ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 81

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
9 март 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/394 на Съвета от 9 март 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

1

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2022/395 на Съвета от 9 март 2022 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

8

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

9.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/394 НА СЪВЕТА

от 9 март 2022 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2022/395 (1) от 9 март 2022 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна,

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 31 юли 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 833/2014 (2).

(2)

С Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета се привеждат в действие някои мерки, предвидени в Решение 2014/512/ОВППС на Съвета (3).

(3)

На 9 март 2022 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2022/395 за изменение на Решение 2014/512/ОВППС и за налагане на допълнителни ограничителни мерки по отношение на износа на стоки и технологии за морско корабоплаване.

(4)

С Решение (ОВППС) 2022/395 се разширява по отношение на морския сектор списъкът на юридическите лица, образуванията и органите, подлежащи на финансови ограничения чрез заеми, прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар. Като се има предвид, че е налице всеобщо разбиране за това, че заемите и кредитите могат да се предоставят по всякакъв начин, включително чрез криптоактиви, предвид специфичният им характер е целесъобразно допълнително да се уточни понятието „прехвърлими ценни книжа“ във връзка с такива активи.

(5)

С Решение (ОВППС) 2022/395 също така се разширява обхватът на освобождаването, свързано с депозитите, като се включват гражданите на страните — членки на Европейското икономическо пространство и гражданите на Швейцария.

(6)

За да се гарантира правилното прилагане на мерките, определени в Регламент (ЕС) № 833/2014, е необходимо да се поясни изключението за предоставяне на финансиране за малките и средните предприятия, както и някои разпоредби в приложенията, свързани със забранени стоки и технологии.

(7)

Поради това са необходими регулаторни действия на равнището на Съюза по-специално с оглед осигуряване на еднаквото прилагане на тези мерки във всички държави членки.

(8)

Поради това Регламент (ЕС) № 833/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 833/2014 се изменя, както следва:

1)

В член 1, буква е) уводно изречение се заменя със следното:

„е)

„прехвърлими ценни книжа“ означава следните класове ценни книжа, включително под формата на криптоактиви, които могат да се търгуват на капиталовия пазар, с изключение на платежни инструменти:“;

2)

В член 2г се вмъква следният параграф:

„3a.   Когато държава членка разрешава в съответствие с член 2, параграф 4, буква г), член 2а, параграф 4, буква г) и член 3е, параграф 4 продажбата, доставката, трансфера или износа на стоките и технологиите, предназначени за осигуряването на морска безопасност, тя информира другите държави членки и Комисията в рамките на две седмици от разрешението.“;

3)

В член 2д, параграф 2, буква б) се заменя със следното:

„б)

предоставянето на публично финансиране или финансова помощ на обща стойност до 10 000 000 евро на проект в полза на установени в Съюза малки и средни предприятия; или“;

4)

Вмъква се следният член:

„Член 3е

1.   Забранява се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на стоки и технологии за морско корабоплаване, изброени в приложение XVI, независимо дали са с произход от Съюза или не, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия, за употребата им в Русия или за поставянето им на борда на плаващ под знамето на Русия плавателен съд.

2.   Забранява се:

а)

предоставянето на техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, свързани със стоките и технологиите, посочени в параграф 1, както и с предоставянето, производството, поддръжката и употребата на тези стоки и технологии, пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за употребата им в Русия;

б)

предоставянето на финансиране или финансова помощ във връзка със стоките и технологиите, посочени в параграф 1, за всякакви продажби, доставки, трансфер или износ на тези стоки и технологии, или за предоставянето на свързана с тях техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за употребата им в Русия.

3.   Забраните в параграфи 1 и 2 не се отнасят за продажбата, доставката, трансфера или износа на посочени в параграф 1 стоки и технологии, както и за предоставянето във връзка с тях на техническа и финансова помощ – за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, с предназначение за хуманитарни цели, извънредни здравни кризисни ситуации, спешно предотвратяване или ограничаване на последиците от събитие, което е вероятно тежко и съществено да засегне човешкото здраве и безопасност или околната среда, или в отговор на природни бедствия.

4.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 компетентните органи могат да разрешат продажбата, доставката, трансфера или износа на посочените в параграф 1 стоки и технологии или предоставянето във връзка с тях на техническа или финансова помощ – за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, след като установи, че тези стоки или технологии или свързаната с тях техническа или финансова помощ са предназначени за осигуряване на морската безопасност.“;

5)

В Член 5а параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Забраняват се трансакции, свързани с управлението на резервите, както и с управлението на активите на Централната банка на Русия, включително трансакции с юридически лица, образувания или органи, които действат от името на или по указание на Централната банка на Русия, както и на Националния инвестиционен фонд на Русия.“;

6)

В член 5б параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Параграф 1 не се прилага за гражданите на държава членка, на държава — членка на Европейското икономическо пространство, или на Швейцария, или за физическите лица, притежаващи разрешение за временно или постоянно пребиваване в държава членка, в държава — членка на Европейското икономическо пространство, или в Швейцария.“;

7)

Приложение VI се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент;

8)

Приложение IX се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент;

9)

Приложение XIII се изменя в съответствие с приложение III към настоящия регламент;

10)

Текстът в приложение IV към настоящия регламент се добавя като приложение XVI към Регламент (ЕС) № 833/2014.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 март 2022 година.

За Съвета

Председател

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Вж., стр. 8 от настоящия брой на Официален вестник .

(2)  Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стp. 1).

(3)  Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение VII към Регламент (ЕС) № 833/2014 се изменя, както следва:

1)

В уводния текст третият параграф се заменя със следното:

„Без да се засяга член 12 от настоящия регламент, неконтролираните изделия, съдържащи един или повече от изброените в настоящото приложение компоненти, не подлежат на контрола съгласно членове 2а и 2б от настоящия регламент.“;

2)

В буква в) от подкатегория X.A.I.001 от категория I — Електроника, точка 2 се заменя със следното:

„2.

Разделителна способност 12 bit с изходяща скорост, по-голяма от 105 милиона дискрети в секунда (MSPS);“;

3)

В буква в) от подкатегория X.B.I.001 от категория I — Електроника, точка 2 се заменя със следното:

„2.

‘Контролирани от записана програма’ устройства за получаване на кристали по метода на изтеглянето, имащи някоя от следните характеристики:

а)

възможност за презареждане без замяна на контейнера на тигела;

б)

възможност за работа при налягания над 2,5 × 105 Pa; или

в)

възможност за изтегляне на кристали с диаметър над 100 mm;“;

4)

В буква и) от подкатегория X.B.I.001 от категория I — Електроника, точка 1 се заменя със следното:

„1.

Оборудване за „нанасяне на покритие чрез химическо отлагане от пари“, работещо при налягане под 105 Pa; или“;

5)

В подкатегория X.A.VII.001 от категория VII — Космически апарати и силови установки (двигателни системи), първото изречение се заменя със следното:

„ X.A.VII.001

Дизелови двигатели, влекачи и специално проектирани за тях компоненти, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821:“;

6)

В подкатегория X.A.VII.002 от категория VII — Космически апарати и силови установки (двигателни системи), буква в) се заменя със следното:

„в)

Авиационни газотурбинни двигатели и компоненти, специално проектирани за тях.“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение IХ към Регламент (ЕС) № 833/2014 се изменя, както следва:

1)

В образец А всички позовавания на „Регламент XXX/XXX“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 833/2014“.

2)

В образец Б всички позовавания на „Регламент XXX/XXX“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 833/2014“.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

В приложение XIII към Регламент (ЕС) № 833/2014 се добавя вписване за следното образувание:

„Russian Maritime Register of Shipping“ (Руски морски регистър на корабоплаването).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

„ПРИЛОЖЕНИЕ XVI

СПИСЪК НА СТОКИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3Е

Категория VI — Морски системи

X.A.VI.001

Плавателни съдове, морски системи или оборудване, и специално проектирани компоненти за тях, компоненти и принадлежности, както следва:

а)

Оборудване, съдържащо се в глава 4 (навигационно оборудване) от приложимия Регламент за изпълнение на Комисията относно изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и относно стандартите за изпитване на морско оборудване, приет в съответствие с член 35, параграф 2 от Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване;

б)

Оборудване, съдържащо се в глава 5 (радиокомуникационно оборудване) от приложимия Регламент за изпълнение на Комисията относно изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и относно стандартите за изпитване на морско оборудване, приет в съответствие с член 35, параграф 2 от Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване;

“.

РЕШЕНИЯ

9.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/8


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/395 НА СЪВЕТА

от 9 март 2022 година

за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 31 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/512/ОВППС (1).

(2)

Съюзът остава непоколебим в подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

(3)

На 24 февруари 2022 г. президентът на Руската федерация обяви военна операция в Украйна и руските въоръжени сили нападнаха Украйна. Това нападение представлява грубо нарушение на териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

(4)

В заключенията си от 24 февруари 2022 г. Европейският съвет осъди по възможно най-категоричен начин непровокираната и неоправдана военна агресия на Руската федерация срещу Украйна. С незаконните си военни действия Русия грубо нарушава международното право и принципите на Устава на ООН и подкопава европейската и световната сигурност и стабилност. Европейският съвет призова за спешно изготвяне и приемане на допълнителен пакет от санкции срещу лица и икономически санкции.

(5)

На 25 февруари 2022 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2022/327 (2), с което се изменя Решение 2014/512/ОВППС и се въвеждат специфични секторни мерки.

(6)

С оглед на сериозното положение и в отговор на военната агресия на Русия срещу Украйна, е целесъобразно да се въведат допълнителни ограничителни мерки, свързани с износа на стоки и технологии за морско корабоплаване. Целесъобразно е също така да се разшири списъкът на юридическите лица, образуванията и органите, спрямо които се прилагат забраните, свързани с инвестиционни услуги, прехвърлими ценни книжа, инструменти на паричния пазар и заеми. Освен това са необходими някои пояснения, за да се гарантира правилното прилагане на някои от специфичните секторни ограничения, въведени с Решение (ОВППС) 2022/327.

(7)

Необходими са по-нататъшни действия от страна на Съюза за изпълнение на определени мерки.

(8)

Поради това Решение 2014/512/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2014/512/ОВППС се изменя, както следва:

1)

В член 1а, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Забраняват се трансакции, свързани с управлението на резервите, както и с управлението на активите на Централната банка на Русия, включително трансакции с юридически лица, образувания или органи, които действат от името на или по указание на Централната банка на Русия, както и на Националния инвестиционен фонд на Русия.“

2)

В член 1б параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Параграф 1 не се прилага за гражданите на държава членка, на държава — членка на Европейското икономическо пространство, или на Швейцария, или за физическите лица, притежаващи разрешение за временно или постоянно пребиваване в държава членка, в държава — членка на Европейското икономическо пространство, или в Швейцария.“

3)

В член 4б, параграф 2 буква б) се заменя със следното:

„б)

предоставянето на публично финансиране или финансова помощ на обща стойност до 10 000 000 евро на проект в полза на установени в Съюза малки и средни предприятия; или“

4)

След член 4ж се вмъква следният член:

„Член 4з

„1.   Забранява се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на стоки и технологии за морско корабоплаване, независимо дали са с произход от Съюза или не, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия, за употребата им в Русия или за поставянето им на борда на плаващ под знамето на Русия плавателен съд.

2.   Забранява се:

a)

предоставянето на техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, свързани със стоките и технологиите, посочени в параграф 1, както и с предоставянето, производството, поддръжката и употребата на тези стоки и технологии, пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за употребата им в Русия;

б)

предоставянето на финансиране или финансова помощ във връзка със стоките и технологиите, посочени в параграф 1, за всякакви продажби, доставки, трансфер или износ на тези стоки и технологии, или за предоставянето на свързана с тях техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за употребата им в Русия.

3.   Забраните в параграфи 1 и 2 не се отнасят за продажбата, доставката, трансфера или износа на посочени в параграф 1 стоки и технологии, както и за предоставянето във връзка с тях на техническа и финансова помощ — за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, с предназначение за хуманитарни цели, извънредни здравни кризисни ситуации, спешно предотвратяване или ограничаване на последиците от събитие, което е вероятно тежко и съществено да засегне човешкото здраве и безопасност или околната среда, или в отговор на природни бедствия.

4.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 компетентните органи могат да разрешат продажбата, доставката, трансфера или износа на посочените в параграф 1 стоки и технологии или предоставянето във връзка с тях на техническа или финансова помощ — за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, след като установи, че тези стоки или технологии или свързаната с тях техническа или финансова помощ са предназначени за осигуряване на морската безопасност.“.

5.   Съюзът взема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, попадащи в обхвата на настоящия член.“

5)

Приложение VI към Решение 2014/512/ОВППС се изменя съгласно посоченото в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 9 март 2022 година.

За Съвета

Председател

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 13).

(2)  Решение (ОВППС) 2022/327 на Съвета от 25 февруари 2022 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 48, 25.2.2022 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение VI към Решение 2014/512/ОВППС се вмъква вписване за следното образувание:

„Russian Maritime Register of Shipping“ (Руски морски регистър на корабоплаването).