ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 40

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
21 февруари 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/235 на Съвета от 21 февруари 2022 година за изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/1686 за налагане на допълнителни ограничителни мерки, насочени срещу ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда и физически и юридически лица, образувания или органи, свързани с тях

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/236 на Съвета от 21 февруари 2022 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/237 на Съвета от 21 февруари 2022 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

6

 

*

Регламент (ЕС) 2022/238 на Съвета от 21 февруари 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 401/2013 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мианмар/Бирма

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/239 на Съвета от 21 февруари 2022 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 401/2013 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мианмар/Бирма

10

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2022/240 на Съвета от 21 февруари 2022 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/1693 относно ограничителните мерки срещу ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях

21

 

*

Решение (ОВППС) 2022/241 на Съвета от 21 февруари 2022 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

23

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2022/242 на Съвета от 21 февруари 2022 година за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

26

 

*

Решение (ОВППС) 2022/243 на Съвета от 21 февруари 2022 година за изменение на Решение 2013/184/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мианмар/Бирма

28

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

21.2.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/235 НА СЪВЕТА

от 21 февруари 2022 година

за изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/1686 за налагане на допълнителни ограничителни мерки, насочени срещу ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда и физически и юридически лица, образувания или органи, свързани с тях

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1686 на Съвета от 20 септември 2016 г. за налагане на допълнителни ограничителни мерки, насочени срещу ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда и физически и юридически лица, образувания или органи, свързани с тях (1), и по-специално член 4, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 20 септември 2016 г. Съветът прие Регламент (ЕС) 2016/1686.

(2)

С оглед на продължаващата заплаха, която представляват ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда и физическите и юридическите лица, образуванията и органите, свързани с тях, две лица и две групи следва да бъдат добавени към списъка с физически и юридически лица, образувания и органи, съдържащ се в приложение I към Регламент (ЕС) 2016/1686.

(3)

Поради това Регламент (ЕС) 2016/1686 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) 2016/1686 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 февруари 2022 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ОВ L 255, 21.9.2016 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕС) 2016/1686 се изменя, както следва:

1)

раздел „А. Лица“ се заменя със следното:

„А.

Физически лица, посочени в член 3“

2)

добавят се следните физически лица:

„8.

Osama MAHMOOD (известен също като Ustadh Usama Mahmood, Ousama Mahmood); гражданство: пакистанско (предполагаемо).

9.

Sultan Aziz AZAM (известен също като Aziz Azam, Sultan Aziz, Sultan Azziz Azzam, Sultan Aziz Ezzam); дата на раждане: 1985 г.; място на раждане: Афганистан; гражданство: афганистанско.“

3)

добавят се следните раздел и вписвания:

„Б.

Юридически лица, образувания и органи, посочени в член 3

1.

Ал-Кайда на Индийския субконтинент (Al-Qaeda in the Indian Subcontinent) (AQIS) (известно също като Al-Qa’ida in the Indian Subcontinent, Qaedat al-Jihad in the Indian Subcontinent).

2.

Даиш — провинция Инд (D’esh — Hind Province) (известно също като Wilayah of Hind, Islamic State’s Hind Province (ISHP, провинция Инд на Ислямска държава), IS — Wilayat al-Hind, Da’esh — Wilayat al-Hind).“


21.2.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/236 НА СЪВЕТА

от 21 февруари 2022 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 269/2014.

(2)

Европейският съюз не признава и продължава да осъжда незаконното анексиране от Руската федерация на Крим и град Севастопол и съответно не признава т.нар. избори, проведени в незаконно анексирания Кримски полуостров.

(3)

Във връзка с организираните през септември 2021 г. от Руската федерация т.нар. избори за Държавната дума в незаконно анексираната „Автономна република Крим“ и град Севастопол Съветът счита, че пет физически лица следва да бъдат добавени в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, подлежащи на ограничителни мерки, съдържащ се в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014, заради ролята им за подкопаване или застрашаване на териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

(4)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Лицата, посочени в приложението към настоящия регламент, се добавят в списъка, поместен в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 февруари 2022 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следните лица се добавят в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, поместен в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014:

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

„204.

Aleksei Yurievich CHERNIAK

(Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 27.8.1973 г.

Място на раждане: Алма Ата, Казахска ССР (понастоящем Казахстан)

Гражданство: руско

Член на Държавната дума на Руската федерация от 19 септември 2021 г. Избран от незаконно анексираната „Автономна република Крим“ в т.нар. „Симферополски избирателен район“.

Член на управляващата партия „Единна Русия“.

Като поема и изпълнява посочената длъжност, той работи за по-нататъшната интеграция на т.нар. „Република Крим“ в Руската федерация, като по този начин активно подкрепя действия и провежда политика, които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

21.2.2022 г.

205.

Leonid Ivanovich BABASHOV

(Леонид Иванович БАБАШОВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 31.1.1966 г.

Място на раждане: Петровка, Кримска област, Украинска ССР (понастоящем Украйна)

Член на Държавната дума на Руската федерация от 19 септември 2021 г. Избран от незаконно анексираната „Автономна република Крим“ в т.нар. „Евпаторийски избирателен район“.

Член на управляващата партия „Единна Русия“.

Като поема и изпълнява посочената длъжност, той работи за по-нататъшната интеграция на т.нар. „Република Крим“ в Руската федерация, като по този начин активно подкрепя действия и провежда политика, които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

21.2.2022 г.

206.

Tatiana Georgievna LOBACH

(Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ)

Пол: женски

Дата на раждане: 8.1.1974 г.

Място на раждане: Хмелницки, Украинска ССР (понастоящем Украйна)

Член на Държавната дума на Руската федерация от 19 септември 2021 г. Избрана от незаконно анексирания град Севастопол в т.нар. „Севастополски избирателен район“.

Член на управляващата партия „Единна Русия“.

Като заема и изпълнява посочената длъжност, тя работи за по-нататъшната интеграция на незаконно анексирания град Севастопол в Руската федерация, като по този начин активно подкрепя действия и провежда политика, които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

21.2.2022 г.

207.

Nina Sergeevna FAUSTOVA

(Нина Сергеевна ФАУСТОВА)

Пол: женски

Дата на раждане: 11.7.1983 г.

Място на раждане: Кизил, Република Тува, Руска СФСР (понастоящем Руска федерация)

Председател на избирателната комисия на Севастопол, която участва в организирането на т.нар. избори в незаконно анексираната „Автономна република Крим“ и град Севастопол, проведени през септември 2021 г.

Като поема и изпълнява посочената длъжност, тя активно подкрепя и изпълнява действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

21.2.2022 г.

208.

Aleksandr Evgenevich CHMYHALOV

(Александр Евгеньевич ЧМЫХАЛОВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 13.6.1990 г.

Заместник-председател на избирателната комисия на Севастопол, която участва в организирането на т.нар. избори в незаконно анексираната „Автономна република Крим“ и град Севастопол, проведени през септември 2021 г.

Член на управляващата партия „Единна Русия“.

Като поема и изпълнява посочената длъжност, той активно подкрепя и изпълнява действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

21.2.2022 г.“


21.2.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/237 НА СЪВЕТА

от 21 февруари 2022 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 442/2011 (1), и по-специално член 32, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 1 август 2011 г. г-н Mohammed Makhlouf беше добавен към списъка на физическите и юридическите лица, образуванията или органите, подлежащи на ограничителни мерки съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 755/2011 на Съвета (2).

(2)

Съгласно Регламент (ЕС) № 36/2012 г.-н Mohammed Makhlouf беше запазен в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията или органите, подлежащи на ограничителни мерки.

(3)

На 12 септември 2020 г. г-н Mohammed Makhlouf е починал. Тъй като всички негови наследници са членове на фамилията Makhlouf, има непосредствена опасност наследените активи да бъдат използвани за подкрепа на дейностите на сирийския режим и да попаднат пряко във владение на режима и потенциално да допринесат за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

(4)

С оглед на тежкото положение в Сирия и като се има предвид посоченото по-горе, в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията или органите, подлежащи на ограничителни мерки, съдържащ се в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012, следва да бъдат добавени още петима членове на фамилията Makhlouf.

(5)

Поради това Регламент (ЕС) № 36/2012 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 февруари 2022 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ОВ L 16, 19.1.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 755/2011 на Съвета от 1 август 2011 г. за изпълнение на Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия (ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 33).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В списъка, съдържащ се в раздел А („Лица“) на приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012, се добавят следните вписвания:

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

„318.

Hala Tarif ALMAGHOUT

هلا طريف الماغوط

Пол: женски

Дата на раждане: 30.6.1980 г. или 30.7.1980 г.

Вдовица на Mohammed Makhlouf. Член на фамилията Makhlouf.

21.2.2022 г.

319.

Ghada Adib MHANNA

غاده أديب مهنا

Пол: женски

Дата на раждане: 22.5.1948 г.

Вдовица на Mohammed Makhlouf. Член на фамилията Makhlouf.

21.2.2022 г.

320.

Shalaa Mohammed MAKHLOUF

شهلاء محمد مخلوف

Пол: женски

Дата на раждане: 22.3.1967 г.

Дъщеря на Mohammed Makhlouf. Член на фамилията Makhlouf.

21.2.2022 г.

321.

Kinda Mohammed MAKHLOUF

كندا محمد مخلوف

Пол: женски

Дата на раждане: 25.9.1977 г.

Дъщеря на Mohammed Makhlouf. Член на фамилията Makhlouf.

21.2.2022 г.

322.

Sara Mohammed MAKHLOUF

ساره محمد مخلوف

Пол: женски

Дата на раждане: 27.8.1984 г.

Дъщеря на Mohammed Makhlouf. Член на фамилията Makhlouf.

21.2.2022 г.“


21.2.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/238 НА СЪВЕТА

от 21 февруари 2022 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 401/2013 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мианмар/Бирма

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

Като взе предвид Решение (ОВППС) 2022/243 на Съвета от 21 февруари 2022 г. за изменение на Решение 2013/184/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мианмар/Бирма (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 401/2013 на Съвета (2) се привеждат в действие няколко мерки, предвидени с Решение 2013/184/ОВППС на Съвета (3), сред които е замразяване на финансовите средства и икономическите ресурси на някои физически или юридически лица, образувания и органи.

(2)

С оглед на продължаващото тежко положение в Мианмар/Бирма, на 21 февруари 2022 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2022/243, с което добави 22 лица и 4 образувания към списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица и образувания, който се съдържа в приложението към Решение 2013/184/ОВППС.

(3)

За да се избегнат нежелани последици от вписването на някое от тези образувания, с Решение (ОВППС) 2022/243 се въвежда нова дерогация в Решение 2013/184/ОВППС по отношение на замразяването на активи и забраната за предоставяне на финансови средства или икономически ресурси на такова образувание. Посочената дерогация ще позволи на стопанските субекти от Съюза да изведат от експлоатация нефтените и газовите кладенци в съответствие с международните стандарти и да прекратят договорите с това образувание.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 401/2013 следва да бъде съответно изменен.

(5)

С оглед на ефективността на предвидените в настоящия регламент мерки, настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В Регламент (ЕС) № 401/2013 се вмъква следният член:

„Член 4гб

Чрез дерогация от член 4а компетентните органи на държава членка могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, принадлежащи на образуванието, посочено в приложение IV под номер 10, или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси на това образувание, при условия, които компетентните органи сметнат за подходящи, след като установят, че тези финансови средства или икономически ресурси са необходими за:

а)

задачите по извеждане от експлоатация на нефтени и газови кладенци в съответствие с международните стандарти, като например обезвреждане на отпадъци, дейности по възстановяване на обекта, необходими за безопасността и на възстановяването на околната среда, предоставяне на съответната техническа помощ, плащане на съответните данъци и мита, както и заплатии социални обзщетения на служители; или

б)

прехвърлянето преди 31 юли 2022 г. на акции или дялове, необходими за прекратяването на договорите, сключени с образуванието, посочено под номер 10 в приложение IV преди 21 февруари 2022 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 февруари 2022 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Вж. страница 28 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  Регламент (ЕС) № 401/2013 на Съвета от 2 май 2013 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мианмар/Бирма и за отмяна на Регламент (ЕО) № 194/2008 (ОВ L 121, 3.5.2013 г., стр. 1).

(3)  Решение 2013/184/ОВППС на Съвета от 22 април 2013 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мианмар/Бирма (ОВ L 111, 23.4.2013 г., стр. 75).


21.2.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/239 НА СЪВЕТА

от 21 февруари 2022 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 401/2013 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мианмар/Бирма

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 401/2013 на Съвета от 2 май 2013 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мианмар/Бирма и за отмяна на Регламент (ЕО) № 194/2008 (1), и по-специално член 4и от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 2 май 2013 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 401/2013.

(2)

На 1 февруари 2022 г., една година след военния преврат в Мианмар/Бирма, върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност излезе с декларация от името на Съюза, в която осъди преврата и тежките нарушения на правата на човека от въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw) и призова за търсене на пълна отговорност от ръководителите на преврата, както и от извършителите на насилие и нарушения на правата на човека. При липсата на бърз напредък, що се отнася до положението в Мианмар/Бирма, Съюзът изрази готовност да приеме допълнителни ограничителни мерки срещу лицата, отговорни за подкопаването на демокрацията и за тежките нарушения на човешките права в Мианмар/Бирма.

(3)

Предвид продължаващото тежко положение в Мианмар/Бирма в списъка на подлежащите на ограничителни мерки физически и юридически лица, образувания и органи, който се съдържа в приложение IV към Регламент (ЕС) № 401/2013, следва да бъдат включени 22 лица и четири образувания.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 401/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение IV към Регламент (ЕС) № 401/2013 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 февруари 2022 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ОВ L 121, 3.5.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение IV към Регламент (ЕС) № 401/2013 се изменя, както следва:

1)

Следните вписвания се добавят в списъка в раздел „А. Физически лица, посочени в член 4а“:

 

Име

Идентификационна информация

Основания

Дата на включване в списъка

„44.

Aung Naing Oo

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Дата на раждане: 13 октомври 1962 г.;

Място на раждане: Kyaukse, Mandalay, Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки;

Адрес: L 103, Kenyeikthar Lane 6, FMI city, Yangon, Myanmar/Burma;

Номер на паспорт: DM002656

Национален идентификационен номер: 7/PaKhaNa (Naing) 13345

Aung Naing Oo е министър на инвестициите и външноикономическите отношения от 2 февруари 2021 г. Назначен е от ръководения от главнокомандващия Min Aung Hlaing Държавен административен съвет (ДАС), който от 2 февруари 2021 г. е поел законодателните, изпълнителните и съдебните правомощия на държавата.

В качеството си на министър в правителството е част от военния режим, иззел властта по време на военен преврат и свалил законно избраните лидери на Мианмар/Бирма. В качеството си на министър на инвестициите и външноикономическите отношения отговаря за улесняването на бизнеса и инвестициите в Мианмар/Бирма следователно той допринася за обезпечаването на финансовите нужди на военния режим. В изявленията и действията си той публично е подкрепял преврата и военния режим, включително като е заявявал, че международните медии преувеличават кризата и като е настоявал, че гражданското неподчинение е към края си. Освен това той забранява на ръководители на чуждестранни телекомуникационни дружества да напускат страната без разрешение и през февруари 2021 г. уволнява протестиращи държавни служители от министерството. Следователно неговите действия и политики подкопават демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма и той участва в дейности, застрашаващи мира, сигурността и стабилността в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

45.

Charlie Than

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Дата на раждане: 1950 г.;

Пол: мъжки;

Адрес: Room No (23), Building No (25), Palm Village Villa, Yankin Yanshin Street, Yangon, Myanmar/Burma

Charlie Than е министър на промишлеността от 22 май 2021 г. Назначен е от ръководения от главнокомандващия Min Aung Hlaing Държавен административен съвет (ДАС), който от 2 февруари 2021 г. е поел законодателните, изпълнителните и съдебните правомощия на държавата.

В изявленията и действията си той публично подкрепя преврата и военния режим. В качеството си на министър в правителството е част от военния режим, иззел властта по време на военен преврат и свалил законно избраните лидери на Мианмар/Бирма. Като министър на промишлеността упражнява контрол върху заводите, които са държавна собственост, и по този начин допринася за обезпечаването на финансовите нужди на военния режим. Следователно неговите действия и политики подкопават демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма и той участва в дейности, застрашаващи мира, сигурността и стабилността в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

46.

Thet Thet Khine

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Дата на раждане: 19 август 1967 г.;

Място на раждане: Mogok, Мианмар/Бирма;

Пол: женски

Адрес: 127A Dhamazadei Road, Kamayut, angon, Myanmar/Burma;

Номер на паспорта: MB132403 (Мианмар/Бирма), издаден на 7 май 2015 г., изтичащ на 6 май 2020 г.;

Национален идентификационен номер: 9MAKANAN034200

Thet Thet Khine е министър на социалните грижи, подпомагането и презаселването от 4 февруари 2021 г. Назначена е от председателя на ръководения от главнокомандващия Min Aung Hlaing Държавен административен съвет (ДАС), който от 2 февруари 2021 г. е поел законодателните, изпълнителните и съдебните правомощия на държавата.

В качеството си на министър в правителството е част от военния режим, иззел властта по време на военен преврат и свалил законно избраните лидери на Мианмар/Бирма. В своите изявления и действия тя публично подкрепя преврата и военния режим, включително заявява, че военните са осъществили преврата в отговор на изборна измама. Освен това тя отрича, че армията е извършила геноцид срещу населението от общността рохингия. Следователно тя провежда и подкрепя действия и политики, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма, както и действия, застрашаващи мира, сигурността и стабилността в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

47.

Maung Maung Ohn (изв. още като U Maung Maung Ohn)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

Maung Maung Ohn е министър на информацията от 1 август 2021 г. Назначен е от ръководения от главнокомандващия Min Aung Hlaing Държавен административен съвет (ДАС), който от 2 февруари 2021 г. е поел законодателните, изпълнителните и съдебните правомощия на държавата. Преди това е бил министър на хотелите и туризма, назначен на 7 февруари 2021 г.

В качеството си на министър в правителството е част от военния режим, иззел властта по време на военен преврат и свалил законно избраните лидери на Мианмар/Бирма. Като министър на информацията той упражнява контрол върху държавните медии (вестниците MWD, MRTV, Myanmar Alin, Kyemon и Global New Light of Myanmar, както и Myanmar News Agency (MNA) и Myanmar Digital News) и следователно има контрол върху излъчването и публикуването на официални новини. Продължава и допълнително засилва репресивните политики след военния преврат, по-специално чрез изменение на Закона за радиото и телевизията, налагане на допълнителни ограничения на свободата на изразяване и свободата на печата, включително чрез ограничаване на достъпа до интернет, криминализиране на журналистиката и лишаване от свобода на журналисти. Освен това той инструктира членовете на Медийния съвет на Мианмар, който е независим орган, да изпълняват целите на правителството.

Следователно неговите действия и политики подкопават демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма и той участва в дейности, застрашаващи мира, сигурността и стабилността в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

48.

Shwe Kyein (изв. още като U Shwe Kyein)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

Shwe Kyein е член на Държавния административен съвет (ДАС) от 30 март 2021 г.

На 1 февруари 2021 г. въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw), ръководени от главнокомандващия Min Aung Hlaing, организираха преврат в Мианмар/Бирма, като пренебрегнаха резултатите от изборите, проведени на 8 ноември 2020 г., и свалиха демократично избраното правителство. Като част от преврата вицепрезидентът Myint Swe, изпълняващ функцията президент, обяви извънредно положение на 1 февруари и прехвърли законодателните, изпълнителните и съдебните правомощия на държавата на главнокомандващия отбранителните служби генерал Min Aung Hlaing. На 2 февруари 2021 г. беше създаден ДАС, за да упражнява тези правомощия, възпрепятствайки демократично избраното правителство да изпълнява мандата си.

Като член на ДАС U Shwe Kyein участва пряко и е отговорен за вземането на решения относно държавните функции и следователно носи отговорност за подкопаването на демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма. Освен това ДАС прие решения, ограничаващи правото на свобода на изразяване, включително достъпа до информация, и правото на мирни събрания.

Военните сили и органи, действащи под контрола на ДАС, от 1 февруари 2021 г. насам непрекъснато извършват сериозни нарушения на правата на човека, като убиват цивилни и невъоръжени протестиращи, разселват стотици хиляди хора, изгарят, измъчват и убиват цивилни лица и отказват равен достъп до хуманитарна помощ. Военните сили и органи, действащи под контрола на SAC, ограничават свободата на събранията и на изразяване на мнение, като блокират достъпа до интернет, извършват произволни арести и задържат опозиционни водачи и противници на преврата. Освен това ДАС наложи военно положение в части на страната, което позволява на армията да упражнява пълен контрол върху конкретната област, включително върху административните, съдебните и правоприлагащите функции. В областите с военно положение цивилното население, включително журналистите и мирните демонстранти, биват преследвани от военни съдилища, като биват лишавани от правото на справедлив съдебен процес, включително от правото на обжалване. Насилствените действия на военните и полицейските сили, застрашаващи мира, сигурността и стабилността, се увеличиха значително в областите, в които е обявено военно положение.

Като член на ДАС U Shwe Kyein носи пряка отговорност за тези репресивни решения и за тежки нарушения на правата на човека.

21.2.2022 г.

49.

Aung Moe Myint (изв. още като U Aung Moe Myint)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

Aung Moe Myint е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC) на 23 февруари 2021 г. Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама и повдигането на обвинения за изборна измама за същите избори, Aung Moe Myint е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

50.

Than Tun (изв. още като U Than Tun)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

Than Tun е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC) на 2 февруари 2021 г. Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Than Tun е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

51.

Aung Lwin Oo (изв. още като U Aung Lwin OO)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

На 23 февруари 2021 г. Aung Lwin Oo е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC). Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Aung Lwin Oo е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

52.

Aung Saw Win (изв. още като U Aung Saw Win)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

На 2 февруари 2021 г. Aung Saw Win е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC). Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Aung Saw Win е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

53.

Than Win

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

На 2 февруари 2021 г. Than Win е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC). Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения срещу 16 лица за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Than Win е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

54.

Saw Ba Hline (изв. още като U Saw Ba Hline)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

На 9 февруари 2021 г. Saw Ba Hline е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC). Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Saw Ba Hline е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

55.

Soe Oo (изв. още като U Soe OO)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

На 9 февруари 2021 г. Soe Oo е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC). Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения срещу 16 лица за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Soe Oo е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

56.

Than Soe (изв. още като U Than Soe)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

На 26 февруари 2021 г. Than Soe е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC). Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Than Soe е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

57.

Bran Shaung (изв. още като U Bran Shaung)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

На 26 февруари 2021 г. Bran Shaung е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC). Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Bran Shaung е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

58.

Myint Oo (изв. още като U Myint Oo)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

На 26 февруари 2021 г. Myint Oo е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC). Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Myint Oo е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

59.

Khin Maung Oo (изв. още като U Khin Maung Oo)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

На 26 февруари 2021 г. Khin Maung Oo е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC). Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Khin Maung Oo е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

60.

Nu Mya Zan (изв. още като Daw Nu Mya Zan)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: женски

На 26 февруари 2021 г. Nu Mya Zan е назначена за член на избирателната комисия на Съюза (UEC). Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Nu Mya Zan е пряко замесена в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

61.

Myint Thein (изв. още като U Myint Thein)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

На 26 февруари 2021 г. Myint Thein е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC). Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Myint Thein е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

62.

Ba Maung (изв. още като Dr Ba Maung)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

На 26 февруари 2021 г. Ba Maung е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC). Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Ba Maung е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

63.

Tayza Kyaw (изв. още като U Tayza Kyaw)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

U Tayza Kyaw е член на въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw) и заема различни висши длъжности, включително командващ Северното командване и командващ Бюрото за специални операции № 1 (BSO 1).

Преди преврата от 1 февруари 2021 г. U Tayza Kyaw ръководи военните операции в щата Качин, характеризиращи се с прекомерна употреба на сила срещу етнически малцинствени групи и безогледно насилие, водещо до нарушаване на правата на цивилното население и принудителното му разселване.

От февруари 2021 г. U Tayza Kyaw е упражнявал надзор над BSO 1, което е провело няколко широкомащабни военни операции в тясно сътрудничество с U Than Hlaing, чиято отговорност за извършването на прекомерно насилие и нарушения на правата на човека е установена. Подготовката и последващото стартиране на „операции за прочистване“ в регионите Sagaing и Magwe, попадащи в района на действие на BSO 1, се характеризираха с особено прекомерна употреба на сила, както и с основано на пола насилие. Следователно той е отговорен за сериозни нарушения на правата на човека в Мианмар/Бирма и участва в действия, които застрашават мира, сигурността и стабилността на Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

64.

Ni Lin Aung

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

Бригаден генерал Ni Lin Aung е командващ Източното командване на въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw). Част от юрисдикцията на Източното командване е щата Kayah. При нападение на 24 декември 2021 г. в близост до село Moso в община Phruso, щата Karenni (Kayah) бяха убити най-малко 35 души, сред които цивилни граждани, деца и двама хуманитарни работници на неправителствената организация Save the Children. Tatmadaw носят отговорност за нападението. В качеството си на командващ Източното командване бригаден генерал Ni Lin Aung командва пряко частите в щата Kayah, включително тези, отговорни за посоченото масово убийство. Следователно бригаден генерал Ni Lin Aung е отговорен за сериозни нарушения на правата на човека и участва в действия, които застрашават мира, сигурността и стабилността на Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

65.

Aung Zaw Aye

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

Генерал-лейтенант Aung Zaw Aye е командващ Бюрото за специални операции № 2 на въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw).

При военно нападение на 24 декември 2021 г. в близост до село Moso в община Phruso, щата Karenni (Kayah) бяха убити най-малко 35 души, сред които цивилни граждани, деца и двама хуманитарни работници на неправителствената организация Save the Children. Tatmadaw носят отговорност за нападението. В качеството си на командващ Бюрото за специални операции 2 генерал-лейтенант Aung Zaw Aye отговаря за Източното командване, което пряко командва военните части, действащи в щата Kayah, включително отговорните за посоченото масово убийство. Следователно генерал-лейтенант Aung Zaw Aye носи отговорност за сериозни нарушения на правата на човека и участва в действия, които застрашават мира, сигурността и стабилността на Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.“

2)

Следните вписвания се добавят в списъка в раздел „Б. Юридически лица, образувания и органи, посочени в член 4а“:

 

Име

Идентификационна информация

Основания

Дата на включване в списъка

„7.

Htoo Group of Companies

Адрес: 5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon, Myanmar/Burma;

Вид образувание: холдингово дружество;

Място на регистрация: Мианмар/Бирма;

Телефонен номер: +95 1 500344 / +95 1 500355;

Уебсайт: https://htoo.com/

Htoo Group of Companies е частен конгломерат, основан и председателстван от U Tay Za, който е тясно свързан с висшето ръководство на въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw). Неговите дейности включват търговия, банкиране, минно дело, туризъм и въздухоплаване.

Htoo Group of Companies е предоставило на Tatmadaw финансова подкрепа през 2017 г. във връзка с „операциите за прочистване“ в Рахин и по този начин е допринесло за сериозни нарушения на правата на човека през 2017 г. срещу населението от общността рохингия. Освен това Htoo Group of Companies е действало като посредник за предоставянето на военно оборудване, използвано срещу цивилното население, протестиращо срещу преврата от 1 февруари, в цялата страна, и по-специално в райони с етнически малцинства. С приноса си към способностите на военните да извършват действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма, Htoo Group of Companies е предоставило подкрепа на Tatmadaw и е участвало в действия, застрашаващи мира, сигурността или стабилността на Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

8.

International Group of Entrepreneurs (IGE) Company Limited

Адрес: No. 36-G, 37-F, level-20, Office Tower (2), Time City, Corner of Kyun taw Street and Hantharwaddy Road, (7), Quarter, Kamayut Township, Yangon, Myanmar/Burma 110401;

Вид образувание: частно предприятие;

Място на регистрация: Мианмар/Бирма;

Телефонен номер: +95775111112;

Уебсайт: www.ige.com.mm

International Group of Entrepreneurs (IGE) Company Limited е частен конгломерат, създаден и председателстван от U Nay Aung, който е тясно свързан с висшето ръководство на въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw). IGE развива дейност в ключови инфраструктурни отрасли като телекомуникациите и енергетиката, както и в областта на селското стопанство и хотелиерството.

През 2017 г. IGE е предоставило на Tatmadaw финансова подкрепа във връзка с „операциите за прочистване“ в Рахин, като по този начин е допринесло за сериозни нарушения на правата на човека срещу населението от общността рохингия през 2017 г. IGE също така е предоставило на Tatmadaw непряка финансова подкрепа чрез финансово участие в няколко проекта и дружества, свързани с Tatmadaw и техните конгломерати. Следователно то предоставя подкрепа на Tatmadaw и извлича ползи от тях.

21.2.2022 г.

9.

No. 1 Mining Enterprise (ME1)

Адрес: Bu Tar Street, Forest Street, Corner of Yone Gyi Quarter, Monywa, Sagaing Region, Myanmar/Burma;

Вид образувание: държавно предприятие;

Място на регистрация: Мианмар/Бирма;

Телефонен номер: 09-071-21168

No. 1 Mining Enterprise (ME 1) е държавно предприятие, осъществяващо дейност към Министерството на природните ресурси и опазването на околната среда (MONREC), което действа и като регулатор в сектора на производството и предлагането на пазара на цветни метали. В качеството си на държавно предприятие то е натоварено с отговорността да предоставя разрешения и да събира част от данъка върху печалбите, реализирани от частни дружества, които са или в т.нар. „договори за поделяне на производството“, или в съвместно предприятие с МЕ 1.

На 1 февруари 2021 г. въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw), ръководени от главнокомандващия Min Aung Hlaing, иззеха властта от гражданското легитимно правителство с преврат и създадоха Държавния административен съвет (ДАС), който да упражнява законодателните, изпълнителните и съдебните правомощия на държавата. На 2 февруари 2021 г. военният режим назначи нов кабинет, включително нов министър на природните ресурси и опазването на околната среда (MONREC). Чрез ДАС и новия кабинет военният режим придоби контрол върху държавните предприятия, включително No. 1 Mining Enterprise, като извлича ползи от тях. По този начин No. 1 Mining Enterprise се контролира от и генерира приходи за Tatmadaw, с което допринася за способностите на Tatmadaw да извършва дейности, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона.

Освен това No. 1 Mining Enterprise е участвало и/или е осъществявало надзор над различни проекти, свързани с насилието от страна на Tatmadaw срещу цивилното население и нарушаването на най-основните им права, включително чрез конфискуване на земя и принудително преместване. Следователно No. 1 Mining Enterprise е отговорно за подкрепата на действия, които застрашават мира, сигурността и стабилността на Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

10.

Myanma Oil and Gas Enterprise

Адрес: Ministry of Electricity and Energy, Building No.(6), Nay Pyi Taw, Myanmar/Burma;

Вид образувание: Държавно предприятие;

Място на регистрация: Мианмар/Бирма;

Телефонен номер: +95-67-3 411 055;

Уебсайт: http://www.moee.gov.mm/en/ignite/page/40

Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE), държавно предприятие, е нефтеният оператор, доставчик на услуги и регулатор на сектора на нефта и природния газ. То контролира проучванията за нефт и природен газ и добива, вътрешния пренос на природен газ, както и дистрибуцията на петролни продукти. Държавното предприятие е натоварено с отговорността да предоставя разрешения и да събира част от данъка върху печалбите, реализирани от частни дружества, които са или в „договори за поделяне на производството“, или в съвместно предприятие с MOGE.

На 1 февруари 2021 г. въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw), ръководени от главнокомандващия Min Aung Hlaing, иззеха властта от гражданското легитимно правителство с преврат и създадоха Държавния административен съвет (ДАС), който да упражнява законодателните, изпълнителните и съдебните правомощия на държавата. На 2 февруари 2021 г. ДАС назначи нови министри, включително министър на електроенергията и енергетиката. Министерството на електроенергията и енергетиката упражнява надзор над MOGE. Чрез ДАС и новия кабинет военният режим придоби контрол върху държавните предприятия, включително MOGE, и се възползва от тях.

Следователно MOGE се контролира от и генерира приход за Tatmadaw, с което допринася за способностите на Tatmadaw да извършва дейности, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма

21.2.2022 г.


РЕШЕНИЯ

21.2.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/21


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/240 НА СЪВЕТА

от 21 февруари 2022 година

за изменение на Решение (ОВППС) 2016/1693 относно ограничителните мерки срещу ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 20 септември 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/1693 (1).

(2)

С оглед на продължаващата заплаха, която представляват ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда и лицата, групите, предприятията и образуванията, свързани с тях, две лица и две групи следва да бъдат добавени към списъка на лица, групи, предприятия и образувания, съдържащ се в приложението към Решение (ОВППС) 2016/1693.

(3)

Поради това Решение (ОВППС) 2016/1693 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение (ОВППС) 2016/1693 се изменя съгласно приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 21 февруари 2022 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Решение (ОВППС) 2016/1693 на Съвета от 20 септември 2016 г. относно ограничителните мерки срещу ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях, и за отмяна на Обща позиция 2002/402/ОВППС (ОВ L 255, 21.9.2016 г., стр. 25).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение (ОВППС) 2016/1693 се изменя, както следва:

1)

раздел „А. Лица“ се заменя със следното:

„А.

Лица, посочени в членове 2 и 3“

2)

добавят се следните лица:

„8.

Osama MAHMOOD (известен също като Ustadh Usama Mahmood, Ousama Mahmood); гражданство: пакистанско (предполагаемо).

9.

Sultan Aziz AZAM (известен също като Aziz Azam, Sultan Aziz, Sultan Azziz Azzam, Sultan Aziz Ezzam); дата на раждане: 1985 г.; място на раждане: Афганистан; гражданство: афганистанско.“

3)

добавят се следните раздел и вписвания:

„Б.

Групи, предприятия и образувания, посочени в член 3

1.

Ал-Кайда на Индийския субконтинент (Al-Qaeda in the Indian Subcontinent) (AQIS) (известно също като Al-Qa’ida in the Indian Subcontinent, Qaedat al-Jihad in the Indian Subcontinent).

2.

Даиш — провинция Инд (D’esh — Hind Province) (известно също като Wilayah of Hind, Islamic State’s Hind Province (ISHP, провинция Инд на Ислямска държава), IS — Wilayat al-Hind, Da’esh — Wilayat al-Hind).“


21.2.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/23


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/241 НА СЪВЕТА

от 21 февруари 2022 година

за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Решение 2014/145/ОВППС (1).

(2)

Европейският съюз не признава и продължава да осъжда незаконното анексиране от Руската федерация на Крим и Севастопол и съответно не признава т.нар. избори, проведени на незаконно анексирания Кримски полуостров.

(3)

Във връзка с организираните през септември 2021 г. от Руската федерация т.нар. избори за Държавната дума в незаконно анексираната „Автономна република Крим“ и град Севастопол, Съветът счита, че пет физически лица следва да бъдат добавени в списъка на лицата, образуванията и органите, подлежащи на ограничителни мерки, съдържащ се в приложението към Решение 2014/145/ОВППС, заради ролята им за подкопаване или застрашаване на териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

(4)

Поради това приложението към Решение 2014/145/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Лицата, посочени в приложението към настоящото решение, се добавят в списъка, поместен в приложението към Решение 2014/145/ОВППС.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 21 февруари 2022 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следните лица се добавят в списъка на лицата, образуванията и органите, поместен в приложението към Решение 2014/145/ОВППС:

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

„204.

Aleksei Yurievich CHERNIAK

(Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 27.8.1973 г.

Място на раждане: Алма Ата, Казахска ССР (понастоящем Казахстан)

Гражданство: руско

Член на Държавната дума на Руската федерация от 19 септември 2021 г. Избран от незаконно анексираната „Автономна република Крим“ в т.нар. „Симферополски избирателен район“.

Член на управляващата партия „Единна Русия“.

Като поема и изпълнява посочената длъжност, той работи за по-нататъшната интеграция на т.нар. „Република Крим“ в Руската федерация, като по този начин активно подкрепя действия и провежда политика, които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

21.2.2022 г.

205.

Leonid Ivanovich BABASHOV

(Леонид Иванович БАБАШОВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 31.1.1966 г.

Място на раждане: Петровка, Кримска област, Украинска ССР (понастоящем Украйна)

Член на Държавната дума на Руската федерация от 19 септември 2021 г. Избран от незаконно анексираната „Автономна република Крим“ в т.нар. „Евпаторийски избирателен район“.

Член на управляващата партия „Единна Русия“.

Като поема и изпълнява посочената длъжност, той работи за по-нататъшната интеграция на т.нар. „Република Крим“ в Руската федерация, като по този начин активно подкрепя действия и провежда политика, които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

21.2.2022 г.

206.

Tatiana Georgievna LOBACH

(Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ)

Пол: женски

Дата на раждане: 8.1.1974 г.

Място на раждане: Хмелницки, Украинска ССР (понастоящем Украйна)

Член на Държавната дума на Руската федерация от 19 септември 2021 г. Избрана от незаконно анексирания град Севастопол в т.нар. „Севастополски избирателен район“.

Член на управляващата партия „Единна Русия“.

Като заема и изпълнява посочената длъжност, тя работи за по-нататъшната интеграция на незаконно анексирания град Севастопол в Руската федерация, като по този начин активно подкрепя действия и провежда политика, които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

21.2.2022 г.

207.

Nina Sergeevna FAUSTOVA

(Нина Сергеевна ФАУСТОВА)

Пол: женски

Дата на раждане: 11.7.1983 г.

Място на раждане: Кизил, Република Тува, Руска СФСР (понастоящем Руска федерация)

Председател на избирателната комисия на Севастопол, която участва в организирането на т.нар. избори в незаконно анексираната „Автономна република Крим“ и град Севастопол, проведени през септември 2021 г.

Като поема и изпълнява посочената длъжност, тя активно подкрепя и изпълнява действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

21.2.2022 г.

208.

Aleksandr Evgenevich CHMYHALOV

(Александр Евгеньевич ЧМЫХАЛОВ)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 13.6.1990 г.

Заместник-председател на избирателната комисия на Севастопол, която участва в организирането на т.нар. избори в незаконно анексираната „Автономна република Крим“ и град Севастопол, проведени през септември 2021 г.

Член на управляващата партия „Единна Русия“.

Като поема и изпълнява посочената длъжност, той активно подкрепя и изпълнява действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, и допълнително дестабилизира Украйна.

21.2.2022 г.“


21.2.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/26


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2022/242 НА СЪВЕТА

от 21 февруари 2022 година

за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2013/255/ОВППС на Съвета от 31 май 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Сирия (1), и по-специално член 30, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 1 август 2011 г. г-н Mohammed Makhlouf беше добавен към списъка на лицата и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки съгласно Решение за изпълнение 2011/488/ОВППС на Съвета (2).

(2)

Съгласно Решение 2013/255/ОВППС г-н Mohammed Makhlouf беше запазен в списъка на лицата и образуванията, подложени на ограничителни мерки.

(3)

На 12 септември 2020 г. г-н Mohammed Makhlouf е починал. Тъй като всички негови наследници са членове на фамилията Makhlouf, има непосредствена опасност наследените активи да бъдат използвани за подкрепа на дейностите на сирийския режим и да попаднат пряко във владение на режима и потенциално да допринесат за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

(4)

С оглед на тежкото положение в Сирия и като се има предвид посоченото по-горе, в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, подлежащи на ограничителни мерки, съдържащ се в приложение I към Решение 2013/255/ОВППС, следва да бъдат добавени още петима членове на фамилията Makhlouf.

(5)

Поради това Решение 2013/255/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение 2013/255/ОВППС се изменя съгласно приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 21 февруари 2022 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ОВ L 147, 1.6.2013 г., стр. 14.

(2)  Решение за изпълнение 2011/488/ОВППС на Съвета от 1 август 2011 г. за изпълнение на Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 74).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В списъка, съдържащ се в раздел А („Лица“) на приложение I към Решение 2013/255/ОВППС, се добавят следните вписвания:

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

„318.

Hala Tarif ALMAGHOUT

هلا طريف الماغوط

Пол: женски

Дата на раждане: 30.6.1980 г. или 30.7.1980 г.

Вдовица на Mohammed Makhlouf. Член на фамилията Makhlouf.

21.2.2022 г.

319.

Ghada Adib MHANNA

غاده أديب مهنا

Пол: женски

Дата на раждане: 22.5.1948 г.

Вдовица на Mohammed Makhlouf. Член на фамилията Makhlouf.

21.2.2022 г.

320.

Shalaa Mohammed MAKHLOUF

شهلاء محمد مخلوف

Пол: женски

Дата на раждане: 22.3.1967 г.

Дъщеря на Mohammed Makhlouf. Член на фамилията Makhlouf.

21.2.2022 г.

321.

Kinda Mohammed MAKHLOUF

كندا محمد مخلوف

Пол: женски

Дата на раждане: 25.9.1977 г.

Дъщеря на Mohammed Makhlouf. Член на фамилията Makhlouf.

21.2.2022 г.

322.

Sara Mohammed MAKHLOUF

ساره محمد مخلوف

Пол: женски

Дата на раждане: 27.8.1984 г.

Дъщеря на Mohammed Makhlouf. Член на фамилията Makhlouf.

21.2.2022 г.“


21.2.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 40/28


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/243 НА СЪВЕТА

от 21 февруари 2022 година

за изменение на Решение 2013/184/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мианмар/Бирма

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 22 април 2013 г. Съветът прие Решение 2013/184/ОВППС (1).

(2)

На 1 февруари 2022 г., една година след военния преврат в Мианмар/Бирма, върховният представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност излезе с декларация от името на Съюза, в която осъди преврата и тежките нарушения на правата на човека от въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw) и призова за търсене на пълна отговорност от ръководителите на преврата, както и от извършителите на насилие и нарушения на правата на човека. При липсата на бърз напредък, що се отнася до положението в Мианмар/Бирма, Съюзът изрази готовност да приеме допълнителни ограничителни мерки срещу лицата, отговорни за подкопаването на демокрацията и за тежките нарушения на човешките права в Мианмар/Бирма.

(3)

Предвид продължаващото тежко положение в Мианмар/Бирма в списъка на подлежащите на ограничителни мерки физически и юридически лица, образувания и органи, който се съдържа в приложението към Решение 2013/184/ОВППС, следва да бъдат включени 22 лица и четири образувания.

(4)

За да се избегнат нежелани последици от вписването на едно от тези образувания, следва да се въведе дерогация по отношение на замразяването на финансови средства и забраната за предоставяне на финансови средства или икономически ресурси на това образувание, за да се даде възможност на операторите от Съюза да извършват извеждането от експлоатация на нефтени и газови кладенци в съответствие с международните стандарти и да прекратят договорите с това образувание.

(5)

Поради това приложението към Решение 2013/184/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2013/184/ОВППС се изменя, както следва:

1)

Вмъква се следният член:

„Член 6б

Чрез дерогация от член 6, параграфи 1 и 2 компетентните органи на държава членка могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, принадлежащи на образуванието, посочено под номер 10 в приложението, или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси на това образувание при условия, които компетентните органи сметнат за необходими, след като установят, че тези финансови средства или икономически ресурси са необходими за:

a)

дейности, свързани с извеждането от експлоатация на нефтени и газови кладенци в съответствие с международните стандарти, като например обезвреждане на отпадъци, дейности по възстановяване на замърсени зони, необходими за безопасността и възстановяването на околната среда, предоставяне на съответната техническа помощ, плащане на съответните данъци и налози, както и заплати и социални обезщетения на служители; или

б)

прехвърлянето преди 31 юли 2022 г. на акции или дялове, необходимо за прекратяването на договори, сключени с образуванието, посочено под номер 10 в приложението преди 21 февруари 2022 г.“

2)

Приложението се изменя съгласно приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 21 февруари 2022 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Решение 2013/184/ОВППС на Съвета от 22 април 2013 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мианмар/Бирма (ОВ L 111, 23.4.2013 г., стр. 75).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение 2013/184/ОВППС се изменя, както следва:

1)

Следните вписвания се добавят в списъка в раздел „А. Физически лица, посочени в член 5, параграф 1 и член 6, параграф 1“:

 

Име

Идентификационна информация

Основания

Дата на включване в списъка

„44.

Aung Naing Oo

Гражданство: Мианмар/Бирма; Дата на раждане:

13 октомври 1962 г.;

Място на раждане: Kyaukse, Mandalay, Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки;

Адрес: L 103, Kenyeikthar Lane 6, FMI city, Yangon, Myanmar/Burma;

Номер на паспорт: DM002656

Национален идентификационен номер: 7/PaKhaNa (Naing) 13345

Aung Naing Oo е министър на инвестициите и външноикономическите отношения от 2 февруари 2021 г. Назначен е от ръководения от главнокомандващия Min Aung Hlaing Държавен административен съвет (ДАС), който от 2 февруари 2021 г. е поел законодателните, изпълнителните и съдебните правомощия на държавата.

В качеството си на министър в правителството е част от военния режим, иззел властта по време на военен преврат и свалил законно избраните лидери на Мианмар/Бирма. В качеството си на министър на инвестициите и външноикономическите отношения отговаря за улесняването на бизнеса и инвестициите в Мианмар/Бирма следователно той допринася за обезпечаването на финансовите нужди на военния режим. В изявленията и действията си той публично е подкрепял преврата и военния режим, включително като е заявявал, че международните медии преувеличават кризата и като е настоявал, че гражданското неподчинение е към края си. Освен това той забранява на ръководители на чуждестранни телекомуникационни дружества да напускат страната без разрешение и през февруари 2021 г. уволнява протестиращи държавни служители от министерството. Следователно неговите действия и политики подкопават демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма и той участва в дейности, застрашаващи мира, сигурността и стабилността в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

45.

Charlie Than

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Дата на раждане: 1950 г.;

Пол: мъжки;

Адрес: Room No (23), Building No (25), Palm Village Villa, Yankin Yanshin Street, Yangon, Myanmar/Burma

Charlie Than е министър на промишлеността от 22 май 2021 г. Назначен е от ръководения от главнокомандващия Min Aung Hlaing Държавен административен съвет (ДАС), който от 2 февруари 2021 г. е поел законодателните, изпълнителните и съдебните правомощия на държавата.

В изявленията и действията си той публично подкрепя преврата и военния режим. В качеството си на министър в правителството е част от военния режим, иззел властта по време на военен преврат и свалил законно избраните лидери на Мианмар/Бирма. Като министър на промишлеността упражнява контрол върху заводите, които са държавна собственост, и по този начин допринася за обезпечаването на финансовите нужди на военния режим. Следователно неговите действия и политики подкопават демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма и той участва в дейности, застрашаващи мира, сигурността и стабилността в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

46.

Thet Thet Khine

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Дата на раждане: 19 август 1967 г.;

Място на раждане: Mogok, Мианмар/Бирма;

Пол: женски

Адрес: 127A Dhamazadei Road, Kamayut, angon, Myanmar/Burma;

Номер на паспорта: MB132403 (Мианмар/Бирма), издаден на 7 май 2015 г., изтичащ на 6 май 2020 г.;

Национален идентификационен номер: 9MAKANAN034200

Thet Thet Khine е министър на социалните грижи, подпомагането и презаселването от 4 февруари 2021 г. Назначена е от председателя на ръководения от главнокомандващия Min Aung Hlaing Държавен административен съвет (ДАС), който от 2 февруари 2021 г. е поел законодателните, изпълнителните и съдебните правомощия на държавата.

В качеството си на министър в правителството е част от военния режим, иззел властта по време на военен преврат и свалил законно избраните лидери на Мианмар/Бирма. В своите изявления и действия тя публично подкрепя преврата и военния режим, включително заявява, че военните са осъществили преврата в отговор на изборна измама. Освен това тя отрича, че армията е извършила геноцид срещу населението от общността рохингия. Следователно тя провежда и подкрепя действия и политики, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма, както и действия, застрашаващи мира, сигурността и стабилността в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

47.

Maung Maung Ohn (изв. още като U Maung Maung Ohn)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

Maung Maung Ohn е министър на информацията от 1 август 2021 г. Назначен е от ръководения от главнокомандващия Min Aung Hlaing Държавен административен съвет (ДАС), който от 2 февруари 2021 г. е поел законодателните, изпълнителните и съдебните правомощия на държавата. Преди това е бил министър на хотелите и туризма, назначен на 7 февруари 2021 г.

В качеството си на министър в правителството е част от военния режим, иззел властта по време на военен преврат и свалил законно избраните лидери на Мианмар/Бирма. Като министър на информацията той упражнява контрол върху държавните медии (вестниците MWD, MRTV, Myanmar Alin, Kyemon и Global New Light of Myanmar, както и Myanmar News Agency (MNA) и Myanmar Digital News) и следователно има контрол върху излъчването и публикуването на официални новини. Продължава и допълнително засилва репресивните политики след военния преврат, по-специално чрез изменение на Закона за радиото и телевизията, налагане на допълнителни ограничения на свободата на изразяване и свободата на печата, включително чрез ограничаване на достъпа до интернет, криминализиране на журналистиката и лишаване от свобода на журналисти. Освен това той инструктира членовете на Медийния съвет на Мианмар, който е независим орган, да изпълняват целите на правителството.

Следователно неговите действия и политики подкопават демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма и той участва в дейности, застрашаващи мира, сигурността и стабилността в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

48.

Shwe Kyein (изв. още като U Shwe Kyein)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

Shwe Kyein е член на Държавния административен съвет (ДАС) от 30 март 2021 г.

На 1 февруари 2021 г. въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw), ръководени от главнокомандващия Min Aung Hlaing, организираха преврат в Мианмар/Бирма, като пренебрегнаха резултатите от изборите, проведени на 8 ноември 2020 г., и свалиха демократично избраното правителство. Като част от преврата вицепрезидентът Myint Swe, изпълняващ функцията президент, обяви извънредно положение на 1 февруари и прехвърли законодателните, изпълнителните и съдебните правомощия на държавата на главнокомандващия отбранителните служби генерал Min Aung Hlaing. На 2 февруари 2021 г. беше създаден ДАС, за да упражнява тези правомощия, възпрепятствайки демократично избраното правителство да изпълнява мандата си.

Като член на ДАС U Shwe Kyein участва пряко и е отговорен за вземането на решения относно държавните функции и следователно носи отговорност за подкопаването на демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма. Освен това ДАС прие решения, ограничаващи правото на свобода на изразяване, включително достъпа до информация, и правото на мирни събрания.

Военните сили и органи, действащи под контрола на ДАС, от 1 февруари 2021 г. насам непрекъснато извършват сериозни нарушения на правата на човека, като убиват цивилни и невъоръжени протестиращи, разселват стотици хиляди хора, изгарят, измъчват и убиват цивилни лица и отказват равен достъп до хуманитарна помощ. Военните сили и органи, действащи под контрола на SAC, ограничават свободата на събранията и на изразяване на мнение, като блокират достъпа до интернет, извършват произволни арести и задържат опозиционни водачи и противници на преврата. Освен това ДАС наложи военно положение в части на страната, което позволява на армията да упражнява пълен контрол върху конкретната област, включително върху административните, съдебните и правоприлагащите функции. В областите с военно положение цивилното население, включително журналистите и мирните демонстранти, биват преследвани от военни съдилища, като биват лишавани от правото на справедлив съдебен процес, включително от правото на обжалване. Насилствените действия на военните и полицейските сили, застрашаващи мира, сигурността и стабилността, се увеличиха значително в областите, в които е обявено военно положение.

Като член на ДАС U Shwe Kyein носи пряка отговорност за тези репресивни решения и за тежки нарушения на правата на човека.

21.2.2022 г.

49.

Aung Moe Myint (изв. още като U Aung Moe Myint)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

Aung Moe Myint е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC) на 23 февруари 2021 г. Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама и повдигането на обвинения за изборна измама за същите избори, Aung Moe Myint е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

50.

Than Tun (изв. още като U Than Tun)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

Than Tun е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC) на 2 февруари 2021 г. Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Than Tun е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

51.

Aung Lwin Oo (изв. още като U Aung Lwin OO)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

На 23 февруари 2021 г. Aung Lwin Oo е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC). Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Aung Lwin Oo е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

52.

Aung Saw Win (изв. още като U Aung Saw Win)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

На 2 февруари 2021 г. Aung Saw Win е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC). Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Aung Saw Win е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

53.

Than Win

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

На 2 февруари 2021 г. Than Win е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC). Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения срещу 16 лица за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Than Win е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

54.

Saw Ba Hline (изв. още като U Saw Ba Hline)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

На 9 февруари 2021 г. Saw Ba Hline е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC). Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Saw Ba Hline е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

55.

Soe Oo (изв. още като U Soe OO)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

На 9 февруари 2021 г. Soe Oo е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC). Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения срещу 16 лица за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Soe Oo е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

56.

Than Soe (изв. още като U Than Soe)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

На 26 февруари 2021 г. Than Soe е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC). Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Than Soe е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

57.

Bran Shaung (изв. още като U Bran Shaung)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

На 26 февруари 2021 г. Bran Shaung е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC). Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Bran Shaung е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

58.

Myint Oo (изв. още като U Myint Oo)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

На 26 февруари 2021 г. Myint Oo е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC). Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Myint Oo е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

59.

Khin Maung Oo (изв. още като U Khin Maung Oo)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

На 26 февруари 2021 г. Khin Maung Oo е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC). Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Khin Maung Oo е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

60.

Nu Mya Zan (изв. още като Daw Nu Mya Zan)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: женски

На 26 февруари 2021 г. Nu Mya Zan е назначена за член на избирателната комисия на Съюза (UEC). Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Nu Mya Zan е пряко замесена в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

61.

Myint Thein (изв. още като U Myint Thein)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

На 26 февруари 2021 г. Myint Thein е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC). Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Myint Thein е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

62.

Ba Maung (изв. още като Dr Ba Maung)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

На 26 февруари 2021 г. Ba Maung е назначен за член на избирателната комисия на Съюза (UEC). Като приема този пост след военния преврат от 1 февруари 2021 г. и чрез действията си като член на UEC, по-специално отменянето на резултатите от изборите от ноември 2020 г. без каквито и да е потвърдени доказателства за измама, повдигането на обвинения за изборна измама за същите избори и репресиите срещу бивши членове на UEC, Ba Maung е пряко замесен в действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

63.

Tayza Kyaw (изв. още като U Tayza Kyaw)

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

U Tayza Kyaw е член на въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw) и заема различни висши длъжности, включително командващ Северното командване и командващ Бюрото за специални операции № 1 (BSO 1).

Преди преврата от 1 февруари 2021 г. U Tayza Kyaw ръководи военните операции в щата Качин, характеризиращи се с прекомерна употреба на сила срещу етнически малцинствени групи и безогледно насилие, водещо до нарушаване на правата на цивилното население и принудителното му разселване.

От февруари 2021 г. U Tayza Kyaw е упражнявал надзор над BSO 1, което е провело няколко широкомащабни военни операции в тясно сътрудничество с U Than Hlaing, чиято отговорност за извършването на прекомерно насилие и нарушения на правата на човека е установена. Подготовката и последващото стартиране на „операции за прочистване“ в регионите Sagaing и Magwe, попадащи в района на действие на BSO 1, се характеризираха с особено прекомерна употреба на сила, както и с основано на пола насилие. Следователно той е отговорен за сериозни нарушения на правата на човека в Мианмар/Бирма и участва в действия, които застрашават мира, сигурността и стабилността на Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

64.

Ni Lin Aung

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

Бригаден генерал Ni Lin Aung е командващ Източното командване на въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw). Част от юрисдикцията на Източното командване е щата Kayah. При нападение на 24 декември 2021 г. в близост до село Moso в община Phruso, щата Karenni (Kayah) бяха убити най-малко 35 души, сред които цивилни граждани, деца и двама хуманитарни работници на неправителствената организация Save the Children. Tatmadaw носят отговорност за нападението. В качеството си на командващ Източното командване бригаден генерал Ni Lin Aung командва пряко частите в щата Kayah, включително тези, отговорни за посоченото масово убийство. Следователно бригаден генерал Ni Lin Aung е отговорен за сериозни нарушения на правата на човека и участва в действия, които застрашават мира, сигурността и стабилността на Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

65.

Aung Zaw Aye

Гражданство: Мианмар/Бирма;

Пол: мъжки

Генерал-лейтенант Aung Zaw Aye е командващ Бюрото за специални операции № 2 на въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw).

При военно нападение на 24 декември 2021 г. в близост до село Moso в община Phruso, щата Karenni (Kayah) бяха убити най-малко 35 души, сред които цивилни граждани, деца и двама хуманитарни работници на неправителствената организация Save the Children. Tatmadaw носят отговорност за нападението. В качеството си на командващ Бюрото за специални операции 2 генерал-лейтенант Aung Zaw Aye отговаря за Източното командване, което пряко командва военните части, действащи в щата Kayah, включително отговорните за посоченото масово убийство. Следователно генерал-лейтенант Aung Zaw Aye носи отговорност за сериозни нарушения на правата на човека и участва в действия, които застрашават мира, сигурността и стабилността на Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.“

2)

Следните вписвания се добавят в списъка в раздел „Б. Юридически лица, образувания и органи, посочени в член 6, параграф 1“:

 

Име

Идентификационна информация

Основания

Дата на включване в списъка

„7.

Htoo Group of Companies

Адрес: 5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon, Myanmar/Burma;

Вид образувание: холдингово дружество;

Място на регистрация: Мианмар/Бирма;

Телефонен номер: +95 1 500344 / +95 1 500355;

Уебсайт: https://htoo.com/

Htoo Group of Companies е частен конгломерат, основан и председателстван от U Tay Za, който е тясно свързан с висшето ръководство на въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw). Неговите дейности включват търговия, банкиране, минно дело, туризъм и въздухоплаване.

Htoo Group of Companies е предоставило на Tatmadaw финансова подкрепа през 2017 г. във връзка с „операциите за прочистване“ в Рахин и по този начин е допринесло за сериозни нарушения на правата на човека през 2017 г. срещу населението от общността рохингия. Освен това Htoo Group of Companies е действало като посредник за предоставянето на военно оборудване, използвано срещу цивилното население, протестиращо срещу преврата от 1 февруари, в цялата страна, и по-специално в райони с етнически малцинства. С приноса си към способностите на военните да извършват действия, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма, Htoo Group of Companies е предоставило подкрепа на Tatmadaw и е участвало в действия, застрашаващи мира, сигурността или стабилността на Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

8.

International Group of Entrepreneurs (IGE) Company Limited

Адрес: No. 36-G, 37-F, level-20, Office Tower (2), Time City, Corner of Kyun taw Street and Hantharwaddy Road, (7), Quarter, Kamayut Township, Yangon, Myanmar/Burma 110401;

Вид образувание: частно предприятие;

Място на регистрация: Мианмар/Бирма;

Телефонен номер: +95 775 111 112;

Уебсайт: www.ige.com.mm

International Group of Entrepreneurs (IGE) Company Limited е частен конгломерат, създаден и председателстван от U Nay Aung, който е тясно свързан с висшето ръководство на въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw). IGE развива дейност в ключови инфраструктурни отрасли като телекомуникациите и енергетиката, както и в областта на селското стопанство и хотелиерството.

През 2017 г. IGE е предоставило на Tatmadaw финансова подкрепа във връзка с „операциите за прочистване“ в Рахин, като по този начин е допринесло за сериозни нарушения на правата на човека срещу населението от общността рохингия през 2017 г. IGE също така е предоставило на Tatmadaw непряка финансова подкрепа чрез финансово участие в няколко проекта и дружества, свързани с Tatmadaw и техните конгломерати. Следователно то предоставя подкрепа на Tatmadaw и извлича ползи от тях.

21.2.2022 г.

9.

No. 1 Mining Enterprise (ME1)

Адрес: Bu Tar Street, Forest Street, Corner of Yone Gyi Quarter, Monywa, Sagaing Region, Myanmar/Burma;

Вид образувание: държавно предприятие;

Място на регистрация: Мианмар/Бирма;

Телефонен номер: 09-071-21168

No. 1 Mining Enterprise (ME 1) е държавно предприятие, осъществяващо дейност към Министерството на природните ресурси и опазването на околната среда (MONREC), което действа и като регулатор в сектора на производството и предлагането на пазара на цветни метали. В качеството си на държавно предприятие то е натоварено с отговорността да предоставя разрешения и да събира част от данъка върху печалбите, реализирани от частни дружества, които са или в т.нар. „договори за поделяне на производството“, или в съвместно предприятие с МЕ 1.

На 1 февруари 2021 г. въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw), ръководени от главнокомандващия Min Aung Hlaing, иззеха властта от гражданското легитимно правителство с преврат и създадоха Държавния административен съвет (ДАС), който да упражнява законодателните, изпълнителните и съдебните правомощия на държавата. На 2 февруари 2021 г. военният режим назначи нов кабинет, включително нов министър на природните ресурси и опазването на околната среда (MONREC). Чрез ДАС и новия кабинет военният режим придоби контрол върху държавните предприятия, включително No. 1 Mining Enterprise, като извлича ползи от тях. По този начин No. 1 Mining Enterprise се контролира от и генерира приходи за Tatmadaw, с което допринася за способностите на Tatmadaw да извършва дейности, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона.

Освен това No. 1 Mining Enterprise е участвало и/или е осъществявало надзор над различни проекти, свързани с насилието от страна на Tatmadaw срещу цивилното население и нарушаването на най-основните им права, включително чрез конфискуване на земя и принудително преместване. Следователно No. 1 Mining Enterprise е отговорно за подкрепата на действия, които застрашават мира, сигурността и стабилността на Мианмар/Бирма.

21.2.2022 г.

10.

Myanma Oil and Gas Enterprise

Адрес: Ministry of Electricity and Energy, Building No.(6), Nay Pyi Taw, Myanmar/Burma;

Вид образувание: Държавно предприятие;

Място на регистрация: Мианмар/Бирма;

Телефонен номер: +95-67-3 411 055;

Уебсайт: http://www.moee.gov.mm/en/ignite/page/40

Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE), държавно предприятие, е нефтеният оператор, доставчик на услуги и регулатор на сектора на нефта и природния газ. То контролира проучванията за нефт и природен газ и добива, вътрешния пренос на природен газ, както и дистрибуцията на петролни продукти. Държавното предприятие е натоварено с отговорността да предоставя разрешения и да събира част от данъка върху печалбите, реализирани от частни дружества, които са или в „договори за поделяне на производството“, или в съвместно предприятие с MOGE.

На 1 февруари 2021 г. въоръжените сили на Мианмар (Tatmadaw), ръководени от главнокомандващия Min Aung Hlaing, иззеха властта от гражданското легитимно правителство с преврат и създадоха Държавния административен съвет (ДАС), който да упражнява законодателните, изпълнителните и съдебните правомощия на държавата. На 2 февруари 2021 г. ДАС назначи нови министри, включително министър на електроенергията и енергетиката. Министерството на електроенергията и енергетиката упражнява надзор над MOGE. Чрез ДАС и новия кабинет военният режим придоби контрол върху държавните предприятия, включително MOGE, и се възползва от тях.

Следователно MOGE се контролира от и генерира приход за Tatmadaw, с което допринася за способностите на Tatmadaw да извършва дейности, подкопаващи демокрацията и върховенството на закона в Мианмар/Бирма

21.2.2022 г.