ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 147

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
30 май 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/824 на Комисията от 15 март 2022 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/98 относно изпълнението на международните задължения на Съюза, посочени в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета, съгласно Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан и Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/825 на Комисията от 17 март 2022 година за изменение на приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

3

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/826 на Комисията от 23 март 2022 година за поправка и изменение на Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изключенията, прилагани в защитната зона за писия

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/827 на Комисията от 20 май 2022 година за поправка на текста на датски език на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842 за определяне на правила за прилагането на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на допълнителните условия за коригиране на безплатното разпределение на квоти за емисии поради промени в равнището на дейност

25

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/828 на Комисията от 25 май 2022 година за поправка на текста на полски език на Регламент (ЕС) 2017/2195 за установяване на насоки за електроенергийното балансиране ( 1 )

27

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/829 на Комисията от 25 май 2022 година за изменение на Регламент (ЕО) № 31/96 по отношение на институциите, отговарящи на условията за освобождаване от акциз

28

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/830 на Съвета от 20 май 2022 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на седемдесет и петата сесия на Световната здравна асамблея по отношение на някои изменения на Международните здравни правила (2005)

33

 

*

Решение (ЕС) 2022/831 на Съвета от 23 май 2022 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП ( 1 )

38

 

*

Решение (EС) 2022/832 на Съвета от 24 май 2022 година за назначаване на членове и заместник-членове на управителния съвет на Европейския институт за равенство между половете

42

 

*

Решение (ЕС) 2022/833 на Съвета от 24 май 2022 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Národná banka Slovenska

44

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/834 на Комисията от 25 май 2022 година съгласно член 31, параграф 1 от Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно мярка, предприета от Франция във връзка с изтеглянето от пазара на определени газови бутилки, произведени от Xinchang Burong Machinery Co. Ltd преди 31 октомври 2019 г. (нотифицирано под номер C(2022) 3372)  ( 1 )

46

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/835 на Комисията от 25 май 2022 година относно нерешените възражения съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за предоставяне на разрешение за биоцида Primer Stain TIP (нотифицирано под номер С(2022) 3379)  ( 1 )

49

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Правилник за дейността на Европейския икономически и социален комитет май 2022 г. ( OB L 140, 19.5.2022 г. )

53

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

30.5.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/824 НА КОМИСИЯТА

от 15 март 2022 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/98 относно изпълнението на международните задължения на Съюза, посочени в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета, съгласно Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан и Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 15, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С параграф 3 от Препоръка 21-09 на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) (2) се забраняват задържането на борда, трансбордирането и разтоварването на цели екземпляри или на части от северноатлантически акули мако, уловени във връзка с риболовни дейности в рамките на ICCAT през 2022 г. и 2023 г.

(2)

С цел да се осигури съгласуваност между Препоръка 21-09 и правото на Европейския съюз задължението за разтоварване съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 следва да не се прилага по отношение на корабите на Съюза, чийто улов включва прилов на северноатлантически акули мако.

(3)

Съответно Делегиран регламент (ЕС) 2015/98 на Комисията (3) следва да бъде изменен, така че в него да бъдат включени новите разпоредби, които отразяват условията за риболов, определени в Препоръка 21-09 на ICCAT.

(4)

Тъй като с Препоръка 21-09 на ICCAT договарящите страни се насърчават да я прилагат преди влизането ѝ в сила на 17 юни 2022 г. и с оглед на значението на тези разпоредби за опазването на северноатлантическите акули мако, настоящият делегиран акт следва да се прилага от третия ден след публикуването му.

(5)

Поради същите причини настоящият делегиран акт следва да влезе в сила по спешност,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В Делегиран регламент (ЕС) 2015/98 се вмъква следният член 5б:

„Член 5б

Чрез дерогация от член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се забраняват задържането на борда, трансбордирането и разтоварването на цели екземпляри или на части от северноатлантически акули мако (Isurus oxyrinchus), уловени във връзка с риболовни дейности в зоната на Конвенцията ICCAT през 2022 г. и 2023 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага до 31 декември 2023 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 март 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.

(2)  https://www.iccat.int/Documents/Recs/COMPENDIUM_ACTIVE_ENG.pdf

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/98 на Комисията от 18 ноември 2014 г. относно изпълнението на международните задължения на Съюза, посочени в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета, съгласно Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан и Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан (ОВ L 16, 23.1.2015 г., стр. 23).


30.5.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/3


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/825 НА КОМИСИЯТА

от 17 март 2022 година

за изменение на приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията (2) се установява списък на комбинациите активно вещество/продуктов тип, включени в програмата за преглед на съществуващите активни вещества в биоцидите на 6 ноември 2018 г.

(2)

Идентичността на някои активни вещества, включени в списъка в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014, е определена наново в съответствие с член 13 от посочения регламент с цел тези активни вещества да се идентифицират по-точно и да се установи съответната нова идентичност на всяко от тях.

(3)

След като Европейската агенция по химикали („Агенцията“) публикува открита покана за поемане на ролята на участник за някои комбинации активно вещество/продуктов тип, обхванати от досегашната, но не и от новата идентичност на веществото, комбинациите вещество/продуктов тип, нотифицирани съгласно член 14, параграф 1, буква б), за които Агенцията е установила, че са в съответствие с член 17, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014, следва да бъдат включени в приложение II към посочения регламент съгласно член 18 от него.

(4)

След получаването на декларациите по член 16, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 Агенцията публикува покана, даваща възможност на лицата, които имат съответния интерес, да представят нотификация за активни вещества от продуктов тип 19, които са се ползвали с дерогацията за храни и фуражи по член 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (3). В съответствие с член 16, параграф 5 бяха подадени две нотификации за фъстъчено масло и бренди за употреба в продуктов тип 19, за които Агенцията установи, че са в съответствие с член 17, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014. Поради това в съответствие с член 18 от същия регламент посочените активни вещества следва да бъдат включени в приложение II към него.

(5)

Целесъобразно е в приложението към посочения регламент да бъдат посочени държавите членки, чиито компетентни органи следва да направят оценка на комбинациите активно вещество/продуктов тип, които предстои да бъдат добавени в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014.

(6)

Активните вещества, за които след 6 ноември 2018 г. е прието решение за одобряване или неодобряване за един или повече продуктови типове, или които са били включени в приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012 съгласно член 28, параграф 1 от същия регламент, вече не са включени в програмата за преглед. Поради това посочените активни вещества вече не следва да фигурират в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 по отношение на съответните продуктови типове.

(7)

С цел да се отрази настоящата ситуация и от съображения за прозрачност е целесъобразно да се изготви списък на комбинациите активно вещество/продуктов тип, включени в програмата за преглед на съществуващите активни вещества, съдържащи се в биоциди, към деня на приемане на настоящия регламент.

(8)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 март 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 (ОВ L 294, 10.10.2014 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

КОМБИНАЦИИ ВЕЩЕСТВО/ПРОДУКТОВ ТИП, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕГЛЕД НА 17 МАРТ 2022 Г.

Комбинации активно вещество/продуктов тип, поддържани към 17 март 2022 г., с изключение на всякакви други наноматериали, различни от изрично посочените във вписванe 1017, и с изключение на генериране in situ на активното вещество, освен когато е изрично посочено с препратката към поддържания прекурсор или прекурсори

Номер на вписването

Наименование на веществото

Докладваща държава членка

ЕО номер

CAS номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Формалдехид

DE

200-001-8

50-00-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

Бронопол

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

Етанол

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Мравчена киселина

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1025

Пермравчена киселина, получена от мравчена киселина и водороден пероксид

BE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

Салицилова киселина

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Етиленов оксид

NO

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Гликолова киселина

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

Пероцетна киселина, получена от тетраацетилетиледиамин (TAED) и водороден пероксид

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

Пероцетна киселина, получена от 1,3-диацетилоксипропан-2-илов ацетат и водороден пероксид

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-млечна киселина

DE

201-196-2

79-33-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-Хексахидро-2-изопропенил-8,9-диметоксихромено[3,4-b]фуро[2,3-h]хромен-6-он (ротенон)

PL

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Симклозен

DE

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

92

Бифенил-2-ол

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-фенилпропен-2-ал (канелен алдехид)

PL

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Гераниол

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Глиоксал

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Хекса-2,4-диенова киселина (сорбинова киселина)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-Феноксиетанол

IT

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

180

Натриев диметиларсинат (натриев какодилат)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Тозилхлорамид натрий (хлорамин Т)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Калиев диметилдитиокарбамат

SE

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Натриев диметилдитиокарбамат

SE

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

227

2-тиазол-4-ил-1H-бензоимидазол (тиабендазол)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Диурон

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Цианамид

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

283

Тербутрин

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1,3-диоксо-1,3,4,5,6,7-Хексахидро-2Н-изоиндол-2-ил)метилов (1R-транс)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат (d-тетраметрин)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

Монолинурон

HU

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-Аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин (диамин)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2′-Дитиобис[N-метилбензамид] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-метил-2H-изотиазол-3-он (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

Натриев дихлороизоцианурат дихидрат

DE

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

345

Натриев троклозен

DE

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

348

Мецетрониев етилсулфат

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

Формалдехид, освободен от (Етилендиокси)диметанол (реакционни продукти от етиленгликол с параформалдехид (EGForm)

PL

222-720-6

3586-55-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

Натриева сол на пиридин-2-тиол-1-оксид (натриев пиритион)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

Метенамин 3-хлороалилохлорид (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2′,2″-(Хексахидро-1,3,5-триазин-1,3,5- триил)триетанол (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Тетрахидро-1,3,4,6-тетракис(хидроксиметил)имидазо[4,5-d]имидазол-2,5(1Н,3Н)-дион (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

Метиленов дитиоцианат

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

5,5-диметил-1,3-бис(хидроксиметил)имидазолидин-2,4-дион (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Дидецилдиметиламониев хлорид (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

 

 

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Сребро

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

405

Серен диоксид, получен от сяра чрез изгаряне

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Активен бром, получен от натриев бромид и натриев хипохлорит

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

Активен бром, получен от натриев бромид и калциев хипохлорит

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

Активен бром, получен от натриев бромид и хлор

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

Активен бром, получен от натриев бромид чрез електролиза

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

Активен бром, получен от хипобромиста киселина и уреа и бромоуреа

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

Активен бром, получен от натриев хипобромит и N-бромосулфамат и сулфаминова киселина

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

434

Тетраметрин

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Водороден пероксид

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

Водороден пероксид, освободен от натриев перкарбонат

FI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7а-Етилдихидро-1Н,3Н,5Н-оксазоло[3,4-c]оксазол (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Сребърен нитрат

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Динатриев пероксодисулфат

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

Активен хлор, освободен от натриев хипохлорит

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

Активен хлор, освободен от калциев хипохлорит

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Активен хлор, освободен от хлор

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Монохлорамин, получен от амониев сулфат и източник на хлор

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

Сребърен хлорид

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1076

Сребърен полиетиленимин хлорид

SE

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

491

Хлорен диоксид

DE

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

Хлорен диоксид, получен от натриев хлорит чрез електролиза

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

Хлорен диоксид, получен от натриев хлорит чрез повишаване на киселинността

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

Хлорен диоксид, получен от натриев хлорит чрез окисляване

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

Хлорен диоксид, получен от натриев хлорат и водороден пероксид при наличие на силна киселина

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-Дибромо-2-цианоацетамид (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1022

Диалуминиев хлорид пентахидроксид

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1075

Продукти от реакцията на алуминиев трихидроксид и солна киселина и алуминий и вода

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Активиран с бромид хлорамин (BAC), получен от прекурсорите амониев бромид и натриев хипохлорит

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Цинков пиритион

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Додецилгуанидинмонохидрохлорид

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

Активен бром, получен от бромен хлорид

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Бензилокси)метанол

AT

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

D-глюконова киселина, свързана с N,N″-бис(4-хлорофенил)-3,12-диимино- 2,4,11,13-тетраазатетрадекандиамидин (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

р-[(Дийодометил)сулфонил]толуен

CH

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(Бензотиазол-2-илтио)метилов тиоцианат (TCMTB)

NO

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-метил-4-оксо-3-(проп-2-инил)циклопент-2-ен-1-илов 2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат (пралетрин)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

566

Реакционни продукти на параформалдехид и 2-хидроксипропиламин (отношение 1:1) (HPT)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-октил-2H-изотиазол-3-он (OIT)

FR

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Диметилоктадецил[3-(триметоксисилил)пропил]амониев хлорид

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

Бромо-5,5-диметилхлороимидазолидин-2,4-дион (BCDMH)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-Изопропилфенил)-1,1-диметилуреа (изопротурон)

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(2-оксооксазоло-6-хлоро[4,5-b]пиридин-3(2H)-ил)метил]-O,O-диметилтиофосфат (азаметифос)

IT

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Диметилтетрадецил[3-(триметоксисилил)пропил]амониев хлорид

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

Масло от Eucalyptus citriodora, хидратирано, циклизирано

CZ

 

1245629-80-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

Масло от Cymbopogon winterianus, фракционирано, хидратирано, циклизирано

CZ

Не е наличен

Не е наличен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

3-йодо-2-пропинилбутилкарбамат (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Тетракис(хидроксиметил)фосфониев сулфат(2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

2-октил-4,5-дихлороизотиазол-3(2H)-он; 2-октил-4,5-дихлоро-2H-изотиазол-3-он (DCOIT))

NO

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

Реакционни продукти на параформалдехид и 2-хидроксипропиламин (отношение 3:2) (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

Алкил(C12-18)диметилбензиламониев хлорид (ADBAC (C12-18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Алкил(C12-16)диметилбензиламониев хлорид (ADBAC/BKC (C12-C16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Дидецилдиметиламониев хлорид (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-18-алкилдиметил, соли с 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он-1,1-диоксид (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

Натриев N-(хидроксиметил)глицинат

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Пентакалиев бис(пероксимоносулфат) бис(сулфат) (KPMS)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

Активен хлор, получен от натриев хлорид чрез електролиза

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1049

Активен хлор, получен от натриев хлорид и пентакалиев бис(пероксимоносулфат) бис(сулфат)

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

Активен хлор, получен от морска вода (натриев хлорид) чрез електролиза

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

Активен хлор, получен от магнезиев хлорид хексахидрат и калиев хлорид чрез хидролиза

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

Активен хлор, получен от натриев N-хлорсулфамат

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

701

Диводороден бис[монопероксифталато(2–)-O1,OO1]магнезат(2–) (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

Екстракт от маргоза, получен от студенопресовано масло от ядките на Azadirachta Indica, извлечено със суперкритичен въглероден диоксид

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

Алкил (C12-C14)диметилбензиламониев хлорид (ADBAC (C12-C14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Алкил (C12-C14) диметил(етилбензил)амониев хлорид (ADEBAC (C12-C14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1057

Екстракт от Chrysanthemum cinerariaefolium от разтворени и напълно развити цветове от Tanacetum cinerariifolium, извлечен с въглеводороден разтворител

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

Екстракт от Chrysanthemum cinerariaefolium от разтворени и напълно развити цветове от Tanacetum cinerariifolium, извлечен със свръхкритичен въглероден диоксид

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

Лавандула, Lavandula hybrida, екстракт/лавандиново масло

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

Продукти от реакцията на: глутаминова киселина и N-(C12-C14-алкил)пропилендиамин (глукопротамин)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(Фталимидо)пероксихексанова киселина (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-бутилбензо[d]изотиазол-3-он (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Хлорен диоксид, получен от тетрахлородекаоксид комплекс (TCDO) чрез повишаване на киселинността

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Водороден натриев сребърен циркониев фосфат

SE

422-570-3

265647-11-8

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

797

цис-1-(3-Хлороалил)-3,5,7-триаза-1-азониаадамантанов хлорид (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1014

Зеолит със сребро

SE

Не е наличен

Не е наличен

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Продукти от реакцията на 5,5-диметилхидантоин, 5-етил-5-метилхидантоин с бром и хлор (DCDMH)

NL

Не е наличен

Не е наличен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Реакционна маса на титанов диоксид и сребърен хлорид

SE

Не е наличен

Не е наличен

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

Продукти от реакцията на 5,5-диметилхидантоин, 5-етил- 5-метилхидантоин с хлор (DCEMH)

NL

Не е наличен

Не е наличен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Стъкло със сребърен фосфат

SE

Не е наличен

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1077

Стъкло със сребърен борофосфат

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1078

Стъкло със сребърен фосфоборат

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Зеолит със сребро и цинк

SE

Не е наличен

130328-20-0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Зеолит със сребро и мед

SE

Не е наличен

130328-19-7

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Сребро, адсорбирано върху силициев диоксид (като наноматериал под формата на стабилен агрегат с първични частици в рамките на наномащаба)

SE

Не е наличен

Не е наличен

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(RS)-3-алил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил-(1R,3R;1R,3S)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)-циклопропанкарбоксилат (смес от 4 изомера 1R транс: 1R транс, 1S: 1R цис, 1R: 1R цис, 1S 4:4:1:1) (d-алетрин)

DE

Продукт за растителна защита

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-Бромо-2-(4-хлорофенил)-1-етоксиметил-5-трифлуорометилпирол-3-карбонитрил (хлорфенапир)

PT

Продукт за растителна защита

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

Полимер на N-метилметанамин (EINECS 204-697-4) и (хлорометил)оксиран (EINECS 203-439-8)/полимерен четвъртичен амониев хлорид

HU

Полимер

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

алфа-[2-(дидецилметиламонио)етил]-омега-хидрокси-поли(окси-1,2-етандиил)пропаноат (сол) (Bardap 26)

IT

Полимер

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-Дидецил-N-диполиетоксиамониев борат/дидецилполиоксетиламониев борат (полимерен бетаин)

EL

Полимер

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

Портокал, сладък — екстракт

Извлеци и техните физично модифицирани производни, като тинктури, конкрети, абсолю, етерични масла, масла-смоли, терпени, фракции без терпени, дестилати, остатъци и др., получени от Citrus sinensis, Rutaceae.

CH

232-433-8

8028-48-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

Чесън, екстракт

Извлеци и техните физично модифицирани производни, като тинктури, конкрети, абсолю, етерични масла, масла-смоли, терпени, фракции без терпени, дестилати, остатъци и др., получени от Allium sativum, Liliaceae.

AT

232-371-1

8008-99-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1072

Бренди

предстои да бъде определена

Не е наличен

Не е наличен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1073

Фъстъчено масло

BE

Не е наличен

Не е наличен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1074

Мед, на прах

FR

231-159-6

7440-50-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 


30.5.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/22


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/826 НА КОМИСИЯТА

от 23 март 2022 година

за поправка и изменение на Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изключенията, прилагани в защитната зона за писия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и на регламенти (ЕС) № 1380/2013, (ЕС) 2016/1139, (ЕС) 2018/973, (ЕС) 2019/472 и (ЕС) 2019/1022 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета (1), и по-специално член 15, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В част В на приложение V към Регламент (ЕС) 2019/1241 за опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки се съдържа грешка, която трябва да бъде поправена.

(2)

Докато в съображение 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/1160 (2) се говори за „Danish anchor seines“ (датски грибове в смисъла на определението за SDN), в съответната разпоредба в приложението присъства единствено „Danish seines“ (датски грибове с по-широк обхват). Като се има предвид, че в член 6, точка 18 от Регламент (ЕС) 2019/1241 няма разграничение между датски грибове и шотландски сейнери, разпоредбата в приложение V в настоящия ѝ вид може да се тълкува като приложима както за датски грибове, така и за шотландски сейнери, което е неправилно.

(3)

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1160 се основава на съвместна препоръка, представена на 19 октомври 2020 г. от Белгия, Дания, Германия, Франция, Нидерландия и Швеция (Групата от Схевенинген), които имат пряк управленски интерес по отношение на рибарството в Северно море. В раздел 3.1.2 от съвместната препоръка изрично се прави разграничение между датски грибове, които изтеглят риболовния уред, докато корабът е на котва (SDN), и шотландски сейнери, като се потвърждава, че намерението на държавите членки е исканото изключение да се прилага само за датски грибове (SDN).

(4)

В оценката на НТИКР, в която се стига до заключението, че не се очаква въвеждането на специалното изключение за датски грибове да окаже значително въздействие върху равнището на защита в рамките на зоната, се посочва само датският гриб (код на риболовния уред: SDN (3)), а не шотландският сейнер (код на риболовния уред: SSC  (3)).

(5)

Поради това приложение V към Регламент (ЕС) 2019/1241 следва да бъде поправено, за да се поясни, че предложеното изключение се прилага само за тези датски грибове, които изтеглят риболовния уред, докато корабът е на котва (датски гриб с код на риболовния уред SDN).

(6)

Настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно след публикуването му, тъй като предвидените в него мерки оказват пряко въздействие върху планирането на риболовния сезон за корабите на Съюза и съответните икономически дейности,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) 2019/1241 се поправя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 март 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 198, 25.7.2019 г., стр. 105.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2021/1160 на Комисията от 12 май 2021 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на защитната зона за цаца и защитната зона за писия в Северно море (ОВ L 250, 15.7.2021 г., стр. 4).

(3)  Приложение ХI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 112, 30.4.2011 г., стр. 64).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част В от приложение V към Регламент (ЕС) 2019/1241 се изменя, както следва:

1)

точка 2.2, буква г) се заменя, както следва:

„г)

кораби, чиято двигателна мощност надвишава 221 kW и които използват датски грибове, които изтеглят риболовния уред, докато корабът е на котва (датски гриб с код SDN), при условие че спазват съответния размер на окото, предвиден в част Б, точка 1.1 от настоящото приложение.“


30.5.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/25


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/827 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2022 година

за поправка на текста на датски език на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842 за определяне на правила за прилагането на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на допълнителните условия за коригиране на безплатното разпределение на квоти за емисии поради промени в равнището на дейност

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на система за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 10а, параграф 21 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Текстът на датски език на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842 на Комисията (2) съдържа грешки в член 6, параграфи 1 и 2, които променят смисъла на разпоредбите.

(2)

Поради това текстът на датски език на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842 следва да бъде съответно поправен. Поправката не се отнася за текста на останалите езици.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по изменението на климата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

(Не засяга българската версия.)

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842 на Комисията от 31 октомври 2019 г. за определяне на правила за прилагането на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на допълнителните условия за коригиране на безплатното разпределение на квоти за емисии поради промени в равнището на дейност (ОВ L 282, 4.11.2019 г., стр. 20).


30.5.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/828 НА КОМИСИЯТА

от 25 май 2022 година

за поправка на текста на полски език на Регламент (ЕС) 2017/2195 за установяване на насоки за електроенергийното балансиране

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно вътрешния пазар на електроенергия (1), и по-специално член 59, параграф 1, буква в) и член 61, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Текстът на полски език на Регламент (ЕС) 2017/2195 на Комисията (2) съдържа грешка в член 12, параграф 3, буква ж), която променя предмета и срока за изпълнение на задължението на операторите на преносни системи да публикуват информация.

(2)

Поради това текстът на полски език на Регламент (ЕС) 2017/2195 следва да бъде съответно поправен. Поправката не се отнася за текста на останалите езици.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по трансграничен пренос на електроенергия,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

(Не засяга българската версия.)

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 май 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 158, 14.6.2019 г., стр. 54.

(2)  Регламент (ЕС) 2017/2195 на Комисията от 23 ноември 2017 г. за установяване на насоки за електроенергийното балансиране (ОВ L 312, 28.11.2017 г., стр. 6).


30.5.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/28


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/829 НА КОМИСИЯТА

от 25 май 2022 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 31/96 по отношение на институциите, отговарящи на условията за освобождаване от акциз

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО (1), и по-специално член 13, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2008/118/ЕО на Съвета беше изменена с Директива (ЕС) 2019/2235 на Съвета (2), с която бяха въведени освобождавания от плащане на ДДС и акциз за отбранителните дейности, предприети в рамките на Съюза.

(2)

В приложението към Регламент (ЕО) № 31/96 на Комисията (3) се съдържа удостоверението за освобождаване, което трябва да се използва за потвърждаване на това, че дадена сделка подлежи на освобождаване от плащане на акциз съгласно член 12 от Директива 2008/118/ЕО. С цел да се даде възможност на държавите членки да прилагат освобождаването от плащане на акциз за отбранителни дейности, предвидено в член 12, параграф 1, буква ба) от Директива 2008/118/ЕО, това удостоверение следва да бъде изменено.

(3)

Поради това Регламент (ЕО) № 31/96 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Тъй като член 12, параграф 1, буква ба) от Директива 2008/118/ЕО се прилага от 1 юли 2022 г., прилагането на настоящия регламент следва да бъде отложено за тази дата.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по акцизите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 31/96 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 май 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 12.

(2)  Директива (ЕС) 2019/2235 на Съвета от 16 декември 2019 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза, (ОВ L 336, 30.12.2019 г., стр. 10).

(3)  Регламент (ЕО) № 31/96 на Комисията от 10 януари 1996 г. относно удостоверението за освобождаване от акциз (ОВ L 8, 11.1.1996 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Image 1L1472022BG3810120220523BG0008.0001401412ПРОЕКТ НАРЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № …от …за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИПСЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по-долу Споразумението за ЕИП), и по-специално член 98 от него,като има предвид, че:(1)Решение за изпълнение (ЕС) 2019/300 на Комисията от 19 февруари 2019 г. за установяване на общ план за управление на кризи в областта на безопасността на храните и фуражитеОВ L 50, 21.2.2019 г., стр. 55. следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.(2)С Решение за изпълнение (ЕС) 2019/300 се отменя Решение 2004/478/ЕО на Комисията, което е включено в Споразумението за ЕИП и което поради това следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.(3)Настоящото решение се отнася до законодателството относно ветеринарните въпроси и фуражите. Законодателството относно ветеринарните въпроси и фуражите не се прилага по отношение на Лихтенщайн, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I към Споразумението за ЕИП. Поради това настоящото решение не трябва да се прилага по отношение на Лихтенщайн.(4)Поради това приложение I към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:Член 1Приложение I към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:1.След точка 59 (Решение за изпълнение 2013/503/ЕС на Комисията) в част 7.2 от глава I се вмъква следното:60.32019 D 0300: Решение за изпълнение (ЕС) 2019/300 на Комисията от 19 февруари 2019 г. за установяване на общ план за управление на кризи в областта на безопасността на храните и фуражите (ОВ L 50, 21.2.2019 г., стр. 55).За целите на настоящото споразумение разпоредбите на решението се четат със следната адаптация:Когато Комисията установи наличието на ситуация, посочена в член 56, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002, в която държава от ЕАСТ е пряко засегната и сформира кризисно звено в съответствие с член 56, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002, кризисният координатор или кризисните координатори, определени от пряко засегнатата държава от ЕАСТ, и кризисният координатор, определен от Надзорния орган на ЕАСТ, участват в работата на кризисното звено.2.След точка 47a (Регламент (ЕС) № 16/2011 на Комисията) от глава II се вмъква следното:47б.32019 D 0300: Решение за изпълнение (ЕС) 2019/300 на Комисията от 19 февруари 2019 г. за установяване на общ план за управление на кризи в областта на безопасността на храните и фуражите (ОВ L 50, 21.2.2019 г., стр. 55).За целите на настоящото споразумение разпоредбите на решението се четат със следната адаптация:Когато Комисията установи наличието на ситуация, посочена в член 56, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002, в която държава от ЕАСТ е пряко засегната и сформира кризисно звено в съответствие с член 56, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002, кризисният координатор или кризисните координатори, определени от пряко засегнатата държава от ЕАСТ, и кризисният координатор, определен от Надзорния орган на ЕАСТ, участват в работата на кризисното звено.3.Текстът на точка 31 (Решение 2004/478/ЕО на Комисията) в част 7.2 от глава I и на точка 43 (Решение 2004/478/ЕО на Комисията) от глава II се заличава.Член 2Текстовете на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/300 на исландски и норвежки език, публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.Член 3Настоящото решение влиза в сила на […] г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП[Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.].Член 4Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.Съставено в Брюксел наЗа Съвместния комитет на ЕИППредседателСекретарина Съвместния комитет на ЕИП

Image 2L1472022BG3810120220523BG0008.0001401412ПРОЕКТ НАРЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № …от …за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИПСЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по-долу Споразумението за ЕИП), и по-специално член 98 от него,като има предвид, че:(1)Решение за изпълнение (ЕС) 2019/300 на Комисията от 19 февруари 2019 г. за установяване на общ план за управление на кризи в областта на безопасността на храните и фуражитеОВ L 50, 21.2.2019 г., стр. 55. следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.(2)С Решение за изпълнение (ЕС) 2019/300 се отменя Решение 2004/478/ЕО на Комисията, което е включено в Споразумението за ЕИП и което поради това следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.(3)Настоящото решение се отнася до законодателството относно ветеринарните въпроси и фуражите. Законодателството относно ветеринарните въпроси и фуражите не се прилага по отношение на Лихтенщайн, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I към Споразумението за ЕИП. Поради това настоящото решение не трябва да се прилага по отношение на Лихтенщайн.(4)Поради това приложение I към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:Член 1Приложение I към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:1.След точка 59 (Решение за изпълнение 2013/503/ЕС на Комисията) в част 7.2 от глава I се вмъква следното:60.32019 D 0300: Решение за изпълнение (ЕС) 2019/300 на Комисията от 19 февруари 2019 г. за установяване на общ план за управление на кризи в областта на безопасността на храните и фуражите (ОВ L 50, 21.2.2019 г., стр. 55).За целите на настоящото споразумение разпоредбите на решението се четат със следната адаптация:Когато Комисията установи наличието на ситуация, посочена в член 56, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002, в която държава от ЕАСТ е пряко засегната и сформира кризисно звено в съответствие с член 56, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002, кризисният координатор или кризисните координатори, определени от пряко засегнатата държава от ЕАСТ, и кризисният координатор, определен от Надзорния орган на ЕАСТ, участват в работата на кризисното звено.2.След точка 47a (Регламент (ЕС) № 16/2011 на Комисията) от глава II се вмъква следното:47б.32019 D 0300: Решение за изпълнение (ЕС) 2019/300 на Комисията от 19 февруари 2019 г. за установяване на общ план за управление на кризи в областта на безопасността на храните и фуражите (ОВ L 50, 21.2.2019 г., стр. 55).За целите на настоящото споразумение разпоредбите на решението се четат със следната адаптация:Когато Комисията установи наличието на ситуация, посочена в член 56, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002, в която държава от ЕАСТ е пряко засегната и сформира кризисно звено в съответствие с член 56, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002, кризисният координатор или кризисните координатори, определени от пряко засегнатата държава от ЕАСТ, и кризисният координатор, определен от Надзорния орган на ЕАСТ, участват в работата на кризисното звено.3.Текстът на точка 31 (Решение 2004/478/ЕО на Комисията) в част 7.2 от глава I и на точка 43 (Решение 2004/478/ЕО на Комисията) от глава II се заличава.Член 2Текстовете на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/300 на исландски и норвежки език, публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.Член 3Настоящото решение влиза в сила на […] г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП[Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.].Член 4Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.Съставено в Брюксел наЗа Съвместния комитет на ЕИППредседателСекретарина Съвместния комитет на ЕИП

Обяснителни бележки

1.

За лицензирания складодържател настоящото удостоверение служи като документ в подкрепа на освобождаването от плащане на данъка върху пратките със стоки до отговарящи на условията институции/лица, посочени в член 12, параграф 1 от Директива 2008/118/ЕО. Съответно за всеки складодържател се попълва по едно удостоверение. Освен това складодържателят е задължен да съхранява настоящото удостоверение в документацията си в съответствие с правните разпоредби, приложими в неговата държава членка.

2.

а)

Общата спецификация на хартията, която трябва да бъде използвана, е определена в Официален вестник на Европейските общности, C 164, 1.7.1989 г.

Хартията на всички екземпляри трябва да бъде бяла и с размер 210 милиметра на 297 милиметра с максимално отклонение от 5 милиметра по-малко или 8 милиметра повече по отношение на дължината.

Удостоверението за освобождаване се изготвя в два екземпляра:

i)

един екземпляр остава при изпращача,

ii)

вторият съпътства административния придружителен документ.

б)

Незапълненото пространство в клетка 5.Б се зачерква, за да не може да се добавя нищо впоследствие.

в)

Документът трябва да бъде попълнен четливо и по начин, при който отбелязаните данни да не подлежат на заличаване. Не се разрешава заличаване или дописване. Документът се попълва на език, възприет от държавата членка по получаване.

г)

Ако описанието на стоките (клетка 5.Б от удостоверението) съдържа препратки към формуляр за поръчка, съставен на език, който е различен от този, възприет от държавата членка по получаване, отговарящата на условията институция/отговарящото на условията физическо лице трябва да приложи превод.

д)

От друга страна, ако удостоверението е попълнено на език, който е различен от този, възприет от държавата членка на складодържателя, отговарящата на условията институция/отговарящото на условията физическо лице трябва да приложи превод на информацията, отнасяща се до стоките в клетка 5.Б.

е)

Възприет език означава един от езиците, които официално се използват в държавата членка, или един от официалните езици на Съюза, за който държавата членка е обявила, че може да бъде използван за посочената цел.

3.

Чрез своята декларация в клетка 3 от удостоверението отговарящата на условията институция/отговарящото на условията физическо лице предоставя информацията, необходима за разглеждане на молбата за освобождаване в държавата членка по получаване.

4.

Чрез своята декларация в клетка 4 от удостоверението институцията потвърждава данните в клетка 1 и клетка 3a) от документа и удостоверява, че отговарящото на условията лице е служител на институцията.

5.

а)

Препратката към формуляра за поръчка (клетка 5.Б от удостоверението) трябва да съдържа най-малко датата и номера на поръчката. Формулярът за поръчка следва да съдържа всички компоненти, изброени в клетка 5 на удостоверението. Ако удостоверението подлежи на подпечатване от компетентния орган на държавата членка по получаване, формулярът за поръчка също се подпечатва.

б)

Вписването на акцизния номер на лицензирания складодържател, както е предвидено в член 19, параграф 2, буква а) от Регламент № 389/2012 на Съвета (1), е по избор.

в)

Валутните единици следва да са обозначени с трибуквен код съгласно международния стандарт ISO 4217, определен от Международната организация по стандартизация.

6.

Автентичността на горепосоченатата декларация от отговарящата на условията институция/отговарящото на условията физическо лице се потвърждава в клетка 6 с печата на компетентния орган на държавата членка по получаване. Този орган може да обвърже решението си да потвърждава автентичността с получаване на съгласие от друг орган в неговата държава членка. Това съгласие трябва да бъде поискано от компетентния данъчен орган.

7.

За опростяване на процедурата компетентният орган може да освободи отговарящата на условията институция от задължението да иска полагане на печат в случай на освобождаване при служебно ползване. Отговарящата на условията институция следва да посочи това освобождаване в клетка 7 от удостоверението.

(1)  Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета от 2 май 2012 г. относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2073/2004 (ОВ L 121, 8.5.2012 г., стр. 1).


РЕШЕНИЯ

30.5.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/33


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2022/830 НА СЪВЕТА

от 20 май 2022 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на седемдесет и петата сесия на Световната здравна асамблея по отношение на някои изменения на Международните здравни правила (2005)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 168, параграф 5 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В областта на общественото здраве действията на Съюза, които допълват националните политики, са насочени към подобряването на общественото здраве, предотвратяването на физическите и психическите болести и заболявания и противодействие на източниците на опасност за физическото и психичното здраве. Тези действия обхващат също наблюдението на сериозните трансгранични здравни заплахи, ранното оповестяване в случай на такива заплахи и борбата с тях. За тази цел Съюзът и държавите-членки насърчават сътрудничеството с трети страни и с компетентните международни организации в областта на общественото здраве.

(2)

Международните здравни правила (МЗП) (2005) бяха приети от Световната здравна асамблея на Световната здравна организация (СЗО) на 23 май 2005 г. и влязоха в сила на 15 юни 2007 г.

(3)

На 3 март 2022 г. Съветът прие Решение (ЕС) 2022/451 за разрешаване на започването на преговори от името на Европейския съюз за международно споразумение относно предотвратяването, готовността и реакцията при пандемия, както и за допълнителни изменения на Международните здравни правила (2005) (1).

(4)

По време на своята седемдесет и пета сесия, която започва на 22 май 2022 г., Световната здравна асамблея трябва да приеме решение относно изменението на член 59 от МЗП (2005), за да се съкрати срокът, необходим за бъдещо изменение на разпоредбите на МЗП (2005), по-специално като срокът за влизане в сила на измененията в тях се намали от двадесет и четири месеца на дванадесет месеца, заедно със съответните свързани изменения на член 55, параграф 3, членове 61 и 62 и член 63, параграф 1, които са необходими, за да се приведат тези членове в съответствие с предвидените изменения на член 59 от МЗП (2005).

(5)

Съгласно член 60, буква б) от Устава на СЗО Световната здравна асамблея може да приема решения с мнозинство от присъстващите и гласуващи членове на СЗО.

(6)

Съюзът подкрепя целта за съкращаване на срока, необходим за бъдещи изменения на разпоредбите на МЗП (2005) и счита, че измененията на член 59 от МЗП (2005), както и на член 55, параграф 3, членове 61 и 62 и член 63, параграф 1 от него ще позволят по-бързо посрещане на променящите се нужди в областите, обхванати от МЗП (2005).

(7)

По въпросите, попадащи в компетентност на Съюза, е целесъобразно е да се определи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Световната здравна асамблея във връзка с решението, което Световната здравна асамблея трябва да приеме с оглед изменението на член 59 от МЗП (2005), както и на член 55, параграф 3, членове 61 и 62 и член 63, параграф 1 от МЗП (2005), тъй като въпросното решение ще има правни последици.

(8)

Позицията на Съюза трябва да бъде изразена от държавите — членки на Съюза, които са членки на СЗО, като те действат съвместно,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на седемдесет и петата сесия на Световната здравна асамблея по отношение на измененията на член 59 от МЗП (2005) и свързаните с тях изменения на член 55, параграф 3, членове 61 и 62 и член 63, параграф 1 от МЗП (2005), трябва да бъде в съответствие с приложението към настоящото решение.

Корекции в измененията, предвидени в приложението към настоящото решение, които не застрашават постигането на целта на същите изменения и не водят до по-нататъшно съкращаване на общоприложимите срокове, посочени в приложението, могат да бъдат договаряни от Комисията в консултация с държавите членки и без допълнително решение на Съвета.

Член 2

Позицията, посочена в член 1, се изразява от държавите — членки на Съюза, които са членки на Световната здравна организация, като те действат съвместно от името на Съюза.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 20 май 2022 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ОВ L 92, 21.3.2022 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

А.   Изменения на член 59 от Международните здравни правила (2005)

Съюзът подкрепя следните изменения на член 59 от Международните здравни правила (2005) (заличеният текст е в квадратни скоби, а новият текст е подчертан):

Член 59

Влизане в сила; срок за отхвърляне или резерви

1.   Срокът, предвиден в изпълнение на член 22 от Устава на СЗО за отхвърляне на настоящите правила или за резерви по тях [, или за изменението им,] е 18 месеца от датата на уведомлението от генералния директор за приемането на настоящите правила [или за тяхното изменение] от здравната асамблея. Отхвърляне или резерва, получени от генералния директор след изтичането на този срок, не пораждат действие.

   Срокът, предвиден в изпълнение на член 22 от Устава на СЗО за отхвърляне на изменение на настоящите правила или за резерви по такова изменение е 9 месеца от датата на уведомлението от генералния директор за приемането на изменение на настоящите правила от здравната асамблея Отхвърляне или резерва, получени от генералния директор след изтичането на този срок, не пораждат действие.

2.   Настоящите правила влизат в сила 24 месеца след датата на уведомлението, посочено в параграф 1 от настоящия член, а измененията на тези правила влизат в сила 12 месеца след датата на уведомлението, посочено в параграф 1а от настоящия член, с изключение на:

 

(…)

б)

държава, която е направила резерва, за която тези правила или тяхно изменение влизат в сила, както е предвидено в член 62;

 

(…)

3.   Ако дадена държава не е в състояние да адаптира националната си правна и административна уредба напълно спрямо настоящите правила или тяхно изменение в сроковете, посочени в параграф 2 от настоящия член, според случая, тази държава подава в рамките на приложимия срок, посочен в параграф 1 или 1а от настоящия член, декларация до генералния директор относно оставащите адаптации и ги осъществява не по-късно от 12 месеца след влизането в сила на настоящите правила за тази държава членка и не по-късно от 6 месеца след влизането в сила на изменение на настоящите правила за тази държава членка.

Б.   Изменения на член член 55, параграф 3, членове 61 и 62 и член 63, параграф 1 от Международните здравни правила (2005)

Съюзът също така подкрепя следните технически изменения на член 55, параграф 3, членове 61 и 62 и член 63, параграф 1 от Международните здравни правила (2005). (измененият текст е в квадратни скоби, а новият текст е подчертан):

Член 55

Изменения

(…)

3.   Измененията на правилата, приети от здравната асамблея съгласно настоящия член, влизат в сила за всички държави членки при едни и същи условия и при спазване на същите права и задължения, както са предвидени в член 22 от Устава на СЗО и членове 59—64 от настоящите правила, при спазване на сроковете, предвидени в тези членове по отношение на измененията на тези правила.

Член 61

Отхвърляне

Ако дадена държава уведоми генералния директор, че отхвърля настоящите правила или тяхно изменение в рамките на приложимия срок, предвиден в член 59, параграф 1 или 1а, настоящите правила или съответното изменение не влизат в сила за тази държава. Всички международни санитарни споразумения или правила, изброени в член 58, по които тази държава вече е страна, остават в сила по отношение на тази държава.

Член 62

Резерви

1.   Държавите могат да правят резерви по настоящите правила или по тяхно изменение в съответствие с настоящия член. Тези резерви не могат да бъдат несъвместими с предмета и целта на настоящите правила.

2.   Резервите по настоящите правила или по тяхно изменение се съобщават на генералния директор в съответствие с член 59, параграфи 1 и 1а и член 60, параграф 1, член 63, параграф 1 или член 64, параграф 1, според случая. Държава, която не е член на СЗО, уведомява генералния директор за всяка резерва ведно с уведомлението си за приемането на настоящите правила. Държавите, които формулират резерви, следва да предоставят на генералния директор мотивите за резервите.

3.   Отхвърлянето на част от настоящите правила или на тяхно изменение се счита за резерва.

4.   В съответствие с член 65, параграф 2 генералният директор изпраща уведомление за всяка резерва, получена съгласно параграф 2 от настоящия член. Генералният директор:

 

(…)

в)

ако резервата е направена по отношение на изменение на настоящите правила, изисква от държавите членки да го уведомят в срок от три месеца за евентуални възражения срещу резервата. Държавите членки, които възразяват срещу резерва по изменение на настоящите правила, следва да предоставят на генералния директор мотивите за възражението.

Държавите, които възразяват срещу резерви, следва да предоставят на генералния директор мотивите за възражението.

5.   След изтичането на този срок генералният директор уведомява всички държави членки за възраженията, които е получил по отношение на резервите. В случай на резерва по настоящите правила, [О]oсвен ако до изтичането на шест месеца от датата на уведомлението, посочено в параграф 4 от настоящия член, една трета от държавите, посочени в параграф 4 от настоящия член, възразят срещу резерва, тя се счита за приета и настоящите правила влизат в сила за държавата, направила резервата, като се прилага резервата. В случай на резерва, направена по отношение на изменение на настоящите правила, освен ако до изтичането на три месеца от датата на уведомлението, посочено в параграф 4 от настоящия член, една трета от държавите, посочени в параграф 4 от настоящия член, възразят срещу резервата, тя се счита за приета и изменението влиза в сила за държавата, направила резерва, като се прилага резервата.

6.   Ако поне една трета от държавите, посочени в параграф 4 от настоящия член, възразят срещу резервата по настоящите правила до изтичането на шест месеца от датата на уведомлението, посочено в параграф 4 от настоящия член [, ] или, при резерва по изменение на настоящите правила, до изтичането на три месеца от датата на уведомлението, посочено в параграф 4 от настоящия член, генералният директор уведомява направилата резервата държава с оглед на това да обмисли оттегляне на резервата в срок от три месеца от датата на уведомлението от генералния директор.

(…)

9.   Генералният директор представя резервата и становището на Комитета за преглед, ако е приложимо, на здравната асамблея за разглеждане. Ако здравната асамблея с мнозинство възрази срещу резервата на основание, че тя е несъвместима с предмета и целта на настоящите правила, резервата не се приема и настоящите правила или тяхно изменение влизат в сила за направилата резервата държава едва след като тя оттегли резервата си съгласно член 63. Ако здравната асамблея приеме резервата, настоящите правила или тяхно изменение влизат в сила за направилата резервата държава, като се прилага резервата.

Член 63

Оттегляне на отхвърляне и резерва

1.   Отхвърляне, направено съгласно член 61, може по всяко време да бъде оттеглено от държавата с уведомление до генералния директор. В такива случаи настоящите правила или тяхно изменение, според случая, влизат в сила по отношение на тази държава след получаване на уведомлението от генералния директор, освен когато държавата направи резерва при оттеглянето на отхвърлянето си, като в този случай настоящите правила или тяхно изменение, според случая, влизат в сила, както е предвидено в член 62. Настоящите правила не могат в никакъв случай да влязат в сила по отношение на тази държава по-рано от 24 месеца след датата на уведомлението, посочено в член 59, параграф 1, а изменение на настоящите правила в никакъв случай не може да влезе в сила по отношение на тази държава по-рано от 12 месеца след датата на уведомлението, посочено в член 59, параграф 1а.

(…)


30.5.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/38


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2022/831 НА СЪВЕТА

от 23 май 2022 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на приложение I („Ветеринарни и фитосанитарни въпроси“) към Споразумението за ЕИП

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2894/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно условията за прилагане на Споразумението за Европейското икономическо пространство (1), и по-специално член 1, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за Европейското икономическо пространство (2) (наричано по-долу „Споразумението за ЕИП“) влезе в сила на 1 януари 1994 г.

(2)

Съгласно член 98 от Споразумението за ЕИП Съвместният комитет на ЕИП, създаден със Споразумението за ЕИП (наричан по-долу „Съвместният комитет на ЕИП“), може да реши да измени, наред с другото, приложение I към Споразумението за ЕИП, което съдържа разпоредби относно ветеринарните и фитосанитарните въпроси.

(3)

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/300 на Комисията (3) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(4)

Ето защо приложение I („Ветеринарни и фитосанитарни въпроси“) към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено.

(5)

Поради това позицията на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП следва да се основава на приложения проект на решение на Съвместния комитет на ЕИП,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП относно изменението на приложение I („Ветеринарни и фитосанитарни въпроси“) към Споразумението за ЕИП, се основава на проекта на решение на Съвместния комитет на ЕИП, приложен към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 23 май 2022 година.

За Съвета

Председател

M. BEK


(1)  ОВ L 305, 30.11.1994 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2019/300 на Комисията от 19 февруари 2019 г. за установяване на общ план за управление на кризи в областта на безопасността на храните и фуражите (ОВ L 50, 21.2.2019 г., стр. 55).


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № …

от …

за изменение на приложение I („Ветеринарни и фитосанитарни въпроси“) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по-долу „Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/300 на Комисията от 19 февруари 2019 г. за установяване на общ план за управление на кризи в областта на безопасността на храните и фуражите (1) следва да бъде включено в Споразумението за ЕИП.

(2)

С Решение за изпълнение (ЕС) 2019/300 се отменя Решение 2004/478/ЕО на Комисията, което е включено в Споразумението за ЕИП и което поради това следва да бъде заличено от Споразумението за ЕИП.

(3)

Настоящото решение се отнася до законодателството относно ветеринарните въпроси и фуражите. Законодателството относно ветеринарните въпроси и фуражите не се прилага по отношение на Лихтенщайн, докато прилагането на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти включва Лихтенщайн, както е посочено в секторните адаптации на приложение I към Споразумението за ЕИП. Поради това настоящото решение не трябва да се прилага по отношение на Лихтенщайн.

(4)

Поради това приложение I към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

След точка 59 (Решение за изпълнение 2013/503/ЕС на Комисията) в част 7.2 от глава I се вмъква следното:

„60.

32019 D 0300: Решение за изпълнение (ЕС) 2019/300 на Комисията от 19 февруари 2019 г. за установяване на общ план за управление на кризи в областта на безопасността на храните и фуражите (ОВ L 50, 21.2.2019 г., стр. 55).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на решението се четат със следната адаптация:

Когато Комисията установи наличието на ситуация, посочена в член 56, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002, в която държава от ЕАСТ е пряко засегната и сформира кризисно звено в съответствие с член 56, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002, кризисният координатор или кризисните координатори, определени от пряко засегнатата държава от ЕАСТ, и кризисният координатор, определен от Надзорния орган на ЕАСТ, участват в работата на кризисното звено.“

2.

След точка 47a (Регламент (ЕС) № 16/2011 на Комисията) от глава II се вмъква следното:

„47б.

32019 D 0300: Решение за изпълнение (ЕС) 2019/300 на Комисията от 19 февруари 2019 г. за установяване на общ план за управление на кризи в областта на безопасността на храните и фуражите (ОВ L 50, 21.2.2019 г., стр. 55).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на решението се четат със следната адаптация:

Когато Комисията установи наличието на ситуация, посочена в член 56, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002, в която държава от ЕАСТ е пряко засегната и сформира кризисно звено в съответствие с член 56, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002, кризисният координатор или кризисните координатори, определени от пряко засегнатата държава от ЕАСТ, и кризисният координатор, определен от Надзорния орган на ЕАСТ, участват в работата на кризисното звено.“

3.

Текстът на точка 31 (Решение 2004/478/ЕО на Комисията) в част 7.2 от глава I и на точка 43 (Решение 2004/478/ЕО на Комисията) от глава II се заличава.

Член 2

Текстовете на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/300 на исландски и норвежки език, публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на […] г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (*).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Секретари

на Съвместния комитет на ЕИП


(1)  ОВ L 50, 21.2.2019 г., стр. 55.

(*)  [Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.]


30.5.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/42


РЕШЕНИЕ (EС) 2022/832 НА СЪВЕТА

от 24 май 2022 година

за назначаване на членове и заместник-членове на управителния съвет на Европейския институт за равенство между половете

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1922/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски институт за равенство между половете (1), и по-специално член 10 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1922/2006 предвижда, че Съветът назначава 18 членове на управителния съвет на Европейския институт за равенство между половете, както и техните заместници, за срок от три години. За всеки мандат назначените от Съвета членове и заместници представляват осемнадесет държави членки в реда на ротация на председателството, като всяка от съответните държави-членки номинира по един член и един заместник-член.

(2)

Регламент (ЕО) № 1922/2006 предвижда също така, че членовете в управителния съвет и заместниците им се назначават по такъв начин, че да гарантират най-високите стандарти на компетентност и широк обхват от значими трансдисциплинарни компетенции в областта на равенството между половете, както и че се цели балансирано представителство на мъже и жени в управителния съвет.

(3)

Правителствата на Унгария, Полша, Дания, Кипър, Ирландия, Литва, Гърция, Италия, Латвия, Люксембург, Нидерландия, Словакия, Малта, Естония, България, Австрия, Румъния и Финландия представиха на Съвета кандидатури за назначаване на членове и заместник-членове на управителния съвет за периода от 1 юни 2022 г. до 31 май 2025 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За членове и заместник-членове на управителния съвет на Европейския институт за равенство между половете за периода от 1 юни 2022 г. до 31 май 2025 г. се назначават следните лица, които да представляват съответните държави членки:

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА

Държава

Членове

Заместник-членове

Унгария

Г-жа Brigitta GYEBNÁR

Г-жа Rita NAGYLAKI

Полша

Г-н Paweł KOSMULSKI

Г-жа Karolina MICHALCZYK

Дания

Г-жа Kira UITTERDIJK APPEL

Г-н Jeppe HOLM NIELSEN

Кипър

Г-н Stavros CHRISTOFI

Г-н Alexandros ALEXANDROU

Ирландия

Г-жа Jane Ann DUFFY

Г-жа Deirdre NÍ NÉILL

Литва

Г-жа Jolanta SAKALAUSKIENĖ

Г-жа Greta TUMĖNIENĖ

Гърция

Г-жа Eleni NTALAKA

Г-жа Sophia NIKOLAOU

Италия

Г-жа Laura MENICUCCI

Г-н Stefano PIZZICANNELLA

Латвия

Г-жа Ieva JUHŅĒVIČA

Г-жа Agnese GAILE

Люксембург

Г-жа Maryse FISCH

Г-жа Valérie DEBOUCHÉ

Нидерландия

Г-жа Esther VAN DIJK

Г-н Michael NINABER VAN EIJBEN

Словакия

Г-жа Zuzana BRIXOVÁ

Г-н Ján TOMAŠTÍK

Малта

Г-жа Annalise DESIRA

Г-жа Sasha Na Jeong FARRUGIA

Естония

Г-жа Lee MARIPUU

Г-жа Eva Liina KLIIMAN

България

Г-жа Ирина ИВАНОВА

Г-жа Мила НИКОЛОВА

Австрия

Г-жа Jacqueline NIAVARANI

Г-жа Katja GERSTMANN

Румъния

Г-н Dan MOLDOVAN

Г-жа Maria ULICAN

Финландия

Г-жа Tanja AUVINEN

Г-жа Eeva RAEVAARA

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 24 май 2022 година.

За Съвета

Председател

M. FESNEAU


(1)  ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 9.


30.5.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/44


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2022/833 НА СЪВЕТА

от 24 май 2022 година

за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Národná banka Slovenska

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Протокол № 4 за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 27.1 от него,

като взе предвид Препоръката на Европейската централна банка от 5 април 2022 г. до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Národná banka Slovenska (ЕЦБ/2022/16) (1),

като има предвид, че:

(1)

Отчетите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, се проверяват от независими външни одитори, препоръчани от Управителния съвет на ЕЦБ и одобрени от Съвета на Европейския съюз.

(2)

През 2017 г. Národná banka Slovenska избра за свой външен одитор Deloitte Audit s.r.o. за финансовите години 2017—2020 с възможност за удължаване на мандата за финансовите години 2021—2023.

(3)

Мандатът на Deloitte Audit s.r.o. изтече след одита за финансовата 2020 година в съответствие с Решение (ЕС) 2017/1849 на Съвета (2) и Národná banka Slovenska удължи мандата на Deloitte Audit s.r.o. за финансовата 2021 година.

(4)

Мандатът на сегашните външни одитори на Národná banka Slovenska, Deloitte Audit s.r.o., изтече след одита за финансовата 2021 година в съответствие с Решение (ЕС) 2021/1169 на Съвета (3). Поради това е необходимо да се назначи външен одитор за периода, започващ от финансовата 2022 година.

(5)

Národná banka Slovenska възнамерява да удължи мандата на Deloitte Audit s.r.o. за финансовите 2022 и 2023 година. Това удължаване е възможно в съответствие с договорeностите между Národná banka Slovenska и Deloitte Audit s.r.o.

(6)

Управителният съвет на ЕЦБ препоръча Deloitte Audit s.r.o. да бъде назначен за външен одитор на Národná banka Slovenska за финансовите години 2022 и 2023.

(7)

Вследствие на препоръката на Управителния съвет на ЕЦБ Решение 1999/70/ЕО на Съвета (4) следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 1 от Решение 1999/70/ЕО параграф 16 се заменя със следното:

„16.   Deloitte Audit s.r.o. се одобрява за външен одитор на Národná banka Slovenska за финансовите години 2022 и 2023.“

Член 2

Настоящото решение поражда действие в деня на нотифицирането му.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Европейската централна банка.

Съставено в Брюксел на 24 май 2022 година.

За Съвета

Председател

B. LE MAIRE


(1)  ОВ C 160, 13.4.2022 г., стр. 9.

(2)  Решение (ЕС) 2017/1849 на Съвета от 10 октомври 2017 г. за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Národná banka Slovenska (ОВ L 264, 13.10.2017 г., стр. 5).

(3)  Решение (ЕС) 2021/1169 на Съвета от 13 юли 2021 г. за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Národná banka Slovenska (ОВ L 255, 16.7.2021 г., стр. 1).

(4)  Решение 1999/70/ЕО на Съвета от 25 януари 1999 г. относно външните одитори на националните централни банки (ОВ L 22, 29.1.1999 г., стр. 69).


30.5.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/46


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/834 НА КОМИСИЯТА

от 25 май 2022 година

съгласно член 31, параграф 1 от Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно мярка, предприета от Франция във връзка с изтеглянето от пазара на определени газови бутилки, произведени от Xinchang Burong Machinery Co. Ltd преди 31 октомври 2019 г.

(нотифицирано под номер C(2022) 3372)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 г. относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 31, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

През август 2019 г., като част от надзора на пазара на транспортируемо оборудване под налягане, извършван в съответствие с разпоредбите на членове 16—26 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2) и с разпоредбите на член 30 от Директива 2010/35/ЕС, френският орган за надзор на пазара разследва случая на бутилка под налягане, произведена от Xinchang Burong Machinery Co. Ltd (Китай). Бутилката е внесена и разпространявана от VZ Trend Goods GmbH (Германия) и от Alsino GmbH (Германия) и се продава в интернет от www.amazon.fr (Франция) под марката „PARTY FACTORY“.

(2)

Френският орган за надзор на пазара обследва случая в съответствие с приложимите правила за производство и пускане на пазара, както е посочено в раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), в стандарта EN ISO 11118:2015 и в членове 4 и 6 от Директива 2010/35/ЕС. Обследването показа, че изделието не е преминало оценка на съответствието и че върху него е поставена неправомерно маркировка „Pi“. Освен това производителят не е притежавал нито сертификатите за първоначални проверки и изпитвания, нито сертификатите за надзор на производството, изисквани съгласно раздел I.1, подраздели 1.8.7.3 и 1.8.7.4 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО.

(3)

Френският орган за надзор на пазара подложи на изпитване анонимно закупена бутилка. Протокол от изпитване № 2019-6-RSPT-XBN-V2 разкри няколко несъответствия, както и физически дефект, които биха могли да застрашат здравето и безопасността на потребителите.

(4)

Едно несъответствие, установено в протокола от изпитването, е свързано с член 6, параграф 3 от Директива 2010/35/ЕС, а именно, в сертификата за съответствие на изделието не са посочени името и адресът за връзка с вносителя, като по този начин се възпрепятства спазването от страна на дистрибуторите на задължението да пускат на пазара само транспортируемо оборудване под налягане, придружено от сертификат за съответствие и от адреса, на който може да се осъществи връзка с вносителя, както е предвидено в член 7, параграф 1 от посочената директива.

(5)

Друго несъответствие, установено в протокола от изпитването, е че сертификатът за одобрение на типа на бутилката, издаден от нотифицирания орган Technická inšpekcia (Словакия) на 9 ноември 2018 г. с номер 602/5/2018, не включва пълен списък на съответните части от техническата документация, както е посочено в раздел I.1, точка 1.8.7.2.3 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО.

(6)

В сертификата за одобрение на типа № 602/5/2018 сред газовете, за които е бил одобрен клапанът на бутилката, не е посочен хелий. Следователно бутилката не е трябвало да се пълни с хелий.

(7)

Маркировката, поставена върху бутилката от производителя, не е отговаряла на изискванията на член 15 от Директива 2010/35/ЕС относно физическата форма на гръцката буква пи. Тя също така не е отговаряла нито на изискванията в подраздел 6.2.2.8 на раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО, нито на точка 12.2.2 от стандарта EN ISO 11118:2015 относно височината на символа пи и на формулировката „ДА НЕ СЕ ПРЕЗАРЕЖДА“. Освен това маркировката не е отговаряла на изискванията в точки 6.2.2.7.2—6.2.2.7.4 от раздел I.1 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО или на стандарта EN ISO 11118:2015 по отношение на информацията, която трябва да бъде показана. А именно, липсвало е показание за работното налягане и са били посочени погрешно съответстващият стандарт и номерът на нотифицирания орган. Размерите на етикета за „незапалими, нетоксични газове“ са били също така по-малки от определените в раздел I.1, точка 5.2.2.2.1.1.2 от приложение I към Директива 2008/68/ЕО.

(8)

Маркировката върху опаковката също така е показвала несъответствия, а именно маркировка „СЕ“, която не е разрешена от Директива 2010/35/ЕС, и грешен номер на нотифицирания орган.

(9)

Изпитаният цилиндър е имал пукнатина в долната част на шийката, в заваръчния шев. Наличието на кристално отлагане е показвало, че е имало изтичане.

(10)

Френският орган за надзор на пазара информира вносителя и дистрибутора относно несъответствията, наблюдавани по време на разследването. Тези икономически оператори обаче не са предоставили адекватен отговор.

(11)

На 31 октомври 2019 г. нотифицираният орган Technická inšpekcia (Словакия) е издал ново свидетелство за одобрение.

(12)

В съответствие с член 30, параграф 4 от Директива 2010/35/ЕС френският орган за надзор на пазара временно изтегли от пазара бутилките, произведени преди 31 октомври 2019 г., и уведоми Комисията и държавите членки за мярката. Решението беше публикувано на 3 януари 2020 г.

(13)

На 23 януари 2020 г. Шведската агенция за гражданска защита възрази срещу една от констатациите в протокола от изпитването, изготвен от френския орган за надзор на пазара. Възражението доведе до прилагането на член 31, параграф 1 от Директива 2010/35/ЕС, съгласно който Комисията трябва да приеме решение, след като се консултира с държавите членки и със съответните икономически оператори.

(14)

На 15 април 2021 г. Комисията прикани държавите членки, производителя и вносителите да представят становищата си по случая, по-специално по отношение на целесъобразността на мярката, приета от френския орган за надзор на пазара, и риска, свързан с продукта.

(15)

На 10 юни 2021 г. Комисията представи случая на групата за административно сътрудничество на органите за надзор на пазара, създадена в съответствие с член 28, буква б) от Директива 2010/35/ЕС. На 14 юни 2021 г. Комисията представи случая на експертната група по превоза на опасни товари, създадена в съответствие с член 8а, параграф 4 от Директива 2008/68/ЕО.

(16)

В процеса на консултации шест държави членки представиха становища. Не постъпиха становища от икономически оператори. Изпратените на Комисията становища потвърдиха, че изделието има несъответствия по отношение на опаковката, документацията, маркировката и етикетирането, първоначалната проверка и изпитване, както и на надзора на производството. Освен това бутилката представлява очевиден риск за безопасността на потребителите. Нито една държава членка не счете, че мярката, приета от френския орган за надзор на пазара, е необоснована.

(17)

Проучването на доказателствата, предоставени от френския орган за надзор на пазара, потвърждава, че гореспоменатите бутилки с хелий не отговарят на изискванията, определени в Директива 2008/68/ЕО и Директива 2010/35/ЕС. Следователно тези бутилки с хелий представляват очевиден риск за безопасността на потребителите и следва да бъдат изтеглени от пазара,

(18)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 9 от Директива № 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Мярката, предприета от Франция, състояща се в изтеглянето от пазара на газова бутилка тип BR1C, произведена от Xinchang Burong Machinery Co. Ltd преди 31 октомври 2019 г., и притежаваща следните характеристики:

тип на бутилката: за еднократна употреба,

напълнена с газ: UN 1046 — ХЕЛИЙ, СГЪСТЕН,

работно налягане: PW = 12 bar,

изпитвателно хидравлично налягане: PW = 28 bar,

температурен диапазон: TS= -20/+60 °C,

вместимост: V = 0,75 l

е обоснована.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на от 25 май 2022 година.

За Комисията

Adina VĂLEAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 165, 30.6.2010 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

(3)  Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13).


30.5.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/49


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/835 НА КОМИСИЯТА

от 25 май 2022 година

относно нерешените възражения съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за предоставяне на разрешение за биоцида Primer Stain TIP

(нотифицирано под номер С(2022) 3379)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 36, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 29 април 2016 г. дружеството Lanxess Deutschland GmbH („заявителят“) подаде заявление до Франция за паралелно взаимно признаване в съответствие с член 34 от Регламент (ЕС) № 528/2012 за биоцида Primer Stain TIP („биоцида“). Биоцидът е консервант за дърво от продуктов тип 8 за употреба с цел превантивно третиране срещу причиняващи обезцветяване гъби, унищожаващи дървесината базидиомицети и дървесни бръмбари (ларви). Продуктът се прилага чрез нанасяне с четка и с валяк, автоматично потапяне, ръчно потапяне и обливане и съдържа като активни вещества тебуконазол, IPBC и перметрин. Референтната държава членка, която отговаря за оценката на заявлението съгласно посоченото в член 34, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012, е Германия.

(2)

На 28 август 2020 г., в съответствие с член 35, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012, Франция повдигна възражения пред координационната група, като посочи, че определените от Германия условия на разрешението не гарантират, че биоцидът отговаря на изискването по член 19, параграф 1, буква б), подточка iii) от същия регламент. Франция счита, че за да се гарантира безопасно боравене с биоцида, е необходимо при прилагане чрез нанасяне с четка и с валяк и чрез автоматично потапяне да се носят лични предпазни средства, състоящи се от защитни ръкавици, устойчиви на химикали, които да отговарят на изискванията на европейски стандарт EN 374 (притежателят на разрешението да посочи в информацията за продукта материала, от който са направени ръкавиците), при прилагане чрез ръчно потапяне и чрез обливане — да се носят лични предпазни средства, състоящи се от защитни ръкавици, устойчиви на химикали, които да отговарят на изискванията на европейски стандарт EN 374 (притежателят на разрешението да посочи в информацията за продукта материала, от който са направени ръкавиците), и защитен костюм от най-малко тип 6, както е посочено в европейски стандарт EN 13034, а при последваща ръчна обработка на прясно третираната дървесина — да се носят ръкавици, устойчиви на химикали, които да отговарят на изискванията на европейски стандарт EN 374. Според Франция прилагането на технически и организационни мерки в съответствие с Директива 98/24/ЕО на Съвета (2) като възможен заместител на носенето на лични предпазни средства не осигурява достатъчна защита, ако тези мерки не са оценени и описани в оценката на биоцида.

(3)

Германия счита, че с Директива 98/24/ЕО се определя редът на предпочитание на различните мерки за намаляване на риска с цел защита на работниците и се дава приоритет на прилагането на технически и организационни мерки вместо на носенето на лични предпазни средства при употребата на биоцида. Според Германия съгласно посочената директива работодателят трябва да реши какви технически и организационни мерки да се прилагат, а тъй като съществува широк спектър от такива мерки, не е осъществимо мерките да се оценяват и описват в разрешението на биоцида.

(4)

Тъй като в рамките на координационната група не беше постигнато споразумение, на 28 октомври 2020 г. Германия отнесе нерешеното възражение за разглеждане до Комисията съгласно предвиденото в член 36, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Тя предостави на Комисията подробно изложение на въпроса, по който държавите членки не успяха да постигнат съгласие, както и причините за различията им. Това изложение беше изпратено на заинтересованите държави членки и на заявителя.

(5)

В член 2, параграф 3, букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 528/2012 се предвижда, че посоченият регламент не засяга Директива 89/391/ЕИО на Съвета (3) и Директива 98/24/ЕО.

(6)

В член 19, параграф 1, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 528/2012 като един от критериите за предоставяне на разрешение се посочва изискването биоцидът да няма неприемливо собствено въздействие или въздействие в резултат на остатъчните вещества върху здравето на хората.

(7)

В точка 9 от приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012 се посочва, че въз основа на установените в същото приложение общи принципи за оценка на досиетата за биоциди, посочени в член 19, параграф 1, буква б) от същия регламент, разглеждани заедно с другите условия по член 19, компетентните органи или Комисията вземат решение дали даден биоцид да бъде разрешен. Разрешението може да включва ограничения за употребата на биоцида или други условия.

(8)

В точка 18, буква г) от приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012 се посочва, че оценката на риска, извършена за продукта, определя мерките, необходими за защита на хората, животните и околната среда при предложена нормална употреба на биоцида и реалистичен най-лош сценарий.

(9)

Съгласно точка 56, подточка 2) от приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012 при проверката на спазването на критериите по член 19, параграф 1, буква б) от посочения регламент едно от заключенията, до които оценяващият орган трябва да достигне, е, че при определени условия/ограничения биоцидът може да изпълни критериите.

(10)

В точка 62 от приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012 се посочва, че ако е подходящо, оценяващият орган трябва да излезе със заключение, че критерият по член 19, параграф 1, буква б), подточка iii) от посочения регламент може да бъде изпълнен само чрез прилагане на мерки за превенция и защита, включително разработване на работни процеси, инженерен контрол, използване на подходящо оборудване и материали, прилагане на мерки за колективна защита, а когато експозицията не може да се предотврати с други средства — чрез прилагане на мерки за индивидуална защита, включително лични предпазни средства като респиратори, маски за дишане, защитно облекло, ръкавици и очила с цел намаляване на експозицията за професионални оператори.

(11)

В точка 62 от приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012 обаче не се предвижда, че оценката, която води до заключението, че критерият по член 19, параграф 1, буква б), подточка iii) от посочения регламент може да бъде изпълнен само чрез прилагане на мерки за превенция и защита, трябва да се извърши в съответствие с Директива 98/24/ЕО. Също така не се предвижда изрично, че директивата няма да се прилага. Поради това от тези разпоредби не следва изводът, че Директива 98/24/ЕО не се прилага. Освен това съответните задължения съгласно Директива 98/24/ЕО се налагат на работодателите, а не на органите на държавите членки.

(12)

В член 4 от Директива 98/24/ЕО се предвижда, че при оценката на всеки риск за безопасността и здравето на работниците, който произтича от съществуването на химични агенти, работодателите трябва да получават необходимата допълнителна информация от доставчика или от други лесно достъпни източници, и че тази информация трябва да обхваща, в зависимост от случая, конкретната оценка на риска за потребителите, установен въз основа на законодателството на Съюза в областта на химичните агенти.

(13)

В член 6 от Директива 98/24/ЕО се определят приоритетите на мерките, които трябва да вземе работодателят за защитата на работниците от рисковете, свързани с химични агенти на работното място. Приоритет трябва да се дава на заместването на опасното вещество, а когато това не е възможно — рискът от опасния химичен агент за безопасността и здравето на работниците на работното място трябва да бъде сведен до минимум чрез прилагане на мерки за защита и превенция. Ако не е възможно да се предотврати експозицията на опасното вещество с други средства, защитата на работниците трябва да се осигури чрез прилагане на мерки за индивидуална защита, включително лични предпазни средства.

(14)

Като се вземат предвид методите на прилагане на биоцида и наличната информация от оценяващия орган, такива технически или организационни мерки не бяха набелязани в заявлението за разрешение на биоцида, нито по време на оценката на заявлението.

(15)

Поради това Комисията счита, че биоцидът отговаря на критерия по член 19, параграф 1, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 528/2012, ако в разрешението и върху етикета на биоцида е посочено следното условие за употребата му: „При прилагане чрез нанасяне с четка и с валяк и чрез автоматично потапяне е необходимо да се носят защитни ръкавици, устойчиви на химикали, които да отговарят на изискванията на европейски стандарт EN 374 (притежателят на разрешението да посочи в информацията за продукта материала, от който са направени ръкавиците), при прилагане чрез ръчно потапяне и чрез обливане — да се носят защитни ръкавици, устойчиви на химикали, които да отговарят на изискванията на европейски стандарт EN 374 (притежателят на разрешението да посочи в информацията за продукта материала, от който са направени ръкавиците), и защитен костюм от най-малко тип 6, както е посочено в европейски стандарт EN 13034, а при последваща ръчна обработка на прясно третираната дървесина — да се носят ръкавици, устойчиви на химикали (притежателят на разрешението да посочи в информацията за продукта материала, от който са направени ръкавиците), които да отговарят на изискванията на европейски стандарт EN 374. Това не засяга прилагането от работодателите на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравословните и безопасни условия на труд.“

(16)

Ако обаче заявителят за разрешение набележи ефективни технически или организационни мерки и разрешаващият орган е съгласен, че тези мерки водят до еквивалентна или по-висока степен на намаляване на експозицията, или ако самият разрешаващ орган набележи мерки, които водят до еквивалентна или по-висока степен на намаляване на експозицията, тези мерки следва да заменят носенето на лични предпазни средства и следва да бъдат посочени в разрешението и върху етикета на биоцида.

(17)

На 15 февруари 2022 г. Комисията даде възможност на заявителя да представи писмени бележки в съответствие с член 36, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Заявителят на представи бележки.

(18)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Биоцидът, обозначен в Регистъра за биоциди с номер на досието BC-NF023903-46, отговаря на условието по член 19, параграф 1, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 528/2012, ако в разрешението и върху етикета на биоцида е посочено следното условие за употребата му: „При прилагане чрез нанасяне с четка и с валяк и чрез автоматично потапяне е необходимо да се носят защитни ръкавици, устойчиви на химикали, които да отговарят на изискванията на европейски стандарт EN 374 (притежателят на разрешението да посочи в информацията за продукта материала, от който са направени ръкавиците), при прилагане чрез ръчно потапяне и чрез обливане — да се носят защитни ръкавици, устойчиви на химикали, които да отговарят на изискванията на европейски стандарт EN 374 (притежателят на разрешението да посочи в информацията за продукта материала, от който са направени ръкавиците), и защитен костюм от най-малко тип 6, както е посочено в европейски стандарт EN 13034, а при последваща ръчна обработка на прясно третираната дървесина — да се носят ръкавици, устойчиви на химикали (притежателят на разрешението да посочи в информацията за продукта материала, от който са направени ръкавиците), които да отговарят на изискванията на европейски стандарт EN 374. Това не засяга прилагането от работодателите на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравословните и безопасни условия на труд.“

Когато обаче заявителят за разрешение набележи ефективни технически или организационни мерки и разрешаващият орган е съгласен, че тези мерки водят до степен на намаляване на експозицията, еквивалентна на или по-висока от постигнатата чрез носене на предпазните средства, упоменати в първа алинея, или ако самият разрешаващ орган набележи такива мерки, които водят до еквивалентна или по-висока степен на намаляване на експозицията в сравнение с намаляването, постигнато чрез носене на предпазните средства, упоменати в първа алинея, тези мерки се използват вместо въпросните лични предпазни средства и се посочват в разрешението и върху етикета на биоцида. В такъв случай задължението за посочване на условието за употребата на биоцида, установено в първа алинея, не се прилага.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 25 май 2022 година.

За Комисията

Stella KYRIAKIDES

Член на Комисията


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).

(3)  Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).


Поправки

30.5.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 147/53


Поправка на Правилник за дейността на Европейския икономически и социален комитет май 2022 г.

( Официален вестник на Европейския съюз L 140 от 19 май 2022 г. )

Посочената публикация следва да се счита за нищожна.