ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 358

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
8 октомври 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1766 на Комисията от 7 октомври 2021 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 относно спешни мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки ( 1 )

1

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕШЕНИЯ

8.10.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 358/1


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1766 НА КОМИСИЯТА

от 7 октомври 2021 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 относно спешни мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 259, параграф 1, буква в) от него,

като има предвид, че:

(1)

Високопатогенната инфлуенца по птиците (HPAI) е инфекциозно вирусно заболяване по птиците, което може да има тежки последици за рентабилността на птицевъдството и да причини смущения в търговията в рамките на Съюза и в износа към трети държави. Вирусите на HPAI могат да заразяват прелетните птици, които след това при своите пролетни и есенни миграции могат да разпространяват същите вируси на големи разстояния. Поради това присъствието на вируси на HPAI при дивите птици създава постоянна заплаха от пряко и косвено въвеждане на тези вируси в стопанства, в които се отглеждат домашни птици или птици, отглеждани в плен. При появата на огнище на HPAI съществува риск болестотворният агент да се разпространи към други стопанства, в които се отглеждат домашни птици или птици, отглеждани в плен.

(2)

С Регламент (ЕС) 2016/429 се установява нова законодателна рамка за профилактика и контрол на болестите по животните, които се предават на животните или на хората. HPAI попада в обхвата на определението за болест от списъка в този регламент и е обект на правилата за профилактика и контрол на болестите, изложени в него. Освен това Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисията (2) допълва Регламент (ЕС) 2016/429 по отношение на правилата за профилактика и контрол на някои болести от списъка, включително мерките за контрол на болестта по отношение на HPAI.

(3)

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 на Комисията (3) беше прието в рамките на Регламент (ЕС) 2016/429 и с него се определят мерки за контрол на болестта във връзка с огнищата на HPAI.

(4)

По конкретно в Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 се предвижда, че защитните и надзорните зони, създадени от държавите членки вследствие на огнища на HPAI в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, трябва да включват най-малко областите, посочени като защитни и надзорни зони в приложението към същото решение за изпълнение.

(5)

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 наскоро беше изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1485 на Комисията (4) след появата на огнища на HPAI при домашни птици или птици, отглеждани в плен, в Белгия, Франция и Люксембург, които трябваше да бъдат отразени в посоченото приложение.

(6)

След датата на приемане на Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1485 Чехия уведоми Комисията за поява на огнище на HPAI от подтип H5N1 в животновъден обект, в който се отглеждат домашни птици или птици, отглеждани в плен, в Централночешкия регион.

(7)

Огнището в Чехия се намира извън границите на областите, понастоящем изброени в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641, и компетентният орган на тази държава членка предприе необходимите мерки за контрол на болестта, изисквани съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, включително създаването на защитни и надзорни зони около огнището.

(8)

Комисията разгледа предприетите от Чехия мерки за контрол на болестта в сътрудничество с тази държава членка и се увери, че границите на защитните и надзорните зони, установени от компетентния орган на Чехия, са на достатъчно разстояние от животновъдния обект, в който е потвърдено скорошното огнище на HPAI.

(9)

С цел да се предотвратят излишни затруднения за търговията в рамките на Съюза и да се избегне налагането на необосновани пречки пред търговията от страна на трети държави, е необходимо на равнището на Съюза и в сътрудничество с Чехия спешно да се опишат защитните и надзорните зони, създадени от посочената държава членка в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687.

(10)

Поради това защитните и надзорните зони следва да бъдат включени в списъка за Чехия в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641.

(11)

Следователно приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 следва да бъде изменено с цел да се актуализира въведената регионализация на равнището на Съюза, като се вземат предвид защитните и надзорните зони, надлежно създадени от Чехия в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, и бъде посочен срокът на приложимите в тях ограничения.

(12)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 следва да бъде съответно изменено.

(13)

Предвид неотложността на епизоотичната обстановка в Съюза по отношение на разпространението на HPAI е важно измененията, които е необходимо да бъдат направени с настоящото решение в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641, да породят действие възможно най-скоро.

(14)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 7 октомври 2021 година.

За Комисията

Stella KYRIAKIDES

Член на Комисията


(1)  ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисията от 17 декември 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правила за профилактика и контрол на някои болести от списъка (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 64).

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 на Комисията от 16 април 2021 г. относно спешните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (OВ L 134, 20.4.2021 г., стр. 166).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1485 на Комисията от 15 септември 2021 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 относно спешни мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (OВ L 328, 16.9.2021 г., стр. 4).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ А

Защитни зони по членове 1 и 2:

Държава членка: Чехия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Регион: Central Bohemian

Bratkovice (609595); Drahlín (631604); Dubno (633682); Hluboš (639681); Kardavec (639699); Lhota u Příbramě (681211); Občov (708526); Pičín (720551); Sádek (745839); Лиха (759198); Trhové Dušníky (768146);

část katastrálního území Příbram (číslo KÚ 735426) – severní část katastrálního území Příbram po hranici silnice č. 18.

19.10.2021 г.

Държава членка: Франция

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Les communes suivantes dans le département: ARDENNES (08)

BALLAY; VANDY; VOUZIERS

4.10.2021 г.

Държава членка: Люксембург

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Entire municipality of Betzdorf.

The following localities in the municipality of Flaxweiler: Flaxweiler and Buchholz.

27.9.2021 г.

ЧАСТ Б

Надзорни зони по членове 1 и 3:

Държава членка: Чехия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Регион: Central Bohemian

Baština (990019); Běřín (603180); Běštín (603368); Bohutín (606685); Brod u Příbramě (612634); Březové Hory (735515); Buková u Příbramě (615811); Bytíz (633356); Čenkov u Příbramě (619451); Dlouhá Lhota u Dobříše (626392); Dominikální Paseky (609609); Drásov u Příbramě (632074); Dubenec u Příbramě (633364); Háje u Příbramě (636550); Hostomice pod Brdy (645885); Hrachoviště (990591); Jince (660281); Konětopy u Příbramě (669083); Kotenčice (671045); Kozičín (671576); Křešín (676101); Lazec (671584); Lešetice (680435); Milín (694975); Narysov (701629); Obecnice (708569); Obořiště (708682); Ohrazenice u Jinec (709310); Orlov (712272); Oseč (712698); Ostrov u Ouběnic (717037); Podlesí nad Litavkou (723886); Radětice (737585); Rejkovice (740047); Rosovice (741370); Stěžov (755486); Suchodol (759201); Tisová u Bohutína (606693); Višňová (782548); Vysoká Pec u Bohutína (606707); Zavržice (662704); Zdaboř (735566); Žežice (796689);

část katastrálního území Příbram (číslo KÚ 735426) – jižní část katastrálního území od hranice tvoření silnicí č. 18.

28.10.2021 г.

Bratkovice (609595); Drahlín (631604); Dubno (633682); Hluboš (639681); Kardavec (639699); Lhota u Příbramě (681211); Občov (708526); Pičín (720551); Sádek (745839); Лиха (759198); Trhové Dušníky (768146);

část katastrálního území Příbram (číslo KÚ 735426) – severní část katastrálního území Příbram po hranici silnice č. 18.

От 20.10.2021 г. до 28.10.2021 г.

Държава членка: Германия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

RHEINLAND-PFALZ

Landkreis Trier-Saarburg

Gemarkungen Temmels, Wellen, Nittel (im Osten begrenzt durch die K 110), Köllig, Rehlingen, Wincheringen (im Osten begrenzt durch die K 110, in der Ortslage Trierer Straße, Warsberger Straße und Helfanter Straße) sowie Wehr (im Süden begrenzt durch die B 419).

6.10.2021 г.

Държава членка: Франция

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

Les communes suivantes dans le département: ARDENNES (08)

ATTIGNY

BELLEVILLE-ET-CHÂTILLON-SUR-BAR

BOULT-AUX-BOIS

BOURCQ

BRÉCY-BRIÈRES

CHARDENY

BAIRON ET SES ENVIRONS

CHUFFILLY-ROCHE

CONTREUVE

COULOMMES-ET-MARQUENY

LA CROIX-AUX-BOIS

FALAISE

GRIVY-LOISY

LAMETZ

LONGWÉ

MARS-SOUS-BOURCQ

MONTGON

MONT-SAINT-MARTIN

NEUVILLE-DAY

NOIRVAL

OLIZY-PRIMAT

QUATRE-CHAMPS

QUILLY

RILLY-SUR-AISNE

SAINT-LAMBERT-ET-MONT-DE-JEUX

SAINTE-MARIE

SAINT-MOREL

SAINTE-VAUBOURG

SAVIGNY-SUR-AISNE

SEMUY

SUGNY

SUZANNE

TANNAY

TOGES

TOURCELLES-CHAUMONT

VAUX-CHAMPAGNE

VONCQ

13.10.2021 г.

BALLAY; VANDY; VOUZIERS

От 5.10.2021 г. до 13.10.2021 г.

Държава членка: Люксембург

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 55 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687

The entire municipalities of Bech, Biwer, Grewenmacher, Junglinster, Lenningen, Manternach, Niederanven, Schuttrange and Wormeldange.

The municipality of Flaxweiler excluding the localitiest covered by the protection zone (Flaxweiler and Buchholz).

6.10.2021 г.

Entire municipality of Betzdorf.

The following localities in the municipality of Flaxweiler: Flaxweiler and Buchholz.

От 28.9.2021 г. до 6.10.2021 г