ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 111

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
8 април 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

1

 

*

Регламент (ЕС) 2022/577 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна

67

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2022/578 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

70

 

*

Решение (ОВППС) 2022/579 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Решение 2012/642/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна

81

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

8.4.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/576 НА СЪВЕТА

от 8 април 2022 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2022/578 от 8 април 2022 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 31 юли 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 833/2014 (2).

(2)

С Регламент (ЕС) № 833/2014 се привеждат в действие някои мерки, предвидени в Решение 2014/512/ОВППС на Съвета (3).

(3)

На 8 април 2022 година Съветът прие Решение (ОВППС) 2022/578 за изменение на Решение № 2014/512/ОВППС. С него се разширява списъкът на контролираните изделия, които биха могли да благоприятстват военния и технологичен напредък на Русия или развитието на нейния сектор на отбраната и сигурността. С него се въвеждат допълнителни ограничения върху вноса на някои стоки от Русия, по-специално въглища и други твърди изкопаеми горива. С него също така се въвеждат допълнителни ограничения върху износа за Русия, по-специално по отношение на горивото за реактивни двигатели и други стоки.

(4)

Решение (ОВППС) 2022/578 също така забранява възлагането и продължаването на изпълнението на договори за обществени поръчки и концесии с руски граждани и образувания или органи, установени в Русия.

(5)

С Решение (ОВППС) 2022/578 се налага забрана за предоставянето на подкрепа, включително финансиране и финансова помощ, или всякаква друга полза от програма на Съюза, Евратом или държава членка на руски образувания, които са публична собственост или под публичен контрол.

(6)

Решение (ОВППС) 2022/578 също така разширява обхвата на забраните за износ на банкноти, деноминирани в евро, и за продажба на прехвърлими ценни книжа, деноминирани в евро, така че да се обхванат всички официални парични единици на държавите членки.

(7)

С Решение (ОВППС) 2022/578 се разширява обхватът на освобождаването от забраната за извършване на сделки с определени образувания, които са държавна собственост, по отношение на сделки за закупуване, внос или транспорт на изкопаеми горива и някои полезни изкопаеми в Швейцария, Европейското икономическо пространство и Западните Балкани.

(8)

Целесъобразно е също така да се разшири обхватът на освобождаването от забраната за извършване на трансакции с определени руски образувания, които са държавна собственост, и техни дъщерни предприятия за държави в Европейското икономическо пространство, както и за Швейцария и Западните Балкани; Съюзът очаква, че всички държави в региона бързо и изцяло ще последват ограничителните мерки на Съюза, включително ограничителните мерки, свързани с действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

(9)

С Решение (ОВППС) 2022/578 се въвежда също така забрана за установените в Русия предприятия за автомобилни превози да превозват стоки по шосе на територията на Съюза и се забранява достъпът до пристанища на плавателни съдове регистрирани под руско знаме. С него се въвежда забрана за поемането на ролята на бенефициер, действията в качеството на довереник или подобни категории за руски лица и образувания, както и забрана за предоставяне на някои услуги на доверителна собственост.

(10)

Тези мерки попадат в обхвата на Договора и следователно е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с оглед осигуряване на еднаквото им прилагане във всички държави членки.

(11)

Поради това Регламент (ЕС) № 833/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 833/2014 се изменя, както следва:

1)

В член 1 се добавя следната буква:

„х)

„директивите за обществените поръчки“ означава директиви 2014/23/ЕС (*1), 2014/24/ЕС (*2), 2014/25/ЕС (*3), 2009/81/ЕО (*4) на Европейския парламент и на Съвета;

ц)

„предприятие за автомобилни превози“ означава всяко физическо или юридическо лице, образувание или орган, занимаващи се с търговска цел с превоз на товари чрез моторни превозни средства или комбинации от превозни средства;

(*1)  Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1)."

(*2)  Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65)."

(*3)  Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (OВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243)."

(*4)  Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (OВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76).“;"

2)

В член 2, параграф 4 буква д) се заменя със следното:

„д)

предназначени за граждански мрежи за електронни комуникации, които не са общодостъпни и които не са собственост на образувание, което е публично контролирано или с повече от 50 % публична собственост;“;

3)

В член 2, параграф 7 подточки i) и ii) се заменят със следното:

„i)

че крайният потребител може да е военен, да е посочено в приложение IV физическо или юридическо лице или че крайната употреба на стоките може да е военна, освен ако продажбата, доставката, трансферът или износът на стоките и технологиите, посочени в параграф 1, или предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ не са разрешени съгласно член 2б, параграф 1, буква а);

ii)

че продажбата, доставката, трансферът или износът на стоките и технологиите, посочени в параграф 1, или предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ са предназначени за авиацията или космическата промишленост, освен ако такава продажба, доставка, трансфер или износ или предоставяне на свързана с тях техническа или финансова помощ не са разрешени съгласно параграф 4, буква б); или“;

4)

В член 2а, параграф 4 буква д) се заменя със следното:

„д)

предназначени за граждански мрежи за електронни комуникации, които не са общодостъпни и които не са собственост на образувание, което е публично контролирано или с повече от 50 % публична собственост;“

5)

В член 2а, параграф 7 подточки i) и ii) се заменят със следното:

„i)

че крайният потребител може да е военен, да е посочено в приложение IV физическо или юридическо лице или че крайната употреба на стоките може да е военна, освен ако продажбата, доставката, трансферът или износът на стоките и технологиите, посочени в параграф 1, или предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ не са разрешени съгласно член 2б, параграф 1;

ii)

че продажбата, доставката, трансферът или износът на стоките и технологиите, посочени в параграф 1, или предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ са предназначени за авиацията или космическата промишленост, освен ако такава продажба, доставка, трансфер или износ или предоставяне на свързана с тях техническа или финансова помощ не са разрешени съгласно параграф 4, буква б); или“;

6)

В член 3, параграф 3 буква а) заменя със следното:

„а)

транспортирането на природен газ и нефт, включително рафинирани нефтопродукти, от или през Русия към Съюза; или“;

7)

В член 3а, параграф 2 буква а) заменя със следното:

„а)

това е необходимо за гарантирането на критични енергийни доставки в рамките на Съюза, както и за транспорта на природен газ и нефт, включително рафинирани нефтопродукти, от или през Русия към Съюза; или“;

8)

В член 3б параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Забраняват се пряката и непряката продажба, доставка, трансфер или износ на стоки и технологии, подходящи за рафинирането на нефт и втечняване на природен газ, изброени в приложение Х, независимо дали произхождат от Съюза или не, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за използване в Русия.“;

9)

В член 3в параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Забраняват се пряката и непряката продажба, доставка, трансфер или износ на стоки и технологии, подходящи за използване в авиационната или космическата промишленост, изброени в приложение XI, и на гориво за реактивни двигатели и добавки за гориво, изброени в приложение XX, независимо дали произхождат от Съюза или не, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за използване в Русия.“;

10)

В член 3в се добавят следните параграфи:

„6.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 4, компетентните национални органи могат, при условия, които сметнат за подходящи, да разрешат изпълнението на финансов лизинг на въздухоплавателно средство, сключен преди 26 февруари 2022 г., след като установят, че:

а)

това е строго необходимо, за да се гарантира изплащането на лизинговите вноски на юридическо лице, образувание или орган, учредени или регистрирани съгласно правото на държава членка, който или което не попада в обхвата на никоя от ограничителните мерки, предвидени в настоящия регламент; както и

б)

на руския контрагент няма да се предоставят никакви икономически ресурси, с изключение на прехвърлянето на собствеността на въздухоплавателното средство след пълното изплащане на финансовия лизинг.

7.   Съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията за всички дадени съгласно настоящия член разрешения в двуседмичен срок от даването на разрешението.

8.   Забраната по параграф 1 не засяга член 2, параграф 4, буква б) и член 2а, параграф 4, буква б)“;

11)

Вмъква се следният член:

„Член 3дa

1.   Забранява се предоставянето на достъп след 16 април 2022 г. до пристанища на територията на Съюза на всеки плавателен съд, регистриран под руско знаме.

2.   Параграф 1 се прилага за плавателни съдове, които са променили своето руско знаме или своята регистрация към знамето или регистъра на която и да е друга държава след 24 февруари 2022 г.

3.   За целите на настоящия член плавателен съд означава:

а)

кораб, попадащ в обхвата на приложимите международни конвенции;

б)

яхта с дължина най-малко 15 метра, която не превозва товари и може да превозва не повече от 12 пътници; или

в)

плавателен съд за отдих или плавателен съд за лично ползване по смисъла на определенията в Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (*5).

4.   Параграф 1 не се прилага по отношение на нуждаещ се от помощ плавателен съд, който търси място на убежище, и по отношение на спешно спиране в пристанище по причини, свързани с морската безопасност, или с цел спасяване на човешки живот в морето.

5.   Чрез дерогация от параграф 1, компетентните органи могат да разрешат на плавателен съд достъп до пристанище при условия, които сметнат за подходящи, след като установят, че достъпът е необходим за:

а)

закупуването, вноса или транспортирането в Съюза на природен газ и нефт, включително рафинирани нефтопродукти, титан, алуминий, мед, никел, паладий, желязна руда, както и някои химични продукти и изделия от желязо, изброени в приложение XXIV;

б)

закупуването, вноса или транспортирането на фармацевтични, медицински, селскостопански и хранителни продукти, включително пшеница и торове, чиито внос, закупуване и транспортиране са разрешени по настоящия регламент;

в)

хуманитарни цели;

г)

транспортирането на ядрено гориво или други стоки, които са строго необходими за функционирането на ядрени съоръжения за граждански цели; или

д)

закупуването, вноса или транспортирането в Съюза на въглища или други твърди изкопаеми горива до 10 август 2022 г.

6.   Съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията за всички дадени съгласно параграф 5 разрешения в двуседмичен срок от даването на разрешението.

(*5)  Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване и за отмяна на Директива 94/25/ЕО(OВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 90).“;"

12)

В член 3з се добавят следните параграфи:

„4.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи могат да разрешат износа или трансфера към Русия на културни ценности, които са предоставени под наем в контекста на официално културно сътрудничество с Русия.

5.   Съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията за всички дадени съгласно параграф 4 разрешения в двуседмичен срок от даването на разрешение.“;

13)

Вмъкват се следните членове:

„Член 3и

1.   Забраняват се закупуването, вносът или трансферът в Съюза, пряко или непряко, на стоки, които носят значителни приходи на Русия и по този начин обезпечават действията ѝ, дестабилизиращи положението в Украйна, и които са изброени в приложение XXI, ако те са с произход от Русия или се изнасят от Русия.

2.   Забранява се:

а)

предоставянето на техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, свързани със стоките и технологиите, посочени в параграф 1, и с предоставянето, производството, поддръжката и използването на тези стоки и технологии, пряко или непряко, във връзка със забраната по параграф 1;

б)

предоставянето на финансиране или финансова помощ във връзка със стоките и технологиите, посочени в параграф 1, за всякакво закупуване, внос или трансфер на тези стоки и технологии или за предоставянето на свързани техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, пряко или непряко, във връзка със забраната по параграф 1.

3.   Забраните по параграфи 1 и 2 не се прилагат по отношение на изпълнението до 10 юли 2022 г, на договори, сключени преди 9 април 2022 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори.

4.   Считано от 10 юли 2022 г. забраните по параграфи 1 и 2 не се прилагат за вноса, закупуването и транспорта, както и за свързаната с това техническа и финансова помощ, необходими за вноса в Съюза на:

а)

837 570 метрични тона калиев хлорид с код по КН 3104 20 между 10 юли на дадена година и 9 юли на следващата година;

б)

общо 1 577 807 метрични тона от другите продукти, изброени в приложение XXI под кодове по КН 3105 20, 3105 60 и 3105 90 между 10 юли на дадена година и 9 юли на следващата година;

5.   Квотите за обем на вноса, определени в параграф 4, се управляват от Комисията и държавите членки в съответствие със системата за управление на тарифните квоти, предвидена в членове 49—54 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (*6).

Член 3й

1.   Забраняват се закупуването, вносът или трансферът в Съюза, пряко или непряко, на въглища и други твърди изкопаеми горива, изброени в приложение XXII, ако са с произход от Русия или се изнасят от Русия.

2.   Забранява се:

а)

предоставянето на техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, свързани със стоките и технологиите, посочени в параграф 1, и с предоставянето, производството, поддръжката и използването на тези стоки и технологии, пряко или непряко, във връзка със забраната по параграф 1;

б)

предоставянето на финансиране или финансова помощ във връзка със стоките и технологиите, посочени в параграф 1, за всякакво закупуване, внос или трансфер на тези стоки и технологии или за предоставянето на свързани техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, пряко или непряко, във връзка със забраната по параграф 1.

3.   Забраните по параграфи 1 и 2 не се прилагат по отношение на изпълнението до 10 август 2022 г. на договори, сключени преди 9 април 2022 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори.

Член 3к

1.   Забраняват се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на стоки, които биха могли да благоприятстват по-специално развитието на промишления капацитет на Русия и които са изброени в приложение XХIII, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за използване в Русия.

2.   Забранява се:

а)

предоставянето на техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, свързани със стоките и технологиите, посочени в параграф 1, както и с предоставянето, производството, поддръжката и употребата на тези стоки и технологии, пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за използване в Русия;

б)

предоставянето на финансиране или финансова помощ във връзка със стоките и технологиите, посочени в параграф 1, за продажба, доставка, трансфер и износ на тези стоки и технологии или за предоставяне на свързана с тях техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания и органи в Русия или за използване в Русия.

3.   Забраните по параграфи 1 и 2 не се прилагат по отношение на изпълнението до 10 юли 2022 г. на договори, сключени преди 9 април 2022 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори.

4.   Забраните по параграфи 1 и 2 не се прилагат за стоките, които са необходими за официални цели на дипломатически представителства и консулски служби на държавите членки или държави партньори в Русия или на международни организации, ползващи се с имунитет в съответствие с международното право, или за личните вещи на техните служители.

5.   Компетентните органи на държавите членки могат да разрешат, при условия, които сметнат за подходящи, продажбата, доставката, трансфера или износа на стоки и технологии, изброени в приложение XXIII, или предоставянето на свързана техническа или финансова помощ, след като установят, че тези стоки или технологии или предоставянето на свързаната техническа или финансова помощ са необходими за хуманитарни цели, като например предоставяне или улесняване на предоставянето на помощ, включително медицински доставки, храни, или за трансфера на хуманитарни работници и свързаната с тях помощ или за евакуации.

Член 3л

1.   Забранява се на всички предприятия за автомобилни превози, установени в Русия, да превозват товари по шосе на територията на Съюза, включително когато преминават транзитно.

2.   Забраната по параграф 1 не се прилагат по отношение на предприятия за автомобилни превози, превозващи:

а)

поща като универсална услуга;

б)

стоки в режим на транзит през Съюза между Калининградска област и Русия, при условие че превозът на такива стоки не е забранен на друго основание съгласно настоящия регламент.

3.   Забраната по параграф 1 не се прилага до 16 април 2022г. по отношение на транспорта на стоки, започнал преди 9 април 2022 г., при условие че превозното средство на предприятието за автомобилни превози:

а)

вече се е намирало на територията на Съюза на 9 април 2022 г. или

б)

трябва да премине транзитно през Съюза, за да се завърне в Русия.

4.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи на държава членка могат да разрешат превоза на стоки от предприятие за автомобилни превози, установено в Русия, ако компетентните органи са установили, че такъв превоз е необходим за:

а)

закупуването, вноса или транспортирането в Съюза на природен газ и нефт, включително рафинирани нефтопродукти, както и титан, алуминий, мед, никел, паладий и желязна руда;

б)

закупуването, вноса или транспортирането на фармацевтични, медицински, селскостопански и хранителни продукти, включително пшеница и торове, чиито внос, закупуване и транспортиране са разрешени по настоящото решение;

в)

хуманитарни цели;

г)

работата на дипломатически представителства и консулски служби на Съюза и на държавите членки в Русия, включително делегации, посолства и мисии, или на международни организации в Русия, ползващи се с имунитет в съответствие с международното право; или

д)

трансфера или износа за Русия на културни ценности, които са предоставени под наем в контекста на официално културно сътрудничество с Русия.

5.   Съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията за всяко дадено съгласно параграф 4 разрешение в двуседмичен срок от даването на разрешението.

(*6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (OB L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).“;"

14)

В член 4, параграф 1 букви в) и г) се заличават;

15)

В член 4 параграф 2 се заменя със следното:

"2.   Забраните по параграф 1 не засягат помощта за:

а)

вноса, закупуването и транспортирането, свързани с i) предоставянето на резервни части и услуги, необходими за поддръжката и осигуряването на безопасността на съществуващите в Съюза способности или ii) изпълнението на договори, сключени преди 1 август 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори; или

б)

продажбата, доставката, трансфера или износа на резервни части и услуги, необходими за поддръжката, ремонта и осигуряването на безопасността на съществуващите в Съюза способности.";

16)

В член 5аа, параграф 3 буква а) заменя със следното:

„а)

трансакции, които са строго необходими за прякото или непряко закупуване, внос или транспорт на природен газ и нефт, включително рафинирани нефтопродукти, както и титан, алуминий, мед, никел, паладий и желязна руда от или през Русия в Съюза, държава — членка на Европейското икономическо пространство, Швейцария или Западните Балкани.“;

17)

В член 5аа, параграф 3 се добавя следната буква:

„в)

трансакции за закупуването, вноса или транспортирането в Съюза навъглища и други твърди изкопаеми горива, изброени в приложение XXII, до 10 август 2022 г.“

18)

Член 5б се заменя със следното:

„Член 5б

1.   Забранява се приемането на депозити от руски граждани или пребиваващи в Русия физически лица, или от установени в Русия юридически лица, образувания или органи, ако общата стойност на депозитите на физическото или юридическото лице, образуванието или органа надхвърля 100 000 евро при кредитна институция.

2.   Забранява се предоставянето на портфейли за криптоактиви, сметки или услуги за доверително пазене на руски граждани или пребиваващи в Русия физически лица, или на юридически лица, образувания или органи, установени в Русия, ако общата стойност на криптоактивите на физическото или юридическото лице, образуванието или органа за даден портфейл, сметка или доставчик на услуги за доверително пазене надвишава 10 000 евро.

3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат за граждани на държава членка, на страна — членка на Европейското икономическо пространство, или на Швейцария, нито за физически лица, притежаващи разрешение за временно или постоянно пребиваване в държава членка, в страна — членка на Европейското икономическо пространство, или в Швейцария.

4.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат за депозити, които са необходими за незабранена трансгранична търговия със стоки и услуги между Съюза и Русия.“;

19)

В член 5в параграф 1 уводната част се заменя със следното:

„1.   Чрез дерогация от член 5б, параграфи 1 и 2 компетентните органи могат да разрешат приемането на такъв депозит или предоставянето на портфейл, сметка или услуга за доверително пазене при условия, които сметнат за подходящи, след като установят, че приемането на такъв депозит или предоставянето на портфейл, сметка или услуга за доверително пазене е:“;

20)

В член 5е параграф 1 уводната част се заменя със следното:

„1.   Чрез дерогация от член 5б, параграфи 1 и 2 компетентните органи могат да разрешат приемането на такъв депозит или предоставянето на портфейл, сметка или услуга за доверително пазене при условия, които сметнат за подходящи, след като установят, че приемането на такъв депозит или предоставянето на портфейл, сметка или услуга за доверително пазене е:“;

21)

В член 5е параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Забранява се продажбата на прехвърлими ценни книжа, деноминирани в която и да е официална валута на държава членка, емитирани след 12 април 2022 г., и на дялове в предприятия за колективно инвестиране, предлагащи експозиция към такива ценни книжа, на руски граждани или на пребиваващи в Русия физически лица, както и на установени в Русия юридически лица, образувания или органи.“;

22)

Член 5и се заменя със следното:

„Член 5и

1.   Забраняват се продажбата, доставката, трансферът или износът на банкноти, деноминирани в която и да е официална валута на държава членка, за Русия или за което и да е физическо или юридическо лице, образувание или орган в Русия, включително за правителството и Централната банка на Русия, или за използване в Русия.

2.   Забраната по параграф 1 не се прилага за продажбата, доставката, трансфера или износа на банкноти, деноминирани в която и да е официална валута на държава членка, ако тази продажба, доставка, трансфер или износ са необходими за:

а)

лично ползване от пътуващите за Русия физически лица или от пътуващите с тях близки членове на семействата им; или

б)

официални нужди на дипломатически представителства, консулски служби или международни организации в Русия, които се ползват с имунитет в съответствие с международното право.“;

23)

Вмъкват се следните членове:

„Член 5k

1.   Забранява се възлагането или продължаването на изпълнението на всякакви договори за обществени поръчки или за концесии, попадащи в обхвата на директивите за обществените поръчки, както и на член 10, параграфи 1, 3, параграф 6, букви а) — д), параграфи 8, 9 и 10, членове 11, 12, 13 и 14 от Директива 2014/23/ЕС, членове 7 и 8, член 10, букви б) — е) и з) — й) от Директива 2014/24/ЕС, член 18, член 21, букви б) — д) и ж) — и), членове 29 и 30 от Директива 2014/25/ЕС и член 13, букви а) — г), е) — з) и й) от Директива 2009/81/ЕО, на или със:

а)

руски гражданин или физическо или юридическо лице, образувание или орган, установен(о) в Русия;

б)

юридическо лице, образувание или орган, повече от 50 % от правото на собственост в което е пряко или непряко притежавано от образувание, посочено в буква а) от настоящия параграф; или

в)

физическо или юридическо лице, образувание или орган, действащ(о) от името или по указание на образувание, посочено в буква а) или б) от настоящия параграф,

включително, когато те представляват повече от 10 % от стойността на поръчката, на или с подизпълнители, доставчици или образувания, чийто капацитет се използва по смисъла на директивите за обществените поръчки.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи могат да разрешат възлагането и продължаването на изпълнението на поръчки, предназначени за:

а)

експлоатацията, поддръжката, извеждането от експлоатация и управлението на радиоактивните отпадъци, снабдяването с гориво и неговото преработване и безопасността на ядрените способности за граждански цели, продължаването на проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация, необходими за довършването на ядрени съоръжения за граждански цели, както и доставката на прекурсорни материали за производството на медицински радиоизотопи и подобни медицински приложения, технологии от критично значение за радиационния мониторинг на околната среда, както и за сътрудничеството в ядрената област за граждански цели, по-специално в областта на научноизследователската и развойната дейност;

б)

междуправителствено сътрудничество в областта на космическите програми;

в)

предоставянето на строго необходими стоки или услуги, които могат да бъдат предоставени или които могат да бъдат предоставени в достатъчни количества само от лицата, посочени в параграф 1;

г)

работата на дипломатически представителства и консулски служби на Съюза и на държавите членки в Русия, включително делегации, посолства и мисии, или на международни организации в Русия, ползващи се с имунитет в съответствие с международното право;

д)

закупуването, вноса или транспортирането в Съюза на природен газ и нефт, включително рафинирани нефтопродукти, както и титан, алуминий, мед, никел, паладий и желязна руда от или през Русия; или

е)

закупуването, вноса или транспортирането в Съюза на въглища и други твърди изкопаеми горива, изброени в приложение XXII до 10 август 2022 г.

3.   Съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията за всички дадени съгласно настоящия член разрешения в двуседмичен срок от даването на разрешение.

4.   Забраните по параграф 1 не се прилагат по отношение на изпълнението до 10 октомври 2022г. на договори, сключени преди 9 април 2022г.

Член 5л

1.   Забранява се предоставянето на пряка или непряка подкрепа, включително финансиране и финансова помощ или на всякаква друга полза по национална програма и договори на Съюза, Евратом или на държава членка по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 (*7), на всякакви установени в Русия юридически лица, образувания или органи с над 50 % публична собственост или публичен контрол.

2.   Забраната по параграф 1 не се прилага по отношение на:

а)

хуманитарни цели, извънредни кризисни ситуации, свързаи общественото здраве, спешно предотвратяване или ограничаване на последиците от събитие, за което е вероятно тежко и съществено да засегне човешкото здраве и безопасност или околната среда, или в отговор на природни бедствия;

б)

фитосанитарни и ветеринарни програми;

в)

междуправителствено сътрудничество в областта на космическите програми и в рамките на Споразумението за международния експериментален термоядрен реактор;

г)

експлоатацията, поддръжката, извеждането от експлоатация и управлението на радиоактивните отпадъци, снабдяването с гориво и неговото преработване и безопасността на ядрените способности за граждански цели, както и доставката на прекурсорни материали за производството на медицински радиоизотопи и подобни медицински приложения, технологии от критично значение за радиационния мониторинг на околната среда, както и за сътрудничеството в ядрената област за граждански цели, по-специално в областта на научноизследователската и развойната дейност;

д)

обмени за мобилност за отделни лица и контакти между хора;

е)

програми за климата и околната среда, с изключение на подкрепа в контекста на научните изследвания и иновациите;

ж)

работата на дипломатически представителства и консулски служби на Съюза и на държавите членки в Русия, включително делегации, посолства и мисии, или на международни организации в Русия, ползващи се с имунитет в съответствие с международното право.

Член 5м

1.   Забранява се да се регистрира, предоставя седалище, търговски или административен адрес, както и услуги за управление на доверителна собственост или друга подобна правна форма, който има като доверител или бенефициер:

а)

руски граждани или физически лица, пребиваващи в Русия;

б)

юридически лица, образувания или органи, установени в Русия;

в)

юридически лица, образувания или органи, повече от 50 % от правото на собственост в които е пряко или непряко притежавано от физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочени в буква а) или б);

г)

юридически лица, образувания или органи, контролирани от физическо или юридическо лице, образувание или орган по буква а), б) или в);

д)

физическо или юридическо лице, образувание или орган, действащ(о) от името или по указание на физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочено в буква а), б), в) или г).

2.   Забранява се, считано от 10 май 2022г., да се действа като или да се договаря друго лице да действа като довереник, поименен акционер, директор, секретар или подобна длъжност във форма на доверителна собственост или подобна правна форма, посочена в параграф 1.

3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат за операции, които са строго необходими за приключването до 10 май 2022 г. на несъвместими с настоящия член договори, сключени преди 9 април 2022 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори.

4.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат, когато доверителят или бенефициерът са граждани на държава членка или физическо лице, притежаващо разрешение за временно или постоянно пребиваване в държава членка.

5.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 компетентните органи могат да разрешат услугите, посочени в тях, при условия, които сметнат за подходящи, след като установят, че това е необходимо за:

а)

хуманитарни цели, като предоставяне или улесняване на предоставянето на помощ, включително медицински доставки, храна, или прехвърляне на хуманитарни работници и свързана с тях помощ, или за евакуации; или

б)

дейности на гражданското общество, които пряко насърчават демокрацията, правата на човека или принципите на правовата държава в Русия.

(*7)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).“;"

24)

В член 6, параграф 1 се добавя следната буква:

„г)

установените случаи на нарушаване, заобикаляне и опити за нарушаване или заобикаляне на забраните, установени в настоящия регламент, чрез използването на криптоактиви.“;

25)

В член 11, параграф 1, буква а) заменя със следното:

„а)

юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложенията към настоящия регламент, или юридически лица, образувания или органи, установени извън Съюза, повече от 50 % от правото на собственост в които се притежава пряко или непряко от тях;“;

26)

Приложение VII се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

27)

Приложение VIII се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

28)

Приложение Х се изменя в съответствие с приложение III към настоящия регламент.

29)

Приложение ХVII се изменя в съответствие с приложение IV към настоящия регламент.

30)

Приложение ХVIII се изменя в съответствие с приложение V към настоящия регламент.

31)

Добавят се приложения XХ, XХI, XXII, ХХIII и XXIV в съответствие с приложение VI към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 април 2022 година.

За Съвета

Председател

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ОВ L 111, 8.4.2022г.

(2)  Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (OВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 1).

(3)  Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (OВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложение VII към Регламент (ЕС) № 833/2014 се добавя следната категория:

„Категория VIII — Разни

X.A.VIII.001

Оборудване за нефтодобив и проучвания, както следва:

а.

Интегрирано измервателно оборудване с пробивна глава, включително инерционни навигационни системи за измерване по време на сондиране (MWD);

б.

Газосигнализаторни системи и съответните детектори, проектирани да работят без прекъсване и да откриват наличие на сероводород;

в.

Оборудване за сеизмологични измервания, включително по метода на отразените вълни и посредством вибрационни сеизмични източници;

г.

Ехолоти за седименти.

X.A.VIII.002

Оборудване, „електронни модули“ и компоненти, специално проектирани за квантови компютри, квантова електроника, квантови датчици, квантови процесори, кюбитови интегрални схеми, кюбитови устройства или квантови радарни системи, включително затвори на Покелс.

Бележка 1:

квантовите компютри извършват изчисления, които използват колективните свойства на квантовите състояния, като например наслагване, интерференция и сплитане.

Бележка 2:

процесорите, веригите и устройствата включват, но не се ограничават до свръхпроводящи схеми, квантово отгряване, йонен уловител, фотонно взаимодействие, силиций/спин, студени атоми.

X.A.VIII.003

Микроскопи и свързано с тях оборудване и детектори, както следва:

а.

Електронни сканиращи микроскопи (SEM);

б.

Сканиращи Оже-микроскопи ;

в.

Трансмисионни електронни микроскопи (TEM);

г.

Атомно-силови микроскопи (AFM);

д.

Сканиращи микроскопи (SFM);

е.

Оборудване и детектори, специално предназначени за използване с микроскопите, посочени в позиция X.A.VIII.003, букви а)—д) по-горе, използващи някои от следните техники за анализ на материали:

1.

Рентгенова фотоспектроскопия (ХPS);

2.

Енерго-дисперсионна рентгенова спектроскопия (EDX, EDS) или

3.

Електронна спектроскопия за химически анализ (ESCA).

X.A.VIII.004

Оборудване за събиране на метални руди при дълбоководен добив от морското дъно.

X.A.VIII.005

Производствено оборудване и металообработващи машини, както следва:

а.

Оборудване за производство чрез изграждане с наслояване на материал за „производство“ на метални части;

Забележка:

X.A.VIII.005, буква a се прилага само за следните системи:

1.

Системи със спичане в предварително формиран прахов слой, използващи селективно лазерно топене (SLM), технология LaserCUSING, пряко лазерно синтероване на метали (DMLS) или електроннолъчево топене (EBM), или

2.

Системи с подаване в прахообразно състояние, използващи лазерно плакиране, пряко подаване на енергия в изграждащия слой или лазерно отлагане на метали.

б.

Оборудване за производство чрез изграждане с наслояване на материал за „енергийни материали“, включително оборудване, използващо ултразвукова екструзия;

в.

Оборудване за производство чрез изграждане с наслояване на материал чрез фотополимеризация във вана (VVP), използващо стереолитография (SLA) или триизмерен печат с цифров светодиоден проектор (DLP).

X.A.VIII.006

Оборудване за „производство“ на печатна електроника за органични светодиоди (OLED), органични полеви транзистори (OFET) или органични фотоволтаични клетки (OPVC).

X.A.VIII.007

Оборудване за „производство“ на микроелектромеханични системи (MEMS), използващо механичните свойства на силиция, датчици във формата на чипове, като мембрани за налягане, огъващи се греди или устройства за микрорегулиране.

X.A.VIII.008

Оборудване, специално проектирано за производство на горива на основата на електроенергия (електрогорива и синтетични горива) или свръхефективни фотоволтаични клетки (ефективност > 30 %).

X.A.VIII.009

Оборудване за свръхвисок вакуум (UHV), както следва:

а.

Помпи за свръхвисок вакуум (сублимационни, турбомолекулярни, дифузионни, криогенни, гетерно-йонни);

б.

Манометри за свръхвисок вакуум.

Забележка:

Свръхвисок вакуум означава 100 нанопаскала (NPA) или по-малко.

X.A.VIII.010

„Криогенни хладилни системи“, проектирани да поддържат температури под 1,1 K в продължение на 48 часа или повече, и присъщото им криогенно хладилно оборудване, както следва:

а.

Пулсационни тръби;

б.

Криостати;

в.

Дюарови съдове;

г.

Система за обработка на газове (GHS);

д.

Компресори;

е.

Модули за управление.

Забележка:

„Криогенните хладилни системи“ включват, но не се ограничават до хладилни системи с разтваряне, хладилници с адиабатно размагнитване и лазерни хладилни системи.

X.A.VIII.011

Оборудване за „декапсулиране“ на полупроводникови прибори.

Забележка:

„Декапсулиране“ е отстраняването на капачка, капак или капсулиращ материал от интегрална схема с корпус по механичен, термичен или химичен начин.

X.A.VIII.012

Фотодетектори с висока квантова ефективност (QE), с QE над 80 % в диапазона на дължина на вълната над 400 nm, но до 1 600 nm.

X.AVIII.013

Металообработващи машини с цифрово управление с една или няколко линейни оси с ход над 8 000 mm.

X.C.VIII.001

Метални прахове и прахове на метални сплави за използване в някоя от системите, изброени в X.A.VIII.005, буква a).

X.C.VIII.002

Авангардни материали, както следва:

а.

Материали за прикриване или адаптиращи се камуфлажи;

б.

Метаматериали, напр. с отрицателен коефициент на пречупване;

в.

Не се използва;

г.

Високоентропни сплави (HEA);

д.

Хойслерови сплави;

е.

Материали на Китаев, включително спинови течности на Китаев.

X.C.VIII.003

Полимери със спрегнати двойни връзки (проводящи, полупроводящи, електролуминесцентни) за печатна или органична електроника.

X.C.VIII.004

Енергийни материали, както следва, и смеси от тях:

а.

Амониев пикрат (CAS 131-74-8);

б.

Черен барут;

в.

Хексанитродифениламин (CAS 131-73-7);

г.

Дифлуороамин (CAS 10405-27-3);

д.

Нитроскорбяла (CAS 9056-38-6);

е.

Не се използва;

ж.

Тетранитронафтален;

з.

Тринитроанизол;

и.

Тринитронафтален;

й.

Тринитроксилен;

к.

N-пиролидинон; 1-метил-2-пиролидинон (CAS 872-50-4);

л.

Диоктилов малеат (CAS 142-16-5);

м.

Етилхексилов акрилат (CAS 103-11-7);

н.

Триетилалуминий (TEA) (CAS 97-93-8), триметилалуминий (TMA) (CAS 75-24-1) и други пирофорни метални алкили или арили на литий, натрий, магнезий, цинк и бор;

о.

Нитроцелулоза (CAS 9004-70-0);

п.

Нитроглицерин (или глицеролтринитрат, тринитроглицерин) (NG) (CAS 55-63-0);

р.

2,4,6-тринитротолуен (TNT) (CAS 118-96-7);

с.

Етилендиаминдинитрат (EDDN) (CAS 20829-66-7);

т.

Пентаеритритол тетранитрат (PETN) (CAS 78-11-5);

у.

Оловен азид (CAS 13424-46-9), нормален оловен стифнат (CAS 15245-44-0) и основен оловен стифнат (CAS 12403-82-6) и първични взривни вещества или възпламенителни смеси, съдържащи азиди или азидни комплекси;

ф.

Не се използва;

х.

Диетилдифенилуреа (CAS 85-98-3); диметилдифенилуреа (CAS 611-92-7); метилетилдифенилуреа.

ц.

N,N-дифенилуреа (асиметричен дифенилуреа) (CAS 603-54-3);

ч.

Метил-N,N-дифенилуреа (метил(асиметричен дифенил)уреа) (CAS 13114-72-2);

ш.

Етил-N,N-дифенилкарбамид (етил(асиметричен дифенил)уреа) (CAS 64544-71-4);

щ.

Не се използва;

ъ.

4-нитродифениламин (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

ь.

2,2-динитропропанол (CAS 918-52-5);

ю.

Не се използва.

X.D.VIII.001

Софтуер, специално проектиран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудването, посочено в X.A.VIII.005 — X.A.VIII.0013.

X.D.VIII.002

Софтуер, специално проектиран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, „електронни модули“ или компоненти, посочени в X.A.VIII.002.

X.D.VIII.003

Софтуер за цифрови близнаци на продукти от производство чрез изграждане с наслояване на материал или за определяне на надеждността на продуктите от такова производство.

X.E.VIII.001

Технология за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудването, посочено в X.A.VIII.001 — X.A.VIII.0013.

X.E.VIII.002

Технология за „разработване“, „производство“ или „използване“ на материалите, посочени в X.C.VIII.002 или X.C.VIII.003.

X.E.VIII.003

Технология за цифрови близнаци на продукти от производство чрез изграждане с наслояване на материал, за определяне на надеждността на продуктите от такова производство или за софтуера, посочен в X.D.VIII.003.

X.E.VIII.004

Технология за „разработване“, „производство“ или „използване“ на софтуера, посочен в X.D.VIII.001 — X.D.VIII.002.“

ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложение VIII към Регламент (ЕС) № 833/2014 се добавя следната страна партньор:

 

„ЯПОНИЯ“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложение Х към Регламент (ЕС) № 833/2014 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ X

Списък на стоките и технологиите, посочени в член 3б, параграф 1

 

КН

Продукт

ex

8419 89 98 или 8419 89 10

Инсталации за алкилиране и изомеризация

ex

8419 89 98 или 8419 89 10

Инсталации за производство на ароматни въглеводороди

ex

8419 40 00

Инсталации за атмосферна и вакуумна дестилация на суров нефт (CDU)

ex

8419 89 98 или 8419 89 10

Инсталации за каталитичен реформинг/крекинг

ex

8419 89 98 или 8419 89 10

Инсталации за забавено коксуване

ex

8419 89 98 или 8419 89 10

Инсталации за флекси-коксуване

ex

8419 89 98 или 8419 89 10

Реактори за хидрокрекинг

ex

8419 89 98 или 8419 89 10

Корпуси на реактори за хидрокрекинг

ex

8419 89 98 или 8419 89 10

Технология за получаване на водород

ex

8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85 , 8419 60 00 , 8419 89 98 или 8419 89 10

Технологии за извличане и пречистване на водород

ex

8419 89 98 или 8419 89 10

Инсталации/технологии за обработване с водород

ex

8419 89 98 или 8419 89 10

Инсталации за изомеризация на лигроин

ex

8419 89 98 или 8419 89 10

Инсталации за полимеризация

ex

8419 89 10 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85 или 8419 60 00

Технологии за третиране на нефтозаводския газ и извличане на сярата (включително съоръжения за аминно очистване в скрубер, съоръжения за извличане на сярата, инсталации за третиране на отходния газ)

ex

8479 89 97

Инсталации за деасфалтиране с разтворител

ex

8419 89 98 или 8419 89 10

Инсталации за производство на сяра

ex

8419 89 98 или 8419 89 10

Инсталации за алкилиране и регенериране на сярна киселина

ex

8419 89 98 или 8419 89 10

Инсталации за термичен крекинг

ex

8419 89 98 или 8419 89 10

Инсталации за трансалкилиране [на толуен и тежки ароматни въглеводороди]

ex

8419 89 98 или 8419 89 10

Инсталации за висбрекинг

ex

8419 89 98 или 8419 89 10

Инсталации за хидрокрекинг за вакуумен газьол

ex

8418 69 00

Преработващи инсталации за охлаждане на газ в процеси по втечняване на природен газ

ex

8419 40 00

Преработващи инсталации за отделяне и фракциониране на въглеводороди в процеси по втечняване на природен газ

ex

8419 60 00

Преработващи инсталации за втечняване на природен газ

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Студени кутии в процеси по втечняване на природен газ

ex

8419 50 20 или 8419 50 80

Нискотемпературни (криогенни) топлообменници в процеси по втечняване на природен газ

ex

8414 10 81

Нискотемпературни (криогенни) помпи в процеси по втечняване на природен газ

“.

ПРИЛОЖЕНИE IV

Приложение XVII към Регламент (ЕС) № 833/2014 се поправя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ XVII

СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ ОТ ЖЕЛЯЗО И СТОМАНА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3ж

Кодове по КН/ТАРИК

Наименование на стоките

7208 10 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7208 25 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7208 26 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7208 27 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7208 36 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7208 37 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7208 38 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7208 39 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7208 40 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7208 52 99

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7208 53 90

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7208 54 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7211 14 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7211 19 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7212 60 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7225 19 10

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7225 30 10

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7225 30 30

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7225 30 90

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7225 40 15

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7225 40 90

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7226 19 10

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7226 91 20

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7226 91 91

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7226 91 99

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7209 15 00

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7209 16 90

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7209 17 90

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7209 18 91

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7209 25 00

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7209 26 90

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7209 27 90

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7209 28 90

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7209 90 20

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7209 90 80

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7211 23 20

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7211 23 30

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7211 23 80

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7211 29 00

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7211 90 20

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7211 90 80

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7225 50 20

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7225 50 80

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7226 20 00

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7226 92 00

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7209 16 10

Ламарини от електротехническа (магнитна) стомана (различни от GOES)

7209 17 10

Ламарини от електротехническа (магнитна) стомана (различни от GOES)

7209 18 10

Ламарини от електротехническа (магнитна) стомана (различни от GOES)

7209 26 10

Ламарини от електротехническа (магнитна) стомана (различни от GOES)

7209 27 10

Ламарини от електротехническа (магнитна) стомана (различни от GOES)

7209 28 10

Ламарини от електротехническа (магнитна) стомана (различни от GOES)

7225 19 90

Ламарини от електротехническа (магнитна) стомана (различни от GOES)

7226 19 80

Ламарини от електротехническа (магнитна) стомана (различни от GOES)

7210410020

Ламарини с метално покритие

7210410030

Ламарини с метално покритие

7210490020

Ламарини с метално покритие

7210490030

Ламарини с метално покритие

7210610020

Ламарини с метално покритие

7210610030

Ламарини с метално покритие

7210690020

Ламарини с метално покритие

7210690030

Ламарини с метално покритие

7212300020

Ламарини с метално покритие

7212300030

Ламарини с метално покритие

7212506120

Ламарини с метално покритие

7212506130

Ламарини с метално покритие

7212506920

Ламарини с метално покритие

7212506930

Ламарини с метално покритие

7225920020

Ламарини с метално покритие

7225920030

Ламарини с метално покритие

7225990011

Ламарини с метално покритие

7225990022

Ламарини с метално покритие

7225990023

Ламарини с метално покритие

7225990041

Ламарини с метално покритие

7225990045

Ламарини с метално покритие

7225990091

Ламарини с метално покритие

7225990092

Ламарини с метално покритие

7225990093

Ламарини с метално покритие

7226993010

Ламарини с метално покритие

7226993030

Ламарини с метално покритие

7226997011

Ламарини с метално покритие

7226997013

Ламарини с метално покритие

7226997091

Ламарини с метално покритие

7226997093

Ламарини с метално покритие

7226997094

Ламарини с метално покритие

7210 20 00

Ламарини с метално покритие

7210 30 00

Ламарини с метално покритие

7210 90 80

Ламарини с метално покритие

7212 20 00

Ламарини с метално покритие

7212 50 20

Ламарини с метално покритие

7212 50 30

Ламарини с метално покритие

7212 50 40

Ламарини с метално покритие

7212 50 90

Ламарини с метално покритие

7225 91 00

Ламарини с метално покритие

7226 99 10

Ламарини с метално покритие

7210410080

Ламарини с метално покритие

7210490080

Ламарини с метално покритие

7210610080

Ламарини с метално покритие

7210690080

Ламарини с метално покритие

7212300080

Ламарини с метално покритие

7212506180

Ламарини с метално покритие

7212506980

Ламарини с метално покритие

7225920080

Ламарини с метално покритие

7225990025

Ламарини с метално покритие

7225990095

Ламарини с метално покритие

7226993090

Ламарини с метално покритие

7226997019

Ламарини с метално покритие

7226997096

Ламарини с метално покритие

7210 70 80

Ламарини с органично покритие

7212 40 80

Ламарини с органично покритие

7209 18 99

Продукти от бяла ламарина

7210 11 00

Продукти от бяла ламарина

7210 12 20

Продукти от бяла ламарина

7210 12 80

Продукти от бяла ламарина

7210 50 00

Продукти от бяла ламарина

7210 70 10

Продукти от бяла ламарина

7210 90 40

Продукти от бяла ламарина

7212 10 10

Продукти от бяла ламарина

7212 10 90

Продукти от бяла ламарина

7212 40 20

Продукти от бяла ламарина

7208 51 20

Валцовани върху четирите си страни ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7208 51 91

Валцовани върху четирите си страни ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7208 51 98

Валцовани върху четирите си страни ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7208 52 91

Валцовани върху четирите си страни ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7208 90 20

Валцовани върху четирите си страни ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7208 90 80

Валцовани върху четирите си страни ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7210 90 30

Валцовани върху четирите си страни ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7225 40 12

Валцовани върху четирите си страни ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7225 40 40

Валцовани върху четирите си страни ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7225 40 60

Валцовани върху четирите си страни ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7219 11 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 12 10

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 12 90

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 13 10

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 13 90

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 14 10

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 14 90

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 22 10

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 22 90

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 23 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 24 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7220 11 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7220 12 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 31 00

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 32 10

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 32 90

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 33 10

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 33 90

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 34 10

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 34 90

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 35 10

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 35 90

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 90 20

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 90 80

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7220 20 21

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7220 20 29

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7220 20 41

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7220 20 49

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7220 20 81

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7220 20 89

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7220 90 20

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7220 90 80

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 21 10

Горещовалцовани върху четирите си страни ламарини от неръждаеми стомани

7219 21 90

Горещовалцовани върху четирите си страни ламарини от неръждаеми стомани

7214 30 00

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7214 91 10

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7214 91 90

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7214 99 31

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7214 99 39

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7214 99 50

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7214 99 71

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7214 99 79

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7214 99 95

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7215 90 00

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7216 10 00

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7216 21 00

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7216 22 00

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7216 40 10

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7216 40 90

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7216 50 10

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7216 50 91

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7216 50 99

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7216 99 00

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 10 20

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 20 10

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 20 91

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 30 20

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 30 41

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 30 49

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 30 61

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 30 69

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 30 70

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 30 89

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 60 20

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 60 80

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 70 10

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 70 90

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 80 00

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7214 20 00

Арматурен прокат

7214 99 10

Арматурен прокат

7222 11 11

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 11 19

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 11 81

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 11 89

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 19 10

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 19 90

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 20 11

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 20 19

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 20 21

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 20 29

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 20 31

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 20 39

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 20 81

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 20 89

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 30 51

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 30 91

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 30 97

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 40 10

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 40 50

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 40 90

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7221 00 10

Валцдрат от неръждаема стомана

7221 00 90

Валцдрат от неръждаема стомана

7213 10 00

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7213 20 00

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7213 91 10

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7213 91 20

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7213 91 41

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7213 91 49

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7213 91 70

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7213 91 90

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7213 99 10

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7213 99 90

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7227 10 00

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7227 20 00

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7227 90 10

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7227 90 50

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7227 90 95

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7216 31 10

Профили от желязо или от нелегирани стомани

7216 31 90

Профили от желязо или от нелегирани стомани

7216 32 11

Профили от желязо или от нелегирани стомани

7216 32 19

Профили от желязо или от нелегирани стомани

7216 32 91

Профили от желязо или от нелегирани стомани

7216 32 99

Профили от желязо или от нелегирани стомани

7216 33 10

Профили от желязо или от нелегирани стомани

7216 33 90

Профили от желязо или от нелегирани стомани

7301 10 00

Шпунтови прегради

7302 10 22

Елементи за железопътни линии

7302 10 28

Елементи за железопътни линии

7302 10 40

Елементи за железопътни линии

7302 10 50

Елементи за железопътни линии

7302 40 00

Елементи за железопътни линии

7306 30 41

Други тръби

7306 30 49

Други тръби

7306 30 72

Други тръби

7306 30 77

Други тръби

7306 61 10

Кухи профили

7306 61 92

Кухи профили

7306 61 99

Кухи профили

7304 11 00

Безшевни тръби от неръждаема стомана

7304 22 00

Безшевни тръби от неръждаема стомана

7304 24 00

Безшевни тръби от неръждаема стомана

7304 41 00

Безшевни тръби от неръждаема стомана

7304 49 83

Безшевни тръби от неръждаема стомана

7304 49 85

Безшевни тръби от неръждаема стомана

7304 49 89

Безшевни тръби от неръждаема стомана

7304 19 10

Други безшевни тръби

7304 19 30

Други безшевни тръби

7304 19 90

Други безшевни тръби

7304 23 00

Други безшевни тръби

7304 29 10

Други безшевни тръби

7304 29 30

Други безшевни тръби

7304 29 90

Други безшевни тръби

7304 31 20

Други безшевни тръби

7304 31 80

Други безшевни тръби

7304 39 30

Други безшевни тръби

7304 39 50

Други безшевни тръби

7304 39 82

Други безшевни тръби

7304 39 83

Други безшевни тръби

7304 39 88

Други безшевни тръби

7304 51 81

Други безшевни тръби

7304 51 89

Други безшевни тръби

7304 59 82

Други безшевни тръби

7304 59 83

Други безшевни тръби

7304 59 89

Други безшевни тръби

7304 90 00

Други безшевни тръби

7305 11 00

Заварени тръби с големи диаметри

7305 12 00

Заварени тръби с големи диаметри

7305 19 00

Заварени тръби с големи диаметри

7305 20 00

Заварени тръби с големи диаметри

7305 31 00

Заварени тръби с големи диаметри

7305 39 00

Заварени тръби с големи диаметри

7305 90 00

Заварени тръби с големи диаметри

7306 11 00

Други заварени тръби

7306 19 00

Други заварени тръби

7306 21 00

Други заварени тръби

7306 29 00

Други заварени тръби

7306 30 12

Други заварени тръби

7306 30 18

Други заварени тръби

7306 30 80

Други заварени тръби

7306 40 20

Други заварени тръби

7306 40 80

Други заварени тръби

7306 50 21

Други заварени тръби

7306 50 29

Други заварени тръби

7306 50 80

Други заварени тръби

7306 69 10

Други заварени тръби

7306 69 90

Други заварени тръби

7306 90 00

Други заварени тръби

7215 10 00

Завършени чрез студена обработка пръти от нелегирани и други легирани стомани

7215 50 11

Завършени чрез студена обработка пръти от нелегирани и други легирани стомани

7215 50 19

Завършени чрез студена обработка пръти от нелегирани и други легирани стомани

7215 50 80

Завършени чрез студена обработка пръти от нелегирани и други легирани стомани

7228 10 90

Завършени чрез студена обработка пръти от нелегирани и други легирани стомани

7228 20 99

Завършени чрез студена обработка пръти от нелегирани и други легирани стомани

7228 50 20

Завършени чрез студена обработка пръти от нелегирани и други легирани стомани

7228 50 40

Завършени чрез студена обработка пръти от нелегирани и други легирани стомани

7228 50 61

Завършени чрез студена обработка пръти от нелегирани и други легирани стомани

7228 50 69

Завършени чрез студена обработка пръти от нелегирани и други легирани стомани

7228 50 80

Завършени чрез студена обработка пръти от нелегирани и други легирани стомани

7217 10 10

Телове от нелегирани стомани

7217 10 31

Телове от нелегирани стомани

7217 10 39

Телове от нелегирани стомани

7217 10 50

Телове от нелегирани стомани

7217 10 90

Телове от нелегирани стомани

7217 20 10

Телове от нелегирани стомани

7217 20 30

Телове от нелегирани стомани

7217 20 50

Телове от нелегирани стомани

7217 20 90

Телове от нелегирани стомани

7217 30 41

Телове от нелегирани стомани

7217 30 49

Телове от нелегирани стомани

7217 30 50

Телове от нелегирани стомани

7217 30 90

Телове от нелегирани стомани

7217 90 20

Телове от нелегирани стомани

7217 90 50

Телове от нелегирани стомани

7217 90 90

Телове от нелегирани стомани

“.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Приложение XVIII към Регламент (ЕС) № 833/2014 се изменя, както следва:

1)

раздел 10 се изменя, както следва:

„10)

Перли, скъпоценни и полускъпоценни камъни, изделия от перли, бижутерия, артикули изработени от злато или сребро

ex

7101 00 00

Естествени или култивирани перли, дори обработени или подбрани, но ненанизани, нито монтирани, нито обковани; естествени или култивирани перли, временно нанизани за улесняване на транспортирането им

ex

7102 00 00

Диаманти, дори обработени, но немонтирани, нито обковани, с изключение за промишлена употреба

ex

7103 00 00

Скъпоценни камъни (различни от диамантите) и полускъпоценни камъни, дори обработени или подбрани, но ненанизани, нито монтирани, нито обковани; скъпоценни (различни от диамантите) и полускъпоценни камъни, неподбрани, временно нанизани за улесняване на транспортирането им

ex

7104 91 00

Диаманти, с изключение за промишлена употреба

ex

7105 00 00

Прах от естествени или синтетични скъпоценни или полускъпоценни камъни (с изключение на промишлена употреба)

ex

7106 00 00

Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в необработени или полуобработени форми, или на прах

ex

7107 00 00

Плакета или дублета от сребро върху неблагородни метали, в необработени или полуобработени форми

ex

7108 00 00

Злато (включително платинираното злато) в необработени или полуобработени форми или на прах

ex

7109 00 00

Плакета или дублета от злато върху неблагородни метали или върху сребро, в необработени или полуобработени форми

ex

7110 11 00

Платина, в необработени форми или на прах

ex

7110 19 00

Платина, във форма различна от необработени форми или на прах

ex

7110 21 00

Паладий в необработени форми или на прах

ex

7110 29 00

Паладий, във форма различна от необработени форми или на прах

ex

7110 31 00

Родий, в необработени форми или на прах

ex

7110 39 00

Родий, във форма различна от необработени форми или на прах

ex

7110 41 00

Иридий, осмий и рутений, в необработени форми или на прах

ex

7110 49 00

Иридий, осмий и рутений, във форми различни от необработени форми или на прах

ex

7111 00 00

Плакета или дублета от платина върху неблагородни метали, върху сребро или върху злато, в необработени или полуобработени форми

ex

7113 00 00

Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали

ex

7114 00 00

Златарски артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали

ex

7115 00 00

Други изделия от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали

ex

7116 00 00

Изделия от естествени или от култивирани перли, от скъпоценни и от полускъпоценни камъни (естествени, синтетични или възстановени) “.

2)

добавя се следният раздел:

„23)

Оптични изделия и оборудване, независимо от стойността

ex

9004 90 90

Оборудване за нощно виждане или термовизионно оборудване

 

9005 10 00

Бинокли

ex

9005 80 00

Оптичен прицел за наблюдение на мишени

ex

9013 10 90

Оптични прицели

ex

9013 10 90

Прицели за стрелково оръжие за термовизионно наблюдение

ex

9013 10 90

Прицели за стрелково оръжие за термовизионно наблюдение

ex

9013 80 90

Колиматорни прицели

 

9015 10 00

Далекомери“.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Добавят се следните приложения:

„ПРИЛОЖЕНИЕ XХ

СПИСЪК НА ГОРИВА ЗА РЕАКТИВНИ ДВИГАТЕЛИ И ДОБАВКИ ЗА ГОРИВО, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3в

Код по КН/ТАРИК

Наименование на стоките

 

Гориво за реактивни двигатели (различно от керосин):

2710 12 70

Гориво за реактивни двигатели от бензинов тип (лекимасла)

2710 19 29

Различно от керосин (средни масла)

2710 19 21

Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип (средни масла)

2710 20 90

Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип, смесено с биодизел (1)

 

Забавители на окисляването

Забавители на окисляването, използвани в добавки за смазочни масла:

3811 21 00

забавители на окисляването, съдържащи нефтени масла:

3811 29 00

други забавители на окисляването:

3811 90 00

Забавители на окисляването, използвани за други течности, използвани за същите цели както минералните масла

 

Антистатични добавки

Антистатични добавки за смазочни масла:

3811 21 00

съдържащи нефтени масла

3811 29 00

други

3811 90 00

Антистатични добавки за други течности, използвани за същите цели както минералните масла

 

Антикорозионни добавки

Антикорозионни добавки за смазочни масла:

3811 21 00

съдържащи нефтени масла

3811 29 00

други

3811 90 00

Антикорозионни добавки за други течности, използвани за същите цели както минералните масла

 

Инхибитори на заледяването на горивната система (добавки за предотвратяване на заледяването)

Инхибитори на заледяването на горивната система за смазочни масла:

3811 21 00

съдържащи нефтени масла

3811 29 00

други

3811 90 00

Инхибитори на заледяването на горивната система за други течности, използвани за същите цели както минералните масла

 

Инхибитори на метална катализа

Инхибитори на метална катализа за смазочни масла:

3811 21 00

съдържащи нефтени масла

3811 29 00

други

3811 90 00

Инхибитор на метална катализа за други течности, използвани за същите цели както минералните масла

 

Биоцидни добавки

Биоцидни добавки за смазочни масла:

3811 21 00

съдържащи нефтени масла

3811 29 00

други

3811 90 00

Биоцидни добавки за други течности, използвани за същите цели както минералните масла

 

Подобрители на термичната устойчивост

Подобрители на термичната устойчивост за смазочни масла:

3811 21 00

съдържащи нефтени масла

3811 29 00

други

3811 90 00

Подобрител на термичната устойчивост за други течности, използвани за същите цели както минералните масла

ПРИЛОЖЕНИЕ XXI

СПИСЪК НА СТОКИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3и

Код по КН

Наименование на стоките

0306

Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени ракообразни, дори без черупки, дори топло пушени; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура

1604 31 00

Хайвер

1604 32 00

Заместители на хайвер

2523

Видове хидравличен цимент (включително циментов клинкер), дори оцветени

ех28 25

Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли; други неорганични основи; други мателни оксиди, хидроксиди и пероксиди, с изключение на кодове по КН 2825 20 00 и 2825 30 00

ех28 35

Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити) и фосфати; полифосфати с определен или неопределен химичен състав, с изключение на код по КН 2835 26 00

ex 2901

Ациклени въглеводороди, с изключение на код по КН 2901 10 00

2902

Циклени въглеводороди

ex 2905

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни, с изключение на код по КН 2905 11 00

2907

Феноли; фенолни алкохоли

2909

Етери, етер-алкохоли, етер-феноли, етер-алкохол-феноли, алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, ацетални и полуацетални пероксиди, кетонни пероксиди (с определен или с неопределен химичен състав) и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

3104 20

Калиев хлорид

3105 20

Минерални или химични торове, съдържащи трите подхранващи елемента: азот, фосфор и калий

3105 60

Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елементи: фосфор и калий

ex 3105 90 20

Други торове, съдържащи калиев хлорид

ex 3105 90 80

Други торове, съдържащи калиев хлорид

3902

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми

4011

Пневматични гуми от каучук, нови

44

Дървeн материал и изделия от дървен материал; дървени въглища

4705

Дървесна маса, получена при съчетанието на механична и химична обработка

4804

Крафтхартии и крафткартони, непромазани, на роли или на листове, различни от тези в № 4802 или 4803

6810

Изделия от цимент, от бетон или от изкуствен камък, дори армирани

7005

Флоат стъкло и стъкло шлифовано или полирано върху едната или двете страни, на плочи или листа, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин

7007

Предпазно стъкло, състоящо се от закалено (темперирано) стъкло или формирано от залепени листове (слоесто стъкло)

7010

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне от стъкло

7019

Стъклени влакна (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, ровинг, тъкани)

7106

Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в необработени или полуобработени форми, или на прах

7606

Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm

7801

Необработено олово

ex 8411

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини, освен части за турбореактивни двигатели и турбовитлови двигатели с код по КН 8411 91 00

8431

Части, изключително или главно предназначени за машините или апаратите от позиции 8425 до 8430

8901

Пътнически и туристически кораби, фериботи, товарни кораби, шлепове и подобни кораби за транспорт на хора или стоки

8904

Влекачи и тласкачи

8905

Кораби-фарове, кораби-помпи, кораби-драги, плаващи кранове и други кораби, за които корабоплаването има второстепенно значение по отношение на главното им предназначение; плаващи докове; сондажни или производствени платформи, плаващи или потопяеми

9403

Други мебели и части за тях

ПРИЛОЖЕНИЕ XХII

СПИСЪК НА ВЪГЛИЩНИТЕ ПРОДУКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3й

Код по КН

Наименование на стоките

2701

Каменни въглища; брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива, получени от каменни въглища

2702

Лигнити, дори агломерирани, с изключение на черния кехлибар

2703 00 00

Торф (включително торфа за постилане), дори агломериран

2704 00

Коксове и полукоксове от каменни въглища, от лигнит или от торф, дори агломерирани; ретортен въглен

2705 00 00

Газ от каменни въглища, воден газ, генераторен газ и подобни газове, с изключение на нефтения газ и другите газообразни въглеводороди

2706 00 00

Катрани от каменни въглища, от лигнит или от торф и други минерални катрани, дори обезводнени или частично дестилирани, включително възстановените катрани

2707

Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани; аналогични продукти, в които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните

2708

Смола и смолен (пеков) кокс от каменовъглен катран или от други минерални катрани

ПРИЛОЖЕНИЕ XХIII

СПИСЪК НА СТОКИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3к

Код по КН

Наименование на стоките

0601 10

Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетативен покой

0601 20

Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от цикория

0602 30

Рододендрони и азалии, присадени или неприсадени

0602 40

Рози, присадени или неприсадени

0602 90

Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; Гъбен мицел — други

0604 20

Шума, листа, клони и други части на растенията, без цветове и цветни пъпки, треви, мъхове и лишеи за букети или украса, свежи, сушени, избелени, боядисани, импрегнирани или приготвени по друг начин — пресни

2508 40

Други видове глини

2508 70

Шамотна или динасова пръст

2509 00

Креда

2512 00

Инфузорна силициева пръст (например кизелгур, трепел, диатомит) и други аналогични видове силициева пръст, с привидна плътност, непревишаваща 1, дори калцинирани

2515 12

Само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

2515 20

Мушелкалк и други варовици, използвани за направа на паметници или в строителството; алабастър

2518 20

Доломит, калциниран или фритован

2519 10

Естествен магнезиев карбонат (магнезит)

2520 10

Гипс; анхидрит

2521 00

Варовиков флюс; варовици за производство на вар или цимент

2522 10

Негасена вар

2522 30

Хидратна вар

2525 20

Слюда на прах

2526 20

Естествен стеатит, дори грубо дялан или само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма; талк — смлени или стрити на прах

2530 20

Кизерит, епсомит (естествени магнезиеви сулфати)

2707 30

Ксилол (ксилени)

2708 20

Смолен (пеков) кокс

2712 10

Вазелин

2712 90

Вазелин; парафин, микрокристален нефтен восък, суров парафин (slack wax), озокерит, лигнитен восък, торфен восък, други минерални восъци и подобни продукти, получени по синтетичен или друг начин, дори оцветени:

2715 00

Битумни замазки, битум, разтворен в нефтен дестилат „cut backs“ и други битумни смеси на базата на природни асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран — други

2804 10

Водород

2804 30

Азот

2804 40

Кислород

2804 61

Силиций — съдържащ тегловно най-малко 99,99 % силиций

2804 80

Арсен

2806 10

Хлороводород (солна киселина)

2806 20

Хлорсулфонова киселина

2811 29

Други неорганични кислородни съединения на неметалните елементи — други

2813 10

Въглероден бисулфид

2814 20

Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)

2815 12

Натриев хидроксид (сода каустик) — във воден разтвор

2818 30

Алуминиев хидроксид

2819 90

Хромни оксиди и хидроксиди — други

2820 10

Манганов диоксид

2827 31

Други хлориди — на магнезия

2827 35

Други хлориди — на никела

2828 90

Хипохлорити; технически калциев хипохлорит; хлорити; Хипобромити — други

2829 11

Хлорати — на натрия

2832 20

Сулфити (освен на натрия)

2833 24

Никелови сулфати

2833 30

Стипци

2834 10

Нитрити

2836 30

Натриев бикарбонат

2836 50

Калциев карбонат

2839 90

Силикати; технически силикати на алкалните метали — други

2840 30

Пероксоборати (перборати)

2841 50

Други хромати и бихромати; пероксохромати

2841 80

Волфрамати

2843 10

Благородни метали в колоидно състояние

2843 21

Сребърен нитрат

2843 29

Съединения на среброто — други

2843 30

Съединения на златото

2847 00

Водороден пероксид (кислородна вода), дори втвърден с карбамид

2901 23

Бутен (бутилен) и неговите изомери

2901 24

Бута-1,3-диен и изопрен

2901 29

Ациклени въглеводороди — ненаситени — други

2902 11

Циклохексан

2902 30

Толуен

2902 41

o-Ксилен

2902 43

p-Ксилен

2902 44

Смеси от изомери на ксилена

2902 50

Стирен

2903 11

Хлорoметан (метилхлорид) и хлорoетан (етилхлорид)

2903 12

Дихлорoметан (метиленхлорид)

2903 21

Винилхлорид (хлороетилен)

2903 23

Тетрахлорoетилен (перхлороетилен)

2903 29

Други ненаситени хлорни производни на ациклените въглеводороди — други

2903 76

Бромодифлуорохлорометан (Halon-1211), бромотрифлуорометан (Halon-1301) и дибромотетрафлуороетани (Halon-2402)

2903 81

1,2,3,4,5,6-Хексахлороциклохексан (НСН (ISO)), включително линдан (ISO, INN)

2903 91

Хлоробензен, o-дихлоробензен и p-дихлоробензен

2904 10

Производни, съдържащи само сулфогрупи, техните соли и етилови естери

2904 20

Производни, съдържащи само нитро- или самонитрозогрупи

2904 31

Перфлуорооктансулфонова киселина

2905 13

Бутан-1-ол (n-бутилов алкохол)

2905 16

Октанол (октилов алкохол) и неговите изомери

2905 19

Наситени моноалкохоли — други

2905 41

2-Етил-2-(хидроксиметил)пропан-1,3-диол (триметилолпропан)

2905 59

Други полиалкохоли — други

2906 13

Стероли и инозитоли

2906 19

Цикланови, цикленови или циклотерпенови — други

2907 11

Фенол (хидроксибензен) и неговите соли

2907 13

Октилфенол, нонилфенол и техните изомери; соли на тези продукти

2907 19

Монофеноли — други

2907 22

Хидрохинон (хинол) и неговите соли

2909 11

Пентахлорофенол (ISO)

2909 20

Етери на цикланите, циклените или циклотерпените, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

2909 41

2,2′-Оксидиетанол (диетиленгликол, дигол)

2909 43

Монобутилови етери на етиленгликола или на диетиленгликола

2909 49

Етер-алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни — други

2910 10

Оксиран (етиленов оксид)

2910 20

Метилоксиран (пропиленов оксид)

2911 00

Ацетали и полуацетали, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

2912 12

Етанал (ацеталдехид)

2912 49

Алкохолни алдехиди, етерни алдехиди, фенолни алдехиди и алдехиди, съдържащи други кислородни функционални групи — други

2912 60

Параформалдехид

2914 11

Ацетон

2914 61

Антрахинон

2915 13

Естери на мравчената киселина

2915 90

Наситени ациклени монокарбоксилни киселини и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни — други

2916 12

Естери на акриловата киселина

2916 13

Метакрилова киселина и нейните соли

2916 14

Естери на метакриловата киселина

2916 15

Олеинова, линолова или линоленова киселини, техните соли и естери

2917 33

Динонилов или дидецилов ортофталати

2920 11

Паратион (ISO) и паратион-метил (ISO) (метил-паратион)

2921 22

Хексаметилендиамин и неговите соли

2921 41

Анилин и неговите соли

2922 11

Моноетаноламин и неговите соли

2922 43

Антранилова киселина и нейните соли

2923 20

Лецитини и други фосфоаминолипиди

2930 40

Метионин

2933 54

Други производни на малонилуреа (барбитурова киселина); соли на тези продукти

2933 71

6-Хексанлактам (epsilon-капролактам)

3201 90

Дъбилни екстракти от растителен произход; танини и техните соли, етери, естери и други производни

3202 10

Органични синтетични дъбилни продукти

3202 90

Органични синтетични дъбилни продукти; неорганични дъбилни продукти; дъбилни препарати, дори съдържащи естествени дъбилни продукти; ензимни препарати за предварително дъбене

3203 00

Багрилни вещества от растителен или животински произход (включително багрилните екстракти, с изключение на саждите от животински произход), дори с определен химичен състав; препарати на базата на багрилни вещества от растителен или животински произход от видовете, използвани за оцветяване на тъкани или за производство на оцветителни препарати (с изключение на препаратите от позиции 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 и 3215 ) — други

3204 90

Синтетични органични багрилни вещества, дори с определен химичен състав; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава на базата на синтетични органични багрилни вещества; синтетични органични продукти от видовете, използвани като средства за флуоресценция или като луминофори, дори с определен химичен състав

3205 00

Оцветителни лакове (различни от китайските или японските лакове и бои); препарати на базата на оцветителни лакове от видовете, използвани за оцветяване на тъкани или за производство на оцветителни препарати (с изключение на препаратите от позиции 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 и 3215 )

3206 41

Ултрамарин и препарати от същия от видовете, използвани за оцветяване на всякакви материали или за производство на оцветителни препарати (с изключение на препаратите от позиции 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 и 3215 )

3206 49

Неорганични или минерални багрилни вещества, неупоменати другаде; препарати на основата на неорганични или минерални багрилни вещества от видовете, използвани за оцветяване на всякакви материали или за производство на оцветителни препарати неупоменати другаде; (с изключение на препаратите от позиции 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 и 3215 и неорганичните продукти от видовете, използвани като луминофори) — други

3207 10

Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване и подобни препарати

3207 20

Ангоби

3207 30

Течни лустра и подобни препарати

3207 40

Фрити и други стъкла под формата на прах, гранули, пластинки или люспи

3208 10

Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени в неводна среда; Разтвори, дефинирани в забележка 4 от глава 32 — на базата на полиестери

3208 20

Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени в неводна среда; Разтвори, дефинирани в забележка 4 от глава 32 — на базата на акрилови или винилови полимери

3208 90

Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени в неводна среда; Разтвори, дефинирани в забележка 4 от глава 32 —

3209 10

Бои и лакове на базата на акрилови или винилови полимери, диспергирани или разтворени във водна среда

3209 90

Бои и лакове на базата на синтетични или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени във водна среда (с изключение на тези на базата на акрилови или винилови полимери) — други

3210 00

Други бои и лакове; готови водни пигменти от видовете, използвани за повърхностна дообработка на кожи

3212 90

Пигменти (включително металните прахове и люспи), диспергирани в неводна среда, в течно или пастообразно състояние, от видовете, използвани за производство на бои (включително емайли); фолио за печатане чрез щамповане; бои и други багрилни вещества, представени във форми или опаковки за продажба на дребно — други

3214 10

Кит за прозорци, свързващи смоли и други китове; покрития, използвани при боядисването

3214 90

Кит за прозорци, свързващи смоли и други китове; покрития, използвани при боядисването; неогнеупорни покрития от вида на използваните в зидарството — други

3215 11

Печатарски мастила — черно

3215 19

Печатарски мастила — други

3403 11

Смазочни препарати (включително маслата, употребявани при рязане, препаратите за намаляване триенето на гайките, препаратите против корозия и препаратите за откалъпване на базата на смазочни материали) и препарати за омасляване на текстилни материали, намасляване на кожи или на други материали, с изключение на тези, съдържащи като основен компонент 70 % или повече тегловно нефтени масла или масла от битуминозни минерали — съдържащи нефтени масла или масла от битуминозни минерали — препарати за обработка на текстилни материали, кожи или други материали

3403 19

Смазочни препарати (включително маслата, употребявани при рязане, препаратите за намаляване триенето на гайките, препаратите против корозия и препаратите за откалъпване на базата на смазочни материали) и препарати за омасляване на текстилни материали, намасляване на кожи или на други материали, с изключение на тези, съдържащи като основен компонент 70 % или повече тегловно нефтени масла или масла от битуминозни минерали — съдържащи нефтени масла или масла от битуминозни минерали — други

3403 91

Препарати за обработка на текстилни материали, на кожи или на други материали

3403 99

Смазочни препарати (включително маслата, употребявани при рязане, препаратите за намаляване триенето на гайките, препаратите против корозия и препаратите за откалъпване на базата на смазочни материали) и препарати за омасляване на текстилни материали, намасляване на кожи или на други материали, с изключение на тези, съдържащи като основен компонент 70 % или повече тегловно нефтени масла или масла от битуминозни минерали — други

3505 10

Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте

3506 99

Готови лепила, неупоменати, нито включени другаде; Всякакви продукти, употребявани за лепене, пригодени за продажба на дребно като лепила с нетно тегло, непревишаващо 1 kg — други

3701 20

Филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки

3701 91

За цветна фотография (полихром)

3702 32

Други ленти, с емулсия от сребърни халогениди

3702 39

Чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула, които не са от хартия, картон или текстил; чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула за моментално проявяване и изготвяне на снимки — други

3702 43

Други ленти, неперфорирани, с широчина, превишаваща 105 mm — с широчина, превишаваща 610 mm, и с дължина, непревишаваща 200 m

3702 44

Други ленти, неперфорирани, с широчина, превишаваща 105 mm — с широчина, превишаваща 105 mm, но непревишаваща 610 mm

3702 55

Други ленти за цветна фотография (полихром) — с широчина, превишаваща 16 mm, но непревишаваща 35 mm, и с дължина, превишаваща 30 m

3702 56

Други ленти за цветна фотография (полихром) — с широчина, превишаваща 35 mm

3702 97

Други ленти за цветна фотография (полихром) — с широчина, непревишаваща 35 mm, и с дължина, превишаваща 30 m

3702 98

Чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула, перфорирани, за монохромна фотография, с широчина > 35 mm (с изключение на тези от хартия, картон или текстил и фотоленти за Х (рентгенови) лъчи)

3703 20

Чувствителни, неекспонирани фотографски хартия, картон и текстил, за цветна фотография (полихром) (с изключение на продукти на роли, с широчина, превишаваща 610 mm)

3703 90

Чувствителни, неекспонирани фотографски хартия, картон и текстил, за монохромна фотография (с изключение на продукти на роли, с широчина, превишаваща 610 mm)

3705 00

Фотографски плаки и ленти, експонирани и проявени (с изключение на продукти от хартия, картон или текстил, кинематографски филми и готови за употреба отпечатващи клишета)

3706 10

Кинематографски филми, експонирани и проявени, неми или със зарегистриран звук или само със зарегистриран звук, с широчина >= 35 mm

3801 20

колоиден или полуколоиден графит

3806 20

Соли на колофоните, на смолните киселини или на производните на колофона или на смолните киселини (с изключение на солите на колофоновите адукти)

3807 00

Дървесен катран; дървесни катранени масла; дървесен креозот; дървесен метилов спирт; растителни катрани; смоли за пивоварното производство и подобни продукти на базата на колофоните, смолните киселини или растителните катрани (с изключение на смола от Бургундия, жълта смола, стеаринова смола, мастно-кисела смола, мастен катран и глицеринова смола)

3809 10

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и други продукти и препарати като препарати за скробване и препарати за стипцоване, използвани при производството на текстил, хартия, кожи или в подобни производства, неупоменати другаде, на базата на скорбялни материали

3809 91

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и други продукти и препарати, например препарати за скробване и препарати за стипцоване от видовете, използвани при производството на текстил или в подобни производства, неупоменати другаде (с изключение на тези на базата на скорбялни материали)

3809 92

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и други продукти и препарати, например препарати за скробване и препарати за стипцоване от видовете, използвани при производството на хартия или в подобни производства, неупоменати другаде (с изключение на тези на базата на скорбялни материали)

3809 93

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и други продукти и препарати, например препарати за скробване и препарати за стипцоване от видовете, използвани при производството на кожи или в подобни производства, неупоменати другаде (с изключение на тези на базата на скорбялни материали)

3810 10

Препарати за декапиране на метали; пасти и прахове за заваряване или спояване, съставени от метал и от други материали

3811 21

Приготвени добавки за смазочни масла, съдържащи нефтени масла или масла от битуминозни минерали

3811 29

Приготвени добавки за смазочни масла, несъдържащи нефтени масла или масла от битуминозни минерали

3811 90

Забавители на окисляването, добавки, предотвратяващи образуването на смоли, средства за подобряване на вискозитета, антикорозионни добавки и други приготвени добавки за минерални масла (включително за бензин) или за други течности, използвани за същите цели както минералните масла (с изключение на антидетонаторни препарати и добавки за смазочни масла)

3812 20

Сложни пластификатори за каучук или пластмаси, неупоменати другаде

3813 00

смеси и заряди за пожарогасители; пожарогасителни гранати и бомби; пожарогасителни гранати и бомби (с изключение на пълни или празни пожарогасителни апарати, дори преносими, несмесени продукти с неопределен химичен състав с пожарогасителни свойства под други форми)

3814 00

Сложни органични разтворители и разредители, неупоменати другаде; препарати за премахване на бои или лакове (с изключение на лакочистители)

3815 11

Катализатори върху носители, с активна субстанция никел или никелови съединения, неупоменати другаде

3815 12

Катализатори върху носители, с активна субстанция благороден метал или съединения на благороден метал, неупоменати другаде

3815 19

катализатори върху носители, неупоменати другаде (с изключение на тези с активна субстанция благороден метал, съединения на благороден метал, никел или съединения на никел, като активна субстанция)

3815 90

Инициатори на реакции, ускорители на реакции и катализаторни препарати, неупоменати другаде (с изключение на ускорители на вулканизация и катализатори върху носители)

3816 00 10

Доломит, агломериран с помощта на свързващи вещества

3817 00

Алкилбензенови и алкилнафталенови смеси, получени в резултат на алкилиране на бензен и нафтален (с изключение на смеси от изомери на циклени въглеводороди)

3819 00

Течности за хидравлични спирачки и други течни препарати за хидравлични трансмисии, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни минерали или ги съдържат, но под 70 % тегловно

3820 00

Антифризи и препарати против заскрежаване (с изключение на приготвени добавки за минерални масла или за други течности, използвани за същите цели както минералните масла)

3823 13

Талови мастни киселини, промишлени

3827 90

Смеси, съдържащи халогенопроизводни на метана, етана или пропана (с изключение на тези от подпозиции 3824 71 00 —3824 78 00 )

3824 81

Смеси и препарати, съдържащи оксиран (етилен оксид)

3824 84

Смеси и препарати, съдържащи алдрин (ISO), камфехлор (ISO) (токсафен), хлордан (ISO), хлордекон (ISO), DDT (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлоро-2,2-бис(р-хлорофенил)етан), диелдрин (ISO, INN), ендосулфан (ISO), ендрин (ISO), хептахлор (ISO) или мирекс (ISO)

3824 99

Химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други, свързани с нея промишлености (включително смесите от естествени продукти), неупоменати другаде

3825 90

Отпадъчни продукти от химическата или свързани с нея промишлености, неупоменати другаде (с изключение на отпадъци)

3826 00

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно

3901 40

Етилен-алфа-олефин съполимери с относителна плътност, по-малка от 0,94, в първични форми

3902 20

Полиизобутилен, в първични форми

3902 30

Съполимери на пропилена, в първични форми

3902 90

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми (с изключение на полипропилен, полиизобутилен и съполимери на пропилена)

3903 19

Полистирен, в първични форми (с изключение на този за експандиране)

3903 90

Полимери на стирена, в първични форми (с изключение на полистирен, стирен-акрилонитрилни съполимери (SAN) и акрилонитрил-бутадиен-стиренови съполимери (ABS)

3904 10

Поли(винилхлорид), в първични форми, несмесен с други вещества

3904 50

Полимери на винилиденхлорида, в първични форми

3905 12

Поли(винилацетат), във водна дисперсия

3905 19

Поли(винилацетат), в първични форми (с изключение на този във водна дисперсия)

3905 21

Съполимери на винилацетата, във водна дисперсия

3905 29

Съполимери на винилацетата, в първични форми (с изключение на тези във водна дисперсия)

3905 91

Винилови съполимери, в първични форми (с изключение на съполимери на винилхлорид-винилацетата и други съполимери на винилхлорида, и съполимери на винилацетата)

3906 10

Поли(метилметакрилат), в първични форми

3906 90

Акрилови полимери, в първични форми (с изключение на поли(метилметакрилат))

3907 21

Полиетери в първични форми (с изключение на полиацетали и продуктите от позиция 3002 10)

3907 40

Поликарбонати, в първични форми

3907 70

Поли(млечна киселина), в първични форми

3907 91

Ненаситени полиалилни естери и други полиестери, в първични форми (с изключение на поликарбонати, алкидни смоли и поли(етилентерефталат) и поли(млечна киселина))

3908 10

Полиамиди -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 или -6,12, в първични форми

3908 90

Полиамиди, в първични форми (с изключение на полиамиди -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 и -6,12)

3909 20

Меламинови смоли, в първични форми

3909 39

Аминосмоли, в първични форми (с изключение на карбамидни смоли, тиокарбамидни смоли, меламинови смоли и MDI)

3909 40

Фенолни смоли в първични форми

3909 50

Полиуретани, в първични форми

3912 11

Непластифицирани целулозни ацетати, в първични форми

3912 90

Целулоза и нейните химически производни, неупоменати другаде, в първични форми (с изключение на целулозни ацетати, целулозни нитрати и целулозни етери)

3915 20

Отпадъци, изрезки и остатъци от полимери на стирена

3917 10

Изкуствени черва от втвърдени протеини или от целулозни пластмаси

3917 23

Твърди тръби и маркучи от полимери на винилхлорида

3917 31

Гъвкави тръби и гъвкави маркучи, издържащи налягане >= 27,6 MPa, от пластмаси

3917 32

Гъвкави пластмасови тръби и маркучи, неподсилени и несъчетани с други материали, без принадлежности

3917 33

Гъвкави пластмасови тръби и маркучи, неподсилени и несъчетани с други материали, с принадлежности, уплътнители или конектори

3920 20

Плочи, листове, ленти, фолио и пластини от непорести полимери на етилена, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали, без основа, необработени или само с повърхностна обработка или само нарязани на квадратни или правоъгълни форми (с изключение на самозалепващи се продукти и подовите настилки и облицовките за стени или тавани от № 3918 )

3920 61

Плочи, листове, ленти, фолио и пластини от непорести поликарбонати, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали, без основа, необработени или само с повърхностна обработка или само нарязани на квадратни или правоъгълни форми (с изключение на тези от поли(метилметакрилат), самозалепващи се продукти, и подовите настилки и облицовките за стени или тавани от №3918 )

3920 69

Плочи, листове, ленти, фолио и пластини, от непорести полиестери, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали, необработени или само с повърхностна обработка, или само нарязани на правоъгълни, включително квадратни, форми (с изключение на поликарбонати, поли(етилен терефталат) и други ненаситени полиестери, самозалепващи се продукти, и подовите настилки и облицовките за стени и тавани от позиция 3918 )

3920 73

Плочи, листове, ленти, фолио и пластини от непорести целулозни ацетати, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали, без основа, необработени или само с повърхностна обработка или само нарязани на квадратни или правоъгълни форми (с изключение на самозалепващи се продукти и подовите настилки и облицовките за стени или тавани от № 3918 )

3920 91

Плочи, листове, ленти, фолио и пластини от непорест поли(винилбутирал), неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали, без основа, необработени или само с повърхностна обработка или само нарязани на квадратни или правоъгълни форми (с изключение на самозалепващи се продукти, подовите настилки и облицовките за стени или тавани от № 3918 )

3921 19

Плочи, листове, ленти, фолио и пластини, от порести пластмаси, необработени или само с повърхностна обработка, или само нарязани на квадратни или правоъгълни форми (с изключение на тези от полимери на стирена, винилхлорида, полиуретани и регенерирана целулоза, самозалепващи се продукти, подовите настилки и облицовките за стени и тавани от позиция 3918 и стерилните средства за предотвратяване на сраствания, използвани в хирургията или стоматологията, от подпозиция 3006 10 30 )

3922 90

Бидета, тоалетни чинии, казанчета за тоалетни и подобни санитарни или хигиенни артикули, от пластмаси (с изключение на вани, душове, мивки, седалки и капаци за тоалетни чинии)

3925 20

Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати, от пластмаси

4002 11

Латекс от стирен-бутадиенов каучук (SBR); латекс от карбоксилиран стирен-бутадиенов каучук (XSBR)

4002 20

Бутадиенов каучук (BR), в първични форми или на плочи, листове или ленти

4002 31

Изобутилен-изопренов каучук (IIR), в първични форми или на плочи, листове или ленти

4002 39

Халогениран изобутен-изопренов каучук (CIIR или BIIR), в първични форми или на плочи, листове или ленти

4002 41

Хлоропренов латекс (хлорбутадиенов каучук (CR))

4002 51

Латекс от акрилнитрил-бутадиенов каучук (NBR)

4002 80

Смеси от естествен каучук, балата, гутаперча, гуаюла, чикъл и аналогични естествени гуми със синтетичен каучук или фактис за каучук, в първични форми или на плочи, листове или ленти

4002 91

Синтетичен каучук и фактис за каучук, произведен от масла, в първични форми или на плочи, листове или ленти (с изключение на стирен-бутадиенов каучук (SBR), карбоксилиран стирен-бутадиенов каучук (XSBR), бутадиенов каучук (BR), изобутилен-изопренов каучук (IIR), халогениран изобутен-изопренов каучук (CIIR или BIIR), хлоропренов каучук (CR), акрилнитрил-бутадиенов каучук (NBR), изопренов каучук (IR) и неспрегнат етилен-пропилен-диенов каучук (EPDM))

4002 99

Синтетичен каучук и фактис за каучук, произведен от масла, в първични форми или на плочи, листове или ленти (с изключение на латекс, стирен-бутадиенов каучук (SBR), карбоксилиран стирен-бутадиенов каучук (XSBR), бутадиенов каучук (BR), изобутилен-изопренов каучук (IIR), халогениран изобутен-изопренов каучук (CIIR или BIIR), хлоропренов каучук (CR), акрилнитрил-бутадиенов каучук (NBR), изопренов каучук (IR) и неспрегнат етилен-пропилен-диенов каучук (EPDM))

4005 10

Невулканизирани каучук с прибавка на сажди или силициев диоксид, в първични форми или на плочи, листове или ленти

4005 20

Невулканизирани каучукови смеси, под формата на разтвори или дисперсии (с изключение на каучук с прибавка на сажди или силициев диоксид и смеси от естествен каучук, балата, гутаперча, гуаюла, чикъл и аналогични естествени гуми, съдържащи синтетичен каучук или фактис за каучук, произведен от масла)

4005 91

Невулканизирани каучукови смеси, под формата на плочи, листове или ленти (с изключение на каучук с прибавка на сажди или силициев диоксид и смеси от естествен каучук, балата, гутаперча, гуаюла, чикъл и аналогични естествени гуми, съдържащи синтетичен каучук или фактис за каучук, произведен от масла)

4005 99

Невулканизирани каучукови смеси, в първични форми (с изключение на тези под формата на разтвори и дисперсии, тези, съдържащи каучук с прибавка на сажди или силициев диоксид, смеси от естествен каучук, балата, гутаперча, гуаюла, чикъл и аналогични естествени гуми със синтетичен каучук или фактис за каучук, и тези под формата на плочи, листове или ленти)

4006 10

Профили от невулканизиран каучук, за поправка на гуми

4008 21

Плочи, листове и ленти от непорест каучук

4009 12

Тръби и маркучи от вулканизиран каучук (с изключение на втвърдения каучук), неподсилени, нито по друг начин комбинирани с други материали, с принадлежности

4009 41

Тръби и маркучи от вулканизиран каучук (с изключение на втвърдения каучук), подсилени или по друг начин комбинирани с материали, различни от метал или текстилни материали, без принадлежности

4010 31

Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно напречно сечение, от вулканизиран каучук, с V-жлебове, с дължина на обиколката от външната страна > 60 сm, но <= 180 сm

4010 33

Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно напречно сечение, от вулканизиран каучук, с V-жлебове, с дължина на обиколката от външната страна > 180 сm, но <= 240 сm

4010 35

Безконечни ремъци за зъбни трансмисии (синхронни), от вулканизиран каучук, с дължина на обиколката от външната страна > 60 cm, но <= 150 cm

4010 36

Безконечни ремъци за зъбни трансмисии (синхронни), от вулканизиран каучук, с дължина на обиколката от външната страна > 150 cm, но <= 198 cm

4010 39

Трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук (с изключение на безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно напречно сечение, с V-жлебове, с дължина на обиколката от външната страна, превишаваща 60 сm, но непревишаваща или равна на 240 сm, и безконечни ремъци за зъбни трансмисии (синхронни), с дължина на обиколката от външната страна, превишаваща 60 сm, но непревишаваща или равна на 198 сm)

4012 11

Пневматични гуми от каучук, регенерирани, от видовете, използвани за пътнически автомобили (включително товарно-пътническите и състезателни автомобили)

4012 13

Пневматични гуми от каучук, регенерирани, от видовете, използвани в авиацията

4012 19

Пневматични гуми от каучук, регенерирани (с изключение на тези от видовете, използвани за пътнически автомобили, товарно-пътнически и състезателни автомобили, автобуси, камиони и въздухоплавателни средства)

4012 20

Пневматични гуми от каучук, употребявани

4016 93

Уплътнители, от вулканизиран каучук (с изключение на тези от втвърден и порест каучук)

4407 19

Иглолистен дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm (с изключение на бор (Pinus spp.), ела (Abies spp.) и смърч (Picea spp.)

4407 92

Дървен материал от бук (Fagus spp.), нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

4407 94

Дървен материал от череша (Prunus spp.), нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

4407 97

Дървен материал от топола и трепетлика (Populus spp.), нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

4407 99

дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm (с изключение на тропически дървесни видове, иглолистен дървен материал, дъб (Quercus spp.), бук (Fagus spp.), клен (Аcer spp.), череша (Prunus spp.), ясен (Fraxinus spp.), габър (Betula spp.), топола и трепетлика (Populus spp.)

4408 10

Фурнирни листове (включително тези, получени чрез нацепване на слоест дървен материал), развиван фурнир за шперплат от иглолистен дървен материал или листове за подобен слоест иглолистен дървен материал и друг иглолистен дървен материал, надлъжно нарязан, нацепен или кръгообразно развит, дори рендосан, шлифован, челно или клинозъбно съединен, с дебелина <= 6 mm

4411 13

Плочи от дървесни влакна със средна плътност (MDF), с дебелина > 5 mm, но <= 9 mm

4411 94

Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесинни материали, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества, с плътност <= 0,5 g/cm3 (с изключение на плочи от дървесни влакна със средна плътност (MDF); плочи от дървесни частици, дори свързани с една или повече плочи от дървесни влакна слоест дървен материал със слой от шперплат; композитни плоскости с външни слоеве от плочи от дървесни влакна; порести дървесни плочи, на които и двете страни са от дървесни влакна; картони; мебелни елементи, разпознаваеми като такива)

4412 31

Шперплат, съставен изключително от дървесни листове с дебелина <= 6 mm, с най-малко един външен пласт от тропически дървесни видове (с изключение на листове от пресован дървен материал, порести дървесни плочи, инкрустиран дървен материал и листове, разпознаваеми като мебелни елементи)

4412 34

Шперплат, съставен изключително от дървесни листове с дебелина <= 6 mm, с най-малко един външен пласт от иглолистни дървесни видове (с изключение на бамбук, с външен пласт от тропически дървесни видове или от елша (Alnus spp.), ясен (Fraxinus spp.), бук (Fagus spp.), бреза (Betula spp.), череша (Prunus spp.), кестен (Castanea spp.), бряст (Ulmus spp.), евкалипт (Eucalyptus spp.), дървета от рода Carya (Carya spp.), конски кестен (Aesculus spp.), липа (Tilia spp.), клен (Acer spp.), дъб (Quercus spp.), дървета от рода Platanus (Platanus spp.), топола и трепетлика (Populus spp.), дървета от рода Robinia (Robinia spp.), лирово дърво (дърво лале) (Liriodendron spp.) или орех (Juglans spp.) и листове от пресован дървен материал, порести дървесни плочи, инкрустиран дървен материал и листове, разпознаваеми като мебелни елементи)

4412 94

Слоест дървен материал с дъсчена, летвена или лентова сърцевина (с изключение на тези от бамбук, шперплат, съставен изключително от дървесни листове с дебелина <= 6 mm, листове от пресован дървен материал, инкрустиран дървен материал и листове, разпознаваеми като мебелни елементи)

4416 00

Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните части, от дървен материал, включително заготовките за дъги

4418 40

Дървени кофражи за бетониране (с изключение на плочи от шперплат)

4418 60

Стълбове и греди, от дървен материал

4418 79

Съединени плочи за подови покрития, от дървен материал, различен от бамбук (с изключение на многослойни плочи и плочи за мозаични подове)

4503 10

Тапи от всички видове, от естествен корк, включително заготовките за тапи със заоблени краища

4504 10

Плочки с всякаква форма, кубове, блокове, плочи, листове и ленти, плътни цилиндри, включително дискове, от агломериран корк

4701 00

Механична дървесна маса, необработена химически

4703 19

Неизбелена химична дървесна маса от неиглолистни дървесни видове, натронова или сулфатна (с изключение на масата за разтваряне)

4703 21

Полуизбелена или избелена химична дървесна маса от иглолистни дървесни видове, натронова или сулфатна (с изключение на масата за разтваряне)

4703 29

Полуизбелена или избелена химична дървесна маса от неиглолистни дървесни видове, натронова или сулфатна (с изключение на масата за разтваряне)

4704 11

Неизбелена химична дървесна маса от иглолистни дървесни видове, сулфитна (с изключение на масата за разтваряне)

4704 21

Полуизбелена или избелена химична дървесна маса от иглолистни дървесни видове, сулфитна (с изключение на масата за разтваряне)

4704 29

Полуизбелена или избелена химична дървесна маса от неиглолистни дървесни видове, сулфитна (с изключение на масата за разтваряне)

4705 00

Дървесна маса, получена при съчетанието на механична и химична обработка

4706 30

Маси от влакнести целулозни материали от бамбук

4706 92

Химични маси от влакнести целулозни материали (с изключение на такива от бамбук, дървен материал, памучен линтер и влакна, получени от хартия или картон за рециклиране (отпадъци и остатъци))

4707 10

Хартии или картони за рециклиране (отпадъци и остатъци) от неизбелени крафт хартии, навълнени хартии или картони

4707 30

Хартии или картони за рециклиране (отпадъци и остатъци), получени главно от механична маса (напр. вестници, списания и подобни печатни издания)

4802 20

Хартии и картони, използвани като основа за светлочувствителни, термочувствителни или електрочувствителни хартии и картони, непромазани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери

4802 40

Основи от хартии за тапети, непокрити

4802 58

Хартии и картони, непромазани, от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели, и хартии и картони за карти или за ленти за перфориране, неперфорирани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери, несъдържащи влакна, получени по механичен или химико-механичен способ или на които <= 10 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от такива влакна, с тегло > 150 g/m2, неупоменати другаде

4802 61

Хартии и картони, непромазани, от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели, и хартии и картони за карти или за ленти за перфориране, неперфорирани, на роли с всякакви размери, на които > 10 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от влакна, получени по механичен или химико-механичен способ, неупоменати другаде

4804 11

Неизбелен крафтлайнер, непокрит, нито намазан, на роли с широчина, превишаваща 36 cm

4804 19

Крафтлайнер, непокрит, нито намазан, на роли с широчина, превишаваща 36 cm (с изключение на неизбеления и на продуктите от № 4802 или 4803 )

4804 21

Неизбелени крафтхартии за торби, непокрити, нито намазани, на роли с широчина, превишаваща 36 cm (с изключение на продуктите от № 4802 , 4803 или 4808 )

4804 29

Крафтхартии за торби, непокрити, нито намазани, на роли с широчина, превишаваща 36 cm (с изключение на неизбелените и на продуктите от № 4802 , 4803 или 4808 )

4804 31

Неизбелени крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли с широчина > 36 cm, или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната страна > 36 cm и другата страна > 15 cm в несгънато положение, с тегло <= 150 g/m2 (с изключение на крафтлайнер, крафтхартии за торби и продуктите от позиции 4802, 4803 и 4808)

4804 39

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли с широчина > 36 cm, или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната страна > 36 cm и другата страна > 15 cm в несгънато положение, с тегло на m2 <= 150 g (с изключение на неизбелени, крафтлайнер, крафтхартии за торби и продуктите от позиции 4802, 4803 и 4808)

4804 41

Неизбелени крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли с широчина > 36 cm, или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната страна > 36 cm и другата страна > 15 cm в несгънато положение, с тегло > 150 g/m2 и < 225 g/m2 (с изключение на крафтлайнер, крафтхартии за торби и продуктите от позиции 4802, 4803 и 4808)

4804 42

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли с широчина > 36 cm, или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната страна > 36 cm и другата страна > 15 cm в несгънато положение, с тегло > 150 g/m2 до < 225 g/m2, избелени равномерно в масата си и на които > 95 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от дървесни влакна, получени по химичен способ (с изключение на крафтлайнер, крафтхартии за торби и продуктите от позиции 4802, 4803 и 4808)

4804 49

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли с широчина > 36 cm, или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната страна > 36 cm и другата страна > 15 cm в несгънато положение, с тегло > 150 g/m2 до < 225 g/m2 (с изключение на неизбелените, избелените равномерно в масата си, на които > 95 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от дървесни влакна, получени по химичен способ, и на крафтлайнер, крафтхартии за торби и продуктите от позиции 4802, 4803 и 4808)

4804 52

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли с широчина > 36 cm, или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната страна > 36 cm и другата страна > 15 cm в несгънато положение, с тегло >= 225 g/m2, избелени равномерно в масата си и на които > 95 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от дървесни влакна, получени по химичен способ (с изключение на крафтлайнер, крафтхартии за торби и продуктите от позиции 4802, 4803 и 4808)

4804 59

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли с широчина > 36 cm, или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната страна > 36 cm и другата страна > 15 cm в несгънато положение, с тегло >= 225 g/m2 (с изключение на неизбелените или избелените равномерно в масата си, на които > 95 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от дървесни влакна, получени по химичен способ, и на крафтлайнер, крафтхартии за торби и продуктите от позиции 4802, 4803 и 4808)

4805 24

Тестлайнер (от рециклирани влакна), непромазан, на роли с широчина > 36 cm, или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната страна > 36 cm и другата страна > 15 cm в несгънато положение, с тегло <= 150 g/m2

4805 25

Тестлайнер (от рециклирани влакна), непромазан, на роли с широчина > 36 cm, или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната страна > 36 cm и другата страна > 15 cm в несгънато положение, с тегло > 150 g/m2

4805 40

Филтърна хартия и картон, на роли с широчина, превишаваща 36 cm, или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които поне едната страна превишава 36 cm и другата страна превишава 15 cm в несгънато положение

4805 91

Хартии и картони, непромазани, на роли с широчина > 36 cm, или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната страна > 36 cm и другата страна > 15 cm в несгънато положение, с тегло <= 150 g/m2, неупоменати другаде

4805 92

Хартии и картони, непокрити, на роли с широчина > 36 cm, или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната страна > 36 cm и другата страна > 15 cm в несгънато положение, с тегло > 150 g/m2 и < 225 g/m2, неупоменати другаде

4806 10

Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), на роли с широчина, превишаваща 36 cm, или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които поне едната страна превишава 36 cm и другата страна превишава 15 cm в несгънато положение

4806 20

Маслоустойчиви хартии (пергаминова), на роли с широчина, превишаваща 36 cm, или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които поне едната страна превишава 36 cm и другата страна превишава 15 cm в несгънато положение

4806 30

Паус, на роли с широчина, превишаваща 36 cm, или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които поне едната страна превишава 36 cm и другата страна превишава 15 cm в несгънато положение

4806 40

Хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли с широчина, превишаваща 36 cm, или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които поне едната страна превишава 36 cm и другата страна превишава 15 cm в несгънато положение (с изключение на растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви хартии (пергаминова) и паус)

4807 00

Композитни хартии и картони, плоско съединени чрез слепване, непокрити, нито импрегнирани, дори вътрешно подсилени, на роли с широчина, превишаваща 36 cm, или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които поне едната страна превишава 36 cm и другата страна превишава 15 cm в несгънато положение

4808 90

Хартии и картони, крепирани, плисирани, дори релефно щамповани или перфорирани, на роли с широчина > 36 cm, или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната страна > 36 cm и другата страна > 15 cm в несгънато положение (с изключение на крафт хартиите за торби и други крафт хартии, и продуктите от позиция 4803 )

4809 20

Хартии, наречени „автокопирни“, дори напечатани, на роли с широчина, превишаваща 36 cm, или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които поне едната страна превишава 36 cm и другата страна превишава 15 cm в несгънато положение (с изключение на индиго и подобни хартии за копиране)

4810 13

Хартии и картони от видовете, използвани за писане, печатане или за други графични цели, без влакна, получени по механичен или химико-механичен способ, или на които <= 10 % тегловно от общото влакнесто съдържание са от такива влакна, на които едната или двете страни са покрити с каолин или други неорганични вещества, на роли с всякакви размери

4810 19

Хартии и картони от видовете, използвани за писане, печатане или за други графични цели, без влакна, получени по механичен или химико-механичен способ, или на които <= 10 % тегловно от общото влакнесто съдържание са от такива влакна, на които едната или двете страни са покрити с каолин или други неорганични вещества, на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната страна е > 435 mm или на които едната страна е <= 435 mm, а другата страна е > 297 mm в несгънато положение

4810 22

Лека грундирана хартия, наречена „LWC“, използвана за писане, печатане или за други графични цели, с общо тегло <= 72 g/m2, като теглото на покриващия слой за всяка страна <= 15 g/m2, а хартията основа съдържа >= 50 % тегловно дървесни влакна, получени по механичен способ, на които двете страни са покрити с каолин или други неорганични вещества, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери

4810 31

Крафтхартии и крафткартони, избелени равномерно в масата си и на които > 95 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от дървесни влакна, получени по химичен способ, на които едната или двете страни са покрити с каолин или други неорганични вещества, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери, с тегло <= 150 g/m2 (с изключение на такива от видовете, използвани за писане, печатане или за други графични цели)

4810 39

Крафтхартия и крафткартон, покрити от едната или двете страни с каолин или други неорганични вещества, на роли или листа (с изключение на тези за писане, печатане или други графични цели; крафтхартии и крафткартони, избелени равномерно в масата си и на които > 95 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от дървесни влакна, получени по химичен способ)

4810 92

Многослойни хартии и картони, на които едната или двете страни са покрити с каолин или други неорганични вещества, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери (с изключение на такива от видовете, използвани за писане, печатане или за други графични цели, крафтхартии и крафткартони)

4810 99

Хартии и картони, на които едната или двете страни са покрити с каолин или други неорганични вещества, със или без свързващи материали, с изключение на всякакво друго покритие, дори повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери (с изключение на такива от видовете, използвани за писане, печатане или за други графични цели, крафтхартии и крафткартони, многослойни хартии и картони, и без друго покритие)

4811 10

Хартии и картони, намазани, покрити или импрегнирани с катран, битум или асфалт, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери

4811 51

Хартии и картони, повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, намазани, импрегнирани или покрити с изкуствени смоли или пластмаси, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери, избелени и с тегло > 150 g/m2 (с изключение на тези с лепилен слой)

4811 59

Хартии и картони, повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, намазани, импрегнирани или покрити с изкуствени смоли или пластмаси, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери (с изключение на избелените и с тегло > 150 g/m2, и тези с лепилен слой)

4811 60

Хартии и картони, намазани, импрегнирани или покрити с восък, парафин, стеарин, масла или глицерол, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери (с изключение на продуктите от позиции 4803 , 4809 и 4818 )

4811 90

Хартии, картони, целулозна вата и платна от целулозни влакна, намазани, покрити, импрегнирани, повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери (с изключение на продуктите от подпозиции 4803 , 4809 , 4810 и 4818 и от подпозиции 4811 10 —4811 60 )

4814 90

Тапети и подобни стенни облицовки от хартия и транспарантна хартия за прозорци (с изключение на стенни облицовки от хартия от намазани или покрити хартии, с прегован, релефно щампован, оцветен, напечатан с мотиви или по друг начин декориран слой от пластмаса върху лицевата страна)

4819 20

Кутии и картонени изделия, сгъваеми, от ненавълнени хартия или картон:

4822 10

Барабани, макари, масури, шпули и други подобни, от хартиена маса, хартия или картон, дори перфорирани или втвърдени, за навиване на текстилни конци

4823 20

Филтърна хартия и картон, на ленти или на роли с широчина <= 36 cm, на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които никоя страна не превишава 36 cm в несгънато положение, или изрязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна

4823 40

Диаграмна хартия за регистриращи апарати, на бобини, листове или дискове, на роли с широчина <= 36 cm, на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които никоя страна не превишава 36 cm в несгънато положение, или изрязана във форма на дискове

4823 70

Отлети или пресовани артикули, от хартиена маса, неупоменати другаде

4906 00

Архитектурни и инженерни планове и чертежи и други промишлени, търговски, топографски или подобни планове и чертежи в оригинал, ръчно изработени; ръкописни текстове; фотографски копия върху чувствителна хартия и получени с индиго копия на горепосочените планове, чертежи или текстове

5105 39

Фини животински косми, щрайхгарни или камгарни (с изключение на вълна и косми от кашмирска коза)

5105 40

Груби животински косми, щрайхгарни или камгарни

5106 10

Прежди от щрайхгарна вълна, съдържащи тегловно >= 85 % вълна, непригодени за продажба на дребно

5106 20

Прежди от щрайхгарна вълна, съдържащи тегловно предимно, но < 85 % вълна, непригодени за продажба на дребно

5107 20

Прежди от камгарна вълна, съдържащи тегловно предимно, но < 85 % вълна, непригодени за продажба на дребно

5112 11

Тъкани, съдържащи тегловно >= 85 % камгарна вълна или камгарни фини животински косми, и с тегло <= 200 g/m2 (с изключение на тъканите за техническо приложение от позиция 5911 )

5112 19

Тъкани, съдържащи тегловно >= 85 % камгарна вълна или камгарни фини животински косми, и с тегло > 200 g/m2

5205 21

Единични памучни прежди от пенирани влакна, съдържащи тегловно >= 85 % памук, и с линейна плътност >= 714,29 dtex (с метричен номер <= 14) (с изключение на шевни конци и прежди, пригодени за продажба на дребно)

5205 28

Единични памучни прежди от пенирани влакна, съдържащи тегловно >= 85 % памук, и с линейна плътност < 83,33 dtex (с метричен номер > 120) (с изключение на шевни конци и прежди, пригодени за продажба на дребно)

5205 41

Усукани или корд (многократно пресукани) памучни прежди от пенирани влакна, съдържащи тегловно >= 85 % памук, и с линейна плътност >= 714,29 dtex (с метричен номер <= 14) на единичната прежда (с изключение на шевни конци и прежди, пригодени за продажба на дребно)

5206 42

Усукани или корд (многократно пресукани) памучни прежди, съдържащи тегловно предимно, но < 85 % памук, от пенирани влакна и с линейна плътност >= 232,56 dtex, но < 714,29 dtex (с метричен номер > 14, но <= 43) на единичната прежда (с изключение на шевни конци и прежди, пригодени за продажба на дребно)

5209 11

Памучни тъкани със сплитка лито, съдържащи тегловно >= 85 % памук, и с тегло > 200 g/m2, неизбелени

5211 19

Памучни тъкани, съдържащи тегловно предимно, но < 85 % памук, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, и с тегло > 200 g/m2, неизбелени (с изключение на тези със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4, и тъкани със сплитка лито)

5211 51

Памучни тъкани със сплитка лито, съдържащи тегловно предимно, но < 85 % памук, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, и с тегло > 200 g/m2, печатани

5211 59

Памучни тъкани, съдържащи тегловно предимно, но < 85 % памук, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, и с тегло > 200 g/m2, печатани (с изключение на тези със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4, и тъкани със сплитка лито)

5308 20

Конопени прежди

5402 63

Усукани или корд (многократно пресукани) прежди от нишки от полипропилен, включително монофиламенти с линейна плътност < 67 dtex (с изключение на шевни конци, прежди, пригодени за продажба на дребно, и текстурирани прежди)

5403 33

Прежди от нишки от ацетатна коприна, включително монофиламенти с линейна плътност < 67 dtex, единични (с изключение на шевни конци, прежди с висока здравина и прежди, пригодени за продажба на дребно)

5403 42

Усукани или корд (многократно пресукани) прежди от нишки от ацетатна коприна, включително монофиламенти с линейна плътност < 67 dtex (с изключение на шевни конци, прежди с висока здравина и прежди, пригодени за продажба на дребно)

5404 12

Монофиламенти с линейна плътност >= 67 dtex, чийто най-голям диаметър <= 1 mm, от полипропилен (с изключение на еластомери)

5404 19

Синтетични монофиламенти с линейна плътност >= 67 dtex, чийто най-голям диаметър <= 1 mm (с изключение на еластомери и полипропилен)

5404 90

ленти и подобни форми (напр. изкуствена слама) от синтетични текстилни материали, чиято видима широчина <= 5 mm

5407 30

Тъкани от прежди от синтетични нишки, включително монофиламенти с линейна плътност от >= 67 dtex, чието най-голямо напречно сечение e <= 1 mm, съставени от платна от паралелни текстилни нишки, наложени едно над друго под остър или прав ъгъл, като тези платна са закрепени помежду си в точките на прекръстосване на техните нишки чрез свързващо вещество или посредством топлинно свързване

5501 90

Кабели от синтетични нишки, както са посочени в забележка 1 от глава 55 (с изключение на тези от акрилни или модакрилни нишки и от нишки от полиестери, полипропилен, найлон или други полиамиди)

5502 10

Кабели от изкуствени нишки, както са посочени в забележка 1 от глава 55, от ацетат

5503 19

Щапелни влакна от найлон или други полиамиди, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин за предене (с изключение на тези от арамиди)

5503 40

Щапелни влакна от полипропилен, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене

5504 90

Изкуствени щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене (с изключение на тези от вискозна коприна)

5506 40

Щапелни влакна от полипропилен, кардирани, пенирани или обработени по друг начин за предене

5507 00

Изкуствени щапелни влакна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин за предене

5512 21

Тъкани, съдържащи тегловно >= 85 % акрилни или модакрилни щапелни влакна, неизбелени или избелени

5512 99

Тъкани, съдържащи тегловно >= 85 % синтетични щапелни влакна, обагрени, от прежди с различни цветове или печатани (с изключение на тези от акрилни, модакрилни или полиестерни щапелни влакна)

5516 44

Тъкани, съдържащи тегловно предимно, но по-малко от 85 % изкуствени щапелни влакна, смесени предимно или само с памук, печатани

5516 94

Тъкани, съдържащи тегловно предимно, но по-малко от 85 % изкуствени щапелни влакна, различни от тези, смесени предимно или само с памук, вълна, с фини животински косми или синтетични или изкуствени нишки, печатани

5601 29

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати (с изключение на памучни или изкуствени влакна; дамски превръзки и хигиенни тампони, пелени за бебета и подобни хигиенни артикули, вати и артикули от тези вати, напоени или покрити с медицински субстанции или пригодени за продажба на дребно за медицински, хирургически, стоматологични или ветеринарни цели, или напоени, промазани или покрити с парфюми, грим, сапуни, почистващи агенти и т.н.)

5601 30

Мъх от влакна, възли и пъпки от текстилни материали

5604 90

Текстилни прежди, ленти и подобни форми от позиции 5404 и 5405 , импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаси (с изключение на имитации на катгути, нишки и въжета с прикрепени въдичарски кукички или по друг начин пригодени за риболов с въдица)

5605 00

Метални и метализирани прежди, дори обвити, съставени от текстилни прежди, от ленти или от подобни форми от позиции 5404 или 5405 , от текстилни влакна, комбинирани с метал под формата на конци, ленти или прах или покрити с метал (с изключение на прежди, произведени от смес от текстилни и метални влакна, с антистатични свойства; прежди, подсилени с метал; артикули с характер на пасмантерия)

5607 41

Канапи за свързване или връзване, от полиетилен или полипропилен

5801 27

Кадифета и плюшове, основни, от памук (с изключение на хавлиените тъкани, тъфтинг изделията и лентите от позиция 5806 )

5803 00

Тъкани със сплитка гаце (с изключение на лентите от позиция 5806 )

5806 40

Ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито паралелни нишки са свързани с лепило, с широчина <= 30 cm

5901 10

Тъкани, промазани с лепило или с нишестени материали от видовете, използвани за подвързване на книги и в картонажното производство, производството на калъфи или подобни приложения

5905 00

Стенни облицовки от текстилни материали

5908 00

Фитили, изтъкани, сплетени или плетени, от текстилни материали, за лампи, нагреватели, запалки, свещи или за други подобни; нажежаващи се чорапчета и тръбовидни плетени платове, служещи за тяхното производство, дори импрегнирани (с изключение на натопени във восък фитили, фитили и детонаторни фитили, фитили под формата на текстилни прежди и фитили от стъклена тъкан)

5910 00

Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от текстилни материали, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с пластмаси или подсилени с метал или с други материали (с изключение на тези с дебелина по-малко от 3 mm и представени с неопределена дължина или само изрязани по дължина, както и тези, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с каучук или произведени от текстилни прежди или канапи, импрегнирани или промазани с каучук)

5911 10

Тъкани, филцове и тъкани, съчетани с филц, импрегнирани, промазани или покрити с един или повече слоя каучук, кожа или други материали, от видовете, използвани за производството на гарнитури за дараци и аналогични продукти за други технически приложения, включително кадифените ленти, импрегнирани с каучук за покритие на кросна

5911 31

Тъкани и филцове, безконечни или снабдени със свързващи средства от видовете, използвани за машините за производство на хартия или за подобни машини (например за целулозна маса, за азбестоцимент), с тегло < 650 g/m2

5911 32

Тъкани и филцове, безконечни или снабдени със свързващи средства от видовете, използвани за машините за производство на хартия или за подобни машини (например за целулозна маса, за азбестоцимент), с тегло >= 650 g/m2

5911 40

Филтриращи тъкани от видовете, използвани в пресите за масло или за аналогични технически приложения, включително тези от човешка коса

6001 99

Трикотажни кадифета и плюшове (с изключение на тези от памук или от синтетични или изкуствени влакна, и на платовете, наречени „с дълъг влас“)

6003 40

Трикотажни платове от изкуствени влакна, с широчина <= 30 cm (с изключение на тези, съдържащи тегловно >= 5 % прежди от еластомери или каучукови нишки, и кадифета, плюшове, включително платовете, наречени „с дълъг влас“, хавлиени платове, етикети, емблеми и подобни артикули, трикотажни платове, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани, и стерилни средства за предотвратяване на сраствания, използвани в хирургията или стоматологията от подпозиция 3006 10 30 )

6005 36

Неизбелени или избелени осново-плетени платове (включително тези, получени чрез машина за галониране), с широчина > 30 cm, от синтетични влакна (с изключение на тези, съдържащи тегловно >= 5 % прежди от еластомери или каучукови нишки, и кадифета, плюшове (включително платовете, наречени „с дълъг влас“), хавлиени платове, етикети, емблеми и подобни артикули, и трикотажни платове, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани)

6005 44

Печатани осново-плетени платове (включително тези, получени чрез машина за галониране), с широчина > 30 cm, от изкуствени влакна (с изключение на тези, съдържащи тегловно >= 5 % прежди от еластомери или каучукови нишки, и кадифета, плюшове (включително платовете, наречени „с дълъг влас“), хавлиени платове, етикети, емблеми и подобни артикули, и трикотажни платове, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани)

6006 10

Трикотажни платове, с широчина > 30 cm, от вълна или от фини животински косми (с изключение на осново-плетени платове (включително тези, получени чрез машина за галониране), тези, съдържащи тегловно >= 5 % прежди от еластомери или каучукови нишки, и кадифета, плюшове (включително платовете, наречени „с дълъг влас“), хавлиени платове, етикети, емблеми и подобни артикули, и трикотажни платове, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани)

6309 00

Употребявани облекла и допълнения към облеклото, одеяла, кърпи и покривки за домакинството и артикули за обзавеждане, от всякакви видове текстилни материали, включително всички видове обувки и шапки, с видими следи от употреба, представени в насипно състояние или на бали, в торби, или в подобни опаковки (с изключение на килими, други подови настилки и гоблени)

6802 92

Варовикови камъни, под всякаква форма (с изключение на мрамор, травертин и алабастър, плочки, кубчета, парчета и подобни артикули от подпозиция 6802 10 , бижутерийна имитация, часовници, осветителни тела и части от тях, оригинални статуи и скулптурни произведения, павета, бордюри за тротоари и плочи за паваж)

6804 23

Мелнични камъни и подобни артикули, без стойки, за точене, полиране, шлайфане или нарязване, от естествени камъни (с изключение на тези от естествени агломерирани абразиви или от керамика, ароматизирани пемзи, камъни за ръчно точене или полиране, приспособления за шлайфане и т.н., специално за зъболекарски бормашини)

6806 10

Шлакови вати, минерални вати, дори смесени помежду си, в насипно състояние, на листа или на рула

6806 90

Смеси и изделия от минерални материали, използвани като термични или звукови изолатори или за поглъщане на звука (с изключение на шлакови вати, минерални вати, експандиран вермикулит, експандирани глини, пеношлаки и подобни експандирани минерални продукти, изделия от лек бетон, азбестоцимент, целулозен цимент или подобни, смеси и други изделия от или на базата на азбест, и керамични продукти)

6807 10

Изделия от асфалт или от подобни продукти (напр. нефтен битум, смола), на рула

6807 90

Изделия от асфалт или от подобни продукти (напр. нефтен битум, смола) (различни от тези на рула)

6809 19

Плоскости, плочи, пана, плочки и подобни артикули, от гипс или от смеси на базата на гипс (с изключение на тези с украса, покрити или подсилени само с хартия или картон, и агломерираните с гипс изделия за термична изолация, звукова изолация или за поглъщане на звука)

6810 91

Сглобяеми строителни елементи от цимент, от бетон или от изкуствен камък, дори армирани

6811 81

Гофрирани плоскости от целулозен цимент или подобни, несъдържащи азбест

6811 82

Плочи, пана, плочки, керемиди и подобни артикули, от целулозен цимент или подобни, несъдържащи азбест (с изключение на гофрираните плоскости)

6811 89

Изделия от целулозен цимент или подобни, несъдържащи азбест (с изключение на гофрирани и други плоскости, плочи, пана, плочки, керемиди и подобни артикули)

6813 89

Триещи се гарнитури, например плочи, рула, ленти, сегменти, дискове и шайби, за съединители или за всякакви триещи се части, на базата на минерални вещества или целулоза, дори комбинирани с текстил или други материали (с изключение на съдържащите азбест и на гарнитурите за спирачки)

6814 90

Обработена слюда и изделия от слюда (с изключение на изолатори за електричество, изолационни части, съпротивления и кондензатори, защитни очила от слюда и техните стъкла, слюда под формата на украси за коледна елха, и плочи, листа и ленти от агломерирана или възстановена слюда, дори върху подложка)

6901 00

Тухли, плочи, плочки и други керамични изделия от инфузорна силикатна пръст (напр. кизелгур, трипел, диатомит) или от аналогична силикатна пръст

6904 10

Строителни тухли (с изключение на тези от инфузорна силикатна пръст или от аналогична силикатна пръст, и огнеупорни тухли от позиция 6902 )

6905 10

Керемиди

6905 90

Елементи за комини, конструкции за отвеждане на дима, архитектурни орнаменти, от керамика, и други керамични изделия за строителството (с изключение на тези от инфузорна силикатна пръст или от аналогична силикатна пръст, огнеупорни керамични изделия за строителството, тръби и други елементи за отводняване и подобни цели, и керемиди)

6906 00

Тръби, свръзки и принадлежности за тръбопроводи, от керамика (с изключение на тези от инфузорна силикатна пръст или от аналогична силикатна пръст, огнеупорни керамични изделия, конструкции за отвеждане на дима, тръби, специално предназначени за лаборатории, изолационни маркучи и части и други маркучи за електротехническо приложение)

6907 22

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика, с тегловен коефициент на водопоглъщаемост > 0,5 %, но <= 10 % (с изключение на огнеупорни керамични изделия, кубчета за мозайки и керамика за дообработка)

6907 40

керамика за дообработка (с изключение на огнеупорни керамични изделия)

6909 90

корита, вани и подобни съдове за селското стопанство от керамика; гърнета и подобни съдове за транспорт или амбалаж, от керамика (с изключение на съдове за съхранение с универсално приложение за лаборатории, съдове за магазини и домашни потреби)

7002 20

Стъкло на пръчки, необработено

7002 31

Тръби от кварц или от друг стопен силициев диоксид, необработени

7002 32

Тръби от стъкло, с коефициент на линейно разширение <= 5 × 10–6 за градус по Келвин в температурен диапазон между 0 °C и 300 °C, необработени (с изключение на тръби от стъкло, с коефициент на линейно разширение <= 5 × 10–6 за градус по Келвин в температурен диапазон между 0 °C и 300 °C)

7002 39

Тръби от стъкло, необработени (с изключение на тръби от стъкло, с коефициент на линейно разширение <= 5 × 10–6 за градус по Келвин в температурен диапазон между 0°C и 300°C, или от кварц или от друг стопен силициев диоксид)

7003 30

Профили от стъкло, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин

7004 20

Изтеглено или издухано стъкло, на листа, оцветено в масата си, матово, плакирано (дублирано) или с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин

7005 10

Флоат стъкло и стъкло шлифовано или полирано върху едната или двете страни, на плочи или листа, с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин (различно от армираното стъкло)

7005 30

Флоат стъкло и стъкло, шлифовано и полирано върху едната или двете страни, на плочи или листове, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, армирано, но необработено по друг начин

7007 11

Закалено (темперирано) предпазно стъкло с размер и форма, позволяващи неговата употреба в автомобилни превозни средства, въздухоплавателни и космически превозни средства, кораби и други превозни средства

7007 29

Стъкла, образувани от залепени листа (слоести стъкла) (с изключение на стъкла с размери и форми, позволяващи употребата им в автомобилни превозни средства, въздухоплавателни средства, кораби или други превозни средства, изолиращи стъкла за сгради, многослоести (стъклопакети)

7011 10

Колби и тръби, отворени, и техните части, от стъкло, без гарнитури, за електрическо осветление

7202 92

Ферованадий

7207 12

Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината

7208 25

Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, на рулони, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm, декапирани (травлени), без релефни мотиви

7208 90

Плосковалцовани продукти от желязо или от стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани и обработени по друг начин, неплакирани, нито покрити

7209 25

Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, ненавити, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 3 mm

7209 28

Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, ненавити, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 0,5 mm

7210 90

Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити (с изключение на тези с калай, покрити с олово, цинк, хромни оксиди, хром и хромни оксиди, или алуминий, боядисани, лакирани или покрити с пластмаси)

7211 13

Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ wide flats

7211 14

Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ wide flats)

7211 29

Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод

7212 10

Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, с калай

7212 60

Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани

7213 20

Валцдрат (заготовка за валцоване на тел), горещовалцован, на неравномерно навити рулони, от автоматни нелегирани стомани (с изключение на валцдрат с вдлъбнатини, ребра, улеи или други деформации, получени по време на валцоването)

7213 99

Валцдрат (заготовка за валцоване на тел), горещовалцован, на неравномерно навити рулони, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на продукти с кръгло напречно сечение с диаметър < 14 mm, валцдрат от автоматни стомани и валцдрат с вдлъбнатини, ребра, улеи и други деформации, получени по време на валцоването)

7215 50

Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на тези от автоматни стомани)

7216 10

U-, I- или Н-профили от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с височина < 80 mm

7216 22

T-профили от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с височина < 80 mm

7216 33

H-профили от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с височина >= 80 mm

7216 69

Профили от желязо или от нелегирани стомани, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на оребрени ламарини)

7218 91

Полупродукти от неръждаеми стомани, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното)

7219 24

Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm

7222 30

Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин

7224 10

Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)

7225 19

Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, без зърнесто ориентирани структури

7225 30

Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)

7225 99

Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на електролитно поцинковани и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)

7226 91

Горещовалцовани плоски продукти с широчина < 600 мм, от друга легирана стомана (без силициеви електротехнически стомани)

7228 30

Пръти от легирани стомани (различни от неръждаемите), само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи стомани или силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и валцдрат (заготовка за валцоване на тел)

7228 60

Пръти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи стомани или от силициевоманганови стомани, на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат на неравномерно навити рулони)

7228 70

Профили от легирани стомани (различни от неръждаемите), неупоменати другаде

7228 80

кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани

7229 90

Телове от легирани стомани, различни от неръждаемите, на рулони (с изключение на валцдрат (заготовка за валцоване на тел) и телове от силикоманганови стомани)

7301 20

Профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана

7304 24

Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана

7305 39

Тръби с кръгло сечение, с външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, от желязо или от стомана, заварени (с изключение на продукти, които са надлъжно заварени, продукти от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или от видовете, използвани за добив на нефт или газ)

7306 50

Tръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)

7307 22

Резбовани колена, дъги и муфи

7309 00

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост над 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка

7314 12

Непрекъснати метални платна за машини, от телове от неръждаеми стомани

7318 24

Щифтове и шпонки, от чугун, от желязо или от стомана

7320 20

Винтови пружини, от желязо или от стомана (с изключение на плоски спирални пружини, часовникарски пружини, пружини за лостове и дръжки на чадъри или слънчобрани, и амортисьори от раздел 17)

7322 90

Генератори и разпределители на горещ въздух, включително разпределителите, можещи също да функционират като разпределители на свеж или кондициониран въздух, с неелектрическо загряване, съдържащи вентилатор или въздуходувка с мотор, и техните части, от чугун, от желязо или от стомана

7324 29

Вани от стоманени ламарини

7407 10

Пръти и профили от рафинирана мед

7408 11

Телове от рафинирана мед, чийто най-голям размер на напречното сечение е > 6 mm

7408 19

Телове от рафинирана мед, чийто най-голям размер на напречното сечение е <= 6 mm

7409 11

Ламарини, листове и ленти от рафинирана мед, на рулони, с дебелина, превишаваща 0,15 mm (с изключение на разтеглени ламарини и ленти, и ленти с електрическа изолация)

7409 19

Ламарини, листове и ленти от рафинирана мед, ненавити, с дебелина, превишаваща 0,15 mm (с изключение на разтеглени ламарини и ленти, и ленти с електрическа изолация)

7409 40

Ламарини, листове и ленти от сплави на основата на мед и никел (купроникел) или на мед, никел и цинк (алпака), с дебелина, превишаваща 0,15 mm, (с изключение на разтеглени ламарини и ленти, и ленти с електрическа изолация)

7411 29

Тръби от медни сплави (с изключение на тези на основата на мед и цинк (месинг), на основата на мед и никел (купроникел) и на основата на мед, никел и цинк (алпака)

7415 21

Шайби (включително федершайбите и други законтрящи шайби), от мед

7505 11

Пръти, профили и телове, от несплавен никел, неупоменати другаде (с изключение на продуктите с електрическа изолация)

7505 21

Телове от несплавен никел (с изключение на продуктите с електрическа изолация)

7506 10

Ламарини, ленти, листове и фолио, от несплавен никел (с изключение на разтеглени ламарини, листове и ленти)

7507 11

Тръби от несплавен никел

7508 90

Изделия от никел

7605 19

Телове от несплавен алуминий, чийто най-голям размер на напречното сечение е <= 7 mm (различни от въжета, кабели и други артикули от позиция 7614 , от телове с електрическа изолация и от струни за музикални инструменти)

7605 29

Телове от алуминиеви сплави, чийто най-голям размер на напречното сечение е <= 7 mm (различни от въжета, кабели и други артикули от позиция 7614 , от телове с електрическа изолация и от струни за музикални инструменти)

7606 92

Ламарини, листове и ленти, от алуминиеви сплави, с дебелина > 0,2 mm (различни от тези с квадратна или правоъгълна форма)

7607 20

Алуминиево фолио, върху подложка, с дебелина (без подложката) <= 0,2 mm (с изключение на фолио за печатане чрез щамповане от позиция 3212 и на фолио под формата на украси за коледна елха)

7611 00

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове, от алуминий, за всякакви материали (различни от сгъстените или втечнените газове), с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)

7612 90

Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове, включително твърди туби за опаковки, от алуминий, за всякакви материали (различни от сгъстените или втечнените газове), с вместимост <= 300 l, неупоменати другаде

7613 00

Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове

7616 10

Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули........

7804 11

Плочи, листове, ленти и фолио, от олово; Прахове и люспи от олово — плочи, листове, ленти и фолио — листове, ленти и фолио, с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)

7804 19

Плочи, листове, ленти и фолио, от олово; Прахове и люспи от олово — плочи, листове, ленти и фолио — други

7905 00

цинкови плочи, листове и ленти

8001 20

Необработени калаени сплави

8003 00

Пръти, профили и телове от калай

8007 00

Изделия от калай

8101 10

Прахове от волфрам

8102 97

Отпадъци и отломки от молибден (с изключение на пепели и остатъци, съдържащи молибден)

8105 90

Изделия от кобалт

8109 31

Отпадъци и отломки от цирконий — съдържащи по-малко от 1 тегловна част хафний към 500 тегловни части цирконий

8109 39

Отпадъци и отломки от цирконий — други

8109 91

Изделия от цирконий — съдържащи по-малко от 1 тегловна част хафний към 500 тегловни части цирконий

8109 99

Изделия от цирконий — други

8202 20

Ленти за лентови триони, от неблагородни метали

8207 60

Инструменти за разстъргване, райбероване или за протегляне

8208 10

Ножове и режещи остриета за машини или за механични уреди — за металообработка

8208 20

Ножове и режещи остриета за машини или за механични уреди — за дървообработка

8208 30

Ножове и режещи остриета за машини или за механични уреди — използвани в хранителната промишленост

8208 40

Ножове и режещи остриета за машини или машинни принадлежности — използвани в селското стопанство, горското стопанство или градинарство и овощарство

8208 90

Ножове и режещи остриета за машини или за механични уреди — други

8301 20

Брави от видовете, използвани за автомобили, от неблагородни метали

8301 70

Отделно представени ключове

8302 30

Други гарнитури, обкови и подобни артикули, за моторни превозни средства

8307 10

Гъвкави тръби от желязо или стомана, дори с техните принадлежности

8309 90

Запушалки (включително капачки на винт и запушалки за разливане), капсули за бутилки, запушалки за варели, плочи за отвори на варели, пломби и други приспособления за опаковане, от неблагородни метали (с изключение на кроненкоркови капачки)

8402 12

Водотръбни котли с часово производство на пара, непревишаващо 45 t

8402 19

Други парни котли, включително смесените котли

8402 20

Котли „с прегрята вода“

8402 90

Парни котли (парни генератори) (различни от котлите за централно отопление, които са предназначени за едновременно получаване на гореща вода и пара с ниско налягане); котли „с прегрята вода“ — части

8404 10

Спомагателни устройства за котлите от позиция 8402 или 8403 (например икономайзери, прегреватели, устройства за почистване от сажди и за рекуперация на газове)

8404 20

Кондензатори за парни машини

8404 90

Въздушни или водни газгенератори, с или без пречиствателните им устройства; ацетиленови генератори и подобни газгенератори, с воден процес, с или без пречиствателните им устройства — части

8405 90

Части за въздушни или водни газгенератори и ацетиленови генератори и подобни газгенератори с воден процес, неупоменати другаде

8406 90

Парни турбини — части

8412 10

Реактивни двигатели, различни от турбореактивните

8412 21

Двигатели — с праволинейно движение (цилиндри)

8412 29

Хидравлични двигатели — други

8412 39

Пневматични двигатели — други

8414 90

Въздушни помпи или вакуумпомпи, въздушни компресори или компресори за други газове и вентилатори; аспирационни чадъри за изсмукване или рециркулация с вграден вентилатор, дори филтриращи; газонепроницаеми камери за биологическа защита, дори филтруващи — части

8415 83

Други машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира отделно, без устройство за охлаждане

8416 10

Горелки с течно гориво

8416 20

Горелки за захранване на огнища с пулверизирано твърдо гориво или с газ, включително комбинираните горелки

8416 30

Автоматични огнища, включително техните стокери, механичните скари, механичните устройства за отвеждане на пепелта и подобни устройства (с изключение на горелки)

8416 90

Части за горелки за захранване на огнища като автоматични огнища, включително техните стокери, механичните скари, механичните устройства за отвеждане на пепелта и подобни устройства

8417 20

Пещи за хляб, за сладкиши или бисквити, неелектрически

8419 19

Неелектрически нагреватели за вода с моментално или акумулиращо загряване (с изключение на газови нагреватели за вода с моментално загряване, и котли или нагреватели за централно отопление)

8420 99

Части на каландри и валци, различни от тези за метали или стъкло, и цилиндри за тези машини — други

8421 19

Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки — други

8421 91

Части за центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки

8424 89

Други уреди — други

8424 90

Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали; пожарогасители, дори заредени; шприцпистолети и подобни апарати; пясъкоструйни и пароструйни машини и апарати и подобни апарати за изхвърляне на струи — части

8425 11

Полиспасти, различни от скипови подемници или подемници от вида, използван за повдигане на превозни средства, с електродвигател

8426 12

Подвижни козлови кранове върху гуми и контейнерообработващи (обкрачващи) кари

8426 99

Мачтово-стрелови дериккранове; подемни кранове и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове, контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари-кранове — други

8428 20

Пневматични подемници или транспортьори

8428 32

Други подемници, транспортьори или конвейери, с непрекъснато действие, за стоки — други, с кофа

8428 33

Други подемници, транспортьори или конвейери, с непрекъснато действие, за стоки — други, с лента или ремък

8428 90

Други машини и апарати

8429 19

Булдозери — други

8429 59

Механични лопати, екскаватори, товарачни машини и лопаткови товарачи — други

8430 10

Пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне на пилоти

8430 39

Забойни машини, изкопни машини и машини за копаене на тунели или галерии — други

8439 10

Машини и апарати за производство на целулозна маса от влакнести целулозни материали

8439 30

Машини и апарати за дообработка на хартия или картон

8440 90

Машини и устройства за броширане или подвързване на книги, тетрадки и подобни, включително машините за зашиване на листове — части

8441 30

Машини за производство на кутии, каси, тръби, барабани или други подобни опаковки чрез методи, различни от формоване

8442 40

Части за тези машини, устройства или оборудване

8443 13

Други офсетни печатарски машини и устройства

8443 15

Типографски печатарски машини и устройства, различни от тези, захранвани чрез рула, с изключение на флексографските

8443 16

Флексографски печатарски машини и устройства

8443 17

Хелиографни печатарски машини и устройства

8443 91

Части и принадлежности за машините и устройствата, които служат за отпечатване с помощта на плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли от № 8442

8444 00

Машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране или нарязване на синтетични или изкуствени текстилни материали

8448 11

Нищелкови и жакардови механизми; механизми за намаляване броя на картите и машини за перфориране и копиране на картите; машини за завързване на картите след перфорация

8448 19

Спомагателни машини и устройства за машините от № 8444 , 8445 , 8446 или 8447 — други

8448 33

Вретена и техните перки, гривни и бегачи

8448 42

Бърда, нищелки и нищелкови рамки

8448 49

Части и принадлежности за тъкачни станове или за техните спомагателни машини или устройства — други

8448 51

Платини, игли и други артикули, използвани при образуването на бримките

8451 10

Машини за сухо почистване

8451 29

Машини за сушене — други

8451 30

Машини и преси за гладене, включително пресите за фиксиране

8451 90

Машини и устройства (различни от машините от № 8450 ) за пране, почистване, изстискване, изсушаване, гладене, пресоване (включително пресите за фиксиране), избелване, боядисване, апретиране, промазване или импрегниране на прежди, тъкани или изделия от текстилни материали и машини за покриване на тъканите или на други основи, използвани за производство на подови настилки, такива като линолеум; машини за навиване, развиване, сгъване, рязане или назъбено рязане на тъканите — части

8453 10

Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи

8453 80

Други машини и апарати

8453 90

Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи или за производство или поправка на обувки или други кожени изделия, различни от шевните машини — части

8454 10

Конвертори

8459 10

Обработващи единици с направляващи

8459 70

Други машини за нарязване на външна или вътрешна резба

8461 20

Шепинги и дълбачни машини, за обработка на метали, метални карбиди или металокерамики

8461 30

Протяжни машини, за обработка на метали, метални карбиди или металокерамики

8461 40

Зъбонарезни или зъбошевинговачни машини

8461 90

Стъргателни машини, шепинги, дълбачни, протяжни, зъбонарезни, зъбошевинговъчни, изрязващи, отрезни и други металообработващи машини, работещи чрез отнемане на метал или на металокерамики, неупоменати, нито включени другаде — други

8465 20

Обработващи центрове

8465 93

Машини за шлифоване или полиране

8465 94

Машини за огъване или съединяване

8466 10

Държачи на инструменти и автоматични резбонарезни глави

8466 92

Други части и принадлежности, предназначени изключително или главно за машините от № 8456 до 8465 , включително приспособленията за закрепване на обработваните детайли и държачите на инструменти, автоматичните резбонарезни глави, разделителните приспособления и другите специални приспособления, които се монтират върху машините; държачи на ръчни инструменти от всякакъв вид — за машините от № 8464

8472 10

Циклостилни или хектографни машини

8472 30

Машини за сортиране, сгъване и поставяне в пликове или обвиване с лента на кореспонденция, машини за отваряне, затваряне или запечатване на кореспонденция и машини за поставяне или унищожаване на марки

8473 21

Части и принадлежности за електронни изчислителни машини от подпозиции 8470 10 , 8470 21 или 8470 29

8474 10

Машини и апарати за сортиране, пресяване, разделяне или промиване

8474 39

Машини и апарати за смесване или омесване — други

8474 80

Машини и апарати за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, раздробяване, смилане, смесване или омесване на пръст, камъни, руди или други твърди минерални материали (включително праховете и кашите); машини за агломериране, формоване или отливане на твърди минерални горива, керамични маси, цимент, гипс и други минерални материали в прахообразен или тестообразен вид; машини за формоване на пясъчни леярски форми — други машини и апарати

8475 21

Машини за производство на оптични влакна и на техните заготовки

8475 29

Машини за производство или гореща обработка на стъкло или изделия от стъкло — други

8475 90

Машини за сглобяване на електрически или електронни лампи и тръби или на лампи за светкавици, които имат стъклена обвивка; машини за производство или за гореща обработка на стъкло или изделия от стъкло — части

8477 40

Вакуумформовъчни машини и други горещоформовъчни машини

8477 51

За формоване или възстановяване на пневматични гуми или за формоване на вътрешни гуми

8479 10

Машини и апарати за комунална дейност, строителство на пътища, сгради или аналогични дейности

8479 30

Преси за изработване на плочи от дървесни частици или влакна или от други дървесни материали и други машини и апарати за обработка на дърво или на корк

8479 50

Индустриални роботи, неупоменати, нито включени другаде

8479 90

Механични машини и апарати, имащи специфична функция, неупоменати, нито включени другаде в глава 84 — части

8480 20

Плочи за дъната на леярските форми

8480 30

Модели за леярски форми

8480 60

Леярски форми за минерални материали

8481 10

Редуцирвентили

8481 20

Вентили за масленохидравлични или пневматични трансмисии

8481 40

Преливни или предпазни клапани

8482 40

Лагери с конусни ролки, включително сглобките на конусите с конусните ролки

8482 91

Сачми, ролки и игли

8482 99

Други части

8484 10

Металопластични уплътнители

8484 20

Механични уплътнители

8484 90

Металопластични уплътнители; комплекти или асортименти от уплътнители с различен състав, представени в кутии, пликове или подобни опаковки; механични уплътнители — други

8501 33

Други двигатели за постоянен ток; Генератори за постоянен ток, различни от фотоволтаични генератори — с мощност, превишаваща 75 kW, но непревишаваща 375 kW

8501 62

Генератори за променлив ток (алтернатори), различни от фотоволтаични генератори, с мощност, превишаваща 75 kVA, но непревишаваща 375 kVA

8501 63

Генератори за променлив ток (алтернатори), различни от фотоволтаични генератори, с мощност, превишаваща 375 kVA, но непревишаваща 750 kVA

8501 64

Генератори за променлив ток (алтернатори), различни от фотоволтаични генератори, с мощност, превишаваща 750 kVA

8502 31

Електрогенериращи агрегати с вятърна енергия

8502 39

Други електрогенериращи агрегати — други

8502 40

Електрически ротационни преобразуватели

8504 33

Трансформатори с мощност, превишаваща 16 kVA, но непревишаваща 500 kVA

8504 34

Трансформатори с мощност, превишаваща 500 kVA

8505 20

Електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки

8506 90

Електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента — части

8507 30

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма — никел-кадмий

8514 31

Електроннолъчеви пещи

8525 50

Предавателни апарати

8530 90

Електрически апарати за сигнализация (различни от апаратите за предаване на информация), за безопасност, за контрол или за управление на железопътни или подобни линии, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или летища (различни от тези от № 8608 ) — части

8532 10

Постоянни кондензатори, предназначени за електрически мрежи от 50/60 Hz и с възможност да абсорбират реактивна мощност >= 0,5 kvar (силнотокови кондензатори)

8533 29

Други постоянни съпротивления — други

8535 30

Секционни разединители и прекъсвачи

8535 90

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, превключватели, стопяеми предпазители, гръмоотводи, ограничители на напрежение, високочестотни електрически филтри, щепсели и други конектори, съединителни кутии), за напрежение, превишаващо 1 000 V — други

8539 41

Дъгови лампи

8540 20

Телевизионни предавателни тръби; тръби, преобразуващи или усилващи образите; други фотокатодни тръби

8540 60

Други електроннолъчеви тръби

8540 79

Тръби за свръхчестоти (например магнетрони, клистрони, тръби с бягащи вълни, карцинотрони), с изключение на тръбите, управлявани чрез решетка — други

8540 81

Приемателни или усилвателни тръби

8540 89

Други вентили и тръби — други

8540 91

Части за електроннолъчеви тръби

8540 99

Други части

8543 10

Ускорители на частици

8547 90

Изолационни части, изцяло от изолиращи материали или съдържащи обикновени метални части за сглобяване (например фасунги с резба), вградени в масата им, за машини, апарати или електрически инсталации, различни от изолаторите от № 8546 ; изолационни тръби и техните части за свързване, от неблагородни метали с вътрешна изолация — други

8602 90

Електрически локомотиви с електрозахранване от електрически акумулатори

8604 00

Превозни средства за поддържане и обслужване на железопътни или подобни линии, дори самоходни (например вагони-ателиета, вагони-кранове, вагони, оборудвани с устройства за полагане на баласт, машини за полагане на релси, изпитателни вагони и дрезини)

8606 92

Други фургони или вагони за превоз на стоки по железопътни или подобни линии, несамоходни — открити, с неподвижни страни, с височина, превишаваща 60 cm

8701 21

Пътни влекачи за полуремаркета — само с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер)

8701 22

Пътни влекачи за полуремаркета — както с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), така и с електродвигател като двигатели за задвижване

8701 23

Пътни влекачи за полуремаркета — както с бутален двигател с искрово запалване, така и с електродвигател като двигатели за задвижване

8701 24

Пътни влекачи за полуремаркета — само с електродвигател за задвижване

8701 30

Верижни трактори (с изключение на зеленчуково-градинарските трактори)

8704 10

Самосвали, предназначени да бъдат използвани извън пътната мрежа

8704 22

Други автомобилни превозни средства за превоз на стоки — с максимално общо тегло, превишаващо 5 тона, но непревишаващо 20 тона:

8704 32

Други автомобилни превозни средства за превоз на стоки — с максимално общо тегло, превишаващо 5 тона

8705 20

Автомобилни дериккранове за сондиране или пробиване

8705 30

Пожарни коли

8705 90

Автомобилни превозни средства за специални цели, различни от тези, които са предназначени главно за транспорт на хора или стоки (например коли за пътна помощ, камиони кранове, пожарни коли, камиони бетонобъркачки, коли за почистване на улиците, коли разпръсквачки, коли ателиета, коли флуорографи) — други

8709 90

Кари, неснабдени с устройства за повдигане, от видовете, използвани в заводите, складовете, пристанищата или летищата, за транспорт на стоки на къси разстояния; кари-влекачи от видовете, използвани в гарите; техните части — части

8716 20

Самотоварещи се или саморазтоварващи се ремаркета и полуремаркета за селскостопански цели

8716 39

Други ремаркета и полуремаркета за транспорт на стоки — други

9010 10

Апарати и оборудване за автоматично проявяване на фотографски ленти, на кинематографски филми или на фотографска хартия на рула, или за автоматично копиране на проявените ленти върху рула от фотографска хартия

9015 40

Инструменти и апарати за фотограметрия

9015 80

Други инструменти и апарати

9015 90

Инструменти и апарати за геодезия, топография, земемерство, нивелиране, фотограметрия, хидрография, океанография, хидрология, метеорология или геофизика, с изключение на компасите; далекомери — части и принадлежности

9029 10

Броячи на обороти или на продукция, таксиметри, броячи на изминато разстояние, крачкомери и подобни броячи

9031 20

Изпитателни стендове

9032 81

Други инструменти и апарати за автоматично регулиране или контрол — хидравлични или пневматични — други

9401 10

Седалки от видовете, използвани във въздухоплавателни средства

9401 20

Седалки от видовете, използвани в автомобилни превозни средства

9403 30

Мебели от дърво, от видовете, използвани в канцелариите

9406 10

Сглобяеми конструкции от дърво

9406 90

Сглобяеми конструкции, дори комплектовани или вече сглобени — други

9606 30

Форми за копчета и други части за копчета; заготовки за копчета

9608 91

Писци за писане и върхове за писци

9612 20

Тампони за печат, дори напоени, със или без кутии

ПРИЛОЖЕНИЕ XXIV

СПИСЪК НА СТОКИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3да, параграф 4, буква а)

Код по КН

Наименование на стоката

2810 00 10

Диборен триоксид

2810 00 90

Борни оксиди, борни киселини (освен диборен триоксид)

2812 15 00

Серен монохлорид

2814 10 00

Безводен амоняк

2825 20 00

Литиев оксид и хидроксид

2905 42 00

Пентаеритритол (пентаеритрит)

2909 19 90

Ациклени етери и техни халогено-, сулфо-, нитро- и нитрозопроизводни (освен диетилов етер и третичен-бутил етил етер (етил-третичен-бутил-етер, ЕТБЕ)

3006 92 00

Фармацевтични отпадъци

3105 30 00

Диамониев хидрогенортофосфат (освен представен под формата на таблетки или други подобни форми или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 kg)

3105 40 00

Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат

(освен представен под формата на таблетки или други подобни форми или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 kg)

3811 19 00

Антидетонаторни агенти за нефт (освен на базата на оловни съединения)

ex 7203

Желязо, получено чрез пряка редукция, или друго поресто желязо

ex 7204

Отломки от чугун

“.

(1)  При условие че продължава да съдържа тегловно 70 % или повече нефтени масла или битуминозни минерални масла.“.


8.4.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/67


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/577 НА СЪВЕТА

от 8 април 2022 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2012/642/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 г. относно ограничителните мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 18 май 2006 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 765/2006 (2).

(2)

С Регламент (ЕО) № 765/2006 се привеждат в действие мерките, предвидени в Решение 2012/642/ОВППС.

(3)

С Решение (ОВППС) 2022/579 на Съвета (3) се налагат допълнителни ограничителни мерки, забраняващи продажбата в Беларус на прехвърлими ценни книжа, деноминирани във всяка официална валута на държава членка, както и продажбата, доставката, трансфера или износа в Беларус на банкноти, деноминирани във всяка официална валута на държава членка.

(4)

С посоченото решение се налагат също допълнителни ограничителни мерки, с които на установените в Беларус предприятия за автомобилни превози се забранява да превозват стоки по шосе на територията на Европейския съюз.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 765/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 765/2006 се изменя, както следва:

1)

В член 1 се добавя следната точка:

„25.

„предприятие за автомобилни превози“ означава всяко физическо или юридическо лице, образувание или орган, извършващ(о) с търговска цел превоз на товари с моторни превозни средства или състави от превозни средства.“

2)

В член 1ш, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Забранява се да се продават на беларуски граждани или на пребиваващи в Беларус физически лица, както и на установени в Беларус юридически лица, образувания или органи, прехвърлими ценни книжа, деноминирани във всяка официална валута на държава членка, които са емитирани след 12 април 2022 г., или дялове в предприятия за колективно инвестиране, предлагащи експозиция към такива ценни книжа.“

3)

Член 1ща се заменя със следното:

„Член 1ща

1.   Забраняват се продажбата, доставката, трансферът или износът на банкноти, деноминирани във всяка официална валута на държава членка, за Беларус или за всяко физическо или юридическо лице, образувание или орган в Беларус, включително правителството и Централната банка на Беларус, или за използване в Беларус.

2.   Забраната в параграф 1 не се прилага за продажбата, доставката, трансфера или износа на банкноти, деноминирани във всяка официална валута на държава членка, при условие че такава продажба, доставка, трансфер или износ са необходими за:

а)

лично ползване от физически лица, пътуващи до Беларус, или пътуващите с тях близки членове на семействата им; или

б)

официалните нужди на дипломатически мисии, консулски служби или международни организации в Беларус, които се ползват с имунитет в съответствие с международното право.“

4)

Вмъква се следният член:

„Член 1щв

1.   Забранява се на всички предприятия за автомобилни превози, установени в Беларус, да превозват стоки по шосе на територията на Съюза, включително когато преминават транзитно.

2.   Забраната по параграф 1 не се прилага за предприятия за автомобилни превози, които превозват поща като универсална услуга.

3.   Забраната по параграф 1 не се прилага до 16 април 2022 г. за превоза на стоки, започнал преди 9 април 2022 г., при условие че превозното средство на предприятието за автомобилни превози:

a)

вече се е намирало на територията на Съюза на 9 април 2022 г. или

б)

трябва да премине транзитно през Съюза, за да се завърне в Беларус.

4.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи на държава членка могат да разрешат превоза на стоки от установено в Беларус предприятие за автомобилни превози, ако компетентните органи са установили, че такъв превоз е необходим за:

a)

закупуването, вноса или транспортирането в Съюза на природен газ и нефт, включително рафинирани нефтопродукти, както и на титан, алуминий, мед, никел, паладий и желязна руда;

б)

закупуването, вноса или транспортирането на фармацевтични, медицински, селскостопански и хранителни продукти, включително пшеница, както и на торове, чиито внос, закупуване и транспортиране са позволени съгласно настоящия регламент;

в)

хуманитарни цели; или

г)

функционирането на дипломатическите и консулските представителства на Съюза и на държавите членки в Беларус, включително делегации, посолства и мисии, или на международни организации в Беларус, ползващи се с имунитет в съответствие с международното право.

5.   Съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията за всяко предоставено съгласно параграф 4 разрешение в двуседмичен срок от предоставянето му.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 април 2022 година.

За Съвета

Председател

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OB L 285, 17.10.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна (ОВ L 134, 20.5.2006 г., стр. 1).

(3)  Решение (ОВППС) 2022/579 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Решение 2012/642/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна (ОВ L 111, 8.4.2022 г.81).


РЕШЕНИЯ

8.4.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/70


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/578 НА СЪВЕТА

от 8 април 2022 година

за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 31 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/512/ОВППС (1).

(2)

Съюзът остава непоколебим в подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

(3)

На 24 февруари 2022 г. президентът на Руската федерация обяви военна операция в Украйна и руските въоръжени сили нападнаха Украйна. Това нападение представлява грубо нарушение на териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

(4)

В заключенията си от 24 февруари 2022 г. Европейският съвет осъди по възможно най-категоричен начин непровокираната и неоправдана военна агресия на Руската федерация срещу Украйна. Чрез своите незаконни военни действия Русия грубо нарушава международното право и принципите на Устава на Организацията на обединените нации и подкопава европейската и световната сигурност и стабилност. Европейският съвет призова за спешно изготвяне и приемане на още пакет от допълнителни санкции срещу лица и икономически санкции.

(5)

В заключенията си от 24 март 2022 г. Европейският съвет заяви, че агресивната война на Русия срещу Украйна грубо нарушава международното право и причинява огромен брой жертви и ранени сред цивилното население и че Съюзът продължава да е в готовност да запълва пропуските и да противодейства на действително и възможно заобикаляне на вече приетите ограничителни мерки, както и да предприеме бързо по-нататъшни координирани строги санкции по отношение на Русия и Беларус, за да възпрепятства ефективно руските способности за продължаване на агресията.

(6)

С оглед на сериозното положение и в отговор на военната агресия на Русия срещу Украйна е целесъобразно да се въведат допълнителни ограничителни мерки. По-специално е целесъобразно да се разшири обхватът на забраната във връзка със депозитите, така че тя да обхване портфейлите за криптоактиви, както и да се разшири обхватът на забраните върху износа на банкноти, деноминирани в евро, и върху продажбата на прехвърлими ценни книжа, деноминирани в евро, така че да обхванат всички официални парични единици на държавите членки. Целесъобразно е също така да се забрани възлагането и продължаването на изпълнението на договори за обществени поръчки и концесии с руски граждани и образувания или органи, установени в Русия. Освен това е целесъобразно да се забрани предоставянето на подкрепа, включително финансиране и финансова помощ, или всякакви други ползи по програми на Съюза, Евратом или държава членка на руски образувания, които са публична собственост или под публичен контрол. Целесъобразно е също така да се въведе забрана за поемането на ролята на бенефициер, действията в качеството на довереник или подобни категории за руски лица и образувания, както и забрана за предоставяне на някои услуги на доверителна собственост. Освен това е целесъобразно да се забрани достъпът до пристанища на територията на Съюза за плавателни съдове, регистрирани под знамето на Русия. Целесъобразно е също така да се ограничи износът на гориво за реактивни двигатели и други стоки за Русия, както и да се въведат допълнителни ограничения върху вноса на някои стоки, изнасяни от или с произход от Русия, включително въглища и други твърди изкопаеми горива. На последно място, следва също да се забрани на всички предприятия за автомобилни превози, установени в Русия, да превозват товари по шосе на територията на Съюза, включително когато преминават транзитно.

(7)

Целесъобразно е също така да се разшири обхватът на освобождаването от забраната за извършване на сделки с определени руски образувания, които са държавна собственост, за Швейцария, Европейското икономическо пространство и Западните Балкани. Съюзът очаква, че всички държави в региона бързо и изцяло ще последват ограничителните мерки на Съюза, включително ограничителните мерки, свързани с действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Освен това е целесъобразно да се изменят или въведат някои дерогации във връзка с ограниченията за стоки и технологии с двойна употреба, стоки и технологии, които биха могли да благоприятстват военния и технологичен напредък на Русия или развитието на нейния сектор на отбраната и сигурността, стоки и технологии, подходящи за използване в нейната авиационна или космическа промишленост, горива за реактивни двигатели и добавки за гориво, както и луксозни стоки.

(8)

От страна на Съюза са необходими по-нататъшни действия за изпълнението на определени мерки.

(9)

Поради това Решение 2014/512/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2014/512/ОВППС се изменя, както следва:

1)

В член 1аа, параграф 3 буква а) заменя със следното:

„а)

трансакции, които са строго необходими за прякото или непряко закупуване, внос или т