ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 221

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
8 септември 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1702 на Комисията от 1 септември 2023 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Milas Yağlı Zeytini (ЗНП))

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1703 на Комисията от 7 септември 2023 година за подновяване на разрешението за употреба на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei CBS 143953, и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei CBS 143945, като фуражна добавка за домашни птици, отбити прасенца, прасета за угояване, кърмещи свине майки и свине с по-малко стопанско значение (отбити прасенца, прасета за угояване и кърмещи свине майки), за разрешаване на посочения препарат за прасенца сукалчета и свине с по-малко стопанско значение (прасенца сукалчета) (притежател на разрешението: Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 337/2011 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/997 ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1704 на Комисията от 7 септември 2023 година за подновяване на разрешението за употреба на препарат от Pediococcus pentosaceus DSM 23376 като фуражна добавка за всички видове животни и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1119/2012 ( 1 )

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1705 на Комисията от 7 септември 2023 година за разрешаване на употребата на препарат от рибофлавин (витамин В2), получен от Bacillus subtilis CGMCC 13326, като фуражна добавка за всички животински видове ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1706 на Комисията от 7 септември 2023 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1201 по отношение на списъците на растения, за които е известно, че са възприемчиви към Xylella fastidiosa

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1707 на Комисията от 7 септември 2023 година за разрешаване на употребата на 2-ацетилфуран и 2-пентилфуран като фуражни добавки за всички животински видове ( 1 )

27

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1708 на Комисията от 7 септември 2023 година за подновяване на разрешението за употреба на уреа като фуражна добавка за преживни животни с функциониращ търбух и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 839/2012 ( 1 )

31

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1709 на Комисията от 7 септември 2023 година за разрешаване на употребата на препарат от Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

34

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1710 на Комисията от 7 септември 2023 година за подновяване на разрешението за употреба на препарат от амониев хлорид като фуражна добавка за всички преживни животни и за котки и кучета, за разрешаване на употребата на препарат от амониев хлорид като фуражна добавка за свине майки (притежател на разрешението: Latochema Co. Ltd) и за отмяна на регламенти за изпълнение (ЕС) № 832/2012 и (ЕС) 2016/1007 ( 1 )

37

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1711 на Комисията от 7 септември 2023 година за подновяване на разрешението за употреба на препарат от ферментационен продукт от Aspergillus oryzae NRRL 458 като фуражна добавка за млечни крави и за отмяна на Регламент (ЕО) № 537/2007 (притежател на разрешението: Biozyme Incorporated) ( 1 )

42

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1712 на Комисията от 7 септември 2023 година за разрешаване на употребата на Сънсет жълто FCF като фуражна добавка за котки, кучета, декоративни риби, декоративни птички, хранещи се със семена, и дребни гризачи ( 1 )

46

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1713 на Комисията от 7 септември 2023 година за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, протеаза, получена от Bacillus subtilis CBS 148232, и алфа-амилаза, получена от Bacillus licheniformis ATCC SD-6525, за пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки, и домашни птици с по-малко стопанско значение (притежател на разрешението: Danisco (UK) Ltd, представлявано в Съюза от Genencor international B.V.) ( 1 )

51

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Правило № 92 на ООН — Единни предписания относно одобряването на неоригинални резервни шумозаглушителни уредби за изпускателната уредба (NORESS) за превозни средства от категории L1, L2, L3, L4 и L5 по отношение на излъчването на звук [2023/1714]

55

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

8.9.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 221/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1702 НА КОМИСИЯТА

от 1 септември 2023 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Milas Yağlı Zeytini“ (ЗНП))

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Milas Yağlı Zeytini“, подадено от Турция, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Milas Yağlı Zeytini“ следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Milas Yağlı Zeytini“ (ЗНП).

Наименованието, посочено в първата алинея, се използва за идентифициране на продукт от клас 1.6. „Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 септември 2023 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)   ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)   ОВ C 174, 16.5.2023 г., стр. 30.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


8.9.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 221/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1703 НА КОМИСИЯТА

от 7 септември 2023 година

за подновяване на разрешението за употреба на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei CBS 143953, и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei CBS 143945, като фуражна добавка за домашни птици, отбити прасенца, прасета за угояване, кърмещи свине майки и свине с по-малко стопанско значение (отбити прасенца, прасета за угояване и кърмещи свине майки), за разрешаване на посочения препарат за прасенца сукалчета и свине с по-малко стопанско значение (прасенца сукалчета) (притежател на разрешението: Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 337/2011 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/997

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето и подновяването на такова разрешение.

(2)

Препаратът от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei CBS 143953 (по-рано таксономично идентифициран като ATCC PTA-5588) и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei CBS 143945 (по-рано таксономично идентифициран като ATCC SD-2106), беше разрешен за срок от 10 години като фуражна добавка за домашни птици, отбити прасенца и свине за угояване с Регламент (ЕС) № 337/2011 на Комисията (2), както и за кърмещи свине майки и свине с по-малко стопанско значение (отбити прасенца, свине за угояване и свине майки) с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/997 на Комисията (3).

(3)

В съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, бе подадено заявление за подновяване на разрешението за употреба на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei CBS 143953, и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei CBS 143945, като фуражна добавка за домашни птици, отбити прасенца, прасета за угояване, кърмещи свине майки и свине с по-малко стопанско значение (отбити прасенца, прасета за угояване и кърмещи свине майки), с което се иска добавката да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“ и функционална група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“. Заявлението включваше предложение за изменение на условията на първоначалното разрешение, изразяващо се в намаляване на минималното препоръчително ниво за пуйки. Заявлението включваше и искане в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 за разрешаване на същия препарат като фуражна добавка за прасенца сукалчета и свине с по-малко стопанско значение (прасенца сукалчета). Заявлението бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 14, параграф 2 и член 7, параграф 3 от същия регламент.

(4)

В становището си от 27 септември 2022 г. (4) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) стигна до заключението, че препаратът от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei CBS 143953, и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei CBS 143945, остава безопасен за домашни птици, отбити прасенца, прасета за угояване, кърмещи свине майки и свине с по-малко стопанско значение (отбити прасенца, свине за угояване и кърмещи свине майки), потребителите и околната среда при условията на употреба, които понастоящем са разрешени. Органът добавя, че заключенията относно безопасността се отнасят и за употребата на посочения препарат при прасенца сукалчета и свине с по-малко стопанско значение (прасенца сукалчета). Освен това той заяви, че препаратът следва да се смята за потенциален дразнител на очите и респираторен сенсибилизатор, като не могат да се направят заключения относно дразненето на кожата и потенциала за сенсибилизация на препарата. Органът също така заключи, че не е необходима оценка на ефикасността на препарата за домашни птици, различни от пуйки, за отбити прасенца, свине за угояване, кърмещи свине майки и свине с по-малко стопанско значение (отбити прасенца, свине за угояване и кърмещи свине майки), както и че препаратът се смята за ефикасен при пуйки, прасенца сукалчета и свине с по-малко стопанско значение (прасенца сукалчета) при новопредложеното ниво от 610 единици активност на ендо-1,4-бета-ксиланаза на килограм пълноценен фураж и 76 единици активност на ендо-1,3(4)-бета-глюканаза на килограм пълноценен фураж. Органът обаче също така подчерта, че действителното ефективно ниво, използвано в проучванията в подкрепа на заключенията относно ефикасността за всички прицелни видове, с изключение на кърмещи свине майки и свине с по-малко стопанско значение (кърмещи свине майки), е с около 50 % по-високо от новопредложеното планирано ниво. На последно място, Органът смята, че не са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара.

(5)

В съответствие с член 5, параграф 4, първа алинея, букви а) и в) от Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (5) референтната лаборатория, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003, прие, че заключенията и препоръките, направени при предишната оценка от 28 юни 2010 г. (6), са валидни и приложими към настоящото заявление.

(6)

Оценката на препарата от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei CBS 143953, и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei CBS 143945, показва, че са изпълнени условията за предоставяне на разрешително, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Съответно разрешението за посочения препарат следва да бъде подновено за домашни птици, отбити прасенца, прасета за угояване, кърмещи свине майки и свине с по-малко стопанско значение (отбити прасенца, свине за угояване и кърмещи свине майки), а употребата на препарата следва да бъде разрешена за прасенца сукалчета и свине с по-малко стопанско значение (прасенца сукалчета). Целесъобразно е обаче да се определи минималното съдържание, приложимо за домашни птици, прасенца сукалчета, отбити прасенца, прасета за угояване и свине с по-малко стопанско значение (прасенца сукалчета, отбити прасенца и прасета за угояване), с 50 % по-високо от предвиденото ниво, за да се гарантира ефикасността на този препарат при храненето му с посочените прицелни видове и категории.

(7)

Комисията смята, че следва да бъдат взети подходящи предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятното въздействие върху здравето на ползвателите на добавката.

(8)

Вследствие на подновяването на разрешението за употреба на препарата от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei CBS 143953, и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei CBS 143945, като фуражна добавка Регламент (ЕС) № 337/2011 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/997 следва да бъдат отменени.

(9)

Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията за разрешаване на препарата от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei CBS 143953, и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei CBS 143945, за употреба при домашни птици, отбити прасенца, прасета за угояване и свине с по-малко стопанско значение (отбити прасенца и свине за угояване), е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да могат заинтересованите страни да се подготвят за новите изисквания.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подновяване на разрешението

Разрешението за употреба на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, се подновява за домашни птици, отбити прасенца, прасета за угояване, кърмещи свине майки и свине с по-малко стопанско значение (отбити прасенца, свине за угояване и кърмещи свине майки) при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Разрешение

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който спада към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, като добавка при храненето на животните при спазване на определените в същото приложение условия.

Член 3

Отменени актове

Регламент (ЕС) № 337/2011 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/997 се отменят.

Член 4

Преходни мерки

1.   Посоченият в приложението препарат и съдържащите го премикси, които са предназначени за домашни птици, отбити прасенца, свине за угояване и свине с по-малко стопанско значение (отбити прасенца и свине за угояване) и са произведени и етикетирани преди 28 март 2024 г. в съответствие с правилата, приложими преди 28 септември 2023 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

2.   Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочения в приложението препарат и са предназначени за домашни птици, отбити прасенца, свине за угояване и свине с по-малко стопанско значение (отбити прасенца и свине за угояване) и са произведени и етикетирани преди 28 септември 2024 г. в съответствие с правилата, приложими преди 28 септември 2023 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 септември 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Регламент (ЕС) № 337/2011 на Комисията от 7 април 2011 г. относно разрешителното за ензимен препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза като фуражна добавка за домашни птици, отбити прасенца и свине за угояване (притежател на разрешителното: Danisco Animal Nutrition (UK), осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представляванo от Genencor International B.V.) (ОВ L 94, 8.4.2011 г., стр. 19).)

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/997 на Комисията от 21 юни 2016 г. за разрешаване на употребата на ендо-1,4-бета-ксиланаза EC 3.2.1.8, произведена от Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза EC 3.2.1.6, произведена от Trichoderma reesei (ATCC SD 2106), като фуражна добавка за кърмещи свине майки и свине с по-малко стопанско значение (притежател на разрешителното Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.) (ОВ L 164, 22.6.2016 г., стр. 4).

(4)   EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2022;20(11):7615.

(5)  Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията от 4 март 2005 г. относно подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно задълженията и задачите на Референтната лаборатория на Общността във връзка със заявленията за издаване на разрешителни за фуражни добавки (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(6)  Докладът на референтната лаборатория на Европейския съюз може да бъде намерен на адрес: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2013-02/FinRep-FAD-2010-0007.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, аналитичен метод

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

Единици активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група: „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“.

4a15

Danisco (UK) Ltd, осъществяващо търговска дейност като Danisco Animal Nutrition и представлявано от Genencor International B.V.

Eндо-1,4-бета-ксиланаза (ЕС 3.2.1.8)

Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза (ЕС 3.2.1.6)

Състав на добавката

Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, произведена от Trichoderma reesei CBS 143953 и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, произведена от Trichoderma reesei CBS 143945 с минимална активност:

12 200 единици (1) /g ендо-1,4-бета-ксиланаза

1 520 U (2) /g ендо-1,3(4)-бета-глюканаза

В твърдо и течно състояние.

Характеристика на активното вещество

Ендо-1,4-бета-ксиланаза/ЕС 3.2.1.8, произведена от Trichoderma reesei (CBS 143953), и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза/ЕС 3.2.1.6, произведена от Trichoderma reesei (CBS 143945)

Метод за анализ  (3)

За количественото определяне на активните вещества в добавката, премиксите и комбинираните фуражи:

колориметричен метод за измерване на водоразтворимото багрилно вещество, освободено при действието на ендо-1,4-бета-ксиланаза от пшенични арабиноксиланови субстрати, напречно свързани с азурин.

колориметричен метод за измерване на водоразтворимо багрилно вещество, освободено при действието на ендо-1,3(4)-бета-глюканаза от ечемични бета-глюканови субстрати, напречно свързани с азурин

Кокошки носачки

Ендо-1,4-бета-ксиланаза 1 830 U

Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза 228 U

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията за съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

2.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за дихателна защита и защита на кожата и очите.

28 септември 2033 г.

Кърмещи свине майки

Свине с по-малко стопанско значение (кърмещи свине майки)

Ендо-1,4-бета-ксиланаза 1 220 U

Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза 152 U

Други домашни птици

Прасенца сукалчета

Отбити прасенца

Свине за угояване

Свине с по-малко стопанско значение (прасенца сукалчета, отбити прасенца и прасета за угояване)

Ендо-1,4-бета-ксиланаза 915 U

Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза 114 U


(1)  1 U ендо-1,4-бета-ксиланаза е количеството ензим, което освобождава 0,48 μmol редуцираща захар (ксилозен еквивалент) от пшеничен арабиноксилан на минута при pH 4,2 и температура 50 °С.

(2)  1 U ендо-1,4-бета-глюканаза е количеството ензим, което освобождава 2,4 μmol редуцираща захар (глюкозен еквивалент) от ечемичен глюкан на минута при pH 5,0 и температура 50 °С.

(3)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


8.9.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 221/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1704 НА КОМИСИЯТА

от 7 септември 2023 година

за подновяване на разрешението за употреба на препарат от Pediococcus pentosaceus DSM 23376 като фуражна добавка за всички видове животни и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1119/2012

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето и подновяването на такова разрешение.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1119/2012 на Комисията (2) бе разрешена употребата на препарат от Pediococcus pentosaceus DSM 23376 като фуражна добавка за всички видове животни за период от 10 години.

(3)

В съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за подновяване на разрешението за употреба на препарата от Pediococcus pentosaceus DSM 23376 като фуражна добавка за всички видове животни с искане добавката да бъде класифицирана в категорията „технологични добавки“ и във функционалната група „добавки за силаж“. Заявлението беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 14, параграф 2 от посочения регламент.

(4)

В становището си от 1 февруари 2023 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че заявителят е представил доказателства, че препаратът от Pediococcus pentosaceus DSM 23376 остава безопасен за всички видове животни, за ползвателите и за околната среда при условията на употреба, разрешени понастоящем. Органът също така заключи, че добавката не е дразнеща кожата или очите, но поради протеиновия си характер тя следва да се счита за респираторен сенсибилизатор. При липсата на данни Органът не можа да стигне до заключение относно потенциала на добавката за кожна сенсибилизация. Той също така стигна посочи, че не е необходима оценка на ефикасността на добавката в контекста на подновяването на разрешението.

(5)

Референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003, счете, че заключенията и препоръките, направени при оценката, извършена по отношение на метода за анализ на препарата от Pediococcus pentosaceus DSM 23376 като фуражна добавка в контекста на предишното разрешение, са валидни и приложими за настоящото заявление. Поради това в съответствие с член 5, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (4) не се изисква доклад за оценка от референтната лаборатория.

(6)

С оглед на гореизложеното Комисията счита, че препаратът от Pediococcus pentosaceus DSM 23376 отговаря на условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Съответно разрешението за употреба на посочената добавка следва да бъде подновено. Освен това Комисията счита, че следва да бъдат взети подходящи предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на ползвателите на добавката.

(7)

Вследствие на подновяването на разрешението за употреба на препарата от Pediococcus pentosaceus DSM 23376 като фуражна добавка Регламент за изпълнение (ЕС) № 1119/2012 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подновяване на разрешението

Разрешението за употреба на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „технологични добавки“ и към функционалната група „добавки за силаж“, се подновява при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1119/2012

В приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1119/2012 вписване 1k2105 за „Pediococcus pentosaceus DSM 23376“ се заличава.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 септември 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1119/2012 на Комисията от 29 ноември 2012 г. за разрешаване на препаратите от Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 и NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 и DSM 3677 и Lactobacillus buchneri DSM 13573 като фуражни добавки за всички животински видове (ОВ L 330, 30.11.2012 г., стр. 14).

(3)  Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2023;21(3):7872.

(4)  Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията от 4 март 2005 г. относно подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно задълженията и задачите на Референтната лаборатория на Общността във връзка със заявленията за издаване на разрешителни за фуражни добавки (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Видове или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

CFU/kg пресен материал

Категория: технологични добавки Функционална група: добавки за силаж

1k2105

Pediococcus pentosaceus DSM 23376

Състав на добавката

Препарат от Pediococcus pentosaceus DSM 23376, съдържащ най-малко 1 × 1011 CFU/g добавка

В твърдо състояние

Всички видове животни

-

 

-

1.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение.

2.

Минимална доза на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавка за силаж: 1x108 CFU/kg пресен материал.

3.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и за дихателна защита.

28 септември 2033 г.

Характеристика на активното вещество

Жизнеспособни клетки на Pediococcus pentosaceus DSM 23376

Метод за анализ  (1)

Преброяване във фуражната добавка на Pediococcus pentosaceus DSM 23376:

метод чрез разстилане върху MRS агар (EN 15786)

Идентифициране на Pediococcus pentosaceus DSM 23376:

пулсова гел електрофореза (PFGE) или методи за секвениране на ДНК


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


8.9.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 221/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1705 НА КОМИСИЯТА

от 7 септември 2023 година

за разрешаване на употребата на препарат от рибофлавин (витамин В2), получен от Bacillus subtilis CGMCC 13326, като фуражна добавка за всички животински видове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за издаване на разрешение за препарат от рибофлавин (витамин В2), получен от Bacillus subtilis CGMCC 13326. Заявлението бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на препарат от рибофлавин, получен от Bacillus subtilis CGMCC 13326, като фуражна добавка за всички животински видове, която да бъде класифицирана в категорията „хранителни добавки“ и във функционалната група „витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект“.

(4)

В становището си от 1 февруари 2023 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба препаратът от рибофлавин, получен от Bacillus subtilis CGMCC 13326, е безопасен за всички животински видове, за потребителите и за околната среда. Освен това Органът стигна до заключението, че рибофлавин е известен фотосенсибилизатор, който може да предизвика фотоалергични реакции на кожата и очите, и че препаратът от рибофлавин, получен от Bacillus subtilis CGMCC 13326, носи риск за потребителите от експозиция чрез вдишване и че при липсата на данни той не може да направи заключение относно потенциала за дразнене на кожата и очите или кожна сенсибилизация на добавката. Органът стигна до заключението, че добавката е ефикасна за покриване на хранителните потребности на животните. Органът не счита, че са необходими специфични изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражните добавки във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

С оглед на изложеното по-горе Комисията счита, че препаратът от рибофлавин, получен от Bacillus subtilis CGMCC 13326, отговаря на условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посоченото вещество следва да бъде разрешена. Освен това Комисията счита, че следва да бъдат взети подходящи предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на ползвателите на добавката.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешение

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „хранителни добавки“ и към функционалната група „витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект“, като фуражна добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 септември 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)   EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2023 г.; 21(2):7874.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „хранителни добавки“. Функционална група: „витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект“.

3a825V

„Рибофлавин“ или „Витамин B2

Състав на добавката

 

Препарат с ≥ 80 % рибофлавин.

 

Максимум 3 % вода

 

В твърдо състояние

Характеристика на активното вещество

 

Рибофлавин

 

Химична формула: C17H20N4O6

 

CAS номер: 83-88-5

 

Чистота: най-малко 98 %

Получен чрез ферментация с Bacillus subtilis CGMCC 13326

Метод за анализ  (1)

За определянето на рибофлавин във фуражната добавка и премиксите:

Високоефективна течна хроматография с UV детекция (HPLC-UV) - VDLUFA Bd. III, 13.9.1

За определянето на рибофлавин (като общо съдържание на витамин B2) в комбинираните фуражи:

Високоефективна течна хроматография с флуоресцентна детекция (HPLC-FLD) (EN 14152)

Всички животински видове

1.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

2.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за дихателна защита и защита на очите и кожата.

28 септември 2033 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


8.9.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 221/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1706 НА КОМИСИЯТА

от 7 септември 2023 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1201 по отношение на списъците на растения, за които е известно, че са възприемчиви към Xylella fastidiosa

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 28, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложения I и II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1201 на Комисията (2) са изброени растенията за засаждане, различни от семена, за които е известно, че са възприемчиви към един или повече подвидове и към конкретни подвидове от Xylella fastidiosa (Wells et al.) („посочения вредител“).

(2)

След приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1201 Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) е актуализирал своята база данни за растенията за засаждане, различни от семена, за които е известно, че са възприемчиви към посочения вредител, чрез включване на Anthyllis barba-jovis L., Arbutus unedo L., Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip., Berberis thunbergii DC., Calocephalus brownii (Cass.) F.Muell., Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., Citrus limon (L.) Osbeck, Citrus paradisi Macfad., Citrus reticulata Blanco, Clematis vitalba L., Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., Dittrichia viscosa (L.) Greuter, Elaeagnus angustifolia L., Elaeagnus x submacrophylla Servett., Erica cinerea L., Eriocephalus africanus L., Ficus carica L., Gazania rigens (L.) Gaertn., Genista hirsuta Vahl., Hypericum androsaemum L., Hypericum perforatum L., Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden, Magnolia x soulangeana Soul.-Bod., Myoporum laetum G. Forst., Myrtus communis L., Olea europaea subsp. sylvestris (Mill.) Rouy, Pelargonium graveolens L’Hér., Phlomis italica L., Retama monosperma (L.) Boiss., Ruta graveolens L., Salvia apiana Jeps., Scabiosa atropurpurea var. maritima L., Strelitzia reginae Aiton, Syringa vulgaris L., Thymus vulgaris L., Ulex europaeus L., Viburnum tinus L. и Vitex agnus-castus L. като гостоприемници на някои подвидове на посочения вредител (3). Поради това тази актуализация следва да бъде отразена в приложения I и II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1201.

(3)

По отношение на рода Phoenix е целесъобразно видовете Phoenix reclinata Jacquin и Phoenix roebelenii O’Brien да бъдат включени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1201, тъй като е установено, че само тези два вида са възприемчиви към посочения вредител съгласно последната актуализация от Органа на базата данни на растенията за засаждане, различни от семена, за които е известно, че са възприемчиви към посочения вредител.

(4)

По отношение на рода Lonicera е целесъобразно видовете Lonicera implexa Soland. и Lonicera japonica Thunb. да бъдат включени в приложения I и II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1201, тъй като е установено, че само тези два вида са възприемчиви към Xylella fastidiosa, подвид multiplex съгласно последната актуализация от Органа на базата данни на растенията за засаждане, различни от семена, за които е известно, че са възприемчиви към посочения вредител.

(5)

Видът Phillyrea latifolia L. следва да бъде заличен от списъка на посочените растения, възприемчиви към подвида Xylella fastidiosa, подвид multiplex в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1201, тъй като е бил погрешно докладван от държавите членки като посочено растение.

(6)

Видът Fortunella следва да бъде заличен от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1201, тъй като никога не е докладван от държавите членки и не е включен в базата данни на Органа за растения за засаждане, различни от семена, за които е известно, че са възприемчиви към посочения вредител.

(7)

Наименованията на някои растения в приложения I и II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1201 следва да бъдат актуализирани, за да отразяват последните промени в международната номенклатура. В това отношение наименованията на видовете Osteospermum ecklonis DC./Osteospermum ecklonis DC. Norl. и Osteospermum fruticosum (L.) Norl., които са изброени в приложения I и II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1201, следва да бъдат заменени с наименованията Dimorphotheca ecklonis (DC.) Norl. и Dimorphotheca fruticosa (L.) Norl.

(8)

За по-голяма яснота и точност авторите следва да бъдат добавени в наименованията на някои родове и видове в приложения I и II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1201, когато тези означения липсват.

(9)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1201 следва да бъде съответно изменен.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1201

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1201 се изменя както следва:

1)

приложение I се заменя с текста на приложение I към настоящия регламент;

2)

приложение II се заменя с текста на приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 септември 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1201 на Комисията от 14 август 2020 г. относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението на Xylella fastidiosa (Wells et al.) в Съюза (ОВ L 269, 17.8.2020 г., стр. 2).

(3)  Актуализация на базата данни на растението гостоприемник Xylella spp. — систематично библиографско проучване до 30 юни 2022 г. (EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2023 г.; 21 (1): 7726).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на растенията, за които е известно, че са възприемчиви към един или повече подвидове на посочения вредител („растения гостоприемници“)

Acacia Mill.

Acer L.

Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov.

Albizia julibrissin Durazz.

Alnus rhombifolia Nutt.

Amaranthus retroflexus L.

Ambrosia L.

Ampelopsis arborea (L.) Koehne

Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis barba-jovis L.

Anthyllis hermanniae L.

Arbutus unedo L.

Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip.

Artemisia L.

Asparagus acutifolius L.

Athyrium filix-femina (L.) Roth

Baccharis L.

Berberis thunbergii DC.

Brassica L.

Calicotome spinosa (L.) Link

Calicotome villosa (Poir.) Link

Callicarpa americana L.

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Calluna vulgaris (L.) Hull

Calocephalus brownii (Cass.) F.Muell.

Carya Nutt.

Catharanthus roseus (L.) G.Don

Celtis occidentalis L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene

Chenopodium album L.

Chionanthus L.

x Chitalpa tashkentensis T. S. Elias & Wisura

Cistus L.

Citrus L.

Clematis cirrhosa L.

Clematis vitalba L.

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

Coffea L.

Conium maculatum L.

Convolvulus cneorum L.

Coprosma repens A.Rich.

Coronilla L.

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.

Cyperus eragrostis Lam.

Cytisus Desf.

Digitaria Haller

Dimorphotheca ecklonis (DC.) Norl.

Dimorphotheca fruticosa (L.) Norl.

Diospyros kaki L.f.

Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey

Dittrichia viscosa (L.) Greuter

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Echium plantagineum L.

Elaeagnus angustifolia L.

Elaeagnus x submacrophylla Servett.

Encelia farinosa A.Gray ex Torr.

Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.

Erica cinerea L.

Erigeron L.

Eriocephalus africanus L.

Erodium moschatum (L.) L’Hérit.

Erysimum L.

Euphorbia chamaesyce L.

Euphorbia terracina L.

Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord.

Euryops pectinatus (L.) Cass.

Fagus crenata Blume

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.

Ficus carica L.

Frangula alnus Mill.

Fraxinus L.

Gazania rigens (L.) Gaertn.

Genista L.

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe Comm. ex Juss.

Helianthus L.

Helichrysum Mill.

Heliotropium europaeum L.

Hemerocallis L.

Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.

Hibiscus L.

Humulus scandens (Lour.) Merr.

Hypericum androsaemum L.

Hypericum perforatum L.

Ilex aquifolium L.

Ilex vomitoria Sol. ex Aiton

Iva annua L.

Jacaranda mimosifolia D. Don

Jacobaea maritima (L.) Pelser -Meijden

Juglans L.

Juniperus ashei J. Buchholz

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lagerstroemia L.

Laurus nobilis L.

Lavandula L.

Lavatera cretica L.

Ligustrum lucidum W.T.Aiton.

Liquidambar styraciflua L.

Lonicera implexa Soland.

Lonicera japonica Thunb.

Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner

Lupinus villosus Willd.

Magnolia grandiflora L.

Magnolia x soulangeana Soul.-Bod.

Mallotus paniculatus (Lam.) Müll.Arg.

Medicago arborea L.

Medicago sativa L.

Metrosideros Banks ex Gaertn.

Mimosa L.

Modiola caroliniana (L.) G. Don

Morus L.

Myoporum insulare R.Br.

Myoporum laetum G. Forst.

Myrtus communis L.

Nandina domestica Murray

Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.

Nerium oleander L.

Olea L.

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

Paspalum dilatatum Poir.

Pelargonium L’Hér. ex Aiton

Perovskia abrotanoides Kar.

Persea americana Mill.

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Phillyrea angustifolia L.

Phillyrea latifolia L.

Phlomis fruticosa L.

Phlomis italica L.

Phoenix reclinata Jacquin

Phoenix roebelenii O’Brien

Pinus taeda L.

Pistacia vera L.

Plantago lanceolata L.

Platanus L.

Pluchea odorata (L.) Cass.

Polygala grandiflora Wight

Polygala myrtifolia L.

Prunus L.

Psidium L.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Pyrus L.

Quercus L.

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Retama monosperma (L.) Boiss.

Rhamnus L.

Rhus L.

Robinia pseudoacacia L.

Rosa L.

Rubus L.

Ruta chalepensis L.

Ruta graveolens L.

Salvia apiana Jeps.

Salvia mellífera Greene

Salvia officinalis L.

Salvia rosmarinus Spenn.

Sambucus L.

Santolina chamaecyparissus L.

Santolina magonica (O.Bolòs, Molin. & P.Monts.) Romo

Sapindus saponaria L.

Sassafras L. ex Nees

Scabiosa atropurpurea var. maritima L.

Setaria magna Griseb.

Solidago fistulosa Mill.

Solidago virgaurea L.

Sorghum halepense (L.) Pers.

Spartium L.

Stewartia pseudocamellia Maxim.

Strelitzia reginae Aiton

Streptocarpus Lindl.

Symphyotrichum divaricatum (Nutt.) G.L.Nesom

Syringa vulgaris L.

Teucrium capitatum L.

Thymus vulgaris L.

Trifolium repens L.

Ulex L.

Ulmus L.

Vaccinium L.

Viburnum tinus L.

Vinca L.

Vitex agnus-castus L.

Vitis L.

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Westringia glabra R.Br.

Xanthium strumarium L.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на растенията, за които е известно, че са възприемчиви към конкретни подвидове на посочения вредител („посочените растения“)

Посочени растения, възприемчиви към Xylella fastidiosa, подвид fastidiosa

Acer L.

Ambrosia artemisiifolia L.

Calicotome spinosa (L.) Link

Cercis occidentalis Torr.

Cistus monspeliensis L.

Citrus limon (L.) Osbeck

Citrus paradisi Macfad.

Citrus reticulata Blanco

Citrus sinensis (L.) Osbeck

Coffea L.

Elaeagnus angustifolia L.

Erysimum L.

Ficus carica L.

Genista lucida L.

Juglans regia L.

Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner

Magnolia grandiflora L.

Medicago sativa L.

Metrosideros Banks ex Gaertn.

Morus L.

Myrtus communis L.

Nerium oleander L.

Pelargonium graveolens L’Hér.

Pluchea odorata (L.) Cass.

Polygala myrtifolia L.

Prunus L.

Psidium L.

Rhamnus alaternus L.

Rubus rigidus Sm.

Rubus ursinus Cham. & Schldl.

Ruta chalepensis L.

Salvia rosmarinus Spenn.

Sambucus L.

Spartium junceum L.

Strelitzia reginae Aiton

Streptocarpus Lindl.

Teucrium capitatum L.

Ulex europaeus L.

Ulmus americana L.

Vaccinium corymbosum L.

Vinca L.

Vitis L.

Посочени растения, възприемчиви към Xylella fastidiosa, подвид multiplex

Acacia Mill.

Acer griseum (Franch.) Pax

Acer pseudoplatanus L.

Acer rubrum L.

Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov.

Alnus rhombifolia Nutt.

Ambrosia L.

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis barba-jovis L.

Anthyllis hermanniae L.

Arbutus unedo L.

Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip.

Artemisia L.

Asparagus acutifolius L.

Athyrium filix-femina (L.) Roth

Baccharis halimifolia L.

Berberis thunbergii DC.

Calicotome spinosa (L.) Link

Calicotome villosa (Poir.) Link

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Calluna vulgaris (L.) Hull

Calocephalus brownii (Cass.) F.Muell

Carya Nutt.

Celtis occidentalis L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chionanthus L.

Cistus L.

Clematis cirrhosa L.

Clematis vitalba L.

Convolvulus cneorum L.

Coprosma repens A.Rich.

Coronilla L.

Cytisus Desf.

Dimorphotheca ecklonis (DC.) Norl.

Dimorphotheca fruticosa (L.) Norl.

Dittrichia viscosa (L.) Greuter

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Echium plantagineum L.

Elaeagnus angustifolia L.

Elaeagnus x submacrophylla Servett.

Encelia farinosa A.Gray ex Torr.

Erica cinerea L.

Erigeron L.

Eriocephalus africanus L.

Erodium moschatum (L.) L’Hérit.

Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord.

Euryops pectinatus (L.) Cass.

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

Ficus carica L.

Frangula alnus Mill.

Fraxinus L.

Gazania rigens (L.) Gaertn.

Genista L.

Ginkgo biloba L.

Gleditsia triacanthos L.

Grevillea juniperina Br.

Hebe Comm. ex Juss.

Helianthus L.

Helichrysum Mill.

Hibiscus syriacus L.

Hypericum androsaemum L.

Hypericum perforatum L.

Ilex aquifolium L.

Iva annua L.

Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lagerstroemia L.

Laurus nobilis L.

Lavandula L.

Lavatera cretica L.

Liquidambar styraciflua L.

Lonicera implexa Soland.

Lonicera japonica Thunb.

Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner

Lupinus villosus Willd.

Magnolia grandiflora L.

Magnolia x soulangeana Soul.-Bod.

Medicago arborea L.

Medicago sativa L.

Metrosideros Banks ex Gaertn.

Myoporum laetum G.Forst.

Myrtus communis L.

Nerium oleander L.

Olea L.

Pelargonium L’Hér. ex Aiton

Perovskia abrotanoides Kar.

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Phillyrea angustifolia L.

Phlomis fruticosa L.

Phlomis italica L.

Pistacia vera L.

Plantago lanceolata L.

Platanus L.

Polygala grandiflora Wight

Polygala myrtifolia L.

Prunus L.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Quercus L.

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.

Retama monosperma (L.) Boiss.

Rhamnus L.

Robinia pseudoacacia L.

Rosa L.

Rubus L.

Ruta graveolens L.

Salvia apiana Jeps.

Salvia mellífera Greene

Salvia officinalis L.

Salvia rosmarinus Spenn.

Sambucus L.

Santolina chamaecyparissus L.

Santolina magonica (O.Bolòs, Molin. & P.Monts.) Romo

Sapindus saponaria L.

Scabiosa atropurpurea var. maritima L.

Solidago virgaurea L.

Spartium L.

Strelitzia reginae Aiton

Syringa vulgaris L.

Ulex L.

Ulmus L.

Vaccinium L.

Viburnum tinus L.

Vinca L.

Vitex agnus-castus L.

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Xanthium strumarium L.

Посочени растения, възприемчиви към Xylella fastidiosa, подвид pauca

Acacia Mill.

Amaranthus retroflexus L.

Asparagus acutifolius L.

Catharanthus roseus (L.) G.Don

Chenopodium album L.

Cistus albidus L.

Cistus creticus L.

Citrus L.

Coffea L.

Dimorphotheca fruticosa (L.) Norl.

Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Elaeagnus angustifolia L.

Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.

Erigeron L.

Euphorbia chamaesyce L.

Euphorbia terracina L.

Genista hirsuta Vahl.

Grevillea juniperina Br.

Hebe Comm. ex Juss.

Heliotropium europaeum L.

Hibiscus L.

Laurus nobilis L.

Lavandula L.

Myoporum insulare R.Br.

Myrtus communis L.

Nerium oleander L.

Olea europaea subsp. europaea L.

Olea europaea subsp. sylvestris (Mill.) Rouy

Pelargonium L’Hér. ex Aiton

Phillyrea latifolia L.

Pistacia vera L.

Polygala myrtifolia L.

Prunus L.

Rhamnus alaternus L.

Salvia rosmarinus Spenn.

Spartium junceum L.

Thymus vulgaris L.

Ulex parviflorus Pourr.

Vinca minor L.

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Westringia glabra R.Br.


8.9.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 221/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1707 НА КОМИСИЯТА

от 7 септември 2023 година

за разрешаване на употребата на 2-ацетилфуран и 2-пентилфуран като фуражни добавки за всички животински видове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10, параграф 2 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

В съответствие с Директива 70/524/ЕИО бе разрешена безсрочната употреба на веществата 2-ацетилфуран и 2-пентилфуран като фуражни добавки за всички животински видове. Впоследствие посочените вещества бяха вписани в Регистъра на фуражните добавки като съществуващи продукти в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент беше подадено заявление за извършване на повторна оценка на 2-ацетилфуран и 2-пентилфуран за всички животински видове. Заявителят поиска добавките да бъдат класифицирани в категория „сензорни добавки“ и във функционална група „ароматизиращи вещества“. Заявленията бяха придружени от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

Заявителят поиска добавките да бъдат разрешени за употреба и във вода за пиене. Съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003 обаче не се позволява разрешаването на употребата на „ароматизиращи вещества“ във вода за пиене. Поради това заявителят оттегли заявлението за вода за пиене за всички засегнати вещества.

(5)

Заявлението се отнася до разрешаването на 2-ацетилфуран и 2-пентилфуран като фуражни добавки за всички животински видове, които следва да бъдат класифицирани в категорията „сензорни добавки“ и във функционалната група „ароматизиращи вещества“.

(6)

В становището си от 1 февруари 2023 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба 2-ацетилфуран и 2-пентилфуран са безопасни за всички животински видове, за потребителите и за околната среда. Той също така заключи, че 2-ацетилфуран и 2-пентилфуран следва да се считат за дразнещи кожата, очите и дихателните пътища, както и за кожни и респираторни сенсибилизатори. Освен това Органът стигна до заключението, че добавките са ефикасни по отношение на вкуса на фуража. Органът не счита, че са необходими специфични изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражните добавки във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(7)

С оглед на изложеното по-горе Комисията счита, че 2-ацетилфуран и 2-пентилфуран отговарят на условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посоченото вещество следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент. В допълнение, Комисията смята, че следва да бъдат взети съответните предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на ползвателите на добавките.

(8)

Следва да се предвидят някои условия, за да се осъществи по-добър контрол. По-специално, върху етикета на фуражните добавки следва да бъде указано препоръчително съдържание. Ако препоръчителното съдържание е надвишено, върху етикета на премиксите следва да бъде посочена определена информация.

(9)

Тъй като не са налице съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението за разглежданите вещества, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешение

Разрешава се употребата на посочените в приложението вещества, които принадлежат към категорията „сензорни добавки“ и към функционалната група „ароматизиращи вещества“, като фуражни добавки при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Преходни мерки

1.   Посочените в приложението вещества и съдържащите ги премикси, които са произведени и етикетирани преди 28 март 2024 г. в съответствие с правилата, приложими преди 28 септември 2023 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

2.   Комбинираните фуражи и фуражните суровини, съдържащи посочените в приложението вещества, които са произведени и етикетирани преди 28 септември 2024 г. в съответствие с правилата, приложими преди 28 септември 2023 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които се отглеждат за производство на храни.

3.   Комбинираните фуражи и фуражните суровини, съдържащи посочените в приложението вещества, които са произведени и етикетирани преди 28 септември 2025 г. в съответствие с правилата, приложими преди 28 септември 2023 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 септември 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).

(3)   EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2023 г.; 21(3):7868.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b13054

2-ацетилфуран

Състав на добавката

 

2-ацетилфуран

 

В течно състояние

Характеристика на активното вещество

 

2-ацетилфуран

 

Получен чрез химичен синтез

 

Чистота: мин. 97 %

 

Химична формула: C6H6O2

 

Номер по CAS: 1192-62-7

 

FLAVIS №: 13.054

Метод за анализ  (1)

За идентификацията на 2-ацетилфуран във фуражната добавка и в премикси за овкусяване:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане (GC-MS-RTL).

Всички животински видове

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 0,5 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за дихателна защита и защита на очите и кожата.

28 септември 2033 г.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“.

2b13059

2-пентилфуран

Състав на добавката

 

2-пентилфуран

 

В течно състояние

Характеристика на активното вещество

 

2-пентилфуран

 

Получен чрез химичен синтез

 

Чистота: мин. 99 %

 

Химична формула: C9H14O

 

Номер по CAS: 3777-69-3

 

FLAVIS №: 13.059

Метод за анализ  (2)

За идентификацията на 2-пентилфуран във фуражната добавка и в премикси за овкусяване:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане (GC-MS-RTL).

Всички животински видове

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 0,5 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за дихателна защита и защита на очите и кожата.

28 септември 2033 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(2)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


8.9.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 221/31


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1708 НА КОМИСИЯТА

от 7 септември 2023 година

за подновяване на разрешението за употреба на уреа като фуражна добавка за преживни животни с функциониращ търбух и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 839/2012

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето и подновяването на такова разрешение.

(2)

Уреата беше разрешена като фуражна добавка за преживни животни с функциониращ търбух за период от 10 години с Регламент за изпълнение (ЕС) № 839/2012 на Комисията (2).

(3)

В съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за подновяване на разрешението за като фуражна добавка за преживни животни с функциониращ търбух с искане добавката да се класифицира в категорията „хранителни добавки“ и във функционалната група „уреа и нейните деривати“. Заявлението беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 14, параграф 2 от посочения регламент.

(4)

В становището си от 11 януари 2023 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че заявителят е представил доказателства, че при условията на употреба, разрешени понастоящем, добавката остава безопасна за целевите животни, за ползвателите и за околната среда. При липсата на нова информация, предоставяща доказателства за безопасността на добавката за потребителя, Органът не можа да стигне до заключение относно безопасността за потребителите. Органът също така посочи, че направеното по-рано заключение относно ефикасността остава валидно. Той не счете, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара.

(5)

Референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003, счете, че заключенията и препоръките, направени при оценката, извършена по отношение на метода за анализ на уреа като фуражна добавка в контекста на предишното разрешение, са валидни и приложими за настоящото заявление. Поради това в съответствие с член 5, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (4) не се изисква доклад за оценка от референтната лаборатория.

(6)

С оглед на горното Комисията счита, че са изпълнени условията за разрешаване, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Съответно разрешението за употреба на посочената добавка следва да бъде подновено. Освен това Комисията счита, че следва да бъдат взети подходящи предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на ползвателите на добавката.

(7)

Вследствие на подновяването на разрешението за уреа като фуражна добавка Регламент за изпълнение (ЕС) № 839/2012 следва да бъде отменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подновяване на разрешението

Разрешението за употреба на посоченото в приложението вещество, което принадлежи към категория добавки „хранителни добавки“ и към функционална група „уреа и нейните деривати“, се подновява при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 839/2012

Регламент за изпълнение (ЕС) № 839/2012 се отменя.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 септември 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 839/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за разрешаване на уреята като фуражна добавка за преживни животни (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 11).

(3)  Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2023;21(2):7821.

(4)  Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията от 4 март 2005 г. относно подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно задълженията и задачите на Референтната лаборатория на Общността във връзка със заявленията за издаване на разрешителни за фуражни добавки (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Видове или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: хранителни добавки Функционална група: уреа и нейните деривати

3d1

Уреа

Състав на добавката

Съдържание на уреа: най-малко 97 %

Съдържание на азот: 46 %

В твърдо състояние

Характеристика на активното вещество

Диаминометанон, CAS номер 57-13-6, химична формула: (NH2)2CO

Метод за анализ  (1)

За определяне на общото количество азот в добавката: Титриметрия (EN 15478)

За определяне на биурета в общото количество азот в добавката: Спектрофотометрия (EN 15479)

За определяне на уреата в премикси, комбинирани фуражи и фуражни материали: Спектрофотометрия (приложение III.Г към Регламент (ЕО) № 152/2009)

Преживни животни с функциониращ търбух

 

 

8 800

1.

В упътването за употреба на добавката и фуражите, които я съдържат, се посочва следното:

„Уреата се дава само на животни с функциониращ търбух. Достигането до максималната доза уреа трябва да става постепенно. Максималното количество уреа следва да се дава само при дажби, богати на лесносмилаеми въглехидрати и бедни на разтворим азот.

В дневната дажба не повече от 30 % от общия азот трябва да постъпват от уреа-N.“

2.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и за дихателна защита.

28 септември 2033 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


8.9.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 221/34


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1709 НА КОМИСИЯТА

от 7 септември 2023 година

за разрешаване на употребата на препарат от Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 като фуражна добавка за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на употребата на препарат от Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 (по-рано таксономично идентифициран като Lactobacillus diolivorans DSM 33625). Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на препарата от Lactobacillus diolivorans DSM 33625 като фуражна добавка за всички видове животни, за която се иска да бъде класифицирана в категорията „технологични добавки“ и във функционалната група „добавки за силаж“.

(4)

В становището си от 17 януари 2023 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) стигна до заключението, че при предложените условия на употреба препаратът от Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 е безопасен за здравето на целевите животни, за ползвателите и за околната среда. Той също така заключи, че препаратът не е дразнител на кожата или очите, че при липсата на данни не може да се направи заключение относно кожната сенсибилизация, която добавката предизвиква, и че предвид протеиновия характер на активния агент добавката следва да се счита за респираторен сенсибилизатор. Освен това Органът стигна до заключението, че при минимална концентрация от f 1 × 108 CFU/kg фураж Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 може да увеличи аеробната стабилност на силажа, приготвен от лесен и умерено труден за силажиране фуражен материал със сухо вещество в границите 32—65 %. Органът също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

С оглед на гореизложеното Комисията счита, че препаратът от Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 отговаря на условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена. Освен това Комисията счита, че следва да бъдат взети подходящи предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на ползвателите на добавката.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „технологични добавки“ и към функционалната група „добавки за силаж“, като добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 септември 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2023;21(2):7820.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Видове или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

CFU/kg пресен материал

Категория: технологични добавки Функционална група: добавки за силаж

1k21901

Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625

Състав на добавката

Препарат от Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625, съдържащ най-малко 2 × 1011 CFU/g добавка

В твърдо състояние

Всички видове животни

-

 

-

1.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение.

2.

Минимална доза на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавка за силаж: 1 × 108 CFU/kg лесен и умерено труден за силажиране пресен материал (2).

3.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и за дихателна защита.

28 септември 2033 г.

Характеристика на активното вещество

Жизнеспособни клетки на Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625

Метод за анализ  (1)

Преброяване във фуражната добавка на Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625:

метод чрез разстилане върху MRS агар (EN 15787).

Идентификация на Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625:

пулсова гел електрофореза (PFGE) или методи за секвениране на ДНК


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(2)  Лесен за силажиране фураж: > 3 % разтворими въглехидрати в пресен материал; умерено труден за силажиране фураж: 1,5—3,0 % разтворими въглехидрати в пресния материал в съответствие с Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подготовката и представянето на заявления и оценката и разрешаването на фуражни добавки (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 1).


8.9.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 221/37


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1710 НА КОМИСИЯТА

от 7 септември 2023 година

за подновяване на разрешението за употреба на препарат от амониев хлорид като фуражна добавка за всички преживни животни и за котки и кучета, за разрешаване на употребата на препарат от амониев хлорид като фуражна добавка за свине майки (притежател на разрешението: Latochema Co. Ltd) и за отмяна на регламенти за изпълнение (ЕС) № 832/2012 и (ЕС) 2016/1007

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето и подновяването на такова разрешение.

(2)

Употребата на препарат от амониев хлорид беше разрешена за период от 10 години като фуражна добавка за агнета за угояване с Регламент за изпълнение (ЕС) № 832/2012 на Комисията (2) и за преживни животни, различни от агнета за угояване, котки и кучета с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1007 на Комисията (3).

(3)

В съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за подновяване на разрешението за употребата на препарат от амониев хлорид за всички преживни животни и за котки и кучета. В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено друго заявление за нова употреба на посочения препарат при свине майки. В посочените заявления беше поискано добавката да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“ и във функционалната група „други зоотехнически добавки“ и те бяха придружени от данните и документите, изисквани съответно съгласно член 7, параграф 3 и член 14, параграф 2 от посочения регламент.

(4)

В становището си от 22 ноември 2022 г. (4) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че препаратът от амониев хлорид остава безопасен за агнета за угояване, преживни животни, различни от агнета за угояване, котки и кучета, както и за потребителите и околната среда при условията на разрешената понастоящем употреба. Органът също така заключи, че препаратът е безопасен и ефикасен за понижаване на pH на урината при свине майки при ниво на включване 5 000 mg/kg фураж от 9-та до 11-та гестационна седмица и от 15-та гестационна до 1-ва лактационна седмица, както и че той е безопасен за ползвателите и за околната среда, когато се използва като фуражна добавка за свине майки. Освен това Органът стигна до заключението, че препаратът следва да се счита за потенциален респираторен сенсибилизатор, но не и за кожен сенсибилизатор, нито за дразнител на кожата. Той не можа да стигне до заключение относно потенциала му за дразнене на очите. Органът не счете, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара.

(5)

В съответствие с член 5, параграф 4, букви а) и в) от Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (5) референтната лаборатория, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003, счете, че заключенията и препоръките, направени при предишната оценка относно методите, използвани за контрол на препарата от амониев хлорид във фуражите, са валидни и приложими за настоящото заявление.

(6)

При оценката на препарата от амониев хлорид беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това разрешението за посочената добавка следва да бъде подновено за всички преживни животни и за котки и кучета, а употребата на тази добавка за свине майки следва да бъде разрешена. Освен това Комисията счита, че следва да бъдат взети подходящи предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на ползвателите на добавката.

(7)

Вследствие на подновяването на разрешението за употреба на препарата от амониев хлорид като фуражна добавка всички преживни животни и за котки и кучета регламенти за изпълнение (ЕС) № 832/2012 и (ЕС) 2016/1007 следва да бъдат отменени.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подновяване на разрешението

Подновява се разрешението за употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категория „зоотехнически добавки“ и към функционална група „други зоотехнически добавки“, за преживни животни и за котки и кучета при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Разрешаване

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, принадлежащ към категорията добавки „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „други зоотехнически добавки“, за свине майки при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 3

Отмяна

Регламенти за изпълнение (ЕС) № 832/2012 и (ЕС) 2016/1007 се отменят.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 септември 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 832/2012 на Комисията от 17 септември 2012 г. за разрешаване на препарат от амониев хлорид като фуражна добавка за агнета за угояване (притежател на разрешителното: Latochema Co Ltd) (ОВ L 251, 18.9.2012 г., стр. 27).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1007 на Комисията от 22 юни 2016 г. за разрешаване на употребата на амониев хлорид като фуражна добавка за преживни животни, различни от агнета за угояване, и за котки и кучета (притежател на разрешителното Latochema Co. Ltd) (ОВ L 165, 23.6.2016 г., стр. 10).

(4)  Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2023;21(1):7696.

(5)  Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията от 4 март 2005 г. относно подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно задълженията и задачите на Референтната лаборатория на Общността във връзка със заявленията за издаване на разрешителни за фуражни добавки (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Видове или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група: други зоотехнически добавки (понижаване на pH на урината)

4d7

Latochema Co Ltd

Амониев хлорид

Състав на добавката

 

Препарат от амониев хлорид ≥ 99,5 %

 

В твърдо състояние

Характеристика на активното вещество

 

Амониев хлорид ≥ 99,5 %

 

Химична формула: NH4Cl

 

CAS №: 12125-02-9

 

Натриев хлорид ≤ 0,5 % Получен чрез химичен синтез

Метод за анализ  (1)

Количественото определяне на амониев хлорид във фуражната добавка: титруване с натриев хидроксид (Европейска фармакопея, монография 0007) или титруване със сребърен нитрат (монография „Амониев хлорид“ на Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ)

Агнета за угояване

10 000

1.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

2.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

3.

При агнета за угояване добавката се използва за срок на изхранване не по-голям от три месеца.

4.

При преживни животни, различни от агнета за угояване, добавката се използва при следните условия:

максимално съдържание 5 000 mg добавка/kg пълноценен фураж за срок на изхранване, по-голям от три месеца, или

максимално съдържание 10 000 mg добавка/kg пълноценен фураж за срок на изхранване, не по-голям от три месеца.

5.

При свине майки добавката се използва само от 9-та до 11-та гестационна седмица и от 15-та гестационна седмица до 1-ва лактационна седмица.

6.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на очите и за дихателна защита.

7.

Комбинирането на различни източници на амониев хлорид не може да надвишава разрешените максимални нива в пълноценния фураж за преживни животни, включително агнета за угояване, котки, кучета и свине майки.

28 септември 2033 г..г

Преживни животни, различни от агнета за угояване

5 000 /10 000

Котки и кучета

5 000

Свине майки

5 000


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


8.9.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 221/42


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1711 НА КОМИСИЯТА

от 7 септември 2023 година

за подновяване на разрешението за употреба на препарат от ферментационен продукт от Aspergillus oryzae NRRL 458 като фуражна добавка за млечни крави и за отмяна на Регламент (ЕО) № 537/2007 (притежател на разрешението: Biozyme Incorporated)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето и подновяването на такова разрешение.

(2)

С Регламент (ЕО) № 537/2007 на Комисията (2) като фуражна добавка за млечни крави за период от 10 години беше разрешен ферментационен продукт от Aspergillus oryzae NRRL 458.

(3)

В съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за подновяване на разрешението за посочения препарат от ферментационен продукт от Aspergillus oryzae NRRL 458 като фуражна добавка за млечни крави в категорията „зоотехнически добавки“ и във функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“. Заявлението беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 14, параграф 2 от посочения регламент.

(4)

В становището си от 10 ноември 2021 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, във връзка със становището си от 28 януари 2020 г. (4), че заявителят е представил доказателства, че препаратът от ферментационен продукт на Aspergillus oryzae NRRL 458 остава безопасен за целевите видове животни, ползвателите и околната среда при условията на употреба, които са разрешени понастоящем. Органът заяви, че препаратът следва да се счита за потенциален респираторен сенсибилизатор и посочи, че не е необходимо да се оценява неговата ефикасност в контекста на подновяването на разрешението. Той също така провери доклада относно методите за анализ, използвани за контрол на активните вещества в препарата, който беше представен от референтната лаборатория, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003, включително модифициран метод за количествено определяне на активността на ендо-1,4-бета-глюканазата във фуражната добавка. Референтната лаборатория препоръча съответно да се направи промяна в спецификацията и описанието на ензима ендо-1,4-бета-глюканаза в акта за разрешаване.

(5)

При оценката на препарата от ферментационен продукт от Aspergillus oryzae NRRL 458 беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Съответно разрешението за употреба на посочения препарат следва да бъде подновено.

(6)

Комисията посочва, че следва да бъдат взети подходящите предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятното въздействие върху здравето на човека, по-специално по отношение на ползвателите на добавката. Тези предпазни мерки не следва да засягат други изисквания за безопасност на работниците съгласно правото на Съюза.

(7)

Вследствие на подновяването на разрешението за употреба на препарата от ферментационен продукт от Aspergillus oryzae NRRL 458 като фуражна добавка Регламент (ЕО) № 537/2007 следва да бъде отменен.

(8)

Тъй като не са налице съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението за разглеждания препарат, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подновяване на разрешението

Разрешението за препарата ферментационен продукт от Aspergillus oryzae NRRL 458, принадлежащ към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, се подновява при условията, определени в приложението.

Член 2

Отмяна на Регламент (ЕО) № 537/2007

Регламент (ЕО) № 537/2007 се отменя.

Член 3

Преходни мерки

1.   Посоченият в приложението препарат и съдържащите го премикси, които са произведени и етикетирани преди 28 март 2024 г. в съответствие с правилата, приложими преди 28 септември 2023 г., може да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на съществуващите запаси.

2.   Комбинираните фуражи и фуражните суровини, съдържащи препарата, посочен в приложението, и произведени и етикетирани преди 28 септември 2024 г. в съответствие с правилата, приложими преди 28 септември 2023 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 септември 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Регламент (ЕО) № 537/2007 на Комисията от 15 май 2007 г. относно разрешително за ферментационния продукт от Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) като добавка при храненето на животните (ОВ L 128, 16.5.2007 г., стр. 13).

(3)   Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2022;20(2):6983.

(4)   Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2020;18(2):6011.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Видове или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група: подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната

4a2i

Biozyme Incorporated

Ферментационен продукт от Aspergillus oriyzae NRRL 458

Състав на добавката

Препрат от:

 

Ферментационен продукт от Aspergillus oriyzae NRRL 458 4 до 5 %

 

Пшенични трици: 94 до 95 %

 

В твърдо състояние.

Характеристика на активното вещество

Ендо-1,4-бета-глюканаза (EC 3.2.1.4) и алфа-амилаза (EC 3.2.1.1), съответно с минимална активност 14,5 mU (1)/g и 20 mIU (2)/g.

Метод за анализ  (3)

За количественото определяне на ендо-1,4-бета-глюканаза във фуражната добавка: колориметричен метод, основан на ензимна реакция на ендо-1,4-бета-глюканаза върху субстрат от CellG5;

За количественото определяне на алфа-амилаза във фуражната добавка: колориметричен (DNS) метод на база ензимна реакция на алфа-амилаза върху субстрат от картофено нишесте.

Млечни крави

85

300

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

2.

Препоръчана доза: количеството добавка в дневната дажба следва да бъде 3 до 5 g/крава/ден.

3.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за за дихателна защита.

28 септември 2033 г.


(1)  Една единица CellG5 (U) е количеството ензим, който е необходим в присъствието на излишна термостабилна бета-глюкозидаза, за да се отдели един микромол 4-нитрофенол от CellG5 за една минута при определените условия на изпитването.

(2)  Една единица активност на алфа-амилаза (IU) се отнася до амилазата, която освобождава 1 микромол глюкоза за минута от картофено нишесте при pH 6,9 и температура 38 °C.

(3)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


8.9.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 221/46


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1712 НА КОМИСИЯТА

от 7 септември 2023 година

за разрешаване на употребата на Сънсет жълто FCF като фуражна добавка за котки, кучета, декоративни риби, декоративни птички, хранещи се със семена, и дребни гризачи

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

Сънсет жълто FCF е разрешена безсрочно в съответствие с Директива 70/524/ЕИО като фуражна добавка за декоративни риби, принадлежаща към групата „оцветители, включително пигменти“, под заглавието „други оцветители“, а за котки и кучета под заглавието „други оцветители — оцветители, разрешени за оцветяване на храни съгласно правилата на Общността“. Съгласно същата директива добавката беше разрешена безсрочно за всички видове или категории животни, с изключение на котки и кучета, само във фуражни продукти, преработени от: i) хранителни отпадъци, ii) други основни вещества, с изключение на зърнени култури и брашно от маниока, денатурирани с помощта на тези агенти, или оцветени по време на техническата подготовка, за да се гарантира необходимата идентификация по време на производството. С Регламент (ЕО) № 358/2005 на Комисията (3) също така бе разрешена безсрочната ѝ употреба за декоративни птички, хранещи се със семена, и дребни гризачи. Посочената добавка беше вписана в Регистъра на фуражните добавки като съществуващ продукт в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент беше подадено заявление за извършване на повторна оценка на Сънсет жълто FCF като фуражна добавка за кучета, котки, декоративни риби, декоративни птички, хранещи се със семена, и дребни гризачи. Заявителят поиска добавката да се класифицира в категорията „сензорни добавки“ и във функционалната група „оцветители“. Заявлението беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

В становището си от 23 март 2022 г. Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) (4) заключи, че при предложените условия на употреба Сънсет жълто FCF не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните. При липсата на подходяща информация обаче тя не можа да стигне до заключение относно потенциала на добавката за дразнене на очите и кожата, нито относно потенциала ѝ за кожна сенсибилизация. Има вероятност потребителите да бъдат изложени на риск при вдишване. В съответствие с Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията (5) при фаза I от оценката на рисковете за околната среда беше установено, че като добавка, предназначена за животни, които не се отглеждат за производство на храни, Сънсет жълто FCF е освободена от по-подробна оценка поради малката вероятност от значително въздействие върху околната среда, като в горепосоченото становище на Органа не са идентифицирани пораждащи опасения научни доказателства. Органът не можа да стигне до заключение относно ефикасността на Сънсет жълто FCF, като се има предвид голямото разнообразие от фуражи, използвани в пълноценни и допълващи фуражи за целевите видове, както и за несигурността относно това коя концентрация на Сънсет жълто FCF би довела до видим ефект. Органът обаче посочи също така, че може да не е необходимо допълнително доказване на ефикасността на добавката, тъй като е разрешена употребата ѝ в храни, a функцията ѝ във фуражите е същата като тази в храните. Заявителят също така предостави допълнителна информация и Комисията счете, че са налице достатъчно доказателства за ефикасността на Сънсет жълто FCF. Органът също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на Сънсет жълто FCF беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това използването на посочената добавка следва да бъде разрешено съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент. Освен това Комисията счита, че следва да бъдат взети подходящи предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на ползвателите на добавката.

(6)

Тъй като не са налице съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението за добавката, целесъобразно е да се предвиди преходен период, за да могат заинтересованите страни да се подготвят да изпълнят новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешение

Разрешава се употребата на посоченото в приложението вещество, което спада към категорията „сензорни добавки“ и към функционалната група „оцветители“, като добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Преходни мерки

1.   Посоченото в приложението вещество и съдържащите го премикси, които са произведени и етикетирани преди 28 март 2024 г. в съответствие с правилата, приложими преди 28 септември 2023 г., може да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на съществуващите запаси.

2.   Комбинираните фуражи и фуражни суровини, които съдържат посоченото в приложението вещество и са произведени и етикетирани преди 28 септември 2025 г. в съответствие с правилата, приложими преди 28 септември 2023 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 септември 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 358/2005 на Комисията от 2 март 2005 г. относно разрешенията за употребата на някои добавки без ограничение във времето и разрешенията за нови видове употреба на добавки, които са вече разрешени за употреба при храненето на животни (ОВ L 57, 3.3.2005 г., стр. 3).

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2022; 20(5):7266.

(5)  Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подготовката и представянето на заявления и оценката и разрешаването на фуражни добавки (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, аналитичен метод

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „оцветители“. i) вещества, които добавят или възстановяват цвета във фуражите

2a110

Сънсет жълто FCF

Състав на добавката:

Сънсет жълто FCF

Твърдо състояние (прах или гранули)

Котки

-

-

165

1.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение.

2.

Операторите в сектора на фуражите установяват оперативни процедури и предвиждат подходящи организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите за преодоляване на потенциалните рискове, произтичащи от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на очите, кожата и дихателна защита.

28 септември 2033 г.

Кучета

-

-

198

Характеристика на активното вещество:

Сънсет жълто FCF, описано като натриева сол, се състои основно от динатриев 2-хидрокси-1- (4-сулфонатофенилазо)нафтален-6-сулфонат и спомагателни оцветители заедно с натриев хлорид и/или натриев сулфат като основни безцветни компоненти. Допускат се и калциеви и калиеви соли със същите характеристики като натриевата сол.

Получено чрез химичен синтез

Критерии за чистота: съдържание — не по-малко от 90 % от всички оцветители, изчислени като натриева сол (качествен и количествен анализ)

Неразтворимо във вода вещество: ≤ 0,2 %

Спомагателни оцветители: ≤ 5 %

1-(фенилазо)-2-нафталенол (судан I): ≤ 0,5 mg/kg)

Органични съединения, различни от оцветители: ≤ 0,5 %

Несулфонирани първични ароматни амини: ≤ 0,01 % (изчислени като анилин)

Вещества, които могат да бъдат извлечени с етер: ≤ 0,2 % от разтвор с pH 7

Химична формула: C16H10N2Na2O7S2

CAS номер: 2783-94-0

Декоративни риби

-

-

733

Декоративни птички, хранещи се със семена

-

-

24

Дребни гризачи

-

-

750

Метод за анализ  (1)

За определяне на общото съдържание на оцветители в Сънсет жълто FCF във фуражната добавка:

спектрофотометрия при 485 nm и титруване с титанов хлорид, както е описано в Регламент (ЕС) № 2012/231 на Комисията (2), в който се съдържа препратка към комбинираното резюме на спецификациите на добавките в храните на ФАО/СЕКХД (Методи за анализ том 4) и монография № 11 (2011 г.) „Сънсет жълто FCF“

За определяне на Сънсет жълто FCF в комбинирани фуражи:

високоефективна течна хроматография в съчетание с двойна масспектрометрия (LC-MS/MS)


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(2)  Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 г. за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 83, 22.3.2012 г., стр. 1).


8.9.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 221/51


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1713 НА КОМИСИЯТА

от 7 септември 2023 година

за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, протеаза, получена от Bacillus subtilis CBS 148232, и алфа-амилаза, получена от Bacillus licheniformis ATCC SD-6525, за пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки, и домашни птици с по-малко стопанско значение (притежател на разрешението: Danisco (UK) Ltd, представлявано в Съюза от Genencor international B.V.)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешително за препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза получена от Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, протеаза (известна също като „субтилизин“), получена от Bacillus subtilis ATCC SD-2107 и алфа-амилаза, получена от Bacillus licheniformis ATCC SD-6525. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, протеаза, получена от Bacillus subtilis ATCC 148232, и алфа-амилаза, получена от Bacillus licheniformis ATCC SD-6525, като хранителна добавка за пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки, и домашни птици с по-малко стопанско значение, който да се класифицира в категорията „зоотехнически добавки“ и във функционалната група „подобрители на смилаемостта на храната“.

(4)

В становището си от 25 май 2020 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) не можа да стигне до заключение относно безопасността на препарата от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, протеаза, получена от Bacillus subtilis ATCC SD-2107, и алфа-амилаза, получена от Bacillus licheniformis ATCC SD-6525, за прицелните видове, потребителите, ползвателите и околната среда. С следващото си становище от 6 януари 2023 г. (3) обаче Органът докладва, че заявителят е представил нова информация, за да се преодолеят някои от ограниченията, идентифицирани в становището от 25 май 2020 г., и обяви за смяната на щама Bacillus subtilis ATCC SD-2107, използван в производството на протеаза, с щама Bacillus subtilis CBS 148232, и заключи че при предложените условия на употреба, препаратът от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получен от Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, протеаза, получена от Bacillus subtilis CBS 148232 и алфа-амилаза, получена от Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 няма неблагоприятно въздействие върху здравето на животните и здравето на потребителите, нито върху околната среда.. Той също така заключи, че препаратът се смята за респираторен сенсибилизатор и при липсата на данни не може да направи заключение относно потенциала му за дразнене на кожата и очите, нито относно свойствата му да предизвиква кожна сенсибилизация. Органът също така заключи в становището си от 6 януари 2023 г. във връзка със становището си от 25 май 2020 г., че препаратът от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, протеаза, получена от Bacillus subtilis CBS 148232, и алфа-амилаза, получена от Bacillus licheniformis ATCC SD-6525, е ефикасен при пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки, и домашни птици с по-малко стопанско значение до започване на снасяне, но не може да направи заключение относно ефикасността му за кокошки носачки. Той не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

На 14 април 2023 г. заявителят оттегли заявлението за разрешаване на препарата за кокошки носачки.

(6)

Оценката на препарата от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, протеаза, получена от Bacillus subtilis CBS 148232, и алфа-амилаза, получена от Bacillus licheniformis ATCC SD-6525, показва, че са изпълнени условията за предоставяне на разрешително, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена. Освен това Комисията счита, че следва да бъдат взети подходящи предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на ползвателите на добавката.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешение

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, като добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 септември 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)   EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2020;18(6):6165.

(3)   EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2023;21(2):7816.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, аналитичен метод

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

Единици активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група: „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“.

4a40

Danisco (UK) Ltd, представлявано в Съюза от Genencor Ιnternational B.V.

Endo-1,4-бета-ксиланаза (ЕС 3.2.1.8), протеаза (ЕС 3.4.21.62) и алфа-амилаза EC 3.2.1.1

Състав на добавката

Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei ATCC

PTA-5588, протеаза, получена от Bacillus subtilis CBS 148232 и алфа-амилаза, получена от Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 с минимална активност:

ендо-1,4-бета-ксиланаза: 20 000 UX  (1)/g

Протеаза 40 000 UP  (2)/g

Алфа-амилаза: 2 000 UA  (3)/g

В твърдо състояние

Характеристика на активното вещество

Ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Trichoderma reesei ATCC

PTA-5588, протеаза (ЕС 3.4.21.62, известна също като „субтилизин“), получена от Bacillus subtilis CBS 148232, и алфа-амилаза (ЕС 3.2.1.1), получена от Bacillus licheniformis ATCC SD-6525

Метод за анализ  (4)

За количественото определяне на ендо-1,4-бета-ксиланаза във фуражната добавка, премиксите и комбинираните фуражи: колориметричен метод, основан на ензимна хидролиза с ксиланаза на пшеничен арабиноксилан, напречно свързан с азурин, при pH 4,2 и температура 50 °C;

За количественото определяне на протеаза във фуражната добавка, премиксите и комбинираните фуражи: колориметричен метод, основан на ензимна хидролиза с протеаза на боядисван с напречно свързан казеинов субстрат при pH 10,0 и температура 50 °C;

За количественото определяне на алфа-амилаза във фуражната добавка, премиксите и комбинираните фуражи: колориметричен метод, основан на ензимна хидролиза с амилаза на субстрат от полимер от скорбяла, напречно свързан с азурин, при pH 8,0 и температура 40 °C;

Пилета за угояване

Пилета, отглеждани за кокошки носачки

Домашни птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за угояване и за носачки

Ендо-1,4-бета-ксиланаза 2 000 UX

Proteaza 4 000 UP

Алфа-амилаза 200 UA

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията за съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

2.

Операторите в сектора на фуражите установяват оперативни процедури и предвиждат подходящи организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите за преодоляване на потенциалните рискове, произтичащи от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за дихателна защита и защита на очите и кожата.

28 септември 2033 г.


(1)  Една единица активност на ендо-1,4-бета-ксиланаза (UX) е количеството ензим, което при pH 4,2 и температура 50 °C освобождава 0,48 микромола редуциращи захари на минута, изразени като ксилозни еквиваленти, от пшеничен арабиноксиланов субстрат.

(2)  Една единица активност на протеаза (UP) е количеството ензим, което при pH 10,0 и температура 50 °C освобождава 2,3 микромола фенолни съединения на минута, изразени като тирозинови еквиваленти, от казеинов субстрат.

(3)  Една единица активност на алфа-амилаза (UA) е количеството ензим, необходимо за освобождаване, при наличие на излишък от алфа-глюкозидаза, на 0,20 микромола глюкозидни свързвания, изразени като р-нитрофенолни еквиваленти, от субстрат от малтохептазоид при pH 8.0 и температура 40 °C.

(4)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

8.9.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 221/55


Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на настоящото правило следва да бъдат проверявани в последната версия на документа на ИКЕ на ООН за статута TRANS/WP.29/343, който е на разположение на електронен адрес: https://unece.org/status-1958-agreement-and-annexed-regulations

Правило № 92 на ООН — Единни предписания относно одобряването на неоригинални резервни шумозаглушителни уредби за изпускателната уредба (NORESS) за превозни средства от категории L1, L2, L3, L4 и L5 по отношение на излъчването на звук [2023/1714]

Включващо всички текстове в сила до:

серия от изменения 02 — Дата на влизане в сила: 15 октомври 2019 г.

Настоящият документ служи единствено като средство за документиране. Автентичният и правно обвързващ текст е: ECE/TRANS/WP.29/2019/7.

СЪДЪРЖАНИЕ

Правило

1.

Обхват

2.

Определения

3.

Заявление за одобрение

4.

Маркировки

5.

Одобрение

6.

Спецификации

7.

Промяна и разширение на одобрението на уредби NORESS и разширение на одобрение

8.

Съответствие на производството

9.

Санкции при несъответствие на производството

10.

Окончателно прекратяване на производството

11.

Наименования и адреси на техническите служби, отговарящи за провеждане на изпитвания за одобряване, и на органите по одобряването на типа

12.

Преходни разпоредби

Приложения

1.

Съобщение

2.

Пример за маркировката за одобрение

3.

Изисквания по отношение на влакнести шумопоглъщащи материали, използвани в уредби NORESS

4.

Декларация за съответствие с допълнителните разпоредби за излъчването на звук

1.   Обхват

Настоящото правило се прилага за неоригинални резервни шумозаглушителни уредби за изпускателната уредба на превозни средства от категории L1, L2, L3, L4 и L5  (1).

2.   Определения

За целите на настоящото правило на ООН:

2.1.

Неоригинална резервна шумозаглушителна уредба за изпускателната уредба или компоненти на такава уредба“ означава уредба от тип, различен от монтирания в превозното средство при одобряването или при разширяването на одобрението. Тя може да се използва само като резервна изпускателна или шумозаглушителна уредба.

Съкращението NORESS обозначава неоригинална резервна шумозаглушителна уредба за изпускателната уредба.

2.2.

Компонент на неоригинална резервна шумозаглушителна уредба за изпускателната уредба“ означава един от различните компоненти, от които е сглобена шумозаглушителната уредба за изпускателна уредба. (2)

2.3.

Неоригинални резервни шумозаглушителни уредби за изпускателната уредба от различни типове“ означава шумозаглушителни уредби, които се различават съществено по това, че:

а)

техните компоненти носят различни търговски наименования или марки;

б)

материалите, от които е изработен даден компонент, се различават по своите характеристики или компонентите се различават по форма или размер; разлики по отношение на покритието (цинково, алуминиево и т.н.) не се считат за изменящи типа;

в)

принципите на действие на най-малко един компонент се различават;

г)

техните компоненти са комбинирани по различен начин.

2.4.

Неоригинална резервна шумозаглушителна уредба за изпускателната уредба (NORESS) или неин компонент“ означава всяка част от определената в точка 2.1 шумозаглушителна уредба за изпускателна уредба, която е предназначена за използване в превозно средство и чийто тип е различен от типа на частта, която е била монтирана на превозното средство в момента на представянето му за одобряване на типа в съответствие с Правило № 9 на ООН, Правило № 41 на ООН или Правило № 63 на ООН;

2.5.

Одобряване на уредба NORESS или компонент(и) от нея“ означава одобряването на цялата шумозаглушителна уредба или на част от нея, която може да се приспособява към един или няколко определени типа превозни средства, попадащи в обхвата на настоящото правило на ООН по отношение на ограничаването на тяхното ниво на звука;

2.6.

Тип превозно средство“ означава превозни средства, попадащи в обхвата на настоящото правило на ООН, които не се различават съществено по отношение на:

а)

вида на двигателя (двутактов или четиритактов, с възвратно постъпателно или ротационно движение на буталата; брой и обем на цилиндрите; брой и тип на карбураторите или уредбите за впръскване на гориво; разположение на клапаните; максимална полезна мощност и съответна честота на въртене на двигателя). При ротационните двигатели за обем се приема удвоеният работен обем на камерата;

б)

тяговата система, по-специално броя и предавателните числа на предавките на силовото предаване и крайното отношение;

в)

броя, типа и разположението на шумозаглушителните уредби за изпускателната уредба.

2.7.

номинална честота на въртене на двигателя“ е честотата на въртене на двигателя, при която двигателят развива своята максимална полезна мощност, обявена от производителя (3).

Символът nrated обозначава числовата стойност на номиналната честота на въртене на двигателя, изразена в обороти в минута.

3.   Заявление за одобрение

3.1.

Заявлението за одобряване на типа на уредба NORESS или компоненти на такава уредба се подава от производителя или от негов надлежно упълномощен представител.

3.2.

То се придружава от споменатите по-долу документи в три екземпляра, съдържащи следните данни:

а)

описание на типовете превозни средства, на които уредбата NORESS или компонентите са предназначени да бъдат монтирани, по отношение на елементите, посочени в точка 2.6 по-горе. Посочват се цифрите и/или символите, идентифициращи типа на двигателя и типа на превозното средство, както и номерът на одобрението на типа на превозното средство, ако е необходимо;

б)

описание на окомплектованата уредба NORESS, показващо относителното разположение на всеки от нейните компоненти, заедно с инструкции за сглобяването им;

в)

подробни чертежи на всеки компонент на уредбата NORESS, за да може той лесно да се локализира и идентифицира, както и спецификация на използваните материали. На тези чертежи трябва също да е указано мястото за задължителното поставяне на номера на одобрението.

3.3.

По искане на техническата служба, провеждаща изпитванията за одобряване, производителят на уредбата NORESS представя:

а)

два образеца на уредбата NORESS или нейните компоненти, представени за одобряване;

б)

образец на оригиналната шумозаглушителна уредба за изпускателна уредба, с която е било оборудвано превозното средство, когато е било представено за одобряване на типа;

в)

изпитвателен образец на превозното средство, представителен за типа, на който ще се монтира уредбата NORESS. Когато се измерва излъчването на звук от това превозно средство в съответствие с методите, описани в приложение 3 (включително всички негови относими изменения) към Правило № 9 на ООН, Правило № 41 на ООН или Правило № 63 на ООН, то трябва да отговаря на следните условия:

i)

Ако превозното средство е от тип, за който е издадено одобрение в съответствие с изискванията на Правила №№ 9, 41 или 63 на ООН:

а)

нивото на звука по време на изпитването в движение не трябва да надвишава границата, посочена в съответното правило на ООН, с повече от 1 dB(A);

б)

нивото на звука по време на изпитването при работа на място не трябва да надвишава с повече от 3 dB(A) нивото, определено в процеса на одобряване и означено върху табелката на производителя.

ii)

Ако превозното средство не е от тип, за който е издадено одобрение в съответствие с изискванията на съответното правило на ООН, нивото на звука не трябва да надвишава с повече от 1 dB(A) граничната стойност, която е била приложима по времето, когато типът превозно средство е бил пуснат за първи път в движение.

4.   Маркировки

4.1.

Всеки компонент на уредбата NORESS, освен тръби и монтажни принадлежности, трябва да носи следната маркировка:

а)

търговското наименование или марка на производителя на уредбата NORESS и нейните компоненти;

б)

търговското предназначение, предвидено от производителя.

4.2.

Тези маркировки трябва да бъдат ясно четливи и незаличими, а също така лесно видими на мястото, на което е монтирана уредбата NORESS.

4.3.

Уредбата NORESS се етикетира от своя производител; указвайки типа(овете) на превозното(ите) средство(а), за което(които) е издадено одобрението.

4.4.

Даден компонент може да носи няколко номера на одобрение, ако е бил одобрен като компонент на няколко заместващи (резервни) изпускателни уредби.

4.5.

Резервната изпускателна уредба се доставя в опаковка, или е с етикет, или и двете, върху които са посочени следните конкретни данни:

а)

търговското наименование или марка на производителя на резервната шумозаглушителна уредба и нейните компоненти;

б)

адрес на производителя или на неговия представител;

в)

списък с моделите превозни средства, за които е предназначена резервната шумозаглушителна уредба.

4.6.

Производителят предоставя:

а)

инструкции, обясняващи подробно правилния метод за монтиране в превозното средство,

б)

инструкции за боравене с шумозаглушителната уредба,

в)

списък на компонентите с номерата на съответните части, с изключение на държатели.

4.7.

маркировката за одобрение.

5.   Одобрение

5.1.

Ако уредбата NORESS или нейният компонент, представен(а) за одобряване съгласно настоящото правило на ООН, отговаря на изискванията на точка 6 по-долу, за този тип се издава одобрение.

5.2.

На всеки одобрен тип уредба NORESS се присвоява номер на одобрение. Първите две цифри на този номер (понастоящем 01, отговарящи на серия от изменения 01 на правилото на ООН) обозначават серията от изменения, включваща най-новите основни технически изменения на правилото на ООН към момента на издаване на одобрението. Една и съща страна по Спогодбата не може да присвоява същия номер на друг тип уредба NORESS или на друг тип компонент, проектиран за същия тип (същите типове) превозни средства.

5.3.

Страните по Спогодбата, прилагащи настоящото правило на ООН, се уведомяват за всяко издаване, разширяване или отказ на одобрение за дадена уредба NORESS или неин компонент съгласно изискванията на настоящото правило на ООН, посредством формуляр, съответстващ на образеца от приложение 1 към настоящото правило.

5.4.

Върху всяка уредба NORESS и всеки неин компонент, съответстващи на тип, одобрен съгласно настоящото правило на ООН, се нанася международна маркировка за одобрение, състояща се от:

а)

оградена с окръжност буква „E“, следвана от отличителния номер на държавата, която е издала одобрението; (4)

б)

номера на настоящото правило на ООН, следван от буквата „R“, тире и номера на одобрението — вдясно от окръжността, предписана в буква а) по-горе;

в)

номера на одобрението, посочен във формуляра за одобрение, заедно с метода, използван при изпитванията за одобряване.

5.5.

Маркировката за одобрение трябва да е четлива в положението, в което уредбата NORESS е монтирана в превозното средство, и да не може да се изтрива.

5.6.

Всеки компонент може да бъде обозначен с повече от един номер на одобрение, ако е бил одобрен като част от повече от една уредба NORESS. В такъв случай няма нужда окръжността да се възпроизвежда повторно. Приложение 2 към настоящото правило на ООН съдържа примерна маркировка за одобрение.

6.   Спецификации

6.1.

Общи спецификации

Шумозаглушителят трябва да се проектира, да се изработва и да може да се монтира по такъв начин, че:

а)

превозното средство да отговаря на изискванията на настоящото правило на ООН при нормални условия на използване и по-специално независимо от вибрациите, на които може да бъде подложено;

б)

да има достатъчна устойчивост срещу корозионните въздействия, на които е подложен в условията на експлоатация на превозното средство;

в)

да не се намалява пътният просвет на превозното средство, предвиден при използването на оригинален шумозаглушител, и да не се ограничават възможностите за накланяне на превозното средство;

г)

на повърхността да не възникват прекомерно високи температури;

д)

неговите ръбове да не са остри или назъбени и да остава достатъчно пространство за амортисьори и ресори;

е)

да е осигурено подходящо запасно отстояние до пружинни части;

ж)

да е осигурено подходящо запасно отстояние до тръби;

з)

да е устойчив на вмешателства (манипулиране) по начин, който е съвместим с ясно определените изисквания към монтирането и поддържането.

6.2.

Спецификация относно нивата на звука

Акустичната ефективност на уредбата NORESS или на нейните компоненти се проверява посредством методите, описани в правила № 9, 41 или 63 на ООН. По-специално, при прилагането на настоящата точка трябва да се извършва позоваване на сериите от изменения на правило № 92 на ООН, което е било в сила в момента на одобряването на типа на новото превозно средство. Когато уредбата NORESS или нейните компоненти са монтирани на превозното средство, описано в точка 3.3. в) стойностите на нивото на звука, получени с помощта на двата метода (превозно средство на място и превозно средство в движение), трябва да отговарят на следното условие:

Те не трябва да надвишават стойностите, измерени в съответствие с изискванията от 3.3, буква в) за същото превозно средство, когато то е било оборудвано с оригиналната шумозаглушителна уредба, по време на изпитването на превозното средство в движение и или изпитването при работа на място.

6.3.

Допълнителни изисквания

6.3.1.

Разпоредби за защита от манипулиране

Уредбата NORESS или нейните компоненти се изработват по начин, който не позволява отстраняването на прегради, дифузори и други части, чиято основна функция е да бъдат част от шумозаглушителната/разширителната камера. Когато включването на такава част е неизбежно, нейният метод на закрепване трябва да бъде такъв, че отстраняването ѝ да не е лесно (например стандартни крепежни елементи с резба), и освен това тя трябва да се закрепя по такъв начин, че отстраняването ѝ да причинява постоянна/невъзстановима повреда на цялото устройство.

6.3.2.

Многорежимни уредби NORESS

Уредбите NORESS с няколко режима на работа, с ръчно или електронно регулиране и възможност за избор от водача, трябва да отговарят на всички изисквания във всички режими на работа. Отчетените нива на шума трябва да са тези, които се получават при режима с най-високите нива на звука.

6.3.3.

Забрана на измервателно-коригиращи устройства

Производителят на уредбата NORESS не трябва преднамерено да променя, адаптира или въвежда устройство или процедура, които са предназначени само за постигане на съответствие с изискванията за излъчвания звук съгласно настоящото правило на ООН, но няма да работят по време на типична пътна експлоатация.

6.3.4.

Допълнителни разпоредби за излъчвания звук (ДРИЗ)

6.3.4.1.

Изискванията на ДРИЗ трябва да бъдат изпълнени и за уредбата NORESS, ако тя е проектирана за използване в превозни средства, чийто тип е одобрен съгласно серия от изменения на Правило № 41 на ООН, в случай че ДРИЗ е била част от издаденото одобрение на типа за превозното средство.

Ако трябва да се изпитва по ДРИЗ, тези изпитвания и необходимите предварителни изпитвания трябва да се извършат в съответствие със серията от изменения на Правило № 41 на ООН, което е основата за издаденото одобрение за типа на превозното средство.

6.3.4.2.

Ако уредбата NORESS има различни режими или променливи геометрии, тя трябва да премине и изпитванията по ДРИЗ от Правило № 41 на ООН, ако е проектирана за използване в превозни средства, чийто тип е одобрен съгласно серия от изменения на Правило № 41 на ООН, в случай че ДРИЗ не е била част от издаденото одобрение на типа за тези превозни средства.

Тези изпитвания по ДРИЗ и необходимите предварителни изпитвания трябва да се извършват в съответствие с действителната серия от изменения на Правило № 41 на ООН, което е фактическата основа за издаване на одобрения на типа за тези превозни средства.

Излъчването на звук от превозното средство, оборудвано с уредба NORESS, при типични пътни условия на движение, които са различни от тези, при които е проведено изпитването за одобряване на типа, посочено в приложения 3 и 7 към Правило № 41 на ООН, не трябва да се отклонява в значителна степен от резултата от изпитването.

6.3.4.3.

Изпитванията по ДРИЗ по отношение на 6.3.4.2 трябва да се извършват при сравняване на превозно средство, оборудвано с оригиналния шумозаглушител на изпускателната уредба и с уредбата NORESS (изпитване с директно сравняване). Изпитванията по ДРИЗ на превозното средство, оборудвано с оригиналния шумозаглушител на изпускателната уредба, трябва да се провеждат в нормален режим на работа за използване в пътни условия от съответното одобрение на превозното средство по отношение на излъчвания звук. Тези резултати от изпитване изграждат само базата за сравнение с резултатите от изпитването по ДРИЗ на превозното средство, оборудвано с уредба NORESS.

По време на тези изпитвания нивото на звуковото налягане на уредбата NORESS за всяко условие на изпитване може да има за свой максимум същото ниво на звуковото налягане като измереното за превозното средство, оборудвано с оригиналния шумозаглушител на изпускателната уредба в неговия одобрен режим.

6.3.4.4.

Ако трябва да се извършат изпитвания на уредба NORESS във връзка с 6.3.4.1 или 6.3.4.2 без множество ръчно или електронно регулируеми, избираеми от водача, режими на работа или без променливи геометрии, се използва превозното средство описано в точка 3.3., буква в).

6.3.4.5.

Ако трябва да се извършат изпитвания по ДРИЗ във връзка с 6.3.4.1. или 6.3.4.2. за уредби NORESS, които са оборудвани с множество ръчно или електронно регулируеми, избираеми от водача, режими на работа или са с променливи геометрии, всеки тип превозно средство от обхвата на заявлението за одобрение на уредбата NORESS трябва да се изпита във всеки избираем режим на превозното средство и на уредбата NORESS.

6.3.4.6.

Изпитванията по ДРИЗ във връзка с 6.3.4.4 могат да се извършват от производителя на уредбата NORESS.

Изпитванията по ДРИЗ във връзка с 6.3.4.5 трябва да се извършват от техническата служба. Резултатите от тези измервания на оригиналното превозно средство и превозното средство, оборудвано с уредба NORESS, и всички съответни данни от тези изпитвания трябва да бъдат посочени в протокола от изпитването на техническата служба.

6.3.4.7.

Органът по одобряването на типа може да поиска всяко съответно изпитване, за да провери съответствието на уредбата NORESS с гореспоменатите изисквания от точки 6.3.4.1—6.3.4.6. По време на тези изпитвания органът по одобряването на типа може също така да провери софтуера на насочващите модули на уредбите NORESS, които са оборудвани с множество електронно регулируеми, избираеми от водача режими на работа или с променливи геометрии.

6.3.4.8.

Освен протокола от изпитването на техническата служба производителят представя декларация в съответствие с приложение 4 към настоящото правило на ООН, че уредбата NORESS или компонентите, представени за одобряване, отговарят на изискванията на допълнителната разпоредба за излъчването на звук от серията от изменения на Правило № 41 на ООН.

В случай на уредби NORESS, които са оборудвани с множество ръчно или електронно регулируеми, избираеми от водача, режими на работа или с променливи геометрии, производителят на уредбата NORESS трябва да изпрати на органа по одобряването допълнителен документ с подробен(ни) принцип(и) и управление на уредбата NORESS в съответствие с точка 6.3.4.9.

6.3.4.9.

Допълнителна документация за уредбата NORESS, оборудвана с няколко, ръчно или електронно регулируеми, избираеми от водача режими на работа или с променливи геометрии

6.3.4.9.1.

Допълнителния комплект документи, изискван съгласно точка 6.3.4.8, който дава възможност на органа по одобряването да оцени стратегията или стратегиите за контрол на излъчвания звук, за да се гарантира правилното функциониране на уредбата NORESS.

Той се предоставя на разположение в следните две части:

а)

„официалният комплект документи“, който може да се предоставя на разположение на заинтересованите страни при поискване;

б)

„разширеният комплект документи“, който остава строго поверителен.

6.3.4.9.2.

Официалният допълнителен комплект документи може да бъде кратък, при условие че демонстрира, че са набелязани всички параметри за управление на уредбата NORESS. В допълнителната документация трябва да се описва функционирането на уредбата NORESS. Тези сведения се пазят от одобряващия орган.

6.3.4.9.3.

Разширеният допълнителен комплект документи трябва да включва информация за функционирането на всички допълнителни стратегии за излъчвания звук (ДСИЗ) и базова стратегия за излъчвания на звука (БСИЗ), включително описание на параметрите, които биват изменяни от някоя ДСИЗ, и граничните условия, при които функционират тези ДСИЗ, както и указание за това коя ДСИЗ и БСИЗ е вероятно да са активни при условията на процедурите за изпитване, определени в приложимото изискване на ДРИЗ от Правило № 41 на ООН. Разширеният комплект документи включва всички режими на работа.

Разширеният комплект документи остава строго поверителен. Тези сведения се съхраняват от органа по одобряването на типа.

6.4.

Проверка на експлоатационните показатели на превозното средство

6.4.1.

Уредбата NORESS или нейните компоненти трябва да осигуряват експлоатационни показатели на превозното средство, сравними с показателите, постигнати с оригиналната шумозаглушителна уредба за изпускателна уредба или нейните компоненти.

6.4.2.

Уредбата NORESS или, по избор на производителя, нейните компоненти се подлагат на сравнение с оригинална шумозаглушителна уредба или нейни компоненти, които също са в неупотребявано състояние, като двете се монтират една след друга на превозното средство, посочено в точка 3.3. в)

6.4.3.

Проверката се извършва чрез измерване на кривата на изходната мощност в съответствие с точка 6.4.1 или 6.4.2. Максималната мощност и честотата на въртене на двигателя при максимална мощност, измерени с уредбата NORESS, не трябва да надвишават полезната мощност и честотата на въртене на двигателя, измерени при условията, определени по-долу, с оригиналната изпускателна уредба с повече от ± 5 %.

6.4.4.

Метод за изпитване

6.4.4.1.

Метод за изпитване на двигателя

Измерванията се извършват върху двигателя на превозното средство, посочено в точка 3.3. буква в) като двигателят се монтира на динамометричен стенд.

6.4.4.2.

Метод за изпитване на превозното средство

Измерванията се извършват върху превозното средство, посочено в точка 3.3, буква в). Стойностите, получени с оригиналната шумозаглушителна уредба, се сравняват с тези, получени с уредба NORESS. Изпитването се провежда върху динамометричен стенд с барабани.

6.5.

Допълнителни разпоредби относно уредба NORESS или нейни компоненти, които съдържат влакнести материали

Използването на влакнести шумопоглъщащи материали се разрешава при конструирането на уредби NORESS само ако са изпълнени изискванията в приложение 3.

6.6.

Оценка на емисията на замърсители от превозни средства, оборудвани с резервна шумозаглушителна уредба

Превозното средство, посочено в точка 3.3, буква в), с неоригиналната резервна шумозаглушителна уредба за изпускателна уредба (NORESS) от типа, представен за одобряване, трябва да отговаря на изискванията относно замърсителите в съответствие с одобрението на превозното средство. Доказателствата трябва да бъдат записани в протокола от изпитването.

7.

Промяна и разширение на одобрението на уредби NORESS и разширение на одобрение

7.1.

Всяко изменение на типа на уредба NORESS или на нейни компоненти се съобщава на органа по одобряване на типа, който е издал одобрението на типа за уредбата NORESS. Тогава споменатият орган може:

а)

да прецени, че е малко вероятно направените промени да оказват съществено неблагоприятно въздействие; или

б)

да изиска допълнителен протокол от изпитване от техническата служба, отговаряща за провеждане на изпитванията.

7.2.

Производителят на уредбата NORESS или на неин компонент, или негов надлежно упълномощен представител, може да поиска от органа по одобряването, издал одобрението на уредбата NORESS за един или няколко типа превозни средства, да разшири одобрението и върху други типове превозни средства. Процедурата трябва да съответства на описаното в точка 3 по-горе.

7.3.

Потвърждението или отказът на одобрение, в което/който се посочени измененията, се съобщава съгласно процедурата, посочена в точка 5.3 по-горе, на страните по Спогодбата, прилагащи настоящото правило на ООН.

7.4.

Компетентният орган, който издава разширението на одобрението, определя сериен номер за всеки формуляр за уведомление, изготвен във връзка с разширението.

8.   Съответствие на производството

Процедурите за гарантиране на съответствието на производството трябва да отговарят на разпоредбите на допълнение 2 към Спогодбата (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), като се съблюдават следните изисквания:

а)

Уредба NORESS, одобрена по настоящото правило, трябва да бъде изработена така, че да съответства на одобрения тип, като отговаря на изискванията, посочени в точка 6 по-горе;

б)

Притежателят на одобрението трябва да гарантира, че за всеки тип уредба NORESS са проведени най-малко изпитванията, предписани в точка 6 от настоящото правило на ООН.

в)

Органът, който е издал одобрението за типа, може да проверява по всяко време методите за контрол на съответствието, които се прилагат във всеки един производствен обект. Нормалната честота на тези проверки е веднъж на две години.

г)

Счита се, че производството съответства на изискванията на настоящото правило, ако разпоредбите на Правила № 9, 41 и 63 на ООН за съответния тип превозно средство са изпълнени и ако нивото на звука, измерено по метода, описан в съответните правила, не надвишава по време на изпитването при движение с повече от 3 dB(A) нивото на звука, измерено в процеса на одобряването на типа, и не надвишава с повече от 1 dB(A) границите, предписани в Правила № 9, 41 и 63 на ООН, както е приложимо.

9.   Санкции при несъответствие на производството

9.1.

Одобрението, издадено по отношение на тип уредба NORESS или нейните компоненти съгласно настоящото правило на ООН, може да бъде отменено, ако не са спазени изискванията, изложени в точка 8 по-горе, или ако уредбата NORESS или нейните компоненти не преминат успешно изпитванията, предвидени в точка 8, буква б) по-горе.

9.2.

Ако страна по Спогодбата, прилагаща настоящото правило на ООН, отмени одобрение, което е издала, тя незабавно уведомява другите страни по Спогодбата от 1958 г., прилагащи настоящото правило, посредством формуляр за уведомление, съответстващ на образеца, даден в приложение 1 към настоящото правило на ООН.

10.   Окончателно прекратяване на производството

Ако притежателят на одобрението напълно прекрати производството на тип резервна шумозаглушителна уредба или нейни компоненти в съответствие с настоящото правило на ООН, той уведомява за това органа, издал одобрението, който на свой ред уведомява за това другите страни по Спогодбата от 1958 г., прилагащи настоящото правило на ООН, посредством копие от формуляра за уведомление, съответстващо на образеца от приложение 1 към настоящото правило на ООН.

11.   Наименования и адреси на техническите служби, отговарящи за провеждане на изпитвания за одобряване, и на органите по одобряването на типа

Страните по Спогодбата от 1958 г., които прилагат настоящото правило на ООН, съобщават на Секретариата на ООН наименованията и адресите на техническите служби, отговарящи за провеждането на изпитвания за одобряване, както и на административните отдели, издаващи одобрение и на които се изпращат формулярите, удостоверяващи одобрение, разширение, отказ или отнемане на одобрение, или окончателно прекратяване на производството, издадени в други държави.

12.   Преходни разпоредби

12.1.

Считано от официалната дата на влизане в сила на серия от изменения 02 към настоящото правило на ООН, никоя страна по Спогодбата, прилагаща настоящото правило на ООН, не трябва да отказва да издаде или да приеме одобрения на типа по серия от изменения 02 към настоящото правило на ООН.

12.2.

След изтичане на 12 месеца от датата на влизане в сила на серия от изменения 02 страните по Спогодбата, прилагащи настоящото правило на ООН, издават одобрения само ако типът компонент или отделен възел, представен за одобрение, отговаря на изискванията на серия от изменения 02 към настоящото правило на ООН.

12.3.

След изтичане на 24 месеца от датата на влизане в сила страните по Спогодбата, прилагащи настоящото правило на ООН, издават разширения на съществуващи одобрения само само ако типът компонент или отделен възел, представен за одобрение, отговаря на изискванията на серия от изменения 02 към настоящото правило на ООН.

12.4.

Дори и след датата на влизането в сила на серия от изменения 02 на настоящото правило на ООН одобренията на компонентите и отделните технически възли по предходните серии от изменения на настоящото правило на ООН остават в сила и страните по Спогодбата, които го прилагат, продължават да ги приемат.

(1)  Според определението в Консолидираната резолюция за конструкцията на превозните средства (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, para. 2).

(2)  По-специално тези компоненти са изпускателният колектор, същинският шумозаглушител, разширителната камера и резонаторът.

(3)  Ако номиналната максимална полезна мощност се достига при няколко честоти на въртене на двигателя, за целите на настоящото правило като номинална честота на въртене на двигателя се използва най-високата от тези честоти, при които двигателят достига номиналната максимална полезна мощност.

(4)  Отличителните номера на страните по Спогодбата от 1958 г. са дадени в приложение 3 към Консолидираната резолюция за конструкцията на превозните средства (R.E.3) (документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6).


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СЪОБЩЕНИЕ

ЧАСТ А

Уредби NORESS за типове превозни средства, одобрени съгласно серия от изменения 04 на Правило № 41 на ООН

(максимален формат: А4 (210 × 297 mm)

Image 1

 (1)

издадено от:

Наименование на административния орган:


относно (2):

Издадено одобрение

 

Разширено одобрение

 

Отказано одобрение

 

Отнето одобрение

 

Окончателно прекратяване на производството

на тип превозно средство по отношение на типа на уредба NORESS или неин компонент съгласно Правило № 92 на ООН.

Одобрение № …

Разширение №. …

1.

Търговско наименование или марка на превозното средство: …

2.

Тип превозно средство: …

3.

Наименование и адрес на производителя: …

4.

Наименование и адрес на представителя на производителя, ако има такъв: …

5.

Двигател:

5.1.

Производител: …

5.2.

Тип: …

5.3.

Модел: …

5.4.

Номинална максимална полезна мощност: … kW при …min-1

5.5.

Вид на двигателя (напр. с принудително запалване, самовъзпламеняване чрез сгъстяване и т.н.) (3): …

5.6.

Цикли: двутактов/четиритактов 2

5.7.

Обем на цилиндрите: … cm3

6.

Предаване

6.1.

Тип на предаването: ръчна предавателна кутия/автоматична предавателна кутия: …

6.2.

Брой предавки: …

7.

Оборудване

7.1.

Шумозаглушител на изпускателната уредба

7.1.1.

Производител или упълномощен представител (ако има такъв): …

7.1.2.

Модел: …

7.1.3.

Тип: … в съответствие с чертеж №: …

7.2.

Шумозаглушител на всмукателната уредба

7.2.1.

Производител или упълномощен представител (ако има такъв): …

7.2.2.

Модел: …

7.2.3.

Тип: … в съответствие с чертеж №: …

8.

Предавки, използвани при изпитването на мотоциклет в движение: …

9.

Крайно предавателно число(а): …

10.

Номер на ИКЕ за одобрението на типа на гумата(ите): …

Ако не е налице, се предоставя следната информация:

10.1.

Производител на гумата: …

10.2.

Търговско описание(я) на типа на гумата (според оста), (напр. търговско наименование, индекс на скоростта, индекс на товароносимост): …

10.3.

Размер на гумата (според оста): …

10.4.

Други номера на одобрение на типа (ако са налице): …

11.

Маси

11.1.

Максимално допустимо брутно тегло: … kg

11.2.

Маса на изпитване: … kg

11.3.

Специфична мощност на двигателя на единица маса (PMR): …

12.

Дължина на превозното средство: … m

12.1.

Базова дължина l ref: … m

13.

Измерени скорости на превозното средство при включена предавка (i)

13.1.

Скорост на превозното средство в началото на периода на ускоряване (средна стойност от 3 пробега) при включена предавка (i): … km/h

13.2.

Разстояние на предварително ускоряване при включена предавка (i): … m

13.3.

Скорост на превозното средство v PP’ (средна стойност от 3 пробега) при включена предавка (i): … km/h

13.4.

Скорост на превозното средство v BB’ (средна стойност от 3 пробега) при включена предавка (i): … km/h

14.

Измерени скорости на превозното средство при включена предавка (i+1) (ако е приложимо):

14.1.

Скорост на превозното средство в началото на периода на ускорение (средна стойност от 3 пробега) при включена предавка (i+1): … km/h

14.2.

Разстояние на предварително ускоряване при включена предавка (i+1): … m

14.3.

Скорост на превозното средство v PP’ (средна стойност от 3 пробега) при включена предавка (i+1): … km/h

14.4.

Скорост на превозното средство v BB’ (средна стойност от 3 пробега) при включена предавка (i+1): … km/h

15.

Ускоренията са изчислени между линиите AA’, BB’/PP’ и BB’

15.1.

Описание на функционалните възможности на устройствата, използвани за стабилизиране на ускорението (ако е приложимо): …

16.

Ниво на звука на превозно средство в движение

16.1.

Резултат от изпитването при напълно отворена дроселна клапа L wot: … dB(A)

16.2.

Резултати от изпитването при постоянна скорост L crs: …dB(A)

16.3.

Коефициент на частична мощност k p: … dB(A)

16.4.

Краен резултат от изпитването L urban: … dB(A)

17.

Ниво на звука на превозно средство при работа на място

17.1.

Местоположение и ориентация на микрофона (съгласно допълнение 2 към приложение 3 към серия от изменения 04 на Правило № 41 на ООН): …

17.2.

Резултат от изпитване при работа на място: … dB(A) при … min-1

18.

Допълнителни разпоредби за излъчвания звук:

Вж. декларация на производителя за съответствие (приложена)

19.

Контролни данни за съответствието при експлоатация

19.1.

Предавка (i) или, за превозни средства, изпитвани при неблокирани предавателни отношения, положението на превключвателя на предавките, избрано за изпитването: …

19.2.

Разстояние на предварително ускоряване l PA: … m

19.3.

Скорост на превозното средство в началото на периода на ускоряване (средна стойност от 3 пробега) при включена предавка (i): … km/h

19.4.

Ниво на звуковото налягане L wot(i): … dB(А)

20.

Дата на представяне на превозното средство за одобряване: …

21.

Техническа служба, провеждаща изпитванията за одобряване: …

22.

Дата на протокола, издаден от тази служба: …

23.

Номер на протокола, издаден от тази служба: …

24.

Одобрението е издадено/разширено/отказано/отнето2: …

25.

Местоположение на маркировката за одобрение върху мотоциклета: …

26.

Място: …

27.

Дата: …

28.

Подпис: …

29.

Следните документи, на които е нанесен показаният по-горе номер на одобрението, са приложени към настоящото уведомление:

чертежи, схеми и планове на двигателя и на шумозаглушителната уредба за изпускателна уредба;

снимки на двигателя и на изпускателната или шумозаглушителната уредба;

списък на елементите, надлежно обозначени, съставляващи изпускателната или шумозаглушителната уредба за изпускателна уредба.

ЧАСТ Б

Уредби NORESS за типове превозни средства, одобрени съгласно правила № 9 или 63 на ООН

(максимален формат: А4 (210 × 297 mm)

Image 2

 (4)

издадено от:

Наименование на административния орган:


относно (5):

Издадено одобрение

 

Разширено одобрение

 

Отказано одобрение

 

Отнето одобрение

 

Окончателно прекратяване на производството

на тип превозно средство по отношение на типа на уредба NORESS или неин компонент съгласно Правило № 92 на ООН.

Одобрение № …

Разширение № …

1.

Търговско наименование или марка на превозното средство: …

2.

Тип превозно средство: …

3.

Наименование и адрес на производителя: …

4.

Наименование и адрес на представителя на производителя, ако има такъв: …

5.

Двигател:

5.1.

Производител: …

5.2.

Тип: …

5.3.

Модел: …

5.4.

Номинална максимална полезна мощност: …kW … при min-1

5.5.

Вид на двигателя (напр. с принудително запалване, самовъзпламеняване чрез сгъстяване и т.н.) (6): …

5.6.

Цикли: двутактов/четиритактов 2

5.7.

Обем на цилиндрите: … cm3

6.

Предаване

6.1.

Тип на предаването: ръчна предавателна кутия/автоматична предавателна кутия: …

6.2.

Брой предавки: …

7.

Оборудване

7.1.

Шумозаглушител на изпускателната уредба

7.1.1.

Производител или упълномощен представител (ако има такъв): …

7.1.2.

Модел: …

7.1.3.

Тип: … в съответствие с чертеж №: …

7.2.

Шумозаглушител на всмукателната уредба

7.2.1.

Производител или упълномощен представител (ако има такъв): …

7.2.2.

Модел: …

7.2.3.

Тип: … в съответствие с чертеж №: …

8.

Предавки, използвани при изпитването на мотоциклет в движение: …

9.

Крайно предавателно число(а): …

10.

Номер на ИКЕ за одобрението на типа на гумата(гумите): …

Ако не е налице, се предоставя следната информация:

10.1.

Производител на гумата: …

10.2.

Търговско описание(я) на типа на гумата (според оста), (напр. търговско наименование, индекс на скоростта, индекс на товароносимост): …

10.3.

Размер на гумата (според оста): …

10.4.

Други номера на одобрение на типа (ако са налице): …

11.

Маси

11.1.

Максимално допустимо брутно тегло: … kg

11.2.

Маса на изпитване: … kg

11.3.

Специфична мощност на двигателя на единица маса (PMR): …

12.

Дължина на превозното средство: … m

13.

Ниво на звука от превозно средство в движение … dB(А)

13.1.

Предавка (i) за изпитването на превозното средство в движение …

13.2.

Скорост на превозното средство в началото на периода на ускоряване (средна стойност от 3 пробега) при включена предавка (i): … km/h

14.

Ниво на звука от превозно средство при работа на място … dB(A)

14.1.

при честота на въртене на двигателя … min-1

14.2.

Местоположение и ориентация на микрофона: …

15.

Контролни данни за съответствието при експлоатация

15.1.

Предавка (i) или, за превозни средства, изпитвани при неблокирани предавателни отношения, положението на превключвателя на предавките, избрано за изпитването: …

15.2.

Скорост на превозното средство в началото на периода на ускоряване (средна стойност от 3 пробега) при включена предавка (i): … km/h

15.3.

Ниво на звуковото налягане L( i): … dB(А)

16.

Дата на представяне на превозното средство за одобряване: …

17.

Техническа служба, провеждаща изпитванията за одобряване: …

18.

Дата на протокола, издаден от тази служба: …

19.

Номер на протокола, издаден от тази служба: …

20.

Одобрението е издадено/разширено/отказано/отнето2: …

21.

Местоположение на маркировката за одобрение върху мотоциклета: …

22.

Място: …

23.

Дата: …

24.

Подпис: …

25.

Следните документи, на които е нанесен показаният по-горе номер на одобрението, са приложени към настоящото уведомление:

чертежи, схеми и планове на двигателя и на шумозаглушителната уредба за изпускателна уредба;

снимки на двигателя и на изпускателната или шумозаглушителната уредба;

списък на елементите, надлежно обозначени, съставляващи изпускателната или шумозаглушителната уредба за изпускателна уредба.


(1)  Отличителен номер на държавата, която е издала/разширила/отказала/отнела одобрението (вж. разпоредбите за одобряване в правилото).

(2)  Ненужното се заличава.

(3)  Използването на неконвенционален двигател се заявява изрично.

(4)  Отличителен номер на държавата, която е издала/разширила/отказала/отнела одобрението (вж. разпоредбите за одобряване в правилото).

(5)  Ненужното се заличава.

(6)  Използването на неконвенционален двигател се заявява изрично.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Пример за маркировката за одобрение

(вж. точка 5.4 от настоящото правило на ООН)

Image 3

a = 8 mm (минимум)

Изобразената по-горе маркировка за одобрение, нанесена върху компонент на шумозаглушителна уредба, показва, че типът на резервната шумозаглушителна уредба е бил одобрен в Нидерландия (E4) съгласно Правило № 92 на ООН с одобрение № 022439. Номерът на одобрението показва, че то е издадено в съответствие с изискванията на Правило № 92 на ООН, изменено със серия от изменения 02.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Изисквания по отношение на влакнести шумопоглъщащи материали, използвани в уредби NORESS

(вж. точка 6.5 от настоящото правило на ООН)

1.

Влакнестите шумопоглъщащи материали не трябва да съдържат азбест и могат да се използват в конструкцията на шумозаглушители само ако се гарантира чрез подходящи устройства, че влакнестите шумопоглъщащи материали се задържат на мястото си през цялото време на експлоатация на шумозаглушителя, и последният съответства на изискванията на раздели 2, 3, 4 или 5, по избор на производителя.

2.

Нивото на звука трябва да удовлетворява изискванията от точка 6.2. от настоящото правило на ООН след изваждането на влакнестите материали.

3.

Влакнестите шумопоглъщащи материали не могат да се разполагат в частите на шумозаглушителите, през които минават отработилите газове, и трябва да отговарят на следните изисквания:

а)

След престой на материалите в продължение на 4 часа в пещ с температура 650 ± 5 °C не трябва да има намаляване на средната дължина на влакната, на техния диаметър или на плътността им.

б)

След нагряване в продължение на 1 час в пещ с температура 650 ± 5 °C не по-малко от 98 % от материала, когато той се изпитва в съответствие с ISO 2599, трябва да се задържа от сито с номинален размер на отворите 250 μm, съответстващо на ISO 3310/1.

в)

Загубата на тегло на материала не трябва да надвишава 10,5 % след накисване в продължение на 24 часа при температура 90 ± 5 °C в синтетичен кондензат със следния състав:

i)

1 N бромоводородна киселина (HBr), 10 ml

ii)

1 N сярна киселина (H2H2SO4), 10 ml

iii)

дестилирана вода до 1 000 ml.

Забележка:

Преди претеглянето материалът трябва да се промие с дестилирана вода и да се суши в продължение на 1 час при температура 105 °C.

4.

Преди изпитването на уредбата в съответствие с точка 6.2 от настоящото правило на ООН тя се привежда в нормално състояние за експлоатация в пътни условия посредством един от следните методи за подготовка, както е предписано и описано или в точка 5.1.4 от приложение 3 към Правило № 9 на ООН или Правило № 63 на ООН, или в точка 1.3 от приложение 5 към Правило № 41, което от двете е приложимо.

5.

Отработилите газове не влизат в контакт с влакнести материали, а влакнестите материали не са изложени на промени в налягането.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Декларация за съответствие с допълнителните разпоредби за излъчването на звук

(максимален формат: A4 (210 × 297 mm))

Тази декларация се изисква за неоригинални резервни шумозаглушителни уредби за изпускателна уредба (NORESS):

а)

с множество, ръчно или електронно регулируеми, избираеми от водача режими на работа или променливи геометрии;

б)

без множество, ръчно или електронно регулируеми, избираеми от водача режими на работа или без променливи геометрии, определени за използването на превозни средства от категория L3, чийто тип е одобрен съгласно измененията на Правило № 41 на ООН и за които се прилага серията от изменения на Правило № 41 на ООН (1) с изискванията на ДРИЗ.

… (Наименование на производителя) удостоверява, че неоригиналните резервни шумозаглушителни уредби на изпускателна уредба от този тип … (тип по отношение на излъчвания от него звук съгласно серия от изменения... (2) на Правило № 41 на ООН) съответстват на приложимите изисквания на ДРИЗ от Правило № 41 на ООН по време на процедурата за одобряване на типа и нейното производство.

… (Наименование на производителя) прави тази декларация добросъвестно, след като е извършил съответната оценка на характеристиките по отношение на излъчването на звук на неоригинална резервна шумозаглушителна уредба за изпускателна уредба в съответствие с изискванията на Правило № 92 по време на процедурата за одобряване на типа и нейното производство.

Дата: …

Име на упълномощения представител: …

Подпис на упълномощения представител: …


(1)  Да се заличи тирето, което не се прилага.

(2)  Попълнете серията от изменения на Правило № 41 на ООН, която се прилага за уредбата NORESS.