ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 059I

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
25 февруари 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2023/426 на Съвета от 25 февруари 2023 година за изменение на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

1

 

*

Регламент (ЕС) 2023/427 на Съвета от 25 февруари 2023 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/428 на Съвета от 25 февруари 2023 година за прилагане на член 12, параграф 2 от Регламент (EС) 2017/1770 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мали

275

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/429 на Съвета от 25 февруари 2023 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

278

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/430 на Съвета от 25 февруари 2023 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2020/1998 относно ограничителни мерки срещу тежките нарушения на правата на човека

423

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2023/431 на Съвета от 25 февруари 2023 година за изменение на Решение (ОВППС) 2017/1775 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мали

434

 

*

Решение (ОВППС) 2023/432 на Съвета от 25 февруари 2023 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

437

 

*

Решение (ОВППС) 2023/433 на Съвета от 25 февруари 2023 година за изменение на Решение (ОВППС) 2020/1999 на Съвета относно ограничителни мерки срещу тежки нарушения на правата на човека

583

 

*

Решение (ОВППС) 2023/434 на Съвета от 25 февруари 2023 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

593

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

25.2.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 59/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/426 НА СЪВЕТА

от 25 февруари 2023 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета (2) се привеждат в действие ограничителните мерки, предвидени в Решение 2014/145/ОВППС.

(2)

На 25 февруари 2023 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2023/432 (3) за изменение на Решение 2014/145/ОВППС. С Решение (ОВППС) 2023/432 в списъка с банки, ползващи се от дерогация от замразяването на активи и от забраната за предоставяне на финансови средства и икономически ресурси, бяха добавени нови банки, за да се даде възможност за обработване на плащанията от Конференцията относно еврейските искове чрез една от тях. С Решение (ОВППС) 2023/432 се въведе и специална и временна дерогация, позволяваща продажбата или прехвърлянето на ценни книжа от образувание, установено в Съюза, което понастоящем или преди това е било контролирано от конкретно включено в списъка образувание. С Решение (ОВППС) 2023/432 освен това така беше въведена дерогация, която позволява прекратяването на операции, договори или други споразумения с включено в списъка образувание и беше удължен с три месеца срокът за дерогацията, за да се позволи продажбата и прехвърлянето на права на собственост в юридическо лице, образувание или орган, установени в Съюза, притежавани от включено в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган.

(3)

Целесъобразно е от физическите и юридическите лица, образуванията и органите да се изиска да предоставят на националните компетентни органи подробна информация за финансовите средства и икономическите ресурси, които са били замразени или които е следвало да бъдат третирани като замразени , както и информация за финансовите средства и икономическите ресурси, които се притежават, държат или контролират от включено в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган и които малко преди включването в списъка са били местени, прехвърляни, изменяни, използвани, до тях е бил осъществяван достъп или с тях е било боравено. Поради системното значение на централните депозитари на ценни книжа за функционирането на пазарите на ценни книжа е целесъобразно е също от тях да се изиска да предоставят съответната информация на съответната държава членка и едновременно с това на Комисията. Задължението за докладване е допълнително спрямо ефективното прилагане на разпоредбите за замразяване на активи и не засяга паричните функции и принципа на независимост на Европейската централна банка и националните централни банки.

(4)

Целесъобразно е да се уточни вида информация, която да се предоставя на националните компетентни органи, които от своя страна следва да предават на Комисията тази информация, съответно адаптирана в случай на наказателни производства. За да се даде време за адаптиране, целесъобразно е да се предвиди отложено начало на прилагането на изискванията за предоставяне на по-подробна информация. Следва също да се поясни, че от държавите членки и съответните физически и юридически лица, образувания и органи се изисква да сътрудничат с Комисията при всяка проверка на въпросната информация, както и че Комисията следва да може да изисква всякаква допълнителна информация, като същевременно информира съответната държава членка за такова искане.

(5)

Тези изменения попадат в приложното поле на Договора, поради което – и по-специално с оглед на еднаквото им прилагане във всички държави членки, е необходим нормативен акт на равнището на Съюза.

(6)

Поради това Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 269/2014 се изменя, както следва:

1)

В член 6б се вмъква следният параграф:

„2г.

Чрез дерогация от член 2 компетентните органи на държава членка могат, при условията, които сметнат за уместни, да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, притежавани от образуванията с номера 198, 199 и 200 от раздел „Образувания“ в приложение I, или предоставянето на тези образувания на определени финансови средства или икономически ресурси, след като тези компетентни органи са установили, че въпросните финансови средства или икономически ресурси са необходими за прекратяването до 26 авугст 2023 г. на операциите, договорите или другите споразумения, включително кореспондентски банкови отношения, сключени с тези образувания преди 25 февруари 2023 г., или – по отношение на образуванието, посочено под номер 198 от раздел „Образувания“ в приложение I – за трансакциите по изплащане на финансови средства от страна на Конференцията относно еврейските искове на бенефициери в Руската федерация до 26 ноември 2023 г., независимо от момента на извършване на операциите или сключване на договорите или другите споразумения.“;

2)

В член 6б се вмъква следните параграфи:

„5а.   Чрез дерогация от член 2, параграф 1 компетентните органи на държава членка могат, при условията, които сметнат за уместни, да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, държани от образуванието, посочено под номер 101 в раздел „Образувания“ от приложение I, или предоставянето на определени финансови средства или икономичски резурси на това образувание, след като тези компетентни органи са установили, че:

а)

тези финансови средства или икономически ресурси са необходими за продажбата или прехвърлянето на ценни книжа от образувание, установено в Съюза, понастоящем или преди това контролирано от образуванието, посочено под номер 82 в раздел „Образувания“ от приложение I;

б)

тази продажба или прехвърляне е приключила до 24 юли 2023 г.; и

в)

тази продажба или прехвърляне се извършва въз основа на операции, договори или други споразумения, извършени или сключени с образуванието, посочено под номер 101 в раздел „Образувания“ от приложение I, или с участието му по друг начин преди 3 юни 2022 г.

5б.   Чрез дерогация от член 2, параграф 1 компетентните органи на държава членка могат, при условията, които сметнат за уместни, да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, държани от образуванието, посочено под с номер 190 в раздел „Образувания“ от приложение I, или предоставянето на това образувание на определени финансови средства или икономически ресурси, след като са установили, че въпросните финансови средства или икономически ресурси са необходими за прекратяването до 26 август 2023 г. на операции, договори или други споразумения, извършени или сключени с това образувание, или с участието му по друг начин преди 25 февруари 2023 г.“

;

3)

В член 6б, параграф 3, буква а) датата „28 февруари 2023 г.“ се заменя с датата „31 май 2023 г.“;

4)

В член 6д, параграф 1 позоваването на номера „53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 и 127 в списъка в приложение I“ се заменя с позоваване на номера „53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 и 200 в списъка в раздел „Образувания“ в приложение I“.;

5)

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

1.   Независимо от приложимите разпоредби относно докладването, поверителността и професионалната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

а)

предоставят незабавно всяка информация, която би улеснила прилагането на настоящия регламент, като например:

предоставят на компетентния орган на държавата членка, в която пребивават или са разположени, в двуседмичен срок от получаването ѝ — информация за финансови средства и икономическите ресурси, замразени в съответствие с член 2 или информация, с която разполагат, за финансови средства и икономически ресурси на територията на Съюза, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение I, и които не са били третирани като замразени от физическите и юридическите лица, образуванията и органите, задължени да направят това;

предоставят на компетентния орган на държавата членка, в която пребивават или са разположени, в двуседмичен срок от получаването ѝ — информация, с която разполагат, за финансовите средства и икономическите ресурси на територията на Съюза, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение I и които, в рамките на две седмици преди включването в списъка в приложение I на тези физически или юридически лица, образувания или органи, са били местени, прехвърляни, изменяни, използвани, до тях е бил осъществяван достъп или с тях е било боравено, както е посочено в член 1, буква д) или член 1, буква е) ;

и

б)

сътрудничат на компетентния орган при всякакви проверки на тази информация.

1а.   Информацията за замразените в съответствие с член 2 финансови средства и икономически ресурси, която се предоставя съгласно параграф 1 от настоящия член, съдържа най-малко следното:

а)

идентификационните данни, включително име, адрес и регистрация по ДДС или данъчен идентификационен номер, на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, които притежават, държат или контролират замразените финансови средства и икономически ресурси;

б)

размера или пазарната стойност на тези финансови средства и икономически ресурси към датата на докладването и към датата на замразяване, и;

в)

видовете финансови средства, с разбивка по категориите, посочени в член 1, буква ж), подточки i)—vii), по криптоактиви и по други съответни категории, а също и по допълнителна категория, обхващаща икономическите ресурси по смисъла на член 1, буква г). За всяка от тези категории и когато е налична се съобщава информация за количеството, местонахождението и другите съответни характеристики на финансовите средства или икономическите ресурси.

1б.   В двуседмичен срок от получаването на информацията съгласно параграфи 1 и 1а, съответната държава членка я предоставя на Комисията. Съответната държава членка може да предоставя такава информация в анонимизиран вид, ако разледващ или съдебен орган е обявил въпросната информация за поверителна в контекста на продължаващо наказателно разследване или наказателно съдебно производство.

Централните депозитари на ценни книжа по смисъла на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета (*1) предоставят информацията, посочена в параграфи 1 и 1а, както и информация за установена извънредна и непредвидена загуба или щета при съответните финансови средства или икономически ресурси, на компетентния орган на държавата членка, в която се намират тези финансови средства или икономически ресурси, в двуседмичен срок от получаването на информацията и на всеки три месеца след това, като изпращат въпросната информация едновременно с това на Комисията.

1в.   Държавите членки, както и съответните физически и юридически лица, образувания и органи, сътрудничат на Комисията при всяка проверка на посочената в параграфи 1 и 1а информация относно финансовите средства или икономическите ресурси. Комисията може да иска всякаква допълнителна информация, която ѝ е необходима за извършването на такава проверка. Когато такова искане е отправено до физическо или юридическо лице, образувание или орган, Комисията го изпраща едновременно до съответната държава членка.

2.   Всяка допълнителна информация, която Комисията получи пряко, се предоставя на държавите членки..

3.   Компетентните органи на държавите членки използват всяка информация, предоставена или получена от тях съгласно настоящия член, само за целите, за които информацията е била предоставена или получена.

4.   Компетентните органи на държавите членки, включително правоприлагащите органи и администраторите на официалните регистри на физически лица, юридически лица, образувания и органи, а и на недвижимо и движимо имущество, обработват и обменят информация, включително лични данни, а при необходимост – информацията по параграфи 1 и 1а, с другите компетентни органи на държавите членки и с Комисията.

5.   Всяко обработване на лични данни се извършва в съответствие с настоящия регламент и регламенти (ЕС) 2016/679 (*2)и (ЕС) 2018/1725 (*3) на Европейския парламент и на Съвета, и само доколкото това е необходимо за прилагането на настоящия регламент и за да се гарантира ефективно сътрудничество между държавите членки, както и с Комисията, във връзка с прилагането на настоящия регламент.

(*1)  Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1)."

(*2)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1)."

(*3)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (OВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).“;"

6)

В член 12, параграф 1 буква а) се заменя със следното:

„а)

относно замразени финансови средства и икономически ресурси по член 2 и разрешения, предоставени съгласно предвидените в настоящия регламент дерогации“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, точка 5 се прилага от 26 април 2023 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2023 година.

За Съвета

Председател

J. ROSWALL


(1)  ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16.

(2)  Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (OB L 78, 17.3.2014 г., стр. 6).

(3)  Решение (ОВППС) 2023/432 от 25 февруари 2023 г. за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи, териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (вж. стр. 437 от настоящия брой на Официален вестник).


25.2.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 59/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/427 НА СЪВЕТА

от 25 февруари 2023 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

Като взе предвид Решение (ОВППС) 2023/434 на Съвета от 25 февруари 2023 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 31 юли 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 833/2014 (2) относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

(2)

С Регламент (ЕС) № 833/2014 се привеждат в действие някои мерки, предвидени в Решение 2014/512/ОВППС на Съвета (3).

(3)

На 25 февруари 2023 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2023/434 за изменение на Решение 2014/512/ОВППС.

(4)

С Решение (ОВППС) 2023/434 се разширява списъкът на образуванията, пряко подкрепящи военно-промишления комплекс на Русия във военната ѝ агресия срещу Украйна, на които са наложени по-строги ограничения за износ на стоки и технологии с двойна употреба, както и на стоки и технологии, които могли да спомогнат за технологичното развитие на сектора на отбраната и сигурността на Русия, като в този списък се добавят 96 нови образувания. Предвид пряката връзка между иранските производители на безпилотни летателни апарати и руския военно-промишлен комплекс и конкретния риск някои стоки или технологии да се използват за производството на военни системи в полза за агресивната война на Русия срещу Украйна, няколко ирански образувания бяха добавени в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, за които се прилагат ограничителни мерки, поместен в приложение IV към Решение 2014/512/ОВППС.

(5)

Целесъобразно е да се разшири списъкът на изделията с ограничен достъп, които биха могли да спомогнат за военно-технологичния напредък на Русия или за развитието на нейния сектор на отбраната и сигурността, като се добавят, наред с другото, редкоземни елементи и съединения, електронни интегрални схеми и термографски камери.

(6)

С Решение (ОВППС) 2023/434 се разширява списъкът на партньорските държави, прилагащи набор от мерки за контрол на износа, които по същество са равностойни на предвидените в Регламент (ЕС) № 833/2014.

(7)

С Решение (ОВППС) 2023/434 допълнително се ограничава износът на стоки, които биха могли да способстват за укрепването на руския промишлен капацитет. С посоченото решение допълнително се ограничава и вносът на стоки, които са източник на значителни приходи за Русия и по този начин ѝ позволяват да продължи да провежда агресивната си война срещу Украйна.

(8)

Освен това, за да се сведе до минимум рискът от заобикаляне на ограничителните мерки, с Решение (ОВППС) 2023/434 се забранява транзитът през територията на Русия на изнасяни от Съюза стоки и технологии с двойна употреба и оръжия.

(9)

С Решение (ОВППС) 2023/434 се удължава спирането на действието на лицензиите за излъчване в Съюза на руските медии, които са под постоянния контрол на руското ръководство, както и забраната за излъчване на тяхно съдържание.

(10)

Руската федерация предприе системна международна кампания за медийна манипулация и изопачаване на фактите, за да засили стратегията си за дестабилизация на съседните ѝ държави, а и на Съюза и неговите държави членки. Мишена на пропагандата по-специално станаха — многократно и последователно — европейските политически партии, особено по време на избори, а също така гражданското общество, лицата, търсещи убежище, руските етнически малцинства, половите малцинства, както и функционирането на демократичните институции в Съюза и неговите държави членки.

(11)

С цел да обоснове и подкрепи агресивната си война срещу Украйна Руската федерация предприе продължителна и съгласувана пропагандна дейност, насочена към гражданското общество в Съюза и в съседните държави, като сериозно изопачава и манипулира фактите.

(12)

Тази пропаганда се осъществява чрез редица медии под постоянния пряк или непряк контрол на ръководството на Руската федерация. Подобна дейност пряко и сериозно заплашва обществения ред и сигурността на Съюза. Тези медии са основен инструмент за извеждане на преден план и изразяване на подкрепа за агресивната война срещу Украйна, както и за дестабилизиране на съседните на Украйна държави.

(13)

С оглед на сериозната обстановка и в отговор на агресивната война на Русия срещу Украйна е необходимо, в съответствие с основните права и свободи, признати в Хартата на основните права, и по-специално с признатото в член 11 от нея право на свобода на изразяване на мнение и на получаване и разпространяване на информация, да се въведат допълнителни ограничителни мерки за спиране на дейностите по излъчване на такива медии — в Съюза или насочени към Съюза. Мерките следва да се запазят докато се прекрати агресията срещу Украйна и докато Руската федерация и свързаните с нея медии престанат да извършват пропагандна дейност срещу Съюза и неговите държави членки.

(14)

В съответствие с основните права и свободи, признати в Хартата на основните права, и по-специално с признатите в членове 11, 16 и 17 от нея право на свобода на изразяване на мнение и на получаване и разпространяване на информация, свобода на стопанска инициатива, както и право на собственост, тези мерки не пречат на медиите и техния персонал да извършват в Съюза дейност, различна от излъчване, например проучвания и интервюта. Тези мерки в частност не променят задължението за зачитане на правата, свободите и принципите, посочени в член 6 от Договора за Европейския съюз, включително в Хартата на основните права, както и в конституциите на държавите членки, в рамките на съответното им приложно поле.

(15)

С цел да се осигури съгласуваност с процедурата, предвидена в Решение 2014/512/ОВППС за спиране на действието на лицензиите за излъчване, Съветът следва да упражни изпълнителни правомощия, за да реши, след разглеждане на съответните случаи, дали по отношение на няколко образувания, изброени в приложение XV към Регламент (ЕС) № 833/2014, ограничителните мерки да започнат да се прилагат от посочената в настоящия регламент дата.

(16)

Като доставчици на основни услуги критичните субекти и инфраструктури имат незаменима роля за поддържането на жизненоважни обществени функции или икономически дейности на вътрешния пазар в условията на все по-взаимосвързана икономика на Съюза. Уредбата на Съюза, с която се преследват две цели — повишаване на устойчивостта на критичните субекти на вътрешния пазар чрез хармонизирани минимални изисквания и оказване на съдействие на тези субекти чрез съгласувани и целеви мерки за подкрепа и надзор, се съдържа в Директива 2008/114/ЕО на Съвета (4) относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури, която се отменя, считано от 18 октомври 2024 г., и в Директива (ЕС) 2022/2557 на Европейския парламент и на Съвета (5) за устойчивостта на критичните субекти.

(17)

Влиянието на Русия върху такива инфраструктури и субекти би могло да застраши нормалното им функциониране и в резултат на това — предоставянето на основни услуги на европейските граждани. Поради това е целесъобразно да се ограничи възможността за заемане на длъжности в управителните органи на такива субекти.

(18)

В съответствие с настоящата нормативна уредба новата забрана за заемане на длъжности в управителни органи се прилага за европейските критични инфраструктури и за критичните инфраструктури, установени или означени като такива съгласно националното законодателство, по смисъла на Директива 2008/114/EО, която се прилага до 18 октомври 2024 г. От 18 октомври 2024 г. новата забрана ще се прилага за критичните субекти и критичните инфраструктури по смисъла на Директива (EС) 2022/2557. В Директива (EС) 2022/2557 от държавите членки се изисква до 17 юли 2026 г. да установят в националното си право кои са критичните субекти за посочените в приложението към нея сектори и подсектори. Следователно, от 17 юли 2026 г. новата забрана за заемане на длъжности в управителни органи ще обхване всички критични субекти, които държавите членки са установили или означили като такива.

(19)

Капацитетът за съхранение на газ е критичен актив за сигурността на доставките на газ в Съюза, поради което с Решение (ОВППС) 2023/434 се забранява предоставянето на капацитет за съхранение на газ в Съюза на руски граждани, на пребиваващи в Русия физически лица и на установени в Русия юридически лица и образувания. Това е необходимо, за да не се допусне Русия да използва доставките на газ като средство за натиск и да се избегнат рисковете от манипулиране на пазара — нещо, което би било във вреда на критичните енергийни доставки на Съюза.

(20)

С цел да се избегне заобикалянето и да се осигури спазването на забраната при всички въздухоплавателни средства, които не са регистрирани в Русия, но са притежавани или наети, или контролирани по друг начин от руски физически или юридически лица, образувания или органи, да кацат на територията на Съюза, да излитат от нея или да прелитат над нея, с Решение (ОВППС) 2023/434 се въвеждат задължения за операторите на въздухоплавателни средства да уведомяват своите компетентни органи за всеки полет извън редовния график. Съответната държава членка следва незабавно да уведомява другите държави членки, управителния орган на мрежата и Комисията, когато не разреши такъв полет.

(21)

С Решение (ОВППС) 2023/434 се удължава срокът на освобождаване от забраната за сключване на трансакции с определени руски държавни образувания, ако такива трансакции са строго необходими за прекратяването на съвместно предприятие или подобна правна форма. С него също така се удължава срокът, за който компетентните органи на държавите членки могат да разрешават трансакции, които са необходими за освобождаването от активи и оттеглянето на тези руски държавни субекти от дружества от Съюза.

(22)

С цел да се осигури еднаквото прилагане на забраната на извършване на трансакциите, свързани с управлението на резервите и активите на руската централна банка, от физическите и юридическите лица, образуванията и органите е целесъобразно да се изиска да предоставят на компетентните органи на държавите членки и — едновременно с това — на Комисията информация за активите и резервите, които държат или контролират, или по които са контрагент. Освен това, с оглед на еднаквото прилагане на това задължение за предоставяне на информация е целесъобразно да се конкретизира каква информация следва да се предоставя, както и как тя следва да бъде обработвана и използвана. Следва също така да се поясни, че държавите членки и съответните физически и юридически лица, образувания и органи трябва да сътрудничат с Комисията при всяка проверка на тази информация, както и че Комисията може да изисква допълнителна информация, като информира съответната държава членка за искането. Задължението за предоставяне на информация спомага за ефективното прилагане на забраната за извършване на трансакции, свързани с управлението на резерви и активи от Централната банка на Русия, и не засяга паричните функции и принципа на независимост на Европейската централна банка и на националните централни банки. С цел осигуряване на време за адаптиране към тези изисквания за предоставяне на информация тяхната начална дата на прилагане следва да бъде отложена във времето.

(23)

С цел допълнително да се улеснят операторите от Съюза при освобождаването от активи на руския пазар с Решение (ОВППС) 2023/434 се въвежда временна дерогация от предвидената в Регламент (ЕС) № 833/2014 забрана за предоставяне на някои услуги. С цел да се улесни бързото освобождаване от активи на руския пазар, тази дерогация е временна и с ограничен обхват, но позволява до 31 декември 2023 г. да продължи предоставянето на услуги на — и единствено в полза на — юридическите лица, образуванията и органите, създадени в резултат на освобождаването от съответните активи. Освен това компетентните органи на държавите членки следва да се уверят, че услугите не се предоставят на правителството на Русия, не са в полза на военни крайни потребители и не са предназначени за военна крайна употреба.

(24)

Съюзът е решен да не допуска заплахи за морската безопасност. В тази връзка в Решение (ОВППС) 2023/434 се предвиждат някои изключения за операторите от Съюза във връзка с предоставянето на плавателни съдове на необходими за морската безопасност пилотни услуги при мирно преминаване по смисъла на международното право.

(25)

От съображения за правна сигурност по отношение на третирането на вноса в Решение (ОВППС) 2023/434 се предвижда правилото митническите органи на държавите членки да освобождават стоки, които физически се намират в Съюза и които вече са били представени на митническите органи, преди да станат обект на ограниченията. Тази възможност се прилага независимо от режима, под който стоките са поставени след представянето им пред митническите органи (транзит, активно усъвършенстване, допускане за свободно обращение и др.), или от процедурните стъпки и формалности по Митническия кодекс на Съюза, необходими за освобождаването. С Решение (ОВППС) 2023/434 на държавите членки също така се разрешава да освобождават стоките, които вече са били въведени в Съюза. Това е необходимо в полза на операторите от Съюза, които добросъвестно са въвели тези стоки в Съюза, преди вносът им да стане обект на ограничителни мерки, включително когато вносът им все още е бил разрешен в рамките на преходен период с цел постепенното му прекратяване. Компетентните органи следва да се уверят, че освобождаването на стоките и всяко свързано с това плащане са в съответствие с разпоредбите и целите на ограничителните мерки на Съюза. Аналогично, всяко решение за отказ от освобождаване на такива стоки следва да съответства на тези цели и да не допуска връщането им в Русия.

(26)

На последно място, с Решение (ОВППС) 2023/434 се внасят някои технически поправки в постановителната част на Решение 2014/512/ОВППС.

(27)

Изложените мерки попадат в приложното поле на Договора за Европейския съюз, поради което — и по-специално с оглед на еднаквото им прилагане във всички държави членки, е необходим нормативен акт на равнището на Съюза.

(28)

Поради това Регламент (ЕС) № 833/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 833/2014 се изменя, както следва:

1)

В член 1 се добавят следните букви:

„ш)

„критичен субект“ означава субект по смисъла на определението в член 2, параграф 1 от Директива (ЕС) 2022/2557 на Европейския парламент и на Съвета (*1);

щ)

„критична инфраструктура“ означава инфраструктура по смисъла на определението в член 2, буква а) от Директива 2008/114/ЕО на Съвета (*2) и в член 2, параграф 4 от Директива (ЕС) 2022/2557;

ща)

„европейска критична инфраструктура“ означава инфраструктура по смисъла на определението в член 2, буква б) от Директива 2008/114/ЕО;

щб)

„собственик или оператор на критична инфраструктура“ означава субект, отговарящ за инвестициите във — и/или за ежедневното функциониране на — даден актив или система, или на част от тях, установени като критична инфраструктура или като европейска критична инфраструктура.

(*1)  Директива (ЕС) 2022/2557 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 г. за устойчивостта на критичните субекти и за отмяна на Директива 2008/114/ЕО на Съвета (OB L 333, 27.12.2022г., стр. 164)."

(*2)  Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита (ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 75).“"

2)

В член 2 се вмъкват следните параграфи:

„1а.   Забранява се транзитът през територията на Русия на посочените в параграф 1 стоки и технологии с двойна употреба, изнасяни от Съюза.“

„3а.   Без да се засягат изискванията за получаване на разрешение, предвидени в Регламент (ЕС) 2021/821, забраната в параграф 1а от настоящия член не се прилага за транзита на стоки и технологии с двойна употреба през територията на Русия за целите, посочени в параграф 3, букви а)—д) от настоящия член.“

„4а.   Чрез дерогация от параграф 1а и без да се засягат изискванията за получаване на разрешение, предвидени в Регламент (ЕС) 2021/821, компетентните органи могат да разрешат транзита през територията на Русия на стоки и технологии с двойна употреба, след като са установили, че тези стоки и технологии са предназначени за целите, посочени в параграф 4, букви б), в), г) и з) от настоящия член.“

3)

В член 2аа се вмъква следният параграф:

„1а.   Забранява се транзитът през територията на Русия на посочените в параграф 1 огнестрелни оръжия, техните части и основни компоненти и боеприпаси, изнасяни от Съюза.“

4)

В член 3в се вмъква следният параграф:

„5в.   По отношение на стоките, изброени в част Г от приложение XI, забраните в параграфи 1 и 4 не се прилагат за изпълнението до 27 март 2023 г. на договорите, сключени преди 26 февруари 2023 г., или на допълнителните договори, необходими за изпълнението на такива договори.“

5)

В член 3г се добавят следните параграфи:

„5.   Операторите на въздухоплавателни средства, които възнамеряват да извършат полет извън редовния график между Русия и Съюза, пряко или през трета държава, съобщават предварително цялата информация от значение за такъв полет на своите компетентни органи най-малко 48 часа преди предприемането му.

6.   При забрана на полет, съобщен в съответствие с параграф 5, съответната държава членка незабавно уведомява останалите държави членки, управителния орган на мрежата и Комисията.“

6)

Член 3и се изменя, както следва:

а)

вмъкват се следните параграфи:

„3г.   По отношение на стоките, изброени в част В от приложение XXI, забраните в параграфи 1 и 2 не се прилагат за изпълнението до 27 май 2023 г. на договорите, сключени преди 26 февруари 2023 г., или на допълнителните договори, необходими за изпълнението на такива договори.

Настоящата разпоредба не се прилага за стоките с кодове по КН 2803 и 4002, изброени в част В от приложение XXI, за които се прилага параграф 3га.

3га.   До 30 юни 2024 г. забраните по параграфи 1 и 2 не се прилагат за вноса, закупуването и транспорта, както и за свързаната с тях техническа и финансова помощ, необходими за вноса в Съюза на следните количества:

а)

752 475 метрични тона стоки с код по КН 2803;

б)

562 973 метрични тона стоки с код по КН 4002.“

б)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Квотите за обем на вноса по параграфи 3га и 4 от настоящия член се управляват от Комисията и държавите членки по системата за управление на тарифните квоти, предвидена в членове 49—54 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (*3).

(*3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (OB L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).“"

7)

Член 3к се изменя, както следва:

а)

вмъкват се следните параграфи:

„3в.   По отношение на стоките, изброени в част В от приложение XXIII, забраните в параграфи 1 и 2 не се прилагат за изпълнението до 27 март 2023 г. на договорите, сключени преди 26 февруари 2023 г., или на допълнителните договори, необходими за изпълнението на такива договори.

Настоящата разпоредба не се прилага за стоките с кодове по КН 7208 25, 7208 90, 7209 25, 7209 28, 7219 24, изброени в част В от приложение XXIII, за които се прилага параграф 3.“

„5б.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, компетентните органи могат да разрешат, при условия, които сметнат за уместни, продажбата, доставката, трансфера или износа на стоките, изброени в част В от приложение XXIII, или свързаната с тях техническа помощ, брокерски услуги, финансиране или финансова помощ, след като установят, че това е строго необходимо за производството на стоки от титан, необходими в авиационната промишленост, за които няма друг начин за доставка.“

б)

параграфи 5а и 6 се заменят със следното:

„5а.   Компетентните органи на държавите членки могат да разрешат — при условия, които сметнат за уместни — продажбата, доставката, трансфера или износа на стоки с код по КН 8417 20, както и предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ, след като са установили, че тези стоки или предоставянето на съответната техническа или финансова помощ са необходими за посрещане на собствени нужди на домакинствата на физически лица.“

„6.   Когато вземат решение по искане за разрешение съгласно параграфи 5, 5а и 5б, компетентните органи не дават разрешение за износ на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за употреба в Русия, ако имат основателни причини да смятат, че стоките могат да са за военна крайна употреба.“

8)

В член 5а се вмъкват следните параграфи:

„4а.   Независимо от приложимите разпоредби относно докладването, поверителността и служебната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите, включително Европейската централна банка, националните централни банки, субектите от финансовия сектор по смисъла на член 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (*4), застрахователните и презастрахователните предприятия по смисъла на член 13 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*5), централните депозитари на ценни книжа по смисъла на член 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014 и централните контрагенти по смисъла на член 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (*6) предоставят не по-късно от две седмици след 26 февруари 2023 г. на компетентния орган на държавата членка, в която пребивават или се намират, и — едновременно с това — на Комисията информация за активите и резервите, посочени в параграф 4 от настоящия член, които те държат, контролират или по които са контрагент. Тази информация се предоставя отново на всеки три месеца и обхваща най-малко следното:

а)

информация, идентифицираща физическите и юридическите лица, образуванията и органите, които притежават или контролират тези активи и резерви, включително име, адрес и регистрация по ДДС или данъчен идентификационен номер;

б)

размера или пазарната стойност на тези активи и резерви към датата на предоставяне на информация и към датата на блокиране;

в)

видовете активи и резерви, разбити по категориите, посочени в член 1, буква ж), точки i)—vii) от Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета (*7), по криптоактиви и по другите съответни категории, а също и по допълнителна категория, обхващаща икономическите ресурси по смисъла на член 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 269/2014. За всяка от тези категории и при налични данни се посочват съответните параметри — количество, местоположение, валута, падеж и договорни условия между предоставящия информацията субект и собственика на актива.

4б.   Когато предоставящите информацията физически или юридически лица, образувания или органи са установили извънредна и непредвидена загуба или вреда при активите и резервите, посочени в параграф 4а, те незабавно съобщават тази информация на компетентния орган на съответната държава членка и — едновременно с това — я предават на Комисията.

4в.   Държавите членки, както и физическите и юридическите лица, образуванията и органите, обхванати от посоченото в параграф 4а задължение за предоставяне на информация, сътрудничат на Комисията при всяка проверка на получената съгласно същия параграф информация. Комисията може да иска всякаква допълнителна информация, които ѝ е необходима за извършването на такава проверка. Когато искането е отправено до физическо или юридическо лице, образувание или орган, Комисията едновременно с това го предава на компетентния орган на съответната държава членка. Цялата допълнителна информация, получена пряко от Комисията, се предоставя на компетентния орган на съответната държава членка.

4г.   Комисията и компетентните органи на държавите членки използват цялата предоставена или получена от тях съгласно настоящия член информация само за целите, за които тя е била предоставена или получена.

4д.   Всяко обработване на лични данни се извършва в съответствие с настоящия регламент и регламенти (ЕС) 2016/679 (*8) и (ЕС) 2018/1725 (*9) на Европейския парламент и на Съвета и само доколкото е необходимо за прилагането на настоящия регламент и за осигуряването, във връзка с прилагането му, на ефективно сътрудничество между държавите членки и между тях и Комисията.

(*4)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1)."

(*5)  Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1)."

(*6)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1)."

(*7)  Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 година относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (OB L 78, 17.3.2014г., стр. 6)."

(*8)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1)."

(*9)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).“"

9)

В член 5аа, параграф 3 буква г) се заменя със следното:

„г)

трансакции, включително продажби, които са строго необходими за прекратяването до 31 декември 2023 г. на съвместни предприятия или подобни правни форми, сключени преди 16 март 2022 г. и с участието на юридическо лице, образувание или орган по параграф 1;“

10)

В член 5аа, параграф 3 се добавя следната буква:

„з)

предоставянето на плавателни съдове на необходими за морската безопасност пилотни услуги при мирно преминаване по смисъла на международното право.“

11)

В член 5аа параграф 3а се заменя със следното:

„3а.   Чрез дерогация от параграф 1, компетентните органи могат да разрешат — при условията, които сметнат за уместни — трансакциите, които са строго необходими на посочени в параграф 1 образувания или техни дъщерни предприятия в Съюза за освобождаване от активите и изтегляне, до 31 декември 2023 г., от установено в Съюза юридическо лице, образувание или орган.“

12)

Вмъкват се следните членове:

„Член 5o

1.   Считано от 27 март 2023 г. се забранява предоставянето на руски граждани или на пребиваващи в Русия физически лица на възможност да заемат длъжност в управителните органи на собственици или оператори на критични инфраструктури, европейски критични инфраструктури и критични субекти.

2.   Параграф 1 не се прилага за гражданите на държава членка, на държава — членка на Европейското икономическо пространство, или на Швейцария.

Член 5п

1.   Забранява се предоставянето на капацитет за съхранение по смисъла на определението в член 2, параграф 1, точка 28 от Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета (*10), в съоръжение за съхранение по смисъла на определението в член 2, точка 9 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*11), освен по отношение на частите на съоръжения за втечнен природен газ, използвани за съхранение, на:

а)

руски граждани, пребиваващи в Русия физически лица и установени в Русия юридически лица, образувания и органи;

б)

юридически лица, образувания и органи, повече от 50 % от правото на собственост в които се притежава пряко или непряко от юридическо лице, образувание или орган по буква а) от настоящия параграф; или

в)

физически или юридически лица, образувания и органи, действащи от името или по указание на юридическо лице, образувание или орган по буква а) или б) от настоящия параграф.

2.   Параграф 1 не се прилага за операциите, които са строго необходими за прекратяването до 27 март 2023 г. на договорите, които не са в съответствие с настоящия член, но са сключени преди 26 февруари 2023 г., или на допълнителните договори, необходими за изпълнението на такива договори.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, компетентните органи могат да разрешат — при условията, които сметнат за уместни — предоставянето на посочения в параграф 1 капацитет за съхранение, след като установят, че това е необходимо за осигуряването на критични енергийни доставки в Съюза.

4.   Съответната държава членка или държави членки уведомяват останалите държави членки и Комисията за всяко предоставено съгласно параграф 3 разрешение в двуседмичен срок от предоставянето му.

(*10)  Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стp. 36)."

(*11)  Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (OB L 211, 14.8.2009 г., стр. 94).“"

13)

В член 12б се вмъква следният параграф:

„2а.   Чрез дерогация от член 5н, компетентните органи могат да разрешат да продължи предоставянето на изброените в него услуги до 31 декември 2023 г., когато предоставянето на услугите е строго необходимо за освобождаването от активи в Русия или за прекратяване на стопанска дейност в Русия, в случай че са изпълнени следните условия:

а)

тези услуги се предоставят изключително на — и в полза на — юридическите лица, образуванията и органите, създадени в резултат на освобождаването от активи; както и

б)

компетентните органи, които се произнасят по дадено искане за разрешение, нямат основателни причини да смятат, че потребителят на услугите може, пряко или непряко, да е руското правителство или военен краен потребител или че самите услуги могат да имат военна крайна употреба в Русия.“

14)

В член 12б параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Съответната държава членка уведомява останалите държави членки и Комисията за всяко предоставено съгласно параграф 1, 2 или 2а разрешение в двуседмичен срок от предоставянето му.“

15)

Вмъкват се следните членове:

„Член 12г

Предвидените в настоящия регламент забрани за предоставяне на техническа помощ не се прилагат за предоставянето на плавателни съдове на необходими за морската безопасност пилотни услуги при мирно преминаване по смисъла на международното право.

Член 12д

1.   С оглед на предвидените в настоящия регламент забрани за внос на стоки, намиращите се физически в Съюза стоки могат да бъдат освобождавани съгласно предвиденото в член 5, точка 26 от Митническия кодекс на Съюза (*12) от митническите органи в съответствие с член 134 от Митническия кодекс на Съюза, ако са били представени на митническите органи преди по-късната от двете дати: датата на влизане в сила на съответните забрани за внос или началната им дата на прилагане.

2.   Разрешават се всички процедурни стъпки, необходими за освобождаването, посочено в параграфи 1 и 5, на съответните стоки съгласно Митническия кодекс на Съюза.

3.   Митническите органи не разрешават освобождаване на стоките, ако имат основателни причини да подозират заобикаляне на мерките, като също така не разрешават реекспорта на стоките в Русия.

4.   Плащанията във връзка с такива стоки са в съответствие с разпоредбите и целите на настоящия регламент, по-специално със забраната за закупуване, и на Регламент (ЕС) № 269/2014.

5.   Физически намиращите се в Съюза и представени пред митническите органи преди 26 февруари 2023 г. стоки, които са спрени в изпълнение на настоящия регламент, могат да бъдат освободени от митническите органи при условията, предвидени в параграфи 1, 2, 3 и 4.

(*12)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (OВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).“"

16)

Приложение IV се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент;

17)

Приложение VII се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент;

18)

Приложение VIII се изменя в съответствие с приложение III към настоящия регламент;

19)

Приложение XI се изменя в съответствие с приложение IV към настоящия регламент;

20)

Приложение XV се изменя в съответствие с приложение V към настоящия регламент.

Точка 20 се прилага за едно или няколко от образуванията, посочени в приложение V към настоящия регламент, считано от 10 април 2023 г. и ако Съветът, след като разгледа съответния случай, вземе решение за това чрез акт за изпълнение;

21)

Приложение XXI се изменя в съответствие с приложение VI към настоящия регламент;

22)

Приложение XXIII се изменя в съответствие с приложение VII към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, точка 8 се прилага от 27 април 2023 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2023 година.

За Съвета

Председател

J. ROSWALL


(1)  Вж. страница 593 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (OB L 229, 31.7.2014 г., стр. 1).

(3)  Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (OB L 229, 31.7.2014 г., стр. 13).

(4)  Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г. относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита (ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 75).

(5)  Директива (ЕС) 2022/2557 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 г. за устойчивостта на критичните субекти и за отмяна на Директива 2008/114/ЕИО на Съвета (ОВ L 333, 27.12.2022 г., стр. 164).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение IV към Регламент (ЕС) № 833/2014 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на физическите или юридическите лица, образувания или органи, посочени в член 2, параграф 7, член 2а, параграф 7 и член 2б, параграф 1

1.

JSC Sirius

2.

OJSC Stankoinstrument

3.

OAO JSC Chemcomposite

4.

JSC Kalashnikov

5.

JSC Tula Arms Plant

6.

NPK Technologii Maschinostrojenija

7.

OAO Wysokototschnye Kompleksi

8.

OAO Almaz Antey

9.

OAO NPO Bazalt

10.

Admiralty Shipyard JSC

11.

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Научно-изследователски технологичен институт „Александров“ НИТИ)

12.

Argut OOO

13.

Комуникационен център на Министерство на отбраната

14.

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (Федерален изследователски център Институт по катализа „Боресков“)

15.

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (Федерално държавно бюджетно учреждение на Администрацията на президента на Русия)

16.

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (Федерално държавно бюджетно учреждение „Специален летателен отряд „Русия“ на Администрацията на президента на Русия)

17.

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (Федерално държавно единно предприятие Научноизследователски институт по автоматика „Духлов“ (ВНИИА)

18.

Foreign Intelligence Service (SVR) (Служба за външно разузнаване (СВР)

19.

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (Център по криминалистика към Главна дирекция на Министерството на вътрешните работи, регион Нижни Новгород)

20.

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center) (Международен център за квантова оптика и квантови технологии (Руски квантов център)

21.

Irkut Corporation

22.

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

23.

Акционерно дружество Научноизследователски институт по компютърна техника

24.

АД Централен научноизследователски институт по машиностроене (АД ЦНИИмаш)

25.

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

26.

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard)

27.

JSC Rocket and Space Centre – Progress (АД Ракетно-космически център „Прогрес“)

28.

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

29.

Kazan Helicopter Plant PJSC

30.

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) (Авиационен завод в Комсомолск на Амур)

31.

Ministry of Defence RF (Министерство на отбраната на РФ)

32.

Moscow Institute of Physics and Technology (Московски физико-технически институт)

33.

NPO High Precision Systems JSC

34.

NPO Splav JSC

35.

OPK Oboronprom

36.

PJSC Beriev Aircraft Company

37.

PJSC Irkut Corporation

38.

PJSC Kazan Helicopters

39.

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

40.

Promtech-Dubna, JSC

41.

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

42.

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Концерн „Радиотехнически и информационни системи“)

43.

Rapart Services LLC

44.

Rosoboronexport OJSC (ROE) (АД Рособонекспорт)

45.

Rostec (Руска държавна технологична корпорация)

46.

Rostekh – Azimuth

47.

Руска самолетостроителна корпорация Миг

48.

Russian Helicopters JSC

49.

SP KVANT (Съвместно предприятие „Квантови технологии“)

50.

Sukhoi Aviation JSC

51.

Sukhoi Civil Aircraft

52.

Tactical Missiles Corporation JSC

53.

Tupolev JSC

54.

UEC-Saturn

55.

United Aircraft Corporation

56.

JSC AeroKompozit

57.

United Engine Corporation

58.

UEC-Aviadvigatel JSC

59.

United Instrument Manufacturing Corporation

60.

United Shipbuilding Corporation

61.

JSC PO Sevmash

62.

Krasnoye Sormovo Shipyard

63.

Severnaya Shipyard

64.

Shipyard Yantar

65.

UralVagonZavod.

66.

Baikal Electronics

67.

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

68.

Central Research and Development Institute Tsiklon

69.

Crocus Nano Electronics

70.

Dalzavod Ship-Repair Center

71.

Elara

72.

Electronic Computing and Information Systems

73.

ELPROM

74.

Engineering Center Ltd.

75.

Forss Technology Ltd.

76.

Integral SPB

77.

JSC Element

78.

JSC Pella-Mash

79.

JSC Shipyard Vympel

80.

Kranark LLC

81.

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

82.

LLC Center

83.

MCST Lebedev

84.

Miass Machine-Building Factory

85.

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

86.

MPI VOLNA

87.

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

88.

Nerpa Shipyard

89.

NM-Tekh

90.

Novorossiysk Shipyard JSC

91.

NPO Electronic Systems

92.

NPP Istok

93.

NTC Metrotek

94.

OAO GosNIIkhimanalit

95.

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

96.

OJSC TSRY

97.

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

98.

OOO Planar

99.

OOO Sertal

100.

Photon Pro LLC

101.

PJSC Zvezda

102.

Amur Shipbuilding Factory PJSC

103.

AO Center of Shipbuilding and Ship Repair JSC

104.

AO Kronshtadt

105.

Avant Space LLC

106.

Production Association Strela

107.

Radioavtomatika

108.

Research Center Module

109.

Robin Trade Limited

110.

R.Ye. R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

111.

Rubin Sever Design Bureau

112.

Russian Space Systems

113.

Rybinsk Shipyard Engineering

114.

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

115.

Scientific-Research Institute of Electronics

116.

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

117.

Scientific Research Institute NII Submikron

118.

Sergey IONOV

119.

Serniya Engineering

120.

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

121.

Ship Maintenance Center Zvezdochka

122.

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

123.

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

124.

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

125.

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

126.

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

127.

UAB Pella-Fjord

128.

United Shipbuilding Corporation JSC „35th Shipyard“

129.

United Shipbuilding Corporation JSC „Astrakhan Shipyard“

130.

United Shipbuilding Corporation JSC „Aysberg Central Design Bureau“

131.

United Shipbuilding Corporation JSC „Baltic Shipbuilding Factory“

132.

United Shipbuilding Corporation JSC „Krasnoye Sormovo Plant OJSC“

133.

United Shipbuilding Corporation JSC SC „Zvyozdochka“

134.

United Shipbuilding Corporation „Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar“

135.

United Shipbuilding Corporation „Scientific Research Design Technological Bureau Onega“

136.

United Shipbuilding Corporation „Sredne-Nevsky Shipyard“

137.

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

138.

Urals Project Design Bureau Detal

139.

Vega Pilot Plant

140.

Vertikal LLC

141.

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

142.

VTK Ltd

143.

Yaroslavl Shipbuilding Factory

144.

ZAO Elmiks-VS

145.

ZAO Sparta

146.

ZAO Svyaz Inzhiniring

147.

46th TSNII Central Scientific Research Institute

148.

Alagir Resistor Factory

149.

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

150.

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

151.

Almaz, JSC

152.

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

153.

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

154.

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

155.

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

156.

Electrosignal, JSC

157.

Energiya JSC

158.

Engineering Center Moselectronproekt

159.

Etalon Scientific and Production Association

160.

Evgeny Krayushin

161.

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

162.

Ineko LLC

163.

Informakustika JSC

164.

Institute of High Energy Physics

165.

Institute of Theoretical and Experimental Physics

166.

Inteltech PJSC

167.

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

168.

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

169.

Kulon Scientific-Research Institute JSC

170.

Lutch Design Office JSC

171.

Meteor Plant JSC

172.

Moscow Communications Research Institute JSC

173.

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

174.

NPO Elektromechaniki JSC

175.

Omsk Production Union Irtysh JSC

176.

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

177.

Optron, JSC

178.

Pella Shipyard OJSC

179.

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

180.

Pskov Distance Communications Equipment Plant

181.

Radiozavod JSC

182.

Razryad JSC

183.

Research Production Association Mars

184.

Ryazan Radio-Plant

185.

Scientific Production Center Vigstar JSC

186.

Scientific Production Enterprise „Radiosviaz“

187.

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

188.

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

189.

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components

190.

Scientific-Production Enterprise „Kant“

191.

Scientific-Production Enterprise „Svyaz“

192.

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

193.

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

194.

Scientific-Production Enterprise „Volna“

195.

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

196.

Scientific-Research Institute „Argon“

197.

Scientific-Research Institute and Factory Platan

198.

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications ComplexesNeptune JSC

199.

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

200.

Special Design Bureau Salute JSC

201.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Salute“

202.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „State Machine Building Design Bureau „Vympel“ By Name I.I.Toropov“

203.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „URALELEMENT“

204.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Plant Dagdiesel“

205.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering“

206.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA „Strela“

207.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Plant Kulakov“

208.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Ravenstvo“

209.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Ravenstvo-service“

210.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

211.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Severny Press“

212.

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company „Research Center for Automated Design“

213.

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

214.

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

215.

Tactical Missile Company, NPO Lightning

216.

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant „Molot“

217.

Tactical Missile Company, PJSC „MBDB „ISKRA““

218.

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

219.

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

220.

Tactical Missile Corporation, „Central Design Bureau of Automation“

221.

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

222.

Tactical Missile Corporation, AO GNPP „Region“

223.

Tactical Missile Corporation, AO TMKB „Soyuz“

224.

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

225.

Tactical Missile Corporation, Concern „MPO – Gidropribor“

226.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company „KRASNY GIDROPRESS“

227.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company „Avangard“

228.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

229.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company „Elektrotyaga“

230.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company „GosNIIMash“

231.

Tactical Missile Corporation, RKB „Globus“

232.

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

233.

Tactical Missile Corporation, „TRV Engineering“

234.

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau „Detal“

235.

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

236.

Tambov Plant (TZ) „October“

237.

United Shipbuilding Corporation „Production Association Northern Machine Building Enterprise“

238.

United Shipbuilding Corporation „5th Shipyard“

239.

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz

240.

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz

241.

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) PSC VSMPO-AVISMA Corporation

242.

Rosatomflot

243.

Lyulki Experimental-Design Bureau

244.

Lyulki Science and Technology Center

245.

AO Aviaagregat

246.

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI)

247.

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

248.

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM)

249.

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)

250.

Federal State Unitary Enterprise „State Scientific-Research Institute for Aviation Systems“ (GosNIIAS)

251.

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

252.

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

253.

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

254.

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

255.

Joint Stock Company 766 UPTK

256.

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

257.

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

258.

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

259.

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

260.

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

261.

JSC NII Steel

262.

Joint Stock Company Remdizel

263.

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

264.

Joint Stock Company STAR

265.

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

266.

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

267.

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

268.

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

269.

Lytkarino Machine-Building Plant

270.

Moscow Aviation Institute

271.

Moscow Institute of Thermal Technology

272.

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

273.

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

274.

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

275.

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

276.

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

277.

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

278.

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

279.

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

280.

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

281.

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

282.

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

283.

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

284.

Salute Gas Turbine Research and Production Center

285.

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

286.

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)

287.

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)

288.

Software Research Institute

289.

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

290.

Tula Arms Plant

291.

Russian Institute of Radio Navigation and Time

292.

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)

293.

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)

294.

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)

295.

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)

296.

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)

297.

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS)

298.

UEC-Perm Engines, JSC

299.

Ural Works of Civil Aviation, JSC

300.

Central Design Bureau for Marine Engineering „Rubin“, JSC

301.

„Aeropribor-Voskhod“, JSC

302.

Aerospace Equipment Corporation, JSC

303.

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

304.

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

305.

Afanasyev Technomac, JSC

306.

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

307.

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

308.

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

309.

Joint Stock Company Eleron

310.

AO Rubin

311.

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

312.

Branch of PAO II – Aviastar

313.

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

314.

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

315.

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

316.

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

317.

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov

318.

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

319.

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

320.

Joint Stok Company Microtechnology

321.

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering

322.

Joint Stock Company Radiopribor

323.

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

324.

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

325.

Joint Stock Company Rychag

326.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

327.

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko

328.

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute

329.

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

330.

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

331.

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

332.

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

333.

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation

334.

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

335.

Public Joint Stock Company Techpribor

336.

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant

337.

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

338.

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

339.

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

340.

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

341.

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences

342.

Irkutsk Aviation Plant

343.

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

344.

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev

345.

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai

346.

Joint Stock Company „Head Special Design Bureau Prozhektor“

347.

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

348.

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

349.

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

350.

Joint Stock Company SPMDB Malachite

351.

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

352.

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG

353.

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation

354.

NPP Start

355.

OAO Radiofizika

356.

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG

357.

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

358.

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

359.

Radio Technical Institute named after A. L. Mints

360.

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics

361.

Shvabe JSC

362.

Special Technological Center LLC

363.

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

364.

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

365.

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

366.

Strategic Control Posts Corporation

367.

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

368.

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

369.

Voentelecom JSC

370.

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS)

371.

Ak Bars Holding

372.

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences

373.

Systems of Biological Synthesis LLC

374.

Borisfen, JSC

375.

Barnaul cartridge plant, JSC

376.

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

377.

Bryansk Automobile Plant, JSC

378.

Burevestnik Central Research Institute, JSC

379.

Research Institute of Space Instrumentation, JSC

380.

Arsenal Machine-building plant, OJSC

381.

Central Design Bureau of Automatics, JSC

382.

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

383.

Zavod Elecon, JSC

384.

VMP „Avitec“, JSC

385.

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design

386.

Tulatochmash, JSC

387.

PJSC „I.S. Brook“ INEUM

388.

SPE „Krasnoznamenets“, JSC

389.

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC

390.

SPA „Impuls“, JSC

391.

RusBITech

392.

ROTOR 43

393.

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

394.

RATEP, JSC

395.

PLAZ

396.

OKB „Technika“

397.

Ocean Chips

398.

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

399.

Angstrem JSC

400.

NPCAP

401.

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

402.

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

403.

Novator DB

404.

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC

405.

NII Stali JSC

406.

Nevskoe Design Bureau, JSC

407.

Neva Electronica JSC

408.

ENICS

409.

The JSC Makeyev Design Bureau

410.

KURGANPRIBOR, JSC

411.

Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC

412.

Ramenskoye Engineering Design Office, JSC

413.

Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC

414.

Videoglaz Project

415.

Innovative Underwater Technologies, LLC

416.

Ulyanovsk Mechanical Plant

417.

All-Russian Research Institute of Radio Engineering

418.

PJSC "Scientific and Production Association "Almaz" named after Academician A.A. Raspletin"

419.

Concern OJSC - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT

420.

Concern Oceanpribor, JSC

421.

JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center

422.

JSC Elektronstandart Pribor

423.

JSC “Urals Optical-Mechanical Plant named after Mr E.S Yalamov”

424.

Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC

425.

Special Technology Centre Limited Liability Company

426.

Vest Ost Limited Liability

427.

Trade-Component LLC

428.

Radiant Electronic Components JSC

429.

JSC ICC Milandr

430.

SMT iLogic LLC

431.

Device Consulting

432.

Concern Radio-Electronic Technologies

433.

Technodinamika, JSC

434.

OOO “UNITEK”

435.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS

436.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN

437.

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA)

438.

Военновъздушни сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция

439.

Джихадистка организация за научни изследвания и независимост към военновъздушните сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC SSJO)

440.

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado)

441.

Paravar Pars Company

442.

Qods Aviation Industries (Въздухоплавателни индустрии Qods)

443.

Shahed Aviation Industries

444.

Concern Morinformsystem–Agat

445.

AO Papilon

446.

IT-Papillon OOO

447.

OOO Adis

448.

Papilon Systems Limited Liability Company

449.

Advanced Research Foundation

450.

Federal Service for Military-Technical Cooperation

451.

Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center

452.

Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences

453.

Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal

454.

Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika

455.

Joint Stock Company Concern Avtomatika

456.

Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology

457.

Joint Stock Company Design Center Soyuz

458.

Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika

459.

Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress

460.

Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina

461.

Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics

462.

Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant

463.

Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin

464.

Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute

465.

Joint Stock Company Production Association Sever

466.

Joint Stock Company Research Center ELINS

467.

Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment

468.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS

469.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir

470.

Joint Stock Company RT-Tekhpriemka

471.

Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart

472.

Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments

473.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions

474.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt

475.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz

476.

Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond

477.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT

478.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products

479.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices

480.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials

481.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma

482.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr

483.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering

484.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering

485.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means

486.

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina

487.

Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall

488.

Joint Stock Company Svetlana Semiconductors

489.

Joint Stock Company Tekhnodinamika

490.

Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly

491.

KAMAZ Publicly Traded Company

492.

Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences

493.

Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna

494.

Limited Liability Company RSBGroup

495.

Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments

496.

Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant

497.

Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant

498.

Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar

499.

Public Joint Stock Company Megafon

500.

Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant

501.

Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation

502.

RT-Inform Limited Liability Company

503.

Skolkovo Foundation

504.

Skolkovo Institute of Science and Technology

505.

State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov

506.

Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение VII към Регламент (ЕС) № 833/2014 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Списък на стоките и технологиите, посочени в член 2а, параграф 1 и член 2б, параграф 1

Част А

По отношение на настоящото приложение се прилагат общите бележки, акронимите и съкращенията, както и дефинициите в приложение I към Регламент (ЕС) 2021/821, с изключение на „Част I — Общи бележки, акроними и съкращения, и дефиниции, Общи бележки към приложение I, точка 2“.

По отношение на настоящото приложение се прилагат дефинициите на термините, използвани в Общия списък на оръжията (ОСО) на Европейския съюз (2020/C 85/01).

Без да се засяга член 12 от настоящия регламент, неконтролираните изделия, съдържащи един или повече от изброените в настоящото приложение компоненти, не подлежат на контрола съгласно членове 2а и 2б от настоящия регламент.

Категория I — Електроника

X.A.I.001:

Електронни устройства и компоненти.

а.

„Микропроцесорни микросхеми“, „микрокомпютърни микросхеми“ и микроконтролерни микросхеми, имащи някоя от следните характеристики:

1.

Работна скорост 5 GigaFLOPS или повече и аритметично логическо устройство с ширина на достъпа 32 bit или повече;

2.

Тактова честота над 25 MHz; или

3.

Повече от една шина за данни или команди или сериен комуникационен порт, който осигурява пряка външна връзка между паралелни „микропроцесорни микросхеми“ със скорост на предаване 2,5 Mbyte/s;

б.

Интегрални схеми с памет, както следва:

1.

Електрически изтриваеми програмируеми памети само за четене (EEPROM) с капацитет за запаметяване;

а.

Над 16 Mbits на корпус за флаш памети; или

б.

Превишаващи една от следните пределни стойности за всички останали видове EEPROM:

1.

Над 1 Mbit на корпус; или

2.

Над 256 kbit на корпус и максимално време за достъп, по-малко от 80 ns;

2.

Статични памети с произволен достъп (SRAM) с капацитет за запаметяване:

а.

Над 1 Mbit на корпус; или

б.

Над 256 kbit на корпус и максимално време за достъп, по-малко от 25 ns;

в.

а. Аналогово-цифрови преобразуватели, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

1.

Разделителна способност 8 bit или повече, но по-малка от 12 bit, с изходяща скорост, по-голяма от 200 милиона дискрети в секунда (MSPS);

2.

Разделителна способност 12 bit с изходяща скорост, по-голяма от 105 милиона дискрети в секунда (MSPS);

3.

Разделителна способност над 12 bit, но по-малка или равна на 14 bit, с изходяща скорост, по-голяма от 10 милиона дискрети в секунда (MSPS); или

4.

Разделителна способност над 14 bit с изходяща скорост, по-голяма от 2,5 милиона дискрети в секунда (MSPS);

г.

Програмируеми (от потребителя) логически матрици, имащи максимален брой едностранни цифрови входове/изходи между 200 и 700;

д.

Процесори, използващи бързо преобразуване на Фурие (БПФ/FFT), имащи стандартно време за изпълнение за 024-точково комплексно БПФ/FFT, по-малко от 1 ms;

е.

Поръчкови интегрални схеми, за които на производителя е неизвестна функцията им или статутът на контрол на оборудването, в което ще се използват интегралните схеми, имащи някоя от следните характеристики:

1.

Повече от 144 извода; или

2.

Нормално „време на задържане на основния логически елемент“, по- малко от 0,4 ns;

ж.

„Вакуумни електронни устройства“ с бягаща вълна, импулсна или непрекъсната, както следва:

1.

Устройства със свързани резонатори или техни производни;

2.

Устройства на базата на вълноводи по винтова линия, прегънати вълноводи, змиевидни вълноводи или техни производни, имащи някоя от следните характеристики:

а.

„Моментна широчина на честотната лента“ от половин октава или повече и средна мощност (изразена в kW), умножена по честотата (изразена в GHz), над 0,2; или или

б.

„Моментна широчина на честотната лента“, по-малка от половин октава; и средна мощност (изразена в kW), умножена по честотата (изразена в GHz), над 0,4;

з.

Гъвкави вълноводи, проектирани за използване при честоти над 40 GHz;

и.

Устройства за повърхностни акустични вълни и за плъзгащи се по повърхността (в плитка дълбочина) акустични вълни, имащи някоя от следните характеристики:

1.

Носеща честота над 1 GHz; или

2.

Носеща честота от 1 GHz или по-малка; както и

а.

„Потискане на честотите от страничния лист на диаграмата на излъчване“ над 55 dB;

б.

Произведение на максималното закъснение и широчината на честотната лента (времето в μѕ, а широчината на честотната лента в MHz), по-голямо от 100; или

в.

Дисперсно забавяне над 10 μѕ;

Техническа Бележка: За целите на X.A.I.001.i ‘Потискане на честотите от страничния лист на диаграмата на излъчване’ е максималната стойност на потискане, посочена в информационния лист.

й.

„Елементи“, както следва:

1.

„Първични елементи“ с „енергийна плътност“ от 550 Wh/kg или по-малка при 293 K (20 °C);

2.

„Вторични елементи“ с „енергийна плътност“ от 350 Wh/kg или по-малка при 293 K (20 °C);

Бележка: X.A.I.001.j. не контролира батерии, в това число батерии от една клетка.

Технически бележки:

1.

За целите на X.A.I.001.j енергийната плътност (Wh/kg) се изчислява чрез номиналното напрежение, умножено по номиналния капацитет в амперчасове (Ah), разделено на масата в килограми. Ако номиналният капацитет не е указан, енергийната плътност се изчислява от номиналното напрежение на квадрат, умножено по продължителността на разреждане в часове, разделено на натоварването (товара) при разреждане в омове и масата в килограми.

2.

За целите на X.A.I.001.j „елемент“ се определя като електрохимично устройство с положителни и отрицателни електроди и електролит, което е източник на електроенергия. Това е основният градивен елемент на батерията.

3.

За целите на X.A.I.001.j.1 „първичен елемент“ е „елемент“, който не е проектиран да се зарежда от друг източник.

4.

За целите на X.A.I.001.j.2 „вторичен елемент“ е „елемент“, който е проектиран да се зарежда от външен източник на електроенергия.

к.

„Свръхпроводящи“ електромагнити или намотки, специално проектирани да се зареждат и разреждат изцяло за по-малко от 1 минута и имащи всички изброени по-долу характеристики:

Бележка: X.A.I.001.k не контролира „свръхпроводящи“ електромагнити или намотки, проектирани за медицинско оборудване за образна диагностика с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР/MRI).

1.

Максимална енергия, отдадена при разреждане, разделена на продължителността на разреждането, по-голяма от 500 kJ в минута;

2.

Вътрешен диаметър на токопроводящите намотки, по-голям от 250 mm; както и

3.

Номинална магнитна индукция повече от 8 Т или „общата плътност на потока“ в намотката е по-голяма от 300 A/mm2;

л.

Вериги или системи за запасяване на електромагнитна енергия, съдържащи компоненти, произведени от „свръхпроводящи“ материали, специално проектирани за работа при температури под „критичната температура“ за поне една от техните „свръхпроводящи“ съставки, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Резонансни работни честоти над 1 MHz;

2.

Плътност на акумулираната енергия от 1 MJ/m3 или повече; както и

3.

Време за разреждане, по-малко от 1 ms;

м.

Водородни/водородно-изотопни тиратрони с керамично-метална конструкция и максимален ток от 500 A или повече;

н.

Не се използва;

о.

Слънчеви клетки, сглобки от CIC (cell-interconnect-coverglass), слънчеви панели и слънчеви матрици, които са „класифицирани като предназначени за използване в Космоса“ и не се контролират от 3A001.e.4 (1).

X.A.I.002:

„Електронни модули“, агрегати и оборудване с общо предназначение.

а.

Електронно оборудване за изпитвания, различно от посоченото в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821;

б.

Цифрови инструментални устройства за запис на данни с магнитна лента, имащи някоя от следните характеристики;

1.

Максимална скорост на предаване на цифровия интерфейс над 60 Mbit/s и използване на методи на спирално сканиране;

2.

Максимална скорост на предаване на цифровия интерфейс над 120 Mbit/s и използване на методи с фиксирана глава; или

3.

„Класифицирани като предназначени за използване в Космоса“;

в.

Оборудване с максимална скорост на предаване на цифровия интерфейс над 60 Мbit/s, проектирано да преобразува цифрови видеозаписващи устройства с магнитна лента в цифрови инструментални устройства за запис на данни;

г.

Немодулни аналогови осцилоскопи с широчина на честотната лента от 1 GHz или повече;

д.

Модулни системи с аналогов осцилоскоп, имащи някоя от следните характеристики:

1.

Основен блок с широчина на честотната лента от 1 GHz или повече; или

2.

Сменяеми модули с индивидуална широчина на честотната лента от 4 GHz или повече;

е.

Аналогови стробиращи осцилоскопи за анализ на повтарящи се явления с ефективна широчина на честотната лента, по-голяма от 4 GHz;

ж.

Цифрови осцилоскопи и записващи устройства за преходни процеси, използващи аналогово-цифрови методи на преобразуване, способни да запаметяват преходни процеси чрез последователно снемане на отчети на импулсни входове на интервали, по-малки от 1 ns (повече от 1 милиард дискрети в секунда, GSPS), с 8 битово преобразуване в цифров вид или по-голяма разделителна способност и запаметяване на 256 или повече отчети.

Бележка:

X.A.I.002 контролира следните специално проектирани компоненти за аналогови осцилоскопи:

1.

Сменяеми агрегати;

2.

Външни усилватели;

3.

Предусилватели;

4.

Дискретизатори;

5.

Електроннолъчеви тръби.

X.A.I.003:

Оборудване за специфична обработка, различно от посоченото в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, както следва:

а.

Честотни преобразуватели и специално проектирани компоненти за тях, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821;

б.

Масспектрометри, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821;

в.

Всички импулсни рентгенови устройства или компоненти на системи за импулсна мощност, проектирани за тях, включително генератори на Маркс, схеми за формиране на мощни импулси, високоволтови кондензатори и тригери;

г.

Импулсни усилватели, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821;

д.

Електронно оборудване за предизвикване на забавяне във времето или за измерване на времеви интервали, както следва:

1.

Цифрови апарати за забавяне във времето с разделителна способност от 50 ns или по-малка за времеви интервали от 1 μѕ или по-дълги; или

2.

Многоканални (т.е. с три или повече канала) или модулни апарати за измерване на времеви интервали и хронометрично оборудване с разделителна способност от 50 ns или по-малка за времеви интервали от 1 μѕ или по-дълги;

е.

Аналитична апаратура за хроматография и спектрометрия.

X.B.I.001:

Оборудване за производство на електронни компоненти или материали, както следва, и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях.

а.

Оборудване, специално проектирано за производство на електроннолъчеви тръби, оптични елементи и специално проектирани компоненти за тях, контролирани от 3A001 (2) или X.A.I.001;

б.

Оборудване, специално проектирано за производство на полупроводникови устройства, интегрални схеми и „електронни модули“, както следва, и системи, включващи или имащи характеристиките на такова оборудване:

Бележка: X.B.I.001.b. контролира и оборудване, използвано или модифицирано за използване в производството на други устройства, като например устройства за формиране на изображение, електрооптични устройства, устройства с акустични вълни.

1.

Оборудване за обработка на материали за производството на устройства и компоненти, посочено в позиция X.B.I.001.b, както следва:

Бележка: X.B.I.001 не контролира кварцови тръби за пещи, обшивки за пещи, гребла, лодки (с изключение на специално проектирани лодки, поставени в клетки), барботьори, касети или тигли, специално проектирани за оборудването за обработка, контролирано от X.B.I.001.b.1.

а.

Оборудване за производство на поликристален силиций и материали, контролирани от 3C001 (3);

б.

Оборудване, специално проектирано за пречистване или преработка на полупроводникови материали от III/V и II/VI, контролирани от 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 или 3C005 1 , с изключение на устройства за получаване на кристали по метода на изтеглянето, за които вж. X.B.I.001.b.1.c по-долу;

в.

Устройства за получаване на кристали по метода на изтеглянето и пещи, както следва:

Бележка: X.B.I.001.b.1.c не контролира дифузионните и окислителните пещи.

1.

Оборудване за отгряване или рекристализиране, различно от пещи с постоянна температура, използващи високи скорости на пренос на енергия, способни да преработват полупроводникови пластини със скорост над 0,005 m2 в минута;

2.

„Контролирани от записана програма“ устройства за получаване на кристали по метода на изтеглянето, имащи някоя от следните характеристики:

а.

Възможност за презареждане без замяна на контейнера на тигела;

б.

Възможност за работа при налягания над 2,5 x 105 Pa; или

в.

Възможност за изтегляне на кристали с диаметър над 100 mm;

г.

„Контролирано от записана програма“ оборудване за епитаксиално нарастване, имащо някоя от следните характеристики:

1.

Възможност за производство на слой от силиций с дебелина при равномерност с допуск, равен на или по-малък от ± 2,5 % на разстояния от 200 mm или по-големи;

2.

Възможност за производство на слой от материал, различен от силиций, с дебелина за цялата полупроводникова пластина при равномерност с допуск, равен на или по-малък от ± 3,5 %; или

3.

Въртене на отделните полупроводникови пластини по време на преработката;

д.

Оборудване за молекулярно-лъчево епитаксиално нарастване;

е.

Магнитно стимулирано оборудване за „разпрашване“ със специално проектирани интегрални шлюзове за зареждане, които могат да прехвърлят полупроводникови пластини в изолирана вакуумна среда;

ж.

Оборудване, специално проектирано за йонна имплантация, йонно стимулирана или фотостимулирана дифузия, имащо някоя от следните характеристики:

1.

Възможност за формиране на релеф;

2.

Енергия на снопа (ускоряващо напрежение) над 200 keV;

3.

Оптимизирани да работят при максимална енергия на снопа (ускоряващо напрежение), по-малка от 10 keV; или

4.

Възможност за имплантиране на кислород с висока енергия в нагрята „подложка“;

з.

„Контролирано от записана програма“ оборудване за избирателно отнемане (ецване) посредством анизотропни сухи методи (напр. плазма), както следва:

1.

„Партидни типове“, имащи някоя от следните характеристики:

а.

Откриване на крайна точка, различно от видовете за оптична емисионна спектроскопия; или

б.

Работно (при ецване) налягане на реактора от 26,66 Pa или по-малко;

2.

„Типове с единична полупроводникова пластина“, имащи някоя от следните характеристики:

а.

Откриване на крайна точка, различно от видовете за оптична емисионна спектроскопия;

б.

Работно (при ецване) налягане на реактора от 26,66 Pa или по-малко; или

в.

Обработка на полупроводникови пластини между касети и шлюзове за зареждане;

Бележки:

1.

„Партидни типове“ се отнася за машини, които не са специално проектирани за обработка при производството на единични полупроводникови пластини. Тези машини могат да обработват две или повече полупроводникови пластини едновременно с общи параметри на процеса, напр. ВЧ мощност, температура, видове ецващ газ, дебити.

2.

„Типове с единична полупроводникова пластина“ се отнася за машини, специално проектирани за обработка при производството на единични полупроводникови пластини. Тези машини могат да използват техники за автоматично зареждане на една полупроводникова пластина в оборудването за обработка. Дефиницията включва оборудване, което може да зарежда и обработва няколко полупроводникови пластини, но параметрите на ецване, напр. ВЧ мощността или откриването на крайна точка, могат да бъдат определяни самостоятелно за всяка отделна полупроводникова пластина.

и.

Оборудване за „нанасяне на покритие чрез химическо отлагане от пари“ (CVD), напр. стимулирано чрез плазма CVD (PECVD) или фотостимулирано CVD, за производство на полупроводникови устройства, имащи някоя от следните възможности, за отлагане на оксиди, нитриди, метали или полисилиций:

1.

Оборудване за „нанасяне на покритие чрез химическо отлагане от пари“, работещо при налягане под 105 Pa; или

2.

Оборудване за PECVD с възможност или за работа при налягане под 60 Pa, или за обработка на полупроводникови пластини между касети и шлюзове за зареждане;

Бележка: X.B.I.001.b.1.i не контролира системи за „нанасяне на покритие чрез химическо отлагане от пари“ с ниско налягане (LPCVD) или оборудване за реактивно „разпрашване“.

й.

Електроннолъчеви системи, специално проектирани или модифицирани за изработване на маски или обработка на полупроводникови устройства, имащи някоя от следните характеристики:

1.

Електростатично отклонение на снопа;

2.

Профил на снопа, различен от гаусов профил;

3.

Скорост на цифрово-аналогово преобразуване над 3 MHz;

4.

Точност на цифрово-аналоговото преобразуване, превишаваща 12 бита; или

5.

Точност на контрола на обратната връзка за положението цел—сноп 1 μm или по-добра;

Бележка: X.B.I.001.b.1.j не контролира системи за отлагане по електроннолъчев метод или сканиращи електронни микроскопи с общо предназначение.

к.

Оборудване за повърхностна обработка на полупроводникови пластини, както следва:

1.

Специално проектирано оборудване за обработка на обратната страна на полупроводникови пластини, по-тънки от 100 μm, и последващото отделяне; или

2.

Специално проектирано оборудване за постигане на грапавост на активната повърхност на обработена полупроводникова пластина с 2-пъти средноквадратично отклонение от 2 μm или по-малко, максимално показание на индикатора (TIR);

Бележка: X.B.I.001.b.1.k не контролира оборудване за едностранно притриване и полиране на повърхността на полупроводникови пластини.

л.

Свързващо оборудване, което включва обикновени единични или множество вакуумни камери, специално проектирани да позволяват интегрирането на контролирано от X.B.I.001 оборудване в цялостна система;

м.

„Контролирано от записана програма“ оборудване, използващо „лазери“ за поправка или зачистване на „монолитни интегрални схеми“, имащо някоя от следните характеристики:

1.

Точност на позициониране под ± 1 μm; или

2.

Размер на светлинното петно (широчина на прореза) под 3 μm.

Техническа Бележка: За целите на X.B.I.001.b.1 ‘разпрашване’ е процес на нанасяне на покрития чрез наслояване от парова фаза, при който положително заредените йони се ускоряват от електрическо поле към повърхността на мишена (материала за нанасяне на покритие). Кинетичната енергия на попадащите йони е достатъчна, за да доведе до освобождаване на атоми и отлагането им върху подложката. ( Бележка: Триодното, магнетронното или радиочестотното разпрашване за подобряване на адхезията на покритието и скоростта на отлагане са обикновени видоизменения на процеса.).

2.

Маски, подложки за маски, оборудване за изработване на маски и оборудване за прехвърляне на изображение за производството на устройства и компоненти, посочени в позиция X.B.I.001, както следва:

Бележка: Бележка: Терминът маски се отнася за използваните в електроннолъчевата, рентгеновата и ултравиолетовата литография, както и в обичайната фотолитография с ултравиолетова и с видима светлина.

а.

Готови маски, междинни фотошаблони и структури за тях, с изключение на:

1.

Готови маски или междинни фотошаблони за производство на интегрални схеми, неконтролирани от 3A001 (4); или

2.

Маски или междинни фотошаблони, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

а.

Тяхната структура се основава на геометрични форми с размер от 2,5 μm или повече; както и

б.

Структурата не включва специални характеристики за промяна на предназначението чрез производствено оборудване или „софтуер“;

б.

Подложки за маски, както следва:

1.

„Подложки“ (напр. от стъкло, кварц, сапфир) с твърдо покритие (напр. от хром, силиций, молибден) за приготвяне на маски с размери над 125 mm x 125 mm; или

2.

Подложки, специално проектирани за рентгенови маски;

в.

Оборудване, различно от компютри с общо предназначение, специално проектирано за автоматизирано проектиране (CAD) на полупроводникови устройства или интегрални схеми;

г.

Оборудване или машини за производство на маски или междинни фотошаблони, както следва:

1.

Фотооптични камери за последователно стъпково експониране, способни да произвеждат матрици, по-големи от 100 mm x 100 mm, или способни да извършват еднократно експониране с размери, по-големи от 6 mm x 6 mm, в равнината на изображението (т.е. фокалната равнина), или способни да произвеждат широчина на линията, по-малка от 2,5 μm, във фоторезиста върху „подложката“;

2.

Оборудване за производство на маски или междинни фотошаблони, използващо йоннолъчева или „лазерна“ литография, способно да произведе широчина на линията, по-малка от 2,5 μm; или

3.

Оборудване или държачи за промяна на маски или междинни фотошаблони или за добавяне на мембрани за отстраняване на дефекти;

Бележка: X.B.I.001.b.2.d.1 и b.2.d.2 не контролират оборудване за производство на маски с използване на фотооптични методи, което или е било достъпно в търговската мрежа преди 1 януари 1980 г., или е с експлоатационни показатели, не по-добри от тези на такова оборудване.

д.

„Контролирано от записана програма“ оборудване за проверка на маски, междинни фотошаблони или мембрани с:

1.

Разделителна способност от 0,25 μm или по-добра; както и

2.

Точност от 0,75 μm или по-добра за разстояние по една или две координатни оси от 63,5 mm или повече;

Бележка: X.B.I.001.b.2.e не контролира сканиращи електронни микроскопи с общо предназначение, освен когато са специално проектирани и оборудвани с инструменти за автоматична проверка на релефа.

е.

Оборудване за подравняване и експониране за производство на полупроводникови пластини с използване на фотооптични или рентгенови методи, напр. литографско оборудване, включително оборудване за прехвърляне на изображение чрез прожектиране и за последователно стъпково експониране (директно върху полупроводниковата пластина) или сканиращо оборудване (скенери), способно да изпълнява някоя от следните функции:

Бележка: X.B.I.001.b.2.f не контролира оборудване за фотооптично подравняване и експониране на контактни и безконтактни маски или оборудването за контактно прехвърляне на изображения.

1.

Производство с размер на релефа, по-малък от 2,5 μm;

2.

Подравняване с точност, по-добра от ± 0,25 μm (3 пъти средноквадратичната стойност);

3.

Полагане на слой машина—машина, не по-добро от ± 0,3 μm; или

4.

Дължина на вълната на светлинния източник, по-къса от 400 nm;

ж.

Електроннолъчево, йоннолъчево и рентгеново оборудване за прехвърляне на изображение чрез прожектиране, способно да произвежда релефи с размер, по-малък от 2,5 μm;

Бележка: Бележка: За системи с фокусиран отклоняван сноп (системи за директен запис) вж. X.B.I.001.b.1.j.

з.

Оборудване, използващо „лазери“ за директен запис върху полупроводникови пластини, способно да произвежда релефи с размер, по-малък от 2,5 μm.

3.

Оборудване за сглобяване на интегрални схеми, както следва:

а.

„Контролирани от записана програма“ устройства за бондиране на кристали, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Специално проектирани за „хибридни интегрални схеми“;

2.

Ход на позициониране в равнината Х-Y над 37,5 x 37,5 mm; както и

3.

Точност на позициониране в равнината Х-Y, по-добра от ± 10 μm;

б.

„Контролирано от записана програма“ оборудване за производство на множество проводящи връзки в една операция (напр. устройства за бондиране на конструктивно носещи изводи, устройства за бондиране на кристалодържатели на интегрални схеми, устройства за бондиране на кристали върху лентови носители);

в.

Полуавтоматични или автоматични устройства за горещо херметизиране с капачка, при които капачката се загрява локално до по-висока температура от тази на тялото на корпуса, специално проектирани за корпуси на керамични микросхеми, контролирани от 3A001 (5), и имащи производителност, равна на или по-голяма от един корпус в минута.

Бележка: X.B.I.001.b.3 не контролира машини за електросъпротивително точково заваряване с общо предназначение.

4.

Филтри за чисти стаи, способни да осигуряват чистота на въздушната среда от 10 или по-малко частици с размер от 0,3 μm или по-малък на 0,02832 m3, и филтриращи материали за тях.

Техническа Бележка: За целите на X.B.I.001 „контролиран от записана програма“ е контрол, при който се използват инструкции, записани на електронен носител за съхранение, които процесор може да изпълни с цел направляване на изпълнението на предварително определени функции. Дадено оборудване може да бъде „контролирано от записана програма“ без оглед на това дали електронният носител за съхранение е вътрешен или външен за оборудването.

X.B.I.002:

Оборудване за проверка или изпитване на електронни компоненти и материали и на специално проектирани компоненти и принадлежности за тях.

а.

Оборудване, специално проектирано за проверка или изпитване на електроннолъчеви тръби, оптични елементи и специално проектирани части и компоненти за тях, контролирани от 3A001 (6) или X.A.I.001;

б.

Оборудване, специално проектирано за проверка или изпитване на полупроводникови устройства, интегрални схеми и „електронни модули“, както следва и системи, включващи или притежаващи характеристиките на такова оборудване:

Бележка: X.B.I.002.b също контролира оборудване, използвано или модифицирано за използване при проверката или изпитването на други устройства, като изобразителни устройства, електрооптични устройства, устройства за акустични вълни.

1.

„Контролирано от записана програма“ оборудване за проверка за автоматично откриване на дефекти, грешки или замърсители с размер 0,6 μm или по-малки във или върху обработени пластини, субстрати, различни от печатни платки или интегрални схеми, при които се използват техники за генериране на оптично изображение за сравнение с модела;

Бележка: X.B.I.002.b.1 не контролира сканиращи електронни микроскопи с общо предназначение, освен когато са специално проектирани и оборудвани с инструменти за автоматична проверка на релефа.

2.

Специално проектирано „контролирано от записана програма“ оборудване за измервания и анализ, както следва:

а.

Специално проектирано за измерване на съдържанието на кислород или въглерод в полупроводникови материали;

б.

Оборудване за измерване на широчината на линии с резолюция 1 μm или по-добра;

в.

Специално проектирани инструменти за измерване на равнинност, способни да измерват отклонения на равнинността от 10 μm или по-малко с резолюция от 1 μm или по-добра.

3.

„Контролирано от записана програма“ оборудване за дълбочинен анализ на полупроводникови пластини с която и да е от следните характеристики:

а.

Точност на позициониране, по-добра от 3,5 μm;

б.

Способно да изпитва устройства с повече от 68 извода; или

в.

Способно да изпитва при честота, надвишаваща 1 GHz;

4.

Изпитвателно оборудване, както следва:

а.

„Контролирано от записана програма“ оборудване, специално проектирано за изпитване на дискретни полупроводникови устройства и некорпусирани кристали, способно на изпитвания при честоти, по-големи от 18 GHz;

Техническа Бележка: Дискретните полупроводникови устройства включват фотоклетки и соларни клетки.

б.

„Контролирано от записана програма“ оборудване, специално проектирано за изпитване на интегрални схеми и „електронни модули“ от тях, способно на функционални изпитвания:

1.

При „скорост на предаване“, превишаваща 20 MHz; или

2.

При „скорост на предаване“, превишаваща 10 MHz, но по-малка от 20 MHz, и способно да изпитва пакети с повече от 68 извода.

Бележки: X.B.I.002.b.4.b не контролира изпитвателно оборудване, специално проектирано за изпитване на:

1.

Памети;

2.

Модули или клас „електронни модули“ за домашни и увеселителни приложения; както и

3.

Електронни компоненти, „електронни модули“ и интегрални схеми, които не се контролират от 3A001 (7) или X.A.I.001, при условие че това изпитвателно оборудване не включва изчислителни системи с „възможност за програмиране, достъпно за потребителя“.

Техническа Бележка: За целите на X.B.I.002.b.4.b „скорост на предаване“ се дефинира като максималната честота на цифрова експлоатация на изпитвателя. Следователно тя е равна на най-високата скорост на данните, която изпитвателят може да осигури в немултиплексен режим. Известна е също като изпитвателна скорост, максимална цифрова честота или максимална цифрова скорост.

в.

Оборудване, специално проектирано за определяне на характеристиките на фокални плоски решетки при дължини на вълната над 1 200 nm, като се използват „контролирани от записана програма“ измервания или подпомогната от компютър оценка, и с която и да е от следните характеристики:

1.

Използващо спот диаметри на сканиращата светлина, по-малки от 0,12 mm;

2.

Проектирано за измерване на параметрите на фоточуствителните характеристики и за оценка на честотния отговор, кривата на модулационното предаване, еднаквостта на отговора или шума; или

3.

Проектирано за оценка на решетки, способни да създават изображения с повече от 32 x 32 линейни елемента;

5.

Системи за изпитване с електронен сноп, проектирани за експлоатация при 3 keV или по-малко, или системи с „лазерен“ лъч за безконтактен дълбочинен анализ на полупроводникови устройства със захранване с която и да е от следните характеристики:

а.

Стробоскопска способност или с угасване на лъча, или със стробиране на детектора;

б.

Електронен спектрометър за измервания на напрежението с резолюция под 0,5 V; или

в.

Установки за електрически изпитвания за анализ на характеристиките на интегрални схеми;

Бележка: X.B.I.002.b.5 не контролира сканиращи електронни микроскопи, освен когато са специално проектирани и оборудвани с инструменти за безконтактен дълбочинен анализ на полупроводникови устройства със захранване.

6.

„Контролирани от записана програма“ мултифункционални системи с фокусиран йоннен сноп, специално проектирани за производство, ремонт, анализ и изпитване на физическата конфигурация на маски или полупроводникови устройства с която и да е от следните характеристики:

а.

Точност на контрола на обратната връзка за положението цел—сноп 1 μm или по-добра; или

б.

Точност на цифрово-аналоговото преобразуване, превишаваща 12 бита;

7.

Системи за измерване на частици, използващи „лазери“, проектирани за измерване на размера и концентрацията на частици във въздуха с двете изброени по-долу характеристики:

а.

Способност за измерване на размер на частици 0,2 μm или по-малко при скорост на потока 0,02832 m3 на минута или по-голяма; както и

б.

Способност за характеризиране на чист въздух клас 10 или по-добър.

Техническа Бележка: За целите на X.B.I.002 „контролиран от записана програма“ е контрол, при който се използват инструкции, записани на електронен носител за съхранение, които процесор може да изпълни с цел направляване на изпълнението на предварително определени функции. Дадено оборудване може да бъде „контролирано от записана програма“ без оглед на това дали електронният носител за съхранение е вътрешен или външен за оборудването.

X.C.I.001:

Позитивни резисти, проектирани за полупроводникова литография, специално приспособени (оптимизирани) за използване при дължини на вълната между 370 и 193 nm;

X.D.I.001:

„Софтуер“, „специално проектиран“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на електронни устройства или компоненти, контролирани от X.A.I.001, електронно оборудване с общо предназначение, контролирано от X.A.I.002, или производствено и изпитвателно оборудване, контролирано от X.B.I.001 и X.B.I.002; или „софтуер“, специално проектиран за „използване“ на оборудването, контролирано от 3B001.g и 3B001.h (8).

X.E.I.001:

„Технологии“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на електронни устройства или компоненти, контролирани от X.A.I.001, електронно оборудване с общо предназначение, контролирано от X.A.I.002, или производствено и изпитвателно оборудване, контролирано от X.B.I.001 или X.B.I.002, или материали, контролирани от X.C.I.001.

Категория II — Компютри

Бележка: Категория II не контролира стоки за лично ползване от физически лица.

X.A.II.001:

Компютри, „електронни модули“ и свързано с тях оборудване, което не се контролира от 4A001 или 4A003 1 , и специално проектирани компоненти за тях.

Бележка: Доколко „цифровите компютри“ и свързаното с тях оборудване, описано в X.A.II.001, подлежат на контрол, се определя от това доколко подлежат на контрол другото оборудване или системи, при условие че:

а.

„Цифровите компютри“ и свързаното с тях оборудване са от съществено значение за експлоатацията на другото оборудване или системи;

б.

„Цифровите компютри“ и свързаното с тях оборудване не са „основен елемент“ от другото оборудване или системи; както и

Важно 1: Доколко подлежи на контрол оборудването за „обработка на сигнали“ или „подобряване на изображенията“, специално проектирани за друго оборудване с функции, ограничени до изискващите се за другото оборудване, се определя от това доколко другото оборудване подлежи на контрол, дори и ако надхвърля критерия за „основен елемент“.

Важно 2: Доколко подлежат на контрол „цифровите компютри“ и свързаното с тях оборудване за телекомуникационно оборудване, вж. категория 5, част 1 (Телекомуникации) (9) .

в.

„Технологиите“ за „цифровите компютри“ и свързаното с тях оборудване се определят от 4Е 1 .

а.

Електронни компютри и свързано с тях оборудване и „електронни модули“ и специално проектирани компоненти за тях, разчетени за работа при околна температура над 343 K (70 °C);

б.

„Цифрови компютри“, включително оборудване за „обработка на сигнали“ или „подобряване на изображения“ с „нормализирана пикова производителност“ ( („АРР/НПП“), равна на или по-голяма от 0,0128 претеглени TeraFLOPS (WT);

в.

„Електронни модули“, специално проектирани или модифицирани с цел подобряване на производителността чрез обединяване на процесори, както следва:

1.

Проектирани със способност за агрегиране в конфигурации от 16 или повече процесора;

2.

Не се използва;

Бележка 1: X.A.II.001.c се отнася само за „електронни модули“ и програмируеми връзки с „APP“, която не надхвърля ограничението от X.A.II.001.b, когато се експедират като неинтегрални „електронни модули“. Не се прилага за „електронни модули“, изначално ограничени от естеството на проектирането си за използване като свързано оборудване, контролирано от X.A.II.001.k.

Бележка 2: X.A.II.001.c не контролира „електронни модули“, специално проектирани за продукт или семейство продукти, чиято максимална конфигурация не надхвърля ограничението от X.A.II.001.b.

г.

Не се използва;

д.

Не се използва;

е.

Оборудване за „обработка на сигнали“ или „подобряване на изображения“ с „нормализирана пикова производителност“ („АРР/НПП“), равна на или по-голяма от 0,0128 претеглени TeraFLOPS (WT);

ж.

Не се използва;

з.

Не се използва;

и.

Оборудване, съдържащо „оборудване за терминален интерфейс“, излизащо извън границите по X.A.III.101;

Техническа Бележка: За целите на X.A.II.001.i „оборудване за терминален интерфейс“ означава оборудване, в което информацията влиза или излиза от телекомуникационната система, например телефон, устройство за данни, компютър и др.

й.

Оборудване, специално проектирано за осигуряване на външна връзка за „цифрови компютри“ или свързано с тях оборудване, която позволява комуникация при скорост на данните над 80 Mbyte/s.

Бележка: X.A.II.001.j. не контролира оборудване за вътрешна връзка (напр. задни панели, шини), оборудване за пасивна връзка, „контролери за достъп до мрежи“ или „контролери за достъп до комуникационни канали“.

Техническа Бележка: За целите на X.A.II.001.j „контролери за достъп до комуникационен канал“ e физическият интерфейс, който управлява потока от синхронна или асинхронна цифрова информация. Това е модул, който може да бъде вграден в компютъра или телекомуникационното оборудване за осигуряване на достъп до комуникационната среда.

к.

„Хибридни компютри“ и „електронни модули“ и специално проектирани компоненти за тях, съдържащи аналогово-цифрови преобразуватели с всички изброени по-долу характеристики:

1.

32 или повече канала; както и

2.

Разделителна способност 14 бита (плюс знаков бит) или повече със скорост на преобразуване 200 000 Hz или повече.

X.D.II.001:

„Софтуер“ за изпитване и валидиране на „програма“, „софтуер“, даващ възможност за автоматично генериране на „изходен код“ и „софтуер“ за операционна система, които са специално проектирани за оборудване за „обработка в реално време“.

а.

„Софтуер“ за изпитване и валидиране на „програма“, използващ математически и аналитични методи и проектиран или модифициран за „програми“ с повече от 500 000 инструкции в „изходния код“;

б.

„Софтуер“, даващ възможност за автоматично генериране на „изходен код“ от данни, получени онлайн от външни сензори, описани в Регламент (ЕС) 2021/821; или

в.

„Софтуер“ за операционна система, специално проектиран за оборудване за „обработка в реално време“, което гарантира „време на закъснение на глобалното прекъсване“, по-малко от 20 μs.

Техническа Бележка: За целите на X.D.II.001 ‘време на закъснение на глобалното прекъсване’ е времето, необходимо на компютърната система да разпознае прекъсване, дължащо се на събитие, да обслужи прекъсването и да извърши контекстуално превключване към алтернативна резидентна в паметта задача, докато изчаква прекъсването.

X.D.II.002:

„Софтуер“, различен от контролирания от 4D001 (10), специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, контролирано от 4A101 1 .

X.E.II.001:

„Технологии“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, контролирано от X.A.II.001, или на „софтуер“, контролиран от X.D.II.001 или X.D.II.002.

X.E.II.002:

„Технологии“ за „разработване“ или „производство“ на оборудване, проектирано за „обработване на множество потоци данни“.

Техническа Бележка: За целите на X.E.II.002 „обработване на множество потоци данни“ е микропрограма или техника във връзка с архитектурата на оборудването, която дава възможност за едновременно обработване на две или повече поредици от данни под управлението на една или повече поредици от команди със средства като:

1.

Архитектура на единична команда за множество данни (ЕКМД/SIMD), каквито са векторните или матричните процесори;

2.

Архитектура на множество единични команди за множество данни (МЕКМД/MSIMD);

3.

Архитектура на множествена команда за множество данни (МКМД/MIMD), включително тези, които са плътно свързани, близко свързани или свободно свързани; или

4.

Структурирани матрици от процесорни елементи, включително систолични матрици.

Категория III. Част 1 — Телекомуникации

Бележка: Категория III, част 1 не контролира стоки за лично ползване от физически лица.

X.A.III.101:

Далекосъобщително оборудване.

а.

Всеки вид телекомуникационно оборудване, който не се контролира от 5A001.a (11), специално проектиран за работа извън температурния диапазон от 219 K (-54 °C) до 397 K (124 °C).

б.

Телекомуникационно предавателно оборудване и системи, и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях, които имат някоя от следните характеристики, функции или особености:

Бележка: Далекосъобщително предавателно оборудване.

а.

Категоризирано както следва или комбинации от него:

1.

Радиообрудване (напр. предаватели, приемници и приемопредаватели);

2.

Крайно оборудване на линията;

3.

Междинно усилвателно оборудване;

4.

Повторително оборудване;

5.

Регенериращо оборудване;

6.

Преобразуващи кодиращи устройства (транскодери);

7.

Мултиплексно оборудване (вкл. статистическо мултиплексиране);

8.

Модулатори/демодулатори (модеми);

9.

Трансмултиплексно оборудване (вж. Препоръка G701 на CCITT);

10.

„Контролирано от записана програма“ оборудване за цифрова кръстосана връзка;

11.

„Шлюзове“ и мостове;

12.

„Устройства за достъп до съобщителната среда“; както и

б.

Проектирани за използване в едно- или многоканална комуникация чрез което и да е от следните:

1.

Проводник (линия);

2.

Коаксиален кабел;

3.

Влакнестооптичен кабел;

4.

електромагнитно излъчване; или

5.

Подводно разпространение на акустични вълни.

1.

Използващи цифрови техники, включително цифрова обработка на аналогови сигнали, и проектирани да работят при „скорост на предаване на цифрова информация“ на най-високо ниво на мултиплексиране, превишаваща 45 Mbit/s или при „обща скорост на предаване на цифрова информация“, превишаваща 90 Mbit/s;

Бележка: X.A.III.101.b.1 не контролира оборудване специално проектирано за интегриране и експлоатация в каквито и да било спътникови системи за гражданска употреба.

2.

Модеми, използващи „широчина на лентата на един гласов канал“ със „скорост на преминаване на сигналната информация“ над 9 600 бита за секунда;

3.

Представляващи „контролирано от записана програма“ оборудване за цифрова кръстосана връзка със „скорост на предаване на цифровите данни“ над 8,5 Mbit/s за един порт.

4.

Оборудване, съдържащо някое от изброените:

а.

„Контролери за достъп до мрежата“ и свързаната с тях обща среда със „скорост на предаване на цифрови данни“ над 33 Mbit/s; или

б.

„Контролери на комуникационния канал“ с цифров изход със 'скорост на предаване на цифрова информация' над 64 000 bit/s за един канал;

Бележка: Ако неконтролирано оборудване съдържа „контролер за достъп до мрежата“, то не може да има какъвто и да е вид телекомуникационен интерфейс, с изключение на описания, но неконтролиран от X.A.III.101.b.4.

5.

Използващо „лазер“ и имащо която и да е от изброените по-долу характеристики:

а.

Дължина на вълната на излъчване над 1 000 nm; или

б.

Използващи аналогови техники и имащи широчина на честотната лента над 45 MHz;

в.

Използване на техники на кохерентно оптическо предаване или кохерентно оптично приемане (наричани още оптични хетеродинни или хомодинни техники);

г.

Използващи техники на уплътняване по дължините на вълната; или

д.

Извършване на „оптично усилване“;

6.

Радиообрудване, работещо при входни или изходни честоти над:

а.

31 GHz за приложения спътник—земя; или

б.

26,5 GHz за други приложения;

Бележка: X.A.III.101.b.6 не контролира оборудване за гражданска употреба, когато съответства на честота, разпределена от Международния съюз по далекосъобщения (МСД) между 26,5 GHz и 31 GHz.

7.

Радиооборудване, използващо някое от следните:

а.

Техники на квадратурна амплитудна модулация (КАМ/QAM) над ниво 4, ако „общата скорост на предаване на цифрови данни“ превишава 8,5 Mbit/s;

б.

Техники използващи QAM над ниво 16, ако „общата скорост на предаване на цифрови данни“ е равна на или по-малка от 8,5 Mbit/s;

в.

Други техники на цифрова модулация със „спектрална ефективност“ над 3 bit/s/Hz; или

г.

Работещо в обхвата от 1,5 MHz до 87,5 MHz и включващо адаптивни техники, които осигуряват повече от 15 dB потискане на смущаващи сигнали;

Бележки:

1.

X.A.III.101.b.7 не контролира оборудване специално проектирано за интегриране и експлоатация в каквито и да било спътникови системи за гражданска употреба.

2.

X.A.III.101.b.7 не контролира радиорелейно оборудване за експлоатация в разпределена от Международния съюз по далекосъобщения (МСД) честота:

а.

С която и да е от следните характеристики:

1.

Непревишаваща 960 MHz; или

2.

С „обща скорост на предаване на цифрови данни“, непревишаваща 8,5 Mbit/s; както и

б.

Със „спектрална ефективност“, непревишаваща 4 bit/s/Hz.

в.

„Контролирано от записана програма“ комутационно оборудване и свързани с него сигнални системи, с която и да е от следните характеристики, функции или особености и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях:

Бележка: Статистическите мултиплексори с цифров вход и изход, които осигуряват комутиране, се разглеждат като ‘контролирани от записана програма’ комутатори.

1.

Оборудване за „комутиране на данни (съобщения)“ или системи, проектирани за „експлоатация в пакетен режим“ и електронни модули и компоненти за тях, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821.

2.

Не се използва;

3.

Маршрутизиране или комутиране на пакети „дейтаграми“;

Бележка: X.A.III.101.c.3 не контролира мрежи, ограничени до използване само на „контролери за достъп до мрежа“ или до самите „контролери за достъп до мрежа“.

4.

Не се използва;

5.

Многостепенен приоритет и приоритизиране при превключването на схемите;

Бележка: X.A.III.101.c.5 не контролира едностепенно приоритизиране на повикване.

6.

Проектирани за автоматично преадресиране на повиквания при клетъчна радиовръзка към други клетъчни комутатори или автоматична връзка към централизирана база данни на абонатите, обща за повече от един комутатор;

7.

Съдържащи „контролирано от записана програма“ оборудване за цифрова кръстосана връзка със „скорост на предаване на цифрови данни“ над 8,5 Mbit/s за един порт.

8.

„Сигнали на общия канал“, работещи или в неасоцииран, или в квазиасоцииран режим;

9.

„Динамично адаптивно маршрутизиране“;

10.

Представляващо пакетни комутатори, комутатори за електрически вериги и маршрутизатори с портове или линии, надвишаващи което и да е от следните:

а.

„Скорост на предаване на цифрова информация“64 000 bit/s за канал за 'контролeри на комуникационен канал'; или

Бележка: X.A.III.101.c.10.a не контролира мултиплексирани композитни връзки, съставени само от комуникационни канали, които не се контролират индивидуално от X.A.III.101.b.1.

б.

„Скорост на предаване на цифрови данни“ 33 Mbit/s за „контролер за достъп до мрежата“ и съответни общи съобщителни среди;

Бележка: X.A.III.101.c.10 не контролира пакетни комутатори или маршрутизатори с портове или линии, непревишаващи ограниченията по X.A.III.101.c.10.

11.

„Оптична комутация“;

12.

Използващи техники за „асинхронен метод на пренасяне“ („ATM“).

г.

Оптични влакна и влакнестооптични кабели с дължина над 50 m, проектирани за работа в един режим;

д.

Контролер за централизирана мрежа, притежаващ всички изброени по-долу характеристики:

1.

Получава данни от възлите; както и

2.

Обработва тези данни с цел да осигури контрол на трафика, без да се изисква решение на оператора, и по този начин извършва „динамично адаптивно маршрутизиране“;

Бележка 1: X.A.III.101.e не включва случаите, когато решенията за маршрутизиране се вземат на основата на предварително дефинирана информация.

Бележка 2: X.A.III.101.e не изключва контрол на трафика като функция на предсказуеми статистически условия на трафика.

е.

С фазирани антенни решетки, работещи над 10,5 GHz, съдържащи активни елементи и разпределени компоненти и проектирани да дават възможност за електронен контрол на формата и насочването на снопа, с изключение на системи за кацане с уреди, отговарящи на стандартите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO) (микровълнови системи за насочване при кацане (МСНК).

ж.

Оборудване за мобилни комуникации, различно от посоченото в ОСО или Регламент (ЕС) 2021/821, електронни модули и компоненти за него; или

з.

Радиорелейно комуникационно оборудване, проектирано за използване на честоти, равни на или по-големи от 19,7 GHz, и компоненти за него, различни от посочените в ОСО или Регламент (ЕС) 2021/821.

Техническа Бележка: За целите на X.A.III.101:

1)

„Асинхронен метод на пренасяне“ („ATM“) е метод на пренасяне, при който информацията е организирана в клетки; той е асинхронен в смисъл, че повторяемостта на клетките зависи от изискваната или моментната скорост в битове.

2)

„Широчина на лентата на един гласов канал“ е оборудване за предаване на данни, проектирано да работи в един гласов канал от 3 100 Hz, както е определено в Препоръка G.151 на CCITT.

3)

„Контролер за достъп до комуникационен канал“ e физически интерфейс, който управлява потока от синхронна или асинхронна цифрова информация. Това е модул, който може да бъде вграден в компютъра или телекомуникационното оборудване за осигуряване на достъп до комуникационната среда.

4)

„Дейтаграма“ е самостоятелен, независим обект от данни, който носи достатъчно информация, за да бъде маршрутизиран от информационното терминално устройство в източника до това на местоназначението, без да се разчита на по-ранни обмени между информационното терминално устройство в източника и това на местоназначението и транспортиращата мрежа.

5)

„Бърз избор“ е възможност, приложима за виртуални повиквания, която позволява на информационно терминално устройство да разшири възможността за предаване на данни при „пакети“ за активиране и изчистване на повикването отвъд основните способности на виртуалното повикване.

6)

„Шлюз“ е функция, реализирана чрез каквато и да е комбинация между оборудване и „софтуер“ с цел извършване на преобразуванията на конвенциите за представяне, обработка или съобщаване на информация, използвани в една система, в съответстващите им, но различни конвенции, използвани в друга система.

7)

„Цифрова мрежа с интегрирани услуги“ (ISDN) е единна цифрова мрежа от край до край, в която данни, произхождащи от всички видове комуникация (напр. глас, текст, данни, неподвижни и движещи се изображения) се предават от един порт (терминал) в точката за обмен (комутатор) по една линия за достъп до и от абоната.

8)

„Пакет“ е група двоични цифри, включително данни и сигнали за управление на повикването, която се комутира като съставно цяло. Данните, сигналите за управление на повикването и евентуалната информация за контрол на грешката са подредени по определен формат.

9)

„Сигнали на общия канал“ означава предаването на контролна информация (сигнали) по канал, отделен от използвания за съобщенията. Каналът за сигналите обикновено контролира множество канали за съобщения.

10)

„Скорост на предаване на цифрова информация“ означава скорост, определена в Препоръка 53-36 на МСД, като се им предвид, че при недвоична модулация бодове и битове за секунда не са равни. Битовете за функциите кодиране, проверка и синхронизация се включват.

11)

„Динамично адаптивно маршрутизиране“ означава автоматично премаршрутизиране на трафик въз основа на регистриране и анализ на настоящите условия по мрежата

12)

„Устройство за достъп до съобщителната среда“ означава оборудване, което съдържа един или повече комуникационни интерфейса („контролер за достъп до мрежата“, „контролер на комуникационен канал“, модем или компютърна шина) за свързване на терминално оборудване към мрежа.

13)

„Спектрална ефективност“ е „скорост на предаване на цифрови данни“ [bits/s] / 6 dB широчина на спектъра в Hz.

14)

„Контролиран от записана програма“ е контрол, при който се използват инструкции, записани на електронен носител за съхранение, които процесор може да изпълни с цел направляване на изпълнението на предварително определени функции.

Бележка: Дадено оборудване може да бъде „контролирано от записана програма“ без оглед на това дали електронният носител за съхранение е вътрешен или външен за оборудването.

X.B.III.101:

Далекосъобщително изпитвателно оборудване, различно от посоченото в ОСО или Регламент (ЕС) 2021/821.

X.C.III.101:

Формовани заготовки от стъкло или какъвто и да е друг материал, оптимизиран за производството на оптични влакна, контролиран от X.A.III.101.

X.D.III.101:

„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, контролирано от X.A.III.101 и X.B.III.101, и софтуер за динамично адаптивно маршрутизиране, описан, както следва:

а.

„Софтуер“, различен от такъв в машинноизпълнима форма, специално проектиран за „динамично адаптивно маршрутизиране“.

б.

Не се използва.

X.E.III.101:

„Технологии“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, контролирано от X.A.III.101 или X.B.III.101, или „софтуер“, контролиран от X.D.III.101, и други „технологии“, както следва:

а.

Специфични „технологии“, както следва:

1.

„Технологии“ за обработка и нанасяне на покрития върху оптични влакна, „специално проектирани“, за да ги направят подходящи за подводна употреба;

2.

„Технологии“ за „разработване“ на оборудване, използващо техниките „синхронна цифрова йерархия“ („SDH“) или „синхронна оптична мрежа“ („SONET“).

Техническа Бележка: За целите на X.E.III.101:

1)

„Синхронна цифрова йерархия“ (SDH) е цифрова йерархия, осигуряваща средство за управление, мултиплексиране и достъп до различни форми на цифров трафик, която използва синхронен формат на предаване по различни видове съобщителна среда. Форматът е въз основа на синхронния транспортен модул (STM), определен в Препоръки G.703, G.707, G.708, G.709 и други, още непубликувани, на CCITT. Скоростта на първото ниво на „SDH“ е 155,52 Mbits/s.

2)

„Синхронна оптична мрежа“ (SONET) е мрежа, осигуряваща средство за управление, мултиплексиране и достъп до различни форми на цифров трафик, като използва синхронен формат на предаване по влакнеста оптика. Форматът е северноамериканската версия на „SDH“ и също използва синхронния транспортен модул (STM). Той обаче използва синхронния транспортен сигнал (STS) като основен транспортен модул със скорост на първото ниво 51,81 Mbits/s. Стандартите SONET понастоящем се интегрират в „SDH“.

Категория III. Част 2 — Информационна сигурност

Бележка: Категория III, част 2 не контролира стоки за лично ползване от физически лица.

X.A.III.201:

Оборудване, както следва:

а.

Не се използва;

б.

Не се използва;

в.

Стоки, класифицирани като криптиране за масовия пазар в съответствие с Бележка относно криптографията — бележка 3 към категория 5, част 2 (12).

X.D.III.201:

„Софтуер“ за „информационна сигурност“, както следва:

Бележка: Това вписване не контролира „софтуер“, проектиран или модифициран за защита от злонамерена повреда на компютъра, напр. вируси, при който използването на „криптография“ е ограничено до удостоверяване ва автентичността, цифров подпис и/или декриптиране на данни/файлове.

а.

Не се използва;

б.

Не се използва;

в.

„Софтуер“, класифициран като криптиране за масовия пазар в съответствие с Бележка относно криптографията — бележка 3 към категория 5, част 2 (13).

X.E.III.201:

„Технологии“ за „информационна сигурност“ съгласно Общата бележка за технологиите, както следва:

а.

Не се използва;

б.

„Технологии“, различни от посочените в ОСО или Регламент (ЕС) 2021/821, за „използване“ на стоки за масовия пазар, контролирани от X.A.III.201.c или „софтуер“ за масовия пазар, контролиран от X.D.III.201.c.

Категория IV — Сензори и лазери

X.A.IV.001:

Морско или наземно акустично оборудване, способно да открива или локализира подводни обекти или устройства или да позиционира надводни плавателни съдове или подводни съдове; и специално проектирани компоненти, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821.

X.A.IV.002:

Оптични сензори, както следва:

а.

Електроннооптични преобразуватели (лампи) за усилване на изображението и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

1.

Електроннооптични преобразуватели (лампи) за усилване на изображението, притежаващи всички посочени по-долу характеристики: