ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 84

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
23 март 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/666 на Комисията от 16 март 2023 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Olio Campania (ЗГУ)]

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/667 на Комисията от 22 март 2023 година за разрешаване на пускането на пазара на сушени черупкови плодове от Canarium indicum L. като традиционна храна от трета държава и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/668 на Комисията от 22 март 2023 година за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Komagataella phaffii ATCC PTA-127053, като фуражна добавка за всички видове домашни птици носачки (притежател на разрешението: Kemin Europa N.V.) ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/669 на Комисията от 22 март 2023 година за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Komagataella phaffii DSM 33574, като фуражна добавка за всички животински видове за угояване и всички видове домашни птици, отглеждани за носачки и за разплод (притежател на разрешението: BioResource, international, Inc., представлявано в Съюза от Pen & Tec Consulting, S.L.U.) ( 1 )

10

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2023/670 на Съвета от 21 март 2023 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland

14

 

*

Решение (ЕС) 2023/671 на Съвета от 21 март 2023 година за разрешаване започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за установяване на основание за обмен на информация относно лицата, ползващи се с временна закрила

16

 

*

Решение (ЕС) 2023/672 на Европейската централна банка от 10 март 2023 година за делегиране на правомощието за приемане на решения, свързани с проверки на място и проучвания на вътрешни модели (ЕЦБ/2023/5)

18

 

*

Решение (ЕС) 2023/673 на Европейската централна банка от 14 март 2023 година за определяне на ръководители на работни звена, които да приемат делегирани решения, свързани с проверки на място и проучвания на вътрешни модели (ЕЦБ/2023/6)

24

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС, Евратом) 2022/2434 на Европейския парламент и на Съвета от 6 декември 2022 година за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 по отношение на установяването на диверсифицирана стратегия за финансиране като общ метод на получаване на заеми ( OB L 319, 13.12.2022 г. )

26

 

*

Поправка на Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2023/278 на годишния бюджет на Европейския съюз за финансовата 2023 година ( OB L 58, 23.2.2023 г. )

27

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

23.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/666 НА КОМИСИЯТА

от 16 март 2023 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Olio Campania“ (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Olio Campania“, подадено от Италия, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Olio Campania“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Olio Campania“ (ЗГУ).

Наименованието, посочено в първата алинея, се използва за идентифициране на продукт от клас 1.5. „Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 март 2023 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 448, 25.11.2022 г., стр. 39.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


23.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/667 НА КОМИСИЯТА

от 22 март 2023 година

за разрешаване на пускането на пазара на сушени черупкови плодове от Canarium indicum L. като традиционна храна от трета държава и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) 2015/2283 се предвижда, че само новите храни, разрешени и включени в списъка на Съюза на новите храни, могат да бъдат пуснати на пазара в рамките на Съюза. Въз основа на определението в член 3, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 2015/2283 традиционната храна от трета държава се счита за нова храна.

(2)

По силата на член 8 от Регламент (ЕС) 2015/2283 беше приет Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията (2), с който се изготвя списък на Съюза на новите храни.

(3)

На 26 март 2020 г. в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) 2015/2283 дружеството Kawanasi Sehat Dasacatur, PT („заявителят“) подаде до Комисията уведомление за намерението си да пуснe на пазара на Съюза сушени черупкови плодове от Canarium indicum L. („Kenari“) като традиционна храна от трета държава. Заявителят поиска въпросната храна да бъде използвана като такава или да бъде добавена като съставка в зърнени и хлебни изделия, сладкарски изделия, закуски и готови ястия, предназначени за населението като цяло.

(4)

Уведомлението е в съответствие с изискванията, определени в член 14 от Регламент (ЕС) 2015/2283. По-специално данните, представени от заявителя, показват, че сушените черупкови плодове от Canarium indicum L. традиционно се използват като безопасна храна в региона на Островите на подправките в Индонезия.

(5)

На 13 юни 2022 г. в съответствие с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283 Комисията препрати валидното уведомление до държавите членки и до Европейския орган за безопасност на храните („Органа“).

(6)

В срока, определен в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2283, нито държавите членки, нито Органът представиха на Комисията надлежно мотивирани възражения относно безопасността срещу пускането на пазара в рамките на Съюза на въпросната храна.

(7)

На 11 ноември 2022 г. Органът публикува своя „Technical Report on the notification of dried nuts of Canarium indicum L. as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283“ (Технически доклад относно уведомлението за сушени черупкови плодове от Canarium indicum L като традиционна храна от трета държавав в съответсвие с член 14 от Регламент (ЕС) 2015/2283 (3)). В този доклад Органът стигна до заключението, че наличните данни за състава и досегашния опит с поисканата употреба на сушени черупкови плодове от Canarium indicum L не пораждат опасения във връзка с безопасността.

(8)

В доклада си Органът също така отбеляза въз основа на ограничени публикувани доказателства за хранителна алергия, свързана с черупкови плодове от Canarium indicum L., че може да се очакват алергични реакции след консумацията на черупкови плодове от Canarium indicum L., като по-специално проучванията показват кръстосана реактивност на черупкови плодове от Canarium indicum L. с лешник, кашу и шамфъстък. Важно е информацията за наличието на храни, които могат да причинят алергични реакции, да се предоставя по ясен начин, за да се даде възможност на потребителите да направят информиран избор, който да е безопасен за тях. Поради това е целесъобразно черупковите плодове от Canarium indicum L., които се предоставят на потребителите, да бъдат етикетирани по подходящ начин по силата на член 9 от Регламент (ЕС) 2015/2283 и в съответствие с Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(9)

Поради това Комисията следва да разреши пускането на пазара в рамките на Съюза на сушени черупкови плодове от Canarium indicum L. като традиционна храна от трета държава и съответно да актуализира списъка на Съюза на новите храни.

(10)

Сушените черупкови плодове от Canarium indicum L. следва да бъдат включени като традиционна храна от трета държава в списъка на Съюза на новите храни, установен в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470. Поради това приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Разрешава се пускането на пазара в рамките на Съюза на сушени черупкови плодове от Canarium indicum L.

Сушените черупкови плодове от Canarium indicum L. се включват като традиционна храна от трета държава в списъка на Съюза на новите храни, установен в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470.

2.   Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 март 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията от 20 декември 2017 г. за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г., стр. 72).

(3)  Допълнителна публикация на ЕОБХ от 2022:EN-7640

(4)  Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на Регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 се изменя, както следва:

1)

в таблица 1 (Разрешени нови храни) се вмъква следното вписване:

Разрешена нова храна

Условия, при които новата храна може да се употребява

Допълнителни специфични изисквания за етикетиране

Други изисквания

Сушени черупкови плодове от Canarium indicum L. (Kenari) (Традиционна храна от трета държава)

Посочена категория храни

Максимални нива (g/100 g)

1.

Наименованието на традиционната храна върху етикета на съдържащите я храни е „сушени черупкови плодове от kenari“(Canarium indicum).

2.

При етикетирането на храните, съдържащи сушени черупкови плодове от Canarium indicum L., следва да се постави обозначение, че черупковите плодове могат да причинят алергични реакции при потребители с известни алергии към лешник, кашу и шамфъстък. Това обозначение се поставя в непосредствена близост до списъка на съставките или, при липса на списък на съставката, в непосредствена близост до наименованието на храната.“

 

Не е посочено

 

2)

в таблица 2 (Спецификации) се вмъква следното вписване:

Разрешена нова храна

Спецификации

Сушени черупкови плодове от Canarium indicum L. (Kenari) (Традиционна храна от трета държава)

Описание/определение:

Традиционната храна представлява преработени сушени черупкови плодове kenari. Терминът „Kenari Nuts“ се отнася за ядките на узрял плод Kenari, научно известен като Canarium indicum L. (или Canarium amboinense Hochr.; семейство: Burseraceae).

Състав:

 

Пепел: ≤ 5 (g/100 g)

 

Влажност: ≤ 6 (g/100 g)

 

Белтъчини: 12,8 – 14,4 g/100 g

 

Въглехидрати: 11,0 – 16,4 g/100 g

 

Мазнини: 59,3 – 66,3 g/100 g

 

Хранителни влакнини: 4,4 – 9,8 g/100 g

Микробиологични критерии:

 

Общ брой аеробни микроорганизми: ≤ 5,0 × 103 CFU/g

 

Колиформи: < 3 MPN/g

 

E.coli: < 3 MPN/g

 

Дрожди и плесени: < 10 CFU/g

 

Salmonella: отсъства в 25 g

 

Staphylococcus aureus (отсъства/25 g)

 

Listeria monocytogenes (отсъства/25 g)

 

Афлатоксини

 

Афлатоксини B1: ≤ 2 mcg/kg

 

Афлатоксини (сума на B1+B2+G1+G2): ≤ 4 mcg/kg

 

Диоксини и диоксиноподобни PCB

 

Сбор на диоксините: ≤ 0,75 pg/g мазнина

 

Сбор от диоксините и диоксиноподобните PCB: ≤ 1,5 pg/g мазнина

 

Тежки метали:

 

Кадмий (Cd): ≤ 0,02 mg/kg

 

Олово (Pb): ≤ 0,07 mg/kg

CFU: образуващи колония единици“


23.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/668 НА КОМИСИЯТА

от 22 март 2023 година

за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Komagataella phaffii ATCC PTA-127053, като фуражна добавка за всички видове домашни птици носачки (притежател на разрешението: Kemin Europa N.V.)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Komagataella phaffii ATCC PTA-127053. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Komagataella phaffii ATCC PTA-127053, като фуражна добавка за всички видове домашни птици носачки, която да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“ и във функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“.

(4)

В становището си от 29 юни 2022 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“), заключи, че при предложените условия на употреба препаратът от ендо-1,4-бета ксиланаза, получена от Komagataella phaffii ATCC PTA-127053, не се отразява неблагоприятно върху безопасността на потребителите или върху околната среда. Що се отнася до целевите видове Органът заключи, че добавката е безопасна и може да бъде ефикасна за кокошки носачки когато бъде добавена към фуража в съотношение 45 000 U/kg, както и че заключенията относно кокошките носачки могат да бъдат екстраполирани към всички видове домашни птици носачки.

(5)

Органът заключи че тази добавка не дразни очите и кожата, но се счита за кожен и респираторен сенсибилизатор.

(6)

Органът счита, че не са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(7)

При оценката на препарата от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Komagataella phaffii ATCC PTA-127053, беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена. Комисията счита, че следва да бъдат взети подходящи предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятното въздействие върху здравето на човека, по-специално що се отнася до ползвателите на добавката.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, като добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 март 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2022; 20(7):7439.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

Единици активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група: „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“

4a36

Kemin Europa N.V.

Eндо-1,4-бета-ксиланаза (ЕС 3.2.1.8)

Състав на добавката

Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Komagataella phaffii ATCC PTA-127053, с минимална активност:

3 000 000 U (1)/g

В твърдо състояние Характеристика на активното

вещество

Ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Komagataella phaffii ATCC PTA-127053

Метод за анализ  (2)

За определянето на ендо-1,4-бета ксиланаза във фуражната добавка:

колориметричен метод, основан на ензимна хидролиза на ендо-1,4-бета-ксиланаза върху субстрат от ксилан от буково дърво.

За определянето на ендо-1,4-бета-ксиланаза в премиксите и в комбинираните фуражи:

колориметричен метод, основан на ензимна реакция на ендо-1,4-бета-ксиланаза върху субстрат от пшеничен арабиноксилан, напречно свързан с азурин.

Всички видове домашни птици носачки

45 000 U

1.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

2.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска и средства за защита на кожата

13.4.2033 г.


(1)  Една „U“ единица се равнява на количеството ензим, което отделя 0,0067 μmol редуцираща захар (ксилозен еквивалент) в минута и на грам ензимен продукт при 50 °C и pH 5,3.

(2)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


23.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/669 НА КОМИСИЯТА

от 22 март 2023 година

за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Komagataella phaffii DSM 33574, като фуражна добавка за всички животински видове за угояване и всички видове домашни птици, отглеждани за носачки и за разплод (притежател на разрешението: BioResource, international, Inc., представлявано в Съюза от Pen & Tec Consulting, S.L.U.)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Komagataella phaffii DSM 33574. Заявлението бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Това заявление се отнася до разрешаването на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Komagataella phaffii DSM 33574, като фуражна добавка за всички видове домашни птици за угояване и всички видове домашни птици, отглеждани за носачки или за разплод, която следва да бъде класифицирана в категория „зоотехнически добавки“ и във функционална група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“.

(4)

В становището си от 29 юни 2022 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) стигна до заключението, че при предложените условия на употреба препаратът от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Komagataella phaffii DSM 33574, не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните, що се отнася до прицелните видове, нито върху безопасността на потребителите или върху околната среда. Освен това Органът заключи, че съществува висока вероятност от експозиция на ползвателите чрез вдишване, че препаратът е респираторен сенсибилизатор и може да подейства като дразнител за очите. Не бяха направени заключения относно вероятността препаратът да причини сенсибилизиране на кожата.

(5)

Освен това Органът заключи, че препаратът може да бъде ефикасен за всички видове домашни птици за угояване и за всички видове домашни птици, отглеждани за носачки и за разплод. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

При оценката на препарата от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Komagataella phaffii DSM 33574, беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент. Комисията счита, че следва да бъдат взети подходящи предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятното въздействие върху здравето на човека, по-специално що се отнася до ползвателите на препарата.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, като добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 март 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2022; 20(7):7428.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

Единици активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група: „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“

4a35

BioResource International, Inc., представлявано в Съюза от Pen &

Tec Consulting, S.L.U.

Eндо-1,4-бета-ксиланаза (ЕС 3.2.1.8)

Състав на добавката

Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Komagataella phaffii DSM 33574, с минимална активност:

150 000 XU  (1)/g

В твърдо състояние

Характеристика на активното вещество

Ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Komagataella phaffii (DSM 33574)

Метод за анализ  (2)

За определяне на активността на ендо-1,4-бета-ксиланаза

във фуражната добавка: колориметричен (DNS) метод, основан на ензимна хидролиза на субстрата от ксилан от буково дърво. За определянето на активността на ендо-1,4-бета-ксиланаза в комбинираните фуражи: колориметричен метод, основан на ензимна реакция на ендо-1,4-бета-ксиланаза върху субстрата от Xy1X6.

Всички видове домашни птици за угояване

Всички видове домашни птици, отглеждани за носачки или отглеждани за разплод

10 000 XU

1.

Добавката не се използва в премикси.

2.

В упътването за употреба на добавката се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата ѝ. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката се използва с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и защита на кожата и очите.

13.4.2033 г.


(1)  Една „XU“ единица се равнява на количеството ензим, което отделя 1 nmol редуцираща захар (ксилозен еквивалент) в секунда от ксилан от буково дърво при 50 °C и pH 6,0.

(2)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


РЕШЕНИЯ

23.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/14


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2023/670 НА СЪВЕТА

от 21 март 2023 година

за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Протокол № 4 за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 27.1 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската централна банка от 15 февруари 2023 г. до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ЕЦБ/2023/1) (1),

като има предвид, че:

(1)

Отчетите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, се проверяват от независими външни одитори, препоръчани от Управителния съвет на ЕЦБ и одобрени от Съвета на Европейския съюз.

(2)

През 2016 г. Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland избра Mazars за свой външен одитор за финансовите години 2016—2020. На 15 ноември 2021 г. Съветът прие Решение (ЕС) 2021/2018 (2) за удължаване на мандата на Mazars като външен одитор на Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland за финансовите години 2021—2022.

(3)

Мандатът на Mazars като настоящ външен одитор на Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland изтича след одита за финансовата 2022 година. Поради това е необходимо да се назначи външен одитор за периода, започващ от финансовата 2023 година.

(4)

Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland избра Grant Thornton Ireland за свой външен одитор за финансовите години 2023—2027, с възможност за удължаване на мандата за финансовите години 2028 и 2029.

(5)

Управителният съвет на ЕЦБ препоръча Grant Thornton Ireland да бъде назначена за външен одитор на Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland за финансовите години 2023—2027 с възможност за удължаване на мандата за финансовите години 2028 и 2029.

(6)

Предвид препоръката на Управителния съвет на ЕЦБ Решение 1999/70/ЕО на Съвета (3) следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 1 от Решение 1999/70/ЕО параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Grant Thornton Ireland се одобрява за външен одитор на Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland за финансовите години 2023—2027.“

Член 2

Настоящото решение поражда действие в деня на нотифицирането му.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Европейската централна банка.

Съставено в Брюксел на 21 март 2023 година.

За Съвета

Председател

J. ROSWALL


(1)  ОВ C 66, 23.2.2023 г., стр. 1.

(2)  Решение (ЕС) 2021/2018 на Съвета от 15 ноември 2021 г. за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ОВ L 413, 19.11.2021 г., стр. 1).

(3)  Решение 1999/70/ЕО на Съвета от 25 януари 1999 г. относно външните одитори на националните централни банки (ОВ L 22, 29.1.1999 г., стр. 69).


23.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/16


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2023/671 НА СЪВЕТА

от 21 март 2023 година

за разрешаване започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за установяване на основание за обмен на информация относно лицата, ползващи се с временна закрила

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 218, параграфи 3 и 4 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На заседанието си от 4 март 2022 г., Съветът, в отговор на масовия приток на хора, бягащи от Украйна вследствие на руското нашествие в страната, прие с единодушие Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382 (1) за установяване на съществуването и предоставяне на защита на този масов приток от хора.

(2)

На същото заседание на Съвета беше направено изявление с цел да бъдат подпомогнати държавите членки, които са основните входни пунктове за Съюза от Украйна при масовия приток на разселени лица от Украйна, бягащи от агресивната война на Русия и да се насърчи необходимостта от баланс на усилията между всички държави членки при приемането на тези лица.

(3)

Държавите членки се споразумяха също в посоченото изявление да не прилагат разпоредбите на член 11 от Директива 2001/55/ЕО на Съвета (2) по отношение на лицата от Съюза, които бягат от агресивната война на Русия в Украйна относно лицата, ползващи се с временна закрила в дадена държава членка, придвижващи се към друга държава членка без разрешение, освен ако съответните държави членки не се споразумеят на двустранна основа за нещо друго.

(4)

Съгласно член 10 от Директива 2001/55/ЕО държавите членки са задължени да регистрират на национално равнище личните данни на лицата, ползващи се с временна закрила на тяхна територия. Освен това в член 27, параграф 1 от същата директива се предвижда, че за целите на административното сътрудничество, необходимо за прилагането на временната закрила, държавите членки, във взаимодействие с Комисията, трябва да вземат всички подходящи мерки за установяване на пряко сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи.

(5)

В интерес на държавите членки е да обменят информация с трети държави в зоната на Шенген. Швейцария, в която към 25 октомври 2022 г. са регистрирани общо 65 953 души, ползващи се с временна закрила на нейна територия, изрази интерес към такъв обмен. Тъй като много от лицата, на които е предоставена временна закрила на територията на Швейцария може предварително да са регистрирали личните си данни съгласно Директива 2001/55/ЕО в дадена държава членка, улесняването на обмена на данни ще позволи на съответните държави членки да спрат да предоставят за приемането от лицата, които вече не са на тяхна територия, на необходимата помощ, свързана с правото на временна закрила.

(6)

Освен това, в интерес на държавите членки е да се осигури определена мярка за стабилност и баланс на усилията между тях при приемането на хората, бягащи от Руската агресивна война в Украйна и да се гарантира, че системата не е отворена за злоупотреби.

(7)

Следва да бъдат проведени преговори за сключване на споразумение между Съюза и Конфедерация Швейцария за установяване на основание за обмен на информация относно лицата, ползващи се с временна закрила,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Комисията се упълномощава да започне преговори за споразумение за установяване на основание за обмен на информация относно лицата, ползващи се с временна закрила, с Конфедерация Швейцария.

Член 2

Комисията договаря разпоредбите на споразумението в консултация с работна група „Убежище“ на Съвета и в съответствие с указанията, изложени в допълнението към настоящото решение, при спазване на всички такива допълнителни насоки, които Съветът впоследствие може да даде на Комисията.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Комисията.

Съставено в Брюксел на 21 март 2023 година

За Съвета

Председател

J. ROSWALL


(1)  Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 г. за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на член 5 от Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на временна закрила (ОВ L 71, 4.3.2022 г., стр. 1).

(2)  Директива 2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 г. относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масово навлизане на разселени лица и за мерките за поддържане на баланса между държавите-членки в полагането на усилия за прием на такива лица и понасяне на последиците от този прием (ОВ L 212, 7.8.2001 г., стр. 12).


23.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/18


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2023/672 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 10 март 2023 година

за делегиране на правомощието за приемане на решения, свързани с проверки на място и проучвания на вътрешни модели (ЕЦБ/2023/5)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (1), и по-специално член 99 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (2), и по-специално членове 11 и 12 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (3), и по-специално членове 143, 144, 145 и 146 от него,

като взе предвид Решение (ЕС) 2017/933 на Европейската централна банка от 16 ноември 2016 г. относно общата рамка за делегиране на правомощия за вземане на решения по отношение на правните инструменти във връзка с надзорните задачи (ЕЦБ/2016/40) (4), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В рамките на член 6 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 Европейската централна банка (ЕЦБ) изпълнява изключителната задача да упражнява надзор върху кредитните институции с цел осигуряване последователното прилагане на стандарти на надзор, насърчаване на финансовата стабилност и осигуряване на равнопоставеност.

(2)

Съгласно член 12 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 с оглед на изпълнението на възложените ѝ с посочения регламент задачи, ЕЦБ може да извършва всички необходими проверки на място в служебните помещения на юридическите лица, посочени в член 10, параграф 1 от същия регламент, и всякакви други предприятия, включени в надзора на консолидирана основа, по който ЕЦБ е органът, извършващ надзор на консолидирана основа, съгласно член 4, параграф 1, буква ж) от посочения регламент.

(3)

Съгласно член 99, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС в качеството си на компетентен орган ЕЦБ приема веднъж годишно решение на ЕЦБ относно план за извършване на надзорни проверки (ПИНП) (наричано по-долу „решение за ПИНП“), което съдържа, наред с другото, план за проверки в обектите на институцията, включително клоновете и дъщерните ѝ предприятия, установени в други държави членки, в съответствие с членове 52, 119 и 122 от Директива 2013/36/ЕС. По-специално ПИНП е свързан с проверки на място на риска, контрола на риска и управлението на институцията, както и с проверки на място във връзка със задълбочени оценки на вътрешните модели, използвани от институцията за изчисляване на капиталовите изисквания, по-специално по отношение на методологиите, икономическата целесъобразност, рисковете, контрола на риска и управлението.

(4)

Решението за ПИНП може да бъде изменено през годината, за да се отговори на оперативните нужди на ЕЦБ, промените в положението на поднадзорните лица или исканията на поднадзорните лица, както и да се гарантира ефикасното провеждане на планираните проверки. Измененията на решение за ПИНП трябва да бъдат направени чрез решение, прието от ЕЦБ. Такова решение за изменение може да предвижда отмяна на одобрени проверки, изменение на обхвата на планирани проверки или включване на допълнителни проверки в ПИНП за дадената година. Съгласно член 12, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 проверяваното юридическо лице се уведомява за решението на ЕЦБ за извършване на проверка на място или проучване на вътрешни модели преди началото на проверката.

(5)

За да се улесни процесът на вземане на решения и да се даде възможност на ЕЦБ да отговаря ефективно на промените в положението на поднадзорните лица, които засягат провеждането и обхвата на планираните проверки, е необходимо решение за делегиране във връзка с приемането на такива решения за изменение на решения за ПИНП. Такова решение за делегиране следва да позволява случаи, в които едно-единствено делегирано решение включва изменения на повече от една планирана проверка. Съдът на Европейския съюз приема, че делегирането на правомощия може да е необходимо, за да може институцията, която трябва да приема значителен брой решения, да изпълнява задачите си. В същия дух Съдът признава необходимостта от създаването на условия, които позволяват на органите за вземане на решения да изпълняват функциите си, за принцип, присъщ на всички институционални системи (5).

(6)

Делегирането на правомощия за вземане на решения следва да бъде ограничено и пропорционално, а обхватът му — ясно определен.

(7)

На 24 юни 2020 г. Управителният съвет реши да установи тясно сътрудничество между ЕЦБ и Република България (6). В член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 се предвижда, че за да изпълнява определени задачи по отношение на кредитни институции, установени в държава членка, чиято парична единица не е еврото, когато е установено тясно сътрудничество в съответствие с посочения член, ЕЦБ може да изпраща указания до националния компетентен орган на съответната държава членка. Поради това е целесъобразно тези указания да се включат сред актовете, които ЕЦБ може да приема чрез делегиране на ръководителите на работни звена съгласно съответните разпоредби на настоящото решение.

(8)

В Решение (ЕС) 2017/933 (ЕЦБ/2016/40) са уредени процедурата за приемане на решения за делегиране в областта на надзора и лицата, на които могат да бъдат делегирани правомощия за вземане на решения. Посоченото решение не засяга изпълняваните от ЕЦБ надзорни задачи и компетентността на Надзорния съвет да предлага на Управителния съвет цялостни проекти на решения.

(9)

Ако посочените в настоящото решение критерии за приемане на делегирани решения не са изпълнени, решенията следва да бъдат приемани съгласно процедурата при липса на възражения, посочена в член 26, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и член 13ж от Решение ЕЦБ/2004/2 на Европейската централна банка (7). Освен това процедурата при липса на възражения следва да се използва и когато ръководителите на работни звена имат опасения във връзка с изпълнението на критериите за оценка поради сложността на оценката или чувствителността на предмета и когато резултатът от съответната оценка оказва пряко въздействие върху друго решение и поради това решенията следва да се разглеждат едновременно от един и същ орган за вземане на решения, за да се предотвратят противоречиви резултати.

(10)

Надзорните решения на ЕЦБ могат да бъдат предмет на административен преглед по член 24 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и съобразно предвиденото в Решение ЕЦБ/2014/16 на Европейската централна банка (8). В случай на административен преглед Надзорният съвет следва да вземе предвид становището на Административния съвет за преглед и представя на Управителния съвет нов проект на решение за приемане съгласно процедурата при липса на възражения,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„план за извършване на надзорни проверки“ или „ПИНП“ има същото значение, както в член 99, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС;

2)

„решение за ПИНП“ е решение на ЕЦБ относно план за извършване на надзорни проверки;

3)

„проверка на място“ е проверка, извършена в служебните помещения на юридическите лица, посочени в член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, и всякакви други предприятия, включени в надзора на консолидирана основа, по който ЕЦБ е органът, извършващ надзор на консолидирана основа, съгласно член 4, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) № 1024/2013;

4)

„проучвания на вътрешни модели“ е проверка на място във връзка с използването на вътрешни модели за изчисляване на капиталовите изисквания по Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (9) с цел приемане на решение за вътрешни модели;

5)

„проверка“ е проверка на място или проучване на вътрешни модели;

6)

„надзорно решение на ЕЦБ“ е надзорно решение на ЕЦБ съгласно определението в член 2, точка 26 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17);

7)

„значимо поднадзорно лице“ е значимо поднадзорно лице съгласно определението в член 2, точка 16 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17);

8)

„по-малко значимо поднадзорно лице“ е по-малко значимо поднадзорно лице съгласно определението в член 2, точка 7 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17);

9)

„проверявано юридическо лице“ означава някое от следните:

а)

значима институция;

б)

по-малко значима институция, по отношение на която ЕЦБ е приела решение по член 6, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1024/2013, съгласно което ЕЦБ ще упражнява пряко всички съответни правомощия, посочени в член 6, параграф 4 от същия регламент;

в)

всяко друго юридическо лице, посочено в член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, и всяко друго предприятие, включено в надзора на консолидирана основа, по който ЕЦБ е органът, извършващ надзор на консолидирана основа, съгласно член 4, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) № 1024/2013;

10)

„ресурси на ЕНМ“ означава служителите на ЕЦБ и националните компетентни органи, които съставляват екипа за извършване на проверки на място в съответствие с член 144 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17);

11)

„решение за проверки на място“ е всяко решение на ЕЦБ за изменение на одобреното решение за ПИНП във връзка с една или повече планирани проверки на място;

12)

„решение за проучване на вътрешни модели“ е всяко решение на ЕЦБ за изменение на одобреното решение за ПИНП във връзка с едно или повече планирани проучвания на вътрешни модели;

13)

„решение за делегиране“ е решение за делегиране съгласно определението в член 3, точка 2 от Решение (ЕС) 2017/933 (ЕЦБ/2016/40);

14)

„делегирано решение“ е делегирано решение съгласно определението в член 3, точка 4 от Решение (ЕС) 2017/933 (ЕЦБ/2016/40);

15)

„ръководители на работни звена“ са ръководители на работни звена в ЕЦБ, на които е делегирано правомощието да приемат решения за проверки на място и решения за проучване на вътрешни модели;

16)

„процедура при липса на възражения“ е процедурата, посочена в член 26, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и член 13ж от Решение ЕЦБ/2004/2;

17)

„отрицателно решение“ е решение, с което се разширява обхватът на планирана проверка на място или планирано проучване на вътрешни модели, освен ако това решение е взето по искане на поднадзорното лице. Решение с допълнителни разпоредби, като например условия, задължения или ограничения, се счита за отрицателно решение, освен ако тези допълнителни разпоредби: а) осигуряват, че поднадзорното лице изпълнява изискванията на съответното право на Съюза и са договорени писмено, или б) само потвърждават едно или повече от съществуващите изисквания, на които поднадзорното лице трябва да отговаря съгласно правото на Съюза, или с тях се изисква информация относно изпълнението на едно или повече от тези изисквания;

18)

„чувствителност“ е характеристика или фактор, който може да има отрицателно влияние върху репутацията на ЕЦБ и/или върху ефикасното и последователно функциониране на единния надзорен механизъм, включително, но не само: а) когато съответното поднадзорно лице преди това е било или понастоящем е обект на строги надзорни мерки, като например мерки за ранна намеса; б) след като бъде приет, проектът на решение ще създаде нов прецедент, който би могъл да обвърже ЕЦБ в бъдеще; в) след като бъде приет, проектът на решение може да привлече отрицателно медийно или обществено внимание; или г) национален компетентен орган, който е установил тясно сътрудничество с ЕЦБ, съобщава на ЕЦБ своето несъгласие с предложените проекти на указания.

Член 2

Предмет и обхват

1.   С настоящото решение се определят критериите, съгласно които на ръководителите на работни звена в ЕЦБ се делегират правомощия за вземане на решения във връзка с приемането на решения за проверки на място и решения за проучвания на вътрешни модели.

2.   Делегирането на правомощия за вземане на решения не засяга надзорната оценка, която ще се извърши за целите на вземането на надзорни решения на ЕЦБ след проверката на място и проучването на вътрешни модели.

Член 3

Делегиране на решения за проверки на място и решения за проучвания на вътрешни модели

1.   В съответствие с член 4 от Решение (ЕС) 2017/933 (ЕЦБ/2016/40) Управителният съвет делегира на ръководителите на работни звена, определени от Изпълнителния съвет съгласно член 5 от същото решение, правомощието за приемане на решения за:

а)

проверки на място по член 12 от Регламент (ЕС) № 1024/2013;

б)

проучвания на вътрешни модели по член 12 от Регламент (ЕС) № 1024/2013.

2.   Делегирането на правомощия за вземане на решения съгласно параграф 1 се прилага по отношение на:

а)

приемането от ЕЦБ на решения;

б)

приемането от ЕЦБ на указания, изпращани съгласно член 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 до националните компетентни органи, с които ЕЦБ е установила тясно сътрудничество.

3.   Решенията за проверки на място, посочени в параграф 1, се приемат чрез делегирано решение, ако са изпълнени един или повече от критериите за приемане на делегирани решения, посочени в член 4.

4.   Решенията за проучвания на вътрешни модели, посочени в параграф 1, се приемат чрез делегирано решение, ако са изпълнени един или повече от критериите за приемане на делегирани решения, посочени в член 5.

5.   Решенията за проверки на място и решенията за проучвания на вътрешни модели не се приемат чрез делегирано решение, ако сложността на оценката или чувствителността на въпроса изискват те да бъдат приети по процедурата при липса на възражения или ако надзорната оценка на тези решения има пряко въздействие върху надзорната оценка на друго решение, което трябва да бъде прието по процедурата при липса на възражения.

6.   Отрицателни решения за проверки на място и отрицателни решения за проучвания на вътрешни модели не се приемат чрез делегирано решение.

Член 4

Критерии за приемане на делегирани решения във връзка с проверки на място

1.   Решенията за проверки на място се вземат чрез делегирано решение само ако те принадлежат към една или повече от следните категории и са изпълнени един или повече от съответните критерии, определени за тази категория:

а)

решения за отмяна на планирани проверки на място: такива решения се вземат чрез делегирано решение, ако планираната проверка на място не може да бъде проведена или е станала безпредметна поради една или повече от следните причини: i) промяна във вътрешната организация или собствеността на проверяваното юридическо лице, която прави невъзможно извършването на проверката на място, ii) липсата на готовност на проверяваното юридическо лице за проверката на място в планирания срок според собствените изявления на проверяваното юридическо лице;

б)

решения за промяна на наименованието на юридически лица, включени в обхвата на проверките на място: такива решения се вземат чрез делегирано решение, ако конкретното решение трябва да се вземе след съобщаване на ЕЦБ на i) промяна в собствеността на проверявано юридическо лице или ii) промяна на наименованието на проверявано юридическо лице;

в)

решения за намаляване на обхвата на планирани проверки на място: такива решения се вземат чрез делегирано решение, ако планираната проверка на място не може да бъде проведена в предварително планирания обхват поради една или повече от следните причини: i) липсата на ресурси на ЕНМ за провеждане на проверката на място, ii) промяна във вътрешната организация или собствеността на проверяваното юридическо лице, която прави невъзможно извършването на проверката на място, iii) липсата на готовност на проверяваното юридическо лице за проверката на място в планирания срок според собствените изявления на проверяваното юридическо лице;

г)

решения за коригиране на технически грешки и други очевидни неточности в решението за ПИНП: такива решения се вземат чрез делегирано решение, ако поправките не засягат обхвата на планираната проверка на място.

2.   Ръководителите на работни звена оценяват целесъобразността на измененията на решението за ПИНП за проверките на място, като вземат предвид надзорната цел на проверката на място, необходимостта от ефикасно и ефективно провеждане на проверките на място, наличието на ресурси на ЕНМ и всички съответни промени, засягащи проверяваното юридическо лице.

Член 5

Критерии за приемане на делегирани решения във връзка с проучвания на вътрешни модели

1.   Решенията за проучвания на вътрешни модели се вземат чрез делегирано решение само ако те принадлежат към една или повече от следните категории и са изпълнени един или повече от съответните критерии, определени за тази категория:

а)

решения за отмяна на планирани проучвания на вътрешни модели: такива решения се вземат чрез делегирано решение, ако конкретното решение трябва да се вземе в съответствие с i) оттегляне на заявление на проверявано юридическо лице за първоначално използване или за съществена промяна или разширяване на обхвата на вътрешни модели (наричано по-долу „заявление“), ii) изменение на заявление, iii) искане за отлагане на решението по дадено заявление, или ако планираното проучване на вътрешни модели не може да бъде проведено поради липсата на ресурси на ЕНМ за провеждане на проучването;

б)

решения за промяна на наименованието на юридически лица, включени в обхвата на проучвания на вътрешни модели: такива решения се вземат чрез делегирано решение, ако конкретното решение трябва да се вземе след съобщаване на ЕЦБ на i) промяна в собствеността на проверявано юридическо лице или ii) промяна на наименованието на проверявано юридическо лице;

в)

решения за изменение на обхвата на планирани проучвания на вътрешни модели: такива решения се вземат чрез делегирано решение, ако конкретното решение трябва да се вземе в съответствие с оттегляне на заявление или изменение на заявление на проверявано юридическо лице;

г)

решения за коригиране на технически грешки и други очевидни неточности в решението за ПИНП: такива решения се вземат чрез делегирано решение, ако поправките не засягат обхвата на планираното проучване на вътрешни модели.

2.   Ръководителите на работни звена оценяват целесъобразността на измененията на решението за ПИНП за проучвания на вътрешни модели, като вземат предвид заявлението, подадено от проверяваното юридическо лице, предизвикващо проучванията, необходимостта от ефикасно и ефективно провеждане на проучвания, наличието на ресурси на ЕНМ и всички съответни промени, засягащи проверяваното юридическо лице.

Член 6

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 10 март 2023 година.

Председател на ЕЦБ

Christine LAGARDE


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338.

(2)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(3)  ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 14.

(5)  Решение на Съда от 23 септември 1986 г., AKZO Chemie/Комисия, C-5/85, ECLI:EU:C:1986:328, т. 37 и от 26 май 2005 г., Carmine Salvatore Tralli/Европейска централна банка, C-301/02 P, ECLI: EU:C:2005:306, т. 59.

(6)  Решение (ЕС) 2020/1015 на Европейската централна банка от 24 юни 2020 г. за установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка и Българската народна банка (ЕЦБ/2020/30) (ОВ L 224 I, 13.7.2020 г., стр. 1).

(7)  Решение ЕЦБ/2004/2 на Европейската централна банка от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33).

(8)  Решение ЕЦБ/2014/16 на Европейската централна банка от 14 април 2014 г. относно създаването на Административен съвет за преглед и установяването на оперативните му правила (ОВ L 175, 14.6.2014 г., стр. 47).

(9)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).


23.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/24


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2023/673 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 14 март 2023 година

за определяне на ръководители на работни звена, които да приемат делегирани решения, свързани с проверки на място и проучвания на вътрешни модели (ЕЦБ/2023/6)

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 11.6 от него,

като взе предвид Решение (ЕС) 2017/933 на Европейската централна банка от 16 ноември 2016 г. относно общата рамка за делегиране на правомощия за вземане на решения по отношение на правните инструменти във връзка с надзорните задачи (ЕЦБ/2016/40) (1), и по-специално членове 4 и 5 от него,

като взе предвид Решение (ЕС) 2023/672 на Европейската централна банка от 10 март 2023 г. за делегиране на правомощието за приемане на решения, свързани с проверки на място и проучвания на вътрешни модели (ЕЦБ/2023/5) (2), и по-специално член 3 от него,

като взе предвид Решение ЕЦБ/2004/2 на Европейската централна банка от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (3), и по-специално член 10 от него,

като има предвид, че:

(1)

Поради значителния брой решения, които Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да приема за изпълнението на надзорните си задачи, беше създадена процедура за приемане на конкретни делегирани решения.

(2)

Решението за делегиране поражда действие след приемането на решение от Изпълнителния съвет, с което се определят един или повече ръководители на работни звена, които да вземат решения на основание решение за делегиране.

(3)

При определянето на ръководителите на работни звена Изпълнителният съвет следва да вземе предвид важността на решението за делегиране и броя на адресатите, до които трябва да бъдат изпратени делегираните решения.

(4)

В член 10.1 от Решение ЕЦБ/2004/2 на Европейската централна банка се предвижда, че Изпълнителният съвет взема решение относно броя, наименованието и компетентността на всяко от работните звена на ЕЦБ.

(5)

Поискано е становището на председателя на Надзорния съвет по отношение на ръководителите на работни звена, на които следва да се делегира правомощието да приемат делегирани решения, свързани с проверки на място и проучвания на вътрешни модели,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат определенията, които се съдържат в член 1 от Решение (ЕС) 2023/672 (ЕЦБ/2023/5).

Член 2

Делегирани решения, свързани с проверки на място и проучвания на вътрешни модели

Делегирани решения съгласно член 3 от Решение (ЕС) 2023/672 (ЕЦБ/2023/5) се приемат от генералния директор или заместник-генералния директор на генерална дирекция „Проверки на място и проверки на вътрешни модели“.

Член 3

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 14 март 2023 година.

Председател на ЕЦБ

Christine LAGARDE


(1)  ОВ L 141, 1.6.2017 г., стр. 14.

(2)  OВ L 84, 23.3.2023 г., стр. 18.

(3)  ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33.


Поправки

23.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/26


Поправка на Регламент (ЕС, Евратом) 2022/2434 на Европейския парламент и на Съвета от 6 декември 2022 година за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 по отношение на установяването на диверсифицирана стратегия за финансиране като общ метод на получаване на заеми

( Официален вестник на Европейския съюз L 319 от 13 декември 2022 г. )

На страница 3, съображение 12

вместо:

„(12)

В интерес на правната сигурност и яснота по отношение на вече предоставената финансова помощ и по отношение на финансовата помощ, предоставена съгласно Регламент (EС) 2022/… на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за предоставяне на подкрепа на Украйна през 2023 г. (макрофинансова помощ +) (7), настоящият регламент следва да се прилага само за програми за финансова помощ, за които основните актове влизат в сила на или след 9 ноември 2022 г.

да се чете:

„(12)

В интерес на правната сигурност и яснота по отношение на вече предоставената финансова помощ и по отношение на финансовата помощ, предоставена съгласно Регламент (EС) 2022/2463 на Европейския парламент и на Съвета (7), настоящият регламент следва да се прилага само за програми за финансова помощ, за които основните актове влизат в сила на или след 9 ноември 2022 г.

23.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/27


Поправка на Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2023/278 на годишния бюджет на Европейския съюз за финансовата 2023 година

( Официален вестник на Европейския съюз L 58 от 23 февруари 2023 г. )

В раздел X „Европейска служба за външна дейност“, „Разходи“, дял 2 „Сгради, оборудване и оперативни разходи в централния офис“ се променя, както следва:

1.

На страници 2021 — 2024, в колона „Бюджетен ред“ в таблицата, терминът „Многогодишни бюджетни кредити“ се заменя с „Едногодишни бюджетни кредити“, с изключение на позиция 2 2 5 0 „Пилотен проект — Към създаването на Европейска дипломатическа академия“.

2.

На страница 2040, в позиция 2 2 5 0 „Пилотен проект — Към създаването на Европейска дипломатическа академия:

вместо:

Суми (Едногодишни бюджетни кредити)

да се чете:

„Суми (Многогодишни бюджетни кредити)“.