ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 384

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
29 октомври 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2021/1888 на Съвета от 27 октомври 2021 година за определяне за 2022 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, и за изменение на Регламент (ЕС) 2021/92 по отношение на определени възможности за риболов в други води

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1889 на Комисията от 23 юли 2021 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета по отношение на удължаването на срока на действие на мерките за временно облекчаване на правилата за използване на слотовете вследствие на кризата, предизвикана от COVID-19

20

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1890 на Комисията от 2 август 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 по отношение на пазарните стандарти в сектора на плодовете и зеленчуците

23

 

*

Регламент (ЕС) 2021/1891 на Комисията от 26 октомври 2021 година за изменение на приложения XIV и XV към Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на вноса и транзитното преминаване през Съюза на странични животински продукти и производни продукти ( 1 )

84

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1892 на Комисията от 27 октомври 2021 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на фиксирането на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

105

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2021/1893 на Съвета от 28 октомври 2021 година за изменение на Решение 2010/573/ОВППС за ограничителни мерки срещу ръководителите на Приднестровския район на Република Молдова

108

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2021/1894 на Комисията от 28 октомври 2021 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Република Армения, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

109

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2021/1895 на Комисията от 28 октомври 2021 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

112

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

29.10.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 384/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1888 НА СЪВЕТА

от 27 октомври 2021 година

за определяне за 2022 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, и за изменение на Регламент (ЕС) 2021/92 по отношение на определени възможности за риболов в други води

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1) е необходимо да се приемат мерки за опазване, като при това се вземат предвид наличните научни, технически и икономически становища, включително, когато е приложимо, докладите, изготвени от Научния, технически и икономически комитет по рибарство и други консултативни органи, както и становищата на консултативните съвети, създадени за съответните географски зони на компетентност, и съвместните препоръки на държавите членки.

(2)

Съветът приема мерки за определяне и разпределяне на възможностите за риболов, включително, според случая, определени условия, които са функционално свързани с тези възможности за риболов. В Регламент (ЕС) № 1380/2013 се предвижда възможностите за риболов да бъдат разпределени на държавите членки така, че да осигуряват относителна стабилност на риболовните дейности на всяка държава членка за всеки рибен запас или вид риболов.

(3)

В Регламент (ЕС) № 1380/2013 се предвижда, че целта на общата политика в областта на рибарството е да се постигне равнище на експлоатация, позволяващо максимален устойчив улов (МУУ), където е възможно до 2015 г., като за всички запаси то трябва да бъде постигнато най-късно до 2020 г. чрез постепенно постъпателно нарастване. Целта на преходния период до 2020 г. беше постигането на МУУ за всички запаси да се балансира с възможните социално-икономически последици, свързани с евентуалните корекции на съответните възможности за риболов.

(4)

Поради това в съответствие с Регламент (ЕС) № 1380/2013 общият допустим улов (ОДУ) следва да се определя въз основа на наличните научни становища, като се отчитат биологичните и социално-икономическите последици и същевременно се гарантира справедливо третиране на различните сектори на рибарството и се вземат предвид становищата, изразени по време на консултациите със заинтересованите страни.

(5)

С Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета (2) се установява многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за видовете риболов, експлоатиращи тези запаси (наричан по-нататък „планът“). Целта на този план е да гарантира, че експлоатацията на живите морски биологични ресурси позволява възстановяването и поддържането на популациите на улавяните видове над равнищата, на които може да се постигне МУУ. Съгласно Регламент (ЕС) № 1380/2013 възможностите за риболов на запасите, обхванати от специални многогодишни планове, трябва да се определят в съответствие с правилата, предвидени в тези многогодишни планове.

(6)

В съответствие с член 4, параграф 1 от плана възможностите за риболов на запасите, посочени в член 1 от плана, трябваше да се определят така, че да се постигне смъртност от риболов в съответствие с МУУ, изразен в диапазони, възможно най-скоро и чрез постепенно постъпателно нарастване най-късно до 2020 г. Поради това ограниченията на улова, приложими през 2022 г. по отношение на съответните запаси в Балтийско море, трябва да се установят в съответствие с целите на плана.

(7)

На 28 май 2021 г. Международният съвет за изследване на морето (ICES) публикува своето годишно становище относно запасите в Балтийско море. В него се посочва, че биомасата на херингата в западната част на Балтийско море, в ICES подучастък 20—24, е едва 54 % от граничното референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас (Blim), под която е възможно да бъде намалена възпроизводителната способност. Същевременно темпът на попълване на запасите все още е на рекордно ниско равнище. Поради това за четвърта поредна година ICES представя становище за нулев улов на херингата в западната част на Балтийско море. Съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1139 следва да се приемат всички подходящи коригиращи мерки с цел своевременно възстановяване на съответния запас до равнища над равнището, позволяващо постигането на МУУ. Освен това, със същата разпоредба се изисква и приемането на допълнителни коригиращи мерки. Ако възможностите за риболов на херинга в западната част на Балтийско море се определяха на равнището, посочено в становището на ICES, задължението за разтоварване на целия улов при смесен риболов заедно с прилов на херинга в западната част на Балтийско море, би довело до явлението „блокиращи видове“. За да се постигне точният баланс между, от една страна, продължаването на риболова за другите запаси предвид иначе потенциално сериозните социално-икономически последици от неговото прекъсване и, от друга страна, необходимостта от постигане на добро биологично състояние на запаса, и като се вземат предвид трудностите, свързани с улова едновременно на всякакви запаси в контекста на смесен риболов при МУУ, е целесъобразно да се определи специфично равнище на ОДУ за прилова на херинга в западната част на Балтийско море. Въпреки това за риболовните операции, извършвани единствено за целите на научни изследвания и при пълно спазване на условията, предвидени в член 25 от Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета (3), както и за рибари, извършващи дребномащабен крайбрежен риболов с някои пасивни риболовни уреди, следва да бъде разрешен улов на херинга в западната част на Балтийско море. Равнището на ОДУ следва да бъде такова, че да не се увеличава смъртността и да се осигуряват стимули за подобряване на селективността и избягване на нежелания улов.

(8)

Що се отнася до запаса от треска в източната част на Балтийско море, от 2019 г. ICES е в състояние да обоснове предпазното си становище на по-богата на данни оценка. ICES счита, че биомасата на запаса от треска в източната част на Балтийско море все още е под Blim, като от 2020 година е отчетен допълнителен спад. Поради това за трета поредна година ICES представя становище за нулев улов на треска в източната част на Балтийско море. От 2019 г. насам в Съюза са приети строги мерки за опазване. По силата на член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1139 целевият риболов на треска в източната част на Балтийско море беше забранен и за неизбежния прилов на треска в източната част на Балтийско море беше определен много нисък ОДУ, за да се избегне явлението „блокиращи видове“ по отношение на други риболовни дейности. Освен това бяха приети допълнителни коригиращи мерки, функционално свързани с възможностите за риболов, които се изразяват в забрана на риболова по време на размножаването и забрана на любителския риболов в основната зона на разпространение. Предвид становището на ICES и непромененото състояние на запаса е целесъобразно да не се извършва промяна на равнището на възможностите за риболов и на функционално свързаните коригиращи мерки.

(9)

Що се отнася до треската в западната част на Балтийско море, от няколко години научните изчисления сочат, че биомасата на репродуктивния запас е под референтното равнище, под което трябва да се предприемат конкретни и подходящи действия за управление (Btrigger). Поради това през последните години бяха приети все по-строги мерки за управление. През 2021 г. ICES реши да извърши по-задълбочена оценка на състоянието на запаса и поради това отложи становището си за 10 септември 2021 г. Тази оценка показа, че биомасата на запаса от треска в западната част на Балтийско море е по-малко от половината от предишната оценка и че в продължение на повече от 10 години тя е била основно под Blim. Понастоящем биомасата се оценява на около половината от Blim. Попълването на запаса е исторически ниско от 2018 година насам. ICES счита, че с 53 % вероятност биомасата на запаса би могла да се увеличи малко над Blim през 2023 г., дори и при известен улов. В такъв случай съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1139 следва да се предприемат коригиращи мерки и възможностите за риболов да се определят по начин, който да гарантира бързото възстановяване на запаса на равнище над равнището, което позволява достигането на МУУ. Равнището на препоръчания улов е толкова ниско, че не може да поддържа едновременно целевия риболов и неизбежния прилов при други видове риболов, по-специално при дънен риболова на калканоподобни. Поради това е целесъобразно да се определи ОДУ, ограничен до неизбежния прилов при други видове риболов, за да се избегне явлението „блокиращи видове“, с изключение на риболовните операции, извършвани единствено с цел научни изследвания и при пълно спазване на условията, определени в член 25 от Регламент (ЕС) 2019/1241. Освен това бяха вече приети допълнителни коригиращи мерки, функционално свързани с възможностите за риболов, под формата на забрана на риболова по време на размножаване и ограничения на любителския риболов. Като се има предвид допълнителното сериозно влошаване на състоянието на запаса, е целесъобразно забраната на риболова по време на размножаване да бъде удължена от 15 януари до 31 март, за да се включи периодът, през който треската се струпва преди хвърлянето на хайвера. Следва да се въведе допълнително изключение от забраната на риболова по време на размножаването за риболовните кораби, извършващи риболов с драги за двучерупчести мекотели в ICES подучастък 22 във води с дълбочина под 20 метра, тъй като тези риболовни дейности се извършват извън местата за размножаване на треската и имат много нисък прилов на треска. Що се отнася до любителския риболов, за разлика от предходните години ICES не беше в състояние да препоръча разделение между улова с търговска цел и улова от любителски риболов поради ниското равнище на общия препоръчан улов. Предвид състоянието на запаса е необходимо таванът на дневния улов да се намали до минимум, за да се запазят рамките на равнищата на улов, препоръчани от ICES. Освен това е целесъобразно любителският риболов вече да не се изключва от забраната на риболова по време на размножаване.

(10)

В оценката на ICES от 2020 г. се посочва, че биомасата на запаса от херинга в централната част на Балтийско море е спаднала под референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас, под което трябва да се предприемат специфични и подходящи мерки за управление (Btrigger). През 2021 г. ICES посочи, че равнището на биомасата е спаднало още повече и сега е близо до Blim. Поради това е целесъобразно възможностите за риболов да се определят в съответствие с член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1139.

(11)

Съгласно становището на ICES треската е прилов при риболова на писия. Цацата се лови при смесен риболов с херинга и е плячка за треската. Целесъобразно е тези взаимодействия между запаси от различни видове да се вземат предвид при определяне на възможностите за риболов на писия и цаца.

(12)

По отношение на сьомгата в ICES подучастъци 22—31 ICES в няколко предходни години подред посочва, че състоянието на речните запаси е много разнородно. За да се даде повече време на експертите да отчетат по-добре тези различия, ICES реши да отложи становището си за 15 септември 2021 г. Съгласно препоръката на ICES целият търговски и любителски улов в основния басейн, който по своята същност е смесен риболов на сьомга от здрави и слаби речни запаси, следва да бъде спрян, за да се защитят слабите речни запаси. ICES счита обаче, че съществуващият целеви риболов в крайбрежните зони на Ботническия залив и Аландско море би могъл да продължи по време на лятната миграция на сьомгата. За да се постигне точният баланс между, от една страна, продължаването на риболова предвид иначе потенциално сериозните социално-икономически последици от неговото прекъсване и, от друга страна, необходимостта от постигане на добро биологично състояние на запаса, и като се вземат предвид трудностите, свързани с улова едновременно на всякакви запаси в контекста на смесен риболов при МУУ, е целесъобразно да се определи специфично равнище на ОДУ за прилова на сьомга в тези зони, с изключение на риболовните операции, извършвани единствено с цел научни изследвания, и при пълно спазване на условията, определени в член 25 от Регламент (ЕС) 2019/1241, и на крайбрежните риболовни дейности на север от 59°30′ с.ш. през периода от 1 май до 31 август. Предвид становището на ICES е целесъобразно да се приемат допълнителни коригиращи мерки, функционално свързани с възможностите за риболов. Използването на парагади във водите на повече от четири морски мили следва да бъде забранено, тъй като това обикновено е уред за целеви улов на сьомга. Освен това в зоните, в които търговският риболов не е разрешен, при любителския риболов следва да бъде възможно да се задържа само една сьомга с подрязана перка на рибар за ден. И накрая, за да се избегне погрешното докладване, всички задържани екземпляри от всички видове риба следва да бъдат разтоварени цели, за да може да бъдат недвусмислено идентифицирани.

(13)

За да се осигури пълноценно използване на възможностите за крайбрежен риболов, през 2019 г. беше въведена ограничена гъвкавост между зоните за сьомга от подучастъци 22—31 на ICES към подучастък 32 на ICES. Предвид промените във възможностите за риболов за тези два запаса е целесъобразно гъвкавостта да бъде намалена.

(14)

Въвеждането на забрана на риболова на морска пъстърва във водите отвъд четири морски мили и на ограничение на прилова на този вид до 3 % от комбинирания улов на морска пъстърва и сьомга допринесе за същественото намаляване на множеството случаи на невярно деклариране на улова на сьомга, и по-специално на декларирането му като улов на морска пъстърва. С цел намаляване във възможно най-голяма степен на това невярно деклариране е целесъобразно тази разпоредба да бъде запазена.

(15)

Използването на възможностите за риболов, определени в настоящия регламент, се осъществява при спазване на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (4), и по-специално на членове 33 и 34 от него, отнасящи се до записването на улова и риболовното усилие и до предаването на данни на Комисията относно изчерпването на възможностите за риболов. Поради това в настоящия регламент следва да се посочат кодовете, свързани с разтоварванията на обхванатите от него запаси, които да се използват от държавите членки при изпращане на данни до Комисията.

(16)

С Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета (5) бяха въведени допълнителни условия за годишното управление на ОДУ, включително разпоредби за гъвкавост в членове 3 и 4 по отношение на предпазния и аналитичния ОДУ. Съгласно член 2 от посочения регламент при определянето на ОДУ Съветът решава за кои запаси не се прилага член 3 или член 4, по-специално въз основа на биологичното състояние на запасите. Впоследствие с член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 беше въведен механизмът за гъвкавост по отношение на квотите в две последователни години за всички запаси, за които се прилага задължението за разтоварване. Поради това, с цел да се избегне прекомерна гъвкавост, която би навредила на принципа за разумна и отговорна експлоатация на живите морски биологични ресурси, би възпрепятствала постигането на целите на общата политика в областта на рибарството и би предизвикала влошаване на биологичното състояние на запасите, следва да се определи, че членове 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилагат за аналитични ОДУ само в случаите, когато не е използвана гъвкавостта по отношение на квотите в две последователни години, предвидена в член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(17)

Наред с това, като се има предвид, че биомасата на запаса от треска в източната част на Балтийско море, запаса от херинга в западната част на Балтийско море и запаса от треска в западната част на Балтийско море е под Blim, както и че през 2022 г. са разрешени само приловът, риболовът с научни цели, и, по отношение на треската в западната част на Балтийско море, някои видове дребномащабен крайбрежен риболов, държавите членки, имащи дял от квотата в съответния ОДУ, се ангажираха да не прилагат през 2022 г. механизма за гъвкавост по отношение на квотите в две последователни години по член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за тези запаси, така че уловът през 2022 г. да не надвишава определения ОДУ за треска в източната част на Балтийско море, за херинга в западната част на Балтийско море и за треска в западната част на Балтийско море. Освен това, като се има предвид, че биомасата на речните запаси от сьомга на юг от 59°30′ с.ш. са почти изцяло под граничното референтно равнище за възпроизводство на млада сьомга (Rlim), както и че в посочената зона през 2022 г. са разрешени само приловът и риболовът с научни цели, съответните държави членки поеха сходен ангажимент относно гъвкавостта по отношение на квотите в две последователни години във връзка с улова на сьомга в основния басейн.

(18)

Риболовната година за норвежки паут в участък 3a на ICES, водите на Обединеното кралство от участък 2а на ICES и водите на Обединеното кралство и на Съюза от подзона 4 на ICES започва от 1 ноември и приключва до 31 октомври. За да може риболовът да започне на 1 ноември 2021 г. и въз основа на новите научни становища и след консултациите с Обединеното кралство, е необходимо да се определи предварителен ОДУ за норвежки паут в участък 3а на ICES, във водите на Обединеното кралство от участък 2а на ICES и във водите на Обединеното кралство и на Съюза от подзона 4 на ICES за периода от 1 ноември 2021 г. до 31 декември 2021 г. Този предварителен ОДУ следва да бъде определен в съответствие със становището на ICES, публикувано на 8 октомври 2021 г.

(19)

В Регламент (ЕС) 2021/92 на Съвета (6) таблицата с възможностите за риболов на скумрия в Северно море се отнася за водите от 3a и 4; водите на Обединеното кралство от 2a; водите на Съюза от 3b и 3c и подучастъци 22—32 в съответствие със Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна (7). През 2021 г. обаче консултациите между крайбрежните държави относно скумрията не доведоха до споразумение, що се отнася до договореностите за достъп между Съюза, Обединеното кралство и Норвегия. Поради това ЕС няма достъп за риболов на своята квота за скумрия в норвежките води на Северно море.

(20)

През 2021 г. Съюзът приключи преговорите с Обединеното кралство относно възможностите за риболов и мерките за управление на определени ОДУ за 2021 г., включително за скумрия, което дава възможност на Съюза да извършва риболов на своята квота за скумрия във водите на Обединеното кралство. В резултат на това съответните таблици с възможностите за риболов следва да бъдат изменени, така че да отразяват границите на риболовните зони във водите на Северно море до водите на Обединеното кралство и на Съюза.

(21)

През 2021 г. Съюзът няма достъп за риболов на своята квота за скумрия в норвежките води на Северно море. Регламент (ЕС) 2021/92 включва таблицата с възможностите за риболов на скумрия в норвежки води от 2a и 4a и следва да е възможно квотата от 13 359 тона, отпусната на Дания, да се лови във водите на Съюза и на Обединеното кралство в Северно море. В съответната таблица с възможностите за риболов следва да бъде вмъкната бележка под линия, за да се даде възможност на Дания да извършва риболов по тази квота във водите на Съюза и на Обединеното кралство в Северно море. С Обединеното кралство беше проведена консултация относно тази възможност и не бяха направени възражения срещу подхода, позволяващ да се извършва риболов по посочената квота в тези води на Обединеното кралство, считано от 12 октомври 2021 г.

(22)

В Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз, от една страна, и правителството на Гренландия и правителството на Дания, от друга страна, и протокола за изпълнение към него (8) се предвижда, че Съюзът получава 7,7 % от ОДУ за мойва, които да се ловят във водите на Гренландия от подзони 5 и 14 на ICES. На 5 октомври 2021 г. Съюзът получи информация от гренландските власти, че ICES е издал становище за мойвата за сезон 2021/2022 г. за равнище на ОДУ от 904 200 тона. В съответствие с научните становища и въз основа на споразумението, постигнато между Гренландия, Исландия и Норвегия относно мойвата, правителството на Гренландия определи квота от 135 630 тона. В съответствие с Протокола за изпълнение в областта на рибарството между ЕС и Гренландия, Гренландия би желала да предложи на Съюза 69 623 тона мойва, което се равнява на 7,7 % от общия ОДУ. Този ОДУ сега следва да бъде определен на тази основа. Освен това Гренландия, Исландия и Норвегия се споразумяха, като част от своето рамково споразумение за опазването и управлението на мойвата, за нови договорености относно риболовния сезон. Поради това е необходимо да бъде отразена и промяната в риболовния сезон, който сега следва да се отнася за периода от 15 октомври 2021 г. до 15 април 2022 г.

(23)

Комисията предоставя разрешения за риболов на кораби, плаващи под знамето на Венесуела, за да им се даде възможност да извършват улов на луциан във водите на Съюза край бреговете на Френска Гвиана. Предложеното изменение има за цел да осигури непрекъснатост на риболовните операции в процеса на издаване на разрешение между две отделни години при определени условия.

(24)

Поради това Регламент (ЕС) 2021/92 следва да бъде съответно изменен.

(25)

С цел да се избегне прекъсването на риболовните дейности и да се осигури поминъкът на рибарите от Съюза, разпоредбите на настоящият регламент относно Балтийски море следва да се прилагат от 1 януари 2022 г. Ограниченията на улова, предвидени в Регламент (ЕС) 2021/92, се прилагат, считано от 1 януари 2021 г. Поради това разпоредбите относно посочените ограничения на улова, въведени с настоящия регламент, следва също да се прилагат, считано от 1 януари 2021 г. Независимо от това, по отношение на норвежкия паут в участък 3a на ICES, водите на Обединеното кралство и на Съюза от подзона 4 на ICES и водите на Обединеното кралство от участък 2а на ICES настоящият регламент следва да се прилага от 1 ноември 2021 г. до 31 октомври 2022 г. С оглед необходимостта да бъдат продължени устойчивите риболовни дейности и всеки риболов да започне навреме в началото на съответния риболовен сезон, разпоредбите на настоящия регламент относно ограниченията на улова на скумрия в норвежките води на Северно море и на мойва във водите на Гренландия в подзони 5 и 14 на ICES следва да се прилагат съответно считано от 12 октомври 2021 г. и от 15 октомври 2021 г. Тъй като съответните възможности за риболов все още не са изчерпани или ще бъдат увеличени чрез настоящия регламент, принципите на правна сигурност и защита на оправданите правни очаквания не са засегнати от прилагането с обратното действие на настоящия регламент. От съображения за спешност настоящият регламент следва да влезе в сила веднага след публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси в Балтийско море за 2022 г. и се изменят някои възможности за риболов в други води, определени с Регламент (ЕС) 2021/92.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага по отношение на риболовните кораби на Съюза, които извършват риболов в Балтийско море.

2.   Настоящият регламент се прилага и по отношение на любителския риболов, когато той е изрично посочен в съответните разпоредби.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, установени в член 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Освен това се прилагат и следните определения:

1)

„подучастък“ означава подучастък на Международния съвет за изследване на морето (ICES) в Балтийско море съгласно определението в приложение III към Регламент (ЕО) № 218/2009 Европейския парламент и на Съвета (9);

2)

„общ допустим улов“ (ОДУ) означава количеството от всеки запас, което може да бъде уловено в рамките на една година;

3)

„квота“ означава дял от ОДУ, разпределен на Съюза, на държава членка или на трета държава;

4)

„любителски риболов“ означава риболовни дейности с нетърговска цел, експлоатиращи морски биологични ресурси, например за развлечение, туризъм или спорт.

ГЛАВА II

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ

Член 4

ОДУ и разпределяне

ОДУ, квотите и функционално свързаните с тях условия, според случая, са посочени в приложението.

Член 5

Специални разпоредби относно разпределянето на възможностите за риболов

Разпределянето на възможностите за риболов между държавите членки, определено в настоящия регламент, не засяга:

а)

размените, извършвани съгласно член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

б)

приспаданията и преразпределенията, извършвани съгласно член 37 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;

в)

допълнителните разтоварвания, разрешени съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 или съгласно член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

г)

количествата, удържани съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 или прехвърляни съгласно член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

д)

приспаданията, извършвани съгласно членове 105 и 107 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Член 6

Условия за разтоварване на улова и прилова

Запасите от нецелеви видове в рамките на безопасните биологични граници, посочени в член 15, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, които отговарят на изискванията за дерогацията от задължението за отчитане на улова спрямо съответната квота, са установени в приложението към настоящия регламент.

Член 7

Забрана за риболов с цел защита на треската по време на размножаването

1.   Забранява се риболовът с всякакви видове риболовни уреди в подучастъци 25 и 26 от 1 май до 31 август.

2.   Освобождаване от забраната, съдържаща се в параграф 1, се прилага в следните случаи:

а)

риболовни дейности, извършвани единствено с цел научни изследвания, при условие че тези изследвания се провеждат при пълно спазване на изискванията, съдържащи се в член 25 от Регламент (ЕС) 2019/1241;

б)

риболовни кораби на Съюза с обща дължина под 12 m, извършващи риболов с хрилни мрежи, заплитащи мрежи или тристенни хрилни мрежи, с кърмаци, парагади в рамките на четири морски мили, измерени от изходните линии, плаващи парагади, ръчни въдици и джиг глави или подобни пасивни уреди, в зони, в които дълбочината на водата е под 20 m според координатите на официалната морска карта, издадена от компетентните национални органи;

в)

риболовни кораби на Съюза, извършващи риболов в подучастък 25 за пелагични запаси, предназначени за пряка консумация от човека, с използване на уреди с размер на окото 45 mm или по-малко, когато дълбочината на водата е под 50 m според координатите на официалната морска карта, издадена от компетентните национални органи, и чиито разтоварвания са сортирани.

3.   От 15 януари до 31 март се забранява риболовът с всякакви видове риболовни уреди в подучастъци 22 и 23, а от 15 май до 15 август — в подучастък 24.

4.   Освобождаване от забраната, съдържаща се в параграф 3, се прилага в следните случаи:

а)

риболовни дейности, извършвани единствено с цел научни изследвания, при условие че тези изследвания се провеждат при пълно спазване на изискванията, съдържащи се в член 25 от Регламент (ЕС) 2019/1241;

б)

риболовни кораби на Съюза с обща дължина под 12 m, извършващи риболов с хрилни мрежи, заплитащи мрежи или тристенни хрилни мрежи, с кърмаци, парагади в рамките на четири морски мили, измерени от изходните линии, плаващи парагади, ръчни въдици и джиг глави или подобни пасивни уреди, в зони, в които дълбочината на водата е под 20 m според координатите на официалната морска карта, издадена от компетентните национални органи;

в)

риболовни кораби на Съюза, извършващи риболов в подучастък 24 за пелагични запаси, предназначени за пряка консумация от човека, с използване на уреди с размер на окото 45 mm или по-малко, когато дълбочината на водата е под 40 m според координатите на официалната морска карта, издадена от компетентните национални органи, и чиито разтоварвания са сортирани;

г)

риболовни кораби на Съюза, извършващи риболов с драги за двучерупчести мекотели в подучастък 22 в зони, където дълбочината на водата е по-малка от 20 метра според координатите на официалната морска карта, издадена от компетентните национални органи.

5.   Капитаните на риболовните кораби, посочени в параграф 2, букви б) и в) и параграф 4, букви б), в) или г) гарантират, че извършваната от тях риболовна дейност може да бъде проверявана по всяко време от контролните органи на държавата членка.

Член 8

Мерки по отношение на любителския риболов на треска в подучастъци 22—26

1.   При любителски риболов в подучастъци 22 и 23, и в подучастък 24 в рамките на шест морски мили, измерени от изходните линии, може да се задържа не повече от един екземпляр треска на рибар на ден, освен в периода от 15 януари до 31 март, когато любителският риболов на треска е забранен.

2.   Забранява се любителският риболов на треска в подучастък 24 на повече от шест морски мили, измерени от изходните линии, и в подучастъци 25 и 26.

3.   Настоящият член не засяга евентуалните по-строги национални мерки.

Член 9

Мерки по отношение на любителския риболов на сьомга в подучастъци 22—31

1.   Забранява се любителският риболов на сьомга в подучастъци 22—31. Всеки уловен екземпляр сьомга се връща незабавно обратно в морето.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 любителският риболов на сьомга се разрешава при следните кумулативни условия:

а)

може да се задържа не повече от един екземпляр сьомга с подрязана мастна перка на рибар на ден;

б)

всички задържани екземпляри от всички видове риба се разтоварват цели.

3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 на север от 59°30′ с.ш. любителски риболов на сьомга е разрешен от 1 май до 31 август без ограничения в зоните в рамките на четири морски мили, измерени от изходните линии.

4.   Настоящият член не засяга евентуалните по-строги национални мерки.

Член 10

Мерки за опазването на запасите от морска пъстърва и сьомга в подучастъци 22—32

1.   Забранява се риболовът на морска пъстърва с риболовни кораби на повече от четири морски мили, измерени от изходните линии, в подучастъци 22—32 от 1 януари до 31 декември 2022 г. При риболов на сьомга на повече от четири морски мили, измерени от изходните линии, в подучастък 32 приловът на морска пъстърва не превишава 3 % от общия улов на сьомга и морска пъстърва, държани на борда във всеки един момент или разтоварени след всеки риболовен рейс.

2.   Забранява се риболовът с парагади отвъд четири морски мили, измерени от изходните линии, в подучастъци 22—31.

3.   Настоящият член не засяга евентуалните по-строги национални мерки.

Член 11

Гъвкавост

1.   Освен когато в приложението към настоящия регламент е посочено друго, по отношение на запасите, за които е предвиден предпазен ОДУ, се прилага член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96, а по отношение на запасите, за които е предвиден аналитичен ОДУ — член 3, параграфи 2 и 3 и член 4 от посочения регламент.

2.   Член 3, параграфи 2 и 3 и член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилагат в случаите, когато държава членка използва възможността за гъвкавост по отношение на квотите в две последователни години, предвидена в член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Член 12

Предаване на данни

Когато съгласно членове 33 и 34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 държавите членки изпращат на Комисията данни относно уловените или разтоварените количества запаси, те използват кодовете на запасите, посочени в приложението към настоящия регламент.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13

Изменения на Регламент (ЕС) 2021/92

Регламент (ЕС) 2021/92 се изменя, както следва:

1)

Приложение IA се изменя както следва:

а)

таблицата с възможностите за риболов на треска в участък 7d на ICES се заменя със следното:

„Вид:

Треска

Gadus morhua

Зона:

7d

(COD/07D.)

Белгия

33

(1)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага

Франция

649

(1)

Нидерландия

19

(1)

Съюз

701

(1)

Обединено кралство

71

(2)

ОДУ

772

 

(1)

Специално условие: от които до 5 % могат да се ловят в 4, в частта от 3а, която не попада в Скагерак и Категат, и във водите на Обединеното кралство от 2a (COD/*2A3X4).

(2)

Специално условие: от които до 5 % могат да се ловят във водите на Обединеното кралство и на Съюза от 4, в частта от 3а, която не попада в Скагерак и Категат, и във водите на Обединеното кралство от 2a (COD/*2A3X4).“;

б)

таблицата с възможностите за риболов на скумрия във водите на Обединеното кралство и на Европейския съюз от участък 2a и подзони 3 и 4 на ICES се заменя със следното:

„Вид:

Скумрия

Scomber scombrus

Зона:

Води на Обединеното кралство и на Съюза от зони 2a, 3 и 4

(MAC/2A34.)

Белгия

544

(1)(2)

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 8, параграф 2 от настоящия регламент.

Дания

18 666

(1)(2)

Германия

567

(1)(2)

Франция

1 713

(1)(2)

Нидерландия

1 724

(1)(2)

Швеция

5 108

(1)(2)(3)

Съюз

28 322

(1)(2)

Норвегия

Не се прилага

(4)

Обединено кралство

Не се прилага

(1)(2) (3)

ОДУ

852 284

 

(1)

Специално условие: до 60 % могат да се ловят във водите на Обединеното кралство и в международни води от 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 и 14 (MAC/*2CX14).

(2)

В рамките на горепосочените квоти не могат да се ловят повече от указаните по-долу количества в следните две зони:

 

Норвежки води от 2a (MAC/*02AN-)

Фарьорски води (MAC/*FRO1)

Белгия

0

0

Дания

0

0

Германия

0

0

Франция

0

0

Нидерландия

0

0

Швеция

0

0

Съюз

0

0

(3)

Специално условие: в това число следното количество в тонове, което може да се лови в норвежки води от 2a и 4a (MAC/*2A4AN):

 

251

Когато се извършва риболов по това специално условие, приловът на треска, пикша, сребриста сайда, меджид и сайда се приспада от квотите за тези видове.

(4)

Да се приспадне от дела на Норвегия в ОДУ (квота за достъп). Това количество включва следния дял на Норвегия в ОДУ за Северно море:

 

0

Риболов по тази квота може да се извършва само в 4a (MAC/*04A.), освен за следното количество (в тонове), което може да се лови в 3a (MAC/*03A.):

 

0

Специално условие: в рамките на горепосочените квоти не могат да се ловят повече от указаните по-долу количества в следните зони:


 

3a

Водите на Обединеното кралство и на Съюза от 3a и 4bc

4b

4c

Водите на Обединеното кралство и международни води от 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 и 14

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Белгия

0

0

0

0

326

Дания

0

4 130

0

0

11 200

Германия

0

0

0

0

340

Франция

0

490

0

0

1 028

Нидерландия

0

490

0

0

1 034

Швеция

0

0

390

10

3 065

Съюз

0

5 110

390

10

16 993

Обединено кралство

0

Не се прилага

0

0

Не се прилага

Норвегия

0

0

0

0

0 “

в)

таблицата с възможностите за риболов на скумрия във водите на Норвегия от участъци 2a и 4а на ICES се заменя със следното:

„Вид:

Скумрия

Scomber scombrus

Зона:

Норвежки води от 2a и 4a

(MAC/2A4A-N)

Дания

 

13 359

(1)

Аналитичен ОДУ

Съюз

 

13 359

(1)

ОДУ

 

Не се прилага

 

(1)

През 2021 г. риболов по тази квота може да се извършва само във водите на Обединеното кралство и на Съюза от зони 2a, 3 и 4 (MAC/*2A34X).“

г)

таблицата с възможностите за риболов на норвежки паут и съответния прилов в участък 3а на ICES, водите на Обединеното кралство и на Европейския съюз от подзона 4 на ICES и водите на Обединеното кралство от участък 2а на ICES се заменя със следното:

„Вид:

Норвежки паут и свързан с него прилов

Trisopterus esmarkii

Зона:

3a; води на Обединеното кралство и на Европейския съюз от 4; води на Обединеното кралство от 2a

(NOP/2A3A4.)

Година

2021

2022

 

Дания

116 447

(1)(3)

24 727

(1)(6)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Германия

22

(1)(2)(3)

5

(1)(2)(6)

Нидерландия

86

(1)(2)(3)

18

(1)(2)(6)

Съюз

116 555

(1)(3)

24 750

(1)(6)

Обединено кралство

11 745

(2)(3)

5 250

(2)(6)

Норвегия

0

(4)

0

(4)

Фарьорски острови

0

(5)

0

(5)

ОДУ

Не се прилага

 

Не се прилага

 

(1)

Приловът на пикша и меджид може да бъде до 5 % от квотата (OT2/*2A3A4). Приловът на пикша и меджид, приспаднат от квотата в съответствие с настоящата разпоредба, и приловът на видове, приспаднат от квотата в съответствие с член 15, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, общо не надхвърлят 9 % от квотата.

(2)

Риболов по тази квота може да се извършва само във водите на Обединеното кралство и на Съюза от зони 2a, 3a и 4 на ICES.

(3)

Може да се лови само от 1 ноември 2020 г. до 31 октомври 2021 г.

(4)

Използват се сортиращи решетки.

(5)

Използват се сортиращи решетки. Включва не повече от 15 % неизбежен прилов (NOP/*2A3A4), който се приспада от тази квота.

(6)

Може да се лови само от 1 ноември 2021 г. до 31 декември 2021 г.“

д)

таблицата с възможностите за риболов на други видове във водите на Съюза от подзони 4 и участък 6а на ICES на север от 56°30′ с.ш. се заменя със следното:

„Вид:

Други видове

Зона:

води на Съюза от 4 и 6a на север от 56°30′ с.ш.

(OTH/2A46AN)

Съюз

Не се прилага

 

Предпазен ОДУ

Норвегия

1 000

(1)(2)

Фарьорски острови

0

 

ОДУ

Не се прилага

 

(1)

Ограничено до 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Видове, които не са включени в други ОДУ.“

2.

В приложение IБ таблицата с възможностите за риболов на мойва в гренландските води от 5 и 14 се заменя със следното:

„Вид:

Мойва

Mallotus villosus

Зона:

Гренландски води от 5 и 14

(CAP/514GRN)

Дания

51 088

 

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Германия

2 224

 

Швеция

3 666

 

Всички държави членки

2 645

(1)

Съюз

59 623

(2)

Норвегия

10 000

(2)

ОДУ

Не се прилага

 

(1)

Дания, Германия и Швеция могат да получат достъп до квотата за всички държави членки едва след като са изчерпали своята собствена квота. Държавите членки, разполагащи с над 10 % от квотата на Съюза, обаче нямат право на достъп до квотата за всички държави членки. Уловът, който се приспада от тази обща квота, се докладва отделно (CAP/514GRN_AMS).

(2)

За риболовния период от 15 октомври 2021 г. до 15 април 2022 г.“

3..

В приложение V, част Б към таблицата, в която се определя максималният брой разрешения за риболов за кораби на трети държави, извършващи риболов във водите на Съюза, се добавя следната бележка под линия във връзка с Венесуела:

„(2)

Риболовните дейности се разрешават на базата на една календарна година. Даден риболовен кораб обаче може да продължи риболовните си дейности до три месеца след изтичането на разрешението за риболов, при условие че операторът:

е започнал процедура за подновяване на разрешението му за риболов

е изпълнил всички свои договорни задължения и задължения за предоставяне на информация

Това удължаване на срока изтича след влизането в сила на решението на Комисията за издаване на ново разрешение за риболов или при уведомление за отказ на ново разрешение за риболов на този кораб“.

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2022 година.

Чрез дерогация от втора алинея:

а)

член 13, параграф 1, букви а), б) и д) и параграф 3 се прилагат от 1 януари 2021 г.;

б)

член 13, параграф 1, буква в) се прилага от 12 октомври 2021 г.;

в)

член 13, параграф 2 се прилага от 15 октомври 2021 г. до 15 април 2022 г.;

г)

член 13, параграф 1, буква г) се прилага от 1 ноември 2021 г. до 31 октомври 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 октомври 2021 година.

За Съвета

Председател

G. DOVŽAN


(1)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(2)  Регламент (ЕС) 2016/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета (ОВ L 191, 15.7.2016 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и на регламенти (ЕС) № 1380/2013, (ЕС) 2016/1139, (ЕС) 2018/973, (ЕС) 2019/472 и (ЕС) 2019/1022 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета (ОВ L 198, 25.7.2019 г., стр. 105).

(4)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3).

(6)  Регламент (ЕС) 2021/92 на Съвета от 28 януари 2021 година за определяне за 2021 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза, както и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 31, 29.1.2021 г., стр. 31).

(7)  ОВ L 149, 30.4.2021 г., стр. 10.

(8)  ОВ L 175, 18.5.2021 г., стр. 3.

(9)  Регламент (ЕО) № 218/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 70).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РАВНИЩА НА ОДУ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА СЪЮЗА В ЗОНИТЕ, В КОИТО Е ОПРЕДЕЛЕН ОДУ, ПО ВИДОВЕ И ПО ЗОНИ

В таблиците по-долу се определят ОДУ и квотите (в тонове живо тегло, с изключение на случаите, в които е посочено друго) по запаси, както и функционално свързаните с тях условия.

Ако не е посочено друго, под „риболовни зони“ се разбират зоните на ICES.

Рибните запаси са посочени по азбучен ред на латинските наименования на видовете.

За целите на настоящия регламент се прилага следната сравнителна таблица на латинските и общоприетите наименования:

Научно наименование

Трибуквен код

Общоприето наименование

Clupea harengus

HER

Херинга

Gadus morhua

COD

Треска

Pleuronectes platessa

PLE

Морска писия

Salmo salar

SAL

Атлантическа сьомга

Sprattus sprattus

SPR

Цаца


Таблица 1

Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

Подучастъци 30-31

(HER/30/31.)

Финландия

91 287

 

Аналитичен ОДУ

Швеция

20 058

 

Съюз

111 345

 

ОДУ

111 345

 

 


Таблица 2

Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

Подучастъци 22—24

(HER/3BC+24)

Дания

110

(1)

Аналитичен ОДУ

Член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилагат.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Германия

435

(1)

Финландия

0

(1)

Полша

103

(1)

Швеция

140

(1)

Съюз

788

(1)

ОДУ

788

(1)

(1)

Изключително за прилов. В рамките на тази квота не се разрешава целеви риболов.

Чрез дерогация от първата алинея риболовните дейности, извършвани единствено с цел научни изследвания, могат да бъдат насочени към улов на херинга, при положение че тези изследвания се провеждат при пълно спазване на условията, посочени в член 25 от Регламент (ЕС) 2019/1241.

Чрез дерогация от първата алинея риболовът по тази квота се разрешава за риболовни кораби на Съюза с обща дължина под 12 метра, извършващи риболов с хрилни мрежи, заплитащи мрежи, парагади с дръжка, мрежи-капани или кърмаци. Капитаните на тези риболовни кораби гарантират, че извършваната от тях риболовна дейност може да бъде проверявана по всяко време от контролните органи на държавата членка.


Таблица 3

Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

Води на Съюза от подучастъци 25—27, 28.2, 29 и 32

(HER/3D-R30)

Дания

1 180

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 6 от настоящия регламент.

Германия

313

 

Естония

6 028

 

Финландия

11 766

 

Латвия

1 488

 

Литва

1 566

 

Полша

13 367

 

Швеция

17 945

 

Съюз

53 653

 

ОДУ

Не се прилага


Таблица 4

Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

Подучастък 28.1

(HER/03D.RG)

Естония

22 026

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 6 от настоящия регламент.

Латвия

25 671

 

Съюз

47 697

 

ОДУ

47 697

 


Таблица 5

Вид:

Треска

Gadus morhua

Зона:

Води на Съюза от подучастъци 25—32

(COD/3DX32.)

Дания

137

(1)

Предпазен ОДУ

Член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилагат.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Германия

54

(1)

Естония

13

(1)

Финландия

10

(1)

Латвия

51

(1)

Литва

33

(1)

Полша

159

(1)

Швеция

138

(1)

Съюз

595

(1)

ОДУ

Не се прилага

(1)

Изключително за прилов. В рамките на тази квота не се разрешава целеви риболов.

Чрез дерогация от първата алинея риболовните дейности, извършвани единствено с цел научни изследвания, могат да бъдат насочени към улов на треска, при положение че тези изследвания се провеждат при пълно спазване на условията, посочени в член 25 от Регламент (ЕС) 2019/1241.


Таблица 6

Вид:

Треска

Gadus morhua

Зона:

Подучастъци 22—24

(COD/3BC+24)

Дания

214

(1)

Аналитичен ОДУ

Член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилагат.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Германия

104

(1)

Естония

5

(1)

Финландия

4

(1)

Латвия

18

(1)

Литва

11

(1)

Полша

57

(1)

Швеция

76

(1)

Съюз

489

(1)

ОДУ

489

(1)

(1)

Изключително за прилов. В рамките на тази квота не се разрешава целеви риболов.

Чрез дерогация от първата алинея риболовните дейности, извършвани единствено с цел научни изследвания, могат да бъдат насочени към улов на треска, при положение че тези изследвания се провеждат при пълно спазване на условията, посочени в член 25 от Регламент (ЕС) 2019/1241.


Таблица 7

Вид:

Морска писия

Pleuronectes platessa

Зона:

Води на Съюза от подучастъци 22—32

(PLE/3BCD-C)

Дания

6 483

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 6 от настоящия регламент.

Германия

720

 

Полша

1 358

 

Швеция

489

 

Съюз

9 050

 

ОДУ

9 050

 


Таблица 8

Вид:

Атлантическа сьомга

Salmo salar

Зона:

Води на Съюза от подучастъци 22—31

(SAL/3BCD-F)

Дания

13 223

(1)(2)

Аналитичен ОДУ

Член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилагат.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Германия

1 471

(1)(2)

Естония

1 344

(1)(2)(3)

Финландия

16 488

(1)(2)

Латвия

8 411

(1)(2)

Литва

989

(1)(2)

Полша

4 011

(1)(2)

Швеция

17 874

(1)(2)

Съюз

63 811

(1)(2)

ОДУ

Не се прилага

(1)

Изразено като брой отделни екземпляри.

(2)

Изключително за прилов. В рамките на тази квота не се разрешава целеви риболов.

Чрез дерогация от първата алинея риболовните дейности, извършвани единствено с цел научни изследвания, могат да бъдат насочени към улов на сьомга, при положение че тези изследвания се провеждат при пълно спазване на условията, посочени в член 25 от Регламент (ЕС) 2019/1241.

Чрез дерогация от първата алинея риболовът по тази квота се разрешава за риболовни кораби на Съюза на север от 59°30′ с.ш. в зоните в рамките на четири морски мили, измерени от изходните линии, в периода от 1 май до 31август.

(3)

Специално условие: не повече от 450 екземпляра от тази квота могат да се ловят във водите на Съюза от подучастък 32 (SAL/*3D32).


Таблица 9

Вид:

Атлантическа сьомга

Salmo salar

Зона:

Води на Съюза от подучастък 32

(SAL/3D32.)

Естония

969

(1)

Предпазен ОДУ

Финландия

8 486

(1)

Съюз

9 455

(1)

ОДУ

Не се прилага

(1)

Изразено като брой отделни екземпляри.


Таблица 10

Вид:

Цаца

Sprattus sprattus

Зона:

Води на Съюза от подучастъци 22—32

(SPR/3BCD-C)

Дания

24 852

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 6 от настоящия регламент.

Германия

15 745

 

Естония

28 859

 

Финландия

13 010

 

Латвия

34 855

 

Литва

12 608

 

Полша

73 969

 

Швеция

48 045

 

Съюз

251 943

 

ОДУ

Не се прилага

 


29.10.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 384/20


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1889 НА КОМИСИЯТА

от 23 юли 2021 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета по отношение на удължаването на срока на действие на мерките за временно облекчаване на правилата за използване на слотовете вследствие на кризата, предизвикана от COVID-19

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета от 18 януари 1993 г. относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността (1), и по-специално член 10а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Кризата, предизвикана от COVID-19, продължава да причинява спад на въздушното движение в резултат от значително намалялото търсене на въздушен транспорт и преките мерки, предприети от държавите членки, както и от трети държави, за да бъде ограничено разпространението на COVID-19. Евроконтрол докладва, че през първата половина на 2021 г. въздушното движение във въздушното пространство на ЕИП е по-скоро стабилно и представлява приблизително 38 % от въздушното движение през същия период на 2019 г., с възходяща тенденция. Според прогнозата на Евроконтрол — въз основа на най-реалистичния прогнозен сценарий — средногодишното въздушно движение през 2021 г. и 2022 г. се очаква да достигне съответно 50 % и 72 %.

(2)

Такива обстоятелства са извън контрола на въздушните превозвачи и последващото доброволно или задължително анулиране на въздушни услуги от тяхна страна в съответствие с променящото се търсене е необходима или законосъобразна реакция при тези обстоятелства.

(3)

Съгласно член 8, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 95/93 във връзка с член 10, параграф 2 въздушните превозвачи трябва да използват най-малко 80 % от серия от слотове, която им е разпределена, или губят исторически приоритет за тези слотове (т.нар. правило „използваш или губиш“). С оглед на кризата, предизвикана от COVID-19, и за да се защити финансовата стабилност на въздушните превозвачи и да се избегне отрицателното въздействие върху околната среда на празните или полупразните полети, извършвани единствено с цел запазване на съответните летищни слотове, прилагането на правилото „използваш или губиш“ беше временно прекратено от 1 март 2020 г. до 28 март 2021 г.

(4)

На 16 февруари 2021 г. и предвид продължаващото въздействие на кризата, предизвикана от COVID-19, върху въздушното движение Съюзът измени Регламент (ЕИО) № 95/93, за да предостави на авиокомпаниите допълнително облекчаване на правилото „използваш или губиш“ през летния период на часово планиране на 2021 г., като временно прекрати прилагането на правилото за допълнителен срок от 28 март 2021 г. до 30 октомври 2021 г.

(5)

Съгласно член 10а, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 95/93 на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове за изменение на срока на временно прекратяване на прилагането на правилото „използваш или губиш“, посочено в член 10а, параграф 3.

(6)

Освен това по силата на член 10а, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 95/93 на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове за изменение на процента на използване на слотовете в диапазона между 30 % и 70 %, когато това е строго необходимо с цел овладяване на динамичното въздействие на кризата, предизвикана от COVID-19, върху равнището на въздушното движение.

(7)

Въпреки постепенното увеличение, равнището на въздушното движение през първата половина на 2021 г. е все още ниско в сравнение със същия период на 2019 г. — средно около 38 % от въздушното движение през същия период на 2019 г. Макар да се отчитат трудностите при точното прогнозиране на пътя за възстановяване на равнището на въздушното движение, разумно е да се очаква положението да не се промени в краткосрочен план, с плавно намаляване на разликата между въздушното движение през 2021 г. в сравнение с 2019 г. Въз основа на четиригодишната прогноза на Евроконтрол от 21 май 2021 г. при най-вероятния сценарий, който допуска, че ефектът от ваксинирането следва да се постигне през 2022 г., годишните равнища на въздушното движение през 2021 г. и 2022 г. ще достигнат средногодишна стойност съответно от 50 % до 72 % от равнищата през 2019 г. На базата на наличните месечни прогнози на Евроконтрол за 2021 г. и наличните средногодишни стойности за 2022 г. на Евроконтрол се очаква въздушното движение през зимния период на часово планиране 2021—2022 г. да бъде 70 % от равнището през 2019 г.

(8)

Данните, събрани от Световната здравна организация и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, показват, че устойчивият спад на въздушното движение е резултат от въздействието на кризата, предизвикана от COVID-19. Наличните данни показват взаимовръзка между променящия се брой на случаите и реакцията на държавите членки и на трети държави спрямо тези променящи се стойности чрез приемане на мерки, които оказват въздействие върху въздушния транспорт и водят до намаляване на въздушното движение. Такива мерки, които могат да бъдат въведени или отменени в много кратък срок, допринасят за създаването на климат на несигурност и оказват отрицателно въздействие върху доверието на потребителите и поведението при резервиране.

(9)

Поради нарастващия брой на случаите на COVID-19 и възможното разпространение на нови варианти е разумно да се очаква значителен брой отменени полети вследствие на кризата, предизвикана от COVID-19, през предстоящия зимен период на часово планиране — от 31 октомври 2021 г. до 26 март 2022 г., ако от авиокомпаниите се изисква да обслужват пълните си портфейли от слотове за 2019 г. в съответствие с член 8 от Регламент (ЕИО) № 95/93.

(10)

Поради това е необходимо срокът, предвиден в член 10а, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 95/93, да бъде удължен от 31 октомври 2021 г. до 26 март 2022 г.

(11)

Търсенето на транспортни услуги през зимния период на часово планиране от 31 октомври 2021 г. до 26 март 2022 г. все пак може да остане ниско въпреки напредъка на кампаниите за ваксиниране, повишената безопасност при пътуване и намаляването от страна на държавите на мерките, които оказват въздействие върху пътуванията. Трайно ниското търсене през зимния период на часово планиране вероятно би могло да бъде показател за дългосрочни структурни промени на пазара и в поведението на потребителите. Поради това процентът на използване на слотовете следва, от една страна, да избягва нежеланите отрицателни последици за финансовата стабилност на авиокомпаниите и отрицателните въздействия върху околната среда, дължащи се на празни или полупразни полети, извършвани единствено с цел запазване на историческите права върху слотовете и, от друга страна, да стимулира авиокомпаниите да използват ефективно летищния капацитет или да освободят слотовете в пула за други ползватели, за да се гарантира ефективното използване на летищния капацитет.

(12)

Освен това процентът на използване на слотовете следва също така да гарантира, че е налице минимален обем от услуги, така че да се повиши доверието на пътниците, ефективното използване на летищния капацитет през зимния период на часово планиране 2021—2022 г. и надеждната свързаност.

(13)

Процентът на използване на слотовете следва също така да отчита повече дългосрочни структурни промени на пазара и в поведението на потребителите, за да се даде възможност на пазара постепенно да се приспособи към променящото се търсене и да освободи капацитет за зимния период на часово планиране 2022—2023 г. По-конкретно, тъй като някои авиокомпании са използвали слотове ad hoc през 2020 г. и началото на 2021 г., без да получат исторически права върху слотовете.

(14)

Поради това процентът на използване на слотовете за зимния период на часово планиране 2021—2022 г. следва да бъде определен на 50 %.

(15)

Макар по принцип да се приема, че въздушните превозвачи следва да възобновят дейността си веднага след възстановяването на търсенето, по-ниският праг на използване създава риск някои превозвачи да ограничат дейността си на някои летища до необходимия минимум само с цел запазване на исторически права върху съответните слотове в ущърб на конкурентите, летищните оператори и потребителите. Възможното освобождаване на част от летищния капацитет поради този нов процент на използване няма вероятност да причини сериозни смущения в дейността и мрежите на авиокомпаниите, които би причинил един по-висок процент.

(16)

С цел да се предостави правна сигурност, по-конкретно за координаторите на слотове и въздушните оператори, настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 10а от Регламент (ЕИО) № 95/93, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   По отношение на слотовете, които не са били предоставени на координатора за преразпределяне в съответствие с член 10, параграф 2а, по време на периода от 28 март 2021 г. до 26 март 2022 г. и за целите на член 8, параграф 2 и член 10, параграф 2, ако даден въздушен превозвач докаже по убедителен за координатора начин, че е използвал въпросната серия от слотове най-малко за 50 % от времето през периода на часово планиране от 28 март 2021 г. до 30 октомври 2021 г. и 50 % от времето през периода на часово планиране от 31 октомври 2021 г. до 26 март 2022 г., въздушният превозвач има право на същата серия от слотове за следващия равностоен период на часово планиране.

По отношение на периода, посочен в първата алинея от настоящия параграф, процентните стойности, посочени в член 10, параграф 4 и член 14, параграф 6, буква а), са 50 % за периода на часово планиране от 28 март 2021 г. до 30 октомври 2021 г. и 50 % за периода на часово планиране от 31 октомври 2021 г. до 26 март 2022 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 юли 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 1.


29.10.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 384/23


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1890 НА КОМИСИЯТА

от 2 август 2021 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 по отношение на пазарните стандарти в сектора на плодовете и зеленчуците

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 75, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията (2) са предвидени подробни правила относно пазарните стандарти за плодове и зеленчуци.

(2)

Между 2018 г. и 2020 г. Работната група по стандарти за качество на селскостопанските продукти на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) преразгледа стандартите на ИКЕ на ООН за сладки пиперки (2018 и 2020 г.), трапезно грозде (2019 и 2020 г.) и ябълки и круши (2020 г.). С цел да се избегнат ненужни пречки пред търговията, предвидените в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 общи и специфични пазарни стандарти за посочените плодове и зеленчуци следва да бъдат приведени в съответствие с новите стандарти на ИКЕ на ООН.

(3)

Като се има предвид, че тези преразгледани стандарти на ИКЕ на ООН бяха успешно представени за одобрение от държавите членки в съответствие с процедурата, установена в Решение (ЕС) 2017/2104 на Съвета от 6 ноември 2017 г. относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на ИКЕ на ООН — Работна група по стандарти за качество на селскостопанските продукти (РГ-7 към ИКЕ на ООН) (3).

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 543/2011 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011

Приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 август 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1).

(3)  Решение (ЕС) 2017/2104 на Съвета от 6 ноември 2017 г. относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Работната група по стандарти за качество на селскостопанските продукти към Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (РГ-7 към ИКЕ/ООН) по отношение на предложенията за стандарти за качество на плодовете и зеленчуците (ОВ L 303, 18.11.2017 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПАЗАРНИ СТАНДАРТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3

Част А

Общ пазарен стандарт

Настоящият общ пазарен стандарт има за цел да определи изискванията за качество на плодовете и зеленчуците след подготовка и опаковане.

Въпреки това след експедицията продуктите могат да показват следното в сравнение с изискванията на стандарта:

лека загуба на свежест и твърдост,

незначително влошаване на качеството в резултат на тяхното развитие и нетрайния им характер.

1.   Минимални изисквания

При спазване на разрешените допустими отклонения, продуктите трябва да бъдат:

цели,

здрави; не се допускат продукти, засегнати от гниене или влошаване на качеството, което ги прави негодни за консумация,

чисти, практически без видими чужди примеси,

практически без вредители,

без повреди, причинени от вредители, по плодовото месо,

без повишена повърхностна влажност,

без чужд мирис и/или вкус.

Състоянието на продуктите трябва да бъде такова, че те да могат:

да издържат на транспорт и манипулации,

да пристигнат на местоназначението в добро състояние.

2.   Минимални изисквания за зрялост

Продуктите трябва да бъдат достатъчно развити, но не прекомерно развити, като плодовете трябва да имат задоволителна степен на зрялост и да не са презрели.

Развитието и степента на зрялост на продуктите трябва да бъдат такива, че те да могат да продължат процеса на зреене и да достигнат задоволителна степен на зрялост.

3.   Допустимо отклонение

Допуска се 10 % от броя или теглото на продукта във всяка партида да не отговарят на минималните изисквания за качество. В рамките на това отклонение не повече от 2 % общо могат да бъдат продукти, засегнати от гниене.

4.   Маркировка

Всяка опаковка (1) трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви, групирани от една и съща страна на опаковката и видими от външната ѝ страна.

A.   Идентификация

Името и физическия адрес на опаковчика и/или изпращача (например: улица/град/област/пощенски код и държава, ако е различна от държавата на произход).

Тези данни могат да бъдат заменени:

за всички опаковки с изключение на предварителните опаковки — с официално установеното или прието кодово обозначение, представляващо опаковчика и/или изпращача, посочено в непосредствена близост до означението „Опаковчик и/или изпращач“ (или еквивалентни съкращения). Кодовото обозначение се предшества от буквения ISO 3166 (alpha) код за държава/област на признаващата държава, ако тя е различна от държавата на произход;

само за предварителните опаковки — с името и адреса на установен в рамките на Съюза продавач, посочени в непосредствена близост до означението „Опакован за:“ или еквивалентно означение. В този случай етикетирането включва и код, представляващ опаковчика и/или изпращача. Продавачът предоставя цялата информация, която контролният орган сметне за необходима, относно значението на този код.

Б.   Произход

Пълно наименование на държавата на произход (2). За продуктите с произход от държава членка наименованието е на езика на държавата на произход или на друг език, който е разбираем за потребителите в държавата на местоназначение. За другите продукти наименованието е на език, който е разбираем за потребителите в държавата на местоназначение.

Не е задължително посочените в първа алинея данни да бъдат обозначени върху опаковките, ако последните съдържат търговски опаковки, които са ясно видими отвън, и върху всяка от тях са обозначени тези данни. Тези опаковки не трябва да съдържат обозначения, които биха могли да бъдат подвеждащи. Когато такива опаковки са на палети, данните трябва да бъдат обозначени върху бележка, поставена на видно място най-малко върху две от страните на палета.

Част Б

Специфични пазарни стандарти

ЧАСТ 1: ПАЗАРЕН СТАНДАРТ ЗА ЯБЪЛКИ

I.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Настоящият стандарт се прилага за ябълки от сортовете (културните сортове), произхождащи от Malus domestica Borkh., предназначени за доставка в прясно състояние до потребителя, като се изключват ябълките, предназначени за промишлена преработка.

II.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО

Стандартът има за цел да определи изискванията за качество на ябълките след подготовка и опаковане.

Въпреки това след експедицията продуктите могат да показват следното в сравнение с изискванията на стандарта:

лека загуба на свежест и твърдост,

за продуктите, категоризирани в класове, различни от клас „Екстра“ — незначително влошаване на качеството в резултат на тяхното развитие и нетрайния им характер.

A.   Минимални изисквания

При спазване на специалните разпоредби за всеки клас и на допустимите отклонения, ябълките от всички класове трябва да бъдат:

цели,

здрави; не се допускат продукти, засегнати от гниене или влошаване на качеството, което ги прави негодни за консумация,

чисти, практически без видими чужди примеси,

практически без вредители,

без повреди, причинени от вредители, по плодовото месо,

без силно встъкляване, с изключение на обозначените с „V“ сортове, изброени в допълнението към настоящия стандарт,

без повишена повърхностна влажност,

без чужд мирис и/или вкус.

Развитието и състоянието на ябълките трябва да бъдат такива, че те да могат:

да издържат на транспорт и манипулации, и

да пристигнат на местоназначението в добро състояние.

Б.   Изисквания за зрялост

Ябълките трябва да бъдат достатъчно развити и да имат задоволителна степен на зрялост.

Развитието и степента на зрялост на ябълките трябва да бъдат такива, че те да могат да продължат процеса на зреене и да достигнат необходимата степен на зрялост в зависимост от характеристиките на сорта.

За проверка на минималните изисквания за зрялост могат да се вземат предвид няколко показателя (например морфологичен аспект, вкус, твърдост и рефрактометричен индекс).

В.   Класификация

Ябълките се класифицират в три класа, определени по-долу.

i)   клас „Екстра“

Ябълките от този клас трябва да бъдат с най-високо качество. Те трябва да притежават характеристиките, типични за сорта (3), и дръжката им трябва да бъде цяла.

Ябълките трябва да имат следното типично за сорта минимално оцветяване на повърхността:

3/4 от общата повърхност да бъде с червено оцветяване при група на оцветяване A,

1/2 от общата повърхност да бъде със смесено червено оцветяване при група на оцветяване В,

1/3 от общата повърхност да бъде с леко червено оцветяване, зачервяване или оцветяване на ивици при група на оцветяване С,

няма изискване за минимално оцветяване при група на оцветяване D.

Плодовото месо трябва да бъде напълно здраво.

Ябълките трябва да бъдат без дефекти, с изключение на съвсем незначителни дефекти по повърхността, при условие че те не влошават общия външен вид на продукта, качеството, съхраняемостта и представянето в опаковката:

съвсем незначителни дефекти по кората,

съвсем незначителна ръждивост (4), например:

кафяви петна, които не излизат извън дръжчената ямичка и не са груби, и/или

отделни леки следи от ръждивост.

ii)   клас I

Ябълките от този клас трябва да бъдат с добро качество. Те трябва да притежават характеристиките, типични за сорта (5).

Ябълките трябва да имат следното типично за сорта минимално оцветяване на повърхността:

1/2 от общата повърхност да бъде с червено оцветяване при група на оцветяване A,

1/3 от общата повърхност да бъде със смесено червено оцветяване при група на оцветяване В,

1/10 от общата повърхност да бъде с леко червено оцветяване, зачервяване или оцветяване на ивици при група на оцветяване С,

няма изискване за минимално оцветяване при група на оцветяване D.

Плодовото месо трябва да бъде напълно здраво.

Допускат се следните незначителни дефекти, при условие че те не влошават общия външен вид на продукта, качеството, съхраняемостта и представянето в опаковката:

незначителен дефект във формата,

незначителен дефект в развитието,

незначителен дефект в оцветяването,

незначителни набивания с обща площ, не по-голяма от 1 cm2, и без изменение в оцветяването,

незначителни дефекти по кората, които не трябва да надвишават:

2 cm дължина за дефектите с продълговата форма,

1 cm2 обща площ за останалите дефекти, с изключение на струпясване (Venturia inaequalis), чиято площ сумарно не трябва да надвишава 0,25 cm2,

незначителна ръждивост (6), например:

кафяви петна, които може да излизат леко извън дръжчената или чашечната ямичка, но да не са груби, и/или

слаба мрежовидна ръждивост, която не надвишава 1/5 от общата повърхност на плода и не контрастира силно с основния цвят на плода, и/или

силна ръждивост, която не надвишава 1/20 от общата повърхност на плода, като

общата площ на слабата мрежовидна ръждивост и силната ръждивост не може да надвишава максимум 1/5 от общата повърхност на плода.

Дръжката може да липсва, при условие че дръжчената ямичка е чиста и кожицата около нея не е повредена.

iii)   клас II

В този клас се включват ябълките, които не отговарят на изискванията за включване в по-горните класове, но отговарят на посочените по-горе минимални изисквания.

Плодовото месо трябва да бъде без съществени дефекти.

Допускат се следните дефекти, при условие че ябълките запазват основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и представянето:

дефекти във формата,

дефекти в развитието,

дефекти в оцветяването,

незначителни набивания с площ, не по-голяма от 1,5 cm2, които могат да имат леко изменение в оцветяването,

дефекти по кората, които не трябва да надвишават:

4 cm дължина за дефектите с продълговата форма,

2,5 cm2 обща площ за останалите дефекти, с изключение на струпясване (Venturia inaequalis), чиято площ сумарно не трябва да надвишава 1 cm2;

незначителна ръждивост (7), например:

кафяви петна, които може да излизат извън дръжчената или чашечната ямичка и да бъдат леко груби, и/или

слаба мрежовидна ръждивост, която не надвишава 1/2 от общата повърхност на плода и не контрастира силно с основния цвят на плода, и/или

силна ръждивост, която не надвишава 1/3 от общата повърхност на плода, като

общата площ на слабата мрежовидна ръждивост и силната ръждивост не може да надвишава максимум 1/2 от общата повърхност на плода.

III.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО РАЗМЕРА

Размерът се определя по диаметъра на най-голямото напречно сечение на плода или по теглото.

Минималният размер е 60 mm, ако се определя по диаметъра, или 90 g, ако се определя по теглото. Плодове с по-малък размер се приемат, ако стойността по Брикс (8) на продукта е равна или по-голяма от 10,5° Брикс и размерът е не по-малък от 50 mm или 70 g.

За да се гарантира еднородност по отношение на размера, разликата в размера между продуктите от една и съща опаковка не може да надвишава:

а)

за плодове, чийто размер се определя по диаметъра:

5 mm за плодовете от клас „Екстра“ и за плодовете от клас I и клас II, които са опаковани в редици и слоеве. Въпреки това за ябълки от сортовете Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) и Horneburger разликата в диаметъра може да бъде 10 mm, и

10 mm за плодовете от клас I, които са опаковани в търговски опаковки или са в насипно състояние в опаковката. Въпреки това за ябълки от сортовете Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) и Horneburger разликата в диаметъра може да бъде 20 mm.

б)

за плодове, чийто размер се определя по теглото:

За ябълките от клас „Екстра“ и ябълките от клас I и клас II, които са опаковани в редици и слоеве:

Диапазон (g)

Разлика в теглото (g)

70—90

15 g

91—135

20 g

136—200

30 g

201—300

40 g

> 300

50 g

За плодовете от клас I, които са опаковани в търговски опаковки или са в насипно състояние в опаковката:

Диапазон (g)

Еднородност (g)

70—135

35

136—300

70

> 300

100

Няма изискване за еднородност по размер за плодовете от клас II, които са опаковани в търговски опаковки или са в насипно състояние в опаковката.

Сортовете миниатюрни ябълки, които са обозначени с „M“ в допълнението към настоящия стандарт, са освободени от изискванията по отношение на размера. Тези миниатюрни сортове трябва да имат минимална стойност по скалата на Брикс (9), равна на 12°.

IV.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ДОПУСТИМИТЕ ОТКЛОНЕНИЯ

На всички етапи от предлагането на пазара, във всяка партида се допускат отклонения по отношение на качеството и размера за продукти, които не отговарят на изискванията за посочения клас.

A.   Допустими отклонения по отношение на качеството

i)   клас „Екстра“

Допуска се общо 5 % от броя или теглото на ябълките да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас I. В рамките на това отклонение не повече от 0,5 % общо могат да бъдат продукти, които отговарят на изискванията за качество на клас II.

ii)   клас I

Допуска се общо 10 % от броя или теглото на ябълките да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас II. В рамките на това отклонение не повече от 1 % общо могат да бъдат продукти, които не отговарят нито на изискванията за качество на клас II, нито на минималните изисквания, или да бъдат продукти, засегнати от гниене.

iii)   клас II

Допуска се общо 10 % от броя или теглото на ябълките да не отговарят нито на изискванията за този клас, нито на минималните изисквания. В рамките на това отклонение не повече от 2 % общо могат да бъдат продукти, засегнати от гниене.

Б.   Допустими отклонения по отношение на размера

За всички класове: допуска се общо 10 % от броя или теглото на ябълките да не отговарят на изискванията по отношение на размера. Това допустимо отклонение не може да се разширява, така че да включва продукти с размер:

5 mm или повече от 5 mm под минималния диаметър,

10 g или повече от 10 g под минималното тегло.

V.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО

A.   Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да съдържа само ябълки от един и същ произход, сорт, качество и размер (ако се категоризират по размер) и с еднаква степен на зрялост.

За клас „Екстра“ се изисква еднородност и по отношение на оцветяването.

Въпреки това смес от ябълки от ясно различаващи се сортове може да се пакетира заедно в една търговска опаковка, при условие че имат еднородно качество и — за всеки съответен сорт — еднороден произход. Не се изисква еднородност по размер.

Видимата част от съдържанието на опаковката трябва да е представителна за цялото съдържание.

Б.   Опаковане

Ябълките трябва да бъдат опаковани по начин, осигуряващ запазването им. По-специално търговските опаковки с нетно тегло над 3 kg трябва да бъдат достатъчно твърди, за да се осигури правилното запазване на продуктите.

Материалите, използвани вътре в опаковката, трябва да са чисти и с такова качество, че да не причиняват външни или вътрешни повреди на продукта. Използването на материали, и по-специално на хартии или етикети, съдържащи търговски обозначения, е разрешено, при условие че при отпечатването или залепването им не е използвано токсично мастило или лепило.

Индивидуално поставените върху продукта стикери трябва да бъдат такива, че след отстраняването им да не оставят видими следи от лепило и да не причиняват дефекти по кората. Информацията, нанесена с лазер върху отделните плодове, не трябва да причинява дефекти по месестата част или по кората.

В опаковките не трябва да има никакви чужди примеси.

VI.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО МАРКИРОВКАТА

Всяка опаковка (10) трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви, групирани от една и съща страна на опаковката и видими от външната ѝ страна.

A.   Идентификация

Името и физическия адрес на опаковчика и/или изпращача (например улица/град/област/пощенски код и държава, ако е различна от държавата на произход).

Тези данни могат да бъдат заменени:

за всички опаковки с изключение на предварителните опаковки — с официално установеното или прието кодово обозначение, представляващо опаковчика и/или изпращача, посочено в непосредствена близост до означението „Опаковчик и/или изпращач“ (или еквивалентни съкращения). Кодовото обозначение се предшества от буквения ISO 3166 (alpha) код за държава/област на признаващата държава, ако тя е различна от държавата на произход;

само за предварителните опаковки — с името и адреса на установен в рамките на Съюза продавач, посочени в непосредствена близост до означението „Опакован за:“ или еквивалентно означение. В този случай етикетирането включва и код, представляващ опаковчика и/или изпращача. Продавачът предоставя цялата информация, която контролният орган сметне за необходима, относно значението на този код.

Б.   Естество на продукта

„Ябълки“, ако съдържанието не се вижда отвън.

Наименование на сорта. При смес от ябълки от ясно различаващи се сортове — наименованията на всеки един от различните сортове.

Наименованието на сорта може да се замени със синоним. Търговско наименование (11) може да се посочи само като допълнение към наименованието на сорта или синонима.

При мутанти със защита на сорта това наименование на сорта може да замени основното наименование на сорта. При мутанти без защита на сорта това наименование на мутанта може да се посочи само като допълнение към основното наименование на сорта.

„Миниатюрен сорт“, когато е уместно.

В.   Произход на продукта

Държава на произход (12) и, по желание, района на производство или националното, регионалното или местното наименование.

При смес от ясно различаващи се сортове ябълки с различен произход всяка държава на произход трябва да бъде означена до наименованието на съответния сорт.

Г.   Търговски характеристики

Клас

Размер или — за плодовете, опаковани в редици и слоеве — брой на единичните бройки.

Ако идентифицирането е по размер, той се посочва:

а)

за продуктите, по отношение на които се прилагат правилата за еднородност — като минимален и максимален диаметър или минимално и максимално тегло;

б)

по желание, за продуктите, по отношение на които не се прилагат правилата за еднородност — като диаметър или тегло на най-малкия плод в опаковката, следван от израза „и повече“ или еквивалентен израз, или, когато е уместно, следван от диаметъра или теглото на най-големия плод в опаковката.

Д.   Официален знак за контрол (не е задължителен)

Не е задължително посочените в първа алинея данни да бъдат обозначени върху опаковките, ако последните съдържат търговски опаковки, които са ясно видими отвън, и върху всяка от тях са обозначени тези данни. Тези опаковки не трябва да съдържат обозначения, които биха могли да бъдат подвеждащи. Когато такива опаковки са на палети, данните трябва да бъдат обозначени върху бележка, поставена на видно място най-малко върху две от страните на палета.

Допълнение

Неизчерпателен списък на сортовете ябълки

Ябълките от сортове, които не са включени в настоящия списък, се окачествяват в зависимост от характеристиките на съответния сорт.

Някои от сортовете, включени в следната таблица, могат да бъдат предлагани на пазара с наименования, за които е потърсена защитата на търговска марка или е получена такава в една или повече държави. Първите три колони на таблицата по-долу нямат за цел да включват такива търговски марки. Данни за някои известни търговски марки са включени в четвъртата колона само с информативна цел.

Легенда:

M

=

миниатюрен сорт

R

=

сорт с ръждивост

V

=

встъкляване

*

=

мутант без защита на сорта, но свързан с регистрирана/защитена търговска марка; мутантите, които не са отбелязани със звездичка, са защитени сортове.

Сортове

Мутант

Синоними

Търговски марки

Група според оцветяването

Допълнителни характеристики

African Red

 

 

African Carmine ™

B

 

Akane

 

Tohoku 3, Primerouge

 

B

 

Alkmene

 

Early Windsor

 

C

 

Alwa

 

 

 

B

 

Amasya

 

 

 

B

 

Ambrosia

 

 

Ambrosia ®

B

 

Annurca

 

 

 

B

 

Ariane

 

 

Les Naturianes ®

B

 

Arlet

 

Swiss Gourmet

 

B

R

AW 106

 

 

Sapora ®

C

 

Belgica

 

 

 

B

 

Belle de Boskoop

 

Schone van Boskoop, Goudreinette

 

D

R

 

Boskoop rouge

Red Boskoop, Roter Boskoop, Rode Boskoop

 

B

R

 

Boskoop Valastrid

 

 

B

R

Berlepsch

 

Freiherr von Berlepsch

 

C

 

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

 

B

 

Bonita

 

 

 

A

 

Braeburn

 

 

 

B

 

 

Hidala

 

Hillwell ®

A

 

 

Joburn

 

Aurora ™,

Red Braeburn ™,

Southern Rose ™

A

 

 

Lochbuie Red Braeburn

 

 

A

 

 

Mahana Red Braeburn

 

Redfield ®

A

 

 

Mariri Red

 

Eve ™, Aporo ®

A

 

 

Royal Braeburn

 

 

A

 

Bramley's Seedling

 

Bramley, Triomphe de Kiel

 

D

 

Cardinal

 

 

 

B

 

Caudle

 

 

Cameo ®, Camela®

B

 

 

Cauflight

 

Cameo ®, Camela®

A

 

CIV323

 

 

Isaaq ®

B

 

CIVG198

 

 

Modi ®

A

 

Civni

 

 

Rubens ®

B

 

Collina

 

 

 

C

 

Coop 38

 

 

Goldrush ®, Delisdor ®

D

R

Coop 39

 

 

Crimson Crisp ®

A

 

Coop 43

 

 

Juliet ®

B

 

Coromandel Red

 

Corodel

 

A

 

Cortland

 

 

 

B

 

Cox's Orange Pippin

 

Cox orange, Cox's O.P.

 

C

R

Cripps Pink

 

 

Pink Lady ®, Flavor Rose ®

C

 

 

Lady in Red

 

Pink Lady ®

B

 

 

Rosy Glow

 

Pink Lady ®

B

 

 

Ruby Pink

 

 

B

 

Cripps Red

 

 

Sundowner ™, Joya ®

B

 

Dalinbel

 

 

Antares ®

B

R

Dalitron

 

 

Altess ®

D

 

Delblush

 

 

Tentation ®

D

 

Delcorf

 

 

Delbarestivale ®

C

 

 

Celeste

 

 

B

 

 

Bruggers Festivale

 

Sissired ®

A

 

 

Dalili

 

Ambassy ®

A

 

 

Wonik*

 

Appache ®

A

 

Delcoros

 

 

Autento ®

A

 

Delgollune

 

 

Delbard Jubilé ®

B

 

Delicious ordinaire

 

Ordinary Delicious

 

B

 

Discovery

 

 

 

C

 

Dykmanns Zoet

 

 

 

C

 

Egremont Russet

 

 

 

D

R

Elise

 

De Roblos, Red Delight

 

A

 

Elstar

 

 

 

C

 

 

Bel-El

 

Red Elswout ®

C

 

 

Daliest

 

Elista ®

C

 

 

Daliter

 

Elton ™

C

 

 

Elshof

 

 

C

 

 

Elstar Boerekamp

 

Excellent Star ®

C

 

 

Elstar Palm

 

Elstar PCP ®

C

 

 

Goedhof

 

Elnica ®

C

 

 

Red Elstar

 

 

C

 

 

RNA9842

 

Red Flame ®

C

 

 

Valstar

 

 

C

 

 

Vermuel

 

Elrosa ®

C

 

Empire

 

 

 

A

 

Fengapi

 

 

Tessa ®

B

 

Fiesta

 

Red Pippin

 

C

 

Fresco

 

 

Wellant ®

B

R

Fuji

 

 

 

B

V

 

Aztec

 

Fuji Zhen ®

A

V

 

Brak

 

Fuji Kiku ® 8

B

V

 

FUCIV51

 

SAN-CIV ®

A

V

 

Fuji Fubrax

 

Fuji Kiku ® Fubrax

B

V

 

Fuji Supreme

 

 

A

V

 

Fuji VW

 

King Fuji ®

A

V

 

Heisei Fuji

 

Beni Shogun ®

A

V

 

Raku-Raku

 

 

B

V

Gala

 

 

 

C

 

 

Alvina

 

 

A

 

 

ANABP 01

 

Bravo ™

A

 

 

Baigent

 

Brookfield ®

A

 

 

Bigigalaprim

 

Early Red Gala ®

A

 

 

Devil Gala

 

 

A

 

 

Fengal

 

Gala Venus

A

 

 

Gala Schnico

 

Schniga ®

A

 

 

Gala Schnico Red

 

Schniga ®

A

 

 

Galafresh

 

Breeze ®

A

 

 

Galaval

 

 

A

 

 

Galaxy

 

Selekta ®

B

 

 

Gilmac

 

Neon ®

A

 

 

Imperial Gala

 

 

B

 

 

Jugala

 

 

B

 

 

Mitchgla

 

Mondial Gala ®

B

 

 

Natali Gala

 

 

B

 

 

Regal Prince

 

Gala Must ®

B

 

 

Royal Beaut

 

 

A

 

 

Simmons

 

Buckeye ® Gala

A

 

 

Tenroy

 

Royal Gala ®

B

 

 

ZoukG1

 

Gala One®

A

 

Galmac

 

 

Camelot ®

B

 

Gloster

 

 

 

B

 

Golden 972

 

 

 

D

 

Golden Delicious

 

Golden

 

D

 

 

CG10 Yellow Delicious

 

Smothee ®

D

 

 

Golden Delicious Reinders

 

Reinders ®

D

 

 

Golden Parsi

 

Da Rosa ®

D

 

 

Leratess

 

Pink Gold ®

D

 

 

Quemoni

 

Rosagold ®

D

 

Goldstar

 

 

Rezista Gold Granny ®

D

 

Gradigold

 

 

Golden Supreme ™, Golden Extreme ™

D

 

Gradiyel

 

 

Goldkiss ®

D

 

Granny Smith

 

 

 

D

 

 

Dalivair

 

Challenger ®

D

 

Gravensteiner

 

Gravenstein

 

D

 

GS 66

 

 

Fräulein ®

B

 

HC2-1

 

 

Easy pep’s! Zingy ®

A

 

Hokuto

 

 

 

C

 

Holsteiner Cox

 

Holstein

 

C

R

Honeycrisp

 

 

Honeycrunch ®

C

 

Horneburger

 

 

 

D

 

Idared

 

 

 

B

 

 

Idaredest

 

 

B

 

 

Najdared

 

 

B

 

Ingrid Marie

 

 

 

B

R

Inored

 

 

Story ®, LoliPop ®

A

 

James Grieve

 

 

 

D

 

Jonagold

 

 

 

C

 

 

Early Jonagold

 

Milenga ®

C

 

 

Dalyrian

 

 

C

 

 

Decosta

 

 

C

 

 

Jonagold Boerekamp

 

Early Queen ®

C

 

 

Jonagold Novajo

Veulemanns

 

C

 

 

Jonagored

 

Morren’s Jonagored ®

C

 

 

Jonagored Supra

 

Morren’s Jonagored ® Supra ®

C

 

 

Red Jonaprince

 

Wilton’s ®, Red Prince ®

C

 

 

Rubinstar

 

 

C

 

 

Schneica

Jonica

 

C

 

 

Vivista

 

 

C

 

Jonathan

 

 

 

B

 

Karmijn de Sonnaville

 

 

 

C

R

Kizuri

 

 

Morgana ®

B

 

Ladina

 

 

 

B

 

La Flamboyante

 

 

Mairac ®

B

 

Laxton's Superb

 

 

 

C

R

Ligol

 

 

 

B

 

Lobo

 

 

 

B

 

Lurefresh

 

 

Redlove ® Era ®

A

 

Lureprec

 

 

Redlove ® Circe ®

A

 

Luregust

 

 

Redlove ® Calypso ®

A

 

Luresweet

 

 

Redlove ® Odysso ®

A

 

Maigold

 

 

 

B

 

Maribelle

 

 

Lola ®

B

 

MC38

 

 

Crimson Snow ®

A

 

McIntosh

 

 

 

B

 

Melrose

 

 

 

C

 

Milwa

 

 

Diwa ®, Junami ®

B

 

Minneiska

 

 

SweeTango ®

B

 

Moonglo

 

 

 

C

 

Morgenduft

 

Imperatore

 

B

 

Mountain Cove

 

 

Ginger Gold ™

D

 

Mored

 

 

Joly Red ®

A

 

Mutsu

 

Crispin

 

D

 

Newton

 

 

 

C

 

Nicogreen

 

 

Greenstar ®

D

 

Nicoter

 

 

Kanzi ®

B

 

Northern Spy

 

 

 

C

 

Ohrin

 

Orin

 

D

 

Paula Red

 

 

 

B

 

Pinova

 

 

Corail ®

C

 

 

RoHo 3615

 

Evelina ®

B

 

Piros

 

 

 

C

 

Plumac

 

 

Koru ®

B

 

Prem A153

 

 

Lemonade ®, Honeymoon ®

C

 

Prem A17

 

 

Smitten ®

C

 

Prem A280

 

 

Sweetie™

B

 

Prem A96

 

 

Rockit ™

B

M

R201

 

 

Kissabel ® Rouge

A

 

Rafzubin

 

 

Rubinette ®

C

 

 

Frubaur

 

Rubinette ® Rossina

A

 

 

Rafzubex

 

Rubinette ® Rosso

A

 

Rajka

 

 

Rezista Romelike ®

B

 

Regalyou

 

 

Candine ®

A

 

Red Delicious

 

Rouge américaine

 

A

 

 

Campsur

 

Red Chief ®

A

 

 

Erovan

 

Early Red One ®

A

 

 

Evasni

 

Scarlet Spur ®

A

 

 

Stark Delicious

 

 

A

 

 

Starking

 

 

C

 

 

Starkrimson

 

 

A

 

 

Starkspur

 

 

A

 

 

Topred

 

 

A

 

 

Trumdor

 

Oregon Spur Delicious ®

A

 

Reine des Reinettes

 

Gold Parmoné, Goldparmäne

 

C

V

Reinette grise du Canada

 

Graue Kanadarenette, Renetta Canada

 

D

R

RM1

 

 

Red Moon ®

A

 

Rome Beauty

 

Belle de Rome, Rome, Rome Sport

 

B

 

RS1

 

 

Red Moon ®

A

 

Rubelit

 

 

 

A

 

Rubin

 

 

 

C

 

Rubinola

 

 

 

B

 

Šampion

 

Shampion, Champion, Szampion

 

B

 

 

Reno 2

 

 

A

 

 

Šampion Arno

Szampion Arno

 

A

 

Santana

 

 

 

B

 

Sciearly

 

 

Pacific Beauty ™, NZ Beauty

A

 

Scifresh

 

 

Jazz ™

B

 

Sciglo

 

 

Southern Snap ™

A

 

Scilate

 

 

Envy ®

B

 

Sciray

 

GS48

 

A

 

Scired

 

 

NZ Queen

A

R

Sciros

 

 

Pacific Rose ™, NZ Rose

A

 

Senshu

 

 

 

C

 

Shinano Gold

 

 

Yello ®

D

 

Spartan

 

 

 

A

 

SQ 159

 

 

Natyra ®, Magic Star ®

A

 

Stayman

 

 

 

B

 

Summerred

 

 

 

B

 

Sunrise

 

 

 

A

 

Sunset

 

 

 

D

R

Suntan

 

 

 

D

R

Sweet Caroline

 

 

 

C

 

TCL3

 

 

Posy ®

A

 

Topaz

 

 

 

B

 

Tydeman's Early Worcester

 

Tydeman's Early

 

B

 

Tsugaru

 

 

 

C

 

UEB32642

 

 

Opal ®

D

 

WA 2

 

 

Sunrise Magic ™

A

 

WA 38

 

 

Cosmic Crisp ™

A

 

Worcester Pearmain

 

 

 

B

 

Xeleven

 

 

Swing ® natural more

A

 

York

 

 

 

B

 

Zari

 

 

 

B

 

Zouk 16

 

 

Flanders Pink ®, Mariposa ®

B

 

Zouk 31

 

 

Rubisgold ®

D

 

Zouk 32

 

 

Coryphée ®

A

 

ЧАСТ 2: ПАЗАРЕН СТАНДАРТ ЗА ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ

I.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Настоящият стандарт се прилага за цитрусови плодове от сортовете (културните сортове), произхождащи от следните видове, предназначени за доставка в прясно състояние до потребителя, като се изключват цитрусовите плодове, предназначени за промишлена преработка.

лимони, произхождащи от вида Citrus limon (L.) Burm. f. и неговите хибриди,

мандарини, произхождащи от вида Citrus reticulata Blanco, включително сатсумаси (Citrus unshiu Marcow), клементинки (Citrus clementina hort. ex Tanaka), обикновени мандарини (Citrus deliciosa Ten.) и тангерини (Citrus tangerina Tanaka), произхождащи от тези видове и техните хибриди,

портокали, произхождащи от вида Citrus sinensis (L.) Osbeck и неговите хибриди.

II.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО

Стандартът има за цел да определи изискванията за качество на цитрусовите плодове след подготовка и опаковане.

Въпреки това след експедицията продуктите могат да показват следното в сравнение с изискванията на стандарта:

лека загуба на свежест и твърдост,

за продуктите, категоризирани в класове, различни от клас „Екстра“ — незначително влошаване на качеството в резултат на тяхното развитие и нетрайния им характер.

A.   Минимални изисквания

При спазване на специалните разпоредби за всеки клас и на допустимите отклонения, цитрусовите плодове от всички класове трябва да бъдат:

цели,

без набивания и/или големи зараснали прорези,

здрави; не се допускат продукти, засегнати от гниене или влошаване на качеството, което ги прави негодни за консумация,

чисти, практически без видими чужди примеси,

практически без вредители,

без повреди, причинени от вредители, по плодовото месо,

без признаци на сбръчкване и изсъхване,

без повреди, причинени от ниски температури или измръзване,

без повишена повърхностна влажност,

без чужд мирис и/или вкус.

Развитието и състоянието на цитрусовите плодове трябва да бъдат такива, че те да могат:

да издържат на транспорт и манипулации, и

да пристигнат на местоназначението в добро състояние.

Б.   Изисквания за зрялост

Цитрусовите плодове трябва да са достигнали достатъчна степен на развитие и зрялост, като се имат предвид съответните критерии за сорта, времето на беритба и областта на производство.

Зрелостта на цитрусовите плодове се дефинира чрез следните показатели, определени за всеки от посочените по-долу видове:

минимално съдържание на сок,

минимално съотношение захари/киселини (13),

оцветяване.

Степента на оцветяване трябва да бъде такава, че в края на нормалното си развитие цитрусовите плодове да са достигнали типичното за сорта оцветяване в момента на доставянето им на местоназначението.

 

Минимално съдържание на сок (в проценти)

Минимално съотношение захари/киселини

Оцветяване

Лимони

20

 

Трябва да бъде типично за сорта. Допускат се плодове със зелено (но не тъмнозелено) оцветяване, при условие че отговарят на минималните изисквания за съдържание на сок.

Сатсумаси, клементинки, други сортове мандарини и техните хибриди

Сатсумаси

33

6,5 :1

Трябва да бъде типично за сорта върху най-малко една трета от повърхността на плода.

Клементинки

40

7,0 :1

Други сортове мандарини и техните хибриди

33

7,5 :1  (14)

Портокали

Червени портокали

30

6,5 :1

Трябва да бъде типично за сорта. Допускат се плодове със светлозелено оцветяване, което не надвишава една пета от общата повърхност на плода, при условие че отговарят на минималните изисквания за съдържание на сок.

Допуска се портокалите, произведени в области с високи температури и висока относителна влажност през периода на развитие, да имат зелено оцветяване, надвишаващо една пета от повърхността на плода, при условие че отговарят на минималните изисквания за съдържание на сок.

Портокали от групата „Navels“ (пъпови портокали)

33

6,5 :1

Други сортове

35

6,5 :1

Mosambi, Sathgudi и Pacitan със зелено оцветяване, надвишаващо една пета от повърхността на плода

33

 

Други сортове със зелено оцветяване, надвишаващо една пета от повърхността на плода

45

 

Цитрусовите плодове, които отговарят на тези изисквания за зрялост, могат да бъдат обработени за премахване на зеленото оцветяване. Тази обработка се допуска само при условие, че не се променят другите естествени органолептични качества.

В.   Класификация

Цитрусовите плодове се класифицират в три класа, определени по-долу:

i)   клас „Екстра“

Цитрусовите плодове от този клас трябва да бъдат с най-високо качество. Те трябва да притежават характеристиките, типични за сорта и/или търговския тип.

Те трябва да бъдат без дефекти, с изключение на съвсем незначителни дефекти по повърхността, при условие че те не влошават общия външен вид на продукта, качеството, съхраняемостта и представянето в опаковката.

ii)   клас I

Цитрусовите плодове от този клас трябва да бъдат с добро качество. Те трябва да притежават характеристиките, типични за сорта и/или търговския тип.

Допускат се следните незначителни дефекти, при условие че те не влошават общия външен вид на продукта, качеството, съхраняемостта и представянето в опаковката:

незначителен дефект във формата,

незначителни дефекти в оцветяването, включително лек слънчев пригор,

незначителни прогресивно нарастващи дефекти по кората, при условие че не засягат плодовото месо,

незначителни дефекти по кората, характерни за процеса на формиране на плода, като сребристи петна, ръждиви петна или повреди от вредители,

незначителни зараснали наранявания с механичен произход, например повреди от градушка, триене или повреди при манипулации,

незначително и частично откъсване на перикарпа (кората) за всички плодове от групата на мандарините.

iii)   клас II

В този клас се включват цитрусовите плодове, които не отговарят на изискванията за включване в по-горните класове, но отговарят на посочените по-горе минимални изисквания.

Допускат се следните дефекти, при условие че цитрусовите плодове запазват основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и представянето:

дефекти във формата,

дефекти в оцветяването, включително слънчев пригор,

прогресивно нарастващи дефекти по кората, при условие че не засягат плодовото месо,

дефекти по кората, характерни за процеса на формиране на плода, като сребристи петна, ръждиви петна или повреди от вредители,

зараснали наранявания с механичен произход, например повреди от градушка, триене или повреди при манипулации,

зараснали повърхностни белези и изменения по кората,

груба кора,

незначително и частично откъсване на перикарпа (кората) за портокалите и частично откъсване на перикарпа (кората) за всички плодове от групата на мандарините.

III.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО РАЗМЕРА

Размерът се определя по диаметъра на най-голямото напречно сечение на плода или по броя.

A.   Минимален размер

Прилагат се следните минимални размери:

Плод

Диаметър (mm)

Лимони

45

Сатсумаси, други сортове мандарини и хибриди

45

Клементинки

35

Портокали

53

Б.   Еднородност

Цитрусовите плодове могат да се категоризират по размер по един от следните възможни начини:

а)

За да се гарантира еднородност по отношение на размера, разликата в размера между продуктите от една и съща опаковка не може да надвишава:

10 mm, ако диаметърът на най-малкия плод (посочен върху опаковката) е < 60 mm,

15 mm, ако диаметърът на най-малкия плод (посочен върху опаковката) е ≥ 60 mm, но < 80 mm,

20 mm, ако диаметърът на най-малкия плод (посочен върху опаковката) е ≥ 80 mm, но < 110 mm,

няма ограничение за разликата в диаметъра при плодове ≥ 110 mm.

б)

Когато се използват кодове на категориите по размер, трябва да се спазват кодовете и граничните размери в следните таблици:

 

Код на категорията по размер

Диаметър (mm)

Лимони

 

0

79 —90

 

1

72 —83

 

2

68 —78

 

3

63 —72

 

4

58 —67

 

5

53 —62

 

6

48 —57

 

7

45 —52

Сатсумаси, клементинки и други сортове мандарини и хибриди

 

1 - XXX

78 и повече

 

1 - XX

67 —78

 

1 или 1 - X

63 —74

 

2

58 —69

 

3

54 —64

 

4

50 —60

 

5

46 —56

 

6 (15)

43 —52

 

7

41 —48

 

8

39 —46

 

9

37 —44

 

10

35 —42

Портокали

 

0

92 —110

 

1

87 —100

 

2

84 —96

 

3

81 —92

 

4

77 —88

 

5

73 —84

 

6

70 —80

 

7

67 —76

 

8

64 —73

 

9

62 —70

 

10

60 —68

 

11

58 —66

 

12

56 —63

 

13

53 —60

Освен ако не е посочено друго, еднородността по размер се постига чрез горепосочените скàли на размерите, както следва:

За плодовете в насипно състояние в контейнери и плодовете в търговски опаковки с максимално нетно тегло 5 kg максималната разлика не трябва да бъде по-голяма от граничните размери, получени чрез групиране на три последователни размера съгласно скàлата на размерите.

в)

За плодовете, които се категоризират по брой, разликата в размера трябва да съответства на а).

IV.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ДОПУСТИМИТЕ ОТКЛОНЕНИЯ

На всички етапи от предлагането на пазара, във всяка партида се допускат отклонения по отношение на качеството и размера за продукти, които не отговарят на изискванията за посочения клас.

A.   Допустими отклонения по отношение на качеството

i)   клас „Екстра“

Допуска се общо 5 % от броя или теглото на цитрусовите плодове да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас I. В рамките на това отклонение не повече от 0,5 % общо могат да бъдат продукти, които отговарят на изискванията за качество на клас II.

ii)   клас I

Допуска се общо 10 % от броя или теглото на цитрусовите плодове да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас II. В рамките на това отклонение не повече от 1 % общо могат да бъдат продукти, които не отговарят нито на изискванията за качество на клас II, нито на минималните изисквания, или да бъдат продукти, засегнати от гниене.

iii)   клас II

Допуска се общо 10 % от броя или теглото на цитрусовите плодове да не отговарят нито на изискванията за този клас, нито на минималните изисквания. В рамките на това отклонение не повече от 2 % общо могат да бъдат продукти, засегнати от гниене.

Б.   Допустими отклонения по отношение на размера

За всички класове: допуска се общо 10 % от броя или теглото на цитрусовите плодове да отговарят на категорията по размер, намираща се непосредствено под и/или непосредствено над посочената върху опаковката категория (или посочените върху опаковката категории в случай на комбинация от три категории по размер).

Във всички случаи допустимото отклонение от 10 % се отнася само за плодовете, чийто размер е не по-малък от следните минимални стойности:

Плод

Диаметър (mm)

Лимони

43

Сатсумаси, други сортове мандарини и хибриди

43

Клементинки

34

Портокали

50

V.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО

A.   Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да съдържа само цитрусови плодове от един и същ произход, сорт или търговски тип, качество и размер и със сравнително еднаква степен на зрялост и развитие.

Освен това за клас „Екстра“ се изисква еднородност и по отношение на оцветяването.

Въпреки това смес от цитрусови плодове от ясно различаващи се видове може да се пакетира заедно в една търговска опаковка, при условие че имат еднородно качество и — за всеки съответен вид — еднороден сорт или търговски тип и еднороден произход. Не се изисква еднородност по размер.

Видимата част от съдържанието на опаковката трябва да е представителна за цялото съдържание.

Б.   Опаковане

Цитрусовите плодове трябва да бъдат опаковани по начин, осигуряващ запазването им.

Материалите, използвани вътре в опаковката, трябва да са чисти и с такова качество, че да не причиняват външни или вътрешни повреди на продукта. Използването на материали, и по-специално на хартии или етикети, съдържащи търговски обозначения, е разрешено, при условие че при отпечатването или залепването им не е използвано токсично мастило или лепило.

Индивидуално поставените върху продукта стикери трябва да бъдат такива, че след отстраняването им да не оставят видими следи от лепило и да не причиняват дефекти по кората. Информацията, нанесена с лазер върху отделните плодове, не трябва да причинява дефекти по месестата част или по кората.

Когато плодовете са опаковани с хартия, трябва да се използва тънка, суха, нова и без мирис хартия (16).

Забранено е използването на каквито и да е вещества, които биха могли да променят естествените свойства на цитрусовите плодове, особено техния вкус или мирис (17).

В опаковките не трябва да има никакви чужди примеси. Допуска се обаче наличието на плодове с къси (не дървесни) клонки и зелени листа, неотделени от плодовете.

VI.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО МАРКИРОВКАТА

Всяка опаковка (18) трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви, групирани от една и съща страна на опаковката и видими от външната ѝ страна.

A.   Идентификация

Името и физическия адрес на опаковчика и/или изпращача (например улица/град/област/пощенски код и държава, ако е различна от държавата на произход).

Тези данни могат да бъдат заменени:

за всички опаковки с изключение на предварителните опаковки — с официално установеното или прието кодово обозначение, представляващо опаковчика и/или изпращача, посочено в непосредствена близост до означението „Опаковчик и/или изпращач“ (или еквивалентни съкращения). Кодовото обозначение се предшества от буквения ISO 3166 (alpha) код за държава/област на признаващата държава, ако тя е различна от държавата на произход;

само за предварителните опаковки — с името и адреса на установен в рамките на Съюза продавач, посочени в непосредствена близост до означението „Опакован за:“ или еквивалентно означение. В този случай етикетирането включва и код, представляващ опаковчика и/или изпращача. Продавачът предоставя цялата информация, която контролният орган сметне за необходима, относно значението на този код.

Б.   Естество на продукта

„Лимони“, „Мандарини“ или „Портокали“, ако продуктът не се вижда отвън.

„Смес от цитрусови плодове“ или еквивалентно обозначение и общоприетите наименования на отделните видове при смес от цитрусови плодове от ясно различаващи се видове.

За портокали — наименованието на сорта и/или съответната сортова група при „Navels“ и „Valencias“.

За „Сатсумаси“ и „Клементинки“ се изисква да се посочи общоприетото наименование на вида, а наименованието на сорта не е задължително.

За другите мандарини и техните хибриди се изисква да се посочи наименованието на сорта.

За лимони: наименованието на сорта не е задължително.

„Със семки“ при клементинки с повече от 10 семки.

„Без семки“ (незадължително, понякога цитрусовите плодове без семки може да съдържат семки)

В.   Произход на продукта

Държава на произход (19) и, по желание, района на производство или националното, регионалното или местното наименование.

При смес от цитрусови плодове от ясно различаващи се видове с различен произход, всяка държава на произход трябва да бъде означена до наименованието на съответния вид.

Г.   Търговски характеристики

Клас.

Размер, изразен като:

Минимален и максимален размер (в mm) или

Код/кодове на категорията по размер, след който/които по желание се посочва минимален и максимален размер или

Брой.

По целесъобразност, указване на консервантите или на други химични вещества, използвани за третиране на плодовете след прибирането на реколтата

Д.   Официален знак за контрол (не е задължителен)

Не е задължително посочените в първа алинея данни да бъдат обозначени върху опаковките, ако последните съдържат търговски опаковки, които са ясно видими отвън, и върху всяка от тях са обозначени тези данни. Тези опаковки не трябва да съдържат обозначения, които биха могли да бъдат подвеждащи. Когато такива опаковки са на палети, данните трябва да бъдат обозначени върху бележка, поставена на видно място най-малко върху две от страните на палета.

ЧАСТ 3: ПАЗАРЕН СТАНДАРТ ЗА КИВИ

I.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Настоящият стандарт се прилага за плодовете киви (наричани също Актинидия или киви) от сортовете (културните сортове), произхождащи от Actinidia chinensis Planch. и Actinidia deliciosa (A. Chev.), C.F. Liang and A.R. Ferguson, предназначени за доставка в прясно състояние до потребителя, като се изключват плодовете киви, предназначени за промишлена преработка.

II.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО

Стандартът има за цел да определи изискванията за качество на плодовете киви след подготовка и опаковане.

Въпреки това след експедицията продуктите могат да показват следното в сравнение с изискванията на стандарта:

лека загуба на свежест и твърдост,

за продуктите, категоризирани в класове, различни от клас „Екстра“ — незначително влошаване на качеството в резултат на тяхното развитие и нетрайния им характер.

A.   Минимални изисквания

При спазване на специалните разпоредби за всеки клас и на допустимите отклонения, плодовете киви от всички класове трябва да бъдат:

цели (но без дръжка),

здрави; не се допускат продукти, засегнати от гниене или влошаване на качеството, което ги прави негодни за консумация,

чисти, практически без видими чужди примеси,

практически без вредители,

без повреди, причинени от вредители, по плодовото месо,

достатъчно твърди; не меки, набръчкани или воднисти,

добре оформени, като не се допускат срасналите по два или няколко плода,

без повишена повърхностна влажност,

без чужд мирис и/или вкус.

Развитието и състоянието на плодовете киви трябва да бъдат такива, че те да могат:

да издържат на транспорт и манипулации, и

да пристигнат на местоназначението в добро състояние.

Б.   Минимални изисквания за зрялост

Плодовете киви трябва да бъдат достатъчно развити и да имат задоволителна степен на зрялост.

За да отговарят на това изискване, при опаковане плодовете трябва да са достигнали степен на зрялост най-малко 6,2° Брикс (20) или 15 % средно съдържание на сухо вещество, така че да достигнат 9,5° Брикс21 на входа на веригата за дистрибуция.

В.   Класификация

Плодовете киви се класифицират в три класа, определени по-долу:

i)   клас „Екстра“

Плодовете киви от този клас трябва да бъдат с най-високо качество. Те трябва да притежават характеристиките, типични за сорта.

Плодовете трябва да бъдат твърди, а плодовото месо да бъде напълно здраво.

Плодовете киви трябва да бъдат без дефекти, с изключение на съвсем незначителни дефекти по повърхността, при условие че те не влошават общия външен вид на продукта, качеството, съхраняемостта и представянето в опаковката.

Съотношението между минималния и максималния диаметър на плода, измерено при най-голямото напречно сечение, трябва да бъде 0,8 или повече.

ii)   клас I

Плодовете киви от този клас трябва да бъдат с добро качество. Те трябва да притежават характеристиките, типични за сорта.

Плодовете трябва да бъдат твърди, а плодовото месо да бъде напълно здраво.

Допускат се следните незначителни дефекти, при условие че те не влошават общия външен вид на продукта, качеството, съхраняемостта и представянето в опаковката:

незначителен дефект във формата (но без подутини или деформации),

незначителни дефекти в оцветяването,

незначителни дефекти по кожицата, при условие че общата засегната площ не надвишава 1 cm2,

малък „белег на Хейуърд“ като надлъжни линии и без издутини.

Съотношението между минималния и максималния диаметър на плода, измерено при най-голямото напречно сечение, трябва да бъде 0,7 или повече.

iii)   клас II

В този клас се включват плодовете киви, които не отговарят на изискванията за включване в по-горните класове, но отговарят на посочените по-горе минимални изисквания.

Плодовете трябва да бъдат сравнително твърди, а плодовото месо да бъде без сериозни дефекти.

Допускат се следните дефекти, при условие че плодовете киви запазват основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и представянето:

дефекти във формата,

дефекти в оцветяването,

дефекти по кожицата, като например малки зараснали разрези или тъкан с белези/драскотини, при условие че общата засегната площ не надвишава 2 cm2,

няколко по-ясно изразени „белега на Хейуърд“ с лека издутина,

незначителни набивания.

III.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО РАЗМЕРА

Размерът се определя по теглото на плода.

Минималното тегло за клас „Екстра“ е 90 g, за клас I е 70 g, а за клас II е 65 g.

За да се гарантира еднородност по отношение на размера, разликата в размера между продуктите от една и съща опаковка не може да надвишава:

10 g за плодове с тегло до 85 g,

15 g за плодове с тегло от 85 g до 120 g,

20 g за плодове с тегло от 120 g до 150 g,

40 g за плодове с тегло 150 g или повече.

IV.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ДОПУСТИМИТЕ ОТКЛОНЕНИЯ

На всички етапи от предлагането на пазара, във всяка партида се допускат отклонения по отношение на качеството и размера за продукти, които не отговарят на изискванията за посочения клас.

A.   Допустими отклонения по отношение на качеството

i)   клас „Екстра“

Допуска се общо 5 % от броя или теглото на плодовете киви да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас I. В рамките на това отклонение не повече от 0,5 % общо могат да бъдат продукти, които отговарят на изискванията за качество на клас II.

ii)   клас I

Допуска се общо 10 % от броя или теглото на плодовете киви да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас II. В рамките на това отклонение не повече от 1 % общо могат да бъдат продукти, които не отговарят нито на изискванията за качество на клас II, нито на минималните изисквания, или да бъдат продукти, засегнати от гниене.

iii)   клас II

Допуска се общо 10 % от броя или теглото на плодовете киви да не отговарят нито на изискванията за този клас, нито на минималните изисквания. В рамките на това отклонение не повече от 2 % общо могат да бъдат продукти, засегнати от гниене.

Б.   Допустими отклонения по отношение на размера

За всички класове: допуска се общо 10 % от броя или теглото на плодовете киви да не отговарят на изискванията по отношение на размера.

Плодовете киви обаче трябва да тежат не по-малко от 85 g за клас „екстра“, 67 g за клас I и 62 g за клас II.

V.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО

A.   Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да съдържа само плодове киви от един и същ произход, сорт, качество и размер.

Видимата част от съдържанието на опаковката трябва да е представителна за цялото съдържание.

Б.   Опаковане

Плодовете киви трябва да бъдат опаковани по начин, осигуряващ запазването им.

Материалите, използвани вътре в опаковката, трябва да са чисти и с такова качество, че да не причиняват външни или вътрешни повреди на продукта. Използването на материали, и по-специално на хартии или етикети, съдържащи търговски обозначения, е разрешено, при условие че при отпечатването или залепването им не е използвано токсично мастило или лепило.

Индивидуално поставените върху продукта стикери трябва да бъдат такива, че след отстраняването им да не оставят видими следи от лепило и да не причиняват дефекти по кожицата. Информацията, нанесена с лазер върху отделните плодове, не трябва да причинява дефекти по месестата част или по кожицата.

В опаковките не трябва да има никакви чужди примеси.

VI.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО МАРКИРОВКАТА

Всяка опаковка (21) трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви, групирани от една и съща страна на опаковката и видими от външната ѝ страна:

A.   Идентификация

Името и физическия адрес на опаковчика и/или изпращача (например улица/град/област/пощенски код и държава, ако е различна от държавата на произход).

Тези данни могат да бъдат заменени:

за всички опаковки с изключение на предварителните опаковки — с официално установеното или прието кодово обозначение, представляващо опаковчика и/или изпращача, посочено в непосредствена близост до означението „Опаковчик и/или изпращач“ (или еквивалентни съкращения). Кодовото обозначение се предшества от буквения ISO 3166 (alpha) код за държава/област на признаващата държава, ако тя е различна от държавата на произход;

само за предварителните опаковки — с името и адреса на установен в рамките на Съюза продавач, посочени в непосредствена близост до означението „Опакован за:“ или еквивалентно означение. В този случай етикетирането включва и код, представляващ опаковчика и/или изпращача. Продавачът предоставя цялата информация, която контролният орган сметне за необходима, относно значението на този код.

Б.   Естество на продукта

„Киви“ и/или „Актинидия“, ако съдържанието не се вижда отвън.

Наименование на сорта (не е задължително).

Цвят на плодовото месо или еквивалентно обозначение, ако цветът не е зелен.

В.   Произход на продукта

Държава на произход (22) и, по желание, района на производство или националното, регионалното или местното наименование.

Г.   Търговски характеристики

Клас.

Размер, изразен чрез минималното и максималното тегло на плода,

Брой на плодовете (не е задължителен).

Д.   Официален знак за контрол (не е задължителен)

Не е необходимо посочените в първа алинея данни да бъдат обозначени върху опаковките, ако последните съдържат търговски опаковки, които са ясно видими отвън, и върху всяка от тях са обозначени тези данни. Тези опаковки не трябва да съдържат обозначения, които биха могли да бъдат подвеждащи. Когато такива опаковки са на палети, данните трябва да бъдат обозначени върху бележка, поставена на видно място най-малко върху две от страните на палета.

ЧАСТ 4: ПАЗАРЕН СТАНДАРТ ЗА САЛАТИ, КЪДРАВОЛИСТНА ЕНДИВИЯ И ШИРОКОЛИСТНА ЕНДИВИЯ (САЛАТА ЕСКАРИОЛ)

I.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Настоящият стандарт се прилага за:

салати от сортовете (културните сортове), произхождащи от:

Lactuca sativa var. capitata L. (главеста салата, в това число салати от типа „Криспхед“ и „Айсберг“),

Lactuca sativa var. longifolia Lam. (салата „Кос“ или „Ромен“ (салатки),

Lactuca sativa var. crispa L. (листна салата),

кръстоски на тези сортове, и

къдраволистна ендивия от сортовете (културните сортове), произхождащи от Cichorium endivia var. crispum Lam. и

широколистна ендивия (салата ескариол) от сортовете (културните сортове), произхождащи от Cichorium endivia var. latifolium Lam.,

предназначени за доставка в прясно състояние до потребителя.

Настоящият стандарт не се прилага за продуктите, предназначени за промишлена преработка, за продуктите, предлагани като отделни листа, за салатите с корен и за салатите в саксии.

II.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО

Стандартът има за цел да определи изискванията за качество на продуктите след подготовка и опаковане.

Въпреки това след експедицията продуктите могат да показват следното в сравнение с изискванията на стандарта:

лека загуба на свежест и твърдост,

незначително влошаване на качеството в резултат на тяхното развитие и нетрайния им характер.

A.   Минимални изисквания

При спазване на специалните разпоредби за всеки клас и на допустимите отклонения, продуктите от всички класове трябва да бъдат:

цели,

здрави; не се допускат продукти, засегнати от гниене или влошаване на качеството, което ги прави негодни за консумация,

чисти и подрязани, т.е. практически без пръст или какъвто и да е субстрат и практически без видими чужди примеси,

свежи на външен вид,

практически без вредители,

практически без повреди, причинени от вредители,

с добър тургор,

без да са достигнали стадия на образуване на семена,

без повишена повърхностна влажност,

без чужд мирис и/или вкус.

За салатите се допуска червеникаво потъмняване, причинено от ниски температури през периода на растеж, при условие че то не се отразява сериозно на външния вид на салатата.

Корените трябва да бъдат отрязани близо до основата на външните листа, като отрезът трябва да бъде чист.

Продуктите трябва да бъдат нормално развити. Развитието и състоянието на продуктите трябва да бъдат такива, че те да могат:

да издържат на транспорт и манипулации, и

да пристигнат на местоназначението в добро състояние.

Б.   Класификация

Продуктите се класифицират в два класа, определени по-долу:

i)   клас I

Продуктите от този клас трябва да бъдат с добро качество. Те трябва да притежават характеристиките, типични за сорта и/или търговския тип.

Продуктите трябва също да бъдат:

добре оформени,

плътни, с оглед на методите на отглеждане и вида на продукта,

без повреди и влошаване на качеството, засягащи годността за консумация,

без повреди, причинени от измръзване.

Главестите салати трябва да имат само една добре оформена сърцевина. Допуска се не много добре оформена сърцевина при главестите салати, отглеждани под покритие.

Салатите „Кос“ (салатките) трябва да имат сърцевина, която може да бъде малка.

Сърцевината на къдраволистната ендивия и на широколистната ендивия (салатата ескариол) трябва да бъде с жълто оцветяване.

ii)   клас II

В този клас се включват продукти, които не отговарят на изискванията за включване в клас I, но отговарят на посочените по-горе минимални изисквания.

Продуктите трябва да бъдат:

достатъчно добре оформени,

без повреди и влошаване на качеството, засягащи годността за консумация.

Допускат се следните дефекти, при условие че продуктите запазват основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и представянето:

леко потъмняване,

незначителни повреди, причинени от вредители.

Главестите салати трябва да имат сърцевина, която може да бъде малка. Допуска се обаче да липсва сърцевина в главестите салати, отглеждани под покритие.

Допуска се да липсва сърцевина в салатите „Кос“ (салатките).

III.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО РАЗМЕРА

Размерът се определя от теглото на единичната бройка.

За да се гарантира еднородност по отношение на размера, разликата в размера между продуктите от една и съща опаковка не може да надвишава:

a)   Салати

40 g, когато най-леката салата тежи под 150 g за бройка,

100 g, когато най-леката салата тежи от 150 g до 300 g за бройка,

150 g, когато най-леката салата тежи от 300 g до 450 g за бройка,

300 g, когато най-леката салата тежи над 450 g за бройка.

б)   Къдраволистна ендивия и широколистна ендивия (салата ескариол)

300 g.

IV.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ДОПУСТИМИТЕ ОТКЛОНЕНИЯ

На всички етапи от предлагането на пазара, във всяка партида се допускат отклонения по отношение на качеството и размера за продукти, които не отговарят на изискванията за посочения клас.

A.   Допустими отклонения по отношение на качеството

i)   клас I

Допуска се общо 10 % от броя на продуктите да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас II. В рамките на това отклонение не повече от 1 % общо могат да бъдат продукти, които не отговарят нито на изискванията за качество на клас II, нито на минималните изисквания, или да бъдат продукти, засегнати от гниене.

ii)   клас II

Допуска се общо 10 % от броя на продуктите да не отговарят нито на изискванията за този клас, нито на минималните изисквания. В рамките на това отклонение не повече от 2 % общо могат да бъдат продукти, засегнати от гниене.

Б.   Допустими отклонения по отношение на размера

За всички класове: допуска се общо 10 % от броя на продуктите да не отговарят на изискванията по отношение на размера.

V.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО

A.   Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да съдържа само продукти от един и същ произход, сорт или търговски тип, качество и размер.

Въпреки това смес от салати и/или ендивия от ясно различаващи се сортове, търговски типове и/или цветове може да се пакетира заедно в една търговска опаковка, при условие че имат еднородно качество и — за всеки сорт, търговски тип и/или цвят — еднороден произход. Не се изисква еднородност по размер.

Видимата част от съдържанието на опаковката трябва да е представителна за цялото съдържание.

Б.   Опаковане

Продуктите трябва да бъдат опаковани по начин, осигуряващ запазването им. Те трябва да бъдат подходящо опаковани в съответствие с размера и вида на опаковката, без празни пространства или смачкване.

Материалите, използвани вътре в опаковката, трябва да са чисти и с такова качество, че да не причиняват външни или вътрешни повреди на продукта. Използването на материали, и по-специално на хартии или етикети, съдържащи търговски обозначения, е разрешено, при условие че при отпечатването или залепването им не е използвано токсично мастило или лепило.

В опаковките не трябва да има никакви чужди примеси.

VI.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО МАРКИРОВКАТА

Всяка опаковка (23) трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви, групирани от една и съща страна на опаковката и видими от външната ѝ страна:

A.   Идентификация

Името и физическия адрес на опаковчика и/или изпращача (например улица/град/област/пощенски код и държава, ако е различна от държавата на произход).

Тези данни могат да бъдат заменени:

за всички опаковки с изключение на предварителните опаковки — с официално установеното или прието кодово обозначение, представляващо опаковчика и/или изпращача, посочено в непосредствена близост до означението „Опаковчик и/или изпращач“ (или еквивалентни съкращения). Кодовото обозначение се предшества от буквения ISO 3166 (alpha) код за държава/област на признаващата държава, ако тя е различна от държавата на произход;

само за предварителните опаковки — с името и адреса на установен в рамките на Съюза продавач, посочени в непосредствена близост до означението „Опакован за:“ или еквивалентно означение. В този случай етикетирането включва и код, представляващ опаковчика и/или изпращача. Продавачът предоставя цялата информация, която контролният орган сметне за необходима, относно значението на този код.

Б.   Естество на продукта

„Салати“, „Главести салати“ тип „Батърхед“, „Батавия“, „Главести салати тип „Криспхед“ (тип „Айсберг“)“, „Салати „Кос“ (салатки)“, „Листни салати“ (или например, когато е уместно, „Оук Лийф“, „Лоло бионда“, „Лоло роса“), „Къдраволистна ендивия“, „Широколистна ендивия (салата ескариол)“ или еквивалентни обозначения, ако съдържанието не се вижда отвън.

„Отгледани под покритие“ или еквивалентно обозначение, когато е уместно.

Наименование на сорта (не е задължително).

„Смес от салати/ендивия“ или еквивалентно обозначение при смес от салати и/или ендивия от ясно различаващи се сортове, търговски типове и/или цветове. Ако продуктите не се виждат отвън, трябва да се посочат сортовете, търговските типове и/или цветовете и количеството на всеки от тях в опаковката.

В.   Произход на продукта

Държава на произход (24) и, по желание, района на производство или националното, регионалното или местното наименование.

При смес от салати и/или ендивия от ясно различаващи се сортове, търговски типове и/или цветове с различен произход, обозначението на всяка държава на произход трябва да бъде поставено до наименованието на съответния сорт, търговски тип и/или цвят.

Г.   Търговски характеристики

Клас

Размер, изразен чрез минималното тегло на единичната бройка или чрез броя на единичните бройки

Д.   Официален знак за контрол (не е задължителен)

Не е задължително посочените в първа алинея данни да бъдат обозначени върху опаковките, ако последните съдържат търговски опаковки, които са ясно видими отвън, и върху всяка от тях са обозначени тези данни. Тези опаковки не трябва да съдържат обозначения, които биха могли да бъдат подвеждащи. Когато такива опаковки са на палети, данните трябва да бъдат обозначени върху бележка, поставена на видно място най-малко върху две от страните на палета.

ЧАСТ 5: ПАЗАРЕН СТАНДАРТ ЗА ПРАСКОВИ И НЕКТАРИНИ

I.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Настоящият стандарт се прилага за праскови и нектарини от сортовете (културните сортове), произхождащи от Prunus persica Sieb. и Zucc., предназначени за доставка в прясно състояние до потребителя, като се изключват прасковите и нектарините, предназначени за промишлена преработка.

II.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО

Стандартът има за цел да определи изискванията за качество на прасковите и нектарините след подготовка и опаковане.

Въпреки това след експедицията продуктите могат да показват следното в сравнение с изискванията на стандарта:

лека загуба на свежест и твърдост,

за продуктите, категоризирани в класове, различни от клас „Екстра“ — незначително влошаване на качеството в резултат на тяхното развитие и нетрайния им характер.

A.   Минимални изисквания

При спазване на специалните разпоредби за всеки клас и на допустимите отклонения, прасковите и нектарините от всички класове трябва да бъдат:

цели,

здрави; не се допускат продукти, засегнати от гниене или влошаване на качеството, което ги прави негодни за консумация,

чисти, практически без видими чужди примеси,

практически без вредители,

без повреди, причинени от вредители, по плодовото месо,

без разцепване на плода на мястото, където дръжката е прикрепена към плода,

без повишена повърхностна влажност,

без чужд мирис и/или вкус.

Развитието и състоянието на прасковите и нектарините трябва да бъдат такива, че те да могат:

да издържат на транспорт и манипулации, и

да пристигнат на местоназначението в добро състояние.

Б.   Изисквания за зрялост

Плодовете трябва да бъдат достатъчно развити и да имат задоволителна степен на зрялост. Минималният рефрактометричен индекс на плодовото месо трябва да бъде по-голям или равен на 8° Брикс (25)..

В.   Класификация

Прасковите и нектарините се класифицират в три класа, определени по-долу:

i)   клас „Екстра“

Прасковите и нектарините от този клас трябва да бъдат с най-високо качество. Те трябва да притежават характеристиките, типични за сорта.

Плодовото месо трябва да бъде напълно здраво.

Те трябва да бъдат без дефекти, с изключение на съвсем незначителни дефекти по повърхността, при условие че те не влошават общия външен вид на продукта, качеството, съхраняемостта и представянето в опаковката.

ii)   клас I

Прасковите и нектарините от този клас трябва да бъдат с добро качество. Те трябва да притежават характеристиките, типични за сорта. Плодовото месо трябва да бъде напълно здраво.

Допускат се следните незначителни дефекти, при условие че те не влошават общия външен вид на продукта, качеството, съхраняемостта и представянето в опаковката:

незначителен дефект във формата,

незначителен дефект в развитието,

незначителни дефекти в оцветяването,

незначителни следи от натиск, с обща площ, не по-голяма от 1 cm2,

незначителни дефекти по кората, които не трябва да надвишават:

1,5 cm дължина за дефектите с продълговата форма,

1 cm2 обща площ за другите дефекти.

iii)   клас II

В този клас се включват прасковите и нектарините, които не отговарят на изискванията за включване в по-горните класове, но отговарят на посочените по-горе минимални изисквания.

Плодовото месо трябва да бъде без съществени дефекти.

Допускат се следните дефекти, при условие че прасковите и нектарините запазват основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и представянето:

дефекти във формата,

дефекти в развитието, включително разцепена костилка, при условие че плодът е затворен и плодовото месо е здраво,

дефекти в оцветяването,

набивания с леко изменение в оцветяването и с обща площ, не по-голяма от 2 cm2,

дефекти по кожицата, които не трябва да надвишават:

2,5 cm дължина за дефектите с продълговата форма,

2 cm2 обща площ за другите дефекти.

III.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО РАЗМЕРА

Размерът се определя по диаметъра на най-голямото напречно сечение на плода, по теглото или по броя.

Минималният размер е:

56 mm или 85 g за клас „Екстра“,

51 mm или 65 g за клас I и клас II.

В периода 1 юли—31 октомври (в северното полукълбо) и 1 януари—30 април (в южното полукълбо) обаче не се предлагат на пазара плодове с размери под 56 mm или 85 g.

Следващите разпоредби са незадължителни за клас II.

За да се гарантира еднородност по отношение на размера, разликата в размера между продуктите от една и съща опаковка не може да надвишава:

а)

За плодовете, чийто размер се определя по диаметъра:

5 mm за плодове с размер под 70 mm,

10 mm за плодове с размер 70 mm и повече.

б)

За плодовете, чийто размер се определя по теглото:

30 g за плодове с тегло под 180 g,

80 g за плодове с тегло 180 g и повече.

в)

За плодовете, които се категоризират по брой, разликата в размера трябва да съответства на а) или б).

Ако се използват кодове на категориите по размер, трябва да се спазват кодовете в следната таблица.

 

 

Диаметър

или

Тегло

 

Код

от

до

от

до

 

 

(mm)

(mm)

(g)

(g)

 

 

 

 

 

1

D

51

56

65

85

2

C

56

61

85

105

3

B

61

67

105

135

4

A

67

73

135

180

5

AA

73

80

180

220

6

AAA

80

90

220

300

7

AAAA

> 90

> 300

IV.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ДОПУСТИМИТЕ ОТКЛОНЕНИЯ

На всички етапи от предлагането на пазара, във всяка партида се допускат отклонения по отношение на качеството и размера за продукти, които не отговарят на изискванията за посочения клас.

A.   Допустими отклонения по отношение на качеството

i)   клас „Екстра“

Допуска се общо 5 % от броя или теглото на прасковите или нектарините да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас I. В рамките на това отклонение не повече от 0,5 % общо могат да бъдат продукти, които отговарят на изискванията за качество на клас II.

ii)   клас I

Допуска се общо 10 % от броя или теглото на прасковите или нектарините да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас II. В рамките на това отклонение не повече от 1 % общо могат да бъдат продукти, които не отговарят нито на изискванията за качество на клас II, нито на минималните изисквания, или да бъдат продукти, засегнати от гниене.

iii)   клас II

Допуска се общо 10 % от броя или теглото на прасковите или нектарините да не отговарят нито на изискванията за този клас, нито на минималните изисквания. В рамките на това отклонение не повече от 2 % общо могат да бъдат продукти, засегнати от гниене.

Б.   Допустими отклонения по отношение на размера

За всички класове (ако се категоризират по размер): допуска се общо 10 % от броя или теглото на прасковите или нектарините да не отговарят на изискванията по отношение на размера.

V.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО

A.   Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да съдържа само праскови или нектарини от един и същ произход, сорт, качество, степен на зрялост и размер (ако се категоризират по размер), а за клас „Екстра“ съдържанието трябва да е еднородно и по отношение на оцветяването.

Видимата част от съдържанието на опаковката трябва да е представителна за цялото съдържание.

Б.   Опаковане

Прасковите и нектарините трябва да бъдат опаковани по начин, осигуряващ запазването им.

Материалите, използвани вътре в опаковката, трябва да са чисти и с такова качество, че да не причиняват външни или вътрешни повреди на продукта. Използването на материали, и по-специално на хартии или етикети, съдържащи търговски обозначения, е разрешено, при условие че при отпечатването или залепването им не е използвано токсично мастило или лепило.

Индивидуално поставените върху продукта стикери трябва да бъдат такива, че след отстраняването им да не оставят видими следи от лепило и да не причиняват дефекти по кожицата. Информацията, нанесена с лазер върху отделните плодове, не трябва да причинява дефекти по плодовото месо или кожицата.

В опаковките не трябва да има никакви чужди примеси.

VI.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО МАРКИРОВКАТА

Всяка опаковка (26) трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви, групирани от една и съща страна на опаковката и видими от външната ѝ страна:

A.   Идентификация

Името и физическия адрес на опаковчика и/или изпращача (например улица/град/област/пощенски код и държава, ако е различна от държавата на произход).

Тези данни могат да бъдат заменени:

за всички опаковки с изключение на предварителните опаковки — с официално установеното или прието кодово обозначение, представляващо опаковчика и/или изпращача, посочено в непосредствена близост до означението „Опаковчик и/или изпращач“ (или еквивалентни съкращения). Кодовото обозначение се предшества от буквения ISO 3166 (alpha) код за държава/област на признаващата държава, ако тя е различна от държавата на произход;

само за предварителните опаковки — с името и адреса на установен в рамките на Съюза продавач, посочени в непосредствена близост до означението „Опакован за:“ или еквивалентно означение. В този случай етикетирането включва и код, представляващ опаковчика и/или изпращача. Продавачът предоставя цялата информация, която контролният орган сметне за необходима, относно значението на този код.

Б.   Естество на продукта

„Праскови“ или „Нектарини“, ако съдържанието не се вижда отвън.

Цвят на плодовото месо.

Наименование на сорта (не е задължително).

В.   Произход на продукта

Държава на произход (27) и, по желание, района на производство или националното, регионалното или местното наименование.

Г.   Търговски характеристики

Клас.

Размер (ако се категоризират по размер), изразен като минимален и максимален диаметър (в mm) или минимално и максимално тегло (в g) или като код на категорията по размер.

Брой на единичните бройки (не е задължителен).

Д.   Официален знак за контрол (не е задължителен)

Не е задължително посочените в първа алинея данни да бъдат обозначени върху опаковките, ако последните съдържат търговски опаковки, които са ясно видими отвън, и върху всяка от тях са обозначени тези данни. Тези опаковки не трябва да съдържат обозначения, които биха могли да бъдат подвеждащи. Когато такива опаковки са на палети, данните трябва да бъдат обозначени върху бележка, поставена на видно място най-малко върху две от страните на палета.

ЧАСТ 6: ПАЗАРЕН СТАНДАРТ ЗА КРУШИ

I.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Настоящият стандарт се прилага за круши от сортовете (културните сортове), произхождащи от Pyrus communis L., предназначени за доставка в прясно състояние до потребителя, като се изключват крушите, предназначени за промишлена преработка.

II.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО

Стандартът има за цел да определи изискванията за качество на крушите след подготовка и опаковане.

Въпреки това след експедицията продуктите могат да показват следното в сравнение с изискванията на стандарта:

лека загуба на свежест и твърдост,

за продуктите, категоризирани в класове, различни от клас „Екстра“ — незначително влошаване на качеството в резултат на тяхното развитие и нетрайния им характер.

A.   Минимални изисквания

При спазване на специалните разпоредби за всеки клас и на допустимите отклонения, крушите от всички класове трябва да бъдат:

цели,

здрави; не се допускат продукти, засегнати от гниене или влошаване на качеството, което ги прави негодни за консумация,

чисти, практически без видими чужди примеси,

практически без вредители,

без повреди, причинени от вредители, по плодовото месо,

без повишена повърхностна влажност,

без чужд мирис и/или вкус.

Развитието и състоянието на крушите трябва да бъдат такива, че те да могат:

да издържат на транспорт и манипулации, и

да пристигнат на местоназначението в добро състояние.

Б.   Изисквания за зрялост

Развитието и степента на зрялост на крушите трябва да бъдат такива, че те да могат да продължат процеса на зреене и да достигнат необходимата степен на зрялост в зависимост от характеристиките на сорта.

В.   Класификация

Крушите се класифицират в три класа, определени по-долу:

i)   клас „Екстра“

Крушите от този клас трябва да бъдат с най-високо качество. Те трябва да притежават характеристиките, типични за сорта (28).

Плодовото месо трябва да бъде напълно здраво, а по кората да няма груба ръждивост.

Те трябва да бъдат без дефекти, с изключение на съвсем незначителни дефекти по повърхността, при условие че те не влошават общия външен вид на плодовете, качеството, съхраняемостта и представянето в опаковката.

Дръжката трябва да бъде цяла.

Крушите не трябва да съдържат много каменисти клетки.

ii)   клас I

Крушите от този клас трябва да бъдат с добро качество. Те трябва да притежават характеристиките, типични за сорта (29).

Плодовото месо трябва да бъде напълно здраво.

Допускат се следните незначителни дефекти, при условие че те не влошават общия външен вид на продукта, качеството, съхраняемостта и представянето в опаковката:

незначителен дефект във формата,

незначителен дефект в развитието,

незначителни дефекти в оцветяването,

съвсем незначителна груба ръждивост,

незначителни дефекти по кората, които не трябва да надвишават:

2 cm дължина за дефектите с продълговата форма,

1 cm2 обща площ за останалите дефекти, с изключение на струпясване (Venturia pirina и V. inaequalis), чиято площ сумарно не трябва да надвишава 0.25 cm2.

незначителни набивания с площ, не по-голяма от 1 cm2.

Дръжката може да е леко повредена.

Крушите не трябва да съдържат много каменисти клетки.

iii)   клас II

В този клас се включват крушите, които не отговарят на изискванията за включване в по-горните класове, но отговарят на посочените по-горе минимални изисквания.

Плодовото месо трябва да бъде без съществени дефекти.

Допускат се следните дефекти, при условие че крушите запазват основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и представянето:

дефекти във формата,

дефекти в развитието,

дефекти в оцветяването,

незначителна груба ръждивост,

дефекти по кората, които не трябва да надвишават:

4 cm дължина за дефектите с продълговата форма,

2,5 cm2 обща площ за останалите дефекти, с изключение на струпясване (Venturia pirina и V. inaequalis), чиято площ сумарно не трябва да надвишава 1 cm2,

незначителни набивания с площ, не по-голяма от 2 cm2.

III.   РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО РАЗМЕРА

Размерът се определя по диаметъра на най-голямото напречно сечение на плода или по теглото.

Минималният размер е:

a)

За плодовете, чийто размер се определя по диаметъра:

 

Клас „Екстра“

Клас I

Клас II

Сортове с едри плодове

60 mm

55 mm

55 mm

Други сортове

55 mm

50 mm

45 mm

б)

За плодовете, чийто размер се определя по теглото: