ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 216

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
1 септември 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/1674 на Комисията от 19 юни 2023 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2021/630 по отношение на включването на определени пасти за мазане и препарати за приготвяне на напитки, съдържащи какао, някои готови храни, получени от житни растения или зърнени продукти, някои готови храни, получени от ориз и други житни растения, някои видове чипс и някои сосове и подправки в списъка на съставните продукти, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове, и за изменение на приложения I и III към Делегиран регламент (ЕС) 2019/2122 ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/1675 на Комисията от 26 юни 2023 година за поправка на текста на някои езици на Делегиран регламент (ЕС) 2021/1958 за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2144 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на подробни правила относно специфичните процедури за изпитване и техническите изисквания за одобряване на типа на моторни превозни средства по отношение на техните системи за интелигентно регулиране на скоростта и за одобряването на тези системи като отделни технически възли ( 1 )

9

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/1676 на Комисията от 7 юли 2023 година за допълване на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на единичните разходи, еднократните суми и единните ставки и финансирането, което не е свързано с разходи, за възстановяването на разходи от Комисията на държавите членки

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1677 на Комисията от 30 август 2023 година за изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете ( 1 )

39

 

*

Регламент (ЕС) 2023/1678 на Европейската централна банка от 17 август 2023 година за изменение на Регламент (ЕС) 2015/534 относно отчитането на надзорна финансова информация (ECB/2015/13) (ЕЦБ/2023/20)

93

 

*

Регламент (ЕС) 2023/1679 на Европейската централна банка от 25 август 2023 година за изменение на Регламент (ЕС) 2021/378 относно прилагането на изисквания за минимални резерви (ЕЦБ/2021/1) (ЕЦБ/2023/21)

96

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2023/1680 на Европейската централна банка от 17 август 2023 година относно отчитането на планове за финансиране на поднадзорни лица от национални компетентни органи на Европейската централна банка (ЕЦБ/2023/19) (преработен текст)

98

 

*

Решение (ЕС) 2023/1681 на Европейската централна банка от 17 август 2023 година относно предоставянето на Европейската централна банка на надзорни данни, отчетени на националните компетентни органи от поднадзорните лица (ЕЦБ/2023/18) (преработен текст)

105

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

1.9.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 216/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1674 НА КОМИСИЯТА

от 19 юни 2023 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2021/630 по отношение на включването на определени пасти за мазане и препарати за приготвяне на напитки, съдържащи какао, някои готови храни, получени от житни растения или зърнени продукти, някои готови храни, получени от ориз и други житни растения, някои видове чипс и някои сосове и подправки в списъка на съставните продукти, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове, и за изменение на приложения I и III към Делегиран регламент (ЕС) 2019/2122

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (1), и по-специално член 48, букви г) и з) и член 77, параграф 1, буква к) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Делегиран регламент (ЕС) 2021/630 на Комисията (2) се установява списък на нискорискови трайни съставни продукти, които са освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове.

(2)

С Делегиран регламент (ЕС) 2019/625 на Комисията (3) бяха определени някои изисквания за пратки със съставни продукти, въвеждани в Съюза от трети държави или региони от тях. Трайните съставни продукти, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове, трябваше да отговарят на тези изисквания. С Делегиран регламент (ЕС) 2022/2292 на Комисията (4) бе отменен Делегиран регламент (ЕС) 2019/625, считано от 15 декември 2022 г. Тъй като Делегиран регламент (ЕС) 2021/630 се позовава на Делегиран регламент (ЕС) 2019/625, за да се гарантира правна сигурност, е необходимо позоваването на отменения член 12, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/625 в Делегиран регламент (ЕС) 2021/630 да се замени с позоваване на член 20, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/2292 за определяне на изисквания за съставни продукти, въвеждани в Съюза от трети държави или региони от тях.

(3)

Тъй като трайните съставни продукти с кодове по КН 1806 90 60, 1806 90 70, 1904 10, 1904 20, 1904 90, 1905 90, 2005 20 20 и 2103 под формата на определени пасти за мазане и препарати за приготвяне на напитки, съдържащи какао, някои готови храни, получени от житни растения, зърнени продукти, някои готови храни, получени от ориз, някои видове чипс, miso сос, съдържащ заготовка за рибена супа, и соев сос, съдържащ заготовка за рибена супа, представляват нисък риск за здравето на хората и животните, тези продукти следва също да бъдат освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове. Крекерите се считат за вид бисквити и поради това те следва също да бъдат освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове.

(4)

С Делегиран регламент (ЕС) 2019/2122 на Комисията (5) се определят случаите и условията, при които някои категории животни и стоки, които са част от личния багаж на пътниците, се освобождават от официален контрол на граничните контролни пунктове.

(5)

Тъй като по силата на настоящия регламент някои нискорискови трайни съставни продукти, несъдържащи месо, са освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2021/630, тези съставни продукти следва също да бъдат посочени в част 2 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2019/2122 като освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове. Като се има предвид, че последните изменения са пряко следствие от първите, е целесъобразно тези изменения да бъдат направени в един-единствен акт.

(6)

В списъка на освободените продукти в приложение III към Делегиран регламент (ЕС) 2019/2122 се посочват същите стоки като тези, които се съдържат в списъка на съставните продукти, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове в приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2021/630. Тъй като по силата на настоящия регламент някои нискорискови трайни съставни продукти, несъдържащи месо, са добавени в приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2021/630, е необходимо да се измени и точка 7 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) 2019/2122 и да се приведат в съответствие списъците на освободените съставни продукти в двата делегирани регламента. Като се има предвид, че двата списъка са свързани по същество и са предназначени да се прилагат едновременно, е целесъобразно измененията в тези списъци да бъдат направени в един-единствен акт.

(7)

Поради това делегирани регламенти (ЕС) 2019/2122 и (ЕС) 2021/630 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Делегиран регламент (ЕС) 2021/630 се изменя, както следва:

1.

В член 3, параграф 1 буква а) подточка i) се заменя със следното:

„i)

отговарят на изискванията за въвеждане в Съюза, установени в член 20, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/2292 на Комисията (*1);

(*1)  Делегиран регламент (ЕС) 2022/2292 на Комисията от 6 септември 2022 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за въвеждане в Съюза на пратки с животни за производство на храни и определени стоки, предназначени за консумация от човека (ОВ L 304, 24.11.2022 г., стр. 1).“;"

2.

приложението се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2122 се изменя, както следва:

1.

в приложение I част 2 се заменя със следното:

ЧАСТ 2

Списък на стоките, които не са освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове съгласно предвиденото в член 7, буква в)

код по Комбинираната номенклатура  ((*))

Описание

Уточнения и обяснения

ех глава 2

(0201 —0210 )

Меса и карантии, годни за консумация

Всички, с изключение на жабешки бутчета (код по КН 0208 90 70 )

0401 —0406

Мляко и млечни продукти

Всички

ex 0504 00 00

Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, цели или на парчета, различни от тези на рибите, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени

Всички, без обвивки от черва

ex 0511

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; мъртви животни, включени в част 2, раздел 1, глава 1 или 3 от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87, неподходящи за консумация от човека

Само храна за домашни любимци

1501 00

Мазнини от свине (включително свинската мас) и мазнини от домашни птици, различни от включените в № 0209 или 1503

Всички

1502 00

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, различни от включените в № 1503

Всички

1503 00

Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин

Всички

1506 00 00

Други видове мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

Всички

1601 00

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии, кръв или насекоми; приготвени храни на базата на тези продукти

Всички, с изключение на насекоми

1602

Други приготвени храни и консерви от месо, карантии, кръв или насекоми

Всички, с изключение на насекоми

1702 11 00

1702 19 00

Лактоза и сироп от лактоза

Всички

ex 1901

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от № 0401 до 0404 , несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде

Само продуктите, съдържащи месо или мляко, или и двете.

ex 1902

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или други продукти) или обработени по друг начин, такива като спагети, макарони, юфка, лазаня, ньоки, равиоли, канелони; кус-кус, дори приготвен

Продукти, съдържащи месо или мляко, или и двете, с изключение на трайни макаронени изделия, юфка и кус-кус, несъдържащи месо  ((**))

ex 1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

Продукти, съдържащи месо или мляко, или и двете, с изключение на трайни хлебчета, кексове, готови сладкарски изделия, бисквити (включително крекери), гофрети и вафли, сухари, препечен хляб и подобни препечени продукти, и чипс, несъдържащи месо  ((***))

ex 2004

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от № 2006  ((****))

Само продуктите, съдържащи месо или мляко, или и двете.

ex 2005

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от № 2006

Продукти, съдържащи месо или мляко, или и двете, с изключение на траен картофен чипс, годни за пряка консумация и несъдържащи месо  ((*****))

ex 2103

Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица

Само продуктите, съдържащи месо или мляко, или и двете.

ex 2104

Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони; смесени хомогенизирани готови храни

Продукти, съдържащи месо или мляко, или и двете, с изключение на трайни заготовки за супи и овкусители, опаковани за крайния потребител и несъдържащи месо  ((******))

ex 2105 00

Сладолед за консумация, дори съдържащ какао

Само продуктите, съдържащи мляко

ex 2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

Продукти, съдържащи месо или мляко, или и двете, с изключение на трайни хранителни добавки, пакетирани за крайния потребител, съдържащи преработени животински продукти (включително глюкозамин, хондроитин или хитозан) и несъдържащи месо  ((*******))

ex 2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

Само храна за домашни любимци, артикули за дъвчене за кучета и брашнени смески, съдържащи месо или мляко, или и двете.

Забележки:

1.

Колона 1: Когато се изисква да се подложат на проверка само някои продукти, независимо от техния код, и не съществува специално подразделяне в рамките на този код в номенклатурата на стоките, кодът се отбелязва с „ех“ (напр. ex 19 01: само продуктите, съдържащи месо или мляко, или и двете следва да се включват).

2.

Колона 2: Описанието на стоките отговаря на колоната „Описание“ от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87.

3.

Колона 3: Тази колона съдържа данни за обхванатите продукти.

2.

В приложение III точка 7 се заменя със следното:

„7.   Освободени продукти

Следните продукти са освободени от правилата, предвидени в точки 1—6, при условие че отговарят на изискванията по член 3, параграф 1, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2021/630:

захарни изделия (включително бонбони), бял шоколад и други хранителни продукти, несъдържащи какао, и захарни изделия (включително бонбони), шоколад и други хранителни продукти, пасти за мазане и препарати за приготвяне на напитки, съдържащи какао;

макаронени изделия, юфка и кус-кус;

продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене житни растения или зърнени продукти, продукти, приготвени от непечени люспи от житни растения или от смеси от непечени люспи от житни растения и печени люспи от житни растения или такива с набъбнали зърна (напр. зърнени закуски, мюсли, гранули) и продукти, получени от ориз и други житни растения;

хляб, кексове, готови сладкарски изделия, бисквити (включително крекери), гофрети и вафли, сухари, препечен хляб и подобни препечени продукти, и чипс (включително картофен чипс);

маслини, пълнени с риба;

екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе, чай или мате;

печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати;

miso сос, съдържащ малко количество заготовка за рибена супа, и соев сос, съдържащ малко количество заготовка за рибена супа;

пакетирани заготовки за супи и овкусители, предназначени за крайния потребител;

хранителни добавки, пакетирани за крайния потребител, съдържащи преработени продукти от животински произход (включително глюкозамин, хондроитин или хитозан);

ликьори.

Съставните продукти, чийто състав като продукти от животински произход включва само ензими, овкусители, добавки или витамин D3, са освободени от правилата, определени в точки 1—6, при условие че отговарят на изискванията на член 3, параграф 1, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2021/630.“

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 юни 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2021/630 на Комисията от 16 февруари 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои категории стоки, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове, и за изменение на Решение 2007/275/ЕО на Комисията (ОВ L 132, 19.4.2021 г., стр. 17).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/625 на Комисията от 4 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за въвеждане в Съюза на пратки от определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека (ОВ L 131, 17.5.2019 г., стр. 18).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2022/2292 на Комисията от 6 септември 2022 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за въвеждане в Съюза на пратки с животни за производство на храни и определени стоки, предназначени за консумация от човека (ОВ L 304, 24.11.2022 г., стр. 1).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/2122 на Комисията от 10 октомври 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои категории животни и стоки, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове, по отношение на специалния контрол на личния багаж на пътниците и на малките пратки от стоки, изпратени до физически лица, които не са предназначени за пускане на пазара, и за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията (ОВ L 321, 12.12.2019 г., стр. 45).

((*))  Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

((**))  В съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2021/630 на Комисията от 16 февруари 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои категории стоки, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове, и за изменение на Решение 2007/275/ЕО на Комисията (ОВ L 132, 19.4.2021 г., стр. 17).

((***))  В съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2021/630.

((****))  Позиция 2006 гласи: „Зеленчуци, плодове, кори от плодове и други части от растения, консервирани със захар (изцедени, захаросани или кристализирани)“.

((*****))  В съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2021/630.

((******))  В съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2021/630.

((*******))  В съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2021/630.“;


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на съставните продукти, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове (член 3)

Настоящият списък съдържа съставни продукти, представени в съответствие с използваната в Съюза Комбинирана номенклатура, които не е необходимо да бъдат подлагани на официален контрол на граничните контролни пунктове.

Бележки към таблицата:

Колона 1 — Код по КН

В тази колона е посочен кодът по КН. Установената с Регламент (ЕИО) № 2658/87 КН се основава на Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките („Хармонизираната система (ХС)“), изготвена от Съвета за митническо сътрудничество, понастоящем Световна митническа организация, и одобрена с Решение 87/369/ЕИО на Съвета (1). КН възпроизвежда позициите и подпозициите на ХС до шест цифри. Седмата и осмата цифра обозначават допълнителните подпозиции на КН.

Когато е използван четири-, шест- или осемцифрен код, който не е отбелязан с „ex“, и ако не е указано друго, за всички съставни продукти, спадащи към този четири-, шест- или осемцифрен код или чийто код започва с тези цифри, не се изисква да бъдат подлагани на официален контрол на граничните контролни пунктове.

В случаите, когато само някои посочени съставни продукти с четири-, шест- или осемцифрен код съдържат продукти от животински произход и в КН не съществува специално подразделение на този код, кодът се отбелязва с „ex“. Например в случая на код „ex 2001 90 65“ не се изискват проверки на граничните контролни пунктове за продуктите, посочени в колона 2.

Колона 2 — Обяснения

Тази колона съдържа подробна информация за съставните продукти, по отношение на които се прилага освобождаването от официален контрол на граничните контролни пунктове.

Кодове по КН

Обяснения

(1)

(2)

1704 , ex 1806

Захарни изделия (включително бонбони) и бял шоколад, несъдържащи какао, и захарни изделия (включително бонбони), шоколад и други хранителни продукти, пасти за мазане и препарати за приготвяне на напитки, съдържащи какао, които отговарят на изискванията на член 3, параграф 1, буква а).

ex 1902 19 , ex 1902 30 , ex 1902 40

Макаронени изделия, юфка и кус-кус, които отговарят на изискванията на член 3, параграф 1, буква а).

ex 1904 10 , ex 1904 20 , ex 1904 90

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене житни растения или зърнени продукти, продукти, приготвени от непечени люспи от житни растения или от смеси от непечени люспи от житни растения и печени люспи от житни растения или такива с набъбнали зърна, които отговарят на изискванията на член 3, параграф 1, буква а) (напр. зърнени закуски, мюсли, гранули).

Продукти, получени от ориз и други житни растения, които отговарят на изискванията на член 3, параграф 1, буква а).

ex 1905 10 , ex 1905 20 , ex 1905 31 , ex 1905 32 , ex 1905 40 , ex 1905 90

Хляб, кексове, готови сладкарски изделия, бисквити (включително крекери), гофрети и вафли, сухари и подобни препечени продукти и чипс, които отговарят на изискванията на член 3, параграф 1, буква а).

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00 , ex 1604

Маслини, пълнени с риба, които отговарят на изискванията на член 3, параграф 1, буква а).

ex 2005 20 20

Картофен чипс, подходящ за пряка консумация, който отговаря на изискванията на член 3, параграф 1, буква а).

2101

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе, чай или мате, които отговарят на изискванията на член 3, параграф 1, буква а).

Печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати, които отговарят на изискванията на член 3, параграф 1, буква а).

ex 2103

Miso сос, съдържащ малко количество заготовка за рибена супа, и соев сос, съдържащ малко количество заготовка за рибена супа, които отговарят на изискванията на член 3, параграф 1, буква а).

ex 2104

Пакетирани заготовки за супи и овкусители, предназначени за крайния потребител, които отговарят на изискванията на член 3, параграф 1, буква а).

ex 2106

Хранителни добавки, пакетирани за крайния потребител, съдържащи преработени продукти от животински произход (включително глюкозамин, хондроитин или хитозан), които отговарят на изискванията на член 3, параграф 1, буква а).

ex 2208 70

Ликьори, които отговарят на изискванията на член 3, параграф 1, буква а).


(1)  Решение 87/369/ЕИО на Съвета от 7 април 1987 г. за сключване на Международна конвенция относно Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките и протокол за изменение към нея (ОВ L 198, 20.7.1987 г., стр. 1).


1.9.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 216/9


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1675 НА КОМИСИЯТА

от 26 юни 2023 година

за поправка на текста на някои езици на Делегиран регламент (ЕС) 2021/1958 за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2144 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на подробни правила относно специфичните процедури за изпитване и техническите изисквания за одобряване на типа на моторни превозни средства по отношение на техните системи за интелигентно регулиране на скоростта и за одобряването на тези системи като отделни технически възли

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/2144 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно изискванията за одобряване на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства и защитата на пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 631/2009, (ЕС) № 406/2010, (ЕС) № 672/2010, (ЕС) № 1003/2010, (ЕС) № 1005/2010, (ЕС) № 1008/2010, (ЕС) № 1009/2010, (ЕС) № 19/2011, (ЕС) № 109/2011, (ЕС) № 458/2011, (ЕС) № 65/2012, (ЕС) № 130/2012, (ЕС) № 347/2012, (ЕС) № 351/2012, (ЕС) № 1230/2012 и (ЕС) 2015/166 на Комисията (1), и по-специално член 6, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Текстът на литовски и немски език на Делегиран регламент (ЕС) 2021/1958 на Комисията (2) съдържа грешка в точка 5.1 от приложение I по отношение на полето на видимост на датчика за наблюдение. Грешката засяга същността на посочената разпоредба.

(2)

Поради това текстът на Делегиран регламент (ЕС) 2021/1958 на литовски и немски език следва да бъде съответно поправен. Поправката не се отнася за текста на останалите езици,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

(не засяга българската версия)

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 юни 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 325, 16.12.2019 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2021/1958 на Комисията от 23 юни 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2144 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на подробни правила относно специфичните процедури за изпитване и техническите изисквания за одобряване на типа на моторни превозни средства по отношение на техните системи за интелигентно регулиране на скоростта и за одобряването на тези системи като отделни технически възли и за изменение на приложение II към посочения регламент (ОВ L 409, 17.11.2021 г., стр. 1).


1.9.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 216/11


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1676 НА КОМИСИЯТА

от 7 юли 2023 година

за допълване на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на единичните разходи, еднократните суми и единните ставки и финансирането, което не е свързано с разходи, за възстановяването на разходи от Комисията на държавите членки

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (1), и по-специално член 94, параграф 4 и член 95, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

За да се опрости използването на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и на Фонда за справедлив преход (ФСП) и да се намали административната тежест за бенефициерите, е целесъобразно да се определят определени единични разходи и сумите на финансирането, което не е свързано с разходите, които са на разположение за възстановяване на приноса на Съюза към програмите. В съответствие с член 25, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/1060 тези единични разходи и суми на финансиране, което не е свързано с разходи, могат да се използват и за операции, допустими по ЕСФ+ и подкрепяни от Европейския фонд за регионално развитие.

(2)

Единичните разходи за възстановяване на разходи на държавите членки са определени с помощта на справедлив, безпристрастен и проверим метод на изчисление, основан на данни за минали периоди или на статистически данни, както е посочено в член 94, параграф 2, втора алинея, буква а) от Регламент (ЕС) 2021/1060.

(3)

При определянето на сумите на финансирането, което не е свързано с разходите, Комисията е спазила принципа на добро финансово управление, по-специално принципа, че използваните ресурси са достатъчни за направените инвестиции.

(4)

Като се вземат предвид допълнителните усилия, необходими за посрещането на специфичните нужди на граждани на трети държави, включително бежанци и хора, избягали от руската агресия срещу Украйна, следва да бъдат установени специфични единични разходи за съответните видове операции.

(5)

Опростяването на изпълнението на операциите в областта на формалното образование, обучението на служители, обучението на регистрирани безработни, търсещи работа или неактивни лица, и на свързаните със заетостта консултантски услуги ще допринесе и за успешното провеждане на Европейската година на уменията.

(6)

Като потвърждава отново ангажиментите, поети в рамките на Плана за действие на Европейския стълб на социалните права (2) с новата водеща цел на Съюза за 2030 г. относно бедността и социалното приобщаване, е целесъобразно изпълнението на операции, които спомагат за намаляването на броя на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, да се улесни и да се създадат стимули за това. Поради това следва да бъдат определени опростени варианти за разходите, както и схеми за финансиране, което не е свързано с разходите, за операции, предлагащи услуги за грижи в домашни условия и в общността, както и за операции за предоставяне на резидентни и на нерезидентни услуги за жертви на домашно насилие и за хора, живеещи в условия на краткосрочна или дългосрочно бездомничество.

(7)

Налице са значителни разлики между държавите членки по отношение на размера на разходите за съответните видове операции. В съответствие с принципа на добро финансово управление сумите, определени от Комисията, следва да отразяват особеностите на всяка държава членка.

(8)

За да се гарантира, че единичните разходи остават подходящ заместител на действително направените разходи и че сумите на финансирането, което не е свързано с разходите, остават подходящи за инвестицията, направена през целия период на програмиране, е предвиден подходящ метод за коригиране,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

Условията за възстановяване на приноса на Съюза за операциите по ЕСФ+ и ФСП въз основа на единични разходи и финансиране, което не е свързано с разходите, включително видовете обхванати операции и резултатите, които трябва да бъдат постигнати, или условията, които трябва да бъдат изпълнени, размерът на това възстановяване и методът за коригиране на тази сума са посочени в приложението.

Член 2

Допустими разходи

Сумите, изчислени въз основа на настоящия регламент, се считат за допустими разходи за целите на прилагането на Регламент (ЕС) 2021/1060.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 юли 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 231, 30.6.2021 г., стр. 159.

(2)  План за действие на Европейския стълб на социалните права (europa.eu)


ПРИЛОЖЕНИЕ

Условия за възстановяване на приноса на Съюза за програми в съответствие с член 94, параграф 4 и член 95, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/1060 въз основа на единични разходи и финансиране, което не е свързано с разходи, за операции в областта на формалното образование, обучението, консултантските услуги, свързани със заетостта, услугите за грижи в домашни условия и услугите за дневни грижи в общността и услугите за подкрепа на жертви на домашно насилие и бездомни лица

Определените суми и условия не се прилагат за програми, за които са въведени техни собствени специфични опростени варианти за разходите или схеми за финансиране, което не е свързано с разходите, в съответствие с член 94, параграф 3 и член 95, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/1060 за съответните видове операции.

1.   ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОКРИТИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ЕДИНИЧНИ РАЗХОДИ

1.1.   Видове операции

Операции в областта на формалното образование (от образованието в ранна детска възраст до висшето образование, включително формалното професионално образование).

1.2.   Определяне на показателя, водещ до плащане на единичните разходи

Наименование на показателя: участник в академична година на формално образование

Мерна единица за показателя: брой участници със заверен статус на записване за академична година на формално образование, разграничен по класификацията ISCED. Заверено записване означава, че доказателството за записване на обучаващия се в курса за формално образование или обучение трябва да бъде заверено от националните органи два или три пъти през академичната година в съответствие с обичайните практики и процедури на всяка държава членка.

Международна стандартна класификация на образованието: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)

1.3.   Суми (в EUR)

Сумите, посочени в таблици 1а и 1б по-долу, покриват всички допустими разходи, пряко свързани с предоставянето на основни стоки и услуги за формално образование, включително такси за обучение, регистрация, изпити, училищни пътувания, разходи за столови.

Други категории разходи, които биха могли да бъдат необходими за изпълнението на операцията, като например надбавки за участници, транспорт, настаняване или други видове подкрепа, предоставяна на участниците, не се покриват от единичните разходи и следователно могат да представляват допълнителни допустими разходи в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/1060, регламентите за отделните фондове и националните правила за допустимост.

Ако управляващият орган или междинното звено, което отговаря за изпълнението на дадена програма, прилага тези единични разходи, за да установи финансовото участие на Съюза за програмата за една операция, попадаща в обхвата на настоящия регламент, тези суми представляват сумата, която Комисията възстановява за всяка операция за формално образование по същата програма за същия вид бенефициер. Други програми, управлявани от различни междинни звена или управляващи органи, не са засегнати от това ограничение.

Сумите са за участие на пълно учебно време през съответната академична година.

Ако участието е на непълно учебно време, сумата се определя пропорционално на участието на обучаващия се. Ако продължителността на курса е под една академична година, сумата се определя пропорционално на продължителността на курса.

За курсове с продължителност най-малко една пълна академична година тези суми могат да бъдат възстановени на държавата членка на следната основа: 50 % за първото доказателство за записване по време на академичната година (обикновено в началото на академичната година, в съответствие с националните правила и практики), 30 % за второто доказателство за записване и 20 % за третото и последно доказателство за записване. За държавите членки, чиито национални системи предвиждат тази информация да се събира само два пъти годишно, или за курсове с продължителност под една пълна академична година възстановяването ще бъде на основата на 50 % за първото доказателство за записване и 50 % за второто и последно доказателство за записване.

Курсовете могат да се провеждат присъствено, онлайн или в комбиниран формат, но винаги трябва да се провеждат при едновременното присъствие на обучителя и участниците.

За да се отчетат допълнителните усилия, необходими за посрещане на специфичните нужди на граждани на трети държави или бежанци (1), включително хора, избягали от агресивната война на Русия срещу Украйна, в таблица 1б са посочени конкретни стойности за операциите, насочени към тази целева група. Тези стойности могат да се използват вместо съответните стойности, посочени в таблица 1а. Те не са кумулативни стойности и не могат да се използват в комбинация с таблица 1а.

За стойностите, посочени в таблици 1а и 1б, се прилагат едни и същи условия за възстановяване. Единствената разлика е, че целевата група, специфичните критерии за допустимост и одитната следа следва да се определят за участниците в съответствие с конкретните национални определения и практики.

1.4.   Метод на корекция

Единичните разходи и стойности в таблица 1а могат да бъдат коригирани автоматично на годишна основа чрез прилагане на индекса на разходите за труд за образование (2). Базовият индекс, определящ стойностите в таблица 1а, е LCIОбразование2021 (индекс на разходите за труд за 2021 г.). Коригираните стойности с индекс за година N ще се прилагат за всички съответни операции от 1 януари на година N+1.

Корекцията се основава на следната формула:

коригирани SCO = базови SCO x LCIОбразование актуални

Сумите, посочени в таблица 1б, могат да бъдат коригирани автоматично чрез умножаване на коригираните единични разходи в таблица 1а по коефициент 1,10.

Таблица 1a

Суми на участник във формално образование (в EUR)

Забележката „Не се прилага“ означава, че не са налице данни за конкретната държава членка и посоченото равнище на образование.

Референтната година на събиране на данни е 2021 г., с изключение на полетата за Франция и Нидерландия, където референтната година е 2019 г.


 

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Образование в ранна детска възраст

ED0

5 614

Не се прилага

2 649

2 133

3 704

9 655

10 912

5 179

Не се прилага

4 121

10 618

5 963

3 145

2 627

Образование, насочено към ранното детско развитие

ED01

4 848

Не се прилага

Не се прилага

357

Не се прилага

13 279

15 775

Не се прилага

Не се прилага

4 132

18 275

Не се прилага

3 152

Не се прилага

Предучилищно образование

ED02

5 793

7 243

2 649

2 771

3 704

8 288

8 012

Не се прилага

2 994

4 117

8 872

5 963

3 145

3 275

Начален етап на основното образование

ED1

10 777

8 577

1 858

7 635

3 871

7 981

11 103

5 402

3 734

4 566

8 305

5 768

3 233

5 537

Начално образование и прогимназиален етап на основно образование (нива 1 и 2)

ED1_2

12 451

9 331

2 167

8 055

5 036

9 067

11 338

5 474

3 729

4 969

9 948

6 456

3 054

3 072

Прогимназиално образование

ED2

14 177

10 995

2 574

8 936

6 626

9 812

11 786

5 645

3 719

5 710

13 247

7 319

2 889

Не се прилага

Прогимназиален етап на основното образование —общо

ED24

13 332

Не се прилага

2 359

8 936

6 635

9 812

11 770

5 627

3 719

5 710

13 247

7 319

2 889

Не се прилага

Прогимназиален етап на основното образование — професионално

ED25

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

5 134

Не се прилага

16 126

5 773

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

3 301

Не се прилага

Средно образование

ED3

13 111

11 124

2 033

9 844

5 773

9 895

9 831

4 060

3 229

6 400

7 867

9 583

3 306

3 359

Гимназиален етап на средно образование и обучение след завършено средно образование, но не висше (нива 3 и 4)

ED3_4

12 791

11 124

2 030

9 844

5 664

8 769

9 831

4 234

2 665

6 400

7 867

9 522

3 411

3 359

Средно образование — общо

ED34

10 760

10 812

1 835

8 888

4 926

10 599

9 790

2 930

2 781

5 432

7 569

9 421

3 225

Не се прилага

Гимназиален етап на средно образование и обучение след завършено средно образование, но не висше (нива 34 и 44)

ED34_44

11 933

10 812

1 835

8 888

4 709

1 099

9 790

2 930

2 781

5 432

7 569

9 403

3 225

Не се прилага

Средно образование — професионално

ED35

14 711

11 365

2 232

14 624

6 108

9 236

9 895

5 678

4 280

8 471

7 990

9 890

3 401

3 408

Гимназиален етап на средното образование и обучение след завършено средно образование, но не висше — професионално (нива 35 и 45)

ED35_45

13 314

11 365

2 224

14 624

6 060

7 615

9 895

5 782

2 513

8 471

7 990

9 741

3 580

3 408

Професионално обучение след завършено средно образование, но не висше

ED4

2 054

Не се прилага

354

Не се прилага

836

4 893

Не се прилага

6 276

333

Не се прилага

Не се прилага

6 688

4 242

Не се прилага

Професионално обучение след завършено средно образование, но не висше

ED44

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

653

10 323

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

6 437

Не се прилага

Не се прилага

Обучение след завършено средно образование, но не висше — професионално

ED45

1 359

Не се прилага

354

Не се прилага

1 222

4 545

Не се прилага

6 276

333

Не се прилага

Не се прилага

6 748

4 242

Не се прилага

Висше образование с кратък курс на обучение

ED5

14 857

10 474

Не се прилага

557

13 910

1 920

9 000

Не се прилага

Не се прилага

5 383

9 138

8 829

465

Не се прилага

Висше образование (нива 5–8)

ED5-8

15 483

9 376

2 627

2 900

4 784

6 806

9 173

3 790

1 144

4 029

8 590

6 739

2 828

3 929

Висше образование, с изключение на кратък курс на висше образование (нива 6—8)

ED6-8

15 596

9 338

2 627

3 178

4 756

6 817

9 195

3 790

1 144

3 665

8 590

6 105

2 926

3 353


 

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

Образование в ранна детска възраст

ED0

7 707

5 346

3 824

3 807

17 293

6 240

7 161

2 767

3 286

1 805

5 173

3 445

13 449

Образование, насочено към ранното детско развитие

ED01

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

3 794

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

3 746

6 171

Не се прилага

17 407

Предучилищно образование

ED02

5 526

5 346

3 384

3 809

17 293

6 240

7 161

2 767

3 449

1 724

4 731

3 445

12 033

Начален етап на основното образование

ED1

7 404

6 110

3 600

3 577

17 158

6 132

7 936

3 754

5 229

1 169

5 570

4 148

10 677

Начално образование и прогимназиален етап на основно образование (нива 1 и 2)

ED1_2

7 507

6 282

3 621

3 563

17 931

7 502

9 053

3 753

5 801

1 770

6 000

3 919

10 642

Прогимназиално образование

ED2

7 788

6 552

3 664

3 553

19 256

10 281

10 712

3 749

6 782

2 543

7 006

3 713

10 564

Прогимназиален етап на основното образование —общо

ED24

8 324

6 552

3 660

3 532

19 256

10 230

9 426

3 749

Не се прилага

2 543

7 006

3 640

10 564

Прогимназиален етап на основното образование — професионално

ED25

Не се прилага

6 615

4 956

4 788

Не се прилага

16 143

14 131

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

6 970

Не се прилага

Средно образование

ED3

7 964

6 654

4 369

3 839

18 676

9 626

8 193

3 236

6 113

2 414

4 839

4 262

11 012

Гимназиален етап на средно образование и обучение след завършено средно образование, но не висше (нива 3 и 4)

ED3_4

8 532

6 654

4 420

4 003

18 435

9 626

8 193

3 130

6 113

2 232

4 839

4 311

10 823

Средно образование — общо

ED34

8 496

5 946

3 935

3 495

16 939

10 104

8 997

2 848

Не се прилага

5 200

5 589

3 867

9 710

Гимназиален етап на средно образование и обучение след завършено средно образование, но не висше (нива 34 и 44)

ED34_44

8 496

Не се прилага

3 935

3 495

16 939

10 100

8 997

2 848

Не се прилага

5 200

5 589

3 867

9 689

Средно образование — професионално

ED35

Не се прилага

Не се прилага

5 016

4 813

19 760

8 312

7 781

3 537

Не се прилага

320

4 489

4 455

13 189

Гимназиален етап на средното образование и обучение след завършено средно образование, но не висше — професионално (нива 35 и 45)

ED35_45

4 192

Не се прилага

5 053

4 826

19 344

8 312

7 781

3 320

Не се прилага

416

4 489

4 515

12 633

Професионално обучение след завършено средно образование, но не висше

ED4

15 476

Не се прилага

5 314

4 843

2 769

9 569

5 360

1 793

Не се прилага

838

Не се прилага

546

6 657

Професионално обучение след завършено средно образование, но не висше

ED44

4 192

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

9 569

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

8 894

Обучение след завършено средно образование, но не висше — професионално

ED45

15 476

Не се прилага

5 314

4 843

2 769

8 624

5 360

1 793

Не се прилага

838

Не се прилага

5 457

5 353

Висше образование с кратък курс на обучение

ED5

Не се прилага

2 771

3 637

Не се прилага

4 734

11 289

7 099

5 684

2 471

Не се прилага

2 378

4 999

6 205

Висше образование (нива 5–8)

ED5-8

6 298

2 528

2 750

2 495

23 639

12 754

6 750

3 356

2 993

3 517

6 835

3 484

10 356

Висше образование, с изключение на кратък курс на висше образование (нива 6—8)

ED6-8

7 315

2 526

2 609

2 495

26 424

12 907

6 745

3 356

2 967

3 517

7 468

3 460

10 788


Таблица 1б

Суми на участник във формално образование (в EUR), насочени към специфичните нужди на граждани на трети държави или бежанци, включително на хора, избягали от руската агресия срещу Украйна

Забележката „Не се прилага“ означава, че не са налице данни за конкретната държава членка и посоченото равнище на образование.


 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Образование в ранна детска възраст

ED0

6 175

Не се прилага

2 914

2 346

4 074

10 621

12 003

5 697

Не се прилага

4 533

11 680

6 559

3 459

2 890

Образование, насочено към ранното детско развитие

ED01

5 333

Не се прилага

Не се прилага

393

Не се прилага

14 607

17 352

Не се прилага

Не се прилага

4 545

20 103

Не се прилага

3 467

Не се прилага

Предучилищно образование

ED02

6 372

7 967

2 914

3 048

4 276

9 116

8 814

Не се прилага

3 294

4 529

9 759

6 559

3 459

3 602

Начален етап на основното образование

ED1

11 854

9 435

2 044

8 398

4 259

8 779

12 213

5 942

4 108

5 023

9 135

6 345

3 556

6 091

Начално образование и прогимназиален етап на основно образование (нива 1 и 2)

ED1_2

13 696

10 264

2 384

8 860

5 540

9 974

12 472

6 021

4 102

5 466

10 943

7 102

3 360

3 379

Прогимназиално образование

ED2

15 594

12 095

2 832

9 830

7 288

10 794

12 965

6 210

4 091

6 281

14 571

8 051

3 177

Не се прилага

Прогимназиален етап на основното образование —общо

ED24

14 665

Не се прилага

2 595

9 830

7 298

10 794

12 947

6 189

4 091

6 281

14 571

8 051

3 177

Не се прилага

Прогимназиален етап на основното образование — професионално

ED25

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

5 648

Не се прилага

17 739

6 350

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

3 631

Не се прилага

Средно образование

ED3

14 422

12 237

2 237

10 829

6 350

10 884

10 814

4 466

3 551

7 040

8 653

10 541

3 636

3 694

Гимназиален етап на средно образование и обучение след завършено средно образование, но не висше (нива 3 и 4)

ED3_4

14 070

12 237

2 233

10 829

6 230

9 646

10 814

4 658

2 931

7 040

8 653

10 474

3 752

3 694

Средно образование — общо

ED34

11 836

11 893

2 019

9 776

5 419

11 659

10 769

3 223

3 059

5 975

8 326

10 363

3 547

Не се прилага

Гимназиален етап на средно образование и обучение след завършено средно образование, но не висше (нива 34 и 44)

ED34_44

13 126

11 893

2 019

9 776

5 180

1 209

10 769

3 223

3 059

5 975

8 326

10 343

3 547

Не се прилага

Средно образование — професионално

ED35

16 182

12 501

2 455

16 086

6 719

10 159

10 885

6 246

4 708

9 318

8 789

10 879

3 741

3 748

Гимназиален етап на средното образование и обучение след завършено средно образование, но не висше — професионално (нива 35 и 45)

ED35_45

14 645

12 501

2 446

16 086

6 666

8 376

10 885

6 360

2 764

9 318

8 789

10 715

3 938

3 748

Професионално обучение след завършено средно образование, но не висше

ED4

2 259

Не се прилага

389

Не се прилага

919

5 382

Не се прилага

6 904

366

Не се прилага

Не се прилага

7 357

4 666

Не се прилага

Професионално обучение след завършено средно образование, но не висше

ED44

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

719

11 355

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

7 081

Не се прилага

Не се прилага

Обучение след завършено средно образование, но не висше — професионално

ED45

1 495

Не се прилага

389

Не се прилага

1 345

5 000

Не се прилага

6 904

366

Не се прилага

Не се прилага

7 423

4 666

Не се прилага

Висше образование с кратък курс на обучение

ED5

16 342

11 521

Не се прилага

613

15 301

2 112

9 900

Не се прилага

Не се прилага

5 922

10 052

9 712

511

Не се прилага

Висше образование (нива 5–8)

ED5-8

17 031

10 314

2 890

3 190

5 263

7 487

10 090

4 169

1 258

4 431

9 449

7 413

3 111

4 321

Висше образование, с изключение на кратък курс на висше образование (нива 6—8)

ED6-8

17 155

10 272

2 890

3 496

5 231

7 498

10 114

4 169

1 258

4 031

9 449

6 716

3 218

3 688


 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

Образование в ранна детска възраст

ED0

8 477

5 881

4 207

4 188

19 022

6 864

7 877

3 044

3 615

1 986

5 691

3 790

14 794

Образование, насочено към ранното детско развитие

ED01

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

4 173

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

4 121

6 788

Не се прилага

19 147

Предучилищно образование

ED02

6 079

5 881

3 723

4 190

19 022

6 864

7 877

3 044

3 794

1 897

5 204

3 790

13 236

Начален етап на основното образование

ED1

8 144

6 721

3 960

3 935

18 874

6 746

8 730

4 129

5 752

1 285

6 127

4 562

11 745

Начално образование и прогимназиален етап на основно образование (нива 1 и 2)

ED1_2

8 257

6 910

3 983

3 919

19 724

8 252

9 958

4 128

6 381

1 947

6 600

4 311

11 706

Прогимназиално образование

ED2

8 566

7 207

4 031

3 909

21 182

11 309

11 783

4 124

7 461

2 797

7 707

4 085

11 620

Прогимназиален етап на основното образование —общо

ED24

9 156

7 207

4 026

3 885

21 182

11 253

10 369

4 124

Не се прилага

2 797

7 707

4 004

11 620

Прогимназиален етап на основното образование — професионално

ED25

Не се прилага

7 277

5 452

5 267

Не се прилага

17 758

15 544

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

7 667

Не се прилага

Средно образование

ED3

8 760

7 319

4 806

4 223

20 543

10 589

9 012

3 559

6 725

2 655

5 323

4 688

12 114

Гимназиален етап на средно образование и обучение след завършено средно образование, но не висше (нива 3 и 4)

ED3_4

9 385

7 319

4 862

4 404

20 278

10 589

9 012

3 443

6 725

2 455

5 323

4 742

11 905

Средно образование — общо

ED34

9 345

6 540

4 329

3 844

18 633

11 115

9 897

3 133

Не се прилага

5 720

6 148

4 254

10 681

Гимназиален етап на средно образование и обучение след завършено средно образование, но не висше (нива 34 и 44)

ED34_44

9 345

Не се прилага

4 329

3 844

18 633

11 110

9 897

3 133

Не се прилага

5 720

6 148

4 254

10 657

Средно образование — професионално

ED35

Не се прилага

Не се прилага

5 517

5 295

21 736

9 143

8 559

3 891

Не се прилага

351

4 938

4 901

14 508

Гимназиален етап на средното образование и обучение след завършено средно образование, но не висше — професионално (нива 35 и 45)

ED35_45

4 611

Не се прилага

5 558

5 309

21 279

9 143

8 559

3 652

Не се прилага

457

4 938

4 967

13 897

Професионално обучение след завършено средно образование, но не висше

ED4

17 023

Не се прилага

5 845

5 327

3 046

10 526

5 896

1 972

Не се прилага

922

Не се прилага

601

7 323

Професионално обучение след завършено средно образование, но не висше

ED44

4 611

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

10 526

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

9 783

Обучение след завършено средно образование, но не висше — професионално

ED45

17 023

Не се прилага

5 845

5 327

3 046

9 486

5 896

1 972

Не се прилага

922

Не се прилага

6 003

5 888

Висше образование с кратък курс на обучение

ED5

Не се прилага

3 048

4 001

Не се прилага

5 207

12 417

7 809

6 253

2 718

Не се прилага

2 616

5 499

6 825

Висше образование (нива 5–8)

ED5-8

6 928

2 781

3 025

2 744

26 003

14 030

7 425

3 691

3 292

3 868

7 518

3 833

11 392

Висше образование, с изключение на кратък курс на висше образование (нива 6—8)

ED6-8

8 047

2 779

2 870

2 744

29 067

14 197

7 420

3 691

3 263

3 868

8 214

3 806

11 866

2.   ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ОБУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРИРАНИ БЕЗРАБОТНИ, ТЪРСЕЩИ РАБОТА ИЛИ НЕАКТИВНИ ЛИЦА.

2.1.   Видове операции

Всички операции, свързани с обучение на регистрирани безработни, търсещи работа или неактивни лица. Курсовете за обучение могат да се организират предимно в институция или на работното място, но трябва да се провеждат поне частично в институционална среда.

В случай на институционално обучение курсовете могат да се провеждат присъствено, онлайн или в комбиниран формат, но винаги трябва да се провеждат при едновременното присъствие на обучителя и участниците. Курсовете за обучение на работното място трябва винаги да се провеждат присъствено.

2.2.   Определяне на показателя, водещ до плащане на единичните разходи

Наименование на показателя: Участници, които са завършили успешно курс за обучение.

Мерна единица за показателя: Брой на участниците, които са завършили успешно курс за обучение.

Курсът за обучение се смята за „успешно завършен“, когато е налице документ, който доказва завършването, в съответствие с националните правила или практики. Например това може да е свидетелство, издадено от доставчик на обучение, или равностоен документ, който е приемлив според националните правила или практики.

Условието за успешно завършване на курс за обучение не се счита за изпълнено, когато даден участник завършва успешно само някои модули в рамките на курс за обучение.

2.3.   Суми (в EUR)

Сумите, посочени в таблици 2а и 2б по-долу, обхващат всички допустими разходи, пряко свързани с предоставянето на курсове за обучение.

Други категории разходи, които биха могли да бъдат необходими за изпълнението на операцията, като например надбавки за участници, транспорт, настаняване или други видове подкрепа, предоставяна на участниците, не се покриват от единичните разходи и следователно могат да представляват допълнителни допустими разходи в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/1060, специалните разпоредби за фондовете и националните правила за допустимост.

Ако управляващият орган или междинното звено, което отговаря за изпълнението на дадена програма, прилага тези единични разходи, за да установи финансовото участие на Съюза към програмата за една операция, попадаща в обхвата на настоящия регламент, тези суми представляват сумата, която Комисията възстановява за всяка операция, свързана с обучение на регистрирани безработни, търсещи работа или неактивни лица по същата програма, управлявана от същия орган за същия вид бенефициер. Други програми, управлявани от различни междинни звена или управляващи органи, не са засегнати от това ограничение.

За да се отчетат допълнителните усилия, необходими за посрещане на специфичните нужди на граждани на трети държави или бежанци (3), включително хора, избягали от агресивната война на Русия срещу Украйна, в таблица 2б са посочени конкретни стойности за операциите, насочени към тази целева група. Тези стойности могат да се използват вместо съответните стойности, посочени в таблица 2а. Те не са кумулативни стойности и не могат да се използват в комбинация с таблица 2а.

За стойностите, посочени в таблици 2а и 2б, се прилагат едни и същи условия за възстановяване. Единствената разлика е, че целевата група, специфичните критерии за допустимост и одитната следа следва да се определят за участниците в съответствие с конкретните национални определения, правила и практики.

За държавите членки, посочени в таблица 5:

сумите, посочени в таблици 2а и 2б, се умножават по индекса за съответната регионална програма;

когато програмите обхващат повече от един регион, сумата, която трябва да се възстанови, следва да е в съответствие с развитието на региона, в който се осъществява операцията или проектът.

2.4.   Метод на корекция

Единичните разходи и стойности в таблица 2а могат да бъдат коригирани автоматично на годишна основа чрез прилагане на индекса на разходите за труд за образование (4). Базовият индекс, използван за определяне на стойностите в таблица 2а, е LCIОбразование2021 (индекс на разходите за труд за 2021 г.). Коригираните стойности с индекс за година N ще се прилагат за всички съответни операции от 1 януари на година N+1.

Корекцията се основава на следната формула: коригирани SCO = базови SCO x LCIОбразование актуални

Единичните разходи, посочени в таблица 2б, могат да бъдат коригирани автоматично чрез умножаване на коригираните единични разходи в таблица 2а по коефициент 1,10.

Таблица 2а

Суми за обучение на регистрирани безработни, търсещи работа или неактивни лица (в EUR)

Референтната година е 2021 г., с изключение на полетата, отбелязани с * — референтната година за тези полета е 2019 г.


Държава членка

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR*

HU

HR

EUR

2 944

3 635

1 143

3 133

838

7 757

6 344

1 052

2 193

2 870

6 141

6 512 *

2 464

831

Държава членка

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

EUR

12 362

3 697

1 103

2 060

19 971

3 292

5 219 *

785

1 216

1 244

1 088

626

8 555

 


Таблица 2б

Суми за обучение на регистрирани безработни, търсещи работа или неактивни лица (в EUR), насочени към специфичните нужди на граждани на трети държави или бежанци, включително лица, избягали от руската агресия срещу Украйна

Държава членка

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR*

HU

HR

EUR

3 239

3 998

1 257

3 446

922

8 533

6 979

1 157

2 413

3 158

6 755

7 163 *

2 711

914

Държава членка

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

EUR

13 598

4 067

1 213

2 266

21 968

3 621

5 741 *

863

1 338

1 368

1 197

689

9 411

 

3.   ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА НАЕТИ ЛИЦА.

3.1.   Видове операции

Всички операции, свързани с дейности по обучение, чиято основна цел е придобиването на нови умения или развитието и усъвършенстването на съществуващи такива, и които се финансират поне частично от предприятията за техните служители, които имат трудов договор. Изключват се договори за чиракуване или обучение.

Курсовете за обучение могат да се провеждат присъствено, онлайн или в комбиниран формат, но винаги трябва да се провеждат при едновременното присъствие на обучителя и участниците.

3.2.   Определяне на показателите, водещи до плащане на единичните разходи

Наименование на показателя:

1)

Почасова ставка за проведено обучение на наети лица.

2)

Почасова ставка на възнаграждението на служител по време на курс за обучение.

Мерна единица за показателя:

1)

Брой завършени часове на обучение, предоставено на наети лица, за един участник.

2)

Брой часове на заплащано възнаграждение на служител по време на курс за обучение.

Броят на часовете трябва да бъде доказан чрез подлежаща на проверка система за управление на времето в съответствие с приетите стандартни национални практики.

3.3.   Суми (в EUR)

Сумите, посочени в таблици 3а и 3б, обхващат всички допустими разходи по операцията, включително следните категории разходи:

такси и плащания за курсове за обучение;

пътни разходи и надбавки за участници, свързани с курсове за обучение;

разходи за труд на вътрешните обучители за курсове за обучение (преки и непреки разходи);

разходи за център за обучение, зали за обучение и учебни материали.

Времето, прекарано в курсовете за обучение, се отнася до платено работно време (в часове), прекарано в курсове за обучение; това обхваща само действителното време за обучение и само времето, прекарано в платено работно време.

Когато възнаграждението на служител по време на курс за обучение не е допустим разход, се възстановява само единичен разход 1). Когато възнаграждението на служител по време на курс за обучение се счита за допустим разход, може да се възстанови общата сума от единичен разход 1) и единичен разход 2).

Както е определено в РОР, специфичните критерии за допустимост и изискванията за одитната следа следва да бъдат определени в съответствие с конкретните национални определения, правила и практики.

Ако управляващият орган или междинното звено, което отговаря за изпълнението на дадена програма, прилага тези единични разходи, за да установи финансовото участие на Съюза към програмата за една операция, попадаща в обхвата на настоящия регламент, тези суми представляват сумата, която Комисията възстановява за всяка операция, свързана с предоставянето на обучение на наети лица по същата програма, управлявана от същия орган за същия вид бенефициер. Други програми, управлявани от различни междинни звена или управляващи органи, не са засегнати от това ограничение.

За да се отчетат допълнителните усилия, необходими за посрещане на специфичните нужди на граждани на трети държави или бежанци (5), включително хора, избягали от агресивната война на Русия срещу Украйна, в таблица 3б са посочени конкретни стойности за операциите, насочени към тази целева група. Тези стойности могат да се използват вместо съответните стойности, посочени в таблица 3а. Те не са кумулативни стойности и не могат да се използват в комбинация с таблица 3а.

За стойностите, посочени в таблици 3а и 3б, се прилагат едни и същи условия за възстановяване. Единствената разлика е, че целевата група, специфичните критерии за допустимост и одитната следа следва да се определят за участниците в съответствие с конкретните национални определения и практики.

За държавите членки, посочени в таблица 5:

сумите, определени в таблици 3а и 3б, се умножават по индекса за съответната регионална програма;

когато програмите обхващат повече от един регион, сумата, която трябва да се възстанови, следва да е в съответствие с развитието на региона, в който се осъществява операцията или проектът.

3.4.   Метод на корекция

Единичните разходи в таблица 3а могат да бъдат коригирани автоматично на годишна основа чрез прилагане на индекса на разходите за труд за образование (6) и индекса на разходите за труд за административна подкрепа. Базовият индекс, използван за определяне на стойностите в таблица 3а, е LCIОбразование2021 и LCIАдминистративна подкрепа2021 — (индекс на разходите за труд за 2021 г.). Коригираните стойности с индекс за година N ще се прилагат за всички съответни операции от 1 януари на година N+1.

1)

Корекцията на почасовата ставка за обучение на наети лица се основава на следната формула:

коригирани SCO = базови SCO x LCIОбразование актуални

2)

Корекцията на почасовата ставка за възнаграждението на служителя по време на обучението се основава на следната формула:

коригирани SCO = базови SCO x LCIАдминистративна подкрепа актуални

Единичните разходи, посочени в таблица 3б, могат да бъдат коригирани автоматично чрез умножаване на коригираните единични разходи в таблица 3а по коефициент 1,10.

Таблица 3а

Суми за обучение на наети лица (в EUR)

Референтната година е 2021 г., с изключение на полетата, отбелязани с * — референтната година за тези полета е 2019 г.


 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR*

HU

HR

Почасова ставка за обучение на наети лица (EUR)

44,84

25,63

8,75

21,37

13,52

40,60

44,31

19,19

19,16

18,98

42,36

37,93 *

21,16

12,42

Почасова ставка на възнаграждението на служител по време на курс за обучение (EUR)

32,69

33,55

2,96

13,39

10,68

27,61

35,59

10,00

13,87

20,37

29,26

26,75 *

7,27

7,41

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Почасова ставка за обучение на наети лица (EUR)

36,23

27,90

10,60

10,88

31,31

23,06

34,73 *

14,52

10,34

0,45

24,27

15,41

67,97

 

Почасова ставка на възнаграждението на служител по време на курс за обучение (EUR)

32,77

25,30

10,12

5,34

26,88

8,83

23,91 *

6,75

12,39

4,49

9,75

18,49

36,47

 


Таблица 3б

Суми за обучение на наети лица (в евро), насочени към специфичните нужди на граждани на трети държави или бежанци, включително лица, избягали от руската агресия срещу Украйна

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR*

HU

HR

Почасова ставка за обучение на наети лица (EUR)

49,32

28,20

9,63

23,51

14,87

44,66

48,75

21,10

21,07

20,88

46,60

41,72 *

23,27

13,67

Почасова ставка на възнаграждението на служител по време на курс за обучение (EUR)

35,96

36,91

3,26

14,73

11,75

30,37

39,14

11,01

15,25

22,41

32,18

29,42 *

8,00

8,15

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Почасова ставка за обучение на наети лица (EUR)

39,85

30,70

11,66

11,96

34,44

25,36

38,20 *

15,97

11,38

0,49

26,70

16,95

74,77

 

Почасова ставка на възнаграждението на служител по време на курс за обучение (EUR)

36,04

27,83

11,13

5,87

29,57

9,72

26,30 *

7,42

13,62

4,94

10,73

20,34

40,12

 

4.   ОПЕРАЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЕТОСТТА.

4.1.   Видове операции

Всички операции за предоставянето на свързани със заетостта консултантски услуги на регистрирани безработни, търсещи работа или неактивни лица. Консултантски услуги, свързани със заетостта, може да бъдат предоставяни индивидуално или в рамките на група. Те включват всички услуги и дейности, извършвани от публичните служби по заетостта (ПСЗ), и услугите, предоставяни от други публични агенции или други органи, финансирани с публични средства, които улесняват интеграцията на безработните лица и други лица, търсещи работа, на пазара на труда, или които подпомагат работодателите при наемането на работа и подбор на персонал.

4.2.   Определяне на показателите, водещи до плащане на единичните разходи

Наименование на показателя:

1)

Почасова ставка за предоставяне на консултантски услуги.

2)

Месечна ставка за предоставяне на консултантски услуги.

3)

Годишна ставка за предоставяне на консултантски услуги.

Мерна единица за показателя:

Брой часове на консултантски услуги, предоставяни на регистрирани безработни, търсещи работа или неактивни лица.

Брой месеци на консултантски услуги, предоставяни на регистрирани безработни, търсещи работа или неактивни лица.

Брой години на консултантски услуги, предоставяни на регистрирани безработни, търсещи работа или неактивни лица.

Броят на часовете трябва да бъде доказан чрез подлежаща на проверка система за управление на времето. Броят на месеците и/или годините трябва да бъде доказан в съответствие с обичайните национални административни практики за този вид регистрация или обосновка на времето.

Единичните разходи обхващат предоставянето на консултантски услуги в продължение на 1 час/месец/година, независимо от броя на лицата, получаващи услугата.

При прилагане на месечната или годишната ставка, ако услугите се предоставят на непълно работно време, сумата се определя пропорционално на месечната или годишната ставка.

Специфичните критерии за допустимост и одитната следа следва да бъдат определени в съответствие с конкретните национални определения, правила и практики.

4.3.   Суми (в EUR)

Сумите, посочени в таблици 4а и 4б, обхващат всички допустими разходи по операцията (т.е. преки разходи за персонал + единна ставка от 40 % за покриване на всички други допустими разходи), с изключение на надбавките, изплащани на участниците, които следователно могат да представляват допълнителни допустими разходи в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/1060, регламентите за отделните фондове и националните правила за допустимост.

Ако управляващият орган или междинното звено, което отговаря за изпълнението на дадена програма, прилага тези единични разходи, за да установи финансовото участие на Съюза към програмата за една операция, попадаща в обхвата на настоящия регламент, тези суми представляват сумата, която Комисията възстановява за всяка операция, свързана с предоставянето на консултантски услуги, свързани със заетостта, по същата програма, управлявана от същия орган за същия вид бенефициер. Други програми, управлявани от различни междинни звена или управляващи органи, не са засегнати от това ограничение.

За да се отчетат допълнителните усилия, необходими за посрещане на специфичните нужди на граждани на трети държави или бежанци (7), включително хора, избягали от агресивната война на Русия срещу Украйна, в таблица 4б са посочени конкретни стойности за операциите, насочени към тази целева група. Тези стойности могат да се използват вместо съответните стойности, посочени в таблица 4а. Те не са кумулативни стойности и не могат да се използват в комбинация с таблица 4а.

За стойностите, посочени в таблици 4а и 4б, се прилагат едни и същи условия за възстановяване. Единствената разлика е, че целевата група, специфичните критерии за допустимост и одитната следа следва да се определят за участниците в съответствие с конкретните национални определения и практики.

За държавите членки, посочени в таблица 5:

сумите, посочени в таблици 4а и 4б, се умножават по индекса за съответната регионална програма;

когато програмите обхващат повече от един регион, сумата, която трябва да се възстанови, следва да е в съответствие с развитието на региона, в който се осъществява операцията или проектът.

4.4.   Метод на корекция

Този единичен разход може да бъде коригиран автоматично на годишна основа чрез прилагане на индекса на разходите за труд за държавната администрация. Базовият индекс, използван за определяне на стойностите в таблици 4а и 4б, е LCIДържавна администрация 2021 — (индекс на разходите за труд за 2021 г.). Коригираните стойности с индекс за година N ще се прилагат за всички съответни операции от 1 януари на година N+1.

Почасова ставка: коригирани SCO = базови SCO x LCIДържавна администрация година N

LC — Индекс на разходите за труд (LCI) по дейност съгласно NACE Rev. 2 — номинална стойност, годишни данни [lc_lci_r2_a] NACE Rev. 2 (дейност = O. Държавно управление и отбрана; задължително социално осигуряване)

Месечна ставка: коригирани SCO = коригирани SCOПочасова ставка x Ti x 4,348121417

Ti — средно отработени часове на седмица заетост на пълно работно време в съответната държава; 4,348121417 — брой работни дни на месец;

Годишна ставка: коригирани SCO = коригирани SCOМесечна ставка x 52,177457

52,177457 — брой седмици на година;

Единичните разходи, посочени в таблица 4б, могат да бъдат коригирани автоматично чрез умножаване на коригираните единични разходи в таблица 4а по коефициент 1,10.

Таблица 4а

Ставки за единичните разходи за предоставяне на консултантски услуги (в евро) — ценови равнища за 2021 г.

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR*

HU

HR

Почасова ставка (EUR)

48,30

46,74

7,36

34,64

17,51

54,69

62,57

24,43

23,60

23,59

51,47

53,77

22,24

13,18

Месечна ставка (EUR)

8 904

8 352

1 306

6 266

3 158

9 750

10 446

4 303

4 504

4 164

8 997

9 469

3 916

2 338

Годишна ставка (EUR)

106 844

100 228

15 666

75 189

37 892

116 998

125 347

51 639

54 044

49 973

107 957

113 632

46 992

28 064

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Почасова ставка (EUR)

38,54

35,37

15,62

20,03

41,63

16,84

42,49

11,66

31,71

21,12

38,32

14,72

60,79

 

Месечна ставка (EUR)

6 838

6 260

2 739

3 484

7 349

3 082

7 519

2 116

5 751

3 701

6 896

2 637

10 757

 

Годишна ставка (EUR)

82 053

75 120

32 861

41 791

88 195

36 984

90 235

25 387

69 011

44 403

82 757

31 634

129 094

 


Таблица 4б

Ставка за единичните разходи за предоставяне на консултантски услуги, насочени към специфичните нужди на граждани на трети държави или бежанци, включително хора, избягали от руската агресия срещу Украйна (в евро) — ценови равнища от 2021 г.

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Почасова ставка (EUR)

53,13

51,42

8,10

38,10

19,26

60,16

68,82

26,88

25,95

25,95

56,62

59,15

24,46

14,50

Месечна ставка (EUR)

9 794

9 188

1 437

6 892

3 474

10 725

11 491

4 733

4 954

4 581

9 896

10 416

4 308

2 572

Годишна ставка (EUR)

117 528

110 250

17 232

82 708

41 681

128 697

137 882

56 803

59 448

54 970

118 753

124 995

51 691

30 870

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Почасова ставка (EUR)

42,40

38,91

17,18

22,03

45,80

18,52

46,74

12,83

34,88

23,23

42,15

16,19

66,87

 

Месечна ставка (EUR)

7 522

6 886

3 013

3 832

8 084

3 390

8 271

2 328

6 326

4 071

7 585

2 901

11 833

 

Годишна ставка (EUR)

90 258

82 632

36 148

45 970

97 014

40 682

99 259

27 925

75 912

48 844

91 033

34 798

142 004

 

5.   ИНДЕКС, КОЙТО ДА СЕ ПРИЛАГА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ РЕГИОНИ ПО ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ.

Таблица 5

Индекс, който да се прилага за сумите за следните региони

Белгия

1,00

Брюксел — столица

1,26

Фландрия

0,97

Валония

0,91


Франция

1,00

Ил-дьо-Франс

1,32

Аквитания

0,87

Шампан-Арден

0,88

Миди-Пиренеи

0,91

Пикардия

0,91

Лимузен

0,84

Горна Нормандия

0,96

Рона-Алпи

0,97

Централна част

0,89

Оверн

0,86

Долна Нормандия

0,86

Лангедок-Русийон

0,84

Бургундия

0,87

Прованс-Алпи-Кот д’Азюр

0,93

Нор-Па дьо Кале

0,95

Корсика

0,93

Лотарингия

0,90

Гваделупа

1,01

Елзас

0,97

Мартиника

0,90

Франш Конте

0,89

Френска Гвиана

0,99

Пеи дьо ла Лоар

0,90

Реюнион

0,83

Британия

0,86

Майот

0,64

Поату-Шарант

0,83

 

 


Германия

1,00

Баден-Вюртемберг

1,08

Долна Саксония

0,93

Бавария

1,05

Северен Рейн-Вестфалия

1,02

Берлин

0,98

Райнланд-Пфалц

0,96

Бранденбург

0,82

Саарланд

0,98

Бремен

1,06

Саксония

0,81

Хамбург

1,21

Саксония-Анхалт

0,82

Хесен

1,12

Шлезвиг-Холщайн

0,87

Мекленбург-Предна Померания

0,79

Тюрингия

0,82


Гърция

1,00

Източна Македония, Тракия

0,81

Централна Гърция

0,90

Централна Македония

0,88

Пелопонес

0,79

Западна Македония

1,12

Атика

1,23

Епир

0,79

Северноегейски острови

0,90

Тесалия

0,83

Южноегейски острови

0,97

Йонийски острови

0,82

Крит

0,83

Западна Гърция

0,81

 

 


Италия

1,00

Пиемонт

1,04

Марке

0,90

Вале д’Аоста

1,00

Лацио

1,07

Лигурия

1,01

Абруцо

0,89

Ломбардия

1,16

Молизе

0,82

Автономна провинция Болцано

1,15

Кампания

0,84

Автономна Провинция на Тренто

1,04

Пулия

0,82

Венето

1,03

Базиликата

0,86

Фриули-Венеция Джулия

1,08

Калабрия

0,75

Емилия Романя

1,06

Сицилия

0,86

Тоскана

0,95

Сардиния

0,84

Умбрия

0,87

 

 


Полша

1,00

Лодзко воеводство

0,75

Великополско воеводство

1,16

Мазовецко воеводство

1,26

Западнопоморско воеводство

1,06

Малополско воеводство

1,05

Любушко воеводство

0,88

Силезийско воеводство

1,19

Долносилезийско воеводство

1,22

Люблинско воеводство

0,60

Куявско-Поморско воеводство

0,91

Подкарпатско воеводство

0,81

Варминско-Мазурско воеводство

0,83

Швентокшишко воеводство

0,63

Поморско воеводство

0,78

Подляско воеводство

0,73

 

 


Португалия

1,00

Северен

0,86

Алгарве

0,87

Централен

0,84

Столичен регион Лисабон

1,33

Алентежо

0,91

Автономна област Азорски острови

0,91

Автономна област Мадейра

0,95


Испания

1,00

 

 

Галисия

0,88

Естремадура

0,84

Автономна област Астурия

0,98

Каталуня

1,09

Кантабрия

0,96

Автономна област Валенсия

0,91

Страната на баските

1,17

Балеарски острови

0,96

Автономна област Навара

1,07

Андалузия

0,87

Ла Риоха

0,92

Автономна област Мурсия

0,84

Арагон

0,98

Автономен град Сеута

1,07

Автономна област Мадрид

1,18

Автономен град Мелиля

1,04

Кастиля и Леон

0,91

Канарски острови

0,91

Кастиля-Ла Манча

0,88

 

 

6.   УСЛУГИ ЗА ГРИЖИ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ И УСЛУГИ ЗА ДНЕВНИ ГРИЖИ В ОБЩНОСТТА

6.1.   Видове операции

Всяка операция, свързана с предоставянето на услуги за грижи в домашни условия и услуги за дневни грижи в общността за възрастни хора, възрастни с физически и психически увреждания и деца с физически увреждания.

1.

Услугите за домашни грижи са услуги, предоставяни в дома на получателя на грижите, за да се помогне на лицата, които поради обективни обстоятелства не могат да се грижат за себе си, при ежедневни дейности като къпане, обличане и хранене, или при инструментални ежедневни дейности като приготвяне на храна, управление на пари, пазаруване на хранителни продукти или лични вещи. Услугите за грижи в домашни условия включват и мобилни сестрински грижи и терапевтични услуги в домашни условия.

Следните видове дейности са допустими за възстановяване на разходите:

а)

лична помощ в домашни условия;

б)

предоставяне на услуги за лична хигиена;

в)

грижи за отдих в домашни условия;

г)

терапевтични и рехабилитационни услуги в домашни условия (само за физически увреждания);

д)

помощ чрез сестрински грижи в домашни условия за независим живот (с изключение на закупуване на оборудване);

е)

услуги за социална рехабилитация.

От държавите членки се изисква да предоставят кумулативно поне дейностите, посочени в букви а), б) и в), т.е. за да могат да предявяват искания за възстановяване на съответните разходи въз основа на единичните разходи.

2.

Услугите за дневни грижи в общността най-често се предоставят в центрове за дневни грижи — институции, които предоставят социални грижи и услуги за социална рехабилитация през деня. Дневните центрове са отворени структури за настаняване и грижи за хора, които не могат да се грижат изцяло за себе си и обикновено страдат от хронични заболявания. Те дават възможност на участниците да общуват и да се възползват от планирани дейности в групова среда, като същевременно получават грижи в структурирана среда през деня.

Следните видове дейности са допустими за възстановяване на разходите:

сестрински грижи;

грижи за отдих;

услуги за развитие на функционални и социални умения;

групови дейности, включващи упражнения в група за умствена стимулация и програми за поддържане на добро здравословно състояние.

От държавите членки се изисква да предоставят целия набор от посочените по-горе видове дейности, за да могат операциите по предоставяне на услуги за дневни грижи в общността да отговарят на условията за възстановяване на разходите.

6.2.   Определяне на показателя, водещ до плащане на единичните разходи

Наименование на показателя:

1.

Предоставяне на услуги за грижи в домашни условия

2.

Предоставяне на услуги за дневни грижи в общността

Мерна единица за показателя:

1.

Брой часове/дни/месеци/години на участник за всички участници, получаващи услуги за грижи в домашни условия

2.

Брой часове/дни/месеци/години на участник за всички участници, получаващи услуги за дневни грижи в общността

6.3.   Суми (в EUR)

Сумите, посочени в таблици 6 и 7 по-долу, обхващат всички допустими разходи по операцията (8).

При разработването на единна операция за предоставяне на услуги за грижи в домашни условия и услуги за дневни грижи в общността, подпомагани от ЕСФ+, държавите членки нямат право да набелязват и избират от списъка на допустимите дейности, посочени в точки 6.1.1 и 6.1.2. От държавите членки се изисква да предоставят пълния набор от стандартни дейности, посочени в точка 6.1.2, за да могат операциите по предоставяне на дневни грижи в общността да отговарят на условията за възстановяване на разходите или, в случай на грижи в домашни условия, най-малко дейностите, посочени в точка 6.1.1, букви а), б) и в), кумулативно.

Документите, които се изискват, за да се докаже, че съответните дейности са извършени и че всички заявени крайни продукти са били реализирани, са тези, които се изискват в съответствие с обичайните практики и процедури на всяка държава членка. Управляващите органи трябва ясно да определят одитната следа.

Примери за оправдателни документи

 

За услуги за грижи в домашни условия:

договор на лице, полагащо грижи, документация за самостоятелно отчитане на лица, полагащи грижи; оценка на лицата, полагащи грижи, от общопрактикуващ лекар на лице, на което се предоставят услуги за грижи в домашни условия, или от местни социални служби и/или еквивалентна документация;

графици за дейността на лицата, полагащи грижи (за използване на почасовата ставка), или друга подлежаща на проверка документация за управление на работното време.

 

За услуги за дневни грижи в общността:

записване на участници и присъствени листове;

графици за дейността на лицата, полагащи дневни грижи (за използване на почасовата ставка), или друга подлежаща на проверка документация за управление на работното време.

Ако управляващият орган или междинното звено, което отговаря за изпълнението на дадена програма, прилага тези единични разходи, за да установи финансовото участие на Съюза към програмата за една операция, попадаща в обхвата на настоящия регламент, тези суми представляват сумата, която Комисията възстановява за всяка операция, свързана с предоставянето на услуги за грижи в домашни условия и услуги за дневни грижи в общността в рамките на една и съща програма за същия вид бенефициер. Други програми, управлявани от различни междинни звена или управляващи органи, не са засегнати от това ограничение.

6.4.   Метод на корекция

Стойностите на единичните разходи за двата вида услуги за полагане на грижи могат да се актуализират ежегодно въз основа на индекса на разходите за труд (LCI) на Евростат за икономическата дейност „услуги за хуманно здравеопазване и социална работа“. Коригираните стойности с индекс за година N ще се прилагат за всички съответни операции от 1 януари на година N+1.

Формула за корекция: стойност на единичните разходи на държава членка X * индекс LCI на държава членка Х

Таблица 6

Единични разходи за услуги за грижи в домашни условия — ценови равнища за 2021 г.

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Почасова ставка — EUR

37,19

34,36

6,52

13,54

15,01

35,01

44,36

14,24

13,16

26,20

32,95

32,29

7,29

12,83

Дневна ставка — EUR  (*1)

297

275

52

108

120

280

355

114

105

210

264

258

58

103

Месечна ставка — EUR  (*2)

5 950

5 498

1 044

2 166

2 401

5 602

7 098

2 279

2 105

4 193

5 271

5 167

1 166

2 053

Годишна ставка — EUR  (*3)

71 399

65 971

12 526

25 992

28 810

67 224

85 178

27 349

25 261

50 314

63 257

62 005

13 988

24 635

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Почасова ставка — EUR

36,10

31,86

10,66

10,66

47,19

18,59

40,56

10,98

15,11

11,20

20,55

13,81

36,10

 

Дневна ставка — EUR  (*1)

289

255

85

85

378

149

324

88

121

90

164

110

289

 

Месечна ставка — EUR  (*2)

5 776

5 097

1 705

1 705

7 551

2 975

6 489

1 757

2 418

1 792

3 288

2 209

5 776

 

Годишна ставка — EUR  (*3)

69 312

61 170

20 459

20 459

90 606

35 700

77 871

21 086

29 019

21 503

39 458

26 514

69 312

 


Таблица 7

Единични разходи за услуги за дневни грижи в общността — ценови равнища за 2021 г.

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Почасова ставка — EUR

28,78

26,59

5,05

10,48

11,61

27,10

34,34

11,02

10,18

20,28

25,50

24,99

5,64

9,93

Дневна ставка — EUR  (*4)

230

213

40

84

93

217

275

88

81

162

204

200

45

79

Месечна ставка — EUR  (*5)

4 605

4 255

808

1 676

1 858

4 336

5 494

1 764

1 629

3 245

4 080

3 999

902

1 589

Годишна ставка — EUR  (*6)

55 260

51 059

9 695

20 117

22 298

52 029

65 925

21 167

19 551

38 941

48 959

47 989

10 826

19 066

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Почасова ставка — EUR

27,94

24,66

8,25

8,25

36,52

14,39

31,39

8,50

11,70

8,67

15,91

10,69

27,94

 

Дневна ставка — EUR  (*4)

224

197

66

66

292

115

251

68

94

69

127

86

224

 

Месечна ставка — EUR  (*5)

4 470

3 945

1 320

1 320

5 844

2 303

5 022

1 360

1 872

1 387

2 545

1 710

4 470

 

Годишна ставка — EUR  (*6)

53 645

47 343

15 835

15 835

70 126

27 630

60 269

16 320

22 460

16 643

30 539

20 521

53 645

 

7.   ФИНАНСИРАНЕ, КОЕТО НЕ Е СВЪРЗАНО С РАЗХОДИТЕ, ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ (И ТЕХНИТЕ ДЕЦА) И ЗА БЕЗДОМНИ ЛИЦА

7.1.   Видове операции

Операциите, обхванати от финансирането, което не е свързано с разходите в този модул за услуги включват услуги за жертви на домашно насилие и за лица, засегнати от краткосрочно или дългосрочно бездомничество, предоставяни като пакет от услуги от:

резидентни услуги, като например спешно настаняване на участника; както и

нерезидентни услуги, като консултации и намеса чрез социална работа с участника.

7.2.   Описание на условията, които трябва да бъдат изпълнени, или на резултатите, които трябва да бъдат постигнати, с определен срок

Отпускането на средства е свързано с изпълнението на следните условия:

1.

Проверено предоставяне на резидентни/или нерезидентни услуги за предварително определена група от участници с фиксиран размер, което трябва да бъде ясно определено от всяка държава членка в поканата за представяне на предложения за операции.

Отпусканите средства включват и плащания за постигане на следните резултати:

2.

Бездомните хора и жертвите на домашно насилие и техните деца се преместват от спешно или временно настаняване в конвенционални жилища с подходящо качество по отношение на здравето и безопасността и адаптирани към специфичната семейна структура с дългосрочeн (9) наем.

7.3.   Определяне на показателя

а)    задействане на плащането на единичните разходи за предоставянето на услуги

Наименование на показателя: предоставяне на един час/ден/месец допустими услуги за група от участници с фиксиран размер, предварително определена от управляващия орган.

Мерна единица за показателя: брой работни часове/дни/месеци, изразходвани за предоставяне на допустими услуги за група от участници с фиксиран размер, предварително определена от управляващия орган.

б)    задействане на възстановяването на разходите за успешни резултати

Наименование на показателя:

1.

Положителна промяна в жилищния статус на участник, който получава допустими услуги (10);

2.

Устойчив резултат по отношение на жилищното настаняване за участник, който получава допустими услуги.

Мерна единица за показателя:

1.

Брой бездомни лица и жертви на домашно насилие, които се преместват в конвенционални жилища с подходящо качество по отношение на здравето и безопасността и адаптирани към специфичната семейна структура с дългосрочен наем.

2.

Брой на бездомните лица и жертвите на домашно насилие, които, след като успешно се преместят в конвенционални жилища с подходящо качество по отношение на здравето и безопасността и адаптирани към специфичната семейна структура с дългосрочен наем, са поддържали този резултат за определен период от време.

1.   Междинни резултати, водещи до възстановяване на разходи при устойчиви резултати в областта на жилищното настаняване б) (11)

1.

Брой постигнати влизания в постоянно жилище.

2.

Брой на трайните премествания в конвенционални жилища с подходящо качество по отношение на здравето и безопасността, адаптирани към специфичната семейна структура с дългосрочен наем в продължение на 3 месеца след влизането.

3.

Брой на трайните премествания в конвенционални жилища с подходящо качество по отношение на здравето и безопасността, адаптирани към специфичната семейна структура с дългосрочен наем в продължение на 6 месеца след влизането.

4.

Брой на трайните премествания в конвенционални жилища с подходящо качество по отношение на здравето и безопасността, адаптирани към специфичната семейна структура с дългосрочен наем в продължение на 12 месеца след влизането.

5.

Брой на трайните премествания в конвенционални жилища с подходящо качество по отношение на здравето и безопасността, адаптирани към специфичната семейна структура с дългосрочен наем в продължение на 18 месеца след влизането.

Стойностите, определени в таблици 8 и 9, обхващат всички допустими разходи по операцията.

Документите, които се изискват, за да се докаже, че са извършени съответните дейности и че всички заявени резултати са били постигнати, са тези, които се изискват в съответствие с обичайните практики и процедури на всяка държава членка. Управляващите органи трябва ясно да определят одитната следа.

Примери за изисквани оправдателни документи:

 

за услуги, предоставяни на жертви на домашно насилие и техните деца:

писмо от адвокат по въпросите на домашното насилие, агенция за социални услуги, доставчик на услуги за спешно настаняване или доставчик на медицинска помощ, написано на бланка или друга подкрепяща документация, като например полицейски доклад, мярка, задължаваща извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие, медицински доклад за наранявания, за да се обоснове допустимостта на участника.

досие на отделен участник, съдържащо дата на включване в операцията, име на социалния работник/консултанта (или подобен персонал) в жилището за спешно настаняване, подробности за предоставените услуги, подписано от участника и подписано съвместно от отговорния член на персонала.

 

за услуги, предоставяни на бездомни лица:

писмо или друга форма на документация (като например съдебно решение за отстраняване от жилище, писмо от местна пожарна или полицейска служба, застрахователно дружество, бивш наемодател), подписано от служител на териториалната администрация или от социален работник от организация, която е в състояние да провери дали въпросното лице всъщност е бездомно, или писмена декларация, изготвена от участника, относно предишното местоживеене на участника (ако не може да бъде проверена от служител на териториалната администрация или социален работник).

досие на отделен участник, съдържащо дата на включване в операцията, име на социалния работник/консултанта (или подобен персонал) в жилището за спешно настаняване, подробности за предоставените услуги, подписано от участника и подписано съвместно от отговорния член на персонала.

 

за плащания въз основа на резултатите, предоставяни на жертви на домашно насилие и/или бездомни лица:

копие от договорите за наем на постоянното жилище, включително ясно посочване на началната и крайната дата на посочения договор за наем (подписва се от участника и се подписва съвместно от жилищната агенция или неин еквивалент).

Ако управляващият орган или междинното звено, което отговаря за изпълнението на дадена програма, прилага тези единични разходи, за да установи финансовото участие на Съюза към програмата за една операция, попадаща в обхвата на настоящия регламент, тези суми представляват сумата, която Комисията възстановява за всяка операция, предоставяща подкрепа за услуги за жертви на домашно насилие (и техните деца) и за бездомни лица по същата програма за същия вид бенефициер. Други програми, управлявани от различни междинни звена или управляващи органи, не са засегнати от това ограничение.

7.4.   Метод на корекция

Сумите, изчислени за предоставянето на услуги (таблица 8), могат да бъдат коригирани ежегодно въз основа на разходите за труд на Евростат и на инфлацията по ХИПЦ при услугите и разходите за настаняване. Коригираните стойности с индекс за година N ще се прилагат за всички съответни операции от 1 януари на година N + 1.

Формула за корекция: Единична стойност за държава членка Х * ИРТ и комбиниран индекс на ХИПЦ за държава членка Х

Сумите, изчислени за плащанията въз основа на резултатите (таблица 9), могат да се коригират ежегодно въз основа на инфлацията по ХИПЦ на разходите за услуги и настаняване. Коригираните стойности с индекс за година N ще се прилагат за всички съответни операции от 1 януари на година N+1.

Формула за корекция: Единична стойност за държава членка X * индекс на ХИПЦ за държава членка X

Таблица 8

Единични стойности за предоставянето на услуги в рамките на модул „Кризи и извънредни ситуации“  (12) — ценови равнища за 2021 г.

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Почасова ставка — EUR

57,90

55,81

24,96

43,47

38,59

56,73

62,22

37,45

37,75

44,62

56,31

52,80

31,66

31,17

Дневна ставка — EUR  (*7)

463

447

200

348

309

454

498

300

302

357

450

422

253

249

Месечна ставка — EUR  (*8)

9 264

8 930

3 994

6 955

6 175

9 077

9 955

5 991

6 040

7 139

9 010

8 447

5 065

4 988

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Почасова ставка — EUR

64,66

48,27

33,65

37,07

85,48

41,87

57,77

32,83

39,99

29,52

40,27

35,84

58,60

 

Дневна ставка — EUR  (*7)

517

386

269

297

684

335

462

263

320

236

322

287

469

 

Месечна ставка — EUR  (*8)

10 346

7 722

5 384

5 931

13 676

6 699

9 244

5 253

6 398

4 723

6 443

5 735

9 376

 


Таблица 9

Финансиране за резултати чрез фиксирани еднократни суми за модула за услуги „Кризи и извънредни ситуации“  (13) — ценови равнища за 2021 г.

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Настаняване в жилище — EUR а)

611

589

263

458

407

598

656

395

398

470

594

557

334

329

Трайно настаняване за 3, 6, 12, 18 месеца — EUR б)

1 832

1 766

790

1 375

1 221

1 795

1 968

1 185

1 194

1 411

1 781

1 670

1 001

986

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Настаняване в жилище — EUR а)

682

509

355

391

901

441

609

346

422

311

425

378

618

 

Трайно настаняване за 3, 6, 12, 18 месеца — EUR б)

2 045

1 527

1 065

1 173

2 704

1 324

1 828

1 039

1 265

934

1 274

1 134

1 854

 


(1)  За да се определи статутът на граждани на трети държави и бежанци, се прилагат следните определения:

EUR-Lex — 32011L0095 — BG — EUR-Lex (europa.eu).

„бежанец“ означава гражданин на трета държава, който поради основателни опасения от преследване, основано на раса, религия, националност, политическо мнение или принадлежност към определена социална група се намира извън държавата, чийто гражданин е, и който не може или поради тези опасения не желае да се обърне за закрила към тази държава, или лице без гражданство, което, като се намира по горепосочените причини извън държавата на предишното си обичайно пребиваване, не може или поради такива опасения не желае да се завърне в нея, и по отношение на което не се прилага член 12;

„държава на произход“ означава държавата или държавите, чийто гражданин е лицето, или за лице без гражданство, държавата на предишното обичайно пребиваване.

EUR-Lex — 32021R1147 — BG — EUR-Lex (europa.eu).

„гражданин на трета държава“ означава всяко лице, включително лице без гражданство или лице с неопределено гражданство, което не е гражданин на Съюза според определението в член 20, параграф 1 от ДФЕС

(2)  LC — Индекс на разходите за труд (LCI) по дейност съгласно NACE Rev. 2 — номинална стойност, годишни данни [lc_lci_r2_a] NACE Rev. 2 (дейност = P. Образование)

(3)  За да се определи статутът на граждани на трети държави и бежанци, се прилагат следните определения:

EUR-Lex — 32011L0095 — BG — EUR-Lex (europa.eu).

„бежанец“ означава гражданин на трета държава, който поради основателни опасения от преследване, основано на раса, религия, националност, политическо мнение или принадлежност към определена социална група се намира извън държавата, чийто гражданин е, и който не може или поради тези опасения не желае да се обърне за закрила към тази държава, или лице без гражданство, което, като се намира по горепосочените причини извън държавата на предишното си обичайно пребиваване, не може или поради такива опасения не желае да се завърне в нея, и по отношение на което не се прилага член 12;

„държава на произход“ означава държавата или държавите, чийто гражданин е лицето, или за лице без гражданство, държавата на предишното обичайно пребиваване.

EUR-Lex — 32021R1147 — BG — EUR-Lex (europa.eu).

„гражданин на трета държава“ означава всяко лице, включително лице без гражданство или лице с неопределено гражданство, което не е гражданин на Съюза според определението в член 20, параграф 1 от ДФЕС

(4)  LC — Индекс на разходите за труд (LCI) по дейност съгласно NACE Rev. 2 — номинална стойност, годишни данни [lc_lci_r2_a] NACE Rev. 2 (дейност = P. Образование)

(5)  За да се определи статутът на граждани на трети държави и бежанци, посочените по-долу мерки се прилагат в съответствие с конкретните национални определения.

EUR-Lex — 32011L0095 — BG — EUR-Lex (europa.eu).

„бежанец“ означава гражданин на трета държава, който поради основателни опасения от преследване, основано на раса, религия, националност, политическо мнение или принадлежност към определена социална група се намира извън държавата, чийто гражданин е, и който не може или поради тези опасения не желае да се обърне за закрила към тази държава, или лице без гражданство, което, като се намира по горепосочените причини извън държавата на предишното си обичайно пребиваване, не може или поради такива опасения не желае да се завърне в нея, и по отношение на което не се прилага член 12;

„държава на произход“ означава държавата или държавите, чийто гражданин е лицето, или за лице без гражданство, държавата на предишното обичайно пребиваване.

EUR-Lex — 32021R1147 — BG — EUR-Lex (europa.eu).

„гражданин на трета държава“ означава всяко лице, включително лице без гражданство или лице с неопределено гражданство, което не е гражданин на Съюза според определението в член 20, параграф 1 от ДФЕС

(6)  LC — Индекс на разходите за труд (LCI) по дейност съгласно NACE Rev. 2 — номинална стойност, годишни данни [lc_lci_r2_a] NACE Rev. 2 (дейност = P. Образование)

(7)  За да се определи статутът на граждани на трети държави и бежанци, се прилагат следните определения:

EUR-Lex — 32011L0095 — BG — EUR-Lex (europa.eu).

„бежанец“ означава гражданин на трета държава, който поради основателни опасения от преследване, основано на раса, религия, националност, политическо мнение или принадлежност към определена социална група се намира извън държавата, чийто гражданин е, и който не може или поради тези опасения не желае да се обърне за закрила към тази държава, или лице без гражданство, което, като се намира по горепосочените причини извън държавата на предишното си обичайно пребиваване, не може или поради такива опасения не желае да се завърне в нея, и по отношение на което не се прилага член 12;

„държава на произход“ означава държавата или държавите, чийто гражданин е лицето, или за лице без гражданство, държавата на предишното обичайно пребиваване.

EUR-Lex — 32021R1147 — BG — EUR-Lex (europa.eu).

„гражданин на трета държава“ означава всяко лице, включително лице без гражданство или лице с неопределено гражданство, което не е гражданин на Съюза според определението в член 20, параграф 1 от ДФЕС

(8)  За повече подробности вж. проучването на тема „Опростени варианти за разходите и финансиране, което не е свързано с разходите в областта на социалното приобщаване и младежта“ за повече подробности: Каталог на публикациите — Заетост, социални въпроси и приобщаване — Европейска комисия (europa.eu)

(*1)  Въз основа на осем часа реална дейност „с контакт“

(*2)  Въз основа на 160 часа реална дейност „с контакт“

(*3)  Въз основа на 1720 часа реална дейност „с контакт“

(*4)  Въз основа на осем часа реална дейност „с контакт“

(*5)  Въз основа на 160 часа реална дейност „с контакт“

(*6)  Въз основа на 1720 часа реална дейност „с контакт“

(9)  Дългосрочно се определят като една година и повече (съгласно ETHOS — европейска типология на бездомничеството и изключването от жилищно настаняване).

(10)  Положителна промяна в жилищния статус означава преминаване от спешно/временно настаняване към конвенционални жилища с подходящо качество по отношение на здравето и безопасността и адаптирани към специфичната семейна структура с дългосрочен наем.

(11)  Тези резултати са кумулативни етапни цели, като свързаните с тях единични разходи могат да бъдат заявени за възстановяване за всяка етапна цел (т.е. 3, 6, 12, 18 месеца), след като бъде постигната.

(*7)  Въз основа на осем работни часа

(*8)  Въз основа на 160 работни часа

(12)  Това са фиксирани суми за цялостното предоставяне на услугата на група от участници с фиксиран размер. Те не са суми за отделен участник.

(13)  Сумите се изплащат на отделен участник, който постига успешния резултат


1.9.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 216/39


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1677 НА КОМИСИЯТА

от 30 август 2023 година

за изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 71, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Африканската чума по свинете е инфекциозна вирусна болест по отглежданите и дивите свине, която може да окаже сериозно въздействие върху съответната популация от животни и върху рентабилността на свиневъдството и да причини смущения в движенията на пратки с тези животни и продукти от тях в рамките на Съюза и в износа им към трети държави.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 на Комисията (2) се определят специални мерки за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете, които да се прилагат за ограничен период от време от държавите членки, които са включени или области от които са включени в приложения I и II към него (засегнатите държави членки). В приложение I към посочения регламент за изпълнение са включени ограничителни зони I, II и III след появата на огнища на тази болест.

(3)

Областите, включени като ограничителни зони I, II и III в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594, са определени въз основа на епизоотичната обстановка по отношение на африканската чума по свинете в Съюза. Приложения I и II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 бяха последно изменени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1643 на Комисията (3) след промени в епизоотичната обстановка по отношение на тази болест в България, Чехия, Германия, Хърватия, Италия, Латвия и Полша. От датата на приемане на въпросния регламент за изпълнение насам епизоотичната обстановка по отношение на посочената болест се промени в някои от засегнатите държави членки.

(4)

Всички изменения на ограничителните зони I, II и III в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 следва да се основават на епизоотичната обстановка по отношение на африканската чума по свинете в засегнатите от тази болест области и на цялостната епизоотична обстановка във връзка с тази болест в засегнатата държава членка, степента на риска от по-нататъшно разпространение на болестта, както и на научнообоснованите принципи и критерии за географско определяне на зони във връзка с африканската чума по свинете и насоките на Съюза, договорени с държавите членки в рамките на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите и публикувани на уебсайта на Комисията (4). При тези изменения следва също така да се вземат предвид международни стандарти, като например Здравния кодекс за сухоземните животни (5) на Световната организация по здравеопазване на животните (WOAH), и обосновката при определянето на зоните, предоставена от компетентните органи на засегнатите държави членки.

(5)

От датата на приемане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1643 за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 беше установено едно ново огнище на африканска чума по свинете при отглеждани свине в Латвия и нови огнища на африканска чума по свинете при диви свине в Полша.

(6)

След появата на това неотдавнашно огнище на африканска чума по отглеждани свине в Латвия, както и огнища на африканска чума по свинете при диви свине в Полша и предвид настоящата епизоотична обстановка по отношение на африканската чума по свинете в Съюза, определените зони в посочените държави членки бяха преразгледани и актуализирани в съответствие с членове 6 и 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594. Освен това бяха преразгледани и актуализирани въведените мерки за управление на риска. Тези промени следва да бъдат отразени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594.

(7)

През август 2023 г. беше констатирано едно огнище на африканска чума по свинете при отглеждани свине в окръг Rezeknes в Латвия в области, които понастоящем са включени като ограничителна зона II в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594. Това ново огнище на африканска чума по свинете при отглеждани свине представлява повишена степен на риск, което следва да бъде отразено в посоченото приложение. Съответно тази област в Латвия, която понастоящем е включена като ограничителна зона II в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 и е засегната от това неотдавнашно огнище, вместо това следва вече да бъде включена като ограничителна зона III в посоченото приложение, като е необходимо определените към момента граници на ограничителна зона II да бъдат определени наново, за да се вземе предвид това огнище.

(8)

Освен това през август 2023 г. бяха констатирани няколко огнища на африканска чума по свинете при диви свине в регион Podkarpackie в Полша в област, която понастоящем е включена като ограничителна зона II в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594, разположена в непосредствена близост до област, понастоящем включена като ограничителна зона I в посоченото приложение. Тези нови огнища на африканска чума по свинете при диви свине представляват повишена степен на риск, което следва да бъде отразено в посоченото приложение. Съответно тази област в Полша, понастоящем включена като ограничителна зона I в посоченото приложение, която е в непосредствена близост до областта, включена в ограничителна зона II и засегната от възникналите наскоро огнища на африканска чума по свинете, следва вече да бъде включена като ограничителна зона II в посоченото приложение, вместо като ограничителна зона I от него, като определените към момента граници на ограничителна зона I също следва да бъдат определени наново, за да се вземат предвид тези неотдавнашни огнища.

(9)

Освен това през август 2023 г. бяха констатирани няколко огнища на африканска чума по свинете при диви свине в регион Zachodniopomorskie в Полша в област, която понастоящем е посочена като ограничителна зона I в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594. Тези нови огнища на африканска чума по свинете при диви свине представляват повишена степен на риск, което следва да бъде отразено в посоченото приложение. Съответно тази област в Полша, понастоящем включена като ограничителна зона I в посоченото приложение, следва да бъде включена като ограничителна зона II в същото приложение вместо като ограничителна зона I в него, като определените към момента граници на ограничителна зона I също следва да бъдат определени отново, за да се вземат предвид тези неотдавнашни огнища.

(10)

С цел да бъдат взети под внимание най-актуалните промени в епизоотичната обстановка по отношение на африканската чума по свинете в Съюза и да се предприемат изпреварващи мерки за ограничаване на рисковете, свързани с разпространението на болестта, следва да се определят границите на нови, достатъчно големи по обхват ограничителни зони в Латвия и Полша, които да бъдат включени като ограничителни зони I, II и III в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594. Тъй като ситуацията по отношение на африканската чума по свинете в Съюза е много динамична, при определянето на тези нови ограничителни зони беше взета предвид епизоотичната обстановка в околните области.

(11)

Предвид неотложността на епизоотичната обстановка в Съюза във връзка с разпространението на африканската чума по свинете, е важно измененията в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594, които се въвеждат с настоящия регламент, да породят действие възможно най-скоро.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594

Приложение I и приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 се заменят с текста, съдържащ се в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 август 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 на Комисията от 16 март 2023 г. за определяне на специални мерки за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 (ОВ L 79, 17.3.2023 г., стр. 65).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1643 на Комисията от 17 август 2023 г. за изменение на приложения I и II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете (ОВ L 206, 21.8.2023 г., стр. 10).

(4)  Работен документ SANTE/7112/2015/Rev. 3 „Принципи и критерии за географско определяне на зони във връзка с АЧС“. https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

(5)  Здравен кодекс за сухоземните животни на OIE, 29-о издание, 2021 г. Том I и II, ISBN978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 се заменят със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОГРАНИЧИТЕЛНИ ЗОНИ I, II и III

ЧАСТ I

1.   Германия

Следните ограничителни зони I в Германия:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf und Markgrafpieske,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz nördlich der B246 und östlich des Scharmützelsees,

Gemeinde Bad Saarow mit den Gemarkungen Petersdorf (SP) und Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Falkenberg (T), Giesensdorf, Wulfersdorf, Görsdorf (B), Kossenblatt, Lindenberg, Mittweide, Ranzig, Stremmen, Tauche, Trebatsch, Sabrodt und Sawall,

Gemeinde Langewahl südlich der A12,

Gemeinde Berkenbrück südlich der A12,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Rietz-Neuendorf westlich der L411 bis Raßmannsdorf und westlich der K 6734,

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Eisenhüttenstadt mit der Gemarkung Diehlo und der Gemarkung Eisenhüttenstadt außer nördlich der L 371 und außer östlich der B 112,

Gemeinde Mixdorf,

Gemeinde Siehdichum mit den Gemarkungen Pohlitz und Schernsdorf und mit der Gemarkung Rießen südlich des Oder-Spree-Kanal,

Gemeinde Müllrose südlich des Oder-Spree-Kanal,

Gemeinde Briesen mit der Gemarkung Kersdorf südlich A12 und der Gemarkung Neubrück Forst westlich der K 7634 und südlich der A12,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Guhrow,

Gemeinde Werben,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Babow, Eichow und Milkersdorf,

Gemeinde Burg (Spreewald),

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Lauchhammer,

Gemeinde Schwarzheide westlich der BAB 13,

Gemeinde Schipkau mit den Gemarkungen Annahütte, Drochow und den Gemarkungen Klettwitz und Schipkau westlich der BAB 13,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,

Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,

Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollmitz,

Gemeinde Luckaitztal,

Gemeinde Bronkow,

Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,

Gemeinde Tettau,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Sallgast mit den Gemarkungen Dollenchen, Zürchel und Sallgast,

Gemeinde Lichterfeld-Schacksdorf mit der Gemarkung Bergheide,

Gemeinde Finsterwalde mit der Gemarkung Finsterwalde östlich der L60,

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,

Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

Landkreis Prignitz

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof südöstlich der Neuhausener Straße, Kribbe südlich der Kreisstraße 7045, Dallmin südlich der L133 und K7045 begrenzt durch die Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Groß Warnow östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Reckenzin östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Klein Warnow östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Streesow östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Porep nördlich der A24, Telschow nördlich der A24, Lütkendorf östlich der L13, Weitgendorf östlich der L 13, Putlitz südlich des Hülsebecker Damm, Nettelbeck nördlich der A24, Sagast südlich des Grabens 1/12/05

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Pirow, Burow, Bresch und Hülsebeck südlich der L104,

Gemeinde Berge mit den Gemarkungen Neuhausen östlich der L10, Berge südlich der Schulstraße/östlich der Perleberger Straße,

Bundesland Sachsen:

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Mittelsachsen:

Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Döschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,

Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittmitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,

Gemeinde Reinsberg,

Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweimnitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschütz,

Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,

Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,

Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kummersheim, Marbach,

Gemeinde Zschaitz-Ottewig,

Landkreis Nordsachsen:

Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,

Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,

Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlassan, Schönnewitz, Terpitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,

Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,

Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,

Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,

Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun,

Gemeinde Nadrensee,

Gemeinde Krackow,

Gemeinde Glasow,

Gemeinde Grambow,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit den Ortsteilen und der Ortslage: Balow,

Gemeinde Dambeck mit den Ortsteilen und der Ortslage: Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Groß Godems und Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und der Ortslage: Repzin,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Carlshof (bei Neustadt-Glewe), Menzendorf (bei Neustadt-Glewe), Möllenbeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Muchow mit den Ortsteilen und der Ortslage: Muchow,

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und der Ortslage: Slate,

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Marienhof (bei Grabow), Neese, Prislich, Werle (bei Ludwigslust / mv),

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Drenkow, Jarchow, Poitendorf, Poltnitz, Suckow (bei Parchim), Zachow (bei Parchim),

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Barkow (bei Parchim), Granzin (bei Parchim), Stolpe (bei Neustadt-Glewe),

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Kolbow, Zierzow (bei Ludwigslust).

2.   Естония

Следните ограничителни зони I в Естония:

Hiiu maakond.

3.   Латвия

Следните ограничителни зони I в Латвия:

Dienvidkurzemes novada, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

4.   Литва

Следните ограничителни зони I в Литва:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

5.   Унгария

Следните ограничителни зони I в Унгария:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951950, 952050, 952150, 952250, 952550, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953650, 953660, 953750, 953850, 953950, 953960, 954050, 954060, 954150, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150, 956160, 956250, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 751350, 751360, 751750, 751850, 751950, 753650, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754360, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754850 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

6.   Полша

Следните ограничителни зони I в Полша:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

powiat łomżyński,

gminy Turośl, Mały Płock w powiecie kolneńskim,

powiat zambrowski,

powiat miejski Łomża,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Gąbin, Mała Wieś, Słubice, Słupno, Wyszogród w powiecie płockim,

powiat ciechanowski,

powiat płoński,

powiat pułtuski,

gminy Rościszewo i Szczutowo w powiecie sierpeckim,

gminy Nowa Sucha, Teresin, Sochaczew z miastem Sochaczew w powiecie sochaczewskim,

część powiatu żyrardowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu grodziskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

gminy Czernice Borowe, Krasne, Krzynowłoga Mała, miasto Przasnysz, część gminy wiejskiej Przasnysz niewymieniona w części II i części III załącznika I w powiecie przasnyskim,

część powiatu makowskiego niewymieniona w części II i III załącznika I,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińśk Mazowiecki, Kałuszyn, Mrozy, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Pacyna, Sanniki w powiecie gostynińskim,

gmina Gózd, część gminy Skaryszew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 733, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 733 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy, w powiecie radomskim,

gminy Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno w powiecie lipskim,

gminy Kazanów, Policzna, Tczów, Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Brzyska, Kołaczyce, Tarnowiec, część gminy Nowy Żmigród położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 993, część gminy wiejskiej Jasło położona na południowy wschód od miasta Jasło w powiecie jasielskim,

gmina Grodzisko Dolne w powiecie leżajskim,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Chłopice, Pawłosiów, Jarosław z miastem Jarosław w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

gminy Rakszawa, Żołynia w powiecie łańcuckim,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne gminy w powiecie krośnieńskim,

powiat miejski Krosno,

gminy Bukowsko, Zagórz, część gminy Zarszyn położona na północ od linii wynaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej do wschodniej granicy gminy, część gminy wiejskiej Sanok położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 886 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy gminy miejskiej Sanok oraz na południe od granicy miasta Sanok, część gminy Komańcza położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 889 oraz na północ od drogi nr 889 biegnącej od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie sanockim,

gmina Cisna w powiecie leskim,

gminy Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim,

gmina Haczów, część gminy Brzozów położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 886 biegnacą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie brzozowskim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat buski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat staszowski,

gminy Brody, część gminy Wąchock położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42, część gminy Mirzec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka – Mirzec, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Gowarczów, Końskie, Stąporków w powiecie koneckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

powiat opoczyński,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gmina Sztum w powiecie sztumskim,

gminy Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Pszczółki, miasto Pruszcz Gdański, część gminy wiejskiej Pruszcz Gdański położona na wschód od lini wyznaczonej przez drogę A1 w powiecie gdańskim,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

część powiatu kwidzyńskiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

powiat strzelecko – drezdenecki,

w województwie dolnośląskim:

gminy Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica, Szklarska Poręba w powiecie karkonoskim,

część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

gminy Bolków, Paszowice, miasto Jawor, część gminy Męcinka położona na południe od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz i Marcinowice w powiecie świdnickim,

gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,

gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew w powiecie krotoszyńskim,

gminy Książ Wielkopolski, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Pobiedziska, w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Wągrowiec z miastem Wągrowiec, część gminy Skoki położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 197 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 196, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 196 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Skoki i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Skoki – Rościnno - Grzybowo biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 196 do zachodniej granicy gminy w powiecie wągrowieckim,

gmina Dobrzyca w powiecie pleszewskim,

gminy Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sośnie, miasto Ostrów Wielkopolski, część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sulisław – Łąkociny – Wierzbno i na zachód od miasta Ostrów Wielkopolski oraz część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od miasta Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

gmina Kobyla Góra w powiecie ostrzeszowskim,

gminy Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica, Łęka Opatowska w powiecie kępińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie opolskim:

gmina Byczyna, część gminy Kluczbork położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowana z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ulice Fabryczna -Dzierżonia – Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminy, w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Olesno, Zębowice, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

część gminy Grodków położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie brzeskim,

gminy Łambinowice, Pakosławice, Skoroszyce, część gminy Korfantów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 w powiecie nyskim,

część gminy Biała położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 414 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 414 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 409, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 409 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie prudnickim,

gminy Chrząstowice, Ozimek, Komprachcice, Prószków, część gminy Łubniany położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle – Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na południe od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na południe od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich -Kolanowską -Opolską – Kotorską w miejscowości Węgry i dalej na południe od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały – Turawa – Rzędów – Kadłub Turawski – Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, część gminy Myślibórz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 biegnącej od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 26, następnie na wschód od drogi nr 26 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 119 i dalej na wschód od drogi nr 119 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 26 do północnej granicy gminy, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S10 biegnącą od wschodniej granicy gminy do przecięcia z rzeką Regalica, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Regalica biegnącą do jeziora Dąbie i dalej na południe od linii wyznaczonej przez linię brzegową jeziora Dąbie do wschodniej granicy gminy,

gminy Przybiemów, Osina, część gminy Maszewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 106 w powiecie goleniowskim,

gminy Wolin, Międzyzdroje w powiecie kamieńskim,

powiat miejski Świnoujście,

gmina Kobylanka, część gminy wiejskiej Stargard położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez południową i zachodnią granicę miasta Stargard oraz część gminy położona na północ od miasta Stargard i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 106 w powiecie stargardzkim,

w województwie małopolskim:

gminy Bobowa, Moszczenica, Łużna, Ropa, część gminy wiejskiej Gorlice położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Biecz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie gorlickim,

powiat nowosądecki,

gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica w powiecie nowotarskim,

powiat miejski Nowy Sącz,

gminy Skrzyszów, Lisia Góra, Radłów, Wietrzychowice, Żabno, część gminy wiejskiej Tarnów położona na wschód od miasta Tarnów w powiecie tarnowskim,

powiat dąbrowski,

gminy Klucze, Bolesław, Bukowno w powiecie olkuskim,

gmina Szerzyny w powiecie tarnowskim,

w województwie śląskim:

gmina Sławków w powiecie będzińskim,

powiat miejski Jaworzno,

powiat miejski Mysłowice,

powiat miejski Katowice,

powiat miejski Siemianowice Śląskie,

powiat miejski Chorzów,

powiat miejski Piekary Śląskie,

powiat miejski Bytom,

gminy Kalety, Ożarowice, Świerklaniec, Miasteczko Śląskie, Radzionków w powiecie tarnogórskim,

gmina Woźniki w powiecie lublinieckim,

gminy Myszków i Koziegłowy w powiecie myszkowskim,

gminy Ogrodzieniec, Zawiercie, Włodowice w powiecie zawierciańskim.

7.   Словакия

Следните ограничителни зони I в Словакия:

in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Tehla, Lula, Beša, Jesenské, Ina, Lok, Veľký Ďur, Horný Pial, Horná Seč, Starý Tekov, Dolná Seč, Hronské Kľačany, Levice, Podlužany, Krškany, Brhlovce, Bory, Santovka, Domadice, Hontianske Trsťany, Žemberovce,

in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,