European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия L


2023/2497

16.11.2023

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/2497 НА КОМИСИЯТА

от 15 ноември 2023 година

за изменение на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на праговете за концесии

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (1), и по-специално член 9, параграф 4, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2014/115/ЕС (2) Съветът одобри Протокола за изменение на Споразумението за държавните поръчки (3), сключено в рамките на Световната търговска организация. Измененото Споразумение за държавните поръчки („споразумението“) представлява многостранен инструмент и целта му е взаимното отваряне на пазарите за държавни поръчки между страните по него. Споразумението се прилага за всички договори за възлагане на поръчки на стойност, достигаща или превишаваща определените в него стойности („прагове“), изразени като специални права на тираж.

(2)

Една от целите на Директива 2014/23/ЕС е да се даде възможност на прилагащите я възложители и възлагащи органи същевременно да изпълняват установените в споразумението задължения. За да се гарантира, че прагът за концесии, определен в член 8, параграф 1 от Директива 2014/23/ЕС, съответства на установения в споразумението праг за концесии, е необходимо определеният в посочената директива праг да бъде ревизиран.

(3)

В член 9, параграф 1 от Директива 2014/23/ЕС се изисква на всеки две години Комисията да ревизира праговете, които започват да се прилагат от 1 януари. Следователно праговете за периода 2024—2025 г. следва да се прилагат от 1 януари 2024 г.

(4)

Изчисляването на праговете не може да започне по-рано от 1 септември, тъй като е необходимо да са налице съответните данни. Съгласно член 9, параграф 3 от директивата в началото на ноември Комисията трябва да публикува в Официален вестник на Европейския съюз ревизираните прагове (в евро) и съответните им стойности в другите национални валути на държавите членки от ЕС. С оглед на гореизложеното и за да се спази посоченият срок, за приемането на настоящия регламент Комисията използва процедурата по спешност.

(5)

Поради това Директива 2014/23/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 8, параграф 1 от Директива 2014/23/ЕС „5 382 000 EUR“ се заменя с „5 538 000 EUR“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2024 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 ноември 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1.

(2)  Решение 2014/115/ЕС на Съвета от 2 декември 2013 г. относно сключването на Протокола за изменение на Споразумението за държавните поръчки (ОВ L 68, 7.3.2014 г., стр. 1).

(3)   ОВ L 68, 7.3.2014 г., стр. 2.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2497/oj

ISSN 1977-0618 (electronic edition)