ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 176

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
11 юли 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2023/1433 на Съвета от 10 юли 2023 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/44 за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/1434 на Комисията от 25 април 2023 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси по отношение на добавянето на бележки към приложение VI, част 1, раздел 1.1.3 ( 1 )

3

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/1435 на Комисията от 2 май 2023 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси по отношение на изменението на вписванията в част 3 от приложение VI за 2-етилхексановата киселина и нейните соли, борната киселина, диборния триоксид, тетраборния динатриев хептаоксид хидрат, динатриевия тетраборат, безводен, натриевата сол на ортоборната киселина, динатриевия тетраборат декахидрат и динатриевия тетраборат пентахидрат ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1436 на Комисията от 10 юли 2023 година за неподновяване на одобрението на активното вещество димоксистробин в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 540/2011 и (ЕС) 2015/408 на Комисията ( 1 )

10

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2023/1437 на Комисията от 4 май 2023 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването на употребата на живак в преобразуватели за налягане на стопилка за капилярни реометри при определени условия ( 1 )

14

 

*

Директива за изпълнение (ЕС) 2023/1438 на Комисията от 10 юли 2023 година за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО по отношение на протоколите за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове ( 1 )

17

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2023/1439 на Съвета от 10 юли 2023 година за изменение на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

26

 

*

Решение (ОВППС) 2023/1440 на Съвета от 10 юли 2023 година относно мярка за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира в подкрепа на въоръжените сили на Гана

28

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

11.7.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1433 НА СЪВЕТА

от 10 юли 2023 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2016/44 за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2015/1333 на Съвета от 31 юли 2015 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия и за отмяна на Решение 2011/137/ОВППС (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 26 февруари 2011 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации (ССООН) прие Резолюция 1970 (2011) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (наричана по-нататък „резолюция на ССООН“), с която наложи оръжейно ембарго на Либия.

(2)

С Резолюция 2292 (2016) на ССООН, ССООН разреши на държавите, действащи самостоятелно или чрез регионални организации, да извършват проверки в открито море край бреговете на Либия на плавателни съдове, за които имат основателни причини да считат, че превозват оръжия или свързани с тях материали към или от Либия, пряко или непряко, в нарушение на оръжейното ембарго на Организацията на обединените нации срещу Либия, и реши, че при откриването по време на такива проверки на изделия, забранени с оръжейното ембарго срещу Либия, държавите трябва да ги изземат и обезвредят.

(3)

В Решение (ОВППС) 2020/472 на Съвета (2) се посочва, че основната задача на военноморската операция на Съюза EUNAVFOR MED IRINI е да допринесе за спазването на оръжейното ембарго на ООН срещу Либия.

(4)

За тази цел в член 2, параграф 3 от Решение (ОВППС) 2020/472 се предвижда, че в съответствие със съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, като Резолюция 1970 (2011) на ССООН и Резолюция 2473 (2019) на ССООН, и по-специално Резолюция 2292 (2016) на ССООН, когато е необходимо, EUNAVFOR MED IRINI извършва в договорената зона на операцията в открито море край бреговете на Либия проверки на плавателни съдове, пътуващи към или от Либия, когато са налице основателни причини да се счита, че тези кораби превозват оръжия или свързани с тях материали за или от Либия, пряко или непряко, в нарушение на оръжейното ембарго спрямо Либия, и че EUNAVFOR MED IRINI предприема съответните действия за изземване и обезвреждане на тези изделия.

(5)

Освен това в член 2, параграф 5 от Решение (ОВППС) 2020/472 се предвижда, че с оглед на извънредните оперативни изисквания и по покана на дадена държава членка, EUNAVFOR MED IRINI може да пренасочва плавателни съдове към пристанища на тази държава членка и да обезврежда оръжия и свързани с тях материали, които са били иззети, включително чрез съхранение, унищожаване или трансфер към държава членка или към трета страна. В него също така се предвижда, че обезвреждането на иззети оръжия и свързани с тях материали може да се подпомага от държава членка, като тя се задължава да приключи възможно най-бързо процедурите, необходими за разрешаване на обезвреждането на иззетите изделия, в рамките на приложимото право и процедури.

(6)

С Решение (ОВППС) 2023/1439 на Съвета (3) се въвежда разпоредба в Решение (ОВППС) 2015/1333, съгласно която от такива държави членки се изисква да предприемат необходимите мерки за улесняване на обезвреждането от името на EUNAVFOR MED IRINI на оръжията и свързаните с тях материали, иззети от EUNAVFOR MED IRINI в открито море в съответствие с нейния мандат.

(7)

За да се осигури еднаквото прилагане на тази разпоредба във всички държави членки, е необходим нормативен акт на равнището на Съюза.

(8)

Регламент (EС) 2016/44 на Съвета (4) привежда в действие Решение (ОВППС) 2015/1333. Поради това Регламент (ЕС) 2016/44 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В Регламент (ЕС) 2016/44 се вмъква следният член:

„Член 22a

1.   Държава членка, която подпомага EUNAVFOR MED IRINI в съответствие с член 2, параграф 5 от Решение (ОВППС) 2020/472 на Съвета (*1), предприема необходимите мерки за обезвреждане, от името на EUNAVFOR MED IRINI, на оръжия и свързани с тях материали, включително стоки и технологии, включени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз, които се превозват в открито море в нарушение на забраната, посочена в член 5а, параграф 1 от Решение (ОВППС) 2015/1333, и които са иззети от EUNAVFOR MED IRINI в открито море съгласно член 2, параграф 3 от Решение (ОВППС) 2020/472.

2.   Обезвреждането, посочено в параграф 1, може да се извърши по-специално чрез унищожаването на тези изделия, при което те стават неизползваеми, или чрез разрешаване на използването им, включително от трета страна, като същевременно се предотвратява последващият им трансфер към Либия или към която и да е друга трета държава, към която трансферът на оръжия или свързани с тях материали е забранен.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 юли 2023 година.

За Съвета

Председател

P. NAVARRO RÍOS


(1)  ОВ L 206, 1.8.2015 г., стр. 34.

(2)  Решение (ОВППС) 2020/472 на Съвета от 31 март 2020 г. за военна операция на Европейския съюз в Средиземноморието (EUNAVFOR MED IRINI) (OВ L 101, 1.4.2020 г., стр. 4).

(3)  Решение (ОВППС) 2023/1439 от 10 юли 2023 г. за изменение на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (вж. стр. 26 от настоящия брой на Официален вестник).

(4)  Регламент (EС) 2016/44 на Съвета от 18 януари 2016 г. за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 204/2011 (ОВ L 12, 19.1.2016 г., стр. 1).


11.7.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/3


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1434 НА КОМИСИЯТА

от 25 април 2023 година

за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси по отношение на добавянето на бележки към приложение VI, част 1, раздел 1.1.3

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (1), и по-специално член 53, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В част 1, раздел 1.1.3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 се съдържа списъкът с бележки, които може да придружават едно или няколко вписвания за хармонизирана класификация и етикетиране и се отнасят до идентификацията, класификацията и етикетирането на вещества, както и до класификацията и етикетирането на смеси.

(2)

В становището си от 11 юни 2020 г. относно 2-етилхексановата киселина и нейните соли (2) Комитетът за оценка на риска (КОР) към Европейската агенция по химикали препоръча да се добави нова бележка към част 1, раздел 1.1.3.1 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, за да се поясни, че класификацията, обхващаща група вещества в едно и също вписване, се основава единствено на опасните свойства на тази част от веществото, която е обща за всички вещества в това вписване. Според КОР е необходимо да се оцени за частите на дадено вещество, които не са общи, дали техните опасни свойства могат да обосноват по-строга класификация (по-висока категория) или по-широка класификация (включително по-нататъшно диференциране, прицелни органи и/или предупреждения за опасност) за същия клас на опасност. Поради това в част 1, раздел 1.1.3.1 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 следва да се добави нова бележка X. Тъй като тази бележка в бъдеще вероятно ще придружи други вещества със същите свойства, тя следва да бъде формулирана по такъв начин, че да не се ограничава до това конкретно вписване.

(3)

В становището на КОР от 20 септември 2019 г. относно борната киселина, диборния триоксид, тетраборния динатриев хептаоксид хидрат, динатриевия тетраборат, безводен, натриевата сол на ортоборната киселина, динатриевия тетраборат декахидрат и динатриевия тетраборат пентахидрат (3), както и в становището на КОР от 11 юни 2020 г. относно 2-етилхексановата киселина и нейните соли се описват научни доказателства, че токсичността за репродукцията на всяка от тези групи вещества се дължи на молекулна частица, кяето е обща за всички членове на съответната група. При обсъждането на предложения за хармонизираната класификация на някои борни съединения и на 2-етилхексановата киселина и нейните соли експертите на държавите членки, с които бяха проведени консултации в рамките на експертната група CARACAL (компетентни органи за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH) и за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP), поискаха да се добавят нови бележки в част 1, раздел 1.1.3.2 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008. Според дискусията в експертната група CARACAL тези бележки са необходими, за да може опасностите при смеси, които съдържат няколко вещества, спадащи към едно и също „групово вписване“, да бъдат по-точно идентифицирани. За вещества, при които опасността се дължи на наличието или образуването на обща молекулна частица, следва да се прилага принципът на адитивността. Вследствие на това е необходимо приносът на тези вещества към общото опасно свойство на сместа да се отчита пропорционално на тяхната концентрация, като се сравни приложимата обща или специфична пределна концентрация със сумата от концентрациите на веществата в сместа. Поради това в част 1, раздел 1.1.3.2 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 следва да се добавят две нови бележки — бележки 11 и 12. Тъй като бележка 11 следва да придружи борната киселина и нейните соли, както и други борни съединения, освобождаващи борна киселина/борат, тя следва да бъде формулирана по такъв начин, че да е конкретна за тези вписвания поради специфичността им. Тъй бележка 12 в бъдеще вероятно ще придружи вещества, различни от 2-етилхексановата киселина и нейните соли, тя следва да бъде формулирана по такъв начин, че да не се ограничава до това конкретно вписване.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 1272/2008 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 1272/2008

Приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 април 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/8740de5b-368d-55a7-7955-094ef602d760

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/584263da-199c-f86f-9b73-422a4f22f1c3


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част 1 от приложение VI към Регламент (ЕС) № 1272/2008 се изменя, както следва:

(1)

в раздел 1.1.3.1 се добавя следната бележка Х:

„Бележка X:

Класификацията за класа(овете) на опасност в това вписване се основава само на опасните свойства на частта от веществото, която е обща за всички вещества във вписването. Опасните свойства на всички вещества във вписването зависят също така от свойствата на частта от веществото, която не е обща за всички вещества от групата. За последната трябва да се извърши оценка дали за класа(овете) на опасност във вписването може да се прилага(т) по-строга(и) класификация(и) (т.е. по-висока категория) или по-широк обхват на същата класификация (по-нататъшно диференциране, прицелни органи и/или предупреждения за опасност).“;

(2)

в раздел 1.1.3.2 се добавят следните бележки 11 и 12:

„Бележка 11:

Смеси трябва да се класифицират като токсични за репродукцията, ако сумата от концентрациите на отделните борни съединения, които са класифицирани като токсични за репродукцията, в сместа, пусната на пазара, е ≥ 0,3 %.

Бележка 12:

Смеси трябва да се класифицират като токсични за репродукцията, ако сумата от концентрациите на отделните вещества, обхванати от това вписване, в сместа, пусната на пазара, е равна на или по-висока от приложимата обща пределна концентрация за съответната категория, или от специфична пределна концентрация, посочена в това вписване.“


11.7.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/6


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1435 НА КОМИСИЯТА

от 2 май 2023 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси по отношение на изменението на вписванията в част 3 от приложение VI за 2-етилхексановата киселина и нейните соли, борната киселина, диборния триоксид, тетраборния динатриев хептаоксид хидрат, динатриевия тетраборат, безводен, натриевата сол на ортоборната киселина, динатриевия тетраборат декахидрат и динатриевия тетраборат пентахидрат

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (1), и по-специално член 37, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В част 3, таблица 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 се съдържа списък на хармонизираните класификации и етикетиране на опасни вещества, който е съставен въз основа на критериите, определени в части 2—5 от приложение I към същия регламент.

(2)

В Европейската агенция по химикали („Агенцията“) бяха внесени предложения за въвеждане на хармонизирано класифициране и етикетиране на определени вещества и за актуализиране или заличаване на хармонизираното класифициране и етикетиране на определени други вещества в съответствие с член 37 от Регламент (ЕО) № 1272/2008. Комитетът за оценка на риска (КОР) към Агенцията прие становища по тези предложения, като взе предвид коментарите, получени от засегнатите страни.

(3)

В становището на КОР от 20 септември 2019 г. относно борната киселина, диборния триоксид, тетраборния динатриев хептаоксид хидрат, динатриевия тетраборат, безводен, натриевата сол на ортоборната киселина, динатриевия тетраборат декахидрат и динатриевия тетраборат пентахидрат (2), както и в становището на КОР от 11 юни 2020 г. относно 2-етилхексановата киселина и нейните соли (3) се описват научни доказателства, че токсичността за репродукцията на всяка от тези групи вещества се дължи на молекулна частица, която е обща за всички членове на съответната група Поради това експертите на държавите членки, с които бяха проведени консултации в рамките на експертната група на Комисията CARACAL (компетентни органи за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH) и за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP), поискаха към вписванията относно групите вещества, посочени в споменатите становища на КОР от 2019 г. и 2020 г., да бъдат добавени бележки, за да се уточнят случаите, при които няколко вещества, спадащи към една от тези групи, се съдържат заедно в дадена смес, и да се изисква — с оглед на класифицирането на сместа — приложимата пределна концентрация да се сравнява със сумата от концентрациите на тези вещества в сместа. Тези бележки бяха добавени в част 1, раздел 1.1.3.2 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 с Делегиран регламент (ЕС) 2023/1434 на Комисията от 25 април 2023 г. за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси по отношение на добавянето на бележки към приложение VI, част 1, раздел 1.1.3 (4) като бележка 11 и бележка 12. Поради това е целесъобразно да се добави препратка към бележка 11 към вписванията за борна киселина, диборен триоксид, тетраборен динатриев хептаоксид хидрат, динатриев тетраборат, безводен, натриева сол на ортоборната киселина, динатриев тетраборат декахидрат и динатриев тетраборат пентахидрат, както и препратка към бележка 12 към вписването за 2-етилхексанова киселина и нейните соли.

(4)

В становището си от 11 юни 2020 г. относно 2-етилхексановата киселина и нейните соли КОР препоръча да се добави бележка към това вписване, за да се отчита възможността, че вписването за тази група вещества действително се основава на токсичните свойства на обща част от тези вещества, но при определени вещества във вписването друга, специфична за всяко отделно вещество част от веществата обосновава класифициране в по-висока категория или класифициране с по-широк обхват, например с по-нататъшно диференциране, посочване на целеви органи и/или предупреждения за опасност. Съответната бележка беше добавена в част 1, раздел 1.1.3.1 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 с Делегиран регламент (ЕС) 2023/1434 като бележка Х. Поради това е целесъобразно да се добави препратка към бележка X във вписването за 2-етилхексанова киселина и нейните соли.

(5)

Експертите от държавите членки, с които бяха проведени консултации в рамките на експертната група CARACAL, предложиха настоящата бележка А да се прилага за 2-етилхексановата киселина и нейните соли. Съгласно бележка А за вещества, обхванати от вписване с общо описание, като например „съединения“ или „соли“, доставчикът е задължен да посочи върху етикета точното наименование. Тъй като вписването за 2-етилхексанова киселина и нейните соли съдържа такова общо описание, към вписването следва да се добави препратка към бележка А.

(6)

Тъй като Делегиран регламент (ЕС) 2023/1434 беше приет на 25 април 2023 г., не беше възможно бележките, включени в посочения регламент, да бъдат вмъкнати в таблица 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 към момента на приемането на Делегиран регламент (ЕС) 2021/849 на Комисията (5) и Делегиран регламент (ЕС) 2022/692 на Комисията (6), с които съответните вписвания бяха добавени в таблица 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008. Поради това е необходимо да се актуализират вписванията относно борната киселина; диборния триоксид; тетраборния динатриев хептаоксид хидрат; динатриевия тетраборат, безводен; натриевата сол на ортоборната киселина; динатриевия тетраборат декахидрат; и динатриевия тетраборат пентахидрат, като към всяко от тях се добави препратка към бележка 11. Необходимо е също така да се актуализира вписването за 2-етилхексановата киселина и нейните соли, като се добави препратка към бележка 12 и бележка X към него.

(7)

Поради това Регламент (ЕО) № 1272/2008 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Не следва да се изисква незабавно привеждане в съответствие с преразгледаните хармонизирани класификации, тъй като доставчиците се нуждаят от известно време, за да адаптират етикетирането и опаковането на веществата и смесите към преразгледаните хармонизирани класификации и да продадат съществуващите запаси от вещества и смеси. Този срок също така ще даде възможност на доставчиците да предприемат необходимите действия, за да гарантират спазването на другите изисквания, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008, изменен с настоящия регламент. Доставчиците обаче следва да имат възможността да прилагат преразгледаните хармонизирани класификации и да адаптират съответно етикетирането и опаковането на доброволен принцип от момента на влизането в сила на настоящия регламент, за да се гарантира високо ниво на защита на здравето на човека и на околната среда и да се предостави достатъчно гъвкавост на доставчиците,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 1272/2008

Приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1 се прилага от 1 февруари 2025 г.

Доставчиците могат да класифицират, етикетират и опаковат веществата и смесите, посочени в приложението към настоящия регламент, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, изменен с настоящия регламент, от 31 юли 2023 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 май 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/584263da-199c-f86f-9b73-422a4f22f1c3

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/8740de5b-368d-55a7-7955-094ef602d760

(4)  Вж. страница 3 от настоящия брой на Официален вестник.

(5)  ОВ L 188, 28.5.2021 г., стр. 27.

(6)  ОВ L 129, 3.5.2022 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част 3, таблица 3 от приложение VI вписванията, съответстващи на индекс номера 005-007-00-2, 005-008-00-8, 005-011-00-4 и 607-230-00-6, се заменят съответно със следните вписвания:

Индекс №

Химично наименование

ЕО №

CAS №

Класификация

Етикетиране

Специфични пределни концентрации, М-коефициенти и ATE

Бележки

Код(ове) на класа(овете) и категорията(иите) на опасност

Код(ове) на предупреждението(ята) за опасност

Кодове на пиктограмата(ите) и сигналната(ите) дума(и)

Код(ове) на предупреждението(ята) за опасност

Код(ове) на допълнителното(ите) предупреждение(я) за опасност

„005-007-00-2

борна киселина; [1]

борна киселина [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

11 “

„005-008-00-8

диборен триоксид

215-125-8

1303-86-2

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

11 “

„005-011-00-4

тетраборен динатриев хептаоксид хидрат; [1]

динатриев тетраборат, безводен; [2]

натриева сол на ортоборната киселина; [3]

динатриев тетраборат декахидрат; [4]

динатриев тетраборат пентахидрат [5]

235-541-3 [1]

215-540-4 [2]

237-560-2 [3]

215-540-4 [4]

215-540-4 [5]

12267-73-1 [1]

1330-43-4 [2]

13840-56-7 [3]

1303-96-4 [4]

12179-04-3 [5]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

11 “

„607-230-00-6

2-етилхексанова киселина и нейните соли, с изключение на посочените другаде в настоящото приложение

-

-

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

 

A, X, 12 “


11.7.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1436 НА КОМИСИЯТА

от 10 юли 2023 година

за неподновяване на одобрението на активното вещество димоксистробин в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 540/2011 и (ЕС) 2015/408 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 20, параграф 1 и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2006/75/ЕО на Комисията (2) димоксистробин беше включен като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3).

(2)

Съгласно член 78, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са включени в списъка в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (4).

(3)

Срокът на одобрението на активното вещество димоксистробин, включено в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, изтича на 31 януари 2024 г.

(4)

В съответствие с член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията (5) в предвидения в същия член срок до докладващата държава членка — Унгария и до съдокладващата държава членка — Ирландия, бе подадено заявление за подновяване на одобрението на активното вещество димоксистробин.

(5)

Заявителят представи допълнителните досиета, изисквани съгласно член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012, на докладващата държава членка, съдокладващата държава членка, Комисията и Европейския орган за безопасност на храните („Органа“). Докладващата държава членка установи, че заявлението е пълно.

(6)

Като се консултира със съдокладващата държава членка, докладващата държава членка изготви проект на доклад за оценка във връзка с подновяването и на 1 септември 2017 г. го представи на Органа и на Комисията. В проекта си на доклад за оценка във връзка с подновяването докладващата държава членка предложи да бъде подновено одобрението на активното вещество димоксистробин.

(7)

Органът направи обществено достъпно допълнителното обобщено досие. Освен това той изпрати проекта на доклад за оценка във връзка с подновяването до заявителя и до държавите членки за коментар и започна обществена консултация по него. Органът препрати получените коментари на Комисията.

(8)

През януари и юни 2022 г. Органът проведе консултации с експерти в областта на токсикологията на бозайници, жизнения цикъл и поведението в околната среда и екотоксикологията. В резултат на тези консултации Органът изрази опасения, по-специално във връзка със замърсяването на подпочвените води със значими в токсикологично отношение метаболити на димоксистробин.

(9)

Предвид изразеното от Органа опасение във връзка със замърсяването на подпочвените води, на 12 август 2022 г. Комисията поиска от Органа да изготви становище с резюме на основните му констатации, направени при оценката на активното вещество димоксистробин по отношение на жизнения му цикъл в околната среда, поведението му и екотоксикологията му.

(10)

На 11 октомври 2022 г. Органът предаде становището си на Комисията (6).

(11)

В своето становище Органът потвърди, че съществува критична проблемна област за всички представителни видове употреба на активното вещество, по-специално висок риск от замърсяване на подпочвените води със значими в токсикологично отношение метаболити на димоксистробин (505M08 и 505M09) при всички географски и климатични условия, представени в сценариите за оценка на подпочвените води.

(12)

На 8 декември 2022 г. Комисията представи пред Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите проекта си на доклад във връзка с подновяването на одобрението на димоксистробин, а на 25 януари 2023 г. — проект на настоящия регламент.

(13)

Комисията прикани заявителя да представи своите коментари относно становището на Органа. Освен това в съответствие с член 14, параграф 1, трета алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 Комисията прикани заявителя да представи коментари по проекта на доклад във връзка с подновяването на одобрението. Заявителят представи своите коментари и те бяха разгледани внимателно.

(14)

Независимо от изложените от заявителя аргументи не бе възможно да бъдат отхвърлени опасенията по отношение на жизнения цикъл на димоксистробин в околната среда, поведението му и екотоксикологията му.

(15)

Следователно не беше установено, че димоксистробин отговаря на критериите за одобряване, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Затова е целесъобразно одобрението на това активно вещество да не бъде подновено.

(16)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменен.

(17)

В Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/408 на Комисията (7) димоксистробин е включен като кандидат за замяна. С оглед на неподновяването на одобрението на димоксистробин това включване вече не е актуално. Поради това димоксистробин следва да бъде заличен от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/408.

(18)

На държавите членки следва да се даде време да отнемат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи димоксистробин.

(19)

За продуктите за растителна защита, съдържащи димоксистробин, за които държавите членки предоставят гратисен период в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, този период не трябва да надвишава 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

(20)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/115 на Комисията (8) срокът на одобрението на димоксистробин беше удължен до 31 януари 2024 г., за да се даде възможност процедурата по подновяването да приключи, преди срокът на одобрението на посоченото вещество да изтече. Тъй като обаче решението за неподновяване на одобрението беше взето преди изтичането на този удължен срок на одобрението, настоящият регламент следва да започне да се прилага преди тази дата.

(21)

Настоящият регламент не възпрепятства подаването на ново заявление за одобрение на димоксистробин в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(22)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Неподновяване на одобрението на активното вещество

Одобрението на активното вещество димоксистробин не се подновява.

Член 2

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

В част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 ред № 128 относно димоксистробин се заличава.

Член 3

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/408

Вписването за димоксистробин в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/408 се заличава.

Член 4

Преходни мерки

Държавите членки отнемат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи димоксистробин като активно вещество, не по-късно от 31 януари 2024 г.

Член 5

Гратисен период

Всеки гратисен период, предоставен от държавите членки в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, изтича не по-късно от 31 юли 2024 г.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 юли 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 2006/75/ЕО на Комисията от 11 септември 2006 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на активното вещество димоксистробин (ОВ L 248, 12.9.2006 г., стр. 3).

(3)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26). Посоченият регламент бе заменен с Регламент (ЕС) 2020/1740, но продължава да се прилага по отношение на процедурата за подновяване на одобрението на активни вещества: 1) чийто срок на одобрение приключва преди 27 март 2024 г.; 2) за които с регламент, приет в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 27 март 2021 г. или след тази дата, срокът на одобрението се удължава до 27 март 2024 г. или до по-късна дата.

(6)  ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), 2022 г.. Statement concerning the assessment of environmental fate and behaviour and ecotoxicology in the context of the pesticides peer review of the active substance dimoxystrobin (Становище относно оценката на жизнения цикъл и поведението в околната среда и екотоксикологията в контекста на партньорския преглед на пестицидите във връзка с активното вещество димоксистробин). Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal) 2022; 20(11): e07634 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7634.

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/408 на Комисията от 11 март 2015 г. за прилагането на член 80, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за установяване на списък на кандидати за замяна (ОВ L 67, 12.3.2015 г., стр. 18).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/115 на Комисията от 16 януари 2023 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаване на срока на одобрението на активното вещество димоксистробин (ОВ L 15, 17.1.2023 г., стр. 13).


ДИРЕКТИВИ

11.7.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/14


ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2023/1437 НА КОМИСИЯТА

от 4 май 2023 година

за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването на употребата на живак в преобразуватели за налягане на стопилка за капилярни реометри при определени условия

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (1), и по-специално член 5, параграф 1, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2011/65/ЕС се изисква държавите членки да гарантират, че електрическото и електронното оборудване, което е пуснато на пазара, не съдържа опасните вещества, изброени в приложение II към същата директива. Това изискване не се прилага за някои освободени приложения, изброени в приложение IV към същата директива.

(2)

Категориите електрическо и електронно оборудване, за които се прилага Директива 2011/65/ЕС, са изброени в приложение I към същата директива.

(3)

Живакът е ограничено вещество, включено в приложение II към Директива 2011/65/ЕС.

(4)

На 26 април 2021 г. Комисията получи заявление, подадено в съответствие с член 5, параграф 3 от Директива 2011/65/ЕС, за включване в приложение IV към посочената директива на освобождаване за живак в преобразуватели за налягане на стопилка за капилярни реометри при температури над 300 °C и налягане над 1 000 bar („исканото освобождаване“).

(5)

Използваният преобразувател за налягане, вграден в капилярни реометри, съдържа електрически компоненти и е електрическо измервателно устройство, попадащо в обхвата на Директива 2011/65/ЕС. Капилярните реометри, описани в исканото освобождаване, попадат в категория 9 „промишлени прибори за контрол и управление“ от приложение I към Директива 2011/65/ЕС.

(6)

Оценката на заявлението за освобождаване, която включваше проучване за техническа и научна оценка (2), стигна до заключението, че заместването на живака в преобразувателите за налягане на стопилка в капилярни реометри при температури над 300 °C и налягане над 1 000 bar понастоящем е научно и технически неосъществимо. Оценката включваше консултации със заинтересованите страни както се изисква в член 5, параграф 7 от Директива 2011/65/ЕС.

(7)

Едно от приложимите условия, посочени в член 5, параграф 1, буква а) от Директива 2011/65/ЕС, е изпълнено, а именно премахването и замяната да са практически неосъществими от научна или техническа гледна точка.

(8)

Поради това е целесъобразно да се предостави исканото освобождаване, като се включат приложенията, обхванати от него, в приложение IV към Директива 2011/65/ЕС по отношение на електрическото и електронното оборудване от категория 9.

(9)

За да се спазят бъдещите ограничения върху продуктите с добавен живак съгласно Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета (3), е необходимо срокът на действие на освобождаването да бъде ограничен до 31 декември 2025 г. Периодът е определен в съответствие с член 5, параграф 2, първа алинея от Директива 2011/65/ЕС.

(10)

Поради това Директива 2011/65/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение IV към Директива 2011/65/ЕС се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 януари 2024 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от 1 февруари 2024 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 4 май 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.

(2)  Проучване за оценка на исканията за две (-2-) изключения за живак в преoбразувател за налягане и DEHP в основен материал за PVC, в приложение IV към Директива 2011/65/ЕС (пакет 25)

(3)  Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (OB L 137, 24.5.2017 г., стр. 1)


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение IV към Директива 2011/65/ЕС се добавя следното вписване 49:

„49

Живак в преобразуватели за налягане на стопилка за капилярни реометри за температури над 300 °C и налягане над 1 000 bar.

Прилага се за категория 9 и изтича на 31 декември 2025 г.“


11.7.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/17


ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/1438 НА КОМИСИЯТА

от 10 юли 2023 година

за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО по отношение на протоколите за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове (1), и по-специално член 7, параграф 2, букви а) и б) от нея,

като взе предвид Директива 2002/55/EО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от зеленчукови култури (2), и по-специално член 7, параграф 2, букви a) и б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директиви 2003/90/ЕО (3) и 2003/91/ЕО (4) на Комисията имат за цел да гарантират, че сортовете земеделски растителни видове и зеленчукови видове, включвани от държавите членки в националните им каталози, изпълняват условията на протоколите, установени от Службата на Общността за сортовете растения (CPVO). По-специално посочените директиви имат за цел да осигурят съответствие с правилата за минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове. Посочените директиви се стремят да осигурят съответствие с насоките на Международния съюз за закрила на новите сортове растения (UPOV) по отношение на видовете, които не попадат в обхвата на протоколите на CPVO.

(2)

CPVO и UPOV актуализираха съществуващите протоколи, по-специално по отношение на конопа, чесъна, алабаша, дълголистната цикория, динята и ряпата. Тези промени следва да бъдат отразени в правото на Съюза.

(3)

Поради това директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(4)

Държавите членки следва да прилагат новите правила от 1 януари 2024 г. Въпреки това, за да не се нарушават официалните изследвания, следва да се прилага следното: за сортовете, които все още не са били приети за включване в Общия каталог на сортовете от земеделски растителни или зеленчукови видове, официалните изследвания, които са започнали преди 1 януари 2024 г. и все още не са приключили, следва да продължат да се извършват в съответствие с Директива 2003/90/ЕО или Директива 2003/91/ЕО във вида им преди изменението с настоящата директива.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2003/90/ЕО

Приложения I и II към Директива 2003/90/ЕО се заменят с текста, фигуриращ в част А от приложението към настоящата директива.

Член 2

Изменения на Директива 2003/91/ЕО

Приложенията към Директива 2003/91/ЕО се заменят с текста, фигуриращ в част Б от приложението към настоящата директива.

Член 3

Транспониране

1.   Държавите членки приемат и публикуват най-късно до 31 декември 2023 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби. Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 януари 2024 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Преходни мерки

За официалните изследвания на сортове, започнали преди 1 януари 2024 г., но все още неприключили, се прилагат директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО във вида им преди изменението с настоящата директива.

Член 5

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 10 юли 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OB L 193, 20.7.2002 г., стр. 1.

(2)  OB L 193, 20.7.2002 г., стр. 33.

(3)  Директива 2003/90/ЕО на Комисията от 6 октомври 2003 г. относно установяването на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове (ОВ L 254, 8.10.2003 г., стр. 7).

(4)  Директива 2003/91/ЕО на Комисията от 6 октомври 2003 г. относно установяването на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове зеленчукови видове (ОВ L 254, 8.10.2003 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част А

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на видовете, посочени в член 1, параграф 2, буква а), които трябва да отговарят на техническите протоколи на CPVO  (*1)

Научно наименование

Общоприето наименование

Протокол на CPVO

Dactylis glomerata L.

Εжова главица

Протокол TP 31/1 от 25.3.2021 г.

Festuca arundinacea Schreb.

Тръстиковидна власатка

Протокол TP 39/1 от 1.10.2015 г.

Festuca filiformis Pourr.

Финолистна власатка

Протокол TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Festuca ovina L.

Овча власатка

Протокол TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Festuca pratensis Huds.

Ливадна власатка

Протокол TP 39/1 от 1.10.2015 г.

Festuca rubra L.

Червена власатка

Протокол TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.

Твърдолистна власатка

Протокол TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Lolium multiflorum Lam.

Многооткосен (италиански) райграс

Протокол TP 4/2 от 19.3.2019 г.

Lolium perenne L.

Многогодишен райграс

Протокол TP 4/2 от 19.3.2019 г.

Lolium × hybridum Hausskn.

Хибриден райграс

Протокол TP 4/2 от 19.3.2019 г.

Medicago sativa L.

Обикновена люцерна

Протокол TP 6/1 Корекция от 22.12.2021 г.

Medicago x varia T. Martyn

Хибридна люцерна

Протокол TP 6/1 Корекция от 22.12.2021 г.

Phleum nodosum L.

Тимотейка

Протокол TP 34/1 от 22.12.2021 г.

Phleum pratense L.

Ливадна тимотейка

Протокол TP 34/1 от 22.12.2021 г.

Pisum sativum L.(partim)

Фуражен грах

Протокол TP 7/2 Rev. 3 Corr. от 6.3.2020 г.

Poa pratensis L.

Ливадна ливадина

Протокол TP 33/1 от 15.3.2017 г.

Trifolium pratense L.

Ливадна детелина

Протокол TP 5/1 от 22.12.2021 г.

Vicia faba L.

Бакла

Протокол TP 8/1 от 19.3.2019 г.

Vicia sativa L.

Обикновен фий

Протокол TP 32/1 от 19.4.2016 г.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Брюква

Протокол TP 89/1 от 11.3.2015 г.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Фуражна ряпа

Протокол TP 178/1 от 15.3.2017 г.

Brassica napus L. (pаrtim)

Рапица

Протокол TP 36/3 от 21.4.2020 г.

Cannabis saliva L.

Коноп

Протокол TP 276/2 Rev. от 30.12.2022 г.

Glycine max (L.) Merr.

Соя

Протокол TP 80/1 от 15.3.2017 г.

Gossypium spp.

Памук

Протокол TP 88/2 от 11.12.2020 г.

Helianthus annuus L.

Слънчоглед

Протокол TP 81/1 от 31.10.2002 г.

Linum usitatissimum L.

Лен

Протокол TP 57/2 от 19.3.2014 г.

Sinapis alba L.

Бял синап

Протокол TP 179/1 от 15.3.2017 г.

Avena nuda L.

Голозърнест овес

Протокол TP 20/3 от 6.3.2020 г.

Avena sativa L. (включва A. byzantina K. Koch)

Овес и червен овес

Протокол TP 20/3 от 6.3.2020 г.

Hordeum vulgare L.

Ечемик

Протокол TP 19/5 от 19.3.2019 г.

Oryza sativa L.

Ориз

Протокол TP 16/3 от 1.10.2015 г.

Secale cereale L.

Ръж

Протокол TP 58/1 Rev Corr. от 27.4.2022 г.

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor

Сорго

Протокол TP 122/1 от 19.3.2019 г.

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Суданка

Протокол TP 122/1 от 19.3.2019 г.

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Хибриди, получени от кръстосването на Sorghum bicolor subsp. bicolor и Sorghum bicolor subsp. drummondii

Протокол TP 122/1 от 19.3.2019 г.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Хибриди, получени от кръстосване на вид от рода Triticum и вид от рода Secale

Протокол TP 121/3 Corr. от 27.4.2022 г.

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

Обикновена пшеница

Протокол TP 3/5 от 19.3.2019 г.

Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren

Твърда пшеница

Протокол TP 120/3 от 19.3.2014 г.

Zea mays L. (partim)

Царевица

Протокол TP 2/3 от 11.3.2010 г.

Solanum tuberosum L.

Картофи

Протокол TP 23/3 от 15.3.2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на видовете, посочени в член 1, параграф 2, буква б), които трябва да отговарят на насоките за изследване на UPOV  (*2)

Научно наименование

Общоприето наименование

Насока на UPOV

Beta vulgaris L.

Фуражно цвекло

Насока TG/150/3 от 4.11.1994 г.

Agrostis canina L.

Кучешка полевица

Насока TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis gigantea Roth

Гигантска полевица

Насока TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis canina L.

Издънкова полевица

Насока TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis capillaris L.

Обикновена полевица

Насока TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Bromus catharticus Vahl

Слабителна овсига

Насока TG/180/3 от 4.4.2001 г.

Bromus sitchensis Trin.

Овсига

Насока TG/180/3 от 4.4.2001 г.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Хибриди, получени от кръстосване на вид от рода Festuca с вид от рода Lolium

Насока TG/243/1 от 9.4.2008 г.

Lotus corniculatus L.

Звездан

Насока TG/193/1 от 9.4.2008 г.

Lupinus albus L.

Бяла лупина

Насока TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Lupinus angustifolius L.

Теснолистна лупина

Насока TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Lupinus luteus L.

Жълта лупина

Насока TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Medicago doliata Carmign.

Стройностъблена люцерна

Насока TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago italica (Mill.) Fiori

Италианска люцерна

Насока TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Крайбрежна люцерна

Насока TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago lupulina L.

Хмелна люцерна

Насока TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago murex Willd.

Кръглоплодна люцерна

Насока TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago polymorpha L.

Изменчива люцерна

Насока TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago rugosa Desr.

Набръчкана люцерна

Насока TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago scutellata (L.) Mill.

Щитовидна люцерна

Насока TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago truncatula Gaertn.

Отсеченолистна люцерна

Насока TG/228/1 от 5.4.2006 г.

Trifolium repens L.

Бяла детелина

Насока TG/38/7 от 9.4.2003 г.

Trifolium subterraneum L.

Подземна детелина

Насока TG/170/3 от 4.4.2001 г.

Phacelia tanacetifolia Benth.

Фацелия

Насока TG/319/1 от 5.4.2017 г.

Arachis hypogaea L.

Фъстъци

Насока TG/93/4 от 9.4.2014 г.

Brassica juncea (L.) Czern

Кафяв синап

Насока TG/335/1 от 17.12.2020 г.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Репица

Насока TG/185/3 от 17.4.2002 г.

Carthamus tinctorius L.

Картам/шафранка/сафлор

Насока TG/134/3 от 12.10.1990 г.

Papaver somniferum L.

Мак

Насока TG/166/4 от 9.4.2014 г.

Част Б

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на видовете, посочени в член 1, параграф 2, буква а), които трябва да отговарят на техническите протоколи на CPVO  (*3)

Научно наименование

Общоприето наименование

Протокол на CPVO

Allium cepa L. (лукова група)

Лук и шалот

Протокол TP 46/2 от 1.4.2009 г.

Allium cepa L. (сборна група)

Шалот

Протокол TP 46/2 от 1.4.2009 г.

Allium fistulosum L.

Лук батун (японски лук или уелски лук)

Протокол TP 161/1 от 11.3.2010 г.

Allium porrum L.

Праз

Протокол TP 85/2 от 1.4.2009 г.

Allium sativum L.

Чесън

Протокол TP 162/2 от 30.5.2023 г.

Allium schoenoprasum L.

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

Протокол TP 198/2 от 11.3.2015 г.

Apium graveolens L.

Целина

Протокол TP 82/1 от 13.3.2008 г.

Apium graveolens L.

Целина с едри глави

Протокол TP 74/1 от 13.3.2008 г.

Asparagus officinalis L.

Аспержи

Протокол TP 130/2 от 16.2.2011 г.

Beta vulgaris L.

Салатно цвекло, включително „Челтнъм“

Протокол TP 60/1 от 1.4.2009 г.

Beta vulgaris L.

Листно цвекло или манголд

Протокол TP 106/2 от 14.4.2021 г.

Brassica oleracea L.

Листно зеле

Протокол TP 90/1 от 16.2.2011 г.

Brassica oleracea L.

Карфиол

Протокол TP 45/2 Rev. 2 от 21.3.2018 г.

Brassica oleracea L.

Броколи или „Калабрезе“

Протокол TP 151/2 Rev. 2 от 21.4.2020 г.

Brassica oleracea L.

Брюкселско зеле

Протокол TP 54/2 Rev. от 15.3.2017 г.

Brassica oleracea L.

Алабаш

Протокол TP 65/2 от 30.5.2023 г.

Brassica oleracea L.

Савойско зеле, бяло главесто зеле и червено главесто зеле

Протокол TP 48/3 Rev. 2 от 25.3.2021 г.

Brassica rapa L.

Китайско зеле

Протокол TP 105/1 от 13.3.2008 г.

Capsicum annuum L.

Пипер или лют пипер

Протокол TP 76/2 Rev. 2 Corr. от 21.4.2020 г.

Cichorium endivia L.

Къдраволистна и обикновена ендивия

Протокол TP 118/3 от 19.3.2014 г.

Cichorium intybus L.

Индустриална цикория

Протокол TP 172/2 от 1.12.2005 г.

Cichorium intybus L.

Дълголистна цикория

Протокол TP 154/2 Rev. от 31.3.2023 г.

Cichorium intybus L.

Обикновена цикория

Протокол TP 173/2 от 21.3.2018 г.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Дини

Протокол TP 142/2 Rev. 2 от 31.3.2023 г.

Cucumis melo L.

Пъпеши

Протокол TP 104/2 Rev. 2 Corr. от 25.3.2021 г.

Cucumis sativus L.

Краставици и корнишони

Протокол TP 61/2 Rev. 2 от 19.3.2019 г.

Cucurbita maxima Duchesne

Тиква обикновена

Протокол TP 155/1 от 11.3.2015 г.

Cucurbita pepo L.

Тиквички

Протокол TP 119/1 Rev. от 19.3.2014 г.

Cynara cardunculus L.

Артишок и кардун

Протокол TP 184/2 Rev. от 6.3.2020 г.

Daucus carota L.

Моркови и фуражни моркови

Протокол TP 49/3 Corr. от 13.3.2008 г.

Foeniculum vulgare Mill.

Резене

Протокол TP 183/2 от 14.4.2021 г.

Lactuca sativa L.

Маруля

Протокол TP 13/6 Rev. 3 от 27.4.2022 г.

Solanum lycopersicum L.

Домати

Протокол TP 44/4 Rev. 5 от 14.4.2021 г.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Магданоз

Протокол TP 136/1 Corr. от 21.3.2007 г.

Phaseolus coccineus L.

Многоцветен фасул

Протокол TP 9/1 от 21.3.2007 г.

Phaseolus vulgaris L.

Фасул пешак и фасул вейков

Протокол TP 12/4 от 27.2.2013 г.

Pisum sativum L. (partim)

Грах набръчкан, грах кръглозърнест и грах захарен

Протокол TP 7/2 Rev. 3 Corr. от 6.3.2020 г.

Raphanus sativus L.

Репички и черна ряпа

Протокол TP 64/2 Rev. Corr. от 11.3.2015 г.

Rheum rhabarbarum L

Ревен

Протокол TP 62/1 от 19.4.2016 г.

Scorzonera hispanica L.

Черен корен

Протокол TP 116/1 от 11.3.2015 г.

Solanum melongena L.

Патладжан

Протокол TP 117/1 от 13.3.2008 г.

Spinacia oleracea L.

Спанак

Протокол TP 55/5 Rev. 4 от 27.4.2022 г.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Полска салата

Протокол TP 75/2 от 21.3.2007 г.

Vicia faba L. (partim)

Бакла

Протокол TP 206/1 от 25.3.2004 г.

Zea mays L. (partim)

Захарна царевица и пуклива царевица

Протокол TP 2/3 от 11.3.2010 г.

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

Подложки домати

Протокол TP 294/1 Rev. 5 от 14.4.2021 г.

Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne

Междувидови хибриди от Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne за използване като подложки

Протокол TP 311/1 от 15.3.2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на видовете, посочени в член 1, параграф 2, буква б), които трябва да отговарят на насоките за изследване на UPOV  (*4)

Научно наименование

Общоприето наименование

Насока на UPOV

Brassica rapa L.

Ряпа

Насока TG/37/11 от 23.9.2022 г.


(*1)  Текстът на тези протоколи може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).

(*2)  Текстът на тези насоки може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).

(*3)  Текстът на тези протоколи може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).

(*4)  Текстът на тези насоки може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).


РЕШЕНИЯ

11.7.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/26


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2023/1439 НА СЪВЕТА

от 10 юли 2023 година

за изменение на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 31 юли 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/1333 (1) относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия.

(2)

С Резолюция 2292(2016) Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации разреши на държавите, действащи на национално равнище или чрез регионални организации, да извършват проверки в открито море край бреговете на Либия на плавателни съдове, за които имат основателни причини да считат, че превозват оръжие или свързани с него материали към или от Либия, пряко или непряко, в нарушение на оръжейното ембарго на Организацията на обединените нации срещу Либия, и реши, че при откриването по време на такива проверки на изделия, забранени с оръжейното ембарго спрямо Либия, държавите трябва да ги изземат и обезвредят.

(3)

В Решение (ОВППС) 2020/472 на Съвета (2) се предвижда, че основната задача на военноморската операция на Съюза EUNAVFOR MED IRINI е да допринесе за прилагането на оръжейното ембарго на Организацията на обединените нации спрямо Либия.

(4)

За тази цел в член 2, параграф 3 от Решение (ОВППС) 2020/472 се предвижда, че в съответствие с приложимите резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (ССООН), по-специално Резолюция 2292(2016) на ССООН, и когато е необходимо, EUNAVFOR MED IRINI извършва в договорената зона на операцията в открито море край бреговете на Либия проверки на плавателни съдове, пътуващи към или от Либия, когато са налице основателни причини да се счита, че тези кораби превозват оръжия или свързани с тях материали за или от Либия, пряко или непряко, в нарушение на оръжейното ембарго спрямо Либия, и че EUNAVFOR MED IRINI предприема съответните действия за изземване и обезвреждане на тези изделия.

(5)

Освен това в член 2, параграф 5 от Решение (ОВППС) 2020/472 се предвижда, че с оглед на извънредните оперативни изисквания и по покана на дадена държава членка, EUNAVFOR MED IRINI може да пренасочва плавателни съдове към пристанища на тази държава членка и да обезврежда оръжия и свързани с тях материали, които са били иззети, включително чрез съхранение, унищожаване или трансфер към държава членка или към трета страна. В него също така се предвижда, че обезвреждането на иззетите оръжия и свързаните с тях материали може да се подпомага от държава членка, като тя се задължава да приключи възможно най-бързо процедурите, необходими за разрешаване на обезвреждането на иззетите изделия, в рамките на приложимото право и процедури.

(6)

Поради това следва да се въведат съответни разпоредби, които задължават такива държави членки да предприемат необходимите мерки за улесняване на обезвреждането от името на EUNAVFOR MED IRINI на оръжията и свързаните с тях материали, иззети от EUNAVFOR MED IRINI в открито море в съответствие с нейния мандат.

(7)

Поради това Решение (ОВППС) 2015/1333 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В Решение (ОВППС) 2015/1333 се вмъква следният член:

„Член 5а

1.   В съответствие със съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН относно Либия, по-специално Резолюция 1970(2011) на ССООН и Резолюция 2292(2016) на ССООН, на плавателни съдове, плаващи под знамето на трета държава, които пътуват към или от Либия, се забранява да превозват оръжия и свързани с тях материали, включително стоки и технологии, включени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз, към или от Либия, пряко или непряко, в открито море край бреговете на Либия, в нарушение на оръжейното ембарго, въведено с Резолюция 1970(2011) на ССООН.

2.   Държава членка, която подпомага EUNAVFOR MED IRINI в съответствие с член 2, параграф 5 от Решение (ОВППС) 2020/472 на Съвета (*1), предприема необходимите мерки за обезвреждане, от името на EUNAVFOR MED IRINI, на оръжия или свързани с тях материали, включително стоки и технологии, включени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз, които са иззети от EUNAVFOR MED IRINI в открито море съгласно член 2, параграф 3 от посоченото решение.

3.   Обезвреждането, посочено в параграф 2, може да се извърши по-специално чрез унищожаването на тези изделия, при което те стават неизползваеми, или чрез разрешаване на използването им, включително от трета страна, като същевременно се предотвратява последващият им трансфер към Либия или към която и да е друга трета държава, към която трансферът на оръжия или свързани с тях материали е забранен.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 10 юли 2023 година.

За Съвета

Председател

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Решение (ОВППС) 2015/1333 на Съвета от 31 юли 2015 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия и за отмяна на решение 2011/137/ОВППС (ОВ L 206, 1.8.2015 г., стр. 34).

(2)  Решение (ОВППС) 2020/472 на Съвета от 31 март 2020 г. за военна операция на Европейския съюз в Средиземноморието (EUNAVFOR MED IRINI) (ОВ L 101 1.4.2020 г., стр. 4).


11.7.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/28


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2023/1440 НА СЪВЕТА

от 10 юли 2023 година

относно мярка за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира в подкрепа на въоръжените сили на Гана

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, параграф 1 и член 41, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

С Решение (ОВППС) 2021/509 на Съвета (1) беше създаден Европейски механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ) за финансиране от държавите членки на действия на Съюза в рамките на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) за опазване на мира, предотвратяване на конфликти и укрепване на международната сигурност в съответствие с член 21, параграф 2, буква в) от Договора. По-специално, съгласно член 1, параграф 2 от Решение (ОВППС) 2021/509 ЕМПМ се използва за финансиране на мерки за помощ, като например действия за укрепване на капацитета на трети държави и регионални и международни организации, свързани с военни въпроси и въпроси на отбраната.

(2)

Ситуацията със сигурността в северните райони на крайбрежните държави в Гвинейския залив, а именно Гана, Кот д’Ивоар, Бенин и Того, продължава да се влошава поради кризата в централната част на Сахел.

(3)

С оглед на влошаващата се обстановка по отношение на сигурността, е важно силите за отбрана и сигурност да се укрепят, за да се осигури възможност за полагане на усилия за стабилизиране в Гана и тези усилия да се подкрепят. В този контекст и при пълно осъзнаване на факта, че ситуацията изисква интегриран отговор, дългосрочният мир и сигурността в Гана са ключов приоритет за Съюза.

(4)

На 5 май 2023 г. върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност получи искане от Гана Съюзът да окаже помощ на въоръжените сили на Гана при осигуряването на ключово оборудване за укрепване на оперативните способности на военните части, разгърнати в северната част на страната, за борба с въоръжените групировки и противодействие и намаляване на възможностите на тези групировки да извършват терористични нападения.

(5)

Мерките за помощ трябва да бъдат изпълнени, като се отчитат принципите и изискванията, предвидени в Решение (ОВППС) 2021/509, по-специално съответствието с Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (2), и в съответствие с правилата за изпълнението на приходите и разходите, финансирани по ЕМПМ.

(6)

Съветът заявява отново решимостта си да защитава, утвърждава и зачита правата на човека, основните свободи и демократичните принципи, както и да укрепва върховенството на закона и доброто управление в съответствие с Устава на Организацията на обединените нации, Всеобщата декларация за правата на човека и международното право, по-специално международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Създаване, цели, обхват и продължителност

1.   Създава се мярка за помощ в полза на Гана (наричана по-нататък „бенефициер“), която да бъде финансирана по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ) (наричана по-нататък „мярка за помощ“).

2.   Целта на мярката за помощ е да се укрепят способностите на въоръжените сили на Гана да защитават териториалната цялост и суверенитета на Гана и нейното цивилно население срещу вътрешна и външна агресия и да се допринесе за мира и стабилността в региона.

3.   За постигане на целта, посочена в параграф 2, чрез мярката за помощ се финансират следните видове оборудване, което не е предназначено за произвеждане на смъртоносна сила:

а)

оборудване за разузнаване и наблюдение;

б)

електронни системи за военни действия;

в)

военноинженерно оборудване;

г)

речно оборудване;

д)

оборудване за обезвреждане на взривни устройства.

4.   Чрез мярката за помощ се финансира прехвърлянето към Гана на 105 военни автомобила, иззети от операция EUNAVFOR MED IRINI на борда на търговския кораб MV Victory RoRo на 18 юли 2022 г. вследствие нарушаването от същия кораб на оръжейното ембарго на ООН срещу Либия.

5.   Продължителността на мярката за помощ е 30 месеца от датата на приемането на настоящото решение.

Член 2

Финансови договорености

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мярката за помощ, е 8 250 000 EUR.

2.   Управлението на всички разходи се извършва в съответствие с Решение (ОВППС) 2021/509 и с правилата за изпълнението на приходите и разходите, финансирани по ЕМПМ.

3.   Разходите, свързани с изпълнението на мярката за помощ, са допустими от датата на приемането на настоящото решение.

Член 3

Договорености с бенефициера

1.   Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (наричан по-нататък „върховния представител“) постига необходимите договорености с бенефициера, за да се гарантира, че последният спазва изискванията и условията, установени в настоящото решение, като условие за предоставянето на подкрепа по мярката за помощ.

2.   Договореностите, посочени в параграф 1, включват разпоредби, задължаващи бенефициера да гарантира:

а)

спазването от въоръжените сили на Гана на приложимото международно право, по-специално международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право;

б)

правилното и ефикасно използване на активите, предоставени по мярката за помощ, за целите, за които са предоставени;

в)

достатъчната поддръжка на активите, предоставени по мярката за помощ, за да се гарантират тяхната използваемост и оперативна наличност през целия им жизнен цикъл;

г)

че предоставените по мярката за помощ активи няма да бъдат изгубени или прехвърлени без съгласието на Комитета на механизма, създаден съгласно Решение (ОВППС) 2021/509, в полза на лица или образувания, различни от посочените в тези договорености, в края на техния жизнен цикъл.

3.   Договореностите, посочени в параграф 1, включват разпоредби относно спирането и прекратяването на подкрепата по мярката за помощ, в случай че се установи, че бенефициерът е нарушил задълженията, посочени в параграф 2.

Член 4

Изпълнение

1.   Върховният представител отговаря за осигуряване на изпълнението на настоящото решение в съответствие с Решение (ОВППС) 2021/509 и с правилата за изпълнението на приходите и разходите, финансирани по ЕМПМ, и при съблюдаване на интегрираната методологична рамка за оценяване и определяне на необходимите мерки и контрол по отношение на мерките за помощ по ЕМПМ.

2.   Дейностите, посочени в член 1, параграф 3, се изпълняват от администратора на мерките за помощ чрез административна договореност с Economat des Armées в съответствие с член 37 от Решение (ОВППС) 2021/509.

Член 5

Мониторинг, контрол и оценка

1.   Върховният представител осъществява мониторинг на спазването от страна на бенефициера на задълженията, установени в член 3. Този мониторинг осигурява осведоменост за контекста и рисковете от нарушаването на задълженията, установени в съответствие с член 3, и допринася за предотвратяването на такива нарушения, включително на нарушения на международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право от въоръжените сили на Гана.

2.   Контролът след доставяне на оборудването и запасите се организира, както следва:

а)

проверка на доставките, при която сертификатите за доставка по ЕМПМ се подписват от силите — крайни ползватели, при прехвърлянето на собствеността;

б)

докладване, при което бенефициерът трябва да докладва ежегодно за дейностите, извършени с предоставеното по мярката за помощ оборудване, и за инвентаризацията на определените елементи, доколкото е приложимо, докато Комитетът по политика и сигурност (КПС) не счете, че вече не е необходимо такова докладване;

в)

инспекции на място, при което при поискване бенефициерът предоставя на върховния представител достъп за извършване на проверки на място.

3.   След приключване на изпълнението на мярката за помощ върховният представител извършва окончателна оценка, за да прецени дали мярката за помощ е допринесла за постигането на целите, посочени в член 1, параграф 2.

Член 6

Докладване

В периода на изпълнение върховният представител представя на КПС шестмесечни доклади за изпълнението на мярката за помощ в съответствие с член 63 от Решение (ОВППС) 2021/509. Администраторът за мерките за помощ информира редовно Комитета на механизма, създаден с Решение (ОВППС) 2021/509, относно изпълнението на приходите и разходите в съответствие с член 38 от посоченото решение, включително като предоставя информация за участващите доставчици и подизпълнители.

Член 7

Спиране и прекратяване

1.   КПС може да реши в съответствие с член 64 от Решение (ОВППС) 2021/509 да спре изцяло или частично изпълнението на мярката за помощ.

2.   КПС може също да препоръча на Съвета да прекрати мярката за помощ.

Член 8

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 10 юли 2023 година.

За Съвета

Председател

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Решение (ОВППС) 2021/509 на Съвета от 22 март 2021 г. за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира и за отмяна на Решение (ОВППС) 2015/528 (ОВ L 102, 24.3.2021 г., стр. 14).

(2)  Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване (OВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99).