ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 102

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
30 март 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/501 на Комисията от 25 март 2022 година за одобряване на активното вещество Beauveria bassiana — щам 203, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/502 на Комисията от 29 март 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1321/2013 по отношение на името на притежателя на разрешението за първичния продукт за пушилни ароматизанти Scansmoke PB 1110 ( 1 )

6

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/503 на Комисията от 29 март 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването на малолетните и непълнолетните лица от периода за приемане на сертификати за ваксинация, издадени във формат Цифров COVID сертификат на ЕС ( 1 )

8

 

*

Регламент (ЕС) 2022/504 на Европейската централна банка От 25 март 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/445 относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза (ЕЦБ/2016/4) (ЕЦБ/2022/14)

11

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/505 на Комисията от 23 март 2022 година относно освобождаванията от антидъмпинговото мито с разширен обхват върху някои велосипедни части с произход от Китайската народна република в съответствие с Регламент (ЕО) № 88/97 (нотифицирано под номер С(2022) 1693)

16

 

*

Решение (ЕС) 2022/506 на Комисията от 29 март 2022 година за актуализиране на приложение А към Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Монако

24

 

*

Решение (ЕС) 2022/507 на Комисията от 29 март 2022 година за потвърждаване на участието на Ирландия в Регламент (ЕС) 2021/1147 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд Убежище, миграция и интеграция

33

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2022/508 на Европейската централна банка от 25 март 2022 година за изменение на Насоки (ЕС) 2017/697 на Европейската централна банка относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции (ЕЦБ/2017/9) (ЕЦБ/2022/12)

34

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

30.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/501 НА КОМИСИЯТА

от 25 март 2022 година

за одобряване на активното вещество Beauveria bassiana — щам 203, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 10 март 2017 г. GlenBiotech подаде до държавата членка докладчик, Нидерландия, заявление в съответствие с член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 за одобряване на активното вещество Beauveria bassiana — щам 203.

(2)

В съответствие с член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 20 юли 2017 г. държавата членка докладчик уведоми заявителя, останалите държави членки, Комисията и Европейския орган за безопасност на храните („Органa“), че заявлението е допустимо.

(3)

В съответствие с член 11, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 беше направена оценка на въздействието на посоченото активно вещество върху здравето на човека и на животните и върху околната среда за предложената от заявителя употреба. На 5 юни 2019 г. държавата членка докладчик представи на Комисията, с копие до Органа, проект на доклад за оценка относно това дали може да се очаква посоченото активно вещество да отговаря на критериите за одобряване, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(4)

В съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 Органът разпространи проекта на доклад за оценка, получен от държавата членка докладчик, до заявителя и останалите държави членки и организира обществена консултация по него.

(5)

В съответствие с член 12, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 Органът поиска от заявителя да предостави допълнителна информация на държавите членки, Комисията и Органа. Държавата членка докладчик направи оценка на допълнителната информация и през юли 2020 г. представи своята оценка на Органа под формата на актуализиран проект на доклад за оценка.

(6)

На 6 октомври 2020 г. Органът съобщи на заявителя, на държавите членки и на Комисията заключението (2) си относно това дали може да се очаква активното вещество Beauveria bassiana — щам 203, да отговаря на критериите за одобряване, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Органът направи заключението си публично достояние.

(7)

На 22 октомври 2021 г. Комисията представи пред Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите доклад за преразглеждане и проекта на настоящия регламент за одобряване на Beauveria bassiana — щам 203.

(8)

На заявителя бе дадена възможност да представи своите коментари по доклада за преразглеждане.

(9)

Въз основа на проекта на доклада за оценка от държавата членка докладчик, заключенията на Органа и коментарите на заявителя по отношение на представителната употреба на най-малко един продукт за растителна защита, съдържащ Beauveria bassiana — щам 203, който беше разгледан и е подробно описан в доклада за преразглеждане, Комисията счита, че критериите за одобряване, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, са изпълнени. Поради това е целесъобразно веществото Beauveria bassiana — щам 203, да бъде одобрено.

(10)

В съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6, букви б), в) и д) от същия регламент и предвид съвременните научно-технически познания обаче е необходимо да бъдат включени определени условия и ограничения, като максималното съдържание на разглеждания метаболит боверицин в продуктите за растителна защита, както и ограничаването на употребата до декоративни палми.

(11)

В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (3) следва да бъде съответно изменено.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобряване на активното вещество

Активното вещество Beauveria bassiana — щам 203, посочено в приложение I, се одобрява при предвидените в същото приложение условия.

Член 2

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 март 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Conclusion on the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Beauveria bassiana strain 203 (Заключение относно рецензията на оценката на риска от употребата на активното вещество Beauveria bassiana — щам 203, като пестицид). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2020; 18(11):6295. doi: 10.2903/j.efsa.2020.6295.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

Beauveria bassiana — щам 203

Номер на вписване в Centraal Bureau voor Schimmelculs (Център за биологичното разнообразие на гъбичните организми, Институт на Кралската академия на изкуствата и науките на Нидерландия, Утрехт, Нидерландия): CBS 121097

Не се прилага

Максимално съдържание на боверицин: 80 μg/kg в състава на продукта.

19 април 2022 г.

18 април 2032 г.

Разрешава се единствено употребата върху декоративни палми.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преразглеждане на Beauveria bassiana — щам 203, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

а)

максималното съдържание на метаболита боверицин в продукта за растителна защита;

б)

защитата на операторите и работниците, като се има предвид, че видът Beauveria basssiana, независимо от щама, е потенциален алерген за хората при експозиция както чрез кожата, така и чрез вдишване, и следователно се гарантира, че използването на подходящи лични предпазни средства е включено сред условията за употреба.

Производителят осигурява стриктно поддържане на екологичните условия и анализ за контрол на качеството по време на производствения процес, с цел да се гарантира изпълнението на ограниченията за микробиологично замърсяване съгласно работен документ SANCO/12116/2012 (2).

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.

(2)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В част Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се добавя следното вписване:

„151

Beauveria bassiana — щам 203

Номер на вписване в Centraal Bureau voor Schimmelculs (Център за биологичното разнообразие на гъбичните организми, Институт на Кралската академия на изкуствата и науките на Нидерландия, Утрехт, Нидерландия): CBS 121097

Не се прилага

Максимално съдържание на боверицин: 80 μg/kg в състава на продукта.

19 април 2022 г.

18 април 2032 г.

Разрешава се единствено употребата върху декоративни палми.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преразглеждане на Beauveria bassiana — щам 203, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

а)

максималното съдържание на метаболита боверицин в продукта за растителна защита;

б)

защитата на операторите и работниците, като се има предвид, че видът Beauveria basssiana, независимо от щама, е потенциален алерген за хората при експозиция както чрез кожата, така и чрез вдишване, и следователно се гарантира, че използването на подходящи лични предпазни средства е включено сред условията за употреба.

Производителят осигурява стриктно поддържане на екологичните условия и анализ за контрол на качеството по време на производствения процес, с цел да се гарантира изпълнението на ограниченията за микробиологично замърсяване съгласно работен документ SANCO/12116/2012 (*1).

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.


(*1)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.“


30.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/502 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2022 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1321/2013 по отношение на името на притежателя на разрешението за първичния продукт за пушилни ароматизанти „Scansmoke PB 1110“

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 г. относно пушилните ароматизанти, използвани или предназначени за влагане в или върху храни (1), и по-специално член 11 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 1 октомври 2021 г. Azelis Denmark A/S („заявителят“) подаде заявление в съответствие с член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2065/2003 с искане за промяна на името на притежателя на разрешението за първичния продукт за пушилни ароматизанти „Scansmoke PB 1110“, посочен в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1321/2013 на Комисията (2).

(2)

В заявлението си заявителят посочва, че разрешението за първичния продукт за пушилни ароматизанти „Scansmoke PB 1110“ трябва да бъде прехвърлено на proFagus GmbH. В подкрепа на искането си заявителят представи сключеното между него и proFagus GmbH споразумение за прехвърляне по отношение на първичния продукт за пушилни ароматизанти „Scansmoke PB 1110“.

(3)

Предложената промяна на притежателя на разрешението е от чисто административно естество, поради което не се налага нова оценка на съответните продукти.

(4)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 1321/2013 следва да бъде съответно изменен.

(5)

За да се осигури плавен преход, е целесъобразно да се предвиди възможността първичният продукт за пушилни ароматизанти „Scansmoke PB 1110“, както и пушилните ароматизанти, получени от него, и съдържащите ги храни, които отговарят на правилата, приложими преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, да продължат да се пускат на пазара и да се използват до изчерпване на складовите наличности.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1321/2013

В таблицата в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1321/2013 вписването за първичния продукт за пушилни ароматизанти „Scansmoke PB 1110“ се изменя, както следва:

1)

в третия ред „Име на притежателя на разрешението“ думите „Azelis Denmark A/S“ се заменят с думите „proFagus GmbH“;

2)

в четвъртия ред „Адрес на притежателя на разрешението“ думите „Lundtoftegaardsvej 95, 2800 Lyngby, DENMARK“ се заменят с думите „Uslarer Str. 30, 37194 Bodenfelde, GERMANY“.

Член 2

Преходни мерки

Първичният продукт за пушилни ароматизанти „Scansmoke PB 1110“, посочен в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1321/2013, както и пушилните ароматизанти, получени от него, и храните, съдържащи първичния продукт за пушилни ароматизанти или пушилните ароматизанти, получени от него, които са произведени и етикетирани преди 19 април 2022 г. в съответствие с правилата, приложими преди 19 април 2022 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се използват до изчерпване на складовите наличности.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 309, 26.11.2003 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1321/2013 на Комисията от 10 декември 2013 г. за съставяне на списък на Съюза на първичните продукти за пушилни ароматизанти, разрешени за използване като такива във или върху храни и/или за производство на производни пушилни ароматизанти (ОВ L 333, 12.12.2013 г., стр. 54).


30.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/8


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/503 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2022 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването на малолетните и непълнолетните лица от периода за приемане на сертификати за ваксинация, издадени във формат Цифров COVID сертификат на ЕС

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 г. относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 (1), и по-специално член 5, параграфи 2 и 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2021/953 се създава рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 („Цифров COVID сертификат на ЕС“) с цел улесняване на упражняването от притежателите на такива сертификати на правото им на свободно движение по време на пандемията от COVID-19. С него се допринася и за улесняване на постепенното и координирано премахване на ограниченията на свободното движение, въведени от държавите членки в съответствие с правото на Съюза с цел да се ограничи разпространението на SARS-CoV-2.

(2)

На 21 декември 2021 г. Комисията прие Делегиран регламент (ЕС) 2021/2288 за изменение на Регламент (ЕС) 2021/953 (2), с който за целите на пътуването се установява стандартен период за приемане от 270 дни за сертификатите за ваксинация, в които се посочва, че е приключена основната ваксинационна серия. В Делегирания регламент се предвижда, че за да се гарантира координиран подход, държавите членки не трябва да приемат сертификати за ваксинация, в които се посочва, че е приключена основната ваксинационна серия, ако са минали повече от 270 дни след поставянето на посочената в тях доза. Същевременно за целите на пътуването държавите членки трябва да не предвиждат срок за приемане на сертификат, по-кратък от 270 дни.

(3)

Необходимо е да се адаптират правилата относно стандартния период за приемане от 270 дни, установен с Делегиран регламент (ЕС) 2021/2288, що се отнася до сертификатите за ваксинация, притежавани от лица на възраст под 18 години. Това следва повторна оценка на подхода по отношение на периода на приемане, както е посочено в съображение 15 от посочения делегиран регламент.

(4)

На 24 февруари 2022 г. Европейската агенция по лекарствата (EMA) обяви, че нейният Комитет по лекарствените продукти за хуманна употреба е препоръчал, когато е целесъобразно, на подрастващи на възраст над 12 години да се поставя подсилваща доза от ваксината Comirnaty срещу COVID-19 (3). Комитетът счита, че наличните доказателства са достатъчни, за да се заключи, че имунният отговор към подсилваща доза при подрастващите ще бъде поне равен на този при възрастните. От наличните данни не бяха установени нови опасения във връзка с безопасността. На 28 февруари 2022 г. Комисията прие решение за изпълнение за изменение на разрешението за търговия при определени условия, предоставено на Comirnaty (4).

(5)

Становището на EMA подкрепя националните кампании за ваксиниране в онези държави членки, които решават да предложат подсилващи ваксинации на подрастващите. В същото време, както бе отбелязано от EMA, при вземането на решение дали и кога да се предлагат подсилващи дози в тази възрастова група ще трябва да се вземат предвид фактори като разпространението и вероятната сериозност на заболяването сред по-младите хора, особено при варианта омикрон, известния риск от странични ефекти, особено много редките, но сериозни усложнения на миокардита, както и наличието на други защитни мерки и ограничения. Следователно експертите, които ръководят кампанията за ваксиниране във всяка държава членка, са тези, които трябва да предоставят съвети относно оптималното решение и графика за съответната държава.

(6)

В своя технически доклад от 8 февруари 2022 г. относно ефективността на ваксините срещу COVID-19 при подрастващи на възраст 12—17 години и относно временните съображения, свързани с общественото здраве, във връзка с поставянето на подсилваща доза (5) Европейският център за профилактика на заболяванията (ECDC) заключи, че наличните проучвания за ефективността на ваксината срещу COVID-19 на основната ваксинационна серия срещу инфекция, симптоматично заболяване и тежко заболяване, дължащо се на будещия безпокойство делта вариант, показват много високо ниво на защита при подрастващите. Според ECDC наличните данни за намаляване на имунитета след ваксинацията сред подрастващите са ограничени. Наличните данни сочат намаляване на ефективността на ваксината срещу симптоматична инфекция пет до шест месеца след завършване на основната ваксинационна серия, но към този момент няма доказателства за намаляване на имунитета срещу тежко заболяване. Математическото моделиране от ECDC предполага, че е малко вероятно предоставянето на подсилващи дози на подрастващи да окаже значително въздействие върху предаването на SARS-CoV-2 на равнището на населението.

(7)

При консултация от страна на Комисията голям брой експерти от държавите членки в Комитета за здравна сигурност, създаден с член 17 от Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, счетоха (6), че макар някои държави членки да могат да решат, въз основа на различните съображения, изложени от EMA, да предложат подсилващи ваксинации на малолетни и непълнолетни лица, е целесъобразно малолетните и непълнолетните лица да бъдат освободени от стандартния срок за приемане на сертификат, установен с Делегиран регламент (ЕС) 2021/2288. Понастоящем не всички държави членки предлагат подсилващи ваксинации на лица на възраст под 18 години.

(8)

Следователно стандартният срок за приемане на сертификат следва да бъде ограничен до лица на възраст 18 и повече години.

(9)

Подобно на стандартния срок за приемане на сертификат, установен с Делегиран регламент (ЕС) 2021/2288, освобождаването за лица на възраст под 18 години следва да се прилага при проверката на сертификата, включително като се адаптират мобилните приложения, използвани за проверка на цифровите COVID сертификати на ЕС. Като се има предвид, че сертификатите за ваксинация включват датата на раждане на притежателя, мобилните приложения, използвани за проверка, могат да определят дали да се прилага стандартният срок за приемане на сертификат или не. В този контекст освобождаването следва да се прилага за лица на възраст под 18 години в деня на проверката на сертификата.

(10)

Комисията следва да продължи да наблюдава и редовно да извършва повторна оценка на подхода по отношение на срока за приемане, за да се прецени дали са необходими адаптации въз основа на нововъзникнали научни доказателства, включително във връзка със срока за приемане на сертификати, в които е посочено, че е поставена подсилваща доза.

(11)

Поради това Регламент (ЕС) 2021/953 следва да бъде съответно изменен.

(12)

С оглед на нововъзникващите научни доказателства за поставянето на подсилващи дози на подрастващи на възраст над 12 години, като се вземат предвид по-специално фактори като разпространението и вероятната сериозност на болестта при по-младите хора и известния риск от нежелани реакции, както и ефективността на ваксината срещу COVID-19 на основната ваксинационна серия в тази възрастова група, наложителни причини за спешност изискват използването на процедурата, предвидена в член 13 от Регламент (ЕС) 2021/953. Отлагането на незабавни действия също така би увеличило риска сертификатите за ваксинация, притежавани от малолетни и непълнолетни лица, да не бъдат приемани повече въпреки тези развития. Поради това следва да се прилага процедурата по спешност, предвидена в член 13 от Регламент (ЕС) 2021/953.

(13)

Настоящият регламент не засяга решенията на държавите членки относно техните национални кампании за ваксинация.

(14)

За да се осигури достатъчно време за техническото изпълнение на настоящия регламент, на държавите членки следва да се разреши да прилагат до 6 април 2022 г. стандартния срок за приемане, установен с Делегиран регламент (ЕС) 2021/2288, и по отношение на сертификатите, притежавани от лица на възраст под 18 години.

(15)

Предвид неотложния характер на ситуацията, свързана с пандемията от COVID-19, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В точка 1, буква з) от приложението към Регламент (ЕС) 2021/953 се заменя със следното:

„з)

дата на ваксинацията, като се посочва датата на последната получена доза (сертификатите, притежавани от лица на възраст 18 и повече години, в които се посочва, че е завършена основната ваксинационна серия, се приемат само ако са изминали не повече от 270 дни от датата на последната доза от тази серия);“.

Член 2

До 6 април 2022 г. държавите членки могат да прилагат точка 1, буква з) от приложението към Регламент (ЕС) 2021/953, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2021/2288, и по отношение на сертификатите, притежавани от лица на възраст под 18 години.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 211, 15.6.2021 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2021/2288 на Комисията от 21 декември 2021 г. за изменение на приложението към Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на периода на приемане на сертификатите за ваксинация, издадени във формат Цифров COVID сертификат на ЕС, в който се посочва, че е приключена основната ваксинационна серия (ОВ L 458, 22.12.2021 г., стр.459).

(3)  https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-authorisation-booster-doses-comirnaty-12-years-age.

(4)  Решение за изпълнение на Комисията от 28 февруари 2022 г. за изменение на разрешението за търговия при определени условия, предоставено с Решение C (2020) 9598 (final) на „Comirnaty — тоцинмамеран, иРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидна модифицирана)“, лекарствен продукт за хуманна употреба (C (2022) 1351 final).

(5)  https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-considerations-for-booster-doses-in-adolescents-Feb%202022.pdf.

(6)  Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1).


30.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/504 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

От 25 март 2022 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2016/445 относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза (ЕЦБ/2016/4) (ЕЦБ/2022/14)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 4, параграф 3, член 6 и член 9, параграфи 1 и 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (2), и по-специално член 400, параграф 2, член 415, параграф 3, 420, параграф 2, член 428п, параграф 10, член 428р, параграф 2, член 428ар, параграф 10, член 428ас, параграф 2, член 467, параграф 3, член 468, параграф 3 и член 471, параграф 1 от него,

като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции (3), и по-специално член 12, параграф 3, член 23, параграф 2 и член 24, параграфи 4 и 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Законодателството, прието след приемането на Регламент (ЕС) 2016/445 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2016/4) (4), въведе някои нови права на избор и преценка в правото на Съюза и също така измени или заличи някои права на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, които Европейската централна банка (ЕЦБ) упражняваше, в Регламент (ЕС) 2016/445 (ЕЦБ/2016/4). Поради това са необходими последващи изменения на Регламент (ЕС) 2016/445 (ЕЦБ/2016/4), за да бъдат отразени тези промени.

(2)

Освен това съгласно член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/445 (ЕЦБ/2016/4) вътрешногруповите експозиции са освободени от съответните максимални размери на големите експозиции, при условие че кредитните институции отговарят на определени критерии. След приемането на Регламент (ЕС) 2016/445 (ЕЦБ/2016/4) нивото на пруденциалните опасения на ЕЦБ по отношение на счетоводните практики на кредитни институции, включващи субекти, установени в трети държави, се е увеличило. Поради това обхватът на член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/445 (ЕЦБ/2016/4) следва да бъде ограничен до вътрешногруповите експозиции към предприятия, установени в Съюза.

(3)

Член 9, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2016/445 (ЕЦБ/2016/4) следва да бъдат изменени, за да се позволи на кредитните институции, които отговарят на съответните критерии като спазват количествено ограничение на стойността на съответните експозиции, да могат да се възползват от частично освобождаване в допълнение към съществуващото понастоящем пълно освобождаване.

(4)

По отношение на продукти за търговско финансиране, водещи до задбалансови позиции, ЕЦБ счита, че е необходимо да се въведе по-голяма гъвкавост при определянето на ставките за изходящите потоци за целите на член 23, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията (5). Поради това следва да се премахне посочването на стандартизирана ставка от 5 % за изходящите потоци в член 11 от Регламент (ЕС) 2016/445 (ЕЦБ/2016/4). Вместо това, както в случая с другите продукти и услуги, които попадат в обхвата на член 23 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, ЕЦБ следва да определи ставки за изходящите потоци за продукти за търговско финансиране, водещи до задбалансови позиции, като приеме прилаганите от съответната кредитна институция ставки за изходящите потоци или като определи по-висока ставка за изходящите потоци, ограничена до 5 %.

(5)

За да се подкрепи целта за последователно прилагане на пруденциалните изисквания към кредитните институции, следва да се установи обща политика за определяне на основните борсови индекси в държава членка или в трета държава за целите на член 12, параграф 1, буква в), подточка i) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.

(6)

С въвеждането на изискването за отношението на нетно стабилно финансиране (ОНСФ), предвидено в шеста част, дял IV от Регламент (ЕС) № 575/2013, компетентните органи са оправомощени да упражняват няколко нови права на избор и преценка, свързани с изискването за ОНСФ. Поради това Регламент (ЕС) 2016/445 (ЕЦБ/2016/4) следва да бъде съответно изменен.

(7)

За да се подкрепи принципът на равно третиране на кредитните институции, правата на избор и преценка, свързани с прилагането на изискването за ОНСФ от малките и несложни институции, както е описано в шеста част, дял IV, глава 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013, следва да се упражняват по същия начин, както съответните права на избор и преценка, свързани с прилагането на изискването за ОНСФ от други кредитни институции, както е посочено в шеста част, дял IV, глави 1—4 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(8)

Някои фактори възпрепятстваха практическото прилагане на правото на преценка, посочено в член 13 от Регламент (ЕС) 2016/445 (ЕЦБ/2016/4), съгласно което компетентните органи могат да разрешат на институциите да прилагат ставка от 3 % за изходящите потоци по отношение на стабилни влогове на дребно, обхванати от схема за гарантиране на депозитите (СГД), при условие че бъде получено предварително одобрение от Европейската комисия в съответствие с член 24, параграфи 4 и 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61. Необходими са допълнителни данни и анализ, за да се докаже, че нивата на изтегляне при стабилните влогове на дребно, обхванати от СГД, както е посочено в член 24, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, биха били под 3 % по време на всеки период на напрежение в съответствие със сценариите по член 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61. При липсата на такива доказателства и анализ общата политика, разрешаваща прилагането на ставка от 3 % за изходящите потоци, следва да бъде премахната от Регламент (ЕС) 2016/445 (ЕЦБ/2016/4).

(9)

В съответствие с процедурата, предвидена в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, ЕЦБ проведе открита обществена консултация по настоящия регламент.

(10)

Решението на Надзорния съвет на ЕЦБ за одобряване на предложението за приемане на настоящия регламент е взето в съответствие с член 26, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013.

(11)

Поради това Регламент (ЕС) 2016/445 (ЕЦБ/2016/4) следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения

Регламент (ЕС) 2016/445 (ЕЦБ/2016/4) се изменя, както следва:

1)

Член 5 се заличава.

2)

В член 9 параграфи 3—5 се заменят със следното:

„3.   Изброените в член 400, параграф 2, буква в) от Регламент(ЕС) № 575/2013 експозиции на кредитна институция към предприятията, посочени в същата разпоредба, доколкото тези предприятия са установени в Съюза, се освобождават от прилагането на член 395, параграф 1 от посочения регламент, ако са изпълнени условията, предвидени в член 400, параграф 3 от посочения регламент и допълнително уточнени в приложение I към настоящия регламент, и доколкото тези предприятия са обхванати от един и същ надзор на консолидирана основа в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013, Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*1) или еквивалентни действащи стандарти в трета държава, както е уточнено допълнително в приложение I към настоящия регламент.

4.   Експозициите, изброени в член 400, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013, се освобождават от прилагането на член 395, параграф 1 от посочения регламент, ако са изпълнени условията, предвидени в член 400, параграф 3 от посочения регламент и уточнени допълнително в приложение II към настоящия регламент.

5.   Експозициите, изброени в член 400, параграф 2, букви д)—л) от Регламент (ЕС) № 575/2013, се освобождават изцяло, a в случая на член 400, параграф 2, буква и) — до максималния разрешен размер, от прилагането на член 395, параграф 1 от посочения регламент, ако са изпълнени условията, предвидени в член 400, параграф 3 от посочения регламент.

(*1)  Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат и за изменение на Директиви 73/239/ЕИО, 79/267/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО, 93/6/ЕИО и 93/22/ЕИО на Съвета и Директиви 98/78/ЕО и 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1).“."

3)

В глава IV след заглавието „Ликвидност“ се вмъква следното заглавие:

Раздел I

Изискване за ликвидно покритие“.

4)

Членове 10 и 11 се заличават.

5)

Вмъква се следният член 11a:

„Член 11a

Член 12, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 2015/61: определяне на основни борсови индекси в държава членка или трета държава

Следните индекси се определят като основни борсови индекси за целите на определянето на обхвата на акциите, които биха могли да се определят като активи от ниво 2Б съгласно член 12, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61:

а)

индексите, изброени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1646 на Комисията (*2);

б)

всеки основен борсов индекс, който не е включен в буква а), в държава членка или в трета държава, определен като такъв за целите на настоящата подточка от компетентния орган на съответната държава членка или от публичен орган на трета държава;

в)

всеки основен борсов индекс, който не е включен в буква а) или б) и който обхваща водещи дружества в съответната юрисдикция.

(*2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1646 на Комисията от 13 септември 2016 г. за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на основните индекси и признатите борси в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (ОВ L 245, 14.9.2016 г., стр. 5).“."

6)

В глава IV, след член 12 се вмъква следният раздел II:

Раздел II

Отношение на нетно стабилно финансиране (ОНСФ)

член 12a

Член 428п, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013: коефициенти на изисквано стабилно финансиране за задбалансови експозиции

Освен ако ЕЦБ не определи различни коефициенти на изисквано стабилно финансиране, за задбалансовите експозиции в обхвата на член 428п, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013 институциите прилагат към задбалансовите експозиции, които не са посочени в шеста част, дял IV, глава 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013, коефициенти на изисквано стабилно финансиране, съответстващи на ставките за изходящи потоци, които те прилагат за свързани продукти и услуги в контекста на член 23 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 в изискването за ликвидно покритие.

Член 12б

Член 428р, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013: определяне на срока на обременяване с тежести за активи, които са били отделени

Когато активите са отделени в съответствие с член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (*3) и институциите не са в състояние свободно да се разпореждат с такива активи, институции считат тези активи за обременени с тежести за период, съответстващ на срока на задълженията към клиентите на институциите, за които се отнася това изискване за отделяне.

Член 12в

Член 428ар, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013: коефициенти на изисквано стабилно финансиране за задбалансови експозиции

Институции, на които е предоставено разрешение от ЕЦБ да прилагат опростеното изискване за нетно стабилно финансиране, посочено в шеста част, дял IV, глава 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013, следват подхода, посочен в член 12а.

Член 12г

Член 428ас, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013: определяне на срока на обременяване с тежести за активи, които са били отделени

Институции, на които ЕЦБ е дала разрешение за изчисляване на отношението на нетно стабилно финансиране, посочено в шеста част, дял IV, глава 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013, следват подхода, посочен в член 12а.

(*3)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (OВ L 201, 27.7.2012 г, стр. 1).“."

7)

Членове 13—16 се заличават.

8)

Приложение I се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Заключителни разпоредби

Настоящият регламент влиза в сила на петия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено във Франкфурт на Майн на 25 март 2022 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Christine LAGARDE


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 11, 17.1.2015 г., стр. 1.

(4)  Регламент (ЕС) 2016/445 на Европейската централна банка от 14 март 2016 г. относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза (EЦБ/2016/4) (OВ L 78, 24.3.2016 г., стр. 60).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции (ОВ L 11, 17.1.2015 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕС) 2016/445 (ЕЦБ/2016/4) се изменя, както следва:

1.

В параграф 2, буква а) подточка ii) се заменя със следното:

„ii)

вътрешногруповите експозиции са обосновани от структурата и стратегията на финансиране на групата,“.

2.

В параграф 3, буква в) подточка ii) се заменя със следното:

„ii)

вътрешногруповите експозиции са обосновани от структурата и стратегията на финансиране на групата,“.


РЕШЕНИЯ

30.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/16


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/505 НА КОМИСИЯТА

от 23 март 2022 година

относно освобождаванията от антидъмпинговото мито с разширен обхват върху някои велосипедни части с произход от Китайската народна република в съответствие с Регламент (ЕО) № 88/97

(нотифицирано под номер С(2022) 1693)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1), и по-специално член 13, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета от 10 януари 1997 г. за разширяване на обхвата на действие на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 по отношение на велосипедите с произход от Китайската народна република, чрез включване на вноса на някои велосипедни части от Китайската народна република, и за събиране на митото с разширен обхват на действие по отношение на този внос, който е регистриран съгласно Регламент (ЕО) № 703/96 (2), и по-специално член 3 от него,

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/45 на Комисията от 20 януари 2020 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1379 по отношение на въведеното с Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета разширяване на обхвата на наложеното антидъмпингово мито върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република чрез включване на вноса на някои велосипедни части с произход от Китайската народна република (3),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията от 20 януари 1997 г. за разрешаване на освобождаването на вноса на някои велосипедни части с произход от Китайската народна република от разширеното с Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета (4), и по-специално членове 4—7 от него,

след като информира държавите членки,

като има предвид, че:

(1)

По отношение на вноса на основни велосипедни части с произход от Китайската народна република („Китай“) се прилага антидъмпингово мито („митото с разширен обхват“) вследствие на разширяването с Регламент (ЕО) № 71/97 на обхвата на антидъмпинговото мито, наложено върху вноса на велосипеди с произход от Китай.

(2)

Съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 71/97 Комисията е оправомощена да приема необходимите мерки за разрешаване на освобождаването на вноса на основни велосипедни части, при който не се заобикаля антидъмпинговото мито.

(3)

Тези мерки за изпълнение са изложени в Регламент (ЕО) № 88/97 („регламента относно освобождаването“), с който се създава специфичната система за освобождаване.

(4)

Въз основа на това Комисията освободи някои дружества, чиято дейност се състои в сглобяване на велосипеди, от митото с разширен обхват („освободените страни“).

(5)

Както е предвидено в член 16, параграф 2 от регламента относно освобождаването, Комисията впоследствие публикува в Официален вестник на Европейския съюз списъци на освободените страни (5).

(6)

Последното решение за освобождаванията в съответствие с регламента относно освобождаването беше прието на 3 март 2022 г. — Решение за изпълнение (ЕС) 2022/403 на Комисията (6).

(7)

За целите на настоящото решение се прилагат определенията от член 1 от регламента относно освобождаването.

1.   ИСКАНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ

(8)

Между 29 август 2019 г. и 1 юли 2021 г. Комисията получи от страните, посочени в таблици 1 и 2, искания за освобождаване заедно с необходимата информация за определяне на тяхната допустимост в съответствие с член 4 от регламента относно освобождаването.

(9)

На страните, подали искания за освобождаване, беше дадена възможност да направят коментари по заключенията на Комисията относно допустимостта на техните искания.

(10)

В съответствие с член 5, параграф 1 от регламента относно освобождаването, докато се вземе решение по същество по исканията на страните за освобождаване, плащането на митото с разширен обхват по отношение на всякакъв внос на основни велосипедни части, декларирани за допускане за свободно обращение от тези страни, посочени в таблици 1 и 2 по-долу, беше спряно от датата, на която Комисията получи съответните им искания.

2.   РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ

(11)

Разглеждането по същество на искането от страната, посочена в таблица 1, приключи.

Таблица 1

Допълнителен код по ТАРИК

Наименование

Адрес

C527

FIRMA ADAM Adam Ziętek

Muchy 56, 63-524 Czajków, Poland

(12)

В процеса на разглеждане Комисията установи, че стойността на частите с произход от Китай представлява по-малко от 60 % от общата стойност на частите на всички велосипеди, сглобени от страната, посочена в таблица 1.

(13)

Поради това Комисията заключи, че операциите по сглобяване, извършвани от FIRMA ADAM Adam Ziętek, са извън обхвата на член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036.

(14)

По тази причина и в съответствие с член 7, параграф 1 от регламента относно освобождаването страната, посочена в таблица 1, отговаря на условията за освобождаване от митото с разширен обхват.

(15)

В съответствие с член 7, параграф 2 от регламента относно освобождаването то следва да поражда действие от датата на получаване на искането. Митническите задължения по отношение на митото с разширен обхват на страната, подала искане за освобождаване, следва да се считат за нищожни от същата дата.

(16)

Заинтересованата страна беше уведомена за заключенията по същество, които направи Комисията по нейното искане, и ѝ беше дадена възможност да направи коментари по тях.

(17)

Тъй като освобождаването се прилага единствено за страната, изрично посочена в таблица 1, освободената страна следва да уведоми незабавно Комисията (7) за всякакви промени във връзка с това освобождаване (например след промяна на наименованието, правната форма или адреса или след създаване на нови предприятия за сглобяване).

(18)

В случай на промяна на данните освободената страна следва да представи съответната информация, включително относно всякакви промени в дейността си във връзка с операциите по сглобяване. Когато това е целесъобразно, Комисията ще актуализира съответно данните.

3.   СПИРАНЕ НА ПЛАЩАНЕТО НА МИТАТА ЗА СТРАНИТЕ, ЧИИТО ИСКАНИЯ СА В ПРОЦЕС НА РАЗГЛЕЖДАНЕ

(19)

Разглеждането по същество на исканията на страните, посочени в таблица 2, продължава. До вземането на решение по същество по техните искания плащането на митото с разширен обхват за тези страни се спира.

(20)

Тъй като спирането на плащането на митата се отнася единствено за страните, изрично посочени в таблица 2, тези страни следва да уведомят незабавно Комисията (8) за всякакви промени в тези обстоятелства (например след промяна на наименованието, правната форма или адреса или след създаване на нови предприятия за сглобяване).

(21)

В случай на промяна на данните съответната страна следва да представи цялата относима информация, включително относно всякакви промени в дейностите си във връзка с операциите по сглобяване. Когато това е целесъобразно, Комисията ще актуализира данните на тези страни.

Таблица 2

Допълнителен код по ТАРИК

Наименование

Адрес

C557

Berria Bike SL

Calle Blasco de Garay 19, 02600 Villarrobledo, Spain

C559

Northtec sp. z.o.o.

ul. Dworcowa 15a, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Poland

C560

Giant Gyártó Hungary Kft.

Jedlik Ányos utca 1, 3200 Gyöngyös, Hungary

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36 3750-870 Borralha/Águeda, Portugal

C609

Nextbike GmbH

Erich Zeigner Allee 69-73 04229 Leipzig, Germany

C720

Propain Bicycles GmbH

Schachenstraße 39, 88267 Vogt, Germany

4.   АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ НА ОСВОБОДЕНИТЕ СТРАНИ И СТРАНИТЕ СЪС СПРЯНО ПЛАЩАНЕ НА МИТОТО

(22)

Между 31 март 2021 г. и 7 май 2021 г. освободените страни и страните със спряно плащане на митото, посочени в таблица 3, уведомиха Комисията за промени в своите данни (наименование, правна форма и/или адрес). След като провери представената информация, Комисията стигна до заключението, че тези промени не засягат операциите по сглобяване по отношение на условията за освобождаване или спиране на плащането на митото, определени в регламента относно освобождаването.

(23)

Въпреки че няма промяна в освобождаването от антидъмпинговото мито с разширен обхват или спирането на плащането на митото, разрешени по отношение на тези страни в съответствие с член 5, параграф 1 или член 7, параграф 1 от регламента относно освобождаването, позоваванията на тези страни следва да бъдат актуализирани.

Таблица 3

Допълнителен код по ТАРИК

Предишни данни

Промяна

A168

EGC S.r.l.

Via Fontana 18,

45021 Milano, Italy

Адресът на тази освободена страна бе променен, както следва:

Corso Ventidue Marzo 32/1

20135 Milano (MI), Italy

8085

Oxyprod S.r.l.

Via G. Morone 4

20121 Milano (MI). Italy

Наименованието и адресът на тази освободена страна бяха променени, както следва:

Decathlon Produzione Italia S.r.l.

Via Buonarroti 39

20145 Milano (MI), Italy

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios S.A.

Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1° Esq.,

3840-453 Vagos, Portugal

Правната форма и адресът на тази страна със спряно плащане на митото бяха променени, както следва:

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36

3750-870 Borralha/Águeda, Portugal

5.   ИСКАНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ, СЧЕТЕНИ ЗА НЕДОПУСТИМИ

(24)

Страните, посочени в таблица 4, подадоха искания за освобождаване, които бяха счетени за недопустими по смисъла на член 4, параграф 4 от регламента относно освобождаването, тъй като не отговаряха на условията, определени в член 4, параграфи 1 и 2 от него.

Таблица 4

Наименование

Адрес

Bicicletas Mendiz S.A.

Zuazobidea 22, (P.I. Jundiz) - 01015 Vitoria-Gasteiz, Spain

MK Bicycles GmbH

Krugbäckerstrasse 16 - 56424 Mogendorf, Germany

Smart Urban Mobility B.V.

Contactweg 26, 1014BH Amsterdam, The Netherlands

UW Werkmaatschappij B.V.

Postbus 9255, 3506GG Utrecht, The Netherlands

(25)

Страните, посочени в таблица 4, бяха уведомени за заключенията на Комисията и им беше дадена възможност да направят коментари по тях.

(26)

Не бяха получени коментари от UW Werkmaatschappij B.V. и Smart Urban Mobility B.V. относно заключенията на Комисията.

(27)

Bicicletas Mendiz SA и MK Bicycle GmbH направиха коментар, като поискаха от Комисията да преразгледа отхвърлянето въз основа на предоставените от тях допълнителни документи и аргументи.

(28)

След като направи надлежна оценка на съответните документи и аргументи, Комисията стигна до заключението, че допълнителните материали не са могли да подкрепят искането за преразглеждане на оповестените по-рано заключения. Следователно недопустимостта на исканията за освобождаване беше потвърдена.

(29)

Страните бяха съответно информирани и им беше предоставена възможност да представят коментари. Не бяха получени други коментари относно заключенията на Комисията.

6.   СТРАНИ, ЗА КОИТО РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ СЕ ОТТЕГЛЯ

(30)

Между 25 март 2021 г. и 28 октомври 2021 г. Комисията беше уведомена, че двете освободени страни, посочени в таблица 5, са ликвидирали и прекратили дейността си.

(31)

Sachsenring Bike Manufaktur GmbH е ликвидирало и прекратило дейността си на 12 януари 2021 г. поради несъстоятелност, докато Cicli Cinzia srl е прекратило дейността си на 27 януари 2021 г.

(32)

Вследствие на това и в съответствие с принципа на добрата администрация Комисията стигна до заключението, че разрешението за освобождаване, предоставено на Sachsenring Bike Manufaktur GmbH, следва да бъде оттеглено, считано от 12 януари 2021 г., а предоставеното на Cicli Cinzia srl разрешение за освобождаване следва да бъде оттеглено, считано от 27 януари 2021 г.

(33)

Страните, посочени в таблица 5, бяха уведомени за заключенията на Комисията и им беше дадена възможност да направят коментари по тях.

(34)

Не бяха получени коментари от Sachsenring Bike Manufaktur GmbH относно заключенията на Комисията.

(35)

Cicli Cinzia srl направи коментар, като поиска от Комисията да преразгледа оттеглянето на разрешението си за освобождаване.

(36)

След като направи надлежна оценка на искането, Комисията стигна до заключението, че не са представени нови аргументи в подкрепа на преоценката на оповестените по-рано заключения. Поради това оттеглянето на разрешението за освобождаване беше потвърдено и страната беше съответно информирана,

Таблица 5

Допълнителен код по ТАРИК

Наименование

Адрес

8009

Sachsenring Bike Manufaktur GmbH

Kyselhäuser Strasse 23

06526 Sangerhausen, Germany

8066

Cicli Cinzia srl

Via Lombardia 48, Osteria Grande

40060 Castel San Pietro Terme, Italy

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Страната, посочена в таблицата в настоящия член, се освобождава от установеното с Регламент (ЕО) № 71/97 разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито върху велосипедите с произход от Китайската народна република, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета (9), чрез включване на вноса на някои велосипедни части от Китайската народна република.

В съответствие с член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 88/97 освобождаването поражда действие от датата на получаване на искането на страните. Тази дата е посочена в колоната от таблицата, озаглавена „Дата на пораждане на действие“.

Освобождаването се прилага само за страната, изрично посочена в таблицата в настоящия член.

Освободената страна уведомява незабавно Комисията за всякакви промени в своето наименование и адрес, като представя цялата относима информация, по-специално за всякакви промени в дейностите на страната във връзка с операциите по сглобяване по отношение на условията за освобождаване.

Освободена страна

Допълнителен код по ТАРИК

Наименование

Адрес

Дата на пораждане на действие

C527

FIRMA ADAM Adam Ziętek

Muchy 56

63-524 Czajków, Poland

29.8.2019 г.

Член 2

Исканията на страните, посочени в таблицата в настоящия член, са в процес на разглеждане в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 88/97.

Спирането на плащането на антидъмпинговото мито с разширен обхват в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 88/97 поражда действие от датите на получаване на съответните искания на тези страни за спиране. Тези дати са посочени в колоната от таблицата, озаглавена „Дата на пораждане на действие“.

Спирането на плащането се прилага само за страните, чиито искания са в процес на разглеждане и които са изрично посочени в таблицата в настоящия член.

Страните, чиито искания са в процес на разглеждане, уведомяват незабавно Комисията за всякакви промени в операциите си по сглобяване по отношение на условията за спирането и представят на Комисията цялата относима информация като доказателство. Тези промени включват, без това изброяване да е изчерпателно, всякакви промени на наименованието, дейността, правната форма и адреса на страните.

Страни, чиито искания са в процес на разглеждане

Допълнителен код по ТАРИК

Наименование

Адрес

Дата на пораждане на действие

C557

Berria Bike SL

Calle Blasco de Garay 19,

02600 Villarrobledo - Spain

27.7.2020 г.

C559

Northtec sp. z.o.o.

ul. Dworcowa 15a,

43-502 Czechowice-Dziedzice - Poland

27.7.2020 г.

C560

Giant Gyártó Hungary Kft.

Jedlik Ányos utca 1,

3200 Gyöngyös - Hungary

15.7.2020 г.

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36

3750-870 Borralha/Águeda, Portugal

25.9.2020 г.

C609

Nextbike GmbH

Erich Zeigner Allee 69-73

04229 Leipzig, Germany

25.11.2020 г.

C720

Propain Bicycles GmbH

Schachenstraße 39,

88267 Vogt, Germany

1.7.2021 г.

Член 3

Актуализираните данни на освободените страни и страните със спряно плащане на митото, посочени в таблицата в настоящия член, се съдържат в колоната, озаглавена „Нови данни“. Тези актуализации пораждат действие от датите, посочени в колоната от таблицата, озаглавена „Дата на пораждане на действие“.

Съответните допълнителни кодове по ТАРИК, определени преди това за тези освободени страни и страни със спряно плащане на митото и посочени в колоната от таблицата, озаглавена „Допълнителен код по ТАРИК“, остават непроменени.

Освободени страни и страни със спряно плащане на митото, чиито данни се актуализират

Допълнителен код по ТАРИК

Предишни данни

Нови данни

Дата на пораждане на действие

8085

Oxyprod S.r.l.

Via G. Morone 4

20121 Milano (MI), Italy

Decathlon Produzione Italia S.r.l.

Via Buonarroti 39

20145 Milano (MI), Italy

3.6.2015 г. за промяна на наименованието;

20.4.2021 г. за промяна на адреса.

A168

EGC S.r.l.

Via Fontana 18,

Milano 45021 (MI), Italy

EGC S.r.l.

Corso Ventidue Marzo 32/1

20135 Milano (MI), Italy

31.3.2021 г.

C492

MOTOKIT Veiculos e Acessórios S.A.

Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1° Esq.,

3840-453 Vagos, Portugal

MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda

Rua Alto do Vale do Grou 36

3750-870 Borralha/Águeda, Portugal

7.5.2021 г.

Член 4

Исканията за освобождаване, подадени от страните, съответно посочени в таблицата към настоящия член, са недопустими и поради това се отхвърлят в съответствие с член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 88/97.

Тези отхвърляния пораждат действие от датите, посочени в колоната от таблицата, озаглавена „Дата на пораждане на действие“.

Страни, за които искането за освобождаване се отхвърля

Наименование

Адрес

Дата на пораждане на действие

Bicicletas Mendiz S.A.

Zuazobidea 22, (P.I. Jundiz) - 01015 Vitoria-Gasteiz, Spain

5.5.2021 г.

MK Bicycles GmbH

Krugbäckerstrasse 16 - 56424 Mogendorf, Germany

14.6.2021 г.

Smart Urban Mobility B.V.

Contactweg 26, 1014BH Amsterdam, The Netherlands

17.6.2021 г.

UW Werkmaatschappij B.V.

Postbus 9255, 3506GG Utrecht, The Netherlands

12.11.2021 г.

Член 5

Разрешението за освобождаване от плащане на антидъмпинговото мито с разширен обхват се оттегля за страните, посочени в таблицата в настоящия член.

Оттеглянето поражда действие от датата, посочена в колоната от таблицата, озаглавена „Дата на пораждане на действие“.

Страни, за които разрешението за освобождаване се оттегля

Допълнителен код по ТАРИК

Наименование

Адрес

Дата на пораждане на действие

8009

Sachsenring Bike Manufaktur GmbH

Kyselhäuser Strasse 23,

06526 Sangerhausen, Germany

12.1.2021 г.

8066

Cicli Cinzia srl

Via Lombardia 48, Osteria Grande

40060 Castel San Pietro Terme, Italy

27.1.2021 г.

Член 6

Адресати на настоящото решение са държавите членки и страните, посочени в членове 1—5, и то се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 23 март 2022 година.

За Комисията

Valdis DOMBROVSKIS

Изпълнителен заместник-председател


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 16, 18.1.1997 г., стр. 55.

(3)  ОВ L 16, 21.1.2020 г., стр. 7.

(4)  ОВ L 17, 21.1.1997 г., стр. 17.

(5)  ОВ C 45, 13.2.1997 г., стр. 3; ОВ C 112, 10.4.1997 г., стр. 9; ОВ C 220, 19.7.1997 г., стр. 6; ОВ L 193, 22.7.1997 г., стр. 32; ОВ L 334, 5.12.1997 г., стр. 37; ОВ C 378, 13.12.1997 г., стр. 2; ОВ C 217, 11.7.1998 г., стр. 9; ОВ C 37, 11.2.1999 г., стр. 3; ОВ C 186, 2.7.1999 г., стр. 6; ОВ C 216, 28.7.2000 г., стр. 8; ОВ C 170, 14.6.2001 г., стр. 5; ОВ C 103, 30.4.2002 г., стр. 2; ОВ C 35, 14.2.2003 г., стр. 3; ОВ C 43, 22.2.2003 г., стр. 5; ОВ C 54, 2.3.2004 г., стр. 2; ОВ L 343, 19.11.2004 г., стр. 23; ОВ C 299, 4.12.2004 г., стр. 4; ОВ L 17, 21.1.2006 г., стр. 16; ОВ L 313, 14.11.2006 г., стр. 5; ОВ L 81, 20.3.2008 г., стр. 73; ОВ C 310, 5.12.2008 г., стр. 19; ОВ L 19, 23.1.2009 г., стр. 62; ОВ L 314, 1.12.2009 г., стр. 106; ОВ L 136, 24.5.2011 г., стр. 99; ОВ L 343, 23.12.2011 г., стр. 86; ОВ L 119, 23.4.2014 г., стр. 67; ОВ L 132, 29.5.2015 г., стр. 32; ОВ L 331, 17.12.2015 г., стр. 30; ОВ L 47, 24.2.2017 г., стр. 13; ОВ L 79, 22.3.2018 г., стр. 31; ОВ L 171, 26.6.2019 г., стр. 117; ОВ L 138, 30.4.2020 г., стр. 8; ОВ L 158, 20.5.2020 г., стр. 7; ОВ L 325, 7.10.2020 г., стр. 74; ОВ L 140, 23.4.2021 г., стр. 1; ОВ L 83, 10.3.2022 г., стр. 39.

(6)  Решение за изпълнение (ЕС) 2022/403 на Комисията от 3 март 2022 г. за освобождаванията от антидъмпинговото мито с разширен обхват върху някои велосипедни части с произход от Китайската народна република в съответствие с Регламент (ЕО) № 88/97 (ОВ L 83, 10.3.2022 г., стр. 39.)

(7)  На страната се препоръчва да използва следната електронна поща: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

(8)  На страните се препоръчва да използват следната електронна поща: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

(9)  Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета от 8 септември 1993 година (ОВ L 228, 9.9.1993 г., стр. 1).


30.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/24


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2022/506 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2022 година

за актуализиране на приложение А към Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Монако

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Паричното споразумение от 29 ноември 2011 г. между Европейския съюз и Княжество Монако (1), и по-специално член 11, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 11, параграф 2 от Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Монако (наричано по-долу „Паричното споразумение“) от Княжество Монако се изисква да прилага разпоредбите, приети от Френската република, за въвеждане на правните актове на Съюза относно дейността и пруденциалното регулиране на кредитните институции и предотвратяването на системни рискове в системите за плащане и системите за сетълмент на ценни книжа, изброени в приложение А.

(2)

В съответствие с член 11, параграф 3 от Паричното споразумение приложение А към него трябва да бъде изменяно от Комисията след всяко изменение на текстовете на съответните актове и след всеки новоприет от Европейския съюз текст.

(3)

Приети бяха нови текстове от Европейския съюз и бяха извършени промени в текстовете, посочени в приложение А.

(4)

Приложение А към Паричното споразумение следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение А към Паричното споразумение между Европейския съюз и Княжество Монако се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 29 март 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ C 23, 28.1.2012 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ А

 

Законодателство, приложимо към дейността и контрола на кредитните институции и предотвратяването на системни рискове в системите за плащане и системите за сетълмент на ценни книжа

1

Що се отнася до разпоредбите, отнасящи се до кредитните институции:

Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1).

 

изменена с:

2

Директива 2001/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 г. за изменение на директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО и 86/635/ЕИО относно правилата за оценка на годишните счетоводни и консолидираните отчети на някои видове дружества, както и на банките и на някои други финансови институции (ОВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 28).

3

Директива 2003/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2003 г. за изменение на директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО, 86/635/ЕИО и 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните и консолидираните счетоводни отчети на някои видове дружества, банки и други финансови институции и застрахователни предприятия (ОВ L 178, 17.7.2003 г., стр. 16).

4

Директива 2006/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества, Директива 83/349/ЕИО на Съвета относно консолидираните счетоводни отчети, Директива 86/635/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции и Директива 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия (ОВ L 224, 16.8.2006 г., стр. 1).

5

Директива 89/117/ЕИО на Съвета от 13 февруари 1989 г. относно задълженията на клоновете на кредитни институции и на финансови институции, установени в държава членка, чиито главни управления се намират извън тази държава членка, относно публикуването на годишни счетоводни документи (ОВ L 44, 16.2.1989 г., стр. 40).

6

Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45).

 

изменена с:

7

Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 37).

8

Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120).

9

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

10

Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

11

Директива (ЕС) 2019/879 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и на Директива 98/26/ЕО (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 296)и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

12

Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции (ОВ L 125, 5.5.2001 г., стр. 15).

 

изменена с:

13

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

14

Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 г. относно финансовите обезпечения (ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 43).

 

изменена с:

15

Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 37).

16

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

17

Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (ОВ L 22, 22.1.2021 г., стр. 1).

18

Директива 2002/87/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат и за изменение на Директиви 73/239/ЕИО, 79/267/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО, 93/6/ЕИО и 93/22/ЕИО на Съвета и Директиви 98/78/ЕО и 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

 

изменена с:

19

Директива 2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 г. за изменение на директиви 73/239/ЕИО, 85/611/ЕИО, 91/675/ЕИО, 92/49/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и директиви 94/19/ЕО, 98/78/ЕО, 2000/12/ЕО, 2001/34/ЕО, 2002/83/ЕО и 2002/87/ЕО с цел въвеждане на нова организационна структура на комитетите за финансови услуги (ОВ L 79, 24.3.2005 г., стр. 9).

20

Директива 2008/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за изменение на Директива 2002/87/ЕО относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 81, 20.3.2008 г., стр. 40).

21

Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 120).

22

Директива 2011/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО, 2006/48/ЕО и 2009/138/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 113).

23

С изключение на дял V:

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

24

Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64).

25

Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7).

 

изменена с:

26

С изключение на дял V:

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

27

С изключение на дялове III и IV:

Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).

28

Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

 

изменен с:

29

Регламент (ЕС) № 1022/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с предоставянето на конкретни задачи на Европейската централна банка съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 5).

30

Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 34).

31

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

32

Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1).

33

С изключение на дялове III и IV:

Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).

34

Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 1).

35

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

 

изменен с:

36

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

37

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

38

Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

 

изменен с:

39

Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1)

40

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

41

Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1), що се отнася до кредитните институции.

42

Регламент (ЕС) 2019/834 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчитане, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на транзакции, както и изискванията за регистрите на транзакции (ОВ L 141, 28.5.2019 г., стр. 42).

43

Регламент (ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за отчетност и оповестяване и на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

44

Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (ОВ L 22, 22.1.2021 г., стр. 1).

45

Регламент (ЕС) 2021/168 на Европейския парламент и на Съвета от 10 февруари 2021 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на изключването на някои спот валутни бенчмаркове от трети държави и замяната на някои бенчмаркове, чието изготвяне е в процес на прекратяване и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 49, 12.2.2021 г., стр. 6).

46

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

 

изменен с:

47

Регламент (ЕС) 2017/2395 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на преходните мерки за смекчаване на въздействието от въвеждането на МСФО 9 спрямо собствения капитал и за третирането като големи експозиции на някои експозиции в публичния сектор, деноминирани в местната валута на която и да е държава членка (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 27).

48

Регламент (ЕС) 2017/2401 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 1).

49

Регламент (ЕС) 2019/630 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (ОВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 4).

50

Регламент (ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за отчетност и оповестяване и на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 1) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

51

Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 1).

52

Регламент (ЕС) 2020/873 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2020 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 по отношение на някои корекции в отговор на пандемията от COVID-19 (ОВ L 204, 26.6.2020 г., стр. 4).

53

Регламент (ЕС) 2021/558 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с адаптиране на рамката на секюритизaцията с цел подпомагане на икономическото възстановяване в отговор на кризата във връзка с COVID-19 (текст от значение за ЕИП) (OВ L 116, 6.4.2021 г, стp 25).

54

С изключение на дял V:

Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

 

изменена с:

55

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

56

Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 253) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

57

Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64).

58

Директива (ЕС) 2021/338 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2021 г. за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/878 по отношение на тяхното приложение към инвестиционните посредници с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19 (ОВ L 68, 26.2.2021 г., стр. 14).

59

Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити (преработен текст) (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 149).

60

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

 

изменена с:

61

Директива (ЕС) 2017/2399 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност (ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 96).

62

Директива (ЕС) 2019/879 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и на Директива 98/26/ЕО (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 296) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

63

Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64).

64

Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (ОВ L 22, 22.1.2021 г., стр. 1).

65

Що се отнася до разпоредбите, отнасящи се до кредитните институции, и с изключение на членове 34 — 36 и на дял III:

Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (преработен текст) (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349) и свързаните мерки от ниво 2, когато е целесъобразно

 

изменен с:

66

Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

67

Директива (ЕС) 2016/1034 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 8).

68

С изключение на член 64, параграф 5:

Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64).

69

Директива (ЕС) 2019/2177 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2019 г. за изменение на Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОВ L 334, 27.12.2019 г., стр. 155).

70

Директива (ЕС) 2020/1504 на Европейския парламент и на Съвета от 07 октомври 2020 г. за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти (ОВ L 347, 20.10.2020 г., стр. 50).

71

Директива (ЕС) 2021/338 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2021 г. за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/878 по отношение на тяхното приложение към инвестиционните посредници с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19 (ОВ L 68, 26.2.2021 г., стр. 14).

72

Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).

 

изменен с:

73

Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1).

74

Що се отнася до разпоредбите, отнасящи се до кредитните институции:

Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

 

изменен с:

75

Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1).

76

Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 1).

77

Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (ОВ L 22, 22.1.2021 г., стр. 1).

78

Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1), що се отнася до кредитните институции.

 

изменен с:

79

Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (ОВ L 22, 22.1.2021 г., стр. 1)


30.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/33


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2022/507 НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2022 година

за потвърждаване на участието на Ирландия в Регламент (ЕС) 2021/1147 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 4 от него,

като взе предвид нотифицирането от Ирландия на желанието ѝ да приеме и да се обвърже с Регламент (ЕС) 2021/1147 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 г. за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (1),

като има предвид, че:

(1)

С писмо от 7 февруари 2022 г. Ирландия нотифицира официално съгласно член 4 от Протокол № 21 желанието си да приеме и да се обвърже с Регламент (ЕС) 2021/1147.

(2)

Не съществуват условия за участието на Ирландия в Регламент (ЕС) 2021/1147.

(3)

Поради това в съответствие с процедурата, предвидена в член 331, параграф 1 от Договора, Комисията следва да потвърди участието на Ирландия в Регламент (ЕС) 2021/1147,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Участието на Ирландия в Регламент (ЕС) 2021/1147 се потвърждава.

2.   В съответствие с настоящото решение Регламент (ЕС) 2021/1147 се прилага по отношение на Ирландия от 7 февруари 2022 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 29 март 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 251, 15.7.2021 г., стр. 1.


НАСОКИ

30.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/34


НАСОКИ (ЕС) 2022/508 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 25 март 2022 година

за изменение на Насоки (ЕС) 2017/697 на Европейската централна банка относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции (ЕЦБ/2017/9) (ЕЦБ/2022/12)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 6, параграф 1 и член 6, параграф 5, букви а) и в) от него,

като има предвид, че:

(1)

На 4 април 2017 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) прие Насоки (ЕС) 2017/697 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2017/9) (2) (наричани по-долу „Насоките за правата на избор и преценка“), в които установи общи политики за упражняването на някои права на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции. Законодателството, въведено след приемането на Насоките за правата на избор и преценка, измени или заличи някои от правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, които бяха включени в Насоките за правата на избор и преценка. Поради това са необходими някои последващи изменения на Насоките за правата на избор и преценка.

(2)

Що се отнася до ставките за изходящите потоци, които следва да се прилагат за стабилни влогове на дребно, някои фактори възпрепятстваха практическото прилагане на правото на преценка, посочено в член 13 от Регламент (ЕС) 2016/445 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2016/4) (3) и член 7 от Насоките за правата на избор и преценка, съгласно което компетентните органи могат да разрешат на институциите да прилагат ставка от 3 % за изходящите потоци по отношение на стабилни влогове на дребно, обхванати от схема за гарантиране на депозитите (СГД), при условие че бъде получено предварително одобрение от Европейската комисия в съответствие с член 24, параграфи 4 и 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията (4). Необходими са допълнителни данни и анализ, за да се докаже, че нивата на изтегляне при стабилните влогове на дребно, обхванати от СГД, както е посочено в член 24, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, биха били под 3 % по време на всеки период на напрежение в съответствие със сценариите по член 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61. При липсата на такива доказателства и анализ общата политика, разрешаваща прилагането на ставка от 3 % за изходящите потоци, следва да бъде премахната от Регламент (ЕС) 2016/445 и следователно от Насоките за правата на избор и преценка.

(3)

Правото на избор, предоставено на компетентните органи по член 12, параграф 1, буква в), подточка i) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 за определянето на основни борсови индекси за целите на определяне на акциите, които могат да се определят като активи от ниво 2Б в отношението на ликвидно покритие, следва да бъдат упражнявани последователно за значими и по-малко значими институции. Правото на преценка има за цел да осигури, че кредитните институции включват в ликвидния си буфер само акции, включени в индекси, за които може да се приеме пазарна ликвидност на базовите акции. Тъй като нито значимостта, нито размерът на кредитната институция влияе пряко на пазарната ликвидност на базовите акции в съответните индекси, не би било подходящо да се прилага различно третиране за значими и по-малко значими институции.

(4)

Правото на преценка, предоставено на компетентните органи съгласно член 12, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 за дерогация от параграф 1, буква б), подточки ii) и iii) от същия член в случай на кредитни институции, които по силата на устава си не могат, по свързани с вероизповеданието причини, да притежават лихвоносни активи, следва да се упражнява последователно за значими и по-малко значими институции, за да се хармонизират критериите за определяне на активи от ниво 2Б по отношение на корпоративните дългови ценни книжа.

(5)

Правото на преценка, предоставено на компетентните органи съгласно член 428п, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5) във връзка с изискването за отношението на нетно стабилно финансиране (ОНСФ), според което компетентните органи могат да определят коефициентите на изисквано стабилно финансиране, които се прилагат към задбалансови експозиции, които не са посочени другаде в шеста част, дял IV, глава 4 от посочения регламент, следва да бъде упражнявано по последователен начин както за значими, така и за по-малко значими институции. Политиката по отношение на значимите институции свързва коефициентите на изискваното стабилно финансиране в ОНСФ със ставките на изходящите потоци, приложими в отношението на ликвидно покритие (ОЛП), като в същото време оставя гъвкавост за ЕЦБ да определя различни коефициенти на изискваното стабилно финансиране. Този подход постига баланс с оглед на опростяване и пруденциалност между хармонизиране на коефициентите, прилагани за изчисляването на ОНСФ, с коефициентите, определяни за целите на ОЛП, като същевременно позволява различно третиране в случаите, когато това свързване не би отразило правилно свързания с финансирането риск. По отношение на по-малко значимите институции не е необходимо или подходящо отклоняване от този подход, тъй като методологията за прилагане на коефициенти на изисквано стабилно финансиране към тези задбалансови експозиции по принцип не следва да се различава за отделните кредитни институции. Поради същата причина правото на преценка, предоставено на компетентните органи по член 428ар, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с ОНСФ, изчислено съгласно опростения подход, следва да бъде упражнявано по същия начин.

(6)

Правото на преценка, предоставено на компетентните органи по член 428р, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, при което те определят срока на обременяването с тежести по отношение на отделени активи в съответствие с базисната експозиция на тези активи, следва да бъде упражнявано по същия начин за значими и по-малко значими институции. Активи, които са били отделени и с които не може свободно да бъде извършено разпореждане, следва да се считат за обременени за период, съответстващ на срока на задълженията към клиентите на институциите, за които се отнася това изискване за отделяне, и поради това следва да бъдат надлежно финансирани през този период. Тази обосновка се прилага независимо от размера на съответната институция. Правото на преценка, предоставено на компетентните органи по член 428ас, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с ОНСФ, изчислено съгласно опростения подход, следва да бъде упражнявано по същия начин поради същите причини, изложени по-горе, и също така защото липсва разумна обосновка, която би оправдала разлика в подхода по отношение на ОНСФ, изчислено съгласно опростения подход. Разпоредбите за прилагане на правата на избор и преценка по отношение на освобождаването на вътрешногруповите експозиции от прилагането на максималните размери на големите експозиции, посочени в член 400, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, в настоящите насоки следва да бъдат изменени и прилагани последователно за значими и по-малко значими институции. След приемането на Регламент (ЕС) 2016/445 (ЕЦБ/2016/4) нивото на пруденциалните опасения на ЕЦБ по отношение на счетоводните практики на кредитни институции, включващи субекти, установени в трети държави, се е увеличило. Поради това обхватът на това право на избор следва да бъде ограничен до вътрешногруповите експозиции към предприятия, установени в Съюза, в резултат на което вътрешногруповите експозиции към предприятия в трети държави могат да бъдат освободени от съответните максимални размери на големите експозиции само след предварителна надзорна оценка за всеки отделен случай.

(7)

Освен това Насоките за правата на избор и преценка следва да бъдат изменени, за да се позволи на кредитните институции, които отговарят на съответните критерии като спазват количествено ограничение на стойността на съответните експозиции, да могат да се възползват от частично освобождаване в допълнение към съществуващото понастоящем пълно освобождаване. Подобно разширено прилагане на правото на преценка следва да допринесе за поддържането на равнопоставеност за кредитните институции в участващите държави членки, както и да се ограничат рисковете от концентрация, които възникват от конкретни експозиции, и да гарантира прилагането в единния надзорен механизъм на еднакви минимални стандарти.

(8)

Поради това Насоки (ЕС) 2017/697 (ЕЦБ/2017/9) следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Изменения

Насоки (ЕС) 2017/697 (ЕЦБ/2017/9) се изменят, както следва:

1.

Член 5 се заличава.

2.

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Член 400, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013: изключения

НКО упражняват правото на избор във връзка с изключенията, предвидени в член 400, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, по отношение на по-малко значимите институции в съответствие с настоящия член и приложенията.

а)

Експозициите, изброени в член 400, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013 се освобождават от прилагането на член 395, параграф 1 от посочения регламент за 80 % от номиналната стойност на обезпечените облигации, ако са изпълнени условията, предвидени в член 400, параграф 3 от посочения регламент.

б)

Експозициите, изброени в член 400, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 се освобождават от прилагането на член 395, параграф 1 от посочения регламент за 80 % от стойността на експозицията, ако са изпълнени условията, предвидени в член 400, параграф 3 от посочения регламент.

в)

Изброените в член 400, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013 експозиции на кредитна институция към предприятията, посочени в същата разпоредба, доколкото тези предприятия са установени в Съюза, се освобождават от прилагането на член 395, параграф 1 от посочения регламент, ако са изпълнени условията, предвидени в член 400, параграф 3 от посочения регламент и допълнително уточнени в приложение I към настоящите насоки, и доколкото тези предприятия са обхванати от един и същ надзор на консолидирана основа в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013, Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*1) или еквивалентни действащи стандарти в трета държава, както е уточнено допълнително в приложение I към настоящите насоки.

г)

Експозициите, изброени в член 400, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013, се освобождават от прилагането на член 395, параграф 1 от посочения регламент, ако са изпълнени условията, предвидени в член 400, параграф 3 от посочения регламент и уточнени допълнително в приложение II към настоящите насоки.

д)

Експозициите, изброени в член 400, параграф 2, букви д)—л) от Регламент (ЕС) № 575/2013, се освобождават изцяло, a в случая на член 400, параграф 2, буква и) — до максималния разрешен размер, от прилагането на член 395, параграф 1 от посочения регламент, ако са изпълнени условията, предвидени в член 400, параграф 3 от посочения регламент.

е)

НКО изискват от по-малко значимите институции да оценяват дали са изпълнени условията, посочени в член 400, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и в съответното приложение към настоящите насоки, което се прилага към съответната експозиция. НКО може по всяко време да провери тази оценка и да поиска от кредитните институции да представят за целта предвидената в съответното приложение документация.

ж)

Настоящият член се прилага само ако съответната държава членка не е упражнила правото на избор съгласно член 493, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 да предостави пълно или частично освобождаване за конкретната експозиция.

(*1)  Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат и за изменение на Директиви 73/239/ЕИО, 79/267/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО, 93/6/ЕИО и 93/22/ЕИО на Съвета и Директиви 98/78/ЕО и 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1).“."

3.

Член 7 се заличава.

4.

В раздел IV след заглавието „Ликвидност“ се вмъкват следните заглавия и членове 7а—7е:

„Член 7а

Член 12, параграф 1, буква в), подточка i) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61: отношение на ликвидно покритие — определяне на основни борсови индекси в държава членка или трета държава

НКО считат, че следните индекси се определят като основни борсови индекси за целите на определянето на обхвата на акциите, които биха могли да се определят като активи от ниво 2Б съгласно член 12, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията (*2):

i)

индексите, изброени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1646 на Комисията (*3);

ii)

всеки основен борсов индекс, който не е включен в подточка i), в държава членка или в трета държава, определен като такъв за целите на настоящата подточка от компетентния орган на съответната държава членка или от публичен орган на трета държава;

iii)

всеки основен борсов индекс, който не е включен в подточка i) или ii) и който обхваща водещи дружества в съответната юрисдикция.

Член 7б

Член 12, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61: отношение на ликвидно покритие — активи от ниво 2Б

1.   НКО позволяват на по-малко значими институции, които в съответствие с устава си не могат по причини, свързани с вероизповеданието, да притежават лихвоносни активи, да включат корпоративни дългови ценни книжа като активи от ниво 2Б в съответствие с всички условия, посочени в член 12, параграф 1, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.

2.   НКО могат периодично да преразглеждат изискването по параграф 1 и да позволяват освобождаване от член 12, параграф 1, буква б), подточки ii) и iii) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, ако са изпълнени условията в член 12, параграф 3 от посочения делегиран регламент.

Член 7в

Член 428п, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013: ОНСФ — коефициенти на изисквано стабилно финансиране за задбалансови експозиции

Освен ако не определят различни коефициенти на изисквано стабилно финансиране, за задбалансовите експозиции в обхвата на член 428п, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013 НКО изискват от по-малко значимите институции да прилагат към задбалансовите експозиции, които не са посочени в шеста част, дял IV, глава 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013, коефициенти на изисквано стабилно финансиране, съответстващи на ставките за изходящи потоци, които те прилагат за свързани продукти и услуги в контекста на член 23 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 в изискването за ликвидно покритие.

Член 7г

Член 428р, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013: ОНСФ — определяне на срока на обременяване с тежести за активи, които са били отделени

Когато активите са отделени в съответствие с член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (*4) и институциите не са в състояние свободно да се разпореждат с такива активи, НКО изискват от по-малко значимите институции да считат тези активи за обременени с тежести за период, съответстващ на срока на задълженията към клиентите на институциите, за които се отнася това изискване за отделяне.

Член 7д

Член 428ар, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013: ОНСФ — коефициенти на изисквано стабилно финансиране за задбалансови експозиции

НКО изискват от по-малко значимите институции, за които е предоставено разрешение да прилагат опростеното изискване за нетно стабилно финансиране, посочено в шеста част, дял IV, глава 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013, да следват подхода, посочен в член 7в.

Член 7е

Член 428ас, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013: ОНСФ — определяне на срока на обременяване с тежести за активи, които са били отделени

НКО изискват от по-малко значимите институции, за които е предоставено разрешение да изчисляват опростеното отношение на нетно стабилно финансиране, посочено в шеста част, дял IV, глава 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013, да следват подхода, посочен в член 7г.

(*2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции (ОВ L 11, 17.1.2015 г., стр. 1)."

(*3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1646 на Комисията от 13 септември 2016 г. за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на основните индекси и признатите борси в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (ОВ L 245, 14.9.2016 г., стр. 5)."

(*4)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).“."

5.

Член 8 се заличава.

6.

Приложение I се изменя в съответствие с приложение I към настоящите насоки.

7.

Приложение II се добавя в съответствие с приложение II към настоящите насоки.

Член 2

Заключителни разпоредби

Действие и изпълнение

Настоящите насоки пораждат действие в деня след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз.

НКО са длъжни да изпълняват настоящите насоки от 1 октомври 2022 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 25 март 2022 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Christine LAGARDE


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  Насоки (ЕС) 2017/697 на Европейската централна банка от 4 април 2017 г. относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции (ЕЦБ/2017/9) (OВ L 101, 13.4.2017 г., стр. 156)

(3)  Регламент (ЕС) 2016/445 на Европейската централна банка от 14 март 2016 г. относно упражняването на правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза (ЕЦБ/2016/4) (ОВ L 78, 24.3.2016 г., стр. 60).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции (ОВ L 11, 17.1.2015 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложението към Насоки (ЕС) 2017/697 (ЕЦБ/2017/9) се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Условия за оценка на освобождаване от максималния размер на големите експозиции в съответствие с член 400, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и член 6, буква в) от настоящите насоки

1.   

Настоящото приложение се прилага по отношение на освобождавания от максималния размер на големите експозиции съгласно член 6, буква в) от настоящите насоки. За целите на член 6, буква в) третите държави, изброени в приложение I към Решение за изпълнение 2014/908/ЕС на Комисията (*1), се считат за равностойни.

2.   

НКО изискват от по-малко значимите институции да вземат предвид следните критерии, когато оценяват дали експозиция съгласно член 400, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013 отговаря на условията за освобождаване от максималния размер на големите експозиции в съответствие с член 400, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013:

а)

за целите на оценката относно това дали специфичното естество на експозицията, контрагентът или връзката между кредитната институция и контрагента премахват или намаляват риска от експозицията съгласно предвиденото в член 400, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013, по-малко значимите институции трябва да вземат предвид дали:

i)

условията, предвидени в член 113, параграф 6, букви б), в) и д) от Регламент (ЕС) № 575/2013, са изпълнени, и по-специално дали контрагентът подлежи на същите процедури за оценка, измерване и контрол на риска като кредитната институция и дали информационните системи са интегрирани или поне напълно си съответстват. Освен това те трябва да вземат предвид дали са налице настоящи или очаквани съществени, практически или правни пречки, които биха възпрепятствали навременното изплащане на експозицията от контрагента на кредитната институция извън случаите на възстановяване или преструктуриране, когато трябва да се прилагат ограниченията съгласно Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (*2),

ii)

вътрешногруповите експозиции са обосновани от структурата и стратегията на финансиране на групата,

iii)

процесът, съгласно който се взема решение за одобрение на експозиция към вътрешногрупов контрагент, и приложимият към тези експозиции процес за извършване на наблюдение и преглед на индивидуално и консолидирано равнище, ако е приложимо, са сходни с процесите, прилагани спрямо кредитирането към трети лица,

iv)

процедурите за управление на риска, информационната система и вътрешното отчитане в кредитната институция ѝ дават възможност непрекъснато да проверява и осигурява съответствието на големите експозиции към група предприятия със стратегията ѝ за риск на равнището на правния субект и на консолидирано равнище, ако е приложимо;

б)

за целите на оценката относно това дали, съгласно член 400, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, по отношение на остатъчния риск от концентрация могат да се предприемат други мерки, които са също толкова ефективни като правилата, процесите и механизмите, предвидени в член 81 от Директива 2013/36/ЕС, по-малко значимите институции трябва да вземат предвид дали:

i)

кредитната институция разполага със солидни процеси, процедури и механизми за контрол на индивидуално и консолидирано равнище, ако е приложимо, за да осигури, че прилагането на освобождаване няма да доведе до риск от концентрация, който не е включен в стратегията ѝ за риск и противоречи на принципите за добро вътрешно управление на ликвидността в рамките на групата,

ii)

кредитната институция формално е разгледала риска от концентрация, който произлиза от вътрешногрупови експозиции, като част от рамката си за цялостна оценка на риска,

iii)

кредитната институция разполага с рамка за контрол на риска на равнището на правния субект и на консолидирано равнище, ако е приложимо, чрез която се наблюдават по адекватен начин предложените експозиции,

iv)

възникващият риск от концентрация е или ще бъде ясно установен във вътрешния анализ на адекватността на капитала (ВААК) на кредитната институция и ще бъде активно управляван. Правилата, процесите и механизмите за управление на риска от концентрация ще бъдат оценени по време на процеса по надзорен преглед и оценка,

v)

налице са доказателства, че управлението на риска от концентрация е в съответствие с плана за възстановяване на групата.

3.   

За целите на проверката за изпълнение на предвидените в параграфи 1 и 2 условия НКО могат да поискат от по-малко значимите институции да представят следната документация:

а)

писмо, подписано от законния представител на кредитната институция с одобрението на ръководния орган, в което се посочва, че кредитната институция отговаря на всички условия за освобождаване, предвидени в член 400, параграф 2, буква в) и член 400, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

б)

правно становище, издадено или от външно независимо трето лице, или от вътрешен правен отдел и одобрено от ръководния орган, в което се доказва, че няма пречки, произтичащи от приложими разпоредби, включително фискални, или от обвързващи споразумения, които биха възпрепятствали навременното изплащане на експозиции от контрагента на кредитната институция;

в)

изявление, подписано от законния представител и одобрено от ръководния орган, в което се заявява, че:

i)

няма практически пречки, които биха възпрепятствали навременното изплащане на експозиции от контрагента на кредитната институция,

ii)

вътрешногруповите експозиции са обосновани от структурата и стратегията на финансиране на групата,

iii)

процесът, съгласно който се взема решение за одобрение на експозиция към вътрешногрупов контрагент, и приложимият към тези експозиции процес за извършване на наблюдение и преглед на равнището на правния субект и на консолидирано равнище са сходни с процесите, прилагани спрямо кредитирането към трети лица,

iv)

рискът от концентрация, който произлиза от вътрешногрупови експозиции, е разгледан като част от рамката на кредитната институция за цялостна оценка на риска;

г)

документация, подписана от законния представител на кредитната институция и одобрена от ръководния ѝ орган, с която се удостоверява, че процедурите на кредитната институция за оценка, измерване и контрол на риска са същите като тези на контрагента и че процедурите за управление на риска, информационната система и вътрешното отчитане в кредитната институция дават възможност на ръководния ѝ орган непрекъснато да наблюдава равнището на голямата експозиция и съвместимостта ѝ със стратегията на кредитната институция за риска на равнището на правния субект и на консолидирано равнище, ако е приложимо, и с принципите за добро вътрешно управление на ликвидността в рамките на групата;

д)

документация, с която се доказва, че с ВААК ясно е установен рискът от концентрация, който произлиза от големите вътрешногрупови експозиции, и че този риск е активно управляван;

е)

документация, с която се доказва, че управлението на риска от концентрация е в съответствие с плана за възстановяване на групата.


(*1)  Решение за изпълнение 2014/908/ЕС на Комисията от 12 декември 2014 г. относно равностойността на надзорните и регулаторните изисквания на някои трети държави и територии за целите на третирането на експозиции съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 155).

(*2)  Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Към Насоки (ЕС) 2017/697 (ЕЦБ/2017/9) се добавя следното приложение:

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Условия за оценка на освобождаване от максималния размер на големите експозиции в съответствие с член 400, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и член 6, буква г) от настоящите насоки

1.   

НКО изискват от по-малко значимите институции да вземат предвид следните критерии, когато оценяват дали експозиция съгласно член 400, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 отговаря на условията за освобождаване от максималния размер на големите експозиции в съответствие с член 400, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013:

а)

за целите на оценката относно това дали специфичното естество на експозицията, регионалният или централният орган или връзката между кредитната институция и регионалния и централния орган премахват или намаляват риска от експозицията съгласно предвиденото в член 400, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013, по-малко значимите институции трябва да вземат предвид дали:

i)

са налице настоящи или очаквани съществени, практически или правни пречки, които биха възпрепятствали навременното изплащане на експозицията от контрагента на кредитната институция извън случаите на възстановяване или преструктуриране, когато трябва да се прилагат ограниченията съгласно Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета,

ii)

предложените експозиции са в съответствие с обичайната търговска дейност на кредитната институция и с бизнес модела ѝ или са обосновани от структурата на финансиране на мрежата,

iii)

процесът, съгласно който се взема решение за одобрение на експозиция към централен орган на кредитната институция, и приложимият към тези експозиции процес за извършване на наблюдение и преглед на индивидуално и консолидирано равнище, ако е приложимо, са сходни с процесите, прилагани спрямо кредитирането към трети лица,

iv)

процедурите за управление на риска, информационната система и вътрешното отчитане в кредитната институция ѝ дават възможност непрекъснато да проверява и осигурява съвместимостта на големите експозиции към регионалния или централния ѝ орган със стратегията ѝ за риска;

б)

за целите на оценката относно това дали, съгласно член 400, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, по отношение на остатъчния риск от концентрация могат да се предприемат други мерки, които са също толкова ефективни като правилата, процесите и механизмите, предвидени в член 81 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (*1), по-малко значимите институции трябва да вземат предвид дали:

i)

кредитната институция разполага със солидни процеси, процедури и механизми за контрол, за да осигури, че прилагането на освобождаване няма да доведе до риск от концентрация, който не е включен в стратегията ѝ за риск,

ii)

кредитната институция формално е разгледала риска от концентрация, който произлиза от експозиции към регионалния или централния ѝ орган, като част от рамката си за цялостна оценка на риска,

iii)

кредитната институция разполага с рамка за контрол на риска, чрез която се наблюдават по адекватен начин предложените експозиции,

iv)

възникващият риск от концентрация е или ще бъде ясно установен във вътрешния анализ на адекватността на капитала (ВААК) на кредитната институция и ще бъде активно управляван. Правилата, процесите и механизмите за управление на риска от концентрация ще бъдат оценени по време на процеса по надзорен преглед и оценка.

2.   

Освен предвидените в параграф 1 условия НКО изискват от по-малко значимите институции да вземат предвид за целите на оценката на това дали регионалният или централният орган, с който кредитната институция е свързана в мрежа, отговаря за паричните клирингови операции, предвидени в член 400, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013, дали вътрешните правила или устав на регионалния или централния орган изрично съдържат такива отговорности, включително, но не само, следните:

а)

пазарно финансиране за цялата мрежа;

б)

извършване на клиринг на ликвидност в рамките на мрежата в обхвата на член 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

в)

предоставяне на ликвидност на свързани кредитни институции;

г)

изтегляне на излишната ликвидност на свързаните кредитни институции.

3.   

За целите на проверката за изпълнение на предвидените в параграфи 1 и 2 условия НКО могат да поискат от по-малко значимите институции да представят следната документация:

а)

писмо, подписано от законния представител на кредитната институция с одобрението на ръководния орган, в което се посочва, че кредитната институция отговаря на всички условия, предвидени в член 400, параграф 2, буква г) и член 400, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, за да може да бъде предоставено освобождаване;

б)

правно становище, издадено или от външно независимо трето лице, или от вътрешен правен отдел и одобрено от ръководния орган, в което се доказва, че няма пречки, произтичащи от приложими разпоредби, включително фискални, или от обвързващи споразумения, които биха възпрепятствали навременното изплащане на експозиции от регионален или централен орган на кредитната институция;

в)

изявление, подписано от законния представител и одобрено от ръководния орган, в което се заявява, че:

i)

няма практически пречки за навременното изплащане на експозиции от регионален или централен орган на кредитната институция,

ii)

експозициите към регионалния или централния орган са обосновани от структурата на финансиране на мрежата,

iii)

процесът, съгласно който се взема решение за одобрение на експозиция към регионален или централен орган, и приложимият към тези експозиции процес за извършване на наблюдение и преглед на равнището на правния субект и на консолидирано равнище са сходни с процесите, прилагани спрямо кредитирането към трети лица,

iv)

рискът от концентрация, който произлиза от експозиции към регионален или централен орган, е разгледан като част от рамката на кредитната институция за цялостна оценка на риска;

г)

документация, подписана от законния представител на кредитната институция и одобрена от ръководния ѝ орган, с която се удостоверява, че процедурите на кредитната институция за оценка, измерване и контрол на риска са същите като тези на регионалния или централния орган и че процедурите за управление на риска, информационната система и вътрешното отчитане в кредитната институция дават възможност на ръководния ѝ орган непрекъснато да наблюдава равнището на голямата експозиция и съвместимостта ѝ със стратегията на кредитната институция за риска на равнището на правния субект и на консолидирано равнище, ако е приложимо, и с принципите за добро вътрешно управление на ликвидността в рамките на мрежата;

д)

документация, с която се доказва, че с ВААК ясно е установен рискът от концентрация, който произлиза от големите експозиции към регионалния или централния орган, и че този риск е активно управляван;

е)

документация, с която се доказва, че управлението на риска от концентрация е в съответствие с плана за възстановяване на мрежата.


(*1)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).“