ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 389

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
4 ноември 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и Република Корея относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1911 на Комисията от 27 октомври 2021 година за изменение на приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 във връзка със статута свободни от болест по отношение на инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis на автономна област Galicia и на автономна област Principado de Asturias в Испания, за изменение на приложение VIII към същия регламент във връзка със статута свободни от болест по отношение на инфекция с вируса на болестта син език на автономна област Islas Baleares, на провинции Huelva и Sevilla и на региони Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros и Zafra в провинция Badajoz в Испания, както и на регион Alentejo и на окръг Santarém в регион Lisboa e Vale do Tejo в Португалия, за изменение на приложение IX към същия регламент във връзка със статута свободни от болест по отношение на опаразитяване с Varroa spp. на острови Åland във Финландия и за изменение на приложение XIII към същия регламент във връзка със статута свободни от болест по отношение на инфекциозна хематопоетична некроза на Дания и на Финландия ( 1 )

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1912 на Комисията от 28 октомври 2021 година за одобрение на изменения в спецификацията на наименование за произход или защитено географско указание (Ardèche (ЗГУ)

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1913 на Комисията от 28 октомври 2021 година за одобрение на изменения в спецификацията на защитено наименование за произход или защитено географско указание Cotnari (ЗНП)

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1914 на Комисията от 28 октомври 2021 година за предоставяне на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на наименованието Île-de-France (ЗГУ)

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1915 на Комисията от 28 октомври 2021 година за предоставяне на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на наименованието Urueña (ЗНП)

10

 

*

Регламент (ЕС) 2021/1916 на Комисията от 3 ноември 2021 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на включването на 4-амино-5-(3-(изопропиламино)-2,2-диметил-3-оксопропокси)-2-метилхинолин-3-карбоксилна киселина в списъка на Съюза ароматизантите ( 1 )

11

 

*

Регламент (ЕС) 2021/1917 на Комисията от 3 ноември 2021 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на включването на 2-(4-метилфенокси)-N-(1H-пиразол-3-ил)-N-(тиофен-2-илметил)ацетамид в списъка на Съюза ароматизантите ( 1 )

15

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/1918 на Съвета от 28 октомври 2021 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на Протокол 31 относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи и на Протокол 37, съдържащ списъка, предвиден в член 101, към Споразумението за ЕИП (Космическа програма на Съюза) ( 1 )

19

 

*

Решение (ЕС) 2021/1919 на Съвета от 29 октомври 2021 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз, относно приемането на решение чрез писмена процедура от участниците в Споразумението за официално подкрепяните експортни кредити за преразглеждането на Отрасловата договореност за производството на електроенергия чрез изгаряне на въглища, съдържаща се в приложение VI от същото споразумение

21

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

4.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 389/1


Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и Република Корея относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

Споразумението между Европейския съюз и Република Корея относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги, подписано в Брюксел на 25 юни 2020 г., влезе в сила на 1 ноември 2021 г. в съответствие с член 8, параграф 1 от Споразумението, тъй като последната нотификация беше депозирана на 5 октомври 2021 г.


РЕГЛАМЕНТИ

4.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 389/2


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1911 НА КОМИСИЯТА

от 27 октомври 2021 година

за изменение на приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 във връзка със статута „свободни от болест“ по отношение на инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis на автономна област Galicia и на автономна област Principado de Asturias в Испания, за изменение на приложение VIII към същия регламент във връзка със статута „свободни от болест“ по отношение на инфекция с вируса на болестта син език на автономна област Islas Baleares, на провинции Huelva и Sevilla и на региони Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros и Zafra в провинция Badajoz в Испания, както и на регион Alentejo и на окръг Santarém в регион Lisboa e Vale do Tejo в Португалия, за изменение на приложение IX към същия регламент във връзка със статута „свободни от болест“ по отношение на опаразитяване с Varroa spp. на острови Åland във Финландия и за изменение на приложение XIII към същия регламент във връзка със статута „свободни от болест“ по отношение на инфекциозна хематопоетична некроза на Дания и на Финландия

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 36, параграф 4 и член 42, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2016/429 се установяват специални правила за всяка болест от списъка, изготвен в съответствие с член 5, параграф 1 от него, определя се начинът, по който тези правила се прилагат за различните категории болести от списъка, и се предвижда също така Комисията да одобрява или да отнема статута „свободна от болест“ на държави членки или зони от тях по отношение на някои болести от списъка, посочени в член 9, параграф 1, букви б) и в) от същия регламент.

(2)

С Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 на Комисията (2) се допълва Регламент (ЕС) 2016/429 и се определят условията за предоставяне, запазване, спиране и отнемане на статут „свободен от болест“.

(3)

В приложенията към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 на Комисията (3) се изброяват държавите членки или зоните от тях със статут „свободна от болест“. Наред с другото, в част I от приложение II към същия регламент се изброяват зоните, свободни от инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M.caprae и M. tuberculosis), в част I от приложение VIII се изброяват зоните, свободни от инфекция с вируса на болестта син език (серотипове 1—24), в приложение IX — зоните, свободни от опаразитяване с Varroa spp., а в част I от приложение ХIII — зоните и компартментите със статут „свободни от болест“ по отношение на инфекциозна хематопоетична некроза.

(4)

Поради променящата се епидемична обстановка по отношение на някои болести е необходимо да се изменят приложения II, VIII, IX и ХIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620, за да се включат в тях нови свободни от болест държави членки или зони и да се заличат областите, в които са потвърдени огнища на болестта и следователно вече не са изпълнени условията за запазване на статута „свободни от болест“.

(5)

Испания представи на Комисията информация, удостоверяваща, че в провинции La Coruña, Orense и Lugo в автономна област Galicia са изпълнени установените в Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 условия за признаване на статут „свободни от болест“ по отношение на инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis. Четвъртата провинция в тази автономна област, а именно Pontevedra, вече е включена в списъка в част I от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 като зона, свободна от инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis. Поради това цялата автономна област Galicia следва да бъде посочена като зона, свободна от инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis.

(6)

Испания представи на Комисията информация, удостоверяваща, че в автономна област Principado de Asturias са изпълнени установените в Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 условия за признаване на статут „свободна от болест“ по отношение на инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis. Поради това въпросната автономна област следва да бъде посочена като зона, свободна от инфекция с комплекс Mycobacterium tuberculosis.

(7)

Испания уведоми Комисията за огнище на инфекция с вируса на болестта син език, серотип 4, в автономна област Islas Baleares, а впоследствие и за допълнителни огнища, засягащи региони Sierra Oriental и Sierra Occidental в провинция Huelva, регион Sierra Norte в провинция Sevilla, както и региони Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros и Zafra в провинция Badajoz. Тъй като автономна област Islas Baleares, региони Sierra Oriental и Sierra Occidental в провинция Huelva, регион Cazalla de la Sierra (Sierra Norte) в провинция Sevilla и — имплицитно, като част от автономна област Extremadura — региони Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros и Zafra, са включени в списъка на зоните със статут „свободни от болест“ в част I от приложение VIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620, следва те да бъдат заличени от посочения списък.

(8)

Португалия уведоми Комисията за огнища на инфекция с вируса на болестта син език, серотип 4, в регион Alentejo, а впоследствие и за огнище на болестта в окръг Santarém в регион Lisboa e Vale do Tejo. Тъй като Alentejo като цяло и окръг Santarém, като част от Португалия, са имплицитно включени като зони със статут „свободни от болест“ в част I от приложение VIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620, регион Alentejo и окръг Santarém следва да бъдат изключени от този списък.

(9)

Финландия уведоми Комисията за огнище на oпаразитяване с Varroa spp. в община Brändö на острови Åland. Острови Åland са включени като зона със статут на свободна от болест в приложение IХ към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620. Финландия също така уведоми Комисията, въз основа на епидемиологично разследване, че други общини не са засегнати от това огнище. Община Brändö следва да бъде заличена от списъка на зоните със статут „свободни от болест“.

(10)

Дания уведоми Комисията за неотдавнашни огнища на болест по водните животни — инфекциозна хематопоетична некроза, във водосборните басейни на Varde Å и Kolding Å и в Hove Kalkgrav — зарибено езеро за любителски риболов. Понастоящем тези области са включени в територията на Дания, която е посочена като свободна от болест в част I от приложение ХIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620. Поради това част I от приложение ХIII следва да бъде изменена, за да бъдат изключени тези заразени области от свободната от болест територия на Дания.

(11)

Финландия успешно приключи програма за ликвидиране на инфекциозна хематопоетична некроза, в чийто обхват попадат компартмент в Ii, Kuivaniemi, и четирите зони Virmasvesi, Nilakka, Saarijarvi и Pielinen, и впоследствие подаде декларация в съответствие с член 83 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, че този компартмент и тези зони са свободни от болест. Поради това е целесъобразно те вече да не са изключени от свободната от инфекциозна хематопоетична некроза територия на тази държава членка. Поради това част I от приложение ХIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 следва да бъде съответно изменена.

(12)

Поради това приложения II, VIII, IX и XIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 следва да бъдат съответно изменени.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II, VIII, IХ и ХIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 октомври 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 на Комисията от 17 декември 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за надзор, програмите за ликвидиране и статута „свободен от болест“ за някои болести от списъка и нововъзникващи болести (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 211).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 на Комисията от 15 април 2021 г. за установяване на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с одобряването на статута „свободен от болест“ и на липсата на имунизационен статут на някои държави членки или зони или компартменти от тях по отношение на определени болести от списъка и одобряването на програми за ликвидиране на тези болести от списъка (ОВ L 131, 16.4.2021 г., стр. 78).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II, VIII, IХ и ХIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/620 се изменят, както следва:

1.

в приложение II, част I вписването за Испания се заменя със следното:

Държава членка

Територия

„Испания

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias“

;

2.

в приложение VIII, част I вписването за Испания се изменя, както следва:

а)

следните области се заличават:

в „Comunidad Autónoma de Andalucía“: „Следните региони в провинция Huelva: Aracena (Sierra Oriental) и Cortegana (Sierra Occidental)“ и „Следният регион в провинция Sevilla: Cazalla de la Sierra (Sierra Norte)“;

б)

вписването „Comunidad Autónoma de Extremadura“ се заменя със следното:

„Comunidad Autónoma de Extremadura, с изключение на следните региони в провинция Badajoz: Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros и Zafra“;

3.

в приложение VIII, част I вписването за Португалия се заменя със следното:

Държава членка

Територия

„Португалия

Цялата територия, с изключение на регионите Algarve и Alentejo и на окръг Santarém в регион Lisboa e Vale do Tejo“

;

4.

В приложение IХ вписването за Финландия се заменя със следното:

Държава членка

Територия

„Финландия

Острови Åland, с изключение на община Brändö“

;

5.

В приложение ХIII, част I вписването за Дания се заменя със следното:

Държава членка

Територия

„Дания

Цялата територия, с изключение на района около Hove Kalkgrav до разстояние 1 km от центъра на езерата и водосборните басейни Rohden Å, Sneum Å, Vidå, Lindenborg Å, Århus Å, Varde Å и Kolding Å“

;

6.

В приложение ХIII, част I вписването за Финландия се заменя със следното:

Държава членка

Територия

„Финландия

Цялата територия, с изключение на крайбрежния компартмент, състоящ се от частите от общини Föglö, Lumparland, Lemland и Vårdö, които са разположени в радиус от 11,466 km с център следните координати по WGS84: 60,013565060° географска ширина и 20,317617393° географска дължина“

.


4.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 389/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1912 НА КОМИСИЯТА

от 28 октомври 2021 година

за одобрение на изменения в спецификацията на наименование за произход или защитено географско указание („Ardèche“ (ЗГУ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 99 от него,

като има предвид, че:

(1)

Комисията разгледа заявлението за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното географско указание „Ardèche“, изпратено от Франция в съответствие с член 105 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(2)

В съответствие с член 97, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 Комисията публикува заявлението за одобрение на изменение в спецификацията в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(3)

В Комисията не постъпиха възражения по реда на член 98 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(4)

Поради това изменението в спецификацията следва да бъде одобрено съгласно член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Ardèche“ (ЗГУ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 октомври 2021 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ C 288, 19.7.2021 г., стр. 20.


4.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 389/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1913 НА КОМИСИЯТА

от 28 октомври 2021 година

за одобрение на изменения в спецификацията на защитено наименование за произход или защитено географско указание „Cotnari“ (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 99 от него,

като има предвид, че:

(1)

Комисията разгледа заявката за одобрение на изменения в спецификацията на защитеното наименование за произход „Cotnari“, представена от Румъния в съответствие с член 105 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(2)

В съответствие с изискването по член 97, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз заявката за одобрение на измененията в спецификацията (2).

(3)

В Комисията не постъпиха възражения по реда на член 98 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(4)

Поради това измененията в спецификацията следва да бъдат одобрени съгласно член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобряват се публикуваните в Официален вестник на Европейския съюз изменения в спецификацията на наименованието „Cotnari“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 октомври 2021 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ C 284, 16.7.2021 г., стр. 20.


4.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 389/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1914 НА КОМИСИЯТА

от 28 октомври 2021 година

за предоставяне на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на наименованието „Île-de-France“ (ЗГУ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 99 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 97, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 Комисията разгледа заявлението за регистрация на наименованието „Île-de-France“, подадено от Франция, и го публикува в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

В Комисията не постъпиха възражения по реда на член 98 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(3)

В съответствие с член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 следва да бъде предоставена правна закрила на наименованието „Île-de-France“ и то да бъде вписано в регистъра, посочен в член 104 от същия регламент.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предоставя се правна закрила на наименованието „Île-de-France“ (ЗГУ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 октомври 2021 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ C 290, 20.7.2021 г., стр. 20


4.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 389/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1915 НА КОМИСИЯТА

от 28 октомври 2021 година

за предоставяне на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на наименованието „Urueña“ (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 99 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 97, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 Комисията разгледа заявката за регистрация на наименованието „Urueña“, подадена от Испания, и я публикува в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

В Комисията не постъпиха възражения по реда на член 98 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(3)

В съответствие с член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 следва да бъде предоставена правна закрила на наименованието „Urueña“ и то да бъде вписано в регистъра, посочен в член 104 от същия регламент.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предоставя се правна закрила на наименованието „Urueña“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 октомври 2021 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ C 139, 20.4.2021 г., стр. 21.


4.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 389/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1916 НА КОМИСИЯТА

от 3 ноември 2021 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на включването на 4-амино-5-(3-(изопропиламино)-2,2-диметил-3-оксопропокси)-2-метилхинолин-3-карбоксилна киселина в списъка на Съюза ароматизантите

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО (1), и по-специално член 11, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (2), и по-специално член 7, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 се установява списък на Съюза на ароматизантите и изходните материали, одобрени за влагане във или върху храни, и условията за тяхната употреба.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012 на Комисията (3) беше приет списък на ароматичните вещества и той беше въведен в част А от приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008.

(3)

Списъкът може да бъде актуализиран в съответствие с общата процедура, предвидена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008, по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление от държава членка или от заинтересована страна.

(4)

На 24 февруари 2015 г. бе подадено заявление до Комисията за разрешаване на употребата на веществото 4-амино-5-(3-(изопропиламино)-2,2-диметил-3оксопропокси)-2-метилхинолин-3-карбоксилна киселина (FL № 16.130) и на една от нейните соли, а именно хемисулфатна монохидратна сол, като ароматични вещества в различни храни, които по същество спадат към няколко категории храни, посочени в списъка на Съюза на ароматизантите и изходните материали. Съгласно заявлението само това вещество и неговата хемисулфатна монохидратна сол, но не и други негови соли, са предназначени за добавяне в храните като ароматизанти. Комисията уведоми Европейския орган за безопасност на храните („Органа“) и поиска становището му. Впоследствие Комисията предостави достъп до заявлението и на държавите членки, в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1331/2008.

(5)

В становището (4) си, прието на 30 ноември 2016 г., Органът направи оценка на безопасността както на веществото, така и на неговата хемисулфатна монохидратна сол, като и двете са включват в FL № 16.130. Той отбеляза, че това вещество е вещество, което може да променя ароматичните свойства, и стигна до заключението, че употребата му, както и употребата само на неговата хемисулфатна монохидратна сол, не пораждат опасения за безопасността, когато се използват при прогнозните нива на приема с храната.

(6)

С оглед на становището на Органа е целесъобразно да се разреши употребата на веществото FL № 16.130 и неговата хемисулфатна монохидратна сол като ароматични вещества при посочените условия на употреба, тъй като тяхната употреба при тези условия не поражда опасения за безопасността и не се очаква да го въведе в заблуждение. Тъй като само хемисулфатната монохидратна сол на това вещество е предназначена също така за добавяне в храните като ароматизант, за по-голяма яснота е целесъобразно изрично да се посочи, че част А, раздел 2, бележка 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 не се прилага за това вещество.

(7)

Поради това част А от приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 следва да бъде съответно изменена.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част А от приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 ноември 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34.

(2)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012 на Комисията от 1 октомври 2012 г. за приемане на предвидения в Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и на Съвета списък на ароматичните вещества, за въвеждането му в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1565/2000 на Комисията и на Решение 1999/217/ЕО на Комисията (ОВ L 267, 2.10.2012 г., стр. 1).

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017 г.; 15(1):4660.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част А, раздел 2, таблица 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 след вписване 16.127 се добавя следното вписване относно FL №. 16.130:

„16.130

4-амино-5-(3-(изопропиламино)-2,2-диметил-3-оксопропокси)-2-метилхинолин-3-карбоксилна киселина

1359963-68-0

2204

 

Най-малко 99 % минимални изследвания (IR NMR MS)

Бележка: Част А, раздел 2, бележка 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 не се прилага за това вещество.

Ограничения за употребата като ароматично вещество, изразени като сума от карбоксилната киселина и хемисулфатната монохидратна сол, изразена като киселина:

В категория 1.4. – не повече от 10 mg/kg.

В категория 1.6.3. – не повече от 30 mg/kg.

В категория 1.8. – не повече от 30 mg/kg.

В категории 2.2.1. и 2.2.2. – не повече от 30 mg/kg.

В категория 3. – не повече от 30 mg/kg.

В категория 4.2.3. – не повече от 10 mg/kg.

В категория 4.2.4.1. – не повече от 30 mg/kg.

В категория 4.2.4.2. – не повече от 10 mg/kg.

В категории 4.2.5.1., 4.2.5.2., 4.2.5.3. и 4.2.5.4. – не повече от 30 mg/kg.

В категории 5.1. и 5.2. – не повече от 30 mg/kg.

В категория 5.3. – не повече от 300 mg/kg.

В категория 5.4. – не повече от 30 mg/kg.

В категория 6.3. – не повече от 45 mg/kg.

В категория 7.2. – не повече от 15 mg/kg.

В категории 8.3.1, 8.3.2. и 8.3.3. – не повече от 15 mg/kg.

В категории 8.3.4.1., 8.3.4.2. и 8.3.4.3. – не повече от 15 mg/kg.

В категория 11.2. – не повече от 30 mg/kg.

В категория 12.4. – не повече от 30 mg/kg.

В категория 12.5. – не повече от 10 mg/l.

В категории 14.1.2., 14.1.3. и 14.1.4. – не повече от 7 mg/l.

В категории 14.1.5.1. и 14.1.5.2. – не повече от 7 mg/kg.

В категория 14.2.1. – не повече от 7 mg/l.

В категории 14.2.2. и 14.2.5. – не повече от 10 mg/l.

В категория 15,1. – не повече от 30 mg/kg.

В категория 16 (с изключение на продуктите, обхванати от категории 1, 3 и 5) — не повече от 15 mg/kg.

 

ЕОБХ“

Хемисулфатна монохидратна сол на 4-амино-5-(3-(изопропиламино)-2, 2-диметил-3-оксопропокси)-2 метилхинолин-3-карбоксилната киселина

1460210-04-1

2204.1

 

Синоним: 3-хинолинкарбоксилна киселина, 4-амино-5-[2,2-диметил-3-[(1-метилетил)амино]-3-оксопропокси]-2-метил-, сулфат, хидрат (2:1:2).

Най-малко 99 % минимални изследвания (HPLC)


4.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 389/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1917 НА КОМИСИЯТА

от 3 ноември 2021 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на включването на 2-(4-метилфенокси)-N-(1H-пиразол-3-ил)-N-(тиофен-2-илметил)ацетамид в списъка на Съюза ароматизантите

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО (1), и по-специално член 11, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (2), и по-специално член 7, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 се установява списък на Съюза на ароматизантите и изходните материали, одобрени за влагане във или върху храни, и условията за тяхната употреба.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012 на Комисията (3) беше приет списък на ароматичните вещества и той беше въведен в част А от приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008.

(3)

Списъкът може да бъде актуализиран в съответствие с общата процедура, предвидена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008, по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление от държава членка или от заинтересована страна.

(4)

На 7 декември 2015 г. Комисията получи заявление за разрешаване на 2-(4-метилфенокси)-N-(1H-пиразол-3-ил)-N-(тиофен-2-илметил)ацетамид (FL №: 16.133) като ароматично вещество в различни храни, попадащи по същество в редица категории храни, посочени в списъка на Съюза на ароматизантите и изходните материали. Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) беше уведомен за заявлението и беше поискано становището му. Впоследствие Комисията предостави достъп до заявлението и на държавите членки, в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1331/2008.

(5)

В становището си, прието на 12 септември 2018 г. (4), Органът направи оценка на безопасността на вещество FL № 16.133, когато то се използва като ароматизиращо вещества, и стигна до заключението, че употребата му не поражда опасения за безопасността, когато е ограничена до количества под посочените за различните храни в различните категории храни. Органът посочи също така, че заключението му относно безопасността на веществото не се прилага за евентуалното добавяне на веществото в непрозрачни напитки, където то може да претърпи фототрансформация. Този ароматизант следва да се добавя само към непрозрачни храни и да се опакова в контейнери, защитени от светлина.

(6)

В съответствие с член 15, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1334/2008 информацията относно специалните условия на съхранение и употреба следва да бъде предоставена на клиента при етикетирането на ароматичното вещество и/или на препаратите, към които е добавено това ароматично вещество. Етикетът на контейнерите следва да съдържа указание, като например „Да се съхранява на тъмно“.

(7)

Органът отбеляза също така, че вещество FL № 16.133 е вещество, което може да променя ароматичните свойства.

(8)

Ароматизиращото вещество не е предназначено за продажба на крайния потребител и поради това следва да бъде пуснато на пазара, като се гарантира, че такова предназначение не се допуска.

(9)

С оглед на становището на Органа и тъй като употребата на веществото FL № 16.133 като ароматично вещество при посочените условия на употреба не поражда опасения за безопасността и не се очаква да въведе потребителя в заблуждение, е целесъобразно тази употреба да бъде разрешена.

(10)

Поради това част А от приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета следва да бъде изменена и 2-(4-метилфенокси)-N-(1H-пиразол-3-ил)-N-(тиофен-2-илметил)ацетамид да бъде включен в списъка на Съюза на ароматизантите.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част А от приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Ароматизиращото вещество 2-(4-метилфенокси)-N-(1H-пиразол-3-ил)-N-(тиофен-2-илметил)ацетамид не е разрешено за продажба на крайния потребител.

Член 3

В допълнение към изискванията по член 15, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1334/2008 за етикетиране на ароматизанти, които не са предназначени за продажба на крайния потребител, върху етикета на опаковките или контейнерите се предоставя следната допълнителна информация:

„Съдържа вещество FL 16.133. Да се защитава от светлината, за да не се допусне фототрансформация.“;

и указание, например „Да се съхранява на тъмно“.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 ноември 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34.

(2)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012 на Комисията от 1 октомври 2012 г. за приемане на предвидения в Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и на Съвета списък на ароматичните вещества, за въвеждането му в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1565/2000 на Комисията и на Решение 1999/217/ЕО на Комисията (ОВ L 267, 2.10.2012 г., стр. 1).

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2018 г.; 16(10):5421.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част А, раздел 2, таблица 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 се вмъква следното вписване относно FL № 16.133:

„16.133

2-(4-метилфенокси)-N-(1H-пиразол-3-ил)-N-(тиофен-2-илметил)ацетамид

1374760-95-8

2237

 

Най-малко 99 %, площ на пика (UPLC-UV, 254 nm)

1.

Ограничения за употребата като ароматизиращо вещество в следните категории храни:

В категория 1.4.: непрозрачни ароматизирани ферментирали млечни продукти, включително преминали топлинна обработка, опаковани в непрозрачни опаковки/контейнери — не повече от 3 mg/kg

В категория 3.0.: непрозрачни сладоледи, включително сладоледи на базата на плодови сокове, опаковани в непрозрачни опаковки/контейнери — не повече от 3 mg/kg

В категория 5.1.: непрозрачни какаови и шоколадови продукти, включително имитационни продукти и заместители на шоколада, опаковани в непрозрачни опаковки/контейнери — не повече от 15 mg/kg

В категория 5.2.: непрозрачни захарни изделия, включително твърди и меки бонбони, нуга и др., различни от продуктите, попадащи в категории 05.1., 05.3. и 05.4, опаковани в непрозрачни опаковки/контейнери — не повече от 15 mg/kg

В категория 5.3.: непрозрачни дъвки, опаковани в непрозрачни опаковки/контейнери — не повече от 150 mg/kg

В категория 5.4.: непрозрачни декорации (например за фини печива), заливки (неплодови) и сладки сосове, опаковани в непрозрачни опаковки/контейнери — не повече от 15 mg/kg

В категория 12.5.: непрозрачни супи и бульони, опаковани в непрозрачни опаковки/контейнери — не повече от 3 mg/kg

В категория 12.6.: непрозрачни сосове и подобни продукти, опаковани в непрозрачни опаковки/контейнери — не повече от 15 mg/kg

В категория 14.1.4.: непрозрачни ароматизирани напитки, но само за напитки на млечна основа, опаковани в непрозрачни опаковки/контейнери — не повече от 3 mg/kg

В категория 16.: непрозрачни десерти, с изключение на продуктите, обхванати в категории 1., 3. и 4., опаковани в непрозрачни опаковки/контейнери – не повече от 3 mg/kg

2.

Това ароматизиращо вещество не е разрешено за продажба на крайния потребител.

3.

Предоставя се следната информация: „Съдържа вещество FL 16.133. Да се защитава от светлината, за да не се допусне фототрансформация.“ Контейнерите трябва да бъдат непрозрачни. В етикета на контейнерите се съдържа също така указание, като например „Да се съхранява на тъмно“.

 

ЕОБХ“


РЕШЕНИЯ

4.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 389/19


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2021/1918 НА СЪВЕТА

от 28 октомври 2021 година

за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменението на Протокол 31 относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи и на Протокол 37, съдържащ списъка, предвиден в член 101, към Споразумението за ЕИП (Космическа програма на Съюза)

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 189, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2894/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно условията за прилагане на Споразумението за Европейското икономическо пространство (1), и по-специално член 1, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за Европейското икономическо пространство (2) (наричано по-нататък „Споразумението за ЕИП“) влезе в сила на 1 януари 1994 г.

(2)

Съгласно член 98 от Споразумението за ЕИП Съвместният комитет на ЕИП може да реши да измени, inter alia, Протокол 31 относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (наричан по-нататък „Протокол 31“) и на Протокол 37, съдържащ списъка, предвиден в член 101 (наричан по-нататък „Протокол 37“), към Споразумението за ЕИП.

(3)

Регламент (ЕС) 2021/696 на Европейския парламент и на Съвета (3) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП. Само Норвегия и Исландия са засегнати от това изменение.

(4)

Протокол 31 и Протокол 37 към Споразумението за ЕИП следва да бъдат съответно изменени.

(5)

Ето защо позицията на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП следва да се основава на проекта на решение на Съвместния комитет на ЕИП,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с предложеното изменение на Протокол 31 относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи и на Протокол 37, съдържащ списъка, предвиден в член 101, към Споразумението за ЕИП, се основава на проекта на решение на Съвместния комитет на ЕИП (4).

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 28 октомври 2021 година.

За Съвета

Председател

G. DOVŽAN


(1)  ОВ L 305, 30.11.1994 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.

(3)  Регламент (ЕС) 2021/696 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 г. за създаване на космическа програма на Съюза и Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС (ОВ L 170, 12.5.2021 г., стр. 69).

(4)  Вж. док. ST 12908/21 на http://register.consilium.europa.eu.


4.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 389/21


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2021/1919 НА СЪВЕТА

от 29 октомври 2021 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз, относно приемането на решение чрез писмена процедура от участниците в Споразумението за официално подкрепяните експортни кредити за преразглеждането на Отрасловата договореност за производството на електроенергия чрез изгаряне на въглища, съдържаща се в приложение VI от същото споразумение

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Насоките, съдържащи се в Споразумението за официално подкрепяните експортни кредити (наричано по-нататък „споразумението“) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), включително Отрасловата договореност за производството на електроенергия чрез изгаряне на въглища (ОДВП), съдържаща се в приложение VI към споразумението, са транспонирани и следователно са правно обвързващи в Съюза с Регламент (ЕС) № 1233/2011 на Европейския парламент и на Съвета (1).

(2)

В съответствие с ОДВП участниците в споразумението (наричани по-нататък „участниците“) следва да приемат решение чрез писмената процедура за преразглеждане на ОДВП с цел по-нататъшно укрепване на нейните условия, за да допринесат за общата цел за справяне с изменението на климата и да продължат постепенното намаляване на официалната подкрепа за въглищните електроцентрали.

(3)

Решението за преразглеждане на ОДВП следва да бъде в съответствие с международните ангажименти на Европейския съюз по силата на Парижкото споразумение и политиката на Съюза в областта на климата.

(4)

В заключенията си относно дипломацията в областта на климата и енергетиката — реализиране на външното измерение на Европейския зелен пакт от 25 януари 2021 г. Съветът призова за постепенно премахване в световен мащаб на вредните за околната среда субсидии за изкопаеми горива в съответствие с ясен график и за решителна и справедлива промяна в световен мащаб към неутралност по отношение на климата, включително постепенно премахване на въглищата, които горят без улавяне и съхранение на въглерод, в производството на енергия и – като първа стъпка – незабавно прекратяване на всякакво финансиране на нови въгледобивни инфраструктури в трети държави.

(5)

Целесъобразно е да се установи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза, по отношение на приемането на решение чрез писмена процедура от участниците за преразглеждането на ОДВП, тъй като решението на участниците ще бъде обвързващо за Съюза и може да окаже съществено въздействие върху съдържанието на правото на Съюза по силата на Регламент (ЕС) № 1233/2011,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза, по отношение на приемането на решение чрез писмена процедура от участниците за преразглеждането на Отрасловата договореност за производството на електроенергия чрез изгаряне на въглища, съдържаща се в приложение VI към Споразумението за официално подкрепяните експортни кредити на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, се основава на позицията на Европейския съюз (2).

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2021 година.

За Съвета

Председател

G. DOVŽAN


(1)  Регламент (ЕС) № 1233/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за прилагането на определени насоки в областта на официално подкрепяните експортни кредити и за отмяна на решения 2001/76/ЕО и 2001/77/ЕО на Съвета (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 45).

(2)  Вж. документ ST 12623/21 на http://register.consilium.europa.eu.