ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 264

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
11 октомври 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/1922 на Комисията от 10 октомври 2022 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на спецификациите на ребаудиозиди M, D и AM, получени чрез ензимно превръщане на пречистени екстракти от листа на стевия, и спецификациите на ребаудиозид M, получен чрез ензимно модифициране от стевиолови гликозиди от стевия (E 960c(i) ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2022/1923 на Комисията от 10 октомври 2022 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на аскорбинова киселина (E 300), натриев аскорбат (E 301) и калциев аскорбат (E 302) в риба тон ( 1 )

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1924 на Комисията от 10 октомври 2022 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на натриев цикламат с произход от Китайската народна република и Индонезия след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

12

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

11.10.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 264/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1922 НА КОМИСИЯТА

от 10 октомври 2022 година

за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на спецификациите на ребаудиозиди M, D и AM, получени чрез ензимно превръщане на пречистени екстракти от листа на стевия, и спецификациите на ребаудиозид M, получен чрез ензимно модифициране от стевиолови гликозиди от стевия (E 960c(i)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 14 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (2), и по-специално член 7, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията (3) се определят спецификациите на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(2)

Спецификациите на добавките в храните могат да бъдат актуализирани в съответствие с общата процедура, посочена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление от държава членка или от заинтересована страна.

(3)

Понастоящем разрешената добавка в храните „ензимно получени стевиолови гликозиди“ (E 960c) е включена в групата „стевиолови гликозиди (E 960a – 960c)“ в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(4)

Съгласно Регламент (ЕС) № 231/2012 „ребаудиозид M, получен чрез ензимно модифициране от стевиолови гликозиди от стевия“ (E 960c(i), се получава чрез ензимна биоконверсия на пречистени екстракти от стевиол гликозид от листа на растението Stevia rebaudiana Bertoni, като се използват ензимите UDP-гликозилтрансфераза и захароза синтаза, получени от генетично модифицираните дрожди K. phaffi UGT-a и K. phaffi UGT-b,

(5)

На 18 февруари 2019 г. на Комисията беше представено заявление за изменение на спецификациите на добавката в храни стевиолови гликозиди (E 960). В съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 Комисията предостави на държавите членки достъп до заявлението.

(6)

През юни 2021 г. заявителят преразгледа заявлението си и поиска като алтернативен производствен процес за E 960c да се използва ензимното превръщане на високо пречистен ребаудиозид А или стевиозид от екстракти от листа на стевия съответно в ребаудиозиди M и D и ребаудиозид AM, чрез използване на ензими, получени от генетично модифицирани микроорганизми, произхождащи от щамове на E. coli K-12.

(7)

Този предложен нов производствен процес включва ензимното превръщане на пречистен ребаудиозид А или стевиозид от екстракти от листа на стевия (≥ 95 % стевиолови гликозиди) чрез многоетапен ензимен процес с ензими, приготвени на първия етап от процеса. В зависимост от различната продължителност на ензимната реакция с пречистения ребаудиозид А и стевиозид от екстракти от листа на стевия може да се получат три основни смеси с високо съдържание на ребаудиозид M, D и AM. Получените смеси преминават през поредица от стъпки за пречистване и изолиране, за да се получат крайните продукти ребаудиозид M, D или AM (≥ 95 % стевиолови гликозиди).

(8)

Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) направи оценка на безопасността на „препарати на базата на стевиолови гликозиди, получени чрез ензимна биоконверсия на високо пречистен ребаудиозид А или стевиозид от екстракти от листа на стевия“, и на 22 юни 2021 г. прие становището си (4). Органът счете, че употребата като добавки в храните на стевиоловите гликозиди с високо съдържание на ребаудиозид M, ребаудиозид D и ребаудиозид AM, не поражда опасения по отношение на безопасността, когато са получени чрез описания процес. Органът счете, че експозицията на ребаудиозид AM (изразен като еквивалент на стевиол) няма да бъде по-висока от експозицията на стевиолови гликозиди (E 960a), ако те бъдат заменени с ребаудиозид AM. Органът заключи също така, че допустимият дневен прием от 4 mg/kg телесно тегло на ден, който се прилага за 60-те стевиолови гликозиди, включени в списъка в допълнение А към становището, прието на 24 март 2020 г. (5), изразени като еквивалент на стевиол, се прилага и за ребаудиозид M, D и AM, получени чрез описаната ензимна биоконверсия.

(9)

Поради това спецификациите за ребаудиозид M, D и AM, получени чрез ензимно превръщане на пречистен ребаудиозид А или стевиозид от екстракти от листа на стевия, следва да бъдат определени в приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012.

(10)

С цел да се осигури яснота е целесъобразно настоящото определение на добавката „Ребаудиозид М, получен чрез ензимно модифициране от стевиолови гликозиди от стевия във вписване E 960c(i) от приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 да бъде приведено в съответствие с формулировката в заключението на Органа относно безопасността на производствения процес във връзка с отсъствието на жизнеспособни клетки и на остатъчна ДНК на дрождите K. phaffii UGT-a и K. phaffii UGT-b в добавката в храните.

(11)

Поради това Регламент (ЕС) № 231/2012 следва да бъде съответно изменен.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 октомври 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 г. за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 83, 22.3.2012 г., стр. 1).

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2021; 19(7):6691, 22 стр.

(5)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2020; 18(4):6106, 32 стр.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 се изменя, както следва:

1)

във вписването за E 960c(i) Ребаудиозид M, получен чрез ензимно модифициране от стевиолови гликозиди от стевия, последното изречение в реда „Определение“ се заменя със следното:

„Не е допустимо в добавката в храна да се откриват жизнеспособни клетки от K. phaffii UGT-a и K. phaffii UGT-b, нито тяхната ДНК.“;

2)

след вписването за E 960c(i) се вмъкват следните вписвания:

Е 960с(ii) РЕБАУДИОЗИД М, ПОЛУЧЕН ЧРЕЗ ЕНЗИМНО ПРЕВРЪЩАНЕ НА ВИСОКО ПРЕЧИСТЕН РЕБАУДИОЗИД А ОТ ЕКСТРАКТИ ОТ ЛИСТА НА СТЕВИЯ

Синоними

 

Определение

Ребаудиозид М, получен чрез ензимно превръщане на високо пречистен ребаудиозид А от екстракти от листа на стевия е стевиолов гликозид, съставен предимно от ребаудиозид М с малки количества други стевиолови гликозиди, като ребаудиозид А и ребаудиозид D.

Ребаудиозид M се получава чрез ензимно превръщане на високо пречистени екстракти от стевиоловия гликозид ребаудиозид А (със съдържание 95 % стевиолови гликозиди) от растението Stevia rebaudiana Bertoni, като се използват ензимите UDP-гликозилтрансфераза и захароза синтаза, получени от генетично модифицираните щамове на E. coli (pPM294, pFAF170 и pSK401), които улесняват трансфера на глюкозата от захароза и UDP-глюкоза в стевиолови гликозиди чрез гликозидни връзки. След отстраняване на ензимите чрез твърдо-течна сепарация и топлинна обработка, пречистването включва концентриране на ребаудиозид М с помощта на адсорбция със смола, последвана от повторна кристализация на стевиоловите гликозиди, в резултат на която се получава крайният продукт, съдържащ не по-малко от 95 % ребаудиозид M. Не е допустимо в добавката в храна да се откриват жизнеспособни клетки от E. coli (pPM294, pFAF170 и pSK401), нито тяхната ДНК.

Химично наименование

Ребаудиозид M: 13-[(2-O-β-D-глюкопиранозил-3-O-β-D-глюкопиранозил-β-D-глюкопиранозил)окси]каур-16-ен-18-оена киселина, 2-O-β-D-глюкопиранозил-3-O-β-D-глюкопиранозил-β-D-глюкопиранозил естер

Молекулна формула

Тривиално наименование

Формула

Коефициент на превръщане

Ребаудиозид M

C56H90O33

0,25

Молекулна маса и CAS №

Тривиално наименование

CAS номер

Молекулна маса (g/mol)

Ребаудиозид M

1220616-44-3

1 291,29

Изследване

Не по-малко от 95 % ребаудиозид М на суха маса

Описание

Бял до светложълт прах, приблизително 150 до 350 пъти по-сладък от захарозата (при 5 % еквивалентност на захарозата).

Идентификация

Разтворимост

Свободно разтворим до слабо разтворим във вода

pH

Между 4,5 и 7,0 (разтвор 1 към 100)

Чистота

Общо пепел

Не повече от 1 %

Намаление на масата след изсушаване

Не повече от 6 % (105 °C, 2 часа)

Остатъчен разтворител

Не повече от 5 000 mg/kg етанол

Арсен

Не повече от 0,015 mg/kg

Олово

Не повече от 0,2 mg/kg

Кадмий

Не повече от 0,015 mg/kg

Живак

Не повече от 0,07 mg/kg

Остатъчни белтъци

Не повече от 5 mg/kg

Размер на частиците

Не по-малко от 74 μm [при използване на сито с меш #200 с максимален размер на частиците 74 μm]

Е 960с(iii) РЕБАУДИОЗИД D, ПОЛУЧЕН ЧРЕЗ ЕНЗИМНО ПРЕВРЪЩАНЕ НА ВИСОКО ПРЕЧИСТЕН РЕБАУДИОЗИД А ОТ ЕКСТРАКТИ ОТ ЛИСТА НА СТЕВИЯ

Синоними

 

Определение

Ребаудиозид D, получен чрез ензимно превръщане на високо пречистен ребаудиозид А от екстракти от листа на стевия е стевиолов гликозид, съставен предимно от ребаудиозид D с малки количества други стевиолови гликозиди, като ребаудиозид А и ребаудиозид M.

Ребаудиозид D се получава чрез ензимно превръщане на високо пречистени екстракти от стевиоловия гликозид ребаудиозид А (със съдържание 95 % стевиолови гликозиди) от растението Stevia rebaudiana Bertoni, като се използват ензимите UDP-гликозилтрансфераза и захароза синтаза, получени от генетично модифицираните щамове на E. coli (pPM294, pFAF170 и pSK401), които улесняват трансфера на глюкозата от захароза и UDP-глюкоза в стевиолови гликозиди чрез гликозидни връзки. След отстраняване на ензимите чрез твърдо-течна сепарация и топлинна обработка, пречистването включва концентриране на ребаудиозид D с помощта на адсорбция със смола, последвана от повторна кристализация на стевиоловите гликозиди, в резултат на която се получава крайният продукт, съдържащ не по-малко от 95 % ребаудиозид D и ребаузид А. Не е допустимо в добавката в храна да се откриват жизнеспособни клетки от E. coli (pPM294, pFAF170 и pSK401), нито тяхната ДНК.

Химично наименование

Ребаудиозид D: 13-[(2-O-β-D-глюкопиранозил-3-O-β-D-глюкопиранозил-β-D-глюкопиранозил)окси]каур-16-ен-18-оена киселина, 2-O-β-D-глюкопиранозил-β-D-глюкопиранозил естер

Ребаудиозид A: 13-[(2-O-β-D-глюкопиранозил-3-O-β-D-глюкопиранозил-β-D-глюкопиранозил)окси]каур-16-ен-18-оена киселина, β-D-глюкопиранозил естер

Молекулна формула

Тривиално наименование

Формула

Коефициент на превръщане

Ребаудиозид D

C50H80O28

0,29

Ребаудиозид A

C44H70O23

0,33

Молекулна маса и CAS №

Тривиално наименование

CAS номер

Молекулна маса (g/mol)

Ребаудиозид D

63279-13-0

1 291,15

Ребаудиозид A

58543-16-1

967,01

Изследване

Не по-малко от 95 % ребаудиозиди D и A на суха маса

Описание

Бял до светложълт прах, приблизително 150 до 350 пъти по-сладък от захарозата (при 5 % еквивалентност на захарозата).

Идентификация

Разтворимост

Свободно разтворим до слабо разтворим във вода

pH

Между 4,5 и 7,0 (разтвор 1 към 100)

Чистота

Общо пепел

Не повече от 1 %

Намаление на масата след изсушаване

Не повече от 6 % (105 °C, 2 часа)

Остатъчен разтворител

Не повече от 5 000 mg/kg етанол

Арсен

Не повече от 0,015 mg/kg

Олово

Не повече от 0,2 mg/kg

Кадмий

Не повече от 0,015 mg/kg

Живак

Не повече от 0,07 mg/kg

Остатъчни белтъци

Не повече от 5 mg/kg

Размер на частиците

Не по-малко от 74 μm [при използване на сито с меш #200 с максимален размер на частиците 74 μm]

„Е 960с(iv) РЕБАУДИОЗИД AМ, ПОЛУЧЕН ЧРЕЗ ЕНЗИМНО ПРЕВРЪЩАНЕ НА ВИСОКО ПРЕЧИСТЕН СТЕВИОЗИД ОТ ЕКСТРАКТИ ОТ ЛИСТА НА СТЕВИЯ

Синоними

 

Определение

Ребаудиозид АМ, получен чрез ензимно превръщане на високо пречистен стевиозид от екстракти от листа на стевия е стевиолов гликозид, съставен предимно от ребаудиозид АМ с малки количества други стевиолови гликозиди, като стевиозид и ребаудиозид Е.

Ребаудиозид AM се получава чрез ензимно превръщане на високо пречистени екстракти от стевиоловия гликозид стевиозид (със съдържание 95 % стевиолови гликозиди) от растението Stevia rebaudiana Bertoni, като се използват ензимите UDP-гликозилтрансфераза и захароза синтаза, получени от генетично модифицираните щамове на E. coli (pPM294, pFAF170 и pSK401), които улесняват трансфера на глюкозата от захароза и UDP-глюкоза в стевиолови гликозиди чрез гликозидни връзки. След отстраняване на ензимите чрез твърдо-течна сепарация и топлинна обработка, пречистването включва концентриране на ребаудиозид АМ с помощта на адсорбция със смола, последвана от повторна кристализация на стевиоловите гликозиди, в резултат на която се получава крайният продукт, съдържащ не по-малко от 95 % ребаудиозид АM. Не е допустимо в добавката в храна да се откриват жизнеспособни клетки от E. coli (pPM294, pFAF170 и pSK401), нито тяхната ДНК.

Химично наименование

Ребаудиозид AМ: 13-[(2-O-β-D-глюкопиранозил-β-D-глюкопиранозил)окси]каур-16-ен-18-оена киселина, 2-O-β-D-глюкопиранозил-3-O-β-D-глюкопиранозил-β-D-глюкопиранозил естер

Молекулна формула

Тривиално наименование

Формула

Коефициент на превръщане

Ребаудиозид AМ

C50 H80 O28

0,29

Молекулна маса и CAS №

Тривиално наименование

CAS номер

Молекулна маса (g/mol)

Ребаудиозид AМ

2222580-26-7

1 291,15

Изследване

Не по-малко от 95 % ребаудиозид АМ на суха маса

Описание

Бял до светложълт прах, приблизително 150 до 350 пъти по-сладък от захарозата (при 5 % еквивалентност на захарозата).

Идентификация

Разтворимост

Свободно разтворим до слабо разтворим във вода

pH

Между 4,5 и 7,0 (разтвор 1 към 100)

Чистота

Общо пепел

Не повече от 1 %

Намаление на масата след изсушаване

Не повече от 6 % (105 °C, 2 часа)

Остатъчен разтворител

Не повече от 5 000 mg/kg етанол

Арсен

Не повече от 0,015 mg/kg

Олово

Не повече от 0,2 mg/kg

Кадмий

Не повече от 0,015 mg/kg

Живак

Не повече от 0,07 mg/kg

Остатъчни белтъци

Не повече от 5 mg/kg

Размер на частиците

Не по-малко от 74 μm [при използване на сито с меш #200 с максимален размер на частиците 74 μm]“


11.10.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 264/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1923 НА КОМИСИЯТА

от 10 октомври 2022 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на аскорбинова киселина (E 300), натриев аскорбат (E 301) и калциев аскорбат (E 302) в риба тон

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 10, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установява списък на Съюза на добавките, одобрени за употреба в храни, и се определят условията за тяхната употреба.

(2)

Този списък може да се актуализира в съответствие с общата процедура, посочена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2), по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление.

(3)

Съгласно приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 аскорбиновата киселина (E 300), натриевият аскорбат (E 301) и калциевият аскорбат (E 302) („добавките в храните“) понастоящем са разрешени като добавки в храни в няколко категории, сред които категория 09.1.1 „Непреработена риба“ и категория 09.2 „Преработена риба и преработени продукти от рибарството, включително мекотели и ракообразни“. Научният комитет по храните счете, че употребата им като антиоксиданти е допустима. В научното си становище за повторна оценка на безопасността на добавките в храните (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) потвърди, че употребата им като добавки в храните не поражда опасения във връзка с безопасността при докладваните видове и количества на употреба и че не е необходимо да бъде определена в цифрово изражение допустима дневна доза (ДДД). Това заключение означава, че веществото поражда много малко опасения във връзка с безопасността, налице е надеждна информация за експозицията и токсичността му и има малка вероятност от неблагоприятно въздействие върху здравето на хората при дози, които не предизвикват хранителен дисбаланс при животните. Понастоящем няма определено в цифрово изражение максимално количество и добавките в храните се използват в съответствие с добрите производствени практики в количество, не по-високо от необходимото за постигане на предвидената цел, и при условие че не води до заблуждаване на потребителя.

(4)

При непреработената риба антиоксидантите се използват за забавяне на обезцветяването на рибното месо и гранясването. При непреработената риба тон потребителите съдят дали тя е прясна по естествено червения цвят, характерен за месото на прясната риба тон.

(5)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (4) размразеното филе от риба тон, предлагано на пазара с означение „прясна“ риба тон, се получава от риба тон, замразена при под –18 °C след риболов („прясна риба тон“), докато друго размразено филе от риба тон трябва да се използва само за консервиране („риба тон за консервиране“). Използването на добавки в храните в големи количества върху риба тон за консервиране с цел изкуствено възстановяване на цвета на месото от прясна риба тон предоставя възможност за заблуда — на пазара се пуска риба тон за консервиране като прясна риба тон, тя се продава на по-висока цена, потребителите биват подведени по отношение на продукта и това ги излага на риск от отравяне с хистамин.

(6)

Тази употреба на добавките в храните обаче не отговаря на общите условия за включване в списъците на Съюза на добавки в храните и употребата им, нито на принципа quantum satis.

(7)

В резултат от извършени разследвания на измами с храни съгласно Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета (5) компетентните органи редовно докладват за случаи, при които се установява, че филе от риба тон, продавано като прясно, съдържа добавки в храните в количества, по-високи от считаните от компетентните органи за необходими за постигане на обичайния антиоксидантен ефект върху прясна риба тон. Въз основа на това компетентните органи подозират, че добавките в храните се използват върху риба тон за консервиране с цел възстановяване на цвета ѝ и пускането ѝ на пазара като прясна.

(8)

Тъй като констатацията за това дали принципът quantum satis е спазен трябва да се направи от националните компетентни органи и това може да се окаже трудно, държавите членки, и по-специално Испания, поискаха от Комисията да определи целесъобразно максимално количество за употребата на добавки в храните като антиоксиданти при размразена риба тон, продавана като прясна риба тон (непреработена) или маринована риба тон (преработена).

(9)

Поради това в интерес на правната сигурност и за да се гарантира високо равнище на защита на потребителите и справедливи практики при търговията с храни, е целесъобразно да се определи максимално количество на употреба върху риба тон на добавките в категории храни 09.1.1 и 09.2 в част Д от приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(10)

Максималното допустимо количество следва да позволява настоящите стойности на количествата на законна употреба да бъдат запазени, като се следва добрата производствена практика. Въз основа на информацията, предоставена на Органа от промишлеността с оглед на повторната оценка на безопасността на добавките в храните, максимално допустимо количество от 300 mg/kg се счита за целесъобразно. Това е най-високото количество на употреба, съобщавано от промишлеността, както е посочено в научното становище на Органа.

(11)

Комисията беше информирана за проучванията, проведени от риболовния отрасъл, и за становището на един от компетентните органи, който е стигнал до заключението, че за контрол на окисляването във филето от риба тон, държано в продължение на десет дни при температура под 4 °C, е необходимо да се употребят 900 mg/kg добавки в храните. Въпреки това, с оглед на наличната информация, и по-специално на факта, че официалният контрол, извършен от други компетентни органи, показва, че може да се постигне срок на годност от десет дни за размразената риба тон с обработка с 300 mg/kg, без да се променя първоначалният цвят, количеството от 300 mg/kg изглежда достатъчно за постигане на желания антиоксидантен ефект.

(12)

Определянето на максимално допустимо количество за употребата на аскорбинова киселина (E 300), натриев аскорбат (E 301) и калциев аскорбат (E 302) като антиоксиданти за риба тон няма вероятност да окаже въздействие върху здравето на човека. Поради това съгласно член 3, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1331/2008 не е необходимо да се изисква становище на Органа.

(13)

Поради това приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 следва да бъде съответно изменено.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 октомври 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015; 13(5):4087, стр. 124.

(4)  Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).

(5)  Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част Д от приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя, както следва:

i)

в категория храни 09.1.1 „Непреработена риба“ между вписването E 302 за калциев аскорбат и вписването E 315 за ериторбинова киселина се вмъкват следните вписвания:

 

„E 300

Аскорбинова киселина

300 mg/kg

(96)

само риба тон

 

Е 301

Натриев аскорбат

300 mg/kg

(96)

само риба тон

 

Е 302

Калциев аскорбат

300 mg/kg

(96)

само риба тон

(96):

E 300, E 301 и E 302 са разрешени поединично или в комбинация, максималното количество се прилага за сумата, изразена като аскорбинова киселина“;

ii)

в категория храни 09.2 „Преработена риба и преработени продукти от рибарството, включително мекотели и ракообразни“ между вписванията E 251—252 нитрати и E 315 ериторбинова киселина се вмъкват следните вписвания:

 

„E 300

Аскорбинова киселина

300 mg/kg

(96)

само риба тон

 

Е 301

Натриев аскорбат

300 mg/kg

(96)

само риба тон

 

Е 302

Калциев аскорбат

300 mg/kg

(96)

само риба тон

(96):

E 300, E 301 и E 302 са разрешени поединично или в комбинация, максималното количество се прилага за сумата, изразена като аскорбинова киселина“.

11.10.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 264/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1924 НА КОМИСИЯТА

от 10 октомври 2022 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на натриев цикламат с произход от Китайската народна република и Индонезия след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“), и по-специално член 11, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Предходни разследвания и действащи мерки

(1)

На 19 декември 2002 г., вследствие на жалба, подадена от промишлеността на Съюза, Европейската комисия („Комисията“) започна антидъмпингова процедура относно вноса на натриев цикламат с произход от Китайската народна република („КНР“ или „Китай“) и Индонезия („първоначалното разследване“) (2). С Регламент (ЕО) № 435/2004 (3) Съветът наложи антидъмпингови мита върху вноса на натриев цикламат с произход от КНР и Индонезия („първоначалните мерки“).

(2)

Впоследствие първоначалните мерки бяха предмет на два прегледа с оглед изтичане на срока на действие на мерките (4) в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент („предходни прегледи с оглед изтичане на срока на действие на мерките“) и на частичен междинен преглед (5) в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент.

(3)

Първоначалните мерки се прилагат по отношение на целия внос на натриев цикламат с произход от КНР и Индонезия, с изключение на вноса на натриев цикламат, произвеждан от китайските производители износители Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited и Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (дружествата принадлежат към една и съща група и се наричат по-нататък „Fang Da“). Първоначално е била определена нулева ставка на митото за тези дружества, тъй като не е установен дъмпинг (6).

(4)

В съответствие с доклада на Органа за уреждане на спорове на СТО по делото „Мексико — окончателни антидъмпингови мерки върху вноса на говеждо и ориз“ (7), Fang Da не беше разгледана в предходните прегледи с оглед изтичане на срока на действие на мерките, наложени с Регламент (ЕО) № 435/2004 и не беше обект на действащите мерки след тези прегледи.

(5)

На 12 август 2015 г., след подадена жалба от промишлеността на Съюза, Комисията започна антидъмпингово разследване във връзка с вноса в Съюза на натриев цикламат с произход от КНР, ограничен до групата Fang Da. (8) С Регламент (ЕС) 2016/1159 (9), Комисията наложи антидъмпингови мита върху вноса на натриев цикламат с произход от КНР и произведен от Fang Da.

(6)

В резултат на това ставката на митото, приложимо за Индонезия, варираше от 0,24 EUR/kg до 0,27 EUR/kg, а за КНР — от 0,23 EUR/kg до 1,17 EUR/kg („действащите мерки“).

1.2.   Искане за преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките

(7)

След публикуването на известие за предстоящо изтичане (10) на срока на действие на мерките Комисията получи искане за преглед в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент.

(8)

Искането за преглед беше подадено на 14 април 2021 г. от Productos Aditivos S.A. („заявителя“), единственият производител на натриев цикламат в Съюза, който представлява 100 % от общото производство на натриев цикламат в Съюза. Искането за преглед се основаваше на твърдението, че изтичането на срока на действие на мерките вероятно ще доведе до продължаване на дъмпинга от КНР и до повторно възникване на дъмпинга от Индонезия, както и до продължаване на вредата за промишлеността на Съюза (11), причинена от вноса от КНР, и до вероятност от повторно възникване на вредата от Индонезия.

(9)

Заявителят отправя искане за преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, наложени както съгласно Регламент (ЕС) 2016/1159, така и съгласно Регламент (ЕС) 2016/1160 (12).

1.3.   Започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките

(10)

След като се консултира с комитета, създаден с член 15, параграф 1 от основния регламент, и установи, че са налице достатъчно доказателства за започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, на 16 юли 2021 г. Комисията започна прегледа по отношение на вноса на натриев цикламат в Съюза с произход от КНР и Индонезия („засегнатите държави“) на основание член 11, параграф 2 от основния регламент. Тя публикува известие за започване на процедура в Официален вестник на Европейския съюз (13) („известието за започване“).

1.4.   Разследван период в рамките на прегледа и разглеждан период

(11)

Разследването относно продължаването или повторното възникване на дъмпинга обхвана периода от 1 юли 2020 г. до 30 юни 2021 г. („разследван период в рамките на прегледа“ или „РПРП“). Разглеждането на тенденциите, които са от значение за оценката на вероятността за продължаване или повторно възникване на вредата, обхвана периода от 1 януари 2018 г. до края на разследвания период в рамките на прегледа („разглеждания период“).

1.5.   Заинтересовани страни

(12)

В известието за започване заинтересованите страни бяха приканени да се свържат с Комисията, за да вземат участие в разследването. Освен това Комисията изрично информира заявителя, известните производители в засегнатите държави и органите на засегнатите държави, както и известните вносители и потребители за започването на прегледа с оглед изтичане на срока на действие на мерките и ги прикани да вземат участие.

(13)

Заинтересованите страни имаха възможност да представят коментари относно започването на прегледа с оглед изтичане на срока на действие на мерките и да поискат да бъдат изслушани от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури. Страните не поискаха изслушване.

1.6.   Коментари относно започването

(14)

Комисията получи коментари относно започването от правителството на Индонезия („ПИ“). Правителството на Индонезия твърди, че тъй като антидъмпинговите мита са в сила от 2004 г., всяка вреда, причинена от вноса на продукта, предмет на прегледа, е била напълно отстранена. Освен това беше заявено, че в случай че промишлеността на Съюза продължава да понася вреда, други фактори, различни от вноса на разглеждания продукт, са нанесли вреда на промишлеността на Съюза, включително самопричинена вреда, като например лошо управление или предпочитания на потребителите, които биха могли да накарат ползвателите да предпочетат вносен пред местен продукт, и че Комисията следва да разследва тези фактори.

(15)

Комисията отбелязва, че ПИ не е представило никакви доказателства в подкрепа на твърдението си и поради това то е било отхвърлено като необосновано. Поради това Комисията счете, че в искането са представени достатъчно доказателства, че изтичането на срока на действие на мерките вероятно би довело до продължаване и повторно възникване на дъмпинга и до продължаване и повторно възникване на вредата, като по този начин се изпълняват изискванията, определени в член 11, параграф 2 от основния регламент. Освен това твърденията, изтъкнати от ПИ, бяха разгледани подробно в хода на разследването и са разгледани допълнително по-долу.

1.7.   Изготвяне на извадка

(16)

В известието за започване Комисията посочи, че може да изготви извадка от заинтересованите страни в съответствие с член 17 от основния регламент.

1.7.1.   Изготвяне на извадка от вносители

(17)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и, ако е необходимо — да направи подбор на такава, Комисията поиска от несвързаните вносители да предоставят информацията, посочена в известието за започване.

(18)

Тъй като само един несвързан вносител предостави поисканата информация, не беше необходимо да се изготвя извадка от несвързани вносители.

1.7.2.   Изготвяне на извадка от производители износители в засегнатите държави

(19)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка, и ако случаят е такъв — да направи подбор на такава, Комисията поиска от всички известни производители износители в КНР и Индонезия да предоставят информацията, посочена в известието за започване. Освен това Комисията се обърна с молба съответно към мисиите на КНР и на Индонезия в Европейския съюз да посочат и/или да се свържат с други евентуални производители износители, които е възможно да проявят интерес към участие в разследването.

(20)

Нито един от производителите износители в засегнатите държави не предостави поисканата информация и не даде съгласието си да бъде включен в извадката.

1.8.   Отговори на въпросника

(21)

Комисията изпрати на правителството на КНР въпросник относно съществуването на значителни нарушения в КНР по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент.

(22)

Комисията изпрати връзки към въпросниците на единствения производител от Съюза и на несвързания вносител, които предоставиха информацията, поискана в известието за започване. Същите въпросници бяха публикувани и онлайн (14) в деня на започването.

(23)

Бяха получени отговори на въпросника от единствения производител от Съюза, от един несвързан вносител и от двама потребители от Съюза.

1.9.   Проверка

(24)

Комисията потърси и провери цялата информация, която счете за необходима за целите на определянето на вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинга и на вредата, както и на интереса на Съюза. В съответствие с член 16 от основния регламент бяха извършени контролни посещения в помещенията на следните дружества:

Производител от Съюза

Productos Aditivos S.A., Montcada i Reixac, Испания.

2.   ПРОДУКТ, ПРЕДМЕТ НА ПРЕГЛЕДА, РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПPОДУКТ

2.1.   Продукт, предмет на прегледа

(25)

Продуктът, предмет на прегледа, е същият като при първоначалното разследване и предходните прегледи с оглед изтичане на срока на действие на мерките, а именно натриев цикламат, понастоящем класиран в код по КН ex 2929 90 00 (код по ТАРИК 2929900010) („продукта, предмет на прегледа“).

(26)

Натриевият цикламат е масов продукт, използван като добавка в храните, който се използва и широко като подсладител от хранително-вкусовата промишленост, както и от производителите на нискокалорични и диетични трапезни подсладители. Малки количества се използват и от фармацевтичната промишленост.

(27)

Натриевият цикламат е чисто химическо вещество. Въпреки това, както в случая с всяко чисто химическо вещество, той може да съдържа малка част примеси в отношение mg/kg от теглото на продукта. Съдържанието на примеси, определени от законодателството на Съюза, определя качеството на натриевия цикламат. Натриевият цикламат съществува в две различни форми: хидратирана форма (HC), с 15 % влага; и безводна форма (AC), със съдържание на влага от максимум 1 %. Тези две форми на натриевия цикламат имат едни и същи основни характеристики и приложения; те се различават само по степента на сладост; хидратираната форма на натриевия цикламат е по-малко сладка поради водното си съдържание. Цените им се различават по същата причина. Безводната форма е по-скъпа от хидратираната. Следователно двете форми следва да се считат за един продукт за целите на настоящата процедура.

2.2.   Разглеждан продукт

(28)

Разглежданият при настоящото разследване продукт е продуктът, предмет на прегледа, с произход от КНР и Индонезия.

2.3.   Сходен продукт

(29)

В съответствие с установеното при първоначалното разследване, както и при предходния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, при настоящото разследване в рамките на прегледа с оглед изтичане на срока на действие на мерките бе потвърдено, че следните продукти имат еднакви основни физически и химически характеристики, както и едни и същи видове основна употреба:

разглежданият продукт;

продуктът, произвеждан и продаван на вътрешния пазар в засегнатите държави; и

продуктът, произвеждан и продаван в Съюза от промишлеността на Съюза.

(30)

Поради това тези продукти се смятат за сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

3.   ДЪМПИНГ

3.1.   КНР

3.1.1.   Предварителни бележки

(31)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент Комисията разгледа доколко е вероятно изтичането на срока на действие на мерките да доведе до продължаване или повторно възникване на дъмпинга от КНР.

(32)

По време на разследвания период в рамките на прегледа вносът на натриев цикламат от КНР продължава да бъде на високи нива. Според Comext (15) вносът на натриев цикламат от КНР представлява [51 %—66 %] от пазара на Съюза през разследвания период в рамките на прегледа в сравнение с между 38 % и 45 % от пазара на Съюза по време на предходния преглед с оглед на изтичане на срока на действие на мерките, докато вносът от Индонезия е между 0 % и 2 % от пазара на Съюза през разследвания период в рамките на прегледа в сравнение с 0 % и 1 % от пазара на Съюза по време на предходния прегледа с оглед изтичане на срока на действие на мерките. В абсолютно изражение обемът на дъмпинговия внос от КНР (с изключение на вноса от износителя Fang Da) и Индонезия е бил на сходни нива през настоящия преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в сравнение с предходния преглед.

(33)

Както е посочено в съображение 23, нито един от износителите/производителите от КНР не оказа съдействие при разследването. Поради това на 31 август 2021 г. Комисията уведоми органите на КНР, че поради липсата на съдействие тя може да приложи член 18 от основния регламент по отношение на констатациите, свързани с КНР. Комисията не получи никакви коментари или искания за намеса на служителя по изслушванията в това отношение.

(34)

Следователно, в съответствие с член 18 от основния регламент, констатациите във връзка с вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинга от КНР се основават на наличните факти, по-специално информацията в искането за преглед, информацията, получена от оказалите съдействие страни в хода на разследването (а именно заявителя), и информация от други публично достъпни източници, по-специално Атласа на световната търговия (GTA) (16).

3.1.2.   Процедура за определяне на нормалната стойност съгласно член 2, параграф 6а от основния регламент за вноса на натриев цикламат с произход от КНР

(35)

С оглед на съществуването на достатъчно налични доказателства при започването на разследването, от които да е видно, че по отношение на КНР са налице значителни нарушения по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент, Комисията започна разследването на основание член 2, параграф 6а от основния регламент.

(36)

С цел да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване по отношение на твърденията за значителни нарушения, Комисията изпрати въпросник на ПКНР. Освен това в точка 5.3.2 от известието за започване Комисията прикани всички заинтересовани страни да изложат становищата си, да представят информация и да осигурят доказателства по отношение на прилагането на член 2, параграф 6а от основния регламент в срок от 37 дни от датата на публикуване на известието за започване в Официален вестник на Европейския съюз.

(37)

В рамките на срока не беше получен никакъв отговор на въпросника от ПКНР и не бяха представени доводи относно прилагането на член 2, параграф 6а от основния регламент. Впоследствие на 10 юни 2022 г. Комисията уведоми ПКНР, че за да определи дали в КНР съществуват значителни нарушения, ще използва наличните факти по смисъла на член 18 от основния регламент.

(38)

В точка 5.3.2 от известието за започване Комисията също така уточни, че с оглед на наличните доказателства Тайланд би могъл да бъде подходяща представителна държава по силата на член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент с цел определяне на нормалната стойност въз основа на цени или референтни стойности, при които няма нарушения. Комисията посочи също така, че ще проучи други евентуално подходящи държави в съответствие с критериите, посочени в член 2, параграф 6а, буква а), първо тире от основния регламент.

(39)

На 8 март 2022 г. Комисията информира с бележка („първата бележка“) заинтересованите страни за съответните източници, които възнамерява да използва за определяне на нормалната стойност. В тази бележка Комисията представи списък на всички производствени фактори, като суровини, труд и енергия, използвани в производството на натриев цикламат. Освен това въз основа на критериите, определящи избора на цени или референтни стойности, при които няма нарушения, Комисията посочи Аржентина, Малайзия и Тайланд като възможни подходящи представителни държави. Комисията не получи коментари по първата бележка.

(40)

На 5 май 2022 г. Комисията информира с втора бележка („втората бележка“) заинтересованите страни за съответните източници, които възнамерява да използва за определяне на нормалната стойност. Във втората бележка Комисията определи Малайзия като подходяща представителна държава и също така уведоми заинтересованите страни, че ще установи разходите за продажба, общите и административните разходи (ПОАР) и печалбите въз основа на данните за дружеството Ajinomoto (Malaysia) Berhad (Ajinomoto Malaysia), производител на храни, подправки и синтетични подсладители в Малайзия. Не бяха получени коментари.

3.1.3.   Нормална стойност

(41)

Съгласно член 2, параграф 1 от основния регламент „нормалната стойност се основава обикновено на реално платената или подлежаща на плащане цена от независими купувачи в страната на износа при обичайни търговски условия“.

(42)

Съгласно член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент обаче „[в] случай че […] бъде определено, че е нецелесъобразно да се използват цените и разходите на вътрешния пазар на страната на износа поради съществуването в тази държава на значителни нарушения по смисъла на буква б), нормалната стойност се формира на основата на разходи за производство и продажба, отразяващи цени или референтни стойности, при които няма нарушения“ и „включва неизкривени и разумни административни разходи, разходи за продажба и общи разходи, и реализиране на печалба“.

(43)

Както е обяснено по-долу, в настоящото разследване Комисията стигна до заключението, че въз основа на наличните доказателства и с оглед на липсата на съдействие от страна на ПКНР и на китайските производители е целесъобразно да се приложи член 2, параграф 6а от основния регламент.

3.1.3.1.   Наличие на значителни нарушения

(44)

В неотдавнашното разследване относно калиевия ацесулфам (17) с произход от КНР, Комисията установи, че в химическия и нефтохимическия сектор в КНР са налице значителни нарушения по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент. В хода на това разследване Комисията стигна до заключението, че въз основа на наличните доказателства е целесъобразно прилагането и на член 2, параграф 6а от основния регламент.

(45)

При посоченото разследване Комисията установи, че в КНР е налице съществена правителствена намеса, която води до нарушаване на ефективното разпределяне на ресурсите в съответствие с пазарните принципи (18).

(46)

По-специално, при разследването на калиевия ацесулфам Комисията стигна до заключението, че ПКНР е запазила значителна степен на собственост по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б), първо тире от основния регламент (19).

(47)

Освен това Комисията установи, че ПКНР също е в състояние да се намесва в цените и разходите чрез държавно присъствие в дружествата по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б), второ тире от основния регламент (20).

(48)

Освен това Комисията установи, че присъствието и намесата на държавата на финансовите пазари, както и при осигуряването на суровини и материали за влагане, допълнително оказват нарушаващ (търговията) ефект върху пазара. Действително като цяло системата на планиране в КНР води до концентрирането на ресурси в сектори, определени от ПКНР за стратегически или за важни в друго отношение за политиката, вместо да бъдат разпределяни в съответствие с пазарните сили (21).

(49)

Освен това Комисията стигна до заключението, че китайското законодателство в областта на несъстоятелността и вещното право не функционира правилно по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б), четвърто тире от основния регламент, което води до нарушения, по-специално когато се поддържа дейността на дружества в неплатежоспособност и се предоставят права на земеползване в КНР (22).

(50)

В същия смисъл Комисията установи изкривяване на разходите за заплати в химическия сектор по смисъла на член 2, параграф 6а), буква б), пето тире от основния регламент (23), както и нарушения на финансовите пазари по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б), шесто тире от основния регламент, по-специално относно достъпа до капитал за дружествата в КНР (24).

(51)

Както при предходни разследвания, свързани с химическия сектор в КНР, при настоящото разследване Комисията проучи дали е целесъобразно да се използват цените и разходите на вътрешния пазар в КНР с оглед на съществуването на значителни нарушения по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент. В анализа бе обхванато проучването на съществената правителствена намеса в икономиката на КНР като цяло, както и на конкретната ситуация на пазара в съответния сектор, включително по отношение на продукта, предмет на прегледа.

(52)

Комисията извърши анализа въз основа на наличните доказателства в досието, включително доказателствата, съдържащи се в искането, както и в доклада на Комисията за значителни нарушения в Китай (25) („доклада“), в който се разчита на публично достъпни източници.

(53)

Искането в този случай се отнася до доклада, и по-специално до глава 16, в която се описва химическият сектор на Китай.

(54)

Освен това Комисията допълни информацията, съдържаща се в искането, със собствено проучване на различните критерии, които са от значение, за да потвърди съществуването на значителни нарушения в КНР, както бе установено и при нейните предходни разследвания в това отношение.

(55)

В химическия сектор субектите продължават в значителна степен да бъдат собственост или да се намират под контрола на ПКНР (26) по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б), първо тире от основния регламент. Тъй като нито един китайски износител на продукта, предмет на прегледа, не е оказал съдействие, точното съотношение на частните и държавните производители на натриев цикламат не можа да бъде допълнително определено.

(56)

Комисията обаче е установила, че редица китайски производители на натриев цикламат са държавна собственост, като Tianjin North Food Co. Ltd., което е 100 % под контрола на държавната група Tianjin Bohai Light Industry Investment Group Co (27).

(57)

Що се отнася до това, че ПКНР е в състояние да се намесва по отношение на цените и разходите чрез държавно присъствие в дружествата по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б), второ тире от основния регламент, по време на разследването Комисията установи наличието на лични връзки между Китайската комунистическа партия („ККП“) и дружествата, произвеждащи продукта, предмет на прегледа. За пример, в гореспоменатото дружество Tianjin North Food Co. Ltd., председателят на борда на директорите едновременно заема длъжността секретар на партийната организация на дружеството (28).

(58)

Както публичните, така и частните предприятия в химическия сектор също са обект на политически надзор и насоки. Както във всеки друг сектор в КНР, тези производители са принудени да поемат дейности, свързани с укрепване на партията, и да бъдат тясно обвързани с ККП и нейната идеология. Посочените по-долу примери илюстрират тенденцията на нарастваща степен на намеса от страна на ПКНР и в сектора за производство на натриев цикламат.

(59)

Първо, разследването разкри дейности, свързани с укрепването на партията в Tianjin Bohai Light Industry Group. На уебсайта на дружеството, позовавайки се на заседание на Дисциплинарния комитет на групата от април 2021 г., се посочва, че „дисциплинарният комитет на групата организира среща на координационната група за укрепване на партийния стил, чистото управление и антикорупционната работа, за да се насърчи обратната информация от централната инспекция и коригиране и цялостно изпълнение на ключовите задачи на Общинския дисциплинарен комитет и на екипа за дисциплинарна инспекция и надзор на Общинския партиен комитет на SASAC през 2021 г., както и за изслушване на съответните отговорни другари от отдел „Стратегическо развитие“, отдел „Финансово управление“, отдел „Управление на операциите“ и отдел „Управление на съответствието“ на групата по отношение на провеждането на реформата за смесената собственост на държавните предприятия“ (29).

(60)

Предаността към ръководството на ККП се потвърждава и от следната препратка, свързана с честванията на 100-годишнината на партията в рамките на групата през юли 2021 г.: „Всички изразиха мнение, че е необходимо безрезервно да се вслушваме в думите на партията, да сме благодарни на партията и да я следваме“. „Изслушах важната реч на генералния секретар на празничната среща и бях много развълнуван. Винаги ще предавам великия дух на основаването на партията, ще изпълнявам първоначалното намерение, ще поемам смело мисията, за да дам дължимия си принос за насърчаване на висококачественото развитие на групата“, заяви Gao Lei, виден член на Комунистическата партия в Boqing Group и заместник-директор на отдела за управление на съответствието на групата.“ (30)

(61)

Намесата на ККП не се ограничава само до държавни дружества. Разследването показа, че надзорната роля на партията и нейното политическо ръководство се разпростират и върху частните дружества. Като пример може да се посочи статия, публикувана от администрацията на окръг Jianan (31), относно Националната зона за икономическо и технологично развитие Xuchang (32): „Секретарят на общинския партиен комитет посети Националната зона за икономическо и технологично развитие Xuchang, за да проучи изграждането на ключови проекти […] [Той] разпита подробно за поръчките, закупуването на части и т.н. […] На обекта на проекта на Ruida Food Additives Co., Ltd. с годишно производство от 15 000 тона натриев цикламат, инвеститори от Tianjin Pharmaceutical Group (ДП) многократно похвалиха Xuchang за добрата му бизнес среда. [Секретарят на общинския партиен комитет] изрази надежда, че Tianjin Pharmaceutical Group ще засили инвестиционното си доверие и ще приеме Xuchang като опорна точка. […] Като район на напреднала производствена агломерация и регионален стълб на икономическия растеж, в националната зона за икономическо и технологично развитие на Xuchang трябва да се приложи изцяло икономическата мисъл на Xi Jinping за нова ера на социалистическа икономика с китайски характеристики, да се приложи цялостно и точно новата концепция за развитие, да запазим бистър ум по всяко време и да подобрим чувството за отговорност и криза. Въз основа на новия модел на развитие „двойно обращение“, да засилим планирането на ключови сектори и да се съсредоточим върху повишаването на потенциала за развитие.“ Прякото позоваване на частния производител на натриев цикламат Xuchang Ruida Food additives, 100 % собственост на Ruida Bio-Technology (33)(34)в контекста на индустриалните политики на ККП, които се очаква да бъдат следвани от промишлената зона, свидетелства за влиянието на партията върху бизнес поведението на отделните икономически оператори, независимо от вида на собствеността.

(62)

Освен това беше установено, че в сектора за производство на натриев цикламат са налице политики, водещи до дискриминация в полза на местните производители или другояче влияещи върху пазара, по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б), трето тире от основния регламент. Добавките в храните, като продукта, предмет на прегледа, се считат за съществени за политиката за безопасност на храните и съответно са отразени в 13-ия петгодишен план за технологични иновации в областта на храните (35). Химическите синтетични подсладители са изброени допълнително във версията от 2019 г. на Каталога с насоки относно структурното приспособяване на промишлеността (36), поради което са предмет на съответните действащи политики на правителството.

(63)

Държавата се намесва и на пазарите на материали за влагане, използвани за производството на натриев цикламат, и по-специално на пазарите на електроенергия. Въпреки че електроенергията е един от основните материали за влагане в производството на натриев цикламат, цените на електроенергията в КНР не са пазарни и също така са засегнати от значителни нарушения (чрез централно ценообразуване, ценова диференциация и практики за пряко закупуване на електроенергия), както е установено в доклада (37).

(64)

Въпреки че енергийният пазар в Китай претърпя редица промени и реформи, някои цени, които са от значение за енергийната система, все още не са пазарно ориентирани. Правителството признава, че все още цените до голяма степен се контролират от държавата: „Понастоящем управлението на цените на електроенергията все още се основава на държавни цени. Корекциите на цените често изостават от промените при разходите и е трудно своевременно и обосновано да бъдат отразени разходите за потребление на електроенергия […]. Все още не е установен ефективен конкурентен механизъм за продажба на електроенергия, пазарните сделки между предприятията за производство на електроенергия и ползвателите са ограничени и включването на решаващата роля на пазара при разпределянето на ресурсите е затруднено“ (38).

(65)

Тази дължаща се на държавата слабост на пазара стои в основата на по-нататъшните опити за управление на пазара, които са отразени в някои последващи административни документи. Така например, през ноември 2020 г. Националната комисия за развитие и реформи (НКРР) публикува Известие относно насърчаването на подписването на средносрочни и дългосрочни договори за доставка на електроенергия през 2021 г. (39)

(66)

По конкретно, в документа се дават указания „компетентните отдели на органите на местно самоуправление […] да положат усилия, за да гарантират, че договореният обем електроенергия е не по-малко от 80 % от средния обем през последните три години“, а що се отнася до ценообразуването „да се създаде механизъм за коригиране на отклонения […] от нормативната уредба за местния пазар, за да се преодоляват отклонения между договорените обеми електроенергия и действителните доставки“, както и „[д]а се подобри механизмът за определяне на средносрочните и дългосрочните цени на сделките. Всички населени места трябва да прилагат стриктно цените за пренос и разпределение на електроенергия, одобрени от правителството.

(67)

В известието се съдържат и специални разпоредби относно изпълнението, по-конкретно чрез създаването на механизъм за проследяване на напредъка по подписването на договорите или чрез укрепване на наблюдението, оповестяването и изпълнението на договорите (40).

(68)

При настоящото разследване не бе установено наличието на доказателства, че дискриминационното прилагане или неправилното прилагане на законодателството в областта на несъстоятелността или вещното право по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б), четвърто тире от основния регламент в химическия сектор, посочени в съображение 49 по-горе, не би засегнало производителите на продукта, предмет на прегледа.

(69)

Химическият сектор е засегнат и от нарушенията по отношение на разходите за заплати по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б), пето тире от основния регламент, както е посочено и по-горе в съображение 50. Тези нарушения засягат сектора както пряко (при производството на продукта, предмет на прегледа, или на основните материали за влагане), така и косвено (при ползването на капитал или материали за влагане, предоставяни от дружества, които са обхванати от същата система на трудово право в КНР).

(70)

Освен това в рамките на настоящото разследване не бяха предоставени доказателства, показващи, че химическият сектор не е засегнат от правителствена намеса във финансовата система по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б), шесто тире от основния регламент, което също е упоменато в съображение 50 по-горе. Поради това пазарните условия на всички равнища са сериозно засегнати от съществената правителствена намеса във финансовата система.

(71)

И накрая, Комисията припомня, че за производството на продукта, предмет на прегледа, са необходими определени материали за влагане. Когато производителите на продукта, предмет на прегледа, купуват или договарят тези материали за влагане, плащаните цени (които се отчитат като техни разходи) са изложени на същите горепосочени системни нарушения. Така например доставчиците на материалите за влагане наемат работна сила, която е предмет на нарушенията; те могат да вземат заеми, които са обект на нарушения във финансовия сектор/при разпределянето на капитал, и дейността им е направлявана от системата за планиране, която се прилага на всички равнища на управление и във всички сектори.

(72)

Следователно не само че цените при продажбите на вътрешния пазар на продукта, предмет на прегледа, не са подходящи за използване по смисъла на член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент, но и всички разходи за материали за влагане (включително за суровини, енергия, земя, финансиране, труд и т.н.) са засегнати, тъй като ценообразуването им е повлияно от съществена правителствена намеса, както това е описано в части I и II от доклада.

(73)

Действително правителствената намеса, описана във връзка с разпределянето на капитал, земя, труд, енергия и суровини, съществува навсякъде в КНР. Това означава например, че даден материал за влагане, който сам по себе си е произведен в КНР чрез комбиниране на редица производствени фактори, е изложен на въздействието на значителни нарушения. Същото се отнася и за материалите за влагане, използвани в производството на материали за влагане, и така нататък.

(74)

Нито ПКНР, нито производителите представиха доказателства или аргументи в подкрепа на обратното в рамките на настоящото разследване.

(75)

В обобщение може да се каже, че наличните доказателства показаха, че нито цените, нито разходите във връзка с продукта, предмет на прегледа, включително тези за суровини, енергия и труд, са формирани от силите, действащи на свободния пазар, защото са повлияни от съществена правителствена намеса по смисъла на член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент, както се вижда от действителното или потенциалното въздействие на един или повече съответни елементи, посочени в него.

(76)

Въз основа на това и при липсата на съдействие от страна на ПКНР Комисията стигна до заключението, че в този случай не е целесъобразно да се използват цените и разходите на вътрешния пазар, за да се определи нормалната стойност.

(77)

Вследствие на това Комисията пристъпи към формиране на нормалната стойност изключително на основата на разходи за производство и продажба, отразяващи цени или референтни стойности, при които няма нарушения, което в този случай означава на основата на съответните разходи за производство и продажба в подходяща представителна държава, в съответствие с член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент, както е изложено в следващия раздел.

3.1.3.2.   Представителна държава

3.1.3.2.1.   Общи бележки

(78)

Изборът на представителната държава се основава на следните критерии в съответствие с член 2, параграф 6а от основния регламент:

Равнище на икономическо развитие, сходно с това на КНР. За тази цел Комисията използва държави с брутен национален доход на глава от населението, сходен с този на КНР, въз основа на базата данни на Световната банка (41).

Производство на продукта, предмет на прегледа, в посочената държава (42).

Наличие на съответни публични данни в представителната държава.

В случаите, когато има повече от една възможна представителна държава, където е възможно, следва да се даде предимство на държавата, която има адекватно равнище на социална закрила и опазване на околната среда.

(79)

Както е обяснено в съображения 39 и 40, Комисията изготви две бележки по досието относно източниците за определяне на нормалната стойност: първа бележка относно производствените фактори от 8 март 2022 г. и втора бележка относно производствените фактори от 5 май 2022 г. В тези бележки бяха описани фактите и доказателствата, на които бяха основани съответните критерии, и бяха дадени отговори на получените от страните становища относно тези елементи и относно съответните източници. Във втората бележка Комисията информира заинтересованите страни за намерението си да счита Малайзия като подходяща представителна държава в настоящия случай, ако съществуването на значителни нарушения в съответствие с член 2, параграф 6а от основния регламент бъде потвърдено.

3.1.3.2.2.   Равнище на икономическо развитие, сходно с това на КНР

(80)

В първата бележка относно производствените фактори Комисията обясни, че натриевият цикламат изглежда не се произвежда в нито една от държавите с равнище на икономическо развитие, сходно с това на КНР, в съответствие с критериите, посочени в съображение 78. Той се произвежда само в КНР, Индонезия и в ЕС.

(81)

Поради това Комисията проучи дали е налице производство на продукт от същата обща категория и/или сектор като продукта, предмет на прегледа. В съответствие с това Комисията посочи, че ще разгледа производството на подсладители, ароматизанти и добавки в храните, които представляват продукти от същата обща категория като натриевия цикламат, за да определи подходяща представителна държава за прилагането на член 2, параграф 6а от основния регламент.

(82)

В първата бележка относно производствените фактори Комисията определи Аржентина, Малайзия и Тайланд като държави, които според Световната банка имат равнище на икономическо развитие, сходно с това на КНР, т.е. всички те са класифицирани от Световната банка като държави с „по-висок среден доход“ въз основа на брутния национален доход, в които според наличните сведения се произвежда продукт от същата обща категория.

3.1.3.2.3.   Наличие на съответни публични данни в представителната държава

(83)

В първата бележка Комисията определи едно дружество в Аржентина, едно дружество в Малайзия и четири дружества в Тайланд, за които в базата данни на Dun&Bradstreet (43) или на уебсайта на дружеството има леснодостъпна финансова информация за продукти от същата обща категория като продукта, предмет на прегледа.

(84)

По отношение на Аржентина в базата данни на Dun&Bradstreet за 2020 г. Комисията откри леснодостъпна финансова информация за един производител на продукти от същата обща категория като натриевия цикламат — Laboratorios Argentinos Farmesa, но не намери публикувани финансови отчети.

(85)

По отношение на Малайзия Комисията откри лесно достъпни публикувани финансови отчети за един производител на продукти от същата обща категория като продукта, предмет на прегледа, Ajinomoto Malaysia, за финансовите години, приключващи на 31 март 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г. (44), както и лесно достъпни финансови данни за това дружество в базата данни на Dun&Bradstreet.

(86)

По отношение на Тайланд Комисията откри в базата данни на Dun&Bradstreet леснодостъпни финансови данни за три дружества, произвеждащи продукти от същата обща категория като продукта, предмет на прегледа, като за едно от тях финансовата година приключва на 31 декември 2020 г., а за другите две финансовата година приключва на 31 март 2021 г. Освен това Комисията откри също така леснодостъпна финансова информация за годината, приключваща на 31 март 2021 г., за Ajinomoto Company (Thailand) Ltd. Финансовата информация за Ajinomoto Company (Thailand) Ltd. обаче е включена в годишния доклад на групата Ajinomoto без отделна декларация за Ajinomoto Company (Thailand). Данните за другите три тайландски дружества не бяха използвани, тъй като те не обхващаха голяма част от РПРП и дружествата не бяха предоставили пълните си одитирани отчети на своите уебсайтове.

(87)

С оглед на гореизложеното Комисията счита, че наличната финансова информация за малайзийското дружество Ajinomoto Malaysia би била най-подходящият източник за установяване на ПОАР и печалбата за формирането на нормалната стойност. Одитираните финансови отчети, в които се припокриват 9 месеца от периода на прегледа, са лесно достъпни по отношение на Ajinomoto Malaysia и позволяват надеждно изчисляване на ПОАР и маржа на печалбата за формирането на нормалната стойност. Освен това Ajinomoto Malaysia е голямо дружество със значително по обем производство на продукти от същата обща категория като продукта, предмет на прегледа. От друга страна, както е обяснено по-горе, информацията за Ajinomoto Company (Thailand) беше консолидирана на равнището на групата без отделна декларация за финансовите данни на Ajinomoto Thailand.

(88)

Поради това Комисията заключи, че финансовите данни на Ajinomoto Malaysia, които включват ароматизанти и добавки в храните, са подходящи за целите на този преглед.

(89)

Комисията също така анализира вноса на основните производствени фактори в Аржентина, Малайзия и Тайланд. Беше отбелязано, че за някои производствени фактори на натриев цикламат значителен процент от вноса на суровини в Аржентина, Малайзия и Тайланд е с произход от Китай. За активния въглен количествата от Китай са значителни и за трите държави. За сулфаминовата киселина количествата са значителни за Аржентина и Тайланд. Количествата циклохексиламин са значителни за Малайзия и Тайланд. В допълнение количествата солна киселина са значителни за Тайланд. Такъв беше и случаят с други възможни представителни държави като Бразилия, Филипините, Перу, Русия, Казахстан, Турция и Южна Африка, за които Комисията не успя да намери производители на подобни продукти с леснодостъпна финансова информация. Мексико и Колумбия отчитат разумен обем на вноса на тези производствени фактори от други държави. Комисията обаче не успя да намери производители на подобни продукти с леснодостъпна финансова информация в тези държави.

(90)

Поради това, въпреки че големият обем на вноса от КНР за посочените по-горе производствени фактори би могъл да има нарушаващ (търговията) ефект върху цената на вноса от други държави, като се има предвид, че настоящото разследване представлява преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент, което не изисква точно изчисляване на дъмпинговия марж, а по-скоро да се установи вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинга, Комисията счете, че в този случай тя може да използва цената на вноса от други държави, следвайки методологията, посочена в съображение 100, въпреки големия обем на вноса от КНР.

(91)

С оглед на гореизложените съображения с втората бележка Комисията уведоми заинтересованите страни, че възнамерява да използва Малайзия като подходяща представителна държава и Ajinomoto (Malaysia) Berhad в съответствие с член 2, параграф 6a, буква а), първо тире от основния регламент, за да извлече незасегнати от нарушения цени или референтни стойности с цел изчисляване на нормалната стойност.

(92)

Заинтересованите страни бяха приканени да представят коментари относно целесъобразността Малайзия да бъде използвана като представителна държава, а Ajinomoto (Malaysia) Berhad — като производител в представителната държава. Не бяха получени коментари.

3.1.3.2.4.   Равнище на социална закрила и опазване на околната среда

(93)

След като въз основа на всички посочени по-горе елементи беше установено, че Малайзия е подходяща представителна държава, не бе необходимо да се извършва оценка на равнището на социална закрила и опазване на околната среда в съответствие с последното изречение на член 2, параграф 6а, буква а), първо тире от основния регламент.

3.1.3.2.5.   Заключение

(94)

Предвид изложения по-горе анализ Малайзия отговаря на критериите, определени в член 2, параграф 6а, буква а), първо тире от основния регламент, за да бъде счетена за подходяща представителна държава.

3.1.3.3.   Източници, използвани за определяне на разходите, при които няма нарушения

(95)

В първата бележка Комисията изброи производствените фактори, като материали, енергия и труд, използвани от производителя износител при производството на продукта, предмет на прегледа, и прикани заинтересованите страни да представят коментари и да предложат публично достъпна информация за стойности, при които няма нарушения, за всеки от споменатите в посочената по-горе бележка производствени фактори.

(96)

Впоследствие във втората бележка Комисията заяви, че ще използва GTA за формиране на нормалната стойност в съответствие с член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент, за да установи незасегнатите от нарушения разходи на повечето производствени фактори, по-специално на суровините. Освен това Комисията заяви, че ще използва Института за информация и анализ на пазара на труда (ILMIA) (45), за да установи незасегнатата от нарушения разходи за труд, както и информацията за цената на електроенергията, публикувана от електроенергийното дружество Tenaga Nasional Berhad (TNB) на неговия уебсайт (46), за разходите за електроенергия. За статистическите данни за цените на газа тя ще използва данните, публикувани от малайзийската енергийна комисия (Suruhanjaya Tenaga) на нейния уебсайт (47) в редовните ѝ съобщения за медиите.

3.1.3.3.1.   Разходи и референтни стойности, при които няма нарушения

3.1.3.3.1.1.   Производствени фактори

(97)

Като се вземе предвид цялата информация въз основа на искането и последващата информация, предоставена от заявителя и събрана по време на контролното посещение, бяха установени следните производствени фактори и техните източници с цел определяне на нормалната стойност в съответствие с член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент:

Таблица 1

Производствени фактори на натриев цикламат

Производствен фактор

Код на стоката в Малайзия

Стойност, при която няма нарушения

Мерна единица

Суровини

Солна киселина

28061000

28061010

28061020

3,29 CNY

kg

Сулфаминова киселина

28111920

7,09 CNY

kg

Циклохексиламин

29213000

26,97 CNY

kg

Натриев хидроксид

28151200

1,15 CNY

kg

Активен въглен (въглен)

38021000

18,89 CNY

kg

Труд

Пряк и непряк труд в производствения сектор

[N/A]

53,6 CNY

На час

Енергия

Eлектроенергия

[N/A]

0,54 CNY

kWh електроенергия

Газ

[N/A]

0,13 CNY

kWh газ

(98)

Комисията включи и стойност за общопроизводствени разходи с цел да обхване разходите, които не са включени в горепосочените производствени фактори. Методологията за определяне на тази сума е надлежно обяснена в съображение 106.

Суровини

(99)

Структурата на разходите за производството на натриевия цикламат се определя основно от разходите за суровини, т.е. различни химикали, както и енергия.

(100)

С цел да се установи незасегнатата от нарушения цена на суровините на равнище доставено на входа на завода на производител от представителната държава, Комисията използва като основа отчетената в GTA среднопретеглена цена на вноса за представителната държава, към която бяха добавени вносните мита. Цената на вноса в представителната държава беше определена като среднопретеглена стойност от единичните цени на вноса от всички трети държави с изключение на КНР и държавите, които не са членки на СТО, изброени в приложение 1 от Регламент (ЕС) 2015/755 на Европейския парламент и на Съвета (48). Комисията реши да изключи вноса от КНР в представителната държава, тъй като стигна до заключението, както е посочено в съображения 44 и 77, че не е целесъобразно да се използват цените и разходите на вътрешния пазар на КНР поради съществуването на значителни нарушения в съответствие с член 2, параграф 6а, буква б) от основния регламент. Като се има предвид, че няма доказателства, че същите нарушения не засягат в еднаква степен продуктите, предназначени за износ, Комисията счете, че същите нарушения засягат и експортните цени. Като се изключи КНР, както и държавите, които не членуват в СТО, вносът от други трети държави остава представителен.

(101)

Обикновено към тези цени на вноса следва да се добавят и цените на вътрешния транспорт. Въпреки това, предвид констатацията в съображение 114, както и естеството на настоящото разследване в рамките на прегледа с оглед изтичане на срока на действие на мерките, чиято цел е да се установи дали дъмпингът продължава през разследвания период в рамките на прегледа или би могъл да възникне повторно, а не непременно да се установи неговият точен мащаб, Комисията реши, че не е необходимо да се коригират разходите за вътрешен транспорт. Подобни корекции биха довели единствено до увеличаване на нормалната стойност, а оттам и на дъмпинговия марж.

Труд

(102)

Комисията използва статистическите данни, публикувани от Института за информация и анализ на пазара на труда (ILMIA) (49) в Малайзия, за да определи заплатите в Малайзия, като използва информацията за средните разходи за труд на зает в производствения сектор за разследвания период.

Електроенергия

(103)

Цените на електроенергията за дружествата (промишлени потребители) в Малайзия се публикуват от електроенергийното дружество Tenaga Nasional Berhad (TNB) на неговия уебсайт (50). Най-актуалните ставки са публикувани на 1 януари 2014 г. и са продължавали да бъдат приложими през разследвания период в рамките на прегледа. За да установи разходите за електроенергия за kWh, Комисията използва тарифата E1, приложима към общата промишлена тарифа за средно напрежение, която бе счетена за подходяща за отрасъла на натриевия цикламат.

Природен газ

(104)

Цената на природния газ за дружества (промишлени потребители) в Малайзия е публикувана от Малайзийската енергийна комисия (Suruhanjaya Tenaga) на нейния уебсайт (51) в редовните ѝ съобщения за медиите. Комисията използва данните за средните цени на промишления газ, преобразувани в kWh, обхващащи РПРП.

3.1.3.3.1.2.   Общопроизводствени разходи, ПОАР, печалба и амортизация

(105)

Съгласно член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент „формираната нормална стойност включва неизкривени и разумни административни разходи, разходи за продажба и общи разходи, и реализиране на печалба“. Също така трябва да бъде установена стойност за общопроизводствените разходи, за да се обхванат онези разходи, които не са включени в посочените по-горе производствени фактори.

(106)

За да установи стойността на общите режийни разходи, при която няма нарушения, и предвид липсата на съдействие от страна на китайските производители, Комисията използва наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент. Поради това въз основа на данните, включени в искането за преглед, Комисията установи съотношението между общопроизводствените разходи и общите производствени разходи. Впоследствие този процент бе приложен към незасегнатата от нарушения стойност на производствените разходи, за да се получи незасегнатата от нарушения стойност на общопроизводствените разходи.

(107)

За установяване на незасегнатата от нарушения и разумна сума за ПОАР и печалбата Комисията използва финансовите данни за Ajinomoto Malaysia за годината, приключваща на 31 март 2020 г. Комисията предостави тези данни на заинтересованите страни във втората бележка.

3.1.3.4.   Изчисляване на нормалната стойност

(108)

Въз основа на посоченото по-горе Комисията формира нормалната стойност на базата на цена франко завода в съответствие с член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент.

(109)

Първо, Комисията определи незасегнатите от нарушения производствени разходи. Предвид липсата на съдействие от страна на производителите износители Комисията използва информацията, предоставена от заявителите в искането за преглед, по отношение на потреблението на всеки фактор (материали и труд) за производството на натриев цикламат. Тези проценти на потребление, предоставени от заявителя, бяха проверени по време на проверката. Комисията умножи коефициентите на потребление по незасегнатите от нарушения разходи за единица продукция, наблюдавани в представителната държава Малайзия

(110)

След установяване на незасегнатите от нарушения производствени разходи, Комисията добави общопроизводствените разходи, ПОАР и печалбата. Общопроизводствените разходи са определени въз основа на данните, предоставени от заявителя в искането за преглед. ПОАР и печалбата са определени въз основа на финансовите отчети на Ajinomoto Malaysia за годината, изтичаща през март 2021 г., както е отчетено в одитираните отчети на дружеството (52). Към производствените разходи, при които няма нарушения, Комисията добави следните елементи:

общопроизводствени разходи, които представляват общо [2—4 %] от преките разходи за производство,

ПОАР, които представляват 34,7 % от себестойността на продадените стоки (СПС) на Ajinomoto Malaysia, и

печалбите, които възлизат на 19,8 % от СПС, постигнати от Ajinomoto Malaysia.

(111)

Въз основа на това Комисията формира нормалната стойност по вид на продукта на базата на цена франко завода в съответствие с член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент.

3.1.4.   Експортна цена

(112)

При липсата на съдействие от страна на китайските производители експортната цена беше определена въз основа на базата данни CIF Comext (Евростат), коригирана на ниво франко завода. По този начин цената CIF беше намалена с разходите за (морско) навло, застраховка, както и с вътрешните транспортни разходи.

3.1.5.   Сравнение

(113)

Комисията сравни формираната нормална стойност в съответствие с член 2, параграф 6а, буква а) от основния регламент с експортната цена, както е определена по-горе.

3.1.6.   Дъмпингов марж

(114)

Въз основа на горното среднопретеглените дъмпингови маржове, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза, без платено мито, са по-високи от 100 %. Поради това беше направено заключението, че дъмпингът е продължил през разследвания период в рамките на прегледа.

3.2.   Индонезия

3.2.1.   Предварителни бележки

(115)

По време на разследвания период в рамките на прегледа вносът на натриев цикламат от Индонезия на практика изчезва и следователно този незначителен обем не може да бъде основа за констатациите за продължаване на дъмпинга. Комисията анализира вероятността от повторно възникване на дъмпинга в следващия раздел.

4.   ВЕРОЯТНОСТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪЗНИКВАНЕ НА ДЪМПИНГА

4.1.   КНР

(116)

В допълнение към констатацията за съществуването на дъмпинг през разследвания период в рамките на прегледа, както е посочено в съображение 114, в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент Комисията разследва вероятността от продължаване на дъмпинга, ако мерките бъдат отменени, по отношение на вноса от КНР.

(117)

Поради неоказване на съдействие от страна на производители износители/производители в КНР Комисията направи своята оценка въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, а именно въз основа на констатациите от предишния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, посочено в съображение 5, на информацията, предоставена в искането за преглед, на леснодостъпна информация и на GTA. Бяха анализирани следните елементи: производственият капацитет и свободният капацитет в КНР, привлекателността на пазара на Съюза, експортните цени за пазарите на трети държави и възможният капацитет за усвояване на пазарите на трети държави.

4.1.1.   Производствен капацитет и свободен капацитет в КНР

(118)

При липсата на съдействие от страна на китайските износители/производители Комисията трябваше да прибегне до свое собствено проучване, до данните, събрани при предишните прегледи с оглед изтичане на срока на действие на мерките, до данните, налични в искането за преглед, и до статистическите данни. Китайският производствен капацитет се запазва на 75 000—80 000 тона годишно през последните десет години (53).

(119)

Комисията не успя да намери леснодостъпна информация за търсенето на натриев цикламат в КНР. Въз основа на GTA обаче китайският износ за трети държави е възлизал на около 23 000 тона годишно през разследвания период в рамките на прегледа. Свободният капацитет на оказалия съдействие производител износител в антидъмпинговото разследване, проведено през 2016 г. (54), е [5—15 %]. Това е консервативен подход, тъй като е малко вероятно използването на капацитета в цялата страна да е толкова високо. Въз основа на това, при липсата на друга налична информация, дори ако използването на китайския капацитет е толкова голямо, Комисията счете, че китайският свободен капацитет е [5—15 %] или [3 750—12 000], което е [1,05—2,5] пъти повече от общото търсене в Съюза.

4.1.2.   Привлекателност на пазара на Съюза и експортни цени за пазарите на трети държави

(120)

Привлекателността на пазара на Съюза за китайския износ е очевидна предвид продължаващото му и значително присъствие дори при наличието на антидъмпингови мерки, като през РПРП е достигнал дял от [51—66 %] на пазара на Съюза, както е посочено в таблица 3.

(121)

Освен това Комисията проучи дали е вероятно китайските производители износители да увеличат още повече експортните си продажби за Съюза на дъмпингови цени, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече. Поради това Комисията проучи равнищата на цените на китайските производители износители за Съюза в сравнение с пазарите на други трети държави.

(122)

При липсата на съдействие Комисията използва GTA. Беше установено, че средната продажна цена на промишлеността на Съюза ([1 807—2 650] EUR/тон) е била по-висока от средната експортна цена от КНР за трети държави по време на разследвания период в рамките на прегледа (1 373 EUR/тон). Поради това китайските производители износители биха имали икономически стимул да прехвърлят износа от трети държави към Съюза, ако срокът на действие на мерките изтече, тъй като пазарът на Съюза е привлекателен. В такъв случай китайските производители биха могли да изнасят за Съюза на цени, по-високи от тези за пазарите на други трети държави, но все още под цените на промишлеността на Съюза.

4.1.3.   Възможен капацитет за усвояване на пазари на трети държави

(123)

Както вече беше посочено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1160, натриевият цикламат е забранен за употреба в храни, напитки и фармацевтични продукти в редица големи пазари на трети държави, включително Съединените щати. Нямаше данни в досието, които да сочат очакван растеж на пазарите на други трети държави за натриев цикламат, нито информация в досието за големината на китайския вътрешен пазар и неговия очакван растеж.

(124)

Ето защо се смята, че капацитетът за усвояване от пазари, различни от пазара на Съюза, е доста нисък и следователно Съюзът ще бъде привлекателен пазар, ако мерките бъдат отменени.

4.1.4.   Заключение относно вероятността от продължаване на дъмпинга

(125)

Въз основа на горепосочения свободен капацитет в КНР, привлекателността на пазара на Съюза за китайските производители износители, както се вижда от експортните цени на трети държави, и ниския капацитет на усвояване на други пазари, Комисията стигна до заключението, че има голяма вероятност изтичането на срока на антидъмпинговите мерки да доведе до увеличаване на дъмпинговия износ.

(126)

Предвид констатациите си относно продължаването на дъмпинга през РПРП и вероятното развитие на износа, в случай че срокът на действие на мерките изтече, както е обяснено в съображение 125, Комисията стигна до заключението, че има голяма вероятност изтичането на срока на действие на антидъмпинговите мерки върху вноса от КНР да доведе до продължаване на дъмпинга.

4.2.   Индонезия

(127)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент Комисията разследва вероятността за повторно възникване на дъмпинга, ако мерките бъдат отменени. Бяха анализирани следните елементи: производственият капацитет и свободният капацитет в Индонезия, привлекателността на пазара на Съюза и експортните цени за пазарите на трети държави, както и възможният капацитет за усвояване на пазарите на трети държави.

(128)

Както е посочено в съображение 20, нито един от производителите от Индонезия не оказа съдействие при разследването. Поради това Комисията уведоми органите на Индонезия, че поради липсата на съдействие тя може да приложи член 18 от основния регламент по отношение на констатациите, свързани с производителите износители от Индонезия. Комисията не получи никакви коментари или искания за намеса на служителя по изслушванията в това отношение.

(129)

Поради това в съответствие с член 18 от основния регламент констатациите, направени във връзка с вероятността за повторно възникване на дъмпинга се основаваха на наличните факти, включително на информацията в искането за преглед, информацията, получена от оказалите съдействие страни в хода на разследването в рамките на прегледа, статистическите данни за вноса и износа, както и от други леснодостъпни източници на информация.

4.2.1.   Производствен капацитет и свободен капацитет в Индонезия

(130)

При липсата на съдействие от Индонезия Комисията трябваше да прибегне до данните, събрани при предишни прегледи с оглед изтичане на срока на действие на мерките, до наличните данни в искането за преглед и до GTA. Въз основа на наличната информация за един от индонезийските производители износители индонезийският капацитет във втория преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките се оценява най-малко на 10 000 тона (55). Според искането за преглед производственият капацитет в Индонезия остава същият. Въз основа на GTA беше възможно да се установи, че индонезийският износ за трети държави е възлизал на около 2 500 тона по време на разследвания период в рамките на прегледа. Въз основа на това свободният капацитет на Индонезия за вътрешния ѝ пазар и за пазара на Съюза може да бъде оценен на 7 500 тона. Може да се приеме, че тази оценка е консервативна, като се има предвид, че при първия преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките общият индонезийски капацитет беше оценен на 18 000 тона през 2008 г.

(131)

Тъй като няма налични данни за продажбите на вътрешния пазар, извършени от индонезийските производители, свободният (наличен) капацитет, който би могъл да бъде насочен към пазара на Съюза, може да бъде изчислен само приблизително. При втория преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките продажбите на вътрешния пазар на индонезийските дружества бяха оценени на 2 000 тона (56), което според текущата оценка за капацитета на индонезийските производители все пак ще остави свободен капацитет от 5 500 тона за пазара на Съюза. Това ще съставлява повече от [115—154 %] от потреблението на Съюза по време на разследвания период в рамките на прегледа. Поради това може да се заключи, че в Индонезия има значителен свободен капацитет за значително увеличаване на продажбите на пазара на Съюза, ако се допусне срокът на действащите мерки да изтече.

4.2.2.   Привлекателност на пазара на Съюза и експортни цени за пазарите на трети държави

(132)

Въз основа на отговорите на въпросника на производителя от Съюза и статистическите данни на GTA средната продажна цена на промишлеността на Съюза ([1 807—2 650] EUR/тон) е била по-висока от средната експортна цена от Индонезия за трети държави по време на периода на разследването в рамките на прегледа (1 526 EUR/тон). Следователно би имало икономически стимул за индонезийските производители износители да прехвърлят износа от трети държави към Съюза, ако мерките изтекат. В такъв случай те биха могли да изнасят за Съюза на цени, по-високи от тези за пазарите на други трети държави, но все още под цените на промишлеността на Съюза.

(133)

Освен това, за да има индикация за вероятните цени за Съюза при липсата на мерки, Комисията също така сравни индонезийската експортна цена за трети държави с индонезийската нормална стойност.

(134)

При липсата на съдействие от Индонезия Комисията определи нормалната стойност въз основа на информацията, предоставена в искането за преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, и на друга леснодостъпна информация. В искането нормалната стойност е формирана въз основа на компонентите на разходите на производителя от Съюза, като суровини, труд, енергия и вода, поддръжка, амортизация и режийни разходи. Така изчислените общи разходи са увеличени с печалба. Комисията коригира компонентите на разходите с оглед на инфлацията между използвания в искането за преглед референтен период (т.е. 2020 г.) и разследвания период в рамките на прегледа. Освен това Комисията коригира разходите за суровини и труд въз основа на леснодостъпна информация.

(135)

При липсата на съдействие от страна на производители износители от Индонезия Комисията използва друга налична информация, за да установи експортната цена. За определяне на експортните цени бяха използвани статистическите данни за износа от Индонезия, налични в GTA. Използвана е средната експортна цена за всички трети държави. Цената FOB от GTA беше намалена с разходите за вътрешен транспорт (57), за да се коригира до равнището на цената франко завода.

(136)

Комисията сравни формираната нормална стойност и експортната цена въз основа на цената франко завода.

(137)

На тази основа установената ценова разлика, изразена като процент от цената CIF на границата, е 29,6 %, което е по-високо от най-високия дъмпингов марж, установен при първоначалното разследване (18,1 %).

(138)

Това подсказва, че ако мерките отпаднат, има вероятност дъмпинговият марж да бъде по-висок, отколкото при първоначалното разследване.

4.2.3.   Възможен капацитет за усвояване на пазари на трети държави

(139)

Както е посочено в съображение 131, свободният капацитет на натриев цикламат в Индонезия се оценява на 5 500 тона, което е повече от два пъти общия обем на износа от Индонезия за трети държави по време на разследвания период в рамките на прегледа. През целия разглеждан период износът за трети държави е намалял с 25 % и не е имало индикации за очакван растеж на пазарите на трети държави за натриев цикламат (нито е имало признаци за очакван растеж на индонезийския вътрешен пазар). В това отношение следва също така да се отбележи, както е посочено в съображение 123, че натриевият цикламат е забранен за употреба на няколко големи пазари на трети държави. Въз основа на това се счита, че капацитетът за усвояване на пазари на трети държави е доста малък и следователно Съюзът би бил привлекателен пазар, ако мерките бъдат отменени.

4.2.4.   Заключение

(140)

С оглед на оценката, направена в съображения 130—139, по-специално във връзка със значителния свободен капацитет на индонезийските износители, малкия капацитет за усвояване на пазари на трети държави и високите продажни цени в Съюза в сравнение с пазарите на трети държави, Комисията стигна до заключението, че дъмпинговият внос от Индонезия вероятно ще възникне повторно, ако се допусне срокът на действащите мерки да изтече.

5.   ВРЕДА

5.1.   Определение за промишленост на Съюза и производство на Съюза

(141)

Един производител от Съюза е произвеждал сходния продукт по време на разглеждания период. Този производител представлява „промишлеността на Съюза“ по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент.

(142)

Общото производство на Съюза през разследвания период в рамките на прегледа бе изчислено на [1 462—1 827] тона.

5.2.   Потребление на Съюза

(143)

Натриевият цикламат се произвежда само в Съюза, КНР и Индонезия. Комисията определи потреблението на Съюза въз основа на обема на продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза, както и на обема на вноса от КНР и Индонезия въз основа на данните от Евростат.

(144)

Потреблението на Съюза се е променяло, както следва:

Таблица 2

Потребление на Съюза (в тонове)

 

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Разследван период в рамките на прегледа

Общо потребление на Съюза

[3 629 —4 838 ]

[3 564 —4 752 ]

[4 001 —5 335 ]

[3 583 —4 778 ]

Индекс (ФГ2018 = 100)

100

98

110

99

Пазар за собствено потребление

[22 —29 ]

[23 —30 ]

[13 —17 ]

[16 —22 ]

Индекс (ФГ2018 = 100)

100

104

59

76

Свободен пазар

[3 607 —4 809 ]

[3 541 —4 722 ]

[3 988 —5 318 ]

[3 567 —4 756 ]

Индекс (ФГ2018 = 100)

100

98

111

99

Собствено потребление спрямо потреблението на свободния пазар

0,60  %

0,64  %

0,32  %

0,46  %

Източник: Евростат и отговор на въпросника на производителя от Съюза

(145)

Потреблението в Съюза на натриев цикламат на свободния пазар беше доста стабилно между 2018 г. и 2019 г. То се увеличи през 2020 г. поради COVID-19, което накара дружествата да увеличат запасите си, особено през първата половина на годината. По време на разследвания период в рамките на прегледа потреблението на Съюза се върна на равнището от 2018 г.

(146)

Освен това в Съюза е налице много малко собствено потребление, което представлява по-малко от 0,7 % от потреблението на свободния пазар през целия разглеждан период. През разглеждания период собственото потребление е намаляло с 24 %.

5.3.   Внос от засегнатите държави

5.3.1.   Обем и пазарен дял на вноса от засегнатите държави

(147)

Комисията определи обема на вноса въз основа на данни от Евростат. Пазарният дял на вноса бе установен въз основа на данните от Евростат и на данните, предоставени от промишлеността на Съюза.

(148)

Вносът в Съюза от засегнатите държави се е променял, както следва:

Таблица 3

Обем на вноса (в тонове) и пазарен дял

 

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Разследван период в рамките на прегледа

Обем на вноса от КНР

1 371

1 472

2 402

2 370

Индекс (ФГ2018 = 100)

100

107

175

173

Пазарен дял

[29 —38  %]

[32 —41  %]

[46 —60  %]

[51 —66  %]

Индекс (ФГ2018 = 100)

100

109

158

175

Обем на вноса от Индонезия

113

19

24

5

Индекс (ФГ2018 = 100)

100

17

21

4

Пазарен дял

[2,3 —3,1  %]

[0,4 —0,5  %]

[0,4 —0,6  %]

[0,11 —0,14  %]

Индекс (ФГ2018 = 100)

100

17

19

4

Източник: Евростат и отговор на въпросника на производителя от Съюза

(149)

Обемът на вноса от КНР се е увеличил значително — със 73 % през разследвания период в рамките на прегледа в сравнение с началото на разглеждания период.

(150)

Обемът на вноса от Индонезия е намалял значително през разследвания период в рамките на прегледа в сравнение с началото на разглеждания период и е бил незначителен по време на разследвания период в рамките на прегледа.

(151)

Пазарният дял на вноса от КНР се е увеличил със 75 % през разследвания период в рамките на прегледа в сравнение с началото на разглеждания период. Комисията отбеляза, че пазарният дял на вноса от КНР се е увеличил за сметка на обема на продажбите и пазарния дял на промишлеността на Съюза, както е описано в съображения 168—170.

5.3.2.   Режим активно усъвършенстване

(152)

Вносът на натриев цикламат от КНР е бил осъществяван при обичайния режим, както и при режим активно усъвършенстване. Що се отнася до Индонезия, натриевият цикламат е бил внасян само при обичайния режим.

(153)

Вносът от КНР при обичайния режим и при режим активно усъвършенстване се е променял, както следва:

Таблица 4

Обем на вноса (в тонове) от КНР при обичаен режим и при режим активно усъвършенстване

 

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Разследван период в рамките на прегледа

Обем на вноса от КНР при обичаен режим

1 206

1 204

2 157

2 116

Индекс (ФГ 2018 = 100)

100

100

179

175

Пазарен дял

[26 —33  %]

[26 —34  %]

[41 —54  %]

[45 —59  %]

Индекс (ФГ 2018 = 100)

100

102

162

177

Обем на вноса от КНР при режим активно усъвършенстване

166

268

246

254

Индекс (ФГ 2018 = 100)

100

162

148

153

Пазарен дял

[2 —6  %]

[3 —10  %]

[3 —8  %]

[3 —10  %]

Индекс (ФГ 2018 = 100)

100

165

134

155

Източник: Евростат и отговор на въпросника на производителя от Съюза

(154)

През разследвания период в рамките на прегледа 12 % от общия внос от КНР е извършван при режим активно усъвършенстване. Обемът на вноса през разглеждания период се е увеличил с 53 %.

5.3.3.   Цени на вноса от засегнатите държави и подбиване на цените

(155)

Комисията установи цените на вноса въз основа на данни на Евростат.

(156)

Среднопретеглената цена на вноса в Съюза от засегнатите държави се е променяла, както следва:

Таблица 5

Цени на вноса (EUR/тона)

 

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Разследван период в рамките на прегледа

КНР

1 901

1 889

1 678

1 608

Индекс (ФГ2018 = 100)

100

99

88

85

Индонезия

1 907

1 864

1 750

2 012

Индекс (ФГ2018 = 100)

100

98

92

105

Източник: Евростат (без вноса при режим активно усъвършенстване)

(157)

Цената на вноса от КНР е отбелязала низходяща тенденция през разглеждания период и е намаляла с 15 % през разследвания период в рамките на прегледа в сравнение с началото на разглеждания период.

(158)

Цената на вноса от Индонезия е намаляла с 8 % между 2018 г. и 2020 г. За периода на разследване в рамките на прегледа Комисията отбелязва, че обемът на вноса от Индонезия е бил незначителен и поради това цената му не може да се счита за представителна.

(159)

Предвид неоказването на съдействие от страна на китайските и индонезийските производители износители, както е посочено в съображения 33 и 128, Комисията определи подбиването на цените по време на разследвания период в рамките на прегледа, като сравни среднопретеглената продажна цена на единствения производител от Съюза за несвързани клиенти на пазара на Съюза, коригирана на ниво франко завода, и среднопретеглените експортни цени от базата данни, посочена в член 14, параграф 6, включително антидъмпинговото мито, със съответните корекции за разходите след вноса. Що се отнася до вноса от КНР, цената на внесените обеми натриев цикламат при режим активно усъвършенстване не беше взета предвид, тъй като обемите не са пуснати в свободно обращение на пазара на Съюза.

(160)

Резултатът от сравнението беше изразен като процент от оборота на единствения производители от Съюза по време на разследвания период в рамките на прегледа. За КНР той показа марж на подбиване на цените от [17—26 %].

(161)

Както е обяснено в съображение 150, обемът на вноса от Индонезия е бил незначителен и затова не е изчислен марж на подбиване на цените за Индонезия.

5.4.   Внос от трети държави, различни от КНР и Индонезия

(162)

Вносът на натриев цикламат от трети държави, различни от КНР и Индонезия, има пазарен дял от 1 % до 8 % през разглеждания период. Тъй като натриевият цикламат се произвежда само в КНР, Индонезия и Съюза, Комисията счете, че този внос е погрешно класифициран като натриев цикламат или неговият произход е деклариран погрешно. Поради тази причина Комисията не отчете този внос по-нататък в своя анализ на вредата.

5.5.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

5.5.1.   Общи бележки

(163)

При преценката на икономическото състояние на промишлеността на Съюза беше направена оценка на всички икономически показатели, имащи отражение върху състоянието на промишлеността на Съюза по време на разглеждания период.

5.5.2.   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

(164)

През разглеждания период общото производство, производственият капацитет и използването на капацитета в Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 6

Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

 

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Разследван период в рамките на прегледа

Производствен обем (в тонове)

[2 343 —2 928 ]

[2 184 —2 730 ]

[2 147 —2 684 ]

[1 462 —1 827 ]

Индекс (ФГ2018 = 100)

100

93

92

62

Производствен капацитет (в тонове)

[4 000 —5 000 ]

[4 000 —5 000 ]

[4 000 —5 000 ]

[4 000 —5 000 ]

Индекс (ФГ2018 = 100)

100

100

100

100

Използване на капацитета

[44 —70  %]

[41 —66  %]

[40 —64  %]

[27 —44  %]

Индекс (ФГ2018 = 100)

100

93

92

62

Източник: отговор на въпросника на производителя от Съюза

(165)

Производственият обем на промишлеността на Съюза е намалял значително — с 38 % през разглеждания период в съответствие с намалението на продажбите, описано в съображения 168—170.

(166)

С оглед на намаляващите продажби промишлеността на Съюза нямаше стимул да разширява капацитета. Поради това производственият капацитет на промишлеността на Съюза се е задържал на едно и също равнище през разглеждания период.

(167)

Използването на капацитета е намаляло с 38 % в съответствие с намаляването на годишния производствен обем, описан в съображение 165.

5.5.3.   Обем на продажбите и пазарен дял

(168)

През разглеждания период обемът на продажбите и пазарният дял на промишлеността на Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 7

Обем (в тонове) на продажбите и пазарен дял

 

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Разследван период в рамките на прегледа

Общ обем на продажбите на пазара на Съюза

[2 145 —2 776 ]

[2 077 —2 689 ]

[1 705 —2 206 ]

[1 350 —1 747 ]

Индекс (ФГ2018 = 100)

100

97

79

63

Пазарен дял

[57 —66  %]

[56 —65  %]

[41 —48  %]

[36 —42  %]

Индекс (ФГ2018 = 100)

100

99

72

64

Източник: отговор на въпросника на производителя от Съюза

(169)

През целия разглеждан период обемът на продажбите на промишлеността на Съюза отбелязва низходяща тенденция. Като цяло обемът на продажбите е намалял значително — с 37 %.

(170)

Пазарният дял на промишлеността на Съюза също е намалял значително с 36 % през разглеждания период в полза на китайския внос, както е описано в съображение 149.

5.5.4.   Растеж

(171)

Както е посочено по-горе, докато потреблението на Съюза на свободния пазар е останало стабилно през разглеждания период, обемът на продажбите на промишлеността на Съюза е намалял значително — с 37 %, което е довело до загуба на пазарен дял от 36 %.

5.5.5.   Заетост и производителност

(172)

През разглеждания период заетостта и производителността са се променяли, както следва:

Таблица 8

Заетост и производителност

 

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Разследван период в рамките на прегледа

Брой на наетите лица

[15 —22 ]

[15 —22 ]

[15 —22 ]

[15 —22 ]

Индекс (ФГ2018 = 100)

100

100

100

100

Производителност (тона/наето лице)

[119 —152 ]

[111 —141 ]

[109 —139 ]

[74 —95 ]

Индекс (ФГ2018 = 100)

100

93

92

62

Източник: отговор на въпросника на производителя от Съюза

(173)

От 2018 г. до края на разследвания период промишлеността на Съюза е запазила постоянен брой служители.

(174)

В същото време, успоредно с намаляването на производствения обем, производителността е намаляла с 38 % за същия период.

5.5.6.   Размер на дъмпинговия марж и възстановяване от предишен дъмпинг

(175)

Всички дъмпингови маржове са значително над нивото de minimis. Въздействието на размера на действителните дъмпингови маржове върху промишлеността на Съюза е било значително, като се има предвид продължаващият внос на значителен обем натриев цикламат на дъмпингови цени от китайските производители.

(176)

Продължаващото несправедливо ценообразуване от страна на износителите от КНР също не е позволило на промишлеността на Съюза да се възстанови от предишните дъмпингови практики.

5.5.7.   Цени и фактори, влияещи върху цените

(177)

През разглеждания период среднопретеглените единични продажни цени на единствения производител от Съюза за несвързани клиенти в Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 9

Продажни цени и производствени разходи в Съюза (EUR/тон)

 

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Разследван период в рамките на прегледа

Средна единична продажна цена в Съюза

[1 749 – 2 565 ]

[1 797 – 2 636 ]

[1 817 – 2 664 ]

[1 807 – 2 650 ]

Индекс (ФГ2018 = 100)

100

103

104

103

Разходи за единица продукция

Индекс (ФГ2018 = 100)

100

106

97

115

Източник: отговор на въпросника на производителя от Съюза

(178)

Средната единична продажна цена на промишлеността на Съюза за несвързани клиенти се е повишила с 3 % през разглеждания период.

(179)

Производствените разходи са варирали през разглеждания период. Първоначално са се увеличили с 6 % между 2018 г. и 2019 г., а след това са намалели с 3 % през 2020 г. в сравнение с 2018 г. поради спада в цената на няколко основни суровини. През разследвания период в рамките на прегледа производствените разходи за единица продукция са се увеличили с 15 % в сравнение с началото на разглеждания период поради постоянните разходи след значителното намаляване на производствения обем, както е посочено в съображение 165.

5.5.8.   Разходи за труд

(180)

През разглеждания период средните разходи за труд на единствения производител от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 10

Средни разходи за труд на наето лице

 

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Разследван период в рамките на прегледа

Средни разходи за труд на наето лице (EUR)

[28 234 – 41 409 ]

[33 039 – 48 457 ]

[32 903 – 48 258 ]

[31 458 – 46 138 ]

Индекс (ФГ2018 = 100)

100

117

117

111

Източник: отговор на въпросника на производителя от Съюза

(181)

Разходите за труд на промишлеността на Съюза са следвали изискванията на испанското законодателство. През разглеждания период средните разходи за труд на наето лице са се увеличили с 11 %.

5.5.9.   Материални запаси

(182)

През разглеждания период нивата на запасите на единствения производител от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 11

Материални запаси

 

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Разследван период в рамките на прегледа

Запаси в края на периода (в тонове)

[165 —238 ]

[115 —166 ]

[419 —606 ]

[157 —227 ]

Индекс (ФГ2018 = 100)

100

70

255

95

Запаси в края на периода като процент от производството

[6 —9  %]

[5 —7  %]

[17 —25  %]

[10 —14  %]

Индекс (ФГ2018 = 100)

100

75

278

153

Източник: отговор на въпросника на производителя от Съюза

(183)

Материалните запаси се колебаят през разглеждания период. Първоначално те намаляват с 30 % между 2019 г. и 2018 г., а след това се увеличават със 155 % през 2020 г. в сравнение с 2018 г. Това увеличение на материалните запаси се дължи на факта, че промишлеността на Съюза е запазила производствения си обем на почти същото равнище като предходната година въпреки загубата на обем на продажбите, за да се възползва от спада в цените на суровините и да произвежда при по-ниски производствени разходи. Като цяло равнищата на запасите са намалели с 5 % през разглеждания период.

5.5.10.   Рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал

(184)

През разглеждания период рентабилността, паричният поток, инвестициите и възвръщаемостта на инвестициите на единствения производител от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 12

Рентабилност, паричен поток, инвестиции и възвръщаемост на инвестициите

 

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Разследван период в рамките на прегледа

Рентабилност на продажбите в Съюза за несвързани клиенти (% от оборота от продажбите)

Индекс (ФГ2018 = 100)

- 100

- 196

230

- 440

Паричен поток (EUR)

[- 203 365 ; -67 788 ]

[- 332 146 ; - 110 715 ]

[8 815 —2 938 ]

[- 838 886 ; - 279 629 ]

Индекс (ФГ2018 = 100)

- 100

- 163

104

- 413

Инвестиции (EUR)

[0 —50 000 ]

[0 —50 000 ]

[0 —50 000 ]

[0 —50 000 ]

Индекс (ФГ2018 = 100)

100

100

100

100

Възвръщаемост на инвестициите

[-41  %; -14  %]

[-90  %; -30  %]

[22  %; 65  %]

[- 139  %; -46  %]

Индекс (ФГ2018 = 100)

- 100

- 221

261

- 344

Източник: отговор на въпросника на производителя от Съюза

(185)

Комисията определи рентабилността на единствения производител от Съюза, като изрази нетната печалба от продажбите на сходния продукт за несвързани клиенти в Съюза преди облагане с данъци като процент от оборота от тези продажби. През разглеждания период промишлеността на Съюза е реализирала загуби, с изключение на 2020 г., когато производствените разходи за единица продукция временно са намалели поради спада в цената на няколко суровини. През РПРП обаче производствените разходи за единица продукция са се увеличили до дори по-високи равнища в сравнение с предходните години.

(186)

Нетният паричен поток представлява способността на производителя от Съюза да самофинансира дейностите си. В съответствие с рентабилността паричният поток е бил отрицателен през разглеждания период, с изключение на 2020 г. Продажбата на натриев цикламат не генерира достатъчно парични средства. Единственият производител от Съюза финансира дейността си в областта на натриевия цикламат от продажбата на други продукти, за да може да поддържа производството на натриев цикламат на пазара на Съюза.

(187)

С оглед на загубите, понесени през почти целия разглеждан период, и на отрицателния паричен поток промишлеността на Съюза е направила малко инвестиции.

(188)

Възвръщаемостта на инвестициите представлява печалбата, изразена като процент от нетната балансова стойност на инвестициите. Тя е следвала същата тенденция като рентабилността.

5.6.   Заключение относно вредата

(189)

Въпреки действащите мерки дъмпинговият внос, основно от Китай, продължава да бъде със значителен обем и тенденция към нарастване.

(190)

Промишлеността на Съюза се намира в трудно финансово състояние. Почти всички показатели са следвали отрицателна тенденция.

(191)

Въпреки действащите мерки продажбите на промишлеността на Съюза намаляват поради китайския внос на дъмпингови цени, което води до увеличаване на пазарния дял на китайския внос и до понасяне на загуби от промишлеността на Съюза през почти през целия разглеждан период.

(192)

С оглед на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент по време на разследвания период в рамките на прегледа.

6.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

(193)

В съответствие с член 3, параграф 6 от основния регламент Комисията проучи дали дъмпинговият внос от засегнатите държави е нанесъл съществена вреда на промишлеността на Съюза. В съответствие с член 3, параграф 7 от основния регламент Комисията също така проучи дали е възможно по същото време и други известни фактори да са нанесли вреда на промишлеността на Съюза. Комисията се увери, че евентуалната вреда от фактори, различни от дъмпинговия внос от засегнатите държави, не се е дължала на дъмпинговия внос. Тези фактори са: въздействието на дъмпинговия внос, вносът от трети държави, равнището на износа на промишлеността на Съюза и потреблението.

6.1.   Въздействие на дъмпинговия внос

(194)

По отношение на КНР разследването разкри, че обемът на вноса по време на целия разглеждан период се е запазил значително над равнищата de minimis. Беше установено, че този внос е подбивал цените на промишлеността на Съюза със [17—26 %] с антидъмпингови мита и с [27—36 %] без антидъмпингово мито. Освен това, тъй като промишлеността на Съюза претърпя загуби и предвид целевата печалба от 10 %, установена по време на първоначалното разследване (58), е очевидно, че китайският внос навлиза в Съюза при вредоносни и намаляващи цени. Освен това китайският внос увеличава значително пазарния си дял поради загубата на промишлеността на Съюза.

(195)

Що се отнася до Индонезия, разследването разкри, че вносът е бил незначителен между 2019 г. и разследвания период в рамките на прегледа.

(196)

Предвид гореизложеното Комисията стигна до заключението, че съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза, е причинена от вноса от КНР и не би могла да бъде причинена от вноса от Индонезия поради малкия му обем.

6.2.   Въздействие на други фактори

6.2.1.   Внос от трети държави

(197)

Както е посочено в съображение 162, натриевият цикламат се произвежда само в КНР, Индонезия и в Съюза и следователно не е имало внос на натриев цикламат от други трети държави в Съюза през разглеждания период.

6.2.2.   Равнище на износа на промишлеността на Съюза

(198)

През разглеждания период обемът на износа на единствения производител от Съюза се е променял, както следва:

Таблица 13

Равнище на износа на производителя от Съюза

 

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Разследван период в рамките на прегледа

Обем на износа (в тонове)

[35 —51 ]

[32 —47 ]

[43 —64 ]

[44 —64 ]

Индекс (ФГ2018 = 100)

100

92

124

126

Средна цена (EUR/тон)

[2 739 —3 652 ]

[2 695 —3 593 ]

[2 797 —3 729 ]

[2 684 —3 579 ]

Индекс (ФГ2018 = 100)

100

98

102

98

Източник: отговор на въпросника на производителя от Съюза

(199)

Обемът на износа през разглеждания период се е увеличил с 26 %. Въпреки това той остава малък по обем поради ниските цени на китайските и индонезийските износители на други пазари.

(200)

Средните продажни цени за трети държави са били над средните продажни цени на пазара на Съюза.

6.2.3.   Потребление

(201)

Въпреки стабилното потребление на Съюза, както е посочено в съображение 145, китайският внос е успял да увеличи пазарния си дял в ущърб на промишлеността на Съюза.

6.3.   Заключение относно причинно-следствената връзка

(202)

Като взе предвид горното, Комисията стигна до заключението, че съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза, е причинена от вноса от КНР.

7.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ И/ИЛИ ПОВТОРНО ВЪЗНИКВАНЕ НА ВРЕДАТА

7.1.   Вероятност от продължаване на вредата от КНР

(203)

В съображение 192 Комисията стигна до заключението, че промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда от дъмпинговия внос от КНР през разследвания период в рамките на прегледа. Поради това в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент Комисията проучи дали има вероятност за продължаване на вредата, причинена от този внос, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

(204)

Във връзка с това Комисията анализира следните елементи: производствения обем и свободния капацитет в КНР, привлекателността на пазара на Съюза за китайските производители износители, вероятните ценови равнища на вноса от КНР при липсата на антидъмпингови мерки и тяхното въздействие върху промишлеността на Съюза.

(205)

Както е обяснено в съображения 116—124 въз основа на свободния капацитет в КНР и голямата привлекателност на пазара на Съюза за китайските производители износители е налице голяма вероятност изтичането на срока на антидъмпинговите мерки да доведе до увеличаване на износа.

(206)

По отношение на вероятното въздействие на този внос Комисията проучи вероятните ценови равнища, в случай че се допусне срокът на действие на мерките да изтече. В тази връзка Комисията счете, че ценовите равнища на вноса през разследвания период в рамките на прегледа без антидъмпингово мито са приемлив показател. Въз основа на това Комисията установи значително подбиване на цените на промишлеността на Съюза с [27—36 %].

(207)

В действителност китайският внос е влизал в Съюза на вредоносни цени през целия разглеждан период, което е попречило на промишлеността на Съюза да постигне подходящо равнище на печалба (10 %) и така е довел до загуби на промишлеността почти през целия период, както е отбелязано в съображение 185. Този внос не само е оказал ценови натиск върху цените на Съюза, но е поел обеми от промишлеността на Съюза, като е увеличил значително пазарния дял на китайските производители износители в ущърб на промишлеността на Съюза.

(208)

Поради това Комисията стигна до заключението, че състоянието на промишлеността на Съюза, която вече е претърпяла съществена вреда, ще се влоши допълнително, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече. Наистина при липсата на мерки китайският дъмпингов внос на вредоносни цени вероятно би оказал допълнителен натиск за понижаване на продажните цени на пазара на Съюза. Много вероятно е промишлеността на Съюза да бъде принудена да намали продажните си цени, което би довело до по-нататъшна загуба на рентабилност и по всяка вероятност до значителни загуби в краткосрочен план.

(209)

Като алтернатива всеки опит за увеличаване на продажните цени на промишлеността на Съюза до рентабилни равнища е много вероятно да доведе до загуба на обем на продажби и на пазарен дял поради вноса на ниски цени. Предвид големия свободен капацитет в КНР китайските производители износители биха могли да увеличат износа си в краткосрочен план и да увеличат пазарния си дял за сметка на промишлеността на Съюза. Промишлеността на Съюза най-вероятно ще загуби икономии от мащаба, което ще доведе до увеличаване на производствените разходи за единица продукция и следователно ще доведе до допълнително намаляване на рентабилността на промишлеността на Съюза. Това би представлявало сериозен риск за жизнеспособността на промишлеността на Съюза.

(210)

С оглед на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че ако се допусне действието на мерките да изтече, по всяка вероятност ще се стигне до значително увеличение на дъмпинговия внос от КНР на вредоносни ценови равнища, което допълнително ще влоши вредата, понесена от промишлеността на Съюза. Това би представлявало сериозен риск за жизнеспособността на промишлеността на Съюза.

7.2.   Вероятност за повторно възникване на вредата, причинена от вноса от Индонезия

(211)

В съображение 192 Комисията стигна до заключението, че промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда през разследвания период в рамките на прегледа. В съображение 196 Комисията също така стигна до заключението, че вредата за промишлеността на Съюза, наблюдавана през разследвания период в рамките на прегледа, не би могла да бъде причинена от вноса от Индонезия поради много ограничения му обем на пазара на Съюза. Поради това в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент Комисията проучи дали съществува вероятност вредата, причинена от дъмпинговия внос от Индонезия, да възникне повторно, в случай че се допусне срокът на действие на мерките по отношение на нея да изтече.

(212)

В това отношение Комисията разгледа производствения капацитет и свободния капацитет в Индонезия, привлекателността на пазара на Съюза за индонезийските производители износители, вероятните ценови равнища на вноса от Индонезия при липсата на антидъмпингови мерки и тяхното въздействие върху промишлеността на Съюза.

(213)

Както е обяснено в съображения 130—132, въз основа на значителния свръхкапацитет на индонезийските производители, експортните цени и привлекателността на пазара на Съюза за индонезийските производители износители Комисията стигна до заключението, че има голяма вероятност изтичането на срока на действие на антидъмпинговите мерки да доведе до увеличаване на износа.

(214)

Комисията проучи вероятните ценови равнища на индонезийския внос, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече, въз основа на индонезийските цени на вноса за трети държави по време на разследвания период в рамките на прегледа и тяхното въздействие върху състоянието на промишлеността на Съюза. Индонезийската експортна цена за трети държави е подбивала цените на промишлеността на Съюза с повече от 50 %. Това показва, че ако се допусне действието на мерките да изтече, индонезийските производители биха имали стимул да изнасят за Съюза на вредоносни ценови равнища, което ще увеличи ценовия натиск върху промишлеността на Съюза, а това би довело или до загуби на обема на продажбите, или до задължително намаление на ценовите равнища на промишлеността на Съюза.

(215)

С оглед на горните констатации, а именно наличието на свободен капацитет в Индонезия, равнището на индонезийските експортни цени, привлекателността на пазара на Съюза и очакваните ценови равнища на вноса от Индонезия при липсата на антидъмпингови мерки, както и тяхното въздействие върху промишлеността на Съюза, Комисията стигна до заключението, че липсата на мерки по всяка вероятност би довела до значително увеличение на дъмпинговия внос от Индонезия на вредоносни цени и причинената от това вреда вероятно ще възникне повторно.

8.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

(216)

В съответствие с член 21 от основния регламент Комисията проучи дали запазването на съществуващите антидъмпингови мерки би било в противоречие с интереса на Съюза като цяло. Интересът на Съюза беше определен въз основа на оценка на всички различни засегнати интереси, в това число тези на промишлеността на Съюза, на вносителите/търговците и на ползвателите.

(217)

На всички заинтересовани страни бе предоставена възможност да изразят становището си в съответствие с член 21, параграф 2 от основния регламент.

(218)

Въз основа на това Комисията проучи дали въпреки заключенията относно вероятността от продължаване на дъмпинга и вредата във връзка с КНР и от повторно възникване на дъмпинга и вредата във връзка с Индонезия, съществуват убедителни причини, които да доведат до заключението, че не е в интерес на Съюза съществуващите мерки да се запазят.

8.1.   Интерес на промишлеността на Съюза

(219)

При разследването се установи, че през почти целия разглеждан период, въпреки съществуващите мерки срещу Индонезия и КНР, промишлеността на Съюза е продължила да реализира загуби и да губи производство, обем на продажбите и пазарен дял на пазара на Съюза. През същия период вносът от КНР е останал значителен и е подбивал цените на промишлеността на Съюза. Както е обяснено по-горе, ако мерките бъдат отменени, съществува голяма вероятност китайският внос да нарасне допълнително и индонезийският внос да се възобнови на дъмпингови цени. Това вероятно ще доведе до по-нататъшно влошаване на вече нестабилното състояние на промишлеността на Съюза и може в крайна сметка да я принуди изцяло да спре производството на натриев цикламат, което да доведе до загуба на работни места и алтернативни източници на доставки в Съюза.

(220)

Ако мерките се запазят, се очаква, че промишлеността на Съюза ще бъде в състояние да увеличи своите цени, производство и обем, като постепенно възстанови рентабилността си.

(221)

Поради това Комисията достигна до заключението, че запазването на действащите мерки срещу КНР и Индонезия би било в интерес на промишлеността на Съюза.

8.2.   Интерес на несвързаните вносители/търговци

(222)

Само един вносител предостави отговори на въпросника. Той твърди, че предвид ограничения размер на бизнеса с натриев цикламат в общия му оборот, той няма твърда позиция относно продължаването на антидъмпинговите мерки. Беше посочено също, че основният решаващ фактор за дейността му е да има достъп до надежден източник на доставки, който да гарантира висок стандарт за качество на продукта. Общата дейност на този вносител като цяло е рентабилна.

(223)

При предишния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките вносителите не оказаха съдействие и се стигна до заключението, че предвид липсата на съдействие от тяхна странае разумно да се предположи, че натриевият цикламат не представлява основна част от оборота на вносителите/търговците и че няма фактори, които да подсказват, че вносителите/търговците ще бъдат непропорционално засегнати, ако мерките бъдат запазени.

(224)

На тези основания Комисията стигна до заключението, че ако мерките бъдат запазени, въздействието върху икономическото състояние на вносителите вероятно няма да бъде значително.

8.3.   Интерес на ползвателите

(225)

Двама ползватели само частично съдействаха на това разследване. Единият от тези ползватели е купувал както от промишлеността на Съюза, така и от китайските износители, а другият — само от промишлеността на Съюза. И двамата ползватели бяха рентабилни и само един от тях заяви, че е против продължаването на мерките.

(226)

При предходното разследване беше установено, че като цяло натриевият цикламат представлява малък дял от производствените разходи на потребителите и поради тази причина ефектът от налагането на антидъмпинговите мерки не е значителен.

(227)

С оглед на горното съображение, че при липсата на мерки промишлеността на Съюза може да бъде принудена да прекрати производството на натриев цикламат и с оглед на съществуването на само няколко производители на натриев цикламат в световен мащаб, мерките могат да бъдат от полза за ползвателите, доколкото те запазват производството на натриев цикламат в Съюза и избора на ползвателите да се снабдяват с натриев цикламат, произвеждан от различни конкурентни производители.

(228)

На тези основания Комисията стигна до заключението, че ако мерките бъдат запазени, въздействието върху икономическото състояние на тези оператори вероятно няма да бъде значително.

8.4.   Заключение относно интереса на Съюза

(229)

Въз основа на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че няма убедителни аргументи, свързани с интереса на Съюза, срещу запазването на съществуващите мерки по отношение на вноса на натриев цикламат с произход от КНР и Индонезия.

9.   АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(230)

Въз основа на направените от Комисията заключения относно вероятността от продължаване на дъмпинга и вредата във връзка с КНР и вероятността за повторно възникване на дъмпинга и вредата във връзка с вноса от Индонезия, както и относно интереса на Съюза, антидъмпинговите мерки по отношение на натриевия цикламат от КНР и Индонезия следва да бъдат запазени.

(231)

За да се сведат до минимум рисковете от заобикаляне, породени от разликата в митническите ставки, са необходими специални мерки, за да се гарантира прилагането на индивидуалните антидъмпингови мита. Дружествата с индивидуални антидъмпингови мита трябва да представят на митническите органи на държавите членки валидна търговска фактура. Фактурата трябва да отговаря на изискванията, посочени в член 1, параграф 3 от настоящия регламент. Вносът, който не е придружен от такава фактура, следва да се облага с антидъмпинговото мито, приложимо за „всички други дружества“.

(232)

При все че представянето на тази фактура е необходимо за целите на прилагането от митническите органи на държавите членки на индивидуалните ставки на антидъмпинговото мито за вноса, то не е единственият аспект, който тези органи трябва да вземат предвид. Действително, дори ако е представена фактура, отговаряща на всички изисквания, изложени в член 1, параграф 3 от настоящия регламент, митническите органи на държавите членки трябва да извършват обичайните проверки и както във всички други случаи могат да изискват допълнителни документи (транспортни документи и др.), за да се провери точността на данните в декларацията и да се гарантира, че последващото прилагане на по-ниската ставка на митото е обосновано в съответствие с митническите разпоредби.

(233)

Ако износът на някое от дружествата, които се ползват от по-ниски индивидуални митнически ставки, се увеличи значително по обем след налагането на съответните мерки, това увеличаване на обема може да бъде счетено за представляващо само по себе си промяна в схемите на търговия, която се дължи на налагането на мерките, по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент. При такива обстоятелства и при положение че са изпълнени условията, може да бъде започнато разследване за заобикаляне на мерките. При това разследване може да бъде разгледана, наред с другото, необходимостта от премахване на индивидуалната(ите) митническа(и) ставка(и) и от последващо въвеждане на мито за цялата държава.

(234)

Посочените в настоящия регламент индивидуални ставки на антидъмпинговото мито за отделни дружества се прилагат изключително за вноса на продукта, предмет на прегледа, с произход от КНР и Индонезия и произведен от посочените правни субекти. Вносът на продукта, предмет на прегледа, произведен от всяко друго дружество, което не е изрично посочено в постановителната част на настоящия регламент, включително от субекти, свързани с изрично посочените, следва да се облага със ставката на митото, приложима за „всички други дружества“. Индивидуалните ставки на антидъмпинговите мита не следва да се прилагат за този внос.

(235)

Дадено дружество може да поиска прилагането на тези индивидуални ставки на антидъмпинговото мито, ако впоследствие промени наименованието на правния си субект. Искането трябва да бъде адресирано до Комисията (59). То трябва да съдържа цялата съответна информация, която позволява да се докаже, че промяната не засяга правото на дружеството да се ползва от приложимата за него ставка на митото. Ако промяната на наименованието на дружеството не засяга правото му да се ползва от приложимата за него ставка на митото, в Официален вестник на Европейския съюз ще се публикува регламент, с който се съобщава за промяната на наименованието.

(236)

С оглед на член 109 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (60), когато дадена сума трябва да бъде възстановена вследствие на решение на Съда на Европейския съюз, лихвата, която трябва да бъде платена, следва да съответства на лихвения процент, прилаган от Европейската централна банка за нейните основни операции по рефинансиране и публикуван в серия C на Официален вестник на Европейския съюз на първия календарен ден на всеки месец.

(237)

Всички заинтересовани страни бяха информирани за съществените факти и съображения, въз основа на които се предвижда да се препоръча запазване на съществуващите мерки. На страните също така бе даден срок, през който да представят становищата си след разгласяването. ПКНР представи коментари.

(238)

В коментарите си след разгласяването ПИ заяви, че тъй като мерките са в сила от 2004 г. насам, то е разкрило, че заявителят търси прекомерна защита от Комисията и ако същият все още понася съществена вреда, това означава, че митата са неефективни и следователно нямат отношение към защитата на заявителя.

(239)

В отговор на това твърдение трябва да се отбележи, че няма ограничение на срока на действие на мерки, ако са изпълнени условията за тяхното налагане или тяхното запазване. Също така, в конкретния случай мерките са обосновани, тъй като констатациите са потвърдили вероятността от продължаване на дъмпинга и вредата от КНР и повторното възникване на дъмпинга и вредата от Индонезия, както е посочено в съображения 116—140 и 203—215. Освен това в настоящото разследване, провеждано в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент, Комисията не може да променя равнището на мерките и следователно дали действащите мерки са ефективни или неефективни е без значение. Поради това твърденията бяха отхвърлени.

(240)

ПИ също така заяви, че използването на антидъмпингови мерки е оправдано, за да се предостави начин за отстраняване на вредата на промишлеността на Съюза само когато тя понася съществена вреда, причинена от значителния дъмпингов внос от КНР, а не от незначителния внос от Индонезия.

(241)

Комисията не е съгласна с това твърдение. Дори ако вносът от Индонезия е бил незначителен и поради това не е могъл да причини съществена вреда на промишлеността на Съюза, както е посочено в съображение 196, при разследването се стигна до заключението, че съществува вероятност за повторно възникване на дъмпинга и вредата от Индонезия, както е посочено в съображения 127—140 и 211—215. В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент обхватът на действащите мерки може да бъде разширен също така когато при разследването се стигне до заключението, че съществува вероятност за повторно възникване на дъмпинга и вредата от него. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(242)

Освен това ПИ заяви, че тъй като вносът от Индонезия е бил незначителен, то е поставило под въпрос решението на Комисията относно вероятността за повторно възникване на вредата от Индонезия и решението на Комисията да запази действащите антидъмпингови мерки по отношение на вноса от Индонезия.

(243)

Комисията отбелязва, че ПИ не е представило коментари относно нито един елемент от анализа на повторното възникване на дъмпинга и вредата, изложен в съображения 127—140 и 211—215. Поради това твърдението беше отхвърлено като необосновано.

(244)

ПИ също така заяви, че индонезийските производители износители не са оказали съдействие при настоящото разследване, тъй като са разочаровани от решението на Комисията от първото разследване в рамките на прегледа с оглед изтичане на срока на действие на мерките през 2010 г. (61), когато, дори след като Комисията не установи дъмпинг за PT Golden Sari, тя все пак стигна до заключението, че дъмпингът е продължил при значителна част от индонезийските производители и реши да приложи антидъмпингови мерки по отношение на това дружество.

(245)

При разследване, провеждано в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент, Комисията може единствено да направи заключение относно продължаването или прекратяването на мерките. При такова разследване Комисията не може да променя равнището на мерките, дори ако не е установен дъмпинг за един износител. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(246)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на натриев цикламат, понастоящем класиран в код по КН ex 2929 90 00 (код по ТАРИК 2929900010), с произход от Китайската народна република и Индонезия.

2.   Ставките на окончателното антидъмпингово мито, приложимо към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване, за продукта, описан в параграф 1 и произведен от посочените по-долу дружества, е следното:

Държава

Дружество

Ставка на антидъмпингово мито (евро на килограм)

Допълнителен код по ТАРИК

Китайска народна република

Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd, Shanglilang, Cha Shan Industrial Area, Buji Town, Shenzhen City, Guangdong Province, Китайска народна република; Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd, № 88 Panyao Road, Nanjing Chemical Industry Park, Nanjing, Jiangsu Province, Китайска народна република

0,23

A473

Китайска народна република

Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen, 518102, Китайска народна република

1,17

A471

Китайска народна република

Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City, Shanxi 045000, Китайска народна република

1,17

A472

Китайска народна република

Всички други дружества

0,26

A999

Индонезия

PT. Golden Sari (Chemical Industry), Mitra Bahari Blok D1-D2, Jalan Pakin № 1, Sunda Kelapa, Jakarta 14440, Индонезия

0,24

A502

Индонезия

Всички други дружества

0,27

A999

3.   Индивидуалните митнически ставки, определени за дружествата, посочени в параграф 2, се прилагат при представяне пред митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура, върху която фигурира декларация с дата и подпис на служител на издалия фактурата субект, който посочва името и длъжността си, като текстът на декларацията се съставя по следния образец: „Аз, долуподписаният(ата), удостоверявам, че (обемът) (продукт, предмет на прегледа), продаден за износ за Европейския съюз и обхванат от настоящата фактура, е произведен от (наименование и адрес на дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) в [засегнатата държава]. Декларирам, че информацията, предоставена в настоящата фактура, е пълна и вярна“. Ако не бъде представена такава фактура, се прилага митото, приложимо за всички други дружества.

4.   В случаите, при които стоките са били повредени преди допускането им за свободно обращение и следователно действително платената или подлежащата на плащане цена е пропорционално разпределена за определяне на митническата стойност в съответствие с член 131, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (62), размерът на антидъмпинговото мито, изчислен въз основа на сумите, определени по-горе, се намалява с процент, който съответства на пропорционалното разпределение на действително платената или подлежащата на плащане цена.

5.   Освен ако не е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби в областта на митническото облагане.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 октомври 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  Известие за започване на антидъмпингова процедура по отношение на вноса на натриев цикламат с произход от Китайската народна република и Индонезия (ОВ C 318, 19.12.2002 г., стр. 7).

(3)  Регламент (ЕО) № 435/2004 на Съвета от 8 март 2004 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на натриев цикламат с произход от Китайската народна република и Индонезия (ОВ L 72, 11.3.2004 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 492/2010 на Съвета от 3 юни 2010 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на натриев цикламат с произход от Китайската народна република и Индонезия след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 (ОВ L 140, 8.6.2010 г., стр. 2) („първото преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките“). Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1160 на Комисията от 15 юли 2016 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на натриев цикламат с произход от Китайската народна република и Индонезия след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета, ОВ L 192, 16.7.2016 г., стр. 49) („второто преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките“).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 398/2012 на Съвета от 7 май 2012 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 492/2010 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на натриев цикламат с произход, inter alia, от Китайската народна република (ОВ L 124, 11.5.2012 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 435/2004.

(7)  WT/DS295/AB/R, 29 ноември 2005 г., AB-2005-6.

(8)  Известие за започване на антидъмпингова процедура относно вноса на натриев цикламат с произход от Китайската народна република, ограничен до Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited и Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (ОВ C 264, 12.8.2015 г., стр. 32).

(9)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1159 на Комисията от 15 юли 2016 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на натриев цикламат с произход от Китайската народна република, произведен от Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited и Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (ОВ L 192, 16.7.2016 г., стр. 23).

(10)  ОВ C 344, 16.10.2020 г., стр. 16.

(11)  Поради факта, че в Съюза има само един производител на натриев цикламат, някои от данните в настоящия регламент са представени в приблизителни стойности или под формата на индекс, за да се запази поверителността на данните на производителя от Съюза.

(12)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1160.

(13)  Известие за започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими по отношение на вноса на натриев цикламат с произход от Китайската народна република и Индонезия (ОВ C 284, 16.7.2021 г., стр. 4).

(14)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2533

(15)  Comext е референтната база данни на Евростат за подробна статистика за международната търговия със стоки.

(16)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm

(17)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/116 на Комисията от 27 януари 2022 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на калиев ацесулфам с произход от Китайската народна република след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 19, 28.1.2021 г., стр. 22).

(18)  Регламент (ЕС) 2022/116, съображения 82—88 и 121—122.

(19)  Регламент (ЕС) 2022/116, съображения 91—92.

(20)  Регламент (ЕС) 2022/116, съображения 93—94, 96. Въпреки че правото на съответните държавни органи да назначават и отстраняват ключов управленски персонал в държавни предприятия (ДП), както е предвидено в китайското законодателство, може да се счита за произтичащо от съответните права на собственост, звената на ККП както в държавни, така и в частни предприятия са друг важен канал, посредством който държавата може да влияе на търговските решения. Съгласно дружественото право на КНР във всяко дружество трябва да бъде изградена организация на Китайската комунистическа партия (ККП) (с най-малко трима членове на ККП, както е заложено в устава на ККП) и дружеството трябва да осигури необходимите условия за осъществяване на дейностите на партийната организация. В миналото това изискване изглежда невинаги е било спазвано или прилагано стриктно. Въпреки това поне от 2016 г. насам ККП засили претенциите си да упражнява контрол над търговските решения на ДП, като въпрос на политически принцип. Също така има сведения, че ККП упражнява натиск върху частните дружества да поставят „патриотизма“ на първо място и да спазват партийната дисциплина. През 2017 г. беше докладвано, че партийни звена съществуват в 70 % от около 1,86 милиона частни дружества, а натискът организациите на ККП да имат последната дума при вземането на търговски решения в съответните дружества нараства. Тези правила се прилагат като цяло в китайската икономика, във всички нейни сектори, в това число и за производителите на натриев цикламат и за доставчиците на техните материали за влагане.

(21)  Регламент (ЕС) 2022/116, съображения 97—100.

(22)  Регламент (ЕС) 2022/116, съображения 101—104.

(23)  Регламент (ЕС) 2022/116, съображения 105—106.

(24)  Регламент (ЕС) 2022/116, съображения 107—117.

(25)  Работен документ на службите на Комисията, SWD(2017) 483 final/2, 20.12.2017 г., на разположение на следния адрес: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(26)  Вж. раздел 16.2.5 от доклада.

(27)  Вж. уебсайта на дружеството: www.tjbfsp.com (посетен на 18 май 2022 г.).

(28)  Вж. на адрес: www.news.enorth.com.cn/system/2019/05/13/037219775.shtml (посетен на 18 май 2022 г.).

(29)  Вж. статията на уебсайта на холдинговото дружество на групата: www.bhqgtz.com/jituanxinwen/jituanxinwen/2021/0412/983.html (посетен на 18 май 2022 г.).

(30)  Вж. статията на уебсайта на холдинговото дружество на групата: www.bhqgtz.com/jituanxinwen/jituanxinwen/2021/0705/1055.html (посетен на 18 май 2022 г.).

(31)  Вж. на адрес: www.jianan.gov.cn/jrja/001006/20181228/936cda63-979e-4778-8be8-64fd8e5de48d.html (посетен на 19 май 2022 г.).

(32)  Вж. на адрес: www.gjxcjkq.xuchang.gov.cn/dwzwn/044006/20120222/052f3659-8118-4505-9ad9-9eeb5f565f28.html

(33)  Вж. на адрес: www.qixin.com/company/0987a693-1b64-40c5-abb2-f8a59f211ab3 (посетен на 19 май 2022 г.).

(34)  Вж. на адрес: https://www.strategic-electrical.com/h020190916/c7d31162-874d-4712-8d55-fe6bc6d2f30b.html (посетен на 19 май 2022 г.)

(35)  Раздел IV.3.1. на плана. Вж. на следния адрес: www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/gfxwj/gfxwj2017/201706/t20170602_133347.html (посетен на 19 май 2022 г.).

(36)  Вж. раздел 12 – Лека промишленост; на адрес: www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/content_5449193.htm (посетен на 19 май 2022 г.).

(37)  Доклад, глава 10, стр. 221—230.

(38)  Становища за по-нататъшно задълбочаване на реформата на електроенергийната система, публикувано на 15 март 2015 г. от Централния комитет на ККП и Държавния съвет (ZhongFa [2015] № 9 https://chinaenergyportal.org/en/opinions-of-the-cpc-central-committee-and-the-state-council-on-further-deepening-the-reform-of-the-electric-power-system-zhongfa-2015-no-9/ (посетен на 8 април 2022 г.).

(39)  https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202012/t20201202_1252094.html (посетен на 8 април 2022 г.).

(40)  По-специално: „По-конкретно Местните правителствени подразделения, в координация с командирования орган на Националната администрация по енергетика, докладват своевременно пред Националната комисия за развитие и реформи и пред Държавната администрация по енергетика относно подписването на средносрочни и дългосрочни договори, както и относно съответните въпроси, и осигуряват обвързването на подписването на средносрочни и дългосрочни договори със спот цените на електроенергията“.

(41)  World Bank Open Data — Upper Middle Income (База данни на Световната банка — държави с по-висок среден доход), https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(42)  Ако продуктът, предмет на прегледа, не се произвежда в нито една държава със сходно равнище на икономическо развитие, може да се разгледа производството на продукт от същата обща категория и/или сектор като продукта, предмет на прегледа.

(43)  https://globalfinancials.com/index-admin.html

(44)  https://www.ajinomoto.com.my/investors/annual-reports

(45)  https://www.ilmia.gov.my/index.php/my/labour-cost

(46)  https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1

https://www.tnb.com.my/assets/files/Tariff_Rate_Final_01.Jan.2014.pdf

(47)  https://www.st.gov.my

(48)  Регламент (ЕС) 2015/755 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно общия режим за внос от някои трети държави (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 33).

(49)  https://www.ilmia.gov.my/index.php/my/labour-cost

(50)  https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1

https://www.tnb.com.my/assets/files/Tariff_Rate_Final_01.Jan.2014.pdf

(51)  https://www.st.gov.my

(52)  Вж. www.ajinomoto.com.my.

(53)  Fine Chemicals Industry N.4 report (Доклад N.4 за отрасъла за фини химикали), Sinolink Securities, 18 декември 2019 г., стр. 12, http://www.invest-data.com/eWebEditor/uploadfile/2019122015272136364446.pdf.

(54)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1159.

(55)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1160, съображение 61.

(56)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1160, съображение 62.

(57)  При липса на по-точна информация тази корекция беше направена, като се използва същото съотношение между цените FOB и EXW, както при последния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките.

(58)  Регламент (ЕО) № 1627/2003 на Комисията от 17 септември 2003 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на натриев цикламат с произход от Китайската народна република и Индонезия (ОВ L 232, 18.9.2003 г., стр. 12).

(59)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate G, Rue de la Loi 170, 1040 Brussels, Белгия.

(60)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(61)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 492/2010.

(62)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).