ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 304

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
24 ноември 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2292 на Комисията от 6 септември 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за въвеждане в Съюза на пратки с животни за производство на храни и определени стоки, предназначени за консумация от човека ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2293 на Комисията от 18 ноември 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405 по отношение на списъка на трети държави с одобрен план за контрол на употребата на фармакологичноактивни субстанции, максимално допустимите стойности на остатъците от фармакологичноактивни субстанции и от пестициди и максимално допустимите количества на замърсители ( 2 )

31

 

*

Регламент (ЕС) 2022/2294 на Комисията от 23 ноември 2022 година за изпълнение на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на статистиката за заведенията за здравно обслужване, човешките ресурси в областта на здравното обслужване и използването на здравното обслужване ( 1 )

42

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2295 на Комисията от 23 ноември 2022 година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 по отношение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана или оперативни ограничения в границите на Съюза ( 1 )

53

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/2296 на Съвета от 21 ноември 2022 година относно насоки за политиките по заетостта на държавите членки

67

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2297 на Комисията от 19 октомври 2022 година за създаване на Европейска научноизследователска инфраструктура за слънчева енергия в областта на концентрираната слънчева енергия (EU-SOLARIS ERIC) (нотифицирано под номер С(2022) 7351)  ( 1 )

78

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2298 на Комисията от 23 ноември 2022 година за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на пропиконазол за употреба в биоциди от продуктов тип 8 в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

85

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение (ЕС) 2022/1994 на Съвета от 17 октомври 2022 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Подкомитета по географските означения, създаден по силата на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния му правилник ( OB L 273, 21.10.2022 г. )

87

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2022/1439 на Комисията от 31 август 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 283/2013 по отношение на информацията, която трябва да се предоставя за активните вещества, и на специалните изисквания за данни за микроорганизми ( OB L 227, 1.9.2022 г. )

94

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2022/1440 на Комисията от 31 август 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 284/2013 по отношение на информацията, която трябва да се предоставя за продуктите за растителна защита, и на специалните изисквания за данни за продукти за растителна защита, съдържащи микроорганизми ( OB L 227, 1.9.2022 г. )

97

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2022/1441 на Комисията от 31 август 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 546/2011 по отношение на специалните единни принципи за оценка и разрешаване на продукти за растителна защита, съдържащи микроорганизми ( OB L 227, 1.9.2022 г. )

100

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1860 на Комисията от 10 юни 2022 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартите, форматите, честотата, както и методите и механизмите за отчитане ( OB L 262, 7.10.2022 г. )

102

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2022/2236 на Комисията от 20 юни 2022 година за изменение на приложения I, II, IV и V към Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите изисквания за превозни средства, произвеждани в неограничени серии, превозни средства, произвеждани в малки серии, напълно автоматизирани превозни средства, произвеждани в малки серии, и превозни средства със специално предназначение, както и по отношение на актуализирането на софтуера ( OB L 296, 16.11.2022 г. )

103

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2022/1299 на Комисията от 24 март 2022 година за допълнение на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определя съдържанието на режима за управление на позициите, прилаган от местата на търговия ( OB L 197, 26.7.2022 г. )

104

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2022/2059 на Комисията от 14 юни 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват техническите характеристики във връзка с бек-тестовете и изискванията за разпределение на печалбата и загубата съгласно членове 325бе и 325бж от Регламент (ЕС) № 575/2013 ( OB L 276, 26.10.2022 г. )

105

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2018/47 на Комисията от 30 октомври 2017 година за разрешаване на използването на алтернативни тралове Т90 при риболова в Балтийско море чрез дерогация от Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета ( OB L 7, 12.1.2018 г. )

108

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

 

(2)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

24.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 304/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2292 НА КОМИСИЯТА

от 6 септември 2022 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за въвеждане в Съюза на пратки с животни за производство на храни и определени стоки, предназначени за консумация от човека

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (1), и по-специално член 126, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2017/625 се определят правила за извършването на официален контрол и други официални дейности от компетентните органи на държавите членки, по-специално за да се гарантира, че при въвеждането им в Съюза пратките с животни и стоки, предназначени за консумация от човека, от трети държави или региони от тях съответстват със законодателството на Съюза в областта на безопасността на храните и фуражите.

(2)

С Регламент (ЕС) 2017/625 на Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове, с които да бъдат допълнени установените в посочения регламент условия за въвеждането в Съюза на животни за производство на храни и на определени стоки. Тези условия може да включват допълнителни изисквания, а именно възможността да се разрешава въвеждането на животни и стоки само от трети държави, които са включени в списъци, изготвени от Комисията за тази цел. Тези допълнителни изисквания включват гаранции за спазване на:

мерките за наблюдение на веществата и групите остатъци от тях в животните и стоките, предназначени за консумация от човека, в съответствие с директиви 96/23/ЕО (2) и 96/22/ЕО на Съвета (3);

правилата за превенция, контрол и ликвидиране на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии в живи животни и продукти от животински произход в съответствие с Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета (4);

общите принципи и изисквания в областта на храните като цяло и на безопасността на храните в частност, на равнището на Съюза и на национално равнище, в съответствие с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (5);

общите правила за стопанските субекти в областта на храните по отношение на хигиената на храните в съответствие с Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета (6);

специалните правила за стопанските субекти в областта на храните по отношение на хигиената на храните от животински произход в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (7);

специалните правила относно официалния контрол и за действия, предприемани от компетентните органи по продукцията на определени животни и производството на определени продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2019/624 на Комисията (8) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/627 на Комисията (9).

(3)

В Делегиран регламент (ЕС) 2019/625 на Комисията (10) се определят подобни допълнителни изисквания и регламентът се прилага от 14 декември 2019 г. В него не са обхванати изискванията, които вече са установени в Директива 96/23/ЕО.

(4)

По отношение на правилата на Съюза в областта на общественото здраве понастоящем третите държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на животни и продукти от животински произход, се включват в списъци и остават в тях въз основа на различни изисквания, включително наличието на план за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, в който се определят гаранции за наблюдението на определени групи вещества и остатъци от тях, в съответствие с изискванията на Директива 96/23/ЕО.

(5)

Считано от 14 декември 2019 г., Директива 96/23/ЕО бе отменена с Регламент (ЕС) 2017/625, като за прилагането на някои разпоредби от посочената директива в регламента беше предвиден преходен период до 14 декември 2022 г.

(6)

Въвеждането на допълнителни изисквания за осигуряване на съответствие с определените в Директива 96/23/ЕО мерки за наблюдение на веществата и групите остатъци в животни и стоки, предназначени за консумация от човека, следва да бъде съчетано с допълнителните изисквания, които вече са определени в Делегиран регламент (ЕС) 2019/625.

(7)

Поради това е целесъобразно всички тези допълнителни изисквания да бъдат определени в един делегиран регламент, като по този начин се опрости тяхното тълкуване и прилагане и се повиши прозрачността за трети държави.

(8)

С Регламент (ЕО) № 853/2004 се определят изисквания за стопанските субекти в областта на храните, които въвеждат в Съюза продукти от животински произход. Съответно допълнителните изисквания, установени в настоящия регламент по отношение на официалния контрол, следва да бъдат в съответствие с вече установените в Регламент (ЕО) № 853/2004.

(9)

При установяването на изискванията за въвеждането в Съюза на пратки с определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека, следва да се направи препратка към кодовете по Комбинираната номенклатура, определени в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (11) с цел ясно идентифициране на тези стоки и животни.

(10)

Въвеждането в Съюза на пратки с определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека, следва да бъде разрешено — на база анализ на риска — само когато третите държави или регионите от тях, от които произхождат тези животни и стоки, могат да гарантират спазването на изискванията относно безопасността на тези животни и стоки и когато, в съответствие с член 127, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/625, тези трети държави или региони от тях са включени в списъците, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405 на Комисията (12).

(11)

В допълнение към изискванията по член 127, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/625 следва да бъдат въведени специални изисквания за определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека, за да се гарантира, че трети държави или региони от тях предоставят гаранции по отношение на ефективността на официалния контрол върху безопасността на храните по отношение на тези животни и стоки. Третите държави или регионите от тях следва да фигурират в списъците, установени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405, само след като са предоставили доказателства и гаранции, че животните и стоките с произход от тях отговарят на изискванията на Съюза относно безопасност на храните, установени в регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 852/2004, (ЕО) № 853/2004, (ЕС) 2017/625, Делегиран регламент (ЕС) 2019/624 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/627, или на изисквания, признати за еквивалентни на тях.

(12)

Съгласно член 127, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/625 Комисията може да обвърже решението за включване на трети държави в списъците, установени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405, с предоставянето от тези трети държави на подходящи доказателства и гаранции за спазването на изискванията на Съюза относно употребата на фармакологичноактивни субстанции при животни за производство на храни и за съответствието на пратките с продукти от животински произход и съставни продукти, предназначени за въвеждане в Съюза, с установените в законодателството на Съюза максимално допустими граници на остатъци от фармакологичноактивни субстанции, максимално допустими граници на остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на замърсители. Така се гарантира, че животните за производство на храни, продуктите от животински произход и съставните продукти предлагат същата степен на защита на здравето като предвидената в законодателството на Съюза в областта на храните и безопасността на храните.

(13)

За да се гарантира същото равнище на защита на здравето, следва да се предоставят доказателства и гаранции посредством подаване на план за контрол на фармакологични вещества, пестициди и замърсители, който отговаря на определени изисквания, предвидени в настоящия регламент. За да се гарантира непрекъснато спазване на тези изисквания, в Комисията ежегодно следва да се подават актуализирани планове за контрол.

(14)

Трети държави може да бъдат включени в списъка, установен в приложение -I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405, ако предоставят подходящи доказателства и гаранции, че животните за производство на храни и продуктите от животински произход, включително използваните във въвеждани в Съюза съставни продукти, са с произход от държава членка или от трета държава, включена в списък на трети държави с одобрен план за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители в тези животни за производство на храни и продукти от животински произход, включително използваните в съставни продукти. Следва да се предостави информация относно въведените процедури за осигуряване на проследимостта на съответните животни за производство на храни и продукти от животински произход и за гарантиране на произхода на тези животни и продукти, за да се ползват от възможността за включване в такъв списък.

(15)

В законодателството на Съюза се определят правила относно употребата на фармакологичноактивни субстанции и се установяват допустими граници за произтичащите от такава употреба остатъци от тях в продукти от животински произход. Животни за производство на храни и продукти от животински произход, включително използваните в съставни продукти, следва да се въвеждат в Съюза само от трети държави, които гарантират, че контролът върху употребата на фармакологичноактивни субстанции и остатъците от тях в продуктите от животински произход е поне еквивалентен на контрола в плановете на Съюза за контрол, включени в многогодишните национални планове за контрол, посочени в Делегиран регламент (ЕС) 2022/1644 на Комисията (13) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1646 на Комисията (14). По отношение на официалния контрол на тези вещества и остатъци следва да се прилагат правилата, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/808 на Комисията (15).

(16)

Съгласно Директива 96/22/ЕО използването на бета-агонисти и вещества с хормонално или тиреостатично действие при животни за производство на храни е забранено в Съюза. Аналогично с това в таблица 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията (16) са изброени фармакологичноактивните субстанции, които са забранени за употреба в Съюза. Въвеждането в Съюза на животни за производство на храни и продукти от животински произход следва да бъде разрешено само по отношение на трети държави, които предоставят гаранции, че тези животни и продукти, включително използваните в съставни продукти, отговарят на посочените разпоредби или на изисквания, признати за еквивалентни на тях.

(17)

С Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (17) се установява координирана програма на Съюза за контрол на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във или върху храни или фуражи от растителен или животински произход с цел оценка на експозицията на потребителите и прилагането на законодателството в ЕС. Тази програма на Съюза за контрол представлява неразделна част от многогодишните национални програми за контрол на остатъчните вещества от пестициди, които държавите членки трябва да изготвят. Животните за производство на храни и продуктите от животински произход, включително използваните в съставни продукти, следва да бъдат въвеждани в Съюза само от трети държави, които гарантират, че контролът на остатъчните вещества от пестициди се извършва съобразно същите строги критерии като наложените на държавите членки чрез многогодишните национални програми за контрол на остатъчните вещества от пестициди, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1355 на Комисията (18). Поради това следва да се гарантира, че доказателствата се предоставят чрез статистически представително вземане на проби, показващо, че продуктите, предназначени за въвеждане в Съюза, са в съответствие със законодателството на Съюза относно остатъчните вещества от пестициди.

(18)

Изготвянето на основани на риска планове за контрол относно замърсителите в храните и съдържанието им са предвидени с Делегиран регламент (ЕС) 2022/931 на Комисията (19) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/932 на Комисията (20). Продуктите от животински произход и съставните продукти следва да се въвеждат в Съюза само от трети държави, които гарантират, че се извършва контрол на замърсителите, за да се предоставят доказателства, че продуктите от животински произход и съставните продукти, предназначени за въвеждане в Съюза, са в съответствие със законодателството на ЕС относно замърсителите.

(19)

В съответствие с Директива 96/23/ЕО с Решение 2011/163/ЕС на Комисията (21) се установява списък на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на някои видове животни или продукти от животински произход.

(20)

След отмяната на Директива 96/23/ЕО Решение 2011/163/ЕС е изцяло заменено от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2293 на Комисията (22).

(21)

Въвеждането в Съюза на пратки с определени стоки, предназначени за консумация от човека, следва да бъде разрешено само когато тези стоки са изпратени от и получени или приготвени в предприятия, включени в списък, който е съставен и актуализиран в съответствие с член 127, параграф 3, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕС) 2017/625. Освен това, с цел да се осигури спазване на правилата на Съюза в областта на хигиената на храните или на правила, признати за поне еквивалентни на тях, е целесъобразно да се предвиди, че при съставянето и актуализирането на посочения списък, третата държава следва да предостави допълнителни гаранции освен предвидените в член 127, параграф 3, буква д), подточки i) и iv) от Регламент (ЕС) 2017/625.

(22)

Списъците на предприятията, посочени в член 127, параграф 3, буква д), подточка i) от Регламент (ЕС) 2017/625, следва да бъдат предоставени на разположение на обществеността, за да се гарантира прозрачност за стопанските субекти в областта на храните и за потребителите. За да се повиши тази прозрачност, държавите членки следва да разрешават въвеждането на пратки с животни и стоки само когато официалните сертификати, изисквани за такива пратки съгласно съответните правила на Съюза, са издадени от компетентните органи на третата държава след публикуването на посочените списъци.

(23)

Не е необходимо да се определят такива изисквания за включване в списък по отношение на стоките, предназначени за транзит, тъй като тези стоки представляват нисък риск от гледна точка на безопасността на храните и не се пускат на пазара в рамките на Съюза. Също така такива изисквания не следва да се прилагат за предприятия, които извършват единствено дейности от областта на първичното производство, транспортни дейности, съхраняване на продукти от животински произход, които не изискват условия на съхранение с контролирана температура, или производство на силно рафинирани продукти от животински произход, посочени в раздел XVI от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004.

(24)

С Регламент (ЕС) № 210/2013 на Комисията (23) се изисква предприятията, произвеждащи кълнове, да бъдат одобрени от компетентните органи в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 852/2004. С цел да се осигури спазване на правилата на Съюза в областта на хигиената на храните или на правила, признати за поне еквивалентни на тях, въвеждането на кълнове в Съюза следва да бъде разрешено само ако те са произведени в предприятия, включени в списъци, които са съставени и актуализирани в съответствие с настоящия регламент.

(25)

С цел да се осигури спазване на правилата на Съюза в областта на хигиената на храните или на правила, признати за поне еквивалентни на тях, въвеждането в Съюза на продукти от предприятия, произвеждащи прясно месо, мляно месо, месни заготовки, месни продукти, механично отделено месо и суровини, предназначени за производството на желатин и колаген, следва да бъде разрешено само ако тези предприятия са включени в списъци, които са съставени и актуализирани в съответствие с член 127, параграф 3, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕС) 2017/625. Освен това суровините, от които са произведени тези продукти, следва да идват от предприятия (кланици, предприятия за обработка на дивеч, транжорни и предприятия за обработка на рибни продукти), включени в списъци, които са съставени и актуализирани в съответствие с член 127, параграф 3, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕС) 2017/625.

(26)

С цел да се осигури съответствие с приложимите специални изисквания за живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги, установени в Регламент (ЕО) № 853/2004 и в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/627, или с правила, признати за поне еквивалентни на тях, въвеждането на пратки с такива продукти в Съюза следва да бъде разрешено само от райони за производство в трети държави или региони от тях, включени в списъци, които са съставени и актуализирани в съответствие с член 127, параграф 3, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕС) 2017/625. С публикуването на посочените списъци следва да се осигури прозрачност за стопанските субекти в областта на храните и потребителите по въпроса от кои райони за производство е разрешено да бъдат въвеждани в Съюза живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги.

(27)

С цел да се осигури съответствие с изискванията на Съюза, по-специално със специалните изисквания за рибните продукти, установени в Регламент (ЕО) № 853/2004 и в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/627, или с правила, признати за поне еквивалентни на тях, въвеждането в Съюза на пратки с рибни продукти следва да бъде разрешено само когато те се изпращат от, получени са или са приготвени в предприятие на сушата, транспортно-хладилен кораб, кораб фабрика или хладилен кораб, плаващи под флага на трета държава, включена в списъци, които са съставени и актуализирани в съответствие с член 127, параграф 3, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕС) 2017/625. С публикуването на посочените списъци следва да се осигури прозрачност за стопанските субекти в областта на храните и потребителите по въпроса от кои плавателни съдове могат да бъдат въвеждани рибни продукти в Съюза.

(28)

Рискът, свързан със съставни продукти, зависи от вида на техните съставки и от условията на съхранение на тези съставки. Поради това следва да бъдат определени изисквания по отношение на пратките със съставни продукти, за да се гарантира, че представляващите риск съставни продукти се въвеждат в Съюза от трети държави, от които въвеждането в Съюза е разрешено в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405. Съставни продукти, представляващи риск, са продукти, които съдържат преработени продукти от животински произход, за които в приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 са определени специални изисквания или за които се изисква план за наблюдение на остатъците.

(29)

Предвид броя на получените уведомления чрез създадената с Регламент (ЕО) № 178/2002 система за бързо предупреждение за храни и фуражи, при пратките с определени животни и стоки, предназначени за пускане на пазара за консумация от човека, става ясно, че е налице повишен риск от неспазване на изискванията на Съюза в областта на безопасността на храните. Поради това пратките с такива животни и стоки следва да подлежат на индивидуално сертифициране на всяка пратка преди въвеждането ѝ в Съюза. Посоченото сертифициране е и средство за напомняне на стопанските субекти в областта на храните и на компетентните органи на трети държави или региони от тях за съответните изисквания на Съюза. За тази цел с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2235 на Комисията (24) се установяват образци на ветеринарни здравни или официални сертификати, или и двата. Пратките с такива животни и стоки, за които Съюзът не е крайното местоназначение, следва да бъдат придружени от ветеринарни здравни сертификати или официални сертификати с ветеринарно-санитарно удостоверение, като същевременно не е необходимо удостоверение за общественото здраве за тези животни и стоки, тъй като те няма да бъдат пускани на пазара в Съюза. По отношение на някои съставни продукти, които представляват нисък риск, частното удостоверение от стопанския субект в областта на храните, който извършва въвеждането на стоки в Съюза, следва да замени сертифицирането, за да се гарантира пропорционален и основан на риска подход.

(30)

Трайните съставни продукти, представляващи незначителен риск, като например продуктите, при които единственият животински продукт, присъстващ в крайния съставен продукт, са подобрители в храните, а именно витамин D3, добавки в храните, ензими в храните или ароматизанти в храните, следва да бъдат освободени от контрол на границите и от изисквания за частно удостоверение.

(31)

Разпоредбите на настоящия регламент имат за цел да заменят изцяло разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) 2019/625. Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2019/625 следва да бъде отменен.

(32)

Приложения I, II, III и IV към Директива 96/23/ЕО престават да се прилагат на 14 декември 2022 г., а настоящият регламент следва да се прилага от 15 декември 2022 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   С настоящия регламент се допълва Регламент (ЕС) 2017/625 по отношение на изискванията за въвеждане в Съюза на пратки с животни за производство на храни и на стоки, предназначени за консумация от човека, от трети държави или региони от тях с цел да се гарантира, че те съответстват на приложимите изисквания, установени в правилата по член 1, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625, или на изисквания, които са признати за поне еквивалентни на тях.

2.   Изискванията, посочени в параграф 1, обхващат:

а)

идентифицирането на животни за производство на храни и на определени стоки, предназначени за консумация от човека, по отношение на които се прилагат следните изисквания за въвеждане в Съюза:

i)

изискването тези животни за производство на храни и определени стоки, предназначени за консумация от човека, да идват от трета държава или регион от нея, включени в списъка по член 126, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625;

ii)

изискването тези животни за производство на храни и определени стоки, предназначени за консумация от човека, да се изпращат от и да са получени или приготвени в предприятия, които съответстват на приложимите изисквания, посочени в член 126, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625, или на изисквания, признати за поне еквивалентни на тях, и които предприятия са включени в списъци, съставени и актуализирани в съответствие с член 127, параграф 3, буква д), подточки ii) и iii) от Регламент (ЕС) 2017/625;

iii)

изискването всяка пратка с животни за производство на храни и с определени стоки, предназначени за консумация от човека, да бъде придружавана от официален сертификат, официално удостоверение или друго доказателство за нейното съответствие с правилата по член 1, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625, като например частно удостоверение, в съответствие с член 126, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/625;

б)

изискванията за въвеждането в Съюза на животни за производство на храни и на определени стоки, предназначени за консумация от човека, от трета държава или регион от нея, включени в списъка по член 127, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/625;

в)

изискванията пратките от трети държави с животни за производство на храни и с определени стоки, предназначени за консумация от човека, да се изпращат от и да са получени или приготвени в предприятия, които съответстват на приложимите изисквания, посочени в член 126, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625, или на изисквания, признати за поне еквивалентни на тях, и които предприятия са включени в списъци, съставени и актуализирани в съответствие с член 127, параграф 3, буква д), подточки ii) и iii) от Регламент (ЕС) 2017/625;

г)

изискванията за въвеждането в Съюза с цел пускане на пазара на изброените по-долу конкретни стоки в допълнение към изискванията, установени в съответствие с член 126 от Регламент (ЕС) 2017/625:

i)

прясно месо, мляно месо, месни заготовки, месни продукти, механично отделено месо и суровини, предназначени за производството на желатин и колаген;

ii)

живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги;

iii)

рибни продукти;

iv)

съставни продукти;

д)

допълнителни изисквания по отношение на официалните сертификати, официалните удостоверения и частните удостоверения, които придружават животни за производство на храни и определени стоки, предназначени за консумация от човека, за въвеждане в Съюза;

е)

изисквания относно употребата на фармакологичноактивни субстанции при животни за производство на храни и относно остатъците от тях, както и относно стойностите на замърсители и остатъчни вещества от пестициди в продукти от животински произход и съставни продукти, когато тези животни за производство на храни, продукти от животински произход и съставни продукти се въвеждат в Съюза от трети държави и са предназначени да бъдат пуснати на пазара на Съюза, и посочените изисквания са необходими, за да се гарантира, че такива животни за производство на храни, продукти от животински произход и съставни продукти осигуряват равнище на защита на здравето на човека, равностойно на предвиденото в съответните правила на Съюза относно безопасността на храните;

ж)

изискването животните за производство на храни, продуктите от животински произход и съставните продукти да бъдат въвеждани в Съюза само от трети държави, които предоставят доказателства и гаранции за съответствие с изискванията, определени в настоящия регламент, чрез подаване на план за контрол.

3.   Настоящият регламент не се прилага за:

а)

животни и стоки, които не са предназначени за консумация от човека; настоящият регламент обаче се прилага в случаите, когато местоназначението на животните и стоките не е решено при въвеждането им в Съюза или предназначението им за консумация от човека все още не може да бъде изключено;

б)

животни и стоки, предназначени за консумация от човека, които са само за транзитно преминаване през Съюза, без да бъдат пускани на пазара;

в)

стоки, предназначени за консумация от човека, под формата на проби за анализ на продукта и изпитване на качеството, без да бъдат пускани на пазара.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„влизане на територията на Съюза“ или „въвеждане в Съюза“ означава влизане на територията на Съюза или въвеждане в Съюза съгласно определението в член 3, точка 40 от Регламент (ЕС) 2017/625;

2)

„пратка“ означава пратка съгласно определението в член 3, точка 37 от Регламент (ЕС) 2017/625;

3)

„животни“ означава животни съгласно определението в член 3, точка 9 от Регламент (ЕС) 2017/625;

4)

„стоки“ означава стоки съгласно определението в член 3, точка 11 от Регламент (ЕС) 2017/625;

5)

„еквивалентен“ означава еквивалентен съгласно определението в член 2, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 852/2004;

6)

„предприятие“ означава предприятие съгласно определението в член 2, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 852/2004;

7)

„официален сертификат“ означава официален сертификат съгласно определението в член 3, точка 27 от Регламент (ЕС) 2017/625;

8)

„официално удостоверение“ означава официално удостоверение съгласно определението в член 3, точка 28 от Регламент (ЕС) 2017/625;

9)

„частно удостоверение“ означава удостоверение, подписано от стопанския субект в областта на храните, който извършва въвеждането на стоки в Съюза;

10)

„пускане на пазара“ означава пускане на пазара съгласно определението в член 3, точка 8 от Регламент (ЕО) № 178/2002;

11)

„прясно месо“ означава прясно месо съгласно определението в точка 1.10 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

12)

„мляно месо“ означава мляно месо съгласно определението в точка 1.13 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

13)

„месни заготовки“ означава месни заготовки съгласно определението в точка 1.15 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

14)

„месни продукти“ означава месни продукти съгласно определението в точка 7.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

15)

„механично отделено месо“ означава механично отделено месо съгласно определението в точка 1.14 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

16)

„желатин“ означава желатин съгласно определението в точка 7.7 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

17)

„колаген“ означава колаген съгласно определението в точка 7.8 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

18)

„силно рафинирани продукти от животински произход“ означава силно рафинирани продукти, посочени в раздел XVI, точка 1 от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004;

19)

„двучерупчести мекотели“ означава двучерупчести мекотели съгласно определението в точка 2.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

20)

„рибни продукти“ означава рибни продукти съгласно определението в точка 3.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

21)

„съставни продукти“ означава храни, съдържащи както продукти от растителен произход, така и преработени продукти от животински произход;

22)

„фармакологичноактивна субстанция“ означава фармакологичноактивна субстанция съгласно определението в член 2, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2019/2090 на Комисията (25);

23)

„замърсител“ означава замърсител съгласно определението в член 1, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета (26);

24)

„остатъчни вещества от пестициди“ означава остатъци от пестициди съгласно определението в член 3, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 396/2005;

25)

„продукти от животински произход“ означава продукти от животински произход съгласно определението в точка 8.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

26)

„план за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители“ означава план за контрол на употребата на фармакологичноактивни субстанции, максимално допустимите стойности на остатъците от фармакологичноактивни субстанции, максимално допустимите граници на остатъчните вещества от пестициди и максимално допустимите количества на замърсители при животни за производство на храни, продукти от животински произход, включително използваните в съставни продукти;

27)

„насекоми“ означава храни, състоящи се, изолирани или произведени от насекоми или части от тях, включително всички жизнени стадии на насекомите, предназначени за консумация от човека, които — когато е приложимо — са разрешени в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета (27) и са включени в списъка на Съюза на новите храни, установен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията (28) („списък на Съюза на новите храни“);

28)

„транзит“ означава транзит съгласно определението в член 3, точка 44 от Регламент (ЕС) 2017/625;

29)

„месо от влечуги“ означава ядивните части, преработени или не, получени от отглеждани в стопанства влечуги, принадлежащи към видовете Alligator mississippiensis, Crocodylus johnstoni, Crocodylus niloticus, Crocodylus porosus, Timon lepidus, Python reticulatus, Python molurus bivittatus или Pelodiscus sinensis, които — когато е приложимо — са разрешени в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 и са включени в списъка на Съюза на новите храни;

30)

„охлюви“ означава охлюви съгласно определението в точка 6.2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004, както и всички други видове охлюви от семейства Helicidae, Hygromiidae или Sphincterochilidae, предназначени за консумация от човека;

31)

„храни“ означава храни съгласно определението в член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002;

32)

„фуражи“ или „фуражни продукти“ означава фуражи или фуражни продукти съгласно определението в член 3, точка 4 от Регламент (ЕО) № 178/2002;

33)

„одит“ означава одит съгласно определението в член 3, точка 30 от Регламент (ЕС) 2017/625;

34)

„компетентни органи“ означава компетентни органи съгласно определението в член 3, точка 3 от Регламент (ЕС) 2017/625;

35)

„кълнове“ означава кълнове съгласно определението в член 2, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2013 на Комисията (29);

36)

„първично производство“ означава първично производство съгласно определението в член 3, точка 17 от Регламент (ЕО) № 178/2002;

37)

„кланица“ означава кланица съгласно определението в точка 1.16 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

38)

„предприятие за обработка на дивеч“ означава обект за обработка на дивеч съгласно определението в точка 1.18 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

39)

„транжорна“ означава предприятие за разфасовка на месо съгласно определението в точка 1.17 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

40)

„район за производство“ означава производствена зона съгласно определението в точка 2.5 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

41)

„кораб фабрика“ означава кораб фабрика съгласно определението в точка 3.2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

42)

„хладилен кораб“ означава хладилен кораб съгласно определението в точка 3.3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

43)

„транспортно-хладилен кораб“ означава плавателен съд, оборудван за съхранение и транспортиране на стоки на палети или в насипно състояние в трюмове или камери с контролирана температура;

44)

„млечни продукти“ означава млечни продукти съгласно определението в точка 7.2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

45)

„яйчни продукти“ означава яйчни продукти съгласно определението в точка 7.3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

46)

„предприятие за хранителни продукти/стопански субект в областта на храните“ означава стопански субект в хранителната промишленост съгласно определението в член 3, точка 3 от Регламент (ЕО) № 178/2002;

47)

„оператор“ означава оператор съгласно определението в член 3, точка 29 от Регламент (ЕС) 2017/625;

48)

„граничен контролен пункт“ означава граничен контролен пункт съгласно определението в член 3, точка 38 от Регламент (ЕС) 2017/625.

ГЛАВА II

УСЛОВИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В СЪЮЗА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ НА ПРОИЗХОД ИЛИ РЕГИОНИ ОТ ТЯХ

Член 3

Животни за производство на храни и стоки, за които има изискване да идват от трети държави или региони от тях, включени в списъка по член 126, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625

Пратки с изброените по-долу животни за производство на храни и със стоки, предназначени за консумация от човека, се въвеждат в Съюза само от трета държава или регион от нея, включени в списъка на посочените животни и стоки, установен в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405:

а)

живи животни, за които са определени кодове по Комбинираната номенклатура („кодове по КН“) в част втора, глава 1 от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87, когато тези живи животни са за производство на храни;

б)

продукти от животински произход, в т.ч. месо от влечуги и цели мъртви насекоми, части от насекоми или преработени насекоми, предназначени за консумация от човека, за които в част втора от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 са определени следните кодове:

i)

кодове по КН в глави 2—5, 15, 16 или 29; или

ii)

позиции по Хармонизираната система (позиции по ХС) 0901, 1702, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3302, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 или 9602;

в)

живи охлюви, различни от морски охлюви и посочени с код по КН 0307 60 00 от част втора от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87;

г)

цветен прашец, посочен в код по КН ex 1212 99 95 от част втора от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87.

Член 4

Допълнителни изисквания за въвеждане в Съюза на определени животни за производство на храни и на стоки от трета държава или регион от нея

В допълнение към изискванията по член 127, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/625 Комисията взема решение относно включването на трети държави или региони от тях в списъка по член 126, параграф 2, буква а) от същия регламент само ако изброените по-долу изисквания са признати от нея за поне еквивалентни на съответните изисквания в Съюза за животните за производство на храни и стоките, посочени в член 3 от настоящия регламент:

а)

законодателството на третата държава в областта на:

i)

производството на продукти от животински произход;

ii)

използването на ветеринарни лекарствени продукти, включително и правилата за забрана или разрешаване на тези продукти, тяхното разпространение, пускането им на пазара и правилата, обхващащи управлението и инспекцията им;

iii)

приготвянето и използването на фуражи, включително процедурите за използване на добавки, и приготвянето и използването на медикаментозни фуражи, както и качеството— от гледна точка на хигиената — на суровините, използвани за приготвянето на фуражи, и на крайния продукт;

б)

хигиенните условия на производството, преработката, обработката, съхраняването и изпращането, прилагани към момента за продуктите от животински произход, предназначени за Съюза;

в)

опита от търговията с продуктите от животински произход от третата държава и резултатите от провеждането на официален контрол при въвеждането им в Съюза;

г)

когато са налични — резултатите от одити, проведени от Комисията в третата държава и свързани с други животни за производство на храни и стоки, за които третата държава вече е включена в списъка в съответствие с член 127, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/625, и по-специално резултатите от оценката на компетентните органи в одитираната трета държава и действията, предприети от компетентните органи във връзка с всички отправени към тях препоръки след такива одити на Комисията;

д)

съществуването, изпълнението и съобщаването за програма за контрол на зоонози, одобрена от Комисията, когато е приложимо;

е)

изискванията на третата държава по отношение на фармакологичноактивните субстанции, пестицидите и замърсителите в съответствие с член 6.

Член 5

Животни и продукти, за които се прилагат членове 6—12

1.   Изискванията, определени в членове 6—12, се прилагат за изброените по-долу животни и продукти:

а)

живи животни, за които са определени кодове по КН в част втора, раздел 1, глава 1 от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87, когато тези животни са за производство на храни;

б)

продукти от животински произход, за които са определени кодове по КН в част втора, глави 2—5, 15 и 16 от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87, и за които са определени подпозиции по Хармонизираната система (подпозиции по ХС) в позиции по ХС 0901, 2105, 3501, 3502 и 3504;

в)

съставни продукти, за които са определени кодове по КН в част втора, раздел III, глава 15 и раздел IV, глави 16—22 от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87.

2.   Изискванията, определени в членове 6—12, не се отнасят за:

желатин и суровини за производството на желатин, посочени в раздел XIV, глава I, точка 1 от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004, и

колаген и суровини за производството на колаген, посочени в раздел XV, глава I, точка 1 от приложение III към посочения регламент, и

силно рафинирани продукти от животински произход, и

насекоми, жаби, жабешки бутчета, охлюви, влечуги и месо от влечуги.

Член 6

Допълнителни изисквания във връзка с въвеждането в Съюза на животни за производство на храни, продукти от животински произход и съставни продукти по отношение на фармакологичноактивни субстанции и остатъци от тях, замърсители и остатъчни вещества от пестициди

1.   В допълнение към изискванията по Регламент (ЕС) 2017/625 пратките с животни за производство на храни, продукти от животински произход и съставни продукти се въвеждат в Съюза само от трета държава, която е въвела план за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, в който са определени гаранции по отношение на спазването на:

а)

изискванията на Съюза относно употребата на фармакологичноактивни субстанции, максимално допустимите граници на остатъчни вещества от фармакологичноактивни субстанции, максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди и максимално допустимите стойности на замърсители; както и

б)

допълнителните изисквания, посочени в членове 9—12 от настоящия регламент.

2.   В допълнение към изискванията по член 127, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/625 Комисията взема решение за включването на трета държава в списъка, посочен в член 126, параграф 2, буква а) от същия регламент, само ако в искането за включване в списъка на третите държави, което тази трета държава трябва да подаде съгласно член 127, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/625, тя предостави доказателства и гаранции за съответствие с изискванията, определени в параграф 1 от настоящия член, заедно с информацията, посочена в част II от приложение I към настоящия регламент.

3.   След като одобри включването на третата държава в списъка на третите държави с разрешение, в съответствие с член 127, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/625 Комисията гарантира, че третата държава продължава да отговаря на изискванията, определени в параграф 1 от настоящия член.

4.   За целите на параграф 3 Комисията взема предвид актуализираните доказателства и гаранции за съответствие с изискванията, определени в параграф 1, включително изискваната информация за плана на третата държава за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, в съответствие с приложение I, част II, който трябва да бъде подаден от тази трета държава до 31 март всяка година.

Член 7

Включване на трета държава в списък на трети държави, които отговарят на изискванията на Съюза относно фармакологичноактивни субстанции и остатъци от тях, замърсители и остатъчни вещества от пестициди

В допълнение към условията по Регламент (ЕС) 2017/625 пратките с животни за производство на храни, продукти от животински произход и съставни продукти се въвеждат в Съюза само от трета държава, която отговаря на изискванията, предвидени в член 6, параграф 1, и е включена в списъка на третите държави, одобрени за въвеждане в Съюза на съответните животни за производство на храни или продукти от животински произход, установен в приложение -I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405.

Член 8

Дерогация от изискванията във връзка с въвеждането в Съюза на животни за производство на храни, продукти от животински произход и съставни продукти

1.   Чрез дерогация от член 7 пратките с животни за производство на храни, продукти от животински произход и съставни продукти може да бъдат въвеждани в Съюза от трети държави, които нямат одобрен план за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, но гарантират, че животните за производство на храни и продуктите от животински произход, включително използваните в съставни продукти, са с произход от държава членка или трета държава, включена в списъка в приложение -I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405 по отношение на тези животни за производство на храни или продукти от животински произход.

2.   В допълнение към изискванията по член 127, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/625 Комисията взема решение за включването на трета държава в списъка, посочен в член 126, параграф 2, буква а) от същия регламент, само ако компетентният орган на тази трета държава предостави на Комисията доказателства и гаранции за съответствие с изискванията, определени в параграф 1 от настоящия член. Тези доказателства и гаранции се състоят от информация относно процедурите, въведени в тази трета държава, за да се гарантира проследимостта и произходът на животните за производство на храни и на продуктите от животински произход.

3.   Когато в съответствие с параграфи 1 и 2 дадена трета държава е включена в списъка на третите държави с разрешение по отношение на конкретни животни за производство на храни или на продукти от животински произход, вписването за тази трета държава се придружава от следната забележка:

„Трета държава, от която в Съюза се въвеждат само конкретни животни за производство на храни или продукти от животински произход — било като такива или като съставки на съставни продукти — които са с произход от: а) други трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на тези животни за производство на храни или на продукти от животински произход, или б) от държави членки в съответствие с член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/2292 на Комисията.“

За трети държави, които поради ветеринарно-здравни изисквания не може да въвеждат в Съюза конкретни животни за производство на храни или продукти от животински произход като такива, вписването за тази трета държава се придружава от следната забележка:

„Трета държава, от която в Съюза се въвеждат само съставни продукти, съдържащи преработени продукти от животински произход, които са с произход от: а) други трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на тези продукти от животински произход, или б) от държави членки в съответствие с член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/2292 на Комисията.“

4.   За производството на естествени обвивки, предназначени за въвеждане в Съюза, третите държави могат да използват суровини от животински произход, внесени от държави членки или други трети държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на прясно месо или на определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва и които са включени в съответните списъци по отношение на такова прясно месо и месни продукти по Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 (30) или Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405 на Комисията. Третите държави, въвеждащи в Съюза естествени обвивки, са включени в списък в приложение -I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405 по отношение на естествени обвивки. Освен това предприятията, от които е предвидено за Съюза да бъдат въвеждани естествени обвивки, следва да бъдат включени в списъците по член 13, параграф 1 от настоящия регламент.

5.   След като одобри включването на третата държава в списъците на третите държави с разрешение, както е посочено в настоящия член, Комисията гарантира, в съответствие с член 127, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/625, че третата държава продължава да отговаря на изискванията, определени в параграф 1 от настоящия член.

ГЛАВА III:

УСЛОВИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В СЪЮЗА ВЪВ ВРЪЗКА С УПОТРЕБАТА НА ФАРМАКОЛОГИЧНОАКТИВНИ СУБСТАНЦИИ И ОСТАТЪЦИ ОТ ТЯХ, ЗАМЪРСИТЕЛИ И ОСТАТЪЧНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ПЕСТИЦИДИ

Член 9

Изисквания във връзка с употребата на фармакологичноактивни субстанции при животни за производство на храни и на остатъци от тях в продукти от животински произход и съставни продукти

1.   Животните за производство на храни, продуктите от животински произход и съставните продукти се въвеждат в Съюза само от трети държави, които предоставят гаранции, че контролът върху употребата на фармакологичноактивни субстанции, посочени в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1644, и върху остатъците от тях са поне еквивалентни на изискваните за многогодишните национални планове за контрол на държавите членки, посочени в член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1646.

2.   Когато трета държава разрешава употребата при животни за производство на храни на фармакологичноактивни субстанции, които не са разрешени за такива животни в Съюза, животните за производство на храни, продуктите от животински произход и съставните продукти се въвеждат в Съюза само доколкото тази трета държава предоставя гаранции, че в посочените животни и продукти няма остатъци от такива субстанции. Методите за анализ, използвани за доказване на отсъствието на такива остатъци, отговарят на изискванията, определени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/808, или на еквивалентни на тях изисквания.

Член 10

Изисквания във връзка със забраната за някои вещества

1.   Животни за производство на храни, продукти от животински произход и съставни продукти се въвеждат в Съюза само от трети държави, които предоставят гаранции за спазване на забраната за употреба на бета-агонисти и стилбенови, тиреостатични, естрогенни, андрогенни и гестагенни вещества при селскостопанските животни, установена в Директива 96/22/ЕО, както и на забраната за употреба на веществата, изброени в таблица 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010.

2.   Животни за производство на храни, продукти от животински произход и съставни продукти от трети държави, които разрешават употребата на посочените в параграф 1 вещества при животни за производство на храни или които нямат правила относно употребата на тези вещества, се въвеждат в Съюза само доколкото тези трети държави предоставят гаранции, че:

а)

са създали отделна производствена система, за да се гарантира, че животните за производство на храни, продуктите от животински произход и съставните продукти, предназначени за въвеждане в Съюза, не се третират с веществата, посочени в параграф 1, и

б)

са създали подходяща система за идентификация и проследяване на животните, както и система за контрол на разпространението на веществата, посочени в параграф 1, и за водене и съхраняване на документация за прилагането на ветеринарни лекарствени продукти.

Член 11

Изисквания във връзка с остатъчните вещества от пестициди в продукти от животински произход и съставни продукти

Продуктите от животински произход и съставните продукти се въвеждат в Съюза само от трети държави, които предоставят гаранции, че се извършват представителни проверки на остатъчните вещества от пестициди, за да се докаже, че по отношение на тези продукти са спазени максимално допустимите граници на остатъчни вещества, установени в Регламент (ЕО) № 396/2005. Споменатите гаранции са поне еквивалентни на предвидените в многогодишните национални програми за контрол на остатъчните вещества от пестициди, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1355.

Член 12

Изисквания във връзка с остатъчните вещества от замърсители в продукти от животински произход и съставни продукти

Продуктите от животински произход и съставните продукти се въвеждат в Съюза само от трети държави, които предоставят гаранции, че по отношение на тези продукти са спазени максимално допустимите количества на замърсители, установени въз основа на Регламент (ЕИО) № 315/93. Споменатите гаранции са поне еквивалентни на предвидените в многогодишните национални планове за контрол, установени в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2022/931 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/932.

ГЛАВА IV

УСЛОВИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В СЪЮЗА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Член 13

Изисквания във връзка с предприятията

1.   Пратки с изброените по-долу стоки се въвеждат в Съюза само когато тези пратки са изпратени от и са получени или приготвени в предприятия, включени в списъци, които са съставени и актуализирани в съответствие с член 127, параграф 3, буква д), подточки ii) и iii) от Регламент (ЕС) 2017/625:

а)

продукти от животински произход, за които са установени изисквания в приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 и за които в част втора от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 са определени следните кодове:

i)

кодове по КН в глави 2—5, 15 или 16; или

ii)

подпозиции по ХС по позиции 1702, 2105, 2106, 2301, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 4101, 4102 или 4103;

б)

кълнове, посочени в следните подпозиции по ХС: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90 или 1214 90 от част втора от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87.

2.   Предприятията по параграф 1 от настоящия член могат да бъдат включени в списъците, посочени в член 127, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) 2017/625, само ако в допълнение към гаранциите по член 127, параграф 3, буква д), подточки ii) и iv) от Регламент (ЕС) 2017/625 третата държава, в която са разположени предприятията, предостави следните гаранции:

а)

тези предприятия, както и всички предприятия, обработващи суровини от животински произход, използвани при производството на продуктите от животински произход, посочени в параграф 1, буква а), съответстват на приложимите изисквания, посочени в член 126, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625, и по-специално на изискванията по Регламент (ЕО) № 853/2004 или на изисквания, признати за поне еквивалентни на тях;

б)

когато е целесъобразно, такива предприятия обработват само суровини от животински произход, които идват от трети държави с одобрен план за наблюдение на остатъците за конкретната категория продукти в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2022/1644 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1646 или от държави членки;

в)

тя има реални правомощия да спре въвеждането в Съюза на продукти от животински произход от тези предприятия, в случай че предприятията не спазват съответните изисквания на Съюза или изисквания, признати за поне еквивалентни на тях.

3.   Комисията предоставя на държавите членки всички нови и актуализирани списъци, които получи от компетентните органи на третата държава в съответствие с член 127, параграф 3, буква д), подточка iii) от Регламент (ЕС) 2017/625, и публикува тези списъци на своя уебсайт.

4.   Държавите членки разрешават въвеждането в Съюза на пратките, посочени в параграф 1, само при условие че официалните сертификати, които се изисква да придружават такива пратки съгласно приложимите правила на Съюза, са издадени от компетентните органи на третата държава, считано от датата, на която Комисията публикува списъците на предприятията по параграф 1.

Член 14

Предприятия, по отношение на които не се прилагат изискванията на член 13, параграф 1

Установените в член 13, параграф 1 изисквания не се прилагат за предприятия, които извършват само следните дейности:

а)

първично производство;

б)

транспортни дейности;

в)

съхраняване на продукти от животински произход, за които не се изискват условия на съхранение с контролирана температура;

г)

производство на силно рафинирани продукти от животински произход, посочени в позиции по ХС 2930, 2932, 3503, 3507 или 3913 от част втора от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87;

д)

производство на желатинови капсули, посочени в позиции по ХС 3913, 3926 или 9602 от част втора от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87.

ГЛАВА V

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕТО В СЪЮЗА НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА

Член 15

Изисквания за пратките с прясно месо, мляно месо, месни заготовки, механично отделено месо и месни продукти и суровини, предназначени за производството на желатин и колаген

Пратките с изброените по-долу продукти от животински произход се въвеждат в Съюза само ако са произведени от суровини, получени в кланици, предприятия за обработка на дивеч, транжорни и предприятия за обработка на рибни продукти, включени в списъци на предприятия, съставени и актуализирани в съответствие с член 127, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) 2017/625:

а)

прясно месо;

б)

мляно месо;

в)

месни заготовки;

г)

механично отделено месо и месни продукти, с изключение на естествени обвивки, съгласно определението в член 2, точка 45 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията (31);

д)

суровини, предназначени за производството на желатин и колаген и посочени съответно в раздел XIV, глава I, точка 4, буква а) и раздел XV, глава I, точка 4, буква а) от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004.

Член 16

Изисквания за пратките с живи двучерупчести мекотели, мантийни, ципести и морски коремоноги

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 14 от настоящия регламент, пратките с живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги, за които са определени кодове по КН по позиция 0307 в част втора от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87, се въвеждат в Съюза само от райони за производство в трети държави, включени в списъци, които са съставени от компетентните органи на третата държава в съответствие с член 127, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) 2017/625 и са публикувани от Комисията.

2.   Изброените по-долу продукти могат да бъдат въвеждани в Съюза дори когато са събрани в райони, които не са били класифицирани от компетентните органи в третата държава на производство в съответствие с член 18, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/625:

а)

пектиниди, освен в случаите, когато с помощта на данните от програми за наблюдение, установени съгласно член 57 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/627, компетентните органи имат възможност да класифицират местата за риболов съгласно предвиденото в раздел VII, глава IX, точка 2 от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004;

б)

морски коремоноги, които не се хранят чрез филтриране на водата, и бодлокожи, които не се хранят чрез филтриране на водата.

Член 17

Изготвяне на списъци на районите за производство

1.   Преди компетентните органи на третата държава да изготвят списъците по член 16, параграф 1 от настоящия регламент, се обръща специално внимание на гаранциите, които те могат да предоставят във връзка със спазването на изискванията на член 52 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/627 по отношение на класифицирането и контрола на районите за производство.

2.   Преди изготвянето на списъците по член 16, параграф 1 Комисията провежда посещения за проверка на място.

3.   След изготвянето на списъците по член 16, параграф 1 и след като компетентните органи на третата държава предоставят достатъчно гаранции относно класифицирането и контрола на районите за производство, които попадат под тяхна отговорност, не е необходимо Комисията да провежда посещения за проверка на място преди добавянето на нов район за производство към съществуващ списък, съставен в съответствие с член 13.

Член 18

Специални изисквания за рибните продукти

Пратките с рибни продукти, за които са определени кодове по КН по позиции 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 1504, 1516, 1517, 1603, 1604, 1605 или 2106 от част втора от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87, се въвеждат в Съюза с цел пускане на пазара само ако те са получени или приготвени — на който и да било етап от производството — в установено на сушата предприятие, кораб фабрика или хладилен кораб, или са съхранявани в хладилен склад или транспортно-хладилен кораб, който е включен в списък, съставен и актуализиран в съответствие с член 127, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС) 2017/625 и публикуван от Комисията.

Член 19

Специални изисквания за включване в списък на плавателни съдове

1.   Даден плавателен съд може да бъде включен в списъците на предприятията, посочени в член 127, параграф 3, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕС) 2017/625, при условие че компетентните органи на третата държава, под чийто флаг плава плавателният съд, и компетентните органи на друга трета държава, на които компетентните органи на третата държава, под чийто флаг плава плавателният съд, са делегирали отговорността за инспекцията на съответния плавателен съд, изпратят на Комисията съвместно съобщение, че са изпълнени всичките изисквания, изброени по-долу:

а)

и двете трети държави са включени в съставения в съответствие с член 127, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/625 списък на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на рибни продукти;

б)

всички рибни продукти от съответния плавателен съд, които са предназначени за пускане на пазара в Съюза, са разтоварени на сушата директно в третата държава, на която третата държава, под чийто флаг плава плавателният съд, е делегирала отговорността за инспекцията на съответния плавателен съд;

в)

компетентните органи, на които е делегирана отговорността, са извършили инспекция на плавателния съд и са обявили, че той е в съответствие с приложимите изисквания на Съюза;

г)

компетентните органи, на които е делегирана отговорността, са обявили, че редовно ще извършват инспекции на плавателния съд, за да се уверят, че той продължава да бъде в съответствие с приложимите изисквания на Съюза.

2.   Даден плавателен съд може да бъде включен в списъците на предприятията, посочени в член 127, параграф 3, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕС) 2017/625, въз основа на съвместно съобщение от компетентните органи на третата държава, под чийто флаг плава плавателният съд, и компетентните органи на държава членка, на които компетентните органи на третата държава, под чийто флаг плава плавателният съд, са делегирали отговорността за инспекцията на съответния плавателен съд, ако са изпълнени всичките изисквания, изброени по-долу:

а)

всички рибни продукти от съответния плавателен съд, които са предназначени за пускане на пазара в Съюза, са разтоварени на сушата директно в държавата членка, на която третата държава, под чийто флаг плава плавателният съд, е делегирала отговорността за инспекцията на съответния плавателен съд;

б)

компетентните органи, на които е делегирана отговорността, са извършили инспекция на плавателния съд и са обявили, че той е в съответствие с приложимите изисквания на Съюза;

в)

компетентните органи, на които е делегирана отговорността, са обявили, че редовно ще извършват инспекции на плавателния съд, за да се уверят, че той продължава да бъде в съответствие с приложимите изисквания на Съюза.

Член 20

Изисквания за пратките със съставни продукти

1.   Пратки със съставните продукти, посочени с кодове по КН от позиции 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2008, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202 или 2208 от част втора от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87, се въвеждат в Съюза за пускане на пазара само ако всеки преработен продукт от животински произход, съдържащ се в съставните продукти, е бил произведен в предприятия, които са разположени в трети държави или региони от тях и от които е разрешено въвеждането в Съюза на тези преработени продукти от животински произход в съответствие с член 13 от настоящия регламент, или в предприятия, разположени в държави членки.

2.   До съставянето от Комисията на специален списък на трети държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на съставни продукти, пратките със съставни продукти от трети държави или региони от тях могат да бъдат въвеждани в Съюза, при условие че са спазени следните правила:

а)

съставните продукти, посочени в параграф 1, които трябва да бъдат транспортирани или съхранявани при контролирана температура, са с произход от трети държави или региони от тях, от които въвеждането в Съюза на всеки преработен продукт от животински произход, съдържащ се в съставните продукти, е разрешено съгласно член 3;

б)

съставните продукти, посочени в параграф 1, които не е необходимо да бъдат транспортирани или съхранявани при контролирана температура и съдържат каквото и да било количество продукти на основата на коластра или месни продукти, са с произход от трети държави или региони от тях, от които въвеждането в Съюза на продуктите на основата на коластра или месни продукти, съдържащи се в съставните продукти, е разрешено съгласно член 3;

в)

съставните продукти, посочени в параграф 1, които не е необходимо да бъдат транспортирани или съхранявани при контролирана температура и съдържат преработени продукти от животински произход, различни от продукти на основата на коластра или месни продукти, за които има установени изисквания в приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004, са с произход от трети държави или региони от тях, от които въвеждането в Съюза на месни продукти, млечни продукти, рибни продукти или яйчни продукти е разрешено съгласно член 3 от настоящия регламент и е въз основа на изискванията на Съюза по отношение на здравеопазването на животните и изискванията на Съюза във връзка с общественото здраве и които са включени в списък за най-малко един от тези продукти от животински произход.

3.   Третите държави или региони от тях, от които в Съюза се въвеждат съставни продукти, се включват в списъка в приложение -I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405 в съответствие с член 6 от настоящия регламент като държави с одобрен план за контрол по отношение на видовете или стоките, от които са добити преработените продукти от животински произход, съдържащи се в съставните продукти, с изключение на колаген, желатин и силно рафинирани продукти от животински произход.

4.   Параграфи 2 и 3 не се прилагат за трайни съставни продукти, които съдържат само преработени продукти от животински произход, или съставни продукти, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета (32), Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (33) или Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета (34), или съдържащи само витамин D3.

ГЛАВА VI

УСЛОВИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В СЪЮЗА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ И УДОСТОВЕРЕНИЯТА

Член 21

Официални сертификати

1.   Всяка пратка с изброените по-долу продукти се въвежда в Съюза само когато пратката е придружена от официален сертификат, освен при пратки, за които Съюзът не е крайното местоназначение:

а)

живи животни, за които са определени кодове по КН в част втора, раздел I, глава 1 от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87, когато тези живи животни са за производство на храни;

б)

продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, за които в част втора от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 са определени следните кодове:

i)

кодове по КН в глави 2—5, 15, 16 или 29; или

ii)

позиции по ХС 0901, 1702, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 или 9602;

в)

кълнове и семена, предназначени за производство на кълнове и посочени в следните подпозиции по ХС: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0712 34, 0712 35, 0712 50, 0712 60, 0713 10, 0713 33, 0712 34, 0713 39, 0713 40, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 или 1214 90 от част втора от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87;

г)

цветен прашец, посочен в код по КН 1212 99 95 от част втора от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87;

д)

живи охлюви, различни от морски охлюви и посочени с код по КН 0307 60 00 от част втора от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87;

е)

съставни продукти, посочени в член 20, параграф 2, букви а) и б) от настоящия регламент, с изключение на трайни съставни продукти, които не съдържат продукти на основата на коластра или преработено месо, различно от желатин, колаген или силно рафинирани продукти от животински произход.

2.   Когато пратки с рибни продукти се въвеждат в Съюза директно от транспортно-хладилен кораб, кораб фабрика или хладилен кораб, плаващи под флага на трета държава, официалният сертификат, посочен в член 14, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2235, може да бъде подписан от капитана.

3.   Не е необходим официален сертификат за въвеждането в Съюза на желатинови капсули, попадащи в обхвата на позиции по ХС 3913, 3926 или 9602 от част втора от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87, когато тези капсули не са добити от кости на преживни животни.

4.   С официалните сертификати, посочени в параграф 1, се удостоверява, че продуктите отговарят на:

а)

изискванията, установени в регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 852/2004 и (ЕО) № 853/2004, или на разпоредби, признати за еквивалентни на посочените изисквания;

б)

всички специални изисквания за въвеждането им в Съюза, установени в настоящия регламент.

5.   Официалните сертификати, посочени в параграф 1, може да включват подробни данни, изисквани в съответствие с други правни актове на Съюза в областта на общественото здраве и здравето на животните.

6.   Официалните сертификати за посочените в параграф 1, буква в) кълнове и семена, предназначени за производство на кълнове, придружават пратката до пристигането ѝ на местоназначението съгласно посоченото в официалния сертификат. При разделяне на пратката всяка част от нея се придружава от копие на официалния сертификат.

7.   Компетентните органи на третата държава на изпращане могат да сертифицират пратки с продукти от животински произход, за които се изисква само удостоверение за общественото здраве, или пратки с кълнове, идващи от друга трета държава, ако компетентните органи на третата държава на изпращане могат да гарантират, че пратките съответстват с изискванията за въвеждане в Съюза, определени в настоящия регламент.

Член 22

Частно удостоверение

1.   Частно удостоверение, изготвено и подписано от стопанския субект в областта на храните, който извършва въвеждането на стоки в Съюза, с което се потвърждава, че пратките съответстват на приложимите изисквания, посочени в член 126, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/625, придружава:

а)

пратките със съставни продукти, посочени в член 20, параграф 2, буква б) от настоящия регламент, при които съставните продукти не съдържат продукти на основата на коластра или преработено месо, различно от желатин, колаген или силно рафинирани продукти от животински произход; както и

б)

пратките със съставните продукти, посочени в член 20, параграф 2, буква в) от настоящия регламент.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, за съставни продукти, освободени от изискването за извършване на официален контрол на граничните контролни пунктове в съответствие с член 48, буква з) от Регламент (ЕС) 2017/625, частното удостоверение придружава съставните продукти към момента на пускането им на пазара.

3.   Частното удостоверение, посочено в параграф 1, осигурява проследимостта на пратките и включва:

а)

информация относно изпращача и получателя на въвежданите в Съюза стоки;

б)

списъка на продуктите от растителен произход и преработените продукти от животински произход, които се съдържат в съставните продукти, посочени по низходящ ред на теглото, регистрирано към момента на влагането им при производството на съставните продукти;

в)

номера на одобрението на предприятието или предприятията, които са произвели съдържаните в съставните продукти преработени продукти от животински произход, присвоен при предоставянето на одобрението съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 853/2004, който номер е посочен от стопанския субект в областта на храните, който извършва въвеждането на стоки в Съюза.

4.   С частното удостоверение, посочено в параграф 1, се удостоверява, че:

а)

третата държава или регион от нея, където са произведени съставните продукти, е включена в списък за най-малко една от посочените по-долу категории продукти от животински произход:

i)

месни продукти;

ii)

млечни продукти или продукти на основата на коластра;

iii)

рибни продукти;

iv)

яйчни продукти;

б)

предприятието, в което се произвеждат съставните продукти, отговаря на хигиенни норми, признати за еквивалентни на изискваните съгласно Регламент (ЕО) № 852/2004;

в)

съставните продукти не е необходимо да бъдат съхранявани или транспортирани при контролирана температура;

г)

преработените продукти от животински произход, съдържащи се в съставните продукти, са с произход от трети държави или региони от тях, от които въвеждането в Съюза на всеки един преработен продукт от животински произход е разрешено, или са с произход от държави членки, и са добити от включени в списък предприятия;

д)

преработените продукти от животински произход, вложени в съставните продукти, са преминали поне някоя от обработките, предвидени в член 163, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, като се предоставя кратко описание на всички процеси, през които са преминали съставните продукти, и всички температури, на които са били подложени.

ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 23

Позовавания

Позоваванията на член 29 от Директива 96/23/ЕО се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 24

Отмяна

Делегиран регламент (ЕС) 2019/625 се отменя.

Позоваванията на отменения делегиран регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 25

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 15 декември 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 септември 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1.

(2)  Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от тях в живи животни и животински продукти и за отмяна на директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10).

(3)  Директива 96/22/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството и за отмяна на Директиви 81/602/ЕИО, 88/146/ЕИО и 88/299/ЕИО (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 3).

(4)  Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).

(8)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/624 на Комисията от 8 февруари 2019 г. относно специалните правила за извършването на официален контрол върху производството на месо и за районите за производство и за повторно полагане на живи двучерупчести мекотели в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 131, 17.5.2019 г., стр. 1).

(9)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/627 на Комисията от 15 март 2019 г. за определяне на еднакви практически условия за извършването на официален контрол върху продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 на Комисията по отношение на официалния контрол (ОВ L 131, 17.5.2019 г., стр. 51).

(10)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/625 на Комисията от 4 март 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за въвеждане в Съюза на пратки от определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека (ОВ L 131, 17.5.2019 г., стр. 18).

(11)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(12)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405 на Комисията от 24 март 2021 г. за установяване на списъци на трети държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека, в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 114, 31.3.2021 г., стр. 118).

(13)  Делегиран регламент (ЕС) 2022/1644 на Комисията от 7 юли 2022 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета със специални изисквания относно извършването на официален контрол на употребата на фармакологичноактивни субстанции, разрешени като ветеринарни лекарствени продукти или като фуражни добавки, и на забранени или неразрешени фармакологичноактивни субстанции и остатъци от тях (ОВ L 248, 26.9.2022 т., стр. 3).

(14)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1646 на Комисията от 23 септември 2022 г. относно единната практическа уредба за извършването на официален контрол по отношение на употребата на фармакологичноактивни субстанции, разрешени като ветеринарни лекарствени продукти или като фуражни добавки, и на забранени или неразрешени фармакологичноактивни субстанции и остатъци от тях, относно конкретното съдържание на многогодишните национални планове за контрол и конкретната уредба за тяхното изготвяне (ОВ L 248, 26.9.2022 г., стр. 32).

(15)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/808 на Комисията от 22 март 2021 г. относно изпълнението на аналитични методи за остатъци от фармакологичноактивни субстанции, използвани при животни, отглеждани за производство на храни, и относно тълкуването на резултати, както и относно методите, които трябва да се използват за вземане на проби, и за отмяна на решения 2002/657/ЕО и 98/179/ЕО (ОВ L 180, 21.5.2021 г., стр. 84).

(16)  Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (ОВ L 15, 20.1.2010 г., стр. 1).

(17)  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).

(18)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1355 на Комисията от 12 август 2021 г. относно националните контролни програми за остатъчни вещества от пестициди, които трябва да се разработят от държавите членки (ОВ L 291, 13.8.2021 г., стр. 120).

(19)  Делегиран регламент (ЕС) 2022/931 на Комисията от 23 март 2022 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета, като се установяват правилата за извършването на официалния контрол по отношение на замърсителите в храните (ОВ L 162, 17.6.2022 г., стр. 7).

(20)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/932 на Комисията от 9 юни 2022 г. относно еднакви практически условия за извършването на официалния контрол по отношение на замърсителите в храните, относно специфичното допълнително съдържание на многогодишните национални планове за контрол и специалните допълнителни условия за тяхното изготвяне (ОВ L 162, 17.6.2022 г., стр. 13).

(21)  Решение 2011/163/ЕС на Комисията от 16 март 2011 г. за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (ОВ L 70, 17.3.2011 г., стр. 40).

(22)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2293 на Комисията от 18 ноември 2022 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405 по отношение на списъка на трети държави с одобрен план за контрол на употребата на фармакологичноактивните субстанции, максимално допустимите стойности на остатъците от фармакологичноактивни субстанции и от пестициди и максимално допустимите количества на замърсители (Вж. стр. 31 от настоящия брой на Официален вестник).

(23)  Регламент (ЕС) № 210/2013 на Комисията от 11 март 2013 г. относно одобрението на предприятия, произвеждащи кълнове, в съответствие с Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 68, 12.3.2013 г., стр. 24).

(24)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2235 на Комисията от 16 декември 2020 г. за определяне на правила за прилагането на регламенти (ЕС) 2016/429 и 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците на ветеринарни здравни сертификати, образците на официални сертификати и образците на ветеринарни здравни/официални сертификати за въвеждане в Съюза и за движение в рамките на Съюза на пратки с определени категории животни и стоки и по отношение на официалното сертифициране във връзка с тези сертификати и за отмяна на Регламент (ЕО) № 599/2004, регламенти за изпълнение (ЕС) № 636/2014 и (ЕС) 2019/628, Директива 98/68/ЕО и решения 2000/572/ЕО, 2003/779/ЕО и 2007/240/ЕО (ОВ L 442, 30.12.2020 г., стр. 1).

(25)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/2090 на Комисията от 19 юни 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предполагаеми или установени несъответствия с правилата на Съюза, приложими за употребата на фармакологичноактивни субстанции или за остатъците от тях, разрешени във ветеринарни лекарствени продукти или като фуражни добавки, или с правилата на Съюза, приложими за употребата на забранени или неразрешени фармакологичноактивни субстанции или за остатъците от тях (ОВ L 317, 9.12.2019 г., стр. 28).

(26)  Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1).

(27)  Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1).

(28)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията от 20 декември 2017 г. за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни (ОВ L 351, 30.12.2017 г., стр. 72).

(29)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2013 на Комисията от 11 март 2013 г. относно изискванията за проследяване на кълновете и на семената, предназначени за производство на кълнове (ОВ L 68, 12.3.2013 г., стр. 16).

(30)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 на Комисията от 24 март 2021 г. за установяване на списъци на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 114, 31.3.2021 г., стр. 1).

(31)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията от 30 януари 2020 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за въвеждането в Съюза на пратки с някои животни, зародишни продукти и продукти от животински произход и за движението им и боравенето с тях след въвеждане (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 379).

(32)  Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ензимите в храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, Директива 2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 258/97 (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 7).

(33)  Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16).

(34)  Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Настоящото приложение съдържа информацията за плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители и актуализирания план за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, които дадена трета държава трябва да подаде за целите на включването ѝ в списъка, посочен в член 7, и оставането ѝ в него.

ЧАСТ I

Общи изисквания по отношение на подаването на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители и на актуализирания план за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители

1.

Планът за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, който дадена трета държава трябва да подаде заедно с искането си за включване в списъка, посочен в член 7, за конкретни животни за производство на храни или за продукти от животински произход, включва информацията, посочена в част II от настоящото приложение.

2.

След като дадена трета държава е включена в списъка, посочен в точка 1, тя подава, за целите на оставането ѝ в този списък, ежегодно актуализиран план за контрол на фармакологичноактивните субстанции, пестицидите и замърсителите с информацията, посочена в част III.

3.

Допълнителна информация към посочените в точка 1 и 2 план за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители и актуализиран план за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители може да се предоставя по всяко време.

4.

При подаването на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители и на актуализирания план за контрол на фармакологичноактивни вещества, пестициди и замърсители се вземат под внимание съответните публикувани от Комисията документи с насоки по отношение на забранените вещества, остатъците от ветеринарни лекарствени продукти, остатъците от пестициди и замърсителите.

5.

Планът за контрол на фармакологичноактивните субстанции, пестициди и замърсители се изпраща на Комисията по електронен път във формата, описан в документите с насоки, посочени в точка 4, или в друг формат, при условие че включва цялата информация, посочена в части II и III, когато е приложимо.

ЧАСТ II

План на трета държава за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители — изисквана информация

А.   Обхват на плана за контрол на фармакологичноактивни вещества, пестициди и замърсители

1)

Списък на категориите животни за производство на храни, продукти от животински произход, включително използваните като съставки в съставни продукти, попадащи в обхвата на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, включително подробна информация за видовете и подвидовете животни.

2)

Информация за произхода на животните за производство на храни и продуктите от животински произход, попадащи в плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, по-специално за това дали те са произведени в рамките на третата държава и дали изцяло от животни или продукти от животински произход, които са с произход от тази държава, или дали са включени животни или продукти от животински произход, които са с произход от други трети държави или държави членки. Ако животните за производство на храни и продуктите от животински произход не са произведени в третата държава, която подава плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, предоставяната информация е за държавите на произход и предназначението на тези животни и продукти от животински произход, по-специално като се поясни дали продуктите от животински произход са предназначени за въвеждане в Съюза като такива или като съставки на съставни продукти.

3)

Данни за националното производство от предходната година за видовете животни и продуктите от животински произход, попадащи в обхвата на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители.

4)

Пояснение дали за съответните животни и продукти от животински произход планът за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители обхваща общото национално производство или част от националното производство (например предназначено за въвеждане в Съюза производство от определени стопанства/производители и продукция на предприятията). Ако в обхвата попада само част от националното производство, се предоставя описание на системата, въведена да се гарантира, че на критериите за въвеждане в Съюза отговарят само животните и продуктите от животински произход от частичната популация, която попада в обхвата на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители.

Б.   Отговорни компетентни органи и техните законови правомощия

1)

Координати за връзка с компетентните органи наименование и адрес на централния компетентен орган или органи и координати за кореспонденция във връзка с плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители (напр. електронна поща, телефон за връзка).

2)

Описание на структурата на компетентните органи, включително, когато е уместно, различните нива на организация (напр. централно, регионално, местно), участващите отдели и органиграми.

3)

Описание на ролята на компетентните органи, участващи в изпълнението на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, включително по отношение на аспектите, свързани с изготвянето на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, координацията и надзора на изпълнението на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, събирането на проби, съпоставянето и оценката на резултатите, прилагането на коригиращи мерки, ако е необходимо, които са ефективни, пропорционални и възпиращи, за да се предотврати повторната поява, както и подаването в Комисията на актуализиран план за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители.

4)

Правното основание на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, включително препратки към специалните разпоредби, предоставящи на компетентните органи правото да влизат в съответните помещения, да събират проби, да извършват последващи проучвания, когато са установени несъответстващи на изискванията резултати, и да налагат корективни действия в такива случаи, например ограничения върху движението на животни, унищожаване на животни или налагане на глоби.

В.   Фармакологичноактивни субстанции

1)

Изискванията, които са спазени при изготвянето на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, по-специално дали тези изисквания са посочените в член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1646, или са еквивалентни на тях. Ако е последното, се предоставя допълнителна подробна информация относно начина, по който тези изисквания се отнасят до съдържанието по точките, изброени в част II, букви В) — К) от настоящото приложение.

2)

Списъкът на групите вещества, попадащи в обхвата на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, за всеки вид животни и продукти, както е посочено в:

а)

буква А, точка 1 от приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1646 за вещества от група А, както е посочено в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1644;

б)

буква Б, точка 1 от приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1644 за вещества от група Б, както е посочено в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1644. По отношение на веществата от група Б: при подбора на групите, попадащи в обхвата на плана за контрол, се взема предвид разрешаването и употребата на тези вещества и рисковете от остатъци от тях в животни и продукти от животински произход, предназначени за въвеждане в Съюза.

3)

В рамките на групите вещества, попадащи в обхвата на плана за контрол — списъкът на веществата и техните маркерни остатъци, които се анализират за конкретните видове животни и продукти в специални матрици, включително обосновка за техния подбор въз основа на критериите за риск, определени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1644.

4)

Броят на пробите за видове животни и продукти за всяка от групите вещества, попадащи в обхвата на плана за контрол, въз основа на честотата на проверките, определена в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1646, или еквивалентни гаранции. Описание на критериите за подбор на точките за вземане на проби и на животните или продуктите от животински произход, от които трябва да се вземат проби, въз основа на критериите, определени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1644.

5)

Описание на стратегията за вземане на проби, като се обяснява как тя изпълнява разпоредбите на приложение III към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1644.

Г.   Пестициди

1)

Списъкът на изпитваните вещества в плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, и съответният брой проби по категории животни за производство на храни и продукти от животински произход, попадащи в обхвата на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, в съответствие с изискванията, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1355.

2)

Обосновка на подбора на вещества, попадащи в обхвата на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, по-специално дали диапазонът от изпитвани вещества е представителен за използваните пестициди.

3)

Контролът осигурява гаранции за съответствието на храните от животински произход, предназначени за въвеждане в Съюза, с максимално допустимите граници на остатъчни вещества, посочени в Регламент (ЕО) № 396/2005. Тези гаранции се предоставят за всички пестициди, разрешени в третата държава, по-специално за пестицидите, които са разрешени в третата държава, но не са разрешени в Съюза.

4)

Обосновка за подбора на пестицидите, попадащи в обхвата на плана, като се вземат предвид рисковете от фуражите и околната среда и пестицидите, за които са установени максимално допустими граници на остатъчни вещества в Съюза, както и обосновка за броя на планираните проби въз основа на нивото на увереност, постигнато при установяването на определен процент на превишаване на установените в законодателството на Съюза максимално допустими граници на остатъчни вещества по отношение на животните и продуктите от животински произход, предназначени за въвеждане в Съюза.

Д.   Замърсители

1)

Списъкът на изпитваните замърсители в плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, и съответният брой проби по категории животни за производство на храни и продукти от животински произход, попадащи в обхвата на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, в съответствие с изискванията, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2022/931 и в Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/932.

2)

Обосновка за подбора на замърсители, попадащи в обхвата на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, като се вземат предвид рисковете от фуражите и околната среда, както и замърсителите, за които в Съюза са определени максимално допустими граници в продуктите от животински произход, попадащи в обхвата на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители.

Е.   Аналитични методи и лаборатории

1)

Списъкът на официалните лаборатории или лабораториите, с които е сключен договор (или и двете), които участват в извършването на анализи за плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители.

2)

Акредитационният статус, включително обхвата на акредитацията, на всяка от официалните лаборатории, които извършват анализи за плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители.

3)

За всяка от лабораториите — списък на всички методи, използвани в плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, като се посочва дали те са включени, или не в обхвата на акредитацията за специалните матрици, попадащи в обхвата на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители.

4)

За всяка от лабораториите — списък на методите, използвани в плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, като се посочва дали те са валидирани в съответствие със съответните правила на Съюза или еквивалентни на тях, или не са валидирани за специалните матрици, попадащи в обхвата на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, като се посочва стандартът, използван за валидиране.

5)

За всяко от изпитваните вещества в плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители — списък на аналитичните методи и регулаторните стандарти, използвани за тълкуване на резултатите от анализа и изискванията за ефективност на аналитичните методи, включително информация за:

а)

анализираното вещество и маркерните остатъци;

б)

анализираните матрици;

в)

идентификацията на аналитичния метод (напр. ELISA, LC-MS/MS, AAS);

г)

вида на аналитичния метод (скрининг или с цел потвърждение);

д)

използваните методи за скрининг и методи за потвърждение — границите на откриване и границите на количествено определяне или, ако е приложимо, границата за решението за потвърждение (CCα) и откриваемост при скрининг (Ccß) съгласно определението в член 2, втора алинея, точки 14 и 15 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/808;

е)

концентрацията, над която резултатът се счита за несъответстващ за целите на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители. По-специално, посочват се разликите с допустимите стойности, определени в законодателството на Съюза.

Ж.   Фармакологичноактивни субстанции, разрешени във ветеринарни лекарствени продукти или като фуражни добавки за употреба при животни за производство на храни, и забрани за употребата им при тези животни

1)

Националното законодателство, уреждащо пускането на пазара и условията за употреба на ветеринарни лекарствени продукти във връзка с видове животни за производство на храни, попадащи в обхвата на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, включително препратки към съответните разпоредби.

2)

Списъкът на разрешените ветеринарни лекарствени продукти за видовете животни за производство на храни и попадащи в обхвата на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, като за всеки продукт се посочва наименованието на продукта, фармакологичноактивната(ите) субстанция(и), съдържаща(и) се в него, и целевите видове животни. Веществата, които са разрешени в третата държава, но не са разрешени за такава употреба в Съюза, се отбелязват по открояващ начин в списъка. Списъкът включва също така и фармакологичноактивни фуражни добавки — като антибиотици, кокцидиостатици и хистомоностатици.

3)

Описание на системата, въведена да се гарантира, че за всяко от веществата, които са разрешени в третата държава за употреба при видове животни, попадащи в обхвата на плановете за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, но не са разрешени за такава употреба в Съюза, няма остатъци в концентрации, които могат да бъдат надеждно определени количествено в такива животни или продукти от животински произход, предназначени за въвеждане в Съюза. Предоставят се доказателства, че такива вещества са изпитани в подходящите матрици в плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители за съответните животни и продукти от животински произход.

4)

Декларация за това дали някое от веществата, включени в таблица 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010, е разрешено за употреба при видовете животни за производство на храни и попадащи в обхвата на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители. Ако такива вещества са разрешени, се предоставя описание на системата, с която се гарантира, че животните, третирани с такива вещества, и продуктите, получени от тях, не отговарят на условията за въвеждане в Съюза. Ако употребата на такива вещества при животни за производство на храни е забранена в третата държава, се предоставя позоваване на националното правно основание за тази забрана.

5)

Потвърждение, че стилбеновите вещества (т.е. стилбени, стилбенови производни, техните соли и естери) или тиреостатични вещества не са разрешени за употреба при попадащи в обхвата на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители видове животни за производство на храни и независимо дали отговарят на условията за въвеждане в Съюза, както и позоваване на националното правно основание за тази забрана.

6)

Декларация дали веществата с естрогенно, андрогенно или гестагенно действие и бета-агонистите са разрешени за целите на насърчаване на растежа при видовете животни за производство на храни, попадащи в обхвата на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители. Ако такива вещества са разрешени, се предоставя подробно описание на системата, въведена да се гарантира, че животните, третирани с такива вещества, не отговарят на условията за въвеждане в Съюза. Ако такива вещества не са разрешени или са изрично забранени, се посочва националното правно основание за забраната.

З.   Информация конкретно за говеда, кози, овце и продукти от животински произход, получени от тях, включително мляко

1)

Декларация дали 17-бета естрадиол и неговите естероподобни производни са разрешени и използвани във ветеринарни лекарствени продукти за каквито и да било цели при въпросните видове, включително зоотехническо или терапевтично лечение. Ако такива вещества са разрешени, се предоставя описание на системата, с която се гарантира, че животните, третирани с такива вещества, и продуктите, получени от тях, не отговарят на условията за въвеждане в Съюза. Ако такива вещества са забранени, се посочва националното правно основание за забраната.

2)

Говедата, козите и овцете и продуктите от животински произход, получени от тях, включително мляко, които отговарят на условията за въвеждане в Съюза от трета държава, включена в списъка на третите държави с одобрен план за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, посочен в приложение -I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405, са с произход от тази трета държава или от държави членки, или от други трети държави, прилагащи одобрен от Комисията план за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители.

И.   Информация конкретно за меда

1)

Ако антимикробните вещества са разрешени за лечение или профилактика на болести по медоносните пчели — описание на въведената система, с която се гарантира, че в меда, предназначен за въвеждане в Съюза, няма остатъчни вещества в концентрации, които могат да бъдат количествено определени.

2)

Медът, предназначен за въвеждане в Съюза от трета държава, включена в списъка на третите държави с одобрен план за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, посочен в приложение -I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405, е с произход от тази трета държава или от държави членки, или от други трети държави, прилагащи одобрен от Комисията план за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители.

Й.   Информация конкретно за аквакултура

1)

Ако има разрешени багрила за третиране и профилактика на болести на който и да било етап от производството — описание на използваните багрила и на рибните продукти (включително ракообразни), за които е разрешено третирането, както и на въведената система за осигуряване на гаранции, че в продуктите от аквакултура, предназначени за въвеждане в Съюза, няма остатъчни вещества в концентрации, които могат да бъдат количествено определени.

2)

Продукти на аквакултура, предназначени за въвеждане в Съюза от трета държава, включена в списъка на третите държави с одобрен план за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, посочен в приложение -I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405, са с произход от тази трета държава или от държави членки, или от други трети държави, прилагащи одобрен от Комисията план за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители.

К.   Информация конкретно за еднокопитни животни

1)

Описание на системата, въведена да се гарантира, че еднокопитните животни, лекувани с вещества, забранени или неразрешени в Съюза за употреба при животни за производство на храни и продукти за консумация от човека, получени от такива животни, не отговарят на условията за въвеждане в Съюза. Описват се изброените по-долу елементи на тази система:

а)

идентификация и проследимост на еднокопитните животни;

б)

водене и пазене на документация за прилагането на ветеринарни лекарствени продукти;

в)

документация, от която са видни какви са всичките лечения с фармакологичноактивни субстанции.

2)

Когато еднокопитните животни се лекуват с вещества, за които се счита, че са от съществено значение съгласно правилата на Съюза — описание на системата, въведена да се гарантира, че храните, получени от такива животни, не отговарят на условията за въвеждане в Съюза до изтичането на шест месеца от последното лечение.

3)

Еднокопитните животни за производство на храни, които отговарят на условията за въвеждане в Съюза, са с произход от третата държава, която възнамерява да въвежда в Съюза еднокопитни животни, или от други държави, прилагащи одобрен от Комисията план за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители.

Л.   Специална информация, която трябва да бъде предоставена от третите държави, посочени в член 8, параграфи 1 и 2

1)

Декларация от компетентния орган на третата държава, с която се потвърждава, че продуктите от животински произход, предназначени за въвеждане в Съюза като такива или като съставки на съставни продукти, са с произход само от трети държави, включени в списъка на трети държави с одобрен план за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, по отношение на тези животни за производство на храни или продукти от животински произход, и че процедурите, които той прилага за тази цел, са достатъчни, за да се гарантира проследимостта и произходът на тези продукти от животински произход.

2)

Изчерпателно описание от компетентния орган на третата държава на въведените в третата държава процедури в подкрепа на декларацията, посочена в точка 1.

М.   Информация конкретно за естествени обвивки

Описание на системата, въведена да се гарантира, че при третирането на естествени обвивки не се използват антимикробни вещества, чиято употреба при животни за производство на храни е забранена в Съюза в съответствие с таблица 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010.

ЧАСТ III

Актуализиран план за контрол на фармакологичноактивните субстанции, пестициди и замърсители — изисквана информация

А.   Промени, въведени в актуализирания план за контрол на фармакологичноактивни вещества, пестициди и замърсители

1)

Актуализирани данни за продукцията на животните и продуктите от животински произход, попадащи в обхвата на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, и въздействието върху броя на планираните проби.

2)

Подробна информация за всички промени, които са настъпили след предишното ежегодно подаване на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители и които въвеждат промяна в информацията, предоставена по-рано съгласно част II, букви А) — М).

3)

Когато няма въведени промени, в част II, букви А) — М) се включва декларация, че не са настъпили промени, ако е целесъобразно.

Б.   Резултати от изпълнението на плана за контрол на фармакологичноактивни вещества, пестициди и замърсители от предходната година

1)

Резултатите от прилагането на плана за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители от предходната година и заедно с актуализирания план за контрол на фармакологичноактивните субстанции, пестициди и замърсители

2)

Обосновка за всякакви несъответствия между броя на пробите или планираните вещества, които трябва да се анализират, и броя на пробите и/или действително анализираните вещества.

3)

Подробна информация за резултатите, които сочат за несъответствие с максимално допустимите граници на остатъци от фармакологичноактивни вещества, максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди или максимално допустимите количества на замърсители в Съюза, включително по отношение на всеки от тези резултати, които не съответстват с изискванията — датите на вземане на проби, датите на наличност на резултатите от анализа, установените маркерни остатъчни вещества, измерените концентрации, използваните аналитични методи и използваните лаборатории.

4)

За всеки от резултатите, сочещи за несъответствие — описание на констатираното при последващите проучвания, предприети от компетентните органи, причината за несъответствието и всички мерки, предприети за предотвратяване на повторно възникване.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието, посочена в член 24, втора алинея

Делегиран регламент (ЕС) 2019/625

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 13

Член 6

Член 14

Член 7

Член 15

Член 8

Член 16

Член 9

Член 17

Член 10

Член 18

Член 11

Член 19

Член 12

Член 20

Член 13

Член 21

Член 14

Член 22


24.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 304/31


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/2293 НА КОМИСИЯТА

от 18 ноември 2022 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405 по отношение на списъка на трети държави с одобрен план за контрол на употребата на фармакологичноактивни субстанции, максимално допустимите стойности на остатъците от фармакологичноактивни субстанции и от пестициди и максимално допустимите количества на замърсители

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от тях в живи животни и животински продукти и за отмяна на директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО (1), и по-специално член 29, параграф 1, четвърта алинея и член 29, параграф 2 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (2), и по-специално член 127, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2017/625 се определят правила за официалния контрол и други дейности по контрола, осъществявани от компетентните органи на държавите членки, за да се провери съответствието със законодателството на Съюза в области като безопасността на храните на всеки етап от производството, преработката и разпространението. По-специално в него се предвижда, че в Съюза могат да бъдат въвеждани само пратки с определени животни и стоки от трета държава или регион от нея, включени в списък, изготвен от Комисията за тази цел.

(2)

С Делегиран регламент (ЕС) 2022/2292 на Комисията (3) се допълва Регламент (ЕС) 2017/625 по отношение на условията за въвеждане в Съюза на пратки с животни за производство на храни и определени стоки, предназначени за консумация от човека, от трети държави или региони от тях с цел да се гарантира, че те отговарят на съответните изисквания, установени в правилата за безопасност на храните, посочени в член 1, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625, или на изисквания, които са признати най-малко за еквивалентни на тях. По-специално в Делегиран регламент (ЕС) 2022/2292 се идентифицират животните и стоките, предназначени за консумация от човека, по отношение на които се прилага изискването да идват от трета държава или регион от нея, които са включени в списъка, посочен в член 126, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625.

(3)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405 на Комисията (4) се установяват списъците на трети държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека, в съответствие с член 126, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625.

(4)

С Регламент (ЕС) 2017/625 беше отменена Директива 96/23/ЕО, но в него се предвижда, че член 29, параграфи 1 и 2 от тази директива продължават да се прилагат до 14 декември 2022 г.

(5)

В Решение 2011/163/ЕС на Комисията (5) се съдържа списък на третите държави, за които са одобрени планове за контрол на фармакологичноактивните субстанции, максимално допустимите стойности на остатъците от фармакологичноактивни субстанции и от пестициди и максимално допустимите количества на замърсители, посочени в член 29 параграф 1 от Директива 96/23/ЕО във връзка с приложение I към същата директива.

(6)

В член 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/2292 се предвижда, че в допълнение на условията, определени в Регламент (ЕС) 2017/625, пратките с животни за производство на храни, продукти от животински произход и съставни продукти се въвеждат в Съюза само от трета държава, включена в списъка на третите държави, одобрени за въвеждане в Съюза на съответните животни за производство на храни или продукти от животински произход за консумация от човека.

(7)

В интерес на гарантирането на прозрачност и последователност, както и на улесняване на въвеждането в Съюза на пратки с определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека, всички списъци на трети държави, с които се осигурява спазването от всички стоки и животни, изнасяни за Съюза, на съответните изисквания по член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/625 при въвеждане в Съюза, следва да бъдат установени в един акт за изпълнение. Поради това Решение 2011/163/ЕС следва да бъде отменено, а списъкът, установен в приложението към същото решение, следва да бъде вмъкнат в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405.

(8)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Тъй като Делегиран регламент (ЕС) 2022/2292 се прилага от 15 декември 2022 г., настоящият регламент следва също да се прилага от тази дата.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405 се изменя, както следва:

1)

След член 2 се вмъква следният член 2а:

„Член 2а

Списък на трети държави с одобрени планове за контрол на фармакологичноактивните субстанции, пестицидите и замърсителите при определени животни за производство на храни и продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека

1.   Плановете за контрол на фармакологичноактивните субстанции, пестицидите и замърсителите, посочени в член 6, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/2292 на Комисията (*1), представени на Комисията от третите държави или региони от тях, включени в таблицата в приложение -I към настоящия регламент, са одобрени за животните за производство на храни и продуктите от животински произход, предназначени за консумация от човека, отбелязани с „Х“ в посочената таблица.

2.   Третите държави или региони от тях, които са подали искане да бъдат включени в списъка, посочен в член 6, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/2292, но не са представили планове за контрол на фармакологичноактивните субстанции, пестицидите и замърсителите, и които, според съответното искане, възнамеряват да използват за производството на продукти, предназначени за износ за Съюза, само суровини или от държави членки, или от други трети държави, одобрени за внос на такива суровини в Съюза, в съответствие с параграф 1 от настоящия член, се отбелязват с „Δ“ за съответния животински вид или стока в таблицата в приложение -I към настоящия регламент.

3.   Третите държави или региони от тях, които са подали искане да бъдат включени в списъка, посочен в член 6, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/2292, но не са представили планове за контрол на фармакологичноактивните субстанции, пестицидите и замърсителите при говеда, овце/кози, свине, еднокопитни животни, зайци или домашни птици и които, според съответното искане, възнамеряват да изнасят за Съюза съставни продукти, за които използват преработени животински продукти от тези видове, получени от държава членка или от трета държава или регион от нея, които имат планове за контрол на фармакологичноактивни субстанции, пестициди и замърсители, се отбелязват с „О“ за видовете, обхванати от искането, в таблицата в приложение -I към настоящия регламент.

4.   Третите държави или региони от тях, които са подали искане да бъдат включени в списъка, посочен в член 6, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/2292, които са отбелязани с „Х“ в таблицата в приложение I към настоящия регламент за категориите „аквакултури“, „мляко“ или „яйца“ и които, според съответното искане, възнамеряват да произвеждат съставни продукти, се отбелязват допълнително с „О“ за останалите категории, които не са отбелязани с „Х“, в таблицата в приложение -I към настоящия регламент.

5.   Третите държави или региони от тях, които са подали искане да бъдат включени в списъка, посочен в член 6, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/2292, които са отбелязани с „Х“ в таблицата в приложение -I към настоящия регламент за категориите „говеда“, „овце/кози“, „свине“, „еднокопитни“, „домашни птици“, „аквакултури“, „мляко“, „яйца“, „зайци“, „дивеч“ и „дивеч, отглеждан в стопанства“, и които произвеждат съставни продукти с преработени продукти, получени от двучерупчести мекотели с произход от държавите членки или от трети държави или региони от тях, включени в списъка в приложение VIII към посочения регламент, се отбелязват допълнително с „Р“ в таблицата в приложение -I към настоящия регламент.

(*1)  Делегиран регламент (ЕС) 2022/2292 на Комисията от 6 септември 2022 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за въвеждане в Съюза на пратки от животни за производство на храни и определени стоки, предназначени за консумация от човека (ОВ L 304, 24.11.2022 г., стр. 1);"

2)

в член 3 думите „и които са включени в списъка в Решение 2011/163/ЕС“ се заменят с думите „и които са включени в списъка в приложение -I към настоящия регламент“;

3)

в член 6, първа алинея думите „и които са включени в списъка в Решение 2011/163/ЕС“ се заменят с думите „и които са включени в списъка в приложение -I към настоящия регламент“;

4)

в член 7, първа алинея думите „и които са включени в списъка в Решение 2011/163/ЕС за „яйца““ се заменят с думите „и които са включени в списъка в приложение -I към настоящия регламент за „яйца““;

5)

в член 10, втора алинея думите „и които са включени в списъка в Решение 2011/163/ЕС“ се заменят с думите „и които са включени в списъка в приложение -I към настоящия регламент“;

6)

в член 11 думите „и които са включени в списъка в Решение 2011/163/ЕС за „естествени обвивки““ се заменят с думите „и които са включени в списъка в приложение -I към настоящия регламент за „естествени обвивки““;

7)

в член 15 думите „и които са включени в списъка в Решение 2011/163/ЕС за „мляко““ се заменят с думите „и които са включени в списъка в приложение -I към настоящия регламент за „мляко““;

8)

в член 16 думите „и които са включени в списъка в Решение 2011/163/ЕС за „мляко““ се заменят с думите „и които са включени в списъка в приложение -I към настоящия регламент за „мляко““;

9)

в член 21 думите „включени в списъка в Решение 2011/163/ЕС за „мед““ се заменят с думите „включени в списъка в приложение -I към настоящия регламент за „мед““;

10)

в член 25, буква а) думите „и които са включени в списъка в Решение 2011/163/ЕС, когато е приложимо“ се заменят с думите „и включени в списъка в приложение -I към настоящия регламент, когато е приложимо“;

11)

в член 25, буква в) думите „и които са включени в списъка в Решение 2011/163/ЕС, когато е приложимо“ се заменят с думите „и които са включени в списъка в приложение -I към настоящия регламент, когато е приложимо“;

12)

текстът, който се съдържа в приложението към настоящия регламент, се вмъква като приложение -I преди приложение I.

Член 2

Отмяна

Решение 2011/163/ЕС се отменя.

Член 3

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 15 декември 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 ноември 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1.

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2022/2292 на Комисията от 6 септември 2022 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за въвеждане в Съюза на пратки от животни за производство на храни и определени стоки, предназначени за консумация от човека (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405 на Комисията от 24 март 2021 г. за установяване на списъци на трети държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека, в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 114, 31.3.2021 г., стр. 118).

(5)  Решение 2011/163/ЕС на Комисията от 16 март 2011 г. за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (ОВ L 70, 17.3.2011 г., стр. 40).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ -I

Списък на третите държави или региони от тях с одобрени планове за контрол за някои животни за производство на храни и продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, както е посочено в член 2а, член 3, член 6, първа алинея, член 7, първа алинея, член 10, втора алинея, членове 11, 15, 16, 21 и член 25, букви а) и в)

Код на държавата по ISO

Трета държава  (1) или региони от нея

Говеда

Овце/кози

Свине

Еднокопитни

Домашни птици

Аквакултури  (17)

Мляко

Яйца

Зайци

Дивеч

Дивеч, отглеждан в стопанства

Мед

Естествени обвивки

AD

Андора

X

X

Δ

X

 

P

 

 

 

 

 

X

 

AE

Обединени арабски емирства

 

 

 

 

 

Δ

P

X (2)

O

O

 

 

 

X (3)

 

AL

Албания

 

X

 

 

 

X (14)

P

O

X

 

 

 

 

X

AM

Армения

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

X

 

AR

Аржентина

X

X

 

X

X

X (14)

P

X

X

X

X

X

X

X

AU

Австралия

X

X

 

X

 

X

M

X

X

 

X

X

X

X

BA

Босна и Херцеговина

X

X

X

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

BD

Бангладеш

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

BF

Буркина Фасо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BJ

Бенин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BN

Бруней

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

BR

Бразилия

X

 

 

X

X

X

P

O

O

 

 

 

X

X

BW

Ботсуана

X

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

BY

Беларус

 

 

 

X (8)

 

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

X

BZ

Белиз

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

CA

Канада

X

X

X

X

X

X

M

X

X

X

X

X

X

 

CH

Швейцария (7)

X

X

X

X

X

X (14)

M

X

X

X

X

X

X

X

CL

Чили

X

X (5)

X

 

X

X (14)

M

X

O

 

X

 

X

X

CM

Камерун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

CN

Китай

 

 

 

 

X

X

P

O

X

X

 

 

X

X

CO

Колумбия

 

 

 

 

 

X

P

X

Δ

 

 

 

 

X

CR

Коста Рика

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

CU

Куба

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

DO

Доминиканска република

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

EC

Еквадор

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

EG

Египет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ET

Етиопия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

FK

Фолкландски острови

X

X (5)

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

 

 

FO

Фарьорски острови

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

 

 

GB

Обединено кралство (6)

X

X

X

X

X

X (14)

Δ

M

X

X

X

X

X

X

X

GE

Грузия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GG

Гърнзи

 

 

 

 

 

O

M

X

O

 

 

 

 

 

GL

Гренландия

 

X (5)

 

 

 

M

 

 

 

 

X

 

 

GT

Гватемала

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

HK

Хонконг

 

 

 

 

 

Δ

P

 

Δ

 

 

 

 

 

HN

Хондурас

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

ID

Индонезия

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

IL

Израел (4)

 

 

 

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

IM

Остров Ман

X

X

X

 

 

X (14)

M

X

O

 

 

 

X

 

IN

Индия

 

 

 

 

O

X

P

O

X

 

 

 

X

X

IR

Иран

 

 

 

 

 

X (15)

X (16)

P

O

O

 

 

 

 

X

JE

Джърси

X

 

 

 

 

M

X

O

 

 

 

 

 

JM

Ямайка

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

X

 

JP

Япония

X

 

X

 

X

X (14)

M

X

X

 

 

 

Δ

X

KE

Кения

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

 

 

KR

Южна Корея

 

 

 

 

X

X

M

O

O

 

 

 

Δ

 

LB

Ливан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Шри Ланка

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

MA

Мароко

 

 

 

 

X

X (14)

Δ

M

O

O

 

 

 

 

X

MD

Молдова

 

 

 

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

ME

Черна гора

X

X (5)

X

 

X

X (14)

P

X

X

 

 

 

X

 

MG

Мадагаскар

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

X

 

MK

Северна Македония

X

X

X

 

X

X (14)

P

X

X

 

X

 

X

 

MM

Мианмар

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

X

 

MN

Монголия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

MU

Мавриций

 

 

 

 

 

X (14)

P

O

O

 

 

 

Δ

 

MX

Мексико

 

 

Δ

 

 

X

P

O

X

 

 

 

X

 

MY

Малайзия

 

 

 

 

Δ

X

P

O

O

 

 

 

 

 

MZ

Мозамбик

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

NA

Намибия

X

X (5)

 

 

 

P

 

 

 

X

 

 

 

NC

Нова Каледония

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

X

X

 

NG

Нигерия

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

NI

Никарагуа

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

NZ

Нова Зеландия

X

X

O

X

O

X (14)

M

X

O

O

X

X

X

X

PA

Панама

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

PE

Перу

 

 

 

 

 

X

M

O

O

 

 

 

 

 

PH

Филипини

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

PK

Пакистан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PM

Сен Пиер и Микелон

 

 

 

 

X

P

 

 

 

 

 

 

 

PN

Острови Питкерн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

PY

Парагвай

X

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

X

RS

Сърбия

X

X

X

X (8)

X

X (14)

P

X

X

X

X

 

X

X

RU

Русия

X

X

X

 

X

O

P

X

X

 

 

X (9)

X

X

RW

Руанда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

SA

Саудитска Арабия

 

 

 

 

 

X

P

O

O

 

 

 

 

 

SG

Сингапур

Δ

Δ

Δ

X (10)

Δ

X (14)

P

Δ

Δ

 

X (10)

X (10)

 

 

SM

Сан Марино

X

 

Δ

 

 

O

P

X

O

 

 

 

X

 

SV

Ел Салвадор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

SY

Сирия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Есватини

X

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

TG

Того

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

TH

Тайланд

O

 

O

 

X

X

M

O

Δ

 

 

 

X

 

TN

Тунис

 

 

 

 

 

X (14)

M

O

O

 

 

 

 

X

TR

Турция

 

 

 

 

X

X (14)

M

X

X

 

 

 

X

X

TW

Тайван

 

 

 

 

 

X

P

O

X

 

 

 

X

 

TZ

Танзания

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

X

 

UA

Украйна

X

 

X

 

X

X (14)

M

X

X

X

 

 

X

X

UG

Уганда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

US

Съединени щати

X

X (11)

X

 

X

X

M

X

X

X

X

X

X

 

UY

Уругвай

X

X

 

X

 

X (14)

M

X

O

 

X

 

X

X

UZ

Узбекистан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

VE

Венесуела

 

 

 

 

 

X (15)

P

O

O

 

 

 

 

 

VN

Виетнам

 

 

 

 

 

X

M

O

O

 

 

 

X

 

WF

Уолис и Футуна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

XK

Косово (12)

 

 

 

 

Δ

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA

Южна Африка

 

 

 

 

 

P

 

 

 

X

X (13)

 

 

ZM

Замбия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 


(1)  Списък на третите държави и териториите (не е ограничен до третите държави, признати от Съюза).

(2)  Само камилско мляко.

(3)  Само областта Ras al Khaimah.

(4)  Под Израел по-долу се разбира Държавата Израел, като се изключват териториите, които са под управлението на Държавата Израел след 5 юни 1967 г., а именно Голанските възвишения, ивицата Газа, Източен Йерусалим и останалата част от Западния бряг.

(5)  Само овце.

(6)  В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на Обединеното кралство не включват Северна Ирландия.

(7)  В съответствие със Споразумението от 21 юни 1999 г. между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 132).

(8)  Износ за ЕС на живи еднокопитни, предназначени за клане (само животни за производство на храни).

(9)  Само северни елени.

(10)  Само за пратки с прясно месо с произход от Нова Зеландия, предназначени за Съюза и разтоварени, със или без съхранение, в Сингапур и повторно натоварени в одобрено предприятие по време на транзитно преминаване през Сингапур.

(11)  Само кози.

(12)  Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

(13)  Само щраусови птици.

(14)  Само перкови риби.

(15)  Само ракообразни.

(16)  Само хайвер и черен хайвер.

(17)  Аквакултурите обхващат перковите риби, включително змиорките, и продуктите от перкови риби (например хайвер и черен хайвер) и ракообразните. Третите държави или региони от тях, включени в списъка на живи, охладени, замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги в приложение VIII, се отбелязват с „М“ в тази колона.0“


24.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 304/42


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2294 НА КОМИСИЯТА

от 23 ноември 2022 година

за изпълнение на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на статистиката за заведенията за здравно обслужване, човешките ресурси в областта на здравното обслужване и използването на здравното обслужване

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд (1), и по-специално член 9, параграф 1 и приложение II, буква г) от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1338/2008 се определят обхванатите от областта на здравното обслужване теми, за които трябва да се представят данни и метаданни за изготвянето на европейска статистика. По-специално данните и метаданните за заведенията за здравно обслужване, човешките ресурси в областта на здравното обслужване, използването на здравното обслужване, индивидуалните и колективните услуги, както и референтните периоди, интервалите и сроковете за представяне на данните следва да бъдат определени чрез мерки за прилагане.

(2)

В съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2008 през 2015 г. и 2018 г. Комисията започна пилотни проучвания, в които държавите членки участваха на доброволна основа. Комисията също така обсъди с държавите членки нуждите на ползвателите на статистическите данни. Резултатът от тези пилотни проучвания и от тези обсъждания беше, че са необходими данни за целия Съюз, за да се увеличи информацията за здравното обслужване, като по този начин се подпомогнат решенията относно общественото здраве и социалната политика.

(3)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1338/2008 Комисията извърши анализ на съотношението разходи-ползи, като отчете ползите от наличието на променливи величини относно заведенията за здравно обслужване, човешките ресурси в областта на здравното обслужване и използването на здравното обслужване, съпоставени с разходите по събирането на данни. От този анализ следва, че тези променливи величини следва да бъдат събрани, за да се осигурят съпоставимост и наличие на данни за целия Съюз.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система, създаден с член 7 от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложно поле

С настоящия регламент се определят правилата за разработване и изготвяне на европейска статистика в областта на заведенията за здравно обслужване, човешките ресурси в областта на здравното обслужване и използването на здравното обслужване и индивидуалните и колективните услуги, посочени в приложение II, буква г), първо, второ и трето тире към Регламент (ЕО) № 1338/2008.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, установени в приложение I.

Член 3

Необходими данни

Държавите членки представят на Комисията (Евростат) данни за списъка на променливите величини, характеристиките и разбивките, определени в приложение II.

Член 4

Метаданни

Държавите членки представят на Комисията (Евростат) необходимите референтни метаданни и доклади за качеството, по-специално относно:

а)

източниците на данни и техния обхват;

б)

използваните методи за съставяне;

в)

характеристиките на националните заведения за здравно обслужване, човешките ресурси в областта на здравното обслужване и използването на здравното обслужване, специфични за държавите членки, които представляват отклонения от определенията, предвидени в приложение I, и от променливите величини, установени в приложение II;

г)

всякакви промени в статистическите понятия, посочени в приложение I и в приложение II.

Член 5

Референтен период

1.   Референтният период е календарната година.

2.   Първата референтна година е 2021 г.

3.   Чрез дерогация от параграф 2 първата референтна година за данните относно заетостта в областта на здравеопазването, болничните грижи и хирургичните процедури по точки 1, 6 и 7 от приложение II е 2023 г.

Член 6

Представяне на данни и метаданни на Комисията (Евростат)

1.   Държавите членки представят данните и референтните метаданни, посочени съответно в членове 3 и 4, на Комисията (Евростат) на годишна основа в срок до 14 месеца след края на референтната година.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки представят данните и референтните метаданни за болничните грижи и хирургичните процедури по точки 6 и 7 от приложение II в срок до 20 месеца след края на референтната година.

3.   Данните и референтните метаданни се представят на Комисията (Евростат), като се използва единната входна точка, или по начин, който позволява на Комисията (Евростат) да ги изтегли по електронен път.

Член 7

Източници на данни

1.   Данните се събират главно от административни записи, както е посочено в член 17а от Регламент (ЕО) № 223/2009, и обхващат цялата държава членка.

2.   Когато административни записи не са налични или са с недостатъчно качество или покритие, се приема използването на други източници, методи или иновативни подходи, доколкото те позволяват да се изготвят данни, които са съпоставими и отговарят на изискванията, определени в настоящия регламент.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 ноември 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 70.

(2)  Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения по член 2

1

„Практикуващи лекари“ означава лекари, които са завършили медицина в медицински факултети или подобни институции и имат право да практикуват. Практикуващите лекари предоставят услуги за отделни пациенти, семейства и общности. Това понятие също така се отнася за стажанти и специализанти, които са завършили медицина в медицински факултети или подобни институции и които предоставят услуги под наблюдението на други лекари.

2

„Категория на практикуващите лекари“ означава преобладаващата (основна) област, в която лекарите практикуват.

3

„Общопрактикуващи лекари“ означава лекари, които поемат отговорност за предоставянето на непрекъснати и всеобхватни медицински грижи на лица, семейства и общности.

4

„Други общопрактикуващи лекари (неспециалисти)“ означава практикуващи лекари, които не ограничават практиката си до определени категории заболявания или методи на лечение. Те не работят в определена област на специализация.

5

„Педиатри“ означава лекари, които се занимават с детското развитие, грижите за децата и техните заболявания.

6

„Акушер-гинеколози“ означава лекари, които специализират в областта на бременността и раждането. „Гинеколози“ означава лекари, които специализират в областта на функциите и заболяванията, специфични за жените и момичетата, особено тези, засягащи репродуктивната система.

7

„Психиатри“ означава лекари, които специализират в превенцията, диагностицирането и лечението на психически заболявания.

8

„Група на специалистите в области, различни от хирургията“ означава лекари, които специализират в диагностицирането и нехирургичното лечение на физически увреждания и болести.

9

„Група на специалистите в областта на хирургията“ означава лекари, които специализират в използването на хирургични техники за лечение на увреждания и болести.

10

„Други специалисти, некласифицирани другаде“ означава лекари — специалисти, които не са обхванати от определения 5—9.

11

„Лекари, които не са определени допълнително“ означава лекари, които не могат да бъдат класифицирани в другите категории (определения 3—10).

12

„Практикуващи акушерки“ означава лица, които имат призната квалификация в областта на акушерството, имат право да практикуват и предоставят услуги директно на пациенти. Акушерите биват специалист или младши специалист по акушерство. Специалистите по акушерство предоставят грижи и съвети на жените по време на бременността, раждането и следродилния период. Специалистите по акушерство израждат бебета, като работят самостоятелно или в сътрудничество с лекари, медицински сестри и други медицински специалисти и предоставят съвети и помощ на родителите във връзка с грижите за бебето. Младшите специалисти по акушерство израждат бебета или помагат на лекарите или специалистите по акушерство при израждането на бебета. Младшите специалисти по акушерство осигуряват грижи преди и след раждането и дават насоки на родителите за грижите за бебето.

13

„Практикуващи медицински сестри“ означава лица, които имат призната квалификация като медицински сестри, имат право да практикуват и предоставят услуги директно на пациенти. Медицинските сестри са старши медицински сестри или младши медицински сестри. Старшите медицински сестри поемат отговорността за планирането и управлението на грижите за пациентите, включително за наблюдението на други медицински специалисти, като работят самостоятелно или в екипи с лекари и други специалисти за практическото прилагане на превантивни и лечебни мерки. Младшите медицински сестри обикновено работят под наблюдението на лекари, медицински сестри и други медицински специалисти и помагат в прилагането на изготвените от тези лекари, медицински сестри и други медицински специалисти планове за здравни грижи, лечение и направления.

14

„Практикуващи лекари по дентална медицина“ означава лица, които имат призната квалификация по дентална медицина, имат право да практикуват и предоставят услуги на пациенти. Стоматолозите диагностицират и лекуват заболявания, травми и малформации на зъбите, венците и свързаните структури в устната кухина. Те възстановяват нормалната функция на устната кухина с помощта на широк спектър от лечения, като хирургия и други специализирани техники, както и чрез съвети за здравето на устната кухина. Това понятие също така се отнася за стажанти и специализанти по дентална медицина, които са завършили дентална медицина в медицински и стоматологични факултети или подобни институции и които предоставят услуги под наблюдението на други лекари по дентална медицина.

15

„Практикуващи фармацевти“ означава лица, които имат призната квалификация в областта на фармацията и имат право да практикуват. Фармацевтите смесват и отпускат лекарства по рецепти, издадени от лекари, лекари по дентална медицина или други оторизирани медицински специалисти. Фармацевтите подготвят, отпускат или продават лекарствени продукти и терапевтични средства на пациенти и предоставят съвети.

16

„Висшисти по медицина“ означава лица, които са завършили медицина в медицински факултети или подобни институции в предоставящата данни страна, т.е. които са завършили основно медицинско образование.

17

„Висшисти по дентална медицина“ означава лица, които са придобили призната квалификация по дентална медицина в предоставящата данни държава.

18

„Висшисти по фармация“ означава лица, които са придобили призната квалификация по фармация в предоставящата данни държава.

19

„Висшисти по акушерство“ означава лица, които са придобили призната квалификация по акушерство в предоставящата данни държава.

20

„Висшисти — медицински сестри“ означава лица, които са придобили призната квалификация като медицински сестри в предоставящата данни държава.

21

„Болници“ означава лицензираните заведения, които се занимават основно с предоставянето на медицински услуги, с диагностициране и лечение, като в това се включват лекарски, сестрински и други здравни услуги за приетите пациенти и специализирани услуги по настаняване, необходими за приетите пациенти, и които могат също така да предоставят услуги за амбулаторни и извънболнични грижи и услуги за здравно обслужване по домовете.

22

„Болнични легла“ означава тези легла, които се поддържат редовно, за които има осигурен персонал и които са налични незабавно за грижи за приетите пациенти. В това понятие са включени както заетите, така и незаетите легла. Изключени са транспортьорите и леглата за амбулаторни грижи в рамките на деня (амбулаторни грижи и извънболнични грижи) и временните легла. Болничните легла могат да бъдат разделени по категория на грижите (определения 23 и 24) и по функция на грижите (определения 25—28).

23

„Грижи при соматични заболявания“ означава здравно обслужване, свързано с тялото, за разлика от психиатричните грижи.

24

„Психиатрични грижи“ означава здравно обслужване, свързано с ума, напр. справяне с психически и поведенчески разстройства.

25

„Лечебни грижи“ означава услугите за здравно обслужване, при предоставянето на които основната цел е да се облекчат симптомите или да се намали сериозността на дадено заболяване или увреждане, или да не се допусне неговото задълбочаване или усложнение, което би могло да застраши живота или нормалното функциониране на организма.

26

„Рехабилитационни грижи“ означава услугите за стабилизиране, подобряване или възстановяване на увредени телесни функции и структури, компенсиране на липсата или загубата на телесни функции и структури, подобряване на дейностите и участието и предотвратяване на увреждания, медицински усложнения и рискове.

27

„Дългосрочни грижи (здравни)“ означава наборът от медицински услуги и услуги за персонални грижи, които се предоставят с основната цел да се облекчат болката и страданието и да се намали или контролира влошаването на здравословното състояние при пациенти с известна степен на дългосрочна зависимост.

28

„Болнични легла за соматични грижи с функция, некласифицирана другаде“ означава легла в болници, които не са класифицирани като легла за лечебни грижи, рехабилитационни грижи или дългосрочни грижи.

29

„Болнични легла за психиатрични грижи“ означава легла в болници, в които се настаняват пациенти с проблеми, свързани с психичното здраве. Леглата за социални дългосрочни грижи се изключват.

30

„Заведения за дългосрочни грижи с настаняване“ означава заведенията, основно занимаващи с предоставянето на дългосрочни грижи с настаняване, които съчетават сестрински грижи, наблюдение или други видове грижи в зависимост от нуждите на резидентите, където значителна част от дейностите и предоставяните грижи е комбинация от здравни и социални услуги, като здравните услуги са до голяма степен на равнището на сестрински грижи в съчетание с услуги за персонални грижи.

31

„Легла в заведения за дългосрочни грижи с настаняване“ означава легла в заведения за дългосрочни грижи с настаняване, които са на разположение на лицата, които се нуждаят от дългосрочни грижи.

32

„Устройства за магнитно-резонансна томография (МРТ)“ означава машини с техника за изобразяване, която има за цел да се визуализират вътрешни структури в тялото с помощта на магнитни и електромагнитни полета, предизвикващи резонансен ефект на водородните атоми. Електромагнитното излъчване, създадено от тези атоми, се регистрира и обработва от специален компютър, за да се създадат изображения на структурите в тялото.

33

„Скенер за компютърна томография (КТ)“, известен и като скенер за компютърна аксиална томография (КАТ), означава рентгенов апарат, който комбинира много рентгенови изображения с помощта на компютър, за да се генерират изгледи в напречно сечение и ако е необходимо, триизмерни изображения на вътрешните органи и структури в тялото.

34

„Амбулаторни грижи“ означава предоставянето на услуги за здравно обслужване пряко на нехоспитализирани пациенти, които не се нуждаят от болнични услуги, включващи както грижи, предоставяни в кабинети на общопрактикуващи лекари и медицински специалисти и в заведения, специализирани в лечението на амбулаторни случаи и в предоставянето на услуги за грижи по домовете.

35

„Имунизация срещу грип“ означава ваксинация, която предпазва от инфекция с грипни вируси.

36

„Програма за скрининг за рак на гърдата (мамография)“ означава организирана програма за скрининг, предназначена за ранно откриване на рак на гърдата с помощта на двустранна мамография.

37

„Програма за скрининг за рак на шийката на матката“ означава организирана програма за скрининг, предназначена за ранно откриване на рак на шийката на матката.

38

„Хоспитализиран пациент“ означава пациент, който получава лечение и/или грижи в заведение за здравно обслужване, приет е в него официално и изисква престой през нощта. „Болнични грижи“ означава грижи за хоспитализиран пациент.

39

„Нехоспитализиран пациент“ означава пациент, който получава медицински и спомагателни услуги в заведение за здравно обслужване и не е официално приет в него, и чийто престой не включва нощувка. „Извънболнични грижи“ означава грижи за нехоспитализиран пациент.

40

„Амбулаторен случай“ означава пациент, който получава планирани медицински и парамедицински услуги, предоставяни в заведение за здравно обслужване, и който е официално приет за диагностика, лечение или друг вид здравно обслужване и е изписан същия ден. „Амбулаторни грижи“ са грижите при амбулаторен случай.

41

„Изписване на хоспитализиран пациент“ означава изписване (официално освобождаване) на хоспитализиран пациент от болница. Здравите новородени се изключват.

42

„Леглодни на хоспитализиран пациент“ означава дните, които хоспитализираният пациент прекарва в болница. Здравите новородени се изключват.

43

„Изписване от болница на амбулаторен случай“ означава изписване на амбулаторен пациент. Това е освобождаване на пациент, който е бил приет официално в болница, за да получи планирани медицински и парамедицински услуги, и е бил изписан в същия ден. Здравите новородени се изключват.

44

„Местно лице“ означава лице, обичайно пребиваващо в даден географски район, което е или i) лице, които е живяло непрекъснато на обичайното си местопребиваване в продължение най-малко на 12 месеца преди референтната дата; или ii) лице, което е пристигнало на обичайното си местопребиваване в 12-месечния период преди референтната дата с намерението да остане там най-малко 1 година. Когато обстоятелствата по подточка i) или ii) не могат да бъдат установени, „обичайно местопребиваване“ означава мястото на законно или регистрирано пребиваване.

45

„Чуждестранно лице“ означава лице, което не е местно лице в предоставящата данни държава.

46

„Хирургични процедури“ означава медицински интервенции, включващи разрез с инструменти, които обикновено се извършват в операционна зала и обичайно включват анестезия и/или дихателна помощ. Хирургичните процедури може да се извършват на хоспитализирани или амбулаторни пациенти или, в определени случаи, на нехоспитализирани пациенти.

47

„Операция на катаракта“ означава хирургична процедура за отстраняване на лещата на окото и в повечето случаи —заменянето ѝ с изкуствена леща.

48

„Тонзилектомия“ означава хирургично отстраняване на сливиците.

49

„Транслуминална коронарна ангиопластика“ означава процедура, при която се отварят запушени коронарни артерии, за да се подобри притокът на кръв към сърдечния мускул.

50

„Байпас на коронарните артерии с присадка“ означава хирургическа операция, при която атероматозните запушвания в коронарните артерии на пациента се заобикалят с помощта на взети от него вени или артерии.

51

„Холецистектомия“ означава хирургична процедура за отстраняване на жлъчния мехур.

52

„Възстановяване на ингвинална херния“ означава хирургична корекция на ингвинална херния. Ингвиналната херния е отвор, слабост или изпъкналост в тъканта на лигавицата на коремната стена в областта на слабините между корема и бедрото.

53

„Цезарово сечение“ означава хирургична процедура за раждане на плода чрез разрези в корема и матката.

54

„Смяна на тазобедрена става“ означава хирургична процедура, при която увредени участъци на тазобедрената става се отстраняват и се заменят с протеза.

55

„Пълна смяна на колянна става“ означава хирургична процедура, при която болната колянна става се заменя с протеза.

56

„Частична ексцизия на млечна жлеза“ означава хирургично отстраняване на част от тъканта на гърдата поради заболяване като маса/лезия, киста, тумор или доброкачествена или злокачествена неоплазма.

57

„Пълна мастектомия“ означава хирургично отстраняване на цялата гърда.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на променливите величини, техните характеристики и разбивки по член 3

Променливи величини

Характеристики и разбивки

1.

Данни относно заетостта в областта на здравеопазването

1.1.

Брой практикуващи лекари по възраст и пол

Численост в края на референтния период. Разбивка по възраст и по пол.

Възраст: под 35 години, 35—44 години, 45—54 години, 55—64 години, 65—74 години, на и над 75 години.

1.2.

Брой практикуващи лекари по категория

Численост в края на референтния период. Разбивка по категория.

Категории: общопрактикуващи лекари, други общопрактикуващи лекари (неспециалисти), педиатри, акушер-гинеколози и гинеколози, психиатри, група на специалистите в области, различни от хирургията, група на специалистите в областта на хирургията, други специалисти, некласифицирани другаде, лекари, които не са определени допълнително.

1.3.

Брой практикуващи акушерки

Численост в края на референтния период. Общ брой.

1.4.

Брой практикуващи медицински сестри

Численост в края на референтния период. Общ брой.

1.5.

Брой практикуващи лекари по дентална медицина

Численост в края на референтния период. Общ брой.

1.6.

Брой практикуващи фармацевти

Численост в края на референтния период. Общ брой.

2.

Данни относно висшистите в областта здравеопазването

2.1.

Брой висшисти по медицина

Общ брой през референтния период.

2.2.

Брой висшисти по дентална медицина

Общ брой през референтния период.

2.3.

Брой висшисти по фармация

Общ брой през референтния период.

2.4.

Брой висшисти по акушерство

Общ брой през референтния период.

2.5.

Брой висшисти — медицински сестри

Общ брой през референтния период.

3.

Данни относно болничните легла и леглата в заведения за дългосрочни грижи с настаняване

3.1.

Брой болнични легла за соматични грижи

Среден брой през референтния период или общ брой в края на референтния период. Разбивка по функция.

Функции: лечебни грижи, рехабилитационни грижи, дългосрочни грижи, функция, некласифицирана другаде

3.2.

Брой болнични легла за психиатрични грижи

Среден брой през референтния период или общ брой в края на референтния период.

3.3.

Брой легла в заведения за дългосрочни грижи с настаняване

Среден брой през референтния период или общ брой в края на референтния период.

4.

Данни относно устройства за медицински изображения

4.1.

Брой устройства за МРТ

Общ брой в края на референтния период.

4.2.

Брой скенери за КТ

Общ брой в края на референтния период.

5.

Данни за амбулаторните грижи

5.1.

Процент на имунизация на хора на възраст 65 и повече години срещу грип

Брой на хората на възраст 65 и повече години, които са били имунизирани срещу грип през референтния период, разделен на средното годишно население на възраст 65 и повече години.

или

Брой на хората на възраст 65 и повече години, които са имунизирани срещу грип за грипния сезон (от 1 юли до 30 юни), който е приключил през референтния период, разделен на населението на възраст 65 и повече години в началото на референтния период.

5.2.

Процент на жените на възраст между 50 и 69 години, подложени на скрининг за рак на гърдата в рамките на национална програма за скрининг за рак на гърдата (мамография)

Процент: брой на жените на възраст между 50 и 69 години, които са били подложени на скрининг за рак на гърдата в рамките на национална програма за скрининг за рак на гърдата (мамография) в рамките на 24 месеца преди края на референтния период (или според специфичната честота на скрининга, препоръчвана във всяка държава), разделен на броя на жените на възраст между 50 и 69 години, отговарящи на условията на организирана програма за скрининг.

Ако в дадена държава няма такава програма, вместо това държавата не представя стойност и включва подходящо обозначаване за целта.

5.3.

Процент на жените на възраст между 20 и 69 години, които са били подложени на скрининг за рак на шийката на матката в рамките на национална програма за скрининг за рак на шийката на матката

Процент: брой на жените на възраст между 20 и 69 години, които са били подложени на скрининг за рак на шийката на матката в рамките на национална програма за скрининг за рак на шийката на матката в рамките на 36 месеца преди края на референтния период (или според специфичната честота на скрининга, препоръчвана във всяка държава), разделен на броя на жените на възраст между 20 и 69 години, отговарящи на условията на организирана програма за скрининг.

Ако в дадена държава няма такава програма, вместо това държавата не представя стойност и включва подходящо обозначаване за целта.

6.

Данни за болничните грижи

6.1.

Брой изписани хоспитализирани пациенти

Общ брой през референтния период. Разбивка по диагноза, пол, възрастова група и географско измерение.

Не е необходимо да се разбиват по диагнози психическите и поведенческите разстройства и е възможно да се представят като група.

Възрастови групи: под 1 години, 1—4 години, 5—9 години, 10—14 години, 15—19 години, 20—24 години, 25—29 години, 30—34 години, 35—39 години, 40—44 години, 45—49 години, 50—54 години, 55—59 години, 60—64 години, 65—69 години, 70—74 години, 75—79 години, 80—84 години, 85—89 години, 90—94 години, 95 и над 95 години.

Географско измерение: регион на ниво NUTS2 на местопребиваване на изписания пациент (за чуждестранни лица: държава по пребиваване).

6.2.

Брой леглодни на хоспитализирани пациенти

Общ брой през референтния период. Разбивка по диагноза, пол, възрастова група и географско измерение.

Не е необходимо да се разбиват по диагнози психическите и поведенческите разстройства и е възможно да се представят като група.

Възрастови групи: под 1 години, 1—4 години, 5—9 години, 10—14 години, 15—19 години, 20—24 години, 25—29 години, 30—34 години, 35—39 години, 40—44 години, 45—49 години, 50—54 години, 55—59 години, 60—64 години, 65—69 години, 70—74 години, 75—79 години, 80—84 години, 85—89 години, 90—94 години, 95 и над 95 години.

Географско измерение: регион на ниво NUTS2 на местопребиваване на изписания пациент (за чуждестранни лица: държава по пребиваване).

6.3.

Брой изписани от болница амбулаторни случаи

Общ брой през референтния период. Разбивка по диагноза, пол, възрастова група и географско измерение.

Не е необходимо да се разбиват по диагнози психическите и поведенческите разстройства и е възможно да се представят като група.

Възрастови групи: под 1 години, 1—4 години, 5—9 години, 10—14 години, 15—19 години, 20—24 години, 25—29 години, 30—34 години, 35—39 години, 40—44 години, 45—49 години, 50—54 години, 55—59 години, 60—64 години, 65—69 години, 70—74 години, 75—79 години, 80—84 години, 85—89 години, 90—94 години, 95 и над 95 години.

Географско измерение: регион на ниво NUTS2 на местопребиваване на изписания пациент (за чуждестранни лица: държава по пребиваване).

6.4.

Брой изписани хоспитализирани пациенти, получили соматични лечебни грижи

Общ брой през референтния период.

6.5.

Брой леглодни на хоспитализирани пациенти, получили соматични лечебни грижи

Общ брой през референтния период.

7.

Данни за хирургичните процедури

7.1.

Операция на катаракта

Общ брой през референтния период. Разбивка на процедурите по хоспитализирани, амбулаторни и нехоспитализирани пациенти.

7.2.

Тонзилектомия

Общ брой през референтния период. Разбивка на процедурите по хоспитализирани, амбулаторни и нехоспитализирани пациенти.

7.3.

Транслуминална коронарна ангиопластика

Общ брой през референтния период. Разбивка на процедурите по хоспитализирани и амбулаторни пациенти.

7.4.

Байпас на коронарните артерии с присадка

Общ брой през референтния период. Разбивка на процедурите по хоспитализирани и амбулаторни пациенти.

7.5.

Холецистектомия

Общ брой през референтния период. Разбивка на процедурите по хоспитализирани и амбулаторни пациенти.

7.6.

Възстановяване на ингвинална херния

Общ брой през референтния период. Разбивка на процедурите по хоспитализирани и амбулаторни пациенти.

7.7.

Цезарово сечение

Общ брой през референтния период. Разбивка на процедурите по хоспитализирани и амбулаторни пациенти.

7.8.

Смяна на тазобедрена става

Общ брой през референтния период. Разбивка на процедурите по хоспитализирани и амбулаторни пациенти.

7.9.

Пълна смяна на колянна става

Общ брой през референтния период. Разбивка на процедурите по хоспитализирани и амбулаторни пациенти.

7.10.

Частична ексцизия на млечна жлеза

Общ брой през референтния период. Разбивка на процедурите по хоспитализирани и амбулаторни пациенти.

7.11.

Пълна мастектомия

Общ брой през референтния период. Разбивка на процедурите по хоспитализирани и амбулаторни пациенти.


24.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 304/53


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/2295 НА КОМИСИЯТА

от 23 ноември 2022 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 по отношение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана или оперативни ограничения в границите на Съюза

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията (2) бе установен списъкът на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза.

(2)

Някои държави членки и Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз („Агенцията“) съобщиха на Комисията информация в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2111/2005, която е от значение за актуализирането на този списък. Такава информация беше предоставена и от трети държави и международни организации. Въз основа на постъпилата информация списъкът следва да бъде актуализиран.

(3)

Комисията информира всички засегнати въздушни превозвачи — пряко или чрез органите, отговарящи за регулаторния надзор върху тях — за най-важните факти и съображения, на които се основава решението да им се наложи оперативна забрана в границите на Съюза или да се изменят условията на оперативна забрана, наложена на въздушен превозвач, включен в списъка в приложения А или Б към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(4)

Комисията предостави възможност на засегнатите въздушни превозвачи да прегледат всички значими документи, да представят писмени коментари и да направят устно изложение пред Комисията и комитета, създаден с член 15 от Регламент (ЕО) № 2111/2005 („Комитет на ЕС за авиационна безопасност“).

(5)

Комисията информира Комитета на ЕС за авиационна безопасност за продължаващите съвместни консултации, които се провеждат съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005 и Регламент (ЕО) № 473/2006 на Комисията (3) с компетентните органи и въздушните превозвачи на Армения, Казахстан, Непал, Нигерия и Пакистан. Комисията информира Комитета на ЕС за авиационна безопасност и за състоянието на авиационната безопасност в Аржентина, Конго Бразавил, Екваториална Гвинея, Ирак, Мадагаскар, Русия и Южен Судан.

(6)

Агенцията информира Комисията и Комитета на ЕС за авиационна безопасност относно техническите оценки, извършени за целите на първоначалната оценка и непрекъснатото наблюдение на разрешенията на операторите от трети държави (ОТД), издадени по силата на Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията (4).

(7)

Агенцията информира Комисията и Комитета на ЕС за авиационна безопасност също така за резултатите от анализа на наземните инспекции, извършени в рамките на програмата за оценяване на безопасността на чуждестранните въздухоплавателни средства (SAFA) в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията (5).

(8)

Освен това Агенцията информира Комисията и Комитета на ЕС за авиационна безопасност за проектите за техническа помощ, осъществявани в трети държави, на които е наложена оперативна забрана съгласно Регламент (ЕО) № 474/2006. Агенцията предостави също така информация за плановете и исканията за допълнителна техническа помощ и сътрудничество, насочени към подобряване на административния и техническия капацитет на органите за гражданско въздухоплаване в трети държави, с цел да им бъде оказано съдействие за отстраняване на несъответствията с приложимите международни стандарти за безопасност в гражданското въздухоплаване. Държавите членки бяха приканени да отговорят на тези искания на двустранен принцип, като координират действията си с Комисията и Агенцията. Във връзка с това Комисията отново подчерта ползата от предоставянето на информация на международната въздухоплавателна общност, по-специално чрез инструмента за партньорство за съдействие при прилагането на безопасността на въздухоплаването, предоставен от Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), относно оказваната от Съюза и неговите държави членки техническа помощ на трети държави за повишаване на авиационната безопасност в целия свят.

(9)

Евроконтрол представи на Комисията и на Комитета на ЕС за авиационна безопасност актуализирана информация за състоянието на функцията на SAFA и ОТД, чрез която се подават сигнали за предупреждение, включително статистически данни за съобщенията, предупреждаващи за въздушни превозвачи, на които е наложена забрана.

Въздушни превозвачи от Съюза

(10)

След като Агенцията анализира получената информация от проведените наземни инспекции на въздухоплавателните средства на превозвачи от Съюза и от стандартизационните инспекции, проведени от Агенцията, допълнена с информация от специалните инспекции и одити, проведени от националните въздухоплавателни органи, държави членки и Агенцията, в качеството на компетентни органи, предприеха определени коригиращи мерки и мерки за правоприлагане, за които информираха Комисията и Комитета на ЕС за авиационна безопасност.

(11)

Държавите членки и Агенцията, в качеството на компетентни органи, отново потвърдиха готовността си да предприемат необходимите действия, когато важна за безопасността информация показва наличието на непосредствени рискове за безопасността вследствие на неспазване на съответните стандарти за безопасност от страна на въздушни превозвачи от Съюза.

Въздушни превозвачи от Армения

(12)

През юни 2020 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/736 на Комисията (6) в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006 бяха включени въздушни превозвачи, сертифицирани от Армения.

(13)

Комисията и Агенцията посетиха Комитета за гражданско въздухоплаване на Армения (CAC) от 27 до 30 септември 2022 г. По този повод Комисията направи преглед на напредъка, постигнат от CAC за отстраняване на установените пропуски по отношение на безопасността, довели до налагането на горепосочената забрана на арменските въздушни превозвачи. Част от прегледа, извършен по време на посещението, беше съсредоточена върху вече предприетите и планираните действия за преодоляване на първопричините за установените опасения по отношение на безопасността, по-специално във връзка с капацитета на CAC да осъществява ефективен надзор върху въздушните превозвачи, сертифицирани в Армения.

(14)

В това отношение Комисията направи преглед на вече предприетите от CAC действия за изпълнение на неговите отговорности за осъществяването на държавната програма за безопасност, системата за докладване на събития, системата за управление на качеството и процеса на сертифициране на въздушните оператори (САО). При посещението също така беше разгледана не само способността на CAC да спазва съответните разпоредби и стандарти за безопасност, но и способността му да открива всеки значителен риск за безопасността при даден сертифициран въздушен превозвач и да действа ефективно за ограничаване на този риск.

(15)

По време на посещението беше потвърдено, че CAC е постигнал ограничен напредък в отстраняването на установените пропуски по отношение на безопасността и забележките, направени по време на посещението на Съюза за оценка на място през 2020 г. Въпреки че беше определен и приложен план за коригиращи действия, той следва да бъде възобновен и преразгледан и да бъдат включени допълнителни действия, за да стане планът целесъобразен. Това ще бъде ключова дейност в рамките на проект за техническа помощ, която Агенцията предоставя.

(16)

Освен това CAC уведоми Комисията, че новият въздушен превозвач Fly Arna (САО № AM 075) е бил сертифициран. Тъй като CAС не е доказал достатъчна способност да изпълнява съответните стандарти за безопасност и да осигурява тяхното правоприлагане, издаването на САО на посочения нов въздушен превозвач не гарантира в достатъчна степен спазването на съответните международни стандарти за безопасност.

(17)

Посещението също така даде възможност да се изтъкне отново пред компетентните органи и представителите на правителството в Армения, че подходящ и ефективен надзор над безопасността може да бъде гарантиран само ако CAC е подкрепен от подходящи ресурси и експертен опит, по-специално чрез достатъчен брой квалифициран персонал, както и чрез гарантиране на стабилността на висшето ръководство.

(18)

В съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, Комисията счита, че на този етап във връзка с въздушните превозвачи от Армения списъкът на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да бъде изменен, за да се включи Fly Arna в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(19)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки следва да продължат да следят дали въздушните превозвачи, сертифицирани в Армения, действително спазват съответните международни стандарти за безопасност чрез приоритетно извършване на наземни инспекции на въпросните въздушни превозвачи.

Въздушни превозвачи от Казахстан

(20)

През декември 2016 г. въздушните превозвачи, сертифицирани в Казахстан, бяха заличени от приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006 с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2214 на Комисията (7), с изключение на Air Astana, който беше заличен от приложение Б към Регламент (ЕО) № 474/2006 още през 2015 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2322 на Комисията (8).

(21)

На 20 октомври 2022 г. Комисията, Агенцията, държавите членки и представители на Комитета за гражданско въздухоплаване на Казахстан (CAC KZ) и Авиационната администрация на Казахстан Joint Stock Company (AAK) проведоха техническа среща.

(22)

По време на тази среща CAC KZ и AAK представиха напредъка, постигнат при изпълнението и по-нататъшното развитие на техния план за коригиращи действия, и предоставиха на Комисията доказателства за предприетите действия в отговор на редица забележки и препоръки, отправени по време на посещението на Съюза за оценка на място през 2021 г. Срещата също така даде възможност на CAC KZ и AAK да предоставят актуална информация за текущото развитие на законодателната рамка на Казахстан в областта на въздухоплаването, по-специално по отношение на измененията на казахстанския първичен закон за въздухоплаването, които се очаква да бъдат приети през декември 2022 г. AAK също така информира за предприетите действия за разработване на вторично законодателство в областта на въздухоплаването, което може да бъде прието едва след приемането на първичния закон за въздухоплаването.

(23)

Въз основа на прегледа на плана за коригиращи действия, представен преди срещата, както и на обсъжданията и доказателствата, представени по време на срещата, беше взет под внимание напредъкът, постигнат в изпълнението на забележките и препоръките, произтичащи от посещението на Съюза за оценка на място през 2021 г. Всички забележки и препоръки са взети под внимание и някои от тях са приключени. Необходимо е обаче да се предприемат допълнителни действия за приключване на всички останали забележки по задоволителен начин и следва да се осигурят необходимите ресурси, за да се гарантира адекватен надзор над безопасността. Бяха установени редица допълнителни специфични проблеми, изискващи повече внимание, включително разработването и прилагането на процедура за извършване на внезапни проверки, по-специално за притежателите на САО и одобрените организации за техническо обслужване, както и назначаването на квалифициран експерт, който да гарантира надзора на определените полетни проверяващи.

(24)

В съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, Комисията счита, че засега няма основания за изменение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, по отношение на въздушните превозвачи от Казахстан.

(25)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки следва да продължат да следят дали въздушните превозвачи, сертифицирани в Казахстан, действително спазват съответните международни стандарти за безопасност чрез приоритетно извършване на наземни инспекции на всички въпросни въздушни превозвачи.

(26)

В случай че постъпи важна за безопасността информация, разкриваща наличие на непосредствени рискове за безопасността вследствие на неспазване на съответните международни стандарти за безопасност, Комисията може да бъде принудена да предприеме допълнителни действия в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Непал

(27)

През декември 2013 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1264/2013 на Комисията (9) в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006 бяха включени въздушни превозвачи, сертифицирани от Непал.

(28)

Като част от дейностите си по непрекъснато наблюдение, на 14 септември 2022 г. Комисията се срещна с представители на органа за гражданско въздухоплаване на Непал (CAAN). По този повод CAAN предостави на Комисията информация относно надзора над безопасността в Непал, и по-специално преразгледаните съображения относно функционалното разделение на регулаторните функции и ролите на доставчиците на услуги на CAAN, което е дългогодишен проблем, установен по време на консултациите на Комисията с Непал, както и на Всеобщата програма на ИКАО за одит на надзора за безопасност (USOAP).

(29)

Като последващо действие във връзка с тази среща на 10 ноември 2022 г. CAAN представи на Комисията информацията и документните доказателства за приемането на нов регламент за CAAN, който според CAAN гарантира функционалното разделение на ролите на CAAN като регулатор и доставчик на услуги, а именно чрез предотвратяване на прехвърлянето на персонал между регулаторните отдели и тези за доставка на услуги от CAAN. Прилагането на този нов регламент и напредъкът в съгласуването на надзора на CAAN над безопасността със съответните международни стандарти за безопасност ще позволят на Комисията да прецени дали през 2023 г. следва да бъде организирано посещение на Съюза за оценка на място в Непал. Въз основа на доказателствата, събрани по време на такова посещение, Комисията можа да прецени дали би било оправдано въздушните превозвачи, сертифицирани в Непал, да бъдат заличени от приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(30)

В съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, Комисията счита, че засега няма основания за изменение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, по отношение на въздушните превозвачи от Непал.

(31)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки следва да продължат да следят дали въздушните превозвачи, сертифицирани в Непал, действително спазват съответните международни стандарти за безопасност чрез приоритетно извършване на наземни инспекции на въпросните въздушни превозвачи.

Въздушни превозвачи от Нигерия

(32)

През май 2017 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/830 на Комисията (10) в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006 беше включен въздушният превозвач Med-View Airline.

(33)

С писмо от 25 май 2022 г. нигерийският орган за гражданско въздухоплаване (NCAA) потвърди писмено прекратяването на дейността на въздушния превозвач Med-View Airline.

(34)

На 7 ноември 2022 г. Комисията, с участието на Агенцията, организира среща с NCAA, по нейно искане, с цел да получи актуална информация относно ключовите промени в областта на надзора над безопасността, настъпили в Нигерия през периода 2019—2022 г., по-специално с оглед на подкрепата за надзора над безопасността, предоставена от Агенцията на NCAA през 2019 г.

(35)

По време на тази среща NCAA представи подробно подобренията в надзора над безопасността, по-специално при първичното законодателство в областта на въздухоплаването, квалификацията на техническия персонал и задълженията за надзор.

(36)

Следва да се отбележат особено законодателните промени в нигерийския закон за гражданското въздухоплаване, реорганизацията на регионалните служби, усилията за получаване на сертификат по ISO 9001 за NCAA, разработването на планове за цифровизация и автоматизация на процесите в NCAA, подобренията в обучението на персонала и създаването на система за докладване на събития.

(37)

NCAA подчерта ангажимента си за непрекъснато подобряване, включително по отношение на надзора над безопасността и редовното информиране на Комисията и Агенцията. Комисията отбеляза тази положителна промяна и подчерта, че NCAA следва да получи цялата необходима подкрепа и ресурси, за да изпълнява своите задължения за надзор над безопасността.

(38)

В съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, Комисията счита, че списъкът на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да се измени така, че въздушният превозвач Med-View Airline да бъде заличен от приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(39)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки следва да продължат да следят дали въздушните превозвачи, сертифицирани в Нигерия, действително спазват съответните международни стандарти за безопасност чрез приоритетно извършване на наземни инспекции на всички въпросни въздушни превозвачи.

(40)

В случай че постъпи важна за безопасността информация, разкриваща наличие на непосредствени рискове за безопасността вследствие на неспазване на съответните международни стандарти за безопасност, Комисията може да бъде принудена да предприеме допълнителни действия в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Пакистан

(41)

През март 2007 г. Pakistan International Airlines беше включен в приложение Б към Регламент (ЕО) № 474/2006 с Регламент (ЕО) № 235/2007 на Комисията (11), а впоследствие — през ноември 2007 г., беше заличен от посоченото приложение с Регламент (ЕО) № 1400/2007 на Комисията (12).

(42)

На 1 юли 2020 г. Комисията започна консултации с пакистанския орган за гражданско въздухоплаване (PCAA) в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 473/2006 въз основа на временното прекратяване на разрешенията за ОТД на Pakistan International Airlines и Vision Air и на изявление на пакистанския министър на транспорта относно придобити чрез измама свидетелства за правоспособност на пилоти в Пакистан.

(43)

В този контекст Комисията, в сътрудничество с Агенцията и държавите членки, организира редица технически и информационни срещи с PCAA на 9 юли и 25 септември 2020 г., 15 и 16 март 2021 г., 15 октомври 2021 г. и 16 март 2022 г. Обсъжданията се съсредоточиха върху усилията на PCAA за преодоляване на опасенията във връзка с надзора над безопасността, установени преди това от Комисията и експертите на Агенцията, както и върху тези, установени от ИКАО по време на посещението ѝ по линия на USOAP, проведено между 29 ноември и 10 декември 2021 г.

(44)

Като част от дейностите си по непрекъснато наблюдение на 25 октомври 2022 г. Комисията проведе техническа среща с Агенцията, държавите членки и представители на PCAA. По време на тази среща PCAA информира участниците за вече предприетите действия и мерки, както и за планираните действия в отговор на установените опасения във връзка с надзора над безопасността.

(45)

Информацията и данните, представени по време на срещата, показват ангажимента и усилията на PCAA за разрешаване на ситуацията с надзора над безопасността в Пакистан, по-специално чрез приемането на изменена Наредба на органа за гражданско въздухоплаване до края на 2022 г., както и свързаното с нея вторично законодателство, планирано за първото тримесечие на 2023 г. Като цяло предложените планове, представени по време на срещата, изглеждат подходящи за постигане на съответствие и ефективно прилагане на съответните стандарти за безопасност. Това обаче може да бъде оценено едва след приемането на съответните регламенти.

(46)

На тази основа, като отчита предприетите до момента действия, Комисията ще продължи своето наблюдение и оценка на системата на Пакистан за надзор над безопасността, за да определи дали са необходими допълнителни действия съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005. В този контекст, заедно с Агенцията и държавите членки, Комисията възнамерява да проведе посещение на Съюза за оценка на място в Пакистан през 2023 г.

(47)

В съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, Комисията счита, че засега няма основания за изменение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, по отношение на въздушните превозвачи сертифицирани в Пакистан.

(48)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки следва да продължат да следят дали въздушните превозвачи, сертифицирани в Пакистан, действително спазват съответните международни стандарти за безопасност чрез приоритетно извършване на наземни инспекции на всички въпросни въздушни превозвачи.

(49)

В случай че постъпи важна за безопасността информация, разкриваща наличие на непосредствени рискове за безопасността вследствие на неспазване на съответните международни стандарти за безопасност, Комисията може да бъде принудена да предприеме допълнителни действия в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

(50)

Поради това Регламент (ЕО) № 474/2006 следва да бъде съответно изменен.

(51)

В членове 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 2111/2005 се признава необходимостта от бързо, а при нужда дори от спешно, вземане на решения предвид последствията за безопасността. Поради това, с цел защита на чувствителната информация и на пътуващите, е необходимо решенията в контекста на актуализирането на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана или ограничение в границите на Съюза, да се публикуват и да влязат в сила непосредствено след тяхното приемане.

(52)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за авиационна безопасност, създаден съгласно член 15 от Регламент (ЕО) № 2111/2005,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 474/2006 се изменя, както следва:

1)

приложение А се заменя с текста в приложение I към настоящия регламент;

2)

приложение Б се заменя с текста в приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 ноември 2022 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Adina VĂLEAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15.

(2)  Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията от 22 март 2006 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 84, 23.3.2006 г., стр. 14).

(3)  Регламент (ЕО) № 473/2006 на Комисията от 22 март 2006 г. за установяване на правила за прилагане на списъка на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 84, 23.3.2006 г., стр. 8).

(4)  Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията от 29 април 2014 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции на оператори от трети държави в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 133, 6.5.2014 г., стр. 12).

(5)  Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 296, 25.10.2012 г., стр. 1).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/736 на Комисията от 2 юни 2020 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 по отношение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана или операционни ограничения в границите на Съюза (ОВ L 172, 3.6.2020 г., стр. 7).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2214 на Комисията от 8 декември 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 по отношение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза (ОВ L 334, 9.12.2016 г., стр. 6).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2322 на Комисията от 10 декември 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността (ОВ L 328, 12.12.2015 г., стр. 67).

(9)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1264/2013 на Комисията от 3 декември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността (ОВ L 326, 6.12.2013 г., стр. 7).

(10)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/830 на Комисията от 15 май 2017 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 по отношение на списъка на въздушните превозвачи, на които е забранено да извършват полети или които са предмет на оперативни ограничения в границите на Съюза (ОВ L 124, 17.5.2017 г., стр. 3).

(11)  Регламент (ЕО) № 235/2007 на Комисията от 5 март 2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността (ОВ L 66, 6.3.2007 г., стр. 3).

(12)  Регламент (ЕО) № 1400/2007 на Комисията от 28 ноември 2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността (ОВ L 311, 29.11.2007 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ А

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА ОПЕРАТИВНА ЗАБРАНА В ГРАНИЦИТЕ НА СЪЮЗА, С ИЗКЛЮЧЕНИЯ (1)

Име на юридическото лице на въздушния превозвач, посочено в неговото САО (както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (САО) или на оперативния лиценз

Трибуквен код по ИКАО

Държава на оператора

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Венесуела

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Суринам

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Иран

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Ирак

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Зимбабве

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Афганистан, включително

 

 

Афганистан

ARIANA AFGHAN AIRLINES

САО 009

AFG

Афганистан

KAM AIR

САО 001

KMF

Афганистан

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Ангола, с изключение на TAAG Angola Airlines и Heli Malongo, включително

 

 

Ангола

AEROJET

AO-008/11—07/17 TEJ

TEJ

Ангола

GUICANGO

AO-009/11—06/17 YYY

Неизвестен

Ангола

AIR JET

AO-006/11—08/18 MBC

MBC

Ангола

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Неизвестен

Ангола

HELIANG

AO 007/11—08/18 YYY

Неизвестен

Ангола

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Неизвестен

Ангола

SONAIR

AO-002/11—08/17 SOR

SOR

Ангола

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Армения, включително

 

 

Армения

AIRCOMPANY ARMENIA

AM САО 065

NGT

Армения

ARMENIA AIRWAYS

AM САО 063

AMW

Армения

ARMENIAN HELICOPTERS

AM САО 067

KAV

Армения

FLY ARNA

AM AOC 075

ACY

Армения

FLYONE ARMENIA

AM САО 074

FIE

Армения

NOVAIR

AM САО 071

NAI

Армения

SHIRAK AVIA

AM САО 072

SHS

Армения

SKYBALL

AM САО 073

Не се прилага

Армения

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Конго (Бразавил), включително

 

 

Конго (Бразавил)

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

TWC

Конго (Бразавил)

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Конго (Бразавил)

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Конго (Бразавил)

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Конго (Бразавил)

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Неизвестен

Конго (Бразавил)

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Демократична република Конго (ДРК), включително

 

 

Демократична република Конго (ДРК)

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

MWANT JET

AAC/DG/OPS-09/09

Неизвестен

Демократична република Конго

(ДРК)

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Джибути, включително

 

 

Джибути

DAALLO AIRLINES

Неизвестен

DAO

Джибути

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Екваториална Гвинея, включително

 

 

Екваториална Гвинея

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Екваториална Гвинея

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Неизвестен

Екваториална Гвинея

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Еритрея, включително

 

 

Еритрея

ERITREAN AIRLINES

САО № 004

ERT

Еритрея

NASAIR ERITREA

САО № 005

NAS

Еритрея

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Киргизстан, включително

 

 

Киргизстан

AEROSTAN

08

BSC

Киргизстан

AIR COMPANY AIR KG

50

KGC

Киргизстан

AIR MANAS

17

MBB

Киргизстан

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Киргизстан

FLYSKY AIRLINES

53

FSQ

Киргизстан

HELI SKY

47

HAC

Киргизстан

KAP.KG AIRCOMPANY

52

KGS

Киргизстан

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Киргизстан

TEZ JET

46

TEZ

Киргизстан

VALOR AIR

07

VAC

Киргизстан

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Либерия

 

 

Либерия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Либия, включително

 

 

Либия

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Либия

AIR LIBYA

004/01

TLR

Либия

AL MAHA AVIATION

030/18

Неизвестен

Либия

BERNIQ AIRWAYS

032/21

BNL

Либия

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Либия

GLOBAL AIR TRANSPORT

008/05

GAK

Либия

HALA AIRLINES

033/21

HTP

Либия

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Либия

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Либия

PETRO AIR

025/08

PEO

Либия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Непал, включително

 

 

Непал

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Неизвестен

Непал

ALTITUDE AIR

085/2016

Неизвестен

Непал

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Непал

FISHTAIL AIR

017/2001

Неизвестен

Непал

SUMMIT AIR

064/2010

Неизвестен

Непал

HELI EVEREST

086/2016

Неизвестен

Непал

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Непал

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Неизвестен

Непал

MAKALU AIR

057A/2009

Неизвестен

Непал

MANANG AIR PVT

082/2014

Неизвестен

Непал

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Неизвестен

Непал

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Неизвестен

Непал

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Непал

SAURYA AIRLINES

083/2014

Неизвестен

Непал

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Непал

SIMRIK AIR

034/2000

Неизвестен

Непал

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Непал

SITA AIR

033/2000

Неизвестен

Непал

TARA AIR

053/2009

Неизвестен

Непал

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Непал

Следните въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Русия

 

 

Русия

AURORA AIRLINES

486

SHU

Русия

AVIACOMPANY „AVIASTAR-TU“ CO. LTD

458

TUP

Русия

IZHAVIA

479

IZA

Русия

JOINT STOCK COMPANY „AIR COMPANY „YAKUTIA“

464

SYL

Русия

JOINT STOCK COMPANY „RUSJET“

498

RSJ

Русия

JOINT STOCK COMPANY „UVT AERO“

567

UVT

Русия

JOINT STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES

31

SBI

Русия

JOINT STOCK COMPANY SMARTAVIA AIRLINES

466

AUL

Русия

JOINT-STOCK COMPANY „IRAERO“ AIRLINES

480

IAE

Русия

JOINT-STOCK COMPANY „URAL AIRLINES“

18

SVR

Русия

JOINT–STOCK COMPANY ALROSA AIR COMPANY

230

DRU

Русия

JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES

452

TYA

Русия

JS AVIATION COMPANY „RUSLINE“

225

RLU

Русия

JSC YAMAL AIRLINES

142

LLM

Русия

LLC „NORD WIND“

516

NWS

Русия

LLC „AIRCOMPANY IKAR“

36

KAR

Русия

LTD. I FLY

533

RSY

Русия

POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY

562

PBD