ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 461

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
27 декември 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно датата на влизане в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Австралия съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/2304 на Комисията от 18 октомври 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета с правила за издаването на допълнителни сертификати, удостоверяващи неизползването на антибиотици при биологичното производство на животински продукти за целите на износа ( 1 )

2

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/2305 на Комисията от 21 октомври 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета с правила относно случаите и условията, при които биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично производство, се освобождават от официалния контрол на граничните контролни пунктове, относно мястото на извършване на официалния контрол на такива продукти и за изменение на делегирани регламенти (ЕС) 2019/2123 и (ЕС) 2019/2124 на Комисията ( 1 )

5

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306 на Комисията от 21 октомври 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета с правила относно официалния контрол по отношение на пратки с биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично производство, предназначени за внос в Съюза, и относно сертификата за инспекция ( 1 )

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2307 на Комисията от 21 октомври 2021 година за определяне на правила относно документите и уведомленията, които се изискват по отношение на биологичните продукти и продуктите, произведени при преход към биологично производство, предназначени за внос в Съюза ( 1 )

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2308 на Комисията от 22 декември 2021 година за изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете ( 1 )

40

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2021/2309 на Съвета от 22 декември 2021 година относно информационни дейности на Съюза в подкрепа на прилагането на Договора за търговията с оръжие

78

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

27.12.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 461/1


Известие относно датата на влизане в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Австралия съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Австралия съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списъка CLXXV на ЕС вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (1), подписано в Брюксел на 4 октомври 2021 г., влезе в сила на 2 декември 2021 г.


(1)  ОВ L 452, 16.12.2021 г., стр. 3.


РЕГЛАМЕНТИ

27.12.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 461/2


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2304 НА КОМИСИЯТА

от 18 октомври 2021 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета с правила за издаването на допълнителни сертификати, удостоверяващи неизползването на антибиотици при биологичното производство на животински продукти за целите на износа

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (1), и по-специално член 44, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В някои трети държави има изискване продуктите от отглеждани по биологичен начин животни да се произвеждат без използване на антибиотици. За да се улесни достъпът до пазарите на тези държави, операторите или групите от оператори от Съюза, които желаят да изнасят такива продукти, следва да могат да докажат изпълнението на посоченото изискване посредством официален документ.

(2)

В съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) 2018/848 компетентните органи или, когато е целесъобразно, контролните или надзорните органи трябва да издадат сертификат на всеки оператор или група от оператори, които са подали уведомление за дейността си и изпълняват изискванията на посочения регламент. За да се удостовери, че продуктите от отглеждани по биологичен начин животни са произведени без използване на антибиотици, операторът или групата от оператори следва да има възможност да поиска от посочените компетентни органи или, когато е уместно, от контролните или надзорните органи да издадат допълнителен сертификат. Образецът на този допълнителен сертификат следва да бъде съответно установен.

(3)

В интерес на яснотата и правната сигурност настоящият регламент следва да се прилага от датата, на която започва прилагането на Регламент (ЕС) 2018/848,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Допълнителен сертификат, удостоверяващ неизползването на антибиотици при биологичното производство на животински продукти за целите на износа

По искане на оператор или група от оператори, които вече притежават сертификат съгласно член 35 от Регламент (ЕС) 2018/848, съответният компетентен орган или, когато е целесъобразно, съответният контролен или надзорен орган издава допълнителен сертификат, удостоверяващ, че операторът или групата от оператори са произвели продукти от отглеждани по биологичен начин животни без използване на антибиотици, ако такъв сертификат е необходим за целите на износа на тези продукти от Съюза. Образецът на допълнителния сертификат е установен в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 октомври 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОПЪЛНИТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ НЕИЗПОЛЗВАНЕТО НА АНТИБИОТИЦИ ПРИ БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗНОСА

1.

Номер на документа:

2.

(отбелязва се според случая)

Оператор

Група от оператори

3.

Име и адрес на оператора или групата от оператори:

4.

Име и адрес на компетентния орган или, когато е целесъобразно, на контролния или надзорния орган на оператора или групата от оператори, а в случая на контролен или надзорен орган — и кодов номер:

5.

Номер на сертификата, издаден на оператора или групата от оператори съгласно член 35 от Регламент (ЕС) 2018/848 в съответствие с приложение VI към посочения регламент:

С настоящия сертификат се удостоверява, че операторът или групата от оператори (отбелязва се според случая) са произвели посочените по-долу продукти от отглеждани по биологичен начин животни без използване на антибиотици:

1.

………………….

2.

………………….

3.

………………….

6.

Дата, място:

Име и подпис от името на издаващия компетентен орган или, когато е целесъобразно, контролен или надзорен орган:

7.

Допълнителният сертификат е валиден от ……… [дата] до……… [дата]


27.12.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 461/5


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2305 НА КОМИСИЯТА

от 21 октомври 2021 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета с правила относно случаите и условията, при които биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично производство, се освобождават от официалния контрол на граничните контролни пунктове, относно мястото на извършване на официалния контрол на такива продукти и за изменение на делегирани регламенти (ЕС) 2019/2123 и (ЕС) 2019/2124 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламента относно официалния контрол) (1), и по-специално член 48, буква з), член 51, параграф 1, буква а), член 53, параграф 1, букви а) и д) и член 77, параграф 1, буква к) от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 45, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета (2) официалният контрол в държавите членки за проверка на спазването на условията и мерките за вноса в Съюза на продукти, които са предназначени за пускане на пазара в Съюза като биологични продукти или продукти, произведени при преход към биологично производство, се извършва на граничните контролни пунктове в съответствие с член 47, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625.

(2)

В член 47, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625 се посочват категориите животни и стоки, които се въвеждат в Съюза от трети държави и при които компетентните органи трябва да извършват официален контрол на граничния контролен пункт на първо пристигане в Съюза. Посочените в член 45, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848 биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично производство, попадат в категориите животни и стоки, посочени в член 47, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2017/625 по силата на същата разпоредба от Регламент (ЕС) 2018/848. Освен това биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично производство, може да попадат в категориите животни и стоки, посочени в член 47, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2017/625, също и по силата на посочените в същата разпоредба актове или правила, различни от член 45, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848. Подобно на това, биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично производство, може да попадат и в категориите животни и стоки, посочени в член 47, параграф 1, букви а)—д) от Регламент (ЕС) 2017/625, при условие че отговарят на съответните изисквания.

(3)

В съответствие с член 48, буква з) от Регламент (ЕС) 2017/625 животни и стоки, които представляват ниска степен на риск или не представляват специфичен риск, може да бъдат освободени от официалния контрол на граничните контролни пунктове. В член 3, точка 24 от Регламент (ЕС) 2017/625 „рискът“ се определя чрез посочване на неблагоприятното въздействие върху здравето на хората, животните или растенията, върху хуманното отношение към животните или върху околната среда, но не и във връзка с качеството на храните. За биологичните продукти и продуктите, произведени при преход към биологично производство, които се въвеждат в Съюза, може да се счита, че представляват ниска степен на риск или не представляват специфичен риск за здравето на хората, животните или растенията, за хуманното отношение към животните или за околната среда, ако не попадат в категориите животни и стоки, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове съгласно член 47, параграф 1, букви а)—д) от Регламент (ЕС) 2017/625, или в категориите животни и стоки, които са посочени в член 47, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2017/625 и условията и мерките за чието въвеждане в Съюза са установени съответно съгласно член 126 или член 128 от Регламент (ЕС) 2017/625, или съгласно правилата, посочени в член 1, параграф 2, букви а)—з) и буква й) от същия регламент, според които се изисква спазването на споменатите условия или мерки да се установява при въвеждането на животни или стоки в Съюза. Поради това е целесъобразно тези продукти да се освободят от официалния контрол на граничните контролни пунктове.

(4)

Официалният контрол на предназначени за пускане на пазара в Съюза биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично производство, които са освободени от официалния контрол на граничните контролни пунктове в съответствие с настоящия регламент, следва да се извършва в пункта на допускане за свободно обращение в Съюза. Държавите членки следва да информират Комисията за пунктовете на допускане за свободно обращение, където се извършва този контрол. Комисията следва да поддържа актуален списък на пунктовете на допускане за свободно обращение в посочената в член 133, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/625 експертна система за контрол на търговията (TRACES).

(5)

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2123 на Комисията (3) дава възможност на компетентните органи на граничните контролни пунктове да разрешават извършването на контролен пункт, различен от граничен контролен пункт, на проверки за идентичност и физически проверки на пратки растения, растителни продукти и други обекти, посочени в член 47, параграф 1, букви в) и д) от Регламент (ЕС) 2017/625, и на пратки храни и фуражи от неживотински произход, по отношение на които се прилагат мерките, предвидени в актовете, посочени в член 47, параграф 1, букви г), д) и е) от същия регламент. Наред с това, Делегиран регламент (ЕС) 2019/2123 дава възможност на компетентните органи да извършват проверки на документи на разстояние от граничен контролен пункт на пратки растения, растителни продукти и други обекти, посочени в член 72, параграф 1 и член 74, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета (4). Делегиран регламент (ЕС) 2019/2123 обаче не се прилага по отношение на пратки растения, растителни продукти и други обекти, посочени в член 47, параграф 1, букви в) и д) от Регламент (ЕС) 2017/625, ако те са биологични продукти или продукти, произведени при преход към биологично производство, които подлежат на официалния контрол на граничните контролни пунктове съгласно член 45, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848.

(6)

За да се осигури прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2019/2123 по отношение на пратки растения, растителни продукти и други обекти, посочени в член 47, параграф 1, букви в) и д) от Регламент (ЕС) 2017/625, които са биологични продукти или продукти, произведени при преход към биологично производство, които подлежат на официалния контрол на граничните контролни пунктове съгласно член 45, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848, неговият обхват следва да се разшири. Заедно с това в Делегиран регламент (ЕС) 2019/2123 следва да се включат разпоредби, с които да се определят случаите и условията, при които проверки за идентичност и физически проверки на пратки с някои продукти, които подлежат на официалния контрол на граничните контролни пунктове съгласно член 45, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848, може да се извършват на контролен пункт, различен от граничен контролен пункт.

(7)

За да се улесни бързото обработване на животните и стоките, които се въвеждат в Съюза, на компетентните органи на граничните контролни пунктове следва да се позволи да разрешават, в съответствие с глава II от Делегиран регламент (ЕС) 2019/2124 на Комисията (5), по-нататъшното транспортиране до крайното местоназначение, когато все още не са налични резултатите от лабораторните анализи и изпитвания на пратки растения, растителни продукти и други обекти, посочени в член 47, параграф 1, букви в) и д) от Регламент (ЕС) 2017/625, включително когато тези стоки са биологични продукти или продукти, произведени при преход към биологично производство, които подлежат на официалния контрол на граничните контролни пунктове съгласно член 45, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848.

(8)

Поради това делегирани регламенти (ЕС) 2019/2123 и (ЕС) 2019/2124 следва да бъдат съответно изменени.

(9)

В интерес на яснотата и правната сигурност настоящият регламент следва да се прилага от началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2018/848,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят правила относно:

а)

случаите и условията, при които някои биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично производство, които се въвеждат в Съюза и представляват ниска степен на риск или не представляват специфичен риск за здравето на хората, животните или растенията, за хуманното отношение към животните или за околната среда, се освобождават от официалния контрол на граничните контролни пунктове, който се извършва за проверка на съответствието с правилата за биологичното производство и етикетирането на биологични продукти;

б)

мястото, където трябва да се извършва официалният контрол на посочените в буква а) продукти, които са предназначени за пускане на пазара в Съюза; и

в)

измененията на делегирани регламенти (ЕС) 2019/2123 и (ЕС) 2019/2124.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„биологичен продукт“ означава продукт по смисъла на определението в член 3, точка 2 от Регламент (ЕС) 2018/848;

2.

„продукт, произведен при преход към биологично производство“ означава продукт по смисъла на определението в член 3, точка 7 от Регламент (ЕС) 2018/848.

Член 3

Биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично производство, които са освободени от официалния контрол на граничните контролни пунктове

От официалния контрол на граничния контролен пункт на първо пристигане в Съюза се освобождават следните биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично производство, които се въвеждат в Съюза:

а)

биологичните продукти и продуктите, произведени при преход към биологично производство, различни от тези, които принадлежат към категориите животни и стоки, посочени в член 47, параграф 1, букви а)—д) от Регламент (ЕС) 2017/625; и

б)

биологичните продукти и продуктите, произведени при преход към биологично производство, които принадлежат към категорията животни и стоки, посочена в член 47, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2017/625, и са различни от тези, за чието въвеждане в Съюза са установени условия или мерки чрез актове, приети съгласно съответно член 126 или член 128 от Регламент (ЕС) 2017/625, или за чието въвеждане в Съюза са установени условия или мерки в съответствие с правилата, посочени в член 1, параграф 2, букви а)—з) и буква й) от същия регламент.

Член 4

Място на извършване на официалния контрол на биологичните продукти и продуктите, произведени при преход към биологично производство, които са освободени от официалния контрол на граничните контролни пунктове

1.   Компетентните органи извършват официалния контрол на посочените в член 3 биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично производство, които са предназначени за пускане на пазара в Съюза, на пунктовете на допускане за свободно обращение в държавата членка, в която пратката се допуска за свободно обращение в Съюза.

2.   Държавите членки информират Комисията за пунктовете на допускане за свободно обращение, където компетентните органи извършват официалния контрол в съответствие с параграф 1, като посочват тяхното наименование, адрес и координати за връзка.

Комисията поддържа в експертната система за контрол на търговията (TRACES) актуален списък на тези пунктове на допускане за свободно обращение.

3.   Държавите членки правят необходимото, така че компетентните органи в пунктовете на допускане за свободно обращение, посочени в параграф 1, да разполагат с технологията и оборудването, необходими за ефикасното функциониране на системата TRACES.

Член 5

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2019/2123

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2123 се изменя, както следва:

1.

член 1, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

буква а) се изменя, както следва:

i)

вмъква се следната подточка ia):

„ia)

пратки растения, растителни продукти и други обекти, посочени в подточка i), които подлежат на официалния контрол на граничните контролни пунктове съгласно член 45, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета (*);

(*)  Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1).“;"

ii)

подточка ii) се заменя със следното:

„ii)

пратки храни и фуражи от неживотински произход, по отношение на които се прилагат мерките, предвидени в актовете, посочени в член 47, параграф 1, букви г), д) и е) от Регламент (ЕС) 2017/625, включително тези, които подлежат на официалния контрол на граничните контролни пунктове съгласно член 45, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848;“;

б)

буква б) се заменя със следното:

„б)

проверки на документи на разстояние от граничен контролен пункт на пратки с:

i)

растения, растителни продукти и други обекти, посочени в член 72, параграф 1 и член 74, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031;

ii)

растения, растителни продукти и други обекти, посочени в подточка i), които подлежат на официалния контрол на граничните контролни пунктове съгласно член 45, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848.“;

2.

пред глава I се вмъква следният член 1а:

„Член 1а

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„проверки за безопасност на храните и фуражите“ означава официалният контрол, който се извършва за проверка на съответствието с правилата, посочени в член 1, параграф 2, букви а) и в) от Регламент (ЕС) 2017/625;

2.

„фитосанитарни проверки“ означава официалният контрол, който се извършва за проверка на съответствието с правилата, посочени в член 1, параграф 2, буква ж) от Регламент (ЕС) 2017/625;

3.

„проверка за съответствие с правилата за биологичното производство“ означава официалният контрол, посочен в член 6, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306 на Комисията (*).

(*)  Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306 на Комисията от 21 октомври 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета с правила относно официалния контрол по отношение на пратки с биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично производство, предназначени за внос в Съюза, и относно сертификата за инспекция (ОВ L 461, xxx г., стр. 13).“;"

3.

член 2 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 уводното изречение се заменя със следното:

„Проверки за идентичност и физически проверки за проверка на съответствието с правилата на Съюза относно безопасността на храните, безопасността на фуражите и защитните мерки срещу вредителите по растенията може да се извършват на контролен пункт, различен от граничен контролен пункт, когато са изпълнени следните условия:“;

б)

добавя се следният параграф 4:

„4.   Освен ако в клетка 30 от сертификата за инспекция, посочен в член 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306 („сертификат за инспекция“), е поставена отметка в полето „Пратката не може да бъде допусната за свободно обращение“, компетентните органи може да извършват на указан в ЕЗДВ контролен пункт, различен от граничния контролен пункт, следния официален контрол:

а)

фитосанитарни проверки под формата на проверки за идентичност и физически проверки по отношение на пратки растения, растителни продукти и други обекти, посочени в член 1, параграф 1, буква а), подточка ia) от настоящия регламент;

б)

проверки за безопасност на храните и фуражите под формата на проверки за идентичност и физически проверки по отношение на пратки храни и фуражи от неживотински произход, посочени в член 1, параграф 1, буква а), подточка ii) от настоящия регламент, които подлежат на официалния контрол на граничните контролни пунктове съгласно член 45, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848.“;

4.

вмъква се следният член 2а:

„Член 2а

Условия за извършването на проверки за съответствие с правилата за биологичното производство под формата на проверки за идентичност и физически проверки на контролни пунктове, различни от граничните контролни пунктове, по отношение на пратки с някои продукти, които подлежат на официалния контрол на граничните контролни пунктове съгласно член 45, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848

1.   Компетентните органи може да извършват проверки за съответствие с правилата за биологичното производство под формата на проверки за идентичност и физически проверки по отношение на пратки растения, растителни продукти и други обекти, посочени в член 1, параграф 1, буква а), подточка ia), и по отношение на пратки храни и фуражи от неживотински произход, посочени в член 1, параграф 1, буква а), подточка ii), които подлежат на официалния контрол на граничните контролни пунктове съгласно член 45, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848, на контролен пункт, указан в сертификата за инспекция, който е различен от граничния контролен пункт, ако са изпълнени следните условия:

а)

контролният пункт, на който трябва да се извършат проверките за съответствие с правилата за биологичното производство под формата на проверки за идентичност и физически проверки, е указан в сертификата за инспекция или от отговарящия за пратката оператор при подаването на предварително уведомление в съответствие с член 3, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2307 на Комисията (*), или от компетентния орган на граничния контролен пункт;

б)

резултатът от проверките за съответствие с правилата за биологичното производство под формата на проверки на документи, извършени от компетентните органи на граничния контролен пункт, е удовлетворителен;

в)

компетентните органи на граничния контролен пункт са вписали в клетка 26 от сертификата за инспекция своето разрешение за трансфер на пратката до контролния пункт;

г)

компетентните органи на граничния контролен пункт са вписали в ЕЗДВ своето разрешение за трансфер на пратката до контролен пункт за проверки за безопасност на храните и фуражите под формата на проверки за идентичност и физически проверки или за фитосанитарни проверки под формата на проверки за идентичност и физически проверки, според случая;

д)

преди пратката да напусне граничния контролен пункт, компетентните органи на граничния контролен пункт, отговарящи за проверките за съответствие с правилата за биологичното производство, информират компетентните органи на контролния пункт, отговарящи за проверките за съответствие с правилата за биологичното производство, за пристигането на пратката, като подават сертификата за инспекция в експертната система за контрол на търговията (TRACES);

е)

операторът е транспортирал пратката от граничния контролен пункт до контролния пункт под митнически надзор, без стоките да са били разтоварвани по време на транспортирането;

ж)

операторът е осигурил пратките растения, растителни продукти и други обекти, посочени в член 1, параграф 1, буква а), подточка ia), и пратките храни и фуражи от неживотински произход, посочени в член 1, параграф 1, буква а), подточка ii), които подлежат на официалния контрол на граничните контролни пунктове съгласно член 45, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848, да се придружават до контролния пункт от заверено копие на сертификата за инспекция;

з)

операторът е указал референтния номер на сертификата за инспекция в митническата декларация, подадена до митническите органи за целите на трансфера на пратката до контролния пункт, и е запазил копие от този сертификат на разположение на митническите органи, както е посочено в член 163 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

2.   Изискването завереното копие на сертификата за инспекция, посочено в параграф 1, буква ж), да придружава пратката, не се прилага, когато сертификатът е издаден в системата TRACES от контролния или надзорния орган в третата държава в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306 или е качен от оператора в системата TRACES и компетентните органи на граничния контролен пункт са проверили, че той отговаря на оригиналния сертификат за инспекция.

(*)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2307 на Комисията от 21 октомври 2021 година за определяне на правила относно документите и уведомленията, които се изискват по отношение на биологичните продукти и продуктите, произведени при преход към биологично производство, предназначени за внос в Съюза (ОВ L 461, xxx г., стр. 30).“;"

5.

член 3 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 уводното изречение се заменя със следното:

„Проверки за идентичност и физически проверки на пратки храни и фуражи от неживотински произход, посочени в член 1, параграф 1, буква а), подточка ii), може да се извършват от компетентните органи на контролен пункт, различен от граничен контролен пункт, когато е изпълнено едно от следните условия:“;

б)

добавят се следните параграфи 3 и 4:

„3.   „Компетентните органи може да извършват проверки за идентичност и физически проверки по отношение на пратки храни и фуражи от неживотински произход, посочени в член 1, параграф 1, буква а), подточка ii), които подлежат на официалния контрол на граничните контролни пунктове съгласно член 45, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848, на контролен пункт, различен от граничен контролен пункт, когато в допълнение към едно от условията, посочени в параграф 1 от настоящия член:

а)

операторът, отговарящ за пратката, е поискал трансфер до контролен пункт както за проверки за безопасност на храните и фуражите под формата на проверки за идентичност и физически проверки, така и за проверки за съответствие с правилата за биологичното производство под формата на проверки за идентичност и физически проверки;

б)

ако пратката е избрана от компетентните органи на граничния контролен пункт както за проверки за безопасност на храните и фуражите под формата на проверки за идентичност и физически проверки, така и за проверки за съответствие с правилата за биологичното производство под формата на проверки за идентичност и физически проверки, компетентните органи на граничния контролен пункт са дали разрешение или са взели решение за такъв трансфер, според случая, по отношение на всички тези проверки. Посочените проверки се извършват на един и същ контролен пункт, който трябва да се определи за категорията стоки в пратката и да се намира в държавата членка, където пратката ще бъде допусната за свободно обращение.

4.   Когато се извършва трансфер на пратки до контролен пункт в съответствие с параграф 3, компетентните органи на граничния контролен пункт, отговарящи за проверките за безопасност на храните и фуражите, вписват трансфера в ЕЗДВ, а компетентните органи на граничния контролен пункт, отговарящи за проверките за съответствие с правилата за биологичното производство, вписват трансфера в сертификата за инспекция.“;

6.

член 4 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната буква в):

„в)

растения, растителни продукти и други обекти, посочени в букви а) и б), които подлежат на официалния контрол на граничните контролни пунктове съгласно член 45, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848.“;

б)

добавят се следните параграфи 4 и 5:

„4.   По отношение на растенията, растителните продукти и другите обекти, посочени в параграф 1, буква в), проверки за идентичност и физически проверки може да се извършват от компетентните органи на контролен пункт, различен от граничен контролен пункт, когато в допълнение към едно от условията, посочени в параграф 2, е изпълнено следното:

а)

операторът, отговарящ за пратката, е поискал трансфер до контролен пункт както за фитосанитарни проверки под формата на проверки за идентичност и физически проверки, така и за проверки за съответствие с правилата за биологичното производство под формата на проверки за идентичност и физически проверки;

б)

ако пратката е избрана от компетентните органи на граничния контролен пункт както за фитосанитарни проверки под формата на проверки за идентичност и физически проверки, така и за проверки за съответствие с правилата за биологичното производство под формата на проверки за идентичност и физически проверки, компетентните органи на граничния контролен пункт са дали разрешение или са взели решение за такъв трансфер, според случая, по отношение на всички тези проверки. Посочените проверки се извършват на един и същ контролен пункт, който трябва да се определи за категорията стоки в пратката и да се намира в държавата членка, където пратката ще бъде допусната за свободно обращение.

5.   Когато се извършва трансфер на пратки до контролен пункт в съответствие с параграф 4, компетентните органи на граничния контролен пункт, отговарящи за фитосанитарните проверки, вписват трансфера в ЕЗДВ, а компетентните органи на граничния контролен пункт, отговарящи за проверките за съответствие с правилата за биологичното производство, вписват трансфера в сертификата за инспекция.“;

7.

в член 6 се добавя следният параграф 6:

„6.   По отношение на пратките, при които е осъществен трансфер до контролен пункт за извършването на проверки за съответствие с правилата за биологичното производство под формата на проверки за идентичност и физически проверки, компетентните органи на контролния пункт:

а)

потвърждават на компетентните органи на граничния контролен пункт, отговарящи за проверките за съответствие с правилата за биологичното производство, пристигането на пратката, като използват системата TRACES;

б)

вписват в сертификата за инспекция резултата от проверките за съответствие с правилата за биологичното производство под формата на проверки за идентичност и физически проверки и решението за пратката в съответствие с член 6, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306.“;

8.

в член 7 уводното изречение се заменя със следното:

„Проверките на документи на въвеждани в Съюза пратки растения, растителни продукти и други обекти, посочени в член 1, параграф 1, буква б), може да се извършват от едни от следните компетентни органи:“;

9.

член 8 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1, буква а) се добавя следната подточка v):

„v)

по отношение на растенията, растителните продукти и другите обекти, посочени в член 4, параграф 1, буква в) от настоящия регламент — сертификата за инспекция, посочен в Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306.“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Когато пратките растения, растителни продукти и други обекти трябва да се транспортират от оператора до контролен пункт за извършването на проверки за идентичност и физически проверки, се прилагат членове 2, 2а, 4 и 5.“

Член 6

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2019/2124

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2124 се изменя, както следва:

1.

в член 1, параграф 1, буква а) се вмъква следната подточка:

„iia)

растения, растителни продукти и други обекти, посочени в подточки i) и ii), които подлежат на официалния контрол на граничните контролни пунктове съгласно член 45, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета (*).

(*)  Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1).“;"

2.

в член 6, параграф 3 уводното изречение се заменя със следното:

„Операторът, отговарящ за пратката, гарантира, че опаковката или транспортното средство за пратките растения, растителни продукти и други обекти, посочени в член 1, параграф 1, буква а), подточки i), ii) и iia), са затворени или запечатани по такъв начин, че по време на транспортирането им до съоръжението за по-нататъшно транспортиране и съхранението им там:“.

Член 7

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 октомври 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/2123 на Комисията от 10 октомври 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на случаите и условията, при които проверките за идентичност и физическите проверки на някои стоки може да се извършват на контролни пунктове, а проверките на документи може да се извършват на разстояние от граничните контролни пунктове (ОВ L 321, 12.12.2019 г., стр. 64).

(4)  Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/2124 на Комисията от 10 октомври 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за официалния контрол на пратки животни и стоки в режим на транзит, претоварване и по-нататъшно транспортиране през Съюза и за изменение на регламенти (ЕО) № 798/2008, (ЕО) № 1251/2008, (ЕО) № 119/2009, (ЕС) № 206/2010, (ЕС) № 605/2010, (ЕС) № 142/2011, (ЕС) № 28/2012 на Комисията, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 на Комисията и Решение 2007/777/ЕО на Комисията (ОВ L 321, 12.12.2019 г., стр. 73).


27.12.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 461/13


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2306 НА КОМИСИЯТА

от 21 октомври 2021 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета с правила относно официалния контрол по отношение на пратки с биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично производство, предназначени за внос в Съюза, и относно сертификата за инспекция

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (1), и по-специално член 38, параграф 8, буква а), подточка ii), член 46, параграф 7, буква б) и член 48, параграф 4 и член 57, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 45, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/848 даден продукт може да бъде внесен от трета държава с цел да бъде пуснат на пазара на Съюза като биологичен продукт или като продукт, произведен при преход към биологично производство, ако продуктът отговаря на правилата за биологично производство на Съюза или на равностойните правила за производство и контрол на дадена трета държава, посочени в член 48 от същия регламент, признати в съответствие с член 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (2), или е обект на контрол от контролен или надзорен орган, посочен в член 57 от Регламент (ЕС) 2018/848, който е признат съгласно член 33, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007.

(2)

За да се даде възможност на компетентните органи в държавите членки да проверят съответствието на внесените продукти с Регламент (ЕС) 2018/848, за всяка пратка следва да бъде изискван сертификат за инспекция, издаден от контролния или надзорния орган в третата държава след извършване на съответните проверки на пратките. Тези проверки следва винаги да включват проверка на документи и физическа проверка на пратката според риска.

(3)

Необходимо е да се определят правила по отношение на съдържанието на сертификата за инспекция, начина, по който той се издава, и техническите средства, използвани за издаването му. Тези правила следва също така да обхващат задълженията на компетентните органи в държавите членки по отношение на извлечението от сертификата за инспекция.

(4)

Извършваният върху продуктите, предназначени да бъдат пуснати на пазара на Съюза като биологични продукти или продукти, произведени при преход към биологично производство, официален контрол за проверка на тяхното съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848 е част от официалния контрол, извършван съгласно Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(5)

Необходимо е да се определят допълнителни правила с цел изясняване на критериите и условията за извършване на официален контрол преди допускането за свободно обращение в Съюза на биологичните продукти и продуктите, произведени при преход към биологично производство, обект на официален контрол на граничните контролни пунктове в съответствие с член 45, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848. Тези правила следва също така да обхващат продуктите, които са освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2021/2305 на Комисията (4).

(6)

Следва да бъдат определени някои специфични правила относно официалния контрол по отношение на пратките, поставяни под специални митнически режими.

(7)

В допълнение следва да бъдат определени задълженията на контролните и надзорните органи, издаващи сертификата за инспекция в случаите, когато експертната система за контрол на търговията (TRACES), посочена в член 2, точка 36 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715 на Комисията (5), не е достъпна.

(8)

Освен това е необходимо да се определят правила относно случаите, в които компетентните органи, контролните или надзорните органи в трети държави са длъжни да извършат разследване след уведомяване за случаи на предполагаемо или установено несъответствие с Регламент (ЕС) 2018/848, констатирано от компетентните органи на държавите членки по време на проверката на пратката.

(9)

Използването от компетентните органи на държавите членки на квалифицирания електронен печат в системата TRACES във връзка с издаването на сертификата за инспекция в трети държави и заверяването на сертификата, както и на извлечения от него, може да се окаже неосъществимо преди 1 юли 2022 г. Поради това е необходимо да се определят преходни разпоредби за използването на ръчно подписани на хартиен носител сертификати за инспекция и извлечения от тях, които да са приложими до 30 юни 2022 г. като алтернатива на използването на електронните сертификати за инспекция и извлеченията от тях, подпечатани с квалифициран електронен печат.

(10)

Понастоящем правилата относно сертификатите за инспекция и извлеченията от тях за целите на Регламент (ЕО) № 834/2007 са посочени в Регламент (ЕО) № 1235/2008 на Комисията (6). Тъй като в настоящия регламент и в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2307 на Комисията (7) се определят правила за целите на Регламент (ЕС) 2018/848, Регламент (ЕО) № 1235/2008 следва да бъде отменен.

(11)

В интерес на яснотата и правната сигурност настоящият регламент следва да се прилага от началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2018/848,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват правила относно:

а)

проверката в трети държави на пратки с продукти, предназначени да бъдат пуснати на пазара на Съюза като биологични продукти или като продукти, произведени при преход към биологично производство, както и относно издаването на сертификата за инспекция;

б)

официалния контрол върху продуктите, въвеждани в Съюза от трети държави, които са предназначени да бъдат пуснати на пазара на Съюза като биологични продукти или като продукти, произведени при преход към биологично производство; както и

в)

действията в случаите на предполагаемо или установено несъответствие с Регламент (ЕС) 2018/848, които трябва да бъдат предприети от компетентните органи, контролните и надзорните органи в трети държави.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)

„пратка“ означава пратка съгласно определението в член 3, точка 37 от Регламент (ЕС) 2017/625 на продукти, предназначени да бъдат пуснати на пазара на Съюза като биологични продукти или продукти, произведени при преход към биологично производство; в случай обаче на биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично производство, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2021/2305, това означава количеството продукти с един или няколко кода по Комбинираната номенклатура, описано в общ сертификат за инспекция, превозено със същото транспортно средство и внесено от една и съща трета държава.

(2)

„граничен контролен пункт“ означава граничен контролен пункт съгласно определението в член 3, точка 38 от Регламент (ЕС) 2017/625;

(3)

„пункт на допускане за свободно обращение“ означава пункт на допускане за свободно обращение, където се извършва официалният контрол върху биологичните продукти и продуктите, произведени при преход към биологично производство, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2021/2305;

(4)

„контролен пункт“ означава контролен пункт, различен от граничен контролен пункт, съгласно определението в член 53, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625;

(5)

„проверка на документи“ означава проверка на документи съгласно определението в член 3, точка 41 от Регламент (ЕС) 2017/625;

(6)

„проверка за идентичност“ означава проверка на идентичност съгласно определението в член 3, точка 42 от Регламент (ЕС) 2017/625;

(7)

„физическа проверка“ означава физическа проверка съгласно определението в член 3, точка 43 от Регламент (ЕС) 2017/625;

(8)

„квалифициран електронен печат“ означава квалифициран електронен печат съгласно определението в член 3, точка 27 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета (8).

Член 3

Проверка в третата държава

1.   Съответният контролен или надзорен орган, признат в съответствие с член 46 от Регламент (ЕС) 2018/848, проверява пратката в съответствие с член 16 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/1698 на Комисията (9).

2.   За целите на членове 48 и 57 от Регламент (ЕС) 2018/848 съответният контролен или надзорен орган проверява пратката по отношение на съответствието с посочените в Регламент (ЕО) № 834/2007 изисквания и приетите за равностойни стандарти за производство и контролни мерки. Тази проверка включва систематични проверки на документи и, по целесъобразност съгласно оценка на риска, физически проверки преди пратката да напусне третата държава на износ или на произход.

3.   За целите на параграфи 2 до 5 съответният контролен или надзорен орган е:

а)

контролен или надзорен орган, посочен в член 57 от Регламент (ЕС) 2018/848, който е признат за съответните продукти и за третата държава, от която произхождат продуктите, или, ако е приложимо, в която е била извършена последната операция за целите на обработката; или

б)

контролен или надзорен орган, който е определен от компетентен орган на призната трета държава, посочена в член 48 от Регламент (ЕС) 2018/848, от която произхождат продуктите, или, ако е приложимо, в която е била извършена последната операция за целите на обработката.

4.   Проверката, посочена в параграф 2, се извършва от:

а)

контролния или надзорния орган на производителя или преработвателя на съответния продукт; или

б)

когато операторът или групата от оператори, които извършват последната операция за целите на обработката съгласно определението в член 3, точка 44 от Регламент (ЕС) 2018/848, са различни от производителя или преработвателя на продукта, от контролния или надзорния орган на оператора или групата от оператори, извършващи последната операция за целите на обработката.

5.   Проверките на документи, посочени в параграф 2, имат за цел да се провери:

а)

проследимостта на продуктите и съставките;

б)

дали обемът на включените в пратката продукти отговаря на проверките на материалния баланс на съответните оператори съгласно оценката, извършена от контролния или надзорния орган;

в)

съответните транспортни и търговски документи (включително фактурите) за продуктите;

г)

в случай на преработени продукти — че всички биологични съставки на такива продукти са произведени от оператори или групи от оператори, сертифицирани в трета държава от контролен или надзорен орган, признат в съответствие с член 46 или посочен в член 57 от Регламент (ЕС) 2018/848, или от трета държава, призната в съответствие с член 47 или член 48 от Регламент (ЕС) 2018/848, или са произведени и сертифицирани в Съюза в съответствие с посочения регламент.

Тези проверки на документи се основават на всички съответни документи, включително сертификата на операторите, посочен в член 45, параграф 1, буква б), подточка i) от Регламент (ЕС) 2018/848, протоколите от инспекциите, производствения план за съответния продукт и записите, съхранявани от оператора или групата от оператори, наличните транспортни, търговски и финансови документи и всички други документи, които контролният или надзорният орган счита за релевантни.

Член 4

Издаване на сертификата за инспекция

1.   Контролният или надзорният орган, който е проверил пратката в съответствие с член 3, издава сертификат за инспекция в съответствие с член 5 за всяка пратка преди същата да напусне третата държава на износ или на произход.

2.   Когато контролният или надзорният орган е признат в съответствие с член 46 от Регламент (ЕС) 2018/848, той издава сертификата за инспекция за пратките, съдържащи високорискови продукти, посочени в член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/1698 само след като разполага с пълната документация относно проследимостта и е получил и оценил резултатите от анализите на взетите проби от пратката в съответствие с член 16, параграф 6 от посочения делегиран регламент.

Член 5

Формат на сертификата за инспекция и използване на системата TRACES

1.   Контролният или надзорният орган издава сертификата за инспекция в експертната система за контрол на търговията (TRACES) в съответствие с образеца и бележките, установени в приложението, и попълва клетки 1—18 от сертификата.

2.   При издаване на сертификата за инспекция контролният или надзорният орган качва в системата TRACES всички оправдателни документи, включително следното:

а)

резултатите от извършените анализи или изследвания на взетите проби, когато е приложимо;

б)

търговските и транспортните документи, като например коносамент, фактури и опаковъчен списък, а когато контролният или надзорният орган е признат в съответствие с член 46 от Регламент (ЕС) 2018/848, също и план за пътуване, изготвен в съответствие с член 16, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/1698.

3.   Сертификатът за инспекция се издава в системата TRACES и се подпечатва с квалифициран електронен печат.

Ако към момента на издаването информацията, свързана с броя на опаковките, посочена в клетка 13 на сертификата за инспекция, и информацията, посочена в клетки 16 и 17 от него, както и документите, посочени в параграф 2, не са налични, те се включват или актуализират в сертификата за инспекция в срок от 10 дни от издаването му и във всеки случай преди неговата проверка и заверка от компетентния орган в съответствие с член 6.

4.   Сертификатът за инспекция се изготвя:

а)

на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка на граничния контролен пункт на въвеждане в Съюза в случай на продукти, подлежащи на официален контрол на граничните контролни пунктове;

б)

на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка, в която пратката следва да бъде допусната за свободно обращение, в случай на продукти, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2021/2305.

5.   Чрез дерогация от параграф 4 дадена държава членка може да даде съгласие сертификатите да бъдат изготвени на друг официален език на Съюза и при необходимост да бъдат придружени от заверен превод.

Член 6

Официален контрол на пратките

1.   Компетентният орган на граничния контролен пункт или на пункта на допускане за свободно обращение, когато е целесъобразно, извършва официален контрол на пратките за проверка на съответствието с Регламент (ЕС) 2018/848, както следва:

а)

проверки на документи на всички пратки;

б)

проверки за идентичност, извършвани на случаен принцип; както и

в)

физически проверки с честота в зависимост от вероятността за несъответствие с Регламент (ЕС) 2018/848.

Проверките на документи включват проверка на сертификата за инспекция, на всички други оправдателни документи, предвидени в член 5, и, когато е приложимо, на резултатите от извършените анализи или изследвания на взетите проби.

В случай че в сертификата за инспекция се изисква корекция на грешки от чисто техническо или редакционно естество, компетентният орган може да приеме, че контролният или надзорният орган, който е издал сертификата за инспекция, актуализира информацията в системата TRACES, като заменя документа в съответствие с наличната в TRACES процедура, без да променя информацията относно идентификацията на пратката, нейната проследимост и гаранциите в първоначалния сертификат.

2.   По отношение на пратките с високорискови продукти, посочени в член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/1698, компетентният орган, посочен в параграф 1 от настоящия член, извършва систематични проверки за идентичност и физически проверки, взема най-малко една представителна проба от пратките и проверява документите, посочени в член 16, параграф 6 от този регламент. Компетентният орган установява процедура за вземане на представителни проби, подходяща за категорията, количеството и опаковката на продукта.

3.   След проверката, посочена в параграф 1 и в параграф 2, когато е приложимо, компетентният орган взема решение за всяка пратка. Решението за пратката се записва в клетка 30 на сертификата за инспекция в съответствие с образеца и бележките, установени в приложението, като се посочва едно от следните вписвания:

а)

пратката може да бъде допусната за свободно обращение като пратка с биологични продукти;

б)

пратката може да бъде допусната за свободно обращение като пратка с продукти, произведени при преход към биологично производство;

в)

пратката може да бъде допусната за свободно обращение като пратка с небиологични продукти;

г)

пратката не може да бъде допусната за свободно обращение;

д)

част от пратката може да бъде допусната за свободно обращение с извлечение от сертификата за инспекция.

Компетентният орган заверява сертификата за инспекция в системата TRACES с квалифициран електронен печат.

4.   По отношение на продукти, подлежащи на официален контрол на граничните контролни пунктове, се прилага следното:

а)

параграф 3 в допълнение към правилата относно използването на единния здравен документ за въвеждане (ЕЗДВ) от компетентните органи на граничните контролни пунктове в съответствие в член 56, параграф 3, буква б), подточка i) от Регламент (ЕС) 2017/625, а на контролните пунктове в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2019/2123 на Комисията (10), както и с правилата относно решенията за пратките, посочени в член 55 от Регламент (ЕС) 2017/625;

б)

проверките на документи, посочени в параграф 1, буква а), може да се извършват на разстояние от граничните контролни пунктове във връзка с някои биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично производство, в съответствие с членове 7 и 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/2123;

в)

проверките за идентичност и физическите проверки, посочени в параграф 1, букви б) и в), може да се извършват на контролни пунктове във връзка с някои биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично производство, в съответствие с членове 2 — 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/2123;

5.   Решението за пратките, взето в съответствие с член 55 от Регламент (ЕС) 2017/625, се отнася до едно от вписванията, посочени в параграф 3, първа алинея от настоящия член. Когато вносителят е поискал поставянето под специален митнически режим в съответствие с член 7, параграф 1 от настоящия регламент, като е попълнил клетка 23 на сертификата за инспекция, в решението за пратките в съответствие с член 55 от Регламент (ЕС) 2017/625 се посочва приложимият митнически режим.

Съответният компетентен орган, който извършва официалния контрол за проверка на съответствието с правилата, посочени в член 1, параграф 2, букви а)—з) и буква й) от Регламент (ЕС) 2017/625, се уведомява незабавно в системата TRACES за вписаното в сертификата за инспекция решение, посочващо, че пратката или част от нея не може да бъде допусната за свободно обращение.

В случай че в решението, взето в ЕЗДВ в съответствие с член 55 от Регламент (ЕС) 2017/625, се посочва, че пратката не е в съответствие с правилата, посочени в член 1, параграф 2 от същия регламент, компетентният орган на граничния контролен пункт информира в системата TRACES компетентния орган, взел решението в съответствие с параграф 3 от настоящия член, така че сертификатът за инспекция да бъде актуализиран. Освен това всеки компетентен орган, който извършва официален контрол за проверка на съответствието с правилата, посочени в член 1, параграф 2, букви а)—з) и буква й) от Регламент (ЕС) 2017/625, предоставя в системата TRACES на компетентния орган, който е взел решението в съответствие с параграф 3 от настоящия член, всякаква имаща отношение информация, като например резултатите от лабораторни анализи, с цел актуализиране, ако е приложимо, на сертификата за инспекция.

6.   В случай че само част от пратката е допусната за свободно обращение, пратката се разделя на различни партиди преди допускането ѝ за свободно обращение. За всяка от партидите вносителят попълва и представя в системата TRACES извлечение от сертификата за инспекция в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2307. Компетентният орган на държавата членка, в която партидата е предназначена да бъде допусната за свободно обращение, извършва проверката на партидата и заверява извлечението от сертификата за инспекция в системата TRACES с квалифициран електронен печат.

7.   По отношение на пратките, подлежащи на официален контрол на граничните контролни пунктове, посочени в параграф 4, митническите органи разрешават допускането за свободно обращение на пратката само след представянето на окончателен ЕЗДВ в съответствие с член 57, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/625, както и сертификат за инспекция, заверен съгласно параграф 6 от настоящия член, на който е посочено, че пратката може да бъде допусната за свободно обращение.

Когато пратката се разделя на различни партиди, митническите органи изискват представянето на окончателен ЕЗДВ в съответствие с член 57, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/625, както и извлечение от сертификата за инспекция в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2307, в който в клетка 12 е посочено, че партидата може да бъде допусната за свободно обращение.

Член 7

Специални митнически режими

1.   Когато пратката се поставя под режим митническо складиране или режим активно усъвършенстване, посочени в член 240, параграф 1 и член 256, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (11), и преминава една или повече обработки, посочени във втора алинея на настоящия параграф, преди да бъде извършена първата обработка, компетентният орган проверява пратката в съответствие с член 6 от настоящия регламент. Референтният номер на митническата декларация, с която стоките са декларирани за режим митническо складиране или активно усъвършенстване, се посочва от вносителя в клетка 23 на сертификата за инспекция.

Обработките, посочени в първа алинея, се ограничават до следните видове операции:

а)

опаковане или промяна на опаковката; или

б)

поставяне, отстраняване и изменение на етикетите във връзка с представянето на метода на биологично производство.

2.   След обработката, посочена в параграф 1, компетентният орган проверява пратката и заверява сертификата за инспекция в съответствие с член 6 преди допускането ѝ за свободно обращение.

3.   Преди допускането ѝ за свободно обращение пратката може под митнически надзор да бъде разделена на различни партиди, след като бъде извършена проверка и бъде заверен сертификатът за инспекция в съответствие с член 6. За всяка от получените след разделянето партиди вносителят попълва и представя в системата TRACES извлечение от сертификата за инспекция в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2307.

4.   Компетентният орган на държавата членка, в която партидата следва да бъде допусната за свободно обращение, извършва проверката на партидата в съответствие с член 6, параграфи 1 и 2 и заверява извлечението от сертификата за инспекция в системата TRACES с квалифициран електронен печат.

5.   Операциите по обработката и разделянето, посочени в параграфи 1 и 3, се извършват в съответствие със съответните разпоредби, установени в глави III и IV от Регламент (ЕС) 2018/848.

Член 8

Мерки при извънредни ситуации за TRACES в случаите, в които системата е недостъпна, и в случай на непреодолима сила

1.   Контролните и надзорните органи, издаващи сертификата за инспекция в съответствие с член 4, поддържат на разположение образец с възможност за попълване за сертификата съгласно установения в приложението образец, както и за всички документи, изисквани съгласно Регламент (ЕС) 2018/848, които могат да бъдат качени в системата TRACES.

2.   Когато TRACES или една от нейните функционалности е непрекъснато недостъпна в продължение на повече от 24 часа, ползвателите могат да използват разпечатан или електронен образец с възможност за попълване, както е посочено в параграф 1, за запис и обмен на информация.

Контролният или надзорният орган, посочен в параграф 1, дава референтно означение на всеки издаден сертификат и води регистър на издадените сертификати в хронологичен ред, така че да се гарантира съответствие с буквено-цифровите референтни означения, определяни от системата TRACES, след като тя започне да функционира.

В случай на използване на сертификати за инспекция на хартиен носител, незаверените промени или зачерквания ги правят невалидни.

3.   След като TRACES или нейните функционалности станат отново достъпни, ползвателите използват информацията, записана в съответствие с параграф 2, за да изготвят по електронен път сертификата за инспекция и да качат посочените в параграф 1 документи.

4.   В сертификатите и документите, изготвени в съответствие с параграф 2, се добавя текстът „изготвен в извънредна ситуация“.

5.   В случай на непреодолима сила се прилагат параграфи 1—4. Освен това компетентните органи, контролните или надзорните органи информират незабавно Комисията за такава непреодолима сила, а контролните или надзорните органи вписват всички необходими данни в системата TRACES в срок от десет календарни дни след нейното приключване.

6.   Разпоредбите на член 5, параграфи 4 и 5 се прилагат с необходимите изменения по отношение на сертификатите и документите, изготвени в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

Член 9

Използване на сертификата за инспекция и извлечението от сертификата за инспекция от митническите органи

По отношение на продукти, подлежащи на официален контрол на пункта на допускане за свободно обращение в съответствие с член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2305, митническите органи разрешават допускането за свободно обращение на дадена пратка само след представяне на сертификат за инспекция, в клетка 30 на който е посочено, че пратката може да бъде допусната за свободно обращение.

Когато пратката се разделя на различни партиди, митническите органи изискват представянето на извлечение от сертификата за инспекция в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2307, в който в клетка 12 е посочено, че партидата може да бъде допусната за свободно обращение.

Член 10

Информация, която компетентният орган, контролният или надзорният орган в дадена трета държава трябва да предостави относно предполагаемо или установено несъответствие на пратките

1.   Когато компетентен орган, контролен или надзорен орган в дадена трета държава е уведомен от Комисията, след като Комисията е получила уведомление от държава членка в съответствие с член 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2307, относно предполагаемо или установено несъответствие, засягащо биологичния характер на пратката с биологични продукти или продукти, произведени при преход към биологично производство, той провежда разследване. Компетентният орган, контролният или надзорният орган отговаря на Комисията и на държавата членка, която е изпратила първоначалното уведомление (уведомяваща държава членка), в срок от 30 календарни дни от датата на получаване на уведомлението и информира за действията и предприетите мерки, включително резултатите от разследването, както и предоставя всяка друга налична информация и/или информация, която уведомяващата държава членка изисква, като използва образеца, установен в раздел X от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/279 на Комисията (12).

2.   Компетентният орган, контролният или надзорният орган предоставя всякаква допълнителна информация, поискана от държавата членка, по отношение на допълнителните действия или предприетите мерки.

Комисията или държавата членка може да поиска компетентният орган, контролният или надзорният орган да предостави незабавно списъка на всички оператори или всички групи от оператори във веригата за биологично производство, от която пратката е част, и на техните контролни или надзорни органи.

3.   Когато контролният или надзорният орган е признат в съответствие с член 46 от Регламент (ЕС) 2018/848, се прилага член 21, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/1698.

Член 11

Преходни разпоредби относно сертификатите за инспекция и извлеченията от тях на хартиен носител

1.   Чрез дерогация от член 5, параграф 3, първа алинея до 30 юни 2022 г. сертификатът за инспекция може да бъде издаван на хартиен носител, след като бъде попълнен в системата TRACES и разпечатан. Сертификатът на хартиен носител отговаря на следните изисквания:

а)

в клетка 18 той съдържа собственоръчен подпис на упълномощеното лице на издаващия сертификата контролен или надзорен орган и официален печат;

б)

той се издава преди пратката, за която се отнася, да напусне третата държава на износ или на произход.

2.   Чрез дерогация от член 6, параграф 3 до 30 юни 2022 г. се прилага следното:

а)

в случай че сертификатът за инспекция е издаден на хартиен носител в съответствие с параграф 1 от настоящия член, сертификатът се заверява на хартиен носител чрез собственоръчния подпис на упълномощеното лице на компетентния орган на граничния контролен пункт или на пункта на допускане за свободно обращение в клетки 23, 25 и 30, когато е целесъобразно, след като бъде попълнен в системата TRACES и разпечатан;

б)

в случай че сертификатът за инспекция е издаден в системата TRACES и е подпечатан с квалифициран електронен печат в съответствие с член 5, параграф 3, първа алинея, сертификатът може да бъде заверен на хартиен носител чрез собственоръчния подпис на упълномощеното лице на компетентния орган на граничния контролен пункт или на пункта на допускане за свободно обращение в клетки 23, 25 и 30, когато е целесъобразно, след като бъде попълнен в системата TRACES и разпечатан.

3.   Контролните, надзорните и компетентните органи проверяват на всеки етап от издаването и заверяването на сертификата за инспекция, когато е целесъобразно, дали информацията в сертификата за инспекция на хартиен носител отговаря на информацията в сертификата, попълнен в системата TRACES.

В случай че информацията, отнасяща се до броя на опаковките, посочена в клетка 13 на сертификата за инспекция, или информацията в клетки 16 и 17 на сертификата не е попълнена в сертификата за инспекция на хартиен носител или в случай че тази информация е различна от попълнената в сертификата в TRACES, за целите на проверката на пратката и заверяването на сертификата компетентните органи вземат предвид само попълнената в TRACES информация.

4.   Сертификатът за инспекция, посочен в параграф 1, се представя на компетентния орган на граничния контролен пункт на въвеждане в Съюза, в който пратката подлежи на официален контрол, или на компетентния орган на пункта на допускане за свободно обращение, когато е целесъобразно. Този компетентен орган връща сертификата на хартиен носител на вносителя.

5.   Чрез дерогация от член 6, параграф 6 и член 7, параграф 4 до 30 юни 2022 г. извлечението от сертификата за инспекция може да бъде заверявано на хартиен носител, след като бъде попълнено в системата TRACES и разпечатано. Извлечението от сертификата на хартиен носител отговаря на следните изисквания:

а)

в клетка 12 то съдържа заверка на хартиен носител чрез собственоръчния подпис на упълномощеното лице на компетентния орган;

б)

в клетка 13 то съдържа собственоръчния подпис на получателя на партидата.

Компетентният орган, посочен в буква а) от първа алинея, връща извлечението от сертификата на хартиен носител на лицето, което го е представило.

Член 12

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1235/2008 се отменя.

Посоченият регламент обаче продължава да се прилага за целите на попълването и заверяването на очакващи решение сертификати за инспекция, издадени преди 1 януари 2022 г., и очакващи решение извлечения от сертификати за инспекция, представени от вносителя преди 1 януари 2022 г., както и за целите на декларацията на първия получател или на получателя в сертификата за инспекция или извлечението от сертификата за инспекция.

Член 13

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 октомври 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2021/2305 на Комисията от 21 октомври 2021 година] за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета с правила относно случаите и условията, при които биологичните продукти и продуктите, произведени при преход към биологично производство, се освобождават от официален контрол на граничните контролни пунктове, местата за извършване на официален контрол на такива продукти и за изменение на делегирани регламенти (ЕС) 2019/2123 и (ЕС) 2019/2124 на Комисията (вж. страница 5 от настоящия брой на Официален вестник).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715 на Комисията от 30 септември 2019 г. за определяне на правила за функционирането на системата за управление на информацията относно официалния контрол и нейните компоненти (Регламент за IМSOC) (ОВ L 261, 14.10.2019 г., стр. 37).

(6)  Регламент (ЕО) № 1235/2008 на Комисията от 8 декември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави (ОВ L 334, 12.12.2008 г., стр. 25).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2307 на Комисията от 21 октомври 2021 година за определяне на правила относно документите и уведомленията, които се изискват по отношение на биологичните продукти и продуктите, произведени при преход към биологично производство, предназначени за внос в Съюза (вж. страница 30 от настоящия брой на Официален вестник).

(8)  Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

(9)  Делегиран регламент (ЕС) 2021/1698 на Комисията от 13 юли 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета с процедурни изисквания за признаването на контролни и надзорни органи, компетентни да извършват контрол върху оператори, сертифицирани за биологично производство, и върху биологични продукти в трети държави, както и с правила за надзора върху тях и за контрола и други действия, които трябва да извършват тези контролни и надзорни органи (ОВ L 336, 23.9.2021 г., стр. 7).

(10)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/2123 на Комисията от 10 октомври 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на случаите и условията, при които проверките за идентичност и физическите проверки на някои стоки може да се извършват на контролни пунктове, а проверките на документи може да се извършват на разстояние от граничните контролни пунктове (ОВ L 321, 12.12.2019 г., стр. 64).

(11)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(12)  Регламент за изпълнение (ЕС)) 2021/279 на Комисията от 22 февруари 2021 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на контрола и другите мерки за гарантиране на проследимостта и съответствието на биологичното производство и етикетирането на биологичните продукти (ОВ L 62, 23.2.2021 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

СЕРТИФИКАТ ЗА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ВНОС В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И ПРОДУКТИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ПРИ ПРЕХОД КЪМ БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

1.

Издаващ контролен или надзорен орган

2.

Процедура съгласно Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета (1):

Съответствие (член 46);

Равностойна трета държава (член 48);

Равностоен контролен или надзорен орган (член 57); или

Равностойност съгласно търговско споразумение (член 47).

3.

Референтен номер на сертификата за инспекция

4.

Производител или преработвател на продукта

5.

Износител

6.

Оператор, който купува или продава продукта, без да съхранява или физически да обработва продукта

7.

Контролен или надзорен орган

8.

Държава на произход

9.

Държава на износ

10.

Граничен контролен пункт/ пункт на допускане за свободно обращение

11.

Държава на получаване

12.

Вносител

13.

Описание на продуктите

Биологични или произведени при преход към биологично производство

Код по КН

Търговско наименование

Категория Брой на

опаковките

Партида

№ Нетно тегло

14.

Контейнер №

15.

Пломба №

16.

Общо брутно тегло

17.

Транспортно средство

Вид транспорт

Идентификационни данни

Международен транспортен документ

18.

Декларация на контролния или надзорния орган, издаващ посочения в клетка 1 сертификат

С настоящата декларация се удостоверява, че настоящият сертификат е издаден въз основа на изискваните съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2021/1698 на Комисията (2) проверки за съответствие (член 46 от Регламент (ЕС) 2018/848) или съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2021/1342 на Комисията (3) проверки за равностойност (член 47, 48 или член 57 от Регламент (ЕС) 2018/848), както и че горепосочените продукти отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848.

Дата

Име и подпис на упълномощеното лице/квалифициран електронен печат

Печат на издаващия контролен или надзорен орган

19.

Оператор, отговарящ за пратката

20.

Предварително уведомяване

Дата

Час

21.

За прехвърляне към:

22.

Данни за контролния пункт

23.

Специални митнически режими

Митническо складиране ☐

Активно усъвършенстване ☐

Име и адрес на оператора, отговорен за митническия режим/режими:

Контролен или надзорен орган, удостоверяващ оператора, отговорен за митническия режим/режими:

Проверка на пратката преди поставяне под специалния митнически режим/режими

Допълнителна информация:

Орган и държава членка:

Дата:

Име и подпис на упълномощеното лице

Референтен номер на митническата декларация, свързана с митническия режим/режими

24.

Първи получател в Европейския съюз

25.

Контрол от страна на съответния компетентен орган

Проверки на документи

Задоволителни

Незадоволителни

Избрани за проверки за идентичност и физически проверки

Да

Не

Орган и държава членка:

Дата:

Име и подпис на упълномощеното лице/квалифициран електронен печат

26.

За прехвърляне от граничния контролен пункт към контролен пункт:

27.

Данни за контролния пункт

☐ Да

☐ Не

 

28.

Средство за транспорт от граничния контролен пункт към контролен пункт:

29.

Проверки за идентичност и физически проверки

Проверки за идентичност

Задоволителни;

Незадоволителни;

Физически проверки

Задоволителни;

Незадоволителни;

 

Лабораторен тест

☐ Да

☐ Не

 

Резултат от теста

☐ Задоволителен

☐ Незадоволителен

 

30.

Решение на съответния компетентен орган

Да бъде допусната като пратка с биологични продукти;

Да бъде допусната като пратка с продукти, произведени при преход към биологично производство;

Да бъде допусната като пратка с небиологични продукти;

Пратката не може да бъде допусната за свободно обращение;

Част от пратката може да бъде допусната за свободно обращение.

Допълнителна информация:

Орган на граничен контролен пункт/контролен пункт/пункт на допускане за свободно обращение и държава членка:

Дата:

Име и подпис на упълномощеното лице/квалифициран електронен печат

31.

Декларация на първия получател

С настоящата декларация се потвърждава, че при получаване на продуктите опаковката или контейнерът и, когато е приложимо, сертификатът за инспекция:

са в съответствие с точка 6 от приложение III към Регламент (ЕС) 2018/848; или

не са в съответствие с точка 6 от приложение III към Регламент (ЕС) 2018/848.

Име и подпис на упълномощеното лице

Дата:

ЧАСТ II

БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ПОПЪЛВАНЕТО НА ОБРАЗЕЦА НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИНСПЕКЦИЯ

Клетки 1—18 трябва да се попълнят от съответния контролен или надзорен орган в третата държава.

Клетка 1: Име, адрес и код на контролния или надзорния орган, признат съгласно член 46 или посочен в член 57 от Регламент (ЕС) 2018/848, или на контролния или надзорния орган, определен от компетентен орган на трета държава, посочена в член 47 или член 48 от същия регламент. Този контролен или надзорен орган попълва също и клетки 2—18.

Клетка 2: В тази клетка се посочват разпоредбите от Регламент (ЕС) 2018/848, които се отнасят до издаването и използването на настоящия сертификат; посочете съответната разпоредба.

Клетка 3: Номер на сертификата, който се дава автоматично от електронната Експертна система за контрол на търговията (TRACES).

Клетка 4: Име и адрес на оператора/операторите, които са произвели или преработили продуктите в третата държава, посочена в клетка 8.

Клетка 5: Име и адрес на оператора, който изнася продуктите от държавата, посочена в клетка 9. Износител е операторът, който извършва последната операция за целите на обработката съгласно определението в член 3, точка 44 от Регламент (ЕС) 2018/848 по отношение на продуктите, посочени в клетка 13, и ги запечатва с пломба в подходяща опаковка или в контейнери съгласно точка 6 от приложение III към Регламент (ЕС) 2018/848.

Клетка 6: Когато е приложимо, попълнете името и адреса на един или повече оператори, които купуват или които продават продукта, без да го съхраняват или физически да го обработват.

Клетка 7: Име и адрес на контролния или надзорния орган/органи за наблюдение на съответствието на производството или обработката на продуктите с правилата за биологично производство в държавата, посочена в клетка 8.

Клетка 8: Държава на произход означава държавата или държавите, където продуктът е бил произведен/отгледан или преработен.

Клетка 9: Държава на износ означава държавата, в която продуктът е подложен на последната операция за целите на обработката съгласно определението в член 3, точка 44 от Регламент (ЕС) 2018/848 и е запечатан с пломба в подходяща опаковка или в контейнери.

Клетка 10: В случай на пратки, обект на официален контрол на граничните контролни пунктове в съответствие с член 45, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848, посочете името и уникалния буквено-цифров код, определен от системата TRACES на граничния контролен пункт на първо пристигане в Съюза, в който се извършва официалният контрол в съответствие с член 6, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306 на Комисията (4).

В случай на пратки, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове съгласно член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2305 на Комисията (5), посочете името и уникалния буквено-цифров код, определен от системата TRACES на пункта на допускане за свободно обращение в Европейския съюз, когато е уместно, в който се извършва официалният контрол в съответствие с член 6, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306 на Комисията.

Информацията в тази клетка може да бъде актуализирана от вносителя или негов представител преди пристигането на пратката на граничния контролен пункт или на пункта на допускане за свободно обращение, според случая.

Клетка 11: „Държава на получаване“ означава държавата на първия получател в Европейския съюз.

Клетка 12: Име, адрес и регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI номер), определен в член 1, точка 18 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията (6), на вносителя, определен в член 2, точка 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2307 на Комисията (7), който представя пратката за допускане за свободно обращение лично или чрез свой представител.

Клетка 13: Описание на продуктите, което включва:

указание дали продуктите са биологични или са произведени при преход към биологично производство;

код по Комбинираната номенклатура (КН), посочен в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (8), за въпросните продукти (по възможност с 8-цифров код);

търговското наименование;

категорията на продукта в съответствие с приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1378 на Комисията (9);

броя на опаковките (брой на кутиите, кашоните, торбите, кофите и т.н.);

номера на партидата; както и

нетното тегло.

Клетка 14: Контейнер №: незадължително.

Клетка 15: Пломба №: незадължително.

Клетка 16: Общо брутно тегло, изразено в съответните мерни единици (килограми, литри т.н.).

Клетка 17: Транспортно средство, използвано от държавата на произход до пристигането на продукта на граничния контролен пункт или на пункта на допускане за свободно обращение за проверка на пратката и заверяване на сертификата за инспекция.

Вид транспорт: въздушен, воден, железопътен, автомобилен, друг.

Идентификация на транспортното средство: при самолети — номер на полета, при плавателни съдове — име на кораба или корабите, при железопътен транспорт — номер на влака и на вагона, при автомобилен транспорт — регистрационен номер и номер на ремаркето, ако е приложимо.

При транспорт с ферибот посочете кораба и пътното превозно средство заедно с идентификацията на пътното превозно средство и на ферибота по редовната фериботна линия.

Клетка 18: Декларация на контролния или надзорния орган, издаващ сертификата. Изберете подходящия делегиран регламент на Комисията. Собственоръчен подпис на упълномощеното лице и печат се изискват само в случай на сертификати за инспекция, издадени на хартиен носител до 30 юни 2022 г. в съответствие с член 11, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306.

Клетка 19: Име, адрес и EORI номер, определен в член 1, точка 18 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, на оператора, отговарящ за пратката, определен в член 2, точка 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2307. Тази клетка трябва да се попълни от вносителя, посочен в клетка 12, ако операторът, отговарящ за пратката, е различен от този вносител.

Клетка 20: В случай на пратка с продукти, предназначени да бъдат пуснати на пазара на Съюза като биологични продукти или продукти, произведени при преход към биологично производство, обект на официален контрол на граничните контролни пунктове в съответствие с член 45, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848, посочете очакваните дата и час на пристигане на граничния контролен пункт.

В случай на пратка с продукти, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2021/2305 на Комисията, посочете очакваните дата и час на пристигане в пункта на допускане за свободно обращение в съответствие с посочения регламент.

Клетка 21: Попълва се от вносителя или, когато е подходящо, от оператора, отговарящ за пратката, за да се поиска прехвърляне на продуктите до контролен пункт в Съюза за допълнителен официален контрол, ако пратката е избрана за проверки за идентичност и физически проверки от компетентните органи на граничния контролен пункт. Тази клетка се отнася само за продукти, обект на официален контрол на граничните контролни пунктове в съответствие с член 45, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848.

Клетка 22: Посочете името на контролния пункт в държавата членка, където продуктите трябва да бъдат прехвърлени за проверки за идентичност и физически проверки, ако пратката е избрана за такива проверки от компетентните органи на граничния контролен пункт. Попълва се от вносителя или, когато е подходящо, от оператора, отговарящ за пратката. Тази клетка се отнася само за продукти, обект на официален контрол на граничните контролни пунктове в съответствие с член 45, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848.

Клетка 23: Тази клетка трябва да се попълни от съответния компетентен орган и от вносителя.

В случай на продукти, подлежащи на официален контрол на граничните контролни пунктове, настоящата клетка трябва да се попълни от компетентния орган на граничния контролен пункт.

Собственоръчен подпис на упълномощеното лице се изисква само в случай на сертификати за инспекция, заверени на хартиен носител до 30 юни 2022 г. в съответствие с член 11, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306

Клетка 24: Име и адрес на първия получател в Европейския съюз. Тази клетка трябва да се попълни от вносителя.

Клетка 25: Тази клетка трябва да се попълни от компетентния орган след извършването на проверките на документи в съответствие с член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306. В случай че резултатите от проверките на документи не са задоволителни, трябва да се попълни клетка 30.

Този орган трябва да посочи дали пратката е избрана за проверки за идентичност и физически проверки.

Подписът на упълномощеното лице/квалифициран електронен печат се изисква само ако компетентният орган е различен от посочения в клетка 30 орган. Собственоръчен подпис на упълномощеното лице се изисква само в случай на сертификати за инспекция, заверени на хартиен носител до 30 юни 2022 г. в съответствие с член 11, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306.

Клетка 26: Попълва се от компетентния орган на граничния контролен пункт, ако пратката е избрана за проверки за идентичност и физически проверки и ако пратката е допустима за прехвърляне към контролния пункт за допълнителен официален контрол. Тази клетка се отнася само за продукти, обект на официален контрол на граничните контролни пунктове в съответствие с член 45, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848.

Клетка 27: В случай на прехвърляне към контролен пункт се посочва името на контролния пункт в държавата членка, където продуктите трябва да бъдат прехвърлени за проверки за идентичност и физически проверки, неговите данни за контакт и определеният за него от системата TRACES уникален буквено-цифров код. Попълва се от компетентния орган на граничния контролен пункт. Тази клетка се отнася само за продукти, обект на официален контрол на граничните контролни пунктове в съответствие с член 45, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/848.

Клетка 28: Вж. указанията за клетка 17. Тази клетка трябва да бъде попълнена, в случай че пратката бъде прехвърлена към контролен пункт за проверки за идентичност и физически проверки.

Клетка 29: Тази клетка трябва да бъде попълнена от компетентния орган, в случай че продуктите са избрани за проверки за идентичност и физически проверки.

Клетка 30: Тази клетка трябва да се попълни от съответния компетентен орган след операциите по обработка, посочени в член 7, параграф 1 от Делегиран Регламент (ЕС) 2021/2306, когато е приложимо, и във всички случаи след проверката на пратката в съответствие с член 6, параграфи 1 и 2 от този регламент.

Компетентният орган трябва да избере подходящия вариант, като добави, ако е необходимо, всякаква допълнителна информация, за която се счита, че има значение. По-специално, ако е избран вариантът „Пратката не може да бъде допусната за свободно обращение“ или „Част от пратката може да бъде допусната за свободно обращение“, съответната информация трябва да бъде предоставена в клетка „допълнителна информация“.

В случай на продукти, подлежащи на официален контрол на граничните контролни пунктове, настоящата клетка трябва да се попълни от компетентния орган на граничния контролен пункт. В случай че пратката е прехвърлена към контролен пункт за проверките за идентичност и физическите проверки, посочени в член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306, тази клетка трябва да се попълни от компетентния орган на този контролен пункт.

В графата „орган на граничен контролен пункт/контролен пункт/пункт на допускане за свободно обращение“ се попълва името на съответния орган, според случая.

Собственоръчен подпис на упълномощеното лице се изисква само в случай на сертификати за инспекция, заверени на хартиен носител до 30 юни 2022 г. в съответствие с член 11, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306.

Клетка 31: Тази клетка трябва да се попълни от първия получател при получаването на продуктите след допускане за свободно обращение, като се избере един от вариантите след извършване на проверките, предвидени в точка 6 от приложение III към Регламент (ЕС) 2018/848.

Собственоръчен подпис на първия получател се изисква за сертификати за инспекция, заверени на хартиен носител до 30 юни 2022 г. в съответствие с член 11, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306.


(1)  Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1).

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2021/1698 на Комисията от 13 юли 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета с процедурни изисквания за признаването на контролни и надзорни органи, които са компетентни да извършват контрол върху оператори, сертифицирани за биологично производство, и върху биологични продукти в трети държави, и с правила за надзора върху тях и за контрола и други действия, които трябва да се извършват от тези контролни и надзорни органи (ОВ L 336, 23.9.2021 г., стр. 7).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2021/1342 на Комисията от 27 май 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета с правила за информацията, която трябва да се изпраща от третите държави, както и от контролните и надзорните органи, за целите на надзора над тяхното признаване съгласно член 33, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета за внасяни биологични продукти, и за мерките, които трябва да се предприемат при упражняването на този надзор (ОВ L 292, 16.8.2021 г., стр. 20).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) № 2021/2306 на Комисията от 21 октомври 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета с правила относно официалния контрол по отношение на пратките с биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично производство, предназначени за внос в Съюза, и относно сертификата за инспекция (ОВ L 461, 27.12.2021 г., стр. 13).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2021/2305 на Комисията от 21 октомври 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета с правила относно случаите и условията, при които биологичните продукти и продуктите, произведени при преход към биологично производство, се освобождават от официален контрол на граничните контролни пунктове, местата за извършване на официален контрол на такива продукти и за изменение на делегирани регламенти (ЕС) 2019/2123 и (ЕС) 2019/2124 на Комисията (ОВ L 461, 27.12.2021 г., стр. 5).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2307 на Комисията от 21 октомври 2021 година за определяне на правила относно документите и уведомленията, които се изискват по отношение на биологичните продукти и продуктите, произведени при преход към биологично производство, предназначени за внос в Съюза (ОВ L 461, 27.12.2021 г., стр. 30).

(8)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(9)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1378 на Комисията за определяне на някои правила относно сертификата, издаван на оператори, групи от оператори и износители от трети държави, участващи във вноса на биологични и произведени при преход към биологично производство продукти в Съюза, и за установяване на списък на признатите контролни и надзорни органи в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 297, 20.8.2021 г., стр. 24).


27.12.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 461/30


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2307 НА КОМИСИЯТА

от 21 октомври 2021 година

за определяне на правила относно документите и уведомленията, които се изискват по отношение на биологичните продукти и продуктите, произведени при преход към биологично производство, предназначени за внос в Съюза

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (1), и по-специално член 39, параграф 2, букви б) и в) и член 43, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 45, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/848, даден продукт може да бъде внесен от трета държава с цел да бъде пуснат на пазара на Съюза като биологичен продукт или продукт, произведен при преход към биологично производство. Поради това е необходимо да се определят подробни правила за някои оператори в Съюза по отношение на пратките при въвеждане в Съюза и след допускане за свободно обращение в Съюза на пратка или на част от пратка. Тези оператори са вносителите, които представят пратката за допускане за свободно обращение в Съюза, или оператори, действащи от тяхно име, както и първите получатели и получателите, които ще получат пратката или част от пратката.

(2)

С оглед организирането на система за официален контрол на пратките, която гарантира проследимост, вносителят следва да уведоми предварително компетентния орган и своя контролен или надзорен орган за пристигането на пратката, като подаде съответната информация относно сертификата за инспекция, предвиден в Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306 на Комисията (2).

(3)

Освен това е необходимо да се определят подробни правила по отношение на съдържанието на извлечението от сертификата за инспекция, както и по отношение на техническите средства, чрез които то се издава.

(4)

При поискване от контролните или надзорните органи вносителят, първият получател и получателят следва да предоставят сертификата за инспекция или извлечението от сертификата за инспекция. Необходимо е да се определят допълнителните задължения по отношение на информацията, която трябва да бъде включена съответно от вносителя, първия получател и получателя в описанието на биологичната производствена единица или производствената единица за преход към биологично производство, посочена в член 39, параграф 1, буква г), подточка i) от Регламент (ЕС) 2018/848.

(5)

С цел да се гарантира, че случаите на несъответствие се проследяват надлежно, следва да се обменя информация между държавите членки и Комисията за всяко предполагаемо или установено несъответствие, констатирано по време на проверката на дадена пратка, извършена от компетентния орган на държавата членка, като се използва Информационната система за биологично земеделие.

(6)

По отношение на сертификата за инспекция и извлечението от сертификата за инспекция на хартиен носител, заверени на хартиен носител със собственоръчен подпис в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306, е необходимо да се определят преходни изисквания за използването на такъв сертификат и извлечения от него от първия получател и от получателя, както и изискването такъв сертификат и извлечения от него да придружават стоките до помещенията на първия получател и на получателя.

(7)

В интерес на яснотата и правната сигурност настоящият регламент следва да се прилага от началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2018/848.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по биологично производство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват правила относно:

а)

декларациите и съобщенията на вносителите, операторите, отговарящи за пратката, първите получатели и получателите във връзка с вноса на продукти от трети държави с цел да бъдат пуснати на пазара на Съюза като биологични продукти или като продукти, произведени при преход към биологично производство; както и

б)

уведомлението от страна на компетентните органи на държавите членки относно предполагаемо или установено несъответствие на пратките.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)

„вносител“ означава физическо или юридическо лице, което е установено в Съюза, подлежи на системата за контрол, посочена в Регламент (ЕС) 2018/848, и което лично или чрез свой представител представя пратката за допускане за свободно обращение;

(2)

„оператор, отговарящ за пратката“ означава — за целите на член 6, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306 и Делегиран регламент (ЕС) 2019/2123 на Комисията (3) — или вносителя, или установено в Съюза физическо или юридическо лице, което от името на вносителя представя пратката на граничния контролен пункт;

(3)

„първи получател“ означава физическо или юридическо лице, което е установено в Съюза, подлежи на системата за контрол, посочена в Регламент (ЕС) 2018/848, и на което вносителят доставя пратката след допускането ѝ за свободно обращение и което я получава с цел по-нататъшна обработка и/или предлагане на пазара;

(4)

„получател“ означава физическо или юридическо лице, което е установено в Съюза, подлежи на системата за контрол, посочена в Регламент (ЕС) 2018/848, и на което вносителят доставя партидата, получена след разделянето на дадена пратка след допускането ѝ за свободно обращение, и което я получава с цел по-нататъшна обработка и/или предлагане на пазара;

(5)

„пратка“ означава пратка съгласно определението в член 3, точка 37 от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета (4) на продукти, предназначени да бъдат пуснати на пазара на Съюза като биологични продукти или продукти, произведени при преход към биологично производство; в случай обаче на биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично производство, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2021/2305 на Комисията (5), това означава количеството продукти с един или няколко кода по Комбинираната номенклатура, описано в общ сертификат за инспекция, превозено със същото транспортно средство и внесено от една и съща трета държава.

Член 3

Предварително уведомление за пристигане

1.   За всяка пратка вносителят или, когато е целесъобразно, операторът, отговарящ за пратката, предварително уведомява граничния контролен пункт или пункта на допускане за свободно обращение за пристигането на пратката, като попълва и подава в експертната система за контрол на търговията (TRACES), посочена в член 2, точка 36 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715 на Комисията (6), съответната част от сертификата за инспекция в съответствие с образеца и бележките, установени в приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306, до следните субекти:

а)

компетентния орган, посочен в член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306;

б)

контролния или надзорния орган на вносителя.

2.   По отношение на всяка пратка, подлежаща на официален контрол на граничните контролни пунктове, се прилага параграф 1 в допълнение към изискванията относно предварителното уведомяване на компетентните органи на граничните контролни пунктове за пристигането на пратките съгласно член 56, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625.

3.   Предварителните уведомления съгласно параграф 1 се подават в съответствие с изискванията за минималния срок за предварително уведомяване, посочен в Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1013 на Комисията (7).

Член 4

Сертификат за инспекция и извлечение от сертификата за инспекция

1.   Вносителят и първият получател попълват сертификата за инспекция в системата TRACES, както следва:

а)

в клетка 23 относно специалните митнически режими вносителят попълва в TRACES цялата информация, с изключение на информацията за проверката, извършена от съответния компетентен орган;

б)

в клетка 24 относно първия получател вносителят попълва в TRACES информацията, ако същата не е била попълнена от контролния или надзорния орган в третата държава преди проверката на пратката и заверяването на сертификата за инспекция от компетентния орган; както и

в)

в клетка 31 относно декларацията на първия получател се попълва в TRACES от първия получател при получаването на пратката след допускането ѝ за свободно обращение.

2.   Ако в решението, взето за пратката в съответствие с член 6, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306, се посочва, че пратката следва да бъде допусната за свободно обращение, вносителят докладва номера на сертификата за инспекция в митническата декларация за допускане за свободно обращение, посочена в член 158, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (8).

3.   Когато пратката се разделя на различни партиди под митнически надзор и преди допускане за свободно обращение в съответствие с член 6, параграф 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306, вносителят попълва и подава извлечение от сертификата за инспекция чрез системата TRACES за всяка от партидите в съответствие с образеца и бележките, установени в приложението към посочения регламент.

Същото се прилага и ако пратката се разделя на различни партиди в съответствие с член 7, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306 след проверката и заверяването на сертификата за инспекция.

Ако в решението във връзка с партида, вписана в извлечението от сертификата за инспекция в съответствие с член 6, параграф 6 и член 7, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306, се посочва, че партидата следва да бъде допусната за свободно обращение, номерът на извлечението от сертификата за инспекция се докладва в митническата декларация за допускане за свободно обращение, посочена в член 158, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

При получаването на партидата получателят попълва в системата TRACES клетка 13 на извлечението от сертификата за инспекция, с което потвърждава, че при получаването на партидата опаковката или контейнерът и, когато е приложимо, сертификатът за инспекция са в съответствие с точка 6 от приложение III към Регламент (ЕС) 2018/848.

4.   Извлечението от сертификата за инспекция се изготвя на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка, в която партидата следва да бъде допусната за свободно обращение. Дадена държава членка може да даде съгласие извлечението от сертификата да бъде изготвено на друг официален език на Съюза и при необходимост да бъде придружено от заверен превод.

Член 5

Документална отчетност

При поискване от съответния компетентен орган, контролен или надзорен орган вносителят, първият получател или получателят предоставя сертификата за инспекция или, когато е приложимо, извлечението от сертификата за инспекция, в което се посочват тези документи.

Член 6

Описание на производствените единици и дейности

В случай че вносителят декларира пратката за допускане за свободно обращение, пълното описание на биологичната производствена единица или производствената единица за преход към биологично производство и на дейностите, посочени в член 39, параграф 1, буква г), подточка i) от Регламент (ЕС) 2018/848, включва:

а)

помещенията;

б)

дейностите, като се указват пунктовете на допускане за свободно обращение в Съюза;

в)

всички други съоръжения, които вносителят възнамерява да използва за складиране на внесените продукти през времето до тяхната доставка до първия получател; както и

г)

задължението да се гарантира, че всички съоръжения, които ще се използват за складиране на внесените продукти, са подложени на контрол, който ще се извършва от контролния или надзорния орган или, когато тези складови съоръжения са разположени в друга държава членка или регион, от надзорен или контролен орган, признат за контрол в същата държава членка или регион.

В случай че това е първият получател или получателят, описанието включва съоръженията, използвани за получаването на пратките и тяхното складиране.

Член 7

Уведомяване за предполагаемо или установено несъответствие

Ако по време на проверката за съответствие на дадена пратка съгласно член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306 бъдат установени случаи на предполагаемо или установено несъответствие, засегнатата държава членка незабавно уведомява Комисията и другите държави членки, като използва Информационната система за биологично земеделие (OFIS) и образеца, установен в раздел 4 от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/279 на Комисията (9). Комисията информира компетентния орган или, когато е приложимо, контролния или надзорния орган на съответната трета държава.

Член 8

Преходни разпоредби относно сертификатите за инспекция и извлеченията от тях на хартиен носител

1.   Сертификатът за инспекция на хартиен носител, заверен със собственоръчен подпис в съответствие с член 11, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306, и извлечението от сертификата за инспекция на хартиен носител, заверено със собственоръчен подпис в съответствие с член 11, параграф 5 от посочения регламент, придружават стоките до помещенията на първия получател или на получателя.

2.   При получаване на сертификата за инспекция, посочен в параграф 1, първият получател проверява дали информацията, докладвана в сертификата, отговаря на информацията, попълнена в този сертификат в системата TRACES.

В случай че информацията, отнасяща се до броя на опаковките, посочена в клетка 13 на сертификата за инспекция, и информацията в клетки 16 и 17 на сертификата не е попълнена в сертификата за инспекция на хартиен носител или в случай че тази информация е различна от попълнената в сертификата в TRACES, първият получател взема предвид попълнената в сертификата в TRACES информация.

3.   След проверката, посочена в параграф 2, първият получател подписва собственоръчно сертификата за инспекция на хартиен носител в клетка 31 и изпраща сертификата на вносителя, посочен в клетка 12 от него.

4.   Вносителят съхранява сертификата за инспекция на хартиен носител, посочен в параграф 3, на разположение на контролния или надзорния орган в продължение на най-малко две години.

5.   В случай на извлечение от сертификата за инспекция на хартиен носител, посочено в параграф 1, при получаването на партидата получателят собственоръчно подписва извлечението на хартиен носител в клетка 13.

6.   Получателят на партидата съхранява сертификата за инспекция на хартиен носител, посочен в параграф 5, на разположение на контролните или надзорните органи в продължение на най-малко две години.

7.   Първият получател или, когато е приложимо, вносителят може да направи копие от сертификата за инспекция на хартиен носител, посочен в параграф 3, с цел да информира контролните и надзорните органи в съответствие с член 5. Всяко направено копие следва да носи надпис „КОПИЕ“, напечатан или положен с клеймо.

8.   Получателят или, когато е приложимо, вносителят може да направи копие от извлечението от сертификата за инспекция на хартиен носител, посочено в параграф 5, с цел да информира контролните и надзорните органи в съответствие с член 5. Всяко направено копие следва да носи надпис „КОПИЕ“, напечатан или положен с клеймо.

Член 9

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 октомври 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306 на Комисията от 21 октомври 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета с правила относно официалния контрол по отношение на пратките с биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично производство, предназначени за внос в Съюза, и относно сертификата за инспекция (вж. страница 13 от настоящия брой на Официален вестник).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/2123 на Комисията от 10 октомври 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на случаите и условията, при които проверките за идентичност и физическите проверки на някои стоки може да се извършват на контролни пунктове, а проверките на документи може да се извършват на разстояние от граничните контролни пунктове (ОВ L 321, 12.12.2019 г., стр. 64).

(4)  Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2021/2305 на Комисията от 21 октомври 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета с правила относно случаите и условията, при които биологичните продукти и продуктите, произведени при преход към биологично производство, се освобождават от официален контрол на граничните контролни пунктове, местата за извършване на официален контрол на такива продукти и за изменение на делегирани регламенти (ЕС) 2019/2123 и (ЕС) 2019/2124 на Комисията (вж. страница 5 от настоящия брой на Официален вестник).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715 на Комисията от 30 септември 2019 г. за определяне на правила за функционирането на системата за управление на информацията относно официалния контрол и нейните компоненти (Регламент за IМSOC) (ОВ L 261, 14.10.2019 г., стр. 37).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1013 на Комисията от 16 април 2019 г. относно предварителното уведомяване за пратки с някои категории животни и стоки, които се въвеждат в Съюза (ОВ L 165, 21.6.2019 г., стр. 8).

(8)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(9)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/279 на Комисията от 22 февруари 2021 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на контрола и другите мерки за гарантиране на проследимостта и съответствието на биологичното производство и етикетирането на биологичните продукти (ОВ L 62, 23.2.2021 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

ИЗВЛЕЧЕНИЕ № .......... ОТ СЕРТИФИКАТА ЗА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ВНОС В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И ПРОДУКТИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ПРИ ПРЕХОД КЪМ БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

1.

Контролен или надзорен орган, издал основния сертификат за инспекция

2.

Процедури съгласно Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета (1):

Съответствие (член 46);

Равностойна трета държава (член 48);

Равностоен контролен или надзорен орган (член 57); или

Равностойност съгласно търговско споразумение (член 47).

3.

Референтен номер на сертификата за инспекция

4.

Контролен или надзорен орган

5.

Вносител

6.

Държава на произход

7.

Държава на износ

8.

Граничен контролен пункт/контролен пункт/пункт на допускане за свободно обращение

9.

Държава на получаване

10.

Получател на партидата, получена след разделянето

11.

Описание на продуктите

Биологични или произведени при преход към биологично производство Код по КН Категория Брой на опаковките Партида № Нетно тегло на партидата и нетно тегло

на началната пратка

12.

Декларация на съответния компетентен орган, проверил и заверил извлечението от сертификата.

Настоящото извлечение съответства на гореописаната партида, получена след разделянето на пратката, описана в оригинален сертификат за инспекция с номер, посочен в клетка 3.

Да бъде допусната като пратка с биологични продукти;

Да бъде допусната като пратка с продукти, произведени при преход към биологично производство;

Да бъде допусната като пратка с небиологични продукти;

Партидата не може да бъде допусната за свободно обращение.

Допълнителна информация:

Орган и държава членка:

Дата:

Име и подпис на упълномощеното лице/квалифициран електронен печат

 

13.

Декларация на получателя на партидата

С настоящата декларация се потвърждава, че при получаване на продуктите опаковката или контейнерът и, когато е приложимо, сертификатът за инспекция:

са в съответствие с точка 6 от приложение III към Регламент (ЕС) 2018/848; или

не са в съответствие с точка 6 от приложение III към Регламент (ЕС) 2018/848.

 

Име и подпис на упълномощеното лице

Дата:

 

ЧАСТ II

БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ПОПЪЛВАНЕТО НА ОБРАЗЕЦА НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ СЕРТИФИКАТА ЗА ИНСПЕКЦИЯ

Извлечение № ….:

Номерът на извлечението съответства на номера на партидата, получена след разделянето на началната пратка.

Клетка 1

:

Име, адрес и код на контролния или надзорния орган в третата държава, издал основния сертификат за инспекция.

Клетка 2

:

В тази клетка се посочват разпоредбите от Регламент (ЕС) 2018/848, които се отнасят до издаването и използването на настоящото извлечение; посочете съответната разпоредба, съгласно която е внесена основната пратка, вж. клетка 2 от основния сертификат за инспекция.

Клетка 3

:

Номер на сертификата за инспекция, който се дава автоматично на основния сертификат от електронната експертна система за контрол на търговията (TRACES).

Клетка 4

:

Име, адрес и код на контролния или надзорния орган, отговорен за контрола по отношение на оператора, който е извършил разделянето.

Клетки 5, 6 и 7

:

Вж. съответната информация в основния сертификат за инспекция.

Клетка 8

:

Това е уникалният буквено-цифров код, определен от системата TRACES на граничния контролен пункт или на контролния пункт, различен от граничен контролен пункт, както е посочено в член 53, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета (2), или на пункта на допускане за свободно обращение в Европейския съюз, когато е уместно, включително държавата, в която официалният контрол за проверка на партидата е извършен в съответствие с член 6, параграф 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306 на Комисията (3), и когато решението за пратката е записано в клетка 30 на сертификата за инспекция.

Клетка 9

:

„Държава на получаване“ означава държавата на първия получател в Европейския съюз.

Клетка 10

:

Получател на партидата (получена след разделянето) в Европейския съюз.

Клетка 11

:

Описание на продуктите, което включва:

указание дали продуктите са биологични или са произведени при преход към биологично производство;

код по Комбинираната номенклатура (КН), посочен в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (4), за въпросните продукти (по възможност с 8-цифров код);

категорията на продукта в съответствие с приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1378 на Комисията (5);

броя на опаковките (брой на кутиите, кашоните, торбите, кофите и т.н.);

нетното тегло, изразено в съответните мерни единици (килограми нетна маса, литри и т.н.), и нетното тегло, посочено в клетка 13 на основния сертификат за инспекция.

Клетка 12

:

Тази клетка трябва да се попълни от компетентния орган за всяка от партидите, получени в резултат на операцията по разделянето, посочена в член 6, параграф 6 и член 7, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306.

Компетентният орган трябва да избере подходящия вариант, като добави, ако е необходимо, всякаква допълнителна информация, за която се счита, че има значение. По-специално, ако е избран вариантът „Партидата не може да бъде допусната за свободно обращение“, съответната информация трябва да се предостави в клетка „допълнителна информация“.

В случай на продукти, подлежащи на официален контрол на граничните контролни пунктове, настоящата клетка трябва да се попълни от компетентния орган на граничния контролен пункт.

Собственоръчен подпис на упълномощеното лице се изисква само в случай на извлечения от сертификати за инспекция, заверени на хартиен носител до 30 юни 2022 г. в съответствие с член 11, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306.

Клетка 13

:

Тази клетка трябва да се попълни при получаването на партидата от получателя, като се избере вариант след извършване на проверките, предвидени в точка 6 от приложение III към Регламент (ЕС) 2018/848.

Собственоръчен подпис на получателя се изисква за извлечения от сертификати за инспекция, заверени на хартиен носител до 30 юни 2022 г. в съответствие с член 11, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306.


(1)  Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306 на Комисията от 21 октомври 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета с правила относно официалния контрол по отношение на пратките с биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично производство, предназначени за внос в Съюза, и относно сертификата за инспекция (ОВ L 461, xxx г., стр. 13).

(4)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1378 на Комисията от 19 август 2021 година за определяне на някои правила относно сертификата, издаван на оператори, групи от оператори и износители от трети държави, участващи във вноса на биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично производство, в Съюза, и за установяване на списък на признатите контролни и надзорни органи в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 297, 20.8.2021 г., стр. 24).


27.12.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 461/40


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2308 НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2021 година

за изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 71, параграф 3 от него,

като има предвид:

(1)

Африканската чума по свинете е инфекциозна вирусна болест по отглежданите и дивите свине, която може да окаже сериозно въздействие върху съответната популация от животни и върху рентабилността на свиневъдството и да причини смущения в движенията на пратки от тези животни и продукти от тях в рамките на Съюза и в износа към трети държави.

(2)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 на Комисията (2) беше приет в рамките на Регламент (ЕС) 2016/429 и в него се определят специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете, които да се прилагат за ограничен период от време от държавите членки, посочени в приложение I към него (съответните държави членки), в ограничителните зони I, II и III, посочени в същото приложение.

(3)

Областите, посочени като ограничителни зони I, II и III в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605, са определени въз основа на епидемиологичната обстановка по отношение на африканската чума по свинете в Съюза. Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 беше последно изменено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2249 на Комисията (3) след промени в епидемиологичната обстановка по отношение на посочената болест в Германия и Полша.

(4)

Всички изменения на ограничителни зони I, II и III в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 следва да се основават на епидемиологичната обстановка по отношение на африканската чума по свинете в засегнатите от тази болест области и на цялостната епидемиологична обстановка във връзка с тази болест в съответната държава членка, степента на риска от по-нататъшно разпространение на болестта, както и на научнообоснованите принципи и критерии за географско определяне на зони във връзка с африканската чума по свинете и насоките на Съюза, договорени с държавите членки в рамките на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите и публикувани на уебсайта на Комисията (4). При тези изменения следва също така да се вземат предвид международни стандарти, като например Здравния кодекс за сухоземните животни (5) на Световната организация по здравеопазване на животните и обосновката при определянето на зоните, предоставена от компетентните органи на съответните държави членки.

(5)

От датата на приемане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2249 насам бяха установени нови огнища на африканска чума по свинете при отглеждани и при диви свине в Полша.

(6)

През декември 2021 г. беше констатирано едно огнище на африканска чума по свинете при отглеждани свине в регион Świętokrzyskie в Полша, в област, която понастоящем е включена като ограничителна зона I в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605. Това ново огнище на африканска чума по свинете при отглеждани свине представлява повишена степен на риск, което следва да бъде отразено в посоченото приложение. Съответно тази област в Полша, понастоящем включена като ограничителна зона I в посоченото приложение и засегната от това неотдавнашно огнище на африканска чума по свинете, следва вече да бъде включена като ограничителна зона III в посоченото приложение, вместо като ограничителна зона I в посоченото приложение, като определените към момента граници на ограничителна зона I също следва да бъдат определени наново, за да се вземе предвид това неотдавнашно огнище.

(7)

Освен това през декември 2021 г. бяха констатирани няколко случая на африканска чума по свинете при диви свине в регион Dolnośląskie в Полша в област, която понастоящем е посочена като ограничителна зона II в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605, разположена в непосредствена близост до област, понастоящем посочена като ограничителна зона I от него. Тези нови огнища на африканска чума по свинете при диви свине представляват повишена степен на риск, което следва да бъде отразено в посоченото приложение. Съответно тази област в Полша, понастоящем включена като ограничителна зона I в посоченото приложение, която е разположена в непосредствена близост до областта, включена в ограничителна зона II и засегната от тези неотдавнашни огнища на африканска чума по свинете, следва вече да бъде включена като ограничителна зона II в посоченото приложение, вместо като ограничителна зона I в посоченото приложение.

(8)

Освен това през декември 2021 г. бяха констатирани няколко случая на африканска чума по свинете при диви свине в регион Wielkopolskie в Полша в област, която понастоящем е посочена като ограничителна зона III в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605, разположена в непосредствена близост до област, понастоящем посочена като ограничителна зона I в посоченото приложение. Тези нови огнища на африканска чума по свинете при диви свине представляват повишена степен на риск, което следва да бъде отразено в посоченото приложение. Съответно тази област в Полша, понастоящем включена като ограничителна зона I в посоченото приложение, която е разположена в непосредствена близост до областта, включена в ограничителна зона III и засегната от тези неотдавнашни огнища на африканска чума по свинете, следва вече да бъде включена като ограничителна зона II в посоченото приложение, вместо като ограничителна зона I в посоченото приложение.

(9)

На последно място, през декември 2021 г. беше констатирано едно огнище на африканска чума по свинете при дива свиня в регион Wielkopolskie в Полша, в област, която понастоящем е включена като ограничителна зона I в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605. Този нов случай на болестта африканска чума по свинете при дива свиня представлява повишена степен на риск, което следва да бъде отразено в посоченото приложение. Съответно тази област в Полша, понастоящем включена като ограничителна зона I в посоченото приложение и засегната от това неотдавнашно огнище на африканска чума по свинете, следва вече да бъде включена като ограничителна зона II в посоченото приложение, вместо като ограничителна зона I в посоченото приложение, като определените към момента граници на ограничителна зона I също следва да бъдат определени наново, за да се вземе предвид това неотдавнашно огнище.

(10)

След тези неотдавнашни огнища на африканска чума по свинете при отглеждани и при диви свине в Полша и предвид настоящата епидемиологична обстановка по отношение на африканската чума по свинете в Съюза, определените зони в посочената държава членка бяха преразгледани и актуализирани. Освен това бяха преразгледани и актуализирани въведените мерки за управление на риска. Тези промени следва да бъдат отразени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605.

(11)

С цел да бъдат взети под внимание най-актуалните промени в епидемиологичната обстановка по отношение на африканската чума по свинете в Съюза и да се предприемат изпреварващи мерки за ограничаване на рисковете, свързани с разпространението на болестта, следва да се определят границите на нови, достатъчно големи по обхват ограничителни зони в Полша, които да бъдат надлежно включени като ограничителни зони I, II и III в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605. Тъй като ситуацията по отношение на африканската чума по свинете в Съюза е много динамична, при определянето на тези нови ограничителни зони беше взето предвид положението в околните райони.

(12)

Предвид неотложността на епидемиологичната обстановка в Съюза във връзка с африканската чума по свинете, е важно измененията на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605, направени с настоящия регламент за изпълнение, да породят действие възможно най-скоро.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 се заменя с текста, съдържащ се в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 на Комисията от 7 април 2021 г. за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете (ОВ L 129, 15.4.2021 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2249 на Комисията от 16 декември 2021 г. за изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете (ОВ L 453, 17.12.2021 г., стр. 48).

(4)  Работен документ SANTE/7112/2015/Rev. 3 „Принципи и критерии за географско определяне на зони във връзка с АЧС“. https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

(5)  Здравен кодекс за сухоземните животни на OIE, 28-о издание, 2019 г. ISBN на том I: 978-92-95108-85-1; ISBN на том II: 978-92-95108-86-8. https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОГРАНИЧИТЕЛНИ ЗОНИ

ЧАСТ I

1.   Германия

Следните ограничителни зони I в Германия:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen, Sellessen, Spremberg, Bühlow, Laubsdorf, Bagenz und den Gemarkungen Groß Buckow, Klein Buckow östlich des Tagebaues Welzow-Süd,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Roggosen, Koppatz, Neuhausen, Frauendorf, Groß Oßnig, Groß Döbern und Klein Döbern,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau.

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf und Tacken,

Gemeinde Karstadt mit den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow, Garlin, Dallmin, Postlin, Kribbe, Neuhof, Strehlen und Blüthen,

Gemeinde Pirow mit der Gemarkung Bresch,

Gemeinde Gülitz-Reetz,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,

Gemeinde Triglitz,

Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,

Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,

Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,

Gemeinde Meyenburg,

Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen

Gemeinde Arnsdorf,

Gemeinde Burkau,

Gemeinde Crostwitz,

Gemeinde Cunewalde,

Gemeinde Demitz-Thumitz,

Gemeinde Doberschau-Gaußig,

Gemeinde Elsterheide,

Gemeinde Frankenthal,

Gemeinde Göda,

Gemeinde Großharthau,

Gemeinde Großnaundorf,

Gemeinde Großpostwitz/O.L.,

Gemeinde Haselbachtal,

Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits der Sperrzone II,

Gemeinde Königswartha, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Lichtenberg,

Gemeinde Lohsa, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nebelschütz,

Gemeinde Neschwitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Neukirch,

Gemeinde Neukirch/Lausitz,

Gemeinde Obergurig,

Gemeinde Ohorn,

Gemeinde Oßling,

Gemeinde Panschwitz-Kuckau,

Gemeinde Puschwitz,

Gemeinde Räckelwitz,

Gemeinde Radibor, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,

Gemeinde Rammenau,

Gemeinde Schmölln-Putzkau,

Gemeinde Schwepnitz,

Gemeinde Sohland a. d. Spree,

Gemeinde Spreetal, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Bernsdorf,

Gemeinde Stadt Bischhofswerda,

Gemeinde Stadt Elstra,

Gemeinde Stadt Großröhrsdorf,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Kamenz,

Gemeinde Stadt Lauta,

Gemeinde Stadt Pulsnitz,

Gemeinde Stadt Radeberg,

Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,

Gemeinde Stadt Wilthen,

Gemeinde Stadt Wittichenau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Steina,

Gemeinde Steinigtwolmsdorf,

Gemeinde Wachau,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Beiersdorf,

Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz,

Gemeinde Dürrhennersdorf,

Gemeinde Großschönau,

Gemeinde Großschweidnitz,

Gemeinde Hainewalde,

Gemeinde Kurort Jonsdorf,

Gemeinde Kottmar,

Gemeinde Lawalde,

Gemeinde Leutersdorf,

Gemeinde Mittelherwigsdorf,

Gemeinde Oderwitz,

Gemeinde Olbersdorf,

Gemeinde Oppach,

Gemeinde Oybin,

Gemeinde Rosenbach, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Schönbach,

Gemeinde Stadt Bernstadt a. d. Eigen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Ebersbach-Neugersdorf,

Gemeinde Stadt Herrnhut,

Gemeinde Stadt Löbau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Neusalza-Spremberg,

Gemeinde Stadt Ostritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Seifhennersdorf,

Gemeinde Stadt Zittau,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

Gemeinde Klipphausen östlich der S 177,

Gemeinde Lampertswalde, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau,

Gemeinde Priestewitz,

Gemeinde Stadt Coswig, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Großenhain,

Gemeinde Stadt Meißen im Norden östlich der Elbe bis zur Bahnlinie, im Süden östlich der S 177,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Weinböhla, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun südlich der Autobahn A11,

Gemeinde Nadrense südlich der Autobahn A11,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow

Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow

Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf

Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz

Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven

Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf

Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin

Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Böschungsbereich und angrenzende Ackerfläche an der Alten Elde (angrenzend an die Gemeinden Prislich und Zierzow)

Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Waldgebiet zwischen der Ortslage Groß Laasch und der Elde

Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Wiesen- und Ackerflächen zwischen K52, B5 und Bahnlinie Hamburg-Berlin

Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen:

Schlemmin, Kritzow

Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage:

Matzlow-Garwitz (teilweise)

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Broock, Wessentin, Wessentin Ausbau, Bobzin, Lübz, Broock Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Lutheran, Gischow, Burow, Hof Gischow, Ausbau Lutheran, Meyerberg

Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow

Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Flugplatz mit angrenzendem Waldgebiet entlang der K38 und B191 bis zur A24, Wabel

Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzfeld mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow

Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow

Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neese, Werle, Prislich, Marienhof

Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Klein Niendorf, Paarsch

Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Granzin, Barkow, Stolpe Ausbau, Stolpe

Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

2.   Естония

Следните ограничителни зони I в Естония:

Hiiu maakond.

3.   Гърция

Следните ограничителни зони I в Гърция:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Латвия

Следните ограничителни зони I в Латвия:

Dienvidkurzemes novada Vērgales, Medzes, Grobiņas, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.   Литва

Следните ограничителни зони I в Литва:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

6.   Унгария

Следните ограничителни зони I в Унгария:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Полша

Следните ограничителни зони I в Полша:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Siemiątkowo w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Radzanów, Strzegowo, Stupsk w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

powiat jasielski,

powiat strzyżowski,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części I i II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Brzostek, Jodłowa, miasto Dębica, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Wiślica, część gminy Busko Zdrój położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Siedlawy-Szaniec-Podgaje-Kołaczkowice w powiecie buskim,

powiat kazimierski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, w powiecie kieleckim,

gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,

gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,

gminy Moskorzew, Radków, Secemin w powiecie włoszczowskim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

powiat tomaszowski,

powiat brzeziński,

powiat łaski,

powiat miejski Łódź,

powat łódzki wschodni,

powiat pabianicki,

powiat wieruszowski,

gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,

gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim,

powiat wieluński,

powiat sieradzki,

powiat zduńskowolski,

gminy Aleksandrów, Czarnocin, Grabica, Moszczenica, Ręczno, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz w powiecie piotrkowskim,

powiat miejski Piotrków Trybunalski,

gminy Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno w powiecie radomszczańskim,

w województwie śląskim:

gmina Koniecpol w powiecie częstochowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr S8 w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Długołęka położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr S8, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

część powiatu miejskiego Wrocław położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez autostradę nr A8,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

powiat średzki,

miasto Świeradów Zdrój w powiecie lubańskim,

część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat miejski Legnica,

gminy Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,

gminy Pielgrzymka, Świerzawa, Złotoryja z miastem Złotoryja, miasto Wojcieszów w powiecie złotoryjskim,

powiat lwówecki,

gmina Ścinawa w powiecie lubińskim,

część powiatu trzebnickiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,

gmina Krośnice w powiecie milickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gminy Borek Wielkopolski, Gostyń, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

gmina Kaźmierz, część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

powiat ostrowski,

powiat miejski Kalisz,

gminy Blizanów, Brzeziny, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

powiat kępiński,

powiat ostrzeszowski,

w województwie opolskim:

gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski w powiecie oleskim,

gminy Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, miasto Brzeg, część gminy Skarbimierz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 39 w powiecie brzeskim,

gmina Popielów w powiecie opolskim,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,

gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

gminy Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Police w powiecie polickim,

w województwie małopolskim:

powiat brzeski,

powiat gorlicki,

powiat proszowicki,

powiat nowosądecki,

powiat miejski Nowy Sącz,

część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu tarnowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8.   Словакия

Следните ограничителни зони I в Словакия:

in the district of Nové Zámky: Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, Kolta, Jasová, Dubník, Rúbaň, Strekov,

in the district of Komárno: Bátorové Kosihy, Búč, Kravany nad Dunajom,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Ipeľské Úľany, Plášťovce, Dolné Túrovce, Stredné Túrovce, Šahy, Tešmak, Pastovce, Zalaba, Malé Ludince, Hronovce, Nýrovce, Želiezovce, Málaš, Čaka,

the whole district of Krupina, except municipalities included in part II,

the whole district of Banska Bystrica, except municipalities included in part II,

in the district of Liptovsky Mikulas – municipalities of Pribylina, Jamník, Svatý Štefan, Konská, Jakubovany, Liptovský Ondrej, Beňadiková, Vavrišovo, Liptovská Kokava, Liptovský Peter, Dovalovo, Hybe, Liptovský Hrádok, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Závažná Poruba, Liptovský Mikuláš, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Malatíny, Liptovské Vlachy, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča, Kráľovská Ľubeľa, Zemianska Ľubeľa, Východná – a part of municipality north from the highway D1,

in the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače,

the whole district of Banska Stiavnica,

the whole district of Žiar nad Hronom.

ЧАСТ II

1.   България

Следните ограничителни зони II в България:

цялата област Хасково,

цялата област Ямбол,

цялата област Стара Загора,

цялата област Перник,

цялата област Кюстендил,

цялата област Пловдив, с изключение на областите в част III,

цялата област Пазарджик, с изключение на областите в част III,

цялата област Смолян,

цялата област Добрич,

цялата област София-град,

цялата област София-област,

цялата област Благоевград,

цялата област Разград,

цялата област Кърджали,

цялата област Бургас, с изключение на областите в част III,

цялата област Варна, с изключение на областите в част III,

цялата област Силистра, с изключение на областите в част III,

цялата област Русе, с изключение на областите в част III,

цялата област Велико Търново, с изключение на областите в част III,

цялата област Плевен, с изключение на областите в част III,

цялата област Търговище, с изключение на областите в част III,

цялата област Шумен, с изключение на областите в част III,

цялата област Сливен, с изключение на областите в част III,

цялата област Видин, с изключение на областите в част III.

2.   Германия

Следните ограничителни зони II в Германия:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Jacobsdorf

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Groß Luja, Türkendorf, Graustein, Waldesdorf, Hornow, Schönheide und Liskau,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kahsel, Drieschnitz, Gablenz, Komptendorf und Sergen,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Berge,

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow und Burow,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitgendorf und Telschow,

Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen:

Gemeinde Großdubrau,

Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,

Gemeinde Königswartha östlich der B96,

Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,

Gemeinde Laußnitz,

Gemeinde Lohsa östlich der B96,

Gemeinde Malschwitz,

Gemeinde Neschwitz östlich der B96,

Gemeinde Ottendorf-Okrilla,

Gemeinde Radibor östlich der B96,

Gemeinde Spreetal östlich der B97,

Gemeinde Stadt Bautzen östlich des Verlaufs der B96 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda südlich des Verlaufs der B97 bis Abzweig B96 und östlich des Verlaufs der B96 bis zur südlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Königsbrück mit dem Ortsteil Röhrsdorf,

Gemeinde Stadt Weißenberg,

Gemeinde Stadt Wittichenau östlich der B96,

Stadt Dresden:

Stadtteile Gomlitz, Lausa/Friedersdorf, Marsdorf, Weixdorf,

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Boxberg/O.L.,

Gemeinde Gablenz,

Gemeinde Groß Düben,

Gemeinde Hähnichen,

Gemeinde Hohendubrau,

Gemeinde Horka,

Gemeinde Kodersdorf,

Gemeinde Königshain,

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.,

Gemeinde Kreba-Neudorf,

Gemeinde Markersdorf,

Gemeinde Mücka,

Gemeinde Neißeaue,

Gemeinde Quitzdorf am See,

Gemeinde Rietschen,

Gemeinde Rosenbach nördlich der S129,

Gemeinde Schleife,

Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen nördlich der S129,

Gemeinde Schöpstal,

Gemeinde Stadt Bad Muskau,

Gemeinde Stadt Bernstadt a. d. Eigen nördlich der S129,

Gemeinde Stadt Görlitz,

Gemeinde Stadt Löbau nördlich der B 6 von der Kreisgrenze Bautzen bis zum Abzweig der S 129, auf der S129 bis Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Niesky,

Gemeinde Stadt Ostritz nördlich der S129 und K8616,

Gemeinde Stadt Reichenbach/O.L.,

Gemeinde Stadt Rothenburg/O.L.,

Gemeinde Stadt Weißwasser/O.L.,

Gemeinde Trebendorf,

Gemeinde Vierkirchen,

Gemeinde Waldhufen,

Gemeinde Weißkeißel,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Lampertswalde mit den Ortsteilen Lampertswalde, Mühlbach, Quersa, Schönborn,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig nördlich der S80 und östlich der S81,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla östlich der S81.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl,

Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),

Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage:

Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,

Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen:

Groß Godems, Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,

Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien,

Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,

Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,

Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,

Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Poltnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Poltnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,

Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,

Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf.

3.   Естония

Следните ограничителни зони II в Естония:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Латвия

Следните ограничителни зони II в Латвия:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Embūtes, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,

Dobeles novads,

Gulbenes novads,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Krāslavas novads,

Kuldīgas novads,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novads,

Ventspils novads,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Литва

Следните ограничителни зони II в Литва:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono s