ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 277

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
2 август 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1253 на Комисията от 21 април 2021 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 по отношение на включването на факторите на устойчивост, рисковете за устойчивостта и предпочитанията във връзка с устойчивостта в някои организационни изисквания към инвестиционните посредници и в някои условия за извършване на дейност от тях ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1254 на Комисията от 21 април 2021 година за поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива ( 1 )

6

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1255 на Комисията от 21 април 2021 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 по отношение на рисковете за устойчивостта и факторите на устойчивост, които трябва да бъдат взимани предвид от лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове ( 1 )

11

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1256 на Комисията от 21 април 2021 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 по отношение на включването на рисковете за устойчивостта в системата на управление на застрахователните и презастрахователните предприятия ( 1 )

14

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1257 на Комисията от 21 април 2021 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/2358 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359 по отношение на включването на факторите на устойчивост, рисковете за устойчивостта и предпочитанията във връзка с устойчивостта в изискванията към застрахователните дружества и разпространителите на застрахователни продукти във връзка с контрола и управлението на продуктите, и в правилата за етичност и за инвестиционни съвети за основаващите се на застраховане инвестиционни продукти ( 1 )

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1258 на Комисията от 26 юли 2021 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Őrségi tökmagolaj (ЗГУ)

25

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1259 на Комисията от 26 юли 2021 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Tuzséri alma (ЗНП)

26

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1260 на Комисията от 26 юли 2021 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Pera Mantovana (ЗГУ)

27

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1261 на Комисията от 26 юли 2021 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Olio di Roma (ЗГУ)

28

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1262 на Комисията от 26 юли 2021 година за одобрение на изменения в спецификацията на защитено наименование за произход или защитено географско указание (Iaşi (ЗНП)

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1263 на Комисията от 26 юли 2021 година за предоставяне на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на наименованието (Muškat momjanski/Moscato di Momiano (ЗНП)

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1264 на Комисията от 26 юли 2021 година за одобрение на изменение в продуктовата спецификация на защитено наименование за произход или защитено географско указание (Coteaux du Libron (ЗГУ)

31

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1265 на Комисията от 26 юли 2021 година за регистриране на географско указание на спиртна напитка по силата на член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета (Bayerischer Bärwurz)

32

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1266 на Комисията от 29 юли 2021 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

34

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1267 на Комисията от 29 юли 2021 година за налагане на окончателни изравнителни мита върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета

62

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1268 на Комисията от 29 юли 2021 година за изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете ( 1 )

99

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2021/1269 на Комисията от 21 април 2021 година за изменение на Делегирана директива (ЕС) 2017/593 по отношение на включването на факторите на устойчивост към задълженията във връзка с управлението на продуктите ( 1 )

137

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2021/1270 на Комисията от 21 април 2021 година за изменение на Директива 2010/43/ЕС по отношение на рисковете за устойчивостта и факторите на устойчивост, които трябва да бъдат взимани предвид при предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) ( 1 )

141

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС, Евратом) 2021/1271 на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 26 юли 2021 година за назначаване на директора на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации

145

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2021/1272 на Комисията от 30 юли 2021 година за установяване на еквивалентност, с цел улесняване на свободното движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от града държава Ватикан, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

148

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2021/1273 на Комисията от 30 юли 2021 година за установяване на еквивалентност, с цел улесняване на свободното движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Сан Марино, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

151

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

2.8.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1253 НА КОМИСИЯТА

от 21 април 2021 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 по отношение на включването на факторите на устойчивост, рисковете за устойчивостта и предпочитанията във връзка с устойчивостта в някои организационни изисквания към инвестиционните посредници и в някои условия за извършване на дейност от тях

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (1), и по-специално член 16, параграф 12, член 24, параграф 13 и член 25, параграф 8 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Преходът към нисковъглеродна, по-устойчива, ефективно използваща ресурсите кръгова икономика, в съответствие с целите за устойчиво развитие, е от възлово значение за осигуряването на дългосрочна конкурентоспособност на икономиката на Съюза. През 2016 г. Съюзът сключи Парижкото споразумение (2). В член 2, параграф 1, буква в) от това споразумение е заложена целта за по-решителни действия в отговор на изменението на климата, едно от които е мобилизиране на финансовите потоци за постигане на ниски емисии на парникови газове и устойчиво на климатичните промени развитие.

(2)

В отговор на това предизвикателство, през декември 2019 г. Комисията представи Европейския зелен пакт (3). Пактът е нова стратегия за растеж за превръщането на Съюза в справедливо и благоденстващо общество с модерна, конкурентоспособна и ефективно използваща ресурсите икономика, която през 2050 г. вече няма да отделя нетни емисии на парникови газове и където икономическият растеж няма да зависи от ресурсното осигуряване. За постигането на тази цел инвеститорите се нуждаят от ясни послания за инвестициите си, така че да се избегне блокирането на активи и да се увеличи финансирането на устойчивото развитие.

(3)

През март 2018 г. Комисията публикува своя план за действие „Финансиране за устойчив растеж“ (4) с очертана амбициозна и мащабна стратегия за финансиране на устойчивото развитие. Сред заложените в плана цели е пренасочване на капиталовите потоци към инвестиции в устойчивото развитие, за да се постигне устойчив и приобщаващ икономически растеж. От публикуваната през май 2018 г. оценка на въздействието (5), залегнала в основата на последващи законодателни инициативи, стана ясно, че трябва да се поясни, че сред задълженията на инвестиционните посредници към техните клиенти и потенциални клиенти фигурира това да бъдат взимани предвид факторите на устойчивост. Поради това инвестиционните посредници следва неотклонно да взимат предвид не само всички съответни финансови рискове, а и всички съответни рискове за устойчивостта, посочени в Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета (6), които, в случай че възникнат, могат реално или потенциално да имат съществено отрицателно въздействие върху стойността на дадена инвестиция. В Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията (7) рисковете за устойчивостта не са изрично посочени. Поради тази причина и с оглед на целесъобразното въвеждане и спазване на вътрешните процедури и организационните механизми е необходимо да се поясни, че в процесите, системите и механизмите за вътрешен контрол на инвестиционните посредници следва да се отчитат рисковете за устойчивостта, както и че са необходими технически капацитет и знания за проучването на тези рискове.

(4)

С цел да поддържат висока степен на защита на инвеститорите, инвестиционните посредници следва, когато определят видовете конфликти на интереси, които биха могли да навредят на интересите на клиента или на потенциалния клиент, да взимат предвид видовете конфликти на интереси, които поражда включването на клиентските предпочитания във връзка с устойчивостта. За съществуващите клиенти, за които вече е извършена оценка за уместност, инвестиционните посредници следва да могат да определят индивидуалните предпочитания във връзка с устойчивостта при следващото редовно актуализиране на тази действаща оценка.

(5)

Инвестиционните посредници, които предоставят инвестиционни съвети и услуги по управление на портфейл, следва да могат да препоръчват на своите клиенти и потенциални клиенти подходящи финансови инструменти и в тази връзка следва да могат да им задават въпроси, за да определят индивидуалните им предпочитания във връзка с устойчивостта. В съответствие със задължението на инвестиционния посредник да действа в интерес на клиентите си, препоръките към клиентите и потенциалните клиенти следва да отразяват както финансовите цели, така и евентуалните предпочитания във връзка с устойчивостта, които тези клиенти са посочили. Поради това е необходимо да се поясни, че инвестиционните посредници следва да разполагат с подходящи механизми, за да се предотвратят ситуации, в които включването на факторите на устойчивост в консултативния процес и управлението на портфейла да води до неправомерни продажби или до заблуждаващо представяне на дадени финансови инструменти или стратегии като отговарящи на предпочитанията във връзка с устойчивостта, когато случаят не е такъв. С цел да се избегнат такива практики или заблуждаващи представяния, инвестиционните посредници, които предоставят инвестиционни съвети, следва, преди да поискат от свой клиент или потенциален клиент да им посочи евентуалните си предпочитания във връзка с устойчивостта, първо да преценят инвестиционните му цели и личните обстоятелства около него, както и времевия хоризонт на инвестицията.

(6)

В момента съществуват финансови инструменти, при които устойчивостта е обхваната в различна степен.. С цел да осигурят на своите клиенти и потенциални клиенти по-добро разбиране на тази степен на обхващане на устойчивостта и оттам — възможността да взимат информирани решения по свързаните с устойчивостта въпроси, инвестиционните посредници, които предоставят инвестиционни съвети и услуги по управление на портфейл, следва ясно да излагат разликата между, от една страна, продуктите, които биха могли да им бъдат препоръчвани в зависимост от индивидуалните им предпочитания във връзка с устойчивостта, а именно: финансовите инструменти, предназначени, изцяло или частично, за устойчиви инвестиции в икономически дейности, които удовлетворяват критериите на Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета (8) за екологично устойчиви дейности, устойчивите инвестиции по смисъла на член 2, точка 17 от Регламент (ЕС) 2019/2088 и финансовите инструменти, при които са взети предвид основните неблагоприятни въздействия върху факторите на устойчивост, и от друга страна — останалите финансови инструменти, които не притежават тези специфични характеристики и които, поради това, не биха могли да бъдат препоръчвани на клиенти или потенциални клиенти, изразили предпочитания във връзка с устойчивостта.

(7)

Необходимо е да се обърне внимание на опасенията относно заблуждаващата информация за екологосъобразност“, т.е. практиката да се получава нелоялно конкурентно предимство чрез препоръчване на финансов инструмент като екосъобразен или устойчив, когато в действителност той не отговаря на основните стандарти за опазване на околната среда или за устойчивост. С цел да се предотвратят неправомерните продажби и заблуждаващата информация за екологосъобразност, инвестиционните посредници не следва да препоръчват или да предприемат търгуване с финансови инструменти като съобразени с изразените предпочитания във връзка с устойчивостта, ако случаят не е такъв. Инвестиционните посредници следва да обясняват на своите клиенти или потенциални клиенти основанията си за такава постъпка и да съхраняват сведенията за тези свои съображения.

(8)

Необходимо е да се поясни, че финансовите инструменти, които не могат да бъдат предлагани като съобразени с клиентските предпочитания във връзка с устойчивостта, могат да бъдат препоръчвани от инвестиционните посредници, но не и като съобразени с тези предпочитания. Когато финансов инструмент не отговаря на предпочитанията на даден клиент или потенциален клиент във връзка с устойчивостта, този клиент или потенциален клиент следва да може да изменя информацията за тези свои предпочитания, така че да разполага с възможност да получи допълнителни препоръки. С цел да се предотвратят неправомерните продажби и заблуждаващата информация за екологосъобразност, инвестиционните посредници следва да съхраняват информация за решението на клиента и за мотивите му за внесените изменения.

(9)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 следва да бъде съответно изменен.

(10)

На компетентните органи и инвестиционните посредници следва да се предостави достатъчно време за адаптиране към новите изисквания на настоящия регламент. Поради това началото на неговото прилагане следва да бъде отложено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2017/565

Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 се изменя, както следва:

1)

В член 2 се добавят следните точки 7, 8 и 9:

„7)

„предпочитания във връзка с устойчивостта“ означава изборът на клиент или потенциален клиент да включи или не в инвестицията си, а ако включи — доколко да го направи, един или няколко измежду следните финансови инструменти:

а)

финансов инструмент, за който клиентът или потенциалният клиент е определил, че негов минимален дял трябва да бъде инвестиран в екологично устойчиви инвестиции, както са определени в член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета (*1);

б)

финансов инструмент, за който клиентът или потенциалният клиент е определил, че негов минимален дял трябва да бъде инвестиран в устойчиви инвестиции, както са определени в член 2, точка 17 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета (*2);

в)

финансов инструмент, при който са взети предвид основните неблагоприятни въздействия върху факторите на устойчивост, като клиентът или потенциалният клиент е определил качествените или количествените елементи, доказващи това отчитане;

8)

„фактори на устойчивост“ означава факторите на устойчивост, определени в член 2, точка 24) от Регламент (ЕС) 2019/2088;

9)

„рискове за устойчивостта“ означава рисковете за устойчивостта, определени в член 2, точка 22) от Регламент (ЕС) 2019/2088.

(*1)  Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 22.6.2020 г., стр. 13)."

(*2)  Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (ОВ L 317, 9.12.2019 г., стр. 1).“;"

2)

В член 21 параграф 1 се изменя, както следва:

а)

втора алинея се заменя със следното:

„При изпълнение на изискванията на настоящия параграф инвестиционните посредници взимат предвид рисковете за устойчивостта.“;

б)

добавя се следната алинея:

„При изпълнение на изискванията на настоящия параграф инвестиционните посредници взимат предвид естеството, размера и сложността на стопанската си дейност, както и естеството и обхвата на инвестиционните услуги и дейности, извършвани в хода на тази стопанска дейност.“;

3)

В член 23, параграф 1 буква а) се заменя със следното:

„а)

„въвеждат, прилагат и поддържат подходящи политики и процедури за управление на риска, с които се определя рискът при техните дейности, процеси и системи, като когато е целесъобразно определят допустимата за дружеството степен на риск. При това инвестиционните посредници взимат предвид рисковете за устойчивостта;“;

4)

Член 33 се заменя със следното:

„Член 33

Видове конфликт на интереси, които потенциално могат да са в ущърб на клиента

(член 16, параграф 3 и член 23 от Директива 2014/65/ЕС)

С цел да се установят видовете конфликт на интереси, които възникват в хода на предоставянето на инвестиционни и допълнителни услуги или на комбинация от тях и които биха могли да са в ущърб на клиента, в т.ч. на предпочитанията му във връзка с устойчивостта, инвестиционните посредници взимат предвид, чрез въвеждането на минимални критерии, въпроса дали те или съответно лице, пряко или косвено свързано с тях чрез контрол, попадат в някоя от следните ситуации, независимо дали тя е възникнала в резултат на предоставянето на инвестиционни или допълнителни услуги, или по друг начин:

а)

инвестиционният посредник или това лице може да реализира финансова печалба или да избегне финансова загуба за сметка на клиента;

б)

инвестиционният посредник или това лице има интерес от резултата на предоставяната услуга на клиента или от осъществяваната за негова сметка сделка, който е различен от интереса на клиента от този резултат;

в)

инвестиционният посредник или това лице има финансов или друг стимул да предпочете интереса на друг клиент или група клиенти пред интересите на клиента;

г)

инвестиционният посредник или това лице извършва същата стопанска дейност, както и клиентът;

д)

инвестиционният посредник или това лице получава или ще получи от лице, различно от клиента, стимул във връзка с предоставената на клиента услуга под формата на парични или непарични облаги или услуги.“;

5)

В член 52 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Инвестиционните посредници предоставят описание на:

а)

видовете разглеждани финансови инструменти;

б)

гамата от финансови инструменти и доставчици, анализирани за всеки вид инструмент според обхвата на услугата;

в)

когато е приложимо — факторите на устойчивост, взети предвид при подбирането на финансовите инструменти;

г)

когато предоставят независими съвети — как предоставената услуга удовлетворява критериите за предоставяне на независими инвестиционни съвети и факторите, които инвестиционният посредник е взел предвид при подбирането на препоръчаните от него финансови инструменти, в т.ч. рисковете, разходите и сложността на финансовите инструменти.“;

6)

Член 54 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 буква а) се заменя със следното:

„а)

тя отговаря на инвестиционните цели на въпросния клиент, в т.ч. на допустимото за него равнище на риск и на евентуалните му предпочитания във връзка с устойчивостта;“;

б)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   В информацията за инвестиционните цели на клиента или потенциалния клиент трябва в съответните случаи да се съдържа срокът, за който клиентът желае да държи инвестицията, предпочитанията му по отношение на поемането на риск, допустимото за него равнище на риск, предназначението на инвестицията, както и предпочитанията му във връзка с устойчивостта.“;

в)

параграф 9 се заменя със следното:

„9.   Инвестиционните посредници са въвели — и са в състояние да го докажат — подходящи правила и процедури, които им позволяват да разбират естеството и характеристиките — в т.ч. разходите и рисковете, както и евентуалните фактори на устойчивост — на подбираните за техните клиенти инвестиционни услуги и финансови инструменти; те преценяват дали, предвид разходите и сложността, на профила на техния клиент не биха съответствали равностойни инвестиционни услуги или финансови инструменти.“;

г)

параграф 10 се заменя със следното:

„10.   Когато предоставят инвестиционна услуга — инвестиционни съвети или управление на портфейл, инвестиционните посредници не препоръчват, нито предприемат търгуване, ако никоя от услугите или никой от инструментите не са подходящи за дадения техен клиент.

Инвестиционните посредници не препоръчват, нито предприемат търгуване с финансов инструмент като съобразен с изразените от техен клиент или потенциален клиент предпочитания във връзка с устойчивостта, ако случаят не е такъв. Инвестиционните посредници обясняват на своите клиенти или потенциални клиенти основанията си за такава постъпка и съхраняват сведенията за тези свои съображения.

Ако никой финансов инструмент не отговаря на предпочитанията на даден клиент или потенциален клиент във връзка с устойчивостта и този клиент или потенциален клиент измени информацията за тези свои предпочитания, инвестиционният посредник съхранява информация за решението на клиента, в т.ч. за мотивите за взимането му.“;

д)

в параграф 12 първата алинея се заменя със следното:

„12.   Когато предоставят инвестиционен съвет, инвестиционните посредници предоставят на непрофесионалните клиенти сведение, в което общо се описва съветът и се разяснява защо дадената препоръка е уместна за дадения непрофесионален клиент, в т.ч. как е съобразена с инвестиционните му цели, с личните обстоятелства около него предвид изисквания срок на инвестицията, с неговите знания и опит, отношение към риска, капацитет за поемане на загуби и предпочитания във връзка с устойчивостта.“;

е)

в параграф 13 се добавя нова алинея:

„Изискванията за удовлетворяване на предпочитанията на клиентите или потенциалните клиенти във връзка с устойчивостта — когато е приложимо, не променят условията, посочени в първа алинея.“

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 2 август 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 април 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.

(2)  Решение (ЕС) 2016/1841 на Съвета от 5 октомври 2016 г. за сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  SWD(2018) 264 final.

(6)  Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (ОВ L 317, 9.12.2019 г., стр. 1).

(7)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (OB L 87, 31.3.2017 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 22.6.2020 г., стр. 13).


2.8.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/6


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1254 НА КОМИСИЯТА

от 21 април 2021 година

за поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (1), и по-конкретно член 16, параграф 12 и член 27, параграф 9 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 1, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията (2) бе допусната грешка: изискваше се прилагането на член 59, параграф 4, член 60 и глава IV от същия регламент, вместо на член 64, параграф 4, член 65 и глава VIII.

(2)

Грешки бяха допуснати и в няколко кръстосани препратки в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2017/565, по-специално в „Оценка на клиента“, „Обработване на нареждания“, „Нареждания и сделки на клиенти“, „Представяне на информация на клиентите“, „Комуникация с клиенти“ и „Организационни изисквания“.

(3)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 следва да бъде съответно поправен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 се поправя, както следва:

(1)

В член 1 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Спрямо управляващите дружества, предоставящи услугите, обхванати от член 6, параграф 4 от Директива 2009/65/ЕО и член 6, параграф 6 от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (*1), се прилагат глава II, раздели 1–4, член 64, параграф 4, член 65 и раздели 6 и 8 от глава III, както и, доколкото са свързани с посочените разпоредби, глава I и глава VIII от настоящия регламент.

(*1)  Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).“;"

(2)

Приложение I се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 април 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (OJ L 87, 31.3.2017, p. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Водене на документация

Минимален списък на регистрите, поддържани от инвестиционните посредници в зависимост от естеството на техните дейности

Естество на задължението

Вид на регистъра

Резюме на съдържанието

Законодателна препратка

Оценка на клиента

 

Предоставяна на клиентите информация

Съдържанието, предвидено в член 24, параграф 4 от Директива 2014/65/ЕС и членове 44—51 от настоящия регламент

Член 24, параграф 4 от Директива 2014/65/ЕС

Членове 44—51 от настоящия регламент

 

Споразумения с клиенти

Регистрите, предвидени в член 25, параграф 5 от Директива 2014/65/ЕС

Член 25, параграф 5 от Директива 2014/65/ЕС

Член 58 от настоящия регламент

 

Оценка на уместността и целесъобразността

Съдържанието, предвидено в член 25, параграфи 2 и 3 от Директива 2014/65/ЕС и в членове 54, 55 и 60 от настоящия регламент

Член 25, параграфи 2 и 3 от Директива 2014/65/ЕС

Членове 54, 55 и 56 от настоящия регламент

Обработване на нареждания

 

Обработване на нареждания на клиенти — групирани сделки

Регистрите, предвидени в членове 67—70 от настоящия регламент

Член 24, параграф 1 и член 28, параграф 1 от Директива 2014/65/ЕС

Членове 67—70 от настоящия регламент

 

Групиране и разпределяне на сделки за собствена сметка

Регистрите, предвидени в член 69 от настоящия регламент

Член 24, параграф 1 и член 28, параграф 1 от Директива 2014/65/ЕС

Член 69 от настоящия регламент

Нареждания и сделки на клиенти

 

Водене на регистри за нареждания на клиенти или решения за търгуване

Регистрите, предвидени в член 74 от настоящия регламент

Член 16, параграф 6 от Директива 2014/65/ЕС

Член 74 от настоящия регламент

 

Водене на регистри за сделки и обработване на нареждания

Регистрите, предвидени в член 75 от настоящия регламент

Член 16, параграф 6 от Директива 2014/65/ЕС

Член 75 от настоящия регламент

Представяне на информация на клиентите

 

Задължения по отношение на услугите, предоставяни на клиенти

Съдържанието, предвидено в членове 59—63 от настоящия регламент

Член 24, параграфи 1 и 6 и член 25, параграфи 1 и 6 от Директива 2014/65/ЕС

Членове 59—63 от настоящия регламент

Защита на активите на клиентите

 

Финансови инструменти на клиенти, държани от инвестиционен посредник

Съдържанието, предвидено в член 16, параграф 8 от Директива 2014/65/ЕС и член 2 от Делегирана директива (ЕС) 2017/593 на Комисията

Член 16, параграф 8 от Директива 2014/65/ЕС

Член 2 от Делегирана директива (ЕС) 2017/593

 

Парични средства на клиенти, държани от инвестиционен посредник

Съдържанието, предвидено в член 16, параграф 9 от Директива 2014/65/ЕС и член 2 от Делегирана директива (ЕС) 2017/593

Член 16, параграф 9 от Директива 2014/65/ЕС

Член 2 от Делегирана директива (ЕС) 2017/593

 

Използване на финансови инструменти на клиенти

Регистрите, предвидени в член 5 от Делегирана директива (ЕС) 2017/593

Член 16, параграфи 8, 9 и 10 от Директива 2014/65/ЕС

Член 5 от Делегирана директива (ЕС) 2017/593

Комуникация с клиенти

 

Информация относно разходите и свързаните такси

Съдържанието, предвидено в член 50 от настоящия регламент

Член 24, параграф 4, буква в) от Директива 2014/65/ЕС

Член 50 от настоящия регламент

 

Информация относно инвестиционния посредник и неговите услуги, финансовите инструменти и защитата на активите на клиентите

Съдържанието, предвидено в членове 47, 48 и 49 от настоящия регламент

Член 24, параграф 4 от Директива 2014/65/ЕС

Членове 47, 48 и 49 от настоящия регламент

 

Предоставяна на клиентите информация

Регистри на съобщения

Член 24, параграф 3 от Директива 2014/65/ЕС

Член 46 от настоящия регламент

 

Маркетингови съобщения (с изключение на тези в устна форма)

Всяко маркетингово съобщение, издадено от инвестиционния посредник (с изключение на тези в устна форма) съгласно предвиденото в членове 44 и 46 от настоящия регламент

Член 24, параграф 3 от Директива 2014/65/ЕС

Членове 44 и 46 от настоящия регламент

 

Инвестиционни съвети за непрофесионални клиенти

i) Фактът, че е бил предоставен инвестиционен съвет, часът и датата на предоставяне; ii) препоръчаният финансов инструмент; както и iii) докладът за уместност, предоставен на клиента

Член 25, параграф 6 от Директива 2014/65/ЕС

Член 54 от настоящия регламент

 

Инвестиционно проучване

Всяко отделно инвестиционно проучване, издадено от инвестиционния посредник на траен носител

Член 24, параграф 3 от Директива 2014/65/ЕС

Членове 36 и 37 от настоящия регламент

Организационни изисквания

 

Дейност и вътрешна организация на инвестиционния посредник

Регистрите, предвидени в член 21, параграф 1, буква е) от настоящия регламент

Член 16, параграфи 2—10 от Директива 2014/65/ЕС

Член 21, параграф 1, буква е) от настоящия регламент

 

Доклади за съответствието

Всеки доклад за съответствие до управителния орган

Член 16, параграф 2 от Директива 2014/65/ЕС

Член 22, параграф 2, буква в) и член 25, параграф 2 от настоящия регламент

 

Регистриране на конфликти на интереси

Регистрите, предвидени в член 35 от настоящия регламент

Член 16, параграф 3 от Директива 2014/65/ЕС

Член 35 от настоящия регламент

 

Стимули

Информацията, оповестена пред клиенти по силата на член 24, параграф 9 от Директива 2014/65/ЕС

Член 24, параграф 9 от Директива 2014/65/ЕС

Членове 11, 12 и 13 от Делегирана директива (ЕС) 2017/593

 

Доклади относно управлението на риска

Всеки доклад относно управлението на риска до висшето ръководство

Член 16, параграф 5 от Директива 2014/65/ЕС

Член 23, параграф 1, буква б) и член 25, параграф 2 от настоящия регламент

 

Доклади от вътрешен одит

Всеки доклад от вътрешен одит до висшето ръководство

Член 16, параграф 5 от Директива 2014/65/ЕС

Член 24 и член 25, параграф 2 от настоящия регламент

 

Регистри, свързани с разглеждането на жалби

Всяка жалба и мерките за решаване на жалбата, взети при разглеждането ѝ

Член 16, параграф 2 от Директива 2014/65/ЕС

Член 26 от настоящия регламент

 

Регистри на лични сделки

Регистрите, предвидени в член 29, параграф 5, буква в) от настоящия регламент

Член 16, параграф 2 от Директива 2014/65/ЕС

Член 29, параграф 5, буква в) от настоящия регламент


2.8.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/11


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1255 НА КОМИСИЯТА

от 21 април 2021 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 по отношение на рисковете за устойчивостта и факторите на устойчивост, които трябва да бъдат взимани предвид от лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (1), и по-специално член 12, параграф 33, член 14, параграф 4, член 15, параграф 5 и член 18, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Преходът към нисковъглеродна, по-устойчива, ефективно използваща ресурсите кръгова икономика, в съответствие с целите за устойчиво развитие, е от възлово значение за осигуряването на дългосрочна конкурентоспособност на икономиката на Съюза. През 2016 г. Съюзът сключи Парижкото споразумение (2). В член 2, параграф 1, буква в) от това споразумение е заложена целта за по-решителни действия в отговор на изменението на климата, едно от които е мобилизиране на финансовите потоци за постигане на ниски емисии на парникови газове и устойчиво на климатичните изменения развитие.

(2)

В отговор на това предизвикателство, през декември 2019 г. Комисията представи Европейския зелен пакт (3). Пактът е нова стратегия за растеж за превръщането на Съюза в справедливо и благоденстващо общество с модерна, конкурентоспособна и ефективно използваща ресурсите икономика, която през 2050 г. вече няма да отделя нетни емисии на парникови газове и където икономическият растеж няма да зависи от ресурсното осигуряване. За постигането на тази цел инвеститорите се нуждаят от ясни послания за инвестициите си, така че да се избегне блокирането на активи и да се увеличи финансирането на устойчивото развитие.

(3)

През март 2018 г. Комисията публикува своя план за действие „Финансиране за устойчив растеж“ (4) с очертана амбициозна и мащабна стратегия за финансиране на устойчивото развитие. Сред заложените в плана цели е пренасочване на капиталовите потоци към инвестиции в устойчивото развитие, за да се постигне устойчив и приобщаващ икономически растеж. От публикуваната през май 2018 г. оценка на въздействието (5), залегнала в основата на последващи законодателни инициативи, стана ясно, че трябва да се поясни, че лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове („ЛУАИФ“) трябва да отчитат факторите на устойчивост като част от задълженията си към инвеститорите. Поради това ЛУАИФ следва да оценяват непрекъснато не само всички съответни финансови рискове, а и всички съответни рискове за устойчивостта, посочени в Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета (6), които биха могли да имат действително или потенциално значително отрицателно въздействие върху стойността на дадена инвестиция. В Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията (7) рисковете за устойчивостта не са изрично посочени. Поради тази причина и с оглед на подходящото прилагане и съблюдаване на вътрешните процедури и организационните механизми е необходимо да се поясни, че процесите, системите и вътрешният контрол на ЛУАИФ трябва да отразяват рисковете за устойчивостта и че е необходим технически капацитет и знания, за да се анализират тези рискове.

(4)

По силата на Регламент (ЕС) 2019/2088 ЛУАИФ, които са задължени да отчитат основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост или да взимат предвид, без да са задължени, тези неблагоприятни въздействия, са задължени да оповестяват как въпросните неблагоприятни въздействия се отчитат от процеса им по надлежна проверка. С оглед на съгласуваността между Регламент (ЕС) 2019/2088 и Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013, това задължение следва да бъде отразено в Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013.

(5)

С оглед на осигуряването на висока степен на защита на инвеститорите, когато установяват видовете конфликти на интереси, които биха могли да навредят на интересите на даден АИФ, ЛУАИФ следва да установяват и конфликтите на интереси, които могат да възникнат в резултат на включването на рисковете за устойчивостта в техните процеси, системи и вътрешен контрол. Такива конфликти биха могли да бъдат породени от възнагражденията или личните сделки на съответния персонал; да представляват конфликти на интереси, водещи до заблуждаващи твърдения за екосъобразност, неправомерни продажби или невярно представяне на инвестиционни стратегии; както и конфликти на интереси между различните АИФ, управлявани от едно и също ЛУАИФ.

(6)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 следва да бъде съответно изменен.

(7)

На компетентните органи, както и на ЛУАИФ следва да се предостави достатъчно време за приспособяване към новите изисквания на настоящия регламент. Поради това неговото прилагане следва да бъде отложено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 се изменя, както следва:

(1)

В член 1 се добавят следните точки 6 и 7:

„6)

„рискове за устойчивостта“ означава рисковете за устойчивостта, определени в член 2, точка 22) от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета (*1);

7)

„фактори на устойчивост“ означава факторите на устойчивост, определени в член 2, точка 24) от Регламент (ЕС) 2019/2088.

(*1)  Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (ОВ L 317, 9.12.2019 г., стр. 1).“;"

(2)

В член 18 се добавят следните параграфи 5 и 6:

„5.   Когато изпълняват изискванията по параграфи 1—3 ЛУАИФ взимат под внимание рисковете за устойчивостта.

6.   Когато отчитат основните отрицателни въздействия на инвестиционните си решения върху факторите за устойчивост, както е посочено в член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2019/2088, или в изпълнение на изискванията по член 4, параграфи 3 или 4 от същия регламент, ЛУАИФ взимат предвид тези основни неблагоприятни въздействия, когато изпълняват изискванията по параграфи 1—3 от настоящия член.“;

(3)

В член 22 се добавя следният параграф 3:

„3.   За целите на параграф 1 ЛУАИФ запазват необходимите ресурси и експертен опит с оглед на ефективното отчитане на рисковете за устойчивостта.“;

(4)

В член 30 се добавя следната алинея:

„Когато установяват видовете конфликти на интереси, чието наличие би могло да навреди на интересите на даден АИФ, ЛУАИФ установяват сред тях и тези конфликти на интереси, които биха могли да възникнат в резултат на включването на рисковете за устойчивостта в техните процеси, системи и вътрешен контрол.“;

(5)

В член 40 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Политиката за управление на риска включва необходимите процедури, с помощта на които ЛУАИФ може за всеки управляван от него АИФ да оцени степента, в която този АИФ е изложен на пазарен риск, ликвиден риск, рискове за устойчивостта и риск от контрагента, както и на всички други рискове, в т.ч. оперативните рискове, които могат да бъдат съществени за този управляван от него АИФ.“;

(6)

В член 57, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Когато изпълняват изискванията по първа алинея ЛУАИФ взимат под внимание рисковете за устойчивостта.“;

(7)

В член 60, параграф 2 се добавя следната буква и):

„и)

носи отговорност за включването на рисковете за устойчивостта в дейностите по букви а) — з).“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 август 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 април 2021година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1.

(2)  Решение (ЕС) 2016/1841 на Съвета от 5 октомври 2016 г. за сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  SWD(2018) 264 final.

(6)  Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (ОВ L 317, 9.12.2019 г., стр. 1).

(7)  Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора (ОВ L 83, 22.3.2013 г., стр. 1).


2.8.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/14


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1256 НА КОМИСИЯТА

от 21 април 2021 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 по отношение на включването на рисковете за устойчивостта в системата на управление на застрахователните и презастрахователните предприятия

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (1), и по-специално член 50, параграф 1 и член 135, параграф 1, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Преходът към нисковъглеродна, по-устойчива, ефективно използваща ресурсите кръгова икономика, в съответствие с целите за устойчиво развитие, е от възлово значение за осигуряването на дългосрочна конкурентоспособност на икономиката на Съюза. През 2016 г. Съюзът сключи Парижкото споразумение (2). В член 2, параграф 1, буква в) от това споразумение е заложена целта за по-решителни действия в отговор на изменението на климата, едно от които е мобилизиране на финансовите потоци за постигане на ниски емисии на парникови газове и устойчиво на климатичните промени развитие.

(2)

В отговор на това предизвикателство, през декември 2019 г. Комисията представи Европейския зелен пакт (3). Пактът е нова стратегия за растеж за превръщането на Съюза в справедливо и благоденстващо общество с модерна, конкурентоспособна и ефективно използваща ресурсите икономика, която през 2050 г. вече няма да отделя нетни емисии на парникови газове и където икономическият растеж няма да зависи от ресурсното осигуряване. Това също така налага да се изпращат ясни дългосрочни послания на инвеститорите, така че да се избегне блокирането на активи и да се засили финансирането на устойчивото развитие.

(3)

През март 2018 г. Комисията публикува своя план за действие „Финансиране за устойчив растеж“ (4) с очертана амбициозна и мащабна стратегия за финансиране на устойчивото развитие. Сред заложените в плана цели е пренасочване на капиталовите потоци към инвестиции в устойчивото развитие, за да се постигне устойчив и приобщаващ икономически растеж. От публикуваната през май 2018 г. оценка на въздействието (5), залегнала в основата на последващи законодателни инициативи, стана ясно, че трябва да се поясни, че застрахователните и презастрахователните предприятия трябва да отчитат факторите на устойчивост като част от задълженията си към титулярите на полици. Поради това застрахователните и презастрахователните предприятия следва да оценяват непрекъснато не само всички съответни финансови рискове, а и всички съответни рискове за устойчивостта, посочени в Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета (6), които биха могли да имат действително или потенциално съществено отрицателно въздействие върху стойността на дадена инвестиция или пасив. В Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията (7) рисковете за устойчивостта не са изрично посочени. Поради тази причина и с оглед на подходящото прилагане и съблюдаване на системата на управление трябва да се поясни, че системата на управление на застрахователните и презастрахователните предприятия и тяхната оценка на потребностите на общата им платежоспособност следва да отчитат рисковете за устойчивостта.

(4)

Застрахователните предприятия, които в изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/2088 оповестяват основните неблагоприятни въздействия върху факторите на устойчивост, следва също така да приспособят своите процеси, системи и механизми за вътрешен контрол с оглед на тези оповестявания.

(5)

Предвид амбицията на Комисията за управляване на рисковете, свързани с климата и околната среда, и взимането им предвид във финансовата система, както и значението на политиката за възнагражденията за ефективното управляване на рисковете, установени от системата за управление на риска, от страна на персонала на застрахователните и презастрахователните предприятия, в политиката за възнагражденията на застрахователните и презастрахователните предприятия следва да се посочва как е съобразена с включването на рисковете за устойчивостта в системата за управление на риска.

(6)

Принципът на „благоразумния инвеститор“ по член 132 от Директива 2009/138/ЕО изисква от застрахователните и презастрахователните предприятия да инвестират единствено в активи, чиито рискове могат надлежно да определят, измерват, наблюдават, управляват, контролират и докладват. С оглед на ефективното управляване от застрахователните и презастрахователните предприятия на рисковете, свързани с климата и околната среда, прилагането на принципа на „благоразумния инвеститор“ следва да взима предвид рисковете за устойчивостта, а застрахователните и презастрахователните предприятия следва да отразяват в своя инвестиционен процес предпочитанията на клиентите си във връзка с устойчивостта, взети предвид при одобряването на продукта.

(7)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 следва да бъде съответно изменен.

(8)

На надзорните органи, както и на застрахователните и презастрахователните предприятия следва да се предостави достатъчно време за приспособяване към новите изисквания на настоящия регламент. Поради това неговото прилагане следва да бъде отложено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35

Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 се изменя, както следва:

(1)

В член 1 се добавят следните точки 55в — 55д:

„55в.

„риск за устойчивостта“ означава събитие или условие от екологично, социално или управленско естество, което, ако настъпи, може да причини действително или потенциално отрицателно въздействие върху стойността на инвестицията или на пасива;

55 г.

„фактори на устойчивост“ означава факторите на устойчивост по смисъла на член 2, точка 24 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета (*1);

55д.

„предпочитания във връзка с устойчивостта“ означава изборът на клиент или потенциален клиент да включи или не в инвестицията си, а ако включи — доколко да го направи, един или няколко измежду следните финансови инструменти:

а)

финансов инструмент, за който клиентът или потенциалният клиент е определил, че негов минимален дял трябва да бъде инвестиран в екологично устойчиви инвестиции, както са определени в член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета (*2);

б)

финансов инструмент, за който клиентът или потенциалният клиент е определил, че негов минимален дял трябва да бъде инвестиран в устойчиви инвестиции, както са определени в член 2, точка 17 от Регламент (ЕС) 2019/2088;

в)

финансов инструмент, при който са взети предвид основните неблагоприятни въздействия върху факторите на устойчивост, като клиентът или потенциалният клиент е определил качествените или количествените елементи, доказващи това отчитане;

(*1)  Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (ОВ L 317, 9.12.2019 г., стр. 1)."

(*2)  Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 22.6.2020 г., стр. 13).“;"

(2)

Член 260 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1, буква а) подточка i) се заменя със следния текст:

„i)

мерките, които застрахователното или презастрахователното предприятие трябва да вземе с оглед на оценяването и управляването на риска от загуба или неблагоприятна промяна на стойността на застрахователните и презастрахователните пасиви вследствие на неподходящи допускания за ценообразуването и формирането на резерви, дължащи се на вътрешни или външни фактори, в т.ч. на рисковете за устойчивостта;“;

б)

в параграф 1, буква в) се добавя следната подточка vi):

„vi)

мерките, които застрахователното или презастрахователното предприятие трябва да вземе с оглед на надлежното определяне, оценяване и управляване на рисковете за устойчивостта при инвестиционния портфейл.“;

в)

вмъква се следният параграф 1a:

„1а.   Застрахователните и презастрахователните предприятия интегрират рисковете за устойчивостта в политиките си по параграф 1, букви а) и в), а когато е уместно — в политиките си и в другите области по параграф 1.“;

(3)

Член 269 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 буква д) се заменя със следното:

„д)

установяване и оценяване на нововъзникващите рискове и рисковете за устойчивостта.“;

б)

вмъква се следният параграф 1a:

„1а.   Нововъзникващите рискове и рисковете за устойчивостта по параграф 1, буква д), които функцията за управление на риска е установила, представляват част от рисковете по член 262, параграф 1, буква а).“;

(4)

В член 272, параграф 6 буква б) се заменя със следното:

„б)

въздействието на инфлацията, правният риск, рисковете за устойчивостта, промяната в структурата на портфейла на предприятието и въздействието на системите за изменение във възходяща или низходяща посока на размера на плащаните от титулярите на полици премии в зависимост от предявените до момента от тях претенции (система „бонус-малус“) или въздействието на сходни системи, прилагани при специфични еднородни рискови групи;“;

(5)

В член 275 се добавя следният параграф:

„4.   В политиката за възнагражденията се посочва как е съобразена с включването на рисковете за устойчивостта в системата за управление на риска.“;

(6)

В дял I, глава IX се добавя следният раздел 6:

РАЗДЕЛ 6

Инвестиции

Член 275а

Включване на рисковете за устойчивостта в принципа на „благоразумния инвеститор“

1.   Когато определят, измерват, наблюдават, управляват, контролират, докладват и оценяват рисковете при инвестициите, както е посочено в член 132, параграф 2, първа алинея от Директива 2009/138/ЕО, застрахователните и презастрахователните предприятия взимат предвид рисковете за устойчивостта.

2.   За целите на параграф 1 застрахователните и презастрахователните предприятия взимат предвид потенциалното дългосрочно въздействие на инвестиционната си стратегия и решения върху факторите на устойчивост, като, когато е уместно, тази стратегия и тези решения отразяват предпочитанията на клиентите им във връзка с устойчивостта, взети предвид при процедурата за одобряване на продукта по член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/2358 на Комисията (*3).

(*3)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/2358 на Комисията от 21 септември 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета с изискванията към застрахователните посредници и застрахователните дружества във връзка с контрола и управлението на продуктите (ОВ L 341, 20.12.2017 г., стр. 1).“"

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 2 август 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 април 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Решение (ЕС) 2016/1841 на Съвета от 5 октомври 2016 г. за сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 1).

(3)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейският зелен пакт“ (COM(2019) 640 final)

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  SWD(2018) 264 final.

(6)  Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (ОВ L 317, 9.12.2019 г., стр. 1).

(7)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 12, 17.1.2015 г., стр. 1).


2.8.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/18


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1257 НА КОМИСИЯТА

от 21 април 2021 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/2358 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359 по отношение на включването на факторите на устойчивост, рисковете за устойчивостта и предпочитанията във връзка с устойчивостта в изискванията към застрахователните дружества и разпространителите на застрахователни продукти във връзка с контрола и управлението на продуктите, и в правилата за етичност и за инвестиционни съвети за основаващите се на застраховане инвестиционни продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти (1), и по-специално член 25, параграф 2, член 28, параграф 4 и член 30, параграф 6 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Преходът към нисковъглеродна, по-устойчива, ефективно използваща ресурсите кръгова икономика, в съответствие с целите за устойчиво развитие, е от възлово значение за осигуряването на дългосрочна конкурентоспособност на икономиката на Съюза. През 2016 г. Съюзът сключи Парижкото споразумение (2). В член 2, параграф 1, буква в) от това споразумение е заложена целта за по-решителни действия в отговор на изменението на климата, едно от които е мобилизиране на финансовите потоци за постигане на ниски емисии на парникови газове и устойчиво на климатичните изменения развитие.

(2)

В отговор на това предизвикателство, през декември 2019 г. Комисията представи Европейския зелен пакт (3). Пактът е нова стратегия за растеж за превръщането на Съюза в справедливо и благоденстващо общество с модерна, конкурентоспособна и ефективно използваща ресурсите икономика, която през 2050 г. вече няма да отделя нетни емисии на парникови газове и където икономическият растеж няма да зависи от ресурсното осигуряване. За постигането на тази цел инвеститорите се нуждаят от ясни послания за инвестициите си, така че да се избегне блокирането на активи и да се увеличи финансирането на устойчивото развитие.

(3)

През март 2018 г. Комисията публикува своя план за действие „Финансиране за устойчив растеж“ (4) с очертана амбициозна и мащабна стратегия за финансиране на устойчивото развитие. Сред заложените в плана цели е пренасочване на капиталовите потоци към инвестиции в устойчивото развитие, за да се постигне устойчив и приобщаващ икономически растеж.

(4)

Целесъобразно прилаган, планът за действие насърчава търсенето на устойчиви инвестиции от страна на инвеститорите. Поради това е необходимо да се поясни, че факторите на устойчивост и свързаните с устойчивостта цели следва да се добавят към изискванията за продуктово управление, въведени с Делегиран регламент (ЕС) 2017/2358 на Комисията (5).

(5)

Застрахователните дружества и застрахователните посредници, които създават застрахователни продукти, следва да взимат предвид факторите на устойчивост при одобряването на застрахователен продукт и при останалите механизми за неговото управление и контрол, когато той е предназначен за клиенти, търсещи застрахователни продукти с профил, свързан с устойчивостта.

(6)

Целевият пазар следва да бъде детайлно очертан, поради което следва да е необходимо повече от едно общо изявление, че даден застрахователен продукт има профил, свързан с устойчивостта. Вместо това застрахователните дружества и застрахователните посредници, които създават застрахователни продукти, следва да уточняват за коя група клиенти със специфични предпочитания във връзка с устойчивостта е предназначен застрахователният продукт.

(7)

С цел застрахователните продукти с фактори на устойчивост да бъдат леснодостъпни и за клиентите, които не са изразили предпочитания във връзка с устойчивостта, застрахователните дружества и застрахователните посредници, които създават застрахователни продукти, не следва да бъдат задължени да установяват групите клиенти, за чиито потребности, характеристики и цели даден застрахователен продукт с фактори на устойчивост не е подходящ.

(8)

Факторите на устойчивост на даден застрахователен продукт следва да бъдат представяни прозрачно, така че разпространителите на застрахователни продукти да могат да предоставят съответната информация на своите клиенти или потенциални клиенти.

(9)

От публикуваната през май 2018 г. оценка на въздействието (6), залегнала в основата на последващи законодателни инициативи, стана ясно, че трябва да се изтъкне, че сред задълженията, които застрахователните посредници и застрахователните дружества, разпространяващи основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, имат към своите клиенти и потенциални клиенти, фигурира отчитането на факторите на устойчивост.

(10)

С цел да поддържат висока степен на защита на инвеститорите, застрахователните посредници и застрахователните дружества, разпространяващи основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, следва, когато определят видовете конфликти на интереси, които биха могли да навредят на интересите на клиента или на потенциалния клиент, да взимат предвид видовете конфликти на интереси, които включването на клиентските предпочитания във връзка с устойчивостта поражда. За съществуващите клиенти, за които вече е извършена оценка за уместност, застрахователните посредници и застрахователните дружества следва да могат да определят индивидуалните предпочитания във връзка с устойчивостта при следващото редовно актуализиране на тази действаща оценка.

(11)

Застрахователните посредници и застрахователните дружества, които предоставят съвети относно основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, следва да могат да препоръчват на своите клиенти или потенциални клиенти подходящи основаващи се на застраховане инвестиционни продукти и поради това — да могат да задават въпроси с цел да установят индивидуалните предпочитания на клиентите си във връзка с устойчивостта. В съответствие със задължението продуктите да се разпространяват в интерес на клиентите, препоръките към клиентите или потенциалните клиенти следва да отразяват както финансовите цели, така и евентуалните предпочитания във връзка с устойчивостта, които тези клиенти са посочили. Поради това е необходимо да се поясни, че включването на факторите на устойчивост в консултативния процес не трябва да води до неправомерни продажби или до заблуждаващо представяне на дадени основаващи се на застраховане инвестиционни продукти като отговарящи на предпочитанията във връзка с устойчивостта, когато случаят не е такъв. С цел да се избегнат такива практики или заблуждаващи представяния, застрахователните посредници и застрахователните дружества, които предоставят съвети относно основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, следва, преди да поискат от свой клиент или потенциален клиент да им посочи евентуалните си предпочитания във връзка с устойчивостта, първо да преценят другите му инвестиционни цели и личните обстоятелства около него.

(12)

В момента съществуват основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, при които устойчивостта е обхваната в различна степен. С цел да осигурят на своите клиенти или потенциални клиенти по-добро разбиране на тази степен на обхващане на устойчивостта и оттам — възможност да взимат информирани решения по свързаните с устойчивостта въпроси, застрахователните посредници и застрахователните дружества, които разпространяват основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, следва ясно да излагат разликата между, от една страна, основаващите се на застраховане инвестиционни продукти, които биха могли да им бъдат препоръчвани в зависимост от индивидуалните им предпочитания във връзка с устойчивостта, а именно предназначените, изцяло или частично, за устойчиви инвестиции в икономически дейности, които удовлетворяват критериите на Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета (7) за екологично устойчиви дейности, и за устойчивите инвестиции по смисъла на член 2, точка 17 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета (8), както и тези, при които са взети предвид основните неблагоприятни въздействия върху факторите на устойчивост, и от друга страна — други основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, които не притежават тези специфични характеристики и които, поради това, не биха могли да бъдат препоръчвани на клиенти или потенциални клиенти, изразили предпочитания във връзка с устойчивостта.

(13)

Необходимо е да се обърне внимание на опасенията във връзка със заблуждаващата информация за екологосъобразност, което в частност е практиката да се получава нелоялно конкурентно предимство, като даден основаващ се на застраховане инвестиционен продукти се препоръчва като екосъобразен или устойчив, когато в действителност той не отговаря на основните стандарти за опазване на околната среда или за устойчивост. С цел да се предотвратят неправомерните продажби и заблуждаващата информация за екологосъобразност, застрахователните посредници и застрахователните дружества, които разпространяват основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, не следва да препоръчват основаващи се на застраховане инвестиционни продукти като съобразени с изразените предпочитания във връзка с устойчивостта, ако случаят не е такъв. Застрахователните посредници и застрахователните дружества, които разпространяват основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, следва да обясняват на своите клиенти или потенциални клиенти основанията си за такава постъпка и съхраняват сведенията за тези свои съображения.

(14)

Необходимо е да се поясни, че основаващите се на застраховане инвестиционни продукти, които не могат да бъдат предлагани като съобразени с клиентските предпочитания във връзка с устойчивостта, могат да бъдат препоръчвани от разпространяващите ги застрахователните посредници и застрахователни дружества, но не и като съобразени с тези предпочитания. Когато основаващ се на застраховане инвестиционен продукт не отговаря на предпочитанията на даден клиент или потенциален клиент във връзка с устойчивостта, този клиент или потенциален клиент следва да може да изменя информацията за тези свои предпочитания, така че да разполага с възможност да получи допълнителни препоръки. С цел да се предотвратят неправомерните продажби и заблуждаващата информация за екологосъобразност, застрахователните посредници и застрахователните дружества, които разпространяват основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, следва да съхраняват информация за решението на клиента и за мотивите му за внесените изменения.

(15)

Разпоредбите на настоящия регламент са тясно свързани помежду си и с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/2088, тъй като изграждат цялостна система за оповестяване на аспектите, свързани с устойчивостта. Желателно е тези разпоредби да бъдат включени в един правен акт с оглед на еднообразното им тълкуване и прилагане, както и на задълбоченото им разбиране и лесен достъп до тях от страна на пазарните участници, компетентните органи и инвеститорите.

(16)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2017/2358 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359 (9) следва да бъдат съответно изменени.

(17)

На компетентните органи, застрахователните посредници и застрахователните дружества следва да се предостави достатъчно време за адаптиране към новите изисквания на настоящия регламент. Поради това неговото прилагане следва да бъде отложено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2017/2358

Делегиран регламент (ЕС) 2017/2358 се изменя, както следва:

1)

В член 4, параграф 3, буква а) подточка i) се заменя със следното:

„i)

отчетени са целите, интересите и характеристиките на клиентите, в т.ч. евентуалните свързани с устойчивостта цели;“;

2)

Членове 5 и 6 се заменят със следното:

„Член 5

Целеви пазар

1.   С процедурата за одобряване на застрахователен продукт се определя целевият пазар и групата клиенти, за които той е подходящ. Целевият пазар се определя достатъчно детайлно, като се взимат предвид характеристиките, рисковият профил, сложността и естеството на застрахователния продукт, както и факторите му на устойчивост, както са определени в член 2, точка 24 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета (*1).

2.   Създателите могат да определят групите клиенти, за чиито потребности, особености и цели даден основаващ се на застраховане инвестиционен продукт като цяло не е подходящ, стига да не става въпрос за такъв, при който са взети предвид факторите на устойчивост по параграф 1.

3.   Създателите проектират и предлагат само застрахователни продукти, които са подходящи за клиентите от целевия пазар с оглед на техните потребности, особености и цели, в т.ч. свързани с устойчивостта. Когато оценяват дали даден застрахователен продукт е подходящ за целевия пазар, създателите се съобразяват с достъпните за клиентите от този целеви пазар сведения и с тяхната финансова грамотност.

4.   Създателите се уверяват, че служителите, които участват в проектирането и създаването на застрахователни продукти, разполагат с необходимите знания, опит и компетентност, за да разбират правилно продаваните застрахователни продукти и интересите, целите и особеностите на клиентите от целевия пазар, в т.ч. целите им, свързани с устойчивостта.

Член 6

Тестване на продуктите

1.   Създателите тестват застрахователните си продукти по подходящ начин, като при необходимост разработват различни сценарии, преди да предлагат или съществено да изменят характеристиките на даден продукт, както и при качествена промяна на целевия пазар. С продуктовото тестване се определя дали през жизнения си цикъл застрахователният продукт удовлетворява установените потребности, цели и особености на клиентите от целевия пазар, в т.ч. целите им, свързани с устойчивостта. Създателите тестват застрахователните си продукти както с качествени параметри, така и с количествени — според техния вид, естество и съществуващ риск от нанасяне на вреда на клиентите.

2.   Създателите не предлагат застрахователен продукт, за който резултатите от тестването му са показали, че не удовлетворява установените потребности, цели и особености на клиентите от целевия пазар, в т.ч. целите им, свързани с устойчивостта.

(*1)  Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (ОВ L 317, 9.12.2019 г., стр. 1).“;"

3)

В член 7 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Създателите непрекъснато наблюдават и редовно преглеждат предлаганите от тях застрахователни продукти, за да установят събитията, които биха могли съществено да повлияят на основните характеристики, покриването на риска или гаранциите при тези продукти. Те проучват дали застрахователните продукти продължават да са съобразени с потребностите, особеностите и целите на клиентите от определения целеви пазар, в т.ч. с целите им, свързани с устойчивостта, и дали се разпространяват само на този целеви пазар или достигат и до клиенти извън него.“;

4)

В член 8 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Информацията по параграф 2 позволява на разпространителите на застрахователни продукти:

а)

да разбират застрахователните продукти;

б)

да разбират определения целеви пазар на застрахователните продукти;

в)

да установяват всички клиенти, за които, с оглед на техните потребности, особености и цели, в т.ч. свързани с устойчивостта, застрахователният продукт не е подходящ;

г)

да разпространяват съответния застрахователен продукт в съответствие с интересите на клиентите си, както е предвидено в член 17, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/97.“;

5)

В член 10 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Механизмите за разпространение на продуктите:

а)

целят да предотвратят и ограничат вредите за клиентите;

б)

подкрепят подходящото управляване на конфликтите на интереси;

в)

осигуряват надлежно взимане предвид на целите, интересите и особеностите на клиентите, в т.ч. на целите им, свързани с устойчивостта.“;

6)

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Уведомяване на създателя

Ако разпространителите на застрахователни продукти узнаят, че даден застрахователен продукт не е съобразен с интересите, целите и особеностите на клиентите от определения целеви пазар, в т.ч. с целите им, свързани с устойчивостта, или узнаят за други обстоятелства около даден продукт, които могат да навредят на клиента, те своевременно уведомяват създателя, а ако е необходимо — изменят стратегията си за разпространение на този застрахователен продукт.“

Член 2

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359

Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359 се изменя, както следва:

1)

В член 2 се добавят следните точки 4 и 5:

„4)

„предпочитания във връзка с устойчивостта“ означава изборът на клиент или потенциален клиент да включи или не в инвестицията си, а ако включи — доколко да го направи, един или няколко измежду следните финансови продукти:

а)

основаващ се на застраховане инвестиционен продукт, за който клиентът или потенциалният клиент е определил, че негов минимален дял трябва да бъде инвестиран в екологично устойчиви инвестиции, както са определени в член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета (*2);

б)

основаващ се на застраховане инвестиционен продукт, за който клиентът или потенциалният клиент е определил, че негов минимален дял трябва да бъде инвестиран в устойчиви инвестиции, както са определени в член 2, точка 17 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета (*3);

в)

основаващ се на застраховане инвестиционен продукт, при който са взети предвид основните неблагоприятни въздействия върху факторите на устойчивост, като клиентът или потенциалният клиент е определил качествените или количествените елементи, доказващи това отчитане;

5)

„фактори на устойчивост“ означава факторите на устойчивост по смисъла на член 2, точка 24 от Регламент (ЕС) 2019/2088.

(*2)  Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 22.6.2020 г., стр. 13)."

(*3)  Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (ОВ L 317, 9.12.2019 г., стр. 1).“;"

2)

В член 3 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   С оглед на установяването в съответствие с член 28 от Директива (ЕС) 2016/97 на видовете конфликти на интереси, които възникват при разпространяването на застраховки, свързани с основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, и които могат да навредят на интересите на клиент, в т.ч. на предпочитанията му във връзка с устойчивостта, застрахователните посредници и застрахователните дружества преценяват дали самите те, съответно лице или лице, пряко или косвено свързано с тях чрез отношение на контрол, са заинтересовани от резултата от разпространението на застрахователните продукти по следния начин:

а)

тяхната заинтересованост не е тази, която клиентът или потенциалният клиент има от резултата от разпространението на застрахователните продукти;

б)

тяхната заинтересованост може потенциално да повлияе върху резултата от разпространението в ущърб на клиента.

Застрахователните посредници и застрахователните дружества процедират по същия начин, за да установят евентуалните конфликти на интереси между отделните клиенти.“;

3)

Член 9 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 буква а) се заменя със следното:

„а)

тя отговаря на инвестиционните цели на въпросния клиент или потенциален клиент, в т.ч. на допустимото за него равнище на риск и на евентуалните му предпочитания във връзка с устойчивостта;“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Информацията за инвестиционните цели на клиента или потенциалния клиент трябва в съответните случаи да посочва срока, за който това лице желае да държи инвестицията, предпочитанията му по отношение на поемането на риск, рисковия му профил, предназначението на инвестицията, както и предпочитанията му във връзка с устойчивостта. Детайлността на събираната информация трябва да е подходяща за конкретния вид продукт или услуга, който се обмисля.“;

в)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Когато дава съвет за даден основаващ се на застраховане инвестиционен продукт, както е предвидено в член 30, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/97, застрахователният посредник или застрахователното дружество не отправя препоръка, ако нито един от продуктите не е подходящ за клиента или потенциалния клиент.

Застрахователният посредник или застрахователното дружество не препоръчва основаващ се на застраховане инвестиционен продукт като съобразени с изразените от клиент или потенциален клиент предпочитания във връзка с устойчивостта, ако случаят не е такъв. Застрахователният посредник или застрахователното дружество обяснява на своите клиенти или потенциални клиенти основанията си за такава постъпка и съхранява сведенията за тези свои съображения.

Ако никой основаващ се на застраховане инвестиционен продукт не отговаря на предпочитанията на даден клиент или потенциален клиент във връзка с устойчивостта и този клиент или потенциален клиент измени информацията за тези свои предпочитания, застрахователният посредник или застрахователното дружество съхранява информация за решението на клиента, в т.ч. за мотивите за взимането му.“;

4)

Член 14 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1, буква б) подточка i) се заменя със следното:

„i)

инвестиционните цели на клиента, включително допустимото за него равнище на риск, както и на постигането на инвестиционните му цели — като се вземат предвид всички негови предпочитания във връзка с устойчивостта;“;

б)

в параграф 4 се добавя следната алинея:

„Изискванията за удовлетворяване на предпочитанията на клиентите или потенциалните клиенти във връзка с устойчивостта — когато е приложимо, не променят условията, посочени в първа алинея.“

Член 3

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 2 август 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 април 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19.

(2)  Решение (ЕС) 2016/1841 на Съвета от 5 октомври 2016 г. за сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/2358 на Комисията от 21 септември 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета с изискванията към застрахователните посредници и застрахователните дружества във връзка с контрола и управлението на продуктите (ОВ L 341, 20.12.2017 г., стр. 1).

(6)  SWD(2018) 264 final.

(7)  Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 22.6.2020 г., стр. 13).

(8)  Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (ОВ L 317, 9.12.2019 г., стр. 1).

(9)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359 на Комисията от 21 септември 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета с изискванията за предоставяне на информация и с правилата за етичност, приложими към разпространението на основаващите се на застраховане инвестиционни продукти (OВ L 341, 20.12.2017 г., стр. 8).


2.8.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/25


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1258 НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2021 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Őrségi tökmagolaj“ (ЗГУ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Őrségi tökmagolaj“, подадено от Унгария, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Őrségi tökmagolaj“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Őrségi tökmagolaj“ (ЗГУ).

Наименованието, посочено в първа алинея, се използва за идентифициране на продукт от клас 1.5. „Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2021 година.

За Комисията

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 103, 25.3.2021 г., стр. 18.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


2.8.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/26


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1259 НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2021 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Tuzséri alma“ (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Tuzséri alma“, подадено от Унгария, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Tuzséri alma“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Tuzséri alma“ (ЗНП).

Наименованието, посочено в първа алинея, се използва за идентифициране на продукт от клас 1.6. „Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2021 година.

За Комисията

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 102, 24.3.2021 г., стр. 21.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


2.8.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1260 НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2021 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Pera Mantovana“ (ЗГУ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Италия за одобрение на изменение в продуктовата спецификация на защитеното географско указание „Pera Mantovana“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 134/98 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в продуктовата спецификация следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в продуктовата спецификация на наименованието „Pera Mantovana“ (ЗГУ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2021 година.

За Комисията

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 134/98 на Комисията от 20 януари 1998 г. относно допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 1107/96 относно регистрацията на географски указания и наименования за произход по процедурата, определена в член 17 от Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета (ОВ L 15, 21.1.1998 г., стр. 6).

(3)  ОВ C 93, 19.3.2021 г., стр. 39.


2.8.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/28


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1261 НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2021 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Olio di Roma“ (ЗГУ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Olio di Roma“, подадено от Италия, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Olio di Roma“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Olio di Roma“ (ЗГУ).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.5. Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2021 година.

За Комисията

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 112, 30.3.2021 г., стр. 12.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


2.8.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/29


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1262 НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2021 година

за одобрение на изменения в спецификацията на защитено наименование за произход или защитено географско указание („Iaşi“ (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 99 от него,

като има предвид, че:

(1)

Комисията разгледа заявката за одобрение на изменения в спецификацията на защитеното наименование за произход „Iaşi“, представена от Румъния в съответствие с член 105 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(2)

В съответствие с изискването по член 97, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз заявката за одобрение на измененията в спецификацията (2).

(3)

В Комисията не постъпиха възражения по реда на член 98 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(4)

Поради това измененията в спецификацията следва да бъдат одобрени съгласно член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в продуктовата спецификация на наименованието „Iaşi“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2021 година.

За Комисията

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ C 93, 19.3.2021 г., стр. 68.


2.8.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/30


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1263 НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2021 година

за предоставяне на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на наименованието („Muškat momjanski/Moscato di Momiano“ (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 99 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 97, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 Комисията разгледа заявката за регистрация на наименованието „Muškat momjanski/Moscato di Momiano“, подадена от Хърватия, и я публикува в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(2)

В Комисията не постъпиха възражения по реда на член 98 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(3)

В съответствие с член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 следва да бъде предоставена правна закрила на наименованието „Muškat momjanski/Moscato di Momiano“ и то да бъде вписано в регистъра, посочен в член 104 от същия регламент.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предоставя се правна закрила на наименованието „Muškat momjanski/Moscato di Momiano“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2021 година.

За Комисията

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ C 36, 2.2.2021 г., стр. 22.


2.8.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/31


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1264 НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2021 година

за одобрение на изменение в продуктовата спецификация на защитено наименование за произход или защитено географско указание („Coteaux du Libron“ (ЗГУ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията от 17 октомври 2018 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор, процедурата за предявяване на възражения, ограниченията на употребата, измененията на спецификациите на продуктите, отмяната на закрилата и етикетирането и представянето (1), и по-специално член 15, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Комисията разгледа заявлението за одобрение на изменение в продуктовата спецификация на защитеното географско указание „Coteaux du Libron“, изпратено от Франция в съответствие с член 105 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Това изменение включва промяна на наименованието от „Coteaux du Libron“ на „Coteaux de Béziers“.

(2)

В съответствие с член 97, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 Комисията публикува заявлението за одобрение на изменение в продуктовата спецификация в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(3)

В Комисията не постъпиха възражения по реда на член 98 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(4)

Поради това изменението в продуктовата спецификация следва да бъде одобрено в съответствие с член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 във връзка с член 15, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в продуктовата спецификация на наименованието „Coteaux du Libron“ (ЗГУ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2021 година.

За Комисията

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 2.

(2)  ОВ C 412, 30.11.2020 г., стр. 18.


2.8.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/32


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1265 НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2021 година

за регистриране на географско указание на спиртна напитка по силата на член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета („Bayerischer Bärwurz“)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни, за защитата на географските указания на спиртни напитки, за използването на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход в алкохолните напитки и за отмяна на Регламент (ЕО) № 110/2008 (1), и по-специално член 30, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2) Комисията проучи заявлението на Германия от 7 юни 2019 г. за регистриране на географското указание „Bayerischer Bärwurz“.

(2)

Регламент (ЕС) 2019/787, който заменя Регламент (ЕО) № 110/2008, влезе в сила на 25 май 2019 г. В съответствие с член 49, параграф 1 от него глава III от Регламент (ЕО) № 110/2008, която се отнася за географските указания, се отменя, считано от 8 юни 2019 г.

(3)

След като стигна до заключението, че заявлението отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 110/2008, Комисията, в изпълнение на член 17, параграф 6 от същия регламент, публикува основните спецификации на техническото досие в Официален вестник на Европейския съюз (3) в съответствие с член 50, параграф 4, първа алинея от Регламент (ЕС) 2019/787.

(4)

В Комисията не постъпиха уведомления за възражение по реда на член 27, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/787.

(5)

Поради това означението „Bayerischer Bärwurz“ следва да се регистрира като географско указание,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се географското указание „Bayerischer Bärwurz“. В съответствие с член 30, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/787 настоящият регламент предоставя на наименованието „Bayerischer Bärwurz“ защитата, посочена в член 21 от Регламент (ЕС) 2019/787.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2021 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16).

(3)  ОВ C 129, 13.4.2021 г., стр. 26.


2.8.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/34


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1266 НА КОМИСИЯТА

от 29 юли 2021 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“), и по-специално член 11, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Предходни разследвания и действащи мерки

(1)

С Регламент (ЕО) № 599/2009 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито в размер от 0 EUR до 198 EUR на тон върху вноса на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, общоизвестни като „биодизел“, в чист вид или в смес с тегловно съдържание над 20 % на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, класирани към онзи момент в кодове по КН ex 1516 20 98 (код по ТАРИК 1516209820), ex 1518 00 91 (код по ТАРИК 1518009120), ex 1518 00 99 (код по ТАРИК 1518009920), ex 2710 19 41 (код по ТАРИК 2710194120), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (код по ТАРИК 3824 90 97 87) и с произход от Съединените американски щати (САЩ или „засегнатата държава“). Антидъмпинговото мито, наложено с посочения регламент, е наричано по-долу „първоначалните мерки“. Разследването, което доведе до налагане на първоначалните мерки, се нарича по-долу „първоначалното разследване“.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 444/2011 на Съвета (3) след разследване за заобикаляне на мерките Съветът разшири обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 599/2009, за да включва вноса на биодизел, изпращан от Канада, деклариран или не с произход от Канада, с изключение на произвеждания от дружествата BIOX Corporation, Oakville и Rothsay Biodiesel, Guelph, и двете намиращи се в Онтарио, Канада. Със същия регламент Съветът разшири обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 599/2009 на Съвета, за да включва и вноса на биодизел в смес с тегловно съдържание 20 % или по-малко на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, с произход от САЩ.

(3)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1518 (4), Европейската комисия повторно наложи окончателните антидъмпингови мерки върху вноса на биодизел с произход от САЩ след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките („предишния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките“).

(4)

Освен това с Регламент (ЕС) 2015/1518, изменен с Регламент (ЕС) 2016/676 (5), обхватът на окончателното антидъмпингово мито бе разширен, за да включва и вноса на биодизел, изпращан от Канада, деклариран или не с произход от Канада, с изключение на произвеждания от дружествата BIOX Corporation, Oakville и Rothsay Biodiesel, Guelph, и двете намиращи се в Онтарио, Канада, както и от DSM Nutritional Products Canada Inc., Dartmouth, Нова Скотия, Канада. Със същия регламент Европейската комисия разшири обхвата на окончателното антидъмпингово мито, за да включва и вноса на биодизел в смес с тегловно съдържание 20 % или по-малко на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, с произход от САЩ.

(5)

Антидъмпинговите мита, които понастоящем са в сила, представляват фиксирани суми в размер от 0 EUR на тон до 198 EUR на тон върху вноса от включените в извадката производители износители, 115,6 EUR на тон върху вноса от невключените в извадката оказали съдействие дружества и фиксирана сума в размер на 172,2 EUR на тон върху вноса от всички други дружества.

(6)

Освен това Регламент (ЕС) 2015/1518 бе изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1598 на Комисията (6), като на дружествата, които не са изнасяли биодизел по време на първоначалния разследван период, бе разрешено да поискат извършването на преглед относно това дали по отношение на тях може да започне да се прилага митническата ставка, наложена на оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката.

(7)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1121 на Комисията (7), след искане за статут на нов производител износител, Регламент (ЕС) 2015/1518 бе изменен, като в приложение I бе добавено дружеството от САЩ Organic Technologies, Coshocton (Охайо) и следователно за него се прилага среднопретегленото мито в размер на 115,6 EUR на тон, приложимо за оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката.

1.2.   Искане за преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките

(8)

След публикуването на известие за предстоящото изтичане на срока на действие на мерките (8) Европейската комисия („Комисията“) получи искане за преглед в съответствие с член 11, параграф 2 от „основния регламент“.

(9)

Искането за преглед бе подадено на 11 юни 2020 г. от European Biodiesel Board (EBB или „заявителя“) от името на производители от Съюза, които представляват повече от 25 % от общото производство на биодизел в Съюза. То се основава на вероятността изтичането на срока на действие на мерките да доведе до повторно възникване на дъмпинга и до повторно възникване на вредата за промишлеността на Съюза.

1.3.   Започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките

(10)

След като установи след консултация с комитета, създаден с член 15, параграф 1 от основния регламент, че са налице достатъчно доказателства за започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, на 14 септември 2020 г. Комисията започна въз основа на член 11, параграф 2 от основния регламент преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките по отношение на вноса на биодизел с произход от САЩ. Тя публикува известие за започване на процедура в Официален вестник на Европейския съюз (9) („известието за започване“).

(11)

На същата дата Комисията започна отделен преглед с оглед изтичане на срока на действие на антиантисубсидийните мерки, които са в сила по отношение на вноса на биодизел с произход от САЩ (10).

(12)

Правителството на Канада направи коментар по отношение на това започване на процедура, като отбеляза, че ако мерките бъдат запазени, следва да бъде запазено освобождаването, предоставено на трима канадски производители на биодизел. Освобождаването бе запазено в сила в член 2 от настоящия регламент.

1.4.   Разследван период в рамките на прегледа и разглеждан период

(13)

Разследването за продължаване или повторно възникване на дъмпинга обхваща периода от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г. („разследвания период в рамките на прегледа“ или „РПРП“). Разглеждането на тенденциите, които са от значение за оценка на вероятността за продължаване или повторно възникване на вредата, обхваща периода от 1 януари 2017 г. до края на разследвания период в рамките на прегледа („разглеждания период“).

1.5.   Оттегляне на Обединеното кралство от ЕС

(14)

Настоящата процедура бе започната на 14 септември 2020 г., т.е. по време на преходния период, договорен между Обединеното кралство и ЕС, в който правото на Съюза продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство. Този период изтече на 31 декември 2020 г. Следователно от 1 януари 2021 г. дружествата и сдруженията от Обединеното кралство вече нямаха качеството на заинтересовани страни в настоящата процедура.

(15)

С бележка по досието (11) на 15 януари 2021 г. Комисията прикани операторите от Обединеното кралство, които въпреки това все още смятаха, че имат качеството на заинтересовани страни, да се свържат с нея. BP OIL International Limited и Argent Energy поискаха да продължат да бъдат считани за заинтересовани страни и това право им бе предоставено въз основа на представените доказателства. По-специално и двете дружества представиха доказателства за съществуването на свързани субекти в рамките на съответната група, които извършват дейност на пазара на Съюза. От друга страна, дружеството майка от Обединеното кралство Valero Energy Limited бе заменено със своето ирландско дъщерно дружество Valero Energy Limited Ireland, тъй като последното е активен участник на пазара на Съюза.

1.6.   Заинтересовани страни

(16)

В известието за започване заинтересованите страни бяха приканени да се свържат с Комисията, за да вземат участие в разследването. Освен това Комисията изрично уведоми заявителя, другите известни производители от Съюза, известните производители в САЩ и съответните органи на САЩ, известните вносители, ползватели и търговци, както и сдруженията, за които е известно, че са засегнати, за започването на прегледа с оглед изтичане на срока на действие на мерките и ги покани да вземат участие.

(17)

Заинтересованите страни имаха възможност да представят коментари относно започването на прегледа с оглед изтичане на срока на действие на мерките и да поискат да бъдат изслушани от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури. Не бяха получени искания за изслушване.

1.7.   Изготвяне на извадка

(18)

В известието за започване Комисията посочи, че може да изготви извадка в съответствие с член 17 от основния регламент.

1.7.1.   Изготвяне на извадка от производители от Съюза

(19)

На 14 септември 2020 г. Комисията уведоми заинтересованите страни за временната извадка от производители от Съюза в съответствие с точка 5.4 от известието за започване. Тя подбра извадката въз основа на обема на производството и на продажбите на сходния продукт през 2019 г., както и на географското местоположение на производителите на сходния продукт. Тази извадка се състоеше от трима производители от Съюза. Включените в извадката производители от Съюза представляваха 17,5 % от приблизителните общи производствени обеми на сходния продукт в Съюза и също така осигуряваха добро географско разпределение. Комисията прикани заинтересованите страни да представят коментари по временната извадка. Не бяха получени коментари в определения 7-дневен срок от уведомлението за временната извадка от производители от Съюза.

1.7.2.   Изготвяне на извадка от вносители

(20)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, Комисията поиска от несвързаните вносители да предоставят информацията, посочена в известието за започване.

(21)

Само един несвързан вносител, Shell Trading Rotterdam BV, предостави поисканата информация и поради това Комисията реши, че не е необходимо изготвяне на извадка.

1.7.3.   Изготвяне на извадка от производители износители

(22)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, Комисията поиска от всички известни производители износители в САЩ да предоставят информацията, посочена в известието за започване. Освен това Комисията се обърна към органите на засегнатата държава с молба да посочат и/или да се свържат с други евентуални производители износители, които е възможно да проявят интерес към участие в разследването.

(23)

При започването на процедурата копие от въпросниците бе предоставено в досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, и на уебсайта на ГД „Търговия“.

(24)

Трима производители износители в САЩ се отзоваха и изразиха готовност да съдействат на Комисията при разследването. С оглед на малкия брой Комисията реши, че не е необходимо изготвяне на извадка. Съответно и трите дружества, които се отзоваха, бяха приканени да попълнят въпросник и да го изпратят на Комисията в определения срок.

1.8.   Неоказване на съдействие от страна на засегнатата държава

(25)

На 15 октомври 2020 г. едно от тези три дружества информира Комисията с електронно писмо, че повече няма да оказва съдействие. Освен това нито едно от другите две дружества не предостави поисканата информация в рамките на изисквания срок чрез попълване и изпращане на въпросника.

(26)

На 10 ноември 2020 г. Комисията изпрати писмо, с което уведоми и трите дружества за намерението си да приложи член 18 от основния регламент и да направи констатациите си по разследването въз основа на наличните факти. Органите на САЩ също бяха уведомени за това намерение. Крайният срок за представяне на коментари по писмото бе 17 ноември 2020 г. Не бяха получени коментари.

(27)

Тъй като нито един от тримата производители износители в САЩ не оказа съдействие при разследването в рамките на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, бе решено да се приложат разпоредбите на член 18 от основния регламент и констатациите да се основат на наличните факти.

1.9.   Въпросници

(28)

При започването на процедурата копие от въпросниците бе предоставено в досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, и на уебсайта на ГД „Търговия“.

(29)

Отговори на въпросника бяха получени от тримата включени в извадката производители от Съюза, както и от един несвързан вносител от Съюза.

1.10.   Проверка

(30)

Поради епидемията от COVID-19 и ограничителните мерки, въведени от много държави членки, както и от много трети държави, Комисията не можа да извърши контролни посещения в съответствие с член 16 от основния регламент. Вместо това Комисията извърши кръстосани проверки от разстояние на цялата информация, която смяташе за необходима във връзка със своето определяне в съответствие с Известието относно последиците от епидемията от COVID-19 за антидъмпинговите и антисубсидийните разследвания (12). Комисията извърши кръстосани проверки от разстояние (КПР) на следните дружества/страни:

 

Производители от Съюза

SAIPOL Bu Diester, Франция

CAMPA Iberia S.A.U., Испания

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, Германия

 

Вносители

Shell Trading Rotterdam BV, Нидерландия.

1.11.   Разгласяване

(31)

На 21 май 2021 г. Комисията разгласи основните факти и съображения, въз основа на които възнамерява да запази действащите антидъмпингови мита. На всички страни бе даден срок, в който да представят своите коментари във връзка с разгласените факти и съображения.

(32)

Коментарите от заинтересованите страни бяха разгледани от Комисията и взети под внимание, когато това бе счетено за целесъобразно. На страните, които поискаха изслушване, бе предоставена такава възможност.

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПPОДУКТ

2.1.   Разглеждан продукт

(33)

Разглежданият продукт е същият като при първоначалното разследване и предишния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, а именно моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, общоизвестни като „биодизел“, в чист вид или в смес с тегловно съдържание над 20 % на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, с произход от САЩ, понастоящем класирани в кодове по КН ex 1516 20 98 (код по ТАРИК 1516209829), ex 1518 00 91 (код по ТАРИК 1518009129), ex 1518 00 99 (код по ТАРИК 1518009929), ex 2710 19 43 (код по ТАРИК 2710194329), ex 2710 19 46 (код по ТАРИК 2710194629), ex 2710 19 47 (код по ТАРИК 2710194729), ex 2710 20 11 (код по ТАРИК 2710201129), ex 2710 20 16 (код по ТАРИК 2710201629), ex 3824 99 92 (код по ТАРИК 3824999212), ex 3826 00 10 (кодове по ТАРИК 3826001029, 3826001059, 3826001099), ex 3826 00 90 (код по ТАРИК 3826009019) („разглежданият продукт“).

(34)

Биодизелът е гориво от възобновяем източник, произвеждано от широка гама суровини, т.е. растителни масла като рапично масло, соево масло, палмово масло, използвани мазнини за пържене (UFO), животински мазнини или биомаса.

(35)

Биодизелът се използва в транспортния сектор, основно смесен с минерално дизелово гориво (т.е. петрол/конвенционално дизелово гориво), като то е в много малки количества в чистата му форма (В100).

2.2.   Сходен продукт

(36)

В съответствие с установеното при първоначалното разследване, както и при предишния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, при настоящото разследване в рамките на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките бе потвърдено, че следните продукти имат еднакви основни физични, химични и [технически] характеристики, както и едни и същи видове основна употреба:

разглежданият продукт;

продуктът, произвеждан и продаван на вътрешния пазар в САЩ; както и

продуктът, произвеждан и продаван в Съюза от промишлеността на Съюза.

(37)

Поради това тези продукти се смятат за сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

2.3.   Твърдения относно обхвата на продукта

(38)

Шведското дружество Preem AB и Valero Energy Ltd Ireland, производители и доставчици на горива и като такива — ползватели на разглеждания продукт, заявиха, че биодизелът от метилови естери на мастни киселини (FAME) и биодизелът от хидрогенирано растително масло (HVO) са два различни вида биодизел и че HVO следва да бъде изключено от настоящия обхват на продукта. В регламента от 2009 г. за налагане на временни мерки (13) всички видове биодизел и биодизелови смеси бяха счетени за биодизелови горива. FAME и HVO могат да бъдат смесвани с дизелово гориво и въпреки някои разлики във физическите характеристики крайната употреба на продукта е една и съща, като и двата продукта се произвеждат от промишлеността на Съюза. Освен това в жалбата при първоначалното разследване дизеловото гориво, произведено от HVO, изрично бе определено като част от разглеждания продукт, като към онзи момент нито една от страните не оспори това твърдение. Поради това твърдението бе отхвърлено.

3.   ВЕРОЯТНОСТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪЗНИКВАНЕ НА ДЪМПИНГА

(39)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент Комисията проучи доколко е вероятно изтичането на срока на действащите мерки да доведе до продължаване или повторно възникване на дъмпинга.

3.1.   Предварителни бележки

(40)

Поради липсата на съдействие, както е обяснено в съображения 25—27 по-горе, не бе възможно да се извърши анализ въз основа на проверени данни, предоставени от производителите в САЩ.

(41)

Поради това в съответствие с член 18 от основния регламент констатациите във връзка с вероятността за продължаване или повторно възникване на дъмпинга се основават на наличните факти. Поради това Комисията използва следните източници на информация: искането за преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките и изявленията, предоставени впоследствие от заявителя, Евростат, базата данни „Атлас на световната търговия“ (GTA) и уебсайтовете на Администрацията за информация в областта на енергетиката на САЩ (US EIA) и Министерството на земеделието на САЩ (USDA).

3.2.   Продължаване на дъмпинга

(42)

След налагането на мерките през 2009 г. вносът на биодизел от САЩ в Съюза е спаднал почти до нула от 2013 г. нататък. Например по време на РПРП от САЩ са били внесени около 156 тона (от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г.). Тези обеми представляват едва 0,04 % от общия износ на САЩ и дори по-малък процент от потреблението на Съюза. Съответно Комисията стигна до заключението, че тези малки обеми не дават достатъчно основание за продължаване на анализа на дъмпинга. Поради това Комисията насочи своето разследване към вероятността от повторно възникване на дъмпинга, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

3.3.   Повторно възникване на дъмпинга

(43)

Комисията направи анализ дали има вероятност посоченият дъмпинг да възникне повторно, ако срокът на действие на мярката изтече. По-специално бяха анализирани следните елементи: отношението между цените на продукта, произвеждан и продаван в Съюза и в САЩ, отношението между експортните цени за трети държави и цените в САЩ, отношението между експортните цени за трети държави и ценовото равнище в Съюза, неизползваният капацитет в САЩ и практики на заобикаляне на мерките и неутрализиране на ефекта им.

3.3.1.   Сравнение между цените на продукта, произвеждан и продаван в Съюза и в САЩ

(44)

Службите на Комисията използваха два източника на информация, за да определят продажната цена на биодизела на вътрешния пазар на САЩ по време на РПРП: i) информация, предоставена от Министерството на земеделието на САЩ (USDA), и ii) информация в искането за преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките.

(45)

За РПРП от предоставената от USDA информация бе установена продажна цена франко завода на вътрешния пазар в размер на 909,05 USD на тон. При средния за РПРП обменен курс евро/долар (1 EUR = 1,105 USD) тази сума съответства на продажна цена на вътрешния пазар на САЩ от 822,31 EUR на тон. Тази стойност не се различава значително от информацията, предоставена в искането за преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, в което се посочва продажна цена на вътрешния пазар от 918,06 USD (820 EUR) на тон. Комисията счете за целесъобразно да вземе предвид установената цена на вътрешния пазар на САЩ (822,31 EUR) за целите на своя анализ с оглед на повторното възникване на дъмпинга.

(46)

Средната цена франко завода на биодизела, продаван в Съюза от производители от Съюза по време на РПРП, както е показано в таблица 1 по-долу, е била 771 EUR на тон.

(47)

За да навлязат отново на пазара на Съюза, производителите в САЩ би трябвало да продават на цена, близка до цената от 771 EUR на тон, или по-ниска от нея. Окончателната им цена също следва да покрива разходите за морско навло и застраховки и прилаганото в момента за биодизела мито (6,5 %). Според данните, получени по време на разследването, тези разходи биха възлезли приблизително на 92 EUR на тон. Комисията основа тази сума на сумата на а) разходите за транспорт и навло, изчислени от заявителя, и б) митата (6,5 %), приложими към цената на вноса на биодизел от САЩ, изчислена от Комисията, след като тя направи справка с публично достъпна информация, като базата данни „Атлас на световната търговия“ (GTA), и я закръгли на 106 EUR, за да се покрият и някои допълнителни разходи след вноса.

(48)

Следователно, ако възобновят износа си за Съюза на конкурентни цени, производителите в САЩ най-вероятно ще трябва да го направят при цена франко завода под 665 EUR на тон, която би била по-ниска от продажната им цена на вътрешния пазар в САЩ, т.е. на дъмпингови цени.

3.3.2.   Сравнение между експортните цени за трети държави и цените в САЩ

(49)

Комисията анализира също така ценовия модел на износа на биодизел от САЩ за трети държави по време на РПРП.

(50)

Тя направи справка с публично достъпна информация, като базата данни „Атлас на световната търговия“ (GTA), и извлече от нея количествата и стойностите относно износа на биодизел по код по ХС 3826 00 през РПРП. Изнесените количества (в тонове) за всички държави (включително ЕС) възлизат на 389 075 тона, като от тях за Съюза са били изнесени 14 тона.

(51)

В таблицата по-долу е сравнена средната продажна цена в щатски долари на тон, надлежно коригирана на ниво франко завода (като се приспаднат 82,52 USD на тон за вътрешния товарен превоз, както е посочено в искането за преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките) със средната цена на вътрешния пазар на САЩ за шестте държави (извън ЕС), за които САЩ са осъществили износ в размер над 0,1 % от общия им износ по време на РПРП.

Таблица 1

Обем на износа от САЩ и цени по време на РПРП

Държава на местоназначение

Количество на износа (в тонове)

Процент от износа за всички държави

Средна цена франко завода (USD) на тон

Средна цена франко завода (EUR) на тон

Средна цена франко завода на вътрешния пазар на САЩ (EUR) на тон (вж. съображение 45)

Канада

354 442

91,1

805,33

728,48

822,31

Китай

12 363

3,2

316,49

286,29

822,31

Норвегия

3 500

0,9

862,48

780,18

822,31

Перу

2 144

0,6

591,72

535,26

822,31

Мексико

1 204

0,3

661,23

598,13

822,31

Южна Корея

475

0,1

363,15

328,49

822,31

Източник: GTA

(52)

Таблицата показва, че и за шестте държави, за които се осъществява износ, производителите в САЩ продават на цени, които са по-ниски от цените им на вътрешния пазар в диапазона от 5 % до 65 %. Освен това има значителни различия между експортните цени за различните държави, за които САЩ са изнасяли най-големи количества по време на РПРП.

(53)

Накрая, таблицата показва, че най-високите средни експортни цени са тези за държави като Канада и Норвегия, на които САЩ продават 92 % от общия си износ. Във връзка с това в искането се посочва, че по-скъпият „[…] изнасян за Канада биодизел се произвежда от специфични видове суровини, които имат по-добра устойчивост на ниски температури, като например канола, и също така може да се използва хидрогенирано растително масло, което има отлични свойства при ниски температури...“ В резултат на това по-високите средни експортни цени за тези две държави се обясняват с по-високата себестойност на изходната суровина (като например себестойността на канола).

3.3.3.   Сравнение между експортните цени за трети държави и равнището на цените на промишлеността на Съюза

(54)

Пазарът на ЕС е атрактивен за износа на биодизел от САЩ. Въз основа на базата данни GTA, посочена в съображение 49 по-горе, впоследствие бе изчислена обикновена средна експортна цена за всички местоназначения по време на РПРП (вж. съображение 55 по-долу), като бяха взети предвид следните елементи:

Поради големите разлики в експортните цени на САЩ (както е показано и в таблицата в съображение 51), Комисията изключи от това изчисление всички държави, които представляват под 0,1 % от общия обем на продажбите на САЩ, изнесен по време на РПРП. Общо шест държави (с изключение на тези от ЕС) са имали дял над 0,1 % от общия обем на износа на САЩ, както е посочено в таблицата в съображение 51.

Таблицата показва също така, че най-високите средни експортни цени са тези за държави като Канада и Норвегия, на които САЩ продават 92 % от общия си износ. Както е обяснено в съображение 53, тези по-високи експортни цени се дължат на по-високата себестойност на изходната суровина (като например себестойността на канола).

Износът на биодизел за ЕС ще бъде основно смес от различни видове биодизел поради различните климатични условия в ЕС. Биодизелът, предназначен за използване в Северна Европа, ще бъде предимно този с по-добра устойчивост на ниски температури.

В резултат на това изчисляването на обикновена средна експортна цена за целите на настоящата оценка дава точна представа за средната цена, която би била наблюдавана на пазара на Съюза, като не се придава несъразмерна тежест на износа за Канада и Норвегия, предвид комбинацията от видове биодизел, които вероятно ще бъдат изнасяни за Съюза, където климатичните условия се различават значително в отделните държави членки.

(55)

Като взе предвид всички горепосочени елементи, Комисията изчисли средна експортна цена в размер на 682 USD на тон (617 EUR). Тази средна експортна цена от 617 EUR е цена FOB, към която трябва да се добавят разходите за морско навло и застраховки, за да се достигне до цена CIF. Тези разходи бяха изчислени на около 52 USD на тон (47 EUR) в искането за преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките.

(56)

Комисията счита, че сумата от 47 EUR на тон е приемлива стойност за допълнителните разходи за морско навло и застраховки за другите местоназначения. Поради това средната експортна цена на САЩ за трети държави бе определена на 617 EUR (FOB), което означава, че дори ако се добавят разходите за морско навло и застраховки, съществуващото мито (6,5 %) (като цяло закръглено на 104 EUR на тон, за да се покрият и някои допълнителни разходи след вноса) при внос от САЩ в ЕС (общо около 721 EUR) би било много по-ниско от цената франко завода на промишлеността на Съюза от 771 EUR на тон.

(57)

Като резултат това показва, че производителите износители в САЩ биха имали възможност да продават на цена под 771 EUR на тон, за да навлязат на пазара на Съюза, и че за тях това би било стимул за пренасочване на част от настоящия износ за трети държави към пазара на Съюза, тъй като цените му са по-привлекателни от тези на пазарите на някои други трети държави.

3.3.4.   Свободен капацитет

(58)

Поради липсата на съдействие от страна на производителите в САЩ Комисията установи производствения капацитет на САЩ въз основа на информацията, налична на уебсайта на Администрацията за информация в областта на енергетиката на САЩ (EIA).

(59)

Производителите на биодизел в САЩ са длъжни да отчитат пред този орган (съответно ежегодно и месечно) съществуващия и планирания си производствен капацитет, както и своето производство, материали за влагане, запаси и продажби на биодизел.

По данни, събрани от EIA, по време на РПРП капацитетът на производителите на биодизел в САЩ е възлизал на 8 412 000 тона.

(60)

Действителното производство на биодизел в САЩ по време на РПРП е било 5 718 000 тона (по данни на EIA), което отговаря на използване на капацитета от 68 % и на свободен капацитет от 32 %, или около 2 694 000 тона. Този значителен свободен капацитет на производителите в САЩ представлява стимул за увеличаване на производството и продажбата на биодизел на дъмпингови цени на пазара на Съюза и следователно има вероятност да бъде използван за снабдяване на пазара на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече. Действително производителите в САЩ могат лесно да увеличат производството си и да започнат износ за ЕС, който би им донесъл като икономическа полза увеличение на степента на използване на капацитета и спадане на производствените разходи за единица продукция. Реализацията на пазара на Съюза на свободния капацитет на САЩ би имала значително въздействие, тъй като той възлиза на почти 18 % от потреблението на Съюза по време на РПРП.

(61)

Освен това по време на РПРП производството на САЩ на биодизел (5 718 000 тона) е било по-малко от потреблението (5 934 000 тона). Съответно САЩ са внасяли повече биодизел, отколкото са изнасяли. По време на РПРП общият внос е възлизал на 629 000 тона, а общият износ на 428 000 тона. Ако наличният производствен капацитет обаче не е бил използван за задоволяване на търсенето на вътрешния пазар по време на разглеждания период, е малко вероятно той да се използва в бъдеще за същата цел. Производственият капацитет на САЩ, отчетен по време на РПРП (8 412 000 тона, вж. предходното съображение), е бил значително по-висок от вътрешното потребление. Това означава, че ако се открият възможности за износ, производителите в САЩ вероятно ще използват свободния си капацитет за осъществяване на експортни продажби, а не за вътрешно потребление.

(62)

Малко е вероятно свободният капацитет да се използва за увеличаване на износа за трети държави, различни от ЕС. Големите пазари на трети държави (Бразилия, Индонезия, Аржентина, Китай, Тайланд) задоволяват сами потребностите си във връзка с вътрешното производство на биодизел и до този момент САЩ не са изнасяли големи количества за тези държави въпреки свободния си капацитет. Няма причина да се смята, че това ще се промени в бъдеще.

(63)

Следователно има вероятност производителите в САЩ да използват значителна част от свободния капацитет за допълнителни продажби в ЕС, който е много привлекателен пазар, тъй като той е най-големият в света с голям брой стимули за потребление на биодизел.

3.3.5.   Практики за заобикаляне на мерките и неутрализиране на ефекта им

(64)

Както беше посочено в съображение 1, за антидъмпинговите мерки, наложени през 2009 г., бе установено, че същите се заобикалят чрез претоварване през Канада и чрез промяна на състава на сместа. Съществуването на подобни практики показва интереса на някои производители в САЩ да навлязат на пазара на Съюза, дори и след налагането на мерките, и поради това се разглежда като индикация за привлекателността на пазара на Съюза за производителите на биодизел в САЩ.

3.3.6.   Заключение относно вероятността за повторно възникване на дъмпинга

(65)

Пазарът на Съюза е много привлекателен, тъй като е най-големият в света и на него съществуват значителни съюзни и национални стимули за потребление на биодизел. Следователно за производителите в САЩ би било удобно да използват свободния си капацитет в пълна степен и същевременно да пренасочат част от експортните си продажби от по-малко рентабилния пазар на други трети държави към пазара на Съюза.

(66)

Въз основа на таблицата в съображение 51 Комисията стигна до заключението, че производителите в САЩ като цяло продават на трети държави на цени, които са по-ниски от цените им на вътрешния пазар.

(67)

В това отношение, с оглед на значителния свободен капацитет на промишлеността на САЩ, съчетан с привлекателността на пазара на Съюза по отношение на размера и продажните цени, по-специално с оглед на равнището на цените на износа на САЩ за трети държави, и с оглед на предишните практики на заобикаляне на мерките, Комисията стигна до заключението, че дъмпинговият внос от САЩ вероятно ще възникне повторно, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

4.   ВРЕДА

4.1.   Определение за промишленост на Съюза и производство на Съюза

(68)

Според данните, предоставени от заявителя, по време на разглеждания период сходният продукт е бил произвеждан от 49 производители в Съюза. Те представляват „промишлеността на Съюза“ по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент.

(69)

Общото производство на Съюза по време на разследвания период в рамките на прегледа бе изчислено на близо 14 млн. тона. Комисията достигна до тази стойност въз основа на информацията, предоставена от промишлеността на Съюза. Както е посочено в съображение 19, в извадката бяха включени трима производители от Съюза, представляващи 17,5 % от общото производство на сходния продукт в Съюза.

4.2.   Потребление на Съюза

(70)

Комисията установи потреблението на Съюза въз основа на информацията от промишлеността и от Comext по отношение на данните за вноса.

(71)

Потреблението на Съюза се е променяло, както следва:

Таблица 2

Потребление на Съюза (в тонове)  (14)

 

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Разследван период в рамките на прегледа

Общо потребление в Съюза (в тонове)

13 843 702

15 444 700

15 762 282

16 955 685

Индекс

100

112

114

122

Източник: данни за промишлеността на Съюза, Comext

(72)

По време на разследвания период в рамките на прегледа потреблението на биодизел в Съюза, изчислено като сбор от вноса на биодизел и общите продажби на промишлеността на Съюза на пазара на ЕС, се е увеличило с 22 %, т.е. от 13,8 млн. тона през 2017 г. на 16,9 млн. тона.

4.3.   Внос от засегнатата държава

4.3.1.   Обем и пазарен дял на вноса от засегнатата държава

(73)

Комисията установи обема на вноса въз основа на информацията, предоставена от Евростат (база данни на Comext). Пазарният дял на вноса бе установен въз основа на предоставените от заявителя данни за продажбите на промишлеността на Съюза на вътрешния пазар и въз основа на Comext по отношение на данните за търговията.

(74)

Вносът от засегнатата държава се е променял, както следва:

Таблица 3

Обем на вноса (в тонове), пазарен дял и цени  (15)

 

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Разследван период в рамките на прегледа

Обем на вноса от засегнатата държава (в тонове)

176

2 339

139

156

Индекс

100

1 329

79

89

Пазарен дял %

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Средна цена (EUR/тон)

1 243

972

1 269

1 812

Индекс

100

78

102

146

Източник: Comext, данни за продажбите на промишлеността на ЕС за изчисляването на пазарния дял

(75)

След налагането на мерките през 2009 г. вносът от САЩ на практика е преустановен и е възлязъл на едва 156 тона по време на РПРП (в сравнение с над 1 137 000 тона по време на първоначалния разследван период).

4.3.2.   Цени на вноса от засегнатата държава и подбиване на цените

(76)

По време на разследвания период в рамките на прегледа на практика не е извършван внос на биодизел от САЩ за Съюза, който да може да се използва като надеждна основа за изчисляване на подбиването на цените.

(77)

Като алтернатива Комисията определи подбиването на цените по време на разследвания период в рамките на прегледа, като сравни:

1)

среднопретеглените продажни цени, коригирани на ниво франко завода, на включените в извадката производители от Съюза за несвързани клиенти на пазара на Съюза (771 EUR/тон); както и

2)

средната експортна цена на производителите в САЩ за трети държави, надлежно коригирана поради транспортните разходи до Съюза и митото на ЕС (721 EUR/тон — вж. съображение 56).

(78)

Резултатът от сравнението бе подбиване на цените с 6,4 %.

4.4.   Внос от трети държави, различни от САЩ

(79)

По време на РПРП вносът от трети държави е възлязъл на 3 750 000 тона или приблизително 22 % от общото потребление на Съюза. Основните източници на внос на биодизел, различни от САЩ, са били Аржентина (24 % от вноса в ЕС), Малайзия (18 %), Сингапур (13 %) и Индонезия (5 %).

(80)

(Агрегираният) обем на вноса, както и пазарният дял и тенденциите при цените на вноса на биодизел от други трети държави, са се променяли, както следва:

Таблица 4

Внос от трети държави  (16)

Държава

 

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Разследван период в рамките на прегледа

Аржентина

Обем (в тонове)

355 782

1 467 325

873 325

905 781

 

Индекс

100

412

245

255

 

Пазарен дял (%)

3

10

6

5

 

Средна цена

(ЕUR/тон)

635

620

707

728

 

Индекс

100

98

111

115

Малайзия

Обем (в тонове)

335 769

388 615

731 679

679 860

 

Индекс

100

116

218

202

 

Пазарен дял (%)

2

3

5

4

 

Средна цена

ЕUR/тон

952

813

669

730

 

Индекс

100

85

70

77

Индонезия

Обем (в тонове)

24 984

777 992

743 456

195 858

 

Индекс

100

3 114

2 976

784

 

Пазарен дял (%)

0

5

5

1

 

Средна цена

(ЕUR/тон)

803

671

636

665

 

Индекс

100

84

79

83

Други трети държави

Обем (в тонове)

822 027

820 093

1 450 938

1 983 471

 

Индекс

100

100

177

241

 

Пазарен дял (%)

6

5

9

12

 

Средна цена

(ЕUR/тон)

662

723

829

874

 

Индекс

100

109

125

132

Общо за всички трети държави, с изключение на САЩ

Обем (в тонове)

1 538 562

3 454 050

3 799 448

3 765 041

 

Индекс

100

224

247

245

 

Пазарен дял (%)

11

22

24

22

 

Средна цена

(ЕUR/тон)

721

678

732

802

 

Индекс

100

94

102

111

Източник: Comext, данни за продажбите на промишлеността на ЕС за изчисляването на пазарния дял

(81)

Антидъмпинговите мита върху вноса от Аржентина и Индонезия — две основни държави износителки на биодизел — бяха премахнати през 2018 г. Съответно вносът от трети държави се е увеличил през 2018 г. и се е задържал на равнище от около 3,8 млн. тона през 2019 г. и по време на РПРП. Като цяло вносът от трети държави с изключение на САЩ се е увеличил със 145 % по време на разглеждания период. Освен това неговият пазарен дял се е увеличил от 11 % на 22 % по време на разглеждания период.

(82)

Що се отнася до цените, положението е различно в отделните държави.

(83)

Що се отнася до Аржентина, която е основният източник на внос, през февруари 2019 г. Комисията наложи окончателни антисубсидийни мерки върху вноса на биодизел от тази държава и едновременно с това прие решение за приемане на гаранции за поддържане на минимална цена от осем аржентински производители и Аржентинската камара на биогоривата (CARBIO). Това доведе до значително увеличение на цените за 2019 г. (с 14 % в сравнение с 2018 г.) и РПРП (със 17 % в сравнение с 2018 г.).

(84)

Що се отнася до Индонезия, през 2019 г. Европейската комисия наложи изравнителни мита върху вноса на субсидиран биодизел от посочената държава. Това доведе до значително намаляване на вноса с произход от Индонезия за 2020 г.

(85)

При Индонезия и Малайзия цените са следвали тенденция на спад. В същото време при другите трети държави те са се увеличили значително. Като цяло средните продажни цени на вноса от трети държави, различни от САЩ, са се увеличили с 11 % по време на разглеждания период. Тази тенденция е в съответствие с тенденцията, наблюдавана при вноса от засегнатите държави в таблица 3 по-горе. Тенденцията при цените обаче е различна в сравнение с продажните цени на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза в таблица 8 по-долу. Цените на включените в извадката производители от Съюза са спадали успоредно с намаляването на производствените разходи. Последицата от това е, че разликата в цените между износителите от трети държави и включените в извадката производители от Съюза е намаляла, като така се е повишила конкурентоспособността на промишлеността на Съюза.

4.5.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

4.5.1.   Общи бележки

(86)

Оценката на икономическото състояние на промишлеността на Съюза включваше оценка на всички икономически показатели, имащи отношение към състоянието на промишлеността на Съюза по време на разглеждания период.

(87)

Както е посочено в съображения 18 и 19, за оценка на икономическото състояние на промишлеността на Съюза бе изготвена извадка.

(88)

За определянето на вредата Комисията направи разграничение между макроикономическите и микроикономическите показатели за вредата. Тя оцени макроикономическите показатели въз основа на данните, предоставени от промишлеността на ЕС, и на други специфични за сектора макроикономически данни, като например тези от ФАО-ОИСР. Комисията направи оценка на микроикономическите показатели въз основа на данните в отговорите на въпросника, предоставени от включените в извадката производители от Съюза. И двата набора от данни бяха счетени за представителни за икономическото състояние на промишлеността на Съюза.

(89)

Макроикономическите показатели са: производство, производствен капацитет, използване на капацитета, обем на продажбите, пазарен дял, растеж, заетост, производителност, размер на дъмпинговия марж и възстановяване от предишен дъмпинг.

(90)

Микроикономическите показатели са: средни единични цени, разходи за единица продукция, разходи за труд, материални запаси, рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал.

4.5.2.   Макроикономически показатели (17)

4.5.2.1.   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

(91)

През разглеждания период общото производство, производственият капацитет и използването на капацитета в Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 5

Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

 

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Разследван период в рамките на прегледа

Обем на производството (в тонове)

12 639 715

13 166 083

13 931 438

13 984 220

Индекс

100

104

110

111

Производствен капацитет (в тонове)

16 047 231

16 707 893

16 862 595

17 529 047

Индекс

100

104

105

109

Използване на капацитета (%)

79

79

83

80

Индекс

100

100

105

101

Източник: информация, предоставена от заявителя и от включените в извадката производители от Съюза

(92)

Производството на Съюза се е увеличило от 12,6 млн. тона през 2017 г. на 14,0 млн. тона по време на РПРП, което представлява увеличение с 11 % по време на разглеждания период. При увеличение на потреблението с 22 % през разглеждания период промишлеността на Съюза е реагирала положително, като е увеличила производството си.

(93)

В същото време производственият капацитет се е увеличил с 9 % по време на разглеждания период и е достигнал 17,5 млн. тона по време на РПРП. Промишлеността на Съюза развива капацитета си, за да отговори на нарастващото търсене. Според един доклад (18) това увеличаване на капацитета се отнася основно до производството на хидрогенирано растително масло (HVO).

(94)

В резултат на едновременното увеличение на производството и производствения капацитет използването на капацитета по време на разглеждания период е останало стабилно — около 80 %.

4.5.2.2.   Обем на продажбите и пазарен дял

(95)

През разглеждания период обемът на продажбите и пазарният дял на промишлеността на Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 6

Обем на продажбите и пазарен дял

 

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Разследван период в рамките на прегледа

Обем на продажбите на пазара на Съюза (в тонове)

12 305 049

11 988 560

11 962 754

13 190 560

Индекс

100

97

97

107

Пазарен дял (%)

89

78

76

78

Индекс

100

87

85

88

Източник: информация, предоставена от заявителя и от включените в извадката производители от Съюза

(96)

Промишлеността на Съюза е увеличила продажбите си на пазара на Съюза от 12,3 млн. тона през 2017 г. на 13,2 млн. тона по време на РПРП (+ 7 %).

(97)

Тъй като потреблението в Съюза се е увеличило с 22 %, поради по-малкото увеличение на действителния обем на продажбите пазарният дял на промишлеността на Съюза е намалял от около 89 % през 2017 г. на 78 % по време на РПРП. Това намаление на пазарния дял е свързано с увеличението на вноса от трети държави, особено от 2018 г. нататък (съображение 80).

4.5.2.3.   Растеж

(98)

Редица показатели (производство, производствен капацитет, продажби, заетост) показват положителен растеж на промишлеността на Съюза по време на периода. Този растеж обаче е умерен в сравнение с промяната в потреблението на биодизел по време на същия период. Всъщност по време на референтния период пазарният дял на промишлеността на Съюза е намалял.

4.5.2.4.   Заетост и производителност

(99)

През разглеждания период заетостта и производителността са се променяли, както следва:

Таблица 7

Заетост и производителност

 

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Разследван период в рамките на прегледа

Брой на наетите лица

2 643

3 126

3 527

3 909

Индекс

100

118

133

148

Производителност (тон/наето лице)

4 782

4 211

3 950

3 577

Индекс

100

88

83

75

Източник: информация, предоставена от заявителя и от включените в извадката производители от Съюза

(100)

По време на разглеждания период заетостта е нараснала от 2 643 на 3 909 наети лица, което представлява увеличение с 48 %.

(101)

Тъй като производството е нараснало в по-малка степен (+ 11 %), това се е изразило в спад в производителността (- 25 %).

4.5.2.5.   Размер на дъмпинговия марж и възстановяване от предишен дъмпинг

(102)

Както е обяснено в съображение 42, не бе възможно да се определи дъмпингът по време на разследвания период в рамките на прегледа. По тази причина разследването бе съсредоточено върху вероятността за повторно възникване на дъмпинга, ако антидъмпинговите мерки бъдат отменени.

(103)

При предишния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките промишлеността на Съюза показваше признаци на възстановяване от последиците от предишния дъмпинг. По време на разглеждания период при настоящото разследване в рамките на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките процесът на възстановяване е продължил, както се вижда от наличието на благоприятна тенденция за промишлеността на Съюза по отношение на основните показатели за вредата.

4.5.3.   Микроикономически показатели (19)

4.5.3.1.   Цени и фактори, влияещи върху цените

(104)

През разглеждания период среднопретеглените единични продажни цени на включените в извадката производители от Съюза за несвързани клиенти в Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 8

Продажни цени в Съюза

 

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Разследван период в рамките на прегледа

Средна единична продажна цена в Съюза на общия пазар (EUR/тон)

834

801

771

771

Индекс

100

96

92

92

Средна цена на растителните масла (Индекс)

100

86

81

86

Производствени разходи за единица продукция (EUR/тон)

828

778

760

755

Индекс

100

94

92

91

Източник: включени в извадката дружества, ФАО за индекса на цените на растителното масло

(105)

По време на разглеждания период производствените разходи са намалели с 9 % (от 828 EUR/тон на 755 EUR/тон). Това се дължи отчасти на спада в цената на растителните масла, която е намалявала през периода. Въпреки че не всички биогорива са произведени от растителни масла, цената на растителните масла е добър показател за цената на основния материал за влагане при производството на биодизел.

(106)

Средната продажна цена е намаляла с 8 % — от 834 EUR/тон през 2017 г. на 771 EUR/тон по време на РПРП. Това може да е свързано с намалението, наблюдавано при производствената цена.

4.5.3.2.   Разходи за труд

(107)

През разглеждания период средните разходи за труд на включените в извадката производители от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 9

Средни разходи за труд на наето лице

 

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Разследван период в рамките на прегледа

Средни разходи за труд на наето лице (EUR)

63 785

70 533

72 306

72 533

Индекс

100

111

113

114

Източник: дружества, включени в извадката

(108)

Средните разходи за труд на включените в извадката дружества са се увеличили с 14 % през РПРП. Въздействието на тази промяна е доста малко, като се има предвид, че разходите за труд представляват едва около 3 % от общите производствени разходи.

4.5.3.3.   Материални запаси

(109)

През разглеждания период равнищата на запасите на включените в извадката производители от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 10

Материални запаси

 

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Разследван период в рамките на прегледа

Запаси в края на периода (в тонове)

99 868

126 345

124 567

114 216

Индекс

100

127

125

114

Запаси в края на периода като процент от производството

0,8

1,0

0,9

0,8

Индекс

100

121

113

103

Източник: дружества, включени в извадката

(110)

Равнището на материалните запаси е било стабилно в размер на около 1 % от производството. Това е много ниско съотношение, което показва, че промишлеността е в състояние да работи по заявка, като поддържа ограничено количество материални запаси. Това е необходимо също така, за да се избегне разграждането на биодизела.

4.5.3.4.   Рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал

(111)

През разглеждания период рентабилността, паричният поток, инвестициите и възвръщаемостта на инвестициите на включените в извадката производители от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 11

Рентабилност, паричен поток, инвестиции и възвръщаемост на инвестициите

 

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Разследван период в рамките на прегледа

Рентабилност на продажбите в Съюза за несвързани клиенти (% от оборота от продажбите)

0,96

2,13

1,78

2,84

Индекс

100

223

186

297

Паричен поток (EUR)

45 139 254

10 723 312

54 431 877

58 021 678

Индекс

100

24

121

129

Инвестиции (EUR)

40 430 425

20 634 073

34 169 705

17 028 015

Индекс

100

51

85

42

Възвръщаемост на инвестициите (%)

22

29

25

44

Индекс

100

128

112

198

Източник: дружества, включени в извадката

(112)

Комисията определи рентабилността на включените в извадката производители от Съюза, като изрази нетната печалба преди облагане с данъци от продажбите на сходния продукт за несвързани клиенти в Съюза като процент от оборота от тези продажби. Равнището на рентабилността е останало ниско. Въпреки това тя показва леко положителна тенденция през разглеждания период, като се е увеличила от 1 % на 3 %. Това е свързано с намаляването на производствените разходи на включените в извадката дружества (- 9 %). Тази средна стойност обаче отразява големи различия между включените в извадката производители от Съюза, като някои дружества не реализират никаква печалба.

(113)

Нетният паричен поток представлява способността на производителите от Съюза да самофинансират дейностите си. Тенденцията при нетния паричен поток е била положителна към края на разглеждания период (през 2019 г. и първата половина на 2020 г.), но през 2018 г. се наблюдава рязък спад на паричния поток. Спадът през 2018 г. е повлиян главно от специфичното положение на само едно от включените в извадката дружества, което има специален бизнес модел. При другите две включени в извадката дружества тенденцията е била по-скоро стабилна.

(114)

При инвестициите във включените в извадката дружества през разглеждания период не се очертава ясно изразена тенденция. Инвестициите, извършвани от едно или друго от включените в извадката дружества или липсата на такива могат да доведат до повишаване и намаляване на равнището на инвестициите през отделните години. Инвестициите са представлявали около 1—2 % от оборота по време на разглеждания период, като това равнище е ограничено.

(115)

Възвръщаемостта на инвестициите представлява печалбата, изразена като процент от нетната балансова стойност на инвестициите. Тя е показала положителна промяна през разглеждания период и е останала висока през РПРП. Тази висока възвръщаемост на инвестициите обаче е свързана главно с ниската нетна балансова стойност на инвестициите, а не с наличието на висока печалба.

4.6.   Заключение относно вредата

(116)

По време на разглеждания период, в контекста на почти несъществуващ внос от САЩ, обемите на вноса от трети държави са се увеличили значително (с 145 %), но равнището на цените му също се е увеличило (с 11 %). В същото време цените на промишлеността на Съюза са намалели (с 8 %) успоредно с намаляването на производствените разходи (с 9 %). Съответно разликата в цените между износителите от трети държави и включените в извадката производители от Съюза е намаляла, като по този начин се е повишила конкурентоспособността на промишлеността на Съюза.

(117)

Като цяло показателите за вредата показват наличието на положителна тенденция по време на разглеждания период, по-специално по отношение на производството (+ 11 %), производствения капацитет (+ 9 %) и продажбите (+ 7 %), и сочат, че промишлеността на Съюза за производство на биодизел бавно се възстановява от предишната вреда. Анализът на показателите за вредата показва, че промишлеността на Съюза понастоящем не понася съществена вреда. Някои показатели обаче, по-специално ниската рентабилност (≤ 3 %), указват, че въпреки това тя все още е в нестабилно икономическо положение.

(118)

С оглед на изложеното по-горе Комисията стигна до заключението, че промишлеността на Съюза не е понесла съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент по време на разследвания период в рамките на прегледа.

5.   ВЕРОЯТНОСТ ЗА ПОВТОРНО ВЪЗНИКВАНЕ НА ВРЕДА

(119)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент Комисията направи оценка дали има вероятност за повторно възникване на вредата, причинявана от дъмпинговия внос от САЩ, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

(120)

В това отношение Комисията разгледа производствения капацитет и свободния капацитет в САЩ, вероятните ценови равнища на вноса от САЩ при липсата на антидъмпингови мерки и тяхното въздействие върху промишлеността на Съюза, включително подбиването на цените при липсата на антидъмпингови мерки.

5.1.   Производствен капацитет и свободен капацитет в САЩ

(121)

Както е описано в раздел 3.3.4 по-горе, количествата, които могат да бъдат изнасяни от производители на биодизел в САЩ, са значителни в сравнение с размера на пазара на Съюза. В действителност свободният капацитет представлява 18 % от потреблението на Съюза по време на РПРП. Поради това Комисията стигна до заключението, че наличният свободен капацитет е значителен.

5.2.   Вероятни ценови равнища на вноса от САЩ при липсата на антидъмпингови мерки

(122)

Както е описано в раздел 3.3.2 по-горе, предвид сегашното ценово поведение на експортните пазари на трети държави, производителите в САЩ са изнасяли за основните си трети пазари на цени, по-ниски от цените на вътрешния пазар в САЩ. Освен това, както е посочено в съображения 77—78 по-горе, тези цени също така подбиват цените на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза средно с 6,4 %. Поради това, като се има предвид равнището на цените на износа от САЩ за други трети пазари, износът за Съюза е потенциално много по-привлекателен за износителите в САЩ. Освен това, както е посочено в раздел 3.3.6 по-горе, пазарът на Съюза е много привлекателен, тъй като е най-големият в света и на него съществуват значителни съюзни и национални стимули за потребление на биодизел.

5.3.   Вероятно въздействие върху промишлеността на Съюза

(123)

Поради това, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече, значителните обеми дъмпингов биодизел от САЩ биха упражнили много силен натиск за понижаване на цените в Съюза и биха имали значително въздействие върху икономическото състояние на промишлеността на Съюза. В резултат на това е вероятно производството и обемите на продажбите на промишлеността на Съюза да намалеят, а малките печалби, постигани понастоящем от промишлеността, да се превърнат в загуби.

(124)

Комисията направи допълнителна оценка на възможното въздействие на вноса чрез моделиране на два възможни сценария, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече, а именно 1) рязко увеличение на вноса от САЩ и 2) спад на цените в ЕС поради засилената конкуренция, при равни други условия.

(125)

При първия сценарий Комисията моделира две възможни равнища на внос от САЩ. При първия вариант бе предположено, че вносът от САЩ ще достигне до обемите си през минали периоди (по време на първоначалния РП (20)), т.е. 1,1 млн. тона. В резултат на увеличението на вноса от САЩ и последващия спад в продажбите на промишлеността на ЕС рентабилността на промишлеността на ЕС би спаднала с 0,14 процентни пункта, т.е. от + 2,84 % на + 2,70 %. При втория вариант бе взето предвид много значителното увеличение на размера на пазара на ЕС от 6,6 млн. тона по време на първоначалния РП на 17 млн. тона по време на РПРП (+ 158 %). В този контекст Комисията моделира нарастване на вноса, съответстващо на същия пазарен дял за САЩ от 17,2 %, както по време на първоначалния разследван период. В резултат на това рентабилността на промишлеността на Съюза би спаднала с 0,41 процентни пункта от + 2,84 % на + 2,43 %. И в двата случая въздействието на скока на вноса от САЩ, при постоянни цени, може да се опише като по-скоро умерено. Това е свързано с високия дял на променливите разходи при промишлеността за производство на биодизел.

(126)

При втория сценарий бе установено, че ефектът от намаляването на цените потенциално води до големи вреди. В случай на намаляване на цените на Съюза до равнището на експортните цени на САЩ за трети държави (721 EUR/тон) печалбата би спаднала от + 2,84 % на - 3,88 %. В случай на спад на цените на Съюза с 10 %, т.е. от 771 EUR/тон на 694 EUR/тон, печалбата би спаднала от + 2,84 % на - 7,94 %. Във всеки случай всеки спад на цените, по-висок от - 2,9 %, би довел до нулева печалба за промишлеността на Съюза.

(127)

Всъщност, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече, е много вероятно на пазара да възникне комбинация от двата сценария, описани по-горе. По-специално може да се очаква значителни количества биодизел с произход от САЩ да навлязат на пазара на Съюза на цени, които са по-ниски от тези на промишлеността на Съюза. В резултат на това пазарният дял, както и цените на промишлеността на Съюза биха намалели. Това би довело до значителни загуби за промишлеността на Съюза.

5.4.   Заключение относно вероятността за повторно възникване на вредата

(128)

Въз основа на това и като отбеляза сегашното нестабилно състояние на промишлеността на Съюза, Комисията стигна до заключението, че липсата на мерки по всяка вероятност би довела до значително увеличение на дъмпинговия внос от САЩ на цени, причиняващи вреда, и до вероятно повторно възникване на съществена вреда.

6.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

(129)

В съответствие с член 21 от основния регламент Комисията проучи дали запазването на съществуващите антидъмпингови мерки би било в противоречие с интереса на Съюза като цяло. Интересът на Съюза бе определен въз основа на оценка на всички различни засегнати интереси, в това число тези на промишлеността на Съюза, на вносителите и на ползвателите. В съответствие с член 21, параграф 1, трето изречение от основния регламент бе обърнато специално внимание на необходимостта от защита на промишлеността от отрицателните последици от вредоносния дъмпинг.

6.1.   Интерес на промишлеността на Съюза

(130)

Ако се допусне срокът на действие на съществуващите мерки да изтече, промишлеността на Съюза по всяка вероятност ще бъде изправена пред засилена нелоялна конкуренция от страна на производителите на биодизел в САЩ, което най-вероятно рязко ще прекрати продължаващото възстановяване на промишлеността на Съюза.

(131)

Комисията стигна до заключението, че продължаването на срока на действие на мерките би било в интерес на промишлеността на Съюза.

6.2.   Интерес на несвързаните вносители

(132)

Нито един вносител не се противопостави на удължаването на срока на действие на мерките.

(133)

Shell Trading Rotterdam заяви, че мерките водят до повишаване на цените, тъй като ограничават предлагането на пазара на Съюза. То отбеляза също така наличието на биодизел от други пазари.

(134)

Мерките изглежда не засягат значително вносителите, тъй като са налице алтернативни източници на доставки. Доказателство за това е значителният пазарен дял на вноса от трети държави.

(135)

Поради това Комисията стигна до заключението, че продължаването на срока на действие на мерките не би увредило в значителна степен интереса на вносителите.

6.3.   Интерес на ползвателите

(136)

Участието на ползвателите в разследването бе ограничено.

(137)

Двама ползватели, Preem, най-голямото дружество за горива в Швеция, и Valero Energy Ltd Ireland, заявиха, че удължаването на срока на действие на мерките ще представлява пряка пречка за екологосъобразното развитие на транспортния сектор в Европа. Preem и Valero Energy Ltd Ireland поискаха по-специално HVO да бъде изключено от настоящия обхват на продукта, тъй като през следващите години те очакват да има недостиг на хидрогенирано растително масло. Valero Energy Ltd Ireland изрично се позова на целите на ЕС за 2030 г. по отношение на възобновяемата енергия в областта на транспорта, като заяви, че тези цели няма да бъдат постигнати предвид настоящото производство в ЕС.

(138)

Комисията отбеляза, че производителите от Съюза разполагат с достатъчен капацитет, за да задоволят настоящото търсене и дори със свободен капацитет, за да задоволят бъдещото увеличение и износа, ако е необходимо. Освен това е твърде рано да се прецени със сигурност дали има вероятност недостигът да възникне през 2030 г., по-специално предвид неотдавнашното увеличаване на капацитета в ЕС. Независимо от това Комисията може да бъде в по-добра позиция да направи преценка на положението, в случай че от нея бъде поискано да извърши преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките след пет години. Съответно това твърдение бе отхвърлено.

(139)

Няма индикации, че съществуващите мерки в сила са се отразили отрицателно на ползвателите на биодизел от Съюза, и по-специално няма доказателства, че съществуващите мерки са имали неблагоприятен ефект върху тяхната рентабилност.

(140)

Поради това Комисията стигна до заключението, че продължаването на срока на действие на мерките не би било в ущърб на интереса на ползвателите.

6.4.   Заключение относно интереса на Съюза

(141)

Въз основа на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че няма основателни причини, свързани с интереса на Съюза, които да противоречат на запазването на съществуващите мерки за вноса на биодизел с произход от САЩ.

7.   АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(142)

С оглед на заключенията, направени от Комисията във връзка с вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинга и на вредата от него, следва, че в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на биодизел с произход от САЩ, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1518 на Комисията, изменен с Регламент (ЕС) 2016/676, следва да бъдат запазени.

(143)

Както е посочено в съображение 1 по-горе, обхватът на действащите антидъмпингови мита върху вноса на биодизел от САЩ беше разширен, за да включва и вноса на същия продукт, изпращан от Канада, деклариран или не с произход от Канада, и за да включва вноса на биодизел в смес с тегловно съдържание 20 % или по-малко на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, с произход от САЩ.

(144)

Антидъмпинговите мита, които евентуално ще бъдат запазени, ще продължат да бъдат с обхват, разширен, за да включва вноса на биодизел, изпращан от Канада, деклариран или не с произход от Канада, както и за да включва биодизела в смес с тегловно съдържание 20 % или по-малко на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, с произход от САЩ.

(145)

Производителите износители от Канада, които бяха освободени от мерките, чието действие бе разширено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1518 , следва да бъдат освободени и от мерките, наложени с настоящия регламент.

(146)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден с член 15, параграф 1 от основния регламент.

(147)

С оглед на член 109 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (21), когато дадена сума трябва да бъде възстановена в резултат на решение на Съда на Европейския съюз, лихвата, която следва да бъде платена, трябва да съответства на лихвения процент, прилаган от Европейската централна банка за нейните основни операции по рефинансиране и публикуван в серия С на Официален вестник на Европейския съюз на първия календарен ден от всеки месец,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, общоизвестни като „биодизел“, в чист вид или в смес с тегловно съдържание над 20 % на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, с произход от Съединените американски щати, понастоящем класирани в кодове по КН ex 1516 20 98 (код по ТАРИК 1516209829), ex 1518 00 91 (код по ТАРИК 1518009129), ex 1518 00 99 (код по ТАРИК 1518009929), ex 2710 19 43 (код по ТАРИК 2710194329), ex 2710 19 46 (код по ТАРИК 2710194629), ex 2710 19 47 (код по ТАРИК 2710194729), ex 2710 20 11 (код по ТАРИК 2710201129), ex 2710 20 16 (код по ТАРИК 2710201629), ex 3824 99 92 (код по ТАРИК 3824999212), ex 3826 00 10 (кодове по ТАРИК 3826001029, 3826001059, 3826001099) и ex 3826 00 90 (код по ТАРИК 3826009019).

2.   Ставките на окончателното антидъмпингово мито, приложими към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване на продукта, описан в параграф 1 и произвеждан от посочените по-долу дружества, са, както следва:

Дружество

Ставка на антидъмпинговото мито — EUR на тон нетно тегло

Допълнителен код по ТАРИК

Archer Daniels Midland Company, Decatur

68,6

A933

Cargill Inc., Wayzata

0

A934

Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston

70,6

A935

Imperium Renewables Inc., Seattle

76,5

A936

Peter Cremer North America LP, Cincinnati

198,0

A937

World Energy Alternatives LLC, Boston

82,7

A939

Дружества, посочени в приложение I

115,6

Вж. приложение I

Всички други дружества

172,2

A999

Антидъмпинговото мито върху смесите се прилага пропорционално на общото тегловно съдържание на моноалкилни естери на мастни киселини и на парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник (биодизелово съдържание) в сместа.

3.   Прилагането на индивидуалната митническа ставка, определена за посочените в параграф 2 дружества, зависи от представянето пред митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура, която е в съответствие с изискванията, посочени в приложение II. Ако такава фактура не бъде представена, се прилага митническата ставка, приложима за „всички други дружества“.

4.   Когато заинтересована страна от Съединените американски щати предостави на Комисията достатъчно доказателства, че:

а)

по време на разследвания период (1 април 2007 г.—31 март 2008 г.) не е изнасяла стоките, описани в член 1, параграф 1, с произход от Съединените американски щати;

б)

не е свързана с износител или производител, за когото се прилагат мерките, наложени с настоящия регламент; и

в)

действително е изнасяла разглежданите стоки или е поела неотменимо договорно задължение да изнесе значително количество за Съюза след края на разследвания период,

Комисията може да измени приложение I, за да определи за тази заинтересована страна митото, приложимо за оказалите съдействие производители, които не са включени в извадката, т.е. 115,6 EUR на тон.

Член 2

1.   Обхватът на окончателното антидъмпингово мито, приложимо за „всички други дружества“, както е определено в член 1, параграф 2, се разширява, за да включва вноса на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, общоизвестни като „биодизел“, в чист вид или в смес с тегловно съдържание над 20 % на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, изпращани от Канада, декларирани или не с произход от Канада, и понастоящем класирани в кодове по КН ex 1516 20 98 (код по ТАРИК 1516209821), ex 1518 00 91 (код по ТАРИК 1518009121), ex 1518 00 99 (код по ТАРИК 1518009921), ex 2710 19 43 (код по ТАРИК 2710194321), ex 2710 19 46 (код по ТАРИК 2710194621), ex 2710 19 47 (код по ТАРИК 2710194721), ex 2710 20 11 (код по ТАРИК 2710201121), ex 2710 20 16 (код по ТАРИК 2710201621), ex 3824 99 92 (код по ТАРИК 3824999210), ex 3826 00 10 (кодове по ТАРИК 3826001020, 3826001050, 3826001089) и ex 3826 00 90 (код по ТАРИК 3826009011), с изключение на произведените от дружествата, посочени по-долу:

Държава

Дружество

Допълнителен код по ТАРИК

Канада

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Канада

B107

Канада

DSM Nutritional Products Canada Inc., Dartmouth, Нова Скотия, Канада

C114

Канада

Rothsay Biodiesel, Guelph, Онтарио, Канада

B108

Митото, чийто обхват се разширява, е установеното за „всички други дружества“ в член 1, параграф 2, което е окончателно антидъмпингово мито от 172,2 EUR на тон нетно тегло.

Антидъмпинговото мито върху смесите се прилага пропорционално на общото тегловно съдържание на моноалкилни естери на мастни киселини и на парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник (биодизелово съдържание) в сместа.

2.   Прилагането на освобождаванията, предоставени на дружествата, посочени в параграф 1 или получили разрешение от Комисията в съответствие с член 4, параграф 2, зависи от представянето на митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура, която е в съответствие с изискванията, определени в приложение II. Ако такава фактура не бъде представена, се прилага митническата ставка, наложена с параграф 1.

Член 3

1.   Обхватът на окончателното антидъмпингово мито, определено в член 1, параграф 2, се разширява, за да включва вноса на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, общоизвестни като „биодизел“, в смес с тегловно съдържание 20 % или по-малко на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, с произход от Съединените американски щати и понастоящем класирани в кодове по КН ex 1516 20 98 (код по ТАРИК 1516209830), ex 1518 00 91 (код по ТАРИК 1518009130), ex 1518 00 99 (код по ТАРИК 1518009930), ex 2710 19 43 (код по ТАРИК 2710194330), ex 2710 19 46 (код по ТАРИК 2710194630), ex 2710 19 47 (код по ТАРИК 2710194730), ex 2710 20 11 (код по ТАРИК 2710201130), ex 2710 20 16 (код по ТАРИК 2710201630), ex 3824 99 92 (код по ТАРИК 3824999220) и ex 3826 00 90 (код по ТАРИК 3826009030).

Антидъмпинговото мито върху смесите се прилага пропорционално на общото тегловно съдържание на моноалкилни естери на мастни киселини и на парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник (биодизелово съдържание) в сместа.

2.   Прилагането на индивидуалната митническа ставка, определена за посочените в член 1, параграф 2 дружества, зависи от представянето пред митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура, която е в съответствие с на изискванията, посочени в приложение III. Ако такава фактура не бъде представена, се прилага митническата ставка, приложима съгласно член 1, параграф 2 за „всички други дружества“.

Член 4

1.   Исканията за освобождаване от митото, чийто обхват е разширен по силата на член 2, параграф 1 и член 3, параграф 1, се изготвят в писмена форма на един от официалните езици на Европейския съюз и трябва да бъдат подписани от лице, упълномощено да представлява субекта, искащ освобождаването. Искането трябва да бъде изпратено на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Rue de la loi 170, CHAR 04/034

1049 Brussels

BELGIUM

Електронна поща: TRADE-TDI-INFORMATION@ec.europa.eu

2.   В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1036 Комисията след консултация с Консултативния комитет може да вземе решение за освобождаване от митото, чийто обхват е разширен по силата на член 2, параграф 1 и член 3, параграф 1, на вноса, осъществяван от дружества, които не заобикалят антидъмпинговите мерки, наложени с член 1.

Член 5

В случаите, когато стоките са били повредени преди допускането им за свободно обращение и следователно действително платената или подлежащата на плащане цена се изчислява пропорционално за определяне на митническата стойност в съответствие с член 131, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (22), размерът на антидъмпинговото мито, определен в членове 1, 2 и 3, се намалява с процент, който отговаря на дела на действително платената или подлежащата на плащане цена.

Освен ако е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби в областта на митническото облагане.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 юли 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  Регламент (ЕО) № 599/2009 на Съвета от 7 юли 2009 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати (ОВ L 179, 10.7.2009 г., стр. 26).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 444/2011 на Съвета от 5 май 2011 г. за разширяване на обхвата на наложеното с Регламент (ЕО) № 599/2009 окончателно антидъмпингово мито върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати по отношение на внос на биодизел, изпращан от Канада, деклариран или не с произход от Канада, и за разширяване на обхвата на наложеното с Регламент (ЕО) № 599/2009 окончателно антидъмпингово мито по отношение на внос на биодизел в смес с тегловно съдържание на биодизел, по-малко или равно на 20 %, с произход от Съединените американски щати, както и за прекратяване на разследването по отношение на вноса, изпращан от Сингапур (ОВ L 122, 11.5.2011 г., стр. 12).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1518 на Комисията от 14 септември 2015 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати след провеждането на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 239, 15.9.2015 г., стр. 69).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/676 на Комисията от 29 април 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1518 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати след провеждането на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 116, 30.4.2016 г., стр. 31).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1598 на Комисията от 22 септември 2017 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1518 на Комисията за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати след провеждането на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 245, 23.9.2017 г., стр. 1).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1121 на Комисията от 10 август 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1518 на Комисията за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати след провеждането на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 204, 13.8.2018 г., стр. 33).

(8)  Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки (ОВ C 18, 20.1.2020 г., стр. 20).

(9)  Известие за започване на преглед с оглед изтичането на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати (ОВ C 303, 14.9.2020 г., стр. 18).

(10)  Известие за започване на преглед с оглед изтичането на срока на действие на антисубсидийните мерки, приложими към вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати (ОВ C 303, 14.9.2020 г., стр. 7).

(11)  Документ t21.000417 в Tron.

(12)  Известие относно последиците от епидемията от COVID-19 за антидъмпинговите и антисубсидийните разследвания (ОВ C 86, 16.3.2020 г., стр. 6).

(13)  Регламент (ЕО) № 193/2009 на Комисията от 11 март 2009 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати (ОВ L 67, 12.3.2009 г., стр. 22).

(14)  Потреблението е определено въз основа на данни от ЕС-27, като се изключват данните, свързани с Обединеното кралство.

(15)  Обемът на вноса е определен въз основа на данни от ЕС-27, като се изключват данните, свързани с Обединеното кралство.

(16)  Вносът от трети държави e определен въз основа на данни от ЕС-27, като се изключват данните, свързани с Обединеното кралство като държава членка, но се включват данните, свързани с Обединеното кралство като трета държава.

(17)  Макрокоикономическите данни са определени въз основа на данни за ЕС-27, като се изключват данните от Обединеното кралство.

(18)  USDA, Biofuels Annual report (Годишен доклад за биогоривата) (доклад GAIN), 29 юни 2020 г.

(19)  Микроикономическите показатели се основават на данни от ЕС-28, включително Обединеното кралство. Въз основа на ниския обем на продажбите на включените в извадката производители от Съюза за Обединеното кралство (приблизително 1,1 % от средните продажби в ЕС на тези производители през РПРП) изглежда, че сделките, засягащи Обединеното кралство, биха оказали минимално въздействие върху констатациите за вредата и следователно заключенията за съществена вреда не биха се променили при използване на данните от ЕС-27.

(20)  От 1 април 2007 г. до 31 март 2008 г.

(21)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(22)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Наименование на дружеството

Град

Допълнителен код по ТАРИК

AG Processing Inc.

Omaha

A942

Alabama Clean Fuels Coalition Inc.

Birmingham

A940

American Made Fuels, Inc.

Canton

A940

Arkansas SoyEnergy Group

DeWitt

A940

Arlington Energy, LLC

Mansfield

A940

Athens Biodiesel, LLC

Athens

A940

Beacon Energy

Cleburne

A940

Biodiesel of Texas, Inc.

Denton

A940

BioDiesel One Ltd

Southington

A940

Buffalo Biodiesel, Inc

Tonawanda

A940

BullDog BioDiesel

Ellenwood

A940

Carbon Neutral Solutions, LLC

Mauldin

A940

Central Iowa Energy LLC

Newton

A940

Chesapeake Custom Chemical Corp.

Ridgeway

A940

Community Fuels

Stockton

A940

Delta BioFuels Inc.

Natchez

A940

Diamond Biofuels

Mazon

A940

Direct Fuels

Euless

A940

Eagle Creek Fuel Services, LLC

Baltimore

A940

Earl Fisher Bio Fuels

Chester

A940

East Fork Biodiesel LLC

Algona

A940

ECO Solutions, LLC

Chatsworth

A940

Ecogy Biofuels LLC

Tulsa

A940

ED&F Man Biofuels Inc.

New Orleans

A940

Freedom Biofuels Inc.

Madison

A940

Fuel & Lube, LLC

Richmond

A940

Fuel Bio

Elizabeth

A940

FUMPA Bio Fuels

Redwood Falls

A940

Galveston Bay Biodiesel LP (BioSelect Fuels)

Houston

A940

Geo Green Fuels LLC

Houston

A940

Georgia Biofuels Corp.

Loganville

A940

Green River Biodiesel, Inc.

Moundville

A940

Griffin Industries Inc.

Cold Spring

A940

High Plains Bioenergy

Guymon

A940

Huish Detergents Inc.

Salt Lake City

A940

Incobrasa Industries Ltd.

Gilman

A940

Independence Renewable Energy Corp.

Perdue Hill

A940

Indiana Flex Fuels

LaPorte

A940

Innovation Fuels Inc.

Newark

A940

Iowa Renewable Energy LLC

Washington

A940

Johann Haltermann Ltd.

Houston

A940

Lake Erie Biofuels LLC

Erie

A940

Leland Organic Corporation

Leland

A940

Louis Dreyfus Agricultural Industries LLC

Claypool

A940

Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC

Claypool

A940

Memphis Biofuels, LLC

Memphis

A942

Middle Georgia Biofuels

East Dublin

A940

Middletown Biofuels LLC

Blairsville

A940

Musket Corporation

Oklahoma City

A940

New Fuel Company

Dallas

A940

North Mississippi Biodiesel

New Albany

A940

Northern Biodiesel, Inc.

Ontario

A940

Northwest Missouri Biofuels, LLC

St. Joseph

A940

Nova Biofuels Clinton County LLC

Clinton

A940

Nova Biosource

Senaca

A940

Organic Fuels Ltd.

Houston

A940

Organic Technologies

Coshocton

C482

Owensboro Grain Company LLC

Owensboro

A940

Paseo Cargill Energy, LLC

Kansas City

A940

Peach State Labs Inc.

Rome

A940

Perihelion Global, Inc.

Opp

A940

Philadelphia Fry-O-Diesel Inc.

Philadelphia

A940

Pinnacle Biofuels, Inc.

Crossett

A940

PK Biodiesel

Woodstock

A940

Pleasant Valley Biofuels, LLC

American Falls

A940

RBF Port Neches LLC

Houston

A940

Red Birch Energy, Inc.

Bassett

A940

Red River Biodiesel Ltd.

New Boston

A940

REG Ralston LLC

Ralston

A940

Renewable Energy Products, LLC

Santa Fe Springs

A940

Riksch BioFuels LLC

Crawfordsville

A940

Safe Renewable Corp.

Conroe

A940

Sanimax Energy Inc.

DeForest

A940

Scott Petroleum

Itta Bena

A942

Seminole Biodiesel

Bainbridge

A940

Soy Solutions

Milford

A940

SoyMor Biodiesel LLC

Albert Lea

A940

Sunshine BioFuels, LLC

Camilla

A940

TPA Inc.

Warren

A940

Trafigura AG

Stamford

A940

U.S. Biofuels Inc.

Rome

A940

United Oil Company

Pittsburgh

A940

Valco Bioenergy

Harlingen

A940

Vanguard Synfuels, LLC

Pollock

A940

Vinmar Overseas, Ltd

Houston

A938

Vitol Inc.

Houston

A940

Walsh Bio Diesel, LLC

Mauston

A940

Western Dubque Biodiesel LLC

Farley

A940

Western Iowa Energy LLC

Wall Lake

A940

Western Petroleum Company

Eden Prairie

A940


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Във валидната търговска фактура, посочена в член 1, параграф 3 и член 2, параграф 2, трябва да фигурира декларация, подписана от служител на субекта, издал търговската фактура, изготвена по следния образец:

име и длъжност на служителя на субекта, издал търговската фактура,

следната декларация:

„Аз, долуподписаният(ата), удостоверявам, че настоящите (обем) моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, общоизвестни като „биодизел“, в чист вид или в смес с тегловно съдържание над 20 % на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, продадени за износ в Европейския съюз и обхванати от настоящата фактура, са произведени от [наименование и адрес на дружеството] [допълнителен код по ТАРИК] в [засегнатата(ите) държава(и)]. Декларирам, че информацията, предоставена в настоящата фактура, е пълна и вярна.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Във валидната търговска фактура, посочена в член 3, параграф 2, трябва да фигурира декларация, подписана от служител на субекта, издал търговската фактура, изготвена по следния образец:

име и длъжност на служителя на субекта, издал търговската фактура.

следната декларация:

„Аз, долуподписаният(ата), удостоверявам, че настоящите (обем) моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, общоизвестни като „биодизел“, в чист вид или в смес с тегловно съдържание 20 % или по-малко на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, продадени за износ в Европейския съюз и обхванати от настоящата фактура, са произведени от [наименование и адрес на дружеството] [допълнителен код по ТАРИК] в Съединените американски щати. Декларирам, че информацията, предоставена в настоящата фактура, е пълна и вярна.“


2.8.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/62


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1267 НА КОМИСИЯТА

от 29 юли 2021 година

за налагане на окончателни изравнителни мита върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (1), и по-специално член 18, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Предходни разследвания и действащи мерки

(1)

С Регламент (ЕО) № 598/2009 (2) , Съветът наложи окончателно изравнително мито в размер от 211,2 EUR до 237 EUR на тон нетно тегло върху вноса на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, общоизвестни като „биодизел“, в чист вид или в смес с тегловно съдържание над 20 % на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, класирани към онзи момент в кодове по КН ex 1516 20 98 (код по ТАРИК 1516209820), ex 1518 00 91 (код по ТАРИК 1518009120), ex 1518 00 99 (код по ТАРИК 1518009920), ex 2710 19 41 (код по ТАРИК 2710194120), ex 3824 90 91, ex 3824 90 97 (код по ТАРИК 3824909787) и с произход от Съединените американски щати (САЩ или „засегнатата държава“). Изравнителното мито, наложено с посочения регламент, е наричано по-долу „първоначалните мерки“. Разследването, което доведе до налагане на първоначалните мерки, се нарича по-долу „първоначалното разследване“.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 443/2011 (3) след разследване за заобикаляне на мерките Съветът разшири обхвата на окончателното изравнително мито, наложено с Регламент (ЕО) № 598/2009 на Съвета, за да включва вноса на биодизел, изпращан от Канада, деклариран или не с произход от Канада, с изключение на произвеждания от дружествата BIOX Corporation, Oakville и Rothsay Biodiesel, Guelph, Онтарио, Канада. Със същия регламент Съветът разшири обхвата на окончателното изравнително мито, наложено с Регламент (ЕО) № 598/2009 на Съвета, за да включва и вноса на биодизел в смес с тегловно съдържание 20 % или по-малко на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, с произход от САЩ.

(3)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1519 (4) Европейската комисия повторно наложи окончателните изравнителни мерки върху вноса на биодизел с произход от САЩ след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките („предишния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките“).

(4)

Освен това с Регламент (ЕС) 2015/1519, изменен с Регламент (ЕС) 2016/675 (5), обхватът на окончателното изравнително мито бе разширен, за да включва и вноса на биодизел, изпращан от Канада, деклариран или не с произход от Канада, с изключение на произвеждания от дружествата BIOX Corporation, Oakville и Rothsay Biodiesel, Guelph, и двете намиращи се в Онтарио, Канада, както и от дружеството DSM Nutritional Products Canada Inc., Dartmouth, Нова Скотия, Канада. Със същия регламент Европейската комисия разшири обхвата на окончателното изравнително мито, за да включва и вноса на биодизел в смес с тегловно съдържание 20 % или по-малко на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, с произход от САЩ.

(5)

Изравнителните мита, които понастоящем са в сила, представляват фиксирани суми в размер от 211,2 EUR до 237 EUR на тон нетно тегло върху вноса от производителите износители.

1.2.   Искане за преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките

(6)

След публикуването на известие за предстоящото изтичане на срока на действие на мерките (6) Европейската комисия („Комисията“) получи искане за преглед в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз („основния регламент“).

(7)

Искането за преглед бе подадено на 11 юни 2020 г. от European Biodiesel Board (EBB или „заявителя“) от името на производители от Съюза, които представляват повече от 25 % от общото производство на биодизел в Съюза. То се основава на вероятността изтичането на срока на действие на мерките да доведе до това субсидираният биодизел да продължи да бъде въвеждан или отново да бъде въвеждан в Съюза и до повторно възникване на вредата от него за промишлеността на Съюза.

2.   ЗАПОЧВАНЕ НА ПРЕГЛЕД С ОГЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА МЕРКИТЕ

(8)

След като установи след консултация с комитета, създаден с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент (7), че са налице достатъчно доказателства за започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, на 14 септември 2020 г. Комисията започна въз основа на член 18, параграф 1 от основния регламент преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките по отношение на вноса на биодизел с произход от САЩ. Тя публикува известие за започване на процедура в Официален вестник на Европейския съюз (8) („известието за започване“).

(9)

На същия ден, 14 септември 2020 г., Комисията започна едновременно преглед с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, които са в сила по отношение на вноса на биодизел с произход от САЩ.

(10)

Правителството на Канада направи коментар по отношение на това започване на процедура, като отбеляза, че ако мерките бъдат запазени, следва да бъде запазено в сила освобождаването, предоставено на трима канадски производители на биодизел. Комисията запази в сила освобождаването в член 2 от настоящия регламент.

2.1.   Разследван период в рамките на прегледа и разглеждан период

(11)

Разследването за продължаване или повторно възникване на субсидирането обхвана периода от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г. („разследвания период в рамките на прегледа“ или „РПРП“). Разглеждането на тенденциите, които са от значение за оценка на вероятността за продължаване или повторно възникване на вредата, обхвана периода от 1 януари 2017 г. до края на разследвания период в рамките на прегледа („разглеждания период“).

2.2.   Оттегляне на Обединеното кралство от ЕС

(12)

Настоящата процедура бе започната на 14 септември 2020 г., т.е. по време на преходния период, договорен между Обединеното кралство и ЕС, в който правото на Съюза продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство. Този период изтече на 31 декември 2020 г. Следователно от 1 януари 2021 г. дружествата и сдруженията от Обединеното кралство вече нямаха качеството на заинтересовани страни в настоящата процедура.

(13)

С бележка по досието (9) на 15 януари 2021 г. Комисията прикани операторите от Обединеното кралство, които все още смятаха, че имат качеството на заинтересовани страни, да се свържат с нея. BP OIL International Limited и Argent Energy поискаха да продължат да бъдат считани за заинтересовани страни и това право им бе предоставено въз основа на представените доказателства. По-специално и двете дружества представиха доказателства за съществуването на свързани субекти в рамките на съответната група, които извършват дейност на пазара на Съюза. От друга страна, дружеството майка от Обединеното кралство Valero Energy Limited бе заменено със своето ирландско дъщерно дружество Valero Energy Limited Ireland, тъй като последното е активен участник на пазара на Съюза.

2.3.   Заинтересовани страни

(14)

В известието за започване заинтересованите страни бяха приканени да се свържат с Комисията, за да вземат участие в разследването. Освен това Комисията изрично уведоми заявителя, другите известни производители от Съюза, известните производители в САЩ и съответните органи на САЩ, известните вносители, ползватели и търговци, както и сдруженията, за които е известно, че са засегнати, за започването на прегледа с оглед изтичане на срока на действие на мерките и ги покани да вземат участие.

(15)

Заинтересованите страни имаха възможност да представят коментари относно започването на прегледа с оглед изтичане на срока на действие на мерките и да поискат да бъдат изслушани от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури.

2.4.   Изготвяне на извадка

(16)

В известието за започване Комисията посочи, че може да изготви извадка в съответствие с член 27 от основния регламент.

 

    Изготвяне на извадка от производители от Съюза

(17)

На 14 септември 2020 г. Комисията уведоми заинтересованите страни за временната извадка от производители от Съюза в съответствие с точка 5.3 от известието за започване. Тя подбра извадката въз основа на обема на производството и на продажбите на сходния продукт през 2019 г., както и на географското местоположение на производителите на сходния продукт. Тази извадка се състоеше от трима производители от Съюза. Включените в извадката производители от Съюза представляваха 17,5 % от приблизителните общи производствени обеми на сходния продукт в Съюза и също така осигуряваха добро географско разпределение. Комисията прикани заинтересованите страни да представят коментари по временната извадка. Не бяха получени коментари в определения 7-дневен срок от уведомлението за временната извадка от производители от Съюза.

 

    Изготвяне на извадка от вносители

(18)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, Комисията поиска от несвързаните вносители да предоставят информацията, посочена в известието за започване.

(19)

Само един несвързан вносител, Shell Trading Rotterdam BV, предостави поисканата информация и поради това Комисията реши, че не е необходимо изготвяне на извадка.

 

    Изготвяне на извадка от производители износители

(20)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, Комисията поиска от всички производители износители в САЩ да предоставят информацията, посочена в известието за започване. Освен това тя се обърна към съответните органи в държавата на износа с искане да посочат и/или да се свържат с други евентуални производители износители, които е възможно да проявят интерес към участие в разследването.

(21)

Трима производители износители в САЩ се отзоваха и изразиха готовност да съдействат на Комисията при разследванията. С оглед на малкия брой тя реши, че не е необходимо изготвяне на извадка, като и трите дружества бяха приканени да представят отговори на въпросника.

2.5.   Оказване на съдействие от страна на засегнатата държава

(22)

На 15 октомври 2020 г. едно от първоначално оказалите съдействие дружества изпрати електронно писмо до Комисията, с което я уведоми, че повече няма да оказва съдействие. Освен това другите две дружества също не предоставиха поисканата информация в рамките на изисквания срок чрез попълване и изпращане на въпросника.

(23)

На 10 ноември 2020 г. Комисията изпрати писмо, с което уведоми и трите дружества за намерението си да приложи член 28 от основния регламент и да направи констатациите си по разследването въз основа на наличните факти. Органите на САЩ също бяха уведомени за това намерение. Крайният срок за представяне на коментари по писмото бе 17 ноември 2020 г. Не бяха получени коментари.

(24)

Освен това при започването на процедурата с вербална нота от 14 септември 2020 г. Комисията поиска от органите на САЩ да попълнят и върнат антисубсидийния въпросник, предназначен за правителството на САЩ. Тя не получи отговор в рамките на изисквания срок.

(25)

На 10 ноември 2020 г. Комисията изпрати вербална нота, с която уведоми органите на САЩ за намерението си да приложи член 28 от основния регламент и да направи констатациите си по разследването въз основа на наличните факти, предвид липсата на съдействие.

(26)

Крайният срок за представяне на коментари по вербалната нота бе 17 ноември 2020 г. Не бяха получени коментари.

(27)

Поради това Комисията стигна до заключението, че нито някой от производителите износители, нито правителството на САЩ са оказали съдействие при разследването в рамките на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките. Поради това тя взе решение да приложи разпоредбите на член 28 от основния регламент и да направи констатациите си, независимо дали са положителни, или отрицателни, въз основа на наличните факти.

2.6.   Въпросници

(28)

При започването на процедурата копие от въпросниците бе предоставено в досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, и на уебсайта на ГД „Търговия“.

(29)

Отговори на въпросника бяха получени от тримата включени в извадката производители от Съюза, както и от един несвързан вносител от Съюза.

2.7.   Проверка

(30)

Поради епидемията от COVID-19 и ограничителните мерки, въведени от много държави членки, както и от много трети държави, Комисията не можа да извърши контролни посещения в съответствие с член 26 от основния регламент. Вместо това Комисията извърши кръстосани проверки от разстояние на цялата информация, която смяташе за необходима във връзка със своето определяне в съответствие с Известието относно последиците от епидемията от COVID-19 за антидъмпинговите и антисубсидийните разследвания (10). Комисията извърши кръстосани проверки от разстояние (КПР) на следните дружества/страни:

 

Производители от Съюза

SAIPOL Bu Diester, Франция

CAMPA Iberia S.A.U., Испания

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, Германия

 

Вносители

Shell Trading Rotterdam BV, Нидерландия.

2.8.   Разгласяване

(31)

На 21 май 2021 г. Комисията разгласи основните факти и съображения, въз основа на които възнамерява да запази действащите изравнителни мита. На всички страни бе даден срок, в който да представят своите коментари във връзка с разгласените факти и съображения.

(32)

Коментарите от заинтересованите страни бяха разгледани от Комисията и взети под внимание, когато това бе счетено за целесъобразно. На страните, които поискаха изслушване, бе предоставена такава възможност.

3.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПPОДУКТ

3.1.   Разглеждан продукт

(33)

Разглежданият продукт е същият като при първоначалното разследване и предишния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, а именно моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, общоизвестни като „биодизел“, в чист вид или в смес с тегловно съдържание над 20 % на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, с произход от САЩ, понастоящем класирани в кодове по КН ex 1516 20 98 (код по ТАРИК 1516209829), ex 1518 00 91 (код по ТАРИК 1518009129), ex 1518 00 99 (код по ТАРИК 1518009929), ex 2710 19 43 (код по ТАРИК 2710194329), ex 2710 19 46 (код по ТАРИК 2710194629), ex 2710 19 47 (код по ТАРИК 2710194729), ex 2710 20 11 (код по ТАРИК 2710201129), ex 2710 20 16 (код по ТАРИК 2710201629), ex 3824 99 92 (код по ТАРИК 3824999212), ex 3826 00 10 (кодове по ТАРИК 3826001029, 3826001059, 3826001099), ex 3826 00 90 (код по ТАРИК 3826009019) („разглежданият продукт“).

(34)

Биодизелът е гориво от възобновяем източник, произвеждано от широка гама суровини, т.е. растителни масла като рапично масло, соево масло, палмово масло, използвани мазнини за пържене (UFO), животински мазнини или биомаса.

(35)

Биодизелът се използва в транспортния сектор, основно смесен с минерално дизелово гориво (т.е. петрол/конвенционално дизелово гориво), като то е в много малки количества в чистата му форма (В100).

3.2.   Сходен продукт

(36)

В съответствие с установеното при първоначалното разследване, както и при предишния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, при настоящото разследване в рамките на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките бе потвърдено, че следните продукти имат еднакви основни физични, химични и [технически] характеристики, както и едни и същи видове основна употреба:

разглежданият продукт;

продуктът, произвеждан и продаван на вътрешния пазар в САЩ; и

продуктът, произвеждан и продаван в Съюза от промишлеността на Съюза.

(37)

Поради това тези продукти се смятат за сходни продукти по смисъла на член 2, буква в) от основния регламент.

3.3.   Твърдения относно обхвата на продукта

(38)

Шведското дружество Preem AB и Valero Energy Ltd Ireland, производители и доставчици на горива и като такива — ползватели на разглеждания продукт, заявиха, че биодизелът от метилови естери на мастни киселини (FAME) и биодизелът от хидрогенирано растително масло (HVO) са два различни вида биодизел и че HVO следва да бъде изключено от настоящия обхват на продукта. В регламента от 2009 г. за налагане на временни мерки (11) всички видове биодизел и биодизелови смеси бяха счетени за биодизелови горива. FAME и HVO могат да бъдат смесвани с дизелово гориво и въпреки някои разлики във физическите характеристики крайната употреба на продукта е една и съща, като и двата продукта се произвеждат от промишлеността на Съюза. Освен това в жалбата при първоначалното разследване дизеловото гориво, произведено от HVO, изрично бе определено като част от разглеждания продукт, като към онзи момент нито една от страните не оспори това твърдение. Поради това твърдението бе отхвърлено.

4.   ВЕРОЯТНОСТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪЗНИКВАНЕ НА СУБСИДИРАНЕТО

4.1.   Предварителни бележки

(39)

В съответствие с член 28, параграф 1 от основния регламент Комисията проучи доколко е вероятно изтичането на срока на действащите мерки да доведе до продължаване или до повторно възникване на субсидирането на разглеждания продукт с произход от САЩ и до продължаване или повторно възникване на вредата за промишлеността на Съюза. Поради липсата на съдействие от страна на производителите износители и на органите на САЩ, както е описано в съображения 22—27 по-горе, не бе възможно да се извърши анализ въз основа на проверени данни, предоставени от производителите износители и от органите на САЩ.

(40)

Поради това в съответствие с член 28 от основния регламент констатациите във връзка с вероятността за продължаване или повторно възникване на субсидирането се основават на наличните факти. Комисията използва следните източници на информация: искането за преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките и изявленията, предоставени впоследствие от заявителя, Евростат, базата данни „Атлас на световната търговия“ (GTA) и уебсайтовете на Администрацията за информация в областта на енергетиката на САЩ (US EIA) и Министерството на земеделието на САЩ (USDA).

(41)

По-специално Комисията анализира следните федерални и щатски схеми за субсидиране, които бяха посочени в искането за преглед и които Комисията определи като все още действащи.

(42)

От друга страна, поради липсата на съдействие от страна на органите на САЩ и производителите износители в САЩ и предвид заключенията по отношение на продължаването на субсидирането на основа на горепосочените схеми, Комисията не анализира допълнително посочените по-долу федерални и щатски схеми за субсидиране.

4.2.   Субсидиране — федерални схеми

4.2.1.   Кредит за биодизелови смеси и кредит за биодизел

4.2.1.1.   Правно основание

(43)

Правното основание на схемата за данъчен кредит за операторите, които изготвят биодизелови смеси, търговците на дребно и крайните ползватели се съдържа в дял 26, параграф 40A, буква б) от Кодекса на САЩ (U.S.C.). В тези разпоредби са предвидени следните кредити за биодизелово гориво:

1)

кредит за биодизелови смеси;

2)

кредит за биодизел;

3)

кредит за малките производители на селскостопански биодизел.

(44)

Кредитът за биодизелови смеси съществува във федералното законодателство на САЩ от 2005 г. (12). Съгласно параграф 202, буква а) от Закона за подобряването на енергетиката и удължаването на сроковете на САЩ от 2008 г. срокът на този данъчен кредит е трябвало да изтече на 31 декември 2009 г. (13). Срокът на тази схема за субсидиране обаче реално никога не е изтичал, а вместо това досега тя многократно е била подновявана със задна дата. Накрая, на 20 декември 2019 г. със Закона за допълнително консолидираните бюджетни кредити (Further Consolidated Appropriations Act) Конгресът на САЩ е подновил схемата за две години, считано от 31 декември 2017 г., като я е удължил с три години, т.е. до 31 декември 2022 г. (14). Посоченото петгодишно удължаване е най-голямото след въвеждането на посочената схема за субсидиране.

(45)

След разгласяването заявителят уведоми Комисията, че на 25 май 2021 г. както в Сената на САЩ, така и в Камарата на представителите на САЩ е внесен законопроект с цел удължаване на срока на действие на схемата за кредит за биодизелови смеси с още 3 години, т.е. до 31 декември 2025 г.

(46)

Също като кредита за биодизелови смеси, кредитът за биодизел съществува във федералното законодателство на САЩ от 2005 г. (15). Съгласно параграф 202, буква а) от Закона за подобряването на енергетиката и удължаването на сроковете на САЩ от 2008 г. срокът на този данъчен кредит е трябвало да изтече на 31 декември 2009 г. (16). Срокът на тази схема за субсидиране обаче също никога не е изтичал и досега тя многократно е била подновявана със задна дата. Накрая, на 20 декември 2019 г. със Закона за допълнително консолидираните бюджетни кредити (Further Consolidated Appropriations Act) Конгресът на САЩ е подновил схемата за две години, считано от 31 декември 2017 г., като я е удължил с три години, т.е. до 31 декември 2022 г. (17).

(47)

Данъчният кредит за данък общ доход на малките производители на селскостопански биодизел се прилага само за тази група производители. Тази схема е разгледана в съображения 63—70 по-долу.

4.2.1.2.   Допустимост

(48)

За да има право на кредита за биодизелови смеси, посочен в съображение 43, точка (1) по-горе, дружеството трябва да произвежда смеси от биодизел и дизелово гориво, които да се продават като гориво или за употреба като гориво.

(49)

Лицето, което кандидатства за тази насърчителна мярка, трябва да получи от производителя или вносителя на биодизел удостоверение, в което се определя продуктът и се посочва процентното съдържание на биодизел и на селскостопански биодизел (18) в продукта. Този кредит е под формата на акцизен кредит, а в случай че акцизните задължения на дружеството са по-малко от общия размер на акцизния кредит, то може да поиска остатъкът от кредита да му бъде изплатен като възстановим данъчен кредит върху дохода. Възстановим данъчен кредит върху дохода е кредит, който се приспада от данъка общ доход на данъкоплатеца или се изплаща директно. Той подлежи на възстановяване, тъй като остатъкът от кредита може да бъде изплатен на данъкоплатеца под формата на преки парични плащания, ако кредитът е по-голям от данъчните задължения на съответното лице.

(50)

Кредитът за биодизел, посочен в съображение 43, точка (2) по-горе, е невъзстановим данъчен кредит върху дохода за търговци на дребно или крайни ползватели на несмесен чист биодизел. От кредита за чист биодизел могат да се ползват само лица, които зареждат резервоара на превозно средство с чист биодизел или го използват като гориво. Следва да се отбележи, че от този кредит могат да се ползват и производители на биодизел, които произвеждат собствен биодизел. За да може да кандидатства за този кредит, производителят на биодизел трябва или да действа като търговец на дребно (да зарежда с биодизел резервоара на превозното средство на крайния ползвател), или да е краен ползвател (да зарежда с биодизел своето собствено превозно средство).

4.2.1.3.   Практическо приложение

(51)

Смесеният с дизелово гориво биодизел може да се ползва от акцизен кредит или данъчен кредит върху дохода. По време на разследвания период в рамките на прегледа преобладаващият размер на кредита е бил 1 USD за галон за всички видове биодизел, т.е. включително селскостопански биодизел и дизел от биомаса.

(52)

Окончателният размер на данъчния кредит за смесеното гориво зависи от съдържанието на биодизел в него. Минималното изискване и най-често срещаната практика е добавянето на 0,1 % минерално дизелово гориво към 99,9 % биодизел (в САЩ тази смес е известна като В99), тъй като това осигурява получаването на данъчен кредит в максимален размер. Съдържанието на биодизел в дадена смес е това, което дава право на данъчен кредит (например 100 галона В99 съдържат 99,9 галона биодизел и следователно дават право на 99,90 USD данъчен кредит). Превръщането на биодизела от чист продукт (В100) в смесен продукт (В99) е несложен процес. Той предполага добавянето на 0,1 % минерално дизелово гориво към чист биодизел и не води до съществени изменения на разглеждания продукт. Самото смесване е това, което дава правото на кредит.

(53)

Производителите на биодизел могат да кандидатстват за тази насърчителна мярка тогава, когато те сами осъществяват процеса на смесване. Производителят трябва да смеси чистия биодизел с дизелово гориво. Що се отнася до правото на възползване от тази насърчителна мярка, не се прави разлика между смесения биодизел, предназначен за продажба на вътрешния пазар, и този, предназначен за износ.

(54)

Дружествата, които не произвеждат, а закупуват чист биодизел и го смесват, също имат право на данъчен кредит. Тези дружества трябва да получат от производителя или вносителя (и когато е приложимо — от съответните прекупвачи) на биодизела сертификат, в който производителят изрично удостоверява, че не е кандидатствал за данъчен кредит (19).

(55)

Помощите могат да бъдат поискани или под формата на кредит, който се приспада от акцизните или подоходните данъчни задължения, или под формата на преки парични плащания. Общият размер на помощта остава един и същ (1 USD за галон), независимо от това дали се получава под формата на акцизен кредит, на данъчен кредит върху дохода, пряко плащане на данъкоплатеца или комбинация от посочените възможности.

(56)

В U.S.C. е предвидено, че кредитът за биодизелови смеси се предоставя само ако дружеството, което извършва смесването на биодизел с минерално дизелово гориво, получи сертификат („сертификат за биодизел“) от производителя на биодизела, в който той посочва, inter alia, количеството на биодизела, за който се отнася сертификатът, както и това дали биодизелът е селскостопански биодизел или биодизел, различен от селскостопански.

(57)

Що се отнася до кредита за биодизел, и както при предишния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, търговецът на дребно (или производител на биодизел, който действа като търговец на дребно) или крайният ползвател на несмесен биодизел може да изиска изплащането на 1,00 USD на галон за всички видове несмесен (чист) биодизел, зареден в резервоара на превозно средство или използван като гориво. Невъзстановимият кредит върху доходите от основната дейност е кредит, който се приспада от данъка върху доходите от основната дейност. Той не подлежи на възстановяване — ако кредитите на субекта са по-големи от неговите данъчни задължения, остатъкът от кредита не може да бъде изплатен на субекта под формата на преки парични плащания.

(58)

Като се има предвид, че производителите на биодизел имат право на участие в тези схеми и въз основа на наличните факти (20) (тъй като не бе оказано съдействие, както е посочено в съображение 27 по-горе), Комисията стигна до заключението, че производителите износители в САЩ са се възползвали от нея.

4.2.1.4.   Заключение

(59)

Кредитът за биодизелови смеси, както и кредитът за биодизел трябва да бъдат разглеждани като данъчни стимули, независимо дали се предоставят като парично плащане (възможно само при кредита за биодизелови смеси) или трябва да бъдат приспаднати от данъчни задължения (приложимо и за двата данъчни кредита).

(60)

Комисията установи, в съответствие с констатациите си в рамките на първоначалното разследване, че схемите представляват субсидия по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка i) и член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент, тъй като те представляват финансово участие на правителството на САЩ под формата на пряко предоставяни безвъзмездни средства (парични плащания, възможни само при кредита за биодизелови смеси) и нереализирани, иначе дължими, приходи (данъчни облекчения) (приложими и за двата данъчни кредита). Тези насърчителни мерки са източник на ползи за дружествата, които се включват в тях.

(61)

Обхватът на схемите е ограничен до дружествата, които са част от промишлеността за производството на биодизел, и поради това те се считат за специфични съгласно член 4, параграф 2, буква а) от основния регламент и следователно подлежащи на изравнителни мерки.

(62)

И на последно място, тъй като при схемата за кредит за биодизелови смеси е предвидена субсидия в размер на 1 USD за галон за всички видове биодизел, Комисията счете, че чрез тази схема на производителите износители на биодизел в САЩ са предоставени значителни по размер субсидии и така тя е продължила да бъде най-значимата схема по време на разследвания период в рамките на прегледа. Такава субсидия от 1 USD за галон би възлязла на около 302 EUR на тон.

4.2.2.   Данъчен кредит за данък общ доход на малките производители на селскостопански биодизел

4.2.2.1.   Правно основание

(63)

Както при кредита за биодизелови смеси и кредита за биодизел, данъчният кредит за данък общ доход на малките производители на селскостопански биодизел също е предвиден в дял 26, параграф 40А от U.S.C.

(64)

Освен това, както при кредита за биодизелови смеси и кредита за биодизел, както е посочено в съображения 44 и 46, данъчният кредит за данък общ доход на малките производители на селскостопански биодизел съществува във федералното законодателство на САЩ от 2005 г. (21). Съгласно параграф 202, буква а) от Закона за подобряването на енергетиката и удължаването на сроковете на САЩ от 2008 г. срокът на този данъчен кредит е трябвало да изтече на 31 декември 2009 г. (22). Срокът на тази схема за субсидиране обаче никога не е изтичал, а тя многократно е била подновявана със задна дата. Накрая, на 20 декември 2019 г. със Закона за допълнително консолидираните бюджетни кредити Конгресът на САЩ е подновил схемата за две години, считано от 31 декември 2017 г., като я е удължил с три години, т.е. до 31 декември 2022 г.

4.2.2.2.   Допустимост

(65)

Тази схема е достъпна само за малките производители на чист селскостопански биодизел. Всеки търговец или оператор, изготвящ биодизелови смеси, който закупува, но не произвежда биодизел, не отговаря на условията за този кредит. Малък производител е всяко едно лице, чийто производствен капацитет не надвишава 60 млн. галона селскостопански биодизел на година.

(66)

Малките производители на селскостопански биодизел могат да кандидатстват за невъзстановим данъчен кредит върху доходите от основната дейност в размер на 0,10 USD за всеки галон произведен селскостопански биодизел. Продукцията, която дава право на получаване на кредит на производител, не трябва да надвишава 15 млн. галона за данъчна година. За да може производителят да кандидатства за кредита, селскостопанският биодизел трябва да бъде използван като гориво, продаван за използване като гориво или използван за получаването на смеси от биодизел и дизелово гориво, които се използват като гориво или се продават, за да бъдат използвани като гориво. Оттук следва, че малките производители на селскостопански биодизел могат да комбинират тази схема със схемата за кредит за биодизелови смеси и така да получат общо 1,10 USD за галон. За разлика от тях, големите производители на селскостопански биодизел имат право само на схемата за кредит за биодизелови смеси.

4.2.2.3.   Практическо приложение

(67)

Заявленията за невъзстановими данъчни кредити върху доходите от основната дейност се подават годишно, когато заявителят подава подоходната си данъчна декларация. Кредитът за всеки галон биодизел, произведен от заявителя по време на съответната данъчна година (до 15 млн. галона), се приспада от данъчните му задължения по корпоративния данък. Ако данъчното задължение на заявителя е по-малко от размера на искания кредит, остатъкът може да се прехвърли за следващите данъчни години.

(68)

Като се има предвид, че производителите на биодизел имат право на участие в тази схема и въз основа на наличните факти (23) (тъй като не бе оказано съдействие, както е посочено в съображение 27 по-горе), Комисията стигна до заключението, че производителите износители в САЩ са се възползвали от нея, като използва наличните факти в съответствие с член 28 от основния регламент.

4.2.2.4.   Заключение

(69)

Комисията установи, в съответствие с констатациите си в рамките на първоначалното разследване, че тази схема представлява субсидия по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), точка ii) от основния регламент, тъй като тя представлява финансово участие на правителството на САЩ под формата на нереализирани, иначе дължими, приходи. Тази насърчителна мярка е източник на ползи за дружествата, които участват в нея.

(70)

Обхватът на схемата е ограничен до дружествата, които произвеждат биодизел, и поради това тя се счита за специфична съгласно член 4, параграф 2, буква а) от основния регламент и следователно подлежаща на изравнителни мерки.

4.2.3.   Програма на USDA за биоенергия за биогоривата от ново поколение

4.2.3.1.   Правно основание

(71)

Програмата за биоенергия за биогоривата от ново поколение (BPAB) на Министерството на земеделието на САЩ (USDA) е уредена в дял IX, параграф 9005 от Закона за селскостопанската сигурност и инвестициите в селските райони от 2002 г. („Закона за земеделието от 2002 г.“) и понастоящем е кодифицирана в дял 7, параграф 8105 от Кодекса на САЩ.

(72)

Съгласно предвидените срокове програмата е трябвало да изтече през 2012 г., но е била удължена през 2013 г. (24), а впоследствие и през 2014 г. (25). Във връзка с това със Закона за земеделието от 2014 г. програмата бе удължена с още 5 години, до края на 2018 г. Неотдавна със Закона за подобряване на селското стопанство от 20 декември 2018 г. тази програма за субсидиране бе удължена с още пет години, т.е. до края на 2023 г. (26).

4.2.3.2.   Допустимост

(73)

В програмата е предвидено пряко предоставяне на безвъзмездни средства на производителите на биогорива от ново поколение, които се определят общо като „горива, получени от биомаса, различна от царевично нишесте“. В това определение се включва и дизелът, произведен от биомаса (27). Не повече от пет процента от средствата по програмата могат да бъдат отпускани на отговарящи на условията производители, чийто капацитет за производство надвишава 150 млн. галона биогориво от ново поколение на година. Операторите, които изготвят биодизелови смеси, нямат право на участие в програмата.

4.2.3.3.   Практическо приложение (28)

(74)

Участниците получават преки плащания от правителството, след като кандидатстват за участие в програмата. Производителите най-напред трябва да бъдат регистрирани от органа и да сключат договор с него. Производителите трябва да подават заявления за плащане за всяко тримесечие от финансовата година, за да получат плащането за произведеното през това тримесечие биогориво от ново поколение. Плащания се правят и за реална продукция, и за увеличение на продукцията. Плащанията за реална продукция се изчисляват на тримесечие за количеството биогориво от ново поколение, реално произведено през съответното тримесечие.

(75)

Плащанията за увеличение на продукцията са за количеството отговарящо на условията биогориво от ново поколение, произведено през определена финансова година, което превишава количеството, произведено през предходните финансови години (от 2009 г.).

(76)

Финансирането се разпределя между всички кандидатствали производители въз основа на стойността на тяхната продукция в британски топлинни единици (Btu) (29). Финансирането се разпределя поравно между всички производители въз основа на стойността в Btu.

(77)

Като се има предвид, че производителите на биодизел имат право на участие в тази схема и въз основа на наличните факти (30) (тъй като не бе оказано съдействие, както е посочено в съображение 27 по-горе), Комисията стигна до заключението, че производителите износители в САЩ са се възползвали от нея, като използва наличните факти в съответствие с член 28 от основния регламент.

4.2.3.4.   Заключение

(78)

Комисията счете, че тази схема представлява субсидия по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка i) от основния регламент, тъй като тя представлява финансово участие на правителството на САЩ под формата на пряко предоставяни безвъзмездни средства. Тази насърчителна мярка е източник на ползи за дружествата, които участват в нея.

(79)

Обхватът на схемата е ограничен до дружествата, които произвеждат биодизел, и поради това тя се счита за специфична съгласно член 4, параграф 2, буква а) от основния регламент и следователно подлежаща на изравнителни мерки.

4.2.4.   Кредит за производството на целулозно биогориво

4.2.4.1.   Правно основание

(80)

Програмата съществува от 1 януари 2009 г., създадена е със Закона за храните, опазването на околната среда и енергетиката от 2008 г. и се управлява от Службата по приходите (Internal Revenue Service). Тя е кодифицирана в дял 26, параграф 40, буква б), точка 6 от Кодекса на САЩ.

(81)

Срокът на тази субсидия първоначално трябваше да изтече на 31 декември 2012 г. Той обаче е удължаван неколкократно и последно до 1 януари 2021 г. със Закона за допълнително консолидираните бюджетни кредити от 20 декември 2019 г.

4.2.4.2.   Допустимост

(82)

Схемата предвижда невъзстановим данъчен кредит върху доходите от основната дейност в размер на 1,01 USD за галон биогориво от второ поколение, използвано като гориво или продавано за използване като гориво. На условията за участие отговарят производителите, включително производителите на биогорива, получени от всякакви лигноцелулозни или хемицелулозни материали, които са възобновяеми или периодично възстановяващи се, както и горивата на основата на водорасли.

4.2.4.3.   Практическо приложение

(83)

Като се има предвид, че производителите на биодизел имат право на участие в тази схема и въз основа на наличните факти (31) (тъй като не бе оказано съдействие, както е посочено в съображение 27 по-горе), Комисията стигна до заключението, че производителите износители в САЩ са се възползвали от нея, като използва наличните факти в съответствие с член 28 от основния регламент.

(84)

Освен това се очаква целулозните биогорива да представляват значителна част от производството в САЩ в бъдеще, както се вижда от осъществяваните понастоящем няколко проекта, насочени към развитие на капацитет за производство на дизелово гориво от целулозни материали (32).

4.2.4.4.   Заключение

(85)

Комисията счете, че тази схема представлява субсидия по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка i) от основния регламент, тъй като тя представлява финансово участие на правителството на САЩ под формата на пряко предоставяни безвъзмездни средства. Тази насърчителна мярка е източник на ползи за дружествата, които участват в нея.

(86)

Обхватът на схемата е ограничен до дружествата, които произвеждат биогорива, получени от всякакви лигноцелулозни или хемицелулозни материали, които са възобновяеми или периодично възстановяващи се, както и горива на основата на водорасли. Поради това тя се счита за специфична съгласно член 4, параграф 2, буква а) от основния регламент и следователно подлежаща на изравнителни мерки.

4.2.5.   Програма на USDA за подпомагане на производството на биорафинерии, на химикали от възобновяеми източници и на продукти на биологична основа

4.2.5.1.   Правно основание

(87)

Програмата на USDA за подпомагане на производството на биорафинерии, на химикали от възобновяеми източници и на продукти на биологична основа се предоставя съгласно дял 7, параграф 8103 (Помощ за биорафинерии) от Кодекса на САЩ и се управлява от Министерството на земеделието на САЩ (USDA).

(88)

При предишния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките същата програма бе наречена „Гаранции по заеми за биогорива от ново поколение“, но не бе анализирана по време на неговото протичане.

(89)

Съгласно искането за преглед програмата е била в сила по време на разследвания период в рамките на прегледа.

4.2.5.2.   Допустимост

(90)

С тази програма се предоставят гаранции по заеми в размер до 250 млн. USD за подпомагане на разработването на нови и нововъзникващи технологии за биогорива от ново поколение (включително биодизел), химикали от възобновяеми източници и продукти на биологична основа. В общи линии на условията за участие в програмата отговарят два вида проекти: свързани с биорафинерии и със съоръжения за производство на продукти на биологична основа. Биогоривата от ново поколение се определят като горива, получени от възобновяема биомаса, различна от царевично нишесте. Местоположението на проекта трябва да е в някой от щатите на САЩ.

(91)

Отговарящите на изискванията кандидати могат да бъдат, без това изброяване да е изчерпателно, физически лица, щатски или местни органи на управление, земеделски кооперативи, национални лаборатории, висши учебни заведения и селски електроенергийни кооперативи.

(92)

Общият размер на федералното участие (гаранция по заем плюс друго федерално финансиране) не трябва да надвишава 80 % от общите допустими разходи по проекта. Кредитополучателят и другите участващи в проекта страни трябва да направят значителна парична вноска в собствения капитал.

4.2.5.3.   Практическо приложение

(93)

Като се има предвид, че производителите на биодизел имат право на участие в тази схема и въз основа на наличните факти (33) (тъй като не бе оказано съдействие, както е посочено в съображение 28 по-горе), Комисията стигна до заключението, че производителите износители в САЩ са се възползвали от нея, като използва наличните факти в съответствие с член 27 от основния регламент.

4.2.5.4.   Заключение

(94)

Комисията счете, че тази схема представлява субсидия по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка i) от основния регламент, тъй като тя представлява финансово участие на правителството на САЩ под формата на данъчни стимули. Тази насърчителна мярка е източник на ползи за дружествата, които участват в нея.

(95)

Обхватът на схемата е ограничен до дружествата, които са част от промишлеността за производството на биогорива от ново поколение, и поради това тя се счита за специфична съгласно член 4, параграф 2, буква а) от основния регламент и следователно подлежаща на изравнителни мерки.

4.3.   Субсидиране — щатски схеми

4.3.1.   Възстановяване на данъци от страна на щата Айова за производителите на биодизел

4.3.1.1.   Правно основание

(96)

Правното основание за тази схема, администрирана от Департамента по приходите на щата Айова, е параграф 423.4(9) от Кодекса на Айова.

(97)

Съгласно предвидените срокове схемата е трябвало да изтече на 1 януари 2015 г., но през 2014 г. срокът ѝ е удължен за първи път до 1 януари 2018 г. от 85-то Общо събрание на щата Айова. През 2016 г. 86-то Общо събрание на щата Айова с акт, приет на 24 май 2016 г. (глава 1106), удължи срока на тази схема с още девет години, т.е. до 1 януари 2025 г.

4.3.1.2.   Допустимост

(98)

Производителят трябва да бъде производител на биодизел, регистриран в Агенцията за защита на околната среда на Съединените щати в съответствие с дял 40, §79.4 от Кодекса на федералните наредби. В съответствие с параграф 214A.2 от Кодекса на Айова биодизелът трябва да бъде предназначен за използване в горива, смесени с биодизел. Биодизелът трябва да бъде произведен в Айова.

4.3.1.3.   Практическо приложение

(99)

Отговарящите на условията производители на биодизел трябва да подадат искане за възстановяване на данъци, като предоставят данни за броя на галоните биодизел, произведени през тримесечието. Департаментът по приходите разглежда искането за възстановяване и, в случай че то бъде одобрено, извършва възстановяване на данъци на всеки отговарящ на условията производител на биодизел.

(100)

Исканията за възстановяване се попълват през април, юли, октомври и януари на всяка година, а чековете за възстановяване се издават през май, август, ноември и февруари.

(101)

Програмата предвижда възстановяване в размер на 0,02 USD за галон произведен в Айова биодизел. Възстановяването е ограничено до първите 25 млн. галона, произведени от всеки обект.

(102)

Като се има предвид, че производителите на биодизел имат право на участие в тази схема и въз основа на наличните факти (34) (тъй като не бе оказано съдействие, както е посочено в съображение 27 по-горе), Комисията стигна до заключението, че производителите износители в САЩ са се възползвали от нея, като използва наличните факти в съответствие с член 28 от основния регламент.

4.3.1.4.   Заключение

(103)

Комисията счете, че тази схема представлява субсидия по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент, тъй като тя представлява финансово участие на щата Айова под формата на нереализирани, иначе дължими, приходи. Тази насърчителна мярка е източник на ползи за дружествата, които участват в нея.

(104)

Обхватът на схемата е ограничен до дружествата, които произвеждат биодизел и други видове горива, и поради това тя се счита за специфична съгласно член 4, параграф 2, буква а) от основния регламент и следователно подлежаща на изравнителни мерки.

4.3.2.   Данъчен кредит на щата Кентъки за производството на биодизел

4.3.2.1.   Правно основание

(105)

Правното основание за тази схема, администрирана от Департамента по приходите на щата Кентъки, са параграфи 141.422—141-425 от Ревизирания кодекс на Кентъки (KRS).

(106)

Тази схема е създадена със Законодателните актове на Общото събрание на Кентъки от 2005 г., глава 168, параграф 137, и е влязла в сила на 18 март 2005 г. Тя е изменена през 2006 г. и 2007 г. Понастоящем тя се урежда от версията на Законодателните актове на Общото събрание на Кентъки от 2019 г., както е посочено в предходното съображение.

4.3.2.2.   Допустимост

(107)

От данъчния кредит за производството може да се възползва всеки производител на биодизел, оператор, който изготвя биодизелови смеси, или производител на дизелово гориво от възобновяеми източници, чието физическо местоположение е в Кентъки.

4.3.2.3.   Практическо приложение

(108)

До 15-о число на първия месец след приключването на предходната календарна година отговарящият на изискванията кандидат трябва да подаде в Департамента по приходите искане за данъчен кредит за галоните биодизел, които са произведени или получени чрез изготвяне на смеси (или за произведеното дизелово гориво от възобновяеми източници) в Кентъки.

(109)

За да получи данъчния кредит, кандидатът трябва да приложи сертификата за данъчен кредит, издаден му от департамента, към данъчната декларация, по която желае да се възползва от него (35).

(110)

Размерът на данъчния кредит е един долар (1 USD) за галон биодизел, произведен от производител на биодизел, един долар (1 USD) за галон биодизел, използван при изготвянето на биодизелови смеси от оператор, ангажиран с тази дейност, и един долар (1 USD) за галон дизелово гориво от възобновяеми източници (т.е. дизелово гориво от биомаса), произведен от производител на дизелово гориво от възобновяеми източници, освен ако общото количество одобрен кредит за всички производители на биодизел, оператори, които изготвят биодизелови смеси, и производители на дизелово гориво от възобновяеми източници надвиши годишния таван от 10 млн. USD.

(111)

Като се има предвид, че производителите на биодизел имат право на участие в тази схема и въз основа на наличните факти (36) (тъй като не бе оказано съдействие, както е посочено в съображение 27 по-горе), Комисията стигна до заключението, че производителите износители в САЩ са се възползвали от нея, като използва наличните факти в съответствие с член 28 от основния регламент.

4.3.2.4.   Заключение

(112)

Комисията установи, че тази схема представлява субсидия по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент, тъй като тя представлява финансово участие на щата Кентъки под формата на нереализирани, иначе дължими, приходи. Тази насърчителна мярка е източник на ползи за дружествата, които участват в нея.

(113)

Обхватът на схемата е ограничен до дружествата, които произвеждат биодизел и други видове горива, и поради това тя се счита за специфична съгласно член 4, параграф 2, буква а) от основния регламент и следователно подлежаща на изравнителни мерки.

4.3.3.   Програма на щата Тексас за стимулиране на производството на етанолово гориво и биодизел

4.3.3.1.   Правно основание

(114)

Правното основание за тази схема, администрирана от Службата за икономическо развитие и туризъм на щата Тексас, е глава 16 от Земеделския кодекс на Тексас, озаглавена „Програма за стимулиране на производството на етанолово гориво, метан от възобновяеми източници, биодизел и дизелово гориво от възобновяеми източници“.

(115)

От 2011 г. насам в глава 16 от Земеделския кодекс на Тексас не са извършвани промени. Така че тази схема все още е в сила.

4.3.3.2.   Допустимост

(116)

По тази схема правителството на Тексас предоставя безвъзмездни средства на отговарящи на изискванията дружества, които произвеждат етанол, метан от възобновяеми източници, биодизел или дизелово гориво от възобновяеми източници в Тексас.

(117)

За да имат право на тези средства, дружествата трябва да бъдат регистрирани в Службата за икономическо развитие и туризъм на щата Тексас.

4.3.3.3.   Практическо приложение

(118)

Регистрираните производители, които са заплатили такса от 32 цента за всеки произведен галон етанолово гориво или милион британски топлинни единици (MMBtu) метан от възобновяеми източници и 1,6 цента за всеки произведен галон биодизел, имат право да получат безвъзмездни средства в размер на 20 цента за всеки галон етанолово гориво или MMBtu метан от възобновяеми източници и 10 цента за всеки галон биодизел, произведени във всеки регистриран производствен обект (в рамките на 18 млн. галона годишно за производствен обект) до настъпване на 10 години от началото на производството в производствения обект (37).

(119)

Като се има предвид, че производителите на биодизел имат право на участие в тази схема и въз основа на наличните факти (38) (тъй като не бе оказано съдействие, както е посочено в съображение 27 по-горе), Комисията стигна до заключението, че производителите износители в САЩ са се възползвали от нея, като използва наличните факти в съответствие с член 28 от основния регламент.

4.3.3.4.   Заключение

(120)

Комисията счете, че тази схема представлява субсидия по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка i) от основния регламент, тъй като тя представлява финансово участие на щата Тексас под формата на пряко предоставяни безвъзмездни средства. Тази насърчителна мярка е източник на ползи за дружествата, които са ги получили, съгласно член 3, параграф 2 от основния регламент.

(121)

Обхватът на схемата е ограничен до дружествата, които произвеждат биодизел и други видове горива, и поради това тя се счита за специфична съгласно член 4, параграф 2, буква а) от основния регламент и следователно подлежаща на изравнителни мерки.

4.4.   Вероятност за продължаване или повторно възникване на субсидирането

4.4.1.   Вероятност за продължаване на субсидирането по трите федерални схеми

(122)

Както при първоначалното разследване и при предишния преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките основната схема е продължила да бъде схемата за кредит за биодизелови смеси. Тази схема е подновена със Закона за допълнително консолидираните бюджетни кредити от Конгреса на САЩ от 20 декември 2019 г. (вж. в това отношение съображение 44 по-горе) и е била в сила по време на разследвания период в рамките на прегледа. Срокът ѝ ще изтече най-рано на 1 януари 2023 г.

(123)

Подобно на кредита за биодизелови смеси, кредитът за биодизел и данъчният кредит за данък общ доход на малките производители на селскостопански биодизел също са подновени до 31 декември 2022 г. със Закона за допълнително консолидираните бюджетни кредити от Конгреса на САЩ от 20 декември 2019 г. (вж. в това отношение съответно съображения 46 и 64 по-горе).

(124)

Съответно тези три федерални схеми (кредитът за биодизелови смеси, кредитът за биодизел и кредитът за малките производители на селскостопански биодизел) са създадени със Закона за разкриване на работни места в САЩ от 2004 г. (39) и са влезли за първи път в сила на 1 януари 2005 г. Освен това досега всички те многократно са били подновявани със задна дата.

(125)

Освен това, както е обяснено в съображение 72, съгласно предвидените срокове програмата на USDA за биоенергия за биогоривата от ново поколение е трябвало да изтече през 2012 г., но е била удължена през 2013 г., а впоследствие и през 2014 г. Със Закона за земеделието от 2014 г. програмата е удължена с още 5 години, до края на 2018 г. Неотдавна със Закона за подобряване на селското стопанство от 20 декември 2018 г. тази програма за субсидиране бе удължена с още пет години, т.е. до края на 2023 г.

(126)

Освен това, както е описано в съображение 81, съгласно предвидените срокове „Кредитът за производство на целулозно биогориво“ е трябвало да изтече през 2012 г. Той е удължаван неколкократно и последно е подновен до 1 януари 2021 г. със Закона за допълнително консолидираните бюджетни кредити от Конгреса на САЩ от 20 декември 2019 г. (40).

(127)

„Програмата на USDA за подпомагане на производството на биорафинерии, на химикали от възобновяеми източници и на продукти на биологична основа“ преди това се наричаше „Гаранции по заеми за биогорива от ново поколение“. През цялото си съществуване тя е била непрекъснато на разположение на производителите на биодизел в САЩ. По време на разследвания период в рамките на прегледа тя все още е била в сила и се характеризира с непрекъснатото ѝ подновяване след първото ѝ влизане в сила. Всички схеми за субсидиране, анализирани по-горе, по които са отпускани субсидии, са били в сила по време на разследвания период в рамките на прегледа. Въз основа на наличните факти (41) само субсидията чрез кредит за биодизелови смеси възлиза на 300 USD за всеки тон биодизел, смесен с дизелово гориво. В резултат на това, като се има предвид мащабът само на размера на субсидията, предоставена от тази схема за субсидиране чрез кредит за биодизелови смеси, и големият брой други схеми за субсидиране, които са на разположение на производителите на биодизел в САЩ, Комисията стигна до заключението, че промишлеността на САЩ за производство на биодизел е продължила да бъде субсидирана, като сумите на субсидиите са над нивото de minimis.

4.4.2.   Вероятност за продължаване на субсидирането по други схеми

(128)

Всички схеми за субсидиране, анализирани по-горе, по които са отпускани субсидии, са били в сила по време на разследвания период в рамките на прегледа.

(129)

Все още са в сила редица други малки щатски схеми за субсидиране, като посочените в съображение 41, и няма признаци, че прилагането на тези схеми ще приключи в близко бъдеще.

4.4.3.   Заключение относно продължаването на субсидирането

(130)

С оглед на горните констатации и предвид липсата на съдействие от страна на органите на САЩ и на производителите износители в САЩ, Комисията стигна до заключението, че производителите на биодизел в САЩ са продължили да се възползват от всички федерални и щатски схеми, описани в съображенията по-горе, и че сумите на субсидиите са над нивото de minimis.

4.5.   Вероятност за извършване на субсидиран внос в значителни количества

(131)

В допълнение към констатацията за съществуването на субсидиране по време на разследвания период в рамките на прегледа Комисията проучи вероятността за продължаване на субсидирания внос от засегнатата държава, ако мерките бъдат отменени. След налагането на мерките през 2009 г. вносът на биодизел от САЩ в Съюза е спаднал почти до нула от 2013 г. нататък. Например по време на РПРП от САЩ са били внесени около 156 тона (от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г.). Тези обеми представляват едва 0,04 % от общия износ на САЩ и дори по-малък процент от потреблението на Съюза. Комисията направи анализ дали има вероятност субсидираният внос да бъде подновен в значителни количества, ако срокът на действие на мярката изтече. По-специално бяха анализирани следните елементи: производственият капацитет и свободният капацитет в САЩ, достъпността на други пазари и привлекателността на пазара на Съюза.

4.5.1.   Съществуващ свободен капацитет на производителите износители в САЩ

(132)

Комисията проучи дали субсидираният износ от САЩ за Съюза би бил в значителни обеми, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече. Поради липсата на съдействие от страна на производителите износители и на правителството на САЩ, посочена в съображение 27 по-горе, не бе възможно да се извърши анализ въз основа на проверени данни, предоставени от производителите в САЩ и от органите на САЩ. Поради това Комисията използва следните източници на информация: Евростат, искането за преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, изявленията, предоставени впоследствие от заявителя, и уебсайтовете на Администрацията за информация в областта на енергетиката на САЩ (US EIA) и Министерството на земеделието на САЩ (USDA).

(133)

По данни, събрани от EIA, по време на разследвания период в рамките на прегледа капацитетът на производителите на биодизел в САЩ е възлизал на 8 412 000 тона.

(134)

Действителното производство на биодизел в САЩ по време на РПРП е било 5 718 000 тона (по данни на EIA), което отговаря на използване на капацитета от 68 % и на свободен капацитет от 32 %, или около 2 694 000 тона. Този значителен свободен капацитет на производителите в САЩ представлява стимул за увеличаване на производството и продажбата на биодизел на субсидирани цени на пазара на Съюза и следователно има вероятност да бъде използван за снабдяване на пазара на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече. Действително производителите в САЩ могат лесно да увеличат производството си и да започнат износ за ЕС, който би им донесъл като икономическа полза увеличение на степента на използване на капацитета и спадане на производствените разходи за единица продукция. Реализацията на пазара на Съюза на свободния капацитет на САЩ би имала значително въздействие, тъй като той възлиза на почти 18 % от потреблението на Съюза по време на РПРП.

(135)

Освен това по време на РПРП производството на САЩ на биодизел (5 718 000 тона) е било по-малко от потреблението (5 934 000 тона). Съответно САЩ са внасяли повече биодизел, отколкото са изнасяли. По време на РПРП общият внос е възлизал на 629 000 тона, а общият износ на 428 000 тона. Ако наличният производствен капацитет обаче не е бил използван за задоволяване на търсенето на вътрешния пазар по време на разглеждания период, е малко вероятно той да се използва в бъдеще за същата цел. Производственият капацитет на САЩ, отчетен по време на РПРП (8 412 000 тона, вж. предходното съображение), е бил значително по-висок от вътрешното потребление. Това означава, че ако се открият възможности за износ, производителите в САЩ вероятно ще използват свободния си капацитет за осъществяване на експортни продажби, а не за вътрешно потребление.

4.5.2.   Достъпност на други пазари

(136)

Малко е вероятно свободният капацитет да се използва за увеличаване на износа за трети държави, различни от ЕС. Големите пазари на трети държави (Бразилия, Индонезия, Аржентина, Китай, Тайланд) задоволяват сами потребностите си във връзка с вътрешното производство на биодизел и до този момент САЩ не са изнасяли големи количества за тези държави въпреки свободния си капацитет. Няма причина да се смята, че това ще се промени в бъдеще.

4.5.3.   Привлекателност на пазара на Съюза

(137)

За да установи експортната цена за трети държави, Комисията основа констатациите си на публично достъпна информация, а по-специално на базата данни „Атлас на световната търговия“ (GTA). Тя извлече от нея количествата и стойностите относно износа на биодизел по код по ХС 3826 00 през РПРП. Изнесените количества (в тонове) за всички държави (включително ЕС) възлизат на 389 075 тона, като за Съюза са били изнесени незначителни обеми от тях.

(138)

Средната цена франко завода на биодизела, продаван в Съюза от производители от Съюза по време на РПРП, както е показано в таблица 1 по-долу, е била 771 EUR на тон.

(139)

В таблица 1 по-долу е показана средната продажна цена в щатски долари на тон, надлежно коригирана на ниво франко завода (като се приспаднат 82,52 USD на тон за вътрешния товарен превоз, както е посочено в искането за преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките) за шестте държави (извън ЕС), за които САЩ са осъществили износ в размер над 0,1 % от общия им износ по време на РПРП.

Таблица 1

Обем на износа от САЩ и цени по време на РПРП

Държава на местоназначение

Количество на износа (в тонове)

Процент от износа за всички държави

Средна цена франко завода (USD) на тон

Средна цена франко завода (EUR) на тон

Канада

354 442

91,1

805,33

728,48

Китай

12 363

3,2

316,49

286,29

Норвегия

3 500

0,9

862,48

780,18

Перу

2 144

0,6

591,72

535,26

Мексико

1 204

0,3

661,23

598,13

Южна Корея

475

0,1

363,15

328,49

Източник: GTA

(140)

Таблица 1 показва наличието на значителни различия между експортните цени за различните държави, за които САЩ са изнасяли най-големи количества по време на РПРП.

(141)

Таблица 1 показва също така, че най-високите средни експортни цени са тези за държави като Канада и Норвегия, на които САЩ продават 92 % от общия си износ. Във връзка с това в искането за преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките се посочва, че по-скъпият „[…] изнасян за Канада биодизел се произвежда от специфични видове суровини, които имат по-добра устойчивост на ниски температури, като например канола, и също така може да се използва хидрогенирано растително масло, което има отлични свойства при ниски температури...“ В резултат на това по-високите средни експортни цени за двете въпросни държави се обясняват с по-високата себестойност на изходната суровина (като например себестойността на канола).

(142)

Въз основа на данните от GTA Комисията изчисли средна експортна цена за всички местоназначения впоследствие по време на РПРП, като взе предвид следните елементи:

Поради големите разлики в експортните цени на САЩ (както е показано и в таблица 1 в съображение 139), Комисията изключи от това изчисление всички държави, които представляват под 0,1 % от общия обем на продажбите на САЩ, изнесен по време на РПРП. Общо шест държави (с изключение на тези от ЕС) са имали дял над 0,1 % от общия обем на износа на САЩ, както е посочено в таблица 1 по-горе.

Таблица 1 показва също така, че най-високите средни експортни цени са тези за държави като Канада и Норвегия, на които САЩ продават 92 % от общия си износ. Тези по-високи експортни цени се дължат на по-високата себестойност на изходната суровина (като например себестойността на канола).

Износът на биодизел за ЕС ще бъде основно смес от различни видове биодизел поради различните климатични условия в ЕС, като биодизелът, предназначен за използване в Северна Европа, ще бъде предимно този с по-добра устойчивост на ниски температури.

В резултат на това изчисляването на обикновена средна експортна цена за целите на настоящата оценка дава точна представа за средната цена, която би била наблюдавана на пазара на Съюза, като не се придава несъразмерна тежест на износа за Канада и Норвегия, предвид комбинацията от видове биодизел, които вероятно ще бъдат изнасяни за Съюза, където климатичните условия се различават значително в отделните държави членки.

(143)

Като взе предвид всички горепосочени елементи, Комисията изчисли обикновена средна експортна цена в размер на 682 USD на тон (617 EUR). Тази средна експортна цена от 617 EUR е цена FOB, към която трябва да се добавят разходите за морско навло и застраховки, за да се достигне до цена CIF. Тези разходи възлизат на около 52 USD на тон (47 EUR за тон), ако местоназначението е Съюзът, съгласно искането за преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките.

(144)

Комисията счете, че сумата от 47 EUR на тон е приемлива стойност за допълнителните разходи за морско навло и застраховки за другите местоназначения. Поради това средната експортна цена на САЩ за трети държави бе определена на 617 EUR (FOB), което означава, че дори ако се добавят разходите за морско навло и застраховки, съществуващото мито (6,5 %) (като цяло закръглено на 104 EUR на тон, за да се покрият и някои допълнителни разходи след вноса) при внос от САЩ в ЕС (общо около 721 EUR на тон) би било много по-ниско от цената франко завода на промишлеността на Съюза от 771 EUR на тон.

(145)

Като резултат това показва, че производителите износители в САЩ биха имали възможност да продават на цена под 771 EUR на тон, за да навлязат на пазара на Съюза, и че за тях това би било стимул за пренасочване на част от настоящия износ за трети държави към пазара на Съюза, тъй като цените му са по-привлекателни от тези на пазарите на някои други трети държави.

4.6.   Практики за заобикаляне на мерките и неутрализиране на ефекта им

(146)

Както бе посочено в съображение 1, за антисубсидийните мерки, наложени през 2009 г., бе установено, че същите се заобикалят чрез претоварване през Канада и чрез промяна на състава на сместа. Съществуването на подобни практики показва интереса на някои производители в САЩ да навлязат на пазара на Съюза, дори и след налагането на мерките, и поради това се разглежда като индикация за привлекателността на пазара на Съюза за производителите на биодизел в САЩ.

4.7.   Заключение

(147)

С оглед на изложените по-горе съображения Комисията стигна до заключението, че субсидирането продължава. С оглед на значителния свободен капацитет на промишлеността на САЩ за производство на биодизел и привлекателността на пазара на Съюза по отношение на размера и продажните цени, по-специално с оглед на равнището на цените на износа на САЩ за трети държави, Комисията установи, че има вероятност производителите на биодизел в САЩ да подновят износа на биодизел на субсидирани цени за пазара на Съюза в големи обеми, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.

5.   ВРЕДА

5.1.   Определение за промишленост на Съюза и производство на Съюза

(148)

Според данните, предоставени от заявителя, по време на разглеждания период сходният продукт е бил произвеждан от 49 производители в Съюза. Те представляват „промишлеността на Съюза“ по смисъла на член 9, параграф 1 от основния регламент.

(149)

Общото производство на Съюза по време на разследвания период в рамките на прегледа бе изчислено на близо 14 млн. тона. Комисията достигна до тази стойност въз основа на информацията, предоставена от промишлеността на Съюза. Както е посочено в съображение 17, в извадката бяха включени трима производители от Съюза, представляващи 17,5 % от общото производство на сходния продукт в Съюза.

5.2.   Потребление на Съюза

(150)

Комисията установи потреблението на Съюза въз основа на информацията от промишлеността и от Comext по отношение на данните за вноса.

(151)

Потреблението на Съюза се е променяло, както следва:

Таблица 2

Потребление на Съюза (в тонове)  (42)

 

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Разследван период в рамките на прегледа

Общо потребление в Съюза (в тонове)

13 843 702

15 444 700

15 762 282

16 955 685

Индекс

100

112

114

122

Източник: данни за промишлеността на Съюза, Comext

(152)

По време на разследвания период в рамките на прегледа потреблението на биодизел в Съюза, изчислено като сбор от вноса на биодизел и общите продажби на промишлеността на Съюза на пазара на ЕС, се е увеличило с 22 %, т.е. от 13,8 млн. тона през 2017 г. на 16,9 млн. тона.

5.3.   Внос на разглеждания продукт от САЩ

5.3.1.   Обем и пазарен дял на вноса от засегнатата държава

(153)

Комисията установи обема на вноса въз основа на информацията, предоставена от Евростат (база данни на Comext). Пазарният дял на вноса бе установен въз основа на предоставените от заявителя данни за продажбите на промишлеността на Съюза на вътрешния пазар и въз основа на Comext по отношение на данните за търговията.

(154)

Вносът от засегнатата държава се е променял, както следва:

Таблица 3

Обем на вноса (в тонове), пазарен дял и цени  (43)

 

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Разследван период в рамките на прегледа

Обем на вноса от засегнатата държава (в тонове)

176

2 339

139

156

Индекс

100

1 329

79

89

Пазарен дял

0 %

0 %

0 %

0 %

Средна цена (EUR/тон)

1 243

972

1 269

1 812

Индекс

100

78

102

146

Източник: Comext, данни за продажбите на промишлеността на ЕС за изчисляването на пазарния дял

(155)

След налагането на мерките през 2009 г. вносът от САЩ на практика е преустановен и е възлязъл на едва 156 тона по време на РПРП (в сравнение с над 1 137 000 тона по време на първоначалния разследван период). Като се имат предвид незначителните количества на вноса, средните цени не могат да се считат за представителни.

5.3.2.   Цени и подбиване на цените