

6,595  %

7,383  %

2,198  %

4,943  %

9,603  %

9,333  %

33

6,568  %

7,305  %

2,230  %

4,909  %

9,497  %

9,222  %

34

6,542  %

7,229  %

2,261  %

4,875  %

9,394  %

9,116  %

35

6,516  %

7,157  %

2,291  %

4,842  %

9,296  %

9,014  %

36

6,492  %

7,089  %

2,319  %

4,810  %

9,200  %

8,916  %

37

6,469  %

7,023  %

2,346  %

4,779  %

9,109  %

8,822  %

38

6,446  %

6,959  %

2,373  %

4,749  %

9,021  %

8,732  %

39

6,424  %

6,899  %

2,398  %

4,720  %

8,936  %

8,646  %

40

6,404  %

6,841  %

2,422  %

4,692  %

8,855  %

8,564  %

41

6,383  %

6,785  %

2,445  %

4,665  %

8,777  %

8,485  %

42

6,364  %

6,732  %

2,467  %

4,639  %

8,702  %

8,409  %

43

6,346  %

6,680  %

2,488  %

4,613  %

8,630  %

8,336  %

44

6,328  %

6,631  %

2,509  %

4,589  %

8,561  %

8,267  %

45

6,310  %

6,584  %

2,528  %

4,565  %

8,494  %

8,200  %

46

6,294  %

6,539  %

2,547  %

4,542  %

8,431  %

8,136  %

47

6,278  %

6,495  %

2,566  %

4,520  %

8,369  %

8,074  %

48

6,262  %

6,453  %

2,583  %

4,499  %

8,310  %

8,015  %

49

6,248  %

6,413  %

2,600  %

4,478  %

8,253  %

7,958  %

50

6,233  %

6,374  %

2,616  %

4,458  %

8,199  %

7,903  %

51

6,219  %

6,337  %

2,632  %

4,439  %

8,146  %

7,850  %

52

6,206  %

6,301  %

2,647  %

4,421  %

8,095  %

7,799  %

53

6,193  %

6,266  %

2,662  %

4,403  %

8,046  %

7,750  %

54

6,181  %

6,233  %

2,676  %

4,385  %

7,999  %

7,703  %

55

6,169  %

6,201  %

2,690  %

4,369  %

7,953  %

7,657  %

56

6,157  %

6,169  %

2,703  %

4,353  %

7,910  %

7,613  %

57

6,146  %

6,139  %

2,716  %

4,337  %

7,867  %

7,571  %

58

6,135  %

6,110  %

2,728  %

4,322  %

7,826  %

7,530  %

59

6,124  %

6,082  %

2,740  %

4,307  %

7,787  %

7,490  %

60

6,114  %

6,055  %

2,752  %

4,293  %

7,748  %

7,451  %

61

6,104  %

6,028  %

2,763  %

4,279  %

7,711  %

7,414  %

62

6,094  %

6,003  %

2,774  %

4,266  %

7,675  %

7,378  %

63

6,085  %

5,978  %

2,785  %

4,253  %

7,640  %

7,344  %

64

6,076  %

5,954  %

2,795  %

4,241  %

7,607  %

7,310  %

65

6,067  %

5,931  %

2,805  %

4,229  %

7,574  %

7,277  %

66

6,059  %

5,909  %

2,815  %

4,217  %

7,543  %

7,245  %

67

6,050  %

5,887  %

2,824  %

4,205  %

7,512  %

7,215  %

68

6,042  %

5,866  %

2,833  %

4,194  %

7,482  %

7,185  %

69

6,034  %

5,845  %

2,842  %

4,184  %

7,453  %

7,156  %

70

6,027  %

5,825  %

2,850  %

4,173  %

7,425  %

7,128  %

71

6,019  %

5,805  %

2,859  %

4,163  %

7,398  %

7,100  %

72

6,012  %

5,787  %

2,867  %

4,153  %

7,371  %

7,074  %

73

6,005  %

5,768  %

2,875  %

4,143  %

7,345  %

7,048  %

74

5,998  %

5,750  %

2,883  %

4,134  %

7,320  %

7,023  %

75

5,992  %

5,733  %

2,890  %

4,125  %

7,296  %

6,998  %

76

5,985  %

5,716  %

2,897  %

4,116  %

7,272  %

6,974  %

77

5,979  %

5,699  %

2,905  %

4,107  %

7,249  %

6,951  %

78

5,973  %

5,683  %

2,912  %

4,099  %

7,226  %

6,929  %

79

5,967  %

5,668  %

2,918  %

4,091  %

7,204  %

6,907  %

80

5,961  %

5,652  %

2,925  %

4,083  %

7,183  %

6,885  %

81

5,955  %

5,637  %

2,931  %

4,075  %

7,162  %

6,864  %

82

5,950  %

5,623  %

2,938  %

4,067  %

7,141  %

6,844  %

83

5,944  %

5,609  %

2,944  %

4,060  %

7,121  %

6,824  %

84

5,939  %

5,595  %

2,950  %

4,052  %

7,102  %

6,804  %

85

5,934  %

5,581  %

2,956  %

4,045  %

7,083  %

6,785  %

86

5,929  %

5,568  %

2,961  %

4,038  %

7,064  %

6,767  %

87

5,924  %

5,555  %

2,967  %

4,032  %

7,046  %

6,748  %

88

5,919  %

5,542  %

2,972  %

4,025  %

7,029  %

6,731  %

89

5,914  %

5,530  %

2,978  %

4,019  %

7,011  %

6,713  %

90

5,910  %

5,518  %

2,983  %

4,012  %

6,994  %

6,696  %

91

5,905  %

5,506  %

2,988  %

4,006  %

6,978  %

6,680  %

92

5,901  %

5,495  %

2,993  %

4,000  %

6,962  %

6,664  %

93

5,897  %

5,483  %

2,998  %

3,994  %

6,946  %

6,648  %

94

5,892  %

5,472  %

3,003  %

3,988  %

6,930  %

6,632  %

95

5,888  %

5,462  %

3,008  %

3,983  %

6,915  %

6,617  %

96

5,884  %

5,451  %

3,012  %

3,977  %

6,900  %

6,602  %

97

5,880  %

5,441  %

3,017  %

3,972  %

6,886  %

6,588  %

98

5,876  %

5,430  %

3,021  %

3,966  %

6,872  %

6,574  %

99

5,873  %

5,421  %

3,025  %

3,961  %

6,858  %

6,560  %

100

5,869  %

5,411  %

3,030  %

3,956  %

6,844  %

6,546  %

101

5,865  %

5,401  %

3,034  %

3,951  %

6,831  %

6,532  %

102

5,862  %

5,392  %

3,038  %

3,946  %

6,817  %

6,519  %

103

5,858  %

5,383  %

3,042  %

3,941  %

6,805  %

6,506  %

104

5,855  %

5,374  %

3,046  %

3,936  %

6,792  %

6,494  %

105

5,851  %

5,365  %

3,050  %

3,932  %

6,780  %

6,481  %

106

5,848  %

5,356  %

3,053  %

3,927  %

6,767  %

6,469  %

107

5,845  %

5,348  %

3,057  %

3,923  %

6,755  %

6,457  %

108

5,841  %

5,339  %

3,061  %

3,918  %

6,744  %

6,446  %

109

5,838  %

5,331  %

3,064  %

3,914  %

6,732  %

6,434  %

110

5,835  %

5,323  %

3,068  %

3,910  %

6,721  %

6,423  %

111

5,832  %

5,315  %

3,071  %

3,906  %

6,710  %

6,412  %

112

5,829  %

5,307  %

3,075  %

3,902  %

6,699  %

6,401  %

113

5,826  %

5,300  %

3,078  %

3,898  %

6,688  %

6,390  %

114

5,823  %

5,292  %

3,081  %

3,894  %

6,678  %

6,380  %

115

5,821  %

5,285  %

3,084  %

3,890  %

6,668  %

6,369  %

116

5,818  %

5,278  %

3,087  %

3,886  %

6,658  %

6,359  %

117

5,815  %

5,271  %

3,091  %

3,882  %

6,648  %

6,349  %

118

5,812  %

5,264  %

3,094  %

3,879  %

6,638  %

6,339  %

119

5,810  %

5,257  %

3,097  %

3,875  %

6,628  %

6,330  %

120

5,807  %

5,250  %

3,100  %

3,871  %

6,619  %

6,320  %

121

5,805  %

5,243  %

3,102  %

3,868  %

6,609  %

6,311  %

122

5,802  %

5,237  %

3,105  %

3,864  %

6,600  %

6,302  %

123

5,800  %

5,230  %

3,108  %

3,861  %

6,591  %

6,293  %

124

5,797  %

5,224  %

3,111  %

3,858  %

6,582  %

6,284  %

125

5,795  %

5,218  %

3,114  %

3,854  %

6,574  %

6,275  %

126

5,793  %

5,212  %

3,116  %

3,851  %

6,565  %

6,267  %

127

5,790  %

5,206  %

3,119  %

3,848  %

6,557  %

6,258  %

128

5,788  %

5,200  %

3,121  %

3,845  %

6,548  %

6,250  %

129

5,786  %

5,194  %

3,124  %

3,842  %

6,540  %

6,242  %

130

5,784  %

5,188  %

3,126  %

3,839  %

6,532  %

6,234  %

131

5,781  %

5,183  %

3,129  %

3,836  %

6,524  %

6,226  %

132

5,779  %

5,177  %

3,131  %

3,833  %

6,517  %

6,218  %

133

5,777  %

5,172  %

3,134  %

3,830  %

6,509  %

6,210  %

134

5,775  %

5,166  %

3,136  %

3,827  %

6,501  %

6,203  %

135

5,773  %

5,161  %

3,138  %

3,824  %

6,494  %

6,195  %

136

5,771  %

5,156  %

3,141  %

3,822  %

6,487  %

6,188  %

137

5,769  %

5,150  %

3,143  %

3,819  %

6,479  %

6,181  %

138

5,767  %

5,145  %

3,145  %

3,816  %

6,472  %

6,174  %

139

5,765  %

5,140  %

3,147  %

3,814  %

6,465  %

6,167  %

140

5,763  %

5,135  %

3,150  %

3,811  %

6,458  %

6,160  %

141

5,761  %

5,130  %

3,152  %

3,808  %

6,451  %

6,153  %

142

5,760  %

5,126  %

3,154  %

3,806  %

6,445  %

6,146  %

143

5,758  %

5,121  %

3,156  %

3,803  %

6,438  %

6,139  %

144

5,756  %

5,116  %

3,158  %

3,801  %

6,431  %

6,133  %

145

5,754  %

5,112  %

3,160  %

3,799  %

6,425  %

6,126  %

146

5,752  %

5,107  %

3,162  %

3,796  %

6,419  %

6,120  %

147

5,751  %

5,103  %

3,164  %

3,794  %

6,412  %

6,114  %

148

5,749  %

5,098  %

3,166  %

3,792  %

6,406  %

6,108  %

149

5,747  %

5,094  %

3,168  %

3,789  %

6,400  %

6,101  %

150

5,746  %

5,090  %

3,170  %

3,787  %

6,394  %

6,095  %


Срок до падежа (в години)

Ренминби-юан

Рингит

Руска рубла

Сингапурски долар

Южнокорейски вон

Турска лира

1

1,944  %

3,246  %

16,114  %

3,726  %

3,883  %

27,489  %

2

2,037  %

3,386  %

13,306  %

3,623  %

3,825  %

29,315  %

3

2,150  %

3,530  %

12,374  %

3,541  %

3,783  %

29,547  %

4

2,276  %

3,647  %

12,266  %

3,516  %

3,764  %

29,305  %

5

2,392  %

3,744  %

12,386  %

3,511  %

3,751  %

28,874  %

6

2,472  %

3,821  %

12,542  %

3,508  %

3,747  %

28,379  %

7

2,530  %

3,880  %

12,681  %

3,504  %

3,752  %

27,878  %

8

2,578  %

3,927  %

12,748  %

3,500  %

3,761  %

27,362  %

9

2,625  %

3,968  %

12,759  %

3,496  %

3,769  %

26,832  %

10

2,673  %

4,004  %

12,721  %

3,493  %

3,770  %

26,338  %

11

2,724  %

4,041  %

12,651  %

3,490  %

3,763  %

25,878  %

12

2,777  %

4,080  %

12,566  %

3,488  %

3,749  %

25,438  %

13

2,831  %

4,120  %

12,475  %

3,486  %

3,732  %

25,009  %

14

2,884  %

4,162  %

12,372  %

3,484  %

3,712  %

24,583  %

15

2,936  %

4,207  %

12,248  %

3,483  %

3,692  %

24,158  %

16

2,987  %

4,255  %

12,107  %

3,481  %

3,672  %

23,730  %

17

3,036  %

4,303  %

11,953  %

3,480  %

3,652  %

23,297  %

18

3,083  %

4,347  %

11,791  %

3,479  %

3,634  %

22,861  %

19

3,128  %

4,386  %

11,623  %

3,478  %

3,617  %

22,421  %

20

3,171  %

4,416  %

11,452  %

3,477  %

3,602  %

21,978  %

21

3,213  %

4,436  %

11,280  %

3,476  %

3,588  %

21,535  %

22

3,252  %

4,447  %

11,109  %

3,475  %

3,576  %

21,094  %

23

3,290  %

4,452  %

10,940  %

3,474  %

3,566  %

20,656  %

24

3,326  %

4,451  %

10,773  %

3,474  %

3,556  %

20,223  %

25

3,361  %

4,446  %

10,611  %

3,473  %

3,548  %

19,798  %

26

3,394  %

4,437  %

10,453  %

3,472  %

3,541  %

19,381  %

27

3,425  %

4,426  %

10,300  %

3,472  %

3,534  %

18,976  %

28

3,455  %

4,413  %

10,152  %

3,471  %

3,528  %

18,582  %

29

3,484  %

4,398  %

10,009  %

3,470  %

3,523  %

18,200  %

30

3,511  %

4,382  %

9,872  %

3,470  %

3,518  %

17,832  %

31

3,537  %

4,366  %

9,739  %

3,469  %

3,513  %

17,478  %

32

3,563  %

4,349  %

9,612  %

3,469  %

3,509  %

17,137  %

33

3,587  %

4,332  %

9,491  %

3,469  %

3,506  %

16,810  %

34

3,610  %

4,314  %

9,374  %

3,468  %

3,502  %

16,496  %

35

3,632  %

4,297  %

9,262  %

3,468  %

3,499  %

16,196  %

36

3,653  %

4,279  %

9,155  %

3,467  %

3,497  %

15,909  %

37

3,673  %

4,262  %

9,052  %

3,467  %

3,494  %

15,634  %

38

3,692  %

4,246  %

8,954  %

3,467  %

3,492  %

15,372  %

39

3,711  %

4,229  %

8,860  %

3,466  %

3,490  %

15,121  %

40

3,729  %

4,213  %

8,769  %

3,466  %

3,488  %

14,880  %

41

3,746  %

4,197  %

8,683  %

3,466  %

3,486  %

14,651  %

42

3,762  %

4,182  %

8,600  %

3,465  %

3,484  %

14,431  %

43

3,778  %

4,167  %

8,520  %

3,465  %

3,483  %

14,221  %

44

3,793  %

4,153  %

8,444  %

3,465  %

3,481  %

14,020  %

45

3,808  %

4,139  %

8,371  %

3,464  %

3,480  %

13,827  %

46

3,822  %

4,125  %

8,301  %

3,464  %

3,479  %

13,643  %

47

3,836  %

4,112  %

8,233  %

3,464  %

3,478  %

13,466  %

48

3,849  %

4,099  %

8,169  %

3,464  %

3,477  %

13,296  %

49

3,861  %

4,087  %

8,106  %

3,463  %

3,476  %

13,133  %

50

3,874  %

4,075  %

8,046  %

3,463  %

3,475  %

12,976  %

51

3,885  %

4,063  %

7,989  %

3,463  %

3,474  %

12,826  %

52

3,897  %

4,052  %

7,933  %

3,463  %

3,473  %

12,681  %

53

3,908  %

4,041  %

7,879  %

3,463  %

3,472  %

12,542  %

54

3,918  %

4,031  %

7,828  %

3,462  %

3,472  %

12,408  %

55

3,928  %

4,020  %

7,778  %

3,462  %

3,471  %

12,279  %

56

3,938  %

4,010  %

7,730  %

3,462  %

3,470  %

12,155  %

57

3,948  %

4,001  %

7,684  %

3,462  %

3,470  %

12,035  %

58

3,957  %

3,992  %

7,639  %

3,462  %

3,469  %

11,919  %

59

3,966  %

3,983  %

7,595  %

3,461  %

3,469  %

11,808  %

60

3,975  %

3,974  %

7,554  %

3,461  %

3,468  %

11,700  %

61

3,983  %

3,965  %

7,513  %

3,461  %

3,468  %

11,595  %

62

3,991  %

3,957  %

7,474  %

3,461  %

3,467  %

11,494  %

63

3,999  %

3,949  %

7,436  %

3,461  %

3,467  %

11,397  %

64

4,007  %

3,942  %

7,399  %

3,461  %

3,466  %

11,302  %

65

4,014  %

3,934  %

7,363  %

3,460  %

3,466  %

11,211  %

66

4,022  %

3,927  %

7,329  %

3,460  %

3,466  %

11,122  %

67

4,029  %

3,920  %

7,295  %

3,460  %

3,465  %

11,036  %

68

4,036  %

3,913  %

7,263  %

3,460  %

3,465  %

10,952  %

69

4,042  %

3,906  %

7,231  %

3,460  %

3,465  %

10,872  %

70

4,049  %

3,900  %

7,200  %

3,460  %

3,464  %

10,793  %

71

4,055  %

3,893  %

7,171  %

3,460  %

3,464  %

10,717  %

72

4,061  %

3,887  %

7,142  %

3,460  %

3,464  %

10,642  %

73

4,067  %

3,881  %

7,113  %

3,459  %

3,464  %

10,570  %

74

4,073  %

3,876  %

7,086  %

3,459  %

3,463  %

10,500  %

75

4,078  %

3,870  %

7,059  %

3,459  %

3,463  %

10,432  %

76

4,084  %

3,864  %

7,033  %

3,459  %

3,463  %

10,366  %

77

4,089  %

3,859  %

7,008  %

3,459  %

3,463  %

10,301  %

78

4,095  %

3,854  %

6,983  %

3,459  %

3,463  %

10,238  %

79

4,100  %

3,849  %

6,959  %

3,459  %

3,462  %

10,177  %

80

4,105  %

3,844  %

6,936  %

3,459  %

3,462  %

10,117  %

81

4,110  %

3,839  %

6,913  %

3,459  %

3,462  %

10,059  %

82

4,114  %

3,834  %

6,891  %

3,458  %

3,462  %

10,002  %

83

4,119  %

3,829  %

6,869  %

3,458  %

3,462  %

9,947  %

84

4,123  %

3,825  %

6,848  %

3,458  %

3,461  %

9,893  %

85

4,128  %

3,820  %

6,827  %

3,458  %

3,461  %

9,840  %

86

4,132  %

3,816  %

6,807  %

3,458  %

3,461  %

9,789  %

87

4,136  %

3,812  %

6,787  %

3,458  %

3,461  %

9,738  %

88

4,140  %

3,808  %

6,768  %

3,458  %

3,461  %

9,689  %

89

4,144  %

3,804  %

6,749  %

3,458  %

3,461  %

9,641  %

90

4,148  %

3,800  %

6,730  %

3,458  %

3,461  %

9,594  %

91

4,152  %

3,796  %

6,712  %

3,458  %

3,460  %

9,548  %

92

4,156  %

3,792  %

6,695  %

3,458  %

3,460  %

9,504  %

93

4,160  %

3,789  %

6,677  %

3,457  %

3,460  %

9,460  %

94

4,163  %

3,785  %

6,660  %

3,457  %

3,460  %

9,417  %

95

4,167  %

3,781  %

6,644  %

3,457  %

3,460  %

9,375  %

96

4,170  %

3,778  %

6,628  %

3,457  %

3,460  %

9,334  %

97

4,174  %

3,775  %

6,612  %

3,457  %

3,460  %

9,294  %

98

4,177  %

3,771  %

6,596  %

3,457  %

3,460  %

9,254  %

99

4,180  %

3,768  %

6,581  %

3,457  %

3,459  %

9,216  %

100

4,183  %

3,765  %

6,566  %

3,457  %

3,459  %

9,178  %

101

4,187  %

3,762  %

6,551  %

3,457  %

3,459  %

9,141  %

102

4,190  %

3,759  %

6,537  %

3,457  %

3,459  %

9,105  %

103

4,193  %

3,756  %

6,523  %

3,457  %

3,459  %

9,069  %

104

4,196  %

3,753  %

6,509  %

3,457  %

3,459  %

9,034  %

105

4,199  %

3,750  %

6,496  %

3,457  %

3,459  %

9,000  %

106

4,201  %

3,747  %

6,483  %

3,457  %

3,459  %

8,966  %

107

4,204  %

3,744  %

6,470  %

3,456  %

3,459  %

8,933  %

108

4,207  %

3,741  %

6,457  %

3,456  %

3,459  %

8,901  %

109

4,210  %

3,739  %

6,444  %

3,456  %

3,459  %

8,869  %

110

4,212  %

3,736  %

6,432  %

3,456  %

3,458  %

8,838  %

111

4,215  %

3,734  %

6,420  %

3,456  %

3,458  %

8,808  %

112

4,217  %

3,731  %

6,408  %

3,456  %

3,458  %

8,778  %

113

4,220  %

3,729  %

6,396  %

3,456  %

3,458  %

8,748  %

114

4,222  %

3,726  %

6,385  %

3,456  %

3,458  %

8,719  %

115

4,225  %

3,724  %

6,374  %

3,456  %

3,458  %

8,691  %

116

4,227  %

3,721  %

6,363  %

3,456  %

3,458  %

8,663  %

117

4,229  %

3,719  %

6,352  %

3,456  %

3,458  %

8,636  %

118

4,232  %

3,717  %

6,341  %

3,456  %

3,458  %

8,609  %

119

4,234  %

3,715  %

6,331  %

3,456  %

3,458  %

8,582  %

120

4,236  %

3,712  %

6,320  %

3,456  %

3,458  %

8,556  %

121

4,238  %

3,710  %

6,310  %

3,456  %

3,458  %

8,530  %

122

4,240  %

3,708  %

6,300  %

3,456  %

3,458  %

8,505  %

123

4,243  %

3,706  %

6,290  %

3,456  %

3,458  %

8,481  %

124

4,245  %

3,704  %

6,281  %

3,456  %

3,457  %

8,456  %

125

4,247  %

3,702  %

6,271  %

3,456  %

3,457  %

8,432  %

126

4,249  %

3,700  %

6,262  %

3,456  %

3,457  %

8,409  %

127

4,251  %

3,698  %

6,253  %

3,455  %

3,457  %

8,385  %

128

4,253  %

3,696  %

6,244  %

3,455  %

3,457  %

8,363  %

129

4,255  %

3,694  %

6,235  %

3,455  %

3,457  %

8,340  %

130

4,256  %

3,692  %

6,226  %

3,455  %

3,457  %

8,318  %

131

4,258  %

3,690  %

6,217  %

3,455  %

3,457  %

8,296  %

132

4,260  %

3,688  %

6,209  %

3,455  %

3,457  %

8,275  %

133

4,262  %

3,687  %

6,200  %

3,455  %

3,457  %

8,254  %

134

4,264  %

3,685  %

6,192  %

3,455  %

3,457  %

8,233  %

135

4,265  %

3,683  %

6,184  %

3,455  %

3,457  %

8,212  %

136

4,267  %

3,681  %

6,176  %

3,455  %

3,457  %

8,192  %

137

4,269  %

3,680  %

6,168  %

3,455  %

3,457  %

8,172  %

138

4,271  %

3,678  %

6,160  %

3,455  %

3,457  %

8,153  %

139

4,272  %

3,676  %

6,153  %

3,455  %

3,457  %

8,133  %

140

4,274  %

3,675  %

6,145  %

3,455  %

3,457  %

8,114  %

141

4,275  %

3,673  %

6,138  %

3,455  %

3,457  %

8,095  %

142

4,277  %

3,672  %

6,130  %

3,455  %

3,457  %

8,077  %

143

4,279  %

3,670  %

6,123  %

3,455  %

3,456  %

8,059  %

144

4,280  %

3,669  %

6,116  %

3,455  %

3,456  %

8,041  %

145

4,282  %

3,667  %

6,109  %

3,455  %

3,456  %

8,023  %

146

4,283  %

3,666  %

6,102  %

3,455  %

3,456  %

8,005  %

147

4,285  %

3,664  %

6,095  %

3,455  %

3,456  %

7,988  %

148

4,286  %

3,663  %

6,088  %

3,455  %

3,456  %

7,971  %

149

4,287  %

3,661  %

6,082  %

3,455  %

3,456  %

7,954  %

150

4,289  %

3,660  %

6,075  %

3,455  %

3,456  %

7,938  %


Срок до падежа (в години)

Щатски долар

Йена

1

5,437  %

0,058  %

2

4,956  %

0,224  %

3

4,622  %

0,366  %

4

4,449  %

0,479  %

5

4,356  %

0,579  %

6

4,304  %

0,677  %

7

4,275  %

0,770  %

8

4,261  %

0,852  %

9

4,256  %

0,927  %

10

4,257  %

1,000  %

11

4,259  %

1,048  %

12

4,262  %

1,093  %

13

4,264  %

1,155  %

14

4,265  %

1,224  %

15

4,263  %

1,288  %

16

4,259  %

1,341  %

17

4,251  %

1,384  %

18

4,239  %

1,420  %

19

4,221  %

1,451  %

20

4,198  %

1,478  %

21

4,169  %

1,502  %

22

4,136  %

1,523  %

23

4,101  %

1,540  %

24

4,065  %

1,552  %

25

4,028  %

1,559  %

26

3,992  %

1,561  %

27

3,958  %

1,561  %

28

3,926  %

1,562  %

29

3,895  %

1,566  %

30

3,868  %

1,575  %

31

3,843  %

1,590  %

32

3,821  %

1,610  %

33

3,801  %

1,633  %

34

3,783  %

1,659  %

35

3,766  %

1,687  %

36

3,751  %

1,716  %

37

3,738  %

1,747  %

38

3,725  %

1,777  %

39

3,714  %

1,808  %

40

3,703  %

1,839  %

41

3,694  %

1,870  %

42

3,685  %

1,900  %

43

3,677  %

1,930  %

44

3,669  %

1,959  %

45

3,662  %

1,988  %

46

3,655  %

2,016  %

47

3,649  %

2,043  %

48

3,644  %

2,070  %

49

3,638  %

2,096  %

50

3,633  %

2,121  %

51

3,628  %

2,146  %

52

3,624  %

2,170  %

53

3,620  %

2,193  %

54

3,616  %

2,216  %

55

3,612  %

2,238  %

56

3,608  %

2,259  %

57

3,605  %

2,280  %

58

3,602  %

2,300  %

59

3,599  %

2,319  %

60

3,596  %

2,338  %

61

3,593  %

2,357  %

62

3,590  %

2,375  %

63

3,588  %

2,392  %

64

3,585  %

2,409  %

65

3,583  %

2,425  %

66

3,581  %

2,441  %

67

3,579  %

2,457  %

68

3,577  %

2,472  %

69

3,575  %

2,486  %

70

3,573  %

2,501  %

71

3,571  %

2,514  %

72

3,569  %

2,528  %

73

3,567  %

2,541  %

74

3,566  %

2,554  %

75

3,564  %

2,566  %

76

3,562  %

2,579  %

77

3,561  %

2,590  %

78

3,559  %

2,602  %

79

3,558  %

2,613  %

80

3,556  %

2,624  %

81

3,555  %

2,635  %

82

3,554  %

2,645  %

83

3,552  %

2,656  %

84

3,551  %

2,666  %

85

3,550  %

2,675  %

86

3,549  %

2,685  %

87

3,548  %

2,694  %

88

3,547  %

2,703  %

89

3,545  %

2,712  %

90

3,544  %

2,721  %

91

3,543  %

2,729  %

92

3,542  %

2,738  %

93

3,541  %

2,746  %

94

3,540  %

2,754  %

95

3,539  %

2,762  %

96

3,538  %

2,769  %

97

3,537  %

2,777  %

98

3,537  %

2,784  %

99

3,536  %

2,792  %

100

3,535  %

2,799  %

101

3,534  %

2,805  %

102

3,533  %

2,812  %

103

3,532  %

2,819  %

104

3,531  %

2,825  %

105

3,531  %

2,832  %

106

3,530  %

2,838  %

107

3,529  %

2,844  %

108

3,528  %

2,850  %

109

3,528  %

2,856  %

110

3,527  %

2,862  %

111

3,526  %

2,868  %

112

3,526  %

2,873  %

113

3,525  %

2,879  %

114

3,524  %

2,884  %

115

3,524  %

2,890  %

116

3,523  %

2,895  %

117

3,522  %

2,900  %

118

3,522  %

2,905  %

119

3,521  %

2,910  %

120

3,521  %

2,915  %

121

3,520  %

2,920  %

122

3,519  %

2,925  %

123

3,519  %

2,929  %

124

3,518  %

2,934  %

125

3,518  %

2,938  %

126

3,517  %

2,943  %

127

3,517  %

2,947  %

128

3,516  %

2,952  %

129

3,516  %

2,956  %

130

3,515  %

2,960  %

131

3,515  %

2,964  %

132

3,514  %

2,968  %

133

3,514  %

2,972  %

134

3,513  %

2,976  %

135

3,513  %

2,980  %

136

3,512  %

2,984  %

137

3,512  %

2,988  %

138

3,511  %

2,991  %

139

3,511  %

2,995  %

140

3,510  %

2,998  %

141

3,510  %

3,002  %

142

3,510  %

3,006  %

143

3,509  %

3,009  %

144

3,509  %

3,012  %

145

3,508  %

3,016  %

146

3,508  %

3,019  %

147

3,508  %

3,022  %

148

3,507  %

3,026  %

149

3,507  %

3,029  %

150

3,506  %

3,032  %


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Основни спредове за изчисляване на изравнителната корекция

Основните спредове, определени в настоящото приложение, са изразени в базисни пунктове и не включват увеличенията съгласно член 77в, параграф 1, буква в) от Директива 2009/138/ЕО.

1.   Експозиции към централни правителства и централни банки

Основните спредове се прилагат за експозиции във всички валути.

Основните спредове при дюрация 11—30 години са равни на основните спредове при дюрация 10 години.

Дюрация (в години)

Австрия

Белгия

България

Хърватия

Чехия

Кипър

Дания

1

0

0

27

5

0

21

0

2

0

0

34

5

0

35

0

3

0

0

40

5

0

40

0

4

0

1

43

5

2

41

0

5

0

2

47

5

3

44

0

6

0

3

50

5

5

47

0

7

1

4

53

5

8

48

0

8

2

5

54

5

10

48

0

9

2

6

56

5

11

46

0

10

3

7

58

6

12

46

0


Дюрация (в години)

Естония

Финландия

Франция

Германия

Гърция

Унгария

Ирландия

1

0

0

0

0

343

4

13

2

0

0

0

0

215

4

18

3

0

0

0

0

192

4

20

4

1

0

0

0

168

4

22

5

2

0

0

0

155

4

23

6

3

0

0

0

153

4

24

7

4

0

0

0

150

4

25

8

5

0

1

0

155

3

26

9

6

0

2

0

156

1

27

10

7

0

3

0

158

4

27


Дюрация (в години)

Италия

Латвия

Литва

Люксембург

Малта

Нидерландия

Полша

1

6

3

4

0

13

0

4

2

13

8

9

0

18

0

4

3

18

11

13

0

21

0

4

4

21

13

15

0

22

0

4

5

23

15

17

0

23

0

4

6

25

16

19

0

24

0

4

7

27

18

20

0

25

0

4

8

29

19

22

0

26

0

4

9

30

20

23

1

27

0

4

10

32

21

24

1

27

0

4


Дюрация (в години)

Португалия

Румъния

Словакия

Словения

Испания

Швеция

Обединено кралство

1

21

8

10

14

4

0

0

2

35

15

13

17

9

0

0

3

40

17

15

21

13

0

0

4

41

18

16

26

15

0

0

5

44

19

18

29

17

0

0

6

47

20

19

32

19

0

0

7

48

22

21

34

20

0

0

8

48

23

22

35

22

0

0

9

46

24

22

36

23

0

0

10

46

22

23

36

24

0

0


Дюрация (в години)

Исландия

Лихтенщайн

Норвегия

Швейцария

Австралия

Бразилия

Канада

1

5

0

0

0

0

12

0

2

5

0

0

0

0

12

0

3

5

0

0

0

0

12

0

4

5

0

0

0

0

12

0

5

5

0

0

0

0

12

0

6

5

0

0

0

0

12

0

7

5

0

0

0

0

12

0

8

5

0

0

0

0

12

0

9

5

0

0

0

0

12

0

10

5

0

0

0

0

12

0


Дюрация (в години)

Чили

Китай

Колумбия

Хонконг

Индия

Япония

Малайзия

1

16

0

11

0

10

0

0

2

18

1

17

0

10

0

0

3

17

2

27

0

10

0

0

4

16

3

33

0

10

0

0

5

15

3

35

0

10

0

0

6

14

3

38

0

10

0

0

7

13

4

39

0

10

0

0

8

14

7

37

0

10

0

0

9

15

5

35

0

10

0

0

10

13

5

37

0

10

1

0


Дюрация (в години)

Мексико

Нова Зеландия

Русия

Сингапур

Южна Африка

Южна Корея

Тайланд

1

8

0

0

0

7

8

1

2

9

0

0

0

10

11

0

3

10

0

0

0

12

11

0

4

11

0

0

0

13

13

0

5

11

0

2

0

14

15

0

6

11

0

5

0

15

15

0

7

10

0

7

0

18

15

0

8

10

0

11

0

20

15

0

9

10

0

16

0

21

15

0

10

10

0

16

0

23

15

0


Дюрация (в години)

Тайван

Турция

Съединени щати

1

4

0

0

2

4

0

0

3

4

0

0

4

4

0

0

5

4

0

0

6

4

0

0

7

4

0

0

8

4

0

0

9

4

0

0

10

4

0

0

2.   Експозиции към финансови институции

2.1.    Евро

Дюрация (в години)

Степен на кредитно качество 0

Степен на кредитно качество 1

Степен на кредитно качество 2

Степен на кредитно качество 3

Степен на кредитно качество 4

Степен на кредитно качество 5

Степен на кредитно качество 6

1

6

19

42

109

224

506

1 253

2

6

19

42

109

224

506

1 006

3

7

21

43

104

220

502

820

4

9

24

46

106

220

502

678

5

10

26

51

110

219

502

570

6

11

28

54

114

219

502

502

7

12

30

56

117

219

502

502

8

12

31

56

116

219

502

502

9

13

32

56

115

219

502

502

10

13

33

56

115

219

502

502

11

14

34

57

115

219

502

502

12

14

35

57

115

219

502

502

13

14

35

57

115

219

502

502

14

15

36

57

115

219

502

502

15

15

36

57

115

219

502

502

16

15

36

57

115

219

502

502

17

15

36

57

115

219

502

502

18

15

36

57

115

219

502

502

19

15

36

57

115

219

502

502

20

16

36

57

115

219

502

502

21

16

36

57

115

219

502

502

22

18

36

57

115

219

502

502

23

18

36

57

115

219

502

502

24

19

36

57

115

219

502

502

25

20

36

57

115

219

502

502

26

20

36

57

115

219

502

502

27

21

36

57

115

219

502

502

28

21

36

57

115

219

502

502

29

22

36

57

115

219

502

502

30

23

36

57

115

219

502

502

2.2.    Чешка крона

Дюрация (в години)

Степен на кредитно качество 0

Степен на кредитно качество 1

Степен на кредитно качество 2

Степен на кредитно качество 3