ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 276

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
26 октомври 2022 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/2056 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година за определяне на мерки за опазване и управление, приложими в зоната на Конвенцията за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централен Тихи океан, и за изменение на Регламент (ЕО) № 520/2007 на Съвета

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/2057 на Съвета от 13 октомври 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) 2020/1706 за откриване и управление на автономните тарифни квоти на Съюза за определени продукти от риболов за периода 2021—2023 година ( 1 )

37

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2058 на Комисията от 28 февруари 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за посочените в член 325бг, параграф 7 ликвидни хоризонти при алтернативния подход на вътрешните модели ( 1 )

40

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2059 на Комисията от 14 юни 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват техническите характеристики във връзка с бек-тестовете и изискванията за разпределение на печалбата и загубата съгласно членове 325бе и 325бж от Регламент (ЕС) № 575/2013 ( 1 )

47

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2060 на Комисията от 14 юни 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват критериите за оценка на податливостта към моделиране на рисковите фактори съгласно подхода на вътрешния модел и честотата на тази оценка съгласно член 325бд, параграф 3 от същия регламент ( 1 )

60

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2061 на Комисията от 24 октомври 2022 година за изменение на приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за Обединеното кралство и Съединените щати в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно месо от домашни птици и пернат дивеч ( 1 )

69

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/2062 на Съвета от 25 октомври 2022 година относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от страните по Европейския фонд за развитие с цел финансиране на този фонд, по отношение на третата част от вноската за 2022 година

139

 

*

Решение (ЕС) 2022/2063 на Европейската централна банка от 13 октомври 2022 година за изменение на Решение (ЕС) 2020/637 относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали (ЕЦБ/2022/35)

142

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2022 на Специализирания търговски комитет ЕС—Обединено кралство по митническото сътрудничество и правилата за произход от 17 октомври 2022 година във връзка с процедурата за консултация в случай на отказ за предоставяне на преференциално тарифно третиране съгласно Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна [2022/2064]

147

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

26.10.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 276/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2056 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 19 октомври 2022 година

за определяне на мерки за опазване и управление, приложими в зоната на Конвенцията за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централен Тихи океан, и за изменение на Регламент (ЕО) № 520/2007 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Една от целите на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), определена в Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3), е да се гарантира експлоатацията на живите водни ресурси по начин, който осигурява устойчиви икономически, екологични и социални условия.

(2)

С Решение 98/392/ЕО (4) на Съвета Съюзът одобри Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г. и с Решение 98/414/ЕО на Съвета (5) ратифицира Споразумението за прилагане на разпоредбите от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г., свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси, които съдържат принципи и правила във връзка с опазването и управлението на живите морски ресурси. В рамките на своите по-широки международни задължения Съюзът участва в усилията за опазване на рибните запаси в международни води и се стреми да укрепи световното управление на океаните и да насърчава устойчивото управление на рибарството.

(3)

С Решение 2005/75/ЕО на Съвета (6) Европейската общност одобри присъединяването си към Конвенцията за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан (наричана по-нататък „Конвенцията“), с която се създава Комисията за риболова в Западния и Централния Тихи океан (WCPFC).

(4)

WCPFC има правомощието да приема правно обвързващи решения („мерки за опазване и управление“ или МОУ) за опазване на рибните ресурси в своята област на компетентност. Тези решения са насочени основно към договарящите страни по Конвенцията, но съдържат и задължения за операторите (например капитаните на риболовни кораби).

(5)

При влизането си в сила МОУ стават задължителни за всички договарящи страни по Конвенцията, включително и за Съюза;

(6)

Докато съответните основни разпоредби на МОУ се въвеждат ежегодно в правото на Съюза в контекста на регламента относно възможностите за риболов, останалите разпоредби бяха последно въведени в дял V от Регламент (ЕО) № 520/2007 на Съвета (7). Поради това е необходимо да се гарантира, че приетите от WCPFC МОУ се въвеждат в правото на Съюза изцяло и навременно и съответно се прилагат еднакво и ефективно в целия Съюз, като дават яснота и предсказуемост за операторите на риболовни кораби на Съюза.

(7)

Съгласно Регламент (ЕС) № 1380/2013 дейностите на Съюза в международните организации в областта на рибарството трябва да се основават на най-добрите налични научни становища, за да се гарантира, че рибните ресурси се управляват в съответствие с целите на ОПОР, по-специално за да се гарантира, че експлоатацията на живите морски биологични ресурси е екологично устойчива в дългосрочен план и популациите на улавяните видове се възстановяват и поддържат над нивата, позволяващи максимален устойчив улов, за да се осигуряват условия за икономически жизнеспособна и конкурентоспособна риболовна и преработвателна промишленост и за свързаната с риболова дейност на сушата и за да се допринася за наличието на устойчиви хранителни доставки.

(8)

В съответствие с Регламент (ЕС) 2019/473 на Европейския парламент и на Съвета (8) по искане на Комисията Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) подпомага Съюза и държавите членки в отношенията им с трети държави и регионални международни организации в областта на рибарството, в които Съюзът членува. В съответствие с посочения регламент, когато това е необходимо за изпълнението на задълженията на Съюза, по искане на Комисията, EFCA координира дейностите по контрол и инспекции на държавите членки въз основа на международни програми за контрол и инспекции, които могат да включват програми, изпълнявани в рамките на МОУ на WCPFC. За тази цел EFCA може да изготвя, съгласувано със съответните държави членки, съвместни оперативни програми за инспекции и надзор чрез определяне на съвместни планове за разполагане. Поради това е целесъобразно да се приемат разпоредби в настоящия регламент, които да включват EFCA, когато е посочена от Комисията, като определения от Комисията орган, който получава от държавите членки и предава на секретариата на WCPFC информация, свързана с контрол и инспекции, като доклади от инспекции в морето и съответни уведомления по програмата за регионални наблюдатели (ПРН) на WCPFC.

(9)

Като се отчита това, че е вероятно МОУ в бъдеще да бъдат допълнително изменяни на годишните заседания на WCPFC, с цел своевременното въвеждане на тези МОУ в правото на Съюза, с оглед на укрепването на еднаквите условия на конкуренция и по-нататъшно подпомагане на дългосрочното устойчиво управление на запасите, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на следното: подаването на информацията за корабите, изискванията за системата за наблюдение на корабите (VMS), процентното присъствие на наблюдатели в рамките на програмата за регионални наблюдатели (ПРН), правата и задълженията на наблюдателите, правата и задълженията на операторите, капитаните и екипажите на кораби, крайните срокове за докладване, както и приложения I – VI, обхващащи мерки за смекчаване на рисковете за птиците, маркирането и други спецификации на корабите, минималните стандарти за автоматично съобщаване на местоположението, използвани в рамките на системата на WCPFC за наблюдение на корабите, декларацията на WCPFC за трансбордиране и описанието на въдиците за акули. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (9). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(10)

Делегираните правомощия, предвидени в настоящия регламент, не следва да засягат въвеждането на бъдещите изменения на МОУ в правото на Съюза по реда на обикновената законодателна процедура.

(11)

В съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (10) беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който предостави официални коментари на 14 юни 2021 г. Личните данни, обработвани в рамките на настоящия регламент, следва да се обработват в съответствие с приложимите разпоредби на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (11) и Регламент (ЕС) 2018/1725. За да се гарантира изпълнението на задълженията по настоящия регламент, личните данни следва да се съхраняват за срок от 10 години. В случай че въпросните лични данни са необходими за последващи действия във връзка с нарушение, проверка или съдебно или административно производство, е възможно тези данни да се съхраняват за срок, по-дълъг от 10 години, но не по-дълъг от 20 години.

(12)

Член 4, параграф 4, член 28 от Регламент (ЕО) № 520/2007 следва да бъдат заличени, тъй като настоящият регламент въвежда всички мерки на WCPFC,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 1

Предмет

В настоящия регламент се определят мерките за управление и опазване, свързани с риболова в зоната, обхваната от Конвенцията за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан, към която Съюзът се присъедини с Решение 2005/75/ЕО, както и по отношение на видовете риба, попадащи в обхвата на Конвенцията.

Член 2

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага по отношение на риболовните кораби на Съюза, извършващи риболов в зоната на Конвенцията.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„Конвенцията“ означава Конвенцията за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан, с периодичните ѝ изменения;

2)

„зона на Конвенцията“ означава зоната, за която се прилага Конвенцията съгласно член 3, параграф 1 от нея.

3)

„WCPFC“ означава Комисията за риболова в Западния и Централния Тихи океан, създадена съгласно Конвенцията;

4)

„риболовен кораб на Съюза“ означава всеки кораб, плаващ под знамето на държава членка, който се използва или е предназначен да се използва за риболов, включително кораби за поддръжка, транспортни кораби и всички други кораби, участващи пряко в риболов;

5)

„риболов“ означава:

а)

търсене, улов, вземане или събиране на риба;

б)

опит за търсене, улов, вземане или събиране на риба;

в)

занимаване с всяка друга дейност, която може с основание да се очаква да доведе до установяване на местонахождението, улов, вземане или събиране на риба за всякакви цели;

г)

залагане, издирване или възстановяване на устройства за привличане на рибата или свързано с тях електронно оборудване, например радиобуйове;

д)

всяка извършвана в морето операция по непосредствено подпомагане или подготовка за всяка една от дейностите, описани в букви а) – г), включително трансбордиране; или

е)

употребата на всяко плавателно, сухопътно, въздухоплавателно средство или превозно средство на въздушна възглавница за всяка една от дейностите, описани в букви а)—г), освен при спешни случаи, касаещи здравето и безопасността на екипажа или безопасността на кораб;

6)

„МОУ“ означава приложимите мерки за опазване и управление, приети от WCPFC;

7)

„възможности за риболов“ означава риболовни квоти, разпределено на държава членка риболовно усилие или сезони със забрана за риболов, предвидени в правен акт на Съюза, които са в сила в зоната на Конвенцията;

8)

„негодна за консумация от човека“:

а)

означава, но не се ограничава до риба, която е

i)

впримчена или смачкана в мрежата гъргър;

ii)

повредена при нападение от акула или кит; или

iii)

умряла и развалена в мрежата, когато поради повреда в риболовния уред не е било възможно нито нормалното изтегляне на мрежата и улова, нито освобождаването на рибата, докато е все още в живо състояние; и

б)

не включва риба, която

i)

се счита за нежелана поради нейния размер, възможност за пазарна реализация или видов състав; или

ii)

е развалена или замърсена в резултат на действие или бездействие на екипажа на риболовния кораб;

9)

„устройство за привличане на рибата“ или „FAD“ означава всеки предмет или група предмети, независимо от размера им, разполагани или не, живи или неживи, включително, но не само, буйове, поплавъци, мрежи, ленти, пластмаси, бамбук, обли греди и китови акули, носещи се по водната повърхност или в близост до нея, с които рибата може да е свързана;

10)

„плитководен риболов“ означава риболов, при който по-голямата част от куките се използват за улов на риба на дълбочина, по-малка от 100 m;

11)

„регистър“ означава регистърът на риболовните кораби на WCPFC;

12)

„WIN“ означава идентификационен номер на WCPFC;

13)

„VMS“ означава система за наблюдение на корабите;

14)

„ПРН“ означава програмата за регионални наблюдатели, разработена от WCPFC с цел събиране на удостоверени данни за улова, други научни данни и допълнителна информация за риболова в зоната на Конвенцията и наблюдение на изпълнението на МОУ;

15)

„измерителен буй“ означава буй с ясно обозначен референтен номер, позволяващ идентифицирането му, и оборудван със система за спътниково проследяване с цел наблюдение на позицията му;

16)

„буй за данни“ означава носещо се по повърхността устройство – плаващо или закотвено, което се разполага от правителствени или признати научни организации или образувания с цел електронно събиране и измерване на данни за околната среда, и не е предназначено за риболовни дейности;

17)

„декларация на WCPFC за трансбордиране“ означава документ, съдържащ информацията, посочена в приложение IV;

18)

„Източна зона в открито море“ означава зоната в открито море със следните граници: изключителните икономически зони на островите Кук на запад, на Френска Полинезия на изток и на Кирибати на север, с географските координати и както е показано на картата, включена в приложение V;

19)

„скатове от сем. Mobulidae“ означава видовете от семейство Mobulidae, което включва родовете Manta и Mobula;

20)

„ALC“ (automatic location communicator – транспондер за местоположението) означава устройство за автоматично спътниково съобщаване на местоположението в почти реално време;

21)

„изхвърлен улов“ означава улов, който се връща обратно в морето;

22)

„упълномощен инспектор“ означава инспектор на договаряща страна по Конвенцията, чиято самоличност е съобщена на WCPFC;

23)

„упълномощен инспектор на Съюза“ означава инспектор на Съюза, чиято самоличност е съобщена на WCPFC в съответствие с правен акт, приет в съгласно член 79, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 (12) на Съвета.

Член 4

Разрешения

1.   Държавите членки управляват броя на разрешенията за риболов и нивото на риболова в съответствие с възможностите за риболов.

2.   Във всяко разрешение се посочва следното по отношение на риболовния кораб на Съюза, за който е издадено:

а)

конкретните зони, видове и срокове, за които разрешението е валидно;

б)

дейностите, които риболовният кораб на Съюза има разрешение да извършва;

в)

забрана за риболов, задържане на борда, трансбордиране или разтоварване на сушата от страна на риболовния кораб на Съюза в зоните под юрисдикцията на друга държава, с изключение на такива, които се извършват съгласно лиценз, разрешително или разрешение, изисквани от такава друга държава;

г)

изискването риболовният кораб на Съюза да съхранява на борда разрешението, издадено съгласно настоящия параграф, или заверено копие от него; и всеки лиценз, разрешително или разрешение, издадени от крайбрежна държава (или заверено копие от тях), както и валидно свидетелство за регистрация на кораба.

ГЛАВА II

Мерки за опазване и управление

Член 5

Задържане на улова при риболова на тропическа риба тон с гъргър

1.   Корабите на Съюза с мрежи гъргър, които извършват риболов в изключителните икономически зони и в открито море в рамките на зоната на Конвенцията между 20° с.ш. и 20° ю.ш., задържат на борда целия улов на големоок тон, ивичест тон и жълтопер тунец, с изключение на следните ситуации:

а)

когато при последното залагане за даден рейс няма достатъчно място за съхранение на цялата риба, уловена при това залагане; в този случай уловената в повече риба при това последно залагане може да бъде прехвърлена и задържана на борда на друг кораб с мрежи гъргър, при условие че това не е забранено съгласно приложимото право;

б)

в случаите, в които рибата е негодна за консумация от човека; и

в)

при възникване на сериозна повреда на оборудването.

2.   Когато капитан на риболовен кораб на Съюза решава, че рибата не следва да се взема на борда поради нейния размер, възможност за пазарна реализация или видов състав, тази риба се освобождава преди пълното свиване на мрежата и докато не повече от половината на мрежата е извадена.

3.   Когато капитан на риболовен кораб на Съюза решава, че рибата не следва да се взема на борда, тъй като е била уловена при последното залагане за даден рейс и няма достатъчно място за съхранение на цялата риба, уловена при това залагане, рибата може да бъде изхвърлена, при условие че:

а)

капитанът и екипажът се опитват да освободят възможно най-бързо рибата, докато е все още в живо състояние; както и

б)

след изхвърлянето не се извършва риболов, докато рибата на борда на риболовния кораб не бъде разтоварена на сушата или трансбордирана.

4.   Рибата се изхвърля от риболовните кораби на Съюза само след като наблюдател по ПРН оцени видовия състав на рибата, която да бъде изхвърлена.

5.   В срок от 48 часа след всяко изхвърляне капитанът на риболовния кораб на Съюза представя на секретариата на WCPFC, с копие до държавата членка на знамето и Комисията, доклад, съдържащ следната информация:

а)

името, знамето и WIN на риболовния кораб на Съюза и името и националността на капитана;

б)

номера на лиценза;

в)

името на наблюдателя на борда;

г)

датата, часа и мястото (географска ширина, географска дължина) на изхвърлянето;

д)

датата, часа, мястото (географска ширина, географска дължина) и вида на залагането (плаващо FAD, закотвено FAD, свободно плуващ пасаж и т.н.);

е)

причината, поради която рибата е изхвърлена, включително декларация за степента на изваждането на мрежата, ако рибата е изхвърлена поради това, че е негодна за консумация от човека;

ж)

приблизителния тонаж и видовия състав на изхвърлената риба;

з)

приблизителния тонаж и видовия състав на задържаната риба от посоченото залагане;

i)

ако рибата е изхвърлена в съответствие с параграф 3 — декларация, че няма да се извършва риболов, докато уловът на борда не бъде разтоварен; както и

й)

всяка друга информация, която капитанът на риболовния кораб счете за необходима.

6.   Капитанът на риболовния кораб на Съюза предоставя, едновременно с представянето ѝ пред секретариата на WCPFC, посочената в параграф 5 информация на наблюдател по ПРН на борда.

Член 6

Наблюдение и контрол при риболова на тропическа риба тон с гъргър

1.   Независимо от член 26 през сезона през който използването на FAD е забранено съгласно определението в регламента относно възможностите за риболов, честотата на съобщаването на местоположението на кораба от VMS се увеличава на всеки 30 минути.

2.   През сезоните на забрана на използването на FAD корабите на Съюза с мрежи гъргър не извършват операции при ръчно подаване на данни.

3.   Ако е прекратено автоматичното приемане от страна на секретариата на WCPFC на данните за местоположението на риболовните кораби на Съюза по VMS, не се разпорежда връщането на съответния кораб в пристанище, докато секретариатът на WCPFC не изчерпи всички разумни стъпки за възстановяване на нормалното автоматично приемане на данните за местоположението по VMS.

4.   Ако кораб на Съюза с мрежи гъргър извършва риболов в рамките на зоната между 20° с.ш. и 20° ю.ш., на него трябва да присъства наблюдател по ПРН:

а)

в открито море;

б)

в открито море и във водите под юрисдикцията на една или повече крайбрежни държави или

в)

във водите под юрисдикцията на две или повече крайбрежни държави.

Член 7

FAD и измерителни буйове при риболова на тропическа риба тон с гъргър

1.   Проектните характеристики и структурата на FAD, които трябва да бъдат разположени в зоната на Конвенцията или плават в нея, трябва да отговарят на следните спецификации:

а)

ако плаващата част или плотът (с плоска или цилиндрична конструкция) на FAD са покрити с мрежа, размерът на опънатите отвори е по-малък от 7 cm, а мрежата е добре увита около целия плот, така че при разполагането на FAD да няма висяща мрежеста част под него;

б)

ако се използва мрежа, размерът на опънатите отвори е по-малък от 7 cm или мрежата е вързана на стегнати връзки или „колбасчета“ с достатъчна тежест в края, така че мрежата да остане стегната във водния стълб. Като алтернатива може да се използва единично мрежесто платно с тежести, чиито опънати отвори са с размер, по-малък от 7 cm, или твърд материал (например ленено платно или найлон).

2.   През сезоните на забрана на използването на FAD, установени с актове на Съюза относно разпределянето на възможностите за риболов, на корабите на Съюза с мрежи гъргър, включително техните риболовни уреди и тендери, е забранено да се намират в рамките на една морска миля от FAD, когато извършват залагане.

3.   Риболовните кораби на Съюза не може да се използват за привличане на рибата, нито за преместване на привлечената риба, включително чрез използване на подводни светлини и разпределяне на захранки.

4.   През сезона на забрана на използването на FAD тези устройства или свързаното с тях електронно оборудване не може да се прибират от риболовен кораб на Съюза, освен ако:

а)

FAD или свързаното с тях електронно оборудване се изтеглят и се задържат на борда на кораба до разтоварването или до края на сезона на забраната; както и

б)

риболовният кораб на Съюза не извършва залагане или в рамките на 7 дни след изваждането или в радиус от 50 морски мили от мястото на изваждане на FAD.

5.   В допълнение към параграф 4 риболовните кораби на Съюза не извършват дейността си като си сътрудничат взаимно с цел улавяне на привлечената риба.

6.   През сезона на забрана на използването на FAD риболовните кораби на Съюза не извършват залагане в радиус от една морска миля от мястото, където FAD е бил изваден от друг кораб в рамките на 24 часа преди залагането, ако капитанът на риболовен кораб на Съюза има информация за мястото и времето на изваждане на това FAD.

7.   Държавите членки гарантират, че плаващите под тяхното знаме кораби, които извършват дейност във водите на крайбрежна държава, спазват законите на тази крайбрежна държава относно управлението на FAD, включително относно проследяването на FAD.

Член 8

Измерителни буйове

Измерителните буйове се активират само на борда на кораба с мрежи гъргър.

Член 9

Буйове за данни

1.   Забраняват се риболовът в радиус от една морска миля от буй за данни и взаимодействието с такъв буй. Тази забрана включва обкръжаване на буя за данни с риболовни уреди, завързване или закрепване на кораба, или на който и да е риболовен уред, част или секция от кораба към буй за данни или неговата система за закотвяне, както и прекъсване на котвената верига на буй за данни.

2.   Ако риболовен кораб на Съюза се заплете в буй за данни, заплетеният риболовен уред се отстранява, като се нанасят възможно най-малко щети върху буя за данни.

3.   Капитанът на риболовен кораб на Съюза докладва на държавата членка на знамето за всяко заплитане, като посочва датата, местоположението и вида на заплитането, както и всяка информация върху боя за данни, подпомагаща неговото идентифициране. Държавата членка на знамето изпраща незабавно доклада на Комисията.

4.   Независимо от параграф 1, в рамките на научноизследователски програми, за които Комисията е уведомена и е дала разрешение, могат да се експлоатират риболовни кораби на Съюза в радиус от една морска миля от буй за данни, при условие че корабът не взаимодейства с буя за данни, по начина, посочен в параграф 1.

Член 10

Специална зона за управление „Източна зона в открито море“

1.   Капитаните на риболовни кораби на Съюза, които извършват дейност в Източната зона в открито море, докладват за всеки забелязан риболовен кораб на своята държава членка на знамето, Комисията, или посочен от нея орган, и секретариата на WCPFC. Информацията за докладване включва: дата и час (UTC), местоположение (точни градуси географска ширина и географска дължина), пеленг, маркировки, скорост (морски възли) и вид на кораба. Риболовните кораби гарантират, че тази информация се предава в срок от шест часа след забелязването на обекта.

2.   Съседните крайбрежни държави или територии получават непрекъснато данни от VMS в почти реално време.

Член 11

Трансбордиране

1.   Всички трансбордирания, извършвани в зоната на Конвенцията и свързани с далекомигриращи видове риба, обхванати от Конвенцията, се извършват в пристанище и се претеглят в съответствие с член 60 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

2.   Държавите членки докладват на Комисията за трансбордиранията, извършени от плаващите под тяхното знаме кораби, освен ако корабът се експлоатира в рамките на договор за чартър, лизинг или подобно споразумение като неразделна част от националния флот на крайбрежна държава в зоната на Конвенцията.

3.   Капитанът на риболовен кораб на Съюза, който при трансбордиране в пристанище или извън зоната на Конвенцията разтоварва продукти от риболов от далекомигриращи видове, обхванати от Конвенцията и уловени в зоната на Конвенцията, попълва за всяко трансбордиране на улов, извършен в зоната на Конвенцията, декларация на WCPFC за трансбордиране. Декларацията на WCPFC за трансбордиране се изпраща на компетентните органи на държавата членка на знамето на риболовния кораб на Съюза.

4.   Капитанът на риболовен кораб на Съюза, който при трансбордиране в пристанище или извън зоната на Конвенцията получава продукти от риболов от далекомигриращи видове, обхванати от Конвенцията и уловени в зоната на Конвенцията, попълва за всяко трансбордиране на улов, извършен в зоната на Конвенцията, декларацията на WCPFC за трансбордиране. Декларацията на WCPFC за трансбордиране се изпраща на компетентните органи на държавата членка на знамето на риболовния кораб на Съюза.

5.   Държавите членки на знамето валидират тези данни в съответствие с член 109 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и, когато е възможно, коригират информацията, получена от риболовни кораби на Съюза, извършващи операции по трансбордиране, като използват цялата налична информация, като например данните за улова и риболовното усилие, данните за местоположението, докладите на наблюдателите и данните за наблюдение на пристанищата.

Член 12

Трансбордиране към и от кораби на недоговарящи страни

1.   Риболовните кораби на Съюза не участват в операции по трансбордиране към или от кораб, плаващ под знамето на недоговаряща страна, освен ако на този кораб е предоставено разрешение с решение на WCPFC, например:

а)

кораб превозвач на недоговаряща страна, който е включен в регистъра; или

б)

риболовен кораб на недоговаряща страна, който съгласно решение на WCPFC има лиценз за риболов в изключителната икономическа зона на договаряща страна.

2.   В ситуацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, капитанът на кораб превозвач на Съюза или на чартиращата държава членка изпраща декларацията на WCPFC за трансбордиране на компетентния орган на държавата членка на знамето и се прилага член 11, параграф 5.

ГЛАВА III

Защита на морските видове

Член 13

Скатове от сем. Mobulidae

1.   Забраняват се целевият риболов на скатове от сем. Mobulidae (род Mobula) и целенасоченото използване на риболовни уреди за улов на тези видове.

2.   Забранява се също така да се задържат на борда, да се трансбордират, разтоварват и предлагат за продажба части или цели трупове на скатове от сем. Mobulidae.

3.   Риболовните кораби на Съюза осигуряват незабавното освобождаване на скатове от сем. Mobulidae, живи и неувредени – доколкото е възможно – и по начин, който би довел до възможно най-малко увреждане на уловените екземпляри, като същевременно се взема под внимание безопасността на екипажа.

4.   Независимо от параграф 3, ако в хода на риболовна операция на кораб с мрежи гъргър непреднамерено бъдат уловени и разтоварени скатове от сем. Mobulidae, на мястото на разтоварване или трансбордиране корабът предава целия екземпляр на компетентните органи или го изхвърля, ако е възможно. Предадените по този начин скатове от сем. Mobulidae не се продават или разменят, но могат да бъдат дарени за домашна консумация от човека.

5.   Посоченият в параграф 4 от настоящия член улов се записва в риболовния дневник в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. Информацията, която трябва да се докладва, включва състоянието при освобождаване (мъртви или живи).

Член 14

Обща мярка за опазване на акулите

Корабите на Съюза с парагади за улов на риба тон и атлантическа сайра, не използват вторични въдици, които започват директно от поплавъците на основната въдица или от вертикални въдици, известни като въдици за акули и съгласно описанието в приложение VI.

Член 15

Дългокрили акули

1.   Забранява се задържането на борда, трансбордирането, съхранението на риболовен кораб, разтоварването или предлагането за продажба на части или цели трупове на дългокрили акули (Carcharhinus longimanus).

2.   Всяка уловена дългокрила акула се освобождава възможно най-бързо след като преди това е докарана до кораба с цел улесняване на идентифицирането на вида по начин, който ще доведе до възможно най-малко увреждане на акулата.

3.   На наблюдателите по ПРН се разрешава да събират биологични проби от дългокрили акули, които са мъртви при изтеглянето, при условие че събирането на проби се извършва в рамките на изследователски проект, одобрен от Научния комитет на WCPFC.

4.   Случайният улов на дългокрили акули се записва в риболовния дневник в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. Информацията, която трябва да се докладва, включва състоянието при освобождаване (мъртви или живи).

Член 16

Китови акули

1.   Забранява се да се залагат мрежи гъргър в пасажи от риба тон, смесени с китова акула (Rhincodon typus), ако китовата акула е била забелязана преди началото на залагането на мрежата.

2.   В случай че китова акула е оградена неумишлено от мрежа гъргър, риболовният кораб на Съюза:

а)

гарантира, че са предприети всички разумни стъпки, за да се осигури безопасното ѝ освобождаване; както и

б)

докладва за инцидента на съответния орган на държавата членка на знамето, включително информация за броя на екземплярите, данни за начина и причините за ограждането, мястото на ограждането, мерките, предприети за гарантиране на безопасно освобождаване, и оценката на състоянието на китовата акула при освобождаване (включително дали животното е било освободено живо, но впоследствие е умряло).

3.   Случайният улов на китови акули се записва в риболовния дневник в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. Информацията, която трябва да се докладва, включва състоянието при освобождаване (мъртви или живи).

Член 17

Копринени акули

1.   Забранява се задържането на борда, трансбордирането, съхранението на риболовен кораб или разтоварването на части или цели трупове на копринени акули (Carcharhinus falciformis).

2.   Уловените копринени акули се освобождават възможно най-бързо след като преди това акулата е докарана до риболовния кораб на Съюза с цел улесняване на идентифицирането на вида по начин, който ще доведе до възможно най-малко увреждане на акулата.

3.   Случайният улов на копринени акули се записва в риболовния дневник в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. Информацията, която трябва да се докладва, включва състоянието при освобождаване (мъртви или живи).

4.   Държавите членки оценяват приблизително – с помощта на данни, събрани по програмите за наблюдение и по друг начин, например риболовни дневници или електронно наблюдение, броя на освободените уловени копринени акули, включително състоянието при освобождаване (мъртви или живи), и докладват тази информация на Комисията в съответствие с член 38, параграф 3, буква г).

5.   На наблюдателите по ПРН се разрешава да събират биологични проби от уловените копринени акули, които са мъртви при изтеглянето, при условие че събирането на проби се извършва в рамките на изследователски проект, одобрен от Научния комитет на WCPFC.

Член 18

Китоподобни

1.   Забранява се да се залагат мрежи гъргър в пасажи от риба тон, смесени с китоподобни, ако животното от разред китоподобни (подвид Cetacea) е било забелязано преди началото на залагането на мрежата.

2.   В случай че животно от разред китоподобни е оградено неумишлено от мрежа гъргър, риболовният кораб на Съюза гарантира, че са предприети всички разумни стъпки, за да се осигури безопасното му освобождаване; Това включва спиране на навиването на мрежата и преустановяване на риболовните операции, докато животното бъде освободено и вече не е изложено на риск от повторно залавяне.

3.   Случайният улов на китоподобни се записва в риболовния дневник в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. Информацията, която трябва да се докладва, включва състоянието при освобождаване (мъртви или живи).

Член 19

Мерки за смекчаване на риска за морските птици

1.   Корабите на Съюза с парагади, които извършват риболов на юг от 30° ю.ш., използват:

а)

най-малко две от следните смекчаващи мерки: вторични въдици с тежести, нощно залагане или въдици със серпентини (серпентини за сплашване на птици); или

б)

устройства за предпазване от куките.

2.   Корабите на Съюза с парагади, които извършват риболов между 25° ю.ш. и 30° ю.ш., използват една от следните смекчаващи мерки: вторични въдици с тежести, въдици със серпентини или устройства за предпазване от куките.

3.   Корабите на Съюза с парагади с обща дължина 24 метра или повече, които извършват риболов на север от 23° с.ш., използват най-малко две от смекчаващите мерки от таблица 1 на приложение I, включително най-малко една от колона А на посочената таблица.

4.   Въдиците със серпентини могат да се използват само в съответствие със спецификациите, определени в приложение I.

5.   Мерките, посочени в настоящия член, се записват в риболовния дневник в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. Информацията, която трябва да бъде записана, включва състоянието при освобождаване (мъртви или живи екземпляри).

Член 20

Морски костенурки

1.   Риболовните кораби на Съюза качват на борда възможно най-бързо след улова всяка уловена морска костенурка с твърда черупка (сем. Cheloniidae), която е в състояние на изтощение или е неактивна, и полагат грижи за нейното възстановяване, включително чрез реанимиране, преди да я върнат във водата. Капитаните и операторите на риболовни кораби на Съюза гарантират, че екипажът е запознат с подходящите техники за смекчаване на риска и техники за третиране.

2.   Корабите на Съюза с мрежи гъргър:

а)

избягват да ограждат морски костенурки, като в случай че морска костенурка е оградена или оплетена неумишлено, предприемат подходящи мерки за нейното безопасно освобождаване;

б)

освобождават всички морски костенурки, които са били намерени оплетени във FAD или в риболовни уреди,

в)

гарантират, че ако морска костенурка се е оплела в мрежата, навиването на мрежата се преустановява веднага щом костенурката се появи от водата, че костенурката се освобождава от мрежата, без да бъде наранена, преди да бъде възобновено навиването на мрежата, и доколкото е възможно, подпомагат възстановяването на костенурката, преди да я върнат във водата;

г)

разполагат с кепове (потопяеми мрежи) и при необходимост ги използват при третирането на костенурки.

3.   Корабите на Съюза с парагади, които извършват плитководен риболов, използват най-малко един от следните методи за намаляване на риска от улов на морски костенурки:

а)

използване само на големи куки с кръгла извивка, които представляват куки за риболов, като цяло кръгли или овални по форма, и които първоначално са проектирани и произведени така, че върхът на куката е обърнат перпендикулярно обратно на тялото. Изместването при тези куки е не повече от 10 градуса;

б)

използване само на същинска риба за стръв;

в)

използване на всички други мерки, план или дейност за смекчаване на риска, разгледани от Научния комитет на WCPFC и от Комитета на WCPFC по техническите въпроси и съответствието и одобрени от WCPFC като такива, чрез които може да бъдат намалени случаите на взаимодействие с костенурки (наблюдаван брой на използвана кука) при плитководния риболов с парагади.

4.   Параграф 3 не се прилага за плитководния риболов с парагади, при който наблюдаваните средни нива на взаимодействие с морски костенурки през предходните три последователни години възлизат на 0,019 морски костенурки (общо за всички видове) на 1 000 куки и присъствието на наблюдатели е най-малко 10 % през всяка от тези три години.

Член 21

Замърсяване на морската среда

На риболовните кораби на Съюза се забранява да изхвърлят в морето пластмаси, масла, горивни продукти или омаслени остатъци, отпадъци, хранителни отпадъци, битови отпадъци, пепел от инсинератори и отпадъчни води. Тази забрана не се прилага за риболовни уреди или устройства, подпомагащи риболова, като например FAD, пуснати във водата за риболов.

ГЛАВА IV

Изисквания към корабите и чартиране на кораби

Член 22

Регистър

1.   Държавите членки гарантират, че риболовните кораби на Съюза са вписани в регистъра в съответствие с настоящия регламент.

2.   За всеки риболовен кораб на Съюза, който не е вписан в регистъра, се счита, че няма разрешение за извършване на риболов, задържане на борда, трансбордиране, транспортиране или разтоварване на далекомигриращи рибни запаси в зоната на Конвенцията.

3.   Държавите членки уведомяват Комисията за всяка фактическа информация, доказваща наличието на основателни причини да се предположи, че даден кораб, който не е вписан в регистъра, участва в риболов или е участвал в риболов или трансбордиране на далекомигриращи рибни запаси в зоната на Конвенцията.

Член 23

Представяне на информация за кораба

1.   Всяка държава членка на знамето изпраща по електронен път на Комисията следната информация за всеки риболовен кораб на Съюза, вписан в регистъра:

а)

име на риболовния кораб на Съюза, регистрационен номер, WIN, предходни имена (ако са известни) и пристанище на регистрация;

б)

име и адрес на собственика или собствениците;

в)

име и националност на капитана;

г)

предишно знаме (ако има такова);

д)

международна радиопозивна;

е)

видове и номера на използваните от кораба системи на комуникация (номера на Inmarsat A, B и С, както и номер на сателитния телефон);

ж)

цветна снимка на кораба;

з)

място и дата на построяване на кораба;

i)

тип на кораба;

й)

обичаен пълен състав на екипажа;

к)

вид риболовен метод или методи;

л)

дължина (да се посочат видът и мерната единица);

м)

профилна височина (да се посочи мерната единица);

н)

ширина (да се посочи мерната единица);

о)

бруто-регистров тонаж (GRT) или бруто тонаж (GT);

п)

мощност на основния двигател или двигатели (да се посочи мерната единица);

р)

товароносимост, включително вид, капацитет и брой на хладилните съоръжения, капацитет за съхранение на риба и капацитет на хладилните камери (да се посочи мерната единица);

с)

форма и номер на разрешението, предоставено от държавата членка на знамето, включително конкретните зони, видове и периоди, за които то е валидно; и

т)

номер на Международната морска организация или номер в регистъра по корабоплаване на Лойд.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията – в срок от 12 дни след дадена промяна, но при всички случаи не по-късно от 7 дни преди започването на риболовните дейности в зоната на Конвенцията от съответния кораб – за всички промени в информацията, посочена в параграф 1, и за всеки риболовен кораб на Съюза, който да бъде добавен или заличен от регистъра.

3.   Държавите членки предоставят на Комисията исканата от нея информация по отношение на риболовните кораби на Съюза, вписани в регистъра, не по-късно от 7 дни след получаването на искането.

4.   Всяка година до 1 юни всяка държава членка представя на Комисията списък на всички риболовни кораби на Съюза, вписани в регистъра във всеки един момент през предходната календарна година, заедно с WIN на всеки кораб и информацията за всеки кораб дали е извършвал риболов на далекомигриращи рибни запаси в зоната на Конвенцията извън зоната на нейната юрисдикция. Посочва се следното по целесъобразност: корабът а) е извършвал риболов или б) не е извършвал риболов.

5.   Държавите членки, които експлоатират кораби в рамките на договор за лизинг, чартър или подобно споразумение, в резултат на които задълженията за докладване се предоставят на страна, различна от държавата на знамето, предприемат мерки, за да гарантират, че държавата на знамето може да изпълнява задълженията си по параграф 4.

6.   Държавите членки представят на Комисията пълните данни от записите за риболовните кораби, които отговарят на спецификациите за структурата и формата от допълнение 1 към МОУ 2014–03, и представят снимки на кораба, които отговарят на спецификациите от допълнение 2 към МОУ 2014–03.

7.   Данните от записите на корабите се предават на Комисията в електронен формат, който отговаря на спецификациите за електронен формат от допълнение 3 към МОУ 2014–03.

Член 24

Зареждане с гориво

Държавите членки гарантират, че риболовните кораби, плаващи под тяхно знаме, предоставят гориво, зареждат се с гориво или се подпомагат по друг начин само от:

а)

риболовни кораби, плаващи под знамето на договарящи страни;

б)

риболовни кораби, плаващи под знамето на държави, които не са договарящи страни, ако тези кораби са вписани в регистъра; или

в)

риболовни кораби, експлоатирани от държави, които не са договарящи страни, в рамките на договор за чартър, лизинг или подобно споразумение, и спазващи МОУ.

Член 25

Маркиране и идентификация на риболовните кораби

1.   Риболовните кораби на Съюза, извършващи дейност в зоната на Конвенцията, се маркират с цел тяхната идентификация с радиопозивната на Международния съюз по далекосъобщения (IRCS).

2.   Риболовните кораби на Съюза спазват маркировките и другите технически спецификации, предвидени в приложение II.

Член 26

Система за наблюдение на корабите (VMS)

Риболовните кораби на Съюза, извършващи дейност в зоната на Конвенцията, използват две системи за наблюдение:

а)

VMS, създадена в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и всеки акт, приет в съответствие с него; и

б)

VMS, която получава данни директно от риболовни кораби на Съюза, извършващи дейност в открито море в зоната на Конвенцията, която или се управлява от WCPFC, или се отчита пред Риболовната агенция на Южнотихоокеанския форум, и за целите на която държавите членки:

i)

гарантират, че техните риболовни кораби в открито море в зоната на Конвенцията отговарят на изискванията за VMS, установени от WCPFC, и са оборудвани с ALC, което предава съответните данни, определени от WCPFC;

ii)

гарантират, че оборудването на VMS на техните риболовни кораби отговаря на стандартите, спецификациите и процедурите за наблюдение на риболовните кораби в зоната на Конвенцията съгласно приложение III;

iii)

си сътрудничат, за да осигурят съвместимост между националните VMS и тези в открито море;

iv)

гарантират, че ALC, инсталирано на борда на техните риболовни кораби отговаря на минималните стандарти, определени в приложение III;

v)

гарантират, че в зоната на Конвенцията честотата на отчитане на местоположението по подразбиране е на четири часа (шест доклада за местоположението на ден);

vi)

гарантират, че корабите, които напускат зоната на Конвенцията, докладват местоположението си един път на ден.

Член 27

Схема за уведомяване за чартирани кораби

1.   В срок от 20 дни или при всички случаи в рамките на 96 часа преди започването на риболовните дейности по силата на договор за чартиране чартиращата държава членка уведомява Комисията за всеки кораб, който трябва да бъде определен като чартиран, като предоставя по електронен път следната информация за всеки чартиран кораб:

а)

име на риболовния кораб;

б)

WIN;

в)

име и адрес на собственика или собствениците;

г)

име и адрес на чартьора;

д)

продължителност на договора за чартиране; и

е)

държавата на знамето на риболовния кораб.

2.   След получаване на информацията, посочена в параграф 1, Комисията незабавно уведомява за нея секретариата на WCPFC.

3.   Всяка чартираща държава членка уведомява Комисията и държавата на знамето в срок от 20 дни или във всеки случай в рамките на 96 часа преди започването на риболовните дейности по силата на договор за чартиране за следното:

а)

всеки допълнителен чартиран кораб, заедно с информацията, посочена в параграф 1;

б)

всяка промяна в посочената в параграф 1 информация за всеки чартиран кораб; и

в)

прекратяването на договора за чартиране на кораб, за който преди това е изпратено уведомление съгласно параграф 1.

4.   Могат да бъдат чартирани само корабите, които са вписани в регистъра.

5.   Корабите, вписани в списъка на WCPFC на кораби, извършващи ННН риболов (незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов), или в списъка на кораби, извършващи ННН риболов на друга регионална организация за управление на рибарството, не отговарят на условията за чартиране.

6.   Уловът и риболовното усилие на корабите, обявени за чартирани, се приписват на чартиращата държава членка или договаряща страна. Чартиращата държава членка докладва ежегодно на Комисията улова и риболовното усилие на чартираните кораби за предходната година.

7.   Параграф 6 не се прилага за риболов на тропическа риба тон с мрежи гъргър, за която уловът и риболовното усилие се приписват на държавата на знамето.

ГЛАВА V

Програма за регионални наблюдатели

Член 28

ПРН

1.   Целта на ПРН е да се събират удостоверени данни за улова, други научни данни и допълнителна информация за риболова в зоната на Конвенцията и да се наблюдава изпълнението на МОУ.

2.   ПРН се прилага за корабите, които извършват риболов:

а)

изключително в открито море;

б)

в открито море и във водите под юрисдикцията на една или повече крайбрежни държави; и

в)

във водите под юрисдикцията на две или повече крайбрежни държави.

3.   Държавите членки отговарят за това присъствието на наблюдатели да отговаря на определения от WCPFC процент.

4.   Държавите членки осигуряват 100 % присъствие на наблюдатели по ПРН годишно при риболов с мрежи гъргър в зоната между 20° с.ш. и 20° ю.ш. и най-малко 5 % присъствие на наблюдатели по ПРН годишно при други видове риболов.

5.   Задълженията на наблюдателите, действащи по ПРН, включват събиране на данни за улова и други научни данни, наблюдение на изпълнението на МОУ, както и събиране на допълнителна информация за риболова, за която може да бъде взето решение от WCPFC.

6.   Наблюдателите по ПРН наблюдават и събират информация за всички практики, които биха могли да навредят на околната среда в съответствие с приложимите МОУ.

7.   Риболовните кораби на Съюза, които извършват риболов в зоната на Конвенцията, приемат на борда наблюдател по ПРН.

8.   Държавите членки използват събраната от наблюдателите информация за целите на разследване на евентуални случаи на неспазване и си сътрудничат при обмена на такава информация, включително като активно изискват копия от докладите на наблюдателите, отговарят на такива искания и улесняват изпълнението им в съответствие с приетите от WCPFC стандарти.

9.   Правата на наблюдателите включват:

а)

пълен достъп и използване на всички съоръжения и оборудване на кораба, за които наблюдателят може да прецени, че са необходими за изпълнение на неговите задължения, включително пълен достъп до мостика, рибата на борда и зоните, които могат да бъдат използвани за задържане, обработка, претегляне и съхранение на рибата;

б)

пълен достъп до записите на кораба, включително неговите дневници и документация за целите на инспекцията и копирането на записите, разумен достъп до навигационното оборудване, картите и радиоприемниците, както и до друга информация, свързана с риболова;

в)

при поискване – достъп до комуникационното оборудване и използването му, както и до екипажа, с цел въвеждане, предаване и получаване на данни или информация, свързани с работата;

г)

достъп до всяко допълнително оборудване, намиращо се на борда, с цел улесняване на работата на наблюдателя по време на престоя му на борда на кораба, като например бинокли с висока мощност, електронни средства за комуникация и др.;

д)

достъп до работната палуба по време на изтегляне на мрежите или въдиците и до екземпляри (живи или мъртви) с цел събиране и вземане на проби;

е)

уведомление най-малко 15 минути преди началото на процедурата по изтегляне или залагане на мрежа, освен ако наблюдателят изрично поиска да не бъде уведомяван;

ж)

достъп до храна, настаняване, медицинско обслужване и санитарни помещения с приемлив стандарт, равностоен на този, който обикновено е на разположение на офицер на борда на кораба;

з)

осигуряване на достатъчно пространство на мостика или друга определена зона за писмена работа и подходящо пространство на палубата за изпълнение на задълженията на наблюдател;

и)

свобода да изпълняват задълженията си, без да бъдат заплашвани с насилие, възпрепятствани, ограничавани, забавяни, сплашвани или смущавани при изпълнението на своите задължения.

10.   Наблюдателите имат следните задължения:

а)

да бъдат в състояние да изпълняват задълженията, предвидени в настоящия регламент и в приложимите МОУ;

б)

да приемат и спазват договорените правила и процедури за поверителност по отношение на риболовните дейности на корабите и на собствениците на кораби;

в)

да поддържат независимо и безпристрастно поведение през цялото време, докато изпълняват задълженията си по ПРН;

г)

да спазват протоколите на ПРН за наблюдателите по ПРН, намиращи се на борда на кораба;

д)

да спазват законите и разпоредбите на договарящата страна и сътрудничещата страна, която не е договаряща страна, съгласно определението в Конвенцията, които упражняват юрисдикция над кораба;

е)

да спазват йерархията и общите правила за поведение, които се прилагат за целия екипаж на кораба;

ж)

да изпълняват задълженията така, че да не смущават неоправдано законосъобразната експлоатация на кораба, отчитайки надлежно оперативните изисквания на кораба, като за тази цел осъществяват редовна комуникация с капитана на кораба;

з)

да са запознати с аварийните процедури на борда на кораба, включително с местоположението на спасителните салове, пожарогасителите и комплектите за оказване на първа помощ;

и)

да общуват редовно с капитана на кораба по съответните въпроси и задължения, свързани с наблюдателя;

й)

да съблюдават етническите традиции на екипажа и обичаите на държавата на знамето на кораба;

к)

да се придържат към приложимия кодекс за поведение на наблюдателите;

л)

да изготвят своевременно доклади и да ги представят на Комисията в съответствие с процедурите, приети от WCPFC;

м)

да не смущават неоправдано законосъобразната експлоатация на кораба и при изпълнението на своите задължения надлежно да отчитат оперативните изисквания на кораба, и доколкото е практически възможно, да свеждат до минимум нарушаването на работата на корабите, извършващи риболов в зоната на Конвенцията;

Член 29

Права и задължения на операторите, капитаните и екипажите на кораби

1.   Правата на операторите и капитаните на кораби включват:

а)

разумен срок за предварително уведомяване за изпращането на наблюдател по ПРН;

б)

спазване от този наблюдател на общите правила за поведение, йерархията, приложимите законови и подзаконови актове; и

в)

възможност за преглед и коментиране на доклада на наблюдателя по ПРН и право на включване на допълнителна информация, считана за уместна, или на лично изявление.

2.   Операторите на риболовни кораби, включително капитаните на риболовни кораби, спазват следните задължения:

а)

приемат на борда на кораба всяко лице, определено като наблюдател по ПРН, когато това се изисква от WCPFC;

б)

информират екипажа за времето на качване на борда на наблюдателя по ПРН, както и за техните права и отговорности, когато наблюдателят по ПРН се качва на борда на кораба;

в)

съдействат на наблюдателя по ПРН да се качи на кораба и да слезе от него безопасно на уговорено място и по уговорено време;

г)

уведомяват наблюдателя по ПРН най-малко 15 минути преди началото на залагане или изтегляне на мрежа, освен ако наблюдателят изрично поиска да не бъде уведомяван;

д)

предоставят възможност на наблюдателя по ПРН да осъществява по безопасен начин всички задължения и му съдействат за това;

е)

предоставят на наблюдателя по ПРН пълен достъп до записите на кораба, включително неговите дневници и документация за целите на инспекцията и копирането на записите;

ж)

предоставят на наблюдателя по ПРН разумен достъп до навигационното оборудване, картите и радиоприемниците, както и до друга информация, свързана с риболова;

з)

предоставят достъп до всяко налично допълнително оборудване за улесняване на работата на наблюдателя по ПРН по време на престоя му на борда на кораба, като например бинокли с висока мощност, електронни средства за комуникация и др.

и)

предоставят възможност на наблюдателя по ПРН да взема и съхранява проби от улова и му съдействат за това;

й)

осигуряват на наблюдателя по ПРН по време на престоя му на борда храна, настаняване и подходящи санитарни условия, като това е безплатно за наблюдателя и за организацията или правителството, изпращащи наблюдателя по ПРН, а също така осигуряват медицинско обслужване с приемлив стандарт, равностоен на този, който обикновено е на разположение на офицер на борда на кораба;

к)

осигуряват застрахователно покритие на наблюдателя по ПРН за цялото време на престоя му на борда;

л)

предоставят на наблюдателя по ПРН пълен достъп и използване на всички съоръжения и оборудване на кораба, за които наблюдателят може да прецени, че са необходими за изпълнение на неговите задължения, включително пълен достъп до мостика, рибата на борда и зоните, които могат да бъдат използвани за задържане, обработка, претегляне и съхранение на рибата, и му съдействат за това;

м)

гарантират, че наблюдателят по ПРН при изпълнение на задълженията си не е заплашван с насилие, възпрепятстван, ограничаван, забавян, сплашван, смущаван, повлияван, подкупван или подлаган на опит за подкуп;

н)

гарантират, че наблюдателят по ПРН не бива принуждаван или убеждаван да наруши своите задължения.

3.   Правата на екипажа на риболовния кораб включват:

а)

спазване от наблюдателя по ПРН на общите правила за поведение, йерархията, приложимите законови и подзаконови актове;

б)

разумен срок за предварително уведомяване от страна на капитана на кораба за изпращането на наблюдател по ПРН; и

в)

неприкосновеност на личния живот в личните зони на екипажа.

4.   Екипажът на риболовния кораб спазва следните задължения:

а)

въздържа се да възпрепятства или забавя изпълнението на задълженията на наблюдателя, както и да принуждава или убеждава наблюдателя по ПРН да наруши задълженията си;

б)

спазва настоящия регламент, разпоредбите и процедурите, установени съгласно Конвенцията, и насоките, разпоредбите или условията, установени от държавата членка, която упражнява юрисдикция над кораба;

в)

позволява и съдейства за предоставянето на пълен достъп и използване на всички съоръжения и оборудване на кораба, за които наблюдателят може да прецени, че са необходими за изпълнение на неговите задължения, включително пълен достъп до мостика, рибата на борда и зоните, които могат да бъдат използвани за задържане, обработка, претегляне или съхранение на рибата, и му съдейства за това;

г)

позволява и съдейства за предоставянето на възможност на наблюдателя по ПРН да осъществява по безопасен начин всички задължения и му съдейства за това;

д)

позволява и съдейства за предоставянето на възможност на наблюдателя по ПРН да взема и съхранява проби от улова и му съдейства за това;

е)

спазва указанията, дадени от капитана на риболовния кораб по отношение на задълженията на наблюдателите по ПРН.

Член 30

Безопасност на наблюдателите

1.   В случай че наблюдател по ПРН изчезне или се предполага, че е паднал зад борда, капитанът на риболовния кораб:

а)

незабавно прекратява всякакви риболовни операции;

б)

незабавно започва операции по търсене и спасяване, като търсенето продължава най-малко 72 часа, освен ако поради непреодолима сила държавите членки на знамето са принудени да разрешат на корабите, плаващи под тяхно знаме, да прекратяват операциите по търсене и спасяване преди изтичането на 72 часа, или освен ако държавата членка на знамето е дала инструкции за продължаване на търсенето след изтичането на 72-часовия срок;

в)

незабавно уведомява държавата членка на знамето;

г)

незабавно предупреждава другите кораби в съседство, като използва всички налични средства за комуникация;

д)

оказва пълно съдействие при всяка операция по търсене и спасяване;

е)

независимо дали търсенето е успешно, връща кораба за по-нататъшно разследване в най-близкото пристанище съгласно договореното от държавата членка на знамето и организацията, изпращаща наблюдателя;

ж)

предоставя доклад за инцидента на организацията, изпращаща наблюдателя, и на компетентните органи по отношение на инцидента; и

з)

оказва пълно съдействие при всички официални разследвания и запазва всички потенциални доказателства, както и личните вещи и помещенията, използвани от починалия или изчезнал наблюдател.

2.   В случай на смърт на наблюдател по ПРН се прилагат параграф 1, букви а), в) и з). Освен това капитанът на риболовния кораб гарантира, че тялото е добре запазено с цел аутопсия и разследване.

3.   В случай на сериозно заболяване или нараняване на наблюдател по ПРН, което застрашава неговото здраве или безопасност, капитанът на риболовния кораб:

а)

незабавно прекратява риболовните операции;

б)

незабавно уведомява държавата членка на знамето;

в)

полага грижи за наблюдателя и предоставя всяко налично и възможно медицинско лечение на борда на кораба;

г)

съдейства за слизането от борда и транспортирането на наблюдателя до медицинско заведение, оборудвано за осигуряване на необходимите грижи, веднага щом това е практически възможно, съгласно указанията на държавата членка на знамето или в случай на отсъствие на такива указания, съгласно указанията, предоставени от организацията, изпращаща наблюдателя по ПРН; и

д)

оказва пълно съдействие при всички официални разследвания на причината за болестта или нараняването.

4.   За целите на параграфи 1 – 3 държавата членка на знамето гарантира, че съответният център за координация на морските спасителни дейности, организацията, изпращаща наблюдателя по ПРН, и секретариатът на WCPFC са незабавно уведомени.

5.   В случай че има разумни основания да се смята, че наблюдател по ПРН е бил обект на нападение, сплашване, заплахи или тормоз, при които е възникнал риск за неговото здраве или безопасност, и наблюдателят по ПРН или изпращащата го организация поиска от държавата членка на знамето наблюдателят да бъде свален от риболовния кораб, държавата членка на знамето гарантира, че капитанът на този риболовен кораб:

а)

незабавно предприема действия за гарантиране на безопасността на наблюдателя по ПРН, както и за смекчаване и разрешаване на ситуацията на борда;

б)

възможно най-скоро уведомява държавата членка на знамето и организацията, изпращаща наблюдателя по ПРН, за ситуацията, включително за състоянието и местонахождението на наблюдателя;

в)

съдейства за безопасното слизане от борда на наблюдателя по начин и на място, договорено с държавата членка на знамето и организацията, изпращаща наблюдателя по ПРН, което улеснява достъп до всяко необходимо медицинско лечение; и

г)

оказва пълно съдействие при всички официални разследвания на инцидента.

6.   В случай че има разумни основания да се смята, че наблюдател по ПРН е бил обект на нападение, сплашване, заплахи или тормоз, обаче нито наблюдателят, нито изпращащата го организация искат наблюдателят да бъде свален от риболовния кораб, държавата членка на знамето гарантира, че капитанът на този риболовен кораб:

а)

възможно най-скоро предприема действия за гарантиране на безопасността на наблюдателя по ПРН, както и за смекчаване и разрешаване на ситуацията на борда;

б)

възможно най-скоро уведомява за ситуацията държавата членка на знамето и организацията, изпращаща наблюдателя по ПРН; и

в)

оказва пълно съдействие при всички официални разследвания на инцидента.

7.   Ако, след като наблюдател по ПРН слезе в пристанище от борда на риболовен кораб, изпращащата го организация установи евентуално нарушение, включващо нападение или тормоз над наблюдателя по ПРН, докато е бил на борда на риболовния кораб, организацията, изпращаща наблюдателя по ПРН, уведомява писмено държавата членка на знамето и секретариата на WCPFC. Държавите членки съобщават на Комисията или на орган, определен от нея, за полученото уведомление.

8.   След получаване на уведомлението, посочено в параграф 7, държавата членка на знамето:

а)

разследва събитието въз основа на информацията, която е предоставена от организацията, изпращаща наблюдателя по ПРН, и предприема всички подходящи действия в отговор на резултатите от разследването;

б)

оказва пълно съдействие при всяко разследване, проведено от организацията, изпращаща наблюдателя по ПРН, включително предоставя доклада за инцидента на тази организация и на компетентните органи; както и

в)

уведомява организацията, изпращаща наблюдателя, и секретариата на WCPFC, с копие до Комисията или орган, определен от нея, за резултатите от своето разследване и всички предприети действия.

9.   Държавите членки гарантират, че техните национални организации, изпращащи наблюдатели:

а)

незабавно уведомяват държавата членка, в случай че наблюдател по ПРН почине, изчезне или се предполага, че е паднал зад борда при изпълнение на своите задължения;

б)

оказват пълно съдействие при всяка операция по търсене и спасяване;

в)

оказват пълно съдействие при всички официални разследвания на инциденти, свързани с наблюдател по ПРН.

г)

в случай на сериозно заболяване или нараняване на наблюдател по ПРН съдействат за слизането от борда и замяната на този наблюдател възможно най-скоро;

д)

съдействат възможно най-скоро за слизането от борда на наблюдател по ПРН във всяка ситуация, включваща заплахи, нападение, сплашване или тормоз на този наблюдател, когато наблюдателят желае да бъде свален от кораба; и

е)

при поискване предоставят на държавата членка копие от доклада на наблюдателя по ПРН за предполагаеми нарушения във връзка с наблюдателя по ПРН от тази изпращаща организация.

10.   Държавите членки на знамето гарантират, че техните инспекционни кораби със съответно разрешение си сътрудничат при всяка операция по търсене и спасяване на наблюдател по ПРН.

ГЛАВА VI

Качване на борда и инспекция

Член 31

Задължения на капитана на риболовен кораб на Съюза по време на инспекция

1.   Без да се засягат задълженията на капитана на риболовен кораб на Съюза по време на инспекция, предвидена във всеки акт, приет съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009, по време на качването на борда и провеждането на инспекцията капитанът на риболовен кораб на Съюза:

а)

спазва международно признатите принципи за добро мореплаване, така че да се избегнат рисковете за безопасността на инспекционните кораби с разрешение за извършване на инспекции и на упълномощените инспектори;

б)

приема и улеснява бързото и безопасно качване на упълномощени инспектори на борда;

в)

съдейства и оказва помощ при инспекцията на кораба, извършвана в съответствие с процедурите на WCPFC за качване на борда и инспекция;

г)

въздържа се от ненужно възпрепятстване или забавяне на упълномощените инспектори при изпълнението на техните задължения;

д)

позволява на упълномощените инспектори да общуват с екипажа на инспекционния кораб, с органите, компетентни по отношение на инспекционния кораб, както и с органите, компетентни по отношение на инспектирания риболовен кораб;

е)

предоставя на упълномощените инспектори подходящи условия, равностойни на тези, които обикновено са на разположение на офицер на борда на кораба, включително, когато е необходимо, храна и настаняване; както и

ж)

улеснява безопасното слизане на упълномощените инспектори от борда.

2.   Ако капитанът на риболовен кораб на Съюза откаже да разреши на упълномощен инспектор качването на борда и извършването на инспекционни дейности в съответствие с процедурите, определени в настоящия регламент, капитанът обяснява причините за този отказ. Органите, компетентни по отношение на инспекционния кораб незабавно уведомяват органите на държавата членка на знамето на риболовния кораб, както и Комисията или орган, определен от нея, за отказа на капитана и за предоставените обяснения. Комисията незабавно информира секретариата на WCPFC за това уведомление.

3.   Когато бъдат уведомени за отказ съгласно параграф 2, органите на държавата членка на знамето на риболовния кораб разпореждат на капитана да приеме качването на борда и инспекцията, освен ако общоприетите международни правила, процедури и практики, свързани с безопасността в морето, налагат отлагане на качването на борда и инспекцията.

4.   Ако капитанът не изпълни разпореждане, направено съгласно параграф 3, държавата членка на знамето спира действието на разрешението за риболов на кораба и разпорежда на кораба да се върне незабавно в пристанището. Държавата членка на знамето незабавно уведомява органите на инспекционния кораб и Комисията или орган, определен от нея, за предприетите от нея действия.

Член 32

Процедура в случай на сериозно нарушение

1.   При получаване на уведомление за възможно сериозно нарушение съгласно посоченото в член 33 от упълномощен инспектор на договаряща страна държавата членка на знамето на съответния риболовен кораб незабавно:

а)

поема задължението си да проведе разследване в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета (13) и ако доказателствата дават основание, предприема принудителни действия срещу съответния риболовен кораб, като уведомява за това органите, компетентни по отношение на упълномощения инспектор, Комисията или орган, определен от нея, и секретариата на WCPFC; или

б)

упълномощава органите, компетентни по отношение на упълномощения инспектор, да приключат разследването на евентуалното нарушение и уведомява за това Комисията или орган, определен от нея, и секретариата на WCPFC.

2.   Упълномощените инспектори на Съюза третират докладите от инспекциите в съответствие с член 76 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

3.   В случая по параграф 1, буква б) незабавно след приключване на разследването органите на държавата членка, компетентни по отношение на упълномощения инспектор, предават събраните от упълномощените инспектори конкретни доказателства, заедно с резултатите от тяхното разследване, на органите на държавата на знамето на риболовния кораб. След получаване на уведомление съгласно параграф 1 държавата членка на знамето на риболовния кораб изпраща отговор незабавно и във всички случаи не по-късно от 3 работни дни.

Член 33

Тежки нарушения

1.   Всяко едно от следните нарушения представлява тежко нарушение по смисъла на член 90 от Регламент (ЕО) № 1224/2009:

а)

риболов без лиценз, разрешително или разрешение, издадени от държавата членка на знамето;

б)

липса на достатъчно записи на улова и на свързаните с улова данни в съответствие с изискванията за докладване, посочени в настоящия регламент, или сериозни грешки при докладването на такъв улов или свързани с улова данни;

в)

риболов в забранена зона;

г)

риболов през забранен сезон;

д)

умишлено улавяне или задържане на видове в противоречие с приложимите МОУ и с настоящия регламент;

е)

значително нарушение на ограниченията на улова или квотите в рамките на възможностите за риболов;

ж)

използване на забранени риболовни уреди;

з)

подправяне или умишлено прикриване на маркировката, идентичността или регистрацията на риболовния кораб;

и)

укриване, подправяне или унищожаване на доказателства, свързани с разследването на нарушение;

й)

многократни нарушения, които в своята съвкупност представляват сериозно незачитане на действащите мерки съгласно настоящия регламент;

к)

отказ да се приеме качване на борда и инспекция;

л)

ненужно възпрепятстване или забавяне на упълномощен инспектор;

м)

сплашване или физически нападения срещу наблюдателя по ПРН;

н)

умишлено вмешателство или изключване на VMS;

о)

риболов с риболовни кораби на Съюза, които не са вписани в регистъра,

п)

риболов в близост до буй за данни или вземане на буй за данни на борда в нарушение на член 9, параграф 1 или 2.

2.   Когато е установено, че риболовен кораб на Съюза е участвал в извършването на тежко нарушение, органите на държавата членка на знамето отнемат лиценза на кораба и гарантират, че този кораб не извършва риболов в тази зона на Конвенцията, докато не са изпълнени санкциите, наложени от държавата членка на знамето във връзка с нарушението.

Член 34

Правоприлагане

1.   Органите на държавата членка на знамето разглеждат намесата на риболовни кораби, плаващи под тяхното знаме, или на капитан или екипаж на такива кораби, в работата на упълномощен инспектор или на инспекционен кораб със съответно разрешение по същия начин, както всяка подобна намеса, възникнала в рамките на нейната изключителна юрисдикция.

2.   При извършването на дейности по прилагане на процедурите, определени в настоящия регламент, упълномощените инспектори на Съюза участват в дейности по надзор с цел идентифициране на риболовни кораби на недоговарящи страни или кораби, за които изглежда, че са без националност, които извършват риболовни дейности в открито море в зоната на Конвенцията. Всички идентифицирани кораби незабавно се докладват на държавата членка на знамето, на Комисията или на определен от нея орган и на секретариата на WCPFC.

3.   Държавите членки докладват на Комисията или на определен от нея орган, както и на държавата на знамето на съответния кораб, за риболовните кораби на недоговарящи страни, посочени в параграф 2.

ГЛАВА VII

Мерки на пристанищната държава

Член 35

Мерки на пристанищната държава

Капитанът на риболовен кораб на Съюза си сътрудничи с пристанищните власти на всяка договаряща страна при прилагането на мерките на пристанищната държава съгласно Конвенцията и настоящия регламент.

Член 36

Процедура в случай на подозрение за ННН риболов

Когато след пристанищна инспекция държава членка получи доклад от инспекцията, в който се посочва, че има ясни основания да се смята, че кораб, плаващ под нейно знаме, е участвал в ННН риболов или в свързани с риболов дейности в подкрепа на ННН риболов, тя незабавно и изчерпателно разследва въпроса в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 и член 25 от Конвенцията.

ГЛАВА VIII

Заключителни разпоредби

Член 37

Насоки

1.   Комисията предоставя на държавите членки, които разполагат с възможности за риболов в риболовните дейности, управлявани от WCPFC, всички насоки, приети от WCPFC, и по-специално по отношение на:

а)

практиките за третиране на скатове от сем. Mobulidae;

б)

най-добрите практики за третиране на китови акули и други акули;

в)

третиране на морски костенурки; както и

г)

безопасното освобождаване на китоподобни.

2.   Съответните държави членки гарантират, че насоките, посочени в параграф 1, се предоставят на капитаните на кораби, плаващи под тяхно знаме, които извършват тези риболовни дейности. Тези капитани на кораби предприемат всички разумни стъпки за прилагане на тези насоки.

Член 38

Докладване

1.   До 20 април всяка година държавите членки представят на Комисията научни данни в съответствие с приложимите изисквания за докладване на WCPFC по отношение на научните данни, а до 15 юни всяка година – годишен доклад за изпълнението на настоящия регламент, който е в съответствие с изискванията за докладване на WCPFC съгласно МОУ, включително за всички проверки, които те са наложили на своите флотове, и всички мерки за наблюдение, контрол и съответствие, които са установили, за да гарантират спазването на такива проверки.

2.   Уловът и риболовното усилие от страна на корабите на Съюза се докладват съгласно приложимите МОУ по следните групи видове: бял тон, големоок тон, ивичест тунец, жълтопер тунец, риба меч, други платноходкови и акули. За всеки от тези видове се предоставят и прогнозни оценки за изхвърлянията и освобождаванията. Прогнозни оценки за улова се предоставят и за други видове, определени от Комисията.

3.   Годишният доклад, посочен в параграф 1, включва по-специално следното:

а)

равнищата на улова на риболовните кораби, плаващи под тяхно знаме, които са уловили ивичест марлин (Kajikia audax) като прилов, както и броя и равнищата на улова на кораби, извършващи риболов на ивичест марлин в зоната на Конвенцията на юг от 15° ю.ш.;

б)

годишните равнища на улова на всеки от риболовните кораби, плаващи под тяхно знаме, които са уловили южнотихоокеански бял тон (Thunnus alalunga), както и броя на корабите, извършващи активен риболов на южнотихоокеански бял тон в зоната на Конвенцията на юг от 20° ю.ш.;

в)

напредъка по изпълнението на настоящия регламент по отношение на опазването на морските костенурки, включително събраната информация за взаимодействията с морски костенурки при риболовните дейности, управлявани съгласно Конвенцията;

г)

приблизителен брой на освободените копринени и дългокрили акули, включително състоянието им при освобождаване (мъртви или живи), изчислен въз основа на данните, събрани по програмите за наблюдение и чрез други средства;

д)

броя на декларациите на WCPFC за трансбордиране, получени съгласно член 11, параграфи 3 и 4, които те са изпратили на Комисията;

е)

всички случаи, при които китови акули са били обграждани от мрежи гъргър на корабите, плаващи под тяхно знаме, включително данните, изисквани съгласно член 16, параграф 2, буква б);

ж)

всички случаи, при които китоподобни са били обграждани от мрежи гъргър на корабите, плаващи под тяхно знаме, в съответствие с член 18, параграф 2;

з)

всички операции по трансбордиране, попадащи в обхвата на член 11, в съответствие с насоките в приложение II към МОУ 2009–06;

и)

годишна декларация за мерките по спазване съгласно член 25, параграф 8 от Конвенцията по отношение на мерките, които са предприели в отговор на предполагаемо нарушение на настоящия регламент, включително качване на борда и инспекции на риболовните кораби, плаващи под тяхно знаме, които са довели до констатирането на предполагаеми нарушения, и всички образувани производства и наложени санкции.

4.   Държавите членки също така докладват на Комисията – в рамките на своя годишен доклад, посочен в параграф 1 –общия брой на корабите, които са извършвали риболов на риба меч, както и общия улов на риба меч (Xiphias gladius) по отношение на:

а)

кораби, плаващи под тяхно знаме на юг от 20° ю.ш., различни от кораби, които се експлоатират в рамките на договор за чартър, лизинг или подобно споразумение като част от националния риболов на друга договаряща страна;

б)

кораби, които се експлоатират в рамките на договор за чартър, лизинг или подобно споразумение като част от националния им риболов на юг от 20° ю.ш.; както и

в)

всеки друг кораб, извършващ риболов в техните води на юг от 20° ю.ш.

5.   Във възможно най-кратък срок държавите членки докладват на Комисията или на определен от нея орган и за всички забелязани риболовни кораби, които изглеждат без националност и които може би извършват риболов на обхванати от Конвенцията видове в открито море в зоната на Конвенцията.

Член 39

Твърдения за неспазване, докладвани от WCPFC

1.   Ако Комисията получи от WCPFC информация, сочеща твърдения за неспазване на Конвенцията или на МОУ от страна на държава членка или кораби под нейно знаме, Комисията незабавно предава тази информация на съответната държава членка.

2.   В срок от един месец след получаване на информацията от Комисията, посочена в параграф 1, държавата членка предоставя на Комисията или на определен от нея орган констатациите от всички разследвания, предприети във връзка с твърденията за нарушение, и информация за всички мерки, предприети за преодоляване на опасенията за нарушението.

3.   Комисията препраща констатациите, посочени в параграф 2, на WCPFC най-малко 60 дни преди заседанието на Комитета по технически въпроси и съответствие на WCPFC.

Член 40

Поверителност и защита на данните

1.   В допълнение към задълженията, определени в членове 112 и 113 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, държавите членки и Комисията или органът, определен от нея съгласно настоящия регламент, гарантират поверителното обработване на електронните доклади и съобщения, предадени и получени от секретариата на WCPFC.

2.   Всяко събиране, предаване и съхраняване на лични данни съгласно настоящия регламент се третира в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Регламент (ЕС) 2018/1725.

3.   Личните данни, които се обработват съгласно настоящия регламент, се съхраняват за не повече от 10 години, освен ако тези лични данни са необходими за последващи действия във връзка с нарушение или инспекция, или за целите на съдебни или административни процедури. В тези случаи личните данни могат да се съхраняват в продължение на 20 години. Ако личните данни се съхраняват за по-дълъг срок, данните се анонимизират.

Член 41

Процедура за изменения

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 42 за изменение на настоящия регламент по отношение на следното:

а)

информацията за кораба, която се представя на Комисията в съответствие с член 23, параграф 1;

б)

изискванията за VMS, предвидени в член 26;

в)

процентното присъствие на наблюдатели по ПРН, посочено в член 28, параграф 4;

г)

правата и задълженията на наблюдателите по ПРН, посочени в член 28, параграфи 9 и 10;

д)

правата и задълженията на операторите на кораби, капитаните и екипажите, посочени в член 29;

е)

крайните срокове за докладване във връзка със задължението за докладване, посочено в член 38, параграф 1;

ж)

приложения I – VI.

2.   Делегираните правомощия, посочени в параграф 1, са строго ограничени до въвеждането в правото на Съюза на изменения към или замени на МОУ, които са обвързващи за Съюза.

Член 42

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на условията, предвидени в настоящия член.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 41, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 15 ноември 2022 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 41, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 41, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражение в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 43

Изменения на Регламент (ЕО) № 520/2007

Член 4, параграф 4 и член 28 от Регламент (ЕО) № 520/2007 се заличават.

Член 44

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 19 октомври 2022 година.

За Европейския парламент

Председател

R. METSOLA

За Съвета

Председател

M. BEK


(1)  ОВ C 341, 24.8.2021 г., стр. 108.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 13 септември 2022 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 4 октомври 2022 г.

(3)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(4)  Решение 98/392/ЕО на Съвета от 23 март 1998 г. за сключване от Европейската общност на Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г. и на Споразумението от 28 юли 1994 г. по отношение прилагането на част ХI от Конвенцията (ОВ L 179, 23.6.1998 г., стр. 1).

(5)  Решение 98/414/ЕО на Съвета от 8 юни 1998 г. относно ратификацията от страна на Европейската общност на Споразумението за прилагане на разпоредбите от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г., свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращи рибни запаси (ОВ L 189, 3.7.1998 г., стр. 14).

(6)  Решение 2005/75/ЕО на Съвета от 26 април 2004 г. за присъединяване на Общността към Конвенцията за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан (ОВ L 32, 4.2.2005 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 520/2007 на Съвета от 7 май 2007 г. за определяне на технически мерки за опазването на определени популации от далекомигриращи видове риба и за отмяна на Регламент (ЕО) № 973/2001 (ОВ L 123, 12.5.2007 г., стр. 3).

(8)  Регламент (ЕС) 2019/473 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. относно Европейската агенция за контрол на рибарството (ОВ L 83, 25.3.2019 г., стр. 18).

(9)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(10)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(11)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

(13)  Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

МЕРКИ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ЗА ПТИЦИТЕ

Таблица 1: Смекчаващи мерки

Колона А

Колона Б

Странично залагане със завеса за възпиране на птиците и вторични въдици с тежести (1)

Въдица със серпентини (2)

Нощно залагане при минимално осветление на палубата

Боядисана в синьо стръв

Въдица със серпентини

Изхвърляч на въжето за дълбочинно залагане

Вторични въдици с тежести

Управление на изхвърлянето на рибни остатъци

Устройства за предпазване от куките (3)

 

Спецификации

1.

Въдици със серпентини (на юг от 25° ю.ш.)

а)

За кораби с обща дължина ≥ 35 m

i)

Разполага се поне една въдица със серпентини. Когато е възможно, корабите се насърчават да използват втора въдица със серпентини при голямо изобилие или повишена активност на птиците; и двете въдици със серпентини се разполагат едновременно, по една от всяка страна на залаганата въдица; ако се използват две въдици със серпентини, куките със стръв се залагат в зоната, ограничена от тези две въдици със серпентини.

ii)

Използва се въдица със серпентини, снабдена с дълги и къси серпентини. Серпентините са: ярко оцветени, комбинация от дълги и къси серпентини.

(1)

Дългите серпентини се поставят на разстояния, не по-големи от 5 m, като трябва да бъдат прикрепени към въдицата с въртящи се скоби, за да не могат серпентините да се увиват около въдицата. Дължината на дългите серпентини трябва да е достатъчно голяма, за да достигат до морската повърхност при безветрие.

(2)

Късите серпентини (с дължина, по-голяма от 1 m) трябва да бъдат разположени на не повече от 1 m една от друга.

iii)

Корабите разполагат въдицата със серпентини така, че да се постигне желания въздушен обхват — по-голям или равен на 100 m. За да се постигне този въздушен обхват, въдицата със серпентини трябва да бъде с дължина най-малко 200 m и да е прикрепена към прът на повече от 7 m над морската повърхност, намиращ се възможно най-близо до кърмата.

iv)

Ако корабите използват само една въдица със серпентини, тя се разполага на наветрената страна на потъващата стръв.

б)

За кораби с обща дължина < 35 m

i)

Използва се въдица със серпентини, снабдена с дълги и къси серпентини или само с къси серпентини.

ii)

Серпентините са: ярко оцветени, дълги и/или къси (но с дължина, по-голяма от 1 m); серпентините трябва да се използват и поставят на разстояния, както следва:

(1)

Дългите серпентини се поставят на разстояния, не по-големи от 5 m, за първите 75 m на въдицата със серпентини.

(2)

Късите серпентини се поставят на разстояния, не по-големи от 1 m.

iii)

Дългите серпентини трябва да бъдат прикрепени към въдицата така, че серпентините да не могат да се увиват около въдицата. Всички дълги серпентини трябва да достигат до морската повърхност при безветрие. Серпентините могат да бъдат променяни в рамките на първите 15 м, за да се избегне заплитане.

iv)

Корабите разполагат въдицата със серпентини така, че да се постигне минимален въздушен обхват от 75 m. За да се постигне този въздушен обхват, въдицата със серпентини трябва да е прикрепена към прът на повече от 6 m над морската повърхност, намиращ се възможно най-близо до кърмата. За да се увеличи максимално въздушният обхват и да се поддържа въдицата непосредствено зад кораба при странични ветрове, трябва да се създаде достатъчно челно съпротивление. Заплитането се избягва най-добре, като дълга част от въже или монофиламенти се поставя във водата.

v)

Ако се използват две въдици със серпентини, двете въдици трябва да бъдат разположени на противоположните страни на основната въдица.

2.

Въдици със серпентини (на север от 23° с.ш.)

а)

Дълги серпентини

i)

Минимална дължина: 100 m

ii)

Трябва да бъдат закрепени към кораба така, че да са се намират на кърмата на място, което е на най-малко 5 m над водата от наветрената страна на точката, в която въдицата с куките навлиза във водата.

iii)

Трябва да са прикрепени така, че въздушният обхват да се поддържа над потъващите куки със стръв.

iv)

Серпентините трябва да бъдат на разстояние, по-малко от 5 m, да бъдат прикрепени с въртящи се скоби и да са достатъчно дълги, така че да бъдат възможно най-близо до водата.

v)

Ако се използват две въдици със серпентини (т.е. сдвоени), двете въдици трябва да бъдат разположени на противоположните страни на основната въдица.

б)

Къси серпентини (за кораби с обща дължина ≥ 24 m)

i)

Трябва да бъдат закрепени към кораба така, че да са се намират на кърмата на място, което е на най-малко 5 m над водата от наветрената страна на точката, в която въдицата с куките навлиза във водата.

ii)

Трябва да са прикрепени така, че въздушният обхват да се поддържа над потъващите куки със стръв.

iii)

Серпентините трябва да бъдат на разстояние, по-малко от 1 m, и с минимална дължина 30 cm.

iv)

Ако се използват две въдици със серпентини (т.е. сдвоени), двете въдици трябва да бъдат разположени на противоположните страни на основната въдица.

в)

Къси серпентини (за кораби с обща дължина < 24 m)

Тези проектни характеристики се преразглеждат не по-късно от три години от датата на прилагане въз основа на научни данни.

i)

Трябва да бъдат закрепени към кораба така, че да са се намират на кърмата на място, което е на най-малко 5 m над водата от наветрената страна на точката, в която въдицата с куките навлиза във водата.

ii)

Трябва да са прикрепени така, че въздушният обхват да се поддържа над потъващите куки със стръв.

iii)

Ако се използват серпентини, се насърчава да са проектирани така, че да бъдат на разстояние, по-малко от 1 m, и с минимална дължина 30 cm.

iv)

Ако се използват две въдици със серпентини (т.е. сдвоени), двете въдици трябва да бъдат разположени на противоположните страни на основната въдица.

3.

Странично залагане със завеса за възпиране на птиците и вторични въдици с тежести

а)

Основната въдица е разположена от левия или от десния борд, колкото е възможно по-далеч от кърмата (най-малко на 1 m), и ако се използва изхвърляч на въжето на основната въдица, той трябва да бъде монтиран най-малко на 1 m пред кърмата.

б)

Когато има морски птици, уредът трябва да гарантира, че основната въдица е разположена свободно, така че куките със стръв да останат потопени.

в)

Завесата за възпиране на птиците трябва да е със следните характеристики:

i)

прът зад изхвърляча на въжето с дължина най-малко 3 m;

ii)

най-малко три основни серпентини, прикрепени към горните 2 m на пръта;

iii)

диаметър на основната серпентина минимум 20 mm;

iv)

вторични серпентини, прикрепени към края на всяка основна серпентина, достатъчно дълги, за да се влачат по вода (при безветрие) — минимален диаметър 10 mm.

4.

Нощно залагане

а)

Не се извършва залагане в часовете между навигационния изгрев и преди навигационния залез.

б)

Определенията за навигационен залез и навигационен изгрев са посочени в таблиците на навигационния алманах за съответната географска ширина, местно време и дата.

в)

Осветлението на палубата трябва да е минимално. Минималното осветление на палубата следва да не нарушава минималните норми за безопасност и корабоплаване.

5.

Вторични въдици с тежести

Изискват се следните спецификации за минимално тегло:

а)

една тежест, по-голяма или равна на 40 g, на разстояние до 50 cm от куката;

б)

тежести с общо тегло, по-голямо или равно на 45 g, прикрепени на разстояние до 1 m от куката;

в)

тежести с общо тегло, по-голямо или равно на 60 g, прикрепени на разстояние до 3,5 m от куката; или

г)

тежести с общо тегло, по-голямо или равно на 98 g, прикрепени на разстояние до 4 m от куката.

6.

Устройства за предпазване от куките

Устройствата за предпазване от куките покриват върха и шипа на куките със стръв, за да бъдат предотвратени атаки на морски птици по време на залагането на въдицата. За използване в риболова в рамките на WCPFC са одобрени следните устройства:

Хукподс (капсули на куки), които отговарят на следните експлоатационни характеристики:

а)

устройството покрива върха и шипа на куката, докато куката достигне дълбочина най-малко 10 m или докато остане потопена в продължение на най-малко 10 минути;

б)

устройството отговаря на приложимите понастоящем минимални стандарти за тежести на вторичните въдици съгласно настоящото приложение; както и

в)

устройството е проектирано така, че да не се губи, а да се задържа на риболовните уреди.

7.

Управление на изхвърлянето на рибни остатъци

а)

да не се изхвърлят рибни остатъци по време на залагане или изтегляне;

б)

или рибните остатъци да се изхвърлят стратегически от противоположната на залагането/изтеглянето страна на кораба с цел активно отдалечаване на птиците от куките със стръв.

8.

Боядисана в синьо стръв

а)

Ако се използва боядисана в синьо стръв, тя трябва да бъде напълно размразена при багрене.

б)

Секретариатът на WCPFC разпространява стандартизирана цветна табела.

в)

Цялата стръв трябва да бъде оцветена съгласно нюанса, указан на табелата.

9.

Изхвърляч на въжето за дълбочинно залагане

а)

Изхвърлячът на въжето трябва да бъде разположен така, че куките да се поставят значително по-дълбоко, отколкото биха могли да бъдат поставени, ако не се използваше изхвърляч на въжето, и по такъв начин, че по-голямата част от куките да достигат дълбочина най-малко 100 m.


(1)  Използването на странично залагане със завеса за възпиране на птиците и на вторични въдици с тежести от колона A се счита за две смекчаващи мерки.

(2)  Ако се избере използването на въдица със серпентини от колона A и от колона Б, това се равнява на едновременно използване на две (т.e. сдвоени) въдици със серпентини.

(3)  Устройствата за предпазване от куките могат да бъдат използвани като самостоятелна мярка.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

МАРКИРОВКИ И ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИТЕ

1.   

Риболовните кораби на Съюза поставят WIN на английски език, така че да е виден по всяко време:

а)

на корпуса или надстройката на кораба, на левия и десния борд. Операторите могат да поставят приспособления, които са наклонени под ъгъл спрямо страната или надстройката на кораба, при условие че ъгълът на наклона не би попречил знакът да се вижда от друг кораб или от въздуха;

б)

на палуба, с изключение на предвиденото в параграф 3. Ако се постави навес или друго временно покритие, така че да скрива маркировката на палубата, навесът или покритието също се маркират. Тези маркировки следва да се поставят напречно, като горната част на цифрите или буквите е насочена към носа.

2.   

WIN се поставя:

а)

колкото е възможно по-високо над водолинията от двете страни на кораба, като се гарантира, че се избягват такива части от корпуса като форщевена и кърмата;

б)

по начин, който не позволява маркировките да бъдат скрити от риболовните уреди, независимо дали последните са складирани или се използват;

в)

на такива места, на които не се влияят от изтичане от шпигати или изхвърляния през борда, включително не в зони, които биха могли да бъдат податливи на увреждания или обезцветяване от улова на определени видове; както и

г)

така, че да не се простира под водолинията.

3.   

При корабите без палуба не се изисква WIN да се показва на хоризонтална повърхност. Операторите обаче се насърчават да поставят борд, на който WIN е поставен така, че да може да се вижда ясно от въздуха.

4.   

Лодките, скифовете и плавателните съдове, пренасяни на кораба за риболовни операции, носят същия WIN като съответния кораб.

5.   

При поставянето на WIN на кораба риболовните кораби на Съюза спазват следните изисквания:

а)

навсякъде се използват главни букви и цифри;

б)

ширината на буквите и цифрите е пропорционална на височината;

в)

височината (h) на буквите и цифрите е пропорционална на размера на кораба и е в съответствие със следното:

i)

за поставяне на WIN върху корпуса, надстройката и/или наклонените повърхности: общата дължина на кораба (LOA) се показва в метри (m); височината на буквите и цифрите в метри (m) не е по-малка от: 1,0 m (за кораби с дължина 25 m и повече), 0,8 m (за кораби с дължина най-малко 20 m, но по-малко от 25 m); 0,6 m (за кораби с дължина най-малко 15 m, но по-малко от 20 m), 0,4 m (за кораби с дължина най-малко 12 m, но по-малко от 15 m), 0,3 m (за кораби с дължина най-малко 5 m, но по-малко от 12 m), 0,1 m (за кораби с дължина под 5 m);

ii)

за поставяне на WIN на палубата: височината не е по-малка от 0,3 m за всички класове кораби с дължина 5 m и повече;

г)

дължината на тирето е равна на половината от височината на буквите и цифрите;

д)

ширината на щриха за всички букви, цифри и тирето е h/6;

е)

разстоянието между буквите и/или цифрите не надхвърля h/4, нито е по-малко от h/6;

ж)

разстоянието между съседни букви с наклонени страни не надхвърля h/8, нито е по-малко от h/10;

з)

WIN е бял на черен фон или черен на бял фон;

i)

фонът се поставя така, че да се образува рамкова линия около WIN от не по-малко от h/6;

й)

навсякъде се използва висококачествена морска боя;

к)

WIN отговаря на изискванията на настоящите спецификации, когато се използват светлоотражателни или топлогенериращи вещества; както и

л)

WIN и фонът се поддържат в добро състояние по всяко време.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ТРАНСПОНДЕРИТЕ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО (УСТРОЙСТВАТА ЗА АВТОМАТИЧНО СЪОБЩАВАНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО – ALC), ИЗПОЛЗВАНИ В РАМКИТЕ НА СИСТЕМАТА НА WCPFC ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА КОРАБИТЕ

1.   

Автоматично и независимо от всяка намеса на кораба, ALC съобщава следните данни:

i)

статичен уникален идентификатор ALC;

ii)

настоящото географско местоположение (географска ширина и дължина) на кораба; както и

iii)

датата и часа (изразено в координирано универсално време [UTC]) на определянето на местоположението на кораба, посочено в подточка ii).

2.   

Данните, посочени в параграф 1, подточки ii) и iii), се получават от спътникова система за определяне на местоположението.

3.   

ALC, монтирани на риболовни кораби, трябва да могат да предават данните, посочени в параграф 1, на всеки час.

4.   

WCPFC получава данните, посочени в параграф 1, при нормални експлоатационни условия в рамките на 90 минути след като са генерирани от ALC.

5.   

Монтираните на риболовни кораби ALC трябва да бъдат защитени така, че да се запази сигурността и целостта на данните, посочени в параграф 1.

6.   

При нормални експлоатационни условия съхранението на информацията в ALC трябва да бъде безопасно, сигурно и интегрирано.

7.   

Доколкото това е разумно възможно, никой, освен органа за наблюдение, не трябва да има възможност да променя съхраняваните в ALC данни на този орган, включително честотата на докладване на местоположението пред този орган.

8.   

Нито елементите, вградени в ALC, нито софтуерът на терминала с цел подпомагане обслужването, не позволяват неразрешен достъп до зоните на ALC, които биха могли да попречат на функционирането на VMS.

9.   

ALC се монтират на кораба в съответствие със спецификациите на производителя и приложимите стандарти.

10.   

При нормални условия на експлоатация на спътниковата навигация местоположението, получено от предоставените данни, трябва да бъде с точност до 100 m2 от средното квадратично отклонение (DRMS) (т.е. 98 % от местоположенията трябва да са в рамките на този обхват).

11.   

ALC и/или доставчикът на услуги за предаване на данни трябва да са в състояние да поддържат предаването на данни до множество независими дестинации.

12.   

Декодерът и предавателят за спътникова навигация трябва да бъдат напълно интегрирани и да бъдат в един и същи защитен от външна намеса корпус.

13.   

Стандартният формат за ръчно докладване на местоположението в случай на неизправност или повреда на ALC е следният:

а)

WIN

б)

Име на кораба

в)

Дата: дд/мм/гг

г)

Час: 24-часов формат ЧЧ:ММ (UTC)

д)

Географска ширина – ГГ-ММ-СС (с./ю.ш.)

е)

Географска дължина – ГГГ-ММ-СС (и./з.д.)

ж)

Дейност (риболов/търсене/транзит/трансбордиране).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ДЕКЛАРАЦИЯТА НА WCPFC ЗА ТРАНСБОРДИРАНЕ

1.

Уникален код на документа

2.

Името на риболовния кораб и неговия WIN

3.

Името на транспортния кораб и неговия WIN

4.

Риболовните уреди, използвани за улова на рибата

5.

Количеството на продукта (1) (включително видовете и неговото преработено състояние (2)), който ще бъде трансбордиран

6.

Състоянието на рибата (прясна или замразена)

7.

Количеството страничен продукт (3), което ще бъде трансбордирано

8.

Географското местоположение (4) на улова на далекомигриращи рибни запаси

9.

Датата и мястото (5) на трансбордиране

10.

Ако е приложимо, името и подписа на наблюдателя на WCPFC

11.

Количеството продукт, което вече се намира на борда на приемащия кораб, и географския произход (6) на този продукт.


(1)  Риба тон и подобни на нея видове риба.

(2)  Цели; изкормени и без глави; изкормени, без глави и опашки; само изкормени, с хриле; без хриле и изкормени; без хриле, изкормени и без опашки; перки от акула.

(3)  Риби, различни от риба тон и подобни на нея видове.

(4)  Географско местоположение на улова означава достатъчно информация, за да се определи каква част от улова е била уловена в следните зони: открито море извън зоната на Конвенцията, ИИЗ (изброени отделно). Местоположение на улова, което не се изисква за приемащия кораб.

(5)  Мястото на трансбордиране трябва да бъде с десетична ширина и дължина до най-близките 0,1 градуса и да бъде придружено от описание на местоположението, например открито море, извън зоната на конвенцията или в рамките на посочена ИИЗ.

(6)  Произходът на продукта се докладва по зони на РОУР и включва количеството на продукта от всяка отделна зона.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

КООРДИНАТИ И КАРТА НА ИЗТОЧНАТА ЗОНА В ОТКРИТО МОРЕ (EASTERN HIGH SEA POCKET)

ГЕОГРАФСКА ДЪЛЖИНА

ГЕОГРАФСКА ШИРИНА

-155.495308

-11.375548

-155.498321

-11.391248

-155.375667

-11.6652

-155.144789

-12.031226

-155.087069

-12.286791

-155.011312

-12.527927

-154.988916

-12.541928

-155.011131

-12.528155

-155.4405

-12.58823

-155.8398

-12.7045

-156.3396

-12.96024

-156.748

-13.26971

-157.0805

-13.57845

-157.4277

-13.99567

-157.6434

-14.37697

-157.7986

-14.73752

-157.9131

-15.11709

-157.962

-15.46605

-158.039622

-15.653761

-158.122829

-15.877123

-158.127739

-15.869203

-158.231024

-15.803568

-158.36955

-15.745447

-158.496828

-15.694033

-158.661362

-15.634953

-158.821586

-15.583395

-159.026918

-15.539192

-159.190663

-15.503491

-159.372631

-15.472738

-159.548569

-15.453715

-159.736692

-15.448871

-159.90316

-15.449959

-160.083542

-15.463548

-160.226654

-15.480612

-160.365423

-15.495182

-160.451319

-15.514117

-160.406016

-15.448192

-160.316351

-15.338878

-160.217964

-15.213622

-160.156932

-15.110787

-160.074995

-14.978629

-160.011413

-14.890788

-159.926847

-14.750107

-159.87787

-14.621808

-159.79653

-14.407807

-159.75968

-14.275899

-159.711458

-14.113648

-159.682425

-13.98575

-159.655144

-13.863674

-159.621745

-13.726376

-159.619708

-13.634445

-159.616001

-13.561895

-159.614094

-13.509574

-159.561966

-13.476838

-159.464666

-13.417237

-159.323121

-13.349332

-159.212807

-13.287211

-159.104174

-13.209011

-158.983445

-13.143509

-158.882253

-13.049931

-158.744371

-12.94646

-158.649624

-12.872332

-158.560938

-12.795621

-158.495677

-12.723884

-158.424306

-12.639442

-158.333838

-12.548261

-158.2853

-12.45563

-158.071642

-12.43816

-157.8909

-12.42376

-157.747379

-12.436771

-157.631174

-12.428707

-157.4811

-12.39678

-157.229515

-12.356368

-157.039477

-12.306157

-156.868471

-12.243143

-156.665366

-12.174288

-156.495214

-12.106995

-156.3649

-12.01769

-156.25113

-11.967768

-156.113903

-11.894359

-156.012144

-11.844092

-155.895851

-11.761728

-155.77415

-11.66355-

-155.688884

-11.572012

-155.593209

-11.478779

-155.495308

-11.375548

Image 1

Легенда:

1.

Източна зона в открито море (Eastern High Seas Pocket, E-HSP)

2.

Открито море

3.

Кирибати

4.

Острови Кук

5.

Френска Полинезия

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

БЛОКОВА СХЕМА НА ВЪДИЦА ЗА АКУЛИ

Image 2

Легенда:

1.

Парагада

2.

Поплавък

3.

Плаващ повод

4.

Поводи за акули

5.

Основен повод

6.

Странични поводи

II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

26.10.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 276/37


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2057 НА СЪВЕТА

от 13 октомври 2022 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2020/1706 за откриване и управление на автономните тарифни квоти на Съюза за определени продукти от риболов за периода 2021—2023 година

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 31 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Снабдяването на Съюза с определени продукти от риболов понастоящем зависи от вноса от трети държави. През последните десетилетия се наблюдава непрекъснато нарастване на тази зависимост на Съюза за обезпечаване на неговото потребление на продукти от риболов. С цел да не се застраши производството на продукти от риболов в Съюза и да се осигури достатъчно снабдяване за неговата преработвателна промишленост, за редица продукти от риболов митата за внос следва да се суспендират или намаляват в рамките на тарифни квоти с подходящ обем.

(2)

Регламент (ЕС) 2020/1706 на Съвета (1) открива автономните тарифни квоти на Съюза за определени продукти от риболов за периода 2021—2023 година и съдържа разпоредби относно управлението на тези квоти. За всяка тарифна квота бяха определени подходящи обеми, за да се осигури достатъчно снабдяване на преработвателната промишленост на Съюза за посочения период.

(3)

На 19 юли 2021 г. Регламент (ЕС) 2020/1706 беше изменен с Регламент (ЕС) 2021/1203 на Съвета (2), като бяха добавени наред с останалото нови квоти със срок на действие до 31 октомври 2022 г. поради изтичането на срока на действие на двустранните протоколи с Република Исландия и с Кралство Норвегия, в които се предвиждат квоти за някои видове риба и рибни продукти.

(4)

Същевременно преговорите за нови допълнителни протоколи с Република Исландия и Кралство Норвегия, в които се предвиждат квоти за някои видове риба и рибни продукти, няма да приключат преди 31 октомври 2022 г.

(5)

Поради това е необходимо да се установят нови квоти, валидни до края на прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1706.

(6)

От съображения за спешност с цел да се избегне недостигът на безмитни продукти от риболов, предназначени за преработка в Съюза, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) 2020/1706 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 ноември 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 13 октомври 2022 година.

За Съвета

Председател

P. BLAŽEK


(1)  Регламент (ЕС) 2020/1706 на Съвета от 13 ноември 2020 г. за откриване и управление на автономните тарифни квоти на Съюза за определени продукти от риболов за периода 2021—2023 година (ОВ L 385, 17.11.2020 г., стр. 3).

(2)  Регламент (ЕС) 2021/1203 на Съвета от 19 юли 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) 2020/1706 по отношение включването на автономни тарифни квоти на Съюза за определени продукти от риболов (ОВ L 261, 22.7.2021 г., стр. 1 ).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблицата в приложението към Регламент (ЕС) 2020/1706 се добавят следните вписвания:

Пореден №

Код по КН

Код по ТАРИК

Описание

Годишен размер на квотата (тонове) (1)

Мито за квотата

Период на квотата

09.2509

ex 1604 12 91

13

Херинги, с подправки и/или консервирани с оцет, в саламура, за преработка

17 500 (отцедено нетно тегло)

0  %

1.11.2022 г.–31.12.2023 г.

93

ex 1604 12 99

16

17

09.2510

ex 0303 51 00

10

Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii), замразени, за преработка (2)

11 670

0  %

1.11.2022 г.–31.12.2023 г.

20

09.2512

 

 

Замразена риба, за преработка

3 850

0  %

1.11.2022 г.–31.12.2023 г.

0303 55 30

10

Чилийски сафрид (Trachurus murphyi)

ex 0303 55 90

95

Други сафриди (Trachurus spp.), с изключение на Trachurus trachurus, Trachurus murphyi и сафрид от вида Caranx trachurus

0303 56 00

10

Кобия (Rachycentron canadum)

0303 69 90

10

Други риби

0303 89 90

11

21

30

91

0303 82 00

10

Морски лисици (Rajidae)

0303 89 55

10

Чипура (Sparus aurata)

09.2513

0304 86 00

20

Филета от херинга (Clupea harengus, Clupea pallasii), замразени, за преработка

29 170

0  %

1.11.2022 г.–31.12.2023 г.

ex 0304 99 23

10

Половинки от херинга (Clupea harengus, Clupea pallasii) (пеперуди), замразени, за преработка  (2)

20

09.2514

0304 49 50

10

Филета от морски костур (Sebastes spp.), пресни или охладени, за преработка

1 520

0  %

1.11.2022 г.–31.12.2023 г.


(1)  Изразено в нетно тегло, освен ако не е посочено друго.

(2)  От 15 февруари до 15 юни ползването на тарифната квота не се предоставя за стоки, които са декларирани за допускане за свободно обращение.


26.10.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 276/40


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2058 НА КОМИСИЯТА

от 28 февруари 2022 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за посочените в член 325бг, параграф 7 ликвидни хоризонти при алтернативния подход на вътрешните модели

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 325бг, параграф 7, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Общата методика за отнасяне на рисков фактор при дадена позиция към дадена широкообхватна категория рискови фактори за целите на член 325бг, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 следва да позволи на институциите да определят широкообхватните категории и подкатегории рискови фактори, отразяващи рисковете, които съответният рисков фактор обхваща, за да определят подходящия му ликвиден хоризонт. Общата методика следва да бъде достатъчно общоприложима, за да бъде използвана при повечето рискови фактори.

(2)

Предвид особеностите на някои рискови фактори, в т.ч. на тези, които не попадат в нито една от широкообхватните категории рискови фактори в таблица 2 от член 325бг от Регламент (ЕС) № 575/2013, общата методика би могла, когато се прилага за тези рискови фактори, да доведе до различни резултати сред институциите и оттам – до разнопосочност и потенциален регулаторен арбитраж. Поради това е необходимо общата методика да бъде допълнена със специфични правила.

(3)

Един значителен среднодневен оборот на нетните извънборсови лихвени деривати е добър показател за ликвидния характер на съответните им базови валути. Поради това, за да се определи кои валути следва да съставляват подкатегорията на най-ликвидните валути от широкообхватната категория на рисковия фактор „лихвен процент“ в таблица 2 от член 325бг от Регламент (ЕС) № 575/2013, е целесъобразно да се вземе предвид този показател за оборота. Тригодишното проучване на Банката за международни разплащания (БМР) за оборота на извънборсовите лихвени деривати (2) е надежден източник на статистически данни за оценка, по инструменти и по валути, на оборота на извънборсовите лихвени деривати. Поради тази причина и за да се осигури съгласуваност с международните практики, при определянето на валутите, съставляващи подкатегорията на най-ликвидните валути, е целесъобразно да се вземат предвид резултатите от това проучване.

(4)

Аналогично, един значителен среднодневен оборот на нетните извънборсови валутни деривати е добър показател за ликвидния характер на съответните им базови двойки валути. Поради това, за да се определи кои двойки валути следва да съставляват подкатегорията на най-ликвидните двойки валути от широкообхватната категория на рисковия фактор „валута“ в таблица 2 от член 325бг от Регламент (ЕС) № 575/2013, е целесъобразно да се вземе предвид този показател. Тригодишното проучване на БМР за оборота на извънборсовите валутни деривати (3) е надежден източник на статистически данни за оценка, по инструменти и по валути, на оборота на извънборсовите валутни деривати. Поради тази причина и за да се осигури съгласуваност с международните практики, при определянето на двойките валути, съставляващи подкатегорията на най-ликвидните двойки валути, е целесъобразно да се вземат предвид резултатите от това проучване.

(5)

Предвид разнообразието от капиталови пазари в Съюза е необходимо, за целите на подкатегорията „цена на капиталовите инструменти“ и „променливост“ от широкообхватната категория на рисковия фактор „капиталови инструменти“ в таблица 2 от член 325бг от Регламент (ЕС) № 575/2013, да се определи, въз основа на комбинация от абсолютен и относителен праг, какво означава малка и голяма пазарна капитализация. Предвид необходимостта от съгласуваност с международните регулаторни стандарти е целесъобразно абсолютният праг да се основава на определения от Базелския комитет за банков надзор (4). Предвид факта, че в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1646 на Комисията (5) се съдържа списък на основните индекси, подбрани според ликвидността на техните компоненти, и това, че методиката за съставянето на този списък се основава на пазарната капитализация и наличните за пазарно търгуване капиталови инструменти, както и на условието за минимална ликвидност, е целесъобразно относителният праг да бъде определен в съответствие с посочения регламент за изпълнение. Следователно капиталовите инструменти, включени в основните индекси, изброени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1646, всички компоненти на които се котират в Съюза, следва да се считат за капиталови инструменти с голяма пазарна капитализация, а останалите капиталови инструменти – за капиталови инструменти с малка пазарна капитализация.

(6)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от Европейския банков орган.

(7)

Европейският банков орган проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становището на създадената с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (6) Група на участниците от банковия сектор,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Глава 1

Отнасяне на рисковите фактори

Член 1

Обща методика

1.   При отнасянето на рисковите фактори към широкообхватните категории рискови фактори в таблица 2 от член 325бг от Регламент (ЕС) № 575/2013 институциите отнасят всеки рисков фактор към най-подходящата широкообхватна категория рискови фактори, като взимат предвид естеството на риска, обхванат от рисковия фактор, и данните, използвани в модела за измерване на риска като входящи данни за рисковия фактор.

При отнасянето на рисковите фактори към широкообхватните подкатегории рискови фактори в тази таблица институциите отнасят рисковия фактор към най-подходящата широкообхватна подкатегория рискови фактори от тази широкообхватна категория рискови фактори, като взимат предвид естеството на риска, обхванат от рисковия фактор, и данните, използвани в модела за измерване на риска като входящи данни за рисковия фактор.

2.   За целите на параграф 1, когато естеството на даден рисков фактор не съответства на никоя от широкообхватните категории рискови фактори в таблица 2 от член 325бг от Регламент (ЕС) № 575/2013, институциите отнасят този рисков фактор към широкообхватната подкатегория на рисковия фактор „други видове“ от широкообхватната категория на рисковия фактор „стоки“ в посочената таблица.

3.   За целите на параграф 1, ако рисков фактор може да бъде отнесен към повече от една широкообхватна категория или подкатегория рискови фактори, институциите определят всичките съответни категории и подкатегории.

Сред тези широкообхватни категории рискови фактори или техни съответни широкообхватни подкатегории рискови фактори рисковият фактор се разпределя към широкообхватната категория рискови фактори и съответната широкообхватна подкатегория рискови фактори с най-дълъг ликвиден хоризонт.

Когато повече от една широкообхватна категория рискови фактори или нейна съответна широкообхватна подкатегория рискови фактори имат един и същ най-дълъг ликвиден хоризонт, рисковият фактор може да бъде отнесен към всяка една от тези широкообхватни категории рискови фактори и съответните им широкообхватни подкатегории рискови фактори.

Член 2

Специфична методика за инструментите, свързани с еднороден индекс

1.   Чрез дерогация от член 1, когато в своя модел за измерване на риска дадена институция представя позиция в свързан с еднороден индекс инструмент като единичен рисков фактор, тя може да избере да отнесе рисковия фактор по посочената в параграф 2 методика.

За целите на настоящия член „еднороден индекс“ означава индекс, чийто състав е сред изброените по-долу:

а)

капиталови инструменти или други индекси, съставени само от капиталови инструменти;

б)

облигации или други индекси, съставени само от облигации;

в)

суапове за кредитно неизпълнение или други индекси, съставени само от суапове за кредитно неизпълнение;

г)

стоки или други индекси, съставени само от стоки

2.   Институцията може да определи ликвидния хоризонт на единичния рисков фактор, моделиращ инструмент, свързан с еднороден индекс, както е посочено в параграф 1, както следва:

а)

институцията отнася рисковия фактор към широкообхватната категория рискови фактори в таблица 2 от член 325бг от Регламент (ЕС) № 575/2013, съответстваща на подходящата за еднородния състав на индекса категория;

б)

институцията определя подходящите ликвидни хоризонти на компонентите на еднородния индекс, като прилага общата методика по член 1 спрямо всеки един от тях;

в)

институцията изчислява среднопретеглената стойност на ликвидните хоризонти, определени съгласно буква б), въз основа на съответното тегло в индекса на всеки компонент;

г)

ликвидният хоризонт на рисковия фактор, моделиращ инструмента, свързан с еднороден индекс, е най-краткият ликвиден хоризонт на подкатегориите на индексните компоненти, който е по-голям или равен на среднопретеглената стойност, посочена в буква в).

За целите на буква а) рисковият фактор на инструмент, свързан с еднороден индекс със състава, посочен в параграф 1, букви б) и в), се отнася към широкообхватната категория на рисковия фактор „кредитен спред“.

Член 3

Специфична методика за рисковите фактори, свързани с инфлацията, както и за рисковите фактори при суап с различни матуритети на една валута и при суап с различни валути с еднакъв матуритет

1.   Чрез дерогация от член 1 институциите отнасят свързаните с инфлацията рискови фактори при дадена валута към широкообхватната категория рискови фактори „лихвен процент“ и към широкообхватната подкатегория рискови фактори при тази валута.

2.   Чрез дерогация от член 1 институциите отнасят рисковите фактори при суап с различни матуритети на една валута и при суап с различни валути с еднакъв матуритет към широкообхватната категория рискови фактори „лихвен процент“ и към широкообхватната подкатегория рискови фактори при валутата на базовия инструмент.

Член 4

Специфична методика за рисковите фактори, свързани с репо сделките и дивидентите

1.   Чрез дерогация от член 1 институциите отнасят рисковите фактори, свързани със спредовете по репо сделки с капиталови инструменти и с дивидентите, към широкообхватната категория рискови фактори „капиталови инструменти“.

2.   Чрез дерогация от член 1, за целите на определяне на широкообхватната подкатегория рискови фактори, свързаните със спредовете по репо сделки с капиталови инструменти и с дивидентите рискови фактори за даден капиталов инструмент се третират като рискови фактори, съответстващи на променливостта на този капиталов инструмент.

Глава 2

Определяне на подкатегорията на най-ликвидните валути, определяне на подкатегорията на най-ликвидните двойки валути и определяне на подкатегориите малка и голяма пазарна капитализации

Член 5

Подкатегория на най-ликвидните валути

Валутите, които съставляват подкатегорията на най-ликвидните валути в широкообхватната категория на рисковия фактор „лихвен процент“ в таблица 2 от член 325бг от Регламент (ЕС) № 575/2013, са изброените в приложение I към настоящия регламент.

Член 6

Подкатегория на най-ликвидните двойки валути

Двойките валути, които съставляват подкатегорията на най-ликвидните двойки валути в широкообхватната категория на рисковия фактор „валута“ в таблица 2 от член 325бг от Регламент (ЕС) № 575/2013, са изброените в приложение II към настоящия регламент.

Член 7

Определяне на малка и голяма пазарна капитализация

1.   За целите на подкатегориите „цена на капиталовите инструменти“ и „променливост“ от широкообхватната категория на рисковия фактор „капиталови инструменти“ в таблица 2 от член 325бг от Регламент (ЕС) № 575/2013, капиталовите инструменти с голяма пазарна капитализация са тези, които удовлетворяват някой от следните критерии:

а)

пазарната капитализация на капиталовия инструмент надхвърля 1,75 млрд. евро;

б)

капиталовият инструмент е включен в някой от основните индекси, посочени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1646, всички компоненти на който се котират в Съюза.

2.   Капиталовите инструменти, които не спадат към посочените в параграф 1, се считат за капиталови инструменти с малка пазарна капитализация.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 февруари 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(2)  Interest rate derivatives market turnover in 2019, BIS Triennial Central Bank Survey 2019, Monetary and Economic Department.

(3)  Global foreign exchange market turnover in 2019, BIS Triennial Central Bank Survey 2019, Monetary and Economic Department.

(4)  Minimum capital requirements for market risk, януари 2019 г. (изм. февруари 2019 г.).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1646 на Комисията от 13 септември 2016 г. за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на основните индекси и признатите борси в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (ОВ L 245, 14.9.2016 г., стр. 5).

(6)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на най-ликвидните валути по член 5

евро (EUR),

щатски долар (USD),

британска лира (GBP),

японска йена (JPY),

австралийски долар (AUD),

шведска крона (SEK),

канадски долар (CAD).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на най-ликвидните двойки валути по член 6

За целите на настоящото приложение се използват следните кодове на валути:

 

EUR (евро), USD (щатски долар), JPY (японска йена), GBP (британска лира), CHF (швейцарски франк), CAD (канадски долар), MXN (мексиканско песо), CNY (китайски юан), NZD (новозеландски долар), RUB (руска рубла), HKD (хонконгски долар), SGD (сингапурски долар), TRY (турска лира), KRW (южнокорейски вон), SEK (шведска крона), ZAR (южноафрикански ранд), INR (индийска рупия), NOK (норвежка крона), BRL (бразилски реал), AUD (австралийски долар), DKK (датска крона), BGN (български лев), HRK (хърватска куна).

 

EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, EUR/MXN, EUR/CNY, EUR/NZD, EUR/RUB, EUR/HKD, EUR/SGD, EUR/TRY, EUR/KRW, EUR/SEK, EUR/ZAR, EUR/INR, EUR/NOK, EUR/BRL, EUR/AUD.

 

USD/JPY, USD/GBP, USD/AUD, USD/CAD, USD/CHF, USD/MXN, USD/CNY, USD/NZD, USD/RUB, USD/HKD, USD/SGD, USD/TRY, USD/KRW, USD/SEK, USD/ZAR, USD/INR, USD/NOK, USD/BRL, USD/DKK, USD/BGN, USD/HRK.

 

JPY/GBP, JPY/CAD, JPY/CHF, JPY/MXN, JPY/CNY, JPY/NZD, JPY/RUB, JPY/HKD, JPY/SGD, JPY/TRY, JPY/KRW, JPY/SEK, JPY/ZAR, JPY/INR, JPY/NOK, JPY/BRL, JPY/DKK, JPY/AUD, JPY/BGN, JPY/HRK.

 

GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/MXN, GBP/CNY, GBP/NZD, GBP/RUB, GBP/HKD, GBP/SGD, GBP/TRY, GBP/KRW, GBP/SEK, GBP/ZAR, GBP/INR, GBP/NOK, GBP/BRL, GBP/DKK, GBP/BGN, GBP/HRK.

 

AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/MXN, AUD/CNY, AUD/NZD, AUD/RUB, AUD/HKD, AUD/SGD, AUD/TRY, AUD/KRW, AUD/SEK, AUD/ZAR, AUD/INR, AUD/NOK, AUD/BRL.

 

CAD/CHF, CAD/MXN, CAD/CNY, CAD/NZD, CAD/RUB, CAD/HKD, CAD/SGD, CAD/TRY, CAD/KRW, CAD/SEK, CAD/ZAR, CAD/INR, CAD/NOK, CAD/BRL.

 

CHF/MXN, CHF/CNY, CHF/NZD, CHF/RUB, CHF/HKD, CHF/SGD, CHF/TRY, CHF/KRW, CHF/SEK, CHF/ZAR, CHF/INR, CHF/NOK, CHF/BRL, CHF/DKK, CHF/BGN, CHF/HRK.

 

MXN/CNY, MXN/NZD, MXN/RUB, MXN/HKD, MXN/SGD, MXN/TRY, MXN/KRW, MXN/SEK, MXN/ZAR, MXN/INR, MXN/NOK, MXN/BRL.

 

CNY/NZD, CNY/RUB, CNY/HKD, CNY/SGD, CNY/TRY, CNY/KRW, CNY/SEK, CNY/ZAR, CNY/INR, CNY/NOK, CNY/BRL.

 

NZD/RUB, NZD/HKD, NZD/SGD, NZD/TRY, NZD/KRW, NZD/SEK, NZD/ZAR, NZD/INR, NZD/NOK, NZD/BRL.

 

RUB/HKD, RUB/SGD, RUB/TRY, RUB/KRW, RUB/SEK, RUB/ZAR, RUB/INR, RUB/NOK, RUB/BRL.

 

HKD/SGD, HKD/TRY, HKD/KRW, HKD/SEK, HKD/ZAR, HKD/INR, HKD/NOK, HKD/BRL.

 

SGD/TRY, SGD/KRW, SGD/SEK, SGD/ZAR, SGD/INR, SGD/NOK, SGD/BRL.

 

TRY/KRW, TRY/SEK, TRY/ZAR, TRY/INR, TRY/NOK, TRY/BRL.

 

KRW/SEK, KRW/ZAR, KRW/INR, KRW/NOK, KRW/BRL.

 

SEK/ZAR, SEK/INR, SEK/NOK, SEK/BRL.

 

ZAR/INR, ZAR/NOK, ZAR/BRL.

 

INR/NOK, INR/BRL.

 

NOK/BRL.


26.10.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 276/47


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2059 НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2022 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват техническите характеристики във връзка с бек-тестовете и изискванията за разпределение на печалбата и загубата съгласно членове 325бе и 325бж от Регламент (ЕС) № 575/2013

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 325бе, параграф 9, трета алинея и член 325бж, параграф 4, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С член 325бе, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 от институциите се изисква да броят дневните превишения въз основа на извършване на бек-тестове на хипотетичните и действителните промени в стойността на портфейла, съставен от всички позиции, отнесени към бюрото за търгуване. Целта на тези бек-тестове е да се оцени в зависимост от нивото, на което се извършват, дали е целесъобразно да се изчисляват капиталовите изисквания за позициите в дадено бюро за търгуване, като се използва алтернативният подход на вътрешния модел, и дали капиталовите изисквания, свързани с подлежащите на моделиране рискови фактори, са подходящи. Член 325бе, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 изисква от институциите като отправна точка за тези бек-тестове да използват стойността на портфейла в края на деня, включително всички корекции, като например резерви или корекции на оценката.

(2)

При бек-тестовете на стойността под риск някои въздействия на пазарния риск, които не са обхванати от вътрешния модел за измерване на риска, следва все пак да бъдат включени в действителните промени в стойността на портфейла. Съответно всички корекции, свързани с пазарния риск, независимо от честотата, с която се актуализират от институциите, следва да бъдат включени в действителните промени в стойността на портфейла. Бек-тестовете на стойността под риск спрямо хипотетичните промени в стойността на портфейла следва обаче да се извършват при допускане за статичен портфейл. Поради това институциите следва да включат в изчисляването на такива хипотетични промени в стойността на портфейла само онези корекции, които се изчисляват ежедневно и които са включени във вътрешния модел за измерване на риска.

(3)

Поради естеството на корекцията и приложимото за нея вътрешно управление на риска е възможно в някои случаи тази корекция да се изчислява за съвкупности от позиции, които са отнесени към повече от едно бюро за търгуване. За да се гарантира хармонизацията в целия Съюз, от институциите следва да се изисква, когато изчисляват действителните и хипотетичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване, да преизчисляват тази корекция поотделно за всяко бюро за търгуване въз основа единствено на позициите, отнесени към бюрото за търгуване, или, когато са изпълнени определени условия, да отразяват промените, произтичащи от тази корекция, единствено в контекста на бек-тестовете, посочени в член 325бе, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Съответно, когато извършват оценяването в края на деня с оглед определяне на стойностите на портфейлите на бюрата за търгуване в края на деня, на институциите не следва да бъде разрешено при изчисляването на хипотетичните и действителните промени на равнище бюро за търгуване да разпределят корекцията към бюрата за търгуване по начин, който е пропорционален на участието на всяко бюро за търгуване в стойността на корекцията.

(4)

Изискването за разпределение на печалбата и загубата, предвидено в член 325бж от Регламент (ЕС) № 575/2013, играе важна роля, за да се гарантира, че теоретичните промени и хипотетичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване са достатъчно близки. Статистическите тестове, включени в разработените от Базелския комитет по банков надзор международни стандарти — коефициентът на корелация на Спирман и показателят от теста на Колмогоров—Смирнов, са подходящи с оглед на привеждане в действие на изискването за разпределение на печалбата и загубата и поради това следва да се използват от институциите.

(5)

В международните стандарти е предвидено, че институциите следва да удовлетворяват допълнително капиталово изискване, когато теоретичните и хипотетичните промени в стойността на портфейлите на бюрата за търгуване не са достатъчно близки. В такъв случай от институциите следва да се изисква да изчисляват и докладват на компетентните органи това допълнително капиталово изискване за тези бюра за търгуване.

(6)

Когато докладват резултатите от разпределението на печалбата и загубата в съответствие с член 325ащ, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013, институциите следва също така да посочат ясно случаите, в които хипотетичните промени и теоретичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване се различават съществено. Това следва да помогне на институциите да установят потенциалните недостатъци при изчисляването на теоретичните промени.

(7)

При оценката на спазването на изискването за разпределение на печалбата и загубата теоретичните промени в стойността на портфейла се сравняват с хипотетичните промени, които се изчисляват при допускането за статичен портфейл. С това сравнение се цели да се установи съществеността на разликите в процесите на оценяване на модела на институцията за измерване на риска, чрез които се получават теоретичните промени, и процесите на оценяване на вътрешните системи на институцията, чрез които се получават хипотетичните промени. За да се гарантира, че това сравнение не се влияе от промените в състава на портфейла, теоретичните промени в стойността на портфейла, използвани при изискването за разпределение на печалбата и загубата, също следва да се изчисляват при допускане за статичен портфейл.

(8)

За да се осигури съгласуваност с международните стандарти, хипотетичните промени в стойността на портфейла, изчислявани за целите на оценката на спазването на изискването за разпределение на печалбата и загубата, следва да бъдат приведени в съответствие с хипотетичните промени в стойността на портфейла, които институцията изчислява за целите на бек-тестовете.

(9)

Разликите между процесите на оценяване, при които се получават хипотетични и теоретични промени в стойността на портфейла, могат да се дължат на липсата на определени рискови фактори в модела за измерване на риска или на опростявания на този модел. Други разлики могат да се дължат на различия във входящите данни, които институцията използва за определяне на стойността на своите портфейли. За да се избегнат допълнителни източници на несъответствия, произтичащи от такива разлики във входящите данни, на институциите следва да бъде разрешено да съгласуват входящите данни, при условие че са изпълнени някои конкретни условия.

(10)

Честотата, с която трябва се докладват получените от изискването за разпределение на печалбата и загубата резултати, следва да бъде съобразена с честотата, с която се оценява податливостта към моделиране на рисковите фактори, и с честотата, с която се докладват капиталовите изисквания за пазарен риск. По този начин институциите ще могат да определят капиталовите изисквания за пазарен риск въз основа на съгласувани резултати във връзка с изискванията за бек-тестовете, изискванията за разпределение на печалбата и загубата и оценката на податливостта към моделиране.

(11)

Начинът, по който институциите следва да агрегират общите си капиталови изисквания за пазарен риск, следва да бъде приведен в съответствие с международните стандарти. Поради това формулата за агрегиране следва да отразява резултатите от изискването за разпределение на печалбата и загубата, включително допълнителното капиталово изискване, когато теоретичните и хипотетичните промени не са достатъчно близки. Освен това формулата за агрегиране следва да отразява намаляването на ползите от диверсификацията, когато капиталовите изисквания за дадено бюро за търгуване се изчисляват по алтернативния стандартизиран подход, а не по алтернативния подход на вътрешния модел.

(12)

За да се подпомогнат компетентните органи при проверката на спазването на настоящия регламент от страна на институциите, от последните следва да се изисква да документират как прилагат настоящия регламент.

(13)

Разпоредбите на настоящия регламент са тясно свързани помежду си, тъй като всички се отнасят до елементи, които трябва да бъдат включени в промените в стойността на портфейла на бюрото за търгуване за целите на изчисляването на капиталовите изисквания за пазарни рискове чрез алтернативния подход на вътрешните модели. С цел осигуряване на съгласуваността на тези разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, както и за улесняване на цялостното разбиране на тези разпоредби и за осигуряване на лесния достъп до тях за лицата, които трябва да спазват установените в тях задължения, е целесъобразно всички регулаторни технически стандарти, изисквани по силата на член 325бе, параграф 9, трета алинея и член 325бж, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 575/2013, да бъдат включени в един регламент.

(14)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от ЕБО.

(15)

ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците в банковия сектор, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА 1

Технически елементи, които трябва да бъдат включени в действителните и хипотетичните промени в стойността на портфейла за целите на изискванията за бек-тестовете

Раздел 1

Технически елементи, които трябва да бъдат включени в действителните промени в стойността на портфейла

Член 1

Технически елементи, които трябва да бъдат включени в действителните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване за целите на изискванията за бек-тестовете, прилагани на равнище бюро за търгуване

1.   За целите на бек-тестовете на бюрата за търгуване, посочени в член 325бе, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, институциите изчисляват действителните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване, като използват същите техники, включително същите методи на ценообразуване, параметри на моделите и пазарни данни, като използваните в процеса на изчисляване на стойностите в края на деня („процес на оценяване в края на деня“), включително резултатите от независимата проверка на цените, посочена в член 105, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

2.   При изчисляването на действителните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване институциите отразяват промените в стойността на този портфейл, настъпили вследствие на изминалото време.

3.   При изчисляването на действителните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване институциите включват в тази стойност всички корекции, които са били взети предвид в посочения в параграф 1 процес на оценяване в края на деня и които са свързани с пазарния риск, с изключение на всички изброени по-долу корекции:

а)

корекции на кредитната оценка, отразяващи текущата пазарна стойност на кредитния риск на контрагентите на институцията;

б)

корекции, свързани със собствения кредитен риск на институцията, които са били изключени от собствените средства в съответствие с член 33, параграф 1, буква б) или в) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

в)

допълнителни корекции на стойността, приспаднати от базовия собствен капитал от първи ред в съответствие с член 34 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

4.   Институциите изчисляват стойността на корекцията по параграф 3 въз основа на всички позиции, отнесени към едно и също бюро за търгуване. Институциите включват промените в стойността на корекцията само на датата, на която е изчислена корекцията.

5.   В допълнение към изключенията, предвидени в параграф 3, букви а), б) и в), институциите могат да изключат от изчисляването на действителните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване корекцията, изчислена на нетна основа в процеса на оценяване в края на деня за съвкупности от позиции, отнесени към повече от едно бюро за търгуване, когато е изпълнено всяко едно от следните условия:

а)

поради естеството си тази корекция се изчислява на нетна основа за съвкупности от позиции, които са отнесени към повече от едно бюро за търгуване;

б)

вътрешното управление на риска по отношение на тази корекция е съгласувано с равнището, на което се изчислява корекцията;

в)

съответната институция документира всички изброени по-долу елементи:

i)

съвкупностите от позиции, за които се изчислява корекцията;

ii)

съображенията в основата на изчисляването на корекцията за посочените в подточка i) съвкупности от позиции;

iii)

обосновката да не се изчислява корекцията въз основа на позициите, отнесени само към това бюро за търгуване.

Член 2

Технически елементи, които трябва да бъдат включени в действителните промени в стойността на портфейла за целите на изискванията за бек-тестовете, прилагани на равнище институция

1.   За целите на бек-тестовете, посочени в член 325бе, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013, институциите изчисляват действителните промени в стойността на портфейла, като използват същите техники, включително същите методи на ценообразуване, параметри на моделите и пазарни данни, като използваните в процеса на оценяване в края на деня, включително резултатите от независимата проверка на цените, посочена в член 105, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

2.   При изчисляването на действителните промени в стойността на портфейла институциите отразяват промените в стойността на този портфейл, настъпили вследствие на изминалото време.

3.   При изчисляването на действителните промени в стойността на портфейла институциите включват в тази стойност всички корекции, които са били взети предвид в посочения в параграф 1 процес на оценяване в края на деня и които са свързани с пазарния риск, с изключение на всички изброени по-долу корекции:

а)

корекции на кредитната оценка, отразяващи текущата пазарна стойност на кредитния риск на контрагентите на институцията;

б)

корекции, свързани със собствения кредитен риск на институцията, които са били изключени от собствените средства в съответствие с член 33, параграф 1, буква б) или в) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

в)

допълнителни корекции на стойността, приспаднати от базовия собствен капитал от първи ред в съответствие с член 34 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

4.   Институциите изчисляват промяната в стойността на посочените в параграф 3 корекции въз основа на един от следните елементи:

а)

всички позиции, отнесени към бюрата за търгуване, за които институциите изчисляват капиталовите изисквания за пазарен риск съгласно алтернативния подход на вътрешните модели по трета част, дял IV, глава 1б от Регламент (ЕС) № 575/2013;

б)

всички позиции, за които се прилагат капиталови изисквания за пазарен риск.

5.   Институциите включват промените в стойността на корекцията само на датата, на която е изчислена корекцията.

Раздел 2

Технически елементи, които трябва да бъдат включени в хипотетичните промени в изискването за стойността на портфейла

Член 3

Технически елементи, които трябва да бъдат включени в хипотетичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване за целите на изискванията за бек-тестовете, прилагани на равнище бюро за търгуване

1.   За целите на бек-тестовете на бюрата за търгуване, посочени в член 325бе, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, институциите изчисляват хипотетичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване, като използват същите техники, включително същите методи на ценообразуване, параметри на моделите и пазарни данни, като използваните в процеса на оценяване в края на деня, без да се вземат предвид такси и комисиони.

2.   При изчисляването на хипотетичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване институциите отразяват промените в стойността на този портфейл, настъпили вследствие на изминалото време, по същия начин, както отразяват такива промени при изчисляването на:

а)

мярката на риска от очакван недостиг, посочена в член 325ба, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

б)

мярката на риска при стрес сценарий, посочена в член 325бк от Регламент (ЕС) № 575/2013.

3.   При изчисляването на хипотетичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване институциите включват в тази стойност всички корекции, които са били взети предвид в посочения в параграф 1 процес на оценяване в края на деня, свързани са с пазарния риск, изчисляват се ежедневно и са включени в модела на институцията за измерване на риска, с изключение на всички изброени по-долу корекции:

а)

корекции на кредитната оценка, отразяващи текущата пазарна стойност на кредитния риск на контрагентите на институцията;

б)

корекции, свързани със собствения кредитен риск на институцията, които са били изключени от собствените средства в съответствие с член 33, параграф 1, буква б) или в) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

в)

допълнителни корекции на стойността, приспаднати от базовия собствен капитал от първи ред в съответствие с член 34 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

4.   Институциите изчисляват стойността на корекцията по параграф 3 въз основа на всички позиции, отнесени към това бюро за търгуване. Институциите включват промените в стойността на корекцията въз основа на сравнение между стойността на корекцията в края на деня и стойността на корекцията в края на следващия ден при допускане, че позициите в портфейла на бюрото за търгуване остават непроменени.

5.   В допълнение към изключенията, предвидени в параграф 3, букви а), б) и в), институциите могат също да изключат от изчисляването на хипотетичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване корекцията, изчислена на нетна основа в процеса на оценяване в края на деня за съвкупности от позиции, отнесени към повече от едно бюро за търгуване, когато е изпълнено всяко едно от следните условия:

а)

поради естеството си тази корекция се изчислява на нетна основа за съвкупности от позиции, които са отнесени към повече от едно бюро за търгуване;

б)

вътрешното управление на риска по отношение на тази корекция е съгласувано с равнището, на което се изчислява корекцията;

в)

институцията документира всички изброени по-долу елементи:

i)

съвкупностите от позиции, за които се изчислява корекцията;

ii)

съображенията в основата на изчисляването на корекцията за посочените в подточка i) съвкупности от позиции;

iii)

обосновката да не се изчислява корекцията въз основа на позициите, отнесени само към това бюро за търгуване.

Член 4

Технически елементи, които трябва да бъдат включени в хипотетичните промени в стойността на портфейла за целите на изискванията за бек-тестовете, прилагани на равнище институция

1.   За целите на бек-тестовете, посочени в член 325бе, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013, институциите изчисляват хипотетичните промени в стойността на портфейла, като използват същите техники, включително същите методи на ценообразуване, параметри на моделите и пазарни данни, като използваните в процеса на оценяване в края на деня, без да се вземат предвид такси и комисиони.

2.   При изчисляването на хипотетичните промени в стойността на портфейла институциите отразяват промените в стойността на портфейла, настъпили вследствие на изминалото време, по същия начин, както отразяват такива промени при изчисляването на:

а)

мярката на риска от очакван недостиг, посочена в член 325ба, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

б)

мярката на риска при стрес сценарий, посочена в член 325бк от Регламент (ЕС) № 575/2013.

3.   При изчисляването на хипотетичните промени в стойността на портфейла институциите включват в тази стойност всички корекции, които са били взети предвид в посочения в параграф 1 процес на оценяване в края на деня, свързани са с пазарния риск, изчисляват се ежедневно и са включени в модела на институцията за измерване на риска, с изключение на всички изброени по-долу корекции:

а)

корекции на кредитната оценка, отразяващи текущата пазарна стойност на кредитния риск на контрагентите на институцията;

б)

корекции, свързани със собствения кредитен риск на институцията, които са били изключени от собствените средства в съответствие с член 33, параграф 1, буква б) или в) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

в)

допълнителни корекции на оценяването, приспаднати от базовия собствен капитал от първи ред в съответствие с член 34 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

4.   Институциите изчисляват промените в стойността на посочените в параграф 3 корекции въз основа на един от следните елементи:

а)

всички позиции, отнесени към бюрата за търгуване, за които институциите изчисляват капиталовите изисквания за пазарен риск съгласно алтернативния подход на вътрешните модели по трета част, дял IV, глава 1б от Регламент (ЕС) № 575/2013;

б)

всички позиции, за които се прилагат капиталови изисквания за пазарен риск.

Член 5

Изисквания относно документацията

Институциите разполагат с правила и процедури, определящи начина, по който изчисляват действителните и хипотетичните промени в стойността на портфейла на бюрата за търгуване или в стойността на портфейла в съответствие с членове 1—4 от настоящия регламент. Тези политики и процедури съдържат всички изброени по-долу елементи:

а)

когато се описва начинът на изчисляване на действителните промени в стойността на съответния портфейл, се посочват разликите между промените в стойностите на портфейла в края на деня, получени чрез процеса на оценяване в края на деня, и действителните промени в стойността на съответния портфейл;

б)

таксите и комисионите и начина на прилагане на изключението, посочено в член 325бе, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

в)

списък на всички корекции, като за всяка корекция се посочват всички изброени по-долу елементи:

i)

описание и цел на корекцията;

ii)

методиката и процесът, използвани за изчисляване на корекцията;

iii)

честотата на изчисляване на корекцията, както и обосновка, когато честотата е по-рядко от ежедневно;

iv)

дали корекцията е чувствителна към пазарен риск;

v)

съвкупностите от позиции, за които се изчислява корекцията, и причините за извършване на изчислението за всички такива съвкупности;

vi)

дали и как се хеджира активно рискът, произтичащ от промените в корекцията, и кои бюра за търгуване са отговорни за това хеджиране;

vii)

дали и как корекцията се взема предвид при действителните промени в стойността на съответния портфейл за целите на бек-тестовете, посочени в член 325бе, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и бек-тестовете, посочени в член 325бе, параграф 6 от същия регламент;

viii)

дали и как корекцията се взема предвид при хипотетичните промени в стойността на съответния портфейл за целите на членове 325бе и 325бж от Регламент (ЕС) № 575/2013, както и описание на начина, по който се изчислява промяната в корекцията, при допускане, че позициите в портфейла остават непроменени.

ГЛАВА 2

Техническа спецификация на изискването за разпределение на печалбата и загубата

Раздел 1

Критерии, необходими, за да се гарантира, че теоретичните промени и хипотетичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване са достатъчно близки, както и последици за бюрата за търгуване, които не отговарят на това условие

Член 6

Общи изисквания

1.   За целите на член 325бж, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 институциите изчисляват за портфейл на дадено бюро за търгуване коефициента на корелация на Спирман, определен в член 7 от настоящия регламент, и показателя от теста на Колмогоров—Смирнов, определен в член 8 от настоящия регламент, и въз основа на резултатите от тези изчисления прилагат критериите, посочени в член 9 от настоящия регламент. Когато съгласно тези критерии теоретичните промени и хипотетичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване не са достатъчно близки, за институциите се прилагат определените в член 10 от настоящия регламент последици.

2.   За целите на параграф 1 институциите могат да съгласуват времевия момент, за който изчисляват теоретичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване, с времевия момент, за който изчисляват хипотетичните промени в тази стойност.

Член 7

Изчисляване на коефициента на корелация на Спирман

1.   Институциите изчисляват коефициента на корелация на Спирман, посочен в член 6, параграф 1 от настоящия регламент, като изпълняват изброените стъпки в следната последователност:

а)

те определят динамичните редове от наблюдаваните хипотетични и теоретични промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване за последните 250 работни дни;

б)

от динамичните редове на хипотетичните и теоретичните промени, посочени в буква а), институциите изготвят съответния динамичен ред от рангове в съответствие с параграф 2, като третират динамичните редове на хипотетичните и теоретичните промени като изходящи динамични редове;

в)

те изчисляват коефициента на корелация на Спирман по следната формула:

Formula

Където:

R HPL

=

динамичният ред от рангове, получен от динамичния ред на хипотетичните промени по буква б);

R RTPL

=

динамичният ред от рангове, получен от динамичния ред на теоретичните промени по буква б);

Formula

=

стандартното отклонение на динамичния ред от рангове RHPL , изчислено съгласно параграф 3, буква а);

Formula

=

стандартното отклонение на динамичния ред от рангове RRTPL , изчислено съгласно параграф 3, буква б);

cov (RHPL , RRTPL )

=

ковариацията, изчислена съгласно параграф 3, буква в), между динамичните редове от рангове RHPL и RRTPL .

2.   От изходящите динамични редове институциите изготвят динамичния ред от рангове, посочен в параграф 1, буква б), като изпълняват изброените стъпки в следната последователност:

а)

за всяко наблюдение в рамките на изходящите динамични редове институциите преброяват наблюденията с по-ниски стойности от наблюдението в рамките на този динамичен ред;

б)

институциите обозначават всяко наблюдение с получения от изчислението по буква а) номер, увеличен с едно;

в)

когато в резултат на обозначаването по буква б) две или повече наблюдения са обозначени с един и същ номер, институциите допълнително увеличават номерата на тези обозначения със следната дроб:

Formula

където N е количеството обозначения с един и същи номер;

г)

институциите разглеждат като динамичен ред от рангове полученият в съответствие с букви б) и в) динамичен ред от обозначения.

3.   Институциите изчисляват стандартното отклонение на динамичния ред от рангове RHPL съгласно формулата, посочена в буква а), стандартното отклонение на динамичния ред от рангове RRTPL съгласно формулата, посочена в буква б), както и ковариацията между тези динамични редове съгласно посочената в буква в) формула, както следва:

а)

Formula

;

б)

Formula

;

в)

Formula

;

Където:

i

=

индексът, с който се обозначава наблюдението в динамичния ред от рангове;

Formula

=

„i-тото“ наблюдение в динамичния ред от рангове R HPL ;

Formula

=

средната аритметична величина на динамичния ред от рангове RHPL ;

Formula

=

„i-тото“ наблюдение в динамичния ред от рангове RRTPL ;

Formula

=

средната аритметична величина на динамичния ред от рангове RRTPL .

Член 8

Изчисляване на показателя от теста на Колмогоров—Смирнов

1.   Институциите изчисляват показателя от теста на Колмогоров—Смирнов, посочен в член 6, параграф 1 от настоящия регламент, като изпълняват изброените стъпки в следната последователност:

а)

определят динамичния ред от наблюдаваните хипотетични и теоретични промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване за последните 250 работни дни;

б)

изчисляват емпиричната кумулативна функция на разпределение на хипотетичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване от динамичния ред на хипотетичните промени по буква а);

в)

изчисляват емпиричната кумулативна функция на разпределение на теоретичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване от динамичния ред на теоретичните промени по буква а);

г)

получават показателя от теста на Колмогоров—Смирнов, като изчисляват максималната разлика между двете емпирични кумулативни разпределения, изчислени по букви б) и в), при всяка възможна стойност на печалбата и загубата.

2.   За целите на параграф 1 получената въз основа на динамичните редове емпирична функция на разпределение е функцията, която за дадена входяща величина изразява дела на броя на наблюденията в рамките на динамичния ред, чиято стойност е по-ниска или равна на тази входяща величина, от общия брой наблюдения в рамките на динамичния ред.

Член 9

Уточняване на критериите, необходими, за да се гарантира, че теоретичните промени и хипотетичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване са достатъчно близки

1.   За целите на член 325бж, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 институциите категоризират всяко бюро за търгуване като бюро от зелена, оранжева, жълта или червена зона в съответствие с параграфи 2—5.

Когато дадено бюро за търгуване е категоризирано като бюро от зелена зона, теоретичните промени и хипотетичните промени в стойността на неговия портфейл се считат за достатъчно близки.

Когато дадено бюро за търгуване е категоризирано като бюро от оранжева, жълта или червена зона, теоретичните промени и хипотетичните промени в стойността на неговия портфейл не се считат за достатъчно близки.

2.   Дадено бюро за търгуване се категоризира като бюро от зелена зона, когато е изпълнено всяко едно от следните условия:

а)

коефициентът на корелация на Спирман, изчислен за бюрото за търгуване съгласно член 7 от настоящия регламент, е по-голям от 0,8;

б)

показателят от теста на Колмогоров—Смирнов, изчислен за бюрото за търгуване съгласно член 8 от настоящия регламент, е по-малък от 0,09.

3.   Дадено бюро за търгуване се категоризира като бюро от червена зона, когато е изпълнено някое от следните условия:

а)

коефициентът на корелация на Спирман, изчислен за бюрото за търгуване в съответствие с член 7 от настоящия регламент, е по-малък от 0,7;

б)

показателят от теста на Колмогоров—Смирнов, изчислен за бюрото за търгуване съгласно член 8 от настоящия регламент, е по-голям от 0,12.

4.   Дадено бюро за търгуване се категоризира като бюро от оранжева зона, когато е изпълнено всяко едно от следните условия:

а)

то не е категоризирано като бюро от зелена зона, нито като бюро от червена зона;

б)

капиталовите изисквания за всички позиции, отнесени само към това бюро за търгуване, са изчислени през предходното тримесечие въз основа на алтернативния стандартизиран подход, посочен в трета част, дял IV, глава 1а от Регламент (ЕС) № 575/2013.

5.   Бюро за търгуване, което не е категоризирано като бюро от зелена, оранжева или червена зона, се категоризира като бюро от жълта зона.

Член 10

Последици за бюрата за търгуване, които са категоризирани като бюра от жълта, оранжева или червена зона

1.   Институциите, които изчисляват капиталовите изисквания съгласно алтернативния подход на вътрешните модели по трета част, дял IV, глава 1б от Регламент (ЕС) № 575/2013 за позициите, отнесени към бюра за търгуване, които са категоризирани като бюра от червена, оранжева или жълта зона в съответствие с член 9 от настоящия регламент, изчисляват допълнително капиталово изискване за тези позиции по следната формула:

Formula

Където:

k

=

както е посочено в параграф 2;

SAima

=

капиталовите изисквания за пазарни рискове, изчислени съгласно алтернативния стандартизиран подход по трета част, дял IV, глава 1а от Регламент (ЕС) № 575/2013 за портфейла от всички позиции, отнесени към бюрата за търгуване, за които институциите изчисляват капиталовите изисквания за пазарен риск съгласно алтернативния подход на вътрешните модели по трета част, дял IV, глава 1б от Регламент (ЕС) № 575/2013;

IMAima

=

капиталовите изисквания за пазарни рискове, изчислени съгласно алтернативния подход на вътрешните модели по трета част, дял IV, глава 1б от Регламент (ЕС) № 575/2013 за портфейла от всички позиции, отнесени към бюрата за търгуване, за които институциите изчисляват капиталовите изисквания в съответствие с трета част, дял IV, глава 1б от Регламент (ЕС) № 575/2013.

2.   За целите на параграф 1 коефициентът k се изчислява по следната формула:

Formula

Където:

SA i

=

капиталовите изисквания за пазарни рискове, изчислени съгласно алтернативния стандартизиран подход по трета част, дял IV, глава 1а от Регламент (ЕС) № 575/2013 за всички позиции, отнесени към бюро за търгуване „i“;

Formula

=

индексите на всички бюра за търгуване, които в съответствие с член 9 от настоящия регламент са категоризирани като бюра от червена, оранжева или жълта зона измежду тези, за които капиталовите изисквания за пазарни рискове са изчислени съгласно алтернативния подход на вътрешните модели по трета част, дял IV, глава 1б от Регламент (ЕС) № 575/2013;

Formula

=

индексите на всички бюра за търгуване, за които капиталовите изисквания за пазарни рискове са изчислени съгласно алтернативния подход на вътрешните модели по трета част, дял IV, глава 1б от Регламент (ЕС) № 575/2013.

3.   Институциите, които изчисляват капиталовите изисквания за пазарни рискове съгласно алтернативния подход на вътрешните модели по трета част, дял IV, глава 1б от Регламент (ЕС) № 575/2013 за позициите, отнесени към бюра за търгуване, които са категоризирани като бюра от червена или оранжева зона в съответствие с член 9 от настоящия регламент, информират за това компетентния орган, когато докладват резултатите от изискването за разпределение на печалбата и загубата в съответствие с член 325ащ, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 11

Честота на оценката на съответствието с изискването за разпределение на печалбата и загубата

Институциите оценяват на тримесечие спазването на изискването за разпределение на печалбата и загубата за всички бюра за търгуване, за които тези институции имат разрешение, посочено в член 325ащ, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, да изчисляват капиталовите изисквания чрез вътрешни модели.

Раздел 2

Технически елементи, които трябва да бъдат включени в теоретичните и хипотетичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване за целите на изискването за разпределение на печалбата и загубата

Член 12

Технически елементи, които трябва да бъдат включени в теоретичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване

1.   За целите на член 325бж от Регламент (ЕС) № 575/2013 институциите изчисляват теоретичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване въз основа на сравнение между стойността на портфейла в края на деня и стойността на този портфейл в края на следващия ден при допускане, че позициите в портфейла на бюрото за търгуване остават непроменени.

2.   Институциите изчисляват теоретичните промени в портфейла на бюрото за търгуване, като използват същите техники, включително същите методи на ценообразуване, параметри на моделите и пазарни данни, като използваните в модела за измерване на риска.

3.   Теоретичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване включват само промените в стойността на всички включени в модела за измерване на риска рискови фактори, към които институциите прилагат сценариите на бъдещи сътресения.

Член 13

Технически елементи, които трябва да бъдат включени в хипотетичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване за целите на изискването за разпределение на печалбата и загубата

За целите на член 325бж от Регламент (ЕС) № 575/2013 институциите изчисляват хипотетичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване в съответствие с член 3 от настоящия регламент.

Член 14

Съгласуване на данни за целите на изискванията за разпределение на печалбата и загубата

1.   За целите на член 325бж от Регламент (ЕС) № 575/2013 институциите могат да заменят стойността на входящите данни за даден рисков фактор, използван при изчисляването на теоретичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване, със стойността на входящите данни от същото естество за същия рисков фактор, използван при изчисляването на хипотетичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване, при условие че е изпълнено някое от следните условия:

а)

разликите във входящите данни се дължат на факта, че данните са получени от различни доставчици на данни;

б)

разликите във входящите данни се дължат на факта, че входящите данни се извличат от източника на пазарни данни по различно време в рамките на един и същ работен ден.

2.   За целите на член 325бж от Регламент (ЕС) № 575/2013 институциите могат да заменят стойността на рисков фактор, използван при изчисляването на теоретичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване, със стойността на същия рисков фактор, използван при изчисляването на хипотетичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване, при условие че са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

рисковият фактор, използван при изчисляването на хипотетичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване, не съответства пряко на входящите данни;

б)

рисковият фактор е изведен от входящите данни, като са използвани техники на системите за оценка, използвани за хипотетичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване;

в)

нито една от техниките на системите за оценка, посочени в буква б), не е възпроизведена в системите за оценка, използвани в модела за измерване на риска, за да се изведе стойността на рисковия фактор, който се използва при изчисляването на теоретичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване.

Член 15

Изисквания относно документацията

1.   Институциите разполагат с политики и процедури, определящи начина, по който изчисляват теоретичните промени в съответствие с членове 12 и 14 от настоящия регламент, които съдържат обяснение за начина, по който теоретичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване се изчисляват за податливи на моделиране и неподатливи на моделиране рискови фактори.

2.   При разработването на процедурите за съгласуване на данните, както е посочено в член 14 от настоящия регламент, институциите прилагат следните две условия:

а)

те сравняват теоретичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване без съгласуването, посочено в член 14 от настоящия регламент, с теоретичните промени в стойността на портфейла на бюрото за търгуване, включително съгласуването, посочено в член 14 от настоящия регламент, и документират това сравнение;

б)

те оценяват ефекта от съгласуването върху показателите на тестовете, използвани за оценка на спазването на изискването за разпределение на печалбата и загубата, посочени в членове 7 и 8 от настоящия регламент, и документират тази оценка.

3.   Институциите документират всички извършени в съответствие с член 14 от настоящия регламент корекции на входящите данни за рисковите фактори при изчисляването на теоретичните промени в портфейла на бюрото за търгуване, както и причините за тези корекции.

Раздел 3

Капиталови изисквания, изчислени в съответствие с алтернативния подход на вътрешните модели

Член 16

Изчисляване на капиталовите изисквания за пазарен риск съгласно алтернативния подход на вътрешните модели за институциите, които имат бюра за търгуване

Институциите, които изчисляват капиталовите изисквания за пазарни рискове съгласно алтернативния подход на вътрешните модели по трета част, дял IV, глава 1б от Регламент (ЕС) № 575/2013 за позициите, отнесени към някои от техните бюра за търгуване, изчисляват капиталовите изисквания за всички позиции в търговския си портфейл и за всички позиции в банковия си портфейл, генериращи валутен или стоков риск, като сбор от резултатите от формулите, посочени в букви а) и б), както следва:

а)

Formula

б)

Formula

Където:

IMAima

=

IMAima съгласно посоченото в член 10 от настоящия регламент;

SAima

=

SAima съгласно посоченото в член 10 от настоящия регламент;

Capital surcharge

=

допълнителното капиталово изискване, изчислено в съответствие с член 10 от настоящия регламент;

C U

=

капиталовите изисквания, изчислени съгласно трета част, дял IV, глава 1а от Регламент (ЕС) № 575/2013 за портфейла от всички позиции, които не са отнесени към бюрата за търгуване, за които институциите изчисляват капиталовите изисквания за пазарен риск съгласно алтернативния подход на вътрешните модели по трета част, дял IV, глава 1б от Регламент (ЕС) № 575/2013;

SAall desks

=

капиталовите изисквания за пазарни рискове за всички позиции в търговския портфейл и всички позиции от банковия портфейл, генериращи валутен или стоков риск, съгласно алтернативния подход на вътрешните модели по трета част, дял IV, глава 1а от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 17

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).


26.10.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 276/60


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2060 НА КОМИСИЯТА

от 14 юни 2022 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват критериите за оценка на податливостта към моделиране на рисковите фактори съгласно подхода на вътрешния модел и честотата на тази оценка съгласно член 325бд, параграф 3 от същия регламент

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 325бд, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Чрез оценката на податливостта към моделиране на рисковите фактори, посочена в член 325бд, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, следва да се определи подходящата мярка на риска, която институциите да използват за изчисляване на капиталовите изисквания за пазарен риск за всеки рисков фактор, който е включен или е в процес на включване в алтернативния подход на вътрешните модели на институциите, определен в трета част, дял IV, глава 1б от Регламент (ЕС) № 575/2013. За податливите на моделиране рискови фактори следва да се прилага мярката на риска от очакван недостиг, изчислена в съответствие с член 325бб от Регламент (ЕС) № 575/2013, докато за неподатливите на моделиране рискови фактори — мярката на риска при стрес сценарий, изчислена в съответствие с член 325бк от същия регламент.

(2)

Мярката на риска от очакван недостиг следва да обхваща вероятностното разпределение на рисковите фактори за достатъчно дълъг минал период, през който са наблюдавани съответните пазарни данни за тези рискови фактори. Поради това даден рисков фактор следва да се счита за податлив на моделиране, когато са налице достатъчен брой наблюдавани проверими цени, които са представителни за този рисков фактор. За извършването на тази оценка би следвало да е подходящ 12-месечен период на наблюдение, приключващ на предходната референтна дата на докладване. С оглед на евентуалните забавяния по отношение на наличността на данните обаче на институциите следва да се разреши да заменят този 12-месечен период на наблюдение с изтеглен 12-месечен период. За да се гарантира съпоставимостта на прилаганите в Съюза практики, това изтегляне следва да бъде ограничено до един месец. По същата причина институциите следва да прилагат такива изтеглени периоди последователно за всички рискови фактори от един и същ вид и да предоставят на своя компетентен орган подробна документация по отношение на прилагането на тези изтеглени периоди.

(3)

Очаква се институциите да не успеят да получат чрез собствената си търговска дейност цялата ценова информация, необходима за оценката на податливостта към моделиране. Поради това, когато преценяват дали рисковите фактори подлежат на моделиране, институциите следва също така да имат право да използват ценова информация, получена от външни доставчици, при условие че тези цени са проверими и че тези външни доставчици са обект на независим одит по отношение на точността на предоставяната от тях ценова информация.

(4)

Ключов етап при оценката на това дали рисковите фактори подлежат на моделиране е да се оцени представителността на определените проверими цени за тези рискови фактори. Проверимата цена следва да се счита за представителна за рисков фактор на дадена институция, когато институцията е в състояние да извлече стойността на рисковия фактор от стойността на проверимата цена посредством често използвани количествени методологии. Редица от тези методологии се нуждаят от допълнителни входящи данни, за да могат институциите да извлекат стойността на даден рисков фактор, което усложнява удостоверяването на представителността на проверимите цени. Поради това тези методологии, както и при нужда допълнителните входящи данни, следва да се основават на обективна и надлежно документирана информация, като така ще се предотврати използването от страна на институциите на ненадеждни допускания. В съответствие с международните стандарти равненията или оценките на обезпеченията не следва да се считат за допустими източници на проверими цени, тъй като трудно могат да бъдат проверени и не са достатъчно представителни.

(5)

Когато рисковите фактори са точки от крива, повърхнина или куб, податливостта към моделиране на тези рискови фактори следва да се оценява в зависимост от податливостта към моделиране на всеки интервал от тази крива, повърхнина или куб, тъй като принадлежащите към един интервал рискови фактори имат общи характеристики. Следователно податливостта към моделиране на този интервал следва да се оценява въз основа на всички проверими цени, които са отнесени към него, докато проверимите цени, представителни за един рисков фактор в даден интервал, следва да се считат за представителни за всички рискови фактори, принадлежащи към същия интервал. Освен това на институциите следва да бъде разрешено да изберат стандартни интервали или — когато се счита за по-подходящо за конкретна крива, повърхнина или куб — разработени от самите тях алтернативни интервали.

(6)

Освен това критериите за податливостта към моделиране на рисковите фактори следва да обхващат случаите, при които дадена институция използва параметрична функция, за да представи крива, повърхнина или куб, и определя параметрите на функцията като рискови фактори в своя модел за измерване на риска. В такива случаи с тези критерии следва да се уточни как да се извършва оценката на податливостта към моделиране, като се вземат предвид особеностите на тези параметрични функции и на параметрите на функцията.

(7)

За да се подпомогнат компетентните органи при оценката на спазването на настоящия регламент, е необходимо да се уточни как общото изискване относно документацията, предвидено в член 325би, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) № 575/2013, трябва да се прилага от институциите, когато преценяват дали даден рисков фактор подлежи на моделиране.

(8)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от Европейския банков орган.

(9)

Европейският банков орган проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторните технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, като анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от създадената с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2) Група на участниците от банковия сектор,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Критерии за оценка на податливостта към моделиране на рисковите фактори, които не принадлежат към крива, повърхнина или куб

1.   Рисковите фактори за позициите, посочени в член 325бд, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, които не принадлежат към крива, повърхнина или куб, се оценяват като податливи на моделиране, когато е изпълнен някой от следните критерии:

а)

за период на наблюдение от 12 месеца, приключващ на предходната референтна дата на докладване, посочена в член 2, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/451 на Комисията (3), са изпълнени следните две условия:

i)

институцията е установила за този рисков фактор наличието на най-малко 24 цени, които са проверими в съответствие с член 2 от настоящия регламент, наблюдавани са на отделни дати и се считат за представителни за този рисков фактор в съответствие с член 3 от настоящия регламент;

ii)

не е имало период от 90 или повече дни с по-малко от четири от проверимите цени, посочени в подточка i);

б)

през периода на наблюдение от 12 месеца, посочен в буква а), институцията е установила за този рисков фактор наличието на най-малко 100 цени, които са проверими в съответствие с член 2 от настоящия регламент, наблюдавани са на отделни дати и се считат за представителни за този рисков фактор в съответствие с член 3 от настоящия регламент.

2.   Институцията може да замени 12-месечния период, посочен в параграф 1, с 12-месечен период, приключващ не по-рано от един месец преди предходната референтна дата на докладване, посочена в член 2, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/451 („изтеглен период“), когато е изпълнено всяко едно от следните условия:

а)

институцията прилага последователно изтегления период за всички рискови фактори от вида на съответния рисков фактор;

б)

институцията прилага този изтеглен период последователно във времето;

в)

институцията предоставя на компетентния орган подробно описание на прилагането на този изтеглен период.

Член 2

Проверими цени

1.   Цената се счита за проверима, когато е изпълнено някое от следните условия:

а)

цената е получена от сделка, по която институцията е била една от страните и която е била сключена между несвързани лица при справедливи пазарни условия;

б)

цената е получена от сделка, която е сключена между несвързани трети лица при справедливи пазарни условия и която отговаря на всички условия, посочени в параграф 5;

в)

цената е получена от действителни добросъвестни конкурентни котировки „купува“ и „продава“, предоставени при справедливи пазарни условия от самата институция или от несвързани трети лица, по отношение на които котировки институцията или третите лица са поели ангажимент да извършат сделка в съответствие с търговската практика и които отговарят на всички условия, посочени в параграф 5.

2.   Независимо от параграф 1, цената не се счита за проверима, когато е изпълнено някое от следните условия:

а)

цената е получена от сделка или котировки „купува“ и „продава“ между два субекта от една и съща група;

б)

цената е получена от сделка или котировки „купува“ и „продава“ с незначителен обем в сравнение с обичайния обем на сделките или котировките, отразяващи текущите пазарни условия;

в)

цената е получена от котировки със спред „купува — продава“, който значително се отклонява от спредовете „купува — продава“, отразяващи текущите пазарни условия;

г)

цената е получена от сделка, която е извършена с единствената цел да се определят достатъчен брой проверими цени, които отговарят на критериите, посочени в член 1 от настоящия регламент;

д)

цената е получена от котировки, които са обявени с единствената цел да се определят достатъчен брой проверими цени, които отговарят на критериите, посочени в член 1 от настоящия регламент.

3.   Датата на наблюдение на проверимата цена е същата като датата, на която е извършена сделката, или датата, на която са обявени котировките „купува“ и „продава“. Датите на наблюдение на проверимите цени се отчитат въз основа на една последователна часова зона за всички източници на данни.

4.   За целите на настоящия член „външен доставчик“ означава предприятие, което предоставя на институциите данни за сделки или котировки за целите на член 1 от настоящия регламент, включително доставчици на услуги за докладване на данни съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 36а от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета (4) и многостранни системи съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 19 от Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (5).

5.   Сделка или котировки „купува“ и „продава“ се използват за целите на параграф 1, букви б) и в) само когато е изпълнено всяко едно от следните условия:

а)

сделката или котировките са били обработени чрез външен доставчик или са били събрани от него;

б)

външният доставчик или институцията са се съгласили да предоставят по искане на компетентния по отношение на институцията орган доказателства за сделката или котировките, както и доказателства за проверимостта на цената, получена от тази сделка или тези котировки;

в)

външният доставчик е съобщил на институцията датата, на която сделката или котировките са били наблюдавани, както и минимален набор от информация за сделката или котировките, за да може институцията да отнесе проверимата цена към рисковите фактори, за които тази получена от сделката или котировките цена е представителна в съответствие с член 3 от настоящия регламент;

г)

институцията е проверила, че външният доставчик подлежи най-малко веднъж годишно на независим одит от трето предприятие по смисъла на член 325би, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на точността на неговата ценова информация, управлението и процесите, както и че има достъп до резултатите и докладите от одита, за да може при поискване да съобщи тези резултати и доклади на своя компетентен орган.

6.   За целите на параграф 5, буква г) при независимия одит се оценяват всички изброени по-долу елементи:

а)

дали външният доставчик разполага с необходимата информация, за да установи дали цената е проверима и да съпостави проверимата цена с рисковите фактори, за които тази цена е представителна в съответствие с член 3 от настоящия регламент;

б)

дали външният доставчик е в състояние да удостовери надеждността на информацията, посочена в буква а);

в)

дали външният доставчик разполага с вътрешни процеси и достатъчен брой служители, чието равнище на квалификация е подходящо за управлението на информацията, посочена в буква а);

г)

дали външният доставчик е договорно задължен да установи проверимостта на цената, когато не е предоставил на институцията информацията, необходима, за да се установи проверимостта на цената.

7.   Когато външният доставчик не е предоставил на институцията информацията, необходима, за да се установи проверимостта на цената, институцията трябва да може да удостовери пред своя компетентен орган, че външният доставчик е договорно задължен да установи проверимостта на цената.

Член 3

Представителност на проверимите цени за рисковите фактори

1.   Проверимата цена се счита за представителна за рисков фактор към датата на наблюдението, когато е изпълнено всяко едно от следните условия:

а)

съществува тясна връзка между рисковия фактор и проверимата цена;

б)

институцията е определила теоретично надеждна методика за извличане на стойността на рисковия фактор от стойността на проверимата цена.

За целите на буква б) всички използвани в методиката входящи данни или рискови фактори, различни от проверимата цена, се основават на обективни данни.

2.   Всяка проверима цена може да се счита за наблюдение за целите на член 1 за всички рискови фактори, за които в съответствие с параграф 1 тя е представителна.

3.   Когато дадена институция използва системен фактор за кредитен или капиталов риск, за да отрази движението за целия пазар на определени характеристики на група емитенти, включително държавата, региона или сектора на тези емитенти, проверимите цени на пазарни индекси или инструменти на отделни емитенти се считат за представителни за този системен фактор за риска само когато имат същите характеристики като този системен фактор за риска.

Член 4

Критерии за оценка на податливостта към моделиране на рисковите фактори, които принадлежат към крива, повърхнина или куб

1.   Рисковите фактори за позициите, посочени в член 325бд, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, които принадлежат към крива, повърхнина или куб, се оценяват като податливи на моделиране, след като бъдат изпълнени изброените стъпки в следната последователност:

а)

за всяка крива, повърхнина или куб институцията определя съответните интервали на рисковите фактори в съответствие с член 5 от настоящия регламент;

б)

институцията определя податливостта към моделиране на съответните интервали, посочени в буква а), в съответствие с параграф 2;

в)

институцията счита за податлив на моделиране всеки рисков фактор, който принадлежи към интервал, считан за податлив на моделиране в съответствие с параграф 2.

2.   Критериите за оценка дали даден интервал подлежи на моделиране включват някой от следните критерии:

а)

за период на наблюдение от 12 месеца, приключващ на предходната референтна дата на докладване, посочена в член 2, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/451:

i)

институцията е установила за този интервал наличието на най-малко 24 цени, които са проверими в съответствие с член 2 от настоящия регламент, наблюдавани са на отделни дати и са отнесени към този интервал; както и

ii)

не е имало период от 90 или повече дни с по-малко от четири от проверимите цени, посочени в подточка i);

б)

през периода на наблюдение от 12 месеца, посочен в буква а), институцията е установила за този интервал наличието на най-малко 100 цени, които са проверими в съответствие с член 2 от настоящия регламент, наблюдавани са на отделни дати и са отнесени към този интервал.

3.   Институцията може да замени 12-месечния период, посочен в параграф 2, с 12-месечен период, приключващ не по-рано от един месец преди предходната референтна дата на докладване, посочена в член 2, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/451 („изтеглен период“), когато е изпълнено всяко едно от следните условия:

а)

институцията прилага последователно изтегления период за всички интервали на кривата, повърхнината или куба;

б)

институцията прилага този изтеглен период последователно във времето;

в)

институцията предоставя на своя компетентен орган подробно описание на прилагането на този изтеглен период.

4.   Проверимата цена се отнася към даден интервал, когато в съответствие с член 3 от настоящия регламент тя е представителна за принадлежащ към този интервал рисков фактор.

5.   За целите на параграф 4 институцията може да разглежда като рисков фактор всяка принадлежаща към интервала точка от кривата, повърхнината или куба, независимо дали тази точка е рисков фактор, включен в нейния модел за измерване на риска.

Член 5

Подходи на разпределяне по интервали за рискови фактори, принадлежащи към криви, повърхнини или кубове

1.   За всяка крива, повърхнина или куб, към които принадлежи даден рисков фактор, институциите определят интервали от тази крива, повърхнина или куб, като използват предварително определените интервали по параграф 2 или интервали, определени от самите институции, при условие че тези институции отговарят на изискванията по параграф 3.

2.   За целите на параграф 1 стандартните предварително определени интервали са следните:

а)

деветте интервала, посочени в параграф 3, таблица 1, ред i, за рискови фактори с един срок до падежа „t“, изразен в години, които са отнесени към следните широки категории рискови фактори:

i)

„лихвен процент“, освен тези рискови фактори, отнесени към широката подкатегория рискови фактори „променливост“;

ii)

„валута“, освен тези рискови фактори, отнесени към широката подкатегория рискови фактори „променливост“;

iii)

„стоки“, освен тези рискови фактори, отнесени към широките подкатегории рискови фактори „променливост при енергията и променливост при въглеродните емисии“, „променливост при благородните метали и променливост при цветните метали“ и „променливост при други стоки“;

б)

шестте интервала, посочени в параграф 3, таблица 1, ред ii, за всеки срок до падежа „t“ на рисковите фактори с повече от един срок до падежа, изразен в години, които са отнесени към следните широки категории рискови фактори:

i)

„лихвен процент“, освен за рисковите фактори, отнесени към широката подкатегория рискови фактори „променливост“;

ii)

„валута“, освен за рисковите фактори, отнесени към широката подкатегория рискови фактори „променливост“;

iii)

„стоки“, освен за рисковите фактори, отнесени към широката подкатегория рискови фактори „променливост при енергията и променливост при въглеродните емисии“, „променливост при благородните метали и променливост при цветните метали“ и „променливост при други стоки“;

в)

петте интервала, посочени в параграф 3, таблица 1, ред iii, за всеки срок до падежа „t“ на рисковите фактори с един или няколко срока до падежа, изразени в години, които са отнесени към следните широки категории рискови фактори:

i)

„кредитен спред“, освен тези рискови фактори, отнесени към широката подкатегория рискови фактори „променливост“;

ii)

„акции“, освен тези рискови фактори, отнесени към широките подкатегории рискови фактори „променливост (голяма пазарна капитализация)“ и „променливост (малка пазарна капитализация)“;

г)

петте интервала, посочени в параграф 3, таблица 1, ред iv, за всички рискови фактори с едно или няколко състояния на опциите (вътрешна стойност), изразени с делта (‘δ’) на опциите;

д)

петте интервала, посочени в параграф 3, таблица 1, ред iii, и петте интервала, посочени в параграф 3, таблица 1, ред iv, за рисковите фактори, които са отнесени към следните широки категории рискови фактори:

i)

„валута“, за тези рискови фактори, отнесени към широката подкатегория рискови фактори „променливост“;

ii)

„кредитен спред“, за тези рискови фактори, отнесени към широката подкатегория рискови фактори „променливост“;

iii)

„акции“, за тези рискови фактори, отнесени към широките подкатегории рискови фактори „променливост (голяма пазарна капитализация)“ и „променливост (малка пазарна капитализация)“;

iv)

„стоки“, за тези рискови фактори, отнесени към широките подкатегории рискови фактори „променливост при енергията и променливост при въглеродните емисии“, „променливост при благородните метали и променливост при цветните метали“ и „променливост при други стоки“;

е)

шестте интервала, посочени в параграф 3, таблица 1, ред ii, петте интервала, посочени в параграф 3, таблица 1, ред iii, и петте интервала, посочени в параграф 3, таблица 1, ред iv, за рисковите фактори, отнесени към широката категория рискови фактори „лихвен процент“ и към широката подкатегория рискови фактори „променливост“ със срок до падеж, дата на изтичане и състояние на опциите (вътрешна стойност).

За целите на буква г), за пазарите на опции, при които за определянето на състоянието на опциите (вътрешна стойност) се използват конвенции, различни от делта на опцията, институциите преобразуват интервалите, посочени в параграф 3, таблица 1, ред iv, според конвенциите, приложими на тези пазари на опции, като използват количествени техники от собствените си модели на ценообразуване, при условие че тези модели на ценообразуване са добре документирани и са били подложени на независим преглед.

3.   За целите на параграф 2 стандартният интервал може да бъде разделен на по-малки интервали.

Таблица 1

Интервал №

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i.

0 ≤ t < 0,75

0,75 ≤ t <1,5

1,5 ≤ t <4

4 ≤ t < 7

7 ≤ t < 12

12 ≤ t < 18

18 ≤ t < 25

25 ≤ t < 35

35 ≤ t

ii.

0 ≤ t <0,75

0,75 ≤ t < 4

4 ≤ t < 10

10 ≤ t < 18

18 ≤ t < 30

30 ≤ t

 

 

 

iii.

0 ≤ t < 1,5

1,5 ≤ t < 3,5

3,5 ≤ t < 7,5

7,5 ≤ t < 15

15 ≤ t

 

 

 

 

iv.

0 ≤ δ < 0,05

0,05 ≤ δ < 0,3

0,3 ≤ δ < 0.7

0,7 ≤ δ < 0,95

0,95 ≤ δ ≤ 1

 

 

 

 

4.   За целите на параграф 1 институциите могат сами да определят интервали за дадена крива, повърхнина или куб, когато е изпълнено всяко едно от следните условия:

а)

интервалите обхващат цялата крива, повърхнина или куб;

б)

интервалите не се припокриват;

в)

всеки интервал съдържа точно един рисков фактор, който участва в изчисляването на теоретичните промени в стойността на портфейла на едно от бюрата за търгуване на институцията, за да се оцени спазването на изискванията за разпределение на печалбата и загубата по член 325бж от Регламент (ЕС) № 575/2013.

5.   За оценката на податливостта към моделиране на рисковите фактори от широката категория рискови фактори „кредитен спред“, принадлежащи към определен падежен интервал, институцията може да преразпредели проверимите цени от даден интервал към съседния интервал, съответстващ на по-къси срокове до падежа, само когато е изпълнено всяко едно от следните условия:

а)

институцията няма експозиция към рисков фактор, принадлежащ към интервала, съответстващ на по-дългите срокове до падежа, и следователно не използва нито един от тези рискови фактори в рамките на своя модел за управление на риска;

б)

всяка проверима цена се отчита само в един падежен интервал;

в)

всяка проверима цена се преразпределя само веднъж.

Член 6

Критерии за оценка на податливостта към моделиране на рисковите фактори, които представляват параметри на функцията на параметрична крива, повърхнина или куб

1.   Институциите, които използват една или повече параметрични функции за представяне на крива, повърхнина или куб и включват параметрите на функцията като рискови фактори в своите вътрешни модели за измерване на риска, оценяват податливостта към моделиране на тези параметри на функцията, като за всяка параметрична функция прилагат изброените стъпки в следната последователност:

а)

тези институции определят набора от точки от кривата, повърхнината или куба, използвани за калибриране на параметричната функция;

б)

тези институции прилагат подхода на разпределяне по интервали, посочен в член 5, параграф 2, все едно че рисковите фактори в техния модел за измерване на риска са установените съгласно буква а) точки;

в)

тези институции оценяват съгласно член 4, параграфи 2 и 3 податливостта към моделиране на интервалите, получени при прилагането на посочения в член 5, параграф 2 подход на разпределяне по интервали, все едно че рисковите фактори в техния модел за измерване на риска са установените съгласно буква а) точки.

2.   Податливостта към моделиране на даден параметър на параметричната функция, посочена в параграф 1, се оценява чрез определяне на набора от точки от кривата, повърхнината или куба, използвани за калибриране на този параметър на функцията. Когато така определените точки принадлежат само към интервали, оценени като податливи на моделиране съгласно параграф 1, буква в), параметърът на функцията се оценява като податлив на моделиране.

Член 7

Документация

1.   Институциите документират в своите вътрешни политики всички изброени по-долу елементи:

а)

набора и описанието на рисковите фактори в техния вътрешен модел за измерване на риска, чиято податливост към моделиране се оценява;

б)

източниците на информация за проверимите цени, използвани за оценка на податливостта към моделиране на рисковите фактори;

в)

критериите, въз основа на които цената се счита за проверима в съответствие с член 2, включително описание на начина, по който институцията оценява дали обемът на сделките или на обявените котировки не е незначителен съгласно посоченото в член 2, параграф 2, буква б), и дали спредът „купува — продава“ по котировките е разумен съгласно посоченото в член 2, параграф 2, буква в);

г)

процеса на разпределяне и критериите, използвани за определяне на представителността на проверимите цени за рисковите фактори, както е посочено в член 3, включително описание на методиката, определена за извличането на стойността на рисковия фактор от проверимите цени и всички допълнителни входящи данни, които евентуално се изискват по методиката;

д)

оценката на податливостта към моделиране на параметрични криви, повърхнини или кубове съгласно посоченото в член 6;

е)

използването на подходите на разпределяне по интервали по член 5, като се уточнява също дали и как институцията прилага член 5, параграф 5;

ж)

използването на 12-месечния изтеглен период в съответствие с член 1, параграф 2 или член 4, параграф 3.

2.   Институциите водят регистър за срок от най-малко една година за резултатите от своята оценка на податливостта към моделиране на всеки рисков фактор, в т.ч. документацията по параграф 1. По отношение на рисковите фактори, за чиито резултати все още няма данни, обхващащи период от една година, институциите съхраняват данните за техните резултати за максималния период, за който такива са налични.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/451 на Комисията от 17 декември 2020 г. за определяне на техническите стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 (ОВ L 97, 19.3.2021 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

(5)  Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).


26.10.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 276/69


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/2061 НА КОМИСИЯТА

от 24 октомври 2022 година

за изменение на приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за Обединеното кралство и Съединените щати в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно месо от домашни птици и пернат дивеч

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 230, параграф 1, член 232, параграфи 1 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) 2016/429 се изисква пратките с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, които се въвеждат в Съюза, да идват от трета държава или територия, или зона или компартмент от нея, които са включени в списъка в съответствие с член 230, параграф 1 от същия регламент.

(2)

В Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията (2) са установени ветеринарно-здравните изисквания, които трябва да се спазват при въвеждане в Съюза на определени видове и категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход от трети държави или територии или зони от тях, или, когато става въпрос за аквакултурни животни, компартменти от тях.

(3)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 на Комисията (3) се установяват списъците на трети държави, територии или зони или компартменти от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на видовете и категориите животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, които попадат в приложното поле на Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

(4)

По-специално в приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 се съдържат списъци на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза съответно на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно месо от домашни птици и пернат дивеч.

(5)

Обединеното кралство уведоми Комисията за появата на 17 огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците при домашни птици в окръзите Norfolk (11), Essex (3), Somerset (1), Linconshire (1) в Англия, Обединеното кралство и на остров Луис (1), Шотландия, Обединено кралство, потвърдени между 6 октомври 2022 г. и 12 октомври 2022 г. с лабораторен анализ (RT-PCR).

(6)

Съединените щати уведомиха Комисията за появата на 10 огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците при домашни птици в щатите Колорадо(1), Кентъки (1), Мичиган (2), Пенсилвания (1), Южна Дакота (3) и Юта (2), Съединени щати, потвърдени между 5 октомври 2022 г. и 12 октомври 2022 г. с лабораторен анализ (RT-PCR).

(7)

След появата на тези огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците ветеринарните органи на Обединеното кралство и Съединените щати създадоха 10-километрова контролна зона около засегнатите животновъдни обекти и проведоха политика за унищожаване на птиците с цел контрол на наличието на високопатогенна инфлуенца по птиците и ограничаване на разпространението на тази болест.

(8)

Обединеното кралство и Съединените щати представиха на Комисията информация във връзка с епидемиологичната обстановка на своята територия и с предприетите от тях мерки за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на високопатогенна инфлуенца по птиците. Комисията направи оценка на тази информация. Въз основа на тази оценка и с цел да се запази здравният статус на животните в Съюза, следва да не бъде вече разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно месо от домашни птици и пернат дивеч от областите, обхванати от ограниченията, наложени от ветеринарните органи на Обединеното кралство и Съединените щати поради неотдавнашните огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците.

(9)

Освен това Обединеното кралство представи актуализирана информация за епидемиологичната обстановка на своята територия във връзка с едно огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците в птицевъден обект в Birsay, Orkney Islands, Шотландия, Обединено кралство, което беше потвърдено на 6 юли 2022 г.

(10)

Освен това Съединените щати представиха актуализирана информация за епидемиологичната обстановка на своята територия във връзка с 71 огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в птицевъдни обекти в щатите Колорадо (1), Делауеър (2), Индиана (1), Айова (3), Канзас (1), Мериланд (3), Мичиган (1), Минесота (31), Мисури (2), Северна Каролина (9), Северна Дакота (1), Пенсилвания (11), Южна Дакота (1) и Wisconsin (4), Съединените щати, които бяха потвърдени между 22 февруари 2022 г. и 7 юни 2022 г.

(11)

Обединеното кралство и Съединените щати също така представиха информация за предприетите от тях мерки за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на тази болест. По-специално, след появата на тези огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците Обединеното кралство и Съединените щати проведоха политика за унищожаване на птиците с цел контрол и ограничаване на разпространението на тази болест, а също така изпълниха необходимите мерки за почистване и дезинфекция след прилагането на политиката за унищожаване на птиците в заразените птицевъдни обекти на своите територии.

(12)

Комисията направи оценка на представената от Обединеното кралство и Съединените щати информация и стигна до заключението, че огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в птицевъдните обекти са елиминирани и вече няма риск, свързан с въвеждането в Съюза на стоки от домашни птици от зоните в Обединеното кралство и Съединените щати, от които въвеждането в Съюза на стоки от домашни птици е било преустановено поради появата на тези огнища.

(13)

Поради това приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 следва да бъдат изменени, за да се вземе предвид настоящата епидемиологична обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците в Обединеното кралство и Съединените щати.

(14)

Предвид настоящата епидемиологична обстановка в Обединеното кралство и Съединените щати по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците и сериозния риск от въвеждането ѝ в Съюза, измененията, които трябва да бъдат направени с настоящия регламент в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404, следва да породят действие по спешност.

(15)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1961 на Комисията (4) бе изменена част 2 от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404, като беше добавен ред GB-2.156, с който във вписването за Обединеното кралство в посоченото приложение V беше определена една засегната зона. Тъй като е открита една грешка, редът за зона GB-2.156 следва да бъде съответно поправен. Поправката следва да се прилага от датата на прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1961.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404

Приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404

В част 2 от приложение V във вписването за Обединеното кралство редът за зона GB-2.156 се заменя със следното:

„Обединено кралство

GB-2.156

Близо до Selby, Selby, North Yorkshire, Англия, GB

Зоната, разположена в кръг с радиус 10 km, чийто център е със следните десетични координати по WGS84: N53.85 и W0.98.“

Член 3

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

При все това член 2 се прилага от 19 октомври 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 октомври 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията от 30 януари 2020 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за въвеждането в Съюза на пратки с някои животни, зародишни продукти и продукти от животински произход и за движението им и боравенето с тях след въвеждане (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 379).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 на Комисията от 24 март 2021 г. за установяване на списъци на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 114, 31.3.2021 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1961 на Комисията от 17 октомври 2022 г. за изменение на приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за Канада, Обединеното кралство и Съединените щати в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно месо от домашни птици и пернат дивеч (ОВ L 270, 18.10.2022 г., стр. 16).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 се изменят, както следва:

1)

Приложение V се изменя, както следва:

а)

част 1 се изменя, както следва:

i)

във вписването за Обединеното кралство редовете за зона GB-2.127 се заменят със следното:

GB

Обединено кралство

GB-2.127.

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

6.7.2022 г.

9.10.2022 г.

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

6.7.2022 г.

9.10.2022 г.

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

6.7.2022 г.

9.10.2022 г.

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

6.7.2022 г.

9.10.2022 г.

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

6.7.2022 г.

9.10.2022 г.

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

6.7.2022 г.

9.10.2022 г.

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

6.7.2022 г.

9.10.2022 г.

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

6.7.2022 г.

9.10.2022 г.

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

6.7.2022 г.

9.10.2022 г.

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

6.7.2022 г.

9.10.2022 г.“;

ii)

във вписването за Обединеното кралство след редовете за зона GB-2.164 се добавят следните редове за зони GB-2.165 — GB-2.181:

GB

Обединено кралство

GB-2.165.

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

6.10.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

6.10.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

6.10.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

6.10.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

6.10.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

6.10.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

6.10.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

6.10.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

6.10.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

6.10.2022 г.

 

GB-2.166.

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

GB-2.167.

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

6.10.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

6.10.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

6.10.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

6.10.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

6.10.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

6.10.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

6.10.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

6.10.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

6.10.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

6.10.2022 г.

 

GB-2.168.

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

GB-2.169.

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

8.10.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

8.10.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

8.10.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

8.10.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

8.10.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

8.10.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

8.10.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

8.10.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

8.10.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

8.10.2022 г.

 

GB-2.170.

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022 г.

 

GB-2.171.

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

9.10.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

9.10.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

9.10.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

9.10.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

9.10.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

9.10.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

9.10.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

9.10.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

9.10.2022 г.