European flag

Официален вестник
на Европейския съюз

BG

Cерия L


2023/2447

30.10.2023

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/2447 НА КОМИСИЯТА

от 24 октомври 2023 година

относно спешните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2023) 7450)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 259, параграф 1, буква в) от него,

като има предвид, че:

(1)

Високопатогенната инфлуенца по птиците (HPAI) е инфекциозно вирусно заболяване по птиците, което може да има тежки последици за рентабилността на птицевъдството и да причини смущения в търговията в рамките на Съюза и в износа към трети държави. Вирусите на HPAI могат да заразяват прелетните птици, които след това при своите пролетни и есенни миграции могат да разпространяват същите вируси на големи разстояния. Поради това присъствието на вируси на HPAI при дивите птици създава постоянна заплаха от пряко и косвено въвеждане на тези вируси в стопанства, в които се отглеждат домашни птици или птици, отглеждани в плен. При появата на огнище на HPAI съществува риск болестотворният агент да се разпространи към други стопанства, в които се отглеждат домашни птици или птици, отглеждани в плен.

(2)

С Регламент (ЕС) 2016/429 се установява законодателната рамка за профилактика и контрол на болестите по животните, които се предават на животните или на хората. HPAI е посочена в член 5, параграф 1, буква а), подточка iv) от посочения регламент и следователно попада в обхвата на определението за болест от списъка, изложено в член 4, точка 18 от посочения регламент, и е обект на правилата за профилактика и контрол на болестите, изложени в член 9 от него. Освен това с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 на Комисията (2) се определят категориите A—E за болестите от списъка и в приложението към него HPAI е посочена като болест от категории A, D и E.

(3)

Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисията (3) допълва правилата за контрол на болестите от категории A, B и C, определени в Регламент (ЕС) 2016/429, включително мерките за контрол на болестта за HPAI. В посочения делегиран регламент се предвижда създаването на защитни и надзорни зони, а при необходимост и на допълнителни ограничителни зони, при появата на огнище на болест от категория A, включително HPAI. Посочената регионализация се прилага по-специално с цел да се запази здравният статус на птиците в останалата част на територията на държавата членка, засегната от болестта („засегнатата държава членка“), като се предотврати въвеждането на патогенния агент и се гарантира ранното откриване на болестта.

(4)

Поради това в приложението към настоящото решение понастоящем следва да бъдат посочени защитните, надзорните и допълнителните ограничителни зони в засегнатите държави членки, в които се прилагат определените в Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 мерки за контрол на болестта, и да бъде определен срокът, за който се въвежда тази регионализация.

(5)

Освен това в член 23, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 се предвижда, че компетентният орган може да предоставя дерогации от мерките, които да се прилагат в допълнителните ограничителни зони, доколкото е необходимо и след оценка на риска. Съответно компетентните органи на засегнатите държави членки мога да разрешат движение от такива зони на пратки с домашни птици, птици, отглеждани в плен, яйца за люпене и яйца, свободни от определени патогени. Такива пратки може да бъдат придвижвани към други държави членки, ако са придружени от изисквания за тези пратки ветеринарен здравен сертификат или ветеринарен здравен/официален сертификат, установен в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/403 на Комисията (4). Поради това към тези сертификати следва да се добави удостоверение, че пратките отговарят на ограниченията, определени в настоящото решение.

(6)

От 2020 г. насам вирусът на HPAI е бил откриван в Съюза и в съседни трети държави при много мигриращи диви птици, по-специално през есенния и пролетния им миграционен сезон, а в някои райони и през лятото. Впоследствие вирусът на HPAI е бил откриван и в животновъдни обекти за домашни птици и птици, отглеждани в плен, в почти всички държави членки.

(7)

Епидемиологичната обстановка по отношение на HPAI се подобри от юли до септември 2023 г., когато в Съюза не бяха открити огнища при домашни птици или птици, отглеждани в плен, и само много ограничен брой при прелетни водолюбиви птици в северната част на Съюза.

(8)

След началото на есенната миграция на мигриращите диви птици през 2023 г. вирусът на HPAI отново се разпространява и е откриван при диви птици във все по-голям брой държави членки. Освен това Дания и Полша потвърдиха огнища на HPAI в животновъдни обекти на тяхна територия, в които се отглеждат домашни птици или птици, отглеждани в плен, разположени в община Guldborgsund в Дания и в Лодз и Западнопомеранското воеводство в Полша.

(9)

Компетентните органи на Дания и Полша предприеха необходимите мерки за контрол на болестта, изисквани съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, включително определянето на защитни и надзорни зони около огнищата.

(10)

Комисията разгледа мерките за контрол на болестта, предприети от Дания и Полша в сътрудничество с тези държави членки и се увери, че границите на защитните и надзорните зони, създадени от компетентните органи на Дания и Полша, са на достатъчно разстояние от животновъдните обекти, в които са потвърдени огнища на HPAI.

(11)

С цел да се предотвратят излишни затруднения за търговията в рамките на Съюза и да се избегне налагането на необосновани пречки пред търговията от страна на трети държави, е необходимо на равнището на Съюза и в сътрудничество с Дания и Полша спешно да бъдат описани защитните и надзорните зони, надлежно създадени в посочените държави членки в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687.

(12)

Поради това в приложението към настоящото решение следва да бъдат включени предпазните и надзорните зони за Дания и Полша, както и срокът на приложимите в тях мерки.

(13)

Предвид променящата се епидемиологична обстановка в Съюза и сезонния характер на разпространението на вируса при дивите птици, съществува риск от появата на нови огнища на HPAI в Съюза през следващите месеци, което може да наложи определянето в настоящото решение на допълнителни предпазни и надзорни зони, а при необходимост и на допълнителни ограничителни зони — на равнището на Съюза.

(14)

Поради това Комисията, заедно с държавите членки, постоянно прави оценка на епидемиологичната обстановка и преразглежда предприетите мерки.

(15)

Следователно настоящото решение следва да се прилага до 30 септември 2024 г.

(16)

С оглед на неотложния характер на епидемиологичната обстановка в Съюза по отношение на разпространението на HPAI, е важно настоящото решение да породи действие възможно най-скоро.

(17)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящото решение на равнището на Съюза се определят:

а)

защитните и надзорните зони, които да бъдат създадени в съответствие с член 21 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 от държавите членки, изброени в приложението към настоящото решение („засегнатите държави членки“), след появата на едно или повече огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците при домашни птици или птици, отглеждани в плен, и се установява срокът за прилагане на мерките за контрол на болестта в защитните зони — в съответствие с член 39, и в надзорните зони — в съответствие с член 55 от посочения делегиран регламент;

б)

допълнителните ограничителни зони, които да бъдат създадени в съответствие с член 21 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 от засегнатите държави членки, след появата на едно или повече огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците при домашни птици или птици, отглеждани в плен, и се установява срокът за прилагане на мерките в допълнителните ограничителни зони.

С настоящото решение също така се установяват правилата относно движението на пратки с домашни птици, птици, отглеждани в плен, яйца за люпене и яйца, свободни от определени патогени, от допълнителните ограничителни зони, когато в съответствие с член 23 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 е предоставена дерогация, с която се разрешава такова движение.

Член 2

Защитна зона

Засегнатите държави членки гарантират, че:

а)

защитните зони, създадени от техните компетентни органи в съответствие с член 21, параграф 1, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, включват най-малко областите, посочени като защитни зони в част А от приложението към настоящото решение;

б)

мерките, които трябва да се прилагат в защитните зони съгласно предвиденото в член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, остават в сила най-малко до датите, определени за защитните зони в част А от приложението към настоящото решение.

Член 3

Надзорна зона

Засегнатите държави членки гарантират, че:

а)

надзорните зони, създадени от техните компетентни органи в съответствие с член 21, параграф 1, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, включват най-малко областите, посочени като надзорни зони в част Б от приложението към настоящото решение;

б)

мерките, които трябва да се прилагат в надзорните зони съгласно предвиденото в член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, остават в сила най-малко до датите, определени за надзорните зони в част Б от приложението към настоящото решение.

Член 4

Допълнителна ограничителна зона

Засегнатите държави членки гарантират, че:

а)

допълнителните ограничителни зони, създадени от техните компетентни органи в съответствие с член 21, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, включват най-малко областите, посочени като допълнителни ограничителни зони в част В от приложението към настоящото решение;

б)

мерките, които трябва да се прилагат в допълнителните ограничителни зони съгласно предвиденото в член 21, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, остават в сила най-малко до датите, определени за допълнителните ограничителни зони в част В от приложението към настоящото решение;

в)

когато след положителен резултат от оценка на риска компетентният орган на засегната държава членка предостави дерогация в съответствие с член 23 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, с която се разрешава движението на пратки с домашни птици, птици, отглеждани в плен, яйца за люпене и яйца, свободни от определени патогени, от допълнителните ограничителни зони, изброени в част В от приложението към настоящото решение, към други държави членки, засегнатата държава членка гарантира, че тези пратки са придружени от изисквания ветеринарен здравен сертификат или ветеринарен здравен/официален сертификат, установен в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/403, който трябва да съдържа следното удостоверение:

„Пратката съответства на разпоредбите, установени в член 4 от Решение за изпълнение C(2023) 7450 на Комисията.“

Член 5

Прилагане

Настоящото решение се прилага до 30 септември 2024 г.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 24 октомври 2023 година.

За Комисията

Stella KYRIAKIDES

Член на Комисията


(1)   ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 на Комисията от 3 декември 2018 г. за прилагането на някои правила за профилактика и контрол на болести за категориите болести от списъка и за установяване на списък на животинските видове или групите животински видове, които носят значителен риск от разпространение на болестите от списъка (ОВ L 308, 4.12.2018 г., стр. 21).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисията от 17 декември 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правила за профилактика и контрол на някои болести от списъка (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 64).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/403 на Комисията от 24 март 2021 г. за определяне на правила за прилагането на регламенти (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците на ветеринарни здравни сертификати и на ветеринарни здравни/официални сертификати за въвеждане в Съюза и за движение между държави членки на пратки с определени категории сухоземни животни и със зародишни продукти от тях и по отношение на официалното сертифициране във връзка с тези сертификати и за отмяна на Решение 2010/470/ЕС (ОВ L 113, 31.3.2021 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част А

Защитни зони по член 1, буква а) и член 2 в засегнатите държави членки*:

Държава членка: Дания

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

DK-HPAI(P)-2023-00005

Частите от община Guldborgsund се намират се в кръг с радиус от 3 km, с център с GPS координати

N 54.8360; E 11.6452

19.10.2023 г.

Държава членка: Полша

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

PL-HPAI(P)-2023-00070

W województwie łódzkim:

1.

powiat piotrkowski:

a.

gmina Wolbórz: Bogusławice, Kol. Żywocin, Komorniki, Krzykowice, Noworybie, Bogusławice, Żywocin, Dąbrowa,

2.

powiat tomaszowski:

a.

gmina Tomaszów Mazowiecki: Chorzęcin, Godaszewice, Kwiatkówka, Świńsko-Łagiewniki

b.

gmina Będków: Łaknarz

c.

gmina Ujazd: Wólka Krzykowska

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.53744/19.86792

29.10.2023 г.

PL-HPAI(P)-2023-00071

W województwie zachodniopomorskim:

1.

Część gminy Gryfice i część gminy Płoty w powiecie gryfickim

2.

Część gminy Golczewo w powiecie kamieńskim zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych 53.827482/15.126153

9.11.2023 г.

Част Б

Надзорни зони по член 1, буква а) и член 3 в засегнатите държави членки*:

Държава членка: Дания

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

DK-HPAI(P)-2023-00005

Частите от общини Slagelse и Næstved, разположени извън района, описан в защитната зона, се намират в кръг с радиус 10 km, с център с GPS координати N 54.8360; E 11.6452

28.10.2023 г.

Частите от община Guldborgsund се намират се в кръг с радиус от 3 km, с център с GPS координати N 54.8360; E 11.6452

20.10.2023 г. – 28.10.2023 г.

Държава членка: Полша

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

PL-HPAI(P)-2023-00070

W województwie łódzkim:

1.

powiat piotrkowski:

a.

gmina Wolbórz: Adamów, Apolonka, Bronisławów, Brudaki, Dębsko, Golesze, Golesze Duże, Janów, Kaleń, Kuznocin, Leonów, Lubiaszów Stary, Lubiatów, Marianów, Młoszów, Młynary, Modrzewek, Polichno, Proszenie, Psary Stare, Psary Witowskie, Psary-Lechawa, Stanisławów, Studzianki, Swolszewice Duże, Świątniki, Żarnowica Duża, Żarnowica Mała, Miasto Wolbórz

b.

gmina Moszczenica: Baby, Białkowice, Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Kiełczówka, Pomyków, Raciborowice, wschodnia część Moszczenicy ograniczona częścią ulicy Wolborskiej od miejscowości Białkowice do Pomyków

c.

gmina Czarnocin: Kalska Wola

2.

powiat tomaszowski:

a.

gmina Będków: Będków, Brzustów, Ceniawy, Drzazgowa Wola, Ewcin, Gutków, Kalinów, Nowiny, Rosocha, Rudnik, Rzeczków, Sługocice, Zacharz, Wykno

b.

gmina Ujazd: Bielina, Bronisławów, Buków, Ciosny i Józefów, Józefin, Lipianki, Łominy, Maksymów, Niewiadów-Szymanów, Olszowa, PGR Niewiadów-Mącznik, Przesiadłów, Sangrodz, Skrzynki, Stasiolas, Tobiasze Ojrzanów, Ujazd, Konstancin, Kolonia Dębniak, Buków-Parcel, Kolonia Ujazd, Teklów, Wygoda,

c.

gmina Tomaszów Mazowiecki (gm. wiejska): Cekanów, Jadwigów, Kol. Zawada -Dąbrowa, Komorów, Łazisko, Swolszewice Małe, Wiaderno, Zaborów, Zawada, Niebrów, Zaborów Pierwszy, Zaborów Drugi, Nagórzyce, Józefów, Pudło

d.

gmina Rokiciny: Popielawy

e.

gmina Lubochnia: Lubochnia Górki (od zachodu ograniczona torami kolejowymi biegnącymi od ulicy Warszawskiej na północny zachód do drogi ekspresowej S8, następnie do granicy z miastem Cekanów. Ulicą Władysława Jagiełły od granicy miejscowości Cekanów drogą na północny zachód do granicy miejscowości Skrzynki). Małecz (ograniczona drogą łączącą miejscowości Skrzynki i Ujazd)

f.

gmina Tomaszów Mazowiecki (gm. miejska): Od północnego wschodu ograniczone ulicami: Ujezdzka, Warszawska, Brukowa, Cegielniana, Ugaj, Grota Roweckiego, Nowowiejska, Mościckiego, Bohaterów 14 Brygady, Seweryna, Świętego Antoniego, Modrzewskiego, Smardzewicka, do granicy rzeki Pilica i Raicha. Wola Wiaderno, Nagórzyce Duże, Józefów, Nagórzyce, Babi Dół

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.53744/19.86792

7.11.2023 г.

W województwie łódzkim:

1.

powiat piotrkowski:

a.

gmina Wolbórz: Bogusławice, Kol. Żywocin, Komorniki, Krzykowice, Noworybie, Bogusławice, Żywocin, Dąbrowa,

2.

powiat tomaszowski:

a.

gmina Tomaszów Mazowiecki: Chorzęcin, Godaszewice, Kwiatkówka, Świńsko-Łagiewniki

b.

gmina Będków: Łaknarz

c.

gmina Ujazd: Wólka Krzykowska

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.53744/19.86792

30.10.2023 г. – 7.11.2023 г.

PL-HPAI(P)-2023-00071

W województwie zachodniopomorskim:

1.

Część gminy Gryfice i część gminy Płoty w powiecie gryfickim

2.

Część gminy Golczewo w powiecie kamieńskim

3.

Część gminy Nowogard w powiecie goleniowskim

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych

53.82748/15.12615

18.11.2023 г.

W województwie zachodniopomorskim:

1.

Część gminy Gryfice i część gminy Płoty w powiecie gryfickim

2.

Część gminy Golczewo w powiecie kamieńskim

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych

53.82748/15.12615

10.11.2023 г. – 18.11.2023 г.

Част В

Допълнителни ограничителни зони по член 1, буква б) и член 4 в засегнатите държави членки*:

Държава членка: Няма

 

 

 

 

*

В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на държавите членки включват Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj

ISSN 1977-0618 (electronic edition)