ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 285

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
7 ноември 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2125 на Комисията от 31 октомври 2022 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Carne Barrosã (ЗНП))

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2126 на Комисията от 31 октомври 2022 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Castagna di Roccamonfina (ЗГУ)]

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2127 на Комисията от 4 ноември 2022 година за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди Ecolab UA BPF 1-Propanol в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

4

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/2128 на Европейската централна банка от 27 октомври 2022 година за изменение на Решение (ЕС) 2019/1311 относно трета поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2019/21) (ЕЦБ/2022/37)

15

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

7.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/2125 НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2022 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Carne Barrosã“ (ЗНП))

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Португалия за одобрение на изменение в продуктовата спецификация на защитеното наименование за произход „Carne Barrosã“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1263/96 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в продуктовата спецификация следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в продуктовата спецификация на наименованието „Carne Barrosã“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2022 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1263/96 на Комисията от 1 юли 1996 г. относно допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 1107/96 за регистрацията на географски указания и наименования за произход по процедурата, определена в член 17 от Регламент (ЕИО) № 2081/92 (ОВ L 163, 2.7.1996 г., стр. 19).

(3)  ОВ C 252, 1.7.2022 г., стр. 31.


7.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/2126 НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2022 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Castagna di Roccamonfina“ (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Castagna di Roccamonfina“, подадено от Италия, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Castagna di Roccamonfina“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Castagna di Roccamonfina“ (ЗГУ).

Наименованието, посочено в първа алинея, се използва за идентифициране на продукт от клас 1.6. „Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2022 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 252, 1.7.2022 г., стр. 26.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


7.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/2127 НА КОМИСИЯТА

от 4 ноември 2022 година

за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 44, параграф 5, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

На 26 март 2019 г. в съответствие с член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 дружеството Ecolab Deutschland GmbH подаде заявление до Европейската агенция по химикали („Агенцията“) за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди с наименование „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ от продуктов тип 1, описан в приложение V към посочения регламент, като предостави писмено потвърждение, че компетентният орган на Швеция приема да направи оценка на заявлението. Заявлението бе заведено в Регистъра за биоциди под номер на досието BC-RS050191-24.

(2)

Групата биоциди „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ съдържа пропан-1-ол като активно вещество, включено в посочения в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 списък на Съюза на одобрените активни вещества за продуктов тип 1.

(3)

На 9 септември 2021 г. в съответствие с член 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 оценяващият компетентен орган предаде на Агенцията доклад за оценката и заключенията от нея.

(4)

На 24 март 2022 г. Агенцията предостави на Комисията своето становище (2), проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите от групата „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ и окончателния доклад за оценката на групата биоциди в съответствие с член 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(5)

В становището се стига до заключението, че „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ е група биоциди по смисъла на член 3, параграф 1, буква т) от Регламент (ЕС) № 528/2012, отговаря на условията за предоставяне на разрешение на Съюза по член 42, параграф 1 от същия регламент и — при спазване на указаното в проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите — отговаря на условията по член 19, параграфи 1 и 6 от посочения регламент.

(6)

На 12 април 2022 г. в съответствие с член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 Агенцията предаде на Комисията проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите на всички официални езици на Съюза.

(7)

Комисията е съгласна със становището на Агенцията и поради това смята, че е целесъобразно да се предостави разрешение на Съюза за „Ecolab UA BPF 1-Propanol“.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

На дружеството Ecolab Deutschland GmbH се дава разрешение на Съюза № EU-0028430-0000 за предоставяне на пазара и употреба на групата биоциди „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ в съответствие с обобщението на характеристиките на биоцидите в приложението.

Разрешението на Съюза е валидно от 27 ноември 2022 г. до 31 октомври 2032 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 ноември 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  ECHA opinion of 1 March 2021 on the Union authorisation of „Ecolab UA BPF 1-Propanol“ (Становище на ECHA от 1 март 2021 г. относно разрешението Съюза за групата биоциди „Ecolab UA BPF 1-Propanol“), (ECHA/BPC/315/2022), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциди

Ecolab UA BPF 1-Propanol

Вид продукт 1 — Хигиена на човека (Дезинфекциращи средства)

Номер на разрешението: EU-0028430-0000

Номер на актив R4BP: EU-0028430-0000

ЧАСТ I

ПЪРВО ИНФОРМАЦИОННО НИВО

1.   АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1.   Наименование на групата

Наименование

Ecolab UA BPF 1-Propanol

1.2.   Продуктов(и) тип(ове)

Продуктов(и) тип(ове)

ПТ 01 - Хигиена на човека

1.3.   Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението

Име

Ecolab Deutschland GmbH

Адрес

Ecolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Германия

Номер на разрешението

EU-0028430-0000

Номер на актив R4BP

EU-0028430-0000

Дата на издаване на разрешението

27 ноември 2022 г.

Дата на изтичане срока на валидност на разрешението

31 октомври 2032 г.

1.4.   Производител(и) на биоцидите

Име на производителя

Ecolab Europe GmbH

Адрес на производителя

Richtistrasse 7, 8304 Вализелен Швейцария

Местонахождение на производствените обекти

Richtistrasse 7, 8304 Вализелен Швейцария

AFP GmbH, Otto-Brenner-Straße 16, 21337 Люнебург Германия

Acideka S.A., Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6. 4a planta, 48013 Билбао Испания

Adiego, Adiego Ctra De Valencia KM 5, 900, 50410 Cuarte de Huerva Сарагоса Испания

Allied Products, Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate, Fishers Way, Belvedere, Kent, DA17 6BS Белведере Великобритания

Arkema GmbH, Morschheimer Strasse 19, D-67292 Кирхаймболанден Германия

Azelis Denmark, Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Конгенс Люнгбю Дания

Belinka-Ljublijana, Belinka Zasavska Cesta, 95 1001 Любляна Словения

Radio street 24 Bld 1, 105005 Москва Russian Federation

Bio Productions Ltd inc Starpro, 72 Victoria Road Victoria Industrial Estate, West Sussex, RH15 9LH Бъргес Хил Великобритания

Bioxal SA, Route des Varennes - Secteur A, BP 30072 71103 Седекс Франция

Bores Srl, Via Pioppa 179, 44030 Понтеградела (ФЕ) Италия

Brenntag Ardennes, Route de Tournes, CD n 2, 08090 Клирон Франция

Brenntag CEE - Guntramsdorf, Blending Bahnstr 13 A, 2353 Гунтрамсдорф Австрия

Brenntag GmbH, Humboldtring 15, 45472 Мюлхайм Германия

Brenntag Kaiserslautern, Merkurstr. 47, 67663 Кайзерслаутерн Германия

Brenntag Nordic - Haslev, Høsten Teglværksvej 47, 4690 Хаслев Дания

Brenntag Nordic - Vejle, Strandgade 35, 7100 Вейле Дания

Brenntag Normandy, 12 Sente des Jumelles, BP 11 76710 Монвил Франция

Brenntag PL-Zgierz, ul. Kwasowa 5, 95-100 Згеж Полша

Brenntag Quimica, Calle Gutemberg № 22, Poligono Industrial El Lomo, 28906 Getafe Мадрид Испания

Brenntag Schweizerhall, Elsaesserstr. 231, CH-4056 Базел Швейц Швейцария

Brenntag SRL, Str. Gării nr 1, 077040 Чиажна, Илфов Румъния

Budich International GmbH, Dieselstrasse 10, 32120 Хиденхаузен Германия

Caldic Deutschland Chemie B.V, Karlshof 10, D 40231 Дюселдорф Германия

The Carbon Group„ P43 R772, County Cork Рингаскиди Ирландия

Colep Bad Schmiedeberg, Kemberger Str. 3, 06905 Бад Шмидеберг Германия

Comercial Farmaceutica Castel LANA S.A., „Cofarcas“ Condado de Trevino 46 P.I Villalonquejar, 09080 Бургос Испания

Comercial Godo, França 13, 08700 Igaulada Барселона Испания

Courtois Sarl, ZA Sous Le Beer, Route de Pacy, 27730 Бюей Франция

DAN-MOR (Dr Wipe) Natural products and Chemicals Ltd, Or Akiva Industrial Zone, Hailian street 29, 30600 Акива Израел

Denteck BV, Heliumstraat 8, 2718 SL Зутермер Холандия

Donauchem Kft (Hungary), Bányalég utca 37-43, H-1225 Будапеща Унгария

Detergents Burguera S.L, Joan Ballester 50, 07630 Кампос (Балеарски острови) Испания

Champion Technologies Ltd., Minto Avenue, Altens Industrial Estate, AB12 3JZ Абърдийн Великобритания

ECL Biebesheim, Justus-von-Liebig-Straße 11, 64584 Бибесхайм ам Райн Германия

ECL Chalons, Avenue Du General Patton, 51000 Шалон ан шампан Франция

ECL Cisterna, Nalco italiana Manufacturing Srl. Via Ninfina II, 04012 Чистерна ди Латина Италия

Champion Technologies Ltd. Fawley, Fawley Cadland Road Hythe, Hampshire, SO45 3NP Саутхемптън Великобритания

Ecolab Leeds, Lotherton Way, Garforth, LS25 2JY Лийдс Великобритания

ECL Mandra, 25TH KM Old National Road of Athens To Thiva, 19600 Мандра Гърция

ECL Maribor, Vajngerlova Ulica 4, 2000 Марибор Словения

ECL Microtek B.V., Gesinkkampstraat 19, 7051 HR Варсевелд Холандия

ECL Microtek Mosta, Sorbonne Centre F20 Mosta Technopark, Mst 3000 Моста Малта

ECL Microtek Zutphen, Hekkehorst 24, 7027 BN Цутфен Холандия

Ecolab Ltd (IE) and Ecolab Manufacturing IE Ltd (IE), Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate N91, Графство Уестмийт Мълингар Ирландия

ECL Niewegein, Brugwal 11A, 3432 NZ Нювегейн Холандия

ECL Rovigo Esoform, Esoform SRL Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10, 45100 Ровиго Италия

ECL Rozzano, Via A. Grandi, 20089 Милано Италия

ECL Tessenderlo, Havenlaan 4, Ravenshout 4 210 , B-3980 Тесендерло Белгия

ECL Weavergate/Ecolab Ltd (UK)/Ecolab Manufacturing UK Ltd (UK), Winnington Avenue, CW8 3AA Нортуич Великобритания

Ecolab LTD Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, SA11 2HZ Порт Толбът Великобритания

Ferdinand Eiermacher GmbH & Co. KG, Westring 24, 48356 Нордвалде Германия

F.E.L.T., B.P 64 10 Rue du Vertuquet, 59531 Ньовил ан ферен Франция

Gallows Green Services Ltd., Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane, YO7 3HR Тирск Великобритания

Gerdisa German Rodriguez Drogas IND., Gerdisa Poligono Industrial Miralcampo C.Pintura n.-4, parc.37, 19200 Azuqueca de Henares Гуадалахара Испания

Girasol Natural Products BV, De Veldoven 12-14, 3342 GR Хендрик-Идо-Амбахт Холандия

Henkel Engels, 48 Pr. Stroitelei, 413116 Саратов Russian Federation

IMECO GmbH & Co. KG, Boschstraße 5, D-63768 Хьосбах Германия

Innovate GmbH, Am Hohen Stein 11, 06618 Наумбург Германия

Interfill LCC-Tosno, 187000 Moskovskoye shosse 1, 187000 Ленинградска област Russian Federation

Jodel, Jodel Zona Industrial 2050, 2050 Авейрас де Сима Португалия

Kleimann GmbH, Am Trieb 13, 72820 Зоненбюл Германия

Kompak Nederland BV, 433651 Bavel 0031-161 Бавел Холандия

La Antigua Lavandera S.L., Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410 Apartado de Correos 58, 41500 Alcala De Guadaira Севиля Испания

Laboratoires Anios, Pavé du moulin, 59260 Лил-Илем Франция

Laboratoires Anios, 3330 Rue de Lille, 59262 Сенген-ан-Мелантоа Франция

Laboratoires Prodene Klint, Site de Mitry-Mory 2, Rue Denis Papin ZI Mitry-Compans, 77290 Митри Мори Франция

Lichtenheldt GmbH, Lichtenheldt Industriestrasse 7-9, 23812 Валщед Германия

Lonza GmbH, Morianstr.32, 42103 Вупертал Германия

Multifill BV, Constructieweg 25-A, 3641 SB Мийдрехт Холандия

NALCO Finland Manufacturing Oy (Tesjoki), Kivikummuntie 1, 07955 Тесйоки Финландия

NALCO Celra, Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial, 17460 Селра Испания

NOPA Nordisk Parfumerivare, Hvedevej 2-22, DK-8900 Ранерс Дания

Nuova Farmec Srl, Via Flemming 7, 37026 Settimo di Pescantina (VR) Верона Италия

Pal International Ltd, Sandhurst Street, LE17 4JA Лейчестър Великобритания

Planol GmbH, Maybachstr 17, 63456 Ханау Германия

Plum A/S, Frederik Plums Vej 2, DK 5610 Асенс Дания

Productos La Corberana S.L., Ctra Corbera Polinyá, s/№ 4, 46612 Валенсия Испания

The Proton Group Ltd, Ripley Drive, Normanton Industrial Estate, WF6 1QT Уейкфийлд Великобритания

Quimicas Morales S.L., Misiones, 11 Urb. El Sebadal, 05005 Лас Палмас де Гран Канария Испания

RNM Productos Quimicos, Lda Rua da Fabrica 123, Segade, 4765-080 Карейра Вила Нова де Фамаликау Португалия

RP Adam Ltd (Arpal Group), North Riverside Business Park, Riverside Road„ TD7 5DU Селкирк Великобритания

Roquette & Barentz, Roquette Freres, Route De La Gorgue, F-62136 Лестрем Франция

Rutpen Ltd, Membury Airfield, Lambourn, RG16 7TJ Мембъри Великобритания

Simagec, Z.I. de Rousset/Peynier, 54 Avenue de la Plaine„ 13790 Русе Франция

Solimix, Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere, Molanta, 08799 Olerdola Барселона Испания

Staub & Co - Silbermann GmbH, Industriestraße 3, D-86456 Габлинген Германия

Stockmeier Chemie, Eilenburg GmbH & Co. Kg, Gustav-Adolf-Ring 5, 04838 Еленберг Германия

Synerlogic BV (IN2FOOD), L.J. Costerstraat 5, 6827 Арнем Холандия

Techtex (Technical Textile Services Ltd), Units 7 & 8, Rhodes Business Park Silburn Way, Middleton, M24 4NE Манчестър Великобритания

Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue, SK9 3RN Уилмслоу Великобритания

Univar SPA, Via Caldera 21, 20-153 Милано Италия

Van Dam Bodegraven B.V, Postbus 48 NL, 2410 AA Бодегравен Холандия

McBride, Calle Ramón Esteve, 0 S/N (Pol L’Illa)„ 08650 Botjosa (la) Барселона Испания

Extruplast, Avenue de la Repentie, 1700 Ла Рошел Франция

Brenntag Hungary Kft, Bányalég u. 45, 1225 Будапеща Унгария

DR. Becher GmbH, Vor den Specken 3„ 30926 Зеелце Германия

Danlind AS, Lægaardvej 90 - 94, DK-7500 Холстебро Дания

Farmak Moravia a.s, Na Vlčinci 16„ 779 00 Оломоуц Чешка република

Hydrachem LTD, Gillmans Industrial Estate, Natts Lane, RH14 9EZ Билингхърст Великобритания

Julius Hoesch GmbH, Birkesdorfer Str. 5, 52353 Дюрен Германия

Medentech LTD, Whitemill Industrial Estate, Wexford Уексфорд Ирландия

MKS GmbH & CO KG, Am Ockenheimer Graben 43, 55411 Бинген ам Рейн Германия

PDI, Aber Park, Aber Road, CH6 5EX Флинт Великобритания

Peenwhite LTD, Midpoint 18 Business Park, Aston Way„ CW10 0HS Мидълуич Великобритания

Jago Pro Sp.z.o.o., Szczakowska 35, 43-600 Jaworzno Полша

Wesso AG, Martin-Luther-Str.10, 91217 Херсбрук Германия

CID Lines NV, Waterpoorstraat 2, 8900 Ѝпер Белгия

1.5.   Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество

Пропан-1-ол

Име на производителя

BASF SE

Адрес на производителя

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Лудвигсхафен Германия

Местонахождение на производствените обекти

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Лудвигсхафен Германия


Активно вещество

Пропан-1-ол

Име на производителя

OQ Corporation

Адрес на производителя

2001 FM 3057, TX 77414 Бей Сити САЩ

Местонахождение на производствените обекти

2001 FM 3057, TX 77414 Бей Сити САЩ

2.   СЪСТАВ И ФОРМУЛАЦИЯ НА ГРУПАТА ПРОДУКТИ

2.1.   Качествени и количествени данни за състава на групата

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Мин.

Макс.

Пропан-1-ол

 

Активно вещество

71-23-8

200-746-9

70,35

75,38

2.2.   Вид(ове) формулация

Формулация(и)

AL - Всяка друга течност

ЧАСТ II

ВТОРО ИНФОРМАЦИОННО НИВО — МЕТА SPC

МЕТА SPC 1

1.   АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 1

1.1.   Идентификатор на мета SPC 1

Идентификатор

meta SPC 1

1.2.   Последната част от номера на разрешението

Номер

1-1

1.3.   Продуктов(и) тип(ове)

Продуктов(и) тип(ове)

ПТ 01 - Хигиена на човека

2.   СЪСТАВ НА МЕТА SPC 1

2.1.   Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 1

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Мин.

Макс.

Пропан-1-ол

 

Активно вещество

71-23-8

200-746-9

70,35

75,38

2.2.   Вид (видове) рецептура на мета SPC 1

Формулация(и)

AL - Всяка друга течност

3.   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 1

Категория на опасност

Запалими течност и пари.

Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Препоръки за безопасност

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. – Тютюнопушенето забранено.

Използвайте предпазна маска за лице.

Използвайте предпазни очила.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

Избягвайте вдишване на изпарения.

При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

4.   АЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 1

4.1.   Описание за използване

Таблица 1.

Употреба # 1 – Дезинфекция на ръцете

Продуктов тип

ПТ 01 - Хигиена на човека

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Хигиенна дезинфекция на ръцете с втриване

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: Бактерии

Общоприето наименование: Бактерии

Етап на развитие: Няма данни

Научно наименование: Туберкулозни бацили

Общоприето наименование: Туберкулозни бацили

Етап на развитие: Няма данни

Научно наименование: Дрожди

Общоприето наименование: Дрожди

Етап на развитие: Няма данни

Научно наименование: Вируси с обвивка

Общоприето наименование: Вируси с обвивка

Етап на развитие: Няма данни

Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)

Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)

Етап на развитие: Няма данни

Област на употреба

На закрито

На закрито

Дезинфекция на ръцете

Зони за обработка на храни (промишлени, институционални и болнични кухненски зони (без контакт с пациентите))

Хигиенна дезинфекция на ръцете с втриване, върху видимо чисти ръце

Метод(и) на прилагане

Метод: Ръчна или автоматична помпа

Подробно описание:

Ръчно (лакътен лост или безконтактно) Автоматично (с помпа)

Степен и честота на приложение

Норма на приложение: 3 ml

Pазреждане: Готов за употреба

Брой и време на кандидатстване:

10 пъти на ден

Категория(и) потребители

Индустриална

Професионална

Размери и материал на опаковките

HDPE бутилка 100-20 000 ml, бидон.

4.1.1.   Специфични инструкции за употреба

Вижте общите мерки (5.1)

4.1.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Вижте общите мерки (5.2)

4.1.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите мерки (5.3)

4.1.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите мерки (5.4)

4.1.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите мерки (5.5)

5.   ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА (1) НА МЕТА SPC 1

5.1.   Инструкции за употреба

Употреба 1 – Дезинфекция на ръцете

Дезинфекция на ръцете за зони за обработка на храни:

Нанесете 3 ml продукт върху чистите и сухи ръце за:

30 секунди срещу бактерии/дрожди/туберкулозни бацили/вируси с обвивка

60 секунди за вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)

Ръцете трябва да се поддържат влажни през цялото време на контакт.

5.2.   Мерки за намаляване на риска

Да се избягва контакт с очите.

Ако е необходимо презареждане, трябва да се използват ръкавици и предпазни очила.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за грижа за кожата.

5.3.   Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поддържайте в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.

При симптоми: Обадете се на 112/линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Информация за здравния персонал/лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо, след което се обадете на ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Незабавно промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на поне 15 минути. Обадете се на 112/линейка за медицинска помощ.

Предпазни мерки за опазване на околната среда: да не се допуска контакт с почвата, надземните или подпочвените води.

5.4.   Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Продукт и остатъци от продукта: Продуктът не трябва да попада в канализационната система, водни басейни или почвата. Когато е възможно, рециклирането е за предпочитане пред обезвреждането или изгарянето. Ако рециклирането не е възможно, изхвърлете в съответствие с местните разпоредби. Изхвърлете отпадъците в одобрено съоръжение за обезвреждане на отпадъци.

Опаковка: Празните контейнери следва да бъдат транспортирани до одобрен обект за обработка на отпадъци за рециклиране или обезвреждане. Изхвърляйте опаковките само ако са напълно изпразнени и затворени. Не използвайте повторно празните контейнери. Изхвърлете в съответствие местните, държавни и федерални разпоредби.

5.5.   Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Да се пази от топлина и източници на запалване. Съхранявайте на хладно и добре проветриво място. Пазете отокислители. Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява в подходящо етикетирани контейнери. Да се съхранява при температура между 0 °C и 25 °C.

Срок на годност: 4 години

6.   ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

7.   ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 1

7.1.   Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт

Търговско наименование

Skinman Sensitive

Пазарен регион: EU

 

P3-Manodes LI

Пазарен регион: EU

Epicare DES

Пазарен регион: EU

Manodes LI

Пазарен регион: EU

Номер на разрешението

EU-0028430-0001 1-1

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Пропан-1-ол

 

Активно вещество

71-23-8

200-746-9

70,35


(1)  Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 1.


РЕШЕНИЯ

7.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/15


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2022/2128 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 27 октомври 2022 година

за изменение на Решение (ЕС) 2019/1311 относно трета поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2019/21) (ЕЦБ/2022/37)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, първо тире, член 12.1, член 18.1, второ тире и член 34.1, второ тире от него,

като взе предвид Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка от 19 декември 2014 г. относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (Насоки относно общата документация) (ЕЦБ/2014/60) (1) ,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 1, параграф 4 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60) Управителният съвет може по всяко време да променя средствата, инструментите, изискванията, критериите и процедурите за изпълнение на операциите по паричната политика на Евросистемата.

(2)

На 22 юли 2019 г. в изпълнение на основната си цел за поддържане на ценова стабилност чрез запазване на благоприятни условия за банково кредитиране и като подкрепя по този начин нерестриктивната позиция на паричната политика в държавите членки, чиято парична единица е еврото, Управителният съвет прие Решение (ЕС) 2019/1311 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2019/21) (2) . В това решение се предвижда извършване на трета поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЦДОР-III) за периода от септември 2019 г. до март 2021 г.

(3)

След приемането на Решение (ЕС) 2019/1311 (ЕЦБ/2019/21) параметрите и условията на ЦДОР-III бяха неколкократно прекалибрирани, както беше счетено за необходимо и целесъобразно с оглед на съществуващите по това време рискове за ценовата стабилност, трансмисионния механизъм на паричната политика и икономическите перспективи в еврозоната. Тези корекции бяха извършени в среда на временно забавяне на темпа на инфлацията, изискваща силно нерестриктивна позиция на паричната политика, за да се гарантира ценова стабилност в средносрочен план. По-специално, на 12 септември 2019 г. с цел да запази благоприятните условия за банково кредитиране, да осигури плавното предаване на паричната политика в държавите членки, чиято парична единица е еврото, и да подкрепи нерестриктивната позиция на паричната политика, Управителният съвет реши да промени някои параметри на ЦДОР-III, включително да увеличи срока до падежа на всички операции от две на три години и да предвиди намаление на приложимите лихвени проценти. На 12 март 2020 г. с цел да подпомогне отпускането на банкови кредити на най-засегнатите от разпространението на заболяването коронавирус (COVID-19), по-специално на малките и средните предприятия, Управителният съвет реши да промени някои параметри на ЦДОР-III, включително да увеличи квотата на заети средства. Освен това, с цел да подпомогне допълнително предоставянето на кредити на домакинствата и фирмите в условията на преобладаващи икономически сътресения и засилена несигурност, на 30 април 2020 г. Управителният съвет реши да предвиди при определени условия допълнително временно намаление на лихвените проценти, които се прилагат спрямо всички ЦДOP-III (3). На 10 декември 2020 г. Управителният съвет взе решение за допълнително прекалибриране на условията на ЦДОР-III с цел запазване на благоприятните условия за финансиране, докато трае пандемията, и по този начин да се подпомогне притокът на кредит към всички сектори на икономиката, да се окаже подкрепа на икономическата активност и да се запази ценовата стабилност в средносрочен план. По-специално бе решено периодът, за който ще се прилагат значително по-благоприятни условия, да се удължи до юни 2022 г., да бъдат проведени три допълнителни операции между юни и декември 2021 г. и да се увеличи общата сума, която участниците имат право да заемат в ЦДОР-III. По това време Управителният съвет посочи, че остава в готовност да приспособи всички свои инструменти по подходящ начин, за да осигури устойчиво доближаване на инфлацията към целевото равнище в съответствие със стремежа си към симетрия (4).

(4)

ЦДОР-III, коригирани при необходимост, поради това изиграха ключова роля за поддържането на ценова стабилност, по-специално по време на острата фаза на пандемията, като запазиха благоприятни условия за финансиране в среда на временно забавяне на темпа на инфлацията и подкрепиха нерестриктивната позиция на паричната политика, необходима за справяне със сериозните рискове от влошаване на икономиката и ценовата стабилност. През този период Европейската централна банка (ЕЦБ) предостави изключително благоприятни условия за финансиране на участващите кредитни институции чрез ЦДОР-III с цел поддържане на кредитирането на реалната икономика в период на силен стрес.

(5)

Бързото и неочаквано повишаване на инфлацията до равнища, които са безпрецедентни след въвеждането на еврото, дължащо се главно на неочаквано високите енергийни разходи и недостиг на доставки, както и същественото повишение на прогнозата за средносрочната инфлация от края на 2021 г. насам, изискват основна преоценка на подходящата позиция на паричната политика. Цените на енергията и суровините рязко се повишиха след руското нашествие в Украйна и последвалите смущения в търговията изостриха затрудненията в доставките, повишената несигурност и засиления инфлационен натиск в различните сектори. Тази драстична промяна в обстоятелствата не е било възможно да се предвиди както при установяването на ЦДОР-III, така и при прекалибрирането на техните условия, и се дължеше до голяма степен на външни сътресения. Тази неочаквана и безпрецедентна промяна в обстоятелствата, утежнени от икономическите последици от руската инвазия в Украйна, изисква корекции в позицията на паричната политика и прекалибриране на всички инструменти на паричната политика, включително ЦДОР-III. По-специално, Управителният съвет предприе ускорен път на нормализиране на паричната политика с изтеглена във времето концентрация на мерките, за да се гарантира, че инфлацията се стабилизира на целта от 2 % в средносрочен план в съответствие със задачата на ЕЦБ за ценова стабилност. От декември 2021 г. Управителният съвет реши да преустанови нетните покупки на активи по програмата за закупуване на активи и програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия, и впоследствие да увеличи основните лихвени проценти на ЕЦБ с общо 200 базисни пункта до момента.

(6)

Докато повишаването на основните лихвени проценти досега беше предавано гладко на домакинствата и предприятията в еврозоната, настоящите обстоятелства изискват допълнително ускоряване на предаването на лихвената политика към условията за финансиране в по-широк план. Съществуващите ценови условия на ЦДОР-III предполагат, че преди и след двата периода със специален лихвен процент от 24 юни 2020 г. до 23 юни 2022 г. приложимият лихвен процент е свързан с лихвения процент по депозитното улеснение или с лихвения процент по основните операции по рефинансиране за целия срок на съответната операция. Това забавя нормализирането на условията за банково кредитиране и възпрепятства способността на ЕЦБ да изпълнява задачата си за поддържане на ценовата стабилност. Всъщност с повишаването на основните лихвени проценти процентът на ЦДОР-III се коригира само много постепенно. Поради това настоящите условия на ЦДОР-III предлагат много малко стимули за участващите кредитни институции да изплатят предсрочно своите непогасени суми по ЦДОР-III. Настоящите условия на ЦДОР-III също така допринасят за поддържането на по-голям баланс на Евросистемата, което от своя страна е в ущърб на планираното нормализиране на паричната политика. Това е така, защото размерът на баланса на централната банка е ключов сигнал за степента на нерестриктивност на паричната политика към икономиката и оказва пряко влияние върху цената на ликвидността на пазара. Следователно една корекция в условията на ЦДОР-III, с която се премахва възпиращият фактор за предсрочно погасяване от страна на участниците на непогасените им суми по ЦДОР-III, би благоприятствала и намаляването на баланса на Евросистемата, привеждайки го в по-голямо съответствие с настоящата позиция по паричната политика. Следователно корекцията в условията на ЦДОР-III преследва целта за поддържане на ценовата стабилност чрез ускоряване на нормализирането на условията за финансиране и намаляване на баланса на Евросистемата.

(7)

На 27 октомври 2022 г. Управителният съвет реши да приеме допълнителни мерки на паричната политика, целящи да гарантират своевременното връщане на инфлацията към средносрочната цел на ЕЦБ от 2 %. Управителният съвет счита, че пълният набор от мерки, приети на 27 октомври 2022 г., е необходим и пропорционален за прилагане на позиция на паричната политика, подходяща за възстановяване на ценовата стабилност в средносрочен план. Като част от този пакет Управителният съвет реши, че лихвеният процент, който трябва да се прилага към всяка съответна непогасена ЦДОР-III, трябва да се изчислява, както следва: считано от 23 ноември 2022 г. до датата на падежа или датата за предсрочно погасяване на всяка съответна непогасена ЦДОР-III, лихвеният процент следва да бъде индексиран спрямо средните приложими основни лихвени проценти на ЕЦБ за този период, а не за срока на действие на всяка съответна ЦДОР-III, за да се допринесе за цялостния процес на нормализиране на паричната политика.

(8)

Смята се, че обвързването на лихвения процент по ЦДОР-III със средния лихвен процент по депозитното улеснение или със средния лихвен процент по основните операции по рефинансиране за остатъчния матуритет на съответната ЦДОР-III е подходящо за предизвикване на ускорено нормализиране на условията за финансиране и намаляване на баланса на Евросистемата, за да се постигне целта за поддържане на ценова стабилност. Очаква се тази мярка да увеличи разходите на банките за финансиране, като по този начин да допринесе за своевременното възстановяване на ценовата стабилност в настоящата инфлационна среда. Освен това се очаква увеличението на разходите за банково финансиране в резултат от прекалибрирането на условията на ЦДОР-III да окаже влияние върху лихвените проценти по кредитите, което не е незначително. Влиянието на промените в условията на ЦДОР-III върху лихвените проценти по банковите кредити в крайна сметка се очаква да окаже значително понижаващо въздействие върху инфлацията в средносрочен план. Освен това се очаква промените в условията на ЦДОР-III да премахнат възпиращите фактори за предсрочно погасяване на непогасените заети средства по ЦДОР-III от страна на участващите кредитни институции, като по този начин намалят баланса на Евросистемата и допринесат за цялостното нормализиране на паричната политика.

(9)

Обвързването на лихвения процент по ЦДОР-III със средния лихвен процент по депозитното улеснение или със средния лихвен процент по основните операции по рефинансиране за остатъчния срок до падежа на съответната операция ЦДОР-III не надхвърля необходимото. Не съществуват мерки на паричната политика с по-малка степен на намеса, които в същото време да са и еднакво ефикасни за постигане на целта за едновременно предизвикване на нормализиране на условията за финансиране и намаляване на баланса на Евросистемата. Освен това желаният напредък към по-строги парични условия и условия за финансиране, който би бил постигнат чрез коригирано ценообразуване на ЦДОР-III, не би могъл да бъде постигнат по-ефективно чрез повишаване на лихвените проценти.

(10)

Всяко потенциално неблагоприятно въздействие, което предложените промени могат да окажат върху участващите кредитни институции, се смекчава чрез запазване на приложимото в момента благоприятно ценообразуване до 22 ноември 2022 г., чрез въвеждане на допълнителни дати за предсрочно погасяване, на които тези институции биха могли да погасят непогасените си суми по ЦДОР-III, чрез предоставяне на достатъчно време да преразгледат структурата на финансирането си, преди промените да влязат в сила, и чрез продължаване на предлагането на лихвен процент по ЦДОР-III, който дори след промяната е благоприятен в сравнение с възможностите за пазарно финансиране. Съществуващото изчисляване на лихвения процент поради това следва да се запази за периода от датата на сетълмент на всяка съответна ЦДОР-III до 22 ноември 2022 г. Освен това следва да се въведат три допълнителни дати за доброволно предсрочно погасяване, за да се предоставят на участниците в ЦДОР-III допълнителни възможности за прекратяване на съответната ЦДОР-III или намаляване на сумата по нея преди падежа.

(11)

Като се има предвид важността на целта за поддържане на ценова стабилност, промяната на ценообразуването на ЦДОР-III във възможно най-кратък срок и без преходни мерки е от съществено значение за постигане на заложените цели за предизвикване на ускорено нормализиране на условията за финансиране и намаляване на баланса на Евросистемата. Приемането на преходни мерки би намалило ефективността на промените за насърчаване на банките да нормализират условията за кредитиране и би запазило силни възпиращи фактори за предсрочно доброволно погасяване, както и би създало риск от размиване на политическия сигнал, предаван чрез мярката. Поради това настоящото решение следва спешно да влезе в сила.

(12)

Поради това Решение (ЕС) 2019/1311 (ЕЦБ/2019/21) следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменения

Решение (ЕС) 2019/1311 (ЕЦБ/2019/21) се изменя, както следва:

1.

Член 1 се изменя, както следва:

а)

точка 23 се заличава;

б)

добавят се следните точки:

„(29)

„период с лихвен процент преди ПСЛП“ e периодът от датата на сетълмент на съответната ЦДОР-III до 23 юни 2020 г., т.е. периодът с лихвен процент, непосредствено предхождащ периода със специален лихвен процент (ПСЛП);

(30)

„период с лихвен процент след ДПСЛП“ е периодът от 24 юни 2022 г. до по-ранната дата от 22 ноември 2022 г. или датата за предсрочно погасяване на съответната ЦДОР-III, според случая, т.е. периодът с лихвен процент непосредствено след допълнителния период със специален лихвен процент (ДПСЛП);

(31)

„основен период с лихвен процент“ е периодът от датата на сетълмент на съответната ЦДОР-III до по-ранната дата от 22 ноември 2022 г. или датата за предсрочно погасяване на съответната ЦДОР-III, според случая, т.е. периодът, включващ периода с лихвен процент преди ПСЛП, периода със специален лихвен процент, допълнителния период със специален лихвен процент и периода с лихвен процент след ДПСЛП;

(32)

„последен период с лихвен процент“ е периодът от 23 ноември 2022 г. до по-ранната дата от датата на падежа на съответната ЦДОР-III или датата за предсрочно погасяване на съответната ЦДОР-III, според случая.“

2.

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Лихва

1.   Лихвеният процент, който се прилага към сумите, заети по всяка от първите седем ЦДОР-III от участниците, чието допустимо нетно кредитиране през специалния референтен период е равно или надхвърля референтното им нетно кредитиране и чието допустимо нетно кредитиране през допълнителния специален референтен период е по-ниско от референтното им нетно кредитиране, се изчислява по следния начин, като се спазват условията, посочени в член 6, параграф 3а:

а)

по време на периода със специален лихвен процент лихвеният процент е средният лихвен процент по депозитното улеснение за този период минус 50 базисни пункта. Полученият лихвен процент не трябва да бъде по-висок от минус 100 базисни пункта;

б)

по време на допълнителния период със специален лихвен процент лихвеният процент е по-ниският измежду следните проценти:

i)

средния лихвен процент по основните операции по рефинансиране за този период минус 50 базисни пункта;

ii)

средния лихвен процент по депозитното улеснение за основния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III;

в)

по време на периодите с лихвен процент преди ПСЛП и след ДПСЛП на съответната ЦДОР-III лихвеният процент е средният лихвен процент по депозитното улеснение за основния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III;

г)

по време на последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III лихвеният процент е средният лихвен процент по депозитното улеснение за този период.

2.   Лихвеният процент, който се прилага към сумите, заети по всяка от първите седем ЦДОР-III от участниците, чието допустимо нетно кредитиране през специалния референтен период и през допълнителния специален референтен период е по-ниско от референтното им нетно кредитиране, но чието допустимо нетно кредитиране през втория референтен период надхвърля референтното им нетно кредитиране, се изчислява по следния начин:

а)

по време на периода със специален лихвен процент лихвеният процент е по-ниският измежду следните проценти:

i)

средния лихвен процент по основните операции по рефинансиране за този период минус 50 базисни пункта;

ii)

лихвения процент, изчислен в зависимост от отклонението от референтната непогасена сума, както е посочено в буква в);

б)

по време на допълнителния период със специален лихвен процент лихвеният процент е по-ниският измежду следните проценти:

i)

средния лихвен процент по основните операции по рефинансиране за този период минус 50 базисни пункта;

ii)

лихвения процент, изчислен в зависимост от отклонението от референтната непогасена сума, както е посочено в буква в);

в)

по време на периодите с лихвен процент преди ПСЛП и след ДПСЛП на съответната ЦДОР-III лихвеният процент е по-нисък от средния лихвен процент по основните операции по рефинансиране за основния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III и може да бъде толкова нисък, колкото средния лихвен процент по депозитното улеснение за основния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III в зависимост от отклонението от референтната непогасена сума;

г)

през последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III лихвеният процент е по-нисък от средния лихвен процент по основните операции по рефинансиране за този период и може да бъде толкова нисък, колкото средния лихвен процент по депозитното улеснение за този период в зависимост от отклонението от референтната непогасена сума.

3.   Лихвеният процент, който се прилага към сумите, заети по всяка от първите седем ЦДОР-III от участниците, чието допустимо нетно кредитиране по време на втория референтен период, на специалния референтен период и на допълнителния специален референтен период е по-ниско от референтното им нетно кредитиране, се изчислява по следния начин:

а)

по време на периода със специален лихвен процент лихвеният процент е средният лихвен процент по основните операции по рефинансиране за този период минус 50 базисни пункта;

б)

по време на допълнителния период със специален лихвен процент лихвеният процент е средният лихвен процент по основните операции по рефинансиране за този период минус 50 базисни пункта;

в)

по време на периодите с лихвен процент преди ПСЛП и след ДПСЛП на съответната ЦДОР-III лихвеният процент е средният лихвен процент по основните операции по рефинансиране за основния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III;

г)

по време на последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III лихвеният процент е средният лихвен процент по основните операции по рефинансиране за този период.

3a.   Лихвеният процент, който се прилага към сумите, заети по всяка от първите седем ЦДОР-III от участниците, чието допустимо нетно кредитиране през допълнителния специален референтен период е равно или надхвърля референтното им нетно кредитиране, се изчислява по следния начин, като се спазват условията, посочени в член 6, параграф 3б:

а)

по време на периода с лихвен процент преди ПСЛП на съответната ЦДОР-III лихвеният процент се изчислява съгласно параграф 1, буква в), параграф 2, буква в) или параграф 3, буква в), според случая;

б)

по време на периода със специален лихвен процент лихвеният процент се изчислява съгласно параграф 1, буква а), параграф 2, буква а) или параграф 3, буква а), според случая;

в)

по време на допълнителния период със специален лихвен процент лихвеният процент е средният лихвен процент по депозитното улеснение за този период минус 50 базисни пункта. Полученият лихвен процент във всеки случай не трябва да бъде по-висок от минус 100 базисни пункта;

г)

по време на периода с лихвен процент след ДПСЛП на съответната ЦДОР-III лихвеният процент е средният лихвен процент по депозитното улеснение за основния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III;

д)

по време на последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III лихвеният процент е средният лихвен процент по депозитното улеснение за този период.

3б.   Лихвеният процент, който се прилага към сумите, заети по осмата или последваща ЦДОР-III от участниците, чието допустимо нетно кредитиране през допълнителния специален референтен период е равно или надхвърля референтното им нетно кредитиране, се изчислява по следния начин, като се спазват условията, посочени в член 6, параграф 3б:

а)

по време на допълнителния период със специален лихвен процент лихвеният процент е средният лихвен процент по депозитното улеснение за този период минус 50 базисни пункта. Полученият лихвен процент във всеки случай не трябва да бъде по-висок от минус 100 базисни пункта;

б)

по време на периода с лихвен процент след ДПСЛП на съответната ЦДОР-III лихвеният процент е средният лихвен процент по депозитното улеснение за основния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III;

в)

по време на последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III лихвеният процент е средният лихвен процент по депозитното улеснение за този период.

3в.   Лихвеният процент, който се прилага към сумите, заети по осмата или последваща ЦДОР-III от участниците, чието допустимо нетно кредитиране през допълнителния специален референтен период е по-ниско от референтното им нетно кредитиране, се изчислява по следния начин:

а)

по време на допълнителния период със специален лихвен процент лихвеният процент е средният лихвен процент по основните операции по рефинансиране за този период минус 50 базисни пункта;

б)

по време на периода с лихвен процент след ДПСЛП на съответната ЦДОР-III лихвеният процент е средният лихвен процент по основните операции по рефинансиране за основния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III;

в)

по време на последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III лихвеният процент е средният лихвен процент по основните операции по рефинансиране за този период.

4.   В приложение I се съдържа подробна информация за изчисляването на лихвените проценти. Окончателният лихвен процент се съобщава на участниците в съответствие с указателния календар за ЦДОР-III, публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

5.   Лихвата се плаща за минал период на падежа на всяка ЦДОР-III или при предсрочно погасяване съгласно предвиденото в член 5a, според случая.

6.   Ако поради упражняването на средствата за правна защита, с които дадена НЦБ разполага съгласно договорните или регулаторните си разпоредби, участникът трябва да погаси непогасени суми по една от първите седем ЦДОР-III, преди да му бъдат съобщени данните за лихвите, отнасящи се за втория и за специалните референтни периоди, лихвеният процент, приложим към сумите, които са заети от този участник по всяка от първите седем ЦДОР-III и спрямо които се прилага задължително погасяване, е: а) за периода със специален лихвен процент, средният лихвен процент по основните операции по рефинансиране за този период минус 50 базисни пункта; б) за допълнителния период със специален лихвен процент, средният лихвен процент по основните операции по рефинансиране за този период минус 50 базисни пункта; и в) за периода с лихвен процент преди ПСЛП, средният лихвен процент по основните операции по рефинансиране за основния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III до датата, на която НЦБ е изискала извършването на погасяването. Ако такова погасяване трябва да бъде направено, след като данните за лихвите, отнасящи се за втория и за специалните референтни периоди, са съобщени на участника, но преди да му бъдат съобщени данните за лихвените проценти, отнасящи се за допълнителния специален референтен период, лихвеният процент, приложим към сумите, които са заети от този участник по всяка от първите седем ЦДОР-III и спрямо които се прилага задължително погасяване, се определя съгласно параграфи 1—3. Ако такова погасяване трябва да бъде направено, след като на участника са съобщени данните за лихвите, отнасящи се за допълнителния специален референтен период, лихвеният процент, който се прилага към изискуемите за погасяване суми, заети от този участник по всяка от първите седем ЦДОР-III, се определя съгласно параграфи 1—3а.

Ако поради упражняването на средствата за правна защита, с които дадена НЦБ разполага съгласно договорните или регулаторните си разпоредби, участникът трябва да погаси непогасените суми в осмата или в последваща ЦДОР-III, преди да му бъде съобщен полученият лихвен процент за допълнителния специален референтен период, лихвеният процент, приложим към сумите, които са заети от този участник по осмата или последваща ЦДОР-III и спрямо които се прилага задължително погасяване, се определя съгласно параграф 3в. Ако такова погасяване трябва да бъде направено, след като на участника са съобщени данните за лихвите, отнасящи се за допълнителния специален референтен период, лихвеният процент, приложим към сумите, които са заети от този участник по осмата или последваща ЦДОР-III и спрямо които се прилага задължително погасяване, се определя съгласно параграфи 3б и 3в.

7.   Ако контрагентите доброволно погасяват предсрочно заетите суми в една от първите седем ЦДОР-III в съответствие с член 5а преди да им бъдат съобщени данните за лихвите, отнасящи се за допълнителния специален референтен период, лихвеният процент за допълнителния период със специален лихвен процент се изчислява съгласно параграф 1, буква б), параграф 2, буква б) и параграф 3, буква б).“

3.

В член 5а се добавя следният параграф 5:

„5.   В допълнение към възможностите за предсрочно погасяване, предвидени в параграф 1, участниците имат също така възможността да прекратят съответната ЦДОР-III или да намалят сумата по нея преди падежа на някоя от следните допълнителни дати за предсрочно погасяване:

а)

23 ноември 2022 г.;

б)

25 януари 2023 г.;

в)

22 февруари 2023 г.

За целите на първа алинея, буква а) и чрез дерогация от параграфи 3 и 4 по отношение на сроковете за уведомяване за планирано предсрочно погасяване и обвързващото му действие, когато участник прекрати съответната ЦДОР-III или намали сумата по нея на 23 ноември 2022 г., той уведомява съответната НЦБ най-малко една седмица преди допълнителната дата за предсрочно погасяване, че възнамерява да погаси съгласно процедурата за предсрочно погасяване на тази допълнителна дата за предсрочно погасяване. Уведомлението става задължително за съответния участник една седмица преди тази дата за предсрочно погасяване.“

4.

В член 7, параграф 1 букви е) и ж) се заменят със следното:

„е)

ако участникът не предостави на съответната НЦБ данните за третия отчет или резултатите от оценката на одитора на данните за третия отчет в съответния срок, посочен в указателния календар за ЦДОР-III, публикуван на уебсайта на ЕЦБ, се прилагат следните правила:

i)

ако данните за третия отчет или резултатите от оценката на одитора на тези данни са получени от съответната НЦБ в рамките на 14 календарни дни, считано от деня след изтичането на съответния срок, за всеки ден до получаването на участника се налага санкция, равна на общата непогасена сума, заета от участника по ЦДОР-III, разделена на 1 000 000 (или, ако тази сума е по-малка от 1 000 EUR, санкция в размер на 1 000 EUR за всеки ден до получаването). Понесените на ден санкции се натрупват и начисляват на участника от съответната НЦБ след получаване на всички данни за третия отчет или на оценката на одитора на тези данни. Данните за лихвените проценти, отнасящи се до втория референтен период, се съобщават от съответната НЦБ на участника на 1 юли 2022 г.;

ii)

ако данните за третия отчет или резултатите от оценката на одитора на тези данни не са получени от съответната НЦБ в рамките на срока от 14 календарни дни, посочен в подточка i), лихвеният процент, изчислен съгласно член 5, параграф 1, буква б), член 5, параграф 2, буква б) или член 5, параграф 3, буква б) (ако участникът вече е участвал в една от първите седем ЦДОР-III) или съгласно член 5, параграф 3в, буква а) (ако участникът е участвал в осмата или последваща ЦДОР-III), според случая, се прилага по време на допълнителния период със специален лихвен процент към заетите от този участник суми по тези ЦДОР-III. По време на периода с лихвен процент след ДПСЛП лихвеният процент се изчислява съгласно член 5, параграф 1, буква в), член 5, параграф 2, буква в), член 5, параграф 3, буква в) или член 5, параграф 3в, буква б), според случая. По време на последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III лихвеният процент се изчислява съгласно член 5, параграф 1, буква г), член 5, параграф 2, буква г), член 5, параграф 3, буква г) или член 5, параграф 3в, буква в), според случая. Ако данните за третия отчет не са получени от съответната НЦБ в рамките на срока от 14 календарни дни, посочен в подточка i), на участника се налага също така санкция в размер на 5 000 EUR, която се начислява на участника от съответната НЦБ след получаване на всички данни за третия отчет;

ж)

ако участникът не изпълни по друг начин задълженията си съгласно член 6, параграф 6, 7 или 8а, средният лихвен процент по основните операции по рефинансиране за основния период с лихвен процент на всяка съответна ЦДОР-III се прилага за сумите, заети от този участник по ЦДОР-III, освен през периода със специален лихвен процент и допълнителния период със специален лихвен процент, когато се прилага средният лихвен процент по основните операции по рефинансиране минус 50 базисни пункта за всеки такъв период, и с изключение на последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III, когато се прилага средният лихвен процент по основните операции по рефинансиране за последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III;“.

5.

Приложение I се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 8 ноември 2022 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 27 октомври 2022 година.

Председател на ЕЦБ

Christine LAGARDE


(1)  ОВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 3.

(2)  Решение (ЕС) 2019/1311 на Европейската централна банка от 22 юли 2019 г. относно трета поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2019/21) (ОВ L 204, 2.8.2019 г., стр. 100).

(3)  Тези промени се прилагат с Решение (ЕС) 2020/407 на Европейската централна банка от 16 март 2020 г. за изменение на Решение (ЕС) 2019/1311 относно третата поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2020/13) (ОВ L 80, 17.3.2020 г., стр. 23) и Решение (ЕС) 2020/614 на Европейската централна банка от 30 април 2020 г. за изменение на Решение (ЕС) 2019/1311 относно трета поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2020/25) (ОВ L 141, 5.5.2020 г., стр. 28).

(4)  Тези промени се прилагат с Решение (ЕС) 2021/124 на Европейската централна банка от 29 януари 2021 г. за изменение на Решение (ЕС) 2019/1311 относно трета поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2021/3) (ОВ L 38, 3.2.2021 г., стр. 93).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Решение (ЕС) 2019/1311 (ЕЦБ/2019/21) се изменя, както следва:

Раздел 3 се заменя със следното:

„3.   Изчисляване на лихвения процент

A.

Нека с NLSpecial бъде обозначен размерът на допустимото нетното кредитиране за специалния референтен период от 1 март 2020 г. до 31 март 2021 г.

Formula

Б.

Нека с NLADSpecial бъде обозначен размерът на допустимото нетното кредитиране за допълнителния специален референтен период от 1 октомври 2020 г. до 31 декември 2021 г.

Formula

В.

Нека с NSMar 2021 бъде обозначена сумата, която се получава, като се съберат допустимото нетно кредитиране за периода от 1 април 2019 г. до 31 март 2021 г. и непогасената сума на допустими кредити към 31 март 2019 г. Това се изчислява по следния начин:

Formula

Сега обозначете с EX процентното отклонение на NSMar 2021 от референтната непогасена сума за периода от 1 април 2019 г. до 31 март 2021 г., което е:

Formula

EX ще бъде закръглено до 15 знака след десетичната запетая. Където OAB е равна на нула, EX се приема за равно на 1,15.

Д.

Нека с k pre  бъде обозначен периодът с лихвен процент преди ПСЛП от датата на сетълмент на съответната ЦДОР-III до 23 юни 2020 г., с k special  се обозначава периодът със специален лихвен процент от 24 юни 2020 г. до 23 юни 2021 г., с k adspecial се обозначава допълнителният период със специален лихвен процент от 24 юни 2021 г. до 23 юни 2022 г., с k post се обозначава периодът с лихвен процент след ДПСЛП от 24 юни 2022 г. до по-ранната дата от 22 ноември 2022 г. или датата за предсрочно погасяване на съответната ЦДОР-III, според случая, с k main се обозначава основният период с лихвен процент от датата на сетълмент на съответната ЦДОР-III до по-ранната дата от 22 ноември 2022 г. или датата за предсрочно погасяване на съответната ЦДОР-III, според случая, и с k last се обозначава периодът с лихвен процент от 23 ноември 2022 г. до по-ранната дата от датата на падежа на съответната ЦДОР-III или датата за предсрочно погасяване на съответната ЦДОР-III, според случая.

Нека 

Formula
 бъде средноаритметичното на лихвения процент по основната операция по рефинансиране (ООР), приложим през периода със специален лихвен процент от 24 юни 2020 г. до 23 юни 2021 г. на ЦДОР-III k, изразено като годишна процентна ставка, и нека 
Formula
 бъде средноаритметичното на лихвения процент по депозитното улеснение (ДУ), приложим по време на периода със специален лихвен процент от 24 юни 2020 г. до 23 юни 2021 г. на ЦДОРIII k, изразено като годишна процентна ставка, т.е.:

Formula
Formula

В горепосочените формули

Formula
обозначава броя на дните на периода k special на ЦДОР-III k и, ако ООР се извършва съгласно режим на пълно разпределение с фиксиран лихвен процент,
Formula
обозначава лихвения процент, приложим към ООР в деня t на периода k special на ЦДОР-III k, или ако ООР се извършва по тръжна процедура с променлив лихвен процент,
Formula
обозначава минималния лихвен процент по заявките, приложим към ООР в деня t на периода k special на ЦДОР-III k, и във всеки един от тези случаи
Formula
 е изразено като годишна процентна ставка. В горепосочените формули
Formula
обозначава лихвения процент, приложим към ДУ в деня t на периода k special на ЦДОР-III k, и е изразено като годишна процентна ставка.

Нека 

Formula
 бъде средноаритметичното на лихвения процент по ООР, приложим по време на допълнителния период със специален лихвен процент от 24 юни 2021 г. до 23 юни 2022 г. на ЦДОР-III k, изразено като годишна процентна ставка, и нека 
Formula
 бъде средноаритметичното на лихвения процент по ДУ, приложим по време на допълнителния период със специален лихвен процент от 24 юни 2021 г. до 23 юни 2022 г. на ЦДОР-III k, изразено като годишна процентна ставка, т.е.:

Formula
Formula

В горепосочените формули

Formula
обозначава броя на дните на периода k adspecial на ЦДОР-III k и, ако ООР се извършва съгласно режим на пълно разпределение с фиксиран лихвен процент,
Formula
обозначава лихвения процент, приложим към ООР в деня t на периода k adspecial на ЦДОР-III k, или ако ООР се извършва по тръжна процедура с променлив лихвен процент,
Formula
обозначава минималния лихвен процент по заявките, приложим към ООР в деня t на периода k adspecial на ЦДОР-III k, и във всеки един от тези случаи
Formula
 е изразено като годишна процентна ставка. В горепосочените формули
Formula
обозначава лихвения процент, приложим към ДУ в деня t на периода k adspecial на ЦДОР-III k, и е изразено като годишна процентна ставка.

Нека

Formula
бъде средноаритметичното на лихвения процент по ООР, приложим от датата на сетълмент на ЦДОР-III k до по-ранната дата от 22 ноември 2022 г. или датата за предсрочно погасяване на ЦДОР-III k, според случая, изразено като годишна процентна ставка, и нека
Formula
бъде средноаритметичното на лихвения процент по ДУ, приложим от датата на сетълмент на ЦДОР-III k до по-ранната дата от 22 ноември 2022 г. или датата за предсрочно погасяване на ЦДОР-III k, според случая, изразено като годишна процентна ставка, т.е.:

Formula
Formula

В горепосочените формули

Formula
обозначава броя на дните на периода k main на ЦДОР-III k и, ако ООР се извършва съгласно режим на пълно разпределение с фиксиран лихвен процент,
Formula
обозначава лихвения процент, приложим към ООР в деня t на периода k main на ЦДОР-III k, или ако ООР се извършва по тръжна процедура с променлив лихвен процент,
Formula
обозначава минималния лихвен процент по заявките, приложим към ООР в деня t на периода k main на ЦДОР-III k, и във всеки един от тези случаи
Formula
 е изразено като годишна процентна ставка. В горепосочените формули
Formula
обозначава лихвения процент, приложим към ДУ в деня t на периода k main на ЦДОР-III k, и е изразено като годишна процентна ставка.

Нека

Formula
бъде средноаритметичното на лихвения процент по ООР, приложим от 23 ноември 2022 г. до по-ранната дата от датата на падежа на ЦДОР-III k или датата за предсрочно погасяване на ЦДОР-III k, според случая, изразено като годишна процентна ставка, и нека
Formula
бъде средноаритметичното на лихвения процент по ДУ, приложим от 23 ноември 2022 г. до по-ранната дата от датата на падежа на ЦДОР-III k или датата за предсрочно погасяване на ЦДОР-III k, според случая, изразено като годишна процентна ставка, т.е.:

Formula
Formula

В горепосочените формули

Formula
обозначава броя на дните на периода k last на ЦДОР-III k и, ако ООР се извършва съгласно режим на пълно разпределение с фиксиран лихвен процент,
Formula
обозначава лихвения процент, приложим към ООР в деня t на периода k last на ЦДОР-III k, или ако ООР се извършва по тръжна процедура с променлив лихвен процент,
Formula
обозначава минималния лихвен процент по заявките, приложим към ООР в деня t на периода k last на ЦДОР-III k, и във всеки един от тези случаи
Formula
 е изразено като годишна процентна ставка. В горепосочените формули
Formula
обозначава лихвения процент, приложим към ДУ в деня t на периода k last на ЦДОР-III k, и е изразено като годишна процентна ставка.

Е.

Нека корекцията на лихвения процент за стимулиране, когато е приложимо, бъде обозначена с iri, измерена като част от средния диапазон между:

i)

Formula

и

Formula

през основния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III; или

ii)

Formula

и

Formula

през последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III.

Ж.

Нека лихвеният процент, който ще се приложи за срока на ЦДОР-III k (окончателен лихвен процент), изразен като годишна процентна ставка, бъде обозначен с rk. Нека лихвеният процент, който ще се приложи за период kj, с j = pre, special, adspecial, post или last, на ЦДОР-III k, изразен като годишна процентна ставка, бъде обозначен с

Formula

.

З.

Лихвеният процент rk се определя по следния начин:

Formula

В горепосочената формула

Formula
обозначава броя на дните на периода k pre на ЦДОР-III k и
Formula
обозначава броя на дните на периода k post на ЦДОР-III k.

Лихвеният процент, приложим към всяка ЦДОР-III k, се изчислява, както следва:

1)

За сумите, които са заети в първите седем операции, т.е., ако k = 1,...,7:

а)

ако участникът достигне или надхвърли референтното нетно кредитиране през специалния референтен период и през допълнителния специален референтен период, лихвеният процент, който ще се прилага спрямо сумите, заети от участника по ЦДОР-III, е:

i)

през периода със специален лихвен процент: средният лихвен процент по ДУ за този период минус 50 базисни пункта, като той във всеки случай не трябва да надхвърля минус 100 базисни пункта, т.е.:

 

ако NLSpecial ≥ NLB, то

Formula
;

ii)

през допълнителния период със специален лихвен процент: средният лихвен процент по ДУ за този период минус 50 базисни пункта, като той във всеки случай не трябва да надхвърля минус 100 базисни пункта, т.е.:

 

ако NLADSpecial ≥ NLB, то

Formula
;

iii)

през периодите с лихвен процент преди ПСЛП и след ДПСЛП на съответната ЦДОР-III: средният лихвен процент по ДУ през основния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III, т.е.:

 

ако NLSpecial ≥ NLB и NLADSpecial ≥ NLB, то

Formula
.

iv)

през последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III: средният лихвен процент по ДУ за последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III, т.е.:

 

ако NLSpecial ≥ NLB и NLADSpecial ≥ NLB, то

Formula
.

б)

ако участникът достигне или надхвърли референтното нетно кредитиране през специалния референтен период, но не достигне или не надхвърли референтното нетно кредитиране през допълнителния специален референтен период, лихвеният процент, който ще се прилага към сумите, заети от този участник по ЦДОР-III, e:

i)

през периода със специален лихвен процент: средният лихвен процент по ДУ за този период минус 50 базисни пункта, като той във всеки случай не трябва да надхвърля минус 100 базисни пункта, т.е.:

 

ако NLSpecial ≥ NLB,

 

то

Formula
;

ii)

през допълнителния период със специален лихвен процент: по-ниският измежду средния лихвен процент по ООР за този период минус 50 базисни пункта и средния лихвен процент по ДУ за основния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III, т.е.:

 

ако NLSpecial ≥ NLB и NLADSpecial < NLB,

 

то

Formula
;

iii)

през периодите с лихвен процент преди ПСЛП и след ДПСЛП на съответната ЦДОР-III: средният лихвен процент по ДУ за основния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III, т.е.:

 

ако NLSpecial ≥ NLB и NLADSpecial < NLB , то

Formula
.

(iv)

през последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III: средният лихвен процент по ДУ за последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III, т.е.:

 

ако NLSpecial ≥ NLB и NLADSpecial < NLB , то

Formula
.

в)

ако участникът не достигне или не надхвърли референтното нетно кредитиране през специалния референтен период, но достигне или надхвърли референтното нетно кредитиране през допълнителния специален референтен период и надхвърли референтната непогасена сума от допустими кредити през втория референтен период с поне 1,15 %, лихвеният процент, който ще се прилага към сумите, заети от този участник по ЦДОР-III, e:

i)

през периода със специален лихвен процент: по-ниският измежду средния лихвен процент по ООР за този период минус 50 базисни пункта и средния лихвен процент по ДУ за основния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III, т.е.:

 

ако NLSpecial < NLB и EX ≥ 1,15,

 

то iri = 100 % и

Formula
;

ii)

през допълнителния период със специален лихвен процент: средният лихвен процент по ДУ за този период минус 50 базисни пункта, като той във всеки случай не трябва да надхвърля минус 100 базисни пункта, т.е.:

 

ако NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB и EX ≥ 1,15,

 

то

Formula
;

iii)

през периодите с лихвен процент преди ПСЛП и след ДПСЛП на съответната ЦДОР-III: средният лихвен процент по ДУ през основния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III, т.е.:

 

ако NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB и EX ≥ 1,15,

 

то iri = 100 % и 

Formula

iv)

през последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III: средният лихвен процент по ДУ за последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III, т.е.:

 

ако NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB и EX ≥ 1,15, то iri = 100 % и 

Formula

г)

ако участникът не достигне или не надхвърли референтното нетно кредитиране през специалния референтен период, не достигне или не надхвърли референтното нетно кредитиране през допълнителния специален референтен период, но надхвърли референтната непогасена сума от допустими кредити през втория референтен период с поне 1,15 %, лихвеният процент, който ще се прилага към сумите, заети от този участник по ЦДОР-III, e:

i)

през периода със специален лихвен процент: по-ниският измежду средния лихвен процент по ООР за този период минус 50 базисни пункта и средния лихвен процент по ДУ за основния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III, т.е.:

 

ако NLSpecial < NLB и EX ≥ 1,15,

 

то iri = 100 % и

Formula
;

ii)

през допълнителния период със специален лихвен процент: по-ниският измежду средния лихвен процент по ООР за този период минус 50 базисни пункта и средния лихвен процент по ДУ за основния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III, т.е.:

 

ако NLADSpecial < NLB, NLSpecial < NLB и EX ≥ 1,15,

 

то iri = 100 % и

Formula
;

iii)

през периодите с лихвен процент преди ПСЛП и след ДПСЛП на съответната ЦДОР-III: средният лихвен процент по ДУ за основния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III, т.е.:

 

ако NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB и EX ≥ 1,15,

 

то iri = 100 % и

Formula

iv)

през последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III: средният лихвен процент по ДУ за последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III, т.е.:

 

ако NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB и EX ≥ 1,15,

 

то iri = 100 % и

Formula

д)

ако участникът не достигне или не надхвърли референтното нетно кредитиране през специалния референтен период, но достигне или надхвърли референтното нетно кредитиране през допълнителния специален референтен период и надхвърли референтната непогасена сума от допустими кредити през втория референтен период с по-малко от 1,15 %, лихвеният процент, който ще се прилага към сумите, заети от този участник по ЦДОР-III, e:

i)

през периода с лихвен процент преди ПСЛП на съответната ЦДОР-III: лихвеният процент, който се определя линейно в зависимост от процента, с който участникът превишава референтната непогасена сума, т.е.:

 

ако NLSpecial < NLB и 0 < EX < 1,15,

 

то

Formula
и
Formula
;

ii)

през периода със специален лихвен процент: по-ниският измежду средния лихвен процент по ООР за този период минус 50 базисни пункта и лихвения процент, изчислен съгласно подточка i), т.е.:

 

ако NLSpecial < NLB и 0 < EX < 1,15,

 

то

Formula
и
Formula
;

iii)

през допълнителния период със специален лихвен процент: средният лихвен процент по ДУ за този период минус 50 базисни пункта, като той във всеки случай не трябва да надхвърля минус 100 базисни пункта, т.е.:

 

ако NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB и 0 < EX < 1,15 то

Formula
;

iv)

през периода с лихвен процент след ДПСЛП на съответната ЦДОР-III: средният лихвен процент по ДУ за основния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III, т.е.:

 

ако NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB и 0 < EX < 1,15,

 

то

Formula
.

v)

през последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III: средният лихвен процент по ДУ за последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III, т.е.:

 

ако NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB и 0 < EX < 1,15,

 

то

Formula
.

е)

ако участникът не достигне или не надхвърли референтното нетно кредитиране през специалния референтен период, не достигне или не надхвърли референтното нетно кредитиране през допълнителния специален референтен период, но надхвърли референтната непогасена сума от допустими кредити през втория референтен период с по-малко от 1,15 %, лихвеният процент, който ще се прилага към сумите, заети от този участник по ЦДОР-III, e:

i)

през периода със специален лихвен процент: по-ниският измежду средния лихвен процент по ООР за този период минус 50 базисни пункта и лихвения процент, изчислен съгласно подточка iii), т.е.:

 

ако NLSpecial < NLB и 0 < EX < 1,15,

 

то

Formula
и
Formula
;

ii)

през допълнителния период със специален лихвен процент: по-ниският измежду средния лихвен процент по ООР за този период минус 50 базисни пункта и лихвения процент, изчислен съгласно подточка iii), т.е.:

 

ако NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB и 0 < EX < 1,15,

 

то

Formula
и
Formula
;

iii)

през периодите с лихвен процент преди ПСЛП и след ДПСЛП на съответната ЦДОР-III: лихвеният процент, който се определя линейно в зависимост от процента, с който участникът превишава референтната непогасена сума, т.е.:

 

ако NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB и 0 < EX < 1,15,

 

то

Formula
и
Formula
.

iv)

през последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III: лихвеният процент, който се определя линейно в зависимост от процента, с който участникът превишава референтната непогасена сума, т.е.:

 

ако NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB и 0 < EX < 1,15,

 

то

Formula
и
Formula

ж)

ако участникът не достигне или не надхвърли референтното нетно кредитиране през специалния референтен период, не надхвърли референтната непогасена сума през втория референтен период, но достигне или надхвърли референтното нетно кредитиране през допълнителния специален референтен период, лихвеният процент, който ще се прилага към сумите, заети от този участник по ЦДОР-III, e:

i)

през периода с лихвен процент преди ПСЛП на съответната ЦДОР-III: средният лихвен процент по ООР за основния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III, т.е.:

 

ако NLSpecial < NLB и EX ≤ 0, то iri = 0 % и

Formula
;

ii)

през периода със специален лихвен процент: средният лихвен процент по ООР за този период минус 50 базисни пункта, т.е.:

 

ако NLSpecial < NLB и EX ≤ 0, то

Formula
;

iii)

през допълнителния период със специален лихвен процент: средният лихвен процент по ДУ за този период минус 50 базисни пункта, като той във всеки случай не трябва да надхвърля минус 100 базисни пункта, т.е.:

 

ако NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB и EX ≤ 0

 

то

Formula
;

iv)

през периода с лихвен процент след ДПСЛП на съответната ЦДОР-III: средният лихвен процент по ДУ за основния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III, т.е.:

 

ако NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB и EX ≤ 0, то

Formula
.

v)

през последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III: средният лихвен процент по ДУ за последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III, т.е.:

 

ако NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB и EX ≤ 0, то

Formula
.

з)

ако участникът не достигне или не надхвърли референтното нетно кредитиране през специалния референтен период, не достигне или не надхвърли референтното нетно кредитиране през допълнителния специален референтен период и не надхвърли референтната непогасена сума през втория референтен период, лихвеният процент, който ще се прилага към сумите, заети от този участник по ЦДОР-III, e:

i)

през периода със специален лихвен процент: средният лихвен процент по ООР за този период минус 50 базисни пункта, т.е.:

 

ако NLSpecial < NLB и EX ≤ 0, то

Formula
;

ii)

през допълнителния период със специален лихвен процент: средният лихвен процент по ООР за този период минус 50 базисни пункта, т.е.:

 

ако NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB и EX ≤ 0,

 

то

Formula
;

iii)

през периодите с лихвен процент преди ПСЛП и след ДПСЛП на съответната ЦДОР-III: средният лихвен процент по ООР за основния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III, т.е.:

 

ако NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB и EX ≤ 0,

 

то iri = 0 % и

Formula

iv)

през последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III: средният лихвен процент по ООР за последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III, т.е.:

 

ако NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB и EX ≤ 0,

 

то iri = 0 % и

Formula

2)

За сумите, които са заети в осмата или в последваща ЦДОР-III, т.е., ако k = 8, 9 или 10:

а)

ако участникът достигне или надхвърли референтното нетно кредитиране през допълнителния специален референтен период, лихвеният процент, който ще се прилага спрямо сумите, заети от участника по ЦДОР-III, е:

i)

през допълнителния период със специален лихвен процент: средният лихвен процент по ДУ за този период минус 50 базисни пункта, като той във всеки случай не трябва да надхвърля минус 100 базисни пункта, т.е.:

 

ако NLADSpecial ≥ NLB, то

Formula
;

ii)

през периода с лихвен процент след ДПСЛП на съответната ЦДОР-III: средният лихвен процент по ДУ за основния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III, т.е.:

 

ако NLADSpecial ≥ NLB, то

Formula

iii)

през последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III: средният лихвен процент по ДУ за последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III, т.е.:

 

ако NLADSpecial ≥ NLB, то

Formula

б)

ако участникът не достигне или не надхвърли референтното нетно кредитиране през допълнителния специален референтен период, лихвеният процент, който ще се прилага спрямо сумите, заети от участника по ЦДОР-III, е:

i)

през допълнителния период със специален лихвен процент: средният лихвен процент по ООР за съответния период минус 50 базисни пункта, т.е.:

 

ако NLADSpecial < NLB, то

Formula
;

ii)

през периода с лихвен процент след ДПСЛП на съответната ЦДОР-III: средният лихвен процент по ООР за основния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III, т.е.:

 

ако NLADSpecial < NLB, то

Formula
.

iii)

през последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III: средният лихвен процент по ООР за последния период с лихвен процент на съответната ЦДОР-III, т.е.:

 

ако NLADSpecial < NLB, то

Formula
.

Корекцията на лихвения процент за стимулиране (iri) е изразена чрез закръгляне до 15 знака след десетичната запетая.

Лихвените проценти

Formula
Formula
са изразени като годишна процентна ставка, закръглена до 13 знака след десетичната запетая.

Formula
,
Formula
са изразени като годишна процентна ставка, закръглена до 13 знака след десетичната запетая.

Formula
,
Formula
са изразени като годишна процентна ставка, закръглена до 13 знака след десетичната запетая.

Окончателният лихвен процент r k е изразен като годишна процентна ставка, закръглена надолу до четири знака след десетичната запетая.“