ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 196

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
4 август 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2023/1593 на Съвета от 28 юли 2023 година за изменение на Регламент (ЕС) № 377/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Гвинея Бисау

1

 

*

Регламент (ЕС) 2023/1594 на Съвета от 3 август 2023 година за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1595 на Комисията от 3 август 2023 година за приемане на искане за статут на нов производител износител във връзка с окончателните антидъмпингови мерки, наложени върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1596 на Комисията от 3 август 2023 година за приемане на искане за статут на нов производител износител във връзка с окончателните антидъмпингови мерки, наложени върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1597 на Комисията от 3 август 2023 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/265 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на керамични плочки с произход от Индия и Турция

21

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2023/1598 на Съвета от 28 юли 2023 година за изменение на Решение 2012/285/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Гвинея Бисау

23

 

*

Решение (ОВППС) 2023/1599 на Съвета от 3 август 2023 година относно инициатива на Европейския съюз в областта на сигурността и отбраната в подкрепа на западноафрикански държави от Гвинейския залив

25

 

*

Решение (ОВППС) 2023/1600 на Съвета от 3 август 2023 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/610 за военна мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО за обучение в Централноафриканската република (EUTM RCA)

35

 

*

Решение (ОВППС) 2023/1601 на Съвета от 3 август 2023 година за изменение на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна

37

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/1602 на Комисията от 31 юли 2023 година относно мрежата от първични дилъри и определяне на критериите за допустимост на кандидатите за мандати на водещ или съвместно водещ мениджър на синдикирани сделки за целите на дейностите по заемане на средства от Комисията от името на Съюза и на Европейската общност за атомна енергия

44

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2023/1529 на Съвета от 20 юли 2023 година относно ограничителни мерки с оглед на военната подкрепа на Иран за агресивната война на Русия срещу Украйна ( OB L 186, 25.7.2023 г. )

61

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1593 НА СЪВЕТА

от 28 юли 2023 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 377/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Гвинея Бисау

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2023/1598 на Съвета от 28 юли 2023 г. за изменение на Решение 2012/285/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Гвинея Бисау (1),

като взе предвид съвместното предложение на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

През май 2012 г. Съветът прие Решение 2012/285/ОВППС (2) и Регламент (ЕС) № 377/2012 (3).

(2)

Съгласно член 5, параграф 2 от Решение 2012/285/ОВППС и член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 377/2012 Съветът направи преглед на ограничителните мерки с оглед на положението в Гвинея Бисау и стигна до заключението, че във връзка с допълнителните мерки на Съюза относно замразяването на финансови средства и икономически ресурси следва да бъде включена разпоредба за изключение за хуманитарни цели, приложима за определени участници, изброени в Резолюция 2664 (2022) на Съвета за сигурност на ООН.

(3)

Поради това Регламент (ЕС) № 377/2012 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 2 от Регламент (ЕС) № 377/2012 се добавя следният параграф:

„4.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат за предоставянето на финансови средства или икономически ресурси, необходими за гарантиране на своевременното предоставяне на хуманитарна помощ или за подпомагането на други дейности за задоволяване на основните човешки нужди, когато такава помощ или други дейности се осъществяват от:

а)

Организацията на обединените нации, включително нейните програми, фондове и други образувания и органи, както и специализираните ѝ агенции и свързаните с тях организации;

б)

международни организации;

в)

хуманитарни организации със статут на наблюдател в Общото събрание на ООН и техни членове;

г)

двустранно или многостранно финансирани неправителствени организации, участващи в плановете на ООН за реагиране за хуманитарна помощ, плановете на ООН за реагиране при бежански кризи, в други призиви на ООН или в хуманитарните групи, координирани от Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси (OCHA);

д)

служителите, получателите на безвъзмездни средства, дъщерните дружества и партньорите по изпълнението на субектите по букви а) — г), докато и доколкото действат в това си качество.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 юли 2023 година.

За Съвета

Председател

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Вж. страница 23 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  Решение 2012/285/ОВППС на Съвета от 31 май 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Гвинея Бисау и за отмяна на Решение 2012/237/ОВППС (ОВ L 142, 1.6.2012 г., стр. 36).

(3)  Регламент (ЕС) № 377/2012 на Съвета от 3 май 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Гвинея Бисау (ОВ L 119, 4.5.2012 г., стр. 1).


4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1594 НА СЪВЕТА

от 3 август 2023 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2012/642/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 г. относно ограничителните мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 18 май 2006 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 765/2006 (2).

(2)

С Регламент (ЕО) № 765/2006 се привеждат в действие мерките, предвидени в Решение 2012/642/ОВППС.

(3)

С Решение (ОВППС) 2023/1601 на Съвета (3) се въвежда забрана за продажбата, доставката, трансфера или износа на огнестрелни оръжия, техни части и основни компоненти и боеприпаси за Беларус. Стоките, предмет на тази забрана, попадат също в приложното поле на Регламент (ЕС) № 258/2012 на Европейския парламент и на Съвета (4). В този контекст Регламент (ЕО) № 765/2006, трябва да се разглежда като lex specialis и следователно в случай на противоречие има предимство пред Регламент (ЕС) № 258/2012.

(4)

С Решение (ОВППС) 2023/1601 се разширява списъкът на изделията, които допринасят за военния и технологичен напредък на Беларус или за развитието на сектора на отбраната и сигурността на Беларус, като се добавят изделия, използвани от Русия за агресивната ѝ война срещу Украйна, и изделия, които допринасят за разработването или производството на военните системи на Беларус, включително полупроводникови устройства, електронни интегрални схеми, производствено и изпитвателно оборудване, фотографски камери и оптични компоненти, други електрически/магнитни компоненти и електронни устройства, модули и сглобки.

(5)

Целесъобразно е да се наложи забрана за износ на стоки и технологии, подходящи за използване в авиацията и космическата промишленост, включително авиационни двигатели и техните части, както за пилотираните, така и за безпилотните въздухоплавателни средства. Освен това с Решение (ОВППС) 2023/1601 се въвежда възможност националните компетентни органи да предоставят дерогации с цел да се разреши определени авиационни стоки, които се използват широко и в медицинската област, да бъдат изнасяни за медицински, фармацевтични или хуманитарни цели.

(6)

На 26 януари 2023 г. върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност („върховния представител“) представи предложение за решение на Съвета за изменение на Решение 2012/642/ОВППС, а върховният представител и Комисията представиха съвместно предложение за регламент на Съвета за изменение Регламент (ЕО) № 765/2006. С оглед на неотложната необходимост, свързана с борбата срещу заобикалянето на мерките по отношение на някои чувствителни стоки, приемането на разпоредби относно тези стоки се ускорява, без да се засягат другите части от въпросните предложения.

(7)

Поради това Регламент (ЕО) № 765/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 765/2006 се изменя, както следва:

1)

Вмъква се следният член:

„Член 1бa

1.   Без да се засяга член 1а от настоящия регламент, се забраняват продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на огнестрелни оръжия, техни части и основни компоненти и боеприпаси, посочени в приложение I към Регламент (ЕС) № 258/2012 на Европейския парламент и на Съвета (*1), и на огнестрелни оръжия и други оръжия, посочени в приложение XVI към настоящия регламент, независимо дали са с произход от Съюза или не, на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус или за употреба в Беларус.

2.   Забранява се:

а)

предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ, брокерски или други услуги във връзка с посочените в параграф 1 стоки и с предоставянето, производството, поддръжката и употребата на тези стоки на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус или за употреба в Беларус; или

б)

предоставянето на финансиране или финансова помощ във връзка с посочените в параграф 1 стоки за продажба, доставка, трансфер или износ на тези стоки или за предоставянето във връзка с тях на техническа помощ, брокерски или други услуги, пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус или за употреба в Беларус.

(*1)  Регламент (ЕС) № 258/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за изпълнение на член 10 от Протокола на Организацията на обединените нации срещу незаконното производство и трафика с огнестрелни оръжия, техните части и компоненти и боеприпаси, допълващ Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност („Протокол за огнестрелните оръжия“), и за установяване на разрешения за износа и мерки за вноса и транзита на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 1).“;"

2)

Членове 1д и 1е се заменят със следното:

„Член 1д

1.   Забранява се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на стоки и технологии с двойна употреба, независимо дали са с произход от Съюза или не, на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус или за употреба в Беларус.

2.   Забранява се:

а)

предоставянето на техническа помощ, брокерски или други услуги във връзка с посочените в параграф 1 стоки и технологии и с предоставянето, производството, поддръжката и употребата на тези стоки и технологии, пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус или за употреба в Беларус; или

б)

предоставянето на финансиране или финансова помощ във връзка със стоките и технологиите, посочени в параграф 1, за продажба, доставка, трансфер или износ на тези стоки и технологии или за предоставянето във връзка с тях на техническа помощ, брокерски или други услуги, пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус или за употреба в Беларус.

3.   Без да се засягат изискванията за получаване на разрешение съгласно Регламент (ЕС) 2021/821, забраните в параграфи 1 и 2 от настоящия член не се прилагат за продажбата, доставката, трансфера или износа на стоки и технологии с двойна употреба или за предоставянето във връзка с тях на техническа или финансова помощ за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, със следните предназначения:

а)

хуманитарни цели, извънредни здравни ситуации, спешно предотвратяване или ограничаване на последиците от събитие, което е вероятно да засегне тежко и съществено човешкото здраве и безопасността или околната среда, или в отговор на природни бедствия;

б)

медицински или фармацевтични цели;

в)

временен износ на изделия за използване от новинарските медии;

г)

актуализации на софтуер;

д)

използване като потребителски комуникационни устройства; или

е)

лично ползване от пътуващите за Беларус физически лица или от пътуващите с тях най-близки членове на семействата им, включващо само лични вещи, домашно имущество, превозни средства или необходими за стопанската дейност предмети, притежавани от тези физически лица и непредназначени за продажба.

С изключение на буква е) от първа алинея, износителят посочва в митническата декларация, че изделията се изнасят по силата на съответното изключение по настоящия параграф, и в срок от 30 дни, считано от датата на първия износ, уведомява компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за първото използване на съответното изключение.

4.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 и без да се засягат изискванията за получаване на разрешение, предвидени в Регламент (ЕС) 2021/821, компетентният орган може да разреши продажбата, доставката, трансфера или износа на стоки и технологии с двойна употреба или предоставянето във връзка с тях на техническа или финансова помощ за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, след като установи, че тези стоки или технологии или свързаната с тях техническа или финансова помощ са:

а)

предназначени за сътрудничеството между Съюза, правителствата на държавите членки и правителството на Беларус по чисто граждански въпроси;

б)

предназначени за междуправителствено сътрудничество в областта на космическите програми;

в)

предназначени за експлоатация, поддръжка, преработване на гориво и осигуряване на безопасността на ядрения капацитет за граждански цели, както и за сътрудничество в сферата на ядрената енергия за граждански цели, по специално в областта на научноизследователската и развойната дейност;

г)

предназначени за осигуряването на морската безопасност;

д)

предназначени за граждански мрежи за електронни комуникации, които не са общодостъпни и които не са собственост на образувание, което е публично контролирано или с повече от 50 % публична собственост;

е)

предназначени за изключителното ползване от образувания, притежавани или контролирани самостоятелно или съвместно от юридическо лице, образувание или орган с регистрация или учредяване съгласно правото на държава членка или на партньорска държава;

ж)

предназначени за дипломатическите представителства на Съюза, държавите членки и партньорските държави, включително делегации, посолства и мисии; или

з)

предназначени за гарантиране на киберсигурността и информационната сигурност на физически и юридически лица, образувания или органи в Беларус, с изключение на нейното правителство и на пряко или непряко контролираните от него предприятия.

5.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 от настоящия член и без да се засягат изискванията за получаване на разрешение, предвидени в Регламент (ЕС) 2021/821, компетентните органи могат да разрешат продажбата, доставката, трансфера или износа на стоки и технологии с двойна употреба или предоставянето във връзка с тях на техническа или финансова помощ за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, след като установят, че тези стоки или технологии или свързаната с тях техническа или финансова помощ са дължими по договор, сключен преди 3 март 2022 г., или по допълнителни договори, необходими за изпълнението на такъв договор, при условие че разрешението е поискано преди 1 май 2022 г.

6.   Всички разрешения, изисквани съгласно настоящия член, се издават от компетентните органи съгласно правилата и процедурите, установени в Регламент (ЕС) 2021/821, които се прилагат mutatis mutandis. Разрешението е валидно в целия Съюз.

7.   Когато вземат решения по исканията за разрешения, посочени в параграфи 4 и 5, компетентните органи не издават разрешение, ако имат основателни причини да смятат, че:

i)

крайният потребител може да е военен, да е посочен(о) в приложение V физическо или юридическо лице, образувание или орган, или че крайната употреба на стоките може да е военна, освен ако продажбата, доставката, трансфера или износа на стоките и технологиите, посочени в параграф 1 от настоящия член, или предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ не са разрешени съгласно член 1еа, параграф 1, буква а); или

ii)

продажбата, доставката, трансфера или износа на стоките и технологиите, посочени в параграф 1, или предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ са предназначени за авиационната или космическата промишленост, освен ако такава продажба, доставка, трансфер или износ или предоставяне на свързана с тях техническа или финансова помощ не са разрешени съгласно параграф 4, буква б);

8.   Компетентните органи могат да отменят, спрат действието, да изменят или да отнемат разрешение, което са предоставили съгласно параграфи 4 и 5, ако сметнат, че подобно отменяне, спиране на действието, изменение или отнемане е необходимо за ефективното прилагане на настоящия регламент.

Член 1е

1.   Забранява се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на изброени в приложение Va стоки и технологии, които биха могли да допринесат за военния и технологичен напредък на Беларус или развитието на нейния сектор на отбраната и сигурността, независимо дали са с произход от Съюза или не, на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус или за употреба в Беларус.

2.   Забранява се:

а)

предоставянето на техническа помощ, брокерски или други услуги във връзка с посочените в параграф 1 стоки и технологии и с предоставянето, производството, поддръжката и употребата на тези стоки и технологии, пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус или за употреба в Беларус; или

б)

предоставянето на финансиране или финансова помощ във връзка с стоките и технологиите, посочени в параграф 1, за продажба, доставка, трансфер или износ на тези стоки и технологии или за предоставянето на свързана с тях на техническа помощ, брокерски или други услуги, пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус или за употреба в Беларус.

3.   Забраните в параграфи 1 и 2 не се отнасят за продажбата, доставката, трансфера или износа на посочени в параграф 1 стоки и технологии или за предоставянето във връзка с тях на техническа или финансова помощ за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, със следните предназначения:

а)

хуманитарни цели, извънредни здравни ситуации, спешно предотвратяване или ограничаване на последиците от събитие, което е вероятно да засегне тежко и съществено човешкото здраве и безопасност или околната среда, или в отговор на природни бедствия;

б)

медицински или фармацевтични цели;

в)

временен износ на изделия за използване от новинарските медии;

г)

актуализации на софтуер;

д)

използване като потребителски комуникационни устройства; или

е)

лично ползване от пътуващите за Беларус физически лица или от пътуващите с тях най-близки членове на семействата им, включващо само лични вещи, домашно имущество, превозни средства или необходими за стопанската дейност предмети, притежавани от тези физически лица и непредназначени за продажба.

С изключение на буква е) от първа алинея, износителят посочва в митническата декларация, че изделията се изнасят по силата на съответното изключение съгласно настоящия параграф, и в срок от 30 дни, считано от датата на първия износ, уведомява компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за първото използване на съответното изключение.

4.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 компетентните органи могат да разрешат продажбата, доставката, трансфера или износа на посочени в параграф 1 стоки и технологии или предоставянето във връзка с тях на техническа или финансова помощ за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, след като установят, че тези стоки или технологии или свързаната с тях техническа или финансова помощ са:

а)

предназначени за сътрудничеството между Съюза, правителствата на държавите членки и правителството на Беларус по чисто граждански въпроси;

б)

предназначени за междуправителствено сътрудничество в областта на космическите програми;

в)

предназначени за експлоатация, поддръжка, преработване на гориво и осигуряване на безопасността на ядрения капацитет за граждански цели, както и за сътрудничество в сферата на ядрената енергия за граждански цели, по специално в областта на научноизследователската и развойната дейност;

г)

предназначени за осигуряването на морската безопасност;

д)

предназначени за граждански мрежи за електронни комуникации, които не са общодостъпни и които не са собственост на образувание, което е публично контролирано или с повече от 50 % публична собственост;

е)

предназначени за изключителното ползване от образувания, притежавани или контролирани самостоятелно или съвместно от юридическо лице, образувание или орган с регистрация или учредяване съгласно правото на държава членка или на партньорска държава;

ж)

предназначени за дипломатическите представителства на Съюза, държавите членки и партньорските държави, включително делегации, посолства и мисии; или

з)

предназначени за гарантиране на киберсигурността и информационната сигурност на физически и юридически лица, образувания или органи в Беларус, с изключение на нейното правителство и на пряко или непряко контролираните от него предприятия.

4а.   Без да се засяга параграф 4, буква д) и чрез дерогация от параграфи 1 и 2, компетентните органи могат да разрешат продажбата, доставката, трансфера или износа на стоките и технологиите, посочени в параграф 1, или предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ за невоенна употреба и за невоенен краен потребител, след като установят, че тези стоки или технологии или свързаната с тях техническа или финансова помощ са предназначени за прекратяването до 6 февруари 2024 г. на договори и операции, които са в ход към 5 август 2023 г. и които са необходими за предоставянето на граждански телекомуникационни услуги на цивилното население на Беларус.

5.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 могат да разрешат продажбата, доставката, трансфера или износа на посочени в параграф 1 стоки и технологии или предоставянето във връзка с тях на техническа или финансова помощ – за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, след като установят, че тези стоки или технологии или свързаната с тях техническа или финансова помощ са дължими по договор, сключен преди 3 март 2022 г., или по допълнителни договори, необходими за изпълнението на такъв договор, при условие че разрешението е поискано преди 1 май 2022 г.

5а.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 компетентният орган на държава членка може да разреши продажбата, доставката, трансфера или износа на стоките с код по КН 8536 69, 8536 90, 8541 30, 8541 60, изброени в приложение Vа, до 6 февруари 2024 г., или предоставянето на свързана с тях техническа и финансова помощ, доколкото това е необходимо за преработката на тези стоки в Беларус от съвместно предприятие, в което установено в Съюза дружество има мажоритарен дял към 5 август 2023 г., за целите на последващ внос в Съюза и последващо производство в Съюза на стоки, предназначени за употреба в здравния или фармацевтичния сектор или в областта на научноизследователската и развойната дейност.

6.   Всички разрешения, изисквани съгласно настоящия член, се издават от компетентните органи съгласно разпоредбите и процедурите, установени в Регламент (ЕС) 2021/821, които се прилагат mutatis mutandis. Разрешението е валидно в целия Съюз.

7.   Когато вземат решение по исканията за разрешение съгласно параграфи 4 и 5, компетентните органи не издават разрешение, ако имат основателни причини да смятат, че:

i)

крайният потребител може да е военен, да е посочен(о) в приложение V физическо или юридическо лице, образувание или орган, или че крайната употреба на стоките може да е военна, освен ако продажбата, доставката, трансфера или износа на стоките и технологиите, посочени в параграф 1 от настоящия член, или предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ не са разрешени съгласно член 1еа, параграф 1; или

ii)

продажбата, доставката, трансфера или износа на стоките и технологиите, посочени в параграф 1, или предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ е предназначено за авиационната или космическата промишленост, освен ако такава продажба, доставка, трансфер или износ или предоставяне на свързана с тях техническа или финансова помощ не са разрешени съгласно параграф 4, буква б);

8.   Компетентните органи могат да отменят, спрат действието, да изменят или да отнемат разрешение, което са предоставили съгласно параграфи 4 и 5, ако сметнат, че подобно отменяне, спиране на действието, изменение или отнемане е необходимо за ефективното прилагане на настоящия регламент.“

3)

Вмъква се следният член:

„Член 1та

1.   Забраняват се пряката и непряката продажба, доставка, трансфер или износ на стоки и технологии, подходящи за използване в авиационната или космическата промишленост, съгласно изброеното в приложение XVII, независимо дали произхождат от Съюза или не, на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус или за използване в Беларус.

2.   Забранява се прякото и непрякото застраховане и презастраховане на изброените в приложение XVII стоки и технологии в полза на лица, образувания или органи в Беларус или за използване в Беларус.

3.   Забранява се предоставянето на една или повече от следните дейности: основен ремонт, поправка, инспекция, замяна, модификация или отстраняване на дефект на въздухоплавателно средство или на негов компонент, с изключение на предполетния преглед, във връзка с изброените в приложение XVII стоки и технологии – пряко или непряко, на лица, образувания или органи в Беларус или за използване в Беларус.

4.   Забранява се:

а)

предоставянето на техническа помощ, брокерски или други услуги във връзка с посочените в параграф 1 стоки и технологии, както и във връзка с предоставянето, производството, поддръжката и употребата на тези стоки и технологии – пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус или за използване в Беларус; или

б)

предоставянето на финансиране или финансова помощ за продажбата, доставката, трансфера или износа на посочените в параграф 1 стоки и технологии или за предоставянето на свързани с тях техническа помощ, брокерски или други услуги – пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус или за използване в Беларус.

5.   Забраните по параграфи 1 и 4 не се прилагат по отношение на изпълнението до 4 септември 2023 г. на договори, сключени преди 5 август 2023 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори.

6.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 4, компетентните национални органи могат, при условия, които считат за подходящи, да разрешат изпълнението на финансов лизинг на въздухоплавателно средство, сключен преди 5 август 2023 г., ако са установили, че:

а)

това е строго необходимо, за да се гарантира изплащането на лизинговите вноски на юридическо лице, образувание или орган, учредени или регистрирани съгласно правото на държава членка, който или което не попада в обхвата на никоя от ограничителните мерки, предвидени в настоящия регламент; и

б)

на беларуския контрагент няма да се предоставят никакви икономически ресурси, с изключение на прехвърлянето на собствеността на въздухоплавателното средство след пълното изплащане на финансовия лизинг.

7.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 4 компетентните органи могат, при условия, които считат за подходящи, да разрешат продажбата, доставката, трансфера или износа на стоките с код по КН 8517 71 00, 8517 79 00 и 9026 00 00, изброени в приложение XVII, или свързаните с тях техническа помощ, брокерски услуги, финансиране или финансова помощ, след като са установили, че това е необходимо за медицински, фармацевтични или хуманитарни цели – например предоставяне или улесняване на предоставянето на помощ, включително доставки на медицински изделия и храна или прехвърляне на хуманитарни работници и свързаната с това помощ, или за евакуации.

Когато в съответствие с настоящия параграф компетентните органи взимат решение по дадено искане за разрешение за медицински, фармацевтични или хуманитарни цели, те не издават разрешение за износ на физическите и юридическите лица, образувания и органи в Беларус или за употреба в Беларус, ако имат основателни причини да смятат, че стоките могат да са за военна крайна употреба.

8.   Съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията за всички дадени съгласно настоящия член разрешения в двуседмичен срок от даването на разрешение.

9.   Забраната в параграф 1 не засяга член 1д, параграф 4, буква б) и член 1е, параграф 4, буква б).

10.   Забраната в параграф 4, буква а) не се прилага за обмена на информация с цел установяване на технически стандарти в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване във връзка със стоките и технологиите, посочени в параграф 1.“

;

4)

приложение Vа към Регламент (ЕО) № 765/2006 се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

5)

Текстът, съдържащ се в приложение II към настоящия регламент, се добавя като приложения XVI и XVII към Регламент (ЕО) № 765/2006.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 август 2023 година.

За Съвета

Председател

P. NAVARRO RÍOS


(1)  ОВ L 285, 17.10.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна (ОВ L 134, 20.5.2006 г., стр. 1).

(3)  Решение (ОВППС) 2023/1601 на Съвета от 3 август 2023 г. за изменение на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна (вж. страница 37 от настоящия брой на Официален вестник).

(4)  Регламент (ЕС) № 258/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за изпълнение на член 10 от Протокола на Организацията на обединените нации срещу незаконното производство и трафика с огнестрелни оръжия, техните части и компоненти и боеприпаси, допълващ Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност („Протокол за огнестрелните оръжия“), и за установяване на разрешения за износа и мерки за вноса и транзита на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение Va към Регламент (ЕО) № 765/2006 се изменя, както следва:

1)

след заглавието „СПИСЪК НА СТОКИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1е, ПАРАГРАФ 1 и ЧЛЕН 1еа, ПАРАГРАФ 1“ се вмъква следното заглавие:

„Част А“

2)

в „Категория I — Електроника“ под „X.A.I.003 Оборудване за специфична обработка, различно от посоченото в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, както следва“ буква а) се заменя със следното:

„а.

Честотни преобразуватели и специално проектирани компоненти за тях, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821“;

3)

добавя се следната част:

„Част Б

1.   Полупроводникови елементи

Код по КН

Описание

8541 10

Диоди, различни от фотодиодите и светодиодите (LED)

8541 21

Транзистори, различни от фототранзистори с разсейвана мощност, по-малка от 1 W

8541 29

Други транзистори, различни от фототранзистори

8541 30

Тиристори, диаци и триаци (с изключение на фоточувствителните полупроводникови елементи)

8541 49

Фоточувствителни полупроводникови елементи (с изключение на фотоволтаични генератори и клетки)

8541 51

Други полупроводникови елементи: Полупроводникови преобразуватели

8541 59

Други полупроводникови елементи

8541 60

Монтирани пиезоелектрически кристали

2.   Електронни интегрални схеми, оборудване за производство и изпитване

Код по КН

Описание

8486 10

Машини и апарати за производство на заготовки (boules) или полупроводникови пластини (wafers)

8486 20

Машини и апарати за производство на полупроводникови прибори или електронни интегрални схеми

8486 40

Машини и апарати, посочени в забележка 11, буква В) към настоящата глава

8534 00

Печатни платки

8542 31

Процесори и контролери, дори комбинирани с памети, преобразуватели, логически схеми, усилватели, схеми за измерване на времето и за синхронизация или други схеми

8542 32

Памети

8542 33

Усилватели

8542 39

Други електронни интегрални схеми

8543 20

Генератори на сигнали

9030 20

Осцилоскопи и осцилографи

9030 32

Мултиметри с регистриращо устройство

9030 39

Инструменти и апарати за измерване или контрол на напрежение, сила на тока, съпротивление или мощност, с регистриращо устройство

9030 82

Инструменти и апарати за измерване или контрол на полупроводникови пластини (wafers) или на полупроводникови прибори

3.   Фотографски камери и оптични компоненти

Код по КН

Описание

8525 89

Други телевизионни камери, цифрови фотоапарати и записващи видеокамери

9013 10

Оптични мерници за оръжия; перископи; окуляри за машини, апарати или инструменти от настоящата глава или от раздел ХVI

9013 80

Други оптични устройства, апарати и инструменти

4.   Други електрически/магнитни компоненти

Код по КН

Описание

8532 21

Други постоянни кондензатори с тантал

8532 24

С керамичен диелектрик, многослойни кондензатори

8536 69

Щекери и щепсели

8536 90

Друга апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри, щекери и щепсели, фасунги за лампи и други конектори, съединителни кутии), за напрежение, непревишаващо 1 000 V; конектори за оптични влакна, снопове или кабели от оптични влакна

8548 00

Електрически части за машини и апарати, неупоменати, нито включени другаде в глава 85

5.   Електронни устройства, модули и комплекти

Код по КН

Описание

8471 50

Единици за обработка на информация, различни от посочените в подпозиции 8471 41 или 8471 49 , можещи да съдържат в един и същи корпус една или две от следните видове единици: запаметяваща единица, входна единица и изходна единица

8471 80

Единици за автоматични машини за обработка на информация (с изключение на единици за обработка на информация, входни или изходни единици и запаметяващи единици)

8517 62

Апарати за приемане, преобразуване и предаване или регенериране на глас, образ или на други данни, включително апаратите за комутация и за маршрутизация

8517 69

Други апарати за предаване или приемане на глас, изображение или други данни, включително апаратите за комуникация в жични или безжични мрежи

8526 91

Радионавигационни апарати

9014 20

Инструменти и апарати за въздушна или космическа навигация (различни от компасите)

9014 80

Други инструменти и апарати за навигация“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ XVI

Списък на огнестрелните и други оръжия, посочени в член 1ба

Код по КН

Описание

9303

Други огнестрелни оръжия и подобни устройства, използващи възпламеняването на барута

ex 9304

Други оръжия (например пушки, карабини и пистолети със сгъстен въздух или газ), с изключение на тези от № 9307

ПРИЛОЖЕНИЕ XVII

Списък на стоките и технологиите, посочени в член 1та

Код по КН

Описание

88

Въздухоплаване и космонавтика

ex 2710 19 83

Хидравлични масла за използване в превозни средства от глава 88

ex 2710 19 99

Други смазочни масла и други масла, използвани в авиацията

4011 30 00

Нови пневматични гуми от каучук от видовете, използвани в авиацията

ex 6813 20 00

Спирачни дискове и накладки, използвани в авиацията

6813 81 00

Гарнитури за спирачки

8411 11

Турбореактивни двигатели с тяга <= 25 кN

8411 12

Турбореактивни двигатели с тяга > 25 кN

8411 21

Турбовитлови двигатели с мощност < = 1 100 kW

8411 22

Турбовитлови двигатели с мощност > 1 100 kW

8411 91

Части за турбореактивни двигатели или за турбовитлови двигатели, неупоменати другаде

8517 71 00

Антени и антенни отражатели от всички видове; части, предназначени да бъдат използвани съвместно с тези артикули

ex 8517 79 00

Други части, свързани с антени

9024 10 00

Машини и апарати за изпитване на твърдост, опън, натиск, еластичност или други механични характеристики на материалите: Машини и апарати за изпитване на метали

9026 00 00

Инструменти и апарати за измерване или контрол на дебита, нивото, налягането или другите променливи характеристики на течности или газове (например дебитомери, нивопоказатели, манометри, топломери), с изключение на инструментите и апаратите от № 9014 , 9015 , 9028 или 9032


4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1595 НА КОМИСИЯТА

от 3 август 2023 година

за приемане на искане за статут на нов производител износител във връзка с окончателните антидъмпингови мерки, наложени върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198 на Комисията от 12 юли 2019 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република (2), и по-специално член 2 от него,

като има предвид, че:

А.   ДЕЙСТВАЩИ МЕРКИ

(1)

На 13 май 2013 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013 на Съвета (3) („първоначалния регламент“) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса в Съюза на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня („разглеждания продукт“) с произход от Китайската народна република (КНР).

(2)

След преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент, на 12 юли 2019 г. Комисията удължи срока на действие на въведените с първоначалния регламент мерки с още пет години с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198.

(3)

След като извърши разследване за заобикаляне на мерките в съответствие с член 13, параграф 3 от основния регламент, на 28 ноември 2019 г. Комисията измени Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198 със своя Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2131 (4).

(4)

При първоначалното разследване беше изготвена извадка за разследване на производителите износители в КНР съгласно член 17 от основния регламент.

(5)

Комисията наложи индивидуални ставки на антидъмпинговото мито в размер от 13,1 % до 18,3 % върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня за включените в извадката производители износители от КНР. На оказалите съдействие производители износители, които не бяха включени в извадката, беше наложена митническа ставка от 17,9 %. Оказалите съдействие производители износители, които не са включени в извадката, са изброени в приложение 1 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2131. Също така в национален мащаб беше наложена митническа ставка в размер на 36,1 % върху вноса на разглеждания продукт от дружества в КНР, които не са заявили интереса си или не са оказали съдействие при разследването.

(6)

В съответствие с член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198 приложение 1 от посочения регламент може да се изменя, като на новия производител износител се определя митническата ставка, приложима за оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката, т.е. среднопретеглената митническа ставка от 17,9 %, ако този нов производител износител в КНР представи на Комисията достатъчно доказателства за това, че:

а)

не е изнасял разглеждания продукт за Съюза по време на разследвания период, на който се основават мерките, т.е. периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г. („първоначалния разследван период“);

б)

не е свързан с който и да било от износителите или производителите в КНР, спрямо които се прилагат антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198; както и

в)

действително е изнасял за Съюза разглеждания продукт след първоначалния разследван период или е поел неотменимо договорно задължение да изнесе значително количество за Съюза.

Б.   ИСКАНЕ ЗА СТАТУТ НА НОВ ПРОИЗВОДИТЕЛ ИЗНОСИТЕЛ

(7)

Дружеството Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd. (Jingmei или „заявителят“) подаде искане до Комисията да му бъде предоставен статут на нов производител износител („СНПИ“) и следователно да подлежи на ставката от 17,9 %, приложима за оказалите съдействие дружества в КНР, които не са включени в извадката. Заявителят твърди, че отговаря и на трите условия, посочени в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198 („условията за СНПИ“).

(8)

За да определи дали заявителят отговаря на условията за СНПИ, Комисията най-напред му изпрати въпросник и поиска от него да представи доказателства, че отговаря на тези условия.

(9)

След анализ на отговора на въпросника Комисията поиска допълнителна информация и доказателства, които бяха предоставени от заявителя.

(10)

Комисията се постара да провери цялата информация, която счете за необходима, с цел да определи дали заявителят отговаря на условията за предоставяне на СНПИ. За тази цел Комисията анализира доказателствата, представени от заявителя в неговия отговор на въпросника и в неговите отговори на писмата във връзка с неизяснени въпроси и направи справка с различни онлайн бази данни, включително Orbis (5), D&B (6), Qichacha, Aiqicha, Baidu (7), уебсайта Alibaba на дружеството, както и с други публично достъпни източници. Успоредно с това Комисията информира и промишлеността на Съюза за искането на заявителя и я прикани да представи коментари, ако е необходимо. Промишлеността на Съюза представи коментари, които бяха взети предвид.

В.   АНАЛИЗ НА ИСКАНЕТО

(11)

Що се отнася до условието, посочено в член 2, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198, а именно заявителят да не е изнасял разглеждания продукт за Съюза по време на разследвания период, на който се основават мерките, т.е. от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г. („първоначалния разследван период“), при разследването Комисията установи, че заявителят не е изнасял разглеждания продукт през този период.

(12)

Заявителят е дружество, учредено през 1993 г., за което е установено, че е изнасяло разглеждания продукт за Съюза само веднъж, под формата на непряка продажба в ЕС през 2012 г., т.е. след първоначалния разследван период. Тогава заявителят е продал продукта на австралийски търговец, като обаче е изпратил поръчката директно на ирландския краен клиент (Дъблин, Ирландия) на този австралийски търговец. Тази непряка продажба беше потвърдена от документите за доставката и от другата представена документация. Тъй като въпросният австралийски търговец е бил важен клиент на заявителя и Комисията искаше да изключи възможността да са били извършвани други такива непреки продажби с негово посредничество, през първоначалния разследван период тя поиска да ѝ бъде представена пълната документация за всички сделки на Jingmei с този австралийски търговец през 2011 г. Не бяха открити доказателства за непряка продажба в ЕС сред тези сделки.

(13)

Комисията провери също всички относими счетоводни книжа на заявителя за първоначалния разследван период, включително отчетите за приходите и разходите, справки-декларациите за ДДС, дневника на продажбите, регистрите на продажбите, спомагателната книга за приходите от стопанска дейност, спомагателната книга за задълженията на австралийския търговец, както и Golden Tax System (интегрираната система за мониторинг на ДДС в Китай). Всички те бяха проверени чрез видеофайлове, снимки на екрана, снимки на физическите счетоводни книги и преки извлечения от ИТ системи с цел съгласуване на докладваните данни. При всички тези проверки не бяха установени никакви експортни продажби за Съюза през 2011 г. Поради това Комисията заключи, че като е предоставил цялата поискана много подробна информация, за която е установено, че е последователна, пълна и ясна, заявителят е доказал, че не е извършвал износ за Съюза през първоначалния разследван период.

(14)

Поради това Комисията заключи, че заявителят отговаря на условието, посочено в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198.

(15)

Що се отнася до условието, посочено в член 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198, а именно заявителят да не е свързан с производител износител, който е изнасял разглеждания продукт за Съюза през първоначалния разследван период, при разследването Комисията установи, че дружеството Jingmei не е свързано с който и да е от китайските производители износители, за които се прилагат антидъмпинговите мерки. По време на първоначалния разследван период заявителят е имал трима акционери, включително две физически лица. За нито едно от физическите лица не беше установено, че е свързано с китайски производители износители, за които се прилагат антидъмпинговите мерки. За третия акционер — правен субект — не беше установено да търгува разглеждания продукт или да е свързан с китайско дружество, за което се прилагат антидъмпинговите мерки. През 2017 г. е настъпила промяна в дяловото участие на заявителя: горепосоченият правен субект, както и едно от двете физически лица са продали акциите си на нов акционер, който става главен управител на заявителя. Към днешна дата положението на дяловото участие е непроменено, с двама акционери физически лица. Новият акционер е също така директор на холдингово дружество с наименование Guangdong Green Sunshine Tourism Co. Ltd., и притежава 6,87 % от акциите на това дружество. Това холдингово дружество няма отношение към разглеждания продукт. Според Qichacha обаче един от неговите акционери, който притежава 0,41 % от акциите, е успоредно с това акционер и директор на Chaozhou Chenhui Ceramics — китайски производител, към който се прилагат действащите понастоящем антидъмпингови мерки. Тъй като тази връзка е много косвена и далеч над прага от 5 % (само 0,41 %), Комисията не е установила отношения между настоящите акционери съгласно определението в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (8). Следователно заявителят отговаря на втория критерий.

(16)

Следователно Комисията заключи, че заявителят отговаря на условието, посочено в член 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198.

(17)

Що се отнася до условието по член 2, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198, а именно заявителят действително да е изнасял разглеждания продукт за Съюза след първоначалния разследван период или да е поел неотменимо договорно задължение да изнася значително количество за Съюза, при разследването Комисията установи, че заявителят действително е осъществил един внос за Съюза през 2012 г., тоест след първоначалния разследван период. Това е непряка продажба за Съюза, тъй като заявителят е продал продукта на австралийски търговец, като обаче е изпратил поръчката директно на крайния клиент на този австралийски търговец в Дъблин, Ирландия. За тази сделка беше представена пълна документация, включително поръчката, фактурата, документите за доставката и банковите плащания, а информацията беше сверена с тези и с други документи от заявлението. Следователно заявителят отговаря на третия критерий.

(18)

Поради това Комисията заключи, че заявителят отговаря на условието, посочено в член 2, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198.

(19)

Съответно Комисията заключи, че заявителят отговаря и на трите условия за предоставяне на СНПИ, посочени в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198, и поради това искането следва да бъде прието. В резултат на това на заявителя следва да се наложи антидъмпингово мито от 17,9 % за оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката от първоначалното разследване.

Г.   ОПОВЕСТЯВАНЕ

(20)

Заявителят и промишлеността на Съюза бяха информирани за основните факти и съображения, въз основа на които беше счетено за целесъобразно на дружеството Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd да се наложи ставката на антидъмпинговото мито, приложима за оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката при първоначалното разследване.

(21)

На страните беше дадена възможност да представят коментари. Не бяха получени коментари.

(22)

Настоящият регламент е в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от основния регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Следното дружество се добавя в приложение 1 към Регламент (ЕС) 2019/2131, съдържащо списъка на оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката:

Дружество

Допълнителен код по ТАРИК

„Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd.

C933“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 август 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 189, 15.7.2019 г., стр. 8.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013 на Съвета от 13 май 2013 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република (ОВ L 131, 15.5.2013 г., стр. 1).

(4)  Регламент за Изпълнение (ЕС) 2019/2131 на Комисията от 28 ноември 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република след провеждане на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 321, 12.12.2019 г., стр. 139).

(5)  Orbis е световен доставчик на корпоративни данни, обхващащи повече от 220 милиона дружества в целия свят. Той предоставя основно стандартизирана информация относно частни дружества и корпоративни структури.

(6)  Софтуерното решение Dun and Bradstreet (D&B) предоставя на предприятията търговски данни, анализи и информация за частни дружества и корпоративни структури.

(7)  Qichacha, Aiqicha, Baidu са частни база данни със стопанска цел, притежавани от китайски субект, които предоставят на потребители/специалисти стопански данни, кредитна информация и анализи на базирани в Китай дружества от частния и публичния сектор.

(8)  Член 127 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558) („Митническия кодекс на ЕС“) предвижда, че две лица се считат за свързани, ако е изпълнено едно от следните условия: а) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице; б) те са юридически признати търговски партньори; в) те са работодател и служител; г) трета страна пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърляемите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното лице пряко или косвено контролира другото; е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете лица заедно контролират пряко или косвено трето лице; з) те са членове на едно и също семейство. Лицата, които са свързани едно с друго в дейността си, като едното от тях е единствен представител, единствен дистрибутор или единствен концесионер, независимо как са наречени, на другото лице, се считат за свързани само ако попадат в обхвата на критериите, посочени в предходното изречение.


4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1596 НА КОМИСИЯТА

от 3 август 2023 година

за приемане на искане за статут на нов производител износител във връзка с окончателните антидъмпингови мерки, наложени върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198 на Комисията от 12 юли 2019 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република (2), и по-специално член 2 от него,

като има предвид, че:

А.   ДЕЙСТВАЩИ МЕРКИ

(1)

На 13 май 2013 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013 на Съвета (3) („първоначалния регламент“) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса в Съюза на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня („разглеждания продукт“) с произход от Китайската народна република (КНР).

(2)

На 12 юли 2019 г., след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент, Комисията удължи срока на действие на въведените с първоначалния регламент мерки с още пет години с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198.

(3)

След като извърши разследване за заобикаляне на мерките в съответствие с член 13, параграф 3 от основния регламент, на 28 ноември 2019 г. Комисията измени Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198 с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2131 на Комисията (4).

(4)

При първоначалното разследване беше изготвена извадка за разследване на производителите износители в КНР съгласно член 17 от основния регламент.

(5)

Комисията наложи индивидуални ставки на антидъмпинговото мито в размер от 13,1 % до 18,3 % върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня за включените в извадката производители износители от КНР. На оказалите съдействие производители износители, които не бяха включени в извадката, беше наложена митническа ставка от 17,9 %. Оказалите съдействие производители износители, които не са включени в извадката, са изброени в приложение 1 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2131. Също така в национален мащаб беше наложена митническа ставка в размер на 36,1 % върху вноса на разглеждания продукт от дружества в КНР, които не са заявили интереса си или не са оказали съдействие при разследването.

(6)

В съответствие с член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198 приложение 1 от посочения регламент може да се изменя, като на новия производител износител се определя митническата ставка, приложима за оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката, т.е. среднопретеглената митническа ставка от 17,9 %, ако този нов производител износител в КНР представи на Комисията достатъчно доказателства за това, че:

а)

не е изнасял разглеждания продукт за Съюза по време на разследвания период, на който се основават мерките, т.е. периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г. („първоначалния разследван период“);

б)

не е свързан с който и да било от износителите или производителите в КНР, спрямо които се прилагат антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198; както и

в)

действително е изнасял за Съюза разглеждания продукт след края на първоначалния разследван период или е поел неотменимо договорно задължение да изнесе значително количество за Съюза.

Б.   ИСКАНЕ ЗА СТАТУТ НА НОВ ПРОИЗВОДИТЕЛ ИЗНОСИТЕЛ

(7)

Дружеството Shenzhen M&G Ceramics Co., Ltd. („M&G“ или „заявителят“) подаде искане до Комисията да му бъде предоставен статут на нов производител износител („СНПИ“) и следователно да подлежи на ставката от 17,9 %, приложима за оказалите съдействие дружества в КНР, които не са включени в извадката. Заявителят твърди, че отговаря и на трите условия, посочени в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198 („условията за СНПИ“).

(8)

За да определи дали заявителят отговаря на условията за СНПИ, Комисията най-напред му изпрати въпросник и поиска от него да представи доказателства, че отговаря на тези условия.

(9)

След анализ на отговора на въпросника Комисията поиска допълнителна информация и доказателства, които бяха предоставени от заявителя.

(10)

Комисията се постара да провери цялата информация, която счете за необходима, с цел да определи дали заявителят отговаря на условията за предоставяне на СНПИ. За тази цел Комисията анализира доказателствата, представени от заявителя в неговия отговор на въпросника и в неговите отговори на писмата във връзка с неизяснени въпроси; направи справка с различни онлайн бази данни, включително Orbis (5), D&B (6) и Qichacha (7); свери предоставената от дружеството информация с информацията, предоставена по предишни случаи. Успоредно с това Комисията информира и промишлеността на Съюза за искането на заявителя и я прикани да представи коментари, ако е необходимо. Не бяха получени коментари от промишлеността на Съюза.

В.   АНАЛИЗ НА ИСКАНЕТО

(11)

Що се отнася до условието, посочено в член 2, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198, а именно заявителят да не е изнасял разглеждания продукт за Съюза по време на разследвания период, на който се основават мерките, т.е. от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г. („първоначалния разследван период“), при разследването Комисията установи, че заявителят не е съществувал през този период. Лицензите за стопанска дейност и за износ потвърдиха декември 2019 г. като дата на учредяване на заявителя и това беше сверено и с други публично достъпни източници. Следователно заявителят не е могъл да изнася разглеждания продукт за Съюза по време на разследвания период.

(12)

Поради това Комисията заключи, че заявителят отговаря на условието, посочено в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198.

(13)

Що се отнася до условието, посочено в член 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198, а именно заявителят да не е свързан с производител износител, който е изнасял разглеждания продукт за Съюза през първоначалния разследван период, при разследването Комисията установи, че според отговора на въпросника на заявителя и според неговите отговори на писмата във връзка с неизяснени въпроси двамата акционери на дружеството M&G притежават съответно 60 % и 40 % от акциите. Това беше потвърдено от Qichacha. Разследването потвърди, че един от акционерите не е имал никаква връзка с други дружества, за които се прилагат горепосочените антидъмпингови мерки. От 1995 г. насам вторият акционер е извършвал дейност в четири други дружества в отрасъла, три от които вече не съществуват. Що се отнася до все още съществуващото дружество, след поясненията чрез отговори на писмата във връзка с неизяснени въпроси беше установено, че посоченият акционер не е свързан с производители, за които се прилагат първоначалните антидъмпингови мерки. Съответно Комисията не установи каквато и да е връзка съгласно определението в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (8).

(14)

Следователно Комисията заключи, че заявителят отговаря на условието, посочено в член 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198.

(15)

Що се отнася до условието по член 2, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198, а именно заявителят действително да е изнасял разглеждания продукт за Съюза след първоначалния разследван период или да е поел неотменимо договорно задължение да изнася значително количество за Съюза, при разследването Комисията установи, че дружеството M&G за пръв път е осъществило износ за Съюза (Испания) през април 2020 г., тоест след първоначалния разследван период. Заявителят е представил поръчката, фактурата, опаковъчния лист, формуляра за митническа декларация, коносамента и банковите платежни документи. Продуктите от поръчката бяха идентифицирани и на уебсайта на вносителя от ЕС.

(16)

Следователно Комисията заключи, че заявителят отговаря на условието, посочено в член 2, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198.

(17)

Съответно заявителят отговаря и на трите условия за предоставяне на СНПИ, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) 2019/1198, и поради това искането следва да бъде прието. В резултат на това на заявителя следва да се наложи антидъмпингово мито от 17,9 % за оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката от първоначалното разследване.

Г.   ОПОВЕСТЯВАНЕ

(18)

Заявителят и промишлеността на Съюза бяха информирани за основните факти и съображения, въз основа на които беше счетено за целесъобразно на дружеството Shenzhen M&G Ceramics Co., Ltd. да се наложи ставката на антидъмпинговото мито, приложима за оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката при първоначалното разследване.

(19)

На страните беше дадена възможност да представят коментари. Не бяха получени коментари.

(20)

Настоящият регламент е в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от основния регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Следното дружество се добавя в приложение 1 към Регламент (ЕС) 2019/2131, съдържащо списъка на оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката:

Дружество

Допълнителен код по ТАРИК

„Shenzhen M&G Ceramics Co., Ltd.

C932“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 август 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 189, 15.7.2019 г., стр. 8.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 412/2013 на Съвета от 13 май 2013 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република (ОВ L 131, 15.5.2013 г., стр. 1).

(4)  егламент за Изпълнение (ЕС) 2019/2131 на Комисията от 28 ноември 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република след провеждане на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 321, 12.12.2019 г., стр. 139).

(5)  Orbis е световен доставчик на корпоративни данни, обхващащи повече от 220 милиона дружества в целия свят. Той предоставя основно стандартизирана информация относно частни дружества и корпоративни структури.

(6)  Софтуерното решение Dun and Bradstreet (D&B) предоставя на предприятията търговски данни, анализи и информация за частни дружества и корпоративни структури.

(7)  Qichacha е частна база данни със стопанска цел, притежавана от китайски субект, която предоставя на потребители/специалисти стопански данни, кредитна информация и анализи на базирани в Китай дружества от частния и публичния сектор.

(8)  Член 127 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558) („Митническия кодекс на ЕС“) предвижда, че две лица се считат за свързани, ако е изпълнено едно от следните условия: а) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице; б) те са юридически признати търговски партньори; в) те са работодател и служител; г) трета страна пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърляемите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното лице пряко или косвено контролира другото; е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете лица заедно контролират пряко или косвено трето лице; з) те са членове на едно и също семейство. Лицата, които са свързани едно с друго в дейността си, като едното от тях е единствен представител, единствен дистрибутор или единствен концесионер, независимо как са наречени, на другото лице, се считат за свързани само ако попадат в обхвата на критериите, посочени в предходното изречение.


4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/21


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1597 НА КОМИСИЯТА

от 3 август 2023 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/265 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на керамични плочки с произход от Индия и Турция

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

За вноса на керамични плочки с произход от Индия и Турция се прилагат окончателни антидъмпингови мита, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/265 на Комисията (2).

(2)

На 9 март 2023 г. Nehani Tiles Private Limited, допълнителен код по ТАРИК (3) C126 — дружество, за което се прилага ставката на антидъмпинговото мито в размер на 7,3 % за оказалите съдействие невключени в извадката производители износители — информира Комисията, че е променило наименованието си на Nehani Tiles Limited Liability Partnership („Nehani Tiles LLP“).

(3)

Дружеството поиска Комисията да потвърди, че промяната на наименованието не засяга правото му да се ползва от ставката на антидъмпинговото мито, прилагана за дружеството с предишното му наименование.

(4)

Комисията разгледа предоставената информация и заключи, че промяната на наименованието е надлежно регистрирана от съответните органи и не е довела до нови отношения с други групи дружества, които да не са разследвани от Комисията.

(5)

Следователно тази промяна на наименованието не засяга констатациите в Регламент (ЕС) 2023/265, и по-специално приложимата за дружеството ставка на антидъмпинговото мито. Следователно Комисията счете за целесъобразно да измени Регламент (ЕС) 2023/265, за да отрази промененото наименование на дружеството, за което преди това е бил определен допълнителен код по ТАРИК C126.

(6)

Доказателствата в досието също потвърдиха, че промяната на наименованието е била приложима от 29 декември 2022 г. — деня, в който Министерството по корпоративните въпроси е издало удостоверението за регистрация за преобразуване. Тъй като посочената промяна е започнала да поражда действие преди датата на налагане на окончателните антидъмпингови мита, настоящият регламент следва да се прилага от влизането в сила на тези мерки, а именно от 10 февруари 2023 г.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/265 се изменя, както следва:

„Индия

Nehani Tiles Private Limited

Neha Ceramic Industries

Orinda Granito LLP

Orinda Industries LLP

C126“

се заменя с

„Индия

Nehani Tiles LLP

Neha Ceramic Industries

Orinda Granito LLP

Orinda Industries LLP

C126“

2.   От 10 февруари 2023 г. допълнителен код по ТАРИК C126, определен преди това по-специално за Nehani Tiles Private Limited, се прилага по-специално за Nehani Tiles LLP.

3.   Всяко окончателно мито, платено върху вноса на произведени от Nehani Tiles LLP продукти, което надхвърля антидъмпинговото мито, установено в член 1, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/265 по отношение на Nehani Tiles Private Limited, се възстановява или опрощава в съответствие с приложимото митническо законодателство.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 август 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/265 на Комисията от 9 февруари 2023 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на керамични плочки с произход от Индия и Турция (ОВ L 41, 10.2.2023 г., стр. 1).

(3)  Интегрираната тарифа на Европейския съюз.


РЕШЕНИЯ

4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/23


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2023/1598 НА СЪВЕТА

от 28 юли 2023 година

за изменение на Решение 2012/285/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Гвинея Бисау

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 31 май 2012 г. Съветът прие Решение 2012/285/ОВППС (1).

(2)

В съответствие с член 5, параграф 2 от Решение № 2012/285/ОВППС Съветът направи преглед на ограничителните мерки с оглед на положението в Гвинея Бисау и стигна до заключението, че във връзка с допълнителните мерки на Съюза относно замразяването на финансови средства и икономически ресурси следва да бъде включена разпоредба за изключение за хуманитарни цели, приложима за определени участници, изброени в Резолюция 2664 (2022) на Съвета за сигурност на ООН.

(3)

Необходими са допълнителни действия на Съюза с оглед на изпълнението на някои от мерките в посоченото решение.

(4)

Поради това Решение 2012/285/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 2 от Решение 2012/285/ОВППС се добавя следният параграф:

„6.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат за предоставянето, обработването или изплащането на финансови средства, други финансови активи или икономически ресурси или за предоставянето на стоки и услуги, необходими за гарантиране на своевременното предоставяне на хуманитарна помощ или за подпомагане на други дейности за задоволяване на основните човешки нужди, когато тази помощ и други дейности се осъществяват от:

а)

Организацията на обединените нации, включително нейните програми, фондове и други образувания и органи, както и специализираните ѝ агенции и свързаните с тях организации;

б)

международни организации;

в)

хуманитарни организации със статут на наблюдател в Общото събрание на ООН и техни членове;

г)

двустранно или многостранно финансирани неправителствени организации, участващи в плановете на ООН за реагиране за хуманитарна помощ, плановете за реагиране при бежански кризи, други призиви на ООН или хуманитарни групи, координирани от Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси (OCHA); или

д)

служителите, получателите на безвъзмездни средства, дъщерните дружества и партньорите по изпълнението на субектите по букви а) — г), докато и доколкото действат в това си качество.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 юли 2023 година.

За Съвета

Председател

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Решение 2012/285/ОВППС на Съвета от 31 май 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Гвинея Бисау и за отмяна на Решение 2012/237/ОВППС (ОВ L 142, 1.6.2012 г., стр. 36).


4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/25


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2023/1599 НА СЪВЕТА

от 3 август 2023 година

относно инициатива на Европейския съюз в областта на сигурността и отбраната в подкрепа на западноафрикански държави от Гвинейския залив

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 23 януари 2023 г. Съветът проведе обмен на мнения относно Сахел и крайбрежните държави от Западна Африка, като потвърди, че този регион продължава да бъде приоритет за Съюза въпреки влошаването на положението със сигурността и политическата обстановка. Съветът постигна съгласие да разработи концепция за управление на кризи, за да предложи на крайбрежните държави от Гвинейския залив конкретен ангажимент и целево обучение и подкрепа. Съветът припомни, че Съюзът изпраща и военни съветници в делегациите на Съюза, които да ръководят тези усилия.

(2)

На 29 юни 2023 г. Съветът одобри концепция за управление на кризи за евентуално партньорство в областта на сигурността и отбраната със западноафрикански държави от Гвинейския залив („концепция за управление на кризи“). Концепцията за управление на кризи се основава на интегриран подход за партньорство в областта на сигурността и отбраната с тези държави, включително създаването на мисия по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) („мисията“), допълнена от изпращането на военни съветници в делегациите на Съюза, в съчетание с мерки за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира с цел предоставяне на военно оборудване и във взаимодействие с проекти, свързани със сигурността. В концепцията за управление на кризи се препоръчва мисията да бъде наречена „Инициатива на Европейския съюз в областта на сигурността и отбраната в подкрепа на западноафрикански държави от Гвинейския залив“.

(3)

С писмо от 6 юли 2023 г. президентът на Република Бенин покани Съюза да разположи мисията на нейна територия.

(4)

С писмо от 10 юли 2023 г. президентът на Република Гана покани Съюза да разположи мисията на нейна територия.

(5)

Поради това мисията следва да бъде създадена в Бенин и Гана. Впоследствие Съветът следва да може да реши да включи в обхвата на мисията други западноафрикански държави от Гвинейския залив, посочени в концепцията за управление на кризи по покана на въпросните държави.

(6)

Комитетът по политика и сигурност следва да упражнява, под ръководството на Съвета и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, политически контрол върху мисията, да ѝ осигурява стратегическо ръководство и да взема необходимите решения в съответствие с член 38, трета алинея от Договора за Европейския съюз (ДЕС).

(7)

Мисията следва да има граждански стълб под стратегическото командване и контрол на командващия гражданските операции, както и военен стълб под стратегическото командване и контрол на военен командващ. Съвместното координационно звено за подкрепа, председателствано съвместно от командващия гражданските операции и военния командващ, следва да осигурява съгласуваността на командната верига.

(8)

Дирекция „Способности за планиране и провеждане на граждански операции“ следва да бъде на разположение на командващия гражданските операции за планирането и провеждането на гражданския стълб на мисията. Тя следва да бъде подсилена за целите на мисията от гражданско звено за командване и подкрепа.

(9)

Дирекция „Способности за планиране и провеждане на военни операции“ следва да бъде статичната структура за командване и контрол на военно-стратегическо равнище и следва да отговаря за оперативното планиране и провеждане на военния стълб на мисията. Тя следва да бъдат подсилена за целите на мисията от военно звено за командване и подкрепа.

(10)

Ръководителят на гражданското звено за командване и контроол следва да изпълнява същите функции по отношение на гражданския стълб на мисията като ръководителя на мисия в гражданска мисия по линия на ОПСО. Ръководителят на военното звено за командване и контрол следва да изпълнява същите функции по отношение на военния стълб на мисията като командващия силите на мисия във военна мисия по линия на ОПСО.

(11)

Необходимо е да се договорят и сключат международни споразумения относно статута на ръководените от Съюза части и персонал и относно участието на трети държави в мисията.

(12)

Съгласно член 41, параграф 2 от ДЕС оперативните разходи, свързани с гражданския стълб на мисията, следва да се осигуряват от бюджета на Съюза, докато оперативните разходи, свързани с военния стълб на мисията, следва да се поемат от държавите членки в съответствие с Решение (ОВППС) 2021/509 на Съвета (1).

(13)

Мисията ще се провежда в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от ДЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Раздел I

Общи разпоредби

Член 1

Създаване

1.   Съюзът провежда мисия по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) със стратегическата цел да помогне на западноафриканските държавите от Гвинейския залив, в които тази мисия е установена, да развият подходящите способности в рамките на своите сили за сигурност и отбрана за ограничаване и реагиране на натиска, упражняван от въоръжени терористични групи.

2.   Мисията, посочена в параграф 1, се нарича „Инициатива на Европейския съюз в областта на сигурността и отбраната в подкрепа на западноафрикански държави от Гвинейския залив“ (по-нататък „инициативата“).

3.   Инициативата се създава в Бенин и Гана.

4.   Съветът може да реши инициативата да бъде създадена и в други западноафрикански държави от Гвинейския залив, посочени в концепцията за управление на кризи за евентуално партньорство в областта на сигурността и отбраната със западноафрикански държави от Гвинейския залив, одобрена от Съвета на 29 юни 2023 г., по покана на въпросните държави.

Член 2

Мандат

1.   За постигане на стратегическата цел, определена в член 1, параграф 1, по отношение на държавите, посочени в член 1, параграф 3, инициативата:

а)

допринася за повишаване на устойчивостта в уязвимите райони в северните им региони чрез изграждане на капацитет на техните сили за сигурност и отбрана;

б)

осигурява оперативно обучение преди разполагане на техните сили за сигурност и отбрана;

в)

подкрепя укрепването в технически области на техните сили за сигурност и отбрана;

г)

насърчава върховенството на закона и доброто управление в техните сектори на сигурността, с акцент върху техните сили за сигурност и отбрана, и подкрепя изграждането на доверие между гражданското общество и силите за сигурност и отбрана.

2.   Международното хуманитарно право, правата на човека, принципът на равенство на половете, защитата на цивилното население и програмите, заложени в Резолюция 1325 (2000) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (СС на ООН) за жените, мира и сигурността, Резолюция 2250 (2015) на СС на ООН за младежта, мира и сигурността и Резолюция 1612 (2005) на СС на ООН за децата и въоръжените конфликти, се интегрират изцяло и проактивно в стратегическото и оперативното планиране, дейностите и докладването по линия на инициативата.

3.   Чрез гъвкав и модулен подход и когато е необходимо за изпълнението на задачите на инициативата, в държавите, посочени в член 1, параграф 3, инициативата разполага по-специално мобилни екипи за обучение, гостуващи експерти и екипи за реагиране при кризи. По линия на инициативата се изпълняват граждански и военни проекти в тези държави за постигане на нейната стратегическа цел, посочена в член 1, параграф 1 и задачите, посочени в член 2, параграф 1.

4.   С инициативата се улеснява изпълнението на мерките за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира, за които може да бъде взето решение от Съвета в подкрепа на държавите, посочени в член 1, параграф 3.

Член 3

Политически контрол и стратегическо ръководство

1.   Под ръководството на Съвета и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност („върховният представител“), Комитетът по политика и сигурност (КПС) упражнява политическия контрол и стратегическото ръководство на инициативата. Съветът оправомощава КПС да взема необходимите решения в съответствие с член 38 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Това оправомощаване включва правомощията за изменение на документите за планиране, включително оперативния план за гражданския стълб и плана на мисията за военния стълб на инициативата, както и на командната верига на инициативата. То включва и правомощията за вземане на решения относно назначаването на ръководителите на гражданските и военните звена за командване и подкрепа. Съветът запазва правомощията си във връзка с вземането на решения относно целите и прекратяването на инициативата.

2.   КПС редовно докладва на Съвета.

3.   КПС получава редовно доклади от председателя на Военния комитет на ЕС (EUMC) относно дейностите по военния стълб на инициативата. В зависимост от необходимостта КПС получава редовно доклади от командващия гражданските операции относно дейностите по гражданския стълб на инициативата. КПС може да кани на свои заседания командващия гражданските операции и военния командващ, когато това е уместно.

Член 4

Командна верига и структура

1.   Като операция за управление на кризи инициативата има единна командна верига.

2.   Щабът на инициативата е в Брюксел.

3.   Инициативата има граждански стълб под стратегическото командване и контрол на командващия гражданските операции („гражданския стълб “) и военен стълб под стратегическото командване и контрол на военния командващ („военен стълб“).

4.   Съвместното координационно звено за подкрепа, председателствано съвместно за инициативата от командващия гражданските операции и военния командващ, осигурява единството на командната верига.

Раздел II

Граждански стълб

Член 5

Командващ гражданските операции

1.   Управляващият директор на дирекция „Способности за планиране и провеждане на граждански операции“ (CPCC) е командващ гражданските операции за гражданския стълб.

2.   CPCC е на разположение на командващия гражданските операции с оглед на планирането и провеждането на гражданския стълб.

3.   Командващият гражданските операции осъществява командването и контрола на гражданския стълб на стратегическо равнище под политическия контрол и стратегическото ръководство на КПС и под общото ръководство на върховния представител.

4.   Командващият гражданските операции осигурява правилното и ефективно изпълнение на решенията на Съвета и на КПС по отношение на провеждането на операциите, включително като дава необходимите инструкции на стратегическо равнище на персонала на гражданския стълб и като му предоставя съвети и техническа помощ.

5.   Командващият гражданските операции се отчита пред Съвета чрез върховния представител.

6.   Целият персонал, командирован в гражданския стълб, остава под пълното командване съответно на националните органи на командироващата държава в съответствие с националните правила, на съответната институция на Съюза или на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). Тези национални органи, институции на Съюза или ЕСВД, по целесъобразност прехвърлят оперативния контрол над своя командирован персонал на командващия гражданските операции.

7.   Командващият гражданските операции носи общата отговорност за осигуряване на доброто изпълнение на задължението на Съюза за полагане на дължима грижа по отношение на персонала в гражданския стълб.

8.   Когато е необходимо, командващият гражданските операции и ръководителите на делегациите на Съюза в държавите, посочени в член 1, параграф 3, провеждат консултации помежду си.

Член 6

Ръководител на гражданското звено за командване и подкрепа

1.   За целите на инициативата CPCC се подсилва от гражданско звено за командване и подкрепа.

2.   Ръководителят на това гражданско звено за командване и подкрепа отговаря за гражданския стълб и осъществява командването и контрола му на оперативно равнище. Ръководителят на гражданското звено за командване и подкрепа е пряко подчинен на командващия гражданските операции и следва неговите инструкции.

3.   Ръководителят на гражданското звено за командване и подкрепа е представителят на гражданския стълб в областта, за която отговаря.

4.   Ръководителят на гражданското звено за командване и подкрепа носи административна и логистична отговорност за гражданския стълб, включително по отношение на предоставените на разположение на гражданския стълб активи, ресурси и информация. Ръководителят на гражданското звено за командване и подкрепа може да делегира на членове на персонала на гражданския стълб управленски задачи, свързани с персонала и с финансови въпроси, които се осъществяват изцяло под ръководството на ръководителя на гражданското звено за командване и подкрепа.

5.   Ръководителят на гражданското звено за командване и подкрепа отговаря за упражняването на дисциплинарен контрол над персонала на гражданския стълб. Дисциплинарните мерки по отношение на командирования персонал се вземат съответно от националните органи на командироващата държава в съответствие с националните правила, от съответната институция на Съюза или съответно от ЕСВД.

6.   Ръководителят на гражданското звено за командване и подкрепа осигурява подходяща видимост на гражданския стълб.

Член 7

Персонал

1.   Гражданският стълб се състои основно от служители, командировани от държавите членки, от институциите на Съюза или от ЕСВД. Всяка държава членка, всяка институция на Съюза и ЕСВД поемат разходите, свързани с всеки член на командирования от тях персонал, включително пътните разноски до мястото на разполагането му и от него, възнагражденията, медицинските осигуровки и надбавките, различни от приложимите дневни надбавки.

2.   Държавата членка, институцията на Съюза или ЕСВД според случая носи отговорност за разглеждането на всякакви претенции, свързани с командироването, които са предявени от командировани от нея в гражданския стълб членове на персонала или се отнасят до тези членове на персонала, както и за предявяването на искове срещу такива лица.

3.   Гражданският стълб може да наема международен и местен персонал на договорна основа, ако необходимите функции не могат да бъдат осигурени от персонала, командирован от държавите членки. По изключение, в надлежно обосновани случаи, когато не са налице квалифицирани кандидати от държавите членки, граждани на участващите трети държави могат да бъдат наемани на работа на договорна основа.

4.   Условията на работа и правата и задълженията на международния и местния персонал в гражданския стълб се определят в договорите между гражданския стълб и съответния служител.

Член 8

Сигурност

1.   Командващият гражданските операции ръководи планирането на мерките за сигурност за гражданския стълб и гарантира тяхното добро и ефективно изпълнение от инициативата съгласно член 5.

2.   Ръководителят на гражданското звено за командване и подкрепа отговаря за сигурността на гражданския стълб и осигурява спазването на минималните изисквания за сигурност, приложими към инициативата, в съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на персонала, разположен извън Съюза за оперативни нужди съгласно дял V от ДЕС и свързаните с него правни инструменти.

3.   Преди да поеме служебните си задължения, персоналът на гражданския стълб преминава задължително обучение по сигурност в съответствие с оперативния план. Той преминава и редовни опреснителни обучения на място, организирани от служителя по сигурността.

4.   Командващият гражданските операции осигурява защитата на класифицираната информация на ЕС в съответствие с Решение 2013/488/ЕС на Съвета (2).

Член 9

Правни договорености

Гражданският стълб разполага с правоспособност да закупува услуги и оборудване, да сключва договори и административни договорености, да наема персонал, да разполага с банкови сметки, да придобива активи, да се разпорежда с тях и да погасява задълженията си, както и да бъде страна в съдебни производства, в зависимост от необходимото за изпълнението на настоящото решение.

Член 10

Финансови договорености

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с гражданския стълб разходи за период от шест месеца от влизането в сила на настоящото решение, е в размер на 1 075 000 EUR. Решението за размера на референтната сума за следващите периоди се взема от Съвета.

2.   Управлението на всички разходи за гражданския стълб се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими за общия бюджет на Съюза. Участието на физически и юридически лица при възлагането на договори за обществена поръчка от страна на гражданския стълб е отворено без ограничения. Освен това за стоките, закупени от гражданския стълб, не се прилага правилото за произход. При условие че получи одобрението на Комисията, гражданският стълб може да сключва технически договорености с държавите членки, с държавите, посочени в член 1, параграф 3, с участващите трети държави и с други международни участници за предоставяне на оборудване, услуги и помещения на гражданския стълб.

3.   Гражданският стълб отговаря за изпълнението на своя бюджет. За тази цел гражданският стълб подписва споразумение с Комисията. Финансовите договорености са съобразени с командната верига, предвидена в членове 4, 5 и 6, както и с оперативните изисквания за инициативата.

4.   Гражданският стълб прави пълен отчет пред Комисията и се намира под нейния надзор по отношение на финансовите дейности, предприети в рамките на споразумението, посочено в параграф 3.

5.   Свързаните с гражданския стълб разходи са допустими от датата на приемане на настоящото решение.

Член 11

Гражданско проектно звено

1.   Гражданският стълб има гражданско проектно звено за идентифициране и изпълнение на граждански проекти в подкрепа на задачите му, посочени в член 2, параграф 1.

2.   Когато е целесъобразно, гражданското проектно звено оказва съдействие и предоставя консултации по проекти, изпълнявани от държави членки и трети държави, за които те носят отговорност, в области, свързани с гражданския стълб, и в подкрепа на неговите цели.

3.   При условията на параграф 5, на гражданския стълб се разрешава да прибягва до финансови вноски от държавите членки или от трети държави за осъществяване на проекти, за които се счита, че допълват по последователен начин останалите действия на инициативата, ако проектите са:

а)

предвидени във финансовия разчет във връзка с настоящото решение; или

б)

интегрирани в хода на мандата на инициативата посредством изменение на този финансов разчет по искане на командващия гражданските операции.

4.   Гражданският стълб сключва със съответните органи на държавите, посочени в параграф 3, договореност, която обхваща по-конкретно специалните процедури за разглеждане на жалби от трети страни относно вреди, причинени в резултат на действие или бездействие от страна на гражданския стълб при използването на финансовите средства, предоставени от тези държави.

5.   При никакви обстоятелства държавите, посочени в параграф 3, не могат да търсят отговорност от Съюза или от върховния представител за действие или бездействие от страна на гражданския стълб при използването на финансовите средства, предоставени от тези държави.

6.   КПС постига съгласие по приемането на финансови вноски от трети държави за гражданското проектно звено.

Раздел III

Военен стълб

Член 12

Военен командващ

1.   Директорът на „Способности за планиране и провеждане на военни операции“ (MPCC) е военният командващ за военния стълб.

2.   MPCC е статичната структура за командване и контрол на военностратегическо равнище, разположена извън зоната на операциите и отговаря за оперативното планиране и провеждането на военния стълб.

3.   Военният командващ осъществява командването и контрола на военния стълб на стратегическо равнище под политическия контрол и стратегическото ръководство на КПС и под общото ръководство на върховния представител.

4.   Военният командващ осигурява правилното и ефективно изпълнение на решенията на Съвета и на КПС по отношение на провеждането на операциите по линия на военния стълб, включително като дава указания на своя персонал.

5.   Военният командващ се отчита пред Съвета чрез върховния представител.

6.   Целият персонал, командирован към военния стълб, остава под пълното командване на националните органи на командироващата държава в съответствие с националните правила или на съответната институция на Съюза, или съответно на ЕСВД. Националният орган, институциите на Съюза или ЕСВД, по целесъобразност, прехвърлят оперативния контрол над своя командирован персонал на военния командващ.

7.   Военният командващ носи общата отговорност за осигуряване на доброто изпълнение на задължението на Съюза за полагане на дължима грижа по отношение на персонала от военния стълб.

Член 13

Ръководител на военното звено за командване и подкрепа

1.   MPCC се подсилва за целите на инициативата от военно звено за командване и подкрепа.

2.   Ръководителят на военното звено за командване и подкрепа отговаря за военния стълб и осъществява командването и контрола му на оперативно равнище.

3.   Ръководителят на военното звено за командване и подкрепа е пряко подчинен на военния командващ и следва неговите инструкции.

Член 14

Военно ръководство

1.   EUMC следи правилното изпълнение на задачите на военния стълб, провеждани под ръководството на военния командващ.

2.   EUMC получава редовно доклади от военния командващ. EUMC може да кани на свои заседания военния командващ и ръководителя на военното звено за командване и подкрепа, по целесъобразност.

3.   Председателят на EUMC е основно лице за контакт с военния командващ.

Член 15

Финансови договорености

1.   Общите разходи за военния стълб се управляват в съответствие с Решение (ОВППС) 2021/509.

2.   Референтната сума за общите разходи на военния стълб за период от шест месеца от влизането в сила на настоящото решение е 179 000 EUR. Процентът от референтната сума, посочен в член 51, параграф 2 от Решение (ОВППС) 2021/509, е 30 % за поети задължения и 15 % за плащания. Решението за размера на референтната сума за следващите периоди се взема от Съвета.

Член 16

Военно проектно звено

1.   Военният стълб има военно проектно звено за набелязване и изпълнение на проекти в подкрепа на задачите му, посочени в член 2, параграф 1.

2.   Когато е целесъобразно, военното проектно звено оказва съдействие и предоставя консултации по проекти, изпълнявани от държави членки и трети държави, за които те носят отговорност, в области, свързани с военния стълб, и в подкрепа на неговите цели.

3.   При условията на параграф 5, на военния командващ се разрешава да прибягва до финансови вноски от държавите членки или трети държави за осъществяването на проекти, за които се счита, че допълват по последователен начин останалите действия на военния стълб.

4.   Европейският механизъм за подкрепа на мира може да управлява финансовите вноски, посочени в параграф 3 от настоящия член, в съответствие с член 30 от Решение (ОВППС) 2021/509.

5.   При никакви обстоятелства държавите, посочени в параграф 3, не могат да търсят отговорност от Съюза или от върховния представител за действия или бездействия на военния стълб при използването на предоставените от тези държави финансови средства.

6.   КПС постига съгласие по приемането на финансови вноски от трети държави за военното проектно звено.

Раздел IV

Заключителни разпоредби

Член 17

Съгласуваност на действията на Съюза и координация

1.   Върховният представител осигурява изпълнението на настоящото решение и съгласуваността му с външната дейност на Съюза като цяло, включително програмите на Съюза за развитие и програмите му за хуманитарна помощ.

2.   Когато е необходимо, командващият гражданските операции, военният командващ и ръководителите на делегациите на Съюза в държавите, посочени в член 1, параграф 3, провеждат консултации помежду си.

3.   Без да се засяга командната верига, ръководителите на гражданското и военното звено за командване и подкрепа получават политически насоки на местно равнище от ръководителите на делегациите на Съюза в държавите, посочени в член 1, параграф 3.

4.   Без да се засяга командната верига, персоналът, разположен в делегация на Съюза в държава, посочена в член 1, параграф 3, получава политически насоки на местно равнище от ръководителя на въпросната делегация.

5.   Инициативата координира своите дейности с двустранните дейности на държавите членки в областта на сигурността и отбраната в държавите, посочени в член 1, параграф 3, и по целесъобразност с единомислещи партньори и регионални организации, по-специално Икономическата общност на западноафриканските държави и инициативата от Акра.

Член 18

Участие на трети държави

1.   Трети държави могат да бъдат канени да участват в инициативата, без да се засягат независимостта при вземане на решения на Съюза и единната му институционална рамка и в съответствие с приложимите насоки на Европейския съвет.

2.   Съветът оправомощава КПС да кани трети държави да предоставят принос и да взема съответните решения относно приемането на предложения принос по препоръка съответно на военния командващ и EUMC или на командващия гражданските операции.

3.   Подробните условия за участието на трети държави са предмет на споразумения, които се сключват съгласно член 37 от ДЕС и в съответствие с процедурата, предвидена в член 218 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). Когато Съюзът и трета държава са сключили споразумение за установяване на рамка за участието на третата държава в мисии на Съюза по управление на кризи, разпоредбите на това споразумение се прилагат в контекста на инициативата.

4.   Третите държави, които допринасят за гражданския стълб или имат значителен военен принос към военния стълб, имат същите права и задължения по отношение на ежедневното управление на инициативата като държавите членки, участващи в инициативата.

5.   Съветът упълномощава КПС да взема съответните решения относно създаването на граждански или военен комитет на участващите държави, в случай че трети държави правят вноски за гражданския стълб или имат значителен военен принос към военния стълб.

Член 19

Статут на инициативата и нейния персонал

Статутът на инициативата и нейния персонал, включително привилегиите, имунитетите и другите гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото функциониране на мисията, се уреждат със споразумение, сключено от Съюза с всяка от държавите, посочени в член 1, параграф 3, съгласно член 37 от ДЕС и в съответствие с процедурата, предвидена в член 218 от ДФЕС.

Член 20

Оповестяване на информация

1.   Когато е целесъобразно и в съответствие с нуждите на инициативата, върховния представител е оправомощен да предоставя на трети държави, асоциирани към настоящото решение, класифицирана информация на ЕС, изготвена за целите на инициативата, в съответствие с Решение 2013/488/ЕС:

а)

до нивото на класификация, определено в приложимите споразумения за сигурност на информацията, сключени между Съюза и съответната трета държава; или

б)

до ниво на класификация „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“ в други случаи.

2.   В случай на конкретна и неотложна оперативна нужда върховният представител е оправомощен също така да предоставя на съответната държава, посочена в член 1, параграф 3, класифицирана информация на ЕС до ниво на класификация „RESTREINT UE /EU RESTRICTED“, изготвена за целите на инициативата, в съответствие с Решение 2013/488/ЕС. За тази цел се изготвят договорености между върховния представител и компетентните органи на тази държава.

3.   Върховният представител е оправомощен да предоставя на трети държави, асоциирани към настоящото решение, некласифицирани документи на ЕС, свързани с разискванията на Съвета относно инициативата, към които се прилага задължението за служебна тайна съгласно член 6, параграф 1 от Процедурния правилник на Съвета (3).

4.   Върховният представител може да делегира правомощията, посочени в параграфи 1–3, както и правомощието за сключване на договореностите, посочени в параграф 2, на служители на Европейската служба за външна дейност или на командващия гражданските операции или на военния командващ.

Член 21

Планиране и начало на инициативата

Решението за начало на инициативата се приема от Съвета след одобрение на оперативния план за гражданския стълб и на плана на мисията, включително правилата за използване на сила за военния ѝ стълб.

Член 22

Влизане в сила и прекратяване

1.   Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

2.   Настоящото решение се прилага за срок от две години, считано от началото на дейността на инициативата съгласно член 21.

3.   Настоящото решение се отменя в съответствие с одобрените планове за прекратяване на инициативата и без да се засягат процедурите за одит и представяне на отчетите на военния стълб, установени в Решение (ОВППС) 2021/509.

Съставено в Брюксел на 3 август 2023 година.

За Съвета

Председател

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Решение (ОВППС) 2021/509 на Съвета от 22 март 2021 г. за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира и за отмяна на Решение (ОВППС) 2015/528 (ОВ L 102, 24.3.2021 г., стр. 14).

(2)  Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на EC (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).

(3)  Решение 2009/937/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за приемане на Процедурен правилник на Съвета (ОВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 35).


4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/35


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2023/1600 НА СЪВЕТА

от 3 август 2023 година

за изменение на Решение (ОВППС) 2016/610 за военна мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО за обучение в Централноафриканската република (EUTM RCA)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 19 април 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/610 (1), с което беше създадена мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО за обучение в Централноафриканската република (EUTM RCA) с мандат до 19 септември 2018 г.

(2)

На 28 юли 2022 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2022/1334 (2), с което срокът на действие на EUTM RCA беше удължен до 20 септември 2023 г. и мандатът ѝ беше изменен.

(3)

На 13 юли 2023 г., въз основа на цялостния стратегически преглед на EUTM RCA и на консултативната мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Централноафриканската република (EUAM RCA), Комитетът по политика и сигурност препоръча мандатът на EUTM RCA по принцип да бъде удължен до 19 септември 2024 г. и най-късно през март 2024 г. да бъде извършена стратегическа оценка както на EUTM RCA, така и на EUAM RCA.

(4)

Решение (ОВППС) 2016/610 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение (ОВППС) 2016/610 се изменя, както следва:

1)

В член 10 се добавя следният параграф:

„6.   Референтната сума за общите разходи на EUTM RСА за периода от 20 септември 2023 г. до 19 септември 2024 г. възлиза на 5 212 000 евро. Процентът от референтната сума, посочен в член 51, параграф 2 от Решение (ОВППС) 2021/509, е 15 % за поети задължения и 0 % за плащания.“

2)

В член 13 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   След извършване на стратегическа оценка от КПС, която трябва да бъде извършена не по-късно от март 2024 г., EUTM RCA приключва на 19 септември 2024 г.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 3 август 2023 година.

За Съвета

Председател

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Решение (ОВППС) 2016/610 на Съвета от 19 април 2016 г. за военна мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО за обучение в Централноафриканската република (EUTM RCA) (ОВ L 104, 20.4.2016 г., стр. 21).

(2)  Решение (ОВППС) 2022/1334 на Съвета от 28 юли 2022 г. за изменение на Решение (ОВППС) 2016/610 за военна мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО за обучение в Централноафриканската република (EUTM RCA) (ОВ L 201, 1.8.2022 г., стр. 27).


4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/37


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2023/1601 НА СЪВЕТА

от 3 август 2023 година

за изменение на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 15 октомври 2012 г. Съветът прие Решение 2012/642/ОВППС (1).

(2)

На 24 февруари 2022 г. президентът на Руската федерация обяви военна операция в Украйна и руските въоръжени сили започнаха нападение срещу Украйна, включително от територията на Беларус. Това нападение представлява грубо нарушение на териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

(3)

На 2 март 2022 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2022/356 (2), с което се изменя заглавието на Решение 2012/642/ОВППС и се въвеждат допълнителни ограничителни мерки в отговор на участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна.

(4)

В своите заключения от 20 и 21 октомври 2022 г. Европейският съвет призова властите на Беларус да престанат да способстват за руската агресивна война, като разрешават на руските въоръжени сили да използват беларуската територия и като предоставят подкрепа на руските военни сили. Европейският съвет заяви, че беларуският режим трябва да се придържа изцяло към задълженията си съгласно международното право и че Съюзът запазва готовност да предприеме бързи действия с допълнителни санкции срещу Беларус.

(5)

На 18 януари 2023 г. Съюзът излезе с изявление относно положението с правата на човека в Беларус пред Комитета на министрите на Съвета на Европа, в което изрази дълбока загриженост във връзка с тежкото и влошаващо се положение с правата на човека в Беларус при режима на Лукашенко и допълнително осъди дейностите на режима в Минск, насочени към подкрепа на варварската руска агресия срещу Украйна, и подновените опити за цинично и насилствено използване на мигранти за създаване на кризисни ситуации по границите на Съюза.

(6)

В заключенията си от 23 март 2023 г. и 29 и 30 юни 2023 г. Европейският съвет осъди продължаващата военна подкрепа за агресивната война на Русия, предоставяна от Беларус, и подчерта, че Беларус трябва да спре да позволява на руските въоръжени сили да използват нейната територия, включително за разполагането на тактически ядрени оръжия.

(7)

С оглед на сериозното положение и в отговор на продължаващото участие на Беларус в руската агресия срещу Украйна е целесъобразно да се въведат допълнителни ограничителни мерки.

(8)

По-специално, целесъобразно е да се забранят продажбата, доставката, трансферът или износът на огнестрелни оръжия, техни части и основни компоненти и боеприпаси. Стоките, предмет на тази забрана, са обхванати и от Регламент (ЕС) № 258/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3). В този контекст Решение 2012/642/ОВППС, следва да се разглежда като lex specialis и следователно в случай на противоречие има предимство пред Регламент (ЕС) № 258/2012.

(9)

Целесъобразно е също така да се разшири допълнително забраната за износ на стоки и технологии с двойна употреба и усъвършенствани стоки и технологии, както и да се въведат допълнителни ограничения върху износа на стоки, които биха могли да допринесат за военния и технологичен напредък на Беларус или за развитието на нейния сектор на отбраната и сигурността, по-специално изделията, които Русия е използвала за агресивната си война срещу Украйна.

(10)

Целесъобразно е също така да се наложи забрана за износ на стоки и технологии, подходящи за използване във въздухоплаването и космическата промишленост, включително двигатели за въздухоплавателни средства и техните части, както за пилотираните, така и за безпилотните въздухоплавателни средства.

(11)

За изпълнението на определени мерки са необходими допълнителни действия от страна на Съюза.

(12)

Във връзка с това Решение 2012/642/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2012/642/ОВППС се изменя, както следва:

1)

Вмъква се следният член:

„Член 1а

1.   Без да се засяга член 1 от настоящото решение, се забраняват продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на огнестрелните оръжия, техни части и основни компоненти и боеприпаси, които са посочени в приложение I към Регламент (ЕС) № 258/2012 на Европейския парламент и на Съвета (*1), както и на огнестрелните и други оръжия, посочени в приложение VI към настоящото решение, независимо дали са с произход от Съюза или не, на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус или за употреба в Беларус.

2.   Забранява се:

а)

предоставянето на техническа помощ, брокерски или други услуги във връзка с посочените в параграф 1 стоки или с предоставянето, производството, поддръжката и употребата на тези стоки, пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус или за употреба в Беларус; или

б)

предоставянето на финансиране или финансова помощ във връзка със стоките, посочени в параграф 1, за продажби, доставки, трансфер или износ на тези стоки или за предоставянето във връзка с тях на техническа помощ, брокерски или други услуги, пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус или за употреба в Беларус.

(*1)  Регламент (ЕС) № 258/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за изпълнение на член 10 от Протокола на Организацията на обединените нации срещу незаконното производство и трафика с огнестрелни оръжия, техните части и компоненти и боеприпаси, допълващ Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност („Протокол за огнестрелните оръжия“), и за установяване на разрешения за износа и мерки за вноса и транзита на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 1).“;"

2)

В член 2в, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Забраняват се пряката или непряката продажба, доставка, трансфер и износ на всякакви стоки и технологии с двойна употреба, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета (*2), на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус или за употреба в Беларус от граждани на държавите членки или от териториите на държавите членки, или чрез използването на плаващи под тяхно знаме кораби и техни въздухоплавателни средства, независимо дали тези стоки и технологии са с произход от техните територии.

(*2)  Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 г. за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба (ОВ L 206, 11.6.2021 г., стр. 1).“;"

3)

В член 2в, параграф 3 буква в) се заменя със следното:

„в)

временен износ на изделия за ползване от новинарските медии;“

4)

В член 2в, параграф 3 буква д) се заменя със следното:

„д)

използване като потребителски комуникационни устройства; или;“

5)

В член 2в, параграф 3 буква е) се заличава;

6)

В член 2в, параграф 3 буква ж) се заменя със следното:

„е)

лично ползване от пътуващите за Беларус физически лица или от пътуващите с тях най-близки членове на тяхното семейство, като тук спадат само личните вещи, домашното имущество, превозните средства или необходимите за стопанската дейност предмети, притежавани от тези физически лица и непредназначени за продажба.“;

7)

В член 2в, параграф 3 втората алинея се заменя със следното:

„С изключение на буква е) от първа алинея, износителят посочва в митническата декларация, че изделията се изнасят по силата на съответното изключение по настоящия параграф и в срок от 30 дни, считано от датата на първия износ, уведомява компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за първото използване на съответното изключение.“;

8)

В член 2в, параграф 4 буква д) се заменя със следното:

„д)

граждански мрежи за електронни комуникации, които не са общодостъпни и които не са собственост на образувание, което е публично контролирано или с повече от 50 % публична собственост;“

9)

В член 2в, параграф 4 буква ж) се заменя със следното:

„ж)

дипломатическите представителства на Съюза, държавите членки и партньорските държави, включително делегации, посолства и мисии; или“;

10)

В член 2в, параграф 4 се добавя следната буква:

„з)

гарантиране на киберсигурността и информационната сигурност на физически и юридически лица, образувания или органи в Беларус, с изключение на нейното правителство и на пряко или непряко контролираните от него дружества.“;

11)

Член 2в, параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 от настоящия член и без да се засягат изискванията за получаване на разрешение, предвидени в Регламент (ЕС) 2021/821, компетентните органи могат да разрешат продажбата, доставката, трансфера или износа на стоки и технологии с двойна употреба или предоставянето във връзка с тях на техническа или финансова помощ – за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, след като са установили, че тези стоки или технологии или свързана с тях техническа или финансова помощ са дължими по договор, сключен преди 3 март 2022 г., или по допълнителен договор, необходим за изпълнението на такъв договор, при условие че разрешението е поискано преди 1 май 2022 г.“

;

12)

В член 2в, параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Всички разрешения, изисквани съгласно настоящия член, се издават от компетентните органи съобразно разпоредбите и процедурите в Регламент (ЕС) 2021/821, който се прилага mutatis mutandis. Разрешението е валидно в целия Съюз.“

;

13)

В член 2в, параграф 7 подточки i) и ii) се заменят със следното:

„i)

крайният потребител може да е военен, да е посочен(о) в приложение II физическо или юридическо лице, образувание или орган, или че крайната употреба на стоките може да е военна, освен ако продажбата, доставката, трансферът или износът на стоките и технологиите, посочени в параграф 1 от настоящия член, или предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ не са разрешени съгласно член 2га, параграф 1, буква а); или

ii)

продажбата, доставката, трансферът или износът на стоките и технологиите, посочени в параграф 1, или предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ са предназначени за авиационната или космическата промишленост, освен ако такава продажба, доставка, трансфер или износ или предоставяне на свързана с тях техническа или финансова помощ не са разрешени съгласно параграф 4, буква б).“;

14)

В член 2г, параграф 3 буква в) се заменя със следното:

„в)

временен износ на изделия за използване от новинарските медии;“;

15)

В член 2г, параграф 3 буква е) се заличава;

16)

В член 2г, параграф 3 буква ж) се заменя със следното:

„е)

лично ползване от пътуващите за Беларус физически лица или от пътуващите с тях най-близки членове на тяхното семейство, като тук спадат само личните вещи, домашното имущество, превозните средства или необходимите за стопанската дейност предмети, притежавани от тези физически лица и непредназначени за продажба.“;

17)

В член 2г, параграф 3 втората алинея се заменя със следното:

„С изключение на буква е) от първа алинея, износителят посочва в митническата декларация, че изделията се изнасят по силата на съответното изключение по настоящия параграф и в срок от 30 дни, считано от датата на първия износ, уведомява компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за първото използване на съответното изключение.“;

18)

В член 2г, параграф 4 буква д) се заменя със следното:

„д)

граждански мрежи за електронни комуникации, които не са общодостъпни и които не са собственост на образувание, което е публично контролирано или с повече от 50 % публична собственост;“

19)

В член 2г, параграф 4 буква ж) се заменя със следното:

„ж)

дипломатическите представителства на Съюза, държавите членки и партньорските държави, включително делегации, посолства и мисии; или“;

20)

В член 2г, параграф 4 се добавя следната буква:

„з)

гарантиране на киберсигурността и информационната сигурност на физически и юридически лица, образувания или органи в Беларус, с изключение на нейното правителство и на пряко или непряко контролираните от него дружества.“;

21)

В член 2г се вмъква следният параграф:

„4а.   Без да се засяга параграф 4, буква д) и чрез дерогация от параграфи 1 и 2 компетентният орган може да разреши продажбата, доставката, трансфера или износа на стоките и технологиите, посочени в параграф 1, или предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ за невоенна употреба и за невоенен краен потребител, след като установи, че тези стоки или технологии или свързаната с тях техническа или финансова помощ са предназначени за прекратяването до 6 февруари 2024 г. на договори и операции, които са в ход към 5 август 2023 г. и които са необходими за предоставянето на граждански телекомуникационни услуги на цивилното население на Беларус.“

;

22)

В член 2г се вмъква следният параграф:

„5а.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат продажбата, доставката, трансфера или износа на стоките с код по КН 8536 69, 8536 90, 8541 30 и 8541 60 до 6 февруари 2024 г., или предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ, доколкото това е необходимо за преработката на тези стоки в Беларус от съвместно предприятие, в което установено в Съюза дружество има мажоритарен дял към 5 август 2023 г., за целите на последващ внос в Съюза и последващо производство в Съюза на стоки, предназначени за употреба в здравния или фармацевтичния сектор или в областта на научноизследователската и развойната дейност.“

;

23)

В член 2г, параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Всички разрешения, изисквани съгласно настоящия член, се издават от компетентните органи съобразно разпоредбите и процедурите в Регламент (ЕС) 2021/821, който се прилага mutatis mutandis. Разрешението е валидно в целия Съюз.“

;

24)

В член 2г, параграф 7 подточки i) и ii) се заменят със следното:

„i)

крайният потребител може да е военен, да е посочен(о) в приложение II физическо или юридическо лице, образувание или орган, или че крайната употреба на стоките може да е военна, освен ако продажбата, доставката, трансферът или износът на стоките и технологиите, посочени в параграф 1 от настоящия член, или предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ не са разрешени съгласно член 2га, параграф 1, буква а); или

ii)

продажбата, доставката, трансферът или износът на стоките и технологиите, посочени в параграф 1, или предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ са предназначени за авиационната или космическата промишленост, освен ако такава продажба, доставка, трансфер или износ или предоставяне на свързана с тях техническа или финансова помощ не са разрешени съгласно параграф 4, буква б).“;

25)

Вмъква се следният член:

„Член 2та

1.   Забраняват се пряката и непряката продажба, доставка, трансфер или износ на стоки и технологии, подходящи за използване във въздухоплаването или космическата промишленост независимо дали произхождат от Съюза или не, на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус или за използване в Беларус.

2.   Забранява се прякото и непрякото застраховане и презастраховане на посочените в параграф 1 стоки и технологии в полза на лица, образувания или органи в Беларус или за използване в Беларус.

3.   Забранява се предоставянето на една или повече от следните дейности: основен ремонт, поправка, инспекция, замяна, модификация или отстраняване на дефект на въздухоплавателно средство или на негов компонент, с изключение на предполетния преглед, във връзка с посочените в параграф I стоки и технологии – пряко или непряко, на лица, образувания или органи в Беларус или за използване в Беларус.

4.   Забранява се:

а)

предоставянето на техническа помощ, брокерски или други услуги във връзка с посочените в параграф 1 стоки и технологии, както и във връзка с предоставянето, производството, поддръжката и употребата на тези стоки и технологии – пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус или за използване в Беларус; или

б)

предоставянето на финансиране или финансова във връзка със стоките и технологиите, посочени в параграф 1, за всякакви продажби, доставки, трансфер или износ на тези стоки и технологии или за предоставянето на свързани с тях техническа помощ, брокерски или други услуги – пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус или за използване в Беларус.

5.   Забраните по параграфи 1 и 4 не се прилагат по отношение на изпълнението до 4 септември 2023 г. на договори, сключени преди 5 август 2023 г., или на допълнителните договори, необходими за изпълнението на такива договори.

6.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 4, компетентните национални органи могат, при условия, които считат за подходящи, да разрешат изпълнението на финансов лизинг на въздухоплавателно средство, сключен преди 5 август 2023 г., след като са установили, че:

а)

това е строго необходимо, за да се гарантира изплащането на лизинговите вноски на юридическо лице, образувание или орган, регистриран(о) или учреден(о) съгласно правото на държава членка, който или което не попада в обхвата на никоя от ограничителните мерки, предвидени в настоящото решение; и

б)

на беларуския контрагент няма да се предоставят никакви икономически ресурси, с изключение на прехвърлянето на собствеността на въздухоплавателното средство след пълното изплащане на финансовия лизинг.

7.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 4 компетентните органи могат, при условия, които считат за подходящи, да разрешат продажбата, доставката, трансфера или износа на стоките с код по КН 8517 71 00, 8517 79 00 и 9026 00 00, или свързаните с тях техническа помощ, брокерски услуги, финансиране или финансова помощ, след като са установили, че това е необходимо за медицински, фармацевтични или хуманитарни цели – например предоставяне или улесняване на предоставянето на помощ, включително доставки на медицински изделия и храна или прехвърляне на хуманитарни работници и свързаната с това помощ, или за евакуации.

Когато в съответствие с настоящия параграф компетентните органи взимат решение по дадено искане за разрешение за медицински, фармацевтични или хуманитарни цели, те не издават разрешение за износ на физическите и юридическите лица, образувания и органи в Беларус или за употреба в Беларус, ако имат основателни причини да смятат, че стоките могат да са за военна крайна употреба.

8.   Съответната държава членка уведомява останалите държави членки и Комисията за всички предоставени съгласно настоящия член разрешения в двуседмичен срок след предоставянето им.

9.   Забраната по параграф 1 не засяга член 2в, параграф 4, буква б) и член 2г, параграф 4, буква б).

10.   Забраната по параграф 4, буква а) не се прилага за обмена на информация с цел установяване на технически стандарти в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване във връзка със стоките и технологиите, посочени в параграф 1.

11.   Съюзът взема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, попадащи в обхвата на настоящия член.“

;

26)

Текстът, съдържащ се в приложението към настоящото решение, се добавя като приложение VI към Решение 2012/642/ОВППС.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 август 2023 година.

За Съвета

Председател

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Решение 2012/642/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна (ОВ L 285, 17.10.2012 г., стр. 1).

(2)  Решение (ОВППС) 2022/356 на Съвета от 2 март 2022 г. за изменение на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки с оглед на положението в Беларус (ОВ L 67, 2.3.2022 г., стр. 103).

(3)  Регламент (ЕС) № 258/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за изпълнение на член 10 от Протокола на Организацията на обединените нации срещу незаконното производство и трафика с огнестрелни оръжия, техните части и компоненти и боеприпаси, допълващ Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност („Протокол за огнестрелните оръжия“), и за установяване на разрешения за износа и мерки за вноса и транзита на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Списък на огнестрелните и други оръжия, посочени в член 1а

Код по КН

Описание

9303

Други огнестрелни оръжия и подобни устройства, използващи възпламеняването на барута

ex 9304

Други оръжия (например пушки, карабини и пистолети със сгъстен въздух или газ), с изключение на тези от № 9307


4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/44


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1602 НА КОМИСИЯТА

от 31 юли 2023 година

относно мрежата от първични дилъри и определяне на критериите за допустимост на кандидатите за мандати на водещ или съвместно водещ мениджър на синдикирани сделки за целите на дейностите по заемане на средства от Комисията от името на Съюза и на Европейската общност за атомна енергия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (1), и по-специално член 220а, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В контекста на действията, приети от Съюза след кризата с COVID-19, с Решение (ЕС, Евратом) 2021/625 на Комисията (2) беше създадена мрежа от първични дилъри, която да функционира като квалифицирана мрежа от кредитни институции и инвестиционни посредници, в която Комисията призовава за първоначалното пласиране на дългови ценни книжа, за насърчаване на такива пласирания и, според случая, за предоставяне на съответните финансови услуги, като например предоставяне на безпристрастни пазарни консултации и проучвания.

(2)

В съответствие с член 220а от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета, изменен с Регламент (ЕС, Евратом) 2022/2434 (3), заемането на средства, разрешено съгласно член 5, параграф 1 от Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета (4), и, освен в надлежно обосновани случаи, операциите по заемане на средства и управление на дълга за финансиране на програми за финансова помощ следва да се извършват от Комисията в рамките на диверсифицирана стратегия за финансиране. Диверсифицираната стратегия за финансиране е общ метод на заемане на средства, който дава възможност за гъвкавост по отношение на графика и падежа на отделните операции по финансиране и за редовни и постоянни плащания към бенефициерите.

(3)

След две години функциониране на мрежата от първични дилъри са необходими някои подобрения, по-специално по отношение на процесите на уведомяване, предоставяни от първичните дилъри, както и по отношение на суспендирането на членството или изключването на първичен дилър от мрежата.

(4)

Прибягването до капиталовите пазари се извършва в голям мащаб и емитиране на дългови инструменти се прави много често. Вследствие на това организацията на операциите по финансиране следва да бъде гъвкава.

(5)

Първичните дилъри, приети в мрежата, имат право да участват в аукциони, провеждани от Комисията за заемане на средства на капиталовите пазари. Определянето на критериите за допустимост се основава на опита на Комисията при подбора на кредитни институции и инвестиционни посредници по съществуващите програми за финансова помощ. То се основава и на най-добрите практики на държавните и наднационалните емитенти на дългови инструменти.

(6)

Кредитните институции и инвестиционните посредници следва да имат право на членство в мрежата от първични дилъри, ако отговарят на критериите за допустимост. Тези критерии имат за цел да гарантират ефективното изпълнение на функцията на първичните дилъри, по-специално компетентното извършване на пазарните операции и спазването на поетите ангажименти. В това отношение е от решаващо значение допустимите първични дилъри да демонстрират солидна организационна структура, професионален и управленски капацитет, значителна пазарна активност при поемането на държавни и наднационални облигации и спазване на съответната регулаторна рамка, особено по отношение на пруденциалните изисквания на Съюза (5) и надзора върху тях (6). В съответствие с принципа на прозрачност тези критерии и решенията за признаване на кредитна институция или инвестиционен посредник за първичен дилър следва да бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

(7)

Членството в мрежи от първични дилъри, управлявани от държава членка или от наднационален емитент, дава право на кредитната институция или инвестиционния посредник да участва в публичните аукциони за дългови инструменти на този емитент. Редовното и активно участие в държавни или наднационални аукционни процедури е надеждно доказателство за наличието на опит в операции по управление на публичния дълг. Поради това допустимостта за членство в мрежата от първични дилъри на Съюза следва да зависи от членството в поне една мрежа от първични дилъри или механизъм за първично дилърство на емитент на държава членка или европейски наднационален емитент.

(8)

На първичните дилъри, приети в мрежата, следва да бъде разрешено да носят званието „член на мрежата от първични дилъри на Европейския съюз“ и да участват във всички аукциони за дългови ценни книжа на Съюза и Евратом. Тези дилъри следва да закупят минимален среднопретеглен размер от количествата на аукционните продажби и следва да спазват определени задължения за докладване.

(9)

Първичните дилъри следва също така да спазват общите принципи и условия, уреждащи участието в мрежата от първични дилъри, по-специално правата, ангажиментите и задълженията на членовете на мрежата от първични дилъри, годишния преглед, задълженията за докладване, както и правилата относно контрола, суспендирането на членството, изключването от мрежата от първични дилъри и възможността за оттегляне от нея.

(10)

В допълнение към аукционите, емитирането на дългови ценни книжа по програми за заемане на средства се извършва чрез синдикиране или частни емисии на ценни книжа. За тази цел кредитните институции или инвестиционните посредници, които отговарят на установените изисквания за участие в синдикирани сделки и частни емисии на ценни книжа, се назначават от Комисията за целите на всяка сделка по заемане на средства.

(11)

Членовете на мрежата от първични дилъри, които закупят среднопретеглен процент от количествата на аукционните продажби, по-висок от процента, изискван за членство в мрежата от първични дилъри, които поддържат на вторичния пазар достатъчен дял в дългови ценни книжа на Съюза и Евратом и които отговарят на минималните изисквания на условията за котиране, следва да бъдат допустими за водещ мениджър на синдикирани сделки. Тази група от дилъри следва също така да насърчава ликвидността на дълговите ценни книжа на Съюза и Евратом чрез допълнителна дейност по поддържане на пазара, да предоставя безпристрастни консултации и пазарни проучвания на Комисията и да популяризира емисиите на Съюза и Евратом сред инвеститорите.

(12)

Задачите, свързани с функциите на водещ и съвместно водещ мениджър, следва да се считат за финансови услуги по смисъла на глава 1, раздел 2, точка 11.1, буква й) от приложение I към Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046. Следователно назначаването на допустими първични дилъри за членове на синдиката, сформиран за конкретна емисионна сделка, следва да се основава на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление. Процедурата за назначаване на водещи мениджъри следва да включва изпращане на искане за предложения до допустимите дилъри и оценка на предложенията, получени от Комисията.

(13)

Като се има предвид фактът, че се очаква Комисията да прибягва често до капиталовите пазари, е необходимо да се създаде гъвкав, бърз и ефикасен механизъм за назначаване на банки за водещ мениджър на синдикирани сделки. Поради това е необходимо да се осигури справедлива и прозрачна основа за ограничаване на искането за предложения до подгрупа от първичните дилъри, които отговарят на условията за участие в синдикати. Този допълнителен подбор е нужен, за да се постигне баланс между необходимостта от конкуренция в процедурата за възлагане на поръчки за услуги по подпомагане на синдиката и необходимостта от ефикасна подготовка на чувствителни към фактора време сделки, както и за да се избегне дублирането на усилия от страна на първичните дилъри при офериране за мандати в синдикат. Този подбор на банки следва да се основава на качествени и количествени критерии, свързани с доказания капацитет на допустимите първични дилъри да подкрепят емисиите на държавни и наднационални дългови инструменти на първичните и вторичните пазари и тяхната способност да разпространяват дългови ценни книжа сред инвеститори. Този процес следва също така да осигури ротационен механизъм, който да гарантира равни възможности за участие на всички допустими първични дилъри.

(14)

Първичните дилъри следва да уведомяват Комисията за всички случаи на неспазване на пазарните практики и етика, включително да уведомяват Комисията за всички производства, съдебни решения, решения или санкции във връзка със съответните разпоредби на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, свързани със системата за ранно откриване и отстраняване, и по-специално членове 135—142 от него. Тези уведомления следва да се отнасят единствено до самите първични дилъри и техните предприятия майки. Това уведомяване не следва да засяга задължението на първичните дилъри незабавно да информират Комисията за всякакви промени в положенията, декларирани по време на процеса на кандидатстване.

(15)

С цел да се осигури по-голяма ликвидност на вторичния пазар на дълговите ценни книжа на Съюза и Евратом и да се подобрят определянето на цените и прозрачността, е целесъобразно да се въведе условие за котиране, което следва да насърчава първичните дилъри да действат като маркет-мейкъри и да котират дълговите ценни книжа на Съюза и Евратом на признати електронни платформи. На членовете на мрежата от първични дилъри следва да се предоставят подходящи стимули за участие в такива дейности по поддържане на пазара. За тази цел е целесъобразно да се определят критериите за изпълнение на условието за котиране.

(16)

С цел да се осигурят допълнителни стимули за всички първични дилъри да участват в дейности по поддържане на пазара, е целесъобразно да се осигури по-лесен достъп до мандатите на съвместно водещ мениджър на синдикирани сделки също на първичните дилъри, които поддържат ликвидността на вторичния пазар на дългови ценни книжа на Съюза и Евратом и отговарят на минималните критерии на условието за котиране, но не отговарят на критериите за допустимост, за да служат като водещ мениджър на синдикирани сделки. Такъв достъп до мандатите на съвместно водещ мениджър ще позволи на Комисията да предостави допълнителни стимули за по-широк кръг от членове на мрежата от първични дилъри, които предприемат стъпки в подкрепа на емитирането на дългови инструменти от Съюза и Евратом. Поради това следва да бъдат определени критериите за допустимост за мандатите на съвместно водещ мениджър на синдикирани сделки. Комисията следва да обмисли мандати на съвместно водещ мениджър за поне една сделка в рамките на периода, обхванат от план за финансиране, изготвен в съответствие с член 4 от Решение за изпълнение (ЕС, Евратом) 2022/2544 на Комисията (7).

(17)

Целесъобразно е ясно да се определят и разграничат ангажиментите по отношение на мандатите на водещ и съвместно водещ мениджър и критериите за допустимост за съвместно водещ мениджър да станат пропорционални на ползите от тази роля. За тази цел мандати на съвместно водещ мениджър могат да се възлагат и на първични дилъри, които отговарят на съответните критерии за допустимост, но не могат да изпълняват всички допълнителни ангажименти, които са необходими за получаване на мандат на водещ мениджър. Всички първични дилъри, които отговарят на критериите за допустимост за съвместно водещ мениджър, следва да бъдат поканени да участват като съвместно водещи мениджъри на синдикирана сделка, освен в случаите, когато оперативната ефективност би била по-добре гарантирана от подгрупа допустими съвместно водещи мениджъри. В такива случаи допустимите съвместно водещи мениджъри следва да се избират по азбучен ред с ротационен механизъм.

(18)

За да се подобри допълнително защитата на финансовите интереси на Съюза, процедурите за суспендиране на членството и за изключване на първични дилъри следва да бъдат ясни и ефикасни. Важно е да се гарантира, че при необходимост суспендирането на членството на първичен дилър може да се извърши без ненужно забавяне. В случаите, когато е започната процедура за изключване, тази процедура следва да предоставя достатъчно време на първичните дилъри да отговорят на изпратено от Комисията известие за несъответствие и когато е приложимо, да предприемат коригиращи мерки в случаите, когато това несъответствие може да бъде поправено.

(19)

Като се има предвид необходимостта да бъдат защитени финансовите интереси на Съюза, следва да се определят правила за мониторинг, за да се гарантира, че членовете на мрежата от първични дилъри спазват задълженията, предвидени в настоящото решение, и другите приложими разпоредби, по-специално общите принципи и условия. Европейската служба за борба с измамите (OLAF) следва да участва, когато е целесъобразно, в този надзор.

(20)

С Решение (ЕС, Евратом) 2021/625 на Комисията беше създадена мрежата от първични дилъри и бяха определени по-специално критериите за допустимост за подбора на нейните членове. С Решение (ЕС) 2021/857 на Комисията (8) беше изменено Решение (ЕС, Евратом) 2021/625 на Комисията и бяха разширени критериите за допустимост, като бяха включени някои инвестиционни посредници, които са получили разрешение да извършват дейности по поемане на емисии на финансови инструменти и/или пласиране на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение съгласно Директива 2014/65/ЕС (9). Настоящото решение се основава на принципите, въведени с горепосочените решения. Поради това настоящото решение следва да замени Решение (ЕС, Евратом) 2021/625, което съответно следва да бъде отменено.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

ГЛАВА 1

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   С настоящото решение се създава мрежата от първични дилъри и се определят критериите за допустимост и процедурните разпоредби за подбора на нейните членове, както и правата и задълженията на тези членове.

2.   Настоящото решение се прилага за всяка дейност по заемане на средства и управление на дълга, извършвана от Комисията от името на Съюза и Евратом, при която Комисията избира частни финансови контрагенти.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„аукцион“ означава процесът на емитиране на дългови ценни книжа на Съюза и Евратом въз основа на конкурентни оферти чрез тръжна платформа на първичния пазар;

2)

„програми за заемане на средства“ означава програмите на Съюза и Евратом, включващи дейности по заемане на средства на финансовите пазари;

3)

„кредитна институция“ означава кредитна институция съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

4)

„дългови ценни книжа“ означава полици и/или краткосрочни финансови инструменти, като съкровищни бонове, както и всякакви други финансови инструменти, емитирани от Съюза и/или Евратом;

5)

„инвестиционни посредници“ означава инвестиционни посредници съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2014/65/ЕС;

6)

„междудилърска платформа“ означава място за електронна търговия между дилъри, установена в Европейския съюз, съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 24 от Директива 2014/65/ЕС, където първичните дилъри участват като маркет-мейкъри за търговия на вторичния пазар;

7)

„котировка“ означава фиксирани ставки или цени „купува“ и „продава“, прилагани на междудилърски платформи, които водят до автоматично сключване на сделка, ако съответните ставки или цени „купува“ или „продава“ са били предоставени от друг участник (централен регистър на лимитираните поръчки);

8)

„членове на мрежата от първични дилъри“ означава всички кредитни институции или инвестиционни посредници, които отговарят на критериите за допустимост, посочени в член 4, и са включени в списъка, посочен в член 15;

9)

„европейски наднационален емитент“ означава Банката за развитие към Съвета на Европа, Европейският инструмент за финансова стабилност, Европейският механизъм за стабилност, Европейската инвестиционна банка или Скандинавската инвестиционна банка;

Член 3

Създаване на мрежата от първични дилъри

Мрежата от първични дилъри на Съюза („мрежата от първични дилъри“) включва група от кредитни институции и инвестиционни посредници, които отговарят на условията за участие в следните дейности на Комисията по заемане на средства и управление на дълга:

а)

пласиране на дългови ценни книжа на първичните капиталови пазари, по-специално чрез аукциони и синдикирани сделки;

б)

насърчаване на ликвидността на дълговите ценни книжа на Съюза и Евратом на финансовите пазари;

в)

предоставяне на Комисията на безпристрастни консултации и пазарни проучвания;

г)

стимулиране и развиване на пласирането на дългови ценни книжа на Съюза и Евратом.

ГЛАВА 2

ЧЛЕНСТВО В МРЕЖАТА ОТ ПЪРВИЧНИ ДИЛЪРИ

Член 4

Критерии за допустимост за мрежата от първични дилъри

Допустими за членство в мрежата от първични дилъри са кредитните институции и инвестиционните посредници, които отговарят на следните критерии:

а)

да са юридически лица, които са установени и имат главно управление в Съюза или в държава от Европейското икономическо пространство;

б)

да са под надзора на компетентен орган на Съюза и да са получили разрешение да извършват дейност като някое от следните:

i)

кредитна институция в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (10); или

ii)

инвестиционен посредник, получил разрешение да извършва дейност по поемане на емисии на финансови инструменти или пласиране на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение съгласно Директива 2014/65/ЕС; и

в)

да членуват в европейска мрежа от първични дилъри на държавни или наднационални дългови инструменти, създадена с цел да служи като контрагент на държава членка или на европейски наднационален емитент. За целите на настоящото решение европейска мрежа от първични дилъри на държавни или наднационални дългови инструменти се разбира един от следните субекти:

i)

мрежа, група или организирана система от финансови институции, която е избрана от държавен или наднационален емитент да изпълнява функциите на пазарен контрагент в рамките на управлението на публичния дълг, членството в която обикновено предполага участие в емисии на публични дългови ценни книжа чрез аукциони;

ii)

механизъм за първично дилърство, който по същество е еквивалентен на мрежата, групата или организираната система, посочена в точка i).

Член 5

Ангажименти

1.   Членовете на мрежата от първични дилъри поемат следните ангажименти:

а)

да закупят минимален среднопретеглен процент — 0,05 %, от аукционните продажби от Съюза и/или Евратом на всеки шест месеца в съответствие с част 1 от приложение I;

б)

да спазват задължението ежемесечно да докладват точно, своевременно и цялостно на Комисията за търгуваните количества дългови ценни книжа на Съюза и Евратом съгласно хармонизирания формат за докладване за търгуване на вторичния европейски пазар на държавни дългови инструменти, създаден от Подкомитета по пазарите на ЕС на държавни дългови инструменти към Икономическия и финансов комитет на Европейския съюз.

в)

да представят подписано копие на „Общите принципи и условия за първичните дилъри в Европейския съюз (наричани по-нататък „GTC“);

г)

да гарантират, че търговските разрешения, които предоставят на персонала си, търгуващ с финансови инструменти, се преразглеждат на всяко тримесечие и са валидно действащи;

д)

да спазват пазарните практики и етика, и по-специално

i)

гарантират спазване на правилата за поведение и най-високите стандарти в пазарните практики, приложими за техните сделки в евро с фиксиран доход;

ii)

първичните дилъри и техните предприятия майки прилагат мерки във връзка с борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма в съответствие с приложимите национални и съюзни законови и подзаконови актове, които са в сила.

iii)

всеки първичен дилър незабавно уведомява Комисията за всяко производство, започнато срещу него от компетентен орган на държава членка във връзка с дейността, извършвана от първичния дилър като кредитна институция или инвестиционен посредник. Всеки първичен дилър уведомява Комисията за всяка мярка или решение, взети в резултат на такова производство;

iv)

всеки първичен дилър незабавно уведомява Комисията, ако първичният дилър или неговото предприятие майка са осъдени за престъпление, включително данъчна измама, или подлежат на административни или дисциплинарни санкции или са със суспендирано членство или са изключени от браншова организация в която и да е държава членка;

v)

ако компетентен орган на държава членка установи недостатъци в борбата с изпирането на пари или финансирането на тероризма или наложи санкция във връзка с борбата с изпирането на пари или финансирането на тероризма, първичните дилъри незабавно уведомяват Комисията и докладват за своите корективни мерки;

vi)

първичният дилър гарантира, че не сключва сделки, свързани с дългови ценни книжа на Съюза и Евратом, в които участват контрагенти, регистрирани или установени в държава, включена в списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, или определена като високорискова трета държава съгласно член 9, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849 и изброена в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675, или която не спазва ефективно данъчните стандарти на Съюза или международно договорените данъчни стандарти за прозрачност и обмен на информация или нарушава режимите за налагане на санкции, по-специално ограничителните мерки съгласно член 215 от ДФЕС;

е)

да третират като поверителна цялата информация, получена от Комисията.

2.   За целите на параграф 1, буква б) качеството на докладването се оценява редовно и резултатите се съобщават на заинтересования първичен дилър. Ако предоставените данни не са точни, първичният дилър се уведомява за това;

3.   За целите на параграф 1, буква д) Комисията оценява поведението на първичните дилъри по време на изпълнението на синдикирана сделка и други операции по управление на дълга от гледна точка на готовността, пазарната неутралност и правилното и ефективно изпълнение.

Член 6

Общи принципи и условия

1.   GTC се прилагат за всяка дейност по заемане на средства и управление на дълга, извършвана от Комисията в рамките на програмите за заемане на средства съгласно настоящото решение.

2.   В съответствие с настоящото решение с GTC:

а)

се определят подробностите относно задълженията за периода на участие в мрежата от първични дилъри и подробностите относно критериите за допустимост на кандидатите за мандати на водещ или съвместно водещ мениджър;

б)

се определят съдържанието и процедурата за годишния преглед;

в)

се определят подробните правила за задълженията за докладване;

г)

се определят правилата за контрол;

д)

се определят подробностите относно правилата и процедурата за суспендиране на членството, отмяна на това суспендиране и изключване от мрежата от първични дилъри; и

е)

се регламентира възможността за оттегляне от мрежата от първични дилъри;

ж)

се определят подробните правила за условията за котиране, включително периода на наблюдение и изискванията за наблюдение и процеса на признаване на междудилърска платформа;

3.   Всеки срок се изчислява, както следва:

а)

когато даден срок е изразен в дни или месеци, считано от определена дата или събитие, денят или месецът, на който се пада тази дата или настъпва събитието, не се счита за попадащ в рамките на срока;

б)

сроковете, изразени в дни, включват само работните дни. Работните дни се определят в съответствие с календара на официалните почивни дни в Люксембург (https://www.abbl.lu/fr/topic/bank-holidays/);

в)

срокът, изразен в месеци, приключва с изтичането на деня от последния месец, съответстващ на същия ден, на който се пада датата или настъпва събитието, от които започва да тече срокът;

г)

при срок, изразен в месеци, ако в последния месец липсва датата, на която срокът трябва да изтече, срокът изтича в края на последния ден от този месец;

д)

ако срок, изразен в месеци, изтича в почивен ден, той се удължава до края на първия следващ работен ден.

Член 7

Права на членовете на мрежата от първични дилъри

Членовете на мрежата от първични дилъри имат следните права:

а)

да се рекламират като „член на мрежата от първични дилъри на Европейския съюз“;

б)

да участват и да оферират във всеки аукцион на дългови ценни книжа на Съюза или Евратом;

в)

да получават редовно, поне веднъж годишно, обратна информация за своите резултати, особено във връзка с класирането си на аукциони и на вторичните пазари; тази обратна информация се основава на процеса на вътрешна оценка, посочен в член 13, с обективни критерии, които се съобщават на първичните дилъри;

г)

без да се засяга глава 3, да отговарят на условията за участие в операции по управление на дълга, включително следните операции:

i)

частни емисии на ценни книжа;

ii)

репо сделки съгласно определението в член 3, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета (11);

iii)

суапове съгласно определението в раздел 1, точка 10 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 на Комисията (12).

д)

да прекратят по всяко време членството си в мрежата от първични дилъри, като уведомят Комисията за това; това прекратяване на членството поражда действие на първия работен ден от първия месец след датата на уведомлението.

ГЛАВА 3

МАНДАТ НА ВОДЕЩ ИЛИ СЪВМЕСТНО ВОДЕЩ МЕНИДЖЪР НА СИНДИКИРАНИ СДЕЛКИ

Член 8

Критерии за допустимост на кандидатите за мандати на водещ мениджър на синдикирани сделки

Членовете на мрежата от първични дилъри могат да изпълняват функциите на водещ мениджър на синдикирани сделки, при условие че са изпълнени следните критерии:

а)

закупили са минимален дял от количествата на аукционните продажби на Съюза и Евратом, по среднопретеглена стойност, изчислявана системно въз основа на последните аукциони;

б)

предоставили са доказателства въз основа на данните за сделките, докладвани в съответствие с настоящото решение, че системно притежават сред първичните дилъри минимален дял на пазара на дълговите ценни книжа на Съюза и Евратом на вторичните пазари;

в)

спазили са минималните изисквания на условията за котиране по време на периода на наблюдение;

г)

приели са, като част от GTC, общите принципи и условия за мандатите за синдикирани сделки и таблицата за таксите.

Минималните дялове по първа алинея, букви а) и б), минималните изисквания по първа алинея, буква в) и други подробни правила за мандатите на водещ мениджър се основават на най-добрите пазарни практики, по-специално тези на партньорските емитенти, и отразяват баланса на ползите и задълженията за членовете на мрежата от първични дилъри. Когато критерият включва относителни дялове, процентите отчитат общия брой на първичните дилъри.

Член 9

Критерии за допустимост на кандидатите за мандати на съвместно водещ мениджър на синдикирани сделки

Членовете на мрежата от първични дилъри могат да изпълняват функциите на съвместно водещ мениджър на синдикирани сделки, при условие че са изпълнени следните критерии:

а)

приели са, като част от GTC, общите принципи и условия за мандатите на съвместно водещ мениджър на синдикирани сделки и таблицата за таксите;

б)

спазили са минималните изисквания на условията за котиране по време на периода на наблюдение; и

в)

не са получили мандат на водещ мениджър по време на периода на наблюдение.

Минималните изисквания по първа алинея, буква б) и периодът на наблюдение по първа алинея, букви б) и в), както и други подробни правила за мандатите на съвместно водещ мениджър се основават на най-добрите пазарни практики, включително тези на партньорските емитенти, и отразяват баланса на ползите и задълженията за членовете на мрежата от първични дилъри.

Член 10

Таблица за таксите

Таблицата за таксите, посочена в член 8, първа алинея, буква г) и член 9, буква а), се прилага за операциите по заемане на средства и управление на дълга. В таблицата за таксите се определя възнаграждение, съизмеримо с разходите и рисковете, поемани от допустимите първични дилъри при извършването на операции по заемане на средства и управление на дълга за Съюза и Евратом, като същевременно се гарантира ефективност на разходите за Съюза и се вземат предвид особеностите на емитирането на дългови инструменти на Съюза, по-специално количествата и падежите. Таблицата за таксите се посочва в приложение към общите принципи и условия за мандатите на водещ и съвместно водещ мениджър на синдикирани сделки.

Член 11

Условия за котиране

Минималните изисквания на условията за котиране, посочени в член 8, първа алинея, буква в) и член 9, първа алинея, буква б), се отнасят до времето за търгуване, броя на котировките и спредовете, котирани за определени дългови ценни книжа на Съюза и на призната междудилърска платформа, по време на периода на наблюдение.

Член 12

Допълнителни ангажименти за мандатите на водещ мениджър

Членовете на мрежата от първични дилъри, които отговарят на критериите, посочени в член 8, могат да получат мандат на водещ мениджър на синдикирани сделки въз основа на оценка на ангажимента им да извършват някоя от следните дейности:

а)

като полагат максимални усилия, да насърчават ликвидността на дълговите ценни книжа на Съюза и Евратом с дейност по поддържане на пазара, като по този начин допринасят за определянето на цените, за ефективността на вторичния пазар и за правилното извършване на търговията;

б)

да предоставят на Комисията безпристрастни консултации и пазарни проучвания с цел разработване и изпълнение на програмите за заемане на средства, и по-специално да предоставят консултации преди публикуването на програмата за финансиране и в контекста на подготовката на сделките по управление на дълга по програмите за заемане на средства;

в)

редовно да предоставят на Комисията информация за пазарните тенденции, анализ и проучвания относно функционирането на пазарите на ценни книжа с фиксиран доход, и по-специално на държавните и наднационалните органи и агенциите;

г)

да насърчават и развиват пласирането на дългови ценни книжа на Съюза и Евратом в рамките на диверсифицирана и широка инвеститорска общност като част от своята бизнес стратегия.

Член 13

Избор на синдикат

1.   Синдикатите се избират съгласно глава 1, раздел 2, точка 11.1, буква й) от приложение I към Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 чрез процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка.

2.   Комисията изпраща исканията за предложения на подгрупа от допустими членове на мрежата от първични дилъри, която отговаря на критериите, определени в членове 8 и 12, като отправя покана за представяне на предложения за участие като водещ мениджър.

3.   Подборът на подгрупата от допустими първични дилъри, на които Комисията изпраща искането за предложения, се основава на обективни качествени и количествени критерии, свързани с доказания капацитет на допустимите първични дилъри да подкрепят емисиите на държавни и наднационални дългови инструменти на първични и вторични пазари и тяхната способност да разпространяват дългови ценни книжа сред инвеститори. Тези критерии включват и оценка на изпълнението на дейностите, изброени в член 12. Комисията прилага ротационен принцип, за да гарантира, че всички допустими членове на мрежата от първични дилъри редовно получават покани да отговорят на искания за предложения.

4.   Предложенията, получени от допустими членове, посочени в параграф 2, се оценяват въз основа на допълнителен набор от обективни качествени и количествени критерии и с оглед на създаването на синдикат, чийто състав е възможно най-добрата комбинация от мениджъри за оптималното изпълнение на дадена сделка.

5.   Критериите за предаване на искания за предложения и за оценка на получените предложения се съобщават на подгрупата от членове на мрежата от първични дилъри заедно с искането за предложения.

6.   Комисията може да покани първичните дилъри да изразят своя интерес към мандат на съвместно водещи мениджъри на синдикирана сделка, в допълнение към асоцииран водещ мениджър или мениджъри, въз основа на пазарните обстоятелства и с цел да се гарантира оптималното изпълнение на дадена сделка. Комисията може да покани или всички първични дилъри, отговарящи на условията по член 8, или подгрупа от тях по азбучен ред и на ротационен принцип. Такава покана се обмисля за поне една синдикирана сделка в рамките на периода, обхванат от план за финансиране, изготвен в съответствие с член 4 от Решение за изпълнение (ЕС, Евратом) 2022/2544.

7.   Комисията възлага на всички първични дилъри, които са приели поканата по параграф 6, мандат на съвместно водещи мениджъри.

ГЛАВА 4

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЧЛЕНСТВО И СЪСТАВЯНЕ НА СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА МРЕЖАТА ОТ ПЪРВИЧНИ ДИЛЪРИ И МОНИТОРИНГ

Член 14

Кандидатстване за членство и списък на първичните дилъри

1.   Заинтересованите кредитни институции и инвестиционни посредници подават до Комисията заявление за членство в мрежата от първични дилъри, като попълват и подават формуляра за кандидатстване и приложения контролен списък с критериите за приемане, достъпни на уебсайта на Комисията.

2.   Заявленията за приемане в мрежата от първични дилъри включват доказателство за съответствие с членове 4 и 5. Доказателствата и подкрепящите документи, които трябва да бъдат приложени, са описани подробно във формуляра за кандидатстване и приложенията към него.

3.   В случай на непълен формуляр за кандидатстване, непълна информация или недостатъчни данни Комисията може да поиска от кандидата да представи необходимата допълнителна информация. Ако необходимата допълнителна информация не бъде предоставена в определен срок, това води до отхвърляне на формуляра за кандидатстване.

4.   Предоставянето на невярна, подвеждаща или неточна информация или документи по време на процеса на кандидатстване води до отхвърляне на кандидатурата за включване в мрежата от първични дилъри или, в зависимост от случая, може да доведе до изключване от мрежата от първични дилъри в съответствие с член 17.

5.   Във формуляра за кандидатстване всеки първичен дилър декларира, че приема GTC, като по този начин признава техния обвързващ характер и се ангажира да ги спазва.

6.   Формулярът за кандидатстване и GTC се подписват, като всяка страница от GTC също се парафира от надлежно упълномощен представител на първичния дилър, който, въз основа на приложимото законодателство на съответната юрисдикция и на съответните корпоративни документи, е оправомощен редовно да ангажира този първичен дилър за целите на изпълнението на задълженията и дейностите в съответствие с GTC. За тази цел при подаването на формуляра за кандидатстване се предоставя извлечение от съответния търговски регистър.

7.   Всяко съобщение, известие или информация, свързани с настоящото решение и с GTC, се изпращат на адреса за уведомяване, избран от първичните дилъри във формуляра им за кандидатстване, и се адресират до лицето, посочено във формуляра за кандидатстване като „координатор“.

Член 15

Включване в мрежата от първични дилъри

1.   Решението дали даден кандидат да бъде включен в списъка на членовете на мрежата от първични дилъри се приема най-късно в срок от два месеца от подаването на съответното заявление. Ако от заявител бъде изискано да представи допълнителна информация в съответствие с член 14, параграф 3, срокът за вземане на решение, свързано с този заявител, спира да тече до датата на представяне на тази допълнителна информация. Ако заявителят уведоми Комисията, че счита заявлението за пълно, решението се приема в срок от 2 месеца. Решението се съобщава на заявителя.

2.   В решението за отхвърляне на кандидатурата се посочват мотивите, на които то се основава.

3.   Актуализираният списък на членовете на мрежата от първични дилъри се публикува веднъж годишно в Официален вестник на Европейския съюз.

4.   С оглед на извършването на годишния преглед първичните дилъри се приканват да декларират пред Комисията, че все още отговарят на всички критерии за членство, посочени в член 4.

Член 16

Мониторинг

Комисията може да извършва — или да назначава трета страна, която да извършва — проверки за съответствие на членовете на мрежата от първични дилъри с настоящото решение. Членовете на мрежата от първични дилъри сътрудничат при извършването на тези проверки и ги улесняват, по-специално като предоставят необходимата информация и данни, както и достъп до тях.

Всеки член на мрежата от първични дилъри:

а)

предоставя на Комисията рисковия праг, определен за търговията с дълговите ценни книжа на Съюза и Евратом в съответствие с GTC;

б)

уведомява Комисията за всяко понижаване на рейтинга от агенциите за кредитен рейтинг в Съюза, признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари;

в)

незабавно уведомява Комисията за всяко неспазване на който и да е от критериите за допустимост, посочени в член 4.

Като приема GTC, първичният дилър дава съгласието си за евентуални одити и проверки, свързани с данните, предавани на Комисията в рамките на задълженията за докладване, по-специално по отношение на данните, които ще се използват за оценка на резултатите му на вторичния пазар.

Член 17

Суспендиране на членството и изключване от мрежата от първични дилъри

1.   Членството на първичния дилър в мрежата от първични дилъри може да бъде суспендирано в следните случаи:

а)

започване на производство срещу първичния дилър съгласно член 5, параграф 1, буква д), точка iii);

б)

започване на процедура, която може да доведе до прекратяване на членството в мрежата или механизма, посочени в член 4, буква в);

в)

съществува основание за изключване на първичния дилър съгласно член 136 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046;

Първичният дилър се приканва с известие, предхождащо суспендирането на членството, да представи своите коментари в срок, не по-кратък от 3 дни от получаването на известието, освен в надлежно обосновани изключителни случаи, включително по-специално тези, свързани с репутационния риск. Решението за суспендиране на членството поражда действие на първия работен ден след датата на уведомяване на неотговарящия на критериите първичен дилър. Първичните дилъри със суспендирано членство не получават мандати на водещ или съвместно водещ мениджър за срока, през който членството им е суспендирано.

Суспендирането на членството може да бъде отменено по искане на първичния дилър със суспендирано членство. Заедно с искането първичният дилър представя достатъчно доказателства, че — според случая — или производството, посочено в параграф 1, буква а), вече не е висящо и не е довело до санкция от какъвто и да е характер срещу дилъра със суспендирано членство, или процедурата, посочена в параграф 1, буква б), вече е приключила и не е довела до прекратяване на членството в мрежата или механизма, посочени в член 4, буква в). Представените доказателства се разглеждат и решение се взема в срок от 15 работни дни от датата на получаване на искането, при условие че са предоставени достатъчно доказателства.

2.   Първичният дилър се изключва от мрежата от първични дилъри в следните случаи:

а)

първичният дилър вече не изпълнява някое от условията, посочени в член 4;

б)

изключване на първичния дилър в съответствие с членове 135—142 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046;

в)

неспазване на задълженията, предвидени в член 5, букви а) и в).

3.   При изключване от мрежата от първични дилъри в случаите, посочени в параграф 2, се прилага следната процедура:

а)

първичният дилър се приканва с известие, предхождащо изключването, да представи своите коментари в срок, не по-кратък от 7 дни от получаването на известието;

б)

решението за изключване се съобщава на първичния дилър. Решението за изключване поражда действие на първия работен ден след датата на уведомяване на изключения първичен дилър.

4.   Първичният дилър може да бъде изключен от мрежата от първични дилъри в случай на:

а)

неспазване на задълженията, предвидени в член 5, букви б), г), д) и е);

б)

извършване на нарушение по член 30 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета (13), посочено в окончателно решение, прието от съответния компетентен орган;

в)

окончателно решение на компетентния орган, взето в резултат на производство, посочено в член 5, параграф 1, буква д), точка v), или във връзка със законовите и подзаконовите актове за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

5.   За случаите, посочени в параграф 4, се прилага следната процедура:

а)

съответният първичен дилър получава известие, което съдържа основанията за неспазване, искане за представяне на коментари и на коригиращите мерки, които той възнамерява да предприеме, за да възстанови и/или гарантира спазването на съответните критерии и/или задължения, и в което се определя срок за представяне на коментари от не по-малко от 7 дни от датата, на която първичният дилър е получил известието;

б)

като се вземат предвид представените коментари и съобщените коригиращи мерки, ако има такива, може да бъде взето решението за изключване на несъответстващия на критериите първичен дилър от мрежата от първични дилъри;

в)

в решението за изключване се посочват мотивите, на които се основава изключването;

г)

решението за изключване поражда действие на първия работен ден след датата на уведомяване на изключения първичен дилър за решението.

6.   Суспендирането на членството съгласно параграф 1, изключването от мрежата съгласно параграфи 2—5 и напускането на мрежата от първични дилъри съгласно член 7, буква д) не засягат правата и задълженията на въпросния първичния дилър по отношение на договорите, сключени преди датата на влизане в сила съответно на изключването, суспендирането на членството или напускането на мрежата.

7.   Суспендирането на членството не води до суспендиране на задълженията по член 5, параграф 1, буква е) и по член 16.

ГЛАВА 5

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Решение (EC, Евратом) 2021/625 на Комисията се отменя.

Позоваванията на отмененото решение се считат за позовавания на настоящото решение и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 19

Член 8, букви а) и б) от Решение (ЕС, Евратом) 2021/625 продължават да се прилагат за синдикираните сделки, започващи преди 1 ноември 2023 г.

Член 8, първа алинея, букви а) и б), член 9, първа алинея, букви а) и в) и член 11 се прилагат за синдикираните сделки, започващи от 1 ноември 2023 г. нататък.

Член 8, първа алинея, буква в), член 9, първа алинея, буква б) и член 13, параграфи 6 и 7 се прилагат за синдикираните сделки, започващи от 1 юли 2024 г. нататък.

Член 20

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(2)  Решение (ЕС, Евратом) 2021/625 на Комисията от 14 април 2021 г. за създаване на мрежа от първични дилъри и определяне на критериите за допустимост на кандидатите за мандати на водещ или съвместно водещ мениджър на синдикирани сделки за целите на дейностите по заемане на средства от Комисията от името на Съюза и на Европейската общност за атомна енергия (ОВ L 131, 16.4.2021 г., стр. 170).

(3)  Регламент (ЕС, Евратом) 2022/2434 на Европейския парламент и на Съвета от 6 декември 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 по отношение на установяването на диверсифицирана стратегия за финансиране като общ метод на получаване на заеми (ОВ L 319, 13.12.2022 г., стр. 1).

(4)  Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом (OВ L 424, 15.12.2020 г., стр. 1).

(5)  Вж. по-специално Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(6)  Вж. по-специално Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1) и Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

(7)  Решение за изпълнение (ЕС, Евратом) 2022/2544 на Комисията от 19 декември 2022 г. за установяване на договорености за администрирането и изпълнението на операциите на ЕС по получаване на заеми и управление на дълга в рамките на диверсифицираната стратегия за финансиране и свързаните операции по отпускане на заеми (ОВ L 328, 22.12.2022 г., стр. 109).

(8)  Решение (ЕС) 2021/857 на Комисията от 27 май 2021 г. за изменение на Решение (ЕС, Евратом) 2021/625 по отношение на включването на някои инвестиционни посредници в критериите за допустимост за членство в мрежата от първични дилъри на Съюза (ОВ L 188, 28.5.2021 г., стр. 103).

(9)  Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (преработен текст) текст от значение за ЕИП (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

(10)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(11)  Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).

(12)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за прозрачност, засягащи местата на търговия и инвестиционните посредници, във връзка с облигациите, структурираните финансови продукти, квотите за емисии и дериватите (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 229).

(13)  Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.   Изпълнение на задължението за закупуване на минимална среднопретеглена стойност от 0,05 % от аукционните продажби на Съюза и/или Евратом на всеки шест месеца

а)

Аукционите се провеждат чрез аукционна система, управлявана от доставчик на аукционни услуги, избран от Комисията („доставчик на аукционни услуги“).

б)

Участието в аукционите и закупуването на предлагани на аукцион дългови ценни книжа се извършват в съответствие с правилата на аукционната търговия, договорени от доставчика на аукционни услуги и одобрени от Комисията. Първичните дилъри се ангажират да изпълняват правилата на аукционната търговия и ги спазват.

в)

Всички първични дилъри следва да разбират, че действат и участват в аукционите на свой риск и че Комисията по никакъв начин не носи отговорност за решенията на който и да е участник в аукционите, и по-специално за всякакви загуби, преки или косвени, произтичащи от сделки, сключени от такива участници.

г)

Първичните дилъри предприемат всички мерки, за да гарантират, че са в състояние да участват в аукциона, по-специално сключват договорите с доставчика на аукционни услуги, изпълняват всички стъпки и формалности, необходими за участие в аукционите, и разполагат с техническата инфраструктура за участие.

д)

Комисията не поема никакви разходи или отговорност пред първичния дилър във връзка с договорите между доставчика на аукционни услуги и първичния дилър или във връзка с техническата инфраструктура за аукциона.

е)

Първичните дилъри могат да бъдат освободени от изпълнението на задължението си по член 5, буква а) само в случаи на непреодолима сила, които по-специално не включват случаи на неправилно функциониране или технически проблеми, свързани с инфраструктурата.

ж)

Изчисляват се количествата, закупени от първичните дилъри за съответния шестмесечен период, като среднопретеглените стойности се определят съгласно следната таблица:

Остатъчен срок до падежа

< 3,5 м

3,5 м-1 Г

1 Г-4 Г

4 Г-8 Г

8 Г-12 Г

12 Г-17 Г

17 Г-23 Г

> 23 Г

Коефициент

0,5

1

2,5

5,5

10

15

20

25

з)

Това изчисление се прилага за 6-месечни периоди — от април до септември и от октомври до март. През 2023 г. се прилага следният период: от януари до юни и от юли до март на следващия период. Член 5, буква а) от настоящото решение временно не се прилага за първичните дилъри, които са били допуснати до мрежата от първични дилъри след началото на 6-месечния период, определен в буква з). Той започва да се прилага в края на следващия 6-месечен период след датата, на която съответният първичен дилър е допуснат до мрежата от първични дилъри.

2.   Задължения за докладване

а)

При поискване първичните дилъри предоставят информация за рисковия праг, който този първичен дилър е определил за целите на своето управление на позициите, за дейността по търгуване на дълговите ценни книжа на Съюза и Евратом, както и за степента, в която се използва рисковият праг. Информацията, която трябва да бъде предоставена, се посочва в искането.

б)

Първичните дилъри незабавно уведомяват Комисията в случай на повишаване или понижаване на нейния рейтинг от една от външните агенции за кредитен рейтинг, признати от ЕОЦКП в съответствие с член 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета (1).

в)

Първичните дилъри незабавно уведомяват Комисията за неспазване на който и да е от критериите за допустимост, посочени в член 4.

г)

Първичните дилъри представят на Комисията всяка промяна в данните за контакт, съобщени чрез формуляра за кандидатстване, като използват образеца, приложен към формуляра за кандидатстване, в срок от две седмици от датата, на която промяната е породила действие.

д)

Първичните дилъри предоставят на Комисията, по нейно искане, всяка информация, която е от значение за изпълнението на дейностите им на първичен дилър, по-специално за дейностите им на първичния или вторичния пазар, свързани с дълговите ценни книжа на Съюза и Евратом.


(1)  Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно агенциите за кредитен рейтинг (OB L 302, 17.11.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Таблица на съответствието

Решение (ЕС, Евратом) 2021/625 от 14 април 2021 г.

Настоящото решение

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 10

Член 10

Член 12

Член 11

Член 13

Член 12

Член 14

Член 13

Член 15

Член 14

Член 16

Член 15

Член 17

Член 16

Членове 18 и 19

Член 17

Член 20


Поправки

4.8.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/61


Поправка на Регламент (ЕС) 2023/1529 на Съвета от 20 юли 2023 година относно ограничителни мерки с оглед на военната подкрепа на Иран за агресивната война на Русия срещу Украйна

( Официален вестник на Европейския съюз L 186 от 25 юли 2023 г. )

На страница 11, приложение I, под заглавието „Уебсайтове за информация относно компетентните органи и адрес за уведомяване на Комисията“

вместо:

„ЧЕХИЯ

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

ДАНИЯ“

да се чете:

„ЧЕХИЯ

https://fau.gov.cz/en/international-sanctions

ДАНИЯ“.