ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 321

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
15 декември 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/2455 на Комисията от 8 декември 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1217/2010 относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз за някои категории споразумения за изследвания и разработки ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2022/2456 на Комисията от 8 декември 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1218/2010 относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на някои категории споразумения за специализация ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2457 на Комисията от 14 декември 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1993 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, чийто обхват бе разширен за вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращани от Индия, Индонезия, Малайзия, Тайван и Тайланд, независимо дали са декларирани с произход от тези държави

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2458 на Комисията от 14 декември 2022 година за намаляване на риболовните квоти за определени запаси през 2022 година — в съответствие с Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета — поради прекомерен улов на други запаси през предходните години и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1926 на Комисията

10

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2459 на Съвета от 8 декември 2022 година за прилагане на увеличена визова такса по отношение на Гамбия

18

 

*

Решение (ЕС) 2022/2460 на Комисията от 13 декември 2022 година относно дългосрочната национална схема за помощ за селското стопанство в северните региони на Швеция (нотифицирано под номер С(2022) 9240)

22

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2461 на Комисията от 14 декември 2022 година за признаване на схемата KZR INiG за доказване на съответствие с изискванията, определени в Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на биогоривата, течните горива от биомаса, газообразните и твърдите горива от биомаса, възобновяемите течни и газообразни горива от небиологичен произход и рециклираните въглеродни горива и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/603 на Комисията ( 1 )

38

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2462 на Комисията от 14 декември 2022 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2323 на Комисията за установяване на европейски списък на съоръженията за рециклиране на кораби в съответствие с Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

42

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2014/194/ЕС на Съвета от 11 февруари 2014 година за подписване от името на Съюза на Договореността между Европейския съюз и Република Исландия относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището ( OB L 106, 9.4.2014 г. )

71

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/978 на Комисията от 23 юни 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/159 за налагане на окончателна защитна мярка срещу вноса на някои стоманени продукти ( OB L 167, 24.6.2022 г. )

72

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета ( OB L 150, 14.6.2018 г. )

74

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2022/2387 на Комисията от 30 август 2022 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/655 във връзка с адаптирането на разпоредбите относно наблюдението на емисиите на газообразните замърсители от монтираните в извънпътната подвижна техника двигатели с вътрешно горене при експлоатация, за да бъдат включени двигатели с мощност под 56 kW и над 560 kW ( OB L 316, 8.12.2022 г. )

75

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

15.12.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2455 НА КОМИСИЯТА

от 8 декември 2022 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1217/2010 относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз за някои категории споразумения за изследвания и разработки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2821/71 на Съвета от 20 декември 1971 г. относно прилагането на член 85, параграф 3 от Договора за категории споразумения, решения и съгласувани практики (1),

след като публикува проект на настоящия регламент (2),

след като се консултира с Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕИО) № 2821/71 Комисията се оправомощава да декларира чрез регламент и в съответствие с член 101, параграф 3 от Договора, че член 101, параграф 1 от Договора не се прилага за определени категории споразумения за изследвания и разработки.

(2)

В Регламент (ЕС) № 1217/2010 на Комисията (3) се определят категории споразумения за изследвания и разработки, които според Комисията отговарят по принцип на условията по член 101, параграф 3 от Договора. Срокът на действие на посочения регламент изтича на 31 декември 2022 г.

(3)

На 5 септември 2019 г. Комисията започна оценка на Регламент (ЕС) № 1217/2010. Данните, събрани при оценката, показват, че Регламент (ЕС) № 1217/2010 е полезен инструмент и неговите правила продължават да бъдат от значение за заинтересованите страни. Въз основа на резултатите от оценката на 7 юни 2021 г. Комисията започна оценка на въздействието на вариантите на политиката за приемане на нов регламент за групово освобождаване за споразумения за изследвания и разработки.

(4)

За да се даде достатъчно време на Комисията да приключи процеса на приемане на нов регламент за групово освобождаване за споразумения за изследвания и разработки и в съответствие с правомощията на Комисията съгласно член 2, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2821/71, срокът на прилагане на Регламент (ЕС) № 1217/2010 следва да бъде удължен с шест месеца.

(5)

Поради това Регламент (ЕС) № 1217/2010 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 9 от Регламент (ЕС) № 1217/2010 втората алинея се заменя със следното:

„Неговият срок на действие изтича на 30 юни 2023 г.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 285, 29.12.1971 г., стр. 46. Считано от 1 декември 2009 г., член 81 от Договора за ЕО (предишен член 85 от Договора за ЕИО) стана член 101 от Договора. Тези разпоредби по същество са идентични. За целите на настоящия регламент позоваванията на член 85 от Договора за ЕИО или на член 81 от Договора за ЕО следва да се разбират като позовавания на член 101 от Договора, когато е уместно.

(2)  ОВ C 405, 21.10.2022 г., стр. 53.

(3)  Регламент (ЕС) № 1217/2010 на Комисията от 14 декември 2010 г. относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз за някои категории споразумения за изследвания и разработки (ОВ L 335, 18.12.2010 г., стр. 36).


15.12.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2456 НА КОМИСИЯТА

от 8 декември 2022 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1218/2010 относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на някои категории споразумения за специализация

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2821/71 на Съвета от 20 декември 1971 г. относно прилагането на член 85, параграф 3 от Договора за категории споразумения, решения и съгласувани практики (1),

след като публикува проект на настоящия регламент (2),

след като се консултира с Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕИО) № 2821/71 Комисията се оправомощава да декларира чрез регламент и в съответствие с член 101, параграф 3 от Договора, че член 101, параграф 1 от Договора не се прилага за някои категории споразумения за специализация.

(2)

В Регламент (ЕС) № 1218/2010 на Комисията (3) се определят категории споразумения за специализация, които според Комисията отговарят по принцип на условията по член 101, параграф 3 от Договора. Срокът на действие на посочения регламент изтича на 31 декември 2022 г.

(3)

На 5 септември 2019 г. Комисията започна оценка на Регламент (ЕС) № 1218/2010. Данните, събрани при оценката, показват, че Регламент (ЕС) № 1218/2010 е полезен инструмент и неговите правила продължават да бъдат от значение за заинтересованите страни. Въз основа на резултатите от оценката на 7 юни 2021 г. Комисията започна оценка на въздействието на вариантите на политиката за приемането на нов регламент за групово освобождаване за споразумения за специализация.

(4)

За да се даде достатъчно време на Комисията да приключи процеса на приемане на нов регламент за групово освобождаване за споразумения за специализация и в съответствие с правомощията на Комисията съгласно член 2, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2821/71, срокът на прилагане на Регламент (ЕС) № 1218/2010 следва да бъде удължен с шест месеца.

(5)

Поради това Регламент (ЕС) № 1218/2010 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 7 от Регламент (ЕС) № 1218/2010 втората алинея се заменя със следното:

„Неговият срок на действие изтича на 30 юни 2023 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 285, 29.12.1971 г., стр. 46. Считано от 1 декември 2009 г., член 81 от Договора за ЕО (предишен член 85 от Договора за ЕИО) стана член 101 от Договора. Тези разпоредби по същество са идентични. За целите на настоящия регламент позоваванията на член 85 от Договора за ЕИО или член 81 от Договора за ЕО следва да се разбират като позовавания на член 101 от Договора, когато е уместно.

(2)  ОВ C 405, 21.10.2022 г., стр. 50.

(3)  Регламент (ЕС) № 1218/2010 на Комисията от 14 декември 2010 г. относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз за някои категории споразумения за специализация (ОВ L 335, 18.12.2010 г., стр. 43).


15.12.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/2457 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2022 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1993 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, чийто обхват бе разширен за вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращани от Индия, Индонезия, Малайзия, Тайван и Тайланд, независимо дали са декларирани с произход от тези държави

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния антидъмпингов регламент“), и по-специално член 13, параграф 4 и член 14, параграф 5 от него,

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1993 на Комисията от 6 ноември 2017 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, чийто обхват бе разширен за вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращани от Индия, Индонезия, Малайзия, Тайван и Тайланд, независимо дали са декларирани с произход от тези държави, след направения преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета (2),

като има предвид, че:

1.   ДЕЙСТВАЩИ МЕРКИ

(1)

С Регламент (ЕС) № 791/2011 (3) Съветът наложи окончателни антидъмпингови мита върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република.

(2)

След разследвания за заобикаляне на мерките обхватът на тези мерки бе разширен с регламенти за изпълнение (ЕС) № 672/2012 (4), (ЕС) № 21/2013 (5) и (ЕС) № 1371/2013 на Съвета (6), последно изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1711 на Комисията (7), с включването на вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращани от Индия, Индонезия, Малайзия, Тайван и Тайланд, независимо дали са декларирани с произход от тези държави, с изключение на произвежданите от Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. и Pyrotek India Pvt. Ltd.

(3)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 976/2014 на Комисията (8) обхватът на тези мерки беше допълнително разширен с включването на вноса на леко видоизменени мрежести тъкани от стъклени влакна.

(4)

Действащите понастоящем мерки са наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1993 след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/788 на Комисията (9), с който бе предоставено освобождаване на SPG Glass Fibre PVT. Ltd.

2.   ПРОЦЕДУРА

2.1.   Искане за освобождаване

(5)

На 23 август 2021 г. Европейската комисия („Комисията“) получи искане за освобождаване от антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращани от Индия, независимо дали са декларирани с произход от Индия. Искането е отправено от дружеството Urja Products Private Limited („заявителя“).

(6)

Искането съдържаше доказателства, че заявителят е нов производител износител и отговаря на условията за освобождаване съгласно член 13, параграф 4 от основния антидъмпингов регламент, а именно: 1) не е изнасял продукта, предмет на прегледа, за Съюза по време на разследвания период, на който се основават мерките, т.е. периода от 1 април 2012 г. до 31 март 2013 г. („първоначалния разследван период“); 2) не е свързан с който и да било от износителите или производителите, спрямо които се прилагат антидъмпинговите мерки, наложени с първоначалния регламент; 3) действително е изнасял за Съюза продукта, предмет на прегледа, след края на първоначалния разследван период, или е поел неотменимо договорно задължение да изнесе значително количество за Съюза, и 4) не е участвал в практики на заобикаляне.

(7)

Комисията установи, че искането съдържа достатъчно доказателства, даващи основание за започването на разследване в съответствие с член 13, параграф 4 от основния антидъмпингов регламент с цел проучване на възможността за освобождаване на заявителя от мерките с разширен обхват.

2.2.   Започване

(8)

На 20 април 2022 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/651 Комисията (10) започна преглед на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1993 с цел проучване на възможността за освобождаване на заявителя. Със същия регламент Комисията отмени антидъмпинговите мита, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1993 по отношение на вноса от страна на заявителя на продукта, предмет на прегледа, и на митническите органи бе възложено да предприемат необходимите мерки за въвеждане на регистрационен режим за този внос („регламента за започване на прегледа“).

(9)

Комисията прикани заинтересованите страни да се свържат с нея, за да вземат участие в разследването в рамките на прегледа. Всички заинтересовани страни имаха възможност да представят коментари относно започването на разследването и да поискат да бъдат изслушани от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури в срока, определен в Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/651. Не бяха получени коментари или искания за изслушване.

2.3.   Продукт, предмет на прегледа

(10)

Продуктът, предмет на прегледа, са мрежести тъкани от стъклени влакна с размер на отворите над 1,8 mm както на дължина, така и на широчина, с тегло над 35 g/m2, с изключение на дисковете от стъклени влакна, изпращани от Индия, независимо дали са декларирани с произход от Индия, понастоящем класирани в кодове по КН ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 и ex 7019 69 90 (кодове по ТАРИК 7019630014, 7019640014, 7019650014, 7019660014 и 7019699014). Кодовете по КН и ТАРИК са посочени само за информация.

(11)

Мрежестите тъкани от стъклени влакна имат различен размер на отворите и тегло на квадратен метър и се използват най-вече като заздравяващ материал в строителството (за външна топлоизолация, за заздравяване на подове и за ремонт на стени).

2.4.   Разследван период в рамките на прегледа

(12)

Разследваният период в рамките на прегледа обхвана периода от 1 април 2012 г. до 31 декември 2021 г. („разследван период в рамките на прегледа“).

2.5.   Разследване

(13)

Комисията поиска от заявителя да попълни въпросник, за да получи информацията, която смята за необходима за своето разследване. Заявителят представи отговори на въпросника на 2 юни 2022 г.

(14)

Комисията извърши и контролно посещение в помещенията на заявителя през септември 2022 г. Комисията се постара да провери цялата информация, която счете за необходима, с цел да установи дали заявителят отговаря на необходимите условия.

3.   КОНСТАТАЦИИ

(15)

По отношение на условие 1 Комисията се позова на предишните констатации (11), че заявителят не е произвеждал или изнасял за Съюза продукта, предмет на разследването, по време на първоначалния разследван период. Следователно се стигна до заключението, че условие 1 е изпълнено.

(16)

По отношение на условие 2 разследването идентифицира няколко свързани дружества, а именно Jayatma Industries Ltd, занимаващо се с текстилни продукти и облекло, Mihikita Enterprises Ltd — със строително-монтажни работи, и Denis Chem Lab Ltd — с медицински изделия. Нито едно от тези дружества не е участвало в производството, преработката, продажбата или закупуването на продукта, предмет на разследването. Следователно се стигна до заключението, че условие 2 е изпълнено.

(17)

По отношение на условие 3 през 2021 г. заявителят е изнасял продукта, предмет на разследването, за две дружества в ЕС. Следователно се стигна до заключението, че заявителят отговаря на условие 3.

(18)

Накрая, по време на разследването беше установено, че заявителят е произвел цялото количество, което е изнесъл за Съюза. Беше установено също така, че заявителят не е внасял суровини от Китай за производството на продукта, предмет на прегледа. По този начин разследването потвърди, че заявителят не е участвал в практиките за заобикаляне, определени в член 13 от основния регламент. Следователно Комисията стигна до заключението, че условие 4 също е изпълнено.

(19)

Съответно Комисията заключи, че заявителят е спазил условията в съответствие с член 13, параграф 4 от основния антидъмпингов регламент. Ето защо заявителят следва да бъде освободен от действащите антидъмпингови мерки в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1993.

(20)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1993 следва да бъде изменен.

4.   ИЗМЕНЕНИЕ НА СПИСЪКА НА ДРУЖЕСТВАТА, ПОЛЗВАЩИ СЕ ОТ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МЕРКИТЕ С РАЗШИРЕН ОБХВАТ

(21)

Предвид посочените по-горе констатации и в съответствие с член 13, параграф 4 и член 11, параграф 4 от основния регламент Комисията стигна до заключението, че заявителят следва да бъде добавен към списъка на дружествата, които са освободени от антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1993.

(22)

Заявителят и промишлеността на Съюза бяха информирани за намерението на Комисията да освободи Urja Products Private Limited от действащите антидъмпингови мерки.

(23)

На страните беше дадена възможност да представят коментари. Не бяха получени коментари.

(24)

Настоящият регламент е в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 1, параграфи 1 и 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1993, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/788 на Комисията, се заменят със следното:

„1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на мрежести тъкани от стъклени влакна с размер на отворите над 1,8 mm както на дължина, така и на широчина, с тегло над 35 g/m2, с изключение на дисковете от стъклени влакна, понастоящем класирани в кодове по КН ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 и ex 7019 69 90 (кодове по ТАРИК 7019 63 00 19, 7019 64 00 19, 7019 65 00 18, 7019 66 00 18 и 7019 69 90 19) и с произход от Китайската народна република.“;

„3.   Обхватът на окончателното антидъмпингово мито, приложимо към вноса с произход от Китайската народна република, както е посочено в параграф 2, се разширява, за да обхване вноса на същите мрежести тъкани (понастоящем класирани в кодове по КН ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 и ex 7019 69 90), изпращани от Индия и Индонезия, независимо дали са декларирани с произход от Индия и Индонезия (кодове по ТАРИК 7019 63 00 14, 7019 63 00 15, 7019 64 00 14, 7019 64 00 15, 7019 65 00 14, 7019 65 00 15, 7019 66 00 14 7019 66 00 15, 7019 69 90 14 и 7019 69 90 15), с изключение на тези, произведени от Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (допълнителен код по ТАРИК B942), Pyrotek India Pvt. Ltd (допълнителен код по ТАРИК C051), SPG Glass Fibre Pvt. Ltd (допълнителен код по ТАРИК C205) и Urja Products Private Limited (допълнителен код по ТАРИК C861), както и вноса на същите мрежести тъкани, изпращани от Малайзия, независимо дали са декларирани с произход от Малайзия (кодове по ТАРИК 7019 63 00 11, 7019 64 00 11, 7019 65 00 11, 7019 66 00 11 и 7019 69 90 11), и вноса на същите мрежести тъкани, изпращани от Тайван и Тайланд, независимо дали са декларирани с произход от Тайван и Тайланд (кодове по ТАРИК 7019 63 00 12, 7019 63 00 13, 7019 64 00 12, 7019 64 00 13, 7019 65 00 12, 7019 65 00 13, 7019 66 00 12, 7019 66 00 13, 7019 69 90 12 и 7019 69 90 13).

Освобождаването, предоставено на Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd, Pyrotek India Pvt. Ltd, SPG Glass Fibre PVT. Ltd и Urja Products Private Limited, се прилага при условие че на митническите органи на държавите членки е представена валидна търговска фактура, която отговаря на изискванията, посочени в приложение II към настоящия регламент. Ако не бъде представена такава фактура, се прилага антидъмпинговото мито, наложено с параграф 1.“

Член 2

1)   Митническите органи се приканват да преустановят регистрационния режим за вноса, установен в съответствие с член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/651.

2)   За регистрирания внос не се събира окончателно мито с обратно действие.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 288, 7.11.2017 г., стр. 4.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 на Съвета от 3 август 2011 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република (ОВ L 204, 9.8.2011 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 672/2012 на Съвета от 16 юли 2012 г. за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, към вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращани от Малайзия, независимо дали са декларирани с произход от Малайзия (ОВ L 196, 24.7.2012 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 21/2013 на Съвета от 10 януари 2013 г. за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, към вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращани от Тайван и Тайланд, независимо дали са декларирани с произход от Тайван и Тайланд, или не (ОВ L 11, 16.1.2013 г., стр. 1).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1371/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, към вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращани от Индия и Индонезия, независимо дали са декларирани с произход от Индия и Индонезия (ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 20).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1711 на Комисията от 13 ноември 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1371/2013 на Съвета по отношение на датата на прилагане на освобождаването, предоставено на индийски производители износители (ОВ L 286, 14.11.2018 г., стр. 12).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 976/2014 на Комисията от 15 септември 2014 г. за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2011 върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, към вноса на определени леко видоизменени мрежести тъкани от стъклени влакна, също с произход от Китайската народна република (ОВ L 274, 16.9.2014 г., стр. 13).

(9)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/788 на Комисията от 30 май 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1993 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, чийто обхват бе разширен за вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращани от Индия, Индонезия, Малайзия, Тайван и Тайланд, независимо дали са декларирани с произход от тези държави, след направения преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 134, 31.5.2018 г., стр. 5).

(10)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/651 на Комисията от 20 април 2022 г. за започване на преглед на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1993 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, чийто обхват бе разширен за вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращани от Индия, Индонезия, Малайзия, Тайван и Тайланд, независимо дали са декларирани с произход от тези държави, с цел проучване на възможността за освобождаване от посочените мерки на един индийски производител износител, отмяна на антидъмпинговото мито по отношение на вноса от посочения производител износител и въвеждане на регистрационен режим за вноса от този производител износител (ОВ L 119, 21.4.2022 г., стр. 68).

(11)  В съответствие със съображение 50 от Регламент (ЕС) № 1371/2013 Комисията установи, че „Urja Products не произвежда продукта, предмет на разследването“.


15.12.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/2458 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2022 година

за намаляване на риболовните квоти за определени запаси през 2022 година — в съответствие с Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета — поради прекомерен улов на други запаси през предходните години и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1926 на Комисията

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (1), и по-специално член 105, параграфи 1, 2, 3 и 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Риболовните квоти за 2021 г. бяха определени с регламенти (ЕС) 2020/1579 (2), (ЕС) 2021/90 (3), (ЕС) 2021/91 (4) и (ЕС) 2021/92 (5) на Съвета.

(2)

Риболовните квоти за 2022 г. бяха определени с регламенти (ЕС) 2021/91, (ЕС) 2021/1888 (6), (ЕС) 2022/109 (7) и (ЕС) 2022/110 (8) на Съвета.

(3)

Съгласно член 105, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 Комисията приспада превишените количества от бъдещите риболовни квоти на дадена държава членка, когато установи, че тази държава членка е превишила риболовните квоти, които са ѝ отпуснати.

(4)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1926 на Комисията (9) бяха извършени приспадания от наличните риболовни квоти за определени рибни запаси през 2022 г. поради прекомерен улов на тези запаси през предходните години.

(5)

По отношение на определени държави членки — Испания, Литва, Полша и Франция, не беше възможно извършването на някои приспадания по Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1926 от риболовните квоти, разпределени за подложените на прекомерен улов запаси, тъй като през 2022 г. тези държави членки не разполагат с квоти за посочените запаси.

(6)

Ако не е възможно да се извършват приспадания от квотата за подложен на прекомерен улов запас в годината след превишаване на риболовните квоти, тъй като съответната държава членка не разполага с квота за посочения рибен запас, в съответствие с член 105, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 след консултации с тази държава членка приспадането може да се извърши от квотата за други запаси в същата географска зона или със същата търговска стойност.

(7)

Съгласно Съобщение 2022/C 369/03 на Комисията относно насоки за приспадане от квотите в съответствие с член 105, параграфи 1, 2 и 5 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 (10) (наричани по-нататък „насоките“) такова приспадане би следвало за предпочитане да се извърши от квотите, разпределени за запаси, които са били предмет на риболов от страна на същия флот като флота, надвишил квотата.

(8)

Със съответните държави членки бяха проведени консултации по отношение на някои приспадания от риболовните квоти, разпределени за запаси, различни от подложените на прекомерен улов. Поради това е целесъобразно да се извършат приспадания от тези алтернативни риболовни квоти, разпределени на съответните държави членки през 2022 г.

(9)

Тъй като морската лисица в зона 7d (RJC/07D.) е подвид на запаса на скатоподобните в зона 7d (SRX/07D.), приспадането, дължимо от Ирландия поради прекомерния улов на морска лисица в зона 7d съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1926, се извършва от квотата за риболов на скатоподобни в зона 7d, с която Ирландия разполага за 2022 г.

(10)

През 2021 г. Португалия е превишила квотата си за риболов на хамсия в зони 9 и 10 и във водите на Съюза от CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411). На 22 август 2022 г. Португалия поиска дължимото приспадане — включващо коефициент на умножение от 1,4 в съответствие с член 105, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 — да се разсрочи за период от три години. Съгласно точка 3, буква а) от насоките разсроченото приспадане за период от две или повече години може да бъде прието, когато рибата се стопанисва устойчиво въз основа на научни становища за съответния запас. Съгласно акустичните проучвания за мониторинг на разпределението на концентрацията и биомасата и изследването на няколко биологични параметъра на хамсия, които се извършват всяка година, прогнозната биомаса за този вид през 2022 г. се е увеличила с 64 % в сравнение с проучванията от 2021 г. В сътрудничество с испанския научен институт IEO (Instituto Español de Oceanografía) португалският научен институт IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) тества ново правило за експлоатация чрез оценка на стратегията за управление. В очакване на планирания целеви показател на Международния съвет за изследване на морето (ICES) за този запас може да се приеме разсрочване на приспадането за период от две години, вместо за три години.

(11)

Въз основа на последните актуализирани данни, предадени от Франция на 9 септември 2022 г., изглежда, че общата квота от 1 тон за 2021 г., разпределена съгласно Регламент (ЕС) 2021/92 в категорията „Други“ за бял марлин в Атлантическия океан (WHM/ATLANT_AMS) — и в рамките на която на Франция беше разрешено да извършва риболов — е била превишена. След като Франция е докладвала улов в размер на 2 972 килограма в рамките на тази квота в категорията „Други“, следва да се извърши приспадане поради прекомерния улов — включително коефициент на умножение от 1,5 в съответствие с член 105, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 1224/2009 — от квотата за риболов на бял марлин в Атлантическия океан, с която Франция разполага за 2022 г. В резултат на това съответното приспадане следва да бъде добавено в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1926.

(12)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1926 следва да бъде съответно изменен.

(13)

Допълнителни актуализации или корекции могат да се извършват, след като по отношение на текущата или предходната година са открити грешки, пропуски или невярно докладване на данните за улова, декларирани от държавите членки съгласно член 33 от Регламент (ЕО) № 1224/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Квотите за риболов за 2022 г., определени в регламенти (ЕС) 2021/91, (ЕС) 2021/1888, (ЕС) 2022/109 и (ЕС) 2022/110 и посочени в приложение I към настоящия регламент, се намаляват чрез прилагане на приспаданията за алтернативните запаси, посочени в същото приложение.

Член 2

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1926 се заменя с текста в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Дължимото от Португалия приспадане в размер на 2 954,752 тона, приложимо през 2022 г. поради прекомерния улов през 2021 г. на хамсия в зони 9 и 10 и във водите на Съюза от CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411), се разсрочва за период от две години.

Приложимото годишно приспадане възлиза на 1 477,376 тона през 2022 г. и 2023 г., без да се засяга възможно допълнително адаптиране на квотата поради евентуален последващ прекомерен риболов.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2020/1579 на Съвета от 29 октомври 2020 г. за определяне за 2021 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, и за изменение на Регламент (ЕС) 2020/123 по отношение на определени възможности за риболов в други води (ОВ L 362, 30.10.2020 г., стр. 3).

(3)  Регламент (ЕС) 2021/90 на Съвета от 28 януари 2021 г. за определяне за 2021 година на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Средиземно море и Черно море (ОВ L 31, 29.1.2021 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2021/91 на Съвета от 28 януари 2021 г. за определяне на възможностите за риболов за 2021 г. и 2022 г. по отношение на някои дълбоководни рибни запаси за риболовните кораби на Съюза (ОВ L 31, 29.1.2021 г., стр. 20).

(5)  Регламент (ЕС) 2021/92 на Съвета от 28 януари 2021 г. за определяне за 2021 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза, както и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 31, 29.1.2021 г., стр. 31).

(6)  Регламент (ЕС) 2021/1888 на Съвета от 27 октомври 2021 г. за определяне за 2022 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, и за изменение на Регламент (ЕС) 2021/92 по отношение на определени възможности за риболов в други води (ОВ L 384, 29.10.2021 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕС) 2022/109 на Съвета от 27 януари 2022 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2022 г., приложими във водите на Съюза, както и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 21, 31.1.2022 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) 2022/110 на Съвета от 27 януари 2022 г. за определяне за 2022 година на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Средиземно море и Черно море (ОВ L 21, 31.1.2022 г., стр. 165).

(9)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1926 на Комисията от 11 октомври 2022 г. за намаляване на риболовните квоти за определени запаси през 2022 г. поради прекомерния риболов през предходните години (OB L 265, 12.10.2022 г., стр. 67).

(10)  Съобщение на Комисията относно насоки за приспадане от квотите в съответствие с член 105, параграфи 1, 2 и 5 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и за замяна на Съобщение 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) (OВ C 369, 27.9.2022 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИСПАДАНИЯ ОТ РИБОЛОВНИТЕ КВОТИ ЗА 2022 г. ПО ОТНОШЕНИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ЗАПАСИ

ЗАПАСИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ПРЕКОМЕРЕН УЛОВ

 

АЛТЕРНАТИВНИ ЗАПАСИ

Държава членка

Код на вида

Код на зоната

Наименование на вида

Наименование на зоната

Количество, което не може да се приспадне от риболовната квота за 2022 г. за подложения на прекомерен улов запас (в килограми)

 

Държава членка

Код на вида

Код на зоната

Наименование на вида

Наименование на зоната

Количество, което трябва да се приспадне от риболовната квота за 2022 г. за алтернативните запаси (в килограми)

ESP

GHL

1N2AB.

Черна писия

Норвежки води от 1 и 2

56 667

 

ESP

COD

1/2B.

Атлантическа треска

1 и 2b

56 667

ESP

HAD

1N2AB.

Пикша

Норвежки води от 1 и 2

19 059

 

ESP

COD

1/2B.

Атлантическа треска

1 и 2b

7 627

REB

1N2AB.

Морски костур

Норвежки води от 1 и 2

11 432

ESP

OTH

1N2AB.

Други видове

Норвежки води от 1 и 2

41 357

 

ESP

REB

1N2AB.

Морски костур

Норвежки води от 1 и 2

41 357

FRA

RED

51214S

Морски костур, видове

Води на Съюза и международни води от 5; международни води от 12 и 14

3 516

 

FRA

BLI

5B67-

Синя молва

6 и 7; води на Обединеното кралство и международни води от 5

3 516

LTU

HER

4AB.

Херинга

Води на Обединеното кралство, на Съюза и на Норвегия от 4 на север от 53°30′ с.ш.

13 592

 

LTU

MAC

2CX14-

Скумрия

6, 7, 8a, 8b, 8d и 8e; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 2a, 12 и 14

13 592

POL

MAC

2A34.

Скумрия

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 2a, 3 и 4

63 850

 

POL

HER

3D-R30

Херинга

Води на Съюза от подучастъци 25—27, 28.2, 29 и 32

63 850


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1926 се заменя със следното:

ПРИСПАДАНИЯ ОТ РИБОЛОВНИТЕ КВОТИ ЗА 2022 г. ЗА ЗАПАСИ, КОИТО СА БИЛИ ПОДЛОЖЕНИ НА ПРЕКОМЕРЕН УЛОВ

Държава членка

Код на вида

Код на зоната

Наименование на вида

Наименование на зоната

Първоначална квота за 2021 г. (в килограми)

Разрешени разтоварвания за 2021 г. (общо адаптирано количество в килограми)  (1)

Общ улов за 2021 г. (количество в килограми)

Използване на квотата, свързано с разрешени разтоварвания (в %)

Прекомерен улов, свързан с разрешени разтоварвания (количество в килограми)

Коефициент на умножение  (2)

Допълнителен коефициент на умножение  (3) ,  (4)

Нереализирани приспадания от предишни години (5) (количество в килограми)

Приспадания от риболовните квоти за 2022 г. (6) и следващите години (количество в килограми)

Приспадания от риболовните квоти за 2022 г. за подложените на прекомерен улов запаси (7) (количество в килограми)

Приспадания от риболовните квоти за 2022 г. за алтернативни запаси (количество в килограми)

Количество, което трябва да се приспадне от риболовните квоти за 2023 г. и следващите години (в килограми)

CYP

SWO

MED

Риба меч

Средиземно море

52 230

52 230

55 703

106,65  %

3 473

/

C (8)

/

3 473

3 473

/

/

DEU

HER

4AB.

Херинга

Води на Обединеното кралство, на Съюза и на Норвегия от 4 на север от 53°30′ с.ш.

33 852 000

17 152 318

18 844 967

109,87  %

1 692 649

/

A (8)

/

1 692 649

1 692 649

/

/

DNK

COD

03AN.

Атлантическа треска

Скагерак

1 515 000

1 556 000

1 598 949

102,76  %

42 949

/

C (8)

/

42 949

42 949

/

/

DNK

HER

4AB.

Херинга

Води на Обединеното кралство, на Съюза и на Норвегия от 4 на север от 53°30′ с.ш.

49 993 000

49 711 223

51 805 988

104,21  %

2 094 765

/

/

/

2 094 765

2 094 765

/

/

ESP

COD

1/2B.

Атлантическа треска

1 и 2b

11 331 000

8 580 172

8 604 667

100,29  %

24 495

/

A (8)

/

24 495

24 495

/

/

ESP

GHL

1N2AB.

Черна писия

Норвежки води от 1 и 2

/

6 000

43 778

729,63  %

37 778

1,00

A

/

56 667

/

56 667

/

ESP

HAD

1N2AB.

Пикша

Норвежки води от 1 и 2

/

0

19 059

Не е приложимо

19 059

1,00

/

/

19 059

/

19 059

/

ESP

OTH

1N2AB.

Други видове

Норвежки води от 1 и 2

/

0

27 571

Не е приложимо

27 571

1,00

A

/

41 357

/

41 357

/

EST

GHL

N3LMNO

Черна писия

3LМNO на NAFO

331 000

502 500

515 085

102,50  %

12 585

/

/

/

12 585

12 585

/

/

FRA

RED

51214S

Морски костур, видове

Води на Съюза и международни води от 5; международни води от 12 и 14

0

0

3 516

Не е приложимо

3 516

1,00

/

/

3 516

/

3 516

/

FRA

WHM

ATLANT

Бял марлин

Атлантически океан

1 000  (9)

1 000  (9)

2 972

297,20  %

1 972

1,00

C

/

2 958

2 958

/

/

GRC

BFT

AE45WM

Червен тон

Атлантически океан на изток от 45° з.д. и Средиземно море

314 030

314 030

322 640

102,74  %

8 610

/

C (8)

/

8 610

8 610

/

/

IRL

HER

6AS7BC

Херинга

6aS, 7b и 7c

1 236 000

1 513 457

1 605 894

106,11  %

92 437

/

/

/

92 437

92 437

/

/

IRL

RJC

07D.

Морска лисица

7d

/

0

1 741

Не е приложимо

1 741

1,00

/

/

1 741  (10)

1 741  (10)

/

/

LTU

HER

4AB.

Херинга

Води на Обединеното кралство, на Съюза и на Норвегия от 4 на север от 53°30′ с.ш.

/

452 600

466 192

103,00  %

13 592

/

/

/

13 592

/

13 592

/

LVA

SPR

3BCD-C

Цаца

Води на Съюза от подучастъци 22—32

30 845 000

28 709 205

29 084 587

101,31  %

375 382

/

C (8)

/

375 382

375 382

/

/

NLD

HER

4AB.

Херинга

Води на Обединеното кралство, на Съюза и на Норвегия от 4 на север от 53°30′ с.ш.

46 381 000

45 488 813

46 533 481

102,30  %

1 044 668

/

/

/

1 044 668

1 044 668

/

/

POL

MAC

2A34.

Скумрия

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 2a, 3 и 4

/

0

63 850

Не е приложимо

63 850

1,00

/

/

63 850

/

63 850

/

PRT

ALF

3X14-

Берикси

Води на Съюза и международни води от 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 14

145 000

136 677

139 363

101,97  %

2 686

/

/

/

2 686

2 686

/

/

PRT

ANE

9/3411

Хамсия

9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1.

7 829 000

8 752 733

10 863 270

124,11  %

2 110 537

1,40

/

/

2 954 752  (11)

1 477 376  (11)

/

1 477 376  (11)

PRT

ANF

8C3411

Морски дяволи

8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1.

584 000

648 238

657 235

101,39  %

8 997

/

C (8)

/

8 997

8 997

/

/

PRT

BFT

AE45WM

Червен тон

Атлантически океан на изток от 45° з.д. и Средиземно море

572 970

572 970

583 215

101,79  %

10 245

/

C (8)

/

10 245

10 245

/

/

PRT

HKE

8C3411

Мерлуза

8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1.

2 483 000

2 093 417

2 207 568

105,45  %

114 151

/

C (8)

/

114 151

114 151

/

/

SWE

HER

03A.

Херинга

3a

9 498 000

13 085 112

13 223 209

101,06  %

138 097

/

/

/

138 097

138 097

/

/


(1)  Квоти, с които разполага дадена държава членка съгласно съответните регламенти относно възможностите за риболов, след като са взети предвид размяната на възможностите за риболов в съответствие с член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22), прехвърлянето на квоти от 2020 г. към 2021 г. в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3) и с член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 или преразпределението и приспадането на възможностите за риболов в съответствие с членове 37 и 105 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

(2)  В съответствие с член 105, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. Приспадане, равно на прекомерния улов * 1,00, се прилага във всички случаи на превишаване, равно на 100 тона или по малко.

(3)  В съответствие с член 105, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и при условие че прекомерният улов надвишава 10 %.

(4)  Буквата „А“ означава, че е приложен допълнителен коефициент на умножение от 1,5 поради последователен прекомерен улов през 2019, 2020 и 2021 г. Буквата „C“ означава, че е приложен допълнителен коефициент на умножение от 1,5 поради факта, че за рибния запас се прилага многогодишен план.

(5)  Останали количества от предишни години.

(6)  Приспадания, които да се прилагат през 2022 г.

(7)  Приспадания, които да се прилагат през 2022 г. и които са действително приложени въз основа на наличната към 19 октомври 2022 г. квота.

(8)  Допълнителният коефициент на умножение не е приложим, тъй като прекомерният улов не надвишава 10 % от разрешените количества за разтоварване.

(9)  Квота, предоставена на „Други“, в рамките на която на Франция беше разрешено да извършва риболов.

(10)  Количество, което трябва да се приспадне от квотата, предоставена на Ирландия за риболова на запаса от скатоподобните в зона 7d (SRX/07D.) през 2022 г.

(11)  По искане на Португалия приспадането на 2 954 752 kg, дължимо през 2022 г. поради прекомерен улов през 2021 г., е разсрочено равномерно за период от две години (2022 и 2023 г.).“


РЕШЕНИЯ

15.12.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/18


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/2459 НА СЪВЕТА

от 8 декември 2022 година

за прилагане на увеличена визова такса по отношение на Гамбия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (1), и по-специално член 25а, параграф 5, буква б) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 25а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 810/2009 Комисията редовно извършва оценка на сътрудничеството на трети държави в областта на обратното приемане. Въз основа на оценката, направена в съответствие с посочената разпоредба, сътрудничеството с Гамбия в областта на обратното приемане беше оценено като недостатъчно. Като се имат предвид предприетите стъпки за подобряване на степента на сътрудничество и отношенията на Съюза с Гамбия като цяло, беше счетено, че сътрудничеството на Гамбия със Съюза по въпросите на обратното приемане не е достатъчно и следователно е необходимо да се предприемат действия от страна на Съюза.

(2)

В съответствие с член 25а, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕО) № 810/2009 на 7 октомври 2021 г. беше прието Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1781 на Съвета (2), с което беше спряно прилагането на определени разпоредби от Регламент (ЕО) № 810/2009 по отношение на някои граждани на Гамбия.

(3)

В съответствие с член 25а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 810/2009 Комисията редовно извършваше оценка на сътрудничеството с Гамбия в областта на обратното приемане след влизането в сила на Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1781. Оценката показва, че не са постигнати значителни подобрения, тъй като сътрудничеството в областта на установяването на самоличността и връщането продължава да бъде затруднено, сроковете, определени в договореностите ЕС - Гамбия за обратно приемане, не се спазват, а мораториумът върху връщането чрез чартърни полети, едностранно въведен от Гамбия, продължи до март 2022 г. Въпреки някои ограничени промени, по-специално издаването на три разрешения за кацане за операции по връщане, проведени след отпадането на мораториума, въведен от Гамбия, сътрудничеството в областта на обратното приемане продължава да бъде недостатъчно и все още са необходими значителни и трайни подобрения.

(4)

Оценката на Комисията е, че въпреки мерките, приети с Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1781, сътрудничеството на Гамбия със Съюза по въпросите на обратното приемане продължава да бъде недостатъчно и следователно е необходимо да се предприемат допълнителни действия, без да се засяга Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1781.

(5)

Поетапното прилагане на по-висока визова такса за гражданите на Гамбия следва да укаже ясно на органите на Гамбия нуждата от предприемане на необходимите действия за подобряване на сътрудничеството в областта на обратното приемане.

(6)

Поради това за гражданите на Гамбия, за които се прилага изискването за виза съгласно Регламент (ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент и на Съвета (3), следва да се прилага визова такса в размер на 120 EUR съгласно Регламент (ЕО) № 810/2009. В съответствие със същия регламент тази такса не се прилага за деца на възраст под 12 години. Тя не следва да се прилага и за заявители, които са освободени от визова такса или за които тя е намалена в съответствие с Регламент (ЕО) № 810/2009.

(7)

Настоящото решение не следва да засяга прилагането на Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), с която правото на свободно движение се предоставя и на членовете на семейството, независимо от тяхното гражданство, когато придружават или се присъединяват към гражданин на Съюза. Следователно настоящото решение не се прилага по отношение на членове на семейството на гражданин на Съюза, за които се прилага Директива 2004/38/ЕО, нито на членове на семейството на гражданин на трета държава, който се ползва от право на свободно движение, равностойно на това на гражданите на Съюза, съгласно споразумение между Съюза и трета държава.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, следва да не засягат задълженията на държавите членки съгласно международното право като държави — домакини на международни междуправителствени организации или на международни конференции, свикани от Организацията на обединените нации или други международни междуправителствени организации, чийто домакин е държава членка. Следователно прилагането на увеличената визова такса не следва да се прилага за граждани на Гамбия, които подават заявление за виза, доколкото това е необходимо, за да могат държавите членки да изпълнят задълженията си като държави — домакини на такива организации или на такива конференции.

(9)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане. Доколкото настоящото решение представлява развитие на достиженията на правото от Шенген, в срок от шест месеца след вземането на решение от Съвета относно настоящото решение Дания взема решение, в съответствие с член 4 от посочения протокол, дали да го въведе в националното си право.

(10)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета (5); следователно Ирландия не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(11)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (6), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО на Съвета (7).

(12)

По отношение на Швейцария настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (8), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета (9).

(13)

По отношение на Лихтенщайн настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (10), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета (11).

(14)

Настоящото решение представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях съответно по смисъла на член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г., на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г. и на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2011 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Обхват

1.   Настоящото решение се прилага по отношение на гражданите на Гамбия, за които се прилага изискването за виза съгласно Регламент (ЕС) 2018/1806.

2.   Настоящото решение не се прилага за граждани на Гамбия, които са освободени от изискването за виза съгласно член 4 или 6 от Регламент (ЕС) 2018/1806.

3.   Настоящото решение не засяга възможността за освобождаване или намаляване на размера на визовата такса, която се събира в отделни случаи, в съответствие с член 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 810/2009.

4.   Настоящото решение не се прилага по отношение на граждани на Гамбия, които подават заявление за виза и които са членове на семейството на гражданин на Съюза, за които се прилага Директива 2004/38/ЕО, или които са членове на семейството на гражданин на трета държава, който се ползва от право на свободно движение, равностойно на това на гражданите на Съюза, съгласно споразумение между Съюза и трета държава.

5.   Настоящото решение не засяга случаите, когато държава членка е обвързана от задължение съгласно международното право, а именно:

а)

в качеството си на държава — домакин на международна междуправителствена организация;

б)

в качеството си на държава — домакин на международна конференция, свикана от или под егидата на Организацията на обединените нации или на други международни междуправителствени организации, чиято държава домакин е държава членка;

в)

съгласно многостранно споразумение, предоставящо привилегии и имунитети; или

г)

съгласно Договора за помирение от 1929 г. (Латеранския договор), сключен от Светия престол (градът-държава Ватикан) и Италия, със съответното му последно изменение.

6.   Настоящото решение не засяга мерките, предвидени и прилагани в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1781.

Член 2

Прилагане на визова такса

Гражданите на Гамбия, които подават заявление за виза, заплащат визова такса в размер на 120 EUR.

Член 3

Настоящото решение поражда действие в деня на нотифицирането му.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящото решение са: Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2022 година.

За Съвета

Председател

V. RAKUŠAN


(1)  ОВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1781 на Съвета от 7 октомври 2021 г. за спиране на прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Гамбия (ОВ L 360, 11.10.2021 г., стр. 124).

(3)  Регламент (ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (ОВ L 303, 28.11.2018 г., стр. 39).

(4)  Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77).

(5)  Решение № 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20).

(6)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(7)  Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31).

(8)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(9)  Решение 2008/146/ЕО на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1).

(10)  ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 21.

(11)  Решение 2011/350/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение на премахването на проверките по вътрешните граници и движението на хора (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19).


15.12.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/22


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2022/2460 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2022 година

относно дългосрочната национална схема за помощ за селското стопанство в северните региони на Швеция

(нотифицирано под номер С(2022) 9240)

(само текстът на шведски език е автентичен)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Акта за присъединяване към Европейския съюз на Австрия, Финландия и Швеция, и по-специално член 142 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 96/228/ЕО (1) Комисията одобри дългосрочната национална схема за помощ за селското стопанство в северните региони на Швеция („схемата за Северната помощ“), нотифицирана от Швеция съгласно член 143 от Акта за присъединяване с цел получаване на разрешение по член 142 от Акта за присъединяване. Решение 96/228/ЕО беше заменено с Решение C(2010) 6050 на Комисията (2). Посоченото решение беше заменено с Решение (ЕС) 2018/479 на Комисията (3).

(2)

Тъй като разрешението на Швеция да прилага схемата за Северна помощ, както е определено в Решение (ЕС) 2018/479, изтича на 31 декември 2022 г., необходимо е да се приеме ново решение.

(3)

С писмо от 1 юли 2022 г. Швеция уведоми Комисията за своето предложение за удължаване на схемата за Северна помощ. Швеция предложи Комисията да измени Решение (ЕС) 2018/479, за да продължи схемата с по-дълъг от една година срок на действие, да увеличи общата годишна референтна стойност, което предполага известна корекция на равнищата на подпомагане, както и промяна на датата, на която Швеция следва да направи предложения за изменение и удължаване на схемата.

(4)

Дългосрочната национална помощ, посочена в член 142 от Акта за присъединяване, е предназначена да гарантира поддържане на селскостопанската дейност в северните региони, както е определено от Комисията.

(5)

С оглед на факторите, посочени в член 142, параграфи 1 и 2 от Акта за присъединяване, е целесъобразно да се посочат административните единици, групирани по подрегиони, които са разположени на север от 62-рия паралел или в съседство с него и които са засегнати от подобни климатични условия, създаващи особени трудности пред селскостопанската дейност. Тези подрегиони се отличават с гъстота на населението, по-малка или равна на 10 жители/km2, използвана земеделска площ (ИЗП), за която се смята, че представлява 10 % или по-малко от общата площ на общината, и дял от ИЗП, предназначен за обработваеми култури за консумация от човека, по-малък или равен на 20 %. Следва да бъдат включени и подрегионите, заобиколени отвсякъде от други подрегиони в рамките на такива райони, дори ако не отговарят на същите изисквания.

(6)

С цел да се улесни администрирането на схемата и тя да се координира с подпомагането по Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета (4), е целесъобразно в районите, получаващи помощ съгласно настоящото решение, да се включат същите общински единици като спадащите към района, определен съгласно член 32, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5) и член 71, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115, в стратегическия план по ОСП за изпълнението на общата селскостопанска политика в Швеция за периода 2023—2027 г.

(7)

Референтният период, спрямо който следва да се разглежда развитието на селскостопанското производство и равнището на общото подпомагане, въз основа на наличната национална статистика и с оглед осигуряването на еднакво прилагане във всички производствени сектори, следва да бъде 1993 година.

(8)

Съгласно член 142 от Акта за присъединяване общият размер на предоставената помощ следва да бъде достатъчен за поддържане на селскостопанската дейност в северните региони на Швеция, но не може да води до цялостно подпомагане, надвишаващо равнището на подпомагането през даден предприсъединителен референтен период, който подлежи на определяне. С цел да се предостави подходящо равнище на подпомагане по член 142 от Акта за присъединяване, като се имат предвид настоящите производствени разходи и без да се надвишава равнището на подпомагане през определения предприсъединителен референтен период, е целесъобразно при определяне на максималното разрешено равнище на помощ по посочения член да се вземе предвид промяната на индекса на потребителските цени в Швеция в периода 1993—2022 г.

(9)

Следователно въз основа на данните от 1993 г. до края на април 2022 г. максималният годишен размер на помощта следва да бъде определен на 473,75 млн. SEK, изчислен като средна стойност за 6-годишен период от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2028 г.

(10)

За да се опрости схемата за Северната помощ и за да може Швеция да прояви гъвкавост при насочване на помощта към различни производствени сектори, следва да се определи един максимален средногодишен размер на помощта за цялото подпомагане, включително отделно максимално подпомагане за производството и транспорта на краве мляко, с цел да се осигури балансирано разпределение на подпомагането.

(11)

Помощта следва да се предоставя годишно въз основа на производствени фактори (животински единици и хектари), с изключение на помощта за краве мляко, която следва да се предоставя въз основа на единици продукция (килограми) в рамките на общите ограничения, определени с настоящото решение.

(12)

За да се даде възможност за бързо реагиране на променливостта на цените на селскостопанската продукция и да се поддържат селскостопанските дейности в северните региони на Швеция, е целесъобразно да се разреши на Швеция да определя за всяка календарна година размера на помощта за всеки сектор в рамките на дадена категория помощ и за единица продукция.

(13)

Швеция следва да диференцира помощта в северните си региони и да определя годишните суми на помощта в зависимост от сериозността на неблагоприятните природни условия и други обективни, прозрачни и обосновани критерии, свързани с целите, определени в член 142, параграф 3, трета алинея от Акта за присъединяване, които следва да поддържат традиционното първично производство и преработка, особено пригодени към климатичните условия на съответните региони, да подобряват структурите за производство, предлагане на пазара и преработка на селскостопанските продукти, да улесняват пласмента на тези продукти и да гарантират опазването на околната среда и съхраняването на селските райони.

(14)

Помощта следва да се изплаща годишно въз основа на действителния брой допустими производствени фактори. Въпреки това на Швеция следва да се разреши да изплаща на месечни траншове помощта за краве мляко, за кокошки носачки и за свине за клане, както и за транспортиране на краве мляко. Помощта за краве мляко следва да се основава на действителната продукция, за да се гарантира непрекъснатост на производството.

(15)

Свръхкомпенсирането на производителите следва да се избягва, като неправомерните плащания се събират незабавно и най-късно до 1 юни на следващата година.

(16)

Съгласно предвиденото в член 142, параграф 2 от Акта за присъединяване помощта, предоставена по силата на настоящото решение, не следва да води до увеличаване на общото производство над традиционното ниво на производство в района, обхванат от схемата за Северната помощ.

(17)

Поради това е необходимо да се установи максимален годишен брой допустими производствени фактори за всяка категория помощ и максимално допустимо годишно количество за производството на краве мляко, на равнище, равно или по-ниско от това през референтните периоди.

(18)

Когато броят на производствените фактори в дадена категория или произведеното количество краве мляко надвишават максималното равнище през дадена година и с цел спазване на 5-годишните средни стойности, броят на допустимите производствени фактори или количеството краве мляко следва да бъдат намалени със съответния брой производствени фактори през календарната година, следваща годината на превишаване на максималната стойност, освен при помощта за транспортиране на краве мляко, за кокошки носачки и за свине за клане и за краве мляко, по отношение на която допустимото количество може да се намали с количество, съответстващо на превишението през последния месец на годината на превишаване на максималната стойност.

(19)

Тъй като уведомяването на Комисията за предложения за удължаване и изменение на помощта, разрешена съгласно настоящото решение, следва да даде възможност за своевременна подготовка на оценката на схемата, е необходимо да се позволи такова уведомяване да се извършва през същата година като 5-годишния доклад, a срокът на валидност на разрешението на схемата за Северната помощ да се удължи от пет на шест години.

(20)

В съответствие с член 143, параграф 2 от Акта за присъединяване Швеция следва да представя на Комисията информация относно привеждането в действие на помощта и ефекта от нея. За да се оценят по-добре дългосрочните ефекти от помощта и да се определят равнищата на помощ като многогодишни средни стойности, е целесъобразно да се докладва на всеки пет години за социално-икономическите ефекти от помощта и да се представят годишни доклади с финансова и друга свързана с привеждането в действие информация, която е необходима, за да се гарантира спазването на условията, определени в настоящото решение.

(21)

Целесъобразно е да се определят правилата по отношение на измененията на схемата, въведени от Комисията или предложени от Швеция, за да се защитят оправданите правни очаквания на бенефициерите на помощта и да се гарантира непрекъснатост на схемата с оглед на ефикасното изпълнение на целите на член 142 от Акта за присъединяване.

(22)

Швеция следва да гарантира предприемането на подходящи мерки за контрол по отношение на бенефициерите на помощта. С цел да се осигури ефективността на посочените мерки, както и прозрачност при привеждането в действие на схемата за Северната помощ, тези мерки за контрол следва да бъдат, доколкото е възможно, съгласувани с мерките, осъществявани в рамките на общата селскостопанска политика.

(23)

За да се постигне целта за поддържане на производството, както е посочено в член 142 от Акта за присъединяване, и да се улесни администрирането на подпомагането, настоящото решение следва да се прилага от 1 януари 2023 г.

(24)

От съображения за яснота Решение (ЕС) 2018/479 следва да бъде отменено. Целесъобразно е да се предвидят преходни мерки по отношение на докладването относно подпомагането по член 142 от Акта за присъединяване, изплатено през 2018—2022 г. по силата на Решение (ЕС) 2018/479 на Комисията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешена помощ

1.   Разрешава се на Швеция да прилага от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2028 г. дългосрочната схема за помощ за селското стопанство в своите северни региони, изброени в приложение I.

2.   Общият размер на предоставената помощ не може да надвишава 473,75 млн. шведски крони за една календарна година. Годишните максимални суми се смятат като средногодишните стойности на помощта, предоставена през периода от шест календарни години, обхванат от настоящото решение.

3.   Категориите помощ и производствените фактори за всяка категория, максималните разрешени средногодишни суми, посочени в параграф 2, включително отделната максимална сума за производство и транспорт на краве мляко, както и максималният годишен брой допустими производствени фактори за всяка категория помощ, са посочени в приложение II.

4.   Помощта се предоставя въз основа на допустими производствени фактори или производствени количества, както следва:

а)

за килограм действително произведено мляко при производството на краве мляко;

б)

за животинска единица в животновъдството;

в)

за хектар в растениевъдството и градинарството, включително ягодоплодните култури;

г)

като компенсация за действителните разходи за транспорт на краве мляко, като се приспада всяко друго публично подпомагане за същите разходи.

Помощта, свързана с производствени количества, може да се предоставя само за производството на краве мляко и в никакъв случай не може да бъде свързана с бъдещо производство.

Коефициентите на преобразуване в животински единици за различните видове добитък са посочени в приложение II.

5.   В съответствие с параграф 3 и в рамките на ограниченията, посочени в приложение II, Швеция диференцира помощта в северните си региони и определя годишно размерите на помощта за всеки производствен фактор, производствен разход или единица продукция въз основа на обективни критерии, свързани със сериозността на неблагоприятното природно условие и други фактори, допринасящи за постигане на целите, определени в член 142, параграф 3, трета алинея от Акта за присъединяване.

Член 2

Референтни периоди

По отношение на количествата и на равнището на подпомагане, посочени в член 1 от настоящото решение, референтният период, посочен в член 142, параграф 3, първа алинея, второ тире от Акта за присъединяване, е 1993 година.

Член 3

Условия за предоставяне на помощ

1.   Швеция определя условията за предоставяне на помощ на различните категории бенефициери в рамките на ограниченията, предвидени в настоящото решение. Тези условия включват прилаганите критерии за допустимост и за подбор и гарантират равно третиране на бенефициерите.

2.   Помощта се изплаща на бенефициерите въз основа на действителните производствени фактори или — при производството на краве мляко — въз основа на действителното произведено количество, посочени в член 1, параграф 4.

3.   Помощта се изплаща годишно, с изключение на помощта за краве мляко, за транспортиране на краве мляко, за кокошки носачки и за свине за клане, помощта за които може да се изплаща на месечни траншове.

4.   Надвишаването на максималния годишен брой производствени фактори или допустими за помощ количества, посочени в приложение II, се отчита като съответното намаление на броя на производствените фактори в годината след превишаването, когато помощта се изплаща на годишни траншове, или през последния месец на годината, когато помощта се изплаща ежемесечно.

5.   Швеция взема необходимите мерки за предотвратяване на надвишаването, посочено в параграф 4, когато въз основа на официални или официално удостоверени статистически прогнози има вероятност за такова надвишаване.

6.   Надплатените или неправомерно изплатените суми в полза на бенефициерите се събират чрез приспадане на съответните суми от помощта, изплатена на бенефициера през следващата година, или се събират по друг начин през същата година, когато на бенефициера не се полага помощ. Неправомерно изплатените суми се събират до 1 юни на следващата година.

Член 4

Информация и мерки за контрол

(1)   Като част от информацията, предоставяна по член 143, параграф 2 от Акта за присъединяване, Швеция представя на Комисията ежегодно преди 1 юни информация относно привеждането в действие на помощта, предоставена по силата на настоящото решение през предходната календарна година.

Информацията се отнася по-специално до:

а)

идентификацията на общинските единици, в които е изплатена помощта, чрез подробна карта, а при необходимост — чрез други данни;

б)

общата продукция през отчетната година за подрегионите, допустими за получаване на помощ по силата на настоящото решение, изразена като количество за всеки от продуктите, посочени в приложение II;

в)

общия брой на производствените фактори и количества, броя на допустимите за помощ производствени фактори и количества и броя на подпомаганите производствени фактори и количества за всеки производствен сектор, посочен в приложение II, с разпределение по продукти в рамките на всеки сектор, включително посочване на всяко надвишаване на разрешения максимален годишен брой производствени фактори и количества, както и описание на евентуално предприетите мерки за предотвратяване на такова надвишаване;

г)

общата изплатена помощ, общата сума на помощта за всяка категория помощ и вида производство, сумите, изплатени на бенефициерите по производствени фактори/други единици, както и критериите за диференциране на размерите на помощта по подрегиони и видове земеделски стопанства или въз основа на други съображения;

д)

прилаганата система на плащане заедно с данни за всички авансови плащания въз основа на прогнозни оценки, окончателните плащания, както и установените надплатени суми и тяхното събиране;

е)

сумите на помощта, изплатена по член 32 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета в административните единици, обхванати от настоящото решение;

ж)

позоваване на националното законодателство, въз основа на което се привежда в действие помощта.

2.   Освен годишния доклад за 2027 г., Швеция предоставя на Комисията преди 1 юни 2028 г. доклад за 5-годишния период от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2027 г.

В същия доклад се посочва по-специално:

а)

общата помощ, изплатена през 5-годишния период, и нейното разпределение по категории помощ, видове производство и подрегиони;

б)

за всяка категория помощ — общите производствени количества за всяка година и за 5-годишния период, броя на производствените фактори и равнищата на доход на земеделските стопани в допустимите за помощта региони;

в)

промяната в селскостопанското производство, преработката и предлагането на пазара в социално-икономическия контекст на северните региони;

г)

ефекта от помощта върху опазването на околната среда и съхраняването на селските райони;

д)

предложения за средносрочното развитие на помощта въз основа на представените в доклада данни.

3.   Швеция предоставя данните във форма, съвместима със статистическите стандарти, използвани от Съюза.

4.   Швеция взема всички необходими мерки за прилагане на настоящото решение, както и подходящи мерки за контрол по отношение на бенефициерите на помощта.

5.   Доколкото е възможно, мерките за контрол се хармонизират със системите за контрол, прилагани при схемите за подпомагане от Съюза.

Член 5

Прилагане на измененията

1.   Въз основа на посочената в член 4 информация относно схемата за подпомагане и като се има предвид контекстът на селскостопанското производство на национално равнище и на равнището на Съюза, както и други относими фактори, в срок до 1 юли 2028 г. Швеция представя на Комисията подходящи предложения за удължаване и изменение на помощта, разрешена по силата на настоящото решение.

2.   Ако Комисията реши да измени настоящото решение, по-специално въз основа на евентуални промени в общата организация на пазарите или схемата за директно подпомагане или на промяна в ставката на евентуална разрешена национална държавна помощ в областта на селското стопанство, всяко изменение на помощта, разрешена с настоящото решение, се прилага от годината, следваща годината на приемане на изменението.

Член 6

Отмяна

Решение (ЕС) 2018/479 се отменя, считано от 1 януари 2023 г. Въпреки това член 4, параграф 2 от посоченото решение продължава да се прилага по отношение на помощта, предоставена в периода 2018—2022 г. по силата на същото решение.

Член 7

Прилагане

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2023 г.

Член 8

Адресат

Адресат на настоящото решение е Кралство Швеция.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2022 година.

За Комисията

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  Решение 96/228/ЕО на Комисията от 28 февруари 1996 г. относно дългосрочна национална схема за помощ за подпомагане на земеделските стопани в северните региони на Швеция (ОВ L 76, 26.3.1996 г., стр. 29).

(2)  Решение C(2010) 6050 на Комисията от 8 септември 2010 г. относно дългосрочна национална схема за помощ за подпомагане на земеделските стопани в северните региони на Швеция.

(3)  Решение (ЕС) 2018/479 на Комисията от 20 март 2018 г. относно дългосрочната национална схема за помощ за селското стопанство в северните региони на Швеция (ОВ L 79, 22.3.2018 г., стр. 55).

(4)  Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (ОВ L 435, 6.12.2021 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).


Приложение I

ПОДРЕГИОН 1

Провинция

Общинска единица

Населено място

Dalarna

Älvdalen

Idre

Jämtland

Krokom

Hotagen

 

Strömsund

Frostviken

 

Åre

Åre

 

 

Kall

 

 

Undersåker

 

Berg

Storsjö

 

Härjedalen

Linsell

 

 

Hede

 

 

Ljusnedal

 

 

Tännäs

Västerbotten

Storuman

Tärna

 

Sorsele

Sorsele

 

Dorotea

Risbäck

 

Vilhelmina

Vilhelmina

Norrbotten

Arvidsjaur

Arvidsjaur

 

Arjeplog

Arjeplog

 

Jokkmokk

Jokkmokk

 

 

Porjus

 

Pajala

Muonionalusta

 

 

Junosuando

 

Gällivare

Gällivare

 

 

Nilivaara

 

 

Malmberget

 

Kiruna

Jukkasjärvi

 

 

Vittangi

 

 

Karesuando

Земеделска площ подрегион 1

6 700 ha

ПОДРЕГИОН 2

Провинция

Общинска единица

Окръг

Dalarna

Malung

Lima

 

 

Transtrand

 

Älvdalen

Särna

Västernorrland

Örnsköldsvik

Trehörningsjö

Jämtland

Ragunda

Borgvattnet

 

 

Stugun

 

Bräcke

Bräcke

 

 

Nyhem

 

 

Håsjö

 

 

Sundsjö

 

 

Revsund

 

 

Bodsjö

 

Krokom

Näskott

 

 

Aspås

 

 

Ås

 

 

Laxsjö

 

 

Föllinge

 

 

Offerdal

 

 

Alsen

 

Strömsund

Ström

 

 

Alanäs

 

 

Gåxsjö

 

 

Hammerdal

 

 

Bodum

 

 

Tåsjö

 

Åre

Mattmar

 

 

Mörsil

 

 

Hallen

 

Berg

Berg

 

 

Hackås

 

 

Oviken

 

 

Myssjö

 

 

Åsarne

 

 

Klövsjö

 

 

Rätan

 

Härjedalen

Sveg

 

 

Vemdalen

 

 

Ängersjö

 

 

Lillhärdal

 

Östersund

Östersund

 

 

Frösö

 

 

Sunne

 

 

Näs

 

 

Lockne

 

 

Marieby

 

 

Brunflo

 

 

Kyrkås

 

 

Lit

 

 

Häggenås

Västerbotten

Vindeln

Vindeln

 

 

Åmsele

 

Norsjö

Norsjö

 

Malå

Malå

 

Storuman

Stensele

 

Sorsele

Gargnäs

 

Dorotea

Dorotea

 

Åsele

Åsele

 

 

Fredrika

 

Lycksele

Lycksele

 

 

Björksele

 

 

Örträsk

 

Skellefteå

Boliden

 

 

Fällfors

 

 

Jörn

 

 

Kalvträsk

Norrbotten

Jokkmokk

Vuollerim

 

Övertorneå

Svanstein

 

Pajala

Pajala

 

 

Korpilombolo

 

 

Tärendö

 

Gällivare

Hakkas

Земеделска площ подрегион 2

46 600 ha

ПОДРЕГИОН 3

Провинция

Общинска единица

Окръг

Värmland

Torsby

Södra Finnskoga

Dalarna

Älvdalen

Älvdalen

Gävleborg

Nordanstig

Hassela

 

Ljusdal

Hamra

 

 

Los

 

 

Kårböle

Västernorrland

Ånge

Haverö

 

Timrå

Ljustorp

 

Härnösand

Stigsjö

 

 

Viksjö

 

Sundsvall

Indal

 

 

Holm

 

 

Liden

 

Kramfors

Nordingrå

 

 

Vibyggerå

 

 

Ullånger

 

 

Torsåker

 

Sollefteå

Graninge

 

 

Junsele

 

 

Edsele

 

 

Ramsele

 

Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

 

 

Anundsjö

 

 

Skorped

 

 

Sidensjö

 

 

Nätra

 

 

Själevad

 

 

Mo

 

 

Gideå

 

 

Björna

Jämtland

Ragunda

Ragunda

 

Bräcke

Hällesjö

 

Krokom

Rödön

 

Strömsund

Fjällsjö

 

Åre

Marby

 

Härjedalen

Älvros

 

 

Överhogdal

 

 

Ytterhogdal

 

Östersund

Norderö

Västerbotten

Nordmaling

Nordmaling

 

Bjurholm

Bjurholm

 

Robertsfors

Bygdeå

 

 

Nysätra

 

Vännäs

Vännäs

 

Umeå

Umeå Landsförsamling

 

 

Tavelsjö

 

 

Sävar

 

Skellefteå

Skellefteå Landsförsamling

 

 

Kågedalen

 

 

Byske

 

 

Lövånger

 

 

Burträsk

Norrbotten

Överkalix

Överkalix

 

Kalix

Nederkalix

 

 

Töre

 

Övertorneå

Övertorneå

 

 

Hietaniemi

 

Älvsbyn

Älvsby

 

Luleå

Luleå Domkyrkoförsamling

 

 

Örnäset

 

 

Nederluleå

 

 

Råneå

 

Piteå

Piteå Stadsförsamling

 

 

Hortlax

 

 

Piteå Landsförsamling

 

 

Norrfjärden

 

Boden

Överluleå

 

 

Gunnarsbyn

 

 

Edefors

 

 

Sävast

 

Haparanda

Nedertorneå-Haparanda

 

 

Karl Gustav

Земеделска площ подрегион 3

108 650 ha

ПОДРЕГИОН 4

Провинция

Общинска единица

Окръг

Värmland

Torsby

Lekvattnet

 

 

Nyskoga

 

 

Norra Finnskoga

 

 

Dalby

 

 

Norra Ny

 

Filipstad

Rämmen

 

Hagfors

Gustav Adolf

Dalarna

Vansbro

Järna

 

 

Nås

 

 

Äppelbo

 

Malung

Malung

 

Rättvik

Boda

 

 

Ore

 

Orsa

Orsa

 

Mora

Våmhus

 

 

Venjan

 

Falun

Bjursås

 

Ludvika

Säfsnäs

Gävleborg

Ovanåker

Ovanåker

 

 

Voxna

 

Nordanstig

Ilsbo

 

 

Harmånger

 

 

Jättendal

 

 

Gnarp

 

 

Bergsjö

 

Ljusdal

Ljusdal

 

 

Färila

 

 

Ramsjö

 

 

Järvsö

 

Bollnäs

Rengsjö

 

 

Undersvik

 

 

Arbrå

 

Hudiksvall

Bjuråker

Västernorrland

Ånge

Borgsjö

 

 

Torp

 

Timrå

Timrå

 

 

Hässjö

 

 

Tynderö

 

Härnösand

Härnösands Domkyrkoförsamling

 

 

Högsjö

 

 

Häggdånger

 

 

Säbrå

 

 

Hemsö

 

Sundsvall

Sundsvalls Gustav Adolf

 

 

Skönsmon

 

 

Skön

 

 

Alnö

 

 

Sättna

 

 

Selånger

 

 

Stöde

 

 

Tuna

 

 

Attmar

 

 

Njurunda

 

Kramfors

Gudmundrå

 

 

Nora

 

 

Skog

 

 

Bjärtrå

 

 

Styrnäs

 

 

Dal

 

 

Ytterlännäs

 

Sollefteå

Sollefteå

 

 

Multrå

 

 

Långsele

 

 

Ed

 

 

Resele

 

 

Helgum

 

 

Ådals-Liden

 

 

Boteå

 

 

Överlännäs

 

 

Sånga

 

Örnsköldsvik

Arnäs

 

 

Grundsunda

Jämtland

Ragunda

Fors

Västerbotten

Umeå

Umeå Stadsförsamling

 

 

Teg

 

 

Ålidhem

 

 

Holmsund

 

 

Hörnefors

 

 

Holmön

 

 

Umeå Maria

 

Skellefteå

Skellefteå Sankt Olov

 

 

Skellefteå Sankt Örjan

 

 

Bureå

Земеделска площ подрегион 4

69 050 ha

ПОДРЕГИОН 5

Провинция

Общинска единица

Окръг

Värmland

Kil

Boda

 

Eda

Eda

 

 

Järnskog

 

 

Skillingmark

 

 

Köla

 

Torsby

Fryksände

 

 

Vitsand

 

 

Östmark

 

Grums

Värmskog

 

Årjäng

Silbodal

 

 

Sillerud

 

 

Karlanda

 

 

Holmedal

 

 

Blomskog

 

 

Trankil

 

 

Västra Fågelvik

 

 

Töcksmark

 

 

Östervallskog

 

Sunne

Gräsmark

 

 

Lysvik

 

Filipstad

Gåsborn

 

Hagfors

Hagfors

 

 

Ekshärad

 

 

Norra Råda

 

 

Sunnemo

 

Arvika

Arvika Östra

 

 

Arvika Västra

 

 

Stavnäs

 

 

Högerud

 

 

Glava

 

 

Bogen

 

 

Gunnarskog

 

 

Ny

 

 

Älgå

 

 

Mangskog

 

 

Brunskog

 

Säffle

Svanskog

 

 

Långserud

Dalarna

Gagnef

Mockfjärd

 

 

Gagnef

 

 

Floda

 

Leksand

Leksand

 

 

Djura

 

 

Ål

 

 

Siljansnäs

 

Rättvik

Rättvik

 

Mora

Mora

 

 

Sollerön

 

Falun

Svärdsjö

 

 

Enviken

Gävleborg

Ockelbo

Ockelbo

 

Ovanåker

Alfta

 

Gävle

Hamrånge

 

Söderhamn

Söderhamn

 

 

Sandarne

 

 

Skog

 

 

Ljusne

 

 

Söderala

 

 

Bergvik

 

 

Mo

 

 

Trönö

 

 

Norrala

 

Bollnäs

Bollnäs

 

 

Segersta

 

Bollnäs

Hanebo

 

Hudiksvall

Hudiksvall

 

 

Idenor

 

 

Hälsingtuna

 

 

Rogsta

 

 

Njutånger

 

 

Enånger

 

 

Delsbo

 

 

Norrbo

 

 

Forsa

 

 

Hög

Земеделска площ подрегион 5

72 300 ha


ПРИЛОЖЕНИЕ II

 

Максимален средногодишен размер на помощта за шестгодишен период от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2028 г. (млн. шведски крони)

Максимален годишен брой допустими производствени фактори  (1)

Краве мляко и помощ за транспортиране на краве мляко

 

По 450 000 тона за всяка

Кози майки, свине за клане, свине майки, кокошки носачки

 

17 000 ЖЕ

Меки плодове, зеленчуци и картофи

 

3 660 хектара

ОБЩ РАЗМЕР НА ПОМОЩТА

473,75 (2)

 


(1)  Коефициент на преобразуване в животински единици (ЖЕ): една коза майка = 0,20 ЖЕ, една кокошка носачка = 0,01 ЖЕ, една свиня майка = 0,33 ЖЕ и една свиня за клане = 0,10 ЖЕ.

(2)  От които може да се предостави максимално подпомагане в размер на 443,44 млн. шведски крони за категорията „Краве мляко и помощ за транспортиране на краве мляко.


15.12.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/38


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/2461 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2022 година

за признаване на схемата „KZR INiG“ за доказване на съответствие с изискванията, определени в Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на биогоривата, течните горива от биомаса, газообразните и твърдите горива от биомаса, възобновяемите течни и газообразни горива от небиологичен произход и рециклираните въглеродни горива и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/603 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (1), и по-специално член 30, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива (ЕС) 2018/2001 се определят изисквания за определени горива, а именно биогорива, течни горива от биомаса, газообразни и твърди горива от биомаса, възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход и рециклирани въглеродни горива. С тези изисквания се гарантира, че посочените горива могат да бъдат отчитани за постигане на целите, определени в посочената директива, само ако са произведени по устойчив начин и спестяват значително количество емисии на парникови газове в сравнение с изкопаемите горива. В член 29 от посочената директива се определят критерии за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове за биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса. Освен това в член 26 от директивата и в Делегиран регламент (ЕС) 2019/807 на Комисията (2) се установяват критериите за определяне на това: i) коя суровина за биогорива, течни горива от биомаса или газообразни и твърди горива от биомаса е свързана с висок риск от непреки промени в земеползването и ii) кои биогорива, течни горива от биомаса или газообразни и твърди горива от биомаса, свързани с висок риск от непреки промени в земеползването, които отговарят на определени условия, могат да бъдат сертифицирани като такива с нисък риск от непреки промени в земеползването. С член 25, параграф 2 от Директива (ЕС) 2018/2001 се определят критерии за намаление на емисиите на парникови газове за възобновяемите течни и газообразни горива от небиологичен произход и рециклираните въглеродни горива, използвани в транспорта. С член 28, параграф 2 от посочената директива от икономическите оператори се изисква да въвеждат информация в база данни на Съюза относно извършените сделки и характеристиките за устойчивост на някои възобновяеми горива (биогорива, биогаз и възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход) и рециклираните въглеродни горива, използвани в транспорта.

(2)

В Директива (ЕС) 2018/2001 също така се определят правила за изчисляване на приноса на електроенергията от възобновяеми източници за постигането на целите в областта на транспорта. По-специално в член 27, параграф 3 от посочената директива се определят правила за изчисляването на този принос, когато електроенергията се използва пряко за задвижване на електрически превозни средства и когато се използва за производство на възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход, които се използват в транспорта.

(3)

Доброволните схеми изиграха значителна роля за предоставяне на доказателства за спазването на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове за биогоривата и течните горива от биомаса. Съгласно Директива (ЕС) 2018/2001 доброволните схеми могат да се използват за: i) удостоверяване на съответствието на всички горива, произведени от биомаса, включително газообразни и твърди горива, с критериите за устойчивост, определени в посочената директива, ii) предоставяне на точни данни за техните намаления на емисиите на парникови газове, iii) удостоверяване на съответствието на възобновяемите течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклираните въглеродни горива с определените за тях критерии за намаление на емисиите на парникови газове и iv) доказване на съответствие с разпоредбите на член 27, параграф 3 от посочената директива във връзка с изчисляването на дела на електроенергията от възобновяеми източници в транспорта. Доброволни схеми могат също така да се използват за доказване, че икономическите оператори са въвели точна информация в базата данни на Съюза или в националната база данни за някои възобновяеми горива и рециклирани въглеродни горива, използвани в транспорта, в съответствие с член 28, параграф 4 от Директива (ЕС) 2018/2001. Освен това доброволни схеми могат да се използват за сертифициране на биогорива, течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса с нисък риск от непреки промени в земеползването. Комисията може да реши, че с доброволни национални или международни схеми могат да се обслужват всички тези цели или някои от тях.

(4)

Съгласно член 30, параграф 9 от Директива (ЕС) 2018/2001, когато даден икономически оператор представи доказателство или данни за спазване на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, които са придобити в съответствие с призната от Комисията доброволна схема, доколкото тази данни или доказателства са обхванати от решението за признаване на доброволната схема, съответната държава членка не трябва да изисква от подалия данните да представя допълнителни доказателства.

(5)

На 28 август 2020 г. схемата „KZR INiG“ подаде до Комисията искане за признаване съгласно член 30, параграф 4 от Директива (ЕС) 2018/2001. Искането доведе до извършване на оценка на тази схема от страна на Комисията, като при нея бяха установени някои проблеми, които не позволиха схемата да бъде счетена за съвместима с критериите за устойчивост, определени в член 29 от Директива (ЕС) 2018/2001. При повторното подаване на искане за признаване, направено на 25 юни 2021 г., тези проблеми бяха адекватно отстранени в рамките на схемата. В оценката на Комисията се стига до заключението, че в схемата: i) адекватно са покрити критериите за устойчивост на селскостопанската биомаса, определени в член 29, параграфи 2—5 от Директива (ЕС) 2018/2001, ii) се съдържат точни данни за намалението на емисиите на парникови газове за целите на член 29, параграф 10 от Директива (ЕС) 2018/2001 и iii) е приложена методика на масов баланс в съответствие с изискванията на член 30, параграфи 1 и 2 от Директива (ЕС) 2018/2001. Комисията обаче не счете, че схемата покрива адекватно критериите за устойчивост на горскостопанска биомаса, определени в член 29, параграфи 6 и 7 от Директива (ЕС) 2018/2001. Поради това с Решение за изпълнение (ЕС) 2022/603 на Комисията (3) схемата „KZR INiG“ бе призната само за доказване на съответствие с изискванията, определени в член 29, параграфи 2—5 и параграф 10 от Директива (ЕС) 2018/2001.

(6)

В рамките на схемата „KZR INiG“ бяха извършени допълнителни промени, за да се осигури адекватното покриване на критериите за устойчивост на горскостопанска биомаса, определени в член 29, параграфи 6 и 7 от Директива (ЕС) 2018/2001. След допълнителните изменения всички останали проблеми, които бяха установени преди това, бяха адекватно отстранени при повторно подаване на искане за признаване, направено на 23 септември 2022 г.

(7)

Схемата „KZR INiG“ обхваща следните суровини: селскостопанска биомаса, горскостопанска биомаса и отпадъци и остатъци. Схемата обхваща също така всички видове горива. Тя има глобален географски обхват и включва цялата верига на доставките (за биометан — до производствената единица). Комисията извърши повторна оценка на схемата „KZR INiG“ след повторното подаване на искане за признаване, направено на 23 септември 2022 г., и установи, че в нея: i) адекватно се покриват критериите за устойчивост, определени в член 29, параграфи 2—7 от Директива (ЕС) 2018/2001, ii) се съдържат точни данни за намалението на емисиите на парникови газове за целите на член 29, параграф 10 от посочената директива и iii) се прилага методика на масов баланс в съответствие с изискванията на член 30, параграфи 1 и 2 от същата директива.

(8)

В оценката на Комисията не се взема предвид актът за изпълнение, който трябва да бъде приет в съответствие с член 29, параграф 8 от Директива (ЕС) 2018/2001 за предоставяне на насоки за доказване на съответствие с критериите за устойчивост, определени в член 29, параграфи 6 и 7 от посочената директива (4). Поради това схемата „KZR INiG“ ще бъде оценена повторно в това отношение.

(9)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/996 на Комисията (5) ще се прилага едва от 30 декември 2023 г. Схемата „KZR INiG“ следва да бъде оценена повторно с оглед на новия регламент за изпълнение.

(10)

При оценката на схемата „KZR INiG“ Комисията установи, че тя отговаря на адекватни стандарти за надеждност, прозрачност и независим одит и е в съответствие с методологическите изисквания, определени в приложение VI към Директива (ЕС) 2018/2001.

(11)

От съображения за прозрачност и правна сигурност е целесъобразно в един акт на Комисията да се определят по всеобхватен начин всички критерии за устойчивост и за емисиите на парникови газове, които се счита, че се покриват адекватно от схемата „KZR INiG“. Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2022/603 следва да бъде заменено.

(12)

На уебсайта EUROPA на Комисията, в раздела, посветен на доброволните схеми, следва да се даде достъп до признатата схема „KZR INiG“.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по устойчивост на биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Доброволната схема „KZR INiG“ („схемата“), представена за признаване на Комисията на 23 септември 2022 г., показва следните елементи във връзка с горивата, одитирани по схемата:

а)

съответствие на партидите биогорива, течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса с критериите за устойчивост, определени в член 29, параграфи 2—7 и параграф 10 от Директива (ЕС) 2018/2001;

б)

спазване от страна на икономическите оператори на задължението да въвеждат точна информация в базата данни на Съюза или в националната база данни за възобновяемите горива и рециклираните въглеродни горива, използвани в транспорта, в съответствие с член 28, параграф 4 от Директива (ЕС) 2018/2001.

Схемата съдържа също така точни данни за намаленията на емисиите на парникови газове за целите на член 29, параграф 10 от Директива (ЕС) 2018/2001, доколкото гарантира, че цялата съответна информация от икономическите оператори нагоре по веригата на доставките се прехвърля на икономическите оператори надолу по веригата на доставките.

Комисията се уведомява без забавяне за всички промени в съдържанието на доброволната схема „KZR INiG“, така както е представена на 23 септември 2022 г. за признаване от Комисията, които могат да засегнат основанието за настоящото решение. Комисията извършва оценка на промените, за които е уведомена, с цел да определи дали схемата все още покрива адекватно критериите за устойчивост, за които е призната.

Член 2

Решението се прилага до 16 декември 2027 г.

Член 3

Настоящото решение се отменя, ако:

а)

бъде доказано ясно, че доброволната схема „KZR INiG“ не е изпълнила елементи, за които се счита, че са важни за настоящото решение, или ако са налице тежки и структурни нарушения на такива елементи;

б)

доброволната схема „KZR INiG“ не е подала до Комисията годишни доклади в съответствие с член 30, параграф 5 от Директива (ЕС) 2018/2001;

в)

в рамките на доброволната схема „KZR INiG“ не се постигне прилагане на стандартите за независим одит и на други изисквания, определени в актовете за изпълнение, посочени в член 29, параграф 8 или в член 30, параграф 8 от Директива (ЕС) 2018/2001, или на подобрения на други елементи на схемата, считани за важни за продължаване на признаването.

Член 4

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/603 се отменя, считано от 16 декември 2022 г.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/807 на Комисията от 13 март 2019 г. за допълване на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на суровините с висок риск от непреки промени в земеползването, за които се наблюдава значително разширяване на производствения район в терени с високи въглеродни запаси и за сертифициране на биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса с нисък риск от непреки промени в земеползването (ОВ L 133, 21.5.2019 г., стр. 1).

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2022/603 на Комисията от 8 април 2022 г. за признаване на схемата „KZR INiG“ за доказване на съответствие с изискванията, определени в Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на биогоривата, течните горива от биомаса, газообразните и твърдите горива от биомаса, възобновяемите течни и газообразни горива от небиологичен произход и рециклираните въглеродни горива (ОВ L 114, 12.4.2022 г., стр. 185).

(4)  Регламентът за изпълнение за предоставяне на насоки за доказване на съответствие с критериите за устойчивост, определени в член 29, параграф 6 и 7 от Директива (ЕС) 2018/2001, получи положително становище от Комитета по устойчивост на биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса на 14 септември 2022 г., но все още не е официално приет.

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/996 на Комисията от 14 юни 2022 г. относно правилата за проверка на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове и критериите за нисък риск от непреки промени в земеползването (ОВ L 168, 27.6.2022 г., стр. 1).


15.12.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/42


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/2462 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2022 година

за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2323 на Комисията за установяване на европейски списък на съоръженията за рециклиране на кораби в съответствие с Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно рециклирането на кораби и за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Директива 2009/16/ЕО (1), и по-специално член 16 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1257/2013 от корабособствениците се изисква да следят предназначените за рециклиране кораби да се рециклират само в съоръжения за рециклиране на кораби, включени в европейския списък на съоръженията за рециклиране на кораби („европейски списък“), публикуван в съответствие с член 16 от същия регламент.

(2)

Европейският списък е определен в Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2323 на Комисията (2).

(3)

Валидността на разрешенията на съоръженията за рециклиране на кораби UAB Armar и Démonaval Recycling, разположени съответно в Литва и Франция, е изтекла съответно на 19 април 2022 г. и 11 декември 2022 г. Комисията получи информация от Литва и Франция, че разрешенията, издадени на тези съоръжения да извършват рециклиране на кораби, са били подновени преди изтичането им, в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) № 1257/2013. Поради това датата на изтичане на включването на тези съоръжения в европейския списък следва да бъде актуализирана.

(4)

България уведоми Комисията, че „Корабен и Индустриален Сервиз“ ООД, съоръжение за рециклиране на кораби, което е разположено на нейна територия, е получило разрешение от компетентния орган в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) № 1257/2013. България представи на Комисията цялата информация относно въпросното съоръжение, за да може то бъде включено в европейския списък. Поради това европейският списък следва да бъде актуализиран, за да включи това съоръжение.

(5)

Комисията беше информирана за промени в данните за контакт на Dales Marine Services Ltd и Gardet & De Bezenac Recycling, съоръжения за рециклиране на кораби, които са разположени съответно в Обединеното кралство и Франция. Поради това европейският списък следва да бъде съответно актуализиран.

(6)

Комисията беше информирана от Kishorn Port Ltd за изменение на лиценза, който ограничава операциите и поставя условия на оператора на съоръжението. С промяната се увеличават максималните размери на корабите, които се приемат. Поради това европейският списък следва да бъде съответно актуализиран.

(7)

В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1257/2013 Комисията извърши средносрочен преглед на Işıksan, съоръжение за рециклиране на кораби, разположено в Турция, при който не се потвърди, че въпросното съоръжение продължава да отговаря на съответните изисквания на член 13, параграф 1, по-специално букви б), е) и и) от Регламент (ЕС) № 1257/2013. Освен това беше установено, че въпросното съоръжение не отговаря на изискванията относно рециклирането на кораби, плаващи под знамето на държава — членка на ЕС, определени в член 13, параграф 2, букви а)—в) от Регламент (ЕС) № 1257/2013. В допълнение, наличната информация не позволява да се заключи, че известен брой кораби, плаващи под знамето на държави — членки на ЕС, предназначени да бъдат рециклирани в Işıksan, са разглобени за скрап в това съоръжение, а показва, че са били прехвърлени в съседни съоръжения, които не са включени в европейския списък. Тази практика представлява нарушение на изискванията по член 13, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) № 1257/2013, където се изисква операторите на съоръжения, включени в европейския списък, да рециклират в своите съоръжения кораби, плаващи под знамето на държави — членки на ЕС, в съответствие със специфичен за кораба план за рециклиране. Поради това европейският списък следва да бъде актуализиран, за да бъде заличено посоченото съоръжение.

(8)

Комисията извърши оценка на разследването на произшествие, както и анализ на първопричините за две произшествия с фатален изход, настъпили през февруари 2021 г. и юни 2022 г. в Simsekler, друго съоръжение за рециклиране на кораби, разположено в Турция. В оценките беше направено заключението, че причините за произшествията се дължат не само на отделни действия, а по-скоро на съществуващи организационни причини, върху които предприятието следва да се съсредоточи, за да подобри своя контрол върху риска. В допълнение, докладът за първата злополука с фатален изход, който беше предаден на съоръжението през юни 2021 г., включваше редица конкретни препоръки за подобряване на безопасността на работниците. Искането на Комисията да бъде редовно информирана за мерките, предприети в това отношение, не беше изпълнено от съоръжението. Следователно въпросното съоръжение не е спазило съответните изисквания на член 13, параграф 1, по-специално букви б), е) и и) от Регламент (ЕС) № 1257/2013. Като следствие, европейският списък следва да бъде актуализиран, за да бъде заличено посоченото съоръжение.

(9)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2323 следва да бъде съответно изменено.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 25 от Регламент (ЕС) № 1257/2013,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2323 се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 330, 10.12.2013 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2323 на Комисията от 19 декември 2016 г. за установяване на европейски списък на съоръженията за рециклиране на кораби в съответствие с Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно рециклирането на кораби (ОВ L 345, 20.12.2016 г., стр. 119).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Европейски списък на съоръженията за рециклиране на кораби, посочен в член 16 от Регламент (ЕС) № 1257/2013

ЧАСТ А

Съоръжения за рециклиране на кораби, разположени в държава членка

Наименование на съоръжението

Метод на рециклиране

Тип и размер на корабите, които могат да бъдат рециклирани

Ограничения и условия, съгласно които съоръжението за рециклиране на кораби извършва дейност, включително по отношение на управлението на опасни отпадъци

Информация за процедурата по изрично или мълчаливо одобрение във връзка с одобряването на плана за рециклиране на кораба от страна на компетентния орган (1)

Максимален годишен обем на рециклиране на кораби, изчислен като сума от тонажа на корабите (изразен като тонове водоизместимост при празен кораб — LDT), рециклирани през дадена година в това съоръжение (2)

Дата на изтичане на включването в европейския списък (3)

БЕЛГИЯ

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Белгия

Телефон: +32(0)9/251 25 21

Е-поща: peter.wyntin@galloo.com

Надлъжно на кей (кейова стоянка), на наклонено дъно.

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 265 метра

ширина: 37 метра

газене: 12,5 метра

 

Мълчаливо одобрение, с максимален срок за разглеждане 30 дни.

34 000  (4)

31 март 2025 г.

БЪЛГАРИЯ

„Корабен и Индустриален Сервиз“ ООД

На хелинг 3

кв. Аспарухово

9000 Варна

България

Телефон: + 359 888 334114

Е-поща: d_kondov@yahoo.co.uk

Сух док

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 140 метра

ширина: 16 метра

газене: 6 метра

празна водоизместимост: 1 800 тона

Ограниченията и условията са определени в разрешението за управление на отпадъци (Решение № 03-DO-655-00/25.1.2019)

Изрично одобрение, с максимален срок за разглеждане 30 дни. Компетентният орган за решението за одобрение е директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия на отговорност се намира съоръжението за рециклиране на кораби.

12 500  (5)

25 януари 2024 г.

ДАНИЯ

FAYARD A/S

Kystvejen 100

DK-5330 Munkebo

Дания

www.fayard.dk

Телефон: +45 7592 0000

Е-поща: fayard@fayard.dk

Сух док

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 415 метра

ширина: 90 метра

газене: 7,8 метра

Съоръжението за рециклиране на кораби е регламентирано в съответствие с приложимото законодателство и с условията, посочени в екологичното разрешително от 7 ноември 2018 г., издадено от община Kerteminde. Екологичното разрешително включва условията за работно време, специалните условия на експлоатация, обработката и складирането на отпадъци и също така включва условие, че дейността се извършва задължително в сух док.

Мълчаливо одобрение, с максимален срок за разглеждане 14 дни.

0  (6)

7 ноември 2023 г.

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12-16

8500 Grenaa

Дания

www.fornaes.com

Телефон: +45 86326393

Е-поща: recycling@fornaes.dk

Надлъжно на кей, сух док

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 150 метра

ширина: 25 метра

газене: 7 метра

Бруто тонаж: 10 000

Община Norddjurs има право да предоставя опасни отпадъци на екологично одобрени приемни съоръжения.

Мълчаливо одобрение, с максимален срок за разглеждане 14 дни.

30 000  (7)

12 май 2026 г.

Jatob ApS

Langerak 12

9900 Frederikshavn

Дания

www.jatob.dk

Телефон: +45 8668 1689

Е-поща: post@jatob.dk

mathias@jatob.dk

Надлъжно на кей, хелинг

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 150 метра

ширина: 30 метра

газене: 6 метра

Обработката и складирането на фракциите отпадъци се определят с екологично разрешително. Допуска се междинно съхранение на опасни отпадъци в съоръжението за най-много една година.

Мълчаливо одобрение, с максимален срок за разглеждане 14 дни.

13 000  (8)

9 март 2025 г.

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

Дания

www.modernamericanrecyclingservices.com/

Е-поща: kim@mars-eu.dk

На хелинг

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 290 метра

ширина: 90 метра

газене: 14 метра

Условията, съгласно които се извършва дейността на съоръжението за рециклиране на кораби, са определени в екологично разрешително от 9 март 2018 г., издадено от община Frederikshavn.

Община Frederikshavn има право да предоставя опасни отпадъци на екологично одобрени приемни съоръжения.

Съоръжението няма право да съхранява опасни отпадъци за повече от една година.

Мълчаливо одобрение, с максимален срок за разглеждане 14 дни.

0  (9)

23 август 2023 г.

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

Дания

www.smedegaarden.net

Телефон: +45 75128888

Е-поща: m@smedegaarden.net

Надлъжно на кей, хелинг

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 200 метра*

ширина: 48 метра

газене: 7,5 метра

(* Ако дължината е > 170 метра, се изисква община Esbjerg да даде съгласие за приемане)

Условията, съгласно които се извършва дейността на съоръжението за рециклиране на кораби, са определени в екологично разрешително от 4 юни 2015 г., издадено от община Esbjerg.

Община Esbjerg има право да предоставя опасни отпадъци на екологично одобрени приемни съоръжения.

Мълчаливо одобрение, с максимален срок за разглеждане 14 дни.

20 000  (10)

11 март 2026 г.

Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

Дания

www.stenarecycling.dk

Телефон: +45 20699190

Е-поща: jakob.kristensen@stenarecycling.com

Сух док

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

 

дължина: 40 метра

 

ширина: 40 метра

 

газене: 10 метра

Условията, съгласно които се извършва дейността на съоръжението за рециклиране на кораби, са определени в екологично разрешително от 5 октомври 2017 г., издадено от община Esbjerg.

Община Esbjerg има право да предоставя опасни отпадъци на екологично одобрени приемни съоръжения, както е посочено в екологичното разрешително за съоръжението за рециклиране на кораби.

Мълчаливо одобрение, с максимален срок за разглеждане 14 дни.

0  (11)

7 февруари 2024 г.

ЕСТОНИЯ

BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103, 11712 Tallinn, Естония

Телефон: +372 610 2933

Факс: +372 610 2444

Е-поща: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

На вода на кея и в плаващ док

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 197 метра

ширина: 32 метра

газене: 9,6 метра

Разрешително за отпадъци № KL-511809. Лиценз за управление на опасни отпадъци № 0546. Правилник на пристанище Vene-Balti, наръчник за рециклиране на кораби MSR-Refonda. Система за управление на околната среда, екологично разрешително за управление на отпадъци 4.4.6-1-13.

Съоръжението може да рециклира само опасните материали, за които е лицензирано.

Мълчаливо одобрение, с максимален срок за разглеждане 30 дни.

24 364  (12)

15 февруари 2026 г.

ИСПАНИЯ

DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA)

Vega de Tapia, s/n

48903 Barakaldo-Bizkaia

Испания

Телефон: +34 944 971 552

Е-поща: dina@dinascrapping.com

www.redena.es

Надлъжно на кей, демонтажна рампа

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 120 метра

ширина: 20 метра

газене: 6 метра

Ограниченията са включени в комплексното екологично разрешително.

Мълчаливо одобрение. Компетентният орган за одобрение е органът по опазване на околната среда на автономната общност, в която се намира съоръжението.

2 086  (13)

3 март 2026 г.

DDR VESSELS XXI, S.L.

Пристанище „El Musel“

Gijon

Испания

Телефон: +34 630 14 44 16

Е-поща: abarredo@ddr-vessels.com

Надлъжно на кей, демонтажна рампа

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 169,9 метра

(Кораби над този размер, които не могат да бъдат накланяни или не се поддават на отрицателно движение по рампата, могат да бъдат приемани в зависимост от резултатите от подробното проучване на осъществимостта)

ширина: 25 метра

Ограниченията са включени в комплексното екологично разрешително.

Мълчаливо одобрение. Компетентният орган за одобрение е органът по опазване на околната среда на автономната общност, в която се намира съоръжението.

3 600  (14)

28 юли 2025 г.

ФРАНЦИЯ

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 LE TRAIT

Телефон: (+ 33) (0)7 69 79 12 80

Е-поща: patrick@demonaval-recycling.fr

Надлъжно на кей, сух док

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 140 метра

ширина: 25 метра

дълбочина: 5 метра

Екологичните ограничения са определени в разрешението на префекта.

Изрично одобрение — компетентният орган за решението за одобрение е министърът на околната среда.

1 500  (15)

21 септември 2027 г.

GARDET & DE BEZENAC Recycling

/ Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

Франция

Телефон: +33(0)2 35 95 16 34

Е-поща: normandie@baudelet.fr

Плаващи и на хелинг

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 150 метра

ширина: 18 метра

дълбочина: 7 метра

LDT: 7 000

Екологичните ограничения са определени в разрешението на префекта.

Изрично одобрение — компетентният орган за решението за одобрение е министърът на околната среда.

7 730  (16)

29 декември 2026 г.

Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan - CS 41320 - 33082 Bordeaux Cedex

Франция

Телефон: +33(0)5 56 90 58 00

Е-поща: maintenance@bordeaux-port.fr

Надлъжно на кей, сух док

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 240 метра

ширина: 37 метра

дълбочина: 17 метра

Екологичните ограничения са определени в разрешението на префекта.

Изрично одобрение — компетентният орган за решението за одобрение е министърът на околната среда.

9 000  (17)

27 септември 2026 г.

Recycleurs Bretons - Navaléo

170 rue Jacqueline Auriol

29470 Guipavas

Франция

Телефон: +33(0)2 98 01 11 06

Е-поща: navaleo@navaleo.fr

Надлъжно на кей, сух док

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 225 метра

ширина: 34 метра

дълбочина: 27 метра

Екологичните ограничения са определени в разрешението на префекта.

Изрично одобрение — компетентният орган за решението за одобрение е министърът на околната среда.

15 000  (18)

19 юни 2025 г.

ИТАЛИЯ

San Giorgio del Porto S.p.A.

Calata Boccardo 8

16128 – Genova –

Италия

Телефон: +39 (0)10 251561

Е-поща:

segreteria@sgdp.it;

sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

Надлъжно на кей, сух док

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 350 метра

ширина: 75 метра

дълбочина: 16 метра

Бруто тонаж: 130 000

Ограниченията са включени в комплексното екологично разрешително.

Изрично одобрение

38 564  (19)

6 юни 2023 г.

ЛАТВИЯ

„Galaksis N“, Ltd.

Kapsedes street 2D,

Liepāja, LV – 3414

Латвия

Телефон: +371 29410506

Е-поща: galaksisn@inbox.lv

Надлъжно на кей (кейова стоянка), сух док

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 165 метра

ширина: 22 метра

дълбочина: 7 метра

Бруто тонаж: 12 000

Вж. национално разрешително № LI12IB0053

Изрично одобрение — писмено уведомление в срок от 30 работни дни

0  (20)

17 юли 2024 г.

ЛИТВА

UAB APK

Minijos 180 (berth 133A), LT 93269, Klaipėda,

Литва

Телефон: +370 (46) 365776

Факс: +370 (46) 365776

Е-поща: uab.apk@gmail.com

Надлъжно на кей (кейова стоянка)

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 130 метра

ширина: 35 метра

дълбочина: 10 метра

Бруто тонаж: 3 500

Вж. национално разрешително № TL-KL.1-15/2015

Изрично одобрение — писмено уведомление в срок от 30 работни дни

1 500  (21)

12 март 2025 г.

UAB Armar

Minijos 180 (berth 131 A), LT 93269, Klaipėda,

Литва

Телефон: +370 685 32607

Е-поща: armar.uab@gmail.com

Надлъжно на кей (кейова стоянка)

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 80 метра

ширина: 16 метра

дълбочина: 5 метра

Бруто тонаж: 1 500

Вж. национално разрешително № TL-KL.1-51/2017

Изрично одобрение — писмено уведомление в срок от 30 работни дни

3 910  (22)

12 април 2027 г.

UAB Demeksa

Nemuno g. 42A (berth 121), LT 93277 Klaipėda

Литва

Телефон: +370 630 69903

Е-поща: uabdemeksa@gmail.com

Надлъжно на кей (кейова стоянка)

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 58 метра

ширина: 16 метра

дълбочина: 5 метра

Бруто тонаж: 3 500

Вж. национално разрешително № TL-KL.1-64/2019

Изрично одобрение — писмено уведомление в срок от 30 работни дни

0  (23)

22 май 2024 г.

UAB Vakarų refonda

Minijos 180 (berths 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda,

Литва

Телефон: +370 (46) 483940/483891

Факс: +370 (46) 483891

Е-поща: refonda@wsy.lt

Надлъжно на кей (кейова стоянка)

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 230 метра

ширина: 55 метра

дълбочина: 14 метра

Бруто тонаж: 70 000

Вж. национално разрешително № (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015

Изрично одобрение — писмено уведомление в срок от 30 работни дни

20 140  (24)

30 април 2025 г.

НИДЕРЛАНДИЯ

Damen Verolme Rotterdam B.V.

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam

Нидерландия

Телефон: +31 (0)181 23 4353

Е-поща: MZoethout@damenverolme.com

Сух док

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 400 метра

ширина: 90 метра

дълбочина: 12 метра

височина: 90 метра

Обектът има разрешително за експлоатация; разрешителното съдържа ограничения и условия за експлоатация по екологосъобразен начин.

Изрично одобрение

0  (25)

21 май 2026 г.

DECOM Amsterdam B.V.

Siciliëweg 10 1045 AS Amsterdam

Нидерландия

Телефон: +31 23 558 1937

Е-поща: info@decomamsterdam.eu

Подготвителни дейности на кея, извличане на брега за нарязване

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 240 метра

ширина: 50 метра

газене: 9 метра

Обектът има разрешително за експлоатация; разрешителното съдържа ограничения и условия за експлоатация по екологосъобразен начин.

Изрично одобрение

17 500  (26)

5 октомври 2026 г.

Hoondert Services & Decommissioning B.V.

Spanjeweg 4

4455 TW Nieuwdorp

Телефон: +31 113352510

Е-поща: info@hsd.nl

Подготвителни дейности на кея, извличане на брега за нарязване

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 175 метра

ширина: 40 метра

дълбочина: 10 метра

Обектът има разрешително за експлоатация; разрешителното съдържа ограничения и условия за експлоатация по екологосъобразен начин.

Изрично одобрение

30 000  (27)

26 януари 2026 г.

Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.

Estlandweg 10

4455 SV Nieuwdorp

Нидерландия

Телефон: +31 113 351 710

Е-поща: slf@sagro.nl

Подготвителни дейности на кея, извличане на брега за нарязване

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 120 метра

ширина: 20 метра

дълбочина: 6 метра

Обектът има разрешително за експлоатация; разрешителното съдържа ограничения и условия за експлоатация по екологосъобразен начин.

Изрично одобрение

15 000  (28)

28 март 2024 г.

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1

3295 XZ

s-Gravendeel

Postbus 5234

3295 ZJ

s-Gravendeel

Нидерландия

Телефон: +31 18 046 39 90

Е-поща: gsnoek@sloperij-nederland.nl

На вода и хелинг

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 200 метра

ширина: 33 метра

дълбочина: 5,5 метра

височина: 45 метра (мостът Botlekbrug)

Обектът има разрешително за експлоатация; разрешителното съдържа ограничения и условия за експлоатация по екологосъобразен начин.

Подготвителни дейности на кея, докато корпусът може да бъде изтеглен на хелинга с помощта на лебедка с теглителна сила 2 000 тона.

Изрично одобрение

17 500  (29)

12 май 2026 г.

НОРВЕГИЯ

ADRS Decom Gulen

Адрес на съоръжението:

Sløvågen 2,

5960 Dalsøyra,

Норвегия

Административен адрес:

Statsminister Michelsens vei 38,

5230 Paradis,

Норвегия

https://adrs.no/

Надлъжно на кей, хелинг, сух/мокър док

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 360 метра

ширина: няма ограничения

дълбочина: няма ограничения

Вж. национално разрешително № 2019.0501.T

Изрично одобрение

0  (30)

1 октомври 2024 г.

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597,

5578 Nedre Vats

Норвегия

https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/

Надлъжно на кей

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 290 метра

ширина: няма ограничения

дълбочина: няма ограничения

Вж. национално разрешително № 2005.0038.T

Изрично одобрение

31 000  (31)

28 януари 2024 г.

Green Yard AS

Angholmen,

4485 Feda,

Норвегия

www.greenyard.no

Сух док (на закрито), хелинг

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 230 метра

ширина: 25 метра

дълбочина: 20 метра

Вж. национално разрешително № 2018.0833.T

Основните демонтажни дейности трябва да бъдат извършвани на закрито.

Единствените дейности по демонтаж и нарязване, които са разрешени на открито, са по-малки операции, необходими, за да могат корабите да влязат в съоръжението на закрито. За повече подробности вж. разрешителното.

Изрично одобрение

0  (32)

28 януари 2024 г.

Green Yard Kleven AS

6065 Ulsteinvik

Норвегия

www.kleven.no

Надлъжно на кей, хелинг

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 170 метра

ширина: 35 метра

дълбочина: няма ограничения

Вж. национално разрешително № 2021.0011.T

Изрично одобрение

0  (33)

9 април 2026 г.

Fosen Gjenvinning AS

Stokksundveien 1432,

7177 Revsnes

Норвегия

Телефон: +47 400 39 479

Е-поща: knut@fosengjenvinning.no

Надлъжно на кей

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013, с изключение на сондажни кули или съдове за добив на въглеводороди.

Максимални размери на кораба:

дължина: 150 метра

ширина: 20 метра

дълбочина: 7 метра

Вж. национално разрешително № 2006.0250.T

Изрично одобрение

8 000  (34)

9 януари 2024 г.

Aker Solutions AS (Stord)

Eldøyane 59

5411 Stord

Норвегия

www.akersolutions.com

Надлъжно на кей (кейова стоянка), хелинг

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 230 метра

ширина: няма ограничения

дълбочина: няма ограничения

Вж. национално разрешително № 2013.0111.T

Изрично одобрение

43 000  (35)

28 януари 2024 г.

Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS

6964 Korssund,

Норвегия

www.lutelandetoffshore.com

Надлъжно на кей

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: няма ограничения

ширина: няма ограничения

дълбочина: няма ограничения

Вж. национално разрешително № 2014.0646.T

Изрично одобрение

14 000  (36)

28 януари 2024 г.

Norscrap West AS

Hanøytangen 122,

5310 Hauglandhella,

Норвегия

www.norscrap.no

Надлъжно на кей, плаващ хелинг, сух док

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 150 метра

ширина: 34 метра

дълбочина: няма ограничения

Вж. национално разрешително № 2017.0864.T

Максимум 8 000 LDT на плаващ хелинг. Теглото на кораби, надвишаващи 8 000 LDT, трябва да бъде намалено, преди да бъдат издърпани на хелинг.

Изрично одобрение

4 500  (37)

1 март 2024 г.

ФИНЛАНДИЯ

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie, 21100 Naantali

Финландия

Телефон: +358 2 44 511

Е-поща: try@turkurepairyard.com

Надлъжно на кей, сух док

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 250 метра

ширина: 40 метра

газене: 7,9 метра

Ограниченията са включени в националното екологично разрешително.

Изрично одобрение

20 000  (38)

1 октомври 2023 г.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО — СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

Harland and Wolff (Belfast) Ltd

Queen’s Island

Belfast

BT3 9DU

Телефон: +44(0)2890534189,

Факс: +44(0)2890458515

Е-поща: Eoghan.Rainey@harland-wolff.com

Сух док и кейова стоянка

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 556 метра

ширина: 93 метра

газене: 7,5 метра

Дедуейт: 550 000

Разрешението на обекта е във вид на лиценз за управление на отпадъци, номер на разрешителното LN/20/11, който ограничава операциите и налага условия на оператора на съоръжението.

Изрично одобрение

12 000  (39)

16 юни 2025 г.

ЧАСТ Б

Съоръжения за рециклиране на кораби, разположени в трета държава

Наименование на съоръжението

Метод на рециклиране

Тип и размер на корабите, които могат да бъдат рециклирани

Ограничения и условия, съгласно които съоръжението за рециклиране на кораби извършва дейност, включително по отношение на управлението на опасни отпадъци

Информация за процедурата по изрично или мълчаливо одобрение във връзка с одобряването на плана за рециклиране на кораба от страна на компетентния орган (40)

Максимален годишен обем на рециклиране на кораби, изчислен като сума от тонажа на корабите (изразен като тонове водоизместимост при празен кораб — LDT), рециклирани през дадена година в това съоръжение (41)

Дата на изтичане на включването в европейския списък (42)

ТУРЦИЯ

Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 5 Aliağa

İzmir 35800,

Турция

Телефон: +90 232 618 21 07-08-09

Е-поща: info@avsargemiltd.com

Изкарване на брега

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013, с изключение на сондажни кули

Максимални размери на кораба:

дължина: няма ограничения

ширина: 50 метра

газене: 15 метра

Обектът разполага с разрешително за демонтаж на кораби, издадено от Министерството на околната среда и градоустройственото планиране, както и сертификат за разрешаване на демонтаж на кораби, издаден от Министерството на транспорта и инфраструктурата, в които се съдържат ограничения и условия за дейността на съоръжението.

Мълчаливо одобрение, с максимален срок за разглеждане 15 дни

Планът за рециклиране на кораба (SRP) е част от набор от документи, обследвания и разрешителни/лицензи, които се подават до компетентните органи, за да се получи разрешение за демонтиране на кораба. Планът за рециклиране на кораба нито се одобрява изрично, нито се отхвърля като самостоятелен документ.

54 224  (43)

2 декември 2025 г.

EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 10 Aliağa,

Izmir 35800,

Турция

Телефон: +90 232 618 21 62

Е-поща: pamirtaner@egecelik.com

Изкарване на брега

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: няма ограничения

ширина: 50 метра

газене: 15 метра

Обектът разполага с разрешително за демонтаж на кораби, издадено от Министерството на околната среда и градоустройственото планиране, както и сертификат за разрешаване на демонтаж на кораби, издаден от Министерството на транспорта и инфраструктурата, в които се съдържат ограничения и условия за дейността на съоръжението.

Мълчаливо одобрение, с максимален срок за разглеждане 15 дни

Планът за рециклиране на кораба (SRP) е част от набор от документи, обследвания и разрешителни/лицензи, които се подават до компетентните органи, за да се получи разрешение за демонтиране на кораба. Планът за рециклиране на кораба нито се одобрява изрично, нито се отхвърля като самостоятелен документ.

55 503  (44)

12 февруари 2025 г.

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET

LTD.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 3-4 Aliağa,

Izmir 35800,

Турция

Телефон: +90 232 618 20 30

Е-поща: info@leyal.com.tr

Изкарване на брега

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: няма ограничения

ширина: 100 метра

газене: 15 метра

Обектът разполага с разрешително за демонтаж на кораби, издадено от Министерството на околната среда и градоустройственото планиране, както и сертификат за разрешаване на демонтаж на кораби, издаден от Министерството на транспорта и инфраструктурата, в които се съдържат ограничения и условия за дейността на съоръжението.

Мълчаливо одобрение, с максимален срок за разглеждане 15 дни

Планът за рециклиране на кораба (SRP) е част от набор от документи, обследвания и разрешителни/лицензи, които се подават до компетентните органи, за да се получи разрешение за демонтиране на кораба. Планът за рециклиране на кораба нито се одобрява изрично, нито се отхвърля като самостоятелен документ.

64 815  (45)

9 декември 2023 г.

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 25 Aliağa,

Izmir 35800,

Турция

Телефон: +90 232 618 20 65

Е-поща: demtas@leyal.com.tr

Изкарване на брега

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: няма ограничения

ширина: 63 метра

газене: 15 метра

Обектът разполага с разрешително за демонтаж на кораби, издадено от Министерството на околната среда и градоустройственото планиране, както и сертификат за разрешаване на демонтаж на кораби, издаден от Министерството на транспорта и инфраструктурата, в които се съдържат ограничения и условия за дейността на съоръжението.

Мълчаливо одобрение, с максимален срок за разглеждане 15 дни

Планът за рециклиране на кораба (SRP) е част от набор от документи, обследвания и разрешителни/лицензи, които се подават до компетентните органи, за да се получи разрешение за демонтиране на кораба. Планът за рециклиране на кораба нито се одобрява изрично, нито се отхвърля като самостоятелен документ.

57 275  (46)

9 декември 2023 г.

ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 23 Aliağa,

Izmir 35800,

Турция

Телефон: +90 232 618 21 05

Е-поща: oge@ogegemi.com

www.ogegemi.com

Изкарване на брега

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: няма ограничения

ширина: 70 метра

газене: 15 метра

Обектът разполага с разрешително за демонтаж на кораби, издадено от Министерството на околната среда и градоустройственото планиране, както и сертификат за разрешаване на демонтаж на кораби, издаден от Министерството на транспорта и инфраструктурата, в които се съдържат ограничения и условия за дейността на съоръжението.

Мълчаливо одобрение, с максимален срок за разглеждане 15 дни

Планът за рециклиране на кораба (SRP) е част от набор от документи, обследвания и разрешителни/лицензи, които се подават до компетентните органи, за да се получи разрешение за демонтиране на кораба. Планът за рециклиране на кораба нито се одобрява изрично, нито се отхвърля като самостоятелен документ.

62 471  (47)

12 февруари 2025 г.

Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 8-9 Aliağa,

Izmir 35800,

Турция

Телефон: +90 232 618 2092

Е-поща: info@sokship.com

Изкарване на брега

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: няма ограничения

ширина: 90 метра

газене: 15 метра

Обектът разполага с разрешително за демонтаж на кораби, издадено от Министерството на околната среда и градоустройственото планиране, както и сертификат за разрешаване на демонтаж на кораби, издаден от Министерството на транспорта и инфраструктурата, в които се съдържат ограничения и условия за дейността на съоръжението.

Мълчаливо одобрение, с максимален срок за разглеждане 15 дни

Планът за рециклиране на кораба (SRP) е част от набор от документи, обследвания и разрешителни/лицензи, които се подават до компетентните органи, за да се получи разрешение за демонтиране на кораба. Планът за рециклиране на кораба нито се одобрява изрично, нито се отхвърля като самостоятелен документ.

66 167  (48)

12 февруари 2025 г.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edinburgh

EH6 7DR

Телефон: + 44 (0)131 454 3380; + 44 (0)7834 658 588

Е-поща: Phil@dalemarine.co.uk

Сух док и кейова стоянка

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013, с изключение на сондажни кули

Максимални размери на кораба:

дължина: 165 метра

ширина: 20 метра

газене: 7,7 метра

Разрешението на обекта е във вид на лиценз за управление на отпадъци, номер на разрешението WML/L/1157331, който ограничава операциите и налага условия на оператора на съоръжението.

Изрично одобрение

5 019  (49)

22 май 2027 г.

Kishorn Port Ltd

Kishorn Base

Kishorn

Strathcarron

IV54 8XA

Обединено кралство

Телефон: +44 (0)139 777 3840

Е-поща: enquiries@kishornportltd.com

alasdair@kishornportltd.com

frank@fergusontransport.co.uk

Сух док

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

дължина: 160 метра

ширина: 160 метра

газене: 13,8 метра

LDT: 26 448

Разрешението на обекта е във вид на лиценз за управление на отпадъци, номер на разрешението „WML/L/1175043 Modification 01“ и „WML/L/1175043 Modification 02“, който ограничава операциите и налага условия на оператора на съоръжението.

Изрично одобрение

38 148  (50)

22 май 2027 г.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road

Brownsville TX, 78521

Съединени щати

Телефон: 956-831-2299

Е-поща: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

Надлъжно на кей (кейова стоянка), на наклонено дъно.

Кораби по смисъла на определението в член 3, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

Максимални размери на кораба:

 

дължина: 366 метра

 

ширина: 48 метра

 

газене: 9 метра

Условията, съгласно които на съоръжението е разрешено да извършва дейност, са определени в разрешителните, свидетелствата и разрешенията, издавани на съоръжението от страна на Агенцията за опазване на околната среда, Комисията на щата Тексас за качеството на околната среда, Общата поземлена служба на щата Тексас и бреговата охрана на САЩ.

Със Закона за контрол на токсичните вещества на Съединените щати се забранява вносът в САЩ на кораби, плаващи под чуждо знаме, при които има концентрация на полихлорирани бифенили (PCB), по-висока от 50 милионни части.

Съоръжението разполага с две рампи за изтегляне за окончателно рециклиране на кораби (източна и западна рампа за изтегляне). Кораби, плаващи под знамето на държави — членки на ЕС, се рециклират изключително на източната рампа за изтегляне.

Понастоящем в законодателството на САЩ не съществува процедура, свързана с одобряването на планове за рециклиране на кораби.

120 000  (51)

9 декември 2023 г.


(1)  Както е посочено в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1257/2013 относно рециклирането на кораби.

(2)  Както е посочено в третото изречение от член 32, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

(3)  Датата на изтичане на включването в европейския списък съвпада с датата на изтичане на разрешителното или разрешението, издадено на съоръжението в държавата членка.

(4)  Съгласно предоставената информация теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 50 000 LDT годишно.

(5)  Съгласно предоставената информация теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 12 500 LDT годишно.

(6)  Съгласно предоставената информация теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 30 000 LDT годишно.

(7)  Съгласно предоставената информация теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 50 000 LDT годишно.

(8)  Съгласно предоставената информация теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 30 000 LDT годишно.

(9)  Съгласно предоставената информация теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 200 000 LDT годишно.

(10)  Съгласно предоставената информация теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 50 000 LDT годишно.

(11)  Съгласно предоставената информация теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 45 000 LDT годишно.

(12)  Съгласно предоставената информация теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 36 000 LDT годишно.

(13)  Съгласно предоставената информация теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 6 000 LDT годишно.

(14)  Съгласно предоставената информация теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 60 000 LDT годишно.

(15)  Съгласно предоставената информация теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 15 000 LDT годишно.

(16)  Съгласно предоставената информация теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 12 000 LDT годишно.

(17)  Съгласно предоставената информация теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 23 000 LDT годишно.

(18)  Съгласно предоставената информация теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 40 000 LDT годишно.

(19)  Съгласно предоставената информация теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 60 000 LDT годишно.

(20)  Съгласно предоставената информация теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 10 000 LDT годишно.

(21)  Съгласно разрешителното на съоръжението е разрешено да рециклира до 30 000 LDT годишно.

(22)  Съгласно разрешителното на съоръжението е разрешено да рециклира до 6 000 LDT годишно.

(23)  Съгласно разрешителното на съоръжението е разрешено да рециклира до 10 000 LDT годишно.

(24)  Съгласно разрешителното на съоръжението е разрешено да рециклира до 45 000 LDT годишно.

(25)  Съгласно разрешителното теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 100 000 LDT годишно.

(26)  Съгласно разрешителното теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 47 500 LDT годишно.

(27)  Съгласно разрешителното теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 100 000 LDT годишно.

(28)  Съгласно разрешителното теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 100 000 LDT годишно.

(29)  Съгласно разрешителното теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 40 000 LDT годишно.

(30)  Съгласно разрешителното на съоръжението е разрешено да рециклира до 75 000 LDT годишно.

(31)  Съгласно разрешителното на съоръжението е разрешено да рециклира до 75 000 LDT годишно.

(32)  Съгласно разрешителното на съоръжението е разрешено да рециклира до 30 000 LDT годишно.

(33)  Съгласно разрешителното на съоръжението е разрешено да рециклира до 30 000 LDT годишно.

(34)  Съгласно разрешителното на съоръжението е разрешено да рециклира до 10 000 LDT годишно.

(35)  Съгласно разрешителното на съоръжението е разрешено да рециклира до 85 000 LDT годишно.

(36)  Съгласно разрешителното на съоръжението е разрешено да рециклира до 200 000 LDT годишно.

(37)  Съгласно разрешителното на съоръжението е разрешено да рециклира до 100 000 LDT годишно.

(38)  Съгласно предоставената информация теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 40 000 LDT годишно.

(39)  Съгласно разрешителното на съоръжението е разрешено да рециклира до 300 000 LDT годишно.

(40)  Както е посочено в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1257/2013 относно рециклирането на кораби.

(41)  Както е посочено в третото изречение от член 32, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1257/2013.

(42)  Включването в европейския списък на съоръжение за рециклиране на кораби, разположено в трета държава, е валидно за срок от пет години, считано от датата на влизане в сила на съответното решение за изпълнение на Комисията, в което се предвижда включването на това съоръжение, освен ако не е посочено друго.

(43)  Теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 60 000 LDT годишно.

(44)  Теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 60 000 LDT годишно.

(45)  Теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 80 000 LDT годишно.

(46)  Теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 70 000 LDT годишно.

(47)  Теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 90 000 LDT годишно.

(48)  Теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 100 000 LDT годишно.

(49)  Съгласно разрешителното на съоръжението е разрешено да рециклира до 7 275 LDT годишно.

(50)  Съгласно разрешителното на съоръжението е разрешено да рециклира до 38 148 LDT годишно.

(51)  Теоретичният максимален годишен капацитет за рециклиране на кораби на съоръжението е 120 000 LDT годишно.“


Поправки

15.12.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/71


Поправка на Решение 2014/194/ЕС на Съвета от 11 февруари 2014 година за подписване от името на Съюза на Договореността между Европейския съюз и Република Исландия относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

( Официален вестник на Европейския съюз L 106 от 9 април 2014 г. )

В съдържанието и на страница 2 в заглавието, както и на страница 2 в съображение 2 и в член 1

вместо:

„Република Исландия“

да се чете:

„Исландия“.


15.12.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/72


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/978 на Комисията от 23 юни 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/159 за налагане на окончателна защитна мярка срещу вноса на някои стоманени продукти

( Официален вестник на Европейския съюз L 167 от 24 юни 2022 г. )

На страница 77, в приложение II, в изменението за продукт с номер 9 в таблицата в част IV.1 от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/159:

вместо:

„9

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

(Република) Корея

47 773,95

47 773,95

46 735,39

47 254,67

49 549,16

49 549,16

49 010,58

49 010,58

25 %

09.8846

Тайван

44 302,39

44 302,39

43 339,29

43 820,84

45 948,59

45 948,59

45 449,15

45 449,15

25 %

09.8847

Индия

29 610,23

29 610,23

28 966,53

29 288,38

30 710,50

30 710,50

30 376,69

30 376,69

25 %

09.8848

Южна Африка

25 765,68

25 765,68

25 205,56

25 485,62

26 723,10

26 723,10

26 432,63

26 432,63

25 %

09.8853

Съединени американски щати

24 090,93

24 090,93

23 567,21

23 829,07

24 986,11

24 986,11

24 714,52

24 714,52

25 %

09.8849

Турция

20 046,66

20 046,66

19 610,86

19 828,76

20 791,56

20 791,56

20 565,57

20 565,57

25 %

09.8850

Малайзия

12 700,45

12 700,45

12 424,35

12 562,40

13 172,38

13 172,38

13 029,20

13 029,20

25 %

09.8851

Други държави

50 944,84

50 944,84

49 837,34

50 391,09

52 837,87

52 837,87

52 263,55

52 263,55

25 %

(11)“,

да се чете:

„9

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

(Република) Корея

47 773,95

47 773,95

46 735,39

47 254,67

49 549,16

49 549,16

49 010,58

49 010,58

25 %

09.8846

Тайван

44 302,39

44 302,39

43 339,29

43 820,84

45 948,59

45 948,59

45 449,15

45 449,15

25 %

09.8847

Индия

29 610,23

29 610,23

28 966,53

29 288,38

30 710,50

30 710,50

30 376,69

30 376,69

25 %

09.8848

Южна Африка

25 765,68

25 765,68

25 205,56

25 485,62

26 723,10

26 723,10

26 432,63

26 432,63

25 %

09.8853

Съединени американски щати

24 090,93

24 090,93

23 567,21

23 829,07

24 986,11

24 986,11

24 714,52

24 714,52

25 %

09.8849

Турция

20 046,66

20 046,66

19 610,86

19 828,76

20 791,56

20 791,56

20 565,57

20 565,57

25 %

09.8850

Други държави

63 645,29

63 645,29

62 261,69

62 953,49

66 010,25

66 010,25

65 292,75

65 292,75

25 %

(11)“.

На страница 85, в приложение II, в изменението за продукт с номер 9 в таблицата в част IV.2 от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/159:

вместо:

„9

Други държави

50 944,84

50 944,84

49 837,34

50 391,09

52 837,87

52 837,87

52 263,55

52 263,55 “,

да се чете:

„9

Други държави

63 645,29

63 645,29

62 261,69

62 953,49

66 010,25

66 010,25

65 292,75

65 292,75 “.


15.12.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/74


Поправка на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета

( Официален вестник на Европейския съюз L 150 от 14 юни 2018 г. )

На страница 86, приложение III, раздел 5, заглавието:

вместо:

„Получаване на продукти от други оператори на единици“,

да се чете:

„Получаване на продукти от други оператори или единици“.


15.12.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/75


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2022/2387 на Комисията от 30 август 2022 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/655 във връзка с адаптирането на разпоредбите относно наблюдението на емисиите на газообразните замърсители от монтираните в извънпътната подвижна техника двигатели с вътрешно горене при експлоатация, за да бъдат включени двигатели с мощност под 56 kW и над 560 kW

( Официален вестник на Европейския съюз L 316 от 8 декември 2022 г. )

На страница 3, член 1, точка 3)

вместо:

„3)

В член 3а се добавя следният параграф 3:

„3.   За ЕС одобренията на типа за тип двигател или фамилия двигатели, одобрени в съответствие с настоящия регламент преди 26 декември 2022 г., не се изисква да бъдат преразглеждани или разширявани в резултат на изпитването, проведено в съответствие с изискванията на приложението.““

да се чете:

„3)

В член 3а се добавя следният параграф 3:

„3.   За ЕС одобренията на типа за тип двигател или фамилия двигатели, одобрени в съответствие с настоящия регламент преди 28 декември 2022 г., не се изисква да бъдат преразглеждани или разширявани в резултат на изпитването, проведено в съответствие с изискванията на приложението“;“.

На страница 6 в приложението , точка 7)

вместо:

„2.6.1.1.1.

Изпитване на 9 двигателя от групата за наблюдение при експлоатация с пробег под а % от EDP, в съответствие с таблица 2. Резултатите от изпитването се представят на органа по одобряването най-късно до 26 декември 2024 г.

2.6.1.1.2.

Изпитване на 9 двигателя от групата за наблюдение при експлоатация с пробег над b % от EDP, в съответствие с таблица 2. Протоколите от изпитването се представят на органа по одобряването най-късно до 26 декември 2026 г.“

да се чете:

„2.6.1.1.1.

Изпитване на 9 двигателя от групата за наблюдение при експлоатация с пробег под а % от EDP, в съответствие с таблица 2. Резултатите от изпитването се представят на органа по одобряването най-късно до 28 декември 2024 г.

2.6.1.1.2.

Изпитване на 9 двигателя от групата за наблюдение при експлоатация с пробег над b % от EDP, в съответствие с таблица 2. Протоколите от изпитването се представят на органа по одобряването най-късно до 28 декември 2026 г.“

На страница 7 в приложението , точка 7)

вместо:

„2.6.2.1.1.

Изпитване на х двигателя от групата за наблюдение при експлоатация с пробег под с % от EDP, в съответствие с таблица 3. Резултатите от изпитването се представят на органа по одобряването най-късно до 26 декември 2024 г.

2.6.2.1.2.

Изпитване на х двигателя от групата за наблюдение при експлоатация с пробег над d % от EDP, в съответствие с таблица 3. Резултатите от изпитването се представят на органа по одобряването най-късно до 26 декември 2026 г.“

да се чете:

„2.6.2.1.1.

Изпитване на х двигателя от групата за наблюдение при експлоатация с пробег под с % от EDP, в съответствие с таблица 3. Резултатите от изпитването се представят на органа по одобряването най-късно до 28 декември 2024 г.

2.6.2.1.2.

Изпитване на х двигателя от групата за наблюдение при експлоатация с пробег над d % от EDP, в съответствие с таблица 3. Резултатите от изпитването се представят на органа по одобряването най-късно до 28 декември 2026 г.“.

На страница 8 в приложението , точка 7)

вместо:

„2.6.2.2.1.

Резултатите от изпитванията на първите х двигателя се представят преди най-късната от следните дати:

а)

26 декември 2024 г.;“

да се чете:

„2.6.2.2.1.

Резултатите от изпитванията на първите х двигателя се представят преди най-късната от следните дати:

а)

28 декември 2024 г.;“.

На страница 9 в приложението , точка 7)

вместо:

„2.6.2.2.3.

a)

[…]

i)

резултатите от изпитването на един двигател с пробег между с % и d % от EDP, както е посочено в таблица 3, най-късно до 26 декември 2025 г., или;“

да се чете:

„2.6.2.2.3.

a)

[…]

i)

резултатите от изпитването на един двигател с пробег между с % и d % от EDP, както е посочено в таблица 3, най-късно до 28 декември 2025 г., или;“.

На страница 9 в приложението , точка 7)

вместо:

„2.6.3.1.1.

Изпитване на х двигателя от групата за наблюдение при експлоатация, при които годината на производство на извънпътната подвижна техника предхожда с не повече от две години датата на изпитването (вж. фигура 2), в съответствие с таблица 4. Резултатите от изпитването се представят на органа по одобряването най-късно до 26 декември 2024 г.

2.6.3.1.2.

Изпитване на х двигателя от групата за наблюдение при експлоатация, при които годината на производство на извънпътната подвижна техника предхожда с не по-малко от четири години деня на въпросното изпитване (вж. фигура 2), в съответствие с таблица 4. Резултатите от изпитването се представят на органа по одобряването най-късно до 26 декември 2026 г.“

да се чете:

„2.6.3.1.1.

Изпитване на х двигателя от групата за наблюдение при експлоатация, при които годината на производство на извънпътната подвижна техника предхожда с не повече от две години датата на изпитването (вж. фигура 2), в съответствие с таблица 4. Резултатите от изпитването се представят на органа по одобряването най-късно до 28 декември 2024 г.

2.6.3.1.2.

Изпитване на х двигателя от групата за наблюдение при експлоатация, при които годината на производство на извънпътната подвижна техника предхожда с не по-малко от четири години деня на въпросното изпитване (вж. фигура 2), в съответствие с таблица 4. Резултатите от изпитването се представят на органа по одобряването най-късно до 28 декември 2026 г.“

На страница 10 в приложението , точка 7)

вместо:

„2.6.4.1.1.

Изпитване на х двигателя от групата за наблюдение при експлоатация с под с (km) пробег според показанието на километражния брояч на извънпътната подвижна техника в съответствие с таблица 4 и таблица 6. Резултатите от изпитването се представят на органа по одобряването най-късно до 26 декември 2024 г.

2.6.4.1.2.

Изпитване на х двигателя от групата за наблюдение при експлоатация с над d (km) пробег според показанието на километражния брояч на извънпътната подвижна техника в съответствие с таблица 4 и таблица 6. Резултатите от изпитването се представят на органа по одобряването най-късно до 26 декември 2026 г.“

да се чете:

„2.6.4.1.1.

Изпитване на х двигателя от групата за наблюдение при експлоатация с под с (km) пробег според показанието на километражния брояч на извънпътната подвижна техника в съответствие с таблица 4 и таблица 6. Резултатите от изпитването се представят на органа по одобряването най-късно до 28 декември 2024 г.

2.6.4.1.2.

Изпитване на х двигателя от групата за наблюдение при експлоатация с над d (km) пробег според показанието на километражния брояч на извънпътната подвижна техника в съответствие с таблица 4 и таблица 6. Резултатите от изпитването се представят на органа по одобряването най-късно до 28 декември 2026 .“.