ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 204I

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
4 август 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1354 на Съвета от 4 август 2022 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

1

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2022/1355 на Съвета от 4 август 2022 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

4

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

4.8.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 204/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1354 НА СЪВЕТА

от 4 август 2022 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 269/2014.

(2)

Съюзът продължава да осъжда действията и политиките, подкопаващи териториалната цялост на Украйна.

(3)

Съветът счита, че към списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица, образувания и органи, поместен в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014, следва да се добавят две лица заради ролята им в подкопаването или застрашаването на териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и поради факта, че извличат ползи от вземащите решения лица в Русия, отговорни за анексирането на Крим или дестабилизирането на Източна Украйна.

(4)

Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 269/2014 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 август 2022 година.

За Съвета

Председател

M. BEK


(1)  ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следните лица се добавят в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, поместен в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014:

Лица

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

„209.

Oleksandr Viktorovych YANUKOVYCH

(Олександр Вiкторович ЯНУКОВИЧ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 10.7.1973 г.

Място на раждане: Енакиево, Донецка област (бивша украинска ССР, понастоящем Украйна)

Гражданство: украинско

Александър Янукович е бизнесмен и син на бившия президент на Украйна Виктор Янукович. По време на президентството на Виктор Янукович и благодарение на личната връзка с група лица, близки до баща му, той обединява редица бизнес интереси и натрупва големи богатства. Той продължава да осъществява стопанската си дейност в региона на Донбас, контролиран от сепаратистките групи, особено в секторите на енергетиката, въглищата, строителството, банковото дело и недвижимите имоти. По-специално, благодарение на тесните връзки с проруските сепаратисти той придобива ключови икономически активи в т.нар. „Донецка народна република“ и „Луганска народна република“, наред с другото в секторите на енергетиката, въгледобива и недвижимите имоти. Сепаратисткият батальон „Оплот“ (включен в списъка от февруари 2015 г.) защитава неговите проекти за развитие на недвижими имоти в т.нар. „Донецка народна република“.

Следователно Александър Янукович е отговорен за оказването на подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и извършва сделки със сепаратистките групи в региона на Донбас в Украйна.

Освен това той е свързан със своя баща Виктор Янукович, който е отговорен за оказването на подкрепа или осъществяването на действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността на страната.

4.8.2022 г.

210.

Viktor Fedorovych YANUKOVYCH

(Вiктор Федорович Янукович)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 9.7.1950 г.

Място на раждане: Енакиево, Донецка област (бивша украинска ССР, понастоящем Украйна)

Гражданство: украинско

Длъжност: Бивш президент на Украйна, олигарх

От 2010 г. до 2014 г. Виктор Янукович е президент на Украйна. По време на мандата си провежда проруска политика. Украински съд призна Виктор Янукович за виновен за държавна измяна поради това, че е поканил Руската федерация да нахлуе в Украйна. След отстраняването му от власт той се премества в Русия, откъдето продължава дейностите си, насочени към дестабилизиране на Украйна.

Той подпомага руската военна намеса в Украйна, като през март 2014 г. призовава президента на Руската федерация да изпрати руски войски в Украйна. Виктор Янукович подкрепя проруски политици, заемали публични длъжности в окупирания Крим. През 2021 г. в Украйна е образувано ново досъдебно разследване, съгласно което г-н Виктор Янукович, заедно с двама бивши министри на отбраната, целенасочено е намалил отбранителния капацитет на Украйна, по-специално в Автономна република Крим. Той счита себе си за законния президент на Украйна и последователно е заемал проруска позиция в публичните си интервенции. Според различни източници г-н Виктор Янукович е бил част от специална операция на Русия, имаща за цел да замени украинския президент с него, по време на първите фази на непровокираната незаконна военна агресия срещу Украйна. Освен това президентът на Република Чечения Рамзан Кадиров поиска от президента на Украйна да прехвърли всичките си правомощия на Виктор Янукович.

Следователно Виктор Янукович е отговорен за оказването на подкрепа или осъществяването на действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността на страната.

4.8.2022 г.“


РЕШЕНИЯ

4.8.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 204/4


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/1355 НА СЪВЕТА

от 4 август 2022 година

за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Решение 2014/145/ОВППС (1).

(2)

Съюзът продължава да осъжда действията и политиките, подкопаващи териториалната цялост на Украйна.

(3)

Съветът счита, че към списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица, образувания и органи, поместен в приложението към Решение 2014/145/ОВППС, следва да се добавят две лица заради ролята им в подкопаването или застрашаването на териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и поради факта, че извличат ползи от вземащите решения лица в Русия, отговорни за анексирането на Крим или дестабилизирането на Източна Украйна.

(4)

Решение 2014/145/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2014/145/ОВППС се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 август 2022 година.

За Съвета

Председател

M. BEK


(1)  Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следните лица се добавят в списъка на лицата, образуванията и органите, поместен в приложението към Решение 2014/145/ОВППС:

Лица

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

„209.

Oleksandr Viktorovych YANUKOVYCH

(Олександр Вiкторович ЯНУКОВИЧ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 10.7.1973 г.

Място на раждане: Енакиево, Донецка област (бивша украинска ССР, понастоящем Украйна)

Гражданство: украинско

Александър Янукович е бизнесмен и син на бившия президент на Украйна Виктор Янукович. По време на президентството на Виктор Янукович и благодарение на личната връзка с група лица, близки до баща му, той обединява редица бизнес интереси и натрупва големи богатства. Той продължава да осъществява стопанската си дейност в региона на Донбас, контролиран от сепаратистките групи, особено в секторите на енергетиката, въглищата, строителството, банковото дело и недвижимите имоти. По-специално, благодарение на тесните връзки с проруските сепаратисти той придобива ключови икономически активи в т.нар. „Донецка народна република“ и „Луганска народна република“, наред с другото в секторите на енергетиката, въгледобива и недвижимите имоти. Сепаратисткият батальон „Оплот“ (включен в списъка от февруари 2015 г.) защитава неговите проекти за развитие на недвижими имоти в т.нар. „Донецка народна република“.

Следователно Александър Янукович е отговорен за оказването на подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и извършва сделки със сепаратистките групи в региона на Донбас в Украйна.

Освен това той е свързан със своя баща Виктор Янукович, който е отговорен за оказването на подкрепа или осъществяването на действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността на страната.

4.8.2022 г.

210.

Viktor Fedorovych YANUKOVYCH

(Вiктор Федорович Янукович)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 9.7.1950 г.

Място на раждане: Енакиево, Донецка област (бивша украинска ССР, понастоящем Украйна)

Гражданство: украинско

Длъжност: Бивш президент на Украйна, олигарх

От 2010 г. до 2014 г. Виктор Янукович е президент на Украйна. По време на мандата си провежда проруска политика. Украински съд призна Виктор Янукович за виновен за държавна измяна поради това, че е поканил Руската федерация да нахлуе в Украйна. След отстраняването му от власт той се премества в Русия, откъдето продължава дейностите си, насочени към дестабилизиране на Украйна.

Той подпомага руската военна намеса в Украйна, като през март 2014 г. призовава президента на Руската федерация да изпрати руски войски в Украйна. Виктор Янукович подкрепя проруски политици, заемали публични длъжности в окупирания Крим. През 2021 г. в Украйна е образувано ново досъдебно разследване, съгласно което г-н Виктор Янукович, заедно с двама бивши министри на отбраната, целенасочено е намалил отбранителния капацитет на Украйна, по-специално в Автономна република Крим. Той счита себе си за законния президент на Украйна и последователно е заемал проруска позиция в публичните си интервенции. Според различни източници г-н Виктор Янукович е бил част от специална операция на Русия, имаща за цел да замени украинския президент с него, по време на първите фази на непровокираната незаконна военна агресия срещу Украйна. Освен това президентът на Република Чечения Рамзан Кадиров поиска от президента на Украйна да прехвърли всичките си правомощия на Виктор Янукович.

Следователно Виктор Янукович е отговорен за оказването на подкрепа или осъществяването на действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността на страната.

4.8.2022 г.“