ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 262

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
22 юли 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1202 на Комисията от 20 юли 2021 година относно някои спешни мерки във връзка с африканската чума по свинете в Естония (нотифицирано под номер С(2021) 5559)  ( 1 )

1

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕШЕНИЯ

22.7.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 262/1


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1202 НА КОМИСИЯТА

от 20 юли 2021 година

относно някои спешни мерки във връзка с африканската чума по свинете в Естония

(нотифицирано под номер С(2021) 5559)

(само текстът на естонски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 259, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Африканската чума по свинете е инфекциозна вирусна болест по отглежданите и дивите свине, която може да окаже сериозно въздействие върху съответната популация от животни и върху рентабилността на свиневъдството и да причини смущения в движенията на пратки от тези животни и продукти от тях в рамките на Съюза и в износа към трети държави.

(2)

При поява на огнище на африканска чума по свинете при отглеждани свине съществува сериозен риск от разпространение на болестта към други животновъдни обекти за отглеждани свине.

(3)

С Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисията (2) се допълват правилата за контрол на болестите от списъка, посочени в член 9, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2016/429 и определени като болести от категории A, B и C в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 на Комисията (3). По-специално в членове 21 и 22 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 се предвиждат определянето на ограничителна зона при поява на огнище на болест от категория А, включително африканската чума по свинете, както и прилагането на определени мерки в нея. Освен това в член 21, параграф 1 от посочения делегиран регламент се предвижда, че ограничителната зона включва защитна зона, надзорна зона и, ако е необходимо, допълнителни ограничителни зони около или в непосредствена близост до защитните и надзорните зони.

(4)

В Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 на Комисията (4) се определят специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете. По-специално в член 3, буква а) от посочения регламент за изпълнение се предвижда в случай на огнище на африканска чума по свинете при отглеждани свине да се определи ограничителна зона в съответствие с член 21, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/687.

(5)

След потвърждаването на 14 юли на огнище на африканската чума по свинете в окръг Харю Естония информира Комисията за актуалната обстановка на своя територия във връзка с тази болест и в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 определи ограничителна зона, която включва защитна зона и надзорна зона, в които се прилагат общите мерки за контрол на болестта съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2020/687, за да се предотврати по-нататъшното разпространение на болестта.

(6)

С цел да се предотвратят излишни затруднения за търговията в рамките на Съюза и да се избегне налагането на необосновани пречки пред търговията от страна на трети държави, е необходимо ограничителната зона по отношение на африканската чума по свинете в Естония, която включва защитна зона и надзорна зона, да бъде бързо определена на равнището на Съюза в сътрудничество с посочената държава членка.

(7)

Предвид неотложността на епизоотична обстановка в Съюза във връзка с разпространението на африканската чума по свинете е важно мерките, определени в настоящото решение за изпълнение, да започнат да се прилагат възможно най-скоро.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Естония гарантира, че определената от тази държава членка ограничителна зона, в която се прилагат мерките, предвидени в Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 за защитните и надзорните зони, обхваща най-малко областите, посочени в приложението към настоящото решение за изпълнение.

Член 2

Настоящото решение се прилага до 30 септември 2021 г.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република Естония.

Съставено в Брюксел на 20 юли 2021 година.

За Комисията

Stella KYRIAKIDES

Член на Комисията


(1)  OB L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/687 на Комисията от 17 декември 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правила за профилактика и контрол на някои болести от списъка (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 64).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 на Комисията от 3 декември 2018 г. за прилагането на някои правила за профилактика и контрол на болести за категориите болести от списъка и за установяване на списък на животинските видове или групите животински видове, които носят значителен риск от разпространение на болестите от списъка (ОВ L 308, 4.12.2018 г., стр. 21).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 на Комисията от 7 април 2021 г. за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете (ОВ L 129, 15.4.2021 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Области, определени като ограничителната зона в Естония съгласно член 1

Дата, до която се прилагат мерките

Защитна зона:

Kiili vald: villages Kiili, Lähtse, Vaela, Sausti, Mõisaküla

30 ептември 2021 г.

Надзорна зона:

Kiili vald excluded villages Kiili, Lähtse, Vaela, Sausti, Mõisaküla;

Saku vald: villages Tammejärve, Kajamaa, Saustinõmme, Lokuti, Sookaera-Metsanurga, Tõdva, Kirdalu, Tagadi;

Rae vald: villages Vaidasoo, Vaida, Patika, Suurest, Veskitaguse, Aaviku, Kautjala, Seli, Limu, Pajupea, Vaskjala, Jüri, Karla, Pildiküla, Lehmja, Kurna, Uuesalu, Assaku, Järveküla, Peetri, Rae.