ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 249

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
27 септември 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1650 на Комисията от 24 март 2022 година за изменение на техническите стандарти за изпълнение, предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1646, по отношение на основните индекси и признатите борси в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1651 на Комисията от 20 септември 2022 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Carne Arouquesa] (ЗНП)

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1652 на Комисията от 20 септември 2022 година за одобрение на изменения на равнището на Съюза на спецификацията на защитено наименование за произход или защитено географско указание Colli di Rimini (ЗНП)

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1653 на Комисията от 26 септември 2022 година за добавяне към риболовните квоти за 2022 г. на определени количества, удържани през 2021 г. съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета

13

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2022/1654 на Съвета от 27 септември 2022 година за изменение на Решение (ОВППС) 2018/1788 в подкрепа на Центъра за Югоизточна и Източна Европа за контрол на малките оръжия и леките въоръжения (SEESAC) относно прилагането на регионалната пътна карта за борба с незаконния трафик на оръжия в Западните Балкани

45

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1655 на Комисията от 26 септември 2022 година за признаване на доклада, включващ информация за типичните емисии на парникови газове от отглеждането на соя в Аржентина съгласно член 31, параграфи 3 и 4 от Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета

47

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1656 на Комисията от 26 септември 2022 година за признаване на австрийската схема за сертифициране в селското стопанство (AACS) за доказване на съответствие с изискванията, определени в Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на биогоривата, течните горива от биомаса, газообразните и твърдите горива от биомаса, възобновяемите течни и газообразни горива от небиологичен произход и рециклираните въглеродни горива ( 1 )

50

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1657 на Комисията от 26 септември 2022 година за признаване на доброволната схема Програма за устойчива биомаса за доказване на съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на биогоривата, течните горива от биомаса, газообразните и твърдите горива от биомаса, възобновяемите течни и газообразни горива от небиологичен произход и рециклираните въглеродни горива ( 1 )

53

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1658 на Комисията от 26 септември 2022 година за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1189 относно някои спешни мерки във връзка с африканската чума по свинете в Германия (нотифицирано под номер C(2022) 6931)  ( 1 )

56

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

27.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 249/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1650 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2022 година

за изменение на техническите стандарти за изпълнение, предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1646, по отношение на основните индекси и признатите борси в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 197, параграф 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1646 на Комисията (2) бе приет с презумпцията, че капиталовите индекси, които следва да се считат за основни индекси за целите на Регламент (ЕС) № 575/2013 (така че институциите да могат да използват капиталовите инструменти, съставляващи тези индекси, като приемливо обезпечение), следва да се състоят главно от капиталови инструменти, за които може основателно да се очаква, че, когато дадена институция трябва да ги ликвидира, те ще могат да бъдат реализирани. Бе допуснато, че такива ще са случаите, при които най-малко 90 % от компонентите на индекса имат свободно търгуван обем на стойност най-малко 500 000 000 евро или, ако няма информация за този обем – пазарна капитализация в размер най-малко на 1 000 000 000 евро. Това допускане остава непроменено.

(2)

В Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1646 се посочва също така, че институциите следва да могат да признават за приемливо обезпечение инструментите, включени в основни индекси, които не удовлетворяват горепосочените критерии, но чиито компоненти се търгуват в достатъчна степен, както и че се проучват нови критерии за определяне на тези индекси. Практиката обаче показа, че тези критерии, определяни спрямо пазара, на който се основава даден индекс, са трудно приложими, ако основният индекс е определен спрямо пазар в трета държава, тъй като изискват събиране на данни за всички търгувани на този пазар акции. Този проблем затруднява постигането на заложената в Регламент (ЕС) № 575/2013 цел за осигуряване на минимален праг на ликвидност на компонентите на индекса. За преодоляване на установените недостатъци е следователно необходимо да се определят нови критерии. Тези нови критерии следва да осигуряват адекватност на инструментите като приемливо обезпечение и оттам – достатъчен праг на ликвидност, независимо от пазара, спрямо който се определя даденият индекс, стига да са изпълнени две условия, основани на стандартните показатели за пазарна ликвидност. Първото условие следва да е най-малко 80 % от компонентите на индекса да имат свободно търгуван обем на стойност най-малко 25 000 000 евро или, ако няма информация за този обем – пазарна капитализация в размер най-малко на 50 000 000 евро. Второто условие следва да е всички компоненти на индекс с пазарна капитализация по-малка или равна на 10 000 000 000 евро да имат минимален среден дневен оборот от 500 000 евро, а всички компоненти на индекс с пазарна капитализация по-голяма от 10 000 000 000 евро да имат минимален среден дневен оборот от 1 000 000 евро. Средният дневен оборот следва да се изчислява за дванадесетте месеца на календарната година, предхождаща оценката, или, когато е приложимо, за дванадесетте месеца на предходната календарна година, през която финансовият инструмент е бил наличен за търгуване.

(3)

Определението на „призната борса“ в член 4, параграф 1, точка 72 от Регламент (ЕС) № 575/2013 бе последно изменено с Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета (3). Изменението се състоеше в добавянето в буква а) от посочената точка 72 на думите „или пазар на трета държава, счетен за еквивалентен на регулиран пазар в съответствие с процедурата, предвидена в член 25, параграф 4, буква а) от Директива № 2014/65/ЕС“ на Европейския парламент и на Съвета. В резултат „признатите борси“ могат да бъдат вече не само „регулирани пазари“. Въпросното изменение следва да бъде отразено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1646, като бъдат обхванати и борсите, за които по силата на член 25, параграф 4, буква а) от Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета Комисията е приела решение за еквивалентност (4).

(4)

След оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза по силата на член 50 от Договора за Европейския съюз, от 1 февруари 2020 г. Договорите престанаха да се прилагат за него и то вече е трета държава. Комисията все още не е приела за Обединеното кралство решение за еквивалентност по силата на член 25, параграф 4, буква а) от Директива 2014/65/ЕС. Поради това е необходимо установените в Обединеното кралство борси да бъдат изключени от списъка на признатите борси.

(5)

От влизането в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1646 пазарната структура се промени: появиха се нови борси, настъпиха сливания и прекратявания на дейността, а някои дружества измениха наименованията си. Тези промени следва да бъдат отразени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1646.

(6)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1646 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Настоящият регламент е съставен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

(8)

ЕОЦКП проведе открита обществена консултация по проектите на технически стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становището на създадената с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5) Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1646

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1646 се изменя, както следва:

1)

Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1646 се заменя с приложение I към настоящия регламент.

2)

Приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1646 се заменя с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1646 на Комисията от 13 септември 2016 г. за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на основните индекси и признатите борси в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (ОВ L 245, 14.9.2016 г., стр. 5).

(3)  Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 1).

(4)  Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

(5)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОСНОВНИ ИНДЕКСИ ПО ЧЛЕН 197 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013

Таблица 1

Капиталови индекси

Индекс

Държава/регион

Austrian Traded Index

Австрия

BEL 20

Белгия

CETOP20

Централна Европа

CNX 100

Индия

CSI 300

Китай

EGX 30

Египет

FTSE 350

Обединено кралство

FTSE All World Europe

Европа

FTSE All World Index

Глобален

FTSE MIB

Италия

FTSE Nasdaq Dubai UAE 20 Index

ОАЕ

FTSE RAFI Emerging Index

Бързоразвиващи се пазари

FTSE Straits Times Index

Сингапур

FTSE/JSE Capped Top 40

Южна Африка

FTSE/JSE Industrial 25

Южна Африка

Hang Seng Mainland 100 Index

Хонконг

HDAX

Германия

IBEX 35

Испания

IBOVESPA

Бразилия

ISEQ 20

Ирландия

KOSPI 100

Южна Корея

MSCI ACWI Index

Глобален

MSCI EM 50

Бързоразвиващи се пазари

NASDAQ-100

САЩ

Nikkei 300

Япония

NYSE ARCA China Index

Китай

OBX

Норвегия

OMX Copenhagen 25

Дания

OMX Helsinki 25

Финландия

OMXS60

Швеция

Qatar Exchange General Index

Катар

S&P 500

САЩ

S&P BSE 100

Индия

S&P Latin America 40

Латинска Америка

S&P/ASX 100

Австралия

S&P/BMV IPC

Мексико

S&P/NZX 10

Нова Зеландия

S&P/ASX 60

Канада

SBF 120

Франция

SET 50

Тайланд

SMI Expanded

Швейцария

STOXX Asia/Pacific 600

Азия/Тихоокеански басейн

STOXX Europe 600

Европа

TOPIX Mid 400

Япония

TSEC Taiwan 50

Тайван

WIG20

Полша


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЗНАТИ БОРСИ ПО ЧЛЕН 197 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013

Таблица 1

Признати борси, на които не се търгуват договорите, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) № 575/2013

Регулиран пазар

Идентификационен код на пазара (ИКП)

AIAF — MERCADO DE RENTA FIJA

XDRF, SEND

ATHENS EXCHANGE SECURITIES MARKET

XATH

BADEN-WUERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE

STUC, STUA

BOERSE BERLIN

BERC, BERA, EQTB, EQTA

BOERSE DUESSELDORF

DUSC, DUSA

BOERSE MUENCHEN

MUNC, MUNA

BOLSA DE BARCELONA

XBAR, SBAR

BOLSA DE BILBAO

XBIL, SBIL

BOLSA DE MADRID

XMAD, MERF

BOLSA DE VALENCIA

XVAL

BONDSPOT SECURITIES MARKET

RPWC

BOURSE DE LUXEMBOURG

XLUX

BRATISLAVA STOCK EXCHANGE

XBRA

BUCHAREST STOCK EXCHANGE

XBSE

BUDAPEST STOCK EXCHANGE

XBUD

BULGARIAN STOCK EXCHANGE — SOFIA JSC

XBUL

CBOE EUROPE

CCXE

CME AMSTERDAM

BTAM

CYPRUS STOCK EXCHANGE

XCYS

ELECTRONIC BOND MARKET

MOTX

ELECTRONIC ETF AND ETC/ETN MARKET – ETFplus

ETFP

ELECTRONIC SECONDARY SECURITIES MARKET

HDAT

ELECTRONIC SHARE MARKET

MTAA

EURONEXT AMSTERDAM

XAMS

EURONEXT BRUSSELS

XBRU

EURONEXT DUBLIN

XMSM

EURONEXT EXPAND

XOAS

EURONEXT LISBON

XLIS

EURONEXT OSLO

XOSL

EURONEXT PARIS

XPAR

FRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT)

FRAA, XETA

HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG (REGULIERTER MARKT)

HAMA, HAMM

LJUBLJANA STOCK EXCHANGE OFFICIAL MARKET

XLJU

MALTA STOCK EXCHANGE

XMAL, IFSM

MARKET FOR INVESTMENT VEHICLES (MIV)

MIVX

MTS GOVERNMENT MARKET

MTSC

NASDAQ COPENHAGEN

XCSE

NASDAQ HELSINKI

XHEL

NASDAQ ICELAND

XICE

NASDAQ RIGA

XRIS

NASDAQ STOCKHOLM

XSTO

NASDAQ TALLINN

XTAL

NASDAQ VILNIUS

XLIT

NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER (REGULIERTER MARKT)

HANA

NORDIC GROWTH MARKET NGM

XNGM

NXCHANGE

XNXC

PRAGUE STOCK EXCHANGE

XPRA

RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE

XRMZ

TRADEGATE EXCHANGE (REGULIERTER MARKT)

XGRM

VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL)

WBAH

WARSAW STOCK EXCHANGE

XWAR, WBON, WETP

ZAGREB STOCK EXCHANGE

XZAG

ASX LIMITED

XASX

CHI-X AUSTRALIA PTY LTD

CHIA

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (SEHK)

SHKG

BOX OPTIONS EXCHANGE LLC

XBOX

CBOE BYX EXCHANGE, INC. (FORMERLY BATS BYX EXCHANGE, INC.; BATS Y-EXCHANGE, INC.)

BATY

CBOE BZX EXCHANGE, INC. (FORMERLY BATS BZX EXCHANGE, INC.; BATS EXCHANGE, INC.)

BATS

CBOE C2 EXCHANGE, INC.

C2OX

CBOE EDGA EXCHANGE, INC. (FORMERLY BATS EDGA EXCHANGE, INC.; EDGA EXCHANGE, INC.)

EDGA

CBOE EDGX EXCHANGE, INC. (FORMERLY BATS EDGX EXCHANGE, INC.; EDGX EXCHANGE, INC.)

EDGX

CBOE EXCHANGE, INC.

CBSX

CHICAGO STOCK EXCHANGE, INC.

XCHI

THE INVESTORS EXCHANGE LLC

IEXG

MIAMI INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE

XMIO

MIAX PEARL, LLC

MPRL

NASDAQ BX, INC. (FORMERLY NASDAQ OMX BX, INC.; BOSTON STOCK EXCHANGE)

BOSD

NASDAQ GEMX, LLC (FORMERLY ISE GEMINI)

GMNI

NASDAQ ISE, LLC (FORMERLY INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, LLC)

XISX

NASDAQ MRX, LLC (FORMERLY ISE MERCURY)

MCRY

NASDAQ PHLX LLC (FORMERLY NASDAQ OMX PHLX, LLC; PHILADELPHIA STOCK EXCHANGE)

XPHL

THE NASDAQ STOCK MARKET

XNAS

NEW YORK STOCK EXCHANGE LLC

XNYS

NYSE ARCA, INC.

ARCX

AQUA SECURITIES L.P.

AQUA

ATS-1

MSTX

ATS-4

MSPL

ATS-6

MSRP

BARCLAYS ATS

BARX

BARCLAYS DIRECTEX

BCDX

BIDS TRADING, L.P.

BIDS

CIOI

CIOI

CITIBLOC

CBLC

CITICROSS

CICX

CODA MARKETS, INC

CODA

CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC

CAES

DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC

DBSX

EBX LLC

LEVL

INSTINCT X

BAML

INSTINET CONTINUOUS BLOCK CROSSING SYSTEM (CBX)

ICBX

INSTINET, LLC (INSTINET CROSSING, INSTINET BLX)

XINS

INSTINET, LLC (BLOCKCROSS)

BLKX

JPB-X

JPBX

J.P. MORGAN ATS (’JPM-X’)

JPMX

JSVC LLC

 (*)

LIQUIDNET H2O ATS

LIUH

LIQUIDNET NEGOTIATION ATS

LIUS

LUMINEX TRADING & ANALYTICS LLC

LMNX

NATIONAL FINANCIAL SERVICES, LLC

NFSC

POSIT

ITGI

SIGMA X2

SGMT

SPOT QUOTE LLC

 (*)

SPREAD ZERO LLC

 (*)

UBS ATS

UBSS

USTOCKTRADE

 (*)

VIRTU MATCHIT

VFMI

XE

PJCX


Таблица 2

Признати борси, на които се търгуват договорите, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) № 575/2013

Регулиран пазар

Идентификационен код на пазара (ИКП)

ATHENS EXCHANGE DERIVATIVES MARKET

XADE

BUDAPEST STOCK EXCHANGE

XBUD

CBOE DERIVATIVES

CDEX

EUREX DEUTSCHLAND

XEUR

EURONEXT BRUSSELS DERIVATIVES

XBRD

EURONEXT COM\, COMMODITIES FUTURES AND OPTIONS

XEUC

EURONEXT EQF\, EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES

XEUE

EUROPEAN ENERGY EXCHANGE

XEEE, XEER

FISH POOL

FISH

HENEX FINANCIAL ENERGY MARKET - DERIVATIVES MARKET

HEDE

HUDEX ENERGY EXCHANGE

HUDX

ICE ENDEX MARKETS

NDEX

ITALIAN DERIVATIVES MARKET

XDMI

MATIF

XMAT

MEFF EXCHANGE

XMRV, XMPW, XMFX

MERCADO DE FUTUROS E OPCOES

MFOX

MONEP

XMON

NASDAQ OSLO

NORX

NASDAQ STOCKHOLM

XSTO

NOREXECO

NEXO

OMIP – POLO PORTUGUES

OMIP

OSLO BØRS

XOSL

WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/COMMODITY DERIVATIVES

PLPD

WARSAW STOCK EXCHANGE/FINANCIAL DERIVATIVES

WDER


(*)  В ISO 10383 (списък на идентификационните кодове на борсите и пазарите) няма ИКП.


27.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 249/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1651 НА КОМИСИЯТА

от 20 септември 2022 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Carne Arouquesa“] (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Португалия за одобрение на изменение в продуктовата спецификация на защитеното наименование за произход „Carne Arouquesa“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в продуктовата спецификация следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в продуктовата спецификация на наименованието „Carne Arouquesa“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 септември 2022 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията от 12 юни 1996 г. относно регистриране на географски указания и наименования за произход по процедурата, предвидена в член 17 на Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета (ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1).

(3)  ОВ C 219, 3.6.2022 г., стр. 4.


27.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 249/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1652 НА КОМИСИЯТА

от 20 септември 2022 година

за одобрение на изменения на равнището на Съюза на спецификацията на защитено наименование за произход или защитено географско указание „Colli di Rimini“ (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията от 17 октомври 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор, процедурата за предявяване на възражения, ограниченията на употребата, измененията на спецификациите на продуктите, отмяната на закрилата и етикетирането и представянето (1), и по-специално член 15, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Комисията разгледа заявлението за одобрение на изменения на равнището на Съюза в продуктовата спецификация на защитеното наименование за произход „Colli di Rimini“, изпратено от Италия в съответствие с член 105 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) във връзка с член 15 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33. Промените включват промяна на наименованието от „Colli di Rimini“ на „Rimini“.

(2)

В съответствие с изискването по член 97, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз (3) заявлението за одобрение на измененията на равнището на Съюза в спецификацията.

(3)

В Комисията не постъпиха възражения по реда на член 98 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(4)

Поради това измененията на равнището на Съюза в продуктовата спецификация следва да бъдат одобрени в съответствие с член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 във връзка с член 15, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в продуктовата спецификация на наименованието „Colli di Rimini“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 септември 2022 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 2.

(2)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

(3)  ОВ C 226, 10.6.2022 г., стр. 9.


27.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 249/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1653 НА КОМИСИЯТА

от 26 септември 2022 година

за добавяне към риболовните квоти за 2022 г. на определени количества, удържани през 2021 г. съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (1), и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Както е установено в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96, за някои запаси, които са предмет на определен общ допустим аналитичен улов, държавите членки, разполагащи с квоти, могат да поискат от Комисията, най-късно до 31 октомври на годината на прилагане на квотите, да удържи и прехвърли за следващата година до 10 % от съответните квоти.

(2)

С регламенти (ЕС) 2020/1579 (2) и (ЕС) 2021/92 (3) на Съвета се установяват риболовните квоти за определени рибни запаси за 2021 г. и се уточнява за кои рибни запаси могат да се прилагат мерките по Регламент (ЕО) № 847/96.

(3)

С регламенти (ЕС) 2021/1888 (4) и (ЕС) 2022/109 (5) на Съвета се установяват риболовните квоти за определени рибни запаси за 2022 г.

(4)

Преди 31 октомври 2021 г. някои държави членки поискаха част от техните квоти за 2021 г. за определени рибни запаси да бъдат удържани и прехвърлени за 2022 г. Рибните запаси, чието прехвърляне е поискано, и тяхното състояние на експлоатация отговарят на условията за такова прехвърляне, определени в Регламент (ЕО) № 847/96. Удържаните количества следва да бъдат добавени към квотите за 2022 г. в границите, предвидени в същия регламент.

(5)

За да се избегне прекомерната гъвкавост, която би навредила на принципа на разумната и отговорна експлоатация на живите морски биологични ресурси, би възпрепятствала постигането на целите на общата политика в областта на рибарството и би влошила биологичното състояние на запасите, в случаите, в които дадена държава членка за конкретен запас вече се е възползвала от възможността за гъвкавост по отношение на квотите в две последователни години, предвидена в член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6), не се прилага прехвърляне на неизползвани възможности за риболов съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета и обратно.

(6)

Поисканото от някои държави членки прехвърляне на неизползвани риболовни квоти за скумрия във водите на Обединеното кралство и международните води от 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 и 14 (MAC/* 2A6 — специално условие за MAC/2A34.) следва да се прилага към квотите за скумрия във водите на Обединеното кралство и международните води от 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 и 14 (MAC/* 2AX14 — специално условие за MAC/2A34.) вследствие на промените в кода на запаса, определен в Регламент (ЕС) 2022/109.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Риболовните квоти, определени за 2022 г. в регламенти (ЕС) 2021/1888 и (ЕС) 2022/109, се увеличават съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 септември 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3.

(2)  Регламент (ЕС) 2020/1579 на Съвета от 29 октомври 2020 г. за определяне за 2021 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, и за изменение на Регламент (ЕС) 2020/123 по отношение на определени възможности за риболов в други води (ОВ L 362, 30.10.2020 г., стр. 3).

(3)  Регламент (ЕС) 2021/92 на Съвета от 28 януари 2021 г. за определяне за 2021 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза, както и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 31, 29.1.2021 г., стр. 31).

(4)  Регламент (ЕС) 2021/1888 на Съвета от 27 октомври 2021 г. за определяне за 2022 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, и за изменение на Регламент (ЕС) 2021/92 по отношение на определени възможности за риболов в други води (ОВ L 384, 29.10.2021 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) 2022/109 на Съвета от 27 януари 2022 г. за определяне за 2022 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза, както и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 21, 31.1.2022 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Код на държавата

Код на запаса

Вид

Наименование на зоната

Окончателна квота 2021 г.  (1) (в тонове)

Улов 2021 г. (в тонове)

Улов при специални условия  (2) 2021 г. (в тонове)

Общ улов 2021 г. (в тонове)

Усвояване на окончателната квота (в %)

Прехвърлено количество (в тонове)

Рибни запаси, за които квотите са определени с Регламент (ЕО) № 2020/1579 на Съвета

DE

HER/3D-R30

Херинга

Води на Съюза от подучастъци 25—27, 28.2, 29 и 32

645,119

629,450

0

629,450

97,57

15,669

DE

PLE/3BCD-C

Морска писия

Води на Съюза от подучастъци 22—32

1 221,220

952,696

0

952,696

78,01

122,122

DE

SPR/3BCD-C

Цаца

Води на Съюза от подучастъци 22—32

11 953,067

11 952,646

0

11 952,646

100

0,421

DK

PLE/3BCD-C

Морска писия

Води на Съюза от подучастъци 22—32

5 354,316

1 425,959

0

1 425,959

26,63

535,432

DK

SPR/3BCD-C

Цаца

Води на Съюза от подучастъци 22—32

25 825,932

24 552,693

0

24 552,693

95,07

1 273,239

EE

HER/03D.RG

Херинга

Подучастък 28.1

17 658,860

15 950,209

0

15 950,209

90,32

1 708,651

EE

HER/3D-R30

Херинга

Води на Съюза от подучастъци 25—27, 28.2, 29 и 32

12 635,580

11 227,277

0

11 227,277

88,85

1 263,558

EE

SPR/3BCD-C

Цаца

Води на Съюза от подучастъци 22—32

26 835,522

25 712,686

0

25 712,686

95,82

1 122,836

FI

HER/3D-R30

Херинга

Води на Съюза от подучастъци 25—27, 28.2, 29 и 32

20 342,672

20 269,180

0

20 269,180

99,64

73,492

FI

HER/30/31

Херинга

Подучастъци 30—31

101 530,643

56 982,670

0

56 982,670

56,12

10 153,064

LV

HER/03D.RG

Херинга

Подучастък 28.1

23 253,125

22 011,098

0

22 011,098

94,66

1 242,027

LV

HER/3D-R30

Херинга

Води на Съюза от подучастъци 25—27, 28.2, 29 и 32

4 313,112

3 839,901

0

3 839,901

89,03

431,311

PL

HER/3D-R30

Херинга

Води на Съюза от подучастъци 25—27, 28.2, 29 и 32

28 013,005

25 750,066

0

25 750,066

91,92

2 262,939

PL

PLE/3BCD-C

Морска писия

Води на Съюза от подучастъци 22—32

1 056,264

331,089

0

331,089

31,35

105,626

PL

SPR/3BCD-C

Цаца

Води на Съюза от подучастъци 22—32

67 356,155

66 501,452

0

66 501,452

98,73

854,703

SE

HER/30/31.

Херинга

Подучастъци 30—31

17 996,987

14 717,486

0

14 717,486

81,78

1 799,699

SE

HER/3D-R30

Херинга

Води на Съюза от подучастъци 25—27, 28.2, 29 и 32

34 679,610

32 346,221

0

32 346,221

93,27

2 333,389

SE

PLE/3BCD-C

Морска писия

Води на Съюза от подучастъци 22—32

400,817

16,901

0

16,901

4,22

40,082

SE

SPR/3BCD-C

Цаца

Води на Съюза от подучастъци 22—32

45 699,668

43 685,663

0

43 685,663

95,59

2 014,005

Рибни запаси, за които квотите са определени с Регламент (ЕО) № 2021/92 на Съвета

BE

ANF/*8ABDE

Морски дявол

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 8a, 8b, 8d и 8e (специално условие за ANF/07.)

374,413

45,840

0

45,840

12,24

37,441

BE

ANF/07.

Морски дявол

7

3 000,152

1 246,590

45,840

1 292,430

43,08

300,015

BE

HAD/*2AC4.

Пикша

Обединено кралство и води на Съюза от 2a и 4 (специално условие за HAD/5BC6A.)

1,545

0

0

0

0

0,155

BE

HAD/07A.

Пикша

7a

54,645

2,620

0

2,620

4,79

5,465

BE

HAD/2AC4.

Пикша

4; води на Обединеното кралство от 2a

310,600

149,400

0,470

149,870

48,25

31,060

BE

HAD/6B1214

Пикша

Води на Обединеното кралство, на Съюза и международни води от 6b; международни води от 12 и 14

18,850

0

0

0

0

1,885

BE

HAD/7X7A34

Пикша

7b-k, 8, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1.

185,783

152,820

0

152,820

82,26

18,578

BE

HER/*04B.

Херинга

4b (специално условие за HER/4CXB7D)

4 608,843

0,830

0

0,830

0,02

460,884

BE

HER/2A47DX

Херинга

4c, 7d и води на Обединеното кралство от 2а

0,500

0,120

0

0,120

24,00

0,050

BE

HER/4CXB7D

Херинга

4c, 7d с изключение на запаса край Blackwater

112,881

47,020

0,830

47,850

42,39

11,288

BE

HKE/*03A.

Мерлуза

3а (специално условие за HKE/2AC4-C)

4,231

0

0

0

0

0,423

BE

HKE/*8ABDE

Мерлуза

8a, 8b, 8d и 8e (специално условие за HKE/571214)

74,533

0

0

0

0

7,453

BE

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a

42,367

19,190

0

19,190

45,29

4,237

BE

HKE/571214

Мерлуза

6 и 7; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

562,693

69,370

0

69,370

12,33

56,269

BE

HKE/8ABDE

Мерлуза

8a, 8b, 8d и 8e

18,141

6,170

0

6,170

34,01

1,814

BE

JAX/2A-14

Сафрид (видове) и свързан с него прилов

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4а; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; води на Обединеното кралство от 2a; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

2,408

1,800

0

1,800

74,75

0,241

BE

LEZ/*8ABDE

Мегрим, видове

8a, 8b, 8d и 8e (специално условие за LEZ/07.)

51,864

39,490

0

39,490

76,14

5,186

BE

LEZ/07.

Мегрим, видове

7

787,503

692,250

39,490

731,740

92,92

55,763

BE

LEZ/2AC4-C

Мегрим, видове

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a

8,999

3,850

0

3,850

42,78

0,900

BE

MAC/2A34.

Скумрия

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 2a, 3 и 4

87,445

78,510

0

78,510

89,78

8,745

BE

MAC/2CX14-

Скумрия

6, 7, 8a, 8b, 8d и 8e; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 2a, 12 и 14

45,616

38,580

0

38,580

84,58

4,562

BE

NEP/07.

Норвежки омар

7

18,347

12,930

0

12,930

70,47

1,835

BE

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a

923,732

719,090

0

719,090

77,85

92,373

BE

NEP/8ABDE.

Норвежки омар

8a, 8b, 8d и 8e

1,116

0

0

0

0

0,112

BE

PLE/07A.

Морска писия

7a

149,489

100,590

0

100,590

67,29

14,949

BE

PLE/2A3AX4

Морска писия

4; води на Обединеното кралство от 2a; частта от 3а, която не попада в Скагерак и Категат

6 011,328

2 300,650

5,340

2 305,990

38,36

601,133

BE

PLE/7DE.

Морска писия

7d и 7e

1 647,807

805,590

0

805,590

48,89

164,781

BE

POK/2C3A4

Сайда

3а и 4; води на Обединеното кралство от 2a

19,858

10,890

0

10,890

54,84

1,986

BE

SOL/07E.

Обикновен морски език

7e

147,622

102,350

0

102,350

69,33

14,762

BE

SOL/24-C.

Обикновен морски език

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a

1 770,009

265,450

0

265,450

15,00

177,001

BE

SOL/7FG.

Обикновен морски език

7е и 7g

899,610

834,420

0

834,420

92,75

65,190

BE

SOL/8AB.

Обикновен морски език

8a и 8b

265,002

230,630

0

230,630

87,03

26,500

BE

WHG/2AC4.

Меджид

4; води на Обединеното кралство от 2a

266,517

125,010

0,180

125,190

46,97

26,652

BE

WHG/7X7A-C

Меджид

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j и 7k

180,239

137,370

0

137,370

76,22

18,024

DE

ANF/*8ABDE

Морски дявол

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 8a, 8b, 8d и 8e (специално условие за ANF/07.)

41,718

0

0

0

0

4,172

DE

ANF/07.

Морски дявол

7

300,077

261,015

0

261,015

86,98

30,008

DE

BLI/5B67-

Синя молва

6 и 7; води на Обединеното кралство и международни води от 5

128,620

0

0

0

0

12,862

DE

GHL/2A-C46

Черна писия

6; води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a; води на Обединеното кралство и международни води от 5b

52,630

0

0

0

0

5,263

DE

HAD/*2AC4.

Пикша

Води на Обединено кралство и на Съюза от 2a и 4 (специално условие за HAD/5BC6A.)

1,555

0

0

0

0

0,156

DE

HAD/*6AN58

Пикша

Води на Обединено кралство, на Съюза и международни води от 6 a на север от 58°30′ с.ш. (специално условие за HAD/2AC4.)

125,400

0

0

0

0

12,540

DE

HAD/03 A.

Пикша

3a

138,173

23,595

0

23,595

17,08

13,817

DE

HAD/2AC4.

Пикша

4; води на Обединеното кралство от 2a

1 324,974

293,075

185,816

478,891

36,14

132,497

DE

HAD/5BC6A.

Пикша

6a; води на Обединеното кралство и международни води от 5b

7,347

0

0

0

0

0,735

DE

HAD/6B1214

Пикша

Води на Обединеното кралство, на Съюза и международни води от 6b; международни води от 12 и 14

22,124

0

0

0

0

2,212

DE

HAD/7X7A34

Пикша

7b-k, 8, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1.

3,075

2,406

0

2,406

78,24

0,308

DE

HER/*04B.

Херинга

4b (специално условие за HER/4CXB7D)

1 561,696

1 450,000

0

1 450,000

92,85

111,696

DE

HER/03A.

Херинга

3a

155,595

142,644

0

142,644

91,68

12,951

DE

HER/03A-BC

Херинга

3a

56,667

0

25,500

25,500

45,00

5,667

DE

HER/1/2-

Херинга

Води на Обединеното кралство, фарьорски, норвежки и международни води от 1 и 2

3 186,199

0,457

3 185,348

3 185,805

99,99

0,394

DE

HER/2A47DX

Херинга

4c, 7d и води на Обединеното кралство от 2а

98,387

88,530

0

88,530

89,98

9,839

DE

HER/4CXB7D

Херинга

4c, 7d с изключение на запаса край Blackwater

6 653,561

5 172,290

1 450,000

6 622,290

99,53

31,271

DE

HKE/*03A.

Мерлуза

3а (специално условие за HKE/2AC4-C)

19,468

5,271

0

5,271

27,08

1,947

DE

HKE/*6AN58

Мерлуза

Води на Обединено кралство, на Съюза и международни води от 6 a на север от 58°30′ с.ш. (специално условие за HKE/2AC4-C)

10,140

0

0

0

0

1,014

DE

HKE/03A.

Мерлуза

3a

1,000

0,068

0

0,068

6,80

0,100

DE

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a

589,979

525,070

5,271

530,341

89,89

58,998

DE

HKE/571214

Мерлуза

6 и 7; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

20,123

3,585

0

3,585

17,82

2,012

DE

JAX/*07D.

Сафрид (видове) и свързан с него прилов

7d (специално условие за JAX/2A-14)

290,325

0

0

0

0

29,033

DE

JAX/*2A4AC

Сафрид (видове) и свързан с него прилов

Води на Обединено кралство и на Съюза от 2a или 4а (специално условие за JAX/2A-14)

295,231

0

0

0

0

29,523

DE

JAX/2A-14

Сафрид (видове) и свързан с него прилов

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4а; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; води на Обединеното кралство от 2a; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

8 068,372

7 177,975

82,963

7 260,938

89,99

806,837

DE

LEZ/*6AN58

Мегрим, видове

Води на Обединено кралство, на Съюза и международни води от 6a, на север от 58°30′ с.ш. (специално условие за LEZ/2AC4-C)

1,400

0

0

0

0

0,140

DE

LEZ/2AC4-C

Мегрим, видове

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a

9,078

8,590

0

8,509

94,62

0,488

DE

MAC/*2A6.

Скумрия

Води на Обединено кралство и международни води от 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 и 14 (специално условие за MAC/2A34.)

340,000

0

0

0

0

34,000  (3)

DE

MAC/*2AX14

Скумрия

Води на Обединено кралство и международни води от 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 и 14 (специално условие за MAC/2A34.)

340,200

0

0

0

0

34,020

DE

MAC/*4A-UK

Скумрия

Води на Обединеното кралство от 4a (специално условие за MAC/2CX14-)

13 462,497

9 145,025

0

9 145,025

67,93

1 346,250

DE

MAC/*8C910

Скумрия

8с, 9 и 10 и води на Съюза от зона 34.1.1 на CECAF (специално условие за MAC/2CX14-)

5 190,385

0

0

0

0

519,039

DE

MAC/2A34.

Скумрия

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 2a, 3 и 4

264,000

259,286

4,421

263,707

99,89

0,293

DE

MAC/2CX14-

Скумрия

6, 7, 8a, 8b, 8d и 8e; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 2a, 12 и 14

11 429,864

2 000,277

9 145,025

11 145,302

97,51

284,562

DE

MAC/8C3411

Скумрия

8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1.

0,255

0

0

0

0

0,026

DE

NEP/03A.

Норвежки омар

3a

49,147

44,067

0

44,067

89,66

4,915

DE

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a

608,528

396,741

0

396,741

65,20

60,853

DE

OTH/*07D.

Прилов на капрова риба и меджид

7d (специално условие за JAX/07D.)

14,759

0

0

0

0

1,476

DE

OTH/*2A-14

Прилов на капрова риба, пикша, меджид и скумрия

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4а; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; води на Обединеното кралство от 2a; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 12 и 14 (специално условие за JAX/2A-14)

296,061

82,963

0

82,963

28,02

29,606

DE

PLE/03AN.

Морска писия

Скагерак

73,773

42,747

0

42,747

57,94

7,377

DE

PLE/03AS.

Морска писия

Категат

6,288

4,940

0

4,940

78,56

0,629

DE

PLE/2A3AX4

Морска писия

4; води на Обединеното кралство от 2a; частта от 3а, която не попада в Скагерак и Категат

5 598,887

1 265,899

1,754

1 267,653

22,64

559,889

DE

PLE/7DE.

Морска писия

7d и 7e

2,200

2,112

0

2,112

96,00

0,088

DE

POK/*2AC4C

Сайда

Води на Обединено кралство и на Съюза от 2a и 4 (специално условие за POK/56-14)

95,700

0

0

0

0

9,570

DE

POK/*6AN58

Сайда

Води на Обединено кралство, на Съюза и международни води от 6a, на север от 58°30′ с.ш. (специално условие за POK/2C3A4)

866,400

0

0

0

0

86,640

DE

POK/2C3A4

Сайда

3а и 4; води на Обединеното кралство от 2a

5 713,014

4 487,811

0

4 487,811

78,55

571,301

DE

POK/56-14

Сайда

6 води на Обединеното кралство и международни води от 5b, 12 и 14

33,497

1,330

0

1,330

3,97

3,350

DE

SOL/24-C.

Обикновен морски език

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a

1 460,379

644,986

0

644,986

44,17

146,038

DE

SOL/3ABC24

Обикновен морски език

3a; води на Съюза от подучастъци 22—24

31,059

20,663

0

20,663

66,53

3,106

DE

WHB/1X14

Син меджид

Води на Обединеното кралство, на Съюза и международни води от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 и 14

38 397,579

34 557,463

0,094

34 557,557

90,00

3 839,758

DE

WHG/2AC4.

Меджид

4; води на Обединеното кралство от 2a

310,038

178,432

25,685

204,117

65,84

31,004

DE

WHG/7X7A-C

Меджид

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j и 7k

5,300

4,364

0

4,364

82,34

0,530

DK

GHL/2A-C46

Черна писия

6; води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a; води на Обединеното кралство и международни води от 5b

30,558

0

0

0

0

3,056

DK

HAD/*6AN58

Пикша

Води на Обединено кралство, на Съюза и международни води от 6a, на север от 58°30′ с.ш. (специално условие за HAD/2AC4.)

197,000

0

0

0

0

19,700

DK

HAD/03 A.

Пикша

3a

2 323,512

1 753,657

0

1 753,657

75,47

232,351

DK

HAD/2AC4.

Пикша

4; води на Обединеното кралство от 2a

2 134,327

1 195,521

346,695

1 542,216

72,26

213,433

DK

HER/*04B.

Херинга

4b (специално условие за HER/4CXB7D)

378,926

0

0

0

0

37,893

DK

HER/03A.

Херинга

3a

5 685,269

2 230,993

3 440,557

5 671,550

99,76

13,719

DK

HER/03A-BC

Херинга

3a

6 324,435

137,609

1 693,352

1 830,961

28,95

632,444

DK

HER/1/2-

Херинга

Води на Обединеното кралство, фарьорски, норвежки и международни води от 1 и 2

17 614,763

0

15 854,495

15 854,495

90,01

1 760,268

DK

HER/2A47DX

Херинга

4c, 7d и води на Обединеното кралство от 2а

7 436,172

6 709,375

0

6 709,375

90,23

726,797

DK

HER/4CXB7D

Херинга

4c, 7d с изключение на запаса край Blackwater

670,889

0

0

0

0

67,089

DK

HKE/*03A.

Мерлуза

3а (специално условие за HKE/2AC4-C)

173,204

0

0

0

0

17,320

DK

HKE/*6AN58

Мерлуза

Води на Обединено кралство, на Съюза и международни води от 6a, на север от 58°30′ с.ш. (специално условие за HKE/2AC4-C)

88,380

0

0

0

0

8,838

DK

HKE/03A.

Мерлуза

3a

2 549,815

690,354

0

690,354

27,07

254,982

DK

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a

2 195,043

1 050,610

0

1 050,610

47,86

219,504

DK

HKE/571214

Мерлуза

6 и 7; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

10,053

4,207

0

4,207

41,85

1,005

DK

JAX/*2A4AC

Сафрид (видове) и свързан с него прилов

Води на Обединено кралство и на Съюза от 2a или 4а (специално условие за JAX/2A-14)

378,376

0

0

0

0

37,838

DK

JAX/2A-14

Сафрид (видове) и свързан с него прилов

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4а; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; води на Обединеното кралство от 2a; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

6 662,466

6 037,105

59,079

6 096,184

91,50

566,282

DK

LEZ/*6AN58

Мегрим, видове

Води на Обединено кралство, на Съюза и международни води от 6a, на север от 58°30′ с.ш. (специално условие за LEZ/2AC4-C)

1,400

0

0

0

0

0,140

DK

LEZ/2AC4-C

Мегрим, видове

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a

47,404

43,148

0

43,148

91,02

4,256

DK

MAC/*2A6.

Скумрия

Води на Обединено кралство и международни води от 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 и 14 (специално условие за MAC/2A34.)

12 502,41

3 380,963

0

3 380,963

27,04

1 250,241  (3)

DK

MAC/*2AX14

Скумрия

Води на Обединено кралство и международни води от 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 и 14 (специално условие за MAC/2A34.)

11 199,600

0

0

0

0

1 119,960

DK

MAC/*3A4BC

Скумрия

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 3a и 4bc (специално условие за MAC/2A34.)

3 982,649

962,221

0

962,221

24,16

398,265

DK

MAC/*4A-UK

Скумрия

Води на Обединеното кралство от 4a (специално условие за MAC/2CX14-)

1 143,404

0

0

0

0

114,340

DK

MAC/2A34.

Скумрия

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 2a, 3 и 4

19 420,393

13 529,716

4 343,225

17 872,941

92,03

1 547,452

DK

NEP/03A.

Норвежки омар

3a

10 183,876

4 732,010

0

4 732,010

46,47

1 018,388

DK

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a

1 150,255

533,152

0

533,152

46,35

115,026

DK

OTH/*2A-14

Прилов на капрова риба, пикша, меджид и скумрия

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4а; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; води на Обединеното кралство от 2a; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 12 и 14 (специално условие за JAX/2A-14)

378,358

59,079

0

59,079

15,61

37,836

DK

PLE/03AN.

Морска писия

Скагерак

14 027,474

4 208,202

0

4 208,202

30,00

1 402,747

DK

PLE/03AS.

Морска писия

Категат

540,320

197,685

0

197,685

36,59

54,032

DK

PLE/2A3AX4

Морска писия

4; води на Обединеното кралство от 2a; частта от 3а, която не попада в Скагерак и Категат

19 529,988

3 782,673

1 122,947

4 905,620

25,12

1 952,999

DK

POK/*6AN58

Сайда

Води на Обединено кралство, на Съюза и международни води от 6a, на север от 58°30′ с.ш. (специално условие за POK/2C3A4)

343,050

0

0

0

0

34,305

DK

POK/2C3A4

Сайда

3а и 4; води на Обединеното кралство от 2a

3 258,566

2 932,695

0

2 932,695

90,00

325,857

DK

POK/56-14

Сайда

6; води на Обединеното кралство и международни води от 5b, 12 и 14

0,036

0

0

0

0

0,004

DK

SOL/24-C.

Обикновен морски език

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a

810,309

171,774

0

171,774

21,20

81,031

DK

SOL/3ABC24

Обикновен морски език

3a; води на Съюза от подучастъци 22—24

548,942

291,911

0

291,911

53,18

54,894

DK

WHB/1X14

Син меджид

Води на Обединеното кралство, на Съюза и международни води от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 и 14

44 812,421

40 249,430

19,611

40 269,041

89,86

4 481,242

DK

WHG/2AC4.

Меджид

4; води на Обединеното кралство от 2a

1 443,393

247,770

61,844

309,614

21,45

144,339

EE

BLI/5B67-

Синя молва

6 и 7; води на Обединеното кралство и международни води от 5

19,899

0

0

0

0

1,990

ES

ANE/08.

Хамсия

8

29 481,787

27 888,600

0

27 888,600

94,60

1 593,187

ES

ANF/*8ABDE

Морски дявол

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 8a, 8b, 8d и 8e (специално условие за ANF/07.)

148,807

0

0

0

0

14,881

ES

ANF/07.

Морски дявол

7

3 413,044

3 071,999

0

3 071,999

90,01

341,045

ES

ANF/8ABDE.

Морски дявол

8a, 8b, 8d и 8e

1 566,353

574,222

0

574,222

36,66

156,635

ES

ANF/8C3411

Морски дявол

8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1.

3 212,102

782,756

0

782,756

24,37

321,210

ES

BLI/5B67-

Синя молва

6 и 7; води на Обединеното кралство и международни води от 5

405,767

374,504

0

374,504

92,30

31,263

ES

GHL/2A-C46

Черна писия

6; води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a; води на Обединеното кралство и международни води от 5b

39,970

0

0

0

0

3,997

ES

HER/1/2-

Херинга

Води на Обединеното кралство, фарьорски, норвежки и международни води от 1 и 2

47,165

0

0

0

0

4,717

ES

HKE/*57-14

Мерлуза

6 и 7; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 12 и 14 (специално условие за HKE/8ABDE.)

4 156,069

0

0

0

0

415,607

ES

HKE/*8ABDE

Мерлуза

8a, 8b, 8d и 8e (специално условие за HKE/571214)

2 974,455

0

0

0

0

297,446

ES

HKE/571214

Мерлуза

6 и 7; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

18 796,331

14 229,675

0

14 229,675

75,70

1 879,633

ES

HKE/8ABDE

Мерлуза

8a, 8b, 8d и 8e

12 831,773

8 660,964

0

8 660,964

67,50

1 283,177

ES

HKE/8C3411

Мерлуза

8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1.

6 337,947

6 050,659

0

6 050,659

95,47

287,288

ES

JAX/*08C.

Сафрид (видове) и свързан с него прилов

8с (специално условие за JAX/09.)

5 392,217

4 852,995

0

4 852,995

90,00

539,222

ES

JAX/*08C2

Сафрид (видове) и свързан с него прилов

8c (специално условие за JAX/2A-14)

6 412,915

205,353

0

205,353

3,20

641,292

ES

JAX/*09.

Сафрид, видове

9 (специално условие за JAX/08C)

1 114,130

0

0

0

0

111,413

ES

JAX/08C.

Сафрид, видове

8c

12 216,641

10 994,977

0

10 994,977

90,00

1 221,664

ES

JAX/09.

Сафрид, видове

9

37 020,804

10 783,441

4 852,995

15 636,436

42,24

3 702,080

ES

JAX/2A-14

Сафрид (видове) и свързан с него прилов

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4а; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; води на Обединеното кралство от 2a; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

3 715,510

806,711

436,413

1 243,124

33,46

371,551

ES

LEZ/*8ABDE

Мегрим, видове

8a, 8b, 8d и 8e (специално условие за LEZ/07.)

2 021,153

0

0

0

0

202,115

ES

LEZ/07.

Мегрим, видове

7

5 274,318

2 822,983

0

2 822,983

53,52

527,432

ES

LEZ/56-14

Мегрим, видове

6; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

624,046

430,134

0

430,134

68,93

62,405

ES

LEZ/8ABDE.

Мегрим, видове

8a, 8b, 8d и 8e

1 099,111

705,050

0

705,050

64,15

109,911

ES

LEZ/8C3411

Мегрим, видове

8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1.

2 134,230

804,274

0

804,274

37,68

213,423

ES

MAC/*08B.

Скумрия

8b (специално условие за MAC/8C3411)

3 009,096

0

0

0

0

300,910

ES

MAC/*8ABD.

Скумрия

8a, 8b и 8d (специално условие за MAC/8C3411)

8 958,184

0

0

0

0

895,818

ES

MAC/*8C910

Скумрия

8с, 9 и 10 и води на Съюза от зона 34.1.1 на CECAF (специално условие за MAC/2CX14-)

2 075,490

1 750,767

0

1 750,767

84,35

207,549

ES

MAC/8C3411

Скумрия

8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1.

30 754,405

24 279,070

0

24 279,070

78,95

3 075,441

ES

NEP/*07U16

Норвежки омар

Функционална единица 16 от подзона 7 на ICES (специално условие за NEP/07.)

817,701

317,522

0

317,522

38,83

81,770

ES

NEP/07.

Норвежки омар

7

856,166

63,745

317,522

381,267

44,53

85,617

ES

NEP/5BC6.

Норвежки омар

6; води на Обединеното кралство и международни води от 5b

68,020

0

0

0

0

6,802

ES

NEP/8ABDE.

Норвежки омар

8a, 8b, 8d и 8e

204,417

0,010

0

0,010

0

20,442

ES

OTH/*08C2

Прилов на капрова риба и меджид

8c (специално условие за JAX/08C2.)

320,107

0

0

0

0

32,011

ES

OTH/*2A-14

Прилов на капрова риба, пикша, меджид и скумрия

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4а; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; води на Обединеното кралство от 2a; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 12 и 14 (специално условие за JAX/2A-14)

257,674

231,060

0

231,060

89,67

25,767

ES

WHB/1X14

Син меджид

Води на Обединеното кралство, на Съюза и международни води от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 и 14

106,463

50,758

0

50,758

47,68

10,646

ES

WHB/8C3411

Син меджид

8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1.

32 629,758

23 188,021

0

23 188,021

71,06

3 262,976

FR

ANE/08.

Хамсия

8

2 936,860

93,356

0

93,356

3,18

293,686

FR

ANF/*8ABDE

Морски дявол

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 8a, 8b, 8d и 8e (специално условие за ANF/07.)

2 402,496

0

0

0

0

240,250

FR

ANF/07.

Морски дявол

7

22 496,182

13 410,492

0

13 410,492

59,61

2 249,618

FR

ANF/8ABDE.

Морски дявол

8a, 8b, 8d и 8e

9 643,135

3 063,612

0

3 063,612

31,77

964,314

FR

ANF/8C3411

Морски дявол

8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1.

38,889

3,705

0

3,705

9,53

3,889

FR

BLI/5B67-

Синя молва

6 и 7; води на Обединеното кралство и международни води от 5

9 250,367

2 006,214

0

2 006,214

21,69

925,037

FR

GHL/2A-C46

Черна писия

6; води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a; води на Обединеното кралство и международни води от 5b

516,113

219,367

0

219,367

42,50

51,611

FR

HAD/*2AC4.

Пикша

Води на Обединено кралство и на Съюза от 2a и 4 (специално условие за HAD/5BC6A.)

68,396

0

0

0

0

6,840

FR

HAD/*6AN58

Пикша

Води на Обединено кралство, на Съюза и международни води от 6 a на север от 58°30′ с.ш. (специално условие за HAD/2AC4.)

218,500

0

0

0

0

21,850

FR

HAD/07A.

Пикша

7a

246,712

0,335

0

0,335

0,14

24,671

FR

HAD/2AC4.

Пикша

4; води на Обединеното кралство от 2a

2 333,810

224,339

0

224,339

9,61

233,381

FR

HAD/5BC6A.

Пикша

6 a; води на Обединеното кралство и международни води от 5b

287,200

95,425

0

95,425

33,23

28,720

FR

HAD/6B1214

Пикша

Води на Обединеното кралство, на Съюза и международни води от 6b; международни води от 12 и 14

925,779

0,484

0

0,484

0,05

92,578

FR

HAD/7X7A34

Пикша

7b-k, 8, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1.

9 110,786

4 281,048

0

4 281,048

46,99

911,079

FR

HER/*04B.

Херинга

4b (специално условие за HER/4CXB7D)

5 211,300

0

0

0

0

521,130

FR

HER/1/2-

Херинга

Води на Обединеното кралство, фарьорски, норвежки и международни води от 1 и 2

0,100

0

0

0

0

0,010

FR

HER/2A47DX

Херинга

4c, 7d и води на Обединеното кралство от 2а

43,104

0

0

0

0

4,310

FR

HER/4AB.

Херинга

Води на Обединеното кралство, на Съюза и норвежки води от 4, на север от 53°30′ с.ш.

16 150,763

13 744,971

0

13 744,971

85,10

1 615,076

FR

HER/4CXB7D

Херинга

4c, 7d с изключение на запаса край Blackwater

10 659,944

9 690,259

0

9 690,259

90,90

969,685

FR

HKE/*03A.

Мерлуза

3а (специално условие за HKE/2AC4-C)

38,331

0

0

0

0

3,833

FR

HKE/*57-14

Мерлуза

6 и 7; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 12 и 14 (специално условие за HKE/8ABDE.)

6 249,811

0

0

0

0

624,981

FR

HKE/*6AN58

Мерлуза

Води на Обединено кралство, на Съюза и международни води от 6a, на север от 58°30′ с.ш. (специално условие за HKE/2AC4-C)

19,560

0

0

0

0

1,956

FR

HKE/*8ABDE

Мерлуза

8a, 8b, 8d и 8e (специално условие за HKE/571214)

2 974,457

0

0

0

0

297,446

FR

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a

917,627

719,897

0

719,897

78,45

91,763

FR

HKE/571214

Мерлуза

6 и 7; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

26 586,953

15 426,711

0

15 426,711

58,02

2 658,695

FR

HKE/8ABDE

Мерлуза

8a, 8b, 8d и 8e

28 810,831

12 059,243

0

12 059,243

41,86

2 881,083

FR

JAX/*07D.

Сафрид (видове) и свързан с него прилов

7d (специално условие за JAX/2A-14)

151,951

0

0

0

0

15,195

FR

JAX/*08C2

Сафрид (видове) и свързан с него прилов

8c (специално условие за JAX/2A-14)

2 413,926

0

0

0

0

241,393

FR

JAX/*2A4AC

Сафрид (видове) и свързан с него прилов

Води на Обединено кралство и на Съюза от 2a или 4а (специално условие за JAX/2A-14)

151,956

0

0

0

0

15,196

FR

JAX/08C.

Сафрид, видове

8c

193,602

0,102

0

0,102

0,05

19,360

FR

JAX/2A-14

Сафрид (видове) и свързан с него прилов

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4а; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; води на Обединеното кралство от 2a; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

4 325,554

3 674,296

0

3 674,296

84,94

432,555

FR

LEZ/*2AC4C

Мегрим, видове

Води на Обединено кралство и на Съюза от 2a и 4 (специално условие за LEZ/56-14)

513,607

20,138

0

20,138

3,92

51,361

FR

LEZ/*6AN58

Мегрим, видове

Води на Обединено кралство, на Съюза и международни води от 6a, на север от 58°30′ с.ш. (специално условие за LEZ/2AC4-C)

8,400

0

0

0

0

0,840

FR

LEZ/*8ABDE

Мегрим, видове

8a, 8b, 8d и 8e (специално условие за LEZ/07.)

2 452,958

523,461

0

523,461

21,34

245,296

FR

LEZ/07.

Мегрим, видове

7

6 980,580

3 089,522

523,461

3 612,983

51,76

698,058

FR

LEZ/2AC4-C

Мегрим, видове

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a

71,902

56,523

0

56,523

78,61

7,190

FR

LEZ/56-14

Мегрим, видове

6; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

2 078,775

126,762

20,138

146,9

7,07

207,878

FR

LEZ/8ABDE.

Мегрим, видове

8a, 8b, 8d и 8e

915,016

805,366

0

805,366

88,02

91,502

FR

LEZ/8C3411

Мегрим, видове

8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1.

95,850

1,431

0

1,431

1,49

9,585

FR

MAC/*08B.

Скумрия

8b (специално условие за MAC/8C3411)

20,059

0

0

0

0

2,006

FR

MAC/*2A6.

Скумрия

Води на Обединено кралство и международни води от 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 и 14 (специално условие за MAC/2A34.)

1 028,000

0

0

0

0

102,800  (3)

FR

MAC/*2AX14

Скумрия

Води на Обединено кралство и международни води от 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 и 14 (специално условие за MAC/2A34.)

1 027,800

0

0

0

0

102,780

FR

MAC/*3A4BC

Скумрия

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 3a и 4bc (специално условие за MAC/2A34.)

546,870

0

0

0

0

54,687

FR

MAC/*4A-UK

Скумрия

Води на Обединеното кралство от 4a (специално условие за MAC/2CX14-)

14 440,720

3 414,905

0

3 414,905

23,65

1 444,072

FR

MAC/*8ABD.

Скумрия

8a, 8b и 8d (специално условие за MAC/8C3411)

83,466

0

0

0

0

8,347

FR

MAC/*8C910

Скумрия

8с, 9 и 10 и води на Съюза от зона 34.1.1 на CECAF (специално условие за MAC/2CX14-)

3 460,710

0

0

0

0

346,071

FR

MAC/2A34.

Скумрия

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 2a, 3 и 4

1 813,130

1 631,093

0

1 631,093

89,96

181,313

FR

MAC/2CX14-

Скумрия

6, 7, 8a, 8b, 8d и 8e; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 2a, 12 и 14

17 452,623

11 278,150

3 414,905

14 693,055

84,19

1 745,262

FR

MAC/8C3411

Скумрия

8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1.

261,862

112,021

0

112,021

42,78

26,186

FR

NEP/*07U16

Норвежки омар

Функционална единица 16 от подзона 7 на ICES (специално условие за NEP/07.)

286,769

0

0

0

0

28,677

FR

NEP/07.

Норвежки омар

7

4 487,753

169,320

0

169,320

3,77

448,775

FR

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a

36,903

0

0

0

0

3,690

FR

NEP/5BC6.

Норвежки омар

6; води на Обединеното кралство и международни води от 5b

135,233

0

0

0

0

13,523

FR

NEP/8ABDE.

Норвежки омар

8a, 8b, 8d и 8e

4 209,896

3 005,521

0

3 005,521

71,39

420,990

FR

OTH/*07D.

Прилов на капрова риба и меджид

7d (специално условие за JAX/07D.)

7,603

0

0

0

0

0,760

FR

OTH/*08C2

Прилов на капрова риба и меджид

8c (специално условие за JAX/08C2.)

120,795

0

0

0

0

12,080

FR

OTH/*2A-14

Прилов на капрова риба, пикша, меджид и скумрия

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4а; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; води на Обединеното кралство от 2a; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 12 и 14 (специално условие за JAX/2A-14)

153,054

0

0

0

0

15,305

FR

PLE/07A.

Морска писия

7a

32,601

0,005

0

0,005

0,02

3,260

FR

PLE/2A3AX4

Морска писия

4; води на Обединеното кралство от 2a; частта от 3а, която не попада в Скагерак и Категат

1 126,544

8,966

0

8,966

0,80

112,654

FR

PLE/7DE.

Морска писия

7d и 7e

7 405,389

828,238

0

828,238

11,18

740,539

FR

POK/*2AC4C

Сайда

Води на Обединено кралство и на Съюза от 2a и 4 (специално условие за POK/56-14)

948,000

0

0

0

0

94,800

FR

POK/*6AN58

Сайда

Води на Обединено кралство, на Съюза и международни води от 6a, на север от 58°30′ с.ш. (специално условие за POK/2C3A4)

2 039,100

0

0

0

0

203,910

FR

POK/2C3A4

Сайда

3а и 4; води на Обединеното кралство от 2a

14 637,434

9 796,394

0

9 796,394

66,93

1 463,743

FR

POK/56-14

Сайда

6 води на Обединеното кралство и международни води от 5b, 12 и 14

3 346,074

1 378,834

0

1 378,834

41,21

334,607

FR

SOL/07E.

Обикновен морски език

7e

563,874

251,746

0

251,746

44,65

56,387

FR

SOL/24-C.

Обикновен морски език

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a

357,372

166,839

0

166,839

46,68

35,737

FR

SOL/7FG.

Обикновен морски език

7е и 7g

96,873

61,912

0

61,912

63,91

9,687

FR

SOL/8AB.

Обикновен морски език

8a и 8b

3 532,775

2 810,895

0

2 810,895

79,57

353,278

FR

WHB/1X14

Син меджид

Води на Обединеното кралство, на Съюза и международни води от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 и 14

19 794,241

14 611,893

0

14 611,893

73,82

1 979,424

FR

WHG/2AC4.

Меджид

4; води на Обединеното кралство от 2a

2 752,164

478,097

0

478,097

17,37

275,216

FR

WHG/7X7A-C

Меджид

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j и 7k

5 964,290

4 390,550

0

4 390,550

73,61

596,429

IE

ANF/07.

Морски дявол

7

3 856,870

3 454,027

0

3 454,027

89,56

385,687

IE

BLI/5B67-

Синя молва

6 и 7; води на Обединеното кралство и международни води от 5

25,463

0,701

0

0,701

2,75

2,546

IE

GHL/2A-C46

Черна писия

6; води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a; води на Обединеното кралство и международни води от 5b

25,001

0

0

0

0

2,500

IE

HAD/07A.

Пикша

7a

1 476,146

1 164,517

0

1 164,517

78,89

147,615

IE

HAD/5BC6A.

Пикша

6a; води на Обединеното кралство и международни води от 5b

715,652

602,915

0

602,915

84,25

71,565

IE

HAD/6B1214

Пикша

Води на Обединеното кралство, на Съюза и международни води от 6b; международни води от 12 и 14

666,684

510,494

0

510,494

76,57

66,668

IE

HAD/7X7A34

Пикша

7b-k, 8, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1.

3 805,656

3 403,164

0

3 403,164

89,42

380,566

IE

HER/07A/MM

Херинга

7a

1 043,197

840,380

0

840,380

80,56

104,320

IE

HER/1/2-

Херинга

Води на Обединеното кралство, фарьорски, норвежки и международни води от 1 и 2

3 168,593

1 792,600

0

1 792,600

56,57

316,859

IE

HER/4AB.

Херинга

Води на Обединеното кралство, на Съюза и норвежки води от 4, на север от 53°30′ с.ш.

445,853

414,158

0

414,158

92,89

31,695

IE

HKE/571214

Мерлуза

6 и 7; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

4 289,261

3 862,196

0

3 862,196

90,04

427,065

IE

JAX/2A-14

Сафрид (видове) и свързан с него прилов

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4а; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; води на Обединеното кралство от 2a; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

20 932,557

18 943,950

0

18 943,628

90,50

1 988,607

IE

LEZ/07.

Мегрим, видове

7

3 206,537

2 152,893

0

2 152,893

67,14

320,654

IE

LEZ/56-14

Мегрим, видове

6; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

943,505

670,874

0

670,874

71,10

94,351

IE

MAC/*4A-UK

Скумрия

Води на Обединеното кралство от 4a (специално условие за MAC/2CX14-)

65 610,335

11 020,716

0

11 020,716

16,80

6 561,034

IE

MAC/2CX14-

Скумрия

6, 7, 8a, 8b, 8d и 8e; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 2a, 12 и 14

61 810,855

49 818,003

11 020,716

60 838,719

98,43

972,136

IE

NEP/*07U16

Норвежки омар

Функционална единица 16 от подзона 7 на ICES (специално условие за NEP/07.)

1 839,115

1 626,217

0

1 626,217

88,42

183,912

IE

NEP/07.

Норвежки омар

7

7 036,692

4 618,240

1 626,217

6 244,457

88,74

703,669

IE

NEP/5BC6.

Норвежки омар

6; води на Обединеното кралство и международни води от 5b

225,729

89,415

0

89,415

39,61

22,573

IE

PLE/07A.

Морска писия

7a

1 177,855

106,791

0

106,791

9,07

117,786

IE

POK/56-14

Сайда

6; води на Обединеното кралство и международни води от 5b, 12 и 14

411,365

72,077

0

72,077

17,52

41,137

IE

SOL/7FG.

Обикновен морски език

7е и 7g

50,373

47,754

0

47,754

94,80

2,619

IE

WHB/1X14

Син меджид

Води на Обединеното кралство, на Съюза и международни води от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 и 14

43 287,698

38 959,487

0

38 959,487

90,00

4 328,211

IE

WHG/7X7A-C

Меджид

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j и 7k

3 504,317

2 924,545

0

2 924,545

83,46

350,432

LT

MAC/2CX14-

Скумрия

6, 7, 8a, 8b, 8d и 8e; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 2a, 12 и 14

6 700,000

0

6 656,454

6 656,454

99,35

43,546

NL

ANF/*8ABDE.

Морски дявол

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 8a, 8b, 8d и 8e (специално условие за ANF/07.)

48,459

0

0

0

0

4,846

NL

ANF/07.

Морски дявол

7

148,723

5,071

0

5,071

3,41

14,872

NL

BLI/5B67-

Синя молва

6 и 7; води на Обединеното кралство и международни води от 5

25,770

0

0

0

0

2,577

NL

GHL/2A-C46

Черна писия

6; води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a; води на Обединеното кралство и международни води от 5b

43,143

0,008

0

0,008

0,02

4,314

NL

HAD/03 A.

Пикша

3a

11,301

10,550

0

10,55

93,35

0,751

NL

HAD/2AC4.

Пикша

4; води на Обединеното кралство от 2a

450,051

262,669

86,040

348,709

77,48

45,005

NL

HAD/5BC6A.

Пикша

6a; води на Обединеното кралство и международни води от 5b

4,049

0,430

0

0,43

10,62

0,405

NL

HAD/7X7A34

Пикша

7b-k, 8, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1.

40,525

38,548

0

38,548

95,12

1,977

NL

HER/*04B.

Херинга

4b (специално условие за HER/4CXB7D)

7 779,141

699,137

0

699,137

8,99

777,914

NL

HER/1/2-

Херинга

Води на Обединеното кралство, фарьорски, норвежки и международни води от 1 и 2

11 675,492

0

10 478,624

10 478,624

89,75

1 167,549

NL

HER/2A47DX

Херинга

4c, 7d и води на Обединеното кралство от 2а

17,205

0,395

0

0,395

2,30

1,721

NL

HER/4CXB7D

Херинга

4c, 7d с изключение на запаса край Blackwater

17 885,000

16 776,449

699,137

17 475,586

97,71

409,414

NL

HKE/*03A.

Мерлуза

3а (специално условие за HKE/2AC4-C)

10,376

10,374

0

10,374

99,98

0,002

NL

HKE/*8ABDE.

Мерлуза

8a, 8b, 8d и 8e (специално условие за HKE/571214)

37,309

0

0

0

0

3,731

NL

HKE/2AC4-C

Мерлуза

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a

126,635

54,603

10,374

64,977

51,31

12,664

NL

HKE/571214

Мерлуза

6 и 7; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

226,113

171,158

0

171,158

75,70

22,611

NL

HKE/8ABDE

Мерлуза

8a, 8b, 8d и 8e

35,802

7,133

0

7,133

19,92

3,580

NL

JAX/2A-14

Сафрид (видове) и свързан с него прилов

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4а; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; води на Обединеното кралство от 2a; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

23 776,644

20 350,090

1 155,846

21 505,936

90,45

2 270,708

NL

LEZ/07.

Мегрим, видове

7

0,446

0,359

0

0,359

80,49

0,045

NL

LEZ/2AC4-C

Мегрим, видове

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a

39,934

1,274

0

1,274

3,19

3,993

NL

MAC/*3A4BC

Скумрия

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 3a и 4bc (специално условие за MAC/2A34.)

1 152,229

940,759

0

940,759

81,65

115,223

NL

MAC/*4A-UK

Скумрия

Води на Обединеното кралство от 4a (специално условие за MAC/2CX14-)

24 789,582

13 213,821

0

13 213,821

53,30

2 478,958

NL

MAC/*8ABD.

Скумрия

8a, 8b и 8d (специално условие за MAC/8C3411)

892,032

816,196

0

816,196

91,50

75,836

NL

MAC/*8C910

Скумрия

8с, 9 и 10 и води на Съюза от зона 34.1.1 на CECAF (специално условие за MAC/2CX14-)

5 383,953

0

0

0

0

538,395

NL

MAC/2A34.

Скумрия

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 2a, 3 и 4

2 552,055

1 395,664

940,759

2 336,423

91,55

215,632

NL

MAC/2CX14-

Скумрия

6, 7, 8a, 8b, 8d и 8e; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 2a, 12 и 14

21 665,754

6 422,083

13 213,821

19 635,904

90,63

2 029,850

NL

MAC/8C3411

Скумрия

8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1.

892,232

0

816,196

816,196

91,48

76,036

NL

NEP/07.

Норвежки омар

7

0,251

0,003

0

0,003

1,20

0,025

NL

NEP/2AC4-C

Норвежки омар

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a

1 466,825

1 275,435

0

1 275,435

86,95

146,683

NL

PLE/03AN.

Морска писия

Скагерак

2 646,530

2 245,895

0

2 245,895

84,86

264,653

NL

PLE/2A3AX4

Морска писия

4; води на Обединеното кралство от 2a; частта от 3а, която не попада в Скагерак и Категат

39 413,382

12 425,774

2 459,858

14 885,632

37,77

3 941,338

NL

PLE/7DE.

Морска писия

7d и 7e

61,405

50,398

0

50,398

82,07

6,141

NL

POK/2C3A4

Сайда

3а и 4; води на Обединеното кралство от 2a

196,774

140,388

0

140,388

71,34

19,677

NL

POK/56-14

Сайда

6; води на Обединеното кралство и международни води от 5b, 12 и 14

3,157

3,003

0

3,003

95,12

0,154

NL

SOL/24-C.

Обикновен морски език

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4; води на Обединеното кралство от 2a

15 978,493

6 199,787

0

6 199,787

38,80

1 597,849

NL

SOL/3ABC24

Обикновен морски език

3a; води на Съюза от подучастъци 22—24

53,200

40,004

0

40,004

75,20

5,320

NL

WHB/1X14

Син меджид

Води на Обединеното кралство, на Съюза и международни води от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 и 14

68 105,305

60 403,788

7,316

60 411,104

88,70

6 810,531

NL

WHG/2AC4.

Меджид

4; води на Обединеното кралство от 2a

1 135,302

707,314

11,038

718,352

63,27

113,530

NL

WHG/7X7A-C

Меджид

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j и 7k

380,792

294,058

0

294,058

77,22

38,079

PT

HER/1/2-

Херинга

Води на Обединеното кралство, фарьорски, норвежки и международни води от 1 и 2

0,014

0

0

0

0

0,001

PT

JAX/08C.

Сафрид, видове

8c

34,750

0

0

0

0

3,475

PT

JAX/09.

Сафрид, видове

9

98 715,104

21 877,162

38,127

21 915,289

22,20

9 871,510

PT

JAX/2A-14

Сафрид (видове) и свързан с него прилов

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4а; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; води на Обединеното кралство от 2a; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

104,194

0

0

 

0

10,419

PT

LEZ/8C3411

Мегрим, видове

8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1.

89,748

82,445

0

82,445

91,86

7,303

PT

MAC/8C3411

Скумрия

8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1.

5 609,189

4 717,790

32,251

4 750,041

84,68

560,919

PT

WHB/1X14

Син меджид

Води на Обединеното кралство, на Съюза и международни води от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 и 14

1,153

0

0

0

0

0,115

PT

WHB/8C3411

Син меджид

8c, 9 и 10; води на Съюза от CECAF 34.1.1.

8 156,026

1 568,954

0

1 568,954

19,24

815,603

SE

HAD/03 A.

Пикша

3a

272,869

125,205

0

125,205

45,88

27,287

SE

HAD/2AC4.

Пикша

4; води на Обединеното кралство от 2a

184,643

63,285

4,288

67,573

36,60

18,464

SE

HER/03A-BC

Херинга

3a

1 017,777

589,363

342,314

931,677

91,54

86,100

SE

HER/1/2-

Херинга

Води на Обединеното кралство, фарьорски, норвежки и международни води от 1 и 2

1 117,102

0

1 116,119

1 116,119

99,91

0,983

SE

HER/4AB.

Херинга

Води на Обединеното кралство, на Съюза и норвежки води от 4, на север от 53°30′ с.ш.

12 679,195

12 675,665

3,517

12 679,182

100

0,013

SE

HKE/03A.

Мерлуза

3a

261,315

44,235

0

44,235

16,93

26,132

SE

JAX/2A-14

Сафрид (видове) и свързан с него прилов

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 4а; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; води на Обединеното кралство от 2a; води на Обединеното кралство и международни води от 5b; международни води от 12 и 14

0,016

0,015

0

0,015

93,75

0,001

SE

MAC/2A34.

Скумрия

Води на Обединеното кралство и на Съюза от 2a, 3 и 4

3 922,043

3 388,218

282,983

3 671,201

93,60

250,842

SE

NEP/03A.

Норвежки омар

3a

3 650,662

1 629,656

0

1 629,656

44,64

365,066

SE

PLE/03AN.

Морска писия

Скагерак

745,419

41,422

0

41,422

5,56

74,542

SE

PLE/03AS.

Морска писия

Категат

61,284

13,386

0

13,386

21,84

6,128

SE

POK/2C3A4

Сайда

3а и 4; води на Обединеното кралство от 2a

364,825

254,297

0

254,297

69,70

36,483

SE

SOL/3ABC24

Обикновен морски език

3a; води на Съюза от подучастъци 22—24

20,889

9,659

0

9,659

46,24

2,089

SE

WHB/1X14

Син меджид

Води на Обединеното кралство, на Съюза и международни води от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 и 14

80,927

72,912

0

72,912

90,10

8,015

SE

WHG/2AC4.

Меджид

4; води на Обединеното кралство от 2a

66,705

57,635

0

57,635

86,40

6,671


(1)  Квоти, с които разполага дадена държава членка съгласно съответните регламенти за риболовните квоти, след като са взети предвид размяната на риболовни квоти в съответствие с член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22), прехвърлянето на квоти от 2020 г. към 2021 г. в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета и с член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 или преразпределението и приспадането на риболовни квоти в съответствие с членове 37 и 105 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

(2)  Специално условие, посочено в приложенията към съответните регламенти за определяне на риболовните квоти за 2021 г.

(3)  За прехвърляне към MAC/*2AX14 (води на Обединено кралство и международни води от 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 и 14 (специално условие за MAC/2A34.).


РЕШЕНИЯ

27.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 249/45


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/1654 НА СЪВЕТА

от 27 септември 2022 година

за изменение на Решение (ОВППС) 2018/1788 в подкрепа на Центъра за Югоизточна и Източна Европа за контрол на малките оръжия и леките въоръжения (SEESAC) относно прилагането на регионалната пътна карта за борба с незаконния трафик на оръжия в Западните Балкани

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, параграф 1 и член 31, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 19 ноември 2018 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2018/1788 (1).

(2)

На 6 декември 2021 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2021/2161 (2), с което бе изменено Решение (ОВППС) 2018/1788 и срокът за изпълнение на дейностите, посочени в член 1 от него, бе удължен до 17 октомври 2022 г.

(3)

Партньорът по изпълнението – Програмата на ООН за развитие, действащ от името на Центъра за Югоизточна и Източна Европа за контрол на малките оръжия и леките въоръжения, поиска тримесечно удължаване на срока на изпълнение на Решение (ОВППС) 2018/1788 до 17 януари 2023 г., като се има предвид продължаващото забавяне в изпълнението на проектните дейности съгласно Решение (ОВППС) 2018/1788 поради въздействието на пандемията от COVID-19.

(4)

Продължаването на дейностите, посочени в член 1 от Решение (ОВППС) 2018/1788, до 17 януари 2023 г. може да бъде извършено без последици от гледна точка на финансовите ресурси.

(5)

Поради това член 5, параграф 2 от Решение (ОВППС) 2018/1788 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 5, параграф 2 от Решение (ОВППС) 2018/1788 се заменя със следното:

„2.   Срокът на действие на настоящото решение изтича на 17 януари 2023 г.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 27 септември 2022 година.

За Съвета

Председател

Z. NEKULA


(1)  Решение (ОВППС) 2018/1788 на Съвета от 19 ноември 2018 г. в подкрепа на Центъра за Югоизточна и Източна Европа за контрол на малките оръжия и леките въоръжения (SEESAC) относно прилагането на регионалната пътна карта за борба с незаконния трафик на оръжия в Западните Балкани (ОВ L 293, 20.11.2018 г., стр. 11).

(2)  Решение (ОВППС) 2021/2161 на Съвета от 6 декември 2021 г. за изменение на Решение (ОВППС) 2018/1788 в подкрепа на Центъра за Югоизточна и Източна Европа за контрол на малките оръжия и леките въоръжения (SEESAC) относно прилагането на регионалната пътна карта за борба с незаконния трафик на оръжия в Западните Балкани (OВ L 436, 7.12.2021 г., стр. 46).


27.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 249/47


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1655 НА КОМИСИЯТА

от 26 септември 2022 година

за признаване на доклада, включващ информация за типичните емисии на парникови газове от отглеждането на соя в Аржентина съгласно член 31, параграфи 3 и 4 от Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (1), и по-специално член 31, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива (ЕС) 2018/2001 е определено, че биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса трябва да намалят значително емисиите на парникови газове в сравнение с изкопаемите горива, така че да могат да се отчитат към постигането на целите, определени в същата директива. За тази цел в член 29, параграф 10 са определени специфични прагове за намаление на емисиите за тези горива, а в член 31 се урежда начинът на изчисляване на намалението на емисиите на парникови газове в резултат от тяхното използване. При извършването на тези изчисления е възможно да се използват приетите стойности, определени в приложения V и VI към Директива (ЕС) 2018/2001. Вместо приетите стойности за емисиите на парникови газове от отглеждането на селскостопански суровини, при определени условия е възможно използването на типични стойности. Тези типични стойности, представляващи средната стойност в конкретен район, могат да бъдат докладвани на Комисията от държавите членки или от трети държави. Типичните стойности могат да се използват само ако Комисията ги признае за точни.

(2)

На 16 февруари 2022 г. Аржентина изпрати на Комисията окончателния доклад с данни за целите на измерването на емисиите на парникови газове, свързани с отглеждането на соя, типично произвеждани в регионите на Аржентина, еквивалентни на регионите на Европейския съюз на ниво NUTS 2 (2), с искане за признаване на точността на тези данни в съответствие с член 31, параграф 4 от Директива (ЕС) 2018/2001.

(3)

Комисията направи оценка на доклада и установи, че той съдържа точни данни за целите на измерването на емисиите на парникови газове, свързани с отглеждането на соя, типично произвеждани в регионите на Аржентина, еквивалентни на регионите на Европейския съюз на ниво NUTS 2.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по устойчивост на биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Докладът, представен от Аржентина на 16 февруари 2022 г. за признаване от Комисията, съдържа точни данни за целите на измерването на емисиите на парникови газове, свързани с отглеждането на соя, типично произвеждани в регионите на Аржентина, еквивалентни на регионите на Европейския съюз на ниво NUTS 2, съгласно член 31, параграф 4 от Директива (ЕС) 2018/2001. Обобщението на данните от доклада се съдържа в приложението.

Член 2

Решението е валидно за срок от пет години след деня на влизането му в сила. Ако съдържанието на доклада, така, както е представен на 16 февруари 2022 г. за признаване от Комисията, претърпи промени по начин, който може да засегне основанието за настоящото решение, Комисията се уведомява незабавно за тези промени. Комисията оценява съобщените промени, за да определи дали докладът все още предоставя точни данни, за които е признат.

Член 3

Комисията може да отмени настоящото решение ако бъде ясно показано, че докладът вече не съдържа точни данни за целите на измерването на емисиите на парникови газове, свързани с отглеждането на соя в Аржентина.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 26 септември 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82.

(2)  NUTS е система за класификация на териториалните единици на ЕС за целите на статистиката.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пълни обобщени емисии на ПГ от отглеждането на соя по категории в аржентинските региони в kg CO2екв. на сух тон соя

Провинция

Емисии на ПГ от остатъци от културите (kgCO2екв./сух тон)

Емисии на ПГ от използването на торове (kgCO2екв./сух тон)

Емисии на ПГ от използването на гориво (kgCO2екв./сух тон)

Емисии на ПГ от производството на гориво (kgCO2екв./сух тон)

Емисии на ПГ от производството на агрохимикали (kgCO2екв./сух тон)

Емисии на ПГ от производството на торове (kgCO2екв./сух тон)

Емисии на ПГ от производството на семена (kgCO2екв./сух тон)

Общо (kgCO2екв./сух тон)

БУЕНОС АЙРЕС

95,90

3,94

40,79

3,94

40,64

5,61

0,00

190,81

ЧАКО

97,41

6,60

53,97

5,21

70,30

6,23

0,00

239,72

КОРДОБА

89,04

5,13

36,91

3,56

41,05

4,89

0,00

180,58

ЕНТРЕ РИОС

102,53

13,11

51,29

4,95

57,61

15,91

0,00

245,41

ЛА ПАМПА

90,75

3,61

37,07

3,58

36,12

4,08

0,00

175,20

САЛТА

94,87

1,08

51,34

4,96

55,72

1,39

0,00

209,36

САНТА ФЕ

88,54

1,86

36,05

3,48

43,95

4,40

0,00

178,28

САНТЯГО ДЕЛ ЕСТЕРО

93,15

0,41

48,09

4,64

54,91

0,42

0,00

201,62

ТУКУМАН

94,87

1,08

51,34

4,96

55,72

1,39

0,00

209,36


27.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 249/50


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1656 НА КОМИСИЯТА

от 26 септември 2022 година

за признаване на австрийската схема за сертифициране в селското стопанство (AACS) за доказване на съответствие с изискванията, определени в Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на биогоривата, течните горива от биомаса, газообразните и твърдите горива от биомаса, възобновяемите течни и газообразни горива от небиологичен произход и рециклираните въглеродни горива

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (1), и по-специално член 30, параграф 6 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива (ЕС) 2018/2001 се установяват изисквания за биогоривата, течните горива от биомаса, газообразните и твърдите горива от биомаса, възобновяемите течни и газообразни горива от небиологичен произход и рециклираните въглеродни горива, за да се гарантира, че те могат да бъдат отчитани към постигане на целите, определени в същата директива, само ако са произведени по устойчив начин и спестяват значително количество емисии на парникови газове в сравнение с изкопаемите горива. С член 29 от Директива (ЕС) 2018/2001 се определят критерии за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове за биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса, а с член 26 от същата директива и Делегиран регламент (ЕС) 2019/807 на Комисията (2) се установяват критерии за определяне на:

кои суровини за биогорива, течни горива от биомаса или газообразни и твърди горива от биомаса са с висок риск от непреки промени в земеползването; и

кои биогорива, течни горива от биомаса или газообразни и твърди горива от биомаса с висок риск от непреки промени в земеползването, които отговарят на определени условия, могат да бъдат сертифицирани като имащи нисък риск от непреки промени в земеползването.

(2)

В Директива (ЕС) 2018/2001 също така са предвидени правила за изчисляване на приноса на електроенергията от възобновяеми източници към целите, поставени пред транспорта, когато електроенергията се използва пряко за задвижване на електрически превозни средства и когато се използва за производство на възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход, които се използват в транспорта.

(3)

За целите на проверката на постигането на съответствие с правилата за биогоривата, течните горива от биомаса, газообразните и твърдите горива от биомаса, възобновяемите течни и газообразни горива от небиологичен произход и рециклираните въглеродни горива, държавите членки могат да използват доброволни схеми или национални схеми за сертифициране. Както националните, така и доброволните схеми за сертифициране изиграха важна роля в предоставянето на доказателства за спазването на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове по отношение на биогоривата и течните горива от биомаса съгласно Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). С Директива (ЕС) 2018/2001 ролята на доброволните и на националните схеми за сертифициране беше разширена. Първо, те вече могат да служат за удостоверяване на съответствието на всички горива, произведени от биомаса, включително газообразни и твърди горива, с критериите за устойчивост, определени в Директива (ЕС) 2018/2001, и да предоставят точни данни за постигнатото с тяхна помощ намаление на емисиите на парникови газове. Второ, те могат да служат за удостоверяване на съответствието на възобновяемите течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и рециклираните въглеродни горива с определените в схемите критерии за намаление на емисиите на парникови газове. Трето, те могат да служат за доказване на спазването на правилата, установени в член 27, параграф 3 от Директива (ЕС) 2018/2001 за изчисляване на електроенергията от възобновяеми източници в транспорта. Четвърто, те могат да служат за доказване, че икономическите оператори въвеждат точна информация в базата данни на Съюза или в националната база данни за възобновяемите горива и рециклираните въглеродни горива, използвани в транспорта, в съответствие с член 28, параграф 4 от Директива (ЕС) 2018/2001. Пето, те могат да се използват за сертифициране на биогорива, течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса с нисък риск от непреки промени в земеползването.

(4)

Когато икономически оператор предостави доказателства или данни за съответствие с критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, получени в съответствие с призната от Комисията национална или доброволна схема, в степен, обхваната от решението за признаване на доброволната схема, съответната държава членка не следва да изисква от този икономически оператор да предоставя още данни като допълнително доказателство за това съответствие. Следователно, положителната оценка и официалното признаване от страна на Комисията на национална или доброволна схема за сертифициране гарантират задължително приемане на техните декларации за съответствие от всички държави членки.

(5)

На 14 юли 2021 г. Австрия първа подаде до Комисията искане за признаване съгласно член 30, параграф 6 от Директива (ЕС) 2018/2001 за австрийската схема за сертифициране в селското стопанство (AACS). Това искане доведе до оценка на схемата от страна на Комисията, при която бяха установени някои проблеми, налагащи изменение. В изменената схема, представена отново от Австрия на 7 март 2022 г., на тези въпроси беше обърнато адекватно внимание. Схемата обхваща селскостопански суровини и растителни масла (включително остатъци) от стопанството до първоначалната им преработка.

(6)

При оценката на доброволната схема „AACS“ Комисията установи, че тя адекватно обхваща критериите за устойчивост, определени в член 29, параграфи 3—5 от Директива (ЕС) 2018/2001, като същевременно съдържа точни данни за намалението на емисиите на парникови газове за целите на член 29, параграф 10 от Директива (ЕС) 2018/2001 и прилага методика за масов баланс в съответствие с изискванията на член 30, параграфи 1 и 2 от Директива (ЕС) 2018/2001.

(7)

В оценката на доброволната схема „AACS“ беше направено заключението, че тя отговаря на съответните стандарти за надеждност, прозрачност и независим одит и е в съответствие с методическите изисквания, определени в приложение V към Директива (ЕС) 2018/2001.

(8)

На уебсайта EUROPA на Комисията, в раздела, посветен на доброволните схеми, следва да се даде достъп до признатата схема.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по устойчивост на биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Австрийската схема за сертифициране в селското стопанство („схемата“), представена за признаване на Комисията на 7 март 2022 г., показва следното за горивата, одитирани по схемата:

а)

съответствие на партидите биогорива, течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса с критериите за устойчивост, определени в член 29, параграфи 2—5 и 10 от Директива (ЕС) 2018/2001;

б)

спазване от страна на икономическите оператори на задължението да въвеждат точна информация в базата данни на Съюза или в националната база данни за възобновяемите горива и рециклираните въглеродни горива, използвани в транспорта, в съответствие с член 28, параграф 4 от Директива (ЕС) 2018/2001.

Схемата съдържа също така точни данни за намаленията на емисиите на парникови газове за целите на член 29, параграф 10 от Директива (ЕС) 2018/2001, като така гарантира, че цялата информация от икономическите оператори нагоре по веригата на контрола се прехвърля на икономическите оператори надолу по веригата на контрола.

Член 2

Настоящото решение е валидно за срок от 5 години, считано от деня на влизането му в сила.

Ако съдържанието на доброволната схема, така, както е представена на 7 март 2022 г. за признаване от Комисията, претърпи промени по начин, който може да засегне основанието за настоящото решение, Комисията се уведомява без забавяне за тези промени.

Комисията извършва оценка на промените, за които е уведомена, с цел да установи дали схемата все още покрива в достатъчна степен гарантирането на критериите за устойчивост, за които е призната.

Член 3

Комисията може да отмени настоящото решение при определени обстоятелства, включително:

а)

ако е показано ясно, че схемата не е изпълнила елементи, считани за важни за настоящото решение, или е спряла да ги изпълнява, по начин, който представлява тежко и структурно нарушение;

б)

ако схемата не е подала до Комисията годишни доклади, както се изисква в член 30, параграф 5 от Директива (ЕС) 2018/2001; или

в)

ако схемата не постигне стандартите за независим одит или други изисквания, определени в актовете за изпълнение, посочени в член 30, параграф 8 от Директива (ЕС) 2018/2001, или не направи подобрения на други елементи на схемата, за които се счита, че са важни за продължаване на признаването.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 26 септември 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/807 на Комисията от 13 март 2019 г. за допълване на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на суровините с висок риск от непреки промени в земеползването, за които се наблюдава значително разширяване на производствения район в терени с високи въглеродни запаси и за сертифициране на биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса с нисък риск от непреки промени в земеползването (ОВ L 133, 21.5.2019 г., стр. 1).

(3)  Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16).


27.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 249/53


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1657 НА КОМИСИЯТА

от 26 септември 2022 година

за признаване на доброволната схема „Програма за устойчива биомаса“ за доказване на съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на биогоривата, течните горива от биомаса, газообразните и твърдите горива от биомаса, възобновяемите течни и газообразни горива от небиологичен произход и рециклираните въглеродни горива

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (1), и по-специално член 30, параграфи 4 и 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива (ЕС) 2018/2001 се определят изисквания за някои горива, а именно биогоривата, течните горива от биомаса, газообразните и твърдите горива от биомаса, възобновяемите течни и газообразни горива от небиологичен произход и рециклираните въглеродни горива, за да се гарантира, че те могат да бъдат отчитани към постигане на целите, определени в същата директива, само ако са произведени по устойчив начин и намаляват значително емисиите на парникови газове в сравнение с изкопаемите горива. В член 29 от директивата се определят критерии за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове за биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса. Освен това, с член 26 от директивата и с Делегиран регламент (ЕС) 2019/807 на Комисията (2) се установяват критерии за определяне на това коя суровина за биогорива, течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса е свързана с висок риск от непреки промени в земеползването, от една страна, и от друга страна кои биогорива, течни горива от биомаса или газообразни и твърди горива от биомаса свързани с висок риск от непреки промени в земеползването, които отговарят на определени условия, могат да бъдат сертифицирани като горива с нисък риск от непреки промени в земеползването. С член 25, параграф 2 от директивата се определят критерии за намаление на емисиите на парникови газове за възобновяемите течни и газообразни горива от небиологичен произход и рециклираните въглеродни горива, използвани в транспорта. С член 28, параграф 2 от директивата от икономическите оператори се изисква да въвеждат информация в база данни на Съюза относно извършените сделки и характеристиките за устойчивост на някои възобновяеми горива (биогорива, биогаз и възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход) и рециклираните въглеродни горива, използвани в транспорта.

(2)

В Директива (ЕС) 2018/2001 също така се определят правила за изчисляване на приноса на електроенергията от възобновяеми източници за постигането на целите в областта на транспорта. По-специално, в член 27, параграф 3 от същата директива се предвиждат правила за изчисляването на този принос, когато електроенергията се използва пряко за задвижване на електрически превозни средства и когато се използва за производство на възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход, които се използват в транспорта.

(3)

Доброволните схеми изиграха важна роля за осигуряването на доказателства за спазването на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, отнасящи се за биогорива и течни горива от биомаса. По силата на Директива (ЕС) 2018/2001 могат да се използват доброволни схеми за удостоверяване на съответствието на всички горива, произведени от биомаса, включително газообразни и твърди горива, с критериите за устойчивост, определени в същата директива, и за предоставяне на точни данни за техните намаления на емисиите на парникови газове, както и за удостоверяване на съответствието на възобновяемите течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход и на рециклираните въглеродни горива с техните критерии за намаление на емисиите на парникови газове и за доказване на съответствие с разпоредбите на член 27, параграф 3 от същата директива във връзка с изчисляването на дела на електроенергията от възобновяеми източници в транспорта. Доброволни схеми могат също така да се използват за доказване, че икономическите оператори са въвели точна информация в базата данни на Съюза или в националната база данни за някои възобновяеми горива и рециклирани въглеродни горива, използвани в транспорта, в съответствие с член 28, параграф 4 от Директива (ЕС) 2018/2001. Освен това доброволни схеми могат да се използват за сертифициране на биогорива, течни горива от биомаса и газообразни и твърди горива от биомаса с нисък риск от непреки промени в земеползването. Комисията може да реши, че с доброволни национални или международни схеми могат да се обслужват всички тези цели или някои от тях.

(4)

Съгласно член 30, параграф 9 от Директива (ЕС) 2018/2001, когато даден икономически оператор представи доказателство или данни за спазване на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове, които са придобити в съответствие с призната от Комисията доброволна схема и които са в степен, съответстваща на решението за признаване на доброволната схема, съответната държава членка не трябва да изисква от заявителя да представя допълнително доказателство.

(5)

Доброволната схема „Програма за устойчива биомаса“ („схемата ПУБ“) подаде на 15 октомври 2020 г. искане до Комисията за признаване съгласно член 30, параграф 4 от Директива (ЕС) 2018/2001. Искането доведе до оценка на тази схема от страна на Комисията, при която бяха установени някои проблеми, налагащи изменение. Схемата ПУБ отново подаде искането си на 2 декември 2021 г., като установените проблеми бяха взети под внимание.

(6)

Схемата ПУБ обхваща следните видове суровини: а) лигноцелулозен материал, получен от горска и негорска земя; б) производствени остатъци от предприятия, свързани с горското и селското стопанство (извън горските и земеделските земи). Изключват се селскостопанските остатъци от земеделска земя. Схемата ПУБ обхваща газообразни и твърди горива от биомаса (пелети и дървесни трески), произведени от горски и негорски лигноцелулозен материал, както и производствени остатъци от предприятия, свързани с горското и селското стопанство, за производството на топлинна и електроенергия. „Течни горива от биомаса“, „биогорива“, „биогаз“, „възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход“ и „рециклирани въглеродни горива“ са извън обхвата на схемата ПУБ. Схемата ПУБ има глобален географски обхват и обхваща цялата верига на контрола.

(7)

При оценката на схемата ПУБ Комисията установи, че тя адекватно обхваща критериите за устойчивост, определени в член 29, параграфи 6 и 7 от Директива (ЕС) 2018/2001, съдържа точни данни за намалението на емисиите на парникови газове за целите на член 29, параграф 10 от същата директива и прилага методика за масов баланс в съответствие с изискванията на член 30, параграфи 1 и 2 от същата директива. При тази оценка не се вземат предвид предстоящите актове за изпълнение, които ще бъдат приети в съответствие с член 29, параграф 8 и член 30, параграф 8 от Директива (ЕС) 2018/2001, за предоставяне на насоки за доказване на съответствие с критериите за устойчивост, определени в член 29, параграфи 6 и 7 от същата директива, и за правилата за проверка на устойчивостта, критериите за намаление на емисиите на парникови газове и критериите за нисък риск от непреки промени в земеползването. Поради това схемата ПУБ ще бъде подложена на повторна оценка, когато бъдат приети такива актове за изпълнение.

(8)

Оценката на схемата ПУБ показа, че тя отговаря на съответните стандарти за надеждност, прозрачност и независим одит и е в съответствие с методическите изисквания, определени в приложение VI към Директива (ЕС) 2018/2001.

(9)

На уебсайта EUROPA на Комисията, в раздела, посветен на доброволните схеми, следва да се даде достъп до признатата схема ПУБ.

(10)

С цел да се даде възможност за бързо прилагане на мерките, предвидени в настоящото решение, настоящото решение следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(11)

Предвидените в настоящото решение мерки са съобразени със становището на Комитета по устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса, учреден с член 34, параграф 2 от Директива (ЕС) 2018/2001,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Доброволната схема „Програма за устойчива биомаса“, представена за признаване на Комисията на 2 декември 2021 г., демонстрира, за одитираните по схемата горива, следните елементи:

а)

съответствие на партидите газообразни и твърди горива от биомаса с критериите за устойчивост, определени в член 29, параграфи 6, 7 и 10 от Директива (ЕС) 2018/2001.

Доброволната схемата „Програма за устойчива биомаса“ съдържа също така точни данни за намаленията на емисиите на парникови газове за целите на член 29, параграф 10 от Директива (ЕС) 2018/2001, доколкото тя гарантира, че цялата информация от икономическите оператори нагоре по веригата на контрола се прехвърля на икономическите оператори надолу по веригата на контрола.

Ако съдържанието на доброволната схема „Програма за устойчива биомаса“, така, както е представена на 2 декември 2021 г. за признаване от Комисията, претърпи промени по начин, който може да засегне основанието за настоящото решение, Комисията се уведомява без забавяне за тези промени. Комисията извършва оценка на промените, за които е уведомена, с цел да установи дали схемата все още покрива в достатъчна степен критериите за устойчивост, за които е призната.

Член 2

Решението се прилага до 28 септември 2027 г.

Член 3

Комисията може да отмени настоящото решение, наред с другото, при следните обстоятелства:

а)

ако бъде ясно показано, че доброволната схема „Програма за устойчива биомаса“ не е изпълнила елементи, за които се счита, че са важни за настоящото решение, или ако са налице тежки и структурни нарушения на такива елементи;

б)

ако доброволната схемата „Програма за устойчива биомаса“ не е подала до Комисията годишни доклади в съответствие с член 30, параграф 5 от Директива (ЕС) 2018/2001;

в)

ако доброволната схема „Програма за устойчива биомаса“ не изпълни стандартите за независим одит и други изисквания, определени в актовете за изпълнение, посочени в член 29, параграф 8 или в член 30, параграф 8 от Директива (ЕС) 2018/2001, или подобренията на други елементи на схемата, за които се счита, че са важни за продължаване на признаването.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 26 септември 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 82.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/807 на Комисията от 13 март 2019 година за допълване на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на суровините с висок риск от непреки промени в земеползването, за които се наблюдава значително разширяване на производствения район в терени с високи въглеродни запаси и за сертифициране на биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса с нисък риск от непреки промени в земеползването (ОВ L 133, 21.5.2019 г., стр. 1).


27.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 249/56


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1658 НА КОМИСИЯТА

от 26 септември 2022 година

за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1189 относно някои спешни мерки във връзка с африканската чума по свинете в Германия

(нотифицирано под номер C(2022) 6931)

(само текстът на немски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 259, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Африканската чума по свинете е инфекциозна вирусна болест по отглежданите и дивите свине, която може да окаже сериозно въздействие върху съответната популация от животни и върху рентабилността на свиневъдството и да причини смущения в движенията на пратки от тези животни и продукти от тях в рамките на Съюза и в износа към трети държави.

(2)

При поява на огнище на африканска чума по свинете при отглеждани свине съществува сериозен риск от разпространение на болестта към други животновъдни обекти за отглеждани свине.

(3)

С Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисията (2) се допълват правилата за контрол на болестите от списъка, посочени в член 9, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2016/429 и определени като болести от категории A, B и C в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 на Комисията (3). По-специално в членове 21 и 22 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 се предвижда определянето на ограничителна зона при поява на огнище на болест от категория А, включително африканска чума по свинете, и прилагането на определени мерки в нея. Освен това в член 21, параграф 1 от посочения делегиран регламент се предвижда, че ограничителната зона включва защитна зона, надзорна зона и, ако е необходимо, допълнителни ограничителни зони около или в непосредствена близост до защитните и надзорните зони.

(4)

Вследствие появата на огнище на африканска чума по свинете при отглеждани свине в провинция Долна Саксония, Германия, което беше потвърдено на 2 юли 2022 г., и получаването на информацията от посочената федерална държава членка относно ситуацията с болестта на нейна територия, беше прието Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1189 на Комисията (4). В посоченото решение за изпълнение се предвижда, че Германия гарантира, че ограничителната зона, в която се прилагат мерките, предвидени в Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 за защитните и надзорните зони, обхваща най-малко областите, посочени в приложението към посоченото решение за изпълнение.

(5)

Предвижда се Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1189 да се прилага до 14 октомври 2022 г. Срокът на прилагане на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1189 беше определен, като бяха взети предвид датата на възникване на огнището, епидемиологията на болестта и времето, необходимо за провеждане на епидемиологично проучване, което гарантира отсъствието на болестта и е в съответствие с международните стандарти на Световната организация по здравеопазване на животните (WOAH, основана като OIE) (5) за възстановяване на статута „свободен от болест“ в област, която преди това е била свободна от болестта, и с насоките на Комисията относно определянето на зони във връзка с АЧС (6).

(6)

В края на август 2022 г. Германия уведоми Комисията че понастоящем обстановката по отношение на африканската чума по свинете при отглеждани свине в ограничителната зона в провинция Долна Саксония е благоприятна и че мерките за защитните и надзорните зони са надлежно изпълнени в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, за да се предотврати по-нататъшното разпространение на болестта.

(7)

Въз основа на тази информация и на получените обосновки, по-специално като се вземе предвид приключването на 5 юли 2022 г. на предварителните мерки за почистване и дезинфекция в засегнатия животновъден обект и като се вземе предвид настоящата благоприятна обстановка по отношение на африканската чума по свинете при отглеждани свине в провинция Долна Саксония и надлежно приложените от Германия мерки, както и с цел да се предотвратят ненужни затруднения в търговията, е целесъобразно Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1189 да бъде отменено, считано от 5 октомври 2022 г.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1189 се отменя, считано от 5 октомври 2022 г.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Федерална република Германия.

Съставено в Брюксел на 26 септември 2022 година.

За Комисията

Stella KYRIAKIDES

Член на Комисията


(1)  OB L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисията от 17 декември 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правила за профилактика и контрол на някои болести от списъка (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 64).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 на Комисията от 3 декември 2018 г. за прилагането на някои правила за профилактика и контрол на болести за категориите болести от списъка и за установяване на списък на животинските видове или групите животински видове, които носят значителен риск от разпространение на болестите от списъка (ОВ L 308, 4.12.2018 г., стр. 21).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1189 на Комисията от 8 юли 2022 г. относно някои спешни мерки във връзка с африканската чума по свинете в Германия (ОВ L 184, 11.7.2022 г., стр. 66).

(5)  Здравен кодекс за сухоземните животни на OIE, 29-о издание, 2021 г. ISBN на том I и II: 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/

(6)  Работен документ SANTE/7112/2015/Rev. 3 „Принципи и критерии за географско определяне на зони във връзка с АЧС“. https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en