ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 087I

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
15 март 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/427 на Съвета от 15 март 2022 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

1

 

*

Регламент (ЕС) 2022/428 на Съвета от 15 март 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

13

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2022/429 на Съвета от 15 март 2022 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

44

 

*

Решение (ОВППС) 2022/430 на Съвета от 15 март 2022 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

56

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

15.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 87/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/427 НА СЪВЕТА

от 15 март 2022 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 269/2014.

(2)

Съюзът остава непоколебим в подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

(3)

На 24 февруари 2022 г. президентът на Руската федерация обяви военна операция в Украйна и руските въоръжени сили нападнаха Украйна. Това нападение представлява грубо нарушение на териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

(4)

В заключенията си от 24 февруари 2022 г. Европейският съвет осъди по възможно най-категоричен начин непровокираната и неоправдана военна агресия на Руската федерация срещу Украйна. С незаконните си военни действия Русия грубо нарушава международното право и принципите на Устава на Организацията на обединените нации и подкопава европейската и световната сигурност и стабилност. Европейският съвет постигна съгласие по допълнителни ограничителни мерки, които ще доведат до широкообхватни и тежки последици за Русия заради нейните действия, в тясно сътрудничество с партньорите и съюзниците на Съюза.

(5)

На 25 февруари 2022 г. Съветът прие Регламент (ЕС) 2022/330 (2), с който се изменят критериите за включване в списъка, така че да бъдат обхванати лица и образувания, които подкрепят и извличат ползи от правителството на Руската федерация, лица и образувания, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация, както и физически или юридически лица, свързани с включените в списъка лица или образувания.

(6)

Предвид сериозната обстановка Съветът смята, че в съдържащия се в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 списък на лица, образувания и органи, за които се прилагат ограничителни мерки, следва да бъдат добавени 15 лица и 9 образувания.

(7)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 март 2022 година.

За Съвета

Председател

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6.

(2)  Регламент (ЕС) 2022/330 на Съвета от 25 февруари 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (OВ L 51, 25.2.2022 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следните лица и образувания се добавят в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, поместен в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014:

Лица

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

„879

Roman Arkadyevich ABRAMOVICH (на руски: Роман Аркадьевич Абрамович)

Олигарх, близък до Владимир Путин. Основен акционер на Evraz. Бивш губернатор на Чукотка.

Дата на раждане: 24.10.1966 г.

Място на раждане: Саратов, Руска федерация

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Свързани лица: Владимир Путин

Свързани образувания: Chelsea F.C., Evraz Group SA, LLC Evraz Holding, Millhouse Capital.

Роман Абрамович е руски олигарх, който има дългогодишни и близки връзки с Владимир Путин. Той е имал привилегирован достъп до президента и е поддържал много добри отношения с него. Тази връзка с руския лидер му помогна да запази огромното си богатство. Той е основен акционер на стоманодобивната група Evraz, която е един от най-големите данъкоплатци в Русия.

Следователно той се възползва от вземащите решения лица в Русия, отговорни за анексирането на Крим или за дестабилизирането на Украйна. Наред с това той е един от видните руски бизнесмени, осъществяващи дейност в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

15.3.2022 г.

880

German Borisovich KHAN (на руски: Герман Борисович Хан)

Олигарх, близък до Владимир Путин. Един от основните акционери на Alfa Group.

Дата на раждане: 24.10.1961 г.

Място на раждане: Киев, Украйна

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Свързани лица: Владимир Путин, Михаил Фридман, Пëтр Авен, Алексей Кузьмичëв

Свързани образувания: Alfa Group, Alfa Bank

Герман Хан е основен акционер на конгломерата Alfa Group, който включва Alfa Bank — един от най-големите данъкоплатци в Русия. Смята се, че той е една от най-влиятелните личности в Русия. Подобно на други собственици на Alfa Bank (Михаил Фридман и Пëтр Авен), той поддържа близки отношения с Владимир Путин, като двамата продължават да си правят взаимно значителни услуги. Собствениците на Alfa Group извличат търговски и правни облаги от тези отношения. Най-голямата дъщеря на Владимир Путин Мария е ръководила благотворителен проект Alfa-Endo, който е бил финансиран от Alfa Bank. Владимир Путин награждава лоялността на Alfa Group към руските власти, като предоставя политическа помощ за чуждестранните инвестиционни планове на Alfa Group.

Следователно той активно осигурява материална или финансова подкрепа на вземащите решения лица в Русия, отговорни за анексирането на Крим или дестабилизирането на Украйна, и извлича ползи от тези вземащи решения лица. Наред с това той е един от видните руски бизнесмени, осъществяващи дейност в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

15.3.2022 г.

881

Viktor Filippovich RASHNIKOV (на руски: Виктор Филиппович Рашников)

Олигарх. Собственик, председател на съвета на директорите и председател на комитета за стратегическо планиране на Магнитогорския металургичен комбинат (ММК).

Дата на раждане: 3.10.1948 г.

Място на раждане: Магнитогорск, Руска федерация

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Свързани образувания: Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).

Виктор Рашников е виден руски олигарх, който е собственик и председател на съвета на директорите на Магнитогорския металургичен комбинат (ММК). ММК е един от най-големите данъкоплатци в Русия. Данъчната тежест върху дружеството се е увеличила напоследък, което е довело до значително по-високи постъпления в руския държавен бюджет.

Следователно той е виден руски бизнесмен, осъществяващ дейност в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

15.3.2022 г.

882

Alexey Viktorovich KUZMICHEV (на руски: Алексей Викторович Кузьмичёв)

Олигарх, близък до Владимир Путин. Един от основните акционери на Alfa Group.

Дата на раждане: 15.10.1962 г.

Място на раждане: Киров, Руска федерация

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Свързани лица: Владимир Путин, Михаил Фридман, Пëтр Авен, Герман Хан

Свързани образувания: Alfa Group, Alfa Bank

Алексей Кузьмичёв е основен акционер на конгломерата Alfa Group, който включва Alfa Bank — един от най-големите данъкоплатци в Русия. Смята се, че той е една от най-влиятелните личности в Русия. Той има добре установени връзки с руския президент. Най-голямата дъщеря на Владимир Путин Мария е ръководила благотворителен проект Alfa-Endo, който е бил финансиран от Alfa Bank. Владимир Путин награждава лоялността на Alfa Group към руските власти, като предоставя политическа помощ за чуждестранните инвестиционни планове на Alfa Group.

Следователно той активно осигурява материална или финансова подкрепа на вземащите решения лица в Русия, отговорни за анексирането на Крим или дестабилизирането на Украйна, и извлича ползи от тези вземащи решения лица. Наред с това той е виден руски бизнесмен, осъществяващ дейност в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

15.3.2022 г.

883

Alexander Alexandrovich MIKHEEV (на руски: Александр Александрович Михеев)

Главен изпълнителен директор на JSC Rosoboronexport

Дата на раждане: 18.11.1961 г.

Място на раждане: Москва, Руска федерация

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Свързани лица: Сергей Чемезов

Свързани образувания: Rosoboronexport, Rostec, Федерална служба за военно-техническо сътрудничество

Александр Михеев е главен изпълнителен директор на Rosoboronexport – единственият официален държавен посредник на Русия за износ и внос на изделия, технологии и услуги за военна и двойна употреба. Rosoboronexport е дъщерно дружество на Rostec която е държавна корпорация, която упражнява надзор над научноизследователска и развойна дейност в областта на военните технологии и притежава няколко производствени мощности, които имат ключова роля за внедряването на тези технологии на операциите на бойното поле. Продажбите на оръжие са важен източник на приходи за руското правителство. Те се използват и за реализиране на напредък по икономическите и стратегическите цели на Русия. В периода 2000 – 2020 г. Rosoboronexport продава на чуждестранни клиенти оръжия на стойност 180 млрд. щатски долара.

Следователно той е виден бизнесмен, осъществяващ дейност в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

15.3.2022 г.

884

Alexander Nikolayevich SHOKHIN (на руски: Александр Николаевич ШОХИН)

Председател на Руския съюз на индустриалците и предприемачите

Заместник-председател на съвета на директорите на Mechel PAO

Член на бюрото на Висшия съвет на политическата партия „Единна Русия“

Дата на раждане: 25.12.1951 г.

Място на раждане: Савинское, Кириловски район, Руска федерация

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Александр Николаевич Шохин е председател на Руския съюз на индустриалците и предприемачите – лобистка група, която защитава интересите на бизнеса в Русия. Освен това той е заместник-председател на съвета на директорите на Mechel PAO – едно от водещите руски миннодобивни и металургични предприятия, което е източник на приходи за правителството на Руската федерация.

След анексирането на Крим от Русия Шокин публично заявява, че е необходимо повече руски инвестиции да се насочат към Крим, за да се преодолее евентуалната икономическа блокада на Запада. На 24 февруари 2022 г. Шокин присъства на среща на олигарсите с Владимир Путин в Кремъл, на която се обсъжда въздействието на курса на действие след налагането на санкциите от Запада. Фактът, че е поканен да присъства на тази среща, показва, че той е член на вътрешния кръг от олигарси, близки до Владимир Путин и че подкрепя или изпълнява действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

15.3.2022 г.

 

 

 

Това показва също и че той е един от видните бизнесмени, осъществяващи дейност в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Русия, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

 

885

Andrey Valerievich RYUMIN (на руски: Андрей Валерьевич Рюмин)

Изпълнителен директор на Rosseti PJSC (известна по-рано, до август 2014 г., като Russian Grids), председател на съвета на директорите

Дата на раждане: 12.6.1980 г.

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Андрей Рюмин, изпълнителен директор на Rosseti PJSC, дружество, контролирано от руската държава, което е оператор на енергийни мрежи, предоставя технологични услуги за свързване и услуги за пренос и разпределение на електроенергия в Русия.

Rosseti PJSC изгражда подстанция „Пристанище“, която осигурява железопътната тяга на Кримския мост и захранва сухата товарна част на морското пристанище на Таман, както и магистралите, по-специално магистралата M25 Новоросийск-Керченски проток.

15.3.2022 г.

 

 

 

На 24 февруари 2022 г. Рюмин присъства на среща на олигарсите с Владимир Путин в Кремъл, на която се обсъжда въздействието на курса на действие след налагането на санкциите от Запада. Фактът, че е поканен да присъства на тази среща, показва, че той е член на вътрешния кръг от олигарси, близки до Владимир Путин и че подкрепя или изпълнява действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

 

Това показва, че той е един от водещите бизнесмени, осъществяващи дейност в икономически сектор, който осигурява значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

886

Armen Sumbatovich GASPARYAN (на руски: Армен Сумбатович ГAСПАРЯН)

Публицист, пропагандатор, член на управителния съвет на „Русия днес“

Дата на раждане: 4.7.1975 г.

Място на раждане: Москва Руска федерация

Гражданство: руско

Армен Гaспарян води собствено предаване „Наблюдение“ за руската информационна агенция „Спутник“ и радиопредаване по радиостанция „Вести ФМ“. Освен това той публикува книги и аудиокниги и участва като експерт в радиопредаването „Пълен контакт“ на друг пропагандатор Владимир Соловьов.

Гaспарян постоянно разпространява послания в съответствие с пропагандата на Кремъл. Използва логически заблуди като обяснение на международни въпроси, отрича украинския суверенитет над Крим и защитава действията на Русия в Керченския проток при пленяването на украински кораб.

15.3.2022 г.

 

 

Пол: мъжки

Той продължава да публикува проруска пропаганда, свързана с руското нахлуване в Украйна, и активно отрича суверенитета на Украйна.

Следователно той активно подкрепя действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

 

887

Artyom/ Artem Grigoryevich SHEYNIN (на руски: Артём Григорьевич ШЕЙНИН)

Руски пропагандатор и водещ на предаването „Времето ще покаже“ в контролирания от държавата Канал 1 (на руски: Первый канал)

Дата на раждане: 26.1.1966 г.

Място на раждане: Москва, Руска федерация

Пол: мъжки

Гражданство: руско

Артём Шейнин е руски пропагандатор и водещ на предаването „Времето ще покаже“ в контролирания от държавата Канал 1. Прави изявления в подкрепа на незаконното анексиране на Крим и признаването на независимостта на т.нар. „Донецка народна република“ и „Луганска народна република“. В предаванията си, излъчвани на живо, Шейнин подбужда към етническа омраза между украинци и руснаци, отрича суверенитета и териториалната цялост на Украйна и уронва репутацията на опонентите на Путин в Русия.

В изказването си по повод 24 февруари 2022 г. – денят на мащабната неоправдана военна агресия срещу Украйна, Шейнин заявява, че руската операция в Украйна е била неизбежна и нейната цел е да принуди украинските власти да поддържат мира.

Следователно той активно подкрепя действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

15.3.2022 г.

888

Dmitry Yevgenevich KULIKOV (на руски: Дмитрий Евгеньевич КУЛИКОВ)

Експерт на Комисията към Държавната дума на Руската федерация по въпросите на ОНД и връзките със сънародниците.

Филмов продуцент, телевизионен водещ и радиоводещ.

Член на Обществения съвет към Министерството на отбраната на Руската федерация

Дата на раждане: 18.11.1967 г.

Място на раждане: Шахтьорск, регион Донбас, Украйна

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Дмитрий Куликов е прокремълски пропагандатор. Той е правил публични коментари по държавните телевизионни канали в съответствие с посланието на Кремъл относно положението в региона на Донбас. Той също така е оправдавал действията на руските власти, застрашаващи териториалната цялост и суверенитета на Украйна, като например спирането на изпълнението на споразуменията от Минск или решението за признаване на „независимите републики Донбас и Луганск“.

Следователно той активно подкрепя действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

15.3.2022 г.

889

Konstantin Lvovich ERNST (на руски: Константин Львович ЭРНСТ)

Главен изпълнителен директор на Channel One Russia (на руски: Первый канал)

Дата на раждане: 6.2.1961 г.

Място на раждане: Москва, Руска федерация

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Константин Ернст е главен изпълнителен директор на Channel One Russia — едно от най-големите руски медийни дружества, което от много години се използва от руските власти за пропагандни цели. На тази длъжност той отговаря за организирането и разпространението на антиукраинска пропаганда на руските власти.

Той също така е получавал най-високи държавни награди, включително орден „За заслуги към отечеството“, Орден за приятелство, благодарствени писма и награди от правителството и президента на Руската федерация, както и медал „На участника във военната операция в Сирия“.

Следователно той подкрепя действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна. Наред с това той е един от видните бизнесмени, осъществяващи дейност в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Русия, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

15.3.2022 г.

890

Marina Vladimirovna SECHINA (на руски: Марина Владимировна СЕЧИНА)

Собственик на LLC „Stankoflot“

Дата на раждане: 1962

Гражданство: руско

Пол: женски

Марина Сечина е бивша съпруга на Игор Сечин, главен изпълнителен директор на Rosneft. Тя е използвала за лична облага връзките си с различни участници в руското правителство и руските бизнес структури, включително с бившия си съпруг.

Предприятията, собственост на Сечина, са участвали в подготовката на зимните олимпийски игри в Сочи през 2014 г. Тя притежава LLC „Stankoflot“, което получава договори без тръжна процедура с Държавната корпорация за подпомагане на разработването, производството и износа на високотехнологични промишлени продукти (Ростех). Освен това тя оглавява FTSSR CJSC и притежава акции в РК-Телеком.

Поради това тя извлича облаги от вземащите решения лица в Русия, отговорни за анексирането на Крим или дестабилизирането на Украйна, и извлича облаги от правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

15.3.2022 г.

891

Suleyman Abusaidovich KERIMOV (на руски: Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ)

Собственик на финансовата и индустриална група Nafta Moscow

Член на Съвета на федерацията от Република Дагестан

Дата на раждане: 12.3.1966 г.

Място на раждане: Дербент, Дагестан, Руска федерация

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Сулейман Керимов е собственик на финансовата и индустриална група Nafta Moscow. Нетното имущество на Керимов и неговото семейство се оценява на 9,8 млрд. щатски долара. Той е получавал големи суми от Сергей Ролдугин, който се грижи за богатството на Владимир Путин.

На 24 февруари 2022 г. Керимов присъства на среща на олигарсите с Владимир Путин в Кремъл, на която се обсъжда въздействието на курса на действие след налагането на санкциите от Запада. Фактът, че е поканен да присъства на тази среща, показва, че той е член на вътрешния кръг от олигарси, близки до Владимир Путин и че подкрепя или изпълнява действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

15.3.2022 г.

 

 

 

Следователно той е виден бизнесмен, осъществяващ дейност в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

 

892

Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN (на руски: Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН)

Изпълнителен директор и заместник-изпълнителен директор в Yandex NV

Дата на раждане: 28.12.1981 г.

Място на раждане: Ереван, Армения

Гражданство: арменско

Пол: мъжки

Тигран Худавердян е изпълнителен директор на Yandex — едно от водещите в областта на технологиите дружества в Русия, специализирано в интелигентни продукти и услуги, които използват машинно самообучение. Бившият завеждащ новините в Yandex обвини компанията в това, че е „главен елемент в прикриването на информация“ от руснаците относно войната в Украйна. Освен това компанията е предупреждавала руските потребители, търсещи новини относно Украйна на нейната търсачка за недостоверна информация в интернет, след като руското правителство заплаши медиите по отношение на съдържанието на това, което публикуват.

15.3.2022 г.

 

 

 

На 24 февруари 2022 г. Худавердян присъства на среща на олигарсите с Владимир Путин в Кремъл, на която се обсъжда въздействието на курса на действие след налагането на санкциите от Запада. Фактът, че е поканен да присъства на тази среща, показва, че той е член на вътрешния кръг от олигарси, близки на Владимир Путин и че подкрепя или изпълнява действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна. Освен това той е един от водещите бизнесмени, осъществяващи дейност в икономическите сектори, които предоставят значителен източник на приходи за правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизацията на Украйна.

 

893

Vladimir Valerievich RASHEVSKY / Vladimir Valeryevich RASHEVSKIY

(на руски: Владимир Валерьевич РАШЕВСКИЙ)

Главен изпълнителен директор на EuroChem Group AG и директор в групата

Дата на раждане: 29.9.1973 г.

Място на раждане: Москва, Руска федерация

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Владимир Рашевский е главен изпълнителен директор и директор в EuroChem Group AG, един от най-големите световни производители на минерални торове. Преди това (между 2004 г. и 2020 г.) е бил главен изпълнителен директор на въгледобивно дружество JSC SUEK. Това са основни руски дружества, притежавани съвместно с руския милиардер Андрей Мельниченко, които генерират и осигуряват значителни приходи за руското правителство. Те си сътрудничат и с руските власти, включително с Владимир Путин. Дружества от EuroChem Group са доставяли амониев нитрат в окупираните райони на Донбас. Дружеството SUEK е подписвало договори за здравни програми на служителите си със санаториуми в Крим.

Следователно той осигурява материална или финансова подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна, или извлича ползи от него.

На 24 февруари 2022 г. Рашевский присъства на среща на олигарсите с Владимир Путин в Кремъл, на която се обсъжда въздействието на курса на действие след налагането на санкциите от Запада. Фактът, че е поканен да присъства на тази среща, показва, че той е член на вътрешния кръг от олигарси, близки до Владимир Путин и че подкрепя или изпълнява действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

15.3.2022 г.“

Образувания

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

„57

ROSNEFT AERO (RN AERO) (на руски: Роснефть-Аэро / РН-Аэро)

Адрес: ул. „Малая Калужская“ № 15, Москва, 119071, Руска федерация

Телефон: +7 (499) 517-76-56; +7 (499) 517-76-55 (факс)

Уебсайт: https://www.rosneft-aero.ru/en/

Имейл: info@rn-aero.rosneft.ru

Rosneft Aero доставя гориво за реактивни двигатели на летище Симферопол, което осигурява въздушна връзка между територията на незаконно анексираните Крим и Севастопол и Русия. По този начин образуванието допринася за консолидирането на Кримския полуостров в Руската федерация.

Следователно Rosneft Aero подкрепя материално или финансово действия, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

15.3.2022 г.

58

JSC ROSOBORONEXPORT (на руски: AO Рособоронэкспорт)

Адрес: ул. „Строминка“ № 27, Москва, 107076, Руска федерация

Телефон: +7 (495) 739 60 17 / +7 (495) 534 61 40

Уебсайт: http://roe.ru/eng/

Имейл: roe@roe.ru

Rosoboronexport, единствен официален държавен посредник на Русия за износ и внос на изделия, технологии и услуги за военна и двойна употреба. Rosoboronexport е дъщерно дружество на Rostec, която е държавна корпорация, която упражнява надзор над научноизследователска и развойна дейност в областта на военните технологии и притежава няколко производствени мощности, които имат ключова роля за внедряването на тези технологии на операциите на бойното поле. Продажбите на оръжие са важен източник на твърда валута за руското правителство. Те се използват и за реализиране на напредък по икономическите и стратегическите цели на Русия. В периода 2000 – 2020 г. Rosoboronexport продава на чуждестранни клиенти оръжия на стойност 180 млрд. щатски долара.

Следователно Rosoboronexport е осъществява дейност в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

15.3.2022 г.

59

JSC NPO High Precision Systems (на руски: АО НПО Высокоточные комплексы)

Адрес: ул. „Киевская“ № 7, Москва, 121059, Руска федерация

Телефон: +7 (495) 981-92-77 Факс: +7 (495) 981-92-78

Имейл: npovk@npovk.ru

Уебсайт: https://www.npovk.ru

High Precision Systems е руски разработчик и производител на оръжия. Образуванието е лидер в проектирането и производството на тактически балистични ракетни системи в Русия. High Precision Systems е дъщерно дружество на Rostec.

Руските въоръжени сили са използвали оръжия, произведени от High Precision Systems, по време на незаконното руско нашествие в Украйна през 2022 г. Следователно High Precision Systems е отговорно за материална или финансова подкрепа на действия, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

15.3.2022 г.

60

JSC Kurganmashzavod (на руски: ПАО Курганмашзавод)

Адрес: проспект „Машиностроители“ № 17 1Й, 640021, Курган, Руска федерация

Телефон: +7 (3522) 23-20-83,+7 (3522) 47-19-99; Факс: +7 (3522) 23-20-71, +7 (3522) 23-20-82

Имейл: kmz@kmz.ru

Уебсайт: https://www.kurganmash.ru

Kurganmashzavod е голямо руско военно промишлено дружество. Бойните машини на пехотата БМП-3, доставени от Kurganmashzavod на руските въоръжени сили, са били използвани от Русия по време на незаконното нашествие в Украйна през 2022 г.

Следователно Kurganmashzavod е отговорно за материална или финансова подкрепа на действия, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

15.3.2022 г.

61

JSC Russian Helicopters (на руски: AO Вертолеты России)

Адрес: ул. „Болшая Пионерская“ № 1, 115054, Москва, Руска федерация

Телефон: +7 (495) 981-63-67

Уебсайт: http://www.russianhelicopters.aero

Имейл: info@rhc.aero

Russian Helicopters е голямо руско дружество за производство на хеликоптери. Военните хеликоптери Ка-52 „Алигатор“, произведени от Russian Helicopters, са били използвани от Русия по време на незаконното нашествие в Украйна през 2022 г.

Следователно Russian Helicopters е отговорно за материална или финансова подкрепа на действия, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

15.3.2022 г.

62

PJSC United Aircraft Corporation (на руски: АО Объединённая авиастроительная корпорация)

Адрес: ул. „Болшая Пионерская“ № 1, 115054, Москва, Руска федерация

Телефон: +7 (495) 926-1420

Уебсайт: https://www.uacrussia.ru/

Емейл: office@uacrussia.ru

United Aircraft Corporation е руски производител на граждански и военни въздухоплавателни средства. Заедно със своите свързани дружества образуванието контролира 100 % от руското производство на военни въздухоплавателни средства.

Военните въздухоплавателни средства, произведени от United Aircraft Corporation, са били използвани от Русия по време на незаконното нашествие в Украйна през 2022 г.

Следователно United Aircraft Corporation е отговорно за материална или финансова подкрепа на действия, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

15.3.2022 г.

63

JSC United Shipbuilding Corporation (на руски: АО Объединённая Судостроительная Корпорация)

Адрес: ул. „Болшая Татарская“ № 11, Москва, 115184, Руска федерация

Телефон: +7 495 617 33 00

Уебсайт: https://www.aoosk.ru

Имейл: info@aoosk.ru

United Shipbuilding Corporation е руски държавен конгломерат за корабостроене, който е основният доставчик на военни кораби за руския военноморски флот. Притежава множество корабостроителници и проектантски бюра.

Големият десантен кораб „Пьотр Моргунов “ по проект 11711, произведен от United Shipbuilding Corporation, е участвал в незаконното руско нашествие в Украйна през 2022 г. Патрулният кораб на Черноморския флот „Василий Биков“ по проект 22160, проектиран от United Shipbuilding Corporation, също е участвал в руската агресия срещу Украйна.

Освен това проектантското бюро „Almaz“, собственост на United Shipbuilding Corporation, е разработило корветите по проект 22800, някои от които са били построени в корабостроителниците, разположени на територията на незаконно анексираните Крим и Севастопол, което е допринесло за милитаризирането на Кримския полуостров.

Следователно JSC United Shipbuilding Corporation е отговорно за материална или финансова подкрепа на действия, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

15.3.2022 г.

64

JSC Research and Production Corporation URALVAGONZAVOD (на руски: ОАО “Научно-производственная корпорация УралВагонЗавод”)

Адрес: шосе „Восточное“ № 28, 622007, Нижни Тагил, Свердловска област, Руска федерация

Телефон: +7 3435 34 5000; +7 3435 33 47 12

Имейл: web@uvz.ru

Уебсайт: http://uralvagonzavod.ru

Uralvagonzavod е голямо руско машиностроително дружество. Това е единственият производител на танкове в Русия.

Танковете T-72B3, доставени от Uralvagonzavod на руските въоръжени сили, са били използвани от Русия по време на незаконното нашествие в Украйна през 2022 г. Следователно Uralvagonzavod е отговорно за материална или финансова подкрепа на действия, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

15.3.2022 г.

65

JSC Zelenodolsk Shipyard [A.M. Gorky Zelenodolsk Plant] (на руски: АО “Зеленодольский завод имени А. М. Горького”)

Адрес: ул. „Заводская“ № 5, 422546 Зеленодолск, Република Татарстан, Руска федерация

Телефон:+7 (84371) 5-76-10, Факс: +7 (84371) 5-78-00

Уебсайт: https://www.zdship.ru

Имейл: nfo@zdship.ru

Zelenodolsk Shipyard е една от най-големите корабостроителници в Русия. Тя е произвела патрулния кораб на Черноморския флот „Василий Биков“, който е участвал в незаконното руско нашествие в Украйна през 2022 г. На 24 февруари 2022 г. патрулният кораб „Василий Биков“ напада украинските войници, защитаващи Змийския остров.

Следователно Zelenodolsk Shipyard е отговорно за материална или финансова подкрепа на действия, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

15.3.2022 г.“


15.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 87/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/428 НА СЪВЕТА

от 15 март 2022 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2022/430 на Съвета от 15 март 2022 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид че:

(1)

На 31 юли 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 833/2014 (2).

(2)

С Регламент (ЕС) № 833/2014 се привеждат в действие някои мерки, предвидени в Решение 2014/512/ОВППС на Съвета (3).

(3)

На 15 март 2022 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2022/430 за изменение на Решение № 2014/512/ОВППС и за въвеждане на допълнителни търговски ограничения по отношение на желязото и стоманата, както и луксозните стоки.

(4)

С Решение (ОВППС) 2022/430 се разширява списъкът на лицата, свързани с отбраната и промишлената база на Русия, на които са наложени по-строги ограничения върху износа на стоки с двойна употреба, както и на стоки и технологии, които биха могли да допринесат за технологичното укрепване на сектора на отбраната и сигурността на Русия.

(5)

Решение (ОВППС) 2022/430 също така налага забрани, насочени към нови инвестиции в руския енергиен сектор, както и всеобхватно ограничение на износа на оборудване, технологии и услуги за енергийната промишленост в Русия, с изключение на ядрената промишленост и сектора надолу по веригата на транспорта на енергия.

(6)

С Решение (ОВППС) 2022/430 се забраняват всички трансакции с определени държавни дружества, които вече са предмет на ограничения за рефинансиране.

(7)

С Решение (ОВППС) 2022/430 също така се забранява предоставянето на услуги по определяне на кредитен рейтинги и се забранява достъпът на руски клиенти до абонаментни услуги във връзка с дейности по определяне на кредитен рейтинг.

(8)

Тези мерки попадат в приложното поле на Договора, вследствие на което е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с цел осигуряване на еднаквото им прилагане във всички държави членки.

(9)

Поради това Регламент (ЕС) № 833/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) 833/2014 се изменя, както следва:

1)

В член 1 се добавят следните букви:

„т)

кредитен рейтинг“ означава мнение относно кредитоспособността на дадено лице, дълг или финансово задължение, дългова ценна книга, преференциална акция или друг финансов инструмент, или на емитент на такъв дълг или финансово задължение, дългова ценна книга, преференциална акция или друг финансов инструмент, изразено чрез установена и определена система за класиране в рейтингови категории;

у)

„дейности по определяне на кредитен рейтинг“ означава анализ на данни и информация и оценка, одобряване, присъждане и преразглеждане на кредитни рейтинги;

ф)

„енергиен сектор“ означава сектор, който обхваща следните дейности, с изключение на дейностите, свързани с ядрената енергия за граждански цели:

i)

проучването, производството, разпространението в рамките на Русия или добива на суров нефт, природен газ или твърди изкопаеми горива, рафинирането на горива, втечняването на природен газ или регазификацията;

ii)

производството или разпространението в рамките на Русия на продукти от твърди изкопаеми горива, рафинирани нефтени продукти или газ; или

iii)

изграждането на съоръжения или инсталирането на оборудване за дейности, свързани с производството на енергия или електроенергия, или предоставянето на услуги, оборудване или технологии за такива дейности.“;

2)

В член 2, параграф 7 се добавя следната подточка:

„iii)

че продажбата, доставката, трансферът или износът на стоките и технологиите, посочени в параграф 1, или предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ, са предназначени за енергийния сектор, освен ако такава продажба, доставка, трансфер или износ или свързаната с тях техническа или финансова помощ са разрешени съгласно изключенията, посочени в член 3, параграфи 3—6.“;

3)

В член 2а, параграф 7 се добавя следната подточка:

„iii)

че продажбата, доставката, трансферът или износът на стоките и технологиите, посочени в параграф 1, или предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ, са предназначени за енергийния сектор, освен ако такава продажба, доставка, трансфер или износ или свързаната с тях техническа или финансова помощ са разрешени съгласно изключенията, посочени в член 3, параграфи 3—6.“;

4)

В член 2б, параграф 1 уводните думи се заменят със следното:

„1.   По отношение на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение IV, чрез дерогация от член 2, параграфи 1 и 2 и член 2а, параграфи 1 и 2 и без да се засягат изискванията за разрешение съгласно Регламент (ЕС) 2021/821, компетентните органи могат да разрешат продажбата, доставката, трансфера или износа на стоки и технологии с двойна употреба и на стоки и технологии, изброени в приложение VII, или предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ, само след като са установили, че:“;

5)

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

1.   Забраняват се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на стоки или технологии, изброени в приложение II, независимо дали те са с произход от Съюза, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия, включително в нейната изключителна икономическа зона и континентален шелф, или във всяка друга държава, или за използване в Русия, включително в нейната изключителна икономическа зона и континентален шелф.

2.   Забранява се:

а)

предоставянето на техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, свързани със стоките и технологиите, посочени в параграф 1, и с предоставянето, производството, поддръжката и използването на тези стоки и технологии, пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за използване в Русия;

б)

предоставянето на финансиране или финансова помощ във връзка със стоките и технологиите, посочени в параграф 1, за продажба, доставка, трансфер и износ на тези стоки и технологии или за предоставянето на свързана с тях техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания и органи в Русия или за използване в Русия.

3.   Забраните в параграфи 1 и 2 не се прилагат за продажбата, доставката, трансфера или износа на стоки или технологии, или за предоставянето на техническа или финансова помощ, необходима за:

а)

транспортирането на изкопаеми горива, по-специално въглища, нефт и природен газ, от и през Русия към Съюза; или

б)

спешното предотвратяване или ограничаването на последиците от събитие, което е вероятно да засегне тежко и значително човешкото здраве и безопасност или околната среда.

4.   Забраните в параграфи 1 и 2 не се прилагат по отношение на изпълнението до 17 септември 2022 г. на задължение, произтичащо от договор, сключен преди 16 март 2022 г., или допълнителни договори, необходими за изпълнението на такъв договор, при условие че компетентният орган е бил информиран най-малко пет работни дни предварително.

5.   Забраните в параграфи 1 и 2 не се прилагат за предоставянето на застраховане и презастраховане на всяко юридическо лице, образувание или орган, регистриран(о) или учреден(о) съгласно правото на държава членка по отношение на дейностите му извън енергийния сектор в Русия.

6.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 компетентните органи могат, при условията, които сметнат за уместни, да разрешат продажбата, доставката, трансфера или износа и предоставянето на техническа или финансова помощ, след като установят, че:

а)

това е необходимо за гарантирането на критични енергийни доставки в рамките на Съюза; или

б)

това е предназначено за изключителното ползване от образувания, притежавани или контролирани самостоятелно или съвместно от юридическо лице, образувание или орган, регистриран(о) или учреден(о) съгласно правото на държава членка.

7.   Съответната държава членка или държави членки уведомява(т) другите държави членки и Комисията за всяко предоставено съгласно параграф 6 разрешение в двуседмичен срок от предоставянето му.“;

6)

Член 3a се заменя със следното:

„Член 3а

1.   Забранява се:

а)

придобиването на ново или разширяването на съществуващо участие в юридически лица, образувания или органи, регистрирани или учредени съгласно правото на Русия или друга трета държава и извършващи дейност в енергийния сектор в Русия;

б)

предоставянето или участието в споразумения за отпускането на нови заеми или кредити или предоставянето на финансиране по друг начин, в т.ч. собствен капитал, на юридически лица, образувания или органи, регистрирани или учредени съгласно правото на Русия или друга трета държава и извършващи дейност в енергийния сектор в Русия, или за документираните цели на финансирането на такова юридическо лице, образувание или орган;

в)

създаването на нови съвместни предприятия с юридически лица, образувания или органи, регистрирани или учредени съгласно правото на Русия или друга трета държава и извършващи дейност в енергийния сектор в Русия;

г)

предоставянето на инвестиционни услуги, пряко свързани с дейностите, посочени в букви а), б) и в).

2.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи могат, при условията, които сметнат за уместни, да разрешат дейност, посочена в параграф 1, след като установят, че:

а)

това е необходимо за гарантирането на критични енергийни доставки в рамките на Съюза, както и транспорта на изкопаеми горива, по-специално въглища, нефт и природен газ, от или през Русия в Съюза; или

б)

това засяга изключително юридическо лице, образувание или орган, извършващ(о) дейност в енергийния сектор в Русия, притежаван(о) от юридическо лице, образувание или орган, регистриран(о) или учреден(о) съгласно правото на държава членка.

3.   Съответната държава членка или държави членки уведомява(т) другите държави членки и Комисията за всяко предоставено съгласно параграф 2 разрешение в двуседмичен срок от предоставянето му.“;

7)

В член 3д параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Управителният орган на мрежата за мрежовите функции за управление на въздушното движение в единното европейско небе подпомага Комисията и държавите членки при осигуряването на прилагането и спазването на член 3г. Управителният орган на мрежата отхвърля по-специално всички полетни планове, попълнени от оператори на въздухоплавателни средства, в които се посочва намерение за извършване на дейности над територията на Съюза, които представляват нарушение на настоящия регламент, така че на пилота да не се дава разрешение за полет.“;

8)

Вмъкват се следните членове:

„Член 3ж

1.   Забранява се:

а)

прекият или непрекият внос на продукти от желязо и стомана, изброени в приложение XVII, в Съюза, ако те:

i)

са с произход от Русия; или

ii)

са изнесени от Русия;

б)

прякото или непряко закупуване на продукти от желязо и стомана, изброени в приложение XVII, които се намират в Русия или са с произход от Русия;

в)

транспортирането на продукти от желязо и стомана, изброени в приложение XVII, ако те са с произход от Русия или се изнасят от Русия за която и да е друга държава;

г)

прякото или непряко предоставяне на техническа помощ, брокерски услуги, финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застрахователни и презастрахователни услуги, свързани със забраните по букви а), б) и в).

2.   Забраните в параграф 1 не се прилагат по отношение на изпълнението до 17 юни 2022 г. на договори, сключени преди 16 март 2022 г., или допълнителни договори, необходими за изпълнението на тези договори.

Член 3з

1.   Забраняват се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на луксозните стоки, изброени в приложение XVIII, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за използване в Русия.

2.   Забраната, посочена в параграф 1, се прилага за луксозните стоки, изброени в приложение XVIII, доколкото тяхната стойност надвишава 300 EUR за артикул, освен ако в приложението е посочено друго.

3.   Забраната, посочена в параграф 1, не се прилага за стоките, които са необходими за официални цели на дипломатическите представителства и консулствата на държавите членки или държави партньори в Русия или на международните организации, ползващи се с имунитет в съответствие с международното право, или за личните вещи на техните служители.“;

9)

Вмъква се следният член:

„Член 5aa

1.   Забранява се прякото или непряко участие в трансакции с:

а)

юридическо лице, образувание или орган, установени в Русия, които са публично контролирани или с над 50% публична собственост, или в които Русия, нейното правителство или нейната централна банка имат право да участват в печалбите, или с които Русия, нейното правителство или нейната централна банка имат други съществени икономически отношения, както е посочено в приложение XIX;

б)

юридическо лице, образувание или орган, установени извън Съюза, в които над 50% от правата на собственост се притежават пряко или непряко от образувание, посочено в приложение XIX; или

в)

юридическо лице, образувание или орган, действащи от името или по указание на образувание, посочено в буква а) или б) от настоящия параграф.

2.   Забраната в параграф 1 не се прилага по отношение на изпълнението до 15 май 2022 г. на договори, сключени преди 16 март 2022 г. или допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори.

3.   Забраната в параграф 1 не се прилага по отношение на:

а)

трансакции, които са строго необходими за закупуване, внос или транспорт на изкопаеми горива, по-специално въглища, нефт и природен газ, както и титан, алуминий, мед, никел, паладий и желязна руда, от или през Русия в Съюза;

б)

трансакции, свързани с енергийни проекти извън Русия, в които юридическо лице, образувание или орган, посочен(о) в приложение XIX, е миноритарен акционер.“;

10)

Вмъква се следният член:

„Член 5й

1.   Забранява се от 15 април 2022 г. предоставянето на услуги по определяне на кредитен рейтинг на руски граждани или физически лица, пребиваващи в Русия, или на юридически лица, образувания или органи, установени в Русия.

2.   Забранява се от 15 април 2022 г. предоставянето на достъп до абонаментни услуги във връзка с дейности по определяне на кредитен рейтинг на руски граждани или физически лица, пребиваващи в Русия, или на юридически лица, образувания или органи, установени в Русия.

3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат за граждани на държава членка или за физически лица, притежаващи разрешение за временно или постоянно пребиваване в държава членка.“;

11)

Член 11, параграф 1, буква а) се заменя със следното:

„a)

юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложения III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV или XIX, или посочени в член 5, параграф 1, буква б) или в), член 5, параграф 2, буква б) или в), член 5, параграф 3, буква в) или г), член 5, параграф 4, буква б) или в), член 5а, буква а), б) или в), член 5аа, буква б) или в), член 5з или член 5й.“;

12)

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Забранява се съзнателното и умишлено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикалянето на забрани в настоящия регламент.“;

13)

Приложение IV се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент;

14)

Приложения XVII, XVIII, XIX се добавят в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 март 2022 година.

За Съвета

Председател

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ОВ L 87I, 15.3.2022 г.

(2)  Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 1).

(3)  Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложение IV към Регламент (ЕС) № 833/2014 се вмъкват вписванията за следните физически лица и образувания:

 

„Amur Shipbuilding Factory PJSC

 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repair JSC

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

 

Central Research and Development Institute Tsiklon

 

Crocus Nano Electronics

 

Dalzavod Ship-Repair Center

 

ELara

 

Electronic Computing and Information Systems

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd.

 

Forss Technology Ltd.

 

Integral SPB

 

JSC Element

 

JSC Pella-Mash

 

JSC Shipyard Vympel

 

Kranark LLC

 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Miass Machine-Building Factory

 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

 

MPI VOLNA

 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

 

Nerpa Shipyard

 

NM-Tekh

 

Novorossiysk Shipyard JSC

 

NPO Electronic Systems

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Production Association Strela

 

Radioavtomatika

 

Research Center Module

 

Robin Trade Limited

 

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

 

Rubin Sever Design Bureau

 

Russian Space Systems

 

Rybinsk Shipyard Engineering

 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

 

Scientific-Research Institute of Electronics

 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

 

Scientific Research Institute NII Submikron

 

Sergey IONOV

 

Serniya Engineering

 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

 

Ship Maintenance Center Zvezdochka

 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

 

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

 

UAB Pella-Fjord

 

United Shipbuilding Corporation JSC “35th Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Aysberg Central Design Bureau”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Krasnoye Sormovo Plant OJSC”

 

United Shipbuilding Corporation JSC SC “Zvyozdochka”

 

United Shipbuilding Corporation “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”

 

United Shipbuilding Corporation “Scientific Research Design Technological Bureau Onega”

 

United Shipbuilding Corporation “Sredne-Nevsky Shipyard”

 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

 

Urals Project Design Bureau Detal

 

Vega Pilot Plant

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

 

VTK Ltd

 

Yaroslavl Shipbuilding Factory

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Добавят се следните приложения:

„ПРИЛОЖЕНИЕ XVII

СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ ОТ ЖЕЛЯЗО И СТОМАНА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3ж

Кодове по КН/ТАРИК

Наименование на стоките

7208 10 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7208 25 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7208 26 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7208 27 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7208 36 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7208 37 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7208 38 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7208 39 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7208 40 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7208 52 99

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7208 53 90

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7208 54 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7211 14 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7211 19 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7212 60 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7225 19 10

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7225 30 10

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7225 30 30

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7225 30 90

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7225 40 15

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7225 40 90

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7226 19 10

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7226 91 20

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7226 91 91

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7226 91 99

Горещовалцовани ламарини и ленти от нелегирани и други легирани стомани

7209 15 00

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7209 16 90

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7209 17 90

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7209 18 91

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7209 25 00

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7209 26 90

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7209 27 90

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7209 28 90

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7209 90 20

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7209 90 80

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7211 23 20

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7211 23 30

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7211 23 80

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7211 29 00

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7211 90 20

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7211 90 80

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7225 50 20

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7225 50 80

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7226 20 00

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7226 92 00

Студеновалцовани ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7209 16 10

Ламарини от електротехническа (магнитна) стомана (различни от GOES)

7209 17 10

Ламарини от електротехническа (магнитна) стомана (различни от GOES)

7209 18 10

Ламарини от електротехническа (магнитна) стомана (различни от GOES)

7209 26 10

Ламарини от електротехническа (магнитна) стомана (различни от GOES)

7209 27 10

Ламарини от електротехническа (магнитна) стомана (различни от GOES)

7209 28 10

Ламарини от електротехническа (магнитна) стомана (различни от GOES)

7225 19 90

Ламарини от електротехническа (магнитна) стомана (различни от GOES)

7226 19 80

Ламарини от електротехническа (магнитна) стомана (различни от GOES)

7210410020

Ламарини с метално покритие

7210410030

Ламарини с метално покритие

7210490020

Ламарини с метално покритие

7210490030

Ламарини с метално покритие

7210610020

Ламарини с метално покритие

7210610030

Ламарини с метално покритие

7210690020

Ламарини с метално покритие

7210690030

Ламарини с метално покритие

7212300020

Ламарини с метално покритие

7212300030

Ламарини с метално покритие

7212506120

Ламарини с метално покритие

7212506130

Ламарини с метално покритие

7212506920

Ламарини с метално покритие

7212506930

Ламарини с метално покритие

7225920020

Ламарини с метално покритие

7225920030

Ламарини с метално покритие

7225990011

Ламарини с метално покритие

7225990022

Ламарини с метално покритие

7225990023

Ламарини с метално покритие

7225990041

Ламарини с метално покритие

7225990045

Ламарини с метално покритие

7225990091

Ламарини с метално покритие

7225990092

Ламарини с метално покритие

7225990093

Ламарини с метално покритие

7226993010

Ламарини с метално покритие

7226993030

Ламарини с метално покритие

7226997011

Ламарини с метално покритие

7226997013

Ламарини с метално покритие

7226997091

Ламарини с метално покритие

7226997093

Ламарини с метално покритие

7226997094

Ламарини с метално покритие

7210 20 00

Ламарини с метално покритие

7210 30 00

Ламарини с метално покритие

7210 90 80

Ламарини с метално покритие

7212 20 00

Ламарини с метално покритие

7212 50 20

Ламарини с метално покритие

7212 50 30

Ламарини с метално покритие

7212 50 40

Ламарини с метално покритие

7212 50 90

Ламарини с метално покритие

7225 91 00

Ламарини с метално покритие

7226 99 10

Ламарини с метално покритие

7210410080

Ламарини с метално покритие

7210490080

Ламарини с метално покритие

7210610080

Ламарини с метално покритие

7210690080

Ламарини с метално покритие

7212300080

Ламарини с метално покритие

7212506180

Ламарини с метално покритие

7212506980

Ламарини с метално покритие

7225920080

Ламарини с метално покритие

7225990025

Ламарини с метално покритие

7225990095

Ламарини с метално покритие

7226993090

Ламарини с метално покритие

7226997019

Ламарини с метално покритие

7226997096

Ламарини с метално покритие

7210 70 80

Ламарини с органично покритие

7212 40 80

Ламарини с органично покритие

7209 18 99

Продукти от бяла ламарина

7210 11 00

Продукти от бяла ламарина

7210 12 20

Продукти от бяла ламарина

7210 12 80

Продукти от бяла ламарина

7210 50 00

Продукти от бяла ламарина

7210 70 10

Продукти от бяла ламарина

7210 90 40

Продукти от бяла ламарина

7212 10 10

Продукти от бяла ламарина

7212 10 90

Продукти от бяла ламарина

7212 40 20

Продукти от бяла ламарина

7208 51 20

Валцовани върху четирите си страни ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7208 51 91

Валцовани върху четирите си страни ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7208 51 98

Валцовани върху четирите си страни ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7208 52 91

Валцовани върху четирите си страни ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7208 90 20

Валцовани върху четирите си страни ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7208 90 80

Валцовани върху четирите си страни ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7210 90 30

Валцовани върху четирите си страни ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7225 40 12

Валцовани върху четирите си страни ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7225 40 40

Валцовани върху четирите си страни ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7225 40 60

Валцовани върху четирите си страни ламарини от нелегирани и други легирани стомани

7219 11 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 12 10

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 12 90

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 13 10

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 13 90

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 14 10

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 14 90

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 22 10

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 22 90

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 23 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 24 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7220 11 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7220 12 00

Горещовалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 31 00

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 32 10

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 32 90

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 33 10

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 33 90

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 34 10

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 34 90

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 35 10

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 35 90

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 90 20

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 90 80

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7220 20 21

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7220 20 29

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7220 20 41

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7220 20 49

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7220 20 81

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7220 20 89

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7220 90 20

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7220 90 80

Студеновалцовани ламарини и ленти от неръждаема стомана

7219 21 10

Горещовалцовани върху четирите си страни ламарини от неръждаеми стомани

7219 21 90

Горещовалцовани върху четирите си страни ламарини от неръждаеми стомани

7214 30 00

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7214 91 10

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7214 91 90

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7214 99 31

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7214 99 39

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7214 99 50

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7214 99 71

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7214 99 79

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7214 99 95

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7215 90 00

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7216 10 00

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7216 21 00

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7216 22 00

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7216 40 10

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7216 40 90

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7216 50 10

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7216 50 91

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7216 50 99

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7216 99 00

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 10 20

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 20 10

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 20 91

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 30 20

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 30 41

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 30 49

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 30 61

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 30 69

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 30 70

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 30 89

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 60 20

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 60 80

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 70 10

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 70 90

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7228 80 00

Пръти и леки профили от нелегирани и други легирани стомани

7214 20 00

Арматурен прокат

7214 99 10

Арматурен прокат

7222 11 11

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 11 19

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 11 81

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 11 89

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 19 10

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 19 90

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 20 11

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 20 19

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 20 21

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 20 29

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 20 31

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 20 39

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 20 81

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 20 89

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 30 51

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 30 91

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 30 97

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 40 10

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 40 50

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7222 40 90

Пръти и леки профили от неръждаема стомана

7221 00 10

Валцдрат от неръждаема стомана

7221 00 90

Валцдрат от неръждаема стомана

7213 10 00

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7213 20 00

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7213 91 10

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7213 91 20

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7213 91 41

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7213 91 49

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7213 91 70

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7213 91 90

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7213 99 10

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7213 99 90

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7227 10 00

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7227 20 00

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7227 90 10

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7227 90 50

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7227 90 95

Валцдрат от нелегирани и други легирани стомани

7216 31 10

Профили от желязо или от нелегирани стомани

7216 31 90

Профили от желязо или от нелегирани стомани

7216 32 11

Профили от желязо или от нелегирани стомани

7216 32 19

Профили от желязо или от нелегирани стомани

7216 32 91

Профили от желязо или от нелегирани стомани

7216 32 99

Профили от желязо или от нелегирани стомани

7216 33 10

Профили от желязо или от нелегирани стомани

7216 33 90

Профили от желязо или от нелегирани стомани

7301 10 00

Шпунтови прегради

7302 10 22

Елементи за железопътни линии

7302 10 28

Елементи за железопътни линии

7302 10 40

Елементи за железопътни линии

7302 10 50

Елементи за железопътни линии

7302 40 00

Елементи за железопътни линии

7306 30 41

Други тръби

7306 30 49

Други тръби

7306 30 72

Други тръби

7306 30 77

Други тръби

7306 61 10

Кухи профили

7306 61 92

Кухи профили

7306 61 99

Кухи профили

7304 11 00

Безшевни тръби от неръждаема стомана

7304 22 00

Безшевни тръби от неръждаема стомана

7304 24 00

Безшевни тръби от неръждаема стомана

7304 41 00

Безшевни тръби от неръждаема стомана

7304 49 10

Безшевни тръби от неръждаема стомана

7304 49 93

Безшевни тръби от неръждаема стомана

7304 49 95

Безшевни тръби от неръждаема стомана

7304 49 99

Безшевни тръби от неръждаема стомана

7304 19 10

Други безшевни тръби

7304 19 30

Други безшевни тръби

7304 19 90

Други безшевни тръби

7304 23 00

Други безшевни тръби

7304 29 10

Други безшевни тръби

7304 29 30

Други безшевни тръби

7304 29 90

Други безшевни тръби

7304 31 20

Други безшевни тръби

7304 31 80

Други безшевни тръби

7304 39 10

Други безшевни тръби

7304 39 52

Други безшевни тръби

7304 39 58

Други безшевни тръби

7304 39 92

Други безшевни тръби

7304 39 93

Други безшевни тръби

7304 39 98

Други безшевни тръби

7304 51 81

Други безшевни тръби

7304 51 89

Други безшевни тръби

7304 59 10

Други безшевни тръби

7304 59 92

Други безшевни тръби

7304 59 93

Други безшевни тръби

7304 59 99

Други безшевни тръби

7304 90 00

Други безшевни тръби

7305 11 00

Заварени тръби с големи диаметри

7305 12 00

Заварени тръби с големи диаметри

7305 19 00

Заварени тръби с големи диаметри

7305 20 00

Заварени тръби с големи диаметри

7305 31 00

Заварени тръби с големи диаметри

7305 39 00

Заварени тръби с големи диаметри

7305 90 00

Заварени тръби с големи диаметри

7306 11 10

Други заварени тръби

7306 11 90

Други заварени тръби

7306 19 10

Други заварени тръби

7306 19 90

Други заварени тръби

7306 21 00

Други заварени тръби

7306 29 00

Други заварени тръби

7306 30 11

Други заварени тръби

7306 30 19

Други заварени тръби

7306 30 80

Други заварени тръби

7306 40 20

Други заварени тръби

7306 40 80

Други заварени тръби

7306 50 20

Други заварени тръби

7306 50 80

Други заварени тръби

7306 69 10

Други заварени тръби

7306 69 90

Други заварени тръби

7306 90 00

Други заварени тръби

7215 10 00

Завършени чрез студена обработка пръти от нелегирани и други легирани стомани

7215 50 11

Завършени чрез студена обработка пръти от нелегирани и други легирани стомани

7215 50 19

Завършени чрез студена обработка пръти от нелегирани и други легирани стомани

7215 50 80

Завършени чрез студена обработка пръти от нелегирани и други легирани стомани

7228 10 90

Завършени чрез студена обработка пръти от нелегирани и други легирани стомани

7228 20 99

Завършени чрез студена обработка пръти от нелегирани и други легирани стомани

7228 50 20

Завършени чрез студена обработка пръти от нелегирани и други легирани стомани

7228 50 40

Завършени чрез студена обработка пръти от нелегирани и други легирани стомани

7228 50 61

Завършени чрез студена обработка пръти от нелегирани и други легирани стомани

7228 50 69

Завършени чрез студена обработка пръти от нелегирани и други легирани стомани

7228 50 80

Завършени чрез студена обработка пръти от нелегирани и други легирани стомани

7217 10 10

Телове от нелегирани стомани

7217 10 31

Телове от нелегирани стомани

7217 10 39

Телове от нелегирани стомани

7217 10 50

Телове от нелегирани стомани

7217 10 90

Телове от нелегирани стомани

7217 20 10

Телове от нелегирани стомани

7217 20 30

Телове от нелегирани стомани

7217 20 50

Телове от нелегирани стомани

7217 20 90

Телове от нелегирани стомани

7217 30 41

Телове от нелегирани стомани

7217 30 49

Телове от нелегирани стомани

7217 30 50

Телове от нелегирани стомани

7217 30 90

Телове от нелегирани стомани

7217 90 20

Телове от нелегирани стомани

7217 90 50

Телове от нелегирани стомани

7217 90 90

Телове от нелегирани стомани

ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII

СПИСЪК НА ЛУКСОЗНИТЕ СТОКИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3з

ПОЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА

Кодовете по номенклатурата са взети от кодовете по Комбинираната номенклатура, както е определена в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (1) и установена в приложение I към него, които са в сила към датата на публикуване на настоящия регламент и mutatis mutandis, както са изменени с последващо законодателство.

1)   Кoне

ex

0101 21 00

Расови за разплод

ex

0101 29 90

Други

2)   Хайвер и неговите заместители

ex

1604 31 00

Хайвер

ex

1604 32 00

Заместители на хайвер

3)   Трюфели и продукти от тях

ex

0709 56 00

Трюфели

ex

0710 80 69

Други

ex

0711 59 00

Други

ex

0712 39 00

Други

ex

2001 90 97

Други

ex

2003 90 10

Трюфели

ex

2103 90 90

Други

ex

2104 10 00

Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони

ex

2104 20 00

Смесени хомогенизирани готови храни

ex

2106 00 00

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

4)   Вина (включително пенливи вина), бири, алкохоли и алкохолни напитки

ex

2203 00 00

Бири от малц

ex

2204 10 11

Шампанско

ex

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Други

ex

2204 10 94

Вина със защитено географско указание (ЗГУ)

ex

2204 10 96

Други сортови вина

ex

2204 10 98

Други

ex

2204 21 00

В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l

ex

2204 29 00

Други

ex

2205 00 00

Вермути и други видове вина от прясно грозде, ароматизирани с растения или ароматични вещества

ex

2206 00 00

Други ферментирали напитки (например от ябълки, от круши, медовина, саке); смеси от ферментирали напитки и смеси от ферментирали и безалкохолни напитки, неупоменати, нито включени другаде

ex

2207 10 00

Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание по обем 80 % vol или повече

ex

2208 00 00

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80% vol; дестилати, ликьори и други спиртни напитки

5)   Пури и пурети

ex

2402 10 00

Пури (включително тези с отрязани краища) и пурети, съдържащи тютюн

ex

2402 90 00

Други

6)   Парфюми, тоалетни води и козметика, включително продукти за разкрасяване и гримиране

ex

3303

Парфюми и тоалетни води

ex

3304 00 00

Готови продукти за разкрасяване или гримиране и препарати за поддържане на кожата, различни от медикаментите, включително препаратите за предпазване от слънце и препаратите за получаване на слънчев загар; препарати за маникюр или педикюр

ex

3305 00 00

Препарати за поддържане на косата

ex

3307 00 00

Препарати, които се използват преди, по време или след бръснене, дезодоранти за тяло, препарати за баня, депилатоари, други готови парфюмерийни или тоалетни продукти и други козметични препарати, неупоменати, нито включени другаде; готови дезодоранти за помещения, дори неароматизирани, със или без дезинфекционни свойства

ex

6704 00 00

Перуки, изкуствени бради, вежди, мигли, кичури и подобни, от човешки коси, животински косми или от текстилни материали; изделия от коси, неупоменати, нито включени другаде

7)   Кожи, принадлежности за оседлаване и стоки за пътуване, ръчни чанти и подобни артикули

ex

4201 00 00

Сарашки или седларски артикули за всякакви животни (включително ремъци, поводи, наколенници, намордници, седла, кобури за седла, облекла за кучета и подобни артикули) от всякакъв вид материали

ex

4202 00 00

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки, ученически чанти, калъфи за очила, за бинокли, за фотоапарати, за камери, за музикални инструменти или за оръжия и други подобни; пътни чанти, чанти за съхранение на храни и напитки, тоалетни чантички, раници, ръчни чанти, пазарски чанти, портфейли, портмонета, калъфи за карти за игра, калъфи за цигари, кесии за тютюн, кутии за инструменти, чанти за спортни артикули, кутии за флакони или бижута, пудриери, кутии за златарски изделия и други подобни, от естествена или възстановена кожа, от пластмасови листове, от текстилни материали, от вулканфибър или от картон или покрити изцяло или в по-голямата си част с тези материали или с хартия

ex

4205 00 90

Други

ex

9605 00 00

Пътнически комплекти за личен тоалет, шиене или почистване на обувки или на облекла

8)   Връхни дрехи или други облекла, аксесоари за облекла и обувки (независимо от материала им)

ex

4203 00 00

Облекла и допълнения към облеклото, от естествена или възстановена кожа

ex

4303 00 00

Облекла, допълнения към облеклото и други артикули от кожухарски кожи

ex

6101 00 00

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, трикотажни или плетени, за мъже или момчета, с изключение на артикулите от № 6103

ex

6102 00 00

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета, с изключение на артикулите от № 6104

ex

6103 00 00

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските гащета), трикотажни или плетени, за мъже или момчета

ex

6104 00 00

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), трикотажни или плетени, за жени или момичета

ex

6105 00 00

Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

ex

6106 00 00

Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, трикотажни или плетени, за жени или момичета

ex

6107 00 00

Слипове и други долни гащи, нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

ex

6108 00 00

Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета

ex

6109 00 00

Фланелки с ръкав, без яка (тениски) и долни фланелки, трикотажни или плетени

ex

6110 00 00

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени

ex

6111 00 00

Облекла и допълнения за облеклото, трикотажни или плетени, за бебета

ex

6112 11 00

От памук

ex

6112 12 00

От синтетични влакна

ex

6112 19 00

От други текстилни материали

ex

6112 20 00

Комбинезони и ансамбли за ски

ex

6112 31 00

От синтетични влакна

ex

6112 39 00

От други текстилни материали

ex

6112 41 00

От синтетични влакна

ex

6112 49 00

От други текстилни материали

ex

6113 00 10

От трикотажни платове от № 5906

ex

6113 00 90

Други

ex

6114 00 00

Други облекла, трикотажни или плетени

ex

6115 00 00

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, включително чорапогащи, дълги и три четвърти чорапи с различна степен на компресия (например чорапите за разширени вени), трикотажни или плетени

ex

6116 00 00

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, трикотажни или плетени

ex

6117 00 00

Други конфекционирани допълнения към облеклата, трикотажни или плетени; части за облекла или допълнения за облекла, трикотажни или плетени

ex

6201 00 00

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, за мъже или момчета, с изключение на артикулите от № 6203

ex

6202 00 00

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, за жени или момичета, с изключение на артикулите от № 6204

ex

6203 00 00

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските гащета), за мъже или момчета

ex

6204 00 00

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), за жени или момичета

ex

6205 00 00

Ризи за мъже или момчета

ex

6206 00 00

Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, за жени или момичета

ex

6207 00 00

Долни фланелки, слипове, долни гащи, нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, за мъже или момчета

ex

6208 00 00

Долни фланелки и ризи, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, за жени или момичета

ex

6209 00 00

Облекла и допълнения за облеклата, за бебета

ex

6210 10 00

От продукти от № 5602 или 5603

ex

6210 20 00

Други облекла от видовете, класирани в подпозиции от 6201 11 до 6201 19

ex

6210 30 00

Други облекла от видовете, класирани в подпозиции от 6202 11 до 6202 19

ex

6210 40 00

Други облекла, за мъже или момчета

ex

6210 50 00

Други облекла за жени или момичета

ex

6211 11 00

За мъже или момчета

ex

6211 12 00

За жени или момичета

ex

6211 20 00

Комбинезони и ансамбли за ски

ex

6211 32 00

От памук

ex

6211 33 00

От синтетични или от изкуствени влакна

ex

6211 39 00

От други текстилни материали

ex

6211 42 00

От памук

ex

6211 43 00

От синтетични или от изкуствени влакна

ex

6211 49 00

От други текстилни материали

ex

6212 00 00

Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и подобни артикули и техните части, дори трикотажни или плетени

ex

6213 00 00

Носни кърпи и джобни кърпички

ex

6214 00 00

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули

ex

6215 00 00

Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки

ex

6216 00 00

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст

ex

6217 00 00

Други конфекционирани допълнения за облекла; части за облекла или за допълнения за облекла, различни от № 6212

ex

6401 00 00

Непромокаеми обувки с външни ходила и горна част от каучук или пластмаси, чиято горна част не е свързана с външното ходило чрез шиене или нитове, пирони, винтове, цапфи или подобни приспособления, нито е образувана от различни части, сглобени по същите начини

ex

6402 20 00

Обувки с горна част от ленти, ремъци или каишки, свързани към ходилото чрез цапфи

ex

6402 91 00

Покриващи глезена

ex

6402 99 00

Други

ex

6403 19 00

Други

ex

6403 20 00

Обувки с външни ходила от естествена кожа и горна част, състояща се от каишки от естествена кожа, минаващи върху горната част на стъпалото и обхващащи палеца

ex

6403 40 00

Други обувки, имащи отпред защитно метално покритие

ex

6403 51 00

Покриващи глезена

ex

6403 59 00

Други

ex

6403 91 00

Покриващи глезена

ex

6403 99 00

Други

ex

6404 19 10

Пантофи и други домашни обувки

ex

6404 20 00

Обувки с външни ходила от естествена или възстановена кожа

ex

6405 00 00

Други обувки

ex

6504 00 00

Шапки, плетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали, дори гарнирани

ex

6505 00 10

От филц от косми или от вълна и косми, изработени с помощта на щумпи или дискове от № 6501 00 00

ex

6505 00 30

Каскети, кепета и други подобни шапкарски изделия с козирка

ex

6505 00 90

Други

ex

6506 99 00

От други материали

ex

6601 91 00

Със сгъваеми дръжки

ex

6601 99 00

Други

ex

6602 00 00

Бастуни, бастуни столове, камшици, бичове и подобни артикули

ex

9619 00 81

Бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули

9)   Килими, постелки и гоблени, ръчно изработени или не

ex

5701 00 00

Килими и други подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас, дори конфекционирани

ex

5702 10 00

Килими, наречени „Kelеm“, „Schumacks“, „Karamanie“ и подобни ръчно тъкани килими

ex

5702 20 00

Подови настилки от кокосови влакна

ex

5702 31 80

Други

ex

5702 32 00

От синтетични или изкуствени текстилни материали

ex

5702 39 00

От други текстилни материали

ex

5702 41 90

Други

ex

5702 42 00

От синтетични или изкуствени текстилни материали

ex

5702 50 00

Други, без влас, неконфекционирани

ex

5702 91 00

От вълна или от фини животински косми

ex

5702 92 00

От синтетични или изкуствени текстилни материали

ex

5702 99 00

От други текстилни материали

ex

5703 00 00

Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг, дори конфекционирани

ex

5704 00 00

Килими и други подови настилки, от филц, нито тъфтинг, нито флок, дори конфекционирани

ex

5705 00 00

Други килими и подови настилки от текстилни материали, дори конфекционирани

ex

5805 00 00

Ръчно тъкани гоблени (тип „Gobelins“, „Flandres“, „Aubusson“, „Beauvais“ и други подобни) и ръчно бродирани гоблени (например с полегат бод, с кръстосан бод), дори конфекционирани

10)   Перли, скъпоценни и полускъпоценни камъни, изделия от перли, бижутерия, артикули изработени от злато или сребро

ex

7101 00 00

Естествени или култивирани перли, дори обработени или подбрани, но ненанизани, нито монтирани, нито обковани; естествени или култивирани перли, временно нанизани за улесняване на транспортирането им

ex

7102 00 00

Диаманти, дори обработени, но немонтирани, нито обковани, с изключение за промишлена употреба

ex

7103 00 00

Скъпоценни камъни (различни от диамантите) и полускъпоценни камъни, дори обработени или подбрани, но ненанизани, нито монтирани, нито обковани; скъпоценни (различни от диамантите) и полускъпоценни камъни, неподбрани, временно нанизани за улесняване на транспортирането им

ex

7104 91 00

Диаманти, с изключение за промишлена употреба

ex

7105 00 00

Диамантен прах и прах от естествени или синтетични скъпоценни или полускъпоценни камъни

ex

7106 00 00

Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в необработени или полуобработени форми, или на прах

ex

7107 00 00

Плакета или дублета от сребро върху неблагородни метали, в необработени или полуобработени форми

ex

7108 00 00

Злато (включително платинираното злато) в необработени или полуобработени форми или на прах

ex

7109 00 00

Плакета или дублета от злато върху неблагородни метали или върху сребро, в необработени или полуобработени форми

ex

7110 11 00

В необработени форми или на прах

ex

7110 19 00

Други

ex

7110 21 00

В необработени форми или на прах

ex

7110 29 00

Други

ex

7110 31 00

В необработени форми или на прах

ex

7110 39 00

Други

ex

7110 41 00

В необработени форми или на прах

ex

7110 49 00

Други

ex

7111 00 00

Плакета или дублета от платина върху неблагородни метали, върху сребро или върху злато, в необработени или полуобработени форми

ex

7113 00 00

Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали

ex

7114 00 00

Златарски артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали

ex

7115 00 00

Други изделия от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали

ex

7116 00 00

Изделия от естествени или от култивирани перли, от скъпоценни и от полускъпоценни камъни (естествени, синтетични или възстановени)

11)   Монети и банкноти, които не са законно платежно средство

ex

4907 00 30

Банкноти

ex

7118 10 00

Монети, нямащи официален курс, различни от златните монети

ex

7118 90 00

Други

12)   Ножарски артикули от благородни метали или обковани или покрити с благородни метали

ex

7114 00 00

Златарски артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали

ex

7115 00 00

Други изделия от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали

ex

8214 00 00

Други ножарски артикули (например машинки за стригане, остриета за разцепване, сатъри, месарски или кухненски брадвички и ножове за разрязване на хартия); инструменти и комплекти от инструменти за маникюр или за педикюр (включително пилите за нокти)

ex

8215 00 00

Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици за обиране на пяна, лопатки за торти, специални ножове за риба или за масло, щипки за захар и подобни артикули

ex

9307 00 00

Саби, мечове, щикове, копия и други хладни оръжия, техните части и ножници

13)   Сервизи и прибори за хранене от порцелан, китайски порцелан, каменина, керамика или фина керамика

ex

6911 00 00

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни артикули, от порцелан

ex

6912 00 23

От каменина

ex

6912 00 25

От фаянс или от фина керамика

ex

6912 00 83

От каменина

ex

6912 00 85

От фаянс или от фина керамика

ex

6914 10 00

От порцелан

ex

6914 90 00

Други

14)   Артикули от оловен кристал

ex

7009 91 00

Без рамки

ex

7009 92 00

С рамки

ex

7010 00 00

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне от стъкло

ex

7013 22 00

От оловен кристал

ex

7013 33 00

От оловен кристал

ex

7013 41 00

От оловен кристал

ex

7013 91 00

От оловен кристал

ex

7018 10 00

Мъниста, имитации на естествени или култивирани перли, имитации на скъпоценни или полускъпоценни камъни и подобни артикули от стъкло

ex

7018 90 00

Други

ex

7020 00 80

Други

ex

9405 50 00

Неелектрически осветителни тела

ex

9405 91 00

От стъкло

15)   Електронни предмети за бита на стойност, надвишаваща 750 EUR

ex

8414 51

Вентилатори за маса, за под, стенни, за таван, за покриви или за прозорци, с вграден електродвигател, с мощност, непревишаваща 125 W

ex

8414 59 00

Други

ex

8414 60 00

Аспирационни чадъри, чиято най-голяма хоризонтална страна не превишава 120 cm

ex

8415 10 00

Стенни или за прозорци, образуващи цяло тяло или от вида split-system (с разделени елементи)

ex

8418 10 00

Комбинации от хладилници и фризери, снабдени с отделни външни врати

ex

8418 21 00

Компресорни

ex

8418 29 00

Други

ex

8418 30 00

Хоризонтални фризери с вместимост, непревишаваща 800 литра

ex

8418 40 00

Вертикални фризери с вместимост, непревишаваща 900 литра

ex

8419 81 00

За приготвяне на топли напитки или печене или загряване на хранителни продукти

ex

8422 11 00

За домакински цели

ex

8423 10 00

Везни за измерване на теглото на хора, вкл. везните за бебета; домакински везни

ex

8443 12 00

Офсетни печатарски машини и устройства за канцеларски нужди, захранвани с листове с формат 22 × 36 cm или по-малко в несгънато положение

ex

8443 31 00

Машини, изпълняващи най-малко две от следните функции: печатане, копиране или предаване на факсове, пригодени за свързване към автоматична машина за обработка на информация или в мрежа

ex

8443 32 00

Други, пригодени за свързване към автоматична машина за обработка на информация или в мрежа

ex

8443 39 00

Други

ex

8450 11 00

Напълно автоматизирани машини

ex

8450 12 00

Други машини с вградена центрофугална изстисквачка

ex

8450 19 00

Други

ex

8451 21 00

капацитет, непревишаващ 10 kg сухо бельо

ex

8452 10 00

Шевни машини за домакински цели

ex

8470 10 00

Електронни изчислителни машини, можещи да функционират без външен източник на енергия, и машини, джобен формат, имащи сметачни функции, с възможност за записване, възпроизвеждане и онагледяване на информацията

ex

8470 21 00

С печатащо устройство

ex

8470 29 00

Други

ex

8470 30 00

Други сметачни машини

ex

8471 00 00

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде

ex

8472 90 80

Други

ex

8479 60 00

Изпарителни апарати за охлаждане на въздуха

ex

8508 11 00

С мощност, непревишаваща 500 W, и с обем на резервоара, непревишаващ 20 l

ex

8508 19 00

Други

ex

8508 60 00

Други уреди за почистване, работещи чрез вакуум

ex

8509 80 00

Други уреди

ex

8516 31 00

Сешоари

ex

8516 50 00

Микровълнови фурни

ex

8516 60 10

Готварски печки

ex

8516 71 00

Апарати за приготвяне на кафе или чай

ex

8516 72 00

Тостери

ex

8516 79 00

Други

ex

8517 11 00

Апарати за жична телефония с безжични слушалки

ex

8517 13 00

Смартфони

ex

8517 18 00

Други

ex

8517 61 00

Базови станции

ex

8517 62 00

Апарати за приемане, преобразуване и предаване или регенериране на глас, образ или на други данни, включително апаратите за комутация и за маршрутизация

ex

8517 69 00

Други

ex

8526 91 00

Радионавигационни апарати

ex

8529 10 65

Вътрешни антени за телевизионни и радиоприемници, включително тези, предназначени да бъдат вграждани в апаратите

ex

8529 10 69

Други

ex

8531 10 00

Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати

ex

8543 70 10

Електрически машини с функция за превод или функция за речник

ex

8543 70 30

Антенни усилватели

ex

8543 70 50

Солариуми и подобни апарати за добиване на тен

ex

8543 70 90

Други

ex

9504 50 00

Конзоли и устройства за видеоигри, различни от тези от подпозиция 9504 30

ex

9504 90 80

Други

16)   Електрически/електронни или оптични устройства за запис и възпроизвеждане на звук и картина на стойност, надвишаваща 1 000 EUR

ex

8519 00 00

Апарати за записване на звук; апарати за възпроизвеждане на звук; апарати за записване и възпроизвеждане на звук

ex

8521 00 00

Апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук, дори с вграден приемател на образ и звук (видеотунер)

ex

8527 00 00

Приемателни апарати за радиоразпръскване, дори комбинирани в една кутия с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с часовниково устройство

ex

8528 71 00

Непредназначени да съдържат видеодисплей или видеоекран

ex

8528 72 00

Други, цветни

ex

9006 00 00

Фотоапарати; апарати и устройства, включително лампите за светкавици във фотографията, с изключение на газоразрядните лампи от № 8539

ex

9007 00 00

Кинокамери и кинопрожекционни апарати, дори с вградени апарати за запис или възпроизвеждане на звук

17)   Превозни средства, с изключение на линейки, за транспорт на лица по суша, въздух или вода на стойност, надвишаваща 50 000 EUR за артикул, въжени линии (в това число седалковите и ски влековете), механизми за теглене на въжени железници или мотоциклети на стойност, надвишаваща 5 000 EUR за артикул, както и аксесоари и резервни части за тях

ex

4011 10 00

От видовете, използвани за пътнически автомобили (включително товарно-пътническите и състезателните автомобили)

ex

4011 20 00

От видовете, използвани за автобуси или камиони

ex

4011 30 00

От видовете, използвани в авиацията

ex

4011 40 00

От видовете, използвани за мотоциклети

ex

4011 90 00

Други

ex

7009 10 00

Огледала за обратно виждане за превозни средства

ex

8407 00 00

Бутални двигатели с възвратно-постъпателно или ротационно действие (Ванкел), с искрово запалване:

ex

8408 00 00

Бутални двигатели със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер)

ex

8409 00 00

Части, изключително или главно предназначени за двигателите от № 8407 или 8408

ex

8411 00 00

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини

 

8428 60 00

Въжени линии (включително седалковите и скивлековете); механизми за теглене на въжени железници

ex

8431 39 00

Резервни части и аксесоари за въжени линии (включително седалковите и ски влековете); механизми за теглене на въжени железници

ex

8483 00 00

Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляновите валове) и колена; лагерни кутии (опори) и лагерни черупки; зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови и ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори, включително хидравличните преобразуватели; маховици и ролки, включително полиспастните ролки; съединители и съединителни детайли, включително шарнирните съединители

ex

8511 00 00

Електрически апарати и устройства за запалване или задействане на двигатели с искрово запалване или със запалване чрез компресия (например магнети, динамомагнети, бобини за запалване, свещи за запалване или загряване, стартери); генератори (например динама, алтернатори) и включвателно-изключвателни устройства, използвани с тези двигатели

ex

8512 20 00

Други апарати за осветление или за визуална сигнализация

ex

8512 30 10

Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби, от видовете, използвани за автомобилни превозни средства

ex

8512 30 90

Други

ex

8512 40 00

Стъклочистачки и устройства против замръзване и изпотяване

ex

8544 30 00

Комплекти проводници за запалителни свещи и други комплекти проводници от видовете, използвани в транспортните средства:

ex

8603 00 00

Мотриси и моторни платформи, различни от тези от позиция 8604

ex

8605 00 00

Пътнически вагони, багажни фургони, пощенски фургони и други специални вагони за железопътни или подобни линии (с изключение на вагоните от № 8604 )

ex

8607 00 00

Части за превозни средства, движещи се по железопътни или подобни линии:

ex

8702 00 00

Автомобилни превозни средства за транспорт на десет или повече човека, включително водача

ex

8703 00 00

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от № 8702 ), включително товаропътническите и състезателните автомобили, включително снегомобили

ex

8706 00 00

Шасита за автомобилни превозни средства от позиции 8701 до 8705 , оборудвани с техния двигател

ex

8707 00 00

Каросерии за автомобилни превозни средства от позиции 8701 до 8705 , включително кабините

ex

8708 00 00

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от позиции 8701 до 8705

ex

8711 00 00

Мотоциклети (включително мотопедите) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош; кошове

ex

8712 00 00

Велосипеди (включително и велосипеди на три колела за пренасяне на товари), без двигател

ex

8714 00 00

Части и принадлежности за превозните средства от позиции 8711 до 8713

ex

8716 10 00

Ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана:

ex

8716 40 00

Други ремаркета и полуремаркета

ex

8716 90 00

Части

ex

8901 10 00

Пътнически и туристически кораби и подобни кораби, главно предназначени за транспорт на хора; фериботи

ex

8901 90 00

Други кораби за транспорт на стоки и други кораби, предназначени едновременно за транспорт на хора и на стоки

ex

8903 00 00

Яхти и други кораби и лодки за развлечение или спорт; лодки с гребла и канута

18)   Настолни и ръчни часовници и части за тях

ex

9101 00 00

Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително хронометри и други от същите видове), с корпуси от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали

ex

9102 00 00

Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително хронометри от същите видове), различни от тези от № 9101

ex

9103 00 00

Будилници и други часовници, с часовников механизъм с малък обем, с изключение на часовниците от № 9104

ex

9104 00 00

Часовници за командни табла и подобни часовници за автомобили, въздухоплавателни превозни средства, кораби или други превозни средства

ex

9105 00 00

Други часовници

ex

9108 00 00

Часовникови механизми с малък обем, комплектовани и сглобени

ex

9109 00 00

Часовникови механизми, различни от тези с малък обем, комплектувани и сглобени

ex

9110 00 00

Комплектовани часовникови механизми, несглобени или частично сглобени (шаблони); некомплектовани часовникови механизми, сглобени; заготовки за часовникови механизми

ex

9111 00 00

Корпуси за часовници и техните части

ex

9112 00 00

Кутии и шкафове за часовникови апарати и техните части

ex

9113 00 00

Верижки и каишки за ръчни часовници и техните части

ex

9114 00 00

Други части за часовници

19)   Музикални инструменти на стойност, надвишаваща 1 500 EUR

ex

9201 00 00

Пиана, дори автоматични; клавесини и други струнни инструменти с клавиатура

ex

9202 00 00

Други струнни музикални инструменти (например китари, цигулки, арфи)

ex

9205 00 00

Духови музикални инструменти (например органи с тръби и с клавиатура, акордеони, кларинети, тромпети, гайди), различни от оркестриони и латерни

ex

9206 00 00

Ударни музикални инструменти (например барабани, тъпани, ксилофони, цимбали, кастанети, маракаси)

ex

9207 00 00

Музикални инструменти, чийто звук се произвежда или се усилва по електрически начин (например органи, китари, акордеони):

20)   Произведения на изкуството, предмети за колекции или антични предмети

ex

9700

Произведения на изкуството, предмети за колекции или антични предмети

21)   Спортни артикули и екипировки, включително за ски, голф, гмуркане и водни спортове

ex

4015 19 00

Други

ex

4015 90 00

Други

ex

6210 40 00

Други облекла за мъже или момчета

ex

6210 50 00

Други облекла за жени или момичета

ex

6211 11 00

За мъже или момчета

ex

6211 12 00

За жени или момичета

ex

6211 20 00

Комбинезони и ансамбли за ски

ex

6216 00 00

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст

ex

6402 12 00

Обувки за ски и обувки за сноуборд

ex

6402 19 00

Други

ex

6403 12 00

Обувки за ски и обувки за сноуборд

ex

6403 19 00

Други

ex

6404 11 00

Спортни обувки; обувки за тенис, баскетбол, гимнастика, за тренировки и други подобни

ex

6404 19 90

Други

ex

9004 90 00

Други

ex

9020 00 00

Други дихателни апарати и газови маски с изключение на защитните маски без механизъм и без сменяем филтриращ елемент

ex

9506 11 00

Ски

ex

9506 12 00

Автомати за ски

ex

9506 19 00

Други

ex

9506 21 00

Сърфове

ex

9506 29 00

Други

ex

9506 31 00

Комплекти от стикове

ex

9506 32 00

Топки за голф

ex

9506 39 00

Други

ex

9506 40 00

Артикули и оборудване за тенис на маса

ex

9506 51 00

Ракети за тенис, със или без корди

ex

9506 59 00

Други

ex

9506 61 00

Топки за тенис

ex

9506 69 10

Топки за крикет или поло

ex

9506 69 90

Други

ex

9506 70

Кънки за лед и ролкови кънки, включително обувките, към които са закрепени кънките

ex

9506 91

Артикули и оборудване за физическа култура, гимнастика или атлетика

ex

9506 99 10

Артикули за крикет или поло, различни от топки

ex

9506 99 90

Други

ex

9507 00 00

Въдичарски пръти, въдичарски кукички и други артикули за риболов с въдица; кепчета за всякаква употреба; примамки (различни от тези от № 9208 или 9705 ) и подобни артикули за лов

22)   Артикули и оборудване за билярд, игри с автоматични кегли (боулинг), хазартни игри и игри, работещи с монети и банкноти

ex

9504 20 00

Билярди от всякакъв вид и техните принадлежности

ex

9504 30 00

Други игри, функциониращи чрез вкарването на монети, банкноти (хартиени пари), банкови карти, жетони или всякакви други разплащателни средства, с изключение на игрите с автоматични кегли (например боулинг)

ex

9504 40 00

Карти за игра

ex

9504 50 00

Конзоли и устройства за видеоигри, различни от тези от подпозиция 9504 30

ex

9504 90 80

Други

ПРИЛОЖЕНИЕ XIX

СПИСЪК НА ДЪРЖАВНИТЕ ДРУЖЕСТВА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 5аа

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

“.

(1)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


РЕШЕНИЯ

15.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 87/44


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/429 НА СЪВЕТА

от 15 март 2022 година

за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Решение 2014/145/ОВППС (1).

(2)

Съюзът остава непоколебим в подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

(3)

На 24 февруари 2022 г. президентът на Руската федерация обяви военна операция в Украйна и руските въоръжени сили нападнаха Украйна. Това нападение представлява грубо нарушение на териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

(4)

В заключенията си от 24 февруари 2022 г. Европейският съвет осъди по възможно най-категоричен начин непровокираната и неоправдана военна агресия на Руската федерация срещу Украйна. С незаконните си военни действия Русия грубо нарушава международното право и принципите на Устава на Организацията на обединените нации и подкопава европейската и световната сигурност и стабилност. Европейският съвет постигна съгласие по допълнителни ограничителни мерки, които ще доведат до широкообхватни и тежки последици за Русия заради нейните действия, в тясно сътрудничество с партньорите и съюзниците на Съюза.

(5)

На 25 февруари 2022 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2022/329 (2), с което се изменят критериите за включване в списъка, така че да бъдат обхванати лица и образувания, които подкрепят и извличат ползи от правителството на Руската федерация, лица и образувания, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация, както и физически или юридически лица, свързани с включените в списъка лица или образувания.

(6)

Предвид сериозната обстановка Съветът смята, че в съдържащия се в приложението към Решение 2014/145/ОВППС списък на лица, образувания и органи, за които се прилагат ограничителни мерки, следва да бъдат добавени 15 лица и 9 образувания.

(7)

Поради това Решение 2014/145/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2014/145/ОВППС се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 март 2022 година.

За Съвета

Председател

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16).

(2)  Решение (ОВППС) 2022/329 на Съвета от 25 февруари 2022 г. за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (OВ L 50, 25.2.2022 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следните лица и образувания се добавят в списъка на лицата, образуванията и органите, поместен в приложението към Решение 2014/145/ОВППС:

Лица

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

„879

Roman Arkadyevich ABRAMOVICH (на руски: Роман Аркадьевич Абрамович)

Олигарх, близък до Владимир Путин. Основен акционер на Evraz. Бивш губернатор на Чукотка.

Дата на раждане: 24.10.1966 г.

Място на раждане: Саратов, Руска федерация

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Свързани лица: Владимир Путин

Свързани образувания: Chelsea F.C., Evraz Group SA, LLC Evraz Holding, Millhouse Capital.

Роман Абрамович е руски олигарх, който има дългогодишни и близки връзки с Владимир Путин. Той е имал привилегирован достъп до президента и е поддържал много добри отношения с него. Тази връзка с руския лидер му помогна да запази огромното си богатство. Той е основен акционер на стоманодобивната група Evraz, която е един от най-големите данъкоплатци в Русия.

Следователно той се възползва от вземащите решения лица в Русия, отговорни за анексирането на Крим или за дестабилизирането на Украйна. Наред с това той е един от видните руски бизнесмени, осъществяващи дейност в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

15.3.2022 г.

880

German Borisovich KHAN (на руски: Герман Борисович Хан)

Олигарх, близък до Владимир Путин. Един от основните акционери на Alfa Group.

Дата на раждане: 24.10.1961 г.

Място на раждане: Киев, Украйна

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Свързани лица: Владимир Путин, Михаил Фридман, Пëтр Авен, Алексей Кузьмичëв

Свързани образувания: Alfa Group, Alfa Bank

Герман Хан е основен акционер на конгломерата Alfa Group, който включва Alfa Bank — един от най-големите данъкоплатци в Русия. Смята се, че той е една от най-влиятелните личности в Русия. Подобно на други собственици на Alfa Bank (Михаил Фридман и Пëтр Авен), той поддържа близки отношения с Владимир Путин, като двамата продължават да си правят взаимно значителни услуги. Собствениците на Alfa Group извличат търговски и правни облаги от тези отношения. Най-голямата дъщеря на Владимир Путин Мария е ръководила благотворителен проект Alfa-Endo, който е бил финансиран от Alfa Bank. Владимир Путин награждава лоялността на Alfa Group към руските власти, като предоставя политическа помощ за чуждестранните инвестиционни планове на Alfa Group.

Следователно той активно осигурява материална или финансова подкрепа на вземащите решения лица в Русия, отговорни за анексирането на Крим или дестабилизирането на Украйна, и извлича ползи от тези вземащи решения лица. Наред с това той е един от видните руски бизнесмени, осъществяващи дейност в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

15.3.2022 г.

881

Viktor Filippovich RASHNIKOV (на руски: Виктор Филиппович Рашников)

Олигарх. Собственик, председател на съвета на директорите и председател на комитета за стратегическо планиране на Магнитогорския металургичен комбинат (ММК).

Дата на раждане: 3.10.1948 г.

Място на раждане: Магнитогорск, Руска федерация

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Свързани образувания: Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).

Виктор Рашников е виден руски олигарх, който е собственик и председател на съвета на директорите на Магнитогорския металургичен комбинат (ММК). ММК е един от най-големите данъкоплатци в Русия. Данъчната тежест върху дружеството се е увеличила напоследък, което е довело до значително по-високи постъпления в руския държавен бюджет.

Следователно той е виден руски бизнесмен, осъществяващ дейност в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

15.3.2022 г.

882

Alexey Viktorovich KUZMICHEV (на руски: Алексей Викторович Кузьмичёв)

Олигарх, близък до Владимир Путин. Един от основните акционери на Alfa Group.

Дата на раждане: 15.10.1962 г.

Място на раждане: Киров, Руска федерация

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Свързани лица: Владимир Путин, Михаил Фридман, Пëтр Авен, Герман Хан

Свързани образувания: Alfa Group, Alfa Bank

Алексей Кузьмичёв е основен акционер на конгломерата Alfa Group, който включва Alfa Bank — един от най-големите данъкоплатци в Русия. Смята се, че той е една от най-влиятелните личности в Русия. Той има добре установени връзки с руския президент. Най-голямата дъщеря на Владимир Путин Мария е ръководила благотворителен проект Alfa-Endo, който е бил финансиран от Alfa Bank. Владимир Путин награждава лоялността на Alfa Group към руските власти, като предоставя политическа помощ за чуждестранните инвестиционни планове на Alfa Group.

Следователно той активно осигурява материална или финансова подкрепа на вземащите решения лица в Русия, отговорни за анексирането на Крим или дестабилизирането на Украйна, и извлича ползи от тези вземащи решения лица. Наред с това той е виден руски бизнесмен, осъществяващ дейност в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

15.3.2022 г.

883

Alexander Alexandrovich MIKHEEV (на руски: Александр Александрович Михеев)

Главен изпълнителен директор на JSC Rosoboronexport

Дата на раждане: 18.11.1961 г.

Място на раждане: Москва, Руска федерация

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Свързани лица: Сергей Чемезов

Свързани образувания: Rosoboronexport, Rostec, Федерална служба за военно-техническо сътрудничество

Александр Михеев е главен изпълнителен директор на Rosoboronexport – единственият официален държавен посредник на Русия за износ и внос на изделия, технологии и услуги за военна и двойна употреба. Rosoboronexport е дъщерно дружество на Rostec която е държавна корпорация, която упражнява надзор над научноизследователска и развойна дейност в областта на военните технологии и притежава няколко производствени мощности, които имат ключова роля за внедряването на тези технологии на операциите на бойното поле. Продажбите на оръжие са важен източник на приходи за руското правителство. Те се използват и за реализиране на напредък по икономическите и стратегическите цели на Русия. В периода 2000—2020 г. Rosoboronexport продава на чуждестранни клиенти оръжия на стойност 180 млрд. щатски долара.

Следователно той е виден бизнесмен, осъществяващ дейност в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

15.3.2022 г.

884

Alexander Nikolayevich SHOKHIN (на руски: Александр Николаевич ШОХИН)

Председател на Руския съюз на индустриалците и предприемачите

Заместник-председател на съвета на директорите на Mechel PAO

Член на бюрото на Висшия съвет на политическата партия „Единна Русия“

Дата на раждане: 25.12.1951 г.

Място на раждане: Савинское, Кириловски район, Руска федерация

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Александр Николаевич Шохин е председател на Руския съюз на индустриалците и предприемачите – лобистка група, която защитава интересите на бизнеса в Русия. Освен това той е заместник-председател на съвета на директорите на Mechel PAO – едно от водещите руски миннодобивни и металургични предприятия, което е източник на приходи за правителството на Руската федерация.

След анексирането на Крим от Русия Шокин публично заявява, че е необходимо повече руски инвестиции да се насочат към Крим, за да се преодолее евентуалната икономическа блокада на Запада. На 24 февруари 2022 г. Шокин присъства на среща на олигарсите с Владимир Путин в Кремъл, на която се обсъжда въздействието на курса на действие след налагането на санкциите от Запада. Фактът, че е поканен да присъства на тази среща, показва, че той е член на вътрешния кръг от олигарси, близки до Владимир Путин и че подкрепя или изпълнява действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

15.3.2022 г.

 

 

 

Това показва също и че той е един от видните бизнесмени, осъществяващи дейност в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Русия, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

 

885

Andrey Valerievich RYUMIN (на руски: Андрей Валерьевич Рюмин)

Изпълнителен директор на Rosseti PJSC (известна по-рано, до август 2014 г., като Russian Grids), председател на съвета на директорите

Дата на раждане: 12.6.1980 г.

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Андрей Рюмин, изпълнителен директор на Rosseti PJSC, дружество, контролирано от руската държава, което е оператор на енергийни мрежи, предоставя технологични услуги за свързване и услуги за пренос и разпределение на електроенергия в Русия.

Rosseti PJSC изгражда подстанция „Пристанище“, която осигурява железопътната тяга на Кримския мост и захранва сухата товарна част на морското пристанище на Таман, както и магистралите, по-специално магистралата M25 Новоросийск-Керченски проток.

15.3.2022 г.

 

 

 

На 24 февруари 2022 г. Рюмин присъства на среща на олигарсите с Владимир Путин в Кремъл, на която се обсъжда въздействието на курса на действие след налагането на санкциите от Запада. Фактът, че е поканен да присъства на тази среща, показва, че той е член на вътрешния кръг от олигарси, близки до Владимир Путин и че подкрепя или изпълнява действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

 

Това показва, че той е един от водещите бизнесмени, осъществяващи дейност в икономически сектор, който осигурява значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

886

Armen Sumbatovich GASPARYAN (на руски: Армен Сумбатович ГAСПАРЯН)

Публицист, пропагандатор, член на управителния съвет на „Русия днес“

Дата на раждане: 4.7.1975 г.

Място на раждане: Москва Руска федерация

Гражданство: руско

Армен Гaспарян води собствено предаване „Наблюдение“ за руската информационна агенция „Спутник“ и радиопредаване по радиостанция „Вести ФМ“. Освен това той публикува книги и аудиокниги и участва като експерт в радиопредаването „Пълен контакт“ на друг пропагандатор Владимир Соловьов.

Гaспарян постоянно разпространява послания в съответствие с пропагандата на Кремъл. Използва логически заблуди като обяснение на международни въпроси, отрича украинския суверенитет над Крим и защитава действията на Русия в Керченския проток при пленяването на украински кораб.

15.3.2022 г.

 

 

Пол: мъжки

Той продължава да публикува проруска пропаганда, свързана с руското нахлуване в Украйна, и активно отрича суверенитета на Украйна.

Следователно той активно подкрепя действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

 

887

Artyom/ Artem Grigoryevich SHEYNIN (на руски: Артём Григорьевич ШЕЙНИН)

Руски пропагандатор и водещ на предаването „Времето ще покаже“ в контролирания от държавата Канал 1 (на руски: Первый канал)

Дата на раждане: 26.1.1966 г.

Място на раждане: Москва, Руска федерация

Пол: мъжки

Гражданство: руско

Артём Шейнин е руски пропагандатор и водещ на предаването „Времето ще покаже“ в контролирания от държавата Канал 1. Прави изявления в подкрепа на незаконното анексиране на Крим и признаването на независимостта на т.нар. „Донецка народна република“ и „Луганска народна република“. В предаванията си, излъчвани на живо, Шейнин подбужда към етническа омраза между украинци и руснаци, отрича суверенитета и териториалната цялост на Украйна и уронва репутацията на опонентите на Путин в Русия.

В изказването си по повод 24 февруари 2022 г. – денят на мащабната неоправдана военна агресия срещу Украйна, Шейнин заявява, че руската операция в Украйна е била неизбежна и нейната цел е да принуди украинските власти да поддържат мира.

Следователно той активно подкрепя действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

15.3.2022 г.

888

Dmitry Yevgenevich KULIKOV (на руски: Дмитрий Евгеньевич КУЛИКОВ)

Експерт на Комисията към Държавната дума на Руската федерация по въпросите на ОНД и връзките със сънародниците.

Филмов продуцент, телевизионен водещ и радиоводещ.

Член на Обществения съвет към Министерството на отбраната на Руската федерация

Дата на раждане: 18.11.1967 г.

Място на раждане: Шахтьорск, регион Донбас, Украйна

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Дмитрий Куликов е прокремълски пропагандатор. Той е правил публични коментари по държавните телевизионни канали в съответствие с посланието на Кремъл относно положението в региона на Донбас. Той също така е оправдавал действията на руските власти, застрашаващи териториалната цялост и суверенитета на Украйна, като например спирането на изпълнението на споразуменията от Минск или решението за признаване на „независимите републики Донбас и Луганск“.

Следователно той активно подкрепя действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

15.3.2022 г.

889

Konstantin Lvovich ERNST (на руски: Константин Львович ЭРНСТ)

Главен изпълнителен директор на Channel One Russia (на руски: Первый канал)

Дата на раждане: 6.2.1961 г.

Място на раждане: Москва, Руска федерация

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Константин Ернст е главен изпълнителен директор на Channel One Russia — едно от най-големите руски медийни дружества, което от много години се използва от руските власти за пропагандни цели. На тази длъжност той отговаря за организирането и разпространението на антиукраинска пропаганда на руските власти.

Той също така е получавал най-високи държавни награди, включително орден „За заслуги към отечеството“, Орден за приятелство, благодарствени писма и награди от правителството и президента на Руската федерация, както и медал „На участника във военната операция в Сирия“.

Следователно той подкрепя действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна. Наред с това той е един от видните бизнесмени, осъществяващи дейност в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Русия, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

15.3.2022 г.

890

Marina Vladimirovna SECHINA (на руски: Марина Владимировна СЕЧИНА)

Собственик на LLC „Stankoflot“

Дата на раждане: 1962

Гражданство: руско

Пол: женски

Марина Сечина е бивша съпруга на Игор Сечин, главен изпълнителен директор на Rosneft. Тя е използвала за лична облага връзките си с различни участници в руското правителство и руските бизнес структури, включително с бившия си съпруг.

Предприятията, собственост на Сечина, са участвали в подготовката на зимните олимпийски игри в Сочи през 2014 г. Тя притежава LLC „Stankoflot“, което получава договори без тръжна процедура с Държавната корпорация за подпомагане на разработването, производството и износа на високотехнологични промишлени продукти (Ростех). Освен това тя оглавява FTSSR CJSC и притежава акции в РК-Телеком.

Поради това тя извлича облаги от вземащите решения лица в Русия, отговорни за анексирането на Крим или дестабилизирането на Украйна, и извлича облаги от правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

15.3.2022 г.

891

Suleyman Abusaidovich KERIMOV (на руски: Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ)

Собственик на финансовата и индустриална група Nafta Moscow

Член на Съвета на федерацията от Република Дагестан

Дата на раждане: 12.3.1966 г.

Място на раждане: Дербент, Дагестан, Руска федерация

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Сулейман Керимов е собственик на финансовата и индустриална група Nafta Moscow. Нетното имущество на Керимов и неговото семейство се оценява на 9,8 млрд. щатски долара. Той е получавал големи суми от Сергей Ролдугин, който се грижи за богатството на Владимир Путин.

На 24 февруари 2022 г. Керимов присъства на среща на олигарсите с Владимир Путин в Кремъл, на която се обсъжда въздействието на курса на действие след налагането на санкциите от Запада. Фактът, че е поканен да присъства на тази среща, показва, че той е член на вътрешния кръг от олигарси, близки до Владимир Путин и че подкрепя или изпълнява действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

15.3.2022 г.

 

 

 

Следователно той е виден бизнесмен, осъществяващ дейност в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

 

892

Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN (на руски: Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН)

Изпълнителен директор и заместник-изпълнителен директор в Yandex NV

Дата на раждане: 28.12.1981 г.

Място на раждане: Ереван, Армения

Гражданство: арменско

Пол: мъжки

Тигран Худавердян е изпълнителен директор на Yandex — едно от водещите в областта на технологиите дружества в Русия, специализирано в интелигентни продукти и услуги, които използват машинно самообучение. Бившият завеждащ новините в Yandex обвини компанията в това, че е „главен елемент в прикриването на информация“ от руснаците относно войната в Украйна. Освен това компанията е предупреждавала руските потребители, търсещи новини относно Украйна на нейната търсачка за недостоверна информация в интернет, след като руското правителство заплаши медиите по отношение на съдържанието на това, което публикуват.

15.3.2022 г.

 

 

 

На 24 февруари 2022 г. Худавердян присъства на среща на олигарсите с Владимир Путин в Кремъл, на която се обсъжда въздействието на курса на действие след налагането на санкциите от Запада. Фактът, че е поканен да присъства на тази среща, показва, че той е член на вътрешния кръг от олигарси, близки на Владимир Путин и че подкрепя или изпълнява действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна. Освен това той е един от водещите бизнесмени, осъществяващи дейност в икономическите сектори, които предоставят значителен източник на приходи за правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизацията на Украйна.

 

893

Vladimir Valerievich RASHEVSKY/Vladimir Valeryevich RASHEVSKIY

(на руски: Владимир Валерьевич РАШЕВСКИЙ)

Главен изпълнителен директор на EuroChem Group AG и директор в групата

Дата на раждане: 29.9.1973 г.

Място на раждане: Москва, Руска федерация

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Владимир Рашевский е главен изпълнителен директор и директор в EuroChem Group AG, един от най-големите световни производители на минерални торове. Преди това (между 2004 г. и 2020 г.) е бил главен изпълнителен директор на въгледобивно дружество JSC SUEK. Това са основни руски дружества, притежавани съвместно с руския милиардер Андрей Мельниченко, които генерират и осигуряват значителни приходи за руското правителство. Те си сътрудничат и с руските власти, включително с Владимир Путин. Дружества от EuroChem Group са доставяли амониев нитрат в окупираните райони на Донбас. Дружеството SUEK е подписвало договори за здравни програми на служителите си със санаториуми в Крим.

Следователно той осигурява материална или финансова подкрепа на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна, или извлича ползи от него.

На 24 февруари 2022 г. Рашевский присъства на среща на олигарсите с Владимир Путин в Кремъл, на която се обсъжда въздействието на курса на действие след налагането на санкциите от Запада. Фактът, че е поканен да присъства на тази среща, показва, че той е член на вътрешния кръг от олигарси, близки до Владимир Путин и че подкрепя или изпълнява действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

15.3.2022 г.

Образувания

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

57

ROSNEFT AERO (RN AERO) (на руски: Роснефть-Аэро/РН-Аэро)

Адрес: ул. „Малая Калужская“ № 15, Москва, 119071, Руска федерация

Телефон: +7 (499) 517-76-56; +7 (499) 517-76-55 (факс)

Уебсайт: https://www.rosneft-aero.ru/en/

Имейл: info@rn-aero.rosneft.ru

Rosneft Aero доставя гориво за реактивни двигатели на летище Симферопол, което осигурява въздушна връзка между територията на незаконно анексираните Крим и Севастопол и Русия. По този начин образуванието допринася за консолидирането на Кримския полуостров в Руската федерация.

Следователно Rosneft Aero подкрепя материално или финансово действия, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

15.3.2022 г.

58

JSC ROSOBORONEXPORT (на руски: AO Рособоронэкспорт)

Адрес: ул. „Строминка“ № 27, Москва, 107076, Руска федерация

Телефон: +7 (495) 739 60 17/+7 (495) 534 61 40

Уебсайт: http://roe.ru/eng/

Имейл: roe@roe.ru

Rosoboronexport, единствен официален държавен посредник на Русия за износ и внос на изделия, технологии и услуги за военна и двойна употреба. Rosoboronexport е дъщерно дружество на Rostec, която е държавна корпорация, която упражнява надзор над научноизследователска и развойна дейност в областта на военните технологии и притежава няколко производствени мощности, които имат ключова роля за внедряването на тези технологии на операциите на бойното поле. Продажбите на оръжие са важен източник на твърда валута за руското правителство. Те се използват и за реализиране на напредък по икономическите и стратегическите цели на Русия. В периода 2000—2020 г. Rosoboronexport продава на чуждестранни клиенти оръжия на стойност 180 млрд. щатски долара.

Следователно Rosoboronexport е осъществява дейност в икономически сектори, които осигуряват значителни източници на приходи на правителството на Руската федерация, отговорно за анексирането на Крим и дестабилизирането на Украйна.

15.3.2022 г.

59

JSC NPO High Precision Systems (на руски: АО НПО Высокоточные комплексы)

Адрес: ул. „Киевская“ № 7, Москва, 121059, Руска федерация

Телефон: +7 (495) 981-92-77 Факс: +7 (495) 981-92-78

Имейл: npovk@npovk.ru

Уебсайт: https://www.npovk.ru

High Precision Systems е руски разработчик и производител на оръжия. Образуванието е лидер в проектирането и производството на тактически балистични ракетни системи в Русия. High Precision Systems е дъщерно дружество на Rostec.

Руските въоръжени сили са използвали оръжия, произведени от High Precision Systems, по време на незаконното руско нашествие в Украйна през 2022 г. Следователно High Precision Systems е отговорно за материална или финансова подкрепа на действия, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

15.3.2022 г.

60

JSC Kurganmashzavod (на руски: ПАО Курганмашзавод)

Адрес: проспект „Машиностроители“ № 17 1Й, 640021, Курган, Руска федерация

Телефон: +7 (3522) 23-20-83,+7 (3522) 47-19-99; Факс: +7 (3522) 23-20-71, +7 (3522) 23-20-82

Имейл: kmz@kmz.ru

Уебсайт: https://www.kurganmash.ru

Kurganmashzavod е голямо руско военно промишлено дружество. Бойните машини на пехотата БМП-3, доставени от Kurganmashzavod на руските въоръжени сили, са били използвани от Русия по време на незаконното нашествие в Украйна през 2022 г.

Следователно Kurganmashzavod е отговорно за материална или финансова подкрепа на действия, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

15.3.2022 г.

61

JSC Russian Helicopters (на руски: AO Вертолеты России)

Адрес: ул. „Болшая Пионерская“ № 1, 115054, Москва, Руска федерация

Телефон: +7 (495) 981-63-67

Уебсайт: http://www.russianhelicopters.aero

Имейл: info@rhc.aero

Russian Helicopters е голямо руско дружество за производство на хеликоптери. Военните хеликоптери Ка-52 „Алигатор“, произведени от Russian Helicopters, са били използвани от Русия по време на незаконното нашествие в Украйна през 2022 г.

Следователно Russian Helicopters е отговорно за материална или финансова подкрепа на действия, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

15.3.2022 г.

62

PJSC United Aircraft Corporation (на руски: АО Объединённая авиастроительная корпорация)

Адрес: ул. „Болшая Пионерская“ № 1, 115054, Москва, Руска федерация

Телефон: +7 (495) 926-1420

Уебсайт: https://www.uacrussia.ru/

Емейл: office@uacrussia.ru

United Aircraft Corporation е руски производител на граждански и военни въздухоплавателни средства. Заедно със своите свързани дружества образуванието контролира 100 % от руското производство на военни въздухоплавателни средства.

Военните въздухоплавателни средства, произведени от United Aircraft Corporation, са били използвани от Русия по време на незаконното нашествие в Украйна през 2022 г.

Следователно United Aircraft Corporation е отговорно за материална или финансова подкрепа на действия, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

15.3.2022 г.

63

JSC United Shipbuilding Corporation (на руски: АО Объединённая Судостроительная Корпорация)

Адрес: ул. „Болшая Татарская“ № 11, Москва, 115184, Руска федерация

Телефон: +7 495 617 33 00

Уебсайт: https://www.aoosk.ru

Имейл: info@aoosk.ru

United Shipbuilding Corporation е руски държавен конгломерат за корабостроене, който е основният доставчик на военни кораби за руския военноморски флот. Притежава множество корабостроителници и проектантски бюра.

Големият десантен кораб „Пьотр Моргунов “ по проект 11711, произведен от United Shipbuilding Corporation, е участвал в незаконното руско нашествие в Украйна през 2022 г. Патрулният кораб на Черноморския флот „Василий Биков“ по проект 22160, проектиран от United Shipbuilding Corporation, също е участвал в руската агресия срещу Украйна.

Освен това проектантското бюро „Almaz“, собственост на United Shipbuilding Corporation, е разработило корветите по проект 22800, някои от които са били построени в корабостроителниците, разположени на територията на незаконно анексираните Крим и Севастопол, което е допринесло за милитаризирането на Кримския полуостров.

Следователно JSC United Shipbuilding Corporation е отговорно за материална или финансова подкрепа на действия, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

15.3.2022 г.

64

JSC Research and Production Corporation URALVAGONZAVOD (на руски: ОАО „Научно-производственная корпорация УралВагонЗавод“)

Адрес: шосе „Восточное“ № 28, 622007, Нижни Тагил, Свердловска област, Руска федерация

Телефон: +7 3435 34 5000; +7 3435 33 47 12

Имейл: web@uvz.ru

Уебсайт: http://uralvagonzavod.ru

Uralvagonzavod е голямо руско машиностроително дружество. Това е единственият производител на танкове в Русия.

Танковете T-72B3, доставени от Uralvagonzavod на руските въоръжени сили, са били използвани от Русия по време на незаконното нашествие в Украйна през 2022 г. Следователно Uralvagonzavod е отговорно за материална или финансова подкрепа на действия, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

15.3.2022 г.

65

JSC Zelenodolsk Shipyard [A.M. Gorky Zelenodolsk Plant] (на руски: АО „Зеленодольский завод имени А. М. Горького“)

Адрес: ул. „Заводская“ № 5, 422546 Зеленодолск, Република Татарстан, Руска федерация

Телефон:+7 (84371) 5-76-10, Факс: +7 (84371) 5-78-00

Уебсайт: https://www.zdship.ru

Имейл: nfo@zdship.ru

Zelenodolsk Shipyard е една от най-големите корабостроителници в Русия. Тя е произвела патрулния кораб на Черноморския флот „Василий Биков“, който е участвал в незаконното руско нашествие в Украйна през 2022 г. На 24 февруари 2022 г. патрулният кораб „Василий Биков“ напада украинските войници, защитаващи Змийския остров.

Следователно Zelenodolsk Shipyard е отговорно за материална или финансова подкрепа на действия, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

15.3.2022 г.“


15.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 87/56


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/430 НА СЪВЕТА

от 15 март 2022 година

за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 31 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/512/ОВППС (1).

(2)

Съюзът остава непоколебим в подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

(3)

На 24 февруари 2022 г. президентът на Руската федерация обяви военна операция в Украйна и руските въоръжени сили нападнаха Украйна. Това нападение представлява грубо нарушение на териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

(4)

В заключенията си от 24 февруари 2022 г. Европейският съвет осъди по възможно най-категоричен начин непровокираната и неоправдана военна агресия на Руската федерация срещу Украйна. Чрез своите незаконни военни действия Русия грубо нарушава международното право и принципите на Устава на ООН и подкопава европейската и световната сигурност и стабилност. Европейският съвет призова за спешно изготвяне и приемане на още един пакет от санкции срещу лица и икономически санкции.

(5)

С оглед на сериозното положение и в отговор на военната агресия на Русия срещу Украйна, е целесъобразно да се въведат допълнителни ограничителни мерки. По-конкретно, целесъобразно е да се забранят всякакви трансакции с определени държавни дружества. Освен това е целесъобразно да се забрани предоставянето на всякакви услуги по определяне на кредитен рейтинг, както и достъпът на руски физически лица и образувания до абонаментни услуги във връзка с дейности по определяне на кредитен рейтинг. Целесъобразно е също да се наложат по-строги ограничения върху износа на стоки и технологии с двойна употреба, както и на стоки и технологии, които биха могли да допринесат за технологичното укрепване на сектора на отбраната и сигурността на Русия, и да се разшири списъкът на лицата, свързани с отбраната и промишлената база на Русия, спрямо които се прилагат тези ограничения. В допълнение е целесъобразно да забранят инвестициите в руския енергиен сектор, както и да се въведе всеобхватно ограничение на износа на оборудване, технологии и услуги за енергийната промишленост в Русия, с изключение на ядрената промишленост и сектора надолу по веригата на транспорта на енергия. И накрая, целесъобразно е да се въведат допълнителни търговски ограничения по отношение на желязото и стоманата, както и на луксозните стоки.

(6)

От страна на Съюза са необходими по-нататъшни действия за изпълнението на определени мерки.

(7)

Поради това Решение 2014/512/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2014/512/ОВППС се изменя, както следва:

1)

Вмъква се следният член:

„Член 1aa

1.   Забранява се прякото или непрякото участие в трансакции с:

a)

юридическо лице, образувание или орган, установени в Русия, които са публично контролирани или с над 50 % публична собственост, или в които Русия, нейното правителство или Централната банка на Русия имат право да участват в печалбите, или с които Русия, нейното правителство или Централната банка на Русия имат други съществени икономически отношения, както е посочено в приложение X;

б)

юридическо лице, образувание или орган, установени извън Съюза, в които над 50 % от правата на собственост се притежават пряко или непряко от образувание, посочено в приложение X; или

в)

юридическо лице, образувание или орган, действащи от името или по указание на образувание, посочено в буква а) или б) от настоящия параграф.

2.   Забраната в параграф 1 не се прилага по отношение на изпълнението до 15 май 2022 г. на договори, сключени преди 16 март 2022 г., или допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори.

3.   Забраната в параграф 1 не се прилага по отношение на:

а)

трансакции, които са строго необходими за закупуване, внос или транспорт на изкопаеми горива, по-специално въглища, нефт и природен газ, както и титан, алуминий, мед, никел, паладий и желязна руда, от или през Русия в Съюза;

б)

трансакции, свързани с енергийни проекти извън Русия, в които юридическо лице, образувание или орган, посочен(о) в приложение X, е миноритарен акционер.“;

2)

Вмъква се следният член:

„Член 1ж

1.   Забранява се от 15 април 2022 г. предоставянето на услуги по определяне на кредитен рейтинг на руски граждани или физически лица, пребиваващи в Русия, или на юридически лица, образувания или органи, установени в Русия.

2.   Забранява се от 15 април 2022 г. предоставянето на достъп до абонаментни услуги във връзка с дейности по определяне на кредитен рейтинг на руски граждани или физически лица, пребиваващи в Русия, или на юридически лица, образувания или органи, установени в Русия.

3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат за граждани на държава членка или за физически лица, притежаващи разрешение за временно или постоянно пребиваване в държава членка.“;

3)

В член 3 параграф 7 се заменя със следното:

„7.   Когато взимат решение по исканията за разрешение, посочени в параграфи 4 и 5, компетентните органи не издават разрешение, ако имат основателни причини да смятат, че:

i)

крайният ползвател може да е военен, да е посочено в приложение IV физическо или юридическо лице, образувание или орган, или че крайната употреба на стоките може да е военна;

ii)

продажбата, доставката, трансферът или износът на стоките и технологиите, посочени в параграф 1, или предоставянето на свързана с тях техническа и финансова помощ са предназначени за авиационната или космическата промишленост; или

iii)

продажбата, доставката, трансферът или износът на стоките и технологиите, посочени в параграф 1, или предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ са предназначени за енергийния сектор, освен ако такава продажба, доставка, трансфер или износ или свързаната с тях техническа или финансова помощ са разрешени съгласно изключенията, посочени в член 4, параграфи 3—6.“;

4)

В член 3 параграф 7 се заменя със следното:

„7.   Когато взимат решение по исканията за разрешение, посочени в параграфи 4 и 5 от настоящия член, компетентните органи не издават разрешение, ако имат основателни причини да смятат, че:

i)

крайният ползвател може да е военен, да е посочено в приложение IV физическо или юридическо лице, образувание или орган, или че крайната употреба на стоките може да е военна;

ii)

продажбата, доставката, трансферът или износът на стоките и технологиите, посочени в параграф 1, или предоставянето на свързана с тях техническа и финансова помощ са предназначени за авиационната или космическата промишленост; или

iii)

продажбата, доставката, трансферът или износът на стоките и технологиите, посочени в параграф 1, или предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ са предназначени за енергийния сектор, освен ако такава продажба, доставка, трансфер или износ или свързаната с тях техническа или финансова помощ са разрешени съгласно изключенията, посочени в член 4, параграфи 3—6.“;

5)

В член 3б параграф 1 се заменя със следното:

„1.   По отношение на посочените в приложение IV физически или юридически лица, образувания или органи, чрез дерогация от членове 3 и 3а от настоящото решение — и без да се засягат изискванията за получаване на разрешение, предвидени в Регламент (ЕС) 2021/821 — компетентните органи на държавите членки могат да разрешат продажбата, доставката, трансфера или износа на стоки и технологии с двойна употреба и на стоки и технологии, посочени в член 3а от настоящото решение, или предоставянето във връзка с тях на техническа или финансова помощ, само след като са установили, че:

a)

въпросните стоки или технологии или свързаната с тях техническа или финансова помощ са необходими за спешното предотвратяване или ограничаване на последиците на събитие, което е вероятно да има сериозно и съществено въздействие върху човешкото здраве и безопасност или върху околната среда; или

б)

въпросните стоки или технологии или предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ са дължими по договор, сключен преди 26 февруари 2022 г., или по допълнителен договор, необходим за изпълнението на такъв договор, при условие че разрешението е поискано преди 1 май 2022 г.“;

6)

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

1.   Забраняват се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на определени стоки или технологии, подходящи за някои категории проучвателни и производствени проекти, независимо дали те са с произход от Съюза, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия, включително в нейната изключителна икономическа зона и континентален шелф, или за използване в Русия, включително в нейната изключителна икономическа зона и континентален шелф.

Съюзът взема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, попадащи в обхвата на настоящия параграф.

2.   Забранява се:

a)

предоставянето на техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, свързани със стоките и технологиите, посочени в параграф 1, и с предоставянето, производството, поддръжката и използването на тези стоки и технологии, пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за използване в Русия;

б)

предоставянето на финансиране или финансова помощ във връзка със стоките и технологиите, посочени в параграф 1, за продажба, доставка, трансфер и износ на тези стоки и технологии или за предоставяне на свързана с тях техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания и органи в Русия или за използване в Русия.

3.   Забраните в параграфи 1 и 2 не се прилагат за продажбата, доставката, трансфера или износа на стоки или технологии, или за предоставянето на техническа или финансова помощ, необходима за:

a)

транспортирането на изкопаеми горива, по-специално въглища, нефт и природен газ, от или през Русия към Съюза; или

б)

спешното предотвратяване или ограничаването на последиците от събитие, което е вероятно да засегне тежко и значително човешкото здраве и безопасност или околната среда.

4.   Забраните в параграфи 1 и 2 не се прилагат по отношение на изпълнението до 17 септември 2022 г. на задължение, произтичащо от договор, сключен преди 16 март 2022 г., или допълнителни договори, необходими за изпълнението на такъв договор, при условие че компетентният орган е бил информиран най-малко пет работни дни предварително.

5.   Забраните в параграф 2 не се прилагат за предоставянето на застраховане или презастраховане на всяко юридическо лице, образувание или орган, регистриран(о) или учреден(о) съгласно правото на държава членка по отношение на дейностите му извън енергийния сектор в Русия.

6.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 компетентните органи могат, при условията, които сметнат за уместни, да разрешат продажбата, доставката, трансфера или износа и предоставянето на техническа или финансова помощ, след като установят, че:

а)

това е необходимо за гарантирането на критични енергийни доставки в рамките на Съюза; или

б)

това е предназначено за изключителното ползване от образувания, притежавани или контролирани самостоятелно или съвместно от юридическо лице, образувание или орган, регистриран(о) или учреден(о) съгласно правото на държава членка.

7.   Съответната държава членка или съответните държави членки уведомява(т) другите държави членки и Комисията за всяко предоставено съгласно параграф 6 разрешение в двуседмичен срок от предоставянето му.“;

7)

Член 4а се заменя със следното:

„Член 4а

1.   Забранява се:

a)

придобиването на ново или разширяването на съществуващо участие в юридически лица, образувания или органи, регистрирани или учредени съгласно правото на Русия или трета държава и извършващи дейност в енергийния сектор в Русия;

б)

предоставянето или участието в споразумения за отпускането на нови заеми или кредити или предоставянето на финансиране по друг начин, в т.ч. собствен капитал, на юридически лица, образувания или органи, регистрирани или учредени съгласно правото на Русия или трета държава и извършващи дейност в енергийния сектор в Русия, или за документираните цели на финансирането на такова юридическо лице, образувание или орган;

в)

създаването на нови съвместни предприятия с юридически лица, образувания или органи, регистрирани или учредени съгласно правото на Русия или трета държава и извършващи дейност в енергийния сектор в Русия;

г)

предоставянето на инвестиционни услуги, пряко свързани с дейностите, посочени в букви а), б) и в).

2.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи могат, при условията, които сметнат за уместни, да разрешат дейност, посочена в параграф 1, след като установят, че:

а)

това е необходимо за гарантирането на критични енергийни доставки в рамките на Съюза, както и транспорта на изкопаеми горива, по-специално въглища, нефт и природен газ, от или през Русия в Съюза; или

б)

това засяга изключително юридическо лице, образувание или орган, извършващ(о) дейност в енергийния сектор в Русия, притежаван(о) от юридическо лице, образувание или орган, регистриран(о) или учреден(о) съгласно правото на държава членка.

3.   Съответната държава членка или съответните държави членки уведомява(т) другите държави членки и Комисията за всяко предоставено съгласно параграф 2 разрешение в двуседмичен срок от предоставянето му.“;

8)

В член 4е параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Управителният орган на мрежата за мрежовите функции за управление на въздушното движение в единното европейско небе подпомага Комисията и държавите членки при осигуряването на прилагането и спазването на член 4д. Управителният орган на мрежата отхвърля по-специално всички полетни планове, попълнени от оператори на въздухоплавателни средства, в които се посочва намерение за извършване на дейности над територията на Съюза, които представляват нарушение на настоящото решение, така че на пилота да не се дава разрешение за полет.“;

9)

Вмъкват се следните членове:

„Член 4и

1.   Забранява се:

a)

прекият или непрекият внос на продукти от желязо и стомана в Съюза, ако те:

i)

са с произход от Русия; или

ii)

са изнесени от Русия;

б)

прякото или непряко закупуване на продукти от желязо и стомана, които се намират в Русия или са с произход от Русия;

в)

транспортирането на продукти от желязо и стомана, ако те са с произход от Русия или се изнасят от Русия за която и да е друга държава;

г)

прякото или непряко предоставяне на техническа помощ, брокерски услуги, финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застрахователни и презастрахователни услуги, свързани със забраните по букви а), б) и в).

Съюзът взема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, попадащи в обхвата на настоящия параграф.

2.   Забраните в параграф 1 не се прилагат по отношение на изпълнението до 17 юни 2022 г. на договори, сключени преди 16 март 2022 г., или допълнителни договори, необходими за изпълнението на тези договори.

Член 4й

1.   Забраняват се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на луксозни стоки на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за използване в Русия.

2.   Забраната, посочена в параграф 1, се прилага за луксозни стоки, доколкото тяхната стойност надвишава 300 EUR за изделие.

3.   Забраната, посочена в параграф 1, не се прилага за стоките, които са необходими за официални цели на дипломатическите представителства и консулствата на държавите членки или държави партньори в Русия или на международните организации, ползващи се с имунитет в съответствие с международното право, или за личните вещи на техните служители.

4.   Съюзът взема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, попадащи в обхвата на настоящия член.“;

10)

В член 7, параграф 1 буква а) се заменя със следното:

„а)

юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX или X, или посочени в член 1, параграф 1, буква б) или в), член 1, параграф 2, буква б) или в), член 1, параграф 3, буква в) или г), член 1, параграф 4, буква б) или в), член 1а, буква а), б) или в), член 1аа, буква б) или в), член 1д или член 1ж;“;

11)

Приложенията се изменят съгласно приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 март 2022 година.

За Съвета

Председател

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1)   

В приложение IV към Решение 2014/512/ОВППС се добавят следните вписвания:

 

„Amur Shipbuilding Factory PJSC

 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repair JSC

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

 

Central Research and Development Institute Tsiklon

 

Crocus Nano Electronics

 

Dalzavod Ship-Repair Center;

 

ELara

 

Electronic Computing and Information Systems

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd.

 

Forss Technology Ltd.

 

Integral SPB

 

JSC Element

 

JSC Pella-Mash

 

JSC Shipyard Vympel

 

Kranark LLC

 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov);

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Miass Machine-Building Factory

 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

 

MPI VOLNA

 

N. A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

 

Nerpa Shipyard

 

NM-Tekh

 

Novorossiysk Shipyard JSC

 

NPO Electronic Systems

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Production Association Strela

 

Radioavtomatika

 

Research Center Module

 

Robin Trade Limited

 

R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

 

Rubin Sever Design Bureau

 

Russian Space Systems

 

Rybinsk Shipyard Engineering

 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

 

Scientific-Research Institute of Electronics

 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

 

Scientific Research Institute NII Submikron

 

Sergey IONOV

 

Serniya Engineering

 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

 

Ship Maintenance Center Zvezdochka

 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

 

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

 

UAB Pella-Fjord

 

United Shipbuilding Corporation JSC “35th Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Aysberg Central Design Bureau”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Krasnoye Sormovo Plant OJSC”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “SC “Zvyozdochka”

 

United Shipbuilding Corporation “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”

 

United Shipbuilding Corporation “Scientific Research Design Technological Bureau Onega”

 

United Shipbuilding Corporation “Sredne-Nevsky Shipyard”

 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

 

Urals Project Design Bureau Detal

 

Vega Pilot Plant

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

 

VTK Ltd

 

Yaroslavl Shipbuilding Factory

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring;“

2)   

Към Решение 2014/512/ОВППС се добавя следното приложение X:

„ПРИЛОЖЕНИЕ X

СПИСЪК НА ДЪРЖАВНИТЕ ДРУЖЕСТВА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1аа

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION