ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 20

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
31 януари 2022 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/123 на Европейския парламент и на Съвета от 25 януари 2022 година относно засилена роля на Европейската агенция по лекарствата в готовността за действия при кризи и управлението на кризи по отношение на лекарствените продукти и медицинските изделия ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/124 на Съвета от 25 януари 2022 година относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати и Европейската общност и нейните държави членки

38

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/125 на Комисията от 19 ноември 2021 година за изменение на приложения I—V към Регламент (ЕС) № 691/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейските икономически сметки за околната среда ( 1 )

40

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/126 на Комисията от 7 декември 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета с допълнителни изисквания по отношение на някои видове интервенции, посочени от държавите членки в стратегическите им планове по ОСП за периода 2023—2027 г. съгласно същия регламент, както и с правила във връзка със съотношението за стандарт 1 за добро земеделско и екологично състояние

52

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/127 на Комисията от 7 декември 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета с правила по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, обезпеченията и използването на еврото

95

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/128 на Комисията от 21 декември 2021 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, проверките, обезпеченията и прозрачността

131

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/129 на Комисията от 21 декември 2021 година за установяване на правила за видовете интервенции по отношение на маслодайните семена, памука и вторичните продукти от производството на вино съгласно Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета и за изискванията за информация, публичност и видимост във връзка с подпомагането от Съюза и стратегическите планове по ОСП

197

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/130 на Комисията от 24 януари 2022 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания Bračko maslinovo ulje (ЗНП)

206

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/131 на Комисията от 24 януари 2022 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания Carne Ramo Grande (ЗНП)

207

 

*

Регламент (ЕС) 2022/132 на Комисията от 28 януари 2022 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за енергийния сектор по отношение на извършването на актуализации на годишната, месечната и краткосрочната месечна статистика за енергийния сектор ( 1 )

208

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/133 на Съвета от 25 януари 2022 година за предоставяне на разрешение на Франция да въведе специална мярка за дерогация от членове 218 и 232 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

272

 

*

Решение (ЕС) 2022/134 на Европейската централна банка от 19 януари 2022 година за определяне на общите правила за предоставянето на надзорна информация от Европейската централна банка на някои органи с цел изпълнение на задачите, възложени ѝ с Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (ЕЦБ/2022/2)

275

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2022/1 на Комисията от 20 октомври 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изделията с двойна употреба ( OB L 3, 6.1.2022 г. )

282

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

31.1.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 20/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/123 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 януари 2022 година

относно засилена роля на Европейската агенция по лекарствата в готовността за действия при кризи и управлението на кризи по отношение на лекарствените продукти и медицинските изделия

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 и член 168, параграф 4, буква в) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Съгласно членове 9 и 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 35 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) при определянето и осъществяването на всички свои политики и дейности Съюзът трябва да осигурява висока степен на закрила на човешкото здраве.

(2)

Пандемията от COVID-19 открои взаимовръзката между човешкото здраве, здравето на животните и здравето на екосистемите, както и рисковете, породени от загубата на биологично разнообразие на Земята. Както отбелязва Световната здравна организация, много микроби са заразни едновременно и за животните, и за хората, така че усилията, които са съсредоточени само върху човешкото здраве или само върху здравето на животните, не могат да предотвратят или да отстранят проблема с предаването на болести. Болестите могат да бъдат предавани от хора на животни или обратно и поради това е необходимо да бъдат предприемани мерки и при хората, и при животните, като се използват потенциалните полезни взаимодействия при научните изследвания и леченията. Приблизително 70 % от нововъзникващите болести и почти всички известни пандемии, а именно инфлуенца, ХИВ/СПИН и COVID-19 са зоонози. През последните 60 години се наблюдава нарастване на тези болести в световен мащаб. За това допринасят промените в земеползването, обезлесяването, урбанизацията, разрастването и интензификацията на селското стопанство, трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна и моделите на потребление. Зоонозните патогени могат да бъдат бактериални, вирусни или паразитни и могат да включват неконвенционални агенти, които могат да се предават на хората чрез пряк контакт, чрез храната, чрез водата или чрез околната среда. Пандемията от COVID-19 е ясен пример за необходимостта от засилване на прилагането на подхода „Едно здраве“ в Съюза, за да се постигнат по-добри резултати в областта на общественото здраве, тъй като, както се посочва в Регламент (ЕС) 2021/522 на Европейския парламент и на Съвета (4), „здравето на хората е свързано със здравето на животните и с околната среда и … действията, които се предприемат с цел справяне със заплахите за здравето, трябва да отчитат посочените три измерения“.

(3)

Безпрецедентният опит, натрупан във връзка с пандемията от COVID-19, открои също така трудностите, пред които са изправени Съюзът и държавите членки при справянето с подобна извънредна ситуация в областта на общественото здраве. В това отношение той показа необходимостта от засилване на ролята на Съюза, за да бъде по-ефективен в управлението на наличността на лекарствени продукти и на наличността на медицински изделия и медицински изделия за инвитро диагностика и техните съответни принадлежности (наричани заедно „медицински изделия“) в разработването на медицински мерки за противодействие и за да се преодолеят заплахите за общественото здраве на ранен етап и по хармонизиран начин, който гарантира сътрудничество и координация между компетентните органи на Съюза, националните и регионалните компетентни органи, промишлеността за лекарствени продукти и медицински изделия и други участници във веригите на доставки на лекарствени продукти и медицински изделия, включително медицинските специалисти. Въпреки че е необходимо Съюзът да даде по-висок приоритет на здравето, способността му да гарантира непрекъснатото предоставяне на висококачествени здравни услуги и да бъде подготвен да се справя с пандемии и други заплахи за здравето беше силно възпрепятствана от липсата на ясно определена правна рамка за управление на неговия отговор на пандемията и от ограничените мандати и ресурси на неговите агенции в областта на здравеопазването, както и от ограничената степен на готовност на Съюза и на държавите членки за действия в случай на извънредни ситуации в областта на общественото здраве, засягащи по-голямата част от държавите членки.

(4)

Недостигът на лекарствени продукти и медицински изделия има различни и сложни първопричини, които трябва да бъдат по-добре описани, разбрани и анализирани съвместно с различните заинтересовани страни, за да се предприемат всеобхватни мерки за преодоляването им. По-доброто разбиране на проблема с недостига следва да включва идентифициране на уязвимите места по веригата на доставки. В конкретния случай с пандемията от COVID-19 за недостига на лечения за болестта имаше различни причини – като се започне с производствени затруднения в трети държави и се стигне до логистични или производствени затруднения в рамките на Съюза, където недостигът на ваксини се дължеше на недостатъчен производствен капацитет.

(5)

Прекъсванията на често сложните вериги на доставки на лекарствени продукти и медицински изделия, националните ограничения и забрани за износ, затварянето на границите, възпрепятстващо свободното движение на такива стоки, несигурността, свързана с предлагането на такива стоки и тяхното търсене в контекста на пандемията от COVID-19, и липсата на производство в Съюза на определени лекарствени продукти или активни вещества създадоха значителни препятствия пред гладкото функциониране на вътрешния пазар и справянето със сериозните заплахи за общественото здраве в целия Съюз с тежки последици за гражданите на Съюза.

(6)

Както се вижда от редица доклади на Европейския парламент като например резолюцията на Европейския парламент от 17 септември 2020 г. относно недостига на лекарства — как да се намери решение на нововъзникващ проблем (5), както и от дискусиите в рамките на Съвета на Европейския съюз, справянето с проблема за недостига на лекарствени продукти отдавна е приоритет за държавите членки и за Европейския парламент. Този проблем обаче остава неразрешен и до днес.

(7)

Недостигът на лекарствени продукти представлява нарастваща заплаха за общественото здраве и оказва сериозно въздействие върху системите за здравеопазване и върху правото на пациентите на достъп до подходящо медицинско лечение. Увеличеното търсене в световен мащаб на лекарствени продукти, което беше изострено поради пандемията от COVID-19, доведе до допълнителен недостиг на лекарствени продукти, отслабвайки системите за здравеопазване в държавите членки и създавайки значителни рискове за здравето на пациентите и получаваните от тях здравни грижи, по-специално по отношение на прогресията на заболяванията и влошаването на симптомите, по-дълги забавяния или прекъсвания в грижите или терапията, по-дълги периоди на хоспитализация, повишен риск от прием на фалшифицирани лекарствени продукти, грешки на лекарствената терапия или нежелани ефекти в резултат на заместването на неналичните лекарствени продукти с алтернативни, сериозен психичен стрес за пациентите и увеличаване на разходите за системите за здравеопазване.

(8)

Пандемията от COVID-19 доведе до задълбочаване на проблема с недостига на определени лекарствени продукти, считани за критично важни за справяне с нея, и показа външната зависимост на Съюза по отношение на вътрешното производство на лекарствени продукти и медицински изделия, липсата на координация и структурните ограничения на способността на Съюза и на държавите членки да реагират бързо и ефективно на такива предизвикателства по време на извънредни ситуации в областта на общественото здраве. Тя също така показа необходимостта от подкрепа и укрепване на промишлените капацитети за производство на такива лекарствени продукти и медицинския изделия чрез подходящи политики, както и необходимостта от по-активно и широко участие на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза в опазването на здравето на неговите граждани.

(9)

Бързата еволюция на COVID-19 и разпространението на вируса доведоха до рязко увеличаване на търсенето на медицински изделия, като например апарати за вентилация, хирургически маски и тестови комплекти за COVID-19, а прекъсването на производството или ограниченият капацитет за бързо увеличаване на производството, както и сложният и глобален характер на веригите на доставки на медицински изделия доведоха до тежки затруднения при предлагането и на моменти до сериозен недостиг на медицински изделия. Toва също така създаде конкуренция между държавите членки за удовлетворяване на законните нужди на техните граждани, което по този начин допринесе за некоординирани действия на национално равнище, като например национално презапасяване и натрупване на резерви. Тези проблеми доведоха също така до включването на нови субекти в ускореното производство на такива медицински изделия, което впоследствие доведе до закъснения при оценяването на съответствието и до широкото разпространение на медицински изделия, които бяха твърде скъпи, несъответстващи на изискванията, небезопасни, а в някои случаи и фалшифицирани. По тази причина е целесъобразно и неотложно да се създадат дългосрочни структури в рамките на Европейската агенция по лекарствата („Агенцията“), създадена с Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (6), за да се гарантира по-стабилен и ефективен мониторинг на недостига на медицински изделия, до който може да се стигне при извънредни ситуации в областта на общественото здраве, и координация на управлението на посочените случаи на недостиг, както и засилен и своевременен диалог със сектора на медицинските изделия и с медицинските специалисти за предотвратяване и смекчаване на такива случаи на недостиг.

(10)

Пандемията от COVID-19 и последвалата извънредна ситуация в областта на общественото здраве разкриха необходимостта от по-координиран подход на Съюза при управлението на кризи. Макар липсата на оценка на въздействието, придружаваща предложението на Комисията за настоящия регламент, да се дължеше на извънредния характер на ситуацията, следва да се осигури разпределянето на достатъчно човешки и финансови ресурси, като се вземат предвид особеностите на здравния сектор в различните държави членки.

(11)

Несигурността на предлагането и търсенето и рискът от недостиг на лекарствени продукти и медицински изделия по време на извънредна ситуация в областта на общественото здраве като пандемията от COVID-19 могат да доведат до въвеждане на ограничения на износа в държавите членки и на други национални защитни мерки, което може да повлияе сериозно на функционирането на вътрешния пазар, като по този начин утежни последиците за общественото здраве, както и да доведе до необходимостта от временни механизми за осигуряване на прозрачност на износа и за издаване на разрешения за износ. Освен това недостигът на лекарствени продукти може да създаде сериозни рискове за здравето на пациентите в Съюза поради липсата на такива продукти, което може да доведе до грешки на лекарствената терапия, по-продължителен болничен престой, нежелани реакции и повишен риск от смъртни случаи, причинени от прилагането на неподходящи лекарствени продукти, използвани като заместител на лекарствени продукти, които не са налични. По отношение на медицинските изделия недостигът може да доведе до липса на ресурси за диагностика с отрицателни последствия за мерките в областта на общественото здраве, или до влошаване на заболяването, или липса на лечение, както и може да попречи на медицинските специалисти да изпълняват задачите си по подходящ начин или да бъдат защитени, докато правят това, както стана видно по време на пандемията от COVID-19, със сериозни последици за тяхното здраве. Такъв недостиг, например поради недостатъчното снабдяване с тестови комплекти за COVID-19, може също така да има значително въздействие върху контролирането на разпространението на даден патоген. Ето защо е важно да има подходяща рамка на равнището на Съюза за координиране на реакцията на Съюза в случаи на недостиг на лекарствени продукти и медицински изделия и да се подсили и формализира мониторингът на критично важните лекарствени продукти и медицински изделия по най-ефективния начин и така, че да се избегне създаването на ненужна тежест за заинтересованите страни, което може да окаже натиск върху ресурсите и да предизвика допълнителни забавяния.

(12)

По време на извънредни ситуации в областта на общественото здраве следва възможно най-бързо да бъдат идентифицирани и разработени, по-специално чрез съгласувани усилия на публичните органи, частния сектор и академичните среди, безопасни и ефикасни лекарствени продукти, с които се лекуват, предотвратяват или диагностицират заболявания, причиняващи такива извънредни ситуации в областта на общественото здраве, и да се осигури наличността им за гражданите на Съюза. Пандемията от COVID-19 също така изтъкна необходимостта от координиране на оценките и заключенията относно многонационалните клинични изпитвания, както беше направено на доброволни начала от експертите по клинични изпитвания на държавите членки преди датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета (7), и необходимостта от консултации на равнището на Съюза относно използването на лекарствени продукти в националните програми за палиативна употреба или използването на лекарствени продукти при показания, които не са обхванати от разрешението за търговия в Съюза, за да се избегне забавяне на прилагането на резултатите от изследванията и на разработването и осигуряването на наличност на нови лекарствени продукти или лекарствени продукти с нови терапевтични показания.

(13)

По време на пандемията от COVID-19 трябваше да бъдат намерени ad hoc решения, като например условни споразумения между Комисията, Агенцията, титулярите на разрешения за търговия, производителите или други участници във веригата на доставки на лекарствени продукти, от една страна, и държавите членки, от друга страна, за да бъдат осигурени безопасни и ефикасни лекарствени продукти за лечение на COVID-19 или за предотвратяване на разпространението му, и за да се улесни и ускори разработването и издаването на разрешение за търговия за леченията и ваксините.

(14)

Следователно, за да се гарантира по-доброто функциониране на вътрешния пазар за безопасни и ефикасни лекарствени продукти за лечението на COVID-19 или предотвратяване на разпространението му, и да се допринесе за висока степен на закрила на човешкото здраве, е целесъобразно да се сближат и укрепят правилата относно мониторинга на недостига на лекарствени продукти и медицински изделия и да се улеснят научните изследвания и разработването на лекарствени продукти, които имат потенциала за лечение, превенция или диагностика на заболявания, причиняващи извънредни ситуации в областта на общественото здраве, с цел стратегическо допълване на усилията на Комисията, включително Органа за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации („HERA“), създаден с решение на Комисията от 16 септември 2021 г. (8), и агенциите на Съюза за тази цел.

(15)

За да се подпомогне оценката на предвидената в настоящия регламент рамка за готовност за действия при кризи и управление при кризи по отношение на недостига на лекарствени продукти и медицински изделия, Комисията следва да може да използва резултатите от целенасочени стрес тестове извършвани от Комисията, Агенцията, държавите членки или други имащи отношение участници. Тези стрес тестове включват симулация на извънредна ситуация в областта на общественото здраве или събитие с голям мащаб, в която се изпитват някои или всички части от процесите и процедурите, установени в настоящия регламент.

(16)

С настоящия регламент се цели осигуряване на висока степен на закрила на човешкото здраве, като се гарантира гладкото функциониране на вътрешния пазар по отношение на лекарствените продукти и медицинските изделия. Освен това с настоящия регламент се цели да се гарантират качеството, безопасността и ефикасността на лекарствените продукти, които имат потенциал за борба с извънредните ситуации в областта на общественото здраве. Стремежът е и двете цели, които са неразривно свързани и еднакво важни, да бъдат постигнати едновременно. По отношение на член 114 от ДФЕС с настоящия регламент се установява рамка за мониторинг и докладване на недостига на лекарствени продукти и медицински изделия по време на извънредни ситуации в областта на общественото здраве и събития с голям мащаб. По отношение на член 168, параграф 4, буква в) от ДФЕС в настоящия регламент следва да се предвижда подсилена рамка на Съюза, която да гарантира качеството и безопасността на лекарствените продукти и медицинските изделия.

(17)

С настоящия регламент следва да се създаде рамка за справяне с проблема с недостига на лекарствени продукти и медицински изделия по време на извънредни ситуации в областта на общественото здраве и на събития с голям мащаб. Този недостиг обаче е постоянен проблем, който във все по-голяма степен засяга здравето и живота на гражданите на Съюза от десетилетия насам. Поради това настоящият регламент следва да бъде първа стъпка към подобряване на отговора на Съюза на този траен проблем. Впоследствие Комисията следва да направи оценка на разширяването на посочената рамка, за да се гарантира, че проблемът с недостига на лекарствени продукти и медицински изделия се решава.

(18)

За да се подобрят готовността за действия при кризи и управлението на кризи по отношение на лекарствените продукти и медицинските изделия и да се повиши издръжливостта и засили солидарността в целия Съюз, следва да бъдат изяснени процедурите и съответните роли и задължения на различните участващи субекти. Рамката, установена с настоящия регламент, следва да се основава на ad hoc решенията, установени до този момент в отговора на пандемията от COVID-19, които са доказали своята ефективност, и следва да надгражда опита, най-добрите практики и примерите от трети държави, като същевременно остава достатъчно гъвкава, за да се справи с всяка бъдеща извънредна ситуация в областта на общественото здраве или събитие с голям мащаб по най-ефикасния начин в полза на общественото здраве и пациентите.

(19)

Следва да бъде създадена хармонизирана система за мониторинг на недостига на лекарствени продукти и медицински изделия. Това би улеснило подходящия достъп до критично важни лекарствени продукти и медицински изделия по време на извънредни ситуации в областта на общественото здраве, както и събития с голям мащаб, които може да имат сериозно въздействие върху общественото здраве. Тази система следва да бъде допълнена с подобрени структури, за да се гарантира подходящото управление на извънредните ситуации в областта на общественото здраве и събитията с голям мащаб, и да се координират и предоставят консултации относно научните изследвания и разработването на лекарствени продукти, които имат потенциал за смекчаване на извънредни ситуации в областта на общественото здраве или събитията с голям мащаб. За да се улеснят мониторингът и докладването на реалния или потенциалния недостиг на лекарствени продукти и медицински изделия, Агенцията следва да може да изисква и да получава информация и данни от съответните титуляри на разрешения за търговия, производители и държави членки посредством определените единни звена за контакт, като същевременно се избягва дублиране на исканата и представяната информация. Това не следва да засяга задължението на титулярите на разрешения за търговия по член 23а от Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9) да уведомяват държава членка, когато даден продукт спре да се пуска на пазара на тази държава членка, или задължението по член 81 от посочената директива на титулярите на разрешения за търговия и дистрибуторите на едро да гарантират подходящи и непрекъснати доставки на този лекарствен продукт за лицата и правните субекти, които са получили разрешение или имат право да доставят лекарствени продукти, така че да се покрият нуждите на пациентите във въпросната държава членка.

(20)

С цел да се улесни предотвратяването, мониторингът и докладването на недостиг на лекарствени продукти, Агенцията следва да създаде платформа с информационни технологии (ИТ) под името Европейска платформа за мониторинг на недостига („ЕПМН“), която да е в състояние да обработва информация за предлагането и търсенето на критично важни лекарствени продукти по време на извънредни ситуации в областта на общественото здраве или събития с голям мащаб, а извън тези ситуации - да даде възможност за докладване относно недостига на лекарствени продукти, който има вероятност да доведе до извънредни ситуации в областта на общественото здраве или събития с голям мащаб. За да се улесни разработването на такава ЕПМН, съществуващите информационни системи следва да бъдат максимално оползотворявани и използвани, когато това е възможно. ЕПМН следва да позволява на националните компетентни органи да представят и следят информацията за неудовлетворени искания, включително информацията, получена от титулярите на разрешения за търговия, дистрибуторите на едро и други лица или правни субекти, които са получили разрешение или имат право да доставят лекарствени продукти на обществеността, за да се предвиди недостигът на лекарствени продукти. Освен това ЕПМН би могла да обработва допълнителна информация, получена от титулярите на разрешения за търговия, дистрибуторите на едро и други лица или правни субекти, които са получили разрешение или имат право да доставят лекарствени продукти на обществеността, за да се предотврати извънредна ситуация в областта на общественото здраве или събитие с голям мащаб. ЕПМН, след като започне да функционира пълноценно, следва да изпълнява ролята на единен портал за титулярите на разрешения за търговия, за да предоставя изискваната информация по време на извънредни ситуации в областта на общественото здраве и събития с голям мащаб, с цел да се увеличат ефикасността и предвидимостта по време на здравни кризи и да се ускори процесът на вземане на решения, като същевременно се избягва дублирането на усилия и неоснователните тежести за заинтересованите страни. За да се улесни координационната роля на Агенцията, оперативната съвместимост на данните със съществуващите ИТ платформи за мониторинг на недостига и други системи на държавите членки, по целесъобразност, е от съществено значение, за да се даде възможност за споделяне на съответната информация с ЕПМН, което следва да се управлява от Агенцията.

(21)

В случай че реалното бъдещо търсене не е известно поради извънредна ситуация в областта на общественото здраве или събитие с голям мащаб, е важно да се направят прагматични прогнози за търсенето на определени лекарствени продукти въз основа на най-достоверната налична информация. В посочения контекст информацията и данните относно наличните запаси и планираните минимални запаси следва да се събира от държавите членки и Агенцията и да се взема предвид при определянето на търсенето, доколкото това е възможно. Тази информация и данни са от съществено значение за изготвяне на правилни корекции в производството на лекарствени продукти, за да се избегне или поне да се смекчи въздействието на недостига на лекарствени продукти. Когато обаче няма налични данни за запасите или те не могат да бъда предоставени поради интереси, свързани с националната сигурност, държавите следва да предоставят на Агенцията прогнозни данни за обемите на търсенето.

(22)

По отношение на лекарствените продукти следва да бъде създадена изпълнителна ръководна група в рамките на Агенцията, за да се гарантира решителна реакция на събитията с голям мащаб и да се координират спешните действия в рамките на Съюза във връзка с управлението на въпроси, свързани с предлагането на лекарствени продукти („Ръководната група за недостига на лекарства“). Ръководната група за недостига на лекарства следва да изготвя списъци на критично важните лекарствени продукти, за да се гарантира мониторинг на тези продукти, и да може да предоставя консултации и препоръки относно необходимите действия, които трябва да се предприемат, за да се гарантира качеството, безопасността и ефикасността на лекарствените продукти, както и да се гарантира предлагането на лекарствени продукти, и да се осигури висока степен на закрила на човешкото здраве.

(23)

С цел да се улесни подходящата комуникация между пациентите и потребителите, от една страна, и Ръководната група за недостига на лекарства, от друга страна, държавите членки могат да събират данни относно въздействието на недостига на лекарствени продукти върху пациентите и потребителите и да обменят с Ръководната група за недостига на лекарства съответната информация, която да се използва при определянето на подходите към управлението на недостига на лекарствени продукти.

(24)

За да се гарантира приобщаващият характер и прозрачността на работата на Ръководната група за недостига на лекарства, следва да се осигури подходящо взаимодействие между Ръководната група за недостига на лекарства и съответните трети страни, включително с представителите на заинтересованите групи, свързани с лекарствените продукти, титулярите на разрешения за търговия, дистрибуторите на едро, всички други съответни участници във веригата за доставки на лекарствени продукти, представителите на медицинските специалисти, на пациентите и на потребителите.

(25)

Ръководната група за недостига на лекарства следва да се възползва от обширните научни експертни познания на Агенцията по отношение на оценката и надзора на лекарствените продукти и да развие още повече водещата роля на Агенцията за координиране и подпомагане на отговора във връзка с недостига на лекарствени продукти по време на пандемията от COVID-19.

(26)

За да се гарантира, че по време на извънредни ситуации в областта на общественото здраве в рамките на Съюза могат да бъдат разработвани и осигурявани възможно най-бързо висококачествени, безопасни и ефикасни лекарствени продукти, които имат потенциал за борба с извънредните ситуации в областта на общественото здраве, в рамките на Агенцията следва да бъде създадена работна група за извънредните ситуации, която да предоставя консултации относно тези лекарствени продукти („Работната група за извънредните ситуации“). Работната група за извънредните ситуации следва да предоставя безплатно консултации по научни въпроси, свързани с разработването на лечения и ваксини, както и по протоколите от клинични изпитвания, на субектите, които участват в тяхното разработване, като например титулярите на разрешения за търговия, спонсорите на клинични изпитвания, органите в областта на общественото здраве и академичните среди, независимо от ролята им в разработването на такива лекарствени продукти. Решенията относно заявленията за клинични изпитвания следва да останат в рамките на компетентността на държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) № 536/2014.

(27)

Дейността на Работната група за извънредните ситуации следва да бъде отделна от дейността на научните комитети на Агенцията и следва да се извършва, без да се засягат научните оценки на тези комитети. Работната група за извънредните ситуации следва да предоставя консултации и препоръки относно използването на лекарствени продукти в борбата за преодоляване на извънредните ситуации в областта на общественото здраве. Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба, създаден с член 5 от Регламент (ЕО) № 726/2004, следва да може да използва тези препоръки, когато изготвя научни становища относно палиативната употреба или други видове употреба на ранен етап на даден лекарствен продукт преди издаването на разрешението за търговия. Ръководната група за недостига на лекарства би могла също така да се възползва от усилията на Работната група за извънредните ситуации при изготвянето на списъци на критично важните лекарства.

(28)

Създаването на Работната група за извънредните ситуации следва да се основава на подкрепата, предоставяна от Агенцията по време на пандемията от COVID-19, по-специално по отношение на научните консултации относно разработването на клинични изпитвания и на продукти, както и на прегледа на текуща основа на новопоявяващи се данни, т.е. непрекъснато, за да се осигури възможност за по-ефикасна оценка на лекарствените продукти, включително на ваксините, по време на извънредни ситуации в областта на общественото здраве, като същевременно се гарантира висока степен на закрила на човешкото здраве.

(29)

За да се гарантира по-доброто функциониране на вътрешния пазар на лекарствени продукти и да се допринесе за висока степен на закрила на човешкото здраве, е целесъобразно Работната група за извънредните ситуации да координира и предоставя консултации на разработчиците, участващи в научните изследвания и разработването на лекарствени продукти, които имат потенциал за лечение, превенция или диагностика на заболявания, причиняващи извънредната ситуация в областта на общественото здраве.

(30)

Работната група за извънредните ситуации следва да предоставя консултации относно протоколите за клинични изпитвания и на разработчиците на клинични изпитвания, провеждани в Съюза, като осигурява насоки относно клинично значимите крайни точки и цели за ваксините и леченията, за да улесни планирането на клиничните изпитвания при изпълнението на критериите за ефективни интервенции в областта на общественото здраве.

(31)

Опитът с клиничните изпитвания по време на пандемията от COVID-19 показа огромно дублиране на проучвания на едни и същи интервенции, множество изпитвания в малък мащаб, недостатъчно представителство на важни подгрупи от населението на базата на пол, възраст, етнически произход или съпътстващи заболявания, както и липса на сътрудничество, като това поражда риск от разхищение на ресурси в областта на научните изследвания. Международните регулатори изтъкнаха необходимостта от подобряване на програмата за клинични изследвания, за да се реализират солидни доказателства за качеството, безопасността и ефикасността на лекарствените продукти. Основният начин за получаване на надеждни доказателства е чрез координирани, добре проектирани и подсигурени с достатъчно средства мащабни рандомизирани контролирани клинични изпитвания. Резултатите от клиничните изпитвания и клиничните данни, изготвени след издаването на съответното разрешение за търговия следва своевременно да се оповестяват публично. Публикуването на протокола за изпитването в началото на клиничното изпитване би позволило обществен контрол.

(32)

При необходимост, като се има предвид, че лекарствените продукти за хуманна употреба може да окажат въздействие върху ветеринарния сектор, следва да се предвиди установяването на тесни връзки с националните компетентни органи за ветеринарните лекарствени продукти.

(33)

Въпреки че отделните научноизследователски субекти може да се договорят заедно или с друго лице да изпълняват ролята на спонсор, за да изготвят единен хармонизиран протокол от клинично изпитване за целия Съюз, опитът по време на пандемията от COVID-19 показа, че е трудно да бъдат реализирани инициативи за създаване на големи многонационални изпитвания поради липсата на единно правно образувание, което да може да поеме всичките отговорности и дейности на спонсор в рамките на Съюза, както и да взаимодейства с много държави членки. Във връзка с тези трудности беше стартирана новата финансирана със средства на Съюза мрежа VACCELERATE за изпитвания на ваксини в целия Съюз, като следствие от съобщението на Комисията от 17 февруари 2021 г., озаглавено „Инкубатор HERA: Съвместна подготовка за заплахата от вариантите на COVID-19“. Агенцията следва да определя и улеснява осъществяването на такива инициативи, като предоставя консултации относно възможностите да се действа като спонсор или, където е приложимо, при съвместно спонсорство да определя съответните отговорности на спонсорите в съответствие с член 72 от Регламент (ЕС) № 536/2014, както и да координира разработването на протоколи за клинични изпитвания. Подобен подход би укрепил научноизследователската среда в Съюза, би насърчил хармонизирането и би спомогнал за избягване на последващо забавяне приосигуряване на резултатите от научните изследвания в процеса на издаване на разрешения за търговия. Спонсорите от Съюза биха могли да се възползват от предоставеното от Съюза финансиране за научни изследвания, което е на разположение по време на извънредната ситуация в областта на общественото здраве, както и от съществуващите мрежи за клинични изпитвания за улесняване на разработването, изготвянето на заявление, неговото подаване и провеждането на изпитванията. Това може да бъде особено ценно за изпитванията, изготвени от Съюза или от международни организации в областта на общественото здравеопазване или от научноизследователски организации.

(34)

Агенцията публикува Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за лекарствени продукти, разрешени в съответствие с Регламент (ЕО) № 726/2004, в който се предоставя информация за оценката на тези лекарствени продукти, като се описват оценените данни и причините, поради които се препоръчва дали даден лекарствен продукт следва да бъде разрешен. EPAR включва подробна информация по отношение на всички съответни дейности преди подаването на заявление съгласно посочения регламент, включително имената на участващите координатори и експерти, а когато разработчик на лекарствен продукт поиска научна консултация по време на етапа преди подаването на заявлението – преглед на научните теми, обсъдени с оглед на същата консултация.

(35)

По отношение на медицинските изделия следва да бъде създадена изпълнителна ръководна група за недостигa на медицински изделия, за да се координират спешните действия в рамките на Съюза във връзка с управлението на въпроси, свързани с предлагането и търсенето на медицински изделия, и да се изготви списък на критично важните медицински изделия в случай на извънредна ситуация в областта на общественото здраве („Ръководната група за недостига на медицински изделия“). За да се осигури такава координация, Ръководната група за недостига на медицински изделия следва също така да осъществява връзка с Координационната група по медицинските изделия („КГМИ“), създадена с член 103 от Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета (10), когато е целесъобразно. В това отношение държавите членки следва да могат да определят едни и същи представители както в Ръководната група за недостига на медицински изделия, така и в КГМИ.

(36)

Оперативната фаза от работата на Ръководната група за недостига на лекарства, Ръководната група за недостига на медицински изделия, и Работната група за извънредните ситуации, следва да се задейства с признаването на наличие на извънредна ситуация в областта на общественото здраве в съответствие с Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (11) и, що се отнася до Ръководната група за недостига на лекарства – също с признаване на наличието на събитие с голям мащаб. Следва да се гарантира непрекъснатият мониторинг на рисковете за общественото здраве от събития с голям мащаб, включително проблеми, свързани с производството, природни бедствия и биотероризъм, които имат потенциал да окажат въздействие върху качеството, безопасността, ефикасността или предлагането на лекарствени продукти. Наред с това при този мониторинг следва да се вземе предвид подходът „Едно здраве“.

(37)

Приема се, че всички препоръки, консултации, насоки и становища, предвидени в настоящия регламент, са необвързващи по своята същност. Всеки от тези инструменти е предназначен да позволява на Комисията, Агенцията, Ръководната група за недостига на лекарства, Ръководната група за недостига на медицински изделия и Работната група за извънредните ситуации да изложат своите гледни точки и да предложат линия на действие, без да налагат правно задължение на адресатите на тези инструменти.

(38)

Наложително е да бъдат въведени строги мерки и стандарти за прозрачност по отношение на регулаторните дейности на Агенцията относно лекарствените продукти и медицинските изделия, попадащи в обхвата на настоящия регламент. Тези мерки следва да включват своевременното публикуване на цялата съответна информация относно одобрените лекарствени продукти и медицински изделия и клиничните данни, включително протоколите за клинични изпитвания. Агенцията следва да бъде прозрачна във висока степен относно членовете, препоръките, становищата и решенията на Ръководната група за недостига на лекарства, Ръководната група за недостига на медицински изделия, и Работната група за извънредните ситуации. Членовете на Ръководната група за недостига на лекарства, Ръководната група за недостига на медицински изделия, и Работната група за извънредните ситуации не следва да имат финансови или други интереси в промишлеността за лекарствени продукти или медицински изделия, които биха могли да повлияят върху тяхната безпристрастност.

(39)

С цел да се състави списък на категориите критично важни медицински изделия и да се улесни процесът на мониторинг на недостига, производителите на тези медицински изделия или техните упълномощени представители и, когато е необходимо, съответните нотифицирани органи следва да предоставят исканата от Агенцията информация. В конкретни ситуации, а именно когато дадена държава членка обмисля необходимостта от предвиждане на временни освобождавания съгласно член 59, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/745 или член 54, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета (12) с цел смекчаване на действителния или потенциалния недостиг на медицински изделия, вносителят и дистрибуторът следва също да играят роля при предоставянето на исканата информация, ако производителят извън ЕС не е определил упълномощен представител.

(40)

С настоящия регламент на Агенцията следва да се предостави ролята да подкрепя експертните групи за медицинските изделия, определени съгласно член 106, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/745 („експертните групи“), с цел предоставяне на независима научна и техническа помощ на държавите членки, Комисията, КГМИ, нотифицираните органи и производителите, като в същото време се поддържа максимална прозрачност като условие за насърчаване на доверието в регулаторната система на Съюза.

(41)

В допълнение към тяхната роля за оценяване на клиничните оценки и оценките на действието за определени високорискови медицински изделия съгласно съответно регламенти (ЕС) 2017/745 и (ЕС) 2017/746, както и за предоставяне на становища в отговор на консултации от страна на производители и нотифицирани органи, експертните групи трябва да предоставят научно, техническо и клинично съдействие на държавите членки, Комисията и КГМИ. По-специално, експертните групи трябва да допринасят за разработването на насоки по редица въпроси, включително клиничните аспекти и аспектите на действието на определени медицински изделия, категории или групи медицински изделия или конкретните опасности, свързани с дадена категория или група медицински изделия, да изготвят насоки за клинична оценка и оценка на действието в съответствие с най-новите постижения и да съдействат за идентифицирането на опасения и нововъзникващи въпроси, свързани с безопасността и действието. В този контекст експертните групи биха могли да играят важна роля в готовността за действия и при управлението на извънредни ситуации в областта на общественото здраве, по отношение на медицинските изделия, особено тези с висок риск, включително медицинските изделия, които имат потенциал за борба с извънредните ситуации в областта на общественото здраве, без да се засягат задачите и задълженията съгласно регламенти (ЕС) 2017/745 и (ЕС) 2017/746.

(42)

Предвид дългогодишния и доказан експертен опит на Агенцията в областта на лекарствените продукти, както и опита ѝ в работата с множество групи от експерти е целесъобразно в рамките на Агенцията да бъдат създадени подходящи структури, за да се следи потенциалният недостиг на медицински изделия в контекста на дадена извънредна ситуация в областта на общественото здраве и да се предвиди, че Агенцията предоставя секретариат за експертните групи. Това би гарантирало дългосрочна устойчивост на функционирането на експертните групи, както и очевидни полезни взаимодействия със свързаната работа за осигуряване на готовност за действия при криза в областта на лекарствените продукти. Тези структури няма по никакъв начин да променят вече съществуващата в Съюза нормативна уредба или процедури на вземане на решения в областта на медицинските изделия, които следва да останат ясно разграничени от тези за лекарствените продукти.За да се гарантира плавен преход към Агенцията, Комисията следва да предоставя подкрепа за експертните групи до 1 март 2022 г.

(43)

За да се улесни работата и обменът на информация съгласно настоящия регламент, следва да се предвиди създаването и управлението на ИТ инфраструктури и да се създадат полезни взаимодействия с други съществуващи ИТ системи и ИТ системи в процес на разработване, включително европейската база данни за медицински изделия (Eudamed), предвидена в член 33 от Регламент (ЕС) 2017/745, наред с подобряване на защитата на инфраструктурата за данни и предотвратяване на възможни кибератаки. В рамките на Eudamed системата на европейската номенклатура на медицинските изделия, предвидена в член 26 от Регламент (ЕС) 2017/745 и член 23 от Регламент (ЕС) 2017/746 следва да се използва за подпомагане събирането на съответната информация относно категоризацията на медицинските изделия. Тази работа би могла да бъде улеснена също така, където е уместно, от нововъзникващи цифрови технологии, като например изчислителни модели и симулации за клинични изпитвания, както и от данните от космическата програма на Съюза, създадена с Регламент (ЕС) 2021/696 на Европейския парламент и на Съвета (13), като например от услугите за географско позициониране на системата „Галилео“, и данните от програмата за наблюдение на Земята „Коперник“.

(44)

За да се гарантира пълнотата на информацията и данните, получени от Агенцията, и като се вземат предвид специфичните характеристики на сектора на медицинските изделия, до започване на пълното функциониране на Eudamed следва да бъде възможно списъкът на единните звена за контакт за мониторинг на недостига на медицински изделия, включени в списъка на критично важните изделия при извънредна ситуация в областта на общественото здраве, да бъде съставен, като се използват като източник на информация съответните бази данни или сдружения в областта на медицинските изделия на национално равнище или на равнището на Съюза.

(45)

Бързият достъп и обменът на данни за здравословното състояние, включително реални данни, т.е. данни за здравословното състояние, събрани извън клиничните изследвания, са от основно значение, за да се гарантира ефективното управление на извънредните ситуации в областта на общественото здраве и на други събития с голям мащаб. Настоящият регламент следва да позволи на Агенцията да използва и улеснява такъв обмен и да стане част от изграждането и функционирането на оперативно съвместимата инфраструктура на европейското пространство за здравни данни, като се възползва от пълния потенциал на суперкомпютрите, изкуствения интелект и науката в областта на големите данни, за да разработи модели за прогнозиране и да взема по-добри и по-своевременни и ефективни решения, без да се засягат правата на неприкосновеност на личния живот.

(46)

За да се улесни надеждният обмен на информация за лекарствените продукти по строг и последователен начин, идентификацията на лекарствените продукти следва да се основава на стандартите, разработени от Международната организация по стандартизация за идентифицирането на лекарствените продукти за хуманна употреба.

(47)

Боравенето с чувствителни данни, които са от решаващо значение за справяне с потенциални извънредни ситуации в областта на общественото здраве, изисква високо равнище на защита срещу кибератаки. В разгара на пандемията от COVID-19 здравните организации бяха изправени и пред по-големи заплахи за киберсигурността. Самата Агенция беше обект на кибератака, довела до незаконен достъп до принадлежащи на трети страни документи, свързани с лекарствени продукти и ваксини срещу COVID-19, и до изтичането в интернет на някои от тези документи. Следователно е необходимо Агенцията да разполага с проверки на сигурността и процеси срещу кибератаки на високо ниво, за да се гарантира нормалната работа на Агенцията във всеки един момент и особено при извънредни ситуации в областта на общественото здраве или събития с голям мащаб. За тази цел Агенцията следва да изготви план за предотвратяване, откриване, смекчаване и реагиране на кибератаки, така че функционирането ѝ да бъде осигурено във всеки един момент, като същевременно се предотвратява всякакъв незаконен достъп до съхраняваната от Агенцията документация.

(48)

Поради чувствителния характер на здравните данни Агенцията следва да осигурява защита на своите операции по обработване и да гарантира, че те спазват принципите за защита на данните – законосъобразност, справедливост и прозрачност, ограничаване в рамките на целта, свеждане на данните до минимум, точност, ограничаване на съхранението, цялост и поверителност. Когато за целите на настоящия регламент е необходимо да се обработват лични данни, това обработване следва да се извършва в съответствие с правото на Съюза относно защитата на личните данни. Всяко обработване на лични данни съгласно настоящия регламент следва да се извършва в съответствие с регламенти (ЕС) 2016/679 (14) и (ЕС) 2018/1725 (15) на Европейския парламент и на Съвета.

(49)

Надеждността на Агенцията и доверието на обществеността в нейните решения зависи от наличието на висока степен на прозрачност. Поради това следва да се предвиди използването на подходящи инструменти за комуникация, които проактивно да взаимодействат с широката общественост. Освен това, за да се спечели и запази доверието на обществеността, от първостепенно значение е бързото укрепване на стандартите и мерките за прозрачност по отношение на работните органи на Агенцията и клиничните данни, разглеждани за целите на оценката и контрола на лекарствените продукти и медицинските изделия. С настоящия регламент следва да се установи рамка за тези укрепени стандарти и мерки за прозрачност въз основа на стандартите за прозрачност и мерките, приети от Агенцията по време на пандемията от COVID-19.

(50)

По време на извънредни ситуации в областта на общественото здраве или събития с голям мащаб, Агенцията следва да гарантира сътрудничеството с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), създаден с Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския парламент и на Съвета (16), и други агенции на Съюза, в зависимост от случая. Това сътрудничество следва да включва споделяне на данни, включително данни относно епидемиологичните прогнози, редовна комуникация на равнището на изпълнителната власт и покани към представители на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и други агенции на Съюза да участват в заседания на Работната група за извънредните ситуации, Ръководната група за недостига на лекарства и Ръководната група за недостига на медицински изделия, когато това е целесъобразно. Такова сътрудничество следва също да включва стратегически дискусии със съответните субекти на Съюза, които са в позиция да подпомогнат изследванията и разработването на подходящи решения и технологии за смекчаване на последиците от извънредна ситуация в областта на общественото здраве или събитие с голям мащаб или за предотвратяване на бъдещи сходни извънредни ситуации в областта на общественото здраве или събития с голям мащаб.

(51)

По време на извънредни ситуации в областта на общественото здраве или във връзка със събития с голям мащаб Агенцията следва да може да създава условия за редовен обмен на информация с държавите членки, титулярите на разрешения за търговия, съответните участници във веригата за доставки на лекарствени продукти и представителите на медицинските специалисти, на пациентите и потребителите, за да се гарантира провеждането на дискусии на ранен етап относно потенциален недостиг на лекарствени продукти на пазара и относно ограничения на предлагането, така че да се позволи по-добра координация и полезни взаимодействия за смекчаване и реагиране на извънредната ситуация в областта на общественото здраве или събитието с голям мащаб.

(52)

Като се има предвид, че пандемията от COVID-19 не е приключила и че продължителността и развитието на извънредните ситуации в областта на общественото здраве като например пандемиите, са несигурни, следва да се предвиди преглед на ефективността на функционирането на структурите и механизмите, създадени в съответствие с настоящия регламент. С оглед на този преглед тези структури и механизми следва да бъдат адаптирани, ако е целесъобразно.

(53)

Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки поотделно поради трансграничните измерения на извънредните ситуации в областта на общественото здраве и събитията с голям мащаб, а поради обхватът или последиците от действието могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(54)

С цел да се гарантира, че за изпълнението на задачите, предвиденисъгласно настоящия регламент, са на разположение достатъчно ресурси, включително обезпечаване със съответен брой служители и необходимите експертни знания, разходите на Агенцията следва да бъдат покрити от вноската на Съюза към приходите на Агенцията. Посочените разходи следва да включват възнаграждение за докладчиците, определени да предоставят научни услуги във връзка с Работната група за извънредните ситуации, и, в съответствие с обичайната практика, възстановяване на пътните, квартирните и дневните разноски, свързани със заседанията на Ръководната група за недостига на лекарства, Ръководната групи за недостига на медицински изделия, Работната група за извънредните ситуации и техните работни групи.

(55)

Програмата „ЕС в подкрепа на здравето“, създадена с Регламент (ЕС) 2021/522, или Механизмът за възстановяване и устойчивост, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета (17), са някои от инструментите за предоставяне на допълнителна подкрепа на националните компетентни органи по отношение на недостига на лекарствени продукти, включително чрез изпълнението на действия за смекчаване на недостига на лекарствени продукти и подобряване на сигурността на доставките. Държавите членки следва да могат да поискат финансова подкрепа от Съюза, по-специално с оглед на изпълнението на задълженията си, определени в настоящия регламент.

(56)

В съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който публикува официални коментари на 4 март 2021 г.

(57)

В съответствие с член 168, параграф 7 от ДФЕС настоящият регламент е изцяло съобразен с отговорностите на държавите членки за определянето на тяхната политика в областта на здравеопазването и за организацията и предоставянето на здравни услуги и медицинска помощ, както и с основните права и принципи, признати с Хартата, включително защитата на личните данни.

(58)

Една от целите на настоящия регламент е да се осигури засилена рамка за мониторинг и докладване на недостига на лекарствени продукти по време на извънредни ситуации в областта на общественото здраве и събития с голям мащаб. Както беше обявено в съобщението на Комисията от 25 ноември 2020 г., озаглавено „Фармацевтичната стратегия за Европа“, Комисията ще предложи преразглеждане на законодателството в областта на фармацевтиката с цел повишаване на сигурността на доставките и преодоляване на недостига на лекарствени продукти чрез конкретни мерки. Това законодателство би могло да включва допълнителна координираща роля за Агенцията в мониторинга и управлението на недостига на лекарствени продукти. Ако в резултат на посоченото преразглеждане са необходими засилени мерки относно мониторинга и докладването на предлагането и търсенето на лекарствени продукти на равнището на Съюза, Европейската платформа за мониторинг на недостига следва да се счита за подходяща система за улесняване на всички нови разпоредби, свързани с мониторинга и докладването на недостига на лекарствени продукти. Като част от докладването по настоящия регламент Комисията следва да разгледа необходимостта от разширяване на обхвата на настоящия регламент, така че да се включат ветеринарните лекарствени продукти и личните предпазни средства, да се коригират определенията и да се въведат мерки на равнището на Съюза или на национално равнище за засилване на спазването на задълженията, посочени в настоящия регламент. В посочения преглед следва да се включи разглеждане на областта на дейност и функционирането на Европейската платформа за мониторинг на недостига. При необходимост следва да се обмисли разширяването на функционирането на платформата и нуждата от национални системи за мониторинг на недостига. За подготовката в случаи на недостиг на лекарствени продукти по време на извънредни ситуации в областта на общественото здраве и събития с голям мащаб и за подпомагането на мониторинга в случаи на такъв недостиг следва да се обмисли изграждането на капацитет, подкрепено от финансиране от Съюза, за да се засили сътрудничеството между държавите членки.Това би могло да включва проучването на най-добрите практики и координирането на разработването на ИТ инструменти за мониторинг и управление на недостига на лекарствени продукти в държавите членки и за свързване с Европейската платформа за мониторинг на недостига. За да се гарантира, че се използва пълният потенциал на тази платформа, и за да се установят и прогнозират проблемите по отношение на предлагането и търсенето на лекарствени продукти, когато е целесъобразно, платформата следва да улеснява използването на техники за големи данни и изкуствен интелект.

(59)

За да се създадат условия за незабавното прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

В рамките на Европейската агенция по лекарствата („Агенцията“), с настоящия регламент се предвиждат уредба и средства за:

а)

подготовка по отношение на въздействието на извънредни ситуации в областта на общественото здраве върху лекарствените продукти и медицинските изделия и въздействието на събития с голям мащаб върху лекарствените продукти и медицинските изделия, както и предотвратяване, координиране и управление на това въздействие на равнището на Съюза;

б)

мониторинг, предотвратяване и докладване на недостига на лекарствени продукти и медицински изделия;

в)

създаване на оперативно съвместима платформа с информационни технологии (ИТ) на равнището на Съюза за мониторинг и докладване на недостига на лекарствени продукти;

г)

предоставяне на консултации относно лекарствени продукти, които имат потенциал за борба с извънредните ситуации в областта на общественото здраве;

д)

осигуряване на подкрепа за експертните групи, предвидени в член 106, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/745.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„извънредна ситуация в областта на общественото здраве“ означава извънредна ситуация в областта на общественото здраве, призната от Комисията в съответствие с член 12, параграф 1 от Решение № 1082/2013/ЕС;

б)

„събитие с голям мащаб“ означава събитие, което има вероятност да създаде сериозен риск за общественото здраве във връзка с лекарствените продукти в повече от една държава членка, което е свързано със смъртоносна или друга сериозна заплаха за здравето от биологичен, химичен, екологичен или друг произход или със сериозен инцидент, който може да повлияе на предлагането или на търсенето на лекарствени продукти или на качеството, безопасността и ефикасността на лекарствените продукти, което може да доведе до недостиг на лекарствени продукти в повече от една държава членка и налага спешна координация на равнището на Съюза, за да се гарантира висока степен на закрила на човешкото здраве;

в)

„лекарствен продукт“ означава лекарствен продукт съгласно определението в член 1, точка 2 от Директива 2001/83/ЕО;

г)

„ветеринарен лекарствен продукт“ означава ветеринарен лекарствен продукт съгласно определението в член 4, точка 1 от Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета (18);

д)

„медицинско изделие“ означава медицинско изделие съгласно определението в член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) 2017/745 или медицинско изделие за инвитро диагностика съгласно определението в член 2, точка 2 от Регламент (ЕС) 2017/746 и включва принадлежностите за такива изделия по смисъла на съответно член 2, точка 2 от Регламент (ЕС) 2017/745 и член 2, точка 4 от Регламент (ЕС) 2017/746;

е)

„предлагане“ означава общия обем на запасите от даден лекарствен продукт или медицинско изделие, който e пуснат на пазара от притежател на разрешение за търговия или от производител;

ж)

„търсене“ означава искането за лекарствен продукт или медицинско изделие от медицински специалист или пациент в отговор на клинични потребности; търсенето е удовлетворено в достатъчна степен когато лекарственият продукт или медицинското изделие са придобити своевременно и в достатъчно количество, така че да се осигури непрекъснатост на полагането на най-добри грижи за пациентите;

з)

„недостиг“ означава ситуация, в която предлагането на даден лекарствен продукт, който е разрешен и пуснат на пазара в държава членка, или на медицинско изделие с маркировката „СЕ“, не може да задоволи търсенето на този лекарствен продукт или медицинско изделие на национално равнище, независимо от причината;

и)

„разработчик“ означава всяко юридическо или физическо лице, което си поставя за цел да събира научни данни по отношение на качеството, безопасността и ефикасността на лекарствен продукт като част от разработването на този продукт.

ГЛАВА II

МОНИТОРИНГ И СМЕКЧАВАНЕ НА НЕДОСТИГА НА КРИТИЧНО ВАЖНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИТИЯ С ГОЛЯМ МАЩАБ

Член 3

Изпълнителна ръководна група относно недостига и безопасността на лекарствените продукти

1.   В рамките на Агенцията се създава Изпълнителна ръководна група относно недостига и безопасността на лекарствените продукти („Ръководната група за недостига на лекарства“).

Ръководната група за недостига на лекарства отговаря за изпълнението на задачите, посочени в член 4, параграфи 3 и 4, и членове 5—8.

Ръководната група за недостига на лекарства заседава редовно също винаги когато ситуацията го изисква, присъствено или дистанционно, с оглед на подготовката за извънредна ситуация в областта на общественото здраве или по време на такава ситуация или в случай, когато пред Ръководната група за недостига на лекарства е повдигнат пораждащ загриженост въпрос, или когато Комисията е признала наличието на събитие с голям мащаб в съответствие с член 4, параграф 3.

Агенцията осигурява секретариата на Ръководната група за недостига на лекарства.

2.   Членовете на Ръководната група за недостига на лекарства са представител на Агенцията, представител на Комисията и по един представител, посочен от всяка държава членка.

Членовете на Ръководната група за недостига на лекарства могат да бъдат придружавани на заседанията на Ръководната група от експерти в конкретни научни или технически области.

Списъкът с членовете на Ръководната група за недостига на лекарства се публикува на уебпортала на Агенцията.

Представител на Работната група на Агенцията на пациенти и потребители, както и представител на Работната група на Агенцията с организациите на медицински специалисти могат да присъстват на заседанията на Ръководната група за недостига на лекарства като наблюдатели.

3.   Ръководната група за недостига на лекарства се съпредседателства от представителя на Агенцията и от един от представителите на държавите членки, който се избира от и измежду предствителите на държавите членки в Ръководната група за недостига на лекарства.

По собствена инициатива или по искането на един или повече членове на Ръководната група за недостига на лекарства съпредседателите на Ръководната група за недостига на лекарства при необходимост може да канят на заседанията, като наблюдатели и за да предоставят експертни консултации, представители на националните компетентни органи по ветеринарните лекарствени продукти, представители на други имащи отношение компетентни органи и трети лица, включително представители на заинтересованите групи, свързани с лекарствените продукти, титуляри на разрешения за търговия, дистрибутори на едро и всички други имащи отношение участници във веригата за доставки на лекарствени продукти, както и представители на медицинските специалисти, на пациентите и потребителите.

4.   В координация с националните компетентни органи за лекарствени продукти Ръководната група за недостига на лекарства улеснява подходящата комуникация с титулярите на разрешения за търговия или техните представители, производителите, други съответни участници във веригата за доставки на лекарствени продукти и представителите на медицински специалисти, на пациентите и потребителите с оглед на получаването на съответната информация относно действителния или потенциалния недостиг на лекарствени продукти, считани за критично важни по време на извънредна ситуация в областта на общественото здраве или събитие с голям мащаб, както е предвидено в член 6.

5.   Ръководната група за недостига на лекарства изготвя свой процедурен правилник, включващ процедурите, свързани с работната група, посочена в параграф 6 от настоящия член, и процедурите за приемането на списъците с критично важни лекарствени продукти, пакети от информация и препоръки, посочени в член 8, параграфи 3 и 4.

Процедурният правилник, посочен в първа алинея, влиза в сила след като Ръководната група за недостига на лекарства получи положително становище от Комисията и Управителния съвет на Агенцията.

6.   Работата на Ръководната група за недостига на лекарства се подкрепя от работна група, създадена в съответствие с член 9, параграф 1, буква г).

Работната група, посочена в първа алинея, е съставена от представителите на националните компетентни органи по лекарствените продукти, които са единните звена за контакт по отношение на недостига на лекарствени продукти.

7.   Ръководната група за недостига на лекарства може да се консултира с Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба, създаден с член 56, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 726/2004, когато Ръководната група за недостига на лекарства счете, че това е необходимо с цел справяне с извънредни ситуации в областта на общественото здраве или събития с голям мащаб, свързани със зоонози или болести, засягащи само животни, и които имат или може да имат значително въздействие върху човешкото здраве или когато употребата на активни вещества за ветеринарни лекарствени продукти може да е от полза за справяне с извънредната ситуация в областта на общественото здраве или със събитието с голям мащаб.

Член 4

Мониторинг на събития и готовност за действия в случай на извънредни ситуации в областта на общественото здраве и събития с голям мащаб

1.   Агенцията, в сътрудничество с държавите членки, непрекъснато наблюдава всяко събитие, което има вероятност да доведе до извънредна ситуация в областта на общественото здраве или събитие с голям мащаб. При необходимост Агенцията си сътрудничи с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията („ECDC“) и, когато е целесъобразно, с други агенции на Съюза.

2.   За да се улесни осъществяването на мониторинга, посочен в параграф 1, националните компетентни органи за лекарствени продукти докладват своевременно на Агенцията посредством единните звена за контакт, посочени в член 3, параграф 6, или платформата, посочена в член 13 (Европейската платформа за мониторинг на недостига), след като тя започне да функционира пълноценно, относно всяко събитие, за което има вероятност да доведе до извънредна ситуация в областта на общественото здраве или събитие с голям мащаб, включително действителен или потенциален недостиг на лекарствен продукт в дадена държава членка. Такова докладване се основава на методите и критериите за докладване, съгласно член 9, параграф 1, буква б).

Когато национален компетентен орган информира Агенцията за недостиг на лекарствен продукт, както е посочено в първа алинея, той предоставя на Агенцията информацията, която е получил от титуляря на разрешението за търговия съгласно член 23а от Директива 2001/83/ЕО, ако тази информация не е налична на Европейската платформа за мониторинг на недостига.

Когато Агенцията получи доклад относно дадено събитие, изготвен от национален компетентен орган за лекарствени продукти, Агенцията може да поиска информация от националните компетентни органи посредством работната група, посочена в член 3, параграф 6, с цел да прецени въздействието на събитието в други държави членки,

3.   Когато Агенцията счита, че трябва да се вземат мерки във връзка със събитие с голям мащаб, което е възникнало или има непосредствена заплаха да възникне, тя поставя пораждащия загриженост въпрос пред Ръководната група за недостига на лекарства.

След положително становище на Ръководната група за недостига на лекарства Комисията може да признае събитието с голям мащаб.

Комисията или поне една държава членка може да повдигне пораждащия загриженост въпрос пред Ръководната група за недостига на лекарства по своя собствена инициатива.

4.   Ръководната група за недостига на лекарства информира Комисията и изпълнителния директор на Агенцията, когато Ръководната група за недостига на лекарства сметне, че са били предприети достатъчни мерки за справяне със събитието с голям мащаб и сметне, че нейното съдействие вече не е необходимо.

Въз основа на информацията, посочена в първа алинея, или по своя инициатива Комисията или изпълнителният директор на Агенцията може да потвърди, че са били предприети достатъчни мерки за справяне със събитието с голям мащаб и поради това съдействието от страна на Ръководната група за недостига на лекарства вече не е необходимо.

5.   След признаването на извънредна ситуация в областта на общественото здраве или признаването на събитие с голям мащаб в съответствие с параграф 3 от настоящия член, членове 5 – 12 се прилагат, както следва:

а)

ако извънредната ситуация в областта на общественото здраве или събитието с голям мащаб може да повлияе на качеството, безопасността или ефикасността на лекарствените продукти, се прилага член 5;

б)

ако извънредната ситуация в областта на общественото здраве или събитието с голям мащаб може да доведе до недостиг на лекарствени продукти в повече от една държава членка, се прилагат членове 6 – 12.

Член 5

Оценка на информация и предоставяне на препоръки относно действия във връзка с качеството, безопасността и ефикасността на лекарствените продукти, свързани с извънредни ситуации в областта на общественото здраве и събития с голям мащаб

1.   След признаването на наличие на извънредна ситуация в областта на общественото здраве или признаването на събитие с голям мащаб в съответствие с член 4, параграф 3 Ръководната група за недостига на лекарства оценява информацията, свързана с извънредната ситуация в областта на общественото здраве или събитието с голям мащаб, и проучва необходимостта от спешни и съгласувани действия по отношение на качеството, безопасността и ефикасността на съответните лекарствени продукти.

2.   Ръководната група за недостига на лекарства предоставя препоръки на Комисията и държавите членки относно всички целесъобразни действия, които счита, че е необходимо да бъдат предприети на равнището на Съюза по отношение на съответните лекарствени продукти в съответствие с Директива 2001/83/ЕО или Регламент (ЕО) № 726/2004.

3.   Ръководната група за недостига на лекарства може да се консултира с Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба, когато Ръководната група за недостига на лекарства счете, че това е необходимо, по-специално, с цел справяне с извънредни ситуации в областта на общественото здраве или събития с голям мащаб, свързани със зоонози или болести, които засягат само животни и които имат или може да имат значително въздействие върху човешкото здраве, или когато употребата на активни вещества за ветеринарни лекарствени продукти може да е от полза за справяне с извънредната ситуация в областта на общественото здраве или със събитието с голям мащаб.

Член 6

Списъци на критично важните лекарствени продукти и информация, която трябва да бъде предоставена

1.   Без да се засяга параграф 2, Ръководната група за недостига на лекарства изготвя списък на основните терапевтични групи лекарствени продукти, които са необходими за спешна медицинска помощ, хирургически операции и интензивно лечение, който да се използва за изготвянето на списъците на критично важните лекарства, съгласно посоченото в параграфи 2 и 3, в отговор на извънредна ситуация в областта на общественото здраве или събитие с голям мащаб. Списъкът се изготвя до 2 август 2022 г. и се актуализира ежегодно и при необходимост.

2.   Незабавно след признаването на събитие с голям мащаб в съответствие с член 4, параграф 3 от настоящия регламент Ръководната група за недостига на лекарства се консултира с работната група, посочена в член 3, параграф 6 от настоящия регламент. Незабавно след тази консултация Ръководната група за недостига на лекарства приема списък на лекарствени продукти, за които е издадено разрешение в съответствие с Директива 2001/83/ЕО или Регламент (ЕО) № 726/2004 и които тя счита за критично важни по време на събитието с голям мащаб („списък на критично важните лекарства по отношение на събитието с голям мащаб“).

Ръководната група за недостига на лекарства актуализира списъка на критично важните лекарства по отношение на събитието с голям мащаб, когато е необходимо, докато събитието с голям мащаб не бъде преодоляно в достатъчна степен и не бъде потвърдено, че помощта на Ръководната група за недостига на лекарства вече не е необходима, съгласно член 4, параграф 4 от настоящия регламент.

3.   Незабавно след признаването на наличие на извънредна ситуация в областта на общественото здраве Ръководната група за недостига на лекарства се консултира с работната група, посочена в член 3, параграф 6 от настоящия регламент. Незабавно след тази консултация Ръководната група за недостига на лекарства приема списък на лекарствени продукти, за които е издадено разрешение в съответствие с Директива 2001/83/ЕО или Регламент (ЕО) № 726/2004 и които тя счита за критично важни по време на извънредната ситуация в областта на общественото здраве („списък на критично важните лекарства по отношение на извънредната ситуация в областта на общественото здраве“). Ръководната група за недостига на лекарства актуализира списъка на критично важните лекарства по отношение на извънредната ситуация в областта на общественото здраве, когато е необходимо, докато не бъде оттеглено признаването на наличие на извънредна ситуация в областта на общественото здраве. Списъкът на критично важните лекарства по отношение на извънредната ситуация в областта на общественото здраве може да бъде актуализиран, за да се вземат предвид резултатите от процеса на преглед съгласно член 18 от настоящия регламент, когато е целесъобразно. В такива случаи Ръководната група за недостига на лекарства поддържа връзка с Работната група за извънредните ситуации, посочена в член 15 от настоящия регламент.

4.   За целите на член 9, параграф 2, Ръководната група за недостига на лекарства приема и оповестява публично пакета с информация, посочена в член 9, параграф 2, букви в) и г), необходима за мониторинга на предлагането и търсенето на лекарствени продукти, включени в списъците, посочени в параграфи 2 и 3 от настоящия член („списъците на критично важните лекарства“), и информира работната група, посочена в член 3, параграф 6, относно посочения пакет от информация.

5.   След приемането на списъците на критично важните лекарства в съответствие с параграфи 2 и 3 Агенцията незабавно публикува тези списъци и всички актуализации на тези списъци на своя интернет портал, както е посочено в член 26 от Регламент (ЕО) № 726/2004.

6.   Агенцията създава в рамките на своя уебпортал обществено достъпна уебстраница, която предоставя информация относно действителния недостиг на лекарствени продукти, включени в списъците на критично важните лекарства в случаи, в които Агенцията е оценила недостига и е предоставила препоръки на медицинските специалисти и пациентите. Уебстраницата предоставя най-малко следната информация:

а)

наименованието и общоприетото наименование на лекарствения продукт, фигуриращи в списъците на критично важните лекарства;

б)

терапевтичните показания за лекарствения продукт, фигуриращ в списъците критично важните лекарства;

в)

причината за недостига на лекарствения продукт, фигуриращ в списъците критично важните лекарства;

г)

началната и крайната дата на недостига на лекарствения продукт, фигуриращ в списъците на критично важните лекарства;

д)

засегнатите държави членки от недостига на лекарствения продукт, фигуриращ в списъците на критично важните лекарства;

е)

всяка друга важна информация за медицинските специалисти и пациентите, включително информация относно дали има алтернативни лекарствени продукти.

Уебстраницата, посочена в първа алинея, включва също препратки към националните регистри относно недостига на лекарствени продукти.

Член 7

Мониторинг на недостига на лекарствените продукти, включени в списъците на критично важните лекарства

След признаването на наличие на извънредна ситуация в областта на общественото здраве или признаването на събитие с голям мащаб в съответствие с член 4, параграф 3, Ръководната група за недостига на лекарства извършва мониторинг на предлагането и търсенето на лекарствените продукти, включени в списъците на критично важните лекарства, с цел да се идентифицира всеки действителен или потенциален недостиг на тези лекарствени продукти. Ръководната група за недостига на лекарства извършва този мониторинг като използва списъците на критично важните лекарства и информацията и данните, предоставени в съответствие с членове 10 и 11, и достъпни Европейската платформа за мониторинг на недостига, след като тя започне да функционира пълноценно.

За целите на мониторинга, посочен в първа алинея от настоящия член, когато е целесъобразно, Ръководната група за недостига на лекарства осъществява връзка с Комитета за здравна сигурност (КЗС), създаден с член 17 от Решение № 1082/2013/ЕС („Комитета за здравна сигурност“), а в случай на извънредна ситуация в областта на общественото здраве – с всеки друг съответен консултативен комитет по извънредните ситуации в областта на общественото здраве, създаден съгласно правото на Съюза, както и с ECDC.

Член 8

Докладване и препоръки относно недостига на лекарствени продукти

1.   През цялата продължителност на дадена извънредна ситуация в областта на общественото здраве или след признаването на събитие с голям мащаб, както е посочено в член 4, параграф 3, докато се потвърди, че са били предприети достатъчни мерки за справяне със събитието с голям мащаб съгласно член 4, параграф 4, Ръководната група за недостига на лекарства докладва редовно на Комисията и на единните звена за контакт, посочени в член 3, параграф 6, за резултатите от мониторинга, посочен в член 7, и по-специално сигнализира за всеки действителен или потенциален недостиг на лекарствени продукти, включени в списъците на критично важните лекарства, или за всяко събитие, което има вероятност да доведе до събитие с голям мащаб.

Докладите, посочени в първа алинея, може да бъдат предоставяни и на други участници във веригата за доставки на лекарствени продукти, когато е целесъобразно, в съответствие с правото в областта на конкуренцията.

2.   По искане на Комисията или на едно или повече звена за контакт, посочени в член 3, параграф 6, Ръководната група за недостига на лекарства предоставя обобщени данни и прогнози относно търсенето, за да подкрепи констатациите и заключенията си. В това отношение Ръководната група за недостига на лекарства:

а)

използва данни от Европейската платформа за мониторинг на недостига, след като тя започне да функционира пълноценно;

б)

осъществява връзка с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, за да получи епидемиологични данни, модели и сценарии за развитие с цел да се подпомогне прогнозирането на нуждите във връзка с лекарствените продукти; и

в)

осъществява връзка с Изпълнителната ръководна група относно недостига на медицински изделия, посочена в член 21, когато лекарствени продукти, включени в списъците на критично важните лекарства, се използват съвместно с медицинско изделие.

Агрегираните данни и прогнозите за търсенето, посочени в първа алинея, може също да бъдат предоставяни на други участници във веригата за доставки на лекарствени продукти, когато е целесъобразно, съгласно законодателството в областта на конкуренцията, с цел по-ефективно предотвратяване или смекчаване на действителен или потенциален недостиг на лекарствени продукти.

3.   За нуждите на докладването, посочено в параграфи 1 и 2, Ръководната група за недостига на лекарства може да предоставя препоръки относно мерките, които могат да бъдат предприети от Комисията, държавите членки, титулярите на разрешения за търговия и други субекти, включително представители на медицинските специалисти и на пациентите, с цел предотвратяване или смекчаване на действителен или потенциален недостиг на лекарствени продукти.

Държавите членки може да поискат от Ръководната група за недостига на лекарства да предостави препоръки относно мерките, посочени в първа алинея.

За целите на втора алинея Ръководната група за недостига на лекарства осъществява връзка, когато е целесъобразно, с Комитета за здравна сигурност, а в случай на извънредна ситуация в областта на общественото здраве – с всеки друг съответен консултативен комитет относно извънредните ситуации в областта на общественото здраве, създаден съгласно правото на Съюза.

4.   По своя инициатива или по искане на Комисията или на държава членка Ръководната група за недостига на лекарства може да предостави препоръки относно мерките, които могат да бъдат предприети от Комисията, държавите членки, титулярите на разрешения за търговия, представителите на медицинските специалисти и други субекти, за да се гарантира готовност за справяне с действителен или потенциален недостиг на лекарствени продукти, причинен от извънредна ситуация в областта на общественото здраве или събитие с голям мащаб.

5.   Когато това е поискано от Комисията, Ръководната група за недостига на лекарства може да координира мерките, предприети от националните компетентни органи, титулярите на разрешения за търговия и други субекти, включително представителите на медицинските специалисти и пациентите, по целесъобразност, с цел предотвратяване или смекчаване на действителен или потенциален недостиг на лекарствени продукти в контекста на извънредна ситуация в областта на общественото здраве или събитие с голям мащаб.

Член 9

Методи на работа и предоставяне на информация относно лекарствените продукти

1.   За да се подготви да изпълнява задачите, посочени в членове 4 – 8, Агенцията:

а)

определя процедурите и критериите за изготвяне и преглед на списъците на критично важните лекарства;

б)

определя методите и критериите за мониторинга, събирането на данни и докладването, предвидени в членове 4, 7 и 8, заедно с основен минимален набор от данни;

в)

разработва рационализирани ИТ системи за мониторинг и докладване в координация със съответните национални компетентни органи, които улесняват оперативната съвместимост с други съществуващи ИТ системи и ИТ системи в процес на разработване, докато Европейската платформа за мониторинг на недостига започне да функционира пълноценно, въз основа на полета за данни, които са хармонизирани във всички държави членки;

г)

установява работната група, посочена в член 3, параграф 6, и гарантира, че всяка държава членка е представена в посочената работна група;

д)

изготвя и поддържа списък на единните звена за контакт на титулярите на разрешения за търговия за всички лекарствени продукти, за които е издадено разрешение в Съюза, чрез базата данни, предвидена в член 57, параграф 1, буква л) от Регламент (ЕО) № 726/2004;

е)

определя методите за предоставяне на препоръки, посочени в член 5, параграф 2 и член 8, параграфи 3 и 4, и за координиране на мерките, посочени в член 8, параграф 5;

ж)

публикува на специално определена за целта уебстраница на своя интернет портал информацията, попадаща в обхвата на букви а), б) и е).

За целите на първа алинея, буква а) може при необходимост да се провеждат консултации с държавите членки, титулярите на разрешения за търговия, другите съответни участници във веригата за доставки на лекарствени продукти и представителите на медицинските специалисти, на пациентите и потребителите.

2.   След признаването на наличие на извънредна ситуация в областта на общественото здраве или признаването на събитие с голям мащаб в съответствие с член 4, параграф 3, Агенцията:

а)

изготвя списък на единните звена за контакт на титулярите на разрешения за търговия за лекарствените продукти, включени в списъците на критично важните лекарства;

б)

поддържа списъка на единните звена за контакт, посочен в буква а), за цялата продължителност на извънредната ситуация в областта на общественото здраве или събитието с голям мащаб;

в)

изисква съответната информация от единните звена за контакт, посочени в буква а), относно лекарствените продукти в списъците на критично важните лекарства и определя краен срок за представянето на посочената информация, ако тази информация не е налична на Европейската платформа за мониторинг на недостига;

г)

изисква информация от единните звена за контакт, посочени в член 3, параграф 6, относно лекарствените продукти в списъците на критично важните лекарства въз основа на пакета от информация, посочен в член 6, параграф 4, и определя краен срок за представянето на посочената информация, ако тази информация не е налична на Европейската платформа за мониторинг на недостига.

3.   Информацията, посочена в параграф 2, буква в), включва най-малко следното:

а)

наименованието на титуляря на разрешението за търговия с лекарствения продукт;

б)

наименованието на лекарствения продукт;

в)

идентификацията на активните производствени обекти или на крайните продукти и активните вещества на лекарствения продукт;

г)

държавата членка, в която е валидно разрешението за предлагане на пазара и статуса по отношение на предлагането на пазара на лекарствения продукт във всяка държава членка;

д)

подробности относно действителния или потенциалния недостиг на лекарствения продукт, като например реални или прогнозни начални и крайни дати и предполагаема или известна причина;

е)

данни относно продажбите и пазарния дял на лекарствения продукт;

ж)

налични запаси от лекарствения продукт;

з)

прогнозата за предлагането на лекарствения продукт, включително информация относно потенциални уязвими места във веригата за доставки, вече доставените количества и прогнозните доставки;

и)

прогнозата за търсенето на лекарствения продукт;

й)

подробности относно наличните алтернативни лекарствени продукти;

к)

планове за предотвратяване и смекчаване на недостига, включващи най-малко информация относно капацитета за производство и предлагане и одобрените производствени обекти на готовия лекарствен продукт и на активните вещества, потенциалните алтернативни производствени обекти и минималните равнища на запасите на лекарствения продукт.

4.   За да допълнят плановете за предотвратяване и смекчаване на недостига на критично важни лекарствени продукти, посочени в параграф 3, буква к), Агенцията и националните компетентни органи за лекарствени продукти могат да изискват информация от дистрибуторите на едро и от други имащи отношение участници във връзка с всякакви логистични предизвикателства, срещани по веригата на доставки на едро.

Член 10

Задължения на титулярите на разрешения за търговия

1.   До 2 септември 2022 г. титулярите на разрешения за търговия на лекарствени продукти, за които е издадено разрешение в Съюза, предоставят информацията за целите на член 9, параграф 1, буква д) от настоящия регламент, като я подават по електронен път към базата данни, посочена в член 57, параграф 1, буква л) от Регламент (ЕО) № 726/2004. Тези титуляри на разрешения за търговия предоставят актуализации когато това е необходимо.

2.   За да се улесни мониторингът, посочен в член 7, Агенцията може да отправи искане към титулярите на разрешения за търговия на лекарствените продукти, включени в списъците на критично важните лекарства, да представят информацията, посочена в член 9, параграф 2, буква в),.

Титулярите на разрешения за търговия, посочени в първа алинея на настоящия параграф, подават поисканата информацията в определения от Агенцията срок посредством единните звена за контакт, посочени в член 9, параграф 2, буква б), като използват методите за мониторинг и докладване и системите, установени съответно съгласно член 9, параграф 1, букви б) и в). При необходимост титулярите на разрешения за търговия предоставят актуализации.

3.   Титулярите на разрешения за търговия, посочени в параграфи 1 и 2, обосновават всяко непредоставяне на изискана информация и всяко забавяне в предоставянето на изисканата информация в рамките на определения от Агенцията срок.

4.   Ако титулярите на разрешения за търговия, посочени в параграф 2, посочат, че информацията, която са подали по искане от Агенцията или националните компетентни органи за лекарствени продукти, съдържа поверителна търговска информация, те посочват съответните части от информацията с такъв характер и уточняват защо посочената информация представлява поверителна и търговска информация.

Агенцията оценява основанията за всяко посочване на информация като такава с поверителен търговски характер, и защитава тази поверителна търговска информация от необосновано разкриване.

5.   Ако титулярите на разрешения за търговия, посочени в параграф 2, или други съответни участници във веригата на доставки на лекарствени продукти разполагат с информация, в допълнение към изискваната съгласно параграф 2, втора алинея, в която се съдържат доказателства за действителен или потенциален недостиг на лекарствени продукти, те предоставят незабавно тази информация на Агенцията.

6.   След като докладват за резултатите от мониторинга, посочен в член 7, и след евентуални препоръки относно мерките за предотвратяване или смекчаване, предвидени в съответствие с член 8, параграфи 3 и 4, титулярите на разрешения за търговия, посочени в параграф 2:

а)

представят на Агенцията своите коментари;

б)

вземат предвид евентуалните препоръки, посочени в член 8, параграфи 3 и 4, и евентуалните насоки, посочени в член 12, буква в);

в)

спазват всички мерки, предприети на равнището на Съюза или на равнище държави членки съгласно членове 11 и 12;

г)

уведомяват Ръководната група за недостига на лекарства за всички взети мерки и докладват за мониторинга и резултатите от тези мерки, включително представят информация относно преодоляването на реалния или потенциалния недостиг на лекарствени продукти.

Член 11

Роля на държавите членки в мониторинга и смекчаването на недостига на лекарствени продукти

1.   За да се улесни мониторингът, посочен в член 7, при условие че информацията не е налична на Европейската платформа за мониторинг на недостига, Агенцията може да отправи искане до държава членка да:

а)

подаде набора от информация, посочен в член 6, параграф 4, включително наличните и прогнозните данни относно обема на търсенето и прогнозата за търсенето, посредством единните звена за контакт, определени в член 3, параграф 6, и като използват методите и системите за докладване, установени, съответно, съгласно член 9, параграф 1, букви б) и в);

б)

укаже наличието на евентуална поверителна търговска информация и уточни, защо същата информация представлява поверителна търговска информация, в съответствие с член 10, параграф 4;

в)

уведоми при евентуално недпредоставяне на изисквана информация и в случай на забавяне в предоставянето на тази информация в рамките на определения от Агенцията срок в съответствие с член 10, параграф 3.

Държавите членки се съобразяват с искането на Агенцията до крайния срок, определен от Агенцията.

2.   За целите на параграф 1, дистрибуторите на едро и други лица или правни субекти, притежаващи разрешение или имащи право да доставят на обществеността лекарствени продукти, включени в списъците с критично важни лекарствени продукти, предоставят на тази държава членка и по нейно искане съответната информация и данни, включително информация и данни относно равнищата на запасите от тези лекарствени продукти.

3.   Ако държавите членки разполагат, в допълнение към информацията, която трябва да се предостави в съответствие с параграфи 1 и 2 от настоящия член, с информация относно обема на продажбите и обема на рецептите за лекарствените продукти, в които се съдържат доказателства за действителен или потенциален недостиг на даден лекарствен продукт, включен в списъците на критично важните лекарства, включително данни, посочени в член 23а, трета алинея от Директива 2001/83/ЕО, те предоставят незабавно тази информация на Ръководната група за недостига на лекарства посредством съответните си единни звена за контакт, посочени в член 3, параграф 6 от настоящия регламент.

4.   След като докладват за резултатите от мониторинга, посочен в член 7, и евентуалните препоръки относно мерките за предотвратяване или смекчаване, предоставени в съответствие с член 8, параграфи 3 и 4, държавите членки:

а)

вземат предвид евентуалните препоръки и насоки, посочени в член 12, буква в), и съгласуват своите действия във връзка с всякакви действия, взети на равнището на Съюза съгласно член 12, буква а);

б)

уведомяват Ръководната група за недостига на лекарства за всички предприети мерки и докладват за резултатите от действията, посочени в буква а), включително представят информация относно преодоляването на реалния или потенциалния недостиг на лекарствени продукти.

За целите на първа алинея, букви а) и б), държавите членки, които предприемат алтернативно действие на национално равнище, своевременно информират Ръководната група за недостига на лекарства относно основанията за това.

Препоръките, насоките и действията, посочени в първа алинея, буква а), както и обобщен доклад за извлечените поуки се оповестяват публично чрез интернет портала, посочен в член 14.

Член 12

Роля на Комисията по отношение на мониторинга и смекчаването на недостига на лекарствени продукти

Комисията взема предвид информацията и препоръките на Ръководната група за недостига на лекарства, както е посочено съответно в член 8, параграфи 1 и 2, и член 8, параграфи 3 и 4, и:

а)

предприема всички необходими действия в рамките на предоставените ѝ правомощия с оглед намаляване на реалния или потенциалния недостиг на лекарствените продукти, включени в списъците на критично важните лекарства;

б)

улеснява координацията между титулярите на разрешения за търговия и други имащи отношение заинтересовани субекти с цел да се отговори на внезапно нарастване на търсенето, когато е необходимо;

в)

разглежда необходимостта от насоки и препоръки, които да бъдат адресирани до държавите членки, титулярите на разрешения за търговия и други субекти, включително съответните субекти от веригата за доставки на лекарствени продукти, когато е целесъобразно;

г)

уведомява Ръководната група за недостига на лекарства за всички взети от Комисията мерки и докладва за резултатите от тези мерки;

д)

изисква от Ръководната група за недостига на лекарства да предостави препоръки или да координира мерките, както е предвидено в член 8, параграфи 3, 4 и 5;

е)

разглежда необходимостта от медицински мерки за противодействие в съответствие с Решение № 1082/2013/ЕС и други приложими правни актове на Съюза;

ж)

осъществява връзка с трети държави и съответните международни организации, когато е целесъобразно, за намаляване на реалния или потенциалния недостиг на лекарствените продукти, включени в списъците на критично важните лекарства или на техните активни вещества, когато тези лекарствени продукти или активни вещества се внасят в Съюза или когато този действителен или потенциален недостиг оказва въздействие на международно равнище, и, когато е целесъобразно, докладва за всички свързани с това действия и за резултатите от тези действия на Ръководната група за недостига лекарства.

Член 13

Европейска платформа за мониторинг на недостига

1.   Агенцията създава, поддържа и управлява ИТ платформа под наименованието „Европейска платформа за мониторинг на недостига“ („ЕПМН“), свързана с базата данни, посочена в член 57, параграф 1, буква л) от Регламент (ЕО) № 726/2004.

ЕПМН се използва за улесняване събирането на информация относно недостига, предлагането и търсенето на лекарствени продукти, включително информация относно това, дали лекарственият продукт е пуснат на пазара или спира да се пуска на пазара в държава членка.

2.   Информацията, събрана чрез ЕПМН, се използва за мониторинг, предотвратяване и управление на:

а)

действителен или потенциален недостиг на лекарствени продукти, включени в списъците на критично важни лекарства, по време на извънредни ситуации в областта на общественото здраве и събития с голям мащаб; и

б)

действителен или потенциален недостиг на лекарствени продукти, които има вероятност да доведат до извънредна ситуация в областта на общественото здраве или събитие с голям мащаб, в съответствие с член 4, параграф 2.

3.   За целите на параграф 2 при извънредни ситуации в областта на общественото здраве, и събития с голям мащаб:

а)

титулярите на разрешения за търговия използват ЕПМН за да докладват на Агенцията чрез единните звена за контакт, посочени в член 9, параграф 2, буква а), информация, отнасяща се до лекарствени продукти, включени в списъците на критично важните лекарства, в съответствие с членове 9 и 10.

б)

Държавите членки използват ЕПМН за да докладват на Агенцията чрез единните звена за контакт, посочени в член 9, параграф 1, буква г, информация, отнасяща се до лекарствени продукти, включени в списъците на критично важните лекарства, в съответствие с членове 9 и 11.

Докладването, посочено в първа алинея, буква б), включва информация в допълнение към информацията, посочена в същата тази буква, получена от титулярите на разрешения за търговия и дистрибуторите на едро, или от други лица или правни субекти, притежаващи разрешение или имащи право да доставят на обществеността лекарствени продукти, включени в списъците на критично важните лекарства, когато е приложимо.

4.   За целите на параграф 2 и във връзка с осигуряване на готовност за извънредни ситуации в областта на общественото здраве и събития с голям мащаб:

а)

титулярите на разрешения за търговия използват ЕПМН, за да докладват на Агенцията:

i)

информацията, посочена в член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 726/2004 за разрешения, издадени в съответствие със същия регламент;

ii)

информация въз основа на набора от категории, предвиден в член 9, параграф 3, отнасяща се до действителен или потенциален недостиг на лекарствени продукти, който има вероятност да доведе до извънредна ситуация в областта на общественото здраве или събитие с голям мащаб, когато е целесъобразно;

б)

държавите членки използват ЕПМН, за да докладват на Агенцията относно недостиг на лекарствени продукти, който има вероятност да доведе до извънредна ситуация в областта на общественото здраве или събитие с голям мащаб, в съответствие с член 4, параграф 2, чрез единните звена за контакт, посочени в член 9, параграф 1, буква д).

5.   Докладването, посочено в параграф 4, буква б):

а)

включва информацията, посочена в член 23а от Директива 2001/83/ЕО, която беше подавана на националните компетентни органи за лекарствени продукти за разрешенията, издадени в съответствие със същата директива;

б)

може да включва допълнителна информация, получена от титулярите на разрешения за търговия, дистрибуторите на едро и други лица или правни субекти, които са получили разрешение или имат право да доставят на обществеността лекарствени продукти.

6.   За да се гарантира оптималното използване на ЕПМН, Агенцията:

а)

разработва в сътрудничество с Ръководната група за недостига на лекарства техническите и функционалните спецификации на ЕПМН, включително механизма за обмен на данни със съществуващите национални системи и формата за подаване по електронен път;

б)

изисква данните, подавани на ЕПМН, да са в съответствие със стандартите, разработени от Международната организация по стандартизация за идентифицирането на лекарствените продукти, и да се основават на областите на основните данни във фармацевтичните регулаторни процеси, а именно данни за веществото, продукта, организацията и справочни данни, когато е приложимо;

в)

разработва стандартизирана терминология за докладване, която да се използва от титулярите на разрешения за търговия и държавите членки, когато подават информация на ЕПМН, в сътрудничество с Ръководната група за недостига на лекарства,;

г)

в сътрудничество с Ръководната група за недостига на лекарства установява съответни насоки за докладване чрез ЕПМН;

д)

гарантира, че данните между ЕПМН, ИТ системите на държавите членки и други съответни информационни системи и бази данни, без дублиране на докладването, са оперативно съвместими;

е)

гарантира, че Комисията, Агенцията, националните компетентни органи и Ръководната група за недостига на лекарства имат подходящи нива на достъп до информацията, съдържаща се в ЕПМН;

ж)

гарантира, че поверителната търговска информация, подавана към системата, е защитена срещу неоправдано оповестяване;

з)

гарантира, че ЕПМН ще започне да функционира пълноценно до 2 февруари 2025 г., и изготвя план за привеждането в действие на ЕПМН.

Член 14

Комуникация относно Ръководната група за недостига на лекарства

1.   Чрез специално определена уебстраница на своя интернет портал и други подходящи средства в сътрудничество с националните компетентни органи Агенцията предоставя своевременно информация на обществеността и заинтересованите групи за работата на Ръководната група за недостига на лекарства и в зависимост от случая реагира на дезинформация, насочена срещу работата на Ръководната група за недостига на лекарства.

2.   Дейностите, предприемани от Ръководната група за недостига на лекарства, са прозрачни.

Резюметата на дневния ред и протоколите от заседанията на Ръководната група за недостига на лекарства, както и нейният процедурен правилник, посочен в член 3, параграф 5, и препоръките, посочени в член 8, параграфи 3 и 4, се документират и оповестяват публично на специално определена уебстраница на интернет портала на Агенцията.

Когато процедурният правилник, посочен в член 3, параграф 5, позволява на членовете на Ръководната група за недостига на лекарства да регистрират различаващи се мнения, Ръководната група за недостига на лекарства предоставя тези различаващи се становища и основанията, на които те се базират, на разположение на националните компетентни органи за лекарствени продукти при поискване от тяхна страна.

ГЛАВА III

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КОИТО ИМАТ ПОТЕНЦИАЛ ЗА БОРБА С ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

Член 15

Работна група за извънредните ситуации

1.   В рамките на Агенцията се създава се Работна група за извънредните ситуации.

Работната група за извънредните ситуации се свиква с цел подготовка за извънредни ситуации в областта на общественото здраве и по време на такива извънредни ситуации, присъствено или дистанционно.

Агенцията осигурява секретариата на Работната група за извънредните ситуации.

2.   По време на извънредни ситуации в областта на общественото здраве Работната група за извънредните ситуации изпълнява следните задачи:

а)

в сътрудничество с научните комитети, работните групи и научните консултативни групи на Агенцията предоставя научни консултации и извършва преглед на наличните научни данни относно лекарствените продукти, които имат потенциал за борба с извънредната ситуация в областта на общественото здраве, като включително изисква данни от разработчиците и започва предварителни разговори с тях;

б)

предоставя консултации относно основните аспекти на протоколите за клинични изпитвания и предоставя консултации на разработчиците относно клинични изпитвания на лекарствени продукти, предназначени за лечение, превенция или диагностика на заболяването, причиняващо извънредната ситуация в областта на общественото здраве, в съответствие с член 16 от настоящия регламент, без да се засягат задачите на държавите членки по отношение на оценяването на подадените заявления за клинични изпитвания, които се провеждат на тяхна територия в съответствие с Регламент (ЕС) № 536/2014;

в)

предоставя научна подкрепа за улесняване на клиничните изпитвания на лекарствени продукти, предназначени за лечение, превенция или диагностика на заболяването, причиняващо извънредната ситуация в областта на общественото здраве;

г)

подпомага работата на научните комитети, работните групи и научните консултативни групи на Агенцията;

д)

в сътрудничество с научните комитети, работните групи и научните консултативни групи на Агенцията предоставя научни препоръки по отношение на употребата на всеки лекарствен продукт, който има потенциал за справяне с извънредни ситуации в областта на общественото здраве в съответствие с член 18;

е)

сътрудничи си с националните компетентни органи, органите и агенциите на Съюза, Световната здравна организация, трети държави и международни научни организации по научните и техническите въпроси, свързани с извънредната ситуация в областта на общественото здраве и с лекарствените продукти, които може да имат потенциал за борба с извънредните ситуации в областта на общественото здраве, според необходимостта.

Подкрепата, посочена в първа алинея, буква в), включва консултации на спонсорите на подобни или свързани планирани клинични изпитвания относно създаването на съвместни клинични изпитвания, които може да включват и консултации относно сключване на споразумения за спонсорство или за съвместно спонсорство в съответствие с член 2, параграф 2, точка 14 и член 72 от Регламент (ЕС) № 536/2014;

3.   Членовете на Работната група за извънредните ситуации са:

а)

председатели или съпредседатели, или и двете, на научните комитети на Агенцията, както и други представители на тези комитети;

б)

представители на работните групи на Агенцията, включително представители на работната група на пациенти и потребители и на работната група с организациите на медицински специалисти;

в)

служители на Агенцията;

г)

представители на координационната група, създадена в съответствие с член 27 от Директива 2001/83/ЕО;

д)

представители на Координационната и консултативна група по въпросите на клиничните изпитвания, създадена в съответствие с член 85 от Регламент (ЕС) № 536/2014; и

е)

други експерти по клинични изпитвания, представляващи националните компетентни органи за лекарствени продукти.

Членовете на Работната група за извънредните ситуации се номинирани от субектите, които представят.

При необходимост могат да бъдат назначавани външни експерти към Работната група за извънредните ситуации на ad hoc основа, особено в случаите, посочени в член 5, параграф 3.

При необходимост представители на други органи и агенции на Съюза се канят на ad hoc основа, за да участват в работата на Работната група за извънредните ситуации, особено в случаите, посочени в член 5, параграф 3.

Работната група за извънредните ситуации се председателства от представител на Агенцията и се съпредседателства от председателя или заместник-председателя на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба.

4.   Съставът на Работната група за извънредните ситуации се одобрява от управителния съвет на Агенцията, като се взема предвид специфичният експертен опит, свързан с медицинския отговор на извънредната ситуация в областта на общественото здраве.

Изпълнителният директор на Агенцията или представителят на изпълнителния директор, както и представители на Комисията и на управителния съвет на Агенцията имат право да присъстват на всички заседания на Работната група за извънредните ситуации.

Съставът на Работната група за извънредните ситуации се оповестява публично.

5.   Съпредседателите на Работната група за извънредните ситуации могат да поканят на заседанията групата други представители на държавите членки, членове на научни комитети и работни групи на Агенцията, както и трети лица, включително представители на заинтересовани групи, свързани с лекарствените продукти, титуляри на разрешения за търговия, разработчици, спонсори на клинични изпитвания, представители на мрежи за клинични изпитвания, независими експерти и изследователи в областта на клиничните изпитвания и представители на медицинските специалисти и на пациентите.

6.   Работната група за извънредните ситуации изготвя свой процедурен правилник, включително правила за приемането на препоръки.

Процедурният правилник, посочен в първа алинея, влиза в сила след като Работната група за извънредните ситуации получи положително становище от Комисията и Управителния съвет на Агенцията.

7.   Работната група за извънредните ситуации изпълнява своите задачи като отделен консултативен и спомагателен орган, който не засяга задачите на научните комитети на Агенцията по отношение на разрешаването, контрола и фармакологичния надзор на съответните лекарствени продукти и свързаните регулаторни действия, за да се гарантира качеството, безопасността и ефикасността на тези лекарствени продукти.

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба и останалите съответни научни комитети на Агенцията вземат предвид препоръките на Работната група за извънредните ситуации, когато приемат своите становища.

Работната група за извънредните ситуации взема предвид всички научни становища, изготвени от комитетите, посочени във втора алинея на настоящия параграф, в съответствие с Регламент (ЕО) № 726/2004 и Директива 2001/83/ЕО.

8.   По отношение на прозрачността и независимостта на членовете на Работната група за извънредните ситуации се прилага член 63 от Регламент (ЕО) № 726/2004.

9.   Агенцията публикува на своя интернет портал информация относно лекарствените продукти, за които Работната група за извънредните ситуации смята, че имат потенциал за борба с извънредните ситуации в областта на общественото здраве, както и всички актуализации. Агенцията информира държавите членки и Комитета за здравна сигурност, в зависимост от случая, относно всяка такова публикуване без ненужно забавяне и при всички случаи преди публикуването.

Член 16

Консултации относно клиничните изпитвания

1.   При извънредна ситуация в областта на общественото здраве Работната група за извънредните ситуации предоставя консултации относно основните аспекти на клиничните изпитвания и протоколите за клинични изпитвания, които са представени или са предназначени за представяне в заявление за клинично изпитване, от разработчици като част от ускорен научно-консултативен процес, без да се засяга отговорността на държавата членка съгласно Регламент (ЕС) № 536/2014.

2.   Когато даден разработчик участва в ускорен процес за научни консултации, Работната група за извънредните ситуации предоставя консултациите, посочени в параграф 1, безплатно най-късно 20 дни след като разработчикът подаде пълен набор от исканата информация и данни до Агенцията. Консултациите се одобряват от Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба.

3.   Работната група за извънредните ситуации определя процедури и насоки за искането и предаването на необходимия набор от информация и данни, включващ информация относно държавата членка или държавите членки, в които е подадено или се планира да бъде подадено заявление за разрешение за провеждането на дадено клинично изпитване.

4.   Работната група за извънредните ситуации включва притежаващи експертен опит в клиничните изпитвания представители на държавите членки при подготовката на научната консултация, по-специално в случаи, в които е подадено или се планира да бъде подадено заявление за разрешение за провеждането на дадено клинично изпитване.

5.   При издаване на разрешение за провеждане на клинично изпитване, за което Работната група за извънредните ситуации е предоставила научна консултация, държавите членки вземат предвид тази консултация. Научната консултация, предоставена от Работната група за извънредните ситуации, не засяга оценката на съответствието с етичните стандарти, предвидена в Регламент (ЕС) № 536/2014.

6.   Когато разработчикът е получател на научните консултации, посочени в параграф 5 от настоящия член, същият разработчик впоследствие предава на Агенцията данните, получени от клиничните изпитвания, ако Агенцията отправи искане за тези данни, съгласно член 18.

7.   Без да се засягат параграфи 1—6 от настоящия член, в други случаи научните консултации, посочени в параграф 5 от настоящия член, се предоставят в съответствие с процедурите, определени съгласно член 57 от Регламент (ЕО) № 726/2004.

Член 17

Публична информация относно клиничните изпитвания и решенията за издаване на разрешение за търговия

1.   По време на извънредна ситуация в областта на общественото здраве спонсорите на клинични изпитвания, провеждани в Съюза, по-конкретно правят обществено достояние следната информация чрез портала на ЕС и базата данни на ЕС, създадена съответно с членове 80 и 81 от Регламент (ЕС) № 536/2014:

а)

протокола за клинично изпитване - в началото на всяко изпитване за всички изпитвания, разрешени съгласно Регламент (ЕС) № 536/2014, при които се изследват лекарствени продукти, които имат потенциал за борба с извънредната ситуация в областта на общественото здраве;

б)

обобщението на резултатите, в срок, определен от Агенцията, който е по-кратък от срока, определен в член 37 от Регламент (ЕС) № 536/2014.

2.   Когато лекарствен продукт, който е от значение за извънредната ситуация в областта на общественото здраве, получи разрешение за търговия, Агенцията публикува по-специално:

а)

информацията за продукта с подробности за условията на употреба в момента на разрешението за търговия;

б)

европейските публични оценъчни доклади при първа възможност, а когато е възможно – в срок от седем дни след разрешението за търговия;

в)

клиничните данни, подадени на Агенцията в подкрепа на заявлението, когато е възможно в срок от два месеца от даването на разрешение за търговия от Комисията;

г)

целият план за управление на риска, посочен в член 1, точка 28в от Директива 2001/83/ЕО, както и всички актуализирани негови версии.

За целите на първа алинея, буква в) Агенцията анонимизира всички лични данни и редактира поверителната търговска информация.

Член 18

Преглед на лекарствени продукти и препоръки относно тяхната употреба

1.   След признаването на наличието на извънредна ситуация в областта на общественото здраве Работната група за извънредните ситуации извършва преглед на наличните научни данни относно лекарствените продукти, които имат потенциал за борба с извънредната ситуация в областта на общественото здраве. Посоченият преглед се актуализира, всеки път, когато възникне необходимост, по време на извънредната ситуация в областта на общественото здраве, включително когато Работната група за извънредните ситуации и Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба постигнат съгласие по подготовката на оценката на заявлението за разрешение за търговия.

2.   При подготвянето на прегледа, посочен в параграф 1, Работната група за извънредните ситуации може да изиска информация и данни от титулярите на разрешения за търговия и от разработчиците, както може и да провежда предварителни дискусии с тях. Работната група за извънредните ситуации може също така да използва, когато такива са налични, здравни данни, събрани извън клиничните изпитвания, вземайки предвид надеждността на тези данни.

Работната група за извънредните ситуации може да поддържа връзка с агенции на трети държави за лекарствени продукти във връзка с обмен на допълнителна информация и данни.

3.   Въз основа на искане от една или повече държави членки или от Комисията Работната група за извънредните ситуации предоставя на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба препоръки за изготвяне на становище в съответствие с параграф 4 относно:

а)

палиативната употреба на лекарствени продукти, попадащи в обхвата на Директива 2001/83/ЕО или Регламент (ЕО) № 726/2004; или

б)

употребата и разпространението на неразрешен лекарствен продукт в съответствие с член 5, параграф 2 от Директива 2001/83/ЕО.

4.   След получаването на препоръка, предоставена съгласно параграф 3, Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба приема свое становище относно условията, които трябва да бъдат наложени за употреба и разпространение на съответния лекарствен продукт и относно целевите пациенти. Посоченото становище се актуализира, когато е необходимо.

5.   Държавите членки вземат предвид становищата, посочени в параграф 4 от настоящия член. Член 5, параграфи 3 и 4 от Директива 2001/83/ЕО се прилага при използването на такова становище.

6.   Когато изготвя своите препоръки съгласно параграф 3, Работната група за извънредните ситуации може да се консултира със съответната държава членка и да изиска от нея да предостави налична информация или данни, които държавата членка е използвала при решението си да направи лекарствения продукт наличен за палиативна употреба. След такова искане държавата членка предоставя цялата изискана информация и данни.

Член 19

Комуникация относно Работната група за извънредните ситуации

Чрез специално определена уебстраница на своя интернет портал и други подходящи средства в сътрудничество с националните компетентни органи, Агенцията представя своевременно информация на обществеността и съответните заинтересовани групи относно работата на Работната група за извънредните ситуации и реагира в зависимост от случая на дезинформация, насочена срещу работата на Работната група за извънредните ситуации.

Агенцията публикува редовно на своя интернет портал списъка на членовете на Работната група за извънредните ситуации, процедурния правилник, посочен в член 15, параграф 6, както и списъка на лекарствените продукти, подлежащи на периодичен преглед, и становищата, приемани съгласно член 18, параграф 4.

Член 20

ИТ инструменти и данни

За да подготвя и да подпомага дейността на Работната група за извънредните ситуации по време на извънредни ситуации в областта на общественото здраве, Агенцията:

а)

разработва и поддържа ИТ инструменти, включително оперативно съвместима ИТ платформа, за подаване на информация и данни, включително електронни здравни данни, събрани извън клиничните изпитвания, които осигуряват оперативна съвместимост с други съществуващи ИТ инструменти и с ИТ инструменти в процес на разработване и предоставя подходяща подкрепа на националните компетентни органи;

б)

координира независимите проучвания за мониторинг на употребата, ефективността и безопасността на лекарствените продукти, предназначени за лечение, профилактика или диагностициране на заболявания, свързани с извънредна ситуация в областта на общественото здраве, като използва съответните данни, включително, когато е целесъобразно, данни, съхранявани от публичните органи;

в)

като част от своите регулаторни задачи използва цифровите инфраструктури или ИТ инструменти, за да улеснява бързия достъп или анализ на наличните електронни данни за здравословното състояние, събрани извън клинични проучвания, и за да улеснява обмена на такива данни между държавите членки, Агенцията и други органи на Съюза;

г)

предоставя на Работната група за извънредните ситуации достъп до външни източници на електронни данни за здравословното състояние, до които Агенцията има достъп, включително данни за здравословното състояние, събрани извън клиничните проучвания.

За целите на първа алинея, буква б) координацията по отношение на ваксините се осъществява съвместно с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и, по-специално, чрез нова ИТ платформа за наблюдение на ваксините;

ГЛАВА IV

МОНИТОРИНГ И СМЕКЧАВАНЕ НА НЕДОСТИГА НА КРИТИЧНО ВАЖНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ПОДКРЕПА ЗА ЕКСПЕРТНИТЕ ГРУПИ

Член 21

Изпълнителна ръководна група за недостига на медицински изделия

1.   В рамките на Агенцията се създава Изпълнителна ръководна група за недостига на медицински изделия („Ръководната група за недостига на медицински изделия“).

Ръководната група за недостига на медицински изделия носи отговорност за изпълнението на задачите, посочени в членове 22, 23 и 24.

Ръководната група за недостига на медицински изделия заседава редовно и също винаги когато ситуацията го изисква, присъствено или дистанционно, с оглед на подготовката за извънредна ситуация в областта на общественото здраве или по време на такава ситуация.

Агенцията осигурява секретариата на Ръководната група за недостига на медицински изделия.

2.   Членовете на Ръководната група за недостига на медицински изделия са представител на Агенцията, представител на Комисията и по един представител, назначен от всяка държава членка.

Представителите на държавите членки имат експертен опит в областта на медицинските изделия, според случая. Тези представители могат да бъдат същите като представителите, назначени за Координационната група по медицинските изделия (КГМИ), създадена с член 103 от Регламент (ЕС) 2017/745, когато е целесъобразно.

Членовете на Ръководната група за недостига на медицински изделия може да бъдат придружавани на срещите на Ръководната група за недостига на медицински изделия от експерти в конкретни научни или технически области.

Списъкът на членовете на Ръководната група за недостига на медицински изделия се оповестява публично на интернет портала на Агенцията.

Представител на Работната група на Агенцията на пациенти и потребители и представител на Работната група на Агенцията с организациите на медицински специалисти могат да присъстват, като наблюдатели, на заседанията на Ръководната група за недостига на медицински изделия.

3.   Ръководната група за недостига на медицински изделия се съпредседателства от представителя на Агенцията и от един от представителите на държавите членки, който се избира от и измежду представителите на държавите членки в Ръководната група за недостига на медицински изделия.

Съпредседателите на Ръководната група за недостига на медицински изделия могат, по своя собствена инициатива или по искане на един или повече членове от Ръководната група за недостига на медицински изделия, да поканят като наблюдатели и за предоставяне на експертни съвети трети лица, включително представители на групи по интереси в областта на медицинските изделия, като например представители на производителите и нотифицираните органи или всеки друг съответен участник във веригата за доставка на медицински изделия, както и представители на медицинските специалисти, пациентите и потребителите, които да присъстват на заседанията, когато е необходимо.

4.   Ръководната група за недостига на медицински изделия изготвя свой процедурен правилник, включващ процедурите, свързани с работната група, посочена в параграф 5 от настоящия член, и процедурите за приемането на списъците, посочени в член 22, пакети от информация и препоръки, посочени в член 24, параграфи 3 и 4.

Процедурният правилник, посочен в първа алинея, влиза в сила след като Ръководната група за недостига на медицински изделия получи положително становище от Комисията и Управителния съвет на Агенцията.

5.   Работата на Ръководната група за недостига на медицински изделия се подкрепя от работна група, създадена в съответствие с член 25, параграф 1.

Работната група, посочена в първа алинея, е съставена от представители на националните компетентни органи, отговорни за мониторинга и управлението на недостига на медицински изделия, които са единните звена за контакт по отношение на недостига на медицински изделия.

Член 22

Списък на критично важните медицински изделия и информация, която трябва да бъде предоставена

1.   Незабавно след признаването на наличието на извънредна ситуация в областта на общественото здраве Ръководната група за недостига на медицински изделия се консултира с работната група, посочена в член 21, параграф 5. Незабавно след тази консултация Ръководната група за недостига на медицински изделия приема списък на категориите критично важни медицински изделия, които смята за имащи критично значение по време на извънредната ситуация в областта на общественото здраве („списък на критично важните изделия при извънредна ситуация в областта на общественото здраве“).

Доколкото е възможно, съответната информация за критично важните медицински изделия и свързаните с тях производители се събира от Европейската банка данни за медицинските изделия (Eudamed), когато последната започне да функционира пълноценно. Информацията се събира също от вносителите и дистрибуторите, според случая. Докато Eudamed започне да функционира напълно, наличната информация може също да се събира и от национални бази данни или други налични източници.

Ръководната група за недостига на медицински изделия актуализира списъка на критично важните изделия при извънредна ситуация в областта на общественото здраве, когато е необходимо, докато не бъде оттеглено признаването на наличието на извънредна ситуация в областта на общественото здраве.

2.   За целите на член 25, параграф 2, Ръководната група за недостига на медицински изделия приема и оповестява публично набора от информация, посочена в член 25, параграф 2, букви б) и в), която е необходима, за да се следи предлагането и търсенето на медицинските изделия, включени в списъка на критично важните изделия при извънредна ситуация в областта на общественото здраве, и информира работната група, посочена в член 21, параграф 5, за посочения набор от информация.

3.   Агенцията публикува на специално определена за целта уебстраница в своя уебпортал:

а)

списъка на критично важните изделия при извънредна ситуация в областта на общественото здраве както и всички актуализации на този списък; и

б)

информация за действителния недостиг на критично важни медицински изделия, включени в списъка на критично важните изделия при извънредна ситуация в областта на общественото здраве.

Член 23

Мониторинг на недостига на медицински изделия, включени в списъка на критично важните изделия при извънредна ситуация в областта на общественото здраве

1.   По време на извънредна ситуация в областта на общественото здраве Ръководната група за недостига на медицински изделия извършва мониторинг на предлагането и търсенето на медицинските изделия, включени в списъка на критично важните изделия при извънредна ситуация в областта на общественото здраве, с цел да се идентифицира всеки действителен или потенциален недостиг на тези медицински изделия. Ръководната група за недостига на медицински изделия извършва този мониторинг като използва списъка на критично важните изделия при извънредна ситуация в областта на общественото здраве и информацията и данните, предоставени в съответствие с членове 26 и 27.

За целите на мониторинга, посочен в първа алинея от настоящия параграф, когато е целесъобразно, Ръководната група за недостига на медицински изделия осъществява връзка с КГМИ, Комитета за здравна сигурност и с всеки друг имащ отношение консултативен комитет относно извънредните ситуации в областта на общественото здраве съгласно правото на Съюза.

2.   За целите на мониторинга, посочен в параграф 1 от настоящия член, Ръководната група за недостига на медицински изделия може също така да използва данни от регистри и бази данни за медицинските изделия, когато Агенцията има достъп до такива данни. За целта Ръководната група за недостига на медицински изделия може да вземе предвид данните, събрани съгласно член 108 от Регламент (ЕС) 2017/745 и член 101 от Регламент (ЕС) 2017/746.

Член 24

Докладване и препоръки относно недостига на медицински изделия

1.   За цялата продължителност на дадена извънредна ситуация в областта на общественото здраве Ръководната група за недостига на медицински изделия редовно докладва на Комисията и единните звена за контакт, посочени в член 25, параграф 2, буква а), резултатите от мониторинга, посочен в член 23, и по-специално сигнализира за всеки действителен или потенциален недостиг на медицински изделия, включени в списъка на критично важните изделия при извънредна ситуация в областта на общественото здраве.

2.   По искане на Комисията, държавите членки или едно или няколко единни звена за контакт, посочени в член 25, параграф 2, буква а), Ръководната група за недостига на медицински изделия предоставя обобщени данни и прогнози относно търсенето, за да подкрепи своите констатации и заключения.

За целите на първа алинея, Ръководната група за недостига на медицински изделия осъществява връзка с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), за да получи епидемиологични данни с цел да се подпомогне прогнозирането на нуждите от медицински изделия, и с Ръководната група за недостига на лекарства, когато медицински изделия, включени в списъка на критично важните изделия при извънредна ситуация в областта на общественото здраве, се прилагат заедно с лекарствен продукт.

Констатациите и заключенията на Ръководната група за недостига на медицински изделия, посочени в първа алинея, могат да се предоставят на други участници в секторите на медицинските изделия, когато е целесъобразно, в съответствие с правото в областта на конкуренцията, с цел по-ефективно предотвратяване или смекчаване на действителен или потенциален недостиг.

(3)   Като част от докладването, посочено в параграфи 1 и 2, Ръководната група за недостига на медицински изделия може да предостави препоръки относно мерките, които може да бъдат предприети от Комисията, държавите членки, производителите на медицински изделия, нотифицираните органи и други субекти, за да се предотврати или смекчи реалният или потенциалният недостиг на медицински изделия.

За целите на първа алинея, Ръководната група за недостига на медицински изделия осъществява връзка, когато е целесъобразно, с КГМИ, с Комитета за здравна сигурност и с всеки друг консултативен комитет относно извънредните ситуации в областта на общественото здраве, създаден съгласно правото на Съюза.

4.   По своя инициатива или по искане на Комисията Ръководната група за недостига на медицински изделия може да предостави препоръки относно мерките, които може да бъдат предприети от Комисията, държавите членки, производителите на медицински изделия, нотифицираните органи и други субекти, за да се гарантира готовност за справяне с действителен или потенциален недостиг на медицински изделия, причинен от извънредна ситуация в областта на общественото здраве.

5.   По искане на Комисията, Ръководната група за недостига на медицински изделия може да координира мерките, предприети от националните компетентни органи за медицински изделия, производителите на медицински изделия, нотифицираните органи и други субекти, когато е целесъобразно, за да се предотврати или смекчи действителният или потенциалният недостиг на медицински изделия в контекста на извънредна ситуация в областта на общественото здраве или събитие с голям мащаб.

Член 25

Методи на работа и предоставяне на информация относно медицинските изделия

1.   За да се подготви да изпълнява задачите, посочени в членове 22, 23 и 24, Агенцията:

а)

определя процедурите и критериите за изготвяне и преглед на списъка на критично важните изделия при извънредна ситуация в областта на общественото здраве;

б)

разработва рационализирани ИТ системи за мониторинг и докладване, в координация със съответните национални компетентни органи, с което се улеснява оперативната съвместимост със съществуващите ИТ инструменти и Eudamed, след като започне да функционира напълно, и предоставя подходяща подкрепа на националните компетентни органи за мониторинга и докладването;

в)

определя състава на работната група, посочена в член 21, параграф 5 и гарантира, че всяка държава членка е представена в посочената работна група;

г)

определя методите за предоставянето на препоръки, посочени в член 24, параграфи 3 и 4, и за координирането на мерките, посочени в член 24.

За целите на първа алинея, буква а), при необходимост може да се провеждат консултации с КГМИ, представителите на производителите, другите съответни участници във веригата за доставки в сектора на медицинските изделия и представителите на медицинските специалисти, на пациентите и потребителите.

2.   След признаването на наличие на извънредна ситуация в областта на общественото здраве Агенцията:

а)

изготвя списък на единните звена за контакт на производителите на медицински изделия или техните упълномощени представители, вносителите и нотифицираните органи за медицинските изделия, включени в списъка на критично важните изделия при извънредна ситуация в областта на общественото здраве.

б)

поддържа списъка на единните звена за контакт, посочен в буква а), за цялата продължителност на извънредната ситуация в областта на общественото здраве;

в)

изисква съответната информация от единните звена за контакт, посочени в буква а), относно медицинските изделия, включени в списъка на критично важните изделия при извънредна ситуация в областта на общественото здраве, въз основа на набора от информация, приет от Ръководната група за недостига на медицински изделия, и определя краен срок за представянето на посочената информация.

г)

изисква съответна информация от единните звена за контакт, посочени в член 21, параграф 5, втора алинея, относно медицинските изделия, включени в списъка на критично важните изделия при извънредна ситуация в областта на общественото здраве, въз основа на набора от информация, приет от Ръководната група за недостига на медицински изделия в съответствие с член 22, параграф 2, и определя краен срок за представянето на посочената информация.

Агенцията може да използва източници, различни от тези, посочени в първа алинея, включително съществуващи бази данни и бази данни в процес на разработване, за събиране на информацията, изисквана съгласно параграф 3.

За целите на първа алинея, буква а), когато се счита за целесъобразно, с цел получаване на информация могат да се използват национални бази данни или бази данни на Съюза, включително Eudamed след като започне да функционира напълно, или асоциации в областта на медицинските изделия.

3.   Информацията, посочена в параграф 2, буква в), включва най-малко следното:

а)

името на производителя на медицинското изделие и ако е приложимо — името на неговия упълномощен представител;

б)

информацията, идентифицираща медицинското изделие, предназначението и, когато е необходимо, специфичните характеристики на медицинското изделие;

в)

името и номера на нотифицирания орган и информация относно съответния сертификат или сертификати, ако е приложимо;

г)

подробности относно реалния или потенциалния недостиг на медицинското изделие, като например реални или прогнозни начални и крайни дати и предполагаема или известна причина;

д)

данни относно продажбите и пазарния дял на медицинските изделия;

е)

наличните запаси на медицинските изделия;

ж)

прогнозата за предлагането на медицински изделия, включително информация относно потенциалните слабости във веригата за доставки;

з)

вече доставените количества и прогнозните доставки на медицинските изделия;

и)

прогнозите за търсенето на медицинските изделия;

й)

планове за предотвратяване и смекчаване на последиците от недостига, включващи най-малко информация за производствения и снабдителния капацитет;

к)

информация от съответните нотифицирани органи относно техния капацитет да обработват заявления и да осъществяват и завършват оценки на съответствието във връзка с медицинските изделия, включени в списъка на критично важните изделия при извънредна ситуация в областта на общественото здраве, в рамките на подходящ период от време с оглед на извънредната ситуация;

л)

информация относно броя на заявленията, получени от съответните нотифицирани органи във връзка с медицинските изделия, включени в списъка на критично важните изделия при извънредна ситуация в областта на общественото здраве, и относно съответните процедури за оценка на съответствието;

м)

когато оценките на съответствието са в процес на изготвяне — статуса на оценката на съответствието от съответните нотифицирани органи по отношение на медицинските изделия, включени в списъка на критично важните изделия при извънредна ситуация в областта на общественото здраве, и евентуалните критични въпроси относно крайния резултат от оценката и които трябва да бъдат отчетени, за да бъде завършен процесът на оценка на съответствието.

За целите на първа алинея, буква к), съответните нотифицирани органи съобщават датата, на която се очаква да приключи оценката. В тази връзка нотифицираните органи дават приоритет на оценките на съответствието на медицинските изделия, включени в списъка на критично важните изделия при извънредна ситуация в областта на общественото здраве

Член 26

Задължения на производителите на медицински изделия, упълномощените представители, вносителите, дистрибуторите и нотифицираните органи

1.   За да се улесни мониторингът, посочен в член 23, Агенцията може да отправи искане до производителите или, според случая, техните упълномощени представители, и по целесъобразност, вносителите и дистрибуторите на медицински изделия, включени в списъка на критично важните изделия при извънредна ситуация в областта на общественото здраве, и когато е необходимо, до съответните нотифицирани органи, да представят изискваната информация в рамките на срок, определен от Агенцията.

Производителите на медицински изделия или техните упълномощени представители, според случая, и, ако е целесъобразно, вносителите и дистрибуторите, посочени в първа алинея, подават поисканата информация посредством единните звена за контакт, посочени в член 25, параграф 2, буква а), като използват системата за мониторинг и докладване, създадена съгласно член 25, параграф 1, буква б). При необходимост те предоставят актуализации.

2.   Производителите на медицински изделия или, според случая, техните упълномощени представители, нотифицираните органи и, по целесъобразност, вносителите и дистрибуторите обосновават всяко непредоставяне на изисквана информация и всяко забавяне на предоставянето на изискваната информация в рамките на определения от Агенцията срок.

3.   Ако производителите на медицински изделия или техните упълномощени представители, нотифицирани органи, или по целесъобразност, вносителите или дистрибуторите посочат, че информацията, която са подали съдържа поверителна търговска информация, те посочват съответните части от информацията с такъв характер и уточняват защо посочената информация е с поверителен търговски характер.

Агенцията оценява основанията за всяко посочване на информация като такава с поверителен търговски характер, и защитава поверителната търговска информация от необосновано разкриване.

4.   Ако производителите на медицински изделия или техните упълномощени представители, нотифицираните органи или, по целесъобразност, вносителите или дистрибуторите разполагат с информация, в допълнение към изискваната съгласно параграф 1, в която се съдържат доказателства за действителен или потенциален недостиг на медицински изделия, те предоставят незабавно тази информация на Агенцията.

5.   След докладването на резултатите от мониторинга, посочен в член 23, и евентуалните препоръки относно мерките за предотвратяване или смекчаване, предоставени в съответствие с член 24, производителите на медицински изделия или техните упълномощени представители и, по целесъобразност, вносителите и дистрибуторите, посочени в параграф 1:

а)

представят на Агенцията своите коментари;

б)

вземат предвид евентуалните препоръки, посочени в член 24, параграфи 3 и 4, и евентуалните насоки, посочени в член 28, буква б);

в)

спазват всички мерки, предприети на равнището на Съюза или на равнището на държавите членки съгласно членове 27 или 28;

г)

уведомяват Ръководната група за недостига на медицински изделия относно евентуалните предприети мерки и докладват относно резултатите от тези мерки, включително предоставяне на информация относно преодоляването на действителния или потенциалния недостиг на медицински изделия.

6.   Ако производителите на медицинските изделия, посочени в параграф 1, са установени извън Съюза, изискваната информация в съответствие с настоящия член се предоставя от упълномощените представители или, по целесъобразност, от вносителите или дистрибуторите.

Член 27

Роля на държавите членки в мониторинга и смекчаването на недостига на медицински изделия

1.   За да се улесни мониторингът, посочен в член 23, Агенцията може да отправи искане до държава членка да:

а)

подаде набораот информация, посочен в член 22, параграф 2, включително наличната информация относно нуждите, свързани с медицинските изделия, включени в списъка на критично важните изделия при извънредна ситуация в областта на общественото здраве, както и наличните и прогнозните данни относно обема на търсенето и прогнозата за търсенето на тези медицински изделия, чрез съответните единни звена за контакт, посочени в член 25, параграф 2, буква а), и като използват методите за мониторинг и докладване и системите, установени съгласно член 25, параграф 1, буква б);

б)

укаже наличието на евентуална поверителна търговска информация и уточни защо същата информация представлява е с поверителен търговски характер, в съответствие с член 26, параграф 3;

в)

уведоми при евентуално непредоставяне на изисквана информация и в случай на забавяне в предоставянето на тази информация в рамките на определения от Агенцията срок в съответствие с член 26, параграф 2.

Държавите членки се съобразяват с искането на Агенцията до крайния срок, определен от Агенцията.

2.   За целите на параграф 1, държавите членки събират информация от производителите на медицински изделия и техните упълномощени представители, доставчиците на здравни грижи, вносителите и дистрибуторите, според случая, и нотифицираните органи относно медицинските изделия, включени в списъка на критично важните изделия при извънредна ситуация в областта на общественото здраве,

3.   Ако държавите членки разполагат, в допълнение към информацията, която трябва да се представи в съответствие с параграфи 1 и 2 от настоящия член, в която се съдържат доказателства за действителен или потенциален недостиг на медицински изделия, те предоставят незабавно тази информация на Ръководната група за недостига на медицински изделия чрез съответните си единни звена за контакт, посочени в член 25, параграф 2, буква а).

4.   След като докладват за резултатите от мониторинга, посочен в член 23, и евентуалните препоръки относно мерките за предотвратяване или смекчаване, предоставени в съответствие с член 24, държавите членки:

а)

проучват необходимостта да предоставят временно освобождаване на равнище държави членки съгласно член 59, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/745 или член 54, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/746 с оглед на това да се смекчи действителният или потенциалният недостиг на медицински изделия, включени в списъка на критично важните изделия при извънредна ситуация в областта на общественото здраве, като гарантират високо равнище на безопасност на пациентите и продуктите;

б)

вземат предвид евентуалните препоръки, посочени в член 24, параграф 3, и евентуалните насоки, посочени в член 28, буква б), и съгласуват своите действия във връзка с всякакви действия, предприети на равнището на Съюза съгласно член 12, буква а);

в)

уведомяват Ръководната група за недостига на медицински изделия за всички предприети мерки и докладват относно резултатите от действията, посочени в буква б), включително предоставяне на информация относно преодоляването на реалния или потенциалния недостиг на съответните медицински изделия.

За целите на първа алинея, букви б) и в), държавите членки, които предприемат алтернативно действие на национално равнище, информират Ръководната група за недостига на медицински изделия относно основанията за това.

Препоръките, насоките и действията, посочени в първа алинея, буква б) от настоящия параграф, както и обобщен доклад за извлечените поуки се оповестяват публично чрез интернет портала, посочен в член 29.

Член 28

Роля на Комисията по отношение на мониторинга и смекчаването на недостига на медицински изделия

Комисията взема предвид информацията и препоръките на Ръководната група за недостига на медицински изделия и:

а)

предприема всички необходими действия в рамките на предоставените на Комисията правомощия с оглед да се смекчи реалният или потенциалният недостиг на медицински изделия, включени в списъка на критично важните изделия при извънредна ситуация в областта на общественото здраве, включително, когато това е необходимо, предоставя временно освобождаване на равнището на Съюза съгласно член 59, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/745 или член 54, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/746, като зачита посочените в тези членове условия и се стреми да гарантира високо равнище на безопасност както на пациентите, така и на продуктите;

б)

разглежда необходимостта от насоки и препоръки, които да бъдат отправени към държавите членки, производителите на медицински изделия, нотифицираните органи и други субекти, когато е целесъобразно;

в)

изисква от Ръководната група за недостига на медицински изделия да предостави препоръки или да координира мерките, предвидени в член 24, параграфи 3, 4 и 5;

г)

разглежда необходимостта от медицински мерки за противодействие в съответствие с Решение № 1082/2013/ЕС и други приложими правни актове на Съюза;

д)

осъществява връзка с трети държави и съответните международни организации, когато това е целесъобразно, за да се смекчи реалният или потенциалният недостиг на медицински изделия, включени в списъка на критично важните изделия при извънредна ситуация в областта на общественото здраве, или техните съставни части, когато тези изделия или части от такива изделия се внасят в Съюза и когато този действителен или потенциален недостиг оказва въздействие на международно равнище, и по целесъобразност съобщава за всякакви свързани действия, както и за резултатите от тези действия, на Ръководната група за недостига на медицински изделия.

Член 29

Комуникация относно Ръководната група за недостига на медицински изделия

1.   Чрез специално определена уебстраница на своя интернет портал и други подходящи средства в сътрудничество с националните компетентни органи за медицински изделия, Агенцията предоставя своевременно информация на обществеността и съответните заинтересовани групи за работата на Ръководната група за недостига на медицински изделия и в зависимост от случая реагира на дезинформация, насочена срещу работата на Ръководната група за недостига на медицински изделия.

2.   Дейностите, предприемани от Ръководната група за недостига на медицински изделия, са прозрачни.

Резюметата на дневния ред и протоколите от заседанията на Ръководната група за недостига на медицински изделия, както и нейният процедурен правилник, посочен в член 21, параграф 4, и препоръките, посочени в член 24, параграф 3 и 4, се документират и оповестяват публично в специално определена уебстраница на интернет портала на Агенцията.

Когато процедурният правилник, посочен в член 21, параграф 4, позволява на членовете на Ръководната група за недостига на медицински изделия да регистрират различаващи се мнения, Ръководната група за недостига на медицински изделия предоставя тези различаващи се становища и основанията, на които те се базират, на разположение на националните компетентни органи при поискване от тяхна страна.

Член 30

Подкрепа за експертните групи за медицинските изделия

От 1 март 2022 г. Агенцията осигурява от името на Комисията секретариата на експертните групи, определени в съответствие с член 106, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/745 („експертните групи“), и предоставя необходимата подкрепа, за да се гарантира, че тези експертни групи могат да изпълняват по ефективен начин задачите, посочени в член 106, параграфи 9 и 10 от същия регламент.

Агенцията:

а)

предоставя административна и техническа подкрепа на експертните групи за предоставянето на научни становища, мнения и консултации;

б)

модерира и управлява дистанционните и присъствените заседания на експертните групи;

в)

гарантира, че работата на експертните групи се извършва по независим начин в съответствие с член 106, параграф 3, втора алинея и член 107 от Регламент (ЕС) 2017/745 и с установените от Комисията съгласно посочения регламент системи и процедури за активно управление и предотвратяване на потенциални конфликти на интереси в съответствие с член 106, параграф 3, трета алинея от същия регламент;

г)

поддържа и редовно актуализира уебстраницата на експертните групи и оповестява на уебстраницата всичката необходима информация, която не е общодостъпна в Eudamed, за да се гарантира прозрачността на дейностите на експертните групи, включително обосновки от нотифицираните органи, когато тези органи не са се съобразили с консултациите на експертните групи, предоставени съгласно член 106, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2017/745;

д)

публикува научните становища, мнения и консултации на експертните групи, като гарантира поверителност в съответствие с член 106, параграф 12, втора алинея и член 109 от Регламент (ЕС) 2017/745;

е)

гарантира, че експертите получават възнаграждение и разходите им се възстановяват в съответствие с актовете за изпълнение, приети от Комисията съгласно член 106, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/745;

ж)

следи за спазването на общия процедурен правилник на експертните групи и наличните насоки и методики, засягащи функционирането им;

з)

представя на Комисията и на КГМИ годишни доклади относно работата на експертните групи, включително информация относно броя на предоставените от експертните групи становища, мнения и консултации.

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 31

Сътрудничество между Ръководната група за недостига на лекарства, Ръководната група за недостига на медицински изделия, Работната група за извънредните ситуации и експертните групи

1.   Агенцията гарантира сътрудничеството между Ръководната група за недостига на лекарства и Ръководната група за недостига на медицински изделия във връзка с мерките за справяне с извънредните ситуации в областта на общественото здраве и събитията с голям мащаб.

2.   Членовете на Ръководната група за недостига на лекарства и на Ръководната група за недостига на медицински изделия, както и членовете на работните групи, посочени съответно в член 3, параграф 6 и в член 25, параграф 2, буква а), могат да присъстват на заседанията на другата ръководна група и на работните групи и, когато това е целесъобразно, да си сътрудничат по отношение на осъществяването на мониторинг, докладването и изготвянето на становищата.

3.   Със съгласието на съответните председатели или (съ)председатели могат да бъдат провеждани съвместни заседания на Ръководната група за недостига на лекарства и на Ръководната група за недостига на медицински изделия.

4.   Когато е целесъобразно, Агенцията осигурява сътрудничество между Работната група за извънредните ситуации и експертните групи във връзка с готовността за действия при кризи и управлението на извънредни ситуации в областта общественото здраве.

Член 32

Прозрачност и конфликт на интереси

1.   Ръководната група за недостига на лекарства и Ръководната група за недостига на медицински изделия извършват дейността си по независим, безпристрастен и прозрачен начин.

2.   Членовете на Ръководната група за недостига на лекарства и Ръководната група за недостига на медицински изделия, и когато е целесъобразно, наблюдателите, не трябва да имат финансови или други интереси в сектора на лекарствените продукти или сектора на медицинските изделия, които биха могли да повлияят на тяхната независимост или безпристрастност.

3.   Членовете на Ръководната група за недостига на лекарства и Ръководната група за недостига на медицински изделия, и когато е целесъобразно, наблюдателите представят декларация относно своите финансови и други интереси и актуализират тези декларации ежегодно и при необходимост.

Декларацията, посочена в първа алинея, е публично достъпна на интернет портала на Агенцията.

4.   Членовете на Ръководната група за недостига на лекарства и Ръководната група за недостига на медицински изделия, както и когато е целесъобразно, наблюдателите разкриват всички други факти, които са им станали известни и за които би могло добросъвестно и разумно да се очаква, че включват или водят до конфликт на интереси.

5.   Преди всяко заседание членовете на Ръководната група за недостига на лекарства и Ръководната група за недостига на медицински изделия, и когато е целесъобразно, наблюдателите, които участват в заседанията на Ръководната група за недостига на лекарства и Ръководната група за недостига на медицински изделия, декларират всички интереси, които биха могли да се считат за накърняващи тяхната независимост или безпристрастност по отношение на точките от дневния ред.

6.   Когато Агенцията реши, че даден интерес, деклариран в съответствие с параграф 5, представлява конфликт на интереси, съответният член или наблюдател не участва в никакви обсъждания или решения, нито получава информация по засегнатата точка от дневния ред.

7.   Декларациите и решенията на Агенцията, посочени в параграфи 5 и съответно 6, се вписват в обобщения протокол от заседанието.

8.   За членовете на Ръководната група за недостига на лекарства и Ръководната група за недостига на медицински изделия, и когато е целесъобразно, за наблюдателите, дори след прекратяване на техните функции, остава задължението за опазване на професионалната тайна.

9.   Членовете на Работната група за извънредните ситуации актуализират годишната декларация за своите финансови или други интереси, предвидена в член 63 от Регламент (ЕО) № 726/2004, при всяка настъпила промяна от значение за тяхната декларация.

Член 33

Защита срещу кибератаки

Агенцията разполага с високо ниво на проверки на сигурността и процеси срещу кибератаки, кибершпи и други нарушения на сигурността на данните, за да се гарантира защитата на здравните данни и нормалното функциониране на Агенцията във всеки един момент, особено при извънредни ситуации в областта на общественото здраве и събития с голям мащаб на равнището на Съюза.

За целите на първа алинея, Агенцията се стреми активно да идентифицира и прилага най-добрите практики в областта на киберсигурността, приети в рамките на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза за предотвратяване, откриване, смекчаване и реагиране на кибератаки.

Член 34

Поверителност

1.   Освен когато в настоящия регламент е предвидено друго и без да се засяга Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (19), Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета (20) и действащите национални разпоредби и практики в държавите членки относно поверителността, всички субекти, участващи в прилагането на настоящия регламент, съблюдават поверителността на информацията и данните, получени при изпълнение на техните задачи, с оглед на защитата на поверителната търговска информация и търговските тайни на физически или юридически лица в съответствие с Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета (21), включително правата върху интелектуалната собственост.

2.   Без да се засяга параграф 1, всички субекти, участващи в прилагането на настоящия регламент, гарантират, че поверителната търговска информация не се споделя по начин, който би могъл да даде възможност на предприятията да ограничат или нарушат конкуренцията по смисъла на член 101 от ДФЕС.

3.   Без да се засяга параграф 1, обменената при условия на поверителност информация между националните компетентни органи и между националните компетентни органи и Комисията и Агенцията не се разкрива без предварителното съгласие на органа, който я предоставя.

4.   Параграфи 1, 2 и 3 не засягат правата и задълженията на Комисията, Агенцията, държавите членки или другите участници, определени в настоящия регламент, по отношение на обмена на информация и разпространяването на предупреждения, нито засягат задълженията на съответните лица за представяне на информация съгласно наказателното право.

5.   Комисията, Агенцията и държавите членки могат да обменят поверителна търговска информация с регулаторните органи на трети държави, с които са сключили двустранни или многостранни споразумения относно поверителността.

Член 35

Защита на личните данни

1.   Предаването на лични данни съгласно настоящия регламент се извършва съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Регламент (ЕС) 2018/1725, според случая.

2.   Във връзка с предаването на лични данни на трета държавапри липса на решение относно адекватното ниво на защита или на подходящи гаранции, както е посочено съответно в член 46 от Регламент (ЕС) 2016/679 и член 48 от Регламент (ЕС) 2018/1725, Комисията, Агенцията и държавите членки могат да извършват определени предавания на лични данни на регулаторни органи на трети държави, с които са въвели правила за поверителност, когато тези предавания са необходими по важни причини от обществен интерес, като например защитата на общественото здраве. Такива предавания се осъществяват в съответствие с условията, определени в член 49 от Регламент (ЕС) 2016/679 и член 50 от Регламент (ЕС) 2018/1725.

Член 36

Докладване и преглед

1.   До 31 декември 2026 г. и веднъж на всеки четири години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент. По-специално в този доклад се прави преглед на:

а)

рамката за готовност и управление при кризи за лекарствените продукти и медицинските изделия, включително резултатите от периодични стрес тестове;

б)

случаи на неспазване на задълженията по членове 10 и 26 от страна на титулярите на разрешения за търговия, производителите на медицински изделия, упълномощените представители, вносителите, дистрибуторите и нотифицираните органи;

в)

правомощията и функционирането на ЕПМН.

2.   Независимо от параграф 1, след извънредна ситуация в областта на общественото здраве или събитие с голям мащаб, Комисията представя своевременно на Европейския парламент и на Съвета доклад относно случаите, посочени в параграф 1, буква б).

3.   Въз основа на доклада, посочен в параграф 1, Комисията представя, когато е целесъобразно, законодателно предложение за изменение на настоящия регламент. По- специално Комисията разглежда необходимостта от:

а)

разширяване на обхвата на настоящия регламент, така че да включва ветеринарните лекарствени продукти и личните предпазни средства за медицинска употреба;

б)

изменение на член 2;

в)

въвеждане на мерки за засилване на равнището на Съюза или на национално равнище на спазването на задълженията, установени в членове 10 и 26; и

г)

разширяване на правомощията на ЕПМН, необходимостта от допълнително улесняване на оперативната съвместимост на ЕПМН с националните ИТ системи и ИТ системите на Съюза, необходимостта от национални платформи за мониторинг на недостига и необходимостта от спазване на всички допълнителни изисквания за справяне със структурния недостиг на лекарствени продукти, които могат да бъдат въведени в контекста на преразглеждане на Директива 2001/83/ЕО и Регламент (ЕО) № 726/2004.

Член 37

Финансиране от Съюза

1.   Съюзът, в сътрудничество с Комисията и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, осигурява финансирането на дейностите на Агенцията за подкрепа на работата на Ръководната група за недостига на лекарства и Ръководната група за недостига на медицински изделия, Работната група за извънредните ситуации, работните групи, посочени в член 3, параграф 6 и в член 25, параграф 1, буква в), и експертните групи.

Финансовата помощ на Съюза за дейностите по настоящия регламент се предоставя в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (22).

2.   Агенцията изплаща възнаграждение за дейностите по оценка, извършвани от докладчиците във връзка с Работната група за извънредните ситуации съгласно настоящия регламент, в допълнение към възстановяването на разходите на представителите и експертите на държавите членки, свързани със заседанията на Ръководната група за недостига на лекарства, Ръководната група за недостига на медицински изделия, Работната група за извънредните ситуации и работните групи, посочени в член 3, параграф 6 и в член 21, параграф 5, в съответствие с финансовите договорености, установени от Управителния съвет на Агенцията. Това възнаграждение се изплаща на съответните национални компетентни органи.

3.   Вноската на Съюза, предвидена в член 67 от Регламент (ЕО) № 726/2004, покрива задачите на Агенцията, предвидени в настоящия регламент, и покрива пълното възнаграждение, изплащано на националните компетентни органи за лекарствени продукти, като се прилагат освобождавания от такси в съответствие с Регламент (ЕО) № 297/95 на Съвета (23).

Член 38

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 март 2022 г.

С изключение на член 30 обаче, глава IV се прилага от 2 февруари 2023 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 януари 2022 година.

За Европейския парламент

Председател

R. METSOLA

За Съвета

Председател

C. BEAUNE


(1)  ОВ C 286, 16.7.2021 г., стр. 109.

(2)  ОВ C 300, 27.7.2021 г., стр. 87.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 20 януари 2022 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 25 януари 2022 г.

(4)  Регламент (ЕС) 2021/522 на Европейския парламент и на Съвета от 24 март 2021 г. за създаване на програма за действията на Съюза в областта на здравето (програма „ЕС в подкрепа на здравето“) за периода 2021—2027 г. и за отмяна на Регламент (ЕС) № 282/2014 (ОВ L 107, 26.3.2021 г., стр. 1).

(5)  ОВ C 385, 22.9.2021 г., стр. 83.

(6)  Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО (ОВ L 158, 27.5.2014 г., стр. 1).

(8)  ОВ C 393I, 29.9.2021 г., стр. 3.

(9)  Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).

(10)  Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 1).

(11)  Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО (ОВ L 293, 5.11.2013 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 176).

(13)  Регламент (ЕС) 2021/696 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 г. за създаване на космическа програма на Съюза и Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС (ОВ L 170, 12.5.2021 г., стр. 69).

(14)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(16)  Регламент (ЕО) № 851/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за създаване на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 1).

(17)  Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (ОВ L 57, 18.2.2021 г., стр. 17).

(18)  Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно ветеринарните лекарствени продукти и за отмяна на Директива 2001/82/ЕО (ОВ L 4, 7.1.2019 г., стр. 43).

(19)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(20)  Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лица, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (ОВ L 305, 26.11.2019 г., стр. 17).

(21)  Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване (ОВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 1).

(22)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(23)  Регламент (ЕО) № 297/95 на Съвета от 10 февруари 1995 г. относно таксите, дължими на Европейската агенция за оценка на лекарствените продукти (ОВ L 35, 15.2.1995 г., стр. 1).


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

31.1.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 20/38


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2022/124 НА СЪВЕТА

от 25 януари 2022 година

относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати и Европейската общност и нейните държави членки

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение 2010/465/ЕС на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета (2), Протоколът за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати и Европейската общност и нейните държави членки, подписано на 25 и 30 април 2007 г. (наричан по-нататък „Протоколът“), беше подписан на 24 юни 2010 г., при условие че бъде сключен на по-късна дата.

(2)

Протоколът е ратифициран от всички държави членки, с изключение на Република Хърватия. Република Хърватия трябва да се присъедини към Протокола в съответствие с член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2012 г.

(3)

Протоколът следва да бъде одобрен.

(4)

Тъй като член 5 от Решение 2010/465/ЕС относно предоставянето на информация от държавите членки повече не е необходим, този член следва да престане да се прилага от датата на влизане в сила на настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протоколът за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати и Европейската общност и нейните държави членки, подписано на 25 и 30 април 2007 г. (наричан по-нататък „Протоколът“), се одобрява от името на Европейския съюз (3).

Член 2

Председателят на Съвета пристъпва, от името на Съюза, към размяната на предвидените в член 10 от Протокола дипломатически ноти.

Член 3

Член 5 от Решение 2010/465/ЕС престава да се прилага от датата на влизане в сила на настоящото решение.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 25 януари 2022 година.

За Съвета

Председател

C. BEAUNE


(1)  Одобрение от 14 декември 2021 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Решение 2010/465/ЕС на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, от 24 юни 2010 г. относно подписването и временното прилагане на Протокола за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна (ОВ L 223, 25.8.2010 г., стр. 1).

(3)  Текстът на протокола е публикуван в ОВ L 223, 25.8.2010 г., стр. 3, заедно с решението за подписване.


РЕГЛАМЕНТИ

31.1.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 20/40


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/125 НА КОМИСИЯТА

от 19 ноември 2021 година

за изменение на приложения I—V към Регламент (ЕС) № 691/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейските икономически сметки за околната среда

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 691/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2011 г. относно европейските икономически сметки за околната среда (1), и по-специално член 3, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

За да може да изпълнява задачи си съгласно Договорите, особено тези, свързани с околната среда, устойчивостта и изменението на климата, Комисията се нуждае от достъп до пълна, актуална и надеждна информация. С Регламент (ЕС) № 691/2011 се установява обща рамка за европейските икономически сметки за околната среда, включително списъци на характеристиките, за които трябва да се съставят и предават данни, както и правила относно честотата и сроковете на предаване във връзка със съставянето на сметките.

(2)

Списъците с характеристики на сметките за околната среда са от основно значение за осигуряване на съпоставимост на статистическите данни между държавите членки. Понастоящем те трябва да бъдат актуализирани, за да се приведат в съответствие с актуализациите на източниците на данни за сметките и за да се запази ползата им за потребителите.

(3)

За да се наблюдава по-добре напредъкът към екологична, конкурентоспособна и устойчива кръгова икономика (2) и напредъкът към постигането на целите за устойчиво развитие, които са от значение за ЕС, са необходими допълнителни актуални данни относно връзките между околната среда и икономиката.

(4)

Списъците с характеристики на сметките за околната среда са от основно значение за осигуряване на съпоставимост на статистическите данни между държавите членки.

(5)

Списъкът на замърсителите на въздуха в приложение I към Регламент (ЕС) № 691/2011 следва да бъде актуализиран, за да се приведе в съответствие със списъка на парниковите газове, отчитани съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), който беше преразгледан след втория период на задължения по Протокола от Киото, както и с насоките за инвентаризации на емисиите съгласно Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (КТЗВДР) и с определенията в Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители (Директива за националните тавани за емисии) (3).

(6)

С цел да служат по-добре на политиките в областта на климата, от държавите членки следва да се изисква да предоставят разбивка на данъците, регистрирани в приход на държавата, които произтичат от схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС) и други данъци за CO2. Поради това тези данъци следва да бъдат включени в списъка на характеристиките в приложение II към Регламент (ЕС) № 691/2011.

(7)

Информацията в таблици В и Д от приложение III към Регламент (ЕС) № 691/2011 вече не е необходима за изготвянето на агрегати за Съюза, тъй като Евростат разработи нов метод въз основа на други леснодостъпни данни. Поради това тези таблици следва да бъдат заличени.

(8)

За да служат по-добре на тематичните политики в областта на околната среда за целите на Европейския зелен пакт, в сметките за разходите за опазване на околната среда трябва за всички сектори да се разграничават екологичните цели – Опазване на атмосферния въздух и климата (Класификация на дейностите за опазване на околната среда (CEPA) 1), Управление на отпадъчните води (CEPA 2), Управление на отпадъците (CEPA 3), Опазване и възстановяване на почвата, подпочвените води и повърхностните води (CEPA 4), Намаляване на шума и вибрациите (CEPA 5), Опазване на биологичното разнообразие и ландшафта (CEPA 6), Противорадиационна защита, научноизследователска и развойна дейност и други дейности по опазване на околната среда (CEPA 7—9)). Поради това приложение IV към Регламент (ЕС) № 691/2011 следва да се актуализира, за да се отразят тези промени.

(9)

Информацията за пазарната част на сектора на екологичните стоки и услуги не е достатъчна, за да служи на политиките в областта на околната среда. Поради това приложение V към Регламент (ЕС) № 691/2011 следва да бъде актуализирано, за да се изиска от държавите членки да предоставят информация за общия размер на сектора.

(10)

За да се улесни тълкуването на данните от потребителите и да се даде възможност на държавите членки да гарантират качеството по време на съставянето на данните, държавите членки следва да предоставят информация за всички компоненти на националните разходи за опазване на околната среда. Това включва оценки и информация за междинното потребление на услуги за опазване на околната среда. Опитът на Евростат с валидирането на данни от държавите членки показва, че на базата на счетоводните отношения между други задължителни отчетни категории Евростат не може да извлича с достатъчно добро качество за всички държави членки данни за междинното потребление на услуги за опазване на околната среда, като например разходите за услуги по обезвреждане на отпадъци или за пречистване на отпадъчни води, направени от корпорациите. Поради това приложение IV към Регламент (ЕС) № 691/2011 следва да бъде актуализирано, така че държавите членки да съставят и отчитат данни по тази точка, като предприемат всички съответни мерки за осигуряване на качеството.

(11)

За да се измерят точно общите национални разходи за опазване на околната среда, е необходимо да се определят всички разходи за услуги по опазване на околната среда, които са направени за целите на извършване на други услуги за опазване на околната среда и следователно вече са включени в стойността на съответните крайни продукти. Поради това е от съществено значение държавите членки да отчитат за всяко междинно потребление на услуги за опазване на околната среда за извършването на услуги за опазване на околната среда, независимо дали от специализирани производители или не.

(12)

Сроковете за отчитане за европейските икономически сметки за околната среда следва да бъдат намалени, за да се подобри полезността на сметките за целите на изготвянето на политики.

(13)

За да се намали отчетната тежест за държавите членки, необходимото ниво на подробност на класификацията NACE следва да бъде намалено за сметките за сектора на екологичните стоки и услуги и за сметките за разходите за опазване на околната среда за категорията „Преработваща промишленост“ по NACE. Това е ефективна спрямо разходите мярка, която също така подобрява наличието на данните за ползвателите, като намалява броя на обозначенията за поверителност и ограниченията за разкриване на данни. Поради това приложения IV и V към Регламент (ЕС) № 691/2011 следва да се актуализират.

(14)

За да се компенсира допълнителната тежест, наложена от по-кратките срокове за отчитане и актуализираните списъци с характеристики, следва да се въведе намаляване на тежестта под формата на праг от 1 % за разбивките по икономически дейности в сметките за разходите за опазване на околната среда.

(15)

За актуализираните данни трябва да се определи първата референтна година.

(16)

Поради това Регламент (ЕС) № 691/2011 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения от I до V към Регламент (ЕС) № 691/2011 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 ноември 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 192, 22.7.2011 г., стр. 1.

(2)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Нов план за действие относно кръговата икономика: За по-чиста и по-конкурентоспособна Европа, COM(2020)98 final.

(3)  Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (ОВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения от I до V към Регламент (ЕС) № 691/2011 се изменят, както следва:

1)

Приложение I се изменя, както следва:

а)

Раздел 3 се заменя със следното:

„Раздел 3

СПИСЪК НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ

Държавите членки изготвят статистика за емисиите на следните замърсители на въздуха:

Наименование

Символ

Отчетна единица

Въглероден диоксид без емисии от биомаса

CO2

1 000 тона (Gg)

Въглероден диоксид от биомаса

CO2 от биомаса

1 000 тона (Gg)

Диазотен оксид

N2O

тонове (Mg)

Метан

CH4

тонове (Mg)

Перфлуоровъглероди

PFC

тонове (Mg) CO2-еквивалент

Флуоровъглеводороди

HFC

тонове (Mg) CO2-еквивалент

Серен хексафлуорид и азотен трифлуорид

SF6 NF3

тонове (Mg) CO2-еквивалент

Азотни оксиди

NOX

тонове (Mg) NO2-еквивалент

Неметанови летливи органични съединения

НМЛОС

тонове (Mg)

Въглороден моноксид

CO

тонове (Mg)

Прахови частици < 10 μm

ПЧ10

тонове (Mg)

Прахови частици < 2,5 μm

ПЧ2,5

тонове (Mg)

Серни оксиди

SOX

тонове (Mg) SO2-еквивалент

Амоняк

NH3

тонове (Mg)

Всички данни се отчитат до първия десетичен знак.“;

б)

Раздел 5 се заменя със следното:

„Раздел 5

ОТЧЕТНИ ТАБЛИЦИ

1.

За всяка от посочените в раздел 3 характеристики се изготвят данни съгласно йерархичната класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 (ниво на агрегация А*64), напълно съвместима с ESA 95. В допълнение се изготвят данни за:

Емисиите във въздуха от домакинствата,

Уравнителните позиции, под което се разбира позиции, с които ясно се уравняват разликите между отчитаните по настоящия регламент сметки за емисиите във въздуха и данните, отчитани в официалните национални инвентаризации на емисиите във въздуха.

2.

Посочената в параграф 1 йерархична класификация е следната:

Емисии във въздуха по отрасли — NACE Rev. 2 (А*64)

Емисии във въздуха от домакинствата

Транспорт

Отопление/охлаждане

Друго

Уравнителни позиции

Общо сметки за емисиите във въздуха (производствени дейности + домакинства) за всяка от характеристиките, посочени в раздел 3

Минус: национални резиденти в чужбина

Национални риболовни кораби, извършващи дейност в чужбина

Сухопътен транспорт

Воден транспорт

Въздушен транспорт

Плюс: нерезиденти на националната територия

+

Сухопътен транспорт

+

Воден транспорт

+

Въздушен транспорт

(+ или –)

Други корекции и статистически разлики

=

Общо емисии от замърсител X, отчитани по РКОНИК (1) и КТЗВДР (2)“;

2)

В приложение II раздели 3 и 4 се заменят със следното:

„Раздел 3

СПИСЪК НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ

Държавите членки изготвят статистика за данъците, свързани с околната среда, съгласно следните характеристики:

данъци върху енергията,

данъци върху транспорта,

данъци за замърсяване,

данъци върху ресурсите.

Държавите членки също така отчитат, като отделна характеристика, данъчните приходи за централното управление, вписани в Европейската система от сметки, във връзка с участието в схемата на ЕС за търговия с емисии.

Държавите членки също така отчитат, като отделна характеристика, други свързани с околната среда данъци, които са включени в общите данъци върху енергията, транспорта, замърсяването или ресурсите и се начисляват върху въглеродното съдържание на горивата (други данъци за CO2).

Всички данни се отчитат в милиони в националната валута.

Раздел 4

ПЪРВА РЕФЕРЕНТНА ГОДИНА, ЧЕСТОТА И СРОКОВЕ НА ПРЕДАВАНЕ

1.

Статистическите данни се съставят и предават ежегодно.

2.

Статистическите данни се предават в срок от 16 месеца, считано от края на референтната година. Това се прилага от референтната 2020 година.

3.

За да отговори на нуждите на потребителите от пълни и актуални набори от данни, веднага след като бъдат налице достатъчно данни от държавите, Комисията (Евростат) изготвя оценки за общите стойности за ЕС-27 за основните агрегати на този модул. При възможност Комисията (Евростат) изготвя и публикува оценки за данни, които не са били предадени от държавите членки в срока по точка 2.

4.

Първата референтна година е 2020 г.

5.

При всяко предаване на данни на Комисията държавите членки предоставят годишните данни за години n–4, n–3, n–2, n–1 и n, където n е референтната година. Държавите членки могат да предоставят всякакви налични данни за годините, предхождащи 2016 г.“;

3)

В приложение III раздели 4 и 5 се заменят със следното:

„Раздел 4

ПЪРВА РЕФЕРЕНТНА ГОДИНА, ЧЕСТОТА И СРОКОВЕ НА ПРЕДАВАНЕ

1.

Статистическите данни се съставят и предават ежегодно.

2.

Статистическите данни се предават в срок от 16 месеца, считано от края на референтната година. Това се прилага от референтната 2021 година.

3.

За да отговори на нуждите на потребителите от пълни и актуални набори от данни, веднага след като бъдат налице достатъчно данни от държавите, Комисията (Евростат) изготвя оценки за общите стойности за ЕС-27 за основните агрегати на този модул. При възможност Комисията (Евростат) изготвя и публикува оценки за данни, които не са били предадени от държавите членки в срока по точка 2.

4.

Първата референтна година е 2021 г.

5.

При всяко предаване на данни на Комисията държавите членки предоставят годишните данни за години n–4, n–3, n–2, n–1 и n, където n е референтната година. Държавите членки могат да предоставят всякакви налични данни за годините, предхождащи 2017 г.

Раздел 5

ОТЧЕТНИ ТАБЛИЦИ

За изброените в таблиците по-долу характеристики се предоставят данни в мерни единици за маса.

Таблица A — Вътрешен добив

MF.1

Биомаса

MF.1.1

Селскостопански култури (с изключение на фуражни култури)

MF.1.1.1

Зърнено-житни култури

MF.1.1.2

Кореноплодни, клубеноплодни култури

MF.1.1.3

Захарни култури

MF.1.1.4

Зърнено-бобови култури

MF.1.1.5

Черупкови култури

MF.1.1.6

Маслодайни култури

MF.1.1.7

Зеленчукови култури

MF.1.1.8

Плодови култури

MF.1.1.9

Влакнодайни култури

MF.1.1.A

Други култури (с изключение на фуражни култури), некласифицирани другаде

MF.1.2

Остатъци от селскостопански култури (използвани), фуражни култури и изпасена биомаса

MF.1.2.1

Остатъци от селскостопански култури (използвани)

MF.1.2.1.1

Слама

MF.1.2.1.2

Други остатъци от селскостопански култури (листа от захарно и фуражно цвекло и др.)

MF.1.2.2

Фуражни култури и изпасена биомаса

MF.1.2.2.1

Фуражни култури (включително биомаса, събрана от пасища)

MF.1.2.2.2

Изпасена биомаса

MF.1.3

Дървесина

MF.1.3.1

Дървен материал (промишлени трупи)

MF.1.3.2

Дървесни горива и други производни

MF.1.4

Улов на дива риба, водни растения/животни, лов и събирачество

MF.1.4.1

Улов на дива риба

MF.1.4.2

Всички останали водни животни и растения

MF.1.4.3

Лов и събирачество

MF.2

Метални руди (непреработени руди)

MF.2.1

Желязо

MF.2.2

Цветни метали

MF.2.2.1

Мед

MF.2.2.2

Никел

MF.2.2.3

Олово

MF.2.2.4

Цинк

MF.2.2.5

Калай

MF.2.2.6

Злато, сребро, платина и други благородни метали

MF.2.2.7

Боксит и друг алуминий

MF.2.2.8

Уран и торий

MF.2.2.9

Други цветни метали

MF.3

Неметални минерали

MF.3.1

Мрамор, гранит, пясъчник, порфир, базалт, други декоративни и строителни скални материали (с изключение на глинести шисти)

MF.3.2

Креда и доломит

MF.3.3

Глинести шисти

MF.3.4

Минерални суровини за химическото производство и за изкуствени торове

MF.3.5

Сол

MF.3.6

Варовик и гипс

MF.3.7

Глини и каолин

MF.3.8

Пясък и чакъл

MF.3.9

Други неметални минерали, некласифицирани другаде

MF.3.A

Изкопни земни материали (включително пръст), само ако се използват (факултативно отчитане)

MF.4

Изкопаеми горивни материали/енергоизточници

MF.4.1

Въглища и други твърди горивни материали/енергоизточници

MF.4.1.1

Лигнитни (кафяви) въглища

MF.4.1.2

Каменни въглища

MF.4.1.3

Нефтоносни шисти и катранени пясъци

MF.4.1.4

Торф

MF.4.2

Течни и газообразни горивни материали/енергоизточници

MF.4.2.1

Суров нефт, кондензат и газокондензатни течности

MF.4.2.2

Природен газ

Таблици Б (Внос — Общо търговия) и Г (Износ — Общо търговия)

MF.1

Биомаса

MF.1.1

Селскостопански култури (с изключение на фуражни култури)

MF.1.1.1

Зърнено-житни култури

MF.1.1.2

Кореноплодни, клубеноплодни култури

MF.1.1.3

Захарни култури

MF.1.1.4

Зърнено-бобови култури

MF.1.1.5

Черупкови култури

MF.1.1.6

Маслодайни култури

MF.1.1.7

Зеленчукови култури

MF.1.1.8

Плодови култури

MF.1.1.9

Влакнодайни култури

MF.1.1.A

Други култури (с изключение на фуражни култури), некласифицирани другаде

MF.1.2

Остатъци от селскостопански култури (използвани), фуражни култури и изпасена биомаса

MF.1.2.1

Остатъци от селскостопански култури (използвани)

MF.1.2.1.1

Слама

MF.1.2.1.2

Други остатъци от селскостопански култури (листа от захарно и фуражно цвекло и др.)

MF.1.2.2

Фуражни култури и изпасена биомаса

MF.1.2.2.1

Фуражни култури (включително биомаса, събрана от пасища)

MF.1.3

Дървесина

MF.1.3.1

Дървен материал (промишлени трупи)

MF.1.3.2

Дървесни горива и други производни

MF.1.4

Улов на дива риба, водни растения/животни, лов и събирачество

MF.1.4.1

Улов на дива риба

MF.1.4.2

Всички останали водни животни и растения

MF.1.5

Живи животни и животински продукти (с изключение на дива риба, водни растения и животни, ловувани и събирани животни)

MF.1.5.1

Живи животни (с изключение на дива риба, водни растения и животни, ловувани и събирани животни)

MF.1.5.2

Месо и месни заготовки

MF.1.5.3

Млечни продукти, птичи яйца и пчелен мед

MF.1.5.4

Други продукти от животински произход (животински влакна, сурова и преработена кожа и т.н.)

MF.1.6

Продукти главно от биомаса

MF.2

Метални руди (непреработени руди)

MF.2.1

Желязо

MF.2.2

Цветни метали

MF.2.2.1

Мед

MF.2.2.2

Никел

MF.2.2.3

Олово

MF.2.2.4

Цинк

MF.2.2.5

Калай

MF.2.2.6

Злато, сребро, платина и други благородни метали

MF.2.2.7

Боксит и друг алуминий

MF.2.2.8

Уран и торий

MF.2.2.9

Други цветни метали

MF.2.3

Продукти главно от метали

MF.3

Неметални минерали

MF.3.1

Мрамор, гранит, пясъчник, порфир, базалт, други декоративни и строителни скални материали (с изключение на глинести шисти)

MF.3.2

Креда и доломит

MF.3.3

Глинести шисти

MF.3.4

Минерални суровини за химическото производство и за изкуствени торове

MF.3.5

Сол

MF.3.6

Варовик и гипс

MF.3.7

Глини и каолин

MF.3.8

Пясък и чакъл

MF.3.9

Други неметални минерали, некласифицирани другаде

MF.3.B

Продукти главно от неметални минерали

MF.4

Изкопаеми горивни материали/енергоизточници

MF.4.1

Въглища и други твърди горивни материали/енергоизточници

MF.4.1.1

Лигнитни (кафяви) въглища

MF.4.1.2

Каменни въглища

MF.4.1.3

Нефтоносни шисти и катранени пясъци

MF.4.1.4

Торф

MF.4.2

Течни и газообразни горивни материали/енергоизточници

MF.4.2.1

Суров нефт, кондензат и газокондензатни течности

MF.4.2.2

Природен газ

MF.4.2.3

Бункеровани горива (внос: от резидентни единици в чужбина; Износ: от нерезидентни единици, вътрешно)

MF.4.2.3.1

Гориво за сухопътен транспорт

MF.4.2.3.2

Гориво за воден транспорт

MF.4.2.3.3

Гориво за въздушен транспорт

MF.4.3

Продукти главно от изкопаеми горива

MF.5

Други продукти

MF.6

Отпадъци за окончателно третиране и обезвреждане“;

4)

В приложение IV раздели 3, 4 и 5 се заменят със следното:

„Раздел 3

СПИСЪК НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ

Държавите членки съставят сметките за разходите за опазване на околната среда по следните характеристики, определени в съответствие с ЕСС:

продукция от предоставени услуги по опазване на околната среда. Разграничават се пазарна продукция, непазарна продукция и продукция от спомагателни дейности,

междинно потребление на услуги по опазване на околната среда,

междинно потребление на услуги по опазване на околната среда за извършване на услуги по опазване на околната среда,

внос и износ на услуги по опазване на околната среда,

данък върху добавената стойност (ДДС) и други данъци, намалени със субсидиите за продукти за услуги по опазване на околната среда,

бруто образуване на основен капитал и придобивания, намалени с продажбите на нефинансови непроизведени активи за извършване на услуги по опазване на околната среда,

крайно потребление на услуги по опазване на околната среда,

трансфери за опазване на околната среда (получени/платени).

Всички данни се отчитат в милиони в националната валута.

Раздел 4

ПЪРВА РЕФЕРЕНТНА ГОДИНА, ЧЕСТОТА И СРОКОВЕ НА ПРЕДАВАНЕ

1.

Статистическите данни се съставят и предават ежегодно.

2.

Статистическите данни се предават в срок от 24 месеца, считано от края на референтната година. Това се прилага от референтната 2020 година.

3.

За да отговори на нуждите на потребителите от пълни и актуални набори от данни, веднага след като бъдат налице достатъчно данни от държавите, Комисията (Евростат) изготвя оценки за общите стойности за ЕС-28 за основните агрегати на този модул. При възможност Комисията (Евростат) изготвя и публикува оценки за данни, които не са били предадени от държавите членки в срока по точка 2.

4.

Първата референтна година е 2020 г.

5.

При всяко предаване на данни на Комисията държавите членки предоставят годишните данни за години n–2, n–1 и n, където n е референтната година. Държавите членки могат да предоставят всякакви налични данни за годините, предхождащи 2018 г.

Раздел 5

ОТЧЕТНИ ТАБЛИЦИ

1.

За посочените в раздел 3 характеристики данните се отчитат в разбивка по:

типове производители/потребители на услуги по опазване на околната среда, както са определени в раздел 2,

класове от Класификацията на дейностите за опазване на околната среда (CEPA), групирани, както следва:

CEPA 1

CEPA 2

CEPA 3

CEPA 4

CEPA 5

CEPA 6

Сума от CEPA 7, CEPA 8 и CEPA 9

Следните разбивки по NACE за спомагателното предоставяне на услуги по опазване на околната среда: NACE Rev. 2 B, C, D, разделение 36. Данните за раздел C се представят, както следва:

NACE C10—C12 — Производство на хранителни продукти; напитки и тютюневи изделия

NACE C17 — Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

NACE C19—20 — Производство на кокс, химикали и рафинирани нефтопродукти и химически продукти

NACE C21—C23 — Производство на фармацевтични продукти, каучук, пластмаси и други неметални продукти

NACE C24 — Производство на основни метали

NACE C25—C30 — Производство на обработени метални продукти, включително машини и оборудване

NACE C13—C16, C18, C31—C33 — Други производствени дейности

Държавите членки, в които общият размер на оборота или броят на наетите лица в една или повече от тези разбивки по NACE представлява по-малко от 1 % от общата стойност за Съюза, не е необходимо да предоставят данни за тези разбивки по NACE.

2.

Класовете по CEPA, посочени в точка 1, са както следва:

 

CEPA 1 — Опазване на атмосферния въздух и климата

 

CEPA 2 — Управление на отпадъчните води

 

CEPA 3 — Управление на отпадъците

 

CEPA 4 — Опазване и възстановяване на почвата, подпочвените води и повърхностните води

 

CEPA 5 — Намаляване на шума и вибрациите

 

CEPA 6 — Опазване на биологичното разнообразие и ландшафта

 

CEPA 7 — Противорадиационна защита

 

CEPA 8 — Научноизследователска и развойна дейност в областта на околната среда

 

CEPA 9 — Други дейности по опазване на околната среда.“;

5)

В приложение V раздели 3, 4 и 5 се заменят със следното:

„Раздел 3

СПИСЪК НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ

Държавите членки съставят статистика за сектора на екологичните стоки и услуги в съответствие със следните характеристики:

продукция на целия сектор на екологичните стоки и услуги и на пазарните дейности,

износ на целия сектор на екологичните стоки и услуги,

добавена стойност на общия сектор на екологичните стоки и услуги и на пазарните дейности,

заетост в целия сектор на екологичните стоки и услуги и в пазарните дейности.

Всички данни се отчитат в милиони в национална валута, с изключение на характеристиката „Заетост“, за която отчетната единица е еквивалент на пълно работно време.

Раздел 4

ПЪРВА РЕФЕРЕНТНА ГОДИНА, ЧЕСТОТА И СРОКОВЕ НА ПРЕДАВАНЕ

1.

Статистическите данни се съставят и предават ежегодно.

2.

Статистическите данни се предават в срок от 22 месеца, считано от края на референтната година. Това се прилага от референтната 2020 година.

3.

За да отговори на нуждите на потребителите от пълни и актуални набори от данни, веднага след като бъдат налице достатъчно данни от държавите, Комисията (Евростат) изготвя оценки за общите стойности за ЕС-28 за основните агрегати на този модул. При възможност Комисията (Евростат) изготвя и публикува оценки за данни, които не са били предадени от държавите членки в срока по точка 2.

4.

Първата референтна година е 2020 г.

5.

При всяко предаване на данни на Комисията държавите членки предоставят годишните данни за години n–2, n–1 и n, където n е референтната година. Държавите членки могат да предоставят всякакви налични данни за годините, предхождащи 2018 г.

Раздел 5

ОТЧЕТНИ ТАБЛИЦИ

1.

За посочените в раздел 3 характеристики данните се отчитат кръстосано класифицирани по:

класификацията на икономическите дейности, NACE Rev. 2, групирани както следва:

NACE А

NACE B

NACE C

NACE D

NACE E

NACE F

NACE J

NACE M

NACE O

NACE P

Сума от NACE G + NACE H + NACE I + NACE K + NACE L + NACE N + NACE Q + NACE R + NACE S + NACE T + NACE U

класове от Класификацията на направленията за околната среда (CEPA) и Класификацията на дейностите по управление на ресурси (CReMA), групирани както следва:

CEPA 1

CEPA 2

CEPA 3

CEPA 4

CEPA 5

CEPA 6

Сума от CEPA 7, CEPA 8 и CEPA 9

CReMA 10

CReMA 11

CReMA 13

CReMA 13A

CReMA 13B

CReMA 13C

CReMA 14

Сума от CReMA 12, CReMA 15 и CReMA 16

2.

Класовете по CEPA, посочени в точка 1, са определени в приложение IV. Класовете CReMA, посочени в точка 1, са както следва:

 

CReMA 10 — Управление на води

 

CReMA 11 — Управление на горски ресурси

 

CREMA 12 — Управление на дивата флора и фауна

 

CReMA 13 — Управление на енергийни ресурси

 

CReMA 13А — Производство на енергия от възобновяеми източници

 

CReMA 13B — Спестяване на топлина/енергия и тяхното управление

 

CReMA 13C — Намаляване на използването на енергия от изкопаеми ресурси като суровина

 

CReMA 14 — Управление на минерали

 

CReMA 15 — Научноизследователска и развойна дейност за управление на ресурсите

 

CReMA 16 — Други дейности по управление на ресурсите.“


(1)  Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата.

(2)  Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния.


31.1.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 20/52


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/126 НА КОМИСИЯТА

от 7 декември 2021 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета с допълнителни изисквания по отношение на някои видове интервенции, посочени от държавите членки в стратегическите им планове по ОСП за периода 2023—2027 г. съгласно същия регламент, както и с правила във връзка със съотношението за стандарт 1 за добро земеделско и екологично състояние

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 4, параграф 8, член 13, параграф 3, член 37, параграф 5, член 38, параграф 5, член 39, параграф 3, член 45, букви а)—и), член 56, букви а), б) и в) и член 84, букви а) и б) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2021/2115 се установява нова правна уредба за общата селскостопанска политика (ОСП), за да се постигнат по-добри резултати с оглед на целите на Съюза, определени в Договора за функционирането на Европейския съюз. В него също така се посочват целите на Съюза, които трябва да се осъществят посредством ОСП, и се определят видовете интервенции и общите изисквания на Съюза, приложими за държавите членки, на които се предоставя възможност за гъвкавост при планирането на интервенциите, които трябва да бъдат предвидени в техните стратегически планове по ОСП.

(2)

За да се гарантира единният характер на ОСП и на вътрешния пазар, Регламент (ЕС) 2021/2115 предоставя на Комисията правомощия да приема допълнителни изисквания по отношение на планирането на интервенциите в областта на директните плащания, които подлежат на определяне в стратегическите планове по ОСП, за някои селскостопански сектори, посочени в Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2), и за развитието на селските райони, както и общи правила в тези области във връзка със съотношението за стандарт 1 за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС). Всички тези допълнителни изисквания трябва да бъдат взети предвид от държавите членки при изготвянето на техните стратегически планове по ОСП, които обхващат всички съответни области, и поради това всички те следва да бъдат установени в настоящия регламент.

(3)

По отношение на интервенциите в областта на директните плащания, които подлежат на определяне от държавите членки в техните стратегически планове по ОСП, следва да се установят допълнителни изисквания по отношение на интервенциите в областта на конопа и памука. Отпускането на плащанията следва да бъде обвързано с използването на сертифицирани семена от определени сортове коноп.

(4)

Наред с това следва да се установи процедурата за определяне на сортовете коноп и проверката на тяхното съдържание на тетрахидроканабинол (наричано по-долу „съдържание на THC“) в съответствие с член 4, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕС) 2021/2115. Проверката на съдържанието на THC е необходима с оглед на защитата на финансовите интереси на Съюза, но също така има стратегическо значение за опазването на общественото здраве и за осигуряването на съгласуваност с други законодателни рамки, а именно наказателното право в областта на трафика на наркотици и ангажиментите съгласно международните задължения, като например Единната конвенция по упойващите вещества (3). Съответно е целесъобразно да се установят правила за хармонизиране на методите и процедурите, използвани от държавите членки за проверка на сортовете коноп и за количествено определяне на съдържанието на THC в конопа, за да се гарантират сравними резултати.

(5)

Необходимо е да се предвиди период от време, през който конопът, предназначен за производство на влакна, не може да бъде събиран след цъфтежа, за да се даде възможност за действително и надеждно определяне на съдържанието на THC в конопа.

(6)

В интерес на яснотата и правната сигурност, когато в продължение на две последователни години съдържанието на THC на даден сорт надвишава съдържанието, посочено в член 4, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕС) 2021/2115, държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, за да уведомят своевременно операторите, че отглеждането на този сорт не дава право на директни плащания.

(7)

Правилата за проверка на сортовете коноп и количественото определяне на съдържанието на THC следва да са съобразени с обстоятелството, че конопът може да се отглежда или като основна, или като междинна култура. В този контекст е целесъобразно да се даде определение за коноп, отглеждан като междинна култура.

(8)

В дял III, глава II, раздел 3, подраздел 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115 е предвидено специално плащане за културата памук. Целесъобразно е да се определят правилата и условията за даване на разрешение относно земеделската земя и сортовете за целите на това плащане. Също така следва да се установят допълнителни условия, за да се гарантира минимална дейност в съответствие с целта на подпомагането.

(9)

Държавите членки, посочени в член 36 от Регламент (ЕС) 2021/2115, следва да одобрят междубраншовите организации за производство на памук въз основа на обективни критерии, свързани с техния мащаб и вътрешна организация. Мащабът на дадена междубраншова организация следва да се определи съобразно изискването към членуващия в нея памукопреработвател да е в състояние да приема доставката на достатъчни количества суров памук.

(10)

Следва да се определят специфични задължения по отношение на земеделските стопани като членове на междубраншови организации. Целта на тези задължения е да се улеснят администрирането и контролът на членството на земеделските стопани, както и да се стимулира потенциалното повишаване на ефективността на организациите, произтичащо от броя и ангажираността на техните членове.

(11)

В своите стратегически планове по ОСП държавите членки следва да определят допълнителни изисквания по отношение на инвестициите, интервенциите в областта на агроекологията и климата, индивидуалното обучение, популяризирането, комуникацията и маркетинга, взаимоспомагателните фондове, презасаждането на овощни градини, маслинови насаждения или лозя след задължително изкореняване, събирането на реколтата на зелено и неприбирането на реколтата, застраховането на реколтата и на продукцията, изтеглянето от пазара на продукти за предназначения, различни от безплатно разпространение, и колективното складиране в сектора на пчеларството, в лозаро-винарския сектор, в сектора на хмела, в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини и в другите сектори, посочени в член 42, буква е) от Регламент (ЕС) 2021/2115. Също така следва да се определят разпоредби относно формите на подпомагане и видовете разходи, включително използването на единни ставки и таблици на единичните разходи или еднократни суми, както и административните разходи и разходите за персонал. От съображения за добро финансово управление и правна сигурност следва да се изготви списък на разходите, които не могат да бъдат обхванати от стратегическите планове по ОСП, и неизчерпателен списък на разходите, които могат да бъдат обхванати, в сектора на плодовете и зеленчуците, в сектора на пчеларството, в лозаро-винарския сектор, в сектора на хмела, в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини, както и в други сектори.

(12)

Следва също така да се определят специални правила относно някои секторни видове интервенции, а именно в сектора на плодовете и зеленчуците, в сектора на пчеларството, в лозаро-винарския сектор, в сектора на хмела и в сектора на животновъдството, за да се вземат предвид някои особености на тези сектори.

(13)

По отношение на секторните видове интервенции, управлявани чрез оперативни програми от организации на производители, асоциации на организации на производители, транснационални организации на производители, транснационални асоциации на организации на производители или групи производители в сектора на плодовете и зеленчуците, в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини и в други сектори, следва да се определят специални правила във връзка с обхванатите продукти и изтеглянето от пазара на продукти за безплатно разпространение, а именно разходите за транспорт и за сортиране и опаковане, като се вземе предвид потенциалното значение на тази интервенция. По-специално следва да бъдат определени максимални равнища на подпомагане за изтеглянето на продукти от пазара, за да се гарантира, че това изтегляне няма да се превърне в постоянен алтернативен начин за пласиране на продукцията за сметка на предлагането ѝ на пазара. При всички положения е целесъобразно — поради сходни причини — да се определи количествено ограничение за изтеглянето от пазара, приложимо за отделните продукти и за отделните организации на производители. Следва да се определят и специални правила по отношение на предназначението на изтеглените от пазара продукти, условията за получателите на такива продукти и съответните стандарти, на които трябва да отговарят изтеглените от пазара продукти.

(14)

За да се улесни използването на секторни интервенции чрез оперативни програми, следва да се установи методът за изчисляване на стойността на предлаганата на пазара продукция на организациите на производители, включително използването на единна ставка при изчисляването на стойността на плодовете и зеленчуците, предназначени за преработка. Методът за изчисляване на стойността на предлаганата на пазара продукция следва да смекчава годишните колебания или недостатъчните данни за новопризнатите организации или групи. С цел да се предотврати злоупотреба със схемата, на организациите на производители следва да не се разрешава принципно да променят методологията за определяне на референтния период по време на изпълнението на дадена програма.

(15)

За да се гарантира доброто функциониране на видовете интервенции в сектора на плодовете и зеленчуците, би било целесъобразно да се определят конкретни цели по отношение на интервенциите в областта на агроекологията и климата.

(16)

Следва да бъдат приети правила относно националната финансова помощ, която държавите членки могат да отпускат в региони, в които степента на организираност на производителите на плодове и зеленчуци е особено слаба, включително правила за начина за изчисляване на степента на организираност и начина за потвърждаване на слаба степен на организираност.

(17)

За да се гарантира доброто функциониране на видовете интервенции в сектора на пчеларството, следва да се определят правила относно пчелните кошери.

(18)

За да се гарантира доброто функциониране на видовете интервенции в лозаро-винарския сектор, е целесъобразно да се изготви неизчерпателен списък на операторите, които могат да бъдат бенефициери на подпомагането за различните видове интервенции. Необходимо е също така да се предвидят някои специални изисквания за допустимост по отношение на бенефициерите на видовете интервенции „преструктуриране и конверсия на лозя“, „събиране на реколтата на зелено“ и „застраховане на реколтата“, публичноправните организации и частните дружества. Наред с това е целесъобразно от подпомагането от Съюза да бъдат изключени производителите, които отглеждат незаконни насаждения или стопанисват неразрешени засадени площи.

(19)

За да се гарантира правилно изразходване на средствата на Съюза, е необходимо да се установят правила за лозаро-винарския сектор по отношение на разходите за презасаждане на лозя по съображения, свързани със здравето на човека или растенията. По-специално е целесъобразно да се предвиди разпоредба, според която тези разходи не могат да надвишават определен размер от общите годишни разходи за преструктуриране и конверсия на лозя, изплатени от съответната държава членка през дадена финансова година. Следва също така да се поясни, че разходите за изкореняване и за компенсиране на пропуснатите приходи следва да не представляват допустими разходи в рамките на тази интервенция, чиято единствена цел е да осигури подпомагане за разходите за презасаждане след задължителни фитосанитарни мерки.

(20)

За целите на интервенциите „преструктуриране и конверсия на лозя“ и „събиране на реколтата на зелено“ е целесъобразно да се установят правила за измерването на площите — по-специално за да се определи какво съответства на площта, засадена с лозя, което е от особено значение в случаите, в които подпомагането се изплаща на базата на стандартни таблици на единичните разходи въз основа на площ.

(21)

За да се гарантира доброто функциониране на видовете интервенции в сектора на хмела, е целесъобразно да се установят правила за изчисляване на финансовата помощ от Съюза.

(22)

За да се гарантира доброто функциониране на видовете интервенции в сектора на животновъдството, е целесъобразно да се установят правила за попълване на животновъдния запас след задължително клане по здравословни причини или загуби в резултат на природни бедствия.

(23)

Условията, приложими по отношение на задълженията за опазване на застрашени от генетична ерозия селскостопански породи животни и сортове растения, както и по отношение на дейностите за опазване, устойчиво използване и развитие на генетичните ресурси в селското и горското стопанство, следва да допринасят за постигането на специфичните цели на ОСП, свързани с околната среда и климата, които са определени в член 6, букви г), д) и е) от Регламент (ЕС) 2021/2115. Те по-специално следва да бъдат съобразени с необходимостта да се гарантират защитата, опазването и насърчаването на генетичното разнообразие.

(24)

Равнищата на хуманно отношение към животните следва да бъдат подобрени чрез предоставяне на подкрепа на земеделските стопани, които се ангажират да приемат по-високи стандарти в животновъдството, надхвърлящи приложимите задължителни изисквания. В случаите, в които са поети задължения за хуманно отношение към животните с цел да се осигурят по-високи стандарти за методите на производство, следва да се определят съответните области. Същевременно следва да се избегне припокриването на задълженията за хуманно отношение към животните с обичайните животновъдни практики, и по-специално ваксинирането с цел предотвратяване на заболявания.

(25)

Националните признати схеми за качество могат да предоставят на потребителите гаранции за качеството и характеристиките на продукта или процеса на производство. Следва да се определят критерии относно спецификата на крайния продукт, достъпа до схемата, проверката на задължителните продуктови спецификации, прозрачността на схемата и проследимостта на продуктите с оглед оптимизиране на тяхното подпомагане в рамките на интервенциите в областта на развитието на селските райони. Предвид специфичните особености на памука като селскостопански продукт следва да бъдат обхванати и националните схеми за качество на памука.

(26)

С цел да се подкрепят схемите за доброволно сертифициране на селскостопански продукти, които са признати от държавите членки в рамките на интервенциите в областта на развитието на селските райони и са в процес на привеждане в съответствие със секторните интервенции, следва да се определят някои обективни критерии.

(27)

С цел да се гарантират еднакви условия на конкуренция във връзка със съотношението за стандарт 1 за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС), посочено в приложение III към Регламент (ЕС) 2021/2115, следва да се предвидят правила за метода за определяне както на референтното съотношение, така и на годишното съотношение на постоянно затревените площи, както и на равнището, на което те могат да бъдат установени.

(28)

С цел да се гарантира защитата на дела на постоянно затревените площи е целесъобразно също така да се предвиди задължение за държавите членки да предприемат действия, гарантиращи повторното преобразуване на площи в случаите, в които делът на постоянно затревените площи е намалял под ограничението от 5 %. Следва обаче да се предвидят дерогации за случаите, в които абсолютният размер на постоянно затревените площи остава относително стабилен или когато намаляването на дела под установения праг е в резултат на преобразуване на площи за цели в областта на околната среда и климата — по-специално залесяване и възстановяване на площи.

(29)

Тъй като при изготвянето на стратегическите планове по ОСП на държавите членки е необходимо да бъдат взети предвид правилата, установени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ПРЕДМЕТ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент допълва Регламент (ЕС) 2021/2115 със:

а)

допълнителни изисквания по отношение на някои видове интервенции, определени от държавите членки в техните стратегически планове по ОСП за периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2027 г.:

i)

под формата на директни плащания за отглеждането на коноп и памук;

ii)

в селскостопанските сектори, посочени в член 42 от Регламент (ЕС) 2021/2115;

iii)

за генетични ресурси и хуманно отношение към животните в рамките на задължения в областта на околната среда и климата и други задължения в областта на управлението, както и за схеми за качество в областта на развитието на селските райони;

б)

правила във връзка със съотношението за стандарт 1 за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС).

ДЯЛ II

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЯКОИ ВИДОВЕ ИНТЕРВЕНЦИИ ПОД ФОРМАТА НА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

ГЛАВА I

Коноп

Член 2

Допълнителни изисквания за допустимост

Когато в стратегическите си планове по ОСП държавите членки установяват определенията, посочени в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2115, те обвързват отпускането на плащания за производство на коноп с използването на семена от сортове коноп, които отговарят на следните условия:

а)

към 15 март на годината, за която се отпуска плащането, да бъдат вписани в общия каталог на сортовете земеделски растителни видове, и да са публикувани в съответствие с член 17 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета (4);

б)

тяхното съдържание на Δ9-тетрахидроканабинол (наричано по-долу „съдържание на THC“) да не е надвишавало в продължение на две последователни години ограничението, определено в член 4, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕС) 2021/2115;

в)

да са сертифицирани в съответствие с Директива 2002/57/ЕО на Съвета (5) или, ако семената са от сортове за съхранение, в съответствие с член 10 от Директива 2008/62/ЕО на Комисията (6).

Член 3

Проверка на сортовете коноп и количествено определяне на съдържанието на THC

1.   Държавите членки установяват система за проверки, с която се определя съдържанието на THC в сортовете коноп и която им позволява да прилагат посочения в приложение I метод за проверка на сортовете коноп и количествено определяне на съдържанието на THC в сортовете коноп.

2.   Компетентният орган на държавата членка води отчетност във връзка с установеното съдържание на THC. По отношение на всеки сорт тази отчетност трябва да съдържа поне резултатите, показващи съдържанието на THC във всяка проба, изразено в проценти до два знака след десетичната запетая, както и използваната процедура, броя на проведените изпитвания, данни за мястото, от което е взета пробата, и мерките, предприети на национално равнище.

3.   Ако средната стойност на всички проби от даден сорт надвишава съдържанието на THC, определено в член 4, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕС) 2021/2115, през следващата референтна година държавите членки прилагат по отношение на съответния сорт процедура Б, описана в приложение I към настоящия регламент. Тази процедура се прилага през следващите референтни години, освен ако всички аналитични резултати за дадения сорт са под съдържанието на THC, определено в член 4, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕС) 2021/2115.

4.   Ако през втората година средната стойност на всички проби от даден сорт надвишава съдържанието на THC, определено в член 4, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕС) 2021/2115, държавата членка уведомява Комисията за наименованието на съответния сорт най-късно до 15 януари на следващата референтна година. Считано от тази референтна година, отглеждането на дадения сорт не дава право на директни плащания в съответната държава членка.

5.   След представянето на уведомление по силата на член 4 от настоящия член държавите членки вземат мерки за своевременното уведомяване на производителите на коноп за наименованията на сортовете коноп, които не са допустими за директно плащане в съответствие с член 4, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕС) 2021/2115, като публикуват тази информация не по-късно от датата за подаване на единното заявление.

Член 4

Междинна култура

За целите на настоящата глава „коноп, отглеждан като междинна култура“ означава конопени растения, засети след 30 юни на дадена година.

Член 5

Изисквания по отношение на отглеждането

Конопените растения продължават да се отглеждат при нормални условия в съответствие с местната практика най-малко още 10 дни след датата на края на цъфтежа, така че да могат да бъдат извършени проверките, необходими за прилагането на настоящия член.

Конопът, отглеждан като междинна култура, продължава да се отглежда при нормални условия в съответствие с местната практика поне до края на вегетационния период.

Държавите членки могат да разрешат реколтата от коноп да бъде прибрана преди изтичането на 10-дневния период след края на цъфтежа, ако прибирането на реколтата се извършва след началото на цъфтежа и контрольорите обозначат представителните части от всеки съответен парцел, които трябва да продължат да бъдат отглеждани в продължение на най-малко 10 дни след края на цъфтежа за целите на контрола в съответствие с метода, установен в приложение I.

ГЛАВА II

Памук

Член 6

Даване на разрешение относно земеделска земя за производство на памук

В своите стратегически планове по ОСП държавите членки, посочени в член 36 от Регламент (ЕС) 2021/2115, установяват обективни критерии, въз основа на които се дават разрешения относно земеделска земя съгласно член 37, параграф 3 от посочения регламент.

Тези критерии трябва да се основават на един или няколко от следните елементи:

а)

селскостопанската икономика на регионите, в които памукът е основна култура;

б)

почвата и климата на съответните площи;

в)

управлението на водите за напояване;

г)

системите за сеитбооборот и методите на отглеждане, които са съобразени с околната среда.

Член 7

Даване на разрешение относно сортове за посев

В своите стратегически планове по ОСП държавите членки, посочени в член 36 от Регламент (ЕС) 2021/2115, определят кои сортове, вписани в посочения в Директива 2002/53/ЕО общ каталог на сортовете земеделски растителни видове и адаптирани към техните пазарни нужди, са разрешени за посев.

Член 8

Допълнителни условия за получаване на специално плащане за културата памук

По отношение на специалните плащания за културата памук, предвидени в член 37, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2115, държавите членки, посочени в член 36 от същия регламент, установяват в своите стратегически планове по ОСП минимална гъстота на растенията на засятата площ, определена въз основа на почвените и метеорологичните условия и, когато е целесъобразно, на специфичните регионални характеристики.

Член 9

Одобрение на междубраншови организации

1.   Одобрението на дадена междубраншова организация по смисъла на член 39, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2115 се предоставя от държавата членка, в която са установени памукопреработвателите, и обхваща период от една година, който започва своевременно преди сеитбата през същата година, при условие че организацията отговаря на следните критерии:

а)

да обхваща обща площ от най-малко 4 000 ha, която отговаря на критериите за даване на разрешение, посочени в член 6 от настоящия регламент;

б)

да е приела вътрешен правилник за работа, по-специално относно условията за членство и членския внос, съгласно националните правила и правилата на Съюза.

2.   Ако се установи, че одобрена междубраншова организация вече не спазва посочените в параграф 1 критерии за одобрение, предоставилата одобрение държава членка го оттегля, освен ако това неспазване бъде коригирано в срок, посочен от държавата членка в решението за оттегляне на одобрението. Компетентният орган на отговорната държава членка уведомява предварително междубраншовата организация за решението си да оттегли одобрението заедно с причините за оттеглянето. Той дава възможност на междубраншовата организация да представи своите забележки в срок, посочен в уведомлението за планираното оттегляне.

Земеделските стопани, членуващи в одобрена междубраншова организация, одобрението за която е оттеглено в съответствие с първа алинея от настоящия параграф, се считат за неотговарящи на условията за получаване на увеличението на специалното плащане за културата памук, предвидено в член 40, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

Член 10

Задължения на земеделските стопани, произвеждащи памук

1.   Даден земеделски стопанин не може да членува в повече от една одобрена междубраншова организация по член 39, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

2.   Даден земеделски стопанин, който членува в одобрена междубраншова организация, доставя своя памук само на памукопреработвател, членуващ в същата организация.

3.   Участието на земеделски стопани в одобрена междубраншова организация трябва да се основава на доброволно членство.

ДЯЛ III

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЯКОИ ВИДОВЕ ИНТЕРВЕНЦИИ В СЕКТОРИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 42 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2115

ГЛАВА I

Общи правила, приложими по отношение на интервенциите в сектора на плодовете и зеленчуците, в сектора на пчеларството, в лозаро-винарския сектор, в сектора на хмела, в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини и в другите сектори, посочени в дял III, глава III от Регламент (ЕС) 2021/2115

Раздел 1

Общи правила по отношение на инвестициите, видовете интервенции, свързани с агроекологията и климата, индивидуалното обучение, популяризирането и комуникацията, взаимоспомагателните фондове, презасаждането, събирането на реколтата на зелено и неприбирането на реколтата, застраховането на реколтата, изтеглянето на продукти от пазара и колективното складиране

Член 11

Инвестиции в материални и нематериални активи

1.   Когато държавите членки включват в своите стратегически планове по ОСП инвестиции в материални и нематериални активи, както е предвидено за сектора на плодовете и зеленчуците, сектора на пчеларството, лозаро-винарския сектор, сектора на хмела, сектора на маслиновото масло и трапезните маслини и в другите сектори, посочени в член 42, буква е) от Регламент (ЕС) 2021/2115, те определят следното:

а)

придобитите материални и нематериални активи да се използват от бенефициера в съответствие с естеството, целите и предназначението, описани в съответните интервенции по стратегическия план по ОСП и, когато е приложимо, в одобрената оперативна програма;

б)

без да се засяга параграф 10, придобитите материални и нематериални активи да останат собственост и владение на бенефициера до края на периода на данъчната амортизация или за период от най-малко пет години, който се определя от държавите членки, като се отчита естеството на активите. Всеки от тези периоди се изчислява от датата на придобиване на актива или от датата, на която активът е предоставен на разположение на бенефициера.

Държавите членки могат да предвидят по-кратък период, през който активът остава собственост и владение на бенефициера, като този период не може да бъде по-кратък от три години за целите на поддържането на инвестициите или работните места, създадени от микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (7).

Инвестициите в материални активи, посочени в първа алинея, се извършват в обектите на бенефициера или, когато е приложимо, в обектите на членуващите в него производители или на дъщерните му предприятия, които отговарят на изискването за 90 %, посочено в член 31, параграф 7 от настоящия регламент. По отношение на сектора на пчеларството обаче държавите членки могат също така да предвидят в стратегическите си планове по ОСП извършването на инвестиции в материални активи извън обектите на бенефициера.

Когато инвестицията обхваща земя, наета по специални национални правила за собственост, изискването активът да бъде собственост на бенефициера може да не е приложимо, при условие че този актив е бил владение на бенефициера най-малко за периода, посочен в първа алинея, буква б).

2.   В своите стратегически планове по ОСП държавите членки могат да предвидят, че подпомагането за инвестиции в материални и нематериални активи, включително в рамките на договори за лизинг, може да се финансира с еднократна сума или на вноски, които са одобрени — когато това е приложимо — в оперативната програма или както е определено от държавите членки в съответните интервенции.

Ако посоченият в параграф 1, първа алинея, буква б) период за дадена инвестиция надхвърля продължителността на оперативната програма, държавите членки вземат мерки той да бъде продължен в рамките на следващата оперативна програма.

Когато държавите членки предвидят в своите стратегически планове по ОСП подпомагане за инвестиции в материални и нематериални активи за постигане на целите, свързани с агроекологията и климата, които са формулирани в член 46, букви д) и е) и член 57, буква б) от Регламент (ЕС) 2021/2115, тези инвестиции трябва да са насочени към една или повече от целите, определени в член 12, параграф 1 от настоящия регламент.

3.   В своите стратегически планове по ОСП държавите членки могат да предвидят подпомагане за инвестиции в материални активи, състоящи се от системи за производство на енергия, при условие че количеството произведена енергия не надвишава годишното количество енергия, което може да бъде използвано за обичайните дейности на бенефициера.

4.   В своите стратегически планове по ОСП държавите членки могат да предвидят подпомагане за инвестиции в напоителни системи при следните условия:

а)

да са установени проценти за минималните целеви стойности на икономиите на вода по отношение както на потенциалното, така и на действителното намаляване на потреблението на вода, които трябва да бъдат постигнати от бенефициера на подпомагането, и при спазване на стратегическия план по ОСП, доказващ, че тези целеви стойности на икономиите на вода са определени съгласно потребностите, формулирани в плановете за управление на речните басейни в съответствие с Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8);

б)

да е въведена или в рамките на инвестицията да трябва да се въведе система за измерване на потреблението на вода на равнището на стопанството или съответната производствена единица;

в)

в случай на специфични инвестиции за напояване, посочени в параграфи 5—8, да са спазени условията, определени в тези параграфи.

5.   Подпомагане за инвестиции в подобряване на съществуваща напоителна инсталация или елемент от напоителната инфраструктура може да се предоставя при следните условия:

а)

бенефициерът да е извършил предварителна оценка на инвестициите, която показва, че те биха осигурили потенциални икономии на вода, отразяващи техническите параметри на съществуващите инсталации или инфраструктура;

б)

инвестициите да засягат обекти от подпочвени или повърхностни води, чието състояние е определено като по-ниско от „добро“ в съответния план за управление на речния басейн съгласно Директива 2000/60/ЕО по причини, свързани с количеството на водите, и да бъде осигурено действително намаляване на потреблението на вода, допринасящо за постигането на добро състояние на тези водни обекти в съответствие с член 4, параграф 1 от посочената директива.

Условията, посочени в първа алинея, букви а) и б), не се прилагат по отношение на инвестициите, които подпомагат подобряването на съществуваща напоителна инсталация или елемент от напоителната инфраструктура, свързано със създаването на резервоар или с използването на допълнително пречистени отпадъчни води, и които не засягат обект от подпочвени или повърхностни води.

6.   Подпомагане за инвестиции в напоителни системи, в резултат на които е налице нетно увеличение на напояваната площ и е засегнат обект от подпочвени или повърхностни води, може да се предоставя при следните условия:

а)

състоянието на водния обект да не е било определено като по-ниско от „добро“ в съответния план за управление на речния басейн по причини, свързани с количеството на водите;

б)

анализ на въздействието върху околната среда да сочи, че инвестицията няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда; този анализ се извършва или се одобрява от компетентния орган.

7.   Подпомагане за инвестиции в използването на допълнително пречистени отпадъчни води като алтернативно водоснабдяване може да се предоставя, при условие че използването на такива води е в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/741 на Европейския парламент и на Съвета (9).

8.   Подпомагане за инвестиции в създаването или разширяването на резервоар за целите на напояването може да се предоставя, при условие че това няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда.

9.   Държавите членки вземат мерки финансовата помощ от Съюза да бъде събрана от бенефициера, ако в рамките на периода, посочен в параграф 1, първа алинея, буква б), възникне една от следните ситуации:

а)

прекратяване на дейността на бенефициера или прехвърляне към друг субект;

б)

преместване на производствена дейност извън географската обработваема площ от бенефициера или, когато е приложимо, от неговите членове;

в)

промяна в собствеността, по-специално когато тя предоставя неправомерно предимство на дадено дружество или публичен орган; или

г)

всяка друга значителна промяна, която засяга естеството, целите или условията за извършване на съответната интервенция и която би довела до подкопаване на нейните първоначални цели.

В случай че бенефициерът не спазва условията, предвидени от държавите членки в техните стратегически планове по ОСП въз основа на параграфи 1—8 и първа алинея от настоящия параграф, държавите членки вземат мерки за събиране на финансовата помощ от Съюза пропорционално на продължителността на неспазването.

Държавите членки могат да решат да не събират финансовата помощ от Съюза, когато бенефициерът прекрати производствената си дейност поради несъстоятелност, която не е с измамна цел.

Ако производител напусне организацията или групата производители, в която членува, държавите членки вземат мерки инвестицията или остатъчната ѝ стойност да бъде събрана от бенефициера и остатъчната стойност да бъде внесена в оперативния фонд.

В надлежно обосновани случаи държавите членки могат да освободят бенефициера от изискването да възстанови инвестицията или остатъчната ѝ стойност.

10.   При замяна на активите, по отношение на които е било предоставено подпомагане за инвестиции, остатъчната стойност на заменените инвестиции:

а)

се добавя към оперативния фонд на организацията на производители; или

б)

се изважда от разходите за замяната.

Независимо от първа алинея в стратегическите планове по ОСП на държавите членки не може да бъде предвидена само замяната на инвестиции с идентични активи.

11.   Държавите членки не предоставят подпомагане за инвестициите, посочени като интервенции в стратегическите им планове по ОСП, ако за тези интервенции се предоставя подпомагане съгласно член 58, параграф 1, първа алинея, букви з)—к) от посочения регламент.

Член 12

Интервенции, свързани с целите в областта на агроекологията и климата

1.   Когато държавите членки включват в своите стратегически планове по ОСП интервенции за постигане на цели в областта на агроекологията и климата в сектора на плодовете и зеленчуците, в сектора на пчеларството, в лозаро-винарския сектор, в сектора на хмела, в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини или в другите сектори, посочени в член 42, буква е) от Регламент (ЕС) 2021/2115, в тези планове се определя, че включените в тях интервенции имат една от следните цели:

а)

да се намали текущото използване на производствени суровини, емисиите на замърсители или отпадъци от процеса на производство;

б)

енергията от изкопаеми източници да се замени с енергия от възобновяеми източници;

в)

да бъдат ограничени рисковете за околната среда, свързани с използването на определени производствени суровини или с производството на някои остатъчни вещества, включително продукти за растителна защита, торове, оборски тор или други животински екскременти;

г)

да бъде намалено потреблението на вода;

д)

да се установи връзка с непроизводствените инвестиции, необходими за постигане на целите в областта на агроекологията и климата, и по-специално когато тези цели са свързани с опазването на местообитанията и биологичното разнообразие;

е)

да се постигне действително и измеримо намаляване на емисиите на парникови газове или устойчиво улавяне на въглерод;

ж)

да се повиши издръжливостта на производството спрямо рисковете, свързани с изменението на климата (например ерозията на почвата);

з)

да се постигне опазване, устойчиво използване и развитие на генетичните ресурси; или

и)

да се постигне опазване или подобряване на околната среда.

Държавите членки гарантират, че при подаване на заявлението за одобрение на предложената оперативна програма, интервенция или изменение на такава програма или интервенция бенефициерите представят доказателства за очаквания положителен принос за една или повече цели в областта на околната среда.

2.   Интервенциите, посочени в параграф 1, се извършват в обектите на бенефициера или, когато е приложимо, в обектите на членуващите в него производители или в обектите на дъщерните му предприятия, които отговарят на изискването за 90 %, посочено в член 31, параграф 7 от настоящия регламент. По отношение на сектора на пчеларството обаче държавите членки могат също така да предвидят в стратегическите си планове по ОСП извършването на такива интервенции извън обектите на бенефициера. Очакваната полза и допълнителното въздействие на интервенцията, свързана с цели в областта на агроекологията и климата, трябва да бъдат доказани предварително чрез спецификациите на проектите или други технически документи, които бенефициерите представят при подаване на заявлението за одобрение на операцията, оперативната програма или изменение на такава програма или операция и в които са посочени възможните резултати от извършването на интервенцията.

3.   При определяне на разходите, които да бъдат покрити, държавите членки вземат предвид направените допълнителни разходи и пропуснатите приходи в резултат на извършените интервенции, свързани с цели в областта на агроекологията и климата, както и зададените целеви стойности.

4.   Държавите членки вземат мерки бенефициерите, които извършват интервенции, свързани с цели в областта на агроекологията и климата, да разполагат с достъп до знанията и информацията, необходими за извършването на тези интервенции, и да се предоставя подходящо обучение за лицата, които имат нужда от него, както и достъп до експертен опит, с цел да се помогне на земеделските стопани, които поемат задължението да променят своите производствени системи.

5.   Държавите членки вземат мерки в оперативните програми да бъде предвидена клауза за преразглеждане за операциите, които се изпълняват в рамките на интервенции, свързани с цели в областта на агроекологията и климата в сектора на плодовете и зеленчуците, в сектора на хмела, в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини, както и в другите сектори, посочени в член 42, буква е) от Регламент (ЕС) 2021/2115, за да се гарантира тяхното коригиране в случай на изменение на съответните задължителни стандарти, изисквания или задължения.

Член 13

Индивидуално обучение

1.   Когато държавите членки включват в своите стратегически планове по ОСП интервенции в областта на индивидуалното обучение в сектора на плодовете и зеленчуците, в сектора на хмела, в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини или в другите сектори, посочени в член 42, буква е) от Регламент (ЕС) 2021/2115, в тези планове се определя, че включените в тях интервенции имат една от следните цели:

а)

обмен на най-добри практики, свързани с интервенциите за предотвратяване и справяне с кризи, които помагат на бенефициера да се възползва от опита, натрупан при извършването на такива интервенции;

б)

насърчаване на създаването на нови организации на производители, сливане на съществуващи такива или предоставяне на възможност на отделни производители да се присъединят към съществуваща организация на производители, както и консултиране на групи производители относно начините да бъдат признати като организация на производители съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013;

в)

създаване на възможности за работа в мрежа за доставчиците и получателите на индивидуално обучение, и по-специално на маркетингови канали като средство за предотвратяване и управление на кризи.

2.   Доставчикът на индивидуално обучение трябва да е организация на производители, асоциация на организации на производители, транснационална организация на производители, транснационална асоциация на организации на производители или група производители. Доставчикът на индивидуално обучение трябва да се ползва от подпомагането за интервенцията за индивидуално обучение.

3.   Получателят на индивидуално обучение трябва да е организация на производители, асоциация на организации на производители, транснационална организация на производители, транснационална асоциация на организации на производители или група производители, индивидуален производител, който членува или не в организация на производители, асоциация на такива организации или група производители.

4.   Всички допустими разходи, свързани с дейността по индивидуално обучение, се изплащат на доставчика на индивидуално обучение, който включва тази интервенция в своята оперативна програма.

5.   Интервенциите в областта на индивидуалното обучение не се възлагат на външни изпълнители.

Член 14

Популяризиране, комуникация и маркетинг

Когато държавите членки включват в своите стратегически планове по ОСП интервенции в областта на популяризирането, комуникацията и маркетинга в сектора на плодовете и зеленчуците, в лозаро-винарския сектор, в сектора на хмела, в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини или в другите сектори, посочени в член 42, буква е) от Регламент (ЕС) 2021/2115, в тези планове се определя, че включените в тях интервенции имат една от следните цели:

а)

повишаване на осведомеността относно качествата на селскостопанските продукти от Съюза и относно високите стандарти, приложими към методите за производство в Съюза;

б)

повишаване на конкурентоспособността и потреблението на селскостопански продукти от Съюза и на някои преработени продукти, произвеждани в Съюза, и популяризиране на такива продукти както в рамките на Съюза, така и извън него, за секторите, различни от лозаро-винарството;

в)

повишаване на осведомеността относно схемите за качество на Съюза както в рамките на Съюза, така и извън него;

г)

повишаване на пазарния дял на селскостопанските продукти от Съюза и на някои преработени продукти, произвеждани в Съюза, като се поставя специален акцент върху пазарите в трети държави, които имат най-висок потенциал за растеж;

д)

принос — когато е приложимо — за възстановяване на нормалните условия на пазара в Съюза в случай на сериозни пазарни смущения, загуба на потребителско доверие или други специфични проблеми;

е)

повишаване на осведомеността относно устойчивото производство;

ж)

повишаване на осведомеността на потребителите относно търговските наименования или марките на организации на производители, асоциации на организации на производители, транснационални организации на производители и транснационални асоциации на организации на производители в сектора на плодовете и зеленчуците;

з)

диверсифициране, отваряне и консолидиране на пазарите на вина от Съюза в трети държави и повишаване на осведомеността относно характерните качества на вината от Съюза на тези пазари. Информация за произхода и марката на вината може да бъде включена само когато тя допълва популяризирането, комуникацията и маркетинга на вина от Съюза в трети държави;

и)

информиране на потребителите за отговорната консумация на вино. Държавите членки вземат мерки върху рекламните материали за общо популяризиране и за популяризиране на схемите за качество да фигурират емблемата на Съюза и текстът „Финансирано от Европейския съюз“. Емблемата и текстът относно финансирането се изобразяват в съответствие с техническите характеристики, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията (10).

Член 15

Взаимоспомагателни фондове

1.   Когато държавите членки включват в своите стратегически планове по ОСП интервенции в областта на взаимоспомагателните фондове в сектора на плодовете и зеленчуците, в сектора на хмела, в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини или в другите сектори, посочени в член 42, буква е) от Регламент (ЕС) 2021/2115, те определят условията за изпълнение във връзка с административните разходи по учредяването, попълването и, когато е целесъобразно, повторното попълване на взаимоспомагателните фондове.

2.   Допустимите административни разходи по учредяването на взаимоспомагателни фондове в сектора на плодовете и зеленчуците, в сектора на хмела, в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини и в другите сектори, посочени в член 42, буква е) от Регламент (ЕС) 2021/2115, трябва да включват както финансовата помощ от Съюза, така и вноската на бенефициера. Размерът на допустимите разходи не може да надвишава 20 %, 16 % или 8 % от вноската на бенефициера в капитала на взаимоспомагателния фонд съответно през първата, втората и третата година от функционирането му.

3.   Бенефициер може да получи подпомагане за административните разходи по учредяването на взаимоспомагателни фондове в сектора на плодовете и зеленчуците, в сектора на хмела, в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини и в другите сектори, посочени в член 42, буква е) от Регламент (ЕС) 2021/2115, само еднократно и само в рамките на първите три години от функционирането на взаимоспомагателния фонд.

Когато бенефициер подаде заявление за подпомагане едва през втората или третата година от функционирането на взаимоспомагателния фонд, подпомагането е 16 % или 8 % от вноската на бенефициера в капитала на взаимоспомагателния фонд съответно през втората и третата година от функционирането му.

4.   Когато държавите членки включват в своите стратегически планове по ОСП интервенции в областта на взаимоспомагателните фондове в лозаро-винарския сектор, посочени в член 58, параграф 1, първа алинея, буква л) от Регламент (ЕС) 2021/2115, те ограничават подпомагането от Съюза до административните разходи по учредяването на взаимоспомагателни фондове в лозаро-винарския сектор до:

а)

20 % от вноската на производителите във взаимоспомагателния фонд през първата година;

б)

16 % от вноската на производителите във взаимоспомагателния фонд през втората година;

в)

8 % от вноската на производителите във взаимоспомагателния фонд през третата година.

Периодът на подпомагане не може да надвишава три години.

Член 16

Презасаждане на овощни градини, маслинови насаждения или лозя след задължително изкореняване

1.   Когато държавите членки включват в своите стратегически планове по ОСП интервенции в сектора на плодовете и зеленчуците, в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини, в лозаро-винарския сектор или в другите сектори, посочени в член 42, буква е) от Регламент (ЕС) 2021/2115, под формата на презасаждане на овощни градини, маслинови насаждения или лозя след задължително изкореняване по съображения, свързани със здравето на човека или растенията, или — в случая на овощните градини и маслиновите гори — с адаптирането към изменението на климата, те гарантират, че при извършването на тези интервенции бенефициерите спазват изискванията на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета (11).

2.   Разходите за презасаждане на овощни градини или маслинови гори не могат да надвишават 20 % от общите разходи по всяка оперативна програма или съответна интервенция.

Член 17

Събиране на реколтата на зелено и неприбиране на реколтата

1.   Когато държавите членки включват в своите стратегически планове по ОСП интервенции в сектора на плодовете и зеленчуците, в лозаро-винарския сектор, в сектора на хмела, в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини или в другите сектори, посочени в член 42, буква е) от Регламент (ЕС) 2021/2115, под формата на събиране на реколтата на зелено за тези сектори и неприбиране на реколтата за същите сектори, с изключение на лозаро-винарския, те вземат мерки интервенциите да допълват нормалните практики за отглеждане и да се различават от тях, както и да обхващат 100 % от очакваното производство на съответния продукт в даден парцел.

„Събиране на реколтата на зелено“ представлява прибиране на цялата реколта от неузрели, негодни за предлагане на пазара продукти от дадена площ, които не са били увредени преди събирането на реколтата на зелено. „Неприбиране на реколтата“ представлява прекратяване на текущия цикъл на производство от съответната площ, когато продуктът е добре развит, здрав, в добро състояние и с подходящо пазарно качество.

2.   Държавите членки вземат мерки интервенциите в областта на събирането на реколтата на зелено да се извършват по време на вегетационните сезони, преди продуктът да достигне етапа, в който е годен за предлагане на пазара, и да не засягат продуктите, при които вече е започнал нормалният процес на събиране на реколтата.

3.   В своите стратегически планове по ОСП държавите членки определят максимални срокове през производствения сезон за прилагането на интервенциите в областта на събирането на реколтата на зелено за всеки продукт, който е обект на такива интервенции, както и други условия за допустимост във връзка със събирането на реколтата на зелено и неприбирането на реколтата, включително сортове и категории продукти, когато е приложимо.

4.   Държавите членки изключват финансовата компенсация за интервенциите в областта на неприбирането на реколтата, извършени в случаите, в които от съответната площ е получена търговска продукция по време на нормалния цикъл на производство.

5.   Подпомагането за събиране на реколтата на зелено обхваща само продуктите, които физически се намират на полето и които действително се берат, докато са още зелени. За секторите, различни от лозаро-винарския, сумите на компенсацията за събиране на реколтата на зелено и неприбиране на реколтата, включващи както финансовата помощ от Съюза, така и вноската на организацията на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната организация на производители, транснационалната асоциация на организации на производители или групата производители, се определят от държавата членка като плащания на хектар, като равнището им трябва да съответства на не повече от 90 % от максималното равнище на подпомагането за изтегляне от пазара на продукти за предназначения, различни от безплатно разпространение, приложимо за същия продукт.

6.   Държавите членки вземат мерки бенефициерът да уведоми предварително компетентните органи на съответната държава членка писмено или по електронен път за намерението си да събере реколтата на зелено или да не я събира.

7.   В своите стратегически планове по ОСП държавите членки определят:

а)

подробни разпоредби за извършването на посочените интервенции, включително тяхното съдържание и крайните им срокове, за равнището на компенсацията, която трябва да бъде изплатена, и за прилагането на интервенциите, както и списък с продуктите, отговарящи на изискванията за подпомагане по отношение на тези интервенции;

б)

разпоредби, които да гарантират, че извършването на интервенциите няма да окаже отрицателно въздействие върху околната среда, нито отрицателни фитосанитарни последици;

в)

забрана за предоставянето на подпомагане в сектора на плодовете и зеленчуците в случаите, в които се извършва събиране на реколтата на зелено, ако вече е приключила значителна част от нормалния процес на събиране на реколтата, и, в случай на неприбиране на реколтата, ако вече е получена значителна част от търговската продукция.

8.   Държавите членки гарантират, че:

а)

съответната площ е добре поддържана, че до момента не е извършено събиране на реколтата, че продуктът е добре развит, не е повреден и като цяло e здрав, в добро състояние и с подходящо пазарно качество;

б)

събраните продукти не са денатурирани;

в)

няма отрицателно въздействие върху околната среда, нито отрицателни фитосанитарни последици в резултат на интервенцията, за която отговаря организацията на производители;

г)

при изчисляването на ограниченията на добива, посочени в техническите спецификации на вината със защитено наименование за произход или защитено географско указание, не се взема предвид площта на никой лозов парцел, в който е извършено събиране на реколтата на зелено;

д)

чрез дерогация от параграфи 2 и 4, в сектора на плодовете и зеленчуците, в който периодът на бране на плодове и зеленчуци е по-дълъг от един месец, събирането на реколтата на зелено може да се извърши, след като вече е започнал нормалният процес на събиране на реколтата, а неприбирането на реколтата може да се извърши дори ако от съответната площ е била получена търговска продукция по време на нормалния цикъл на производство. В такива случаи финансовата компенсация покрива само продукцията, която би била събрана през шестте седмици след операциите по събиране на реколтата на зелено и неприбиране на реколтата и която не се предлага на пазара в резултат на тези операции. Съответните плодови и зеленчукови растения не се използват за получаване на допълнителна продукция през същия вегетационен сезон;

е)

с изключение на случая, посочен в буква д), интервенциите в областта на събирането на реколтата на зелено и неприбирането на реколтата в сектора на плодовете и зеленчуците не могат да се прилагат едновременно за един и същи продукт и за една и съща площ през дадена година.

Член 18

Застраховане на реколтата и на продукцията

Когато държавите членки включват в своите стратегически планове по ОСП застраховане на реколтата и на продукцията като интервенция в сектора на плодовете и зеленчуците, в сектора на хмела, в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини или в другите сектори, посочени в член 42, буква е) от Регламент (ЕС) 2021/2115, те могат да предоставят допълнително национално финансиране, с което да бъдат подпомогнати действията по застраховане на реколтата и на продукцията, получаващи финансиране от оперативния фонд. Общото публично подпомагане не може да надвишава 80 % от разходите за застрахователните премии, заплащани от производителите за застраховане срещу загуби.

Действията по застраховане на реколтата и на продукцията не могат да покриват застрахователни плащания, които обезщетяват производителите за повече от 100 % от понесените загуби на приходи, като се вземат предвид всички компенсации, които производителите получават от други схеми за подпомагане или застрахователни схеми, свързани със застрахователния риск.

Член 19

Изтегляне от пазара на продукти за предназначения, различни от безплатно разпространение

Когато държавите членки включват в своите стратегически планове по ОСП интервенции под формата на изтегляне от пазара на продукти за предназначения, различни от безплатно разпространение, те гарантират окончателното изтегляне от пазара на определен продукт по начин, който не позволява той да бъде върнат на пазара за хранителни цели.

Държавите членки могат да предвидят в своите стратегически планове по ОСП интервенции под формата на изтегляне от пазара на продукти за предназначения, различни от безплатно разпространение, в сектора на плодовете и зеленчуците, както и в другите сектори, посочени съответно в член 42, буква е) от Регламент (ЕС) 2021/2115, и само по отношение на бързоразвалящи се продукти, които не могат да бъдат трайно съхранявани в обичайното им търговско състояние без охлаждане.

В своите стратегически планове по ОСП държавите членки не могат да планират интервенции под формата на изтегляне от пазара на продукти за предназначения, различни от безплатно разпространение, по отношение на продукти от животински произход и продукти от сектора на захарта, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Член 20

Колективно складиране

1.   Когато държавите членки включват в своите стратегически планове по ОСП интервенции в областта на колективното складиране съгласно член 47, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 2021/2115, те предвиждат временно изтегляне на продукта от пазара в периоди на определен пазарен натиск и приемат правила, гарантиращи складирането на продукта под отговорността на бенефициера при условия, които запазват неговата нормална търговска стойност, и при спазване на приложимите санитарни правила. За продуктите, които в прясно състояние имат кратък срок на годност, държавите членки предвиждат съхраняване в замразен или преработен вид. Продуктите, за които се изисква определен период на зреене в рамките на нормалния процес на тяхното производство, или чиято стойност се увеличава вследствие на зреенето, са допустими за колективно складиране само след пълното приключване на процеса на зреене.

2.   По отношение на всеки продукт, за който е предвидена такава интервенция в стратегически план по ОСП на държавите членки, те определят минимален срок на съхранение и максимален размер на компенсацията за единица продукт и за ден складиране, както и съответните условия на складиране. Максималната сума, която може да бъде финансирана от оперативния фонд, не може да надвишава сбора от разходите за физическото складиране в замразен или преработен вид, когато това е приложимо, и финансовите разходи, произтичащи от блокирането на стойността на продукта съгласно текущите пазарни цени. Тази максимална сума не включва евентуалните разходи за замразяване или преработка, нито възможното обезценяване на продукта. Държавите членки определят също така процедури за контрол, включително проверки на място, с които да се гарантира, че продуктите не се заменят, както и че се спазват условията на складиране и срокът на складиране.

Раздел 2

Форми на подпомагане и видове разходи

Член 21

Форми на подпомагане

1.   В секторите, посочени в член 42 от Регламент (ЕС) 2021/2115, държавите членки предвиждат подпомагането да се изплаща въз основа на направените от бенефициерите действителни разходи, които са подкрепени с документи (например фактури), представени от бенефициерите за извършването на интервенция, посочена в техния стратегически план по ОСП.

Държавите членки могат обаче да предвидят подпомагането да се изплаща въз основа на стандартни единни ставки, таблици на единичните разходи или еднократни суми. При определянето на единните ставки, таблиците и еднократните суми държавите членки вземат предвид регионалните или местните особености и извършват изчислението въз основа на документални данни, доказващи, че то отразява пазарната цена на операциите или действията, обхванати от съответната интервенция.

2.   В сектора на плодовете и зеленчуците държавите членки се съобразяват с максималните размери на разходите и с разходите за сортиране и опаковане, определени съответно в приложения V и VII, които могат да бъдат изплатени във връзка със съответните интервенции, посочени в стратегическите им планове по ОСП.

3.   Когато държавите членки предвиждат в своите стратегически планове по ОСП подпомагането да се изплаща под формата на стандартни единни ставки, таблици на единичните разходи или еднократни суми, те се преразглеждат периодично с оглед на евентуална индексация или икономическа промяна.

4.   Когато държавите членки използват коректния, справедлив и проверим метод на изчисление, посочен в член 44, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2021/2115, те съхраняват всички документални данни, свързани с установяването на стандартни единни ставки, таблици на единичните разходи или еднократни суми и с тяхното преразглеждане, както е посочено в параграф 3 от настоящия член.

5.   Когато държавите членки включват в своите стратегически планове по ОСП интервенции в лозаро-винарския сектор, свързани с преструктурирането и конверсията на лозя и с инвестиции в материални и нематериални активи, се прилагат следните правила:

а)

ако държавите членки решат да изчислят размера на подпомагането въз основа на стандартни таблици на единичните разходи, основани на мерна единица за лице, размерът трябва да съответства на действителното лице, измерена в съответствие с член 42 от настоящия регламент;

б)

ако държавите членки решат да изчислят размера на подпомагането въз основа на стандартни таблици на единичните разходи, основани на други мерни единици, или въз основа на действителните разходи, произтичащи от разходооправдателните документи, които трябва да бъдат представени от бенефициерите, те определят правила относно подходящите методи за контрол с цел да бъде установена действителната степен на изпълнение на операцията.

6.   Настоящият член не се прилага по отношение на финансовата помощ от Съюза за дестилация на вторични продукти от производството на вино, която е извършена в съответствие с ограниченията, определени в част II, раздел Г от приложение VIII към Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Член 22

Видове разходи

1.   Видовете разходи, обхванати от видовете интервенции, посочени в дял III, глава III от Регламент (ЕС) 2021/2115, не могат да компенсират данъка върху добавената стойност на допустимите разходи, направени от бенефициера, освен когато не подлежат на възстановяване съгласно националното законодателство за ДДС.

2.   Видовете разходи, посочени в параграф 1, не могат да обхващат видовете разходи, които са включени в списъка в приложение II.

3.   Видовете разходи, които са включени в списъка в приложение III, се считат от държавите членки за допустими при определянето на съответните интервенции и могат да бъдат обхванати от оперативните програми или както е определено от държавите членки в съответните интервенции. В своите стратегически планове по ОСП държавите членки могат да определят като допустими други видове разходи, стига те да не са включени в списъка в приложение II.

4.   В своите стратегически планове по ОСП държавите членки определят условията, при които разходите, свързани с посочените в членове 11 и 12 интервенции, могат да се считат за допринасящи за постигането на целите за 15 % и 2 % от разходите по оперативните програми, посочени в член 50, параграф 7, съответно букви а) и в) от Регламент (ЕС) 2021/2115, и за 5 % от разходите в рамките на интервенциите, посочени в член 60, параграф 4 от същия регламент. С тези условия трябва да се гарантира, че посочените интервенции са действително насочени към постигането на съответните цели, определени в членове 46 и 57 от посочения регламент, съответно за сектора на плодовете и зеленчуците и за лозаро-винарския сектор.

Член 23

Административни разходи и разходи за персонал

1.   Разходите за персонал, направени от бенефициера, дъщерните предприятия по смисъла на член 31, параграф 7 или — при одобрение от държавата членка — от кооперация, която членува в организация на производители, се считат за допустими за подпомагане, ако са свързани с подготовката, извършването или проследяването на конкретна подпомагана интервенция.

Тези разходи за персонал включват, inter alia, разходи за персонал, нает от бенефициера, и разходи, съответстващи на дела от работното време, използван за извършването на интервенция от неговия постоянен персонал.

Държавите членки вземат мерки бенефициерите да представят разходооправдателни документи, съдържащи подробни данни за действително извършената работа във връзка с конкретната интервенция, и размерът на съответните разходи за персонал да може да бъде подложен на независима оценка и проверка. Размерът на разходите за персонал, свързани с дадена интервенция, не може да надвишава разходите, които обикновено се приемат на въпросния пазар за същия вид услуга.

За да бъдат определени разходите за персонал, свързани с извършването на дадена интервенция от постоянния персонал на бенефициера, приложимата почасова ставка може да бъде изчислена, като съдържащите се в най-актуалната документация годишни брутни разходи за заетост на конкретните служители, работили по извършването на операцията, се разделят на 1 720 часа, или пропорционално, ако служителите са били заети на непълно работно време.

По отношение на интервенциите „популяризиране, комуникация и маркетинг“ и „действия за комуникация“, посочени в член 47, параграф 1, буква е) и параграф 2, буква л) от Регламент (ЕС) 2021/2115, и на действията на междубраншови организации и дейностите за популяризиране и комуникация, извършвани в трети държави в съответствие с член 58, параграф 1, първа алинея, букви и), й) и к) от посочения регламент, административните разходи и разходите за персонал, направени пряко от бенефициерите, не могат да надвишават 50 % от общите разходи за интервенцията.

2.   Административните разходи, направени от бенефициера, дъщерните предприятия по смисъла на член 31, параграф 7 или — при одобрение от държавата членка — от кооперация, която членува в организация на производители, се считат за допустими за подпомагане, ако са свързани с подготовката, извършването или проследяването на конкретна подпомагана интервенция.

Административните разходи се считат за допустими, ако не надвишават 4 % от общите допустими разходи за извършената интервенция.

Разходите за външни одити се считат за допустими за подпомагане, когато тези одити се извършват от независим и квалифициран външен орган.

3.   В своите стратегически планове по ОСП за сектора на плодовете и зеленчуците, сектора на хмела, сектора на маслиновото масло и трапезните маслини или за другите сектори, посочени в член 42, буква е) от Регламент (ЕС) 2021/2115, държавите членки могат да предвидят стандартна единна ставка за разходите за персонал и административните разходи, свързани с управлението на оперативния фонд или с подготовката, изпълнението и проследяването на оперативната програма, чийто размер не надхвърля 2 % от одобрения оперативен фонд и които включват както финансовата помощ от Съюза, така и вноската на организацията на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната организация на производители, транснационалната асоциация на организации на производители или групата производители.

ГЛАВА II

Специални правила, приложими за сектора на плодовете и зеленчуците, сектора на маслиновото масло и трапезните маслини и другите сектори, посочени в член 42, буква е) от Регламент (ЕС) 2021/2115

Раздел 1

Обхванати продукти и транспортни разходи

Член 24

Обхванати продукти

Видът интервенция обхваща само продуктите, за които е призната организацията на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната организация на производители, транснационалната асоциация на организации на производители или групата производители, при условие че стойността на продуктите, обхванати от оперативната програма, е над 50 % от стойността на всички продукти, които се предлагат на пазара от тази организация в сектора, обхванат от същата оперативна програма. Наред с това съответните продукти трябва да са произведени от членове на организацията на производители или от производители, членуващи в друга организация на производители или асоциация на организации на производители.

Член 25

Транспортни разходи и изискване за сортиране и опаковане на продуктите за безплатно разпространение

1.   Когато държавите членки включват в своите стратегически планове по ОСП интервенции под формата на изтегляне от пазара за безплатно разпространение или други предназначения в съответствие с член 47, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) 2021/2115, те определят разходите за транспорт за безплатното разпространение на всички продукти, изтеглени от пазара по оперативните програми, като за целта използват таблица на разходите за единица продукт, определени в зависимост от разстоянието между мястото на изтегляне и мястото на доставка за безплатно разпространение. Могат да бъдат възстановени само транспортни разходи за разстояние до 750 km.

2.   Транспортните разходи се изплащат на страната, която действително поема финансовия разход за въпросната транспортна операция. Плащанията зависят от представянето на разходооправдателни документи, с които по-специално се удостоверява следното:

а)

наименованията на организацията на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната организация на производители, транснационалната асоциация на организации на производители или групата производители;

б)

количествата на съответните продукти;

в)

приемане от страна на получателите в съответствие с член 52, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) 2021/2115 и използваните транспортни средства;

г)

разстоянието между мястото на изтегляне и мястото на доставка.

3.   Сортирането и опаковането на продукти, изтеглени от пазара за безплатно разпространение по оперативни програми, трябва да отговаря на следните условия:

а)

върху опаковките на продуктите, предназначени за безплатно разпространение, да фигурират емблемата на Съюза, посочена в член 15, параграф 2, и един или повече от надписите, посочени в приложение IV; плащанията да зависят от представянето на разходооправдателни документи, с които по-специално се удостоверява следното:

i)

наименованията на организацията на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната организация на производители или транснационалната асоциация на организации на производители;

ii)

количествата на съответните продукти;

б)

приемането от страна на получателя в съответствие с член 52, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) 2021/2115, като се посочва конкретното представяне на продуктите.

Раздел 2

Максимално равнище на финансовата помощ от Съюза за изтегляне на продукти от пазара

Член 26

Подпомагане

1.   За посочения в член 47, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) 2021/2115 вид интервенция „изтегляне от пазара за безвъзмездно разпределяне или други дестинации“ [изтегляне от пазара за безплатно разпространение или други предназначения] по отношение на продуктите, които са включени в списъка в приложение V, сборът от транспортните разходи и посочените в член 33 от настоящия регламент разходи за сортиране и опаковане на изтеглените за безплатно разпространение продукти, прибавен към сумата на подпомагането за изтегляне от пазара, не може да надвишава средната пазарна цена „франко организацията на производители“ за съответния продукт през предходните три години, включително — когато е приложимо — след преработка.

2.   По отношение на посочения в член 47, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) 2021/2115 вид интервенция „изтегляне от пазара за безвъзмездно разпределяне или други дестинации“ [изтегляне от пазара за безплатно разпространение или други предназначения], приложим за продукти, различни от включените в списъка в приложение V към настоящия регламент, държавите членки определят максимални размери на подпомагането, включващо финансовата помощ от Съюза, националната вноска (когато е приложимо) и вноската на организацията на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната организация на производители, транснационалната асоциация на организации на производители или групата производители, на равнище, ненадвишаващо 5 % от средните цени „франко организацията на производители“ за предходните пет години за предназначения, различни от безплатно разпространение.

3.   Когато организацията на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната организация на производители, транснационалната асоциация на организации на производители или групата производители е получила компенсация от трети страни за изтеглени от пазара продукти, посоченото в първа алинея подпомагане се намалява със сума, равна на получената компенсация. За да бъдат допустими за подпомагане, съответните продукти не бива отново да навлизат на търговския пазар.

4.   Делът на който и да е продукт на дадена организация на производители, асоциация на организации на производители, транснационална организация на производители, транснационална асоциация на организации на производители или група производители, който е изтеглен през дадена година от пазара за предназначения, различни от безплатно разпространение, се определя по следния начин:

а)

той не може да надвишава 10 % от средния обем на продукцията, която през предходните три години е била предлагана на пазара от съответната организация на производители, асоциация на организации на производители, транснационална организация на производители, транснационална асоциация на организации на производители или група производители; и

б)

по отношение на плодовете и зеленчуците сборът на процентите в продължение на три последователни години не може да надвишава 15, когато се добавят делът за текущата година, изчислен съгласно буква а), и дяловете на изтеглянията от пазара през двете предходни години, изчислени въз основа на съответния обем на продукцията, предлагана на пазара от организацията на производители през тези две предходни години.

Ако липсва информация за обема на предлаганата на пазара продукция през една или всички предходни години, се използва обемът на предлаганата на пазара продукция, за която е била призната организацията на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната организация на производители, транснационалната асоциация на организации на производители или групата производители.

Независимо от това при определянето на дела на изтеглените от пазара продукти не се вземат предвид количествата на изтеглените от пазара продукти за безплатно разпространение, които са реализирани по един от начините, посочени в член 52, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2021/2115, нито други одобрени от държавите членки еквивалентни предназначения, посочени в член 27, параграф 2 от настоящия регламент.

5.   По отношение на продуктите от списъка в приложение V подпомагането за изтегляне на продукти от пазара, включващо както финансовата помощ от Съюза, така и вноската на организацията на производители, не може да надвишава размера, определен в същото приложение.

В случай на изтегляне от пазара на плодове и зеленчуци, които се реализират чрез безплатно разпространение сред благотворителните организации, фондациите и институциите, посочени в член 52, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2021/2115, финансовата помощ от Съюза покрива само плащанията за реализираните продукти, посочени в параграфи 1 или 2 от настоящия член, като разходите за сортиране и опаковане трябва да се равняват на определените в член 33 от настоящия регламент.

Член 27

Предназначение на изтеглените от пазара продукти

1.   Когато държавите членки включват в стратегическите си планове по ОСП интервенции под формата на изтегляне от пазара за безплатно разпространение или други предназначения в сектора на плодовете и зеленчуците, в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини и в другите сектори, посочени в член 42, буква е) от Регламент (ЕС) 2021/2115, те определят допустимите предназначения за изтеглените от пазара продукти и гарантират, че изтеглянето или предназначението не оказват отрицателно въздействие върху околната среда, нито отрицателни фитосанитарни последици.

2.   По искане на благотворителните организации, фондациите или институциите, посочени в член 52, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) 2021/2115, държавите членки могат да им разрешат да поискат принос от крайните получатели на изтеглените от пазара продукти.

Когато съответните благотворителни организации, фондации или институции, посочени в член 52, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) 2021/2115, получат такова разрешение, те водят финансова отчетност за въпросната операция.

Държавите членки могат да разрешат плащане в натура от страна на бенефициерите на безплатното разпространение за преработвателите на продуктите, когато това плащане компенсира само разходите за преработка и когато държавата членка, в която се извършва плащането, е приела правила, гарантиращи, че преработените продукти са предназначени за консумация от крайните получатели, посочени във втора алинея.

Държавите членки предприемат всички необходими стъпки за улесняване на контактите и сътрудничеството между организациите на производители и благотворителните организации, фондациите или институциите, посочени в член 52, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) 2021/2115.

3.   Изтеглените продукти могат да бъдат предоставяни на промишления сектор за преработка в нехранителни продукти. Държавите членки приемат подробни разпоредби, за да се гарантира, че няма да се получи нарушаване на конкуренцията за засегнатите отрасли в рамките на Съюза или за внасяните продукти и че изтеглените продукти няма да се появят повторно на търговския пазар. Алкохолът, получен в резултат на дестилация, трябва да се използва единствено за промишлени или енергийни цели.

Член 28

Условия за получателите на изтеглени от пазара продукти

1.   Получателите на изтеглени от пазара продукти за безплатно разпространение в секторите, посочени в член 42, букви а), д) и е) от Регламент (ЕС) 2021/2115, се задължават:

а)

да спазват правилата относно пазарните стандарти, определени в Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)

да водят отделно материална отчетност за съответните операции по изтегляне;

в)

да приемат извършването на проверки, предвидени в правото на Съюза и в националното право;

г)

да представят документи за крайното предназначение на всеки един от съответните продукти под формата на приемо-предавателен протокол или еквивалентен документ, който удостоверява, че изтеглените продукти са били приети от трета страна с цел безплатно разпространение.

Държавите членки могат да решат получателите да не са длъжни да водят отчетност съгласно първа алинея, буква б), ако получават количества под определен максимален размер, установен от тях въз основа на документиран анализ на риска.

2.   Получателите на изтеглени от пазара продукти за предназначения, различни от безплатно разпространение, се задължават:

а)

да спазват правилата относно пазарните стандарти, определени в Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)

да водят отделно материална отчетност и финансова отчетност за съответните операции, ако държавата членка счита това за необходимо, въпреки факта, че продуктът е бил денатуриран преди доставката;

в)

да приемат извършването на проверки, предвидени в правото на Съюза и в националното право;

г)

да не искат допълнителна помощ за алкохола, произведен от въпросните продукти, ако изтеглените от пазара продукти са предназначени за дестилация.

Член 29

Пазарни стандарти за изтеглени от пазара продукти

1.   Продукт, изтеглен от пазара за предназначения, различни от безплатно разпространение, в секторите, посочени в член 42, букви а), д) и е) от Регламент (ЕС) 2021/2115, трябва да отговаря на съответните стандарти и правила за предлагането на пазара на този продукт в съответствие с Регламент (ЕС) № 1308/2013, с изключение на правилата относно представянето и маркирането на продуктите.

Когато плодовете и зеленчуците се изтеглят в насипно състояние, се спазват минималните изисквания за клас II, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията (12).

Независимо от това миниатюрните продукти от сектора на плодовете и зеленчуците, така както са определени в съответния стандарт, трябва да съответстват на приложимия пазарен стандарт, включително на разпоредбите, отнасящи се до представянето и маркировката на продуктите.

2.   Ако за даден плод или зеленчук не е предвиден конкретен пазарен стандарт, трябва да бъдат спазени минималните изисквания, посочени в приложение VI. Държавите членки могат да определят допълнителни правила, допълващи тези минимални изисквания.

Раздел 3

Принцип за изчисляване на финансовата помощ от Съюза

Член 30

Стойност на предлаганата на пазара продукция за новопризнати организации или групи

Когато през трите години след признаването на дадена организация на производители, асоциация на организации на производители, транснационална организация на производители, транснационална асоциация на организации на производители или група производители в секторите, посочени в член 42, букви а), д) и е) от Регламент (ЕС) 2021/2115, не са налични данни за минали периоди за предлаганата на пазара тяхна продукция за трите предходни години, държавите членки приемат стойността на предлаганата на пазара продукция или продукцията с подходящо за продажба качество в продължение на 12 последователни месеца, за която е съобщила организацията на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната организация на производители, транснационалната асоциация на организации на производители или групата производители и за която съответната организация или група производители може да докаже по задоволителен за държавата членка начин, че разполага с действителен капацитет да предлага продукцията на пазара от името на членуващите в тях производители.

Ако обаче организацията на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната организация на производители, транснационалната асоциация на организации на производители или групата производители са съобщили стойността на предлаганата на пазара продукция за целите на своето признаване, държавата членка приема само тази стойност.

Член 31

Принцип за изчисляване на стойността на предлаганата на пазара продукция

1.   Стойността на предлаганата на пазара продукция за дадена организация на производители, транснационална организация на производители или група производители в секторите, посочени в член 42, букви а), д) и е) от Регламент (ЕС) 2021/2115, се изчислява въз основа на продукцията на организацията на производители, транснационалната организация на производители или самата група производители и членуващите в тях производители, която е била предлаганата на пазара от тази организация или група, и включва само производството на продуктите, за които е призната организацията на производители, транснационалната организация на производители или групата производители. Стойността на предлаганата на пазара продукция може да включва продукти, за които не се изисква спазване на пазарните стандарти, когато тези стандарти не се прилагат.

Стойността на предлаганата на пазара продукция за дадена асоциация на организации на производители или транснационална асоциация на организации на производители се изчислява въз основа на продукцията, предлагана на пазара от самата асоциация на организациите на производители или транснационална асоциация на организации на производители, както и от членуващите в нея организации на производители, и включва само продукцията от продуктите, за които е призната асоциацията на организации на производители или транснационалната асоциация на организации на производители. Когато обаче са одобрени оперативни програми за дадена асоциация на организации на производители или транснационална асоциация на организации на производители и отделно за членуващите в нея организации на производители, стойността на предлаганата на пазара продукция, отчетена за оперативните програми на членовете, не се взема предвид при изчисляването на стойността на предлаганата на пазара продукция на асоциацията.

Също така по отношение на секторите, посочени в член 42, букви д) и е) от Регламент (ЕС) 2021/2115, стойността на предлаганата на пазара продукция може да включва и стойността на продукцията, която е обхваната от договори, сключени от организацията на производители, транснационалната организация на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната асоциация на организации на производители или групата производители от името на нейните членове.

2.   Стойността на предлаганата на пазара продукция се изчислява на етап пресни продукти или на първия етап на преработка, на който продуктът обикновено се предлага на пазара, в насипно състояние, когато продуктите могат да се предлагат на пазара в такова състояние, и не включва разходите за по-нататъшна преработка или допълнително сортиране и опаковане, нито стойността на крайните преработени продукти. В своите стратегически планове по ОСП държавите членки посочват начина, по който се изчислява стойността на предлаганата на пазара продукция за всеки сектор.

Стойността на предлаганата на пазара продукция от предназначени за преработка плодове и зеленчуци, които са превърнати в един от продуктите от преработени плодове и зеленчуци, включени в списъка в част Х от приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013, или всеки друг преработен продукт, посочен в настоящия параграф, от организация на производители, асоциация на организации на производители или членуващи в тях производители, или от дъщерни предприятия, които спазват изискването по параграф 7 от настоящия член, от тях самите или чрез външни изпълнители, се изчислява като единна ставка в проценти, прилагана към фактурираната стойност на посочените преработени продукти. Единната ставка е, както следва:

а)

53 % за плодови сокове;

б)

73 % за концентрирани сокове;

в)

77 % за доматен концентрат;

г)

62 % за замразени плодове и зеленчуци;

д)

48 % за консервирани плодове и зеленчуци;

е)

70 % за консервирани гъби от вида Agaricus bisporus и други култивирани гъби, консервирани в саламура;

ж)

81 % за плодове, временно консервирани в саламура;

з)

81 % за сушени плодове;

и)

27 % за преработени плодове и зеленчуци, различни от посочените в букви а)—з);

й)

12 % за преработени ароматни треви;

к)

41 % за червен пипер.

3.   Държавите членки могат да позволят на бенефициера да включи стойността на вторичните продукти в стойността на предлаганата на пазара продукция.

4.   Стойността на предлаганата на пазара продукция трябва да включва стойността на изтеглените от пазара продукти за безплатно разпространение. Стойността на изтеглените от пазара продукти за безплатно разпространение се изчислява въз основа на средната цена на тези продукти, предлагани на пазара от организацията на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната организация на производители, транснационалната асоциация на организации на производители или групата производители през съответния период.

5.   В стойността на предлаганата на пазара продукция се отчита само продукцията на организацията на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната организация на производители, транснационалната асоциация на организации на производители, групата производители или членуващите в тях производители, която продукция се предлага на пазара от тази организация на производители, асоциация на организации на производители, транснационална организация на производители, транснационална асоциация на организации на производители или група производители.

Продукцията на производителите, членуващи в организацията на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната организация на производители, транснационалната асоциация на организации на производители или групата производители, която продукция се предлага на пазара от друга организация на производители, асоциация на организации на производители, транснационална организация на производители, транснационална асоциация на организации на производители или група производители, определена от тяхната собствена организация, се отчита в стойността на предлаганата на пазара продукция на организацията, асоциацията или групата, която е предложила продукцията на пазара. Двойното отчитане се забранява.

6.   С изключение на случаите, в които се прилага параграф 7, предлаганата на пазара продукция на организацията на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната организация на производители, транснационалната асоциация на организации на производители или групата производители се фактурира на етапа „франко организацията на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната организация на производители, транснационалната асоциация на организации на производители или група производители“, готова за предлагане на пазара, с изключение на:

а)

ДДС;

б)

разходи за вътрешния транспорт в организацията на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната организация на производители, транснационалната асоциация на организации на производители или групата производители.

7.   Независимо от това стойността на предлаганата на пазара продукция може също да се изчислява „франко дъщерно предприятие“ въз основа на посочения в параграф 6 принцип, при условие че поне 90 % от дяловете или капитала на дъщерното предприятие са собственост на:

а)

една организация на производители или асоциация на организации на производители, транснационална организация на производители, транснационална асоциация на организации на производители или група производители; или

б)

при одобрение от страна на държавата членка — производители, членуващи в организацията на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната организация на производители, транснационалната асоциация на организации на производители или групата производители, ако това допринася за постигане на целите, посочени в член 152, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

8.   При възлагане на дейности на външни изпълнители стойността на предлаганата на пазара продукция се изчислява на етапа „франко организация на производители, асоциация на организации на производители, транснационална организация на производители, транснационална асоциация на организации на производители или група производители“ и включва добавената икономическа стойност на дейността, възложена от организацията на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната организация на производители, транснационалната асоциация на организации на производители или групата производители на нейните членове, трети страни или на друго дъщерно предприятие, различно от посоченото в параграф 7.

9.   При намаляване на продукцията поради природно бедствие, климатично явление, болести по растенията или животните или нашествия на вредители всяко застрахователно обезщетение, получено във връзка с посочените в член 18 действия по застраховане на реколтата или с еквивалентни действия, предприемани от организацията на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната организация на производители, транснационалната асоциация на организации на производители или групата производители или от членуващите в тях производители, може да се включи в стойността на предлаганата на пазара продукция за 12-месечния референтен период, през който това обезщетение действително се изплаща.

Член 32

Референтен период и таван на финансовата помощ от Съюза

1.   За всяка организация на производители, асоциация на организации на производители, транснационална организация на производители, транснационална асоциация на организации на производители или група производители държавите членки определят 12-месечен референтен период, започващ не по-рано от 1 януари на третата година преди годината, за която се подава заявление за помощта, и завършващ не по-късно от 31 декември на годината преди годината, за която се подава заявление за помощта.

12-месечният референтен период е отчетният период на съответната организация на производители, асоциация на организации на производители, транснационална организация на производители, транснационална асоциация на организации на производители или група производители.

Методологията за определяне на референтния период не се изменя в рамките на една програма, освен в надлежно обосновани случаи.

2.   Държавите членки решават дали таванът на финансовата помощ от Съюза за оперативния фонд да се изчислява всяка година по един от следните начини:

а)

въз основа на стойността на предлаганата на пазара през референтния период продукция на производителите, които са членове на организацията на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната организация на производители, транснационалната асоциация на организации на производители или групата производители към 1 януари на годината, за която е поискана помощта; или

б)

въз основа на действителната стойност на предлаганата на пазара през съответния референтен период продукция на съответната организация на производители, асоциация на организации на производители, транснационална организация на производители, транснационална асоциация на организации на производители или група производители. В такъв случай правилото се прилага по отношение на всички бенефициери в съответната държава членка, които не са транснационални.

3.   Когато при даден продукт е отчетено намаление от най-малко 35 % на стойността на предлаганата на пазара продукция за дадена година спрямо средната стойност през трите предходни 12-месечни референтни периода, се прилагат следните положения:

а)

ако намалението се дължи на причини извън отговорността и контрола на организацията на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната организация на производители, транснационалната асоциация на организации на производители или групата производители, се счита, че стойността на предлаганата на пазара продукция от този продукт представлява 65 % от средната стойност през трите предходни 12-месечни референтни периода;

б)

ако намалението се дължи на природни бедствия, климатични явления, болести по растенията или животните или нашествия на вредители извън отговорността и контрола на организацията на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната организация на производители, транснационалната асоциация на организации на производители или групата производители, се счита, че стойността на предлаганата на пазара продукция от съответния продукт представлява 85 % от средната стойност през трите предходни 12-месечни референтни периода.

И в двата случая организацията на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната организация на производители, транснационалната асоциация на организации на производители или групата производители трябва да докажат пред компетентния орган на съответната държава членка, че посочените причини са били извън тяхната отговорност и контрол.

Когато организацията на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната организация на производители, транснационалната асоциация на организации на производители или групата производители докаже пред съответната държава членка, че посочените причини са били извън тяхната отговорност и контрол и че са предприели необходимите превантивни мерки, се счита, че стойността на предлаганата на пазара продукция от съответния продукт представлява 100 % от средната стойност през трите предходни 12-месечни референтни периода.

ГЛАВА III

Сектор на плодовете и зеленчуците

Член 33

Разходи за сортиране и опаковане за безплатно разпространение

Плащанията на разходите на организацията на производители, асоциацията на организации на производители, транснационалната организация на производители, транснационалната асоциация на организации на производители, които са свързани с разходите за сортиране и опаковане на изтеглените от пазара плодове и зеленчуци за безплатно разпространение по оперативни програми, са посочени в приложение VII.

Член 34

Изчисляване на степента на организираност на производителите за целите на националната финансова помощ

1.   При определяне на равнището на националната финансова помощ в сектора на плодовете и зеленчуците в съответствие с член 53 от Регламент (ЕС) 2021/2115 степента на организираност в даден регион на дадена държава членка се изчислява въз основа на стойността на плодовете и зеленчуците, произведени в съответния регион и предлагани на пазара от организациите, и включва само продуктите, за които са признати тези организации. Член 31 от настоящия регламент се прилага mutatis mutandis.

2.   За целите на настоящия член се разглеждат само плодовете и зеленчуците, които са произведени в регионите, посочени в параграф 3.

3.   Държавите членки определят регионите като обособени части от своята национална територия съгласно обективни и недискриминационни критерии, като например техните агрономични и икономически характеристики, техния регионален селскостопански или свързан с овощарството и зеленчукопроизводството потенциал, или тяхната институционална или административна структура, за които се разполага с данни, позволяващи да се изчисли степента на организираност, посочена в параграф 1.

Списъкът на регионите, изготвен от дадена държава членка, не може да се променя в продължение на поне пет години, освен ако се налага промяна по основателни причини, по-специално по причини, които не са свързани с изчисляването на степента на организираност на производителите в съответния регион или региони.

4.   Не по-късно от 31 януари всяка година държавите членки представят на Комисията списъка с регионите, отговарящи на критериите по член 53, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115, и размера на националната финансова помощ, предоставяна на организациите на производители в тези региони.

Държавите членки уведомяват Комисията за всяко изменение на списъка на регионите.

5.   При необходимост организация на производители, желаеща да кандидатства за национална финансова помощ, изменя оперативната си програма.

Член 35

Средна стойност за тригодишен период за изтеглените от пазара продукти за безплатно разпространение

1.   Ограничението от 5 % от обема на предлаганата на пазара продукция, посочено в член 52, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) 2021/2115, се изчислява въз основа на средната стойност на обема на всички продукти, за които е призната организацията на производители и които са предлагани на пазара чрез тази организация през предходните три години.

2.   За новопризнатите организации на производители данните за пазарните години преди признаването са:

а)

когато организацията е била група производители — еквивалентните данни за тази група производители; или

б)

приложимият за признаването обем.

ГЛАВА IV

Сектор на пчеларството

Член 36

Определение за „пчелен кошер“

За целите на настоящата глава „пчелен кошер“ означава жилището, заселено с пчелно семейство, което се използва за производство на пчелен мед и други пчелни продукти или материал за размножаване на пчели, както и всички елементи, необходими за оцеляването на пчелното семейство.

Член 37

Метод за изчисляване на броя на пчелните кошери

Броят на пчелните кошери, готови за зимуване на територията на държавите членки между 1 септември и 31 декември, се изчислява всяка година по установен надежден метод, който е определен в стратегическите планове по ОСП.

Член 38

Уведомяване за броя на пчелните кошери

Посоченото в член 55, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2021/2115 ежегодно уведомяване за броя на пчелните кошери, изчислен в съответствие с член 37 от настоящия регламент, се извършва до 15 юни всяка година, считано от 2023 г.

Член 39

Минимален принос на Съюза

Минималният принос на Съюза за разходите, свързани с извършването на видовете интервенции в сектора на пчеларството, които са посочени в член 55 от Регламент (ЕС) 2021/2115 и са определени от държавите членки в стратегическите им планове по ОСП, е 30 %.

ГЛАВА V

Лозаро-винарски сектор

Член 40

Бенефициери

1.   Държавите членки определят операторите, които могат да се възползват от интервенциите в лозаро-винарския сектор, посочени в стратегическите им планове по ОСП. Тези оператори включват бенефициерите, посочени в параграфи 2, 3 и 4, както и професионални организации, организации на винопроизводители, асоциации на организации на винопроизводители, временни или постоянни асоциации на двама или повече винопроизводители и междубраншови организации.

2.   Държавите членки гарантират, че винопроизводителите са единствените бенефициери на видовете интервенции „преструктуриране и конверсия на лозя“, „събиране на реколтата на зелено“ и „застраховане на реколтата“, посочени в член 58, параграф 1, първа алинея, съответно букви а), в) и г) от Регламент (ЕС) 2021/2115.

3.   Публичноправните организации не могат да се ползват от подпомагане по видовете интервенции в лозаро-винарския сектор. Държавите членки могат обаче да разрешат на публичноправните организации да се ползват от подпомагането:

а)

за действия, предприемани от междубраншови организации в съответствие с член 58, параграф 1, първа алинея, букви и) и й) от Регламент (ЕС) 2021/2115;

б)

за информационни действия, както и за популяризиране и комуникация в трети държави в съответствие с член 58, параграф 1, първа алинея, букви з) и к) от Регламент (ЕС) 2021/2115, при условие че съответната публичноправна организация не е единственият бенефициер на подпомагането, предоставено във връзка с тези интервенции.

4.   Бенефициери за популяризирането и комуникацията в трети държави в съответствие с член 58, параграф 1, първа алинея, буква к) от Регламент (ЕС) 2021/2115 могат да бъдат и частни дружества.

5.   Не се предоставя подпомагане на производители, които отглеждат незаконни насаждения, нито за площи, засадени с лозя без разрешение, както е посочено в член 71 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.