ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 278

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
2 август 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/1274 на Европейската централна банка от 27 юли 2021 година относно пределегирането на правомощията за вземане на някои решения във връзка с акредитацията на производители и на някои правомощия във връзка с процедурите по акредитация на акредитираните производители и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/1975 (ЕЦБ/2021/32)

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕШЕНИЯ

2.8.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 278/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2021/1274 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 27 юли 2021 година

относно пределегирането на правомощията за вземане на някои решения във връзка с акредитацията на производители и на някои правомощия във връзка с процедурите по акредитация на акредитираните производители и за отмяна на Решение (ЕС) 2016/1975 (ЕЦБ/2021/32)

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 128, параграф 1 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член16 от него,

като взе предвид Решение (ЕС) 2020/637 на Европейската централна банка от 27 април 2020 г. относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали (ЕЦБ/2020/24) (1), и по-специално член 20, параграфи 2 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 20, параграф 1 от Решение (ЕС) 2020/637 (ЕЦБ/2020/24) Изпълнителният съвет е компетентен да взема всички решения във връзка с акредитацията на производители съгласно член 6, параграфи 1, 3 и 7, член 7, член 10, член 14, параграфи 1 и 4 и членове 16—19 от посоченото решение. Член 20, параграф 2 от Решение (ЕС) 2020/637 (ЕЦБ/2020/24) позволява на Изпълнителния съвет да пределегира на един от членовете си конкретни правомощия за вземане на някои решения във връзка с акредитацията на производители. Освен това съгласно член 20, параграф 3 от Решение (ЕС) 2020/637 (ЕЦБ/2020/24) Изпълнителният съвет може също така да пределегира конкретни правомощия за вземане на решения на оперативното равнище на Европейската централна банка (ЕЦБ).

(2)

С оглед на допълнителното оптимизиране на процедурите по акредитация правомощията за вземане на всички решения във връзка с акредитацията на производители съгласно член 6, параграфи 1, 3 и 7 и член 7 от Решение (ЕС) 2020/637 (ЕЦБ/2020/24) следва да бъдат пределегирани на члена на Изпълнителния съвет, пред когото се отчита дирекция „Банкноти“. Освен това процедурите във връзка с дейностите на акредитирани производители, за които се изисква предварителното писмено съгласие на ЕЦБ съгласно член 10, параграф 1 от Решение (ЕС) 2020/637 (ЕЦБ/2020/24), следва да бъдат оптимизирани чрез пределегиране на правомощието за предоставяне на такова предварително писмено съгласие на оперативното равнище на дирекция „Банкноти“.

(3)

Случаите на съществено неизпълнение, установени по време на проверките на акредитирани производители, могат да наложат спиране на съответната дейност със защитени евроматериали с незабавно действие. За да се улесни бързата реакция от страна на ЕЦБ, решенията за такива спирания следва да бъдат пределегирани на оперативното равнище на дирекция „Банкноти“.

(4)

Решение (ЕС) 2016/1975 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2016/39) (2) се отнася до правомощията на Изпълнителния съвет съгласно член 3, параграф 2 от Решение ЕЦБ/2013/54 на Европейската централна банка (3). Решение ЕЦБ/2013/54 беше отменено с Решение (ЕС) 2020/637 (ЕЦБ/2020/24). От съображения за яснота следва да бъде отменено и Решение (ЕС) 2016/1975 (ЕЦБ/2016/39).

(5)

За да се обезпечи колективната отговорност на Изпълнителния съвет, за всички решения, взети от члена на Изпълнителния съвет, в полза на когото са пределегирани правомощията, или на оперативното равнище на дирекция „Банкноти“ в съответствие с пределегирането, следва да се представя годишен доклад на Изпълнителния съвет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Пределегиране на правомощия за акредитиране на производители и предоставяне на предварителното писмено съгласие на ЕЦБ

1.   Изпълнителният съвет пределегира на члена на Изпълнителния съвет, пред когото се отчита дирекция „Банкноти“, правомощието да взема всички решения във връзка с акредитацията на производители съгласно член 6, параграфи 1, 3 и 7 и член 7 от Решение (ЕС) 2020/637 (ЕЦБ/2020/24).

2.   Изпълнителният съвет пределегира на директора на дирекция „Банкноти“ и на ръководителя на отдел „Управление на паричните наличности“ в дирекция „Банкноти“ правомощието за предоставяне предварителното писмено съгласие на ЕЦБ в съответствие с член 10, параграф 1 от Решение (ЕС) 2020/637 (ЕЦБ/2020/24) в случаите, когато акредитиран производител е изпълнил всички съответни изисквания за акредитация съгласно членове 3 и 4 от посоченото решение и всички съответни задължения съгласно член 9 от същото решение.

Член 2

Пределегиране на правомощие за вземане на решения във връзка с незабавното спиране на дейност със защитени евроматериали

Изпълнителният съвет пределегира правомощието за вземане на решения, с които се изисква от акредитиран производител да спре съответната дейност със защитени евроматериали с незабавно действие в съответствие с член 14, параграф 1 от Решение (ЕС) 2020/637 (ЕЦБ/2020/24), на двама членове на персонала на дирекция „Банкноти“, упълномощени да извършват проверки в съответствие с член 11 от посоченото решение.

Член 3

Задължение за отчитане

1.   Членът на Изпълнителния съвет, пред когото се отчита дирекция „Банкноти“, представя на Изпълнителния съвет годишен доклад относно решенията, взети съгласно член 1, параграф 1 през предходната календарна година, освен ако такива не са били взети.

2.   Дирекция „Банкноти“ представя на Изпълнителния съвет годишен доклад относно решенията, взети съгласно член 1, параграф 2 и член 2 през предходната календарна година, освен ако такива не са били взети.

Член 4

Отмяна

Решение (ЕС) 2016/1975 (ЕЦБ/2016/39) се отменя.

Член 5

Действие

Настоящото решение поражда действие на датата, на която адресатите му бъдат уведомени за него.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящото решение са производителите и акредитираните производители на защитени евроматериали и евроматериали.

Съставено във Франкфурт на Майн на 27 юли 2021 година.

Председател на ЕЦБ

Christine LAGARDE


(1)  ОВ L 149, 12.5.2020 г., стр. 12.

(2)  Решение (ЕС) 2016/1975 на Европейската централна банка от 8 ноември 2016 г. относно пределегирането на правомощията за предоставяне на временна акредитация (ЕЦБ/2016/39) (ОВ L 304, 11.11.2016 г., стр. 9).

(3)  Решение ЕЦБ/2013/54 на Европейската централна банка от 20 декември 2013 г. относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали и за изменение на Решение ЕЦБ/2008/3 (ОВ L 57, 27.2.2014 г., стр. 29).