ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 410

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
18 ноември 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2021/2009 на Комисията от 12 ноември 2021 година за забрана на риболова на молва във водите на Обединеното кралство и международните води от зони 1 и 2 от страна на кораби, плаващи под знамето на Франция

1

 

*

Регламент (ЕС) 2021/2010 на Комисията от 17 ноември 2021 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за пестициди по отношение на списъка на активните вещества ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2011 на Комисията от 17 ноември 2021 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на кабели от оптични влакна с произход от Китайската народна република

51

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2012 на Комисията от 17 ноември 2021 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на студеновалцовани плоски продукти от неръждаема стомана с произход от Индия и Индонезия

153

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/2013 на Съвета от 15 ноември 2021 година за назначаване на член и заместник-член, предложени от Кралство Испания, в Комитета на регионите

178

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2021/2014 на Комисията от 17 ноември 2021 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1073 за определяне на техническите спецификации и правила за прилагането на рамката за доверие за Цифровия COVID сертификат на ЕС, въведена с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

180

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост ( OB L 57, 18.2.2021 г. )

197

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2021/771 на Комисията от 21 януари 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на специфични критерии и условия за проверките на документалната отчетност в рамките на официалния контрол на биологичното производство и за официалния контрол на групите от оператори ( OB L 165, 11.5.2021 г. )

198

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1100 на Комисията от 5 юли 2021 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои горещовалцовани плоски продукти от желязо, от нелегирани стомани или от други легирани стомани с произход от Турция ( OB L 238, 6.7.2021 г. )

199

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

18.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 410/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2009 НА КОМИСИЯТА

от 12 ноември 2021 година

за забрана на риболова на молва във водите на Обединеното кралство и международните води от зони 1 и 2 от страна на кораби, плаващи под знамето на Франция

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2021/92 на Съвета (2) се определят квотите за 2021 г.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова, насочен към запаса на молва във водите на Обединеното кралство и международните води от зони 1 и 2, извършен от кораби, плаващи под знамето на Франция или регистрирани в тази държава, отпуснатата за 2021 г. квота е изчерпана.

(3)

Поради това е необходимо да се забранят определени риболовни дейности за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Посочената в приложението квота, отпусната на Франция за 2021 г. за риболов на молва във водите на Обединеното кралство и международните води от зони 1 и 2, се счита за изчерпана от датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

1.   Считано от указаната в приложението дата се забранява риболовът на посочения в член 1 рибен запас от страна на кораби, плаващи под знамето на Франция или регистрирани в тази държава. По-специално се забраняват търсенето на риба, както и хвърлянето, поставянето и влаченето на риболовни уреди, насочено към улов на съответния запас.

2.   Трансбордирането, задържането на борда, преработката на борда, прехвърлянето, поставянето в клетки, угояването и разтоварването на уловена от посочените кораби риба и продукти от риболова на съответния запас остават разрешени по отношение на улова, извършен преди указаната в приложението дата.

3.   Извършеният от посочените кораби нежелан улов на екземпляри от съответния запас се качва и задържа на борда, регистрира се, разтоварва се и се приспада от квотата в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3).

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 ноември 2021 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Virginijus SINKEVIČIUS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2021/92 на Съвета от 28 януари 2021 г. за определяне за 2021 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза, както и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 31, 29.1.2021 г., стр. 31).

(3)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

19/TQ92

Държава членка

Франция

Запас

LIN/1/2.

Вид

Молва (Molva molva)

Зона

Води на Обединеното кралство и международни води от 1 и 2

Дата на въвеждане на забраната

22.10.2021 г.


18.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 410/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2010 НА КОМИСИЯТА

от 17 ноември 2021 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за пестициди по отношение на списъка на активните вещества

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно статистиката за пестициди (1), и по-специално член 5, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1185/2009 се установява обща рамка за изготвянето на съпоставими статистически данни за Европа относно продажбите и употребата на пестициди.

(2)

Съгласно приложение III към Регламент (ЕО) № 1185/2009 Комисията трябва да адаптира редовно и най-малко на всеки пет години списъка на веществата, които трябва да бъдат обхванати, и класификацията им по категории продукти и химични класове. Тъй като последната актуализация на посоченото приложение беше направена през 2017 г. с Регламент (ЕС) 2017/269 на Комисията (2), е необходимо приложеният към регламента списък да бъде актуализиран, за да се обхване периодът 2021—2024 г.

(3)

Предвид броя на съответните вещества и сложния процес на идентифициране и класифициране на относимите съединения, за националните статистически органи е трудно да се сдобият с широкия набор от инструменти за събиране на информация за употребата и пускането на пазара на пестициди. Поради това следва да бъдат включени само вещества с идентификационен номер, предоставен им от една или и от двете основни международно признати институции, регистриращи химични съединения или пестициди — Службата за химични индекси на Американското химическо дружество (CAS) и Съветът за международно сътрудничество в областта на анализа на пестициди (CIPAC).

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система, създаден с член 7 от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1185/2009 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 324, 10.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2017/269 на Комисията от 16 февруари 2017 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1185/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за пестициди по отношение на списъка на активните вещества (ОВ L 40, 17.2.2017 г., стр. 4).

(3)  Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

ХАРМОНИЗИРАНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВА

Основни групи

Категории продукти

Код

Химичен клас

Вещества — общоприети наименования

Общоприета номенклатура

CAS  (1)

CIPAC  (2)

Пуснати на пазара пестициди, общо

 

PPM_TOT

 

 

 

 

 

Пестициди, пуснати на пазара за професионални потребители (3)

PPM_PU

 

 

 

 

 

От които предназначени за употреба в селското стопанство (4)

PPM_AGRI

 

 

 

 

 

От които предназначени за употреба в горското стопанство (5)

PPM_FORE

 

 

 

 

 

От които предназначени за друг вид професионална употреба (6)

PPM_AMU

 

 

 

 

 

От които използвани единствено за съхранение (6)

PPM_STOR

 

 

 

 

Пестициди, пуснати на пазара в съответствие с членове 22 и 24 от Регламент (ЕС) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета (7).

 

 

 

 

 

 

 

Група 1 – активни вещества с нисък риск в съответствие с член 22 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 (8)

GRP1

 

 

 

 

 

Група 3 – кандидати за замяна в съответствие с член 24 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 (9)

GRP3

 

 

 

 

Пестициди, пуснати на пазара, групи и категории, определени в приложение IV към Директива 2009/128/ЕО

 

 

 

 

 

 

 

Група 2 – Активни вещества, които са одобрени или се смятат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, не попадат в други категории и са изброени в части А и Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 (10).

GRP2

 

 

 

 

 

Група 4 –Активни вещества, които не са одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и поради това не са включени в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

GRP4

 

 

 

 

 

Категории А и В Нехимични активни вещества

CAT_A_C

 

 

 

 

 

Категории Б, Г, Д, Е Химични активни вещества

CAT_B_D-F

 

 

 

 

Фунгициди и бактерициди

 

PES_F

 

 

 

 

 

Неорганични фунгициди

F01

 

 

 

 

 

 

F01_01

МЕДНИ СЪЕДИНЕНИЯ

 

 

 

 

 

F01_01_01

 

БОРДОЛЕЗОВ РАЗТВОР

8011-63-0

44.604

 

 

F01_01_02

 

МЕДЕН ХИДРОКСИД

20427-59-2

44.305

 

 

F01_01_03

 

МЕДЕН(I) ОКСИД

1317-39-1

44.603

 

 

F01_01_04

 

МЕДЕН ОКСИХЛОРИД

1332-65-6

1332-40-7

44.602

 

 

F01_01_05

 

ТРИОСНОВЕН МЕДЕН СУЛФАТ

12527-76-3

44.306

 

 

F01_01_06

 

ДРУГИ МЕДНИ СОЛИ, Н.Д.

 

 

 

 

F01_02

НЕОРГАНИЧНА СЯРА

 

 

 

 

 

F01_02_01

 

СЯРА

7704-34-9

18

 

 

F01_99

ДРУГИ НЕОРГАНИЧНИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F01_99_01

 

КАЛЦИЕВ ПОЛИСУЛФИД

1344-81-6

17

 

 

F01_99_02

 

КАЛИЕВ ЙОДИД

7681-11-0

773

 

 

F01_99_03

 

КАЛИЕВИ ФОСФОНАТИ (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ КАЛИЕВ ФОСФИТ)

13977-65-6

13492-26-7

756

 

 

F01_99_04

 

КАЛИЕВ ТИОЦИАНАТ

333-20-0

772

 

 

F01_99_06

 

ДИНАТРИЕВ ФОСФОНАТ

13708-85-5

808

 

 

F01_99_07

 

КАЛИЕВ ХИДРОГЕНКАРБОНАТ

298-14-6

853

 

 

F01_99_08

 

НАТРИЕВ ХИДРОГЕНКАРБОНАТ

144-55-8

 

 

 

F01_99_99

 

ДРУГИ НЕОРГАНИЧНИ ФУНГИЦИДИ Н.Д.

 

 

 

Фунгициди на основата на карбамати и дитиокарбамати

F02

 

 

 

 

 

 

F02_01

КАРБАНИЛАТНИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F02_01_01

 

ДИЕТОФЕНКАРБ

87130-20-9

513

 

 

F02_02

КАРБАМАТНИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F02_02_01

 

БЕНТИАВАЛИКАРБ

413615-35-7

744

 

 

F02_02_02

 

ИПРОВАЛИКАРБ

140923-17-7

620

 

 

F02_02_03

 

ПРОПАМОКАРБ

24579-73-5

399

 

 

F02_03

ДИТИОКАРБАМАТНИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F02_03_01

 

МАНКОЦЕБ

8018-01-7

34

 

 

F02_03_02

 

МАНЕБ

12427-38-2

61

 

 

F02_03_03

 

МЕТИРАМ

9006-42-2

478

 

 

F02_03_04

 

ПРОПИНЕБ

12071-83-9

177

 

 

F02_03_05

 

ТИРАМ

137-26-8

24

 

 

F02_03_06

 

ЦИРАМ

137-30-4

31

 

 

F02_99

ДРУГИ ФУНГИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА КАРБАМАТИ И ДИТИОКАРБАМАТИ

 

 

 

 

 

F02_99_99

 

ДРУГИ ФУНГИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА КАРБАМАТИ И ДИТИОКАРБАМАТИ, Н.Д.

 

 

 

Фунгициди на основата на бензимидазоли

F03

 

 

 

 

 

 

F03_01

БЕНЗИМИДАЗОЛОВИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F03_01_01

 

КАРБЕНДАЗИМ

10605-21-7

263

 

 

F03_01_02

 

ФУБЕРИДАЗОЛ

3878-19-1

525

 

 

F03_01_03

 

ТИАБЕНДАЗОЛ

148-79-8

323

 

 

F03_01_04

 

ТИОФАНАТ-МЕТИЛ

23564-05-8

262

 

 

F03_99

ДРУГИ ФУНГИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА БЕНЗИМИДАЗОЛИ

 

 

 

 

 

F03_99_99

 

ДРУГИ ФУНГИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА БЕНЗИМИДАЗОЛИ, Н.Д.

 

 

 

Фунгициди на основата на имидазоли и триазоли

F04

 

 

 

 

 

 

F04_01

КОНАЗОЛОВИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F04_01_01

 

БИТЕРТАНОЛ

55179-31-2

386

 

 

F04_01_02

 

БРОМУКОНАЗОЛ

116255-48-2

680

 

 

F04_01_03

 

ЦИПРОКОНАЗОЛ

94361-06-5

600

 

 

F04_01_04

 

ДИФЕНОКОНАЗОЛ

119446-68-3

687

 

 

F04_01_05

 

ЕПОКСИКОНАЗОЛ

106325-08-0

609

 

 

F04_01_06

 

ЕТРИДИАЗОЛ

2593-15-9

518

 

 

F04_01_07

 

ФЕНБУКОНАЗОЛ

114369-43-6

694

 

 

F04_01_08

 

ФЛУХИНКОНАЗОЛ

136426-54-5

474

 

 

F04_01_09

 

ФЛУСИЛАЗОЛ

85509-19-9

435

 

 

F04_01_10

 

ФЛУТРИАФОЛ

76674-21-0

436

 

 

F04_01_11

 

ИМАЗАЛИЛ (ЕНИЛКОНАЗОЛ)

35554-44-0

335

 

 

F04_01_12

 

ИПКОНАЗОЛ

125225-28-7

115850-69-6

115937-89-8

798

 

 

F04_01_13

 

МЕТКОНАЗОЛ

125116-23-6

706

 

 

F04_01_14

 

МИКЛОБУТАНИЛ

88671-89-0

442

 

 

F04_01_15

 

ПЕНКОНАЗОЛ

66246-88-6

446

 

 

F04_01_16

 

ПРОПИКОНАЗОЛ

60207-90-1

408

 

 

F04_01_17

 

ПРОТИОКОНАЗОЛ

178928-70-6

745

 

 

F04_01_18

 

ТЕБУКОНАЗОЛ

107534-96-3

494

 

 

F04_01_19

 

ТЕТРАКОНАЗОЛ

112281-77-3

726

 

 

F04_01_20

 

ТРИАДИМЕНОЛ

55219-65-3

398

 

 

F04_01_21

 

ТРИФЛУМИЗОЛ

99387-89-0

730

 

 

F04_01_22

 

ТРИТИКОНАЗОЛ

131983-72-7

652

 

 

F04_01_23

 

МЕФЕНТРИФЛУКОНАЗОЛ

1417782-03-6

1004

 

 

F04_02

ИМИДАЗОЛОВИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F04_02_01

 

ЦИАЗОФАМИД

120116-88-3

653

 

 

F04_02_02

 

ФЕНАМИДОН

161326-34-7

650

 

 

F04_02_03

 

ТРИАЗОКСИД

72459-58-6

729

 

 

F04_99

ДРУГИ ФУНГИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ИМИДАЗОЛИ И ТРИАЗОЛИ

 

 

 

 

 

F04_99_01

 

АМЕТОКТРАДИН

865318-97-4

818

 

 

F04_99_02

 

АМИСУЛБРОМ

348635-87-0

789

 

 

F04_99_03

 

ТРИЦИКЛАЗОЛ

41814-78-2

547

 

 

F04_99_99

 

ДРУГИ ФУНГИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ИМИДАЗОЛИ И ТРИАЗОЛИ

 

 

 

Фунгициди на основата на морфолини

F05

 

 

 

 

 

 

F05_01

МОРФОЛИНОВИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F05_01_01

 

ДИМЕТОМОРФ

110488-70-5

483

 

 

F05_01_02

 

ДОДЕМОРФ

1593-77-7

300

 

 

F05_01_03

 

ФЕНПРОПИМОРФ

67564-91-4

427

 

 

F05_99

ДРУГИ ФУНГИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА МОРФОЛИНИ

 

 

 

 

 

F05_99_99

 

ДРУГИ ФУНГИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА МОРФОЛИНИ, Н.Д.

 

 

 

Фунгициди от микробиологичен или растителен произход

F06

 

 

 

 

 

 

F06_01

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F06_01_01

 

AMPELOMYCES QUISQUALIS ЩАМ AQ10

 

589

 

 

F06_01_021

 

AUREOBASIDIUM PULLULANS ЩАМ DSM 14940

 

809

 

 

F06_01_022

 

AUREOBASIDIUM PULLULANS ЩАМ DSM 14941

 

810

 

 

F06_01_03

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ BACILLUS SUBTILIS QST 713) ЩАМ AQ 713

 

661

 

 

F06_01_04

 

CONIOTHYRIUM MINITANS ЩАМ CON/M/91-08

 

614

 

 

F06_01_05

 

CLONOSTACHYS ROSEA (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ GLIOCLADIUM CATENULATUM) ЩАМ J1446

 

624

 

 

F06_01_08

 

PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS ЩАМ MA342

 

574

 

 

F06_01_09

 

PSEUDOZYMA FLOCCULOSA

 

669

 

 

F06_01_111

 

TRICHODERMA HARZIANUM ЩАМ T-22

 

1007

 

 

F06_01_112

 

TRICHODERMA HARZIANUM ЩАМ ITEM 908

 

1008

 

 

F06_01_12

 

CANDIDA OLEOPHILA ЩАМ O

 

947

 

 

F06_01_141

 

PHLEBIOPSIS GIGANTEA ЩАМ FOC PG 410.3

 

930

 

 

F06_01_142

 

PHLEBIOPSIS GIGANTEA ЩАМ VRA 1835

 

921

 

 

F06_01_143

 

PHLEBIOPSIS GIGANTEA ЩАМ VRA 1984

 

922

 

 

F06_01_15

 

PSEUDOMONAS SP. ЩАМ DSMZ 13134

 

935

 

 

F06_01_16

 

PYTHIUM OLIGANDRUM ЩАМ M1

 

936

 

 

F06_01_17

 

STREPTOMYCES (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS) ЩАМ K61

 

937

 

 

F06_01_181

 

TRICHODERMA ASPERELLUM (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ T. HARZIANUM) ЩАМ ICC012

 

938

 

 

F06_01_182

 

TRICHODERMA ASPERELLUM (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ T. VIRIDE) ЩАМ T25

 

1010

 

 

F06_01_183

 

TRICHODERMA ASPERELLUM (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ T. VIRIDE) ЩАМ TV1

 

940

 

 

F06_01_19

 

TRICHODERMA ASPERELLUM (ЩАМ T34)

 

941

 

 

F06_01_201

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ T. HARZIANUM) ЩАМ IMI 206040

 

942

 

 

F06_01_202

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ T. HARZIANUM) ЩАМ T11

 

943

 

 

F06_01_21

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE ЩАМ I-1237

 

944

 

 

F06_01_22

 

TRICHODERMA GAMSII (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ T. VIRIDE) ЩАМ ICC080

 

945

 

 

F06_01_23

 

TRICHODERMA POLYSPORUM (IMI 206039)

 

946

 

 

F06_01_24

 

VERTICILLIUM ALBO-ATRUM ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ VERTICILLIUM DAHLIAE) ЩАМ WCS850

 

948

 

 

F06_01_25

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS ЩАМ MBI 600

 

1011

 

 

F06_01_26

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS ЩАМ FZB24

 

1012

 

 

F06_01_27

 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE ЩАМ LAS02

 

1016

 

 

F06_01_28

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE ЩАМ SC1

 

988

 

 

F06_01_29

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS SUBSP. PLANTARUM ЩАМ D747

 

1013

 

 

F06_01_30

 

BACILLUS PUMILUS QST ЩАМ 2808

 

1014

 

 

F06_01_31

 

METSCHNIKOWIA FRUCTICOLA ЩАМ NRRL Y-27328

 

 

 

 

F06_01_32

 

STREPTOMYCES LYDICUS WYEC 108

 

 

 

 

F06_01_33

 

ABE-IT 56

 

 

 

 

F06_01_34

 

BACILLUS SUBTILIS ЩАМ IAB/BS03

 

 

 

 

F06_01_35

 

ASPERGILLUS FLAVUS ЩАМ MUCL 54911

 

 

 

 

F06_01_36

 

VERTICILLIUM NONALFAFAE

 

 

 

 

F06_02

РАСТИТЕЛНИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F06_02_01

 

ЕВГЕНОЛ

97-53-0

967

 

 

F06_02_02

 

ГЕРАНИОЛ

106-24-1

968

 

 

F06_02_03

 

ТИМОЛ

89-83-8

969

 

 

F06_02_04

 

ЕКСТРАКТ ОТ ЧАЕНО ДЪРВО

68647-73-4

914

 

 

F06_02_05

 

ЛАМИНАРИН

9008-22-4

671

 

 

F06_02_06

 

FEN 560 (ПРАХ ОТ СЕМЕНА ОТ СМИНДУХ)

 

858

 

 

F06_02_07

 

ЕКСТРАКТ ОТ REYNOUTRIA SACCHALINENSIS

 

 

 

 

F06_99

ДРУГИ ФУНГИЦИДИ ОТ МИКРОБИОЛОГИЧЕН ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД

 

 

 

 

 

F06_99_01

 

ЦЕРЕВИЗАН

 

980

 

 

F06_99_99

 

ДРУГИ ФУНГИЦИДИ ОТ МИКРОБИОЛОГИЧЕН ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД, Н.Д.

 

 

 

 

F07

БАКТЕРИЦИДИ

 

 

 

 

 

F07_01

НЕОРГАНИЧНИ БАКТЕРИЦИДИ

 

 

 

 

 

F07_01_01

 

НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ

7681-52-9

848

 

 

F07_01_02

 

АЛУМИНИЕВ СУЛФАТ

10043-01-3

849

 

 

F07_99

ДРУГИ БАКТЕРИЦИДИ

 

 

 

 

 

F07_99_01

 

КАСУГАМИЦИН

6980-18-3

19408-46-9

703

 

 

F07_99_02

 

СТРЕПТОМИЦИН

57-92-1

312

 

 

F07_99_03

 

АЛУМИНИЕВ КАЛИЕВ СУЛФАТ ДОДЕКАХИДРАТ

7784-24-9

 

 

Други фунгициди и бактерициди

F99

 

 

 

 

 

 

F99_01

АЛИФАТНИ АЗОТНИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F99_01_01

 

ЦИМОКСАНИЛ

57966-95-7

419

 

 

F99_01_02

 

ДОДИН

2439-10-3

101

 

 

F99_01_03

 

ГУАЗАТИН

108173-90-6

361

 

 

F99_02

АМИДНИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F99_02_01

 

ЦИФЛУФЕНАМИД

180409-60-3

759

 

 

F99_02_02

 

ФЛУОПИКОЛИД

239110-15-7

787

 

 

F99_02_03

 

ПРОХЛОРАЗ

67747-09-5

407

 

 

F99_02_04

 

СИЛТИОФАМ

175217-20-6

635

 

 

F99_02_05

 

ЗОКСАМИД

156052-68-5

640

 

 

F99_02_06

 

МАНДИПРОПАМИД

374726-62-2

783

 

 

F99_02_07

 

ПЕНТИОПИРАД

183675-82-3

824

 

 

F99_02_08

 

БЕНЗОВИНДИФЛУПИР

1072957-71-1

981

 

 

F99_02_09

 

ИЗОФЕТАМИД

875915-78-9

972

 

 

F99_02_10

 

МАНДЕСТРОБИН

173662-97-0

 

 

 

F99_02_11

 

ФЛУОПИРАМ

658066-35-4

807

 

 

F99_03

АНИЛИДНИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F99_03_01

 

БЕНАЛАКСИЛ

71626-11-4

416

 

 

F99_03_02

 

БОСКАЛИД

188425-85-6

673

 

 

F99_03_03

 

КАРБОКСИН

5234-68-4

273

 

 

F99_03_04

 

ФЕНХЕКСАМИД

126833-17-8

603

 

 

F99_03_05

 

ФЛУТОЛАНИЛ

66332-96-5

524

 

 

F99_03_06

 

МЕТАЛАКСИЛ-M

70630-17-0

580

 

 

F99_03_07

 

МЕТАЛАКСИЛ

57837-19-1

365

 

 

F99_03_08

 

БЕНАЛАКСИЛ-M

98243-83-5

766

 

 

F99_03_09

 

БИКСАФЕН

581809-46-3

819

 

 

F99_03_12

 

ИЗОПИРАЗАМ

881685-58-1

683777-13

683777-14-2

963

 

 

F99_03_13

 

ФЛУКСАПИРОКСАД

907204-31-3

828

 

 

F99_03_14

 

ПЕНФЛУФЕН

494793-67-8

826

 

 

F99_03_15

 

СЕДАКСАН

874967-67-6

599197-38-3

599194-51-1

833

 

 

F99_05

АРОМАТНИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F99_05_01

 

ХЛОРОТАЛОНИЛ

1897-45-6

288

 

 

F99_05_02

 

ДИКЛОРАН

99-30-9

150

 

 

F99_05_03

 

МЕТИЛОВ ЕСТЕР НА 2,5-ДИХЛОРОБЕНЗОЕНАТА КИСЕЛИНА

2905-69-3

686

 

 

F99_06

ДИКАРБОКСИМИДНИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F99_06_01

 

ИПРОДИОН

36734-19-7

278

 

 

F99_07

ДИНИТРОАНИЛИНОВИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F99_07_01

 

ФЛУАЗИНАМ

79622-59-6

521

 

 

F99_08

ДИНИТРОФЕНОЛНИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F99_08_01

 

ДИНОКАП

39300-45-3

98

 

 

F99_08_02

 

МЕПТИЛДИНОКАП

6119-92-2

811

 

 

F99_09

ОРГАНОФОСФОРНИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F99_09_01

 

ФОСЕТИЛ

15845-66-6

384

 

 

F99_09_02

 

ТОЛКЛОФОС-МЕТИЛ

57018-04-9

479

 

 

F99_10

ОКСАЗОЛОВИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F99_10_01

 

ФАМОКСАДОН

131807-57-3

594

 

 

F99_10_02

 

ХИМЕКСАЗОЛ

10004-44-1

528

 

 

F99_10_03

 

ОКСАТИАПИПРОЛИН

1003318-67-9

985

 

 

F99_11

ФЕНИЛПИРОЛОВИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F99_11_01

 

ФЛУДИОКСОНИЛ

131341-86-1

522

 

 

F99_12

ФТАЛИМИДНИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F99_12_01

 

КАПТАН

133-06-2

40

 

 

F99_12_02

 

ФОЛПЕТ

133-07-3

75

 

 

F99_13

ПИРИМИДИНОВИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F99_13_01

 

БУПИРИМАТ

41483-43-6

261

 

 

F99_13_02

 

ЦИПРОДИНИЛ

121552-61-2

511

 

 

F99_13_03

 

МЕПАНИПИРИМ

110235-47-7

611

 

 

F99_13_04

 

ПИРИМЕТАНИЛ

53112-28-0

714

 

 

F99_14

ХИНОЛИНОВИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F99_14_01

 

8-ХИДРОКСИХИНОЛИН

148-24-3

677

 

 

F99_14_02

 

ХИНОКСИФЕН

124495-18-7

566

 

 

F99_15

ХИНОНОВИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F99_15_01

 

ДИТИАНОН

3347-22-6

153

 

 

F99_16

СТРОБИЛУРИНОВИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F99_16_01

 

АЗОКСИСТРОБИН

131860-33-8

571

 

 

F99_16_02

 

ДИМОКСИСТРОБИН

149961-52-4

739

 

 

F99_16_03

 

ФЛУОКСАСТРОБИН

361377-29-9

746

 

 

F99_16_04

 

КРЕЗОКСИМ-МЕТИЛ

143390-89-0

568

 

 

F99_16_05

 

ПИКОКСИСТРОБИН

117428-22-5

628

 

 

F99_16_06

 

ПИРАКЛОСТРОБИН

175013-18-0

657

 

 

F99_16_07

 

ТРИФЛОКСИСТРОБИН

141517-21-7

617

 

 

F99_16_08

 

ФЕНПИКОКСАМИД (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЗЕРФЕНВАЛПИР)

517875-34-2

991

 

 

F99_17

ФУНГИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА УРЕА

 

 

 

 

 

F99_17_01

 

ПЕНЦИКУРОН

66063-05-6

402

 

 

F99_17_02

 

УРЕА

57-13-6

913

 

 

F99_99

НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ФУНГИЦИДИ

 

 

 

 

 

F99_99_01

 

2-ФЕНИЛФЕНОЛ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СОЛИ КАТО НАТРИЕВА СОЛ)

90-43-7

246

 

 

F99_99_02

 

АЦИБЕНЗОЛАР-S-МЕТИЛ

135158-54-2

597

 

 

F99_99_04

 

L-АСКОРБИНОВА КИСЕЛИНА

50-81-7

774

 

 

F99_99_05

 

БЕНЗОЕНА КИСЕЛИНА

65-85-0

622

 

 

F99_99_06

 

ФЕНПРОПИДИН

67306-00-7

520

 

 

F99_99_08

 

МЕТРАФЕНОН

220899-03-6

752

 

 

F99_99_09

 

ПИРИОФЕНОН

688046-61-9

827

 

 

F99_99_10

 

СПИРОКСАМИН

118134-30-8

572

 

 

F99_99_11

 

ДИДЕЦИЛДИМЕТИЛАМОНИЕВ ХЛОРИД

 

859

 

 

F99_99_12

 

ПРОХИНАЗИД

189278-12-4

764

 

 

F99_99_13

 

ВАЛИФЕНАЛАТ (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ ВАЛИФЕНАЛ)

283159-90-0

857

 

 

F99_99_14

 

ДИМЕТИЛОВ ДИСУЛФИД

624-92-0

 

 

 

F99_99_15

 

COS-OGA

 

979

 

 

F99_99_16

 

ФЛУТИАНИЛ

958647-10-4

835

 

 

F99_99_17

 

ФЕНПИРАЗАМИН

473798-59-3

832

 

 

F99_99_99

 

ДРУГИ ФУНГИЦИДИ И БАКТЕРИЦИДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ, Н.Д.

 

 

Хербициди, продукти за унищожаване на стъбла и на мъх

 

PES_H

 

 

 

 

 

Хербициди на основата на феноксифитохормони

H01

 

 

 

 

 

 

H01_01

ФЕНОКСИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H01_01_01

 

2,4-D

94-75-7

1

 

 

H01_01_02

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

 

H01_01_03

 

ДИХЛОРПРОП-P

15165-67-0

476

 

 

H01_01_04

 

МСРА

94-74-6

2

 

 

H01_01_05

 

MCPB

94-81-5

50

 

 

H01_01_06

 

МЕКОПРОП

7085-19-0

51

 

 

H01_01_07

 

МЕКОПРОП-P

16484-77-8

475

 

 

H01_99

ДРУГИ ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ФЕНОКСИФИТОХОРМОНИ

 

 

 

 

 

H01_99_99

 

ДРУГИ ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ФЕНОКСИФИТОХОРМОНИ, Н.Д.

 

 

 

Хербициди на основата на триазини и триазинони

H02

 

 

 

 

 

 

H02_02

ТРИАЗИНОВИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H02_02_01

 

ТЕРБУТИЛАЗИН

5915-41-3

234

 

 

H02_02_02

 

ХЕКСАЗИНОН

51235-04-2

374

 

 

H02_03

ТРИАЗИНОНОВИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H02_03_01

 

МЕТАМИТРОН

41394-05-2

381

 

 

H02_03_02

 

МЕТРИБУЗИН

21087-64-9

283

 

 

H02_99

ДРУГИ ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ТРИАЗИНИ И ТРИАЗИНОНИ

 

 

 

 

 

H02_99_99

 

ДРУГИ ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ТРИАЗИНИ И ТРИАЗИНОНИ, Н.Д.

 

 

 

Хербициди на основата на амиди и анилиди

H03

 

 

 

 

 

 

H03_01

АМИДНИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H03_01_01

 

БЕФЛУБУТАМИД

113614-08-7

662

 

 

H03_01_02

 

ДИМЕТЕНАМИД-Р

163515-14-8

638

 

 

H03_01_03

 

ИЗОКСАБЕН

82558-50-7

701

 

 

H03_01_04

 

НАПРОПАМИД

15299-99-7

271

 

 

H03_01_05

 

ПЕНОКСУЛАМ

219714-96-2

758

 

 

H03_01_06

 

ПЕТОКСАМИД

106700-29-2

665

 

 

H03_01_07

 

ПРОПИЗАМИД

23950-58-5

315

 

 

H03_01_08

 

ПИРОКСУЛАМ

422556-08-9

793

 

 

H03_02

АНИЛИДНИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H03_02_01

 

ДИФЛУФЕНИКАН

83164-33-4

462

 

 

H03_02_02

 

ФЛОРАСУЛАМ

145701-23-1

616

 

 

H03_02_03

 

ФЛУФЕНАЦЕТ

142459-58-3

588

 

 

H03_02_04

 

МЕТАЗАХЛОР

67129-08-2

411

 

 

H03_02_05

 

МЕТОСУЛАМ

139528-85-1

707

 

 

H03_02_06

 

ПРОПАНИЛ

709-98-8

205

 

 

H03_03

ХЛОРОАЦЕТАНИЛИДНИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H03_03_01

 

АЦЕТОХЛОР

34256-82-1

496

 

 

H03_03_02

 

ДИМЕТАХЛОР

50563-36-5

688

 

 

H03_03_03

 

ПРОПИЗОХЛОР

86763-47-5

836

 

 

H03_03_04

 

S-МЕТОЛАХЛОР

87392-12-9

178961-20-1

607

 

 

H03_03_05

 

ПРЕТИЛАХЛОР

51218-49-6

711

 

 

H03_99

ДРУГИ ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА АМИДИ И АНИЛИДИ

 

 

 

 

 

H03_99_99

 

ДРУГИ ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА АМИДИ И АНИЛИДИ, Н.Д.

 

 

 

Хербициди на основата на карбамати и бискарбамати

H04

 

 

 

 

 

 

H04_01

БИСКАРБАМАТНИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H04_01_01

 

ХЛОРПРОФАМ

101-21-3

43

 

 

H04_01_02

 

ДЕСМЕДИФАМ

13684-56-5

477

 

 

H04_01_03

 

ФЕНМЕДИФАМ

13684-63-4

77

 

 

H04_02

КАРБАМАТНИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H04_02_01

 

АСУЛАМ

3337-71-1

240

 

 

H04_02_02

 

КАРБЕТАМИД

16118-49-3

95

 

 

H04_99

ДРУГИ ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА КАРБАМАТИ И БИСКАРБАМАТИ

 

 

 

 

 

H04_99_99

 

ДРУГИ ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА КАРБАМАТИ И БИСКАРБАМАТИ, Н.Д.

 

 

 

Хербициди на основата на динитроанилинови производни

H05

 

 

 

 

 

 

H05_01

ДИНИТРОАНИЛИНОВИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H05_01_01

 

БЕНФЛУРАЛИН

1861-40-1

285

 

 

H05_01_02

 

ПЕНДИМЕТАЛИН

40487-42-1

357

 

 

H05_01_03

 

ОРИЗАЛИН

19044-88-3

537

 

 

H05_99

ДРУГИ ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ДИНИТРОАНИЛИНОВИ ПРОИЗВОДНИ

 

 

 

 

 

H05_99_99

 

ДРУГИ ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ДИНИТРОАНИЛИНОВИ ПРОИЗВОДНИ, Н.Д.

 

 

 

Хербициди на основата на производни на уреа, на урацил или на сулфонилуреа

H06

 

 

 

 

 

 

H06_01

ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА СУЛФОНИЛУРЕА

 

 

 

 

 

H06_01_01

 

АМИДОСУЛФУРОН

120923-37-7

515

 

 

H06_01_02

 

АЗИМСУЛФУРОН

120162-55-2

584

 

 

H06_01_03

 

БЕНСУЛФУРОН-МЕТИЛ

83055-99-6

502.201

 

 

H06_01_04

 

ХЛОРСУЛФУРОН

64902-72-3

391

 

 

H06_01_05

 

ЕТОКСИСУЛФУРОН

126801-58-9

591

 

 

H06_01_06

 

ФЛАЗАСУЛФУРОН

104040-78-0

595

 

 

H06_01_07

 

ФЛУПИРСУЛФУРОН-МЕТИЛ

150315-10-9

1447440-54-5

577

 

 

H06_01_08

 

ФОРАМСУЛФУРОН

173159-57-4

659

 

 

H06_01_09

 

ИМАЗОСУЛФУРОН

122548-33-8

590

 

 

H06_01_10

 

ЙОДОСУЛФУРОН (ЙОДОСУЛФУРОН-МЕТИЛ-НАТРИЙ)

185119-76-0

144550-36-7

634

634.501

 

 

H06_01_11

 

МЕСОСУЛФУРОН (МЕСОСУЛФУРОН-МЕТИЛ)

400852-66-6

208465-21-8

663

663.201

 

 

H06_01_12

 

МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ

74223-64-6

441.201

 

 

H06_01_13

 

НИКОСУЛФУРОН

111991-09-4

709

 

 

H06_01_14

 

ОКСАСУЛФУРОН

144651-06-9

626

 

 

H06_01_15

 

ПРОСУЛФУРОН

94125-34-5

579

 

 

H06_01_16

 

РИМСУЛФУРОН

122931-48-0

716

 

 

H06_01_17

 

СУЛФОСУЛФУРОН

141776-32-1

601

 

 

H06_01_18

 

ТИФЕНСУЛФУРОН-МЕТИЛ

79277-27-3

452

 

 

H06_01_19

 

ТРИАСУЛФУРОН

82097-50-5

480

 

 

H06_01_20

 

ТРИБЕНУРОН (БАЗОВО СЪЕДИНЕНИЕ)

106040-48-6

546

 

 

H06_01_21

 

ТРИФЛУСУЛФУРОН

126535-15-7

731

 

 

H06_01_22

 

ТРИТОСУЛФУРОН

142469-14-5

735

 

 

H06_01_23

 

ОРТОСУЛФАМУРОН

213464-77-8

781

 

 

H06_01_24

 

ЕТАМЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ

97780-06-8

834.201

 

 

H06_01_25

 

ХАЛОСУЛФУРОН-МЕТИЛ

100784-20-1

785.201

 

 

H06_01_26

 

ТРИФЛОКСИСУЛФУРОН

145099-21-4

617

 

 

H06_02

ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА УРАЦИЛ

 

 

 

 

 

H06_02_01

 

ЛЕНАЦИЛ

2164-08-1

163

 

 

H06_02_02

 

ТЕРБАЦИЛ

5902-51-2

272

 

 

H06_03

ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА УРЕА

 

 

 

 

 

H06_03_01

 

ХЛОРОТОЛУРОН

15545-48-9

217

 

 

H06_03_02

 

ДИУРОН

330-54-1

100

 

 

H06_03_03

 

ФЛУОМЕТУРОН

2164-17-2

159

 

 

H06_03_04

 

ИЗОПРОТУРОН

34123-59-6

336

 

 

H06_03_05

 

ЛИНУРОН

330-55-2

76

 

 

H06_03_06

 

МЕТОБРОМУРОН

3060-89-7

168

 

 

H06_99

ДРУГИ ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ПРОИЗВОДНИ НА УРЕА, НА УРАЦИЛ ИЛИ НА СУЛФОНИЛУРЕА

 

 

 

 

 

H06_99_99

 

ДРУГИ ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ПРОИЗВОДНИ НА УРЕА, НА УРАЦИЛ ИЛИ НА СУЛФОНИЛУРЕА, Н.Д.

 

 

 

Други хербициди

H99

 

 

 

 

 

 

H99_01

АРИЛОКСИФЕНОКСИПРОПИОНОВИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H99_01_01

 

КЛОДИНАФОП

114420-56-3

683

 

 

H99_01_02

 

ЦИХАЛОФОП-БУТИЛ

122008-85-9

596

 

 

H99_01_03

 

ДИКЛОФОП (ДИКЛОФОП-МЕТИЛ)

40843-25-2

257-141-8

358

358.201

 

 

H99_01_04

 

ФЕНОКСАПРОП-P

113158-40-0

484

 

 

H99_01_05

 

ФЛУАЗИФОП-P

83066-88-0

467

 

 

H99_01_06

 

ХАЛОКСИФОП-P (МЕТИЛОВ ЕСТЕР НА ХАЛОКСИФОП-P)

95977-29-0

72619-32-0

526

526.201

 

 

H99_01_07

 

ПРОПАХИЗАФОП

111479-05-1

713

 

 

H99_01_08

 

ХИЗАЛОФОП-P

94051-08-8

641

 

 

H99_01_09

 

ХИЗАЛОФОП-P-ЕТИЛ

100646-51-3

641.202

 

 

H99_01_10

 

ХИЗАЛОФОП-P-ТЕФУРИЛ

119738-06-6

641.226

 

 

H99_02

БЕНЗОФУРАНОВИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H99_02_01

 

ЕТОФУМЕСАТ

26225-79-6

233

 

 

H99_03

ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА БЕНЗОЕНА КИСЕЛИНА

 

 

 

 

 

H99_03_01

 

ДИКАМБА

1918-00-9

85

 

 

H99_03_02

 

ПИРИТИОБАК НАТРИЙ

123343-16-8

 

 

 

H99_04

БИПИРИДИЛИЕВИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H99_04_01

 

ДИКВАТ

85-00-7

55

 

 

H99_05

ЦИКЛОХЕКСАНДИОНОВИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H99_05_01

 

КЛЕТОДИМ

99129-21-2

508

 

 

H99_05_02

 

ЦИКЛОКСИДИМ

101205-02-1

510

 

 

H99_05_03

 

ПРОФОКСИДИМ

139001-49-3

621

 

 

H99_05_04

 

ТЕПРАЛОКСИДИМ

149979-41-9

608

 

 

H99_05_05

 

ТРАЛКОКСИДИМ

87820-88-0

544

 

 

H99_06

ДИАЗИНОВИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H99_06_01

 

ПИРИДАТ

55512-33-9

447

 

 

H99_07

ДИКАРБОКСИМИДНИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H99_07_01

 

ЦИНИДОН-ЕТИЛ

142891-20-1

598

 

 

H99_07_02

 

ФЛУМИОКСАЗИН

103361-09-7

578

 

 

H99_08

ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ДИФЕНИЛОВИ ЕТЕРИ

 

 

 

 

 

H99_08_01

 

АКЛОНИФЕН

74070-46-5

498

 

 

H99_08_02

 

БИФЕНОКС

42576-02-3

413

 

 

H99_08_03

 

ОКСИФЛУОРФЕН

42874-03-3

538

 

 

H99_09

ИМИДАЗОЛИНОНОВИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H99_09_01

 

ИМАЗАМОКС

114311-32-9

619

 

 

H99_10

НЕОРГАНИЧНИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H99_10_01

 

ЖЕЛЕЗЕН СУЛФАТ

7720-78-7

17375-41-6

7782-63-0

837

 

 

H99_11

ИЗОКСАЗОЛОВИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H99_11_01

 

ИЗОКСАФЛУТОЛ

141112-29-0

575

 

 

H99_11_02

 

ТОПРАМЕЗОН

210631-68-8

800

 

 

H99_13

НИТРИЛОВИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H99_13_01

 

БРОМОКСИНИЛ

1689-84-5

87

 

 

H99_13_02

 

ДИХЛОБЕНИЛ

1194-65-6

73

 

 

H99_13_03

 

ЙОКСИНИЛ

1689-83-4

3861-47-0

86

 

 

H99_14

ОРГАНОФОСФОРНИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H99_14_01

 

АМОНИЕВ ГЛУФОСИНАТ

51276-47-2

77182-82-2

437

 

 

H99_14_02

 

ГЛИФОСАТ

1071-83-6

284

 

 

H99_15

ФЕНИЛПИРАЗОЛОВИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H99_15_01

 

ПИНОКСАДЕН

243973-20-8

776

 

 

H99_15_02

 

ПИРАФЛУФЕН-ЕТИЛ

129630-19-9

605.202

 

 

H99_16

ПИРИДАЗИНОНОВИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H99_16_01

 

ХЛОРИДАЗОН

1698-60-8

111

 

 

H99_16_02

 

ФЛУРТАМОН

96525-23-4

569

 

 

H99_17

ПИРИДИНКАРБОКСАМИДНИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H99_17_01

 

ПИКОЛИНАФЕН

137641-05-5

639

 

 

H99_18

ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ПИРИДИНКАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА

 

 

 

 

 

H99_18_01

 

КЛОПИРАЛИД

1702-17-6

455

 

 

H99_18_02

 

ПИКЛОРАМ

1918-02-1

174

 

 

H99_18_03

 

ХАЛАУКСИФЕН-МЕТИЛ

943831-98-9

970.201

 

 

H99_18_04

 

АМИНОПИРАЛИД

150114-71-9

771

 

 

H99_18_05

 

ФЛОРПИРАУКСИФЕН-БЕНЗИЛ

1390661-72-9

990.227

 

 

H99_19

ХЕРБИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ПИРИДИЛОКСИОЦЕТНА КИСЕЛИНА

 

 

 

 

 

H99_19_02

 

ФЛУРОКСИПИР

69377-81-7

431

 

 

H99_19_03

 

ТРИКЛОПИР

55335-06-3

376

 

 

H99_20

ХИНОЛИНОВИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H99_20_01

 

ХИНМЕРАК

90717-03-6

563

 

 

H99_20_02

 

ХИНКЛОРАК

84087-01-4

493

 

 

H99_21

ТИАДИАЗИНОВИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H99_21_01

 

БЕНТАЗОН

25057-89-0

366

 

 

H99_22

ТИОКАРБАМАТНИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H99_22_01

 

МОЛИНАТ

2212-67-1

235

 

 

H99_22_02

 

ПРОСУЛФОКАРБ

52888-80-9

539

 

 

H99_22_03

 

ТРИАЛАТ

2303-17-5

97

 

 

H99_23

ТРИАЗОЛОВИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H99_23_01

 

АМИТРОЛ

61-82-5

90

 

 

H99_24

ТРИАЗОЛИНОНОВИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H99_24_01

 

КАРФЕНТРАЗОН-ЕТИЛ

128639-02-1

587.202

 

 

H99_25

ТРИАЗОЛОНОВИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H99_25_01

 

ПРОПОКСИКАРБАЗОН (ПРОПОКСИКАРБАЗОН-НАТРИЙ)

145026-81-9

181274-15-7

655

655.011

 

 

H99_25_02

 

ТИЕНКАРБАЗОН

317815-83-1

797

 

 

H99_26

ТРИКЕТОНОВИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H99_26_01

 

МЕСОТРИОН

104206-82-8

625

 

 

H99_26_02

 

СУЛКОТРИОН

99105-77-8

723

 

 

H99_26_03

 

ТЕМБОТРИОН

335104-84-2

790

 

 

H99_99

НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ХЕРБИЦИДИ

 

 

 

 

 

H99_99_01

 

ОЦЕТНА КИСЕЛИНА

64-19-7

838

 

 

H99_99_02

 

БИСПИРИБАК

125401-75-4

748

 

 

H99_99_03

 

КЛОМАЗОН

81777-89-1

509

 

 

H99_99_04

 

ФЛУРОХЛОРИДОН

61213-25-0

430

 

 

H99_99_05

 

ОКСАДИАРГИЛ

39807-15-3

604

 

 

H99_99_06

 

ОКСАДИАЗОН

19666-30-9

213

 

 

H99_99_07

 

ПЕЛАРГОНОВА КИСЕЛИНА

112-05-0

888

 

 

H99_99_08

 

ХИНОКЛАМИН

2797-51-5

648

 

 

H99_99_99

 

ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ХЕРБИЦИДИ, ПРОДУКТИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА СТЪБЛА И НА МЪХ, Н.Д.

 

 

Инсектициди и акарициди

 

PES_I

 

 

 

 

 

Инсектициди на основата на пиретроиди

I01

 

 

 

 

 

 

I01_01

ПИРЕТРОИДНИ ИНСЕКТИЦИДИ

 

 

 

 

 

I01_01_01

 

АКРИНАТРИН

101007-06-1

678

 

 

I01_01_02

 

АЛФА-ЦИПЕРМЕТРИН

67375-30-8

454

 

 

I01_01_03

 

БЕТА-ЦИФЛУТРИН

68359-37-5

482

 

 

I01_01_04

 

БИФЕНТРИН

82657-04-3

415

 

 

I01_01_05

 

ЦИФЛУТРИН

68359-37-5

385

 

 

I01_01_06

 

ЦИПЕРМЕТРИН

52315-07-8

332

 

 

I01_01_07

 

ДЕЛТАМЕТРИН

52918-63-5

333

 

 

I01_01_08

 

ЕСФЕНВАЛЕРАТ

66230-04-4

481

 

 

I01_01_09

 

ЕТОФЕНПРОКС

80844-07-1

471

 

 

I01_01_10

 

ГАМА-ЦИХАЛОТРИН

76703-62-3

768

 

 

I01_01_11

 

ЛАМБДА-ЦИХАЛОТРИН

91465-08-6

463

 

 

I01_01_12

 

ТАУ-ФЛУВАЛИНАТ

102851-06-9

786

 

 

I01_01_13

 

ТЕФЛУТРИН

79538-32-2

451

 

 

I01_01_14

 

ДЗЕТА-ЦИПЕРМЕТРИН

52315-07-8

733

 

 

I01_01_15

 

БЕТА-ЦИПЕРМЕТРИН

65731-84-2

72204-43-4

65732-07-2

83860-31-5

632

 

 

I01_99

ДРУГИ ИНСЕКТИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ПИРЕТРОИДИ

 

 

 

 

 

I01_99_99

 

ДРУГИ ИНСЕКТИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ПИРЕТРОИДИ, Н.Д.

 

 

 

Инсектициди на основата на хлорсъдържащи въглеводороди

I02

 

 

 

 

 

 

I02_01

АНТРАНИЛДИАМИДНИ ИНСЕКТИЦИДИ

 

 

 

 

 

I02_01_01

 

ЦИАНТРАНИЛИПРОЛ

736994-63-1

998

 

 

I02_99

ДРУГИ ИНСЕКТИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ХЛОРСЪДЪРЖАЩИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ

 

 

 

 

 

I02_99_99

 

ДРУГИ ИНСЕКТИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ХЛОРСЪДЪРЖАЩИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ, Н.Д.

 

 

 

Инсектициди на основата на карбамати и оксимкарбамат

I03

 

 

 

 

 

 

I03_01

ОКСИМКАРБАМАТНИ ИНСЕКТИЦИДИ

 

 

 

 

 

I03_01_01

 

МЕТОМИЛ

16752-77-5

264

 

 

I03_01_02

 

ОКСАМИЛ

23135-22-0

342

 

 

I03_02

КАРБАМАТНИ ИНСЕКТИЦИДИ

 

 

 

 

 

I03_02_01

 

ФЕНОКСИКАРБ

79127-80-3

425

 

 

I03_02_02

 

ФОРМЕТАНАТ

23422-53-9

697

 

 

I03_02_03

 

МЕТИОКАРБ

2032-65-7

165

 

 

I03_02_04

 

ПИРИМИКАРБ

23103-98-2

231

 

 

I03_99

ДРУГИ ИНСЕКТИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА КАРБАМАТ И ОКСИМКАРБАМАТ

 

 

 

 

 

I03_99_99

 

ДРУГИ ИНСЕКТИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА КАРБАМАТ И ОКСИМКАРБАМАТ, Н.Д.

 

 

 

Инсектициди на основата на органофосфати

I04

 

 

 

 

 

 

I04_01

ОРГАНОФОСФОРНИ ИНСЕКТИЦИДИ

 

 

 

 

 

I04_01_01

 

ХЛОРПИРИФОС

2921-88-2

221

 

 

I04_01_02

 

ХЛОРПИРИФОС-МЕТИЛ

5589-13-0

486

 

 

I04_01_03

 

ДИМЕТОАТ

60-51-5

59

 

 

I04_01_04

 

ЕТОПРОФОС

13194-48-4

218

 

 

I04_01_07

 

МАЛАТИОН

121-75-5

12

 

 

I04_01_08

 

ФОСМЕТ

732-11-6

318

 

 

I04_01_09

 

ПИРИМИФОС-МЕТИЛ

29232-93-7

239

 

 

I04_01_10

 

ДИХЛОРВОС

62-73-7

11

 

 

I04_99

ДРУГИ ИНСЕКТИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ОРГАНОФОСФАТИ

 

 

 

 

 

I04_99_99

 

ДРУГИ ИНСЕКТИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ОРГАНОФОСФАТИ, Н.Д.

 

 

 

Инсектициди от микробиологичен или растителен произход

I05

 

 

 

 

 

 

I05_01

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИНСЕКТИЦИДИ

 

 

 

 

 

I05_01_01

 

GRANULOVIRUS ПО ADOXOPHYES ORANA ЩАМ BV-0001

 

782

 

 

I05_01_03

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELIENSIS (СЕРОТИП H-14) ЩАМ AM65-52

 

770

 

 

I05_01_04

 

METARHIZIUM ANISOPLIAE VAR. ANISOPLIAE ЩАМ BIPESCO 5/F52

 

1020

 

 

I05_01_05

 

PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS ЩАМ FE 9901

 

778

 

 

I05_01_081

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI ЩАМ ABTS-1857

 

949

 

 

I05_01_082

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI ЩАМ GC-91

 

950

 

 

I05_01_091

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI, ШАМ ABTS 351

 

951

 

 

I05_01_092

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI ЩАМ PB 54

 

952

 

 

I05_01_093

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI ЩАМ SA 11

 

953

 

 

I05_01_094

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI ЩАМ SA 12

 

954

 

 

I05_01_095

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI ЩАМ EG 2348

 

955

 

 

I05_01_10

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. TENEBRIONIS ЩАМ NB 176 (TM 141 1)

 

956

 

 

I05_01_111

 

BEAUVERIA BASSIANA ЩАМ ATCC 74040

 

957

 

 

I05_01_112

 

BEAUVERIA BASSIANA ЩАМ GHA

 

958

 

 

I05_01_12

 

GRANULOVIRUS ПО CYDIA POMONELLA (CPGV)

 

959

 

 

I05_01_13

 

ЯДРЕНО-ПОЛИЕДРЕН ВИРУС ПО HELICOVERPA ARMIGERA (HEARNPV)

 

960

 

 

I05_01_14

 

LECANICILLIUM MUSCARIUM (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ VERTICILLIUM LECANII) ЩАМ VE 6

 

961

 

 

I05_01_15

 

ЯДРЕНО-ПОЛИЕДРЕН ВИРУС ПО SPODOPTERA LITTORALIS

 

962

 

 

I05_01_16

 

BEAUVERIA BASSIANA ЩАМ 147

 

1017

 

 

I05_01_17

 

BEAUVERIA BASSIANA ЩАМ NPP111B005

 

1018

 

 

I05_01_18

 

ISARIA FUMOSOROSEA ЩАМ APOPKA 97 (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS)

 

573

 

 

I05_01_19

 

ЯДРЕНО-ПОЛИЕДРЕН ВИРУС ПО SPODOPTERA EXIGUA

 

592

 

 

I05_01_20

 

BEAUVERIA BASSIANA ЩАМ IMI389521

 

 

 

 

I05_01_21

 

BEAUVERIA BASSIANA ЩАМ PPRI 5339

 

 

 

 

I05_01_22

 

BACULOVIRUS GV

 

 

 

 

I05_01_23

 

BEAUVERIA BASSIANA ЩАМ BB1

 

 

 

 

I05_01_24

 

BEAUVERIA BRONGNIARTII

 

 

 

 

I05_01_25

 

GRANULOVIRUS ПО PHTHORIMAEA OPERCULELLA (PHOPGV)

 

 

 

 

I05_01_26

 

МУЛТИКАПСИДЕН NUCLEOPOLYHEDROVIRUS ПО SPODOPTERA EXIGUA (SEMNPV)

 

 

 

 

I05_01_27

 

BEAUVERIA BASSIANA 203

 

 

 

 

I05_01_28

 

METARHIZIUM BRUNNEUM ЩАМ CB15-III

 

 

 

 

I05_02

РАСТИТЕЛНИ ИНСЕКТИЦИДИ

 

 

 

 

 

I05_02_01

 

ПОРТОКАЛОВО МАСЛО

8028-48-6

5989-27-5

902

 

 

I05_02_02

 

МАСЛО ОТ ТАГЕТЕС

 

903

 

 

I05_02_03

 

АЗАДИРАХТИН

11141-17-6

627

 

 

I05_02_04

 

ПИРЕТРИНИ

8003-34-7

32

 

 

I05_99

ДРУГИ ИНСЕКТИЦИДИ ОТ МИКРОБИОЛОГИЧЕН ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД

 

 

 

 

 

I05_99_99

 

ДРУГИ ИНСЕКТИЦИДИ ОТ МИКРОБИОЛОГИЧЕН ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД, Н.Д.

 

 

 

Акарициди

I06

 

 

 

 

 

 

I06_01

ПИРАЗОЛОВИ АКАРИЦИДИ

 

 

 

 

 

I06_01_01

 

ФЕНПИРОКСИМАТ

134098-61-6

695

 

 

I06_02

ТЕТРАЗИНОВИ АКАРИЦИДИ

 

 

 

 

 

I06_02_01

 

КЛОФЕНТЕЗИН

74115-24-5

418

 

 

I06_02_02

 

ФЛУФЕНЗИН

162320-67-4

734

 

 

I06_99

ДРУГИ АКАРИЦИДИ

 

 

 

 

 

I06_99_01

 

АЦЕХИНОЦИЛ

57960-19-7

760

 

 

I06_99_02

 

ЦИФЛУМЕТОФЕН

400882-07-7

821

 

 

I06_99_99

 

ДРУГИ АКАРИЦИДИ, Н.Д.

 

 

 

Други инсектициди

I99

 

 

 

 

 

 

I99_01

ИНСЕКТИЦИДИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ФЕРМЕНТАЦИЯ

 

 

 

 

 

I99_01_01

 

АБАМЕКТИН, АВЕРМЕКТИН B1A, АВЕРМЕКТИН B1B (ИЗРАЗЕН КАТО АБАМЕКТИН)

71751-41-2

65195-55-3

65195-56-4

495

 

 

I99_01_02

 

МИЛБЕМЕКТИН

51596-10-2

51596-11-3

660

 

 

I99_01_03

 

СПИНОЗАД

168316-95-8

131929-60-7

131929-63-0

636

 

 

I99_01_04

 

ЕМАМЕКТИН

119791-41-2

155569-91-8

791

 

 

I99_01_05

 

СПИНЕТОРАМ

935545-74-7

802

 

 

I99_03

ИНСЕКТИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА БЕНЗОИЛУРЕА

 

 

 

 

 

I99_03_01

 

ДИФЛУБЕНЗУРОН

35367-38-5

339

 

 

I99_03_02

 

ФЛУФЕНОКСУРОН

01463-69-8

470

 

 

I99_03_03

 

ЛУФЕНУРОН

103055-07-8

704

 

 

I99_03_04

 

НОВАЛУРОН

116714-46-6

672

 

 

I99_03_05

 

ТЕФЛУБЕНЗУРОН

83121-18-0

450

 

 

I99_03_06

 

ТРИФЛУМУРОН

64628-44-0

548

 

 

I99_04

КАРБАЗАТНИ ИНСЕКТИЦИДИ

 

 

 

 

 

I99_04_01

 

БИФЕНАЗАТ

149877-41-8

736

 

 

I99_05

ДИАЗИЛХИДРАЗИНОВИ ИНСЕКТИЦИДИ

 

 

 

 

 

I99_05_01

 

МЕТОКСИФЕНОЗИД

161050-58-4

656

 

 

I99_05_02

 

ТЕБУФЕНОЗИД

112410-23-8

724

 

 

I99_05_03

 

ХРОМАФЕНОЗИД

143807-66-3

775

 

 

I99_06

РЕГУЛАТОРИ НА РАСТЕЖА НА НАСЕКОМИТЕ

 

 

 

 

 

I99_06_01

 

ЦИРОМАЗИН

66215-27-8

420

 

 

I99_06_02

 

БУПРОФЕЗИН

953030-84-7

681

 

 

I99_06_03

 

ХЕКСИТИАЗОКС

78587-05-0

439

 

 

I99_08

НИТРОГУАНИДИНОВИ ИНСЕКТИЦИДИ

 

 

 

 

 

I99_08_01

 

КЛОТИАНИДИН

210880-92-5

738

 

 

I99_08_02

 

ТИАМЕТОКСАМ

153719-23-4

637

 

 

I99_09

ОРГАНОКАЛАЕНИ ИНСЕКТИЦИДИ

 

 

 

 

 

I99_09_01

 

ФЕНБУТАКАЛАЕН ОКСИД

13356-08-6

359

 

 

I99_10

ОКСАДИАЗИНОВИ ИНСЕКТИЦИДИ

 

 

 

 

 

I99_10_01

 

ИНДОКСАКАРБ

173584-44-6

612

 

 

I99_11

ИНСЕКТИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ФЕНИЛОВ ЕТЕР

 

 

 

 

 

I99_11_01

 

ПИРИПРОКСИФЕН

95737-68-1

715

 

 

I99_12

(ФЕНИЛ)ПИРАЗОЛОВИ ИНСЕКТИЦИДИ

 

 

 

 

 

I99_12_02

 

ФИПРОНИЛ

120068-37-3

581

 

 

I99_12_03

 

ТЕБУФЕНПИРАД

119168-77-3

725

 

 

I99_12_04

 

ХЛОРАНТРАНИЛИПРОЛ

500008-45-7

794

 

 

I99_13

ПИРИДИНОВИ ИНСЕКТИЦИДИ

 

 

 

 

 

I99_13_01

 

ПИМЕТРОЗИН

123312-89-0

593

 

 

I99_13_02

 

ФЛОНИКАМИД (IKI-220)

158062-67-0

763

 

 

I99_13_03

 

СУЛФОКСАФЛОР

946578-00-3

820

 

 

I99_14

ПИРИДИЛМЕТИЛАМИНОВИ ИНСЕКТИЦИДИ

 

 

 

 

 

I99_14_01

 

АЦЕТАМИПРИД

135410-20-7

649

 

 

I99_14_02

 

ИМИДАКЛОПРИД

138261-41-3

582

 

 

I99_14_03

 

ТИАКЛОПРИД

111988-49-9

631

 

 

I99_14_04

 

ФЛУПИРАДИФУРОН

951659-40-8

987

 

 

I99_15

СУЛФИТ ЕСТЕРНИ ИНСЕКТИЦИДИ

 

 

 

 

 

I99_15_01

 

ПРОПАРГИТ

2312-35-8

216

 

 

I99_17

ИНСЕКТИЦИДИ НА ОСНОВАТА НА ТЕТРОНОВА КИСЕЛИНА

 

 

 

 

 

I99_17_01

 

СПИРОДИКЛОФЕН

148477-71-8

737

 

 

I99_17_02

 

СПИРОМЕЗИФЕН

283594-90-1

747

 

 

I99_18

АТРАКТАНТИ ЗА НАСЕКОМИ — ФЕРОМОНИ НА ЛЮСПОКРИЛИ С НЕРАЗКЛОНЕНА ВЕРИГА (SCLPS)

 

 

 

 

 

I99_18_01

 

(E,E)-8,10-ДОДЕКАДИЕН-1-ОЛ

33956-49-9

860

 

 

I99_18_02

 

(Z)-9-ДОДЕЦЕН-1-ИЛОВ АЦЕТАТ

16974-11-1

112-66-3

422

 

 

I99_18_03

 

(Z)-8-ДОДЕЦЕН-1-ИЛОВ АЦЕТАТ

28079-04-1

861

 

 

I99_18_04

 

(2E,13Z)-ОКТАДЕКАДИЕН-1-ИЛОВ АЦЕТАТ

86252-65-5

862

 

 

I99_18_05

 

(7E,9E)-ДОДЕКАДИЕН-1-ИЛОВ АЦЕТАТ

54364-63-5

863

 

 

I99_18_06

 

(7E,9Z)-ДОДЕКАДИЕН-1-ИЛОВ АЦЕТАТ

55774-32-8

864

 

 

I99_18_07

 

(7Z,11E)-ХЕКСАДЕКАДИЕН-1-ИЛОВ АЦЕТАТ

51606-94-4

865

 

 

I99_18_08

 

(7Z,11Z)-ХЕКСАДЕКАДИЕН-1-ИЛОВ АЦЕТАТ

53042-79-8

52207-99-5

866

 

 

I99_18_09

 

(9Z,12E)-ТЕТРАДЕКАДИЕН-1-ИЛОВ АЦЕТАТ

31654-77-0

867

 

 

I99_18_10

 

(E)-11-ТЕТРАДЕЦЕН-1-ИЛОВ АЦЕТАТ

33189-72-9

868

 

 

I99_18_11

 

(E)-5-ДЕЦЕН-1-ОЛ

56578-18-8

869

 

 

I99_18_12

 

(E)-5-ДЕЦЕН-1-ИЛОВ АЦЕТАТ

38421-90-8

870

 

 

I99_18_13

 

(E)-8-ДОДЕЦЕН-1-ИЛОВ АЦЕТАТ

38363-29-0

871

 

 

I99_18_14

 

(E/Z)-8-ДОДЕЦЕН-1-ИЛОВ АЦЕТАТ

38363-29-0

28079-04-1

872

 

 

I99_18_15

 

(Z)-11-ХЕКСАДЕЦЕН-1-ОЛ

56683-54-6

873

 

 

I99_18_16

 

(Z)-11-ХЕКСАДЕЦЕН-1-ИЛОВ АЦЕТАТ

34010-21-4

874

 

 

I99_18_17

 

(Z)-11-ХЕКСАДЕЦЕНАЛ

53939-28-9

875

 

 

I99_18_18

 

(Z)-11-ТЕТРАДЕЦЕН-1-ИЛОВ АЦЕТАТ

20711-10-8

876

 

 

I99_18_19

 

(Z)-13-ОКТАДЕЦЕНАЛ

58594-45-9

878

 

 

I99_18_20

 

(Z)-7-ТЕТРАДЕЦЕНАЛ

65128-96-3

879

 

 

I99_18_21

 

(Z)-8-ДОДЕЦЕН-1-ОЛ

40642-40-8

880

 

 

I99_18_22

 

(Z)-9-ХЕКСАДЕЦЕНАЛ

56219-04-6

881

 

 

I99_18_23

 

(Z)-9-ТЕТРАДЕЦЕН-1-ИЛОВ АЦЕТАТ

16725-53-4

882

 

 

I99_18_24

 

ДОДЕЦИЛОВ АЦЕТАТ

112-66-3

884

 

 

I99_18_25

 

ТЕТРАДЕКАН-1-ОЛ

112-72-1

856

 

 

I99_18_26

 

ДОДЕКАН-1-ОЛ

112-53-8

 

 

 

I99_18_27

 

(E/Z)-9-ДОДЕЦЕН-1-ИЛОВ АЦЕТАТ

16974-34-8

 

 

 

I99_18_28

 

(E,Z,Z)-3,8,11-ТЕТРАДЕКАТРИЕН-1-ИЛОВ АЦЕТАТ

163041-94-9

 

 

 

I99_18_29

 

(E,Z)-3,8-ТЕТРАДЕКАДИЕН-1-ИЛОВ АЦЕТАТ

 

 

 

 

I99_18_30

 

N-ТЕТРАДЕЦИЛОВ АЦЕТАТ

638-59-5

 

 

 

I99_18_31

 

(Z,E)-9,11-ТЕТРАДЕКАДИЕН-1-ИЛОВ АЦЕТАТ

50767-79-8

 

 

 

I99_18_32

 

(E,Z)-3,13-ОКТАДЕКАДИЕНИЛОВ АЦЕТАТ

53120-26-6

 

 

 

I99_18_33

 

(Z,Z)-3,13-ОКТАДЕКАДИЕНИЛОВ АЦЕТАТ

53120-26-7

 

 

 

I99_18_34

 

N-ХЕКСАДЕКАНИЛОВ АЦЕТАТ

629-70-9

 

 

 

I99_18_35

 

(Z)-8-ТЕТРАДЕЦЕН-1-ОЛ

64470-32-2

 

 

 

I99_18_36

 

(Z)-8-ТЕТРАДЕЦЕН-1-ИЛОВ АЦЕТАТ

35835-80-4

 

 

 

I99_18_37

 

(E,E)-8,10-ДОДЕКАДИЕН-1-ИЛОВ АЦЕТАТ

53880-51-6

 

 

 

I99_19

ДРУГИ АТРАКТАНТИ ЗА НАСЕКОМИ

 

 

 

 

 

I99_19_01

 

АМОНИЕВ АЦЕТАТ

631-61-8

 

 

 

I99_19_02

 

ПУТРЕСЦИН (1,4-ДИАМИНОБУТАН)

110-60-1

842

 

 

I99_19_03

 

ТРИМЕТИЛАМИНХИДРОХЛОРИД

593-81-7

848

 

 

I99_19_04

 

(Z)-13-ХЕКСАДЕЦЕН-11-ИН-1-ИЛОВ АЦЕТАТ

78617-58-0

 

 

 

I99_19_05

 

(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-ДОКОЗАТЕТРАЕН-1-ИЛОВ ИЗОБУТИРАТ

135459-81-3

883

 

 

I99_19_06

 

РЕСКАЛУР

67601-06-3

 

 

 

I99_19_07

 

ХИДРОЛИЗИРАНИ ПРОТЕИНИ

 

901

 

 

I99_19_08

 

ЛАВАНДУЛИЛОВ СЕНЕЦИОАТ

23960-07-8

 

 

 

I99_19_09

 

(Z)-3-МЕТИЛ-6-ИЗОПРОПЕНИЛ-9-ДЕЦЕН-1-ИЛОВ АЦЕТАТ

67601-06-3

 

 

 

I99_19_10

 

2,6,6-ТРИМЕТИЛБИЦИКЛО[3.1.1]ХЕПТ-2-ЕН (АЛФА-ПИНЕН)

7785-70-8

 

 

 

I99_19_11

 

2-ЕТИЛ-1,6-ДИОКСАСПИРО[4.4]НОНАН (ХАЛКОГРАН)

38401-84-2

 

 

 

I99_19_12

 

2-МЕТИЛ-3-БУТЕН-2-ОЛ

115-18-4

 

 

 

I99_19_13

 

2-МЕТИЛ-6-МЕТИЛЕН-2,7-ОКТАДИЕН-4-ОЛ (ИПСДИЕНОЛ)

14434-41-4

 

 

 

I99_19_14

 

4,6,6-ТРИМЕТИЛБИЦИКЛО[3.1.1]ХЕПТ-3-ЕН-ОЛ, ((S)-ЦИС-ВЕРБЕНОЛ)

1845-30-3

 

 

 

I99_19_15

 

8-МЕТИЛ-2-ДЕКАНОЛПРОПАНОАТ

81931-28-4

 

 

 

I99_99

НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ИНСЕКТИЦИДИ-АКАРИЦИДИ

 

 

 

 

 

I99_99_03

 

ЕТОКСАЗОЛ

153233-91-1

623

 

 

I99_99_04

 

КАЛИЕВИ СОЛИ НА НЕНАСИТЕНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ C7-C18 И C18

67701-09-1

889

 

 

I99_99_05

 

МЕТИЛОВИ ЕСТЕРИ НА МАСТНИ КИСЕЛИНИ C8-C10

85566-26-3

890

 

 

I99_99_06

 

ФЕНАЗАХИН

120928-09-8

693

 

 

I99_99_07

 

КИЗЕЛГУР (ИНФУЗОРНА ПРЪСТ)

61790-53-2

647

 

 

I99_99_08

 

ЛАУРИНОВА КИСЕЛИНА

143-07-7

885

 

 

I99_99_09

 

МЕТАФЛУМИЗОН

139968-49-3

779

 

 

I99_99_10

 

МЕТИЛОВ ДЕКАНОАТ

110-42-9

892

 

 

I99_99_11

 

МЕТИЛОВ ОКТАНОАТ

111-11-5

893

 

 

I99_99_12

 

ОЛЕИНОВА КИСЕЛИНА

112-80-1

894

 

 

I99_99_13

 

ПАРАФИНОВО МАСЛО (CAS 64742-46-7)

64742-46-7

896

 

 

I99_99_14

 

ПАРАФИНОВО МАСЛО (CAS 72623-86-0)

72623-86-0

897

 

 

I99_99_15

 

ПАРАФИНОВО МАСЛО (CAS 8042-47-5)

8042-47-5

898

 

 

I99_99_16

 

ПАРАФИНОВО МАСЛО (CAS 97862-82-3)

97862-82-3

899

 

 

I99_99_17

 

ФОСФАН

7803-51-2

127

 

 

I99_99_18

 

ПИРИДАБЕН

96489-71-3

583

 

 

I99_99_19

 

ПИРИДАЛИЛ

179101-81-6

792

 

 

I99_99_20

 

СПИРОТЕТРАМАТ

203313-25-1

795

 

 

I99_99_21

 

СУЛФУРИЛФЛУОРИД

2699-79-8

757

 

 

I99_99_27

 

АЛУМИНИЕВ ФОСФИД

20859-73-8

227

 

 

I99_99_28

 

МАГНЕЗИЕВ ФОСФИД

12057-74-8

228

 

 

I99_99_29

 

ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД

124-38-9

844

 

 

I99_99_30

 

МАЛТОДЕКСТРИН

9050-36-6

801

 

 

I99_99_31

 

СМЕС ОТ ТЕРПЕНОИДИ QRD 460

 

982

 

 

I99_99_32

 

ФЛУБЕНДИАМИД

272451-65-7

788

 

 

I99_99_33

 

ЕТАНДИНИТРИЛ

460-19-5

 

 

 

I99_99_99

 

ДРУГИ ИНСЕКТИЦИДИ-АКАРИЦИДИ, Н.Д.

 

 

Молюскициди

 

PES_M

 

 

 

 

 

Молюскициди

M01

 

 

 

 

 

 

M01_01

МОЛЮСКИЦИДИ

 

 

 

 

 

M01_01_01

 

ЖЕЛЕЗЕН(III) ФОСФАТ

10045-86-0

629

 

 

M01_01_03

 

МЕТАЛДЕХИД

108-62-3

9002-91-9

62

 

 

M01_01_04

 

Железен(III) пирофосфат

10058-44-3

 

 

 

M01_01_99

 

ДРУГИ МОЛЮСКИЦИДИ, Н.Д.

 

 

Регулатори на растежа на растенията

 

PES_PGR

 

 

 

 

 

Физиологични регулатори на растежа на растенията

PGR01

 

 

 

 

 

 

PGR01_01

ФИЗИОЛОГИЧНИ РЕГУЛАТОРИ НА РАСТЕЖА НА РАСТЕНИЯТА

 

 

 

 

 

PGR01_01_01

 

1-МЕТИЛЦИКЛОПРОПЕН

3100-04-7

767

 

 

PGR01_01_02

 

ХЛОРМЕКВАТ И ХЛОРМЕКВАТ ХЛОРИД (ИЗРАЗЕН КАТО ХЛОРМЕКВАТ)

7003-89-6

999-81-5

143

143.302

 

 

PGR01_01_03

 

ЦИКЛАНИЛИД

113136-77-9

586

 

 

PGR01_01_04

 

ДАМИНОЗИД

1596-84-5

330

 

 

PGR01_01_05

 

ЕТЕФОН

16672-87-0

373

 

 

PGR01_01_06

 

ЕТОКСИХИН

91-53-2

517

 

 

PGR01_01_07

 

ЕТИЛЕН

74-85-1

839

 

 

PGR01_01_08

 

ФОРХЛОРФЕНУРОН

68157-60-8

633

 

 

PGR01_01_09

 

ГИБЕРЕЛИНОВА КИСЕЛИНА

77-06-5

307

 

 

PGR01_01_10

 

ГИБЕРЕЛИНИ

468-44-0

510-75-8

8030-53-3

904

 

 

PGR01_01_11

 

ИМАЗАХИН

81335-37-7

699

 

 

PGR01_01_12

 

МАЛЕИНОВ ХИДРАЗИД

123-33-1

310

 

 

PGR01_01_13

 

МЕПИКВАТ

15302-91-7

440

 

 

PGR01_01_14

 

ПАКЛОБУТРАЗОЛ

76738-62-0

445

 

 

PGR01_01_15

 

ПРОХЕКСАДИОН-КАЛЦИЙ

127277-53-6

567

567.020

 

 

PGR01_01_16

 

НАТРИЕВ 5-НИТРОГВАЙАКОЛАТ

67233-85-6

718

 

 

PGR01_01_17

 

НАТРИЕВ О-НИТРОФЕНОЛАТ

824-39-5

720

 

 

PGR01_01_18

 

НАТРИЕВ Р-НИТРОФЕНОЛАТ

824-78-2

721

 

 

PGR01_01_19

 

ТРИНЕКСАПАК

104273-73-6

732

 

 

PGR01_01_20

 

ДИФЕНИЛАМИН

122-39-4

460

 

 

PGR01_01_21

 

ФЛУРПРИМИДОЛ

56425-91-3

696

 

 

PGR01_01_22

 

ФЛУМЕТРАЛИН

62924-70-3

971

 

 

PGR01_01_23

 

ТИДИАЗУРОН

51707-55-2

727

 

 

PGR01_99

ДРУГИ ФИЗИОЛОГИЧНИ РЕГУЛАТОРИ НА РАСТЕЖА НА РАСТЕНИЯТА

 

 

 

 

 

PGR01_99_01

 

1-НАФТИЛОЦЕТНА КИСЕЛИНА (1-NAA)

86-87-3

313

 

 

PGR01_99_02

 

1-ДЕКАНОЛ

112-30-1

831

 

 

PGR01_99_03

 

1-НАФТИЛАЦЕТАМИД (1-NAD)

86-86-2

282

 

 

PGR01_99_04

 

2-НАФТИЛОКСИОЦЕТНА КИСЕЛИНА (2-NOA)

120-23-0

664

 

 

PGR01_99_05

 

6-БЕНЗИЛАДЕНИН

1214-39-7

829

 

 

PGR01_99_06

 

ЦИАНАМИД

420-04-2

685

 

 

PGR01_99_07

 

ИНДОЛИЛМАСЛЕНА КИСЕЛИНА

133-32-4

830

 

 

PGR01_99_08

 

СИНТОФЕН (ЦИНТОФЕН)

130561-48-7

717

 

 

PGR01_99_09

 

1,4-ДИМЕТИЛНАФТАЛЕН

571-58-4

822

 

 

PGR01_99_10

 

НАТРИЕВ СРЕБЪРЕН ТИОСУЛФАТ

 

762

 

 

PGR01_99_11

 

S-АБСЦИЗОВА КИСЕЛИНА

21293-29-8

 

 

 

PGR01_99_99

 

ДРУГИ ФИЗИОЛОГИЧНИ РЕГУЛАТОРИ НА РАСТЕЖА НА РАСТЕНИЯТА, Н.Д.

 

 

 

Инхибитори на кълненето

PGR02

 

 

 

 

 

 

PGR02_02

ПРОДУКТИ ЗА ИНХИБИРАНЕ НА КЪЛНЕНЕТО

 

 

 

 

 

PGR02_02_01

 

КАРВОН

2244-16-8

602

 

 

PGR02_99

ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА ИНХИБИРАНЕ НА КЪЛНЕНЕТО

 

 

 

 

 

PGR02_99_99

 

ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА ИНХИБИРАНЕ НА КЪЛНЕНЕТО, Н.Д.

 

 

 

Други регулатори на растежа на растенията

PGR03

 

 

 

 

 

 

PGR03_99

ДРУГИ РЕГУЛАТОРИ НА РАСТЕЖА НА РАСТЕНИЯТА