ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 79

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
17 март 2023 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2023/588 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2023 година за създаване на Програма на Съюза за сигурна свързаност за периода 2023—2027 г.

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/589 на Комисията от 10 януари 2023 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/127 по отношение на изискванията за белтъците в храни за кърмачета и преходни храни, произведени от белтъчни хидролизати ( 1 )

40

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/590 на Комисията от 12 януари 2023 година за поправка на текста на латвийски език на Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за животновъдните обекти, в които се отглеждат сухоземни животни, и за люпилните и за проследимостта на определени отглеждани сухоземни животни и яйца за люпене ( 1 )

46

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/591 на Комисията от 16 март 2023 година за приемане на искане за статут на нов производител износител във връзка с окончателните антидъмпингови мерки, наложени върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/73

49

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/592 на Комисията от 16 март 2023 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/244 за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на биодизел с произход от Аржентина

52

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/593 на Комисията от 16 март 2023 година за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове лека термична хартия с произход от Република Корея по отношение на групата Hansol и за изменение на остатъчното мито

54

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 на Комисията от 16 март 2023 година за определяне на специални мерки за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 ( 1 )

65

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/595 на Комисията от 16 март 2023 година за установяване на образеца за отчета за собствения ресурс на база нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса съгласно Регламент (ЕС, Евратом) 2021/770 на Съвета

151

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2023/596 на Съвета от 13 март 2023 година за назначаване на заместник-член, предложен от Кралство Белгия, в Комитета на регионите

161

 

*

Решение (ЕС) 2023/597 на Съвета от 13 март 2023 година за назначаване на член, предложен от Португалската република, в Европейския икономически и социален комитет

163

 

*

Решение (ОВППС) 2023/598 на Съвета от 14 март 2023 година за изменение на Решение (ОВППС) 2021/698 с оглед включване на програмата на Съюза за сигурна свързаност

165

 

*

Решение (ОВППС) 2023/599 на Съвета от 16 март 2023 година относно мярка за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира в подкрепа на изграждането на капацитет на армията на Република Северна Македония

167

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/600 на Комисията от 13 март 2023 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1956 по отношение на хармонизираните стандарти за отоплителни уреди за помещения, аквариумни осветители, прекъсвачи и барабанни сушилни ( 1 )

171

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/601 на Комисията от 13 март 2023 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1668 по отношение на хармонизираните стандарти за проектиране и изпитване на прахосмукачки, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, и изискванията към експлоатационните характеристики на детекторите за запалими газове ( 1 )

176

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/602 на Комисията от 16 март 2023 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/245 за приемане на предложенията за гаранции след налагането на окончателни изравнителни мита върху вноса на биодизел с произход от Аржентина

179

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2022 на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейския съюз и Република Молдова за автомобилния превоз на товари от 15 декември 2022 година относно приемането на процедурния му правилник [2023/603]

181

 

*

Решение № 2/2022 на Съвместния комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейския съюз и Република Молдова за автомобилния превоз на товари от 15 декември 2022 година относно продължаването на действието на споразумението [2023/604]

185

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

17.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/588 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 март 2023 година

за създаване на Програма на Съюза за сигурна свързаност за периода 2023—2027 г.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 189, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

В заключенията на Европейския съвет от 19 – 20 декември 2013 г. беше приветствана подготовката за правителствени спътникови комуникации от следващо поколение чрез тясно сътрудничество между държавите членки, Комисията и Европейската космическа агенция (ЕКА). Правителствените спътникови комуникации също така бяха определени като един от елементите на Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз от юни 2016 г. Правителствените спътникови комуникации трябва да допринасят за отговора на ЕС на хибридните заплахи и да предоставят подкрепа за Стратегията на ЕС за морска сигурност и за политиката на ЕС за Арктика.

(2)

В заключенията на Европейския съвет от 21 – 22 март 2019 г. се изтъква, че Съюзът трябва да продължи да развива конкурентоспособна, сигурна, приобщаваща и етична цифрова икономика с първокласен технически капацитет за връзка.

(3)

В съобщението на Комисията от 22 февруари 2021 г., озаглавено „План за действие относно синергии между гражданската, отбранителната и космическата промишленост“ се посочва, че целта е да „се осигури достъп до високоскоростна свързаност за всички в Европа и [да] бъде предоставена устойчива система за свързване, която ще даде възможност на Европа да остане свързана при всякакви обстоятелства“.

(4)

В Стратегическия компас за сигурността и отбраната, приет от Съвета на 21 март 2022 г., се отчита, че базираната в космоса инфраструктура на Съюза и на неговите държави членки допринася за нашата устойчивост и предлага ключови услуги, които заместват или допълват наземно базираните инфраструктури за телекомуникации. Поради това в него се отправя призив към Съюза да работи върху предложението за базирана в космоса глобална сигурна комуникационна система на Съюза.

(5)

Един от компонентите на космическата програма на Съюза, създадена с Регламент (ЕС) 2021/696 на Европейския парламент и на Съвета (2), е GOVSATCOM, чиято цел е да се гарантира наличие в дългосрочен план на надеждни, сигурни, позволяващи адаптиране на мащаба и разходноефективни услуги за спътникови комуникации за ползвателите на GOVSATCOM. В Регламент (ЕС) 2021/696 се предвижда, че през първия етап на компонента GOVSATCOM – приблизително до 2025 г., съществуващата пропускателна способност ще бъде обединена и споделяна чрез центъра за GOVSATCOM. В този контекст Комисията трябва да осигури капацитет за GOVSATCOM от държавите членки, които разполагат с национални системи и космически капацитет, както и от доставчиците на търговски спътникови комуникации или услуги, като се вземат предвид основните интереси на Съюза в областта на сигурността.

През този първи етап услугите за GOVSATCOM трябва да бъдат въвеждани въз основа на поетапен подход, с оглед на увеличаването на капацитета на инфраструктурата на центъра за GOVSATCOM. Този подход се основава също на презумпцията, че ако по време на първия етап в резултат на подробен анализ на бъдещото предлагане и търсене се окаже, че той не е достатъчен за покриване на променящото се търсене, ще бъде необходимо да се премине към втори етап и да се изгради допълнителна специфична базирана в космоса инфраструктура или капацитет чрез сътрудничество с частния сектор, например с операторите на спътници на Съюза.

(6)

На 22 март 2017 г. Комитетът по политика и сигурност на Съвета одобри документа „Потребности на високо равнище на ползвателите в гражданската и военната сфера от правителствени спътникови комуникации (GOVSATCOM)“, който беше изготвен от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и с който бяха обединени изискванията на ползвателите във военната сфера, установени от Европейската агенция по отбрана в нейната съвместна щабна цел, приета през 2013 г., и потребностите на ползвателите в гражданската сфера, констатирани от Комисията. Последващите анализи на Комисията показаха, че настоящото предлагане на спътникови комуникации от страна на Съюза въз основа на капацитета на държавите членки, които разполагат с национални системи, както и на частния сектор, не може да отговори на някои нови нужди, свързани с търсенето от страна на правителствата, които преминават към решения с по-голямо равнище на сигурност, ограничено закъснение и глобално покритие. Тези нужди следва да бъдат редовно наблюдавани и преразглеждани.

(7)

Най-новият технически напредък създаде условия за появата на комуникационни мрежи въз основа на групи спътници в негеостационарна орбита (NGSO) и за постепенното предлагане на услуги за високоскоростна свързаност с ограничено закъснение. Поради това е налице възможност да се отговори на променящите се нужди на оправомощените от правителствата ползватели чрез изграждане и внедряване на допълнителна инфраструктура, тъй като в момента в Съюза са на разположение резервации за честоти в Международния съюз по далекосъобщения, които са необходими за предоставянето на изискваните услуги. Ако не бъдат използвани, тези резервации за честоти ще станат неактуални и ще бъдат предоставени на други участници. Тъй като честотите и орбиталните слотове стават все по-оскъден ресурс, чрез открит и прозрачен процес с участието на държавите членки Комисията следва да се възползва от тази възможност, за да сключи с държавите членки, представящи резервациите за честоти, специални лицензионни споразумения за предоставяне на правителствени услуги въз основа на правителствената инфраструктура. Частният сектор отговаря за получаването на правата за резервации за честоти, необходими за предоставянето на търговски услуги.

(8)

Наблюдава се нарастващо търсене от страна на участниците от правителствения сектор в Съюза на сигурни и надеждни базирани в космоса услуги за спътникови комуникации, по-специално защото те са най-подходящият вариант при липсата на наземни системи за комуникации или когато тяхното функциониране е нарушено или когато същите са ненадеждни. Разходноефективният достъп до спътникови комуникации на достъпна цена също така е крайно необходим в райони, в които не съществува наземна инфраструктура, включително над океаните, във въздушното пространство, в отдалечени райони и в райони, в които наземната инфраструктура е засегната от сериозни сривове или на нея не може да се разчита в кризисни ситуации. Спътниковите комуникации могат да повишат цялостната устойчивост на комуникационните мрежи, като предлагат например алтернатива в случай на физически нападения или кибератаки по отношение на местната наземна инфраструктура, аварии или природни или причинени от човека бедствия.

(9)

Съюзът следва да осигури предоставянето на устойчиви, глобални, сигурни, защитени, непрекъснати, гарантирани и гъвкави решения за спътникови комуникации за променящите се нужди и изисквания на правителствения сектор, изградени върху технологичната и промишлената база на Съюза, за да се повиши устойчивостта на операциите на държавите членки и институциите на Съюза.

(10)

Поради това е важно да се създаде нова програма, а именно Програмата на Съюза за сигурна свързаност (наричана по-нататък „програмата“), за да се осигури базирана на спътници многоорбитална комуникационна инфраструктура на Съюза за правителствени цели, като същевременно се интегрират и допълват съществуващият и бъдещият национален и европейски капацитет в рамките на компонента GOVSATCOM и се доразвива и интегрира постепенно в системата за сигурна свързаност инициативата за европейска квантова комуникационна инфраструктура (EuroQCI).

(11)

Програмата следва да отговаря на новите нужди на правителствата от решения с по-голямо равнище на сигурност, ограничено закъснение и глобално покритие. Тя следва да гарантира предоставянето и наличието в дългосрочен план на непрекъснат достъп в световен мащаб до сигурни, автономни, надеждни и разходноефективни услуги за правителствени спътникови комуникации в подкрепа на устойчивостта и защитата на критичната инфраструктура, ситуационната осведоменост, външната дейност, управлението на кризи, както и на приложенията, които са от критично значение за икономиката, сигурността и отбраната на Съюза и на държавите членки, чрез специална правителствена инфраструктура, която интегрира и допълва капацитета на GOVSATCOM. Освен това програмата следва да даде приоритет на предоставянето на правителствени услуги и да позволи предоставянето на търговски услуги от европейския частен сектор, като се вземе предвид пазарно проучване, включващо консултация с оправомощени от правителствата ползватели, чрез търговска инфраструктура.

(12)

Решение (ЕС) 2022/2481 на Европейския парламент и на Съвета (3) определя редица общи и конкретни цели за насърчаване на развитието на стабилни, сигурни, ефективни и устойчиви цифрови инфраструктури в Съюза, включително цифрова цел за Комисията и държавите членки за постигане на гигабитова свързаност за всички до 2030 г. Програмата следва да спомогне за изграждане на свързаност в целия Съюз и по света за гражданите и предприятията, включително, но не само, чрез предоставяне на достъп до високоскоростни широколентови мрежи на достъпни цени, което може да спомогне за премахване на мъртвите зони в комуникациите и за увеличаване на сближаването в целия Съюз, включително в неговите най-отдалечени региони, селски, периферни, отдалечени и изолирани райони и острови. Понастоящем спътниковите услуги не могат да заменят ефективността на наземните мрежи, но могат да преодолеят цифровото разделение и дори да допринесат, по целесъобразност, за постигането на общите цели на Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(13)

Поради това програмата следва да се състои от действия по определяне, проектиране, разработване, валидиране и свързаното с това внедряване с цел изграждане на първоначалната базирана в космоса и наземно базирана инфраструктура, необходима за предоставянето на първите правителствени услуги. След това програмата следва да включва дейности по постепенно внедряване, насочени към завършване на изграждането както на базирана в космоса, така и на наземно базирана инфраструктура, необходима за предоставянето на модерни правителствени услуги, които понастоящем не са на разположение и които надхвърлят технологичното равнище на съществуващите европейски услуги за спътникови комуникации. Наред с това програмата следва да насърчава разработването на потребителски терминали, които да могат да използват модерни комуникационни услуги. Дейностите по експлоатация следва да започнат възможно най-скоро с предоставянето на първите правителствени услуги, което се предвижда да се осъществи до 2024 г., така че да бъдат задоволени в най-кратки срокове нуждите на оправомощените от правителствата ползватели. След това програмата следва да включва дейности, насочени към завършване на изграждането както на базираната в космоса, така и на наземно базираната инфраструктура, необходими за постигането на пълен оперативен капацитет до 2027 г. Предоставянето на правителствени услуги, функционирането, поддръжката и постоянното усъвършенстване на базираната в космоса и наземно базираната инфраструктура, след като бъдат внедрени, както и разработването на правителствени услуги от следващо поколение следва да бъдат част от дейностите по експлоатация.

(14)

През юни 2019 г. държавите членки подписаха Декларацията относно европейската квантова комуникационна инфраструктура (EuroQCI) (наричана по-нататък „декларацията“), като се договориха да работят заедно, както и с Комисията и с подкрепата на ЕКА за изграждането на квантова комуникационна инфраструктура, обхващаща целия Съюз. В съответствие с декларацията EuroQCI има за цел да се внедри сертифицирана сигурна инфраструктура за квантови комуникации от край до край, която да дава възможност за предаване и съхраняване на информация и данни и да бъде в състояние да свързва активи за публични комуникации от критично значение на цялата територия на Съюза. Програмата ще допринесе за изпълнението на целите на декларацията чрез изграждане на базирана в космоса и наземно базирана инфраструктура за EuroQCI, интегрирана в правителствената инфраструктура на програмата, както и чрез изграждане и внедряване на наземна инфраструктура за EuroQCI, която ще бъде собственост на държавите членки. Базираната в космоса, наземно базираната и наземната инфраструктура за EuroQCI следва да бъдат изградени в рамките на програмата в два основни етапа – етап на предварително валидиране, който може да включва разработването и валидирането на няколко различни технологии и комуникационни протокола, и етап на пълно внедряване, включващ подходящи решения за междуспътникова свързаност и препредаване на данни между спътниците, наземно базираната и наземната инфраструктура.

(15)

Една от основните функции на EuroQCI ще бъде да даде възможност за квантово разпространение на криптографски ключове (QKD). Към днешна дата технологията и продуктите за QKD не са достатъчно добре развити, за да се използват за защита на класифицираната информация на ЕС (КИЕС). Все още е необходимо да бъдат решени основните въпроси, свързани със сигурността на QKD, например стандартизирането на протоколите за QKD, анализът на страничните канали и методологията за оценка. Поради това програмата следва да подкрепя EuroQCI и да позволява включването на одобрени криптографски продукти в инфраструктурата, когато такива са налични.

(16)

За да се защити КИЕС по достатъчно сигурен начин, основните решения за противодействие на заплахите, свързани с квантовите изчислителни технологии, следва да съчетават конвенционални решения, постквантова криптография и евентуално QKD в рамките на хибридни подходи. Поради това програмата следва да използва такива подходи с цел гарантиране едновременно на най-съвременна криптография и разпространение на ключове.

(17)

За да се разшири капацитетът на Съюза за спътникови комуникации, инфраструктурата на програмата следва да се основава на инфраструктурата, разработена за целите на компонента GOVSATCOM, и да я интегрира и допълва. По-конкретно, наземно базираната инфраструктура на програмата следва да се основава на центровете за GOVSATCOM, които постепенно се разрастват въз основа на нуждите на ползвателите чрез други активи на наземния сегмент, включително тези на държавите членки, желаещи да дадат допълнителен принос, въз основа на оперативни изисквания и изисквания за сигурност.

(18)

Програмата следва да подобрява сигурната свързаност в географски райони от стратегически интерес, като например Африка и Арктика, регионите на Балтийско, Черно и Средиземно море и Атлантическия океан. Услугите, предоставяни по програмата, следва също така да допринасят за геополитическата устойчивост, като предлагат допълнителна свързаност в съответствие с целите на политиката в тези региони и със съвместното съобщение на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 1 декември 2021 г., озаглавено „Global Gateway“.

(19)

Без да се засягат комуникационните услуги, спътниците, конструирани за целите на програмата, могат да бъдат оборудвани с подсистеми, включително полезни товари, които могат да създадат условия за увеличаването на капацитета и услугите на компонентите на космическата програма на Съюза, като по този начин се дава възможност за разработването на допълнителни некомуникационни услуги, за което ще бъде взето решение от съответния състав на програмния комитет, както е посочено в Регламент (ЕС) 2021/696, и което ще се осъществява при условията, определени в настоящия регламент. Ако ползата за компонентите на космическата програма на Съюза бъде надлежно установена, като се вземат предвид нуждите на ползвателите и бюджетните ограничения, тези подсистеми могат да бъдат разработени да предлагат алтернативни услуги по позициониране, навигация и измерване на времето, допълващи „Галилео“, да осигуряват излъчването на съобщения на Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) с по-малко закъснение, да осигуряват базирани в космоса датчици за космическо наблюдение и да подкрепят подобряването на наличния капацитет на „Коперник“, по-конкретно за услугите за управление на извънредни ситуации и гражданска сигурност. Наред с това тези подсистеми могат да предоставят некомуникационни услуги на държавите членки, при условие че това не оказва въздействие върху сигурността и бюджета на програмата.

(20)

Предвид значението за програмата на нейната наземно базирана правителствена инфраструктура и нейното въздействие върху сигурността ѝ, местоположението на тази инфраструктура следва да се определя от Комисията в съответствие с общите изисквания за сигурност и след открит и прозрачен процес, за да се гарантира балансирано разпределение между държавите членки. Внедряването на наземно базираната правителствена инфраструктура на програмата, която включва и инфраструктурата, разработена в рамките на компонента GOVSATCOM, може да включва Агенцията на Европейския съюз за космическата програма (наричана по-нататък „Агенцията“) – или ЕКА, когато е целесъобразно и в рамките на нейната област на компетентност.

(21)

От жизненоважно значение за сигурността на Съюза и неговите държави членки и за гарантирането на сигурността и целостта на правителствените услуги е космическите активи на програмата да бъдат изстрелвани от територията на Съюза. При изключителни, надлежно обосновани обстоятелства следва да е възможно изстрелванията да се извършват от територията на трета държава. Наред с тежките и средните ракети носители, малките ракети носители и миниракетите носители също могат да осигурят допълнителна гъвкавост, за да се създадат условия за бързо разгръщане на космическите активи.

(22)

Важно е всички материални и нематериални активи, свързани с правителствените инфраструктури, които са разработени в рамките на програмата, с изключение на наземната инфраструктура за EuroQCI, да бъдат собственост на Съюза, като същевременно се гарантира спазването на Хартата на основните права на Европейския съюз, включително член 17 от нея. Независимо от собствеността на Съюза върху тези активи, Съюзът следва да разполага с възможността, в съответствие с настоящия регламент и когато това се счита за целесъобразно въз основа на оценка на всеки конкретен случай, да предоставя тези активи за ползване на трети страни или да се разпорежда с тях.

(23)

Инициативите в рамките на Съюза, например инициативата за сигурна свързаност, се отличават с широко участие на иновативни малки и средни предприятия (МСП), стартиращи предприятия и големи предприятия от свързани с космическото пространство сектори нагоре и надолу по веригата в целия Съюз. През последните години някои участници в дейности, свързани с космическото пространство отправиха предизвикателства пред космическия сектор, по-специално стартиращите предприятия и МСП, които разработиха иновативни, пазарно ориентирани космически технологии и приложения, понякога с различни бизнес модели. За да се гарантира конкурентоспособността на космическата екосистема на Съюза, програмата следва да увеличи максимално използването на иновативни и революционни технологии, както и нови бизнес модели, разработени от европейската космическа екосистема, включително по линия на инициативата „Ново космическо пространство“, по-специално от МСП, дружества със средна пазарна капитализация и стартиращи предприятия, разработващи пазарно ориентирани нови космически технологии и приложения, като същевременно се обхваща цялата верига за създаване на стойност във връзка с космическото пространство, включваща сегментите нагоре и надолу по веригата.

(24)

От съществено значение е да се насърчават инвестициите от частния сектор чрез подходящо възлагане на обществени поръчки и обединяване на договори за услуги, като по този начин се намалява несигурността и се осигурява дългосрочна видимост и предвидимост на нуждите от услуги в публичния сектор. За да се гарантира конкурентоспособността на европейската космическа промишленост в бъдеще, програмата следва да допринася и за развиването на задълбочени умения в областите, свързани с космическото пространство, и да подкрепя дейности в областта на образованието и обучението, както и да насърчава равните възможности, равенството между половете и овластяването на жените, за да може да се реализира пълният потенциал на гражданите на Съюза в тази област.

(25)

В съответствие с целите, изложени в съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г., озаглавено „Европейският зелен пакт“, програмата следва да сведе до минимум, доколкото е възможно, своето въздействие върху околната среда. Въпреки че космическите активи сами по себе си не отделят парникови газове при използването им, тяхното производство и свързаните с тях наземни съоръжения оказват въздействие върху околната среда. Следва да се приемат мерки за смекчаване на това въздействие. За тази цел обществените поръчки, посочени в програмата, следва да включват принципи и мерки за устойчивост, например разпоредби за свеждане до минимум и компенсиране на емисиите на парникови газове, генерирани от разработването, производството и внедряването на инфраструктурата, както и мерки за предотвратяване на светлинното замърсяване, например въздействието върху наземните астрономически наблюдения.

(26)

Като се има предвид нарастващият брой космически летателни апарати и космически отпадъци в орбита, новата европейска мрежа от спътници следва също да отговаря на критерии за устойчивост на космическото пространство и да бъде пример за добри практики в управлението на космическия трафик и космическото наблюдение и проследяване (КНП), за да се намали количеството генерирани космически отпадъци, да се предотврати разпадането в орбита и сблъсъците в орбита и да се осигурят подходящи мерки за извеждане от употреба на космическите летателни апарати. Предвид факта, че в момента в рамките на международни форуми се обсъждат основателни опасения във връзка с опазването на космическата среда, например в Комитета на ООН за мирно използване на космическото пространство, от изключително значение е Съюзът да демонстрира водеща роля по отношение на устойчивостта на космическото пространство. Договорите, възложени съгласно програмата, следва да гарантират, че внедрената технология позволява прилагането на възможно най-високите стандарти по отношение на устойчивостта, както и на енергийната и ресурсната ефективност.

(27)

Оперативните изисквания за правителствените услуги следва да се основават на оценката на нуждите оправомощените от правителствата ползватели, като се вземат предвид и възможностите на настоящото пазарно предлагане. При оценката на тези изисквания настоящият капацитет на пазара следва да се използва във възможно най-голяма степен. Въз основа на тези оперативни изисквания, в съчетание с общите изисквания за сигурност и променящото се търсене на правителствени услуги, следва да се разработи портфолиото на правителствените услуги. Това портфолио на услугите следва да представлява приложимата основа за правителствените услуги. В него следва да се определят и категориите услуги, които допълват портфолиото на услугите за GOVSATCOM, установено в рамките на Регламент (ЕС) 2021/696. Комисията следва да гарантира последователността и съгласуваността на оперативните изисквания и изискванията за сигурност между компонента GOVSATCOM и програмата. За да се поддържа възможно най-добро съответствие между търсенето и предлагането на услуги, портфолиото на правителствените услуги следва да се установи през 2023 г. и следва да може да се актуализира редовно след консултации с държавите членки въз основа на тези оперативни изисквания и изисквания за сигурност.

(28)

Спътниковите комуникации представляват ограничен ресурс, който зависи от капацитета на спътниците, честотата и географското покритие. Ето защо за да бъде разходноефективна и да извлича ползи от икономиите от мащаба, програмата следва да оптимизира съответствието между търсенето и предлагането на правителствени услуги и да избягва свръхкапацитета. Тъй като както търсенето, така и потенциалното предлагане се променят с течение на времето, Комисията следва да наблюдава нуждите от коригиране на портфолиото на правителствените услуги винаги когато това изглежда необходимо.

(29)

Държавите членки, Съветът, Комисията и ЕСВД, както и агенциите и органите на Съюза следва да могат да станат участници в програмата, ако решат да упълномощят ползватели на правителствени услуги или да осигурят капацитет, обекти или съоръжения. Като се има предвид, че държавите членки избират дали да упълномощят националните ползватели на правителствени услуги, държавите членки не следва да са задължени да допринасят към програмата или да приемат инфраструктурата за програмата.

(30)

Всеки участник в програмата следва да определи компетентен орган по въпросите на сигурната свързаност, който да наблюдава дали ползвателите и други национални субекти, които играят определена роля в програмата, спазват приложимите правила и процедури за сигурност, както е определено в общите изисквания за сигурност. Участниците в програмата могат да възложат функциите на този орган на съществуващ орган.

(31)

С настоящия регламент се определя финансов пакет за цялата продължителност на програмата, който да представлява основната референтна сума – по смисъла на точка 18 от Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси (5) – за Европейския парламент и за Съвета в хода на годишната бюджетна процедура.

(32)

Целите на програмата са съгласувани и се допълват с целите на други програми на Съюза, по-специално програма „Хоризонт Европа“, създадена с Регламент (ЕС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета (6) и Решение (ЕС) 2021/764 на Съвета (7), програма „Цифрова Европа“, създадена с Регламент (ЕС) 2021/694 на Европейския парламент и на Съвета (8), Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество – Глобална Европа, създаден с Регламент (ЕС) 2021/947 на Европейския парламент и на Съвета (9), Механизма за свързване на Европа, създаден с Регламент (ЕС) 2021/1153 на Европейския парламент и на Съвета (10), и по-специално космическата програма на Съюза.

(33)

В рамките на програма „Хоризонт Европа“ специален дял от нейните компоненти от клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ ще бъде разпределен за научноизследователски и иновационни дейности, свързани с разработването и валидирането на системата за сигурна свързаност, включително за потенциалните технологии, които ще бъдат разработени в рамките на космическата екосистема, включително инициативата „Ново космическо пространство“. В рамките на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество – Глобална Европа (ИССРМС) специален дял от средствата по програма „Глобална Европа“ ще бъде разпределен за дейности, свързани с експлоатацията на системата за сигурна свързаност и предоставянето на услуги в световен мащаб, което ще даде възможност за предлагане на спектър от услуги на международните партньори. В рамките на космическата програма на Съюза специален дял от компонента GOVSATCOM ще бъде разпределен за дейности, свързани с разработването на център за GOVSATCOM, който ще бъде част от наземно базираната инфраструктура на системата за сигурна свързаност. Финансирането по линия на тези програми следва да се усвоява в съответствие с правилата на посочените програми.

(34)

Поради присъщите ѝ последици за сигурността на Съюза и неговите държави членки програмата има споделени цели и принципи също и с Европейския фонд за отбрана, създаден с Регламент (ЕС) 2021/697 на Европейския парламент и на Съвета (11). Поради това част от финансирането от Европейския фонд за отбрана следва да бъде предоставено за финансиране на дейностите по програмата, по-специално дейностите, свързани с внедряването на нейната инфраструктура.

(35)

За да се гарантира успешното изпълнение на програмата, е важно да се осигури наличието на достатъчно ресурси. Държавите членки следва да могат да допринасят със своята техническа компетентност, ноу-хау и помощ, по-конкретно в областта на безопасността и сигурността, или, ако е уместно и възможно, като предоставят на програмата данните, информацията, услугите, както и инфраструктурата, която се намира на тяхна територия. Програмата следва да може да получава допълнителни финансови вноски или вноски в натура от трети страни, включително агенции и органи на Съюза, държави членки, трети държави, участващи в програмата, или международни организации, съгласно съответните споразумения.

(36)

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (12) („Финансовият регламент“) се прилага за програмата. Във Финансовия регламент са предвидени правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, поръчките, непрякото управление, финансовите инструменти, бюджетните гаранции, финансовата помощ и възстановяването на разходите на външните експерти.

(37)

В съответствие с член 191, параграф 3 от Финансовия регламент при никакви обстоятелства едни и същи разходи не се финансират два пъти от бюджета на Съюза.

(38)

Ако и доколкото е необходимо, Комисията следва да може да се обръща за техническа помощ към някои външни страни, при условие че са защитени интересите на Съюза в областта на сигурността. Другите субекти, участващи в публичното управление на програмата, също следва да могат да се ползват от същата техническа помощ при изпълнение на задачите, които са им възложени съгласно настоящия регламент.

(39)

Сключените в рамките на програмата договори за обществени поръчки за финансирани по линия на програмата дейности следва да бъдат в съответствие с правилата на Съюза. В този контекст Съюзът следва също така да отговаря за определянето на целите, които трябва да бъдат постигнати по отношение на обществените поръчки.

(40)

Програмата се основава на сложни и постоянно променящи се технологии. Използването на такива технологии води до несигурност и рискове за договорите за обществени поръчки, сключени в рамките на програмата, доколкото тези договори са свързани с дългосрочни ангажименти във връзка с оборудване или услуги. Поради това по отношение на договорите за обществени поръчки се изисква да бъдат предвидени специфични мерки в допълнение към правилата, определени във Финансовия регламент. Ето защо следва да е възможно да се наложи минимална степен на използване на подизпълнители. По отношение на подизпълнителите следва да се даде приоритет, когато е възможно, на стартиращи предприятия и МСП, по-специално за да се предостави възможност за тяхното трансгранично участие.

(41)

За да се постигнат целите на програмата, е важно да съществува възможност за използване, когато е целесъобразно, на капацитета, предлаган от публичните и частните субекти на Съюза, работещи в областта на космическото пространство, и също така да съществува възможност за работа на международно равнище с трети държави или международни организации. По тази причина е необходимо да се предвиди възможност за използване на всички съответни инструменти и методи на управление, предвидени в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и във Финансовия регламент, и на процедури за съвместно възлагане на обществени поръчки.

(42)

Публично-частното сътрудничество е най-подходящата схема, с която да се гарантира, че целите на програмата могат да бъдат постигнати. То следва да позволи да се надгради съществуващата технологична и промишлена база на Съюза в областта на спътниковите комуникации, включително частните активи, и да се предоставят стабилни и иновативни правителствени услуги, както и да се даде възможност на частните партньори да допълнят инфраструктурата на програмата с допълнителни възможности за предлагане на търговски услуги при пазарни условия чрез допълнителни собствени инвестиции. Освен това подобна схема следва да оптимизира разходите за внедряване и експлоатация чрез споделяне на разходите за разработване и внедряване на компоненти, които са общи за правителствената и търговската инфраструктура, както и на оперативните разходи, като се създадат условия за висока степен на съвместно използване на капацитета. Тя следва също да стимулира иновациите в европейската космическа екосистема, включително инициативата „Ново космическо пространство“, като се осигури възможност за споделяне на свързаните с научноизследователската и развойната дейност рискове между публични и частни партньори.

(43)

За изпълнението на програмата в договорите за концесия, доставки, услуги или договорите за строителство или смесените договори следва да се спазват основни принципи. В тези договори следва да бъде установено ясно разпределение на задачите и отговорностите между публичните и частните партньори, включително ясно разпределение на рисковете между тях, за да се гарантира, че изпълнителите поемат отговорност за последиците от евентуални пропуски, за които носят отговорност. В договорите следва да се гарантира, че изпълнителите не получават свръхкомпенсация за предоставянето на правителствени услуги, да се даде възможност частният сектор да установи предоставянето на търговски услуги и да се гарантира отдаването на предимство на нуждите на оправомощените от правителствата ползватели по подходящ начин. В договорите следва да се гарантира, че при предоставянето на услуги, основаващи се на търговска инфраструктура, се защитават основните интереси на Съюза и общите и специфичните цели на програмата. Поради това е важно да се въведат мерки, които да гарантират защитата на тези основни интереси и цели. По-специално, Комисията следва да може да предприема необходимите мерки, за да гарантира непрекъснатост на услугата, в случай че изпълнителят не е в състояние да изпълни задълженията си.

Договорите следва да включват подходящи предпазни мерки за предотвратяване, inter alia, на конфликти на интереси и потенциално нарушаване на конкуренцията, произтичащо от предоставянето на търговски услуги, неоправдана дискриминация или всякакви други скрити непреки предимства. Тези предпазни мерки могат да включват разделно водене на счетоводство за правителствените и търговските услуги, включително създаване на отделен правен субект с различна структура от тази на вертикално интегрирания оператор за предоставянето на правителствени услуги, както и открит, справедлив, разумен и недискриминационен достъп до инфраструктурата, необходима за предоставянето на търговски услуги. Поради това търговските услуги следва да бъдат достъпни за съществуващите доставчици на наземни услуги при прозрачни и недискриминационни условия. Договорите следва да насърчават участието на стартиращи предприятия и МСП по цялата верига за създаване на стойност и във всички държави членки.

(44)

Важна цел на програмата е да се гарантира сигурността на Съюза и на държавите членки и да се засили устойчивостта на ключови технологии и вериги за създаване на стойност, като същевременно се запазва отворената икономика. В конкретни случаи тази цел изисква да се определят условията за допустимост и участие, за да се гарантира защитата на целостта, сигурността и устойчивостта на оперативните системи на Съюза. Това не следва да подкопава необходимостта от конкурентоспособност и ефективност на разходите.

(45)

В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (13) и регламенти (ЕО, Евратом) № 2988/95 (14), (Евратом, ЕО) № 2185/96 (15) и (ЕС) 2017/1939 (16) на Съвета финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством мерки, свързани с предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности, включително измами, със събирането на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, с налагане на административни санкции. По-специално, в съответствие с регламенти (Евратом, ЕО) № 2185/96 и (ЕС, Евратом) № 883/2013 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) има правомощието да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, с цел установяване наличието на измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза.

В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 на Европейската прокуратура са предоставени правомощия да извършва разследване и наказателно преследване за престъпления срещу финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета (17).

В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства от Съюза, трябва да оказват пълно съдействие за защита на финансовите интереси на Съюза, да предоставят правата и достъпа, необходими на Комисията, на OLAF, на Сметната палата и, по отношение на държавите членки, участващи в засилено сътрудничество съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939 — на Европейската прокуратура, и да гарантират, че всички трети лица, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(46)

За да се гарантира защитата на финансовите интереси на Съюза, е необходимо да се изисква от трети държави да предоставят необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, OLAF и Сметната палата, за да упражняват в пълна степен съответните си правомощия.

(47)

За да се оптимизира ефикасността и въздействието на програмата, следва да се предприемат действия за насърчаване на използването и разработването на отворени стандарти, технологии с отворен код и оперативна съвместимост в архитектурата на системата за сигурна свързаност. Една по-отворена концепция за тази система би могла да позволи по-добри полезни взаимодействия с други компоненти на космическата програма на Съюза или национални услуги и приложения, да оптимизира разходите чрез избягване на дублирането при разработването на една и съща технология, да подобри надеждността, да стимулира иновациите и да спомогне за извличане на ползи от широката конкуренция.

(48)

Доброто публично управление на програмата изисква ясно разпределение на отговорностите и задачите между различните участници, за да се избегне ненужно припокриване и да се намалят превишаването на разходите и закъсненията. Всички участници в управлението следва да подкрепят постигането на целите на програмата в своята област на компетентност и в съответствие със своите отговорности.

(49)

Държавите членки отдавна развиват дейност в областта на космическото пространство. Те разполагат със системи, инфраструктура, национални агенции и органи в тази област. Поради това те могат да дадат голям принос към програмата, по-специално във връзка с нейното изпълнение. Те може да си сътрудничат със Съюза за насърчаване на услугите и приложенията по програмата и за осигуряване на съгласуваност между съответните национални инициативи и програмата. Комисията може да е в състояние да мобилизира средствата, които са на разположение на държавите членки, да се ползва от тяхното съдействие и въз основа на взаимно договорени условия да възлага на държавите членки задачи във връзка с изпълнението на програмата. Когато е целесъобразно, държавите членки следва да се стремят да гарантират съгласуваност и взаимно допълване на своите планове за възстановяване и устойчивост с програмата. Освен това държавите членки следва да вземат всички необходими мерки, за да гарантират защитата на наземно базираната инфраструктура, разположена на тяхна територия. Наред с това държавите членки следва да са в състояние да гарантират, че необходимите за програмата честоти са на разположение и са защитени в подходяща степен, така че да се направи възможно пълноценното разработване и прилагане на приложенията въз основа на предлаганите услуги, в съответствие с Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (18). Честотите, предоставени на разположение на програмата, не следва да имат финансово отражение върху програмата.

(50)

В съответствие с член 17 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) като институция, отстояваща общия интерес на Съюза, Комисията отговаря за изпълнението на програмата, носи общата отговорност и насърчава нейното използване. С цел оптимизиране на ресурсите и компетенциите на различните заинтересовани страни Комисията следва да може при обосновани обстоятелства да възлага определени задачи на други субекти. Комисията следва да определя основните технически и оперативни изисквания, необходими за изграждането на системите и развитието на услугите. Тя следва да прави това след консултация с експерти от държавите членки, ползватели и други публични или частни заинтересовани страни. И накрая, в съответствие с член 4, параграф 3 от ДФЕС упражняването на компетентност от страна на Съюза не възпрепятства държавите членки да упражняват своята съответна компетентност. Въпреки това, за да се използват добре средствата на Съюза, е целесъобразно Комисията да осигури, доколкото е възможно, съгласуваност на дейностите, извършвани в контекста на програмата, с тези на държавите членки, без ненужно дублиране на усилия.

(51)

В член 154 от Финансовия регламент се предвижда, че Комисията трябва да може въз основа на резултатите от предварителна оценка да използва системите и процедурите на лицата или субектите, на които се възлага изпълнението на средствата на Съюза. Ако е необходимо, в съответното споразумение за финансов принос следва да се определят конкретни корекции на тези системи и процедури (надзорни мерки), както и условията за съществуващите договори.

(52)

Като се има предвид нейният обхват в световен мащаб, програмата има силно международно измерение. Международните партньори, техните правителства и граждани ще бъдат получатели на набора от услуги на програмата, като това ще донесе ползи за международното сътрудничество на Съюза и на държавите членки с тези партньори. По въпроси, свързани с програмата, Комисията може да координира, в своята област на компетентност и от името на Съюза, дейностите на международната сцена.

(53)

Въз основа на опита, натрупан през последните години в областта на управлението, експлоатацията и предоставянето на услуги, свързани с компонентите „Галилео“ и EGNOS на космическата програма на Съюза, Агенцията е най-подходящият орган, който може да изпълнява, под надзора на Комисията, задачи, свързани с експлоатацията на правителствената инфраструктура и предоставянето на правителствени услуги. Поради това тя следва да развие допълнително съответния капацитет за тази цел. Впоследствие на Агенцията следва да бъде възложено предоставянето на правителствени услуги и следва да може да ѝ бъде възложено изцяло или частично оперативното управление на правителствената инфраструктура.

(54)

Що се отнася до сигурността и като се има предвид опитът ѝ в тази област, Агенцията следва да отговаря за осигуряването, посредством своя Съвет за акредитация на сигурността, на акредитацията на сигурността за правителствените услуги и инфраструктура. Освен това, след постигането на оперативна готовност на Агенцията, по-специално от гледна точка на осигуряването на подходящо равнище на човешки ресурси, Агенцията следва да изпълнява задачите, които са ѝ възложени от Комисията. Когато е възможно, Агенцията следва да използва своя експертен опит, например в рамките на дейностите на европейската глобална навигационна спътникова система (ЕГНСС). При възлагането на задачи на Агенцията следва да се предоставят подходящи човешки, административни и финансови ресурси, за да може тя да изпълнява изцяло своите задачи и мисии.

(55)

С цел да се осигури експлоатацията на правителствената инфраструктура и да се улесни предоставянето на правителствени услуги, на Агенцията следва да се разреши да възлага, чрез споразумения за финансов принос, специфични дейности на други субекти, в рамките на съответните им области на компетентност, при спазване на условията за непряко управление, които се прилагат за Комисията, както е предвидено във Финансовия регламент.

(56)

ЕКА е международна организация с богат експертен опит в областта на космическото пространство, включително в областта на спътниковите комуникации, и поради това тя е важен партньор в изпълнението на различните аспекти на космическата политика на Съюза. В тази връзка ЕКА следва да може да осигурява експертен опит на Комисията, включително за подготовката на спецификациите и изпълнението на техническите аспекти на програмата. За тази цел на ЕКА следва да бъде възложен надзор на дейностите по разработване и валидиране в рамките на програмата и оказване на подкрепа за оценката на договорите, сключени в контекста на изпълнението на програмата.

(57)

Предвид значението на свързаните с космическото пространство дейности за икономиката на Съюза и живота на гражданите на Съюза, постигането и поддържането на висока степен на сигурност следва да бъде ключов приоритет на програмата, по-специално с оглед на защитата на интересите на Съюза и на неговите държави членки, включително по отношение на класифицираната и чувствителната некласифицирана информация.

(58)

Предвид специфичния експертен опит, с който разполага ЕСВД, и редовните ѝ контакти с органи на трети държави и международни организации, ЕСВД следва да може да подпомага Комисията при изпълнението на някои задачи във връзка със сигурността на програмата в областта на външните отношения в съответствие с Решение 2010/427/ЕС на Съвета (19).

(59)

Без да засяга отговорността в областта на националната сигурност, която принадлежи единствено на държавите членки, както е предвидено в член 4, параграф 2 от ДЕС, и правото на държавите членки да закрилят основните интереси на своята сигурност в съответствие с член 346 от ДФЕС, следва да се определи конкретно управление на сигурността, за да се осигури безпрепятственото прилагане на програмата. Това управление следва да се основава на три основни принципа. На първо място, абсолютно необходимо е богатият и уникален опит на държавите членки в областта на сигурността да бъде взет предвид във възможно най-голяма степен. На второ място, с цел предотвратяване на конфликти на интереси и на евентуални недостатъци при прилагането на правилата за сигурност оперативните функции следва да бъдат отделени от функциите, свързани с акредитация на сигурността. На трето място, субектът, който отговаря за управлението на цялата инфраструктура на програмата или на част от нея, е и най-подходящ да управлява сигурността на възложените му задачи. Сигурността на програмата ще се основава на опита, натрупан при прилагането на космическата програма на Съюза през последните години. Доброто управление на сигурността изисква също така ролите да бъдат правилно разпределени между различните участници. Тъй като отговаря за програмата, Комисията, без да засяга прерогативите на държавите членки в областта на националната сигурност, следва да определи заедно с държавите членки общите изисквания за сигурност, приложими за програмата. По-специално в областта на класифицираната информация управлението на сигурността на програмата следва да отразява съответните роли и области на компетентност на Съвета и на държавите членки при оценката и одобряването на криптографски продукти за защита на КИЕС.

(60)

Киберсигурността и физическата сигурност на инфраструктурата на програмата, както наземно базираната, така и базираната в космоса, и създаването на резервна физическа инфраструктура, са от ключово значение, за да се гарантира непрекъснатостта на услугата и на операциите на системата. Поради това при определянето на общите изисквания за сигурност следва да бъде надлежно взета предвид необходимостта от защита на системата и нейните услуги срещу кибератаки и заплахи за спътниците, включително чрез използване на нови технологии и чрез подкрепа на реагирането и възстановяването при кибератаки.

(61)

Когато е целесъобразно, след анализа на риска и заплахите, Комисията следва да определи структура за наблюдение на сигурността. Тази структура за наблюдение на сигурността следва да бъде субектът, изпълняващ указанията, разработени в обхвата на Решение (ОВППС) 2021/698 на Съвета (20).

(62)

Без да се засягат прерогативите на държавите членки в областта на националната сигурност, Комисията и върховният представител, всеки в съответната си област на компетентност, следва да гарантират сигурността на програмата в съответствие с настоящия регламент и, когато е приложимо, с Решение (ОВППС) 2021/698.

(63)

Правителствените услуги, предоставяни от програмата, ще се използват от участниците от правителствения сектор от Съюза в мисии и операции от критично значение за сигурността, отбраната и безопасността, както и за защитата на критична инфраструктура. Поради това такива услуги и инфраструктура следва да подлежат на акредитация за сигурност.

(64)

Крайно необходимо е дейностите по акредитация на сигурността да се извършват в рамките на колективна отговорност за сигурността на Съюза и на неговите държави членки, като се полагат усилия за постигане на консенсус и се осигурява участието на всички, които имат отношение към въпроса за сигурността, и е необходимо да бъде въведена процедура за непрекъснато наблюдение на риска. Необходимо е също така техническите дейности по акредитация на сигурността да бъдат изпълнявани от специалисти, които притежават необходимата квалификация за извършване на акредитация на сложни системи и имат разрешение за достъп на подходящото ниво.

(65)

Съгласно член 17 от ДЕС Комисията отговаря за управлението на програмите, което в съответствие с правилата, определени във Финансовия регламент, може да бъде вторично делегирано на трети страни в режим на непряко управление. В този контекст е необходимо Комисията да гарантира, че задачите, извършвани от трети страни за изпълнение на програмата в режим на непряко управление, не накърняват сигурността на програмата, по-специално по отношение на контрола на класифицираната информация. Поради това следва да се поясни, че когато Комисията възлага на ЕКА изпълнението на задачи по програмата, съответните споразумения за финансов принос трябва да гарантират, че класифицираната информация, генерирана от ЕКА, се счита за КИЕС в съответствие с Решение 2013/488/ЕС на Съвета (21) и Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията (22), и е създадена под ръководството на Комисията.

(66)

Правителствените услуги на програмата биха могли да се използват от участници от Съюза и от държавите членки в критични за сигурността и безопасността мисии и операции. Поради това, за да се защитят основните интереси на Съюза и неговите държави членки в областта на сигурността, са необходими мерки за осигуряване на необходимото равнище на независимост от трети страни (трети държави и субекти от трети държави), които да обхващат всички елементи на програмата. Тези мерки може да включват космическите и наземните технологии на равнище компонент, подсистема или система, производствените отрасли, собствениците и операторите на космически системи и физическото местоположение на компонентите на наземната система.

(67)

Държавите, членуващи в Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които членуват и в Европейското икономическо пространство (ЕИП), присъединяващите се държави, държавите кандидатки и потенциалните кандидатки, както и държавите, обхванати от европейската политика за съседство, и други трети държави могат да получат разрешение да участват в програмата само въз основа на споразумение, което да бъде сключено в съответствие с член 218 от ДФЕС.

(68)

В съответствие с Решение (ЕС) 2021/1764 на Съвета (23) лица и субекти, установени в отвъдморски държави или територии, имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска държава или територия.

(69)

В съответствие с точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (24) програмата следва да се подложи на оценка въз основа на информацията, събрана в съответствие със специалните изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват административната тежест, по-специално за държавите членки, и свръхрегулирането. Когато е целесъобразно, тези изисквания следва да включват измерими показатели, които да служат като основа за оценяване на последиците на програмата. При оценката на програмата следва да се вземат предвид констатациите от оценката на космическата програма на Съюза, отнасяща се до компонента GOVSATCOM, извършена в рамките на Регламент (ЕС) 2021/696.

(70)

За да се гарантира постоянната адекватност на показателите за докладване на напредъка по програмата, както и на рамката за мониторинг и оценка на програмата, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за изменение на приложението към настоящия регламент във връзка с показателите, за допълване на настоящия регламент с разпоредби относно създаването на рамка за мониторинг и оценка и за допълване на настоящия регламент чрез уточняване на характеристиките на базата данни на космическите активи на програмата, както и на методологията и процесите за нейното поддържане и актуализиране. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(71)

В интерес на доброто публично управление и предвид полезното взаимодействие между програмата и компонента GOVSATCOM, програмният комитет, създаден в рамките на Регламент (ЕС) 2021/696 в състава му по въпросите на GOVSATCOM, следва да служи и като комитет за целите на програмата. По въпроси, свързани със сигурността на програмата, програмният комитет следва да заседава в специален състав по сигурността.

(72)

Тъй като доброто публично управление изисква единно управление на програмата, ускорен процес на вземане на решения и равен достъп до информация, представителите на субектите, на които са възложени задачи по изпълнението на програмата, биха могли да участват като наблюдатели в работата на програмния комитет, създаден при прилагане на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (25). По същите причини представителите на трети държави и на международни организации, сключили международно споразумение със Съюза, свързано с програмата, биха могли да участват в работата на програмния комитет, при спазване на определени ограничения, свързани със сигурността, и в съответствие с условията, предвидени в едно такова споразумение. Представителите на субектите, на които са възложени свързани с програмата задачи, на трети държави и на международни организации не следва да имат право да участват в процедурите по гласуване в рамките на програмния комитет. Условията за участие на наблюдатели и ad hoc участници следва да бъдат определени в процедурния правилник на програмния комитет.

(73)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с приемането на подробните правила относно предоставянето на правителствените услуги, оперативните изисквания за правителствените услуги, портфолиото на правителствените услуги, решенията за финансов принос във връзка със споразуменията за финансов принос и работните програми, както и установяването на допълнителни изисквания за участието на трети държави и международни организации в програмата. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

(74)

Като общо правило правителствените услуги, които са основани на правителствената инфраструктура, следва да се предоставят безплатно на оправомощените от правителствата ползватели. Капацитетът за тези услуги обаче е ограничен. Ако след анализ Комисията стигне до заключението, че съществува недостиг на капацитет, следва да ѝ бъде разрешено да приеме политика за таксуване в надлежно обосновани случаи, в които търсенето надвишава капацитета за достъп, като част от тези подробни правила за предоставяне на услугите, за да се постигне съответствие между търсенето и предлагането на услугите. За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с приемането на такава политика за таксуване. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

(75)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с изготвянето на мерки, необходими за определяне на местоположението на центровете, принадлежащи към наземно базираната правителствена инфраструктура. При избора на такива местоположения Комисията следва да може да вземе предвид оперативните изисквания и изискванията за сигурност, както и съществуващата инфраструктура. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

(76)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия относно определянето на общите изисквания за сигурност. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011. Държавите членки следва да могат да упражняват максимален контрол върху общите изисквания за сигурност на програмата. При приемането на актове за изпълнение в областта на сигурността на програмата Комисията следва да се подпомага от програмния комитет, който заседава в специален състав по сигурността. Като се има предвид чувствителният характер на въпросите, свързани със сигурността, председателят на програмния комитет следва да се стреми да намира решения, които да се ползват с възможно най-широка подкрепа в рамките на програмния комитет. Комисията не следва да приема актове за изпълнение за определяне на общите изисквания за сигурност на програмата в случаите, когато програмният комитет не е дал становище. Когато участието на състава по сигурността на програмния комитет е предвидено по друг начин, това участие следва да се осъществява в съответствие с процедурния правилник на програмния комитет.

(77)

Програмата допълва съществуващата космическа програма на Съюза, като интегрира и разширява нейните цели и действия за създаване на сигурна и базирана в космоса система за свързаност за Съюза. Това следва да бъде взето предвид при оценката на програмата.

(78)

Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците от действието, които надхвърлят финансовия и техническия капацитет на всяка една отделна държава членка, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(79)

Програмата следва да бъде създадена за срок от пет години, за да се съгласува нейната продължителност с тази на многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г., установена с Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета (26) (наричана по-нататък „МФР за периода 2021—2027 г.“).

(80)

За да се даде възможност изпълнението на настоящия регламент да започне възможно най-скоро с оглед на постигането на целите му, той следва да влезе в сила по спешност,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава Програмата на Съюза за сигурна свързаност (наричана по-нататък „програмата“) за оставащата част от МФР за периода 2021—2027 г. С него се определят целите на програмата, бюджетът за периода 2023—2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране, както и правилата за изпълнение на програмата, като се взема предвид Регламент (ЕС) 2021/696.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„космически летателен апарат“ означава космически летателен апарат съгласно определението в член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) 2021/696;

2)

„космически отпадъци“ означава космически отпадъци съгласно определението в член 2, точка 4 от Регламент (ЕС) 2021/696;

3)

„полезен товар“ означава оборудване, носено от космически летателен апарат за целите на изпълнението на конкретна мисия в космическото пространство;

4)

„ космическа екосистема“ означава мрежа от взаимодействащи си предприятия, извършващи дейност във веригите за създаване на стойност в космическия сектор, от най-малките стартиращи предприятия до най-големите предприятия, която обхваща сегментите нагоре и надолу по веригата на космическия пазар;

5)

„европейска квантова комуникационна инфраструктура“ или „EuroQCI “ означава взаимосвързана базирана в космоса, наземно базирана и наземна инфраструктура, интегрирана в системата за сигурна свързаност, при която се използват квантови технологии;

6)

„център за GOVSATCOM“ означава център за GOVSATCOM съгласно определението в член 2, точка 23 от Регламент (ЕС) 2021/696;

7)

„ Агенцията“ означава Агенцията на Европейския съюз за космическата програма, създадена с Регламент (ЕС) 2021/696;

8)

„класифицирана информация на ЕС“ или „КИЕС“ означава класифицирана информация на ЕС или КИЕС съгласно определението в член 2, точка 25 от Регламент (ЕС) 2021/696;

9)

„чувствителна некласифицирана информация“ означава чувствителна некласифицирана информация съгласно определението в член 2, точка 26 от Регламент (ЕС) 2021/696;

10)

„операция за смесено финансиране“ означава операция за смесено финансиране съгласно определението в член 2, точка 27 от Регламент (ЕС) 2021/696.

Член 3

Цели на програмата

1.   Общите цели на програмата са следните:

а)

гарантиране на предоставянето и наличието в дългосрочен план на територията на Съюза и в световен мащаб на непрекъснат достъп до сигурни, автономни, висококачествени, надеждни и разходноефективни правителствени услуги за спътникови комуникации за оправомощените от правителствата ползватели чрез създаване на многоорбитална система за сигурна свързаност под граждански контрол и чрез подкрепа на защитата на критични инфраструктури по смисъла на Директива 2008/114/ЕО на Съвета (27), ситуационната осведоменост, външната дейност, управлението на кризи и приложенията, които са от критично значение за икономиката, околната среда, сигурността и отбраната, като по този начин се повишава устойчивостта и автономността на Съюза и на държавите членки и се укрепва тяхната технологична и промишлена база в областта на спътниковите комуникации, като същевременно се избягва прекомерна зависимост от решения извън Съюза, по-специално по отношение на критичната инфраструктура и достъпа до космическото пространство;

б)

осигуряване на възможност за предоставянето на търговски услуги или услуги, предлагани на оправомощените от правителствата ползватели, въз основа на търговска инфраструктура при пазарни условия от частния сектор в съответствие с приложимото право на Съюза в областта на конкуренцията, за да се улесни, inter alia, по-нататъшното развитие на високоскоростния широколентов достъп и безпрепятствената свързаност в световен мащаб, както и премахването на мъртвите зони в комуникациите и засилването на сближаването между териториите на държавите членки, като същевременно се преодолее цифровото разделение и се допринесе, по целесъобразност, за постигането на общите цели, посочени в член 3 от Директива (ЕС) 2018/1972.

2.   Специфичните цели на програмата са следните:

а)

допълване и интегриране на съществуващия и бъдещия капацитет на компонента GOVSATCOM в системата за сигурна свързаност;

б)

подобряване на устойчивостта, сигурността и автономността на комуникационните услуги на Съюза и на държавите членки;

в)

доразвиване и постепенно интегриране на EuroQCI в системата за сигурна свързаност;

г)

гарантиране на правото на използване на орбитални слотове и съответни честоти;

д)

повишаване на надеждността на комуникационните услуги на Съюза и на държавите членки и киберустойчивостта на Съюза чрез разработване на резервна инфраструктура, пасивна, проактивна и реактивна киберзащита и оперативна киберсигурност и защитни мерки срещу киберзаплахи, както и други мерки срещу заплахи от електромагнитни смущения;

е)

създаване на условия, когато е възможно, за разработването на комуникационни и допълнителни некомуникационни услуги, по-специално чрез подобряване на компонентите на космическата програма на Съюза, създаване на полезни взаимодействия между тях и разширяване на техния капацитет и услуги, както и за разработването на некомуникационни услуги, които да бъдат предоставяни на държавите членки чрез прием на допълнителни спътникови подсистеми, включително полезни товари;

ж)

насърчаване на иновациите, ефикасността, както и разработването и използването на революционни технологии и иновативни бизнес модели в цялата европейска космическа екосистема, включително участници в инициативата „Ново космическо пространство“, нови участници, стартиращи предприятия и МСП, с цел укрепване на конкурентоспособността на космическия сектор на Съюза;

з)

подобряване на сигурната свързаност в географски райони от стратегически интерес, като например Африка и Арктика, регионите на Балтийско, Черно, Средиземно море и Атлантическия океан;

и)

повишаване на безопасността и устойчивостта на дейностите в космическото пространство чрез прилагане на подходящи мерки за гарантиране и насърчаване на отговорно поведение в космическото пространство при изпълнението на програмата, включително чрез стремеж да се предотврати увеличаването на космическите отпадъци.

3.   Приоритизирането и разработването на допълнителните некомуникационни услуги, посочени в параграф 2, буква е) от настоящия член, и съответното им финансиране трябва да са в съответствие с целите на Регламент (ЕС) 2021/696 и се разглеждат от съответния състав на програмния комитет, както е посочено в Регламент (ЕС) 2021/696.

Член 4

Дейности по програмата

1.   Предоставянето на правителствените услуги, посочени в член 10, параграф 1, се осигурява чрез следните поетапни дейности, които допълват и интегрират компонента GOVSATCOM в системата за сигурна свързаност:

а)

дейности по определяне, проектиране, разработване, валидиране и свързано с тях внедряване за изграждането на базираната в космоса и наземно базираната инфраструктура, необходима за предоставянето на първите правителствени услуги до 2024 г.;

б)

дейности по постепенно внедряване, с които да се завърши изграждането на базираната в космоса и наземно базираната инфраструктура, необходима за предоставянето на модерни правителствени услуги, за да се отговори на нуждите на оправомощените от правителствата ползватели възможно най-скоро, с цел постигане на пълен оперативен капацитет до 2027 г.;

в)

разработване и внедряване на EuroQCI с цел постепенното ѝ интегриране в системата за сигурна свързаност;

г)

дейности по експлоатация за предоставяне на правителствени услуги, включващи управлението, поддръжката, непрекъснатото усъвършенстване и защита на базираната в космоса и наземно базираната инфраструктура, включително управлението на попълването и неактуалността;

д)

разработване на бъдещи поколения на базираната в космоса и наземно базираната инфраструктура и развитие на правителствените услуги.

2.   Предоставянето на търговски услуги се осигурява от изпълнителите, посочени в член 19.

Член 5

Инфраструктура на системата за сигурна свързаност

1.   Системата за сигурна свързаност се създава чрез определяне, проектиране, разработване, изграждане и експлоатация на многоорбитална инфраструктура за свързаност, адаптирана към промените в търсенето на спътникови комуникации от страна на правителството и предлагаща ограничено закъснение. Тази система е модулна, за да изпълнява целите, определени в член 3, и за да създаде портфолиото на правителствените услуги, предвидени в член 10, параграф 1. Тя допълва и интегрира съществуващия и бъдещия капацитет, използван в рамките на компонента GOVSATCOM. Тя се състои от правителствена инфраструктура, както е посочено в параграф 2 от настоящия член, и от търговска инфраструктура, както е посочено в параграф 4 от настоящия член.

2.   Правителствената инфраструктура на системата за сигурна свързаност включва всички свързани наземни и космически активи, които са необходими за предоставянето на правителствени услуги, както е установено в член 10, параграф 1, букви а) и б) от настоящия регламент, включително следните активи:

а)

спътници или спътникови подсистеми, включително полезни товари;

б)

EuroQCI;

в)

инфраструктура за наблюдение на сигурността на правителствената инфраструктура и правителствените услуги;

г)

наземно базирана инфраструктура за предоставянето на услуги на оправомощените от правителствата ползватели, включително инфраструктурата на наземния сегмент на GOVSATCOM, която трябва да бъде разширена, по-специално центровете за GOVSATCOM, посочени в член 67 от Регламент (ЕС) 2021/696.

Правителствената инфраструктура приема, по целесъобразност, допълнителни спътникови подсистеми, по-специално полезни товари, които могат да бъдат използвани като част от базираната в космоса инфраструктура на компонентите на космическата програма на Съюза, посочени в член 3 от Регламент (ЕС) 2021/696, по реда и условията, определени в посочения регламент, както и спътникови подсистеми, използвани за предоставянето на некомуникационни услуги на държавите членки.

3.   При необходимост Комисията приема чрез актове за изпълнение мерките, необходими за определяне на местоположението на центровете, принадлежащи към наземно базираната правителствена инфраструктура, в съответствие с общите изисквания за сигурност, посочени в член 30, параграф 3 от настоящия регламент, чрез открит и прозрачен процес. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 47, параграф 3 от настоящия регламент.

С цел да се защитят интересите на Съюза и неговите държави членки в областта на сигурността посочените в първа алинея от настоящия параграф центрове се разполагат, когато е възможно, на територията на държавите членки и се уреждат от споразумение за прием под формата на административно споразумение между Съюза и съответната държава членка.

Когато не е възможно центровете да бъдат разположени на територията на държавите членки, Комисията може да определи местоположението на тези центрове на територията на държавите, членуващи в ЕАСТ, които членуват и в ЕИП, или на територията на друга трета държава, при условие че е налице споразумение за прием между Съюза и съответната трета държава, сключено в съответствие с член 218 от ДФЕС.

Независимо от първа алинея от настоящия параграф, местоположението на центровете за GOVSATCOM се определя в съответствие с член 67, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/696.

4.   Търговската инфраструктура на системата за сигурна свързаност включва всички базирани в космоса и наземно базирани активи, различни от тези, които са част от правителствената инфраструктура. Търговската инфраструктура не нарушава ефективността или сигурността на правителствената инфраструктура. Търговската инфраструктура и всички свързани с нея рискове се финансират изцяло от изпълнителите, посочени в член 19, с оглед на изпълнението на целта, посочена в член 3, параграф 1, буква б).

5.   С цел да се защитят интересите на Съюза в областта на сигурността, космическите активи на правителствената инфраструктура се изстрелват от съществуващи и бъдещи доставчици на услуги, включително доставчици, използващи малки ракети носители и миниракети носители, които отговарят на условията за допустимост и участие, определени в член 22, и само при обосновани изключителни обстоятелства – от територията на трета държава.

Член 6

Собственост и използване на активите

1.   Съюзът е собственик на всички материални и нематериални активи, които са част от правителствената инфраструктура, разработена по програмата, както е посочено в член 5, параграф 2 и член 19, параграф 10, с изключение на наземната инфраструктура за EuroQCI, която е собственост на държавите членки. За тази цел Комисията гарантира, че в договорите, споразуменията и други договорености, свързани с дейностите, които могат да доведат до създаването или разработването на такива активи, се съдържат разпоредби, гарантиращи собствеността на Съюза върху посочените активи.

2.   Комисията гарантира, че Съюзът има следните права:

а)

правото на използване на честотите, необходими за предаването на сигналите, генерирани от правителствената инфраструктура, в съответствие с приложимите законови и подзаконови разпоредби и съответните лицензионни споразумения, осигурено чрез съответните резервации за честоти, представени от държавите членки, които остават под отговорността на държавите членки;

б)

правото да се дава приоритет на предоставянето на правителствените услуги пред търговските услуги, в съответствие с реда и условията, които трябва да бъдат установени в договорите, посочени в член 19, и като се вземат предвид нуждите на оправомощените от правителствата ползватели, посочени в член 12, параграф 1.

3.   Комисията се стреми да сключва договори, споразумения или други договорености с трети страни, включително с изпълнителите, посочени в член 19, във връзка с:

а)

вече съществуващите права на собственост по отношение на материални и нематериални активи, които са част от правителствената инфраструктура;

б)

придобиването на правата на собственост или лицензионните права по отношение на други материални и нематериални активи, необходими за изграждането на правителствената инфраструктура.

4.   Когато активите, посочени в параграфи 1, 2 и 3, представляват права върху интелектуална собственост, Комисията ги управлява възможно най-ефективно, като отчита следното:

а)

необходимостта от закрила и придаване на стойност на активите;

б)

законните интереси на всички заинтересовани страни;

в)

необходимостта от гарантиране на конкурентни и добре функциониращи пазари и разработване на нови технологии;

г)

необходимостта от непрекъснатост на предоставяните от програмата услуги.

5.   По целесъобразност Комисията гарантира, че в съответните договори, споразумения и други договорености е включена възможността за прехвърляне на тези права върху интелектуална собственост на трети страни или за предоставяне на лицензи за тези права на трети страни, включително на създателя на интелектуалната собственост, както и че тези трети страни могат свободно да се ползват от тези права, когато това е необходимо за изпълнението на техните задачи съгласно настоящия регламент.

Член 7

Действия в подкрепа на иновативна и конкурентоспособна космическа екосистема на Съюза

1.   В съответствие с целта, посочена в член 3, параграф 2, буква ж) от настоящия регламент, по програмата се подкрепя иновативна и конкурентоспособна космическа екосистема на Съюза, включително инициативата „Ново космическо пространство“, и по-специално дейностите, предвидени в член 6 от Регламент (ЕС) 2021/696.

2.   Комисията насърчава иновациите в космическата екосистема на Съюза, включително инициативата „Ново космическо пространство“ през целия срок на действие на програмата, като:

а)

установява критерии за възлагане на договорите, посочени в член 19, като гарантира най-широко участие на стартиращи предприятия и МСП от целия Съюз и по цялата верига за създаване на стойност;

б)

предвижда изискване изпълнителите, посочени в член 19, да представят план за максимално увеличаване, в съответствие с член 21, на включването на нови участници, стартиращи предприятия и МСП от целия Съюз в дейностите по договорите, посочени в член 19;

в)

предвижда изискване чрез договорите, посочени в член 19, новите участници, стартиращите предприятия, МСП и дружествата със средна пазарна капитализация от целия Съюз да могат да предоставят свои собствени услуги на крайните ползватели;

г)

насърчава използването и разработването на отворени стандарти, технологии с отворен код и оперативна съвместимост в архитектурата на системата за сигурна свързаност, за да се даде възможност за полезни взаимодействия, оптимизиране на разходите, подобряване на надеждността, стимулиране на иновациите и извличане на ползи от широката конкуренция;

д)

насърчава разработването и производството в Съюза на критични технологии, необходими за използването на правителствените услуги.

3.   Наред с това Комисията:

а)

подкрепя възлагането и обединяването на договори за услуги за нуждите на програмата с цел мобилизиране и стимулиране на частни инвестиции в дългосрочен план, включително чрез съвместно възлагане на обществени поръчки;

б)

насърчава и поощрява по-засилено участие на жените и определя цели за равенство и приобщаване в документацията за обществена поръчка;

в)

допринася за развитието на задълбочени умения в области, свързани с космическото пространство, и за обучителни дейности.

Член 8

Екологична устойчивост и устойчивост на космическото пространство

1.   При изпълнението на програмата се гарантира екологичната устойчивост и устойчивостта на космическото пространство. За тази цел договорите и процедурите, посочени в член 19, включват разпоредби относно:

а)

свеждането до минимум на емисиите на парникови газове, генерирани от разработването, производството и внедряването на инфраструктурата;

б)

създаването на схема за компенсиране на оставащите емисии на парникови газове;

в)

подходящи мерки за намаляване на видимото и невидимото радиационно замърсяване, причинено от космически летателни апарати, което може да попречи на астрономическите наблюдения или на друг вид изследвания и наблюдения;

г)

използването на подходящи технологии за избягване на сблъсък за космическите летателни апарати;

д)

представянето и изпълнението на всеобхватен план за намаляване на космическите отпадъци преди етапа на внедряване, включително данни за орбитално позициониране, за да се гарантира избягването на космически отпадъци от спътниците от мрежата.

2.   Договорите и процедурите, посочени в член 19 от настоящия регламент, включват задължение за предоставяне на данни, по-специално данни за астрономическите таблици и планираните маневри, на субектите, отговарящи за изготвянето на информацията от КНП съгласно определението в член 2, точка 10 от Регламент (ЕС) 2021/696 и услугите за КНП, посочени в член 55 от същия регламент.

3.   Комисията гарантира, че се поддържа всеобхватна база данни за космическите активи на програмата, която съдържа по-специално данни, свързани с аспектите на екологичната устойчивост и устойчивостта на космическото пространство.

4.   Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 45 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на характеристиките и установяване на методологията и процесите за поддържане и актуализиране на базата данни, посочена в параграф 3 от настоящия член.

5.   Обхватът на делегираните актове, приети в съответствие с параграф 4, се ограничава до:

а)

космическите активи, които са собственост на Съюза, както е посочено в член 5, параграф 2 и член 19, параграф 10;

б)

космическите активи, които са собственост на изпълнителите, посочени в член 19, както е посочено в член 5, параграф 4 и член 19, параграф 10.

ГЛАВА II

Услуги и участници

Член 9

Правителствени услуги

1.   Правителствени услуги се предоставят на участниците в програмата, посочени в член 11, параграфи 1, 2 и 3.

2.   Комисията приема чрез актове за изпълнение подробни правила за предоставянето на правителствени услуги, като взема предвид член 66 от Регламент (ЕС) 2021/696, въз основа на консолидираното търсене във връзка с настоящите и очакваните нужди от различните услуги, установени заедно с държавите членки, и динамичното разпределение на ресурсите и приоритизирането на правителствените услуги между различните участници в програмата в зависимост от уместността и критичното значение на нуждите на ползвателите и, когато е целесъобразно, разходната ефективност.

3.   Правителствените услуги, посочени в член 10, параграф 1, се предоставят безплатно на оправомощените от правителствата ползватели.

4.   Комисията закупува при пазарни условия услугите, посочени в член 10, параграф 2, в съответствие с приложимите разпоредби на Финансовия регламент, с цел да се гарантира предоставянето на тези услуги на всички държави членки. Точният капацитет и разпределение на бюджетни средства за тези услуги се определят в акта за изпълнение, посочен в параграф 2 от настоящия член, въз основа на данните, предоставени от държавите членки.

5.   Чрез дерогация от параграф 3 от настоящия член, в надлежно обосновани случаи, когато това е строго необходимо за постигане на съответствие между търсенето и предлагането на правителствени услуги, Комисията приема чрез актове за изпълнение политика за таксуване, която е в съответствие с политиката за таксуване, посочена в член 63, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/696.

При приемането на политика за таксуване Комисията гарантира, че предоставянето на правителствените услуги не нарушава конкуренцията, че няма недостиг на правителствени услуги и че установената цена няма да доведе до свръхкомпенсация на изпълнителите, посочени в член 19.

6.   Актовете за изпълнение, посочени в параграфи 2 и 5 от настоящия член, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 47, параграф 3.

7.   Постепенното предоставяне на правителствени услуги се осигурява, както е предвидено в портфолиото на услугите, посочено в член 10, параграф 1, в зависимост от наличната инфраструктура на системата за сигурна свързаност, след изпълнението на дейностите, определени в член 4, параграф 1, букви а) и б), и надграждането и използването на съществуващите услуги и капацитет, според случая.

8.   При предоставянето на правителствени услуги се гарантира равното третиране на държавите членки в съответствие с техните нужди, както е посочено в член 25, параграф 7.

Член 10

Портфолио на правителствените услуги

1.   Портфолиото на правителствените услуги се определя в съответствие с параграф 4 от настоящия член. То се състои най-малко от следните категории услуги и допълва портфолиото на услугите за GOVSATCOM, посочено в член 63, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/696:

а)

услуги, ограничени до оправомощени от правителствата ползватели въз основа на правителствената инфраструктура, които изискват високо ниво на сигурност и които не са подходящи за услуги, посочени в параграф 2 от настоящия член, като например надеждни услуги в световен мащаб с ограничено закъснение или надеждно препредаване на космически данни;

б)

квантови комуникационни услуги, като например услуги за QKD.

2.   Портфолиото на правителствените услуги се състои и от услуги, предлагани на оправомощени от правителствата ползватели въз основа на търговската инфраструктура, например сигурна услуга в световен мащаб с ограничено закъснение или теснолентова услуга в световен мащаб.

3.   Портфолиото на правителствените услуги включва също така техническите спецификации за всяка категория услуги, като например географски обхват, честота, широчина на честотната лента, оборудване на ползвателите и характеристики във връзка със сигурността.

4.   Комисията приема чрез актове за изпълнение портфолиото на правителствените услуги. Тези актове за изпълнение се основават на оперативните изисквания, посочени в параграф 5 от настоящия член, на данните от държавите членки и на общите изисквания за сигурност, посочени в член 30, параграф 3.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 47, параграф 3.

5.   Комисията приема чрез актове за изпълнение оперативните изисквания за правителствените услуги под формата на технически спецификации и планове за изпълнение, свързани в частност с управлението на кризи, ситуационната осведоменост, управлението на ключовата инфраструктура, включително дипломатическите комуникационни мрежи и комуникационните мрежи в областта на отбраната и други нужди на оправомощените от правителствата ползватели. Тези оперативни изисквания се основават на изискванията на ползвателите на програмата, съобразени с потвърденото търсене, и вземат предвид изискванията, произтичащи от съществуващото оборудване и мрежи на ползвателите, и оперативните изисквания за услугите за GOVSATCOM, приети в съответствие с член 63, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/696. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 47, параграф 3 от настоящия регламент.

6.   Редът и условията за предоставянето на услуги чрез търговската инфраструктура и свързаните с това рискове се определят в договорите, посочени в член 19.

Член 11

Участници в програмата и компетентни органи

1.   Държавите членки, Съветът, Комисията и ЕСВД са участници в програмата, доколкото те упълномощават ползвателите на правителствените услуги или осигуряват капацитет, обекти или съоръжения.

2.   Агенции и органи на Съюза могат да станат участници в програмата, доколкото това е необходимо за изпълнение на задачите им и в съответствие с подробни правила, установени в административно споразумение, сключено между съответната агенция или орган и институцията на Съюза, която осъществява надзор над тази агенция или орган.

3.   Трети държави и международни организации могат да станат участници в програмата в съответствие с член 39.

4.   Всеки участник в програмата определя един компетентен орган по въпросите на сигурната свързаност.

Счита се, че участниците в програмата изпълняват изискването, посочено в първа алинея„ ако отговарят на следните два критерия:

а)

те са също така участници в GOVSATCOM в съответствие с член 68 от Регламент (ЕС) 2021/696;

б)

те са определили компетентен орган в съответствие с член 68, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/696.

5.   Приоритизирането на правителствените услуги между ползвателите, упълномощени от всеки участник в програмата, се определя и изпълнява от съответния участник в програмата.

6.   Компетентният орган по въпросите на сигурната свързаност, посочен в параграф 4, гарантира, че:

а)

правителствените услуги се използват в съответствие с общите изисквания за сигурност, посочени в член 30, параграф 3;

б)

правата на достъп до правителствените услуги са определени и се управляват;

в)

оборудването на ползвателите, необходимо за използване на правителствените услуги, и свързаните електронни комуникационни връзки и информация се използват и управляват в съответствие с общите изисквания за сигурност, посочени в член 30, параграф 3;

г)

се създава централно звено за връзка, което да подпомага при необходимост съобщаването за рисковете и заплахите за сигурността, по-конкретно за откриването на потенциално опасни електромагнитни смущения, засягащи услугите по програмата.

Член 12

Ползватели на правителствените услуги

1.   Следните субекти могат да бъдат оправомощени като ползватели на правителствените услуги:

а)

публичен орган на Съюза или на държавите членки или образувание, натоварено с упражняването на публична власт;

б)

физическо или юридическо лице, което извършва дейност от името и под контрола на субект, посочен в буква а).

2.   Ползвателите на правителствените услуги, посочени в параграф 1 от настоящия член, са надлежно оправомощени от участниците в програмата, посочени в член 11, да използват правителствените услуги и спазват общите изисквания за сигурност, посочени в член 30, параграф 3.

ГЛАВА III

Бюджетни средства и механизми за финансиране

Член 13

Бюджет

1.   Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2027 г. и за покриване на свързаните рискове е 1,65 милиарда евро по текущи цени.

Сумата, посочена в първа алинея, се разпределя индикативно от МФР за периода 2021—2027 г., както следва:

а)

1 милиард евро от функция 1 (Единен пазар, иновации и цифрова сфера);

б)

0,5 милиарда евро от функция 5 (Сигурност и отбрана);

в)

0,15 милиарда евро от функция 6 (Съседните региони и светът).

2.   Програмата се допълва със сума в размер на 0,75 милиарда евро по линия на програма „Хоризонт Европа“, компонента GOVSATCOM и Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС) с максимален индикативен размер съответно 0,38 милиарда евро, 0,22 милиарда евро и 0,15 милиарда евро. Това финансиране се осъществява в съответствие с целите, правилата и процедурите, установени съответно в Регламент (ЕС) 2021/695, Решение (ЕС) 2021/764 и регламенти (ЕС) 2021/696 и (ЕС) 2021/947.

3.   Сумата, посочена в параграф 1, първа алинея от настоящия член, се използва за покриване на всички дейности, необходими за изпълнение на целите, посочени в член 3, параграф 1, буква а), и за покриване на закупуването на услуги, посочено в член 9, параграф 4. Тези разходи могат да покриват също така:

а)

проучванията и заседанията на експерти, по-специално за оценяване на съответствието с ограниченията по отношение на разходите и предвидените срокове;

б)

информационните и комуникационните дейности, включително корпоративната комуникация за приоритетите на политиката на Съюза, доколкото те имат пряка връзка с целите на настоящия регламент, по-специално с оглед на установяването на полезни взаимодействия с други политики на Съюза;

в)

мрежите в областта на информационните технологии, чиято функция е да обработват или обменят информация, и административните мерки за управление, осъществявани от Комисията, включително в областта на сигурността;

г)

техническата и административната помощ за изпълнението на програмата, като например дейностите по подготовка, мониторинг, контрол, одит и оценка, включително корпоративни системи за информационни технологии.

4.   Действията, за които се получава кумулативно финансиране от различни програми на Съюза, се одитират само веднъж, като се обхващат всички засегнати програми и съответните приложими за тях правила.

5.   Бюджетните задължения за дейности, които се осъществяват в период, по-дълъг от една финансова година, могат да се разпределят за няколко години под формата на годишни траншове.

6.   Ресурсите, разпределени на държавите членки в режим на споделено управление, могат, по искане на съответната държава членка, да бъдат прехвърлени към програмата при спазване на условията, посочени в член 26 от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета (28). Комисията изпълнява тези средства пряко, в съответствие с член 62, параграф 1, първа алинея, буква а) от Финансовия регламент или непряко, в съответствие с буква в) от посочената алинея. Тези ресурси се използват в полза на съответната държава членка.

Член 14

Кумулативно и алтернативно финансиране

За действие, за което е предоставен финансов принос от друга програма на Съюза, включително средства, предмет на споделено управление, може да бъде предоставен финансов принос и по програмата, при условие че с него не се покриват едни и същи разходи. Правилата на съответната програма на Съюза се прилагат за съответстващия финансов принос за действието. Кумулативното финансиране не надвишава общия размер на допустимите разходи за действието. Подкрепата от различните програми на Съюза може да се изчисли пропорционално в съответствие с документите, определящи условията за подкрепата.

Член 15

Допълнителен финансов принос за програмата

1.   За програмата могат да се правят допълнителни финансови вноски или вноски в натура от:

а)

агенции и органи на Съюза;

б)

държави членки съгласно съответните споразумения;

в)

трети държави, участващи в програмата, съгласно съответните споразумения;

г)

международни организации съгласно съответните споразумения.

2.   Допълнителните финансови вноски, посочени в параграф 1 от настоящия член, и приходите съгласно член 9, параграф 5 от настоящия регламент се разглеждат като външни целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 5 от Финансовия регламент.

Член 16

Принос на ЕКА

В съответствие със собствените си вътрешни правила и процедури ЕКА може да допринася чрез своите факултативни програми за дейностите по разработване и валидиране в рамките на програмата, произтичащи от подхода за възлагане на обществени поръчки, посочен в член 19, параграф 1, като същевременно се защитават основните интереси на Съюза и неговите държави членки в областта на сигурността.

Член 17

Участие на частния сектор

Изпълнителните, посочени в член 19, финансират изцяло търговската инфраструктура, посочена в член 5, с оглед на изпълнението на целта, посочена в член 3, параграф 1, буква б).

Член 18

Изпълнение и форми на финансиране от Съюза

1.   Програмата се изпълнява при пряко управление в съответствие с Финансовия регламент или при непряко управление с органите, посочени в член 62, параграф 1, първа алинея, буква в) от Финансовия регламент.

2.   Програмата може да предоставя финансиране чрез всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, по-специално безвъзмездни средства, награди и обществени поръчки. Тя може да предоставя също така финансиране под формата на финансови инструменти в рамките на операции за смесено финансиране.

ГЛАВА IV

Изпълнение на програмата

Член 19

Модел на изпълнение

1.   По целесъобразност програмата се изпълнява чрез поетапен подход до приключването на дейностите, предвидени в член 4. Комисията, в сътрудничество с държавите членки, гарантира, че подходът за възлагане на обществени поръчки позволява възможно най-широка конкуренция, за да се насърчи подходящото участие на цялата промишлена верига за създаване на стойност за договорите, свързани с предоставянето на услугите, посочени в член 10, параграф 1, и договорите, свързани със закупуването на услугите, посочени в член 10, параграф 2.

2.   Дейностите, посочени в член 4 от настоящия регламент, се изпълняват чрез няколко договора, възложени в съответствие с Финансовия регламент и принципите за възлагане на обществени поръчки съгласно член 20 от настоящия регламент, и могат да бъдат под формата на договори за концесия, доставки, услуги или договори за строителство или смесени договори.

3.   Договорите, посочени в настоящия член, се възлагат при пряко или непряко управление и могат да бъдат под формата на междуинституционална поръчка, както е посочено в член 165, параграф 1 от Финансовия регламент, която се възлага от Комисията и Агенцията, при което Комисията поема ролята на водещ възлагащ орган.

4.   Подходът за възлагане на обществени поръчки, посочен в параграф 1 от настоящия член, и договорите, посочени в настоящия член, трябва да са в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в член 9, параграф 2 и член 10, параграфи 4 и 5.

5.   Ако резултатът от подхода за възлагане на обществени поръчки, посочен в параграф 1 от настоящия член, е под формата на договори за концесия, в тези договори за концесия се описват архитектурата на правителствената инфраструктура на системата за сигурна свързаност, ролите, отговорностите, финансовата схема и разпределението на рисковете между Съюза и изпълнителите, като се вземат предвид режимът на собственост съгласно член 6 и финансирането на програмата съгласно глава III.

6.   Ако не бъде възложен договор за концесия, Комисията гарантира оптимално изпълнение на целта, посочена в член 3, параграф 1, буква а), като възлага, според случая, договор за доставки, услуги или строителство или смесен договор.

7.   Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира непрекъснатост на правителствените услуги, ако изпълнителите, посочени в настоящия член, не са в състояние да изпълнят задълженията си.

8.   Когато е целесъобразно, процедурите за възлагане на обществени поръчки за договорите, посочени в настоящия член, могат да се провеждат и под формата на съвместни поръчки с държавите членки в съответствие с член 165, параграф 2 от Финансовия регламент.

9.   Договорите, посочени в настоящия член, гарантират по-специално, че при предоставянето на услуги, основаващи се на търговска инфраструктура, се защитават основните интереси на Съюза и общите и специфичните цели на програмата, посочени в член 3. Тези договори включват и подходящи предпазни мерки за избягване на свръхкомпенсация на изпълнителите, посочени в настоящия член, нарушаване на конкуренцията, конфликти на интереси, неоправдана дискриминация или всякакви други скрити непреки предимства. Тези предпазни мерки могат да включват задължението за разделно водене на счетоводство за предоставянето на правителствени услуги и за предоставянето на търговски услуги, включително създаването на отделен правен субект с различна структура от тази на вертикално интегрирания оператор за предоставянето на правителствени услуги, както и осигуряването на открит, справедлив, разумен и недискриминационен достъп до инфраструктурата, необходима за предоставянето на търговски услуги. Договорите гарантират също така, че условията по член 22 са изпълнени през целия им срок на действие.

10.   Когато правителствените и търговските услуги разчитат на общи подсистеми или интерфейси за осигуряване на полезни взаимодействия, в договорите, посочени в настоящия член, се определя също кои от тези интерфейси и общи подсистеми са част от правителствената инфраструктура, за да се гарантира защитата на интересите на Съюза и неговите държави членки в областта на сигурността.

Член 20

Принципи за възлагане на обществени поръчки

1.   Възлагането на обществени поръчки по програмата се извършва в съответствие с правилата за възлагане на обществени поръчки, установени във Финансовия регламент.

2.   При процедурите за възлагане на обществени поръчки за целите на програмата, които допълват принципите, установени във Финансовия регламент, възлагащият орган действа в съответствие със следните принципи:

а)

насърчаване във всички държави членки в целия Съюз и по цялата верига на доставките на възможно най-широко и свободно участие на икономически оператори, и по-специално на нови участници, стартиращи предприятия и МСП, включително в случай на използване на подизпълнители от страна на оферентите;

б)

гарантиране на ефективна конкуренция в тръжната процедура и избягване, когато е възможно, на зависимостта от един-единствен доставчик, по-специално по отношение на оборудване и услуги от критично значение, като се вземат предвид целите за технологична независимост и непрекъснатост на услугите;

в)

спазване на принципите за свободен достъп и конкуренция чрез възлагане на обществени поръчки въз основа на предоставянето на прозрачна и своевременна информация, ясно съобщаване на правилата и процедурите, приложими към обществените поръчки, както и на критериите за подбор и възлагане и всяка друга информация от значение, като се осигуряват еднакви условия на конкуренция за всички потенциални оференти;

г)

защитаване на сигурността и обществения интерес на Съюза и неговите държави членки, включително чрез засилване на стратегическата автономност на Съюза, по-специално в технологично отношение, чрез извършване на оценки на риска и прилагане на мерки за намаляване на риска от смущения, например когато е наличен само един доставчик;

д)

спазване на общите изисквания за сигурност, посочени в член 30, параграф 3, и допринасяне за защитата на основните интереси на Съюза и неговите държави членки в областта на сигурността;

е)

чрез дерогация от член 167 от Финансовия регламент, използване, когато е целесъобразно, на множество източници на доставки, за да се гарантира по-добър цялостен контрол на програмата и на нейните разходи и график;

ж)

насърчаване на достъпността, непрекъснатостта и надеждността на услугите;

з)

повишаване на безопасността и устойчивостта на дейностите в космическото пространство чрез прилагане на подходящи мерки в съответствие с разпоредбите, предвидени в член 8;

и)

гарантиране на ефективното насърчаване на равни възможности за всички, интегрирането на принципа на равенство между половете и на свързаното с пола измерение и стремеж към отстраняване на причините за дисбаланса между половете, като се обръща специално внимание на осигуряването на баланс между половете в комисиите за оценка.

Член 21

Възлагане на подизпълнители

1.   С цел насърчаване на нови участници, стартиращи предприятия и МСП в целия Съюз и тяхното трансгранично участие, както и предлагане на възможно най-широк географски обхват, като същевременно се защитава автономността на Съюза, възлагащият орган изисква от оферента да възлага част от договора чрез състезателна тръжна процедура на подходящите равнища на подизпълнение на дружества, които не са част от групата, към която оферентът принадлежи.

2.   За договори над 10 милиона евро възлагащият орган гарантира, че най-малко 30 % от стойността на договора се възлага чрез състезателна тръжна процедура на различни равнища на подизпълнение на дружества извън групата на главния оферент, по-специално с цел да се даде възможност за трансграничното участие на МСП в космическата екосистема.

3.   Оферентът посочва причините за неизпълнение на искането съгласно параграф 1 или за отклонение от процента, посочен в параграф 2.

4.   Комисията информира програмния комитет, посочен в член 47, за изпълнението на целите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, при договори, подписани след 20 март 2023 г.

Член 22

Условия за допустимост и участие за защита на сигурността, целостта и устойчивостта на оперативните системи на Съюза

Условията за допустимост и участие се прилагат по отношение на процедурите за възлагане, провеждани при изпълнението на програмата, когато това е необходимо и целесъобразно за защита на сигурността, целостта и устойчивостта на оперативните системи на Съюза, както е посочено в член 24 от Регламент (ЕС) 2021/696, като се взема предвид целта за насърчаване на стратегическата автономност на Съюза, по-специално по отношение на сферата на ключовите технологии и вериги за създаване на стойност, като същевременно се запазва отворената икономика.

Член 23

Защита на финансовите интереси на Съюза

Когато трета държава участва в програмата въз основа на решение, прието съгласно международно споразумение, или въз основа на друг правен инструмент, третата държава предоставя правата и достъпа, необходими на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, OLAF и Сметната палата, за да упражняват в пълна степен съответните си правомощия. По отношение на OLAF тези права включват правото да се извършват разследвания, включително проверки и инспекции на място, както е предвидено в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013.

ГЛАВА V

Управление на програмата

Член 24

Принципи на управлението

Управлението на програмата се основава на следните принципи:

а)

ясно разпределение на задачите и отговорностите между субектите, участващи в изпълнението на програмата;

б)

гарантиране на съответствието на управленската структура спрямо специфичните нужди на програмата и мерките, в зависимост от случая;

в)

строг контрол върху програмата, включително стриктно придържане към разходите, графика и резултатите от страна на всички субекти съгласно възложените им роли и задачи в съответствие с настоящия регламент;

г)

управление, което е прозрачно и осигурява ефективно разходване на средствата;

д)

непрекъснатост на услугите и на необходимата инфраструктура, включително наблюдение и управление на сигурността, и защита от съответните заплахи;

е)

систематично и структурирано отчитане на нуждите на ползвателите на данните, информацията и услугите, предоставяни от програмата, както и на съответния научен и технологичен напредък;

ж)

постоянни усилия за контрол и намаляване на рисковете.

Член 25

Роля на държавите членки

1.   Държавите членки могат да допринасят със своята техническа компетентност, ноу-хау и помощ, по-конкретно в областта на безопасността и сигурността, или, ако е уместно и възможно, като предоставят на програмата данните, информацията, услугите, както и инфраструктурата, която се намира на тяхна територия.

2.   Когато е възможно, държавите членки се стремят да осигурят съгласуваност и взаимно допълване с програмата на съответните дейности и оперативна съвместимост на техния капацитет в рамките на плановете им за възстановяване и устойчивост съгласно Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета (29).

3.   Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да осигурят безпрепятственото функциониране на програмата.

4.   Държавите членки могат да подпомогнат осигуряването и защитата на подходящото равнище на честотите, необходими за програмата.

5.   Държавите членки и Комисията могат да си сътрудничат за разширяване на възприемането на предоставяните от програмата правителствени услуги.

6.   В сферата на сигурността държавите членки изпълняват задачите, посочени в член 42 от Регламент (ЕС) 2021/696.

7.   Държавите членки съобщават оперативните си нужди с цел консолидиране на капацитета и допълнително уточняване на спецификациите на техните правителствени услуги. Те предоставят консултации на Комисията по всеки въпрос в съответните им области на компетентност, по-специално като осигуряват информация за изготвянето на актовете за изпълнение.

8.   Комисията може да възлага, чрез споразумения за финансов принос, конкретни задачи на организации на държавите членки, когато тези организации са били определени от съответната държава членка. Комисията приема решенията за финансов принос по отношение на споразуменията за финансов принос чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 47, параграф 2.

Член 26

Роля на Комисията

1.   Комисията носи цялостната отговорност за изпълнението на програмата, включително в областта на сигурността, без да се засягат прерогативите на държавите членки в областта на националната сигурност. В съответствие с настоящия регламент Комисията определя приоритетите и развитието на програмата съобразно надлежно установените изисквания на ползвателите и осъществява надзор върху изпълнението ѝ, без да се засягат другите политики на Съюза.

2.   Комисията гарантира ясно разпределение на задачите и отговорностите между различните субекти, участващи в програмата, и координира дейностите на тези субекти. Комисията също така гарантира, че всички субекти, на които е възложено изпълнението, участващи в изпълнението на програмата, защитават интересите на Съюза, гарантират доброто управление на средствата на Съюза и спазват Финансовия регламент и настоящия регламент.

3.   Комисията провежда тръжни процедури, възлага и подписва договорите, посочени в член 19.

4.   Комисията може да възлага задачи, свързани с програмата, на Агенцията и ЕКА при непряко управление съгласно съответните им роли и отговорности, посочени в членове 27 и 28. С цел да се улесни постигането на целите, посочени в член 3, и да се насърчи най-ефикасното сътрудничество между Комисията, Агенцията и ЕКА, Комисията може да сключи споразумения за финансов принос с всеки отсубектите с възложени задачи.

Комисията приема решенията за финансов принос по отношение на споразуменията за финансов принос чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 47, параграф 2.

5.   Без да се засягат задачите на изпълнителите, посочени в член 19, на Агенцията или на други субекти, на които е възложено изпълнението, Комисията гарантира възприемането и използването на правителствените услуги. Комисията гарантира взаимното допълване, съгласуваността, полезното взаимодействие и връзките между програмата и другите действия и програми на Съюза.

6.   Когато е целесъобразно, Комисията осигурява съгласуваност на дейностите, извършвани в контекста на програмата, с дейностите, които вече се извършват в областта на космическото пространство на равнището на Съюза, на национално или международно равнище. Тя насърчава сътрудничеството между държавите членки, улеснява оперативната съвместимост на техния технологичен капацитет и развитие в космическата област и, когато е приложимо за програмата, се стреми да осигури съгласуваност на системата за сигурна свързаност със съответните дейности и оперативна съвместимост на капацитета, разработен в рамките на националните планове за възстановяване и устойчивост.

7.   Комисията информира Европейския парламент и програмния комитет, посочен в член 47, параграф 1, за междинните и крайните резултати от оценката на всички процедури за възлагане на обществени поръчки и всички договори, включително за възлагане на подизпълнители, със субекти от публичния и частния сектор.

Член 27

Роля на Агенцията

1.   Задачата на Агенцията е чрез своя Съвет за акредитация на сигурността да осигури акредитацията на сигурността на правителствената инфраструктура и правителствените услуги в съответствие с дял V, глава II от Регламент (ЕС) 2021/696.

2.   След постигането на оперативна готовност на Агенцията, по-специално от гледна точка на осигуряването на подходящо равнище на човешки ресурси, Комисията ѝ възлага, чрез едно или повече споразумения за финансов принос, следните задачи:

а)

цялостно или частично управление на експлоатацията на правителствената инфраструктура на програмата;

б)

експлоатационна сигурност на правителствената инфраструктура, включително анализ на риска и заплахите, наблюдение на сигурността, по-специално определяне на техническите спецификации и оперативните процедури и наблюдение на тяхното съответствие с общите изисквания за сигурност, посочени в член 30, параграф 3;

в)

предоставяне на правителствени услуги, по-специално чрез центъра за GOVSATCOM;

г)

управление на договорите, посочени в член 19, след тяхното възлагане и подписване;

д)

всеобхватна координация на свързаните с ползвателите аспекти на правителствените услуги в тясно сътрудничество с държавите членки, съответните агенции на Съюза, ЕСВД и други субекти;

е)

предприемане на дейности, свързани с възприемането от страна на ползвателите на услугите, предлагани от програмата, без да се засягат дейностите, извършвани от изпълнителите по договорите, посочени в член 19.

3.   Комисията може, чрез едно или повече споразумения за финансов принос, да възлага на Агенцията други задачи въз основа на нуждите на програмата.

4.   Когато дейностите са възложени на Агенцията, за тяхното изпълнение се осигуряват подходящи финансови, човешки и административни ресурси. За тази цел Комисията може да разпредели част от бюджета за дейностите, възложени на Агенцията, за финансиране на човешките ресурси, необходими за тяхното изпълнение.

5.   Чрез дерогация от член 62, параграф 1 от Финансовия регламент и в зависимост от оценката от Комисията на защитата на интересите на Съюза Агенцията може да възлага, чрез споразумения за финансов принос, специфични дейности на други субекти в рамките на съответните им области на компетентност, при спазване на условията за непряко управление, които се прилагат за Комисията.

Член 28

Роля на ЕКА

1.   При условие че е защитен интересът на Съюза, на ЕКА се възлагат следните задачи в областта на нейния експертен опит:

а)

надзор върху дейностите по разработване, валидиране и свързаното с тях внедряване, посочени в член 4, параграф 1, буква а), както и върху разработването и развитието, посочени в член 4, параграф 1, буква д), предприети в рамките на договорите, посочени в член 19, съгласно реда и условията, които трябва да бъдат договорени в споразуменията за финансов принос, посочени в член 26, параграф 4, като се осигурява координация между задачите и бюджета, възложени на ЕКА съгласно настоящия член, и евентуалния принос на ЕКА, посочен в член 16;

б)

предоставяне на нейния експертен опит на Комисията, включително за изготвянето на спецификациите и изпълнението на техническите аспекти на програмата;

в)

подпомагане на оценката на договорите, сключени съгласно член 19;

г)

задачи във връзка с космическия сегмент и свързания с него наземен сегмент на EuroQCI, посочена в член 4, параграф 1, буква в).

2.   Въз основа на оценка на Комисията, на ЕКА могат да бъдат възложени други задачи въз основа на нуждите на програмата, при условие че тези задачи не дублират дейности, извършвани от друг субект в контекста на програмата, и имат за цел да подобрят ефикасността на изпълнението на дейностите по програмата.

ГЛАВА VI

Сигурност на програмата

Член 29

Принципи на сигурността

По отношение на програмата се прилага член 33 от Регламент (ЕС) 2021/696.

Член 30

Управление на сигурността

1.   В своята област на компетентност и с подкрепата на Агенцията Комисията осигурява висока степен на сигурност, по-специално по отношение на следното:

а)

защитата на наземно базираната и базираната в космоса инфраструктура и на предоставянето на услуги, по-специално срещу физически атаки или кибератаки, включително нежелани намеси в потоците от данни;

б)

контрола и управлението на технологичните трансфери;

в)

развитието и запазването в рамките на Съюза на придобитите компетентности и ноу-хау;

г)

защитата на чувствителната некласифицирана информация и на класифицираната информация.

2.   Комисията се консултира със Съвета и държавите членки относно уточняването и изготвянето на всеки аспект на инфраструктурата за EuroQCI, по-специално QKD, което се отнася до защитата на КИЕС.

Оценката и одобряването на криптографски продукти за защитата на КИЕС се извършва при зачитане на съответната роля и области на компетентност на Съвета и на държавите членки.

Органът за акредитация на сигурността проверява в рамките на процеса на акредитация на сигурността дали се използват само одобрени криптографски продукти.

3.   За целите на параграф 1 от настоящия член Комисията гарантира, че за правителствената инфраструктура, посочена в член 5, параграф 2, се извършва анализ на риска и заплахите. Въз основа на този анализ тя определя общите изисквания за сигурност чрез актове за изпълнение. При това Комисията взема предвид въздействието на тези изисквания върху безпрепятственото функциониране на правителствената инфраструктура, по-конкретно по отношение на разходите, управлението на риска и графика, и гарантира, че общото равнище на сигурност не се намалява, функционирането на оборудването не се затруднява и рисковете за киберсигурността се вземат предвид. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 47, параграф 3.

4.   По отношение на програмата се прилага член 34, параграфи 3 – 7 от Регламент (ЕС) 2021/696. За целите на настоящия регламент понятието „компонент“ в член 34 от Регламент (ЕС) 2021/696 се тълкува като „правителствена инфраструктура“, включително правителствени услуги, а всички позовавания на член 34, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/696 се тълкуват като позовавания на параграф 3 от настоящия член.

Член 31

Сигурност на внедрената система и услуги

Когато функционирането на системата или предоставянето на правителствени услуги може да засегне сигурността на Съюза или на неговите държави членки, се прилага Решение (ОВППС) 2021/698.

Член 32

Орган за акредитация на сигурността

Съветът за акредитация на сигурността, създаден в рамките на Агенцията съгласно член 72, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2021/696, е органът за акредитация на сигурността за правителствената инфраструктура и свързаните с нея правителствени услуги на програмата.

Член 33

Общи принципи на акредитацията на сигурността

Дейностите по акредитация на сигурността, свързани с програмата, се извършват в съответствие с принципите, установени в член 37, букви а) – й) от Регламент (ЕС) 2021/696. За целите на настоящия регламент понятието „компонент“ в член 37 от Регламент (ЕС) 2021/696 се тълкува като „правителствена инфраструктура“, а всички позовавания на член 34, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/696 се тълкуват като позовавания на член 27, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 34

Задачи и състав на Съвета за акредитация на сигурността

1.   По отношение на програмата се прилагат член 38, с изключение на параграф 2, букви в) – е) и параграф 3, буква б), и член 39 от Регламент (ЕС) 2021/696.

2.   Съветът за акредитация на сигурността има следните задачи, в допълнение към посочените в параграф 1:

а)

разглеждане и, с изключение на документите, които Комисията трябва да приема по силата по член 30, параграф 3, одобряване на цялата документация, свързана с акредитацията на сигурността;

б)

предоставяне, в рамките на своята компетентност, на консултации на Комисията при изготвянето на проектите за актовете, посочени в член 30, параграф 3, включително за създаването на оперативни процедури за сигурност, и представяне на заключения с крайната си позиция;

в)

разглеждане и одобряване на оценката на рисковете за сигурността, изготвена в съответствие с процеса на наблюдение, посочен в член 37, буква з) от Регламент (ЕС) 2021/696, и анализа на рисковете и заплахите, изготвен в съответствие с член 30, параграф 3 от настоящия регламент, както и сътрудничество с Комисията за определяне на мерки за намаляване на рисковете.

3.   В допълнение към параграф 1 и по изключение само представители на изпълнителите, участващи в правителствената инфраструктура и услуги, могат да бъдат поканени да присъстват на заседанията на Съвета за акредитация на сигурността като наблюдатели по въпроси, пряко свързани с тези изпълнители. Редът и условията за тяхното присъствие се определят в процедурния правилник на Съвета за акредитация на сигурността.

Член 35

Правила за гласуване в рамките на Съвета за акредитация на сигурността

По отношение на правилата за гласуване в рамките на Съвета за акредитация на сигурността се прилага член 40 от Регламент (ЕС) 2021/696.

Член 36

Съобщаване и последици от решенията на Съвета за акредитация на сигурността

1.   По отношение на решенията на Съвета за акредитация на сигурността се прилага член 41, параграфи 1 – 4 от Регламент (ЕС) 2021/696. За целите на настоящия регламент понятието „компонент“ в член 41 от Регламент (ЕС) 2021/696 се тълкува като „правителствена инфраструктура“.

2.   Работният график на Съвета за акредитация на сигурността не възпрепятства спазването на графика за дейностите, предвидени в работните програми по член 41, параграф 1.

Член 37

Роля на държавите членки в акредитацията на сигурността

По отношение на програмата се прилага член 42 от Регламент (ЕС) 2021/696.

Член 38

Защита на класифицираната информация

1.   По отношение на класифицираната информация, свързана с програмата, се прилага член 43 от Регламент (ЕС) 2021/696.

2.   При спазване на разпоредбите на споразумението относно сигурността и обмена на класифицирана информация между институциите на Съюза и ЕКА, ЕКА може да генерира КИЕС във връзка със задачите, възложени ѝ съгласно член 28, параграфи 1 и 2.

ГЛАВА VII

Международни отношения

Член 39

Участие на трети държави и международни организации в програмата

1.   В съответствие с условията, определени в специални споразумения, сключени в съответствие с член 218 от ДФЕС и обхващащи участието на трета държава в програма на Съюза, програмата е отворена за участието на държави, членуващи в ЕАСТ, които членуват и в ЕИП, както и на следните трети държави:

а)

присъединяващи се държави, държави кандидатки и потенциални кандидатки – в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

б)

държави в рамките на европейската политика за съседство – в съответствие с общите принципи и условия за участието на тези държави в програми на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения и решения на Съвета за асоцииране или в подобни споразумения, и в съответствие със специалните условия, определени в споразуменията между Съюза и тези държави;

в)

трети държави, различни от третите държави, посочени в букви а) и б).

2.   Програмата е отворена за участие на международни организации в съответствие със специално споразумение, сключено съгласно член 218 от ДФЕС.

3.   Специалното споразумение, посочено в параграфи 1 и 2:

а)

гарантира справедлив баланс по отношение на приноса от и ползите за третата държава или за международната организация, участваща в програмите на Съюза;

б)

определя условията за участие в програмите, включително изчисляването на финансовия принос за индивидуални програми и административните разходи по тях;

в)

не предоставя на третата държава или международната организация правомощия за вземане на решения по отношение на програмата на Съюза;

г)

гарантира правата на Съюза да осигурява добро финансово управление и да защитава своите финансови интереси.

4.   Без да се засягат условията, определени в параграфи 1, 2 и 3, и в интерес на сигурността, Комисията може да определи чрез актове за изпълнение допълнителни изисквания за участието на трети държави и международни организации в програмата, доколкото това е съвместимо със съществуващите споразумения, посочени в параграфи 1 и 2.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 47, параграф 3.

Член 40

Достъп на трети държави и международни организации до правителствени услуги

Трети държави и международни организации могат да получат достъп до правителствените услуги, при условие че:

а)

сключат споразумение, в съответствие с член 218 от ДФЕС, в което се определят редът и условията за достъп до правителствените услуги;

б)

спазват член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/696.

За целите на настоящия регламент, когато се прави позоваване на „програмата“ в член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/696, се има предвид „програмата“, създадена с настоящия регламент.

ГЛАВА VIII

Програмиране, мониторинг, оценка и контрол

Член 41

Програмиране, мониторинг и докладване

1.   Програмата се изпълнява чрез работните програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент. В работните програми се определят действията и свързаният с тях бюджет, необходими за постигане на целите на програмата и когато е приложимо, общата сума, предназначена за операции за смесено финансиране. Работните програми допълват работните програми за компонента GOVSATCOM, както е посочено в член 100 от Регламент (ЕС) 2021/696.

Комисията приема работните програми чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 47, параграф 3.

2.   Показателите във връзка с докладването на напредъка по програмата по отношение на постигането на общите и специфичните цели, посочени в член 3, се съдържат в приложението.

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 45 за изменение на приложението по отношение на показателите, когато прецени за необходимо, както и да допълва настоящия регламент с разпоредби за създаването на рамка за мониторинг и оценка.

4.   Когато това се налага поради наложителни причини за спешност, за делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 46.

5.   Системата за докладване във връзка с качеството на изпълнението осигурява ефикасното, ефективно и своевременно събиране на данни за целите на мониторинга на изпълнението и резултатите от програмата.

За тази цел на получателите на средства от Съюза и когато е целесъобразно – на държавите членки, се налагат пропорционални изисквания за докладване.

6.   За целите на параграф 2 получателите на средства от Съюза предоставят съответната информация. Данните, необходими за проверката на изпълнението, се събират своевременно, по ефикасен и ефективен начин.

Член 42

Оценка

1.   Комисията извършва своевременно оценки на програмата, които да послужат в процеса на вземане на решения.

2.   До 21 март 2024 г. и всяка година след това Комисията информира Европейския парламент и Съвета за основните констатации относно първоначалното изпълнение на програмата, включително приключването на дейностите по определяне, консолидирането на нуждите на ползвателите и плановете за изпълнение, както и становищата на съответните заинтересовани страни на равнището на Съюза и на национално равнище.

3.   До 30 юни 2026 г. Комисията прави оценка на изпълнението на програмата с оглед на целите, посочени в член 3. За тази цел Комисията прави оценка на:

а)

работата на системата за сигурна свързаност и предоставяните услуги по програмата, по-специално ограниченото закъснение, надеждността, автономността и достъпа в световен мащаб;

б)

моделите на управление и изпълнение и тяхната ефикасност;

в)

промените на нуждите на ползвателите на програмата;

г)

полезното взаимодействие и взаимното допълване на програмата с други програми на Съюза, по-специално GOVSATCOM и останалите компоненти на космическата програма на Съюза;

д)

развитието на наличния капацитет, иновациите и разработването на нови технологии в космическата екосистема;

е)

участието на стартиращи предприятия и МСП в рамките на целия Съюз;

ж)

въздействието на програмата върху околната среда, като се вземат предвид критериите, установени в член 8;

з)

всяко превишение на разходите, навременността при спазване на установените срокове на проектите и ефективността на ръководството и управлението на програмата;

и)

ефективността, ефикасността, уместността, съгласуваността и добавената стойност за Съюза на дейностите по програмата.

Ако е целесъобразно, оценката се придружава от подходящо предложение.

4.   При оценката на програмата се вземат предвид резултатите от оценката на компонента GOVSATCOM съгласно член 102 от Регламент (ЕС) 2021/696.

5.   Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

6.   Субектите, участващи в изпълнението на настоящия регламент, предоставят на Комисията данните и информацията, необходими за оценката по параграф 1.

7.   Две години след разгръщането на пълния оперативен капацитет и на всеки две години след това Агенцията, след консултация със съответните заинтересовани страни, изготвя доклад за пазара относно въздействието на програмата върху търговската спътникова промишленост на Съюза нагоре и надолу по веригата с оглед да се гарантира минималното възможно въздействие върху конкуренцията и да се поддържат стимули за иновации.

Член 43

Одити

Одитите относно използването на финансовия принос от Съюза, провеждани от лица или субекти, включително различни от тези, на които институции или органи на Съюза са възложили извършването на одити, съставляват основата на общата увереност по член 127 от Финансовия регламент.

Член 44

Защита на личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот

Обработването на всички лични данни при изпълнение на задачите и дейностите, предвидени в настоящия регламент, включително от Агенцията, се извършва в съответствие с приложимото право в областта на защитата на личните данни, по-специално регламенти (ЕС) 2016/679 (30) и (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (31).

ГЛАВА IX

Делегирани актове и актове за изпълнение

Член 45

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8, параграф 4, и член 41, параграф 3, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 8, параграф 4 и член 41, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 8, параграф 4 или член 41, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца от нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 46

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 45, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

Член 47

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от програмния комитет, създаден с член 107 от Регламент (ЕС) 2021/696, в състава му по въпросите на GOVSATCOM. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

За целите на приемането на актовете за изпълнение, посочени в член 5, параграф 3 и член 30, параграф 3 от настоящия регламент, програмният комитет, посочен в първа алинея от настоящия параграф, заседава в състава по сигурността, посочен в член 107, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2021/696.

За целите на приемането на актовете за изпълнение, посочени в член 9, параграф 2 и член 10, параграф 4 от настоящия регламент, надлежно участие взема програмният комитет в състава по сигурността, посочен в член 107, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2021/696.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

4.   Когато програмният комитет не даде становище по проекта за акт за изпълнение, посочен в член 30, параграф 3 от настоящия регламент, Комисията не приема проекта за акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ГЛАВА X

Преходни и заключителни разпоредби

Член 48

Информация, комуникация и публичност

1.   Получателите на финансиране от Съюза посочват произхода на въпросните средства и осигуряват видимост на финансирането от Съюза, по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях, като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително на медиите и обществеността.

2.   Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата, на действията, предприети по програмата, и на получените резултати.

3.   Финансовите ресурси, разпределени за програмата, допринасят също така за корпоративната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото тези приоритети са свързани с целите, посочени в член 3.

Член 49

Непрекъснатост на услугите след 2027 г.

Ако е необходимо, в бюджета на Съюза могат да се записват бюджетни кредити за поети задължения и след 2027 г. за покриване на разходите, необходими за изпълнение на целите, посочени в член 3, с цел да бъде възможно управлението на действията, които не са приключили до края на програмата, и за покриване на разходи за оперативни дейности и предоставяне на услуги от критично значение.

Член 50

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 15 март 2023 година.

За Европейския парламент

Председател

R. METSOLA

За Съвета

Председател

J. ROSWALL


(1)  Позиция на Европейския парламент от 14 февруари 2023 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 7 март 2023 г.

(2)  Регламент (ЕС) 2021/696 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 г. за създаване на космическа програма на Съюза и Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС (ОВ L 170, 12.5.2021 г., стр. 69).

(3)  Решение (ЕС) 2022/2481 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 г. за създаване на политическа програма до 2030 г. „Път към цифровото десетилетие“ (ОВ L 323, 19.12.2022 г., стр. 4).

(4)  Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (ОВ L 321, 17.12.2018 г., стр. 36).

(5)  ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 28.

(6)  Регламент (ЕС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 г. за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1290/2013 и (ЕС) № 1291/2013 (ОВ L 170, 12.5.2021 г., стр. 1).

(7)  Решение (ЕС) 2021/764 на Съвета от 10 май 2021 г. за създаване на специфична програма за изпълнение на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за отмяна на Решение 2013/743/ЕС (ОВ L 167 I, 12.5.2021 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) 2021/694 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 г. за създаване на програмата „Цифрова Европа“ и за отмяна на Решение (ЕС) 2015/2240 (ОВ L 166, 11.5.2021 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕС) 2021/947 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юни 2021 г. за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество – Глобална Европа, за изменение и отмяна на Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) 2017/1601 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета (ОВ L 209, 14.6.2021 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕС) 2021/1153 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 (ОВ L 249, 14.7.2021 г., стр. 38).

(11)  Регламент (ЕС) 2021/697 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 г. за създаване на Европейски фонд за отбрана и за отмяна на Регламент (ЕС) 2018/1092 (ОВ L 170, 12.5.2021 г., стр. 149).

(12)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(13)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(14)  Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

(15)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

(16)  Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

(17)  Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

(18)  Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7).

(19)  Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30).

(20)  Решение (ОВППС) 2021/698 на Съвета от 30 април 2021 г. за сигурността на системите и услугите, които се разгръщат, експлоатират и използват в рамките на космическата програма на Съюза и които могат да засегнат сигурността на Съюза, и за отмяна на Решение 2014/496/ОВППС (ОВ L 170, 12.5.2021 г., стр. 178).

(21)  Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на EC (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).

(22)  Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).

(23)  Решение (ЕС) 2021/1764 на Съвета от 5 октомври 2021 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна (Решение за отвъдморското асоцииране, включително Гренландия) (ОВ L 355, 7.10.2021 г., стр. 6).

(24)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(25)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(26)  Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027 (ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 11).

(27)  Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита (ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 75).

(28)  Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (ОВ L 231, 30.6.2021 г., стр. 159).

(29)  Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (ОВ L 57, 18.2.2021 г., стр. 17).

(30)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(31)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА

Програмата ще бъде подложена на щателен мониторинг въз основа на набор от показатели, имащи за цел да се определи в каква степен са постигнати специфичните цели на програмата и да се сведат до минимум административната тежест и разходи. За целта ще бъдат събирани данни по отношение на посочения по-долу набор от ключови показатели.

1.

Обща цел, посочена в член 3, параграф 1, буква а):

Показател 1.1:

Правителствата на държавите членки и институциите, органите, службите и агенциите на Съюза могат да получат достъп до първите правителствени услуги през 2024 г.

Показател 1.2:

Правителствата на държавите членки и институциите, органите, службите и агенциите на Съюза могат да получат достъп до пълния оперативен капацитет, който отговаря на нуждите и търсенето от страна на ползвателите, определени в портфолиото на услугите, през 2027 г.

Показател 1.3:

Процент на наличието на правителствени услуги за всяка внедрена правителствена услуга

Показател 1.4:

Скорост, широчина на честотната лента и закъснение за всяка внедрена правителствена услуга в световен мащаб

Показател 1.5:

Процент на географската наличност на всички внедрени правителствени услуги на територията на държавите членки

Показател 1.6:

Процент на внедрените услуги, свързани с портфолиото на услугите

Показател 1.7:

Процент на наличния капацитет за всяка внедрена услуга

Показател 1.8:

Разходи за завършване

Показател 1.9:

Участници в програмата и брой на третите държави и международните организации, участващи в програмата в съответствие с член 39

Показател 1.10:

Развитие на капацитета на спътниците, закупени от институции на Съюза от участници извън Съюза

Показател 1.11:

Брой изстрелвания, които не са извършени от територията на Съюза или от територията на държавите, членуващи в ЕАСТ, които членуват и в ЕИП

Показател 1.12:

Брой на оправомощените от правителствата ползватели в Съюза

2.

Обща цел, посочена в член 3, параграф 1, буква б):

Показател 2.1:

Процент на наличието на търговски услуги

Показател 2.2:

Скорост, широчина на честотната лента, надеждност и закъснение на търговската спътникова широколентова услуга в световен мащаб

Показател 2.3:

Процент на мъртвите зони в комуникациите на територията на държавите членки

Показател 2.4:

Сума, инвестирана от частния сектор

3.

Специфична цел, посочена в член 3, параграф 2, буква -а):

Показател 3.1:

Центровете за GOVSATCOM могат да предоставят услуги, произтичащи от системата за сигурна свързаност

Показател 3.2:

Пълно интегриране на съществуващия капацитет от базата на Съюза чрез интегриране на наземно базираната инфраструктура за GOVSATCOM

4.

Специфична цел, посочена в член 3, параграф 2, буква б):

Показател 4.1:

Годишен брой на сериозните сривове в телекомуникационните мрежи в държавите членки поради кризисни ситуации, които са били смекчени от правителствените услуги, предлагани от системата за сигурна свързаност

Показател 4.2:

Удовлетвореност на оправомощените от правителствата ползватели във връзка с работата на системата за сигурна свързаност, измерена чрез годишно проучване

Показател 4.3:

Валидиране и акредитация на различни технологии и комуникационни протоколи

5.

Специфична цел, посочена в член 3, параграф 2, буква в):

Показател 5.1:

Брой орбитални и функционални спътници, необходими за функционирането на EuroQCI

6.

Специфична цел, посочена в член 3, параграф 2, буква г):

Показател 6.1:

Брой спътници на орбитален слот през 2025 г., 2026 г. и 2027 г.

7.

Специфична цел, посочена в член 3, параграф 2, буква д):

Показател 7.1:

Правителствена инфраструктура и свързани с нея правителствени услуги, получили акредитация на сигурността

Показател 7.2:

Годишен брой и сериозност на въздействието на инцидентите, свързани с киберсигурността, и брой на електромагнитните смущения, свързани със системата за сигурна свързаност (класифицирани)

8.

Специфична цел, посочена в член 3, параграф 2, буква е):

Показател 8.1:

Брой спътникови подсистеми, включително полезни товари, обслужващи други компоненти на космическата програма на Съюза

9.

Специфична цел, посочена в член 3, параграф 2, буква ж):

Показател 9.1:

Брой стартиращи предприятия, МСП и дружества със средна пазарна капитализация, участващи в програмата, и свързани с тях проценти от стойността на договора

Показател 9.2:

Общ процент от стойността на договорите, възложени от главните оференти на МСП, които не са част от групата, към която оферентът принадлежи, и дял на трансграничното им участие

Показател 9.3:

Брой държави членки, чиито стартиращи предприятия и МСП участват в програмата

10.

Специфична цел, посочена в член 3, параграф 2, буква з):

Показател 10.1:

Брой на новите ползватели на спътникови комуникации в географски райони от стратегически интерес извън Съюза

Показател 10.2:

Процент на географската наличност на необходимите услуги в райони от стратегически интерес извън Съюза

Показател 10.3:

Брой на държавите, в които спътниковият широколентов достъп е наличен за потребителите

11.

Специфична цел, посочена в член 3, параграф 2, буква и):

Показател 11.1:

Отпечатък на емисиите на парникови газове, произтичащ от разработването, производството и внедряването на програмата

Показател 11.2:

Брой активни спътници, изведени от експлоатация и възстановени спътници

Показател 11.3:

Количество космически отпадъци, генерирани от мрежата от спътници

Показател 11.4:

Брой доближавания на близко разстояние

Показател 11.5:

Данни за астрономическите таблици на спътниците, споделени с консорциума на ЕС за КНП

Показател 11.6:

Подходяща мярка за въздействието на отражението на светлината върху астрономическите наблюдения

Във връзка с този акт са направени две изявления, които могат да бъдат намерени в ОВ C 101, 17.3.2023 г., стр. 1 и чрез следния(те) линк(ове): ….


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

17.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/40


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/589 НА КОМИСИЯТА

от 10 януари 2023 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/127 по отношение на изискванията за белтъците в храни за кърмачета и преходни храни, произведени от белтъчни хидролизати

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията (1), и по-специално член 11, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Делегиран регламент (ЕС) 2016/127 на Комисията (2) се определят, наред с другото, специфичните изисквания за състава на храните за кърмачета и преходните храни, произведени от белтъчни хидролизати. В него се предвижда, че храните за кърмачета и преходните храни, произведени от белтъчни хидролизати, трябва да отговарят на изискванията по отношение на съдържанието на белтъци, източника на белтъци, обработката на белтъците, както и на изискванията по отношение на незаменимите и условно заменимите аминокиселини и L-карнитин, посочени в точка 2.3 от приложение I и точка 2.3 от приложение II към същия регламент.

(2)

Както е посочено в Делегиран регламент (ЕС) 2016/127, в становището си от 24 юли 2014 г. относно основния състав на храните за кърмачета и преходните храни (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) отбеляза, че безопасността и пригодността на всяка конкретна храна, съдържаща белтъчни хидролизати, трябва да бъдат установени чрез клинична оценка сред целевата група. Към момента Органът е дал положителна оценка на два белтъчни хидролизата, използвани в храни за кърмачета и в преходни храни. Съставът на тези два белтъчни хидролизата е отразен в изискванията, които понастоящем са определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/127. Тези изисквания могат обаче да бъдат актуализирани с цел да се позволи пускането на пазара на храни, произведени от белтъчни хидролизати, чийто състав е различен от този на получилите вече положителна оценка хидролизати, след като Органът прецени за всеки отделен случай безопасността и пригодността.

(3)

На 6 февруари 2019 г. Комисията получи искане от meyer.science GmbH, от името на HIPP-Werk Georg Hipp OHG и Arla Foods Ingredients, Органът да оцени безопасността и пригодността на храни за кърмачета и преходни храни, произведени от белтъчен хидролизат, чийто състав не отговаря на изискванията, установени в точка 2.3 от приложение I и точка 2.3 от приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2016/127.

(4)

По искане на Комисията на 9 март 2022 г. Органът издаде научно становище относно хранителната безопасност и пригодността на храните за кърмачета и преходните храни (4). В него Органът стигна до заключението, че въпросният белтъчен хидролизат показва хранителна безопасност и пригодност като източник на белтъци за употреба в храни за кърмачета и преходни храни, стига в храните, в които той се използва, да се съдържа най-малко 0,45 g/100 kJ (1,9 g/100 kcal) белтък, и те да отговарят на другите критерии по отношение на състава, установени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/127, както и на изискванията по отношение на съдържанието на аминокиселини, установени в раздел А от приложение III към същия регламент.

(5)

Предвид заключенията на Органа е целесъобразно да се разреши пускането на пазара на храни за кърмачета и преходни храни, произведени от въпросния белтъчен хидролизат. Поради това изискванията за белтъчните хидролизати, установени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/127, следва да бъдат актуализирани и адаптирани, като в тях бъдат включени и изискванията за този белтъчен хидролизат.

(6)

Поради това приложения I, II и III към Делегиран регламент (ЕС) 2016/127 следва да бъдат съответно изменени.

(7)

Делегиран регламент (ЕС) 2016/127 се прилага за храни за кърмачета и преходни храни, произведени от белтъчни хидролизати, считано от 22 февруари 2022 г. С цел да се позволи пускането на пазара без ненужно забавяне на храни за кърмачета и преходни храни, произведени от хидролизиран белтък в съответствие с изискванията, установени в настоящия регламент, настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I, II и III към Делегиран регламент (ЕС) 2016/127 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 януари 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 35.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/127 на Комисията от 25 септември 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за храните за кърмачета и преходните храни и по отношение на изискванията за информация, свързана с храненето на кърмачета и малки деца (ОВ L 25, 2.2.2016 г., стр. 1).

(3)  EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens (Експертна група на ЕОБХ по диетични храни, хранене и алергии), 2014 г. Scientific Opinion on the essential composition of infant and follow-on formulae (Научно становище относно основния състав на храните за кърмачета и преходните храни). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014;12(7):3760.

(4)  EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens (Експертна група на ЕОБХ по диетични храни, хранене и алергии), 2022 г. Nutritional safety and suitability of a specific protein hydrolysate derived from whey protein concentrate and used in an infant and follow-on formula manufactured from hydrolysed protein by HIPP-Werk Georg Hipp OHG (Хранителна безопасност и пригодност на конкретен белтъчен хидролизат, получен от концентрат на суроватъчен белтък и използван в храни за кърмачета и преходни храни, произведени от хидролизиран белтък от HIPP-Werk Georg Hipp OHG (досие, подадено от meyer.science GmbH)) — EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2022;20(3):7141.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I, II и III към Делегиран регламент (ЕС) 2016/127 се изменят, както следва:

1)

В приложение I точка 2.3. се заменя със следното:

„2.3.

Храни за кърмачета, произведени от белтъчни хидролизати

Храните за кърмачета, произведени от белтъчни хидролизати, трябва да отговарят на свързаните с белтъците изисквания, предвидени в точка 2.3.1., точка 2.3.2. или точка 2.3.3.

2.3.1.

Свързани с белтъците изисквания група А

2.3.1.1.

Съдържание на белтъци

Минимум

Максимум

0,44 g/100 kJ

0,67 g/100 kJ

(1,86 g/100 kcal)

(2,8 g/100 kcal)

2.3.1.2.

Източник на белтъци

Белтък от деминерализирана сладка суроватка, извлечен от кравето мляко след ензимна преципитация на казеини, като се използва химозин, състоящ се от:

а)

63 % суроватъчен белтъчен изолат, несъдържащ казеино-гликомакропептид, с минимално съдържание на белтък 95 % от сухото вещество, денатурация на белтъка по-малко от 70 % и максимално съдържание на пепел от 3 %; както и

б)

37 % белтъчен концентрат от сладка суроватка с минимално съдържание на белтък 87 % от сухото вещество, денатурация на белтъка по-малко от 70 % и максимално съдържание на пепел от 3,5 %.

2.3.1.3.

Обработка на белтъците

Двуфазен хидролизен процес, при който се използва трипсинов препарат, получен при високотемпературна обработка (от 3 до 10 минути при температура от 80 до 100 °С) между двете фази на хидролизния процес.

2.3.1.4.

Незаменими и условно незаменими аминокиселини и L-карнитин

За осигуряване на еднаква енергийна стойност произведените от белтъчни хидролизати храни за кърмачета трябва да съдържат налично количество от всяка незаменима и условно незаменима аминокиселина, най-малко равно на това, съдържащо се в референтния белтък, както е определено в раздел Б от приложение III. Въпреки това при изчисление концентрациите на метионин и цистеин могат да се сумират, ако съотношението метионин:цистеин не е по-голямо от 2, а концентрациите на фенилаланин и тирозин могат да се сумират, ако съотношението тирозин:фенилаланин не е по-голямо от 2. Съотношението метионин:цистеин и тирозин:фенилаланин може да е по-голямо от 2, при условие че пригодността на съответния продукт за кърмачета е доказана в съответствие с член 3, параграф 3.

Съдържанието на L-карнитин е най-малко равно на 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

2.3.2.

Свързани с белтъците изисквания група Б

2.3.2.1.

Съдържание на белтъци

Минимум

Максимум

0,55 g/100 kJ

0,67 g/100 kJ

(2,3 g/100 kcal)

(2,8 g/100 kcal)

2.3.2.2.

Източник на белтъци

Извлечен от кравето мляко суроватъчен белтък, състоящ се от:

а)

77 % кисела суроватка, получена от белтъчен концентрат от суроватка със съдържание на белтък от 35 до 80 %;

б)

23 % сладка суроватка, получена от деминерализирана сладка суроватка с минимално съдържание на белтък 12,5 %.

2.3.2.3.

Обработка на белтъците

Изходният материал се хидратира и нагрява. След етапа на топлинна обработка хидролизата се извършва при pH от 7,5 до 8,5 и температура от 55 до 70 °C с използване на ензимен комплекс от серинендопептидаза и протеаза/пептидаза. В хода на производствения процес, на етапа на топлинна обработка (от 2 до 10 секунди при 120 до 150 °C), ензимите в храните се инактивират.

2.3.2.4.

Незаменими и условно незаменими аминокиселини и L-карнитин

За осигуряване на еднаква енергийна стойност произведените от белтъчни хидролизати храни за кърмачета трябва да съдържат налично количество от всяка незаменима и условно незаменима аминокиселина, най-малко равно на това, съдържащо се в референтния белтък, както е определено в раздел А от приложение III. Въпреки това при изчисление концентрациите на метионин и цистеин могат да се сумират, ако съотношението метионин: цистеин не е по-голямо от 2, а концентрациите на фенилаланин и тирозин могат да се сумират, ако съотношението тирозин:фенилаланин не е по-голямо от 2. Съотношението метионин:цистеин и тирозин:фенилаланин може да е по-голямо от 2, при условие че пригодността на съответния продукт за кърмачета е доказана в съответствие с член 3, параграф 3.

Съдържанието на L-карнитин е най-малко равно на 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

2.3.3.

Свързани с белтъците изисквания група В

2.3.3.1.

Съдържание на белтъци

Минимум

Максимум

0,45 g/100 kJ

0,67 g/100 kJ

(1,9 g/100 kcal)

(2,8 g/100 kcal)

2.3.3.2.

Източник на белтъци

Извлечен от кравето мляко суроватъчен белтък, състоящ се от 100 % белтъчен концентрат от сладка суроватка с минимално съдържание на белтък 80 %.

2.3.3.3.

Обработка на белтъците

Изходният материал се хидратира и нагрява. Преди хидролизата pH се коригира до 6,5—7,5 при температура 50—65 °C. Хидролизата се извършва с използване на ензимен комплекс от серинендопептидаза и металопротеаза. В хода на производствения процес, на етапа на топлинна обработка (от 2 до 10 секунди при 110 до 140 °C), ензимите в храните се инактивират.

2.3.3.4.

Незаменими и условно незаменими аминокиселини и L-карнитин

За осигуряване на еднаква енергийна стойност произведените от белтъчни хидролизати храни за кърмачета трябва да съдържат налично количество от всяка незаменима и условно незаменима аминокиселина, най-малко равно на това, съдържащо се в референтния белтък, както е определено в раздел А от приложение III. Въпреки това при изчисление концентрациите на метионин и цистеин могат да се сумират, ако съотношението метионин: цистеин не е по-голямо от 2, а концентрациите на фенилаланин и тирозин могат да се сумират, ако съотношението тирозин:фенилаланин не е по-голямо от 2. Съотношението метионин:цистеин и тирозин:фенилаланин може да е по-голямо от 2, при условие че пригодността на съответния продукт за кърмачета е доказана в съответствие с член 3, параграф 3.

Съдържанието на L-карнитин е най-малко равно на 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).“;

2)

В приложение II точка 2.3. се заменя със следното:

„2.3.

Преходни храни, произведени от белтъчни хидролизати

Преходните храни, произведени от белтъчни хидролизати, трябва да отговарят на свързаните с белтъците изисквания, предвидени в точка 2.3.1., точка 2.3.2. или точка 2.3.3.

2.3.1.

Свързани с белтъците изисквания група А

2.3.1.1.

Съдържание на белтъци

Минимум

Максимум

0,44 g/100 kJ

0,67 g/100 kJ

(1,86 g/100 kcal)

(2,8 g/100 kcal)

2.3.1.2.

Източник на белтъци

Белтък от деминерализирана сладка суроватка, извлечен от кравето мляко след ензимна преципитация на казеини, като се използва химозин, състоящ се от:

а)

63 % суроватъчен белтъчен изолат, несъдържащ казеино-гликомакропептид, с минимално съдържание на белтък 95 % от сухото вещество, денатурация на белтъка по-малко от 70 % и максимално съдържание на пепел от 3 %; както и

б)

37 % белтъчен концентрат от сладка суроватка с минимално съдържание на белтък 87 % от сухото вещество, денатурация на белтъка по-малко от 70 % и максимално съдържание на пепел от 3,5 %.

2.3.1.3.

Обработка на белтъците

Двуфазен хидролизен процес, при който се използва трипсинов препарат, получен при високотемпературна обработка (от 3 до 10 минути при температура от 80 до 100 °С) между двете фази на хидролизния процес.

2.3.1.4.

Незаменими и условно незаменими аминокиселини

За осигуряване на еднаква енергийна стойност произведените от белтъчни хидролизати преходни храни трябва да съдържат налично количество от всяка незаменима и условно незаменима аминокиселина, най-малко равно на съдържащото се в референтния белтък, както е определено в раздел Б от приложение III. Въпреки това при изчисление концентрациите на метионин и цистеин и концентрациите на фенилаланин и тирозин могат да се сумират.

2.3.2.

Свързани с белтъците изисквания група Б

2.3.2.1.

Съдържание на белтъци

Минимум

Максимум

0,55 g/100 kJ

0,67 g/100 kJ

(2,3 g/100 kcal)

(2,8 g/100 kcal)

2.3.2.2.

Източник на белтъци

Извлечен от кравето мляко суроватъчен белтък, състоящ се от:

а)

77 % кисела суроватка, получена от белтъчен концентрат от суроватка със съдържание на белтък от 35 до 80 %;

б)

23 % сладка суроватка, получена от деминерализирана сладка суроватка с минимално съдържание на белтък 12,5 %.

2.3.2.3.

Обработка на белтъците

Изходният материал се хидратира и нагрява. След етапа на топлинна обработка хидролизата се извършва при pH от 7,5 до 8,5 и температура от 55 до 70 °C с използване на ензимен комплекс от серинендопептидаза и протеаза/пептидаза. В хода на производствения процес, на етапа на топлинна обработка (от 2 до 10 секунди при 120 до 150 °C), ензимите в храните се инактивират.

2.3.2.4.

Незаменими и условно незаменими аминокиселини

За осигуряване на еднаква енергийна стойност произведените от белтъчни хидролизати преходни храни трябва да съдържат налично количество от всяка незаменима и условно незаменима аминокиселина, най-малко равно на съдържащото се в референтния белтък, както е определено в раздел А от приложение III. Въпреки това при изчисление концентрациите на метионин и цистеин и концентрациите на фенилаланин и тирозин могат да се сумират.

2.3.3.

Свързани с белтъците изисквания група В

2.3.3.1.

Съдържание на белтъци

Минимум

Максимум

0,45 g/100 kJ

0,67 g/100 kJ

(1,9 g/100 kcal)

(2,8 g/100 kcal)

2.3.3.2.

Източник на белтъци

Извлечен от кравето мляко суроватъчен белтък, състоящ се от 100 % белтъчен концентрат от сладка суроватка с минимално съдържание на белтък 80 %.

2.3.3.3.

Обработка на белтъците

Изходният материал се хидратира и нагрява. Преди хидролизата pH се коригира до 6,5—7,5 при температура 50—65 °C. Хидролизата се извършва с използване на ензимен комплекс от серинендопептидаза и металопротеаза. В хода на производствения процес, на етапа на топлинна обработка (от 2 до 10 секунди при 110 до 140 °C), ензимите в храните се инактивират.

2.3.3.4.

Незаменими и условно незаменими аминокиселини

За осигуряване на еднаква енергийна стойност произведените от белтъчни хидролизати преходни храни трябва да съдържат налично количество от всяка незаменима и условно незаменима аминокиселина, най-малко равно на съдържащото се в референтния белтък, както е определено в раздел А от приложение III. Въпреки това при изчисление концентрациите на метионин и цистеин и концентрациите на фенилаланин и тирозин могат да се сумират.“;

3)

В приложение III уводното изречение в раздел А се заменя със следното:

„За целите на точки 2.1., 2.2., 2.3.2. и 2.3.3. от приложения I и II незаменимите и условно незаменимите аминокиселини в майчиното мляко, изразени в mg на 100 kJ и 100 kcal, са следните:“.


17.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/46


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/590 НА КОМИСИЯТА

от 12 януари 2023 година

за поправка на текста на латвийски език на Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за животновъдните обекти, в които се отглеждат сухоземни животни, и за люпилните и за проследимостта на определени отглеждани сухоземни животни и яйца за люпене

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 3, параграф 5, член 87, параграф 3, член 94, параграф 3, член 97, параграф 2, член 101, параграф 3, член 106, параграф 1, член 118, параграфи 1 и 2, член 119, параграф 1, член 122, параграф 2, член 271, параграф 2 и член 279, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Текстът на латвийски език на Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035 на Комисията (2) съдържа грешки в заглавието и в съображение 1 по отношение на правилата за животновъдните обекти, в които се отглеждат сухоземни животни, и за люпилните, в съображение 2 по отношение на одобряването на люпилните, в съображение 11 по отношение на люпилните за птици, отглеждани в плен, и люпилните за домашни птици. Посоченият регламент съдържа и няколко грешки, които засягат обхвата на следните разпоредби: в член 1, параграф 3 по отношение на люпилните за птици, отглеждани в плен; в член 1, параграф 3, втора алинея, буква б) по отношение на яйцата за люпене от люпилни; в член 1, параграф 6, буква б) по отношение на задълженията на компетентния орган за предоставяне на информация по отношение на неговите регистри на люпилните; в член 1, параграф 9 по отношение на регистрите на одобрените люпилни; в част II, дял I, заглавието на глава 2 по отношение на люпилните; в член 7, заглавието и уводното изречение по отношение на изискванията за предоставяне на одобрение на люпилни, от които в друга държава членка се придвижват яйца за люпене от домашни птици или еднодневни пилета; в член 18, заглавието и уводното изречение по отношение на регистрите на животновъдните обекти за отглеждани сухоземни животни и люпилните; в част II, дял III, заглавието на глава 2 по отношение на люпилните; в член 33, заглавието, уводното изречение и буква а) по отношение на задълженията за водене на документация на операторите на люпилни; в приложение I, част 3, заглавието по отношение на изискванията за предоставяне на одобрение на люпилни; в приложение I, част 3, точка 1, уводното изречение и букви а) и б) по отношение на изискванията във връзка с мерките за биологична сигурност в люпилните; в приложение I, част 3, точка 2, уводното изречение и буква б) по отношение на изискванията във връзка с надзора над люпилните; в приложение I, част 3, точка 3, уводното изречение и букви а), в) и е) по отношение на изискванията към съоръженията и оборудването на люпилните; в приложение I, част 3, точка 5, уводното изречение и буква а), подточка i) по отношение на изискванията във връзка с надзора над люпилните от страна на компетентния орган; в приложение I, част 4, точка 1, буква а), подточка ii) по отношение на изискванията във връзка с мерките за биологична сигурност на животновъдните обекти, в които се отглеждат домашни птици; в приложение I, част 4, точка 2, буква б) по отношение на изискванията във връзка с надзора над животновъдни обекти, в които се отглеждат домашни птици; в приложение I, част 4, точка 3, буква б), подточка iii) и точка 3, буква д) по отношение на изискванията във връзка със съоръженията и оборудването на животновъдните обекти, в които се отглеждат домашни птици; в приложение II, заглавието по отношение на програмата за микробиологичен контрол в люпилните и програмите за надзор над болестите в животновъдни обекти, в които се отглеждат домашни птици, и в люпилни; в приложение II, част 1, заглавието по отношение на програмите за микробиологичен контрол в люпилни; в приложение II, част 2, заглавието по отношение на програмите за надзор над болестите в люпилните и в животновъдните обекти, в които се отглеждат домашни птици; в приложение II, част 2, точка 2.4, буква б), уводното изречение и подточка iv) по отношение на изискванията във връзка с матрицата за вземане на проби; в приложение II, част 2, точка 2.5, буква б), първо изречение и подточки i) и ii) по отношение на изискванията във връзка с рамката на пробовземането и неговата честота.

(2)

Поради това текстът на Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035 на латвийски език следва да бъде съответно поправен. Поправката не се отнася за текста на останалите езици,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

(не засяга българската версия)

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 януари 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035 на Комисията от 28 юни 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за животновъдните обекти, в които се отглеждат сухоземни животни, и за люпилните и за проследимостта на определени отглеждани сухоземни животни и яйца за люпене (OB L 314, 5.12.2019 г., стр. 115).


17.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/49


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/591 НА КОМИСИЯТА

от 16 март 2023 година

за приемане на искане за статут на нов производител износител във връзка с окончателните антидъмпингови мерки, наложени върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/73

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/73 на Комисията от 17 януари 2019 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република (2), и по-специално член 1, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

1.   ДЕЙСТВАЩИ МЕРКИ

(1)

На 17 януари 2019 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/73 („първоначалния регламент“) Комисията наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса в Съюза на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република („разглеждания продукт“).

(2)

При първоначалното разследване беше изготвена извадка с оглед на разследването на производителите износители в Китайската народна република съгласно член 17 от Регламент (ЕС) 2016/1036.

(3)

Комисията наложи индивидуални ставки на антидъмпинговото мито в размер от 10,3 % до 62,1 % върху вноса на електрически велосипеди за включените в извадката производители износители от Китайската народна република. На оказалите съдействие производители износители, които не бяха включени в извадката (с изключение на дружествата, за които се прилага ставката на изравнителното мито от паралелното антисубсидийно разследване за всички други дружества — Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/72 на Комисията (3)), беше наложено среднопретеглено мито от 24,2 %. Тези оказали съдействие производители износители, които не са включени в извадката, са изброени в приложение I към първоначалния регламент. На другите оказали съдействие дружества, които не са включени в извадката (за които се прилага ставката на изравнителното мито от паралелното антисубсидийно разследване за всички други дружества — Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/72), беше наложено среднопретеглено мито от 16,2 %. Те са изброени в приложение II към първоначалния регламент. Освен това в национален мащаб беше наложена митническа ставка в размер на 70,1 % върху електрическите велосипеди от дружества в Китайската народна република, които не заявиха своя интерес или не оказаха съдействие при антидъмпинговото разследване, но оказаха съдействие при паралелното антисубсидийно разследване (посочени в приложение III към първоначалния регламент).

(4)

В съответствие с член 1, параграф 6 от първоначалния регламент параграф 2 от посочения член може да бъде изменен чрез добавяне на новия производител износител към съответното приложение с оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката и поради което за тях се прилага съответната среднопретеглена ставка на антидъмпинговото мито, когато този нов производител износител от Китайската народна република представи на Комисията достатъчно доказателства, че:

а)

не е изнасял разглеждания продукт за Съюза по време на разследвания период, на който се основават мерките, т.е. периода от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г. („първоначалния разследван период“);

б)

не е свързан с никой от износителите или производителите от Китайската народна република, които са обект на антидъмпинговите мерки, наложени с първоначалния регламент, и

в)

действително е изнасял за Съюза разглеждания продукт след първоначалния разследван период или е поел неотменимо договорно задължение да изнесе значително количество за Съюза.

2.   ИСКАНЕ ЗА СТАТУТ НА НОВ ПРОИЗВОДИТЕЛ ИЗНОСИТЕЛ

(5)

Дружеството Zhejiang Jollo Technology Co., Ltd („заявителят“) подаде искане до Комисията за предоставяне на статут на нов производител износител (СНПИ), въз основа на което за него да се прилага митническата ставка, приложима за оказалите съдействие дружества в Китайската народна република, които не са включени в извадката, за които се прилага ставката на изравнителното мито от паралелното антисубсидийно разследване за всички други дружества, т.е. 16,2 %, като заяви, че отговаря и на трите условия, посочени в член 1, параграф 6 от първоначалния регламент.

(6)

За да определи дали заявителят отговаря на условията за предоставяне на СНПИ, изложени в член 1, параграф 6 от първоначалния регламент („условията за СНПИ“), Комисията най-напред изпрати въпросник на заявителя и поиска от него да представи доказателства, че отговаря на посочените условия. Заявителят предостави отговори на въпросника.

(7)

Комисията се опита да провери цялата информация, която счете за необходима, с цел да определи дали заявителят отговаря на условията за СНПИ.

3.   АНАЛИЗ НА ИСКАНЕТО

(8)

Що се отнася до условието, посочено в член 1, параграф 6 от първоначалния регламент, а именно заявителят да не е изнасял разглеждания продукт за Съюза по време на разследвания период, на който се основават мерките, т.е. периода от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г., по време на разследването Комисията установи, че заявителят не е могъл да изнася електрически велосипеди за Съюза по време на разследвания период, тъй като същият е представил доказателства, че дружеството е било учредено през 2021 г.

(9)

По отношение на условието, посочено в член 1, параграф 6 от първоначалния регламент, а именно заявителят да не е свързан с износители или производители, които са обект на антидъмпинговите мерки, наложени с първоначалния регламент, по време на разследването Комисията установи, че заявителят не е свързан с никой от износителите или производителите в Китайската народна република, които са обект на антидъмпинговите мерки, наложени с първоначалния регламент, и които биха могли да окажат съдействие при първоначалното разследване.

(10)

Що се отнася до условието по член 1, параграф 6 от първоначалния регламент, а именно заявителят действително да е изнасял разглеждания продукт за Съюза след първоначалния разследван период или да е поел неотменимо договорно задължение да изнася значително количество за Съюза, при разследването Комисията установи въз основа на представените писмени доказателства, че заявителят действително е изнасял електрически велосипеди за Съюза след разследвания период. Заявителят представи документация за сделки за продажби с Испания (юни 2021 г.) и Италия (август 2022 г.).

(11)

Следователно Комисията заключи, че заявителят отговаря на условието, посочено в член 1, параграф 6 от първоначалния регламент.

(12)

Съответно заявителят отговаря и на трите условия за предоставяне на СНПИ, както е посочено в член 1, параграф 6 от първоначалния регламент, и поради това искането следва да бъде прието. Ето защо на заявителя следва да бъде наложено антидъмпингово мито в размер на 16,2 % за оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката при първоначалното разследване и за които се прилага ставката на изравнителното мито от паралелното антисубсидийно разследване за всички други дружества — Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/72.

4.   РАЗГЛАСЯВАНЕ

(13)

Заявителят и промишлеността на Съюза бяха информирани за основните факти и съображения, въз основа на които беше счетено за целесъобразно да се прилага за Zhejiang Jollo Technology Co., Ltd ставката на антидъмпинговото мито, приложима за оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката при първоначалното разследване.

(14)

На страните беше дадена възможност да представят коментари. Не бяха получени такива.

(15)

Регламентът е в съответствие със становището на комитета, създаден с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/73 към списъка на оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката, се добавя следното дружество:

Дружество

Допълнителен код по ТАРИК

Zhejiang Jollo Technology Co., Ltd

899A

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 март 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 16, 18.1.2019 г., стр. 108.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/72 на Комисията от 17 януари 2019 година за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република (OB L 16, 18.1.2019 г., стр. 5).


17.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/52


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/592 НА КОМИСИЯТА

от 16 март 2023 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/244 за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на биодизел с произход от Аржентина

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (1), и по-специално член 24, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Вносът на биодизел с произход от Аржентина подлежи на окончателни изравнителни мита, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/244 на Комисията (2) („първоначалното разследване“).

(2)

Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A („заявителят“), аржентински производител износител, за който бе определен допълнителен код по ТАРИК C497 (3) и за който се прилага индивидуална ставка на изравнителното мито от 25,0 %, уведоми Комисията на 23 май 2022 г., че е променил наименованието си на Viterra Argentina S.A.

(3)

Дружеството изрази мнението, че промяната на наименованието не засяга правото му да се ползва от индивидуалната ставка на изравнителното мито, прилагана за него при предишното му наименование, и поиска от Комисията да потвърди това.

(4)

Европейската асоциация на производителите на биодизел (EBB) не се съгласи със заявителя, като изтъкна, че той е претърпял по-сложна структурна промяна, засягаща правото му да продължи да се ползва от установеното при първоначалното разследване равнище на мярката.

(5)

Комисията събра информация и разгледа предоставените от заявителя доказателства и съответно счете, че промяната на наименованието е надлежно регистрирана от съответните органи и не е довела до нови отношения с други групи дружества, които да не са разследвани от Комисията при първоначалното разследване.

(6)

Доказателствата по досието потвърдиха изявлението на заявителя, че промяната на наименованието е одобрена от Публичния търговски регистър на Аржентина на 3 май 2022 г. и от Федералната администрация на публичните приходи на 1 юли 2022 г. Поради това Комисията заключи, че промяната на наименованието не засяга констатациите в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/244, и по-специално приложимата за дружеството ставка на изравнителното мито.

(7)

Въз основа на гореизложеното промяната на наименованието следва да породи действие от датата, на която дружеството официално е започнало да извършва дейността си под новото наименование, т.е. 1 юли 2022 г.

(8)

В коментарите си по разгласяването промишлеността на Съюза (EBB) повтори първоначално представените аргументи във връзка с искането за промяна на наименованието. Тя изрази твърденията, че промяната на наименованието крие по-сложна структурна промяна, че заявителят е увеличил дейностите си в сектора на биодизела чрез различни придобивания, сменил е главния си изпълнителен директор, станал е лидер в селскостопанския сектор в Аржентина и по някакъв начин е свързан с друг производител износител, който е изпаднал в несъстоятелност.

(9)

Припомня се, че за всички производители износители в Аржентина се прилага ценови ангажимент, съгласно който те трябва да спазват минимална вносна цена, а обемът на износа им на биодизел за Съюза да е под определен праг, който се преразглежда ежегодно за цялата държава.

(10)

Комисията разгледа горните твърдения и отбеляза, че промишлеността не е предоставила достатъчно доказателства в подкрепа на твърденията си. Комисията не откри доказателства за това, че дейностите на заявителя в селскостопанския сектор или твърдяното увеличение на производствения му капацитет са засегнали действащите понастоящем мерки. Промяната на наименованието сама по себе си няма да позволи на заявителя да изнася по-голям обем за Съюза или да продава под периодично определяната от Комисията минимална цена и съответно не може да засегне действащите понастоящем мерки или да застраши ефекта от тях. Твърденията на промишлеността на Съюза не можеше да бъдат взети предвид и поради това бяха отхвърлени.

(11)

Предвид изложеното в съображенията по-горе Комисията счете за целесъобразно да измени Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/244, за да отрази промененото наименование на дружеството, за което преди това беше определен допълнителен код по ТАРИК C497.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета (4),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/244 се изменя, както следва:

„Oleaginosa Moreno Hnos. SACIFI y A

25,0 %

C497“

се заменя със:

„Viterra Argentina S.A.

25,0 %

C497“.

2.   От 1 юли 2022 г. допълнителен код по ТАРИК C497, определен преди това за Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A, се прилага за Viterra Argentina S.A. Всяко окончателно мито, платено за вноса на произведени от Viterra Argentina S.A. продукти, което надхвърля изравнителното мито, установено в член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/244 по отношение на Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A, се възстановява или опрощава в съответствие с приложимото митническо законодателство.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 март 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 55.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/244 на Комисията от 11 февруари 2019 г. за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на биодизел с произход от Аржентина (ОВ L 40, 12.2.2019 г., стр. 1).

(3)  Интегрираната тарифа на Европейския съюз.

(4)  Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (кодифициран текст) (OB L 176, 30.6.2016 г., стр. 21).


17.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/54


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/593 НА КОМИСИЯТА

от 16 март 2023 година

за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове лека термична хартия с произход от Република Корея по отношение на групата Hansol и за изменение на остатъчното мито

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“), и по-специално член 9, параграф 4 и член 14, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

След провеждането на антидъмпингово разследване в съответствие с член 5 от основния регламент, на 2 май 2017 г. Комисията прие Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/763 (2) за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на наложеното временно мито върху вноса на някои видове лека термична хартия („ЛТХ“) с произход от Република Корея („засегнатата държава“) („разглеждания регламент“). Мерките бяха под формата на фиксирани митнически ставки: 104,46 EUR за тон нетно тегло както за групата Hansol, така и за всички останали дружества.

1.1.   Решенията по дела T-383/17 (3) и C-260/20 P (4)

(2)

Групата Hansol (Hansol Paper Co. Ltd. и Hansol Artone Paper Co. Ltd.) („Hansol“) оспори разглеждания регламент пред Общия съд. На 2 април 2020 г. Общият съд постанови решението си по дело T-383/17, с което отмени Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/763 в частта, която се отнася до Hansol. На 11 юни 2020 г. Комисията обжалва решението на Общия съд (дело C-260/20 P). На 12 май 2022 г. Съдът отхвърли жалбата.

(3)

Общият съд установи, че Комисията е допуснала грешка при определянето на нормалната стойност за поне един вид на продукта, продаван от Hansol Artone Paper Co. Ltd. („Artone“). При липсата на продажби на вътрешния пазар на този вид на продукта, в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент Комисията формира нормалната стойност за Artone въз основа на производствените разходи на дружеството. Тъй като Hansol Paper Co. Ltd. („Hansol Paper“) имаше представителни продажби на вътрешния пазар при обичайни търговски условия за този вид на продукта, Общият съд установи, че Комисията е трябвало да използва продажната цена на вътрешния пазар на тази страна като нормална стойност, в съответствие с член 2, параграф 1 от основния регламент.

(4)

Общият съд констатира също, че Комисията е допуснала явна грешка в преценката при претеглянето на продажбите в Съюза на джъмбо ролки за независими клиенти спрямо продажбите за свързани преработватели с цел преработка в малки ролки. Комисията е приложила претегляне, за да отрази правилно цялостното дъмпингово поведение на Hansol, докато по искане на групата е било предоставено освобождаване от попълването на въпросник по отношение на трима от свързаните с него преработватели. Общият съд установи, че като не е отчела определен обем от препродажби на Schades Nordic, един от тези трима свързани преработватели в Съюза, Комисията е подценила тежестта на продажбите на Hansol на джъмбо ролки за независими клиенти, които имат значително по-нисък дъмпингов марж от продажбите му на свързани преработватели с цел препродажба под формата на малки ролки за независими търговци. Поради това Комисията е нарушила член 2, параграф 11 от основния регламент, тъй като направените от нея изчисления не са отразявали в пълна степен извършвания от Hansol дъмпинг.

(5)

Накрая Общият съд констатира, че описаната в съображение 4 грешка при претеглянето е засегнала и изчисляването на подбиването на цените и маржа на вредата, тъй като за тези изчисления Комисията е използвала същото претегляне. Следователно тя установи, че Комисията е нарушила член 3, параграф 2 и член 3, параграф 3 от основния регламент.

(6)

Тези констатации бяха потвърдени от Съда (5).

1.2.   Изпълнение на решенията

(7)

Съгласно член 266 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), институциите на Съюза са длъжни да предприемат необходимите мерки за изпълнение на решенията на съдилищата на Съюза. В случай на отмяна на акт, приет от институциите на Съюза в рамките на административна процедура, като например антидъмпинговото разследване в този случай, изпълнението на решението на Общия съд се изразява в замяна на отменения акт с нов, в който е отстранена установената от Общия съд незаконосъобразност (6).

(8)

Съгласно практиката на Общия съд и на Съда процедурата за замяна на отменен акт може да се възобнови непосредствено на етапа, в който е възникнала незаконосъобразността (7). Това предполага по-специално, че ако актът, приет за приключване на административна процедура, бъде отменен, тази отмяна не засяга непременно подготвителните актове, като например отнасящите се до започването на антидъмпинговата процедура. Така например, когато даден регламент за налагане на окончателни антидъмпингови мерки бъде отменен, процедурата остава открита, тъй като единствено актът за приключване на процедурата се заличава от правния ред на Съюза (8), с изключение на случаите, при които незаконосъобразността е възникнала на етапа на започване на процедурата. Възобновяването на административната процедура с повторното налагане на антидъмпингови мита върху вноса, който е бил осъществен през периода на прилагане на отменения регламент, не може да се счита за противоречащо на правилото за недопускане на прилагане с обратна сила (9).

(9)

В настоящия случай Общият съд отмени разглеждания регламент по отношение на Hansol на основанията, посочени в съображения 3—5.

(10)

Констатациите в разглеждания регламент, които не са били оспорени, или са били оспорени, но оспорването е отхвърлено от Общия съд, или не са били разгледани от Общия съд, и поради това не са довели до отмяната на разглеждания регламент, остават напълно валидни (10).

(11)

След решението на Съда по дело C-260/20 P Комисията реши частично да възобнови антидъмпинговото разследване по отношение на вноса на някои видове лека термична хартия, довело до приемането на разглеждания регламент, и да го възобнови от момента, в който са възникнали нередностите. На 30 юни 2022 г. в Официален вестник на Европейския съюз беше публикувано известие (наричано по-нататък „известието за възобновяване“) (11). Обхватът на възобновяването беше ограничен до изпълнението на решението на Съда по отношение на Hansol.

(12)

Същевременно Комисията реши да въведе регистрационен режим за вноса на някои видове лека термична хартия с произход от Република Корея, произведена от Hansol, и поиска от националните митнически органи да изчакат публикуването на съответния регламент за изпълнение на Комисията за повторно налагане на митата, преди да вземат решение по искания за възстановяване и опрощаване на антидъмпингови мита по отношение на вноса на продуктите на Hansol (12) („регламента за регистрационния режим“).

(13)

Комисията уведоми заинтересованите страни за възобновяването на разследването и ги прикани да представят своите коментари.

2.   КОМЕНТАРИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПРИ ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО НА ПРОЦЕДУРАТА

(14)

Комисията получи коментари от Hansol и от Европейската асоциация на производителите на термична хартия (ETPA) и нейните членове.

(15)

Hansol отбеляза, че в Регламента за регистрационния режим Комисията се е позовала на решенията на Общия съд по дела T-440/20 и T-441/20 („Jindal Saw“) (13), за да заключи, че регистрационният режим е инструмент, с помощта на който впоследствие мерките да могат да бъдат приложени по отношение на вноса от датата на въвеждането му. Hansol твърди, че тези решения все още не са окончателни и не са приложими към настоящото положение, тъй като по дело T-383/17 Общият съд е постановил, че регламентът е незаконосъобразен, докато това не е така по дела T-440/20 и T-441/20. То също така заяви, че по делото Jindal Saw засегнатото дружество, а именно Jindal Saw, е било един от няколко производители износители и има няколко засегнати държави, докато Hansol е единственият производител износител в разглеждания случай, който засяга само Корея. Въз основа на това Hansol заяви, че следователно Комисията не може да се опира на решенията по делото Jindal Saw, за да събере с обратна сила окончателното задължение за плащане на антидъмпинговите мита върху вноса на разглеждания продукт, произведен от Hansol.

(16)

Що се отнася до факта, че решението по делото Jindal Saw все още може да бъде обжалвано, ETPA твърди, че тези решения възпроизвеждат отдавна установената съдебна практика. ETPA оспори и разликите, за които Hansol твърди, че съществуват между решенията по дело Jindal Saw и решението по дело T-383/17, тъй като в диспозитива на решенията по дела T-300/16 и T-301/16 (делата, предшестващи T-440/20 и T-441/20, с които са отменени първоначалните разпоредби във връзка със случая Jindal Saw), както и по дело T-383/17, Общият съд е отменил оспорвания регламент в неговата цялост, що се отнася до жалбоподателя. Според ETPA фактът, че с решението се отменя разглежданият регламент само за Hansol, също така означава, че противно на твърденията на Hansol, той все още е част от правния ред на Съюза.

(17)

В това отношение Комисията отбеляза, че фактът, че решението по дело T-440/20 все още не е било окончателно към момента на публикуване на регламента за регистрационния режим, не означава, че в този случай регистрационният режим не е бил възможен. По това дело Общият съд одобри практиката на Комисията да регистрира вноса при изпълнението на решенията, като потвърди факта, че Комисията действително може да регистрира вноса в такива ситуации. Общият съд заяви, че член 14 от основния регламент, с който Комисията се оправомощава да изисква от националните органи да предприемат подходящи мерки за регистриране на вноса, е с общо приложение. По-специално Общият съд отбелязва, че „член 14, параграф 5 от този регламент не подлежи на никакво ограничение по отношение на обстоятелствата, при които Комисията е оправомощена да изисква от националните митнически органи да регистрират стоките“. Освен това Общият съд уточнява, че „лишаването на Комисията от правото да прибегне до регистрационен режим в рамките на процедура за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито може да намали ефективността на регламентите, които могат да доведат до такова повторно налагане“. Във всеки случай междувременно съдебното решение е станало окончателно. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(18)

Що се отнася до твърдението на Hansol, че разглежданият регламент вече не е действащ, тъй като Hansol, по отношение на което дружество той беше отменен, е единственият производител износител, засегнат от посочения регламент, Комисията отбеляза, без да се посочва правното значение на твърдението, че твърдението е фактически невярно. В действителност фактът, че през разследвания период не са установени други производители от Република Корея, изнасящи за Съюза, не означава, че Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/763 се прилага само за Hansol. Всъщност в разглеждания регламент Комисията е наложила мита и върху други производители износители чрез остатъчното мито (14). Освен това Общият съд отмени оспорвания регламент само „що се отнася до Hansol Paper Co. Ltd.“ Поради това твърдението беше отхвърлено.

(19)

Освен това Hansol изрази загриженост, че Комисията вероятно няма да може правилно да разбере как да коригира проблема с претеглянето. Hansol заяви, че според Общият съд процентът, представляващ препродажбата на джъмбо ролки от Schades Ltd. в общите продажби на джъмбо ролки от Hansol Paper, Artone, и свързания с него търговец Hansol Europe на свързания с него търговец Schades Ltd., следва да се прилага към количеството на продажбите на джъмбо ролки на свързаните с него преработватели (Schades Nordic, Heipa и R+S) с цел препродажба. Полученото количество следва да се добави към данните относно количеството на продажбите на джъмбо ролки (преки и непреки), използвани за изчисляване на дъмпинговия марж и приспаднати от количеството продажби на джъмбо ролки за Schades Nordic, Heipa и R+S с цел преработка. Въз основа на това Hansol представи преизчисляване на претеглянето между преките и непреките продажби на джъмбо ролки за независими клиенти спрямо продажбите за свързани преработватели с цел препродажба под формата на малки ролки за независими клиенти. ETPA подчерта, че по време на разследването, в допълнение към Schades Ltd., единственият преработвател, свързан с Hansol, който също е препродавал джъмбо ролки, е Schades Nordic и че следователно дори само по тази причина такъв подход вече не би бил в съответствие с доказателствата, с които разполага Комисията. Тя също така подчерта, че макар Общият съд да е установил някои грешки в подхода, възприет от Комисията при първоначалното разследване, той не е наложил подход за преизчисляване на претеглянето и е пояснил, че Комисията е тази, която решава какви мерки са подходящи, за да се гарантира изпълнението на съдебното решение.

(20)

По отношение на този въпрос Комисията отбеляза, че предложеният от Hansol метод е коренно различен от метода, използван от Комисията при изчисляването на дъмпинга за разглеждания регламент. В това изчисление за установяване на маржовете на Hansol Комисията е определила количествено общите преки и непреки продажби на джъмбо ролки за несвързани клиенти, извършени от групата Hansol като цяло, както е посочено в отговорите на въпросника на различните субекти от групата в техните таблици за продажбите. Въз основа на това Комисията установи тежестта на тези продажби в сравнение с тежестта на джъмбо ролките за преработване в малки ролки. Предложението на Hansol за прилагане спрямо другите трима свързани преработватели на изчисления дял на препродажбата на джъмбо ролки от страна на Schades Ltd. в сравнение с общия обем на покупките на Schades Ltd е коренно различен и по-малко точен метод с оглед на обемите на препродажбите на джъмбо ролки на тримата свързани преработватели, които не са отговорили на въпросника, както е докладвано от Hansol по време на процедурата.

(21)

Освен това Комисията поясни, че макар Общият съд да е установил, че Комисията е допуснала грешка, като не е включила в изчислението обемите на препродажбите на джъмбо ролки, докладвани по време на процедурата от Schades Nordic (15), той не е отхвърлил методологията на Комисията като такава. Следователно Комисията стриктно се е придържала към решението на Общия съд, като е запазила непроменена методологията за определяне на съответната тежест, с изключение на факта, че вече е добавила обемите джъмбо ролки, продавани от Schades Nordic, Heipa и R+S, както изисква Общият съд. Това изчисление беше допълнително пояснено в ограниченото разгласяване за конкретното дружество.

3.   ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ, УСТАНОВЕНИ ОТ ОБЩИЯ СЪД И ПОТВЪРДЕНИ ОТ СЪДА

3.1.   Дъмпингов марж

3.1.1.   Нормална стойност

(22)

За два вида на продукта, изнасяни за Съюза от Artone, при изчисляването на дъмпинга Комисията е формирала нормална стойност при липсата на представителни продажби на вътрешния пазар на тази страна. В точка 148 и точки 152—158 от решението по дело T-383/17, както и в точки 79 и 85 от решението по дело C-260/20 P, съдилищата на Съюза постановиха, че както от текста, така и от структурата на член 2, параграф 1, първа алинея от основния регламент следва, че цената, реално платена или подлежаща на плащане при обичайни търговски условия, трябва приоритетно да се вземе предвид, за да се установи нормалната стойност. Когато износителят не продава сходния продукт на вътрешния пазар, нормалната стойност приоритетно се определя въз основа на цените на други продавачи или производители, а не въз основа на производствените разходи на засегнатото дружество.

(23)

Един от двата вида на продукта, посочени в съображение 22, действително е бил продаван на вътрешния пазар в представителни количества и при обичайни търговски условия от свързаното дружество Hansol Paper и поради това Общият съд установи, че Комисията е нарушила член 2, параграф 1 от основния регламент в контекста на изчисляването на нормалната стойност на Artone.

(24)

По този начин Комисията преразгледа изчислението на нормалната стойност за този вид на продукта, като замени формираната нормална стойност на Artone с нормалната стойност на Hansol Paper по отношение на този вид на продукта.

(25)

По отношение на другия вид на продукта, изнасян от Artone, за който е формирана нормална стойност, Hansol Paper също не е имало представителни продажби на вътрешния пазар. Действително обемът на продажбите на Hansol Paper на вътрешния пазар е спаднал значително под прага от 5 %, посочен в член 2, параграф 2 от основния регламент. Вследствие на това и в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент нормалната стойност за този вид на продукта беше формирана и за Hansol Paper. Поради липсата на представителни продажни цени при обичайни търговски условия на други продавачи или производители в държавата на износа, формирането на нормалната стойност на Artone за този вид на продукта бе запазено.

3.1.2.   Претегляне

(26)

При разследването, довело до разглеждания регламент, Комисията получи отговори на въпросника от Hansol, Artone, Hansol Europe (свързан търговец в Съюза) и Schades UK Ltd., свързан търговец/преработвател, разположен в Съюза. Трима преработватели, разположени в Съюза и свързани с групата Hansol, а именно Schades Nordic, Heipa и R+S, поискаха освобождаване от задължението да попълнят въпросника за дружествата, свързани с производителя износител (приложение I към въпросника). Тези страни са преработвали разглеждания продукт за препродажба на малки ролки за независими клиенти. Комисията прие тяхното искане за освобождаване, което се основаваше на липсата или ограничения обем на продажбите на разглеждания продукт от тези страни.

(27)

Съгласно член 2, параграф 11 от основния регламент Комисията е длъжна да вземе предвид всички експортни сделки за Съюза при изчисляването на дъмпинговия марж. За да включи в изчислението на дъмпинга значителния обем на продажбите на групата Hansol за свързаните преработватели, които бяха освободени от попълването на въпросник, Комисията разшири обхвата на резултатите от изчислението на дъмпинга, като приложи претегляне на дъмпинговите маржове, изчислени въз основа на проверените отговори на въпросника на Hansol Paper, Artone, Hansol Europe и Schades UK Ltd. За тази цел Комисията определи тежест между 15 % и 25 % на дъмпинговия марж, установен за преките продажби и продажбите на разглеждания продукт чрез свързани дружества, и тежест между 75 % и 85 % на дъмпинговия марж, установен за продажбите за свързани преработватели с цел препродажба под формата на малки ролки за несвързани страни (16).

(28)

Общият съд и Съдът установиха, че Комисията е нарушила член 2, параграф 11 и член 9, параграф 4 от основния регламент. Те констатираха, че използваното претегляне е опорочено от явна грешка, тъй като определено количество от разглеждания продукт, препродаден от Schades Nordic, е било пренебрегнато. По този начин обемът на преките и непреките продажби на разглеждания продукт е бил занижен при изчисляването на претеглянето и следователно пълният размер на дъмпинга не е бил отразен в изчисленията (17).

(29)

С оглед на констатациите на съдилищата на Съюза, обобщени в съображение 28, Комисията преизчисли претеглянето. Тя направи това, като добави към обема на преките и непреките продажби на разглеждания продукт, използван за това изчисление, обема на препродажбите на Hansol на джъмбо ролки чрез Schades Nordic, докладван от Hansol по време на разследването. Вследствие на това теглото на преките и непреките продажби на Hansol на разглеждания продукт в сравнение с общите му продажби за Съюза се е увеличило с 0,7 процентни пункта, докато тежестта на продажбите му за свързани преработватели с цел препродажба под формата на малки ролки за несвързани страни е намаляла със същия процент.

3.1.3.   Дъмпингов марж

(30)

Комисията преизчисли дъмпинговия марж за Hansol, като замени формираната нормална стойност на един вид на продукта, продаван от Artone, с нормална стойност, основана на продажната цена на вътрешния пазар на този вид на продукта, получена от Hansol Paper, както е обяснено в съображение 24, и като преразгледа претеглянето на установените дъмпингови маржове за двата вида продажби, както е обяснено в съображение 29.

(31)

Въз основа на това преизчисленият окончателен среднопретеглен дъмпингов марж на групата Hansol, изразен като процент от цената CIF на границата на Съюза, без платено мито, беше намален от 10,3 % на 10,2 %.

3.2.   Марж на подбиване на цените и анализ на въздействието

(32)

В разглеждания регламент, за изчисляване на маржа на подбиване на цените на Hansol е приложено същото претегляне, което е било приложено към дъмпинговите маржове за преките и непреките продажби на разглеждания продукт, от една страна, и за продажбите за свързани преработватели с цел препродажба под формата на малки ролки за несвързани страни, от друга страна.

(33)

Съдилищата на Съюза установиха, че грешката, засягаща изчисляването на претеглянето на продажбите, е повлияла и на изчисляването на подбиването на цените и на оценката на въздействието на дъмпинговия внос върху сходни продукти на промишлеността на Съюза (18).

(34)

По отношение на изчисляването на подбиването на цените Комисията изпълни решението на Съда, като приложи преразгледаните коефициенти на претегляне, както е обяснено в съображение 29, и към маржовете на подбиване на цените за преките и непреките продажби на разглеждания продукт, от една страна, и към продажбите за свързани преработватели с цел препродажба под формата на малки ролки на несвързани страни, от друга страна.

(35)

Резултатът от сравнението, изразен като процент от генерирания през разследвания период оборот на включените в извадката производители от Съюза, представлява среднопретеглен марж на подбиване на пазара на Съюза от 9,3 %.

(36)

Маржът на подбиване на цените, установен по време на разследването, довело до разглеждания регламент, е бил 9,4 %. С оглед на несъществената разлика между този марж и преразгледания марж на подбиване на цените Комисията стигна до заключението, че тази промяна не оправдава извършването на повторна оценка на вредата или на причинно-следствената връзка. Поради това тя потвърди констатациите в това отношение, обобщени в раздели 4 и 5 от регламента за налагане на временни мерки (19) и съображение 102 от разглеждания регламент.

4.   РАЗГЛАСЯВАНЕ

(37)

На 14 ноември 2022 г. Комисията информира всички заинтересовани страни за горепосочените констатации, въз основа на които възнамерява да предложи повторно налагане на антидъмпинговото мито върху вноса на някои видове лека термична хартия с произход от Република Корея и произведени от Hansol, както и да коригира остатъчното мито въз основа на фактите, събрани и представени във връзка с първоначалното разследване. След окончателното разгласяване бяха получени коментари от Hansol, ETPA и правителството на Република Корея (ПК).

(38)

ПК изрази своята загриженост по отношение на начина, по който Комисията е изпълнила решенията на съдилищата на Съюза, тъй като според него преразгледаните изчисления на дъмпинга не са отстранили напълно грешките, установени в тези решения. ПК обаче не е уточнило допълнително в какъв смисъл Комисията е допуснала грешка.

(39)

ETPA категорично подкрепи предвидения от Комисията начин на действие.

(40)

В коментарите си относно разгласяването Hansol заяви, че Комисията не е коригирала грешката по отношение на изчисляването на нормалната стойност. Hansol също така заяви, че Комисията не е коригирала установената от Общия съд и потвърдена впоследствие от Съда грешка при претеглянето.

4.1.   Нормална стойност

(41)

Hansol изрази съгласие с факта, че Комисията е изпълнила решението на съдилищата на Съюза, като за сравнение с експортната цена на Artone е използвала продажната цена на Hansol Paper на вътрешния пазар за вид на продукта, който тази страна е продала на вътрешния пазар в представителни количества и при обичайни търговски условия (вж. съображение 23 и 24). Hansol обаче не се съгласи, че Комисията, както е обяснено в съображение 25, не е направила това за друг вид на продукта, който не е бил продаван на вътрешния пазар от Artone.

(42)

Hansol заяви, че въпреки това Комисията е трябвало да използва продажните цени на Hansol Paper за този вид на продукта, наричан по-долу също „продукт X“ (действителният номер на вида на продукта е поверителен). Според групата Общият съд е постановил, че Комисията следва „приоритетно“ да използва продажните цени на другите страни, ако има такива. В това отношение Hansol заяви, че продажбите на групата на вътрешния пазар на продукт X са били рентабилни и в резултат на това формираната нормална стойност на Hansol Paper за този вид на продукта е била равна на нормалната стойност, основана на продажните цени. Тъй като формираната нормална стойност е равна на продажната цена, Hansol заяви, че Комисията е трябвало да използва продажната цена на Hansol Paper.

(43)

Комисията изрази несъгласие с това твърдение. Първо, групата поясни, че Общият съд е потвърдил, че в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент, първа алинея, когато няма продажби или има нисък обем на продажби на сходен продукт при обичайни търговски условия, Комисията прави дерогация от принципа на използване на продажните цени за определяне на нормалната стойност и основава нормалната стойност на цените на други продавачи или производители, или, ако такива не са налични, изчислява нормалната стойност въз основа на разходите за производство. В точка 150 от решението по дело T-383/17 той уточнява, че ниският обем на продажби обхваща положението, при което продажбите на сходния продукт в държавата на износа представляват по-малко от 5 % от обема на продажбите на разглеждания продукт за Съюза. Поради това Общият съд потвърди, че при този сценарий Комисията няма да използва продажните цени на вътрешния пазар (20). В този случай обемите на продажбите на вътрешния пазар на Hansol Paper на продукта X са представлявали по-малко от 1 % от продажбите на този вид на продукта за Съюза, което е доста под прага от 5 %, посочен в член 2, параграф 2 от основния регламент, поради което нормалната стойност за този вид на продукта беше формирана от Комисията. Той също така припомни, че по време на разследването Hansol никога не е твърдяла, че Комисията не е трябвало да формира нормалната стойност на този вид на продукта за Hansol Paper. При липсата на друг оказал съдействие производител, тъй като Комисията е формирала нормална стойност за продукта X за Hansol Paper, както е обяснено по-горе, и поради това не беше налична алтернативна продажна цена на вътрешния пазар на този вид на продукта, Комисията формира нормална стойност за продукта X за Artone.

(44)

Второ, единствено фактът, че формираната нормална стойност на даден вид на продукта е идентична с неговата продажна цена, не я превръща в нормална стойност, основана на продажните цени. Нормалната стойност, установена съгласно член 2, параграф 3 от основния регламент, е формирана нормална стойност. Поради това за целите на изчисляването на дъмпинга тази формирана нормална стойност не може да се използва за сравнение с експортните цени на други страни, тъй като това не е предвидено в основния регламент. Поради това твърдението на Hansol, че решенията на съдилищата на Съюза са задължили Комисията да използва продажната цена на Hansol Paper на вътрешния пазар при изчисляването на дъмпинга на Artone за този конкретен вид на продукта, беше отхвърлено.

4.2.   Претегляне

(45)

Hansol заяви също така, че Комисията не е разбрала правилно метода, който е трябвало да възприеме, за да коригира грешката при претеглянето. Групата се позова на точка 86 от решението по дело T-383/17 и точка 64 от решението по дело C-260/20 P, за да обоснове твърдението си, че Комисията е трябвало да отрази дела на продажбите на Schades UK Ltd. без преработване в продажбите на Hansol към другите свързани търговци, а не просто да добави обема на продажбите на Schades Nordic без преработване към преките и непреките продажби на Hansol на независими клиенти. Hansol също така изтъкна, че ако Общият съд беше сметнал, че Комисията ще коригира грешката при претеглянето, както е обяснено в съображение 29, той не би стигнал до заключението, с оглед на ограниченото въздействие, че грешката при претеглянето би могла да повлияе на изчисляването на подбиването на цените и на оценката на въздействието на дъмпинговия внос върху сходни продукти на промишлеността на Съюза.

(46)

Като предварителен коментар Hansol твърди, че Комисията е използвала представителна извадка, т.е. че е приложила член 17, параграф 1 от основния регламент, когато е решила да използва данните на Schades UK Ltd., за да изчисли дъмпинговия марж за продажбите на разглеждания продукт на свързани преработватели. Комисията отбеляза, че в точки 63—69 от решението по дело T-383/17 Общият съд е отхвърлил същото това твърдение. Действително Комисията реши да изчисли дъмпинговия марж относно продажбите на Hansol за другите трима свързани преработватели въз основа на данните за експортните цени от Schades UK Ltd, тъй като беше счетено, че то е в най-добра позиция да предостави най-точните данни по отношение на по-голямата част от продажбите на групата Hansol за свързани преработватели в Съюза с цел последваща препродажба под формата на малки ролки на несвързани клиенти (21). За целите на изчисляването на дъмпинга от групата Hansol Комисията счете, че Schades UK Ltd. е единственият преработвател, свързан с групата Hansol, който е препродал разглеждания продукт на независими клиенти. Това заключение беше счетено за невярно от съдилищата на Съюза с оглед на наличните доказателства по делото по отношение на Schades Nordic.

(47)

Комисията отбеляза, че при първоначалното разследване Hansol е докладвала на Комисията, че Schades Nordic е препродало [170—190] тона без преработване на независими клиенти. Тя също така докладва, че другите двама свързани преработватели, които са били освободени, Heipa и R+S, не са извършвали препродажби без преработване (22). Hansol не представи никакви доказателства за продажбите на джъмбо ролки нито от Heipa, нито от R+S. Поради това твърдението на Hansol е в пряко противоречие с информацията, която групата е предоставила по време на разследването.

(48)

В решението по дело C-260/20 P Съдът ясно посочва, че Комисията не може да изключи информация, предоставена от заинтересованите страни само поради обстоятелството, че е била предадена извън рамките на отговорите на антидъмпингов въпросник. (23). След като възобнови разследването, Комисията се съобрази с тази констатация, тъй като беше взела предвид информацията, предоставена от Hansol в рамките на разследването относно препродажбата на джъмбо ролки от Schades Nordic, Heipa и R+S. Тъй като Hansol докладва, че Heipa и R+S не са препродавали разглеждания продукт, не беше необходима корекция по отношение на количествата, установени за тези страни.

(49)

Освен това Hansol обоснова твърдението си, че Комисията следва да приложи дела на продажбите на Schades UK Ltd. без преработване за другите трима свързани търговци на Hansol, по-конкретно на текста от точка 86 от решението по дело T-383/17, който гласи: „[…] следва да се отбележи, че Комисията е решила да използва данните на Schades за изчисляване на дъмпинговия марж върху продажбите, извършени от жалбоподателя към другите трима свързани преработватели. […]“. В това отношение групата се позова и на изявлението на Съда в точка 64 от решението по дело C-260/20 P, както следва: „както следва от точки 85 и 86 от обжалваното съдебно решение, Комисията е решила да използва данните от Schades, за да изчисли дъмпинговия марж за продажбите на Hansol към другите трима свързани преработватели. […] Предвид факта, че Комисията е знаела, че Schades [Nordic] е препродало известни количества от разглеждания продукт на независими клиенти без преработване, Общият съд приема, че тя е трябвало да отрази това положение на равнището на продажбите на разглежданите продукти на другите свързани преработватели. […]“.

(50)

Комисията счете, че Hansol тълкува неправилно изявленията на съдилищата на Съюза. Действително данните на Schades UK Ltd бяха използвани за изчисляване на дъмпинговия марж върху продажбите на Hansol за другите трима свързани преработватели, тъй като дъмпинговият марж, установен за продажбите на Schades UK Ltd. на джъмбо ролки, преработени в малки ролки, беше приложен към обемите от ролки за преработване с корейски произход, продадени на тези други трима свързани преработватели. В точка 64 Съдът обаче отбелязва, че представителният характер на данните на Schades UK Ltd. „по никакъв начин не изключва възможността основаващото се на тези данни изчисляване да е опорочено от грешки, предвид обстоятелството че в това отношение не са взети предвид всички релевантни данни“. С други думи, Общият съд установи, че използването на Schades UK Ltd. като представително дружество за продажбите на Hansol на другите свързани преработватели не означава, че Комисията може да пренебрегне доказателствата по досието по отношение на продажбите на джъмбо ролки на независими клиенти, докладвани от Schades Nordic. Той не е изискал от Комисията да отрази или да използва същия дял от продажбите на Schades Ltd без преработване в рамките на продажбите на Hansol за другите свързани търговци. Това би противоречало на конкретните доказателства по досието, които не са оспорени от Hansol. Чрез възобновяването на разследването и за разлика от направеното по-рано, Комисията изцяло взе предвид количествата джъмбо ролки, продадени на свързаните с Hansol преработватели в Съюза, които са препродавали джъмбо ролки без преработване.

(51)

Що се отнася до обема на препродажбите на разглеждания продукт от Schades Nordic на независими клиенти в размер на [170—190] тона, Общият съд и Съдът са установили грешка, тъй като препродажбите, за които Hansol е докладвала в рамките на процедурата по начин, различен от отговор на въпросника, не са били взети предвид от Комисията. Тази грешка беше коригирана, както е посочено в съображение 29, като към обема на преките и непреките продажби на разглеждания продукт беше добавен обемът на препродажбите на Hansol на джъмбо ролки чрез Schades Nordic, докладван от Hansol по време на разследването. Не бяха необходими допълнителни корекции, тъй като Hansol докладва, че преработвателите Heipa и R+S не са извършили препродажба на разглеждания продукт на независими клиенти.

(52)

Накрая, Комисията отхвърли твърдението, че фактът, че извършената от Комисията корекция оказва слабо въздействие единствено върху маржа на подбиване на цените и не оказва въздействие върху анализа на вредата и причинно-следствената връзка, доказва, че Комисията е разбрала неправилно решенията на съдилищата на Съюза. В решението на Общия съд се посочва, че „не може да се изключи“, че грешката на Комисията е можела да окаже въздействие, а не че е оказала въздействие върху анализа на вредата и причинно-следствената връзка (24). Аналогично, Съдът отбелязва в точка 62: „Обстоятелството, че с оглед на посочените данни е било най-малкото възможно Комисията да е придала прекалено голяма тежест на продажбите към свързаните преработватели с оглед на преработването в малки роли, увеличавайки по този начин действителния дъмпинг, практикуван от Hansol, е достатъчно, за да постави под въпрос надеждността и обективния характер на извършената от Комисията преценка на практикувания от Hansol дъмпинг.“ Поради това фактът, че коригирането на претеглянето е оказало слабо въздействие върху преразгледаното подбиване на цените, показва единствено че установената от Общия съд грешка е несъществена. Затова твърдението беше отхвърлено.

5.   РАВНИЩЕ НА МЕРКИТЕ

(53)

Установената от Общия съд и потвърдена впоследствие от Съда грешка по отношение на претеглянето на продажбите е засегнала и изчисляването на маржа на вредата. Комисията изпълни решенията на съдилищата на Съюза, като приложи преразгледаните коефициенти на претегляне, както е обяснено в съображение 29, и към маржовете на вредата за преките и непреките продажби на разглеждания продукт, от една страна, и към продажбите за свързани преработватели с цел препродажба под формата на малки ролки на несвързани страни, от друга страна.

(54)

Резултатът от сравнението е довел до марж на вредата за Hansol в размер на 36,9 %, докато маржът на вредата, установен по време на разследването, довело до разглеждания регламент, е бил 37 % (25). Като се има предвид, че повторно установеният дъмпингов марж е по-нисък от маржа на вредата в съответствие с приложимите правила, ставката на антидъмпинговото мито следва да бъде определена на равнището на дъмпинговия марж. Съответно ставката на повторно наложеното антидъмпингово мито за Hansol е 10,2 %.

(55)

Комисията припомни, че антидъмпинговото мито е наложено като фиксирана сума в евро за тон нетно тегло. Преразгледаната окончателна митническа ставка от 10,2 % представлява фиксирана митническа ставка от 103,16 EUR за тон нето тегло.

(56)

Комисията също така припомни, че степента на съдействие в този случай е била висока, тъй като вносът на Hansol е представлявал общият износ за Съюза по време на разследвания период. Поради това остатъчното антидъмпингово мито бе определено на равнището на оказалото съдействие дружество. Вследствие на това ставката на остатъчното окончателно мито, приложима за всички други дружества, беше преразгледана фиксирана на 103,16 EUR за тон нетно тегло.

(57)

Преразгледаното равнище на антидъмпинговите мита се прилага без временно прекъсване след влизането в сила на разглеждания регламент (а именно, считано от 4 май 2017 г. нататък). На митническите органи се дават указания да събират съответната сума върху вноса по отношение на Hansol и да възстановят всички събрани дотук надплатени суми в съответствие с приложимото митническо законодателство.

(58)

С оглед на член 109 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (26), когато дадена сума трябва да бъде възстановена вследствие на решение на Съда на Европейския съюз, лихвата, която трябва да бъде платена, следва да съответства на лихвения процент, прилаган от Европейската централна банка за нейните основни операции по рефинансиране и публикуван в серия C на Официален вестник на Европейския съюз на първия календарен ден на всеки месец.

6.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(59)

Въз основа на гореизложеното Комисията счете за целесъобразно да наложи повторно окончателното антидъмпингово мито върху вноса на някои видове лека термична хартия с тегло, непревишаващо 65 g/m2; на ролки с ширина 20 cm или повече, с тегло на ролките (включително хартията) 50 kg или повече и с диаметър на ролките (включително хартията) 40 cm или повече („джъмбо ролки“); със или без основно покритие от едната или от двете страни; покрита с термочувствително вещество от едната или от двете страни; и със или без горно покритие, понастоящем класирани в кодове по КН ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 и ex 4823 90 85 (кодове по ТАРИК: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520), с произход от Република Корея при фиксирана митническа ставка от 103,16 EUR за тон.

(60)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове лека термична хартия с тегло, непревишаващо 65 g/m2; на ролки с ширина 20 cm или повече, с тегло на ролките (включително хартията) 50 kg или повече и с диаметър на ролките (включително хартията) 40 cm или повече („джъмбо ролки“); със или без основно покритие от едната или от двете страни; покрита с термочувствително вещество от едната или от двете страни; и със или без горно покритие, понастоящем класирани в кодове по КН ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 и ex 4823 90 85 (кодове по ТАРИК: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520), с произход от Република Корея, считано от 4 май 2017 г.

2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо за описания в параграф 1 продукт, е фиксирана сума с размер 103,16 EUR за тон нетно тегло.

3.   Освен ако е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби в областта на митническото облагане.

Член 2

1.   Всяко окончателно антидъмпингово мито по отношение на дружеството Hansol, платено в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/763, което надхвърля окончателното антидъмпингово мито, установено в член 1, се възстановява или опрощава.

2.   Исканията за възстановяване или опрощаване се отправят към националните митнически органи в съответствие с приложимото митническо законодателство. Всяко възстановяване на суми, което се е осъществило след решението на Съда по дело C-260/20 P Hansol Paper, се събира от органите, които са възстановили сумите, до размера, определен в член 1, параграф 2.

Член 3

Окончателното антидъмпингово мито се събира и за вноса, подлежащ на регистрационен режим в съответствие с член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1041 за въвеждане на регистрационен режим за вноса на някои видове лека термична хартия с произход от Република Корея след възобновяването на разследването с цел изпълнение на решението на Общия съд от 2 април 2020 г. по дело T-383/17, потвърдено с решението на Съда по дело C-260/20 P, във връзка с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/763.

Член 4

Митническите органи се приканват да преустановят регистрационния режим за вноса, установен в съответствие с член 1, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1041, който се отменя с настоящия регламент.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 март 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/763 на Комисията от 2 май 2017 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на наложеното временно мито върху вноса на някои видове лека термична хартия с произход от Република Корея (ОВ L 114, 3.5.2017 г., стр. 3).

(3)  ECLI:EU:T:2020:139.

(4)  ECLI:EU:C:2022:370.

(5)  Съдът констатира, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е постановил, че Комисията неправилно е решила да приспадне ПОАР и маржа на печалбата за препродажбата на разглеждания продукт от Schades на независими клиенти, за да определи експортните цени на този продукт за целите на определянето на вредата.

(6)  Решение от 26 април 1988 г. по съединени дела 97, 193, 99 и 215/86, Asteris AE и други и Република Гърция/Комисия (Recueil 1988 г., стр. 2181, т. 27 и 28); дело T-440/20 Jindal Saw/Европейска Комисия, EU:T:2022:318, точки 77—81.

(7)  Решение по дело C-415/96, Испания/Комисия, Recueil, стр. I-6993, точка 31; Решение по дело C-458/98, Industrie des Poudres Sphériques/Съвет, Recueil 2000 г., стр. I-8147, точки 80—85; Решение по дело T-301/01, Alitalia/Комисия, Recueil 2008 г., стр. II-1753, точки 99 и 142; Решение от 12 май 2011 г. по съединени дела T-267/08 и T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Комисия, ECLI:EU:T:2011:209, т. 83.

(8)  Решение от 12 ноември 1998 г. по дело C-415/96, Испания/Комисия (Recueil 1998 г., стр. I-6993, т. 31); Решение по дело C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques/Съвет, Recueil 2000 г., стр. I-8147, точки 80—85.

(9)  Решение от 15 март 2018 г. по дело C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, ECLI:EU:C:2018:187, т. 79; и решение от 19 юни 2019 г. по дело C-612/16, C & J Clark International/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, ECLI:EU:C:2019:508, точка 58. и решение от 1 юни 2022 г. по дело T-440/20, Jindal Saw/Европейска комисия, EU:T:2022:318, т. 59.

(10)  Решение от 20 септември 2019 г. по дело T-650/17, Jinan Meide Casting/Комисия, ECLI:EU:T:2019:644, т. 333—342.

(11)  Известие за възобновяване на антидъмпинговото разследване във връзка с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/763 на Комисията за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на наложеното временно мито върху вноса на някои видове лека термична хартия с произход от Република Корея вследствие на решението на Общия съд от 2 април 2020 г. по дело T-383/17, потвърдено с решението на Съда по дело C-260/20 P (ОВ C 248, 30.6.2022 г., стр. 152).

(12)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1041 на Комисията от 29 юни 2022 година за въвеждане на регистрационен режим за вноса на някои видове лека термична хартия с произход от Република Корея след възобновяването на разследването с цел изпълнение на решението на Общия съд от 2 април 2020 г. по дело T-383/17, потвърдено с решението на Съда по дело C-260/20 P, във връзка с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/763 на Комисията (ОВ L 173, 30.6.2022 г., стр. 64).

(13)  Решение от 1 юни 2022 г. по дело T-440/20, Jindal Saw/Комисия, EU:T:2022:318, т. 154—159.

(14)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/763, съображения 129 и 133.

(15)  Точки 86 и 87 от решението на Общия съд по дело T-383/17, точки 62—64 от решението на Съда по дело C-260/20 P.

(16)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2005 на Комисията от 16 ноември 2016 година за налагане на антидъмпингово мито върху вноса на някои видове лека термична хартия с произход от Република Корея (OB L 310, 17.11.2016 г., стр. 1), съображения 45 и 46.

(17)  Дело T-383/17, т. 83—87 и 92; и дело C-260/20 P, т. 63.

(18)  Дело T-383/17, т. 211 и 212. и дело C-260/20 P, т. 112.

(19)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2005.

(20)  Дело T-383/17, т. 150 и 152.

(21)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/763, съображение 32.

(22)  Електронно писмо от Hansol, изпратено на 19 февруари 2016 г., Sherlock номер t16.002026.

(23)  Дело C-260/20, т. 50—53.

(24)  Дело T-383/17, т. 212.

(25)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/763, съображение 126.

(26)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).


17.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/65


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/594 НА КОМИСИЯТА

от 16 март 2023 година

за определяне на специални мерки за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 71, параграф 3 и член 259, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Африканската чума по свинете е инфекциозна вирусна болест по отглежданите и дивите свине, която може да окаже сериозно въздействие върху съответната популация от животни и върху рентабилността на свиневъдството и да причини смущения в движенията на пратки с тези животни и продукти от тях в рамките на Съюза и в износа към трети държави.

(2)

С Регламент (ЕС) 2016/429 се установява законодателна рамка за профилактика и контрол на болестите по животните, които се предават на животните или на хората. Африканската чума по свинете спада към определението за болест от списъка в този регламент и е предмет на правилата за профилактика и контрол на болестите, изложени в него. Освен това в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 (2) на Комисията африканската чума по свинете е класифицирана като болест от категории А, Г и Д, която засяга свинете, докато с Делегиран регламент (ЕС) (2020/687) (3) на Комисията се допълват правилата за контрол на болестите от категории А, Б и В, изложени в Регламент (ЕС) 2016/429, включително мерките за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете.

(3)

В Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета (4) са установени здравни правила относно страничните животински продукти с цел предотвратяване и свеждане до минимум на рисковете за здравето на животните, произтичащи от тези странични продукти. Освен това в Регламент (ЕС) № 142/2011 (5) на Комисията са установени определени здравни правила относно страничните животински продукти, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1069/2009, включително правила относно изискванията за сертифициране във връзка с движенията на пратки с тези странични продукти в Съюза. Тези регламенти не обхващат всички специфични детайли и аспекти във връзка с риска от разпространение на африканската чума по свинете чрез странични животински продукти, получени от свине, отглеждани в ограничителни зони II и III, и странични животински продукти, получени от диви свине от ограничителни зони I, II и III. Следователно е подходящо в настоящия регламент да се установят специални мерки за контрол на болестта, свързани със страничните животински продукти и движенията на пратки с такива странични животински продукти от ограничителни зони I, II и III.

(4)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 (6) на Комисията беше приет в рамките на Регламент (ЕС) 2016/429 и в него се определят специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете, които да се прилагат за ограничен период от време от държавите членки, посочени в приложение I към него, в ограничителни зони I, II и III, посочени в същото приложение. Правилата, установени в посочения регламент за изпълнение, са приведени във възможно най-голяма степен в съответствие с международните стандарти, като например тези, които са определени в глава 15.1 „Заразяване с вируса на африканската чума по свинете“ от Здравния кодекс за сухоземните животни на Световната организация за здравеопазване на животните (7) (кодекс на СОЗЖ).

(5)

Настоящият регламент следва да осигурява също така подход за регионализация, който да се прилага в допълнение към мерките за контрол на болестта, изложени в Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, и следва да съдържа списък с ограничителните зони в държавите членки, засегнати от огнища на африканска чума по свинете, или в риск поради своята близост до такива огнища (засегнатите държави членки). Тези ограничителни зони следва да се разграничават според епизоотичната обстановка по отношение на африканската чума по свинете и степента на риска и следва да се класифицират като ограничителни зони I, II и III, като ограничителна зона III включва областите с най-високата степен на риска от разпространение на това заболяване и най-динамичното положение, свързано с болестта при отглежданите свине. В допълнение тези ограничителни зони следва да се изброят в приложение I към настоящия регламент, като се вземе под внимание информацията, предоставена от компетентните органи на засегнатите държави членки по отношение на положението, свързано с болестта, научно обоснованите принципи и критериите за определяне на регионализацията на географски принцип, дължаща се на африканската чума по свинете, и насоките на Съюза за африканската чума по свинете, договорени с държавите членки в Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите, и публично достъпни на уебсайта на Комисията (8), както и степента на риска от разпространение на африканска чума по свинете и цялостната епизоотична обстановка по отношение на африканската чума по свинете в засегнатите държави членки и в съседните държави членки или трети държави, когато е целесъобразно. Освен това всяко последващо изменение на границите на ограничителните зони I, II и III в приложение I към настоящия регламент следва да бъде основано на сходни съображения, използвани за включването в списъка, и следва да е съобразено с международните стандарти, като кодекса на СОЗЖ, като например посочване на липсата на болестта за период от поне 12 месеца в зоната или в държавата. В определени ситуации, като се имат предвид обосновката, предоставена от компетентния орган на засегнатата държава членка и научно обоснованите принципи и критерии за определяне на регионализацията на географски принцип, дължаща се на африканската чума по свинете, както и наличните на равнището на Съюза насоки, този период следва да се намали на три месеца.

(6)

От датата на приемане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 епизоотичната обстановка в Съюза се е променила и държавите членки са натрупали нов опит и знания относно епизоотологията на африканската чума по свинете. Поради това е целесъобразно да се преразгледат и адаптират действащите специални мерки за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете, установени в посочения регламент за изпълнение, като се вземат предвид тези промени, и за да се предотврати разпространението на болестта в Съюза. Съответно в специалните мерки за контрол на болестта, изложени в настоящия регламент, следва да бъде взет предвид натрупаният опит в прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605.

(7)

В Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 се определят специални мерки за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете, които по принцип се прилагат за движенията от ограничителни зони I, II и III на пратките със свине, отглеждани в тези ограничителни зони, и продукти от тях. Въпреки това движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителни зони I, II и III, и на продукти от тях в рамките на ограничителните зони също крие рискове, свързани с разпространението на тази болест, и допринася за продължителното запазване на болестта в тези ограничителни зони. Поради това, като се има предвид епизоотичната обстановка по отношение на африканската чума по свинете в засегнатите държави членки, е целесъобразно да се установят специфични забрани и мерки за ограничаване на риска при движенията на пратки с отглеждани свине в рамките на тези ограничителни зони и съответно да се разшири обхватът на действащите специални мерки за контрол на болестта, установени в правилата на Съюза.

(8)

В миналото, за да се осигури ефективна и бърза реакция на нововъзникващи рискове, като например потвърждаване на огнище на африканска чума по свинете в по-рано свободна от болестта държава членка или зона, са приемани отделни решения за изпълнение на Комисията, при целесъобразност, за бързо установяване на равнището на Съюза на ограничителната зона в случай на огнище на африканска чума по свинете при отглеждани свине, която обхваща защитни и надзорни зони, или на инфектираната зона в случай на огнище на болестта при диви свине, както е предвидено в Делегиран регламент (ЕС) 2020/687. За да се осигури яснота и прозрачност на правилата на Съюза, е целесъобразно след потвърждаване на огнище на африканска чума по свинете при отглеждани или диви свине в по-рано свободна от болестта държава членка или зона, засегнатите области да бъдат определени на равнището на Съюза като защитни и надзорни зони или, в случай на диви свине — като инфектирана зона, и да бъдат изброени в приложение II към настоящия регламент със срока на действие на тази регионализация. За да се осигури териториално единство на ограничителните зони за отглеждани или диви свине, в специфични ситуации и при отчитане на оценката на риска, когато е целесъобразно, следва също така да е възможно след потвърждаване на огнище на африканска чума по свинете по-рано свободните от болестта зони да бъдат вписвани в приложение I към настоящия регламент като ограничителни зони II или III, вместо тези зони да бъдат вписвани в приложение II към настоящия регламент.

(9)

Като се има предвид развиващата се епизоотична обстановка по отношение на африканската чума по свинете при дивите свине в Съюза, специалните мерки за контрол на болестта, включително съответните дерогации, приложими за ограничителни зони II, установени в настоящия регламент, следва да се прилагат и в инфектираните зони, изброени в приложение II към настоящия регламент, в допълнение към мерките, установени в членове 63—66 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687. Въпреки това, поради непосредствения риск от по-нататъшно разпространение на тази болест, открита при диви свине, следва да не се разрешават движенията на пратки с отглеждани свине и продукти от тях към други държави членки и към трети държави от инфектираните зони, изброени в приложение II към настоящия регламент.

(10)

В член 16, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 се предвижда дерогация от изискването за поставяне на прегради за животните за някои животновъдни обекти за отглеждани свине за период от три месеца след потвърждение за първо огнище на африканска чума по свинете в държавата членка при спазване на определени условия. Като се има предвид специфичната ситуация в държавите членки, когато такива прегради за животните не могат да бъдат изградени в рамките на кратък период от време по технически и административни причини, е целесъобразно в настоящия регламент да се предвиди удължен период от шест месеца, за да се гарантира правилното прилагане на специалните правила за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете в по-рано свободна от болестта държава членка или зона.

(11)

В членове 166 и 167 от Регламент (ЕС) 2016/429 се изисква пратките с продукти от животински произход от сухоземни животни, произведени или преработени в животновъдни обекти, предприятия за производство на храни или зони, които са обект на спешни мерки или ограничения на движението, да бъдат придружени от съответните ветеринарни здравни сертификати. В член 19 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 се определят задълженията на операторите във връзка с ветеринарните здравни сертификати за пратки с прясно месо и месни продукти, включително естествени обвивки, получени от свине от ограничителни зони I, II и III, и се изброяват пратките, за които здравната или идентификационната маркировка може да замени ветеринарния здравен сертификат при движенията на определени пратки от тези ограничителни зони. За да се гарантира прилагането на специалните правила за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете, е необходимо да се установят адаптирани разпоредби в настоящия регламент, свързани със списъка на животновъдните обекти, за които компетентният орган на засегнатата държава членка може при движенията на определени пратки да замени ветеринарния здравен сертификат със здравната или идентификационната маркировка.

(12)

В член 10 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 се определят специфични забрани по отношение на движенията на пратки със зародишни продукти, получени от свине, отглеждани в ограничителни зони II и III, извън тези ограничителни зони. Освен това в член 31 от посочения регламент за изпълнение са предвидени специфични условия за дерогации с цел разрешаване на движенията на пратки със зародишни продукти, получени от свине, отглеждани в ограничителна зона II, извън тази зона на територията на същата държава членка. Предвид високото ниво на мерките за биологична сигурност, въведени в одобрените животновъдни обекти за зародишни продукти, в настоящия регламент следва да се определят специфични условия за дерогации с цел разрешаване на движенията на пратки със зародишни продукти, получени от свине, отглеждани в ограничителна зона III, извън тази зона на територията на същата държава членка. Наред с другите условия, такива движения следва да бъдат разрешени от компетентния орган на засегнатата държава членка само ако мъжките и женските свине донори са били отглеждани в животновъдни обекти за зародишни продукти от раждането си или за период от най-малко три месеца преди събирането на зародишните продукти, както е предвидено в кодекса на СОЗЖ. Въз основа на кодекса на СОЗЖ е целесъобразно да се определи и задължението да се изследват поне веднъж годишно за африканска чума по свинете всички свине, отглеждани в животновъдни обекти за зародишни продукти, на които са разрешени движенията на пратки със зародишни продукти извън ограничителна зона III.

(13)

В член 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 се определят общите условия за дерогации от специфичните забрани във връзка с движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителни зони I, II и III, извън тези зони. Член 14, параграф 1, буква а) от посочения регламент препраща към общото условие, предвидено в член 28, параграф 2, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, което изисква всички разрешени движения в защитната зона да се извършват изключително по определени маршрути. Като се вземат предвид другите мерки за ограничаване на риска, които се прилагат за движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителни зони I, II и III, предвидени в настоящия регламент, и за да се избегнат ненужни ограничения, препратката към общите условия за предоставяне на дерогации от забраните в защитната зона по член 28 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 следва да бъде заменена с препратка към общите условия за предоставяне на дерогации от забраните, отнасящи се до надзорната зона по член 43 от посочения делегиран регламент, в който се изисква, наред с другото, всички разрешени движения да се извършват приоритетно по главни магистрали или основни железопътни линии.

(14)

В член 35 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 се определят специфични условия за разрешаване на движенията на пратки с материали от категория 3, получени от свине, отглеждани в ограничителни зони II, извън тези ограничителни зони в рамките на същата държава членка за целите на преработката на странични животински продукти чрез стерилизация под налягане или някои алтернативни методи, производство на храни за домашни любимци и преобразуване на странични животински продукти и производни продукти в биогаз или компост, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1069/2009. Като се има предвид ефективността на съответните методи на преработка за ограничаване на рисковете от африканска чума по свинете, е целесъобразно също така в настоящия регламент да се определят специфични условия за разрешаване на движенията на пратки с материали от категория 3, получени от свине, отглеждани в ограничителна зона III, извън тази ограничителна зона в рамките на същата държава членка за целите на преработката на странични животински продукти чрез стерилизация под налягане или някои алтернативни методи, производство на храна за домашни любимци и преобразуване на странични животински продукти и производни продукти в биогаз или компост.

(15)

В член 44 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 се предвиждат специални здравни или, когато е целесъобразно, идентификационни маркировки за някои продукти от животински произход. На тези продукти следва да бъде поставена специална здравна маркировка или, ако е целесъобразно, идентификационна маркировка, която не е овална и не може да бъде объркана със здравната или идентификационната маркировка, предвидена в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (9). Като се вземат предвид правилата, установени в посочения регламент, и с оглед на ефективното прилагане на специалните правила за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете по отношение на движенията в рамките на ограничителните зони или извън тях на някои пратки с прясно месо и месни продукти, получени от отглеждани или диви свине, както и с цел постигане на яснота, в настоящия регламент, с който се предоставя цялостен набор от технически мерки за контрол на тази болест, следва да се определи конкретна форма на специалните маркировки. Освен това следва да се въведе преходен период за хармонизирано оформяне на такива специални маркировки, за да се вземе предвид специфичното положение на компетентните органи и стопанските субекти в областта на храните в държавите членки, засегнати от африканска чума по свинете, които трябва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират спазването на настоящия регламент.

(16)

Натрупаният опит в борбата срещу африканската чума по свинете в Съюза показва, че са необходими определени мерки за ограничаване на риска и засилени мерки за биологична сигурност, за да се предотвратява разпространението на тази болест в животновъдните обекти за отглеждани свине. Тези мерки следва да бъдат изложени в приложение III към настоящия регламент и следва да обхващат животновъдните обекти, предмет на дерогациите, предвидени за движения на пратки със свине, отглеждани в ограничителни зони I, II и III.

(17)

От датата на приемане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 епизоотичната обстановка в Съюза още повече се е променила по отношение на африканската чума по свинете в няколко държави членки, по-специално при популациите от диви свине, които играят основна роля за предаването и запазването на вируса в Съюза. Въпреки мерките за контрол на болестта, предприети от държавите членки в съответствие с правилата на Съюза, дивите свине продължават да бъдат основен източник на предаване и запазване на тази болест в Съюза. Огнищата на тази болест при свинете представляват риск и за свободните от болестта държави членки поради движенията на диви свине или като част от разпространението на болестта от човека чрез заразени материали. Предвид настоящата епизоотична обстановка в Съюза по отношение на африканската чума по свинете, държавите членки следва да предприемат добре координирани и последователни мерки за контрол. Прилагането на специални мерки за контрол на болестта преди внасянето на африканската чума по свинете беше препоръчано и чрез научните консултации, предоставени от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) в научното му становище от 12 юни 2018 г. относно африканската чума по свинете при дивите свине (10) и в научния доклад от 18 декември 2019 г. относно епидемиологичните анализи на африканската чума по свинете в Европейския съюз (11).

(18)

Следователно, с оглед избягване на разпространението на африканската чума по свинете от диви свине, е от решаващо значение добрата координация на мерките от страна на държавите членки с цел да се избегне дублиране на усилията. Поради това в настоящия регламент следва да се предвиди задължение за държавите членки да изготвят национални планове за действие за дивите свине, за да се избегне разпространението на африканската чума по свинете в Съюза, като се осигури координиран и последователен подход във всички държави членки (национални планове за действие). В минималните изисквания за националните планове за действие следва да се вземат предвид научните консултации, предоставени от ЕОБХ, по-специално по отношение на превантивните мерки за намаляване и стабилизиране на гъстотата на дивите свине преди внасянето на тази болест, пасивния надзор, мерките за биологична сигурност по време на лова на диви свине, за да се осигури хармонизиран подход в държавите членки. Националните планове за действие и годишните резултати от тяхното изпълнение следва да се представят на Комисията и на другите държави членки.

(19)

Мерките за управление на дивите свине, предприети в контекста на националните планове за действие, следва да бъдат съвместими, когато е приложимо, с правилата на Съюза в областта на околната среда, включително с изискванията за опазване на природата, установени в Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (12) и Директива 92/43/ЕИО на Съвета (13).

(20)

За да се вземат предвид последните промени в епизоотичната обстановка по отношение на африканската чума по свинете в Съюза, новият опит и знания, събрани в Съюза, и за да се води активна борба с рисковете, свързани с разпространението на тази болест, в настоящия регламент следва да бъдат определени преразгледани и разширени специални правила за контрол на болестта. Съответно Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 следва да бъде отменен и заменен с настоящия регламент.

(21)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 се прилага до 20 април 2028 г. Като се има предвид настоящата епизоотична обстановка по отношение на африканската чума по свинете в Съюза, е необходимо специалните мерки за контрол на болестта, предвидени в настоящия регламент, да се запазят до тази дата.

(22)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   С настоящия регламент се установяват правила относно:

а)

специалните мерки за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете, които трябва да се прилагат за ограничен период от държавите членки (14), които са изброени или области от които са изброени в приложения I и II (засегнатите държави членки).

Тези специални мерки за контрол на болестта се прилагат за отглеждани и диви свине и за продукти, получени от свине, в допълнение към мерките, приложими в защитните, надзорните, допълнителните ограничителни и инфектираните зони, определени от компетентните органи на тези държави членки в съответствие с член 21, параграф 1 и член 63 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687.

б)

вписване на равнището на Съюза в приложение I на ограничителни зони I, II и III след избухването на огнища на африканска чума по свинете;

в)

вписване на равнището на Съюза в приложение II след избухването на огнище на африканска чума по свинете в по-рано свободна от болестта държава членка или зона:

i)

на ограничителните зони, които се състоят от предпазни и надзорни зони, в случай на огнище на африканска чума по свинете при отглеждани свине;

ii)

на инфектираните зони в случай на огнище на тази болест при диви свине.

2.   В настоящия регламент се определят и правила за специалните мерки за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете, които трябва да се прилагат за ограничен период от всички държави членки.

3.   Настоящият регламент се прилага по отношение на:

а)

движенията на пратки със:

i)

свине, отглеждани в животновъдни обекти, разположени в ограничителни зони I, II и III и в инфектирани зони, посочени в параграф 1, буква в), точка ii);

ii)

зародишни продукти, продукти от животински произход и странични животински продукти, получени от отглежданите свине, посочени в буква а), точка i);

iii)

прясно месо и месни продукти, включително естествени обвивки, от ограничителни зони I, II и III или инфектирани зони, посочени в параграф 1, буква в), точка ii), когато това месо или месни продукти са получени от свине, отглеждани в области извън тези ограничителни и инфектирани зони и заклани

в кланици, разположени в ограничителни зони I, II или III или в инфектирани зони, посочени в параграф 1, буква в), точка ii); или

в кланици, разположени извън тези ограничителни и инфектирани зони;

б)

движенията на:

i)

пратки с диви свине във всички държави членки;

ii)

пратки, включително тези за лична употреба от ловци, на продукти от животински произход и странични животински продукти, получени от диви свине в ограничителни зони I, II и III, или преработени в животновъдни обекти, разположени в тези ограничителни зони;

в)

стопански субекти в областта на храните, които обработват пратките, посочени в букви а) и б);

г)

всички държави членки във връзка с повишаването на осведомеността относно африканската чума по свинете;

д)

всички държави членки относно изготвянето на национални планове за действие за дивите свине, за да се избегне разпространението на африканската чума по свинете в Съюза.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, установени в Делегиран регламент (ЕС) 2020/687.

Прилагат се също така следните определения:

а)

„свиня“ означава животно от копитните видове от семейство Suidae, изброени в приложение III към Регламент (ЕС) 2016/429;

б)

„зародишни продукти“ означава семенна течност, овоцити и ембриони на свине, получени от отглеждани свине, предназначени за изкуствено размножаване;

в)

„ограничителна зона I“ означава област в държава членка, включена в част I от приложение I, с точно определени географски граници, предмет на специални мерки за контрол на болестта, която е съседна на ограничителни зони II или III;

г)

„ограничителна зона II“ означава област в държава членка, включена в част II от приложение I поради огнище на африканска чума по свинете при диви свине, с точно определени географски граници, предмет на специални мерки за контрол на болестта;

д)

„ограничителна зона III“ означава област в държава членка, включена в част III от приложение I поради огнище на африканска чума по свинете при отглеждани свине, с точно определени географски граници, предмет на специални мерки за контрол на болестта;

е)

„по-рано свободна от болестта държава членка или зона“ означава държава членка или зона от държава членка, в която през предходните дванадесет месеца не е имало потвърден случай на африканска чума по свинете нито при отглеждани, нито при диви свине;

ж)

„област, включена в приложение II“ означава област на държава членка, включена в приложение II:

i)

в част А от него, като инфектирана зона, след потвърждаване на огнище на африканска чума по свинете при диви свине в по-рано свободна от болестта държава членка или зона; или

ii)

в част Б от него, като ограничителна зона, включваща предпазни и надзорни зони, след избухване на огнище на африканска чума по свинете при отглеждани свине в по-рано свободна от болестта държава членка или зона;

з)

„материали от категория 2“ означава странични животински продукти, посочени в член 9 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, получени от отглеждани свине;

и)

„материали от категория 3“ означава странични животински продукти, посочени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, получени от отглеждани свине.

й)

„одобрено предприятие за странични животински продукти“ означава предприятие, одобрено от компетентния орган в съответствие с член 24 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

к)

„одобрен животновъден обект за зародишни продукти“ означава обект, определен в член 2, точка 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/686 на Комисията (15);

л)

„регистриран животновъден обект за зародишни продукти“ означава обект, определен в член 2, точка 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/686.

ГЛАВА II

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ОГРАНИЧИТЕЛНИ И ИНФЕКТИРАНИ ЗОНИ В СЛУЧАЙ НА ОГНИЩЕ НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

Член 3

Специални правила относно незабавното определяне на ограничителни или инфектирани зони в случай на огнище на африканска чума по свинете при отглеждани или диви свине

В случай на огнище на африканска чума по свинете при отглеждани или диви свине компетентният орган на държавата членка незабавно определя:

а)

ограничителна зона в съответствие с член 21, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 и при условията, определени в този член, в случай на огнище на отглеждани свине; или

б)

инфектирана зона в съответствие с член 63 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, в случай на огнище при диви свине.

Член 4

Специални правила относно определянето на допълнителна ограничителна зона в случай на огнище на африканска чума по свинете при отглеждани или диви свине

1.   В случай на огнище на африканска чума по свинете при отглеждани или диви свине компетентният орган на държавата членка може да определи на базата на критериите и принципите за географско обозначаване на границите на ограничителните зони, установени в член 64, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, допълнителна ограничителна зона, съседна на определената ограничителна зона или инфектирана зона, съгласно посоченото в член 3 от настоящия регламент, и да разграничи тези зони от неограничителните зони.

2.   Компетентният орган на засегнатата държава членка гарантира, че допълнителната ограничителна зона, посочена в параграф 1 от този член, съответства на ограничителна зона I, посочена в част I от приложение I в съответствие с член 5.

Член 5

Специални правила относно вписването на ограничителни зони I в случай на огнище на африканска чума по свинете при отглеждани или диви свине в област от държава членка, съседна на област, в която не е официално потвърдена африканска чума по свинете

1.   След избухване на огнище от африканска чума по свинете при отглеждани или диви свине в област от държава членка, съседна на област, в която не е официално потвърдена африканска чума по свинете при отглеждани или диви свине, областта, в която не е потвърдено огнище, се вписва, ако е необходимо, в част I от приложение I като ограничителна зона I.

2.   Компетентният орган на засегнатата държава членка гарантира, че след вписването на област в част I от приложение I към настоящия регламент като ограничителна зона I, незабавно се коригира допълнителна ограничителна зона, определена в съответствие с член 64, параграф 1 от Регламент 2016/429, която да обхваща най-малко съответната ограничителна зона I, вписана в приложение I към настоящия регламент за тази държава членка.

3.   Компетентният орган на държавата членка незабавно определя съответната допълнителна ограничителна зона в съответствие с член 64, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, ако ограничителната зона I е вписана в приложение I към настоящия регламент.

Член 6

Специални правила относно вписването на ограничителни зони II или инфектирани зони в случай на огнище на африканска чума по свинете при диви свине в държава членка

1.   След избухване на огнище от африканска чума по свинете при диви свине в област на държава членка, тази област се вписва като ограничителна зона II в част II от приложение I към настоящия регламент, освен когато тази област подлежи на вписване в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

2.   След избухване на огнище от африканска чума по свинете при диви свине в по-рано свободна от болестта държава членка или зона, тази област се вписва като инфектирана зона в част А от приложение II, освен когато поради близостта на ограничителна зона II и с цел да се осигури териториално единство на тази зона с ограничителна зона II, тази област подлежи на вписване като ограничителна зона II в съответствие с параграф 1 от настоящия член.

3.   Компетентният орган на засегнатата държава членка гарантира, че инфектираната зона, определена в съответствие с член 63 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, незабавно се коригира, така че да обхване за тази държава членка най-малко съответната:

а)

ограничителна зона II, вписана в приложение I към настоящия регламент, за тази държава членка;

или

б)

инфектирана зона, вписана в част А от приложение II към настоящия регламент.

Член 7

Специални правила относно вписването на ограничителни зони в случай на огнище на африканска чума по свинете при отглеждани свине в държава членка

1.   След избухване на огнище от африканска чума по свинете при отглеждани свине в област на държава членка, тази област се вписва като ограничителна зона III в част III от приложение I, освен когато тази област подлежи на вписване в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

2.   След избухване на първо и единствено огнище от африканска чума по свинете при отглеждани свине в по-рано свободна от болестта държава членка или зона, тази област се вписва като ограничителна зона, която включва защитна и надзорна зона, в част Б от приложение II, освен когато поради близостта на ограничителна зона III и с цел да се осигури териториално единство на тази зона с ограничителна зона III, тази област подлежи на вписване като ограничителна зона III в съответствие с параграф 1 от настоящия член.

3.   Компетентният орган на засегнатата държава членка гарантира, че ограничителната зона, определена в съответствие с член 21, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, незабавно се коригира, така че да обхване за тази държава членка най-малко съответната:

а)

ограничителна зона III, вписана в приложение I към настоящия регламент, за тази държава членка;

или

б)

ограничителна зона, която включва защитни и надзорни зони, вписани в част Б от приложение II към настоящия регламент.

Член 8

Общо и специфично прилагане на специални мерки за контрол на болестта в ограничителни зони I, II и III и в инфектирани зони, вписани в приложение II

1.   Засегнатите държави членки прилагат специалните мерки за контрол на болестта, изложени в настоящия регламент, в ограничителни зони I, II и III, в допълнение към мерките за контрол на болестта, които се изисква да се прилагат в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, във:

а)

ограничителните зони, определени в съответствие с член 21, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687;

б)

инфектираните зони, определени в съответствие с член 63 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687.

2.   Засегнатите държави членки прилагат специалните мерки за контрол на болестта, изложени в настоящия регламент, приложими в ограничителни зони II, също и в областите, вписани като инфектирани зони в част А от приложение II към настоящия регламент, в допълнение към мерките, предвидени в членове 63—66 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687.

3.   Компетентният орган на засегнатата държава членка забранява движенията на пратки с отглеждани свине и продукти от тях към други държави членки и към трети държави от инфектираната зона в съответната засегната държава членка, вписана в част А от приложение II.

4.   Компетентният орган на засегнатата държава членка може да реши предвидената в параграф 3 забрана да не се прилага спрямо движението на пратки с месни продукти, включително естествени обвивки, получени от свине, отглеждани в инфектираната зона, вписана в част А от приложение II, които са преминали съответната обработка за ограничаване на риска в съответствие с приложение VII към Делегиран регламент (ЕС) 2020/687.

ГЛАВА III

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА БОЛЕСТТА, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ПРАТКИТЕ СЪС СВИНЕ, ОТГЛЕЖДАНИ В ОГРАНИЧИТЕЛНИ ЗОНИ I, II И III И ПРОДУКТИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТЯХ, В ЗАСЕГНАТИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

РАЗДЕЛ 1

Налагане на специфични забрани върху движенията на пратки с отглеждани свине и продукти, получени от тях, в засегнатите държави членки

Член 9

Специфични забрани върху движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителни зони I, II и III, в рамките на тези ограничителни зони и извън тях

1.   Компетентният орган на засегнатата държава членка забранява движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителни зони I, II и III, в рамките на тези ограничителни зони и извън тях.

2.   Компетентният орган на засегнатата държава членка може да реши забраната, предвидена в параграф 1, да не се прилага по отношение на:

а)

движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителна зона I, до животновъдни обекти, които се намират в същата или в други ограничителни зони I, до ограничителни зони II и III или извън тези ограничителни зони, при условие че животновъдният обект по местоназначение се намира на територията на същата засегната държава членка;

б)

движенията на пратки със свине, отглеждани в обособени специализирани животновъдни обекти в ограничителни зони I, II и III, при условие че:

i)

компетентният орган на засегнатата държава членка е оценил рисковете, произтичащи от такива движения и в тази оценка е посочено, че рискът от разпространение на африканска чума по свинете е пренебрежим;

ii)

свинете се преместват само до друг обособен специализиран животновъден обект, който се намира в същата засегната държава членка.

3.   Чрез дерогация от забраните, предвидени в параграф 1 от настоящия член, компетентният орган на засегнатата държава членка може да разрешава движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителни зони I, II и III, в рамките на тези ограничителни зони и извън тях, в случаите, обхванати от членове 22—31, при спазване на специфичните условия, посочени в тези членове.

Член 10

Специфични забрани относно движенията на пратки със зародишни продукти, получени от свине, отглеждани в ограничителни зони II и III, извън тези ограничителни зони

1.   Компетентният орган на засегнатата държава членка забранява движенията на пратки със зародишни продукти, получени от свине, отглеждани в ограничителни зони II и III, извън тези ограничителни зони.

2.   Компетентният орган на засегнатата държава членка може да реши предвидената в параграф 1 забрана да не се прилага по отношение на движения на пратки със зародишни продукти от свине, отглеждани в обособени специализирани животновъдни обекти, разположени в ограничителни зони II и III, при условие че:

а)

компетентният орган на засегнатата държава членка е оценил рисковете, произтичащи от такива движения и в тази оценка е посочено, че рискът от разпространение на африканска чума по свинете е пренебрежим;

б)

зародишните продукти се придвижват само до друг обособен специализиран животновъден обект, разположен в същата засегната държава членка.

3.   Чрез дерогация от забраните, предвидени в параграф 1 от настоящия член, компетентният орган на засегнатата държава членка може да разрешава движенията на пратки със зародишни продукти, получени от свине, отглеждани в ограничителни зони II и III, извън тези ограничителни зони, в случаите, обхванати от членове 32, 33 и 34, при спазване на специфичните условия, посочени в тези членове.

Член 11

Специфични забрани относно движенията на пратки със странични животински продукти, получени от свине, отглеждани в ограничителни зони II и III, извън тези ограничителни зони

1.   Компетентният орган на засегнатата държава членка забранява движенията на пратки със странични животински продукти, получени от свине, отглеждани в ограничителни зони II и III, извън тези ограничителни зони.

2.   Компетентният орган на засегнатата държава членка може да реши предвидената в параграф 1 забрана да не се прилага спрямо движения на пратки със странични животински продукти, получени от свине, отглеждани извън ограничителни зони II и III и заклани в кланици, разположени в ограничителни зони II и III, при условие, че е налице ясно разграничение на тези странични животински продукти в животновъдните обекти и по време на транспорта от страничните животински продукти, получени от свине, отглеждани в ограничителни зони II и III.

3.   Чрез дерогация от забраните, предвидени в параграф 1 от настоящия член, компетентният орган на засегнатата държава членка може да разрешава движенията на пратки със странични животински продукти, получени от свине, отглеждани в ограничителни зони II и III, извън тези ограничителни зони, в случаите, обхванати от членове 35—40, при спазване на специфичните условия, посочени в тези членове.

Член 12

Специфични забрани относно движенията на пратки с прясно месо и месни продукти, включително естествени обвивки, получени от свине, отглеждани в ограничителни зони II и III, извън тези ограничителни зони

1.   Компетентният орган на засегнатата държава членка забранява движенията на пратки с прясно месо и месни продукти, включително естествени обвивки, получени от свине, отглеждани в ограничителни зони II и III, извън тези ограничителни зони.

2.   Компетентният орган на засегнатата държава членка може да реши предвидената в параграф 1 от настоящия член забрана да не се прилага спрямо движението на пратки с месни продукти, включително естествени обвивки, получени от свине, отглеждани в ограничителни зони II и III, които са преминали съответната обработка за ограничаване на риска в съответствие с приложение VII към Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, във връзка с африканската чума по свинете, в животновъдни обекти, определени в съответствие с член 44, параграф 1 от настоящия регламент.

3.   Чрез дерогация от забраните, предвидени в параграф 1 от настоящия член, компетентният орган на засегнатата държава членка може да разрешава движенията на пратки с прясно месо и месни продукти, включително естествени обвивки, получени от свине, отглеждани в ограничителни зони II и III, извън тези ограничителни зони, в случаите, обхванати от членове 41, 42 и 43, при спазване на специфичните условия, посочени в тези членове.

Член 13

Общи забрани относно движенията на пратки с отглеждани свине и продукти от тях, за които се счита, че носят риск от разпространение на африканска чума по свинете

Компетентният орган на засегнатата държава членка може да забрани на територията на същата държава членка движенията на пратки с отглеждани свине и продукти, получени от отглеждани свине, ако този орган счита, че има риск от разпространение на африканска чума по свинете до, от или сред тези отглеждани свине или продукти от тях.

РАЗДЕЛ 2

Общи и специфични условия за дерогации с цел разрешаване на движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителни зони I, II и III, извън тези ограничителни зони

Член 14

Общи условия за дерогации от специфичните забрани относно движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителни зони I, II и III, в рамките на тези ограничителни зони и извън тях

1.   Чрез дерогация от специфичните забрани относно движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителни зони I, II и III, в рамките на ограничителните зони, определени в член 9, параграф 1, и извън тях, компетентният орган на засегнатата държава членка може да разрешава такива движения в случаите, обхванати от членове 22—25, както и членове 28, 29 и 30, при спазване на специфичните условия, посочени в тези членове и при следните условия:

а)

общите условия, предвидени в член 43, параграфи 2—7 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687; както и

б)

допълнителните общи условия относно:

i)

движенията на пратки с отглеждани свине в рамките на ограничителни зони I, II и III, установени в член 15, и извън тях, когато е приложимо;

ii)

животновъдните обекти за отглеждани свине, разположени в ограничителни зони I, II и III, установени в член 16;

iii)

транспортните средства, използвани за транспортирането на отглеждани свине от ограничителни зони I, II и III, установени в член 17.

2.   Преди да даде разрешенията, предвидени в членове 22—25 и членове 28—31, компетентният орган на засегнатата държава членка оценява рисковете, произтичащи от такива разрешения, като в тази оценка трябва да е посочено, че рискът от разпространение на африканска чума по свинете е пренебрежим.

3.   Компетентният орган на засегнатата държава членка може да реши, че допълнителните общи условия, посочени в членове 15 и 16, не се прилагат по отношение на движения на пратки със свине, отглеждани в кланици, разположени в ограничителни зони I, II и III, при условие че:

а)

отглежданите свине трябва да бъдат придвижени до друга кланица поради извънредни обстоятелства, като например сериозна повреда в кланицата;

б)

кланицата по местоназначение се намира или:

i)

в ограничителни зони I, II или III на същата държава членка; или

ii)

в извънредни обстоятелства, като например липсата на кланиците, посочени в буква б), точка i), извън ограничителни зони I, II или III на територията на същата държава членка;

в)

движението се разрешава от компетентния орган на засегнатата държава членка.

Член 15

Допълнителни общи условия относно движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителни зони I, II и III, и на зародишни продукти, събирани от ограничителни зони I, II и III, в рамките на тези ограничителни зони и извън тях

1.   Компетентният орган на засегнатата държава членка разрешава движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителни зони I, II и III, и на зародишни продукти от тези животни, събрани от ограничителни зони II и III, в рамките на тези ограничителни зони и извън тях, в случаите, обхванати от членове 22—25, както и членове 28—34, при спазване на специфичните условия, посочени в тези членове и при следните допълнителни общи условия:

а)

свинете са отглеждани в животновъдния обект на изпращане и не са местени от него за период от поне 30 дни преди датата на движение или от раждането им, ако са по-млади от 30 дни, а през този период в животновъдния обект не са въвеждани свине от животновъдни обекти, разположени в ограничителни зони II, които не отговарят на допълнителните общи условия, определени в настоящия член и в член 16, и от животновъдни обекти, разположени в ограничителни зони III:

i)

във въпросния животновъден обект на изпращане; или

ii)

в епизоотичната единица, където свинете, които ще бъдат придвижвани, са били напълно отделени. Компетентният орган на засегнатата държава членка, след като е извършил оценка на риска, определя границите на тази епизоотична единица, като потвърждава, че структурата, размерът и разстоянието между различните епизоотични единици и извършваните операции гарантират отделни съоръжения за подслон, отглеждане и хранене на отглежданите свине, за да не може африканската чума по свинете да се разпространява от една епизоотична единица в друга;

б)

извършен е клиничен преглед на свинете, отглеждани в животновъдния обект на изпращане, включително на животните, които ще бъдат придвижвани или използвани за събиране на зародишни продукти, като са получени благоприятни резултати по отношение на африканската чума по свинете:

i)

от официален ветеринарен лекар;

ii)

в рамките на последните 24 часа преди часа на:

придвижване на пратката от свине; или

на събиране на зародишни продукти; както и

iii)

в съответствие с член 3, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 и точка А.1 от приложение I към него.

в)

ако е необходимо, съгласно указанията на компетентния орган, са извършени изследвания за идентифициране на патоген преди датата на придвижване на тези пратки от животновъдния обект на изпращане или преди датата на събиране на зародишни продукти:

i)

след клиничния преглед, посочен в буква б), за свине, отглеждани в животновъдния обект на изпращане, включително свинете, които ще бъдат придвижвани или използвани за събиране на зародишни продукти; както и

ii)

в съответствие с точка А.2 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисията.

2.   Компетентният орган на засегнатата държава членка получава, ако е целесъобразно, отрицателни резултати от изследванията за идентифициране на патоген, посочени в параграф 1, буква в) преди да разреши движението на пратките със свине или преди датата на събиране на зародишните продукти.

3.   Компетентният орган на засегнатата държава членка може да реши, че в случай на движения на пратки със свине от животновъдни обекти на изпращане, разположени в ограничителни зони I и II, в рамките на тези ограничителни зони и извън тях до животновъдни обекти, разположени в рамките на същата засегната държава членка, клиничният преглед, посочен в параграф 1, буква б):

а)

се извършва само за свинете, които ще бъдат придвижвани; или

б)

не се извършва, при условие че:

i)

животновъдният обект на изпращане е посещаван от официален ветеринарен лекар с честота, посочена в член 16, параграф 1, буква а), точка i) и е налице благоприятен резултат от всички посещения от официалния ветеринарен лекар в рамките на период от най-малко дванадесет месеца преди датата на придвижване на пратката от свине, което показва, че:

в животновъдния обект на изпращане са изпълнени изискванията за биологична сигурност, посочени в член 16, параграф 1, буква б);

по време на тези посещения е извършен клиничен преглед от официален ветеринарен лекар на свинете, отглеждани в животновъдния обект на изпращане с благоприятни резултати по отношение на африканската чума по свинете, в съответствие с член 3, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 и точка А.1 от приложение I към него;

ii)

в животновъдния обект на изпращане е бил налице постоянен надзор, съгласно посоченото в член 16, параграф 1, буква в), в рамките на период от поне дванадесет месеца преди датата на придвижване на пратката от свине.

4.   Компетентният орган на засегнатата държава членка може да реши, че в случай на движения на пратки със свине от животновъден обект на изпращане, разположен в ограничителна зона III, до животновъдни обекти, разположени в рамките на тази ограничителна зона III и в рамките на ограничителни зони I или II в същата засегната държава членка, клиничният преглед, посочен в параграф 1, буква б):

а)

се извършва само за свинете, които ще бъдат придвижвани; или

б)

не се извършва, при условие че:

i)

животновъдният обект на изпращане е посещаван от официален ветеринарен лекар с честота, посочена в член 16, параграф 1, буква а), точка ii) и е налице благоприятен резултат от всички посещения от официалния ветеринарен лекар в рамките на период от най-малко дванадесет месеца преди датата на движение, което показва, че:

в животновъдния обект на изпращане са изпълнени изискванията за биологична сигурност, посочени в член 16, параграф 1, буква б);

по време на тези посещения е извършен клиничен преглед от официален ветеринарен лекар на свинете, отглеждани в животновъдния обект на изпращане с благоприятни резултати по отношение на африканската чума по свинете, в съответствие с член 3, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 и точка А.1 от приложение I към него;

ii)

в животновъдния обект на изпращане е бил налице постоянен надзор, съгласно посоченото в член 16, параграф 1, буква в), в рамките на период от поне дванадесет месеца преди датата на движение.

5.   Компетентният орган на засегнатата държава членка може да реши, че в случай на движения на пратки със зародишни продукти, събрани в ограничителни зони II и III, до животновъдни обекти, разположени в рамките на същата засегната държава членка или в други държави членки, клиничният преглед, посочен в параграф 1, буква б), не се изисква, при условие че:

а)

животновъдният обект на изпращане е посещаван от официален ветеринарен лекар с честота, посочена в член 16, параграф 1, буква а), точка ii) и е налице благоприятен резултат от всички посещения от официалния ветеринарен лекар в рамките на период от най-малко дванадесет месеца преди датата на събиране на зародишните продукти, което показва, че:

i)

в животновъдния обект на изпращане са изпълнени изискванията за биологична сигурност, посочени в член 16, параграф 1, буква б);

ii)

по време на тези посещения е извършен клиничен преглед от официален ветеринарен лекар на свинете, отглеждани в животновъдния обект на изпращане с благоприятни резултати по отношение на африканската чума по свинете, в съответствие с член 3, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 и точка А.1 от приложение I към него;

iii)

в животновъдния обект на изпращане е бил налице постоянен надзор, съгласно посоченото в член 16, параграф 1, буква в), в рамките на период от поне дванадесет месеца преди датата на събиране на зародишните продукти.

Член 16

Допълнителни общи условия за животновъдните обекти за отглеждани свине, разположени в ограничителни зони I, II и III

1.   Компетентният орган на засегнатата държава членка разрешава движенията на пратки със свине, отглеждани в животновъдни обекти, разположени в ограничителни зони I, II или III, или пратки на зародишни продукти, събирани от ограничителни зони II или III, в рамките на тези ограничителни зони и извън тях, в случаите, обхванати от членове 22—25, както и членове 28—34, само при спазване на специфичните условия, посочени в тези членове, и при следните допълнителни общи условия:

а)

животновъдният обект на изпращане е посещаван от официален ветеринарен лекар поне веднъж след вписването на ограничителни зони I, II и III в приложение I към настоящия регламент или през последните три месеца преди датата на движението на пратката и е обект на редовни посещения от официални ветеринарни лекари, както е предвидено в член 26, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, както следва:

i)

в ограничителни зони I и II: най-малко два пъти годишно на интервал от най-малко четири месеца между тези посещения;

ii)

в ограничителна зона III: най-малко веднъж на три месеца.

б)

животновъдният обект на изпращане изпълнява изискванията за биологична сигурност за африканската чума по свинете:

i)

в съответствие със засилените мерки за биологична сигурност, изложени в приложение III; както и

ii)

съгласно определеното от засегнатата държава членка;

в)

в животновъдния обект на изпращане се извършва постоянен надзор чрез изпитване с изследвания за идентифициране на патогена на африканската чума по свинете:

i)

в съответствие с член 3, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 и приложение I към него; както и

ii)

с отрицателни резултати всяка седмица на най-малко първите две мъртви отглеждани свине на възраст над 60 дни или, при липсата на такива мъртви животни на възраст над 60 дни, на всякакви мъртви свине след отбиване във всяка епизоотична единица; както и

iii)

най-малко по време на срока за наблюдение, предвиден в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, преди движението на пратката от животновъдния обект на изпращане; или

iv)

ако е необходимо, като се следват инструкциите на компетентния орган в съответствие с член 15, параграф 1, буква в), когато през този период на наблюдение за африканска чума по свинете, посочен в буква в), точка iii) от настоящия параграф, в животновъдния обект няма мъртви свине.

2.   Компетентният орган може да реши да извърши тези посещения в животновъдния обект на изпращане в ограничителна зона III, посочена в параграф 1, буква а), точка ii), с честотата, посочена в параграф 1, буква а), точка i), на базата на благоприятен резултат от последното посещение след вписването на ограничителните зони I, II и III в приложение I или през последните три месеца преди датата на движението на пратката, което показва, че:

а)

изискванията за биологична сигурност, посочени в параграф 1, буква б) са изпълнени; и

б)

в този животновъден обект се осъществява постоянен надзор съгласно посоченото в параграф 1, буква в).

3.   Компетентният орган на засегнатата държава членка може да реши, че поставянето на прегради за животните, предвидено в точка 2, буква з) от приложение III, посочено в параграф 1, буква б), точка i) от настоящия член, не се изисква:

а)

за животновъдни обекти за отглеждани свине за период от шест месеца от датата на потвърждение за първо огнище на африканска чума по свинете в по-рано свободна от болестта държава членка, при условие че:

i)

компетентният орган на държавата членка е оценил рисковете, произтичащи от такова решение и в тази оценка е посочено, че рискът от разпространение на африканска чума по свинете е пренебрежим;

ii)

е налице алтернативна система, която гарантира, че отглежданите в животновъдните обекти свине са отделени от дивите свине в държавите членки, в които има популация от диви свине;

iii)

отглежданите свине от тези животновъдни обекти не се придвижват до друга държава членка;

iv)

свинете не се отглеждат временно или постоянно на открито в тези животновъдни обекти; или

б)

ако подходящият и непрекъснат надзор не е доказал постоянно наличие на диви свине в същата държава членка; или

в)

за животновъдни обекти за отглеждане на свине за период от шест месеца след датата на публикуване на настоящия регламент, ако пратките със свине, отглеждани в ограничителни зони I, II и III и продуктите от тях се придвижват само в рамките на тези ограничителни зони в съответствие с членове 22, 23, 24, 28 или 30 от настоящия регламент.

Член 17

Допълнителни общи условия относно транспортните средства, използвани за транспортирането на свине, отглеждани в ограничителни зони I, II и III, в рамките на тези ограничителни зони и извън тях

Компетентният орган на засегнатата държава членка разрешава движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителни зони I, II и III, в рамките на тези ограничителни зони и извън тях, само ако транспортните средства, използвани за транспортиране на тези пратки:

а)

отговарят на изискванията, предвидени в член 24, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687; както и

б)

са почистени и дезинфекцирани в съответствие с член 24, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 под контрола или надзора на компетентния орган на засегнатата държава членка.

РАЗДЕЛ 3

Задължения на операторите във връзка с ветеринарните здравни сертификати

Член 18

Задължения на операторите във връзка с ветеринарните здравни сертификати за движения на пратки със свине, отглеждани в ограничителни зони I, II и III, извън тези ограничителни зони

Операторите придвижват пратки със свине, отглеждани в ограничителни зони I, II и III, извън тези ограничителни зони в рамките на засегнатата държава членка или в друга държава членка в случаите, обхванати от членове 22—25 и членове 28—31 от настоящия регламент, само ако тези пратки са придружени от ветеринарен здравен сертификат, предвиден в член 143, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/429, съдържащ поне едно от следните твърдения за съответствие с изискванията, определени в настоящия регламент:

а)

„Свине, отглеждани в ограничителна зона I, в съответствие със специалните мерки за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете, изложени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 на Комисията.“;

б)

„Свине, отглеждани в ограничителна зона II, в съответствие със специалните мерки за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете, изложени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 на Комисията.“;

в)

„Свине, отглеждани в ограничителна зона III, в съответствие със специалните мерки за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете, изложени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 на Комисията.“;

При все това, в случай на движения на такива пратки в рамките на същата засегната държава членка, компетентният орган може да реши, че не е необходимо да се издава ветеринарният здравен сертификат, посочен в член 143, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) 2016/429.

Член 19

Задължения на операторите във връзка с ветеринарните здравни сертификати за пратки с прясно месо и месни продукти, включително естествени обвивки, получени от свине от ограничителни зони I, II и III

1.   Операторите придвижват от ограничителни зони I и II, в рамките на засегнатата държава членка или до друга държава членка, пратки с прясно месо и месни продукти, включително естествени обвивки, получени от свине от ограничителни зони I или II, в случаите, обхванати от членове 41 и 42 от настоящия регламент, само ако тези пратки са придружени от ветеринарен здравен сертификат, както е предвиден в член 167, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, който съдържа:

а)

информацията, изисквана съгласно член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/2154 на Комисията (16); както и

б)

едно от следните твърдения за съответствие с изискванията, установени в настоящия регламент:

i)

„Прясно месо и месни продукти, включително естествени обвивки, получени от свине, отглеждани в ограничителна зона I, в съответствие със специалните мерки за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете, изложени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 на Комисията.“;

ii)

„Прясно месо и месни продукти, включително естествени обвивки, получени от свине, отглеждани в ограничителна зона II, в съответствие със специалните мерки за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете, изложени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 на Комисията.“

2.   Операторите придвижват от ограничителни зони I, II и III, в рамките на същата държава членка или до друга държава членка, пратки с месни продукти, включително естествени обвивки, които са преминали през съответната обработка за ограничаване на риска, получени от свине, отглеждани в ограничителни зони I, II или III, само при спазване на следните условия:

а)

месните продукти, включително естествените обвивки, са преминали съответните обработки за ограничаване на риска, изложени в приложение VII към Делегиран регламент (ЕС) 2020/687;

б)

тези пратки са придружени от ветеринарен здравен сертификат, предвиден в член 167, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, който съдържа:

i)

информацията, изисквана съгласно член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/2154; както и

ii)

следното твърдение за съответствие с изискванията, предвидени в настоящия регламент:

„Месни продукти, включително естествени обвивки, които са преминали съответните обработки за ограничаване на риска, получени от свине, отглеждани в ограничителни зони I, II или III, в съответствие със специалните мерки за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете, изложени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 на Комисията.“;

3.   Операторите придвижват от ограничителни зони I, II и III, в рамките на засегнатата държава членка или до друга държава членка, пратки с прясно месо и месни продукти, включително естествени обвивки, получени от свине, отглеждани в области извън ограничителни зони I, II и III, и заклани в кланици, разположени в ограничителни зони I, II или III, или в кланици, разположени извън тези ограничителни зони, само ако тези пратки са придружени от:

а)

ветеринарен здравен сертификат, предвиден в член 167, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, който съдържа информацията, изисквана в съответствие с член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/2154; както и

б)

едно от следните твърдения за съответствие с изискванията, установени в настоящия регламент:

i)

„Прясно месо и месни продукти, включително естествени обвивки, получени от свине, отглеждани в области извън ограничителни зони I, II или III и заклани в ограничителни зони I, II и III, в съответствие със специалните мерки за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете, изложени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 на Комисията.“; или

ii)

„Прясно месо и месни продукти, включително естествени обвивки, получени от свине, отглеждани и заклани в области извън ограничителни зони I, II и III, в съответствие със специалните мерки за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете, изложени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 на Комисията.“; или

iii)

„Прясно месо и месни продукти, включително естествени обвивки, получени от свине, отглеждани и заклани в области извън ограничителни зони I, II и III, и произведени или преработени в ограничителни зони I, II или III, в съответствие със специалните мерки за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете, изложени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 на Комисията.“

4.   В случай на движения на пратки, посочени в параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, в рамките на същата засегната държава членка, компетентният орган може да реши, че не е необходимо да се издава ветеринарният здравен сертификат, посочен в член 167, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) 2016/429.

5.   Компетентният орган на засегнатата държава членка може да реши, че в случаите, които не са обхванати от член 167, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) 2016/429, здравна маркировка или, ако е целесъобразно, идентификационна маркировка, предвидена в член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 853/2004, поставена върху прясното месо или месните продукти, може да замени ветеринарния здравен сертификат за движения на пратки до други държави членки, при условие че:

а)

върху прясното месо или месните продукти, включително естествените обвивки, е поставена здравна маркировка или, когато е уместно, идентификационна маркировка в:

i)

животновъдните обекти, определени в съответствие с член 44, параграф 1 от настоящия регламент. или

ii)

животновъдните обекти, които обработват само прясно месо и месни продукти, включително естествени обвивки, получени от свине, отглеждани в ограничителна зона I или в области извън ограничителни зони I, II и III, и вписани в списъка на животновъдните обекти, посочен в параграф 6 от настоящия член;

б)

ветеринарният здравен сертификат се заменя само за следните пратки:

i)

прясно месо и месни продукти, включително естествени обвивки, получени от свине, отглеждани в ограничителни зони I или II, от тези ограничителни зони до друга държава членка, съгласно предвиденото в параграф 1;

ii)

месни продукти, включително естествени обвивки, които са преминали съответните обработки за ограничаване на риска, получени от свине, отглеждани в ограничителни зони I или II, от тези ограничителни зони до друга държава членка, съгласно предвиденото в параграф 2;

iii)

прясно месо и месни продукти, включително естествени обвивки, получени от свине, отглеждани в области извън ограничителни зони I, II и III, и заклани в тези области или в кланици, разположени в ограничителни зони I, II и III, от тези ограничителни зони до друга държава членка, както е предвидено в параграф 3;

iv)

прясно месо и месни продукти, включително естествени обвивки, получени от свине, отглеждани в области извън ограничителни зони I, II и III, и произведени или преработени в ограничителни зони I, II или III, от тези ограничителни зони до друга държава членка, както е предвидено в параграф 3;

в)

компетентният орган на засегнатата държава членка гарантира, че е въведена алтернативна система, която гарантира, че пратките, посочени в буква б), могат да бъдат проследени и че тези пратки отговарят на специалните мерки за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете, установени в настоящия регламент.

6.   Компетентният орган на засегнатата държава членка:

а)

предоставя на Комисията и на другите държави членки връзка към уебсайта на компетентния орган със списък на животновъдните обекти, разположени в ограничителни зони I, II и III:

i)

които само обработват прясното месо или месните продукти, включително естествените обвивки, получени от свине, отглеждани в ограничителна зона I или области извън ограничителни зони I, II и III; както и

ii)

за които компетентният орган на засегнатата държава членка е предоставил възможност за замяна на ветеринарния здравен сертификат за движения на пратки до други държави членки със здравна или, когато е приложимо, идентификационна маркировка, посочена в параграф 5;

б)

редовно актуализира списъка, предвиден в буква а).

Член 20

Задължения на операторите във връзка с ветеринарните здравни сертификати за движения на пратки със зародишни продукти, получени от свине, отглеждани в ограничителни зони II или III, извън тези ограничителни зони

Операторите придвижват пратки със зародишни продукти, получени от свине, отглеждани в ограничителни зони II или III, извън тези ограничителни зони в рамките на същата засегната държава членка или до друга държава членка в случаите, обхванати от членове 32, 33 и 34 от настоящия регламент, само ако тези пратки са придружени от ветеринарен здравен сертификат, предвиден в член 161, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/429, който съдържа поне едно от следните твърдения за съответствие с изискванията, определени в настоящия регламент:

а)

„Зародишните продукти, получени от свине, отглеждани в ограничителна зона II, в съответствие със специалните мерки за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете, изложени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 на Комисията.“;

б)

„Зародишните продукти, получени от свине, отглеждани в ограничителна зона III, в съответствие със специалните мерки за контрол на болестта във връзка с африканската чума по свинете, изложени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 на Комисията.“;

В случай на движения на пратки в рамките на същата засегната държава членка обаче, компетентният орган може да реши, че не е необходимо да се издава ветеринарният здравен сертификат, посочен в член 161, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) 2016/429.

Член 21

Задължения на операторите във връзка с ветеринарните здравни сертификати за движения на пратки с материали от категории 2 и 3, получени от свине, отглеждани в ограничителни зони II или III, извън тези ограничителни зони

Операторите придвижват пратки с материали от категории 2 и 3, получени от свине, отглеждани в ограничителни зони II или III, извън тези ограничителни зони в рамките на същата засегната държава членка или до друга държава членка, в случаите, обхванати в членове 35—40, само ако тези пратки са придружени от:

а)

търговския документ, посочен в глава III от приложение VIII към Регламент (ЕС) № 142/2011; както и

б)

ветеринарен здравен сертификат, посочен в член 22, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 и установен в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 142/2011.

В случай на движения в рамките на същата засегната държава членка обаче компетентният орган може да реши да не се издава ветеринарният здравен сертификат, посочен в член 22, параграф 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687.

РАЗДЕЛ 4

Специфични условия за дерогации с цел разрешаване на движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителна зона I, в рамките на тази ограничителна зона и извън нея

Член 22

Специфични условия за дерогации с цел разрешаване на движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителна зона I, в рамките на тази ограничителна зона и извън нея

1.   Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 9, параграф 1, компетентният орган на засегнатата държава членка може да разреши движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителна зона I, в рамките на тази ограничителна зона и извън нея:

а)

до животновъден обект, разположен на територията на същата засегната държава членка:

i)

в същата или в друга ограничителна зона I;

ii)

в ограничителни зони II или III;

iii)

извън ограничителни зони I, II и III;

б)

до животновъден обект, разположен на територията на друга държава членка;

в)

трети държави.

2.   Компетентният орган предоставя разрешенията, предвидени в параграф 1, само при спазване на:

а)

общите условия, предвидени в член 43, параграфи 2—7 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687;

б)

допълнителните общи условия, предвидени в член 14, параграф 2, член 15, параграф 1, букви б) и в), член 15, параграфи 2 и 3 и членове 16 и 17.

РАЗДЕЛ 5

Специфични условия за дерогации с цел разрешаване на движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителна зона II, в рамките на тази ограничителна зона и извън нея

Член 23

Специфични условия за дерогации с цел разрешаване на движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителна зона II, в рамките на тази ограничителна зона и извън нея на територията на същата засегната държава членка

1.   Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 9, параграф 1, компетентният орган на засегнатата държава членка може да разреши движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителна зона II, в рамките на тази ограничителна зона и извън нея до животновъден обект, разположен на територията на същата засегната държава членка:

а)

в същата или друга ограничителна зона II;

б)

в ограничителни зони I или III;

в)

извън ограничителни зони I, II и III.

2.   Компетентният орган предоставя разрешенията, предвидени в параграф 1, само при спазване на:

а)

общите условия, предвидени в член 43, параграфи 2—7 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687;

б)

допълнителните общи условия, предвидени в член 14, параграф 2 и членове 15, 16 и 17.

3.   Компетентният орган на засегнатата държава членка гарантира, че свинете, предмет на разрешено движение, посочено в параграф 1 от настоящия член, остават в животновъдния обект по местоназначение поне в рамките на срока за наблюдение за африканска чума по свинете, предвиден в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2020/687.

Член 24

Специфични условия за дерогации с цел разрешаване на движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителна зона II, в рамките на тази ограничителна зона и извън нея до кланица, разположена на територията на същата засегната държава членка, с цел незабавно клане

1.   Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 9, параграф 1, компетентният орган на засегнатата държава членка може да разрешава движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителна зона II, в рамките на тази ограничителна зона и извън нея до кланица, разположена на територията на същата засегната държава членка, при условие че:

а)

отглежданите свине се придвижват с цел незабавно клане;

б)

кланицата по местоназначение е определена в съответствие с член 44, параграф 1.

2.   Компетентният орган предоставя разрешенията, предвидени в параграф 1, само при спазване на:

а)

общите условия, предвидени в член 43, параграфи 2—7 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687;

б)

допълнителните общи условия, предвидени в член 14, параграф 2, член 15, параграф 1, букви б) и в), член 15, параграфи 2 и 3 и членове 16 и 17.

3.   Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 9, параграф 1, когато движенията, посочени в параграф 1 от настоящия член, не отговарят на условията, предвидени в параграф 2 от настоящия член, компетентният орган на засегнатата държава членка може да разрешава движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителна зона II, в рамките на тази ограничителна зона или извън нея, при условие че:

а)

преди издаването на разрешението компетентният орган на засегнатата държава членка е оценил рисковете, произтичащи от такова разрешение и в тази оценка е посочено, че рискът от разпространение на африканска чума по свинете е пренебрежим;

б)

отглежданите свине се придвижват с цел незабавно клане и в съответствие с член 28, параграф 2, член 29, параграф 2, буква а) и член 29, параграф 2, буква б), точки i)—v) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687;

в)

кланицата по местоназначение е определена в съответствие с член 44, параграф 1 и е разположена:

i)

в рамките на същата или в друга ограничителна зона II, колкото е възможно по-близо до животновъдния обект на изпращане;

ii)

в ограничителни зони I или III на територията на същата засегната държава членка, когато не е възможно животните да бъдат заклани в ограничителна зона II;

iii)

в области извън ограничителни зони I, II и III на територията на същата държава членка, когато не е възможно животните да бъдат заклани в ограничителни зони I, II или III;

г)

страничните животински продукти, получени от свинете, отглеждани в ограничителна зона II, се преработват или унищожават в съответствие с членове 35 и 39;

д)

прясното месо и месните продукти, включително естествените обвивки, получени от свине, отглеждани в ограничителна зона II, се придвижват от кланица само в рамките на същата държава членка в съответствие с член 41, параграф 2, буква б).

Член 25

Специфични условия за дерогации с цел разрешаване на движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителна зона II, извън тази ограничителна зона до ограничителни зони II или III в друга държава членка

1.   Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 9, параграф 1, компетентният орган на засегнатата държава членка може да разрешава движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителна зона II, извън тази ограничителна зона до животновъден обект, разположен в ограничителна зона II или III в друга държава членка.

2.   Компетентният орган на засегнатата държава членка предоставя предвидените в параграф 1 разрешения само когато:

а)

общите условия, предвидени в член 43, параграфи 2—7 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, са спазени;

б)

допълнителните общи условия, предвидени в член 14, параграф 2 и членове 15, 16 и 17, са спазени;

в)

е създадена процедура за контролирано придвижване в съответствие с член 26;

г)

отглежданите свине отговарят на всякакви други допълнителни подходящи гаранции, свързани с африканската чума по свинете, на базата на положителен резултат от оценка на риска от мерките спрямо разпространението на тази болест:

i)

изисквани от компетентния орган на животновъдния обект на изпращане;

ii)

одобрени от компетентните органи на държавите членки на преминаване и на животновъдния обект по местоназначение преди движението на пратката от отглеждани свине;

д)

в животновъдния обект на изпращане не е имало официално потвърдено огнище на африканска чума по свинете при отглеждани свине в съответствие с член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 поне през последните дванадесет месеца преди датата на движението на пратката от отглеждани свине;

е)

операторът е уведомил компетентния орган предварително за намерението си да придвижи пратката от отглеждани свине в съответствие с член 152, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/429 и член 96 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/688 на Комисията (17).

3.   Компетентният орган на засегнатата държава членка:

а)

изготвя списък с животновъдните обекти, отговарящи на гаранциите, посочени в параграф 2, буква г);

б)

в рамките на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите уведомява Комисията и другите държави членки за предвидените в съответствие с параграф 2, буква г) гаранции и за одобрението от компетентните органи, предвидено в съответствие с параграф 2, буква г), точка ii).

4.   Одобрението, предвидено в параграф 2, буква г), точка ii) от настоящия член, и задължението за уведомяване, предвидено в параграф 3, буква б) от настоящия член, не се изискват, когато животновъдният обект на изпращане, местата на преминаване и животновъдният обект по местоназначение се намират в ограничителни зони I, II или III, а тези ограничителни зони са непрекъснати, с което се гарантира, че пратките с отглеждани свине се придвижват само през тези ограничителни зони I, II или III в съответствие със специфичните условия, предвидени в член 22, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687.

Член 26

Специфична процедура за контролирано придвижване за предоставяне на дерогации с цел разрешаване на движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителна зона II, извън тази ограничителна зона до ограничителни зони II или III в друга държава членка

1.   Компетентният орган на засегнатата държава членка определя процедура за контролирано придвижване, предвидена в член 25, параграф 2, буква в), за движенията на пратки със свине, отглеждани в ограничителна зона II, извън тази ограничителна зона до животновъден обект, разположен в ограничителни зони II или III в друга държава членка под контрола на компетентните органи на:

а)

животновъдния обект на изпращане;

б)

държавите членки на преминаване;

в)