ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 27

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
31 януари 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/196 на Комисията от 25 ноември 2022 година за изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета с цел добавяне на определени прекурсори на наркотични вещества в описа на включените в списък вещества ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/197 на Комисията от 24 януари 2023 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, на продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Steirisches Kürbiskernöl (ЗГУ)]

6

 

*

Регламент (ЕС) 2023/198 на Комисията от 30 януари 2023 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от абамектин във или върху определени продукти ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/199 на Комисията от 30 януари 2023 година за одобряване на активното вещество с нисък риск Trichoderma atroviride AT10 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/200 на Комисията от 30 януари 2023 година за неодобряване на етерично масло от лимон (етерично масло от Citrus limon) като основно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 1 )

26

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2023/201 на Комисията от 30 януари 2023 година за определяне на датата, на която започва експлоатацията на Шенгенската информационна система съгласно Регламент (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2018/1862 на Европейския парламент и на Съвета

29

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2022 на Комитета по митническите въпроси, създаден съгласно Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур от 20 декември 2022 година за изменение на някои елементи в протокол 1 относно определението на понятието продукти с произход и методите на административно сътрудничество, както и приложенията към него [2023/202]

33

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

31.1.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/196 НА КОМИСИЯТА

от 25 ноември 2022 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета с цел добавяне на определени прекурсори на наркотични вещества в описа на включените в списък вещества

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно прекурсорите на наркотичните вещества (1), и по-специално член 15 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. за определяне на правила за мониторинг на търговията между Съюза и трети страни в областта на прекурсорите (2), и по-специално член 30а от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 273/2004 са установени мерки за наблюдение на търговията с прекурсори на наркотични вещества в рамките на Съюза, а с Регламент (ЕО) № 111/2005 се урежда търговията с прекурсори на наркотични вещества между Съюза и трети държави. Приложение I към Регламент (ЕО) № 273/2004 и приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005 съдържат опис на включените в списък вещества, за които се прилагат редица хармонизирани мерки за контрол и наблюдение, предвидени в тези два регламента.

(2)

По силата на решения 65/4, 65/5 и 65/6 на Комисията за упойващите вещества на ООН, които бяха приети на 65-ата ѝ сесия, проведена от 14 до 18 март 2022 г., веществата N-фенилпиперидин-4-амин (4-AP), трет-бутилов 4-анилинопиперидин-1-карбоксилат (1-boc-4-AP) и N-фенил-N-(пиперидин-4-ил)пропанамид (норфентанил) бяха добавени към таблица I от Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества, съставена във Виена на 19 декември 1988 г. и одобрена с Решение 90/611/ЕИО на Съвета (3) (наричана по-долу „Конвенцията на ООН от 1988 г.“).

(3)

4-AP е химикал – заместител на N-фенетил-4-пиперидон (NPP), за синтезиране на 4-анилино-N-фенетилпиперидин (ANPP), който сам по себе си е непосредствен прекурсор за производството на фентанил и някои от аналозите му.

(4)

1-boc-4-AP е химически защитено производно на 4-AP, което би могло да се превърне в 4-AP, норфентанил или редица аналози на норфентанила.

(5)

Норфентанилът е непосредствен прекурсор на фентанила и редица негови аналози.

(6)

NPP и ANPP вече са включени в списък вещества по силата на Регламент (ЕО) № 273/2004 и Регламент (ЕО) № 111/2005. Фентанилът и аналозите му са много силни упойващи вещества, обикновено от 10 до 100 пъти по-силни от хероина. Голямата им сила продължава да води до смъртни случаи сред потребителите поради свръхдоза.

(7)

Националните компетентни органи са съобщавали за конфискуването на диетилов (фенилацетилов) пропандиоат (DEPAPD) и етилов 3-(2H-1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбоксилат (PMK етилов глицидат).

(8)

DEPAPD се използва за производството на веществото 1-фенил-2-пропанон (P-2-P), известно и като бензилметилкетон (BMK). BMK е прекурсор на амфетамина и метамфетамина – две от най-разпространените упойващи вещества, произвеждани незаконно в Съюза. И двете вещества оказват тежко въздействие върху човешкото здраве.

(9)

PMK етиловият глицидат е прекурсор на 3,4-метилендиоксифенилпропан-2-он (PMK), който на свой ред се използва за производство на 3,4-метилендиоксиметамфетамин (MDMA), широко известен като „екстази“.

(10)

BMK, както и някои от другите му предпрекурсори, които са много сходни с DEPAPD (например метилов алфа-фенилацетоацетат (MAPA) или алфа-фенилацетоацетамид (APAA), и PMK вече са включени в списък вещества по силата на Регламент (ЕО) № 273/2004 и Регламент (ЕО) № 111/2005.

(11)

Веществата амфетамин, метамфетамин и MDMA са сред най-разпространените наркотици, произвеждани незаконно в Съюза. Те оказват тежко въздействие върху човешкото здраве и пораждат тежки социални проблеми и проблеми за общественото здраве в някои региони на Съюза.

(12)

Престъпни организации разработиха 4-AP, 1-boc-4-AP, норфентанила, DEPAPD и PMK етиловия глицидат за избягване на строгия контрол върху включените в списък вещества, предвиден в Регламент (ЕО) № 273/2004 и Регламент (ЕО) № 111/2005. Поради това 4-AP, 1-boc-4-AP, норфентанилът, DEPAPD и PMK етиловият глицидат следва също да бъдат включени в съответните списъци на равнището на Съюза, за да се засилят контролът и наблюдението върху тях.

(13)

Включените в списък вещества, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 273/2004 и в приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005, са разделени на категории, за които се прилагат различни мерки, за да се постигне пропорционален баланс между степента на опасност, която представлява всяко конкретно вещество, и тежестта за лицата, извършващи законна търговия със съответното вещество. Най-строгите мерки за контрол и наблюдение се прилагат за веществата от категория 1.

(14)

4-AP, 1-boc-4-AP и норфентанилът следва да бъдат включени в категория 1, защото може лесно да бъдат преобразувани, за да спомагат за производството на фентанил и аналозите му, и пораждат значителни социални проблеми и заплаха за общественото здраве в Съюза.

(15)

DEPAPD и PMK етиловият глицидат следва да бъдат включени в категория 1, защото може лесно да бъдат преобразувани, за да спомагат за производството на метамфетамин, амфетамин и MDMA, и пораждат значителни социални проблеми и заплаха за общественото здраве в Съюза.

(16)

Не е известно за 4-AP, 1-boc-4-AP, норфентанила, DEPAPD и PMK етиловия глицидат да съществуват законно производство, търговия или употреба, освен за научноизследователски цели. Поради това включването на тези вещества в категория 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 273/2004 и в категория 1 от приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005 би било подходящ отговор, за да се предотврати използването им в незаконното производство на упойващи вещества, като в същото време не би довело до значителна допълнителна административна тежест за икономическите оператори и компетентните органи в Съюза.

(17)

Ето защо Регламент (ЕО) № 273/2004 и Регламент (ЕО) № 111/2005 следва да бъдат съответно изменени.

(18)

По силата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1832 на Комисията от 12 октомври 2021 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (4) ANPP и NPP бяха класирани по нов начин. Поради това Регламент (ЕО) № 273/2004 и Регламент (ЕО) № 111/2005 следва да бъдат съответно изменени и поправени.

(19)

С Регламент (ЕО) № 273/2004 и Регламент (ЕО) № 111/2005 съвместно се въвеждат разпоредбите на Конвенцията на ООН от 1988 г., отнасящи се до прекурсорите на наркотични вещества. Предвид на тясната материалноправна връзка между оправомощаванията по тези два регламента е уместно измененията да се приемат само с един делегиран акт,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 273/2004

Приложение I към Регламент (ЕО) № 273/2004 се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Изменения на Регламент (ЕО) № 111/2005

Приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 ноември 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 47, 18.2.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 22, 26.1.2005 г., стр. 1.

(3)  Решение 90/611/ЕИО на Съвета от 22 октомври 1990 г. относно сключването от името на Европейската икономическа общност на Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества (ОВ L 326, 24.11.1990 г., стр. 56).

(4)  ОВ L 385, 29.10.2021 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложение I към Регламент (ЕО) № 273/2004, в таблицата за категория 1:

1)

се вмъкват следните вписвания в списъка на веществата, последователно и на подходящото място съгласно кода по КН:

Вещество

КН обозначение (ако е различно)

Код по КН

CAS №

„диетилов (фенилацетилов) пропандиоат (DEPAPD)

 

2918 30 00

20320-59-6“

„етилов 3-(2H-1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбоксилат (PMK етилов глицидат)

 

2932 99 00

28578-16-7“

N-фенилпиперидин-4-амин (4-AP)

 

2933 39 99

23056-29-3“

трет-бутилов 4-анилинопиперидин-1-карбоксилат (1-boc-4-AP)

 

2933 39 99

125541-22-2“

N-фенил-N-(пиперидин-4-ил)пропанамид (норфентанил)

 

2933 39 99

1609-66-1“.

2)

вместо:

Вещество

КН обозначение (ако е различно)

Код по КН

CAS №

„4-анилино-N-фенетилпиперидин (ANPP)

 

2933 39 99

21409-26-7“

N-фенетил-4-пиперидон (NPP)

 

2933 39 99

39742-60-4“

да се чете:

Вещество

КН обозначение (ако е различно)

Код по КН

CAS №

N-фенил-1-(2-фенилетил)пиперидин-4-амин

4-анилино-N-фенетилпиперидин (ANPP)

2933 36 00

21409-26-7“

„1-(2-фенилетил)пиперидин-4-он

N-фенетил-4-пиперидон (NPP)

2933 37 00

39742-60-4“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005, в таблицата за категория 1:

1)

се вмъкват следните вписвания в списъка на веществата, последователно и на подходящото място съгласно кода по КН:

Вещество

КН обозначение (ако е различно)

Код по КН

CAS №

„диетилов (фенилацетилов) пропандиоат (DEPAPD)

 

2918 30 00

20320-59-6“

„етилов 3-(2H-1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбоксилат (PMK етилов глицидат)

 

2932 99 00

28578-16-7“

N-фенилпиперидин-4-амин (4-AP)

 

2933 39 99

23056-29-3“

трет-бутилов 4-анилинопиперидин-1-карбоксилат (1-boc-4-AP)

 

2933 39 99

125541-22-2“

N-фенил-N-(пиперидин-4-ил)пропанамид (норфентанил)

 

2933 39 99

1609-66-1“.

2)

вместо:

Вещество

КН обозначение (ако е различно)

Код по КН

CAS №

„4-анилино-N-фенетилпиперидин (ANPP)

 

2933 39 99

21409-26-7“

N-фенетил-4-пиперидон (NPP)

 

2933 39 99

39742-60-4“

да се чете:

Вещество

КН обозначение (ако е различно)

Код по КН

CAS №

N-фенил-1-(2-фенилетил)пиперидин-4-амин

4-анилино-N-фенетилпиперидин (ANPP)

2933 36 00

21409-26-7“

„1-(2-фенилетил)пиперидин-4-он

N-фенетил-4-пиперидон (NPP)

2933 37 00

39742-60-4“


31.1.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/197 НА КОМИСИЯТА

от 24 януари 2023 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, на продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Steirisches Kürbiskernöl“ (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Австрия за одобрение на изменение на продуктовата спецификация на защитеното географско указание „Steirisches Kürbiskernöl“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1263/96 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (3).

(3)

Тъй като в Комисията не постъпиха възражения по реда на член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението на продуктовата спецификация следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение на продуктовата спецификация на наименованието „Steirisches Kürbiskernöl“ (ЗГУ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 януари 2023 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1263/96 на Комисията от 1 юли 1996 г. относно допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 1107/96 за регистрацията на географски указания и наименования за произход по процедурата, определена в член 17 от Регламент (ЕИО) № 2081/92 (ОВ L 163, 2.7.1996 г., стр. 19).

(3)  ОВ C 327, 30.8.2022 г., стр. 5.


31.1.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/198 НА КОМИСИЯТА

от 30 януари 2023 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от абамектин във или върху определени продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 14, параграф 1, буква а) и член 49, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за абамектин са определени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005.

(2)

По време на преразглеждането на тези МДГОВ в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005 Европейският орган за безопасност на храните (Органът) в обоснованото си становище (2) посочи, че част от информацията за определени продукти не е налична. Наличната информация беше достатъчна за Органа да предложи МДГОВ, които са безопасни за потребителите, като пропуските в данните бяха посочени в приложение II към същия регламент, като се уточнява датата, до която липсващата информация трябваше да бъде подадена на Органа в подкрепа на предложените МДГОВ.

(3)

Заявителят представи липсващите данни заедно с искане въз основа на член 6 от Регламент (ЕО) № 396/2005 за изменение на съществуващите МДГОВ за абамектин в определени продукти.

(4)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 396/2005 заявлението беше подложено на оценка от съответната държава членка и докладът за оценка беше изпратен на Комисията.

(5)

Органът направи оценка на заявлението и на доклада за оценка, като обърна по-специално внимание на рисковете за потребителите, а когато е приложимо — и за животните.

(6)

На 23 януари 2020 г. Органът публикува обосновано становище относно оценката на потвърждаващите данни, представени след преразглеждане на МДГОВ съгласно член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005, и във връзка с искането за изменение на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за абамектин в различни стоки (3).

(7)

За бадеми, лешници, орехи, френско грозде (черно, червено и бяло), цариградски грозде (зелено, червено и жълто), папая и дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория не беше представена информация от заявителя относно изпитванията за остатъчни вещества. Органът стигна до заключението, че пропускът в данните съответно не е отстранен в достатъчна степен и че лицата, отговарящи за управлението на риска, могат да преценят дали да установят или да запазят тези МДГОВ на границата на определяне (LOD) Поради това е целесъобразно МДГОВ за тези продукти да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на LOD. Следователно е целесъобразно приложение II да бъде изменено и позоваването на допълнителна информация да бъде заличено от посоченото приложение.

(8)

За дюли, мушмули, японско нефле/японски мушмули заявителят предложи да определи МДГОВ въз основа на алтернативни добри земеделски практики. Тази употреба и изпитванията за остатъчни вещества вече бяха разгледани в предишно обосновано становище (4). Органът стигна до заключението, че данните за остатъчните вещества са достатъчни, за да бъдат обосновани предложения за по-ниски МДГОВ за тези продукти. Поради това МДГОВ за тези продукти следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 със стойностите, установени от Органа.

(9)

За листа от целина, фасул с шушулки и грах с шушулки Органът стигна до заключението, че данните за остатъчните вещества са достатъчни, за да обосноват МДГОВ за тези продукти. Поради това МДГОВ за тези продукти следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 със стойностите, поискани от заявителя.

(10)

В съответствие с член 6, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕО) № 396/2005 бяха подадени заявления за стойности на допустимост на вноса за абамектин, използван върху определени продукти в Съединените щати.

(11)

Заявителят твърди, че разрешената употреба на абамектин върху тези култури в посочената държава водят до остатъчни вещества, които надхвърлят МДГОВ в Регламент (ЕО) № 396/2005 и че са необходими по-високи МДГОВ, за да се избегнат пречките пред търговията при вноса на посочените култури.

(12)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 396/2005 тези заявления бяха подложени на оценка от съответната държава членка и докладът за оценка беше изпратен на Комисията.

(13)

Органът направи оценка на заявленията и на доклада за оценка, като обърна по-специално внимание на рисковете за потребителите, а когато е приложимо — и за животните.

(14)

На 10 юли 2020 г. Органът публикува обосновано становище за определяне на стойности на допустимост на вноса за абамектин в различни култури (5).

(15)

По отношение на измененията на МДГОВ, поискани от заявителя за авокадо, кресон и други кълнове, земен кресон, рукола, бейби култури (в т.ч. растения от рода Brassica), други марули и салатни растения, тученица, резене и семена от памук, Органът стигна до заключението, че са изпълнени всички изисквания във връзка с пълнотата на представените данни и че поисканите от заявителя изменения на МДГОВ са приемливи с оглед на безопасността на потребителите въз основа на оценка на експозицията на потребителите за 27 конкретни групи европейски потребители. Органът взе предвид най-новата информация за токсикологичните свойства на веществото. Не бе установен риск от превишаване на допустимата дневна доза или на острата референтна доза нито при дългосрочна експозиция на посочените вещества чрез консумация на всички хранителни продукти, които биха могли да ги съдържат, нито при краткосрочна експозиция, дължаща се на прекомерна консумация на съответните продукти. Поради това МДГОВ за тези продукти следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 със стойностите, поискани от заявителя.

(16)

В контекста на процедурата за подновяване на одобрението на активното вещество абамектин в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета (6), Органът публикува заключение относно рецензията на оценката на риска (7) за посоченото активно вещество. Въз основа на изпитванията за невротоксичност за развиващия се организъм Органът предложи да бъде установена по-ниска стойност за допустима дневна доза (ADI) и остра референтна доза (ARfD).

(17)

На 3 февруари 2021 г. в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 396/2005 Комисията поиска от Органа да предостави обосновано становище, в което оценява рисковете, които могат да произтекат за потребителите от някои съществуващи МДГОВ за абамектин с оглед на по-ниските стойности на ADI и ARfD.

(18)

На 6 октомври 2021 г. Органът публикува обосновано становище относно целевата оценка на някои съществуващи и пораждащи опасения МГДОВ за абамектин (8).

(19)

За ябълки, круши и къдрава листна ендивия/широколистна ендивия Органът установи неприемливи рискове, свързани със съществуващите МГДОВ. Бяха проведени консултации с държавите членки и те бяха приканени да съобщят за евентуални алтернативни добри селскостопански практики, които биха довели до безопасни за потребителите МГДОВ. За ябълки и круши държавите членки не можаха да предложат алтернативни добри селскостопански практики. Не бяха налични подкрепящи данни за добри селскостопански практики за къдрава листна ендивия/широколистна ендивия. Поради това не можаха да бъдат определени МГДОВ за ябълки, круши и къдрава листна ендивия/широколистна ендивия. Поради това е целесъобразно МДГОВ за тези продукти да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на LOD.

(20)

За ягоди, домати, краставици, тиквички, полска салата/кълнова салата, марули, кервил и магданоз Органът установи неприемливи рискове във връзка със съществуващите МГДОВ. Бяха проведени консултации с държавите членки и те бяха приканени да съобщят за евентуални алтернативни добри селскостопански практики, които биха довели до безопасни за потребителите МГДОВ. Държавите членки посочиха такива добри селскостопански практики за ягоди, домати, краставици, тиквички, полска салата/кълнова салата, марули, кервил и магданоз. Следователно Органът препоръча намаляване на МДГОВ за тези продукти. Поради това МДГОВ за тези продукти следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 със стойностите, установени от Органа.

(21)

За сладки пиперки Органът установи неприемливи рискове за потребителите във връзка със съществуващите МДГОВ. Бяха проведени консултации с държавите членки и те бяха приканени да съобщят за евентуални алтернативни добри селскостопански практики, които биха довели до безопасни за потребителите МГДОВ. Органът стигна до заключението, че въпреки че държавите членки са посочили алтернативни добри селскостопански практики за сладки пиперки, част от информацията не е налична и че е необходим по-задълбочен анализ от страна на лицата, отговарящи за управлението на риска. Тъй като не съществува риск за потребителите, МДГОВ за сладки пиперки следва също така да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 със стойностите, установени от Органа. Тази МДГОВ ще бъде преразгледана; при това преразглеждане ще бъде взета предвид информацията, налична в срок от две години след датата на публикуване на настоящия регламент.

(22)

Комисията проведе консултации с референтните лаборатории на Европейския съюз за остатъци от пестициди относно нуждата да се адаптират някои LOD. За абамектин тези лаборатории предложиха специфични за продукта LOD, постижими от аналитична гледна точка.

(23)

В рамките на Световната търговска организация бяха проведени консултации относно новите МДГОВ с търговските партньори на Съюза и техните становища бяха взети под внимание.

(24)

Поради това Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(25)

С цел да се позволи нормално пускане на пазара, преработване и потребление на продуктите, настоящият регламент следва да не се прилага за продукти, които са произведени в Съюза или внесени в Съюза преди да започнат да се прилагат изменените МДГОВ, и за които информацията показва, че се поддържа високо равнище на защита на потребителите. Такъв е случаят за всички продукти, с изключение на ябълки, круши, ягоди, домати, сладки пиперки, краставици, тиквички, полска салата/кълнова салата, маруля, къдрава листна ендивия/широколистна ендивия, кервел и магданоз.

(26)

Следва да се предвиди разумен срок преди прилагането на изменените МДГОВ, за да могат държавите членки, третите държави и стопанските субекти в областта на храните да се адаптират към спазването на новите изисквания, възникнали вследствие на изменението на МДГОВ.

(27)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Що се отнася до активното вещество абамектин във и върху всички продукти с изключение на ябълки, круши, ягоди, домати, сладки пиперки, краставици, тиквички, полска салата/кълнова салата, маруля, къдрава листна ендивия/широколистна ендивия, кервел и магданоз, които са произведени в Съюза или са внесени в Съюза преди 20 август 2023 г., Регламент (ЕО) № 396/2005 продължава да се прилага във вида му преди изменението с настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 20 август 2023 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(2)  Европейски орган за безопасност на храните; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for abamectin according to Article 12 of Regulation (ЕС) № 396/2005 (Обосновано становище относно преразглеждането на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за абамектин в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014; 12(9):3823.

(3)  Европейски орган за безопасност на храните; Reasoned opinion on evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review and modification of the existing maximum residue levels for abamectin in various commodities (Обосновано становище относно оценката на потвърждаващите данни след преразглеждане на МДГОВ съгласно член 23 и изменение на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за абамектин в различни стоки). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2020; 18(1):5989.

(4)  Европейски орган за безопасност на храните; Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for abamectin in various crops (Обосновано становище за изменение на съществуващите МДГОВ за абамектин в различни култури). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13(7):4189.

(5)  Европейски орган за безопасност на храните; Reasoned opinion on setting of import tolerances for abamectin in various crops (Обосновано становище за определяне на стойности на допустимост на вноса за абамектин в различни култури). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2020; 18(7):6173.

(6)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

(7)  Европейски орган за безопасност на храните; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance abamectin (Заключение относно рецензията на оценката на риска от употребата на активното вещество абамектин като пестицид). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2020; 18(8):6227.

(8)  Европейски орган за безопасност на храните; Focused assessment of certain existing MRLs of concern for abamectin (Целева оценка на някои съществуващи и пораждащи опасения МГДОВ за абамектин). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2021; 19(10):6842.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 колоната за абамектин се заменя със следното:

Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Кодов номер

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (1)

Абамектин (сума от авермектин В1а, авермектин В1b и делта-8,9 изомер на авермектин B1a, изразени като авермектин В1а) (R) (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ; ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

 

0110000

Цитрусови плодове

0,04

0110010

Грейпфрути

 

0110020

Портокали

 

0110030

Лимони

 

0110040

Сладки лимони

 

0110050

Мандарини

 

0110990

Други (2)

 

0120000

Черупкови плодове

0,01  ((*))

0120010

Бадеми

 

0120020

Бразилски орехи

 

0120030

Кашу

 

0120040

Кестени

 

0120050

Кокосови орехи

 

0120060

Лешници

 

0120070

Орехи макадамия

 

0120080

Пеканови орехи

 

0120090

Ядки от пиния

 

0120100

Шамфъстък

 

0120110

Орехи

 

0120990

Други (2)

 

0130000

Семкови плодове

 

0130010

Ябълки

0,006  ((*))

0130020

Круши

0,006  ((*))

0130030

Дюли

0,02

0130040

Мушмули

0,02

0130050

Японско нефле/японски мушмули

0,02

0130990

Други (2)

0,01  ((*))

0140000

Костилкови плодове

 

0140010

Кайсии

0,02

0140020

Череши (сладки)

0,01  ((*))

0140030

Праскови

0,02

0140040

Сливи

0,01  ((*))

0140990

Други (2)

0,01  ((*))

0150000

Ягодоплодни култури

 

0151000

а)

грозде

0,01  ((*))

0151010

Трапезно грозде

 

0151020

Винено грозде

 

0152000

б)

ягоди

0,08

0153000

в)

храстови

 

0153010

Къпини

0,08

0153020

Полски къпини

0,01  ((*))

0153030

Малини (червени и жълти)

0,08

0153990

Други (2)

0,01  ((*))

0154000

г)

други малки плодове и ягодоплодни култури

0,01  ((*))

0154010

Боровинки

 

0154020

Червени боровинки

 

0154030

Френско грозде (черно, червено и бяло)

 

0154040

Цариградско грозде (зелено, червено и жълто)

 

0154050

Шипки

 

0154060

Черници (черни и бели)

 

0154070

Азаролски глог/средиземноморски мушмули

 

0154080

Плодове от черен бъз

 

0154990

Други (2)

 

0160000

Смесени плодове

 

0161000

а)

с ядлива кора

0,01  ((*))

0161010

Фурми

 

0161020

Смокини

 

0161030

Трапезни маслини

 

0161040

Кумквати

 

0161050

Карамболи

 

0161060

Райска ябълка

 

0161070

Ямболан/явайска слива

 

0161990

Други (2)

 

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

0,01  ((*))

0162010

Киви (зелено, червено, жълто)

 

0162020

Личи

 

0162030

Пасионфрут/маракуя

 

0162040

Бодливи круши/кактусови плодове

 

0162050

Звездни ябълки

 

0162060

Виржинска хурма

 

0162990

Други (2)

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

0163010

Авокадо

0,02

0163020

Банани

0,02

0163030

Манго

0,01  ((*))

0163040

Папая

0,01  ((*))

0163050

Нарове

0,01  ((*))

0163060

Черимоя

0,01  ((*))

0163070

Гуава

0,01  ((*))

0163080

Ананаси

0,01  ((*))

0163090

Плодове от хлебно дърво

0,01  ((*))

0163100

Дуриан

0,01  ((*))

0163110

Бодлива анона

0,01  ((*))

0163990

Други (2)

0,01  ((*))

0200000

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ

 

0210000

Кореноплодни и грудкови

0,01  ((*))

0211000

а)

картофи

 

0212000

б)

тропически кореноплодни и грудкови зеленчуци

 

0212010

Корени от маниока

 

0212020

Сладки картофи

 

0212030

Игнами/индийски картофи

 

0212040

Корени от арарут

 

0212990

Други (2)

 

0213000

в)

други кореноплодни и грудкови зеленчуци, с изключение на захарно цвекло

 

0213010

Червено цвекло

 

0213020

Моркови

 

0213030

Целина с едри глави

 

0213040

Хрян

 

0213050

Земна ябълка

 

0213060

Пащърнак

 

0213070

Магданоз на грудки

 

0213080

Репички

 

0213090

Козя брада

 

0213100

Жълта ряпа/брюква

 

0213110

Репи

 

0213990

Други (2)

 

0220000

Луковични зеленчуци

0,01  ((*))

0220010

Чесън

 

0220020

Лук

 

0220030

Шалот/дребен лук

 

0220040

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

 

0220990

Други (2)

 

0230000

Плодни зеленчуци

 

0231000

а)

от семейства Solanaceae и Malvaceae

 

0231010

Домати

0,015

0231020

Сладки пиперки

0,03 (+)

0231030

Патладжани

0,09

0231040

Бамя

0,01  ((*))

0231990

Други (2)

0,01  ((*))

0232000

б)

тиквови и кратункови с ядлива кора

 

0232010

Краставици

0,02

0232020

Корнишони

0,04

0232030

Тиквички

0,02

0232990

Други (2)

0,04

0233000

в)

тиквови и кратункови с неядлива кора

0,01  ((*))

0233010

Пъпеши

 

0233020

Тикви

 

0233030

Дини

 

0233990

Други (2)

 

0234000

г)

сладка царевица

0,01  ((*))

0239000

д)

други плодни зеленчуци

0,01  ((*))

0240000

Зеленчуци от род Brassica (с изключение на корени от тях и на бейби култури от същия род)

 

0241000

а)

цветно зеле

0,01  ((*))

0241010

Броколи

 

0241020

Карфиол

 

0241990

Други (2)

 

0242000

б)

растения от рода Brassica на глави

0,01  ((*))

0242010

Брюкселско зеле

 

0242020

Зеле

 

0242990

Други (2)

 

0243000

в)

листни растения от рода Brassica

 

0243010

Китайско зеле

0,05

0243020

Къдраво зеле

0,01  ((*))

0243990

Други (2)

0,01  ((*))

0244000

г)

алабаш

0,01  ((*))

0250000

Листни зеленчуци, тревисти растения и ядливи цветя

 

0251000

а)

марули и салатни растения

 

0251010

Полска салата/кълнова салата

0,08

0251020

Маруля

0,03

0251030

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

0,01  ((*))

0251040

Кресон и други кълнове

0,08

0251050

Земен кресон

0,08

0251060

Рукола

0,08

0251070

Червен синап

0,01  ((*))

0251080

Бейби култури (в т.ч. растения от рода Brassica)

3

0251990

Други (2)

0,08

0252000

б)

спанак и подобни листни зеленчуци

 

0252010

Спанак

0,01  ((*))

0252020

Тученица

0,1

0252030

Листно цвекло/салатно цвекло

0,01  ((*))

0252990

Други (2)

0,1

0253000

в)

лозови листа и подобни видове

0,01  ((*))

0254000

г)

воден кресон

0,01  ((*))

0255000

д)

дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория

0,01  ((*))

0256000

е)

тревисти растения и ядливи цветя

 

0256010

Кервел

0,03

0256020

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

2

0256030

Листа от целина

0,03

0256040

Магданоз

0,03

0256050

Градински чай

2

0256060

Розмарин

2

0256070

Мащерка

2

0256080

Босилек и ядливи цветя

2

0256090

Дафинов лист

2

0256100

Градински пелин

2

0256990

Други (2)

0,02  ((*))

0260000

Бобови

 

0260010

Фасул (с шушулки)

0,08

0260020

Фасул (без шушулки)

0,01  ((*))

0260030

Грах (с шушулки)

0,08

0260040

Грах (без шушулки)

0,01  ((*))

0260050

Леща

0,01  ((*))

0260990

Други (2)

0,01  ((*))

0270000

Стъблени зеленчуци

 

0270010

Аспержи

0,01  ((*))

0270020

Артишок

0,01  ((*))

0270030

Целина

0,05

0270040

Резене

0,03

0270050

Артишок/ангинарии/ кардун

0,01  ((*))

0270060

Праз

0,01  ((*))

0270070

Ревен

0,01  ((*))

0270080

Бамбукови филизи

0,01  ((*))

0270090

Сърцевини от палмово дърво

0,01  ((*))

0270990

Други (2)

0,01  ((*))

0280000

Гъби, мъхове и лишеи

0,01  ((*))

0280010

Култивирани гъби

 

0280020

Диворастящи гъби

 

0280990

Мъхове и лишеи

 

0290000

Водорасли и прокариотни организми

0,01  ((*))

0300000

ВАРИВА

0,01  ((*))

0300010

Фасул

 

0300020

Леща

 

0300030

Грах

 

0300040

Лупина

 

0300990

Други (2)

 

0400000

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

 

0401000

Маслодайни семена

 

0401010

Ленено семе

0,01  ((*))

0401020

Фъстъци

0,01  ((*))

0401030

Маково семе

0,01  ((*))

0401040

Сусамово семе

0,01  ((*))

0401050

Слънчогледово семе

0,01  ((*))

0401060

Семена от рапица

0,01  ((*))

0401070

Соя

0,01  ((*))

0401080

Семена от синап

0,01  ((*))

0401090

Семена от памук

0,02

0401100

Тиквено семе

0,01  ((*))

0401110

Семена от картам/шафранка/сафлор

0,01  ((*))

0401120

Семена от пореч

0,01  ((*))

0401130

Камелина

0,01  ((*))

0401140

Конопено семе

0,01  ((*))

0401150

Рициново семе

0,01  ((*))

0401990

Други (2)

0,01  ((*))

0402000

Маслодайни плодове

0,01  ((*))

0402010

Маслини за производство на масло

 

0402020

Ядки от маслодайна палма

 

0402030

Плодове от маслодайна палма

 

0402040

Капок (растителен пух)

 

0402990

Други (2)

 

0500000

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

0,01  ((*))

0500010

Ечемик

 

0500020

Елда и други псевдозърнени култури

 

0500030

Царевица

 

0500040

Просо

 

0500050

Овес

 

0500060

Ориз

 

0500070

Ръж

 

0500080

Сорго

 

0500090

Пшеница

 

0500990

Други (2)

 

0600000

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ, КАКАО И РАСТЕНИЯ ОТ СЕМЕЙСТВО РОЖКОВИ

0,05  ((*))

0610000

Чай

 

0620000

Кафе на зърна

 

0630000

Билкови настойки от

 

0631000

а)

цветове

 

0631010

Лайка

 

0631020

Хибискус

 

0631030

Роза

 

0631040

Жасмин

 

0631050

Липа

 

0631990

Други (2)

 

0632000

б)

листа и стръкове

 

0632010

Ягодови листа

 

0632020

Ройбос

 

0632030

Мате

 

0632990

Други (2)

 

0633000

в)

корени

 

0633010

Валериан

 

0633020

Женшен

 

0633990

Други (2)

 

0639000

г)

всички останали части на растението

 

0640000

Какао на зърна

 

0650000

Група Рожкови

 

0700000

ХМЕЛ

0,1

0800000

ПОДПРАВКИ

 

0810000

Подправки на семена

0,05  ((*))

0810010

Анасон

 

0810020

Черен кимион

 

0810030

Целина

 

0810040

Кориандър

 

0810050

Кимион

 

0810060

Копър

 

0810070

Резене

 

0810080

Сминдух

 

0810090

Индийско орехче

 

0810990

Други (2)

 

0820000

Подправки, които представляват плодове на растения

0,05  ((*))

0820010

Бахар/пимента

 

0820020

Съчуански/анасонов/японски пипер

 

0820030

Ким

 

0820040

Кардамон

 

0820050

Хвойна

 

0820060

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

 

0820070

Ванилия

 

0820080

Тамаринд

 

0820990

Други (2)

 

0830000

Подправки, които се получават от кората на растения

0,05  ((*))

0830010

Канела

 

0830990

Други (2)

 

0840000

Подправки, които представляват корени и коренища

 

0840010

Сладък корен/гол сладник

0,05  ((*))

0840020

Джинджифил (10)

 

0840030

Куркума

0,05  ((*))

0840040

Хрян (11)

 

0840990

Други (2)

0,05  ((*))

0850000

Подправки, които представляват пъпки

0,05  ((*))

0850010

Карамфил

 

0850020

Каперси

 

0850990

Други (2)

 

0860000

Подправки, които представляват плодници на растителни цветове

0,05  ((*))

0860010

Жълт минзухар

 

0860990

Други (2)

 

0870000

Подправки, които представляват обвивки

0,05  ((*))

0870010

Обвивка на индийско орехче

 

0870990

Други (2)

 

0900000

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

0,01  ((*))

0900010

Захарно цвекло (корени)

 

0900020

Захарна тръстика

 

0900030

Корени от цикория

 

0900990

Други (2)

 

1000000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

1010000

Продукти от

 

1011000

а)

свине

0,01  ((*))

1011010

Мускули

 

1011020

Мазнини

 

1011030

Черен дроб

 

1011040

Бъбреци

 

1011050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1011990

Други (2)

 

1012000

б)

говеда

 

1012010

Мускули

0,01  ((*))

1012020

Мазнини

0,01  ((*))

1012030

Черен дроб

0,02

1012040

Бъбреци

0,01  ((*))

1012050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,02

1012990

Други (2)

0,01  ((*))

1013000

в)

овце

 

1013010

Мускули

0,02

1013020

Мазнини

0,05

1013030

Черен дроб

0,025

1013040

Бъбреци

0,02

1013050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,05

1013990

Други (2)

0,01  ((*))

1014000

г)

кози

 

1014010

Мускули

0,01  ((*))

1014020

Мазнини

0,01  ((*))

1014030

Черен дроб

0,02

1014040

Бъбреци

0,01  ((*))

1014050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,02

1014990

Други (2)

0,01  ((*))

1015000

д)

еднокопитни

 

1015010

Мускули

0,01  ((*))

1015020

Мазнини

0,01  ((*))

1015030

Черен дроб

0,02

1015040

Бъбреци

0,01  ((*))

1015050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,02

1015990

Други (2)

0,01  ((*))

1016000

е)

домашни птици

0,01  ((*))

1016010

Мускули

 

1016020

Мазнини

 

1016030

Черен дроб

 

1016040

Бъбреци

 

1016050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1016990

Други (2)

 

1017000

ж)

други отглеждани в стопанства сухоземни животни

 

1017010

Мускули

0,01  ((*))

1017020

Мазнини

0,01  ((*))

1017030

Черен дроб

0,02

1017040

Бъбреци

0,01  ((*))

1017050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

0,02

1017990

Други (2)

0,01  ((*))

1020000

Мляко

0,01  ((*))

1020010

Краве

 

1020020

Овче

 

1020030

Козе

 

1020040

Кобилешко

 

1020990

Други (2)

 

1030000

Птичи яйца

0,01  ((*))

1030010

Кокоши

 

1030020

Пачи

 

1030030

Гъши

 

1030040

Пъдпъдъчи

 

1030990

Други (2)

 

1040000

Мед и други пчелни продукти (7)

0,05  ((*))

1050000

Земноводни и влечуги

0,01  ((*))

1060000

Сухоземни безгръбначни животни

0,01  ((*))

1070000

Диви сухоземни гръбначни животни

0,01  ((*))

1100000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — РИБА, РИБНИ ПРОДУКТИ И ВСИЧКИ ДРУГИ МОРСКИ И СЛАДКОВОДНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (8)

 

1200000

КУЛТУРИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, ИЗПОЛЗВАНИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФУРАЖИ ЗА ЖИВОТНИ (8)

 

1300000

ПРЕРАБОТЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (9)

 

Абамектин (сума от авермектин В1а, авермектин В1b и делта-8,9 изомер на авермектин B1a, изразени като авермектин В1а) (R) (F)

(R)

Определението за пестицидния остатък се различава за следните комбинации пестицид — кодов номер: Абамектин — код 1000000, с изключение на 1040000: авермектин В1а

(F)

Мастноразтворим

Европейският орган за безопасност на храните установи, че част от информацията за изпитванията за наличие на остатъчни вещества не е налична. При преразглеждането на МДГОВ Комисията взема предвид информацията, посочена в първото изречение, ако тя бъде подадена до 31 януари 2025 г., а ако тази информация не бъде подадена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

0231020 Сладки пиперки“


((*))  Показва долната граница на аналитично определяне.

(1)  За пълния списък продукти от растителен и животински произход, за които се прилагат МДГОВ, вж. приложение I


31.1.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/22


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/199 НА КОМИСИЯТА

от 30 януари 2023 година

за одобряване на активното вещество с нисък риск Trichoderma atroviride AT10 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО (1) на Съвета, и по-специално член 13, параграф 2 във връзка с член 22, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 30 октомври 2018 г. Франция получи заявление в съответствие с член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 от Agrotecnologías Naturales S.L. за одобрение на активното вещество Trichoderma atroviride AT10.

(2)

В съответствие с член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 15 февруари 2019 г. Франция като държава членка докладчик уведоми заявителя, другите държави членки, Комисията и Европейския орган за безопасност на храните („Органът“), че заявлението е допустимо.

(3)

На 18 септември 2020 г., след като направи оценка на това дали може да се очаква активното вещество да отговаря на критериите за одобряване, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, докладващата държава членка представи на Комисията проект на доклад за оценка с копие до Органа.

(4)

В съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 Органът разпространи проекта на доклада за оценка до заявителя и до останалите държави членки.

(5)

В съответствие с член 12, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 той поиска от заявителя да предостави допълнителна информация на държавите членки, на Комисията и на Органа.

(6)

Оценката на допълнителната информация, извършена от държавата членка докладчик, бе предадена на Органа под формата на актуализиран проект на доклад за оценка.

(7)

На 20 януари 2022 г. Органът предаде на заявителя, на държавите членки и на Комисията заключението си (2) относно това дали може да се очаква активното вещество Trichoderma atroviride AT10 да отговаря на критериите за одобряване, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Органът направи заключението си публично достояние.

(8)

На 14 юли 2022 г. Комисията представи на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите доклад за преразглеждане относно Trichoderma atroviride AT10 и проект на настоящия регламент.

(9)

Комисията прикани заявителя да представи своите коментари по доклада за преразглеждане. Заявителят представи своите коментари и те бяха разгледани внимателно.

(10)

Бе установено, че критериите за одобряване, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, са изпълнени по отношение на един представителен вид употреба на най-малко един продукт за растителна защита, съдържащ активното вещество, което беше проучено и подробно описано в доклада за преглед.

(11)

Освен това Комисията счита, че Trichoderma atroviride AT10 представлява активно вещество с нисък риск по смисъла на член 22 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Trichoderma atroviride AT10 не е рисков микроорганизъм и отговаря на условията, посочени в точка 5.2 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(12)

Поради това е целесъобразно Trichoderma atroviride AT10 да бъде одобрен като активно вещество с нисък риск.

(13)

В съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от посочения регламент и предвид съвременните научно-технически познания е необходимо да бъдат включени определени условия.

(14)

Поради това в съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 22, параграф 2 от него Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (3) следва да бъде съответно изменен.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобряване на активното вещество

Активното вещество Trichoderma atroviride AT10 се одобрява при спазване на предвидените в приложение I към настоящия регламент условия.

Член 2

Изменения в Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma atroviride strain AT10. (Заключение относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на пестициди с активното вещество Trichoderma atroviride, щам AT10). https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2022.7200. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2022 г.;7200. DOI: 10.2903/j.efsa.2022.7200.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

Trichoderma atroviride AT10

Не е приложимо

Номиналното съдържание на Trichoderma atroviride AT10 в техническия продукт следва да бъде

минимално: 1 x 1011 CFU/kg

Номинално: 5 x 1011CFU/kg

Максимално: 1 x 1012 CFU/kg

Без онечиствания от значение

20 февруари 2023 г.

20 февруари 2038 г.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преразглеждане на Trichoderma atroviride AT10, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

спецификацията на произведения за търговски цели технически материал, използван в продукти за растителна защита, включително пълната характеристика на значимите вторични метаболити;

защитата на операторите и работниците, като се има предвид, че микроорганизмите сами по себе си се считат за потенциални сенсибилизатори. Може да се обмисли използването на ЛПС/РПС за намаляване на експозицията по кожен път и чрез вдишване.


(1)  Допълнителна информация за идентичността и спецификацията на активното вещество е предоставена в доклада във връзка с подновяването на одобрението.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В част Г от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се добавя следното вписване:

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

„43

Trichoderma atroviride AT10

Не е приложимо

Номиналното съдържание на Trichoderma atroviride AT10 в техническия продукт и формулировката е

минимално: 1 x 1011 CFU/kg

Номинално: 5 x 1011CFU/kg

Максимално: 1 x 1012 CFU/kg

Без онечиствания от значение

20 февруари 2023 г.

20 февруари 2038 г.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преразглеждане на Trichoderma atroviride AT10, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

спецификацията на произведения за търговски цели технически материал, използван в продукти за растителна защита, включително пълната характеристика на значимите вторични метаболити;

защитата на операторите и работниците, като се има предвид, че микроорганизмите сами по себе си се считат за потенциални сенсибилизатори. Може да се обмисли използването на ЛПС/РПС за намаляване на експозицията по кожен път и чрез вдишване.


(1)  Допълнителна подробна информация за идентичността и спецификацията на активното вещество е предоставена в доклада във връзка с подновяването на одобрението.“


31.1.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/26


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2023/200 НА КОМИСИЯТА

от 30 януари 2023 година

за неодобряване на етерично масло от лимон (етерично масло от Citrus limon) като основно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО (1) на Съвета, и по-специално член 13, параграф 2 във връзка с член 23, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 6 юни 2020 г. Комисията получи заявление от Cugargestion Management S. L. („заявителят“) за одобрение на етерично масло от лимон като основно вещество, което да се използва за растителна защита като акарицид, инсектицид и фунгицид при цитрусови плодни дръвчета. През ноември 2020 г. Комисията получи преразгледано заявление, което беше придружено от информацията, изисквана съгласно член 23, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(2)

Съответните оценки, извършени в съответствие с друго законодателство на ЕС съгласно посоченото в член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, бяха на разположение. По отношение на етеричното масло от лимон беше направена оценка от експертната група FEEDAP на Европейския орган за безопасност на храните („Органа“) (2). Що се отнася до основния компонент на етеричното масло от лимон, а именно d-лимонен, съответните налични оценки включват заключение относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на пестициди, издадено от Органа (3), както и становище на Комитета за оценка на риска към Европейската агенция по химикали (ECHA) (4). Резултатите от тези оценки бяха взети под внимание както от Органа, така и от Комисията.

(3)

Комисията поиска научно съдействие от Органа. На 20 септември 2021 г. Органът представи на Комисията технически доклад за етерично масло от лимон (5).

(4)

По отношение на здравето на човека Органът стигна до заключението, че въпреки че не е установена хармонизирана класификация на Съюза за етерично масло от лимон съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (6) относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химични вещества и смеси, основната опасност, свързана с етеричното масло от лимон, е неговата токсичност чрез вдишване и свойства за кожна сенсибилизация. Основният компонент на етеричното масло от лимон, d-лимонен, се класифицира (7) като вещество, което може да е смъртоносно при поглъщане и при навлизане в дихателните пътища (Asp. Tox.1), като дразнител на кожата (Skin Irrit 2) и като вещество, което може да причини алергична кожна реакция (Skin Sens.1B). Освен това поради липсата на данни Органът не можа да приключи своята оценка на нехранителните рискове за операторите, работниците, случайните лица и живущите в близост.

(5)

По отношение на въздействието на етеричното масло от лимон върху околната среда Органът отбеляза, че то е токсично за водните организми. D-лимонен е класифициран (8) като силно токсичен за водните организми (Aquatic Acute 1) и като силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект (Aquatic Chronic 3). Освен това наличните данни не бяха достатъчни, за да докажат приемлив риск за нецелевите организми.

(6)

Комисията представи на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите съответно на 12 април 2022 г. и на 14 октомври 2022 г. доклада за преглед, в който заключава, че критериите за одобряване на основни вещества не са изпълнени по отношение на етерично масло от лимон и че поради това е целесъобразно то да не бъде одобрено като основно вещество, както и проект на настоящия регламент за изпълнение.

(7)

Комисията прикани заявителя да представи своите коментари по техническия доклад на Органа и по докладa за преглед на Комисията. Заявителят представи своите коментари, които бяха надлежно разгледани.

(8)

Въпреки изложените от заявителя аргументи обаче, опасенията, свързани с безопасността на употребата на това вещество по отношение на защитата на здравето на човека и околната среда, не можаха да отпаднат.

(9)

Следователно не беше установено, че са изпълнени условията, определени в член 23 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Поради това е целесъобразно да се установи, че етеричното масло от лимон не се одобрява като основно вещество.

(10)

Настоящият регламент не възпрепятства подаването на ново заявление за одобряване на етерично масло от лимон като основно вещество в съответствие с член 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Веществото етерично масло от лимон (етерично масло от Citrus limon) не се одобрява като основно вещество.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Експертна група FEEDAP на ЕОБХ (Експертна група на ЕОБХ по добавките и продуктите или веществата, използвани във фуражите), Bampidis V, Azimonti G, Bastos ML, Christensen H, Kouba M, Faŝmon Durjava M, López-Alonso M, López Puente S, Marcon F, Mayo B, Pechová A, Petkova M, Ramos F, Sanz Y, Villa RE, Woutersen R, Brantom P, Chesson A, Westendorf J, Galobart J, Manini P, Pizzo F и Dusemund B, 2021 г. Научно становище относно безопасността и ефикасността на фуражните добавки, съдържащи пресовано етерично масло от лимон и негови фракции от Citrus limon (L.) Osbeck и етерично масло от сладък лимон от Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle за употреба за всички видове животни (FEFANA asbl). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2021;19(4):6548, стр. 55, https://doi. оrg/10.2903/j.efsa.2021.6548.

(3)  ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), 2013 г. Заключение относно партньорската проверка за оценка на риска от употребата на пестициди, съдържащи активното вещество портокалово масло. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2013;11(2):3090. 55 стр. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3090.

(4)  Становище на Комитета за оценка на риска (КОР) на ECHA (Европейската агенция по химикали) с предложение за хармонизирана класификация и етикетиране на (R)-p-мента-1,8-диен; d-лимонен, на равнището на ЕС (Opinion proposing harmonised classification and labelling at EU level of (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene). Прието на 15 март 2019 г. Достъпно на https://echa.europa.eu/documents/10162/10c233b2-019e-4e59-e0c1-550133aed912.

(5)  ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), 2021 г. Технически доклад за резултатите от консултацията с държавите членки и ЕОБХ във връзка със заявлението за одобряване на етерично масло от лимон като основно вещество за употреба за растителна защита като акарицид, инсектицид и фунгицид при плодни дръвчета (цитруси). Допълнителна публикация на ЕОБХ 2021: EN-6873. 147 стр. doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN-6873.

(6)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(7)  Делегиран регламент (ЕС) 2021/849 на Комисията от 11 март 2021 г. за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB L 188, 28.5.2021 г., стр. 27).

(8)  Делегиран регламент (ЕС) 2021/849.


РЕШЕНИЯ

31.1.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/29


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2023/201 НА КОМИСИЯТА

от 30 януари 2023 година

за определяне на датата, на която започва експлоатацията на Шенгенската информационна система съгласно Регламент (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2018/1862 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген и за изменение и отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006 (1), и по-специално член 66, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1862 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за изменение и отмяна на Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006 на Европейския парламент и на Съвета и Решение 2010/261/ЕС на Комисията (2), и по-специално член 79, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2018/1861 и Регламент (ЕС) 2018/1862 определят новите правила за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система. Те повишават ефективността и засилват техническата и оперативната ефикасност на Шенгенската информационна система и разширяват използването ѝ чрез въвеждането на нови категории сигнали и функции. Освен това с Регламент (ЕС) 2018/1860 на Европейския парламент и на Съвета (3) беше установен нов вид сигнал за връщане на граждани на трети държави.

(2)

Регламент (ЕС) 2018/1861 представлява правното основание за Шенгенската информационна система по отношение на въпросите, попадащи в обхвата на част трета, дял V, глава 2 от Договора, а Регламент (ЕС) 2018/1862 представлява правното основание за Шенгенската информационна система по отношение на въпросите, попадащи в обхвата на част трета, дял V, глави 4 и 5 от Договора. Фактът, че правното основание за Шенгенската информационна система се състои от отделни инструменти, не засяга принципа, че Шенгенската информационна система представлява единна информационна система, която следва да функционира като такава.

(3)

След влизането в сила на регламенти (ЕС) 2018/1860, (ЕС) 2018/1861 и (ЕС) 2018/1862 Комисията, държавите членки и Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) допълват необходимите технически и правни договорености за прилагането на новите правила както на централно, така и на национално равнище, за да могат да обработват данни и да обменят допълнителна информация съгласно новите правила.

(4)

Съгласно Регламент (ЕС) 2018/1861 и Регламент (ЕС) 2018/1862 новите правила трябва да се прилагат на последователни етапи, за да се осигури достатъчно време за въвеждането на необходимите правни, оперативни и технически мерки и договорености. Така част от разпоредбите на регламенти (ЕС) 2018/1861 и (ЕС) 2018/1862 започнаха да се прилагат съответно на 28 декември 2018 г., 28 декември 2019 г. и 28 декември 2020 г. Що се отнася до началото на прилагането на разпоредбите, които предвиждат най-сложните промени, оказващи цялостно въздействие върху техническото изпълнение и функционирането на Шенгенската информационна система, тези регламенти предвиждат специален механизъм за отложено начало на прилагането, за да се гарантира, че въпросните елементи стават приложими едва след като бъдат предприети необходимите подготвителни стъпки, позволяващи постоянното и непрекъснато функциониране на системата.

(5)

В съответствие с този механизъм Комисията следва да определи датата, на която започва експлоатацията на Шенгенската информационна система, след като провери дали са изпълнени правните, техническите и оперативните условия, определени в регламенти (ЕС) 2018/1860, (ЕС) 2018/1861 и (ЕС) 2018/1862.

(6)

Комисията се увери, че актовете за изпълнение, необходими за прилагането на регламенти (ЕС) 2018/1860, (ЕС) 2018/1861 и (ЕС) 2018/1862, са приети; че държавите членки са уведомили Комисията за предприемането на необходимите технически и правни мерки за обработване на данни от Шенгенската информационна система и за обмен на допълнителна информация съгласно посочените регламенти, както и че eu-LISA е уведомила Комисията за успешното приключване на всички дейности по изпитване по отношение на централната ШИС и за взаимодействието между функцията за техническа поддръжка на централната ШИС (ЦС—ШИС) и националните системи (Н.ШИС). Поради това е целесъобразно да се определи датата, на която трябва да започне експлоатацията на Шенгенската информационна система съгласно регламенти (ЕС) 2018/1860, (ЕС) 2018/1861 и (ЕС) 2018/1862.

(7)

По силата на член 66, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета и член 79, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/1862 на Европейския парламент и на Съвета тези регламенти се прилагат от датата, определена в настоящото решение. Освен това по силата на член 20 от Регламент (ЕС) 2018/1860 на Европейския парламент и на Съвета разпоредбите, предвидени в посочения регламент, с които в Шенгенската информационна система се въвежда нов вид сигнал за връщане на граждани на трети държави, се прилагат от началната дата, определена в настоящото решение.

(8)

Като се има предвид, че Комисията трябва да определи бъдеща дата, на която започва експлоатацията на Шенгенската информационна система, не е необходим междинен период между датата на публикуване и датата на влизане в сила на настоящото решение. Поради това настоящото решение следва да влезе в сила в деня на публикуването му.

(9)

В съответствие с членове 1 и 2 от протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на Регламент (ЕС) 2018/1861 и Регламент (ЕС) 2018/1862 и не е обвързана от тях, нито от тяхното прилагане. Въпреки това, тъй като Регламент (ЕС) 2018/1861 и Регламент (ЕС) 2018/1862 представляват развитие на достиженията на правото от Шенген, в съответствие с член 4 от посочения протокол на 26 април 2019 г. Дания уведоми за решението си да въведе Регламент (ЕС) 2018/1861 и Регламент (ЕС) 2018/1862 в националното си законодателство. Следователно по силата на международното право Дания е длъжна да прилага настоящото решение.

(10)

Ирландия участва в настоящото решение доколкото то се отнася до Регламент (ЕС) 2018/1862 в съответствие с член 5, параграф 1 от Протокол № 19 относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и с член 6, параграф 2 от Решение 2002/192/ЕО на Съвета (4) във връзка с Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1745 на Съвета (5).

(11)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящото решение представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (6), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Ж) от Решение 1999/437/ЕО на Съвета (7).

(12)

По отношение на Швейцария настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (8), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Ж от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета (9) и член 3 от Решение 2008/149/ПВР на Съвета (10).

(13)

По отношение на Лихтенщайн настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (11), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Ж) от Решение 1999/437/ЕО на Съвета, във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета (12) и член 3 от Решение 2011/349/ЕС на Съвета (13).

(14)

По отношение на България и Румъния настоящото решение представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г. и следва да се тълкува във връзка с решения 2010/365/ЕС (14) и (ЕС) 2018/934 (15) на Съвета.

(15)

По отношение на Кипър настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Експлоатацията на Шенгенската информационна система съгласно Регламент (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2018/1862 започва на 7 март 2023 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 януари 2023 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 312, 7.12.2018 г., стр. 14.

(2)  ОВ L 312, 7.12.2018 г., стр. 56.

(3)  Регламент (ЕС) 2018/1860 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 г. за използването на Шенгенската информационна система за целите на връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави (ОВ L 312, 7.12.2018 г., стр. 1).

(4)  Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20).

(5)  Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1745 на Съвета от 18 ноември 2020 г. относно привеждането в действие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в областта на защитата на личните данни и относно временното привеждане в действие на някои разпоредби на достиженията на правото от Шенген в Ирландия (OВ L 393, 23.11.2020 г., стр. 3).

(6)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(7)  Решение на Съвета 1999/437/ЕО от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31).

(8)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(9)  Решение 2008/146/ЕО на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1).

(10)  Решение 2008/149/ПВР на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 50).

(11)  ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 21.

(12)  Решение 2011/350/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение на премахването на проверките по вътрешните граници и движението на хора (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19).

(13)  Решение 2011/349/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение по-специално на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейското сътрудничество (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 1).

(14)  Решение 2010/365/ЕС на Съвета от 29 юни 2010 г. относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния (ОВ L 166, 1.7.2010 г., стр. 17).

(15)  Решение (ЕС) 2018/934 на Съвета от 25 юни 2018 г. относно привеждането в действие на оставащите разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система, в Република България и в Румъния (ОВ L 165, 2.7.2018 г., стр. 37).


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

31.1.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 27/33


РЕШЕНИЕ № 1/2022 НА КОМИТЕТА ПО МИТНИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ, СЪЗДАДЕН СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И РЕПУБЛИКА СИНГАПУР

от 20 декември 2022 година

за изменение на някои елементи в протокол 1 относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество, както и приложенията към него [2023/202]

КОМИТЕТЪТ ПО МИТНИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ,

като взе предвид Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур (наричано по-долу „Споразумението“), и по-специално член 34 от протокол 1 и член 16.2 от Споразумението,

като има предвид, че:

(1)

В член 34 (Изменения на настоящия протокол) от протокол 1 към Споразумението се предвижда, че с решение на Комитета по митническите въпроси, създаден съгласно член 16.2 (Специализирани комитети) от Споразумението, страните могат да изменят разпоредбите на протокол 1 към Споразумението.

(2)

По отношение на номенклатурата, основана на Конвенцията за Хармонизирана система за описание и кодиране на стоките (ХС), бяха внесени изменения на 1 януари 2012 г., 1 януари 2017 г. и 1 януари 2022 г. Страните се споразумяха да актуализират протокол 1 с цел отразяване на в най-актуалната версия на ХС.

(3)

Страните се споразумяха да променят обхвата на определените в приложение Б(а) към протокол 1 годишни квоти за консервирано месо, рибни кюфтета и кюфтета от сепия.

(4)

В член 17 (Условия за изготвяне на декларация за произход) от протокол 1 се предвижда, че декларацията за произход може да бъде изготвена: в Европейския съюз — inter alia, от износител със статут на одобрен износител, и в Сингапур — от регистриран износител. За да се осигури еднакво третиране на икономическите оператори в двете страни, протокол 1 слева да бъде изменен, така че всяка от страните да може да реши, в съответствие със своите законови и подзаконови актове, кои износители ще могат да издават декларация за произход. Поради това за тази цел ще е необходимо определение за „износител“.

(5)

Предвид новото определение за „износител“ терминът „износител“ в определението за „пратка“, в член 1, параграф 1, буква г), член 13 (Забрана за промяна) и в член 14 (Изложения) от протокол 1 трябва да бъде заменен с термина „изпращач“.

(6)

В параграф 5 от член 17 (Условия за изготвяне на декларация за произход) се предвижда, че върху декларацията за произход се поставя собственоръчно оригиналният подпис на износителя. Страните се споразумяха да отменят това изискване с цел улесняване на търговията и намаляване на административната тежест при ползването на тарифните преференции по Споразумението.

(7)

В определението за „цена франко завода“ в член 1, параграф 1, буква е), е необходимо да се изясни как трябва да се разбира понятието „производител“, когато последната обработка или преработка е възложена за подизпълнение.

(8)

Като се има предвид, че и двете страни следва да прилагат система за регистрирани износители, изготвяният в страните документ за произход следва да бъде преименуван от „декларация за произход“ на „изявление за произход“.

(9)

Като преходна мярка следва да се предвиди, че за период от 3 месеца, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение, Сингапур ще приема декларациите за произход, изготвени в съответствие с член 17 (Условия за изготвяне на декларация за произход) и член 18 (Одобрен износител) от протокол 1 към Споразумението във вида му в сила преди датата на влизане в сила на настоящото решение.

(10)

Поради това протокол 1 към Споразумението и няколко от приложенията към него следва да бъдат изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протокол 1 към Споразумението се изменя, както следва:

1)

Съдържанието на протокол 1 се заменя със следното:

„СЪДЪРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 1

Определения

РАЗДЕЛ 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОНЯТИЕТО „ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД“

ЧЛЕН 2

Общи изисквания

ЧЛЕН 3

Кумулация на произход

ЧЛЕН 4

Изцяло получени продукти

ЧЛЕН 5

Достатъчно обработени или преработени продукти

ЧЛЕН 6

Недостатъчна обработка или преработка

ЧЛЕН 7

Единица за оценка

ЧЛЕН 8

Принадлежности, резервни части и инструменти

ЧЛЕН 9

Комплекти

ЧЛЕН 10

Неутрални елементи

ЧЛЕН 11

Счетоводно разделяне

РАЗДЕЛ 3

ТЕРИТОРИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

ЧЛЕН 12

Принцип на териториалност

ЧЛЕН 13

Забрана за промяна

ЧЛЕН 14

Изложения

РАЗДЕЛ 4

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ОСВОБОЖДАВАНЕ

ЧЛЕН 15

Забрана за възстановяване на мита или за освобождаване от мита

РАЗДЕЛ 5

ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОИЗХОД

ЧЛЕН 16

Общи изисквания

ЧЛЕН 17

Условия за изготвяне на изявление за произход

ЧЛЕН 19

Валидност на изявлението за произход

ЧЛЕН 20

Представяне на изявлението за произход

ЧЛЕН 21

Внос, осъществяван чрез поредица от доставки

ЧЛЕН 22

Освобождаване от изискването за представяне на изявление за произход

ЧЛЕН 23

Подкрепящи документи

ЧЛЕН 24

Съхранение на изявлението за произход и на подкрепящите документи

ЧЛЕН 25

Несъответствия и технически грешки

ЧЛЕН 26

Суми, изразени в евро

РАЗДЕЛ 6

ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ЧЛЕН 27

Сътрудничество между компетентните органи

ЧЛЕН 28

Проверка на изявленията за произход

ЧЛЕН 29

Административни разследвания

ЧЛЕН 30

Уреждане на спорове

ЧЛЕН 31

Санкции

РАЗДЕЛ 7

СЕУТА И МЕЛИЛА

ЧЛЕН 32

Прилагане на настоящия протокол

ЧЛЕН 33

Специални условия

РАЗДЕЛ 8

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 34

Изменения на настоящия протокол

ЧЛЕН 35

Преходни разпоредби за стоки в транзит или стоки на склад

Списък на допълненията

ПРИЛОЖЕНИЕ А:

УВОДНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ СПИСЪКА В ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРИЛОЖЕНИЕ Б:

СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ ОБРАБОТКА ИЛИ ПРЕРАБОТКА, КОИТО СЕ ИЗИСКВА ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ВЪРХУ МАТЕРИАЛИТЕ БЕЗ ПРОИЗХОД, ЗА ДА МОЖЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯТ ПРОДУКТ ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА ПРОДУКТ С ПРОИЗХОД

ПРИЛОЖЕНИЕ Б(а):

ПРИБАВКА КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРИЛОЖЕНИЕ В:

МАТЕРИАЛИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОИТО НЕ СЕ ПРИЛАГА КУМУЛАЦИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ Г:

ПРОДУКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 9, ЗА КОИТО МАТЕРИАЛИТЕ С ПРОИЗХОД ОТ ДЪРЖАВА ОТ ACEAH СЕ СЧИТАТ ЗА МАТЕРИАЛИ С ПРОИЗХОД ОТ НЯКОЯ ОТ СТРАНИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ Д:

ТЕКСТ НА ИЗЯВЛЕНИЕТО ЗА ПРОИЗХОД

Съвместни декларации

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО КНЯЖЕСТВО АНДОРА

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО РЕПУБЛИКА САН МАРИНО

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ПРАВИЛАТА ЗА ПРОИЗХОД, КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ В ПРОТОКОЛ 1“.

2)

Член 1 се заменя със следното:

„ЧЛЕН 1

Определения

1.   За целите на настоящия протокол:

а)

„държава от ACEAH“ означава държава — членка на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия, която не е страна по настоящото споразумение;

б)

„глави“, „позиции“ и „подпозиции“ означава главите, позициите (четирицифрени кодове) и подпозициите (шестцифрени кодове), използвани в номенклатурата, съставляваща Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, наричана в настоящия протокол „Хармонизираната система“ или „ХС“;

в)

„класифициран“ се отнася за класифицирането на продукт или материал в определена глава, позиция или подпозиция на Хармонизираната система;

г)

„пратка“ означава продукти, които са изпратени едновременно от един изпращач до един получател или са обхванати от единен транспортен документ, обхващащ техния превоз от изпращача до получателя, или при липса на такъв документ — от единна фактура;

д)

„митническа стойност“ означава стойността, определена съгласно Споразумението за митническо остойностяване;

е)

„цена франко завода“ означава цената „ex works“ (франко завода), платена за продукта на производителя, в чието предприятие е извършена последната обработка или преработка, при условие че цената включва стойността на всички използвани материали и всички други свързани с производството на продукта разходи, от които се изключват всички вътрешни такси, които са възстановени или могат да бъдат възстановени, когато полученият продукт бъде изнесен.

Когато действително платената цена не отразява всички разходи, свързани с производството на продукта, които действително са възникнали в Съюза или в Сингапур, цената франко завода представлява сборът от всички тези разходи, от които се изключват всички вътрешни такси, които са възстановени или могат да бъдат възстановени, когато полученият продукт бъде изнесен.

Когато последната обработка или преработка е била възложена за подизпълнение на производител, терминът „производител“ се отнася за предприятието, което е наело подизпълнителя;

ж)

„износител“ означава намиращо се в някоя от страните лице, което в съответствие с изискванията на законовите и подзаконовите актове на тази страна изнася или произвежда продукта с произход и което може да изготвя изявление за произход;

з)

„взаимозаменяеми материали“ означава материали, които са от един и същи вид и с едно и също търговско качество, с еднакви технически и физически характеристики и които не могат да бъдат разграничени един от друг след влагането им в крайния продукт;

и)

„стоки“ означава както материали, така и продукти;

й)

„юридическо лице“ означава всеки правен субект, надлежно учреден или организиран по друг начин съгласно приложимото законодателство, с цел печалба или с друга цел, частна или държавна собственост, в това число всяко дружество, дружество за попечителство, съдружие, съвместно предприятие, еднолично предприятие или сдружение;

к)

„производство“ означава всякакъв вид обработка или преработка, включително сглобяване;

л)

„материал“ означава всяка съставка, суровина, компонент или част и т.н., използвани при производството на продукта;

м)

„лице“ означава физическо или юридическо лице;

н)

„продукт“ означава продуктът, който се произвежда, дори ако целта на производството му е последващо използване в друга производствена операция;

о)

„стойност на материалите“ означава митническата стойност в момента на вноса на използваните материали без произход или ако тя не е известна и не може да бъде определена — първата проверима цена, заплатена за материалите в Съюза или в Сингапур.“

3)

В член 13 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Без да се засягат разпоредбите на раздел 5, разделянето на пратки се допуска, когато се извършва от изпращача или на негова отговорност, при условие че те останат под митнически надзор в държавата(ите) на транзит.“

4)

В член 14, параграф 1 букви а) и б) се заменят със следното:

„а)

изпращач е изпратил тези продукти от някоя от страните за държавата, в която е проведено изложението, и ги е изложил там;

б)

продуктите са били продадени или прехвърлени по друг начин от този изпращач на лице в някоя от страните;“.

5)

Член 17 се заменя със следното:

„ЧЛЕН 17

Условия за изготвяне на изявление за произход

1.   Изявление за произход по член 16 (Общи изисквания) може да бъде изготвено от износителя.

2.   Изявление за произход може да бъде изготвено, ако съответните продукти могат да се считат за продукти с произход от Съюза или от Сингапур и ако изпълняват останалите изисквания на настоящия протокол.

3.   Износителят, изготвящ изявление за произход, трябва да бъде готов да представи по всяко време, по искане на митническите органи на страната износител, всички подходящи документи по член 23 (Подкрепящи документи), които доказват, че съответните продукти притежават статут на продукти с произход, както и че са изпълнени останалите изисквания на настоящия протокол.

4.   Изявление за произход се изготвя от износителя посредством напечатване, полагане на печат или отпечатване върху фактурата или известието за доставка или върху друг търговски документ на текста на декларацията, който е посочен в приложение Д към настоящия протокол, в съответствие с разпоредбите на националното законодателство на страната износител. Ако изявлението се изготвя на ръка, то се изписва с мастило и с главни букви. При износ от Сингапур изявлението за произход се изготвя по версията на английски език, а при износ от Съюза изявлението за произход може да се изготви по една от езиковите версии в приложение Д към настоящия протокол.

5.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1 изявление за произход може по изключение да бъде изготвено след извършването на износа („изявление със задна дата“), при условие че бъде представено в страната вносител не по-късно от две години, когато тази страна е Съюзът, и една година, когато страната е Сингапур, след въвеждането на стоките на съответната територия.“

6)

В съдържанието и в член 3, параграфи 6 и 13, член 11, параграф 5, член 14, параграф 2, член 15, параграфи 1 и 3, заглавието на раздел 5, член 16, параграфи 1 и 2, заглавието на член 19, член 19, параграфи 1, 2 и 3, заглавието на член 20, член 20, член 21, заглавието на член 22, член 22, параграф 1, член 23, заглавието на член 24, член 24, параграфи 1 и 2, член 25, параграфи 1 и 2, член 27, параграфи 1 и 2, заглавието на член 28, член 28, параграфи 1 и 2, член 30, параграф 1, член 33, параграф 3 и член 35 терминът „декларация за произход“ се заменя с термина „изявление за произход“.

7)

Член 18 се заличава.

8)

Член 26 се заменя със следното:

„ЧЛЕН 26

Суми, изразени в евро

1.   За целите на прилагането на разпоредбите на параграф 3 на член 22 (Освобождаване от изискването за представяне на изявление за произход) в случаите, в които продуктите са фактурирани в различна от евро валута, сумите в националните валути на държавите — членки на Съюза, равностойни на изразените в евро суми, се определят ежегодно от всяка от съответните държави.

2.   Разпоредбите на параграф 3 на член 22 (Освобождаване от изискването за представяне на изявление за произход) се прилагат по отношение на дадена пратка при посочване на валутата, в която е съставена фактурата, в съответствие с определената от съответната страна сума.

3.   Сумите, които следва да се използват в която и да е национална валута, представляват равностойността в тази валута на изразените в евро суми към първия работен ден на месец октомври. Тези суми се съобщават на Европейската комисия до 15 октомври и се прилагат от 1 януари на следващата година. Европейската комисия уведомява всички заинтересовани държави за съответните суми.

4.   Всяка държава — членка на Съюза, може да закръгли в посока нагоре или надолу сумата, получена от конвертирането в националната ѝ валута на изразена в евро сума. Закръглената сума не може да се различава с повече от пет процента от получената в резултат на конвертирането сума. Всяка държава — членка на Съюза, може да запази непроменена равностойността в своята национална валута на изразена в евро сума, ако по време на годишното коригиране, предвидено в параграф 3, конвертирането на тази сума, преди тя да бъде закръглена, води до увеличаване с по-малко от петнадесет процента на равностойността в националната валута. Равностойността в национална валута може да остане непроменена, ако конвертирането би довело до намаляване на размера на тази равностойност.

5.   По искане на Съюза или на Сингапур изразените в евро суми се преразглеждат от Комитета по митническите въпроси, създаден съгласно член 16.2 (Специализирани комитети). При извършване на това преразглеждане страните преценяват целесъобразността от запазване на последиците от съответните ограничения в реално изражение. За тази цел страните могат да променят изразените в евро суми с решение на Комитета по митническите въпроси.“

9)

Приложение Б се изменя съгласно приложение 1 към настоящото решение.

10)

Приложение Б(а) се изменя съгласно приложение 2 към настоящото решение.

11)

Приложение Г се изменя съгласно приложение 3 към настоящото решение.

12)

Приложение Д се изменя съгласно приложение 4 към настоящото решение.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2023 г.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2022 година.

За Комитета по митническите въпроси ЕС—Сингапур

От името на Европейския съюз

Mr. Jean-Michel GRAVE

От името на Република Сингапур

Mr. Lim Teck LEONG


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Приложение Б към протокол 1 се изменя, както следва:

1)

В реда за позиция по ХС „0305“ текстът в колоната „Описание на продукта“ се заменя със следното:

„Риби сушени, осолени или в саламура; риби пушени, дори топло пушени“.

2)

В реда за позиция по ХС „ex 0306“ текстът в колоната „Описание на продукта“ се заменя със следното:

„Ракообразни, дори без черупки, сушени, осолени или в саламура; пушени ракообразни, дори без черупки, дори топло пушени; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура“.

3)

В реда за позиция по ХС „ex 0307“ текстът в колоната „Описание на продукта“ се заменя със следното:

„Мекотели, дори без черупки, сушени, осолени или в саламура; пушени мекотели, дори без черупки, дори топло пушени“.

4)

Между реда за позиция по ХС „ex 0307“ и реда за позиция по ХС „Глава 4“ се вмъкват следните редове:

„ex 0308

Водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, сушени, осолени или в саламура; пушени водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, дори топло пушени

Производство, при което всички използвани материали от глава 3 са изцяло получени

0309

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от риби, ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, годни за консумация от човека

Производство, при което всички използвани материали от глава 3 са изцяло получени;“

5)

В реда за позиция по ХС „ex глава 15“ текстът в колоната „Описание на продукта“ се заменя със следното:

„Мазнини и масла от животински, растителен или микробен произход и продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни цели; восъци от животински или растителен произход; с изключение на:“.

6)

В реда за позиция по ХС „1509 и 1510“ текстът в колоната „Описание на продукта“ се заменя със следното:

„Маслиново масло и неговите фракции, други масла и техните фракции, получени изключително от маслини“.

7)

В реда за позиция по ХС „1516 и 1517“ текстът в колоната „Описание на продукта“ се заменя със следното:

„Животински, растителни или микробни мазнини и масла и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин;

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински, растителни или микробни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини и масла или техните фракции от № 15.16“.

8)

В реда за позиция по ХС „Глава 16“ текстът в колоната „Описание на продукта“ се заменя със следното:

„Продукти от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни или от насекоми“.

9)

В реда за позиция по ХС „ex глава 24“ текстът в колоната „Описание на продукта“ се заменя със следното:

„Тютюн и обработени заместители на тютюна; продукти, дори съдържащи никотин, предназначени за вдишване без горене на продуктите; други продукти, съдържащи никотин, предназначени за въвеждане на никотин в човешкото тяло; с изключение на:“.

10)

Между реда за позиция по ХС „ex 2402“ и реда за позиция по ХС „ex глава 25“ се вмъкват следните редове:

„2404 12

Продукти, предназначени за вдишване без горене, несъдържащи тютюн или възстановени тютюни и съдържащи никотин

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се използват материали от същата позиция като тази на продукта, при условие че общата им стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex 2404 19

Патрони и пълнители, пълни, за електронни цигари

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се използват материали от същата позиция като тази на продукта, при условие че общата им стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

2404 91

Продукти, различни от продуктите, предназначени за вдишване без горене, за орална употреба

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта, при което:

отделните тегла на използваната захар и на използваните материали от глава 4 не надвишават 20 % от теглото на крайния продукт, и

общото тегло на използваната захар и на използваните материали от глава 4 не надвишава 40 % от теглото на крайния продукт

2404 92 ,

2404 99

Продукти, различни от продуктите, предназначени за вдишване без горене, за трансдермално приложение и за употреба, различна от оралната

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта. Могат обаче да се използват материали от същата позиция като тази на продукта, при условие че общата им стойност не надвишава 20 % от цената на продукта франко завода

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода;“

11)

Между реда за позиция по ХС „ex глава 38“ и реда за позиция по ХС „3823“ се вмъкват следните редове:

„ex 3816

Доломит, агломериран с помощта на свързващи вещества

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на продукта франко завода

ex 3822

Диагностични комплекти за изследване на малария

Имунологични продукти, несмесени, непредставени под формата на дози, нито пригодени за продажба на дребно

Имунологични продукти, смесени, непредставени под формата на дози, нито пригодени за продажба на дребно

Имунологични продукти, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

Реактиви, предназначени за определяне на кръвните групи или фактори

Производство от материали от която и да било позиция;“

12)

В първия ред за позиция по ХС „6306“ текстът в колоната „Описание на продукта“ се заменя със следното:

„Покривала и външни щори; палатки (включително временни навеси и подобни артикули); платна за лодки, сърфове или сухопътни ветроходи; артикули за къмпинг“.

13)

В реда за позиция по ХС „8522“ текстът в колоната „Описание на продукта“ се заменя със следното:

„Части и принадлежности, изключително или главно предназначени за апаратите от № 8519 или 8521“.

14)

В реда за позиция по ХС „8529“ текстът в колоната „Описание на продукта“ се заменя със следното:

„Части, изключително или главно предназначени за апаратите от № 8524 до 8528“.

15)

В реда за позиция по ХС „8548“ текстът в колоната „Описание на продукта“ се заменя със следното:

„Електрически части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава“.

16)

Между реда за позиция по ХС „8548“ и реда за позиция по ХС „ex глава 86“ се вмъква следният ред:

„8549

Отпадъци и остатъци от електрическо и електронно оборудване

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода;“

17)

В реда за позиция по ХС „ex глава 86“ текстът в колоната „Позиция по ХС“ и текстът в колоната „Описание на продукта“ се заменят съответно със следното:

„Глава 86“ и „Превозни средства и оборудване за железопътни или подобни линии и техните части; неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии и техните части; механични сигнализационни устройства (включително електромеханичните) за комуникационни пътища“.

18)

Между реда за позиция по ХС „ex 8804“ и реда за позиция по ХС „Глава 89“ се вмъква следният ред:

„ex 8806

Безпилотни въздухоплавателни средства

Телевизионни камери, цифрови фотоапарати и записващи видеокамери

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта и позиция 8529

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода;“

19)

В реда за позиция по ХС „9013“ текстът в колоната „Описание на продукта“ се заменя със следното:

„Лазери, различни от лазерните диоди; други оптични апарати и инструменти, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава“.

20)

Между реда за позиция по ХС „9016“ и реда за позиция по ХС „9025“ се вмъква следният ред:

„ex 9021

Материали за апарати за ортопедия или за фрактури и за зъбни протези:

Клинове, гвоздеи, кабарчета, куки с изострени върхове, извити или полегато изрязани скоби (различни от тези от № 8305 ) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана, дори с глави от друг материал, с изключение на артикулите с глави от мед

Резбовани и нерезбовани артикули от желязо или стомана, с изключение на тирфони, винтове за дърво, куки и болтове с халки и с резба, федершайби и други законтрящи шайби, нитове

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта

или

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на продукта франко завода

 

Титан и изделия от титан, включително отпадъците и отломките

Производство от материали от която и да било позиция“

21)

В реда за позиция по ХС „Глава 94“ текстът в колоната „Описание на продукта“ се заменя със следното:

„Мебели; медицинска и хирургическа мебелировка; спални артикули и други подобни; осветителни тела и осветителна арматура, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули; сглобяеми конструкции“.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Приложение Б(а) към протокол 1 се изменя, както следва:

1)

Параграф 3 от общите разпоредби се заличава.

2)

Параграф 4 от общите разпоредби става параграф 3.

3)

Параграф 5 от общите разпоредби става параграф 4.

4)

В реда за позиция по ХС

„ex 1602 32

ex 1602 41

ex 1602 49

ex 1602 50“

текстът „Консервирано свинско, пилешко и говеждо месо (午餐肉)“ в колоната „Описание на продукта“ се заменя със следното:

„Консервирано свинско месо или руло (съдържащо тегловно повече от 40 % свинско месо или карантии), консервирано пилешко месо или руло (съдържащо тегловно повече от 20 % пилешко месо или карантии), консервирано говеждо месо или руло (съдържащо тегловно повече от 20 % говеждо месо или карантии)“.

5)

В реда за позиция по ХС „ex 1604 20“ текстът „Рибни кюфтета с къри от месо от риба, къри, пшенична скорбяла, сол, захар и комбинирани подправки“ в колоната „Описание на продукта“ се заменя със следното:

„Рибни кюфтета и блокчета от месо от риба, с изключение на тези от риба тон и от скумрия, скорбяла, сол, захар и комбинирани подправки“.

6)

Редът за позиция по ХС

„ex 1605 10

ex 1605 90

ex 1605 20

ex 1605 20

ex 1605 20

ex 1605 30“

се заменя със следното:

„ex 1605 10

Рачешки кюфтета от пшенична скорбяла, сол, захар, комбинирани подправки, месо от раци и пълнеж

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта“

ex 1605 54

Кюфтета от сепия от месо от риба, пълнеж от сепия, пшенична скорбяла, сол, захар и комбинирани подправки

 

ex 1605 21

Hargow от скариди, пшенична скорбяла, тапиока, вода, праз, джинджифил, захар и сол

 

ex 1605 29

Shaomai основно от скариди, пилешко месо, скорбяла от царевица, растително масло, черен пипер, сусамово масло и вода

 

ex 1902 20

Wonton с пържени скариди от скариди, сол, олио, захар, джинджифил, пипер, яйца, оцет и соев сос

 

ex 1605 54

Кюфтета с вкус на омар от месо от сепия, риба и рак.

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Приложение Г към протокол 1 се изменя, както следва:

1)

В реда за код по ХС „2909“ текстът в колоната „Описание“ се заменя със следното:

„Етери, етер-алкохоли, етер-феноли, етер-алкохол-феноли, алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, ацетални и хемиацетални пероксиди, кетонни пероксиди (с определен или с неопределен химичен състав) и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни“.

2)

В реда за код по ХС „9013“ текстът в колоната „Описание“ се заменя със следното:

„Лазери, различни от лазерните диоди; други оптични апарати и инструменти, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава“.


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Приложение Д към протокол 1 се изменя, както следва:

1)

В заглавието на приложение Д терминът „ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПРОИЗХОД“ се заменя с термина „ИЗЯВЛЕНИЕТО ЗА ПРОИЗХОД“.

2)

Първата алинея на приложение Д се заменя със следното:

„Изявлението за произход, чийто текст е даден по-долу, трябва да бъде съставено в съответствие с бележките под линия. Не е необходимо обаче бележките под линия да бъдат възпроизвеждани.“

3)

Бележка под линия 1 се заменя със следното:

„Посочва се референтният номер, с който се идентифицира износителят. За износител от Съюза това е номерът, определен в съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби на Съюза. За Сингапур това е номерът, определен в съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби на Сингапур. Когато за износителя не е определен номер, това поле може да се остави празно“.

4)

Последното изречение преди бележките под линия се заменя със следното:

„(Наименование на износителя)“.

5)

Бележка под линия 4 се заличава.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕХОДНИТЕ МЕРКИ СЛЕД ДАТАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА РЕШЕНИЕТО

Чрез дерогация от член 17 (Условия за изготвяне на изявление за произход) от протокол 1 към Споразумението в изменения му с настоящото решение вид Сингапур продължава да предоставя преференциалното тарифно третиране съгласно настоящото споразумение за стоките с произход от Съюза и изнасяни от Съюза при представяне на декларация за произход, изготвена в съответствие с член 17 (Условия за изготвяне на декларация за произход) и член 18 (Одобрен износител) от протокол 1 към Споразумението във вида му в сила преди датата на влизане в сила на настоящото решение. Тази преходна мярка се прилага за период от 3 месеца, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение.