ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 343

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
28 септември 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1722 на Комисията от 18 юни 2021 година за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определя рамката за сътрудничество и за обмен на информация между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка с оглед на надзора над платежните институции и институциите за електронни пари, които трансгранично предоставят платежни услуги ( 1 )

1

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

28.9.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1722 НА КОМИСИЯТА

от 18 юни 2021 година

за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определя рамката за сътрудничество и за обмен на информация между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка с оглед на надзора над платежните институции и институциите за електронни пари, които трансгранично предоставят платежни услуги

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (1), и по-специално член 29, параграф 7 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С предвидената в дял II от Директива (ЕС) 2015/2366 рамка за сътрудничество и за обмен на информация между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка, с която се определят методите, средствата и детайлите на сътрудничеството, в т.ч. обхватът и обработването на обменяната информация, се цели да се засили сътрудничеството между компетентните органи и да се осигури еднообразен и ефективен надзор върху платежните институции, предоставящи платежни услуги в други държави членки.

(2)

Компетентните органи следва да определят единни звена за контакт, така че да се улеснят комуникацията и обменът на информация с компетентните органи в останалите държави членки. Тези звена за контакт следва да бъдат съобщени на Европейския банков орган (ЕБО) и на компетентните органи в останалите държави членки, така че тези органи да знаят до кого следва да отправят своите искания и уведомления. Компетентните органи следва също така да посочат езиците, на които могат да получават кореспонденция от компетентните органи в останалите държави членки.

(3)

С оглед на гладкото и ефективно сътрудничество и за улесняване на комуникацията между компетентните органи, последните следва да разполагат със стандартизирани формуляри за обмен на информация. Тези стандартизирани формуляри следва да бъдат структурирани така, че да позволяват на компетентните органи да въвеждат, при поискване, съответните обяснения и информация, както и по собствена инициатива сведенията, които смятат за съществени. Желателно е да се въведат срокове, за да се избегнат неоправдани забавяния при поискването, обмена и предоставянето на сведения между компетентните органи.

(4)

Когато компетентният орган на приемащата държава членка изисква от платежните институции, които упражняват дейност на нейна територия, но чието седалище или главно управление се намира в друга държава членка, да му докладват периодично за тази своя дейност, той следва да посочи на тези платежни институции езика, на който могат да представят докладите си, и наличните за целта електронни средства, ако има такива. Освен това, за да може ЕБО да изпълнява мандата си да спомага за сътрудничеството и сближаването в областта на надзора, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2), а и с оглед на еднообразното прилагане на Директива (ЕС) 2015/2366, когато компетентният орган на приемаща държава членка реши да изиска от платежните институции с клонове или представители на нейна територия да му докладват периодично, той следва да уведоми ЕБО за решението си.

(5)

Съдържанието и форматът на докладите, които платежните институции с клонове или представители на територията на приемаща държава членка трябва да представят на нейния компетентен орган, следва да осигуряват съпоставимост и, доколкото е възможно, прогнозируемост на докладваните данни.

(6)

С цел да се засили сътрудничеството следва да се предвиди специална процедура за случаите, когато компетентният орган на държавата членка по произход възнамерява да извърши проверка на място на намиращ се на територията на друга държава членка представител или клон на платежна институция. Компетентният орган на приемащата държава членка може също така да поиска от компетентния орган на държавата членка по произход да извърши проверка на място в намиращото се в държавата членка по произход главно управление на платежна институция. Компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка следва да провеждат постоянен диалог за координиране на различните етапи на всяка проверка на място.

(7)

По силата на член 6, параграф 1, буква а) от Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) институциите за електронни пари имат право да предоставят и други платежни услуги освен емитиране на електронни пари. Освен това, по силата на член 3, параграф 1 от същата директива процедурите за надзор върху платежните институции, упражняващи правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги, в т.ч. изискваните от тях периодични доклади, се прилагат mutatis mutandis и спрямо институциите за електронни пари. В член 3, параграф 4 от Директива 2009/110/ЕО също така се предвижда разпоредбите относно надзора върху платежните институции, упражняващи правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги, да се прилагат mutatis mutandis спрямо институциите за електронни пари, разпространяващи електронни пари в друга държава членка чрез действащи от тяхно име физически или юридически лица, с изключение на изискването по силата на член 29, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366 за определяне на централни звена за контакт. В член 3, параграф 5 от Директива 2009/110/ЕО се постановява, че институциите за електронни пари не емитират електронни пари чрез представители, но имат право да предоставят чрез представители платежни услуги при спазване на условията по член 19 от Директива (ЕС) 2015/2366. Трансграничното сътрудничество между компетентните органи във връзка с институциите за електронни пари с клонове, представители или разпространители на територията на приемащата държава членка следва да бъде улеснено по отношение на съдържанието и формата на докладите, които трябва да се предоставят. Независимо от това, сведенията с оглед на контрола на спазването на разпоредбите на националното право, с които се транспонират дялове III и IV от Директива (ЕС) 2015/2366, следва да се предоставят само от институциите за електронни пари, предоставящи платежни услуги чрез клонове или представители, които са установени в приемащите държави членки.

(8)

Настоящият регламент се основава на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от ЕБО.

(9)

ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становището на Групата на участниците от банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се създава, в съответствие с дял II от Директива (ЕС) 2015/2366, рамката за сътрудничество и за обмен на информация между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка, както и — доколкото платежните услуги се предоставят съгласно правото на установяване — за следене за спазването на разпоредбите на националното право, с които се транспонират дялове III и IV от посочената директива.

2.   С настоящия регламент също така се определят средствата и детайлите, в т.ч. честотата, за периодичните доклади, които платежните институции с представители или клонове на територията на приемаща държава членка могат да бъдат задължени по силата на член 29, параграф 2, първа алинея от Директива (ЕС) 2015/2366 да предоставят на компетентния орган на тази приемаща държава членка за извършваните на нейна територия платежни услуги.

3.   По силата на член 111 от Директива (ЕС) 2015/2366 настоящият регламент се прилага mutatis mutandis и спрямо рамката за сътрудничество и за обмен на информация между компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка що се отнася до упражняването от институциите за електронни пари на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, в т.ч. по отношение на средствата и детайлите, в т.ч. честотата, за периодичните доклади, които институциите за електронни пари с представители, клонове или разпространители на територията на приемаща държава членка могат да бъдат задължени по силата на член 29, параграф 2, първа алинея от Директива (ЕС) 2015/2366 да предоставят на компетентния орган на тази приемаща държава членка за извършваните на нейна територия стопански дейности, свързани с плащания и електронни пари.

Член 2

Единни звена за контакт

1.   Компетентните органи определят единно звено за контакт, което да приема и предава подадените в съответствие с член 4 искания за оказване на сътрудничество и за обмен на информация. Единното звено за контакт е специална функционална пощенска кутия.

2.   Всеки компетентен орган предоставя информация за единните звена за контакт по параграф 1 на останалите компетентни органи и на Европейския банков орган (ЕБО).

3.   Въз основа на получената от компетентните органи информация ЕБО поддържа списък на единните звена за контакт по параграф 1 и го предоставя на компетентните органи.

4.   Компетентните органи уведомяват ЕБО за промени в съобщената информация за единните звена за контакт по параграф 1; те са изцяло отговорни за достоверността на предоставената на ЕБО информация.

Член 3

Общи изисквания

1.   Исканията за информация и отговорите, които компетентните органи си разменят в съответствие с настоящия регламент, се подават в писмен вид на език, обичайно използван във финансовата сфера, или на всеки език на Съюза, приет от компетентния орган на държавата членка по произход и от този на приемащата държава членка.

Тези искания и отговори се предават по защитен начин чрез електронни средства път, когато такива средства са приети от компетентния орган на държавата членка по произход и от този на приемащата държава членка.

2.   Ако искане на запитващия орган е спешно по обективни причини, той може да го отправи по начин, различен от посочените в параграф 1, включително устно. Всяко искане за оказване на сътрудничество или за обмен на информация, направено устно, впоследствие се потвърждава писмено в съответствие с параграф 1, освен ако съответните компетентни органи не се споразумеят за друго.

3.   Всеки компетентен орган уведомява ЕБО за езиците, приети в съответствие с параграф 1. ЕБО добавя тази информация за всеки компетентен орган към списъка на единните звена за контакт по член 2, параграф 2.

Член 4

Подаване на искане за оказване на сътрудничество или за обмен на информация

Исканията за оказване на сътрудничество или за обмен на информация с компетентен орган в друга държава членка се подават до единното звено за контакт на запитания орган, като се използва формулярът в приложение I. Запитващият орган може да приложи към искането всеки документ или друг материал, който е сметнал за необходим в негова подкрепа.

Член 5

Отговор на искане за оказване на сътрудничество или за обмен на информация

1.   Не по-късно от двадесет работни дни след получаване на искането за оказване на сътрудничество или за обмен на информация запитаният орган предоставя следната информация:

а)

всички съответни сведения, посочени от запитващия орган;

б)

по собствена преценка — всяко друго съществено сведение.

Сведенията се предоставят, като се използва формулярът в приложение II. Те се изпращат на единното звено за контакт на запитващия орган.

2.   Запитаният орган уведомява запитващия орган за евентуалните пояснения, които са му необходимо във връзка с полученото искане.

3.   Ако поради сложността на искането или обема на поисканите сведения запитаният орган не може да спази посочения в параграф 1 срок, той незабавно уведомява запитващия орган за основателните причини, които налагат забавянето, и му посочва приблизителна дата за отговора си.

4.   Когато в посочения в параграф 3 случай запитаният орган не е могъл да предостави всички поискани сведения в посочения в параграф 1 срок, той предоставя сведенията, с които разполага, в същия срок. За тази цел той използва формуляра в приложение II.

5.   Запитаният орган предоставя липсващите сведения веднага щом разполага с тях. Запитаният орган може да предостави тези сведения по всякакъв начин, включително устно, позволяващ своевременното предприемане на всички необходими действия.

6.   Когато компетентните органи на дадени държави членки започнат процедура по член 27 от Директива (ЕС) 2015/2366 за уреждане на разногласия във връзка с искане за оказване на сътрудничество или за обмен на информация, параграфи 1—4 от настоящия член не се прилагат до приключването на процедурата съгласно предвиденото в член 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 6

Уведомяване за намерение за извършване на проверка на място в приемащата държава членка

Ако компетентният орган на държавата членка по произход възнамерява да извърши проверка на място на намиращ се на територията на друга държава членка представител или клон на платежна институция, той уведомява компетентния орган на приемащата държава членка, като попълва формуляра в приложение III.

Член 7

Процедура за искане за извършване на проверка на място

1.   Ако компетентният орган на държавата членка по произход възнамерява да делегира на компетентния орган на приемащата държава членка извършването на проверка на място на намиращ се на територията на тази приемаща държава членка представител или клон на платежна институция, той изпраща искане до компетентния орган на приемащата държава членка, като посочва причините за искането си. Компетентният орган на държавата членка по произход може да поиска да извърши проверката съвместно с компетентния орган на приемащата държава членка.

2.   Ако поради сложността на искането компетентният орган на приемащата държава членка не е в състояние да го изпълни, той незабавно уведомява компетентния орган на държавата членка по произход, като посочва възпрепятстващите го основателни причини.

3.   Компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащата държава членка провеждат постоянен диалог за координиране на различните етапи на проверката на място и се споразумяват за следното:

а)

предмета и обхвата на проверката;

б)

надзорна програма с посочени областите, върху които ще се акцентира при проверката;

в)

разпределението на ресурсите и персонала;

г)

графика за цялостното извършване на проверката;

д)

отговорността за евентуалните правоприлагащи действия и за контролирането на изпълнението на плана за ограничаване на риска, ако такъв се сметне за необходим в резултат на проверката.

4.   Компетентният орган на държавата членка по произход подава искането в съответствие с член 4, а запитаният орган отговаря в съответствие с член 5.

5.   С цел да се осигури еднообразен и ефективен надзор върху платежните институции, предоставящи платежни услуги трансгранично, компетентният орган на приемащата държава членка може да поиска, като се обоснове, от компетентния орган на държавата членка по произход да извърши проверка на място в намиращото се в държавата членка по произход главно управление на платежна институция, която предоставя платежни услуги в приемащата държава членка.

6.   Компетентният орган на приемащата държава членка подава исканията по параграф 5 в съответствие с член 4.

7.   Когато компетентните органи на дадени държави членки започнат процедура по член 27 от Директива (ЕС) 2015/2366 за уреждане на разногласия във връзка с искане за извършване на проверка на място, параграфи 1—4 от настоящия член не се прилагат до приключването на процедурата съгласно предвиденото в член 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 8

Уведомяване при нарушение или съмнение за нарушение

1.   Ако компетентният орган на държавата членка по произход или този на приемащата държава членка узнае за нарушение или предполагаемо нарушение на представител или клон на платежна институция или за нарушение при упражняването на свободата на предоставяне на услуги, узналият орган уведомява другия незабавно в съответствие с член 4.

2.   Уведомяващият компетентен орган предоставя на уведомения цялата съществена информация за посоченото в параграф 1 нарушение или предполагаемо нарушение, която съдържа следните елементи:

а)

вида на нарушението;

б)

всички действия, предприети от компетентния орган, например предохранителни мерки срещу платежната институция, санкции или отнемане на лиценза.

Уведомяващият компетентен орган може да предостави на уведомения всяка друга информация, която сметне, че ще му е от полза.

3.   Уведоменият компетентен орган може да поиска от уведомилия го всяка друга информация, която сметне, че ще му е от полза, за да прецени как е подходящо да действа.

4.   Компетентните органи се уведомяват взаимно за това, като попълват формуляра в приложение IV. Уведомяващият орган може да приложи към съобщението си всеки документ или друг материал, който е сметнал, че ще е от полза.

5.   Ако уведомяващият компетентен орган сметне, че информацията следва да бъде изпратена спешно, той може първоначално да уведоми другия компетентен орган устно, при условие че впоследствие информацията бъде предадена писмено чрез електронни средства, освен ако компетентните органи не се споразумеят за друго.

Член 9

Докладване за сведение или за статистически цели, както и за да се следи за спазването на разпоредбите на националното право, с които се транспонират дялове III и IV от Директива (ЕС) 2015/2366

1.   Когато компетентните органи на приемащите държави членки изискват от платежните институции, чието седалище или главно управление се намира в друга държава членка и които имат клонове или представители в приемащата държава членка, да им докладват периодично за дейността си, те им посочват възможните електронни средства за предоставянето на докладите и езиците, на които тези доклади могат да се предоставят.

2.   Компетентните органи на приемащата държава членка уведомяват ЕБО за решението си да изискват периодични доклади от платежните институции с клонове или представители на тяхна територия.

Член 10

Информация и данни, които се докладват за сведение или за статистически цели

1.   Когато за сведение или за статистически цели се изискват периодични доклади, както е посочено в член 9, тези доклади съдържат следната информация:

а)

наименованието, адреса и, когато е приложимо, номера на лиценза и собствения идентификационен номер на платежната институция в държавата членка по произход — съгласно формуляра в приложение V;

б)

идентификационните данни и координатите за връзка с лицето, натоварено с подаването на доклада;

в)

вида на предоставяните платежни услуги и когато е приложимо — на услугите, свързани с електронни пари;

г)

броя на местата на упражняване на дейност, считани за един клон съгласно определението в член 4, точка 39 от Директива (ЕС) 2015/2366, техните адреси и броя на персонала им;

д)

броя на привлечените през отчетния период представители и общия брой на представителите, разбит по свобода на предоставяне на услуги и право на установяване;

е)

ако е приложимо — броя на привлечените през отчетния период разпространители и общия брой на разпространителите, разбит по свобода на предоставяне на услуги и право на установяване;

ж)

ако е приложимо — имената и адресите на десетте най-значими представители и десетте най-значими разпространители в приемащата държава членка по обем на операциите;

з)

общия обем на операциите, извършени от платежната институция през отчетния период, разбити по вид платежна услуга, канал за разпространение (клон, онлайн, приложение за мобилен телефон, банкомат, телефон и др.) и представител/клон; посочва се и обемът на входящите и изходящите операциите за приемащата държава членка;

и)

общата стойност на операциите, извършени от платежната институция през отчетния период, разбити по:

i)

вид платежна услуга;

ii)

канали за разпространение;

iii)

представител или клон;

iv)

входящи и изходящи операции за приемащата държава членка;

й)

за институциите за електронни пари — стойността на електронните пари, разпределени и обратно изкупени в приемащата държава членка;

к)

броя на платежните сметки, в т.ч. сметките, в които се съхраняват електронни пари, открити или с предоставен достъп в приемащата държава членка през отчетния период, както и общия брой платежни сметки, обслужвани или поддържани в приемащата държава членка;

л)

броя на картовите платежни инструменти, издадени в приемащата държава членка през отчетния период, разбити по вид картов платежен инструмент, както и общия брой картови платежни инструменти в обращение, издадени в приемащата държава членка;

м)

броя на банкоматите, които платежната институция експлоатира/управлява в приемащата държава членка — ако е приложимо, а също така тегленията на пари в брой от платежни сметки и внесените по платежни сметки пари в брой чрез тези банкомати, които платежната институция експлоатира/управлява в приемащата държава членка;

н)

броя на клиентите (рамкови договори) и ползвателите на платежни услуги (еднократни платежни операции) в приемащата държава членка, регистрирани през отчетния период, и общия им брой в края на периода;

о)

общия брой на жалбите във връзка с правата и задълженията по дялове III и IV от Директива (ЕС) 2015/2366 и на клиентските жалби във връзка със сигурността, постъпили от ползватели на платежни услуги в приемащата държава членка през отчетния период;

п)

обема на неправомерните платежни операции и общата стойност на неправомерните платежни операции, на които е била жертва платежната институция в приемащата държава членка през отчетния период; както и

р)

броя на съобщенията за съмнителни операции, подадени до звеното за финансово разузнаване в приемащата държава членка.

2.   Платежните институции докладват стойностите в паричната единица на приемащата държава членка, а при конвертирането на валути се използва средният за приложимия отчетен период фиксинг на Европейската централна банка.

3.   Платежните институции докладват тази информация на компетентния орган на приемащата държава членка, като използват образците в приложение V. Платежните институции докладват тази информация ежегодно, за календарна година, в срок до два месеца след края на съответната календарна година.

Член 11

Допълнителни сведения и данни, които се докладват с цел да се следи за спазването на разпоредбите на националното право, с които се транспонират дялове III и IV от Директива (ЕС) 2015/2366

1.   Когато компетентният орган на приемаща държава членка изисква периодични доклади, за да следи за спазването на разпоредбите на националното право, с които се транспонират дялове III и IV от Директива (ЕС) 2015/2366, всички платежни институции, предоставящи платежни услуги на територията на тази приемаща държава членка чрез клонове или представители съгласно правото на установяване, посочват в докладите си всички сведения по член 10 и в допълнение — следните сведения:

а)

когато е приложимо — името и координатите за връзка с лицето или лицата, които отговарят за дейността на платежната институция в приемащата държава членка, както и на служителя, който отговаря за спазването на нейната нормативна уредба — ако е различен;

б)

когато е приложимо — наименованието и координатите за връзка с централното звено за контакт, определено в изпълнение на член 29, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366;

в)

броя на постъпилите през отчетния период жалби от ползватели на платежни услуги в приемащата държава членка във връзка с правата и задълженията по дялове III и IV от Директива (ЕС) 2015/2366, и клиентски жалби във връзка със сигурността — с разбивка за всеки представител или клон по уредени и неуредени жалби, както и по получили и останали без отговор жалби;

г)

кратко описание на въведената процедура за разглеждане и проследяване на жалбите на клиенти;

д)

изменения на рамковите договори през отчетния период;

е)

броя на основните оперативни инциденти и инциденти, свързани със сигурността, които са засегнали ползвателите на платежни услуги в приемащата държава членка през отчетния период;

ж)

общия брой на постъпилите през отчетния период искания от ползватели на платежни услуги за възстановяване на суми поради неразрешени или неточно изпълнени платежни операции и когато е приложимо — общия брой на постъпилите през отчетния период искания от ползватели на платежни услуги и от доставчици на платежни услуги, обслужващи сметки, за възстановяване на загубите, произтекли във връзка с едно или повече от задълженията, посочени в член 5, параграфи 2 и 3 от Директива (ЕС) 2015/2366 — с разбивка по брой операции с възстановени и с невъзстановени по платежната сметка суми;

з)

общата стойност на възстановените през отчетния период суми на ползвателите на платежни услуги, с разбивка по неразрешени и по неточно изпълнени платежни операции, а когато е приложимо — общата стойност на възстановените суми на ползвателите на платежни услуги и на доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметки, за загубите, произтекли във връзка със задълженията, посочени в член 5, параграфи 2 и 3 от Директива (ЕС) 2015/2366, с разбивка по неразрешени и по неточно изпълнени платежни операции, по неразрешен и по неправомерен достъп до информация за платежни сметки, както и по неразрешено и по неправомерно използване на такава информация;

и)

кратко описание на модела на стопанска дейност на платежната институция с акцент върху начина на предоставяне на платежните услуги в приемащата държава членка.

2.   Платежните институции докладват стойностите в паричната единица на приемащата държава членка, а при конвертирането на валути се използва средният за приложимия отчетен период фиксинг на Европейската централна банка.

3.   Платежните институции докладват информацията по параграф 1 на компетентния орган на приемащата държава членка, като използват формуляра в приложение VI. Платежните институции докладват тази информация ежегодно, за календарна година, в срок до два месеца след края на съответната календарна година.

Член 12

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35.

(2)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(3)  Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Искане за оказване на сътрудничество или за обмен на информация

Референтен номер:

ИЗПРАЩАЧ:

Дата:

ДО:

 

 

Държава членка:

Държава членка:

 

 

Компетентен орган:

Компетентен орган:

 

 

Адрес:

Адрес:

 

 

 

 

Наименование:

Наименование:

 

 

Телефон:

Телефон:

 

 

Електронна поща:

Електронна поща:

 

 

Уважаеми [име],

Съгласно предвиденото в член 29 от Директива (ЕС) 2015/2366 относно платежните услуги във вътрешния пазар бихме искали да получим становището Ви по изложените по-долу въпроси.

Учтиво Ви моля да отговорите на това искане до [въвежда се индикативна дата за отговор], а ако това не е възможно — да посочите прогнозна дата за отговор.

Вид на искането

Поставете отметка в съответните полета:

Предоставяне на информация

Проверка на място

Възлагане на проверката

Друго — моля, пояснете

Посочете основните съображения за искането:

Опишете подробно исканите сведения:

Предоставете всички допълнителни сведения, които биха могли да представляват интерес за съответния органи и да му помогнат да предостави бърз отговор:

Ако искането е спешно, обяснете защо е такова и защо срокът е кратък:

Добавете допълнителни пояснения за поверителността на данните и как смятате да използвате предоставената информация:

С уважение,

[подпис]


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отговор на искане за оказване на сътрудничество или за обмен на информация

Референтен номер:

ИЗПРАЩАЧ:

Дата:

ДО:

 

 

Държава членка:

Държава членка:

 

 

Компетентен орган:

Компетентен орган:

 

 

Адрес:

Адрес:

 

 

 

 

Наименование:

Наименование:

 

 

Телефон:

Телефон:

 

 

Електронна поща:

Електронна поща:

 

 

Уважаеми/уважаема [име],

По-долу се съдържа информацията, събрана в отговор на Вашето искане [референтен номер]

[Предоставете всички поискани сведения и необходимото съдействие с оглед на сътрудничеството или обмена на информация]

[Ако не сте могли да предоставите всички поискани сведения и/или да спазите срока за отговор, обяснете причините за това и посочете приблизителната дата, до която можете да отговорите]

[Предоставете добросъвестно всяка друга важна информация, която би била от полза за искането, в подкрепа на сътрудничеството и обмена на информация]

[Добавете допълнителни пояснения за поверителността на данните и как смятате да използвате предоставената информация]

С уважение,

[подпис]


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Уведомяване за намерение за извършване на проверка на място в приемащата държава членка

Референтен номер:

ИЗПРАЩАЧ:

Дата:

ДО:

 

 

Държава членка:

Държава членка:

 

 

Компетентен орган:

Компетентен орган:

 

 

Адрес:

Адрес:

 

 

 

 

Наименование:

Наименование:

 

 

Телефон:

Телефон:

 

 

Електронна поща:

Електронна поща:

 

 

Уважаеми/уважаема [име],

Съгласно предвиденото в член 29 от Директива (ЕС) 2015/2366 относно платежните услуги във вътрешния пазар възнамерявам да извърша проверка на място в държавата Ви, както е изложено по-долу.

Информация за проверяваната платежна институция:

Информация за обхвата и плана за проверката на място, ако е възможно:

Насрочени дати на проверката на място:

С уважение,

[подпис]


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Уведомяване при нарушение или съмнение за нарушение

Референтен номер:

ИЗПРАЩАЧ:

Дата:

ДО:

 

 

Държава членка:

Държава членка:

 

 

Компетентен орган:

Компетентен орган:

 

 

Адрес:

Адрес:

 

 

 

 

Наименование:

Наименование:

 

 

Телефон:

Телефон:

 

 

Електронна поща:

Електронна поща:

 

 

Уважаеми/уважаема [име],

Съгласно предвиденото в член 29 от Директива (ЕС) 2015/2366 относно платежните услуги във вътрешния пазар Ви предоставяме следната информация за [нарушение или съмнение за нарушение].

[Предоставете всички необходими сведения за нарушението/предполагаемото нарушение: вида нарушение и всички действия, предприети от Вашия компетентен орган, в т.ч. предохранителни мерки или санкции]

[Предоставете всяко друго сведение за нарушението/предполагаемото нарушение, което би представлявало интерес и би било от полза на уведомения компетентен орган]

[Добавете допълнителни пояснения за поверителността и как смятате евентуално да използвате предоставената информация]

С уважение,

[подпис]


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Формуляр за докладването на данни за сведение и за статистически цели

Платежните институции със седалище в държава членка, които предоставят платежни услуги в друга държава членка чрез представители или клонове, както и институциите за електронни пари, които предоставят услуги чрез представители, клонове или разпространители, трябва да предоставят следните данни, когато това се изисква от компетентния орган на приемащата държава членка с оглед на редовното получаване от този орган на информация за извършваната в неговата държава дейност.

Таблица 1. Обща информация за платежната институция/институцията за електронни пари

1)

Наименование на платежната институция/институцията за електронни пари

 

2)

Вид институция

☐ Платежна институция

☐ Институция за електронни пари

3)

Адрес на седалището на платежната институция/институцията за електронни пари

 

4)

Собствен идентификационен номер на платежната институция/институцията за електронни пари, във формàта на държавата членка по произход (когато е приложимо)

 

5)

Идентификационен код на правния субект (ИКПС) на платежната институция/институцията за електронни пари (когато е приложимо)

 

6)

Номерът на издадения от държавата членка по произход лиценз на платежната институция/институцията за електронни пари (когато е приложимо)

 

7)

Лице за контакт в платежната институция/институцията за електронни пари (ако има лице за контакт в приемащата държава членка, посочете координатите му за връзка)

Наименование:

Роля:

Електронна поща:

Телефон:

8)

Предлагани платежни услуги

☐ Внасяне на пари в брой по платежна сметка и всички операции по обслужване на платежна сметка

☐ Теглене на пари в брой от платежна сметка и всички операции по обслужване на платежна сметка

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно ☐

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство ☐

кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания ☐

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са част от отпусната на ползвател на платежни услуги кредитна линия:

директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно ☐

платежни операции чрез платежна карта или подобно средство ☐

кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания ☐

Тук спада ли отпускането на кредит според условията в член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366? ☐ Да ☐ Не

☐ Издаване на платежни инструменти

☐ Придобиване на платежни операции

Тук спада ли отпускането на кредит според условията в член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366? ☐ Да ☐ Не

☐ Парични преводи

☐ Иницииране на плащане

☐ Предоставяне на информация за сметка

9)

Предоставяни услугите във връзка с електронни пари (само за институциите за електронни пари)

☐ Разпространение на електронни пари

☐ Обратно изкупуване на електронни пари

10)

Име и адрес на 10-те най-значими представители в приемащата държава членка по стойност на операциите

Представител 1

Представител 2

Представител 10

11)

Име и адрес на 10-те най-значими разпространители в приемащата държава членка по стойност на разпространението/обратното изкупуване на електронни пари

Разпространител 1

Разпространител 2

Разпространител 10


Таблица 2. Клонове

 

 

 

Брой

Общ брой на клоновете и техните адреси, когато е приложимо

 

Общ брой на служителите на клоновете, когато е приложимо

 


Таблица 3. Представители

 

 

 

 

Съгласно свободното предоставяне на услуги (СПУ)

Съгласно правото на установяване (ПУ)

Брой на привлечените през отчетния период лица

 

 

Общ брой на представителите в края на отчетния период

 

 


Таблица 4. Клиенти/ползватели на платежни услуги

 

 

 

 

Регистрирани през отчетния период

В края на отчетния период

Брой клиенти (рамкови договори)

 

 

Брой ползватели на платежни услуги (еднократни платежни операции)

 

 


Таблица 5. Картови платежни инструменти

 

 

 

Брой

 

Кредитни карти

Карти с револвиращ кредит

Дебитни карти

Предплатени карти

Други (посочете)

Издадени през отчетния период

 

 

 

 

 

В обращение в края на периода

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Кредитни карти

Карти с револвиращ кредит

Дебитни карти

Предплатени карти

Други (посочете)

Стойност на картовите платежни операции, изпълнени чрез

 

 

 

 

 


Таблица 6. Платежни сметки

 

 

 

Платежни сметки

Открити през отчетния период

 

Използвани през отчетния период

 

Общ брой платежни сметки, обслужвани/поддържани в приемащата държава членка

 

Общ брой на използваните в приемащата държава членка платежни сметки

 


Таблица 7. Банкомати

 

 

 

 

Брой

Сума

Брой банкомати, експлоатирани/управлявани от платежната институция

 

не се прилага

Тегления на пари в брой

 

 

Пари в брой, внесени по платежни сметки

 

 


Таблица 8. Жалби

 

 

 

 

 

Представители (СПУ)

Представители (ПУ)

Клонове

Общ брой получени жалби през отчетния период от ползватели на платежни услуги

 

 

 


Таблица 9. Общо неправомерни операции

 

 

 

 

Обем

Брутна стойност

Общо неправомерни платежни операции

 

 


Таблица 10. Уведомления до звеното за финансово разузнаване в приемащата държава членка

 

 

 

Обем

Брой на съобщенията за съмнителни операции, подадени до звеното за финансово разузнаване в приемащата държава членка.

 


Таблица 11. Входящи и изходящи операции за приемащата държава членка

 

 

 

 

Обем

Стойност

 

Представители (СПУ)

Представители (ПУ)

Клон

ОБЩО

Представители (СПУ)

Представители (ПУ)

Клон

ОБЩО

Платежни услуги, посочени в приложение I към Директива (ЕС) 2015/2366

Входящи

Изходящи

Входящи

Изходящи

Входящи

Изходящи

Входящи

Изходящи

Входящи

Изходящи

Входящи

Изходящи

Входящи

Изходящи

Входящи

Изходящи

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (издаване на платежни инструменти)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (придобиване на платежни операции)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 12. Държава на получаване на ИЗХОДЯЩИТЕ платежни операции (оповестяват се само държавите, на които се падат > 10 % от общата стойност)

 

 

 

 

 

Представители (ПУ)

Представители (ПУ)

Клон

Платежни услуги, посочени в приложение I към Директива (ЕС) 2015/2366

Държава 1

Държава 2

Държава 1

Държава 2

Държава 1

Държава 2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (издаване на платежни инструменти)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (придобиване на платежни операции)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 13. Отправна държава на ВХОДЯЩИТЕ платежни операции (оповестяват се само държавите, на които се падат > 10 % от общата стойност)

 

 

 

 

 

Представители (ПУ)

Представители (ПУ)

Клон

Платежни услуги, посочени в приложение I към Директива (ЕС) 2015/2366

Държава 1

Държава 2

Държава 1

Държава 2

Държава 1

Държава 2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (издаване на платежни инструменти)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (придобиване на платежни операции)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 14. Платежни операции с разбивка по канали на разпространение

 

 

 

 

Обем

Стойност

Платежни услуги, посочени в приложение I към Директива (ЕС) 2015/2366

Физическа среща

Онлайн

Приложение за мобилен телефон

Банкомат

Телефон

Друго

Физическа среща

Онлайн

Приложение за мобилен телефон

Банкомат

Телефон

Друго

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (издаване на платежни инструменти)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (придобиване на платежни операции)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 15. Услуги, свързани с електронни пари

 

 

 

Сума

Електронни пари, разпределени през отчетния период в приемащата държава членка

 

Електронни пари, изкупени през отчетния период в приемащата държава членка

 


Таблица 16. Разпространители на електронни пари

 

 

 

 

Съгласно свободното предоставяне на услуги (СПУ)

Съгласно правото на установяване (ПУ)

Брой на привлечените през отчетния период разпространители

 

 

Общ брой на разпространителите в края на отчетния период

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Формуляр за докладване на данни с цел да се следи за спазването на разпоредбите на националното право, с които се транспонират дялове III и IV от Директива (ЕС) 2015/2366

Платежните институции и институциите за електронни пари със седалище в държава членка, които предоставят платежни услуги в друга държава членка чрез клонове или представители съгласно правото на установяване, трябва да предоставят следните допълнителни данни, когато това се изисква от компетентния орган на приемащата държава членка с цел да следи за спазването на националното законодателство, с което се транспонират дялове III и IV от Директива (ЕС) 2015/2366.

Таблица 1: Обща информация за платежната институция/институцията за електронни пари

1)

Лицето или лицата, които отговарят за дейността на платежната институция в приемащата държава членка и/или служителят (ако е различен), който отговаря за спазването на нейната нормативна уредба — когато е приложимо;

а.

Име на представителя

б.

Адрес

в.

Телефонен номер

г.

Електронна поща

2)

Централно звено за контакт, ако е определено и/или се изисква по силата на член 29, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366

а.

Име на представителя

б.

Адрес

в.

Телефонен номер

г.

Електронна поща

3)

Разглеждане на жалби

Разполагате ли с вътрешна процедура за обработване и проследяване на жалбите на клиенти?

☐ Да ☐ Не

Посочете координатите за връзка с лицата, натоварени с разглеждането на жалбите:

Име:

Адрес:

Телефон:

Електронна поща:

Тази процедура формулирана ли е на официалния език на приемащата държава членка?

☐ Да ☐ Не

Ако отговорът е „не“, посочете езиците, на които е формулирана процедурата за подаване на жалби от клиенти.

Резюмирайте вътрешната си процедура за разглеждане на жалби на ползватели на платежни услуги в приемащата държава членка (максимум 300 думи).

4)

Модел на стопанска дейност

Това ли е първият Ви доклад, в който е резюмиран Вашият модел на стопанска дейност?

☐ Да ☐ Не

Ако отговорът е „да“, резюмирайте модела си на стопанска дейност, като специално посочите предлаганите продукти и платежни услуги, както и на начина, по който наемате представители/разпространители в приемащата държава членка (максимум 300 думи).

Ако отговорът е „не“, променяли ли сте съществено модела си на стопанска дейност през отчетния период?

☐ Да ☐ Не

Ако отговорът е „да“, посочете накратко промените (максимум 300 думи).


Таблица 2. Подробна разбивка на жалбите

 

 

 

 

Представители

Клонове

 

Постъпили

Уредени

Неуредени

Останали без отговор

Постъпили

Уредени

Неуредени

Останали без отговор

Брой постъпили през отчетния период жалби от ползватели на платежни услуги във връзка с правата и задълженията по дялове III и IV от Директива (ЕС) 2015/2366, както и във връзка със сигурността

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 3. Искания за възстановяване на суми

 

 

 

 

Представители

Клонове

 

Възстановени суми

Невъзстановени суми

Възстановени суми

Невъзстановени суми

Общ брой постъпили през отчетния период искания от ползватели на платежни услуги за възстановяване на суми поради неразрешени и/или неточно изпълнени платежни операции

 

 

 

 


 

 

 

 

Ползватели на платежни услуги

Доставчици на платежни услуги, обслужващи сметки

 

Възстановени суми

Невъзстановени суми

Възстановени суми

Невъзстановени суми

Общ брой постъпили през отчетния период искания за възстановяване на загубите, произтекли във връзка с едно или повече от задълженията, посочени в член 5, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/2366

 

 

 

 

Общ брой постъпили през отчетния период искания за възстановяване на загубите, произтекли във връзка с едно или повече от задълженията, посочени в член 5, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/2366

 

 

 

 


Таблица 4. Подробна разбивка на общата стойност на възстановените суми

 

 

 

 

Представители

Клонове

 

Неразрешени

Неточно изпълнени

Неразрешени

Неточно изпълнени

Обща стойност на възстановените през отчетния период суми на ползватели на платежни услуги поради неразрешени и/или неточно изпълнени платежни операции

 

 

 

 

Когато е приложимо, обща стойност на възстановените през отчетния период суми на ползватели на платежни услуги за загубите, произтекли във връзка с едно или повече от задълженията, посочени в член 5, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/2366

 

 

 

 

Когато е приложимо, обща стойност на възстановените през отчетния период суми на доставчици на платежни услуги, обслужващи сметки, за загубите, произтекли във връзка с едно или повече от задълженията, посочени в член 5, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/2366

 

 

 

 


 

 

 

 

Неразрешен достъп/неразрешено използване на информация за платежна сметка

Неправомерен достъп/неправомерно използване на информация за платежна сметка

Когато е приложимо, обща стойност на възстановените през отчетния период суми на ползватели на платежни услуги за загубите, произтекли във връзка с едно или повече от задълженията, посочени в член 5, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/2366

 

 

Когато е приложимо, обща стойност на възстановените през отчетния период суми на доставчици на платежни услуги, обслужващи сметки, за загубите, произтекли във връзка с едно или повече от задълженията, посочени в член 5, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/2366

 

 


Таблица 5. Инциденти, свързани с функционирането и сигурността

 

 

 

 

Представители

Клонове

Брой на основните инциденти през отчетния период, свързани с функционирането и/или сигурността

 

 


Таблица 6. Изменения в рамковите договори през отчетния период

Поставете отметка в кутийките, за да посочите всички изменения, направени през отчетния период в следните условия на рамковия договор, уреждащ обслужваните от Вас платежни сметки

☐ Такси и тарифи

☐ Лихвени/обменни курсове

☐ Права на ползвателите на платежни услуги

☐ Задължения на ползвателите на платежни услуги

☐ Процедура за иницииране на плащане

Поставете отметка в кутийките, за да посочите всички изменения, направени през отчетния период в следните условия на рамковия договор, уреждащ издадените от Вас кредитни карти

☐ Такси и тарифи

☐ Лихвени/обменни курсове

☐ Разходни ограничения

☐ Права на ползвателите на платежни услуги

☐ Задължения на ползвателите на платежни услуги

☐ Процедура за иницииране на плащане

Поставете отметка в кутийките, за да посочите всички изменения, направени през отчетния период в следните условия на рамковия договор, уреждащ издадените от Вас дебитни карти

☐ Такси и тарифи

☐ Обменни курсове

☐ Разходни ограничения

☐ Права на ползвателите на платежни услуги

☐ Задължения на ползвателите на платежни услуги

☐ Процедура за иницииране на плащане

Поставете отметка в кутийките, за да посочите всички изменения, направени през отчетния период в следните условия на всеки друг рамков договор (посочете го), по който сте страна

☐ Такси и тарифи

☐ Лихвени/обменни курсове

☐ Разходни ограничения

☐ Права на ползвателите на платежни услуги

☐ Задължения на ползвателите на платежни услуги

☐ Процедура за иницииране на плащане