ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 244

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
21 септември 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/1621 на Съвета от 20 септември 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/1622 на Комисията от 17 май 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за развиващите се пазари и развитите икономики ( 1 )

3

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/1623 на Комисията от 14 юли 2022 година за дерогация от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 за 2022 година по отношение на стойността на предлаганата на пазара продукция, националната стратегия и възстановяването на финансова помощ от Съюза за многогодишни ангажименти в сектора на плодовете и зеленчуците поради кризата, причинена от нашествието на Русия в Украйна

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1624 на Комисията от 20 септември 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/607 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Китайската народна република, разширено с цел да обхване вноса на стоманени въжета и кабели, изпратени от Мароко и Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от посочените държави, след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

8

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2022/1625 на Съвета от 20 септември 2022 година относно последиците от решението на върховния представител относно реорганизацията на структурите за гражданско управление на кризи в Европейската служба за външна дейност по отношение на функцията на командващ гражданските операции за граждански мисии за управление на кризи

15

 

*

Решение (ОВППС) 2022/1626 на Съвета от 20 септември 2022 година за изменение на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република

17

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1627 на Комисията от 19 септември 2022 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 относно спешни мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2022) 6786)  ( 1 )

19

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2022/1616 на Комисията от 15 септември 2022 година относно материали и предмети от рециклирана пластмаса, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 282/2008 ( OB L 243, 20.9.2022 г. )

70

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

21.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 244/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1621 НА СЪВЕТА

от 20 септември 2022 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2013/798/ОВППС на Съвета от 23 декември 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 10 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 224/2014 (2) с цел привеждане в действие на някои мерки, предвидени в Решение 2013/798/ОВППС.

(2)

На 29 юли 2022 г. Съветът за сигурност на Ортанизацията на обединените нации (наричан по-долу „Съветът за сигурност на ООН“) прие Резолюция 2648 (2022). С посочената резолюция се удължава срокът на прилагане на мерките и се изменят освобождаванията от оръжейното ембарго.

(3)

На 20 септември 2022 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2022/1626 (3), с което Решение 2013/798/ОВППС се изменя в съответствие с Резолюция 2648 (2022) на Съвета за сигурност на ООН.

(4)

Някои от тези изменения попадат в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз и затова е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, за да бъдат въведени заедно с техническите корекции с оглед на предишните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, по-специално за гарантиране на еднаквото им прилагане от икономическите оператори във всички държави членки.

(5)

Поради това Регламент (ЕС) № 224/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В Регламент (ЕС) № 224/2014 член 3 се заменя със следното:

„Член 3

Чрез дерогация от член 2 забраните, предвидени в посочения член, не се прилагат за предоставянето на техническа помощ, финансиране или финансова помощ или посреднически услуги:

а)

предназначени единствено за подпомагане или използване от Интегрираната многостранна мисия на ООН за стабилизиране в Централноафриканската република (MINUSCA), мисиите на Съюза, френските сили, разположени в Централноафриканската република, както и други сили на държави – членки на ООН, предоставящи обучение и помощ, след уведомяване съгласно буква б);

б)

свързани с доставката на несмъртоносно оборудване и предоставянето на помощ, включително оперативно и неоперативно обучение на силите за сигурност на Централноафриканската република, включително държавните граждански институции в областта на правоприлагането, предназначени единствено за подпомагане на процеса на реформа на сектора на сигурност в Централноафриканската република или за използване в този процес, при координиране с MINUSCA и при условие че Комитетът по санкциите е бил уведомен предварително за предоставянето на такава помощ или услуги;

в)

свързани с доставката на несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за хуманитарни или защитни цели, при условие че Комитетът по санкциите е бил уведомен предварително за предоставянето на такава помощ или услуги;

г)

свързани със защитно облекло, включително бронежилетки и военни каски, които са временно изнесени за Централноафриканската република от персонала на ООН, персонала на Съюза или на неговите държави членки, представители на средствата за масово осведомяване или работещи в хуманитарната област и областта на развитието и подпомагащия ги персонал, единствено за тяхно лично ползване;

д)

свързани с доставката на оръжия и боеприпаси, военни транспортни средства и оборудване за силите за сигурност на Централноафриканската република, включително държавните граждански институции в областта на правоприлагането, когато тези оръжия, боеприпаси, транспортни средства или оборудване са предназначени единствено за подпомагане на процеса на реформа на сектора за сигурност в Централноафриканската република или за използване в този процес, при условие че Комитетът по санкциите е бил уведомен предварително за предоставянето на такава помощ или услуги.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 септември 2022 година

За Съвета

Председател

M. BEK


(1)  ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 51.

(2)  Регламент (ЕС) № 224/2014 на Съвета от 10 март 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република (ОВ L 70, 11.3.2014 г., стр. 1).

(3)  Решение (ОВППС) 2022/1626 на Съвета от 20 септември 2022 г. за изменение на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република (ОВ L 244, 21.9.2022 г., стр. 17).


21.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 244/3


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1622 НА КОМИСИЯТА

от 17 май 2022 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за развиващите се пазари и развитите икономики

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 325ап, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Капиталовите изисквания за пазарен риск съгласно алтернативния стандартизиран подход по членове 325в—325аш от Регламент (ЕС) № 575/2013 налагат за изчисляването на капиталовото изискване по метода на чувствителностите по членове 325г—325к да се прилагат рисковите тегла за риска от капиталови инструменти, които тегла са посочени в таблица 8 на член 325ап от същия регламент, по силата на делегирания акт, посочен в член 461а. Тъй като пазарите, представляващи развити икономики, и развиващите се пазари са взаимно изключващи се категории, следва да се поясни, че всички пазари, които не представляват развити икономики, следва да се разглеждат като развиващи се пазари.

(2)

Когато се определя кои пазари представляват развити икономики и кои са развиващи се пазари, е необходимо, от една страна, да се гарантират еднакви условия на конкуренция и, от друга страна, да се установи основан на риска подход. В това отношение определянето на списък на държавите, които представляват развити икономики, се счита за най-подходящото решение с оглед на подхода, следван от Базелския комитет по банков надзор (БКБН), и на необходимостта от постигане на общо прилагане на методологията за изчисляване на съответните изисквания за пазарен риск във всички държави членки. Въпреки че международните стандарти на БКБН следва да бъдат взети предвид, е необходимо да се направи уточнението, че пазарите на държавите членки, които са по-малко нестабилни от пазарите, признати за развити икономики в съответствие с тези международни стандарти, представляват по-скоро развити, отколкото развиващи се пазарни икономики. Освен това определянето на развитите и развиващите се пазарни икономики следва надлежно да отчита създаването на вътрешен пазар в Съюза, наличието на Европейското икономическо пространство и особеностите, свързани с отвъдморските страни и територии на някои държави членки.

(3)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от Европейския банков орган.

(4)

Европейският банков орган проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, като анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становището на създадената с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета Група на участниците от банковия сектор (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Развити икономики и развиващи се пазари

1.   За целите на определянето на рисковите тегла за чувствителности към факторите на риска от капиталови инструменти и процентите по репо сделки с капиталови инструменти в съответствие с член 325ап от Регламент (ЕС) № 575/2013 следните държави представляват развити икономики:

а)

държавите — членки на Европейския съюз;

б)

отвъдморските страни и територии, които имат специални отношения с Дания, Франция или Нидерландия, включително Фарьорските острови, както и страните и териториите, изброени в приложение II към Договора за функционирането на Европейския съюз;

в)

следните трети държави:

i)

трети държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

ii)

Австралия;

iii)

Канада;

iv)

Хонконг;

v)

Япония;

vi)

Мексико;

vii)

Нова Зеландия;

viii)

Сингапур;

ix)

Швейцария;

x)

Обединеното кралство;

xi)

Съединените американски щати.

2.   За целите на определянето на рисковите тегла за чувствителности към факторите на риска от капиталови инструменти и процентите по репо сделки с капиталови инструменти съгласно член 325ап от Регламент (ЕС) № 575/2013 държавите, които не са изброени в параграф 1 от настоящия член, представляват развиващи се пазари.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 май 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).


21.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 244/5


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1623 НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2022 година

за дерогация от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 за 2022 година по отношение на стойността на предлаганата на пазара продукция, националната стратегия и възстановяването на финансова помощ от Съюза за многогодишни ангажименти в сектора на плодовете и зеленчуците поради кризата, причинена от нашествието на Русия в Украйна

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 37, букви а) и в) и член 173, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Поради настоящата криза, която е причинена от нахлуването на Русия в Украйна на 24 февруари 2022 г. и започна малко след кризата с COVID-19, земеделските стопани във всички държави членки са изправени пред изключителни трудности. Необходимо е да се въведат мерки, чрез които да се противодейства на значителните ограничения на движението, сътресенията във веригите на доставки и логистичните проблеми, предизвикани от нашествието. Като се имат предвид дългосрочните сътресения в логистиката и във веригите на доставки, сериозните смущения в сектора вероятно ще продължат и ще се задълбочат. Логистичните проблеми направиха земеделските стопани в ЕС уязвими спрямо предизвиканите от тази криза икономически сътресения и сега те се сблъскват с финансови затруднения и проблеми с паричните потоци.

(2)

Признатите организации на производители и асоциации на организации на производители в сектора на плодовете и зеленчуците във всички държави членки срещат изключителни трудности при планирането, управлението и изпълнението на оперативните програми. Това може да доведе до забавяне на изпълнението на тези оперативни програми и съответно е възможно организациите на производители и асоциациите на организации на производители да не спазят изискванията на Съюза, установени в неговите правни разпоредби за тези оперативни програми, по-специално в Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията (2). Организациите на производители също така са уязвими спрямо сътресенията и смущенията, предизвикани от нашествието на Русия в Украйна, и срещат финансови затруднения и проблеми с паричните потоци, дължащи се на смущенията във веригите на доставки. Те изпитват логистични проблеми и трудности при прибирането на своята реколта поради недостига на работна ръка, както и трудности при достигането до потребителите поради смущения във веригите на доставки. Това се отразява непосредствено на финансовата стабилност на организациите на производители и на способността им да изпълняват оперативните програми. Това допълнително влияе на способността на организациите на производители да въвеждат мерки и действия, насочени към последиците от настоящата криза.

(3)

Причинените от нашествието на Русия в Украйна намаления на стойността на предлаганата на пазара продукция в сектора на плодовете и зеленчуците ще се отразят съществено върху размера на помощта от Съюза, получавана от организациите на производители през следващата година, тъй като размерът на помощта от Съюза се изчислява като процент от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка организация на производители. Ако през 2022 г. по причини, свързани с нашествието на Русия в Украйна, се стигне до съществена загуба в стойността на предлаганата на пазара продукция, съществува риск организациите на производители да загубят своето признаване като организации на производители, тъй като един от критериите за такова признаване е достигането на определена минимална стойност на предлаганата на пазара продукция, определена на национално равнище. Това би застрашило дългосрочната стабилност на организациите на производители. Поради това, ако през 2022 г. по причини, свързани с нашествието на Русия в Украйна, се стигне до намаление с най-малко 35 % на стойността на даден продукт и ако то настъпи извън отговорността и контрола на организациите на производители, стойността на предлаганата на пазара продукция за 2022 г. следва да бъде определена като 100 % от стойността на предлаганата на пазара продукция за предходния период. Като се има предвид същественото икономическо въздействие, което нашествието на Русия в Украйна оказва върху сектора на плодовете и зеленчуците, определеният в член 23, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 праг от 65 % от стойността през предходния период на предлаганата на пазара продукция е недостатъчен за постигане на икономическа и финансова стабилност за организациите на производители, засегнати от такава загуба на стойността на предлаганата на пазара продукция.

(4)

Държавите членки следва също така да бъдат освободени за 2022 г. от предвиденото в член 27, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 задължение да определят в националните си стратегии максималните проценти от оперативния фонд, които могат да бъдат изразходвани за индивидуални мерки или вид действия. Това следва да гарантира по-голяма гъвкавост за организациите на производители, за да могат те да предприемат мерки за преодоляване на последиците, които нашествието на Русия в Украйна има в сектора на плодовете и зеленчуците.

(5)

За да се гарантира финансовата стабилност на организациите на производители, финансовата помощ от Съюза, получавана за многогодишни ангажименти в сектора на плодовете и зеленчуците, като например екологични действия, не следва да бъде възстановявана на ЕФГЗ, както е предвидено в член 36, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891, ако е било невъзможно техните дългосрочни цели да бъдат постигнати поради прекъсването им през 2022 г. по причини, свързани с нашествието на Русия в Украйна.

(6)

Предвид необходимостта от предприемане на незабавни действия, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Като се има предвид, че изпълнението на оперативните програми се основава на календарна година, предвидените в член 1, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент дерогации по отношение на горната граница на финансовата помощ от Съюза и по отношение на баланса между мерките, заложен в националните стратегии на държавите членки, следва да се прилагат с обратно действие, считано от 1 януари 2022 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Дерогации от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 за 2022 г.

1.   Чрез дерогация от член 23, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891, ако през 2022 г. стойността на даден продукт намалее с най-малко 35 % по причини извън отговорността и контрола на организацията на производители, се смята, че стойността на предлаганата на пазара продукция от същия продукт представлява 100 % от стойността ѝ през предходния референтен период. Организацията на производители доказва пред компетентния орган на съответната държава членка, че тези условия са изпълнени.

2.   Чрез дерогация от член 27, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891, за 2022 г. не се прилага задължението на държавите членки да определят в националната си стратегия максималните проценти от оперативния фонд, които могат да бъдат изразходвани за индивидуална мярка или вид действие, с цел да се гарантира баланс между различните мерки.

3.   Чрез дерогация от член 36, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 финансовата помощ от Съюза за многогодишни ангажименти, като например екологични действия, чиито дългосрочни цели и очаквани ползи не могат да бъдат постигнати през 2022 г. поради прекъсване на тези ангажименти през 2022 г. по причини, свързани с нашествието на Русия в Украйна, не се възстановява и не се връща на ЕФГЗ.

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, параграфи 1 и 2 се прилага от 1 януари 2022 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 юли 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията от 13 март 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията (ОВ L 138, 25.5.2017 г., стр. 4).


21.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 244/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1624 НА КОМИСИЯТА

от 20 септември 2022 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/607 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Китайската народна република, разширено с цел да обхване вноса на стоманени въжета и кабели, изпратени от Мароко и Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от посочените държави, след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“), и по-специално член 11, параграф 3 и член 13, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Предходни разследвания и действащи мерки

(1)

С Регламент (ЕО) № 1796/1999 (2) Съветът наложи окончателни антидъмпингови мита върху вноса на стоманени въжета и кабели (СВК) с произход от Китайската народна република (КНР), Унгария, Индия, Мексико, Полша, Южна Африка и Украйна („първоначалните мерки“).

(2)

След преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент, с Регламент (ЕО) № 1858/2005 (3) Съветът запази първоначалните мерки, наложени върху вноса на СВК с произход от КНР, Индия, Южна Африка и Украйна. Срокът на действие на мерките, приложими по отношение на вноса с произход от Мексико, изтече на 18 август 2004 г. (4). Тъй като Унгария и Полша се присъединиха към Европейския съюз на 1 май 2004 г., мерките по отношение на тях бяха прекратени на тази дата. Срокът на действие на мерките, приложими по отношение на вноса с произход от Индия, изтече на 17 ноември 2010 г. (5).

(3)

През май 2010 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 400/2010 (6) Съветът разшири обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1858/2005 върху вноса на СВК с произход от КНР, към вноса на СВК, изпращани от Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от Република Корея, вследствие на разследване във връзка със заобикаляне на мерките, проведено съгласно член 13 от основния регламент („мярката срещу заобикалянето“). На някои корейски производители износители беше предоставено освобождаване от мярката срещу заобикалянето, тъй като беше установено, че те не заобикалят окончателните антидъмпингови мита.

(4)

През януари 2012 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 102/2012 (7) след преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент, Съветът наложи антидъмпингово мито по отношение на вноса на СВК с произход, inter alia, от КНР, чийто обхват беше разширен, така че да включва и вносът от Република Корея. Със същия регламент Съветът прекрати процедурата по отношение на вноса на СВК с произход от Южна Африка.

(5)

През април 2018 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/607 (8) след преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент, Комисията наложи антидъмпингово мито по отношение на вноса на СВК с произход, inter alia, от КНР, чийто обхват беше разширен, така че да включва и Република Корея.

(6)

Действащите понастоящем окончателни антидъмпингови мита възлизат на 60,4 %.

1.2.   Искане за промяна на наименованието

(7)

На 6 май 2020 г. Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, един от корейските производители износители — както е посочено в съображение (3) — който е освободен от мярката за заобикаляне, уведоми Комисията, че е променило наименованието си на Youngwire (Youngwire или „дружеството“).

(8)

Youngwire поиска Комисията да потвърди, че промяната на наименованието не засяга правото му да се ползва от освобождаването от антидъмпинговото мито с разширен обхват, предоставено на дружеството с предишното му наименование.

(9)

Комисията разгледа предоставената информация и заключи, че Youngwire е преминало през реорганизация, включително чрез придобиването на активите на друг корейски износител, който също се ползва от освобождаването, Dae Heung Industrial Co. Ltd.).

(10)

Комисията счете, че тези значителни промени, които станаха известни в контекста на искането за промяна на наименованието, биха могли да засегнат правото на дружеството на освобождаване от мерките срещу заобикалянето.

(11)

Поради това Комисията счете, че са налице достатъчно доказателства, че обстоятелствата, въз основа на които е предоставено освобождаването на Youngwire с предишното му наименование, може да са се променили значително и че тези промени са с дълготраен характер, което дава основание за започване на частичен междинен преглед.

1.3.   Започване на частичен междинен преглед

(12)

На 5 август 2021 г. въз основа на информацията, посочена в съображения (9)—(11), Комисията реши по собствена инициатива да започне частичен междинен преглед, ограничен до разглеждането на освобождаването, предоставено на Youngwire с предишното му наименование, в съответствие с член 11, параграф 3 във връзка с член 13, параграф 4 от основния регламент. Целта на прегледа беше да се установи дали Youngwire все още има право на освобождаване от мярката срещу заобикалянето.

1.4.   Разследван период в рамките на прегледа

(13)

Разследването обхвана периода от 1 януари 2015 г. до 30 юни 2021 г. („разследвания период в рамките на прегледа“). Бяха събрани данни за разследвания период, за да се разследва, inter alia, дали е налице промяна в схемите на търговия след реорганизацията на дружеството и какви, ако има такива, са процедурите и проверките, които Youngwire е въвело, за да се предотврати продажбата на китайски продукти като корейски продукти и по този начин да се заобиколят митата. За периода от 1 юли 2020 г. до 30 юни 2021 г. („отчетния период“) бяха събрани по-подробни данни, включително данни за продажбите и покупките на ниво сделки.

1.5.   Заинтересовани страни

(14)

В известието за започване (9) заинтересованите страни бяха приканени да се свържат с Комисията, за да вземат участие в прегледа. Освен това Комисията изрично информира Youngwire за започването на прегледа и го прикани да участва.

(15)

Заинтересованите страни имаха възможност да представят коментари относно започването на прегледа и да поискат да бъдат изслушани от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури.

1.5.1.   Въпросници

(16)

Комисията изпрати въпросник на Youngwire, а дружеството от своя страна предостави отговори на въпросника.

1.5.2.   Контролно посещение

(17)

Комисията потърси и провери цялата информация, счетена за необходима с цел да се установи дали Youngwire все още има право на освобождаване от мярката срещу заобикалянето. В съответствие с член 16 от основния регламент беше извършено контролно посещение в помещенията на Youngwire в Changwon и Busan, Република Корея.

2.   ПРОДУКТ, ПРЕДМЕТ НА ПРЕГЛЕДА

(18)

Продуктът, предмет на настоящия преглед, е същият като при първоначалното разследване и при следващите прегледи с оглед изтичане на срока на действие, т.е. стоманени въжета и кабели, включително плътно навитите многоснопови въжета, с изключение на въжета и кабели от неръждаема стомана, с максимално напречно сечение, надвишаващо 3 mm, с произход от КНР („продуктът, предмет на прегледа“), понастоящем класирани в кодове по КН ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 и ex 7312 10 98 (кодове по ТАРИК 7312108119, 7312108319, 7312108519, 7312108919 и 7312109819), като обхватът е разширен, за да включи същите стоманени въжета и кабели, изпращани от Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от Република Корея (кодове по ТАРИК 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 и 7312109813).

3.   РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОСВОБОЖДАВАНЕТО, ПРЕДОСТАВЕНО НА YOUNG HEUNG/YOUNGWIRE

(19)

Както е посочено в съображение (12), обхватът на настоящия частичен междинен преглед беше ограничен до разглеждане дали освобождаването, предоставено на Youngwire, е все още приложимо след реорганизацията му. По-специално при разследването беше преценено дали дружеството е участвало в практики на заобикаляне, определени в член 13, параграфи 1 и 2 от основния регламент.

(20)

В съответствие с член 13, параграф 1 от основния регламент Комисията първо провери дали е налице промяна в схемите на търговия с участието на Youngwire вследствие на неговата реорганизация и промяната на наименованието.

3.1.   Промяна в схемите на търговия

(21)

Експортните продажби на Youngwire за Съюза като цяло са останали на относително стабилно равнище по време на разследвания период в рамките на прегледа, без осезаема промяна след реорганизацията. Също така не е имало увеличение на вноса от КНР по време на разследвания период в рамките на прегледа преди или след реорганизацията.

(22)

По време на разследването във връзка със заобикалянето на мерките Youngwire беше един от производителите, свързани с производител износител от КНР, спрямо който се прилагат първоначалните мерки. Нямаше обаче доказателства, че тази връзка е създадена или използвана за заобикаляне на съществуващите мерки по отношение на вноса с произход от КНР и поради това е предоставено освобождаване. При настоящото разследване беше установено, че това положение не се е променило след реорганизацията на Youngwire.

(23)

Също така беше установено, че Youngwire е закупило част от продукта, предмет на прегледа, от свързаното с него дружество в КНР. Продуктът, предмет на прегледа, обаче, закупен от свързаното с него дружество в КНР преди и след реорганизацията и промяната на наименованието, е бил препродаван само на вътрешния пазар в Република Корея и на други експортни пазари, но не е бил изнасян за Съюза. Освен това обемите, закупени от свързаното с него дружество, не са се увеличили след реорганизацията. Поради това Комисията стигна до заключението, че няма доказателства, че след реорганизацията на Youngwire, нито по време на разследвания период в рамките на прегледа, е настъпила засягаща дружеството промяна в схемите на търговия по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент.

3.2.   Трансбордиране на произведени в Китай СВК през свързаното дружество в Република Корея

(24)

Освен това Комисията провери дали е налице практика, процес или дейност, посочени в член 13, параграф 1, трета алинея от основния регламент, които биха показали заобикаляне на мерките. В това отношение Комисията първо прецени дали дружеството има достатъчно действително производство на стоманени въжета и кабели, което съответства на експортните продажби за Съюза. Комисията установи, че дружеството действително има достатъчно производство на стоманени въжета и кабели, което съответства на експортните продажби за Съюза.

(25)

Второ, както беше упоменато в съображение (21), дружеството също така е закупило част от продукта, предмет на прегледа, от свързаното с него дружество в КНР. Комисията разгледа процедурите и проверките, които възпрепятстват продажбата на китайски продукти като корейски и по този начин заобикалят митата. Поради това Комисията преразгледа ИТ системите на Youngwire, използвани за проследяване на собствените продукти чрез производствения процес и продажбите, и провери по същество документалните доказателства, за да гарантира, че само продуктите, изнасяни за Съюза и произведени от дружеството, се ползват от освобождаването от мерките срещу заобикалянето. Това включваше и съществени проверки на сделките, извършени през целия разследван период в рамките на прегледа.

(26)

При разследването беше разкрито, че системата за проследяване на дружеството е гарантирала, че продуктите, които се ползват от освобождаването от мярката срещу заобикалянето, са произведени от Youngwire в собствените му производствени съоръжения в Република Корея.

(27)

Въз основа на това Комисията стигна до заключението, че продуктите, предмет на прегледа, изнасяни за пазара на Съюза, могат да бъдат недвусмислено проследени и че през разследвания период в рамките на прегледа дружеството не е извършвало трансбордиране на китайски продукти към пазара на Съюза.

3.3.   Комплектуване

(28)

Комисията също така прецени дали има признаци за заобикаляне на действащите антидъмпингови мерки чрез операции по комплектуване в съответствие с член 13, параграф 2 от основния регламент.

(29)

Съгласно член 13, параграф 2 от основния регламент комплектуването се разглежда като заобикаляне на действащите мерки, когато:

а)

комплектуването започва или значително нараства от началото на или непосредствено преди началото на започване на процедура по антидъмпингово разследване и частите, от които се комплектува стоката са с произход от страната, на която са наложени мерки; както и

б)

частите съставляват 60 % или повече от общата стойност на всички части на комплектувания продукт, като не се разглежда обаче като заобикаляне случаят, когато добавената стойност на включените в комплектуването или докомплектуването части надвишава 25 % от производствените разходи; и

в)

възстановителният ефект на митото, изразен като цени и/или количества на комплектувания сходен продукт, намалява и има доказателства за дъмпинг по отношение на нормалните стойности, предварително установени за сходни или подобни продукти.

(30)

Комисията събра и провери подробна информация относно снабдяването със суровини на Youngwire, производствените му процеси и счетоводното отчитане на разходите. При разследването беше установено, че стойността на суровините, внесени и използвани в производствения процес, не надвишава прага от 60 % от общата стойност на частите на комплектувания продукт в съответствие с член 13, параграф 2 от основния регламент. Комисията също така установи, че добавената стойност на включените части надвишава прага от 25 %, определен в член 13, параграф 2 от основния регламент.

(31)

Въз основа на това при разследването се стигна до заключението, че не са извършвани операции по комплектуване, които да бъдат квалифицирани като заобикаляне на мерките съгласно член 13, параграф 2 от основния регламент. С оглед на тези констатации не беше необходимо да се оценяват останалите критерии в член 13, параграф 2 от основния регламент.

4.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАЗГЛАСЯВАНЕ

(32)

Въз основа на гореизложеното при разследването не бяха установени практики на заобикаляне на мерките по отношение на Youngwire. Следователно частичният междинен преглед се прекратява, без да се отменя освобождаването от разширените мита, предоставено на Youngwire.

(33)

Комисията установи също така, че промяната на наименованието е надлежно регистрирана от съответните органи в Република Корея. С оглед на констатациите от настоящия частичен междинен преглед промяната на наименованието и свързаната с нея организационна промяна не са довели до нови отношения с други групи дружества, които не бяха разследвани от Комисията, или биха могли да засегнат правата на износителя да се ползва от освобождаването от мерките за заобикаляне, установени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 400/2010 и потвърдени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/607.

(34)

Следователно тази промяна на наименованието не засяга констатациите в Регламент за изпълнение (ЕС) № 400/2010, и по-специално предоставеното на дружеството освобождаване от антидъмпинговото мито.

(35)

Промяната на наименованието следва да влезе в сила от датата, на която дружеството е уведомило Комисията, че е променило наименованието си, както е посочено в съображение (7) по-горе.

(36)

Предвид изложеното в съображенията по-горе Комисията счете за целесъобразно да измени Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/607, за да отрази промененото наименование на дружеството, за което преди това беше определен допълнителен код по ТАРИК C969.

(37)

Заинтересованите страни бяха съответно информирани за това и им бе дадена възможност да представят коментари.

(38)

Комисията получи коментари само от Youngwire. Дружеството се съгласи с констатациите и заключенията на Комисията. То обаче посочи, че с оглед на дългите процедури, т.е. времевата рамка на този междинен преглед, и освен това на забавянето на неговото започване, дружеството е изнасяло разглеждания продукт за Съюза под наименованието Young Heung Iron. Поради това дружеството поиска последиците за промяната на наименованието да настъпят едва след влизането в сила на настоящия регламент или като друга възможност поиска от Комисията да определи допълнителния код A969 на Youngwire от 6 май 2020 г. и на Young Heung Iron & Steel Co., Ltd за периода от 6 май 2020 г. до влизането в сила на настоящия регламент. Според дружеството това решение би било в съответствие с констатациите от разследването, че двете наименования са свързани с едно и също дружество.

(39)

В тази връзка Комисията стигна до заключението, че Young Heung Iron & Steel Co., Ltd и Youngwire всъщност са едно и също дружество за целите на антидъмпинговото мито. Тъй като с което и да е от двете наименования дружеството продължава да има право на освобождаване от мито, Комисията счете за целесъобразно последиците от настоящия регламент по отношение на промяната на наименованието на дружеството да настъпят едва след влизането в сила на настоящия регламент.

(40)

Настоящият регламент е в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 1, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/607 се изменя, както следва:

„Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam“

A969“

се заменя със:

„YOUNGWIRE, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam“

A969“

Допълнителният код по ТАРИК A969, предоставен преди това на Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, се прилага за YOUNGWIRE, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 септември 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  Регламент (ЕО) № 1796/1999 на Съвета от 12 август 1999 г. относно налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху внос на стоманени въжета и кабели, произведени в Китайската народна република, Унгария, Индия, Мексико, Полша, Южна Африка и Украйна, и прекратяване на антидъмпинговата процедура по отношение на вносни стоки с произход в Република Корея (ОВ L 217, 17.8.1999 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1858/2005 на Съвета от 8 ноември 2005 г. за въвеждане на окончателни антидъмпингови мита върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Китайската народна република, Индия, Южна Африка и Украйна след преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96 (ОВ L 299, 16.11.2005 г., стр. 1).

(4)  Известие за изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки (ОВ C 203, 11.8.2004 г., стр. 4).

(5)  Известие за изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки (ОВ C 311, 16.11.2010 г., стр. 16).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 400/2010 на Съвета от 26 април 2010 г. за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1858/2005 върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход, inter alia, от Китайската народна република, към вноса на стоманени въжета и кабели, изпращани от Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от Република Корея, и за прекратяване на разследването по отношение на вноса, изпращан от Малайзия (ОВ L 117, 11.5.2010 г., стр. 1).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 102/2012 на Съвета от 27 януари 2012 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Китайската народна република и Украйна, разширено с цел да обхване вноса на стоманени въжета и кабели, изпратени от Мароко, Молдова и Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от същите страни, след преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 и за прекратяване на процедурата за преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие по отношение на вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Южна Африка съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 (ОВ L 36, 9.2.2012 г., стр. 1).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/607 на Комисията от 19 април 2018 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Китайската народна република, разширено с цел да обхване вноса на стоманени въжета и кабели, изпратени от Мароко и Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от посочените държави, след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 101, 20.4.2018 г., стр. 40).

(9)  Известие за започване на частичен междинен преглед на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Китайската народна република, чийто обхват е разширен и към вноса на стоманени въжета и кабели, изпращан от Република Корея, независимо дали е деклариран с произход от Република Корея (ОВ C 313, 5.8.2021 г., стр. 9).


РЕШЕНИЯ

21.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 244/15


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/1625 НА СЪВЕТА

от 20 септември 2022 година

относно последиците от решението на върховния представител относно реорганизацията на структурите за гражданско управление на кризи в Европейската служба за външна дейност по отношение на функцията на командващ гражданските операции за граждански мисии за управление на кризи

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

С Решение ADMIN (2022) 50 от 3 август 2022 г. върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност („върховният представител“) взе решение за реорганизация на централната администрация на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), по-специално по отношение на управлението на способностите за планиране и провеждане на граждански операции (СРСС), посочени в член 4, параграф 3, буква а), трето тире от Решение № 2010/427/ЕС на Съвета (1).

(2)

По-специално върховният представител реши, че от 16 септември 2022 г. СРСС ще бъдат поставени под ръководството на управляващ директор, а не под ръководството на директор.

(3)

Управляващият директор на структурата СРСС ще упражнява също така, въз основа на и в съответствие с всяко решение на Съвета за създаване на гражданска мисия за управление на кризи съгласно член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, функцията на командващ гражданските операции.

(4)

Вследствие на това и за да се гарантира правната сигурност, всички позовавания на директора на структурата СРСС в съществуващите решения на Съвета за създаване на гражданска мисия за управление на кризи следва да се четат, считано от 16 септември 2022 г., като позовавания на управляващия директор на структурата СРСС. Бъдещите решения на Съвета за създаване на гражданска мисия за управление на кризи следва да предвиждат, че управляващият директор на структурата СРСС ще изпълнява функцията на командващ гражданските операции,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Вследствие на решението на върховния представител да постави структурата „Способности за планиране и провеждане на граждански операции“ (СРСС) в рамките на ЕСВД под ръководството на управляващ директор, съответните разпоредби на съществуващите решения на Съвета за създаване на гражданска мисия за управление на кризи, в които се предвижда, че директорът на структурата СРСС е командващ гражданските операции, се прилагат по отношение на управляващия директор на структурата СРСС.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Прилага се от 16 септември 2022 г.

Съставено в Брюксел на 20 септември 2022 година.

За Съвета

Председател

M. BEK


(1)  Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30).


21.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 244/17


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/1626 НА СЪВЕТА

от 20 септември 2022 година

за изменение на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 23 декември 2013 г. Съветът прие Решение 2013/798/ОВППС (1) относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република.

(2)

Съветът счита, че заглавието на Решение 2013/798/ОВППС следва да бъде изменено.

(3)

На 29 юли 2022 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации прие Резолюция 2648 (2022). С посочената резолюция се удължава срокът на прилагане на мерките и се изменят изключенията от оръжейното ембарго.

(4)

Поради това Решение 2013/798/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2013/798/ОВППС се изменя, както следва:

1)

Заглавието се заменя със следното:

 

„Решение 2013/798/ОВППС на Съвета от 23 декември 2013 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република“

2)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 буква в) се заменя със следното:

„в)

продажбата, доставката, трансфера или износа на оръжие и свързани с него материали, внесени в ЦАР от силите на Чад или Судан единствено с цел да бъдат използвани от международни патрули на тристранните сили, създадени на 23 май 2011 г. в Хартум от ЦАР, Чад и Судан, за повишаване на сигурността в общите гранични зони в сътрудничество с MINUSCA, след предварителното уведомяване на Комитета;“

б)

в параграф 1 буква ж) се заменя със следното:

„г)

продажбата, доставката, трансфера или износа на оръжия и боеприпаси, военни транспортни средства и оборудване и предоставянето на съответната помощ за силите за сигурност на ЦАР, включително държавните граждански институции в областта на правоприлагането, когато тези оръжия, боеприпаси, транспортни средства и оборудване са предназначени единствено за подпомагане или използване в процеса на реформа на сектора за сигурност в ЦАР, след предварителното уведомяване на Комитета; или“

в)

в параграф 1 буква з) се заличава;

г)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Държавите членки уведомяват Комитета преди извършването на продажба, доставка, трансфер или износ, разрешени съгласно параграф 1, букви а), б), в), г), е) и ж).“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 20 септември 2022 година.

За Съвета

Председател

M. BEK


(1)  Решение 2013/798/ОВППС на Съвета от 23 декември 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 51).


21.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 244/19


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1627 НА КОМИСИЯТА

от 19 септември 2022 година

за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 относно спешни мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки

(нотифицирано под номер C(2022) 6786)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 259, параграф 1, буква в) от него,

като има предвид, че:

(1)

Високопатогенната инфлуенца по птиците (HPAI) е инфекциозно вирусно заболяване по птиците, което може да има тежки последици за рентабилността на птицевъдството и да причини смущения в търговията в рамките на Съюза и в износа към трети държави. Вирусите на HPAI могат да заразяват прелетните птици, които след това при своите пролетни и есенни миграции могат да разпространяват същите вируси на големи разстояния. Поради това присъствието на вируси на HPAI при дивите птици създава постоянна заплаха от пряко и косвено въвеждане на тези вируси в животновъдни обекти, в които се отглеждат домашни птици или птици, отглеждани в плен. При появата на огнище на HPAI съществува риск болестотворният агент да се разпространи към други животновъдни обекти, в които се отглеждат домашни птици или птици, отглеждани в плен.

(2)

С Регламент (ЕС) 2016/429 се установява нова законодателна рамка за профилактика и контрол на болестите по животните, които се предават на животните или на хората. HPAI попада в обхвата на определението за болест от списъка в този регламент и е обект на правилата за профилактика и контрол на болестите, изложени в него. Освен това Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисията (2) допълва Регламент (ЕС) 2016/429 по отношение на правилата за профилактика и контрол на някои болести от списъка, включително мерките за контрол на болестта по отношение на HPAI.

(3)

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 на Комисията (3) беше прието в рамките на Регламент (ЕС) 2016/429 и в него се определят спешни мерки на равнището на Съюза във връзка с огнищата на HPAI.

(4)

По-конкретно в Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 се предвижда, че защитните и надзорните зони и допълнителните ограничителни зони, определени от държавите членки вследствие на огнища на HPAI в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, трябва да включват най-малко областите, посочени като защитни, надзорни и допълнителни ограничителни зони в приложението към същото решение за изпълнение.

(5)

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 наскоро беше изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1483 на Комисията (4) след появата на огнища на HPAI при домашни птици или птици, отглеждани в плен, в Германия, Испания, Франция, Нидерландия и Португалия, които огнища трябваше да бъдат отразени в посоченото приложение.

(6)

След датата на приемане на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1483 Германия, Испания, Франция и Нидерландия уведомиха Комисията за поява на нови огнища на HPAI в животновъдни обекти, в които се отглеждат домашни птици или птици, отглеждани в плен, и които са разположени в провинция Долна Саксония в Германия, в провинция Guadalajara в Испания, в департаменти Ain, Ille-et-Vilaine, Meuse и Somme във Франция и в провинции Gelderland, Friesland, Noord-Holland, Overijssel, Zuid-Holland и Utrecht в Нидерландия.

(7)

Компетентните органи на Германия, Испания, Франция и Нидерландия предприеха необходимите мерки за контрол на болестта, изисквани съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, включително създаването на защитни и надзорни зони около посочените огнища.

(8)

Освен това някои огнища, потвърдени в Германия и Нидерландия, се намират в непосредствена близост до границата между двете държави членки. Поради това компетентните органи на тези държави членки надлежно си сътрудничиха с оглед на създаването на необходимите защитни и надзорни зони в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, тъй като защитните и надзорните зони обхващат и части от територията както на Нидерландия, така и на Германия.

(9)

Комисията разгледа мерките за контрол на болестта, предприети от Германия, Испания, Франция и Нидерландия, в сътрудничество с тези държави членки и се увери, че границите на защитните и надзорните зони в Германия, Испания, Франция и Нидерландия, създадени от компетентните органи на посочените държави членки, са на достатъчно разстояние от животновъдните обекти, в които са потвърдени огнищата на HPAI.

(10)

С цел да се предотвратят излишни затруднения за търговията в рамките на Съюза и да се избегне налагането на необосновани пречки пред търговията от страна на трети държави, е необходимо на равнището на Съюза и в сътрудничество с Германия, Испания, Франция и Нидерландия спешно да бъдат описани новите защитни и надзорни зони, създадени от посочените държави членки в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687.

(11)

Поради това защитните и надзорните зони за Германия, Испания, Франция и Нидерландия, включени в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641, следва да бъдат изменени.

(12)

Освен това Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 се прилага до 30 септември 2022 г. Срокът на ограниченията, приложими в ограничителните зони, определени от Германия, Испания, Франция и Нидерландия в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, обаче продължава след 30 септември 2022 г.

(13)

Освен това поради факта, че продължава установяването на вируси на HPAI при дивите птици в Съюза, и поради риска от разпространение на болестта от прелетните диви птици през есенния им миграционен сезон, е налице нарастващ риск от поява на нови огнища при домашни птици и птици, отглеждани в плен.

(14)

Поради това е целесъобразно срокът на прилагане на Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 да бъде удължен до 30 септември 2023 г., за да се обхване предстоящият годишен миграционен сезон на прелетните диви птици. При това удължаване се вземат предвид и текущите промени в епизоотичната обстановка в Съюза по отношение на HPAI и съответните рискове за здравето на животните, произтичащи от евентуални бъдещи огнища на тази болест. Поради това член 4 от посоченото решение за изпълнение следва да бъде съответно изменен.

(15)

Освен това през неотдавнашните високорискови периоди на есенната и пролетната миграция на дивите птици бяха потвърдени в Съюза голям брой огнища при домашни птици и птици, отглеждани в плен. Вследствие на това броят на ограничителните зони, създадени от държавите членки за тези огнища и включени в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641, се увеличи значително и стана трудно да се установи кои зони съответстват на кои огнища. Поради това в таблиците в части А и Б от приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 следва да се добави нова колона, която да съдържа референтния номер на конкретното огнище, съобщен от държавата членка на Комисията и на другите държави членки чрез Информационната система за болестите по животните (ADIS) в съответствие с член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2002 на Комисията (5), за да може да се разбере по-добре връзката между отделните огнища и съответните ограничителни зони.

(16)

Съответно приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 следва да бъде изменено с цел да се актуализира въведената регионализация на равнището на Съюза, като се вземат предвид новите защитни и надзорни зони, надлежно създадени от Германия, Испания, Франция и Нидерландия в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, и бъде посочен срокът на приложимите в тях мерки.

(17)

Също така в таблиците в части А и Б от приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 следва да се добави нова колона, която да съдържа референтните номера по ADIS на огнищата, съответстващи на защитните и надзорните зони.

(18)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 следва да бъде съответно изменено.

(19)

Предвид неотложността на епизоотичната обстановка в Съюза по отношение на разпространението на HPAI е важно измененията, които е необходимо да бъдат направени с настоящото решение в Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641, да породят действие възможно най-скоро.

(20)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 се изменя, както следва:

1.

В член 4 датата „30 септември 2022 г.“ се заменя с датата „30 септември 2023 г.“;

2.

приложението се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 19 септември 2022 година.

За Комисията

Stella KYRIAKIDES

Член на Комисията


(1)  ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисията от 17 декември 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правила за профилактика и контрол на някои болести от списъка (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 64).

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 на Комисията от 16 април 2021 г. относно спешните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (OВ L 134, 20.4.2021 г., стр. 166).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1483 на Комисията от 2 септември 2022 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 относно спешните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 233, 8.9.2022 г., стр. 52).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2002 на Комисията от 7 декември 2020 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомяването и докладването на равнището на Съюза за болести от списъка, по отношение на форматите и процедурите за представяне и докладване на програми за надзор на равнището на Съюза и на програми за ликвидиране на болести, както и по отношение на заявлението за признаване на статут „свободен от болест“ и на компютризираната информационна система (ОВ L 412, 8.12.2020 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ А

Защитни зони по членове 1 и 2 в засегнатите държави членки (*):

Държава членка: Германия

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00046

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinde Löningen

21.9.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00051

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: : 8.059453 / 53.002505

Betroffen sind Teile der Gemeinde Bösel und Garrel

3.10.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00047

Landkreis Emsland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.104553 / 52.73651

Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist

22.9.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00050

Landkreis Emsland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.090579 / 52.733247

Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems) und Twist

4.10.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00045

Landkreis Oldenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dötlingen, Ganderkesee und Prinzhöfte.

15.9.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00046

Landkreis Osnabrück

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinden Berge und Menslage.

21.9.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00048

Landkreis Vechta

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bakum, Dinklage, Lohne und Holdorf.

24.9.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00049

Landkreis Grafschaft Bentheim

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.734908 / 52.622842

Betroffen sind Teile der Gemeinde Laar.

28.9.2022 г.

Държава членка: Испания

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

ES-HPAI(P)-2022-00033

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Cortegana contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7487797, lat 37,9657681

7.9.2022 г.

ES-HPAI(P)-2022-00034

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Aracena contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,4810241, lat 37,8458011

13.9.2022 г.

ES-HPAI(P)-2022-00035

Those parts in the province of Badajoz of the comarca of Azuaga contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,85867886940119, lat 38,2579862102977

23.9.2022 г.

ES-HPAI(P)-2022-00036

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418

17.10.2022 г.

Държава членка: Франция

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Département: Ain (01)

FR-HPAI(P)-2022-01372

FR-HPAI(P)-2022-01374

CHALAMONT

DOMPIERRE-SUR-VEYLE

LE PLANTAY

MARLIEUX

SAINT-NIZIER-LE-DESERT

SAINT-PAUL-DE-VARAX

17.9.2022 г.

Département: Ille-et-Vilaine (35)

FR-HPAI(P)-2022-01373

LA CHAPELLE-DU-LOU

IRODOUËR

LANDUJAN

MEDREAC

SAINT-PERN

21.9.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01376

ST ONEN LA CHAPELLE en totalité

LE CROUAIS en totalité

ST MEEM LE GRAND en totalité

MONTAUBAN DE BRETAGNE partie de la commune située à l'Ouest du triangle formé par les routes nationales 12 et 164

30.9.2022 г.

Département: Meuse (55)

FR-HPAI(P)-2022-1375

BISLEE entiere

CHAUVONCOURT entiere

HAN-SUR-MEUSE entiere

KOEUR-LA-GRANDE entiere

KOEUR-LA-PETITE entiere

SAINT-MIHIEL sud D907 - Av 40e division.

2.10.2022 г.

Département: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01371

MENEAC Partie de la commune au sud de la D 763 et à l'ouest de la D 106

MOHON Partie de la commune au nord de la D 2

15.9.2022 г.

Département: Somme (80)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00229

FOREST-L'ABBAYE

HAUTVILLERS-OUVILLE

LAMOTTE-BULEUX

LE TITRE

NOUVION

SAILLY-FLIBEAUCOURT

20.9.2022 г.

FR-HPAI(NON-P)-2022-00228

BONNAY

CORBIE

FRANVILLERS

HEILLY

MERICOURT-L'ABBE

RIBEMONT-SUR-ANCRE

VAUX-SUR-SOMME

20.9.2022 г.

Държава членка: Нидерландия

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Municipality Medemblik, province Noordholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00591

Those parts of the municipality Medemblik and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.01931 lat 52.74081

14.9.2022 г.

Municipality Nissewaard, province Zuidholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00588

Those parts of the municipality Nissewaard and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.33125 lat 51.84625

15.9.2022 г.

Municipality Nieuwkoop, province Zuidholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00592

Those parts of the municipality Nieuwkoop contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.71467 lat 52.17179.

17.9.2022 г.

Municipality Noardeast-Fryslân, province Friesland

NL-HPAI(P)-2022-00059

Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.88817 lat 53.33674

24.9.2022 г.

Municipality Barneveld, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00060

Those parts of the municipality Barneveld contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63505 lat 52.1597

23.9.2022 г.

Municipality Bunschoten Spakenburg, province Utrecht

NL-HPAI(NON-P)-2022-00593

Those parts of the municipality Bunschoten-Spakenburg contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.38899 lat 52.214482.

22.9.2022 г.

Municipality Waadhoeke, province Friesland

NL-HPAI(P)-2022-00061

Those parts of the municipality Waadhoeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.58397 lat 53.21831

24.9.2022 г.

Municipality Hollands Kroon, province Noordholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00604

Those parts of the municipality Hollands Kroon contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.06838 lat 52.89744

27.9.2022 г.

Municipality Klazienaveen, province Drenthe

DE-HPAI(P)-2022-00047

Those parts of the municipality Klazienaveen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.104553 lat 52.73651

22.9.2022 г.

Municipality Hardenberg, Province Overijssel

DE-HPAI(P)-2022-00049

Those parts of the province Overijssel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.734908, lat 52.622842.

28.9.2022 г.

Province Overijssel

DE-HPAI(P)-2022-00050

Those parts of the province Overijssel in the Netherlands contained within a circle Twist of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.090579 lat 52.733247

3.10.2022 г.

Municipality De Krim, province Overijssel

NL-HPAI(P)-2022-00062

Those parts of the municipality De Krim contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,59576, lat 52, 64419

30.9.2022 г.

Municipality Barneveld IV, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00063

Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.598911 lat 52.1420635

27.9.2022 г.

Държава членка: Португалия

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

PT-HPAI(P)-2022-00007

The parts of Vendas Novas and Montemor-o-Novo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.652439N, 8.4827665W

28.9.2022 г.

PT-HPAI(P)-2022-00008

The parts of Benavente and Montijo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.829589N, 8.710556W

21.10.2022 г.

ЧАСТ Б

Надзорни зони по членове 1 и 3 в засегнатите държави членки (*):

Държава членка: Германия

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00051

Landkreis Ammerland

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: : 8.059453 / 53.002505

Betroffen sind Teile der Gemeinde Edewecht.

12.10.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00046

Landkreis Cloppenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinden Essen, Lastrup und Löningen.

30.9.2022 г.

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinde Löningen.

22.9.2022 г. — 30.9.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00051

Landkreis Cloppenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: : 8.059453 / 53.002505

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bösel, Emstek und Garrel, sowie der Städte Friesoythe und Cloppenburg.

12.10.2022 г.

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: : 8.059453 / 53.002505

Betroffen sind Teile der Gemeinde Bösel und Garrel

4.10.2022 г. — 12.10.2022 г.

Landkreis Oldenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: : 8.059453 / 53.002505

Betroffen sind Teile der Gemeinden Wardenburg und Großenkneten.

12.10.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00047

Landkreis Emsland

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.104553 / 52.73651

Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist

1.10.2022 г.

Landkreis Emsland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.104553 / 52.73651

Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist

23.9.2022 г. — 1.10.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00046

Landkreis Emsland

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dohren und Herzlake.

30.9.2022 г.

Landkreis Osnabrück

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinden Ankum, Badbergen, Berge, Bippen, Eggermühlen, Kettenkamp, Nortrup, Menslage und Quakenbrück.

30.9.2022 г.

Landkreis Osnabrück

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinden Berge und Menslage.

22.9.2022 г. — 30.9.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00050

Landkreis Emsland

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.090579 / 52.733247

Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist.

13.10.2022 г.

Landkreis Emsland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.090579 / 52.733247

Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems) und Twist.

5.10.2022 г. – 13.10.2022 г.

NL-HPAI(P)-2022-00062

Landkreis Grafschaft Bentheim

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.595763 / 52.644188

Betroffen sind Teile der Gemeinde Laar.

9.10.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00042

DE-HPAI(P)-2022-00043

DE-HPAI(P)-2022-00044

Landkreis Vechta

Vereinigung aus den 10 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

8.101651 / 52.617726

8.098485 / 52.614376

8.103228 / 52.617181

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dinklage, Holdorf, Bakum, Lohne (Oldenburg), Steinfeld (Oldenburg), Holdorf, Neuenkirchen-Vörden und Damme.

22.9.2022 г.

Landkreis Vechta

Vereinigung aus den 3 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

8.101651 / 52.617726

8.098485 / 52.614376

8.103228 / 52.617181

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dinklage und Holdorf.

14.9.2022 г. — 22.9.2022 г.

Landkreis Osnabrück

Vereinigung aus den 10 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

8.101651 / 52.617726

8.098485 / 52.614376

8.103228 / 52.617181

Betroffen sind Teile der Gemeinde Badbergen, Quakenbrück, Gehrde und Bersenbrück.

22.9.2022 г.

Landkreis Osnabrück

Vereinigung aus den 3 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

8.101651 / 52.617726

8.098485 / 52.614376

8.103228 / 52.617181

Betroffen sind Teile der Gemeinde Badbergen.

14.9.2022 г. — 22.9.2022 г.

Landkreis Cloppenburg

Vereinigung aus den 10 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

8.101651 / 52.617726

8.098485 / 52.614376

8.103228 / 52.617181

Betroffen sind Teile der Gemeinde Essen (Oldenburg).

22.9.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00045

Landkreis Oldenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dötlingen, Dünsen, Ganderkesee, Groß Ippener, Hatten, Harpstedt, Hude, Kirchseelte, Prinzhöfte, Wildeshausen und Winkelsett.

24.9.2022 г.

Landkreis Oldenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dötlingen, Ganderkesee und Prinzhöfte.

16.9.2022 г. — 24.9.2022 г.

Stadt Delmenhorst

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638

Betroffen ist ein Teil der Stadt Delmenhorst.

24.9.2022 г.

Landkreis Diepholz

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638

Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Stuhr.

24.9.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00048

Landkreis Vechta

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bakum, Dinklage, Lohne, Steinfeld, Holdorf und der Stadt Vechta.

3.10.2022 г.

Landkreis Vechta

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bakum, Dinklage, Lohne und Holdorf.

25.9.2022 г. — 3.10.2022 г.

Landkreis Cloppenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191

Betroffen sind Teile der Gemeinden Cappeln und Essen.

3.10.2022 г.

Landkreis Osnabrück

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191

Betroffen sind Teile der Gemeinden Badbergen, Gehrde und Quakenbrück.

3.10.2022 г.

DE-HPAI(P)-2022-00049

Landkreis Grafschaft Bentheim

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.734908 / 52.622842

Betroffen sind Teile der Gemeinden Emlichheim, Itterbeck, Laar, Wielen und Wilsum.

7.10.2022 г.

Landkreis Grafschaft Bentheim

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.734908 / 52.622842

Betroffen sind Teile der Gemeinde Laar.

29.9.2022 г. — 7.10.2022 г.

Държава членка: Испания

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

ES-HPAI(P)-2022-00033

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Cortegana beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7487797, lat 37,9657681

16.9.2022 г.

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Cortegana contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7487797, lat 37,9657681

8.9.2022 г. — 16.9.2022 г.

ES-HPAI(P)-2022-00034

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Aracena beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,4810241, lat 37,8458011

22.9.2022 г.

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Aracena contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,4810241, lat 37,8458011

14.9.2022 г. — 22.9.2022 г.

ES-HPAI(P)-2022-00035

Those parts in the province of Badajoz of the comarca of Azuaga beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,85867886940119, lat 38,2579862102977

2.10.2022 г.

Those parts in the province of Badajoz of the comarca of Azuaga contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,85867886940119, lat 38,2579862102977

24.9.2022 г. — 2.10.2022 г.

ES-HPAI(P)-2022-00036

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418

26.10.2022 г.

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418

18.10.2022 г. — 26.10.2022 г.

Държава членка: Франция

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Département: Ain (01)

FR-HPAI(P)-2022-01372

FR-HPAI(P)-2022-01374

BOULIGNEUX

CERTINES

CHATENAY

CHATILLON-LA-PALUD

CONDEISSIAT

CRANS

DRUILLAT

LA CHAPELLE-DU-CHATELARD

LA TRANCLIERE

LENT

RIGNIEUX-LE-FRANC

ROMANS

SAINT-ANDRE-LE-BOUCHOUX

SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC

SAINT-GEORGES-SUR-RENON

SAINT-GERMAIN-SUR-RENON

SANDRANS

SERVAS

VARAMBON

VERSAILLEUX

VILLARS-LES-DOMBES

VILLETTE-SUR-AIN

26.9.2022 г.

CHALAMONT

DOMPIERRE-SUR-VEYLE

LE PLANTAY

MARLIEUX

SAINT-NIZIER-LE-DESERT

SAINT-PAUL-DE-VARAX

18.9.2022 г. — 26.9.2022 г.

Département: Côtes-d'Armor (22)

FR-HPAI(P)-2022-01371

Coëtlogon Commune en totalité

Illifaut Commune en totalité

Gomené Partie de la commune située au sud de la N164

Merdrignac Partie de la commune située au sud de la N164

Plumieux Commune en totalité

24.9.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01373

LA CHAPELLE-BLANCHE

GUENROC

GUITTE

PLOUASNE

SAINT-MADEN

TREFUMEL

30.9.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01376

LOSCOUËT-SUR-MEU

PLUMAUGAT

SAINT-JOUAN-DE-L’ISLE

TREMOREL

9.10.2022 г.

Département: Ille-et-Vilaine (35)

FR-HPAI(P)-2022-01373

LA BAUSSAINE

BECHEREL

BEDEE

CARDROC

LA CHAPELLE-CHAUSSEE

LONGAULNAY

MINIAC-SOUS-BECHEREL

MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

LA NOUAYE

QUEDILLAC

ROMILLE

30.9.2022 г.

LA CHAPELLE-DU-LOU

IRODOUËR

LANDUJAN

MEDREAC

SAINT-PERN

21.9.2022 г. — 30.9.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01376

QUEDILLAC en totalité

GAEL en totalité

MUEL en totalité

BOISGERVILLY en totalité

BLERUAIS en totalité

SAINT MAUGAN en totalité

SAINT UNIAC en totalité

IFFENDIC partie de la commune située à l'Est du triangle formé par les routes nationales 12 et 164

MONTAUBAN DE BRETAGNE partie de la commune située à l'Est du triangle formé par les routes nationales 12 et 164

9.10.2022 г.

ST ONEN LA CHAPELLE en totalité

LE CROUAIS en totalité

ST MEEM LE GRAND en totalité

MEDREAC en totalité

MONTAUBAN DE BRETAGNE partie de la commune située à l'Ouest du triangle formé par les routes nationales 12 et 164

1.10.2022 г. — 9.10.2022 г.

Departement: Meuse (55)

FR-HPAI(P)-2022-01375

APREMONT-LA-FORET entiere

BANNONCOURT entiere

BAUDREMONT entiere

BONCOURT-SUR-MEUSE entiere

CHONVILLE-MALAUMONT entiere

COURCELLES-EN-BARROIS entiere

DOMPCEVRIN entiere

FRESNES-AU-MONT entiere

GIMECOURT entiere

GRIMAUCOURT-PRES-SAMPIGNY entiere

LAHAYMEIX entiere

LAMORVILLE entiere

LEROUVILLE entiere

LIGNIERES-SUR-AIRE entiere

MAIZEY entiere

MECRIN entiere

MENIL-AUX-BOIS entiere

LES PAROCHES entiere

PONT-SUR-MEUSE entiere

ROUVROIS-SUR-MEUSE entiere

RUPT-DEVANT-SAINT-MIHIEL entiere

SAINT-JULIEN-SOUS-LES-COTES entiere

SAINT-MIHIEL Nord D907 - Av 40e division.

SAMPIGNY entiere

VADONVILLE entiere

VALBOIS entiere

VILLOTTE-SUR-AIRE entiere

11.10.2022 г.

BISLEE entiere

CHAUVONCOURT entiere

HAN-SUR-MEUSE entiere

KOEUR-LA-GRANDE entiere

KOEUR-LA-PETITE entiere

SAINT-MIHIEL sud D907 - Av 40e division.

3.10.2022 г. — 11.10.2022 г.

Departement: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01370

AUGAN Partie de la commune à l'est de la D134

CAMPENEAC Partie de la commune au nord de la D 724 et à l'est de la D134

CARO Partie de la commune au sud de la D 166 et à l'ouest de la D 8

GOURHEL Partie de la commune au nord de la D 724

LOYAT Commune entière

MISSIRIAC Commune entière

MONTENEUF Commune entière

MONTERREIN Partie de la commune à l'ouest de la D 8

MONTERTELOT Commune entière

PLOERMEL Partie de la commune à l'ouest des D 8 et D 766 et au nord de la D 724

PORCARO Commune entière

REMINIAC Commune entière

RUFFIAC Commune entière

SAINT-ABRAHAM Commune entière

TAUPONT Commune entière

TREAL Commune entière

VAL D'OUST Commune entière

18.9.2022 г.

FR-HPAI(P)-2022-01371

BRIGNAC Commune entière

EVRIGUET Commune entière

GUILLIERS Commune entière

LA TRINITE-PORHOET Commune entière

LES FORGES Partie de la commune à l'est de la D 117

MAURON Partie de la commune à l'ouest de la D 304 jusqu'à la D 766 et à l'ouest de la D766

MENEAC Partie de la commune au nord de la D 763 et à l'est de la D 106

MOHON Partie de la commune au sud de la D 2

SAINT-BRIEUC-DE-MAURON Commune entière

SAINT-MALO-DES-TROIS-FONTAINES Commune entière

24.9.2022 г.

MENEAC Partie de la commune au sud de la D 763 et à l'ouest de la D 106

MOHON Partie de la commune au nord de la D 2

15.9.2022 г. — 24.9.2022 г.

Département: Somme (80)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00229

ABBEVILLE

AGENVILLERS

BERNAY-EN-PONTHIEU

BOISMONT

BUIGNY-SAINT-MACLOU

CAHON

CAMBRON

CANCHY

CAOURS

CRECY-EN-PONTHIEU

DOMVAST

DRUCAT

FONTAINE-SUR-MAYE

FOREST-MONTIERS

FROYELLES

GRAND-LAVIERS

MACHIEL

MACHY

MILLENCOURT-EN-PONTHIEU

NEUFMOULIN

NEUILLY-L'HOPITAL

NOYELLES-SUR-MER

PONTHOILE

PORT-LE-GRAND

SAIGNEVILLE

29.9.2022 г.

FOREST-L'ABBAYE

HAUTVILLERS-OUVILLE

LAMOTTE-BULEUX

LE TITRE

NOUVION

SAILLY-FLIBEAUCOURT

21.9.2022 г. — 29.9.2022 г.

FR-HPAI(NON-P)-2022-00228

ALBERT

AUBIGNY

BAIZIEUX

BAVELINCOURT

BEAUCOURT-SUR-L'HALLUE

BEHENCOURT

BOUZINCOURT

BRESLE

BUIRE-SUR-L'ANCRE

BUSSY-LES-DAOURS

CERISY

CHIPILLY

CONTAY

DAOURS

DERNANCOURT

ETINEHEM-MERICOURT

FOUILLOY

FRECHENCOURT

HAMELET

HENENCOURT

LAHOUSSOYE

LAMOTTE-WARFUSEE

LAVIEVILLE

LE HAMEL

MEAULTE

MILLENCOURT

MONTIGNY-SUR-L'HALLUE

MORCOURT

MORLANCOURT

PONT-NOYELLES

QUERRIEU

SAILLY-LAURETTE

SAILLY-LE-SEC

SAINT-GRATIEN

SENLIS-LE-SEC

TREUX

VADENCOURT

VAIRE-SOUS-CORBIE

VECQUEMONT

VILLE-SUR-ANCRE

VILLERS-BRETONNEUX

WARLOY-BAILLON

29.9.2022 г.

BONNAY

CORBIE

FRANVILLERS

HEILLY

MERICOURT-L'ABBE

RIBEMONT-SUR-ANCRE

VAUX-SUR-SOMME

21.9.2022 г. — 29.9.2022 г.

Държава членка: Нидерландия

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Municipality Kapelle, province Zeeland

NL-HPAI(P)-2022-00056

10km gebiedsbeschrijving Schore

1.

Vanaf kruising Zeedijk/Vogelsangsedijk, Vogelsangsedijk volgen in noordelijke richting tot aan Zuidpolderdijk.

2.

Zuidpolderdijk volgen in westelijke richting tot aan Van Renesseweg.

3.

Van Renesseweg volgen in noordelijke richting tot aan Hellenburgstraat.

4.

Hellenburgstraat volgen in oostelijke richting tot aan Westdorpseweg.

5.

Westdorpseweg volgen in noordelijke richting tot aan Museumspoorlijn.

6.

Museumspoorlijn volgen in westelijke richting tot aan Stationsstraat.

7.

Stationsstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Dierikweg tot aan Stelsedijk.

8.

Stelsedijk volgen in westelijke richting tot aan Kruiningenpolderweg.

9.

Kruiningenpolderweg volgen in noordelijke richting tot aan Drieweg.

10.

Drieweg volgen in noordelijke richting tot aan Grotedijk.

11.

Grotedijk volgen in noordelijke richting tot aan Noordweg.

12.

Noordweg volgen in noordelijke richting tot aan Noordhoekweg.

13.

Noordhoekweg volgen in westelijke richting tot aan Sinoutkerkseweg.

14.

Sinoutkerkseweg volgen in noordelijke richting tot aan Ploegweg.

15.

Ploegweg volgen in oostelijke richting tot aan A256.

16.

A256 volgen in noordelijke richting overgaand in N256 tot aan Langeweg.

17.

Langeweg volgen in oostelijke richting overgaand in Brugstraat tot aan Havenkanaal.

18.

Havenkanaal volgen in noordelijke richting tot aan Oosterschelde.

19.

Oosterschelde volgen in oostelijke richting de Pietermanskreek overstekend tot aan Tennet.

20.

Tennet volgen in zuidelijke richting tot aan Koedijk.

21.

Koedijk volgen in oostelijke richting tot aan A58.

22.

A58 volgen westelijke richting tot aan Krommeweg.

23.

Krommeweg volgen in zuidelijke richting tot aan Frederikaweg.

24.

Frederikaweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zusterzand.

25.

Zusterzand volgen zuidelijke richting de Westerschelde overstekend tot aan Zeedijk.

26.

Zeedijk overstekend tot aan Kruisstraat.

27.

Kruisstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Kruisdorpsedijk.

28.

Kruisdorpsedijk volgen in westelijke richting tot aan President Rooseveltstraat.

29.

President Rooseveltstraat volgen in noordelijke richting tot aan Hof Te Zandeplein.

30.

Hof te Zandeplein volgen in noordelijke richting tot aan Cloosterstraat.

31.

Cloosterstraat volgen in westelijke richting overgaand in Hengstdijksestraat tot aan Zoutlandsedijk.

32.

Zoutlandsedijk volgen in westelijke richting tot aan Koningsdijk.

33.

Koningsdijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Polderdijk tot aan Langeweg.

34.

Langeweg volgen in noordelijke richting tot aan Zeestraat.

35.

Zeestraat volgen in westelijke richting tot aan Westdijk.

36.

Westdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Kanaaldijk.

37.

Vanaf Kanaaldijk Westerschelde overstekend tot aan kruising Zeedijk/Vogelsangsedijk.

16.9.2022 г.

Those parts of the municipality Kapelle contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.0, lat 51.46.

8.9.2022 г. — 16.9.2022 г.

Municipality Vlaardingen, province Zuidholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00575

1.

Vanaf kruising Oude Maas / Hartelkanaal, Hartelkanaal volgen in westelijke richting overgaand in Callandkanaal tot aan Oranjekanaal.

2.

Oranjekanaal volgen in noordelijke richting tot aan N220.

3.

N220 volgen in oostelijke richting tot aan N223.

4.

N223 volgen in noordelijke richting tot aan N213.

5.

N213 volgen in noordelijke richting tot aan N466.

6.

N466 volgen in noordelijke richting overgaand in Kerkstraat overgaand in Heulweg overgaand in Herenstraat overgaand in Oosteinde overgaandin Sir Winston Churchillaan tot aan Prinses Beatrixlaan.

7.

Prinses Beatrixlaan volgen in zuidelijke richting tot aan A4.

8.

A4 volgen in noordelijke richting tot aan A13.

9.

A13 volgen in zuidelijke richting tot aan Brasserkade.

10.

Brasserkade volgen in oostelijke richting tot aan Rijswijkse Watering.

11.

Rijswijkse Watering volgen in oostelijke richting overgaand in Brasserhoutweg overgaand in Braslaan tot aan Oudeweg.

12.

Oudeweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Noordweg overgaand in Noorddorpseweg tot aan Westlaan.

13.

Westlaan volgen in oostelijke richting overgaand in Oostlaan tot aan N472.

14.

N472 volgen in zuidelijke richting tot aan Bergweg-Zuid.

15.

Bergweg-Zuid volgen in zuidelijke richting overgaand in Grindweg tot aan Molenlaan.

16.

Molenlaan volgen in zuidelijke richting overgaand in Terbregseweg tot aan Bosdreef.

17.

Bosdreef volgen in westelijke richting overgaand in Nieuwe Boezenstraat overgaand in Boezenweg overgaand in Oostplein overgaand in Oostmolenwerf tot aan Haringvliet.

18.

Haringvliet volgen in westelijke richting tot aan Oude Hoofdplein.

19.

Oude Hoofdplein volgen in zuidelijke richting overgaand in Willemsbrug overgaand in Brugweg tot aan Prins Hendrikkade.

20.

Prins Hendrikkade volgen in westelijke richting tot aan Koninginnebrug.

21.

Koninginnebrug volgen in zuidelijke richting tot aan Nassaukade.

22.

Nassaukade volgen in oostelijke richting tot aan Rosestraat.

23.

Rosestraat volgen in zuidelijke richting overgaand in 2e Rosestraat overgaand in Putselaan tot aan Dordtselaan.

24.

Dordtselaan volgen in zuidelijke richting tot aan Strevelsweg.

25.

Strevelsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Pleinweg.

26.

Pleinweg volgen in westelijke richting tot aan Maastunnelplein.

27.

Maastunnelplein volgen in zuidelijke richting overgaand in Dorpsweg overgaand in Groene Kruisweg tot aan Schroeder van der Kolklaan.

28.

Schroeder van der kolklaan volgen in zuidelijke richting tot aan Albrandswaardsedijk.

29.

Albrandswaardsedijk volgen in westelijke richting tot aan Nijvelandsekade.

30.

Nijvelandsekade volgen in westelijke richting tot aan Albrandswaardsedijk.

31.

Albrandswaardsedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Oude Maas.

32.

Oude Maas volgen in westelijke richting tot aan Hartelkanaal.

16.9.2022 г.

Those parts of the municipality Vlaardingen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.35 lat 51.93.

8.9.2022 г. — 16.9.2022 г.

Municipality Buren, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00057

10km beschrijving Maurik

1.

Vanaf kruising A15/Spoorlijn Nijmegen-Utrecht, Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan N320.

2.

N320 volgen in oostelijke richting tot aan Voorkoopstraat.

3.

Voorkoopstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Weithusen tot aan Weidsteeg.

4.

Weidsteeg volgen in oostelijke richting tot aan Beusichemsedijk.

5.

Beusichemsedijk volgen in noordelijke richting tot aan de Lek.

6.

De leg volgen in oostelijke richting tot aan Lekdijk West.

7.

Lekdijk West volgen in noordelijke richting overgaand in Beusichemseweg tot aan Nachtdijk.

8.

Nachtdijk volgen in noordelijke richting tot aan Tuurdijk.

9.

Tuurdijk volgen in oostelijke richting overgaand in Watertorenweg tot aan Leemkolkweg

10.

Leemkolkweg volgen in oostelijke richting overgaand in Korte Zuwe overgaand in De Zuwe tot aan Langbroekerdijk.

11.

Langbroekerdijk volgen in westelijke richting tot aan Sterkenburglaan.

12.

Sterkenburglaan volgen in noordelijke richting tot aan Gooyerdijk.

13.

Gooyerdijk volgen in oostelijke richting tot aan Langbroekerweg.

14.

Langbroekerweg volgen in noordelijke richting tot aan N225.

15.

N225 volgen in oostelijke richting tot aan Maarsbergseweg.

16.

Maarsbergseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Sandenburgerlaan overgaand in Maarnse Grindweg tot aan Woudenbergseweg.

17.

Woudenbergseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Maarsbergseweg tot aan Utrechtse Baan.

18.

Utrechtse Baan volgen in oostelijke richting tot aan Scherpenzeelseweg.

19.

Scherpenzeelseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Ginkelseweg tot aan Bovenhaarweg.

20.

Bovenhaarweg volgen in westelijke richting tot aan Haarweg.

21.

Haarweg volgen in oostelijke richting tot aan Bergweg.

22.

Bergweg volgen in zuidelijke richting tot aan Dwarsweg.

23.

Dwarsweg volgen in oostelijke richting tot aan spoorlijn Ede-Amersfoort.

24.

Spoorlijn volgen in zuidelijke richting tot aan Rondweg-West.

25.

Rondweg-West volgen in zuidelijke richting overgaand in Cuneraweg tot aan Veenendaalsestraatweg.

26.

Veenendaalsestraatweg volgen in zuidelijke richting tot aan Defensieweg.

27.

Defensieweg volgen in oostelijke richting overgaand in Stokweg Utrechtsestraatweg overstekend tot aan Nederrijn.

28.

Nederrijn volgen in zuidelijke richting tot aan Cuneraweg (N233).

29.

N233 volgen in zuidelijke richting tot aan Nedereindsestraat.

30.

Nedereindsestraat volgen in westelijke richting tot aan Schaapsteeg.

31.

Schaapsteeg volgen in zuidelijke richting tot aan Walenhoek.

32.

Walenhoek volgen in zuidelijke richting A15 overstekend tot aan Walenhoekseweg.

33.

Walenhoekseweg volgen in westelijke richting tot aan Pottumsestraat.

34.

Pottumsestraat volgen in zuidelijke overgaand in Keizerstraat tot aan Zondagstraatje.

35.

Zondagstraatje volgen in zuidelijke richting via Waalbandijk uiterwaarden overstekend tot aan De Waal.

36.

De Waal volgen in westelijke richting tot aan N223.

37.

N223 volgen in zuidelijke richting tot aan Liesterstraat.

38.

Liesterstraat volgen in westelijke richting tot aan Parkenstraat.

39.

Parkenstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Hoevenstraat.

40.

Hoevenstraat volgen in westelijke richting overgaand in Bemerdweg tot aan N322.

41.

N322 volgen in zuidelijke richting tot aan Melkweg.

42.

Melkweg volgen in westelijke richting tot aan Lageweg.

43.

Lageweg volgen in zuidelijke richting tot aan Schepenstraat.

44.

Schepenstraat volgen in westelijke richting overgaand in Polderstraat overgaand in Polstraat De Waal overstekend tot aan Waalbanddijk.

45.

Waalbanddijk volgen in zuidelijke richting tot aan Hermoesestraat.

46.

Hermoesestraat volgen in westelijke richting tot aan Zuivelingestraat.

47.

Zuivelingestraat volgen in westelijke richting tot aan Bommelweg.

48.

Bommelweg volgen in westelijke richting tot aan Bredestraat.

49.

Bredestraat volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlijn Nijmegen-Utrecht.

50.

Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan A15.

17.9.2022 г.

Those parts of the municipality Buren contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.39 lat 51.95.

9.9.2022 г. — 17.9.2022 г.

Municipality Lunteren, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00058

10km gebiedsbeschrijving Lunteren XI

1.

Vanaf kruising De Dreef/ Rensersteeg, Rensersteeg volgen in noordelijke richting overgaand in Goorsteeg tot aan Moorsterweg.

2.

Moorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Dashorsterweg.

3.

Dashorsterweg volgen in noordelijke richting overgaand in provinciegrens Utrecht/ Gelderland tot aan Moorsterweg.

4.

Moorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Postweg.

5.

Postweg volgen in westelijke richting tot aan Asschaterweg.

6.

Asschaterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Koningin Julianaweg overgaand in Pater Stormstraat tot aan Jan van Arkelweg.

7.

Jan van Arkelweg volgen in noordelijke richting overgaand in Stoutenburgerweg overgaand in Eendrachtstraat tot aan Wielweg.

8.

Wielweg volgen in oostelijke richting tot aan Peerweg.

9.

Peerweg volgen in noordelijke richting tot aan Vrouwenweg.

10.

Vrouwenweg volgen in oostelijke richting overgaand in Zelderseweg tot aan Appelsestraat.

11.

Appelsestraat volgen in oostelijke richting tot aan Woudweg.

12.

Woudweg volgen in noordelijke richting tot aan Schoenlapperweg.

13.

Schoenlapperweg volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Voorthuizerweg.

14.

Nieuwe Voorthuizerweg volgen in oostelijke richting tot aan Woudweg.

15.

Woudweg volgen in oostelijke richting aan N303.

16.

N303 volgen in noordelijke richting tot aan Veldbeek.

17.

Veldbeek volgen in oostelijke richting tot aan Traa.

18.

Traa volgen in oostelijke richting tot aan Hunnerweg.

19.

Hunnerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Meeuwenveenseweg.

20.

Meeuwenveenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Zevenbergjesweg.

21.

Zevenbergjesweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hoge Boeschoterweg.

22.

Hoge Boeschoterweg volgen in zuidelijke richting tot aan N344.

23.

N344 volgen in oostelijke richting tot aan Tolnegenweg.

24.

Tolnegenweg volgen in zuidelijke richting tot aan A1.

25.

A1 volgen in oostelijke richting tot aan Provincialeweg N310.

26.

N310 volgen in zuidelijke richting tot aan Mosselsepad.

27.

Mosselsepad volgen in zuidelijke richting overgaand in Koeweg tot aan zandweg langs Heide.

28.

Zandweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kreelseweg.

29.

Kreelseweg volgen in westelijke richting tot aan N224.

30.

N224 volgen in westelijke richting tot aan Raadhuisstraat.

31.

Raadhuisstraat volgen in zuidelijke richting overgaand Klinkenbergerweg tot aan Spoorlijn Utrecht-Arnhem.

32.

Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan A30.

33.

A30 volgen in zuidelijke richting tot aan Schutterweg.

34.

Schutterweg volgen in westelijke richting overgaand in Pakhuisweg overgaand in Maanderbuurtweg tot aan A12.

35.

A12 volgen in westelijke richting tot aan N323.

36.

N323 volgen in noordelijke richting tot aan Griftweg volgen in westelijke richting tot aan Veenendaalseweg.

37.

Veenendaalseweg volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

38.

A12 volgen in westelijke richting tot aan Kooiweg.

39.

Kooiweg volgen in noordelijke richting tot aan Munnikebeek.

40.

Minnikebeek volgen in westelijke richting tot aan Luntersebeek.

41.

Luntersebeek volgen in zuidelijke richting tot aan aan Hopeseweg.

42.

Hopeseweg volgen in noordelijke richting overgaand Verlengde Hopeseweg tot aan De Dreef.

43.

De Dreef volgen in noordelijke richting tot aan Rensersteeg.

17.9.2022 г.

Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63 lat 52.12

9.9.2022 г. — 17.9.2022 г.

Municipality Medemblik, province Noordholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00591

1.

Vanaf kruising Oostdijk/ Plempdijk.

2.

Plempdijk volgen in noordelijke richting overgaand in Berkmeerdijk tot aan Groenedijk.

3.

Groenedijk volgen in noordelijke richting tot aan Kerkweg.

4.

Kerkweg volgen in westelijke richting tot aan Venhuizerweg.

5.

Venhuizerweg volgen in noordelijke richting overgaand in Schapenweg tot aan N241.

6.

N241 volgen in noordelijke richting tot aan Niedorperfaart.

7.

Niedorpervaart volgen in westelijke richting tot aan De Leijen.

8.

De Leijen volgen in noordelijke richting tot aan Leijenpolderweg.

9.

Leijenpolderweg volgen in oostelijke richting tot aan Koggeweg.

10.

Koggeweg volgen in noordelijke richting tot aan Rijderstraat.

11.

Rijderstraat volgen in westelijke richting tot aan Valburgweg.

12.

Valburgweg volgen in noordelijke richting tot aan Raaksmaatsweg.

13.

Raaksmaatsweg volgen in oostelijke richting tot aan Moerbekerweg.

14.

Moerbekerweg volgen in noordelijke richting tot aan `t Wijde Gat.

15.

`t Wijde Gat volgen in oostelijke richting tot aan Weereweg.

16.

Weereweg volgen in westelijke richting overgaand in Zoutkaag overgaand in Weere Sloot tot aan Kromme Gouw.

17.

Kromme Gouw volgen in noordelijke richting tot aan Westergraftvaart.

18.

Westergraftvaart volgen in oostelijke richting tot aan Kanaal Schagen-Kolhorn.

19.

Kanaal Schagen-Kolhorn volgen in oostelijke richting overgaand in Kolhornerdiep tot aan Waardkanaal.

20.

Waardkanaal volgen in noordelijke richting tot aan Sloot naast Waardweg nr 9.

21.

Sloot volgen in oostelijke richting tot aan Waardtocht.

22.

Waardtocht volgen in noordelijke richting tot aan Slotvaart.

23.

Slotvaart volgen in noordelijke richting tot aan Dolfijnweg.

24.

Dolfijnweg volgen in oostelijke richting tot aan Schagerweg.

25.

Schagerweg volgen in noordelijke richting tot aan Zuidrak.

26.

Zuidrak volgen in oostelijke richting tot aan Wieringerwerfvaart.

27.

Wieringerwerfvaart volgen in noordelijke richting tot aan Hoekvaart.

28.

Hoekvaart volgen in oostelijke richting tot aan Schervenweg.

29.

Schervenweg volgen in oostelijke richting tot aan Hoge Kwelvaart.

30.

Hoge Kwelvaart volgen in zuidelijke richting tot aan Korte Middenmeertocht.

31.

Korte Middenmeertocht volgen in oostelijke richting tot aan Oostermiddenmeerweg.

32.

Oostermiddenmeerweg volgen in oostelijke richting tot aan Oever Ijsselmeer.

33.

Oever volgen in zuidelijke richting tot aan Voeroever.

34.

Vooroever volgen in zuidelijke ichting tot aan Kagerdijk.

35.

Kagerdijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Zeeweg overgaand in Dorpsstraat tot aan De Kibbel.

36.

De Kibbel tot aan Nieuwe Dijk.

37.

Nieuwe Dijk volgen in westelijke richting overgaand in Zwaagdijk tot aan Tolweg.

38.

Tolweg volgen in zuidelijke richting tot aan Streekweg.

39.

Streekweg volgen in westelijke richting overgaand in Docto Nuijnensstraat tot aan Doctor Wijtemalaan.

40.

Doctor Wijtemalaan volgen in zuidelijke richting tot aan Spoorlijn Enkhuizen-Alkmaar.

41.

Spoorlijn volgen in oostelijke richting tot aan Oostdijk.

42.

Oostdijk volgen in noordelijke richting tot aan Plempdijk.

23.9.2022 г.

Those parts of the municipality Medemblik and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.01931 lat 52.74081

15.9.2022 г. — 23.9.2022 г.

Municipality Nissewaard, province Zuidholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00588

1.

Vanaf kruising Jan Vollaardsweg, Nieuwendijk, Nieuwendijk volgen in westelijke richting overgaand in oever Vuile Gat overgaand in Korendijksche Geul tot aan Zeedijk.

2.

Zeedijk volgen in noordelijke richting overgaand in Ruigendijk tot aan Tussenweg.

3.

Tussenweg volgen in westelijke richting tot aan Molendijk.

4.

Molendijk volgen in noordelijke richting tot aan Ravensweg.

5.

Ravensweg volgen in westelijke richting tot aan Voltaweg.

6.

Voltaweg volgen in noordelijke richting tot aan Braberseweg.

7.

Braberseweg volgen in westelijke richting tot aan N494.

8.

N494 volgen in noordelijke richting tot aan Grondweg.

9.

Grondweg volgen in noordelijke richting tot aan Hoogenboomseweg.

10.

Hoogenboomseweg volgen in oostelijke richting tot aan Willem Rosenweg.

11.

Willem Rosenweg volgen in noordelijke richting tot aan Mosterdijk.

12.

Mosterdijk volgen in westelijke richting tot aan N57.

13.

N57 volgen in noordelijke richting tot aan N15.

14.

N15 volgen in oostelijke richting tot aan Merseyweg.

15.

Merseyweg volgen in noordelijke richting overgaand in Noordzeeweg tot aan Boulevard.

16.

Boulevard volgen in oostelijke richting Het Scheur overstekend overgaand in Buitenhaven overgaand in Binnenhaven tot aan Laan 1940-1945.

17.

Laan 1940-1945 volgen in oostelijke richting overgaand in oude veiling tot aan Noordvliet.

18.

Noordvliet volgen in oostelijke richting tot aan Vlaardingervaart.

19.

Vlaardingervaart volgen in zuidelijke richting tot aan Holyweg.

20.

Holyweg volgen in oostelijke richting overgaand in Woudweg tot aan A4.

21.

A4 volgen in zuidelijke richting tot aan A20.

22.

A20 volgen in oostelijke richting tot aan Tjalklaan S114.

23.

S114 volgen in zuidelijke richting tot aan Schiemond.

24.

Schiemond volgen in zuidelijke richting overgaand in Barendrechtse Haven tot aan Sluisjesdijk.

25.

Sluisjesdijk volgen in oostelijke richting tot aan Doklaan.

26.

Doklaan volgen in oostelijke richting tot aan Wolphaertsbocht.

27.

Wolphaertsbocht volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsweg.

28.

Dorpsweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Groene Kruisweg tot aan Oldegaarde.

29.

Oldegaarde volgen in oostelijke richting tot aan Zuiderparkweg overgaand in verlengde Zuiderparkweg tot aan Rhoonsebaan.

30.

Rhoonsebaan volgen in westelijke richting tot aan Portlandsebaan.

31.

Portlandsebaan volgen in zuidelijke richting tot aan Korte Koedoodsedijk.

32.

Korte Koedoodsedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Koedood.

33.

Koedood volgen in Zuidelijke richting tot aan Koedoodhaven.

34.

Koedoodhaven volgen in zuidelijke richting Oude maas overstekend tot aan Buitenpolderpad.

35.

Buitenpolderpad volgen in westelijke richting tot aan Kreek.

36.

Kreek volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.

37.

Provincialeweg volgen in oostelijke richting tot aan A29.

38.

A29 volgen in zuidelijke richting tot aan Stougjesdijk.

39.

Stougjesdijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Molendijk tot aan Dangersweg.

40.

Dangersweg volgen in westelijke richting tot aan A29.

41.

A29 volgen in zuidelijke richting tot aan Bommelkoussedijk.

42.

Bommelkousedijk volgen in westelijke richting tot aan Schoutsdijk.

43.

Schoutsdijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Dorpsstraat overgaand in Molendijk tot aan Jan Vollaardsweg.

44.

Jan Vollaardsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Buitendijk.

24.9.2022 г.

Those parts of the municipality Nissewaard and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.33125 lat 51.84625

15.9.2022 г. — 24.9.2022 г.

Municipality Nieuwkoop, province Zuidholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00592

1.

Vanaf kruising Dorpsstraat / Gemeneweg (N209), Gemeneweg volgen in noordelijke richting tot aan Rijndijk.

2.

Rijndijk volgen in westelijke richting overgaand in Hoge Rijndijk tot aan A4.

3.

A4 volgen in noordelijke richting tot aan Zuidweg.

4.

Zuidweg volgen in noordelijke richting overgaand in pastoor van der Plaatlaan overgaand in Koppoellaan tot aan Koppoel.

5.

Koppoel volgen in noordelijke richting overgaand in Ade tot aan Huigsloterdijk.

6.

Huigsloterdijk volgen in oostelijke richting tot aan Kaagweg.

7.

Kaagweg volgen in noordelijke richting tot aan Lisserweg.

8.

Lisserweg volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlijn Leiden-Hoofddorp.

9.

Spoorlijn volgen in noordelijke richting tot aan `t Venneperweg.

10.

`t Venneperweg volgen in zuidelijke richting tot aan Rijnlanderweg.

11.

Rijnlanderweg volgen in oostelijke richting tot aan Bennebroekerweg.

12.

Bennebroekerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Aalsmeerderweg.

13.

Aalsmeerderweg volgen in oostelijke richting tot aan Rozenburgdreef.

14.

Rozenburgdreef volgen in zuidelijke richting tot aan Kruisweg.

15.

Kruisweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Burgermeesterweg Kasteleinweg overgaand in Koningin Maximalaan overgaand in Mijdrechtse Zuwe tot aan Derde Zijweg.

16.

Derde Zijweg volgen in zuidelijke richting kerkvaart overstekend tot aan Schattekerkerweg.

17.

Schattekerkerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oosterlandweg.

18.

Oosterlandweg volgen in oostelijke richting tot aan Molenland.

19.

Molenland volgen in zuidelijke richting tot aan Veldwetering.

20.

Veldwetering volgen in oostelijke richting tot aan Wilnisse Zuwe.

21.

Wilnisse Zuwe volgen in zuidelijke richting tot aan Lange Meentweg.

22.

Lange Meentweg volgen in westelijke richting overgaand in Korte Meentweg tot aan Milandweg.

23.

Milandweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hoofdweg.

24.

Hoofdweg volgen in zuidelijke richting tot aan Rietveld (N458).

25.

N458 volgen in westelijke richting tot aan Brugstraat.

26.

Brugstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Van Tulstraat.

27.

Van Tulstraat volgen in westelijke richting tot aan Oud Bodegraafseweg.

28.

Oud Bodegraafseweg volgen in zuidelijke richting tot aan J.C. Hoogendoornlaan.

29.

J.C. Hoogendoornlaan volgen in westelijke richting tot aan Warmoeskade.

30.

Warmoeskade volgen in westelijke richting tot aan Wijkdijk.

31.

Wijkdijk volgen in noordelijke richting tot aan Spoelwijkerlaan.

32.

Spoelwijkerlaan volgen in westelijke richting overgaand in Rijneveld overgaand in Otwegwetering overgaand in Padesche Wetering tot aan Loetweg.

33.

Loetweg volgen in westelijke richting tot aan Voorweg.

34.

Voorweg volgen in westelijke richting overgaand in Dorpsstraat tot aan Gemeneweg (N209).

26.9.2022 г.

Those parts of the municipality Nieuwkoop contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.71467 lat 52.17179.

18.9.2022 г. — 26.9.2022 г.

Municipality Noardeast-Fryslân, province Friesland

NL-HPAI(P)-2022-00059

1.

Vanaf Kruising Buitendykswechy/ oever waddenzee, oever volgen in oostelijke richting tot aan `t Schoor.

2.

`t Scoor volgen in oostelijke richting tot aan Wieremer Opfeart(water).

3.

Wieremer Opfeart volgen in zuidelijke richting tot aan De Peazens (water).

4.

De Peazens volgen in westelijke richting tot aan Bollingwier.

5.

Bollingwier volgen in oostelijke richting tot aan Bartenswei.

6.

Bartenswei volgen in zuidelijke richting tot aan Grytmanswei.

7.

Grytmanswei volgen in westelijke richting tot aan Dokkummerwei.

8.

Dokkumerwei volgen in westelijke richting tot aan Jellegat (water).

9.

Jellegat volgen in zuidelijke richting overgaand in Eastrumer Opfeart. tot aan Dokkumer Grutdyp (water).

10.

Dokkumer Grutdyp volgen in oostelijke richting tot aan Driezumer Ryd (water).

11.

Driezumer Ryd volgen in zuidelijke richting tot aan Trekwei.

12.

Trekwei volgen in zuidelijke richting tot aan Eastwald.

13.

Eastwald volgen in westelijke richting overgaand in Van Sytzemawei tot aan Tsjerkestritte.

14.

Tsjerkestritte volgen in zuidelijke richting overgaand in Foarwei overgaand in Doniawei tot aan Centrale As (N356).

15.

N356 volgen in zuidelijke richting tot aan Falomster Feart (water).

16.

Falomster Feart volgen in westelijke richting tot aan De Wiel (Water).

17.

De Wiel volgen in westelijke richting overgaand in Jetsekolk overgaand in Bouwepet tot aan Trynwaldsterdyk.

18.

Trynwaldsterdyk volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Straatweg.

19.

Nieuwe Straatweg volgen in westelijke richting overgaand in Canterlandseweg tot aan Eggedyk.

20.

Eggedyk volgen in westelijke richting tot aan Dokkumer Ee(water).

21.

Dokkumer Ee volgen in noordelijke richting tot aan Stienzer Feart.

22.

Stienzer Feart volgen in westelijke richting tot aan Bredyk.

23.

Bredyk volgen in noordelijke richting tot aan Feinsumer Feart.

24.

Feinsumer Feart volgen in westelijke richting tot aan Hege Hearewei.

25.

Hege Hearewei volgen in noordelijke richting tot aan Monnikebildtslaan.

26.

Monnikebildtslaan volgen in westelijke richting tot aan Vijfhuisterdyk.

27.

Vijfhuisterdyk volgen in noordelijke richting tot aan Monnikebildtdyk.

28.

Monnikeboldtdyk volgen in westelijke richting tot aan Vana Albadaweg.

29.

Van Albadaweg volgen in noordelijke richting overgaand in `t Buttendykswechy tot aan Oever Waddenzee.

3.10.2022 г.

Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.88817 lat 53.33674

25.9.2022 г. — 3.10.2022 г.

Municipality Barneveld, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00060

1.

Vanaf de kruising Vinselaarseweg / Vinkelaar, Vinkelaar volgen in noordelijke richting de A1 overstekend tot aan Korlaarseweg.

2.

Korlaarseweg volgen in noordelijke richting tot aan Hoevelakenseweg.

3.

Hoevelakenseweg volgen in westelijke richting tot aan Klaarwater.

4.

Klaarwater volgen in noordelijke richting tot aan Platanenstraat.

5.

Platanenstraat volgen in oostelijke richting tot aan Damweg.

6.

Damweg volgen in noordelijke richting tot aan Blokhuizersteeg.

7.

Blokhuizersteeg volgen in noordelijke richting tot aan Slechthorsterweg.

8.

Slichthorsterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Nieuwe Voorthuizerweg tot aan N301.

9.

N301 volgen in westelijke richting tot aan Deuverenseweg.

10.

Deuverenseweg volgen in noordelijke richting tot aan Donkeresteeg.

11.

Donkeresteeg volgen in oostelijke richting overgaand in Oude Nijkerkerweg tot aan Roosendaalseweg.

12.

Roosendaalseweg volgen in noordelijke richting tot aan Hooiweg.

13.

Hooweg volgen in oostelijke richting tot aan Halvinkhuizerweg.

14.

Halvinkhuizerweg volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Engweg.

15.

Hoge Engweg volgen in oostelijke richting overgaand in Hoge Eng Oost tot aan N303.

16.

N303 volgen in noordelijke richting tot aan Sprielderweg.

17.

Sprielderweg volgen in oostelijke richting tot aan Calcariaweg.

18.

Calcariaweg volgen in noordelijke richting tot aan Garderenseweg.

19.

Garderenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Meester J.H. Schoberlaan.

20.

Meester J.H. Schoberlaan volgen in oostelijke richting tot aan Oude Prinsenlaan.

21.

Oude Prinsenlaan volgen in oostelijke richting tot aan Laak.

22.

Laak volgen in zuidelijke richting tot aan Peppelseweg.

23.

Peppelseweg volgen in oostelijke richting tot aan Kruipad.

24.

Kruipad volgen in zuidelijke richting overgaand in Speulderweg tot aan Dorpsstraat.

25.

Dorpsstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Oud Milligenseweg tot aan Meervelderweg.

26.

Meervelderweg volgen in oostelijke richting tot aan Hulankerweg.

27.

Hulankerweg volgen in oostelijke richting tot aan Ouwendorperweg.

28.

Ouwendorperweg volgen in zuidelijke richting tot aan N344.

29.

N344 volgen in oostelijke richting tot aan Kootwijkerweg.

30.

Kootwijkerweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Nieuw Milligenseweg overgaand in Heiweg tot aan Heetweg.

31.

Heetweg volgen in oostelijke richting tot aan N310.

32.

N310 volgen in zuidelijke richting tot aan N304.

33.

N304 volgen in westelijke richting tot aan Hessenweg.

34.

Hessenweg volgen in noordelijke richting tot aan Zonneoordlaan.

35.

Zonneoordlaan volgen in westelijke richting tot aan spoorlijn Ede -Amersfoort.

36.

Spoorlijn volgen in noordelijke richting tot aan Goorsteeg.

37.

Goorsteeg volgen in westelijke richting tot aan A30.

38.

A30 volgen in noordelijke richting tot aan Luntersekade.

39.

Lunterskade volgen in westelijke richting tot aan Brunnehorst.

40.

Brunnehorst weg volgen in westelijke richting tot aan Krommeweg.

41.

Krommeweg volgen in oostelijke richting tot aan Fliertseweg.

42.

Fliertseweg volgen in westelijke richting tot aan Slaperdijk.

43.

Slaperdijk volgen in noordelijke richting tot aan Goeperkade.

44.

Groeperkade volgen in westelijke richting tot aan Barneveldsestraat.

45.

Barneveldsestraat volgen in noordelijke richting tot aan Gooswilligen.

46.

Gooswilligen volgen in westelijke richting overgaand in provinciegrens Gelderland-Utrecht tot aan Barneveldsestraat.

47.

Barneveldsestraat volgen in westelijke richting tot aan Huigenboschbeek.

48.

Huigenboschbeek volgen in noordelijke richting tot aan Kolfschoten.

49.

Kolfschoten volgen in noordelijke richting overgaand in Ringlaan tot aan Schoonderbekerweg.

50.

Schoonderbeekerweg volgen in oostelijke richting tot aan Hessenweg.

51.

Hessenweg volgen in westelijke richting tot aan Pater Stormstraat.

52.

Pater Stormstraat volgen in noordelijke richting tot aan Jan van Arkelweg.

53.

Jan van Arkelweg volgen in noordelijke richting tot aan `T Jannendorp.

54.

T Jannendorp volgen in noordelijke richting tot aan Emmelaarseweg.

55.

Emmelaarseweg volgen in oostelijke richting tot aan Jan van Arkelweg.

56.

Jan van Arkelweg volgen in noordelijke richting overgaand in Stoutenburgerweg tot aan Vinkelaarseweg.

57.

Vinkelaarseweg volgen in westelijke richting tot aan Vinkelaar.

2.10.2022 г.

Those parts of the municipality Barneveld contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63505 lat 52.1597

24.9.2022 г. — 2.10.2022 г.

Municipality Bunschoten-Spakenburg province Gelderland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00593

1.

Vanaf kruising Wieksloterweg Westzijde / Biltseweg, Biltseweg volgen in noordelijke richting tot aan Amsterdamsestraatweg.

2.

Amsterdamsestraatweg volgen in noordelijke richting tot aan Hilversumsestraatweg.

3.

Hilversumsestraatweg volgen in westelijke richting overgaand in Soestdijkerstraatweg tot aan A27.

4.

A27 volgen in noordelijke richting tot aan Gooiseweg.

5.

Gooiseweg volgen in oostelijke richting tot aan Priempad.

6.

Priempad volgen in zuidelijke richting tot aan Winkelweg.

7.

Winkelweg volgen in oostelijke richting tot aan Nijkerkerweg.

8.

Nijkerkerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Spiekweg.

9.

Spiekweg volgen in oostelijke richting tot aan Nulderpad.

10.

Nulderpad volgen in zuidelijke richting het Noldernauw overstekend tot aan A28.

11.

A28 volgen in westelijke richting tot aan Arlersteeg.

12.

Arlersteeg volgen in oostelijke richting tot aan Waterweg.

13.

Waterweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Allermolensteeg overgaand in Tintelersteeg tot aan Meskampersteeg.

14.

Meskampersteeg volgen in oostelijke richting tot aan Donkeresteeg.

15.

Donkeresteeg volgen in zuidelijke richting tot aan Deuverenseweg.

16.

Deuverenseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Beulekamperweg.

17.

Beulekamperweg volgen in oostelijke richting tot aan Beulekampersteeg.

18.

Beulekampersteeg volgen in zuidelijke richting overgaand in eerste Kruishaarseweg overgaand in Bulderweg tot aan N301.

19.

N301 volgen n zuidelijke richting tot aan Vrouwenweg.

20.

Vrouwenweg volgen in westelijke richting tot aan Peerweg.

21.

Peerweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Leemweg tot aan Noorenbeek.

22.

Noorenbeek volgen in westelijke richting tot aan Eendrachtsstraat.

23.

Eendrachtsstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Stoutenburgerweg overgaand in Jan van Arkelweg tot aan Pater Stormstraat.

24.

Pater Stormstraat volgen in westelijke richting tot aan Hessenweg.

25.

Hessenweg volgen in noordelijke richting tot aan Daatselaarbeek.

26.

Daatselaarbeek volgen in westelijke richting tot aan Modderbeek.

27.

Modderbeek volgen in westelijke richting tot aan Valleikanaal.

28.

Valleikanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Schoolsteeg.

29.

Schoolsteeg volgen in westelijke richting tot aan Hamersveldseweg.

30.

Hamersveldseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zuiderinslag.

31.

Zuiderinslag volgen in westelijke richting tot aan Groene Zoom.

32.

Groene Zoom volgen in zuidelijke richting tot aan Maanweg.

33.

Maanweg volgen in zuidelijke richting tot aan Arnhemseweg.

34.

Arnhemseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Oude Rijksweg tot aan Treekerweg.

35.

Treekerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Buurtweg.

36.

Buurtweg volgen in westelijke richting overgaand in Waterlooweg tot aan Doornseweg.

37.

Doornseweg volgen in noordelijke richting tot aan Kolonel H.L. van Royenweg.

38.

Kolonel H.L. van Royenweg volgen in westelijke richting overgaand in het Zeisterspoor tot aan Laan Blussè van Oud Alblas.

39.

Laan Blussè van Oud Alblas volgen in noordelijke richting tot aan De Stompert.

40.

De Stompert volgen in westelijke richting tot aan Van Weerden Poelmanweg.

41.

Van Weerden Poelmanweg volgen in noordelijke richting tot aan De Beaufortlaan.

42.

De Beaufortlaan volgen in westelijke richting tot aan Berkenlaantje.

43.

Berkenlaantje volgen in noordelijke richting tot aan Dolderseweg.

44.

Dolderseweg volgen in oostelijke richting tot aan Wieksloterweg Oostzijde.

45.

Wieksloterweg Oostzijde volgen in westelijke richting overgaand in Wieksloterweg Westzijde tot aan Biltseweg.

1.10.2022 г.

Those parts of the municipality Bunschoten-Spakenburg contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.38899 lat 52.214482.

23.9.2022 г. — 1.10.2022 г.

Municipality Waadhoeke, province Friesland

NL-HPAI(P)-2022-00061

1.

Vanaf de kruising van het van Harinxmakanaal en de Waddenzee, de Waddenzee volgend in noordelijke richting tot aan de Zeedijk.

2.

De Zeedijk volgend in oostelijke richting tot aan de Nieuwebildtdijk.

3.

De Nieuwebildtdijk volgend in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Burdineweg.

4.

De Burdineweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Oudebildtdijk.

5.

De Oudebildtdijk volgend in oostelijke richting tot aan de Attesweg.

6.

De Attesweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N393.

7.

De N393 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de N357.

8.

De N357 volgend in zuidelijke richting tot aan de Valeriusstraat.

9.

De Valeriusstraat volgend in westzuidelijke richting tot aan de Harlingerstraatweg.

10.

De Harlingerstraatweg volgend in westelijke richting tot aan de N31.

11.

De N31 volgend in zuidelijke richting tot aan de Hendrik Algerawei.

12.

De Hendrik Algerawei volgend in westelijke richting tot aan de N359.

13.

De N359 volgend in zuidelijke richting tot aan de Hegedyk.

14.

De Hegedyk volgend in oostelijke richting tot aan het Spoor.

15.

Het Spoor volgend in zuidelijke richting tot aan de Arsumerdyk.

16.

De Arsumerdyk volgend in westelijke richting tot aan de Lucht en Veldsterdyk.

17.

De Lucht en Veldsterdyk volgend in zuidelijke richting tot aan de De Him.

18.

De De Him volgend in westelijke richting overgaand in de Fâldenserwei in noordwestelijke richting tot aan de Gele Buorren.

19.

De Gele Buorren volgend in zuidwestelijke richting overgaand in de Baerderdyk tot aan It Plein.

20.

It Plein volgend in zuidelijke richting tot aan de Brêgebuorren.

21.

De Brêgebuorren volgend in westzuidelijke richting overgaand in de Skrinserdyk overgaand in zuidelijke richting overgaand in de Wieuwens overgaand in de Skrins overgaand in de Monsamabuorren in zuidwestelijke richting tot aan de Sassingawei.

22.

De Sassingawei volgend in noordelijke richting tot aan de Spyk.

23.

De Spyk volgend in westelijke richting overgaand in noordwestelijke richting tot aan de Hegenserleane.

24.

De Hegenserleane volgend in westelijke richting tot aan de Berkwerterleane.

25.

De Berkwerterleane volgend in noordelijke richting tot aan de N359.

26.

De N359 volgend in zuidelijke richting tot aan de Littenserbuorren.

27.

De Littenserbuorren volgend in westelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in de Krabbedijk tot aan de De Bieren.

28.

De De Bieren volgend in noordelijke richting overgaand in de Buorren overgaand in de Toarnwerterleane overgaand in de Waaxenserweg overgaand in de Elshoutbuurt tot aan de Kerkstraat.

29.

De Kerkstraat volgend in westelijke richting overgaand in de Hizzaardlaan overgaand in zuidwestelijke richting overgaand in de Allengaweg overgaand in noordwestelijke richting tot aan de Van Camminghaweg.

30.

De Van Camminghaweg volgend in noordeljke richting in de Sytzamaweg overgaand in westelijke richting tot aan de Monnikeweg.

31.

De Monnikeweg volgend in noordelijke richting tot aan de Jister.

32.

De De Jister volgend westelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Ludingaweg.

33.

De Ludingaweg volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan het van Harinxmakanaal.

3.10.2022 г.

Those parts of the municipality Waadhoeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.58397 lat 53.21831

25.9.2022 г. — 3.10.2022 г.

Municipality Hollands Kroon, province Noordholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00604

1.

Vanaf Kruising Oever IJsselmeer/ Oostermiddenmeerweg, Oostermiddenmeerweg volgen in westelijke richting tot aan Medemblikkerweg.

2.

Medemblikkerweg volgen in noordelijke richting tot aan Westermiddenmeerweg.

3.

Westermiddenmeerweg volgen in westelijke richting tot aan A7.

4.

A7 volgen in noordelijke richting tot aan Alkmaarseweg.

5.

Alkmaarseweg volgen in westelijke richting tot aan Professor ter Veenweg.

6.

Professor ter Veenweg volgen in noordelijke richting overgaand in Brugstraat overgaand in Zuiderzeeweg tot aan Noormantocht.

7.

Noormantocht volgen in westelijke richting tot aan Molenweg.

8.

Molenweg volgen in noordelijke richting tot aan Amstelmeer.

9.

Amstelmeer overstekend tot aan Rijksstraatweg.

10.

Rijksstraatweg volgen in oostelijke richting overgaand in de Oever van de Waddenzee tot aan de Afsluitdijk.

11.

Vanaf Afsluitdijk de oever van het IJsselmeer volgend in zuidelijke richting tot aan Oostermiddenmeerweg.

6.10.2022 г.

Those parts of the municipality Hollands Kroon contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.06838 lat 52.89744

28.9.2022 г. — 6.10.2022 г.

Municipality Klazienaveen, province Drenthe

DE-HPAI(P)-2022-00047

1.

Vanaf de grens tussen Nederland en Duitsland en de N863, de N863 volgend in westelijke richting tot aan de N862.

2.

De N862 volgend in noordelijke richting tot aan de Noordersloot.

3.

De Noordersloot volgend in westelijke richting tot aan de Strengdijk.

4.

De Strengdijk volgend in noordelijke richting tot aan de Ensingwijk Zuidzijde.

5.

De Ensingwijk Zuidzijde volgend in westelijke richting tot aan de Verlengde Vaart Zuidzijde.

6.

De Verlengde Vaart Zuidzijde volgend in westelijke richting tot aan de Havenstraat.

7.

De Havenstraat volgend in noordelijke richting overgaand in de Ericasestraat tot aan de A37.

8.

De A37 volgend in oostelijke richting tot aan de Bladderswijk Westzijde.

9.

De Bladderswijk Westzijde volgend in westnoordelijke richting tot aan de Oosterveenseweg.

10.

De Oosterveenseweg volgend in oostnoordelijke richting tot aan de N862.

11.

De N862 volgend in westnoordelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de N391.

12.

De N391 volgend in noordelijke richting tot aan de Emmerweg.

13.

De Emmerweg volgend in oostelijke richting overgaand in de Kanaal A Noordzijde tot aan de Emmer Ondereinden.

14.

De Emmer Ondereinden volgend in zuidelijke richting tot aan de Eerste Groenedijk Zuidzijde.

15.

De Eerste Groenedijk Zuidzijde volgend in oostelijke richting tot aan de Middenweg Westzijde.

16.

De Middenweg Westzijde volgend in noordelijke richting tot aan de Kanaal A Noordzijde.

17.

De Kanaal A Noordzijde volgend in oostelijke richting overgaand in Verlengde Scholtenskanaal Westzijde in noordelijke richting tot aan de Runde Noordzijde.

18.

De Runde Noordzijde volgend in oostelijke richting tot aan de Schuttingslaan.

19.

De Schuttingslaan volgend in noordelijke richting overgaand in Veenakkers in westelijke richting tot aan de Nieuwe Schuttingkanaal.

20.

De Nieuwe Schuttingkanaal volgend in noordelijke richting tot aan de N391.

21.

De N391 volgend in oostelijke richting tot aan de N366.

22.

De N366 volgend in zuidelijke richting tot aan de grens van Nederland en Duitsland.

23.

De Grens van Nederland en Duitsland volgend in zuidelijke richting tot aan de N862.

1.10.2022 г.

Those parts of the municipality Klazienaveen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.104553 lat 52.73651

23.9.2022 г. — 1.10.2022 г.

Municipality Hardenberg, Province Overijssel

DE-HPAI(P)-2022-00049

1.

Vanaf de kruising Grens Nederland-Duitsland/ Duitslandweg, Duitslandweg volgen in noordelijke richting tot aan J.C.Kellerlaan.

2.

J.C.Kellerlaan volgen in zuidelijke richting tot aan Twenteweg.

3.

Twenteweg volgen in noordelijke richting tot aan Van Utterwyckalle.

4.

Van Utterwyckallee volgen in noordelijke richting tot aan Collendoornerdijk.

5.

Collendoornerdijk volgen in noordelijk richting tot aan Wetterkoelenweg.

6.

Wetterkoelenweg volgen in westelijke richting tot aan Luggersweg.

7.

Luggersweg volge in noordelijke richting tot aan Slagenweg.

8.

Slagen weg volgen in oostelijke richting tot aan Van Den Beltsweg.

9.

Van den Beltsweg volgen in noordelijke richting tot aan Anerweg.

10.

Anerweg volgen in westelijke richting tot aan Semelinksdijk.

11.

Semelinksdijk volgen in noordelijke richting tot aan Keienweg.

12.

Keienweg volgen in oostelijke richting tot aan Knappersveldweg.

13.

Knappersveldweg volgen in oostelijke richting tot aan Verlengde kerkdijk.

14.

Verlengde kerkdijk volgen in noordelijke richting tot aan Coevorderweg.

15.

Coevorderweg volgen in oostelijke richting tot aan Oosterslagenweg.

16.

Oosterslagenweg volgen in noordelijke richting tot aan Eerste Blokweg.

17.

Eerste Blokweg volgen in oostelijke richting tot aan Drentseweg.

18.

Drentseweg volgen in noordelijke richting tot aan Kikkertsveldweg.

19.

Kikkertsveldweg volgen in oostelijke richting tot aan Nieuwlandseweg.

20.

Nieuwlandseweg volgen in noordelijke richting tot aan Brugstraat.

21.

Brugstraat volgen in noordelijke richting tot aan Steigerwijk.

22.

Steigerwijk volgen in oostelijke richting tot aan Splitting.

23.

Splitting volgen in noordelijke richting overgaand in Veldweg tot aan Boerdijk.

24.

Boerdijk volgen in oostelijke richting tot aan Legroweg.

25.

Legroweg volgen in noordelijke richting tot aan Peerdevalsweg.

26.

Peerdevalsweg volgen in oostelijke richting tot aan Nijlandsweg.

27.

Nijlandsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Broekkampsdijk.

28.

Broekkampsdijk volgen in oostelijke richting tot aan Oosterhesselerweg.

29.

Oosterhesselerweg volgen in noordelijke richting tot aan Burgermeester Fonteinstraat.

30.

Burgermeester Fonteinstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Schoolstraat.

31.

Schoolstraat volgen in oostelijke richting tot aan Hoofdstraat.

32.

Hoofdstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Emmerweg tot aan Galgaten.

33.

Galgaten volgen in oostelijke richting tot aan Nieuwe Drostendiep.

34.

Nieuwe Drostendiep volgen in zuidelijke richting tot aan spoorlijn Zwolle-Emmen.

35.

Spoorlijn volgen in oostelijke richting tot aan Schimmelarij.

36.

Schimmelarij volgen in zuidelijke richting tot aan Landschapsweg.

37.

Landschapsweg volgen in oostelijke richting tot aan Boekweitakkers.

38.

Boekweitakkers volgen in zuidelijke richting overgaand in Oshaarse Ruimsloot tot aan NAM weg.

39.

NAM Weg volgen oostelijke richting overgaand in Oldenhuis Gratameweg tot aan Nieuw-Amsterdamseweg.

40.

Nieuw-Amsterdamseweg volgen in zuidelijke richting tot aan grens Nederland-Duitsland.

41.

Grens Nederland-Duitsland volgen in westelijke richting tot aan Duitslandweg.

7.10.2022 г.

Those parts of the municipality Laar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.734908, lat 52.622842

29.9.2022 г. — 7.10.2022 г.

Province Overijssel

DE-HPAI(P)-2022-00050

1.

Vanaf de grens tussen Nederland en Duitsland en de N863, de N863 volgend in westelijke richting tot aan de N862.

2.

De N862 volgend in noordelijke richting tot aan de Noordersloot.

3.

De Noordersloot volgend in westelijke richting tot aan de Strengdijk.

4.

De Strengdijk volgend in noordelijke richting tot aan de Ensingwijk Zuidzijde.

5.

De Ensingwijk Zuidzijde volgend in westelijke richting tot aan de Verlengde Vaart Zuidzijde.

6.

De Verlengde Vaart Zuidzijde volgend in westelijke richting tot aan de Havenstraat.

7.

De Havenstraat volgend in noordelijke richting overgaand in de Ericasestraat tot aan de A37.

8.

De A37 volgend in oostelijke richting tot aan de Bladderswijk Westzijde.

9.

De Bladderswijk Westzijde volgend in noordwestelijke richting tot aan de Oosterveenseweg.

10.

De Oosterveenseweg volgend in noordoostelijke richting tot aan de Phileas Foggstraat

11.

De Phileas Foggstraat volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de N391.

12.

De N391 volgend in noordelijke richting tot aan de Emmerweg.

13.

De Emmerweg volgend in oostelijke richting overgaand in de Kanaal A Noordzijde tot aan de Emmer Ondereinden.

14.

De Emmer Ondereinden volgend in zuidelijke richting tot aan de Eerste Groenedijk Zuidzijde.

15.

De Eerste Groenedijk Zuidzijde volgend in oostelijke richting tot aan de Middenweg Westzijde.

16.

De Middenweg Westzijde volgend in noordelijke richting tot aan de Kanaal A Noordzijde.

17.

De Kanaal A Noordzijde volgend in oostelijke richting overgaand in Verlengde Scholtenskanaal Westzijde in noordelijke richting tot aan de Runde Noordzijde.

18.

De Runde Noordzijde volgend in oostelijke richting tot aan de Schuttingslaan.

19.

De Schuttingslaan volgend in noordelijke richting overgaand in Veenakkers in westelijke richting tot aan de Nieuwe Schuttingkanaal.

20.

De Nieuwe Schuttingkanaal volgend in noordelijke richting tot aan de Roswinkelerkanaal Noordzijde.

21.

De Roswinkelerkanaal Noordzijde volgend in noordoostelijke richting tot aan de N379.

22.

De N379 volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Hoofdkanaal Oostzijde.

23.

De Hoofdkanaal Oostzijde volgend in zuidelijke richting tot aan de Kloosterweg.

24.

De Kloosterweg volgend in oostelijke richting tot aan de grens van Nederland en Duitsland.

25.

De grens van Nederland en Duitsland volgend in zuidelijke richting tot aan de N862.

12.10.2022 г.

Those parts of the province Overijssel in the Netherlands contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.090579 lat 52.733247

4.10.2022 г. — 12.10.2022 г.

Municipality De Krim , province Overijssel

NL-HPAI(P)-2022-00062

1.

Vanaf de kruising Rooiweg/ Zwarte Pad, Zwarte Pad volgen in noordelijke richting tot aan Stegernsallee.

2.

Stegerensallee volgen in noordelijke richting tot aan Moerheimstraat.

3.

Moerheimstraat volgen in westelijke richting tot aan Julianastraat.

4.

Julianastraat volgen in noordelijke richting overgaand in Zuidwolderstraat tot aan Paardelanden .

5.

Paardelanden volgen in westelijke richting tot aan Schrapveen.

6.

Schrapveen volgen in noordelijke richting tot aan Nolderweg.

7.

Nolderweg volgen in westelijke richting tot aan N48.

8.

N48 volgen in noordelijke richting tot aan A37.

9.

A37 volgen in oostelijke richting tot aan Meester Cramerweg.

10.

Meester Cramerweg volgen in noordelijke richting tot aan Weg om de Oost.

11.

Weg om de Oost volgen in noordelijke richting tot aan Verlengde Hoogeveensche Vaart.

12.

Verlengde Hoogeveensche Vaart volgen in oostelijke richting tot aan Noorderhoofddiep.

13.

Noorderhoofddiep volgen in noordelijke richting tot aan Hoogeveenscheweg.

14.

Hoogeveenscheweg volgen in noordelijke richting tot aan Noorderweg.

15.

Noorderweg volgen in oostelijke richting tot aan Middenraai.

16.

Middenraai volgen in zuidelijke richting tot aan Hoogeveenschevaart.

17.

Hoogeveenschevaart volgen in oostelijke richting tot aan Geeserraai.

18.

Geeserraai volgen in noordelijke richting tot aan Twaalf Ellenweg.

19.

Twaalf Ellenweg volgen in noordelijke richting tot aan Witte Menweg.

20.

Witte Menweg volgen in oostelijke richting tot aan Lantschapsweg.

21.

Lantschapsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Verlengde Hoogeveenschevaart.

22.

Verlengde Hoogeveenschevaart volgen in zuidelijke richting overgaand in Nijlandsweg overgaand in Veenhuizerweg tot aan Burgermeester Ten Holteweg.

23.

Burgermeester Ten Holteweg volgen in oostelijke richting tot aan N34.

24.

N34 volgen in zuidelijke richting tot aan Rondweg.

25.

Rondweg volgen in oostelijke richting tot aan spoorlijn Emmen-Hardenberg.

26.

Spoorlijn volgen in zuidelijke richting overgaand in Spoolijn Coevorden Duitsland tot aan Grens Nederland-Duitsland.

27.

Grens Nederland-Duitsland volgen in westelijke richting tot aan Randwaterleiding.

28.

Randwaterleiding volgen in westelijke richting tot aan Lambertsdijk.

29.

Lambertsdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Veldingerveldweg.

30.

Veldingerveldweg volgen in oostelijke richting tot aan Westeindigerdijk.

31.

Westeindigerdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Toeslagweg.

32.

Toeslagweg volgen in zuidelijke richting tot aan Stobbehaarweg.

33.

Stobbehaarweg volgen in oostelijke richting overgaand in Hoogeweg tot aan Hardenbergerveldweg

34.

Hardenbergerveldweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lageweg.

35.

Lageweg volgen in westelijke richting tot aan Hoogeweg.

36.

Hoogeweg volgen in oostelijke richting tot aan Eggenweg.

37.

Eggenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kanaalweg-Oost.

38.

Kanaalweg-oost volgen in zuidelijke richting overgaand in Kanaal Almelo-De Haandrik tot aan Duitslandweg.

39.

Duitslandweg volgen in westelijke richting tot aan J.C.Kellerlaan.

40.

J.C.Kellerlaan volgen in oostelijke richting tot aan Twenteweg.

41.

Twenteweg volgen in zuidelijke richting tot aan Bruchterbeekweg.

42.

Bruchterbeekweg volgen in westelijke richting overgaand in Bruchterbeek tot aan de Vecht.

43.

Vecht volgen in zuidelijke richting tot aan Huijsteeg.

44.

Huijsteeg volgen in zuidelijke richting overgaand in Rheezenbrink tot aan Rheezerweg.

45.

Rheezerweg volgen in noordelijke richting tot aan Ringweg.

46.

Ringweg volgen in oostelijke richting tot aan Stoetendijk.

47.

Stoetendijk volgen in noordelijke richting tot aan Oldemeijerweg.

48.

Olde Meijerweg volgen in oostelijke richting tot aan Ommerweg.

49.

Ommerweg volgen in westelijke richting tot aan Bosrandweg.

50.

Bosrandweg volgen in noordelijke richting tot aan Rheezerveenseweg.

51.

Rheezerveenseweg volgen in westelijke richting tot aan Hoofdwijk.

52.

Hoofdwijk volgen in noordelijke richting tot aan Rooiweg.

53.

Rooiweg volgen in westelijke richting tot aan Zwarte Pad.

9.10.2022 г.

Those parts of the municipality De Krim contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,59576, lat 52, 64419

1.10.2022 г. — 9.10.2022 г.

Municipality Barneveld IV, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00063

1.

Vanaf de kruising van de Horsterweg en de Engweg, de Engweg volgend in oostelijke richting volgend in noordelijke richting tot aan de Hessenweg.

2.

De Hessenweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan de Stoutenburgerlaan.

3.

De Stoutenburgerlaan volgend in noordoostelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Oosterdorpsstraat.

4.

De Oosterdorpsstraat volgend in oostelijke richting tot aan de Hogebrinkerweg.

5.

De Hogebrinkerweg volgend in noordelijke richting tot aan de Laakweg.

6.

De Laakweg volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Hoevenlakenseweg.

7.

De Hoevelakenseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Schoolstraat.

8.

De Schoolstraat volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Oosterveenstraat.

9.

De Oosterveenstraat volgend in noordelijke richting tot aan de Buntwal.

10.

De Buntwal volgend in zuidoostelijke richting overstekend via de Nieuwe Laak tot aan de Blokhuizersteeg.

11.

De Blokhuizersteeg volgend in noordelijke richting tot aan de Slichtenhorsterweg.

12.

De Slichtenhorsterweg volgend in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de N301.

13.

De N301 volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Oude Barneveldseweg.

14.

De Oude Barneveldseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Beulekamperweg.

15.

De Beulekamperweg volgend in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in de Beulekampersteeg overgaand in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Roosendaalseweg.

16.

De Roosendaalseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Knapzaksteeg.

17.

De Knapzaksteeg volgend in oostelijke richting overgaand in de Klunenweg in oostzuidelijke richting overgaand in de Kolthoornseweg in oostelijke richting tot aan de Batosweg.

18.

De Batosweg volgend in oostelijke richting tot aan de Krachtighuizerweg.

19.

De Krachtighuizerweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Boeschoterweg.

20.

De Boeschoterweg volgend in oostelijke richting tot aan de Traa.

21.

De Traa volgend in noordoostelijke richting tot aan de Harderwijkerkarweg.

22.

De Harderwijkerkarweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N344.

23.

De N344 volgend in noordoostelijke richting tot aan de N310.

24.

De N310 volgend in zuidelijke richting tot aan de Laarweg.

25.

De Laarweg volgend in westelijke richting tot aan de Hessenweg.

26.

De Hessenweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Westenengerdijk.

27.

De Westenengerdijk volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Lange Heideweg.

28.

De Lange Heideweg volgend in westelijke richting tot aan de Damakkerweg.

29.

De Damakkerweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N304.

30.

De N304 volgend in zuidelijke richting tot aan de N224.

31.

De N224 volgend in westelijke richting tot aan de Kernhemseweg.

32.

De Kernhemseweg volgend in noordelijke richting overgaand in de Doesburgerdijk in westelijke richting overgaand de A30 overstekend in de Doesburgedijk-West tot aan de Meikade.

33.

De Meikade volgend in zuidelijke richting tot aan de Buurtweg.

34.

De Buurtweg volgend in westelijke richting tot aan de Hoofdweg.

35.

De Hoofdweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N224.

36.

De N224 volgend in westelijke richting overgaand in de N418 tot aan de Klompersteeg (N418).

37.

De Klompersteeg (N418) volgend in westelijke richting tot aan het spoor.

38.

Het Spoor volgend in westelijke richting tot aan de Emminkhuizerlaan.

39.

De Emminkhuizerlaan volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand Biesbosserweg in noordwestelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Oude Holleweg.

40.

De Oude Holleweg volgend in westelijke richting tot aan de Hopeseweg.

41.

De Hopeseweg volgend in noordelijke richting overgaand in de Verlengde Hopeseweg tot aan de N224.

42.

De N224 volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de Oud Willaer.

43.

De Oud Willaer volgend in noordelijke richting tot aan de Voskuilerdijk.

44.

De Voskuilerdijk volgend in noordwestelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Langesteeg.

45.

De Langesteeg volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in Laapeerseweg in noordelijke richting overgaand in de Asschatterweg tot aan het Valleikanaal.

46.

Het Valleikanaal volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de Horsterweg.

47.

De Horsterweg volgend in noordelijke richting tot aan de Engweg.

6.10.2022 г.

Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.598911 lat 52.1420635

28.9.2022 г. — 6.10.2022 г.

Държава членка: Португалия

Референтен номер по ADIS на огнището

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

PT-HPAI(P)-2022-00007

The parts of Torres Vedras, Montemor-o-Novo and Montijo municipalities that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.652439N, 8.4827665W

7.10.2022 г.

The parts of Torres Vedras and Montemor-o-Novo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.652439N, 8.4827665W

29.9.2022 г. — 7.10.2022 г.

PT-HPAI(P)-2022-00008

The parts of Benavente, Montijo and Coruche municipalities that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.829589N, 8.710556W

30.10.2022 г.

The parts of Benavente and Montijo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.829589N, 8.710556W

22.10.2022 г. — 30.10.2022 г.

ЧАСТ В

Допълнителни ограничителни зони по членове 1 и 3а в засегнатите държави членки (*):

(*)

В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения протокол, за целите на настоящото приложение позоваванията на държавите членки включват Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия.

Поправки

21.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 244/70


Поправка на Регламент (ЕС) 2022/1616 на Комисията от 15 септември 2022 година относно материали и предмети от рециклирана пластмаса, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 282/2008

( Официален вестник на Европейския съюз L 243 от 20 септември 2022 г. )

На страница 32, член 31, параграф 1

вместо:

„1.

Материали и предмети от рециклирана пластмаса, получени чрез процес за рециклиране, основан на подходяща технология за рециклиране, за които в настоящия регламент се изисква индивидуално разрешение за процесите за рециклиране и за които е подадено валидно заявление до компетентния орган в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 282/2008, или за които е подадено заявление в съответствие с член 17, параграф 1 или член 22, параграф 1 от настоящия регламент най-късно може да бъдат пуснати на пазара, докато заявителят не оттегли заявлението си или докато Комисията не приеме решение за издаване или отказ за издаване на разрешение за процеса за рециклиране съгласно член 19, параграф 1.“

да се чете:

„1.

Материали и предмети от рециклирана пластмаса, получени чрез процес за рециклиране, основан на подходяща технология за рециклиране, за които в настоящия регламент се изисква индивидуално разрешение за процесите за рециклиране и за които е подадено валидно заявление до компетентния орган в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 282/2008, или за които е подадено заявление в съответствие с член 17, параграф 1 или член 22, параграф 1 от настоящия регламент най-късно до 10 юли 2023 г. може да бъдат пуснати на пазара, докато заявителят не оттегли заявлението си или докато Комисията не приеме решение за издаване или отказ за издаване на разрешение за процеса за рециклиране съгласно член 19, параграф 1.“