ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 53

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
21 февруари 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/382 на Комисията от 14 февруари 2023 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания Pane Toscano (ЗНП)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/383 на Комисията от 16 февруари 2023 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2870/2000 относно определяне на референтни методи на Общността за анализ на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2009/92 за определяне на методите на Общността за анализ на етилов алкохол от земеделски произход, използван при производството на спиртни напитки, ароматизирани вина, ароматизирани напитки на основата на вино и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти

3

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2023/384 на Съвета от 20 февруари 2023 година за мярка за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира в подкрепа на йорданските въоръжени сили

10

 

*

Решение (ОВППС) 2023/385 на Съвета от 20 февруари 2023 година за участието на Канада в проекта по линия на ПСС Мрежа от логистични центрове в Европа и подкрепа за операциите

14

 

*

Решение (ОВППС) 2023/386 на Съвета от 20 февруари 2023 година за започване на дейността на мисията на Европейския съюз в Армения (EUMA) и за изменение на Решение (ОВППС) 2023/162

17

 

*

Решение (ОВППС) 2023/387 на Съвета от 20 февруари 2023 година в подкрепа на глобален механизъм за докладване относно незаконни конвенционални оръжия и боеприпаси за тях с цел намаляване на риска от отклоняването и незаконния им трансфер (iTrace V)

19

 

*

Решение (ОВППС) 2023/388 на Съвета от 20 февруари 2023 година за изменение на Решение (ОВППС) 2022/266 относно ограничителни мерки в отговор на незаконното признаване, окупация или анексиране от Руската федерация на определени неконтролирани от правителството зони на Украйна

37

 

*

Решение (ОВППС) 2023/389 на Съвета от 20 февруари 2023 година за поставяне на началото на мисията на Европейския съюз за военно партньорство в Нигер (EUMPM Niger)

39

 

*

Решение (ЕС) 2023/390 на Комисията от 30 юни 2022 година относно мерките SA.36086 (2021/C) (ex 2019/CC) (ex 2016/C) (ex 2016/NN), приведени в действие от Румъния в полза на Oltchim SA (нотифицирано под номер С(2022) 4458)  ( 1 )

40

 

*

Решение (ЕС) 2023/391 на Комисията от 15 февруари 2023 година за изменение на приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и Република Сан Марино

45

 

*

Решение (ЕС) 2023/392 на Комисията от 15 февруари 2023 година за изменение на приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Андора

62

 

*

Решение (ЕС) 2023/393 на Комисията от 15 февруари 2023 година за изменение на приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и града държава Ватикан

81

 

*

Решение (ЕС) 2023/394 на Комисията от 15 февруари 2023 година за актуализиране на приложение А към Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Монако

89

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2023/395 на Комисията от 20 февруари 2023 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Република Азербайджан, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

98

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2023/396 на Комисията от 20 февруари 2023 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Специален административен район Хонконг, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

101

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2023/397 на Комисията от 17 февруари 2023 година относно референтните метаданни и докладите за качеството за Европейската статистическа система и за замяна на Препоръка 2009/498/ЕО относно референтните метаданни за Европейската статистическа система

104

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

21.2.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 53/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/382 НА КОМИСИЯТА

от 14 февруари 2023 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Pane Toscano“ (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Италия за одобрение на изменение в продуктовата спецификация на защитеното наименование за произход „Pane Toscano“, регистрирано по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/303 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в продуктовата спецификация следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в продуктовата спецификация на наименованието „Pane Toscano“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 февруари 2023 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/303 на Комисията от 1 март 2016 г. за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Pane Toscano (ЗНП)] (ОВ L 58, 4.3.2016 г., стр. 24).

(3)  ОВ C 372, 29.9.2022 г., стр. 40.


21.2.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 53/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/383 НА КОМИСИЯТА

от 16 февруари 2023 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2870/2000 относно определяне на референтни методи на Общността за анализ на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2009/92 за определяне на методите на Общността за анализ на етилов алкохол от земеделски произход, използван при производството на спиртни напитки, ароматизирани вина, ароматизирани напитки на основата на вино и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни, за защитата на географските указания на спиртни напитки, за използването на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход в алкохолните напитки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 110/2008 (1), и по-специално член 20, първа алинея, точка г) от него,

като има предвид, че:

(1)

Определението и изискванията за етиловия алкохол от земеделски произход, предвидени в член 5 от Регламент (ЕС) 2019/787, бяха изменени с Делегиран регламент (ЕС) 2022/1303 на Комисията (2), така че, наред с другото, максимално допустимите граници на някои остатъчни вещества да бъдат приведени в съответствие с техническите параметри, използвани понастоящем от отрасъла и от повечето лаборатории за анализ.

(2)

В този контекст се счита за необходимо да се измени Регламент (ЕО) № 2870/2000 на Комисията (3), така че да се разшири обхватът на референтните методи, определени в приложението към него, като се включи анализът на етиловия алкохол от земеделски произход.

(3)

Алкохолното съдържание по обем на етиловия алкохол от земеделски произход следва да се определя въз основа на референтния метод, посочен в глава I от приложението към Регламент (ЕО) № 2870/2000, тъй като това е утвърденият метод, който понастоящем се използва за анализ на спиртните напитки. С оглед на това е целесъобразно да се постанови, че етиловият алкохол от земеделски произход следва да се счита за дестилат, чието алкохолно съдържание по обем се измерва директно, а не след дестилацията. Независимо от това, тъй като автоматичните денсиметри отчитат грешно, когато инжектираният в тях алкохол не е бистър, е целесъобразно да се предвиди, че в този случай пробата следва да бъде дестилирана.

(4)

С оглед на определянето на произхода на етиловия алкохол, и по-специално дали той е получен от продуктите, изброени в приложение I към Договора, е целесъобразно да се възобнови метод № 13, посочен в Регламент (ЕО) № 625/2003 на Комисията (4), който вече не е в сила, целящ определяне на съдържанието на 14C в етанол, което позволява да се направи разграничение между синтетичния алкохол и алкохола в резултат на ферментация.

(5)

Измерването на етилацетата, на ацеталдехида, на висшите алкохоли и на метанола в етиловия алкохол от земеделски произход следва да се извършва въз основа на референтните методи, посочени в глава III, точка III.2 от приложението към Регламент (ЕО) № 2870/2000, тъй като това са утвърдени методи, които понастоящем се използват за анализ на редица спиртни напитки.

(6)

Що се отнася до фурфурала, референтният метод за неговото измерване следва да се основава на утвърдения метод, предвиден за анализ на фурфурала в спиртните напитки — методът на течната хроматография за съединенията, отделящи се от дървесината, който е посочен в глава X от приложението към Регламент (ЕО) № 2870/2000.

(7)

Предвид съществуващата разлика между алкохолното съдържание на етиловия алкохол от земеделски произход и това на спиртните напитки, чиито референтни методи за анализ са посочени в приложението към Регламент (ЕО) № 2870/2000, и тъй като очакваните концентрации на летливи вещества (естери, алдехиди, висши алкохоли) в етиловия алкохол от земеделски произход са в значително по-ниски граници в сравнение с тези в някои спиртни напитки, е целесъобразно в посочените методи да бъдат въведени незначителни изменения, така че да бъдат отчетени отбелязаните разлики.

(8)

Поради това Регламент (ЕО) № 2870/2000 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Регламент (ЕИО) № 2009/92 на Комисията (5) се отнася до анализа на етиловия алкохол от земеделски произход. След приемането му правилата относно посочените методи за анализ претърпяха развитие в резултат на отмяната на Регламент (ЕИО) № 1238/92 на Комисията (6) относно анализа на неутралния алкохол с Регламент (ЕО) № 1623/2000 на Комисията (7), както и поради приемането на определение и изисквания за етиловия алкохол от земеделски произход в член 5 от Регламент (ЕС) 2019/787. Поради това Регламент (ЕИО) № 2009/92 вече не е актуален.

(10)

В интерес на яснотата и правната сигурност Регламент (ЕИО) № 2009/92 следва да бъде отменен.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по спиртни напитки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 2870/2000

Регламент (ЕО) № 2870/2000 се изменя, както следва:

(1)

добавя се следният член 1а:

„Член 1а

1.   Настоящият регламент се прилага за етиловия алкохол от земеделски произход съгласно определението в член 5 от Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета (*1).

2.   Референтните методи на Съюза за анализ на етиловия алкохол от земеделски произход са определените в приложението към настоящия регламент.

3.   За целите на настоящия регламент етиловият алкохол от земеделски произход се счита за дестилат, чието алкохолно съдържание по обем се измерва директно, както е посочено в допълнение II към глава I от приложението.

Когато обаче алкохолната проба не е бистра или се забелязват суспендирани частици, пробата се дестилира.

4.   За определянето на летливите вещества се изисква калибриране със стандартен разтвор В, приготвен в абсолютен етанол, за да се постигне подходящо съответствие между матриците на пробите и матриците на стандартните разтвори, описани в глава III.2 от приложението.

5.   За определянето на фурфурала, както е описано подробно в глава Х от приложението, етиловият алкохол от земеделски произход се разрежда двойно чрез добавяне на вода, така че да се удвои първоначалният му обем и да се достигне алкохолно съдържание по обем, съвместимо с калибриращите разтвори. Резултатите от анализа на фурфурала се преобразуват в грамове на хектолитър алкохол при 100 об. % съгласно уравнението „концентрацията на фурфурал в грамове на хектолитър алкохол при 100 об. % = концентрацията на фурфурал в mg/l x 10/алкохолното съдържание по обем (об. %)“, където алкохолното съдържание по обем (об. %) представлява алкохолното съдържание на измерената проба, определено съгласно глава I от приложението.

6.   За определяне на съдържанието на 14C в етанол се използва методът, установен в глава XI от приложението.

(*1)  Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни, за защитата на географските указания на спиртни напитки, за използването на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход в алкохолните напитки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 110/2008 (ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 1).“;"

(2)

приложението се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Отмяна на Регламент (ЕИО) № 2009/92

Регламент (ЕИО) № 2009/92 се отменя.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 февруари 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2022/1303 на Комисията от 25 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определението и изискванията за етиловия алкохол от земеделски произход (ОВ L 197, 26.7.2022 г., стр. 71).

(3)  Регламент (ЕО) № 2870/2000 на Комисията от 19 декември 2000 г. относно определяне на референтни методи на Общността за анализ на спиртните напитки (ОВ L 333, 29.12.2000 г., стр. 20).

(4)  Регламент (ЕО) № 625/2003 на Комисията от 2 април 2003 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1623/2000 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на пазарните механизми (ОВ L 90, 8.4.2003 г., стр. 4).

(5)  Регламент (ЕИО) № 2009/92 на Комисията от 20 юли 1992 г. за определяне на методите на Общността за анализ на етилов алкохол от земеделски произход, използван при производството на спиртни напитки, ароматизирани вина, ароматизирани напитки на основата на вино и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти (ОВ L 203, 21.7.1992 г., стр. 10).

(6)  Регламент (ЕИО) № 1238/92 на Комисията от 8 май 1992 г. за определяне на методите на Общността, приложими в сектора на вината, за анализ на неутралния алкохол (ОВ L 130, 15.5.1992 г., стр. 13).

(7)  Регламент (ЕО) № 1623/2000 на Комисията от 25 юли 2000 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 относно общата организация на пазара на виното по отношение на пазарните механизми (ОВ L 194, 31.7.2000 г., стр. 45).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент (ЕО) № 2870/2000 се изменя, както следва:

(1)

В съдържанието се добавя следната точка:

„XI.

Определяне на съдържанието на 14C в етанол“;

(2)

В глава III, част III.2 (Определяне чрез газова хроматография на сродните летливи съставки: алдехиди, чист алкохол, етилацетат и метанол), точка 5 (Реактиви и материали) се добавят следните подточки:

„5.13a.

Само за етиловия алкохол от земеделски произход — абсолютен етанол (CAS 64-17-5).“;

„5.14.1a.

Само за етиловия алкохол от земеделски произход — пригответе стандартен разтвор A, като към реагентите прибавите с пипета намалени обеми висши алкохоли с цел да се получат стандартни разтвори с концентрации, близки до законоустановените граници за етиловия алкохол от земеделски произход.“;

„5.14.2a.

Само за етиловия алкохол от земеделски произход — пригответе стандартен разтвор Б, като с помощта на пипета прибавите подходящ вътрешен стандарт с намалените обеми с цел да се получат стандартни разтвори с концентрации, близки до законоустановените граници за етиловия алкохол от земеделски произход.“;

(3)

Добавя се следната глава XI:

„XI.   ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА 14C В ЕТАНОЛ

1.   Въведение

Определянето на съдържанието на 14C в етанол позволява да се направи разграничение между алкохола от изкопаеми суровини (синтетичен алкохол) и алкохола от пресни суровини (алкохол в резултат на ферментация).

2.   Определение

Приема се, че съдържанието на 14C в етанол е съдържанието на 14C, което се определя с помощта на описания тук метод или на метода, описан като Method C в стандарт EN 16640.

Естественото съдържание на 14C в атмосферата (референтната стойност), което се абсорбира от живата растителност чрез асимилация, не е постоянна величина. Поради това референтната стойност се определя въз основа на етанола, получен от суровини от последния вегетационен период. Тази годишна референтна стойност се определя съгласно стандарт EN 16640. Допустимо е обаче приемането на друга референтна стойност, когато това се удостовери от акредитиран орган.

3.   Принцип

Съдържанието на 14C в проби, съдържащи алкохол с най-малко 85 масови процента етанол, се определя директно чрез броене посредством течна сцинтилация на пробите.

4.   Реактиви

4.1.   Толуенов сцинтилатор

5,0 g 2,5-дифенилоксазол (PPO)

0,5 g p-бис(4-метил-5-фенилоксазол-2-ил)бензен (диметил-POPOP) в 1 литър толуен, химически чист за анализ.

Могат да се използват и предлаганите в търговската мрежа готови за употреба толуенови сцинтилатори, които имат същия състав.

4.2.   14C — еталон

n-Хексадекан 14C с активност около 1 × 106 dpm/g (приблизително 1,67 × 106 cBq/g) и гарантирана точност на определяната активност при ± 2 отн. %.

4.3.   Етанол, свободен от 14C

Синтетичен алкохол от изкопаеми суровини с най-малко 85 масови процента етанол с цел определяне на нулевия ефект.

4.4.

Алкохол от пресни суровини от последния вегетационен период с най-малко 85 масови процента етанол в качеството му на сравнителен разтвор.

5.   Апаратура

5.1.

Спектрометър за течна сцинтилация с множество канали с компютър, автоматична външна стандартизация и показания на отношението външен стандарт — канал (обикновена конструкция с три измервателни канала и два канала външни стандарти).

5.2.

Флакони за броене със слабо съдържание на калий, пригодени за апаратурата, снабдени с тъмни винтови тапи с вътрешно защитно покритие от полиетилен.

5.3.

Пипети за обемен анализ, 10 ml.

5.4.

Автоматичен дозатор, 10 ml.

5.5.

Облодънна колба с вместимост 250 ml със стъклена запушалка с шлиф.

5.6.

Апаратура за дестилация на алкохол, оборудвана с купол (например от типа Micko).

5.7.

Микролитрова спринцовка, 50 μl.

5.8.

Фуния за пикнометър, пикнометри, 25 ml и 50 ml. Като алтернатива следва да се разреши еквивалентно оборудване, като напр. електронната денсиметрия.

5.9.

Термостат с температурна стабилност ± 0,01° С.

6.   Процедура

6.1.   Настройване на оборудването

Оборудването се настройва в съответствие с инструкциите на производителя. Условията на измерване са оптимални при максимална стойност на значимия фактор — E2/B.

Е = ефективност

В = шум от фона

Оптимизират се само два измервателни канала. Третият се оставя изцяло отворен с контролна цел.

6.2.   Избор на флакони за броене

Използват се повече флакони за броене, отколкото впоследствие ще бъдат необходими, като всеки от тях се пълни с по 10 ml синтетичен етанол без съдържание на 14C и 10 ml толуенов сцинтилатор. Всеки един от тях се измерва в продължение на поне 4 цикъла × 100 минути. Флаконите, които с шум от фона се отклоняват с повече от ± 1 отн. % от средната стойност, се отстраняват. Могат да се използват само нови, току-що доставени от производителя флакони от една и съща партида.

6.3.   Определяне на съотношението външен стандарт-канал (ESCR)

По време на процедурата за настройване на каналите (точка 6.1) с помощта на съответната компютърна програма се определя ESCR, когато се определя ефективността. Използваният външен стандарт 137цезий е фабрично вграден от производителя.

6.4.   Подготовка на пробата

Могат да бъдат измерени проби със съдържание на етанол най-малко 85 масови процента и без онечиствания, които абсорбират при дължини на вълната под 450 nm. Ниските остатъчни количества на естерите и алдехидите не нарушават измерването. Алкохолното съдържание на пробата се определя предварително с приближение от 0,1 %.

7.   Измерване на пробите с помощта на външен стандарт

7.1.

Проби с по-ниска абсорбция със ESCR 1,8 като описаните в т. 6.4 могат да се измерят чрез ESCR, което представлява мярка на коефициента на ефективност.

7.2.   Измерване

В подбран и проверен за шум на фона флакон за броене се поставят с пипета по 10 ml от всяка от пробите, приготвени съгласно точка 6.4, след което с помощта на автоматичен дозатор се прибавят 10 ml толуенов сцинтилатор. Пробите във флаконите се хомогенизират с подходящи ротационни движения, като се внимава течността да не навлажни защитното покритие от полиетилен на винтовата тапа. За да се определи шумът на фона, се приготвя по същия начин флакон, съдържащ етанол от изкопаеми суровини без съдържание на 14C. За проверка на съответната годишна стойност на 14C се подготвя двойна доза етанол от пресни суровини от последния вегетационен период, като се смеси един флакон за броене с вътрешен стандарт (вж. точка 8).

Контролната проба и пробата за шум от фона се поставят в началото на серията от измервания, която не трябва да съдържа повече от 10 проби за анализ. Общото време за измерване на проба е най-малко 2 × 100 минути, при което отделните проби се измерват на етапи от по 100 минути, за да може да се забележи всяко възможно отклонение в оборудването или друг дефект. (Затова един цикъл съответства на интервал на измерване от 100 минути за проба.).

На всеки четири седмици се подготвят нови фонови проби и контролни проби.

При пробите с по-ниска абсорбция (ESCR приблизително равно на 1,8) ефективността се влияе пренебрежимо малко от изменението на тази стойност. Ако изменението е в рамките на ± 5 отн. %, може да се очаква същата ефективност. При проби с по-висока абсорбция като денатурираните алкохоли ефективността може да се определи посредством графиката за корекция на абсорбцията. Ако съответната компютърна програма не е налична, се използва вътрешният стандарт и това дава ясен резултат.

8.   Измерване на проби с използване на хексадекан14C като вътрешен стандарт

8.1.   Процедура

Контролната проба и пробата за шум от фона (етанол от пресни суровини и етанол от изкопаеми суровини), както и неизвестният материал се измерват двойно. Една двойна проба се приготвя в неподбран флакон и се прибавя като вътрешен стандарт точно дозирано количество (30 μl) хексадекан14C (добавена активност от 26 269 dpm/gC приблизително 43 782 cBq/gC). За подготовката на другите образци и времената за измерване вж. точка 7.2, но времето за измерване за пробите с вътрешния стандарт може да се намали до около пет минути чрез предварително настройване на 105 импулса. За всяка серия от измервания се използва по една двойна проба от пробата за шум и от фона и от контролната проба, които се поставят в началото на серията от измервания.

8.2.   Работа с вътрешния стандарт и флаконите за броене

С цел да се избегне замърсяването при измерване с вътрешния стандарт флаконите се съхраняват и с тях се работи далече от мястото, където се приготвят и измерват пробите за анализ. След измерването проверените за шум от фона флакони могат да се използват повторно. Винтовите тапи и флаконите, съдържащи вътрешния стандарт, се изхвърлят.

9.   Представяне на резултатите

9.1.   Мерната единица за активност на радиоактивно вещество е бекерел; 1 Bq = 1 разпад в секунда.

Показанието за специфична радиоактивност се изразява в бекерели на грам въглерод = Bq/gC.

За да се получат по-практични резултати, те се изразяват в сантибекерели = cBq/gC.

Могат също да се използват срещащите се в литературата описания и формули на базата на dpm. За да се получат съответните данни в cBq, е достатъчно стойността в dpm да се умножи по 100/60.

9.2.   Представяне на резултатите с външен стандарт

Formula

9.3.   Представяне на резултатите с вътрешен стандарт

Formula

9.4.   Съкращения

cpmpr

=

средната стойност на получените резултати при броене на пробите, изчислена през цялото времетраене на измерванията.

cpmNE

=

средната стойност на получените резултати при броене на шума от фона, изчислена по същия начин.

cpmIS

=

резултатът при броенето на пробите, с наличен вътрешен стандарт.

dpmIS

=

количеството на добавения вътрешен стандарт (контролна радиоактивност dpm).

V

=

обемът на използваните проби в ml.

F

=

съдържанието на чистия алкохол в g/ml, отговарящо на концентрацията му.

Z

=

коефициент на ефективност според стойността на съотношението ESCR.

1,918

=

грамовете алкохол за грам въглерод.

10.   Надеждност на метода

10.1.   Повторяемост (r)

r = 0,632 cBq/g C; S(r) = ± 0,223 cBq/g C

10.2.   Възпроизводимост (R)

R = 0,821 cBq/g C; S(R) = ± 0,290 cBq/g C.“


РЕШЕНИЯ

21.2.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 53/10


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2023/384 НА СЪВЕТА

от 20 февруари 2023 година

за мярка за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира в подкрепа на йорданските въоръжени сили

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, параграф 1 и член 41, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

С Решение (ОВППС) 2021/509 на Съвета (1) се създава Европейският механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ) за финансиране от държавите членки на действия на Съюза в рамките на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) с цел опазване на мира, предотвратяване на конфликти и укрепване на международната сигурност съгласно член 21, параграф 2, буква в) от Договора. По-специално, съгласно член 1, параграф 2 от Решение (ОВППС) 2021/509, ЕМПМ трябва да се използва за финансиране на мерките за помощ като например действия за укрепване на капацитета на трети държави и регионални и международни организации, свързани с военни въпроси и въпроси на отбраната.

(2)

През юни 2022 г. върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (наричан по-долу „върховният представител“) взе участие в 14-ото заседание на Съвета ЕС–Йордания, на което бяха приети новите приоритети за партньорство. С тези приоритети за партньорство Съюзът и Йордания потвърдиха готовността си да продължат да подкрепят сътрудничеството помежду си в областта на мира и сигурността в Йордания и да продължат да укрепват сътрудничеството в областта на регионалната стабилност и сигурност, включително в областта на борбата с тероризма.

(3)

На 14 ноември 2022 г. върховният представител н получи искане Съюзът да подкрепи йорданските въоръжени сили чрез засилване на военния капацитет, по-специално във военните медицински служби, инженерни бригади, както и оперативни единици, отговарящи за пограничната сигурност в Йордания.

(4)

Мерките за помощ трябва да бъдат изпълнявани, като се отчитат принципите и изискванията, предвидени в Решение (ОВППС) 2021/509, по-специално като се спазва Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (2), и в съответствие с правилата за изпълнението на приходите и разходите, финансирани по линия на ЕМПМ.

(5)

Съветът заявява отново решимостта си да защитава, утвърждава и зачита правата на човека, основните свободи и демократичните принципи, и да укрепва принципите на правовата държава и доброто управление в съответствие с Устава на Организацията на обединените нации, Всеобщата декларация за правата на човека и международното право, по-специално международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Установяване, цели, обхват и продължителност

1.   Установява се мярка за помощ в полза на Хашемитското кралство Йордания (наричано по-долу „бенефициерът“), която се финансира по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира (ЕМПМ) (наричана по-долу „мярката за помощ“).

2.   Целта на мярката за помощ е да се повиши капацитетът на йорданските въоръжени сили с цел обезпечаване на националната сигурност и стабилност в Йордания, по-специално чрез повишаване на капацитета на военните медицински служби, инженерни бригади, както и оперативни единици, отговарящи за пограничната сигурност в Йордания, и по този начин – осигуряване на по-добра защита на цивилните граждани при кризи и извънредни ситуации.

3.   За постигането на целта, посочена в параграф 2, чрез мярката за помощ се финансират следните видове оборудване, което не е предназначено за произвеждане на смъртоносна сила:

а)

напълно оборудвана подвижна болница (Роля 1) за лечение на ранени войници, допълнена от напълно оборудвани линейки със способности за спешни медицински евакуации (Мedevac);

б)

инженерни полеви части, които са оборудвани да поддържат по-добре разгърнатите части, особено по границите;

в)

тактическо оборудване (безпилотни летателни системи (БЛС) и системи за защита срещу безпилотни летателни средства (C-UAV), както и подкрепа за йорданските въоръжени сили да развият капацитет за защита срещу безпилотните летателни средства.

4.   Продължителността на мярката за помощ е 36 месеца от датата на сключване на договора, подписан от администратора на мерките за помощ, действащ като разпоредител с бюджетни кредити, в съответствие с член 32, параграф 2, буква а) от Решение (ОВППС) 2021/509, включително в контекста на административните договорености в съответствие с член 37 от същото решение.

Член 2

Финансови правила

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мярката за помощ, е в размер на 7 000 000 EUR.

2.   Управлението на всички разходи се извършва в съответствие с Решение (ОВППС) 2021/509 и с правилата за изпълнението на приходите и разходите, финансирани по линия на ЕМПМ.

Член 3

Договорености с бенефициера

1.   Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (наричан по-долу „върховният представител“)постига необходимите договорености с бенефициера, за да се гарантира, че последният спазва изискванията и условията, установени в настоящото решение, като условие за предоставянето на подкрепа по мярката за помощ.

2.   Договореностите по параграф 1 включват разпоредби, задължаващи бенефициера да гарантира:

а)

спазването от страна на военните части на йорданските въоръжени сили, получаващи подкрепа чрез мярката за помощ, на изискванията на приложимото международно право, по-специално международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право;

б)

правилното и ефикасно използване на предоставените по мярката за помощ активи за целите, за които са предоставени;

в)

достатъчна поддръжка на предоставените чрез мярката за помощ активи, за да се гарантират тяхната използваемост и оперативна наличност през целия им жизнен цикъл;

г)

че предоставените чрез мярката за помощ активи няма да бъдат изгубени или прехвърлени в края на техния жизнен цикъл в полза на лица или образувания, различни от посочените в договореностите, без съгласието на Комитета на механизма, създаден съгласно Решение (ОВППС) 2021/509.

3.   Договореностите, посочени в параграф 1, включват разпоредби относно спирането и прекратяването на предоставянето на подкрепата чрез мярката за помощ, ако се установи, че бенефициерът е нарушил задълженията, установени в параграф 2.

Член 4

Изпълнение

1.   Върховният представител отговаря за осигуряване на изпълнението на настоящото решение в съответствие с Решение (ОВППС) 2021/509 и с правилата за изпълнението на приходите и разходите, финансирани по линия на ЕМПМ, в съответствие с интегрираната методологична рамка за оценяване и определяне на необходимите действия и проверки по отношение на мерките за помощ по линия на ЕМПМ.

2.   Изпълнението на дейностите, посочени в член 1, параграф 3, се извършва от администратора на мерките за помощ, включително чрез административни договорености в съответствие с член 37 от Решение (ОВППС) 2021/509.

Член 5

Мониторинг, контрол и оценка

1.   Върховният представител наблюдава спазването от страна на бенефициера на задълженията, установени с член 3. Този мониторинг се използва за осигуряването на осведоменост за контекста и рисковете от нарушаване на задълженията, установени съгласно член 3, и допринася за предотвратяването на такива нарушения, включително нарушения на международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право, от частите на йорданските въоръжени сили, ползващи се с подкрепа по мярката за помощ.

2.   Контролът след изпращане на оборудването и материалите се организира, както следва:

а)

проверка на доставките, при която сертификатите за доставка по ЕМПМ се подписват от силите — крайни ползватели, при прехвърлянето на собствеността;

б)

докладване, при което бенефициерът докладва ежегодно за дейностите, извършвани с оборудването, предоставено чрез мярката за помощ, и за инвентаризацията на определените елементи, докато Комитетът по политика и сигурност (КПС) счете, че вече не е необходимо такова докладване;

в)

инспекции на място, при които при поискване бенефициерът трябва да улесни и да предостави на върховния представител достъп за извършване на проверки на място.

3.   При приключване на мярката за помощ върховният представител извършва окончателна оценка, за да се прецени дали мярката за помощ е допринесла за постигането на заявената в член 1, параграф 2 цел.

Член 6

Докладване

В рамките на срока на изпълнение върховният представител представя на КПС шестмесечни доклади за изпълнението на мярката за помощ в съответствие с член 63 от Решение (ОВППС) 2021/509. Администраторът на мерките за помощ информира редовно Комитета на механизма, създаден с Решение (ОВППС) 2021/509, относно изпълнението на приходите и разходите в съответствие с член 38 от посоченото решение, включително като предоставя информация за участващите доставчици и подизпълнители.

Член 7

Спиране и прекратяване

1.   КПС може да реши в съответствие с член 64 от Решение (ОВППС) 2021/509 да спре изцяло или частично изпълнението на мярката за помощ.

2.   КПС може също така да препоръча на Съвета да прекрати мярката за помощ.

Член 8

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 20 февруари 2023 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Решение (ОВППС) 2021/509 на Съвета от 22 март 2021 г. за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира и за отмяна на Решение (ОВППС) 2015/528 (ОВ L 102, 24.3.2021 г., стр. 14).

(2)  Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г. определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване (ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99).


21.2.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 53/14


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2023/385 НА СЪВЕТА

от 20 февруари 2023 година

за участието на Канада в проекта по линия на ПСС „Мрежа от логистични центрове в Европа и подкрепа за операциите“

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 46, параграф 6 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2017/2315 на Съвета от 11 декември 2017 г. за установяване на постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) и определяне на списъка на участващите държави членки (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2020/1639 на Съвета от 5 ноември 2020 г. за установяване на общите условия, при които трети държави могат по изключение да бъдат поканени да участват в отделни проекти по линия на ПСС (2), и по-специално член 2, параграф 4 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

В член 9, параграф 2 от Решение (ОВППС) 2017/2315 се предвижда, че Съветът решава съгласно член 46, параграф 6 от ДЕС дали дадена трета държава, която участващите държави членки, които участват в проект по линия на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС), биха искали да поканят за участие в проекта, отговаря на изискванията, които трябва да се установят от Съвета.

(2)

На 6 март 2018 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2018/340 (3), с което се установява списък на проекти, които да бъдат разработени в рамките на ПСС. Член 1 от посоченото решение предвижда, че в рамките на този списък се разработва проект, озаглавен „Мрежа от логистични центрове в Европа и подкрепа за операциите“ (NetLogHubs), от 13 участници в проекта, включително Германия като координатор на проекта.

(3)

На 5 ноември 2020 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2020/1639, с което се установиха общите условия, при които трети държави могат по изключение да бъдат поканени да участват в отделни проекти по линия на ПСС. В член 2, параграф 4 от посоченото решение се предвижда, че въз основа на нотификация от координатора или координаторите на проект по линия на ПСС и след получаване на становището на Комитета по политика и сигурност (КПС) Съветът взема решение в съответствие с член 46, параграф 6 от Договора и член 9, параграф 2 от Решение (ОВППС) 2017/2315 дали участието на третата държава във въпросния проект отговаря на условията, предвидени в член 3 от Решение (ОВППС) 2020/1639.

(4)

През май 2022 г. Канада изпрати на координатора на NetLogHubs искане за участие в този проект по линия на ПСС в съответствие с член 2, параграф 1 от Решение (ОВППС) 2020/1639. Въз основа на предоставената от Канада информация, участниците в проекта тогава оцениха в съответствие с член 2, параграф 2 от Решение (ОВППС) 2020/1639, дали страната отговаря на общите условия, посочени в член 3 от посоченото решение.

(5)

На 29 ноември 2022 г., след единодушното съгласие на участниците в проекта от 14 септември 2022 г. координаторът на ПСС NetLogHubs уведоми Съвета и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, в съответствие с член 2, параграф 3 от Решение (ОВППС) 2020/1639, за предложение да се покани Канада да участва в този проект. Нотификацията посочи обхвата, формата и степента на участието на Канада и потвърди, че Канада отговаря на общите условия, определени в член 3 от Решение (ОВППС) 2020/1639.

(6)

На 1 декември 2022 г. КПС постигна съгласие по становище относно нотификацията във връзка с искането на Канада да участва в ПСС NetLogHubs. По-специално КПС взе под внимание направеното в нотификацията описание на NetLogHubs, включително неговите цели, организация, вземане на решения и основните области на работа. Той също отбеляза, че в рамките на посочения проект не се обменя класифицирана или чувствителна информация на ЕС и че той не се изпълнява с подкрепата на Европейската агенция по отбрана (EAO) по смисъла на член 3, буква ж) от Решение (ОВППС) 2020/1639. Освен това КПС отбеляза, че NetLogHubs не включва доставка на въоръжение, научни изследвания или развитие на способности, нито използване или износ на оръжия или способности или технологии; и не включва субекти, инвестиции или финансиране от участващи в ПСС държави членки или искания за финансиране от Съюза за дейности по проекта.

(7)

КПС се съгласи и с предложения обхват, форма и степен на участие на Канада в NetLogHubs, съгласно посоченото в нотификацията. Той отчете, че Канада е изразила пълната си подкрепа за обхвата на този проект, както е посочено в нотификацията.

(8)

В същото становище КПС потвърди единодушно приетото от участниците в проекта становище, че Канада отговаря на общите условия, посочени в член 3 от Решение (ОВППС) 2020/1639, както следва:

Канада отговаря на условието, посочено в член 3, буква а), да споделя ценностите, на които се основава Съюзът, както е посочено в член 2 от ДЕС, и принципите, посочени в член 21, параграф 1 от ДЕС, както и целите на ОВППС, посочени в член 21, параграф 2, букви а), б), в) и з) от ДЕС; да не действа в противоречие с интересите в областта на сигурността и отбраната на Съюза и на неговите държави членки, включително зачитане на принципа на добросъседските отношения с държавите членки, и да поддържа политически диалог със Съюза, който следва да включва също така аспектите на сигурността и отбраната, когато участва в NetLogHubs;

по отношение на условието в член 3, буква б) относно съществената добавена стойност на Канада за NetLogHubs, в нотификацията се прави подробно описание на приноса на Канада, включително на обхвата, формата и степента на участие в проекта, което обосновава изпълнението на същото условие;

по отношение на условието, посочено в член 3, буква в), участието на Канада в NetLogHubs ще допринесе за укрепването на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) и равнището на амбиция на Съюза, включително в подкрепа на мисиите и операциите по линия на ОПСО, както е описано подробно в нотификацията;

по отношение на условието, посочено в член 3, буква г), NetLogHubs не се отнася до доставката на въоръжение, научни изследвания и развитие на способности, нито до използването и износа на оръжия или способности и технологии, като с него не се развиват никакви способности или технологии; съответно участието на Канада в проекта няма да доведе до зависимост от Канада или до ограничения, наложени от нея върху която и да било държава членка;

спазено е и изискването, посочено в член 3, буква д), за съответствие на участието на Канада със съответните по-обвързващи ангажименти по линия на ПСС, също относно способността за разгръщане и оперативната съвместимост на силите, които проектът спомага да бъдат изпълнени, както е посочено в приложението към Решение (ОВППС) 2017/2315, както е описано по-подробно в нотификацията и тъй като NetLogHubs не е насочен към способности проект, условието относно приноса на участието на Канада за изпълнението на приоритетите, произтичащи от плана за развитие на способностите и координирания годишен преглед на отбраната (CARD) или за оказването на положително въздействие върху европейската отбранителна технологична и индустриална база (ЕОТИБ) не е приложимо в този контекст;

изискването, посочено в член 3, буква е), е изпълнено, тъй като Споразумението между Европейския съюз и Канада относно процедурите за сигурност при обмен и защита на сигурността на класифицирана информация (4) е в сила от 1 юни 2018 г.;

условието, посочено в член 3, буква ж) не е приложимо в този случай, тъй като NetLogHubs не се изпълнява с подкрепата на EAO и следователно не е необходима действаща административна договореност с EAO;

по отношение на условието, посочено в член 3, буква з), Канада се ангажира да се стреми да сключи специфична за проекта административна договореност и всякакви други необходими документи в съответствие с решения (ОВППС) 2017/2315 и (ОВППС) 2018/909 (5).

(9)

В края на становището си КПС препоръчва на Съвета да вземе положително решение по въпроса дали участието на Канада в NetLogHubs отговаря на общите условия, посочени в член 3 от Решение (ОВППС) 2020/1639.

(10)

Поради това Съветът следва да вземе решение, че участието на Канада в NetLogHubs отговаря на общите условия, посочени в член 3 от Решение (ОВППС) 2020/1639. Впоследствие координаторът на проекта трябва да изпрати до Канада от името на участниците в проекта покана за участие в NetLogHubs. Канада се присъединява към посочения проект на датата, посочена в административната договореност, която трябва да бъде сключена между участниците в проекта и Канада, в съответствие с член 2, параграф 7 от Решение (ОВППС) 2020/1639, и ще има правата и задълженията, определени в тази договореност, в съответствие с член 4, параграф 1 от посоченото решение. Съветът трябва да упражнява надзор в съответствие с член 5, параграф 2 от Решение (ОВППС) 2020/1639 и може да взема допълнителни решения в съответствие с член 6, параграфи 2 и 3 от него,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Участието на Канада в проекта по линия на ПСС NetLogHubs отговаря на общите условия, посочени в член 3 от Решение (ОВППС) 2020/1639.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 20 февруари 2023 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ОВ L 331, 14.12.2017 г., стр. 57.

(2)  ОВ L 371, 6.11.2020 г., стр. 3.

(3)  Решение (ОВППС) 2018/340 на Съвета от 6 март 2018 г. за установяване на списък на проекти, които да бъдат разработени в рамките на постоянното структурирано сътрудничество (ОВ L 65, 8.3.2018 г., стр. 24).

(4)  Споразумение между Канада и Европейския съюз относно процедурите за сигурност за обмен и защита на класифицирана информация (ОВ L 333, 15.12.2017 г., стр. 2).

(5)  Решение (ОВППС) 2018/909 от 25 юни 2018 г. за установяване на общ набор от правила за управление на проекти по линия на ПСС (ОВ L 161, 26.6.2018 г., стр. 37).


21.2.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 53/17


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2023/386 НА СЪВЕТА

от 20 февруари 2023 година

за започване на дейността на мисията на Европейския съюз в Армения (EUMA) и за изменение на Решение (ОВППС) 2023/162

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2023/162 на Съвета от 23 януари 2023 г. относно мисия на Европейския съюз в Армения (EUMA) (1),

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 23 януари 2023 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2023/162.

(2)

На 14 февруари 2023 г. Комитетът по политика и сигурност постигна съгласие, че оперативният план (OPLAN) за мисията на Европейския съюз в Армения (EUMA) следва да бъде одобрен.

(3)

Предвид препоръката на командващия гражданските операции и след като бе постигната първоначална оперативна готовност, EUMA следва да започне дейността си на 20 февруари 2023 г. Мисията ще продължи до 19 февруари 2025 г.

(4)

В Решение (ОВППС) 2023/162 е предвидена референтна сума за покриване на свързаните с EUMA разходи за първите четири месеца след влизането в сила на посоченото решение. Референтната сума следва да бъде преразгледана, за да обхване периода до 19 февруари 2025 г.

(5)

Решение (ОВППС) 2023/162 следва да бъде съответно изменено.

(6)

EUMA ще се провежда в обстановка, която може да се влоши и да попречи на постигането на целите на външната дейност на Съюза, предвидени в член 21 от Договора за Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Оперативният план (OPLAN) на мисията на Европейския съюз в Армения (EUMA) се одобрява.

Член 2

EUMA започва дейността си на 20 февруари 2023 г.

Член 3

Командващият гражданските операции на EUMA се оправомощава с незабавно действие да започне изпълнението на мисията.

Член 4

Член 13, параграф 1 от Решение (ОВППС) 2023/162 се заменя със следното:

„1.   Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с EUMA разходи за периода от 23 януари 2023 г. до 19 февруари 2025 г., е в размер на 30 751 150,36 EUR. Решението за размера на референтната сума за евентуални последващи периоди се взема от Съвета.“

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 20 февруари 2023 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ОВ L 22, 24.1.2023 г., стр. 29.


21.2.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 53/19


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2023/387 НА СЪВЕТА

от 20 февруари 2023 година

в подкрепа на глобален механизъм за докладване относно незаконни конвенционални оръжия и боеприпаси за тях с цел намаляване на риска от отклоняването и незаконния им трансфер („iTrace V“)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, параграф 1 и член 31, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

В Глобалната стратегия на ЕС от 2016 г. за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз („Глобалната стратегия на ЕС“) се изтъква, че Съюзът ще утвърждава мира и ще гарантира сигурността на своите граждани и своята територия и ще увеличи приноса си за колективната сигурност. В нея също така се заявява категорична подкрепа за пълното прилагане и спазването на договорите и режимите за многостранно разоръжаване, неразпространение и контрол над оръжията и се призовава за „трансгранично проследяване на оръжията“, като се отчита, че сигурността на Европа зависи от по-добрите и съвместни оценки на вътрешните и външните заплахи и предизвикателства.

(2)

В стратегията на ЕС от 19 ноември 2018 г.„Гарантиране на сигурността на оръжията и защитата на гражданите – Стратегия на ЕС срещу незаконните огнестрелни оръжия, малки оръжия и леки въоръжения и боеприпаси за тях“ („Стратегия на ЕС за МОЛВ“) се изтъква, че незаконните огнестрелни оръжия, малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) продължават да допринасят за нестабилността и насилието в Съюза, в непосредственото му съседство и в останалата част от света. В Стратегия на ЕС за МОЛВ се задава рамката за действия на Съюза за преодоляване на тези предизвикателства и се поема ангажимент за подпомагане на научноизследователските дейности, насочени към произхода на незаконните МОЛВ в зоните на конфликт, като например проекта iTrace на Организацията за изследване на оръжия в райони на конфликт.

(3)

Незаконното производство, трансфер и движение на конвенционално оръжие и боеприпаси, както и прекаленото им натрупване и безконтролното им разпространение, пораждат несигурност в Европа и нейното съседство, както и в много други региони по света, като изострят конфликтите и подкопават възстановяването на мира след приключването на конфликта и по този начин създават сериозна заплаха за мира и сигурността в Европа.

(4)

В Стратегията на ЕС за МОЛВ се заявява, че Съюзът ще подкрепя работата на групите на ООН, които извършват мониторинг на оръжейно ембарго, и ще разгледа начини за подобряване на достъпа до техните констатации относно отклоняването и незаконните огнестрелни оръжия и МОЛВ за целите на контрола на износа на оръжия.

(5)

С Програмата за действие на ООН за предотвратяване, борба и премахване на незаконната търговия с МОЛВ във всичките ѝ аспекти („програма за действие на ООН“), приета на 20 юли 2001 г., всички държави – членки на ООН, се ангажираха с предотвратяването на незаконната търговия с МОЛВ или отклоняването им към неоправомощени получатели, и по-специално с отчитането на риска от отклоняване на МОЛВ към незаконна търговия, когато оценяват заявленията за разрешения за износ.

(6)

На 8 декември 2005 г. Общото събрание на ООН прие Международен инструмент, позволяващ на държавите своевременно и надеждно да идентифицират и проследяват незаконните МОЛВ.

(7)

На Третата конференция за преглед на програмата за действие на ООН през 2018 г. всички държави – членки на ООН, потвърдиха ангажимента си да насърчават държавите при проследяване на незаконни МОЛВ, включително на такива, намерени по време на конфликти и след конфликти, да правят справки в регистрите в рамките на държавата, където са намерени малките оръжия или леките въоръжения, и/или да се консултират с държавата на производство на съответното оръжие. Освен това в заключителния доклад от проведената през 2022 г. осма двугодишна среща на държавите за разглеждане на изпълнението на Програмата за действие на ООН се отбелязва значението на разработването или установяването на строги национални регулаторни рамки за маркирането, регистрирането и проследяването на МОЛВ в съответствие с Международния инструмент за проследяване с цел предотвратяване и борба с отклоняването и незаконния международен трансфер на МОЛВ към неоправомощени получатели.

(8)

На 24 декември 2014 г. влезе в сила Договорът за търговията с оръжие (ДТО). Целта на ДТО е установяването на възможно най-високи общи международни стандарти за регулиране или усъвършенстване на регулирането на международната търговия с конвенционални оръжия, предотвратяване и премахване на незаконната търговия с конвенционални оръжия и предотвратяване на нежеланото им отклоняване. Съюзът следва да подкрепя всички държави – членки на ООН, за въвеждането на ефективен контрол върху трансфера на оръжия, за да се гарантира, че ДТО е възможно най-ефективен, по-специално по отношение на прилагането на член 11 от него.

(9)

До момента Съюзът е подкрепил iTrace посредством решения 2013/698/ОВППС (1) , (ОВППС) 2015/1908 (2), (ОВППС) 2017/2283 (3) и (ОВППС) 2019/2191 (4) на Съвета (iTrace I, II, III и IV) и иска да подпомогне петата фаза – iTrace V, на този глобален механизъм за докладване относно незаконни конвенционални оръжия и боеприпаси за тях, за да допринесе за колективната сигурност на Европа, както се изисква в Глобалната стратегия на ЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   С оглед на изпълнението на Глобалната стратегия на ЕС, Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (5), изменена с Решение (ОВППС) 2019/1560 на Съвета (6), Стратегията от 2018 г. на ЕС за МОЛВ и утвърждаването на мира и сигурността, проектните дейности, които Съюзът ще подкрепя, имат следните конкретни цели:

непрекъснато поддържане на лесна за ползване глобална система за управление на информацията относно конвенционални оръжия и боеприпаси за тях, които са отклонени или са предмет на трафик („iTrace“), и които са документирани в засегнати от конфликти райони, така че на разработващите политиките лица, експертите в областта на контрола върху конвенционалните оръжия и служителите по контрола върху износа на конвенционални оръжия да се предоставя подходяща информация с цел разработване на ефективни, основани на доказателства стратегии и проекти за борба с незаконното разпространение конвенционални оръжия и боеприпаси за тях,

обучение и менторство на национални органи в засегнати от конфликти държави с цел разработване на устойчив национален капацитет за идентифициране и проследяване на незаконни конвенционални оръжия, насърчаване на устойчивото сътрудничество с проекта „iTrace“, по-добро определяне на приоритетите в областта на физическата сигурност и управлението на запасите (ФСУЗ), по-ефективно очертаване на националните нужди от подпомагане в сферата на оръжейния контрол и правоприлагането – най-вече финансирани от Съюза инициативи като системата на Интерпол за управление на регистрите и проследяване на незаконните оръжия (iARMS) и дейностите на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) – както и засилване на диалога с мисии и инициативи на ЕС,

повишена честота и продължителност на проучванията на място относно конвенционални оръжия и боеприпаси за тях, разпространявани незаконно в засегнати от конфликти райони с цел генериране на данни в iTrace в отговор на изрични искания, отправени от държави членки и делегации на Съюза,

съобразена с конкретните потребности помощ за органите за контрол на износа на оръжие и за лицата, разработващи политиките в областта на оръжейния контрол, на държавите членки, включително многократни консултативни посещения от персонал на проекта iTrace в столиците на държавите членки, 24-часова служба за техническа помощ, която да предоставя незабавно съвети относно оценката на риска и стратегиите за борба с отклоняването, поддръжка на сигурни стационарни и мобилни приложения с цел предоставяне на незабавна нотификация при отклоняване след износ, и осигуряване за държавите членки, при поискване, на проверка от персонала на проекта iTrace след извършване на доставката,

повишаване на осведомеността чрез информационна кампания относно констатациите по проекта, популяризиране на целта и наличните функции на системата iTrace сред разработващите политиките лица на международно и национално равнище, експертите в областта на контрола върху конвенционалните оръжия и органите, отговарящи за лицензиране на износа на оръжие, и укрепване на международния капацитет за наблюдение на незаконното разпространение на конвенционални оръжия, боеприпаси за тях и свързан материал, както и за подпомагане на разработващите политиките лица да набележат приоритетни области за международна помощ и сътрудничество и за намаляване на риска от отклоняване на конвенционални оръжия и боеприпаси,

представяне на доклади по ключови въпроси на политиките въз основа на данни, получени от разследвания на място и представени в системата iTrace, относно конкретни райони, заслужаващи международно внимание, включително основни схеми за трафик на конвенционални оръжия и боеприпаси за тях, и регионалното разпределение на конвенционалните оръжия, боеприпасите за тях и свързания материал, които са обект на трафик; и

непрекъснато проследяване на конвенционални оръжия и боеприпаси за тях в сътрудничество с държавите членки, и държави извън ЕС като най-ефективното средство за установяване и проверка във възможно най-голяма степен на механизмите зад отклоняването на конвенционални оръжия и боеприпаси за тях към неоправомощени потребители; проследяването ще се допълва от последващи разследвания с акцент върху установяването на човешките, финансовите и логистичните мрежи, които стоят зад незаконния трансфер на конвенционални оръжия.

2.   Подробно описание на проекта се съдържа в приложението към настоящото решение.

Член 2

1.   Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП) отговаря за изпълнението на настоящото решение.

2.   Техническото изпълнение на проекта, посочен в член 1, се осъществява от Организацията за изследване на оръжия в райони на конфликт (Conflict Armament Research Ltd.— CAR).

3.   CAR изпълнява задачите си под ръководството на ВП. За тази цел ВП сключва необходимите договорености с CAR.

Член 3

1.   Референтната сума за изпълнението на проекта, посочен в член 1, е 6 200 000 EUR. Общият прогнозен бюджет на цялостния проект възлиза на EUR 8 806 101,20, които се осигуряват чрез съвместно финансиране от страна на CAR и Федералното външно министерство на Германия.

2.   Разходите, които се финансират от сумата по параграф 1, се управляват в съответствие с процедурите и правилата, приложими за общия бюджет на Съюза.

3.   Комисията упражнява надзор върху правилното управление на референтната сума, посочена в параграф 1. За тази цел тя сключва необходимото споразумение с CAR. В това споразумение се предвижда, че CAR трябва да осигурява видимост на участието на Съюза, съответстваща на неговия размер.

4.   Комисията полага усилия да сключи споразумението, посочено в параграф 3, възможно най-бързо след влизането в сила на настоящото решение. Тя информира Съвета за евентуални трудности в хода на този процес, както и за датата на сключване на посоченото споразумение.

Член 4

1.   ВП докладва на Съвета за изпълнението на настоящото решение въз основа на редовни описателни доклади, изготвяни от CAR на всеки три месеца. Тези доклади представляват основа за оценката, извършвана от Съвета. С цел да се подпомогне Съветът в неговата оценка на резултатите от настоящото решение, външен орган извършва оценка на въздействието на проекта.

2.   Комисията докладва за финансовите аспекти на проекта, посочен в член 1.

Член 5

1.   Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

2.   Срокът на действие на настоящото решение изтича 36 месеца след датата на сключване на споразумението, посочено в член 3, параграф 3. Действието на решението обаче изтича шест месеца след датата на влизането му в сила, ако в рамките на този срок не бъде сключено споразумение.

Съставено в Брюксел на 20 февруари 2023 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Решение 2013/698/ОВППС на Съвета от 25 ноември 2013 г. в подкрепа на глобален механизъм за докладване относно незаконни малки оръжия и леки въоръжения и други незаконни конвенционални оръжия и боеприпаси с цел намаляване на риска от незаконна търговия с тях (ОВ L 320, 30.11.2013 г., стр. 34).

(2)  Решение (ОВППС) 2015/1908 на Съвета от 22 октомври 2015 г. в подкрепа на глобален механизъм за докладване относно незаконни малки оръжия и леки въоръжения и други незаконни конвенционални оръжия и боеприпаси с цел намаляване на риска от незаконна търговия с тях („iTrace II“) (ОВ L 278, 23.10.2015 г., стр. 15).

(3)  Решение (ОВППС) 2017/2283 на Съвета от 11 декември 2017 г. за подкрепа на глобален механизъм за докладване относно незаконни малки оръжия и леки въоръжения и други незаконни конвенционални оръжия и боеприпаси с цел намаляване на риска от незаконна търговия с тях („iTrace III“) (ОВ L 328, 12.12.2017 г., стр. 20).

(4)  Решение (ОВППС) 2019/2191 на Съвета от 19 декември 2019 г. в подкрепа на глобален механизъм за докладване относно незаконни конвенционални оръжия и боеприпаси за тях с цел намаляване на риска от отклоняването и незаконния им трансфер („iTrace IV“) (ОВ L 330, 20.12.2019 г., стр. 53).

(5)  Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване (ОВ L 335, 13.12.2008 г., стp. 99).

(6)  Решение (ОВППС) 2019/1560 на Съвета от 16 септември 2019 г. за изменение на Обща позиция 2008/944/ОВППС, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване (OВ L 239, 17.9.2019 г., стp. 16).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТЕН ДОКУМЕНТ

Действие в подкрепа на глобален механизъм за докладване относно незаконни конвенционални оръжия и боеприпаси за тях с цел намаляване на риска от отклоняването и незаконния им трансфер

(„iTrace V“)

iTrace – глобален механизъм за докладване относно конвенционални оръжия и боеприпаси за тях

1.   Контекст и обосновка на подкрепата по линия на ОВППС

1.1.

Настоящото решение се основава на поредица от решения на Съвета за борба с дестабилизиращото въздействие на отклоняването и трафика на конвенционални оръжия и боеприпаси за тях в засегнати от конфликти райони, по-специално решения 2013/698/ОВППС, (ОВППС) 2015/1908, (ОВППС) 2017/2283 и (ОВППС) 2019/2191 на Съвета, с които беше създаден и укрепен iTrace – глобалният механизъм за докладване относно конвенционални оръжия и боеприпаси за тях.

Незаконното разпространение на конвенционални оръжия и боеприпаси за тях е основен фактор за подкопаването на държавната стабилност и изострянето на конфликтите и представлява сериозна заплаха за мира и сигурността. Както е посочено в Стратегия на ЕС за МОЛВ, незаконните огнестрелни оръжия и МОЛВ продължават да допринасят за нестабилността и насилието в Съюза, в неговото непосредствено съседство и в останалата част на света. Незаконните малки оръжия подхранват световния тероризъм и световните конфликти, като възпрепятстват дейността на Съюза в областта на развитието и управлението на кризи, усилията му в хуманитарната област и за стабилизация в някои части от съседството на Съюза и в Африка. В рамките на Съюза незаконните огнестрелни оръжия оказват очевидно въздействие върху вътрешната сигурност, като подхранват организираната престъпност и осигуряват на терористите средства за извършване на нападения на европейска територия. Последните констатации от проекта iTrace за Афганистан, Ирак, Либия, Магреб, Сирия, Украйна, Йемен и други конфликти в близост до външните граници на Съюза потвърждават заключенията в Стратегията на ЕС за МОЛВ.

Дейностите, извършвани съгласно Решение (ОВППС) 2019/2191, утвърдиха iTrace като глобална инициатива за мониторинг на използваните в конфликти оръжия. Проектът iTrace функционира в над 40 държави, засегнати от конфликти, в т.ч. в Африка, Близкия изток, Централна, Южна и Източна Азия и с него беше създаден най-големият в света публичен регистър на отклонени конвенционални оръжия и боеприпаси за тях с цел подкрепа на държавите в усилията им за разкриване и противодействие на отклоняването в съответствие с ангажиментите по критерий 7 от Обща позиция 2008/944/ОВППС (консолидиран текст) и член 11 от Договора за търговията с оръжие (ДТО). Той предвижда прецизно докладване за отклоняването на оръжия и боеприпаси за тях към въоръжени бунтовнически и терористични сили, които представляват заплаха за сигурността на Съюза, включително „Ал-Кайда в ислямския Магреб“ и „Даиш“/„Ислямска държава“, и изпраща поверителни и бързи сигнали на органите на държавите членки, за контрол на износа относно рисковете от отклоняване след износ; предоставя критична информация в реално време на делегациите на ЕС и дипломатическите мисии на държавите членки в засегнати от конфликти региони за трафика на оръжие и динамиката на конфликтите. Той редовно осведомява относно мерките за контрол на оръжията и борба с отклоняването посредством балансирано и отговорно глобално медийно присъствие.

1.2.

Проектът iTrace обаче е изправен пред постоянни призиви от държавите членки, за предоставяне на информация пряко и лично на националните органи за лицензиране на износа на оръжие (включително чести посещения в столиците, особено след разхлабването на ограниченията за пътуване, свързани с COVID-19), както и на по-широк набор от ресурси на двустранна основа за лицата от държавите членки, определящи политиката за контрол на износа на оръжия.

Следователно настоящото решение има за цел да продължи и засили работата на проекта по линия на Решение (ОВППС) 2019/2191, като предоставя и занапред на определящите политиките от Съюза, на експертите в областта на оръжейния контрол и на служителите по контрола на оръжейния износ системно събирана, важна информация, която да ги подпомага при разработването на ефективни, основани на доказателства стратегии за борба с отклоняването и незаконното разпространение на конвенционални оръжия и боеприпаси за тях с цел повишаване на международната и регионалната сигурност. По този начин те ще продължат да получават подкрепа за съчетаването на успешна стратегия за противодействие с подходящи превантивни действия за борба с незаконното търсене и предлагане и за осигуряване на ефективен контрол на конвенционалните оръжия в трети държави.

1.3.

Настоящото решение предвижда непрекъснато поддържане и по-нататъшно усъвършенстване на публично достъпната глобална система за докладване за оръжия iTrace. Проектите, изброени в Решение (ОВППС) 2019/2191, ще бъдат укрепени чрез: 1) увеличаване на честотата и продължителността на мисиите за събиране на данни за незаконни доставки на конвенционални оръжия в засегнати от конфликти райони; 2) индивидуализирани пакети за подкрепа, предоставяни на държавите членки, включващи пряка консултация, специални данни и продукти, бюро за помощ с денонощен режим на работа и задачи, свързани с проверката след извършване на доставката; и 3) обучение и менторство на националните органи в засегнати от конфликти държави за проследяване на незаконни конвенционални оръжия, открити или иззети на територията на тяхната юрисдикция, за изграждане на капацитет за борба с отклоняването, включително капацитет за проследяване в рамките на Международния инструмент за проследяване (МИП), за подобряване на управлението на оръжията, включително водене на документация, и за насърчаване на събирането на данни по линия на iTrace.

2.   Общи цели

Описаното по-долу действие ще подпомага в още по-голяма степен международната общност в борбата с дестабилизиращото въздействие на отклоняването и трафика на конвенционални оръжия и боеприпаси за тях. То ще продължи да предоставя на определящите политиките, на експертите в областта на оръжейния контрол и на служителите по контрола на оръжейния износ важна информация, която ще им помага при разработването на ефективни, основани на доказателства стратегии за борба с отклоняването и незаконното разпространение на конвенционални оръжия и боеприпаси за тях с цел повишаване на международната и регионалната сигурност. По-конкретно с действието:

а)

ще се предоставя конкретна информация за отклоняването и трафика на конвенционални оръжия и боеприпаси за тях, за да подпомогне ефективното изпълнение на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (консолидиран текст), Договора за търговията с оръжие (ДТО), Програмата за действие на ООН относно незаконната търговия с МОЛВ и Международния инструмент за проследяване (МИП);

б)

ще се предоставя съобразена с нуждите подкрепа на държавите членки, с цел съдействие при оценката и намаляването на риска от отклоняване;

в)

ще се разкриват маршрутите и субектите, участващи в отклоняването на конвенционални оръжия и боеприпаси за тях към засегнати от конфликт региони или към международни терористични организации, и ще се предоставят доказателства за групи и лица, участващи в незаконна търговия, в подкрепа на национални правни производства;

г)

ще се укрепва сътрудничеството между съответните органи на ООН, мисиите и други международни организации в областта на проследяването на конвенционалните оръжия и боеприпасите за тях, както и предоставянето на информация пряко в подкрепа на съществуващите мониторингови механизми, в т.ч. iARMS на Интерпол, и на Европол, който през 2019 г. сключи меморандум за разбирателство с CAR за обмен на информация;

д)

ще се предоставя важна информация за определяне на приоритетните области за международно и регионално сътрудничество и помощ с оглед на ефективната борба с отклоняването и трафика на конвенционални оръжия и боеприпаси за тях, например финансиране на проекти, свързани със сигурността на запасите и/или управлението на границите;

е)

ще се осигурява механизъм, който ще спомага за мониторинга на изпълнението на ДТО, по-специално за засичане на отклоняване на прехвърлени конвенционални оръжия, както и ще подпомага правителствата при оценката на риска от отклоняване преди износа на конвенционални оръжия, по-конкретно риска от отклоняване в рамките на получаващата държава или от реекспорт при нежелани условия. и

ж)

в отговор на променящите се заплахи за сигурността на Съюза ще се подобри капацитетът на CAR да документира, проследява и анализира системите за надзор на компоненти, открити във военното оборудване, и да докладва тези констатации на държавите членки и институциите и агенциите на ЕС.

3.   Устойчивост и резултати на проекта в дългосрочен план

В рамките на действието ще бъде осигурена устойчива рамка за постоянен мониторинг на незаконното разпространение на конвенционални оръжия и боеприпаси за тях. Очаква се то да увеличи значително обема на съществуващата информация за оръжията и да окаже съществена подкрепа за целевото разработване на ефективен контрол на конвенционалните оръжия и на политиките за контрол на износа на оръжие, включително режимите на санкции. По-специално в рамките на проекта:

а)

ще продължи да се захранва системата за управление на информацията iTrace, която да осигури дългосрочно събиране и анализ на данните относно незаконните конвенционални оръжия;

б)

на определящите политиките в областта на контрола на конвенционалните оръжия, както и на експертите, ще се предостави инструмент за определяне на по-ефективни стратегии и приоритетни области за съдействие и сътрудничество (например чрез набелязване на механизми за подрегионално или регионално сътрудничество, механизми за координация и обмен на информация, които трябва да бъдат създадени или укрепени, чрез идентифициране на необезопасени национални запаси, неадекватно управление на запасите, маршрути за незаконен трансфер, нарушения на санкциите, слабости в граничния контрол и недостатъчен капацитет в областта на правоприлагането);

в)

ще се осигури гъвкавост за предоставяне на свързана с политиката информация, независимо от бързо променящите се политически изисквания;

г)

ще се повиши в значителна степен ефикасността на международните организации за оръжеен мониторинг, както и на отделните лица, чрез осигуряване на механизъм за обмен на информация с постоянно разширяващ се обхват, на техническа помощ и помощ за изграждане на капацитет; и

д)

ще се изгражда устойчив национален капацитет в засегнати от конфликти държави с цел идентифициране и проследяване на незаконни конвенционални оръжия и по-ефективно участие в международните процеси за контрол на оръжията и правоприлагане.

4.   Описание на действието

4.1.   Проект № 1: Развитие на технически капацитет за идентифициране и проследяване на оръжия.

4.1.1.   Цел на проекта

Програмите на iTrace за обучение и менторство предоставят на националните органи в засегнати от конфликти държави методите и уменията за самодиагностика и справяне с отклоняването на конвенционални оръжия. Обучението има за цел да засили често несъществуващия капацитет за идентифициране и проследяване на незаконни конвенционални оръжия, докато менторството дава възможност на персонала на проекта по iTrace да установи критичните пропуски в капацитета в реално време и незабавно да намери подходящи решения за справяне с тях. Програмите на iTrace за обучение и менторство освен това укрепват връзките между проекта iTrace и националните органи, осигурявайки на екипите му за разследване на място по-голям достъп до иззети и възстановени конвенционални оръжия, като по този начин се разширява пълният спектър на iTrace за събиране, анализ и докладване на данни.

4.1.2.   Ползи за инициативите на ЕС за контрол на оръжията

Програмите на iTrace за обучение и менторство отговарят на действията, разгледани в Стратегията на ЕС за МОЛВ – в подкрепа на националния капацитет за „издирване и проследяване на произхода на незаконни МОЛВ и боеприпаси в зоните на конфликт“ – и пряко и непряко подсилват широк спектър от подкрепяни от държавите членки инициативи за контрол на оръжията. Прякото въздействие включва подкрепа за националните правоприлагащи органи за проследяване на малки оръжия и леки въоръжения в съответствие с Международния инструмент за проследяване, повишаване на националния капацитет за събиране на данни за проследени оръжия в рамките на показател 16.4.2 от целите за устойчиво развитие (ЦУР) и подкрепа за държавите членки, инициирали програми за управление на оръжията и боеприпасите. Непрякото въздействие включва обратното подаване на събирана на място информация, като например предупредителни сигнали към държавите членки, за рисковете от отклоняване, с които са се сблъскали страните партньори, както и за засичането на отклоняване от националните запаси, и предоставянето на тази информация на подкрепяни от Съюза програми в областта на физическата сигурност и управлението на запасите (ФСУЗ).

4.1.3.   Дейности по проекта

Звеното за техническа помощ на CAR осигурява обучителни и менторски дейности в полза на националните органи в засегнатите от конфликти държави, в които развива дейност проектът iTrace. Тези обучителни и менторски дейности целят насърчаването на различни национални инициативи за противодействие на отклоняването чрез предоставяне на указания и изграждане на капацитет във връзка с проследяването, маркирането и документирането на конвенционалните оръжия в съответствие с установените от МИП процедури по отношение на иззети и заловени незаконни конвенционални оръжия и оценките по линия на ФСУЗ, насочени към идентифицирането и справянето с рисковете от отклоняване при източника. CAR ще осигурява специализирано, съобразено с нуждите обучение за целия спектър на дейностите, изброени по-горе, за местните партньори и, където е необходимо, за мироопазващия персонал, включително за мисиите на ООН и ЕС и групите/комисиите на ООН за наблюдение на санкциите. В това отношение проектът iTrace ще продължи да отговаря пряко на действията, изброени в Стратегията на ЕС за МОЛВ от 2018 г., в които се настоява за подкрепа от ЕС за „групите на ООН, които извършват мониторинг на оръжейно ембарго“ и за разглеждането на „начини за подобряване на достъпа до техните констатации относно отклоняването и относно незаконните огнестрелни оръжия и МОЛВ за целите на контрола на износа на оръжия“. Обучението в рамките на проекта iTrace ще се основава на набор от услуги, предлагани от CAR от 2014 г. насам, което се оказа от решаващо значение за подкрепата на местните партньори в засегнати от конфликти държави, за подпомагане на комисиите на ООН, както и за осигуряване на по-голям достъп за екипите на iTrace за разследване на място. По проекта ще се изпращат служители от екипи за разследване на място и звеното за техническа помощ, които да дават насоки на все по-високо техническо равнище, включващо:

а)

въведение в събирането на данни за конвенционалните оръжия, с позоваване на конкретни случаи;

б)

основни техники за идентификация и ефективно документиране на конвенционалните оръжия;

в)

стандартни оперативни процедури за събиране на доказателства и доказателствената верига за проследяване;

г)

изисквания за широкообхватните, регионалните и международните разследвания;

д)

прилагане на Международния инструмент за проследяване; по целесъобразност органите в страните партньори ще бъдат обучавани и насърчавани да отправят искания за проследяване;

е)

международно проследяване на оръжия и системи за проследяване на оръжия (по-специално Интерпол и Европол);използване на „големи информационни масиви“ и анализ на тенденциите; и

ж)

възможности за (международна) техническа помощ и за намеса на правоприлагащите органи.

Тези дейности ще се провеждат успоредно с разследванията на място на iTrace, включително съвместни разследвания (менторство), осъществявани заедно с националните държавни органи. Те ще включват също непрекъснато обучение и повторно сертифициране на персонала на CAR, необходим за провеждане на обучение и наставничество.

4.1.4.   Резултати от проекта

Проектът:

а)

ще насърчава националните органи да предоставят по-голям достъп на екипите на iTrace за разследване на място, като по този начин се отговори на многократните призиви тези екипи да предоставят техническа помощ и съвместен капацитет за разследване и се отчете увеличаващото се количество данни, събирани от iTrace.

б)

ще предоставя конкретна помощ за изграждане на капацитет на националните правителства, които страдат от последиците от отклоняването на конвенционални оръжия, но не разполагат с инструменти за идентифициране и докладване на отклонени конвенционални оръжия; това често е предпоставка за по-ефективното вътрешно управление на конвенционалните оръжия и подкрепя прилагането на ДТО, Международния инструмент за проследяване, Програмата за действие и ЦУР 16.4.2, както и планирането на ФСУЗ и връзката с международните правоприлагащи органи, включително Интерпол (iARMS) и Европол.

в)

ще подкрепя засиления диалог, по-специално като се идентифицират ключови заинтересовани страни за други инициативи, подкрепяни от ЕС, например отношения на мисиите на ЕС с правителствата на приемащите държави, и се лансират инициативи като програмирането по ФСУЗ, например подкрепяни от Съюза проекти за управление на запасите от оръжие.

4.1.5.   Показатели за изпълнението на проекта

До 40 посещения на място за обучение и менторство с акцент върху повторните посещения за подкрепа на националните органи в изграждането на капацитет за проследяване.

Проектът ще се изпълнява в рамките на целия тригодишен период на проекта iTrace.

4.1.6.   Бенефициери на проекта

Дейностите за обучение и менторство в рамките на iTrace ще донесат преки ползи за националните заинтересовани страни в държавите, засегнати от конфликти, включително правоприлагащите органи и прокуратурата. Програмата ще подкрепя косвено националния диалог с инициативи, финансирани от Съюза и други инициативи за контрол на оръжията, като насърчава използването на международни механизми за проследяване, включително системата iARMS на Интерпол и Европол, и улеснява ангажирането с подкрепяни от Съюза проекти за управление на запасите и други проекти за контрол на МОЛВ.

4.2.   Проект № 2: Поддържане на системата iTrace с документални доказателства в реално време относно отклоняването и трафика на конвенционални оръжия и боеприпаси и друга свързана с това информация.

4.2.1.   Цел на проекта

Проектът ще подкрепя изследвания на място на движението на конвенционални оръжия и боеприпаси в засегнати от конфликти райони. Ще бъде отдаден приоритет на държави, които пораждат особено безпокойство за държавите членки, включително, наред с другото, Афганистан, Ирак, Либия, Мали, Южен Судан, Сомалия, Сирия, Украйна и Йемен. Тези разследвания на място ще предоставят конкретни доказателства за отклонени конвенционални оръжия към въстанически и терористични сили, които в противен случай биха били невидими за външни наблюдатели (включително държави – членки на ЕС, износителки на оръжие). CAR ще иска предварително одобрение от работна група „Износ на конвенционално оръжие“ (COARM) преди поемането на съществени ангажименти във всички държави, които преди това не са били включени в разследванията на iTrace на място или в програмите на iTrace за обучение и менторство.

С помощта на нови технологии и съвременни техники в областта на криминалистиката CAR ще използва редица дейности на място, включително засилена фотодокументация, криминалистичен анализ и възстановяване на заличена маркировка. CAR доказа, че тези методи разкриват проследима информация за непроследими преди това оръжия, боеприпаси и свързани с тях материали, като това дава възможност за разследване на все по-голям набор от незаконни материали, чиято идентификационна информация е била премахната, за да се прикрие техният произход.

Получените в резултат на това данни ще подобрят колективните познания на държавите членки, за отклоняването и незаконните трансфери, за методите, използвани от трафикантите за тяхното прикриване, и ще увеличат значително капацитета за разбиване на незаконната търговия.

4.2.2.   Ползи за инициативите на ЕС за контрол на оръжията

Разследванията на място на iTrace осигуряват динамична база по отношение на отклоняването на конвенционални оръжия в засегнатите от конфликти държави. Тази база предоставя постоянна мярка за ефикасност на споразуменията за контрол на оръжията, по които държавите членки са поели ангажимент, включително, наред с другото: Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (консолидиран текст); ДТО; Програмата за действие; Стратегията на ЕС за МОЛВ от 2018 г. Подробната документация за използваните в конфликти оръжия служи и за отправна точка за формално проследяване на конвенционалните оръжия и за широкообхватни разследвания на мрежите за финансиране на конфликти и за доставка на оръжия.

4.2.3.   Дейности по проекта

В рамките на проекта ще бъдат предприети следните дейности:

а)

разполагане на квалифицирани оръжейни експерти, които да извършват анализ на място на незаконни конвенционални оръжия и боеприпаси за тях, иззети от засегнати от конфликти държави;

б)

анализ, преглед и проверка на документирани доказателства за конвенционални оръжия и боеприпаси за тях, и за техните ползватели, включително, наред с другото: фотодокументация, криминалистичен анализ и възстановяване на заличена маркировка на оръжия, на техни компоненти и вътрешни и външни обозначения, опаковки, свързана с тях експедиционна документация, заедно с резултатите от разследванията на място (ползватели, доставчици и маршрути за трансфер);

в)

въвеждане на всички събрани и прегледани доказателства в системата за управление на информацията iTrace и след проверка — в онлайн портала за картографиране iTrace;

г)

идентифициране и подпомагане на местни партньори с цел осигуряване на устойчиво събиране на данни в подкрепа на iTrace през целия период на предложеното действие и след него;

д)

непрекъсната връзка с правителствата на държавите от ЕС за предварително определяне на национални точки за контакт, както и на координационен механизъм, с цел ясно очертаване на обхвата на разследванията на CAR и преодоляване на евентуални конфликти на интереси преди започване на разследванията.

Проектът ще бъде изпълняван постепенно в рамките на целия тригодишен период на проекта iTrace.

4.2.4.   Резултати от проекта

Проектът:

а)

ще документира на място физическите доказателства за конвенционални оръжия и боеприпаси за тях, които са отклонени или са обект на незаконен трафик, в засегнати от конфликти региони;

б)

ще проверява и разследва случаи на незаконен трафик въз основа на доказателства, събрани от CAR, от организации, които имат постоянни споразумения за обмен на информация с CAR, и по целесъобразност от други организации, за отклоняване или трафик на конвенционални оръжия и боеприпаси за тях във всички региони;

в)

ще предоставя конкретни визуални и физически доказателства за конвенционални оръжия и боеприпаси за тях, които са отклонени или са обект на незаконен трафик, включително снимки на изделия, техните компоненти, серийни номера, фабрични марки, кутии, описи на пратки, документация за доставките и за крайните потребители, както и информация, получена чрез използване на криминалистичен анализ и възстановяване на заличени маркировки;

г)

ще предоставя текстови отчети за незаконна дейност, в т.ч. маршрути за трафик, участници и финансови и подпомагащи мрежи, замесени в отклоняването или незаконния трансфер, и оценка на благоприятстващите незаконната дейност фактори (включително неефективност в управлението и сигурността на запасите и предумишлено създадени мрежи за незаконни доставки, ръководени от държави);

д)

ще въвежда горепосочените доказателства в системата iTrace за управление на информацията и свързаните с нея инструменти.

4.2.5.   Показатели за изпълнението на проекта

До 75 разполагания на място (включително разширено разполагане, където е необходимо) в рамките на четиригодишния период с цел представяне на доказателства, които да бъдат въведени в системата за управление на информацията и онлайн портала за картографиране iTrace.

Проектът ще се изпълнява в рамките на целия тригодишен период на проекта iTrace.

4.2.6.   Бенефициери на проекта

iTrace ще продължи да предоставя все по-всеобхватна информация, изрично насочена преди всичко към определящите политиката на национално равнище от ЕС в областта на контрола на оръжията и към органите за лицензиране на износа на оръжие, както и към институциите, агенциите и мисиите на ЕС. Тези бенефициери от ЕС ще разполагат и с достъп до поверителна информация посредством сигурни настолни и мобилни платформи, предоставени от iTrace.

Публичната информация ще продължи да бъде достъпна и за всички бенефициери от ЕС, както и за бенефициери от държави извън ЕС, като създатели на политиката в областта на контрола на оръжията и органи за лицензиране на износа на оръжие в трети страни — неправителствени научноизследователски организации, застъпнически организации и международни новинарски медии.

4.3.   Проект № 3: Съобразена с нуждите подкрепа за органите на държавите членки за контрол на износа на оръжие, за определящите политиката в областта на контрола на оръжията и за свързаните с тях заинтересовани страни.

4.3.1.   Цел на проекта

Проектът ще предостави на държавите членки, органите за контрол на износа на оръжие, определящите политиката в областта на контрола на оръжията и свързаните с тях заинтересовани страни последователна двустранна подкрепа, включително редовни посещения с лични контакти и специални доклади, които ще бъдат съобразени с техните специфични области на интерес относно контрола на оръжията и с изискванията за информация. Информацията, предоставена от националните органи на държавите членки за лицензиране на износа на оръжие, ще бъде обработвана с необходимото зачитане и поверителност. CAR ще продължи също така да поддържа контакт с редица национални органи за лицензиране на износа на оръжие от трети държави. Тези отношения ще подкрепят няколко ключови аспекта на международните усилия за предотвратяване на отклоняването и трафика на конвенционални оръжия и ще укрепят международните мерки за борба с отклоняването, включително:

а)

предоставяне на органите за лицензиране на износа подробни данни и доказателства за документирано отклоняване; и

б)

подкрепа или предоставяне на държавите членки, по официално искане на националните органи за лицензиране на износа на оръжие от ЕС, на капацитет за проверка след извършване на доставката.

4.3.2   Ползи за инициативите на ЕС за контрол на оръжията

Редовните посещения на екипи на проекта iTrace в столиците на държавите членки, позволяват провеждането на двустранни дискусии по чувствителни теми (напр. отклоняване след износ), дават възможност на държавите членки да участват пряко в проектирането на iTrace и неговите продукти (посока и обхват на разследванията и видове докладване) и спомагат за разработването на мерки за изграждане на доверие (т.е. процесите на iTrace за предварително уведомяване и за право на отговор). От решаващо значение е, че разпространяването на информацията за iTrace в държавите членки предоставя форум за по-нюансирано обсъждане на националните предизвикателства и възможности, свързани със 7-и критерий от Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (консолидиран текст) и ангажиментите по член 11 от ДТО. Информационните посещения по предишни проекти на iTrace (I – IV) бяха от изключителна важност за разбирането на изискванията за информация на държавите членки, било то от общ характер (например „Каква е вашата оценка на заплахите, свързани с оръжията, които навлизат в определен район на въоръжен конфликт?“), или специфични за проекта iTrace (например „Нуждаем се от приложение, което незабавно да ни предупреждава за всяко произведено в страната оръжие, което екипите на място на iTrace документират“).

4.3.3.   Дейности по проекта

В рамките на проекта ще бъдат предприети следните дейности:

а)

екипите на iTrace, изпратени на повторни посещения в съответните органи в столиците на държавите членки, ще предоставят информация относно борбата с отклоняването и ще докладват за разследванията си;

б)

продължаване на дейността на бюрото за помощ с денонощен режим на работа, което да предоставя незабавно консултиране относно борбата с отклоняването или за потенциално негативни твърдения в пресата, произтичащи от непроверено докладване от трети страни;

в)

Поддържане, сигурност и укрепване на глобалната система за докладване на оръжия iTrace, включително разработването на технологични иновации.

г)

поддръжка на онлайн приложения, предназначени за органите за лицензиране на износа на оръжие на държавите членки, които ще предават криптирани данни от системата за управление на информацията iTrace, с предупредително обозначаване на страните, които в миналото са извършвали отклоняване на конвенционални оръжия, профилиране на дестинации с висок риск и докладване в реално време за отклоняването на оръжия, произведени в съответната страна; и

д)

подпомагане на проверки (удостоверяване) на крайната употреба след доставка или извършването на такива проверки от екипите на iTrace за разследване на място, след официално искане от органите на държавите членки за лицензиране на износа на оръжие.

Проектът ще се изпълнява в рамките на целия тригодишен период на проекта iTrace.

4.3.4.   Резултати от проекта

Проектът:

а)

ще подпомогне органите за лицензиране на износа на оръжие на държавите членки, по тяхно искане, да идентифицират отклоняване след износ;

б)

ще предостави информация за подпомагане на анализа на риска от отклоняване от страна на органите за лицензиране на износа на оръжие на държавите членки, в съответствие с Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (консолидиран текст) и ДТО, преди предоставянето на лицензи за износ;

в)

ще осигури на органите за лицензиране на износа на оръжие на държавите членки, по тяхно искане, капацитет за проверка след извършване на доставка;

г)

ще подкрепи създателите на политиката на държавите членки в областта на контрола на оръжията чрез предоставяне на информация в реално време относно тенденциите в отклоняването и трафика, което да способства за национално ангажиране в международните политически процеси; и

д)

ще подпомогне националните правоприлагащи органи на държавите — членки, при наказателни разследвания, когато е приложимо и по тяхно искане.

4.3.5.   Показатели за изпълнението на проекта

Поддръжката на онлайн приложения, които ще предават информация от сигурни подразделения на системата iTrace до националните органи на държавите членки. Бюро за помощ, обслужвано от персонала на проекта iTrace, което ще подкрепя изцяло органите за контрол на износа на оръжие и създателите на политиките в областта на контрола на оръжията в държавите членки. До 45 посещения в столиците на държавите членки, при поискване.

Проектът ще се изпълнява в рамките на целия тригодишен период на проекта iTrace.

4.3.6.   Бенефициери на проекта

Всички заинтересовани държави членки, с посещения в столиците и мисии за проверка след доставка, провеждани при поискване.

4.4.   Проект № 4: Информационни дейности, консултации относно политиките и международна координация

4.4.1.   Цел на проекта

Проектът ще демонстрира, оползотворява и доразвива преимуществата от iTrace за определящите политиките в международен и национален мащаб, експертите в областта на контрола на конвенционалните оръжия и органите за лицензиране на износа на оръжие. CAR ще реализира това чрез информационни и консултантски дейности относно политиките. Тези инициативи ще бъдат разработени така, че да доведат до по-нататъшно съгласуване на обмена на информация и изграждане на устойчиви партньорства с физически лица и организации, годни да произвеждат информация, която може да бъде въведена в системата iTrace.

4.4.2.   Полза за инициативите на Съюза за контрол върху оръжията

На редица конференции, прояви и процеси проектът ще демонстрира подкрепата на Съюза за проекта iTrace и ще покаже ролята му за предоставяне на конкретна информация в подкрепа на международните инициативи за контрол на оръжията. Последователните проекти на iTrace (I—IV) показаха, че международните информационни кампании и ангажиментите по политиките играят решаваща роля за: 1) определяне на международния дневен ред относно международните процеси за контрол на оръжията и 2) създаване на възможности за сътрудничество в по-общ план с държави извън ЕС в рамките на проекта iTrace и на инициативите на ЕС за контрол върху оръжията.

4.4.3.   Дейности по проекта

В рамките на проекта ще бъдат предприети следните дейности, като се следи по-специално за избягване на дублиране на дейности по друга линия, например в работата за разпространение на информацията по линия на ДТО:

а)

CAR ще запази своя всеобхватен дипломатически ангажимент да демонстрира, оползотворява и доразвива iTrace и продуктите от него, с акцент върху 1) конкретните ползи от него за подпомагане на наблюдението на прилагането на ДТО, Програмата за действие, Международния инструмент за иновации и съответните многостранни и регионални режими на санкции и други приложими международни инструменти; 2) ползата от него при набелязването на приоритетни области за международна помощ и сътрудничество; и 3) ползата от него като инструмент за оценка и профилиране на риска за органите, лицензиращи износа на оръжие, и останалите заинтересовани страни;

б)

Ангажираността на персонала на проекта iTrace ще позволи насърчаването и изготвянето на официални споразумения за обмен на информация, способни да генерират информация, която да се въвежда в системата iTrace, както и да подпомогнат определящите политиките в набелязването на приоритетни области за диалог, международна помощ и сътрудничество с цел подобряване на политиките и практиките.

Проектът ще се изпълнява в рамките на целия тригодишен период на проекта iTrace.

4.4.4.   Резултати от проекта

Проектът:

а)

ще демонстрира ползата и въздействието от iTrace и концепцията за документирането, събирането и споделянето на данни относно отклоняването с лицата, определящи политиките в международен и национален мащаб, които работят по прилагането на споразумения за контрол на конвенционалните оръжия и на износа на оръжие (ДТО, Програмата за действие и други приложими международни инструменти), и ще подкрепи тяхното изпълнение;

б)

ще предостави съответната информация за подпомагане на определящите политиките и експертите в областта на контрола на конвенционалните оръжия да набележат приоритетни области за международна помощ и сътрудничество и да изготвят ефективни стратегии за борба с отклоняването на оръжие;

в)

ще предостави на органите за лицензиране на износа на оръжие задълбочена информация относно iTrace и ползата от него при оценката на риска наред с предоставянето на възможност за по-нататъшна обратна връзка и укрепване на системата;

г)

ще улесни обмена на информация между националните правителства и мироопазващите операции и операциите за наблюдение на санкциите на ООН, включително обработката и анализа на данни чрез използване на системата iTrace;

д)

ще улесни диалога и свързването в мрежа на разрастваща се група от експерти в областта на контрола на конвенционалните оръжия, които участват в провеждането на разследвания на място по отношение на отклоняването и трафика на конвенционални оръжия и боеприпаси за тях;

е)

ще повиши обществената осведоменост за проследяването на конвенционалните оръжия и боеприпасите за тях като средство за подпомагане на наблюдението на изпълнението на ДТО, Програмата за действие, Международния инструмент за проследяване и други международни и регионални инструменти за контрол на оръжията и износа на оръжие.

4.4.5.   Показатели за изпълнението на проекта

Персонал на iTrace, който ръководи или участва в до 30 информационни дейности и консултантски дейности относно политиката. Ангажираността ще включва представяне на продуктите от iTrace. Информационните дейности и консултантските дейности относно политиката ще бъдат включени в тримесечните продукти в описателна форма.

Проектът ще се изпълнява в рамките на целия тригодишен период на проекта iTrace.

4.4.6.   Бенефициери на проекта

Вж. точка 4.2.6 по-горе за пълния списък на бенефициерите, който съвпада с бенефициерите на настоящия проект.

4.5.   Проект 5: Продукти от научните изследвания на iTrace

4.5.1.   Цел на проекта

Проектът ще произведе продукти от ключово значение с цел подобряване на политиките и практиките въз основа на данните от разследванията, които са въведени в системата iTrace. Продуктите ще бъдат изготвени с акцент върху конкретни области, будещи загриженост у международната общност, включително основни схеми за трафик на конвенционални оръжия и боеприпаси, регионално разпределение на конвенционалните оръжия и боеприпасите за тях, които са обект на трафик, и приоритетни области, изискващи внимание на международно равнище.

4.5.2   Ползи за инициативите на Съюза за контрол на оръжията

Продуктите от iTrace относно политиката насочват международното внимание към всеобхватността на инициативите на ЕС за контрол на оръжията и ангажиментите, поети от държавите членки, за справяне с отклоняването на конвенционални оръжия и боеприпаси за тях. От 2013 г. насам тези продукти бяха обстойно отразени в множество световни новинарски медии, което стимулира правителствата, парламентаристите и гражданското общество да предприемат действия на национално равнище. В продуктите от iTrace открито се посочват незаконни конвенционални оръжия с произход от ЕС, като по този начин се демонстрира прогресивната позиция на държавите членки, по отношение на контрола на оръжията. Може да се каже, че това насърчава прозрачността, разширяването на членството и всеобщото приемане на договорите и режимите за многостранно разоръжаване, неразпространение и контрол на оръжията, за които се призовава в Глобалната стратегия на ЕС от 2016 г., т.е. принципа на „даване на пример“.

4.5.3.   Дейности по проекта

Задълбочени анализи, които ще доведат до изготвяне, преглед, редактиране и публикуване (включително отпечатване и разпространение на хартиен носител, когато такова се изисква) на до 20 продукта от iTrace относно политиката.

4.5.4.   Резултати от проекта

Проектът:

а)

ще изготви до 20 продукта, всеки от които ще представя отделен въпрос от международно значение;

б)

ще осигури разпространението на продуктите от iTrace относно политиката във всички държави членки;

в)

ще поддържа целева информационна стратегия, за да се гарантира максимален обхват на световно равнище;

г)

ще поддържа видимостта на действието на политическата сцена и в международните новинарски медии чрез представяне, наред с другото, на информация от местно значение относно незаконните конвенционални оръжия; ще предостави свързан с политиката анализ и съвети в подкрепа на текущи процеси в областта на контрола на оръжията; и ще изготви съобразени с нуждите продукти с цел привличане на възможно най-голямо отразяване от международните новинарски медии.

4.5.5.   Показатели за изпълнението на проекта

До 20 онлайн продукта от iTrace относно политиката, произведени през цялата продължителност на предложеното действие, които ще бъдат публично достояние.

Проектът ще се изпълнява в рамките на целия тригодишен период на проекта iTrace.

4.5.6.   Бенефициери на проекта

Вж. точка 4.2.6 по-горе за пълния списък на бенефициерите, който съвпада с бенефициерите на настоящия проект.

4.6.   Проект № 6: Проследяване и засилено разследване на конвенционални оръжия и боеприпаси

4.6.1.   Цел на проекта

По проекта ще продължи изпращането на официални искания до национални правителства за проследяване на незаконни конвенционални оръжия и боеприпаси за тях, отговорите на които дават цялостна информация за веригите на доставка на тези оръжия и боеприпаси и помагат да се установи мястото и обстоятелствата, при които са били пренасочени към неоправомощени ползватели. Тези дейности са насочени към разкриване на механизмите, по които става отклоняване на конвенционални оръжия и боеприпаси за тях, въз основа на разглеждане на всеки отделен случай и с подкрепата на държавите износителки, по-специално на органите на държавите членки, за контрол на износа на оръжие. От проследяването се получава подробна информация за незаконните мрежи за доставка на конвенционални оръжия, установяват се случаите на нерегламентирани повторни трансфери в нарушение на споразуменията относно крайните ползватели, сигнализира се за нарушения на оръжейното ембарго, наложено от ООН и Съюза, и се предупреждават държавите за отклоняване след износ. Преди всичко, поради факта, че самите национални правителства предоставят информацията за проследяването, процесът на проследяване дава основа за изработването на политики за контрол на оръжията.

4.6.2   Ползи за инициативите на Съюза за контрол на оръжията

Благодарение на исканията за проследяване проектът iTrace допринесе за различни случаи на намеса на правоприлагащи органи от държави членки, (и трети държави), включително за наказателното преследване и осъждането на лица, замесени в трафик на конвенционални оръжия и боеприпаси за тях, както и на свързани с тях материали.

Исканията за проследяване са също сигнал за държавите членки, за случаи на отклоняване след износ, като чрез тях се осигурява жизненоважна информация в подкрепа на ефективната оценка на рисковете при предоставянето на лицензии за износ на оръжие. В това си качество проектът iTrace осигурява пряка информация в помощ на държавите членки, за изпълнение на 7-и критерий от Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета (консолидиран текст) и на член 11 от ДТО. Получената в процеса на проследяване информация позволява също така да се идентифицират неоправомощените крайни ползватели, лицата, които пренасочват конвенционални оръжия, незаконните участници във веригата на доставки и лицата, които предоставят незаконно финансиране, което осигурява на държавите членки, решаващи данни за изготвянето на профили във връзка с рисковете при износ.

4.6.3.   Дейности по проекта

Постоянен поток от искания за проследяване и съответната комуникация и последващи разследвания през цялата продължителност на проекта. CAR ще проучи и разработи нововъзникващи технологии за подобряване на проследимостта в подкрепа на тези дейности.

4.6.4.   Резултати от проекта

Проектът:

а)

ще осъществи безпрецедентно по своята интензивност проследяване на незаконни конвенционални оръжия и боеприпаси за тях в засегнати от конфликти райони. Подобренията в стандартните оперативни процедури (СОП) на CAR в хода на iTrace III — след обстойни консултации с държавите членки — ще гарантират преразглеждане от националните правителства на събраната от звеното за проследяване на CAR информация, преди тя да бъде пусната, както и принос към най-големия световен регистър на проследени оръжия от зони на конфликт;

б)

звеното на CAR за засилено разследване (ЗЗР) ще събере получената информация от проследяването на незаконни конвенционални оръжия и боеприпаси за тях, за да разкрие в по-голяма степен „кой, защо, какво, кога и как“ прави в отклоняването и да очертае схема на веригата на доставки, като се съсредоточи върху три стълба на разследването: човешките мрежи, финансирането на незаконните оръжия и логистиката на доставките. ЗЗР може да бъде разположено на всяко място по света и ще работи за събирането на непублични свидетелства, финансова информация и документи както в зони на конфликт, така и извън тях; и

в)

в крайна сметка CAR ще предложи на лицата, определящи политиките, нови варианти за справяне с незаконните трансфери на конвенционални оръжия и боеприпаси за тях и с финансовите и логистичните мрежи зад тях — в допълнение към мерките като оръжейно ембарго и пряк контрол на износа, възможности за „нарушаване на мрежите“, вариращи от банкови формални изисквания до целенасочени проверки на контейнери и предупредително обозначаване на търговски посредници.

4.6.5.   Показатели за изпълнението на проекта

Обемът и успехът на исканията за проследяване ще бъдат отчитани и оценявани постоянно през целия срок на действието.

Проектът ще се изпълнява в рамките на целия тригодишен период на проекта iTrace.

4.6.6.   Бенефициери на проекта

Вж. точка 4.2.6 по-горе за пълния списък на бенефициерите, който съвпада с бенефициерите на настоящия проект.

5.   Места на изпълнение

Проекти 1, 2 и 6 ще изискват широко разполагане на място на експерти в областта на конвенционалните оръжия в регионите, засегнати от конфликти. Това разполагане на експерти ще бъде преценявано за всеки отделен случай в зависимост от сигурността, достъпа и наличността на информация. CAR вече е установила контакти или работи по текущи проекти в много от съответните държави. Проект 3 ще се осъществява в столиците на държавите членки, (с други пътувания вътре в страната в зависимост от изискванията на държавите членки). Проект 4 ще се осъществява, в координация с националните правителства и съответните организации, в рамките на международни конференции в целия свят с цел да се осигури максимална видимост на проекта. Проект 5 ще бъде подготвен в Белгия, Италия, Франция и Обединеното кралство.

6.   Продължителност

Общата прогнозирана продължителност на всички проекти е 36 месеца.

7.   Изпълнителен орган и визуална идентификация на Съюза

CAR включва малки екипи за разследвания на място редом с местните сили в областта на отбраната и сигурността, мироопазващ/мироподдържащ персонал и други участници с мандат в областта на сигурността. Когато тези сили/мисии поемат контрола върху незаконни оръжия или обекти за събиране на доказателства, екипите на CAR събират всички налични доказателства относно оръжията и групите, които ги използват. След това CAR пристъпва към проследяване на всички еднозначно определими изделия и провежда разследвания с широк обсег относно незаконния им трансфер, веригите на доставка и подкрепата за страни, които заплашват мира и стабилността.

В сътрудничество с националните органи за лицензиране на износа на оръжие и неправителствени образувания, CAR разкрива веригите на доставка, които са отговорни за доставките на оръжие за въоръжени конфликти, като по този начин идентифицира незаконната дейност и отклоняването на оръжие от законния към незаконния пазар. CAR регистрира събраната информация в своята глобална система за мониторинг на оръжията iTrace, която със своите над 650 000 вписвания на оръжия, боеприпаси и свързани с тях материали от зони на конфликт е най-големият регистър в света на данни за оръжия от зони на конфликт.

CAR използва тази информация, a) за да предупреди държавите членки за отклоняване на конвенционални оръжие и боеприпаси за тях и б) за да позволи осъществяването на целенасочени инициативи за борба с отклоняването, включително преразглеждане на мерките за контрол на износа на оръжие и международни дипломатически действия.

Това е доказана методология за почти незабавно откриване на случаите на отклоняване, като екипите на CAR на място са уведомявали държавите членки, за отклонено оръжие, докато все още са били разположени в засегнати от конфликти райони. В някои случаи екипите на CAR са разкривали нерегламентирани повторни трансфери в рамките на два месеца, след като оръжията са напуснали производствения цех.

Решение (ОВППС) 2019/2191 подкрепи CAR в продължаването и разширяването на проекта iTrace, създаден с Решение (ОВППС) 2013/698 от 25 ноември 2013 г. и подновен с решения (ОВППС) 2015/1908 и (ОВППС) 2017/2283. Проектите, обозначени съответно като iTrace I, II и III, категорично утвърдиха iTrace като значима инициатива за мониторинг на оръжия от зони на конфликт в световен мащаб и предоставиха пряка подкрепа за органите за лицензиране на износа на оръжие и за лицата, определящи политиката в областта на контрола на оръжията в ЕС.

Наред с това в приетия на 2 декември 2015 г. план за действие на ЕС относно незаконния трафик и използване на огнестрелни оръжия и взривни вещества беше отправен призив за „разширяване на използването на iTrace“ и препоръка всеки национален правоприлагащ орган, който разкрие отклоняване на оръжие и боеприпаси, да прави справка за това в регистрите на iTrace. През 2019 г. CAR сключи меморандум за разбирателство с Европол за оказване на подкрепа в тези дейности. Освен това CAR предостави данни от iTrace на системата на Интерпол iARMS и помогна на Интерпол да идентифицира оръжията, въведени в iARMS от държавите членки.

CAR предприема всички целесъобразни мерки за популяризиране на факта, че действието е финансирано от Европейския съюз. Тези мерки се осъществяват в съответствие с Наръчника за комуникацията и визуалната идентификация при външните дейности на Европейския съюз, изготвен и публикуван от Европейската комисия.

CAR следователно ще осигури видимостта на приноса на Съюза с използване на подходяща запазена марка и методи за популяризиране, за изтъкване на ролята на Съюза, осигуряване на прозрачност на неговите дейности и повишаване на осведомеността за основанията за решението, както и на подкрепата на решението от страна на Съюза и резултатите от тази подкрепа. Знамето на Съюза ще присъства на видно място в изготвените в рамките на проекта материали в съответствие с насоките на Съюза за точното използване и възпроизвеждане на знамето.

8.   Методология и гаранции за партньорите от националните правителства

В действието iTrace ще се следва политически балансирано докладване. В съответствие с основните принципи на CAR за независимост и обективност в хода на действието ще бъдат докладвано за незаконните конвенционални оръжия и боеприпасите за тях, които екипите на CAR за разследване на място документират в засегнати от конфликти държави, независимо от техния вид или произход и независимо с кого е свързана страната, която ги държи. CAR отчита, че държавите членки, които разкриват информация в името на прозрачността, може да подложат износа си на оръжие на по-голям обществен контрол. Поради това CAR във възможно най-голяма степен:

а)

ще отчита, при своето публично докладване, приноса на държавите — членки на ЕС, предоставили информация за действието iTrace в интерес на публичната прозрачност; и

б)

ще гарантира, че в публичното докладване на iTrace се прави категорична разлика между посочените по-горе държави членки и държавите, които последователно не разкриват информация в подкрепа на разследванията на iTrace.

8.1.   Оперативна яснота

CAR ще иска предварително одобрение от COARM преди поемането на съществени ангажименти във всички държави, които преди това не са били включени в разследванията на iTrace на място или в програмите на iTrace за обучение и менторство. Във всяко такова искане ще бъде представена най-общата насоченост на разследванията и методологията на CAR, предвидени за съответната страна. Към момента на приемане на настоящото решение на Съвета програма iTrace се изпълнява в следните страни: Афганистан; Бахрейн; Бенин; Буркина Фасо; Камерун; Централноафриканската република; Чад; ДР Конго; Кот д’Ивоар; Египет; Етиопия; Гамбия; Гана; Индия; Ирак; Израел; Йордания; Кения; Ливан; Либия; Мали; Мавритания; Мароко; Мозамбик; Мианмар/Бирма; Непал; Нигер; Нигерия; Филипини; Саудитска Арабия; Сeнeгaл; Сомалия; Южен Судан; Судан; Сирия; Того, Тунис; Турция; Уганда; Украйна; Обединените арабски емирства; и Йемен.

8.2.   Намаляване на субективността

CAR отчита, че в зависимост от степента на подробност, с която националните правителства отговарят на исканията за проследяване (варираща от липсата на отговор до пълно оповестяване и предоставяне на документите по трансфера), държавите членки, може да бъдат изложени в различна степен на обществено внимание. CAR се ангажира да намалява всяка имплицитна субективност, която това различие в отговорите на исканията за проследяване може да внесе в докладването от страна на iTrace, като:

а)

Изрично включва уводен текст за всички случаи, докладвани по линия на действието iTrace, за които държавите членки, са дали прозрачен отговор по начин, който потвърждава недвусмислено, когато е приложимо, законосъобразността на трансферите, за които се отнасят тези искания за проследяване;

б)

Изрично включва уводен текст, за всички случаи, докладвани по линия на действието iTrace, за които държавите не са отговорили на искането за проследяване, и в който се казва, че „предвид липсата на отговор на искането за проследяване, CAR не може да се произнесе за законосъобразността на въпросния трансфер“ (това не се отнася за случаите, в които държавите членки, са представили съображения в отговор на конкретни искания за проследяване, които ги възпрепятстват да дадат незабавен или цялостен отговор); и

в)

Представя редовен доклад на ЕСВД за всички случаи, в които CAR не е получила от държавите потвърждение, че са получили искането за проследяване, в рамките на 28 дни от получаването му. CAR ще регистрира всички потвърждения за получаване, които е получила под формата на писма, факсимилета, имейли или телефонни обаждания.

8.3.   Процесът на проследяване

Държавите членки и неправителствените образувания отговарят на исканията за проследяване от CAR в рамките на проекта iTrace изцяло по своя преценка в съответствие с националното законодателство в областта на контрола на износа и поверителността на данните.

Първоначално CAR изпраща по електронен път искания за проследяване на подлежащи на експортен контрол изделия до постоянното представителство към ООН на съответното правителство в Ню Йорк, въпреки че по административни причини насърчава националните правителства да определят лице за контакт в столицата за бъдещите комуникации с действието iTrace. В случай на неподлежащи на контрол изделия CAR изпраща по електронен път искания за проследяване до производствените субекти или субектите износители.

Процесът на проследяване следва вътрешната стандартна оперативна процедура 02.02 на CAR и включва следните стъпки:

а)

При засичането на данни, екипите за разследване на място, от които се изисква да проследяват конвенционалните оръжия и боеприпасите за тях, ги отбелязват за проследяване в глобалната система за докладване за оръжия iTrace;

б)

звеното за проследяване на CAR преглежда всички други данни, събрани на място, и съвместно със звеното за анализи на CAR отправя евентуални допълнителни искания за проследяване, ако прецени, че такива са необходими;

в)

По отношение на изделията, които са подбрани за проследяване, системата автоматично: задава номер на искането за проследяване на всяко изделие; ii) обединява исканията за проследяване на едно или повече изделия, които произхождат от една и съща държава, в общо съобщение за проследяване; и iii) определя номер за кореспонденция на всяко съобщение за проследяване;

г)

Изпращането на искането за проследяване поставя началото на 28-дневен период на изчакване, който е съобразен с националните процедури, например в държавите членки. През този период на изчакване изделието не може да бъде публикувано или посочвано в нито един продукт на CAR;

д)

Ако в края на 28-дневния период звеното за проследяване не е получило отговор на искането за проследяване, то може да изпрати напомняне (по имейл или чрез обаждане по телефона, като всеки контакт се документира); Напомнянето не води до започването на нов 28-дневен период;

е)

Когато звеното за проследяване получи отговор на искане за проследяване, то уведомява всички имащи отношение служители. Имащите отношение служители обсъждат отговора със звеното за проследяване и решават какво действие да бъде предприето (напр. дали отговарящата страна е отговорила на въпросите на CAR; дали се налага CAR да предприеме последващи действия или да поиска разяснения; дали CAR може да публикува право на отговор).

ж)

След като се получат всички разяснения, звеното за проследяване съставя уведомление във връзка с правото на отговор. То представлява кратко резюме на информацията, предоставена в отговор на искането на CAR, и включва резерви за липсващата или недостатъчната информация. Текстът се възпроизвежда дословно в iTrace и други продукти на CAR и задължително трябва да предава възможно най-изчерпателно информацията, предоставена от ответната страна в отговор на искането за проследяване. Звеното за проследяване изпраща проекта на текста на екипа, който отговаря за изготвяне на исканията за проследяване, за преглед. В случай че текстът бъде одобрен, екипът уведомява звеното за проследяване в писмен вид и то изпраща правото на отговор;

з)

Изпращането на правото на отговор поставя началото на пореден 28-дневен период на изчакване, през който CAR приканва ответната страна да предложи допълнения или изменения на текста с правото на отговор;

и)

В случай че ответната страна предложи изменения на текста с правото на отговор, CAR изменя текста и публикува ново право на отговор. Всеки път, когато звеното за проследяване публикува ново право на отговор, започва 28-дневен период на изчакване. Този процес може да се повтаря, докато CAR не прецени, че конструктивният обмен на информация е изчерпан. CAR не е длъжна да приеме исканията за изменение на правото на отговор ad infinitum;

й)

Процесът на право на отговор завършва или когато съответното правителство или образувание уведоми CAR, че текстът е приемлив, или когато CAR прецени, че по-нататъшните изменения, предлагани от правителството или образуванието, са невалидни или излишни. Ако правителството съобщи, че не е съгласно с CAR, и CAR прецени, че изтъкнатите аргументи са невалидни или излишни, CAR задължително отбелязва, че са направени такива възражения в текста с право на отговор;

к)

Когато процесът на право на отговор е в ход и в непосредствено бъдеще предстои публикуване, две седмици преди „заключването на текста“ CAR съобщава на ответната страна, че няма да бъдат внасяни повече промени в съответната публикация след датата на заключване на текста;

л)

След като звеното за проследяване нанесе всички изменения и допълнения в текста с право на отговор, то изпраща проекта за текст на екипа, който е отговарял за изпращане на искането за проследяване, за преглед. При приемане на текста, екипът на CAR уведомява писмено звеното за проследяване. След като бъде одобрен текстът с правото на отговор се „заключва“ и вече не може да бъде променян. От там насетне той трябва да бъде възпроизвеждан дословно във всички публични или непублични продукти, които споменават случая. Затова е абсолютно задължително звеното за проследяване и съответните екипи да са договорили дословно текста като цяло, преди публикуването на правото на отговор; и

м)

Ако някое правителство или образувание, в отговор на искане от CAR за проследяване, посочи коя е следващата брънка във веригата на доставки, CAR отправя ново искане за проследяване към тази страна и процесът на проследяване започва от буква а).

8.4.   Предварително уведомление

CAR изпраща предварително уведомление до всички страни, за които е посочена съществена информация в публикациите на iTrace. Уведомлението се изпраща под формата на официално съобщение, което се изготвя от автора на предстоящата публикация и се изпраща от звеното за проследяване. В предварителното уведомление е описано по какъв начин докладът ще представя връзката между правителството или друго посочено образувание и конкретния случай и самото уведомление е съставено по начин, който гарантира, че:

а)

CAR е спазила необходимите процедури по отношение на всякакви недоказани обвинения или позовавания на образувания в своите продукти; и

б)

Информацията, представена в продуктите на CAR, е точна и справедлива.

След като бъде изпратено, предварителното уведомление поставя началото на 14-дневен период на изчакване, през който CAR приканва получателите да проверят точността на предоставената информация и да представят възражения. Изделието не може да бъде публикувано или посочвано в нито един продукт на CAR през 14-дневния период.

9.   Докладване

Организацията за изследване на оръжия ще изготвя продукти в описателна форма на всеки три месеца. Тези продукти, наред с останалото, ще съдържат подробна информация за извършеното през отчетния период по всеки проект, включително датите и националните институции. Докладването ще обхваща и броя на консултациите между iTRACE и държавите членки.

Географският обхват на проучвателните дейности, броят и категорията на намерените изделия, както и техният произход ще бъдат достъпни в реално време онлайн чрез приложението на iTRACE.


21.2.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 53/37


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2023/388 НА СЪВЕТА

от 20 февруари 2023 година

за изменение на Решение (ОВППС) 2022/266 относно ограничителни мерки в отговор на незаконното признаване, окупация или анексиране от Руската федерация на определени неконтролирани от правителството зони на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 23 февруари 2022 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2022/266 (1).

(2)

На 6 октомври 2022 г. в отговор на незаконното анексиране от Руската федерация на Донецка, Херсонска, Луганска и Запорожка област в Украйна Съветът прие Решение (ОВППС) 2022/1908 (2). С него беше изменено заглавието на Решение (ОВППС) 2022/266 и беше разширен географският обхват на ограниченията, за да бъдат включени всички неконтролирани от правителството зони на Донецка, Херсонска, Луганска и Запорожка област в Украйна.

(3)

Съюзът остава непоколебим в подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна в международно признатите ѝ граници и продължава да бъде ангажиран с пълното прилагане на политиката си на непризнаване във връзка с незаконното анексиране от Русия. Съюзът не признава незаконното анексиране на украинските територии от Руската федерация и продължава да го осъжда като нарушение на международното право. Въз основа на извършен преглед на Решение (ОВППС) 2022/266 и с оглед на продължаващите незаконни действия на Руската федерация срещу Украйна срокът на действие на ограничителните мерки следва да бъде удължен до 24 февруари 2024 г.

(4)

Решение (ОВППС) 2022/266 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 10 от Решение (ОВППС) 2022/266 втората алинея се заменя със следното:

„Настоящото решение се прилага до 24 февруари 2024 г.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 20 февруари 2023 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Решение (ОВППС) 2022/266 на Съвета от 23 февруари 2022 г. относно ограничителни мерки в отговор на признаването на неконтролираните от правителството зони на Донецка и Луганска област в Украйна и разпореждането за влизане на руски въоръжени сили в тези зони (ОВ L 42 I, 23.2.2022 г., стр. 109).

(2)  Решение (ОВППС) 2022/1908 на Съвета от 6 октомври 2022 г. за изменение на Решение (ОВППС) 2022/266 относно ограничителни мерки в отговор на признаването на неконтролираните от правителството зони на Донецка и Луганска област в Украйна и разпореждането за влизане на руски въоръжени сили в тези зони (ОВ L 259 I, 6.10.2022 г., стр. 118).


21.2.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 53/39


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2023/389 НА СЪВЕТА

от 20 февруари 2023 година

за поставяне на началото на мисията на Европейския съюз за военно партньорство в Нигер (EUMPM Niger)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2022/2444 на Съвета от 12 декември 2022 г. относно мисия на Европейския съюз за военно партньорство в Нигер (EUMPM Niger) (1),

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 12 декември 2022 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2022/2444 относно мисия на Европейския съюз за военно партньорство в Нигер (EUMPM Niger).

(2)

На 14 февруари 2023 г. Комитетът по политика и сигурност постигна съгласие, че следва да бъде одобрен планът на мисията и правилата за използване на сила относно EUMPM Niger.

(3)

Предвид препоръката на командващия мисията на ЕС мисията следва да започне на 20 февруари 2023 г.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобрява се планът на мисията и правилата за използване на сила относно мисията на Европейския съюз за военно партньорство в Нигер (EUMPM Niger).

Член 2

EUMPM Niger започва на 20 февруари 2023 г.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 20 февруари 2023 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ОВ L 319, 13.12.2022 г., стр. 86.


21.2.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 53/40


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2023/390 НА КОМИСИЯТА

от 30 юни 2022 година

относно мерките SA.36086 (2021/C) (ex 2019/CC) (ex 2016/C) (ex 2016/NN), приведени в действие от Румъния в полза на Oltchim SA

(нотифицирано под номер С(2022) 4458)

(само текстът на румънски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 108, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

като прикани заинтересованите страни да представят мненията си в съответствие с горепосочените разпоредби (1) и като взе предвид техните мнения,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

На 17 юли 2009 г. румънските органи уведомиха Комисията за планираното преобразуване на публичен дълг на Oltchim SA („Oltchim“ или „дружеството“) в собствен капитал. На 7 март 2012 г. с решение по дело SA.29041 — Мерки в полза на Oltchim SA Râmnicu Vâlcea (2), Комисията заключи, че преобразуването на дълга от 1 049 млн. леи (231 млн. евро) не представлява държавна помощ. Това заключение беше основано на твърдия ангажимент на румънското правителство да приватизира изцяло Oltchim, в това число целия дял на публичните органи, получен след преобразуването на дълга.

(2)

След неуспешния опит за приватизация на Oltchim румънските органи започнаха разговори с Комисията през октомври 2012 г. за изготвянето на официално уведомление относно помощта за оздравяване на Oltchim (регистрирано като SA.35558).

(3)

През ноември 2012 г. в пресата се появиха съобщения, че румънските органи са сключили споразумения с банките — кредитори на Oltchim, за финансиране на възобновяването на производството на Oltchim. В този контекст Комисията реши да образува ex officio дело, регистрирано като SA.36086, а с писмо от 18 януари 2013 г. поиска от Румъния да представи информация.

(4)

След няколко контакта с румънските органи с писмо от 8 април 2016 г. Комисията информира Румъния, че е решила да открие официалната процедура по разследване по дело SA.36086, предвидена в член 108, параграф 2 от ДФЕС („решението от 2016 г.“). Решението на Комисията за откриване на процедурата бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (3). Комисията покани заинтересованите страни да представят мненията си относно съответните мерки.

(5)

С писмо от 29 юли 2016 г. Румъния предложи изменение на процеса на продажба на Oltchim с цел предотвратяване на икономическа приемственост между Oltchim и купувачите на неговите активи. Румънските органи, след като предоставиха допълнителна информация (на 14 септември 2016 г., 4 ноември 2016 г. и 5 декември 2016 г.), промениха условията на първоначалния процес на продажба.

(6)

В резултат на горепосочения обмен на информация Oltchim, чрез своя законен представител, предостави последователни доклади за напредъка на продажбата на (повечето) активи на Oltchim на 27 януари 2017 г., 4 април 2017 г., 25 юли 2017 г., 15 септември 2017 г., 21 ноември 2017 г., 18 януари 2018 г. и 16 юли 2018 г. (4)

(7)

В хода на процеса по продажба са взели участие редица трети страни и румънските органи представиха мнения относно всеки от тези случаи на намеса.

(8)

На 17 декември 2018 г. с решение по дело SA.36086 — Държавна помощ, предоставена от Румъния за Oltchim SA (5) („решението от 2018 г.“), Комисията приключи официалната процедура по разследване, като заключи, че три мерки за публично подпомагане в полза на Oltchim представляват неправомерна и несъвместима държавна помощ. Поради това на румънските органи беше наредено да върнат помощта по тях, както следва:

а)

мярка 1 за сумата от приблизително 33 млн. евро, състояща се в несъбиране и натрупване на допълнителни задължения, дължими от Oltchim на AAAS (6) след неуспешната приватизация на Oltchim през септември 2012 г.;

б)

мярка 2, състояща се в непрекъснати неплатени доставки от страна на румънската държава и от държавното предприятие CET Govora (но не и от държавното предприятие Salrom) към Oltchim, въпреки влошеното финансово състояние на дружеството, в размер, който следва да бъде определен заедно с Румъния по време на етапа на възстановяването;

в)

мярка 3, състояща се от анулиране на приблизително 300 млн. евро дългове от страна на AAAS и различни държавни предприятия.

(9)

С решение от 15 декември 2021 г. (7) Общият съд отмени частично решението от 2018 г.: той отмени член 1, букви а) и в) от решението от 2018 г., както и членове 3 и 6 и член 7, параграф 2, доколкото те се отнасят до мерките, посочени в член 1, букви а) и в) от посоченото решение (мерки 1 и 3). По-конкретно, от една страна, Общият съд потвърди констатацията в решението от 2018 г., че мярка 2 представлява несъвместима държавна помощ. От друга страна, Общият съд отмени решението от 2018 г. по отношение на мерки 1 и 3 поради следните причини: i) по отношение на мярка 1 Общият съд прие, че Комисията не е успяла да докаже икономическото предимство вследствие на несъбирането и натрупването на разглежданите допълнителни задължения; ii) по отношение на мярка 3 Общият съд прие, че Комисията не е доказала в съответствие с необходимия правен стандарт, че разглежданите анулирания на дългове включват държавни ресурси или могат да бъдат приписани на държавата. Съдебното решение не е обжалвано и е влязло в сила.

(10)

Настоящото решение се отнася само за мерките в член 1, букви а) и в) от решението от 2018 г. (наричани в него мерки 1 и 3). Като се има предвид, че решението от 2018 г. беше потвърдено от Общия съд по отношение на мярка 2, посочена в член 1, буква б), Комисията ще продължи да се занимава с възстановяването на помощта, съответстваща на мярка 2, в отделна процедура, която все още продължава по дело номер SA.36086 (CR/2019).

2.   КОНТЕКСТ И ОПИСАНИЕ НА РАЗСЛЕДВАНИТЕ МЕРКИ

2.1.   Бенефициер

(11)

Oltchim беше едно от най-големите нефтохимически дружества в Румъния и в Югоизточна Европа. Румънската държава държеше контролен дял от 54,8 % в дружеството.

(12)

Oltchim произвеждаше главно течна сода каустик, пропиленооксидни полиоли, пластификатори и оксо алкохоли. Oltchim беше най-големият производител на течна сода каустик на европейския пазар (пазарен дял в ЕС от 41 % през 2015 г.), единственият производител на сода каустик на гранули в Централна Европа, както и единственият в Румъния и третият в Европа производител на поливинилхлорид и полиетери. Oltchim изнасяше над 74 % от продукцията си както в Европа, така и извън нея.

(13)

Oltchim беше основният промишлен работодател във Vâlcea (румънски регион, който се подпомага съгласно член 107, параграф 3, буква а) от ДФЕС).

2.2.   Факти

(14)

Както вече беше споменато, с решението от 2018 г. Комисията приключи официалната процедура по разследване, започната с решението от 2016 г., и заключи, че мерки 1, 2 и 3 в полза на Oltchim представляват неправомерна и несъвместима държавна помощ, която трябва да бъде върната от румънските органи.

(15)

Със съдебно решение от 8 май 2019 г. е открита процедура по несъстоятелност по отношение на Oltchim.

(16)

Назначеният консорциум от ликвидатори, съставен от RomInsolv SPRL & BDO Business Restructuring SPRL и определен на 8 май 2019 г., беше потвърден от събранието на кредиторите със съдебно решение от 26 октомври 2020 г.

(17)

В резултат на откриването на процедурата по несъстоятелност и като се има предвид, че търговската дейност на Oltchim е преустановена (тъй като всички оперативни активи на Oltchim вече са били продадени, вж. съображение 31), като основната задача на ликвидаторите е била продажбата на останалите активи на Oltchim (т.е. неоперативните), както от правна, така и от фактическа страна Oltchim вече е напуснало пазара.

(18)

Вземанията за държавна помощ (включително лихви за възстановяване) бяха регистрирани изцяло в списъка на задълженията на Oltchim на 17 ноември 2020 г., което доведе до временното изпълнение от Румъния на решението от 2018 г.

(19)

Според последната актуална информация, представена от Румъния на Комисията на 18 ноември 2021 г., процесът на продажба е в ход и ще продължи до пълната ликвидация на активите на Oltchim.

(20)

Процесът на продажба се основава на принципите на прозрачност и конкурентоспособност, а методът на продажба е чрез публичен търг на групи активи или на отделни активи, в съответствие с член 116 и сл. от Закон № 85/2006 г.

(21)

Намерението на румънските органи, изразено в писмото им от 18 ноември 2021 г., е да продължат процеса до пълната ликвидация на активите на Oltchim.

(22)

Процедурата по несъстоятелността ще бъде закрита след приключване на процеса на продажба на останалите активи и ще доведе до заличаване на Oltchim от търговския регистър.

(23)

По отношение на мерки 1 и 3 с горепосоченото решение от 15 декември 2021 г. Общият съд отмени решението от 2018 г., тъй като установи, че Комисията не е успяла да докаже, че мерки 1 и 3 отговарят на всички условия, изисквани съгласно член 107, параграф 1 от ДФЕС за класифициране на дадена мярка като държавна помощ. В резултат на това официалната процедура по разследване, която беше открита с решението от 2016 г., все още не е приключила по отношение на мерки 1 и 3. Поради това в настоящото решение Комисията трябва да заеме позиция относно мерки 1 и 3, с което ще затвори официалната процедура по разследване на тези две мерки.

3.   НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА БЕНЕФИЦИЕРА И ЛИПСА НА ИКОНОМИЧЕСКА ПРИЕМСТВЕНОСТ

(24)

Комисията припомня, че целта на системата за предварителен контрол на новите мерки за помощ от Комисията, предвидени в член 108, параграф 3 от ДФЕС, е да се избягва предоставянето на помощ, която е несъвместима с вътрешния пазар (8). Що се отнася до възстановяването на несъвместимата помощ, според постоянната съдебна практика, правомощията на Комисията да разпорежда възстановяване от държавите членки на помощ, считана от Комисията за несъвместима с вътрешния пазар, имат за цел премахване на нарушаването на конкуренцията в резултат от конкурентното предимство, от което се е възползвал получателят на помощта, като по този начин се възстановява положението, съществувало преди плащането на тази помощ (9). Ако някое дружество не може да върне помощта, при прилагането на мерки за възстановяване от съответната държава членка се изисква да извърши ликвидация на това дружество (10), т.е. прекратяване на дейността му и продажбата на неговите активи при пазарни условия.

(25)

С други думи, главната цел на системата за контрол върху държавната помощ е да се предотврати предоставянето на несъвместима държавна помощ. Следователно, ако конкуренцията на вътрешния пазар е нарушена поради изплащането на неправомерна и несъвместима държавна помощ, трябва да се осигури възстановяването на ситуацията преди нарушаването на конкуренцията, ако е необходимо, чрез ликвидация на бенефициера.

(26)

Комисията отбелязва, че мерки 1, 2 и 3, описани в съображение 8, се отнасят до Oltchim, което понастоящем е в несъстоятелност и е прекратило изцяло стопанската си дейност, без наличие на икономическа приемственост поне до датата на решението от 2018 г. (11).

(27)

Съгласно румънското законодателство (12), след като дадено дружество е в процедура по несъстоятелност, неговите активи се продават и постъпленията от продажбата се превеждат на кредиторите му в съответствие с подреждането на вземанията им в графика за погасяване на задълженията. На този фон Комисията трябва първо да установи дали продължаването на разследването по отношение на Oltchim все още е необходимо. Ако случаят не е такъв, трябва да се установи дали може да има икономическа приемственост между Oltchim и други дружества въз основа на съдебната практика на Съда.

(28)

Първо, Комисията отбелязва, че на 26 октомври 2020 г. румънските органи са потвърдили назначения ликвидатор за Oltchim. Съгласно румънското законодателство дружеството е допуснато до процедура по несъстоятелност, съгласувана с кредиторите, за продажбата на активите на дружеството и прекратяване на дейността му, с пълно преустановяване на дейностите. Тази процедура се наблюдава от съдия. Поради това Комисията смята, че избраната процедура вече предполага, че след приключването ѝ Oltchim ще престане да съществува.

(29)

Комисията отбелязва, че от началото на процедурата по несъстоятелност Oltchim е преустановило всичките си стопански дейности (вж. съображение 17).

(30)

Освен това по отношение на мярка 2 Румъния временно е изпълнила решението от 2018 г. правилно, като е регистрирала надлежно вземането за държавна помощ и съответните лихви за възстановяване в графика за погасяване на задълженията на дружеството.

(31)

Въз основа на горепосоченото Комисията отбелязва, че Oltchim не е извършвало никаква стопанска дейност от 8 май 2019 г., като всичките му оперативни активи — представляващи по-голямата част от общите активи (приблизително 60 % като стойност) — са били продадени още преди началото на производството по несъстоятелност, а останалата част от активите (неоперативните активи) е обявена за продажба, персоналът му е съкратен и в крайна сметка то ще бъде заличено от търговския регистър след приключване на процедурата по несъстоятелност. Всяко възможно нарушаване на конкуренцията или въздействие върху търговията на мерки 1 и 3, посочени в съображение 8, е приключило след като Oltchim преустановява дейностите си.

(32)

На този фон Комисията отбелязва, че вече са изпълнени двете горепосочени цели за контрола на държавната помощ и за възстановяването, т.е. да се предотврати предоставянето на несъвместима държавна помощ и да се гарантира възстановяването на ситуацията преди нарушаването на конкуренцията, причинена от несъвместима с вътрешния пазар държавна помощ. Oltchim вече не е стопански субект, активен на пазара, и вече е в процедура по несъстоятелност, а поради недостатъчни средства вземанията за държавна помощ могат да бъдат удовлетворени само частично след продажбата на останалите активи на Oltchim. Следователно продължаването на разследването по отношение на мерки 1 и 3 в полза на Oltchim не е необходимо.

(33)

Съгласно съдебната практика, за да се прецени дали е налице икономическа приемственост между Oltchim и неговите правоприемници, могат да се вземат предвид следните фактори: обхватът на прехвърлянето (активи и пасиви, запазване на работната сила, групи активи), цената на прехвърлянето, самоличността на собствениците на предприятието приобретател и на предприятието прехвърлител, моментът на извършване на прехвърлянето (след началото на разследването, откриването на процедурата или окончателното решение) и икономическата логика на сделката (13).

(34)

В своето решение от 2018 г. (съображения 316 и сл.) Комисията анализира всеки от петте критерия и заключи в съображения 350 и 351, че няма икономическа приемственост между Oltchim и Chimcomplex или DSG, т.е. двамата купувачи на по-голямата част от групите активи на Oltchim към момента на решението от 2018 г. Тази констатация се основава на обстоятелствата, че активите са планирани да бъдат продадени по тяхната пазарна цена, дружествата нямат икономическа или корпоративна връзка с Oltchim и всеки от новите собственици трябва да използва активите при различни условия и съгласно различни бизнес модели в сравнение с тези на Oltchim.

(35)

По същия начин Комисията счете за много малко вероятно да има икономическа приемственост между Oltchim и всеки потенциален купувач(и) на останалите активи, които са планирани за продажба чрез нов търг, както е описано в становището на Румъния от 20 април 2018 г., тъй като тези активи са неоперативни и обхватът на дейностите, които трябва да бъдат извършени от потенциалния(ите) купувач(и), очевидно няма да обхване дейността на Oltchim, а обхватът на дейностите, които ще бъдат извършени с помощта на тези активи, е много вероятно да бъде различен от този на Oltchim.

(36)

След приемането на решението от 2018 г. до Комисията не е достигнала информация, която да я накара да промени мнението си относно прекъсването на икономическата приемственост. Последната получена информация е относно регистрацията на вземанията за държавна помощ в графика за погасяване на задълженията през ноември 2020 г. и последната актуална информация относно несъстоятелността, изпратена от Румъния с писмо от 18 ноември 2021 г. Комисията все пак ще проследи несъстоятелността на Oltchim, за да гарантира, че вземането, свързано с мярка 2, е правилно изпълнено и дружеството е ликвидирано окончателно.

(37)

В този контекст, предвид неизбежната ликвидация на Oltchim и липсата на признаци за икономическа приемственост, официалната процедура по разследване на все още неизпълнените мерки (мерки 1 и 3), предоставени в полза на Oltchim, започната съгласно член 108, параграф 2, първа алинея от ДФЕС, вече не е необходима,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Процедурата, открита на 8 април 2016 г. съгласно член 108, параграф 2, първа алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз по дело SA.36086 по отношение на Oltchim, се прекратява по отношение на мерки 1 и 3, посочени в решението от 2018 г.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Румъния.

Съставено в Брюксел на 30 юни 2022 година.

За Комисията

Margrethe VESTAGER

Член на Комисията


(1)  ОВ C 284, 5.8.2016 г., стр. 7.

(2)  ОВ L 148, 1.6.2013 г., стр. 33.

(3)  ОВ C 284, 5.8.2016 г., стр. 7.

(4)  Имаше седем доклада до генерална дирекция „Конкуренция“ на Комисията относно продажбата на активи на Oltchim, като всеки обхваща различен период от процеса на продажба, както следва: първият доклад (юли 2016 г. — 23 януари 2017 г.), вторият доклад (23 януари — 30 март 2017 г.), третият доклад (30 март — 21 юли 2017 г.), четвъртият доклад (21 юли — 15 септември 2017 г.), петият доклад (16 септември — 17 ноември 2017 г.), шестият доклад (17 ноември 2017 г. — 18 януари 2018 г.) и седмият доклад (18 януари 2018 г. — 16 юли 2018 г.).

(5)  ОВ L 181, 5.7.2019 г., стр. 13.

(6)  AAAS е румънската агенция за приватизация.

(7)  Решение на Общия съд от 15 декември 2021 г., Oltchim SA/Европейска комисия, T-565/19, ECLI:EU:T:2021:904.

(8)  Решение на Съда от 3 март 2020 г.,Vodafone Magyarország, C-75/18, ECLI:EU:C:2020:139, точка 19.

(9)  Решение на Съда от 11 декември 2012 г., Комисия/Испания („Magefesa II“), C-610/10, ECLI:EU:C:2012:781, точка 105.

(10)  Решение на Съда от 17 януари 2018 г.,Комисия/Гърция („United Textiles“), C-363/16, ECLI:EU:C:2018:12, точка 36.

(11)  Съображения 316—351 от решението от 2018 г.

(12)  Закон за несъстоятелността № 85/2006.

(13)  Решение на Общия съд от 24 септември 2019 г., Fortischem a.s. /Комисия, T-121/15, ECLI:EU:T:2019:684, точка 208.


21.2.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 53/45


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2023/391 НА КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2023 година

за изменение на приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и Република Сан Марино

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино (1), и по-специално член 8, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Паричното споразумение между Съюза и Сан Марино („Споразумението“) влезе в сила на 1 септември 2012 г.

(2)

В член 8, параграф 1 от Споразумението се постановява изискването Сан Марино да прилага законодателните актове и правилата на Съюза относно евробанкнотите и евромонетите, законодателството в областта на банковото дело и финансите, предотвратяването на изпирането на пари, предотвратяването на измамите и фалшифицирането на парични знаци и непарични платежни средства, на медали и отличителни знаци, както и задълженията за съобщаване на статистически данни. Съответните актове и правила са изброени в приложението към Паричното споразумение.

(3)

Комисията следва веднъж годишно или, ако се сметне за необходимо, по-често да изменя приложението към Паричното споразумение, за да се вземат предвид новите законодателни актове и правила на Съюза от значение и внесените изменения във вече съществуващите съответни актове и правила.

(4)

Някои законодателни актове и правила на Съюза вече не са приложими, поради което следва да бъдат заличени от приложението, а междувременно са приети или изменени някои други законодателни актове и правила на Съюза, които следва да бъдат добавени към приложението.

(5)

Поради това приложението към Паричното споразумение следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и Република Сан Марино се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ C 121, 26.4.2012 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Правни разпоредби, които следва да бъдат приложени

Срок за прилагане

 

Предотвратяване на изпирането на пари

 

1

Решение 2000/642/ПВР на Съвета от 17 октомври 2000 г. относно условията за сътрудничество и обмен на информация между звената за финансово разузнаване на държавите членки (ОВ L 271, 24.10.2000 г., стр. 4).

1 септември 2013 г.

2

Рамково решение 2001/500/ПВР на Съвета от 26 юни 2001 г. относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност (ОВ L 182, 5.7.2001 г., стр. 1).

 

3

Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления (ОВ L 68, 15.3.2005 г., стр. 49)

01 октомври 2014 г. (1)

4

Решение 2007/845/ПВР на Съвета от 6 декември 2007 г. относно сътрудничеството между Службите за възстановяване на активи на държавите членки при проследяване и установяване на облаги или друго имущество, свързани с престъпления (ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 103).

 

5

Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 39).

1 ноември 2016 г. (2)

6

Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 1).

1 октомври 2017 г. (3)

7

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

1 октомври 2017 г. (3)

 

изменена с:

 

7-1

Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 43).

31 декември 2020 г. (6)

 

допълненa със:

 

7-2

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (ОВ L 254, 20.9.2016 г., стр. 1).

1 октомври 2017 г. (5)

 

изменен с:

 

7-2-1

Делегиран регламент (ЕС) 2018/105 на Комисията от 27 октомври 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 във връзка с добавянето на Етиопия в списъка на високорисковите трети държави в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 19, 24.1.2018 г., стр. 1).

31 март 2019 г. (6)

7-2-2

Делегиран регламент (ЕС) 2018/212 на Комисията от 13 декември 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на добавянето на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 41, 14.2.2018 г., стр. 4).

31 март 2019 г. (6)

7-2-3

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1467 на Комисията от 27 юли 2018 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез добавяне на Пакистан в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 246, 2.10.2018 г., стр. 1).

31 декември 2019 г. (7)

7-2-4

Делегиран регламент (ЕС) 2020/855 на Комисията от 7 май 2020 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез добавяне на Бахамските острови, Барбадос, Ботсуана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Мавриций, Монголия, Мианмар/Бирма, Никарагуа, Панама и Зимбабве в таблицата под точка I от приложението и заличаване от тази таблица на Босна и Херцеговина, Етиопия, Гвиана, Лаоската народнодемократична република, Шри Ланка и Тунис (ОВ L 195, 19.6.2020 г., стр. 1).

31 декември 2022 г. (9)

7-2-5

Делегиран регламент (ЕС) 2021/37 на Комисията от 7 декември 2020 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез добавяне на Пакистан в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 14, 18.1.2021 г., стр. 1).

31 декември 2023 г. (9)

7-2-6

Делегиран регламент (ЕС) 2022/229 на Комисията от 7 януари 2022 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез добавянето на Буркина Фасо, Каймановите острови, Хаити, Йордания, Мали, Мароко, Филипините, Сенегал и Южен Судан в таблицата в точка I от приложението и заличаването на Бахамските острови, Ботсуана, Гана, Ирак и Мавриций от тази таблица (ОВ L 39, 21.2.2022 г., стр. 4).

31 декември 2024 г. (10)

7-3

Делегиран регламент (ЕС) 2019/758 на Комисията от 31 януари 2019 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за минималните действия и вида допълнителни мерки, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат с цел ограничаване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма в някои трети държави (ОВ L 125, 14.5.2019 г., стр. 4).

31 декември 2020 г. (7)

8

Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 (ОВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 6).

31 декември 2021 г. (7)

9

Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред (ОВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 22).

31 декември 2021 г. (7)

 

Предотвратяване на измамите и фалшифицирането

 

10

Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета от 28 юни 2001 година за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (ОВ L 181, 4.7.2001 г., стр. 6)

1 септември 2013 г.

 

изменен с:

 

10-1

Регламент (ЕО) № 44/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1338/2001 за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 1).

 

11

Решение 2001/887/ПВР на Съвета от 6 декември 2001 г. за защита на еурото срещу подправяне (ОВ L 329, 14.12.2001 г., стр. 1).

1 септември 2013 г.

12

Решение 2003/861/ЕО на Съвета от 8 декември 2003 г. за анализа и сътрудничеството относно фалшивите монети в евро (ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 44).

1 септември 2013 г.

13

Регламент (ЕО) № 2182/2004 на Съвета от 6 декември 2004 година относно медалите и символите, подобни на еуромонети (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 1).

1 септември 2013 г.

 

изменен с:

 

13-1

Регламент (ЕО) № 46/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети (ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 5).

 

14

Директива 2014/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета (ОВ L 151, 21.5.2014 г., стр. 1).

1 юли 2016 г. (2)

15

Директива (ЕС) 2019/713 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за борба с измамите със и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета (ОВ L 123, 10.5.2019 г., стр. 18).

31 декември 2021 г. (7)

 

Правила за евробанкнотите и евромонетите

 

 

С изключение на член 1а, параграфи 2 и 3 и членове 4а, 4б и 4в:

 

16

Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 4).

1 септември 2013 г.

 

изменен с:

 

16-1

Регламент (ЕС) 2015/159 на Съвета от 27 януари 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2532/98 относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (ОВ L 27, 3.2.2015 г., стр. 1).

31 октомври 2021 г. (8)

17

Заключения на Съвета от 10 май 1999 г. относно системата за управление на качеството на евромонетите

1 септември 2013 г.

18

Съобщение 2001/C 318/03 на Комисията от 22 октомври 2001 г. относно закрилата на авторското право върху изображението на общата страна на евромонетите (COM(2001) 600 окончателен) (ОВ C 318, 13.11.2001 г., стр. 3).

1 септември 2013 г.

19

Насоки ЕЦБ/2003/5 на Европейската централна банка от 20 март 2003 г. за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 20).

1 септември 2013 г.

 

изменени с:

 

19-1

Насоки ЕЦБ/2013/11 на Европейската централна банка от 19 април 2013 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/5 за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 43).

1 октомври 2013 г. (1)

19-2

Насоки (ЕС) 2020/2091 на Европейската централна банка от 4 декември 2020 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/5 за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти, и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2020/61) (ОВ L 423, 15.12.2020 г., стр. 65).

30 септември 2022 г. (9)

20

Решение ЕЦБ/2010/14 на Европейската централна банка от 16 септември 2010 г. относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (ОВ L 267, 9.10.2010 г., стр. 1).

1 септември 2013 г.

 

изменено с:

 

20-1

Решение ЕЦБ/2012/19 на Европейската централна банка от 7 септември 2012 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (2012/507/ЕС) (ОВ L 253, 20.9.2012 г., стр. 19).

1 октомври 2013 г. (1)

20-2

Решение (ЕС) 2019/2195 на Европейската централна банка от 5 декември 2019 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2019/39) (ОВ L 330, 20.12.2019 г., стр. 91).

31 декември 2021 г. (8)

21

Регламент (ЕС) № 1210/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г. относно установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за употреба евро монети (ОВ L 339, 22.12.2010 г., стр. 1).

1 септември 2013 г.

22

Регламент (ЕС) № 1214/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите членки в еврозоната (ОВ L 316, 29.11.2011 г., стр. 1)

1 октомври 2014 г. (1)

23

Регламент (ЕС) № 651/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно емитирането на евромонети (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 135).

1 октомври 2013 г. (1)

24

Решение ЕЦБ/2013/10 на Европейската централна банка относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (2013/211/ЕС) (ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 37).

1 октомври 2013 г. (1)

 

изменено с:

 

24-1

Решение (ЕС) 2019/669 на Европейската централна банка от 4 април 2019 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2013/10 относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 113, 29.4.2019 г., стр. 6).

31 декември 2020 г. (7)

24-2

Решение (ЕС) 2020/2090 на Европейската централна банка от 4 декември 2020 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2013/10 относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2020/60) (ОВ L 423, 15.12.2020 г., стр. 62).

30 септември 2022 г. (9)

25

Регламент (ЕС) № 729/2014 на Съвета от 24 юни 2014 г. относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (преработен текст) (ОВ L 194, 2.7.2014 г., стр. 1).

1 октомври 2013 г. (1)

 

Законодателство в областта на банковото дело и финансите

 

26

Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1).

1 септември 2016 г.

 

изменена с:

 

26-1

Директива 2001/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 г. за изменение на директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО и 86/635/ЕИО относно правилата за оценка на годишните счетоводни и консолидираните отчети на някои видове дружества, както и на банките и на някои други финансови институции (ОВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 28).

 

26-2

Директива 2003/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2003 г. за изменение на Директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО, 86/635/ЕИО и 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните и консолидираните счетоводни отчети на някои видове дружества, банки и други финансови институции и застрахователни предприятия (ОВ L 178, 17.7.2003 г., стр. 16).

 

26-3

Директива 2006/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества, Директива 83/349/ЕИО на Съвета относно консолидираните счетоводни отчети, Директива 86/635/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции и Директива 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия (ОВ L 224, 16.8.2006 г., стр. 1).

 

27

Директива 89/117/ЕИО на Съвета от 13 февруари 1989 г. относно задълженията на клоновете на кредитни институции и на финансови институции, установени в държава членка, чиито главни управления се намират извън тази държава членка, относно публикуването на годишни счетоводни документи (ОВ L 44, 16.2.1989 г., стр. 40).

1 септември 2018 г.

28

Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 март 1997 година относно схемите за обезщетение на инвеститорите (ОВ L 84, 26.3.1997 г., стр. 22).

1 септември 2018 г.

29

Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45).

1 септември 2018 г.

 

изменена с:

 

29-1

Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 37).

 

29-2

Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120).

 

29-3

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

30 септември 2019 г. (3)

29-4

Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

1 септември 2018 г.

29-5

Директива (ЕС) 2019/879 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и на Директива 98/26/ЕО (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 296).

31 декември 2022 г. (8)

30

Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции (ОВ L 125, 5.5.2001 г., стр. 15)

1 септември 2018 г.

 

изменена с:

 

30-1

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

 

31

Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 г. относно финансовите обезпечения (ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 43).

1 септември 2018 г.

 

изменена с:

 

31-1

Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 37).

 

31-2

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

1 септември 2018 г. (2)

31-3

Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (ОВ L 22, 22.1.2021 г., стр. 1).

31 декември 2024 г. (с изключение на: член 95 — 31 декември 2022 г., член 87, параграф 2 — 31 декември 2023 г., член 9, параграфи 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, член 10, параграфи 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 и член 11 — 31 декември 2024 г., член 9, параграф 14 и член 20 — 31 декември 2025 г.) (9)

32

Директива 2002/87/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат и за изменение на директиви 73/239/ЕИО, 79/267/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО, 93/6/ЕИО и 93/22/ЕИО на Съвета и директиви 98/78/ЕО и 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

1 септември 2018 г.

 

изменена с:

 

32-1

Директива 2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 г. за изменение на директиви 73/239/ЕИО, 85/611/ЕИО, 91/675/ЕИО, 92/49/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и директиви 94/19/ЕО, 98/78/ЕО, 2000/12/ЕО, 2001/34/ЕО, 2002/83/ЕО и 2002/87/ЕО с цел въвеждане на нова организационна структура на комитетите за финансови услуги (ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9).

 

32-2

Директива 2008/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за изменение на Директива 2002/87/ЕО относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 81, 20.3.2008 г., стр. 40).

 

32-3

Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120).

 

32-4

Директива 2011/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО, 2006/48/ЕО и 2009/138/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 113).

 

32-5

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

 

32-6

Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64).

31 декември 2023 г. (8)

33

Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001 (ОВ L 266, 9.10.2009 г., стр. 11).

1 септември 2018 г.

 

изменен с:

 

33-1

Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22).

1 септември 2018 г. (1)

34

Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7).

1 септември 2016 г.

 

изменена с:

 

34-1

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

1 септември 2017 г. (3)

34-2

Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).

30 септември 2018 г. (4)

35

Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

1 септември 2016 г.

 

изменен с:

 

35-1

Регламент (ЕС) № 1022/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с предоставянето на конкретни задачи на Европейската централна банка съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 5).

 

35-2

Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 34).

 

35-3

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

1 септември 2018 г. (3)

35-4

Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).

30 септември 2018 г. (4)

35-5

Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 1).

31 декември 2023 г. (8)

36

Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

1 септември 2016 г.

 

изменен с:

 

36-1

Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

 

36-2

Регламент (ЕС) № 258/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014—2020 г. и за отмяна на Решение № 716/2009/ЕО (ОВ L 105, 8.4.2014 г., стр. 1).

 

36-3

Директива 2014/51/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2003/71/ЕО, Директива 2009/138/ЕО, Регламент (ЕО) № 1060/2009, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010 във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) (ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 1).

 

36-4

Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (ОВ L 22, 22.1.2021 г., стр. 1).

31 декември 2024 г. (с изключение на: член 95 — 31 декември 2022 г., член 87, параграф 2 — 31 декември 2023 г., член 9, параграфи 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, член 10, параграфи 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 и член 11 — 31 декември 2024 г., член 9, параграф 14 и член 20 — 31 декември 2025 г.) (9)

37

Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22).

1 април 2018 г. (2)

 

изменен с:

 

37-1

Регламент (ЕС) № 248/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 260/2012 по отношение на преминаването към общи за Съюза кредитни преводи и директни дебити (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 1).

 

38

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

30 септември 2019 г. (3)

 

изменен с:

 

38-1

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

 

38-2

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

 

38-3

Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

31 декември 2020 г. (3)

38-4

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

 

38-5

Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).

30 септември 2019 г. (4)

38-6

Регламент (ЕС) 2019/834 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчитане, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции (ОВ L 141, 28.5.2019 г., стр. 42).

31 декември 2021 г. (8)

38-7

Регламент (ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за отчетност и оповестяване и на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 1).

31 декември 2023 г. (8)

38-8

Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (ОВ L 22, 22.1.2021 г., стр. 1).

31 декември 2024 г. (с изключение на: член 95 — 31 декември 2022 г., член 87, параграф 2 — 31 декември 2023 г., член 9, параграфи 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, член 10, параграфи 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 и член 11 — 31 декември 2024 г., член 9, параграф 14 и член 20 — 31 декември 2025 г.) (9)

38-9

Регламент (ЕС) 2021/168 на Европейския парламент и на Съвета от 10 февруари 2021 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на изключването на някои спот валутни бенчмаркове от трети държави и замяната на някои бенчмаркове, чието изготвяне е в процес на прекратяване и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 49, 12.2.2021 г., стр. 6).

31 декември 2023 г. (9)

39

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1) и по целесъобразност свързаните с него мерки от ниво 2

1 септември 2017 г. (1)

 

изменен с:

 

39-1

Регламент (ЕС) 2017/2395 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходните мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 спрямо собствения капитал и за третирането като големи експозиции на някои експозиции в публичния сектор, деноминирани в местната валута на която и да е държава членка (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 27).

30 юни 2019 г. (6)

39-2

Регламент (ЕС) 2017/2401 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 1).

31 март 2020 г. (6)

39-3

Регламент (ЕС) 2019/630 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (ОВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 4).

31 декември 2020 г. (7)

39-4

Регламент (ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за отчетност и оповестяване и на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 1).

31 декември 2023 г. (8)

39-5

Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 1).

31 декември 2023 г. (8)

39-6

Регламент (ЕС) 2020/873 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2020 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 по отношение на някои корекции в отговор на пандемията от COVID-19 (ОВ L 204, 26.6.2020 г., стр. 4).

31 декември 2022 г. (с изключение на точка 4 от член 1 — 31 декември 2023 г.) (9)

39-7

Регламент (ЕС) 2021/558 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2021 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с адаптиране на рамката на секюритизaцията с цел подпомагане на икономическото възстановяване в отговор на кризата във връзка с COVID-19 (ОВ L 116, 6.4.2021 г., стр. 25).

31 декември 2023 г. (с изключение на точки 2 и 4 от член 1 — 31 декември 2024 г.) (9)

40

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

1 септември 2017 г. (1)

 

изменена с:

 

40-1

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

1 септември 2018 г. (3)

40-2

Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 253).

31 декември 2022 г. (8)

40-3

Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64).

31 декември 2023 г. (8)

40-4

Директива (ЕС) 2021/338 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2021 г. за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/878 по отношение на тяхното приложение към инвестиционните посредници с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19 (ОВ L 68, 26.2.2021 г., стр. 14).

31 декември 2023 г. (9)

41

Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

30 септември 2018 г. (4)

 

изменен с:

 

41-1

Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).

1 март 2020 г. (6)

41-2

Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1).

30 септември 2018 г. (5)

42

Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити (преработен текст) (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 149).

1 септември 2016 г. (2)

43

Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива за пазарната злоупотреба) (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 179).

30 септември 2018 г. (4)

44

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

1 септември 2018 г. (2)

 

изменена с:

 

44-1

Директива (ЕС) 2017/2399 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 96).

31 октомври 2019 г. (6)

44-2

Директива (ЕС) 2019/879 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и на Директива 98/26/ЕО (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 296).

31 декември 2022 г. (8)

44-3

Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64).

31 декември 2023 г. (8)

44-4

Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (ОВ L 22, 22.1.2021 г., стр. 1).

31 декември 2024 г. (с изключение на: член 95 — 31 декември 2022 г., член 87, параграф 2 — 31 декември 2023 г., член 9, параграфи 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, член 10, параграфи 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 и член 11 — 31 декември 2024 г., член 9, параграф 14 и член 20 — 31 декември 2025 г.) (9)

45

Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

31 декември 2020 г. (3)

 

изменена с:

 

45-1

Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

31 декември 2020 г. (4)

45-2

Директива (ЕС) 2016/1034 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 8).

31 декември 2021 г. (5)

 

С изключение на член 64, параграф 5:

 

45-3

Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64).

31 декември 2023 г. (8)

45-4

Директива (ЕС) 2019/2177 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2019 г. за изменение на Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОВ L 334, 27.12.2019 г., стр. 155).

31 декември 2024 г. (8)

45-5

Директива (ЕС) 2020/1504 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти (ОВ L 347, 20.10.2020 г., стр. 50).

31 декември 2023 г. (9)

45-6

Директива (ЕС) 2021/338 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2021 г. за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/878 по отношение на тяхното приложение към инвестиционните посредници с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19 (ОВ L 68, 26.2.2021 г., стр. 14).

31 декември 2023 г. (9)

46

Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

31 декември 2020 г. (3)

 

изменен с:

 

46-1

Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1).

31 декември 2020 г. (5)

46-2

Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 1).

31 декември 2023 г. (8)

46-3

Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (ОВ L 22, 22.1.2021 г., стр. 1).

31 декември 2024 г. (с изключение на: член 95 — 31 декември 2022 г., член 87, параграф 2 — 31 декември 2023 г., член 9, параграфи 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, член 10, параграфи 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 и член 11 — 31 декември 2024 г., член 9, параграф 14 и член 20 — 31 декември 2025 г.) (9)

47

Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

31 декември 2020 г. (4)

 

изменен с:

 

47-1

Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1).

31 декември 2020 г. (6)

48

Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).

30 септември 2019 г. (4)

 

изменен с:

 

48-1

Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (ОВ L 22, 22.1.2021 г., стр. 1).

31 декември 2024 г. (с изключение на: член 95 — 31 декември 2022 г., член 87, параграф 2 — 31 декември 2023 г., член 9, параграфи 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, член 10, параграфи 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 и член 11 — 31 декември 2024 г., член 9, параграф 14 и член 20 — 31 декември 2025 г.) (9)

49

Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

30 септември 2018 г. (4)

50

Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).

1 март 2020 г. (6)

 

изменен с:

 

50-1

Регламент (ЕС) 2019/2089 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на бенчмарковете на ЕС за климатичен преход, бенчмарковете на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение, и свързаното с устойчивостта оповестяване на информация за бенчмаркове (ОВ L 317, 9.12.2019 г., стр. 17).

31 декември 2021 г. (8)

50-2

Регламент (ЕС) 2021/168 на Европейския парламент и на Съвета от 10 февруари 2021 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на изключването на някои спот валутни бенчмаркове от трети държави и замяната на някои бенчмаркове, чието изготвяне е в процес на прекратяване и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 49, 12.2.2021 г., стр. 6).

31 декември 2023 г. (9)

 

Законодателство в областта на събирането на статистическа информация (*1)

 

51

Насоки ЕЦБ/2013/24 на Европейската централна банка от 25 юли 2013 г. относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (ОВ L 2, 7.1.2014 г., стр. 34).

1 септември 2016 г. (2)

 

изменени с:

 

51-1

Насоки (ЕС) 2016/66 на Европейската централна банка от 26 ноември 2015 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (ЕЦБ/2015/40) (ОВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 36).

31 март 2017 г. (4)

51-2

Насоки (ЕС) 2020/1553 на Европейската централна банка от 14 октомври 2020 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (ЕЦБ/2020/51) (ОВ L 354, 26.10.2020 г., стр. 24).

31 декември 2022 г. (9)

51-3

Насоки (ЕС) 2021/827 на Европейската централна банка от 29 април 2021 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (ЕЦБ/2021/20) (ОВ L 184, 25.5.2021 г., стр. 4).

31 декември 2022 г. (9)

52

Регламент (ЕС) 2021/379 на Европейската централна банка от 22 януари 2021 г. относно балансовите позиции на кредитните институции и на сектор „Парично-финансови институции“ (преработен текст) (ЕЦБ/2021/2) (ОВ L 73, 3.3.2021 г., стр. 16)

31 декември 2022 г. (9)

53

Регламент (ЕС) № 1072/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (преработен текст) (ЕЦБ/2013/34) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 51).

1 септември 2016 г. (2)

 

изменен с:

 

53-1

Регламент (ЕС) № 756/2014 на Европейската централна банка от 8 юли 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1072/2013 (ЕЦБ/2013/34) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (ЕЦБ/2014/30) (ОВ L 205, 12.7.2014 г., стр. 14).

 

54

Насоки (ЕС) 2021/830 на Европейската централна банка от 26 март 2021 г. относно статистиката на балансовите позиции и статистиката на лихвените проценти на парично-финансовите институции (ЕЦБ/2021/11) (ОВ L 208, 11.6.2021 г., стр. 1)

31 декември 2022 г. (9)

 

изменени с:

 

54-1

Насоки (ЕС) 2022/67 на Европейската централна Банка от 6 януари 2022 година за изменение на Насоки (ЕС) 2021/830 относно статистиката на балансовите позиции и статистиката на лихвените проценти на парично-финансовите институции (ЕЦБ/2022/1) (ОВ L 11, 18.1.2022 г., стр. 56)

31 декември 2023 г. (10)


(1)  Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2013 г. съгласно член 8, параграф 5 от Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино.

(2)  Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2014 г. съгласно член 8, параграф 5 от Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино.

(3)  Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2015 г. съгласно член 8, параграф 5 от Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино.

(4)  Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2016 г. съгласно член 8, параграф 5 от Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино.

(5)  Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2017 г. съгласно член 8, параграф 5 от Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино.

(6)  Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2018 г. съгласно член 8, параграф 5 от Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино.

(7)  Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2019 г. съгласно член 8, параграф 4 от Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино.

(8)  Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2020 г. съгласно член 8, параграф 4 от Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино.

(9)  Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2021 г. съгласно член 8, параграф 4 от Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино.

(10)  Срокове, одобрени от Съвместния комитет през 2022 г. съгласно член 8, параграф 4 от Паричното споразумение от 27 март 2012 г. между Европейския съюз и Република Сан Марино.

(*1)  Съгласно договореното в рамките на модела за опростено статистическо отчитане“


21.2.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 53/62


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2023/392 НА КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2023 година

за изменение на приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Андора

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Паричното споразумение от 30 юни 2011 г. между Европейския съюз и Княжество Андора (1), и по-специално член 8, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Паричното споразумение между Съюза и Андора („Споразумението“) влезе в сила на 1 април 2012 г.

(2)

В член 8, параграф 1 от Споразумението се постановява изискването Андора да прилага законодателните актове на Съюза относно правилата за евробанкнотите и евромонетите, законодателството в областта на банковото дело и финансите, предотвратяването на изпирането на пари, предотвратяването на измамите и фалшифицирането на парични знаци и непарични платежни средства, на медали и отличителни знаци, както и задълженията за съобщаване на статистически данни. Съответните актове са изброени в приложението към Паричното споразумение.

(3)

Комисията следва ежегодно да изменя приложението, за да се вземат предвид новите законодателни актове и правила на Съюза от значение и внесените изменения във вече съществуващите съответни актове и правила.

(4)

Някои законодателни актове и правила на Съюза вече не са приложими, поради което следва да бъдат заличени от приложението, а междувременно са приети или изменени някои други съответни законодателни актове и правила на Съюза, които следва да бъдат добавени към приложението.

(5)

Поради това приложението към Паричното споразумение следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Андора се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Правни разпоредби, които следва да бъдат приложени

Срок за прилагане

 

Предотвратяване на изпирането на пари

 

1

Решение 2000/642/ПВР на Съвета от 17 октомври 2000 г. относно условията за сътрудничество и обмен на информация между звената за финансово разузнаване на държавите членки (ОВ L 271, 24.10.2000 г., стр. 4).

 

2

Рамково решение 2001/500/ПВР на Съвета от 26 юни 2001 г. относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност (ОВ L 182, 5.7.2001 г., стр. 1).

 

3

Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления (ОВ L 68, 15.3.2005 г., стр. 49)

31 март 2015 г. (1)

4

Решение 2007/845/ПВР на Съвета от 6 декември 2007 г. относно сътрудничеството между Службите за възстановяване на активи на държавите членки при проследяване и установяване на облаги или друго имущество, свързани с престъпления (ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 103).

 

5

Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 39).

1 ноември 2016 г. (2)

6

Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 1).

1 октомври 2017 г. (3)

7

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

1 октомври 2017 г. (3)

 

изменена с:

 

7-1

Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 43).

31 декември 2020 г. (6)

 

допълнена с:

 

7-2

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (ОВ L 254, 20.9.2016 г., стр. 1).

1 декември 2017 г. (5)

 

изменен с:

 

7-2-1

Делегиран регламент (ЕС) 2018/105 на Комисията от 27 октомври 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 във връзка с добавянето на Етиопия в списъка на високорисковите трети държави в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 19, 24.1.2018 г., стр. 1).

31 март 2019 г. (6)

7-2-2

Делегиран регламент (ЕС) 2018/212 на Комисията от 13 декември 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на добавянето на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 41, 14.2.2018 г., стр. 4).

31 март 2019 г. (6)

7-2-3

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1467 на Комисията от 27 юли 2018 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез добавяне на Пакистан в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 246, 2.10.2018 г., стр. 1).

31 декември 2020 г. (7)

7-2-4

Делегиран регламент (ЕС) 2020/855 на Комисията от 7 май 2020 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез добавяне на Бахамските острови, Барбадос, Ботсуана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Мавриций, Монголия, Мианмар/Бирма, Никарагуа, Панама и Зимбабве в таблицата под точка I от приложението и заличаване от тази таблица на Босна и Херцеговина, Етиопия, Гвиана, Лаоската народнодемократична република, Шри Ланка и Тунис (ОВ L 195, 19.6.2020 г., стр. 1).

31 декември 2022 г. (9)

7-2-5

Делегиран регламент (ЕС) 2021/37 на Комисията от 7 декември 2020 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез добавяне на Пакистан в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 14, 18.1.2021 г., стр. 1).

31 декември 2023 г. (9)

7-2-6

Делегиран регламент (ЕС) 2022/229 на Комисията от 7 януари 2022 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез добавянето на Буркина Фасо, Каймановите острови, Хаити, Йордания, Мали, Мароко, Филипините, Сенегал и Южен Судан в таблицата в точка I от приложението и заличаването на Бахамските острови, Ботсуана, Гана, Ирак и Мавриций от тази таблица (ОВ L 39, 21.2.2022 г., стр. 4).

31 декември 2024 г. (10)

7-3

Делегиран регламент (ЕС) 2019/758 на Комисията от 31 януари 2019 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за минималните действия и вида допълнителни мерки, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат с цел ограничаване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма в някои трети държави (ОВ L 125, 14.5.2019 г., стр. 4).

31 декември 2020 г. (7)

8

Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 (ОВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 6).

31 декември 2021 г. (7)

9

Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред (ОВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 22).

31 декември 2021 г. (7)

 

Предотвратяване на измамите и фалшифицирането

 

10

Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета от 28 юни 2001 година за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (ОВ L 181, 4.7.2001 г., стр. 6)

30 септември 2013 г.

 

изменен с:

 

10-1

Регламент (ЕО) № 44/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1338/2001 за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 1).

 

11

Решение 2001/887/ПВР на Съвета от 6 декември 2001 г. за защита на еврото срещу подправяне (ОВ L 329, 14.12.2001 г., стр. 1).

30 септември 2013 г.

12

Решение 2003/861/ЕО на Съвета от 8 декември 2003 г. за анализа и сътрудничеството относно фалшивите монети в евро (ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 44).

30 септември 2013 г.

13

Регламент (ЕО) № 2182/2004 на Съвета от 6 декември 2004 година относно медалите и символите, подобни на евромонети (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 1).

30 септември 2013 г.

 

изменен с:

 

13-1

Регламент (ЕО) № 46/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети (ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 5).

 

14

Директива 2014/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета (ОВ L 151, 21.5.2014 г., стр. 1).

30 юни 2016 г. (2)

15

Директива (ЕС) 2019/713 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за борба с измамите със и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета (ОВ L 123, 10.5.2019 г., стр. 18).

31 декември 2021 г. (7)

 

Правила за евробанкнотите и евромонетите

 

16

С изключение на член 1а, параграфи 2 и 3 и членове 4а, 4б и 4в:

Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 4).

30 септември 2014 г. (1)

 

изменен с:

 

16-1

Регламент (ЕС) 2015/159 на Съвета от 27 януари 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2532/98 относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (ОВ L 27, 3.2.2015 г., стр. 1).

31 декември 2020 г. (8)

17

Заключения на Съвета от 10 май 1999 г. относно системата за управление на качеството на евромонетите

31 март 2013 г.

18

Съобщение 2001/C 318/03 на Комисията от 22 октомври 2001 г. относно закрилата на авторското право върху изображението на общата страна на евромонетите (C(2001) 600 окончателен) (ОВ C 318, 13.11.2001 г., стр. 3).

31 март 2013 г.

19

Насоки ЕЦБ/2003/5 на Европейската централна банка от 20 март 2003 г. за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 20).

31 март 2013 г.

 

изменен с:

 

19-1

Насоки ЕЦБ/2013/11 на Европейската централна банка от 19 април 2013 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/5 за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 43).

30 септември 2014 г. (1)

19-2

Насоки (ЕС) 2020/2091 на Европейската централна банка от 4 декември 2020 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/5 за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти, и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2020/61) (ОВ L 423, 15.12.2020 г., стр. 65).

30 септември 2022 г. (9)

20

Решение ЕЦБ/2010/14 на Европейската централна банка от 16 септември 2010 г. относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (ОВ L 267, 9.10.2010 г., стр. 1).

30 септември 2013 г.

 

изменен с:

 

20-1

Решение ЕЦБ/2012/19 на Европейската централна банка от 7 септември 2012 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (ОВ L 253, 20.9.2012 г., стр. 19).

30 септември 2014 г. (1)

20-2

Решение (ЕС) 2019/2195 на Европейската централна банка от 5 декември 2019 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2019/39) (ОВ L 330, 20.12.2019 г., стр. 91).

31 декември 2021 г. (8)

21

Регламент (ЕС) № 1210/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г. относно установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за употреба евро монети (ОВ L 339, 22.12.2010 г., стр. 1).

31 март 2013 г.

22

Регламент (ЕС) № 1214/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите членки в еврозоната (ОВ L 316, 29.11.2011 г., стр. 1)

31 март 2015 г. (1)

23

Регламент (ЕС) № 651/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно емитирането на евромонети (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 135).

30 септември 2014 г. (1)

24

Решение ЕЦБ/2013/10 на Европейската централна банка от 19 април 2013 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 37).

30 септември 2014 г. (1)

 

изменен с:

 

24-1

Решение (ЕС) 2019/669 на Европейската централна банка от 4 април 2019 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2013/10 относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 113, 29.4.2019 г., стр. 6).

31 декември 2020 г. (7)

24-2

Решение (ЕС) 2020/2090 на Европейската централна банка от 4 декември 2020 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2013/10 относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2020/60) (ОВ L 423, 15.12.2020 г., стр. 62).

30 септември 2022 г. (9)

25

Регламент (ЕС) № 729/2014 на Съвета от 24 юни 2014 г. относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (преработен текст) (ОВ L 194, 2.7.2014 г., стр. 1).

30 септември 2014 г. (2)

 

Законодателство в областта на банковото дело и финансите

 

26

Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1).

31 март 2016 г.

 

изменена с:

 

26-1

Директива 2001/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 г. за изменение на директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО и 86/635/ЕИО относно правилата за оценка на годишните счетоводни и консолидираните отчети на някои видове дружества, както и на банките и на някои други финансови институции (ОВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 28).

 

26-2

Директива 2003/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2003 г. за изменение на Директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО, 86/635/ЕИО и 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните и консолидираните счетоводни отчети на някои видове дружества, банки и други финансови институции и застрахователни предприятия (ОВ L 178, 17.7.2003 г., стр. 16).

 

26-3

Директива 2006/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества, Директива 83/349/ЕИО на Съвета относно консолидираните счетоводни отчети, Директива 86/635/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции и Директива 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия (ОВ L 224, 16.8.2006 г., стр. 1).

 

27

Директива 89/117/ЕИО на Съвета от 13 февруари 1989 г. относно задълженията на клоновете на кредитни институции и на финансови институции, установени в държава членка, чиито главни управления се намират извън тази държава членка, относно публикуването на годишни счетоводни документи (ОВ L 44, 16.2.1989 г., стр. 40).

31 март 2018 г.

28

Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 март 1997 година относно схемите за обезщетение на инвеститорите (ОВ L 84, 26.3.1997 г., стр. 22).

31 март 2018 г.

29

Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45).

31 март 2018 г.

 

изменена с:

 

29-1

Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 37).

 

29-2

Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120).

 

29-3

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

30 септември 2019 г.

29-4

Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

31 март 2018 г., с изключение на член 3, параграф 1: 1 февруари 2023 г. и от 1 февруари 2025 г. (3)

29-5

Директива (ЕС) 2019/879 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и на Директива 98/26/ЕО (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 296).

31 декември 2022 г. (8)

30

Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции (ОВ L 125, 5.5.2001 г., стр. 15)

31 март 2018 г.

 

изменена с:

 

30-1

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

 

31

Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 г. относно финансовите обезпечения (ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 43).

31 март 2018 г.

 

изменена с:

 

31-1

Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 37).

 

31-2

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

31 март 2018 г. (2)

31-3

Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (ОВ L 22, 22.1.2021 г., стр. 1).

31 декември 2024 г. (с изключение на: член 95 — 31 декември 2022 г., член 87, параграф 2 — 31 декември 2023 г., член 9, параграфи 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, член 10, параграфи 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 и член 11 — 31 декември 2024 г., член 9, параграф 14 и член 20 — 31 декември 2025 г.) (9)

32

Директива 2002/87/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат и за изменение на директиви 73/239/ЕИО, 79/267/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО, 93/6/ЕИО и 93/22/ЕИО на Съвета и директиви 98/78/ЕО и 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

31 март 2018 г.

 

изменена с:

 

32-1

Директива 2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 г. за изменение на директиви 73/239/ЕИО, 85/611/ЕИО, 91/675/ЕИО, 92/49/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и директиви 94/19/ЕО, 98/78/ЕО, 2000/12/ЕО, 2001/34/ЕО, 2002/83/ЕО и 2002/87/ЕО с цел въвеждане на нова организационна структура на комитетите за финансови услуги (ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9).

 

32-2

Директива 2008/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за изменение на Директива 2002/87/ЕО относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 81, 20.3.2008 г., стр. 40).

 

32-3

Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120).

 

32-4

Директива 2011/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО, 2006/48/ЕО и 2009/138/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 113).

 

32-5

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

 

32-6

Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64).

31 декември 2023 г. (8)

33

Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2560/2001 (ОВ L 266, 9.10.2009 г., стр. 11)

31 март 2018 г.

 

изменен с:

 

33-1

Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22).

 

34

Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7).

31 март 2016 г.

 

изменена с:

 

34-1

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

30 септември 2017 г. (3)

34-2

Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).

30 септември 2018 г. (4)

35

Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

31 март 2016 г.

 

изменен с:

 

35-1

Регламент (ЕС) № 1022/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с предоставянето на конкретни задачи на Европейската централна банка съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 5).

 

35-2

Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 34).

 

35-3

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

31 март 2018 г. (2)

35-4

Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1).

 

35-5

Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).

30 септември 2018 г. (4)

35-6

Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 1).

31 декември 2023 г. (8)

36

Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

31 март 2016 г.

 

изменен с:

 

36-1

Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

 

36-2

Регламент (ЕС) № 258/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014—2020 г. и за отмяна на Решение № 716/2009/ЕО (ОВ L 105, 8.4.2014 г., стр. 1).

 

36-3

Директива 2014/51/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2003/71/ЕО, Директива 2009/138/ЕО, Регламент (ЕО) № 1060/2009, Регламент (ЕС) № 1094/2010 и Регламент (ЕС) № 1095/2010 във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) (ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 1).

 

36-4

Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (ОВ L 22, 22.1.2021 г., стр. 1).

31 декември 2024 г. (с изключение на: член 95 — 31 декември 2022 г., член 87, параграф 2 — 31 декември 2023 г., член 9, параграфи 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, член 10, параграфи 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 и член 11 — 31 декември 2024 г., член 9, параграф 14 и член 20 — 31 декември 2025 г.) (9)

37

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

30 септември 2019 г. (1)

 

изменен с:

 

37-1

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

 

37-2

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

 

37-3

Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

31 декември 2020 г. (3)

37-4

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

 

37-5

Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).

30 септември 2019 г. (4)

37-6

Регламент (ЕС) 2019/834 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчитане, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции (ОВ L 141, 28.5.2019 г., стр. 42).

31 декември 2021 г. (8)

37-7

Регламент (ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за отчетност и оповестяване и на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 1).

31 декември 2023 г. (8)

37-8

Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (ОВ L 22, 22.1.2021 г., стр. 1).

31 декември 2024 г. (с изключение на: член 95 — 31 декември 2022 г., член 87, параграф 2 — 31 декември 2023 г., член 9, параграфи 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, член 10, параграфи 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 и член 11 — 31 декември 2024 г., член 9, параграф 14 и член 20 — 31 декември 2025 г.) (9)

37-9

Регламент (ЕС) 2021/168 на Европейския парламент и на Съвета от 10 февруари 2021 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на изключването на някои спот валутни бенчмаркове от трети държави и замяната на някои бенчмаркове, чието изготвяне е в процес на прекратяване и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 49, 12.2.2021 г., стр. 6).

31 декември 2023 г. (9)

38

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1) и по целесъобразност свързаните с него мерки от ниво 2

30 септември 2017 г. (1)

 

изменен с:

 

38-1

Регламент (ЕС) 2017/2395 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходните мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 спрямо собствения капитал и за третирането като големи експозиции на някои експозиции в публичния сектор, деноминирани в местната валута на която и да е държава членка (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 27).

30 юни 2019 г. (6)

38-2

Регламент (ЕС) 2017/2401 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 1).

31 март 2020 г. (6)

38-3

Регламент (ЕС) 2019/630 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (ОВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 4).

31 декември 2020 г. (7)

38-4

Регламент (ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за отчетност и оповестяване и на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 1).

31 декември 2023 г. (8)

38-5

Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 1).

31 декември 2023 г. (8)

38-6

Регламент (ЕС) 2020/873 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2020 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 по отношение на някои корекции в отговор на пандемията от COVID-19 (ОВ L 204, 26.6.2020 г., стр. 4).

31 декември 2022 г. (с изключение на точка 4 от член 1 — 31 декември 2023 г.) (9)

38-7

Регламент (ЕС) 2021/558 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2021 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с адаптиране на рамката на секюритизaцията с цел подпомагане на икономическото възстановяване в отговор на кризата във връзка с COVID-19 (ОВ L 116, 6.4.2021 г., стр. 25).

31 декември 2023 г. (с изключение на точки 2 и 4 от член 1 — 31 декември 2024 г.) (9)

39

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

30 септември 2017 г. (1)

 

изменена с:

 

39-1

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

31 март 2018 г. (2)

39-2

Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 253).

31 декември 2022 г. (8)

39-3

Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64).

31 декември 2023 г. (8)

39-4

Директива (ЕС) 2021/338 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2021 г. за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/878 по отношение на тяхното приложение към инвестиционните посредници с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19 (ОВ L 68, 26.2.2021 г., стр. 14).

31 декември 2023 г. (9)

40

Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

30 септември 2018 г. (4)

 

изменен с:

 

40-1

Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).

1 март 2020 г. (6)

40-2

Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1).

30 септември 2018 г. (5)

41

Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити (преработен текст) (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 149).

31 март 2016 г. (2)

42

Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива за пазарната злоупотреба) (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 179).

30 септември 2018 г. (4)

43

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

31 март 2018 г. (2)

 

изменена с:

 

43-1

Директива (ЕС) 2017/2399 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 96).

31 октомври 2019 г. (6)

43-2

Директива (ЕС) 2019/879 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и на Директива 98/26/ЕО (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 296).

31 декември 2022 г. (8)

43-3

Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64).

31 декември 2023 г. (8)

43-4

Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (ОВ L 22, 22.1.2021 г., стр. 1).

31 декември 2024 г. (с изключение на: член 95 — 31 декември 2022 г., член 87, параграф 2 — 31 декември 2023 г., член 9, параграфи 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, член 10, параграфи 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 и член 11 — 31 декември 2024 г., член 9, параграф 14 и член 20 — 31 декември 2025 г.) (9)

44

Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

31 декември 2020 г. (3)

 

изменена с:

 

44-1

Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

31 декември 2020 г. (4)

44-2

Директива (ЕС) 2016/1034 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 8).

31 декември 2021 г. (5)

44-3

С изключение на член 64, параграф 5:

Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64).

31 декември 2023 г. (8)

44-4

Директива (ЕС) 2019/2177 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2019 г. за изменение на Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОВ L 334, 27.12.2019 г., стр. 155).

31 декември 2024 г. (8)

44-5

Директива (ЕС) 2020/1504 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти (ОВ L 347, 20.10.2020 г., стр. 50).

31 декември 2023 г. (9)

44-6

Директива (ЕС) 2021/338 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2021 г. за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/878 по отношение на тяхното приложение към инвестиционните посредници с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19 (ОВ L 68, 26.2.2021 г., стр. 14).

31 декември 2023 г. (9)

45

Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

31 декември 2020 г. (3)

 

изменен с:

 

45-1

Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1).

31 декември 2020 г. (5)

45-2

Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 1).

31 декември 2023 г. (8)

45-3

Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (ОВ L 22, 22.1.2021 г., стр. 1).

31 декември 2024 г. (с изключение на: член 95 — 31 декември 2022 г., член 87, параграф 2 — 31 декември 2023 г., член 9, параграфи 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, член 10, параграфи 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 и член 11 — 31 декември 2024 г., член 9, параграф 14 и член 20 — 31 декември 2025 г.) (9)

46

Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

31 декември 2020 г. (4)

 

изменен с:

 

46-1

Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1).

31 декември 2020 г. (6)

47

Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).

30 септември 2019 г. (4)

 

изменен с:

 

47-1

Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (ОВ L 22, 22.1.2021 г., стр. 1).

31 декември 2024 г. (с изключение на: член 95 — 31 декември 2022 г., член 87, параграф 2 — 31 декември 2023 г., член 9, параграфи 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, член 10, параграфи 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 и член 11 — 31 декември 2024 г., член 9, параграф 14 и член 20 — 31 декември 2025 г.) (9)

48

Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

30 септември 2018 г. (4)

49

Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).

1 март 2020 г. (6)

 

изменен с:

 

49-1

Регламент (ЕС) 2019/2089 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на бенчмарковете на ЕС за климатичен преход, бенчмарковете на ЕС, съответстващи на Парижкото споразумение, и свързаното с устойчивостта оповестяване на информация за бенчмаркове (ОВ L 317, 9.12.2019 г., стр. 17).

31 декември 2021 г. (8)

49-2

Регламент (ЕС) 2021/168 на Европейския парламент и на Съвета от 10 февруари 2021 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на изключването на някои спот валутни бенчмаркове от трети държави и замяната на някои бенчмаркове, чието изготвяне е в процес на прекратяване и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 49, 12.2.2021 г., стр. 6).

31 декември 2023 г. (9)

 

Законодателство в областта на събирането на статистическа информация (*1)

 

50

Насоки ЕЦБ/2013/24 на Европейската централна банка от 25 юли 2013 г. относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (2014/3/ЕС) (ОВ L 2, 7.1.2014 г., стр. 34).

31 март 2016 г. (2)

 

изменени с:

 

50-1

Насоки (ЕС) 2016/66 на Европейската централна банка от 26 ноември 2015 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (ЕЦБ/2015/40) (ОВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 36).

31 март 2017 г. (4)

50-2

Насоки (ЕС) 2020/1553 на Европейската централна банка от 14 октомври 2020 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (ЕЦБ/2020/51) (ОВ L 354, 26.10.2020 г., стр. 24).

31 декември 2022 г. (9)

50-3

Насоки (ЕС) 2021/827 на Европейската централна банка от 29 април 2021 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (ЕЦБ/2021/20) (ОВ L 184, 25.5.2021 г., стр. 4).

31 декември 2022 г. (9)

51

Регламент (ЕС) 2021/379 на Европейската централна банка от 22 януари 2021 г. относно балансовите позиции на кредитните институции и на сектор „Парично-финансови институции“ (преработен текст) (ЕЦБ/2021/2) (ОВ L 73, 3.3.2021 г., стр. 16).

31 декември 2022 г. (9)

52

Регламент (ЕС) № 1072/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (преработен текст) (ЕЦБ/2013/34) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 51).

31 март 2016 г. (2)

 

изменен с:

 

52-1

Регламент (ЕС) № 756/2014 на Европейската централна банка от 8 юли 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1072/2013 (ЕЦБ/2013/34) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (ЕЦБ/2014/30) (ОВ L 205, 12.7.2014 г., стр. 14).

 

53

Насоки (ЕС) 2021/830 на Европейската централна банка от 26 март 2021 г. относно статистиката на балансовите позиции и статистиката на лихвените проценти на парично-финансовите институции (ЕЦБ/2021/11) (ОВ L 208, 11.6.2021 г., стр. 1).

изменени с:

31 декември 2022 г. (9)

53-1

Насоки (ЕС) 2022/67 на Европейската централна Банка от 6 януари 2022 година за изменение на Насоки (ЕС) 2021/830 относно статистиката на балансовите позиции и статистиката на лихвените проценти на парично-финансовите институции (ЕЦБ/2022/1) (ОВ L 11, 18.1.2022 г., стр. 56)

31 декември 2023 г. (10)


(1)  Съвместният комитет, на своето заседание през 2013 г., постигна съгласие по тези срокове съгласно член 8, параграф 4 от Паричното споразумение от 30 юни 2011 г. между Европейския съюз и Княжество Андора.

(2)  Съвместният комитет, на своето заседание през 2014 г., постигна съгласие по тези срокове съгласно член 8, параграф 4 от Паричното споразумение от 30 юни 2011 г. между Европейския съюз и Княжество Андора.

(3)  Съвместният комитет, на своето заседание през 2015 г., постигна съгласие по тези срокове съгласно член 8, параграф 4 от Паричното споразумение от 30 юни 2011 г. между Европейския съюз и Княжество Андора.

(4)  Съвместният комитет, на своето заседание през 2016 г., постигна съгласие по тези срокове съгласно член 8, параграф 4 от Паричното споразумение от 30 юни 2011 г. между Европейския съюз и Княжество Андора.

(5)  Съвместният комитет, на своето заседание през 2017 г., постигна съгласие по тези срокове съгласно член 8, параграф 4 от Паричното споразумение от 30 юни 2011 г. между Европейския съюз и Княжество Андора.

(6)  Съвместният комитет, на своето заседание през 2018 г., постигна съгласие по тези срокове съгласно член 8, параграф 4 от Паричното споразумение от 30 юни 2011 г. между Европейския съюз и Княжество Андора.

(7)  Съвместният комитет, на своето заседание през 2019 г., постигна съгласие по тези срокове съгласно член 8, параграф 4 от Паричното споразумение от 30 юни 2011 г. между Европейския съюз и Княжество Андора.

(8)  Съвместният комитет, на своето заседание през 2020 г., постигна съгласие по тези срокове съгласно член 8, параграф 4 от Паричното споразумение от 30 юни 2011 г. между Европейския съюз и Княжество Андора.

(9)  Съвместният комитет, на своето заседание през 2021 г., постигна съгласие по тези срокове съгласно член 8, параграф 4 от Паричното споразумение от 30 юни 2011 г. между Европейския съюз и Княжество Андора.

(10)  Съвместният комитет, на своето заседание през 2022 г., постигна съгласие по тези срокове съгласно член 8, параграф 4 от Паричното споразумение от 30 юни 2011 г. между Европейския съюз и Княжество Андора.

(*1)  Съгласно договореното в рамките на модела за опростено статистическо отчитане“


21.2.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 53/81


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2023/393 НА КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2023 година

за изменение на приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и града държава Ватикан

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Паричното споразумение от 17 декември 2009 г. между Европейския съюз и града държава Ватикан (1), и по-специално член 8, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Паричното споразумение между Съюза и Ватикана (наричано по-долу „Споразумението“) влезе в сила на 1 януари 2010 г.

(2)

Съгласно член 8, параграф 1 от Споразумението Ватиканът е длъжен да прилага правните актове и правилата на Съюза в областта на евробанкнотите и евромонетите, предотвратяването на изпирането на пари, на измамите и на фалшифицирането на парични и непарични разплащателни средства, медали и отличителни знаци, както и на изискванията за статистическо отчитане. Съответните актове и правила са изброени в приложението към Паричното споразумение.

(3)

Комисията следва да изменя ежегодно приложението към Паричното споразумение, за да се вземат предвид съответните нови правни актове и правила на Съюза и внесените изменения в съществуващите правни актове и правила на Съюза.

(4)

Някои законодателни актове и правила на Съюза вече не са приложими, поради което следва да бъдат заличени от приложението, а междувременно са приети или изменени някои други съответни законодателни актове и правила на Съюза, които следва да бъдат добавени към приложението.

(5)

Поради това приложението към Паричното споразумение следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Паричното споразумение между Европейския съюз и града държава Ватикан се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ C 28, 4.2.2010 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Правни разпоредби, които следва да бъдат приложени

Срок за прилагане

 

Предотвратяване на изпирането на пари

 

1

Рамково решение 2001/500/ПВР на Съвета от 26 юни 2001 г. относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност (ОВ L 182, 5.7.2001 г., стр. 1).

 

2

Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 39).

31 декември 2016 г. (2)

3

Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 1).

31 декември 2017 г. (3)

4

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

31 декември 2017 г. (3)

 

изменена с:

 

4-1

Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 43).

31 март 2020 г. (6)

 

допълнена със:

 

4-2

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (ОВ L 254, 20.9.2016 г., стр. 1).

31 декември 2017 г. (5)

 

изменен с:

 

4-2-1

Делегиран регламент (ЕС) 2018/105 на Комисията от 27 октомври 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 във връзка с добавянето на Етиопия в списъка на високорисковите трети държави в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 19, 24.1.2018 г., стр. 1).

31 март 2019 г. (6)

4-2-2

Делегиран регламент (ЕС) 2018/212 на Комисията от 13 декември 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на добавянето на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 41, 14.2.2018 г., стр. 4).

31 март 2019 г. (6)

4-2-3

Делегиран регламент (ЕС) 2018/1467 на Комисията от 27 юли 2018 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез добавяне на Пакистан в таблицата в точка I от приложението (ОВ L 246, 2.10.2018 г., стр. 1).

31 декември 2019 г. (7)

4-2-4

Делегиран регламент (ЕС) 2020/855 на Комисията от 7 май 2020 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез добавяне на Бахамските острови, Барбадос, Ботсуана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Мавриций, Монголия, Мианмар/Бирма, Никарагуа, Панама и Зимбабве в таблицата под точка I от приложението и заличаване от тази таблица на Босна и Херцеговина, Етиопия, Гвиана, Лаоската народнодемократична република, Шри Ланка и Тунис (ОВ L 195, 19.6.2020 г., стр. 1).

31 декември 2022 г. (9)

4-2-5

Делегиран регламент (ЕС) 2021/37 на Комисията от 7 декември 2020 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез заличаване на Монголия от таблицата в точка I от приложението (ОВ L 14, 18.1.2021 г., стр. 1).

31 декември 2023 г. (9)

4-2-6

Делегиран регламент (ЕС) 2022/229 на Комисията от 7 януари 2022 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез добавянето на Буркина Фасо, Каймановите острови, Хаити, Йордания, Мали, Мароко, Филипините, Сенегал и Южен Судан в таблицата в точка I от приложението и заличаването на Бахамските острови, Ботсуана, Гана, Ирак и Мавриций от тази таблица (ОВ L 39, 21.2.2022 г., стр. 4).

31 декември 2024 г. (10)

4-3

Делегиран регламент (ЕС) 2019/758 на Комисията от 31 януари 2019 г. за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за минималните действия и вида допълнителни мерки, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат с цел ограничаване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма в някои трети държави (ОВ L 125, 14.5.2019 г., стр. 4).

31 декември 2020 г. (7)

5

Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 (ОВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 6).

31 декември 2021 г. (7)

6

Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред (ОВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 22).

31 декември 2021 г. (7)

 

Предотвратяване на измамите и фалшифицирането

 

7

Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (ОВ L 181, 4.7.2001 г., стр. 6)

31 декември 2010 г.

 

изменен с:

 

7-1

Регламент (ЕО) № 44/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1338/2001 за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 1).

 

8

Регламент (ЕО) № 2182/2004 на Съвета от 6 декември 2004 г. относно медалите и символите, подобни на евромонети (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 1).

31 декември 2010 г.

 

изменен с:

 

8-1

Регламент (ЕО) № 46/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети (ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 5).

 

9

Директива 2014/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета (ОВ L 151, 21.5.2014 г., стр. 1).

31 декември 2016 г. (2)

10

Директива (ЕС) 2019/713 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за борба с измамите със и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета (ОВ L 123, 10.5.2019 г., стр. 18).

31 декември 2021 г. (7)

 

Правила за евробанкнотите и евромонетите

 

11

Заключения на Съвета от 10 май 1999 г. относно системата за управление на качеството на евромонетите

31 декември 2010 г.

12

Насоки ЕЦБ/2003/5 на Европейската централна банка от 20 март 2003 г. за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти, и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 20)

31 декември 2010 г.

 

изменени с:

 

12-1

Насоки ЕЦБ/2013/11 на Европейската централна банка от 19 април 2013 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/5 за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти, и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 43).

31 декември 2014 г. (1)

12-2

Насоки (ЕС) 2020/2091 на Европейската централна банка от 4 декември 2020 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/5 за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2020/61) (ОВ L 423, 15.12.2020 г., стр. 65).

30 септември 2022 г. (9)

13

Решение ЕЦБ/2010/14 на Европейската централна банка от 16 септември 2010 г. относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (ОВ L 267, 9.10.2010 г., стр. 1).

31 декември 2012 г.

 

изменено с:

 

13-1

Решение ЕЦБ/2012/19 на Европейската централна банка от 7 септември 2012 г. (ОВ L 253, 20.9.2012 г., стр. 19).

31 декември 2013 г. (1)

13-2

Решение (ЕС) 2019/2195 на Европейската централна банка от 5 декември 2019 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2019/39) (ОВ L 330, 20.12.2019 г., стр. 91).

31 декември 2021 г. (8)

14

Регламент (ЕС) № 1210/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 г. относно установяване на истинността на евро монетите и обработката на негодни за употреба евро монети (ОВ L 339, 22.12.2010 г., стр. 1).

31 декември 2012 г.

15

Регламент (ЕС) № 651/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно емитирането на евромонети (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 135).

31 декември 2013 г. (1)

16

Решение ЕЦБ/2013/10 на Европейската централна банка от 19 април 2013 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 37).

31 декември 2014 г. (1)

 

изменено с:

 

16-1

Решение (ЕС) 2019/669 на Европейската централна банка от 4 април 2019 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2013/10 относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ОВ L 113, 29.4.2019 г., стр. 6).

31 декември 2020 г. (7)

16-2

Решение (ЕС) 2020/2090 на Европейската централна банка от 4 декември 2020 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2013/10 относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2020/60) (ОВ L 423, 15.12.2020 г., стр. 62).

30 септември 2022 г. (9)

17

Регламент (ЕС) № 729/2014 на Съвета от 24 юни 2014 г. относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (преработен текст) (ОВ L 194, 2.7.2014 г., стр. 1).

30 септември 2014 г. (2)

Раздел от приложението към Паричното споразумение в съответствие с ad hoc договореностите на Съвместния комитет по искане на Светия престол и града държава Ватикан относно включването на съответните правила, приложими за субектите, които извършват финансови дейности на професионална основа

 

Съответните части от следните правни инструменти

Срок за прилагане

18

Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1).

31 декември 2016 г. (2)

 

изменена с:

 

18-1

Директива 2001/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 г. (ОВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 28).

 

18-2

Директива 2003/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2003 г. (ОВ L 178, 17.7.2003 г., стр. 16).

 

18-3

Директива 2006/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. (ОВ L 224, 16.8.2006 г., стр. 1).

 

19

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

31 декември 2017 г. (2)

 

изменена с:

 

19-1

Директива (ЕС) 2021/338 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2021 г. за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/878 по отношение на тяхното приложение към инвестиционните посредници с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19 (ОВ L 68, 26.2.2021 г., стр. 14).

31 декември 2023 г. (9)

20

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1) и по целесъобразност свързаните с него мерки от ниво 2

31 декември 2017 г. (2)

 

изменен с:

 

20-1

Регламент (ЕС) 2017/2395 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходните мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 спрямо собствения капитал и за третирането като големи експозиции на някои експозиции в публичния сектор, деноминирани в местната валута на която и да е държава членка (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 27).

30 юни 2019 г. (6)

20-2

Регламент (ЕС) 2017/2401 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 1).

31 март 2020 г. (6)

20-3

Регламент (ЕС) 2019/630 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (ОВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 4).

31 декември 2020 г. (7)

20-4

Регламент (ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за отчетност и оповестяване и на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 1).

31 декември 2023 г. (8)

20-5

Регламент (ЕС) 2020/873 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2020 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 по отношение на някои корекции в отговор на пандемията от COVID-19 (ОВ L 204, 26.6.2020 г., стр. 4).

31 декември 2022 г. (с изключение на член 1, точка 4 — 31 декември 2023 г.) (9)

20-6

Регламент (ЕС) 2021/558 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2021 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с адаптиране на рамката на секюритизaцията с цел подпомагане на икономическото възстановяване в отговор на кризата във връзка с COVID-19 (ОВ L 116, 6.4.2021 г., стр. 25).

31 декември 2023 г. (с изключение на член 1, точки 2 и 4 — 31 декември 2024 г.) (9)

21

Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1) и по целесъобразност свързаните с него мерки от ниво 2

30 септември 2018 г. (4)

 

изменен с:

 

21-1

Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1).

30 септември 2018 г. (5)

22

Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива за пазарната злоупотреба) (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 179).

30 септември 2018 г. (4)

 

Законодателство в областта на събирането на статистическа информация (*1)

 

23

Насоки ЕЦБ/2013/24 на Европейската централна банка от 25 юли 2013 г. относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (ОВ L 2, 7.1.2014 г., стр. 34).

31 декември 2016 г. (2)

 

изменени с:

 

23-1

Насоки (ЕС) 2016/66 на Европейската централна банка от 26 ноември 2015 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (ЕЦБ/2015/40) (ОВ L 14, 21.1.2016 г., стр. 36).

31 март 2017 г. (4)

23-2

Насоки (ЕС) 2020/1553 на Европейската централна банка от 14 октомври 2020 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (ЕЦБ/2020/51) (ОВ L 354, 26.10.2020 г., стр. 24).

31 декември 2022 г. (9)

23-3

Насоки (ЕС) 2021/827 на Европейската централна банка от 29 април 2021 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (ЕЦБ/2021/20) (ОВ L 184, 25.5.2021 г., стр. 4).

31 декември 2022 г. (9)

24

Регламент (ЕС) 2021/379 на Европейската централна банка от 22 януари 2021 г. относно балансовите позиции на кредитните институции и на сектор „Парично-финансови институции“ (преработен текст) (ЕЦБ/2021/2) (ОВ L 73, 3.3.2021 г., стр. 16)