ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 80

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
20 март 2023 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2023/606 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2023 година за изменение на Регламент (ЕС) 2015/760 по отношение на изискванията, свързани с инвестиционните политики и условията за дейността на европейските фондове за дългосрочни инвестиции, и обхвата на допустимите инвестиционни активи, изискванията за състава на портфейла и за диверсификацията, както и заемането на парични средства и други правила на фондовете ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2023/607 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2023 година за изменение на регламенти (ЕС) 2017/745 и (ЕС) 2017/746 по отношение на преходните разпоредби за някои медицински изделия и някои медицински изделия за инвитро диагностика ( 1 )

24

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на Договореността между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия за реда и условията на участие на тези страни в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз

30

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/608 на Комисията от 17 март 2023 година за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) 2020/761 и (ЕС) 2020/1988 по отношение на системата за управление на някои тарифни квоти след споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

31

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/609 на Комисията от 17 март 2023 година за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република по отношение на Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd след решението на Общия съд по дело T-242/19

41

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/610 на Комисията от 17 март 2023 година за повторно налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република по отношение на Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co. Ltd след решението на Общия съд по дело T-243/19

54

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/611 на Комисията от 17 март 2023 година за изменение на Регламент (ЕО) № 88/97 за разрешаване на освобождаването на вноса на определени части за велосипеди с произход от Китайската народна република от разширеното с Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета

67

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/612 на Комисията от 17 март 2023 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 307/2012 по отношение на някои процедури за оценка от страна на Съюза на безопасността на вещество или група вещества, подложени на контрол ( 1 )

89

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2023/613 на Комитета по политика и сигурност от 14 март 2023 година за назначаване на ръководителя на мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Мали (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2023)

91

 

*

Решение (ОВППС) 2023/614 на Комитета по политика и сигурност от 14 март 2023 година относно назначаването на командващия силите на мисията на ЕС за мисията на Европейския съюз за военно партньорство в Нигер (EUMPM Niger) (EUMPM Niger/1/2023)

93

 

*

Решение (ОВППС) 2023/615 на Комитета по политика и сигурност от 14 март 2023 година за назначаване на командващ силите на мисията на ЕС за военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност (EUTM Somalia) и за отмяна на Решение (ОВППС) 2022/170 (EUTM Somalia/1/2023)

94

 

*

Решение (ЕС) 2023/616 на Комисията от 17 март 2023 година за изменение на Решение 2005/37/ЕО по отношение на задачите, изпълнявани от Европейския технически и научен център (ЕТНЦ)

96

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2023/617 на Комисията от 17 март 2023 година за прекратяване на антисубсидийната процедура по отношение на вноса на мастни киселини с произход от Индонезия

99

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

20.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/606 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 март 2023 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2015/760 по отношение на изискванията, свързани с инвестиционните политики и условията за дейността на европейските фондове за дългосрочни инвестиции, и обхвата на допустимите инвестиционни активи, изискванията за състава на портфейла и за диверсификацията, както и заемането на парични средства и други правила на фондовете

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

От приемането на Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета (3) досега само няколко европейски фонда за дългосрочни инвестиции (ЕФДИ) получиха разрешение. През 2021 г. общият размер на нетните активи на тези фондове беше оценен на приблизително 2 400 000 000 EUR.

(2)

Наличните пазарни данни показват, че пазарният сегмент на ЕФДИ не се е разраснал както се очакваше, въпреки концентрирането на ЕС върху насърчаването на дългосрочното финансиране в Съюза.

(3)

Някои характеристики на пазара на ЕФДИ, включително малкият брой фондове, малкият размер на нетните активи, малкият брой юрисдикции, в които са установени ЕФДИ, както и съставът на портфейла, който е насочен към определени допустими инвестиционни категории, показват концентрацията на този пазар както в географско отношение, така и по отношение на вида инвестиции. Освен това изглежда има липса на осведоменост и на финансова грамотност и, което е най-важно, ниски равнища на доверие и надеждност по отношение на финансовия сектор, които трябва да бъдат преодолени, за да станат ЕФДИ по-достъпни и популярни сред непрофесионалните инвеститори. Поради това е необходимо да се извърши преглед на функционирането на нормативната уредба за работата на ЕФДИ, за да се гарантира насочването на повече инвестиции към предприятията, които се нуждаят от капитал, и към дългосрочни инвестиционни проекти.

(4)

Понастоящем с Регламент (ЕС) 2015/760 се цели насочване на капитали към европейски дългосрочни инвестиции в реалната икономика на Съюза. В резултат може да се окаже, че по-голямата част от активите и инвестициите на ЕФДИ или основните приходи или генериране на печалба от такива активи и инвестиции са в границите на Съюза. Дългосрочните инвестиции в проекти, предприятия и инфраструктура в трети държави обаче също могат да осигурят капитал за ЕФДИ и да бъдат от полза за икономиката на Съюза. Ползите може да се проявят по множество начини, включително чрез инвестиции, които насърчават развитието на граничните региони, засилват търговското, финансовото и технологичното сътрудничество и улесняват инвестициите в екологични проекти и проекти за устойчива енергетика. Наистина, някои дългосрочни активи и инвестиции, които са от полза за реалната икономика на Съюза, неизбежно ще бъдат разположени в трети държави, като например подводни кабели от оптични влакна, които свързват Европа с други континенти, изграждането на терминали за втечнен природен газ и свързаната с тях инфраструктура, или трансгранични инвестиции в инсталации и съоръжения за енергия от възобновяеми източници, които допринасят за устойчивостта на електрическата мрежа и енергийната сигурност на Съюза. Тъй като инвестициите в предприятия от трети държави, допустими да бъдат част от портфейл, и в допустими активи от трети държави могат да донесат ползи за инвеститорите и лицата, управляващи ЕФДИ, както и за икономиките, инфраструктурата, климатичната и екологичната устойчивост и загражданите на тези трети държави, Регламент (ЕС) 2015/760 не следва да възпрепятства възможността по-голямата част от активите и инвестициите на ЕФДИ или основните приходи или генериране на печалба от такива активи и инвестиции да са в трета държава.

(5)

Съответно, и като се има предвид потенциала на ЕФДИ да улесняват дългосрочните инвестиции, наред с другото, в областта на енергетиката, транспортната и социалната инфраструктура и създаването на работни места и да допринасят за изпълнението на Европейския зелен пакт, Регламент (ЕС) 2015/760 следва да бъде изменен, така че неговата цел да бъде да улеснява набирането и насочването на капитал към дългосрочни инвестиции в реалната икономика, включително към инвестиции, които насърчават Европейския зелен пакт и други приоритетни области, и да гарантира, че капиталовите потоци са насочени към проекти, които ориентират икономиката на Съюза по пътя към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

(6)

Необходимо е да се осигури по-голяма гъвкавост на лицата, управляващи активи, да инвестират в широки по обхват категории реални активи. Следователно реалните активи следва да се считат за категория допустими активи, при условие че тези реални активи имат стойност поради своята същност или свойства. Тези реални активи включват недвижимо имущество, например комуникационна, екологична, енергийна или транспортна инфраструктура, социална инфраструктура, включително домове за възрастни хора или болници, както и инфраструктура за образование, здравеопазване и социално подпомагане или промишлени съоръжения, инсталации и други активи, включително интелектуална собственост, плавателни съдове, оборудване, машини, летателни апарати или подвижен състав.

(7)

Инвестициите в търговски имоти, съоръжения или инсталации за образование, консултации, научни изследвания, развитие, включително инфраструктура и други активи, които водят до икономически или социални ползи, спорт, или жилищно настаняване, включително жилищно настаняване за възрастни хора или социални жилища, също следва да се считат за допустими инвестиции в реални активи, тъй като такива активи могат да допринесат за постигането на целта за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. За да се даде възможност за осъществяването на инвестиционни стратегии в области, в които преките инвестиции в реални активи не са възможни или са икономически неизгодни, допустимите инвестиции в реални активи следва да включват и инвестиции в права върху водите, права върху горите, права на строеж и права върху полезни изкопаеми.

(8)

Следва да се смята, че от допустимите инвестиционни активи са изключени произведенията на изкуството, ръкописите, запасите от вино, бижутата или други активи, които сами по себе си не представляват дългосрочни инвестиции в реалната икономика.

(9)

Необходимо е ЕФДИ да станат по-привлекателен инструмент за лицата, управляващи активи, да се разшири обхватът на инвестиционните стратегии, с които разполагат лицата, управляващи ЕФДИ, така че да се избягва всяко ненужно ограничаване на допустимостта на активите и инвестиционните дейности на ЕФДИ. Допустимостта на реалните активи не следва да зависи от тяхното естество и цели или от екологични, социални или управленски въпроси и свързаното оповестяване на информация във връзка с устойчивостта и подобни условия, които вече са обхванати от регламенти (ЕС) 2019/2088 (4) и (ЕС) 2020/852 (5) на Европейския парламент и на Съвета. Въпреки това за ЕФДИ продължават да се прилагат задълженията, произтичащи от Регламент (ЕС) 2019/2088 относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта. По-специално, когато ЕФДИ насърчават екологични или социални характеристики или имат за цел устойчиви инвестиции, те трябва да спазват изискванията за оповестяване, посочени в член 8 или 9 от Регламент (ЕС) 2019/2088, в зависимост от случая, като всеки от тези членове съдържа подробни изисквания за прозрачност по отношение на преддоговорното оповестяване.

(10)

За да се насърчат частните капиталови потоци към по-екологично устойчиви инвестиции, следва да се поясни, че ЕФДИ могат да инвестират и в зелени облигации. Същевременно следва да се гарантира, че ЕФДИ са насочени към дългосрочни инвестиции и че се спазват изискванията на Регламент (ЕС) 2015/760 по отношение на допустимите инвестиционни активи. Поради това зелените облигации, които отговарят на тези изисквания за допустимост и които са емитирани съгласно регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските зелени облигации, следва да бъдат изрично включени в списъка на допустимите инвестиционни активи.

(11)

За да се подобри достъпът на инвеститорите до по-актуална и пълна информация относно пазара на ЕФДИ, е необходимо да се предвиди включването на по-подробна и навременна информация в централния публичен регистър, предвиден в Регламент (ЕС) 2015/760. Поради това освен информацията, която този регистър вече съдържа, в него следва да се включи и допълнителна информация, включително, ако са налични, идентификационният код на правния субект (ИКПС) и националният идентификационен код на ЕФДИ, името, адресът и ИКПС на лицето, управляващо ЕФДИ, международният идентификационен номер на ценни книжа (ISIN код) на ЕФДИ и на всеки отделен клас дялове или акции, компетентният орган на ЕФДИ и държавата членка по произход на този ЕФДИ, държавите членки, в които ЕФДИ се предлага, дали ЕФДИ може да бъде предлаган на непрофесионални инвеститори или се предлага само на професионални инвеститори, датата на издаване на разрешение на ЕФДИ, както и датата, от която ЕФДИ се предлага.

(12)

Инвестициите на ЕФДИ могат да се извършват чрез посредници, включително дружества със специална инвестиционна цел и дружества за секюритизация или за агрегиране на инвестиции, или холдингови дружества. Понастоящем в Регламент (ЕС) 2015/760 се изисква инвестициите в капиталови или квазикапиталови инструменти на предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, да се извършват само когато тези предприятия са мажоритарно притежавани дъщерни предприятия, което значително ограничава обхвата на базата от допустими активи. Поради това, като цяло, при наличието на инвестиционни възможности ЕФДИ следва да могат да извършват съвместни миноритарни инвестиции. Това следва да даде на ЕФДИ допълнителна гъвкавост при изпълнението на инвестиционните им стратегии, да привлече повече инициатори на инвестиционни проекти и да увеличи обхвата на възможните допустими целеви активи, като всички тези условия са от съществено значение за изпълнението на стратегиите за непреки инвестиции.

(13)

Тъй като съществуват опасения, че стратегиите за фонд на фондове могат да доведат до инвестиции, които иначе не биха попаднали в обхвата на допустимите инвестиционни активи, понастоящем Регламент (ЕС) 2015/760 съдържа ограничения за инвестициите в други фондове през целия жизнен цикъл на ЕФДИ. Стратегиите за фонд на фондове обаче са често срещан и много ефективен начин за бързо набиране на експозиции в неликвидни активи, по-специално що се отнася до недвижимото имущество и в контекста на структурите с изцяло внесен капитал. Поради това е необходимо на ЕФДИ да се даде възможност да инвестират в други фондове, за да им се позволи да осигурят по-бързо разгръщане на капитала. Улесняването на инвестициите от тип фонд на фондове също така би позволило на ЕФДИ да реинвестират във фондове излишъците от парични средства, тъй като различните инвестиции с различни срокове до падежа биха могли да намалят ликвидните затруднения на ЕФДИ. Поради това е необходимо допустимостта на стратегиите за фонд на фондове да се разшири за лицата, управляващи ЕФДИ, като обхване инвестиции и в други фондове, освен европейските фондове за рисков капитал (ЕФРК) или европейските фондове за социално предприемачество (ЕФСП). Поради тази причина категориите на предприятията за колективно инвестиране, в които ЕФДИ могат да инвестират, следва да бъдат разширени, така че да включват предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и също така алтернативните инвестиционни фондове от ЕС (АИФ от ЕС), управлявани от лица, управляващи АИФ, от ЕС (ЛУАИФ от ЕС). За да се гарантира ефективна защита на инвеститорите обаче, е необходимо също така да се предвиди, че когато ЕФДИ инвестира в други ЕФДИ, в ЕФРК, ЕФСП, ПКИПЦК или АИФ от ЕС, управлявани от ЛУАИФ от ЕС, тези предприятия за колективно инвестиране следва също да инвестират в допустими инвестиции, без самите те да са инвестирали повече от 10 % от своя капитал в друго предприятие за колективно инвестиране. За да се избегне заобикаляне на тези правила и да се гарантира, че ЕФДИ на база съвкупен портфейл спазват Регламент (ЕС) 2015/760, активите на ЕФДИ и заетите от тях парични средства следва да се комбинират с тези на предприятията за колективно инвестиране, в които ЕФДИ са инвестирали, за да се прецени дали ЕФДИ спазват изискванията за състава и диверсификацията на портфейлите и ограниченията за заемите.

(14)

Понастоящем в Регламент (ЕС) 2015/760 се изисква допустимите инвестиционни активи, когато те са отделни реални активи, да бъдат на стойност най-малко 10 000 000 EUR. Портфейлите от реални активи обаче често се състоят от няколко отделни реални актива на стойност значително под 10 000 000 EUR. Поради това изискването за минимална стойност на отделните реални активи следва да бъде премахнато. Очаква се премахването на това ненужно изискване да допринесе за диверсификацията на инвестиционните портфейли и да стимулира по-ефективни инвестиции в реални активи от страна на ЕФДИ, като същевременно даде възможност да бъдат взети предвид различните равнища на развитие на дългосрочните инвестиционни инструменти в държавите членки.

(15)

Необходимо е да се разшири обхватът на допустимите инвестиционни активи и да се насърчат инвестициите на ЕФДИ в секюритизирани активи. Поради това следва да бъде пояснено, че когато базовите активи се състоят от дългосрочни експозиции, допустимите инвестиционни активи следва да включват и опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета (6). Тези дългосрочни експозиции включват секюритизации на жилищни кредити, обезпечени с една или повече ипотеки върху жилищни недвижими имоти (жилищни ипотечни облигации), търговски заеми, обезпечени с една или повече ипотеки върху търговски недвижими имоти, корпоративни заеми, включително заеми, предоставени на малки и средни предприятия, търговски вземания или други базови експозиции, които инициаторът счита, че образуват отделен вид активи, при условие че постъпленията от секюритизацията на тези търговски вземания или други базови експозиции се използват за финансиране или рефинансиране на дългосрочни инвестиции.

(16)

Понастоящем Регламент (ЕС) 2015/760 не допуска ЕФДИ да инвестират в кредитни институции, инвестиционни посредници, застрахователни предприятия и други финансови предприятия. Въпреки това иновативни, наскоро получили разрешение финансови предприятия, като финансово-технологични дружества, може да играят важна роля в насърчаването на цифровите иновации, общата ефикасност на финансовите пазари на Съюза и в създаването на работни места, както и при допринасянето за устойчивостта и стабилността на финансовата инфраструктура на Съюза и на съюза на капиталовите пазари. Тези финансови предприятия проектират, разработват или предлагат иновативни продукти или технологии, които имат за цел да автоматизират или подобрят съществуващите бизнес модели, процеси, приложения и продукти или да доведат до нови такива, като по този начин са от полза за финансовите пазари и финансовите институции в Съюза и за предоставянето на финансови услуги на финансови институции, предприятия или потребители в Съюза. Тези финансови предприятия също така правят специфичните регулаторни, контролни или надзорни процеси по-ефикасни и ефективни или модернизират регулаторните, контролните или надзорните функции във връзка със спазването на изискванията във всички финансови или нефинансови институции. Поради това е желателно Регламент (ЕС) 2015/760 да бъде изменен, за да се позволи на ЕФДИ да инвестират в иновативни финансови предприятия, получили наскоро разрешение. Тъй като областта е динамична и се развива бързо, на ЕФДИ следва да бъде разрешено да инвестират във финансови предприятия, различни от финансови холдингови дружества или холдингови дружества със смесена дейност, които са регулирани образувания, получили разрешение или регистрирани не повече от пет години преди датата на първоначалната инвестиция.

(17)

Регламент (ЕС) 2015/760 изисква от предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, да имат пазарна капитализация в размер на не повече от 500 000 000 EUR, когато тези допустими предприятия са допуснати за търговия на регулиран пазар или многостранна система за търговия. Много дружества, допуснати до търговия на регулиран пазар, и които са с ниска пазарна капитализация обаче имат ограничена ликвидност, което не позволява на лицата, управляващи ЕФДИ, да изградят в разумен срок достатъчно голяма позиция в тези допуснати до търговия на регулиран пазар дружества, като това води до стесняване на обхвата на възможните инвестиционни цели. Поради това, за да се осигури по-добър профил на ликвидност на ЕФДИ, пазарната капитализация на дружествата, допуснати до търговия на регулиран пазар, допустими да бъдат част от портфейл, в които ЕФДИ могат да инвестират, следва да бъде увеличена от максимум 500 000 000 EUR на максимум 1 500 000 000 EUR. За да се избегнат евентуални промени в допустимостта на тези инвестиции поради валутни колебания или други фактори, прагът за пазарната капитализация следва да се определя само в момента на първоначалната инвестиция.

(18)

С цел прозрачността и целостта на инвестициите в активи, които се намират в трети държави, да бъде гарантирана за инвеститорите, за лицата, управляващи ЕФДИ, и за компетентните органи, изискванията по отношение на инвестициите в предприятия от трети държави, допустими да бъдат част от портфейл, следва да бъдат приведени в съответствие със стандартите, установени в Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (7). Освен това тези изисквания следва да бъдат приведени в съответствие със стандартите, установени в общите действия, предприети от държавите членки по отношение на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, отразени в Заключенията на Съвета относно преработения списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели.

(19)

Лицата, управляващи ЕФДИ, които притежават дял в предприятие от портфейла, могат да поставят собствените си интереси пред интересите на инвеститорите в ЕФДИ. За да бъдат избегнати такива конфликти на интереси и да се осигури добро корпоративно управление, в Регламент (ЕС) 2015/760 се изисква даден ЕФДИ да инвестира само в активи, които не са свързани с лицето, управляващо ЕФДИ, освен ако ЕФДИ не инвестира в дялове или акции на други предприятия за колективно инвестиране, които се управляват от лицето, управляващо ЕФДИ. Установена пазарна практика е обаче едно или няколко инвестиционни дружества на лицето, управляващо активи, да инвестират съвместно с друг фонд, чиито цел и стратегия са сходни с тези на ЕФДИ. Съвместните инвестиции на лицето, управляващо АИФ от ЕС, и други свързани субекти, принадлежащи към същата група, дават възможност за привличане на повече капитали за инвестиции в широкомащабни проекти. За тази цел лицата, управляващи активи, обикновено инвестират успоредно с ЕФДИ в целеви субект и структурират инвестициите си чрез инструменти за съвместни инвестиции. Като част от мандата за управление на активи от лицата, управляващи портфейли, и от висшето ръководство на лицата, управляващи активи, обикновено се изисква или се очаква да инвестират съвместно в същия фонд, който управляват. Поради това е целесъобразно да се уточни, че разпоредбите относно конфликти на интереси не следва да възпрепятстват дадено лице, управляващо ЕФДИ, или предприятие, което принадлежи към същата група, да инвестира съвместно в този ЕФДИ, както и да ги възпрепятства да инвестират съвместно с този ЕФДИ в един и същи актив. За да се гарантира, че при такива съвместни инвестиции са налице ефективни гаранции за защита на инвеститорите, лицата, управляващи ЕФДИ, следва да прилагат организационни и административни мерки в съответствие с изискванията, предвидени в Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (8), за установяване, предотвратяване, управление и наблюдение на конфликтите на интереси и да гарантират, че тези конфликти на интереси са надлежно оповестени.

(20)

С цел предотвратяване на конфликти на интереси, избягване на сделки, които не се извършват при търговски условия, и осигуряване на добро корпоративно управление, Регламент (ЕС) 2015/760 не позволява на служителите на лицето, управляващо ЕФДИ, и на предприятията, принадлежащи към същата група, от която това лице е част, да инвестират в този ЕФДИ или да инвестират съвместно с този ЕФДИ в един и същи актив. В много случаи обаче е установена пазарна практика служителите на лицето, управляващо ЕФДИ, и на други свързани образувания, принадлежащи към същата група, които извършват съвместни инвестиции заедно с това лице, включително лицата, управляващи портфейли, и висшето ръководство, отговарящо за възлови финансови и оперативни решения на лицето, управляващо ЕФДИ, да бъдат задължени или от тях да се очаква, поради естеството на мандата за управление на активи, да инвестират съвместно в същия фонд или в същия актив, за да се осигури съгласуваност на финансовите стимули за тези служители и инвеститорите. Поради това е целесъобразно да се уточни, че разпоредбите относно конфликтите на интереси не следва да възпрепятстват служителите на лицето, управляващо ЕФДИ, или на предприятията, принадлежащи към същата група, да инвестират за лична сметка в този ЕФДИ, както и да инвестират съвместно с този ЕФДИ в един и същи актив. За да се гарантира, че когато се извършват такива съвместни инвестиции от служители, са налице ефективни гаранции за защита на инвеститорите, лицата, управляващи ЕФДИ, следва да прилагат организационни и административни мерки за установяване, предотвратяване, управление и наблюдение на конфликтите на интереси и да гарантират, че тези конфликти на интереси са надлежно оповестени.

(21)

Правилата за ЕФДИ са почти идентични както за професионалните инвеститори, така и за непрофесионалните инвеститори, включително правилата относно използването на ливъридж, диверсификацията на активите и състава на портфейлите, ограниченията на концентрациите и ограниченията за допустимите активи и инвестиции. При професионалните и непрофесионалните инвеститори обаче времевият хоризонт, допустимото равнище на риск и потребността от инвестиции, както и капацитетът за анализ на инвестиционните възможности се различават. Наистина, професионалните инвеститори имат по-високо допустимо равнище на риск в сравнение с непрофесионалните инвеститори, могат да извършват подробен анализ на инвестиционните възможности и надлежна проверка и оценка на активите, а поради своите естество и дейност могат да имат и различни цели по отношение на възвръщаемостта в сравнение с непрофесионалните инвеститори. Въпреки това и поради почти идентичните правила и произтичащата от това голяма административна тежест и свързани разходи за ЕФДИ, предназначени за професионални инвеститори, лицата, управляващи активи, към момента не са склонни да предлагат на професионални инвеститори индивидуално съобразени продукти. Затова е целесъобразно по отношение на ЕФДИ, които се предлагат единствено на професионални инвеститори, да се предвидят специални правила, в частност що се отнася до диверсификацията и състава на съответния портфейл, ограниченията във връзка с концентрациите и заемането на парични средства.

(22)

Понастоящем Регламент (ЕС) 2015/760 изисква ЕФДИ да инвестират най-малко 70 % от своя капитал в допустими инвестиционни активи. Това високо ограничение за инвестиции за допустимите инвестиционни активи в портфейлите на ЕФДИ първоначално беше определено с оглед на насочеността на ЕФДИ към дългосрочни инвестиции и на приноса, който се очаква тези инвестиции да донесат за финансирането на устойчивия растеж на икономиката на Съюза. Като се има предвид обаче неликвидният и специфичен характер на някои допустими инвестиционни активи в портфейлите на ЕФДИ, за лицата, управляващи ЕФДИ, може да се окаже трудно и скъпо да управляват ликвидността на ЕФДИ, да удовлетворяват исканията за обратно изкупуване, да сключват споразумения за заеми и да изпълняват други елементи от инвестиционните стратегии на ЕФДИ, свързани с прехвърляне, остойностяване и залог на тези допустими инвестиционни активи. Следователно понижаването на ограничението за допустимите инвестиционни активи би позволило на лицата, управляващи ЕФДИ, да контролират по-добре ликвидността на ЕФДИ. Само допустимите инвестиционни активи на ЕФДИ, различни от предприятия за колективно инвестиране, и допустимите инвестиционни активи на предприятия за колективно инвестиране, в които ЕФДИ са инвестирали, следва да бъдат комбинирани с цел да се оцени спазването на ограничението за инвестиции в допустими инвестиционни активи от страна на тези ЕФДИ.

(23)

Съществуващите изисквания за диверсификация съгласно Регламент (ЕС) 2015/760 бяха въведени, за да се гарантира устойчивост на ЕФДИ при неблагоприятни пазарни условия. Тези разпоредби обаче се оказаха твърде обременяващи, тъй като на практика означават, че от ЕФДИ се изисква средно да направят 10 отделни инвестиции. Що се отнася до инвестициите в проекти или мащабна инфраструктура, изискването за извършване на 10 инвестиции от ЕФДИ може да се окаже трудно за изпълнение и да бъде скъпоструващо от гледна точка на трансакционните разходи и разпределянето на капитала. За да се намалят трансакционните и административните разходи за ЕФДИ, а в крайна сметка и за техните инвеститори, ЕФДИ следва да могат да използват по-концентрирани инвестиционни стратегии и съответно да имат експозиции в по-малко допустими активи. Поради това е необходимо да се коригират изискванията за диверсификация за експозициите на ЕФДИ към отделни предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, единични реални активи, предприятия за колективно инвестиране и някои други допустими инвестиционни активи, договори и финансови инструменти. Тази допълнителна гъвкавост относно състава на портфейла на ЕФДИ, както и намаляването на изискванията за диверсификация не следва да засягат съществено устойчивостта на ЕФДИ при нестабилност на пазара, тъй като обикновено тези фондове инвестират в активи, за които няма пазарна котировка, могат да бъдат силно неликвидни и които често са с дългосрочен падеж или по-дълъг времеви хоризонт.

(24)

За разлика от непрофесионалните инвеститори, при определени обстоятелства професионалните инвеститори боравят с по-дълъг времеви хоризонт, имат ясни цели за финансова възвръщаемост, повече експертен опит, по-високо допустимо равнище на риск при неблагоприятни пазарни условия и по-голяма способност за понасяне на загуби. Поради това е необходимо за тези професионални инвеститори да се установи диференциран набор от мерки за защита на инвеститорите и да се премахнат изискванията за диверсификация по отношение на ЕФДИ, които се предлагат единствено на професионални инвеститори.

(25)

За да се използва по-добре експертният опит на лицата, управляващи ЕФДИ, и поради ползите от диверсификацията, в някои случаи за ЕФДИ може да бъде от полза да инвестират всички или почти всички свои активи в диверсифицирания портфейл на главен ЕФДИ. Поради това на ЕФДИ следва да бъде разрешено да обединяват своите активи и да използват структурите от типа главен фонд — захранващи фондове, като инвестират в главни ЕФДИ.

(26)

В много случаи, за да се улесни всекидневното функциониране на ЕФДИ и за изпълнението на конкретна инвестиционна стратегия, се използва ливъридж. Умереният ливъридж може – когато се контролира по подходящ начин – да доведе до по-висока възвръщаемост, без това да поражда или изостря прекомерни рискове. Освен това той може да се използва често от различни предприятия за колективно инвестиране, които желаят да постигнат допълнителна ефективност или оперативни резултати. Тъй като заемането на парични средства понастоящем е ограничено в Регламент (ЕС) 2015/760 до 30 % от стойността на капитала на ЕФДИ, лицата, управляващи ЕФДИ, може да не са в състояние да изпълнят успешно определени инвестиционни стратегии, включително при инвестиции в реални активи, при които използването на по-високи нива на ливъридж е стандарт в сектора или е необходимо поради други причини с оглед постигането на желаната коригирана спрямо риска възвръщаемост. Поради това е целесъобразно да се предостави по-голяма гъвкавост на лицата, управляващи ЕФДИ, с цел набирането на допълнителен капитал по време на жизнения цикъл на дадено ЕФДИ. В същото време е желателно да се подобри управлението на ливъриджа и да се насърчи по-голяма съгласуваност с Директива 2011/61/ЕС по отношение на политиката на заемане на средства чрез замяна на капитала с нетната стойност на активите като подходяща отправна точка за определяне на ограничението за заемане на парични средства, което следва да бъде придружено от подобрения в политиката на коригиране. С оглед на възможните рискове, с които ливъриджът се свързва, на ЕФДИ, които могат да бъдат предлагани на непрофесионални инвеститори, следва да се разреши да заемат парични средства в размер до 50 % от нетната стойност на активите на ЕФДИ. Ограничението от 50 % е целесъобразно предвид общите ограничения за заемане на парични средства за фондовете, инвестиращи в реални активи със сходен профил на ликвидност и профил на обратно изкупуване.

За ЕФДИ, предлагани на професионални инвеститори обаче, следва да се разреши по-високо ограничение за ливъридж, тъй като професионалните инвеститори се характеризират с по-голяма склонност за поемане на риск. Поради това ограничението за заемане на парични средства за ЕФДИ, предлагани единствено на професионални инвеститори, следва да бъде увеличено до не повече от 100 % от нетната стойност на активите на ЕФДИ. Освен това към днешна дата Регламент (ЕС) 2015/760 не предлага на лицето, управляващо ЕФДИ, възможността да коригира инвестиционната позиция в рамките на подходящ период от време в случаите, когато ЕФДИ нарушава ограничението за ливъридж и нарушението е извън контрола на лицето, управляващо ЕФДИ. Като се вземат предвид променливостта на нетната стойност на активите като референтна стойност и интересите на инвеститорите в ЕФДИ, следва да се уточни, че разпоредбите за коригиране в Регламент (ЕС) 2015/760 се прилагат и по отношение на ограниченията за заемане на средства.

(27)

За да се предоставят по-широки инвестиционни възможности на ЕФДИ, те следва да могат да заемат средства във валутата, в която лицето, управляващо ЕФДИ, очаква да придобие актива. Необходимо е обаче да се намали рискът от валутни несъответствия и по този начин да се ограничи валутният риск за инвестиционния портфейл. Поради това ЕФДИ следва да хеджират по подходящ начин своята валутна експозиция.

(28)

ЕФДИ следва да могат да обременяват активите си с тежест с оглед изпълнението на своята стратегия за набиране на заеми. За да се осигури допълнителна гъвкавост на ЕФДИ при изпълнението на стратегията му за набиране на заеми, споразуменията за набиране на заеми не следва да представляват заемане на средства, когато тези заеми са изцяло покрити от поетите капиталови ангажименти на инвеститорите.

(29)

Като се имат предвид увеличените максимални ограничения за заемане на парични средства от страна на ЕФДИ и премахването на някои ограничения върху заемането на парични средства в чуждестранни валути, инвеститорите следва да разполагат с по-изчерпателна информация относно стратегиите за набиране на заеми и ограниченията, прилагани от ЕФДИ. Поради това е целесъобразно от лицата, управляващи ЕФДИ, да се изисква изрично да оповестяват ограниченията за заемане на средства в проспекта на съответния ЕФДИ.

(30)

В Регламент (ЕС) 2015/760 понастоящем е предвидено, че лицата, инвестирали в ЕФДИ, могат да поискат преустановяване на дейността на ЕФДИ, ако техните искания за обратно изкупуване, направени в съответствие с политиката на ЕФДИ за обратно изкупуване, не бъдат удовлетворени в рамките на една година от датата, на която са били направени. Като се има предвид дългосрочната ориентация на ЕФДИ и често специфичният и неликвиден профил на техните активи и портфейли, правото на даден инвеститор или група инвеститори да поискат преустановяване на дейността на ЕФДИ може да бъде непропорционално и вредно както за успеха на инвестиционната стратегия на ЕФДИ, така и за интересите на други инвеститори или групи инвеститори. Поради това е целесъобразно да се премахне възможността инвеститорите да изискват преустановяване на дейността на ЕФДИ, когато този ЕФДИ не е в състояние да удовлетвори исканията за обратно изкупуване.

(31)

Понастоящем в Регламент (ЕС) 2015/760 липсва яснота относно критериите за оценка на процента на обратно изкупуване за всеки определен период от време, както и относно минималната информация, която трябва да бъде предоставяна на компетентните органи относно възможността за обратно изкупуване. Като се имат предвид централната роля на Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)) при прилагането на Регламент (ЕС) 2015/760 и експертният му опит във връзка с ценните книжа и пазарите на ценни книжа, е целесъобразно на ЕОЦКП да бъде възложено изготвянето на проекти на регулаторни технически стандарти, определящи обстоятелствата, при които жизненият цикъл на ЕФДИ се счита за съвместим с жизнените цикли на всеки от отделните активи на ЕФДИ, критериите за определяне на минималния период на държане, минималната информация, която да се предоставя на компетентния орган на ЕФДИ, изискванията, на които трябва да отговаря ЕФДИ във връзка с неговата политика за обратно изкупуване и инструментите за управление на ликвидността, както и критериите за оценка на процента на обратно изкупуване. Следва да се отбележи, че когато правилникът или учредителният акт на ЕФДИ предвиждат възможност за обратно изкупуване по време на жизнения цикъл на този ЕФДИ, се прилагат разпоредбите относно управлението на ликвидния риск и инструментите за управление на ликвидността, определени в Директива 2011/61/ЕС.

(32)

Понастоящем от Регламент (ЕС) 2015/760 се изисква правилата или учредителните документи на ЕФДИ да не предвиждат забрана за допускането на дялове или акции на ЕФДИ до търговия на регулиран пазар или на многостранна система за търговия. Въпреки тази възможност управителите на ЕФДИ, инвеститорите и участниците на пазара почти не са използвали вторичния механизъм за търговия с акции или дялове на ЕФДИ. За да се насърчи търговията с дялове или акции на ЕФДИ на вторичния пазар, е целесъобразно да се позволи на лицата, управляващи ЕФДИ, да предвидят възможност за предсрочно оттегляне на инвеститорите от инвестицията в ЕФДИ по време на жизнения цикъл на фонда. За да се гарантира ефективното функциониране на този вторичен механизъм за търговия, предсрочното оттегляне следва да бъде възможно само когато лицето, управляващо ЕФДИ, прилага политика за съпоставяне на исканията на потенциалните инвеститори и на оттеглящите се инвеститори. Такава политика следва, наред с другото, да съдържа правила за процеса на прехвърляне, ролята на лицето, управляващо ЕФДИ, или на администратора на ЕФДИ, периодичността и продължителността на периода за осигуряване на временна ликвидност, по време на който дяловете или акциите на ЕФДИ могат да бъдат обменени, правилата, определящи цената на изпълнение, пропорцията за обмяната, изискванията за оповестяване, възнагражденията, таксите и разходите, както и други условия, свързани с този механизъм за осигуряване на временна ликвидност. На ЕОЦКП следва да бъде възложено да изготвя проекти на регулаторни технически стандарти, определящи условията, при които се използва съпоставяне, включително информацията, която ЕФДИ трябва да предоставят на инвеститорите.

(33)

За да се избегне всяко погрешно възприемане от страна на непрофесионалните инвеститори, по отношение на правното естество на вторичния механизъм за търговия и позволената в неговите рамки потенциална ликвидност, дистрибуторите, а при пряко предлагане или продажба на дялове или акции на ЕФДИ на непрофесионални инвеститори – лицата, управляващи ЕФДИ, следва да дадат на непрофесионалните инвеститори ясно писмено предупреждение, че наличието на механизъм за съпоставяне не гарантира съпоставянето, нито дава право на непрофесионалните инвеститори да се оттеглят или да поискат обратно изкупуване на техните дялове или акции от съответния ЕФДИ. Това писмено предупреждение следва да бъде част от единно писмено предупреждение, което също така информира непрофесионалните инвеститори, че продуктът на ЕФДИ може да не е подходящ за непрофесионални инвеститори, които не са в състояние да поддържат такъв дългосрочен и неликвиден ангажимент, когато жизненият цикъл на ЕФДИ, предлаган или продаван на непрофесионални инвеститори, надвишава 10 години. Когато се представя на непрофесионалните инвеститори в маркетингово съобщение, наличието на механизъм за съпоставяне не следва да се рекламира като инструмент, гарантиращ ликвидност при поискване.

(34)

Понастоящем Регламент (ЕС) 2015/760 изисква от ЕФДИ да приеме подробна схема за продажбата на своите активи с цел обратно изкупуване на дяловете или акциите на инвеститори след края на жизнения цикъл на ЕФДИ. Посоченият регламент изисква също ЕФДИ да оповестяват тази подробна схема пред компетентния орган на ЕФДИ. Тези изисквания налагат на лицата, управляващи ЕФДИ, значителна административна тежест и тежест във връзка със спазването на изискванията, без да водят до съответно повишаване на защитата на инвеститорите. За да се облекчи тази тежест, без да се намалява защитата на инвеститорите, ЕФДИ следва да информира компетентния орган на ЕФДИ за продажбата на техните активи с цел обратно изкупуване на дяловете или акциите на инвеститорите след края на жизнения цикъл на ЕФДИ, но да предоставят на компетентния орган на ЕФДИ подробната схема само когато това изрично е поискано от компетентния орган.

(35)

Проспектът на захранващ ЕФДИ може да съдържа изключително съществена за инвеститорите информация, която им позволява да оценят по-добре потенциалните рискове и ползи от дадена инвестиция. Поради това е целесъобразно при структура от типа главен фонд — захранващи фондове да се изисква в проспекта на захранващия ЕФДИ да се оповестява информация относно използваната структура от типа главен фонд — захранващи фондове, захранващия ЕФДИ и главния ЕФДИ, и да се опишат всички възнаграждения или възстановяване на разходи, дължими от захранващия ЕФДИ.

(36)

Адекватното оповестяване на възнагражденията и таксите е от решаващо значение за оценката на ЕФДИ като потенциална инвестиционна възможност от страна на инвеститорите. Оповестяването на тази информация е важно и когато ЕФДИ се предлага на непрофесионални инвеститори при структури от типа главен фонд – захранващи фондове. Поради това е целесъобразно да се въведе изискване лицето, управляващо ЕФДИ, да включва в годишния доклад на захранващия ЕФДИ декларация относно съвкупните такси на захранващия ЕФДИ и главния ЕФДИ. Очаква се това изискване да допринесе за защитата на инвеститорите срещу начисляването на неоправдани допълнителни разходи в резултат на такси за записване и обратно изкупуване, които главният ЕФДИ евентуално начислява на захранващия ЕФДИ.

(37)

В Регламент (ЕС) 2015/760 се изисква от лицето, управляващо ЕФДИ, да оповестява в проспекта на ЕФДИ информация за таксите, свързани с инвестирането в този ЕФДИ. Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета (9) обаче също съдържа изисквания относно оповестяването на таксите. С цел да се осигури по-голяма прозрачност относно структурата на таксите, определеното в Регламент (ЕС) 2015/760 изискване следва да бъде приведено в съответствие с изискването, установено в Регламент (ЕС) № 1286/2014.

(38)

Понастоящем Регламент (ЕС) 2015/760 изисква лицата, управляващи ЕФДИ, да въвеждат инструменти на местно ниво във всяка държава членка, в която възнамеряват да предлагат ЕФДИ. Докато изискванията за изпълнение на определени задачи за инвеститорите във всички държави членки остават в сила, изискването за въвеждане на инструменти на местно ниво обаче впоследствие е премахнато с Директива (ЕС) 2019/1160 на Европейския парламент и на Съвета (10), що се отнася до ПКИПЦК и алтернативните инвестиционни фондове, предлагани на непрофесионални инвеститори, тъй като то води до допълнителни разходи и трудности по отношение на трансграничното предлагане на ЕФДИ. Освен това предпочитаният метод за връзка с инвеститорите се е изместил от физическите срещи в местните офиси към пряк контакт между лицата, управляващи фондовете, или дистрибуторите и инвеститорите чрез електронни средства. Следователно премахването на това изискване от Регламент (ЕС) 2015/760 по отношение на всички инвестиращи в ЕФДИ лица би било в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1160 и със съвременните методи за предлагане на финансови продукти и би могло да направи ЕФДИ по-привлекателни за лицата, управляващи активи, от които вече няма да се изисква да правят разходи, произтичащи от действието на инструменти на местно ниво. По тази причина това изискване следва да бъде премахнато.

(39)

Тъй като дяловете и акциите на ЕФДИ са финансови инструменти, правилата за управление на продукти съгласно Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (11) се прилагат при предлагане на ЕФДИ, съпроводено от предоставяне на инвестиционни услуги. Въпреки това дялове или акции на ЕФДИ могат да бъдат закупени и без предоставянето на инвестиционни услуги. За да бъдат обхванати тези случаи, понастоящем Регламент (ЕС) 2015/760 изисква лицата, управляващи ЕФДИ, да разработят вътрешен процес за оценка за ЕФДИ, предлагани на непрофесионални инвеститори. Настоящият режим се основава на правилата за управление на продукти съгласно Директива 2014/65/ЕС, но съдържа някои разлики, които не са оправдани и биха могли да намалят защитата на инвеститорите. Поради това следва да се уточни, че се прилагат правилата за управление на продукти, установени в Директива 2014/65/ЕС. Позоваванията на Директива 2014/65/ЕС трябва да се разбират като включващи прилагането на делегираните актове, допълващи въпросната директива.

(40)

Понастоящем Регламент (ЕС) 2015/760 изисква от лицата, управляващи ЕФДИ, или от дистрибуторите да извършват тест за пригодност по отношение на непрофесионалните инвеститори. Това изискване обаче вече е предвидено в член 25 от Директива 2014/65/ЕС. Наличието на дублиращо изискване създава допълнителна административна тежест, което води до по-високи разходи за непрофесионалните инвеститори и представлява силен възпиращ фактор за лицата, управляващи ЕФДИ, да предлагат нови ЕФДИ на непрофесионални инвеститори. Поради това е необходимо това дублиращо се изискване да бъде заличено от Регламент (ЕС) 2015/760.

(41)

За да се гарантира високо равнище на защита на непрофесионалните инвеститори, следва да бъде извършван тест за пригодност, независимо дали непрофесионалните инвеститори придобиват дялове или акции на ЕФДИ от дистрибутори или от лица, управляващи ЕФДИ, или на вторичния пазар. В съответствие с член 25, параграф 2 от Директива 2014/65/ЕС тестът за пригодност следва да включва информация за очакваната продължителност и целта на инвестицията, както и за допустимото равнище на риск за непрофесионалния инвеститор, като част от информацията за инвестиционните цели и за финансовото състояние на непрофесионалния инвеститор, включително способността му да понася загуби. Резултатите от теста следва да бъдат съобщавани на непрофесионалните инвеститори под формата на изявление относно уместността в съответствие с член 25, параграф 6 от Директива 2014/65/ЕС.

(42)

Освен това, в случаите, когато резултатът от теста за пригодност показва, че ЕФДИ не е подходящ за даден непрофесионален инвеститор, но въпреки това този инвеститор желае да извърши сделката, изричното съгласие на този непрофесионален инвеститор следва да бъде получено преди дистрибуторът или лицето, управляващо ЕФДИ, да извърши сделката.

(43)

Също така Регламент (ЕС) 2015/760 изисква дистрибуторите или лицата, управляващи ЕФДИ, да предоставят подходящи инвестиционни консултации, когато предлагат ЕФДИ на непрофесионални инвеститори. Липсата на точно определение в Регламент (ЕС) 2015/760 за това какво представляват подходящите инвестиционни консултации и липсата на препратка към определението за инвестиционни консултации, съдържащо се в Директива 2014/65/ЕС, доведоха до липса на правна сигурност и до объркване сред лицата, предлагащи или управляващи ЕФДИ. Освен това задължението за предоставяне на инвестиционни консултации изисква външните дистрибутори да бъдат лицензирани съгласно Директива 2014/65/ЕС, за да предлагат ЕФДИ на непрофесионални инвеститори. Това създава ненужни пречки при предлагането на ЕФДИ на такива инвеститори и също така подлага ЕФДИ на по-строги изисквания от тези, прилагани за разпространението на други сложни финансови продукти, включително изискванията за секюритизациите, предвидени в Регламент (ЕС) 2017/2402, и за подчинените приемливи задължения, предвидени в Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (12). Поради това не е необходимо да се изисква от дистрибуторите и лицата, управляващи ЕФДИ, да предоставят тези инвестиционни консултации на непрофесионалните инвеститори. Освен това, като се има предвид, че е важно да има равни условия на конкуренция между финансовите продукти, когато тези продукти се предлагат на крайни инвеститори, както и да се гарантира, че настоящият регламент съдържа, наред с другото, ефективни предпазни мерки за защита на инвеститорите, ЕФДИ не следва да бъде предмет на ненужна административна и регулаторна тежест.

(44)

За да се гарантира ефективен надзор върху прилагането на изискванията, свързани с предлагането на ЕФДИ на непрофесионални инвеститори, правилата за съхраняване на информация съгласно Директива 2014/65/ЕС следва да се прилагат за дистрибуторите, а при пряко предлагане или продажба на дялове или акции на ЕФДИ на непрофесионални инвеститори – за лицата, управляващи ЕФДИ.

(45)

В случай на продажба или предлагане на ЕФДИ на непрофесионални инвеститори, извършвано от дистрибутор, този дистрибутор следва да спазва приложимите изисквания на Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета (13). За да се гарантира правна сигурност и да се избягва дублиране, когато непрофесионалните инвеститори получават инвестиционни съвети съгласно Директива 2014/65/ЕС, изискването за предоставяне на тест за пригодност следва да се счита за изпълнено.

(46)

Установена пазарна практика е от лицата, управляващи портфейла, или от висшето ръководство на лицето, управляващо ЕФДИ, да се изисква или да се очаква да инвестират в ЕФДИ, управлявани от същото лице, управляващо ЕФДИ. Предполага се, че тези лица притежават съответната подготовка и са добре информирани за съответния ЕФДИ, което означава, че би било излишно да се изисква от тези лица да преминават тест за пригодност, за да могат да инвестират в ЕФДИ. Поради това е целесъобразно да не се изисква от дистрибуторите или от лицата, управляващи ЕФДИ, да извършват тест за пригодност по отношение на такива лица.

(47)

Понастоящем Регламент (ЕС) 2015/760 изисква потенциалните непрофесионални инвеститори, чийто портфейл от финансови инструменти не надвишава 500 000 EUR, да инвестират в един или повече ЕФДИ първоначална минимална сума в размер на 10 000 EUR, като също така от тези инвеститори се изисква да не инвестират съвкупна сума, надвишаваща 10 % от портфейла им с финансови инструменти в ЕФДИ. Когато се прилагат заедно, първоначално инвестиционно участие в минимален размер на 10 000 EUR и ограничението от 10 % за съвкупните инвестиции представляват съществена пречка за непрофесионалния инвеститор да инвестира в ЕФДИ, което противоречи на целта на ЕФДИ да предостави алтернативен инвестиционен продукт, предназначен за непрофесионални клиенти. Поради това е необходимо изискването за първоначална минимална инвестиция от 10 000 EUR и ограничението от 10 % за съвкупните инвестиции да бъдат премахнати.

(48)

Понастоящем Регламент (ЕС) 2015/760 изисква еднакво третиране на инвеститорите и забранява преференциалното третиране на отделни инвеститори или групи инвеститори или предоставянето на конкретни икономически ползи на тези инвеститори. ЕФДИ обаче могат да имат няколко класа дялове или акции с несъществено или съществено различаващи се условия по отношение на таксите, правната структура, правилата за предлагане и други изисквания. За да се вземат предвид тези разлики, тези изисквания следва да се прилагат само за отделни инвеститори или групи инвеститори, които инвестират в един и същ клас или класове ЕФДИ.

(49)

За да се даде достатъчно време на лицата, управляващи ЕФДИ, да се приспособят към изискванията на настоящия регламент, включително към изискванията, свързани с предлагането на ЕФДИ на инвеститори, настоящият регламент следва да започне да се прилага девет месеца след влизането му в сила.

(50)

Поради потенциално неликвидния характер на допустимите активи и дългосрочната ориентация на ЕФДИ, е възможно ЕФДИ да изпитват трудности при съобразяването с всяка една промяна в правилата на фондовете и с регулаторни изисквания, въведени по време на жизнения им цикъл, без това да засегне доверието на техните инвеститори. Поради това е необходимо да се предвидят преходни правила по отношение на ЕФДИ, които са били разрешени преди влизането в сила на настоящия регламент. Тези ЕФДИ обаче следва също така да могат да изберат да бъдат обхванати от настоящия регламент, при условие че компетентният орган на ЕФДИ бъде съответно уведомен.

(51)

Тъй като целите на настоящия регламент, а именно осигуряването на ефективна правна рамка за функциониране на ЕФДИ в целия Съюз и насърчаване на дългосрочното финансиране чрез набиране и насочване на капитал към дългосрочни инвестиции в реалната икономика в съответствие с целта на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците на настоящия регламент могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(52)

Поради това Регламент (ЕС) 2015/760 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) 2015/760

Регламент (ЕС) 2015/760 се изменя, както следва:

1)

В член 1, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Целта на настоящия регламент е да се улесни набирането и насочването на капитал към дългосрочни инвестиции в реалната икономика, включително към инвестиции, които насърчават Европейския зелен пакт и други приоритетни области, в съответствие с целта на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.“

2)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

точка 6 се заменя със следното:

„6)

„реален актив“ означава актив, който има присъща стойност поради своята същност и свойства;“;

б)

в точка 7 се вмъква следната буква:

„ва)

презастрахователно предприятие съгласно определението в член 13, точка 4 от Директива 2009/138/ЕО;“;

в)

вмъкват се следните точки:

„14a)   „опростена, прозрачна и стандартизирана секюритизация“ означава секюритизация, която отговаря на условията, посочени в член 18 от Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета (*1);

14б)   „група“ означава група съгласно определението в член 2, точка 11 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (*2);

(*1)  Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35)."

(*2)  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).“;"

г)

добавят се следните точки:

„20)

„захранващ ЕФДИ“ означава ЕФДИ или негово инвестиционно подразделение, на който (което) е разрешено да инвестира най-малко 85 % от активите си в дялове или акции на друг ЕФДИ или инвестиционно подразделение на ЕФДИ;

21)

„главен ЕФДИ“ означава ЕФДИ или негово инвестиционно подразделение, в който (което) друг ЕФДИ инвестира най-малко 85 % от своите активи в дялове или акции.“

3)

В член 3 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Компетентните органи на ЕФДИ информират всяко тримесечие ЕОЦКП за издадените или отнетите разрешения съгласно настоящия регламент и за всякакви промени в информацията за ЕФДИ, съдържаща се в централния публичен регистър, посочен във втора алинея.

ЕОЦКП поддържа актуален централен публичен регистър, в който за всеки ЕФДИ, получил разрешение съгласно настоящия регламент, се съдържа следната информация:

а)

идентификационен код на правния субект (ИКПС) и национален идентификационен код на ЕФДИ, ако има такъв код;

б)

име и адрес на лицето, управляващо ЕФДИ и, когато е наличен, ИКПС на това управляващо лице;

в)

ISIN кодовете на ЕФДИ и на всеки отделен клас дялове или акции, ако има такива кодове;

г)

ИКПС на главния ЕФДИ, ако има такъв код;

д)

ИКПС на захранващия ЕФДИ, ако има такъв код;

е)

компетентният орган на ЕФДИ и държавата членка по произход на ЕФДИ;

ж)

държавите членки, в които ЕФДИ се предлага;

з)

дали ЕФДИ може да се предлага на непрофесионални инвеститори или може да се предлага единствено на професионални инвеститори;

и)

датата на издаване на разрешението на ЕФДИ;

й)

датата, от която ЕФДИ се предлага;

к)

датата на последната актуализация от ЕОЦКП на информацията за ЕФДИ.

Централният публичен регистър се поставя на разположение в електронен формат.“

4)

Член 5 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Заявлението за издаване на разрешение за ЕФДИ включва цялата посочена по-долу информация:

а)

правилата или учредителните документи на фонда;

б)

името на лицето, предложено да управлява ЕФДИ;

в)

наименованието на депозитаря и, при поискване от компетентния орган на ЕФДИ, който може да се предлага на непрофесионални инвеститори, писмено споразумение с депозитаря;

г)

когато ЕФДИ може да се предлага на непрофесионални инвеститори – описание на информацията, която ще се предоставя на инвеститорите, включително на условията за разглеждане на жалби, подадени от непрофесионални инвеститори;

д)

когато е приложимо, следната информация за структурата главен ЕФДИ – захранващи ЕФДИ:

i)

декларация, че захранващият ЕФДИ е захранващ по отношение на главния ЕФДИ;

ii)

правилата или учредителните документи на главния ЕФДИ и споразумението между захранващия ЕФДИ и главния ЕФДИ или вътрешните правила за дейността, посочени в член 29, параграф 6;

iii)

когато главният ЕФДИ и захранващият ЕФДИ имат различни депозитари — споразумението за обмен на информация, посочено в член 29, параграф 7;

iv)

когато захранващият ЕФДИ е установен в държава членка, различна от държавата членка по произход на главния ЕФДИ — уверение от компетентния орган на държавата членка по произход на главния ЕФДИ, че главният ЕФДИ е ЕФДИ, предлаган от захранващия ЕФДИ.“;

б)

в параграф 2, втора алинея уводната част се заменя със следното:

„Без да се засяга параграф 1, ЛУАИФ от ЕС, което подава заявление за управление на ЕФДИ, установен в друга държава членка, предоставя на компетентния орган на ЕФДИ следната документация:“;

в)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   В срок от два месеца от датата на подаване на пълно заявление заявителите се уведомяват дали разрешението за ЕФДИ е предоставено.“;

г)

в параграф 5, втора алинея буква б) се заменя със следното:

„б)

когато ЕФДИ може да се предлага на непрофесионални инвеститори – описание на информацията, която ще се предоставя на непрофесионалните инвеститори, включително на условията за разглеждане на жалби, подадени от непрофесионални инвеститори.“

5)

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Допустими инвестиционни активи

1.   Актив, посочен в член 9, параграф 1, буква а), е допустим за инвестиции от страна на ЕФДИ, единствено ако попада в някоя от следните категории:

а)

капиталови или квазикапиталови инструменти, които са:

i)

емитирани от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, както е посочено в член 11, и които ЕФДИ е придобил от това предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, или от трета страна на вторичния пазар;

ii)

емитирани от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, както е посочено в член 11, в замяна на капиталов или квазикапиталов инструмент, който ЕФДИ е придобил преди това от това предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, или от трета страна на вторичния пазар;

iii)

емитирани от предприятие, в което предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, както е посочено в член 11, притежава капиталово участие в замяна на капиталов или квазикапиталов инструмент, придобит от ЕФДИ в съответствие с точка i) или ii) от настоящата буква а);

б)

дългови инструменти, емитирани от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, както е посочено в член 11;

в)

заеми, предоставени от ЕФДИ на предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, както е посочено в член 11, с падеж, който не превишава жизнения цикъл на ЕФДИ;

г)

дялове или акции на един или няколко други ЕФДИ, ЕФРК, ЕФСП, ПКИПЦК и АИФ от ЕС, управлявани от ЛУАИФ от ЕС, при условие че тези ЕФДИ, ЕФРК, ЕФСП, ПКИПЦК и АИФ от ЕС инвестират в допустими инвестиции, както е посочено в член 9, параграфи 1 и 2, и самите те не са инвестирали повече от 10 % от своите активи в никое друго предприятие за колективно инвестиране;

д)

реални активи;

е)

опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, когато базовите експозиции отговарят на една от следните категории:

i)

активите, изброени в член 1, буква а), точка i), ii) или iv) от Делегиран регламент (ЕС) 2019/1851 на Комисията (*3);

ii)

активите, изброени в член 1, буква а), точка vii) или viii) от Делегиран регламент (ЕС) 2019/1851, при условие че постъпленията от секюритизиращите облигации се използват за финансиране или рефинансиране на дългосрочни инвестиции;

ж)

облигации, емитирани съгласно регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските зелени облигации от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, както е посочено в член 11.

Ограничението, посочено в първа алинея, буква г), не се прилага за захранващи ЕФДИ.

2.   За целите на определянето на съответствието с ограничението за инвестиции, предвидено в член 13, параграф 1, инвестициите от ЕФДИ в дялове или акции на ЕФДИ, ЕФРК, ЕФСП, ПКИПЦК и АИФ от ЕС, управлявани от ЛУАИФ от ЕС, се отчитат само за размера на инвестициите на посочените предприятия за колективно инвестиране в допустими за инвестиране активи, посочени в параграф 1, първа алинея, букви а), б), в), д), е) и ж) от настоящия член.

За целите на определянето на съответствието с ограничението за инвестиции и другите ограничения, предвидени в член 13 и член 16, параграф 1, активите и позицията на заемане на парични средства на ЕФДИ и на другите предприятия за колективно инвестиране, в които този ЕФДИ е инвестирал, се комбинират.

Определянето на съответствието с ограничението за инвестиции и другите ограничения, предвидени в член 13 и член 16, параграф 1 в съответствие с настоящия параграф, се извършва въз основа на информация, актуализирана поне веднъж на тримесечие, а когато тази информация не е налична на тримесечна база — въз основа на най-актуалната налична информация.

(*3)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/1851 на Комисията от 28 май 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за хомогенността на базисните експозиции по секюритизации (ОВ L 285, 6.11.2019 г., стр. 1).“"

6)

В член 11 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, е предприятие, което към момента на първоначалната инвестиция отговаря на следните изисквания:

а)

не е финансово предприятие, освен ако:

i)

е финансово предприятие, различно от финансово холдингово дружество или холдингово дружество със смесена дейност; и

ii)

финансовото предприятие е получило разрешение или е било регистрирано преди не повече от пет години преди датата на първоначалната инвестиция;

б)

е предприятие, което:

i)

не е допуснато до търговия на регулиран пазар или чрез многостранна система за търговия; или

ii)

е допуснато до търговия на регулиран пазар или чрез многостранна система за търговия и има пазарна капитализация в размер на не повече от 1 500 000 000 EUR;

в)

е установено в държава членка или в трета държава, при условие че тази трета държава:

i)

не е определена като високорискова трета държава, посочена в делегирания акт, приет съгласно член 9, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (*4);

ii)

не фигурира в списъка в приложение I към Заключенията на Съвета относно преработения списък на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели.

(*4)  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).“"

7)

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Конфликти на интереси

1.   ЕФДИ не инвестира в допустим инвестиционен актив, в който лицето, управляващо ЕФДИ, има или проявява пряк или косвен интерес, различен от притежаване на дялове или акции на ЕФДИ, ЕФРК, ЕФСП, ПКИПЦК или АИФ от ЕС, управлявани от лицето, управляващо ЕФДИ.

2.   ЛУАИФ от ЕС, управляващо ЕФДИ, и предприятията, принадлежащи към същата група, както въпросното ЛУАИФ от ЕС, както и техните служители, могат да инвестират съвместно в този ЕФДИ, както и да инвестират съвместно с този ЕФДИ в един и същи актив, при условие че лицето, управляващо ЕФДИ, е въвело организационни и административни мерки за установяване, предотвратяване, управление и наблюдение на конфликтите на интереси и при условие че тези конфликти на интереси са надлежно оповестени.“

8)

Членове 13, 14, 15 и 16 се заменят със следното:

„Член 13

Състав и диверсификация на портфейлите

1.   ЕФДИ инвестира поне 55 % от своя капитал в допустими инвестиционни активи.

2.   ЕФДИ не инвестира повече от:

а)

20 % от своя капитал в инструменти, емитирани от едно-единствено предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, или в заеми, предоставени на едно-единствено предприятие, допустимо да бъде част от портфейл;

б)

20 % от своя капитал в един-единствен реален актив;

в)

20 % от своя капитал в дялове или акции на който и да било отделен ЕФДИ, ЕФРК, ЕФСП, ПКИПЦК или АИФ от ЕС, управлявани от ЛУАИФ от ЕС;

г)

10 % от своя капитал в активи, посочени в член 9, параграф 1, буква б), когато тези активи са емитирани от един-единствен субект.

3.   Съвкупната стойност на опростените, прозрачни и стандартизирани секюритизации в портфейла на даден ЕФДИ не надвишава 20 % от стойността на капитала на ЕФДИ.

4.   Съвкупната рискова експозиция към контрагент на ЕФДИ, произтичаща от сделки с извънборсови деривати, репо сделки или сделки по обратно репо споразумение, не надвишава 10 % от стойността на капитала на ЕФДИ.

5.   Чрез дерогация от параграф 2, буква г) ЕФДИ може да увеличи посоченото в нея ограничение от 10 % на 25 %, когато облигациите са емитирани от кредитна институция, чието седалище е в държава членка и която по закон подлежи на специален публичен надзор, чиято цел е да осигури защита за притежателите на облигации. По-специално сумите, произтичащи от емитирането на тези облигации, се инвестират в съответствие със законодателството в активи, които през целия период на валидност на облигациите могат да покриват дължимите суми, произтичащи от облигациите, и които в случай на несъстоятелност на емитента биха били използвани приоритетно за изплащането на сумите по главницата и за плащането на натрупаните лихви.

6.   Дружествата, които са включени в една и съща група за целите на консолидираните счетоводни отчети, уредени с Директива 2013/34/ЕС или в съответствие с признатите международни счетоводни правила, се разглеждат като едно предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, или като една цяла единица за целите на изчисляването на ограниченията, предвидени в параграфи 1—5 от настоящия член.

7.   Ограниченията за инвестиции, определени в параграфи 2—4, не се прилагат, когато ЕФДИ се предлагат единствено на професионални инвеститори. Ограничението за инвестиции, определено в параграф 2, буква в), не се прилага, когато ЕФДИ е захранващ ЕФДИ.

Член 14

Коригиране на инвестиционни позиции

В случай че ЕФДИ нарушава изискванията за състав и диверсификация на портфейлите, предвидени в член 13, или ограниченията за заемане на средства, предвидени в член 16, параграф 1, буква а), и нарушението е извън контрола на лицето, управляващо ЕФДИ, лицето, управляващо ЕФДИ, предприема в рамките на подходящ период от време мерките, необходими за коригиране на позицията, като взема надлежно предвид интересите на инвеститорите в ЕФДИ.

Член 15

Ограничения за концентрации

1.   Даден ЕФДИ може да придобие не повече от 30 % от дяловете или акциите на отделен ЕФДИ, ЕФРК, ЕФСП, ПКИПЦК или на АИФ от ЕС, управлявани от ЛУАИФ от ЕС. Това ограничение не се прилага, когато ЕФДИ се предлагат единствено на професионални инвеститори, нито се прилага за захранващ ЕФДИ, инвестиращ в своя главен ЕФДИ.

2.   Ограниченията за концентрации, определени в член 56, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО, се отнасят до инвестициите в активи, посочени в член 9, параграф 1, буква б) от настоящия регламент, освен в случаите, в които ЕФДИ се предлагат единствено на професионални инвеститори.

Член 16

Заемане на парични средства

1.   ЕФДИ може да заема парични средства, при условие че това заемане отговаря на всички посочени по-долу условия:

а)

представлява не повече от 50 % от нетната стойност на активите на ЕФДИ, в случая на ЕФДИ, които могат да бъдат предлагани на непрофесионални инвеститори, и не повече от 100 % от нетната стойност на активите на ЕФДИ, в случаи на ЕФДИ, предлагани единствено на професионални инвеститори;

б)

се използва с инвестиционна цел или за осигуряване на ликвидност, включително за покриване на разноски и разходи, при условие че притежаваните от ЕФДИ парични средства или парични еквиваленти не са достатъчни за извършване на съответната инвестиция;

в)

е договорено във валутата на активите, които ще бъдат придобити със заетите парични средства, или в друга валута, ако валутната експозиция в тази друга валута е била хеджирана по целесъобразен начин;

г)

има падеж, не по-дълъг от жизнения цикъл на ЕФДИ.

При заемане на парични средства ЕФДИ може да обременява с тежести активи, за да изпълни своята стратегия за заемане на средства.

Споразуменията за заемане на средства, които са изцяло покрити с поети капиталови ангажименти на инвеститорите, не се считат за заемане на парични средства за целите на настоящия параграф.

2.   Лицето, управляващо ЕФДИ, посочва в проспекта на ЕФДИ дали ЕФДИ възнамерява да заема парични средства като част от инвестиционната стратегия на ЕФДИ и, ако това е така, посочва и ограниченията за заемането на средства.

3.   Ограниченията за заемане на средства, които трябва да бъдат посочени в проспекта съгласно параграф 2, се прилагат едва от датата, посочена в правилата или учредителните документи на ЕФДИ. Тази дата е не по-късно от три години след датата, на която е започнало предлагането на ЕФДИ.

4.   Прилагането на ограниченията за заемане на средства, посочени в параграф 1, буква а), се спира временно, когато ЕФДИ набира допълнителен капитал или намалява съществуващия си капитал. Подобно спиране не надвишава периода, който е строго необходим, като надлежно се вземат предвид интересите на инвеститорите в ЕФДИ, и при всички случаи продължава не повече от 12 месеца.“

9)

В член 17, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

„1.   Предвидените в член 13 изисквания за състава и диверсификацията на портфейлите:

а)

се прилагат до датата, определена в правилата или учредителните документи на ЕФДИ;

б)

престават да се прилагат, след като ЕФДИ започне да продава активи с цел обратно изкупуване на дялове или акции на инвеститорите след края на жизнения цикъл на ЕФДИ;

в)

временно спират да се прилагат, когато ЕФДИ набира допълнителен капитал или намалява съществуващия си капитал, доколкото такова спиране трае не повече от 12 месеца.“

10)

Член 18 се заменя със следното:

„Член 18

Обратно изкупуване на дялове или акции на ЕФДИ

1.   Инвеститорите в ЕФДИ нямат право да отправят искания за обратно изкупуване на техните дялове или акции преди края на жизнения цикъл на ЕФДИ. Обратно изкупуване от инвеститорите е възможно от деня, следващ датата на края на жизнения цикъл на ЕФДИ.

В правилата или в учредителните документи на ЕФДИ ясно се посочва конкретна дата за край на жизнения цикъл на ЕФДИ, като може да се предвидят право на временно удължаване на жизнения цикъл на ЕФДИ и условията за упражняване на това право.

В правилата или учредителните документи на ЕФДИ и в оповестяванията за инвеститорите се определят процедурите за обратното изкупуване на дялове или акции и за продажбата на активи и се посочва ясно, че обратното изкупуване от инвеститорите е възможно от деня, следващ датата на края на жизнения цикъл на ЕФДИ.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член в правилата или в учредителните документи на ЕФДИ може да се предвиди възможността за обратно изкупуване по време на жизнения цикъл на ЕФДИ, ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

обратното изкупуване не се допуска преди края на минималния период на държане или преди датата, посочена в член 17, параграф 1, буква а);

б)

към момента на издаване на разрешението и през целия жизнен цикъл на ЕФДИ лицето, управляващо ЕФДИ, е в състояние да докаже пред компетентния орган на ЕФДИ, че ЕФДИ разполага с подходяща политика за обратно изкупуване и инструменти за управление на ликвидността, които са съвместими с дългосрочната инвестиционна стратегия на ЕФДИ;

в)

политиката на ЕФДИ за обратно изкупуване ясно посочва процедурите и условията за обратно изкупуване;

г)

политиката за обратно изкупуване на ЕФДИ гарантира, че обратното изкупуване е ограничено до процент от активите на ЕФДИ, посочени в член 9, параграф 1, буква б);

д)

чрез политиката за обратно изкупуване на ЕФДИ се гарантира, че инвеститорите се третират справедливо и обратното изкупуване се предоставя на пропорционална основа, ако исканията за обратно изкупуване надвишават процента, посочен в буква г) от настоящата алинея.

Условието за минимален период на държане, посочено в първа алинея, буква а), не се прилага за захранващи ЕФДИ, инвестиращи в своите главни ЕФДИ.

3.   Жизненият цикъл на ЕФДИ съответства на дългосрочния характер на ЕФДИ и е съвместим с жизнения цикъл на всеки от отделните активи на ЕФДИ, измерен в съответствие с профила на неликвидност и икономическия жизнен цикъл на актива, както и заявената инвестиционна цел на ЕФДИ.

4.   За инвеститорите винаги съществува възможност да получат плащане в пари.

5.   Плащането в натура от активите на ЕФДИ е възможно само когато са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

правилата или учредителните документи на ЕФДИ предоставят тази възможност, при условие че всички инвеститори получат справедливо третиране;

б)

инвеститорът поиска в писмена форма да му бъде заплатено чрез дял от активите на ЕФДИ;

в)

няма конкретни правила, които да ограничават прехвърлянето на тези активи.

6.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи обстоятелствата, при които жизненият цикъл на ЕФДИ се счита за съвместим с жизнения цикъл на всеки от индивидуалните активи на ЕФДИ, както е посочено в параграф 3.

ЕОЦКП разработва също така проекти на регулаторни технически стандарти, в които се определя следното:

а)

критериите за определяне на минималния период на държане, посочен в параграф 2, първа алинея, буква а);

б)

минималната информация, която трябва да бъде предоставена на компетентния орган на ЕФДИ съгласно параграф 2, първа алинея, буква б);

в)

изискванията, които ЕФДИ трябва да изпълни във връзка със своята политика за обратно изкупуване и инструментите за управление на ликвидността, посочени в параграф 2, първа алинея, букви б) и в); както и

г)

критериите за оценка на процента, посочен в параграф 2, първа алинея, буква г), като се вземат предвид, наред с другото, очакваните парични потоци и задължения на ЕФДИ.

ЕОЦКП представя на Комисията посочените в първа и втора алинея проекти на регулаторни технически стандарти до 10 януари 2024 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема посочените в първа и втора алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“

11)

Член 19 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Правилата или учредителните документи на ЕФДИ не ограничават инвеститорите свободно да прехвърлят своите дялове или акции на трети лица, различни от лицето, управляващо ЕФДИ, при условие че се спазват приложимите регулаторни изисквания и условията, посочени в проспекта на ЕФДИ.“;

б)

вмъква се следният параграф:

„2а.   В правилата или учредителните документи на ЕФДИ може да се предвиди възможност за постигане в рамките на жизнения цикъл на ЕФДИ на пълно или частично съпоставяне на исканията за прехвърляне на дялове или акции на ЕФДИ от страна на оттеглящи се инвеститори с исканията за прехвърляне от страна на потенциални инвеститори, при условие че са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

лицето, управляващо ЕФДИ, има политика за съпоставяне на исканията, в която ясно са отразени всички изброени по-долу елементи:

i)

процесът на прехвърляне както за оттеглящите се, така и за потенциалните инвеститори;

ii)

ролята на лицето, управляващо ЕФДИ, или на администратора на фонда при извършването на прехвърляния, както и при съпоставянето на исканията;

iii)

периодите, през които оттеглящите се и потенциалните инвеститори могат да поискат прехвърлянето на дялове или акции на ЕФДИ;

iv)

правилата за определяне на цената на изпълнение;

v)

правилата за определяне на параметрите на пропорцията;

vi)

графикът и естеството на оповестяването на информация по отношение на процеса на прехвърляне;

vii)

възнагражденията, разходите и таксите, ако има такива, свързани с процеса на прехвърляне;

б)

политиката и процедурите за съпоставяне на исканията на оттеглящите се инвеститори с тези на потенциалните инвеститори на ЕФДИ гарантират, че инвеститорите се третират справедливо и че когато е налице несъответствие между оттеглящите се и потенциалните инвеститори, съпоставянето се извършва на пропорционална основа;

в)

съпоставянето на исканията позволява на лицето, управляващо ЕФДИ, да наблюдава ликвидния риск на ЕФДИ и съпоставянето е съвместимо с дългосрочната инвестиционна стратегия на ЕФДИ.“;

в)

добавя се следният параграф:

„5.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи условията за използването на съпоставянето, предвидено в параграф 2а, включително информацията, която ЕФДИ трябва да оповестяват на инвеститорите.

EOЦКП представя на Комисията посочените в първа алинея проекти на регулаторни технически стандарти в срок до 10 януари 2024 г.

На Комисията се делегират правомощия да допълва настоящия регламент чрез приемане на регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“

12)

В член 21 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   ЕФДИ информира компетентния орган на ЕФДИ за структурираната продажба на своите активи с оглед на обратното изкупуване на дялове или акции на инвеститорите след края на жизнения цикъл на ЕФДИ най-късно една година преди датата, на която изтича жизненият цикъл на ЕФДИ. По искане на компетентния орган на ЕФДИ, ЕФДИ предоставя на компетентния орган на ЕФДИ подробна схема за структурираната продажба на своите активи.“

13)

В член 22 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   ЕФДИ може да намали своя капитал на пропорционална основа в случай на продажба на актив в рамките на жизнения цикъл на ЕФДИ, при условие че такава продажба надлежно се счита от лицето, управляващо ЕФДИ, за действие в интерес на инвеститорите.“

14)

Член 23 се изменя, както следва:

а)

в параграф 3 буква б) се заменя със следното:

„б)

информация, която трябва да бъде разкрита от предприятията за колективни инвестиции от затворен тип в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета (*5);

(*5)  Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).“;"

б)

вмъква се следният параграф:

„3а.   Проспектът на захранващ ЕФДИ съдържа следната информация:

а)

декларация, че захранващият ЕФДИ е захранващ по отношение на даден главен ЕФДИ и като такъв инвестира постоянно 85 % или повече от активите си в дялове или акции на този главен ЕФДИ;

б)

инвестиционната цел и политика на захранващия ЕФДИ, включително рисковия профил и информация за това дали резултатите на захранващия ЕФДИ и главния ЕФДИ са идентични или до каква степен и по какви причини се различават;

в)

кратко описание на главния ЕФДИ, неговата организационна структура, инвестиционна цел и политика, включително рисковия профил, както и указание за това как може да бъде получен проспектът на главния ЕФДИ;

г)

обобщение на споразумението, сключено между захранващия ЕФДИ и главния ЕФДИ, или на вътрешните правила за дейността, посочени в член 29, параграф 6;

д)

как притежателите на дялове или акции могат да получат допълнителна информация за главния ЕФДИ и споразумението, сключено между захранващия ЕФДИ и главния ЕФДИ, посочено в член 29, параграф 6;

е)

описание на всички възнаграждения или възстановени разходи, платими от страна на захранващия ЕФДИ във връзка с инвестицията му в дялове или акции на главния ЕФДИ, а също и на съвкупните такси на захранващия ЕФДИ и главния ЕФДИ.“;

в)

в параграф 5 се добавя следната алинея:

„Когато ЕФДИ се предлага на непрофесионални инвеститори, лицето, управляващо ЕФДИ, включва в годишния отчет на захранващия ЕФДИ декларация относно съвкупните такси на захранващия ЕФДИ и на главния ЕФДИ. В годишния отчет на захранващия ЕФДИ се посочва как може да бъде получен годишният отчет на главния ЕФДИ.“

15)

В член 25 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   В проспекта се оповестява общото съотношение на разходите на ЕФДИ.“

16)

Член 26 се заличава

17)

Член 27 се заменя със следното:

„Член 27

Процес на вътрешна оценка за ЕФДИ, които могат да бъдат предлагани на непрофесионални инвеститори

По отношение на лицето, управляващо ЕФДИ, чиито дялове или акции могат да бъдат предлагани на непрофесионални инвеститори, се прилагат изискванията, установени в член 16, параграф 3, втора—пета и седма алинея от Директива 2014/65/ЕС и в член 24, параграф 2 от същата директива.“

18)

Член 28 се заличава.

19)

В член 29 се добавят следните параграфи:

„6.   При структура от типа главен фонд – захранващи фондове главният ЕФДИ предоставя на захранващия ЕФДИ всички документи и информацията, които са му необходими, за да изпълни изискванията, предвидени в настоящия регламент. За тази цел захранващият ЕФДИ сключва споразумение с главния ЕФДИ.

При поискване споразумението, посочено в първа алинея, се предоставя безплатно на всички притежатели на дялове или акции. В случай че едно и също лице, управляващо ЕФДИ, управлява и главния ЕФДИ, и захранващия ЕФДИ, споразумението може да бъде заменено с вътрешни правила за дейността, гарантиращи спазването на изискванията, предвидени в настоящия параграф.

7.   Когато главният ЕФДИ и захранващият ЕФДИ имат различни депозитари, тези депозитари сключват споразумение за обмен на информация, за да се гарантира изпълнението на задълженията на двамата депозитари. Захранващият ЕФДИ не може да инвестира в дялове или акции на главния ЕФДИ, докато това споразумение не започне да се прилага.

Когато изпълняват изискванията по настоящия параграф, се счита, че нито депозитарят на главния ЕФДИ, нито депозитарят на захранващия ЕФДИ нарушават правилата, които ограничават разкриването на информация или се отнасят до защитата на данните, когато такива правила са предвидени в договор или в законов, подзаконов или административен акт. Спазването на тези изисквания не поражда каквато и да било отговорност за този депозитар или за което и да било лице, действащо от негово име.

Захранващият ЕФДИ или, когато е приложимо, лицето, управляващо захранващия ЕФДИ, отговаря за предоставянето на депозитаря на захранващия ЕФДИ на всякаква информация за главния ЕФДИ, необходима за изпълнението на задълженията на депозитаря на захранващия ЕФДИ. Депозитарят на главния ЕФДИ незабавно информира компетентните органи на държавата членка по произход на главния ЕФДИ, на захранващия ЕФДИ или, когато е приложимо, на лицето, управляващо захранващия ЕФДИ, и на депозитаря на захранващия ЕФДИ, за всички установени от него нередности по отношение на основния ЕФДИ, за които се счита, че оказват отрицателно въздействие върху захранващия ЕФДИ.“

20)

Член 30 се заменя със следното:

„Член 30

Специфични изисквания относно разпространението и предлагането на ЕФДИ на непрофесионални инвеститори

1.   Дяловете или акциите на ЕФДИ могат да бъдат предлагани на непрофесионален инвеститор само когато е извършена оценка на уместността в съответствие с член 25, параграф 2 от Директива 2014/65/ЕС и на непрофесионалния инвеститор е било предоставено изявление относно уместността в съответствие с член 25, параграф 6, втора и трета алинея от посочената директива.

Оценката на уместността, посочена в първа алинея от настоящия параграф, се извършва независимо от това дали дяловете или акциите на ЕФДИ са придобити от непрофесионалния инвеститор от дистрибутора или от лицето, управляващо ЕФДИ, или чрез вторичния пазар в съответствие с член 19 от настоящия регламент.

Изисква се изричното съгласие на непрофесионалния инвеститор, в което се посочва, че инвеститорът разбира рисковете от инвестиране в ЕФДИ, ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

оценката на уместността не е предоставена в контекста на инвестиционните консултации;

б)

въз основа на оценката на уместността, извършена съгласно първа алинея, ЕФДИ се счита за неподходящ за непрофесионалния инвеститор;

в)

непрофесионалният инвеститор желае да пристъпи към трансакцията въпреки факта, че ЕФДИ се счита за неподходящ за него.

Дистрибуторът или — при пряко предлагане или продажба на дялове или акции на ЕФДИ на непрофесионален инвеститор — лицето, управляващо ЕФДИ, създава досие, както е посочено в член 25, параграф 5 от Директива 2014/65/ЕС.

2.   Дистрибуторът или — при пряко предлагане или продажба на дялове или акции на ЕФДИ на непрофесионален инвеститор — лицето, управляващо ЕФДИ, отправя ясно писмено предупреждение, с което уведомява непрофесионалния инвеститор относно следното:

а)

когато жизненият цикъл на ЕФДИ, който се предлага или продава на непрофесионални инвеститори, надвишава 10 години, продуктът на ЕФДИ може да не е подходящ за непрофесионални инвеститори, които не са в състояние да издържат на такъв дългосрочен и неликвиден ангажимент;

б)

когато уставът или учредителните документи на ЕФДИ предвиждат възможност за съпоставяне на дяловете или акциите на ЕФДИ, както се посочва в член 19, параграф 2а, наличието на такава възможност не гарантира, нито дава правото на непрофесионалния инвеститор да се оттегли или да поиска обратно изкупуване на своите дялове или акции от съответния ЕФДИ.

3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат, когато непрофесионалният инвеститор е член на висше ръководство или е управител на портфейл, директор, служител или агент или лице, наето от лицето, управляващо ЕФДИ, или от свързано с него лице, и притежава достатъчно познания за ЕФДИ.

4.   В маркетинговите си съобщения захранващият ЕФДИ оповестява факта, че инвестира постоянно 85 % или повече от активите си в дялове или акции на главния ЕФДИ.

5.   В правилата или учредителните документи на ЕФДИ, предлаган на непрофесионални инвеститори за съответния клас дялове или акции, се предвижда, че всички инвеститори се третират еднакво и че отделни инвеститори или групи от инвеститори в съответния клас или класове не се третират по преференциален начин, нито им се предоставя конкретно икономическо предимство.

6.   Правната форма на даден ЕФДИ, предлаган на непрофесионални инвеститори, не води до допълнителна отговорност за непрофесионалния инвеститор и не изисква от него да поема допълнителни ангажименти освен първоначално поетия капиталов ангажимент.

7.   В рамките на периода на записване на дялове или акции на ЕФДИ и в срок от две седмици след датата на подписването на първоначалното споразумение за поемане на ангажимент или за записване на дяловете или акциите непрофесионалните инвеститори имат право да се откажат от записването и да получат парите си обратно без неустойка.

8.   Лицето, управляващо даден ЕФДИ, който се предлага на непрофесионални инвеститори, установява подходящи процедури и мерки за разглеждане на жалби от страна на непрофесионалните инвеститори, които позволяват на непрофесионалните инвеститори да подават жалба на официалния език или на един от официалните езици на своята държава членка.“

21)

Член 31, параграф 4 се изменя, както следва:

а)

букви а) и б) се заменят със следното:

„а)

проспекта на ЕФДИ; както и

б)

основния информационен документ на ЕФДИ, в случай че той е предложен на непрофесионални инвеститори“;

б)

буква в) се заличава

22)

В член 34, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Правомощията на ЕОЦКП в съответствие с Директива 2011/61/ЕС се упражняват и в контекста на настоящия регламент и в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (*6).

(*6)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).“"

23)

Член 37 се заменя със следното:

„Член 37

Преглед

1.   Комисията прави преглед на прилагането на настоящия регламент и анализира най-малко следните елементи:

а)

мащабът, в който ЕФДИ се търгуват в Съюза, включително дали посочените в член 3, параграф 2 от Директива 2011/61/ЕС ЛУАИФ биха били заинтересовани да ги търгуват;

б)

прилагането на разпоредбите относно издаването на разрешения на ЕФДИ, както е посочено в членове 3 – 6;

в)

дали разпоредбите относно централния публичен регистър на ЕФДИ, посочени в член 3, следва да бъдат актуализирани;

г)

дали списъкът на допустимите активи и инвестиции, изискванията за състава и диверсификацията на портфейлите, правилата за концентрациите и ограниченията по отношение на заемането на парични средства следва да бъдат актуализирани;

д)

въздействието, което прилагането на посоченото в член 13, параграф 1 ограничение за инвестиции за допустимите инвестиционни активи оказва върху диверсификацията на активите;

е)

дали разпоредбите относно конфликтите на интереси, предвидени в член 12, следва да бъдат актуализирани;

ж)

прилагането на член 18 и въздействието на неговото прилагане върху политиката за обратно изкупуване и жизнения цикъл на ЕФДИ;

з)

дали изискванията за прозрачност, предвидени в глава IV, са подходящи;

и)

дали разпоредбите относно предлагането на дялове или акции на ЕФДИ, предвидени в глава V, са подходящи и гарантират ефективна защита на инвеститорите, включително на непрофесионалните инвеститори;

й)

дали ЕФДИ са допринесли значително за постигането на целите на Съюза, като например целите, определени в Европейския зелен пакт и в други приоритетни области.

2.   Въз основа на прегледа по параграф 1 от настоящия член, в срок до 10 април 2030 г. и след като се консултира с ЕОЦКП, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който се оценява приносът на настоящия регламент и на ЕФДИ за завършването на съюза на капиталовите пазари и за постигането на целите, посочени в член 1, параграф 2. Когато е целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение.“

24)

Вмъква се следният член:

„Член 37а

Преглед на аспектите на устойчивостта на ЕФДИ

До 11 януари 2026 г. Комисията извършва оценка и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен, когато е целесъобразно, от законодателно предложение поне относно следното:

а)

дали е осъществимо създаването на незадължително обозначение „ЕФДИ, предлагани на пазара като екологично устойчиви“ или „зелени ЕФДИ“, и по-специално:

i)

дали подобно обозначение следва да бъде ограничено до ЕФДИ, представляващи финансови продукти, чиято цел са устойчивите инвестиции, в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета (*7);

ii)

дали подобно обозначение следва да бъде ограничено до ЕФДИ, които инвестират всички или значителна част от своите допустими активи или от общите си активи в устойчиви дейности, и ако това е така, как да се определи какво е значителна част;

iii)

дали устойчивите дейности могат да бъдат свързани с критериите за устойчивост, определени в делегираните актове, приети съгласно член 10, параграф 3, член 11, параграф 3, член 12, параграф 2, член 13, параграф 2, член 14, параграф 2 и член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета (*8);

б)

дали следва да има общо задължение ЕФДИ да спазват в своите инвестиционни решения принципа за ненанасяне на значителни вреди по смисъла на член 2а от Регламент (ЕС) 2019/2088, или това задължение следва да бъде ограничено до ЕФДИ, предлагани на пазара като екологично устойчиви или зелени ЕФДИ, в случай че такова незадължително обозначение се счита за осъществимо;

в)

дали съществува потенциал за подобряване на рамката за ЕФДИ чрез по-значителен принос към целите на Европейския зелен пакт, без да се подкопава естеството на ЕФДИ.

(*7)  Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (ОВ L 317, 9.12.2019 г., стр. 1)."

(*8)  Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 22.6.2020 г., стр. 13).“"

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 10 януари 2024 г.

ЕФДИ, получили разрешение в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/760, приложими преди 10 януари 2024 г., и спазващи посочените разпоредби, се счита, че изпълняват изискванията на настоящия регламент до 11 януари 2029 г.. ЕФДИ, получили разрешение в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/760, приложими преди 10 януари 2024 г., и които спазват посочените разпоредби, но не набират допълнителен капитал, се счита, че изпълняват изискванията на настоящия регламент.

Независимо от трета алинея, ЕФДИ, получил разрешение преди 10 януари 2024 г., може да избере настоящият регламент да се прилага спрямо него, при условие че компетентният орган на ЕФДИ е уведомен за това.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 15 март 2023 година.

За Европейския парламент

Председател

R. METSOLA

За Съвета

Председател

J. ROSWALL


(1)  ОВ C 290, 29.7.2022 г., стр. 64.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 15 февруари 2023 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 7 март 2023 г.

(3)  Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 98).

(4)  Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (ОВ L 317, 9.12.2019 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 22.6.2020 г., стр. 13).

(6)  Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС, и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35).

(7)  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

(8)  Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1).

(10)  Директива (ЕС) 2019/1160 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за изменение на Директиви 2009/65/ЕО и 2011/61/ЕС по отношение на трансграничната дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (ОВ L 188, 12.7.2019 г., стр. 106).

(11)  Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

(12)  Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

(13)  Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).


20.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/607 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 март 2023 година

за изменение на регламенти (ЕС) 2017/745 и (ЕС) 2017/746 по отношение на преходните разпоредби за някои медицински изделия и някои медицински изделия за инвитро диагностика

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 и член 168, параграф 4, буква в) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската кoмисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

С регламенти (ЕС) 2017/745 (3) и (ЕС) 2017/746 (4) на Европейския парламент и на Съвета се установява нова регулаторна рамка, с която да се гарантира безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар по отношение на медицинските изделия и на медицинските изделия за инвитро диагностика, като за основа се приема високо равнище на защита на здравето на пациентите и потребителите. Същевременно в регламенти (ЕС) 2017/745 и (ЕС) 2017/746 са определени високи стандарти за качеството и безопасността на медицинските изделия и медицинските изделия за инвитро диагностика, за да се отговори на общите опасения във връзка с безопасността на тези продукти. Освен това двата регламента в значителна степен укрепват ключовите елементи на предишната регулаторна рамка, определена в директиви 90/385/ЕИО (5) и 93/42/ЕИО (6) на Съвета и в Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7), например надзора от страна на нотифицирани органи, класификацията в зависимост от риска, процедурите за оценяване на съответствието, изискванията за клинични доказателства, проследяването на безопасността и надзора на пазара, и същевременно въвеждат разпоредби, гарантиращи прозрачност и проследимост по отношение на медицинските изделия и медицинските изделия за инвитро диагностика.

(2)

В резултат на въздействието на пандемията от COVID-19 с Регламент (ЕС) 2020/561 на Европейския парламент и на Съвета (8) датата на прилагане на Регламент (ЕС) 2017/745 беше отложена с една година за 26 май 2021 г., докато 26 май 2024 г. беше запазена като крайната дата на преходния период, до който някои изделия, които продължават да съответстват на изискванията на Директива 90/385/ЕИО или на Директива 93/42/ЕИО, могат да бъдат законно пуснати на пазара или пуснати в действие.

(3)

Също така в резултат на въздействието на пандемията от COVID-19 с Регламент (ЕС) 2022/112 на Европейския парламент и на Съвета (9) вече беше удължен преходният период, предвиден в Регламент (ЕС) 2017/746.

(4)

Въпреки че броят на нотифицираните органи, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/745, постоянно расте, общият им капацитет все още не е достатъчен, за да се гарантира оценяването на съответствието на големия брой изделия, за които са издадени сертификати в съответствие с Директива 90/385/ЕИО или Директива 93/42/ЕИО преди 26 май 2024 г. Изглежда, че голям брой производители, особено малки и средни предприятия, не са достатъчно подготвени да докажат спазването на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/745, по-специално когато се вземе предвид сложността на тези нови изисквания. Поради това е твърде вероятно много изделия, които могат да бъдат законно пуснати на пазара съгласно преходните разпоредби, предвидени в Регламент (ЕС) 2017/745, да не бъдат сертифицирани съгласно посочения регламент преди края на преходния период, което води до риск от недостиг на медицински изделия в Съюза.

(5)

Предвид докладите от медицински специалисти относно непосредствения риск от недостиг на изделия е необходимо спешно да се удължи срокът на валидност на сертификатите, издадени в съответствие с директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО, и да се удължи преходният период, през който изделията, които отговарят на изискванията в тези директиви, могат да бъдат законно пуснати на пазара. Удължаването следва да бъде достатъчно дълго, за да се даде на нотифицираните органи необходимото време за извършване на изискваното от тях оценяване на съответствието. С удължаването се цели да се гарантира високо равнище на защита на общественото здраве, включително безопасност на пациентите, както и избягване на недостиг на медицински изделия, необходими за безпрепятственото функциониране на здравните услуги, без да се снижават настоящите изисквания за качество или безопасност.

(6)

Удължаването следва да бъде обвързано с определени условия, за да се гарантира, че допълнителното време ще се предоставя само за изделията, които са безопасни и за които производителите са предприели конкретни стъпки за преминаване към съответствие с Регламент (ЕС) 2017/745.

(7)

С цел да се осигури постепенен преход към Регламент (ЕС) 2017/745 задължението за извършване на подходящ надзор по отношение на изделията, за които се предоставя преходният период, следва в крайна сметка да се прехвърли от нотифицирания орган, който е издал сертификата съгласно Директива 90/385/ЕИО или Директива 93/42/ЕИО, към нотифициран орган, определен съгласно Регламент (ЕС) 2017/745. От съображения за правна сигурност нотифицираният орган, определен съгласно Регламент (ЕС) 2017/745, не следва да отговаря за дейностите по оценяване на съответствието и надзора, извършвани от нотифицирания орган, който е издал сертификата.

(8)

По отношение на периода, който е необходим, за да се даде възможност на производителите и нотифицираните органи да извършат оценяване на съответствието съгласно Регламент (ЕС) 2017/745 на медицинските изделия, които са обхванати от издадени в съответствие с Директива 90/385/ЕИО или Директива 93/42/ЕИО сертификат или декларация за съответствие, следва да се намери баланс между ограничения наличен капацитет на нотифицираните органи и гарантирането на високо равнище на безопасност на пациентите и защита на общественото здраве. Поради това продължителността на преходния период следва да зависи от класа на риска на съответното медицинско изделие, така че периодът да е по-кратък за изделията с по-висок клас на риска и по-дълъг за изделията от по-нисък клас на риска.

(9)

За разлика от директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО, в Регламент (ЕС) 2017/745 се изисква при оценяването на съответствието на изработените по поръчка имплантируеми изделия от клас III да участва нотифициран орган. Поради недостатъчния капацитет на нотифицираните органи и факта, че в много случаи производителите на изделията, изработени по поръчка, са малки или средни предприятия, които нямат достъп до нотифициран орган съгласно директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО, следва да се предвиди преходен период, през който имплантируеми изделия по поръчка от клас III да могат да бъдат законно пуснати на пазара или пуснати в действие без сертификат, издаден от нотифициран орган.

(10)

С член 120, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/745 и член 110, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/746 се забранява продължаване на предоставянето на пазара или пускане в действие на изделия, които са пуснати на пазара до края на приложимия преходен период и които една година след края на този преходен период все още са във веригата на доставка. С цел да се предотврати ненужното обезвреждане на безопасни медицински изделия и безопасни медицински изделия за инвитро диагностика, които все още са във веригата на доставка, което би увеличило непосредствения риск от недостиг на такива изделия, такова продължаване на предоставянето на пазара или пускане в действие на такива изделия следва да бъде неограничено във времето.

(11)

Поради това регламенти (ЕС) 2017/745 и (ЕС) 2017/746 следва да бъдат съответно изменени.

(12)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно да се вземат мерки за преодоляване на рисковете от недостиг на медицински изделия и медицински изделия за инвитро диагностика в Съюза, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, a поради обхвата и последиците си могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(13)

Настоящият регламент се приема с оглед на изключителните обстоятелства, произтичащи от непосредствен риск от недостиг на медицински изделия и свързания с него риск от криза, засягаща общественото здраве. С цел да се постигне очакваният ефект от изменението на регламенти (ЕС) 2017/745 и (ЕС) 2017/746 и да се осигури наличност на изделията, срокът на валидност на чиито сертификати вече е изтекъл или предстои да изтече преди 26 май 2024 г., с цел да се осигури правна сигурност за икономическите оператори и доставчиците на здравни грижи, както и от съображения за съгласуваност по отношение на измененията и на двата регламента настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Поради същите причини е уместно да се прибегне доизключението от срока от осем седмици, предвидено в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към ДЕС, към Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) 2017/745

Регламент (ЕС) 2017/745 се изменя, както следва:

1)

Член 120 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 втората алинея се заменя със следното:

„Сертификатите, издадени от нотифицирани органи съгласно директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО от 25 май 2017 г., които са били все още валидни на 26 май 2021 г. и не са били отнети след тази дата, остават валидни след изтичане на срока, посочен в сертификата, до датата, посочена в параграф 3а от настоящия член, приложима за съответния клас на изделията в зависимост от риска. Сертификатите, издадени от нотифицирани органи съгласно посочените директиви от 25 май 2017 г. нататък, които са били все още валидни на 26 май 2021 г., и чийто срок на валидност е изтекъл преди 20 март 2023 г., се считат за валидни до датите, посочени в параграф 3а от настоящия член, само ако е изпълнено едно от следните условия:

а)

преди датата на изтичане на срока на валидност на сертификата производителят и нотифицираният орган са подписали писмено споразумение съгласно приложение VII, раздел 4.3, втора алинея към настоящия регламент за оценяване на съответствието на изделието, обхванато от сертификата с изтекъл срок на валидност, или на изделие, предназначено да замени това изделие;

б)

компетентен орган на държава членка е предоставил дерогация от приложимата процедура за оценяване на съответствието съгласно член 59, параграф 1 от настоящия регламент или е изискал от производителя, съгласно член 97, параграф 1 от настоящия регламент, да извърши приложимата процедура за оценяване на съответствието.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Чрез дерогация от член 5 и при положение че са изпълнени условията, посочени в параграф 3в от настоящия член, изделията, посочени в параграфи 3а и 3б от настоящия член, могат да бъдат пуснати на пазара или пуснати в действие до датите, посочени в тези параграфи.

3а.   Изделията със сертификат, който е издаден в съответствие с Директива 90/385/ЕИО или Директива 93/42/ЕИО и който е валиден съгласно параграф 2 от настоящия член, могат да бъдат пуснати на пазара или пуснати в действие до следните дати:

а)

31 декември 2027 г. за всички изделия от клас III и за имплантируеми изделия от клас IIb, с изключение на хирургически конци, скоби, стоматологични запълващи материали, стоматологични скоби, зъбни коронки, винтове, клинове, пластини, проводници, щифтове, клипсове и конектори;

б)

31 декември 2028 г. за изделия от клас IIb, различни от обхванатите от буква а) от настоящия параграф, за изделия от клас IIa и за изделия от клас I, които се пускат на пазара стерилни или имат измервателна функция.

3б.   Изделията, за които процедурата за оценяване на съответствието съгласно Директива 93/42/ЕИО не е изисквала участието на нотифициран орган, за които декларацията за съответствие е изготвена преди 26 май 2021 г. и за които процедурата за оценяване на съответствието съгласно настоящия регламент изисква участието на нотифициран орган, могат да бъдат пуснати на пазара или пуснати в действие до 31 декември 2028 г.

3в.   Изделията, посочени в параграфи 3а и 3б от настоящия член, могат да бъдат пуснати на пазара или пуснати в действие до датите, посочени в тези параграфи, само ако са изпълнени следните условия:

а)

изделията продължават да отговарят на изискванията на Директива 90/385/ЕИО или Директива 93/42/ЕИО, в зависимост от случая;

б)

не са направени значителни промени в проекта и предназначението;

в)

изделията не представляват неприемлив риск за здравето или безопасността на пациентите, потребителите или други лица, или за други аспекти на опазването на общественото здраве;

г)

не по-късно от 26 май 2024 г. производителят е въвел система за управление на качеството съгласно член 10, параграф 9;

д)

не по-късно от 26 май 2024 г. производителят или упълномощеният представител е подал до нотифициран орган официално заявление за оценяване на съответствието съгласно приложение VII, раздел 4.3, първа алинея във връзка с изделие, посочено в параграфи 3а или 3б от настоящия член, или във връзка с изделие, предназначено да замени това изделие, и не по-късно от 26 септември 2024 г. нотифицираният орган и производителят са подписали писмено споразумение съгласно приложение VII, раздел 4.3, втора алинея.

3г.   Чрез дерогация от параграф 3 от настоящия член за изделията, посочени в параграфи 3а и 3б от настоящия член, се прилагат изискванията на настоящия регламент, свързани с надзора след пускане на пазара, надзора на пазара, проследяването на безопасността, регистрацията на икономическите оператори и на изделията, вместо съответстващите им изисквания в директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО.

3д.   Без да се засяга глава IV и параграф 1 от настоящия член, нотифицираният орган, издал посочения в параграф 3а от настоящия член сертификат, продължава да отговаря за упражняването на подходящ надзор по отношение на приложимите изисквания, отнасящи се до сертифицираните от него изделията, освен ако производителят се е договорил с нотифициран орган, определен съгласно член 42, че последният упражнява този надзор.

Не по-късно от 26 септември 2024 г. нотифицираният орган, който е подписал писменото споразумение, посочено в параграф 3в, буква д) от настоящия член, отговаря за упражняването на надзора по отношение на изделията, обхванати от писменото споразумение. Когато писменото споразумение обхваща изделие, предназначено да замени дадено изделие със сертификат, издаден съгласно Директива 90/385/ЕИО или Директива 93/42/ЕИО, надзорът се упражнява за изделието, което се заменя.

Редът и условията за прехвърляне на отговорността за надзора от нотифицирания орган, издал сертификата, към нотифицирания орган, определен съгласно член 42, се определят ясно в споразумение между производителя и нотифицирания орган, определен съгласно член 42, и, когато е възможно, нотифицирания орган, издал сертификата. Нотифицираният орган, определен съгласно член 42, не отговаря за дейностите по оценяване на съответствието, извършвани от нотифицирания орган, който е издал сертификата.

3е.   Чрез дерогация от член 5 имплантируеми изделия по поръчка от клас III могат да бъдат пуснати на пазара или пуснати в действие до 26 май 2026 г. без сертификат, издаден от нотифициран орган съгласно процедурата за оценяване на съответствието, посочена в член 52, параграф 8, втора алинея, при условие че не по-късно от 26 май 2024 г. производителят или упълномощеният представител е подал до нотифициран орган официално заявление за оценяване на съответствието съгласно приложение VII, раздел 4.3, първа алинея и че не по-късно от 26 септември 2024 г. нотифицираният орган и производителят са подписали писмено споразумение съгласно приложение VII, раздел 4.3, втора алинея.“

;

в)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Изделия, които са законно пуснати на пазара съгласно директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО преди 26 май 2021 г., и изделия, които са законно пуснати на пазара от 26 май 2021 г. нататък съгласно параграфи 3, 3а, 3б и 3е от настоящия член, могат да продължат да се предоставят на пазара или да се пускат в действие.“

2)

Член 122 се изменя, както следва:

а)

в първа алинея уводната фраза се заменя със следното:

„Без да се засягат член 120, параграфи 3—3д и параграф 4 от настоящия регламент и без да се засягат задълженията на държавите членки и производителите във връзка с проследяването на безопасността и задълженията на производителите във връзка с предоставяне на документация съгласно директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО, посочените директиви се отменят, считано от 26 май 2021 г., с изключение на:“;

б)

втората алинея се заменя със следното:

„По отношение на изделията, посочени в член 120, параграфи 3—3д и параграф 4 от настоящия регламент, директивите, посочени в първа алинея от настоящия член, продължават да се прилагат до степента, необходима за прилагането на посочените параграфи.“

3)

В член 123, параграф 3, буква г) 24-то тире се заменя със следното:

„—

член 120, параграф 3г.“

Член 2

Изменения на Регламент (ЕС) 2017/746

Регламент (ЕС) 2017/746 се изменя, както следва:

1)

В член 110 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Законно пуснатите на пазара изделия съгласно Директива 98/79/ЕО преди 26 май 2022 г. и изделия, които са законно пуснати на пазара от 26 май 2022 г. нататък съгласно параграф 3 от настоящия член, могат да продължат да се предоставят на пазара или да се пускат в действие.“

2)

В член 112 втората алинея се заменя със следното:

„По отношение на изделията, посочени в член 110, параграфи 3 и 4 от настоящия регламент, Директива 98/79/ЕО продължава да се прилага до степента, необходима за прилагането на посочените параграфи.“

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 15 март 2023 година.

За Европейския парламент

Председател

R. METSOLA

За Съвета

Председател

J. ROSWALL


(1)  Становище от 24 януари 2023 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Позиция на Европейския парламент от 16 февруари 2023 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 7 март 2023 г.

(3)  Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 176).

(5)  Директива 90/385/ЕИО на Съвета от 20 юни 1990 г. относно сближаване на законодателството на държавите членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия (ОВ L 189, 20.7.1990 г., стр. 17).

(6)  Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия (ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1).

(7)  Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 1998 г. относно диагностичните медицински изделия in vitro (ОВ L 331, 7.12.1998 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) 2020/561 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2020 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2017/745 за медицинските изделия по отношение на датите на прилагане на някои от неговите разпоредби (ОВ L 130, 24.4.2020 г., стр. 18).

(9)  Регламент (ЕС) 2022/112 на Европейския парламент и на Съвета от 25 януари 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2017/746 по отношение на преходните разпоредби за някои медицински изделия за инвитро диагностика и отложеното прилагане на условията за изделията в самите лечебни заведения (ОВ L 19, 28.1.2022 г., стр. 3).


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

20.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/30


Информация относно влизането в сила на Договореността между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия за реда и условията на участие на тези страни в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз

Договореността между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно реда и условията за участие на тези страни в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз, ще влезе в сила на 7 април 2023 г., след като на 7 март 2023 г. приключи процедурата, предвидена в член 9, параграф 1 от договореността.


РЕГЛАМЕНТИ

20.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/31


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/608 НА КОМИСИЯТА

от 17 март 2023 година

за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) 2020/761 и (ЕС) 2020/1988 по отношение на системата за управление на някои тарифни квоти след споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 187 и член 223, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 на Комисията (2) се определят правилата за управление на тарифните квоти за внос и износ на селскостопански продукти, управлявани чрез система от лицензии за внос и износ, и се предвиждат специфични правила.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1988 на Комисията (3) се определят правилата за управление на тарифните квоти за внос, предназначени да се използват съгласно хронологичния ред на датите на приемане на митническите декларации (принцип „пръв пристигнал, пръв обслужен“).

(3)

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, сключено с Решение (ЕС) 2022/2524 на Съвета (4), изменя условията, приложими за вноса от Нова Зеландия, в рамките на някои тарифни квоти. По-специално с него се изменят количествата на тарифните квоти с поредни номера 09.0147, 09.2013, 09.2109, 09.2110 и 09.4454. Освен това с него се изменят описанието на продукта и кодовете по КН на тарифните квоти с поредни номера 09.4182, 09.4195 и 09.4514 и се отменят правилата за мониторинг на теглото и на съдържанието на мазнини на маслото с произход от Нова Зеландия.

(4)

Новите правила за мониторинг на теглото и на съдържанието на маслото следва да бъдат отразени в части А1—А6 от част А на приложение XIV.5 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761, и по-специално в образците за сертификатите IMA1 за тарифни квоти с поредни номера 09.4182, 09.4195, 09.4514, 09.4515, 09.4521 и 09.4522.

(5)

Измененията в резултат на посоченото споразумение следва да бъдат отразени в приложенията към регламенти за изпълнение (ЕС) 2020/761 и (ЕС) 2020/1988. Измененията в Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 следва да започнат да се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Допълнителното количество за висококачествено говеждо месо в рамките на тарифна квота 09.4454 обаче следва да бъде налично, считано от периода на тарифната квота, започващ на 1 юли 2023 г. Освен това измененията в описанието на продукта и в кодовете по КН на тарифни квоти 09.4182, 09.4195 и 09.4514 следва да се прилагат от първия ден, следващ 90-дневния период след публикуването на настоящия регламент. Измененията в Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1988 следва да се прилагат от 1 юли 2023 г.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения в Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 се изменя, както следва:

(1)

в член 50 се заличават параграфи 3 и 4;

(2)

член 51 се заличава;

(3)

приложения VIII, IX и XIV.5 се изменят в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Изменение в Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1988

Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1988 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Въпреки това:

а)

точка 1 от приложение I се прилага от 1 юли 2023 г.;

б)

точка 2, буква а), подточки i) и ii), точка 2, буква б) и точка 3 от приложение I се прилагат от първия ден, следващ 90-дневния период след публикуването на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз;

в)

член 2 се прилага от 1 юли 2023 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 март 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 на Комисията от 17 декември 2019 г. за определяне на правила за прилагането на регламенти (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за управление на тарифните квоти с лицензии (ОВ L 185, 12.6.2020 г., стр. 24).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1988 на Комисията от 11 ноември 2020 г. за определяне на правила за прилагането на регламенти (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на управлението на тарифните квоти за внос в съответствие с принципа „пръв пристигнал, пръв обслужен“ (ОВ L 422, 14.12.2020 г., стр. 4).

(4)  Решение (ЕС) 2022/2524 на Съвета от 12 декември 2022 г. за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (ОВ L 328, 22.12.2022 г., стр. 59).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложения VIII, IX и XIV.5 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 се изменят, както следва:

(1)

в приложение VIII в таблицата за тарифната квота с пореден номер 09.4454 редът „Количество в килограми“ се заменя със следното:

Количество в килограми

1 102 000 kg тегло на продукта“

(2)

приложение IX се изменя, както следва:

а)

таблиците за тарифните квоти с поредни номера 09.4182 и 09.4195 се изменят, както следва:

i)

редът „Описание на продукта“ се заменя със следното:

Описание на продукта

Масло“

ii)

редът „Кодове по КН“ се заменя със следното:

Кодове по КН

0405 10 “

iii)

редът „Специални условия“ се заменя със следното:

Специални условия

В съответствие с членове 50, 53 и 54 от настоящия регламент““;

б)

таблицата за тарифната квота с пореден номер 09.4514 се изменя, както следва:

i)

редът „Описание на продукта“ се заменя със следното:

Описание на продукта

Cheddar“

ii)

редът „Кодове по КН“ се заменя със следното:

Кодове по КН

0406 90 21 “

(3)

части А1—А6 от част А на приложение XIV.5 се заменят със следното:

„ЧАСТ А.   КВОТИ ЗА ВНОС СЪС СЕРТИФИКАТ IMA 1

А1 —   ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ IMA 1 ЗА ТАРИФНИТЕ КВОТИ С ПОРЕДНИ НОМЕРА 09.4514, 09.4515, 09.4521, 09.4522

1.

Продавач

2.

Сериен № на издаване

ОРИГИНАЛ

3.

Купувач

СЕРТИФИКАТ

За допускане на някои млечни продукти в определени позиции или подпозиции на Комбинираната номенклатура

4.

Номер и дата на фактурата

5.

Държава на произход

6.

Държава членка по местоназначение

ВАЖНО

А.

За всяка форма на представяне на всеки продукт се съставя отделен сертификат.

Б.

Сертификатът трябва да бъде на един от официалните езици на Европейския съюз. Той може също да съдържа превод на официалния език на държавата износител.

В.

Сертификатът трябва да бъде изготвена в съответствие с действащите разпоредби на Съюза.

Г.

Оригиналът, а когато е целесъобразно — копие от сертификата, трябва да се представи пред митническото учреждение в Съюза към момента, когато продуктът е пуснат в свободно обращение.

7.

Маркировки, номера, количество и вид на опаковките: подробно описание на продукта и данни за неговата форма на представяне.

8.

Брутно тегло (kg)

9.

Нетно тегло (kg)

10.

Използвана суровина

11.

Тегловно съдържание на мазнини (%) в сухото вещество (1)

13.

Тегловно съдържание на мазнини (%) (1)

14.

Период на зреене (1)

16.

Забележки:

а)

тарифна квота с пореден номер 09.4...;

б)

предназначено за обработка (2)

17.

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:

изложените по-горе данни са точни и съответстват на действащите разпоредби на Съюза.

18.

Издаващ орган

Място

 

 

 

 

 

 

Година

Месец

Ден

(Подпис и печат на издаващия орган)

A2 —   ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ IMA 1 ЗА ТАРИФНИТЕ КВОТИ С ПОРЕДНИ НОМЕРА 09.4195 и 09.4182

1.

Продавач

2.

Сериен № на издаване

ОРИГИНАЛ

3.

Купувач

СЕРТИФИКАТ

за допускане на някои видове новозеландско масло, за които важи тарифната квота, в квоти с поредни номера 09.4195 и 09.4182

4.

Номер и дата на фактурата

5.

Държава на произход

Нова Зеландия

ВАЖНО

А.

За всяка форма на представяне на всеки продукт се съставя отделен сертификат.

Б.

Сертификатът трябва да бъде на един от официалните езици на Европейския съюз. Той може също да съдържа превод на официалния език на държавата износител.

В.

Сертификатът трябва да бъде изготвена в съответствие с действащите разпоредби на Съюза.

Г.

Оригиналът, а когато е целесъобразно — копие от сертификата, придружено от съответната лицензия за внос и декларация за допускане за свободно обращение, трябва да се представят пред митническото учреждение в Съюза към момента, когато продуктът е допуснат за свободно обращение.

7.

Маркировки, номера, брой и вид на опаковките, подробно описание на стоките по КН и 8-цифрен код по КН на продукта и данни за неговата форма на представяне.

Виж препратката към приложения идентификационен списък на продукта:

Код по КН

Фабричен регистрационен №

8.

Брутно тегло (kg)

9.

Нетно тегло (kg)

(брой кашони)

(kg/кашон)

10.

Използвана суровина

16.

Забележки: тарифна квота с пореден номер 09.4...

17.

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че изложените по-горе данни са точни и съответстват на действащите разпоредби на Съюза.

 

 

 

 

 

 

 

Година

Месец

Ден

 

18.

Издаващ орган

Място:

 

 

 

 

 

 

Година

Месец

Ден

 

Валиден до:

 

 

 

 

 

 

Година

Месец

Ден

 

(Подпис и печат на издаващия орган)

A3 —   ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПРОВЕРКА НА СЕРТИФИКАТИТЕ IMA 1, ИЗДАДЕНИ ЗА ТАРИФНИ КВОТИ С ПОРЕДНИ НОМЕРА 09.4182 И 09.4195

Определения

За целите на приложение XIV.5, част А се прилагат следните определения:

а)

„производител“ означава цех или завод, произвеждащ масло за износ за Европейския съюз в рамките на тарифните квоти с поредни номера 09.4182 и 09.4195;

б)

„число“ означава произведеното количество масло според определена от купувача спецификация, в производствен цех, по време на един и същи производствен цикъл;

в)

„партида“ означава количество масло, обхванато от сертификат IMA 1, представен на компетентните митнически органи за допускане за свободно обращение в рамките на тарифните квоти с поредни номера 09.4182 и 09.4195;

г)

„компетентни органи“ означава органите в държавите членки, които отговарят за контрола на вносните продукти;

д)

„идентификационен списък на продукта“ означава списък, съдържащ по отношение на всяка партида номера на съответния сертификат IMA 1, цеха или завода, където е произведен, както и числото или числата, а също и описание на маслото. Може също така да се посочат спецификацията, спрямо която маслото е произведено, производственият сезон, броят кашони, отговарящ на всяко число, общият брой кашони, номиналното тегло на кашоните, серийният номер на износителя, транспортните средства от Нова Зеландия до Европейския съюз и номерът на рейса.

Попълване и проверка на сертификат IMA 1

Сертификат IMA 1 се прилага за маслото, произведено в един цех съгласно една определена от купувача спецификация. Той може да обхваща повече от едно число от една и съща, определена от купувача спецификация от един и същ цех.

Сертификатът IMA 1 се счита за надлежно попълнен и заверен от издаващия орган, посочен в част А6, само когато съдържа цялата информация, посочена по-долу:

а)

в клетка 1: името и адреса на продавача;

б)

в клетка 2: серийния номер на издаване, указващ държавата на произход, режима на внос, продукта, квотната година и номера на сертификата, като това се повтаря за всяка година;

в)

в клетка 4: номера и датата на фактурата;

г)

в клетка 7:

позоваване на идентификационния списък за продукта (списък за идентификация на продукта), който трябва да бъде приложен,

кода по КН,

регистрационния номер на завода,

средната аритметична стойност на теглото на празната опаковка;

д)

в клетка 8: брутното тегло в килограми;

е)

в клетка 9:

номиналното нетно тегло за кашон,

общото нетно тегло в килограми,

броя кашони;

ж)

в клетка 10: от мляко или сметана;

з)

в клетка 16: „Квота, приложима за маслото от Нова Зеландия за … [година] в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) …/…“;

и)

в клетка 17:

датата на издаване и при необходимост, последния ден на валидност,

подпис и печат на издаващия орган;

й)

в клетка 18: точния адрес и данни за контакт на издаващия орган.

А4—   ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО СЕРТИФИКАТ IMA 1 ИЛИ ЧАСТ ОТ НЕГО МОЖЕ ДА БЪДЕ АНУЛИРАН, ИЗМЕНЕН, ЗАМЕНЕН ИЛИ ПОПРАВЕН

Анулиране на сертификат IMA 1, когато пълният размер на митото е дължим и платен за неспазване на изискванията по отношение на състава

Когато пълният размер на митото е платен за дадена партида, защото изискванията относно максималното съдържание на мазнини не са спазени, сертификат IMA 1 може да бъде анулиран и органът, издаващ сертификати IMA 1, може да добави тези количества към количествата, за които сертификати IMA 1 могат да бъдат издавани за същата квотна година.

Унищожени или станали негодни за продажба продукти

Органите, издаващи сертификати IМА 1, могат да анулират сертификат IМА 1 или част от него за количество, обхванато от него, което е унищожено или станало негодно за продажба поради обстоятелства извън контрола на износителя. Когато част от количеството, обхванато от сертификат IMA 1, е унищожено или станало негодно за продажба, за оставащото количество може да бъде издаден заместващ сертификат. Заместващият сертификат има същия срок на валидност като оригинала. В този случай изразът „валиден до 00.00.0000“ се посочва в клетка 17 от сертификата, заместващ сертификат IMA 1.]

Когато цялото количество, обхванато от сертификат IMA 1 или част от него, е унищожено или станало негодно за продажба поради обстоятелства извън контрола на износителя, органът, издаващ сертификати IMA 1, може да добави тези количества към количествата, за които могат да бъдат издадени сертификати IMA 1 за същата квотна година.

Промяна на държавата членка по местоназначение

Когато износителят е длъжен да промени държавата членка по местоназначение, указана в сертификата IMA 1, преди да бъде издадена съответната лицензия за внос, оригиналният сертификат IMA 1 може да бъде изменен от органа, издаващ сертификати IMA 1. Този изменен оригинален сертификат IMA 1, надлежно заверен и обозначен по подходящ начин от издаващия орган, може да бъде представен на органа, издаващ лицензиите, и на митническите органи.

Фактическа или техническа грешка

Когато в сертификат IMA 1 бъде установена фактическа или техническа грешка преди издаването на съответната лицензия за внос, оригиналният сертификат IMA 1 може да бъде поправен от издаващия орган. Този поправен оригинален сертификат IMA 1 може да бъде представен на органа, издаващ лицензиите, и на митническите органи.

Изключителни обстоятелства, при които даден продукт, предназначен за внос през дадена година, вече не е наличен

Когато по изключителни причини и поради обстоятелства извън контрола на износителя даден продукт, който трябва да бъде внесен за дадена година, вече не е наличен и когато, като се има предвид нормалното време за транспорт от държавата на произход, единственият начин да се изпълни квотата е той да бъде заместен с продукт, който първоначално е трябвало да бъде внесен за следващата година, издаващият орган може да издаде нов сертификат IMA 1 за заместващото количество между шестия и десетия календарен ден след изпращане на Комисията на всички данни, отнасящи се до целия или част от сертификата IMA 1, който трябва да бъде анулиран за въпросната година, и до първия сертификат IMA 1 или част от него, издаден за следващата година, който трябва да се анулира.

Ако Комисията счете, че обстоятелствата, свързани с въпросния случай, не са предмет на тази разпоредба, тя може да направи възражение в срок от седем календарни дни, като уточни причината за това възражение. Когато количеството, което трябва да бъде заместено, надвишава количеството, обхванато от първия сертификат IMA 1, издаден за следващата година, необходимото количество може да бъде получено, като се анулират допълнителните сертификати IMA 1 или части от тях, по целесъобразност.

Всички количества, за които са анулирани изцяло или частично сертификати IMA 1 за въпросната година, се прибавят към количествата, за които може да бъдат издадени сертификати IMA 1 за тази квотна година.

Всички количества, взети от следващата квотна година, за които са анулирани сертификат или сертификати IMA 1, се прибавят към количествата, за които могат да бъдат издадени сертификати IMA 1 за тази квотна година.

А5   — ПРАВИЛА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ IMA 1

Освен клетки 1, 2, 4, 5, 9, 17 и 18 в сертификат IMA 1 трябва да бъдат попълнени следните клетки:

а)

що се отнася до сирената Cheddar с код по КН ex 0406 90 21 и фигуриращи в тарифна квота с пореден номер 09.4521:

клетка 7, като се посочва „цели сирена Cheddar“,

клетка 10, като се посочва „изключително краве мляко национално производство“,

клетка 11, като се посочва „минимум 50 %“,

клетка 14, като се посочва „минимум три месеца“,

клетка 16, като се посочва периодът, за който е валидна квотата;

б)

що се отнася до сирената Cheddar с код по КН 0406 90 21 и фигуриращи в тарифна квота с пореден номер 09.4514:

клетка 10, като се посочва „изключително краве мляко национално производство“;

в)

що се отнася до сирената Cheddar, предназначени за преработка, с код по КН ex 0406 90 01 и фигуриращи в тарифни квоти с поредни номера 09.4515 и 09.4522:

клетка 7, като се посочва „цели сирена Cheddar“,

клетка 10, като се посочва „изключително краве мляко национално производство“,

клетка 16, като се посочва периодът, за който е валидна квотата;

г)

що се отнася до сирената, предназначени за преработка, с код по КН 0406 90 01 и фигуриращи в тарифни квоти с поредни номера 09.4515 и 09.4522:

клетка 10, като се посочва „изключително краве мляко национално производство“,

клетка 16, като се посочва периодът, за който е валидна квотата.

A6 —   ОРГАНИ, ИЗДАВАЩИ СЕРТИФИКАТИ IMA 1

Трета държава

Код по КН и описание на продуктите

Издаващ орган

 

 

 

Наименование

Местоположение

Австралия

0406 90 01

0406 90 21

Сирене Cheddar и други сирена, предназначени за преработка

Cheddar

Australian Quarantine Inspection Service

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry

PO Box 60

World Trade Centre

Melbourne VIC 3005

Australia

Тел.: (61 3) 92 46 67 10

Факс: (61 3) 92 46 68 00

Нова Зеландия

0405 10

Масло

Ministry for Primary Industries

Pastoral House

25 The Terrace

PO Box 2526

Wellington 6140

Тел. +64 4 894 0100

Факс + 64 4 894 0720

www.mpi.govt.nz“

0406 90 01

Сирена, предназначени за преработка

0406 90 21

Cheddar


(1)  Само за тарифна квота с пореден номер 09.4521.

(2)  Ненужното се зачерква.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1988 се изменя, както следва:

(1)

в раздела под заглавието „Тарифни квоти в сектора на млякото и млечните продукти“, в таблицата за тарифната квота с пореден номер 09.0147, редът „Количество“ се заменя със следното:

Количество

62 917 000 kg“

(2)

в раздела под заглавието „Тарифни квоти в сектора на овчето и козето месо“, в таблицата за тарифните квоти с поредни номера 09.2109, 09.2110 и 09.2013, редът „Количество“ се заменя със следното:

Количество

125 769 000 kg еквивалент на кланично тегло“


20.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/41


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/609 НА КОМИСИЯТА

от 17 март 2023 година

за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република по отношение на Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd след решението на Общия съд по дело T-242/19

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния антидъмпингов регламент“), и по-специално член 9, параграф 4 и член 14, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Предходни разследвания и действащи мерки

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/73 на Комисията (2) Европейската комисия наложи антидъмпингови мита върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република („оспорвания регламент“).

1.2.   Решението на Общия съд на Европейския съюз

(2)

Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd („Giant“ или „жалбоподателят“) обжалва оспорвания регламент пред Общия съд на Европейския съюз („Общия съд“). На 27 април 2022 г. Общият съд се произнесе с решение по дело T-242/19 (3) относно оспорвания регламент („решението“).

(3)

Общият съд констатира, че Комисията не е била длъжна да определя маржовете на подбиване на цените и че тя е имала право да използва за основа на своя анализ на вредата, а оттам — и на причинно-следствената връзка, други ценови фактори, изброени в член 3, параграф 3 от основния антидъмпингов регламент, като например значителен спад на цените на промишлеността на Съюза или предотвратяване на значително увеличение на цените. Тъй като обаче Комисията е използвала за основа изчисляването на подбиването на цените в контекста на член 3, параграф 3, Общият съд установява, че като е взела предвид по отношение на цените на производителите от Съюза някои елементи, които е приспаднала от цените на жалбоподателя (или не са били налице по отношение на продажбите на ПОО (4), тъй като предлагането на разглеждания продукт надолу по веригата (5) е било извършвано от независимия купувач), Комисията не е направила обективно сравнение при изчисляването на маржа на подбиване на цените на жалбоподателя. Общият съд отбелязва, че откритата въпросна грешка в методологията е довела до констатиране на подбиване на цените на промишлеността на Съюза, чието значение или наличие не е било надлежно установено.

(4)

Предвид отдаденото от Комисията значение на наличието на подбиване на цените за констатираната от нея вреда и в нейното заключение относно причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос и тази вреда, Общият съд констатира, че грешката при изчисляване на подбиването на цените е достатъчна, за да се обори направеният от Комисията анализ на съответната причинно-следствена връзка, чието наличие е елемент от съществено значение за налагането на мерките.

(5)

Накрая Общият съд отбелязва, че независимо от прилагането по аналогия на член 2, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент за целите на преценката за наличието на вреда по смисъла на член 3 от същия регламент, необективният характер на сравнението, констатиран във втората част от това основание, при всички положения е опорочил анализа, извършен от Комисията в съответствие с тези разпоредби (6).

(6)

Общият съд също така отбелязва, че равнището на отстраняване на вредата е било определено въз основа на сравнение, съдържащо среднопретеглената цена на вноса на включените в извадката производители износители, надлежно коригирана с отчитане на разходите за внос и митата, както е била определена във връзка с изчисляването на подбиването на цените (7). С оглед на това той приема, че не може да се изключи възможността — при липсата на грешка в методологията във връзка с подбиването на цените на жалбоподателя — маржът на вредата за промишлеността на Съюза да бъде определен на още по-ниско равнище от установеното в оспорвания регламент и още по-ниско от определения в него дъмпингов марж. В този случай, в съответствие с член 9, параграф 4 от основния антидъмпингов регламент, размерът на съответното мито следва да се намали до процент, който да е достатъчен, за да се отстрани посочената вреда (8).

(7)

С оглед на изложеното по-горе Общият съд отмени оспорвания регламент в частта му, която се отнася до Giant.

1.3.   Изпълнение на решението на Общия съд

(8)

В член 266 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) се предвижда, че институциите са длъжни да предприемат необходимите мерки за изпълнение на взетите от него решения. В случай на отмяна на акт, приет от институциите в контекста на административна процедура, като например антидъмпинговото разследване по делото, изпълнението на решението на Общия съд се изразява в замяна на отменения акт с нов, в който установената от Съда незаконосъобразност е отстранена (9).

(9)

Съгласно практиката на Съда процедурата за замяна на отменения акт може да се възобнови непосредствено на етапа, в който е възникнала незаконосъобразността (10). Това предполага по-специално, че ако актът, приет за приключване на административна процедура, бъде отменен, тази отмяна не засяга непременно подготвителните актове, като например отнасящите се до започването на антидъмпинговата процедура. В случай че даден регламент за налагане на окончателни антидъмпингови мерки например бъде отменен, това означава, че вследствие на отмяната антидъмпинговата процедура остава открита, тъй като актът, приет за приключване на антидъмпинговата процедура, се заличава от правния ред на Съюза (11), с изключение на случаите, при които незаконосъобразността е възникнала на етапа на започване на процедурата.

(10)

В настоящия случай Общият съд е отменил оспорвания регламент на едно основание, а именно че Комисията не е направила обективно сравнение при анализа на подбиването на цените на едно и също ниво на търговия при определяне на наличието на значително подбиване на цените. Според Общия съд тази грешка е опорочила и анализа на причинно-следствената връзка и евентуално маржа на вредата по отношение на жалбоподателя.

(11)

Останалите констатации и заключения в оспорвания регламент, които не са били оспорени — или са били оспорени, но не са били разгледани от Общия съд, — остават валидни и не са засегнати от настоящото възобновяване на процедурата (12).

(12)

Вследствие на решението на Общия съд на 6 юли 2022 г. Комисията публикува известие („известието за възобновяване“) за възобновяване на първоначалното разследване относно вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република (КНР), което доведе до приемането на оспорвания регламент в неговата част, която се отнася до Giant, и да възобнови разследването от момента, в който е възникнала нередността (13).

(13)

Възобновяването беше ограничено по обхват до изпълнението на решението на Общия съд по отношение на Giant.

(14)

На 6 юли 2022 г. Комисията също така въведе регистрационен режим за вноса на електрически велосипеди с произход от КНР, произведени от Giant, и даде указания на националните митнически органи да изчакат публикуването на резултата от преразглеждането в Официален вестник на Европейския съюз, преди да вземат решение по евентуални искания за възстановяване на отменените мита („Регламента за регистрационния режим“) (14).

(15)

Комисията информира заинтересованите страни за възобновяването на процедурата и ги прикани да изложат становищата си в писмен вид и да поискат изслушване в рамките на срока, посочен в известието за възобновяване.

(16)

Една заинтересована страна, Giant, поиска да бъде изслушана в срока, определен в известието за възобновяване, и получи възможност да бъде изслушана.

(17)

След окончателното разгласяване Giant и Европейската асоциация на производителите на велосипеди (ЕАПВ) поискаха да бъдат изслушани и им тази възможност им беше предоставена възможност.

(18)

Нито една от заинтересованите страни не поиска изслушване от служителя по изслушванията при търговските процедури.

1.4.   Процедурни стъпки за изпълнение на решението на Общия съд

(19)

След възобновяването Комисията изпрати искания за информация до включените в извадката производители от Съюза и до свързаните с тях търговски дружества.

(20)

Отговори на исканията за информация бяха получени от всички включени в извадката производители от Съюза.

(21)

В съответствие с член 16 от основния антидъмпингов регламент Комисията извърши контролни посещения в помещенията на следните дружества:

Accell Group (Heerenveen, Нидерландия);

Prophete GmbH & Co. KG (Rheda-Wiedenbruck, Германия);

Derby Cycle Holding GmbH (Cloppenburg, Германия),

Koninklijke Gazelle NV (Dieren, Нидерландия).

1.5.   Разследван период

(22)

Настоящото разследване обхваща периода от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г. („разследвания период“). Разглеждането на тенденциите, които са от значение за оценка на вредата, обхваща периода от 1 януари 2014 г. до края на разследвания период („разглеждания период“).

2.   КОМЕНТАРИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ОТНОСНО ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО НА РАЗСЛЕДВАНЕТО

(23)

Комисията получи конкретни коментари относно възобновяването на разследването от Giant и вносителя Rad Power Bikes NL.

(24)

Giant заяви, че съгласно член 6, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент за процедури, започнати съгласно член 5, параграф 9, разследването следва да приключи в рамките на една година, когато това е възможно. При всички случаи тези разследвания трябва да приключат в рамките на 15 месеца от започването им в съответствие с констатациите, направени съгласно член 8 за гаранциите, или констатациите, направени съгласно член 9 за окончателните мерки. Освен това Giant заяви, че в член 5.10 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. („Антидъмпинговото споразумение на СТО“) се предвижда, че освен ако са налице особени обстоятелства, разследванията трябва да приключат в рамките на една година, но в никакъв случай не по-късно от 18 месеца след започването им. Giant заяви, че задължителният и абсолютен характер на сроковете, определени в член 5.10 от Антидъмпинговото споразумение на СТО, е бил потвърждаван неколкократно от Апелативния орган на СТО и от специализираните групи на СТО, по-специално по делото ЕО — крепежни елементи, във връзка с което Апелативният орган на СТО е посочил, че съгласно член 5.10 се изисква разследванията да приключат в срок от 12 месеца или при специални обстоятелства не по-късно от 18 месеца (15), и по делото Мароко — горещовалцована стомана (Турция) (16), във връзка с което специализираната група е приела, че съгласно член 5.10 не се позволяват никакви изключения по отношение на спазването на сроковете, определени в тази разпоредба. Освен това Giant заяви, че в известието за възобновяване изрично се признава, че настоящата процедура е продължение на първоначалното разследване и тъй като първоначалното антидъмпингово разследване е започнало на 20 октомври 2017 г., за да се спази задължителният срок по член 6, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент, разследването е трябвало да приключи до 20 януари 2019 г. Вследствие на това Giant заяви, че възобновяването на първоначалното разследване през юли 2022 г. е довело до удължаване на разследването след задължителния срок за приключване на разследванията, определен в член 6, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент, а също така е несъвместимо със сроковете, определени в член 5.10 от Антидъмпинговото споразумение на СТО.

(25)

Комисията отбеляза, че съгласно установената съдебна практика (17) 15-месечният срок за приключване на разследване, предвиден в член 6, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент, не се прилага за ситуации, при които процедурата е възобновена след съдебно решение. Следователно член 6, параграф 9 се отнася само до първоначалните процедури, а не до тези, които са били възобновени вследствие на решение за отмяна или за обявяване на невалидност. Посочените от Giant дела, заведени в рамките на СТО, изглежда нямат връзка със случая, тъй като не поставят под въпрос факта, че обхватът на член 5.10 от Антидъмпинговото споразумение на СТО надхвърля първоначалните разследвания. Поради това твърдението се отхвърля.

(26)

Giant твърди също така, че Комисията няма право да възобнови първоначалното антидъмпингово разследване по отношение на Giant, тъй като установената от Общия съд съществена грешка е засегнала не само разследването по отношение на Giant, но и цялостните анализи на вредата и причинно-следствената връзка, които поне отчасти се основават на констатациите по отношение на Giant. Освен това Giant твърди, че за да се съобрази с решението на Общия съд по дело T-242/19, Комисията не е имала право да възобнови първоначалното разследване, а следва да отмени антидъмпинговите мерки по отношение на електрическите велосипеди в частта, в която се отнасят до Giant. Rad Power Bikes NL също така заяви, че според констатациите на Общия съд Комисията следва да отмени наложените мерки.

(27)

Комисията изрази несъгласие с тези твърденията, че не би било възможно да се възобнови разследване за отстраняване на незаконосъобразност, установена от европейските съдилища. Всъщност в решението по делото Jindal (18) Общият съд констатира, че Комисията може да възобнови разследването, да го започне отново от момента, в който е възникнала незаконосъобразността, да коригира нередността и да наложи повторно мерки през периода на прилагане на разглеждания регламент дори в случай на съществена грешка/грешка в методологията. Комисията също така не вижда как някоя от разпоредбите или съдебната практика на СТО, цитирани от Giant, биха подкрепили твърденията на дружеството, тъй като в тях не се разглежда коригирането на случаите на незаконосъобразност след съдебно дело.

(28)

Освен това, при възобновеното разследване, както е обяснено в раздели 3 и 4, Комисията коригира грешката в методологията, както се изисква от Общия съд в решението му по дело T-242/19, като преразгледа изчисленията за подбиване на цените на Giant. Комисията също така преизчисли равнището на отстраняване на вредата на Giant, като отстрани същата методологична грешка. Като се има предвид заключението на Общия съд, че този въпрос засяга и общите констатации относно вредата и причинно-следствената връзка, Комисията преразгледа своя анализ както на вредата, така и на причинно-следствената връзка, както е обяснено по-долу в раздели 3 и 4. Поради това Комисията счете, че преразгледаните констатации са в пълно съответствие с решението на Общия съд по дело T-242/19. Тъй като преразгледаните констатации доведоха до намаляване на нивото на митото, но то не беше премахнато, не беше необходимо да се отменят антидъмпинговите мерки по отношение на електрическите велосипеди, що се отнася до Giant. Поради това Комисията отхвърли тези аргументи.

(29)

Giant твърди също, че ако Комисията продължи възобновеното разследване, тя трябва да коригира и всички други грешки, оспорени от Giant пред Общия съд. По-специално Giant заяви, че Комисията трябва да коригира грешките, свързани с изчисленията ѝ на дъмпинговия марж (включително оценката си на искането за ТДПИ и на нормалната стойност). Giant твърди, че не е било осигурено обективно сравнение в съответствие с член 2, параграф 10 от основния антидъмпингов регламент.

(30)

Комисията отхвърли този аргумент. В заключението на Съда в точка 125 от решението по дело T-242/19 Съдът прие, че регламентът следва да бъде отменен в частта, която се отнася до Giant, тъй като грешката в методологията, установена при изчисляването на подбиването на цените, може да постави под въпрос законосъобразността на оспорвания регламент, като обезсили анализа на Комисията относно вредата и причинно-следствената връзка. Съдът не счете за необходимо да разглежда или оценява основателността на други твърдения, представени от жалбоподателя. Както е посочено в съображения 8 и 11, в член 266 от ДФЕС се предвижда, че институциите са длъжни да предприемат необходимите мерки за изпълнение на решенията на Съда и останалите констатации и заключения в оспорвания регламент, които не са били оспорени или които са били оспорени, но не са били разгледани от Съда, остават напълно валидни. Следователно, тъй като обхватът на възобновеното разследване не предвижда преразглеждане на целия случай, а да се отстранят конкретните грешки, установени от Съда, Комисията не счете за необходимо да преразгледа дъмпинговия марж на Giant.

(31)

Освен това Giant посочи, че както при първоначалното, така и при възобновеното разследване Комисията не е разгласила напълно необходимата информация, за да прецени дали е направено обективно сравнение между експортните цени на Giant и тези на промишлеността на Съюза. Поради това Giant поиска в контекста на възобновеното разследване Комисията да разгласи съответната информация относно каналите за продажби на включените в извадката производители от Съюза.

(32)

Въпреки че Комисията запази позицията си относно поверителността на данните за продажбите, осъществени от промишлеността на Съюза на пазара на Съюза, Комисията счете за целесъобразно да уведоми Giant относно следното: четиримата включени в извадката производители от Съюза са продавали около 46 % от обема на продажбите си чрез свързани търговци. Общо 10 свързани търговци са продавали електрически велосипеди на несвързани дружества в допълнение към преките продажби, извършени от включените в извадката производители. Следователно преките продажби са представлявали около 54 % от обема на продажбите на Съюза.

(33)

Giant заяви, че противно на това, което Комисията твърди в известието си за възобновяване, Комисията е била длъжна да направи обективно сравнение между цените на внесените електрически велосипеди и цените на електрическите велосипеди, продавани от производителите от Съюза на пазара на Съюза. Giant заяви, че съгласно член 3, параграфи 2 и 3 от основния антидъмпингов регламент Комисията има позитивно задължение да извърши такова сравнение на цените, което може да бъде между цените на внесените електрически велосипеди и действителните цени на промишлеността на Съюза, за да проучи ценовото въздействие на разглеждания внос. При това обективно сравнение следва да се вземе предвид правилната точка на конкуренция на съответните продажни цени. При него следва също така да се вземат предвид разликите в това дали тези продажби са били на маркови продукти или на равнището ПОО.

(34)

Комисията взе предвид аргументите, представени от Giant, и коментарите в решението на Общия съд в своя преработен анализ на подбиването на цените, вредата, причинно-следствената връзка и отстраняването на вредата, както и в констатациите в раздели 3 и 4 по-долу.

(35)

Giant също така изтъкна, че в Регламента за регистрационния режим изрично се признава, че „окончателното задължение за плащане на […] антидъмпингови и изравнителни мита […] ще зависи от констатациите от преразглеждането“ (19), поради което, според Giant, от това следва, че всяко окончателно задължение може да се прилага само за бъдещ внос, т.е. за продукти, които са пуснати в свободно обращение след датата на влизане в сила на тези мита. Giant твърди, че тази позиция се подкрепя от заключението на генералния адвокат по дело C-458/98 (IPS), както и от становищата, изразени в миналото от самата Комисия (20). Поради това Giant твърди, че всички преизчислени мита могат да бъдат наложени само по отношение на бъдещия внос на електрически велосипеди, произведени от Giant, т.е. електрически велосипеди, които ще влязат в свободно обращение след публикуването на регламентите за повторно налагане на митата. Освен това Giant твърди, че повторното налагане на преизчислени мита по отношение на предишен внос също би било в противоречие с естеството на антидъмпинговите мита, които не са наказателни мерки, насочени към компенсиране на предишна вреда, понесена от промишлеността на Съюза, а са средство за предотвратяване на бъдеща вреда (21).

(36)

Според постоянната практика на Съда член 10, параграф 1 от основния антидъмпингов регламент (22) не изключва повторното налагане на антидъмпингови мита върху вноса, осъществен през периода на прилагане на регламенти, които са обявени за невалидни (23). Следователно, както е обяснено в съображение 14 от Регламента за регистрационния режим, възобновяването на административната процедура и евентуалното повторно налагане на мита не може да се счита за противоречащо на правилото за недопускане на прилагане с обратна сила (24). Поради това твърдението на Giant, че митата не могат да бъдат наложени повторно върху вноса, който е бил допуснат за свободно обращение преди публикуването на (бъдещия) регламент за изпълнение на Комисията, беше отхвърлено.

(37)

Rad Power Bikes NL коментира, че е внасяло продукти от други китайски износители, които са подобни на внасяните от Giant, и че този внос подлежи на мита, които са изчислени и наложени въз основа на съответното равнище на отстраняване на вредата. Поради това дружеството твърди, че при преизчисляването на приложимите мита за Giant Комисията трябва също така да преразгледа и намали приложимите митнически ставки за другите китайски износители, подлежащи на облагане с митата, както за тези, на които са предоставени индивидуални митнически ставки, така и за другите невключени в извадката оказали съдействие китайски износители.

(38)

Както е обяснено в съображение 30, обхватът на възобновеното разследване не включва преглед на всички констатации от оспорвания регламент, а изпълнение на специфичните констатации, направени от Общия съд, доколкото те се отнасят до Giant. Общият съд не отмени оспорвания регламент по отношение на други производители износители. С оглед на това Комисията не счита за необходимо или целесъобразно да преразглежда първоначалните си констатации за другите китайски износители, подлежащи на облагане с митата. Поради това Комисията отхвърли този аргумент.

(39)

В коментарите си след окончателното разгласяване Giant повтори твърденията си, които поставят под съмнение законосъобразността на повторното налагане с обратна сила на преразгледаните антидъмпингови мита на Giant, както е посочено в съображение 35. Тъй като обаче не бяха представени нови аргументи, отхвърлянето на неговото искане беше потвърдено.

3.   ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА МАРЖА НА ПОДБИВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА GIANT И НА КОНСТАТАЦИИТЕ ЗА ВРЕДАТА

3.1.   Определяне на подбиването на цените по отношение на Giant

(40)

Както е отбелязано в съображение 3, Общият съд установи, че тъй като Комисията е използвала за основа изчисляването на подбиването на цените в контекста на член 3, параграф 3 от основния антидъмпингов регламент, като е взела предвид по отношение на цените на производителите от Съюза някои елементи, които е приспаднала от цените на Giant (или не са били налице по отношение на продажбите на ПОО), Комисията не е направила обективно сравнение при изчисляването на маржа на подбиване на цените на Giant. Следователно значението или наличието на такова подбиване на цените не е било надлежно установено.

(41)

Както е обяснено в съображение 155 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1012 на Комисията (25) („регламента за временните мерки“), Комисията определи подбиването на цените по време на разследвания период, като сравни:

среднопретеглените продажни цени на включените в извадката четирима производители от Съюза по вид на продукта за несвързани клиенти на пазара на Съюза, коригирани на ниво франко завода; и

съответните среднопретеглени цени по вид на продукта на вноса от включените в извадката производители износители в КНР за първия независим клиент на пазара на Съюза, установени на база стойност, застраховка и навло (CIF), със съответните корекции за митата в размер на 6 % и за разходите за вноса; както е посочено в съображения 94—96 от оспорвания регламент, когато продажбите са извършени чрез свързани търговци, експортните цени са коригирани по аналогия в съответствие с член 2, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент. Бяха приспаднати разходите за продажба, общите и административните разходи (ПОАР) на свързания търговец и печалбата на извадка от несвързани вносители (9 % от продажната цена).

(42)

За да се осигури обективно сравнение между цените на Giant и цените на производителите от Съюза, Комисията преизчисли маржа на подбиване на цените на Giant, като коригира среднопретеглените продажни цени на включените в извадката производители от Съюза, посочени в съображение 41, в два аспекта.

(43)

На първо място, когато продажбите са извършени от включените в извадката производители от Съюза чрез свързани търговци, от продажната цена за независими клиенти (всички видове) е направено приспадане, за да се отчетат действителните ПОАР на съответния търговец и печалбата в размер на 9 %. За един производител от Съюза беше установена конкретна договореност, подобна на ишлеме. В този случай, когато разходите на свързания търговец се отнасят до производствени дейности, тези разходи не бяха приспаднати. Равнището на печалба, използвано при това изчисление, е същото равнище на печалба, установено за прилагането на член 2, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент в съображение 109 от регламента за временните мерки (26) по отношение на включените в извадката производители износители, което беше изчислено въз основа на данните на оказалите съдействие несвързани вносители.

(44)

Второ, когато беше необходимо да се сравнят цените на равнище ПОО, беше направено допълнително приспадане в размер на 2,3 % от съответните цени на промишлеността на Съюза с цел отчитане на разходите за проектиране, предлагане на пазара и научноизследователска и развойна дейност (НИРД). Това приспадане беше определено, както е посочено в съображения 59—72 от оспорвания регламент.

(45)

Беше счетено, че не е необходима допълнителна корекция за нивото на търговия по отношение на вида на клиента, тъй като при разследването беше установено, че няма последователна и отчетлива ценова разлика между продажбите на търговци на едро и дребно в Съюза.

(46)

В коментарите си след окончателното разгласяване Giant заяви, че сравнението между неговите експортни цени и тези на промишлеността на Съюза следва да се направи в момента на първата продажба на несвързан клиент и от двете страни, без корекции за ПОАР и печалбата. Giant заяви, че този подход е следван от Комисията при изпълнението на решението на Общия съд по делото Jindal. Giant изказа твърдението, че с използването на този метод ще се постигне обективно сравнение.

(47)

Комисията припомни, че сравнението между цените на производителя износител и на промишлеността на Съюза по делото Jindal е направено на равнището на несвързани клиенти поради конкретните обстоятелства в този случай, при който пазарът е бил разделен на географски принцип, а конкуренцията е била на равнището на тръжните процедури. Действията по всеки случай се предприемат въз основа на конкретните факти и обстоятелства в светлината на конкретното съдебно решение. Giant не е обяснило защо обстоятелствата в този случай биха оправдали същия подход като този по делото Jindal и защо следваният от Комисията подход е несъвместим с решението на Съда. Освен това Комисията отбеляза, че експортните цени при първоначалното разследване са коригирани, когато е целесъобразно, за ПОАР на свързаните търговци и условната печалба в съответствие с практиката на Комисията да прилага по аналогия същата методология съгласно предвиденото в член 2, параграф 9 от основния регламент. Този подход беше изрично потвърден от Съда в решението по делото Hansol (27), в което се подчертава, че той попада в обхвата на широкото право на преценка, с което разполага Комисията при прилагането на член 3, параграф 2 от основния регламент. Поради това твърдението бе отхвърлено.

(48)

Освен това Giant заяви, че като алтернатива на твърдението, описано в съображение 46, за продажбите на промишлеността на Съюза, извършени директно на търговци на дребно, Комисията следва да направи допълнителни приспадания от продажните цени на производителя от Съюза за ПОАР и печалбите, съответстващи на вътрешните отдели по продажбите.

(49)

Комисията обаче припомни, че подходът, изложен в съображения 42—45, гарантира обективно сравнение чрез коригиране на експортните цени и тези на промишлеността на Съюза по един и същ начин за едни и същи канали за продажби чрез използване на същата методология. Това означава, че както експортните цени, така и продажните цени на промишлеността на Съюза са коригирани за ПОАР и печалбата, ако продажбите са извършени чрез свързани търговци, докато преките продажби не са коригирани. Следователно коригирането на преките продажни цени на промишлеността на Съюза, както е предложено от Giant, би създало асиметрия в ущърб на промишлеността на Съюза по отношение на експортните цени на Giant за съответните им продажби, тъй като такива приспадания не са направени за продажбите на производствения субект на Giant в Китай във връзка с директните продажби. Това би противоречало и на решението на Съда по същите причини, свързани с асиметрията, на които се е позовал Съдът, когато се е произнесъл в полза на Giant. Освен това Комисията отбеляза, че вече са направени допълнителни корекции, когато е целесъобразно, по отношение на разходите за дизайн, маркетинг и научноизследователска и развойна дейност (НИРД), включително относно равнището на търговия, както е обяснено в съображения 44 и 45, за да се гарантира пълна симетрия между съответните ситуации на Giant и промишлеността на Съюза в съответствие със съдебното решение. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(50)

Giant заяви също така, че неговите продажби на ПОО следва да бъдат сравнени, когато това е целесъобразно, с продажните цени на промишлеността на Съюза, които са били предмет на приспадане на ПОАР и печалбата.

(51)

Комисията потвърди, че е приложен този подход.

(52)

В коментарите си след окончателното разгласяване промишлеността на Съюза заяви, че разгласяването на изчисленията на преразгледаните цени на промишлеността на Съюза е неправилно поради използваната методология за включване на кредитните известия. Производителите от Съюза заявиха, че това е повлияло както на изчисляването на нетните цени, така и на корекциите на ПОАР и печалбата.

(53)

Комисията извърши оценка, за да установи дали преразгледаната методология, предложена от включените в извадката производители от Съюза, е оказала някакво въздействие върху маржовете на подбиване и занижаване на цените. Вследствие на това Комисията преразгледа изчисленията си, които обаче не оказаха съществено въздействие върху тези маржове. Преразгледаните изчисления бяха представени на включените в извадката производители от Съюза, а на 10 февруари 2023 г. Giant и другите заинтересовани страни също бяха уведомени относно факта, че изчисленията бяха преразгледани. На страните беше даден срок за представяне на коментари.

(54)

В коментарите си от 13 февруари 2023 г. промишлеността на Съюза посочи грешка в изчисленията на кредитните известия за един производител от Съюза. След коригирането на тази грешка маржът на подбиване на Giant беше 11,5 %. Новите изчисления бяха съобщени на всички заинтересовани страни на 14 февруари 2023 г. и на страните бе даден допълнителен срок за представяне на коментари. Не бяха получени други коментари.

(55)

Също така в коментарите си от 13 февруари 2023 г. промишлеността на Съюза заяви, че при третирането на кредитните известия Комисията е трябвало единствено да изчисли размера на ПОАР и размера на печалбата въз основа на стойността франко завода на всяка сделка за продажба. Като се има предвид обаче, че ПОАР бяха изчислени за бройка електрически велосипед, а маржът на печалбата беше изчислен въз основа на стойността на фактурата, това твърдение беше отхвърлено.

(56)

По време на изслушването промишлеността на Съюза заяви, че за всички продажби, при които Комисията е приспаднала печалбата на свързания вносител от продажните цени на промишлеността на Съюза, процентът на печалбата от 9 % е бил твърде висок, тъй като е бил много по-висок от целевата печалба, установена при първоначалното разследване (4,3 %). В твърдението също така се обяснява, че процентът на печалба от 9 % не е обоснован от „никаква информация по досието“ от възобновеното разследване. Giant направи коментар, за да опровергае това твърдение, като заяви, че не е целесъобразно да се променя приложеният процент на печалба, тъй като няма основания за отмяна на условния процент на печалбата, изчислен при първоначалното разследване.

(57)

Процентът на целевата печалба и условният процент на печалбата на свързан вносител бяха определени при първоначалното разследване (въз основа на данни от досието по делото) и не бяха разгледани от Общия съд, нито споменати в решението, довело до възобновяване на настоящото разследване. Поради това Комисията не е задължена да разследва отново този въпрос в рамките на настоящото изпълнение. Освен това целевата печалба (т.е. печалбата, която може да бъде реализирана от промишлеността на Съюза при продажби на вътрешния пазар при нормални условия на конкуренция) и печалбата на търговеца (условна сума, покриваща печалбата, която обикновено се поема от вносителя) са две отделни понятия и се уреждат от различни разпоредби на основния регламент. Следователно прякото сравнение между двете понятия е неуместно и без значение за определянето на който и да било от двата маржа на печалбата. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(58)

Промишлеността на Съюза също така заяви, че приспадането на ПОАР и печалбата не е оправдано поради връзката между двама от производителите от Съюза и свързаните с тях търговци. По-специално беше заявено, че от продажната цена, реализирана чрез определени търговци, не следва да се приспадат ПОАР и печалбата, тъй като производителят е действал по силата на договор за ишлеме. В подкрепа на твърдението си промишлеността на Съюза представи споразумения между съответните дружества за производство и продажба

(59)

Що се отнася до производителя, който също е посочен в съображение 43, той е имал специална договореност, „подобна на ишлеме“. Комисията прегледа точните условия на тази договореност и стигна до заключението, че е функционирала система за производство по договор, а не договор за ишлеме, и че както производителят, така и свързаният търговец са имали ПОАР. Споразумението също така показа договорни отношения между свързани страни. Поради това Комисията заяви, че не е целесъобразно изцяло да се изключват ПОАР и приспадането на печалбата от продажните цени на този производител чрез свързани страни. Комисията взе предвид ПОАР във връзка с разходи, които обикновено са направени при свързания търговец, а не тези за функции, които обичайно са свързани с производител. Освен това засегнатият производител е имал ПОАР, свързани с преките му продажби. Поради това Комисията стигна до заключението, че ПОАР и печалбата следва да бъдат приспаднати от продажната цена на свързания търговец и отхвърли това твърдение.

(60)

По отношение на втория производител промишлеността на Съюза също представи споразумение между производителя и свързания търговец в подкрепа на твърдението си, че Комисията не следва да приспада ПОАР и печалбата от продажните цени на свързаните с него търговци. Giant представи опровержение на този аргумент, като заяви, че подходът за промишлеността на Съюза следва да бъде същият като подхода, прилаган по отношение на Giant.

(61)

При разглеждането на този въпрос Комисията отбеляза, че споразумението, представено за този втори производител, също не е договор за ишлеме, а споразумение за производство между свързани страни, в което се определят ролите на производителя и свързания търговец и са включени други клаузи, като например методологията за изчисляване на трансферните цени. В споразумението не се потвърждава, че през РП на първоначалното разследване електрическите велосипеди са били произвеждани съгласно договор за ишлеме или друго споразумение, което би означавало, че не е целесъобразно да се приспадат ПОАР от продажните цени на свързаните търговци. Всъщност споразумението показа наличието на договорни отношения между свързани страни. Свързан търговец също е действал като производител и е продавал електрически велосипеди директно на пазара, както и чрез други свързани търговци. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(62)

Промишлеността на Съюза също така заяви, че продажбите на един производител от Съюза следва да бъдат коригирани нагоре или да не бъдат взети предвид при сравнението на цените, тъй като са свързани с продажби за вериги супермаркети и онлайн платформи, а не с други видове клиенти на дребно.

(63)

Комисията не счете за целесъобразно да изключи тези продажби, тъй като извадката от производители от Съюза, подбрана при първоначалното разследване, беше счетена за представителна за промишлеността на Съюза. Освен това в съображение 45 бе потвърдено, че допълнителни корекции на цените, освен вече направените, не са подходящи за различните видове клиенти.

(64)

Промишлеността на Съюза заяви, че нейните продажби на ПОО не следва да се сравняват с експортните продажби, освен ако не е направена корекция на цените ѝ, за да се гарантира обективно сравнение.

(65)

Комисията отбеляза, че обемът на продажбите на ПОО от промишлеността на Съюза е бил много малък и по-голямата част от тези продажби не са били използвани при изчисляването на подбиването и занижаването на цените, тъй като не е имало съответствие с вида на вноса. Поради това се стигна до заключението, че корекцията за продажбите на ПОО на промишлеността на Съюза не следва да се разглежда допълнително, тъй като въпросът няма да окаже съществено въздействие върху маржовете на подбиване и занижаване на цените.

(66)

Вследствие на това преразгледаният марж на подбиване на цените от 11,5 % за Giant през първоначалния разследван период се потвърждава.

3.2.   Определяне на подбиването на цените по отношение на други китайски износители

(67)

По дело T-242/19 Общият съд отбеляза, че установената грешка в методологията, която означава, че Комисията не е направила обективно сравнение при изчисляването на маржа на подбиване на цените на Giant, вероятно ще окаже влияние и върху изчисляването на подбиването на цените, установено по отношение на другите включени в извадката производители износители (28).

(68)

За да се гарантира обективно сравнение между цените на другите включени в извадката производители износители и цените на производителите от Съюза, Комисията също така преизчисли маржовете на подбиване на цените на другите включени в извадката производители износители, като взе предвид въпросите, посочени в съображения 41—44.

(69)

Резултатът от сравнението показа среден марж на подбиване на цените за вноса от включените в извадката износители (включително Giant) от 17,1 %. С оглед на посоченото в съображение 53 преразглеждане на маржа на подбиване на цените на Giant, тази цифра (17,0 %) беше потвърдена.

3.3.   Преразгледано заключение относно вредата

(70)

Комисията отбелязва, че след коригирането на грешката в методологията, свързана с изчисляването на подбиването на цените, установена от Общия съд по дело T-242/19 (29), равнищата, с които китайският внос е подбивал цените на промишлеността на Съюза, са намалели на средно 17,0 %, както е посочено в съображение 69. Въпреки че равнищата на подбиване на цените са намалели, все още очевидно е налице значително подбиване на цените от дъмпинговия внос от КНР.

(71)

Констатациите на Комисията по отношение на другите показатели за вреда, посочени в съображения 200—205 от регламента за временните мерки и съображения 141—156 от оспорвания регламент, остават напълно валидни.

(72)

Като взе предвид преразгледаните значителни маржове на подбиване на цените, посочени в съображение 70, и доказателствата за отрицателното развитие на почти всички показатели за вредата, обяснени в съображения 200—205 от регламента за временните мерки и съображения 141—156 от оспорвания регламент, Комисията стигна до заключението, че промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния антидъмпингов регламент.

4.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

(73)

Освен това Комисията проучи дали все още би съществувала причинно-следствена връзка между дъмпинговия внос и вредата, понесена от производителите от Съюза, с оглед на преразгледаните маржове на подбиване на цените за вноса от включените в извадката китайски производители износители.

(74)

Независимо от намаляването на маржа на подбиване на цените за всички включени в извадката китайски износители, това не промени факта, че вносът от включените в извадката китайски износители е подбивал в значителна степен продажните цени на промишлеността на Съюза. Поради това преразгледаните маржове на подбиване на цените не промениха първоначалната констатация на Комисията относно наличието на причинно-следствена връзка между вредата, понесена от производителите от Съюза, и дъмпинговия внос от КНР, посочена в съображение 223 от регламента за временните мерки и потвърдена в съображение 168 от оспорвания регламент.

(75)

Преразгледаните маржове на подбиване на цените също не промениха анализа и констатациите относно други причини за вредата, представени в раздел 5.2 от регламента за временните мерки и в раздел 5.2 от окончателния регламент.

(76)

Поради липсата на други коментари Комисията стигна до заключението, че съществената вреда, нанесена на промишлеността на Съюза, е причинена от дъмпинговия внос от КНР и че другите фактори, разгледани поотделно или заедно, не са отслабили причинно-следствената връзка между вредата и дъмпинговия внос.

5.   ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА МАРЖА НА ВРЕДАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА GIANT

(77)

Като се имат предвид коментарите на Общия съд в точка 123 от решението по дело T-242/19, Комисията също така преизчисли равнището на отстраняване на вредата на Giant.

(78)

При първоначалното разследване Комисията определи равнището на отстраняване на вредата по време на разследвания период, като сравни:

среднопретеглените целеви цени на включените в извадката четирима производители от Съюза по вид на продукта за несвързани клиенти на пазара на Съюза, коригирани на ниво франко завода;

съответните среднопретеглени цени по вид на продукта на вноса от включените в извадката производители износители в КНР за първия независим клиент на пазара на Съюза, установени на база стойност, застраховка и навло (CIF), със съответните корекции за митата в размер на 6 % и за разходите за вноса; когато продажбите са извършени чрез свързани търговци, експортните цени бяха коригирани по аналогия в съответствие с член 2, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент. Бяха приспаднати ПОАР на свързания търговец и печалбата на извадка от несвързани вносители (9 % от продажната цена); и

когато експортните цени са свързани с продажбите на ПОО, целевите цени на промишлеността на Съюза са намалели с 2,3 %, което отразява разходите за НИРД и разходите за предлагане на пазара на включените в извадката производители от промишлеността на Съюза, които не са отразени в цените на продажбите на ПОО на Giant.

(79)

За да се гарантира обективно сравнение между цените на Giant и цените на производителите от Съюза, Комисията преизчисли равнището на отстраняване на вредата на Giant, като коригира среднопретеглените целеви цени на включените в извадката производители от Съюза, посочени в съображение 78.

(80)

Когато продажбите са извършени от включените в извадката производители от Съюза чрез свързани търговци, от цената за независими клиенти е направено приспадане, за да се отчетат действителните ПОАР на съответния търговец и печалбата в размер на 9 %. Размерът на ПОАР варираше в зависимост от съответния търговец. Когато разходите на съответния свързан търговец не са свързани с предлагането на пазара на продукти, а с производствени дейности (като например планиране на производството и набавяне на суровини), тези разходи не бяха приспаднати, тъй като не са свързани с обичайните функции на свързан търговец, който предлага продуктите на пазара на Съюза. Равнището на печалба, използвано при това изчисление, е равнището на печалба, установено при първоначалното разследване за оказалите съдействие несвързани вносители.

(81)

Беше счетено, че не е необходима допълнителна корекция, за да се отчете равнището на ПОО/марката, тъй като тази корекция в размер от 2,3 % вече е била направена.

(82)

Беше счетено, че не е необходима допълнителна корекция за нивото на търговия, тъй като при разследването беше установено, че няма последователна и отчетлива ценова разлика между продажбите на търговци на едро и дребно в Съюза.

(83)

Твърденията, направени както от Giant, така и от промишлеността на Съюза в коментарите им във връзка с окончателното разгласяване по отношение на изчисляването на подбиването на цените в раздел 3, се прилагат еднакво за маржовете на занижаване на цените в настоящия раздел.

(84)

С оглед на третирането на коментарите, представени от заинтересованите страни, маржът на занижаване на цените за Giant е 13,8 %.

6.   ОКОНЧАТЕЛНИ МЕРКИ

(85)

Въз основа на заключенията, направени от Комисията в рамките на настоящото възобновено антидъмпингово разследване, следва повторно да бъде наложено окончателно антидъмпингово мито върху вноса на разглеждания продукт, като равнището на митото следва да бъде по-ниският от двата установени маржа — дъмпинговия или маржа на вредата, в съответствие с правилото за по-малкото мито.

(86)

Следва да се отбележи, че паралелно с антидъмпинговото разследване беше проведено антисубсидийно разследване. Съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета (30), с оглед на използването на правилото за по-малкото мито и факта, че окончателните проценти на субсидиране са по-ниски от равнището на отстраняване на вредата, се счита за уместно да бъде наложено окончателно изравнително мито на равнището на установените окончателни проценти на субсидиране и след това да бъде наложено окончателно антидъмпингово мито до съответното равнище на отстраняване на вредата.

(87)

Въз основа на изложеното по-горе ставките на окончателното антидъмпингово мито, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза, без платено мито, следва да бъдат следните:

Окончателни мерки

Дружество

Дъмпингов марж

Процент на субсидиране

Равнище на отстраняване на вредата

Изравнително мито

Антидъмпингово мито

Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.

32,8 %

3,9 %

13,8 %

3,9 %

9,9 %

(88)

Преразгледаното равнище на антидъмпинговото мито се прилага без временно прекъсване след влизането в сила на регламента за временните мерки (а именно, считано от 19 юли 2018 г.) (31). От митническите органи се изисква да събират подходящи мита върху вноса по отношение на дружеството Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd и да възстановят всички допълнителни суми, събрани дотук (по-конкретно 10,8 %), в съответствие с приложимото митническо законодателство.

(89)

Всички заинтересовани страни бяха информирани за основните факти и съображения, на които се основава намерението за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на електрически велосипеди от КНР от производителя износител Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.

(90)

С оглед на член 109 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (32), когато дадена сума трябва да бъде възстановена вследствие на решение на Съда на Европейския съюз, лихвата, която трябва да бъде платена, следва да съответства на лихвения процент, прилаган от Европейската централна банка за нейните основни операции по рефинансиране и публикуван в серия С на Официален вестник на Европейския съюз на първия календарен ден от всеки месец.

(91)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на велосипеди с подпомагане на въртенето на педалите, оборудвани със спомагателен електрически двигател, понастоящем класирани в кодове по КН 8711 60 10 и ex 8711 60 90 (код по ТАРИК 8711609010), с произход от Китайската народна република и произведени от Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd, считано от 19 юли 2018 г.

2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложима към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване на продуктите, описани в параграф 1 и произведени от Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd, е 9,9 % (допълнителен код по ТАРИК C383).

Член 2

Всяко окончателно антидъмпингово мито, платено от дружеството Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/73, което надхвърля окончателното антидъмпингово мито, установено в член 1, се възстановява или опрощава.

Исканията за възстановяване или опрощаване се отправят към националните митнически органи в съответствие с приложимото митническо законодателство. Всяко възстановяване на суми, което се е осъществило след решението на Общия съд по дело T-242/19 Giant, се събира от органите, които са възстановили сумите, до размера, определен в член 1, параграф 2.

Член 3

Окончателното антидъмпингово мито, наложено с член 1, се събира и върху вноса, регистриран в съответствие с член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1162 за въвеждане на регистрационен режим за вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република след възобновяване на разследванията с цел изпълнение на решенията от 27 април 2022 г. по дела T-242/19 и T-243/19 във връзка с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/73 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/72 на Комисията (33).

Член 4

Митническите органи се приканват да преустановят регистрационния режим за вноса, установен в съответствие с член 1, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1162, който се отменя.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 март 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/73 на Комисията от 17 януари 2019 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република (ОВ L 16, 18.1.2019 г., стр. 108).

(3)  Решение по дело T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd./Комисия, ECLI:EU:T:2022:259.

(4)  Производител на оригинално оборудване.

(5)  Съгласно определението в оспорвания регламент.

(6)  Решение по дело T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd./Комисия, ECLI:EU:T:2022:259, точка 126.

(7)  Решение по дело T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd./Комисия, ECLI:EU:T:2022:259, точка 122.

(8)  Решение по дело T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd./Комисия, ECLI:EU:T:2022:259, точка 123.

(9)  Решение по съединени дела 97, 193, 99 и 215/86, Asteris AE и други и Република Гърция/Комисия, ECLI:EU:C:1998:199, точки 27 и 28; и решение по дело T-440/20, Jindal Saw/Комисия, ECLI:EU:T:2022:318, т. 115.

(10)  Решение по дело C-415/96, Испания/Комисия, ECLI:EU:C:1998:533, точка 31; решение по дело C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Съвет, ECLI:EU:C:1998:531, точки 80—85; решение по дело T-301/01, Alitalia/Комисия , ECLI:EU:T:2008:262, точки 99 и 142; решение по съединени дела T-267/08 и T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Комисия, ECLI:EU:T:2011:209, точка 83.

(11)  Решение по дело C-415/96, Испания/Комисия, ECLI:EU:C:1998:533, точка 31; решение по дело C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Съвет, ECLI:EU:C:2000:531, точки 80—85.

(12)  Решение по дело T-650/17, Jinan Meide Casting/Комисия, ECLI:EU:T:2019:644, т. 333—342.

(13)  Известие за възобновяване на антидъмпинговото и антисубсидийното разследване във връзка с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/73 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/72 на Комисията за налагане на мерки върху вноса на електрически велосипеди от Китайската народна република вследствие на решенията от 27 април 2022 г. по дела T-242/19 и T-243/19 (ОВ C 260, 6.7.2022 г., стр. 5).

(14)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1162 на Комисията от 5 юли 2022 г. за въвеждане на регистрационен режим за вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република след възобновяване на разследванията с цел изпълнение на решенията от 27 април 2022 г. по дела T-242/19 и T-243/19 във връзка с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/73 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/72 (ОВ L 179, 6.7.2022 г., стр. 38).

(15)  Доклад на Апелативния орган, ЕО — крепежни елементи, точка 611. Също и доклад на Апелативния орган по спора САЩ — горещовалцована стомана (точка 73), в който Апелативният орган посочва, че сроковете за приключване на разследванията, посочени в член 5.10, са „задължителни“ съгласно Антидъмпинговото споразумение и доклада на специализираната група по спора САЩ — мека дървесина V (точка 7.333), в който специализираната група определи тези срокове като „строги“. Вж. също докладите на специализираната група, „Украйна — пътнически автомобили“, б.л. 277; „ЕС — обувки (Китай)“, точка 7.832; ЕО — сьомга (Норвегия), точка 7.802; САЩ — Закон от 1916 г. (Япония), точка 6.255.

(16)  Доклад на специализираната група, „Мароко — горещовалцована стомана (Турция)“, точки 7.72 и 7.74.

(17)  Решение по съединени дела C-283/14, Eurologtik и C-284/14, GLS, ECLI:EU:C:2016:57, т. 61.

(18)  Дело T-300/16 Jindal Saw и Jindal Saw Italia/Комисия.

(19)  Регламент за регистрационния режим, съображение 22.

(20)  Решение по дело C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Съвет, заключение на генералния адвокат Cosmas, ECLI:EU:C:2000:138, точка 77.

(21)  Решение по дело C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Съвет, заключение на генералния адвокат Cosmas, ECLI:EU:C:2000:138, точка 76.

(22)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(23)  Решение по дело C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, ECLI:EU:C:2018:187, точки 77—78 и решение по дело C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs от 19 юни 2019 г., точка 57.

(24)  Решение по дело C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, точка 79 и решение от 19 юни 2019 г. по дело C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, точка 58.

(25)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1012 на Комисията от 17 юли 2018 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/671 (ОВ L 181, 18.7.2018 г., стр. 7).

(26)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1012 на Комисията от 17 юли 2018 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/671 (ОВ L 181, 18.7.2018 г., стр. 7).

(27)  Решение от 12 май 2022 г. по дело C-260/20 P, Комисия/Hansol Paper, т. 105.

(28)  Решение по дело T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan/Комисия, ECLI:EU:T:2022:259, точка 113.

(29)  Решение по дело T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan/Комисия, ECLI:EU:T:2022:259, точка 113.

(30)  Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 55).

(31)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1012 на Комисията от 17 юли 2018 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/671 (ОВ L 181, 18.7.2018 г., стр. 7).

(32)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(33)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/72 на Комисията от 17 януари 2019 година за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република (OB L 16, 18.1.2019 г., стр. 5).


20.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/54


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/610 НА КОМИСИЯТА

от 17 март 2023 година

за повторно налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република по отношение на Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co. Ltd след решението на Общия съд по дело T-243/19

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния антисубсидиен регламент“), и по-специално член 15 и член 24, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Предходни разследвания и действащи мерки

(1)

С Регламент (ЕС) 2019/72 (2) Европейската комисия наложи изравнителни мита върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република („оспорвания регламент“).

1.2.   Решението на Общия съд на Европейския съюз

(2)

Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co. Ltd („Giant“ или „жалбоподателят“, или „GEV“) обжалва оспорвания регламент пред Общия съд на Европейския съюз („Общия съд“). На 27 април 2022 г. Общият съд се произнесе с решение по дело T-243/19 (3) относно оспорвания регламент („решението“).

(3)

Общият съд констатира, че Комисията не е била длъжна да определя маржовете на подбиване на цените и че тя е имала право да използва за основа на своя анализ на вредата, а оттам — и на причинно-следствената връзка, други ценови фактори, изброени в член 8, параграф 2 от основния антисубсидиен регламент, като например значителен натиск върху цените на промишлеността на Съюза или предотвратяване на значително увеличение на цените. Тъй като обаче Комисията е използвала за основа изчисляването на подбиването на цените в контекста на член 8, параграф 2, Общият съд установява, че като е взела предвид по отношение на цените на производителите от Съюза някои елементи, които е приспаднала от цените на жалбоподателя (или не са били налице по отношение на продажбите на ПОО (4), тъй като предлагането на разглеждания продукт надолу по веригата (5) е било извършвано от независимия купувач), Комисията не е направила обективно сравнение при изчисляването на маржа на подбиване на цените на жалбоподателя. Общият съд отбелязва, че откритата въпросна грешка в методологията е довела до констатиране на подбиване на цените на промишлеността на Съюза, чието значение или наличие не е било надлежно установено.

(4)

Предвид отдаденото от Комисията значение на наличието на подбиване на цените за констатираната от нея вреда и в нейното заключение относно причинно-следствената връзка между субсидирания внос и тази вреда, Общият съд констатира, че грешката при изчисляване на подбиването на цените е достатъчна, за да се обори направеният от Комисията анализ на съответната причинно-следствена връзка, чието наличие е елемент от съществено значение за налагането на мерките.

(5)

Накрая Общият съд отбелязва, че независимо от прилагането по аналогия на член 2, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета (6) за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз („основния антидъмпингов регламент“) за целите на преценката за наличието на вреда по смисъла на член 8 от основния антисубсидиен регламент, необективният характер на сравнението, констатиран във втората част от това основание, при всички положения е опорочил анализа, извършен от Комисията в съответствие с тези разпоредби (7).

(6)

Общият съд също така отбелязва, че равнището на отстраняване на вредата е било определено въз основа на сравнение, съдържащо среднопретеглената цена на вноса на включените в извадката производители износители, надлежно коригирана с отчитане на разходите за внос и митата, както е била определена във връзка с изчисляването на подбиването на цените (8). С оглед на това той приема, че не може да се изключи възможността — при липсата на грешка в методологията във връзка с подбиването на цените на жалбоподателя — маржът на вредата за промишлеността на Съюза да бъде определен на още по-ниско равнище от установеното в оспорвания регламент и още по-ниско от определения в него размер на подлежащите на изравняване субсидии. В този случай, в съответствие с член 15, параграф 1 от основния антисубсидиен регламент, размерът на съответното мито следва да се намали до процент, който да е достатъчен, за да се отстрани посочената вреда (9).

(7)

С оглед на изложеното по-горе Общият съд отмени оспорвания регламент в частта му, която се отнася до Giant.

1.3.   Изпълнение на решението на Общия съд

(8)

В член 266 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) се предвижда, че институциите са длъжни да предприемат необходимите мерки за изпълнение на взетите от него решения. В случай на отмяна на акт, приет от институциите в контекста на административна процедура, като например антисубсидийното разследване по делото, изпълнението на решението на Съда се изразява в замяна на отменения акт с нов, в който установената от Съда незаконосъобразност е отстранена (10).

(9)

Съгласно практиката на Съда процедурата за замяна на отменения акт може да се възобнови непосредствено на етапа, в който е възникнала незаконосъобразността (11). Това предполага по-специално, че ако актът, приет за приключване на административна процедура, бъде отменен, тази отмяна не засяга непременно подготвителните актове, като например отнасящите се до започването на антисубсидийната процедура. В случай че даден регламент за налагане на окончателни изравнителни мерки например бъде отменен, това означава, че вследствие на отмяната антисубсидийната процедура остава открита, тъй като актът, приет за приключване на антисубсидийната процедура, се заличава от правния ред на Съюза (12), с изключение на случаите, при които незаконосъобразността е възникнала на етапа на започване на процедурата.

(10)

В настоящия случай Общият съд е отменил оспорвания регламент на едно основание, а именно че Комисията не е направила обективно сравнение при анализа на подбиването на цените на едно и също ниво на търговия при определяне на наличието на значително подбиване на цените. Според Общия съд тази грешка е опорочила и анализа на причинно-следствената връзка и евентуално маржа на вредата по отношение на жалбоподателя.

(11)

Останалите констатации и заключения в оспорвания регламент, които не са били оспорени — или са били оспорени, но не са били разгледани от Общия съд, — остават валидни и не са засегнати от настоящото възобновяване на процедурата (13).

(12)

Вследствие на решението на Общия съд на 6 юли 2022 г. Комисията публикува известие („известието за възобновяване“) за възобновяване на първоначалното разследване относно вноса на електрически велосипеди с произход от КНР, което доведе до приемането на оспорвания регламент в неговата част, която се отнася до Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd, и да възобнови разследването от момента, в който е възникнала нередността (14).

(13)

Възобновяването беше ограничено по обхват до изпълнението на решението на Общия съд по отношение на Giant.

(14)

На 6 юли 2022 г. Комисията също така въведе регистрационен режим за вноса на електрически велосипеди с произход от КНР, произведени от Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd, и даде указания на националните митнически органи да изчакат публикуването на резултата от преразглеждането в Официален вестник на Европейския съюз, преди да вземат решение по евентуални искания за възстановяване на отменените мита („Регламента за регистрационния режим“) (15).

(15)

Комисията информира заинтересованите страни за възобновяването на процедурата и ги прикани да изложат становищата си в писмен вид и да поискат изслушване в рамките на срока, посочен в известието за възобновяване.

(16)

Една заинтересована страна, Giant, поиска да бъде изслушана в срока, определен в известието за възобновяване, и получи възможност да бъде изслушана.

(17)

След окончателното разгласяване Giant и Европейската асоциация на производителите на велосипеди (ЕАПВ) поискаха да бъдат изслушани и им тази възможност им беше предоставена възможност.

(18)

Нито една от заинтересованите страни не поиска изслушване от служителя по изслушванията при търговските процедури.

1.4.   Процедурни стъпки за изпълнение на решението на Общия съд

(19)

След възобновяването Комисията изпрати искания за информация до включените в извадката производители от Съюза и до свързаните с тях търговски дружества.

(20)

Отговори на исканията за информация бяха получени от всички включени в извадката производители от Съюза.

(21)

В съответствие с член 26 от основния антисубсидиен регламент Комисията извърши контролни посещения в помещенията на следните дружества:

Accell Group (Heerenveen, Нидерландия);

Prophete GmbH & Co. KG (Rheda-Wiedenbruck, Германия);

Derby Cycle Holding GmbH (Cloppenburg, Германия),

Koninklijke Gazelle NV (Dieren, Нидерландия).

1.5.   Разследван период

(22)

Настоящото разследване обхваща периода от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г. („разследвания период“). Разглеждането на тенденциите, които са от значение за оценка на вредата, обхваща периода от 1 януари 2014 г. до края на разследвания период („разглеждания период“).

2.   КОМЕНТАРИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ОТНОСНО ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО НА РАЗСЛЕДВАНЕТО

(23)

Комисията получи конкретни коментари относно възобновяването на разследването от Giant и вносителя Rad Power Bikes NL.

(24)

Giant заяви, че съгласно член 11, параграф 9 от основния антисубсидиен регламент за процедури, започнати съгласно член 10, параграф 11, разследването следва да приключи в рамките на една година, когато това е възможно. При всички случаи тези разследвания трябва да приключат в рамките на 13 месеца от започването им в съответствие с констатациите, направени съгласно член 13 за гаранциите, или констатациите, направени съгласно член 15 за окончателните мерки. Освен това Giant заяви, че в член 11.11 от Споразумението на СТО за субсидиите и изравнителните мерки („Споразумението за СИМ“) се предвижда, че освен ако са налице особени обстоятелства, разследванията трябва да приключат в рамките на една година, но в никакъв случай не по-късно от 18 месеца след започването им.

(25)

Giant заяви, че задължителният характер на сроковете е потвърден в контекста на Споразумението на СТО за СИМ (16).

(26)

Освен това Giant заяви, че в известието за възобновяване изрично се признава, че настоящата процедура е продължение на първоначалното разследване и тъй като първоначалното антисубсидийно разследване е започнало на 21 декември 2017 г., за да се спази задължителният срок по член 11, параграф 9 от основния антисубсидиен регламент, разследването е трябвало да приключи до 20 януари 2019 г. Вследствие на това дружеството заяви, че възобновяването на първоначалното разследване през юли 2022 г. е довело до удължаване на разследването след задължителния срок за приключване на разследванията, определен в член 11, параграф 9 от основния антисубсидиен регламент, а също така е несъвместимо със сроковете, определени в член 11.11 от Споразумението за СИМ.

(27)

Комисията отхвърли този аргумент. Съгласно установената съдебна практика, свързана с аналогичната разпоредба в основния антидъмпингов регламент, срокът за приключване на първоначалното разследване не се прилага за ситуации, при които процедурата е възобновена след съдебно решение. Следователно член 11, параграф 9 се отнася само до първоначалните процедури, а не до тези, които са били възобновени вследствие на решение за отмяна или за обявяване на невалидност. Посоченото от Giant дело, заведено в рамките на СТО, изглежда няма връзка със случая, тъй като не поставя под въпрос факта, че обхватът на член 11.11 от Споразумението за СИМ надхвърля първоначалните разследвания.

(28)

Giant твърди също така, че Комисията няма право да възобнови първоначалното антисубсидийно разследване по отношение на Giant, тъй като установената от Общия съд съществена грешка е засегнала не само разследването по отношение на Giant, но и цялостните анализи на вредата и причинно-следствената връзка, които поне отчасти се основават на констатациите по отношение на Giant. Освен това Giant твърди, че за да се съобрази с решението на Общия съд по дело T-243/19, Комисията не е имала право да възобнови първоначалното разследване, а следва да отмени изравнителните мерки по отношение на електрическите велосипеди в частта, в която се отнасят до Giant.

(29)

Rad Power Bikes NL също така заяви, че според констатациите на Общия съд Комисията следва да отмени наложените мерки.

(30)

Комисията изрази несъгласие с тези твърденията, че не би било възможно да се възобнови разследване за отстраняване на незаконосъобразност, установена от европейските съдилища. Всъщност в решението по делото Jindal (17) Общият съд констатира, че Комисията може да възобнови разследването, да го започне отново от момента, в който е възникнала незаконосъобразността, да коригира нередността и да наложи повторно мерки през периода на прилагане на разглеждания регламент дори в случай на съществена грешка/грешка в методологията. Комисията също така не вижда как някоя от разпоредбите или съдебната практика на СТО, цитирани от Giant, биха подкрепили твърденията на дружеството, тъй като в тях не се разглежда коригирането на случаите на незаконосъобразност след съдебно дело.

(31)

Освен това, при възобновеното разследване, както е обяснено в раздели 3 и 4, Комисията коригира грешката в методологията, както се изисква от Общия съд в решението му по дело T-243/19, като преразгледа изчисленията за подбиване на цените на Giant. Комисията също така преизчисли равнището на отстраняване на вредата на Giant, като отстрани същата методологична грешка. Като се има предвид заключението на Общия съд, че този въпрос засяга и общите констатации относно вредата и причинно-следствената връзка, Комисията преразгледа своя анализ както на вредата, така и на причинно-следствената връзка, както е обяснено по-долу в раздели 3 и 4. Поради това Комисията счете, че преразгледаните констатации са в пълно съответствие с решението на Общия съд по дело T-243/19. Тъй като преразгледаните констатации доведоха до намаляване на нивото на митото, но то не беше премахнато, не беше необходимо да се отменят изравнителните мерки по отношение на електрическите велосипеди, що се отнася до Giant. Поради това Комисията отхвърли тези аргументи.

(32)

Giant твърди също, че ако Комисията продължи възобновеното разследване, тя трябва да коригира и всички други грешки, оспорени от Giant пред Общия съд. По-специално Giant заяви, че в контекста на възобновеното антисубсидийно разследване Комисията следва също така да отстрани грешките, които е направила по отношение на оценката на субсидиите, и по-конкретно: i) своята констатация, че е предоставена субсидия чрез закупуване от GEV на двигатели и акумулаторни батерии; ii) своето изчисление на размера на субсидията, при което Комисията неправилно е включила ползи, които не са свързани с електрическите велосипеди, допуснати за свободно обращение в ЕС; iii) своята констатация, че използването на акцепти представлява финансово участие по смисъла на член 3, параграф 1 от основния антисубсидиен регламент; iv) своята констатация относно ползата, за която се твърди, че е предоставена чрез използването на акцепти; v) своята констатация относно спецификата на предполагаемата субсидия, предоставена чрез акцепти, и vi) констатацията си, че GEV е получило полза чрез придобиването на права за ползване на земя.

(33)

Комисията отхвърли този аргумент. В заключението на Съда в точка 117 от решението по дело T-243/19 Съдът прие, че регламентът следва да бъде отменен в частта, която се отнася до Giant, тъй като грешката в методологията, установена при изчисляването на подбиването на цените, може да постави под въпрос законосъобразността на оспорвания регламент, като обезсили анализа на Комисията относно вредата и причинно-следствената връзка. Съдът не счете за необходимо да разглежда или оценява основателността на други твърдения, представени от жалбоподателя. Както е посочено в съображения 8 и 11, в член 266 от ДФЕС се предвижда, че институциите са длъжни да предприемат необходимите мерки за изпълнение на решенията на Съда и останалите констатации и заключения в оспорвания регламент, които не са били оспорени или които са били оспорени, но не са били разгледани от Съда, остават напълно валидни. Следователно, тъй като обхватът на възобновеното разследване не предвижда преразглеждане на целия случай, а да се приложат конкретните констатации на Съда, Комисията не счете за необходимо да преразгледа марж на субсидията на Giant.

(34)

Освен това Giant посочи, че както при първоначалното, така и при възобновеното разследване Комисията не е разгласила напълно необходимата информация, за да прецени дали е направено обективно сравнение между експортните цени на Giant и тези на промишлеността на Съюза. Поради това Giant поиска в контекста на възобновеното разследване Комисията да разгласи съответната информация относно каналите за продажби на включените в извадката производители от Съюза.

(35)

Въпреки че Комисията запази позицията си относно поверителността на данните за продажбите, осъществени от промишлеността на Съюза на пазара на Съюза, Комисията счете за целесъобразно да уведоми Giant относно следното: четиримата включени в извадката производители от Съюза са продавали около 46 % от обема на продажбите си чрез свързани търговци. Общо 10 свързани търговци са продавали електрически велосипеди на несвързани дружества в допълнение към преките продажби, извършени от включените в извадката производители. Следователно преките продажби са представлявали около 54 % от обема на продажбите на Съюза.

(36)

Giant заяви, че противно на това, което Комисията твърди в известието си за възобновяване, Комисията е била длъжна да направи обективно сравнение между цените на внесените електрически велосипеди и цените на електрическите велосипеди, продавани от производителите от Съюза на пазара на Съюза. Giant заяви, че съгласно член 8, параграфи 1 и 2 от основния антисубсидиен регламент Комисията има позитивно задължение да извърши такова сравнение на цените, което може да бъде между цените на внесените електрически велосипеди и действителните цени на промишлеността на Съюза, за да проучи ценовото въздействие на разглеждания внос. При това обективно сравнение следва да се вземе предвид правилната точка на конкуренция на съответните продажни цени. При него следва също така да се вземат предвид разликите в това дали тези продажби са били на маркови продукти или на равнището ПОО.

(37)

Комисията взе предвид аргументите, представени от Giant, и коментарите в решението на Общия съд в своя преработен анализ на подбиването на цените, вредата, причинно-следствената връзка и отстраняването на вредата, както и в констатациите в раздели 3 и 4 по-долу.

(38)

Giant също така изтъкна, че в Регламента за регистрационния режим изрично се признава, че „окончателното задължение за плащане на […] антидъмпингови и изравнителни мита […] ще зависи от констатациите от преразглеждането“ (18), поради което, според Giant, от това следва, че всяко окончателно задължение може да се прилага само за бъдещ внос, т.е. за продукти, които са пуснати в свободно обращение след датата на влизане в сила на тези мита. Giant твърди, че тази позиция се подкрепя от заключението на генералния адвокат по дело C-458/98 (IPS), както и от становищата, изразени в миналото от самата Комисия (19). Поради това Giant твърди, че всички преизчислени мита могат да бъдат наложени само по отношение на бъдещия внос на електрически велосипеди, произведени от Giant, т.е. електрически велосипеди, които ще влязат в свободно обращение след публикуването на регламентите за повторно налагане на митата. Освен това Giant твърди, че повторното налагане на преизчислени мита по отношение на предишен внос също би било в противоречие с естеството на изравнителните мита, които не са наказателни мерки, насочени към компенсиране на предишна вреда, понесена от промишлеността на Съюза, а са средство за предотвратяване на бъдеща вреда (20).

(39)

Според постоянната практика на Съда член 10, параграф 1 от основния антидъмпингов регламент не изключва повторното налагане на антидъмпингови мита върху вноса, осъществен през периода на прилагане на регламенти, които са обявени за невалидни (21). Комисията счита, че тези констатации се прилагат с еднаква сила за изравнителните мита, тъй като и член 16 от основния антисубсидиен регламент, който е в сила понастоящем, не изключва възможността с нормативни актове да се налагат повторно изравнителни мита върху вноса, осъществен през периода на прилагане на регламенти, които са обявени за невалидни. Следователно, както е обяснено в съображение 14 от Регламента за регистрационния режим, възобновяването на административната процедура и евентуалното повторно налагане на мита не може да се счита за противоречащо на правилото за недопускане на прилагане с обратна сила (22). Поради това твърдението на Giant, че митата не могат да бъдат наложени повторно върху вноса, който е бил допуснат за свободно обращение преди публикуването на (бъдещия) регламент за изпълнение на Комисията, беше отхвърлено.

(40)

Rad Power Bikes NL коментира, че е внасяло продукти от други китайски износители, които са подобни на внасяните от Giant, и че този внос подлежи на мита, които са изчислени и наложени въз основа на съответното равнище на отстраняване на вредата. Поради това дружеството твърди, че при преизчисляването на приложимите мита за Giant Комисията трябва също така да преразгледа и намали приложимите митнически ставки за другите китайски износители, подлежащи на облагане с митата, както за тези, на които са предоставени индивидуални митнически ставки, така и за другите невключени в извадката оказали съдействие китайски износители.

(41)

Както е обяснено в съображение 33, обхватът на възобновеното разследване не включва преглед на всички констатации от оспорвания регламент, а изпълнение на специфичните констатации, направени от Общия съд, доколкото те се отнасят до Giant. Общият съд не отмени оспорвания регламент по отношение на други производители износители. С оглед на това Комисията не счита за необходимо или целесъобразно да преразглежда първоначалните си констатации за другите китайски износители, подлежащи на облагане с митата. Поради това Комисията отхвърли този аргумент.

(42)

В коментарите си след окончателното разгласяване Giant повтори твърденията си относно законосъобразността на повторното налагане с обратна сила на преразгледаните изравнителни мита на Giant, както е посочено в съображение 38. Тъй като обаче не бяха представени нови аргументи, отхвърлянето на неговото искане се потвърждава.

3.   ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА МАРЖА НА ПОДБИВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА GIANT И НА КОНСТАТАЦИИТЕ ЗА ВРЕДАТА

3.1.   Определяне на подбиването на цените по отношение на Giant

(43)

Както е отбелязано в съображение 3, Общият съд установи, че тъй като Комисията е използвала за основа изчисляването на подбиването на цените в контекста на член 8, параграф 2 от основния антисубсидиен регламент, като е взела предвид по отношение на цените на производителите от Съюза някои елементи, които е приспаднала от цените на Giant (или не са били налице по отношение на продажбите на ПОО), Комисията не е направила обективно сравнение при изчисляването на маржа на подбиване на цените на Giant. Следователно значението или наличието на такова подбиване на цените не е било надлежно установено.

(44)

Както е обяснено в съображение 610 от оспорвания регламент, Комисията определи подбиването на цените по време на разследвания период, като сравни:

среднопретеглените продажни цени на включените в извадката четирима производители от Съюза по вид на продукта за несвързани клиенти на пазара на Съюза, коригирани на ниво франко завода; и

съответните среднопретеглени цени по вид на продукта на вноса от включените в извадката производители износители в КНР за първия независим клиент на пазара на Съюза, установени на база стойност, застраховка и навло (CIF), със съответните корекции за митата в размер на 6 % и за разходите за вноса; както е посочено в съображения 616—618 от оспорвания регламент, когато продажбите са извършени чрез свързани търговци, експортните цени са коригирани по аналогия в съответствие с член 2, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент. Бяха приспаднати разходите за продажба, общите и административните разходи (ПОАР) на свързания търговец и печалбата на извадка от несвързани вносители (9 % от продажната цена).

(45)

За да се осигури обективно сравнение между цените на Giant и цените на производителите от Съюза, Комисията преизчисли маржа на подбиване на цените на Giant, като коригира среднопретеглените продажни цени на включените в извадката производители от Съюза, посочени в съображение 44, в два аспекта.

(46)

На първо място, когато продажбите са извършени от включените в извадката производители от Съюза чрез свързани търговци, от продажната цена за независими клиенти (всички видове) е направено приспадане, за да се отчетат действителните ПОАР на търговеца и печалбата (9 %). За един производител от Съюза беше установена конкретна договореност, подобна на ишлеме. В този случай, когато разходите на свързания търговец се отнасят до производствени дейности, тези разходи не бяха приспаднати. Равнището на печалба, използвано при това изчисление, е същото равнище на печалба, свързано с прилагането по аналогия на член 2, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент, упоменато в съображения 616—618 от оспорвания регламент по отношение на включените в извадката производители износители, което беше изчислено от оказалите съдействие несвързани вносители.

(47)

Второ, когато беше необходимо да се сравнят цените на равнище ПОО, беше направено допълнително приспадане в размер на 2,3 % от съответните цени на промишлеността на Съюза с цел отчитане на разходите за проектиране, предлагане на пазара и научноизследователска и развойна дейност (НИРД). Това приспадане беше определено, както е посочено в съображение 771 от оспорвания регламент.

(48)

Беше счетено, че не е необходима допълнителна корекция за нивото на търговия, тъй като при разследването беше установено, че няма последователна и отчетлива ценова разлика между продажбите на търговци на едро и дребно в Съюза.

(49)

В коментарите си след окончателното разгласяване Giant заяви, че сравнението между неговите експортни цени и тези на промишлеността на Съюза следва да се направи в момента на първата продажба на несвързан клиент и от двете страни, без корекции за ПОАР и печалбата. Giant заяви, че този подход е следван от Комисията при изпълнението на решението на Общия съд по делото Jindal. Giant изказа твърдението, че с използването на този метод ще се постигне обективно сравнение.

(50)

Комисията припомни, че сравнението между цените на производителя износител и на промишлеността на Съюза по делото Jindal е направено на равнището на несвързани клиенти поради конкретните обстоятелства в този случай, при който пазарът е бил разделен на географски принцип, а конкуренцията е била на равнището на тръжните процедури. Действията по всеки случай се предприемат въз основа на конкретните факти и обстоятелства в светлината на конкретното съдебно решение. Giant не е обяснило защо обстоятелствата в този случай биха оправдали същия подход като този по делото Jindal и защо следваният от Комисията подход е несъвместим с решението на Съда. Освен това Комисията отбеляза, че експортните цени при първоначалното разследване са коригирани, когато е целесъобразно, за ПОАР на свързаните търговци и условната печалба в съответствие с практиката на Комисията да прилага по аналогия същата методология съгласно предвиденото в член 2, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент. Този подход беше изрично потвърден от Съда в решението по делото Hansol (23), в което се подчертава, че той попада в обхвата на широкото право на преценка, с което разполага Комисията при прилагането на член 3, параграф 2 от основния антидъмпингов регламент. Поради това твърдението бе отхвърлено.

(51)

Освен това Giant заяви, че като алтернатива на твърдението, описано в съображение 49, за продажбите на промишлеността на Съюза, извършени директно на търговци на дребно, Комисията следва да направи допълнителни приспадания от продажните цени на производителя от Съюза за ПОАР и печалбите, съответстващи на вътрешните отдели по продажбите.

(52)

Комисията обаче припомни, че подходът, изложен в съображения 46—48, гарантира обективно сравнение чрез коригиране на експортните цени и тези на промишлеността на Съюза по един и същ начин за едни и същи канали за продажби чрез използване на същата методология. Това означава, че както експортните цени, така и продажните цени на промишлеността на Съюза са коригирани за ПОАР и печалбата, ако продажбите са извършени чрез свързани търговци, докато преките продажби не са коригирани. Следователно коригирането на преките продажни цени на промишлеността на Съюза, както е предложено от Giant, би създало асиметрия в ущърб на промишлеността на Съюза по отношение на експортните цени на Giant за съответните им продажби, тъй като такива приспадания не са направени за продажбите на производствения субект на Giant в Китай във връзка с директните продажби. Това би противоречало и на решението на Съда по същите причини, свързани с асиметрията, на които се е позовал Съдът, когато се е произнесъл в полза на Giant. Освен това Комисията отбеляза, че вече са направени допълнителни корекции, когато е целесъобразно, по отношение на разходите за дизайн, маркетинг и научноизследователска и развойна дейност (НИРД), включително относно равнището на търговия, както е обяснено в съображения 47 и 48, за да се гарантира пълна симетрия между съответните ситуации на Giant и промишлеността на Съюза в съответствие със съдебното решение. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(53)

Giant заяви също така, че неговите продажби на ПОО следва да бъдат сравнени, когато това е целесъобразно, с продажните цени на промишлеността на Съюза, които са били предмет на приспадане на ПОАР и печалбата.

(54)

Комисията потвърди, че е приложен този подход.

(55)

В коментарите си след окончателното разгласяване промишлеността на Съюза заяви, че разгласяването на изчисленията на преразгледаните цени на промишлеността на Съюза е неправилно поради използваната методология за включване на кредитните известия. Производителите от Съюза заявиха, че това е повлияло както на изчисляването на нетните цени, така и на корекциите на ПОАР и печалбата.

(56)

Комисията извърши оценка, за да установи дали преразгледаната методология, предложена от включените в извадката производители от Съюза, е оказала някакво въздействие върху маржовете на подбиване и занижаване на цените. Вследствие на това Комисията преразгледа изчисленията си, които обаче не оказаха съществено въздействие върху тези маржове. Преразгледаните изчисления бяха представени на включените в извадката производители от Съюза, а Giant също беше уведомен относно факта, че изчисленията бяха преразгледани На тези страни беше даден срок за представяне на коментари.

(57)

В коментарите си от 13 февруари 2023 г. промишлеността на Съюза посочи грешка в изчисленията на кредитните известия за един производител от Съюза. След коригирането на тази грешка маржът на подбиване на Giant беше 11,5 %. Новите изчисления бяха съобщени на всички заинтересовани страни на 14 февруари 2023 г. и на страните бе даден допълнителен срок за представяне на коментари. Не бяха получени други коментари.

(58)

Също така в коментарите си от 13 февруари 2023 г. промишлеността на Съюза заяви, че при третирането на кредитните известия Комисията е трябвало единствено да изчисли размера на ПОАР и размера на печалбата въз основа на стойността франко завода на всяка сделка за продажба. Като се има предвид обаче, че ПОАР бяха изчислени за бройка електрически велосипед, а маржът на печалбата беше изчислен въз основа на стойността на фактурата, това твърдение беше отхвърлено.

(59)

По време на изслушването промишлеността на Съюза заяви, че за всички продажби, при които Комисията е приспаднала печалбата на свързания вносител от продажните цени на промишлеността на Съюза, процентът на печалбата от 9 % е бил твърде висок, тъй като е бил много по-висок от целевата печалба, установена при първоначалното разследване (4,3 %). В твърдението също така се обяснява, че процентът на печалба от 9 % не е обоснован от „никаква информация по досието“ от възобновеното разследване. Giant направи коментар, за да опровергае това твърдение, като заяви, че не е целесъобразно да се променя приложеният процент на печалба, тъй като няма основания за отмяна на условния процент на печалбата, изчислен при първоначалното разследване.

(60)

Процентът на целевата печалба и условният процент на печалбата на свързан вносител бяха определени при първоначалното разследване (въз основа на данни от досието по делото) и не бяха разгледани от Общия съд, нито споменати в решението, довело до възобновяване на настоящото разследване. Поради това Комисията не е задължена да разследва отново този въпрос в рамките на настоящото изпълнение. Освен това целевата печалба (т.е. печалбата, която може да бъде реализирана от промишлеността на Съюза при продажби на вътрешния пазар при нормални условия на конкуренция) и печалбата на търговеца (условна сума, покриваща печалбата, която обикновено се поема от вносителя) са две отделни понятия и се уреждат от различни разпоредби на основния регламент. Следователно прякото сравнение между двете понятия е неуместно и без значение за определянето на който и да било от двата маржа на печалбата. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(61)

Промишлеността на Съюза също така заяви, че приспадането на ПОАР и печалбата не е оправдано поради връзката между двама от производителите от Съюза и свързаните с тях търговци. По-специално беше заявено, че от продажната цена, реализирана чрез определени търговци, не следва да се приспадат ПОАР и печалбата, тъй като производителят е действал по силата на договор за ишлеме. В подкрепа на твърдението си промишлеността на Съюза представи споразумения между съответните дружества за производство и продажба

(62)

Що се отнася до производителя, който също е посочен в съображение 61, той е имал специална договореност, „подобна на ишлеме“. Комисията прегледа точните условия на тази договореност и стигна до заключението, че е функционирала система за производство по договор, а не договор за ишлеме, и че както производителят, така и свързаният търговец са имали ПОАР. Споразумението също така показа договорни отношения между свързани страни. Поради това Комисията заяви, че не е целесъобразно изцяло да се изключват ПОАР и приспадането на печалбата от продажните цени на този производител чрез свързани страни. Комисията взе предвид ПОАР във връзка с разходи, които обикновено са направени при свързания търговец, а не тези за функции, които обичайно са свързани с производител. Освен това засегнатият производител е имал ПОАР, свързани с преките му продажби. Поради това Комисията стигна до заключението, че ПОАР и печалбата следва да бъдат приспаднати от продажната цена на свързания търговец и отхвърли това твърдение.

(63)

По отношение на втория производител промишлеността на Съюза също представи споразумение между производителя и свързания търговец в подкрепа на твърдението си, че Комисията не следва да приспада ПОАР и печалбата от продажните цени на свързаните с него търговци. Giant представи опровержение на този аргумент, като заяви, че подходът за промишлеността на Съюза следва да бъде същият като подхода, прилаган по отношение на Giant.

(64)

При разглеждането на този въпрос Комисията отбеляза, че споразумението, представено за този втори производител, също не е договор за ишлеме, а споразумение за производство между свързани страни, в което се определят ролите на производителя и свързания търговец и са включени други клаузи, като например методологията за изчисляване на трансферните цени. В споразумението не се потвърждава, че през РП на първоначалното разследване електрическите велосипеди са били произвеждани съгласно договор за ишлеме или друго споразумение, което би означавало, че не е целесъобразно да се приспадат ПОАР от продажните цени на свързаните търговци. Всъщност споразумението показа наличието на договорни отношения между свързани страни. Свързан търговец също е действал като производител и е продавал електрически велосипеди директно на пазара, както и чрез други свързани търговци. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(65)

Промишлеността на Съюза също така заяви, че продажбите на един производител от Съюза следва да бъдат коригирани нагоре или да не бъдат взети предвид при сравнението на цените, тъй като са свързани с продажби за вериги супермаркети и онлайн платформи, а не с други видове клиенти на дребно.

(66)

Комисията не счете за целесъобразно да изключи тези продажби, тъй като извадката от производители от Съюза, подбрана при първоначалното разследване, беше счетена за представителна за промишлеността на Съюза. Освен това в съображение 48 бе потвърдено, че допълнителни корекции на цените, освен вече направените, не са подходящи за различните видове клиенти.

(67)

Промишлеността на Съюза заяви, че нейните продажби на ПОО не следва да се сравняват с експортните продажби, освен ако не е направена корекция на цените ѝ, за да се гарантира обективно сравнение.

(68)

Комисията отбеляза, че обемът на продажбите на ПОО от промишлеността на Съюза е бил много малък и по-голямата част от тези продажби не са били използвани при изчисляването на подбиването и занижаването на цените, тъй като не е имало съответствие с вида на вноса. Поради това се стигна до заключението, че корекцията за продажбите на ПОО на промишлеността на Съюза не следва да се разглежда допълнително, тъй като въпросът няма да окаже съществено въздействие върху маржовете на подбиване и занижаване на цените.

(69)

Вследствие на това преразгледаният марж на подбиване на цените от 11,5 % за Giant през първоначалния разследван период се потвърждава.

3.2.   Определяне на подбиването на цените по отношение на други китайски износители

(70)

По дело T-243/19 Общият съд отбеляза, че установената грешка в методологията, която означава, че Комисията не е направила обективно сравнение при изчисляването на маржа на подбиване на цените на Giant, вероятно ще окаже влияние и върху изчисляването на подбиването на цените, установено по отношение на другите включени в извадката производители износители (24).

(71)

За да се гарантира обективно сравнение между цените на другите включени в извадката производители износители и цените на производителите от Съюза, Комисията също така преизчисли маржовете на подбиване на цените на другите включени в извадката производители износители, като взе предвид въпросите, посочени в съображения 44—47.

(72)

Резултатът от сравнението показа среден марж на подбиване на цените за вноса от включените в извадката износители (включително Giant) от 17,1 %. С оглед на посоченото в съображение 56 преразглеждане на маржа на подбиване на цените на Giant, тази цифра (17,0 %) в крайна сметка беше потвърдена.

3.3.   Преразгледано заключение относно вредата

(73)

Комисията отбелязва, че след коригирането на грешката в методологията, свързана с изчисляването на подбиването на цените, установена от Общия съд по дело T-243/19 (25), равнищата, с които китайският внос е подбивал цените на промишлеността на Съюза, са намалели на средно 17,0 %, както е посочено в съображение 72. Въпреки че равнищата на подбиване на цените са намалели, все още очевидно е налице значително подбиване на цените от дъмпинговия внос от КНР.

(74)

Констатациите на Комисията по отношение на другите показатели за вреда, посочени в съображения 681—693 от оспорвания регламент, остават напълно валидни.

(75)

Като взе предвид преразгледаните значителни маржове на подбиване на цените, посочени в съображение 73, и доказателствата за отрицателното развитие на почти всички показатели за вредата, обяснени в съображения 630—680 от оспорвания регламент, Комисията стигна до заключението, че промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда по смисъла на член 8, параграф 4 от основния антисубсидиен регламент.

4.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

(76)

Освен това Комисията проучи дали все още би съществувала причинно-следствена връзка между дъмпинговия внос и вредата, понесена от производителите от Съюза, с оглед на преразгледаните маржове на подбиване на цените за вноса от включените в извадката китайски производители износители.

(77)

Независимо от намаляването на маржа на подбиване на цените за всички включени в извадката китайски износители, това не промени факта, че вносът от включените в извадката китайски износители е подбивал в значителна степен продажните цени на промишлеността на Съюза. Поради това преразгледаните маржове на подбиване на цените не промениха първоначалната констатация на Комисията относно наличието на причинно-следствена връзка между вредата, понесена от производителите от Съюза, и субсидирания внос от КНР, посочена в съображение 718 от оспорвания регламент.

(78)

Преразгледаните маржове на подбиване на цените също не промениха анализа и констатациите относно други причини за вредата, представени в раздел 5.2 от оспорвания регламент.

(79)

Поради липсата на други коментари Комисията стигна до заключението, че съществената вреда, нанесена на промишлеността на Съюза, е причинена от дъмпинговия внос от КНР и че другите фактори, разгледани поотделно или заедно, не са отслабили причинно-следствената връзка между вредата и субсидирания внос.

5.   ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА МАРЖА НА ВРЕДАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА GIANT

(80)

Като се имат предвид коментарите на Общия съд в точка 115 от решението по дело T-243/19, Комисията също така преизчисли равнището на отстраняване на вредата на Giant.

(81)

При първоначалното разследване Комисията определи равнището на отстраняване на вредата по време на разследвания период, като сравни:

среднопретеглените целеви цени на включените в извадката четирима производители от Съюза по вид на продукта за несвързани клиенти на пазара на Съюза, коригирани на ниво франко завода;

съответните среднопретеглени цени по вид на продукта на вноса от включените в извадката производители износители в КНР за първия независим клиент на пазара на Съюза, установени на база стойност, застраховка и навло (CIF), със съответните корекции за митата в размер на 6 % и за разходите за вноса; когато продажбите са извършени чрез свързани търговци, експортните цени бяха коригирани по аналогия в съответствие с член 2, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент. Бяха приспаднати ПОАР на свързания търговец и печалбата на извадка от несвързани вносители (9 % от продажната цена); и

когато експортните цени са свързани с продажбите на ПОО, целевите цени на промишлеността на Съюза са намалели с 2,3 %, което отразява разходите за НИРД и разходите за предлагане на пазара на включените в извадката производители от промишлеността на Съюза, които не са отразени в цените на продажбите на ПОО на Giant.

(82)

За да се гарантира обективно сравнение между цените на Giant и цените на производителите от Съюза, Комисията преизчисли равнището на отстраняване на вредата на Giant, като коригира среднопретеглените целеви цени на включените в извадката производители от Съюза, посочени в съображение 81.

(83)

Когато продажбите са извършени от включените в извадката производители от Съюза чрез свързани търговци, от цената за независими клиенти е направено приспадане, за да се отчетат действителните ПОАР на търговците и печалбата (9 %). Размерът на ПОАР варираше в зависимост от съответния търговец. Когато разходите на съответния свързан търговец не са свързани с предлагането на пазара на продукти, а с производствени дейности (като например планиране на производството и набавяне на суровини), тези разходи не бяха приспаднати, тъй като не са свързани с обичайните функции на свързан търговец, който предлага продуктите на пазара на Съюза. Равнището на печалба, използвано при това изчисление, е равнището на печалба, установено при първоначалното разследване за оказалите съдействие несвързани вносители.

(84)

Беше счетено, че не е необходима допълнителна корекция, за да се отчете равнището на ПОО/марката, тъй като тази корекция в размер от 2,3 % вече е била направена.

(85)

Беше счетено, че не е необходима допълнителна корекция за нивото на търговия, тъй като при разследването беше установено, че няма последователна и отчетлива ценова разлика между продажбите на търговци на едро и дребно в Съюза.

(86)

Твърденията, направени както от Giant, така и от промишлеността на Съюза в коментарите им във връзка с окончателното разгласяване по отношение на изчисляването на подбиването на цените в раздел 3, се прилагат еднакво за маржовете на занижаване на цените в настоящия раздел.

(87)

С оглед на третирането на коментарите, представени от заинтересованите страни, преразгледаният марж на занижаване на цените за Giant е 13,8 %.

6.   ОКОНЧАТЕЛНИ ИЗРАВНИТЕЛНИ МЕРКИ

6.1.   Равнище на отстраняване на вредата

(88)

Въз основа на заключенията на Комисията относно субсидирането, вредата и причинно-следствената връзка в настоящото възобновено антисубсидийно разследване повторно се налага окончателно изравнително мито върху вноса на разглеждания продукт с произход от Китай и произвеждани от дружеството Giant.

(89)

Като се има предвид, че повторно определеният марж на вредата за Giant (13,8 %) е по-висок от размера на субсидирането (3,9 %), в съответствие с приложимите правила в първоначалното разследване, ставката на изравнителното мито следва да бъде определена на равнището на размера на субсидирането. Съответно, повторно наложеното изравнително мито по отношение на Giant е, както следва:

Окончателно изравнително мито

Дружество

Размер на субсидирането

Равнище на отстраняване на вредата

Ставка на изравнителното мито

Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.

3,9  %

13,8  %

3,9  %

(90)

Равнището на изравнителното мито, произтичащо от настоящото разследване, което не се е променило в сравнение с равнището на изравнителните мита, наложени съгласно оспорвания регламент, се прилага без прекъсване във времето след влизането в сила на оспорвания регламент (а именно, считано от 19 януари 2019 г. нататък). На митническите органи се възлага да съберат съответната сума върху вноса на Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.

(91)

Всички заинтересовани страни бяха информирани за основните факти и съображения, на които се основава намерението за повторно налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на електрически велосипеди от КНР от производителя износител Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.

(92)

С оглед на член 109 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (26), когато дадена сума трябва да бъде възстановена вследствие на решение на Съда на Европейския съюз, лихвата, която трябва да бъде платена, следва да съответства на лихвения процент, прилаган от Европейската централна банка за нейните основни операции по рефинансиране и публикуван в серия С на Официален вестник на Европейския съюз на първия календарен ден от всеки месец.

(93)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета по член 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1037,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно изравнително мито върху вноса на велосипеди с подпомагане на въртенето на педалите, оборудвани със спомагателен електрически двигател, понастоящем класирани в кодове по КН 8711 60 10 и ex 8711 60 90 (код по ТАРИК 8711609010), с произход от Китайската народна република и произведени от Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd, считано от 19 януари 2019 г.

2.   Ставките на окончателното изравнително мито, приложима към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване на продукта, описан в параграф 1 и произведени от Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd, е 3,9 % (допълнителен код по ТАРИК C383).

Член 2

Окончателното изравнително мито, наложено с член 1, се събира и върху вноса, регистриран в съответствие с член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС)2022/1162 за въвеждане на регистрационен режим за вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република след възобновяване на разследванията с цел изпълнение на решенията от 27 април 2022 г. по дела T-242/19 и T-243/19 във връзка с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/73 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/72.

Член 3

Митническите органи се приканват да преустановят регистрационния режим за вноса, установен в съответствие с член 1, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1162, който се отменя.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 март 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 55.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/72 на Комисията от 17 януари 2019 г. за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република (ОВ L 16, 18.1.2019 г., стр. 5).

(3)  Решение по дело T-243/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd./Комисия, ECLI:EU:T:2022:260.

(4)  Производител на оригинално оборудване.

(5)  Съгласно определението в разглежданите регламенти.

(6)  Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (OB L 176, 30.6.2016 г., стр. 21).

(7)  Решение по дело T-243/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd./Комисия, ECLI:EU:T:2022:260, точка 118.

(8)  Решение по дело T-243/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd./Комисия, ECLI:EU:T:2022:260, точка 114.

(9)  Решение по дело T-243/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd./Комисия, ECLI:EU:T:2022:260, точка 115.

(10)  Решение по съединени дела 97, 193, 99 и 215/86, Asteris AE и други и Република Гърция/Комисия (Recueil 1988 г., стр. 2181, точки 27 и 28); и решение по дело T-440/20, Jindal Saw/Комисия, ECLI:EU:T:2022:318, т. 115.

(11)  Решение по дело C-415/96, Испания/Комисия (Recueil 1998 г., стр. I-6993, точка 31); решение по дело C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Съвет (Recueil 2000 г., стр. I-8147, точки 80—85); решение по дело T-301/01, Alitalia/Комисия (RecueilFP 2008 г., стр. II-1753, точки 99 и 142); решение по съединени дела T-267/08 и T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Комисия (Recueil 2011 г., стр. II-0000, точка 83).

(12)  Решение по дело C-415/96, Испания/Комисия (Recueil 1998 г., стр. I-6993, точка 31); решение по дело C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Съвет (Recueil 2000 г., стр. I-8147, точки 80—85).

(13)  Решение по дело T-650/17, Jinan Meide Casting/Комисия, ECLI:EU:T:2019:644, т. 333—342.

(14)  Известие за възобновяване на антидъмпинговото и антисубсидийното разследване във връзка с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/73 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/72 на Комисията за налагане на мерки върху вноса на електрически велосипеди от Китайската народна република вследствие на решенията от 27 април 2022 г. по дела T-242/19 и T-243/19 (ОВ C 260, 6.7.2022 г., стр. 5).

(15)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1162 на Комисията от 5 юли 2022 г. за въвеждане на регистрационен режим за вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република след възобновяване на разследванията с цел изпълнение на решенията от 27 април 2022 г. по дела T-242/19 и T-243/19 във връзка с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/73 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/72 (ОВ L 179, 6.7.2022 г., стр. 38).

(16)  Доклад на специализираната група „Мексико — маслиново масло“, точки 7.121 и 7.123.

(17)  Дело T-300/16 Jindal Saw и Jindal Saw Italia/Комисия.

(18)  Регламент за регистрационния режим, съображение 22.

(19)  Решение по дело C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Съвет, заключение на генералния адвокат Cosmas, ECLI:EU:C:2000:138, точка 77.

(20)  Решение по дело C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Съвет, заключение на генералния адвокат Cosmas, ECLI:EU:C:2000:138, точка 76.

(21)  Решение по дело C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, ECLI:EU:C:2018:187, точки 77—78 и решение от 19 юни 2019 г. по дело C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, ECLI:EU:C:2019:508, точка 57.

(22)  Решение по дело C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, точка 79 и решение по дело C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, точка 58.

(23)  Решение от 12 май 2022 г. по дело C-260/20 P, Комисия/Hansol Paper, ECLI:EU:C:2022:370, т. 105.

(24)  Решение по дело T-243/19, Giant Electric Vehicle Kunshan/Комисия, ECLI:EU:T:2022:259, точка 113.

(25)  Решение по дело T-243/19, Giant Electric Vehicle Kunshan/Комисия, ECLI:EU:T:2022:259, точка 82.

(26)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).


20.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/67


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/611 НА КОМИСИЯТА

от 17 март 2023 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 88/97 за разрешаване на освобождаването на вноса на определени части за велосипеди с произход от Китайската народна република от разширеното с Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета от 10 януари 1997 г. за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 по отношение на велосипедите с произход от Китайската народна република, чрез включване на вноса на някои велосипедни части от Китайската народна република, и за събиране на митото с разширен обхват по отношение на този внос, който е регистриран съгласно Регламент (ЕО) № 703/96 (2), и по-специално член 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Понастоящем по отношение на вноса на основни части за велосипеди с произход от Китайската народна република (КНР) в Съюза се прилага антидъмпингово мито („митото с разширен обхват“) вследствие на разширяването на обхвата с Регламент (ЕО) № 71/97.

(2)

В съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 71/97 следва да бъде установен режим за освобождаване, с който се разрешава освобождаването на вноса на основни части за велосипеди, които не заобикалят антидъмпинговото мито („режим за освобождаване“). Този режим за освобождаване се регулира от член 13, параграф 4 от основния регламент. Режимът за освобождаване позволява на дружества, чиято дейност се състои в сглобяване, за които бъде установено, че не участват в практики за заобикаляне на антидъмпинговата мярка във връзка с велосипедите, да внасят китайски части за велосипеди, без да заплащат антидъмпинговото мито.

(3)

Правната рамка за функционирането на режима за освобождаване е предвидена в Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията (3) („регламента за освобождаване“), изменен с Регламент (ЕС) № 512/2013 (4), Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/831 (5) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1296 (6).

(4)

Както е посочено в съображение 44 от Регламент (ЕО) № 71/97, Комисията редовно преразглежда системата за освобождаване, за да може тя да бъде адаптирана, когато това е необходимо, с оглед на опита, придобит от прилагането на тази система.

(5)

Целта на настоящия регламент за изпълнение на Комисията за изменение на регламента за освобождаване е последният да бъде адаптиран и подобрен въз основа на най-актуалния опит и развитие, настъпили след последното изменение с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1296.

(6)

За да се повиши правната сигурност и прозрачността, следва да се добави определението за „дружество, чиято дейност се състои в сглобяване“ и да се въведат други формални корекции с цел да се рационализира формулировката в регламента за освобождаване и да се актуализират позоваванията на други актове на Съюза в последната им версия, включително структурата на ТАРИК, установена в приложение III.

(7)

Освен това приложение I, в което се изброяват страните, чиито искания са в процес на разглеждане в съответствие с член 6 от регламента за освобождаване, и приложение II, в което се изброяват страните, освободени в съответствие с член 7 от регламента за освобождаване, следва да бъдат актуализирани. Към момента на приемане на настоящия регламент обаче за страните, посочени с допълнителен код по ТАРИК 8605, A576 и C009, следва да се извърши повторна оценка на предоставеното им разрешение за освобождаване. Резултатът от тази повторна оценка ще бъде предмет на отделен правен акт.

(8)

Съгласно режима за освобождаване, както е посочено в член 5, параграф 2 от регламента за освобождаване, компетентните органи на държавите членки могат да поставят суспендирането на плащането на митото с разширен обхват в зависимост от предоставянето на обезпечение във връзка с митото с разширен обхват. Тази разпоредба обаче не е задължителна и въз основа на опита, придобит от прилагането на режима за освобождаване, Комисията отбелязва, че това създава потенциални проблеми, свързани с дискриминация и пропуски, по отношение на прилагането на разпоредбите на регламента за освобождаване.

(9)

В този контекст Комисията счита, че е необходимо да се въведе задължително предоставяне на обезпечение в случай на предоставяне на суспендиране, с което да се гарантира равно третиране и правилно прилагане.

(10)

Освен това когато заявителят оттегли искането за освобождаване („искането“) или искането впоследствие бъде обявено за недопустимо или отхвърлено, подлежащото на суспендиране мито с разширен обхват не може да бъде събрано. По-специално последиците от оттеглянето на искането не са изрично регламентирани в изменения регламент за освобождаване. Комисията счита, че със задължителното предоставяне на обезпечението следва да се гарантира събирането на митото с разширен обхват и в случаите на последваща недопустимост, отхвърляне и оттегляне на искането.

(11)

Освен това Комисията счита за целесъобразно да регламентира изрично последиците от оттеглянето на искането. Поради това в случай на оттегляне следва да се счита, че искането не е подадено, и суспендирането на плащането на митото с разширен обхват следва да бъде отменено. Този подход би бил подобен на предвидения в член 5, параграф 8 от основния регламент.

(12)

Във връзка с това Комисията счита също така, че е целесъобразно да се подчертаят временните последици от суспендирането в сравнение с по-дългосрочните последици от освобождаването. За тази цел позоваванията на освобождаването следва да бъдат обвързани или заменени с позовавания на суспендирането, когато е необходимо.

(13)

След като разгледа опита, придобит от прилагането на режима за освобождаване, Комисията счита за необходимо да се внесат някои изменения, за да се гарантира правилното му функциониране и прилагане.

(14)

На първо място, Комисията отбелязва, че с регламента за освобождаване се предвижда възможността да се кандидатства отново за режима за освобождаване 12 месеца след отхвърлянето на дадено искане или след отмяната на освобождаването. Този срок не е достатъчно дълъг, за да се приведе операцията по сглобяване в съответствие с условията за възползване от режима за освобождаване, по-специално с изброените в членове 4, 5 и 8.

(15)

Поради това в регламента за освобождаване следва да се предвиди по-дълъг срок от най-малко 36 месеца, преди даден заявител да може отново да подаде искане за освобождаване. Освен това 36-месечният период на възбрана следва да се прилага и по отношение на искания, отхвърлени на етапа на проверката за допустимост.

(16)

Комисията също така отбелязва, че от съществено значение е да има възможност да се проверява дали освободените страни спазват правилата за недопускане на заобикаляне по отношение на вноса на основни части за велосипеди.

(17)

Поради това с регламента за освобождаване освободените страни или страните, чиито искания са в процес на разглеждане, следва да бъдат задължени да водят документация за основните части за велосипеди, които са им доставени, както и за използването на тези части, за период, по-дълъг от предвидените понастоящем 3 години и съответстващ на най-малко 5 години. Този срок ще обхваща продължителността на разследванията във връзка със заобикаляне на мерките и другите процедури в различни области на политиката, като например митническите процедури или процедурите във връзка с борбата с измамите.

(18)

По отношение на прилагането Комисията отбелязва, че когато бъде започнат преглед на освободената страна, освобождаването остава в сила по време на процедурата по преглед. В случай че освобождаването бъде отменено, митото с разширен обхват, което не е било платено по време на прегледа, не може да бъде събрано.

(19)

Поради това в такъв случай в регламента за освобождаване следва да се уточни, че вносът на основни части за велосипеди, извършван от страните, предмет на прегледа, следва да подлежи на регистрационен режим по време на периода, през който се провежда разследването в рамките на прегледа, в очакване на резултатите от този преглед, за да се гарантира, че ако в резултат на прегледа освобождаването бъде отменено, мерките могат впоследствие да бъдат приложени спрямо този внос от датата на регистрирането.

(20)

Освен това Комисията отбелязва, че когато бъде установено, че дадена освободена страна декларира невярно китайския произход на продуктите, това оказва пряко въздействие върху спазването на задълженията на освободените страни, по-специално на задълженията по член 8 от регламента за освобождаване.

(21)

Поради това в такива случаи в режима за освобождаване следва да се предвиди започването на преглед във връзка с освобождаването, предоставено на страна, за която е установено, че е декларирала невярно китайския произход на внесените части за велосипеди.

(22)

Освен това нееднократното невярно митническо деклариране по отношение на части за велосипеди от дадена освободена страна следва да доведе до отмяна на освобождаването.

(23)

Освобождаването следва също така да бъде отменено, когато се установи, че дадена освободена страна участва в практики за заобикаляне на митото с разширен обхват, inter alia чрез намаляване на възстановителния ефект на митото посредством внос на значителни количества. Член 14, буква в) от регламента за освобождаване предполага, че възстановителният ефект на митото ще бъде намален, когато 300 или повече единици от даден вид основни части за велосипеди бъдат декларирани за свободно обращение от дадена страна или бъдат доставени на тази страна.

(24)

За да се гарантира правната сигурност и прозрачността, този праг следва да бъде изрично посочен в регламента за освобождаване.

(25)

Освен това Комисията счита, че е целесъобразно да се поясни тълкуването на прага, установен в член 14, буква в). В това отношение прагът от по-малко от 300 единици от вид основни части за велосипеди на месечна база следва да се отнася до средната месечна стойност на единиците от даден вид основни части за велосипеди по време на периоди от 12 месеца, които започват да текат от датата на влизане в сила на съответното разрешение за специфична употреба. Във всеки случай общата продължителност на един или на няколко периода не може да бъде надвишава срока на валидност на съответното разрешение за специфична употреба.

(26)

По отношение на разрешенията за специфична употреба, предоставени от съответните органи на държавите членки, Комисията отбелязва, че дадена освободена страна, която не достига прага за прилагане на горепосочения режим за освобождаване, ще продължи да се възползва от предоставеното освобождаване, въпреки че не отговаря на едно от изискванията за допустимост на искането.

(27)

Поради това регламентът за освобождаване следва да предоставя възможност за отмяна на освобождаванията за страни, чийто внос е под прага, посочен в член 14, буква в) от регламента за освобождаване.

(28)

Освен това съгласно настоящите правила дадена страна, чиито искания са в процес на разглеждане, може да кандидатства за разрешение за специфична употреба и да се възползва от двата статута, въпреки факта, че двата инструмента са взаимно изключващи се.

(29)

Поради това категорията страни, отговарящи на условията за получаване на разрешение за специфична употреба, следва да изключва както освободените страни, така и страните, чиито искания са в процес на разглеждане, в рамките на режима за освобождаване.

(30)

Освен това Комисията счита за нужно да припомни, че в Регламент (ЕС) № 512/2013, както е посочено в съображение 3, се пояснява, че частите за велосипеди, използвани за комплектуване на велосипеди, оборудвани със спомагателен двигател, не подлежат нито на антидъмпинговото мито, нито на антидъмпинговото мито с разширен обхват, и поради това операциите по сглобяване на такива велосипеди остават извън обхвата на Регламент (ЕО) № 71/97 и съответно на регламента за освобождаване.

(31)

От съображения за правна сигурност и в съответствие с процедурите, уреждащи актовете за изпълнение, включително в рамките на процедурите за търговска защита, в регламента за освобождаване следва да се посочи, че решението за приключване на разследването в рамките на прегледа следва да бъде регламент на Комисията, приет в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (7).

(32)

В съответствие с принципа на доброто управление измененията в регламента за освобождаване, внесени с настоящия регламент, трябва да започнат да се прилагат възможно най-скоро по отношение на всички нови и всички текущи разследвания.

(33)

Поради това Регламент (ЕО) № 88/97 следва да бъде съответно изменен.

(34)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 88/97 се изменя, както следва:

1)

В член 1 определенията за „мито с разширен обхват“, „операция по сглобяване“ и „освободена страна“ се заменят съответно със следното:

„—

„мито с разширен обхват“ означава антидъмпинговото мито, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93, чийто обхват е разширен с член 2 от Регламент (ЕО) № 71/97 (наричан по-долу „референтният регламент“) и е запазен в последващите регламенти,“;

„—

„операция по сглобяване“ означава операция, при която основни части за велосипеди се използват за сглобяване или комплектуване на велосипеди или на части за велосипеди,“;

„освободена страна“ означава всяка страна, за чиито операции по сглобяване е установено, че не попадат в обхвата на член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 (*1), и която е била освободена в съответствие с член 7 или член 12 от настоящия регламент,

(*1)  Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21).“"

2)

Към член 1 се добавя определението за „дружество, чиято дейност се състои в сглобяване“, както следва:

„—

„дружество, чиято дейност се състои в сглобяване“ означава всяка страна, която извършва операция по сглобяване,“.

3)

Към член 1 се добавя определението за „възстановителния ефект на мерките“, както следва:

„—

„възстановителният ефект на митото намалява“, както е посочено в член 13, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/1036, по отношение на количествата, означава, че на месечна база продажбите на продуктите, получени в резултат от операциите по сглобяване, превишават 299 велосипеда или 299 единици от един вид основни части за велосипеди.“

4)

Заглавието на член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Освобождаване на вноса от митото с разширен обхват и суспендиране на плащането на митото с разширен обхват“.

5)

Член 2, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Плащането на митото с разширен обхват върху вноса на основни части за велосипеди се суспендира, когато тези части са декларирани за свободно обращение от страна, чиито искания са в процес на разглеждане, или от нейно име.“

6)

Адресът, посочен в член 3, параграф 1, се заменя със следното:

„European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G Trade Defence

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Електронна поща: trade-bicycle-parts@ec.europa.eu“

7)

Член 3, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При получаване на искане Комисията незабавно предоставя потвърждение за това.“

8)

Член 4, параграф 1, буква б) се заменя със следното:

„б)

в нея се съдържат prima facie доказателства, че извършваните от заявителя операции по сглобяване не попадат в обхвата на член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036; и“.

9)

Член 4, параграф 1, буква в) се заменя със следното:

„в)

през 36-те месеца, предхождащи искането, на заявителя не е било отказано разрешение за освобождаване в съответствие с настоящия член или с член 7, параграфи 3 или 4, или пък освобождаването му е било отменено в съответствие с член 10.“

10)

Член 4, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Когато дадено искане се счита за недопустимо, то се отхвърля с решение в съответствие с процедурата, посочена в член 13, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1036.“

11)

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Отмяна на спирането на плащането на митата

1.   От датата на получаване на искане, което е счетено за допустимо в съответствие с член 4, и до приемане на решение по неговата основателност в съответствие с членове 6 и 7, заплащането на митническото задължение във връзка с митото с разширен обхват в съответствие с член 2, параграф 1 от референтния регламент се суспендира по отношение на всеки внос на основни части за велосипеди, декларирани за свободно обращение от страната, чиито искания са в процес на разглеждане. Взема се предвид период не по-малък от 6 месеца преди получаване на искането, за да се установи prima facie съблюдаването на условията по член 4, параграфи 1 и 2.

2.   Компетентните органи на държавите членки поставят суспендирането на плащането на митото с разширен обхват в зависимост от предоставянето на обезпечение във връзка с митото с разширен обхват в съответствие с дял III, глава 2 от Митническия кодекс на Съюза (*2), в случай че впоследствие искането бъде обявено за недопустимо в съответствие с член 4, параграф 4, бъде оттеглено в съответствие с член 7, параграф 5 или бъде отхвърлено в съответствие с член 7, параграфи 3 или 4.

(*2)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).“"

12)

Член 6, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Всяка страна, чиито искания са в процес на разглеждане, гарантира, че по всяко време основните части за велосипеди, които тя декларира за свободно обращение, се използват или при извършваните от нея операции по сглобяване, или при сглобяването на други продукти, или се унищожават или се реекспортират. Тя води документация за основните части за велосипеди, които са ѝ доставени, и за тяхното използване. Тази документация се съхранява за срок от 5 години от датата на суспендирането. Документацията и всички необходими допълнителни доказателства и информация се изпращат на Комисията при поискване.“

13)

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Решение

1.   Когато окончателно установените факти показват, че операциите на заявителя по сглобяване не попадат в обхвата на член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036, освобождаването на заявителя от митото с разширен обхват се разрешава в съответствие с процедурата, посочена в член 13, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1036.

2.   Решението има обратно действие, считано от датата на получаване на надлежно обоснованото искане, посочено в член 4, параграф 1. Митническото задължение на заявителя в съответствие с член 2, параграф 1 от референтния регламент се счита за нищожно от тази дата.

3.   Когато критериите за освобождаване не са изпълнени, искането се отхвърля в съответствие с процедурата, посочена в член 13, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1036, и се отменя суспендирането на плащането на митото с разширен обхват, посочено в член 5.

4.   Всяко нарушение на задълженията съгласно член 6, параграф 2 или всяка свързана с дадено решение декларация с невярно съдържание може да представлява основание за отхвърляне на искането.

5.   Когато дадено искане за освобождаване бъде оттеглено, се счита, че то не е подадено, и се отменя суспендирането на плащането на митото с разширен обхват, посочено в член 5.“

14)

Член 8, параграф 1, буква а) се заменя със следното:

„а)

операциите ѝ по сглобяване остават извън обхвата на член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036;“.

15)

Член 8, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Освободената страна води документация за основните части за велосипеди, които ѝ се доставят, и за тяхното използване. Тя съхранява тази документация и подходящи подкрепящи доказателства в продължение на 5 години. Въпросната документация се предоставя на разположение на Комисията при поискване.“

16)

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Преглед

1.   Комисията може по собствена инициатива да направи преглед на положението във връзка с дадена освободена страна, за да провери дали тя спазва задълженията си съгласно член 8, включително всички свързани с него въпроси.

2.   Прегледът се състои от разглеждане, обхващащо период, който може да бъде по-кратък от шест месеца.

3.   Прегледът започва с регламент на Комисията, след като държавите членки бъдат информирани за него. Считано от датата на започване на прегледа вносът от страната, предмет на прегледа, подлежи на регистриране в съответствие с член 14, параграф 5 от основния регламент, за да се гарантира, че ако в резултат на прегледа освобождаването бъде отменено, мерките могат впоследствие да бъдат приложени спрямо този внос от датата на регистрирането.

4.   Ако освободена страна извършва невярно митническо деклариране по отношение на основни части за велосипеди с китайски произход, Комисията може да започне преглед по смисъла на параграф 1.

5.   Разследванията се извършват от Комисията. Комисията може да бъде подпомагана от митническите органи и разследването приключва с регламент на Комисията, която действа в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1036.“

17)

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Отменяне на освобождаване

Освобождаването се отменя в съответствие с процедурата, посочена в член 13, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1036, след като на освободената страна е била дадена възможност да представи коментари:

когато прегледът е показал, че извършваните от освободената страна операции по сглобяване попадат в обхвата на член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036, или

когато освободената страна не използва основни части за велосипеди за операциите по сглобяване в количества над прага, определен в член 14, буква в), включително когато страната е била подложена на ликвидация или по друг начин е преустановила своите операции по сглобяване, или

при всички положения, в случай на нееднократно невярно митническо деклариране по отношение на която и да е част за велосипеди, или

в случай на нарушение на задълженията на страната в съответствие с член 8, или

в случай на липса на съдействие след приемането на решението за освобождаване.“

18)

Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

Процедурни разпоредби

Съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2016/1036 относно:

провеждането на разследвания (член 6, параграфи 2, 3, 4 и 5),

контролните посещения (член 16),

неоказването на съдействие (член 18), и

поверителността (член 19),

се прилагат към разглежданията в съответствие с настоящия регламент.“

19)

В член 14 първата алинея се заменя със следното:

„Когато вносът на основни части за велосипеди е деклариран за свободно обращение от лице, различно от освободена страна или от страна, чиито искания са в процес на разглеждане, в съответствие с член 5, от датата на влизане в сила на референтния регламент, той се освобождава от прилагането на митото с разширен обхват, ако е деклариран в съответствие със структурата на ТАРИК в приложение III и при спазване на условията, определени в член 254 от Митническия кодекс на Съюза, който се прилага mutatis mutandis, и когато:“

20)

Член 14, буква б) се заменя със следното:

„б)

основните части за велосипеди се доставят на друг титуляр на разрешение за режим специфична употреба по смисъла на член 254 от Митническия кодекс на Съюза; или“.

21)

Първото изречение на член 14, буква в) се заменя със следното:

„на месечна база по-малко от 300 единици от даден вид основни части за велосипеди средно са или декларирани за свободно обращение от дадена страна, или са доставени на тази страна. Срокът за изчисляване на тази средна стойност не надвишава 12 месеца, като първият период започва да тече от датата на влизане в сила на съответното разрешение за специфична употреба и в никакъв случай не надвишава неговия срок на валидност.“

22)

Член 15, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Когато се установи, че страните, посочени в параграф 1, са декларирали за свободно обращение или са получили доставки на основни части за велосипеди в количества над прага, определен в член 14, буква в), или когато не оказват съдействие при разглеждането, те вече не се считат за непопадащи в обхвата на член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 и всяко разрешение за освобождаване, предоставено на тези страни, се отменя със задна дата. След като на засегнатата страна бъде дадена възможност да представи коментари, тези констатации се съобщават на компетентните органи на държавите членки.“

23)

В член 15, параграф 3 думите „може да се изиска да“ се заменят със „се изисква да“.

24)

В член 18 думите „Европейските общности“ се заменят с думите „Европейския съюз“.

25)

Приложения I, II и III се заменят с приложения I, II и III към настоящия регламент.

26)

Приложение IV се отменя.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за всички освободени страни, считано от влизането му в сила. За да се избегнат съмнения, въведените в съответствие с член 1, точка 15 задължения се прилагат само по отношение на документацията, съхранявана от освободени преди това страни 24 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 март 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 16, 18.1.1997 г., стр. 55.

(3)  Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията от 20 януари 1997 г. за разрешаване на освобождаването на вноса на определени части за велосипеди с произход от Китайската народна република от разширеното с Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета (ОВ L 17, 21.1.1997 г., стр. 17).

(4)  Регламент (ЕС) № 512/2013 на Комисията от 4 юни 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 88/97 за разрешаване на освобождаването на вноса на определени части за велосипеди с произход от Китайската народна република от разширеното с Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета (ОВ L 152, 5.6.2013 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/831 на Комисията от 28 май 2015 година за актуализиране на списъка на страните, освободени от антидъмпинговото мито с разширен обхват върху някои велосипедни части с произход от Китайската народна република в съответствие с Регламент (ЕО) № 88/97, след извършване на прегледа, започнат с Известие на Комисията 2014/C 299/08 (ОВ L 132, 29.5.2015 г., стр. 32).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1296 на Комисията от 16 септември 2020 година за изменение на Регламент (EО) № 88/97 за разрешаване на освобождаването на вноса на определени части за велосипеди с произход от Китайската народна република от разширеното с Регламент (EО) № 71/97 на Съвета антидъмпингово мито, наложено с Регламент (EИО) № 2474/93 на Съвета (ОВ L 303, 17.9.2020 г., стр. 20).

(7)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Страни, чиито искания са в процес на разглеждане

Допълнителен код по ТАРИК

Наименование

Адрес

Дата на пораждане на действие

C557

Berria Bike SL

Calle Blasco de Garay 19,

02600 Villarrobledo, Испания

30.3.2022 г.

C720

Propain Bicycles GmbH

Schachenstraße 39,

88267 Vogt, Германия

1.7.2021 г.

C860

Profil Bicycles CZ s.r.o.

Hněvotín 31,

783 47 Hněvotín, Чешка република

20.2.2022 г.

C863

Decathlon Sp. Z.o.o.

ul. Geodezyjna 76,

03-290 Warszawa, Полша

21.3.2022 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Актуализиран списък на освободените страни

Допълнителен код по ТАРИК

Наименование

Адрес

Дата на пораждане на действие

8005

Gruppo Bici S.p.A.

Via Pitagora 15,

47521 Cesena (FO), Италия

27.2.1998 г.

8062

Nikos Maniatopoulos S.A.

Kosti Palama & Solonos,

26504 Agios Vasileios-Patras, Гърция

22.1.1997 г.

8065

Arcade Cycles

78 Impasse Philippe Gozola ZA Acti Est Parc Eco,

85000 La Roche-sur-Yon, Франция

27.1.1997 г.

8068

Cicli Esperia S.p.a.

Viale Enzo Ferrari 8/10/12

30014 Cavarzere (VE), Италия

30.1.1997 г.

8069

Orbea S. Coop Ltd.

Poligono Industrial Goitondo s/n,

48269 Mallabia-Bizkaia, Испания

31.1.1997 г.

8071

Yakari S.p.A.

Via Kennedy 44,

25028 Verolanuova (BS), Италия

6.2.1997 г.

8073

Van den Berghe N.V.

Industriepark noord 24,

9100 Sint-Niklaas, Белгия

11.2.1997 г.

8075

Alpina di Montevecchi Manolo & C. s.a.s.

Via Archimede 485,

47521 Cesena (FO), Италия

13.2.1997 г.

8078

Jan Janssen Fietsen B.V.

Voltweg 11,