ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 74

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
13 март 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/562 на Комисията от 6 март 2023 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Antakya Künefesi (ЗГУ)]

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/563 на Комисията от 6 март 2023 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Íslenskt lambakjöt (ЗНП)]

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/564 на Комисията от 10 март 2023 година по отношение на съдържанието и формата на документацията за продуктите за растителна защита, съхранявана от професионални потребители съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/565 на Комисията от 10 март 2023 година за разрешаване на употребата на етилхептаноат, етил 2-метилбутират, изопентилов ацетат, 3-метилбутил 3-метилбутират, 2-метилпропионова киселина, 3-метилбутилбутират, 2-метилбутилацетат, хекс-2-ен-1-ол, хекс-2(транс)-енал, алилхексаноат, алилхептаноат, линалол, 2-метил-1-фенилпропан-2-ол, алфа-йонон, бета-дамаскон, нооткатон, бета-йонон, алфа-ирон, бета-дамасценон, (E) -бета-дамаскон, пентадекано-1,15-лактон, 2-фенилетан-1-ол, фенетил изовалерат, 4- (p-хидроксифенил)бутан-2-он, 2-метоксинафтален, 2-изопропил-4-метилтиазол и валенцен като фуражни добавки за всички видове животни ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/566 на Комисията от 10 март 2023 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998 по отношение на някои подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването ( 1 )

47

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2023/567 на Съвета от 9 март 2023 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на шестдесет и шестата сесия на Комисията за упойващите вещества по отношение на включването на вещества в списъците към Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г., и към Конвенцията за психотропните вещества от 1971 г.

53

 

*

Решение (ЕС) 2023/568 на Съвета от 9 март 2023 година относно позицията, която да бъде заета от името на Съюза на 228-ата сесия на Съвета на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) във връзка с приемането на изменение 93 на приложение 10 – Аеронавигационни телекомуникации, том I – Радионавигационни средства към Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване и на изменението на техническите инструкции за безопасен въздушен превоз на опасни товари, за да се позволи използването в регистрирания багаж на устройства за активно проследяване, захранвани от малки литиеви батерии

58

 

*

Решение (ЕС) 2023/569 на Съвета от 9 март 2023 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета на Международната организация за гражданско въздухоплаване по отношение на предложенията за изменение на приложение 16, томове I—III към Чикагската конвенция, относно стандартите и препоръчителните практики, свързани с опазването на околната среда

61

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/570 на Комисията от 10 март 2023 година за предоставяне на дерогации на някои държави членки от прилагането на Регламент (ЕО) № 138/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно икономическите сметки за селското стопанство (нотифицирано под номер С(2023) 1562)

63

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

13.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/562 НА КОМИСИЯТА

от 6 март 2023 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Antakya Künefesi“ (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Antakya Künefesi“, подадено от Турция, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Antakya Künefesi“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Antakya Künefesi“ (ЗГУ).

Наименованието, посочено в първата алинея, се използва за идентифициране на продукт от клас 2.3. „Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 март 2023 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 433, 15.11.2022 г., стр. 64.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


13.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/563 НА КОМИСИЯТА

от 6 март 2023 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Íslenskt lambakjöt“ (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (EС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Íslenskt lambakjöt“, подадено от Исландия, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Íslenskt lambakjöt“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Íslenskt lambakjöt“ (ЗНП).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.1. „Прясно месо (и карантия)“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 март 2023 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 370, 28.9.2022 г., стр. 45.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


13.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/564 НА КОМИСИЯТА

от 10 март 2023 година

по отношение на съдържанието и формата на документацията за продуктите за растителна защита, съхранявана от професионални потребители съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 67, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 67, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 професионалните потребители на продукти за растителна защита трябва да съхраняват документация за използваните от тях продукти, съдържаща наименованието на продукта, времето и дозата на приложение, третираната площ и културата, върху които е използван продуктът.

(2)

Съгласно член 67, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 професионалните потребители също така предоставят съответната информация на компетентния орган при поискване. Освен това трети страни могат да поискат от компетентните органи да предоставят достъп до тази информация, а компетентните органи трябва да предоставят такъв достъп в съответствие с приложимото национално право или право на Съюза.

(3)

Стратегията „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система (стратегията „От фермата до трапезата“) (2), приета от Комисията през 2020 г., има за цел да намали зависимостта от химически продукти за растителна защита и тяхната употреба. Поради това адекватното документиране на употребата на продукти за растителна защита и дейностите на националните органи за наблюдение и контрол, основани на тази документация, са от основно значение за постигането на целите на стратегията „От фермата до трапезата“.

(4)

Съществуват различия между националните режими по отношение на документацията, съхранявана от професионалните потребители на продукти за растителна защита съгласно член 67, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, и по отношение на това дали тя се съхранява по електронен път. Поради това с настоящия регламент се установяват подробни правила относно съдържанието и формата на тази документация.

(5)

С тези правила се определя как трябва да се документират елементите, изброени в член 67, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, свързани с употребата на продукти за растителна защита (наименованието на продукта, времето и дозировката на приложение, площта и културата, върху които е използван продуктът за растителна защита), така че да се гарантира адекватно и еднакво качество на съхраняваната съгласно посочения член документация в целия Съюз.

(6)

Тъй като употребата на продукти за растителна защита от професионални потребители най-често се извършва като част от селскостопанските дейности и с цел привеждане в съответствие със съществуващите изисквания, свързани със селското стопанство, когато е възможно, идентификацията на местоположението на площта или съоръжението, където е използван продуктът за растителна защита, следва да се извършва по поземлената единица, попадаща в обхвата на геопространственото заявление за подпомагане на интегрираната система за администриране и контрол, както е посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1173 на Комисията (3). Когато това не е възможно, държавите членки следва да предоставят на професионалните потребители подходящи алтернативни методи за определяне на местоположението на площта, където е използван продуктът за растителна защита, и, когато е приложимо, геопространственото местоположение.

(7)

За да се постигне уеднаквяване на документацията, наименованията на културите, местоположенията или земеползването следва да се документират, когато е приложимо, в съответствие с кодовете, използвани от Европейската и средиземноморска организация за растителна защита („кодовете на ЕОРЗ“), и етапите на растеж на растенията, когато е приложимо, в съответствие с монографията BBCH (4).

(8)

С цел да се избегне изискването професионалните потребители да създават множество набори от документации за една и съща употреба с цел спазване на различни задължения, е целесъобразно да се поясни, че държавите членки имат възможност да изискват от потребителите да включват друга информация в комбинация с документацията, изисквана съгласно член 67, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(9)

Документацията следва да се съхранява в електронен формат, тъй като електронните средства за съхраняване на документацията са най-подходящи, за да се даде възможност за еднакво прилагане на задължението за водене на документация. Това гарантира по-голяма надеждност на документацията, улеснява нейното събиране и проверка от компетентните органи и в крайна сметка подпомага точните, ефикасни и ефективни дейности по наблюдение и контрол от страна на държавите членки. За тази цел използваните електронни формати следва също така да бъдат машинночетими, както е определено в Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(10)

За да се намали административната тежест, професионалните потребители следва да разполагат с достатъчно време между документирането на всяка употреба на продукти за растителна защита и прехвърлянето на документацията в електронен формат.

(11)

Професионален потребител може да използва продукти за растителна защита по силата на договорни споразумения за друго физическо или юридическо лице. В тези случаи професионалният потребител следва да предостави на лицето достъп до съответната документация или копие от нея без ненужно забавяне или ограничения.

(12)

Настоящият регламент не засяга използването на данните, съдържащи се в документацията, за други цели извън обхвата на Регламент (ЕО) № 1107/2009 в съответствие с правото на Съюза или националното право. Наличието на хармонизирана електронна документация може да улесни използването на информацията за други законни цели, като по този начин се избегне дублирането на усилия и се намали тежестта за професионалните потребители и публичните органи.

(13)

За да се даде възможност на професионалните потребители да се подготвят за изпълнението на изискванията, определени в настоящия регламент, следва да им се предостави разумен срок, преди изискванията му да започнат да се прилагат.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Съдържание на документацията

1.   Професионалните потребители на продукти за растителна защита предоставят в документацията, посочена в член 67, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 („документацията“), информацията, посочена в приложението към настоящия регламент.

2.   Когато местоположението на дадена площ или съоръжение, където е използван продукт за растителна защита, не може да бъде идентифицирано по поземлената единица, попадаща в обхвата на геопространственото заявление за подпомагане на интегрираната система за администриране и контрол, както е посочено в член 8, параграф 3, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1173, или когато съгласно параграф 1 това не се изисква за определен вид употреба, държавите членки предоставят на професионалните потребители подходящи алтернативни методи за идентификация. Тези методи за идентификация дават възможност за идентифициране на местоположението на площта, единицата или съоръжението, където е използван продуктът за растителна защита, и, когато е приложимо, неговото геопространствено местоположение.

3.   Държавите членки предоставят на професионалните потребители общоприетите наименования на културите, местоположенията или земеползването, съответстващи на кодовете на EОРЗ и на етапите на растеж на културите, в съответствие с монографията BBCH за документирането на употребата на продукти за растителна защита.

4.   Разпоредбите на настоящия член не засягат възможността държавите членки да изискват професионалните потребители да включват в документацията друга информация извън обхвата на член 67, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

Член 2

Формат на документацията

Професионалните потребители на продукти за растителна защита съхраняват документацията по електронен път, като използват машинночетим формат, както е определено в член 2, параграф 13 от Директива (ЕС) 2019/1024.

Член 3

Време за документирането и на прехвърлянето в електронен формат

Професионалният потребител документира без ненужно забавяне всяка употреба на продукт за растителна защита.

Когато документацията не е създадена първоначално в предписания електронен формат, тя се прехвърля в такъв формат не по-късно от 30 дни от датата на употреба на продукта за растителна защита. За употребата на продукти за растителна защита на тяхна територия държавите членки могат да предвидят по-кратки срокове за прехвърляне в предписания електронен формат.

За употребата на продукти за растителна защита на тяхна територия преди 1 януари 2030 г. държавите членки могат да разрешат по-дълги срокове от посочените във втора алинея, в рамките на които документацията да се прехвърли в предписания електронен формат, при условие че цялата документация е налична в предписания електронен формат преди 31 януари на годината, след годината на употреба на продукта за растителна защита.

Член 4

Предоставяне на информация на компетентните органи и други физически или юридически лица

При поискване от компетентния орган съгласно член 67, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 за предоставяне на информацията, съдържаща се в документацията, професионалният потребител предоставя информацията без ненужно забавяне.

Когато компетентният орган изрично поиска информация, съдържаща се в документацията, създадена за употребата на продукти за растителна защита, в предписания електронен формат, както е посочено в член 2, преди изтичането на съответния срок, посочен в член 3, втора и трета алинея, професионалният потребител предоставя информацията в предписания електронен формат преди изтичането на този срок или в рамките на 10 работни дни, в зависимост от това кое от двете събития настъпи първо.

Професионалните потребители, които действат по силата на договорни споразумения за друго физическо или юридическо лице, предоставят на това договорно лице достъп до документацията или копие от нея без ненужно забавяне или ограничения.

Член 5

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2026 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 март 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система“ (COM/2020/381 final).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1173 на Комисията от 31 май 2022 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в общата селскостопанска политика (ОВ L 183, 8.7.2022 г., стр. 23).

(4)  Meier, Uwe, ed. Growth stages of mono- and dicotyledonous plants (Етапи на растеж на едно- и двусемеделни растения). Монография BBCH. Quedlinburg 2018. Open Agrar Repositorium. doi: 10.5073/20180906-074619 ISBN: 978-3-95547-071-5.

(5)  Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор (ОВ L 172, 26.6.2019 г., стр. 56).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Информация, която трябва да бъде включена в документацията, предвидена в член 1

Начин на употреба

Използван продукт за растителна защита

Време на употреба

Доза на приложение  (1)

Местоположение или идентификация на третираната площ или единица (2)

Размер или количество на третираната площ или единица (3)

Растение или местоположение/земеползване

Третирането на площи (като земеделски площи, зони за отдих, железопътни коловози, неземеделски площи или култивационни съоръжения, различни от посочените в следващия ред)

Наименованието на продукта и номерът на разрешението

Датата и, когато е приложимо (4), времето за приложение (час)

Количеството в килограми/литри на продукта за растителна защита, приложен за хектар

Когато е налична, поземлената единица, попадаща в обхвата на геопространственото заявление за подпомагане на интегрираната система за администриране и контрол, както е посочено в член 8, параграф 3, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1173 на Комисията.

Когато площта не може да бъде идентифицирана в рамките на обхвата на геопространственото заявление за подпомагане, както е посочено по-горе, методът за идентификация, посочен в член 1, параграф 2.

Броят на обработените хектари

Наименованията на културите, местоположенията/земеползването в съответствие с кодовете на ЕОРЗ (5), когато е приложимо, и етапите на растеж в съответствие с монографията BBCH (6), когато е приложимо (7)

Третирането на затворени пространства или вътре в тях (като складови съоръжения за образуване на мъгла/ пръскане, празни складове за зърно или постоянни култивационни съоръжения съгласно определението в член 3, точка 27 от Регламент (ЕО) № 1107/2009)

Наименованието на продукта и номерът на разрешението

Дата

Количеството в килограми/литри на продукта за растителна защита, приложен на кубичен метър или на квадратен метър

Номерът на склада/култивационното съоръжение и методът за идентификация, посочен в член 1, параграф 2.

Обемът в кубични метри или площ (8) в квадратни метри на третираното съоръжение

Наименованията на културите, местоположенията в съответствие с кодовете на ЕОРЗ, когато е приложимо, и етапите на растеж в съответствие с монографията BBCH, когато е приложимо

Третирането на семена или растителен репродуктивен материал (като например посадъчен материал от картофи)

Наименованието на продукта и номерът на разрешението

Датата

Количеството в килограми/литри от продукта за растителна защита, приложен на килограм, тон или брой семена (9)

Методът за идентификация, посочен в член 1, параграф 2.

Третираното количество в килограми, тонове или брой семена

Наименованията на културите в съответствие с кодовете на ЕОРЗ, когато е приложимо, и номерът на партидата, когато е приложимо


(1)  Единиците за документиране на количествата могат да бъдат коригирани, когато е уместно.

(2)  Посочва се каква част от единицата или площта се обработва, ако е целесъобразно.

(3)  Единиците за документиране на площта и обема могат да бъдат коригирани, когато е уместно.

(4)  Напр., когато употребата на продукт за растителна защита е ограничена до определени периоди от деня или когато времето на употреба е от значение в контекста на конкретната употреба.

(5)  https://gd.eppo.int/

(6)  Meier, Uwe, ed. Growth stages of mono- and dicotyledonous plants (Етапи на растеж на едно- и двусемеделни растения). Монография BBCH. Quedlinburg 2018. Open Agrar Repositorium. doi: 10.5073/20180906-074619 ISBN: 978-3-95547-071-5.

(7)  Напр., когато употребата на продукт за растителна защита е ограничена до определени етапи на растеж или когато етапът на растеж е от значение в контекста на конкретната употреба.

(8)  За многопластови съоръжения следва да се документира общата третирана площ.

(9)  Единиците за документиране на третираните количества могат да бъдат коригирани, когато е уместно.


13.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/565 НА КОМИСИЯТА

от 10 март 2023 година

за разрешаване на употребата на етилхептаноат, етил 2-метилбутират, изопентилов ацетат, 3-метилбутил 3-метилбутират, 2-метилпропионова киселина, 3-метилбутилбутират, 2-метилбутилацетат, хекс-2-ен-1-ол, хекс-2(транс)-енал, алилхексаноат, алилхептаноат, линалол, 2-метил-1-фенилпропан-2-ол, алфа-йонон, бета-дамаскон, нооткатон, бета-йонон, алфа-ирон, бета-дамасценон, (E) -бета-дамаскон, пентадекано-1,15-лактон, 2-фенилетан-1-ол, фенетил изовалерат, 4- (p-хидроксифенил)бутан-2-он, 2-метоксинафтален, 2-изопропил-4-метилтиазол и валенцен като фуражни добавки за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10, параграф 2 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

В съответствие с Директива 70/524/ЕИО беше разрешена безсрочната употреба на веществата етилхептаноат, етил 2-метилбутират, изопентилов ацетат, 3-метилбутил 3-метилбутират, 2-метилпропионова киселина, 3-метилбутилбутират, 2-метилбутилацетат, хекс-2-ен-1-ол, хекс-2(транс)-енал, алилхексаноат, алилхептаноат, линалол, 2-метил-1-фенилпропан-2-ол, алфа-йонон, бета-дамаскон, нооткатон, бета-йонон, алфа-ирон, бета-дамасценон, (E)-бета-дамаскон, пентадекано-1,15-лактон, 2-фенилетан-1-ол, фенетилизовалерат, 4-(p-хидроксифенил) бутан-2-он, 2-метоксинафтален, 2-изопропил-4-метилтиазол и валенцен като фуражни добавки за всички видове животни. Впоследствие посочените вещества бяха вписани в Регистъра на фуражните добавки като съществуващи продукти, принадлежащи към функционалната група „ароматизиращи вещества“, в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент бяха подадени няколко заявления за разрешаване на гореизброените вещества като фуражни добавки за всички видове животни. Заявителят поиска добавките да бъдат класифицирани в категория „сензорни добавки“ и във функционална група „ароматизиращи вещества“. Заявленията бяха придружени от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

Заявителят поиска добавките да бъдат разрешени за употреба и във вода за пиене. Съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003 обаче не се позволява разрешаването на употребата на „ароматизиращи вещества“ във вода за пиене. Поради това заявителят оттегли заявлението за вода за пиене за всички засегнати вещества.

(5)

В становищата си от 7 март 2012 г. (3), 25 април 2012 г. (4), 17 октомври 2012 г. (5) (6), 13 ноември 2012 г. (7), 12 март 2013 г. (8), 10 март 2015 г. (9), 8 март 2016 г. (10), 20 април 2016 г. (11), 12 юли 2016 г. (12), 28 февруари 2019 г. (13), 18 ноември 2020 г. (14) и 23 март 2022 г. (15) Европейският орган по безопасност на храните („Органът“) стигна до заключението, че при предложените условия на употреба веществата не оказват неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, безопасността на потребителите или околната среда. Органът стигна до заключението, че за 2-метил-1-фенилпропан-2-ол, бета-дамаскон, алфа-ирон, (E)-бета-дамаскон, фенетилизовалерат, 4-(p-хидроксифенил) бутан-2-он и 2-изопропил-4-метилтиазол нивото на безопасна употреба за морската среда се оценява на 0,05 mg/kg фураж.

(6)

Органът също така стигна до заключението, че всички вещества следва да се считат за дразнители на кожата и очите и за потенциални кожни и респираторни сенсибилизатори при възприемчиви индивиди. Поради липсата на данни за хекс-2-ен-1-ол, хекс-2(транс)-енал, алилхексаноат и алилхептаноат Органът не успя да стигне до заключение, че ползвателите могат безопасно да боравят с тези вещества. Заявителят обаче представи изискуемия информационен лист за безопасност, в който са идентифицирани опасности за ползвателите за тези вещества. По отношение на хекс-2(транс)-енал опасностите, описани в информационния лист за безопасност, са по-специално такива при контакт с кожата, очите и експозиция на дихателните пътища, по отношение на хекс-2-ен-1-ол и алилхептаноат опасностите са такива при контакт с кожата и очите, а алилхексаноат е вредeн при поглъщане и токсичен при контакт с кожата.

(7)

Накрая Органът стигна до заключението, че всички вещества са общопризнати по отношение на ароматизирането на храни, а функцията им във фуражите по същество би била същата като в храните. Поради това не са необходими допълнителни доказателства за ефикасността. Той също така провери доклада относно методите за анализ на фуражните добавки във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(8)

При оценката на всички вещества беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочените вещества следва да бъде разрешена. Комисията посочва, че следва да бъдат взети подходящите предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятното въздействие върху здравето на човека, по-специално по отношение на ползвателите на добавката.

(9)

Следва да се предвидят някои условия, за да се осъществи по-добър контрол. По-специално, върху етикета на фуражните добавки следва да бъде указано препоръчително максимално съдържание. Ако препоръчителното съдържание е надвишено, върху етикета на премиксите следва да бъде посочена определена информация.

(10)

Фактът, че употребата на веществата като ароматизанти във вода за пиене не е разрешена, не изключва употребата им в комбинирани фуражи, които се приемат с вода за пиене.

(11)

Тъй като не са налице съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението за разглежданите вещества, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешаване

Разрешава се употребата на посочените в приложението вещества, които принадлежат към категория „сензорни добавки“ и към функционална група „ароматизиращи вещества“, като добавки при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Преходни мерки

1.   Посочените в приложението вещества и съдържащите ги премикси, които са произведени и етикетирани преди 2 октомври 2023 г. в съответствие с правилата, приложими преди 2 април 2023 г., може да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

2.   Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочените в приложението вещества и са произведени и етикетирани преди 2 април 2024 г. в съответствие с правилата, приложими преди 2 април 2023 г., може да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които се отглеждат за производство на храни.

3.   Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочените в приложението вещества и са произведени и етикетирани преди 2 април 2025 г. в съответствие с правилата, приложими преди 2 април 2023 г., може да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 март 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012; 10(3):2625.

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012; 10(5):2678.

(5)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012; 10(10):2927.

(6)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012; 10(10):2928.

(7)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012; 10(11):2966.

(8)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2013; 11(4):3169.

(9)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015; 13(3):4053.

(10)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2016; 14(6):4441.

(11)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2016; 14(6):4475.

(12)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2016; 14(8):4557.

(13)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2019; 17(3):5654.

(14)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2020; 18(12):6338.

(15)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2022; 20(4):7248.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

09093

Етилхептаноат

Състав на добавката

Етилхептаноат

Характеристика на активното вещество

Етилхептаноат

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 98 %

Химична формула: C9H18O2

CAS номер: 106-30-9

FLAVIS: 09.093

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 32 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (1)

За определянето на етилхептаноат във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b09409

Етил 2-метилбутират

Състав на добавката

Етил 2-метилбутират

Характеристика на активното вещество

Етил 2-метилбутират

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 95 %

Химична формула: C7H14O2

CAS номер: 7452-79-1

FLAVIS: 09.409

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 25 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (2)

За определянето на етилов 2-метилбутират във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b09024

Изопентилов ацетат

Състав на добавката

Изопентилов ацетат

Характеристика на активното вещество

Изопентилов ацетат

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 95 %

Химична формула: C7H14O2

CAS номер: 123-92-2

FLAVIS: 09.024

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 125 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (3)

За определянето на изопентилов ацетат във фуражната добавка и в премиксите за ароматизиране на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b09463

3-метилбутил-3-метилбутират

Състав на добавката

3-метилбутил-3-метилбутират

Характеристика на активното вещество

3-метилбутил-3-метилбутират

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 98 %

Химична формула: C10H20O2

CAS номер: 659-70-1

FLAVIS: 09.463

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 25 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (4)

За определянето на 3-метилбутил 3-метилбутират във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b08006

2-метилпропионова киселина

Състав на добавката

2-метилпропионова киселина

Характеристика на активното вещество

2-метилпропионова киселина

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 99 %

Химична формула: C4H8O2

CAS номер: 79-31-2

FLAVIS: 08.006

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 25 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (5)

За определянето на 2-метилропионова киселина във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b09055

3-метилбутилбутират

Състав на добавката

3-метилбутилбутират

Характеристика на активното вещество

3-метилбутилбутират

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 98 %

Химична формула: C9H18O2

CAS номер: 106-27-4

FLAVIS: 09.055

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 25 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (6)

За определянето на 3-метилбутилбутират във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b09286

2-метилбутилацетат

Състав на добавката

2-метилбутилацетат

Характеристика на активното вещество

2-метилбутилацетат

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 99 %

Химична формула: C7H14O2

CAS номер: 624-41-9

FLAVIS: 09.286

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 25 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (7)

За определянето на 2-метилбутилацетат във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b02020

Хекс-2-ен-1-ол

Състав на добавката

Хекс-2-ен-1-ол

Характеристика на активното вещество

Хекс-2-ен-1-ол

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 95 %

Химична формула: C6H12O

CAS номер: 2305-21-7

FLAVIS: 02.020

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 5 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (8)

За определянето на хекс-2-ен-1-ол във фуражната добавка и в премикси за ароматизиране на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b05073

Хекс-2(транс)-енал

Състав на добавката

Хекс-2(транс)-енал

Характеристика на активното вещество

Хекс-2(транс)-енал

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 92 %

Химична формула: C6H10O

CAS номер: 6728-26-3

FLAVIS: 05.073

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 5 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (9)

За определянето на хекс-2-енал във фуражната добавка и в премикси за ароматизиране на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b09244

Алилхексаноат

Състав на добавката

Алилхексаноат

Характеристика на активното вещество

Алилхексаноат

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 98 %

Химична формула: C9H16O2

CAS номер: 123-68-2

FLAVIS: 09.244

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 5 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (10)

За определянето на алилхексаноат във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b09097

Алилхептаноат

Състав на добавката

Алилхептаноат

Характеристика на активното вещество

Алилхептаноат

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 97 %

Химична формула: C10H18O2

CAS номер: 142-19-8

FLAVIS: 09.097

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 5 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при поглъщане, вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (11)

За определянето на алилхептаноат във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b02013

Линалол

Състав на добавката

Линалол

Характеристика на активното вещество

Линалол

Получен чрез химичен синтез или чрез фракционна дестилация и последваща ректификация от маслата на кайенско розово дърво, бразилско розово дърво, мексиканско линалое, шиу и семена от кориандър.

Чистота: мин. 95 %

Химична формула: C10H18O

CAS номер: 78-70-6

FLAVIS: 02.013

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 30 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (12)

За определянето на линалол във фуражната добавка и в премиксите за ароматизиране на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b02035

2-метил-1-фенилпропан-2-ол

Състав на добавката

2-метил-1-фенилпропан-2-ол

Характеристика на активното вещество

2-метил-1-фенилпропан-2-ол

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 97 %

Химична формула: C10H14O

CAS номер: 100-86-7

FLAVIS: 02.035

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %:

животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури: 0,05 mg;

животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури: 5 mg;

други видове или категории животни: 5 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Върху етикета на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи, предназначени за водни видове, се посочва следното, когато е приложимо:

„Предназначенo за животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури“.

„Предназначено за животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури“

6.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (13)

За определянето на 2-метил-1-фенилпропан-2-ол във фуражната добавка и в премикси за ароматизиране на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b07007

Алфа-йонон

Състав на добавката

Алфа-йонон

Характеристика на активното вещество

Алфа-йонон

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. > 85 %

Химична формула: C13H20O

CAS номер: 127-41-3

FLAVIS: 07.007

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 25 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (14)

За определянето на алфа-йонон във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b07083

Бета-дамаскон

Състав на добавката

Бета-дамаскон

Характеристика на активното вещество

Бета-дамаскон

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. > 90 %

Химична формула: C13H20O

CAS номер: 23726-92-3

FLAVIS: 07.083

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %:

животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури: 0,05 mg;

животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури: 5 mg

други видове или категории животни: 5 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Върху етикета на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи, предназначени за водни видове, се посочва следното, когато е приложимо:

„Предназначено за животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури“

„Предназначено за животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури“

6.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (15)

За определянето на бета-дамаскон във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b07089

Нооткатон

Състав на добавката

Нооткатон

Характеристика на активното вещество

Нооткатон

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. > 93 %

Химична формула: C15H22O

CAS номер: 4674-50-4

FLAVIS: 07.089

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 5 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (16)

За определянето на нооткатон във фуражната добавка и в премиксите за ароматизиране на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b07008

Бета-йонон

Състав на добавката

Бета-йонон

Характеристика на активното вещество

Бета-йонон

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. > 95 %

Химична формула: C13H20O

CAS номер: 14901-07-6

FLAVIS: 07.008

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %:

пъстървови риби, телета и кучета: 5 mg;

други видове или категории животни: 1 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (17)

За определянето на бета-йонон във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b07011

Алфа-ирон

Състав на добавката

алфа-ирон

Характеристика на активното вещество

алфа-ирон

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. > 98 %

Химична формула: C14H22O

CAS номер: 79-69-6

FLAVIS: 07.011

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %:

животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури: 0,05 mg;

животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури: 5 mg;

други видове или категории животни: 5 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Върху етикета на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи, предназначени за водни видове, се посочва следното, когато е приложимо:

„Предназначено за животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури“

„Предназначено за животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури“

6.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (18)

За определянето на алфа-ирон във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b07108

Бета-дамасценон

Състав на добавката

Бета-дамасценон

Характеристика на активното вещество

Бета-дамасценон

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. > 98 %

Химична формула: C13H18O

CAS номер: 23696-85-7

FLAVIS: 07.108

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %:

Едър рогат добитък за угояване, пъстървови риби и животни, които не се отглеждат за производство на храни: 1,5 mg;

други видове и категории: 1 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (19)

За определянето на бета-дамасценон във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b07224

(E)-бета-дамаскон

Състав на добавката

(E)-бета-дамаскон

Характеристика на активното вещество

(E)-бета-дамаскон

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. > 90 %

Химична формула: C13H20O

CAS номер: 23726-91-2

FLAVIS: 07.224

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %:

животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури: 0,05 mg;

животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури: 5 mg;

други видове или категории животни: 5 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Върху етикета на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи, предназначени за водни видове, се посочва следното, когато е приложимо:

„Предназначено за животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури“

„Предназначено за животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури“

6.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (20)

За определянето на (E)-бета-дамаскон във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b10004

Пентадекано-1,15-лактон

Състав на добавката

Пентадекано-1,15-лактон

Характеристика на активното вещество

Пентадекано-1,15-лактон

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 98 %

Химична формула: C15H28O2

CAS номер: 106-02-5

FLAVIS: 10.004

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 10 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (21)

За определянето на пентадекано-1,15-лактон във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b02019

2-фенилетан-1-ол

Състав на добавката

2-фенилетан-1-ол

Характеристика на активното вещество

2-фенилетан-1-ол

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 98 %

Химична формула: C8H10O

CAS номер: 60-12-8

FLAVIS: 02.019

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 25 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (22)

За определянето на 2-фенилетан-1-ол във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b09466

Фенетилизовалерат

Състав на добавката

Фенетилизовалерат

Характеристика на активното вещество

Фенетилизовалерат

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. > 97 %

Химична формула: C13H18O2

CAS номер: 140-26-1

FLAVIS: 09.466

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %:

животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури: 0,05 mg;

животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури: 30 mg;

други видове или категории животни: 30 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Върху етикета на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи, предназначени за водни видове, се посочва следното, когато е приложимо:

„Предназначено за животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури“

„Предназначено за животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури“

6.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (23)

За определянето на фенетилов изовалерат във фуражната добавка и в премиксите за ароматизиране на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b07055

4-(p-хидроксифенил)бутан-2-он

Състав на добавката

4-(p-хидроксифенил)бутан-2-он

Характеристика на активното вещество

4-(p-хидроксифенил)бутан-2-он

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. > 96 %

Химична формула: C10H12O2

CAS номер: 5471-51-2

FLAVIS: 07.055

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %:

животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури: 0,05 mg;

животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури: 25 mg

други видове или категории животни: 25 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Върху етикета на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи, предназначени за водни видове, се посочва следното, когато е приложимо:

„Предназначено за животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури“

„Предназначено за животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури“

6.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (24)

За определянето на 4-(p-хидроксифенил)бутан-2-он във фуражната добавка и в премикси за овкусяване на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b04074

2-метоксинафтален

Състав на добавката

2-метоксинафтален

Характеристика на активното вещество

2-метоксинафтален

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 99 %

Химична формула: C11H10O

CAS номер: 93-04-9

FLAVIS: 04.074

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 1,2 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (25)

За определянето на 2-метоксинафтален във фуражната добавка и в премикси за ароматизиране на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b15026

2-изопропил-4-метилтиазол

Състав на добавката

2-изопропил-4-метилтиазол

Характеристика на активното вещество

2-изопропил-4-метилтиазол

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 96 %

Химична формула: C7H11NS

CAS номер: 15679-13-7

FLAVIS: 15.026

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %:

животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури: 0,05 mg;

животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури: 1,5 mg

други видове или категории животни: 1,5 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Върху етикета на премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи, предназначени за водни видове, се посочва следното, когато е приложимо:

„Предназначено за животни, отглеждани в морски системи за производство на аквакултури“

„Предназначено за животни, отглеждани в наземни системи за производство на аквакултури“

6.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (26)

За определянето на 2-изопропил-4-метилтиазол във фуражната добавка и в премикси за ароматизиране на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg добавка/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „сензорни добавки“. Функционална група: „ароматизиращи вещества“

2b01017

Валенцен

Състав на добавката

Валенцен

Характеристика на активното вещество

Валенцен

Получен чрез химичен синтез

Чистота: мин. 94 %

Химична формула: C15H24

CAS номер: 4630-07-3

FLAVIS: 01.017

Всички видове животни

-

-

-

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

3.

Върху етикета на добавката се посочва следното:

„Препоръчително максимално съдържание на активното вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %: 5 mg.“

4.

Функционалната група, идентификационният номер, наименованието и добавеното количество на активното вещество се посочват върху етикета на премикса, когато нивото на употреба, препоръчано върху етикета на премикса, би довело до превишаване на посочените в точка 3 нива.

5.

Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с цел да се предотвратят потенциалните рискове при вдишване, контакт с кожата или очите. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, предпазни очила и предпазна дихателна маска.

2 април 2033 г.

Метод за анализ  (27)

За определянето на валенцен във фуражната добавка и в премиксите за ароматизиране на фуражи:

газова хроматография/масспектрометрия със заключване на времето на задържане GC-MS-RTL.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(2)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(3)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(4)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(5)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(6)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(7)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(8)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(9)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(10)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(11)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(12)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(13)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(14)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(15)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(16)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(17)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(18)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(19)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(20)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(21)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(22)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(23)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(24)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(25)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(26)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(27)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


13.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/47


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/566 НА КОМИСИЯТА

от 10 март 2023 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998 по отношение на някои подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Опитът от прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998 на Комисията (2) показа необходимостта от несъществени изменения в реда и условията за прилагане на някои общи основни стандарти за сигурност във въздухоплаването.

(2)

Това предполага изясняването, хармонизирането или опростяването на някои подробни мерки, свързани със сигурността във въздухоплаването, с цел внасяне на по-голяма правна яснота, стандартизиране на общото тълкуване на съответните разпоредби и по-нататъшно гарантиране на прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването по най-добрия начин. Освен това са необходими някои изменения в съответствие с промените в облика на заплахите и рисковете, както и последните развития в областта на технологиите. Тези изменения се отнасят до софтуера за автоматично откриване на забранени предмети (APID), системите за откриване на взривни вещества (EDS) в ръчния багаж, оборудването за откриване на следи от взривни вещества (ETD), скенерите за сигурност, както и оборудването за откриване на изпарения от взривни вещества (EVD).

(3)

Опитът от прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998 показа необходимостта от някои изменения на реда и условията за прилагане на някои общи основни стандарти в областта на сертифицирането на инструктори, провеждащи обучение, от премахване на остарелите позовавания в притурка 6-Д и от пояснения по отношение на изпълнението на целевите действия по линия на предварителната информация за товарите преди натоварването (PLACI) от приложението към посочения регламент. Необходимо е свързаните с това разпоредби в приложението да се коригират, за да се подобри правната яснота, да се хармонизира общото разбиране на законодателството и да се осигури най-добро прилагане на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването.

(4)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден по силата на член 19 от Регламент (ЕО) № 300/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 април 2023 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 март 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 72.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998 на Комисията от 5 ноември 2015 г. за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването (ОВ L 299, 14.11.2015 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1998 се изменя, както следва:

1)

точки 1.3.1.4 и 1.3.1.5 се заменят със следното:

„1.3.1.4.

Предмети, пренасяни от лица, които не са пътници, се проверяват по един от следните методи:

а)

ръчно претърсване;

б)

рентгеново оборудване;

в)

системи за откриване на взривни вещества (EDS);

г)

софтуер за автоматично откриване на забранени предмети (APID) заедно с метода по буква в);

д)

кучета за откриване на взривни вещества;

е)

оборудване за откриване на следи от взривни вещества (ETD).

Когато проверяващият не може да определи дали пренасяните единици съдържат забранени предмети, те не се приемат или преминават през повторна проверка, докато проверяващият се убеди, че в тях няма забранени предмети.

1.3.1.5.

Точки 4.1.2.4—4.1.2.7 и 4.1.2.11— 4.1.2.12 се прилагат по отношение на проверката на предмети, пренасяни от лица, които не са пътници.“;

2)

точка 4.1.1.1 се заменя със следното:

„4.1.1.1.

Преди проверката връхните дрехи се свалят и се проверяват като ръчен багаж, освен ако оперативната концепция на оборудването позволява те да не се свалят. Проверяващият може да поиска от пътника да съблече още дрехи, ако е уместно.“;

3)

точка 4.1.2.3 се заменя със следното:

„4.1.2.3.

Ръчният багаж се проверява поне чрез един от следните методи:

а)

ръчно претърсване;

б)

рентгеново оборудване;

в)

системи за откриване на взривни вещества (EDS);

г)

софтуер за автоматично откриване на забранени предмети (APID) заедно с метода по буква в);

д)

кучета за откриване на взривни вещества заедно с метода по буква а);

е)

оборудване за ETD.

Когато проверяващият не може да определи дали в ръчния багаж има забранени предмети, багажът не се приема или той преминава повторна проверка, докато проверяващият се убеди, че в него няма забранени предмети.“;

4)

точки 4.1.2.5 и 4.1.2.6 се заменят със следното:

„4.1.2.5.

Ако се използва рентгеново оборудване, проверяващият разглежда всяко изображение.

Ако се използва система за откриване на взривни вещества (EDS), всяко изображение се разглежда от проверяващия или се анализира чрез софтуер за автоматично откриване на забранени предмети (APID).

4.1.2.6.

Ако се използва софтуер за автоматично откриване на забранени предмети (APID), причината за всички подадени от него алармени сигнали, посочени в точка 12.13.1.1, трябва да бъде отстранена, така че да бъде убеден проверяващият в приемлива степен, че в зоната с ограничен достъп (SRA) или на борда на въздухоплавателното средство не се внасят забранени предмети.

Ако се използва система за откриване на взривни вещества (EDS), причината за всички подадени от нея алармени сигнали, посочени в точка 12.4.1.3, трябва да бъде отстранена чрез повторна проверка на багажа, като се използва допълнителен метод за проверка.

Ако системата за откриване на взривни вещества (EDS) е инсталирана преди 1 юли 2023 г. и се използва без софтуер за APID, причината за всички подадени от нея алармени сигнали, посочени в точка 12.4.1.3, трябва да бъде отстранена, така че да бъде убеден проверяващият в приемлива степен, че в зоната с ограничен достъп (SRA) или на борда на въздухоплавателното средство не се внасят забранени предмети. Когато естеството на даден предмет е неясно, причината за подадените алармени сигнали се отстранява чрез повторна проверка на багажа, като се използва допълнителен метод за проверка.“;

5)

точка 4.1.2.12 се заменя със следното:

„4.1.2.12.

Ако софтуерът за APID се използва в комбинация със система за откриване на взривни вещества (EDS), отговаряща на някой от стандартите C1, C1+, C2 или C2+, операторът или субектът, който използва системата, гарантира, че процедурите са в съответствие с оперативната концепция за посочените стандарти по отношение на проверката на големи електронни устройства и проверката на ТАГ.“;

6)

добавя се следната точка 4.1.2.13:

„4.1.2.13.

Проверката на ръчния багаж е предмет и на допълнителните разпоредби на Решение за изпълнение C(2015) 8005 на Комисията.“;

7)

точка 6.2.1.5 се изменя, както следва:

а)

буква ж) се заменя със следното:

„ж)

оборудване за откриване на метал (MDE);“;

б)

добавя се следната буква:

„з)

оборудване за откриване на изпарения от взривни вещества (EVD).“;

8)

в точка 6.3.2.6, буква д) подточка iv) се заменя със следното:

„iv)

използваните средства или методи за проверка, както следва:

ръчно претърсване (PHS);

рентгеново оборудване (XRY);

системи за откриване на взривни вещества (EDS);

кучета за откриване на взривни вещества (EDD);

оборудване за откриване на следи от взривни вещества (ETD);

визуална проверка (VCK);

оборудване за откриване на метал (CMD);

оборудване за откриване на изпарения от взривни вещества (EVD);

всеки друг метод (AOM) в съответствие с точка 6.2.1.6, като се посочва използваният метод; или“;

9)

в точка 6.8.7.2 се добавя следното изречение:

„Въздушният превозвач не може да товари за превоз до Съюза такава пратка, освен ако необходимите мерки, посочени в точки 6.8.7.3 и 6.8.7.4, според случая, не са приложени в задоволителна степен.“;

10)

вторият абзац на притурка 6-Д се изменя, както следва:

а)

уводният текст се заменя със следното:

„При приемане, превоз, съхранение и доставка на въздушни товари/въздушна поща, които са преминали контрол за сигурност [от името на име на пълноправен контрольор/въздушен превозвач, прилагащ контрол за сигурност за товари или поща/познат изпращач], потвърждавам, че се спазват следните процедури за сигурност:“;

б)

седмото тире се изменя, както следва:

1)

буква а) се заменя със следното:

„а)

е подписала споразумение за превоз с пълноправния контрольор или познатия изпращач, отговарящ за транспорта [същото име, както по-горе]; или“;

2)

буква в) се заменя със следното:

„в)

има споразумение за превоз с долуподписания превозвач с изискване третата страна да не използва подизпълнител и да изпълнява процедурите за сигурност, посочени в тази декларация. Долуподписаният превозвач продължава да носи пълната отговорност за целия превоз от името на пълноправния контрольор или познатия изпращач; както и“;

11)

точка 8.1.2.3 се изменя, както следва:

а)

буква е) се заменя със следното:

„е)

кучета за откриване на взривни вещества заедно с метода по буква а);“;

б)

добавя се следната буква ж):

„ж)

оборудване за откриване на изпарения от взривни вещества (EVD), прилагано съгласно съответните разпоредби, съдържащи се в притурка 6-Й и заедно с метода по буква а).“;

12)

точка 9.1.2.3 се изменя, както следва:

а)

буква е) се заменя със следното:

„е)

кучета за откриване на взривни вещества заедно с метода по буква а);“;

б)

добавя се следната буква ж):

„ж)

оборудване за откриване на изпарения от взривни вещества (EVD), прилагано съгласно съответните разпоредби, съдържащи се в притурка 6-Й и заедно с метода по буква а).“;

13)

в точка 11.5.1 второто изречение се заменя със следното:

„Сертифицират се най-малкото инструкторите, на които е разрешено да провеждат обучение съгласно посоченото в точки 11.2.3.1—11.2.3.5 и в точки 11.2.4 (освен ако става дума за обучение на преки ръководители, които наблюдават работата на лицата, посочени в точки 11.2.3.6—11.2.3.11) и 11.2.5.“;

14)

точка 12.0.2.1 се заменя със следното:

„12.0.2.1.

В съответствие с точка 12.0.5 следното оборудване и софтуер за сигурност може да се инсталират след 1 октомври 2020 г., само ако им е присъдена маркировка „EU Stamp“ (печат на ЕС) или „EU Stamp pending“ (очаква печат на ЕС) съгласно точка 12.0.2.5:

а)

рамкови метал-детектори (WTMD);

б)

системи за откриване на взривни вещества (EDS);

в)

оборудване за откриване на следи от взривни вещества (ETD);

г)

оборудване със системи за откриване на течни взривни вещества (LEDS);

д)

оборудване за откриване на метал (MDE);

е)

скенери за сигурност;

ж)

оборудване за проверка на обувки;

з)

оборудване за откриване на изпарения от взривни вещества (EVD);

и)

софтуер за автоматично откриване на забранени предмети (APID).“;

15)

точка 12.4.1.1 се заменя със следното:

„12.4.1.1.

Системите за откриване на взривни вещества (EDS) трябва да могат да откриват и да сигнализират посредством алармен сигнал за наличието на определени и по-големи индивидуални количества взривни вещества или химически материал в багажа или в други пратки.“;

16)

точка 12.4.1.2 се заменя със следното:

„12.4.1.2.

Откриването не зависи от формата, положението или ориентацията на взривните вещества или химическия материал.“;

17)

в точка 12.4.1.3 първо и второ тире се заменят със следното:

„—

когато открие взривно вещество или химически материал, и

когато открие наличието на предмет, който пречи за откриване на взривно вещество или химически материал, и“;

18)

точка 12.6.1 се изменя, както следва:

а)

първото изречение се заменя със следното:

„Оборудването за ETD трябва да може да събира и анализира следи от частици върху замърсени повърхности или в съдържанието на багаж или пратки, както и да сигнализира посредством аларма за наличието на взривни вещества или химикали.“;

б)

изречението след буква б) се заменя със следното:

„Трябва да има стандарти за ETD, определени за вземането на проби от частиците. Подробни разпоредби за тези стандарти се съдържат в Решение за изпълнение С(2015) 8005 на Комисията.“;

19)

точка 12.6.2 се заменя със следното:

„12.6.2.

Стандартът за оборудването за ETD за откриване на взривни вещества, което използва вземане на проби от частици, се прилага за оборудването за ETD, внедрено след 1 септември 2014 г.

Стандартът за оборудването за ETD за откриване на химикали, което използва вземане на проби от частици, се прилага от 1 юли 2024 г. за оборудването за ETD, внедрено след 1 септември 2014 г.“;

20)

Глави 12.13 и 12.14 се заменят със следното:

„12.13.

СОФТУЕР ЗА АВТОМАТИЧНО ОТКРИВАНЕ НА ЗАБРАНЕНИ ПРЕДМЕТИ (APID)

12.13.1

Общи принципи

12.13.1.1.

Софтуерът за автоматично откриване на забранени предмети (APID) трябва да може да открива и да сигнализира посредством алармен сигнал за наличието на забранени предмети, съдържащи се в багажа или в други пратки.

12.13.2

Стандарти за софтуера за APID

12.13.2.1.

Съществуват три стандарта за софтуера за APID. Подробни разпоредби относно тези стандарти се съдържат в Решение за изпълнение С(2015) 8005 на Комисията.

12.14.

ОБОРУДВАНЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИЗПАРЕНИЯ ОТ ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА (EVD)

12.14.1

Общи принципи

12.14.1.1.

Оборудването за откриване на изпарения от взривни вещества (EVD) трябва да може да събира проби от въздуха и да анализира събраните проби за изпарения, аерозоли и/или въздушно преносими частици, показващи наличието на взривни вещества и свързани с тях материали.

Ако в пробата се открият следи от взривни вещества или свързани с тях материали, оборудването за EVD трябва да сигнализира с алармен сигнал.

12.14.1.2.

За целите на проверката с оборудване за EVD се прилагат следните изисквания:

а)

Оборудването за EVD се използва само в средата и за целта, за които е одобрено, т.е. проверка на:

пътници и лица, които не са пътници (EVD-PX);

ръчен багаж (EVD-CB);

регистриран багаж (EVD-HB);

въздушни товари и поща, поща на въздушния превозвач и материали на въздушния превозвач, стоки, предназначени за полета, и стоки, предназначени за летището (EVD-CS);

б)

консумативите не трябва да се използват повече от препоръчаното от техния производител, нито да се използват, ако изглежда, че характеристиките на консуматива са влошени вследствие на употребата.

12.14.2

Стандарти за EVD

12.14.2.1.

Цялото оборудване за EVD, използвано за проверка на регистрирания багаж, въздушните товари и поща, пощата на въздушния превозвач и материалите на въздушния превозвач, натоварени в багажното отделение на въздухоплавателното средство, стоките, предназначени за полета, както и стоките, предназначени за летището, трябва да отговаря най-малко на стандарт 1.

12.14.2.2.

Цялото оборудване за EVD, използвано за проверка на пътници и лица, които не са пътници, както и на ръчен багаж, трябва да отговаря най-малко на стандарт 3.

12.14.2.3.

Подробни разпоредби относно тези стандарти се съдържат в Решение за изпълнение С(2015) 8005 на Комисията.“;

21)

притурка 12-М се заменя със следното:

 

ПРИТУРКА 12-M

 

Подробни разпоредби за функционалните характеристики на APID се съдържат в Решение за изпълнение С(2015) 8005 на Комисията.“


РЕШЕНИЯ

13.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/53


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2023/567 НА СЪВЕТА

от 9 март 2023 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на шестдесет и шестата сесия на Комисията за упойващите вещества по отношение на включването на вещества в списъците към Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г., и към Конвенцията за психотропните вещества от 1971 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 83, параграф 1 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Единната конвенция на Организацията на обединените нации (ООН) по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г. (наричана по-нататък „Конвенцията по упойващите вещества“), влезе в сила на 8 август 1975 г.

(2)

Съгласно член 3 от Конвенцията по упойващите вещества Комисията за упойващите вещества може да вземе решение за добавяне на вещества в списъците към тази конвенция. Тя може да внася промени в списъците единствено в съответствие с препоръките на Световната здравна организация (СЗО), но може също така да реши да не направи промените, препоръчани от СЗО.

(3)

Конвенцията на ООН за психотропните вещества от 1971 г. (наричана по-нататък „Конвенцията за психотропните вещества“) влезе в сила на 16 август 1976 г.

(4)

Съгласно член 2 от Конвенцията за психотропните вещества Комисията за упойващите вещества може да вземе решение за добавяне или заличаване на вещества от списъците към тази конвенция въз основа на препоръки на СЗО. Тя разполага с широка свобода на преценка при отчитането на икономическите, социалните, правните, административните или други фактори, но не може да действа произволно.

(5)

Промените в списъците към Конвенцията по упойващите вещества и към Конвенцията за психотропните вещества имат преки последици върху приложното поле на правото на Съюза в областта на контрола на наркотиците. Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета (1) се прилага за веществата, изброени в списъците към тези конвенции. Ето защо всяка промяна в списъците, приложени към тези конвенции, се включва непосредствено в общите правила на Съюза.

(6)

На шестдесет и шестата си сесия, насрочена от 13 до 17 март 2023 г. във Виена, Комисията за упойващите вещества трябва да приеме решения относно добавянето на седем нови вещества в списъците към Конвенцията по упойващите вещества и към Конвенцията за психотропните вещества.

(7)

Съюзът не е страна по Конвенцията по упойващите вещества, нито по Конвенцията за психотропните вещества. Той има статут на наблюдател без право на глас в Комисията за упойващите вещества, в която 12 държави членки са членове и имат право да гласуват през март 2023 г. (2). Необходимо е Съветът да оправомощи въпросните държави членки да изразят позицията на Съюза по отношение на включването на вещества в списъците към тези конвенции, тъй като тези решения попадат в обхвата на компетентността на Съюза.

(8)

СЗО препоръча добавянето на четири нови вещества в списък I към Конвенцията по упойващите вещества и добавянето на три нови вещества в списък II към Конвенцията за психотропните вещества.

(9)

Всички вещества, разгледани от експертната комисия по наркозависимостите на СЗО (наричана по-нататък „експертната комисия“) и препоръчани от СЗО за добавяне в списъците, са предмет на мониторинг от страна на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) като нови психоактивни вещества съгласно Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(10)

Съгласно оценката на експертната комисия веществото ADB-BUTINACA (наименование по IUPAC: N-[1-(аминокарбонил)-2,2-диметилпропил]-1-бутил-1H-индазол-3-карбоксамид) е синтетичен канабиноид, получен от индазол, като S-енантиомерът (CAS №: 2682867-55-4) е активното съединение. Веществото ADB-BUTINACA няма терапевтично приложение, нито е получило разрешение за търговия като лекарствен продукт. Налице са достатъчно доказателства, че с ADB-BUTINACA се злоупотребява или е вероятно да се злоупотребява и че това вещество може да представлява проблем за общественото здраве и социален проблем, което дава основания за поставянето му под международен контрол. Поради това СЗО препоръчва веществото ADB-BUTINACA да бъде включено в списък II към Конвенцията за психотропните вещества.

(11)

Веществото ADB-BUTINACA е открито в 26 държави членки и е предмет на контрол в най-малко пет държави членки. Понастоящем веществото ADB-BUTINACA е предмет на усилен мониторинг от страна на ЕЦМНН. То е било обект на сигнал, свързан с общественото здраве, подаден от Системата за ранно предупреждение и реагиране на Европейския съюз. ADB-BUTINACA се посочва и в два допълнителни сигнала, свързани с общественото здраве. То се свързва със сериозни нежелани събития, включително 14 смъртни случая, съобщени от две държави членки.

(12)

Поради това позицията на Съюза следва да бъде веществото ADB-BUTINACA да се добави в списък II към Конвенцията за психотропните вещества.

(13)

Съгласно оценката на експертната комисия веществото протонитазен (наименование по IUPAC: N,N-диетил-5-нитро-2-[(4-пропоксифенил)метил]-1-H-бензимидазол-1-етанамин) е бензимидазолов опиоид. Протонитазенът първоначално е бил синтезиран като алтернатива на морфина, но няма одобрена терапевтична употреба на протонитазена. Налице са достатъчно доказателства, че с протонитазен се злоупотребява или е вероятно да се злоупотребява и че това вещество може да представлява проблем за общественото здраве и социален проблем, което дава основания за поставянето му под международен контрол. Поради това СЗО препоръчва протонитазенът да бъде включен в списък I към Конвенцията по упойващите вещества.

(14)

Веществото протонитазен е открито в две държави членки и е предмет на контрол в най-малко три държави членки. Понастоящем веществото протонитазен е предмет на интензивен мониторинг от страна на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании. В ЕЦМНН не е постъпвала информация за сериозни нежелани събития, включващи протонитазен.

(15)

Поради това позицията на Съюза следва да бъде протонитазенът да се добави в списък I към Конвенцията по упойващите вещества.

(16)

Съгласно оценката на експертната комисия веществото етазен (наименование по IUPAC: N,N-диетил-2-[(4-етоксифенил)метил]-1H-бензимидазол-1-етанамин) е синтетичен опиоид, получен от бензимидазол, чиято химическа структура и фармакологични характеристики са сходни с тези на веществата, включени в списък I (към Конвенцията по упойващите вещества), като клонитазен, етонитазен и изотонитазен. Етазен е изследван за аналгетичните си свойства, но не е известна медицинска употреба на етазена. Налице са достатъчно доказателства, че с етазен се злоупотребява или е вероятно да се злоупотребява и че това вещество може да представлява проблем за общественото здраве и социален проблем, което дава основания за поставянето му под международен контрол. Поради това СЗО препоръчва етазенът да бъде включен в списък I към Конвенцията по упойващите вещества.

(17)

Веществото етазен е открито в осем държави членки и е предмет на контрол в най-малко пет държави членки. Понастоящем веществото етазен е предмет на интензивен мониторинг от страна на ЕЦМНН. То е свързано със сериозни нежелани събития, включително четири смъртни случая, съобщени от две държави членки.

(18)

Поради това позицията на Съюза следва да бъде етазенът да се добави в списък I към Конвенцията по упойващите вещества.

(19)

Съгласно оценката на експертната комисия етонитазепинът (наименование по IUPAC: 2-[(4-етоксифенил)метил]-5-нитро-1-(2-пиролидин-1-илетил)-1H-бензоимидазол) е синтетичен опиоид, получен от бензимидазол, чиято химическа структура и фармакологични характеристики са сходни с тези на веществата, включени в списък I (към Конвенцията по упойващите вещества от 1961 г.), като етонитазен. Етонитазепинът е изследван за аналгетичните си свойства, но не е известна медицинска употреба на етонитазепина. Налице са достатъчно доказателства, че с етонитазепин се злоупотребява или е вероятно да се злоупотребява и че това вещество може да представлява проблем за общественото здраве и социален проблем, което дава основания за поставянето му под международен контрол. Поради това СЗО препоръчва етонитазепинът да бъде включен в списък I към Конвенцията по упойващите вещества.

(20)

Веществото етонитазепин е открито в шест държави членки и е предмет на контрол в най-малко две държави членки. Подобно на други нови опиоиди, етонитазепинът може да се продава като заместител на контролираните опиоиди и е бил обект на сигнал, свързан с общественото здраве, подаден от Системата за ранно предупреждение и реакция на Европейския съюз. Понастоящем веществото етонитазепин е предмет на интензивен мониторинг от страна на ЕЦМНН. Смъртен случай с потвърдена експозиция на етонитазепин е докладван от една държава.

(21)

Поради това позицията на Съюза следва да бъде етонитазепинът да се добави в списък I към Конвенцията по упойващите вещества.

(22)

Съгласно оценката на експертната комисия веществото 2-метил-AP-237 (наименование по IUPAC: 1-{2-метил-4-[(2E)-3-фенилпроп-2-ен-1-ил]пиперазин-1-ил}бутан-1-он) е синтетичен опиоид, обикновено класифициран като 1-цинамилпиперазин. Няма данни, че веществото 2-метил-AP-237 има терапевтично приложение, нито че е получило разрешение за търговия като лекарствен продукт. Налице са достатъчно доказателства, че с 2-метил-AP-237 се злоупотребява или е вероятно да се злоупотребява и че това вещество може да представлява проблем за общественото здраве и социален проблем, което дава основания за поставянето му под международен контрол. Поради това СЗО препоръчва веществото 2-метил-AP-237 да бъде включено в списък I към Конвенцията по упойващите вещества.

(23)

Веществото 2-метил-AP-237 е открито в шест държави членки и е предмет на контрол в най-малко четири държави членки. То се свързва със сериозни нежелани събития, включително смъртен случай.

(24)

Поради това позицията на Съюза следва да бъде веществото 2-метил-AP-237 да се добави в списък I към Конвенцията по упойващите вещества.

(25)

Съгласно оценката на експертната комисия веществото алфа-PiHP (α-PiHP, наименование по IUPAC: 4-метил-2-(пиролидин-1-ил))1-фенилпентан-1-он) е синтетичен катинон. Няма данни, че веществото алфа-PiHP има терапевтично приложение, нито че е получило разрешение за търговия като лекарствен продукт. Налице са достатъчно доказателства, че с алфа-PiHP се злоупотребява или е вероятно да се злоупотребява и че това вещество може да представлява проблем за общественото здраве и социален проблем, което дава основания за поставянето му под международен контрол. Поради това СЗО препоръчва веществото алфа-PiHP да бъде включено в списък II към Конвенцията за психотропните вещества.

(26)

Веществото алфа-PiHP е открито в 18 държави членки и е предмет на контрол в най-малко седем държави членки. Веществото алфа-PiHP се споменава в сигнал, свързан с общественото здраве, подаден от Системата за ранно предупреждение на Европейския съюз. То се свързва със сериозни нежелани събития, включително четири смъртни случая, докладвани от една държава членка, и е открито в биологични проби, свързани със сериозни нежелани събития, докладвани от четири държави членки.

(27)

Поради това позицията на Съюза следва да бъде веществото алфа-PiHP да се добави в списък II към Конвенцията за психотропните вещества.

(28)

Съгласно оценката на експертната комисия веществото 3-метилметкатинон (3-MMC, наименование по IUPAC: 2-(метиламино)-1-(3-метилфенил)пропан-1-он) е синтетичен катинон и позиционен изомер на международно контролирания 4-метилметкатинон (4-MMC, мефедрон, списък II към Конвенцията за психотропните вещества). Веществото 3-MMC беше предмет на критичен преглед през 2016 г., но беше решено да се поиска друг критичен преглед, който ще бъде обсъден на последващо заседание, в очакване на наличие на повече информация. Открити са заявки за патент, включващи използването на 3-MMC, но не са установени текущи клинични изпитвания за терапевтична употреба на 3-MMC. Освен това веществото 3-MMC няма установена или призната употреба в хуманната или ветеринарната медицина в Съюза.

(29)

Рисковете от 3-MMC са оценени от научния комитет на ЕЦМНН и 3-MMC вече е включен в определението за „наркотик“ съгласно Рамково решение 2004/757/ПВР с Делегирана директива (ЕС) 2022/1326 на Комисията (4). Понастоящем веществото 3-MMC е предмет на интензивен мониторинг от страна на ЕЦМНН. Към момента на оценката на риска, през ноември 2021 г., 3-MMC е открито в 23 държави членки. Общо 27 смъртни случая с потвърдена експозиция на 3-MMC са докладвани от пет държави членки и 14 остри отравяния без фатален изход с потвърдена експозиция на 3-MMC са докладвани от четири държави членки.

(30)

Поради това позицията на Съюза следва да бъде веществото 3-MMC да се добави в списък II към Конвенцията за психотропните вещества.

(31)

Целесъобразно е да се определи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в Комисията за упойващите вещества, тъй като решенията за включване на седемте вещества в списъците ще окажат пряко въздействие върху съдържанието на правото на Съюза, а именно върху Рамково решение 2004/757/ПВР.

(32)

Позицията на Съюза трябва да бъде изразена от държавите членки, които са членове на Комисията за упойващите вещества, като те действат съвместно.

(33)

Дания е обвързана от Рамково решение 2004/757/ПВР и поради това участва в приемането и прилагането на настоящото решение.

(34)

Ирландия е обвързана от Рамково решение 2004/757/ПВР и поради това участва в приемането и прилагането на настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от държавите членки от името на Съюза на шестдесет и шестата сесия на Комисията за упойващите вещества от 13 до 17 март 2023 г., когато този орган трябва да приеме решения относно добавянето на вещества в списъците към Единната конвенция на Организацията на обединените нации по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г., и към Конвенцията на Организацията на обединените нации за психотропните вещества от 1971 г., е изложената в приложението към настоящото решение.

Член 2

Позицията, посочена в член 1, се изразява от държавите членки, които са членове на Комисията за упойващите вещества, като те действат съвместно в интерес на Съюза.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 9 март 2023 година.

За Съвета

Председател

G. STRÖMMER


(1)  Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета от 25 октомври 2004 г. за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици (ОВ L 335, 11.11.2004 г., стр. 8).

(2)  Австрия, Белгия, Германия, Испания, Италия, Литва, Нидерландия, Полша, Словения, Унгария, Франция и Швеция.

(3)  Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 1).

(4)  Делегирана директива (ЕС) 2022/1326 на Комисията от 18 март 2022 г. за изменение на приложението към Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета във връзка с включването на нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“ (ОВ L 200, 29.7.2022 г., стр. 148).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Позиция, която трябва да се заеме от държавите членки, които членуват в Комисията за упойващите вещества, действащи съвместно в интерес на Съюза, по време на шестдесет и шестата сесия на комисията от 13 до 17 март 2023 г., относно включването на вещества в списъците:

1.

Веществото ADB-BUTINACA да бъде включено в списък II към Конвенцията за психотропните вещества.

2.

Веществото протонитазен да бъде включено в списък I към Конвенцията по упойващите вещества.

3.

Веществото етазен да бъде включено в списък I към Конвенцията по упойващите вещества.

4.

Веществото етонитазепин да бъде включено в списък I към Конвенцията по упойващите вещества.

5.

Веществото 2-метил-AP-237 да бъде включено в списък I към Конвенцията по упойващите вещества.

6.

Веществото алфа-PiHP да бъде включено в списък II към Конвенцията за психотропните вещества.

7.

Веществото 3-MMC да бъде включено в списък II към Конвенцията за психотропните вещества.


13.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/58


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2023/568 НА СЪВЕТА

от 9 март 2023 година

относно позицията, която да бъде заета от името на Съюза на 228-ата сесия на Съвета на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) във връзка с приемането на изменение 93 на приложение 10 – Аеронавигационни телекомуникации, том I – Радионавигационни средства към Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване и на изменението на техническите инструкции за безопасен въздушен превоз на опасни товари, за да се позволи използването в регистрирания багаж на устройства за активно проследяване, захранвани от малки литиеви батерии

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2, във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване (наричана по-долу „Чикагската конвенция“), с която се урежда международният въздушен транспорт, е в сила от 4 април 1947 г. С нея се учредява Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО).

(2)

Държавите – членки на Съюза, са договарящи се държави по Чикагската конвенция и членуват в ИКАО, а Съюзът има статут на наблюдател в някои органи на ИКАО. В Съвета на ИКАО са понастоящем представени шест държави членки.

(3)

Съгласно член 54 от Чикагската конвенция Съветът на ИКАО може да приема международни стандарти и препоръчителни практики (МСПП) и да ги определя като приложения към Чикагската конвенция.

(4)

На своята 228-а сесия Съветът на ИКАО предстои да приеме изменение 93 на приложение 10, том I към Чикагската конвенция.

(5)

Основната цел на изменение 93 на приложение 10, том I към Чикагската конвенция е да подкрепи въвеждането на глобална навигационна спътникова система (GNSS) с използване на две честоти и на съзвездия от спътници (DFMC) чрез добавяне на разпоредби за допълнителни работни честоти за глобалната система за определяне на местоположението (GPS), глобалната навигационна спътникова система (GLONASS) и спътниковата система за повишаване на точността (SBAS) и чрез въвеждане на разпоредби за новата навигационна спътникова система BeiDou (BDS) и за системата „Галилео“. С изменението се цели също така да се подкрепи смекчаването на въздействието на йоносферния градиент върху наземната допълваща система на GNSS (GBAS).

(6)

Целесъобразно е да се определи позицията, която трябва да бъде заета от името на Съюза в рамките на Съвета на ИКАО, тъй като изменение 93 на приложение 10, том I към Чикагската конвенция ще бъде обвързващо съгласно международното право и може да окажат съществено въздействие върху съдържанието на законодателството на Съюза, по-специално върху Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373 на Комисията (1).

(7)

Позицията, която трябва да бъде заета от името на Съюза на 228-ата сесия на Съвета на ИКАО или на последваща сесия във връзка с приемането на изменение 93 на приложение 10, том I към Чикагската конвенция, изложено в писмо до държавите 2021/41, следва да бъде да се подкрепи и да се съобрази посоченото изменение в неговата цялост. Тази позиция следва да бъде изразена от държавите – членки на Съюза, които са членове на Съвета на ИКАО, действащи съвместно в интерес на Съюза.

(8)

След като бъде прието и влезе в сила, изменение 93 на приложение 10, том I към Чикагската конвенция ще бъде обвързващо за всички държави, членуващи в ИКАО, включително всички държави – членки на Съюза, в съответствие с Чикагската конвенция и в посочените в нея граници.

(9)

В съответствие с член 38 от Чикагската конвенция всяка държава, която прецени, че е невъзможно да се съобрази във всички отношения с международен стандарт или процедура, приети от ИКАО, или да приведе своите собствени разпоредби или практики в пълно съответствие с такъв международен стандарт или процедура, или която сметне за необходимо да приеме разпоредби или практики, отличаващи се в някакво конкретно отношение от тези, които са установени с даден международен стандарт, следва незабавно да уведоми ИКАО за различията между нейната собствена практика и установената с международния стандарт такава.

(10)

Съгласно член 90 от Чикагската конвенция всяко приложение или всяко изменение на дадено приложение, прието от Съвета на ИКАО, влиза в сила след изтичането на тримесечен срок от неговото съобщаване на съответните договарящи се държави, членуващи в ИКАО, или след изтичането на по-продължителен срок, определен от Съвета на ИКАО, освен ако през това време мнозинството от договарящите се държави, членуващи в ИКАО, заявят своето несъгласие в Съвета на ИКАО.

(11)

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза след приемането от Съвета на ИКАО на изменение 93 на приложение 10, том I към Чикагската конвенция, което ще бъде обявено от генералния секретар на ИКАО чрез процедура с писмо на ИКАО до държавите в ИКАО, следва да бъде да не се заявява несъгласие и да се изпрати уведомление, че то ще бъде съобразено, при условие че изменението бъде прието без съществени промени. Когато след предвидената начална дата на прилагане на новоприетите МСПП възникне вероятност правото на Съюза да се отклони от тях, ИКАО следва да бъде уведомена за различията с тези конкретни МСПП. Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза във връзка с такова различие, следва да се основава на писмен документ, представен от Комисията на Съвета за обсъждане и одобрение. Тази позиция следва да бъде изразена от всички държави – членки на Съюза, действащи съвместно в интерес на Съюза.

(12)

На своята 228-а сесия Съветът на ИКАО трябва да приеме и изменение на техническите инструкции за безопасен въздушен превоз на опасни товари (документ 9284 на ИКАО), за да се позволи използването в регистрирания багаж на устройства за активно проследяване, захранвани от малки литиеви батерии. Въпросът попада в обхвата на приложение 18 към Чикагската конвенция „Безопасен въздушен превоз на опасни товари“.

(13)

Изменението би позволило на пътниците и екипажите да носят в регистрирания си багаж активни устройства за проследяване, захранвани от малки литиеви батерии, което документ 9284 на ИКАО забранява поради изискването устройствата в регистрирания багаж, съдържащи литиеви клетки или батерии, да бъдат в изключено положение.

(14)

Целесъобразно е да се определи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвета на ИКАО, тъй като предложените промени в документ 9284 на ИКАО може да окажат пряко въздействие върху правилата за превоз на опасни товари, предвидени в Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията (2), които се позовават изрично на този документ на ИКАО, и следователно могат да окажат съществено въздействие върху съдържанието на правото на Съюза.

(15)

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза по време на 228-ата сесия на Съвета на ИКАО или на последваща сесия във връзка с приемането на изменението на документ 9284 на ИКАО, следва да бъде в подкрепа на това изменение. Тази позиция следва да бъде изразена от държавите – членки на Съюза, които са членове на Съвета на ИКАО, действащи съвместно в интерес на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза по време на 228-ата сесия на Съвета на ИКАО или на последваща сесия, е да се подкрепи изцяло изменение 93 на приложение 10, том I към Чикагската конвенция.

2.   Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза, при условие че Съветът на ИКАО приеме изменение 93 на приложение 10, том I към Чикагската конвенция без съществени промени, е да не се заявява несъгласие и да се изпрати уведомление за съобразяване с посоченото изменение в отговор на съответното писмо на ИКАО до държавите.

3.   Когато след предвидената начална дата на прилагане на новоприетите МСПП възникне вероятност правото на Съюза се отклони от тях, ИКАО следва да бъде уведомена за различията с тези конкретни МСПП в съответствие с член 38 от Чикагската конвенция. В такъв случай Комисията своевременно и най-малко два месеца преди крайния срок, определен от ИКАО за уведомяване за различия, представя на Съвета за обсъждане и одобрение подготвителен документ, в който се определя позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза по подробните различия, за които трябва да бъде уведомена ИКАО.

Член 2

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза по време на 228-ата сесия на Съвета на ИКАО или на последваща сесия, е да се подкрепи изцяло изменението на техническите инструкции за безопасен въздушен превоз на опасни товари (документ 9284 на ИКАО).

Член 3

Позицията, посочена в член 1, параграф 1 и член 2, се изразява от държавите – членки на Съюза, които са членове на Съвета на ИКАО, действащи съвместно в интерес на Съюза.

Позицията, посочена в член 1, параграфи 2 и 3, се изразява от всички държави – членки на Съюза, действащи съвместно в интерес на Съюза.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 9 март 2023 година.

За Съвета

Председател

G. STRÖMMER


(1)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 г. за определяне на общи изисквания за доставчиците на услуги и надзора при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение, за отмяна на Регламент (ЕО) № 482/2008 и на регламенти за изпълнение (ЕС) № 1034/2011, (ЕС) № 1035/2011 и (ЕС) 2016/1377, както и за изменение на Регламент (ЕС) № 677/2011 (ОВ L 62, 8.3.2017 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 296, 25.10.2012 г., стр. 1).


13.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/61


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2023/569 НА СЪВЕТА

от 9 март 2023 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета на Международната организация за гражданско въздухоплаване по отношение на предложенията за изменение на приложение 16, томове I—III към Чикагската конвенция, относно стандартите и препоръчителните практики, свързани с опазването на околната среда

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване („Чикагската конвенция“), с която се регламентира международният въздушен транспорт, влезе в сила на 4 април 1947 г. С нея се учредява Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО).

(2)

Всички държави членки са договарящи държави по Чикагската конвенция и членки на ИКАО, докато Съюзът има статут на наблюдател в определени органи на ИКАО.

(3)

В съответствие с член 54 от Чикагската конвенция Съветът на ИКАО може да приема международни стандарти и препоръчителни практики (SARP).

(4)

Съветът на ИКАО прие SARP за опазване на околната среда като приложение 16 към Чикагската конвенция, томове I—IV.

(5)

На 228-ата си сесия, която ще се проведе на 13—31 март 2023 г., Съветът на ИКАО трябва да приеме редица изменения на приложение 16, томове I—III към Чикагската конвенция.

(6)

Целесъобразно е да се установи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвета на ИКАО, тъй като предложените изменения имат правно действие, като се има предвид, че те са обвързващи съгласно международното право и могат да окажат съществено въздействие върху съдържанието на правото на Съюза, а именно Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета (1) и Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията (2).

(7)

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза, следва да бъде в подкрепа на измененията на томове I—III.

(8)

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза, следва да бъде изразена от държавите — членки на Съюза, които са членки на Съвета на ИКАО, като те действат съвместно в интерес на Съюза.

(9)

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза след приемането от Съвета на ИКАО на измененията на приложение 16, томове I—III към Чикагската конвенция, които трябва да бъдат обявени от генералния секретар на ИКАО чрез процедура с писмо на ИКАО до държавите, следва да бъде да не се заявява несъгласие и да се уведоми за съобразяване с посочените мерки. Когато след предвидената начална дата на прилагане на новоприетите SARP законодателството на Съюза се отклонява от тях, на ИКАО следва да се представи уведомление за евентуалните различия с тези конкретни SARP,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза на 228-ата сесия на Съвета на ИКАО или на последваща сесия по отношение на предложения за изменение на приложение 16, томове I—III към Чикагската конвенция, относно международни стандарти и препоръчителни практики, свързани с опазването на околната среда, е да се подкрепят предложените изменения в тяхната цялост.

2.   Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза, при условие че Съветът на ИКАО приеме без съществени промени предложените изменения на приложение 16, томове I—III към Чикагската конвенция, посочена в параграф 1 от настоящия член, е да не се заявява несъгласие и да се уведоми за съобразяване с приетата мярка в отговор на съответното писмо на ИКАО до държавите. Когато законодателството на Съюза се отклонява от новоприетите международни стандарти и препоръчителни практики (SARP) след предвидената дата на прилагане на тези SARP, на ИКАО следва да се представи уведомление за всяко различие с тези конкретни SARP. В такъв случай Комисията своевременно и най-малко два месеца преди крайния срок, определен от ИКАО за уведомяване за различия, представя на Съвета за обсъждане и одобрение подготвителен документ, в който подробно се определят различията, за които държавите членки трябва да уведомят ИКАО от името на Съюза.

Член 2

Позицията, посочена в член 1, параграф 1, се изразява от държавите — членки на Съюза, които са членки на Съвета на ИКАО, като те действат съвместно в интерес на Съюза.

Позицията, посочена в член 1, параграф 2, се изразява от всички държави — членки на Съюза, като те действат съвместно в интерес на Съюза.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 9 март 2023 година.

За Съвета

Председател

G. STRÖMMER


(1)  Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (ОВ L 224, 21.8.2012 г., стр. 1).


13.3.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 74/63


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/570 НА КОМИСИЯТА

от 10 март 2023 година

за предоставяне на дерогации на някои държави членки от прилагането на Регламент (ЕО) № 138/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно икономическите сметки за селското стопанство

(нотифицирано под номер С(2023) 1562)

(само текстовете на испански, италиански, полски и словенски език са автентични)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (EО) № 138/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 5 декември 2003 г. относно икономическите сметки за селското стопанство (ИССС) в Общността (1), и по-специално член 4б, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 4б, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 138/2004 Кралство Испания, Италианската република, Република Полша и Република Словения подадоха искания за дерогация в срок до 21 август 2022 г.

(2)

Информацията, която тези държави членки предоставиха на Комисията, показва, че исканията на Кралство Испания, Италианската република, Република Полша и Република Словения са обосновани от необходимостта от значителни адаптации в техните национални статистически системи по отношение на изпълнението на програмата за предаване на данните за регионалните икономически сметки за селското стопанство, посочена в приложение II към Регламент (ЕО) № 138/2004.

(3)

Поради това следва поисканите дерогации да бъдат предоставени на Кралство Испания, Италианската република, Република Полша и Република Словения.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Дерогациите от Регламент (ЕО) № 138/2004, посочени в приложението към настоящото решение, се предоставят на изброените в него държави членки.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Кралство Испания, Италианската република, Република Полша и Република Словения.

Съставено в Брюксел на 10 март 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 33, 5.2.2004 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Разпоредба

Държава членка

Срок на действие на предоставената дерогация

Референтна(и) година(и), обхваната(и) от дерогацията

Обхват на дерогацията

Приложение II към Регламент (ЕО) № 138/2004

Кралство Испания

2 години (30 септември 2023 г. — 29 септември 2025 г.)

2021, 2022 г.

Предаване на данни за 7 променливи:

Позиция 32.1 (Бруто образуване на основен капитал (GFCF) в насаждения)

Позиция 32.2 (GFCF в животни)

Позиция 33.1 (GFCF в материали);

Позиция 33.3 (Друго GFCF);

Позиция 36 (Изменения на запасите);

Позиция 37.1 (Инвестиционни субсидии);

Позиция 37.2 (Други капиталови трансфери).

Приложение II към Регламент (ЕО) № 138/2004

Италианска република

2 години (30 септември 2023 г. — 29 септември 2025 г.)

2021, 2022 г.

Предаване на данни за променливи съгласно терминологията на приложение II към Регламент (ЕО) № 138/2004 от позиция 21 (Потребление на основен капитал) до позиция 37 (Капиталови трансфери).

Приложение II към Регламент (ЕО) № 138/2004

Република Полша

2 години (30 септември 2023 г. — 29 септември 2025 г.)

2021, 2022 г.

Предаване на данни за всички променливи, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 138/2004 относно РИССС.

Приложение II към Регламент (ЕО) № 138/2004

Република Словения

2 години (30 септември 2023 г. — 29 септември 2025 г.)

2021, 2022 г.

Предаване на данни за всички променливи, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 138/2004 относно РИССС.