ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 150

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
9 юни 2023 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2023/1113 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 година относно информацията, придружаваща преводите на средства и прехвърлянията на определени криптоактиви, и за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 година относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 ( 1 )

40

 

*

Регламент (ЕС) 2023/1115 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 година за предоставянето на пазара на Съюза и за износа от Съюза на определени стоки и продукти, свързани с обезлесяване и деградация на горите, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 995/2010  ( 1 )

206

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

9.6.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1113 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 31 май 2023 година

относно информацията, придружаваща преводите на средства и прехвърлянията на определени криптоактиви, и за изменение на Директива (ЕС) 2015/849

(преработен текст)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета (4) претърпя съществени изменения (5). Тъй като трябва да бъдат направени допълнителни изменения и с оглед постигане на яснота посоченият регламент следва да бъде преработен.

(2)

Регламент (ЕС) 2015/847 беше приет, за да се гарантира, че изискванията на Специалната група за финансови действия (FATF) относно доставчиците на услуги за електронни преводи, и по-специално задължението на доставчиците на платежни услуги да прилагат към преводите на средства информация за платеца и получателя, се прилагат по еднакъв начин в целия Съюз. С последните промени в стандартите на FATF относно новите технологии, въведени през юни 2019 г. с цел да се регулират виртуалните активи и доставчиците на услуги за виртуални активи, бяха установени нови и сходни задължения за доставчиците на услуги за виртуални активи, за да се улесни проследимостта на тези преводи. Вследствие на въведените промени доставчиците на услуги за виртуални активи трябва да прилагат към преводите на виртуални активи информация за инициаторите и бенефициерите на тези преводи на виртуални активи. Освен това доставчиците на услуги за виртуални активи са задължени да получат, притежават и споделят тази информация с насрещната страна по превода на виртуални активи и при поискване да я предоставят на компетентните органи.

(3)

Като се има предвид, че Регламент (ЕС) 2015/847 понастоящем се прилага само за преводите на средства, тоест за банкноти и монети, за безналични пари и за електронни пари съгласно определението в член 2, точка 2 от Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6), е целесъобразно обхватът на Регламент (ЕС) 2015/847 да бъде разширен, за да се включат и преводите на виртуални активи.

(4)

Чрез преводите на средства и виртуални активи потоците от пари с незаконен произход могат да навредят на целостта, стабилността и репутацията на финансовия сектор и да застрашат вътрешния пазар на Съюза и международното развитие. Изпирането на пари, финансирането на тероризма и организираната престъпност продължават да бъдат значителни проблеми, по които следва да се работи на равнището на Съюза. Надеждността, целостта и стабилността на системата за преводи на средства и виртуални активи и доверието във финансовата система като цяло могат да бъдат сериозно застрашени от усилията на престъпниците и техните съучастници да прикрият произхода на приходите от престъпна дейност или да извършват преводи на средства или виртуални активи за престъпна дейност или терористични цели.

(5)

За да улеснят престъпните си дейности, лицата, които изпират пари, и тези, които финансират тероризма, е вероятно да се възползват от свободата на движение на капитали в рамките на интегрираната финансова зона на Съюза, освен ако не се приемат определени координирани мерки на равнището на Съюза. Международното сътрудничество в рамките на FATF и глобалното прилагане на нейните препоръки целят предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез преводи на средства или виртуални активи.

(6)

Поради мащаба на действието, което трябва да се предприеме, Съюзът следва да гарантира, че Международните стандарти за борба с изпирането на пари и с финансирането на терористични дейности и разпространението на оръжия за масово унищожение, приети от FATF на 16 февруари 2012 г. и ревизирани на 21 юни 2019 г. („ревизираните препоръки на FATF“), и по-специално Препоръка 15 на FATF относно новите технологии, Препоръка 16 на FATF относно електронните преводи и ревизираните тълкувателни бележки относно тези препоръки се прилагат по еднакъв начин в Съюза, и по-специално че няма дискриминация или несъответствия между националните плащания или преводите на виртуални активи в рамките на една държава членка, от една страна, и презграничните плащания или преводите на виртуални активи между държавите членки, от друга страна. Некоординираните самостоятелни действия от страна на държавите членки в областта на презграничните преводи на средства и виртуални активи биха могли да имат сериозно отражение върху гладкото функциониране на платежните системи и услугите за виртуални активи на равнището на Съюза и съответно да навредят на вътрешния пазар в областта на финансовите услуги.

(7)

За да се засили последователният подход в международен контекст и да се подобри ефективността на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, бъдещите действия на Съюза следва да вземат предвид развитието на международно равнище, по-специално ревизираните препоръки на FATF.

(8)

Глобалният обхват, бързината, с която могат да бъдат извършвани трансакциите, и възможността за анонимност, която техният превод предлага, правят виртуалните активи особено податливи на престъпна злоупотреба, включително в трансграничен контекст. С оглед на ефективно преодоляване на рисковете, които поражда злоупотребата с виртуални активи за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, Съюзът следва да насърчава прилагането на световно равнище на въведените с настоящия регламент стандарти и развитието на международното и междудържавното измерение на регулаторната и надзорната рамка за преводите на виртуални активи във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(9)

С Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (7), както е изменена с Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета (8), беше въведено определение за виртуални валути и доставчиците, участващи в услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, както и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, бяха включени сред субектите, спрямо които се прилагат изискванията за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма съгласно правото на Съюза. Неотдавнашните международни събития, по-специално в рамките на FATF, вече налагат необходимостта да се регулират допълнителни категории доставчици на услуги за виртуални активи, които все още не са обхванати, и да се разшири настоящото определение за виртуална валута.

(10)

Определението за криптоактиви в Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета (9) съответства на определението за виртуални активи, съдържащо се в преработените препоръки на FATF, а списъкът на обхванатите от посочения регламент услуги за криптоактиви и доставчици на услуги за криптоактиви обхваща и доставчиците на услуги за виртуални активи, които са установени като такива от FATF и за които се счита, че има вероятност да предизвикат проблеми, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма. За да се гарантира съгласуваност на правото на Съюза в тази област, в настоящия регламент следва да се използват същите определения за криптоактиви, услуги за криптоактиви и доставчици на услуги за криптоактиви като използваните в Регламент (ЕС) 2023/1114.

(11)

Изпълнението и прилагането на настоящия регламент представлява значимо и ефективно средство за предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(12)

Настоящият регламент няма за цел да налага ненужна тежест или разходи върху доставчиците на платежни услуги, доставчиците на услуги за криптоактиви или лицата, ползващи техните услуги. В този смисъл превантивният подход следва да бъде целенасочен и пропорционален и да зачита изцяло свободното движение на капитали, което е гарантирано на цялата територия на Съюза.

(13)

В преработената Стратегия на Съюза относно финансирането на тероризма от 17 юли 2008 г. („преработената стратегия“) се посочва, че трябва да се продължат усилията за предотвратяване на финансирането на тероризма и за контролиране на използването на собствени финансови средства от заподозрените терористи. Отчита се, че FATF се стреми постоянно да подобрява препоръките си и работи за общо разбиране за начина, по който те следва да бъдат изпълнявани. В преработената стратегия се обръща внимание, че изпълнението на ревизираните препоръки на FATF от всички членове на FATF и от членовете на регионални органи от типа на FATF се оценява редовно и поради това е важно да има общ подход при изпълнението от страна на държавите членки.

(14)

Освен това в Съобщението си от 7 май 2020 г. относно план за действие за всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма Комисията определи шест приоритетни области за спешни мерки за подобряване на режима на Съюза за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително установяване на съгласувана регулаторна рамка за този режим в Съюза с оглед изготвяне на по-подробни и хармонизирани правила, по-специално за да бъдат отчетени последиците от технологичните иновации и развитието на международните стандарти и да се избегне различното прилагане на съществуващите правила. Усилията на международно равнище предполагат необходимост от разширяване на приложното поле на секторите или образуванията, обхванати от този режим, и от оценка на начина, по който той следва да се прилага по отношение на доставчиците на услуги за криптоактиви, които все още не са обхванати.

(15)

За да се предотврати финансирането на тероризма, бяха предприети мерки с цел замразяване на средствата и икономическите ресурси на някои лица, групи и образувания, включително регламенти (ЕО) № 2580/2001 (10), (ЕО) № 881/2002 (11) и (ЕС) № 356/2010 (12) на Съвета. Със същата цел бяха предприети мерки за защита на финансовата система от насочването на средства и икономически ресурси за терористични цели. Директива (ЕС) 2015/849 съдържа редица такива мерки. Тези мерки обаче не предотвратяват напълно достъпа на терористи или други престъпници до платежните системи за прехвърляне на средствата им.

(16)

Проследимостта на преводите на средства и прехвърлянията на криптоактиви може да бъде особено важно и ценно средство за предотвратяването, разкриването и разследването на изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и за прилагането на ограничителни мерки, по-специално тези, наложени с регламенти (ЕО) № 2580/2001, (ЕО) № 881/2002 и (ЕС) № 356/2010. Поради това, за да се осигури предаването на информация по платежната верига или веригата за прехвърляне на криптоактиви, е целесъобразно да се предвиди система, с която да се наложи задължение за доставчиците на платежни услуги да придружават преводите на средства с информация относно платеца и получателя и задължение за доставчиците на услуги за криптоактиви да придружават прехвърлянията на криптоактиви с информация относно инициатора и бенефициера.

(17)

Някои прехвърляния на криптоактиви са свързани със специфични високорискови фактори за изпиране на пари, финансиране на тероризма и други престъпни дейности, по-специално прехвърлянията, свързани с продукти, трансакции или технологии, целящи засилване на анонимността, включително портфейли със защитена неприкосновеност, „миксери“ или „смесители“. За да се гарантира проследимостта на такива прехвърляния, Европейският надзорен орган (Европейският банков орган), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (13) (ЕБО), следва да изясни по-специално по какъв начин доставчиците на услуги за криптоактиви трябва да вземат под внимание рисковите фактори, изброени в приложение III към Директива (ЕС) 2015/849, включително при извършването на трансакции със субекти извън Съюза, нерегулирани, нерегистрирани или нелицензирани в трета държава, или със самостоятелно хоствани адреси. При установяване на случаи на по-висок риск ЕБО следва да издава насоки, които да уточняват какви мерки за разширена комплексна проверка следва да предвидят да прилагат задължените субекти, за да се намалят тези рискове, включително приемането на подходящи процедури, например използването на аналитични инструменти на технологията на децентрализирания регистър (ТДР) за откриване на произхода или местоназначението на криптоактивите.

(18)

Настоящият регламент следва да се прилага, без да се засягат националните ограничителни мерки и ограничителните мерки на Съюза, наложени с регламенти с правно основание член 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз, като регламенти (ЕО) № 2580/2001, (ЕО) № 881/2002 и (ЕС) № 356/2010 и регламенти (ЕС) № 267/2012 (14), (ЕС) 2016/1686 (15) и (ЕС) 2017/1509 (16) на Съвета, които могат да изискват от доставчиците на платежни услуги на платците и на получателите, от доставчиците на услуги за криптоактиви на инициаторите и бенефициерите, от междинните доставчици на платежни услуги, както и от междинните доставчици на услуги за криптоактиви да предприемат съответни действия за замразяване на определени средства и криптоактиви или да спазват специфични ограничения във връзка с определени преводи на средства или прехвърляния на криптоактиви. Доставчиците на платежни услуги и доставчиците на услуги за криптоактиви следва да разполагат с вътрешни политики, процедури и механизми за контрол, за да гарантират прилагането на тези ограничителни мерки, включително мерки за проверка в списъците на Съюза и националните списъци на посочени лица. ЕБО следва да издаде насоки, уточняващи тези вътрешни политики, процедури и механизми за контрол. Предвижда се изискванията по настоящия регламент относно вътрешните политики, процедури и механизми за контрол, свързани с ограничителните мерки, да бъдат отменени в близко бъдеще с регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(19)

Обработването на лични данни съгласно настоящия регламент следва да се извършва при пълно спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (17). Следва изрично да се забрани по-нататъшната обработка на лични данни за търговски цели. Всички държави членки признават борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма като въпрос от значим обществен интерес. При прилагане на настоящия регламент се изисква предаването на лични данни на трети държави да бъде извършвано в съответствие с глава V от Регламент (ЕС) 2016/679. Важно е доставчиците на платежни услуги и доставчиците на услуги за криптоактиви, упражняващи дейност в различни юрисдикции чрез клонове или дъщерни предприятия, разположени извън Съюза, да не бъдат възпрепятствани да предават данни относно съмнителни трансакции в рамките на една и съща организация, при условие че те прилагат подходящи предпазни мерки. Наред с това доставчиците на услуги за криптоактиви на инициатора и на бенефициера, доставчиците на платежни услуги на платеца и на получателя, както и междинните доставчици на платежни услуги и междинните доставчици на услуги за криптоактиви следва да разполагат с подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни от случайна загуба, промяна, непозволено разкриване или непозволен достъп.

(20)

Лицата, чиято дейност се ограничава до прехвърляне в електронен формат на информацията от документи на хартиен носител и които действат съгласно договор с доставчик на платежни услуги, както и лицата, които единствено предоставят на доставчици на платежни услуги системи за съобщения или други помощни системи за преводи на средства или системи за клиринг и сетълмент, не следва да попадат в обхвата на настоящия регламент.

(21)

Лицата, предоставящи единствено спомагателна инфраструктура, например доставчици на мрежови и инфраструктурни интернет услуги, доставчици на услуги в облак или разработчиците на софтуер, която позволява на друг субект да предоставя услуги за прехвърляне на криптоактиви, следва да не попадат в обхвата на настоящия регламент, освен ако не извършват прехвърляне на криптоактиви.

(22)

Настоящият регламент следва да не се прилага за прехвърляния на криптоактиви между граждани, извършвани без участието на доставчик на услуги за криптоактиви, или в случаи когато и инициаторът, и бенефициерът са доставчици на услуги за прехвърляне на криптоактиви, действащи от свое име.

(23)

Преводите на средства, съответстващи на услугите, посочени в член 3, букви а) – м) и буква о) от Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета (18) не попадат в обхвата на настоящия регламент. Целесъобразно е също от обхвата на настоящия регламент да се изключат преводите на средства и прехвърлянията на токени за електронни пари, съгласно определението за тях в член 3, параграф 1, точка 7 от Регламент (ЕС) 2023/1114, при които има малък риск от изпиране на пари или финансиране на тероризма. Такива изключения следва да обхващат платежни карти, инструменти за електронни пари, мобилни телефони или други цифрови устройства или информационно-технологични устройства, предплатени или заплатени след използването им, които имат подобни характеристики, когато те се използват единствено за закупуване на стоки или услуги и номерът на картата, инструмента или устройството придружава всички преводи. Въпреки това в обхвата на настоящия регламент попада използването на платежна карта, инструмент за електронни пари, мобилен телефон или каквото и да е друго цифрово или информационно-технологично устройство с подобни характеристики, предплатено или заплатено след използването му, за извършването на преводи на средства или прехвърляния на токени за електронни пари между физически лица в качеството им на потребители за цели, различни от търговска, стопанска или професионална дейност. Наред с това теглене на пари от терминални устройства, плащане на данъци, глоби или други налози, преводи на средства, осъществявани чрез обмен на дематериализирани чекове, включително електронни чекове или менителници, и преводи на средства, при които платецът и получателят са доставчици на платежни услуги и действат от свое име, следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент.

(24)

Изискванията на настоящия регламент не се прилагат за криптоактивите, които са уникални и не са взаимозаменяеми, освен ако са класифицирани като криптоактиви или средства съгласно Регламент (ЕС) 2023/1114.

(25)

Терминалните устройства за криптоактиви („АТМ за криптоактиви“) могат да позволяват на ползвателите да извършват прехвърляне на криптоактиви към адрес за криптоактиви, като депозират пари в брой, често без каквато и да е форма на установяване на самоличността и проверка на клиента. АТМ за криптоактиви са изложени в особена степен на рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма, тъй като анонимността, която осигуряват, и възможността за извършване на операции с пари в брой с неизвестен произход ги правят идеално средство за незаконни дейности. Предвид ролята на АТМ за криптоактиви в предоставянето или активното улесняване на прехвърлянията на криптоактиви, прехвърлянията на криптоактиви, свързани с АТМ за криптоактиви, следва да попадат в обхвата на настоящия регламент.

(26)

За да се отразят специфичните характеристики на националните платежни системи и при условие че във всеки един момент е възможно да се проследи преводът на средства до платеца, държавите членки следва да разполагат с възможността да изключват от приложното поле на настоящия регламент определени национални преводи на средства с ниска стойност, включително електронните джиро-плащания, използвани за закупуване на стоки или услуги.

(27)

Поради присъщото независещо от граници естество и глобален обхват на прехвърлянето на криптоактиви и на предоставянето на услуги за криптоактиви, липсват обективни причини третирането на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма при националните прехвърляния да се разграничава от това при презграничните. За да се отразят тези специфични характеристики, следва да не се предоставя освобождаване на вътрешните прехвърляния на криптоактиви с ниска стойност от приложното поле на настоящия регламент, в съответствие с изискването на FATF всички прехвърляния на криптоактиви да се третират като презгранични.

(28)

Доставчиците на платежни услуги и доставчиците на услуги за криптоактиви следва да гарантират, че не липсва информация относно платеца и получателя или относно инициатора и бенефициера или че тя не е непълна.

(29)

С цел да не се наруши ефикасността на платежните системи и да се намери баланс между риска от увеличаване на незаконните трансакции в резултат от налагането на свръхстроги изисквания за идентификация и терористичната заплаха, която може да е налице при малки преводи на средства, задължението за проверка на точността на информацията относно платеца или получателя при извършване на преводи на средства, в случай че такава все още не е била извършена, следва да се наложи само по отношение на отделни преводи на средства, които надхвърлят 1 000 EUR, освен ако преводът изглежда свързан с други преводи на средства, чиято обща стойност би надвишила 1 000 EUR, или ако средствата са били получени или изплатени в брой или под формата на анонимни електронни пари или когато съществуват основателни причини за подозрение за изпиране на пари или финансиране на тероризма.

(30)

В сравнение с преводите на средства прехвърлянията на криптоактиви могат, поради своя глобален обхват и технологични характеристики, да се извършват между множество юрисдикции в по-голям мащаб и по-бързо. В допълнение към псевдоанонимността на криптоактивите посочените характеристики на прехвърлянията на криптоактиви дават на престъпниците възможност за бързо извършване на големи незаконни преводи при заобикаляне на задълженията за проследимост и избягване на разкриването, като трансакция с голяма стойност се разбива на по-малки суми посредством множество привидно несвързани ТДР адреси, включително еднократни ТДР адреси, и като се използват автоматизирани процеси. Освен това повечето криптоактиви са много нестабилни и стойността им може да се колебае в значителни граници в рамките на много кратки периоди от време, поради което изчисляването на свързаните трансакции е по-несигурно. За да се отразят тези специфични характеристики, за прехвърлянията на криптоактиви следва да се прилагат едни и същи изисквания, независимо от техния размер и дали става дума за вътрешни или презгранични прехвърляния.

(31)

По отношение на преводите на средства или прехвърлянията на криптоактиви, при които проверката се счита за извършена, не следва да се изисква от доставчиците на платежни услуги и доставчиците на услуги за криптоактиви да проверяват точността на информацията относно платеца или получателя, придружаваща всеки превод на средства, или информацията относно инициатора и бенефициера, придружаваща всяко прехвърляне на криптоактиви, при условие че са изпълнени задълженията, установени в Директива (ЕС) 2015/849.

(32)

С оглед на законодателните актове на Съюза във връзка с платежните услуги, а именно Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета (19), Директива (ЕС) 2015/2366 и Регламент (ЕС) 2021/1230 на Европейския парламент и на Съвета (20), следва да е достатъчно да се предвиди преводите на средства в Съюза да бъдат придружавани само от опростена информация, например номера на платежната сметка или уникален идентификатор на трансакцията.

(33)

За да могат органите в трети държави, отговарящи за борбата с изпирането на пари или финансирането на тероризма, да установяват източника на средствата или криптоактивите, използвани за такива цели, преводите на средства или прехвърлянията на криптоактиви от Съюза към лица извън него следва да съдържат пълната информация относно платеца и получателя при преводи на средства и относно инициатора и бенефициера при прехвърляния на криптоактиви. Пълната информация за платеца и получателя следва да включва идентификационния код на правния субект (ИКПС) или какъвто и да е равностоен официален идентификационен код, като този код се предоставя от платеца на неговия доставчик на платежни услуги, тъй като това би дало възможност да бъдат по-добре установени страните, участващи в превода на средства, и кодът може лесно да бъде включен в съществуващите формати на платежни съобщения, като разработения от Международната организация по стандартизация за електронен обмен на данни между финансови институции. На органите в трети държави, отговарящи за борбата с изпирането на пари или финансирането на тероризма, следва да се предоставя достъп до пълната информация относно платеца и получателя или относно инициатора и бенефициера, според случая, само за целите на предотвратяване, разкриване и разследване на изпиране на пари и финансиране на тероризма.

(34)

Криптоактивите съществуват във виртуална реалност без териториални граници и могат да бъдат прехвърляни на който и да е доставчик на услуги за криптоактиви, независимо дали този доставчик е регистриран в дадена юрисдикция. Много юрисдикции извън Съюза имат правила относно защитата на данните и правоприлагането на тази защита, които се различават от правилата в Съюза. При прехвърляне на криптоактиви от името на клиент към доставчик на услуги за криптоактиви, нерегистриран в Съюза, доставчикът на услуги за криптоактиви на инициатора следва да оцени способността на доставчика на услуги за криптоактиви на бенефициера да получава и съхранява информацията, изисквана съгласно настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, като, когато е целесъобразно, използва възможностите, предвидени в глава V от Регламент (ЕС) 2016/679. След консултация с ЕБО Европейският комитет по защита на данните следва да издаде насоки относно практическото прилагане на изискванията за защита на данните при предаването на лични данни на трети държави в контекста на прехвърляне на криптоактиви. Възможно е да възникнат ситуации, при които личните данни да не могат да бъдат изпращани, тъй като е невъзможно да бъдат изпълнени изискванията по Регламент (ЕС) 2016/679. ЕБО следва да издаде насоки относно подходящите процедури за определяне дали в такива случаи прехвърлянето на криптоактиви следва да бъде изпълнено, отхвърлено или спряно.

(35)

Органите на държавите членки, които отговарят за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и съответните съдебни и правоприлагащи органи в държавите членки и на равнището на Съюза следва да засилят сътрудничеството помежду си и със съответните органи на третите държави, в това число органи в развиващите се страни, за да се постигне по-голяма прозрачност и да се засили допълнително обменът на информация и на най-добри практики.

(36)

Доставчикът на услуги за криптоактиви на инициатора следва да гарантира, че прехвърлянията на криптоактиви се придружават от името на инициатора, от адреса в децентрализирания регистър на инициатора, в случаите, когато дадено прехвърляне на криптоактиви е регистрирано в мрежа, ползваща ТДР или подобна технология, от номера на сметката за криптоактиви на инициатора, в случаите, когато такава сметка съществува и се използва за обработката на трансакцията, и от адреса на инициатора, включително името на държавата, номера на официалния личен документ и идентификационния номер на клиента или, вместо тях, датата и мястото на раждане на инициатора, и, при условие че съществува необходимото поле в съответния формат на съобщението и инициаторът го е предоставил на своя доставчик на услуги за криптоактиви, настоящия ИКПС или, при липсата на такъв, какъвто и да е друг наличен равностоен официален идентификационен код на инициатора. Информацията следва да се подава по сигурен начин преди, едновременно или успоредно с прехвърлянето на криптоактивите.

(37)

Доставчикът на услуги за криптоактиви на инициатора следва да гарантира също и че прехвърлянията на криптоактиви се придружават от името на бенефициера, от адреса на бенефициера в децентрализирания регистър, когато дадено прехвърляне на криптоактиви е регистрирано в мрежа, ползваща ТДР или подобна технология, от номера на сметката на бенефициера, в случаите, когато такава сметка съществува и се използва за обработка на трансакцията, и, при условие че съществува необходимото поле в съответния формат на съобщение и инициаторът го е предоставил на своя доставчик на услуги за криптоактиви, от настоящия ИКПС или, при липсата на такъв, какъвто и да е друг наличен равностоен официален идентификационен код на бенефициера. Информацията следва да се подава по сигурен начин преди, едновременно или успоредно с прехвърлянето на криптоактивите.

(38)

По отношение на прехвърлянията на криптоактиви изискванията по настоящия регламент следва да се прилагат за всички прехвърляния, включително прехвърляния на криптоактиви към или от самостоятелно хостван адрес, щом участва доставчик на услуги за криптоактиви.

(39)

В случай на прехвърляне към или от самостоятелно хостван адрес доставчикът на услуги за криптоактиви следва да събере информацията както за инициатора, така и за бенефициера, обикновено от своя клиент. От доставчика на услуги за криптоактиви принципно не следва да се изисква да проверява информацията относно ползвателя на самостоятелно хоствания адрес. Независимо от това, в случай на прехвърляне на стойност, надвишаваща 1 000 EUR, който се изпраща или получава от името на клиент на доставчик на услуги за криптоактиви към или от самостоятелно хостван адрес, този доставчик на услуги за криптоактиви следва да провери дали този самостоятелно хостван адрес действително се притежава или контролира от този клиент.

(40)

По отношение на преводите на средства от един платец до няколко получатели, които се извършват под формата на поредица от преводи на средства, съдържащи отделни преводи от Съюза за лица извън него, следва да се предвиди тези отделни преводи да съдържат само номера на платежната сметка на платеца или уникалния идентификатор на трансакцията, както и пълната информация относно получателя, при условие че поредицата от преводи на средства съдържа пълната информация относно платеца и нейната точност е проверена, както и пълната информация относно получателя и тя е напълно проследима.

(41)

По отношение на поредиците от прехвърляния на криптоактиви следва да се допуска информацията за инициатора и бенефициера да се подава като поредица от данни, при условие че подаването се извършва незабавно и надеждно. Не следва да се допуска изискваната информация да се подава след прехвърлянето, тъй като подаването трябва да се извърши преди или в момента на приключване на трансакцията, а доставчиците на услуги за криптоактиви или другите задължени субекти следва да предоставят изискваната информация едновременно със самата поредица от прехвърляния на криптоактиви.

(42)

За да се проверява дали изискваната информация относно платеца и получателя придружава преводите на средства и за да се помогне при разкриването на съмнителните трансакции, доставчикът на платежни услуги на получателя и междинният доставчик на платежни услуги следва да разполагат с ефективни процедури за разкриване на случаите на липсваща или непълна информация относно платеца и получателя. Тези процедури следва да включват наблюдение след или по време на преводите, когато това е целесъобразно. Компетентните органи следва да гарантират, че доставчиците на платежни услуги включват изискваната информация за трансакцията в електронния превод или в свързано съобщение по платежната верига.

(43)

По отношение на прехвърлянията на криптоактиви доставчикът на услуги за криптоактиви на бенефициера следва да прилага ефективни процедури за установяване дали информацията за инициатора или бенефициера липсва, или е непълна. Тези процедури следва да включват по целесъобразност наблюдение след или по време на прехвърлянията. Не следва да се изисква информацията да бъде пряко приложена към самото прехвърляне на криптоактиви, стига подаването ѝ да е направено преди, или едновременно, или успоредно с прехвърлянето на криптоактивите и тя да е на разположение на съответните органи при поискване от тяхна страна.

(44)

Предвид потенциалната заплаха от изпиране на пари и финансиране на тероризма, която представляват анонимните преводи, е целесъобразно да се предвиди доставчиците на платежни услуги да изискват информация относно платеца и получателя, а доставчиците на услуги за криптоактиви да изискват информация относно инициатора и бенефициера. В съответствие с основания на анализ на риска подход, разработен от FATF, е уместно да се набележат сферите с по-висок и по-нисък риск, за да се установи по-добре рискът от изпиране на пари и финансиране на тероризма. Съответно доставчикът на услуги за криптоактиви на бенефициера, доставчикът на платежни услуги на получателя, междинният доставчик на платежни услуги и междинният доставчик на услуги за криптоактиви следва да разполагат с ефективни процедури, основани на риска, които да се прилагат в случаите, когато за даден превод на средства липсва изискваната информация относно платеца или получателя или когато за дадено прехвърляне на криптоактиви липсва изискваната информация относно инициатора или бенефициера, за да се даде възможност на доставчика на услуги да реши дали да изпълни, откаже или спре извършването на съответния превод или прехвърляне, както и да набележи необходимите последващи действия.

(45)

Доставчиците на услуги за криптоактиви, подобно на всички задължени субекти следва да извършват оценка и наблюдение на риска, свързан с техните клиенти, продукти и канали за доставка. Доставчиците на услуги за криптоактиви следва също така да оценяват риска, свързан с техните трансакции, включително когато извършват преводи към или от самостоятелно хостван адрес. В случай че доставчикът на услуги за криптоактиви е наясно или узнае, че информацията за инициатора или бенефициера, ползващ самостоятелно хостван адрес е неточна, или когато доставчикът на услуга за криптоактиви се натъкне на необичайни или подозрителни схеми на трансакции или на ситуации с по-висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързани с преводи посредством самостоятелно хоствани адреси, той следва да прилага, когато е целесъобразно, мерки за разширена комплексна проверка, за да управлява и ограничи рисковете по подходящ начин. Доставчикът на услуги за криптоактиви следва да взема предвид посочените обстоятелства, когато преценява дали дадено прехвърляне на криптоактиви – или която и да е свързана трансакция – е необичайно и дали трябва да уведоми за него звеното за финансово разузнаване (ЗФР) в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849.

(46)

Настоящият регламент следва да бъде преразгледан в контекста на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, Директива на Европейския парламент и на Съвета относно механизмите, които да бъдат въведени от държавите членки за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма, и за отмяна на Директива (ЕС) 2015/849 и Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010, за да се осигури съгласуваност със съответните разпоредби.

(47)

Когато оценяват рисковете, доставчикът на платежни услуги на получателя, междинният доставчик на платежни услуги, доставчикът на услуги за криптоактиви на бенефициера или междинният доставчик на услуги за криптоактиви следва да бъдат особено внимателни, когато разберат, че липсва информация относно платеца или получателя, или съответно относно инициатора или бенефициера, или че тя е непълна, или когато дадено прехвърляне на криптоактиви трябва да се счита за съмнително въз основа на произхода или местоназначението на съответните криптоактиви, и следва да докладват на компетентните органи за съмнителните трансакции в съответствие със задълженията за докладване, установени с Директива (ЕС) 2015/849.

(48)

Подобно на преводите на средства между доставчици на платежни услуги, прехвърлянията на криптоактиви, в които участват междинни доставчици на услуги за криптоактиви, могат да улеснят прехвърлянията като междинен елемент в дадена верига от прехвърляния на криптоактиви. В съответствие с международните стандарти за тези междинни доставчици също следва да се прилагат изискванията, определени в настоящия регламент, по същия начин както при съществуващите задължения за междинните доставчици на платежни услуги.

(49)

Разпоредбите относно преводите на средства и прехвърлянията на криптоактиви, във връзка с които липсва информация относно платеца или получателя или относно инициатора или бенефициера или тази информация е непълна и във връзка с които прехвърлянията на криптоактиви трябва да се считат за съмнителни въз основа на произхода или местоназначението на съответните криптоактиви, се прилагат, без да се засягат задълженията на доставчиците на платежни услуги, междинните доставчици на платежни услуги, доставчиците на услуги за криптоактиви и междинните доставчици на услуги за криптоактиви да отказват или да спират преводите на средства и прехвърлянията на криптоактиви, с които се нарушава разпоредба на гражданското, административното или наказателното право.

(50)

За да се гарантира технологична неутралност, настоящият регламент не следва да налага на доставчиците на услуги за криптоактиви използването на конкретна технология за прехвърляне на информация за трансакциите. За да се гарантира ефикасното изпълнение на изискванията, приложими към доставчиците на услуги за криптоактиви съгласно настоящия регламент, решаващо значение ще имат инициативите за определяне на стандарти с участието или под ръководството на сектора на криптоактивите. Произтичащите решения следва да бъдат оперативно съвместими чрез използването на международни стандарти или стандарти за целия Съюз, така че да бъде възможен бърз обмен на информация.

(51)

С цел да се съдейства на доставчиците на платежни услуги и на доставчиците на услуги за криптоактиви да въведат ефективни процедури за откриване на случаи, при които те получават преводи на средства или прехвърляния на криптоактиви с липсваща или непълна информация за платеца, получателя, инициатора или бенефициера, и да предприемат ефективни последващи действия, ЕБО следва да издаде насоки.

(52)

За да се даде възможност за бързи действия в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, доставчиците на платежни услуги и доставчиците на услуги за криптоактиви следва да отговарят веднага на исканията за информация относно платеца и получателя или относно инициатора и бенефициера, отправяни от органите, отговарящи за борбата с изпирането на пари или финансирането на тероризма в държавата членка, в която са установени съответните доставчици на платежни услуги или в която се намира седалището на съответните доставчици на услуги за криптоактиви.

(53)

Броят на изтеклите работни дни в държавата членка на доставчика на платежни услуги на платеца е определящ за броя на дните за отговор на исканията за информация относно платеца.

(54)

Тъй като в наказателните разследвания може да не е възможно съответната необходима информация или съответните участващи в трансакцията лица да бъдат установени в продължение на много месеци или дори години след първоначалния превод на средства или прехвърляне на криптоактиви и за да се осигури достъп до основните доказателства при разследванията, е целесъобразно от доставчиците на платежни услуги или доставчиците на услуги за криптоактиви да се изисква да съхраняват за определен срок информация относно платеца и получателя или инициатора или бенефициера за целите на предотвратяването, разкриването и разследването на изпиране на пари и финансиране на тероризма. Този срок следва да бъде ограничен до пет години, след което всички лични данни следва да бъдат заличавани, освен ако в националното право е предвидено друго. Ако е необходимо за целите на предотвратяването, разкриването или разследването на изпиране на пари или финансиране на тероризма и след оценка на необходимостта и пропорционалността на мярката, държавите членки следва да разполагат с възможност да разрешават или да изискват съхраняването на информация за допълнителен срок, който следва да не надвишава пет години, и без да се засяга националното наказателно право относно доказателствата, приложимо за висящите наказателни разследвания и съдебни производства, и при пълно спазване на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета (21). Посочените мерки могат да бъдат преразгледани в контекста на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(55)

С цел да се подобри спазването на настоящия регламент и в съответствие със съобщението на Комисията от 9 декември 2010 г., озаглавено „По-строги наказателни разпоредби за сектора на финансовите услуги“, на компетентните органи следва да бъдат предоставени повече правомощия да приемат надзорни мерки и да налагат наказания. Следва да се предвидят административни санкции и мерки и, като се има предвид значението на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, държавите членки следва да определят наказания и мерки, които са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки следва да уведомят за това Комисията и постоянния вътрешен комитет по борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, посочен в член 9а, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

(56)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (22).

(57)

Редица държави и територии, които не са част от територията на Съюза, са в паричен съюз с държава членка, съставляват част от валутната зона на държава членка или са подписали парична конвенция със Съюза, представляван от държава членка, и техните доставчици на платежни услуги участват пряко или непряко в платежните и сетълмент системи на съответната държава членка. За да се избегне прилагането на настоящия регламент към преводите на средства между съответните държави членки и посочените държави или територии, което би имало значително отрицателно отражение върху икономиките на тези държави или територии, е целесъобразно да се предвиди възможността тези преводи на средства да бъдат третирани като преводи на средства в рамките на съответните държави членки.

(58)

Предвид потенциалните високи рискове и технологичната и регулаторната сложност, произтичащи от самостоятелно хостваните адреси, включително във връзка с проверката на информацията за собствеността, до 1 юли 2026 г. Комисията следва да направи оценка на необходимостта от допълнителни конкретни мерки за ограничаване на рисковете, произтичащи от преводите към или от самостоятелно хоствани адреси или към или от субекти, които не са установени в Съюза, включително въвеждането на възможни ограничения, като следва да направи оценка на ефективността и пропорционалността на механизмите, използвани за проверка на точността на информацията относно собствеността на самостоятелно хостваните адреси.

(59)

Понастоящем Директива (ЕС) 2015/849 се прилага само за две категории доставчици на услуги за криптоактиви, а именно доставчици на портфейли, които предлагат попечителски услуги, и доставчици, участващи в услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие. За да се отстранят съществуващите пропуски в рамката за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и да се приведе правото на Съюза в съответствие с международните препоръки, Директива (ЕС) 2015/849 следва да бъде изменена, така че да включва всички категории доставчици на услуги за криптоактиви, определени в Регламент (ЕС) 2023/1114, който обхваща по-широк кръг от доставчици на услуги за криптоактиви. По-специално, за да се гарантира, че доставчиците на услуги за криптоактиви подлежат на същите изисквания и равнище на надзор като кредитните и финансовите институции, е целесъобразно да се актуализира списъкът на задължените субекти, като доставчиците на услуги за криптоактиви се включат в категорията на финансовите институции за целите на Директива (ЕС) 2015/849. Освен това, като се има предвид, че традиционните финансови институции също попадат в обхвата на определението за доставчици на услуги за криптоактиви, когато предлагат такива услуги, определянето на доставчиците на услуги за криптоактиви като финансови институции дава възможност за единен съгласуван набор от правила, които се прилагат за субектите, предоставящи както традиционни финансови услуги, така и услуги за криптоактиви. Наред с това Директива (ЕС) 2015/849 следва да бъде изменена, за да се гарантира, че доставчиците на услуги за криптоактиви са в състояние да ограничават по подходящ начин рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, на които са изложени.

(60)

Отношенията, установени между доставчиците на услуги за криптоактиви и субектите, установени в трети държави, с цел извършването на прехвърляния на криптоактиви или предоставянето на подобни услуги за криптоактиви, имат сходства с междубанковите кореспондентски отношения, установени с институция респондент в трета държава. Тъй като естеството на тези отношения е текущо и повтарящо се, те следва да се разглеждат като вид кореспондентски отношения и да подлежат на конкретни мерки за разширена комплексна проверка, принципно сходни с прилаганите в контекста на банковите и финансовите услуги. По-специално при установяването на нови кореспондентски отношения със субект респондент, доставчиците на услуги за криптоактиви следва да прилагат конкретни мерки за разширена комплексна проверка, за да установят и оценят рисковите експозиции на този респондент въз основа на неговата репутация, качеството на надзора и неговите механизми за контрол във връзка с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Въз основа на събраната информация доставчиците на услуги за криптоактиви кореспонденти следва да прилагат подходящи мерки за ограничаване на риска, които следва да са съобразени по-специално с потенциалния по-висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма, дължащ се на нерегистрирани и нелицензирани субекти. Това е особено важно, доколкото прилагането на стандартите на FATF, свързани с криптоактивите на световно равнище, продължава да е неравномерно, което създава допълнителни рискове и предизвикателства. ЕБО следва да предостави насоки за начина, по който доставчиците на услуги за криптоактиви следва да извършват разширената комплексна проверка, и следва да уточни подходящите мерки за ограничаване на риска, включително минималните действия, които трябва да бъдат предприети при взаимодействие с нерегистрирани или нелицензирани субекти, които предоставят услуги за криптоактиви.

(61)

С Регламент (ЕС) 2023/1114 беше установена всеобхватна нормативна уредба за доставчиците на услуги за криптоактиви, с която се хармонизират правилата за лицензирането и дейността на доставчиците на услуги за криптоактиви в целия Съюз. За да се избегне дублирането на изисквания, Директива (ЕС) 2015/849 следва да бъде изменена, за да се премахнат изискванията за регистрация по отношение на онези категории доставчици на услуги за криптоактиви, които ще подлежат на единен лицензионен режим съгласно Регламент (ЕС) 2023/1114.

(62)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително чрез прилагане на международните стандарти и чрез гарантиране на наличието на основна информация за платеца и получателя на преводи на средства, както и за инициаторите и бенефициерите на прехвърляния на криптоактиви, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата или последиците на действието могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(63)

Настоящият регламент се прилага в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (23). С него се зачитат основните права и принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на зачитане на личния и семейния живот (член 7), правото на защита на личните данни (член 8), правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес (член 47) и принципът ne bis in idem.

(64)

За да се осигури съгласуваност с Регламент (ЕС) 2023/1114, настоящият регламент следва да се прилага от датата на прилагане на посочения регламент. До тази дата държавите членки следва също така да транспонират измененията на Директива (ЕС) 2015/849.

(65)

Европейският надзорен орган по защита на данните беше консултиран в съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 и прие своето становище на 22 септември 2021 г. (24),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Предмет, обхват и определения

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват правила относно информацията за платеца и получателя, придружаваща преводите на средства във всякаква валута, както и относно информацията за инициатора и бенефициера, придружаваща прехвърлянията на криптоактиви, за целите на предотвратяването, разкриването и разследването на изпиране на пари или финансиране на тероризма, когато поне един от доставчиците на платежни услуги или доставчиците на услуги за криптоактиви, участващ в превода на средства или в прехвърлянето на криптоактиви, е установен или има седалище, според случая, в Съюза. Освен това с настоящия регламент се установяват правила относно вътрешните политики, процедури и механизми за контрол, за да се гарантира прилагането на ограничителните мерки, когато поне един от доставчиците на платежни услуги или доставчиците на услуги за криптоактиви, участващ в превода на средства или в прехвърлянето на криптоактиви, е установен или има седалище, според случая, в Съюза.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага за преводите на средства във всякаква валута, които се изпращат или получават от доставчик на платежни услуги или от междинен доставчик на платежни услуги, установен в Съюза. Той се прилага и за прехвърлянията на криптоактиви, включително прехвърлянията на криптоактиви, извършвани чрез АТМ за криптоактиви, когато доставчикът на услуги за криптоактиви или междинният доставчик на услуги за криптоактиви на инициатора или на бенефициера е със седалище в Съюза.

2.   Настоящият регламент не се прилага за услугите, изброени в член 3, букви а) – м) и буква о) от Директива (ЕС) 2015/2366.

3.   Настоящият регламент не се прилага за преводите на средства или за прехвърлянето на токени за електронни пари по смисъла на член 3, параграф 1, точка 7 от Регламент (ЕС) 2023/1114, извършени чрез платежна карта, инструмент за електронни пари, мобилен телефон или каквото и да е друго цифрово или информационно-технологично устройство с подобни характеристики, предплатено или заплатено след използването му, ако са изпълнени следните условия:

а)

картата, инструментът или устройството се използва единствено за заплащане на стоки или услуги; и

б)

номерът на съответната карта, инструмент или устройство придружава всички преводи или прехвърляния в резултат на трансакцията.

Въпреки това настоящият регламент се прилага когато за преводите на средства или за прехвърлянето на токени за електронни пари между физически лица в качеството им на потребители, извършвани за цели, различни от търговска, стопанска или професионална дейност, се използва платежна карта, инструмент за електронни пари, мобилен телефон или каквото и да е друго цифрово или информационно-технологично устройство с подобни характеристики, предплатено или заплатено след използването му.

4.   Настоящият регламент не се прилага за лицата, единствената дейност на които е прехвърляне в електронен формат на информацията от документи на хартиен носител и които извършват това съгласно договор с доставчик на платежни услуги, или за лицата, които единствено предоставят системи за съобщения или други помощни системи за преводи на средства или системи за клиринг и сетълмент на доставчици на платежни услуги.

Настоящият регламент не се прилага за превода на средства, ако е изпълнено някое от следните условия:

а)

включва теглене на пари в брой от платеца от своя собствена платежна сметка;

б)

представлява превод на средства към публичен орган за плащане на данъци, глоби или други налози в държава членка;

в)

както платецът, така и получателят са доставчици на платежни услуги, които действат от свое име;

г)

осъществява се чрез обмен на дематериализирани чекове, включително електронни чекове.

Настоящият регламент не се прилага за прехвърлянето на криптоактиви, ако е изпълнено някое от следните условия:

а)

както инициаторът, така и бенефициерът са доставчици на услуги за криптоактиви, действащи от свое име;

б)

прехвърлянето представлява прехвърляне на криптоактиви между граждани, извършвано без участието на доставчик на услуги за криптоактиви.

Токените за електронни пари съгласно определението в член 3, параграф 1, точка 7 от Регламент (ЕС) 2023/1114 се третират като криптоактиви съгласно настоящия регламент.

5.   Дадена държава членка може да реши да не прилага настоящия регламент за преводите на средства на своя територия към платежна сметка на получател, която позволява плащане единствено за доставка на стоки или услуги, когато е изпълнено всяко от следните условия:

а)

спрямо доставчика на платежни услуги на получателя се прилага Директива (ЕС) 2015/849;

б)

доставчикът на платежни услуги на получателя е в състояние посредством уникален идентификатор на трансакцията да проследи чрез получателя превода на средства от лицето, което има споразумение с получателя за доставката на стоки или услуги;

в)

размерът на превода на средства не надхвърля 1 000 EUR.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„финансиране на тероризма“ означава финансиране на тероризма съгласно определението в член 1, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/849;

2)

„изпиране на пари“ означава дейностите по изпиране на пари, посочени в член 1, параграфи 3 и 4 от Директива (ЕС) 2015/849;

3)

„платец“ означава лице, което е титуляр на платежна сметка и разрешава превод на средства от тази платежна сметка или, когато такава липсва, лицето, което дава нареждане за превод на средства;

4)

„получател“ означава лице, определено като получател на превода на средства;

5)

„доставчик на платежни услуги“ означава категориите доставчици на платежни услуги, посочени в член 1, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/2366, физическите или юридическите лица, ползващи се от освобождаването съгласно член 32 от същата директива, и юридическите лица, ползващи се от освобождаването съгласно член 9 от Директива 2009/110/ЕО, които предлагат услуги за преводи на средства;

6)

„междинен доставчик на платежни услуги“ означава доставчик на платежни услуги, който не е доставчик на платежни услуги на платеца или на получателя и който получава и изпраща превод на средства от името на доставчика на платежни услуги на платеца или на получателя, или от името на друг междинен доставчик на платежни услуги;

7)

„платежна сметка“ означава платежна сметка съгласно определението в член 4, точка 12 от Директива (ЕС) 2015/2366;

8)

„средства“ означава средства съгласно определението в член 4, точка 25 от Директива (ЕС) 2015/2366;

9)

„превод на средства“ означава всяка трансакция, поне част от която се извършва по електронен път от името на платец чрез доставчик на платежни услуги, за да може получателят да получи паричните средства чрез доставчик на платежни услуги, независимо дали платецът и получателят са едно и също лице и независимо дали доставчикът на платежни услуги на платеца и този на получателя са едно и също лице, включително:

а)

кредитен превод съгласно определението в член 4, точка 24 от Директива (ЕС) 2015/2366;

б)

директен дебит съгласно определението в член 4, точка 23 от Директива (ЕС) 2015/2366;

в)

наличен паричен превод съгласно определението в член 4, точка 22 от Директива (ЕС) 2015/2366, независимо дали е национален или презграничен;

г)

превод, извършен чрез платежна карта, инструмент за електронни пари, мобилен телефон или каквото и да е друго цифрово или информационно-технологично устройство с подобни характеристики, предплатено или заплатено след използването му;

10)

„прехвърляне на криптоактиви“ означава всяка трансакция с цел прехвърляне на криптоактиви от един адрес в децентрализиран регистър, сметка за криптоактиви или друго устройство, позволяващо съхранението на криптоактиви, към друго, която се извършва от поне един доставчик на услуги за криптоактиви, действащ от името или на инициатор, или на бенефициер, независимо дали инициаторът и бенефициерът са едно и също лице и независимо дали доставчикът на услуги за криптоактиви на инициатора и този на бенефициера са едно и също лице;

11)

„поредица от преводи или прехвърляния“ означава група от няколко отделни превода на средства или прехвърляния на криптоактиви, които са групирани за изпращане;

12)

„уникален идентификатор на трансакцията“ означава комбинация от букви, цифри или символи, която е определена от доставчика на платежни услуги в съответствие с протоколите на платежните и сетълмент системи или системите за съобщения, използвани за превода на средства, или е определена от доставчик на услуги за криптоактиви, и която дава възможност за проследяване на трансакцията до платеца и получателя или за проследяване на прехвърлянето на криптоактиви до инициатора и бенефициера;

13)

„прехвърляне на криптоактиви между граждани“ означава прехвърляне на криптоактиви без участието на какъвто и да било доставчик на услуги за криптоактиви;

14)

„криптоактив“ означава криптоактив съгласно определението в член 3, параграф 1, точка 5 от Регламент (ЕС) 2023/1114, освен когато попада в категориите, изброени в член 2, параграфи 2, 3 и 4 от посочения регламент, или по друг начин отговаря на критериите за определяне като средства;

15)

„доставчик на услуги за криптоактиви“ означава доставчик на услуги за криптоактиви съгласно определението в член 3, параграф 1, точка 15 от Регламент (ЕС) 2023/1114, когато извършва една или повече услуги за криптоактиви съгласно определението в член 3, параграф 1, точка 16 от посочения регламент;

16)

„междинен доставчик на услуги за криптоактиви“ означава доставчик на услуги за криптоактиви, който не е доставчикът на услуги за криптоактиви на инициатора или на бенефициера и който получава и извършва прехвърляне на криптоактиви от името на доставчика на услуги за криптоактиви на инициатора или на бенефициера или от името на друг междинен доставчик на услуги за криптоактиви;

17)

„терминални устройства за криптоактиви“ или „АТМ за криптоактиви“ означава физически или онлайн електронни терминали, позволяващи на доставчик на услуги за криптоактиви да извършва по-специално дейността по услуги по прехвърляне на криптоактиви, както е посочено в член 3, параграф 1, точка 16, буква й) от Регламент (ЕС) 2023/1114;

18)

„адрес в децентрализиран регистър“ означава буквено-цифров код, идентифициращ адрес в мрежа, ползваща технологията на децентрализирания регистър (ТДР) или подобна технология, на който може да бъдат изпращани или получавани криптоактиви;

19)

„сметка за криптоактиви“ означава сметка, чийто титуляр е доставчик на услуги за криптоактиви, държана от името на едно или повече физически или юридически лица и която може да се използва за извършване на прехвърляния на криптоактиви;

20)

„самостоятелно хостван адрес“ означава адрес в децентрализирания регистър, който не е свързан с никое от следните:

а)

доставчик на услуги за криптоактиви;

б)

субект, който не е установен в Съюза и предоставя услуги, подобни на тези, предоставяни от доставчик на услуги за криптоактиви;

21)

„инициатор“ означава лице, което има сметка за криптоактиви при доставчик на услуги за криптоактиви, адрес в децентрализиран регистър или устройство, позволяващо съхранението на криптоактиви, и разрешава прехвърляне на криптоактиви от тази сметка, този адрес в децентрализиран регистър или устройство или, когато няма такава сметка, адрес в разпределен регистър или устройство – лице, което нарежда или инициира прехвърляне на криптоактиви;

22)

„бенефициер“ означава лице, определено като получател на прехвърлянето на криптоактиви;

23)

„идентификационен код на правния субект“ или „ИКПС“ означава уникален буквено-цифров референтен код по стандарта ISO 17442, с който се обозначава дадено юридическо лице;

24)

„технология на децентрализирания регистър“ или „ТДР“ означава технология на децентрализирания регистър съгласно определението в член 3, параграф 1, точка 1) от Регламент (ЕС) 2023/1114.

ГЛАВА II

Задължения на доставчиците на платежни услуги

Раздел 1

Задължения на доставчика на платежни услуги на платеца

Член 4

Информация, придружаваща паричните преводи

1.   Доставчикът на платежни услуги на платеца гарантира, че преводите на средства се придружават от следната информация относно платеца:

а)

името на платеца;

б)

номера на платежната сметка на платеца;

в)

адреса на платеца, включително името на държавата, номера на официалния личен документ и клиентския идентификационен номер или, вместо тях, датата и мястото на раждане на платеца; и

г)

настоящия ИКПС на платеца, при условие че съществува необходимото поле в съответния формат на платежните съобщения и когато платецът е предоставил този код на своя доставчик на платежни услуги или, ако няма такъв код, какъвто и да е друг наличен равностоен официален идентификационен код.

2.   Доставчикът на платежни услуги на платеца гарантира, че преводът на средства се придружава от следната информация относно получателя:

а)

името на получателя;

б)

номера на платежната сметка на получателя; и

в)

настоящия ИКПС на получателя, при условие че съществува необходимото поле в съответния формат на платежните съобщения и когато платецът е предоставил този код на своя доставчик на платежни услуги или, ако няма такъв код, какъвто и да е друг наличен равностоен официален идентификационен код.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, буква б) и параграф 2, буква б), когато преводът не се извършва към или от платежна сметка, доставчикът на платежни услуги на платеца гарантира, че преводът на средства се придружава от уникален идентификатор на трансакцията вместо номер на платежната сметка.

4.   Преди превеждане на средствата доставчикът на платежни услуги на платеца проверява точността на информацията, посочена в параграф 1 и когато е приложимо, в параграф 3, въз основа на документи, данни или информация, получени от надежден и независим източник.

5.   Проверката, посочена в параграф 4 от настоящия член, се счита за извършена, когато е изпълнено едно от следните:

а)

идентификационните данни на платеца са проверени в съответствие с член 13 от Директива (ЕС) 2015/849 и получената при тази проверка информация се съхранява в съответствие с член 40 от същата директива;

б)

член 14, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/849 се прилага за платеца.

6.   Без да се засягат дерогациите, предвидени в членове 5 и 6, доставчикът на платежни услуги на платеца не извършва какъвто и да е превод на средства, преди да се увери, че настоящият член е изцяло спазен.

Член 5

Преводи на средства в рамките на Съюза

1.   Чрез дерогация от член 4, параграфи 1 и 2, когато всички доставчици на платежни услуги, участващи във веригата на платежната операция, са установени в Съюза, преводите на средства се придружават най-малко от номерата на платежните сметки на платеца и на получателя или, когато се прилага член 4, параграф 3, от уникалния идентификатор на трансакцията, без при това да се засягат изискванията за предоставяне на информация, приложими в съответните случаи съгласно Регламент (ЕС) № 260/2012.

2.   Независимо от параграф 1, в срок до три работни дни от получаване на искане за информация от доставчика на платежни услуги на получателя или от междинния доставчик на платежни услуги доставчикът на платежни услуги на платеца предоставя следната информация:

а)

за преводи на средства в размер, по-голям от 1 000 EUR – независимо дали такива преводи са извършени с една трансакция или с няколко трансакции, които изглеждат свързани, информацията относно платеца или получателя в съответствие с член 4;

б)

за преводи на средства в размер, не по-голям от 1 000 EUR, за които няма данни да са свързани с други преводи на средства, които заедно с въпросния превод надхвърлят сумата от 1 000 EUR – най-малко:

i)

имената на платеца и на получателя; и

ii)

номерата на платежните сметки на платеца и на получателя или, когато се прилага член 4, параграф 3, уникалния идентификатор на трансакцията.

3.   Чрез дерогация от член 4, параграф 4 при преводите на средства, посочени в параграф 2, буква б) от настоящия член, от доставчика на платежни услуги на платеца не се изисква да проверява информацията относно платеца, освен ако доставчикът на платежни услуги на платеца:

а)

е получил подлежащите на превод средства в брой или под формата на анонимни електронни пари; или

б)

има основателни причини да подозира изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

Член 6

Преводи на средства за лица извън Съюза

1.   При поредица от преводи на средства от един платец, когато доставчиците на платежни услуги на получателите са установени извън Съюза, член 4, параграф 1 не се прилага към отделните преводи, групирани в поредицата, при условие че тя съдържа посочената в член 4, параграфи 1, 2 и 3 информация и че тази информация е била проверена съгласно член 4, параграфи 4 и 5 и че отделните преводи съдържат номера на платежната сметка на платеца или, когато се прилага член 4, параграф 3, уникалния идентификатор на трансакцията.

2.   Чрез дерогация от член 4, параграф 1 и без да се засяга, когато е приложимо, изискването за предоставяне на информация в съответствие с Регламент (ЕС) № 260/2012, когато доставчикът на платежни услуги на получателя е установен извън Съюза, преводите на средства в размер, не по-голям от 1 000 EUR, за които няма данни да са свързани с други преводи на средства, които заедно с въпросния превод са в размер, по-голям от 1 000 EUR, се придружават най-малко от:

а)

имената на платеца и на получателя; и

б)

номерата на платежните сметки на платеца и на получателя или, когато се прилага член 4, параграф 3, уникалния идентификатор на трансакцията.

Чрез дерогация от член 4, параграф 4 от доставчика на платежни услуги на платеца не се изисква да проверява посочената в настоящия параграф информация относно получателя, освен ако доставчикът на платежни услуги на платеца:

а)

е получил подлежащите на превод средства в брой или под формата на анонимни електронни пари; или

б)

има основателни причини да подозира изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

Раздел 2

Задължения на доставчика на платежни услуги на получателя

Член 7

Установяване на липсваща информация за платеца или получателя

1.   Доставчикът на платежни услуги на получателя прилага ефективни процедури за установяване дали полетата, свързани с информацията относно платеца и получателя в системата за съобщения или платежната и сетълмент система, използвана за извършване на превода на средства, са били попълнени чрез използване на знаците или елементите, допустими в съответствие с правилата на тази система.

2.   Доставчикът на платежни услуги на получателя прилага ефективни процедури, включително, ако е целесъобразно, наблюдение след или по време на преводите, за да установи дали не липсва следната информация относно платеца или получателя:

а)

за преводи на средства, когато доставчикът на платежни услуги на платеца е установен в Съюза – информацията, посочена в член 5;

б)

за преводи на средства, когато доставчикът на платежни услуги на платеца е установен извън Съюза – информацията, посочена в член 4, параграф 1, букви а), б) и в) и член 4, параграф 2, букви а) и б);

в)

за поредица от преводи на средства, когато доставчикът на платежни услуги на платеца е установен извън Съюза – информацията, посочена в член 4, параграф 1, букви а), б) и в) и член 4, параграф 2, букви а) и б), във връзка с поредицата от преводи на средства.

3.   При преводи на средства в размер, по-голям от 1 000 EUR, независимо дали тези преводи са извършени с една трансакция или с няколко трансакции, които изглеждат свързани, преди да кредитира платежната сметка на получателя или преди да даде достъп до средствата на получателя, доставчикът на платежни услуги на получателя проверява точността на информацията относно получателя, посочена в параграф 2 от настоящия член, въз основа на документи, данни или информация, получени от надежден и независим източник, без да се засягат изискванията, предвидени в членове 83 и 84 от Директива (ЕС) 2015/2366.

4.   При преводи на средства в размер, не по-голям от 1 000 EUR, за които няма данни да са свързани с други преводи на средства, които заедно с въпросния превод са в размер, по-голям от 1 000 EUR, от доставчика на платежни услуги на получателя не се изисква да проверява точността на информацията относно получателя, освен ако доставчикът на платежни услуги на получателя:

а)

извършва изплащането на средствата в брой или под формата на анонимни електронни пари; или

б)

има основателни причини да подозира изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

5.   Проверката, посочена в параграфи 3 и 4 от настоящия член, се счита за извършена, когато е изпълнено едно от следните:

а)

идентификационните данни на получателя са проверени в съответствие с член 13 от Директива (ЕС) 2015/849 и получената при тази проверка информация се съхранява в съответствие с член 40 от същата директива;

б)

член 14, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/849 се прилага към получателя.

Член 8

Преводи на средства с липсваща или непълна информация относно платеца или получателя

1.   Доставчикът на платежни услуги на получателя прилага ефективни процедури, основани на анализ на риска, включително процедури на базата на отчитане на риска, посочени в член 13 от Директива (ЕС) 2015/849, за определяне дали трябва да изпълни, откаже или спре извършването на превод на средства, при който липсва изискваната пълна информация за платеца и получателя, и за предприемане на подходящи последващи действия.

Когато доставчикът на платежни услуги на получателя разбере при получаване на превод на средства, че информацията, посочена в член 4, параграф 1, букви а), б) и в), член 4, параграф 2, букви а) и б), член 5, параграф 1 или член 6, липсва или е непълна, или не е била попълнена чрез използване на знаците или елементите, допустими в съответствие с правилата на системата за съобщения или платежната и сетълмент система, посочени в член 7, параграф 1, доставчикът на платежни услуги на получателя, при отчитане на риска:

а)

отказва извършването на превода; или

б)

изисква необходимата информация относно платеца и получателя, преди или след като кредитира платежната сметка на получателя или даде на получателя достъп до средствата.

2.   Когато доставчик на платежни услуги неколкократно не предостави изискваната информация относно платеца или получателя, доставчикът на платежни услуги на получателя:

а)

предприема мерки, които първоначално могат да включват отправяне на предупреждения и определяне на срокове, преди да пристъпи към отказ, ограничаване или прекратяване в съответствие с буква б), ако изискваната информация все още не е предоставена; или

б)

директно отказва извършването на всякакви бъдещи преводи на средства от този доставчик на платежни услуги или ограничава или прекратява деловите си взаимоотношения с него.

Доставчикът на платежни услуги на получателя уведомява компетентния орган, отговарящ за контрола на спазването на разпоредбите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, за това че информацията не е предоставена, както и за предприетите действия.

Член 9

Оценка и уведомяване

Доставчикът на платежни услуги на получателя взема предвид факта, че липсва информация относно платеца или получателя, или че тя е непълна, когато преценява дали преводът на средства или която и да е свързана трансакция са съмнителни и дали звеното за финансово разузнаване (ЗФР) трябва да бъде уведомено за това в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849.

Раздел 3

Задължения на междинните доставчици на платежни услуги

Член 10

Съхраняване на придружаващата превода информация относно платеца и получателя

Междинните доставчици на платежни услуги гарантират, че цялата получена от тях информация относно платеца и получателя, която придружава превода на средства, се съхранява заедно с превода.

Член 11

Установяване на липсваща информация относно платеца или получателя

1.   Междинният доставчик на платежни услуги прилага ефективни процедури, за да установи дали полетата, свързани с информацията относно платеца и получателя в системата за съобщения или платежната и сетълмент система, използвана за извършване на превода на средства, са били попълнени чрез използване на знаците или елементите, допустими в съответствие с правилата на системата.

2.   Междинният доставчик на платежни услуги прилага ефективни процедури, включително, ако е целесъобразно, наблюдение след или по време на преводите, за да установи дали не липсва следната информация относно платеца или получателя:

а)

за преводи на средства, когато доставчиците на платежни услуги на платеца и на получателя са установени в Съюза – информацията, посочена в член 5;

б)

за преводи на средства, когато доставчикът на платежни услуги на платеца или на получателя е установен извън Съюза – информацията, посочена в член 4, параграф 1, букви а), б) и в) и член 4, параграф 2, букви а) и б);

в)

за поредица от преводи на средства, когато доставчикът на платежни услуги на платеца или на получателя е установен извън Съюза – информацията, посочена в член 4, параграф 1, букви а), б) и в) и член 4, параграф 2, букви а) и б), във връзка със съответната поредица от преводи на средства.

Член 12

Преводи на средства с липсваща информация относно платеца или получателя

1.   Междинният доставчик на платежни услуги въвежда ефективни процедури, основани на анализ на риска, за определяне дали трябва да изпълни, откаже или спре извършването на превод на средства, при който липсва изискваната информация за платеца и получателя, и за предприемане на подходящи последващи действия.

Когато междинният доставчик на платежни услуги разбере при получаване на превод на средства, че информацията, посочена в член 4, параграф 1, букви а), б) и в), член 4, параграф 2, букви а) и б), член 5, параграф 1 или член 6 липсва или не е била попълнена чрез използване на знаците или елементите, които са допустими в съответствие с правилата на системата за съобщения или платежната и сетълмент система, посочени в член 7, параграф 1, същият междинен доставчик на платежни услуги, при отчитане на риска:

а)

отказва извършването на превода; или

б)

изисква необходимата информация относно платеца и получателя преди или след извършването на превода на средствата.

2.   Когато доставчик на платежни услуги неколкократно не предостави изискваната информация относно платеца или получателя, междинният доставчик на платежни услуги:

а)

предприема мерки, които първоначално могат да включват отправяне на предупреждения и определяне на срокове, преди да пристъпи към отказ, ограничаване или прекратяване в съответствие с буква б), ако изискваната информация все още не е предоставена; или

б)

директно отказва всички бъдещи преводи на средства от този доставчик на платежни услуги или ограничава или прекратява деловите си взаимоотношения с него.

Междинният доставчик на платежни услуги уведомява компетентния орган, отговарящ за контрола на спазването на разпоредбите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, за това, че информацията не е предоставена, както и за предприетите действия.

Член 13

Оценка и уведомяване

Междинният доставчик на платежни услуги взема предвид факта, че липсва информация относно платеца или получателя, когато преценява дали преводът на средства или която и да е свързана трансакция са съмнителни и дали ЗФР трябва да бъде уведомено за това в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849.

ГЛАВА III

Задължения на доставчиците на услуги за криптоактиви

Раздел 1

Задължения на доставчика на услуги за криптоактиви на инициатора

Член 14

Информация, придружаваща прехвърлянията на криптоактиви

1.   Доставчикът на услуги за криптоактиви на инициатора гарантира, че прехвърлянето на криптоактиви се придружава от следната информация относно инициатора:

а)

името на инициатора;

б)

адреса на инициатора в децентрализирания регистър, когато прехвърлянето на криптоактиви е регистрирано в мрежа, ползваща ТДР или подобна технология, и номера на сметката за криптоактиви на инициатора, когато такава сметка съществува и се използва за обработката на трансакцията;

в)

номера на сметката за криптоактиви на инициатора, когато прехвърлянето на криптоактиви не е регистрирано в мрежа, ползваща ТДР или подобна технология;

г)

адреса на инициатора, включително името на държавата, номера на официалния личен документ и клиентския идентификационен номер или, вместо тях, датата и мястото на раждане на инициатора; и

д)

настоящия ИКПС на инициатора, при условие че съществува необходимото поле в съответния формат на съобщението и когато инициаторът е предоставил този код на своя доставчик на услуги за криптоактиви или, ако няма такъв код, какъвто и да е друг наличен равностоен официален идентификационен код на инициатора.

2.   Доставчикът на услуги за криптоактиви на инициатора гарантира, че прехвърлянето на криптоактиви се придружава от следната информация относно бенефициера:

а)

името на бенефициера;

б)

адреса на бенефициера в децентрализирания регистър, когато прехвърлянето на криптоактиви е регистрирано в мрежа, ползваща ТДР или подобна технология, и номера на сметката за криптоактиви на бенефициера, когато такава сметка съществува и се използва за обработка на трансакцията;

в)

номера на сметката за криптоактиви на бенефициера, когато прехвърлянето на криптоактиви не е регистрирано в мрежа, ползваща ТДР или подобна технология; и

г)

настоящия ИКПС, при условие че съществува необходимото поле в съответния формат на съобщението и когато инициаторът е предоставил този код на своя доставчик на услуги за криптоактиви или, ако няма такъв код, какъвто и да е друг наличен равностоен официален идентификационен код на бенефициера.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, буква в) и параграф 2, буква в), когато прехвърлянето на криптоактиви не е регистрирано в мрежа, ползваща ТДР или подобна технология, и не се извършва към или от сметка за криптоактиви, доставчикът на услуги за криптоактиви на инициатора гарантира, че прехвърлянето на криптоактиви се придружава от уникален идентификатор на трансакцията.

4.   Информацията, посочена в параграфи 1 и 2, се подава преди, едновременно или успоредно с прехвърлянето на криптоактивите по сигурен начин и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

Не се изисква информацията, посочена в параграфи 1 и 2, да бъде пряко приложена към прехвърлянето на криптоактиви или да бъде включена в него.

5.   В случай на прехвърляне на криптоактиви, извършено към самостоятелно хостван адрес, доставчикът на услуги за криптоактиви на инициатора получава и държи информацията, посочена в параграфи 1 и 2, и гарантира възможността прехвърлянето на криптоактиви да бъде идентифицирано индивидуално.

Без да се засягат специфичните мерки за ограничаване на риска, предприемани в съответствие с член 19б от Директива (ЕС) 2015/849, в случай на прехвърляне на стойност, надвишаваща 1 000 EUR, към самостоятелно хостван адрес, доставчикът на услуги за криптоактиви на инициатора взема подходящи мерки, за да прецени дали този адрес се притежава или контролира от инициатора.

6.   Преди да прехвърли криптоактивите доставчикът на услуги за криптоактиви на инициатора проверява точността на информацията, посочена в параграф 1, въз основа на документи, данни или информация, получени от надежден и независим източник.

7.   Проверката, посочена в параграф 6 от настоящия член, се счита за извършена, когато е изпълнено едно от следните:

а)

идентификационните данни на инициатора са проверени в съответствие с член 13 от Директива (ЕС) 2015/849 и получената при тази проверка информация се съхранява в съответствие с член 40 от същата директива;

б)

по отношение на инициатора се прилага член 14, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/849.

8.   Доставчикът на услуги за криптоактиви на инициатора не позволява инициирането и не извършва каквото и да е прехвърляне на криптоактиви, преди да се увери, че настоящият член е спазен изцяло.

Член 15

Поредица от прехвърляния на криптоактиви

При поредица от прехвърляния на криптоактиви от един инициатор член 14, параграф 1 не се прилага към отделните преводи, групирани в поредицата, при условие че тя съдържа посочената в член 14, параграфи 1, 2 и 3 информация, че посочената информация е била проверена в съответствие с член 14, параграфи 6 и 7, и че отделните преводи съдържат адреса на инициатора в децентрализирания регистър, когато се прилага член 14, параграф 2, буква б), номера на сметката за криптоактиви на инициатора, когато се прилага член 14, параграф 2, буква в), или уникалния идентификатор на трансакцията когато се прилага член 14, параграф 3.

Раздел 2

Задължения на доставчика на услуги за криптоактиви на бенефициера

Член 16

Установяване на липсваща информация относно инициатора или бенефициера

1.   Доставчикът на услуги за криптоактиви на бенефициера прилага ефективни процедури, включително, ако е целесъобразно, наблюдение след или по време на прехвърлянията, за да установи дали информацията, посочена в член 14, параграфи 1 и 2, относно инициатора и бенефициера е включена в прехвърлянето или в поредицата от прехвърляния на криптоактиви или ще бъде предоставена впоследствие.

2.   В случай на прехвърляне на криптоактиви, извършено от самостоятелно хостван адрес, доставчикът на услуги за криптоактиви на бенефициера получава и държи информацията, посочена в член 14, параграфи 1 и 2, и гарантира възможността прехвърлянето на криптоактиви да бъде идентифицирано индивидуално.

Без да се засягат специфичните мерки за ограничаване на риска, предприети в съответствие с член 19б от Директива (ЕС) 2015/849, в случай на прехвърляне на стойност, надвишаваща 1 000 EUR, от самостоятелно хостван адрес, доставчикът на услуги за криптоактиви на бенефициера взема подходящи мерки, за да прецени дали този адрес се притежава или контролира от бенефициера.

3.   Преди да предостави криптоактивите на бенефициера, доставчикът на услуги за криптоактиви на бенефициера проверява точността на информацията относно бенефициера, посочена в член 14, параграф 2, въз основа на документи, данни или информация, получени от надежден и независим източник.

4.   Проверката, посочена в параграфи 2 и 3 от настоящия член, се счита за извършена, когато е изпълнено едно от следните:

а)

идентификационните данни на бенефициера са проверени в съответствие с член 13 от Директива (ЕС) 2015/849 и получената при тази проверка информация се съхранява в съответствие с член 40 от същата директива;

б)

по отношение на бенефициера се прилага член 14, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/849.

Член 17

Прехвърляния на криптоактиви с липсваща или непълна информация относно инициатора или бенефициера

1.   Доставчикът на услуги за криптоактиви на бенефициера прилага ефективни процедури, основани на анализ на риска, включително процедури на базата на отчитане на риска, посочени в член 13 от Директива (ЕС) 2015/849, за да определи дали трябва да изпълни, откаже, върне или спре извършването на прехвърляне на криптоактиви, при което липсва изискваната пълна информация за инициатора и бенефициера, както и за да предприеме подходящите последващи действия.

Когато доставчикът на услуги за криптоактиви на бенефициера разбере, че информацията, посочена в член 14, параграф 1 или 2 или член 15, липсва или е непълна, доставчикът на услуги за криптоактиви при отчитане на риска и своевременно:

а)

отказва прехвърлянето или връща прехвърлените криптоактиви по сметката за криптоактиви на инициатора; или

б)

изисква необходимата информация относно инициатора и бенефициера преди предоставянето на криптоактивите на бенефициера.

2.   Когато доставчик на услуги за криптоактиви неколкократно не предостави изискваната информация относно инициатора или бенефициера, доставчикът на услуги за криптоактиви на бенефициера:

а)

предприема мерки, които първоначално могат да включват отправяне на предупреждения и определяне на срокове, преди да пристъпи към отказ, ограничаване или прекратяване в съответствие с буква б), ако изискваната информация все още не е предоставена; или

б)

директно отказва всяко бъдещо прехвърляне на криптоактиви към или от съответния доставчик на услуги за криптоактиви или ограничава или прекратява деловите си взаимоотношения с него.

Доставчикът на услуги за криптоактиви на бенефициера уведомява компетентния орган, отговарящ за контрола на спазването на разпоредбите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, за това че информацията не е предоставена, както и за предприетите действия.

Член 18

Оценка и уведомяване

Доставчикът на услуги за криптоактиви на бенефициера взема предвид факта, че липсва информация относно инициатора или бенефициера или че тя е непълна, когато преценява дали прехвърлянето на криптоактиви – или която и да е свързана трансакция – е съмнително и дали ЗФР трябва да бъде уведомено за това в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849.

Раздел 3

Задължения на междинните доставчици на услуги за криптоактиви

Член 19

Съхраняване на придружаващата прехвърлянето информация относно инициатора и бенефициера

Междинните доставчици на услуги за криптоактиви гарантират, че цялата получена информация за инициатора и бенефициера, придружаваща прехвърлянето на криптоактиви, се предава с прехвърлянето и че записите за тази информация се съхраняват и предоставят на компетентните органи при поискване.

Член 20

Установяване на липсваща информация относно инициатора или бенефициера

Междинният доставчик на услуги за криптоактиви прилага ефективни процедури, включително, когато е целесъобразно, наблюдение след или по време на прехвърлянията, за да установи дали информацията относно инициатора или бенефициера, посочена в член 14, параграф 1, букви а), б) и в) и член 14, параграф 2, букви а), б) и в), е била подадена преди, едновременно или успоредно с прехвърлянето на криптоактиви или поредицата от прехвърляния на криптоактиви, включително когато прехвърлянето се извършва към или от самостоятелно хостван адрес.

Член 21

Прехвърляния на криптоактиви с липсваща информация относно инициатора или бенефициера

1.   Междинният доставчик на услуги за криптоактиви въвежда ефективни процедури, основани на анализ на риска, включително процедури чрез отчитане на риска съгласно член 13 от Директива (ЕС) 2015/849, за определяне дали трябва да изпълни, откаже, върне или спре извършването на прехвърляне на криптоактиви, при което липсва изискваната информация за инициатора и бенефициера, и за предприемане на подходящите последващи действия.

Когато при получаване на прехвърлянията на криптоактиви междинният доставчик на услуги за криптоактиви разбере, че информацията, посочена в член 14, параграф 1, букви а), б) и в) и член 14, параграф 2, букви а), б) и в) или член 15, параграф 1, липсва или е непълна, при отчитане на риска той своевременно:

а)

отказва прехвърлянето или връща прехвърлените криптоактиви; или

б)

изисква необходимата информация относно инициатора и бенефициера, преди да извърши прехвърлянето на криптоактиви.

2.   Когато доставчикът на услуги за криптоактиви неколкократно не предостави изискваната информация относно инициатора или бенефициера, междинният доставчик на услуги за криптоактиви:

а)

предприема мерки, които първоначално могат да включват отправяне на предупреждения и определяне на срокове, преди да пристъпи към отказ, ограничаване или прекратяване в съответствие с буква б), ако изискваната информация все още не е предоставена; или

б)

директно отказва всяко бъдещо прехвърляне на криптоактиви към или от този доставчик на услуги за криптоактиви или ограничава или прекратява деловите си взаимоотношения с него.

Междинният доставчик на услуги за криптоактиви уведомява компетентния орган, отговарящ за контрола на спазването на разпоредбите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, за това че информацията не е предоставена, както и за предприетите действия.

Член 22

Оценка и уведомяване

Междинният доставчик на услуги за криптоактиви взема предвид факта, че липсва информация относно инициатора или бенефициера, когато преценява дали прехвърлянето на криптоактиви или която и да е свързана трансакция са съмнителни и дали ЗФР трябва да бъде уведомено за това в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849.

ГЛАВА IV

Общи мерки, приложими от доставчиците на платежни услуги и доставчиците на услуги за криптоактиви

Член 23

Вътрешни политики, процедури и механизми за контрол, гарантиращи прилагането на ограничителни мерки

Доставчиците на платежни услуги и доставчиците на услуги за криптоактиви разполагат с вътрешни политики, процедури и механизми за контрол, за да гарантират прилагането на ограничителни мерки на равнището на Съюза и на национално равнище при извършването на преводи на средства и прехвърляния на криптоактиви съгласно настоящия регламент.

До 30 декември 2024 г. Европейският банков орган (ЕБО) издава насоки, като уточнява мерките, посочени в настоящия член.

ГЛАВА V

Информация, защита на данни и съхраняване на информация

Член 24

Предоставяне на информация

Доставчиците на платежни услуги и доставчиците на услуги за криптоактиви отговарят изчерпателно и своевременно, включително посредством централно звено за връзка в съответствие с член 45, параграф 9 от Директива (ЕС) 2015/849, когато такова звено за връзка е било определено, и в съответствие с процедурните изисквания, определени в националното право на държавата членка, в която са установени или имат седалище, според случая, единствено на запитвания, отправени от органите, отговарящи за предотвратяването и борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма във въпросната държава членка, във връзка с информацията, изисквана съгласно настоящия регламент.

Член 25

Защита на данните

1.   По отношение на обработването на лични данни съгласно настоящия регламент се прилага Регламент (ЕС) 2016/679. По отношение на обработването на лични данни, което съгласно настоящия регламент се осъществява от Комисията или ЕБО, се прилага Регламент (ЕС) 2018/1725.

2.   Личните данни се обработват от доставчиците на платежни услуги и доставчиците на услуги за криптоактиви въз основа на настоящия регламент единствено за целите на предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Забранява се обработката на лични данни въз основа на настоящия регламент за търговски цели.

3.   Доставчиците на платежни услуги и доставчиците на услуги за криптоактиви предоставят на новите клиенти информацията, изисквана съгласно член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679, преди да установят делови взаимоотношения или да извършат случайна трансакция. Тази информация се предоставя в кратка, прозрачна, разбираема и леснодостъпна форма в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) 2016/679 и включва по-специално общо уведомление относно правните задължения на доставчиците на платежни услуги и доставчиците на услуги за криптоактиви по настоящия регламент при обработката на лични данни за целите на предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

4.   Доставчиците на платежни услуги и доставчиците на услуги за криптоактиви гарантират по всяко време, че предаването на каквито и да е лични данни относно страните, участващи в даден превод на средства или в прехвърляне на криптоактиви, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

След консултация с ЕБО Европейският комитет по защита на данните издава насоки относно практическото прилагане на изискванията за защита на данните при предаването на лични данни на трети държави в контекста на прехвърляне на криптоактиви. ЕБО издава насоки относно подходящи процедури за определяне дали да се извърши, откаже, върне или спре прехвърляне на криптоактиви, когато при прехвърлянето на лични данни към трети държави не може да се гарантира спазването на изискванията за защита на данните.

Член 26

Съхраняване на информация

1.   Информацията относно платеца и получателя или относно инициатора и бенефициера не се съхранява за по-дълъг срок от строго необходимия. Доставчиците на платежни услуги на платеца и на получателя съхраняват информацията по членове 4 – 7, а доставчиците на услуги за криптоактиви на инициатора и бенефициера съхраняват информацията по членове 14 – 16 за срок от пет години.

2.   След изтичане на срока за съхранение, посочен в параграф 1, доставчиците на платежни услуги и доставчиците на услуги за криптоактиви гарантират, че личните данни се заличават, освен ако не е предвидено друго в акт от националното право, който определя обстоятелствата, при които доставчиците на платежни услуги и доставчиците на услуги за криптоактиви могат или са длъжни да продължават да съхраняват такива данни. Държавите членки могат да разрешават или да изискват съхраняване за по-дълъг срок само след като извършат задълбочена оценка на необходимостта и пропорционалността на такова по-нататъшно съхраняване и когато го считат за обосновано поради нуждата от предотвратяване, разкриване или разследване на случаи на изпиране на пари или финансиране на тероризма. Този допълнителен срок на съхраняване не надвишава пет години.

3.   Когато към 25 юни 2015 г. в дадена държава членка има висящи съдебни производства във връзка с предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на предполагаемо изпиране на пари или финансиране на тероризма и доставчик на платежни услуги държи информация или документи, свързани с тези висящи производства, доставчикът на платежни услуги може да съхранява тази информация или документи в съответствие с националното право за срок от пет години, считано от 25 юни 2015 г. Без да се засяга националното наказателно право във връзка с доказателствата, което се прилага в хода на наказателните разследвания и съдебните производства, държавите членки могат да разрешават или да изискват съхраняването на такава информация или документи за допълнителен срок от пет години, когато са установени необходимостта и пропорционалността на такова по-нататъшно съхраняване за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на предполагаемо изпиране на пари или финансиране на тероризма.

Член 27

Сътрудничество между компетентните органи

По отношение на обмена на информация между компетентните органи и съответните органи на трети държави съгласно настоящия регламент се прилага Директива (ЕС) 2015/849.

ГЛАВА VI

Санкции и мониторинг

Член 28

Административни санкции и мерки

1.   Без да се засяга правото им да предвиждат и налагат наказателноправни санкции, държавите членки установяват правилата относно административните санкции и мерките при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент и предприемат всички необходими мерки за осигуряване на прилагането им. Предвидените санкции и мерки са ефективни, пропорционални и възпиращи и са съгласувани със санкциите и мерките, установени в съответствие с глава VI, раздел 4 от Директива (ЕС) 2015/849.

Държавите членки могат да решат да не установяват правила за административни санкции или мерки за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, за които в националното им право са предвидени наказателноправни санкции. В този случай държавите членки съобщават на Комисията текста на съответните наказателноправни разпоредби.

2.   Държавите членки гарантират, че когато на доставчици на платежни услуги и доставчици на услуги за криптоактиви са наложени задължения, при нарушение на разпоредбите на настоящия регламент могат да се налагат санкции или мерки, съгласно националното право, на членовете на управителния орган на съответния доставчик на услуги и всички други физически лица, които съгласно националното право носят отговорност за нарушението.

3.   Държавите членки уведомяват Комисията и постоянния вътрешен комитет по борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, посочен в член 9а, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, за правилата, посочени в параграф 1. Държавите членки уведомяват своевременно Комисията и посочения постоянен вътрешен комитет за всякакви последващи изменения на тези правила.

4.   В съответствие с член 58, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849 на компетентните органи се предоставят всички правомощия за упражняване на надзор и извършване на разследвания, необходими за изпълнението на техните функции. При упражняването на правомощията си за налагане на административни санкции и мерки компетентните органи си сътрудничат тясно, за да се гарантира, че тези административни санкции или мерки осигуряват желания резултат, и да съгласуват действията си при презгранични случаи.

5.   Държавите членки гарантират, че юридическите лица могат да бъдат подвеждани под отговорност за нарушенията, посочени в член 29, извършени в тяхна полза от лице, което действа самостоятелно или като част от орган на юридическото лице и което заема ръководна длъжност в това юридическо лице, въз основа на което и да е от следните:

а)

правомощие да представлява юридическото лице;

б)

право на вземане на решения от името на юридическото лице;

в)

право да упражнява контрол в рамките на юридическото лице.

6.   Държавите членки гарантират също, че юридическо лице може да бъде подвеждано под отговорност в случаите, когато липсата на надзор или контрол от страна на лице, посочено в параграф 5 от настоящия член, е направила възможно извършването на нарушение, посочено в член 29, в полза на същото юридическо лице от лице на негово подчинение.

7.   Компетентните органи упражняват правомощията си за налагане на административни санкции и мерки в съответствие с настоящия регламент по който и да било от следните начини:

а)

пряко;

б)

в сътрудничество с други органи;

в)

под тяхно ръководство, чрез делегиране на правомощия на други органи;

г)

чрез отнасяне на въпросите пред компетентните съдебни органи.

При упражняването на своите правомощия за налагане на административни санкции и мерки, компетентните органи поддържат тясно сътрудничество, за да се гарантира, че административните санкции или мерките имат желания резултат и за да съгласуват действията си при работа по презгранични случаи.

Член 29

Специални разпоредби

Държавите членки гарантират, че техните административни санкции и мерки включват най-малко предвидените в член 59, параграфи 2 и 3 от Директива (ЕС) 2015/849 за следните нарушения на настоящия регламент:

а)

повторно или системно неизпълнение от доставчик на платежни услуги на задълженията за придружаване на превода на средства с изискваната информация относно платеца и получателя, в нарушение на член 4, 5 или 6, или от доставчик на услуги за криптоактиви на задълженията за придружаване на прехвърлянето на криптоактиви с изискваната информация относно инициатора и бенефициера, в нарушение на член 14 или 15;

б)

повторно, системно или грубо неизпълнение от доставчик на платежни услуги или от доставчик на услуги за криптоактиви на задълженията за съхраняване на информация, в нарушение на член 26;

в)

неизпълнение от доставчик на платежни услуги на задълженията за прилагане на ефективни процедури, основани на анализ на риска, в нарушение на член 8 или 12, или неизпълнение от доставчик на услуги за криптоактиви на задълженията за прилагане на ефективни процедури, основани на анализ на риска, в нарушение на член 17;

г)

грубо неспазване на членове 11 или 12 от междинен доставчик на платежни услуги или грубо неспазване на членове 19, 20 или 21 от междинен доставчик на услуги за криптоактиви.

Член 30

Публикуване на санкции и мерки

В съответствие с член 60, параграфи 1, 2 и 3 от Директива (ЕС) 2015/849 компетентните органи своевременно публикуват административните санкции и мерки, наложени в случаите, посочени в членове 28 и 29 от настоящия регламент, включително информацията относно вида и естеството на нарушението и идентификационните данни на лицата, които са отговорни за него, ако това е необходимо и пропорционално след оценка на всеки отделен случай.

Член 31

Прилагане на санкциите и мерките от компетентните органи

1.   При определяне на вида административни санкции или мерки и размера на административните имуществени санкции компетентните органи вземат под внимание всички относими обстоятелства, включително обстоятелствата, изброени в член 60, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849.

2.   По отношение на административните санкции и мерки, налагани в съответствие с настоящия регламент, се прилага член 62 от Директива (ЕС) 2015/849.

Член 32

Уведомяване за нарушения

1.   Държавите членки създават ефективни механизми, за да насърчават уведомяването на компетентните органи за нарушения на настоящия регламент.

Тези механизми включват най-малко механизмите, посочени в член 61, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849.

2.   Доставчиците на платежни услуги и доставчиците на услуги за криптоактиви, в сътрудничество с компетентните органи, създават подходящи вътрешни процедури, по които техните служители или лица на сравними позиции да могат да уведомяват за нарушения по вътрешни канали по сигурен, независим, специален и анонимен начин, съобразно естеството и големината на съответния доставчик на платежни услуги или доставчик на услуги за криптоактиви.

Член 33

Мониторинг

1.   Държавите членки изискват от компетентните органи да осъществяват ефективен мониторинг и да вземат необходимите мерки, за да осигурят спазването на настоящия регламент, както и да насърчават чрез ефективни механизми уведомяването на компетентните органи за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент.

2.   В срок до 31 декември 2026 г. и на всеки три години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на глава VI, в който се обръща особено внимание на презграничните случаи.

ГЛАВА VII

Изпълнителни правомощия

Член 34

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ГЛАВА VIII

Дерогации

Член 35

Споразумения със страни и територии, които не са част от територията на Съюза

1.   Комисията може да разреши на всяка държава членка да сключи с трета страна или с територия, която е извън териториалния обхват на Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), както е посочен в член 355 от ДФЕС (наричани по-нататък „съответната страна или територия“), споразумение, съдържащо дерогации от настоящия регламент, за да може преводите на средства между съответната страна или територия и дадената държава членка да се третират като преводи на средства в рамките на същата държава членка.

Тези споразумения могат да се разрешават само когато са изпълнени всички изброени условия:

а)

съответната страна или територия е в паричен съюз с дадената държава членка, съставлява част от валутната зона на тази държава членка или е подписала парична конвенция със Съюза, представляван от държава членка;

б)

доставчиците на платежни услуги в съответната държава или територия участват пряко или непряко в платежните и сетълмент системи в същата държава членка;

в)

съответната страна или територия изисква от доставчиците на платежни услуги под нейна юрисдикция да прилагат същите правила като тези, установени с настоящия регламент.

2.   Държава членка, която иска да сключи споразумение по параграф 1, изпраща искане до Комисията и ѝ предоставя цялата информация, необходима за преценка по искането.

3.   След като Комисията получи такова искане, преводите на средства между тази държава членка и съответната страна или територия временно се третират като преводи на средства в рамките на тази държава членка, докато се вземе решение в съответствие с настоящия член.

4.   Ако в двумесечен срок от получаване на искането Комисията прецени, че не разполага с цялата информация, необходима за преценката по искането, тя установява контакт със съответната държава членка и уточнява необходимата допълнителна информация.

5.   В едномесечен срок след получаването на цялата информация, която счита за необходима за преценка по искането, Комисията уведомява за това отправилата искането държава членка и изпраща копия на искането до останалите държави членки.

6.   В тримесечен срок от уведомяването, посочено в параграф 5 от настоящия член, Комисията взема решение посредством акт за изпълнение в съответствие с член 34, параграф 2 дали да разреши на съответната държава членка да сключи споразумението, което е предмет на искането.

Във всеки случай Комисията приема решението, посочено в първа алинея от настоящия параграф, в срок до 18 месеца след получаване на искането.

ГЛАВА IX

Други разпоредби

Член 36

Насоки

ЕБО издава насоки, адресирани до компетентните органи и доставчиците на платежни услуги, в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, относно мерките, които да се предприемат съобразно настоящия регламент, по-специално относно прилагането на членове 7, 8, 11 и 12 от настоящия регламент. До 30 юни 2024 г. ЕБО издава насоки, адресирани до компетентните органи и доставчиците на услуги за криптоактиви, относно мерките, които да бъдат предприети във връзка с прилагането на членове 14 – 17 и членове 19 – 22 от настоящия регламент.

ЕБО издава насоки, уточняващи техническите аспекти на прилагането на настоящия регламент към директните дебити, както и мерките, които трябва да бъдат предприети съгласно настоящия регламент от доставчиците на услуги по иницииране на плащане, определени в член 4, точка 18 от Директива (ЕС) 2015/2366, като взема предвид ограничената им роля при платежните трансакции.

ЕБО издава насоки до компетентните органи относно характеристиките на основания на риска подход към надзора на доставчиците на услуги за криптоактиви и стъпките, които трябва да се предприемат при упражняване на такъв надзор.

ЕБО гарантира редовен диалог със заинтересованите страни относно разработването на технически оперативно съвместими решения с оглед улесняване на изпълнението на изискванията, предвидени в настоящия регламент.

Член 37

Преглед

1.   До 12 месеца след влизането в сила на Регламент за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма Комисията извършва преглед на настоящия регламент и по целесъобразност предлага изменения, с цел да се осигури последователен подход и привеждане в съответствие с Регламента за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма.

2.   До 1 юли 2026 г. Комисията, след консултация с ЕБО, изготвя доклад за оценка на рисковете, свързани с преводи или прехвърляния към или от самостоятелно хоствани адреси или субекти, които не са установени в Съюза, както и на необходимостта от конкретни мерки за ограничаване на тези рискове, и предлага, ако е целесъобразно, изменения на настоящия регламент.

3.   До 30 юни 2027 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането и изпълнението на настоящия регламент, придружен по целесъобразност от законодателно предложение.

Докладът по първата алинея съдържа следните елементи:

а)

оценка на ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, и на спазването на настоящия регламент от страна на доставчиците на платежни услуги и доставчиците на услуги за криптоактиви;

б)

оценка на технологичните решения за изпълнение на задълженията, наложени на доставчиците на услуги за криптоактиви съгласно настоящия регламент, включително най-новите разработки на технологично стабилни и оперативно съвместими решения за спазването на настоящия регламент и използването на аналитични инструменти на ТДР за установяване на произхода и местоназначението на прехвърлянията на криптоактиви, както и за извършването на оценка съобразно правилото „Опознай своята трансакция“ (KYT);

в)

оценка на ефективността и целесъобразността на минималните прагове, свързани с преводите на средства, по-специално по отношение на приложното поле и пакета от информация, придружаващ преводите, както и оценка на необходимостта от намаляване или премахване на тези прагове;

г)

оценка на разходите и ползите от въвеждането на минимални прагове, свързани с пакета от информация, придружаващ прехвърлянията на криптоактиви, включително оценка на свързаните с това рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма;

д)

анализ на тенденциите при използването на самостоятелно хоствани адреси за извършване на преводи или прехвърляния без участието на трета страна, заедно с оценка на свързаните с това рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма и оценка на необходимостта, ефективността и приложимостта на евентуални допълнителни мерки за смекчаването на тези рискове, например специфични задължения за доставчиците на хардуерни и софтуерни портфейли, както и ограничаване, контрол или забрана за извършването на преводи или прехвърляния посредством самостоятелно хоствани адреси.

В този доклад се вземат предвид новите разработки в областта на борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, както и съответните оценки и доклади в тази сфера, изготвени от международни организации и органи за установяване на стандарти, правоприлагащи органи и разузнавателни ведомства, доставчици на услуги за криптоактиви или други надеждни източници.

ГЛАВА X

Заключителни разпоредби

Член 38

Изменения на Директива (ЕС) 2015/849

Директива (ЕС) 2015/849 се изменя, както следва:

1)

В член 2, параграф 1, точка 3, букви ж) и з) се заличават.

2)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

в точка 2 се добавя следната буква:

„ж)

доставчици на услуги за криптоактиви;“;

б)

точка 8 се заменя със следното:

„8)

„кореспондентски отношения“ означава:

а)

предоставянето на банкови услуги от една банка, в качеството ѝ на кореспондент, на друга банка, в качеството ѝ на респондент, включително предоставяне на текуща сметка или друга пасивна сметка и свързани с това услуги, като управление на парични средства, международни преводи на средства, клиринг на чекове, кореспондентски сметки и валутни услуги;

б)

отношенията между кредитните и финансовите институции, включително когато подобни услуги се предоставят от институция кореспондент на институция респондент, и включително отношения, установени за сделки с ценни книжа или преводи на средства, или отношения, установени за трансакции с криптоактиви или прехвърляния на криптоактиви;“;

в)

точки 18 и 19 се заменят със следното:

„18)

„криптоактив“ означава криптоактив съгласно определението в член 3, параграф 1, точка 5 от Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета (*1), освен когато попада в категориите, изброени в член 2, параграфи 2, 3 и 4 от посочения регламент, или по друг начин отговаря на критериите за определяне като средства;

19)

„доставчик на услуги за криптоактиви“ означава доставчик на услуги за криптоактиви съгласно определението в член 3, параграф 1, точка 15 от Регламент (ЕС) 2023/1114, извършващ една или повече услуги за криптоактиви съгласно определението в член 3, параграф 1, точка 16 от посочения регламент, с изключение на предоставянето на съвети относно криптоактиви, както е посочено в член 3, параграф 1, точка 16, буква з) от посочения регламент;

(*1)  Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на Регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 (ОВ L 150, 9.6.2023 г., стр. 40).“;"

г)

добавя се следната точка:

„20)

„самостоятелно хостван адрес“ означава самостоятелно хостван адрес съгласно определението в член 3, точка 20 от Регламент (ЕС) 2023/1113 на Европейския парламент и на Съвета (*2).

(*2)  Регламент (ЕС) 2023/1113 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства и прехвърлянията на определени криптоактиви, и за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 (ОВ L 150, 9.6.2023 г., стр. 1).“"

3)

В член 18 се добавят следните параграфи:

„5.   До 30 декември 2024 г. ЕБО издава насоки относно рисковите променливи и рисковите фактори, които доставчиците на услуги за криптоактиви трябва да вземат предвид при встъпването в делови отношения или извършването на трансакции в криптоактиви.

6.   ЕБО пояснява по-специално как доставчиците на услуги за криптоактиви вземат предвид рисковите фактори, изброени в приложение III, включително при извършването на трансакции с лица и субекти, необхванати от настоящата директива. За тази цел ЕБО обръща специално внимание на продуктите, трансакциите и технологиите, които биха могли да спомогнат за анонимността, като например портфейли със защитена неприкосновеност, „миксери“ или „смесители“.

При установяване на ситуации с по-висок риск, в насоките, посочени в параграф 5, се включват мерки за разширена комплексна проверка, които задължените субекти предвиждат да прилагат, за да се смекчат тези рискове, включително приемането на подходящи процедури за откриване на произхода или местоназначението на криптоактивите.“

4)

Вмъкват се следните членове:

„Член 19а

1.   Държавите членки изискват от доставчиците на услуги за криптоактиви да установяват и оценяват риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с прехвърляния на криптоактиви, насочени към или произхождащи от самостоятелно хостван адрес. За тази цел доставчиците на услуги за криптоактиви разполагат с вътрешни политики, процедури и механизми за контрол. Държавите членки изискват от доставчиците на услуги за криптоактиви да прилагат смекчаващи мерки, съизмерими с установените рискове. Тези смекчаващи мерки включват едно или повече от следните:

а)

предприемане на основани на риска мерки за установяване и проверка на самоличността на инициатора или бенефициера на прехвърляне, извършено към или от самостоятелно хостван адрес, или действителния собственик на такъв инициатор или бенефициер, включително посредством трети страни;

б)

изискване на допълнителна информация относно произхода и местоназначението на прехвърляните криптоактиви;

в)

провеждане на засилен постоянен мониторинг на тези трансакции;

г)

всякаква друга мярка за смекчаване и управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и на риска от неизпълнение и избягване на целенасочени финансови санкции и на финансови санкции, свързани с финансирането на разпространението на оръжия.

2.   До 30 декември 2024 г. ЕБО издава насоки за уточняване на мерките, посочени в настоящия член, включително критериите и средствата за установяване и проверка на самоличността на инициатора или бенефициера на прехвърляне, извършено към или от самостоятелно хостван адрес, по-специално посредством трети страни, като отчита последните технологични новости.

Член 19б

1.   Чрез дерогация от член 19, по отношение на презграничните кореспондентски отношения, включващи извършването на услуги за криптоактиви по смисъла на член 3, параграф 1, точка 16 от Регламент (ЕС) 2023/1114, с изключение на буква з) от посочената точка, със субект респондент, който не е установен в Съюза и предоставя подобни услуги, включително прехвърляния на криптоактиви, в допълнение към мерките за комплексна проверка на клиента, предвидени в член 13 от настоящата директива, държавите членки изискват от доставчиците на услуги за криптоактиви, когато встъпват в делови отношения с такъв субект:

а)

да установяват дали субектът респондент е лицензиран или регистриран;

б)

да събират достатъчно информация за субекта респондент, позволяваща им да разберат изцяло естеството на дейността на респондента, и въз основа на обществено достъпната информация да установяват репутацията на субекта и качеството на надзора;

в)

да извършват оценка на механизмите за контрол на субекта респондент във връзка с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

г)

да получават одобрение от висшето ръководство, преди да установяват нови кореспондентски отношения;

д)

да документират съответните отговорности на всяка от страните по кореспондентските отношения;

е)

по отношение на кореспондентските сметки за криптоактиви да се уверяват, че субектът респондент е проверил самоличността и е извършил текуща комплексна проверка на клиентите с пряк достъп до сметките на субекта кореспондент, и е в състояние да предостави на субекта кореспондент при поискване съответните данни от комплексната проверка на клиентите.

Когато доставчици на услуги за криптоактиви решат да преустановят кореспондентски отношения по причини, свързани с политиката за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, те документират и регистрират своето решение.

Доставчиците на услуги за криптоактиви актуализират информацията от комплексната проверка за кореспондентските отношения редовно или при появата на нови рискове във връзка със субекта респондент.

2.   Държавите членки гарантират, че доставчиците на услуги за криптоактиви вземат предвид информацията, посочена в параграф 1, за да определят, въз основа на отчитане на риска, подходящите мерки, които да бъдат предприети за ограничаване на рисковете, свързани със субекта респондент.

3.   До 30 юни 2024 г. ЕБО издава насоки за уточняване на критериите и елементите, които доставчиците на услуги за криптоактиви вземат предвид при извършването на оценката, посочена в параграф 1, и мерките за ограничаване на риска, посочени в параграф 2, включително минималните действия, които доставчиците на услуги за криптоактиви трябва да предприемат, когато субектът респондент не е регистриран или лицензиран.“

5)

Вмъква се следният член:

„Член 24а

До 1 януари 2024 г. ЕБО издава насоки за уточняване на начина, по който се прилагат мерките за разширената комплексна проверка на клиентите от настоящия раздел, когато задължените субекти извършват услуги за криптоактиви по смисъла на член 3, параграф 1, точка 16 от Регламент (ЕС) 2023/1114, с изключение на буква з) от посочената точка, както и прехвърляния на криптоактиви по смисъла на член 3, точка 10 от Регламент (ЕС) 2023/1113. По-специално ЕБО уточнява как и кога тези задължени субекти получават допълнителна информация за инициатора и бенефициера.“

6)

В член 45 параграф 9 се заменя със следното:

„9.   Държавите членки могат да изискват от издателите на електронни пари по смисъла на член 2, точка 3 от Директива 2009/110/ЕО, от доставчиците на платежни услуги по смисъла на член 4, точка 11 от Директива (ЕС) 2015/2366 и от доставчиците на услуги за криптоактиви, установени на тяхна територия под форма, различна от клон, и чието главно управление се намира в друга държава членка, да определят централно звено за връзка на тяхна територия. Централното звено за връзка гарантира от името на образуванието, извършващо презгранична дейност, спазването на правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и улеснява надзора от страна на надзорните органи, включително като при поискване им предоставя документи и информация.“

7)

В член 47 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Държавите членки гарантират, че бюрата за обмен на валута и за осребряване на чекове и доставчиците на услуги по доверително или дружествено управление подлежат на лицензиране или регистриране и че доставчиците на услуги в областта на хазарта са обект на регулиране.“

8)

В член 67 се добавя следният параграф:

„3.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 30 декември 2024 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 2, параграф 1, точка 3, член 3, точка 2, буква ж), член 3, точки 8, 18, 19 и 20, член 19а, параграф 1, член 19б, параграфи 1 и 2, член 45, параграф 9 и член 47, параграф 1. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от 30 декември 2024 г.“

Член 39

Отмяна

Регламент (ЕС) 2015/847 се отменя от датата на прилагане на настоящия регламент.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 40

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 30 декември 2024 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 май 2023 година.

За Европейския парламент

Председател

R. METSOLA

За Съвета

Председател

P. KULLGREN


(1)  ОВ C 68, 9.2.2022 г., стр. 2.

(2)  ОВ C 152, 6.4.2022 г., стр. 89.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 20 април 2023 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 16 май 2023 г.

(4)  Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 1).

(5)  Вж. приложение I.

(6)  Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7).

(7)  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

(8)  Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 43).

(9)  Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 (ОВ L 150, 9.6.2023 г., стр. 40).

(10)  Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 г. относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 70).

(11)  Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда (ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9).

(12)  Регламент (ЕС) № 356/2010 на Съвета от 26 април 2010 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени физически или юридически лица, образувания или органи предвид ситуацията в Сомалия (ОВ L 105, 27.4.2010 г., стр. 1).

(13)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(14)  Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 г. относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010 (ОВ L 88, 24.3.2012 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕС) 2016/1686 на Съвета от 20 септември 2016 г. за налагане на допълнителни ограничителни мерки, насочени срещу ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда и физически и юридически лица, образувания или органи, свързани с тях (ОВ L 255, 21.9.2016 г., стр. 1).

(16)  Регламент (ЕС) 2017/1509 на Съвета от 30 август 2017 г. за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Регламент (ЕО) № 329/2007 (ОВ L 224, 31.8.2017 г., стр. 1).

(17)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(18)  Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).

(19)  Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22).

(20)  Регламент (ЕС) 2021/1230 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юли 2021 г. относно презграничните плащания в рамките на Съюза (ОВ L 274, 30.7.2021 г., стр. 20).

(21)  Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

(22)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(23)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(24)  ОВ C 524, 29.12.2021 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОТМЕНЕНИЯТ РЕГЛАМЕНТ С ИЗМЕНЕНИЕТО МУ

Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 1).

 

Регламент (ЕС) 2019/2175 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 334, 27.12.2019 г., стр. 1).

[само член 6]


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕС) 2015/847

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2, параграфи 1, 2 и 3

Член 2, параграфи 1, 2 и 3

Член 2, параграф 4, първа и втора алинея

Член 2, параграф 4, първа и втора алинея

Член 2, параграф 4, трета и четвърта алинея

Член 2, параграф 5

Член 2, параграф 5

Член 3, уводна част

Член 3, уводна част

Член 3, точки 1 – 9

Член 3, точки 1 – 9

Член 3, точка 10

Член 3, точка 10

Член 3, точка 11

Член 3, точка 11

Член 3, точка 12

Член 3, точка 12

Член 3, точки 13 – 24

Член 4, параграф 1, уводна част

Член 4, параграф 1, уводна част

Член 4, параграф 1, букви а), б) и в)

Член 4, параграф 1, букви а), б) и в)

Член 4, параграф 1, буква г)

Член 4, параграф 2, уводна част

Член 4, параграф 2, уводна част

Член 4, параграф 2, букви а) и б)

Член 4, параграф 2, букви а) и б)

Член 4, параграф 2, буква в)

Член 4, параграфи 3 – 6

Член 4, параграфи 3 – 6

Членове 5 – 13

Членове 5 – 13

Членове 14 – 23

Член 14

Член 24

Член 15, параграфи 1, 2 и 3

Член 25, параграфи 1, 2 и 3

Член 15, параграф 4, единствената алинея

Член 25, параграф 4, първа алинея

Член 25, параграф 4, втора алинея

Член 16

Член 26

Член 27

Член 17

Член 28

Член 18

Член 29

Член 19

Член 30

Член 20

Член 31

Член 21

Член 32

Член 22

Член 33

Член 23

Член 34

Член 24, параграфи 1 – 6

Член 35, параграфи 1 – 6

Член 24, параграф 7

Член 25, единствената алинея

Член 36, първа алинея

Член 36, втора, трета и четвърта алинея

Член 37

Член 38

Член 26

Член 39

Член 27

Член 40

Приложение

Приложение I

Приложение II


9.6.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/40


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1114 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 31 май 2023 година

относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Важно е да се гарантира, че законодателните актове на Съюза в областта на финансовите услуги отговарят на потребностите на цифровата ера и допринасят за изграждането на икономика, която е подготвена за бъдещето и работи в интерес на хората, включително като се създават условия за използването на иновативни технологии. Съюзът има политически интерес да развива и насърчава внедряването във финансовия сектор на революционни технологии, включително технологията на децентрализирания регистър (ТДР). Очаква се, че редица приложения на технологията на децентрализирания регистър, включително технологията на блоковата верига, които все още не са изцяло проучени, ще продължат да създават нови видове стопанска дейност и бизнес модели, които, заедно със самия сектор на криптоактивите, ще доведат до икономически растеж и нови възможности за заетост за гражданите на Съюза.

(2)

Криптоактивите са една от основните области на приложение на технологията на децентрализирания регистър. Криптоактивите представляват цифрово представяне на стойност или на права, които имат потенциала да генерират значителни ползи за пазарните участници, включително за непрофесионалните държатели на криптоактиви. Представянето на стойност включва външна, неприсъща стойност, приписвана на даден криптоактив от заинтересованите лица или от пазарните участници, което означава, че стойността е субективна и се основава единствено на интереса на купувача на криптоактива. Чрез рационализиране на процеса на набиране на капитал и засилване на конкуренцията предлагането на криптоактиви може да даде възможност за иновативно и приобщаващо финансиране, включително за малките и средните предприятия (МСП). Когато се използват като платежно средство, криптоактивите могат, ограничавайки броя на посредниците, да създадат възможности за по-евтини, по-бързи и по-ефикасни плащания, особено в трансграничен контекст.

(3)

Някои криптоактиви, и по-специално тези, които отговарят на условията за финансови инструменти съгласно определението в Директива № 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4), попадат в обхвата на съществуващите законодателни актове на Съюза в областта на финансовите услуги. Поради това за издателите на такива криптоактиви и за дружествата, извършващи дейности, свързани с такива криптоактиви, вече се прилага пълен набор от правила на Съюза.

(4)

Други криптоактиви обаче остават извън обхвата на законодателните актове на Съюза в областта на финансовите услуги. Понастоящем няма правила, освен тези във връзка с борбата с изпирането на пари, за предоставянето на услуги, свързани с такива нерегулирани криптоактиви, включително за управлението на платформи за търговия с криптоактиви, обмена на криптоактиви срещу средства или други криптоактиви и предоставянето на попечителството и администрирането на криптоактиви от името на клиенти. Липсата на такива правила излага на рискове държателите на тези криптоактиви, по-специално в областите, които не са обхванати от правилата за защита на потребителите. Липсата на такива правила може също да създаде съществени рискове за целостта на пазара, включително във връзка с пазарни злоупотреби, както и финансови престъпления. За да се преодолеят тези рискове, някои държави членки са въвели специфични правила за всички или за част от криптоактивите, които остават извън обхвата на законодателните актове на Съюза в сферата на финансовите услуги, а други държави членки обмислят дали да предприемат законодателни стъпки в областта на криптоактивите.

(5)

Отсъствието на цялостна рамка на Съюза в областта на пазарите на криптоактиви може да породи липса на доверие в тези активи от страна на ползвателите, което би могло да възпрепятства значително развитието на пазара на тези активи и да стане причина да бъдат пропуснати възможности в областта на иновативните цифрови услуги, алтернативните платежни инструменти или новите източници на финансиране за дружествата от Съюза. Това би лишило използващите криптоактиви дружества от правна сигурност при третирането на техните криптоактиви в различните държави членки, което би подкопало усилията им да използват криптоактиви за целите на цифровите иновации. Отсъствието на цялостна рамка на Съюза за пазарите на криптоактиви би могло да породи и регулаторна разпокъсаност, която би нарушила конкуренцията на вътрешния пазар, би затруднила доставчиците на услуги за криптоактиви при разширяване на дейността им в трансграничен контекст и би създала предпоставки за регулаторен арбитраж. Пазарите на криптоактиви все още са скромни по размер и към момента не представляват заплаха за финансовата стабилност. Възможно е обаче видове криптоактиви, чиято цел е да стабилизират цената си по отношение на конкретен актив или кошница от активи, в бъдеще да бъдат широко възприети от непрофесионалните държатели и подобен сценарий би могъл да създаде допълнителни предизвикателства по отношение на финансовата стабилност, гладкото функциониране на платежните системи, трансмисионния механизъм на паричната политика или паричния суверенитет.

(6)

Затова на равнището на Съюза е необходима специализирана и хармонизирана рамка за пазарите на криптоактиви, за да се създадат конкретни правила за криптоактивите и свързаните с тях услуги и дейности, които все още не са обхванати от законодателните актове на Съюза относно финансовите услуги. Тази рамка следва да подпомага иновациите и лоялната конкуренция, като същевременно гарантира високо равнище на защита на непрофесионалните държатели и целостта на пазара на пазарите на криптоактиви. Наличието на ясна уредба следва да предостави възможност на доставчиците на услуги за криптоактиви да разширяват дейността си в трансграничен контекст и да улесни достъпа им до банкови услуги с оглед на безпрепятственото осъществяване на техните дейности. Рамката на Съюза за пазарите на криптоактиви следва да предвижда пропорционално третиране на издателите на криптоактиви и доставчиците на услуги за криптоактиви, като по този начин се създават равни възможности по отношение на навлизането на пазара и текущото и бъдещото развитие на пазарите на криптоактиви. Тя следва също да насърчава финансова стабилност и гладкото функциониране на платежните системи и да бъде насочена към рисковете за паричната политика, които биха могли да възникнат във връзка с криптоактивите, които се стремят да стабилизират цената си по отношение на даден актив или кошница от активи. Правилното регулиране поддържа конкурентоспособността на държавите членки на международните финансови и технологични пазари и осигурява на клиентите значителни ползи по отношение на достъпа до по-евтини, по-бързи и по-безопасни финансови услуги и управление на активи. Наличието на рамка на Съюза за пазарите на криптоактиви не следва да регулира използваната технология. Законодателните актове на Съюза следва да избягват да налагат ненужна и непропорционална регулаторна тежест за всички случаи на използване на технологията, тъй като Съюзът и държавите членки се стремят да поддържат конкурентоспособността на глобалния пазар.

(7)

Механизмите за консенсус, използвани за валидиране на трансакции с криптоактиви, могат да окажат сериозни неблагоприятни въздействия върху климата и други неблагоприятни въздействия, свързани с околната среда. Поради това тези механизми за консенсус следва да използват по-благоприятни за околната среда решения и да гарантират, че основните неблагоприятни въздействия, които биха могли да окажат върху климата, и всички други неблагоприятни въздействия върху околната среда, се идентифицират и оповестяват по подходящ начин от издателите на криптоактиви и доставчиците на услуги за криптоактиви. Когато се определя дали неблагоприятните въздействия са с основен характер, следва да се вземат предвид принципът на пропорционалност и размерът и обемът на издадения криптоактив. Поради това на европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) (ЕОЦКП), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5), в сътрудничество с европейския надзорен орган (Европейския банков орган) (ЕБО), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (6), следва да бъде възложено да разработи проект на регулаторни технически стандарти с цел допълнително уточняване на съдържанието, методиките и представянето на информацията във връзка с показателите за устойчивост по отношение на неблагоприятни въздействия върху климата и други неблагоприятни въздействия върху околната среда, както и да очертае ключови енергийни показатели. Проектът на регулаторни технически стандарти следва също така да гарантира съгласуваност на оповестяванията от издателите на криптоактиви и от доставчиците на услуги за криптоактиви. При разработването на проекта на регулаторни технически стандарти ЕОЦКП следва да вземе предвид различните видове механизми за консенсус, използвани за валидиране на трансакциите с криптоактиви, техните характеристики и разликите между тях. ЕОЦКП следва също така да вземе предвид съществуващите изисквания за оповестяване, да осигури взаимно допълване и съгласуваност и да избегне увеличаване на тежестта за дружествата.

(8)

Пазарите на криптоактиви са глобални и следователно трансгранични по своята същност. Поради това Съюзът следва да продължи да подкрепя международните усилия за насърчаване на сближаването в областта на третирането на криптоактивите и услугите за криптоактиви чрез международни организации или органи като Съвета за финансова стабилност, Базелския комитет по банков надзор и Специалната група за финансови действия.

(9)

Законодателните актове на Съюза в областта на финансовите услуги следва да се ръководят от принципите „еднакви дейности, еднакви рискове, еднакви правила“ и от технологична неутралност. Поради това криптоактивите, които попадат в обхвата на съществуващите законодателни актове на Съюза относно финансовите услуги, следва да продължат да се регулират чрез съществуващата регулаторна рамка, независимо от технологията, използвана за тяхното издаване или прехвърляне, а не съгласно настоящия регламент. Съответно настоящият регламент изрично изключва от обхвата си криптоактивите, които отговарят на условията за финансови инструменти съгласно определението в Директива 2014/65/ЕС, криптоактивите, които отговарят на условията за депозити съгласно определението в Директива № 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (7), включително структурираните депозити съгласно определението в Директива 2014/65/ЕС, тези, които отговарят на условията за средства съгласно определението в Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета (8), освен ако отговарят на условията за токени за електронни пари, тези, които отговарят на условията за секюритизиращи позиции съгласно определението в Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета (9), и криптоактивите, които отговарят на условията за общозастрахователни или животозастрахователни договори, пенсионноосигурителни продукти или схеми и схеми за социална сигурност. Предвид факта, че електронните пари и средствата, получени в замяна на електронни пари, не следва да се третират като депозити в съответствие с Директива № 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10), токените за електронни пари не могат да бъдат третирани като депозити, които са изключени от приложното поле на настоящия регламент.

(10)

Настоящият регламент не следва да се прилага за криптоактиви, които са уникални и невзаимнозаменяеми с други криптоактиви, включително цифрово изкуство и колекционерски токени. Стойността на такива уникални и невзаимнозаменяеми криптоактиви се дължи на уникалните характеристики на всеки криптоактив и на ползата, която той предоставя на държателя на токена. Настоящият регламент не следва да се прилага и за криптоактиви, представляващи услуги или физически активи, които са уникални и невзаимнозаменяеми, като продуктови гаранции или недвижимо имущество. Въпреки че уникалните и невзаимнозаменяеми криптоактиви могат да се търгуват на пазара и да се натрупват със спекулативна цел, те не са лесно заменяеми и относителната стойност на един такъв криптоактив спрямо друг, като всеки от тях е уникален, не може да бъде установена посредством съпоставяне със съществуващ пазар или еквивалентен актив. Тези характеристики ограничават степента, в която тези криптоактиви могат да имат финансово предназначение, като по този начин ограничават рисковете за държателите и финансовата система и обосновават изключването им от обхвата на настоящия регламент.

(11)

Фракционните части на криптоактив, който е уникален и невзаимнозаменяем, не следва да се считат за уникални и невзаимнозаменяеми. Издаването на криптоактиви като невзаимнозаменяеми токени в голяма серия или колекция следва да се счита за показател за тяхната заменяемост. Само по себе си приписването на уникален идентификатор на даден криптоактив не е достатъчно, за да бъде той класифициран като уникален и невзаимнозаменяем. За да се счита даден криптоактив за уникален и невзаимнозаменяем, представляваните активи или права следва също да бъдат уникални и невзаимнозаменяеми. Изключването на криптоактивите, които са уникални и невзаимнозаменяеми от обхвата на настоящия регламент, не засяга квалификацията на тези криптоактиви като финансови инструменти. Настоящият регламент следва да се прилага и за криптоактиви, които изглеждат уникални и невзаимнозаменяеми, но чиито фактически характеристики или характеристики, свързани с фактическата им употреба, биха ги направили взаимнозаменяеми или неуникални. В това отношение, когато оценяват и класифицират криптоактивите, компетентните органи следва да възприемат подхода на предимството на съдържанието пред формата, при който класификацията се определя от характеристиките на въпросния криптоактив, а не от посоченото от издателя.

(12)

Целесъобразно е някои вътрешногрупови трансакции и някои публични субекти да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент, тъй като те не представляват риск за защитата на инвеститорите, целостта на пазара, финансовата стабилност, гладкото функциониране на платежните системи, трансмисионния механизъм на паричната политика или паричния суверенитет. Публичните международни организации, които са изключени от обхвата, включват Международния валутен фонд и Банката за международни разплащания.

(13)

За цифровите активи, емитирани от централните банки, които действат в качеството си на орган по паричната политика, включително пари на централна банка в цифрова форма или криптоактиви, издадени от други публични органи, включително централни, регионални и местни администрации, не следва да се прилага рамката на Съюза за пазарите на криптоактиви. Свързаните услуги, предоставяни от тези централни банки, когато действат в качеството си на орган по паричната политика, или от други публични органи, също не следва да бъдат регламентирани чрез тази рамка на Съюза.

(14)

С цел да се гарантира ясно разграничаване между, от една страна, криптоактивите, обхванати от настоящия регламент, и от друга страна, финансовите инструменти, ЕОЦКП следва да бъде оправомощен да приеме насоки относно критериите и условията за определяне на криптоактивите като финансови инструменти. Тези насоки следва също така да дават възможност за по-добро разбиране на случаите, в които криптоактивите, които иначе се считат за уникални и невзаимнозаменяеми, могат да се приемат за финансови инструменти. За да се насърчи общ подход към класификацията на криптоактиви, ЕБО, ЕОЦКП и европейският надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) (ЕОЗППО), създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (11) —„европейските надзорни органи“ или „ЕНО“, следва да насърчават обсъжданията относно тази класификация. Компетентните органи следва да могат да изискват становища от ЕНО относно класификацията на криптоактивите, включително класификациите, предложени от предложителите или лицата, кандидатстващи за допускане до търговия. Предложителите или лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, носят основната отговорност за правилното класифициране на криптоактивите, което може да бъде оспорено от компетентните органи както преди датата на публикуване на предложението, така и по всяко време след това. Когато изглежда, че класификацията на криптоактив не е в съответствие с настоящия регламент или с други приложими законодателни актове на Съюза относно финансовите услуги, ЕНО следва да упражнят правомощията си съгласно Регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010, за да осигурят последователен и съгласуван подход към тази класификация.

(15)

Съгласно член 127, параграф 2, четвърто тире от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) една от основните задачи, осъществявани чрез Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), е да насърчава гладкото функциониране на платежните системи. Съгласно член 22 от Протокол № 4 относно Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договорите, Европейската централна банка (ЕЦБ) може да приема регламенти с цел осигуряване на ефикасни и стабилни клирингови и платежни системи в рамките на Съюза и с други държави. За тази цел ЕЦБ прие регламенти във връзка с изискванията за системно важните платежни системи. Настоящият регламент не засяга отговорностите на ЕЦБ и на националните централни банки в ЕСЦБ за гарантиране на ефикасни и стабилни клирингови и платежни системи в рамките на Съюза и с трети държави. Във връзка с това, а и за да се предотврати евентуалното създаване на паралелен набор от правила, ЕБО, ЕОЦКП и ЕЦБ следва тясно да си сътрудничат при изготвянето на съответния проект на технически стандарти съгласно настоящия регламент. Освен това е от решаващо значение ЕЦБ и националните централни банки да имат достъп до информация при изпълнението на своите задачи, свързани с надзора на платежните системи, включително клиринга на плащанията. В допълнение настоящият регламент не следва да засяга Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (12) и следва да се тълкува по такъв начин, че да не противоречи на посочения регламент.

(16)

Всеки законодателен акт, приет в областта на криптоактивите, следва да бъде специфичен и ориентиран към бъдещето, да дава възможност за следване на иновациите и технологичното развитие и да се основава на базиран на стимули подход. Следователно понятията „криптоактиви“ и „технология на децентрализирания регистър“ следва да бъдат определени възможно най-широко, така че да могат да обхванат всички видове криптоактиви, които понастоящем не са уредени от законодателните актове на Съюза в областта на финансовите услуги. Всеки приет законодателен акт в областта на криптоактивите следва също така да допринесе за изпълнението на целта, свързана с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Поради тази причина субектите, които предлагат услуги, попадащи в обхвата на настоящия регламент, следва също така да спазват приложимите правила на Съюза за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които включват международни стандарти.

(17)

Цифровите активи, които не могат да бъдат прехвърлени на други държатели, не попадат в обхвата на определението за криптоактиви. Поради това цифровите активи, които се приемат само от издателя или от предложителя и които е технически невъзможно да бъдат прехвърлени пряко на други държатели, следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент. Пример за такива цифрови активи включва схеми за лоялност, при които точките за лоялност могат да бъдат разменяни за облаги само с издателя или предложителя на тези точки.

(18)

С настоящия регламент криптоактивите се класифицират в три вида, които следва да бъдат разграничени един от друг и да подлежат на различни изисквания в зависимост от свързаните с тях рискове. Класификацията се основава на това дали криптоактивите се стремят да стабилизират стойността си спрямо други активи. Първият вид се състои от криптоактиви, които имат за цел да стабилизират стойността си чрез обвързване само с една официална валута. Функцията на тези криптоактиви е много сходна с функцията на електронните пари съгласно определението в Директива 2009/110/ЕО. Подобно на електронните пари тези криптоактиви представляват електронен заместител на монетите и банкнотите и е вероятно да се използват за извършване на плащания. Тези криптоактиви следва да бъдат определени в настоящия регламент като „токени за електронни пари“. Вторият вид криптоактиви се отнася до „токени, обезпечени с активи“, които имат за цел да стабилизират стойността си чрез обвързване с друга стойност или право, или комбинация от тях, включително една или няколко официални валути. Този втори вид обхваща всички други криптоактиви, различни от токени за електронни пари, чиято стойност е обезпечена с активи, така че да се избегне заобикаляне и да бъде настоящият регламент приложим и в бъдеще. Накрая, третият вид се състои от криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, и токени за електронни пари, като той обхваща голямо разнообразие от криптоактиви, включително потребителски токени.

(19)

Към момента, въпреки сходствата между тях, електронните пари и криптоактивите, обвързани с официална валута, се различават по няколко основни признака. Държателите на електронни пари съгласно определението в Директива 2009/110/ЕО винаги имат правото да предявят вземане към издателя на електронни пари и имат договорното право по всяко време да поискат обратно изкупуване на своите електронни пари по номинална стойност срещу официална валута. За разлика от това, някои криптоактиви, обвързани с официална валута, не дават на своите държатели такова право на вземане към издателите на тези криптоактиви и биха могли да попаднат извън обхвата на Директива 2009/110/ЕО. Друга част от криптоактивите, обвързани с официална валута, не дават право на вземане по номинална стойност във валутата, с която са обвързани, или ограничават срока, в рамките на който може да бъде упражнено правото на обратно изкупуване. Фактът, че държателите на такива криптоактиви нямат право на вземане към издателите на тези криптоактиви или че това вземане няма да бъде по номиналната стойност във валутата, с която тези криптоактиви са обвързани, може да подкопае доверието на потребителите в този вид криптоактиви. Съответно, за да се избегне заобикалянето на правилата, установени в Директива 2009/110/ЕО, определението за токени за електронни пари следва да бъде възможно най-широко, за да може да обхване всички видове криптоактиви, обвързани с дадена официална валута. Освен това следва да се определят строги условия за издаването на токени за електронни пари, включително задължение токените за електронни пари да бъдат издадени или от кредитна институция, лицензирана по Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (13), или от институция за електронни пари, лицензирана по Директива 2009/110/ЕО. Поради същите причини издателите на токени за електронни пари следва да гарантират, че държателите на такива токени могат да упражнят правото си по всяко време техните токени да бъдат обратно изкупени по номинална стойност във валутата, с която са обвързани. Тъй като токените за електронни пари са криптоактиви и могат да породят нови предизвикателства по отношение на защитата на непрофесионалните държатели и целостта на пазара, които са специфични за областта на криптоактивите, за тях също следва да се прилагат правилата, определени в настоящия регламент, с цел да се предвидят мерки за преодоляването на тези предизвикателства.

(20)

Поради различните рискове и възможности, свързани с криптоактивите, е необходимо да се определят правила за предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, и токени за електронни пари, както и за издателите на токени, обезпечени с активи, и токени за електронни пари. Издателите на криптоактиви са субекти, които имат контрол върху създаването на криптоактиви.

(21)

Необходимо е да се установят специфични правила за субектите, които предоставят услуги, свързани с криптоактиви. Първата категория такива услуги се състои от обезпечаване на функционирането на платформа за търговия с криптоактиви, обмен на криптоактиви срещу средства или срещу други криптоактиви, предоставяне на попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти и предоставяне на услуги за прехвърляне на криптоактиви от името на клиенти. Втората категория такива услуги се състои от пласирането на криптоактиви, получаването или предаването на нареждания за криптоактиви от името на клиенти, изпълняването на нареждания за криптоактиви от името на клиенти, предоставянето на съвет относно криптоактиви и управление на портфейл от криптоактиви. Всяко лице, което на професионална основа предоставя услуги, свързани с криптоактиви, в съответствие с настоящия регламент, следва да се счита за „доставчик на услуги за криптоактиви“.

(22)

Настоящият регламент следва да се прилага за физически и юридически лица и определени други предприятия, както и за осъществяваните услуги и дейности във връзка с криптоактиви, предоставяни или контролирани по някакъв начин от тях, пряко или непряко, включително когато част от тези дейности или услуги се извършва децентрализирано. Когато услугите за криптоактиви се предоставят по напълно децентрализиран начин без посредник, те не следва да попадат в приложното поле на настоящия регламент. Настоящият регламент урежда правата и задълженията на издателите на криптоактиви, предложителите, лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви и доставчиците на услуги за криптоактиви. Когато криптоактивите нямат установим издател, те не следва да попадат в обхвата на дял II, III или IV от настоящия регламент. Доставчиците на услуги за криптоактиви, предоставящи услуги по отношение на такива криптоактиви, следва обаче да бъдат обхванати от настоящия регламент.

(23)

За да се гарантира, че по отношение на всяко публично предлагане на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, които потенциално могат да имат финансово предназначение, или всяко допускане в Съюза на криптоактиви до търговия на платформи за търговия с криптоактиви („допускане до търговия“), се осъществяват необходимият мониторинг и надзор от страна на компетентните органи, всички предложители или лица, кандидатстващи за допускане до търговия, следва да бъдат юридически лица.

(24)

За да се гарантира защитата на потенциалните непрофесионални държатели на криптоактиви, те следва да бъдат информирани за характеристиките, функциите и рисковете на криптоактивите, които възнамеряват да закупят. Когато правят публично предлагане на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, или когато кандидатстват за допускане до търговия с такива криптоактиви, предложителите или лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, в Съюза следва да изготвят, да уведомят компетентния орган и да публикуват информационен документ, който съдържа задължителна информация („бяла книга за криптоактива“). Бялата книга за криптоактива следва да съдържа обща информация за издателя, предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, за проекта, който ще се реализира чрез набрания капитал, за публичното предлагане на криптоактиви или допускането им до търговия, за правата и задълженията, свързани с криптоактивите, за технологията, използвана за тези криптоактиви, както и за свързаните с тях рискове. Бялата книга за криптоактива обаче не следва да съдържа описание на рисковете, които са непредвидими и е много малко вероятно да възникнат. Информацията, която се съдържа в бялата книга за криптоактива, както и в съответните маркетингови съобщения, например рекламни съобщения и маркетингови материали, включително при използването на нови канали като платформи на социалните медии, следва да бъде обективна, ясна и неподвеждаща. Рекламните съобщения и маркетинговите материали следва да съответстват на информацията, предоставена в бялата книга за криптоактива.

(25)

Белите книги за криптоактивите, включително техните обобщения и правилата за управление на платформите за търговия с криптоактиви, следва да се изготвят на поне един от официалните езици на държавата членка по произход и на всяка приемаща държава членка, като друга възможност е изготвянето на език, използван обичайно в сферата на международните финанси. Към момента на приемане на настоящия регламент английският език е езикът, обичайно използван в сферата на международните финанси, но в бъдеще това би могло да се промени.

(26)

За да се гарантира прилагането на пропорционален подход, никои от изискванията по настоящия регламент не следва да се прилагат за публичното предлагане на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, които се предоставят безплатно или се създават автоматично като възнаграждение за поддържането на децентрализиран регистър или за валидирането на трансакции в рамките на механизъм за консенсус. Освен това никое от изискванията не следва да се прилага към предложения за потребителски токени, които предоставят достъп до съществуваща стока или услуга, което дава право на държателя да вземе стоката или да използва услугата, или когато държателят на криптоактивите има право да ги използва единствено срещу стоки и услуги в ограничена мрежа на търговци с договорни споразумения с предложителя. Тези освобождавания не следва се отнасят за криптоактивите, представляващи складирани стоки, които не са предназначени да бъдат взети от купувача след покупката. Освобождаването по отношение на ограничена мрежа не следва да се прилага и за криптоактиви, които обикновено са предназначени за непрекъснато разрастваща се мрежа от доставчици на услуги. Освобождаването по отношение на ограничена мрежа следва да се оценява от компетентния орган всеки път, когато дадено предложение или общата стойност от повече от едно предложение надвишава определен праг, което означава, че ново предложение не следва автоматично да се ползва от освобождаване на предишно предложение. Тези освобождавания следва да престанат да се прилагат, когато предложителят или друго лице, действащо от името на предложителя, съобщи намерението на предложителя да кандидатства за допускане до търговия или когато криптоактивите, попадащи в обхвата на освобождаването, са допуснати до търговия.

(27)

За да се гарантира прилагането на пропорционален подход, изискванията на настоящия регламент за изготвяне и публикуване на бяла книга за криптоактива не следва да се прилагат за предлагане на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, на по-малко от 150 лица от държава членка, или които са предназначени изключително за квалифицирани инвеститори, когато криптоактивите могат да бъдат притежавани единствено от такива квалифицирани инвеститори. МСП и новосъздадените предприятия не следва да бъдат обект на прекомерна и несъразмерна административна тежест. Съответно за публичното предлагане в Съюза на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, чиято обща стойност не надхвърля 1 000 000 EUR за период от 12 месеца, следва също да се предвиди освобождаване от задължението за изготвяне на бяла книга за криптоактива.

(28)

Допускането до търговия или публикуването на цени „купува“ и „продава“ не следва само по себе си да се разглежда като публично предлагане на криптоактиви. Такова допускане или публикуване следва да представлява публично предлагане на криптоактиви само когато включва съобщение, което представлява публично предлагане съгласно настоящия регламент.

(29)

Въпреки че някои видове предлагане на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, са освободени от различни задължения по настоящия регламент, законодателните актове на Съюза, които гарантират защитата на потребителите, като Директива № 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (14) или Директива 93/13/ЕИО на Съвета (15), включително задълженията за предоставяне на информация, продължават да се прилагат за публичното предлагане на криптоактиви, когато се отнасят до отношения между търговци и потребители.

(30)

Когато се предлагат публично потребителски токени за стоки, които все още не съществуват, или услуги, които все още не са на разположение, срокът на публичното предлагане, описано в бялата книга за криптоактива, не следва да надвишава 12 месеца. Това ограничение за срока на публичното предлагане не е свързано с момента, в който стоките или услугите ще бъдат създадени, ще бъдат на разположение и ще могат да се използват от държателя на потребителския токен след изтичането на публичното предлагане.

(31)

За да се осигури надзор, предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, следва, преди публичното предлагане на криптоактиви в Съюза или преди допускането на тези криптоактиви до търговия, да уведомят за своята бяла книга за криптоактива, и при поискване от компетентния орган – за техните маркетенгови съобщения, компетентния орган на държавата членка, в която имат седалище или, когато нямат седалище в Съюза, на държавата членка, в която имат клон. Предложителите, които са установени в трета държава, следва да уведомят за своята бяла книга за криптоактива, и при поискване от компетентния орган – за техните маркетингови съобщения, компетентния орган на държавата членка, в която възнамеряват да предлагат криптоактивите.

(32)

Операторът на платформа за търговия следва да отговаря за спазването на изискванията на дял II от настоящия регламент, когато криптоактивите са допуснати до търговия по негова собствена инициатива и бялата книга за криптоактива все още не е публикувана в случаите, когато това се изисква съгласно настоящия регламент. Операторът на платформа за търговия следва също така да отговаря за спазването на тези изисквания, когато е сключил писмено споразумение за тази цел с лицето, кандидатстващо за допускане до търговия. Лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, следва да продължи да носи отговорност, когато предоставя подвеждаща информация на оператора на платформата за търговия. Лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, следва също така да продължи да носи отговорност за въпроси, които не са делегирани на оператора на платформата за търговия.

(33)

С цел избягване на ненужна административна тежест от компетентните органи не следва да се изисква да одобряват бялата книга за криптоактива преди нейното публикуване. Компетентните органи обаче следва да имат правомощието да изискват изменения на бялата книга за криптоактива и на всички маркетингови съобщения, и когато е необходимо, да изискват включването на допълнителна информация в бялата книга за криптоактива.

(34)

Компетентните органи следва да могат да спрат или да забранят публично предлагане на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, или допускането на такива криптоактиви до търговия, когато съответното публично предлагане или допускане до търговия не отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент, включително когато бялата книга за криптоактива или маркетинговите съобщения са необективни, неясни или подвеждащи. Компетентните органи също следва да имат правомощието да публикуват предупреждение на своя уебсайт или чрез съобщение за медиите, че предложителят или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, не са изпълнили необходимите изисквания.

(35)

Белите книги за криптоактива, за които компетентният орган е бил надлежно уведомен, и маркетинговите съобщения следва да бъдат публикувани. След това публикуване на предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, следва да се позволи да предлагат тези криптоактиви в рамките на целия Съюз и да кандидатстват за допускане до търговия с тези криптоактиви в Съюза.

(36)

По време на публичното предлагане предложителите на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, следва да разполагат с ефективни механизми за мониторинг и защита на средствата или на другите набрани по време на публичното предлагане криптоактиви. Тези механизми следва също така да гарантират, че всички средства или други криптоактиви, набрани от държателите или потенциалните държатели, се връщат надлежно във възможно най-кратък срок, когато по някаква причина бъде отменено публично предлагане. Предложителят следва да гарантира, че средствата или другите криптоактиви, набрани по време на публичното предлагане, са защитени от страна на трето лице.

(37)

За да се осигури защита на непрофесионалните държатели на криптоактиви, на непрофесионалните държатели, които придобиват криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, директно от предложителя или от доставчик на услуги за криптоактиви, пласиращ криптоактивите от името на предложителя, следва да се предостави право на оттегляне в рамките на срок от 14 дни след придобиването им. За да се гарантира гладкото протичане на публичното предлагане на криптоактиви с ограничен срок, правото на оттегляне не следва да се упражнява от непрофесионалните държатели след изтичане на срока за записването на криптоактивите. Освен това правото на оттегляне не следва да се прилага, когато криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, са допуснати до търговия преди закупуването от непрофесионален държател, тъй като в такъв случай цената на тези криптоактиви зависи от колебанията на пазарите на криптоактиви. Когато непрофесионалните държатели имат право на оттегляне съгласно настоящия регламент, правото на оттегляне съгласно Директива 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (16) не следва да се прилага.

(38)

Предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, следва да действат почтено, безпристрастно и професионално, следва да комуникират с държателите и потенциалните държатели на криптоактиви по безпристрастен, ясен и неподвеждащ начин, следва да установяват, предотвратяват, управляват и оповестяват конфликтите на интереси и следва да разполагат с ефективни административни механизми, за да се гарантира, че системите и протоколите им за сигурност отговарят на стандартите на Съюза. За да се подпомогнат компетентните органи при изпълнението на надзорните им задачи, ЕОЦКП, в тясно сътрудничество с ЕБО, следва да бъде оправомощен да приема насоки относно тези системи и протоколи за сигурност с цел допълнително конкретизиране на тези стандарти на Съюза.

(39)

За да се осигури допълнителна защита на държателите на криптоактиви, за предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, и за членовете на техния ръководен орган следва да се прилагат правилата за гражданска отговорност по отношение на информацията, предоставяна на обществеността чрез бялата книга за криптоактива.

(40)

Токените, обезпечени с активи, биха могли да бъдат широко възприети от държателите за прехвърляне на стойност или като разменно средство, което води до по-големи рискове по отношение на защитата на държателите на криптоактиви, и по-специално непрофесионалните държатели, както и по отношение на целостта на пазара, в сравнение с други криптоактиви. Ето защо изискванията спрямо издателите на токени, обезпечени с активи, следва да бъдат по-строги, отколкото за издателите на други криптоактиви.

(41)

Когато даден криптоактив попада в обхвата на определението за токен, обезпечен с активи, или токен за електронни пари, следва да се прилага дял III или IV от настоящия регламент, независимо от начина, по който издателят възнамерява да проектира криптоактива, включително механизма за поддържане на стабилна стойност на криптоактива. Това се отнася и за т.нар. алгоритмични „стабилни криптопари“, при които е налице стремеж стойността да се поддържа стабилна по отношение на официална валута или по отношение на един или няколко актива посредством протоколи, които водят до нарастване или свиване на предлагането на такива криптоактиви в отговор на промени в търсенето. Предложителите или лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с алгоритмични криптоактиви, които нямат за цел да стабилизират стойността на криптоактивите чрез обвързване с един или няколко актива, следва при всички случаи да спазват дял II от настоящия регламент.

(42)

За да се гарантират подходящ надзор и мониторинг на публичното предлагане на токени, обезпечени с активи, издателите на токени, обезпечени с активи, следва да имат седалище в Съюза.

(43)

Публичното предлагане в Съюза на токени, обезпечени с активи, или кандидатстването за допускането им до търговия следва да бъде разрешено само след като компетентният орган е издал лиценз на издателя на тези криптоактиви и е одобрил съответната бяла книга за криптоактива. Изискването за издаване на лиценз обаче не следва да се прилага, когато токените, обезпечени с активи, са предназначени единствено за квалифицирани инвеститори или когато публичното предлагане на токените, обезпечени с активи, е под 5 000 000 EUR. В тези случаи издателят на токени, обезпечени с активи, следва обаче задължително да изготви бяла книга за криптоактива, за да информира купувачите за характеристиките и рисковете, свързани с токените, обезпечени с активи, и следва да бъде задължен да уведоми компетентния орган за бялата книга за криптоактива, преди да я публикува.

(44)

Кредитните институции, лицензирани съгласно Директива 2013/36/ЕС, не следва да се нуждаят от друг лиценз съгласно настоящия регламент, за да предлагат или кандидатстват за допускане до търговия с токени, обезпечени с активи. Следва да се прилагат националните процедури, установени съгласно посочената директива, но те следва да бъдат допълнени от изискване за уведомяване на компетентния орган на държавата членка по произход, определен съгласно настоящия регламент, за елементите, които позволяват на този орган да проверява способността на издателя да предлага или да кандидатства за допускане до търговия с токени, обезпечени с активи. За кредитните институции, които предлагат или кандидатстват за допускане до търговия с токени, обезпечени с активи, следва да се прилагат всички изисквания, приложими към издателите на токени, обезпечени с активи, с изключение на изискванията за лицензиране, изискванията за собствен капитал и процедурата за одобрение по отношение на квалифицираните акционери, тъй като тези въпроси са обхванати от Директива 2013/36/ЕС и от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (17). Бялата книга за криптоактива, изготвена от такава кредитна институция, следва да бъде одобрена от компетентния орган на държавата членка по произход преди нейното публикуване. Кредитните институции, лицензирани съгласно разпоредбите на националното право за транспониране на Директива 2013/36/ЕС и които предлагат или кандидатстват за допускане до търговия с токени, обезпечени с активи, следва да упражняват административните правомощия, предвидени в посочената директива, както и тези съгласно настоящия регламент, включително ограничаване на стопанската дейност на кредитната институция и спиране или забрана на публично предлагане на токени, обезпечени с активи. Когато задълженията, приложими за такива кредитни институции съгласно настоящия регламент, се припокриват с тези на Директива 2013/36/ЕС, кредитните институции следва да спазват по-конкретните или по-строгите изисквания, като по този начин гарантират спазването и на двата набора от правила. Процедурата за уведомяване за кредитните институции, които възнамеряват да предлагат или да кандидатстват за допускане до търговия с токени, обезпечени с активи, съгласно настоящия регламент, не следва да засяга разпоредбите на националното право за транспониране на Директива 2013/36/ЕС, в които се определят процедурите за лицензиране на кредитните институции да предоставят услугите, изброени в приложение I към посочената директива.

(45)

Компетентният орган следва да откаже издаването на лиценз въз основа на обективни и доказуеми основания, включително когато бизнес моделът на подалия заявлението издател на токени, обезпечени с активи, може да представлява сериозна заплаха по отношение на целостта на пазара, финансовата стабилност или гладкото функциониране на платежните системи. Преди да издаде лиценза или да откаже издаването на лиценз, компетентният орган следва да се консултира с ЕБО, ЕОЦКП и ЕЦБ, а когато издателят е установен в държава членка, чиято официална валута не е еврото или когато токенът, обезпечен с активи, е обвързан с официална валута на държава членка, различна от еврото, също и централната банка на съответната държава членка. Необвързващите становища на ЕБО и ЕОЦКП следва да разглеждат класификацията на криптоактива, а ЕЦБ, и когато е приложимо, централната банка на съответната държава членка, следва да предоставят на компетентния орган становище относно рисковете за финансовата стабилност, гладкото функциониране на платежните системи, трансмисионния механизъм на паричната политика или паричния суверенитет. Компетентните органи следва да отказват издаването на лиценз, ако ЕЦБ или централната банка на държава членка представи отрицателно становище поради риск за гладкото функциониране на платежните системи, трансмисионния механизъм на паричната политика или паричния суверенитет. Когато се предоставя лиценз на подал заявление издател на токени, обезпечени с активи, бялата книга за криптоактива, изготвена от този издател, също следва да се счита за одобрена. Лицензът, издаден от компетентния орган, следва да бъде валиден за целия Съюз и следва да позволява на издателя на токени, обезпечени с активи, да предлага тези криптоактиви на вътрешния пазар и да кандидатства за допускане до търговия. Аналогично, бялата книга за криптоактива също следва да бъде валидна за целия Съюз, без държавите членки да имат каквато и да е възможност да налагат допълнителни изисквания.

(46)

В редица случаи, когато е проведена консултация с ЕЦБ съгласно настоящия регламент, нейното становище следва да бъде обвързващо, доколкото задължава компетентния орган да откаже издаването, да отнеме или ограничи лиценз на издателя на токени, обезпечени с активи, или да наложи конкретни мерки на издателя на токени, обезпечени с активи. Съгласно член 263, първа алинея от ДФЕС Съдът на Европейския съюз (наричан по-нататък „Съдът“) следва да упражнява контрол за законосъобразност на актовете на ЕЦБ, различни от препоръки или становища. Следва обаче да се припомни, че Съдът е тълкувател на тази разпоредба предвид същността и последиците на становище на ЕЦБ.

(47)

За да се гарантира защитата на непрофесионалните държатели, издателите на токени, обезпечени с активи, следва винаги да предоставят на държателите на такива токени пълна, ясна, обективна и неподвеждаща информация. По отношение на токените, обезпечени с активи, бялата книга за криптоактива следва да включва информация относно механизма за стабилизиране, инвестиционната политика по отношение на резервните активи, правилата относно попечителството на резервните активи и предоставените на държателите права.

(48)

В допълнение към предоставената в бялата книга за криптоактива информация издателите на токени, обезпечени с активи, следва също така постоянно да предоставят на държателите на тези токени текуща информация. По-конкретно те следва да оповестяват на своя уебсайт размера на токените, обезпечени с активи, които са в обращение, и стойността и състава на резервните активи. Издателите на токени, обезпечени с активи, следва също така да оповестяват всяко събитие, което е оказало или е вероятно да окаже значително въздействие върху стойността на токените, обезпечени с активи, или върху резервните активи, независимо дали тези криптоактиви са допуснати до търговия.

(49)

За да се гарантира защитата на непрофесионалните държатели, издателите на токени, обезпечени с активи, следва да действат винаги почтено, безпристрастно, професионално и в интерес на държателите на токените, обезпечени с активи. Издателите на токени, обезпечени с активи, следва също така да въведат ясна процедура за разглеждане на жалби, подадени от държателите на токени, обезпечени с активи.

(50)

Издателите на токени, обезпечени с активи, следва да въведат политика за установяване, предотвратяване, управление и оповестяване на конфликтите на интереси, които могат да възникнат в отношенията им с техните акционери или членове, или с всеки акционер или член, който има, пряко или непряко, квалифицирано дялово участие в издателя, или с членовете на техния ръководен орган, техните служители, държателите на токените, обезпечени с активи или доставчиците на услуги — трети лица.

(51)

Издателите на токени, обезпечени с активи, следва да разполагат с надеждни правила за управление, включително ясна организационна структура с добре определена, прозрачна и последователна йерархия на отговорностите, както и с ефективни процеси за установяване, управление, мониторинг и докладване на рисковете, на които са или на които биха могли да бъдат изложени. Членовете на ръководния орган на тези издатели следва да отговарят на изискванията за квалификация и надеждност, и по-специално следва да не са осъждани за престъпления, свързани с изпирането на пари или финансирането на тероризма, или за други престъпления, които биха могли да засегнат тяхната добра репутация. Акционерите или членовете, физически или юридически лица, които имат, пряко или непряко, квалифицирано дялово участие в тези издатели, следва да имат достатъчно добра репутация, и по-специално да не са били осъждани за престъпления, свързани с изпирането на пари или финансирането на тероризма, или за други престъпления, които биха могли да засегнат тяхната добра репутация. Издателите на токени, обезпечени с активи, следва да използват ресурси, които са пропорционални на мащаба на техните дейности, и следва винаги да гарантират непрекъснатост и редовност при изпълнението на своите дейности. За тази цел издателите на токени, обезпечени с активи, следва да установят политика за непрекъснатост на дейността, която цели да гарантира, че при прекъсване на техните системи и процедури основните им дейности, свързани с токените, обезпечени с активи, ще продължат да се извършват. Издателите на токени, обезпечени с активи, следва също така да разполагат със солидни механизми за вътрешен контрол и ефективни процедури за управление на риска, както и със система, гарантираща целостта и поверителността на получената информация. Целта на тези задължения е да се гарантира защитата на държателите на токени, обезпечени с активи, и по-специално на непрофесионалните държатели, без да се създават ненужни пречки.

(52)

Издателите на токени, обезпечени с активи, обикновено се намират в центъра на мрежа от субекти, които осигуряват издаването на такива криптоактиви, тяхното прехвърляне и разпространението им сред държателите. Поради това издателите на токени, обезпечени с активи, следва да бъдат задължени да установят и да поддържат необходимите договорни споразумения със субекти — трети лица, за да се гарантират механизмът за стабилизиране и инвестирането на резервните активи, обезпечаващи стойността на токените, попечителството на тези резервни активи, и когато е приложимо, публичното разпространение на токените, обезпечени с активи.

(53)

За да се противодейства на рисковете за стабилността на финансовата система като цяло, е необходимо по отношение на издателите на токени, обезпечени с активи, да се прилагат изисквания за собствен капитал. Тези изисквания следва да бъдат пропорционални на размера на емисията на токени, обезпечени с активи, и следователно следва да се изчисляват като процент от резервните активи, които обезпечават стойността на тези токени. Компетентните органи обаче следва да могат да увеличават размера на изискванията за собствен капитал въз основа на, inter alia, оценката на процеса на управление на риска и механизмите за вътрешен контрол на издателя, качеството и променливостта на резервните активи, обезпечаващи токените, или общата стойност и броя на преминалите сетълмент трансакции с токени, обезпечени с активи.

(54)

С оглед на покриване на задълженията им към държателите на токени, обезпечени с активи, издателите на тези токени следва да създадат и поддържат резерв от активи, съответстващ на този риск. Резервът от активи следва да се използва в полза на държателите на токените, обезпечени с активи, когато издателят не е в състояние да изпълни задълженията си спрямо държателите, например в случай на неплатежоспособност. Резервът от активи следва да се съставя и управлява по такъв начин, че да бъдат покрити пазарните и валутните рискове. Издателите на токени, обезпечени с активи, следва да гарантират разумното управление на резерва от активи, и по-специално да гарантират, че стойността на резерва е в размер най-малко равен на стойността, съответстваща на токените в обращение, и че промените в резерва се управляват адекватно, за да се избегнат неблагоприятни въздействия върху пазарите на резервните активи. Издателите на токени, обезпечени с активи, следва съответно да имат ясни и конкретни политики, които, наред с другото, включват състава на резерва от активи, разпределението на активите, включени в него, всеобхватната оценка на рисковете, пораждани от резервните активи, процедурата за издаване и обратно изкупуване на токени, обезпечени с активи, процедурата за увеличение или намаление на резервните активи, а когато резервните активи се инвестират — инвестиционната политика, прилагана от издателите. Издателите на токени, обезпечени с активи, които се предлагат както в Съюза, така и в трети държави, следва да гарантират, че резервът им от активи е на разположение за покриване на отговорността на издателите към държателите от Съюза. Поради това изискването да се държи резервът от активи в дружества, които попадат в приложното поле на правото на Съюза, следва да се прилага пропорционално на дела на токените, обезпечени с активи, който се очаква да бъде предлаган на пазара в Съюза.

(55)

За да се избегне рискът от загуби по отношение на токените, обезпечени с активи, и за да се запази стойността на тези активи, издателите на токени, обезпечени с активи, следва да прилагат адекватна политика за попечителство на своите резервни активи. Тази политика следва да гарантира, че резервните активи във всеки един момент са напълно отделени от собствените активи на издателя, че резервните активи не са обременени с тежести, нито заложени като обезпечение, както и че издателят на токените, обезпечени с активи, има бърз достъп до тези резервни активи. В зависимост от естеството на резервните активи те следва да се държат под попечителство от доставчик на услуги за криптоактиви, кредитна институция, лицензирана съгласно Директива 2013/36/ЕС, или от инвестиционен посредник, лицензиран съгласно Директива 2014/65/ЕС. Това не следва да изключва възможността държането на физическите активи да бъде делегирано на друг субект. Доставчиците на услуги за криптоактиви, кредитните институции или инвестиционните посредници, които действат като попечители на резервни активи, следва да носят отговорност за загубата на тези резервни активи пред издателя или държателите на токени, обезпечени с активи, освен ако не докажат, че загубата е възникнала в резултат на външно събитие извън техния контрол. Концентрацията при попечителите на резервни активи следва да се избягва. В определени ситуации обаче това може да не е възможно поради липса на подходящи алтернативи. В такива случаи временната концентрация следва да се счита за приемлива.

(56)

За да могат държателите на токени, обезпечени с активи, да бъдат защитени срещу спад в стойността на активите, обезпечаващи стойността на токените, издателите на токени, обезпечени с активи, следва да инвестират резервните активи единствено в сигурни и нискорискови активи, за които пазарният риск, рискът от концентрация и кредитният риск са минимални. Тъй като токените, обезпечени с активи, биха могли да се използват като разменно средство, всички печалби или загуби от инвестирането на резервните активи следва да се поемат от издателя на токените, обезпечени с активи.

(57)

Държателите на токени, обезпечени с активи, следва да имат постоянно право на обратно изкупуване, така че от издателя да се изисква да изкупува обратно токените, обезпечени с активи, по всяко време, по искане на държателите на токените, обезпечени с активи. Издателят на токени, обезпечени с активи, следва да изкупува обратно чрез плащане на определена сума в парични средства, различни от електронни пари, равняваща се на пазарната стойност на активите, чрез които са обезпечени токените, или чрез предоставяне на активите, чрез които са обезпечени токените. Издателят на токени, обезпечени с активи, следва винаги да предоставя на държателя възможността да изкупи обратно токените, обезпечени с активи, със средства, различни от електронни пари, деноминирани в същата официална валута, която издателят е приел при продажбата на токените. Издателят следва да предостави достатъчно подробна и лесно разбираема информация относно различните налични форми на обратно изкупуване.

(58)

За да се намали рискът от използване на токени, обезпечени с активи, като средство за съхраняване на стойност, издателите на тези токени, както и доставчиците на услуги за криптоактиви, когато предоставят услуги за криптоактиви, свързани с токени, обезпечени с активи, не следва да предоставят лихви на държателите на тези токени за периода, през който те държат тези токени, обезпечени с активи.

(59)

Токените, обезпечени с активи, и токените за електронни пари следва да се считат за значими, когато отговарят или е вероятно да отговарят на определени критерии, включително голяма клиентска база, висока пазарна капитализация или голям брой трансакции. Като такива те биха могли да се използват от голям брой държатели и използването им би могло да породи специфични предизвикателства по отношение на финансовата стабилност, трансмисионния механизъм на паричната политика или паричния суверенитет. Поради това тези значими токени, обезпечени с активи, и токени за електронни пари следва да подлежат на по-строги изисквания от токените, обезпечени с активи, или токените за електронни пари, които не се считат за значими. По-специално, за издателите на значими токени за електронни пари следва да се прилагат по-високи капиталови изисквания, както и изисквания за оперативна съвместимост, и те следва да установят политика за управление на ликвидността. Целесъобразността на праговете за класифициране на токен, обезпечен с активи, или на токен за електронни пари като значим следва да се преразглежда от Комисията като част от нейния преглед на прилагането на настоящия регламент. Когато е целесъобразно, прегледът следва да се придружава от законодателно предложение.

(60)

За да се определи действителният размер и въздействието на токените, обезпечени с активи, е важно да се извършва всеобхватен мониторинг на цялата екосистема от издатели на такива токени. Следователно, за да се обхванат всички трансакции, които се извършват във връзка с даден токен, обезпечен с активи, мониторингът на такива токени включва мониторинг на всички преминали сетълмент трансакции, независимо дали сетълментът се извършва в децентрализирания регистър („в рамките на веригата“) или извън децентрализирания регистър („извън веригата“), включително трансакциите между клиенти на един и същ доставчик на услуги за криптоактиви.

(61)

Особено важно е да се оценяват преминалите сетълмент трансакции с токени, обезпечени с активи, свързани с използването им като разменно средство в зона с единна валута, и най-вече свързаните с плащания на дългове, включително в контекста на сделки с търговци. Тези трансакции не следва да включват трансакции, свързани с инвестиционни функции и услуги, например разменно средство за средства или други криптоактиви, освен ако има доказателства, че токенът, обезпечен с активи, се използва за сетълмент на трансакции в други криптоактиви. Използване за сетълмент на трансакции с други криптоактиви има в случаите, когато с токените, обезпечени с активи, се извършва трансакция, включваща два компонента на криптоактиви, които са различни от токените, обезпечени с активи. Освен това, когато токените, обезпечени с активи, се използват широко като разменно средство в рамките на зона с единна валута, от издателите следва да се изисква да намалят равнището на дейност. Токен, обезпечен с активи, следва да се счита за широко използван като разменно средство, когато среднодневният брой трансакции и общата дневна стойност на трансакциите, свързани с използването му като разменно средство в рамките на зона с единна валута, надвишават съответно 1 милион трансакции и 200 000 000 EUR.

(62)

Когато токените, обезпечени с активи, представляват сериозна заплаха за гладкото функциониране на платежните системи, трансмисионния механизъм на паричната политика или паричния суверенитет, централните банки следва да могат да поискат от компетентния орган да отнеме лиценза на издателя на тези токени, обезпечени с активи. Когато токените, обезпечени с активи, представляват заплаха за гладкото функциониране на платежните системи, трансмисионния механизъм на паричната политика или паричния суверенитет, централните банки следва да могат да поискат от компетентния орган да ограничи размера на тези токени, обезпечени с активи, които ще бъдат издадени, или да наложи минимална номинална стойност.

(63)

Настоящият регламент не засяга националното право, уреждащо използването на национални и чуждестранни валути между местни лица, приети от държавите членки извън еврозоната при упражняване на прерогатива им за паричен суверенитет.

(64)

Издателите на токени, обезпечени с активи, следва да изготвят план за възстановяване, предвиждащ мерки, които да бъдат предприети от издателя за възстановяване на съответствието с изискванията, приложими към резерва от активи, включително в случаите, когато изпълнението на исканията за обратно изкупуване създава временни дисбаланси в резерва от активи. Компетентният орган следва да има правомощието да спре обратното изкупуване на токени, обезпечени с активи, за да защити интересите на държателите на токените, обезпечени с активи, и финансовата стабилност.

(65)

Издателите на токени, обезпечени с активи, следва да разполагат с план за организираното обратно изкупуване на токените, за да се гарантира, че правата на държателите на токени, обезпечени с активи, са защитени, когато издателите не са в състояние да изпълнят задълженията си, включително в случай на преустановяване на издаването на токени, обезпечени с активи. Когато издателят на токени, обезпечени с активи, е кредитна институция или субект, попадащ в обхвата на Директива № 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (18), компетентният орган следва да се консултира с компетентния орган за преструктуриране. На този орган за преструктуриране следва да бъде разрешено да разгледа плана за обратно изкупуване, за да установи всички елементи в него, които биха могли да повлияят неблагоприятно на възможността за преструктуриране на издателя, на стратегията за преструктуриране на издателя или на действията, предвидени в плана за преструктуриране на издателя, и да отправи препоръки към компетентния орган във връзка с тези въпроси. При това органът за преструктуриране следва също така да има право да прецени дали са необходими промени в плана за преструктуриране или в стратегията за преструктуриране в съответствие с разпоредбите на Директива 2014/59/ЕС и Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета (19), според случая. Тази проверка от органа за преструктуриране не следва да засяга правомощията на органа за пруденциален надзор или на органа за преструктуриране, според случая, да предприема мерки за предотвратяване на кризи или мерки за управление на кризи.

(66)

Издателите на токени за електронни пари следва да бъдат лицензирани или като кредитна институция съгласно Директива 2013/36/ЕС, или като институция за електронни пари съгласно Директива 2009/110/ЕО. Токените за електронни пари следва да се считат за „електронни пари“, тъй като този термин е определен в Директива 2009/110/ЕО, и техните издатели следва, освен ако в настоящия регламент не е посочено друго, да спазват съответните изисквания, установени в Директива 2009/110/ЕО за предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институции за електронни пари, както и изискванията за издаване и обратно изкупуване на токени за електронни пари. Издателите на токени за електронни пари следва да изготвят бяла книга за криптоактива и да уведомят за нея своя компетентен орган. Освобождаванията по отношение на ограничените мрежи, на някои трансакции на доставчици на електронни съобщителни мрежи и на институциите за електронни пари, които издава само ограничена максимална сума електронни пари, въз основа на освобождаванията по избор, посочени в Директива 2009/110/ЕО, следва да се прилагат и за токените за електронни пари. Издателите на токени за електронни пари обаче следва все така да бъдат задължени да изготвят бяла книга за криптоактива, за да информират купувачите за характеристиките и рисковете, свързани с токените за електронни пари, и следва да бъдат задължени да уведомят компетентния орган за бялата книга за криптоактива, преди да я публикуват.

(67)

Държателите на токени за електронни пари следва да имат правото да предявят вземане към издателя на токените за електронни пари. Държателите на токени за електронни пари следва винаги да имат право на обратно изкупуване по номиналната стойност със средства, деноминирани в официалната валута, с която токенът за електронни пари е обвързан. Разпоредбите на Директива 2009/110/ЕО относно възможността за начисляване на такса във връзка с обратното изкупуване не са приложими в контекста на токените за електронни пари.

(68)

За да се намали рискът токените за електронни пари да се използват като средство за съхраняване на стойност, издателите на токени за електронни пари и доставчиците на услуги за криптоактиви, когато предоставят услуги за криптоактиви, свързани с токени за електронни пари, не следва да предоставят лихви на държателите на токени за електронни пари, включително лихви, които не са свързани с периода, през който тези държатели държат токените за електронни пари.

(69)

Бялата книга за криптоактива, изготвена от даден издател на токени за електронни пари, следва да съдържа цялата информация, отнасяща до издателя и до предлагането на токените за електронни пари или допускането им до търговия, която е необходима на потенциалните купувачи, за да вземат информирано решение за покупка и да разберат рисковете, свързани с предлагането на токените за електронни пари. В бялата книга за криптоактива следва също изрично да се посочи, че държателите на токени за електронни пари имат право да изкупят обратно своите токени за електронни пари по номинална стойност и във всеки един момент срещу средства, деноминирани в официалната валута, с която са обвързани токените за електронни пари.

(70)

Когато даден издател на токени за електронни пари инвестира получените в замяна на токените средства, тези средства следва да бъдат инвестирани в активи, деноминирани в същата официална валута, с която е обвързан токенът за електронни пари, за да се избегнат междувалутните рискове.

(71)

Значимите токени за електронни пари биха могли да доведат до по-високи рискове за финансовата стабилност, отколкото токените за електронни пари, които не са значими, и традиционните електронни пари. Затова по отношение на издателите на значими токени за електронни пари, които са институции за електронни пари, следва да се прилагат допълнителни изисквания. По-специално, за тези издатели на значими токени за електронни пари следва да се прилагат по-високи капиталови изисквания, отколкото за издатели на други токени за електронни пари, изисквания за оперативна съвместимост и изисквания да установят политика за управление на ликвидността. Те следва също така да спазват някои от същите изисквания, които се прилагат за издателите на токени, обезпечени с активи, по отношение на резерва от активи, например относно попечителството и инвестирането на резерва от активи. Тези изисквания за издателите на значими токени за електронни пари следва да се прилагат вместо членове 5 и 7 от Директива 2009/110/ЕО. Тъй като посочените разпоредби на Директива 2009/110/ЕО не се прилагат за кредитните институции, когато издават електронни пари, допълнителните изисквания за значими токени за електронни пари съгласно настоящия регламент също не следва да се прилагат за кредитните институции, когато издават токени за електронни пари.

(72)

Издателите на токени за електронни пари следва да разполагат с план за възстановяване и обратно изкупуване, за да се гарантира, че правата на държателите на токени за електронни пари са защитени, когато издателите не са в състояние да изпълнят задълженията си.

(73)

В повечето държави членки предоставянето на услуги за криптоактиви все още не е регламентирано въпреки потенциалните рискове, които те пораждат за защитата на инвеститорите, целостта на пазара и финансовата стабилност. За да се преодолеят тези рискове, в настоящия регламент се предвиждат оперативни, организационни и пруденциални изисквания на равнището на Съюза, приложими за доставчиците на услуги за криптоактиви.

(74)

За да се даде възможност за ефективен надзор и да се премахне възможността за избягване или заобикаляне на надзора, услугите за криптоактиви следва да се предоставят само от юридически лица със седалище в държава членка, в която извършват съществена стопанска дейност, включително предоставянето на услуги за криптоактиви. На предприятия, които не са юридически лица, например граждански дружества с търговска цел, следва също да бъде разрешено при определени условия да предоставят услуги за криптоактиви. От съществено значение е доставчиците на услуги за криптоактиви да поддържат ефективно управление на своите дейности в Съюза, за да се избегне възпрепятстването на ефективния пруденциален надзор и да се гарантира прилагането на изискванията на настоящия регламент, насочени към защитата на инвеститорите, целостта на пазара и финансовата стабилност. Редовният пряк контакт между надзорните органи и отговорното управление от страна на доставчиците на услуги за криптоактиви следва да бъде съществен елемент от този надзор. Поради това мястото на действително управление на доставчиците на услуги за криптоактиви следва да е в Съюза и поне един от директорите следва да е с местопребиваване в Съюза. „Мястото на действително управление“ означава мястото, където се намира основното управление и където се вземат търговските решения, необходими за извършването на стопанската дейност.

(75)

Настоящият регламент не засяга възможността на лицата, установени в Съюза, да получават по своя инициатива услуги за криптоактиви от дружество от трета държава. Когато дружество от трета държава предоставя услуги за криптоактиви по инициатива на установено в Съюза лице, се счита, че услугите за криптоактиви не се предоставят на територията на Съюза. Когато дружество от трета държава предлага своите услуги на клиенти или потенциални клиенти в Съюза или популяризира или рекламира услуги или дейности за криптоактиви в Съюза, това не следва да се счита за услуги за криптоактиви, които се предоставят по инициатива на клиента. В такъв случай дружеството от третата държава следва да бъде лицензирано като доставчик на услуги за криптоактиви.

(76)

Поради относително малкия до момента мащаб на доставчиците на услуги за криптоактиви, правомощието за лицензиране и надзор на тези доставчици следва да бъде поверено на националните компетентни органи. Издаването на лиценз за доставчик на услуги за криптоактиви, отказът за издаване на лиценз или отнемането на лиценз следва да се извършват от компетентния орган на държавата членка, в която се намира седалището на субекта. Когато бъде издаден лиценз, в него следва да се посочат услугите за криптоактиви, за които доставчикът на услуги за криптоактиви е лицензиран, и този лиценз следва да бъде валиден за целия Съюз.

(77)

За да се осигури непрекъсната защита на финансовата система на Съюза срещу рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, е необходимо да се гарантира, че доставчиците на услуги за криптоактиви извършват засилени проверки на финансовите операции с участието на клиенти и финансови институции от трети държави, включени в списъка на високорисковите трети държави, тъй като те представляват юрисдикции със стратегически слабости в национална си уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза, както е посочено в Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (20).

(78)

На определени дружества, за които се прилагат законодателните актове на Съюза в областта на финансовите услуги, следва да бъде разрешено да предоставят всички или някои услуги за криптоактиви, без да се изисква да получат лиценз за доставчик на услуги за криптоактиви съгласно настоящия регламент, ако представят на компетентните за тях органи определена информация, преди да предоставят тези услуги за първи път. В такива случаи тези дружества следва да се считат за доставчици на услуги за криптоактиви и по отношение на тях следва да се прилагат съответните административни правомощия, предвидени в настоящия регламент, включително правомощието да спират или да забраняват определени услуги за криптоактиви. За тези дружества следва да се прилагат всички изисквания, приложими за доставчиците на услуги за криптоактиви съгласно настоящия регламент, с изключение на изискванията за лицензиране, изискванията за собствен капитал и процедурата за одобрение по отношение на акционерите и членовете, които имат квалифицирано дялово участие, тъй като тези въпроси са обхванати от съответните законодателни актове на Съюза, съгласно които те са лицензирани. Процедурата за уведомяване за кредитните институции, които възнамеряват да предоставят услуги за криптоактиви съгласно настоящия регламент, не следва да засяга разпоредбите на националното право за транспониране на Директива 2013/36/ЕС, в които се определят процедурите за лицензиране на кредитните институции да предоставят услугите, изброени в приложение I към посочената директива.

(79)

За да се гарантират защитата на потребителите, целостта на пазара и финансовата стабилност, доставчиците на услуги за криптоактиви следва да действат винаги почтено, безпристрастно и професионално, и в интерес на своите клиенти. Услугите за криптоактиви следва да се приемат за „финансови услуги“ в съответствие с определението в Директива 2002/65/ЕО в случаите, когато отговарят на критериите, предвидени в посочената директива. Когато се предлагат дистанционно, договорите между доставчиците на услуги за криптоактиви и потребителите следва да бъдат предмет и на Директива 2002/65/ЕО, освен ако в настоящия регламент изрично е посочено друго. Доставчиците на услуги за криптоактиви следва да предоставят на своите клиенти информация, която е пълна, ясна, обективна и неподвеждаща и да ги предупреждават за свързаните с криптоактивите рискове. Доставчиците на услуги за криптоактиви следва да оповестяват своите политики за ценообразуване, да разработят процедури за разглеждане на жалби и да разполагат със стабилна политика за установяване, предотвратяване, управление и оповестяване на конфликти на интереси.

(80)

За да се гарантира защитата на потребителите, доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани по настоящия регламент, следва да спазват някои пруденциални изисквания. Тези пруденциални изисквания следва да се определят под формата на фиксиран размер или пропорционално на постоянните общи разходи на доставчиците на услуги за криптоактиви за предходната година, в зависимост от вида на услугите, които те предоставят.

(81)

За доставчиците на услуги за криптоактиви следва да се прилагат строги организационни изисквания. Членовете на ръководния орган на доставчиците на услуги за криптоактиви следва да отговарят на изискванията за квалификация и надеждност, и по-специално следва да не са осъждани за престъпления, свързани с изпирането на пари или финансирането на тероризма, или за други престъпления, които биха могли да засегнат тяхната добра репутация. Акционерите или членовете, физически или юридически лица, които имат, пряко или непряко, квалифицирано дялово участие в доставчици на услуги за криптоактиви, следва да имат достатъчно добра репутация, и по-специално следва да не са били осъждани за престъпления, свързани с изпирането на пари или финансирането на тероризма, или за други престъпления, които биха могли да засегнат тяхната добра репутация. Освен това, когато влиянието, упражнявано от акционерите и членовете, които имат квалифицирано дялово участие в доставчици на услуги за криптоактиви, е вероятно да навреди на стабилното и благоразумно управление на доставчика на услуги за криптоактиви, като се вземат предвид, наред с другото, предишните им дейности, рискът те да участват в незаконни дейности или влиянието или контролът от страна на правителство на трета държава, компетентните органи следва да имат правомощието за справяне с тези рискове. Доставчиците на услуги за криптоактиви следва да наемат управители и персонал, които притежават подходящите знания, умения и опит, и също така следва да предприемат всички необходими мерки, за да обезпечат изпълнението на функциите си, включително чрез изготвянето на план за непрекъснатост на дейността. Те следва да разполагат със солидни механизми за вътрешен контрол и оценка на риска, както и с адекватни системи и процедури, които да гарантират целостта и поверителността на получената информация. Доставчиците на услуги за криптоактиви следва да разполагат с подходящи механизми за водене на регистър на всички трансакции, нареждания и услуги, свързани с предлаганите от тях услуги за криптоактиви. Те следва също така да разполагат със системи за установяване на потенциални пазарни злоупотреби от страна на клиентите.

(82)

За да гарантират защитата на своите клиенти, доставчиците на услуги за криптоактиви следва да разполагат с адекватни механизми за защита на правата на собственост на клиентите върху държаните от тях криптоактиви. Когато техният бизнес модел ги задължава да държат средства съгласно определението в Директива (ЕС) 2015/2366 под формата на банкноти, монети, безналични пари или електронни пари, принадлежащи на техните клиенти, доставчиците на услуги за криптоактиви следва да държат тези средства при кредитни институции или при централната банка, когато има открита сметка в централна банка. На доставчиците на услуги за криптоактиви следва да бъде разрешено да извършват платежни операции във връзка с предлаганите от тях услуги за криптоактиви само ако са лицензирани като платежни институции в съответствие с посочената директива.

(83)

В зависимост от услугите, които предоставят, и като се имат предвид специфичните за всеки тип услуги рискове, доставчиците на услуги за криптоактиви следва да отговарят на изисквания, които са специфични за тези услуги. Доставчиците на услуги за криптоактиви, предоставящи попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти, следва да сключват споразумения със своите клиенти, съдържащи определени задължителни разпоредби, и следва да установят и прилагат политика относно попечителството, която следва да се предоставя на клиентите по тяхно искане в електронен формат. В това споразумение следва да се уточни, наред с другото, естеството на предоставяната услуга, което би могло да включва държането на криптоактиви, принадлежащи на клиенти, или средствата за достъп до такива криптоактиви, като в този случай клиентът може да запази контрола върху криптоактивите под попечителство. Друга възможност е криптоактивите или средствата за достъп до тях да бъдат прехвърлени под пълния контрол на доставчика на услуги за криптоактиви. Доставчиците на услуги за криптоактиви, които държат криптоактиви, принадлежащи на клиенти, или средствата за достъп до такива криптоактиви, следва да гарантират, че тези криптоактиви не се използват за тяхна собствена сметка. Доставчиците на услуги за криптоактиви следва да гарантират, че всички държани криптоактиви винаги са свободни от тежести. Тези доставчици на услуги за криптоактиви следва също така да носят отговорност за всякакви загуби в резултат на инцидент, свързан с информационните и комуникационните технологии („ИКТ“), включително инцидент в резултат на кибератака, кражба или каквато и да е неизправност. Доставчиците на хардуер или софтуер на портфейли, които не предлагат попечителски услуги не следва да попадат в обхвата на настоящия регламент.

(84)

За да се гарантира правилното функциониране на пазарите на криптоактиви, доставчиците на услуги за криптоактиви, които управляват платформа за търговия с криптоактиви, следва да разполагат с подробни правила за управление, следва да гарантират, че техните системи и процедури са достатъчно устойчиви, следва да подлежат на изисквания за прозрачност преди и след извършването на търговията, адаптирани към пазарите на криптоактиви, и въз основа на обективни критерии следва да определят прозрачни и недискриминационни правила, регулиращи достъпа до управляваните от тях платформи. Доставчиците на услуги за криптоактиви, управляващи платформа за търговия с криптоактиви, следва също така да разполагат с прозрачна структура на таксите за предоставяните от тях услуги, за да се избегне издаването на нареждания, които биха могли да допринесат за извършването на пазарни злоупотреби или за изкривяване на условията за търговия. Доставчиците на услуги за криптоактиви, управляващи платформа за търговия с криптоактиви, следва да имат възможност да извършват сетълмент на трансакции, извършени на платформите за търговия в рамките на и извън веригата, и следва да гарантират своевременен сетълмент на трансакциите. Сетълментът на трансакциите следва да започне в рамките на 24 часа след извършването на трансакцията на платформата за търговия. В случай на сетълмент извън веригата сетълментът следва да започне в същия работен ден, докато в случай на сетълмент в рамките на веригата сетълментът е възможно да отнеме повече време, тъй като не се контролира от доставчика на услуги за криптоактиви, който управлява платформата за търговия.

(85)

За да се гарантира защитата на потребителите, доставчиците на услуги за криптоактиви, които обменят криптоактиви срещу средства или други криптоактиви, като използват собствения си капитал, следва да установят недискриминационна търговска политика. Те следва да публикуват или твърдите котировки, или методологията, която използват за определянето на цената на криптоактивите, които желаят да обменят, и следва да публикуват ограниченията, които искат да установят по отношение на размера, който да се обменя. Освен това за тях следва да се прилагат изисквания за прозрачност след извършването на търговията.

(86)

Доставчиците на услуги за криптоактиви, които изпълняват нареждания за криптоактиви от името на клиенти, следва да изготвят политика за изпълнението им и следва винаги да се стремят да постигнат възможно най-добрия резултат за своите клиенти, включително когато действат като контрагент на клиентите. Те следва да предприемат всички необходими стъпки, за да избегнат злоупотреба от страна на своите служители с информация, свързана с нарежданията на клиентите. Доставчиците на услуги за криптоактиви, които получават нареждания и ги предават на други доставчици на услуги за криптоактиви, следва да прилагат процедури за своевременното и точно изпращане на тези нареждания. Доставчиците на услуги за криптоактиви не следва да получават парични или непарични облаги за предаването на тези нареждания на конкретна платформа за търговия с криптоактиви или на друг доставчик на услуги за криптоактиви. Те следва да наблюдават ефективността на прилаганите мерки за изпълнение на нарежданията и политиката за изпълнение, като оценяват дали местата за изпълнение, включени в политиката за изпълнение на нареждания, осигуряват възможно най-добрия резултат за клиента и дали е необходимо да се направят промени в мерките за изпълнение, и следва да уведомяват клиентите, с които имат текущи взаимоотношения, за съществени промени в прилаганите от тях мерки за изпълнение на нареждания или политика за изпълнение.

(87)

Когато контрагент на клиента е доставчик на услуги за криптоактиви, изпълняващ нареждания за криптоактиви от името на клиенти, е възможно да има сходства с услугите за обмен на криптоактиви срещу средства или други криптоактиви. При обмен на криптоактиви срещу средства или други криптоактиви обаче цената за този обмен се определя свободно от доставчика на услуги за криптоактиви като обмен на валута. Въпреки това при изпълнението на нареждания за криптоактиви от името на клиенти доставчикът на услуги за криптоактиви следва винаги да гарантира, че получава възможно най-добрия резултат за своя клиент, включително когато действа като контрагент на клиента, в съответствие с политиката за най-добро изпълнение. Обменът на криптоактиви срещу средства или други криптоактиви, когато се извършва от издателя или предложителя, не следва да бъде услуга за криптоактиви.

(88)

Доставчиците на услуги за криптоактиви, които пласират криптоактиви за потенциални държатели, следва, преди сключването на договор, да съобщават на тези лица информация за начина, по който възнамеряват да предоставят услугата си. За да гарантират защитата на своите клиенти, доставчиците на услуги за криптоактиви, лицензирани да осъществяват пласиране на криптоактиви, следва да разполагат със специфични и адекватни процедури за предотвратяване, наблюдение, управление и оповестяване на всякакви конфликти на интереси, които възникват вследствие на пласирането на криптоактиви сред собствените им клиенти и възникват, когато предложената цена за пласиране на криптоактивите е била надценена или подценена. Пласирането на криптоактиви от името на предложител не следва да се счита за отделно предлагане.

(89)

За да се гарантира защитата на потребителите, доставчиците на услуги за криптоактиви, които предоставят съвет във връзка с криптоактиви по искане на клиент или по собствена инициатива, или които предоставят управление на портфейл от криптоактиви, следва да направят оценка на това дали тези услуги за криптоактиви или криптоактиви са подходящи за клиентите, като вземат предвид опита, знанията и целите на своите клиенти, както и способността на клиентите за понасяне на загуби. Когато клиентите не предоставят информация на доставчиците на услуги за криптоактиви относно своите опит, знания и цели и способността си за понасяне на загуби или когато е ясно, че криптоактивите не са подходящи за клиентите, доставчиците на услуги за криптоактиви не следва да препоръчват тези услуги за криптоактиви или криптоактиви на съответните клиенти, нито да започват предоставянето на управление на портфейл от криптоактиви. Когато предоставят съвет относно криптоактиви, доставчиците на услуги за криптоактиви следва да предоставят на клиентите доклад, който следва да включва оценка на пригодността, в която се посочва предоставения съвет и как той отговаря на предпочитанията и целите на клиентите. Когато предоставят управление на портфейл от криптоактиви, доставчиците на услуги за криптоактиви следва да представят периодични отчети на своите клиенти, които следва да включват преглед на техните дейности и на резултатите от портфейла, както и актуализирано становище относно оценката на пригодността.

(90)

Някои услуги за криптоактиви, и по-специално предоставянето на попечителството и администрирането на криптоактиви от името на клиенти, пласирането на криптоактиви и услугите за прехвърляне на криптоактиви от името на клиент, е възможно да се припокриват с платежните услуги, определени в Директива (ЕС) 2015/2366.

(91)

Инструментите, които издателите на електронни пари предоставят на своите клиенти за управление на токен за електронни пари, е възможно да не се различават от дейностите, свързани с услугите за предоставяне на попечителство и администриране, уредени в настоящия регламент. Поради това институциите за електронни пари следва да могат да предоставят услуги за попечителство, без да бъдат предварително лицензирани съгласно настоящия регламент за предоставяне на услуги за криптоактиви, само по отношение на токените за електронни пари, издадени от тях.

(92)

Дейността на традиционните дистрибутори на електронни пари, а именно разпространението на електронни пари от името на издатели, е равносилна на дейността по пласиране на криптоактиви за целите на настоящия регламент. Въпреки това физическите или юридическите лица, които са получили лиценз за разпространението на електронни пари съгласно Директива 2009/110/ЕО, следва също така да могат да разпространяват токени за електронни пари от името на издатели на токени за електронни пари, без да са задължени да бъдат предварително лицензирани съгласно настоящия регламент за предоставяне на услуги за криптоактиви. Такива дистрибутори следователно следва да са освободени от изискването да получат лиценз за доставчик на услуги за криптоактиви за дейности по пласиране на криптоактиви.

(93)

Доставчикът на услуги за прехвърляне на криптоактиви следва да бъде субект, който извършва прехвърляне на криптоактиви от името на клиент от един адрес в децентрализиран регистър или сметка към друг. Тази услуга за прехвърляне не следва да включва валидаторите, възлите или добиващите криптовалута, които е възможно да бъдат част от потвърждаването на трансакция и актуализирането на състоянието на използвания децентрализиран регистър. Много доставчици на услуги за криптоактиви предлагат и някакъв вид услуга за прехвърляне на криптоактиви като част от, например, услуги по предоставяне на попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти, обмен на криптоактиви срещу средства или други криптоактиви или изпълнение на нареждания за криптоактиви от името на клиенти. В зависимост от конкретните характеристики на услугите, свързани с прехвърлянето на токени за електронни пари, тези услуги могат да попадат в приложното поле на определението за платежни услуги в Директива (ЕС) 2015/2366. В такъв случай тези прехвърляния следва да се извършват от субект, лицензиран да предоставя платежни услуги в съответствие с посочената директива. ЕОЦКП

(94)

Настоящият регламент не следва да се отнася до предоставянето в заем и заемането на криптоактиви, включително на токени за електронни пари, и следователно не следва да засяга приложимото национално право. Следва допълнително да се оценят осъществимостта и необходимостта от регулиране на тези дейности.

(95)

Важно е да се гарантира доверието в пазарите на криптоактиви и целостта на тези пазари. Затова е необходимо да се установят правила за предотвратяване на пазарната злоупотреба с криптоактивите, допуснати до търговия. Тъй като издателите на криптоактиви и доставчиците на услуги за криптоактиви често са МСП, би било непропорционално спрямо тях да се прилагат всички разпоредби на Регламент (ЕС) № 596/2014 (21) на Европейския парламент и на Съвета. Затова е необходимо да се установят специфични правила, с които се забраняват някои практики, които е вероятно да подкопаят доверието на потребителите в пазарите на криптоактиви и целостта на тези пазари, включително търговията с вътрешна информация, незаконното разкриване на вътрешна информация и манипулирането на пазара във връзка с криптоактивите. Тези специални правила относно пазарната злоупотреба във връзка с криптоактивите следва да се прилагат и в случаи, при които криптоактивите са допуснати до търговия.

(96)

Следва да се увеличи правната сигурност за участниците на пазарите на криптоактиви посредством характеризиране на два от елементите, които са същностни за конкретизирането на понятието „вътрешна информация“, а именно точното естество на тази информация и значението на потенциалния ѝ ефект върху цените на криптоактивите. Тези елементи следва да бъдат взети предвид и с цел предотвратяване на пазарни злоупотреби в контекста на пазарите на криптоактиви и тяхното функциониране, като се вземат предвид например използването на социални медии, на интелигентни договори за изпълнение на нареждания и концентрацията на пулове за добив.

(97)

Когато се търгуват на регулиран пазар, многостранна система за търговия или организирана система за търговия, дериватите, които отговарят на условията за финансови инструменти по смисъла на Директива 2014/65/ЕС и чийто базов актив е криптоактив, са предмет на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 596/2014. Криптоактивите, попадащи в обхвата на настоящия регламент, които са базовите активи на тези деривати, следва да бъдат предмет на разпоредбите относно пазарната злоупотреба, включени в настоящия регламент.

(98)

На компетентните органи следва да бъдат предоставени достатъчно правомощия да упражняват надзор върху издаването, публичното предлагане и допускането до търговия с криптоактиви, включително токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, както и да упражняват надзор върху доставчиците на услуги за криптоактиви. Тези правомощия следва да включват правомощието да спират временно или да забраняват публичното предлагане или допускането до търговия с криптоактиви или предоставянето на услуга за криптоактиви, а също и да разследват нарушения на правилата относно пазарната злоупотреба. Издателите на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, не следва да подлежат на надзор съгласно настоящия регламент, когато не са предложители или лица, кандидатстващи за допускане до търговия.

(99)

Компетентните органи следва да имат и правомощия да налагат санкции на издателите, предложителите или лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, включително токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, както и на доставчиците на услуги за криптоактиви. Когато определят вида и размера на дадена административна санкция или друга административна мярка, компетентните органи следва да вземат предвид всички съответни обстоятелства, включително тежестта и продължителността на нарушението и дали то е извършено умишлено.

(100)

Като се има предвид трансграничният характер на пазарите на криптоактиви, компетентните органи следва да си сътрудничат помежду си с оглед на установяването и възпирането на нарушения на настоящия регламент.

(101)

За да се способства за осигуряване на прозрачност по отношение на криптоактивите и доставчиците на услуги за криптоактиви, ЕОЦКП следва да създаде регистър на белите книги за криптоактиви, издателите на токени, обезпечени с активи, издателите на токени за електронни пари и доставчиците на услуги за криптоактиви.

(102)

Значимите токени, обезпечени с активи, могат да се използват като разменно средство, както и за целите на големи по обем платежни операции. Тъй като големите обеми могат да изложат на специфични рискове трансмисионните канали на паричната политика и паричния суверенитет, е целесъобразно на ЕБО да бъде възложена задачата да осъществява надзор върху издателите на токени, обезпечени с активи, когато тези токени са класифицирани като значими. Това възлагане следва да е насочено към особено специфичния характер на рисковете, свързани с токените, обезпечени с активи, и не следва да създава прецедент за други законодателни актове на Съюза относно финансовите услуги.

(103)

Компетентните органи, които отговарят за надзора съгласно Директива 2009/110/ЕО, следва да упражняват надзор над издателите на токени за електронни пари. Поради потенциалното широко използване на значимите токени за електронни пари като платежно средство и поради рисковете, които те могат да породят за финансовата стабилност, по отношение на издателите на значими токени за електронни пари е необходим двустранен надзор както от компетентните органи, така и от ЕБО. ЕБО следва да упражнява надзор върху спазването от страна на издателите на значими токени за електронни пари на специфичните допълнителни изисквания, определени в настоящия регламент, за тези токени. Тъй като специалните допълнителни изисквания следва да се прилагат само за институциите за електронни пари, издаващи значими токени за електронни пари, кредитните институции, издаващи значими токени за електронни пари, за които тези изисквания не се прилагат, следва да останат под надзора на компетентните за тях органи. Двойният надзор следва да бъде насочен към твърде специфичното естество на рисковете, пораждани от токените за електронни пари, и не следва да създава прецедент за други законодателни актове на Съюза относно финансовите услуги.

(104)

Значимите токени за електронни пари, деноминирани в официална валута на държава членка, различна от еврото, които се използват като разменно средство и за извършване на сетълмент на големи обеми платежни операции, макар и малко вероятно да възникнат, могат да породят специфични рискове за паричния суверенитет на държавата членка, в чиято официална валута са деноминирани. Когато най-малко 80 % от броя на държателите и от обема на трансакците с тези значими токени за електронни пари са концентрирани в държавата членка по произход, надзорните отговорности не следва да се прехвърлят на ЕБО.

(105)

ЕБО следва да създаде колегия от надзорни органи за всеки издател на значими токени, обезпечени с активи, и значими токени за електронни пари. Тъй като издателите на значими токени, обезпечени с активи, и на значими токени за електронни пари обикновено са в центъра на мрежа от субекти, които осигуряват издаването, прехвърлянето и разпространението на такива криптоактиви, членовете на колегията от надзорни органи за всеки издател следва да включват, наред с другото, компетентните за най-важните платформи за търговия с криптоактиви органи в случаите, когато значимите токени, обезпечени с активи, или значимите токени за електронни пари са допуснати до търговия, както и органите, които са компетентни за най-важните субекти и доставчици на услуги за криптоактиви, осигуряващи попечителството и администрирането на значимите токени, обезпечени с активи, и на значимите токени за електронни пари от името на държателите. Колегията от надзорни органи за издателите на значими токени, обезпечени с активи, и значими токени за електронни пари следва да улеснява сътрудничеството и обмена на информация между своите членове и следва да издава необвързващи становища относно, наред с другото, промените в лиценза или надзорните мерки по отношение на тези издатели.

(106)

За да упражнява надзор върху издателите на значими токени, обезпечени с активи, и значими токени за електронни пари, ЕБО следва да има правомощия, наред с другото, да извършва проверки на място, да предприема надзорни мерки и да налага глоби.

(107)

ЕБО следва да начислява такси на издателите на значими токени, обезпечени с активи, и на издателите на значими токени за електронни пари, с които да покрива своите разходи, включително общите си разходи. За издателите на значими токени, обезпечени с активи, таксата следва да бъде пропорционална на размера на техния резерв от активи. За издателите на значими токени за електронни пари таксата следва да бъде пропорционална на размера на средствата, получени в замяна на значимите токени за електронни пари.

(108)

За да се гарантира ефективността на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с допълнителното уточняване на техническите елементи на определенията в настоящия регламент с цел адаптирането им към пазарните и технологичните промени, допълнителното уточняване на някои критерии, за да се определи дали даден токен, обезпечен с активи, или токен за електронни пари следва да бъде класифициран като значим, като се определи кога са налице значителни опасения във връзка със защитата на инвеститорите или заплаха за правилното функциониране и целостта на пазарите на криптоактиви или за стабилността на цялата финансова система на Съюза или на част от нея, допълнително уточняване на процедурните правила за упражняване на правомощието на ЕБО да налага глоби или периодични имуществени санкции, включително разпоредби относно правото на защита, сроковете и събирането на глоби или периодични имуществени санкции, както и давностните срокове за налагането и принудителното изпълнение на глоби и периодични имуществени санкции, както и допълнително уточняване на вида и размера на надзорните такси, които ЕБО може да начислява на издателите на значими токени, обезпечени с активи, или значими токени за електронни пари. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (22). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, работещи по подготовката на делегираните актове.

(109)

За да се насърчи последователното прилагане на настоящия регламент в целия Съюз, включително адекватна защита на държателите на криптоактиви и на клиентите на доставчиците на услуги за криптоактиви, по-специално когато те са потребители, следва да бъдат разработени технически стандарти. Ефикасно и целесъобразно е на ЕБО и на ЕОЦКП, като органи с високоспециализиран експертен опит, да се възложи разработването на проект на регулаторни технически стандарти, които не включват избор на политика, с оглед представянето им на Комисията.

(110)

На Комисията следва да се предостави правомощието да приема регулаторните технически стандарти, разработени от ЕБО и ЕОЦКП по отношение на съдържанието, методиките и представянето на информация в бяла книга за криптоактива относно основните неблагоприятни въздействия върху климата и други неблагоприятни въздействия върху околната среда на механизма за консенсус, използван за издаването на криптоактива; процедурата за одобрение на белите книги за криптоактива, представени от кредитните институции при издаването на токени, обезпечени с активи, информацията, която съдържа заявлението за лиценз като издател на токени, обезпечени с активи; методиката за оценка на тримесечния среднодневен брой трансакции и общата дневна стойност на трансакциите, свързани с използването на токени, обезпечени с активи, и токени за електронни пари, деноминирани във валута, която не е официална валута на държава членка, като средство за обмен във всяка зона с единна валута; изискванията, образците и процедурите за разглеждане на жалби от държателите на токени, обезпечени с активи, и от клиентите на доставчици на услуги за криптоактиви; изискванията за политиките и процедурите за установяване, предотвратяване, управление и оповестяване на конфликтите на интереси на издателите на токени, обезпечени с активи, както и подробностите и методиката за съдържанието на това оповестяване; процедурата и сроковете, в които издателят на токени, обезпечени с активи, и значими токени за електронни пари трябва да се приспособи към по-високите капиталови изисквания, критериите за изискване на по-голям собствен капитал, минималните изисквания за разработването на програми за стрес тестове; изискванията за ликвидност за резерва от активи; финансовите инструменти, в които може да се инвестира резервът от активи; подробно съдържание на информацията, необходима за извършване на оценката на предложението за придобиване на квалифицирано дялово участие в издател на токени, обезпечени с активи; изисквания за допълнителни задължения за издателите на значими токени, обезпечени с активи; информацията, която кредитните институции, централните депозитари на ценни книжа, инвестиционните посредници, пазарните оператори, институциите за електронни пари, управляващите дружества на ПКИПЦК и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които възнамеряват да предоставят услуги за криптоактиви, уведомяват компетентните органи; информацията, която се съдържа в заявлението за издаване на лиценз за доставчик на услуги за криптоактиви; съдържанието, методиките и представянето на информацията, която доставчикът на услуги за криптоактиви публикува и която е свързана с основните неблагоприятни въздействия върху климата и други неблагоприятни въздействия върху околната среда на механизма за консенсус, използван за издаване на всеки криптоактив, във връзка с който той предоставя услуги; мерки за осигуряване на непрекъснатост и редовност на изпълнението на услугите за криптоактиви и на документацията, която трябва да се води за всички услуги, нареждания и трансакции с криптоактиви, които те предприемат; изискванията за политиките за установяване, предотвратяване, управление и оповестяване на конфликтите на интереси на доставчиците на услуги за криптоактиви, както и подробностите и методиката за съдържанието на това оповестяване; начина, по който се предлагат данните за прозрачността на оператора на платформа за търговия, както и съдържанието и формàта на записите в дневника на нарежданията по отношение на платформата за търговия; подробно съдържание на информацията, необходима за извършване на оценката на предложението за придобиване на квалифицираното дялово участие в доставчик на услуги за криптоактиви; подходящи механизми, системи и процедури за наблюдение и откриване на пазарни злоупотреби, образец за уведомяване при докладване на съмнения за пазарна злоупотреба и процедури за координация между съответните компетентни органи за откриване на пазарна злоупотреба; информацията, която се обменя между компетентните органи; образец на споразумение за сътрудничество между компетентните органи на държавите членки и надзорните органи на трети държави; данните, необходими за класифицирането на белите книги за криптоактиви в регистъра на ЕОЦКП, и практическите договорености, за да се гарантира, че тези данни са машинночетими; условията, при които определени членове на колегията на надзорните органи за издателите на значими токени, обезпечени с активи, и издателите на значими токени за електронни пари се считат за най-важни в своята категория, и условията, при които се счита, че токените, обезпечени с активи, или токените за електронни пари се използват в голям мащаб за целите на квалифицирането на определени членове на колегията, както и подробности относно практическите условия за функционирането на колегията. Комисията следва да приема тези регулаторни технически стандарти посредством делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС и в съответствие с членове 10—14 съответно от регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010.

(111)

На Комисията следва да се предостави правомощието да приема техническите стандарти за изпълнение, разработени от ЕБО и ЕОЦКП, във връзка с установяването на стандартни формуляри, формати и образци на бели книги за криптоактиви, установяване на стандартни формуляри, образци и процедури за предаване на информация за целите на заявлението за издаване на лиценз за издател на токени, обезпечени с активи, установяване на стандартни формуляри, формати и образци за целите на отчитането на токени, обезпечени с активи, и токени за електронни пари, деноминирани във валута, която не е официална валута на държава членка, които са издадени на стойност, по-висока от 100 000 000 EUR, и установяване на стандартни формуляри, образци и процедури за предоставяне на компетентните органи на информация от кредитните институции, централните депозитари на ценни книжа, инвестиционните посредници, пазарните оператори, институциите за електронни пари, управляващите дружества на ПКИПЦК и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които възнамеряват да предоставят услуги за криптоактиви; установяване на стандартни формуляри, образци и процедури за подаване на заявление за издаване на лиценз за доставчик на услуги за криптоактиви; определяне на техническите средства за публично оповестяване на вътрешна информация и за забавяне на публичното оповестяване на вътрешна информация; установяване на стандартни формуляри, образци и процедури за сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи и между компетентните органи, ЕБО и ЕОЦКП. Комисията следва да приема тези технически стандарти за изпълнение чрез актове за изпълнение съгласно член 291 от ДФЕС и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 и член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(112)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно преодоляване на фрагментарността на нормативната уредба, приложима спрямо предложителите или лицата, кандидатстващи за достъп до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, и токени за електронни пари, издателите на токени, обезпечени с активи, и токени за електронни пари и доставчиците на услуги за криптоактиви, и осигуряване на правилното функциониране на пазарите на криптоактиви и същевременно гарантиране на защитата на държателите на криптоактиви и клиентите на доставчици на услуги за криптоактиви, и по-специално непрофесионалните държатели, както и защитата на целостта на пазара и финансовата стабилност, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза чрез създаването на рамка, въз основа на която може да се развие по-широк трансграничен пазар на криптоактиви и на услуги за криптоактиви, предоставяни от доставчици за такива услуги, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(113)

За да се избегнат смущенията в дейността на пазарните участници, които предоставят услуги и дейности във връзка с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, и токени за електронни пари, издадени преди датата на прилагане на настоящия регламент, издателите на тези криптоактиви следва да бъдат освободени от задължението за публикуване на бяла книга за криптоактива и от определени други изисквания на настоящия регламент. Някои задължения обаче следва да се прилагат, когато такива криптоактиви са били допуснати до търговия преди датата на прилагане на настоящия регламент. За да се избегнат смущения за съществуващите участници на пазара, са необходими преходни разпоредби за издателите на токени, обезпечени с активи, които са извършвали дейност към момента на влизане в сила на настоящия регламент.

(114)

Тъй като националните регулаторни рамки, приложими за доставчиците на услуги за криптоактиви преди да започне прилагането на настоящия регламент, се различават в отделните държави членки, от съществено значение е държавите членки, които понастоящем не са въвели строги пруденциални изисквания за доставчиците на услуги за криптоактиви, които понастоящем извършват дейност съгласно техните регулаторни рамки, да имат възможност да изискват тези доставчици на услуги за криптоактиви да подлежат на по-строги изисквания от изискванията съгласно националните регулаторни рамки. В такива случаи на държавите членки следва да се разреши да не прилагат или да намалят 18-месечния преходен период, който в противен случай би позволил на доставчиците на услуги за криптоактиви да предоставят услуги въз основа на съществуващата национална регулаторна рамка. Подобна възможност за държавите членки не следва да създава прецедент за други законодателни актове на Съюза относно финансовите услуги.

(115)

Лицата, които сигнализират за нарушение, следва да могат да предоставят нова информация на вниманието на компетентните органи, която да им помогне при установяването на нарушения на настоящия регламент и при налагането на санкции. Поради това настоящият регламент следва да осигури въвеждането на адекватни мерки, които да позволяват на подаващите такива сигнали лица да сигнализират на компетентните органи за действителни или потенциални нарушения на настоящия регламент, както и да ги защитават срещу ответни действия. Това следва да се направи чрез изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета (23), която да стане приложима и за нарушения на настоящия регламент.

(116)

Като се има предвид, че на ЕБО следва да бъде възложен пряк надзор върху издателите на значими токени, обезпечени с активи, и на значими токени за електронни пари, а ЕОЦКП следва да бъде оправомощен да използва правомощията си по отношение на значимите доставчици на услуги за криптоактиви, е необходимо да се гарантира, че ЕБО и ЕОЦКП могат да упражняват всички свои правомощия и задачи, за да изпълнят целите си за защита на обществения интерес, като допринасят за краткосрочната, средносрочната и дългосрочната стабилност и ефективност на финансовата система, за икономиката на Съюза, неговите граждани и предприятия, както и да се гарантира, че издателите на криптоактиви и доставчиците на услуги за криптоактиви са обхванати от регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010. Поради това посочените регламенти следва да бъдат съответно изменени.

(117)

Издаването, предлагането или кандидатстването за допускане до търговия с криптоактиви и предоставянето на услуги за криптоактиви биха могли да включват обработването на лични данни. Всяко обработване на лични данни съгласно настоящия регламент следва да се извършва в съответствие с приложимото право на Съюза относно защитата на личните данни. Настоящият регламент не накърнява правата и задълженията в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (24) и Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (25)..

(118)

Европейският надзорен орган по защита на данните беше консултиран в съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 и прие своето становище на 24 юни 2021 г. (26).

(119)

Датата на прилагане на настоящия регламент следва да се отложи, за да се даде възможност да бъдат приети регулаторните технически стандарти, техническите стандарти за изпълнение и делегираните актове, необходими за уточняването на някои елементи на настоящия регламент,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

1.   С настоящия регламент се определят единни изисквания за публичното предлагане и допускането до търговия на платформа за търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, и токени за електронни пари, с токени, обезпечени с активи, и с токени за електронни пари, както и изисквания за доставчиците на услуги за криптоактиви.

2.   По-специално настоящият регламент установява следното:

а)

изисквания за прозрачност и оповестяване при издаването, публичното предлагане и допускането до търговия на платформа за търговия с криптоактиви („допускане до търговия“);

б)

изисквания за лицензирането и надзора върху доставчиците на услуги за криптоактиви, издателите на токени, обезпечени с активи, и издателите на токени за електронни пари, както и за тяхното функциониране, организация и управление;

в)

изисквания за защитата на държателите на криптоактиви при издаването, публичното предлагане и допускането до търговия с криптоактиви;

г)

изисквания за защитата на клиентите на доставчици на услуги за криптоактиви;

д)

мерки за предотвратяване на злоупотребата с вътрешна информация, незаконното разкриване на вътрешна информация и манипулирането на пазара във връзка с криптоактиви, за да се гарантират целостта на пазарите за криптоактиви.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага по отношение на физическите и юридическите лица и определени други предприятия, които участват в издаването, публичното предлагане и допускането до търговия с криптоактиви или които предоставят услуги, свързани с криптоактиви, в Съюза.

2.   Настоящият регламент не се прилага за:

а)

лицата, които предоставят услуги за криптоактиви изключително за своите предприятия майки, собствените си дъщерни предприятия или други дъщерни предприятия на своите предприятия майки;

б)

ликвидатор или администратор, действащ в хода на процедура по несъстоятелност, освен когато е за целите на член 47;

в)

ЕЦБ, централните банки на държавите членки, когато действат в качеството си на органи на паричната политика, или други публични органи на държавите членки;

г)

Европейската инвестиционна банка и нейните дъщерни дружества;

д)

Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност;

е)

публични международни организации.

3.   Настоящият регламент не се прилага за криптоактиви, които са уникални и не са взаимнозаменяеми с други криптоактиви.

4.   Настоящият регламент обаче не се прилага по отношение на криптоактивите, които отговарят на условията да бъдат определени като едно или няколко от следните:

а)

финансови инструменти;

б)

депозити, включително структурирани депозити;

в)

средства, освен ако отговарят на условията да бъдат определени като токени за електронни пари;

г)

секюритизиращи позиции в контекста на секюритизация съгласно определението в член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402;

д)

общозастрахователни или животозастрахователни продукти, попадащи в класовете застраховки, изброени в приложения I и II към Директива № 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (27), или презастрахователни договори и договори за ретроцесия, посочени в същата директива;

е)

пенсионни продукти, чиято основна цел съгласно националното право е да осигурят на инвеститора доходи след пенсиониране и които му дават правото на определени придобивки;

ж)

официално признати схеми за професионално пенсионно осигуряване, които попадат в обхвата на Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета (28) или Директива 2009/138/ЕО;

з)

индивидуални пенсионни продукти, за които съгласно националното право се изисква финансова вноска от работодателя и при които нито работодателят, нито работникът може да избира пенсионния продукт или доставчик;

и)

паневропейски персонален пенсионен продукт съгласно определението в член 2, точка 2 от Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета (29);

й)

системи за социална сигурност, обхванати от регламенти (ЕО) № 883/2004 (30) и (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета (31).

5.   До 30 декември 2024 г. за целите на параграф 4, буква а) от настоящия член, ЕОЦКП разработва насоки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 относно условията и критериите за определяне на криптоактивите като финансови инструменти.

6.   Настоящият регламент не засяга Регламент (ЕС) № 1024/2013.

Член 3

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„технология на децентрализирания регистър“ или „ТДР“ означава технология, която позволява функционирането и използването на децентрализирани регистри;

2)

„децентрализиран регистър“ означава информационно хранилище за съхранение на записи на трансакции, което се споделя между мрежови възли, основани на ТДР, и се синхронизира между тях на базата на механизъм за консенсус;

3)

„механизъм за консенсус“ означава правилата и процедурите, чрез които се постига съгласие между мрежови възли, основани на ТДР, за валидиране на трансакция;

4)

„мрежов възел, основан на ТДР“ означава устройство или процес, които са част от мрежа и които съдържат пълно или частично копие на записи за всички трансакции в децентрализиран регистър;

5)

„криптоактив“ означава цифрово представяне на стойност или право, което може да бъде прехвърляно и съхранявано електронно посредством технология на децентрализирания регистър или друга подобна технология;

6)

„токен, обезпечен с активи“ означава вид криптоактив, който не е токен за електронни пари и при който е налице стремеж за поддържане на стабилна стойност чрез обвързването ѝ с друга стойност или право, или комбинация от тях, включително една или повече официални валути;

7)

„токен за електронни пари“ означава вид криптоактив, който има за цел да поддържа стабилна стойност чрез обвързването ѝ със стойността на дадена официална валута;

8)

„официална валута“ означава официална валута на дадена държава, която се емитира от централна банка или друг паричен орган;

9)

„потребителски токен“ означава вид криптоактив, който е предназначен единствено за даване на достъп до стока или услуга, предоставяна от издателя на този токен;

10)

„издател“ означава физическо или юридическо лице или друго предприятие, които издават криптоактиви;

11)

„кандидат-издател“ означава издател на токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, който кандидатства за лицензиране за публично предлагане или за допускане до търговия с криптоактиви;

12)

„публично предлагане“ означава осведомяването на лицата под всякаква форма и чрез всякакви средства, с което се представя достатъчно информация относно условията по предлагането и криптоактивите, които се предлагат, така че да се даде възможност на потенциалните държатели да решат дали да закупят тези криптоактиви;

13)

„предложител“ означава физическо или юридическо лице, или друго предприятие, или издателя, които предлагат публично криптоактиви;

14)

„средства“ означава средства съгласно определението в член 4, точка 25 от Директива(ЕС) 2015/2366;

15)

„доставчик на услуги за криптоактиви“ означава юридическо лице или друго предприятие, чието занятие или предмет на стопанска дейност е предоставянето на професионална основа на една или повече услуги за криптоактиви на клиенти и които имат право да предоставят услуги за криптоактиви в съответствие с член 59;

16)

„услуга за криптоактиви“ означава някоя от следните услуги и дейности, която е свързана с криптоактив:

а)

предоставяне на попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти;

б)

управление на платформа за търговия с криптоактиви;

в)

обмен на криптоактиви срещу средства;

г)

обмен на криптоактиви срещу други криптоактиви;

д)

изпълняване на нареждания, свързани с криптоактиви, от името на клиенти;

е)

пласиране на криптоактиви;

ж)

получаване и предаване на нареждания, свързани с криптоактиви, от името на клиенти;

з)

предоставяне на съвет относно с криптоактиви;

и)

предоставяне на управление на портфейл, свързано с криптоактиви;

й)

предоставяне на услуги за прехвърляне на криптоактиви от името на клиенти;

17)

„предоставяне на попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти“ означава съхраняване или контролиране от името на клиенти на криптоактиви или на средствата за достъп до тези криптоактиви, по целесъобразност под формата на частни криптографски ключове;

18)

„управление на платформа за търговия с криптоактиви“ означава управление на една или повече многостранни системи, което обединява или способства за обединяването на множество интереси на трети лица по отношение на покупко-продажбата на криптоактиви — в рамките на системата и в съответствие с нейните правила — по начин, който води до сключването на договор или чрез обмен на криптоактиви срещу средства, или чрез обмен на криптоактиви срещу други криптоактиви;

19)

„обмен на криптоактиви срещу средства“ означава сключването с клиенти на договори, свързани с криптоактиви, за покупка или продажба на криптоактиви срещу средства, чрез използване на собствен капитал;

20)

„обмен на криптоактиви срещу други криптоактиви“ означава сключването с клиенти на договори, свързани с криптоактиви, за покупка или продажба срещу други криптоактиви, чрез използване на собствен капитал;

21)

„изпълнение на нареждания за криптоактиви от името на клиенти“ означава сключването от името на клиенти на споразумения за покупка или продажба на един или повече криптоактиви или записване от името на клиенти на един или повече криптоактиви и включва сключването на договори за продажба на криптоактиви в момента на публичното предлагане или допускането им до търговия;

22)

„пласиране на криптоактиви“ означава предлагане на криптоактиви на купувачи от името или за сметка на предложителя или на лице, свързано с предложителя;

23)

„получаване и предаване на нареждания, свързани с криптоактиви, от името на клиенти“ означава получаване на нареждане от лице за покупка или продажба на един или повече криптоактиви или за записване на един или повече криптоактиви и предаване на това нареждане на трето лице за изпълнение;

24)

„предоставяне на съвет относно криптоактиви“ означава предлагане, предоставяне или съгласие за предоставяне на персонализирани препоръки на клиент, или по искане на този клиент, или по инициатива на доставчика на услуги за криптоактиви, който предоставя съвета, по отношение на една или повече трансакции, свързани с криптоактиви, или използването на услуги за криптоактиви;

25)

„предоставяне на управление на портфейл от криптоактиви“ означава управление на портфейли по възлагане от клиенти, което се извършва по преценка за всеки отделен клиент, когато тези портфейли включват един или повече криптоактиви;

26)

„предоставяне на услуги за прехвърляне на криптоактиви от името на клиенти“ означава предоставяне на услуги за прехвърляне от името на физическо или юридическо лице на криптоактиви от един адрес в децентрализиран регистър или сметка към друг;

27)

„ръководен орган“ означава орган или органи на издател, предложител или лице, кандидатстващо за допускане до търговия, или на доставчик на услуги за криптоактиви, определени в съответствие с националното право и оправомощени да определят стратегията, целите и цялостната политика на субекта и включват лицата, които осъществяват действителното управление на стопанската дейност на субекта;

28)

„кредитна институция“ означава кредитна институция съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, лицензирана съгласно Директива 2013/36/ЕС;

29)

„инвестиционен посредник“ означава инвестиционен посредник съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, лицензиран съгласно Директива 2014/65/ЕС;

30)

„квалифицирани инвеститори“ означава лицата или субектите, изброени в раздел I, точки 1 — 4 от приложение II към Директива 2014/65/ЕС;

31)

„тесни връзки“ означава тесни връзки съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 35 от Директива 2014/65/ЕС;

32)

„резерв от активи“ означава съвкупността от резервни активи, обезпечаващи правото на вземане към издателя;

33)

„държава членка по произход“ означава:

а)

когато предложителят или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, има седалище в Съюза — държавата членка, в която се намира седалището на предложителя или лицето;

б)

когато предложителят или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, няма седалище в Съюза, но има регистрирани един или повече клона в Съюза — държавата членка, избрана от предложителя или лицето измежду държавите членки, в които се намират клоновете;

в)

когато предложителят или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, е установен в трета държава и няма регистриран клон в Съюза — една от следните две държави членки — или държавата членка, в която се планира първото публично предлагане на криптоактивите, или, по избор на предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, държавата членка, в която е подадено първото заявление за допускане до търговия с тези криптоактиви;

г)

в случая на издател на токени, обезпечени с активи — държавата членка, в която се намира седалището на издателя на токени, обезпечени с активи;

д)

в случая на издател на токени за електронни пари — държавата членка, в която издателят на токени за електронни пари е лицензиран като кредитна институция съгласно Директива 2013/36/ЕС или като институция за електронни пари съгласно Директива 2009/110/ЕО;

е)

в случая на доставчиците на услуги за криптоактиви — държавата членка, в която се намира седалището на доставчика на услуги за криптоактиви;

34)

„приемаща държава членка“ означава държавата членка, в която даден предложител или лице, кандидатстващо за допускане до търговия, са осъществили публично предлагане на криптоактиви или кандидатстват за допускане до търговия, или в която даден доставчик на услуги за криптоактиви предоставя такива услуги за криптоактиви, когато тази държава членка е различна от държавата членка по произход;

35)

„компетентен орган“ означава един или повече органи:

а)

определени от всяка държава членка в съответствие с член 93 относно предложителите, лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, и токени за електронни пари, издателите на токени, обезпечени с активи, или доставчиците на услуги за криптоактиви;

б)

определени от всяка държава членка за прилагането на Директива 2009/110/ЕО относно издателите на токени за електронни пари;

36)

„квалифицирано дялово участие“ означава пряко или непряко дялово участие в издател на токени, обезпечени с активи, или в доставчик на услуги за криптоактиви, което представлява най-малко 10 % от капитала или от правата на глас, както са определени съответно в членове 9 и 10 от Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (32), като се отчитат условията за тяхното агрегиране, предвидени в член 12, параграфи 4 и 5 от посочената директива, или което дава възможност за упражняване на значително влияние върху управлението на издателя на токените, обезпечени с активи, или управлението на доставчика на услуги за криптоактиви, в който е това участие;

37)

„непрофесионален държател“ означава всяко физическо лице, което извършва дейност за цели извън търговската или стопанската дейност, занаята или професията на това лице;

38)

„онлайн интерфейс“ означава всеки софтуер, включително уебсайт, част от уебсайт или приложение, които се управляват от предложител или доставчик на услуги за криптоактиви или от тяхно име и които служат за предоставяне на достъп на държателите на криптоактиви до техните криптоактиви и за предоставяне на достъп на клиентите до услуги за криптоактиви;

39)

„клиент“ означава всяко физическо или юридическо лице, на което доставчик на услуги за криптоактиви предоставя услуги за криптоактиви;

40)

„търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки“ означава търговия за собствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 38 от Директива 2014/65/ЕС;

41)

„платежни услуги“ означава платежни услуги съгласно определението в член 4, точка 3 от Директива (ЕС) 2015/2366;

42)

„доставчик на платежни услуги“ означава доставчик на платежни услуги съгласно определението в член 4, точка 11 от Директива (ЕС) 2015/2366;

43)

„институция за електронни пари“ означава институция за електронни пари съгласно определението в член 2, точка 1 от Директива 2009/110/ЕО;

44)

„електронни пари“ означава „електронни пари“ съгласно определението в член 2, точка 2 от Директива 2009/110/ЕО;

45)

„лични данни“ означава лични данни съгласно определението в член 4, точка 1 от Регламент (ЕС) 2016/679;

46)

„платежна институция“ означава платежна институция съгласно определението в член 4, точка 4 от Директива (ЕС) 2015/2366;

47)

„управляващо дружество на предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа“ („управляващо дружество на ПКИПЦК“) означава управляващо дружество съгласно определението в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (33);

48)

„лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд“, означава лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд съгласно определението в член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (34);

49)

„финансов инструмент“ означава финансов инструмент съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 15 от Директива 2014/65/ЕС;

50)

„депозит“ означава депозит съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 3 от Директива 2014/49/ЕС;

51)

„структурирани депозити“ означава структурирани депозити съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 43 от Директива 2014/65/ЕС.

2.   Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 139 за допълване на настоящия регламент чрез по-конкретно определяне на някои технически елементи на определенията, посочени в параграф 1 от настоящия член, с цел да приведе тези определения в съответствие с пазарните тенденции и технологичното развитие.

ДЯЛ II

КРИПТОАКТИВИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТОКЕНИ, ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ, ИЛИ ОТ ТОКЕНИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ

Член 4

Публично предлагане на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари

1.   Никое лице не предлага публично в Съюза криптоактив, различен от токен, обезпечен с активи, или от токен за електронни пари, освен ако това лице,:

а)

е юридическо лице;

б)

е изготвило бяла книга за този криптоактив в съответствие с член 6;

в)

е уведомило за бялата книга за криптоактива в съответствие с член 8;

г)

е публикувало бялата книга за криптоактива в съответствие с член 9;

д)

е изготвило маркетингови съобщения, ако има такива, по отношение на този криптоактив в съответствие с член 7;

е)

е публикувало маркетингови съобщения, ако има такива, по отношение на този криптоактив в съответствие с член 9;

ж)

отговаря на изискванията за предложители, определени в член 14.

2.   Параграф 1, букви б), в), г) и е) не се прилагат за следните публични предлагания на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари:

а)

предлагане на по-малко от 150 физически или юридически лица в рамките на една държава членка, когато тези лица действат за собствена сметка;

б)

за период от 12 месеца, започващ от началото на предлагането, общата стойност на дадено публично предлагане на криптоактив в Съюза не надвишава 1 000 000 EUR или еквивалентна стойност в друга официална валута или в криптоактиви;

в)

предлагане на криптоактив, което е предназначено изключително за квалифицирани инвеститори, като криптоактивът може да бъде държан единствено от такива квалифицирани инвеститори.

3.   Настоящият дял не се прилага по отношение на публично предлагане на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, когато е приложимо някое от следните условия:

а)

криптоактивът се предлага безплатно;

б)

криптоактивът се създава автоматично като възнаграждение за поддържането на децентрализиран регистър или за валидирането на трансакции;

в)

офертата се отнася до потребителски токен, предоставящ достъп до стока или услуга, която съществува или е в експлоатация;

г)

притежателят на криптоактиво има право да го използва само в замяна на стоки и услуги в ограничена мрежа от търговци, които са сключили договорни споразумения с предложителя.

За целите на буква а) от алинея първа криптоактивът не се счита за безплатно предлаган, ако от купувачите се изисква да предоставят или да се ангажират да предоставят на предложителя лични данни в замяна на криптоактива или когато предложителят на този криптоактив получава от потенциалните им държатели такси, комисиони, парични или непарични облаги в замяна на този криптоактив.

Когато за всеки 12-месечен период, започващ от началото на първоначалното публично предлагане, общата стойност на дадено публично предлагане на криптоактив в Съюза при обстоятелствата, посочени в първа алинея, буква г), надвишава 1 000 000 EUR, предложителят изпраща на компетентния орган уведомление, съдържащо описание на предлагането и обяснение защо за предлагането не се прилага настоящият дял съгласно първа алинея, буква г).

Въз основа на уведомлението, посочено в трета алинея, компетентният орган взема надлежно мотивирано решение, когато счита, че дейността не отговаря на условията за освобождаване като ограничена мрежа по първа алинея, буква г), и информира предложителя за това.

4.   Освобождаванията, изброени в параграфи 2 и 3, не се прилагат, когато предложителят или друго лице, действащо от името на предложителя, оповести в съобщение намерението си да кандидатства за допускане до търговия с криптоактив, различен от токен, обезпечен с активи, или от токен за електронни пари.

5.   Не се изисква лицензиране за доставчик на услуги за криптоактиви съгласно член 59 за предоставяне на попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти или за предоставянето на услуги за прехвърляне на криптоактиви във връзка с криптоактиви, чието публично предлагане е освободено съгласно параграф 3 от настоящия член, освен ако:

а)

съществува друго публично предлагане на същия криптоактив и това предлагане не се ползва от освобождаването; или

б)

предлаганият криптоактив е допуснат до платформа за търговия.

6.   Когато публичното предлагане на криптоактив, различенот токен, обезпечен с активи, или от токен за електронни пари, се отнася до потребителски токен, който предоставя достъп до стоки и услуги, които все още не съществуват или не са в експлоатация, продължителността на публичното предлагане, посочена в бялата книга за криптоактива, не надвишава 12 месеца от датата на публикуването ѝ.

7.   Всяко последващо публично предлагане на криптоактив, различен от токен, обезпеченс активи, или от токен за електронни пари, се счита за отделно публично предлагане, за което се прилагат изискванията на параграф 1, без да се засяга евентуалното прилагане на параграф 2 или 3 по отношение на последващото публично предлагане.

При последващо публично предлагане на криптоактив, различен от токен, обезпечен с активи, или от токен за електронни пари, не се изисква допълнителна бяла книга за криптоактива, при условие че такава бяла книга вече е публикувана в съответствие с членове 9 и 12 и лицето, отговорно за изготвянето ѝ, даде писмено съгласие за използването ѝ.

8.   Когато публично предлагане на криптоактив, различен от токен, обезпечен с активи, или от токен за електронни пари, е освободено от задължението за публикуване на бяла книга за криптоактива съгласно параграф 2 или 3, но въпреки това бялата книга е изготвена доброволно, се прилага настоящият дял.

Член 5

Допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари

1.   Никое лице не кандидатства за допускане до търговия с криптоактив, различен от токени, обезпечен с активи, или от токен за електронни пари, в рамките на Съюза, освен ако това лице:

а)

е юридическо лице;

б)

е изготвило бяла книга за този криптоактив в съответствие с член 6;

в)

е уведомило за бялата книга за криптоактива в съответствие с член 8;

г)

е публикувало бялата книга за криптоактива в съответствие с член 9;

д)

е изготвило маркетингови съобщения, ако има такива, по отношение на този криптоактив в съответствие с член 7;

е)

е публикувало маркетингови съобщения, ако има такива, по отношение на този криптоактив в съответствие с член 9;

ж)

отговаря на изискванията за лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, определени в член 14.

2.   Когато криптоактивът е допуснат до търговия по инициатива на оператора на платформа за търговия и не е публикувана бяла книга за криптоактива в съответствие с член 9 в случаите, когато това се изисква от настоящия регламент, операторът на тази платформа за търговия с криптоактиви спазва изискванията, посочени в параграф 1 от този член.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 лице, кандидатстващо за допускане до търговия с криптоактив, различен от токен, обезпечен с активи, или от токен за електронни пари, и съответният оператор на платформата за търговия могат да се споразумеят в писмен вид, че от оператора на платформата за търговия се изисква да спазва всички или част от изискванията, посочени в параграф 1, букви б) — ж).

В писменото споразумение, посочено в първа алинея от настоящия параграф, ясно се посочва, че от лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, се изисква да предостави на оператора на платформата за търговия цялата необходима информация, за да може този оператор да изпълни изискванията, посочени в параграф 1, букви б) — ж), според случая.

4.   Параграф 1, букви б), в) и г) не се прилагат, когато:

а)

криптоактивът вече е допуснат до търговия на друга платформа за търговия с криптоактиви в Съюза; и

б)

изготвена е бяла книга за криптоактива в съответствие с член 6, която се актуализира в съответствие с член 12, и лицето, което отговаря за изготвянето ѝ, дава писмено съгласие за използването ѝ.

Член 6

Съдържание и форма на бялата книга за криптоактива

1.   Бялата книга за криптоактива съдържа цялата посочена по-долу информация, както е уточнено в приложение I:

а)

информация за предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия;

б)

информация за издателя, ако е различен от предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия;

в)

информация за оператора на платформата за търговия в случаите, когато той изготвя бялата книга за криптоактива;

г)

информация за проекта за криптоактивите;

д)

информация за публичното предлагане на криптоактива или за допускането му до търговия;

е)

информация за криптоактива;

ж)

информация за правата и задълженията, свързани с криптоактива;

з)

информация за използваната технология;

и)

информация за рисковете;

й)

информация за основните неблагоприятни въздействия върху климата и други свързани с околната среда неблагоприятни въздействия на механизма за консенсус, използван за издаване на криптоактива.

В случаите, когато бялата книга за криптоактива не е изготвена от лицата, посочени в първа алинея, букви а), б) и в), бялата книга за криптоактива включва също така самоличността на лицето, което е изготвило бялата книга за криптоактива, и причината, поради която това конкретно лице я е изготвило.

2.   Цялата информация, изброена в параграф 1, е обективна, ясна и неподвеждаща. Бялата книга за криптоактива не съдържа съществени пропуски и се представя в сбита и разбираема форма.

3.   Бялата книга за криптоактива съдържа следната ясна и видима декларация на първата страница:

„Тази бяла книга за криптоактива не е била одобрена от компетентен орган в държава членка на Европейския съюз. Предложителят на криптоактива носи цялата отговорност за съдържанието на бялата книга за този криптоактив.“

Когато бялата книга за криптоактива е изготвена от лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, или от оператор на платформа за търговия, вместо „предложител“ в декларацията, посочена в първа алинея, се включва позоваване на „лице, кандидатстващо за допускане до търговия“ или „оператор на платформа за търговия“.

4.   Бялата книга за криптоактива не съдържа никакви твърдения относно бъдещата стойност на криптоактива, с изключение на декларацията, посочена в параграф 5.

5.   В бялата книга за криптоактива ясно и недвусмислено се посочва, че:

а)

криптоактивът може да загуби цялата си стойност или част от нея;

б)

криптоактивът невинаги може да бъде прехвърлим;

в)

криптоактивът може да не бъде ликвиден;

г)

при публично предлагане на потребителски токен е възможно този потребителски токен да не може да бъде обменен срещу обещаната в бялата книга за криптоактива стока или услуга, особено при неуспех или прекъсване на проекта за криптоактива;

д)

криптоактивът не е обхванат от схемите за обезщетение на инвеститорите съгласно Директива № 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (35);

е)

криптоактивът не е обхванат от схемите за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС.

6.   Бялата книга за криптоактива съдържа декларация от ръководния орган на предложителя, на лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, или на оператора на платформата за търговия. Тази декларация, която се вмъква след декларацията по параграф 3, потвърждава, че бялата книга за криптоактива отговаря на с настоящия дял и че доколкото е известно на ръководния орган, съдържащата се в нея информация е обективна, ясна и неподвеждаща и бялата книга за криптоактива не съдържа пропуски, които могат да засегнат нейния смисъл.

7.   Бялата книга за криптоактива съдържа резюме, вмъкнато след декларацията, посочена в параграф 6, в което накратко и на нетехнически език се предоставя съществена информация за публичното предлагане на криптоактива или за планираното допускане до търговия. Резюмето е лесно разбираемо и се представя и формулира ясно и разбираемо, като се използва четлив размер на буквите. Резюмето на бялата книга за криптоактива осигурява подходяща информацията за характеристиките на съответния криптоактив, която е необходима на потенциалните държатели на криптоактива, за да могат да вземат информирано решение.

Резюмето съдържа предупреждение, че:

а)

то следва да се тълкува като въведение към бялата книга за криптоактива;

б)

потенциалният държател следва да вземе решението си за закупуване на криптоактивa въз основа на съдържанието на бялата книга за криптоактива в нейната цялост, а не въз основа единствено на резюмето;

в)

публичното предлагане на криптоактив не представлява оферта, нито предложение за покупка на финансови инструменти и че подобна оферта или предложение могат да бъдат отправяни само чрез проспект или други документи за предлагане, съставени в съответствие с приложимото национално право;

г)

бялата книга за криптоактива не представлява проспект по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета (36), нито друг документ за предлагане съгласно правото на Съюза или националното право.

8.   Бялата книга за криптоактива съдържа датата на уведомлението за него и съдържание.

9.   Бялата книга за криптоактива се изготвя на официален език на държавата членка по произход или на език, използван обичайно в сферата на международните финанси.

Когато криптоактивът се предлага и в държава членка, различна от държавата членка по произход, бялата книга за криптоактива се изготвя и на официален език на приемащата държава членка или на език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

10.   Бялата книга за криптоактива се представя в машинночетим формат.

11.   ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕБО, разработва проект на технически стандарти за изпълнение за определяне на стандартни формуляри, формати и образци за целите на параграф 10.

ЕОЦКП представя на Комисията проекта на техническите стандарти за изпълнение, посочен в първа алинея, до 30 юни 2024 г.

На Комисията се предоставя правомощието да приема техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

12.   ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕБО, разработва проект на регулаторни технически стандарти относно съдържанието, методиките и представянето на информацията, посочена в параграф 1, първа алинея, буква й), по отношение на показателите за устойчивост във връзка с неблагоприятните въздействия върху климата и други неблагоприятни въздействия, свързани с околната среда.

При разработването на проекта на регулаторни технически стандарти, посочен в първа алинея, ЕОЦКП взема предвид различните видове механизми за консенсус, използвани за валидиране на трансакции с криптоактиви, техните структури за стимулиране и използването на енергия, енергия от възобновяеми източници и природни ресурси, генерирането на отпадъци и емисиите на парникови газове. ЕОЦКП актуализира регулаторните технически стандарти с оглед на регулаторното и технологичното развитие.

ЕОЦКП представя на Комисията проекта на регулаторни технически стандарти, посочен в първа алинея, до 30 юни 2024 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 7

Маркетингови съобщения

1.   Всички маркетингови съобщения, свързани с публичното предлагане на криптоактив, различен от токен, обезпечен с активи, или от токен за електронни пари, или свързани с допускането до търговия с такъв криптоактив, отговарят на всички изброени по-долу изисквания:

а)

маркетинговите съобщения са ясно разпознаваеми като такива;

б)

информацията в маркетинговите съобщения е обективна, ясна и неподвеждаща;

в)

информацията в маркетинговите съобщения съответства на информацията в бялата книга за криптоактива, ако такава бяла книга се изисква съгласно член 4 или член 5;

г)

в маркетинговите съобщения се посочва ясно, че бялата книга за криптоактива е била публикувана, и се указва ясно уебсайтът на предложителя, лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, или оператора на платформата за търговия на съответния криптоактив, както и телефонен номер и адрес на електронна поща за връзка с това лице;

д)

маркетинговите съобщения съдържат следната ясна и видима декларация:

„Това маркетингово съобщение за криптоактива не е било проверено, нито одобрено от компетентен орган в държава — членка на Европейския съюз. Предложителят на криптоактива носи цялата отговорност за съдържанието на маркетинговото съобщение за този криптоактив.“

Когато маркетинговото съобщение е изготвено от лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, или от оператора на платформа за търговия, вместо „предложител“ в декларацията, посочена в първа алинея, буква д), се включва позоваване на „лице, кандидатстващо за допускане до търговия“ или „оператор на платформа за търговия“.

2.   Когато съгласно член 4 или 5 се изисква бяла книга за криптоактива, преди публикуването ѝ не се разпространяват маркетингови съобщения. Способността на предложителя, на лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, или на оператора на платформа за търговия да извършва пазарни проучвания не се засяга.

3.   Компетентният орган на държавата членка, в която се разпространяват маркетинговите съобщения, има правомощието да оценява съответствието с параграф 1 по отношение на тези маркетингови съобщения.

Когато е необходимо, компетентният орган на държавата членка по произход подпомага компетентния орган на държавата членка, в която се разпространяват маркетинговите съобщения, при извършването на оценка на съгласуваността на маркетинговите съобщения с информацията в бялата книга за криптоактива.

4.   Използването на правомощията за надзор и разследване, предвидени в член 94, по отношение на прилагането на настоящия член от компетентния орган на приемаща държава членка се съобщава своевременно на компетентния орган на държавата членка по произход на предложителя, на лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, или на оператора на платформа за търговия с криптоактива.

Член 8

Уведомление за бялата книга за криптоактива и за маркетинговите съобщения

1.   Предложителите, лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, или операторите на платформи за търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, уведомяват за своята бяла книга за криптоактива компетентния орган на държавата си членка по произход.

2.   При поискване за маркетинговите съобщения се уведомяват компетентният орган на държавата членка по произход и компетентният орган на приемащата държава членка, когато маркетинговите съобщения са предназначени за потенциални държатели на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари в тези държави членки.

3.   Компетентните органи не изискват предварително одобряване на белите книги за криптоактивите, нито на свързаните с тях маркетингови съобщения преди съответното им публикуване.

4.   Уведомлението за бялата книга за криптоактива, посочено в параграф 1, се съпътства от обяснение защо описаният в нея криптоактив не следва да се счита за:

а)

криптоактив, изключен от обхвата на настоящия регламент съгласно член 2, параграф 4;

б)

токен за електронни пари; или

в)

токен, обезпечен с активи.

5.   Компетентният орган на държавата членка по произход се уведомява за елементите, посочени в параграфи 1 и 4, най-малко 20 работни дни преди датата на публикуването на бялата книга за криптоактива.

6.   Предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, предоставят на компетентния орган на своята държава членка по произход, заедно с уведомлението по параграф 1, списък на приемащите държави членки, ако има такива, в които възнамеряват да предлагат публично своите криптоактиви или да кандидатстват за допускане до търговия. Те също така информират компетентния орган на своята държава членка по произход за началната дата на планираното публично предлагане или на допускането до търговия и всяка промяна на тази дата.

Компетентният орган на държавата членка по произход уведомява единното звено за контакт на приемащите държави членки за планираното публично предлагане или допускане до търговия и съобщават на това единно звено за контакт за съответната бяла книга за криптоактива в срок до пет работни дни от получаването на списъка на държавите членки по произход, посочени в първата алинея.

7.   Компетентният орган на държавата членка по произход съобщава на ЕОЦКП информацията, посочена в параграфи 1, 2 и 4, както и началната дата на планираното публично предлагане или допускане до търговия и всяка промяна на тази дата. Той съобщава тази информация в срок до пет работни дни от получаването ѝ от предложителя или от лицето, кандидатстващо за допускане до търговия.

Най-късно към началната дата на публичното предлагане или допускане до търговия ЕОЦКП предоставя бялата книга за криптоактива в регистъра съгласно член 109, параграф 2.

Член 9

Публикуване на бялата книга за криптоактива и на маркетинговите съобщения

1.   Предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, публикуват своите бели книги за криптоактивите, и когато е приложимо, своите маркетингови съобщения, на своя уебсайт, който е публично достъпен, в разумен срок преди и при всички случаи не по-късно от началната дата на публичното предлагане на тези криптоактиви или от датата на допускането им до търговия. Белите книги за криптоактивите, и когато е приложимо, маркетинговите съобщения, остават на разположение на уебсайта на предложителя или лицето, кандидатстващо за допускане до търговия за целия период, през който криптоактивите се държат публично.

2.   Публикуваните бели книги за криптоактивите, и когато е приложимо, маркетинговите съобщения, са идентични с версията, за която компетентният орган е бил уведомен в съответствие с член 8, или, когато е приложимо, с версията, изменена в съответствие с член 12.

Член 10

Резултат от публичното предлагане и механизми за защита

1.   Предложителите на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, които определят срок за публичното предлагане на тези криптоактиви, публикуват на своя уебсайт резултата от публичното предлагане в срок до 20 дни от изтичането на срока за записване на криптоактивите.

2.   Предложителите на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, които не определят срок за публичното предлагане на тези криптоактиви, публикуват на своя уебсайт редовно, най-малко веднъж месечно, броя на единиците криптоактиви в обращение.

3.   Предложителите на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, които определят срок за публичното предлагане на тези криптоактиви, разполагат с ефективни механизми за мониторинг и защита на средствата или на другите криптоактиви, набрани чрез това публично предлагане. За тази цел тези предложители гарантират, че средствата или криптоактивите, набрани по време на публичното предлагане, се държат под попечителство от един от следните субекти:

а)

кредитна институция, когато се набират средства по време на публичното предлагане;

б)

доставчик на услуги за предоставяне на попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти.

4.   Когато публичното предлагане не е ограничено със срок, предложителят спазва параграф 3 от настоящия член, докато изтече предвиденото в член 13 право на оттегляне на непрофесионалния държател.

Член 11

Права на предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари

1.   След публикуването на бялата книга за криптоактива в съответствие с член 9, и когато е приложимо, на изменение на бяла книга за криптоактива в съответствие с член 12, предложителите могат да предлагат криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, в рамките на целия Съюз и тези криптоактиви могат да бъдат допуснати до търговия на платформа за търговия с криптоактиви в Съюза.

2.   За предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, които са публикували бяла книга за криптоактива в съответствие с член 9, и когато е приложимо, изменение на бялата книга за криптоактива в съответствие с член 12, не се прилагат допълнителни изисквания за предоставяне на информация във връзка с публичното предлагане или допускането до търговия на този криптоактив.

Член 12

Изменение на публикувани бели книги за криптоактиви и на публикувани маркетингови съобщения

1.   Предложителите, лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, или операторите на платформа за търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, внасят изменения във вече публикувани техни бели книги за криптоактиви, и когато приложимо, във вече публикувани техни маркетингови съобщения винаги когато е налице важен нов фактор, съществена грешка или съществена неточност, които могат да повлияят на оценката на криптоактивите. Това изискване се прилага за срока на публичното предлагане или докато криптоактивът е допуснат до търговия.

2.   Предложителите, лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, или операторите на платформа за търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, уведомяват компетентния орган на своята държава членка по произход за измененията на своите бели книги за криптоактивите, и когато е приложимо, за измененията на маркетинговите съобщения и планираната дата на публикуване, като посочват причините за тези изменения, най-малко седем работни дни преди публикуването им.

3.   На датата на публикуването или по-рано, ако това се изисква от компетентния орган, предложителят, лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, или операторът на платформата за търговия незабавно информира обществеността чрез своя уебсайт за уведомлението, което е подал до компетентния орган на своята държава членка по произход за измененията на бялата книга за криптоактива, и предоставя резюме на причините, поради които е изпратил уведомление за измененията на бялата книга за криптоактива.

4.   Поредността на информацията в изменената бяла книга за криптоактива, и когато е приложимо, в изменените маркетингови съобщения, съответства на тази в бялата книга за криптоактива или в маркетинговите съобщения, публикувани в съответствие с член 9.

5.   В срок до пет работни дни от получаването на изменената бяла книга за криптоактива, и когато е приложимо, на изменените маркетингови съобщения, компетентният орган на държавата членка по произход уведомява компетентния орган на приемащата държава членка, посочена в член 8, параграф 6, за измененията на бялата книга за криптоактива, и когато е приложимо, за изменените маркетингови съобщения и информира ЕОЦКП за уведомлението и за датата на публикуване.

ЕОЦКП предоставя изменената бяла книга за криптоактива в регистъра съгласно член 109, параграф 2 при публикуването.

6.   В съответствие с член 9 предложителите, лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, или операторите на платформи за търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, публикуват на своя уебсайт изменената бяла книга за криптоактива, и когато е приложимо, изменените маркетингови съобщения, като посочват и причините за измененията.

7.   На изменената бяла книга за криптоактива, и когато е приложимо, на изменените маркетингови съобщения се поставя електронен времеви печат. Най-актуалната версия на изменената бяла книга за криптоактива, и когато е приложимо, на изменените маркетингови съобщения се отбелязват като приложимата версия. Всички изменени бели книги за криптоактиви, и когато е приложимо, изменени маркетингови съобщения остават на разположение, докато криптоактивите се държат публично.

8.   Когато публичното предлагане се отнася за потребителски токен, който предоставя достъп до стоки и услуги, които все още не съществуват или не са в експлоатация, измененията, внесени в бялата книга за криптоактива, и когато е приложимо, в маркетинговите съобщения, не следва да надхвърлят 12-месечния срок, посочен в член 4, параграф 6.

9.   Неактуалните версии на бялата книга за криптоактива и маркетинговите съобщения остават публично достъпни на уебсайта на предложителите, лицата, кандидатстващи за допускане до търговия, или операторите на платформи за търговия в продължение на най-малко 10 години след датата на публикуване на тези неактуални версии, придружени от добре видимо предупреждение, че те вече не са валидни, и от хипервръзка към специалния раздел на уебсайта, където е публикувана най-актуалната версия на тези документи.

Член 13

Право на оттегляне

1.   Непрофесионалните държатели, които купуват криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или токени за електронни пари, пряко от предложител или от доставчик на услуги за криптоактиви, предлагащ криптоактиви от името на този предложител, имат право на оттегляне.

Непрофесионалните държатели разполагат със срок от 14 календарни дни, в рамките на който да се оттеглят от своето споразумение за закупуване на криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, и от токени за електронни пари, без да заплащат такси, без да понасят разходи и без да са длъжни да посочват причини за това. Срокът за оттегляне започва да тече от датата на съгласието, дадено от непрофесионалния държател, за закупуването на тези криптоактиви.

2.   Всички плащания, направени от непрофесионалния държател, включително, ако е приложимо, евентуални такси, се възстановяват без ненужно забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни от датата, на която предложителят или доставчикът на услуги за криптоактиви, който пласира криптоактивите от името на този предложител, са били уведомени за решението на непрофесионалния държател да се оттегли от споразумението за закупуване на тези криптоактиви.

Такова възстановяване на средствата се извършва посредством същото платежно средство, което непрофесионалният държател е използвал за първоначалната трансакция, освен ако непрофесионалният държател изрично не се е съгласил на други условия, и при условие че не му се начисляват никакви такси, нито понася каквито и да било разходи в резултат на това възстановяване.

3.   Предложителите на криптоактиви предоставят информация за правото на оттегляне, посочено в параграф 1, в бялата книга за криптоактива.

4.   Правото на оттегляне, посочено в параграф 1, не се прилага, когато криптоактивите са били допуснати до търговия преди покупката им от непрофесионалния държател.

5.   Когато предложителите са определили срок за публичното предлагане на криптоактивите в съответствие с член 10, правото на оттегляне не се упражнява след приключването на срока за записване на криптоактивите.

Член 14

Задължения на предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари

1.   Предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари:

а)

действат почтено, безпристрастно и професионално;

б)

комуникират с държателите и потенциалните държатели на криптоактиви по обективен, ясен и неподвеждащ начин;

в)

установяват, предотвратяват, управляват и оповестяват евентуалните конфликти на интереси;

г)

поддържат системите си и протоколите си за сигурен достъп в съответствие с подходящите стандарти на Съюза.

За целите на буква г) от първа алинея ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕБО, приема най-късно до 30 декември 2024 г. насоки съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 с цел определяне на тези стандарти на Съюза.

2.   Предложителите и лицата, кандидатстващи за допускане до търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, действат в интерес на държателите на тези криптоактиви и ги третират равноправно, освен в случаите, в които в бялата книга за криптоактива, и когато е приложимо, в маркетинговите съобщения са оповестени преференциално третиране на специфични държатели и причините за това преференциално третиране.

3.   Когато публичното предлагане на криптоактив, различен от токен, обезпечен с активи, или от токен за електронни пари, бъде отменено, предложителите на този криптоактив гарантират, че набраните от държателите или потенциалните държатели средства ще им бъдат надлежно върнати най-късно в срок до 25 календарни дни от датата на отмяната.

Член 15

Отговорност за информацията, представена в бялата книга за криптоактива

1.   Когато предложител, лице, кандидатстващо за допускане до търговия, или оператор на платформа за търговия е нарушило член 6, като е предоставило в своята бяла книга за криптоактива или в измененията на бялата книга за криптоактива информация, която не е пълна, обективна и ясна или която е подвеждаща, този предложител, лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, или операторът на платформа за търговия и членовете на неговия административен, ръководен или надзорен орган носят отговорност пред държателя на криптоактива за всяка загуба, понесена вследствие на това нарушение.

2.   Всяко договорно изключване или ограничаване на гражданската отговорност съгласно посоченото в параграф 1 няма правно действие.

3.   Когато бялата книга за криптоактива и маркетинговите съобщения се изготвят от оператора на платформата за търговия в съответствие с член 5, параграф 3, лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, също носи отговорност, когато предоставя информация, която не е пълна, обективна и ясна или която е подвеждаща за оператора на платформата за търговия.

4.   Отговорност на държателя на криптоактива е да представи доказателства, че предложителят, лицето, кандидатстващо за достъп до търговия, или операторът на платформа за търговия с криптоактиви, различни от токени, обезпечени с активи, или от токени за електронни пари, е нарушил член 6, като е предоставил информация, която не е пълна, обективна и ясна или която е подвеждаща, и че разчитането на такава информация е оказало влияние върху решението на държателя да закупи, продаде или обмени съответния криптоактив.

5.   Предложителят, лицето, кандидатстващо за допускане до търговия, или операторът на платформата за търговия и членовете на техния административен, ръководен или надзорен орган не носят отговорност пред държателя на криптоактива за загубите, понесени в резултат на разчитането на информацията, предоставена в резюмето, посочено в член 6, параграф 7, включително нейния превод, освен когато резюмето:

а)

е подвеждащо, неточно или непоследователно, когато се разглежда заедно с останалите части на бялата книга за криптоактива; или

б)

не предоставя, когато се разглежда заедно с останалите части на бялата книга за криптоактива, съществена информация, която да помогне на потенциалните държатели на криптоактивa да вземат решение за закупуването на този криптоактив.

6.   Настоящият член не засяга която и да е друга гражданска отговорност съгласно националното право.

ДЯЛ III

ТОКЕНИ, ОБЕЗПЕЧЕНИ С АКТИВИ

ГЛАВА 1

Лиценз за публично предлагане на токени, обезпечени с активи, и за кандидатстване за допускането им до търговия

Член 16

Лицензиране

1.   Никое лице не предлага публично токен, обезпечен с активи, и не кандидатства за допускане до търговия с токен, обезпечен с активи, в рамките на Съюза, освен ако това лице е издателят на този токен, обезпечен с активи, и е:

а)

юридическо лице или друго предприятие, което е установено в Съюза и е получило лиценз в съответствие с член 21 от компетентния орган на своята държава членка по произход; или

б)

кредитна институция, която спазва член 17.

При писмено съгласие от страна на издателя на токена, обезпечен с активи, други лица може да предлагат публично или да кандидатстват за допускане до търговия с този токен, обезпечен с активи. Тези лица спазват изискванията на членове 27, 29 и 40.

За целите на първа алинея, буква а) други предприятия може да издадат токени, обезпечени с активи, само ако тяхната правна форма гарантира ниво на защита на интересите на трети лица, равностойно на това, което се предоставя от юридическите лица, и ако те подлежат на равностоен пруденциален надзор, съответстващ на правната им форма.

2.   Параграф 1 не се прилага, когато:

а)

в продължение на период от 12 месеца, изчисляван в края на всеки календарен ден, средната стойност на токена, обезпечен с активи, издаден от даден издател, които са в обращение, никога не е надвишавала 5 000 000 EUR или съответния еквивалент в друга официална валута, и издателят не е свързан с мрежа на други освободени издатели; или

б)

публичното предлагане на токен, обезпечени с активи, е предназначено изключително за квалифицирани инвеститори и токенът, обезпечен с активи, може да бъде държан единствено от такива квалифицирани инвеститори.

Когато се прилага настоящият параграф, издателите на токени, обезпечени с активи, изготвят бяла книга за криптоактива, както е посочено в член 19, и уведомяват за нея, и при поискване, за всякакви маркетингови съобщения компетентния орган на своята държава членка по произход.

3.   Лицензът, издаден от компетентния орган на лице, посочено в параграф 1, първа алинея, буква а), е валиден за целия Съюз и дава възможност на издател на токен, обезпечен с активи, да предлага публично в целия Съюз токенът, обезпечен с активи, за които е бил лицензиран, или да кандидатства за допускането до търговия с този токен, обезпечен с активи.

4.   Одобрението, което компетентният орган е предоставил по отношение на изготвената от издателя бяла книга за криптоактива съгласно член 17, параграф 1 или член 21, параграф 1 или на изменената бяла книга съгласно член 25, е валидно за целия Съюз.

Член 17

Изисквания към кредитните институции

1.   Токен, обезпечен с активи, издаден от кредитна институция, може да бъде предлаган публично или допуснат до търговия, ако кредитната институция:

а)

изготви бяла книга за криптоактива, както е посочено в член 19, за токена, обезпечен с активи, представи бялата книга за криптоактива за одобрение от компетентния орган на своята държава членка по произход в съответствие с процедурата, определена в регулаторните технически стандарти, приети съгласно параграф 8 от настоящия член, и бялата книга за криптоактива бъде одобрена от компетентния орган;

б)

уведоми съответния компетентен орган, най-малко 90 работни дни преди първото издаване на токена, обезпечен с активи, като му предостави следната информация:

i)

програмата за дейността, която включва бизнес модела, който кредитната институция възнамерява да използва;

ii)

правно становище, че токенът, обезпечен с активи, не отговаря на условията да бъде определен като никое от следните:

криптоактив, изключен от обхвата на настоящия регламент съгласно член 2, параграф 4;

токен за електронни пари;

iii)

подробно описание на правилата за управление, посочени в член 34, параграф 1;

iv)

политиките и процедурите, изброени в член 34, параграф 5, първа алинея;

v)

описание на договорните споразумения със субекти – трети лица, посочени в член 34, параграф 5, втора алинея;

vi)

описание на политиката относно непрекъснатостта на дейността, посочена в член 34, параграф 9;

vii)

описание на механизмите за вътрешен контрол и процедурите за управление на риска, посочени в член 34, параграф 10;

viii)

описание на въведените системи и процедури за обезпечаване на наличността, автентичността, цялостността и поверителността на данните, посочени в член 34, параграф 11;

2.   От кредитната институция, която вече е уведомила компетентния орган в съответствие с параграф 1, буква б) за издаването на друг токен, обезпечен с активи, не се изисква да предостави информацията, която преди това е била предоставена от нея на компетентния орган, когато тази информация би била идентична. При предоставяне на информацията, изброена в параграф 1, буква б), кредитната институция изрично потвърждава, че всяка непредставена отново информация все още е актуална.

3.   Компетентнят орган, който получава уведомление, посочено в параграф 1, буква б), преценява в срок до 20 работни дни от получаването на изброената в тази буква информация дали е предоставена необходимата съгласно тази буква информация. Когато компетентният орган стигне до заключението, че уведомлението не е пълно, тъй като липсва информация, той незабавно информира уведомяващата кредитна институция за това и определят срок, в рамките на който от тази кредитна институция се изисква да предостави липсващата информация.

Срокът за предоставяне на липсваща информация не може да надвишава 20 работни дни от датата на искането. До изтичането на този срок срокът, определен в параграф 1, буква б), спира да тече. Всяко допълнително искане от страна на компетентния орган за допълване или изясняване на информацията се отправя по негова преценка, но не води до спиране на срока, определен в параграф 1, буква б).

Кредитната институция не предлага публично, нито кандидатства за допускане до търговия с токена, обезпечен с активи, докато уведомлението е непълно.

4.   За кредитна институция, която издава токени, обезпечени с активи, включително значими токени, обезпечени с активи, не се прилагат членове 16, 18, 20, 21, 24, 35, 41 и 42.

5.   Компетентният орган незабавно съобщават на ЕЦБ пълната информация, получена съгласно параграф 1, а когато кредитната институция е установена в държава членка, чиято официална валута не е еврото, или когато токенът, обезпечен с активи, е обвързан с официална валута на държава членка, различна от еврото — също и на централната банка на тази държава членка.

ЕЦБ, и когато е приложимо, централната банка на държавата членка, посочена в първа алинея, издават становище по тази информация в срок до 20 работни дни от получаването на пълната информация и го предават на компетентния орган.

Компетентният орган изисква от кредитната институция да не предлага публично или да не кандидатства за допускане до търговия с токена, обезпечен с активи, в случаите, когато ЕЦБ или, когато е приложимо, централната банка на държавата членка, както е посочено в първа алинея, даде отрицателно становище въз основа на съображения, свързани риск за гладкото функциониране на платежните системи, трансмисионния механизъм на паричната политика или паричния суверенитет.

6.   Компетентният орган съобщава на ЕОЦКП информацията, посочена в член 109, параграф 3, след като провери пълнотата на информацията, получена съгласно параграф 1 от настоящия член.

Най-късно към началната дата на публичното предлагане или допускането до търговия ЕОЦКП предоставя тази информация в регистъра съгласно член 109, параграф 3.

7.   Съответният компетентен орган уведомява ЕОЦКП за отнемането на лиценза на кредитна институция, издаваща токени, обезпечени с активи, в рамките на два работни дни от отнемането на лиценза. Без излишно забавяне ЕОЦКП предоставя информацията за това отнемане в регистъра съгласно член 109, параграф 3.

8.   ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕОЦКП и ЕЦБ, разработва проект на регулаторни технически стандарти, с които се уточнява допълнително процедурата за одобряване на бялата книга за криптоактива, посочена в параграф 1, буква а).

ЕБО представя на Комисията проекта на регулаторни технически стандарти, посочен в първа алинея, до 30 юни 2024 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 18

Заявление за издаване на лиценз

1.   Юридическите лица или други предприятия, които възнамеряват да предлагат публично или кандидатстват за допускане до търговия с токени, обезпечени с активи, подават заявление за издаване на лиценз, както е посочено в член 16, до компетентния орган на своята държава членка по произход.

2.   В заявлението по параграф 1 се съдържа цялата посочена по-долу информация:

а)

адресът на подалия заявлението издател;

б)

идентификационният код на правния субект на подалия заявлението издател;

в)

учредителният акт на подалия заявлението издател, когато е приложимо;

г)

програмата за дейността, която включва бизнес модела, който подалият заявлението издател възнамерява да използва;

д)

правно становище, че токенът, обезпечен с активи, не отговаря на условията да бъде определен като никое от следните:

i)

криптоактив, изключен от обхвата на настоящия регламент съгласно член 2, параграф 4; или

ii)

токен за електронни пари;

е)

подробно описание на правилата за управление на подалия заявлението издател, посочени в член 34, параграф 1;

ж)

когато съществуват споразумения за сътрудничество с конкретни доставчици на услуги за криптоактиви, описание на техните механизми и процедури за вътрешен контрол за гарантиране на спазването на задълженията във връзка с предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма съгласно Директива (ЕС) 2015/849;

з)

самоличността на членовете на ръководния орган на подалия заявлението издател;

и)

доказателство, че лицата по буква з) се ползват с достатъчно добра репутация и притежават подходящите знания, умения и опит, за да управляват подалия заявлението издател;

й)

доказателство, че всеки акционер или член, който има, пряко или непряко, квалифицирано дялово участие в подалия заявлението издател, има достатъчно добра репутация;

к)

бяла книга за криптоактива, както е посочено в член 19;

л)

политиките и процедурите, посочени в член 34, параграф 5, първа алинея;

м)

описание на договорните споразумения със субектите – трети лица, посочени в член 34, параграф 5, втора алинея;

н)

описание на политиката на подалия заявлението издател относно непрекъснатостта на дейността, посочена в член 34, параграф 9;

о)

описание на механизмите за вътрешен контрол и процедурите за управление на риска, посочени в член 34, параграф 10;

п)

описание на въведените системи и процедури за обезпечаване на наличността, автентичността, цялостността и поверителността на данните, посочени в член 34, параграф 11;

р)

описание на процедурите на подалия заявление издател относно разглеждането на жалби, както е посочено в член 31;

с)

когато е приложимо, списък на приемащите държави членки, в които подалият заявление издател възнамерява да предлага публично токен, обезпечен с активи, или да кандидатства за допускането до търговия с токена, обезпечен с активи.

3.   От издателите, които вече са получили лиценз по отношение на даден токен, обезпечен с активи, не се изисква за целите на лицензирането по отношение на друг токен, обезпечен с активи, да предоставят информацията, която преди това е била предоставена от тях на компетентния орган, когато тази информация би била идентична. При предоставяне на информацията, посочена в параграф 2, издателят изрично потвърждава, че всяка непредставена отново информация все още е актуална.

4.   Своевременно и във всички случаи до два работни дни след получаване на заявление съгласно параграф 1 компетентният орган потвърждава писмено на подалия заявлението издател получаването.

5.   За целите на параграф 2, букви и) и й), подалият заявлението издател на токена, обезпечен с активи, представят всички изброени по-долу доказателства:

а)

за всички членове на ръководния орган — свидетелство за съдимост, установяващо, че лицето не е осъждано с влязла в сила присъда и не са му налагани санкции по силата на приложимото търговско право, право в областта на несъстоятелността и в областта на финансовите услуги, или във връзка с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, за измама или за професионална отговорност;

б)

доказателство, че членовете на ръководния орган на подалия заявлението издател на токена, обезпечен с активи, притежават заедно подходящите знания, умения и опит, за да управляват издателя на токена, обезпечени с активи, както и че тези лица са длъжни да посвещават на изпълнението на задълженията си достатъчно време;

в)

за всички акционери и членове, които имат пряко или непряко, квалифицирано дялово участие в подалия заявлението издател, — свидетелство за съдимост, установяващо, че лицето не е осъждано с влязла в сила присъда и не са му налагани санкции по силата на приложимото търговско право, право в областта на несъстоятелността и в областта на финансовите услуги, или във връзка с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, за измама или във връзка с професионалната отговорност.

6.   ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕОЦКП и ЕЦБ, разработва проект на регулаторни технически стандарти, с които се уточнява допълнително информацията, посочена в параграф 2:

ЕБО представя на Комисията проекта на регулаторни технически стандарти, посочен в първа алинея, до 30 юни 2024 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

7.   ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕОЦКП, разработва проект на технически стандарти за изпълнение за установяване на стандартни формуляри, образци и процедури относно информацията, която трябва да бъде включена в заявлението, за да се гарантират еднакви условия в целия Съюз.

ЕБО представя на Комисията проекта на техническите стандарти за изпълнение, посочен в първа алинея, до 30 юни 2024 г.

На Комисията се предоставя правомощието да приема техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея, в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 19

Съдържание и форма на бялата книга за криптоактива по отношение на токените, обезпечени с активи

1.   Бялата книга за криптоактива по отношение на токен, обезпечен с активи, съдържа следната информация, както е уточнено допълнително в приложение II:

а)

информация за издателя на токена, обезпечен с активи;

б)

информация за токена, обезпечен с активи;

в)

информация относно публичното предлагане на токена, обезпечен с активи, или за допускането му до търговия;

г)

информация за правата и задълженията, свързани с токена, обезпечен с активи;

д)

информация за използваната технология;

е)

информация за рисковете;

ж)

информация за резерва от активи;

з)

информация за основните неблагоприятни въздействия върху климата и други свързани с околната среда неблагоприятни въздействия на механизма за консенсус, използван за издаване на токена, обезпечен с активи.

В бялата книга за криптоактива се посочва също самоличността на лицето, различно от издателя, който публично предлага или кандидатства за допускане до търговия съгласно член 16, параграф 1, втора алинея, и причината, поради която това конкретно лице предлага този токен, обезпечен с активи, или кандидатства за допускането му до търговия. В случаите, когато бялата книга за криптоактива не е изготвена от издателя, бялата книга за криптоактива включва също така самоличността на лицето, което е изготвило бялата книга за криптоактива, и причината, поради която това конкретно лице я е изготвило.

2.   Цялата информация, изброена в параграф 1, е обективна, ясна и неподвеждаща. Бялата книга за криптоактива няма съществени пропуски и е представена в сбита и разбираема форма.

3.   Бялата книга за криптоактива не съдържа никакви твърдения относно бъдещата стойност на криптоактивите, с изключение на декларацията, посочена в параграф 4.

4.   В бялата книга за криптоактива ясно и недвусмислено се посочва, че:

а)

токенът, обезпечен с активи, може да загуби цялата си стойност или част от нея;

б)

токенът, обезпечен с активи, невинаги може да бъде прехвърлим;

в)

токенът, обезпечен с активи, може да не бъде ликвиден;

г)

токенът, обезпечен с активи, не е обхванат от схемите за обезщетение на инвеститорите съгласно Директива 97/9/ЕО;

д)

токенът, обезпечен с активи, не е обхванат от схемите за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС.

5.   Бялата книга за криптоактива съдържа декларация от ръководния орган на издателя на токена, обезпечен с активи. Тази декларация потвърждава, че бялата книга за криптоактива отговаря на настоящия дял и че доколкото е известно на ръководния орган, съдържащата се в нея информация е обективна, ясна и неподвеждаща и бялата книга за криптоактива не съдържа пропуски, които могат да засегнат нейния смисъл.

6.   Бялата книга за криптоактива съдържа резюме, вмъкнато след декларацията, посочена в параграф 5, в което накратко и на нетехнически език се предоставя съществена информация за публичното предлагане на токена, обезпечен с активи, или за планираното допускане до търговия с токена, обезпечен с активи. Резюмето е лесно разбираемо и се представя и формулира ясно и разбираемо, като се използва четлив размер на буквите. Резюмето на бялата книга за криптоактива осигурява подходяща информация за характеристиките на съответния токен, обезпечен с активи, която е необходима на потенциалните държатели на този токен, обезпечен с активи, за да могат да вземат информирано решение.

Резюмето съдържа предупреждение, че:

а)

то следва да се възприема като въведение към бялата книга за криптоактива;

б)

потенциалният държател следва да вземе решението си за закупуване на токена, обезпечен с актив, въз основа на съдържанието на бялата книга за криптоактива в нейната цялост, а не въз основа единствено на резюмето;

в)

публичното предлагане на токена, обезпечен с активи, не представлява оферта, нито предложение за покупка на финансови инструменти и че подобна оферта или предложение могат да бъдат отправяни само чрез проспект или други документи за предлагане, съставени в съответствие с приложимото национално право;

г)

бялата книга за криптоактива не представлява проспект по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/1129, нито друг документ за предлагане съгласно правото на Съюза или националното право.

В резюмето се посочва, че държателите на токени, обезпечени с активи, имат право на обратно изкупуване по всяко време, како се посочват и условията за това обратно изкупуване.

7.   Бялата книга за криптоактива съдържа датата на уведомлението за него и съдържание.

8.   Бялата книга за криптоактива се изготвя на официален език на държавата членка по произход или на език, използван обичайно в сферата на международните финанси.

Когато токена, обезпечени с активи, се предлага и в държава членка, различна от държавата членка по произход на подалия заявлението, бялата книга за криптоактива се изготвя и на официален език на приемащата държава членка или на език, обичайно използван в сферата на международните финанси.

9.   Бялата книга за криптоактива се представя в машинночетим формат.

10.   ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕБО, разработва проект на технически стандарти за изпълнение за определяне на стандартни формуляри, формати и образци за целите на параграф 9.

ЕОЦКП представя на Комисията проекта на техническите стандарти за изпълнение, посочен в първа алинея, до 30 юни 2024 г.

На Комисията се предоставя правомощието да приема техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

11.   ЕОЦКП, в сътрудничество с ЕБО, разработва проект на регулаторни технически стандарти относно съдържанието, методиките и представянето на информацията, посочена в параграф 1, първа алинея, буква з), по отношение на показателите за устойчивост във връзка с неблагоприятните въздействия върху климата и други неблагоприятни въздействия, свързани с околната среда.

При разработването на проекта на регулаторни технически стандарти, посочен в първа алинея, ЕОЦКП взема предвид различните видове механизми за консенсус, използвани за валидиране на трансакции с криптоактиви, техните структури за стимулиране и използването на енергия, енергия от възобновяеми източници и природни ресурси, генерирането на отпадъци и емисиите на парникови газове. ЕОЦКП актуализира тези регулаторни технически стандарти с оглед на регулаторното и технологичното развитие.

ЕОЦКП представя на Комисията проекта на регулаторни технически стандарти, посочен в първа алинея, до 30 юни 2024 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 20

Оценка на заявлението за издаване на лиценз

1.   При получаването на заявление за издаване на лиценз, както е посочено в член 18, в срок до 25 работни дни от получаването му компетентните органи извършват оценка дали заявлението, включително бялата книга за криптоактива, посочена в член 19, съдържа цялата необходима информация. Те незабавно уведомяват подалия заявлението издател за това дали в заявлението, включително бялата книга за криптоактива, липсва необходима информация. Ако заявлението, включително бялата книга за криптоактива, са непълни, компетентните органи определят срок, в рамките на който подалият заявлението издател трябва да предостави липсващата информация.

2.   В срок до 60 работни дни от получаването на пълното заявление компетентните органи оценяват дали подалият заявлението издател отговаря на изискванията по настоящия дял и приемат надлежно обоснован проект на решение за издаване на лиценз или за отказ за издаване на лиценз. В рамките на тези 60 работни дни компетентните органи могат да изискат от подалия заявлението издател всякаква информация във връзка със заявлението, включително с бялата книга за криптоактива, посочена в член 19.

При процеса на оценка компетентните органи могат да си сътрудничат с компетентните органи в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, със звената за финансово разузнаване или с други публични органи.

3.   Процесът на оценка по параграфи 1 и 2 следва да бъде спрян за периода от датата на искането за предоставяне на липсваща информация от компетентния орган до получаването от него на отговор от подалият заявлението издател. Спирането не може да надвишава 20 работни дни. Всяко допълнително искане от страна на компетентните органи за допълване или изясняване на информацията се отправя по тяхна преценка, но не води до спиране на срока за оценка съгласно параграфи 1 и 2.

4.   След изтичането на срока от 60 работни дни, посочен в параграф 2, компетентните органи изпращат своя проект на решение и заявлението на ЕБО, ЕОЦКП и ЕЦБ. Когато подалият заявлението издател е установен в държава членка, чиято официална валута не е еврото, или когато токенът, обезпечен с активи, е обвързан с официална валута на държава членка, различна от еврото, компетентните органи изпращат своя проект на решение и заявлението също и на централната банка на тази държава членка.

5.   По искане на компетентния орган и в срок до 20 работни дни от получаването на проекта на решение и заявлението, ЕБО и ЕОЦКП изготвят становище относно тяхната оценка на правното становище, посочено в член 18, параграф 2, буква д), и предават становищата си на съответния компетентен орган.

В срок до 20 работни дни от получаването на проекта на решение и заявлението ЕЦБ или, когато е приложимо, централната банка, посочена в параграф 4, изготвя становище относно своята оценка за рисковете, които издаването на този обезпечен с активи токен може да породи за финансовата стабилност, за гладкото функциониране на платежните системи, за трансмисионния механизъм на паричната политика и за паричния суверенитет, и предава становището си на съответния компетентен орган.

Без да се засяга член 21, параграф 4, становищата, посочени в първа и втора алинея от настоящия параграф, нямат задължителен характер.

Все пак компетентният орган взема надлежно предвид становищата, посочени в първа и втора алинея от настоящия параграф.

Член 21

Издаване на лиценз или отказ за издаване на лиценз

1.   В рамките на 25 работни дни от получаването на становищата, посочени в член 20, параграф 5, компетентните органи вземат надлежно обосновано решение за издаване на лиценз или за отказ от лицензиране на подалия заявлението издател и в срок до пет работни дни от вземането на това решение уведомяват подалия заявлението издател за това. Когато на даден подал заявление издател бъде издаден лиценз, бялата книга за криптоактива на този издател се счита за одобрена.

2.   Компетентните органи отказват издаването на лиценз, когато са налице обективни и доказуеми основания за това, че:

а)

ръководният орган на подалия заявлението издател би могъл да представлява заплаха за неговото ефективно, стабилно и благоразумно управление, за непрекъснатостта на дейността му и за подходящото зачитане на интересите на неговите клиенти и целостта на пазара;

б)

членовете на ръководния орган не отговарят на критериите, посочени в член 34, параграф 2;

в)

акционерите и членовете, които имат, пряко или непряко, квалифицирано дялово участие, не отговарят на критериите за достатъчно добра репутация, посочени в член 34, параграф 4;

г)

подалият заявлението издател не отговаря или има вероятност да не отговаря на някое от изискванията по настоящия дял;

д)

бизнес моделът на подалия заявлението издател може да представлява сериозна заплаха за целостта на пазара, финансовата стабилност и гладкото функциониране на платежните системи или да изложи издателя или сектора на сериозни рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

3.   До 30 юни 2024 г. ЕБО и ЕОЦКП приемат съвместно насоки, в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 и член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 съответно, за оценката на пригодността на членовете на ръководния орган на издателите на токени, обезпечени с активи, и на акционерите и членовете, които имат, пряко или непряко, квалифицирано дялово участиев издателите на токени, обезпечени с активи.

4.   Компетентните органи отказват също така издаването на лиценз, ако ЕЦБ или, когато е приложимо, централната банка представи отрицателно становище съгласно член 20, параграф 5 въз основа на съображения, свързани с риск за гладкото функциониране на платежните системи, трансмисионния механизъм на паричната политика или паричния суверенитет.

5.   В срок до два работни дни от издаването на лиценза компетентните органи предават на единното звено за контакт на приемащите държави членки, на ЕОЦКП, на ЕБО, на ЕЦБ и, когато е приложимо, на централните банки, посочени в член 20, параграф 4, информацията, определена в член 109, параграф 3.

Най-късно към началната дата на публичното предлагане или допускането до търговия ЕОЦКП предоставя тази информация в регистъра съгласно член 109, параграф 3.

6.   Компетентните органи информират ЕБО, ЕОЦКП и ЕЦБ, и когато е приложимо, централната банка, посочена в член 20, параграф 4, за всички отказани заявления за издаване на лиценз, и предоставят обосновка за решението, и когато е приложимо, обяснение за всяко отклонение от становищата, посочени в член 20, параграф 5.

Член 22

Докладване относно токените, обезпечени с активи

1.   За всеки токен, обезпечен с активи, чиято стойност при издаване е по-голяма от 100 000 000 EUR, издателят докладва веднъж на всеки три месеца пред компетентния орган следната информация:

а)

броя на държателите;

б)

стойността на издадения токен, обезпечен с активи, и размера на резерва от активи;

в)

среднодневния брой трансакции и общата дневна стойност на трансакциите;

г)

приблизителна оценка на среднодвения брой трансакции и общата дневна стойност на трансакциите през съответното тримесечие, свързани с използването му като разменно средство в рамките на съответната зона с единна валута.

За целите на първа алинея, букви в) и г) „трансакция“ означава всяка промяна на физическото или юридическото лице, което има право върху токена, обезпечен с активи, в резултат на прехвърлянето на токена, обезпечен с активи, от един адрес в децентрализиран регистър или сметка към друг.

Трансакциите, които са свързани с обмен срещу средства или други криптоактиви с издателя или с доставчик на услуги за криптоактиви, не се считат за свързани с използване на токена, обезпечен с активи, като разменно средство, освен ако има доказателства, че токенът, обезпечен с активи, се използва за уреждане на трансакции с други криптоактиви.

2.   Компетентният орган може да изисква от издателите на токени, обезпечени с активи, да изпълняват задължението за докладване, посочено в параграф 1, по отношение на токени, обезпечени с активи, които са издадени на стойност под 100 000 000 EUR.

3.   Доставчиците на услуги за криптоактиви, които предоставят услуги, свързани с токени, обезпечени с активи, предоставят на издателя на токена, обезпечен с активи, необходимата информация за изготвянето на доклада, посочен в параграф 1, включително чрез докладване за трансакции извън децентрализирания регистър.

4.   Компетентният орган споделя получената информация с ЕЦБ, и когато е приложимо, с централната банка, посочена в член 20, параграф 4, и с компетентните органи на приемащите държави членки.

5.   ЕЦБ, и ако е приложимо, централната банка, посочена в член 20, параграф 4, могат да предоставят на компетентния орган собствените си приблизителни оценки за тримесечния среднодневен брой трансакции и общата дневна стойност на трансакциите, свързани с използване на токена, обезпечен с активи, като разменно средство в рамките на съответната зона с единна валута.

6.   ЕБО, в тясно сътрудничество с ЕЦБ, разработва проект на регулаторни технически стандарти, с които се определя методиката за приблизителна оценка на тримесечния среднодневен брой трансакциии общата дневна стойност на трансакциите, свързани с използване на токен, обезпечен с активи, като разменно средство в рамките на съответната зона с единна валута.

ЕБО представя на Комисията проекта на регулаторни технически стандарти, посочен в първа алинея, до 30 юни 2024 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

7.   ЕБО разработва проект на технически стандарти за изпълнение за определяне на стандартни формуляри, формати и образци за целите на посоченото в параграф 1 докладване и предоставянето на информация, посочена в параграф 3.

ЕБО представя на Комисията проекта на техническите стандарти за изпълнение, посочен в първа алинея, до 30 юни 2024 г.

На Комисията се предоставя правомощието да приема техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 23

Ограничения за издаването на токени, обезпечени с активи, които са широко използвани като разменно средство

1.   Когато за токен, обезпечен с активи, очакваният тримесечен среднодневен брой трансакции и общата дневна стойност на трансакциите, свързани с използването ѝ като разменно средство в рамките на съответна зона с единна валута, са по-голями съответно от 1 милион трансакции и 200 000 000 EUR, издателят:

а)

спира издаването на този токен, обезпечен с активи; и

б)

в срок до 40 работни дни след достигането на този праг представя на компетентния орган план, който да гарантира, че очакваният тримесечен среднодневен брой трансакции и общата дневна стойност на тези трансакции се поддържат съответно под 1 милион трансакции и 200 000 000 EUR.

2.   За да прецени дали посоченият в параграф 1 праг е достигнат, компетентният орган използва предоставената от издателя информация, собствената си оценка или оценката на ЕЦБ или, по целесъобразност, оценката на централната банка, посочена в член 20, параграф 4, в зависимост от това коя от стойностите е по-висока.

3.   Когато няколко издателя издават един и същ токен, обезпечен с активи, посочените в параграф 1 критерии се оценяват от компетентния орган след събиране на данните от всички издатели.

4.   Издателят представя посочения в параграф 1, буква б) план за одобрение от компетентния орган. Когато е необходимо, компетентният орган изисква извършването на промени, като налагането на минимална номинална стойност, за да се осигури своевременно намаляване на използването като разменно средство на токена, обезпечен с активи.

5.   Компетентният орган позволява на издателя да издава отново токен, обезпечен с активи, единствено когато разполага с доказателства, че очакваният тримесечен среднодневен брой трансакции и общата дневна стойност на трансакциите, свързани с използването му като разменно средство в рамките на съответна зона с единна валута, са по-ниски от съответно 1 милион трансакции и 200 000 000 EUR.

Член 24

Отнемане на лиценза

1.   Компетентните органи отнемат лиценза на издател на токен, обезпечен с активи, във всеки един от следните случаи:

а)

издателят не е осъществявал дейност в продължение на шест последователни месеца или не е използвал лиценза си в продължение на 12 последователни месеца;

б)

издателят е получил лиценза чрез неправомерни средства, като неверни твърдения в заявлението за издаване на лиценз, посочено в член 18, или в бялата книга за криптоактива, изменена в съответствие с член 25;

в)

издателят вече не отговаря на условията, при които е издаден на лицензът;

г)

издателят сериозно е нарушил разпоредбите на настоящия дял;

д)

за издателя се е прилагал план за обратно изкупуване;

е)

издателят изрично се е отказал от лиценза или е решил да прекрати дейността си;

ж)

дейността на издателя представлява сериозна заплаха за целостта на пазара, финансовата стабилност и гладкото функциониране на платежните системи или излага издателя или сектора на сериозни рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Издателят на токен, обезпечен с активи, уведомява компетентния за него орган за всеки от случаите, посочени в първа алинея, букви д) и е).

2.   Компетентните органи отнемат също така лиценза на издателя на токен, обезпечен с активи, когато ЕЦБ или, когато е приложимо, централната банка, посочена в член 20, параграф 4, дадат становище, че токенът, обезпечен с активи, представлява сериозна заплаха за гладкото функциониране на платежните системи, трансмисионния механизъм на паричната политика или паричния суверенитет.

3.   Компетентните органи ограничават размера на токена, обезпечен с активи, който ще бъде издадени, или налагат минимална номинална стойност за токена, обезпечен с активи, когато ЕЦБ или, ако е приложимо, централната банка, посочена в член 20, параграф 4, изразят становище, че токенът, обезпечен с активи, представлява заплаха за гладкото функциониране на платежните системи, трансмисионния механизъм на паричната политика или паричния суверенитет, и определят приложимата пределна стойност или минимална номинална стойност.

4.   Съответните компетентни органи уведомяват незабавно компетентния за даден издател на токен, обезпечен с активи, орган в следните ситуации:

а)

когато даден субект — трето лице, посочен в член 34, параграф 5, алинея 1, буква з) от настоящия регламент, е загубил лиценза си за кредитна институция, както е посочено в член 8 от Директива 2013/36/ЕС, за доставчик на услуги за криптоактиви, както е посочено в член 59 от настоящия регламент, за платежна институция или за институция за електронни пари;

б)

членовете на ръководния орган на издателя или акционерите или членовете, които имат, пряко или непряко, квалифицирано дялово участие в издателя, са нарушили разпоредбите на националното право за транспониране на Директива (ЕС) 2015/849.

5.   Компетентните органи отнемат лиценза на издател на токен, обезпечен с активи, когато считат, че ситуациите, посочени в параграф 4 от настоящия член, засягат добрата репутация на членовете на ръководния орган на този издател или добрата репутация на който и да е акционер или член, който има, пряко или непряко, квалифицирано дялово участие, в издателя, или когато има информация за несъответствия в правилата за управление или за вътрешен контрол, посочени в член 34.

В случай на отнемане на лиценза издателят на токен, обезпечен с активи, прилага процедурата по член 47.

6.   В срок от два работни дни от отнемането на лиценза компетентните органи уведомяват ЕОЦКП за отнемането на лиценза на издателя на токена, обезпечен с активи. Без излишно забавяне ЕОЦКП предоставя информацията за това отнемане в регистъра, посочено в член 109.

Член 25

Изменение на публикувана бяла книга за криптоактива по отношение на токени, обезпечени с активи

1.   Издателите на токени, обезпечени с активи, уведомяват компетентния орган на своята държава членка по произход за всяко планирано изменение в своя бизнес модел, което е вероятно да окаже значително влияние върху решението за покупка от страна на всякакви държатели или потенциални държатели на токени, обезпечени с активи, и което се прави след издаването на лиценза съгласно член 21 или след одобрението на бялата книга за криптоактива съгласно член 17, както и в контекста на член 23. Измененията включват, наред с другото, съществени промени на:

а)

правилата за управление, включително системите за отчитане пред ръководния орган и рамката за управление на риска;

б)

резервните активи и попечителството на резервните активи;

в)

правата, предоставени на държателите на токените, обезпечени с активи;

г)

механизма за издаване и обратно изкупване на токен, обезпечен с активи;

д)

протоколите за валидиране на трансакциите с токени, обезпечени с активи;

е)

функционирането на собствената проектирана технология на децентрализирания регистър на издателите, когато токените, обезпечени с активи, се издават, прехвърлят и съхраняват посредством такава технология на децентрализирания регистър;

ж)

механизмите за гарантиране на ликвидността на токените, обезпечени с активи, включително политиката и процедурите за управление на ликвидността за издателите на значими токени, обезпечени с активи, посочени в член 45;

з)

договореностите със субекти – трети лица, включително за управлението на резервните активи и инвестирането на резерва, попечителството на резервните активи, и когато е приложимо, публичното разпространение на токените, обезпечени с активи;

и)

процедурите за разглеждане на жалби;

й)

оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма и свързаните с нея общи политики и процедури.

Издателите на токени, обезпечени с активи, уведомяват компетентния орган на своята държава членка по произход най-малко 30 работни дни, преди планираните промени да породят действие.

2.   Когато компетентният орган е бил уведомен за дадено планирано изменение, както е посочено в параграф 1, издателят на токен, обезпечен с активи, изготвя проект на изменена бяла книга за криптоактива и гарантира, че последователността, в която е представена съдържащата се в нея информация, е в съответствие с тази в първоначалната бяла книга за криптоактива.

Издателят на токен, обезпечен с активи, уведомява компетентния орган на държавата членка по произход за проекта на изменена бяла книга за криптоактива.

Компетентният орган потвърждава по електронен път получаването на проекта на изменена бяла книга за криптоактива във възможно най-кратък срок и най-късно до пет работни дни след получаването му.

Компетентният орган одобрява или отказва да одобри проекта на изменена бяла книга за криптоактива в срок до 30 работни дни, след като е потвърдил получаването му. При разглеждането на проекта на изменена бяла книга за криптоактива компетентният орган може да изиска допълнителна информация, разяснения или аргументи във връзка с този проект на изменена бяла книга за криптоактива. Когато компетентният орган отправи такова искане, 30-дневният срок започва да тече едва след като компетентният орган е получил изисканата допълнителна информация.

3.   Когато компетентният орган счита, че измененията в бялата книга за криптоактива са потенциално важни за гладкото функциониране на платежните системи, трансмисионния механизъм на паричната политика и паричния суверенитет, той се консултира с ЕЦБ, и когато е приложимо, с централна банка, посочена в член 20, параграф 4. В подобни случаи компетентният орган може също така да се консултира с ЕБО и ЕОЦКП.

ЕЦБ или съответната централна банка, и когато е приложимо, ЕБО и ЕОЦКП предоставят становище в срок до 20 работни дни от получаването на консултацията, посочена в първа алинея.

4.   Когато компетентният орган одобрява изменената бяла книга за криптоактива, той може да поиска от издателя на токена, обезпечен с активи:

а)

да въведе механизми за гарантиране на защитата на държателите на токена, обезпечени с активи, когато евентуална промяна в дейността на издателя може да има съществено отражение върху стойността, стабилността или рисковете, свързани с токена, обезпечен с активи, или с резервните активи;

б)

да предприеме подходящи корективни мерки в отговор на опасенията, свързани с целостта на пазара, финансовата стабилност или гладкото функциониране на платежните системи.

Компетентният орган изисква от издателя на токен, обезпечен с активи, да предприеме подходящи корективни мерки в отговор на опасенията, свързани с гладкото функциониране на платежните системи, трансмисионния механизъм на паричната политика или паричния суверенитет, ако тези корективни мерки са предложени от ЕЦБ или, когато е приложимо, от централната банка, посочена в член 20, параграф 4, при провеждането на консултациите, предвидени в параграф 3 от настоящия член.

Когато ЕЦБ или централната банка, посочена в член 20, параграф 4, са предложили различни мерки от тези, които са поискани от компетентния орган, предложените мерки се съчетават или, ако това не е възможно, се изисква прилагането на по-строгата мярка.

5.   Компетентният орган съобщава за изменената бяла книга за криптоактива на ЕОЦКП, на единните звена за контакт на приемащите държави членки, на ЕБО, на ЕЦБ и, когато е приложимо, на централната банка на съответната държава членка в срок до два работни дни от предоставянето на одобрението.

ЕОЦКП предоставя изменената бяла книга за криптоактива в регистъра, посочен в член 109, без излишно забавяне.

Член 26

Отговорност на издателите на токени, обезпечени с активи, по отношение на информацията, представена в бялата книга за криптоактива

1.   Когато издател е нарушил член 19, като е предоставил в своята бяла книга за криптоактива или в изменената бяла книга за криптоактива информация, която не е пълна, обективна и ясна или която е подвеждаща, този издател и членовете на неговия административен, ръководен или надзорен орган носят отговорност пред държателя на такъв токен, обезпечен с активи, за всяка загуба, понесена вследствие на това нарушение.

2.   Всяко договорно изключване или ограничаване на гражданската отговорност съгласно посоченото в параграф 1 се лишава от правно действие.

3.   Държателят на токен, обезпечен с активи, носи отговорността да представи доказателства, че издателят на този токен, обезпечен с активи, е нарушил член 19, като е предоставил в своята бяла книга за криптоактива или в изменената бяла книга за криптоактива информация, която не е пълна, обективна и ясна или която е подвеждаща, и че използването на такава информация е оказало влияние върху решението на държателя да закупи, продаде или обмени този токени, обезпечен с активи.

4.   Издателят и членовете на неговия административен, ръководен или надзорен орган не носят отговорност за загубите, претърпени в резултат на осланянето на информацията, предоставена в резюмето съгласно член 19, включително нейния превод, освен когато резюмето:

а)

е подвеждащо, неточно или непоследователно, когато се разглежда заедно с останалите части на бялата книга за криптоактива; или

б)

не предоставя, когато се разглежда заедно с останалите части на бялата книга за криптоактива, основната информация, която да помогне на потенциалните държатели да вземат решение дали да закупят токена, обезпечен с активи.

5.   Настоящият член не засяга която и да е друга гражданска отговорност съгласно националното право.

ГЛАВА 2

Задължения на издателите на токени, обезпечени с активи

Член 27

Задължение на издателите да действат почтено, безпристрастно и професионално в интерес на държателите на токени, обезпечени с активи

1.   Издателите на токени, обезпечени с активи, действат почтено, безпристрастно и професионално и комуникират с държателите и потенциалните държатели на токени, обезпечени с активи, по безпристрастен, ясен и неподвеждащ начин.

2.   Издателите на токени, обезпечени с активи, действат в интерес на държателите на тези токени и ги третират равноправно, освен в случаите, в които в бялата книга за криптоактива, и когато е приложимо, в маркетинговите съобщения, е оповестено преференциално третиране.

Член 28

Публикуване на бялата книга за криптоактива

Издателят на токен, обезпечен с активи, публикува на своя уебсайт одобрената бяла книга за криптоактива, посочена в член 17, параграф 1 или член 21, параграф 1, и когато е приложимо, изменената бяла книга за криптоактива, посочена в член 25. Одобрената бяла книга за криптоактиви остава публично достъпна до началната дата на публичното предлагане на токена, обезпечен с активи, или на допускането до търговия с този токен. Бялата книга за криптоактива, и когато е приложимо, изменената бяла книга за криптоактива остават на разположение на уебсайта на издателя за целия период, през който токенът, обезпечен с активи, се държи публично.

Член 29

Маркетингови съобщения

1.   Всички маркетингови съобщения, свързани с публичното предлагане на токен, обезпечен с активи, или с допускането до търговия с такъв токен, обезпечен с активи, отговарят на всички изброени по-долу изисквания:

а)

маркетинговите съобщения са ясно разпознаваеми като такива;

б)

информацията в маркетинговите съобщения е обективна, ясна и неподвеждаща;

в)

информацията в маркетинговите съобщения съответства на информацията в бялата книга за криптоактива;

г)

в маркетинговите съобщения се посочва ясно, че бялата книга за криптоактива е била публикувана, и се указва ясно адресът на уебсайта на издателя на токена, обезпечен с активи, както и телефонен номер и адрес на електронна поща за връзка с издателя.

2.   В маркетинговите съобщения ясно и недвусмислено се посочва, че държателите на токен, обезпечен с активи, имат право на обратно изкупуване от издателя по всяко време.

3.   Маркетинговите съобщения и всички техни изменения се публикуват на уебсайта на издателя.

4.   Компетентните органи не изискват предварително одобрение на маркетинговите съобщения преди публикуването им.

5.   Уведомления за маркетинговите съобщения се изпращат на компетентните органи при поискване.

6.   Преди публикуването на бялата книга за криптоактива не се разпространяват маркетингови съобщения. Това ограничение не засяга способността на издателя на токена, обезпечен с активи, да извършва пазарни проучвания.

Член 30

Текуща информация, предоставяна на държателите на токени, обезпечени с активи

1.   Издателите на токени, обезпечени с активи, оповестяват по ясен, точен и прозрачен начин на публично и лесно достъпно място на своя уебсайт размера на токените, обе