ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 119

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
5 май 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2023/912 на Съвета от 25 април 2023 година за сключване от името на Съюза на Споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) (1994 г.) във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

1

 

*

Споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/913 на Съвета от 4 май 2023 година за прилагане на член 9 от Регламент (ЕО) № 1183/2005 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Демократична република Конго

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/914 на Комисията от 20 април 2023 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 802/2004 на Комисията ( 1 )

22

 

*

Регламент (ЕС) 2023/915 на Комисията от 25 април 2023 година относно максимално допустимите количества на някои замърсители в храните и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1881/2006 ( 1 )

103

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/916 на Комисията от 28 април 2023 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Melocotón de Cieza (ЗГУ)]

158

 

*

Регламент (ЕС) 2023/917 на Комисията от 4 май 2023 година за поправка на текста на полски език на Регламент (ЕС) № 651/2014 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора ( 1 )

159

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/918 на Комисията от 4 май 2023 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества аклонифен, аметоктрадин, бефлубутамид, бентиаваликарб, боскалид, каптан, клетодим, циклоксидим, цифлуметофен, дазомет, диклофоп, диметоморф, етефон, феназахин, флуопиколид, флуоксастробин, флурохлоридон, фолпет, форметанат, ядрено-полиедрен вирус Helicoverpa armigera, химексазол, индолилбутиринова киселина, мандипропамид, металаксил, металдехид, метам, метазахлор, метрибузин, милбемектин, паклобутразол, пеноксулам, фенмедифам, пиримифос-метил, пропамокарб, прокиназид, протиоконазол, S-метолахлор, ядрено-полиедрен вирус Spodoptera littoralis, Trichoderma asperellum щам T34 и Trichoderma atroviride щам I-1237 ( 1 )

160

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/919 на Комисията от 4 май 2023 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/804 на Комисията за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо (с изключение на тези от чугун) или от стомана (с изключение на тези от неръждаема стомана), с кръгло напречно сечение и с външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, с произход от Китайската народна република

166

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2023/920 на Съвета от 4 май 2023 година относно мярка за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира в подкрепа на грузинските сили за отбрана

169

 

*

Решение (ОВППС) 2023/921 на Съвета от 4 май 2023 година относно мярка за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира в подкрепа на въоръжените сили на Република Молдова

173

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2023/922 на Съвета от 4 май 2023 година за прилагане на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Демократична република Конго

177

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

5.5.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 119/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2023/912 НА СЪВЕТА

от 25 април 2023 година

за сключване от името на Съюза на Споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) (1994 г.) във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), точка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение (ЕС) 2022/1665 на Съвета (2) Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) (1994 г.) във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (наричано по-нататък „Споразумението“) беше подписано от името на Съюза на 17 януари 2023 г., при условие на сключването му на по-късна дата.

(2)

Целта на Споразумението е да се уреди разпределянето на тарифните квоти, включени в списък CLXXV на ЕС към Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) (1994 г.), вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, съгласно член XXVIII от ГАТТ (1994 г.).

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) (1994 г.) във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз се одобрява от името на Съюза (3).

Член 2

Председателят на Съвета извършва нотификацията, предвидена в член 3, параграф 1 от Споразумението, от името на Съюза (4).

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след приемането му.

Съставено в Люксембург на 25 април 2023 година.

За Съвета

Председател

P. KULLGREN


(1)  Одобрение от 15 март 2023 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Решение (ЕС) 2022/1665 на Съвета от 26 септември 2022 г. за подписване от името на Съюза на Споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) (1994 г.) във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (ОВ L 251, 29.9.2022 г., стр. 1).

(3)  Вж. страница 3 от настоящия брой на Официален вестник.

(4)  Датата на влизане в сила на Споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на Съвета.


5.5.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 119/3


ПРЕВОД

СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Съединените американски щати съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ,

наричан по-нататък „Съюзът“,

и

СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ,

наричани по-нататък „Съединените щати“,

заедно наричани по-нататък „страните“,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД преговорите, които бяха проведени в съответствие с член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (ГАТТ) (1994 г.), във връзка с изменението на отстъпките за тарифните квоти, включени в списък CLXXV на Съюза, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, както бе съобщено на членовете на СТО в документ G/SECRET/42/Add.2,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ЧЛЕН 1

Тарифни квоти на Съюза, който вече не включва Обединеното кралство

По отношение на тарифните квоти, за които Съединените щати имат права да преговарят или да провеждат консултации съгласно член XXVIII от ГАТТ (1994), Съединените щати и Съюзът се споразумяват за предложените количествени ангажименти за тарифните квоти, съдържащи се в приложение 1 към документ G/SECRET/42/Add.2, поети от Съюза, при следните условия:

Тарифна квота 005 (Меса от животни от рода на едрия рогат добитък/Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък): обемът на Съюза от специфичната за Съединените щати/Канада част се коригира на 10 500 тона;

Тарифна квота 015 (Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: разфасовки от домашни свине, пресни, охладени или замразени, със или без костите, без филето, което е представено самостоятелно): обемът на Съюза от частта erga omnes се коригира на 4 786 тона;

Тарифна квота 017 (Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: обезкостени котлети и бутове от домашни свине, пресни, охладени или замразени): обемът на Съюза от квотата erga omnes се коригира на 5 720 тона;

Тарифна квота 018 (Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: обезкостени котлети и бутове от домашни свине, пресни, охладени или замразени): обемът на Съюза от специфичната за Съединените щати квота се коригира на 0 тона;

Тарифна квота 030 (Обезмаслено мляко на прах): обемът на Съюза от квотата erga omnes се коригира на 62 917 тона;

Тарифна квота 044 (Картофи, пресни или охладени, от 1 януари до 15 май): обемът на Съюза от квотата erga omnes се коригира на 4 295 тона;

Тарифна квота 045 (Домати): обемът на Съюза от квотата erga omnes се коригира на 472 тона;

Тарифна квота 047 (Моркови и репи, пресни или охладени): обемът на Съюза от квотата erga omnes се коригира на 1 244 тона;

Тарифна квота 048 (Краставици, пресни или охладени, от 1 ноември до 15 май): обемът на Съюза от квотата erga omnes се коригира на 647 тона;

Тарифна квота 051 (Сушен лук): обемът на Съюза от квотата erga omnes се коригира на 9 770 тона;

Тарифна квота 056 (Бадеми): обемът на Съюза от квотата erga omnes се коригира на 86 223 тона;

Тарифна квота 065 (Череши (сладки), пресни, от 21 май до 15 юли): обемът на Съюза от квотата erga omnes се коригира на 151 тона;

Тарифна квота 068 (Мека пшеница (средно- и нискокачествена): обемът на Съюза от специфичната за Съединените щати квота се коригира на 572 000 тона;

Тарифна квота 069 (Ечемик): обемът на Съюза от квотата erga omnes се коригира на 307 105 тона;

Тарифна квота 071 (Царевица): обемът на Съюза от квотата erga omnes се коригира на 276 440 тона;

Тарифна квота 074 (Неолющен ориз): обемът на Съюза от квотата erga omnes се коригира на 7 тона;

Тарифна квота 076 (Полубланширан или бланширан (избелен) ориз): преразпределението за Съединените щати на тази вътрешно управлявана квота съгласно съответното законодателство на Съюза се коригира на 25 772 тона;

Тарифна квота 077 (Полубланширан или бланширан (избелен) ориз): преразпределението за Съединените щати на тази вътрешно управлявана квота съгласно съответното законодателство на Съюза се коригира на 1 910 тона;

Тарифна квота 080 (Натрошен ориз): обемът на Съюза от квотата erga omnes се коригира на 28 360 тона;

Tarифна квота 110 (Плодови сокове): обемът на Съюза от квотата erga omnes се коригира на 6 551 тона;

Тарифна квота 111 (Гроздов сок): обемът на Съюза от квотата erga omnes се коригира на 2 525 тона;

Тарифна квота 112 (Хранителни продукти): обемът на Съюза от квотата erga omnes се коригира на 783 тона;

Тарифна квота 113 (Хранителни продукти): обемът на Съюза от специфичната за Съединените щати квота се коригира на 1 286 тона;

Тарифна квота 121 (Други препарати от видовете, използвани за храна на животни: несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти): обемът на Съюза от квотата erga omnes се коригира на 2 800 тона;

Тарифна квота 122 (Други препарати от видовете, използвани за храна на животни: несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти): обемът на Съюза от квотата erga omnes се коригира на 2 700 тона;

Тарифна квота 123 (Храни за кучета и котки): обемът на Съюза от квотата erga omnes се коригира на 1 732 тона;

Тарифна квота 011 (Преработени скариди от вида Pandalus borealis): обемът на Съюза от квотата erga omnes се коригира на 500 тона;

Тарифна квота 013 (Шперплат от иглолистен дървен материал, несъединен с други материали: — чиито страни са необработени при кръгообразното развиване, с дебелина, по-голяма от 8,5 mm, или — шлифован и с дебелина, по-голяма от 18,5 mm): обемът на Съюза от квотата erga omnes се коригира на 448 500 кубични метра.

Съединените щати и Съюзът се споразумяват също така за следната промяна в планираните ангажименти, за да се улесни използването на една тарифна квота:

Тарифна квота 011 (Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени; Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени): Съюзът намалява адвалорната част от митото в рамките на квотата от 20 % на 15 %.

ЧЛЕН 2

Текущи преговори, водени от Съюза съгласно член XXVIII от ГАТТ (1994)

1.   Съединените щати отбелязват, че Съюзът продължава да води преговори и консултации с други членове на СТО, притежаващи права за водене на преговори или консултации съгласно член XXVIII от ГАТТ (1994), вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, както бе съобщено на членовете на СТО с документ G/SECRET/42/Add.2.

2.   В резултат на посочените преговори и консултации Съюзът може да пожелае да обмисли евентуална промяна в дяловете и количествата, определени в списъка по-горе, или предложени от Съюза в документ G/SECRET/42/Add.2. В случай на планирана промяна по отношение на предишно задължение на Съюза във връзка с тарифните квоти, за които Съединените щати имат право да преговарят или да провеждат консултации, Съюзът се консултира със Съединените щати, така че да се постигне взаимно удовлетворителен резултат, преди да се пристъпи към такава промяна, без да се засягат правата на всяка от страните по член XXVIII от ГАТТ (1994).

ЧЛЕН 3

Заключителни разпоредби

1.   Съюзът и Съединените щати се уведомяват взаимно за приключването на вътрешните процедури, необходими за влизането в сила на настоящото споразумение. Настоящото споразумение влиза в сила на датата на последното уведомление.

2.   Настоящото споразумение представлява международно споразумение между Съюза и Съединените щати, включително за целите на член XXVIII, параграф 3, букви а) и б) от ГАТТ (1994).

Съставено в Брюксел на седемнадесети януари две хиляди двадесет и трета година в два екземпляра на английски език.

За Европейския съюз

За Съединените американски щати


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО

G/SECRET/42/Add.2

Списък на тарифните квоти, които подлежат на изменение в списък CLXXV — Европейски съюз

Предложените изменения са, както следва:

Предлага се тарифните квоти да се разпределят между Европейския съюз в състава му след оттеглянето на Обединеното кралство (ЕС-27) и Обединеното кралство въз основа на търговските потоци по всяка тарифна квота за представителен период (2013—2015 г.). Разпределението е установено съгласно съответния дял на използване (%) на ЕС-27 и Обединеното кралство, който е приложен към целия планиран обем на дадена тарифна квота. По отношение на всички тарифни квоти е приложен последователен подход, включително във връзка с данните и методиката. Текущите отстъпки и предложеното разпределение за ЕС-27 са представени по-долу.

1.   Тарифни квоти, които подлежат на изменение в част I, раздел I-Б (Селскостопански продукти)

Пореден номер на тарифната квота

Описание на тарифната квота

Единица

Други условия

___

Държава доставчик

Текуща отстъпка в списък CLXXV

(ЕС-28)

Предложена отстъпка за ЕС-27

001

Живи животни от рода на едрия рогат добитък

глави

 

710

710

002

Живи животни от рода на едрия рогат добитък

глави

 

711

711

003

Живи животни от рода на едрия рогат добитък

глави

 

24 070

24 070

004

Живи животни от рода на овцете или козите, различни от расови животни за разплод

t

бивша югославска република Македония

215

215

004

Живи животни от рода на овцете или козите, различни от расови животни за разплод

t

Други

105

105

004

Живи животни от рода на овцете или козите, различни от расови животни за разплод

t

Erga omnes

91

91

005

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени

t (тегло на продукта)

Аржентина

17 000

16 936

005

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени

t (тегло на продукта)

Австралия

7 150

2 481

005

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени

t (тегло на продукта)

Уругвай

2 300

2 022

005

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени

t (тегло на продукта)

САЩ/Канада

11 500

11 481

006

Висококачествени меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени

t

Нова Зеландия

1 300

846

007

Обезкостени висококачествени меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени

t

Аржентина

12 500

12 453

008

Обезкостени меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени

t

Бразилия

10 000

8 951

009

Обезкостени меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени

t

Уругвай

4 076

3 584

010

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени

t (обезкостено тегло)

 

54 875

43 732

011

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени

t (тегло с костите)

 

63 703

19 676

012

Обезкостено биволско месо, прясно, охладено или замразено

t (без костите)

Аржентина

200

200

013

Обезкостено биволско месо, замразено

t (без костите)

Австралия

2 250

1 405

014

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:

Цели или половин трупове от домашни свине, пресни, охладени или замразени

t

 

15 067

15 067

015

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:

Разфасовки от домашни свине, пресни, охладени или замразени, със или без костите, без филето, което е представено самостоятелно

t

Канада

4 624

4 623

015

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:

Разфасовки от домашни свине, пресни, охладени или замразени, със или без костите, без филето, което е представено самостоятелно

t

Erga omnes

6 135

6 133

016

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:

Необезкостени котлети и разфасовки от тях, от домашни свине, пресни или охладени

Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях, от домашни свине, замразени

t

 

7 000

7 000

017

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:

Обезкостени котлети и бутове от домашни свине, пресни, охладени или замразени

t

 

35 265

12 680

018

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:

Обезкостени котлети и бутове от домашни свине, пресни, охладени или замразени

t

САЩ

4 922

1 770

019

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:

Филета от домашни свине, пресни, охладени или замразени

t

 

5 000

3 780

020

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

t (кланично тегло)

Аржентина

23 000

17 006

020

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

t (кланично тегло)

Австралия

19 186

3 837

020

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

t (кланично тегло)

Чили

3 000

2 628

020

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

t (кланично тегло)

Гренландия

100

48

020

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

t (кланично тегло)

Исландия

600

349

020

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

t (кланично тегло)

Нова Зеландия

228 389

114 184

020

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

t (кланично тегло)

Уругвай

5 800

4 759

020

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

t (кланично тегло)

Босна и Херцеговина

850

410

020

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

t (кланично тегло)

Други

200

200

020

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

t (кланично тегло)

Erga omnes

200

178

021

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени

t

Аржентина

700

700

021

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени

t

Други

800

800

022

Цели пилета, пресни, охладени или замразени

t

 

6 249

4 054

023

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици, пресни, охладени или замразени

t

САЩ

21 345

21 345

024

Пилешки разфасовки, пресни, охладени или замразени

t

 

8 570

8 253

025

Обезкостени разфасовки от петли и кокошки, замразени

t

 

2 705

2 427

026

Разфасовки от петли и кокошки, замразени

t

Бразилия

9 598

8 308

026

Разфасовки от петли и кокошки, замразени

t

Erga omnes

15 500

13 471

027

Месо от пуйки, прясно, охладено или замразено

t

 

1 781

1 781

028

Разфасовки от пуйки, замразени

t

Бразилия

3 110

2 692

028

Разфасовки от пуйки, замразени

t

Erga omnes

4 985

4 253

029

Осолено месо от домашни птици

t

Бразилия

170 807

129 930

029

Осолено месо от домашни птици

t

Тайланд

92 610

68 385

029

Осолено месо от домашни птици

t

Други

828

824

030

Обезмаслено мляко на прах

t

 

68 537

68 536

031

Масло и други млечни мазнини

t (в еквивалент на масло)

 

11 360

11 360

032

Масло, най-малко на шест седмици, с тегловно съдържание на мазнини, равно на или по-голямо от 80 %, но по-малко от 85 %, получено директно от мляко или сметана, без да се използват складирани суровини, по единен, независим и непрекъснат процес на производство

Масло, най-малко на шест седмици, с тегловно съдържание на мазнини, равно на или по-голямо от 80 %, но по-малко от 85 %, получено директно от мляко или сметана, без да се използват складирани суровини, по единен, независим и непрекъснат процес на производство, който може да налага сметаната да минава през етап на концентриране на млечни мазнини и/или на фракциониране на тази мазнина (процесите на производство, наречени „амикс“ и „за мазане“)

t

Нова Зеландия

74 693

47 177

033

Сирена и извара:

Сирене за пица, замразено, нарязано на парчета с единично тегло непревишаващо 1 g, в съдове с нетно съдържание 5 kg или повече, с тегловно съдържание на вода 52 % или повече и с тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество 38 % или повече

t

 

5 360

5 360

034

Други сирена

t

 

19 525

19 525

035

Сирена и извара:

Сирене Emmental, включително топен Emmental

t

 

18 438

18 438

036

Сирена и извара:

Сирена Gruyère, Sbrinz, включително топен Gruyère

t

 

5 413

5 413

037

Сирена и извара:

Сирена, предназначени за преработка

t

 

20 007

11 741

038

Сирена, предназначени за преработка

t

Австралия

500

500

038

Сирена, предназначени за преработка

t

Нова Зеландия

4 000

1 670

039

Сирена и извара:

Сирене Cheddar

t

 

15 005

14 941

040

Сирене Cheddar

t

Нова Зеландия

7 000

4 361

040

Сирене Cheddar

t

Австралия

3 711

3 711

041

Сирене Cheddar

t

Канада

4 000

0

042

Яйца от домашни птици за консумация, с черупки

t

 

135 000

114 669

043

Яйчни жълтъци

Птичи яйца без черупки

t (в еквивалент на яйца с черупки)

 

7 000

7 000

044

Картофи, пресни или охладени, от 1 януари до 15 май

t

 

4 295

4 292

045

Домати

t

 

472

464

046

Чесън

t

Аржентина

19 147

19 147

046

Чесън

t

Китай

48 225

40 556

046

Чесън

t

Други

6 023

3 711

047

Моркови и репи, пресни или охладени

t

 

1 244

1 192

048

Краставици, пресни или охладени, от 1 ноември до 15 май

t

 

1 134

500

049

Други зеленчуци, пресни или охладени (сладки пиперки)

t

 

500

500

050

Гъби от рода Agaricus, приготвени, консервирани или временно консервирани

t

Китай

1 450

1 450

050

Гъби от рода Agaricus, приготвени, консервирани или временно консервирани

t

Erga omnes

33 980

33 980

051

Сушен лук

t

 

12 000

9 696

052

Корени от маниока (cassava)

t

Тайланд

5 750 000

3 096 027

053

Корени от маниока (cassava), различни от гранули, получени от брашна или грис

Корени от арарут и от салеп и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте

t

Китай

350 000

275 805

053

Корени от маниока (cassava), различни от гранули, получени от брашна или грис

Корени от арарут и от салеп и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте

t

Индонезия

825 000

0

053

Корени от маниока (cassava), различни от гранули, получени от брашна или грис

Корени от арарут и от салеп и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте

t

Други държави, членуващи в СТО, с изключение на Тайланд, Китай и Индонезия

145 590

124 552

053

Корени от маниока (cassava), различни от гранули, получени от брашна или грис

Корени от арарут и от салеп и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте

t

Други държави, нечленуващи в СТО

30 000

30 000

053

Корени от маниока (cassava), различни от гранули, получени от брашна или грис

Корени от арарут и от салеп и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте

t

Други държави, нечленуващи в СТО

2 000

1 691

054

Сладки картофи, различни от тези, предназначени за консумация от човека

t

Китай

600 000

252 641

055

Сладки картофи, различни от тези, предназначени за консумация от човека

t

Без Китай

5 000

4 985

056

Бадеми, различни от горчиви

t

 

90 000

85 958

057

Сладки портокали, пресни

t

 

20 000

20 000

058

Други цитрусови хибриди

t

 

15 000

14 931

059

Лимони, от 15 януари до 14 юни

t

 

10 000

8 156

060

Трапезно грозде, прясно, от 21 юли до 31 октомври

t

 

1 500

885

061

Ябълки, пресни, от 1 април до 31 юли

t

 

696

666

062

Круши, пресни, различни от предназначените за промишлени цели, в насипно състояние, от 1 август до 31 декември

t

 

1 000

810

063

Кайсии, пресни, от 1 август до 31 май

t

 

500

74

064

Кайсии, пресни, от 1 юни до 31 юли

t

 

2 500

1 387

065

Череши, пресни, различни от вишни, от 21 май до 15 юли

t

 

800

105

066

Твърда пшеница

t

 

50 000

50 000

067

Висококачествена пшеница

t

 

300 000

300 000

068

Мека пшеница (средно- и нискокачествена)

t

САЩ

572 000

571 943

068

Мека пшеница (средно- и нискокачествена)

t

Канада

38 853

1 463

068

Мека пшеница (средно- и нискокачествена)

t

Други

2 371 600

2 285 665

068

Мека пшеница (средно- и нискокачествена)

t

Erga omnes

129 577

129 577

069

Ечемик

t

 

307 105

306 812

070

Ечемик за пивоварни цели

t

 

50 890

20 789

071

Царевица

t

 

277 988

269 214

072

Царевица

t

 

500 000

500 000

073

Царевица

t

 

2 000 000

2 000 000

074

Неолющен ориз

t

 

7

5

075

Олющен ориз (Cargo или кафяв)

t

 

1 634

1 416

076

Ориз, полубланширан или бланширан (избелен)

t

 

63 000

36 731

077

Ориз, полубланширан или бланширан (избелен)

t

Тайланд

4 313

3 663

077

Ориз, полубланширан или бланширан (избелен)

t

Други

9 187

6 859

078

Ориз, полубланширан или бланширан (избелен)

t

Тайланд

1 200

1 019

078

Ориз, полубланширан или бланширан (избелен)

t

Erga omnes

25 516

22 442

079

Ориз, натрошен, предназначен за производството на хранителни продукти от подпозиция 1901 10 00

t

 

1 000

1 000

080

Ориз, натрошен

t

 

31 788

26 581

081

Ориз, натрошен

t

 

100 000

93 709

082

Сорго на зърна

t

 

300 000

300 000

083

Просо

t

 

1 300

888

084

Обработени зърна от овес, различни от натрошени

t

 

10 000

231

085

Нишесте от маниока

t

 

8 000

6 632

086

Нишесте от маниока

t

 

2 000

1 658

087

Колбаси, сухи или за намазване, без топлинна обработка

Други колбаси

t

 

3 002

164

088

Приготвени храни от пуешко месо

t

Бразилия

92 300

89 950

088

Приготвени храни от пуешко месо

t

Други

11 596

11 301

089

Преработено пилешко месо, без топлинна обработка, съдържащо тегловно 57 % или повече месо или карантии от домашни птици

t

Бразилия

15 800

10 969

089

Преработено пилешко месо, без топлинна обработка, съдържащо тегловно 57 % или повече месо или карантии от домашни птици

t

Други

340

236

090

Топлинно обработено месо от петли и кокошки

t

Бразилия

79 477

52 665

090

Топлинно обработено месо от петли и кокошки

t

Тайланд

160 033

109 441

090

Топлинно обработено месо от петли и кокошки

t

Други

11 443

8 471

091

Преработено пилешко месо, съдържащо тегловно 25 % или повече, но по-малко от 57 % месо или карантии от домашни птици

t

Бразилия

62 905

59 699

091

Преработено пилешко месо, съдържащо тегловно 25 % или повече, но по-малко от 57 % месо или карантии от домашни птици

t

Тайланд

14 000

8 019

091

Преработено пилешко месо, съдържащо тегловно 25 % или повече, но по-малко от 57 % месо или карантии от домашни птици

t

Други

2 800

1 669

092

Преработено пилешко месо, съдържащо тегловно по-малко от 25 % месо или карантии от домашни птици

t

Бразилия

295

163

092

Преработено пилешко месо, съдържащо тегловно по-малко от 25 % месо или карантии от домашни птици

t

Тайланд

2 100

1 162

092

Преработено пилешко месо, съдържащо тегловно по-малко от 25 % месо или карантии от домашни птици

t

Други

470

260

093

Преработено месо от патици, гъски или токачки, без топлинна обработка, съдържащо тегловно 57 % или повече месо или карантии от домашни птици

t

Тайланд

10

0

094

Преработено месо от патици, гъски или токачки, с топлинна обработка, съдържащо тегловно 57 % или повече месо или карантии от домашни птици

t

Тайланд

13 500

8 572

094

Преработено месо от патици, гъски или токачки, с топлинна обработка, съдържащо тегловно 57 % или повече месо или карантии от домашни птици

t

Други

220

159

095

Преработено месо от патици, гъски или токачки, с топлинна обработка, съдържащо тегловно 25 % или повече, но по-малко от 57 % месо или карантии от домашни птици

t

Тайланд

600

300

095

Преработено месо от патици, гъски или токачки, с топлинна обработка, съдържащо тегловно 25 % или повече, но по-малко от 57 % месо или карантии от домашни птици

t

Други

148

0

096

Преработено месо от патици, гъски или токачки, с топлинна обработка, съдържащо тегловно по-малко от 25 % месо или карантии от домашни птици

t

Тайланд

600

278

096

Преработено месо от патици, гъски или токачки, с топлинна обработка, съдържащо тегловно по-малко от 25 % месо или карантии от домашни птици

t

Други

125

58

097

Приготвени храни или консерви от месо от домашни свине

t

 

6 161

6 161

098

Сурова захар от захарна тръстика, предназначена за рафиниране

t

Австралия

9 925

4 961

098

Сурова захар от захарна тръстика, предназначена за рафиниране

t

Бразилия

388 124

358 454

098

Сурова захар от захарна тръстика, предназначена за рафиниране

t

Куба

10 000

10 000

098

Сурова захар от захарна тръстика, предназначена за рафиниране

t

Erga omnes

372 876

341 460

099

Захар от захарна тръстика или от цвекло

t (в еквивалент на бяла захар)

Индия

10 000

5 841

099

Захар от захарна тръстика или от цвекло

t (в еквивалент на бяла захар)

Държави от АКТБ

1 294 700

921 707

100

Фруктоза, химически чиста

t

 

4 504

4 504

101

Фруктоза, химически чиста

t

 

1 253

1 253

102

Сладкарски изделия

t

 

2 289

2 245

103

Шоколад

t

 

107

81

104

Шоколад

t

 

2 026

2 026

105

Хранителни продукти, съдържащи житни растения

t

 

191

191

106

Макаронени изделия

t

 

532

497

107

Бисквити

t

 

409

409

108

Консервирани ананаси, цитрусови плодове, круши, кайсии, череши, праскови и ягоди

t

 

2 838

2 820

109

Сок от портокали, замразен, с плътност, непревишаваща 1,33 g/cm3 при 20 °C

t

 

1 500

1 500

110

Плодови сокове

t

 

7 044

6 436

111

Гроздов сок (включително гроздова мъст):

t

 

14 029

0

112

Хранителни продукти

t

 

921

702

113

Хранителни продукти

t

САЩ

1 550

831

114

Вина от прясно грозде (различни от пенливи вина и качествени вина, произведени в определени райони), в съдове с вместимост =< 2 l и с алкохолно съдържание =< 13 % vol

hl

 

40 000

4 689

115

Вина от прясно грозде (различни от пенливи вина и качествени вина, произведени в определени райони), в съдове с вместимост > 2 l и с алкохолно съдържание =< 13 % vol

hl

 

20 000

15 647

116

Вермути и други видове вина от прясно грозде, ароматизирани с растения или ароматични вещества, в съдове с вместимост > 2 l и с алкохолно съдържание =< 18 % vol

hl

 

13 810

13 808

117

Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на житни растения

t

 

475 000

458 068

118

Царевичен глутен

t

 

10 000

10 000

119

Препарат, съставен от смес от коренчета от малц и остатъци от пресяването на ечемика преди малцуване (евентуално включващ и други зърна), както и остатъци от почистването на ечемичените зърна след малцуване, с тегловно съдържание на протеини 12,5 % или повече

Препарат, съставен от смес от коренчета от малц и остатъци от пресяването на ечемика преди малцуване (евентуално включващ техните зърна), както и остатъци от почистването на ечемичените зърна след малцуване, с тегловно съдържание на протеини 12,5 % или повече и не повече от 28 % скорбяла или нишесте

t

 

20 000

20 000

120

Препарат, съставен от смес от коренчета от малц и остатъци от пресяването на ечемика преди малцуване (евентуално включващ и други зърна), както и остатъци от почистването на ечемичените зърна след малцуване, с тегловно съдържание на протеини 15,5 % или повече

Препарат, съставен от смес от коренчета от малц и остатъци от пресяването на ечемика преди малцуване (евентуално включващ и други зърна), както и остатъци от почистването на ечемичените зърна след малцуване, с тегловно съдържание на протеини 15,5 % или повече и не повече от 23 % скорбяла или нишесте

t

 

100 000

100 000

121

Други препарати от видовете, използвани за храна на животни:

Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти

t

 

2 800

2 746

122

Други препарати от видовете, използвани за храна на животни:

Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти

t

 

2 700

2 670

123

Храни за кучета и котки

t

 

2 058

1 393

124

Яйчен албумин

t (в еквивалент на яйца с черупки)

 

15 500

15 500

2.   Тарифни квоти, които подлежат на изменение в част I, раздел II-Б (Други продукти)

Пореден номер на тарифната квота

Описание на тарифната квота

Единица

Други условия — Държава доставчик

Текуща отстъпка в списък CLXXV (ЕС-28)

Предложена отстъпка за ЕС-27

001

Тон (от рода Thunnus) и риби от рода Euthynnus

t

 

17 250

17 221

002

Херинга

t

 

34 000

31 888

003

Сребрист хек (Merluccius bilinearis)

t

 

2 000

1 999

004

Риби от рода Coregonus

t

 

1 000

1 000

005

Риби от рода Allocyttus и от вида Pseudocyttus maculatus

t

 

200

200

006

Треска от видовете Gadus morhua (атлантическа треска) и Gadus ogac (гренландска треска) и риби от вида Boreogadus saida (полярна треска)

t

 

25 000

24 998

007

Приготвени или консервирани риби (с изключение на целите или тези на парчета): от сардини, бонито, скумрии от видовете Scomber scombrus и Scomber japonicus и от риби от вида Orcynopsis unicolor (паламуд)

t

 

865

631

008

Приготвени или консервирани риби (с изключение на целите или тези на парчета): от сардини, бонито, скумрии от видовете Scomber scombrus и Scomber japonicus и от риби от вида Orcynopsis unicolor (паламуд)

t

Тайланд

1 410

123

009

Приготвени или консервирани риби (с изключение на целите или тези на парчета): от тон, ивичест тон или други риби от рода Euthynnus

t

 

742

742

010

Приготвени или консервирани риби (с изключение на целите или тези на парчета): от тон, ивичест тон или други риби от рода Euthynnus

t

Тайланд

1 816

1 816

011

Скариди от вида Pandalus borealis, без черупки, варени, замразени, но неприготвени по друг начин

t

 

500

474

012

Речни раци, сготвени с копър, замразени

t

 

3 000

2 965

013

Шперплат от иглолистен дървен материал, несъединен с други материали: — чиито страни са необработени при кръгообразното развиване, с дебелина, по-голяма от 8,5 mm, или — шлифован и с дебелина, по-голяма от 18,5 mm

m3

 

650 000

482 648

014

Неизбелени прежди от лен (различни от преждите от дреб), с линейна плътност 333,3  dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 30)

t

 

400

400

015

Подобни малки артикули от стъкло, различни от: стъклени мъниста, стъклени имитации на естествени или култивирани перли, стъклени имитации на скъпоценни или полускъпоценни камъни

t

 

52

52

016

Феросилиций

t

 

12 600

12 600

017

Феросиликоманган

t

 

18 550

18 550

018

Ферохром, съдържащ тегловно не повече от 0,10 % въглерод и повече от 30 %, но не повече от 90 % хром

t

 

2 950

2 804


РЕГЛАМЕНТИ

5.5.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 119/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/913 НА СЪВЕТА

от 4 май 2023 година

за прилагане на член 9 от Регламент (ЕО) № 1183/2005 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Демократична република Конго

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1183/2005 на Съвета от 18 юли 2005 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Демократична република Конго (1), и по-специално член 9, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, като има предвид, че:

като има предвид, че:

(1)

На 18 юли 2005 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 1183/2005.

(2)

На 1 март 2023 г. комитетът към Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно Резолюция 1533 (2004) на Съвета за сигурност на ООН, актуализира информацията за едно лице, обект на ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 1183/2005 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1183/2005 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 май 2023 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ОВ L 193, 23.7.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част a) (Списък на лицата, посочени в членове 2 и 2а) от приложение I към Регламент (ЕС) № 1183/2005 вписването по точка 30 се заменя със следното:

„30.

Bosco TAGANDA

(изв. още като: a) Bosco Ntaganda, б) Bosco Ntagenda, в) General Taganda, г) Lydia (когато е част от APR), д) Terminator, е) Tango Romeo (кодово название), ж) Romeo (кодово название), з) Major)

Адрес: Белгия (от 14 декември 2022 г.)

Дата на раждане: между 1973 и 1974 г.

Място на раждане: Bigogwe, Руанда.

Гражданство: Демократична република Конго.

Дата на посочване от ООН: 1 ноември 2005 г. (изменено на 13 октомври 2016 г., 19 август 2020 г. и 1 март 2023 г.)

Друга информация: Роден в Руанда, като дете се премества в Nyamitaba, територия Masisi, Северно Киву. След мирните споразумения от Ituri, с президентски декрет от 11 декември 2004 г. е произведен в чин бригаден генерал от FARDC Бивш началник на щаба на CNDP, а след ареста на Laurent Nkunda през януари 2009 г. става военен командващ на CNDP. От януари 2009 г. фактически е заместник-командващ на последователните операции срещу FDLR „Umoja Wetu“, „Kimia II“ и „Amani Leo“ в Северно и Южно Киву. През март 2013 г. влиза в Руанда, а на 22 март доброволно се предава на представителите на Международния наказателен съд в Кигали. Предаден е на Международния наказателен съд в Хага, Нидерландия. На 9 юни 2014 г. Международният наказателен съд потвърждава повдигнатите срещу него 13 обвинения във военни престъпления и пет обвинения в престъпления против човечеството; съдебният процес срещу него започва през септември 2015 г. На 8 юли 2019 г. Международният наказателен съд го признава за виновен за 18 военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени в Ituri през периода 2002–2003 г. На 7 ноември 2019 г. той е осъден на общо 30 години лишаване от свобода. Той обжалва както осъдителната присъда, така и наложеното наказание. На 30 март 2021 г. апелативният състав на Международния наказателен съд потвърждава осъдителната присъда и наложеното наказание. На 14 декември 2022 г. той е прехвърлен на територията на Белгия за изтърпяване на наказанието. Уеблинк за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Bosco Taganda е бил военнокомандващ на UPC/L, оказва влияние върху политиката и осъществява командването и контрола над дейностите на UPC/L, една от въоръжените групировки и милиции, посочени в точка 20 от Резолюция 1493 (2003), които участват в трафика на оръжие в нарушение на оръжейното ембарго. През декември 2004 г. е назначен с чин генерал във FARDC, но отказва повишението си, като остава извън FARDC. Според бюрото на специалния представител на генералния секретар на ООН за децата и въоръжените конфликти той е отговорен за набирането и използването на деца в Ituri през 2002 и 2003 г., както носи отговорност пряко и/или като командващ за 155 случая на набиране и използване на деца в Северно Киву от 2002 до 2009 г. Като началник на щаба на CNDP е отговорен пряко и в качеството си на командващ за масовите убийства в Kiwanja през ноември 2008 г.

Роден в Руанда, като дете се премества в Nyamitaba, в територията Masisi, провинция Северно Киву. През юни 2011 г. пребивава в Goma и притежава големи земеделски стопанства в района Ngungu, територия Masisi, провинция Северно Киву. След мирните споразумения от Ituri, с президентски декрет от 11 декември 2004 г. е произведен в чин бригаден генерал от FARDC. Бил е началник на щаба на CNDP, а след ареста на Laurent Nkunda през януари 2009 г. става военен командващ на CNDP. От януари 2009 г. фактически е заместник-командващ на последователните операции срещу FDLR „Umoja Wetu“, „Kimia II“ и „Amani Leo“ в провинциите Северно и Южно Киву. През март 2013 г. влиза в Руанда, на 22 март доброволно се предава на представителите на Международния наказателен съд в Кигали, след което е прехвърлен в Международния наказателен съд в Хага, Нидерландия. На 9 юни 2014 г. Международният наказателен съд потвърждава 13 от повдигнатите срещу него обвинения във военни престъпления и пет от обвиненията в престъпления против човечеството. Съдебният процес срещу него започва през септември 2015 г.“


5.5.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 119/22


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/914 НА КОМИСИЯТА

от 20 април 2023 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 802/2004 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

Като взе предвид член 57, параграф 2, буква а) от Споразумението за Европейското икономическо пространство във връзка с член 1 от Протокол № 21 към това споразумение,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. за контрола върху концентрациите между предприятията (1), и по-специално член 23, параграф 1 от него,

след консултация с консултативния комитет,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 802/2004 на Комисията от 7 април 2004 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета за контрола върху концентрациите между предприятията (2) беше изменян няколко пъти. Тъй като сега трябва да бъдат направени допълнителни промени, Регламент (ЕО) № 802/2004 следва да бъде отменен и заменен от съображения за яснота.

(2)

Регламент (ЕО) № 139/2004 се основава на принципа на задължителното уведомяване за концентрации преди тяхното осъществяване. Уведомяването има важни правни последици, които са благоприятни за участниците в планираната концентрация. Неизпълнението на задължението за уведомяване обаче води до налагане на глоби на страните и може също така да доведе до неблагоприятни гражданскоправни последици за тях. Поради това, в интерес на правната сигурност, е необходимо точно да се определят предметът и съдържанието на информацията, която следва да се предоставя в уведомлението.

(3)

Уведомяващите страни са длъжни да представят на Комисията пълно и добросъвестно изложение на фактите и обстоятелствата, които са от значение за вземането на решение относно концентрацията, предмет на уведомление.

(4)

Регламент (ЕО) № 139/2004 също така допуска засегнатите предприятия да направят преди уведомяването мотивирано искане, с което концентрация, отговаряща на изискванията на регламента, да бъде отнесена за разглеждане към Комисията от една или повече държави членки или да бъде отнесена за разглеждане от Комисията към една или повече държави членки в зависимост от случая. Важно е да бъде предоставена достатъчно информация на Комисията и на компетентните органи на засегнатите държави членки, която да им позволява да преценяват в кратки срокове дали такова отнасяне следва да бъде направено. За целта мотивираното искане следва да съдържа някои специфични сведения.

(5)

С оглед опростяване и ускоряване на разглеждането на уведомленията, мотивираните искания и информацията относно ангажиментите, следва да се използват стандартни формуляри. Тези формуляри са определени в приложенията към настоящия регламент. Форматът на приложенията към настоящия регламент може да се променя и съответните формуляри могат да бъдат заменени с електронни формуляри, съдържащи същите изисквания за информация.

(6)

Тъй като уведомлението поставя началото на предвидените в Регламент (ЕО) № 139/2004 нормативно установени срокове, трябва да се определят и условията, уреждащи тези срокове, и момента, от който те пораждат ефект.

(7)

В интерес на правната сигурност следва да се определят правила за изчисляване на сроковете, предвидени в Регламент (ЕО) № 139/2004. По-специално, трябва да се определят началото и краят на сроковете и обстоятелствата, които обуславят тяхното спиране, като надлежно бъдат отчетени изискванията, произтичащи от изключително краткия нормативен график, предвиден за производството.

(8)

Разпоредбите, които се отнасят за производството на Комисията по Регламент (ЕО) № 139/2004, следва да бъдат формулирани така, че изцяло да се гарантира правото на изслушване и правото на защита. За целта Комисията следва да прави разграничение между страните, които уведомяват за концентрация, други страни, участващи в планираната концентрация, трети страни и страни, спрямо които Комисията възнамерява да вземе решение за налагане на глоба или периодични наказателни плащания.

(9)

По искане на уведомяващите страни и на други страни, участващи в планираната концентрация, Комисията следва да им предостави възможност, преди уведомлението, да обсъдят планираната концентрация неофициално и строго поверително. Освен това Комисията следва да поддържа тесни връзки с тези страни след уведомяването, доколкото е необходимо да се обсъжда с тях установени от нея, при първоначално разглеждане на случая, евентуални практически или юридически проблеми, с оглед разрешаването им, по възможност по взаимно съгласие.

(10)

В съответствие с принципа на зачитане на правото на защита, на уведомяващите страни следва да бъде предоставена възможност да представят своите мнения по всички възражения, които Комисията предлага да вземе предвид в решенията си. Другите страни, които участват в планираната концентрация, също следва да бъдат информирани за възраженията на Комисията и следва да им бъде предоставена възможност да изразят становището си.

(11)

На трети страни, които докажат наличието на достатъчен интерес, също следва да бъде предоставена възможност да изразят становището си, ако предявят писмено искане в този смисъл.

(12)

Различните лица, които имат право да представят мнения, трябва да ги представят писмено, което е както в техен собствен интерес, така и в интерес на доброто администриране, без да се накърнява правото им да искат устно изслушване, при необходимост, за да допълнят писмената процедура. Въпреки това, в спешни случаи Комисията следва да може незабавно да пристъпва към устно изслушване на уведомяващите страни, на други участващи страни и на трети лица.

(13)

Необходимо е да се посочат правила относно правата на лицата, които трябва да бъдат изслушвани, до каква степен следва да им се предоставя достъп до преписката на Комисията и при какви условия те могат да бъдат представлявани или подпомагани.

(14)

Когато предоставя достъп до преписката, Комисията следва да гарантира опазването на търговски тайни и друга поверителна информация. Комисията следва да може да изисква от предприятията, които са представили документи или декларации, да посочват поверителната информация.

(15)

За да е възможно Комисията да извършва подходяща оценка на предлаганите от уведомяващите страни ангажименти, за да стане концентрацията съвместима с общия пазар, както и за гарантиране на надлежно консултиране с другите участващи страни, с трети лица и с органите на държавите членки, съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 139/2004, следва да се определят процедурата и сроковете за представяне на ангажиментите.

(16)

Предаването на документи до и от Комисията следва по принцип да се извършва чрез цифрови средства, като се отчита развитието на информационните и комуникационните технологии и въздействието на това предаване върху околната среда. Това важи по-специално за уведомленията, мотивираните искания, мненията в отговор на възраженията, отправени от Комисията до уведомяващите страни, както и за ангажиментите, предлагани съгласно член 6, параграф 2 или член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Член 1

Настоящият регламент се прилага за контрола върху концентрациите съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004.

ГЛАВА II

УВЕДОМЛЕНИЯ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Член 2

Лица, които имат право да представят уведомления

1.   Уведомленията се представят от лицата или предприятията, посочени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004.

2.   Когато уведомленията са подписани от упълномощени външни представители на лица или на предприятия, тези представители представят писмено доказателство за своето упълномощаване.

Член 3

Представяне на уведомления

1.   Уведомленията се представят чрез формуляр СО, посочен в приложение I. При условията, определени в приложение II, уведомленията могат да се представят чрез кратък формуляр СО, посочен в това приложение. Съвместните уведомления се представят в един формуляр.

2.   Формулярите, посочени в параграф 1, и всички съответни придружаващи документи се представят на Комисията в съответствие с член 22 и инструкциите, публикувани от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз.

3.   Уведомленията се изготвят на един от официалните езици на Съюза. За уведомяващите страни този език е също и езикът, на който ще се води производството, както и този, на който ще се води всяко последващо производство, свързано със същата концентрация. Съпътстващата документация се представя на оригиналния език, на който е съставена. Когато оригиналният език на даден документ не е един от официалните езици на Съюза, се прилага превод на езика, на който ще се води производството.

4.   Когато уведомленията се правят на основание на член 57 от Споразумението за Европейско икономическо пространство, те могат да се представят и на един от официалните езици на държавите от ЕАСТ или на работния език на Надзорния орган на ЕАСТ. Ако избраният за уведомленията език не е официален език на Съюза, уведомяващите страни едновременно допълват цялата документация със съответен превод на официален език на Съюза. Избраният за превода език определя езика, който ще се използва от Съюза като език на производството за уведомяващите страни.

Член 4

Информация и документи, които следва да се предоставят

1.   Уведомленията съдържат информацията, включително документите, които се изискват в приложимите формуляри, посочени в приложения I и II. Информацията трябва да бъде точна и пълна.

2.   Комисията може, при писмено искане от уведомяващите страни, да освобождава от задължението за предоставяне на конкретна информация в уведомлението, включително документи, или за спазване на всякакво друго изискване, посочено в приложения I и II, когато счита, че спазването на тези задължения или изисквания не е необходимо за разглеждането на случая.

3.   Комисията незабавно потвърждава писмено на уведомяващите страни или на техните представители получаването на уведомлението и на всеки евентуален отговор на писмо, изпратено от Комисията на основание член 5, параграфи 2 и 3.

Член 5

Дата на постъпване на уведомлението

1.   Съобразно разпоредбите на параграфи 2, 3 и 4 уведомленията се считат за постъпили на датата на получаването им от Комисията.

2.   Когато информацията, в това число и документите, съдържащи се в уведомлението, са непълни по същество в което и да е отношение, Комисията незабавно информира писмено за това уведомяващите страни или техните представители. В такъв случай уведомлението се счита за постъпило от деня, в който Комисията е получила пълната информация .

3.   Комисията незабавно се уведомява за настъпили съществени промени в съдържащите се в уведомлението факти, които са станали известни след уведомлението и които уведомяващите страни знаят или са длъжни да знаят, или за всякакви нови сведения, които са станали известни след уведомлението и които страните знаят или са длъжни да знаят и които биха подлежали на уведомяване, ако са били известни към момента на извършване на уведомяването. В такъв случай, когато тези съществени промени или нови сведения биха оказали значително въздействие върху оценката на концентрацията, Комисията може да приеме, че уведомлението е постъпило на датата, на която е получила съответните сведения. Комисията незабавно информира писмено за това уведомяващите страни или техните представители.

4.   За целите на настоящия член неточна или подвеждаща информация се счита за непълна информация, без да се засяга член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 139/2004.

5.   Когато Комисията публикува информация за уведомлението съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 139/2004, тя посочва датата, на която уведомлението е постъпило. Когато, вследствие на прилагането на разпоредбите на параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член, датата на постъпване на уведомлението е по-късна от датата, посочена във въпросната публикация, Комисията извършва допълнителна публикация, в която посочва по-късната дата.

Член 6

Специфични разпоредби относно мотивираните искания, допълненията и удостоверенията

1.   Мотивираните искания по смисъла на член 4, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 139/2004 съдържат информацията, включително документите, изисквани в приложение III към настоящия регламент. Предоставената информация е точна и пълна.

2.   Член 2, член 3, параграф 1, трето изречение, член 3, параграфи 2, 3 и 4, член 4, член 5, параграфи 1—4 и член 22 от настоящия регламент се прилагат mutatis mutandis към мотивираните искания по смисъла на член 4, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 139/2004.

3.   Член 2, член 3, параграф 1, трето изречение, член 3, параграфи 2, 3 и 4, член 4, член 5, параграфи 1—4 и член 22 от настоящия регламент се прилагат mutatis mutandis към допълненията към уведомленията и към удостоверенията по смисъла на член 10, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 139/2004.

ГЛАВА III

СРОКОВЕ

Член 7

Започване на сроковете

Сроковете започват да текат от работения ден съгласно определението в член 24 от настоящия регламент, следващ събитието, за което се отнасят съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 139/2004.

Член 8

Изтичане на сроковете

1.   Срок, изчислен в работни дни, изтича в края на последния работен ден от срока.

2.   Срок, определен от Комисията в календарни дни, изтича в края на посочения ден.

Член 9

Спиране на срока

1.   Сроковете по член 9, параграф 4 и член 10, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕО) № 139/2004 спират, когато Комисията трябва да вземе решение съгласно член 11, параграф 3 или член 13, параграф 4 от посочения регламент, на едно от следните основания:

а)

информацията, която Комисията е изискала съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004 от една от уведомяващите страни или от всяка друга засегната страна съгласно определението в член 11 от настоящия регламент, не е предоставена или не е предоставена изцяло в определения от Комисията срок;

б)

информацията, която Комисията е изискала съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004 от трета страна, не е предоставена или не е предоставена изцяло в определения от Комисията срок поради обстоятелства, за които е отговорна една от уведомяващите страни или всяка друга засегната страна съгласно определението в член 11 от настоящия регламент;

в)

една от уведомяващите страни или всяка друга засегната страна съгласно определението в член 11 от настоящия регламент е отказала да се подложи на проверка, считана за необходима от Комисията съгласно член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 139/2004, или да сътрудничи при провеждането на такава проверка в съответствие с член 13, параграф 2 от посочения регламент;

г)

уведомяващите страни не са информирали Комисията за съществени промени в съдържащите се в уведомлението факти или за всякакви нови сведения от вида, посочен в член 5, параграф 3 от настоящия регламент.

2.   Сроковете по член 9, параграф 4 и член 10, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕО) № 139/2004 спират, когато Комисията трябва да вземе решение съгласно член 11, параграф 3 от посочения регламент, без преди това да отправя искане за информация, поради обстоятелства, за които е отговорно едно от участващите в концентрацията предприятия.

3.   Сроковете по член 9, параграф 4 и член 10, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕО) № 139/2004 спират:

а)

в случаите, посочени в параграф 1, букви а) и б), за периода между изтичането на срока, определен в обикновеното искане за информация, и получаването на изисканата с решение пълна и точна информация, или момента, в който Комисията информира уведомяващите страни, че с оглед на резултатите от текущото ѝ разследване или развитието на пазара исканата информация вече не е необходима;

б)

в случаите, посочени в параграф 1, буква в), за периода между неуспешния опит за извършване на проверката и приключването на проверката, разпоредена с решение, или момента, в който Комисията информира уведомяващите страни, че с оглед на резултатите от текущото разследване или развитието на пазара разпоредената проверка вече не е необходима;

в)

в случаите по параграф 1, буква г) за периода между настъпването на промяната в посочените във въпросната буква факти и получаването на пълната и точна информация;

г)

в случаите, посочени в параграф 2, за периода между изтичането на срока, определен в решението, и получаването на изисканата с решение пълна и точна информация, или момента, в който Комисията информира уведомяващите страни, че с оглед на резултатите от текущото ѝ разследване или развитието на пазара исканата информация вече не е необходима.

4.   Спирането на срока започва в работния ден, следващ деня, на който е настъпило събитието, предизвикало спирането. Спирането се преустановява в края на деня, в който е отпаднала причината за спирането. Когато този ден не е работен ден, спирането на срока се преустановява в края на следващия работен ден.

5.   Комисията обработва в разумен срок всички данни, които е получила в рамките на своето разследване, въз основа на които би могла да счита, че поисканата информация или разпоредената проверка вече не са необходими по смисъла на параграф 3, букви а), б) и г).

Член 10

Спазване на сроковете

1.   Сроковете по член 4, параграф 4, четвърта алинея, член 9, параграф 4, член 10, параграфи 1 и 3 и член 22, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 139/2004 се спазват, ако Комисията е взела съответното решение преди изтичане на периода.

2.   Сроковете по член 4, параграф 4, втора алинея, член 4, параграф 5, трета алинея, член 9, параграф 2, член 22, параграф 1, втора алинея и член 22, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 139/2004 се спазват от съответната държава членка, ако тя писмено информира Комисията, предяви искане или писмено се присъедини към искане, в зависимост от случая, преди изтичането на периода.

3.   Срокът по член 9, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 139/2004 се спазва, ако компетентният орган на съответната държава членка информира засегнатите предприятия по предвидения в същата разпоредба начин преди изтичането на периода.

ГЛАВА IV

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ИЗСЛУШВАНЕ И ИЗСЛУШВАНИЯ

Член 11

Страни, които да бъдат изслушани

За целите на правото на изслушване съгласно член 18 от Регламент (ЕО) № 139/2004 се разграничават следните страни:

а)

уведомяващи страни, т.е. лица или предприятия, които представят уведомление съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004;

б)

други засегнати страни, т.е. страни в планираната концентрация, различни от уведомяващите страни, като например продавачът и предприятието, предмет на концентрацията;

в)

трети лица, т.е. физически или юридически лица, включително клиенти, доставчици и конкуренти, при условие че те докажат наличието на достатъчен интерес по смисъла на член 18, параграф 4, второ изречение от Регламент (ЕО) № 139/2004, какъвто е случаят по-специално:

i)

за членове на административните или управителните органи на засегнатите предприятия или признати представители на техните служители;

ii)

за сдружения на потребители, когато планираната концентрация засяга продукти или услуги, които се ползват от крайни потребители;

г)

страни, по отношение на които Комисията възнамерява да вземе решение съгласно членове 14 или 15 от Регламент (ЕО) № 139/2004.

Член 12

Решения за преустановяване на концентрацията

1.   Когато Комисията възнамерява да вземе решение съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 139/2004, което въздейства неблагоприятно върху една или повече от страните, тя писмено информира уведомяващите страни и другите засегнати страни за възраженията си и определя срок, в който те могат писмено да изложат становищата си.

2.   Когато Комисията, на основание член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004, временно е взела решение по параграф 1 от настоящия член, без да е предоставила възможност на уведомяващите страни и другите засегнати страни да изразят становищата си, тя незабавно им изпраща текста на временното решение и определя срок, в който те могат писмено да изложат становищата си.

След като уведомяващите страни и другите засегнати страни са изложили становищата си, Комисията приема окончателно решение, с което отменя, изменя или потвърждава временното решение. Когато уведомяващите страни и другите засегнати страни не са изложили писмено становището си в определения срок, временното решение на Комисията става окончателно с изтичането на този срок.

Член 13

Решения по същество

1.   Когато Комисията възнамерява да вземе решение съгласно член 6, параграф 3 или член 8, параграфи 2—6 от Регламент (ЕО) № 139/2004, преди да проведе консултации с консултативния комитет, тя изслушва страните в съответствие с член 18, параграфи 1 и 3 от посочения регламент.

Член 12, параграф 2 от настоящия регламент се прилага mutatis mutandis, когато в приложение на член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004 Комисията временно е взела решение съгласно член 8, параграф 5 от посочения регламент.

2.   Комисията следва писмено да предяви възраженията си пред уведомяващите страни в изложение на възраженията. След изпращането на изложението на възраженията Комисията може веднъж или повече пъти да изпрати на уведомяващите страни допълнителни изложения на възраженията, ако желае да повдигне нови възражения или да промени по същество характера на предявените преди това твърдения.

Когато информира за възраженията си, Комисията определя срок, в който уведомяващите страни могат писмено да уведомят Комисията за своите мнения.

Комисията информира писмено другите заинтересовани страни за възраженията, посочени в първа алинея, и определя срок, в който тези страни могат да информират писмено Комисията за своите мнения.

Комисията не е длъжна да взема под внимание мнения, които са получени след изтичането на определения от нея срок.

3.   В писмените си мнения страните, до които са адресирани възраженията или които са били информирани за тях, могат да изложат всички съответни факти, които са им известни, и прилагат съответните документи като доказателство за изложените факти. Те могат да предлагат също Комисията да изслуша лица, които могат да потвърдят тези факти. Те представят своите мнения на Комисията в съответствие с член 22 и инструкциите, публикувани от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз. Комисията незабавно изпраща копията от тези писмени мнения до компетентните органи на държавите членки.

4.   След изпращането на изложение на възраженията Комисията може да изпрати писмо с изложение на фактите до уведомяващите страни, като ги информира за допълнителни или нови факти или доказателства, които Комисията желае да използва, за да потвърди вече повдигнати възражения.

Когато изпраща писмо с изложение на фактите, Комисията определя срок, в който уведомяващите страни могат писмено да уведомят Комисията за своите мнения.

5.   Когато Комисията възнамерява да вземе решение съгласно член 14 или 15 от Регламент (ЕО) № 139/2004, преди да проведе консултации с консултативния комитет, тя изслушва страните, спрямо които Комисията възнамерява да вземе такова решение, в съответствие с член 18, параграфи 1 и 3 от посочения регламент.

Процедурата, предвидена в параграф 2, първа и втора алинея и параграфи 3 и 4 се прилага mutatis mutandis.

Член 14

Устни изслушвания

1.   Когато Комисията възнамерява да вземе решение съгласно член 6, параграф 3 или член 8, параграфи 2—6 от Регламент (ЕО) № 139/2004, тя предоставя на уведомяващите страни, които са поискали това в писмените си мнения, възможност да развият доводите си на устно изслушване. Тя може да предоставя на уведомяващите страни възможност да изразяват становището си устно и на други етапи от производството.

2.   Когато Комисията възнамерява да вземе решение съгласно член 6, параграф 3 или член 8, параграфи 2—6 от Регламент (ЕО) № 139/2004, тя предоставя и на засегнатите страни, които са поискали това в писмените си мнения, възможност да развият доводите си в устно изслушване. Тя може да предоставя на засегнатите страни възможност да изразяват становището си устно и на други етапи от производството.

3.   Когато Комисията възнамерява да вземе решение съгласно членове 14 или 15 от Регламент (ЕО) № 139/2004, тя предоставя на страните, по отношение на които предлага да наложи глоба или периодично наказателно плащане, възможност да развият доводите си на устно изслушване, ако те са поискали това в писмените си мнения. Тя може да предоставя на тези страни възможност да изразяват становището си устно и на други етапи от производството.

Член 15

Провеждане на устни изслушвания

1.   Устните изслушвания се провеждат от служителя по изслушванията в условията на пълна независимост.

2.   Комисията поканва лицата, които трябва да бъдат изслушани, да присъстват на устното изслушване на определената от нея дата.

3.   Комисията поканва компетентните органи на държавите членки да участват във всяко устно изслушване.

4.   Поканените да присъстват лица се явяват лично или чрез свои законни представители или чрез представители, упълномощени от тяхна организация, по целесъобразност. Предприятия и сдружения на предприятия също могат да се представляват от надлежно упълномощен представител от състава на постоянния им персонал.

5.   Лицата, които се изслушват от Комисията, могат да бъдат подпомагани от своите адвокати или от други квалифицирани и надлежно упълномощени лица, допуснати от служителя по изслушванията.

6.   Устните изслушвания не са публични. Всяко лице може да се изслушва отделно или в присъствието на други поканени да присъстват лица, като се вземат под внимание законните интереси на предприятията за опазване на техните търговски тайни и друга поверителна информация.

7.   Служителят по изслушванията може да разрешава на всички страни по смисъла на член 11, на службите на Комисията и на компетентните органи на държавите членки да задават въпроси по време на устното изслушване.

8.   Служителят по изслушванията може да проведе подготвителна среща със страните и със службите на Комисията, за да се улесни ефективната организация на устното изслушване.

9.   Изявленията на всяка изслушана страна се записват. При поискване записът от устното изслушване се предоставя на лицата, които са присъствали на изслушването. Вземат се под внимание законните интереси на предприятията за опазване на техните търговски тайни и друга поверителна информация.

Член 16

Изслушване на трети лица

1.   Ако трети лица поискат да бъдат изслушани, Комисията ги информира писмено за естеството и предмета на процедурата и определя срок, в който те могат да изложат становището си.

2.   Когато е изпратено изложение на възраженията или допълнително изложение на възраженията, Комисията може да изпрати на трети лица неповерителен вариант на това изложение или да ги информира по друг подходящ начин за естеството и предмета на производството. За тази цел уведомяващите страни посочват всяка информация, която считат за поверителна във възраженията, в съответствие с член 18, параграф 3, втора и трета алинея, в срок от пет работни дни от получаването на изложението. Комисията предоставя неповерителната версия на възраженията на трети лица, която да се използва само за целите на съответните производства съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004. Третите лица приемат това ограничение за използване преди получаването на неповерителната версия на възраженията.

Когато не е изпратено изложение на възраженията, Комисията не е длъжна да предоставя на третите лица, посочени в параграф 1, никаква информация извън естеството и предмета на производството.

3.   Третите лица, посочени в параграф 1, излагат писмено становището си в определения за това срок. По целесъобразност Комисията може да предоставя на третите лица, които са поискали това в писмените си мнения, възможност да участват в изслушване. Тя може и в други случаи да предоставя на въпросните трети лица възможност да изразят становището си устно.

4.   Комисията може да покани всяко друго физическо или юридическо лице да изрази становището си писмено или устно, включително по време на устно изслушване.

ГЛАВА V

ДОСТЪП ДО ПРЕПИСКАТА И ОБРАБОТВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Член 17

Достъп до преписката и използване на документи

1.   При поискване Комисията предоставя достъп до преписката на страните, до които е адресирала възраженията си, с цел да им се предостави възможност да упражнят правото си на защита. Достъп се предоставя, след като Комисията уведоми уведомяващите страни за изложението на възраженията.

2.   При поискване Комисията предоставя и на другите участващи страни, които са били информирани за възраженията, достъп до преписката, доколкото това е необходимо за изготвянето на техните коментари.

3.   Правото на достъп до преписката не обхваща:

а)

поверителна информация;

б)

вътрешни документи на Комисията;

в)

вътрешни документи на компетентните органи на държавите членки;

г)

кореспонденция между Комисията и компетентните органи на държавите членки;

д)

кореспонденция между компетентните органи на държавите членки; и

е)

кореспонденция между Комисията и други органи за защита на конкуренцията.

4.   Документите, които са получени посредством предоставянето на достъп до преписката съгласно разпоредбите на настоящия член, могат да се използват само за целите на съответното производство съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004.

Член 18

Обработване на поверителна информация

1.   Комисията не съобщава, нито предоставя достъп до информация, включително документи, доколкото:

а)

тя съдържа търговска тайна или друга поверителна информация; и

б)

разкриването на информацията не се счита за необходимо от Комисията за целите на производството.

2.   Лица, предприятия или сдружения на предприятия, които излагат своите становища или мнения съгласно разпоредбите на членове 12, 13 и 16 от настоящия регламент или които предоставят информация съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 139/2004 или които впоследствие представят допълнителна информация на Комисията в хода на същото производство, следва ясно да обозначат всички материали, които считат за поверителни, като се мотивират и предоставят отделен неповерителен вариант до определената от Комисията дата.

3.   Без да се засяга параграф 2, Комисията може да изисква от лицата по член 3 от Регламент (ЕО) № 139/2004, от предприятия и от сдружения на предприятия във всички случаи, в които те представят или са представили документи или декларации на основание Регламент (ЕО) № 139/2004, да посочват документите или частите от документи, които те считат, че съдържат търговски тайни или друга принадлежаща им поверителна информация, както и да посочват предприятията, по отношение на които въпросните документи следва да се считат за поверителни.

Комисията може също да изисква от лицата по член 3 от Регламент (ЕО) № 139/2004, от предприятия или от сдружения на предприятия да посочват всяка част от изложение на възраженията, резюме на делото или прието от Комисията решение, в която според тях се съдържат търговски тайни.

Когато посочват търговски тайни или друга поверителна информация, лицата, предприятията и сдруженията на предприятия се мотивират и предоставят отделен неповерителен вариант до определената от Комисията дата.

4.   Ако лицата, предприятията или сдруженията на предприятия не спазят изискванията на параграф 2 или 3, Комисията може да приеме, че съответните документи или декларации не съдържат поверителна информация.

ГЛАВА VI

ПРЕДЛАГАНИ АНГАЖИМЕНТИ ОТ ЗАСЕГНАТИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Член 19

Срокове за представяне на ангажименти

1.   Ангажиментите, предлагани от засегнатите предприятия съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004, се представят на Комисията в срок от 20 работни дни от датата на получаване на уведомлението.

2.   Ангажиментите, предлагани от засегнатите предприятия съгласно член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004, се представят на Комисията в срок от 65 работни дни от датата на образуване на производството.

Когато засегнатите предприятия първо представят ангажименти преди изтичането на срока от 55 работни дни от датата на образуване на производството, но представят изменен вариант на тези ангажименти 55 или повече работни дни след тази дата, изменените ангажименти се считат за нови ангажименти за целите на прилагането на член 10, параграф 3, второ изречение от Регламент (ЕО) № 139/2004.

Когато съгласно член 10, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 139/2004 се удължи срокът за приемането на решение по член 8, параграфи 1—3, срокът от 65 работни дни за представяне на ангажименти автоматично се удължава със същия брой работни дни.

При изключителни обстоятелства Комисията може да приеме да разгледа предложените ангажименти след изтичането на съответния срок за представянето им, както е предвидено в настоящия член. Когато решава дали да приеме ангажиментите, предложени при такива обстоятелства, Комисията обръща особено внимание на необходимостта от спазване на изискванията на член 19, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 139/2004.

3.   Разпоредбите на членове 7, 8 и 9 се прилагат mutatis mutandis.

Член 20

Процедура за представяне на ангажиментите

1.   Ангажиментите, предложени от засегнатите предприятия съгласно член 6, параграф 2 или член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004, се представят на Комисията в съответствие с член 22 и инструкциите, публикувани от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз. Комисията незабавно изпраща тези ангажименти до компетентните органи на държавите членки.

2.   Освен изискванията, посочени в параграф 1, засегнатите предприятия, едновременно с предлагането на ангажименти съгласно член 6, параграф 2 или член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004, представят информацията, изисквана във формуляра RM, както е определено в приложение IV към настоящия регламент, в съответствие с член 22 и инструкциите, публикувани от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз. Предоставената информация следва да е точна и пълна.

Член 4 се прилага mutatis mutandis към формуляра RM, придружаващ ангажиментите, предложени съгласно член 6, параграф 2 или член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004.

3.   Когато предлагат ангажименти съгласно член 6, параграф 2 или член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004, засегнатите предприятия едновременно с това ясно посочват всяка информация, която те считат за поверителна, като се мотивират и предоставят отделен неповерителен вариант.

4.   Ангажиментите, предложени съгласно член 6, параграф 2 или член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004, се подписват от уведомяващите страни, както и от всички други участващи страни, на които ангажиментите налагат задължения.

5.   Неповерителна версия на ангажиментите се публикува на уебсайта на генерална дирекция „Конкуренция“ на Комисията незабавно след приемането на решение по член 6, параграф 2 или член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004. За тази цел уведомяващите страни предоставят на Комисията неповерителна версия на ангажиментите в срок от пет работни дни от приемането на решението по член 6, параграф 2 или член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004.

Член 21

Доверени лица

1.   Предлаганите от засегнатите предприятия задължения съгласно член 6, параграф 2 или член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004 могат да включват назначаването, на собствени разноски на засегнатите предприятия, на един или повече независими доверени лица, които да подпомагат Комисията при наблюдението дали страните спазват задълженията или да изпълняват задълженията. Доверените лица могат да бъдат назначени от страните, след като Комисията ги е одобрила, или от Комисията. Доверените лица изпълняват своите задачи под надзора на Комисията.

2.   Към своето решение по член 6, параграф 2 или член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004 Комисията може да приложи условия или задължения, свързани с доверените лица, посочени в параграф 1.

ГЛАВА VII

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22

Предаване и подписване на документи

1.   Предаването на документи на и от Комисията се извършва чрез цифрови средства, освен когато Комисията по изключение допуска да се използват други средства, посочени в параграфи 6 и 7.

2.   Когато се изисква подпис, документите, подадени чрез цифрови средства, трябва да бъдат подписани, като се използва поне един квалифициран електронен подпис (QES), отговарящ на изискванията, посочени в Регламент (ЕС) № 910/2014 („Регламент относно електронната идентификация и удостоверителните услуги“) (3) и неговите бъдещи изменения.

3.   Подробните технически спецификации относно средствата за предаване и подписване се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз и се публикуват на уебсайта на генерална дирекция „Конкуренция“ на Комисията.

4.   С изключение на формулярите, включени в приложения I, II и III, всички документи, предадени по електронен път на Комисията в работен ден, се считат за получени в деня на изпращането им, при условие че автоматизирано потвърждение за получаване показва в своя времеви печат, че са получени на същия ден. Формулярите, включени в приложения I, II и III, предадени по електронен път на Комисията в работен ден, се считат за получени в деня на изпращането им, при условие че автоматизирано потвърждение за получаване показва в своя времеви печат, че са получени на същия ден преди или в рамките на работното време, посочено на уебсайта на ГД „Конкуренция“. Формулярите, включени в приложения I, II и III, предадени по електронен път на Комисията в работен ден след работното време, посочено на уебсайта на ГД „Конкуренция“, се считат за получени на следващия работен ден. Всички документи, предадени по електронен път на Комисията в неработен ден, се считат за получени на следващия работен ден.

5.   Документите, предадени по електронен път на Комисията, не се считат за получени, ако документите или части от тях:

а)

са неизползваеми (повредени);

б)

съдържат вируси, зловреден софтуер или други заплахи;

в)

съдържат електронни подписи, чиято валидност не може да бъде проверена от Комисията.

В тези случаи Комисията незабавно информира изпращача.

6.   Документите, предадени на Комисията с препоръчана поща, се считат за получени в деня на пристигането им на адреса, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз. Този адрес се посочва и на уебсайта на генерална дирекция „Конкуренция“ на Комисията.

7.   Документите, предадени на Комисията чрез предаване на ръка, се считат за получени в деня на тяхното пристигане на адреса, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз, при условие че това бъде потвърдено с обратна разписка от Комисията. Този адрес се посочва и на уебсайта на генерална дирекция „Конкуренция“ на Комисията.

Член 23

Определяне на срокове

1.   Когато определя сроковете, посочени в член 12, параграфи 1 и 2, член 13, параграф 2 и член 16, параграф 1, Комисията взема предвид спешността на случая и времето, необходимо на уведомяващите страни, другите участващи страни или третите лица, за да подготвят своите становища или мнения. Комисията също така взема предвид официалните празници в държавата, в която се намират уведомяващите страни, другите участващи страни или третите лица.

2.   Сроковете се определят под формата на точна календарна дата.

Член 24

Работни дни

Изразът „работни дни“ в Регламент (ЕО) № 139/2004 и в настоящия регламент означава всички дни, освен събота, неделя и почивните дни за Комисията, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз преди началото на всяка година.

Член 25

Отмяна и преходни разпоредби

1.   Без да се засяга параграф 2, Регламент (ЕО) № 802/2004 се отменя, считано от 1 септември 2023 г.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.

2.   Регламент (ЕО) № 802/2004 продължава да се прилага за всички концентрации, които попадат в приложното поле на Регламент (EO) № 139/2004 и за които е изпратено уведомление на или преди 31 август 2023 г.

Член 26

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 1 септември 2023 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 април 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г. стр. 1.

(2)  ОВ L 133, 30.4.2004 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OВ L 257, 28.8.2014 г., p. 73).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ФОРМУЛЯР, СВЪРЗАН С УВЕДОМЯВАНЕТО ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 139/2004 НА СЪВЕТА

(ФОРМУЛЯР CO)

ВЪВЕДЕНИЕ

A.   Цел на формуляра CO

1)

В настоящия формуляр СО се определя информацията, която уведомяващите страни трябва да предоставят, когато подават уведомление до Европейската комисия за предложено сливане, придобиване или друг вид концентрация. Системата за контрол на сливанията на Европейския съюз е установена в Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1) и в Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/914 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия („Регламента за прилагане“) (2), към който е приложен настоящият формуляр CO. Обръщаме внимание на съответните разпоредби на Споразумението за Европейското икономическо пространство (3) („Споразумението за ЕИП“).

Б.   Контакти преди уведомяването и искания за освобождаване

1.   Видове информация, изисквана във формуляра CO

2)

Във формуляра CO се изисква следната информация:

а)

основна информация, която по принцип е необходима за оценката на всички концентрации (раздели 1—10);

б)

информация относно подобренията на ефективността (раздел 11);

в)

информация, която се предоставя в случаи с участието на съвместни предприятия (раздел 12).

3)

Информацията, която се изисква в раздели 1—10, по принцип трябва да бъде предоставена във всички случаи и следователно е изискване за пълно уведомяване. В раздел 11 се изисква информация относно подобренията на ефективността на сделката, за която се подава уведомление, която уведомяващите страни могат да предоставят, ако желаят Комисията да прецени от самото начало твърденията за ефективност. Раздел 12 трябва да се предостави във всички случаи, които включват съвместни предприятия; в тези случаи тази информация е изискване за пълно уведомяване.

2.   Информация, която не е достъпна по обективни причини

4)

При извънредни обстоятелства отделни елементи, изисквани в настоящия формуляр CO, може да не са достъпни по обективни причини за уведомяващите страни отчасти или изцяло (например поради липсата на информация за целевото дружество по време на враждебно предложение за придобиване). В този случай уведомяващите страни могат да поискат от Комисията да ги освободи от задължението за предоставяне на съответната информация или от друго изискване във формуляр CO, свързано с тази информация. Искането следва да бъде подадено в съответствие с указанията, посочени в раздел Б.4.

3.   Информация, която не е необходима за разглеждане на случая от страна на Комисията

5)

Съгласно член 4, параграф 2 от Регламента за прилагането на Регламента за сливанията Комисията може да освобождава от задължението за предоставяне на конкретна информация във формуляр CO, включително документи, или от други изисквания, когато смята, че спазването на тези задължения или изисквания не е необходимо за разглеждането на случая.

6)

Макар че е необходим за разглеждането от страна на Комисията на определени случаи, в други случаи член 4, параграф 2 от Регламента за прилагането на Регламента за сливанията би се прилагал по-специално за информацията, посочена в раздели 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 5.5 и 5.6 и раздел 10 от настоящия формуляр CO.

7)

При тези обстоятелства уведомяващите страни могат да поискат от Комисията да ги освободи от задължението да предоставят съответната информация или от друго изискване във формуляр CO, свързано с тази информация. Това искане следва да бъде подадено в съответствие с указанията, посочени в раздел Б.4.

4.   Контакти преди уведомяването и искания за освобождаване

8)

Уведомяващите страни се приканват да участват в обсъждания преди уведомяването във всички обичайни случаи въз основа на проект на формуляр СО. Комисията предлага на уведомяващите страни възможност да установят доброволни контакти с нея с цел да бъде подготвена официална процедура за разследване на сливанията. Макар да не са задължителни, контактите преди уведомяването са изключително ценни както за уведомяващите страни, така и за Комисията, по-специално за определянето на точния обем информация, изисквана във формуляр CO, и в повечето случаи това води до значително намаление на обема на изискваната информация.

9)

В хода на контактите преди уведомяването уведомяващите страни могат да отправят искания за освобождаване. Комисията ще разгледа исканията за освобождаване, при условие че е изпълнено едно от следните условия:

а)

уведомяващите страни представят подходящи основания защо съответната информация не е достъпна по обективни причини, и предоставят най-добри оценки за липсващите данни, като посочват източниците за тези оценки. При възможност уведомяващите страни трябва да посочат откъде Комисията или съответната(ите) държава(и) членка(и) и държава(и) от ЕАСТ биха могли да получат изискваната информация, която не е била достъпна;

б)

уведомяващите страни представят подходящи основания защо съответната информация не е необходима за разглеждането на случая.

10)

Исканията за освобождаване следва да се подават в самия формуляр CO (в началото на съответния раздел или подраздел). Генерална дирекция „Конкуренция“ (ГД „Конкуренция“) на Европейската комисия ще разглежда искания за освобождаване в контекста на прегледа на проекта на формуляр CO. На ГД „Конкуренция“ обикновено са необходими пет работни дни, преди да отговори на искане за освобождаване.

11)

За да се избегнат съмнения, фактът, че Комисията може да е приела, че конкретна информация, изискана в настоящия формуляр CO, може да не бъде включена в направено уведомление при използване на формуляр СО, по никакъв начин не пречи на Комисията да изиска тази информация по всяко време по време на производството, по-специално чрез искане за информация съгласно член 11 от Регламента за сливанията.

12)

Уведомяващите страни могат да се позовават на документа „Най-добри практики за осъществяването на процедурата при контрола на концентрациите в ЕС“, който е публикуван на уебсайта на ГД „Конкуренция“, актуализира се периодично и в който се предоставят насоки относно контактите преди уведомяването и изготвянето на уведомленията.

В.   Изискване за точно и пълно уведомяване

13)

Както е обяснено в раздел Б.1., информацията, която се изисква в раздели 1—10, по принцип трябва да бъде предоставена във всички обичайни случаи (4) и следователно е изискване за пълно уведомяване. Цялата изисквана информация трябва да се предоставя в съответния раздел на формуляр СО и да бъде точна и пълна.

14)

По-специално следва да имате предвид, че:

а)

в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламента за сливанията и член 5, параграфи 2 и 4 от Регламента за прилагане на Регламента за сливанията, сроковете, предвидени в Регламента за сливанията по отношение на уведомлението, не започват да текат, докато Комисията не получи цялата информация, която трябва да се предостави заедно с уведомлението. Това изискване има за цел да се гарантира, че Комисията може да оцени концентрацията, за която е подадено уведомление, в строго определените в Регламента за сливанията срокове;

б)

в хода на изготвяне на уведомлението си уведомяващата страна следва да провери дали имената на лицето за връзка и неговите номера, по-специално електронните адреси, които се предоставят на Комисията, са правилни, относими и актуални;

в)

в съответствие с член 5, параграф 4 от Регламента за прилагане на Регламента за сливанията неправилната или подвеждаща информация в уведомлението ще се смята за непълна информация;

г)

исканите данни за контакт трябва да бъдат предоставени във формата, предписан от ГД „Конкуренция“ на нейния уебсайт (5). За правилното протичане на процеса на проучване е изключително важно данните за контакт да са точни. За тази цел трябва да гарантирате, че предоставените адреси на електронна поща са персонализирани и принадлежат на конкретни лица за контакт, и че не са общи фирмени пощенски кутии (например info@, hello@). Комисията може да обяви уведомлението за непълно въз основа на неотносими данни за контакт;

д)

на основание член 14, параграф 1, буква а) от Регламента за сливанията на уведомяващи страни, които умишлено или по непредпазливост предоставят неточна или подвеждаща информация, може да бъде наложена глоба в размер до 1 % от общия оборот на съответното предприятие. Освен това на основание член 6, параграф 3, буква а) и член 8, параграф 6, буква а) от Регламента за сливанията Комисията може да отмени своето решение относно съвместимостта на концентрация, за която е подадено уведомление, когато то се основава на неточна информация, за която отговаря един от участниците в концентрацията.

Г.   Ред за уведомяване

15)

Изискваната в настоящия формуляр СО информация следва да се попълни, като се използват разделите и номерацията на параграфите в него, като се подпише предвидената в раздел 13 декларация и се приложи придружаващата документация. Когато информацията, изисквана в един раздел, частично (или изцяло) се припокрива с информацията, изисквана в друг раздел, същата информация не следва да се подава два пъти, а да се използват точни препратки.

16)

Формулярът СО трябва да бъде подписан от лица, които са оправомощени по закон да действат от името на всяка уведомяваща страна, или от един или повече упълномощени външни представители на уведомяващата страна или страни. Съответното пълномощно трябва да бъдат приложени към формуляра CO (6). Техническите спецификации и указанията относно уведомленията (включително подписи) са достъпни в Официален вестник на Европейския съюз.

17)

При попълване на раздели 6, 8, 9 и 10 от настоящия формуляр СО уведомяващите страни се приканват да преценят, с оглед на постигането на яснота, дали тези раздели да бъдат представени в последователен ред, или могат да бъдат групирани заедно за всеки отделен засегнат пазар (или група от засегнати пазари).

18)

С оглед на постигането на яснота определена информация може да се предостави в приложения. Изключително важно е обаче цялата ключова информация, и по-специално информацията за пазарния дял на страните и на техните най-големи конкуренти, да се представи във формуляра „СО“. Приложения към този формуляр „СО“ се използват само за допълване на информацията, която е предоставена в самия формуляр „СО“.

19)

Подкрепящите документи трябва да бъдат предоставени на оригиналния език, на който са съставени; когато този език не е официален език на Съюза, те трябва да бъдат преведени на езика, на който ще се води производството (член 3, параграф 4 от Регламента за прилагане на Регламента за сливанията).

20)

Подкрепящите документи могат да бъдат копия на оригинали. В този случай уведомяващата страна трябва да потвърди, че те са вярно и точно копие на оригинала.

Д.   Поверителност и лични данни

21)

В член 339 от Договора за функционирането на Европейския съюз и в член 17, параграф 2 от Регламента за сливанията, както и в съответните разпоредби на Споразумението за ЕИП (7) от Комисията, от държавите членки, от надзорния орган на ЕАСТ и от държавите от ЕАСТ, от техните длъжностни лица и от други техни служители се изисква да не разгласяват информацията, която са получили при прилагането на посочения регламент и която подлежи на задължението за служебна тайна. Същият принцип трябва да се прилага и за защитата на поверителността между уведомяващите страни.

22)

Ако смятате, че интересите Ви могат да бъдат увредени, в случай че някоя информация, която се изисква да предоставите, бъде публикувана или другояче разгласена пред други страни, следва да предоставите тази информация отделно, като върху всяка страница поставите ясно обозначение „Търговска тайна“. Освен това следва да се мотивирате защо тази информация не трябва да се разгласява или публикува.

23)

В случай на сливане или съвместно придобиване, или в други случаи, в които уведомлението се изготвя от повече от една от страните, информацията, представляваща търговска тайна, може да бъде представена отделно и да се посочи в уведомлението като приложение. За да се смята уведомлението за пълно, всички приложения от този вид трябва да бъдат включени в уведомлението.

24)

Всички лични данни, предоставени в настоящия формуляр СО, ще бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/EО (8).

Е.   Определения и указания за попълване на настоящия формуляр СО

25)

За целите на настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„Участник/ци в концентрацията“ или „страна/и“: Тези термини се отнасят както за придобиващите, така и за придобиваните страни, или за сливащите се страни, включително за всички предприятия, в които се придобива контрол, или които са обект на публичен търг. Освен ако е посочено друго, понятията „уведомяваща/и страна/и“ и „участник/ци в концентрацията“ включват всички предприятия, които принадлежат към същите групи, към които принадлежат страните.

б)

„Съответен продуктов пазар“: Съответният продуктов пазар включва всички продукти или услуги, или и двете, които се смятат от потребителя за взаимнозаменяеми или заменяеми поради характеристиките на продуктите или услугите, техните цени и употребата, за която са предназначени. В някои случаи съответният продуктов пазар може да е съставен от редица отделни продукти или услуги, или от двете, които в общи линии имат идентични физически или технически характеристики и са взаимнозаменяеми. Сред факторите, които са от значение за оценката на съответния продуктов пазар, са анализът на причините, поради които тези продукти или услуги са включени в тези пазари, и защо други продукти или услуги са изключени, като се използва горното определение и като се отчетат например заменяемостта на продуктите и услугите, цените, кръстосаната ценова еластичност на търсенето или други фактори, които са от значение (като например заменяемостта по отношение на предлагането в съответните случаи).

в)

„Съответен географски пазар“: Съответният географски пазар включва територията, на която засегнатите предприятия участват в предлагането и търсенето на съответни продукти или услуги, на която условията за конкуренция са достатъчно хомогенни, и който може да бъде разграничен от съседни географски райони, по-специално по значително различаващите се условия за конкуренция в тези райони. Сред факторите, които са от значение за оценката на съответния географски пазар, са, наред с другото, естеството и характеристиките на съответните продукти или услуги, наличието на бариери за навлизане на пазара, потребителските предпочитания, съществени различия в пазарните дялове на предприятията между съседни географски райони или съществени ценови разлики.

г)

„Хоризонтално припокриване“: Концентрацията поражда хоризонтални припокривания, когато участниците в концентрацията осъществяват стопански дейности на един и същ съответен продуктов и географски пазар(и) (включително развитието на продукти в процес на разработка (9)(10).

д)

„Нехоризонтално отношение“: Концентрацията поражда нехоризонтално отношение, когато дейностите на участниците в концентрацията са в отношение, което е различно от хоризонтално припокриване.

е)

„Вертикално отношение“: Концентрацията поражда вертикални отношения, когато един или повече от участниците в концентрацията осъществяват стопански дейности на продуктов пазар, който е нагоре или надолу по веригата спрямо продуктов пазар, на който участва всяка друга страна в концентрацията (включително развитието на продукти в процес на разработка) (11).

ж)

„Засегнати пазари“: Засегнати пазари са всички съответни продуктови и географски пазари, както и правдоподобни алтернативни съответни продуктови и географски пазари, където дейностите на страните се припокриват хоризонтално или са вертикално свързани, и които не отговарят на условията за разглеждане съгласно точка 5 от Известието относно опростена процедура (12) и не се ползват от клаузите за гъвкавост по точка 8 от Известието относно опростена процедура.

26)

Финансовите данни, които се изискват в раздел 4, се предоставят в евро по средния обменен курс за въпросните години или други засегнати периоди.

Ж.   Описание на количествените икономически данни, събирани от засегнатите предприятия

27)

За да бъде пълен формулярът „СО“, трябва да бъде предоставена информацията, поискана в раздели 5.5 и 5.6 от този формуляр.

28)

За допълнителни насоки участниците в концентрацията могат да се позовават на документа на ГД „Конкуренция“ „Най-добри практики в областта на представянето на икономически доказателства и събиране на данни в случаите, свързани с прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС, публикуван на уебсайта на ГД „Конкуренция“ и актуализиран периодично.

З.   Международно сътрудничество между Комисията и други органи за защита на конкуренцията

29)

Комисията приканва участниците в концентрацията да улесняват международното сътрудничество между Комисията и други органи за защита на конкуренцията, които разглеждат същата концентрация. Според опита на Комисията доброто сътрудничество между Комисията и органите за защита на конкуренцията в юрисдикции извън ЕИП води до значителни ползи за засегнатите предприятия.

30)

Освен това Комисията приканва участниците в концентрацията да подадат искания за отказ от правото на поверителност, което ще позволи на Комисията да споделя информация с други органи за защита на конкуренцията извън ЕИП, които разглеждат същата концентрация. Всеки отказ от това право улеснява съвместното обсъждане и анализа на дадена концентрация, тъй като позволява на Комисията да споделя важна информация с друг орган за защита на конкуренцията, който разглежда същата концентрация, включително поверителна търговска информация, получена от участниците в концентрацията. За тази цел Комисията приканва участниците в концентрацията да използват образеца на искане за отказ от право на Комисията, който е публикуван на уебсайта на ГД „Конкуренция“ и се актуализира периодично.

РАЗДЕЛ 1

ОПИСАНИЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА

1.1.

Представете кратко описание на концентрацията, като посочите участниците в нея, естеството на концентрацията (например сливане, придобиване или съвместно предприятие), сферите на дейност на участниците в концентрацията, пазарите, върху които тя ще окаже въздействие (включително главните засегнати пазари (13)), и стратегическата и икономическата обосновка на концентрацията.

1.2.

Представете неповерително обобщение (до 500 думи) на предоставената в раздел 1.1 информация, включително: за начина, по който се извършва концентрацията (например посредством покупка на дялове/акции, публичен търг, договор и др.); членовете от Регламента за сливанията, съгласно които сделката се квалифицира като концентрация; засегнатите предприятия. За всяко от засегнатите предприятия представете: пълното наименование, държавата на учредяване, лицето или субекта, което/който всъщност контролира предприятието, кратко описание на дейностите и географските области на дейност. За новосъздадените СП посочете планираните дейности и географските области на дейност. Това обобщение ще бъде публикувано на уебсайта на ГД „Конкуренция“ след уведомяването. То трябва да бъде съставено така, че да не съдържа поверителна информация или търговски тайни.

Пример (моля, изтрийте за уведомление)

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

 

[Пълно наименование на предприятие A] ([Кратко наименование на предприятие A], [Държава на произход на предприятие A]), контролирано от [предприятие X]

 

[Пълно наименование на предприятие B] ([Кратко наименование на предприятие B], [Държава на произход на предприятие B]), контролирано от [предприятие Y]

 

[Предприятие А] придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията едноличен контрол над (цялото/част) от [предприятие B] ИЛИ

 

[Предприятие А] пристъпва към пълно сливане по смисъла на член 3, параграф 1, буква а) от Регламента за сливанията с [предприятие Б] ИЛИ

 

[Предприятие А] и [предприятие Б] придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над [предприятие В].

Концентрацията се извършва посредством [начин на извършване на концентрацията, т.е. чрез покупка на акции/активи и т.н.].

Стопанските дейности на засегнатите предприятия са:

а.

за [предприятие A]: [Кратко описание на дейността, например разнообразни химикали с основни дейности в областта на селскостопанските науки, висококачествени пластмаси и химикали и въглеводородни и енергийни продукти и услуги].

б.

за [предприятие B]: [Кратко описание на дейността, например основани на силикон технологии и иновации с основни дейности в разработването и производството на полимери и други материали на основата на силиконовата химия].

РАЗДЕЛ 2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРАНИТЕ

2.1.

Информация за участниците в концентрацията (14)

За всяка от страните в концентрацията се предоставя:

2.1.1.

наименованието на предприятието;

2.1.2.

дали предприятието е уведомяваща страна или не;

2.1.3.

име, адрес, телефонен номер, номер на факс, електронна поща и длъжност на съответното лице за връзка; посоченият адрес трябва да бъде адрес за връчване на документи, и по-специално на решения на Комисията и други процесуални документи, а лицето за връзка трябва да е упълномощено да приема връчването;

2.1.4.

ако са назначени един или повече упълномощени външни представители на предприятието, представителят(ите), до кой(и)то могат да бъдат изпращани документи, и по-специално решения на Комисията и другите документи, свързани с производството:

2.1.4.1.

името, адреса, телефонния номер, номера на факс, електронната поща и длъжността на съответния представител; и

2.1.4.2.

оригинала на пълномощното (от уведомяващата страна или страни).

2.2.

Естество на дейностите на страните

За всеки от участниците в концентрацията опишете естеството на стопанската дейност на предприятието.

РАЗДЕЛ 3

ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО КОНЦЕНТРАЦИЯТА, СОБСТВЕНОСТТА И КОНТРОЛА (15)

Изискваната в настоящия раздел информация може да се илюстрира с органиграми или диаграми, които показват структурата на собственост и контрол на участниците в концентрацията преди и след извършването на концентрацията.

3.1.

Опишете естеството на концентрацията, за която се прави уведомяване, като се позовете на съответните критерии на Регламента за сливанията и на Консолидираното юрисдикционно известие на Комисията (16):

3.1.1.

Посочете предприятията или лицата, които поотделно или съвместно контролират, пряко или непряко, всеки от участниците в концентрацията, и опишете структурата на собствеността и контрола на всяко от тях преди извършването на концентрацията.

3.1.2.

Обяснете дали предложената концентрация е:

а)

пълно сливане;

б)

придобиване на едноличен или съвместен контрол;

в)

договор или друго средство за пряк или непряк контрол по смисъла на член 3, параграф 2 от Регламента за сливанията;

г)

придобиване на съвместен контрол в пълнофункционално съвместно предприятие по смисъла на член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията, и ако това е така, причините, поради които съвместното предприятие се смята за пълнофункционално (17).

3.1.3.

Обяснете как ще бъде осъществена концентрацията (например чрез сключване на споразумение, чрез организиране на публичен търг и др.).

3.1.4.

Обяснете чрез позоваване на член 4, параграф 1 от Регламента за сливанията дали в момента на уведомяването се е състояло едно от следните събития:

а)

сключено е споразумение;

б)

придобит е контролен дял;

в)

обявен е публичен търг или намерението за провеждане на публичен търг;

г)

участниците в концентрацията са демонстрирали добросъвестно намерение за сключване на споразумение.

3.1.5.

Посочете очакваните дати на евентуални събития, които са важни за извършването на концентрацията.

3.1.6.

Обяснете структурата на собствеността и контрола на всеки от участниците в концентрацията след извършването на концентрацията.

3.2.

Опишете икономическата обосновка на концентрацията.

3.3.

Посочете стойността на сделката (покупната цена или стойността на всички включени активи, в зависимост от случая; уточнете дали тя е под формата на собствен капитал, парични средства или други активи).

3.4.

Опишете всяка финансова или друга подкрепа, получена от публични органи от някой от участниците в концентрацията, и характера и размера на тази подкрепа. Във връзка с това:

3.4.1.

посочете дали някой от участниците в концентрацията е бил бенефициер на помощ, която е или е била обект на процедура за държавна помощ от Съюза.

3.4.2.

посочете дали сте подали или възнамерявате да подадете уведомление по член 20 от Регламент (ЕС) 2022/2560 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 г. относно чуждестранните субсидии, които нарушават функционирането на вътрешния пазар (ОВ L 330, 23.12.2022 г. стр. 1—45).

3.5.

Представете списък на всички юрисдикции извън ЕИП, към които е подадено или ще бъде подадено уведомление за концентрацията (преди или след извършването на концентрацията) и/или в които е в процес на разследване по правилата за контрол на сливанията. За всяка юрисдикция посочете (действителната или очакваната) дата на уведомяване, и когато е приложимо, посочете етапа на разследването.

3.6.

По отношение на участниците в концентрацията представете списък с всички други предприятия, които осъществяват стопанска дейност на засегнати пазари и в които предприятията или лица от групата поотделно или заедно притежават 10 % или повече от правата на глас, емитирания акционерен капитал или други ценни книжа, като посочите притежателя и притежаваното процентно участие.

3.7.

Опишете дали един или повече от конкурентите на страните притежават значително неконтролиращо акционерно/дялово участие (т.е. над 10 %) в някой от участниците в концентрацията. Посочете процента и правата, свързани с дяловото/акционерното участие. Представете подробна информация за придобиванията, извършени през последните три години от групите, посочени в раздел 2.1, на предприятия, които осъществяват стопанска дейност на засегнати пазари.

РАЗДЕЛ 4

ОБОРОТ

За всеки от участниците в концентрацията представете следните данни за последната финансова година (18):

4.1.

световен оборот;

4.2.

оборот в Европейския съюз;

4.3.

оборот в ЕИП (ЕС и ЕАСТ);

4.4.

оборот във всяка държава членка (посочете държавата членка, ако има такава, в която се реализират повече от две трети от оборота в целия ЕС);

4.5.

оборот в ЕАСТ;

4.6.

оборот във всяка държава от ЕАСТ (посочете държавата от ЕАСТ, ако има такава, в която се реализират повече от две трети от оборота в целия ЕАСТ; посочете също дали общият оборот на засегнатите предприятия на територията на държавите от ЕАСТ се равнява на 25 % или повече от техния общ оборот на територията на ЕИП).

Информацията относно оборота трябва да бъде предоставена в таблицата образец на Комисията, публикувана на уебсайта на ГД „Конкуренция“.

РАЗДЕЛ 5

ПОДКРЕПЯЩА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДАННИ

Уведомяващите страни трябва да предоставят следното:

5.1.

копие от последния или най-актуалния вариант на всички документи, които са свързани с концентрацията, независимо дали тя се осъществява по силата на споразумение между участниците в концентрацията, придобиване на контрол или публично предложение за придобиване на предприятие;

5.2.

При публичен търг — копие от офертата. Ако офертата не е налична към момента на подаване на уведомлението, се представя копие от най-актуалния документ, който доказва намерението за организиране на публичен търг, като копие от офертата трябва да бъде представено в най-кратки срокове и не по-късно от датата, на която то се изпраща на акционерите;

5.3.

посочване на уебстраница, ако има такава, на която могат да се намерят последните годишни отчети и счетоводни отчети на участниците в концентрацията, или, ако такава уебстраница не съществува, копия от последните годишни отчети и счетоводни отчети на участниците в концентрацията;

5.4.

копия от следните документи, изготвени от или за, или получени от всеки член на управителния съвет, съвета на директорите или надзорния съвет, в зависимост от структурата на корпоративно управление, или друго(и) лице(а), което(ито) изпълнява(т) подобни функции (или на което тези функции са делегирани или възложени), или общото събрание на акционерите:

а)

протоколи от заседанията на управителния съвет, на съвета на директорите, на надзорния съвет и на общото събрание на акционерите, на които е била обсъдена сделката, или откъси от тези протоколи, които се отнасят до обсъждането на сделката;

б)

анализи, доклади, изследвания, проучвания, презентации и всички сравними документи за целите на оценяването или анализа на концентрацията по отношение на нейната обосновка (включително документи, в които сделката се обсъжда във връзка с евентуални алтернативни придобивания), пазарните дялове, условията за конкуренция, конкурентите (действителни и евентуални), потенциала за растеж на продажбите или разширяване на дейността в други продуктови или географски пазари, и/или общите пазарни условия;

в)

анализи, доклади, изследвания, проучвания и всички сравними документи от последните две години за оценяване на всички засегнати пазари (19) по отношение на пазарните дялове, условията за конкуренция, конкурентите (действителни и потенциални) и/или потенциала за растеж на продажбите или разширяване на дейността в други продуктови или географски пазари.

Представете списък с документите, посочени в настоящия раздел 5.4, като за всеки документ посочете датата на неговото изготвяне и името и длъжността на адресата(ите).

5.5.

данните, които всеки от участниците в концентрацията събира и съхранява в обичайния ход на стопанската си дейност и които биха могли да бъдат полезни за количествен икономически анализ. По-специално описанието на данните следва да включва информация относно:

а)

вида на тези данни (информация за продажбите или офертите, маржовете на печалбата, подробностите относно процеса на възлагане на поръчки и т.н.);

б)

нивото на класификация (по държави, продукти, клиенти, договори и т.н.);

в)

периода, за който данните са достъпни, и техния формат;

г)

източника на данните (например софтуер за управление на връзките с клиентите (CRM) или данни, закупени от външни доставчици и т.н.).

5.6.

описание на използването на посочените в раздел 5.5 данни в нормалния ход на дейността. По-специално, опишете, ако е приложимо, вътрешните набори от данни, получени въз основа на горните данни, както и вида на вътрешните продукти за отчитане и анализи, като бизнес стратегия, маркетингови планове, инвестиционни планове, пазарно разузнаване и наблюдение на конкурентите (напр. сравнение между продуктите/услугите и продуктите в процес на разработка на един участник в концентрацията и тези на неговите основни конкуренти или между тези на участниците в концентрацията; стратегия и позициониране на конкурентите; или SWOT (20) анализи).

РАЗДЕЛ 6

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ПАЗАРА

Съответните продуктови и географски пазари служат за определяне на обхвата, в който трябва да се оценява пазарната мощ на новосъздадения субект вследствие на концентрацията (21). При представянето на съответните продуктови и географски пазари уведомяващите страни предоставят освен всички определения за продуктов и географски пазар, които смятат за уместни, всички правдоподобни алтернативни определения за продуктови и географски пазари. Определенията за правдоподобни алтернативни продуктови и географски пазари могат да бъдат установени въз основа на предишни решения на Комисията и на съдилищата на Съюза и (по-специално когато липсва практика на Комисията или Съда) въз основа на доклади на индустрията, пазарни проучвания и вътрешни документи на уведомяващите страни.

6.1.

Моля, посочете всички правдоподобни съответни определения за пазар, на който предложената концентрация може да доведе до засегнати пазари. Моля, обяснете как уведомяващите страни считат, че следва да бъдат определени съответните продуктови и географски пазари.

6.2.

Въз основа на всички посочени правдоподобни съответни определения за пазар моля да посочите всеки засегнат пазар (22) и да предоставите обобщена информация за дейностите на участниците в концентрацията на всеки правдоподобен съответен пазар. Моля, добавете към таблиците толкова редове, колкото е необходимо, за да обхванете всички правдоподобни пазари, които смятате:

Обобщение на засегнатите пазари

Хоризонтални припокривания

Определяне на продуктовия пазар

Определяне на географския пазар

Комбиниран пазарен дял

[Посочете година]

[Посочете стойност]

 

 

 

 

 

 

Обобщение на засегнатите пазари

Вертикални отношения

Пазар нагоре по веригата

Пазар надолу по веригата

Определяне на продуктовия пазар

Определяне на географския пазар

Комбиниран пазарен дял

[Посочете година][Посочете стойност]

Определяне на продуктовия пазар

Определяне на географския пазар

Комбиниран пазарен дял

[Посочете година][Посочете стойност]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.

Опишете продуктовия и географския обхват за всички правдоподобни алтернативни определения на пазарите (когато тези пазари включват цялата или част от територията на ЕИП), различни от засегнатите пазари, определени в раздел 6.2, при които концентрацията, която е предмет на уведомление, може да окаже значително въздействие, например когато:

а)

някой от участниците в концентрацията има пазарен дял над 25 % и който и да е друг участник в концентрацията представлява потенциален конкурент на този пазар. Участник може да се смята за потенциален конкурент по-специално когато има планове за навлизане на даден пазар или когато е разработвал или изпълнявал такива планове през последните три години;

б)

всеки от участниците в концентрацията развива дейност на даден продуктов пазар, който представлява съседен пазар, тясно свързан с продуктов пазар, на който осъществява стопанска дейност друг участник в концентрацията, и когато самостоятелните или комбинираните пазарни дялове на участниците на който и да е от тези пазари е 30 % или повече. Продуктовите пазари са тясно свързани съседни пазари, когато продуктите са взаимно допълващи се (23) или когато принадлежат към гама от продукти, които обикновено се купуват от една и съща категория клиенти за една и съща крайна употреба (24).

Уведомяващите страни се приканват да предоставят информацията по раздели 8—10 от настоящия формуляр СО относно тези пазари, за да може Комисията още в самото начало да прецени въздействието върху конкуренцията на планираната концентрация върху пазарите, посочени в раздел 6.

РАЗДЕЛ 7

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ТОЧКА 8 ОТ ИЗВЕСТИЕТО ОТНОСНО ОПРОСТЕНА ПРОЦЕДУРА

По отношение на пазарите, попадащи в обхвата на точка 8 от Известието относно опростена процедура, по принцип трябва да се попълни само раздел 7. Въпреки това, когато е налице някое от обстоятелствата, изброени в раздел II.В от Известието относно опростена процедура, клаузата за гъвкавост обикновено не се прилага (25) . В този случай следва да се попълнят раздели 6, 8, 9 и 10 от настоящия формуляр.

7.1.

За всеки пазар, попадащ в обхвата на точка 8 от Известието относно опростена процедура, отметнете съответното квадратче по-долу (26).

Съгласно всички правдоподобни пазарни определения i) комбинираният пазарен дял на страните е 20 % или повече, но остава под 25 % на всеки съответен пазар, където дейностите на страните се припокриват, и ii) не е налице нито едно от специалните обстоятелства, описани в раздел II.В от Известието относно опростена процедура.

Съгласно всички правдоподобни определения на пазара комбинираният пазарен дял на страните е 20 % или повече, но остава под 25 % на всеки съответен пазар, на който дейностите на страните се припокриват, и макар че са налице едно или повече от специалните обстоятелства, описани в раздел II.В от Известието относно опростена процедура, случаят не поражда опасения по отношение на конкуренцията поради причините, обяснени в подраздел 7.4.

Не е налице нито едно от обстоятелствата, описани в раздел II.В от Известието относно опростена процедура, и индивидуалните и комбинираните пазарни дялове на всички участници в концентрацията, които извършват стопански дейности на пазар, който е нагоре или надолу по веригата спрямо пазар, на който всеки друг участник в концентрацията извършва дейност (вертикални отношения), отговарят на поне едно от следните условия:

са 30 % или повече, но остават под 35 % на пазарите нагоре и надолу по веригата,

са под 50 % на един пазар, докато индивидуалните и комбинираните пазарни дялове на всички участници в концентрацията във всички останали вертикално свързани пазари са под 10 %.

Налице са едно или няколко от обстоятелствата, описани в раздел II.В от Известието относно опростена процедура, случаят не поражда опасения по отношение на конкуренцията поради причините, обяснени в раздел 7.4, и индивидуалните и комбинираните пазарни дялове на всички участници в концентрацията, които участват във вертикални отношения, отговарят на поне едно от следните условия:

са 30 % или повече, но остават под 35 % на пазарите нагоре и надолу по веригата,

са под 50 % на един пазар, докато индивидуалните и комбинираните пазарни дялове на всички участници в концентрацията във всички останали вертикално свързани пазари са под 10 %.

7.2.

Попълнете таблицата по-долу, ако концентрацията води до хоризонтални припокривания, които попадат в обхвата на точка 8 от Известието относно опростена процедура. Следва да повторите таблицата толкова пъти, колкото е необходимо, за да обхванете всички правдоподобни пазари, които сте разгледали:

Вертикални припокривания — пазарни дялове

Прецеденти (включете препратка към съответни параграфи)

Разгледан правдоподобен продуктов пазар

Разгледан правдоподобен географски пазар

Доставчик

Година X-2

Година X-1

Година X

Стойност

Обем

Стойност

Обем

Стойност

Обем

 

 

 

Засегнато предприятие 1

%

%

%

%

%

%

Засегнато предприятие 2

%

%

%

%

%

%

Засегнато предприятие 3

%

%

%

%

%

%

Комбиниран

%

%

%

%

%

%

Конкурент 1

Не се попълва.

%

%

Конкурент 2

%

%

Конкурент 3

%

%

Други

%

%

Общо

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Размер на пазара

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Опишете дейностите на страните на този пазар:

Посочете допълнителни подробности тук (по-специално, ако няма прецеденти, следва да посочите мненията на страните относно определението за продуктов/географски пазар):

Показатели, източници и методология, използвани за изчисляване на пазарния дял. Ако стойността и обемът не са най-често използваните показатели за изчисляване на пазарен дял на съответните пазари, следва да посочите пазарни дялове въз основа на алтернативни показатели и да обясните.

Посочете данните за контакт на конкурент 1, конкурент 2 и конкурент 3 в предписания формат.

7.3.

Попълнете таблицата по-долу, ако концентрацията води до хоризонтални отношения, които попадат в обхвата на точка 8 от Известието относно опростена процедура. Следва да повторите таблицата толкова пъти, колкото е необходимо, за да обхванете всички правдоподобни пазари, които сте разгледали (27):

Вертикални отношения — пазарни дялове

НАГОРЕ ПО ВЕРИГАТА

Прецеденти (включете препратка към съответни параграфи)

Разгледан правдоподобен продуктов пазар

Разгледан правдоподобен географски пазар

Доставчик

Година X-2

Година X-1

Година X

Стойност

Обем

Стойност

Обем

Стойност

Обем

 

 

 

Засегнато предприятие 1

%

%

%

%

%

%

Засегнато предприятие 2

%

%

%

%

%

%

Засегнато предприятие 3

%

%

%

%

%

%

Комбиниран

%

%

%

%

%

%

Конкурент 1

Не се попълва.

%

%

Конкурент 2

%

%

Конкурент 3

%

%

Други

%

%

Общо

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Размер на пазара

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Опишете дейностите на страните на този пазар:

Посочете допълнителни подробности тук (по-специално, ако няма прецеденти, следва да посочите мненията на страните относно определението за продуктов/географски пазар):

Показатели, източници и методика, използвани за изчисляване на пазарния дял. Ако стойността и обемът не са най-често използваните показатели за изчисляване на пазарен дял на съответните пазари, следва да посочите пазарни дялове въз основа на алтернативни показатели и да обясните.

Посочете данните за контакт на конкурент 1, конкурент 2 и конкурент 3 в предписания формат.

НАДОЛУ ПО ВЕРИГАТА

Прецеденти (включете препратка към съответни параграфи)

Разгледан правдоподобен продуктов пазар

Разгледан правдоподобен географски пазар

Доставчик

Година X-2

Година X-1

Година X

Стойност

Обем

Стойност

Обем

Стойност

Обем

 

 

 

Засегнато предприятие 1

%

%

%

%

%

%

Засегнато предприятие 2

%

%

%

%

%

%

Засегнато предприятие 3

%

%

%

%

%

%

Комбиниран

%

%

%

%

%

%

Конкурент 1

Не се попълва.

%

%

Конкурент 2

%

%

Конкурент 3

%

%

Други

%

%

Общо

100 %

100 %

Размер на пазара

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Опишете дейностите на страните на този пазар:

Посочете допълнителни подробности тук (по-специално, ако няма прецеденти, следва да посочите мненията на страните относно определението за продуктов/географски пазар):

Показатели, източници и методология, използвани за изчисляване на пазарния дял. Ако стойността и обемът не са най-често използваните показатели за изчисляване на пазарен дял на съответните пазари, следва да посочите пазарни дялове въз основа на алтернативни показатели и да обясните.

Посочете данните за контакт на конкурент 1, конкурент 2 и конкурент 3 в предписания формат.

7.4.

Предпазни мерки и изключения.

Моля, попълнете тази информация относно пазарите, посочени в раздели 7.2 и 7.3 (28).

Всеки от участниците в концентрацията има значителни неконтролиращи дялове (т.е. над 10 %) или общи директори в предприятия, които извършват дейност на същите пазари като всяка от другите страни или на вертикално свързани пазари (например придобиващото дружество има неконтролиращо малцинствено акционерно/дялово участие или общи директори в предприятие, което извършва дейност на същия пазар като целевото дружество).

Да

Не

Един или повече от конкурентите на страните притежават значително неконтролиращо акционерно/дялово участие (т.е. над 10 %) в някое от засегнатите предприятия.

Ако това е така:

Посочете % на акционерното/дяловото участие:

Посочете правата, свързани с дяловото/акционерното участие:

Да

Не

Страните извършват дейност на тясно свързани съседни пазари и всяка от страните поотделно притежава пазарен дял от 30 % или повече на всеки от тези пазари съгласно всяко правдоподобно пазарно определение.

Да

Не

Ще останат по-малко от трима конкуренти с пазарни дялове над 5 % на всеки от пазарите, което води до хоризонтални припокривания или вертикални отношения съгласно всяко правдоподобно пазарно определение.

Да

Не

Съответните прагове за пазарен дял са надвишени по отношение на капацитета съгласно всяко правдоподобно пазарно определение (29).

Да

Не

Страните (или една от тях) са скорошни участници в припокриващите се пазари (т.е. навлезли са на пазара през последните три години).

Да

Не

Страните са важни иноватори на припокриващите се пазари.

Да

Не

Страните са пуснали на пазара важен продукт в процес на разработка през последните 5 години.

Да

Не

Концентрацията води до припокривания между продукти в процес на разработка или до припокривания на продукти в процес на разработка и предлагани на пазара продукти.

Да

Не

Една от страните има планове да разшири дейността си на продуктови пазари и/или географски пазари, на които друга страна в концентрацията извършва дейност или които са във вертикално отношение с пазари, на които друга страна в концентрацията извършва дейност.

Обяснете засегнатите продукти или услуги, свързани с тези планове, и техния график: [свободен текст]

Да

Не

При производствени вериги с повече от две равнища индивидуалните или комбинираните пазарни дялове на страните са 30 % и повече на всяко от равнищата на веригата за създаване на стойност (по отношение на стойност, обем или капацитет).

Да

Не

Ако сте отговорили с „да“ на някой от въпросите по-горе, обяснете защо считате, че засегнатият пазар не поражда опасения по отношение на конкуренцията, и посочете всички относими подробности: [свободен текст]

РАЗДЕЛ 8

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

8.1.

За всеки засегнат пазар, представете следната информация за всяка от последните три години:

8.1.1.

за всеки от участниците в концентрацията, естеството на неговата дейност, основните активни дъщерни предприятия и/или търговски марки, наименованията на продуктите и/или търговски марки, използвани на всеки от тези пазари;

8.1.2.

оценка за общия размер на пазара, изразен в стойност на продажбите (в евро) и в обем (единици) (30). Следва да посочите основата за изчисленията и техните източници и да представите документи, ако са налични, в подкрепа на тези изчисления;

8.1.3.

за всеки от участниците в концентрацията — продажбите в стойност и в обем, както и оценка на пазарните дялове;

8.1.4.

оценка на пазарния дял по стойност (и когато е уместно, в обем) на всички конкуренти (включително вносители), които държат поне 5 % от съответния разглеждан пазар. Следва да посочите използваните източници за изчисляването на тези пазарни дялове и да представите документи, ако са налични, в подкрепа на изчислението;

8.1.5.

оценка на общия капацитет на съответните пазари. Следва да посочите каква част от този капацитет е била взета предвид през последните три години от всеки от участниците в концентрацията и каква е била съответната степен на използване на капацитета. Ако е приложимо, следва да посочите местонахождението и капацитета на производствените мощности на всеки от участниците в концентрацията на засегнатите пазари.

8.1.6.

информация за продуктите в процес на разработка на страните и на техни конкуренти (включително етапа на тяхното развитие, оценка на прогнозните продажби и пазарни дялове на участниците в концентрацията през следващите три до пет години).

Информация за хоризонтални припокривания и вертикални отношения, включващи продукти в процес на разработка

8.2.

По отношение на всяко определяне на правдоподобен съответен продуктов и географски пазар, където има хоризонтално припокриване или вертикално отношение, включващи i) един или повече предлагани на пазара продукти на един или няколко от участниците в концентрацията и един или повече продукти в процес на разработка на други участници в концентрацията (31) или ii) продукти в процес на разработка на участниците в концентрацията, следва да предоставите информацията, включена в таблиците по-долу:

Хоризонтални припокривания, включващи продукти в процес на разработка

Прецеденти (включете препратка към съответни параграфи)

Разгледан правдоподобен продуктов пазар

Разгледан правдоподобен географски пазар

Доставчик

Година X-2 (32)

Година X-1

Година X

Продукти в процес на разработка (33)

(Посочете наименование)

Стойност

Обем

Стойност

Обем

Стойност

Обем

 

 

 

Засегнато предприятие 1

%

%

%

%

%

%

 

Засегнато предприятие 2

%

%

%

%

%

%

 

Засегнато предприятие 3

%

%

%

%

%

%

 

Комбиниран

%

%

%

%

%

%

 

Конкурент 1

%

%

%

%

%

%

 

Конкурент 2

%

%

%

%

%

%

 

Конкурент 3

%

%

%

%

%

%

 

Други

%

%

%

%

%

%

 

Общо

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Не се попълва.

Размер на пазара

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Опишете дейностите на страните на този пазар:

Посочете допълнителни подробности тук (по-специално, ако няма прецеденти, следва да посочите мненията на страните относно определението за продуктов/географски пазар):

Показатели, източници и методология, използвани за изчисляване на пазарния дял. Ако стойността и обемът не са най-често използваните показатели за изчисляване на пазарен дял на съответните пазари, следва да посочите пазарни дялове въз основа на алтернативни показатели и да обясните.

Посочете информация за продуктите в процес на разработка на страните и на техни конкуренти (включително етапа на тяхното развитие, оценка на прогнозните продажби и пазарни дялове на участниците в концентрацията през следващите три до пет години).

Посочете данните за контакт на конкурент 1, конкурент 2 и конкурент 3 в предписания формат.

Вертикални отношения, включващи продукти в процес на разработка

НАГОРЕ ПО ВЕРИГАТА

Прецеденти (включете препратка към съответни параграфи)

Разгледан правдоподобен продуктов пазар

Разгледан правдоподобен географски пазар

Доставчик

Година X-2 (34)

Година X-1

Година X

Продукти в процес на разработка (Посочете наименование) (35)

Стойност

Обем

Стойност

Обем

Стойност

Обем

 

 

 

Засегнато предприятие 1

%

%

%

%

%

%

 

Засегнато предприятие 2

%

%

%

%

%

%

 

Засегнато предприятие 3

%

%

%

%

%

%

 

Комбиниран

%

%

%

%

%

%

 

Конкурент 1

%

%

%

%

%

%

 

Конкурент 2

%

%

%

%

%

%

 

Конкурент 3

%

%

%

%

%

%

 

Други

%

%

%

%

%

%

 

Общо

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Не се попълва.

Размер на пазара

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Опишете дейностите на страните на този пазар:

Посочете допълнителни подробности тук (по-специално, ако няма прецеденти, следва да предоставите мненията на страните относно определението за продуктов/географски пазар)]:

Показатели, източници и методология, използвани за изчисляване на пазарния дял. Ако стойността и обемът не са най-често използваните показатели за изчисляване на пазарен дял на съответните пазари, следва да посочите пазарни дялове въз основа на алтернативни показатели и да обясните.

Посочете информация за продуктите в процес на разработка на страните и на техните конкуренти (включително етапа на тяхното развитие, оценка на прогнозните продажби и пазарни дялове на участниците в концентрацията през следващите три до пет години).

Посочете данните за контакт на конкурент 1, конкурент 2 и конкурент 3 в предписания формат.

НАДОЛУ ПО ВЕРИГАТА

Прецеденти (включете препратка към съответни параграфи)

Разгледан правдоподобен продуктов пазар

Разгледан правдоподобен географски пазар

Доставчик

Година X-2 (36)

Година X-1

Година X

Продукти в процес на разработка

(Посочете наименование) (37)

Стойност

Обем

Стойност

Обем

Стойност

Обем

 

 

 

Засегнато предприятие 1

%

%

%

%

%

%

 

Засегнато предприятие 2

%

%

%

%

%

%

 

Засегнато предприятие 3

%

%

%

%

%

%

 

Комбиниран

%

%

%

%

%

%

 

Конкурент 1

%

%

%

%

%

%

 

Конкурент 2

%

%

%

%

%

%

 

Конкурент 3

%

%

%

%

%

%

 

Други

%

%

%

%

%

%

 

Общо

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Не се попълва.

Размер на пазара

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Опишете дейностите на страните на този пазар:

Посочете допълнителни подробности тук (по-специално, ако няма прецеденти, следва да предоставите мненията на страните относно определението за продуктов/географски пазар)]:

Показатели, източници и методика, използвани за изчисляване на пазарния дял. Ако стойността и обемът не са най-често използваните показатели за изчисляване на пазарен дял на съответните пазари, следва да посочите пазарни дялове въз основа на алтернативни показатели и да обясните.

Посочете информация за продуктите в процес на разработка на страните и на техни конкуренти (включително етапа на тяхното развитие, оценка на прогнозните продажби и пазарни дялове на участниците в концентрацията през следващите три до пет години).

Посочете данните за контакт на конкурент 1, конкурент 2 и конкурент 3 в предписания формат.

РАЗДЕЛ 9

СТРУКТУРА НА ПРЕДЛАГАНЕТО

9.1.

Опишете накратко структурата на предлагането на всеки от засегнатите пазари. Посочете по-специално:

а)

как функционират тези пазари;

б)

начина, по който участниците в концентрацията и техните най-големи конкуренти произвеждат и продават продуктите и/или услугите (например дали участници в концентрацията и техните най-големи конкуренти произвеждат и продават на местния пазар);

в)

начина, по който участниците в концентрацията определят цените на продуктите и/или услугите;

г)

естеството и степента на вертикална интеграция на всеки от участниците в концентрацията в сравнение с техните най-големи конкуренти.

Структура на търсенето

9.2.

Опишете накратко структурата на търсенето на всеки засегнат пазар, като посочите по-специално:

а)

фазите, през които преминават пазарите, например възникване, разрастване, зрелост и упадък, и прогноза за темпа на нарастване на търсенето;

б)

значението на предпочитанията на клиентите, например от гледна точка на лоялността към дадена марка, предоставянето на обслужване преди и след продажба, предоставянето на пълна гама от продукти или мрежови ефекти;

в)

ролята на разходите (от гледна точка на време и разноски) на клиентите за преминаване от един доставчик към друг по отношение на следното:

i)

съществуващи продукти;

ii)

нови продукти, които ще заменят съществуващи продукти (включително нормалния времеви хоризонт на потребителските договори);

г)

степента на концентрация или разпръснатост на клиентите;

д)

начина, по който потребителите купуват въпросните продукти или услуги, в частност дали те използват техники за закупуване, като искания за предложения и тръжни процедури.

РАЗДЕЛ 10

ПРОДУКТОВА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ И БЛИЗОСТ НА КОНКУРЕНЦИЯТА

10.1.

Опишете накратко структурата на продуктовата диференциация на всеки засегнат пазар, като посочите по-специално:

а)

ролята и значението на продуктовата диференциация по отношение на качеството („вертикална диференциация“) и други характеристики на продукта („хоризонтална“ и „пространствена диференциация“);

б)

всяка сегментация на клиентите в различни групи, заедно с описание на „типичния клиент“ за всяка група;

в)

по отношение на хоризонталните припокривания — съперничеството между участниците в концентрацията като цяло, както и степента на взаимозаменяемост на продуктите на участниците в концентрацията, включително за всяка от потребителските групи и „типичните клиенти“, определени в отговор на въпроса в буква б).

Дистрибуторски системи и сервизни мрежи

10.2.

Представете кратко описание на:

а)

съществуващите дистрибуторски системи и тяхното значение и до каква степен дистрибуцията се извършва от трети страни и/или от предприятия, които принадлежат към същата група като участниците в концентрацията, както и значението на договорите за изключителна дистрибуция и други видове дългосрочни договори;

б)

съществуващите сервизни мрежи (например за поддръжка и ремонт) на пазара и тяхното значение на тези пазари. До каква степен тези услуги се извършват от трети лица и/или от предприятия, които принадлежат към същата група, към която принадлежат участниците в концентрацията?

Навлизане и напускане на пазара

10.3.

Посочете дали през последните пет години е имало съществено навлизане на някой от засегнатите пазари. Ако това е така, посочете навлезлите предприятия и представете оценка на настоящия пазарен дял на всяко навлязло предприятие.

10.4.

Посочете дали според Вас съществуват предприятия (включително такива, които понастоящем осъществяват стопанска дейност само извън територията на ЕС или ЕИП), за които има вероятност да навлязат на засегнат пазар. Ако това е така, обяснете защо съществува вероятност от такова навлизане и посочете предполагаемия срок за това навлизане.

10.5.

Представете кратко описание на главните фактори, които оказват влияние върху навлизането на всеки от засегнатите пазари, като навлизането се разглежда както от географска, така и от продуктова гледна точка. Във връзка с това, ако е приложимо, следва да вземете предвид следното:

а)

общо разходите за навлизане (НИРД, производство, създаване на дистрибуторски системи, промоция, реклама, обслужване и т.н.) в мащаб, който съответства на значителен жизнеспособен конкурент, като се посочи пазарният дял на такъв конкурент;

б)

всички законови и регулаторни бариери за навлизане на пазара, като например правителствени разрешения или определяне на стандарти в различна форма;

в)

всички пречки пред достъпа до клиенти, като например вследствие на процедури за сертифициране на продукти, или значението на репутацията и на доказан опит;

г)

всяка необходимост от и възможност за получаване на достъп до патенти, ноу-хау и други права на интелектуална собственост на тези пазари;

д)

степента, до която всеки от участниците в концентрацията е притежател, лицензополучател или лицензодател на патенти, ноу-хау и други права на интелектуална собственост на съответните пазари;

е)

значението на икономиите от мащаба и от обхвата и на мрежовите ефекти за производството или дистрибуцията на продукти и/или услуги на засегнатите пазари;

ж)

достъпа до източници за доставки, като например наличието на суровини и необходимата инфраструктура.

10.6.

Обяснете дали някой от участниците в концентрацията или някой от конкурентите имат продукти в процес на разработка (38) или планове за разширяване на капацитета на производство или продажби на всеки от засегнатите пазари. Ако има такива, представете оценка на прогнозните продажби и пазарните дялове на участниците в концентрацията през следващите три до пет години.

10.7.

Посочете дали през последните пет години е имало съществено напускане на някой от засегнатите пазари. Ако това е така, посочете предприятието, което е напуснало пазара, и представете оценка на неговия пазарен дял през годината преди напускането.

Научноизследователска и развойна дейност

10.8.

Опишете важността на научноизследователската и развойната дейност за способността на дружествата да се конкурират в дългосрочен план на засегнатите пазари. Обяснете естеството на извършваната от участниците в концентрацията научноизследователска и развойна дейност на засегнатите пазари. Във връзка с това, ако е приложимо, следва да вземете предвид следното:

а)

тенденциите и интензивността на научноизследователската и развойната дейност на тези пазари и за участниците в концентрацията. Интензитетът на научноизследователската и развойната дейност може да бъде илюстриран чрез разходи за научноизследователска и развойна дейност; брой служители, посветени на научноизследователска и развойна дейност (т.е. служители на пълен работен ден); брой и значение на съоръженията за научноизследователска и развойна дейност; или брой подадени заявки за патенти през последните три години;

б)

хода на технологично развитие на тези пазари през подходящ период от време (включително честотата на въвеждане на нови продукти и/или услуги, развитие на продукти и/или услуги, производствени процеси, дистрибуторски системи);

в)

планиране и приоритети за научноизследователска дейност на участниците в концентрацията за следващите три години.

Данни за контакт

10.9.

Посочете името, адреса, телефонния номер, номера на факса и адреса на електронната поща на ръководителя на правния отдел (или друго лице, което изпълнява подобни функции; а в случаите, в които няма такова лице, на изпълнителния директор) на (39):

а)

Конкурентите, посочени в раздел 8.1.4;

б)

десетимата най-големи клиенти на всеки от участниците в концентрацията на засегнатите пазари;

в)

предприятията, навлезли неотдавна на пазара, посочени в раздел 10.3; както и

г)

потенциалните предприятия, които ще навлязат на пазара, посочени в раздел 10.4.

Данните за контакт трябва да се посочат по образеца на Комисията, който е на разположение на уебстраницата на ГД „Конкуренция“.

10.10.

Посочете името, адреса, телефонния номер и адреса на електронна поща на един или повече представители на основните профсъюзи и/или сдружения на работниците, които съществуват в участниците в концентрацията. Данните за контакт трябва да се посочат по образеца на Комисията, който е на разположение на уебстраницата на ГД „Конкуренция“.

РАЗДЕЛ 11

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА

Ако желаете Комисията още от самото начало по-специално да прецени (40) дали създадената вследствие на концентрацията ефективност има вероятност да повиши способността и мотивацията на новия субект да работи при насърчаване на конкуренцията и в полза на клиентите, моля, представете описание и съответните съпътстващи документи за всяко подобряване на ефективността (включително спестени разходи, въвеждане на нови продукти и подобрения на продукти или услуги), което страните очакват да получат в резултат на предложената концентрация по отношение на всеки съответен продукт (41).

За всяко твърдение за подобряване на ефективността представете следната информация:

а)

подробно обяснение за това как предложената концентрация би дала възможност на новосъздадения субект да постигне подобряването на ефективността. Посочете стъпките, които участниците очакват да предприемат за постигане на подобряването на ефективността, рисковете, свързани с него, и необходимото време и разходи за реализирането му;

б)

когато е възможно при разумно допускане, количествено изражение на подобряването на ефективността и подробно обяснение за начина на неговото изчисляване. Когато е необходимо, представете също така оценка на значението на подобряването на ефективността във връзка с въвеждането на нови продукти или подобрения на качеството. За всяко подобрение на ефективността, което включва спестяване на разходи, поотделно посочете еднократното спестяване на постоянни разходи, повтарящите се спестявания на постоянни разходи и спестяванията на променливи разходи (в евро за единица и за година);

в)

степента, до която клиентите има вероятност да се ползват от ефективността, и подробно обяснение за начина, по който се е стигнало до това заключение;

г)

причината, поради която участникът или участниците не биха могли в сходна степен да реализират това подобряване на ефективността чрез други средства освен чрез предложената концентрация и по начин, който вероятно няма да засегне конкуренцията.

РАЗДЕЛ 12

ЕФЕКТИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО, СВЪРЗАНИ СЪС СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ

В случай на съвместно предприятие, за целите на член 2, параграф 4 от Регламента за сливанията, отговорете на следните въпроси:

а)

Запазват ли в значителна степен две или повече предприятия майки дейности на същия пазар, които са идентични с дейността на съвместното предприятие, или на пазар, разположен нагоре или надолу по веригата спрямо пазара на съвместното предприятие, или на съседен пазар, който е тясно свързан с този пазар?

Ако отговорът е утвърдителен, за всеки от посочените тук пазари посочете:

i)

оборота на всяко предприятие майка през предходната финансова година;

ii)

икономическото значение на дейностите на съвместното предприятие по отношение на този оборот;

iii)

пазарния дял на всяко предприятие майка.

б)

Ако отговорът на буква а) е утвърдителен и по Ваше мнение създаването на съвместното предприятие не води до координация между независими предприятия, която ограничава конкуренцията по смисъла на член 101, параграф 1 от ДФЕС, и когато е приложимо, на съответните разпоредби на Споразумението за ЕИП (42), обяснете защо това е така.

в)

Независимо от отговорите на букви а) и б), с цел Комисията да има възможност да извърши пълна оценка на случая, ако считате, че се прилагат критериите на член 101, параграф 3 от ДФЕС, и когато е приложимо, съответните разпоредби от Споразумението за ЕИП (43), обяснете причините за това. Съгласно член 101, параграф 3 от ДФЕС разпоредбите на член 101, параграф 1 от ДФЕС могат да бъдат обявени за неприложими, ако операцията:

i)

допринася за подобряване на производството или дистрибуцията на стоки или за насърчаване на техническия или икономическия напредък;

ii)

предоставя на потребителите справедлив дял от получените ползи;

iii)

не налага на засегнатите предприятия ограничения, които не са абсолютно необходими за постигането на тези цели; както и

iv)

не дава възможност на такива предприятия да елиминират конкуренцията по отношение на съществена част от съответните стоки.

РАЗДЕЛ 13

ДЕКЛАРАЦИЯ

Уведомлението трябва да завършва със следната декларация, която се подписва от уведомяващите страни или от тяхно име:

Уведомяващата страна или страни декларират, че, доколкото им е известно, предоставената в настоящото уведомление информация е вярна, точна и пълна, че са предоставени верни и пълни копия на документите, които се изискват във формуляра „СО“, че всички оценки са обозначени като такива и представляват техните най-точни предварителни оценки въз основа на наличните факти и че всички изразени мнения са искрени. Запознати са с разпоредбите на член 14, параграф 1, буква а) от Регламента за сливанията.

За формуляри с цифров подпис следните полета са само за информация. Те следва да съответстват на метаданните на съответния(ите) електронен(и) подпис(и).

Дата:

[подписала страна 1]

Име:

Организация:

Длъжност:

Адрес:

Телефонен номер:

Електронна поща:

[„електронен подпис“/подпис]

[подписала страна 2, ако е приложимо]

Име:

Организация:

Длъжност:

Адрес:

Телефонен номер:

Електронна поща:

[„електронен подпис“/подпис]


(1)  Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (Регламент за сливанията) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).

(2)  Вж. стр. 22. от настоящия брой на Официален вестник.

(3)  Вж. по-специално член 57 от Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), точка 1 от приложение ХIV към Споразумението за ЕИП, протоколи 21 и 24 към Споразумението за ЕИП, (които могат да бъдат намерени на адрес https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A21994A0103%2801%29), както и Протокол 4 към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд („Споразумение за надзорен орган и съд“), който може да бъде намерен на адрес https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ%3AJOL_1994_344_R_0001_003. Всяко позоваване на държави от ЕАСТ трябва да се разбира като позоваване на държавите от ЕАСТ, които са страни по Споразумението за ЕИП. От 1 май 2004 г. тези държави са Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

(4)  И раздел 12 в случаи с участието на съвместни предприятия.

(5)  Вж.: https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en

(6)  Вж. образеца за пълномощно на адрес https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/power_of_attorney_template_en.docx

(7)  Вж. по-специално член 122 от Споразумението за ЕИП, член 9 от Протокол 24 към Споразумението за ЕИП и Протокол 4, глава ХIII, член 17, параграф 2 от Споразумението за надзорен орган и съд.

(8)  ОВ L 295, 21.11.2018 г. стр. 39. Вж. също декларация за поверителност, свързана с разследвания относно сливания на адрес: https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en

(9)  Продуктите в процес на разработка са продукти, за които е вероятно да бъдат пуснати на пазара в краткосрочен или средносрочен план. „Продуктите в процес на разработка“ обхващат и услугите.

(10)  Хоризонталните припокривания, включващи продукти в процес на разработка, съдържат припокривания между продукти в процес на разработка и припокривания между един или повече предлагани на пазара продукти и един или повече продукти в процес на разработка.

(11)  Вертикалните отношения, включващи продукти в процес на разработка, включват отношения между продукти в процес на разработка и отношения между един или повече предлагани на пазара продукти и един или повече продукти в процес на разработка.

(12)  Известие на Комисията относно опростено разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (EО) № 139/2004 на Съвета (OВ C 160, 5.5.2023 г., стр. 1) („Известието относно опростена процедура“).

(13)  Вж. раздел 6 за повече информация относно начините за определяне на засегнатите пазари.

(14)  Това включва целевото дружество в случай на враждебно предложение за придобиване, като в този случай данните следва да се попълват в рамките на възможното.

(15)  Вж. член 3, параграфи 3—5 и член 5, параграф 4 от Регламента за сливанията.

(16)  Вж. Консолидираното юрисдикционно известие на Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия (ОВ C 95, 16.4.2008 г., стр. 1), което може да бъде намерено на адрес https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52008XC0416%2808%29 („Консолидираното юрисдикционно известие на Комисията“).

(17)  Вж. раздел Б IV от Консолидираното юрисдикционно известие.

(18)  За изчисляването на оборота вж. Консолидираното юрисдикционно известие на Комисията.

(19)  Вж. раздел 6 за повече информация относно начините за определяне на засегнатите пазари.

(20)  SWOT означава анализ на „силните и слабите страни, възможностите и заплахите“. Всеки друг метод за описване на конкурентния пейзаж на даден продукт/иновационна област също попада в обхвата на изискваните данни.

(21)  Вж. Известие на Комисията относно определянето на съответния пазар по смисъла на общностното право на конкуренция (ОВ C 372, 9.12.1997 г., стр. 5).

(22)  По време на контактите преди уведомяването уведомяващите страни разкриват информация, отнасяща се до всички потенциално засегнати пазари, дори ако в крайна сметка считат, че тези пазари не са засегнати, и независимо, че уведомяващите страни могат да заемат особена позиция по отношение на въпроса за определянето на пазара.

(23)  Продуктите (или услугите) са допълващи се, когато например използването (или потреблението) на един продукт по същество предполага използването (или потреблението) на другия продукт, като например машинка за телбод и телчета или печатащи устройства и касети за печатащи устройства.

(24)  Примери за продукти, числящи се към такава гама, биха били уиски и джин, които се продават в барове и ресторанти, както и различни материали за опаковане на определена категория стоки, които се продават на производителите на такива стоки.

(25)  Известие относно опростена процедура, точка 11.

(26)  Моля, попълнете само една таблица за всички пазари, попадащи в обхвата на точка 8 от Известието относно опростена процедура, като отметнете (всички) съответните квадратчета.

(27)  Например, ако по отношение на вертикалното отношение между пазар нагоре по веригата Ф и пазар надолу по веригата Г сте приели като правдоподобни определения на пазара нагоре по веригата Ф1 и Ф2, следва да включите две таблици: една, която включва информация за Ф1 и Г, и друга, която включва информация за Ф2 и Г.

(28)  Попълнете само една таблица за всички пазари, попадащи в обхвата на точка 8 от Известието относно опростена процедура, за които не се прилага нито една от предпазните мерки/изключенията (т.е. отговорът на всички въпроси в раздел 7.4 е „Не“). За всеки пазар, попадащ в обхвата на точка 8 от Известието относно опростена процедура, за който отговорът на поне един въпрос е „Да“, следва да представите отделна таблица.

(29)  Ако този показател не е от значение за пазарите, на които концентрацията поражда хоризонтално припокриване или вертикална връзка между дейностите на страните, моля, посочете „Не“.

(30)  Стойността и обемът на даден пазар трябва да отразяват производството минус износа плюс вноса за разглежданите географски райони.

(31)  Този раздел не е необходимо да се попълва, ако сте посочили тази информация в раздел 8.1.6 по отношение на същите продукти в процес на разработка.

(32)  Посочете пазарните дялове на една или повече страни с предлагани на пазара продукти.

(33)  Посочете пазарните дялове на конкуренти с предлагани на пазара продукти. Ако на пазара не са предлагани продукти, моля да представите най-малко трима конкуренти, които разработват конкурентни продукти.

(34)  Посочете пазарните дялове на една или повече страни с предлагани на пазара продукти.

(35)  Посочете пазарните дялове на конкуренти с предлагани на пазара продукти. Ако на пазара не са предлагани продукти, моля да посочите най-малко трима конкуренти, които разработват конкурентни продукти.

(36)  Посочете пазарните дялове на една или повече страни с предлагани на пазара продукти.

(37)  Посочете пазарните дялове на конкуренти с предлагани на пазара продукти. Ако на пазара не са предлагани продукти, моля да посочите най-малко трима конкуренти, които разработват конкурентни продукти.

(38)  Във връзка с отговора Ви на раздели 8.1.6 и 8.2 по-горе.

(39)  Комисията може във всеки един момент, включително за пълно уведомление за концентрация въз основа на настоящия формуляр „СО“, да поиска повече данни за контакт за всяка от категориите пазарни участници, посочени в настоящия формуляр „СО“, както и данни за връзка за други категории пазарни участници, например доставчици.

(40)  Непредоставянето на изискваната информация относно подобренията на ефективността на етапа на уведомяването не възпрепятства предоставянето на тази информация на по-късен етап. Все пак колкото по-рано бъде предоставена информацията, толкова по-добре Комисията може да провери твърденията за ефективност.

(41)  За допълнителни насоки относно оценката на ефективността, вж. Насоките на Комисията относно оценката на хоризонталните сливания съгласно Регламента на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия (ОВ C 31, 5.2.2004 г., стр. 5), които могат да бъдат намерени на адрес https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=celex%3A52004XC0205%2802%29.

(42)  Вж. член 53, параграф 1 от Споразумението за ЕИП.

(43)  Вж. член 53, параграф 3 от Споразумението за ЕИП.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

КРАТЪК ФОРМУЛЯР СО ЗА УВЕДОМЯВАНЕТО ОТНОСНО КОНЦЕНТРАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 139/2004

(КРАТЪК ФОРМУЛЯР СО)

1.   Въведение

1)

В краткия формуляр СО се определя информацията, която трябва да бъде предоставена от уведомяващите страни, когато подават уведомление до Европейската комисия за определени предложени концентрации, които подлежат на разглеждане по опростената процедура.

2)

При попълването на настоящия кратък формуляр СО обърнете внимание на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (1) („Регламента за сливанията“) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/914 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия („Регламента за прилагане“) (2), към който е приложен настоящият кратък формуляр СО. Обърнете внимание също така на Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации (3).

3)

Най-общо краткият формуляр СО може да се използва за уведомяване относно концентрации, когато е изпълнено едно от следните условия:

а)

две или повече предприятия придобиват съвместен контрол върху съвместно предприятие, при условие че съвместното предприятие няма текущ оборот на територията на Европейското икономическо пространство (ЕИП) (4) и съответните предприятия не са планирали да прехвърлят активи в рамките на ЕИП към съвместното предприятие към момента на уведомяването (5);

б)

две или повече предприятия придобиват съвместен контрол върху съвместно предприятие, при условие че съвместното предприятие има незначителни дейности в ЕИП. Това се отнася за концентрации, при които са изпълнени всички изброени по-долу условия (6):

i)

годишният текущ оборот на съвместното предприятие и/или оборотът на преотстъпените дейности, както и очакваният годишен оборот е под 100 милиона евро в ЕИП;

ii)

общата стойност на прехвърлянията на активи към съвместното предприятие в ЕИП, планирани към момента на уведомлението, е под 100 милиона евро;

в)

две или повече предприятия се сливат или едно или повече предприятия придобиват едноличен или съвместен контрол върху друго предприятие, при условие че нито един от участниците в концентрацията не е ангажиран със стопански дейности на същия продуктов и географски пазар или на съответен продуктов пазар, който е нагоре или надолу по веригата спрямо продуктов пазар, в който участва друга страна в концентрацията (7);

г)

две или повече предприятия се сливат или едно или повече предприятия придобиват едноличен или съвместен контрол върху друго предприятие и условията, посочени по-долу, са изпълнени според всички правдоподобни определения за пазар (8);

i)

комбинираният пазарен дял на всички участници в концентрацията, които извършват стопански дейности на един и същ продуктов и географски пазар (хоризонтално припокриване), отговаря на поне едно от следните условия:

аа)

е под 20 %;

бб)

е под 50 % и увеличението (делта) на индекса Херфиндал-Хиршман (HHI) вследствие на концентрацията на този пазар е под 150;

ii)

индивидуалните и/или комбинираните пазарни дялове на всички участници в концентрацията, които извършват стопански дейности на продуктов пазар, който е нагоре или надолу по веригата спрямо продуктов пазар, в който участва друга страна в концентрацията (вертикално отношение), отговарят на поне едно от следните условия:

аа)

са под 30 % на пазарите нагоре и надолу по веригата;

бб)

са под 30 % на пазара нагоре по веригата и участниците в концентрацията, които осъществяват дейност на пазара надолу по веригата, притежават дял за закупуване под 30 % по отношение на входящите продукти нагоре по веригата;

вв)

са под 50 % както на пазарите нагоре по веригата, така и на тези надолу по веригата, увеличението (делта) на индекса на Херфиндал-Хиршман (HHI) вследствие на концентрацията е под 150 както на пазарите нагоре по веригата, така и на пазарите надолу по веригата, а по-малкото предприятие по отношение на пазарния дял е едно и също на пазарите нагоре и надолу по веригата;

д)

дадена страна придобива самостоятелен контрол над предприятие, върху което вече упражнява съвместен контрол (9).

4)

Освен това по искане на уведомяващите страни Комисията може да разгледа по опростената процедура и въз основа на кратък формуляр СО концентрации, при които две или повече предприятия се сливат, или едно или повече предприятия придобиват едноличен или съвместен контрол върху друго предприятие, при условие че и двете условия, посочени по-долу, са изпълнени според всички правдоподобни определения за пазар (10):

а)

комбинираният пазарен дял на всички участници в концентрацията, чиито дейности водят до хоризонтално припокриване, остава под 25 %;

б)

индивидуалните и комбинираните пазарни дялове на всички участници в концентрацията, които участват във вертикално отношение, отговарят на поне едно от следните условия:

i)

са под 35 % на пазарите нагоре и надолу по веригата;

ii)

са под 50 % на един пазар, докато индивидуалните и комбинираните пазарни дялове на всички участници в концентрацията във всички останали вертикално свързани пазари са под 10 %.

5)

Освен това Комисията може да разгледа по опростената процедура и въз основа на кратък формуляр СО концентрации, при които две или повече предприятия придобиват съвместен контрол върху съвместно предприятие, при условие че (11):

а)

текущият годишен оборот на съвместното предприятие и/или оборотът от дейностите, в които то участва, е по-малък от 150 милиона евро в ЕИП; и

б)

общата стойност на прехвърлянията на активи към съвместното предприятие в ЕИП, планирани към момента на уведомлението, е под 150 милиона евро.

6)

Комисията може винаги да изиска формуляр СО, когато не са изпълнени условията за използване на краткия формуляр СО или, по изключение, когато са изпълнени, но въпреки това Комисията прецени, че е необходимо уведомяване чрез формуляр СО с цел достатъчно проучване на възможни опасения по отношение на конкуренцията.

2.   Как да попълните и изпратите краткия формуляр СО

7)

В случай на сливане по смисъла на член 3, параграф 1, буква а) от Регламента за сливанията или на придобиване на съвместен контрол върху предприятие по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията краткият формуляр СО трябва да се попълни съвместно от участниците в сливането или от тези, които придобиват съвместен контрол. В случай на придобиване на едноличен контрол по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията краткият формуляр СО трябва да бъде попълнен от приобретателя. В случай на публично предложение за придобиване на предприятие краткият формуляр СО трябва да бъде попълнен от оферента.

8)

Различните раздели на краткия формуляр СО трябва да се попълнят в зависимост от характеристиките на концентрацията и причините, поради които концентрацията отговаря на изискванията за опростено разглеждане (12):

а)

Раздели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15 и 16 трябва да бъдат попълнени за всички случаи;

б)

Раздел 8 трябва да се попълни, ако концентрацията води до хоризонтални припокривания между дейностите на страните;

в)

Раздели 9 и/или 10 трябва да се попълнят, ако концентрацията води до хоризонтални отношения между дейностите на страните;

г)

Раздел 11 трябва да се попълни за всички случаи, с изключение на концентрации, попадащи в точка 5, буква а) или буква в) от Известието относно опростена процедура.

д)

Раздел 12 трябва да се попълни в случай на съвместно предприятие.

9)

Преди официалното подаване на уведомление по опростената процедура и независимо от опростената категория, в която попада концентрацията, уведомяващите страни трябва да подадат за всички случаи искане за разпределяне на екип по случая. В искането трябва да се посочат видът на сделката, категорията опростен случай, към който попада, и очакваната дата на уведомлението (13). Уведомяващите страни са приканени да уведомяват директно за определени категории опростени случаи без никакви контакти или при много кратки контакти преди уведомяването (14). В тези случаи искането за разпределяне на екип по случая трябва да бъде подадено най-малко една седмица преди очакваната дата на уведомяването. В случаи, които водят до хоризонтални припокривания или нехоризонтални отношения между дейностите на участниците в концентрацията, контакти преди уведомяването следва да бъдат инициирани чрез подаване на искане за разпределяне на екип по случая най-малко две седмици преди очакваната дата на уведомяването.

10)

Лични данни, предоставени в краткия формуляр СО, ще бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/EО (15).

11)

Краткият формуляр СО трябва да бъде подписан от лица, които са оправомощени по закон да действат от името на всяка уведомяваща страна, или от един или повече упълномощени външни представители на уведомяващата страна или страни. Съответните документи на пълномощното трябва да бъдат приложени към краткия формуляр СО (16). Техническите спецификации и инструкциите за подписите ще бъдат публикувани периодично в Официален вестник на Европейския съюз.

3.   Определения за целите на настоящия кратък формуляр СО

12)

За целите на настоящия кратък формуляр СО се прилагат следните определения:

а)

„Участник/ци в концентрацията“ или „страна/страни“: това понятие се отнася както за придобиващите, така и за придобиваните страни, или за сливащите се страни, включително за всички предприятия, в които се придобива контрол или които са обект на публично предложение за придобиване. Ако не е посочено друго, понятията „уведомяваща/и страна/и“ и „участник/ци в концентрацията“ включват всички предприятия, които принадлежат към същите групи, към които принадлежат страните.

б)

„Година“: календарна година, освен ако не е посочено друго. Цялата информация, поискана в краткия формуляр СО, трябва да се отнася за годината, предхождаща тази на уведомяването, освен ако е посочено друго.

4.   Изискване за точно и пълно уведомяване

13)

Цялата информация, която се изисква в краткия формуляр СО, трябва да бъде точна и пълна. Исканата информация трябва да се предостави в съответния раздел на краткия формуляр СО. Всяка страна, която попълва уведомлението, носи отговорност за точността на предоставената от нея информация. По-специално следва да имате предвид, че:

а)

В съответствие с член 10, параграф 1 от Регламента за сливанията и член 5, параграфи 2 и 4 от Регламента за прилагане сроковете, посочени в Регламента за сливанията във връзка с уведомяването, не започват да текат, докато Комисията не получи цялата информация, която трябва да бъде предоставена заедно с уведомлението. Това изискване има за цел да се гарантира, че Комисията е в състояние да оцени концентрацията, за която е подадено уведомление, в строго определените в Регламента за сливанията срокове. Ако уведомлението е непълно, Комисията незабавно информира писмено уведомяващите страни или техните представители.

б)

Когато изготвя/т уведомлението, уведомяващата/ите страна/страни трябва да провери/ят дали имената за контакт, номерата, и по-специално адресите на електронната поща, изпратени до Комисията, са точни, относими и актуални.

в)

В съответствие с член 5, параграф 4 от Регламента за прилагане неточна или подвеждаща информация в уведомлението ще се смята за непълна информация.

г)

Исканите данни за контакт трябва да бъдат предоставени във формата, указан от Генерална дирекция „Конкуренция“ (ГД „Конкуренция“) на нейния уебсайт (17). За правилното протичане на процеса на проучване е изключително важно данните за контакт да са точни. За тази цел трябва да гарантирате, че предоставените адреси на електронна поща са персонализирани и принадлежат на конкретни лица за контакт и че не са общи фирмени пощенски кутии (например info@, hello@). Комисията може да обяви уведомлението за непълно въз основа на неотносими данни за контакт.

д)

На основание член 14, параграф 1, буква а) от Регламента за сливанията на уведомяващи страни, които умишлено или по непредпазливост предоставят неточна или подвеждаща информация, може да бъде наложена глоба в размер до 1 % от съвкупния оборот на съответното предприятие. Освен това на основание член 6, параграф 3, буква а) и член 8, параграф 6, буква а) от Регламента за сливанията Комисията може да отмени своето решение относно съвместимостта на концентрация, когато то се основава на неточна информация, за която отговаря един от участниците в концентрацията.

е)

Можете да поискате писмено от Комисията да приеме уведомлението за пълно, независимо от това, че не е предоставена информацията, която се изисква в краткия формуляр СО, ако не можете да получите цялата или част от тази информация без прекомерни усилия (например поради липсата на информация относно целево предприятие по време на враждебно предложение за придобиване). Комисията ще разгледа това искане, ако посочите причини, поради които информацията не е била достъпна, и предоставите най-добрите си оценки за липсващите данни, заедно с източниците за тези оценки. При възможност следва да посочите откъде Комисията може да получи поисканата информация, която не е била достъпна за Вас.

ж)

Съгласно член 4, параграф 2 от Регламента за прилагане Комисията може да освобождава от задължението за предоставяне на определена информация в уведомлението, когато смята, че спазването на тези задължения или изисквания не е необходимо за разглеждането на случая. Съответно на етапа преди уведомяването можете да подадете писмено искане до Комисията да Ви освободи от задължението да предоставите определена информация, която смятате, че не е необходима на Комисията за разглеждането на случая. Исканията за освобождаване следва да се изпращат едновременно с изпращането на проекта на краткия формуляр СО преди уведомяването. Исканията за освобождаване следва да бъдат подадени в отделен имейл, адресиран до отговорния екип по случая. Комисията ще разгледа исканията за освобождаване, при условие че в тях се обосновава в достатъчна степен защо въпросната информация не е необходима за разглеждането на случая. В съответствие с „Най-добрите практики относно провеждането на производства по контрол на концентрациите в ЕО“ ГД „Конкуренция“ обикновено се нуждае от пет работни дни, за да отговори на искането за освобождаване. За избягване на съмнения следва да се отбележи, че фактът, че Комисията е приела, че конкретна информация, която се изисква в краткия формуляр CO, не е била необходима за извършването на уведомяване за концентрация, по никакъв начин не възпрепятства Комисията да изиска тази конкретна информация по всяко време (преди или след уведомяването), например чрез искане за информация съгласно член 11 от Регламента за сливанията.

5.   Връщане към нормалната процедура и уведомяване чрез формуляр СО

14)

Когато преценява дали уведомяването относно дадена концентрация може да се извърши чрез краткия формуляр СО, Комисията проверява дали всички обстоятелства, които са от значение, са достатъчно ясно установени. В това отношение отговорността за предоставянето на точна и пълна информация се носи от уведомяващите страни.

15)

Ако след подаването на уведомлението за концентрация Комисията смята, че случаят не е подходящ за уведомяване чрез краткия формуляр СО, тя може да изиска пълно или, ако е необходимо, частично уведомяване чрез формуляра СО. Това може да се наложи при всяко от следните обстоятелства:

а)

не са спазени условията за използване на краткия формуляр СО;

б)

въпреки че са спазени условията за използване на краткия формуляр СО, необходимо е пълно или частично уведомяване чрез формуляр СО за точния анализ на възможните проблеми за конкуренцията или за да се установи, че сделката е концентрация по смисъла на член 3 от Регламента за сливанията;

в)

краткият формуляр СО съдържа неточна или подвеждаща информация;

г)

държава членка или държава от ЕАСТ изрази обоснована загриженост от гледна точка на конкуренцията във връзка с концентрация, за която е постъпило уведомление, в срок от 15 работни дни от получаването на копието на краткия формуляр СО;

д)

трета страна изрази обоснована загриженост за конкуренцията в определения от Комисията срок за такива коментари на трети страни.

16)

В такива случаи уведомлението може да се разглежда като съдържащо съществени непълноти по смисъла на член 5, параграф 2 от Регламента за прилагане. Комисията ще информира незабавно и писмено за това уведомяващите страни или техните представители. Уведомлението става валидно едва в деня на получаването на цялата изискана информация.

6.   Поверителност

17)

В член 339 от Договора за функционирането на Европейския съюз и в член 17, параграф 2 от Регламента за сливанията, както и в съответните разпоредби на Споразумението за ЕИП от Комисията, от държавите членки, от надзорния орган на ЕАСТ и от държавите от ЕАСТ, от техните длъжностни лица и от други техни служители се изисква да не разгласяват информацията, която са получили при прилагането на посочения регламент и която подлежи на задължението за търговска тайна. Същият принцип трябва да се прилага и за защитата на поверителността между уведомяващите страни.

18)

Ако смятате, че интересите Ви могат да бъдат увредени, в случай че определена информация, която се изисква да предоставите, бъде публикувана или другояче разгласена пред други лица, следва да предоставите тази информация отделно, като върху всяка страница поставите ясно обозначение „Търговска тайна“. Освен това следва да посочите основания, поради които тази информация не следва да се разгласява или публикува.

19)

В случай на сливане или съвместно придобиване, или в други случаи, в които уведомлението се изготвя от повече от една от страните, информацията, представляваща търговска тайна, може да бъде представена отделно и да се посочи в уведомлението като приложение. За да се счита уведомлението за пълно, всички приложения от този вид трябва да бъдат приложени към него.

РАЗДЕЛ 1

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЛУЧАЯ

 (*1) Номер на случая:

M.

 (*1) Заглавие на случая:

Език:

Освен в случаите, когато е предвидено друго, позоваванията на членове в таблиците по-долу следва да се разбират като позовавания на членове от Регламента за сливанията.

Уведомление при опростено разглеждане: да

Регламент за сливанията

Юрисдикция:

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 3

Член 4, параграф 5

Член 22

Основание за уведомяване:

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 4

Член 4, параграф 5

Член 22

Концентрация:

Сливане [член 3, параграф 1, буква а)] (18)

Придобиване на едноличен контрол [член 3, параграф 1, буква б)]

Придобиване на съвместен контрол [член 3, параграф 1, буква б)] (19)

Придобиване на съвместен контрол върху съвместно предприятие на зелено [член 3, параграф 4] (20)

Придобиване на съвместен контрол при друг сценарий (т.е. при оставащ поне един преди това контролиращ акционер) [член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4] (21)

Категория случай в съответствие с Известието относно опростена процедура:

Точка 5, буква а) от Известието относно опростена процедура

Точка 5, буква д) от Известието относно опростена процедура

Точка 5, буква б) от Известието относно опростена процедура

Точка 5, буква в) от Известието относно опростена процедура

Точка 8 от Известието относно опростена процедура

Точка 5, буква г) от Известието относно опростена процедура

Точка 9 от Известието относно опростена процедура

Уведомление, свързано с предишен случай (свързана операция/паралелна сделка/прекратен или оттеглен случай)? ДА ☐ НЕ ☐

Ако отговорът е „да“, посочете номера на случая:

Уведомление, свързано с консултация относно същата концентрация? ДА ☐ НЕ ☐

Ако отговорът е „да“, посочете номера на консултацията:

Начини за извършване на концентрацията:

Публичен търг, обявен на [ДАТА].

Закупуване на дялове/акции

Закупуване на активи

Закупуване на ценни книжа

Договор за управление или други договорни средства

Закупуване на дялове/акции в новосъздадено предприятие, представляващо съвместно предприятие

Стойност на концентрацията в евро:

Седалище на предприятията, участващи в концентрацията:

В същата държава членка

В същата трета държава

В различни държави членки

В различни трети държави

РАЗДЕЛ 2

УЧАСТВАЩИ В КОНЦЕНТРАЦИЯТА ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЕХНИЯТ ОБОРОТ

Засегнати предприятия (22)

Категория (23)

Контролирани от

Кратко описание на стопанските дейности на засегнатите предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следва да предоставите диаграма на структурата на собствеността и контрола на всяко от засегнатите предприятия преди и след приключване на концентрацията:

 

Засегнати предприятия

Държава на произход

Роля (24)

Оборот (в милиони евро) (25)

Година на оборот (26)

В целия свят

В целия ЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбиниран оборот на всички засегнати предприятия

 

 

 

Всяко от засегнатите предприятия не постига повече от две трети от общия си оборот в целия Съюз в рамките на една и съща държава членка.

Ако за сливането е направено уведомление съгласно член 1, параграф 3 от Регламента за сливанията, следва да попълните и следната таблица. Следва да включите информация за всички държави членки, които отговарят на критериите, определени в член 1, параграф 3, букви б) и в), и да добавите редове към таблицата, ако е необходимо:

Име на съответната държава членка за целите на член 1, параграф 3, букви б) и в) от Регламента за сливанията

Комбиниран оборот на всички засегнати предприятия в тази държава членка

(в милиони евро)

Наименование на съответните заинтересовани предприятия за целите на член 1, параграф 3, буква в) от Регламента за сливанията

Оборот на засегнатото предприятие в тази държава членка

(в милиони евро)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всяко от засегнатите предприятия не постига повече от две трети от общия си оборот в целия Съюз в рамките на една и съща държава членка.


Оборот на територията на държавите от ЕАСТ (27)

Комбинираният оборот на засегнатите предприятия на територията на държавите от ЕАСТ се равнява на 25 % или повече от техния общ оборот на територията на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

ДА ☐ НЕ ☐

Всяко от поне две от засегнатите предприятия има оборот, надвишаващ 250 милиона евро на територията на държавите от ЕАСТ.

ДА ☐ НЕ ☐

Предложената концентрация може да бъде кандидат за препращане към държава от ЕАСТ, тъй като оказва въздействие върху засегнат(и) пазар(и) на територията на която и да е от държавите от ЕАСТ, който(ито) има(т) всички характеристики на обособен пазар.

ДА ☐ НЕ ☐

РАЗДЕЛ 3

НАИМЕНОВАНИЕ НА СЪОТВЕТНИЯ/ТЕ ПРОДУКТ/И (28) СЪГЛАСНО NACE (29)

Наименование на продукта/продуктите

Номенклатура NACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4

ОБОБЩЕНО ОПИСАНИЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА

Представете неповерително обобщение (до 250 думи) на предоставената в раздел 1.1 информация, включително: за начина, по който се извършва концентрацията (например посредством покупка на дялове/акции, публичен търг, договор и др.); членовете от Регламента за сливанията, съгласно които сделката се квалифицира като концентрация; засегнатите предприятия. За всяко от засегнатите предприятия представете: пълното наименование, държавата на учредяване, лицето или субекта, което/който всъщност контролира предприятието, кратко описание на дейностите и географските области на дейност. За новосъздадените СП посочете планираните дейности и географските области на дейност. Това обобщение ще бъде публикувано на уебсайта на ГД „Конкуренция“ след уведомяването. То трябва да бъде съставено така, че да не съдържа поверителна информация или търговски тайни. )

Пример (моля, изтрийте за уведомление)

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

 

[Пълно наименование на предприятие A] ([Кратко наименование на предприятие A], [Държава на произход на предприятие A], контролирано от [предприятие X]

 

[Пълно наименование на предприятие B] ([Кратко наименование на предприятие B], [Държава на произход на предприятие B], контролирано от [предприятие Y]

 

[Предприятие А] придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията едноличен контрол над (цялото/част) от [предприятие B] ИЛИ

 

[Предприятие А] пристъпва към пълно сливане по смисъла на член 3, параграф 1, буква а) от Регламента за сливанията с [предприятие B] ИЛИ

 

[Предприятие А] и [предприятие B] придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над [предприятие В].

Концентрацията се извършва посредством [начин на извършване на концентрацията, т.е. чрез покупка на акции/активи и т.н.)].

Стопанските дейности на засегнатите предприятия са:

а.

за [предприятие A]: [Кратко описание на дейността, например разнообразни химикали с основни дейности в областта на селскостопанските науки, висококачествени пластмаси и химикали и въглеводородни и енергийни продукти и услуги].

б.

за [предприятие B]: [Кратко описание на дейността, например основани на силикон технологии и иновации с основни дейности в разработването и производството на полимери и други материали на основата на силиконовата химия].

РАЗДЕЛ 5

ОБОСНОВКА НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА И ГРАФИК

5.1.   Обосновка на концентрацията

Следва да предоставите обобщено описание на обосновката за предложената концентрация.

 

5.2.   График

Следва да предоставите обобщено описание на графика на предложената концентрация (включително правно обвързваща дата за приключване, ако е приложимо).

 

5.3.   Включете в отговора си всякаква допълнителна информация, която желаете да предоставите на Комисията.

 

РАЗДЕЛ 6

КОМПЕТЕНТНОСТ (30)

6.1.   Кратко описание на концентрацията и промяната на контрола (до 250 думи)

Пример 1 (моля, изтрийте за уведомление)

Съгласно споразумение за продажба и покупка на акции, подписано на X.X.XX [предприятие А] ще придобие акции, представляващи 75 % от общите права на глас на [предприятие B]. Останалите 25 % от капитала на [предприятие B] се държат от [миноритарния акционер M]. Тъй като решенията във връзка с търговската стратегия на [предприятие B] ще се приемат с обикновено мнозинство, [предприятие А], което притежава мажоритарен дял акции и гласове, ще упражнява решаващо влияние върху [предприятие B]. Следователно [предприятие B] ще се контролира единствено от [предприятие А].

Пример 2 (моля, изтрийте за уведомление)

Съгласно споразумение за продажба и покупка на акции, подписано на X.X.XX [предприятие А] ще придобие акции, представляващи 40 % от общите права на глас на [предприятие B]. Останалите 60 % от правата на глас на [предприятие B] се държат от [предприятие В]. Съветът е съставен от седем членове и [предприятие А] ще назначи трима от тях. [Предприятие А] ще има право на вето по отношение на назначаването на висшето ръководство, бюджета и бизнес плана. Следователно [предприятие B] ще се контролира съвместно от [предприятие А] и от [предприятие В].

6.2.   Придобиване на контрол

☐   Придобиване на едноличен контрол

Приобретателят придобива едноличен контрол върху целевото(ите) предприятие(я) по смисъла на член 3, параграф 2 от Регламента за сливанията. Следва да посочите начините за придобиване на едноличен контрол, като поставите отметка в съответните квадратчета:

[Предприятие 1] придобива положителен едноличен контрол, мажоритарен дял права на глас над целевото(ите) предприятие(я) (de jure едноличен контрол)

[Предприятие 1] придобива отрицателен едноличен контрол върху целевото(ите) предприятие(я), т.е. възможността за упражняване на еднолично право на вето върху стратегически решения (de jure едноличен контрол). Следва да обясните какви са тези стратегически решения:

[Предприятие 1] придобива de facto едноличен контрол върху целевото(ите) предприятие(я) със своя [следва да посочите точно дялово участие и права на глас] %, тъй като е много вероятно да се постигне мнозинство на събранията на акционерите (на целевото предприятие).

Следва също така да посочите дали някои от следните елементи са налице в концентрацията:

Схемите за гласуване на събранията на акционерите на целевото(ите) предприятие(я) през последните пет години са следните: [следва да предоставите информация относно степента на участие на тези събрания за всяка година]. Със своето акционерно участие [предприятие 1] би имало мнозинство на събранията на акционерите за години [следва да посочите кои събрания].

Останалите акции са широко разпръснати.

Други важни акционери имат структурни, икономически или семейни връзки с [предприятие 1]. Следва да обясните какви са тези връзки: […].

Други акционери имат чисто финансов интерес в (целта).

☐   Придобиване на съвместен контрол

[Предприятие 1], [предприятие 2] и [предприятие 3] (добавете други, ако е необходимо) придобиват съвместен контрол върху целевото(ите) предприятие(я) по смисъла на член 3, параграф 2 от Регламента за сливанията чрез равенство в правата на глас или назначаване на органи за вземане на решения или с право на вето (точки 64—73 от Консолидираното юрисдикционно известие на Комисията).

 

Приобретатели

Предприятие 1

Предприятие 2

Предприятие 3

Дялово участие в съвместното предприятие (%)

 

 

 

Права на глас (%)

 

 

 

Брой представители, назначени в органа  (31) за вземане на решения на целевото предприятие / общ брой членове на органа за вземане на решения

 

 

 

Представителят на управителния орган има решаващ глас (да/не)

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Право на вето при назначаване на висшето ръководство (да/не)

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Право на вето при приемане на бизнес план (да/не)

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Ако отговорът е „Да“, моля, представете копие от последния(те) бизнес план(ове) на целевото предприятие.

Право на вето при приемане на бюджет (да/не)

Да

Не

Да

Не